<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

மா - முதல் சொற்கள்
மா 301
மாஅது 1
மாக்கள் 4
மாக்கள்-தாம் 1
மாக்களுள் 1
மாக 6
மாகத்து 1
மாகம் 3
மாகமே 1
மாகுலாய் 1
மாங்கனி 1
மாங்கனியின் 1
மாசின் 1
மாசு 13
மாசு_அகல் 1
மாசு_அறு 1
மாசு_இல் 6
மாசு_இலா 3
மாசுதாம் 1
மாசுபடும் 1
மாசும் 1
மாஞ்சோலை 1
மாட்சி 18
மாட்சி_உடையார் 1
மாட்சிய்யும் 1
மாட்சிய 1
மாட்சியது 1
மாட்சியர் 1
மாட்சியளா 1
மாட்சியாம் 1
மாட்சியால் 3
மாட்சியினர் 1
மாட்சியும் 2
மாட்சியை 1
மாட்சியோ 1
மாட்டா 1
மாட்டாயோ 1
மாட்டாள் 1
மாட்டி 8
மாட்டு 1
மாட்டொடு 1
மாட 29
மாட-வாய் 3
மாடங்கள் 1
மாடத்து 6
மாடம் 29
மாடமாளிகை 1
மாடமும் 2
மாடமே 4
மாடு 16
மாடும் 1
மாடே 1
மாண் 20
மாண்_இழை 1
மாண்_இழையே 1
மாண்ட 11
மாண்டவன் 1
மாண்டன 1
மாண்பின் 6
மாண்பின்னவையே 1
மாண்பின 4
மாண்பினது 1
மாண்பினர் 1
மாண்பினார் 3
மாண்பினால் 4
மாண்பினான் 1
மாண்பினும் 1
மாண்பினை 1
மாண்பு 24
மாண்பு_இல 4
மாண்பு_உடைமையாலும் 1
மாண்பு_உடையவர்க்கு 1
மாண்பு_உடையார்கள் 1
மாண்பு_உடையார்களும் 1
மாண்பு_உணர்ந்தாய் 1
மாண்பும் 5
மாண 1
மாணா 1
மாணி 2
மாணிக்க 4
மாணிக்கம் 2
மாணையும் 1
மாத்திரம் 1
மாத்திரை 1
மாத்திரை-தாம் 1
மாதம் 1
மாதர் 28
மாதர்-தாமும் 2
மாதர்க்கு 1
மாதர்கள் 2
மாதரார் 5
மாதரார்க்கு 1
மாதரார்கள் 1
மாதராரின் 1
மாதராள் 8
மாதராளே 1
மாதரும் 8
மாதரை 9
மாதரைத்-தான் 1
மாதரோ 1
மாதரோடு 1
மாதரோடும் 1
மாதவசேனை 5
மாதவசேனைக்கு 1
மாதவன் 9
மாதவனின் 3
மாதவனும் 3
மாதவனை 2
மாதவி 6
மாதி 1
மாதிரத்து 1
மாதிரம் 2
மாதிரம்-தான் 1
மாதிரம்-தானே 1
மாதிற்கு 1
மாது 14
மாது-கொல் 1
மாதுளம் 4
மாதே 2
மாதேவி 1
மாதை 3
மாதோ 11
மாந்தர் 19
மாந்தர்-தம் 1
மாந்தர்க்கு 1
மாந்தர்கள் 3
மாந்தர்காள் 1
மாந்தரால் 1
மாந்தரும் 3
மாந்தருள் 1
மாந்தரே 3
மாந்தரை 3
மாந்தனுக்கு 1
மாந்தி 6
மாநகர் 2
மாநிதி 1
மாபுராணம் 1
மாபெருந்தேவி 3
மாம் 3
மாம்பழ 1
மாமறையாளன் 1
மாமன் 8
மாமனார் 1
மாமனுக்கு 1
மாமனை 2
மாமி-தன்னுடன் 1
மாமியார் 3
மாமியை 1
மாய்க்கும் 1
மாய்ந்தன 1
மாய்ந்தான் 1
மாய்ந்திட 1
மாய்ந்து 1
மாய 9
மாயங்கள் 2
மாயச்செய்குவார் 1
மாயத்தால் 2
மாயத்தின் 1
மாயம் 9
மாயம்-அதும் 2
மாயம்_இல் 1
மாயம்_இலராய 1
மாயமா 1
மாயமாய் 1
மாயமும் 1
மாயமே 2
மாயன் 1
மாயிடம் 1
மாயை 2
மாயோன் 1
மார் 2
மார்க்கணை 1
மார்க்கத்து 2
மார்க்கத்தொடு 1
மார்க்கம் 1
மார்க்கமும் 1
மார்ப 18
மார்பகம் 4
மார்பகமும் 1
மார்பம் 5
மார்பர் 2
மார்பரும் 1
மார்பற்கு 1
மார்பன் 31
மார்பன்-தன் 2
மார்பன்-தன்னை 1
மார்பனும் 4
மார்பனே 1
மார்பனை 4
மார்பிடை 3
மார்பில் 5
மார்பின் 10
மார்பினர் 1
மார்பினன் 3
மார்பினாய் 2
மார்பினான் 4
மார்பினான்-தன் 1
மார்பினிடை 1
மார்பினில் 1
மார்பினீர் 1
மார்பினுள் 1
மார்பீர் 1
மார்பு 6
மாரன் 5
மாரனார் 1
மாரனே 1
மாரி 29
மாரிதத்தன் 1
மாரிதத்தனே 1
மாரியா 1
மாரியாய் 1
மாரியால் 1
மாரியும் 2
மாரியே 2
மாரியை 2
மாருதத்து 1
மாருதம் 5
மால் 82
மால்_வண்ணன் 1
மால்தான் 1
மால்தான்_உடையார் 1
மாலம் 1
மாலவற்கு 1
மாலவன் 2
மாலால் 1
மாலும் 7
மாலே 2
மாலை 103
மாலை-தம்மால் 1
மாலை_ஒப்பாள் 1
மாலைக்கண் 1
மாலைகள் 7
மாலைய 2
மாலையர் 1
மாலையவாய் 2
மாலையள் 1
மாலையன் 1
மாலையாட்கு 1
மாலையாய் 2
மாலையார் 4
மாலையால் 1
மாலையான் 4
மாலையினாள் 1
மாலையும் 19
மாலையை 2
மாவரம் 1
மாவலன் 1
மாவியாளர் 2
மாவியாளர்-தாமும் 1
மாவியாளன் 2
மாவியாளனும் 2
மாவில் 1
மாவின் 7
மாவின்-கண் 1
மாவினார் 1
மாவினில் 1
மாவினுக்கு 1
மாவினை 3
மாவினொடு 1
மாவுடன் 1
மாவும் 2
மாவொடு 6
மாழ்க 1
மாழ்கி 1
மாழ்கியும் 1
மாழ்கும் 1
மாழாந்தும் 1
மாழை 4
மாழையும் 2
மாளவ 2
மாளிகை 27
மாளிகை-தம் 1
மாளிகைக்குள் 1
மாளிகைகள் 1
மாளிகையாம் 1
மாளிகையின் 1
மாளிகையும் 1
மாற்கு 2
மாற்ற 3
மாற்றக்கு 1
மாற்றத்து 1
மாற்றம் 25
மாற்றம்-தான் 1
மாற்றமும் 6
மாற்றர் 1
மாற்றரசர் 1
மாற்றரை 1
மாற்றலர் 6
மாற்றலன்-தனை 1
மாற்றலான் 1
மாற்றவர் 1
மாற்றவன் 1
மாற்றாது 1
மாற்றார் 1
மாற்றான் 1
மாற்றானை 1
மாற்றி 6
மாற்றிடை 1
மாற்றிய 2
மாற்றில் 1
மாற்றினன் 1
மாற்றினை 1
மாற்று 6
மாற்று_அறு 1
மாற்றும் 2
மாற்றை 1
மாற்றொடு 1
மாற 4
மாறா 1
மாறாக்காசு 1
மாறாய் 3
மாறி 3
மாறிநின்றவரையும் 1
மாறிய 1
மாறினம் 1
மாறு 12
மாறு_அலா 1
மாறுகொண்ட 1
மாறுகொண்டு 1
மாறுகொள்வார் 1
மாறுகோள் 2
மாறுதர 1
மாறுபட்டனர் 1
மாறும் 1
மாறுமாம் 1
மாறுமாறு 2
மாறுறு 1
மாறே 2
மான் 29
மான்-கண் 1
மான்-தான் 1
மான்களும் 1
மான்ற 1
மான்றது 1
மான்றவே 1
மான்று 3
மான 22
மானசவேகன் 1
மானசவேகன்-தன் 1
மானசவேகனும் 1
மானத்தின் 1
மானம் 10
மானம்-தன் 1
மானம்_இல் 1
மானம்_இல்லிர்காள் 1
மானமும் 3
மானமே 1
மானமொடு 2
மானனீகை 1
மானிட 1
மானிடமாம் 1
மானிடர்க்கே 1
மானில் 1
மானீகை 1
மானீகை-தன்னை 1
மானுக்கு 1
மானுட 2
மானுடம் 1
மானுடர் 2
மானுடர்-தாம் 1
மானுடர்க்கு 1
மானுடராக 1
மானும் 1
மானுமே 1
மானுயர் 6
மானுயர்-தம்மை 1
மானுயர்-தாம் 1
மானொடு 1


