<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

லே - முதல் சொற்கள்
லேகைகள் 2
லேகையும் 2


  
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    லேகைகள் (2)
சாம லேகைகள் மயிர் நிரை அல தல மீது - சூளாமணி:6 463/2
தூம லேகைகள் பொடித்தன துணை முலை உறவே - சூளாமணி:6 463/4

 TOP
 
    லேகையும் (2)
சங்க_லேகையும் சக்கர_லேகையும் - சூளாமணி:3 114/1
சங்க_லேகையும் சக்கர_லேகையும் - சூளாமணி:3 114/1

 TOP