 
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மா (301)
மன்னவன் உள்ளத்து_உள்ளாள் மா மணி மயில் அம் சாயல் - உதயணகுமார:1 11/1
மற்று அவள் தந்தை-தானும் மா முனி ஆகி நிற்கும் - உதயணகுமார:1 14/1
மருவும் நல் தாதையான மா முனி கண்டு வந்தான் - உதயணகுமார:1 16/4
உரைத்த மா களிற்று ஏறோடு மன்னுவான் - உதயணகுமார:1 32/4
நாலு மா படை வந்து நால் திக்கிலும் - உதயணகுமார:1 52/2
மன்னும் நாடும் தான் கடந்து மா கொடி நிறைந்து இலங்கும் - உதயணகுமார:1 71/3
வயந்தகன் கூற மன்னன் மா பிடி நிற்க என்றான் - உதயணகுமார:1 112/4
கடி கமழ் சாரலில் கண்ட மா தவன் மகள் - உதயணகுமார:2 134/3
மன்னன் மனை-தன் மனைக்கு மா நில சுருங்கை செய்து - உதயணகுமார:2 136/3
வான் நில மடந்தையே மா தவத்தின் வந்தனை - உதயணகுமார:2 143/3
முரிந்த முண்டங்கள் ஆடவும் முரிந்த மா களிறு உருளவும் - உதயணகுமார:3 181/3
துதிக்கை மா வீழ்ந்த கானம் தோன்றலும் மாடம் பண்ணி - உதயணகுமார:4 188/3
வள்ளலும் மகிழ்ந்து கேட்டு மா முடி துளக்கினானே - உதயணகுமார:4 193/4
மாமன் நான் மருகன் நீ என் மா முறை ஆயிற்று என்றும் - உதயணகுமார:4 212/2
மன்னவன் அனுப்ப யூகி மா நகர் உஞ்சை புக்கு - உதயணகுமார:4 213/1
மன்னர் மா வேந்தன்-தன்னை வணங்கினன் கண்டு இருப்ப - உதயணகுமார:4 213/2
சொன்ன மா மந்திரத்தை சூழ்ச்சியின் நினைக்க என்றான் - உதயணகுமார:5 245/3
பொதிய மா மலையும் காணா பொரு_இல் சீர் குட-பால் நின்ற - உதயணகுமார:5 251/2
எதிர்வரும் பிறப்பு எறிகின்ற மா முனி - உதயணகுமார:5 268/3
விஞ்சு மா தவன் மெய்ம்மையில் கூறுவான் - உதயணகுமார:5 271/4
மா தவன் விட வள்ளல் நகர் புக்கு - உதயணகுமார:5 273/1
பொழிலுள் மா தவர் பொருந்தினார்களே - உதயணகுமார:6 317/4
மா தவர் வினை மாயச்செய்குவார் - உதயணகுமார:6 318/2
மலம் அறும் தர மா முனிவரும் - உதயணகுமார:6 321/4
பக்க நோன்பு உடை பரம மா முனி - உதயணகுமார:6 322/1
மரு மலர் கொண்டு வாழ்த்தி மா தவர் அடி இறைஞ்ச - உதயணகுமார:6 331/3
மலைவு_இல் சீர் மா தவர்க்கு வண்மையில் தானம்செய்தார் - உதயணகுமார:6 334/3
திவளும் மா முடி சேர்த்து வணங்கியே - உதயணகுமார:6 341/3
சுகந்தி ஊர்க்கு இறை சொல் புகழ் மா தவன் - உதயணகுமார:6 344/1
தேன் நெய் தோய்ந்த திரு மொழி மா தவர் - உதயணகுமார:6 352/2
பொறிகளை மனத்து அடக்கி புண்ணிய மா நோன்புகள் - உதயணகுமார:6 361/2
உதயண முனிவனும் ஓங்கும் மா வரை-தனில் - உதயணகுமார:6 365/1
விற்பன நல் மா தவர் வேண்டு சுகம் துய்த்தனர் - உதயணகுமார:6 367/4
ஆறில் ஒன்று இறைகொண்டு ஆளும் அரசன் மா தேவி அன்ன - நாககுமார:1 9/1
மனம் மிக மகிழ்ந்து இறைஞ்சி மா முரசு அறைக என்றான் - நாககுமார:1 12/4
படு மத யானை தேர் மா வாள் நாற்படையும் சூழ - நாககுமார:1 13/2
மற்று அ மா முனி ஏர் மலராம் பதம் - நாககுமார:1 23/1
மா வலர் மன்னர் மன்னும் மகதம் நல் - நாககுமார:1 26/2
மன்னன் இன்புற்று மா தேவி ஆகவே - நாககுமார:1 32/1
ஏர் அணி முடி வேந்தன் மா தேவி என்று - நாககுமார:1 34/3
படு மத களிறும் தேர் மா புகழ்பெற ஊர்ந்து மூன்றாம் - நாககுமார:2 59/3
மன்னவன் தன் ஏவலால் மா நகர்ப்புறத்தினில் - நாககுமார:2 73/1
மன்னன் போய் வனம் அடைந்து மா முனி ஆகி நிற்ப - நாககுமார:3 78/1
கள் அவிழ் மா சுகண்டன் அவன் வந்து உடன் - நாககுமார:4 124/2
மற்றும் ஒன்று உரைத்தனன் மதுரை மா நகரியில் - நாககுமார:4 132/1
அரிய வெள்ளி மா மலை ஆடும் கொடி ஏமிடை - நாககுமார:4 137/1
மறு_அறு மனையவர்க்கும் மா தவர்-தமக்கும் ஈந்த - நாககுமார:5 168/1
இலகு மா மலர் சேவடி ஏத்துவாம் - யசோதர:0 1/4
வம்பு வார் பொழில் மா முகில் சூடுவது - யசோதர:1 5/3
வலந்த வண் தளிர் மா இனமே எலாம் - யசோதர:1 12/4
மா வலோன் வலம்கொண்டு வணங்கினன் - யசோதர:1 19/3
மன்னன் ஆணையின் மா மயில் வாரணம் - யசோதர:1 20/1
தூய மா தவத்தின் மிக்க உபாசகர் தொகையும் சூழ - யசோதர:1 23/2
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் - யசோதர:1 23/4
வந்து மா நகர்ப்புறத்து ஓர் வள மலர் பொழிலுள் விட்டு - யசோதர:1 24/1
தவழும் மா மதி செய் தண் தார் மன்னவன் தகைமை என்னும் - யசோதர:2 98/1
மன்னன் மா தேவி நின்னை வருத்துவான் வகுத்த கீதத்து - யசோதர:2 104/1
அட்ட மா பங்கன் சீறி அழன்றிட்டவாறும் தேவி - யசோதர:2 115/2
மற்று மா மன்னன் தேவி வரும் முறை மரபின் வந்தே - யசோதர:2 129/3
வந்து ஒர் மா மயிலின் வயிற்று அண்டமாய் - யசோதர:3 162/2
வந்து மா நகர புற சேரி வாய் - யசோதர:3 164/2
மன்னன் ஆகிய மா மயில் மாளிகை - யசோதர:3 166/1
துஞ்சும் மன்னவன் மா மயில் தோகையோடு - யசோதர:3 167/3
அரையன் மா மயிலாய் புற பள்ளி வாய் - யசோதர:3 168/3
வந்து குப்பையின் மா சனம் உண்ட பின் - யசோதர:3 169/1
ஒல்வதற்கு அரும் மா துயர் உற்றனர் - யசோதர:3 170/3
மற்று அ மா மயில் வந்தது கண்டதே - யசோதர:3 171/4
நாயின் வாயில் நடுங்கிய மா மயில் - யசோதர:3 175/1
மன்னன் மா மயில் வந்து விந்தக்கிரி - யசோதர:3 176/1
மன்னன் மா மயில் சூகரம் வார் புனல் - யசோதர:3 179/1
மன்னன் மா மயில் சூகரம் ஆய மீன் - யசோதர:3 187/1
இது என் மா நகர் உஞ்சயினி பதி - யசோதர:3 198/1
வணிகர்-தம்முடன் மா மயிடம்-அது - யசோதர:3 206/1
அணி கொள் மா முடி மன்னன் அழன்றனன் - யசோதர:3 209/1
மற்று அ மா நகரத்து மருங்கினில் - யசோதர:3 223/1
மருளும் மா சனம் வளர் விழி சுடர் சிகை மணி முடி-தனை ஒத்த - யசோதர:3 225/2
வாரியின் வதங்கட்கு எல்லாம் அரச மா வதம் இதற்கே - யசோதர:4 247/3
மா இயல் வடிவு-தன்னை வதைசெய்தார் வண்ணம் ஈதேல் - யசோதர:5 307/1
மா வல அஞ்சல் என்று அ மாதவன் உரைவளர்த்தான் - யசோதர:5 307/4
வணிகனும் மற்றுளாரும் மா தவத்து இறையை வாழ்த்தி - யசோதர:5 313/3
சாற்றிய வகையில் மேன்மேல் சய்யம் மா சய்யமத்தின் - யசோதர:5 317/2
மை_இல் மா தவத்து ஒரு கடல் ஆடுதல் வலித்தனன் இது என்றான் - யசோதர:5 322/4
பொன் செய் மா முடி புதல்வருள் புட்பதந்தற்கு இது பொறை என்றே - யசோதர:5 323/2
முன் சொல் மா மலர் பொழிலினுள் முனிவரன் தொழுது நல் முனி ஆனான் - யசோதர:5 323/4
வெய்ய தீ_வினை வெருவுறு மா தவம் விதியின் நின்று உதிகொண்டான் - யசோதர:5 324/1
தொய்யில் மா முலை சுரவரர் மகளிர்-தம் தொகுதியில் மகிழ்வுற்றான் - யசோதர:5 324/4
அம் பொன் மா முடி அலர் கதிர் குண்டலம் அரு மணி திகழ் ஆரம் - யசோதர:5 326/1
செம்பொன் மா மணி தோள்_வளை கடகங்கள் செறி கழல் முதலா - யசோதர:5 326/2
மாசு_இல் மா மணி மேனியின் வாசம் ஒர் ஓசனை மணம் நாற - யசோதர:5 328/1
ஆலும் மா மழை நீள் முகில் ஆர்த்-தொறும் - சூளாமணி:1 21/3
ஆலும் மா மயில் ஆலும் ஒர்பால் எலாம் - சூளாமணி:1 21/4
போர்செய் மா இனம் பூ தண் புறணியே - சூளாமணி:1 26/4
வண்டல் வார் கரை மா மகர குழாம் - சூளாமணி:1 28/3
மா கொடி மாணையும் மெளவல் பந்தரும் - சூளாமணி:1 35/1
அம் கண் மா ஞாலம் என்னும் தாமரை அலரின் அம் கேழ் - சூளாமணி:2 37/2
அண்ணல் மா நகர் கவைக்கு அரிய அல்லவே - சூளாமணி:2 48/4
மற்று அ மா நகர் உடை மன்னன் தன் உயர் - சூளாமணி:2 51/1
மா இரு விசும்பினின் இழிந்த மாண்பினார் - சூளாமணி:2 62/2
மா கொழுந்து அசோகம் என்று ஆங்கு இரண்டுமே வயந்தகாலத்து - சூளாமணி:2 64/3
செங்கயல் மதர்த்த வாள் கண் தெய்வ மா மகளிர்-தோறும் - சூளாமணி:2 68/3
மா விரி திரு மறு அணிந்த மார்பினன் - சூளாமணி:3 77/4
மற்று ஒர் நாள் அமரிகை கொடிகொள் மா மணி - சூளாமணி:3 85/1
மா மலர் அணிந்த கண்ணி மந்திர கிழவர் மன்னார் - சூளாமணி:3 96/2
புரிசை நீள் மதில் போதன மா நகர் - சூளாமணி:4 119/1
நாக கன்னியர் ஆடலின் ஞால் கை மா
 வேக மும்மத வெள்ளம் அளாவிய - சூளாமணி:4 128/2,3
மா துணர் பொதும்பர் வந்து வைக மற்று அது ஊன்றலால் - சூளாமணி:4 135/3
மற்று அ மா நகர்க்கு வேந்தன் மான யானை மன்னர்_கோன் - சூளாமணி:4 137/1
மா கண் வையம் மகிழ்ந்து தன் தாள் நிழல் - சூளாமணி:4 144/1
வங்க-வாய் பவழ செவ்வாய் வயந்த மா திலகை என்பாள் - சூளாமணி:4 160/4
மா சினை கறித்த துண்டம் துவர்த்தலின் மருங்கு நீண்ட - சூளாமணி:4 166/1
மா தளிர் இங்கு இவை நுமது நிறம் கொண்டு வளர்ந்தனவே - சூளாமணி:4 176/1
மன்னவன் வயந்தம் ஆட்டு அருளி மா மணி - சூளாமணி:4 178/2
வலம் முறை வந்தனன் வரலும் மா மணி - சூளாமணி:4 179/3
மன்ன நின் மனத்து உளது என்ன மா மணி - சூளாமணி:4 197/3
மா துயர் இடும்பை தீர்க்கும் சரண் எனப்படுவ மன்னா - சூளாமணி:4 200/4
மா மலர் வண்ண நின் மலர்_அடி வணங்கினம் - சூளாமணி:4 215/4
மா துணர் வயந்தனை மலர தோன்றுமே - சூளாமணி:4 221/2
பொலம் கலக்கு உரியவாம் பொரு_இல் மா மணி - சூளாமணி:4 230/1
மா இனம் படர்ந்தது எல்லாம் வையகம் படரும் அன்றே - சூளாமணி:5 265/4
மந்திரம் வழாத வாய்மை மா தவம் முயறல் அன்றேல் - சூளாமணி:5 272/3
ஆங்கு அதன் மேல அறுபது மா நகர் - சூளாமணி:5 284/1
நீங்க அரு மா நகர்-தம்முள் நிலா விரிந்து - சூளாமணி:5 284/3
மானம் கொண்ட மா ரதர் போர்_ஏறு அனையாய் ஓர் - சூளாமணி:5 309/3
அம் கண் மா ஞாலம் ஆளும் அரிகண்டன் அவனை விண் மேல் - சூளாமணி:5 323/3
தோகை மா மயில் போல் சுரி கூந்தலாள் - சூளாமணி:5 337/3
அம்பின் நீண்டு அரி சிந்திய மா கயல் - சூளாமணி:5 343/3
ஒண் திரள் வெள் இலை உரிஞ்சும் ஓடை மா
 வெண் திரள் மணி புடை சிலம்ப விட்டன - சூளாமணி:5 364/2,3
மா இரும் பனி தடம் படிந்து மை அழி - சூளாமணி:5 369/1
நந்திய நளி சினை நாவல் மா மரம் - சூளாமணி:5 389/3
வலம்புரி வயிற்றிடை பிறந்த மா மணி - சூளாமணி:5 417/1
துணர் கொண்டன கரை மா நனி துறு மலர் பல தூவா - சூளாமணி:6 438/2
செம்பொன் மா மலை சிகை கரும் கொண்மூவினோடு எழூஉம் - சூளாமணி:6 474/3
வேர்த்த வேந்தர் பல் குழாம் விரைந்த கூந்தல்_மா குழாம் - சூளாமணி:6 475/4
நீல மா மலர் குழாம் நிரந்து அலர்ந்த நீரவே - சூளாமணி:6 480/4
மா விரி தானை மன்னா மனிதரது இயற்கை என்றான் - சூளாமணி:6 519/4
மண் நவில் முழவின் மா நீர் பவபுரம் உடைய மன்னன் - சூளாமணி:6 532/1
மற்ற மா நகர் மருசி புக்க பின் - சூளாமணி:7 573/1
கொற்ற வேலவன் கோயில் மா நெதி - சூளாமணி:7 573/2
கலந்து மா மணி கடகம் மின்செய - சூளாமணி:7 574/2
இலங்கு மா நிலத்து இருக்கை ஏவினான் - சூளாமணி:7 574/4
வகுத்த மா மணி தலத்தின் மேல் மனத்து - சூளாமணி:7 575/2
பங்கயத்து அலர் செம் கண் மா முடி - சூளாமணி:7 585/1
மா வல் தானை அ மன்னர்_மன்னனே - சூளாமணி:7 599/4
மங்குல் மா மழை மாரி வண்_கையான் - சூளாமணி:7 600/1
இங்கன் மா தவம் எவன்-கொல் செய்ததே - சூளாமணி:7 603/4
மலையின் மா சிகரங்களும் வீழ்த்திடும் - சூளாமணி:7 638/2
அறியலாவ அன்றால் அணி மா மலர் - சூளாமணி:7 645/2
போதன மா நகர் புக்கனர் அன்றே - சூளாமணி:7 651/4
மஞ்சொடு வைகிய மா மணி மாளிகை - சூளாமணி:7 652/2
மாளிகை மேல் மழை மா முகில் போழ்தலின் - சூளாமணி:7 654/2
வேயின் முகத்து அதின் மா மழை வீழ்வது - சூளாமணி:7 658/2
பொடி தலை புலம்பி கானம் போழ்ந்து மா நெரிந்து வீழ - சூளாமணி:7 699/1
இவரும் மா மணி கொடுஞ்சிய இவுளி தேர் காலாள் - சூளாமணி:7 709/1
நகர மா சனம் இரைப்பது தவிர்த்த பின் நளி நீர் - சூளாமணி:7 710/1
பகரும் மா கடல் படிவம்கொண்ட_அனையவன் படர - சூளாமணி:7 710/2
மகர மா கடல் வளை_வண்ணனுடன் செல வலித்தான் - சூளாமணி:7 710/4
சூளி மா மணி தொடர் கொண்டு சுரி குஞ்சி பிணியா - சூளாமணி:7 713/3
ஆங்கு அ மா முழை முகத்து உலகு அதிர நின்று ஆர்த்தான் - சூளாமணி:7 719/3
உவரி மா கடல் நுரை என ஒளிர்தரு மயிர - சூளாமணி:7 732/1
வரை-வாய் நிவந்த வடு மா அடு மா - சூளாமணி:7 745/1
வரை-வாய் நிவந்த வடு மா அடு மா
 விரைவாய் நிவந்து விரியா விரியா - சூளாமணி:7 745/1,2
நிழல் பொதி நீல மா மணி கல் அம் திரள் - சூளாமணி:7 755/1
ஏக மா மலையின் நெற்றி இரும் சுனை தடங்கள் எல்லாம் - சூளாமணி:7 761/2
நாக மா மகளிர் என்னும் நங்கையர் குடைய பொங்கி - சூளாமணி:7 761/3
வென்றிக்-கண் விருப்பு நீங்கா வெம் கண் மா இதனை கொன்றாய் - சூளாமணி:7 772/3
ஆலும் மா வல் தானை நம் அடிகள் ஆளும் நாட்டு அகம் - சூளாமணி:7 787/2
விண்ட மா மலர் பொதும்பு அரங்கமா விரும்பும் நீர் - சூளாமணி:7 788/2
புறவின் மா மரை முலை பொழிந்த பால் நெகிழ்ந்து எழ - சூளாமணி:7 798/2
வளர் செங்கிடை மா மலர் மல்கு சிகை - சூளாமணி:7 808/4
காண் நமது ஆர் ஒளி மா நகரே - சூளாமணி:7 812/4
செம்பொன் மா மணி நகர் செல்வ வீதியுள் - சூளாமணி:7 819/1
அம் பொன் மா மணி முடி அரசன் ஏயினான் - சூளாமணி:7 819/4
கான மா மலர் துகள் கழுமி வீழ்ந்தன - சூளாமணி:7 822/3
திங்கள் மா வண்ணனோடும் திரு நகர் பெயர்ந்த பின்னை - சூளாமணி:8 827/2
இன் இசை அமரர் பேர் கொண்டு இயன்ற மா நகரம் காக்கும் - சூளாமணி:8 843/1
மா இரு விசும்பின் மான்று மழை தவழ் குன்றம் போல - சூளாமணி:8 854/3
சேனை மா முகில் படலங்கள் மிசை செல சினை முகில் முரல கேட்டு - சூளாமணி:8 880/2
ஏனை யானைகள் இணை என இருந்திட இரும் கை மா இனம் காக்கும் - சூளாமணி:8 880/3
மா இயல் கடல் படை மயங்கி வானிடை - சூளாமணி:8 950/1
கண் இயல் கவரி மா கலந்து கானகம் - சூளாமணி:8 952/3
நீல மா மணி குன்று ஏய்ப்ப நிழல் எழுந்து இலங்கும் மேனி - சூளாமணி:8 979/1
மா இரும் செல்வ தாதை மலர் அடி வணங்கி நின்றாள் - சூளாமணி:8 984/3
மா தவ குலத்து_உளார்கள் மாதவசேனை உள்ளிட்டு - சூளாமணி:8 995/1
விஞ்சை அரையன் மட மா மகள் நிலை யாது என வினவில் விளம்ப கேள்-மின் - சூளாமணி:8 1035/2
குரு மா மணி வேய் குடை மும்மை உடை - சூளாமணி:8 1071/1
அரு மா முரசு ஆர்ப்ப அறைந்தனரே - சூளாமணி:8 1071/4
வழுவு_இல் நெறி வாமன மா நகர்-வாய் - சூளாமணி:8 1074/1
நாளொடு பொலிந்த நகை மா மதியம் ஒத்தான் - சூளாமணி:8 1087/4
சாந்து மெழுகிட்ட தட மா மணி நிலத்தை - சூளாமணி:8 1095/1
கன்னியொடு இயைந்த கதிர் மா மதியம் ஒத்தான் - சூளாமணி:8 1100/4
புன வரை கானம் முன்னி மா தவம் போகுவாரும் - சூளாமணி:8 1107/2
முடிவு கொள் உலகம் எய்தும் இன்ப மா மூர்த்தி ஒப்பான் - சூளாமணி:8 1108/4
செழும் மணி சிலை சென்று ஏறும் தெய்வ மா மிதுனம் ஒத்தார் - சூளாமணி:8 1109/4
காவி ஆகின்ற கரு மா மழை_கண்ணி - சூளாமணி:8 1118/1
மண் திணி மா நில மன்னரை மால் வரை - சூளாமணி:9 1226/1
மண்டுவ போல் மண மா நகர் முன்னி - சூளாமணி:9 1231/2
தேரொடு தேர் கலிமாவொடு மா பல - சூளாமணி:9 1233/3
நீல மா மணிக்கண்டன் என்னும் காளையே - சூளாமணி:9 1262/4
மா இரு விசும்பிடை மடுத்து மலைகுற்றார் - சூளாமணி:9 1288/4
கோளொடு மடுத்த குளிர் மா மதியம் ஏய்ப்ப - சூளாமணி:9 1293/3
சிகரி முடி திரு மா மணி செறி குண்டலம் இலங்க - சூளாமணி:9 1297/1
தொடர் மா மழை மத யானை கை துணியா அவை இடையே - சூளாமணி:9 1308/3
மாலை தலை வளர் மா மதி நிகரும் வளை எயிறும் - சூளாமணி:9 1315/1
மலை எடுத்திடுகோ மா நிலம் பிளக்கோ மறி கடல் அற இறைத்திடுகோ - சூளாமணி:9 1318/1
மலை எடுத்திடுவாய் மா நிலம் பிளப்பாய் மறி கடல் அற இறைத்திடுவாய் - சூளாமணி:9 1320/1
மான மா மணி வீழ்த்து உயிர்க்கு - சூளாமணி:9 1357/1
கான மா அது காணுமே - சூளாமணி:9 1357/4
ஆலும் மா மிசை ஆனவன் - சூளாமணி:9 1363/2
மாதி போகும் மான மா
 மீது போக விட்டவன் - சூளாமணி:9 1374/1,2
கண்ணி அஃது கருதி மா
 மண்ணில் வாவி ஆங்கு மேல் - சூளாமணி:9 1375/2,3
மான மா மணி முடி - சூளாமணி:9 1377/2
வம்ப மா இரு துணிபட்ட மாவொடு - சூளாமணி:9 1388/1
கம்ப மா ஒழிந்தன களிறு காளை வாள் - சூளாமணி:9 1388/3
மரை மயிர் அணிந்தன மான மா பல - சூளாமணி:9 1396/1
மையன் மா யானைகள் மயங்கியிட்டவே - சூளாமணி:9 1414/4
வணங்குபு சூழ மற்று அ மா பெரும் தெய்வம் வந்து - சூளாமணி:9 1428/3
மா இரு விசும்பும் அஞ்சும் வடிவினன் வள்ளல் ஆனான் - சூளாமணி:9 1436/4
நீல மா மணி குன்று ஒப்பான் நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டான் - சூளாமணி:9 1442/4
மா இரும் புகழினான்-தன் வன் சிலை வாங்கி எய்ய - சூளாமணி:9 1451/3
மாதர் மட மஞ்ஞை மா நிலத்து வீழ்வன போல் - சூளாமணி:9 1471/2
வாங்கு கொடி முறுக்கி மா நிலத்து விட்டன போல் - சூளாமணி:9 1472/1
பெரு மா மழை கண் மாதேவி பிணையின் மாழ்கி இவண் அழிய - சூளாமணி:9 1480/1
வரும் மா முரசம் பிறர் பெயர் கொண்டு அறைய ஆழி அயல் நீங்க - சூளாமணி:9 1480/2
கங்கையும் சிந்துவும் என்னும் மா நதி - சூளாமணி:9 1495/1
என்று இயல் பெயரின இரண்டும் மா நிதி - சூளாமணி:9 1503/2
எழு வகை அரும் கலம் இரண்டு மா நிதி - சூளாமணி:9 1508/1
குறுகினன் கோடி மா சிலை வன் குன்றமே - சூளாமணி:9 1511/4
குழுவிய குவளை அம் குண்டு மா சுனை - சூளாமணி:9 1515/1
நின்றனன் நெடியவன் நீல மா மணி - சூளாமணி:9 1517/3
அரு மா மழை பெய்து அமர் உலகம் ஆர்ப்ப - சூளாமணி:9 1518/2
திரு மா மணி_வண்ணன் செம்மாந்து நின்றான் - சூளாமணி:9 1518/4
புரை எடுத்த மா மகர பொன் முடிகள் சாய்த்தார் - சூளாமணி:9 1520/4
மாலை தண் கேழ் மா மதி போலும் வளர் சோதி - சூளாமணி:9 1523/1
மாலை தண் கேழ் மா மணி முத்த குடை நீழல் - சூளாமணி:9 1523/2
மா புரத்து மாளிகை-தம் மணி கதவம் தாழ் திறந்து மனத்தின் தாழும் - சூளாமணி:9 1529/3
மா காய வரை ஆளும் மன்னர் கோன் மட மகளை வம்-மின் காண்பாம் - சூளாமணி:9 1534/4
மா நீலம் இடை பதித்து வெண்_பளிங்கில் செவ்வரத்த இரேகை வாங்கி - சூளாமணி:9 1536/1
தேவர்கள் திசைமுகம் காப்ப மா நிதி - சூளாமணி:9 1553/1
மா அரசு அழித்த செம் கண் மணி_வண்ணன் மகிழ்ந்த காலை - சூளாமணி:10 1555/3
மற்று அ நெடுமால் மகர மா முடி வணங்க - சூளாமணி:10 1612/1
திரு மணி நிழற்றும் செம்பொன் திலதம் மா முடியினானும் - சூளாமணி:10 1622/1
பகரும் மா மணி வண்டு ஓவா பணை முலை பாரம் தாங்கி - சூளாமணி:10 1636/2
வந்தார்க்கும் ஆ ஆதும் என்பன போல் மா தழைந்த - சூளாமணி:10 1645/3
தங்கு ஒளி பாய்ந்து உள் எறித்த தண் காந்தம் மா மணி - சூளாமணி:10 1654/2
விண்டு சுடர் தயங்கு மேதகு மா மாணிக்கம் - சூளாமணி:10 1656/1
வாடல்_இல் பூம் கண்ணி மா மேக_வண்ணனே - சூளாமணி:10 1660/4
மா அரசு அழித்தவன் மருங்கு சுற்றினார் - சூளாமணி:10 1693/4
குலம் புரி சிறுவனை தரித்து கோல மா
 நிலம் புரி நிழல் ஒளி நிரந்து தோன்றலால் - சூளாமணி:10 1710/1,2
பொலிக எனும் ஒலிகளும் பொன் செய் மா மணி - சூளாமணி:10 1713/1
மற தகை மன்னவர் குழுவும் மா நகர் - சூளாமணி:10 1720/2
மாணிக்கம் அரும்பிய வண் பொன் மா நிலத்து - சூளாமணி:10 1732/1
தண் தார் மார்பன்-தன் மகன் நல் மா மணியே போல் - சூளாமணி:10 1738/2
மாது ஆர் சாயல் மா மயில்_அன்னாள் வளர்கின்றாள் - சூளாமணி:10 1747/4
வீழ்க தண் புனல் பயிர் விளைக மா நிலம் - சூளாமணி:10 1764/3
புள் அணி வார் பொழில் பொன் செய் மா நகர் - சூளாமணி:10 1765/1
சங்கொலி பரந்தன தயங்கும் மா முரசு - சூளாமணி:10 1783/3
மஞ்சு இவரும் மா மயில்_அனார் மருங்கு சூழ்ந்தார் - சூளாமணி:10 1795/4
பகரும் மா மணி முடியான் அமரருமே பாராட்டும் படியன் பாவாய் - சூளாமணி:10 1809/4
மா இரும் சுருளை மேயும் மான் மறி போலும் என்றான் - சூளாமணி:11 1858/4
மல்லல் மா நகரம் கேட்டே வான் உலகு இழிந்ததே போல் - சூளாமணி:11 1868/2
உரையினால் என்னை அ ஒளி கொள் மா நகர் - சூளாமணி:11 1871/3
பருகல் ஆம் பால் நிலா பரந்த மா மணி - சூளாமணி:11 1895/1
மா மழை கண்ணியர் மருங்கு போல்வன - சூளாமணி:11 1897/1
மை ஞலம் பருகிய கரும் கண் மா மணி - சூளாமணி:11 1899/1
தாங்கிய மா மலை அன்ன தகையவன் - சூளாமணி:11 1914/2
ஊற்று செறித்த ஒரு பெயர் மா தவன் - சூளாமணி:11 1915/2
மன்னிய மா தவம் மேற்கொண்டும் மாயங்கள் - சூளாமணி:11 1967/3
பத்து வகை மா தவம் இயற்றிய பயத்தால் - சூளாமணி:11 2024/3
மந்தர மா நெடு மலையின் மத்தகத்து மேல் கூற்றின் - சூளாமணி:11 2048/1
சுந்தர மா மணி மாட சூளிகையர் எனின் அல்லால் - சூளாமணி:11 2052/3
மன் பெரும் மா தவத்தினால் வரும் ஒரு நாள் ஈறு உடையது - சூளாமணி:11 2060/3
ஊன் இலா உறுப்பு அமையா ஒளிய மா உலகு எல்லாம் - சூளாமணி:11 2065/1
மறுதரவு_இல் கதி படரும் மா தவத்து வரம்பு_ஆயோன் - சூளாமணி:11 2068/4
வருவகை இலாததும் மறு_இல் மா தவர் - சூளாமணி:12 2069/2
வடு_அறு மா தவன் உரைப்ப மாண்பு உடை - சூளாமணி:12 2075/1
பிணிபடு பிறவி நோய் பெயர்க்கும் மா தவம் - சூளாமணி:12 2079/1
மணி முடி அமிர்த நீர் ஆடி மா தவர் - சூளாமணி:12 2097/2
மா ஞாலம் எல்லாம் மறம் மாற்றிய மாட்சியளா - நீலகேசி:0 4/4
மா என்று கொண்டேன் மடனே வலியாக நின்று - நீலகேசி:0 5/2
முகில் தலை கலவி வான் மூடி மா நகர் - நீலகேசி:1 26/3
ஆங்கு அ மா நகர் அணைந்தது பலாலையம் என்னும் - நீலகேசி:1 27/1
மா தெய்வம் தலைப்பட்டு கிளர்ந்து இன்ன உரைக்கும் - நீலகேசி:1 44/4
ஆண்டைக்கு ஆயது ஓர் மரம் முதல் இருந்த மா தவனை - நீலகேசி:1 62/2
வாள்_நுதல் மயிர் குளிர்த்து உரைக்கும் மா தவத்து அடிகள் என்றானும் - நீலகேசி:1 69/3
மானுயர் என்னப்படுபவர்-தாம் மா விதையம் என்னும் - நீலகேசி:1 86/1
மந்தர மா மலை-தன்னை வலம் முறை சூழ்பவரும் - நீலகேசி:1 89/3
துப்பு அரிய மா துயர் - நீலகேசி:1 91/3
மண்டி மா மறம் செய்ப - நீலகேசி:1 95/3
எரிவ இன்ன மா துயர் - நீலகேசி:1 99/3
தண்ணென் மா மழையினால் தாம் அழிந்து உழல்பவும் - நீலகேசி:1 104/1
மா வினையின் ஆம் வெகுளி மானமொடு மாயம் - நீலகேசி:1 107/2
மாட்சியால் வலம்கொண்டு மா தவத்து இறைவனில் பிழையா - நீலகேசி:2 151/2
தொன்று மூத்தலை துறந்தாய் தோற்ற மா கடல் இறந்தாய் - நீலகேசி:2 154/2
மா துயர் உழந்து உறும் நோய் மறுகும் மன் உயிர்க்கு எல்லாம் - நீலகேசி:2 155/2
உஞ்சை மா நகர் எய்தினளாய் அதன் - நீலகேசி:3 232/1
பால மா பண்டிதனே பழ நோன்பி இவன் என்பாய் - நீலகேசி:4 297/3
மகனேயாய் பிறப்பினும் மா துயரம் கேடு இல்லை - நீலகேசி:4 308/1
தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல் - நீலகேசி:4 360/2
மணி மா மலை-தாம் எனவே வருவாள் - நீலகேசி:5 463/3
மயல்_அறு காட்சி இ மா தவர் என்றான் - நீலகேசி:6 669/4
வனப்பு உடை மாதரை கண்டு மா தவன் - நீலகேசி:8 784/1

 TOP
 
  மாஅது (1)
மாஅது உடை அடி இவை-தாம் மறவலென் என வலம்கொண்டு - நீலகேசி:1 149/2

 TOP
 
  மாக்கள் (4)
கோது_இலார் குல மக்கள் மாக்கள் மற்று - சூளாமணி:7 597/1
மண்களை மயக்கி மாக்கள் துயில்கொள மரங்கள் சாய - சூளாமணி:9 1455/3
பவம்செய்து மாக்கள் பரியும் அது-தான் - சூளாமணி:11 2004/3
அத்தலை இன்பம் நோக்கார் அஞ்சுவ மாக்கள் அந்தோ - நீலகேசி:3 263/2

 TOP
 
  மாக்கள்-தாம் (1)
கலங்கு நூல் கரும தொழில் மாக்கள்-தாம்
 புலம் கொள் சூழ்ச்சியர் ஆகி புகன்றனர் - சூளாமணி:7 642/2,3

 TOP
 
  மாக்களுள் (1)
சுரமையர் அதிபதி தோம்_இல் மாக்களுள்
 பெரியவன் இவன் என பிறந்த செற்றமோடு - சூளாமணி:9 1410/1,2

 TOP
 
  மாக (6)
மாக மழை வண் கை மத யானை மணி முடியோய் - யசோதர:5 269/4
மாக மலை அன்ன மணி மாட நிலையுள்ளால் - சூளாமணி:8 860/1
மாக மழை_வண்ணன் மாற்றான் மேல் விட்டெறிந்த - சூளாமணி:9 1468/1
மாக மழை_வண்ணன் காதல் மடந்தையர்கள் - சூளாமணி:10 1648/2
மாக மழை வண் கை மன்னவ மக்களும் - சூளாமணி:11 1971/1
மாக விசும்பினவர்-தம்மொடு மன்னரும்மாய் - நீலகேசி:1 126/2

 TOP
 
  மாகத்து (1)
மாகத்து மதியம் அன்ன வாள் நுதல் மடந்தை-தன்னை - சூளாமணி:8 1021/1

 TOP
 
  மாகம் (3)
குடை மாகம் என ஏந்தி கோங்கம் போது அவிழ்ந்தனவே - சூளாமணி:4 170/4
மாகம் மேல் தரங்கம் சிந்தி மணி அறை கழுவும் அன்றே - சூளாமணி:7 761/4
மாகம் எல்லாம் உடன் நடுங்க தொடங்கினான் அ மழை_போல்வான் - சூளாமணி:9 1341/4

 TOP
 
  மாகமே (1)
மாகமே உற மலை அன்ன சிலையொடு சிலையா - நீலகேசி:1 50/1

 TOP
 
  மாகுலாய் (1)
அங்கராகம் வீற்றிருந்து அணிந்த ஆரம் மாகுலாய்
 மங்கைமார்கள் கண்ணும் வண்டும் மாலையும் மனங்களும் - சூளாமணி:6 488/2,3

 TOP
 
  மாங்கனி (1)
நீண்ட மாங்கனி காண்-தொறும் - சூளாமணி:10 1620/3

 TOP
 
  மாங்கனியின் (1)
கள மாங்கனியின் திரளும் கலவி - சூளாமணி:7 802/3

 TOP
 
  மாசின் (1)
மருவு வல்_வினை மாசின் உதிர்த்திட - உதயணகுமார:6 335/3

 TOP
 
  மாசு (13)
ஏனை வினை மாசு தனது உருவின் நிறுவாதே - யசோதர:5 278/3
மாசு_இல் மா மணி மேனியின் வாசம் ஒர் ஓசனை மணம் நாற - யசோதர:5 328/1
மாசு_இல் கண்ணி மைந்தரோடு மங்கைமார் திளைத்தலில் - சூளாமணி:4 134/1
வகுத்தவாறு உயர்ந்தன நோன்பு மாசு_இலா - சூளாமணி:4 210/3
மந்திர நறு நெய்யால் வளர்ந்து மாசு_இலா - சூளாமணி:4 211/3
மால் அமர் நெடும் கடல் மதலை மாசு_இலா - சூளாமணி:4 235/1
மான கோதை மாசு_அறு வேலோய் வரவு எண்ணி - சூளாமணி:5 310/1
மாசு_இல் நால் கடல் அம் தானை மன்ன மற்று அவற்கு தேவி - சூளாமணி:6 536/3
மாசு_இல் தண்டு அன்ன தோள் மன்ன மன்னிய - சூளாமணி:7 625/1
மாசு_இல் ஆலவட்டத்து எழும் மாருதம் - சூளாமணி:7 635/1
மாசு_அகல் நீள் முடி மன்னவன் முன் இவை - சூளாமணி:7 662/2
மாசு_இல் மனிதர் வடிவினர் ஆயினும் - சூளாமணி:11 1977/2
வாய்க்கின்றாய் இனி மானுயர் மாசு எலாம் - நீலகேசி:2 223/3

 TOP
 
  மாசு_அகல் (1)
மாசு_அகல் நீள் முடி மன்னவன் முன் இவை - சூளாமணி:7 662/2

 TOP
 
  மாசு_அறு (1)
மான கோதை மாசு_அறு வேலோய் வரவு எண்ணி - சூளாமணி:5 310/1

 TOP
 
  மாசு_இல் (6)
மாசு_இல் மா மணி மேனியின் வாசம் ஒர் ஓசனை மணம் நாற - யசோதர:5 328/1
மாசு_இல் கண்ணி மைந்தரோடு மங்கைமார் திளைத்தலில் - சூளாமணி:4 134/1
மாசு_இல் நால் கடல் அம் தானை மன்ன மற்று அவற்கு தேவி - சூளாமணி:6 536/3
மாசு_இல் தண்டு அன்ன தோள் மன்ன மன்னிய - சூளாமணி:7 625/1
மாசு_இல் ஆலவட்டத்து எழும் மாருதம் - சூளாமணி:7 635/1
மாசு_இல் மனிதர் வடிவினர் ஆயினும் - சூளாமணி:11 1977/2

 TOP
 
  மாசு_இலா (3)
வகுத்தவாறு உயர்ந்தன நோன்பு மாசு_இலா
 அகத்து மாண்பு_உடையவர்க்கு அரியது இல்லையே - சூளாமணி:4 210/3,4
மந்திர நறு நெய்யால் வளர்ந்து மாசு_இலா
 அந்தர அழல் கொடி அனையள் ஆயினாள் - சூளாமணி:4 211/3,4
மால் அமர் நெடும் கடல் மதலை மாசு_இலா
 கால் அமைந்து ஒழுகுமேல் கரையும் காணுமே - சூளாமணி:4 235/1,2

 TOP
 
  மாசுதாம் (1)
மறத்தல்_இல் யோகபாவ மாசுதாம் மீட்டும் என்பது - நீலகேசி:4 427/3

 TOP
 
  மாசுபடும் (1)
விழு குலங்கள் மாசுபடும் என்பதனை வேண்டார் - நீலகேசி:1 108/2

 TOP
 
  மாசும் (1)
முனைவனாய் மூர்த்தி_அல்லான் மூடுமே மாசும் என்பாய் - நீலகேசி:4 431/3

 TOP
 
  மாஞ்சோலை (1)
மாஞ்சோலை பொங்கி மருதம் கிளிப்பிள்ளைகள் வாய் - நீலகேசி:1 10/1

 TOP
 
  மாட்சி (18)
மாட்சி நல் சிவிகை ஏறி மடந்தை-தன்னோடும் புக்கு - உதயணகுமார:3 160/1
அறிவினில் தெளிந்த மாட்சி அரதனத்திரயம் என்னும் - யசோதர:1 51/3
ஆங்கு அவள் அகத்து மாட்சி அறிந்தனன் அரசனேனும் - யசோதர:2 151/1
விலை_இல் பேர்_அருளின் மாட்சி விளைப்பது களவின் மீட்சி - யசோதர:4 243/3
மருள் செயும் உருவ மாட்சி மகனொடு மங்கை-தன்னை - யசோதர:5 311/2
வடு தவ மலர்ந்து நுண் நூல் மதியவர் வினையின் மாட்சி
 கொடுத்தவாம் நிலைமை மன்னன் குணங்களா கொள்ப அன்றே - சூளாமணி:5 253/3,4
ஆள்வினை மாட்சி என்னும் இரண்டினும் அரசு காத்து - சூளாமணி:11 1854/1
மாட்சி_உடையார் வதம் இலர் ஆயினும் - சூளாமணி:11 2017/2
மறவிக்-கண் இலாதது ஓர் மாட்சி எய்துமே - சூளாமணி:12 2071/4
ஒப்பு_இல் பெருமை உணர்விற்கு உயர் மாட்சி ஆமே - நீலகேசி:1 120/4
மாட்சி அமைந்த பொருள் எட்டும் மனத்து வைத்து - நீலகேசி:1 121/2
கையுற்றவாயில் அது காட்சியின் மாட்சி ஆமே - நீலகேசி:1 123/4
மாற்றம் அறுக்கும் ஒழுக்கத்தின் மாட்சி ஆமே - நீலகேசி:1 125/4
உள்ளம் மாட்சி உடையோய் நீ உய போம் வண்ணம் உரைத்தோய் நீ - நீலகேசி:1 136/2
வருந்தவானது உள்ளம் நீ மாட்சி நன்றும் என்றியால் - நீலகேசி:4 358/2
மாட்சி இல்லா மயிர் மன் உயிர் உள்வழி - நீலகேசி:4 362/2
மாட்சி ஆம் எனின் மன்னும் அஃது ஒட்டுவேன் - நீலகேசி:5 530/2
வணங்கல் ஆம் வகையது ஓர் மாட்சி மிக்கதே - நீலகேசி:8 804/4

 TOP
 
  மாட்சி_உடையார் (1)
மாட்சி_உடையார் வதம் இலர் ஆயினும் - சூளாமணி:11 2017/2

 TOP
 
  மாட்சிய்யும் (1)
அறியும் மெய்ம்மையும் ஐம்_கந்தம் மாட்சிய்யும் அல்லவையும் - நீலகேசி:5 571/1

 TOP
 
  மாட்சிய (1)
மலைவு_இல் பொருள் இன்ன மாட்சிய மன்னா - சூளாமணி:11 1992/4

 TOP
 
  மாட்சியது (1)
அரைச நின் அகத்து மாட்சியது பெரிது அழகு இது ஆயிற்று - யசோதர:1 69/1

 TOP
 
  மாட்சியர் (1)
மதம்_இல் மாட்சியர் மன்ன நீ கேள் என்றார் - உதயணகுமார:6 342/4

 TOP
 
  மாட்சியளா (1)
மா ஞாலம் எல்லாம் மறம் மாற்றிய மாட்சியளா - நீலகேசி:0 4/4

 TOP
 
  மாட்சியாம் (1)
மண் பொனால் குண நிலைக்கு ஆய மாட்சியாம்
 நண்பினான் அல்லது நடத்தல் இல்லையே - நீலகேசி:8 805/3,4

 TOP
 
  மாட்சியால் (3)
கொண்டல் வாடை என்னும் கூத்தன் யாத்த கூத்தின் மாட்சியால்
 விண்ட மா மலர் பொதும்பு அரங்கமா விரும்பும் நீர் - சூளாமணி:7 788/1,2
வளமையால் பொலிதரும் வனப்பின் மாட்சியால்
 குளம் ஐயால் நற விரி குவளை கண்ணியான் - சூளாமணி:10 1760/2,3
மாட்சியால் வலம்கொண்டு மா தவத்து இறைவனில் பிழையா - நீலகேசி:2 151/2

 TOP
 
  மாட்சியினர் (1)
மந்தம் அறும் நால் வருண மாட்சியினர் ஆகி - நீலகேசி:1 19/2

 TOP
 
  மாட்சியும் (2)
மறவி_இல் மருந்தும் அ மருந்தின் மாட்சியும் கேட்குறின் மடவாய் - நீலகேசி:1 74/2
இஞ்சி மாட்சியும் எல்லை_இல் செம்மலும் - நீலகேசி:3 232/2

 TOP
 
  மாட்சியை (1)
மாட்சியை வெலீஇ மனம் தூயன் ஆய பின் - சூளாமணி:12 2072/2

 TOP
 
  மாட்சியோ (1)
வாலை நீட்டி கிடத்தல் தன் மாட்சியோ - நீலகேசி:2 222/4

 TOP
 
  மாட்டா (1)
முன்னிய முகமன் மாட்டா முற்றிய அறிவினாரை - சூளாமணி:11 1860/2

 TOP
 
  மாட்டாயோ (1)
யாரும் இல்லா அடியோங்கள் வழிபாடு ஆற்ற மாட்டாயோ
 சீரின் மன்னும் வள நாடும் தெய்வ படையும் செல்வமும் நீ - சூளாமணி:9 1481/2,3

 TOP
 
  மாட்டாள் (1)
மேல் அவாம் நெடும் கண் ஓட மீட்டு அவை விலக்க மாட்டாள்
 மாலை வாய் குழலி சால மம்மர் கொள் மனத்தள் ஆனாள் - சூளாமணி:8 979/3,4

 TOP
 
  மாட்டி (8)
மங்குல் ஆய் விசும்பு மூட அகில் புகை மயங்க மாட்டி
 பொங்கு பொன் சுண்ணம் வீசி மணவினை புனைவி என்றான் - சூளாமணி:8 923/3,4
திண் நிலைய மணி கதவம் தாழ் திறந்து திரு_விளக்கு திகழ மாட்டி
 விண் இயல் அம் நறும் புகையும் காழ் அகிலும் விசும்பு இவர்ந்து விம்ம மூட்டி - சூளாமணி:8 1036/1,2
வந்து சுடர் ஏந்தி வலனே சுழல மாட்டி
 அந்தணனும் அங்கு அழல் அமைத்து மிக வேட்டான் - சூளாமணி:8 1101/2,3
அன்பு உருகு காம தீ மாட்டி அளிய என் - சூளாமணி:8 1116/1
மீது உலாம் வெகுளி என்னும் வெவ் அழல் முழங்க மாட்டி
 காதலார் கண்கள் பூப்ப காய்த்துதும் கைகோள் என்பார் - சூளாமணி:9 1195/3,4
வல்_வினை விளைத்த மாந்தர் மற்று அதன் வித்தும் மாட்டி
 புல்_வினை கானம் அண்டி புலியின் வாய் பட்டதே போல் - சூளாமணி:11 1851/1,2
விண்டு ஆங்கு வெவ்_வினை வெரூஉ உதிர நூறி விரிகின்ற மெய்ஞ்ஞான சுடர் விளக்கும் மாட்டி
 கண்டார்கள் நின் நிலைமை கண்டு ஒழுக யான் நின் கதிர் மயங்கு சோதியால் கண் விளக்கப்பட்டு - சூளாமணி:11 1910/1,2
பொரிப்பர் சிறைசெய்து பொங்கு எரி மாட்டி
 கரிப்பர் கனல் படு கார் அகல் ஏற்றி - சூளாமணி:11 1938/1,2

 TOP
 
  மாட்டு (1)
அறிவு அமை சிந்தையின் மாட்டு அகம் படி உழையர் ஆக்கி - சூளாமணி:12 2111/3

 TOP
 
  மாட்டொடு (1)
பாலை பழத்தின் நிறத்தனவாய் பல மாட்டொடு கண்ணால் - நீலகேசி:6 712/1

 TOP
 
  மாட (29)
முகில் தவழ் மாட மீதில் முத்து அணி மாலை நான்றே - உதயணகுமார:1 9/1
மாட நல் மேனிலைப்பால் மன்னினார் பலரோடு ஆங்கே - உதயணகுமார:1 91/4
பரு முகில் தவழும் மாட பஞ்ச நல் அமளி-தன்னில் - நாககுமார:2 47/3
மேவும் மின் முகில் சூழ் மாட வீதசோகப்புரத்து - நாககுமார:5 145/2
மாட வாய் மணி முழா இசையும் மங்கையர் - சூளாமணி:2 43/1
வரை உயர் மாட கோயில் மந்திரசாலை சேர்ந்தான் - சூளாமணி:3 110/4
வாய்ந்து எரிந்த செம்பொன் மாட வாயில் ஆறு கண்கொள - சூளாமணி:4 133/3
கம்ப மாட கதலிகை போலுமே - சூளாமணி:4 141/4
இலங்கு ஒளி மாட வீதி இரத்தினபுரம் அது ஆளும் - சூளாமணி:5 322/1
நிரம்பு நூல் நிமித்திகன் மாட நீள் கடை - சூளாமணி:5 377/3
மாட வாயில் மேல் எலாம் மடந்தைமார் மயங்கினார் - சூளாமணி:6 476/4
வண்டு அலர்ந்து மாலை தாழ்ந்து மாட வாய் மறைந்தவே - சூளாமணி:6 477/4
மாட வாயில் மாலை ஞால மாடம் ஏறு மாதரார் - சூளாமணி:6 478/3
மலைத்தலை தழல் சிதர்ந்த போன்ற மாட வாய் எலாம் - சூளாமணி:6 484/4
கிளர் ஒளி மாட கோயில் கின்னரர் கெழுவல் ஓவா - சூளாமணி:8 830/1
மண் நலம் கனியும் சாதி மணி முழா அதிரும் மாட
 கண் நலம் கனியும் தோன்றல் கந்தருவ நகரம் காப்பான் - சூளாமணி:8 831/1,2
சந்திரன் தவழும் மாட சக்கிரவாள மன்னன் - சூளாமணி:8 833/2
தேர் அணங்குறுக்கும் மாட தேவரவணத்து செல்வன் - சூளாமணி:8 834/2
கண் நிலாம் கனக மாட கதலிகை முகிலோடு ஆடி - சூளாமணி:8 835/1
மடுத்தன வயிர தம்பம் மாட நீள் மதலை-தோறும் - சூளாமணி:8 849/2
மாக மலை அன்ன மணி மாட நிலையுள்ளால் - சூளாமணி:8 860/1
மாட வாய் சுடர் ஒளி மழுங்கி மங்கையர் - சூளாமணி:8 1058/1
மாளிகை நிரைத்த மணி மாட நகர் முன்னால் - சூளாமணி:8 1087/1
குழுமியது அனைய மாட குவட்டிடை அமளி சேர்வார் - சூளாமணி:8 1109/2
மஞ்சு உடை மாட கோயில் வளை_வணன் புக்க பின்னை - சூளாமணி:9 1546/1
மன்னவன் மதலை மாட வள நகர் அணுகுவான் போல் - சூளாமணி:10 1630/2
மன்னவன் மடந்தை மணி மாட நிலை உள்ளால் - சூளாமணி:10 1794/1
பொன் மாட நெடு நிலத்தார் புகல் அமளி அணை மேலார் - சூளாமணி:11 2051/1
சுந்தர மா மணி மாட சூளிகையர் எனின் அல்லால் - சூளாமணி:11 2052/3

 TOP
 
  மாட-வாய் (3)
வாசம் உண்ட மாருதம் தென் வண்டு பாட மாட-வாய்
 வீச வெள்ளிலோத்திர பொதும்பர் பாய்ந்து விம்முமே - சூளாமணி:4 134/3,4
மாலை தாழும் மாட-வாய் நிலத்தகத்து மங்கைமார் - சூளாமணி:6 480/1
மடி படு மாட-வாய் மயில்கள் மான்றவே - சூளாமணி:10 1767/4

 TOP
 
  மாடங்கள் (1)
மரத்தினும் மண்ணினும் மாடங்கள் யாவும் - சூளாமணி:5 285/1

 TOP
 
  மாடத்து (6)
மஞ்சு உடை மதர்வை நெற்றி வான் உழு வாயில் மாடத்து
 அம் சுடர் இஞ்சி ஆங்கு ஓர் அகழ் அணிந்து அலர்ந்த தோற்றம் - சூளாமணி:2 38/2,3
இஞ்சி சூழ் எரி பொன் மாடத்து இந்திரன் மிசைந்த நாம - சூளாமணி:5 329/1
வெம் சுடர் விளங்கும் மாடத்து இடைநிலை விரவி தோன்றி - சூளாமணி:7 675/2
இலங்கல் அம் கனக மாடத்து எழு நிலை ஏறலுற்றாள் - சூளாமணி:8 975/3
பழன-வாய் பைம் கரும்பின் வெண் போது பவழ கால் செம்பொன் மாடத்து
 எழினி வாய் கொணர்ந்து அசைக்கும் இயல் ஏமாங்கத நாடன் இவனே கண்டாய் - சூளாமணி:10 1817/3,4
மன்னவ குமரன் ஆங்கு மடந்தையை புணர்ந்து மாடத்து
 இன் அகில் அமளி மேலால் இளம் முலை தடத்து மூழ்க - சூளாமணி:10 1832/1,2

 TOP
 
  மாடம் (29)
ஆழி நல் இறைவன் தானும் அணி மிகு மாடம் ஏறி - உதயணகுமார:1 87/3
துதிக்கை மா வீழ்ந்த கானம் தோன்றலும் மாடம் பண்ணி - உதயணகுமார:4 188/3
வண்டு அலர் சோலை மாடம் வனம் எங்கும் தேடுகின்றான் - உதயணகுமார:5 261/3
சிகர மாடம் நீர் சேர்ந்திருக்க என்றான் - உதயணகுமார:6 315/4
கடங்கள் வைத்து இலங்கு மாடம் கதிர் மதி சூட்டினால் போல் - நாககுமார:1 7/2
நாகம் மிக்க கதம் கொண்டு ஓடி நகர் மாடம் அழித்து செல்ல - நாககுமார:2 57/1
சமையும் மாடம் மீமிசை சயந்தரன் இருந்ததே - நாககுமார:2 62/4
திங்கள் தவழ் மாடம் நல் திலகபுர மன்னவன் - நாககுமார:4 142/2
தேவி மாடம் அடைந்து செறி கழல் - யசோதர:1 19/2
மாடம் முன்னது விடுத்து ஓர் வள மனை புதிதின் வாழ்தல் - யசோதர:1 44/2
தேன் அளாம் உருவம் கண்ணி செல்வர் தோள் திளைக்கும் மாடம்
 கான் அளாம் காமவல்லி கற்பகம் கலந்த கண் ஆர் - சூளாமணி:2 40/2,3
இகலின மலையொடு மாடம் என்பவே - சூளாமணி:2 41/4
மாட வாயில் மாலை ஞால மாடம் ஏறு மாதரார் - சூளாமணி:6 478/3
கொண்ட கோல நீர ஆய கோடி மாடம் மேல் எலாம் - சூளாமணி:6 479/2
விலங்கலின் விளங்குகின்ற வெள்ளி வெண் கபாட மாடம்
 இலங்கு ஒளி மகர பைம் பூண் இயக்கியர் இடங்கள் கண்டாய் - சூளாமணி:7 763/2,3
கோவை அம் குழு நிலை மாடம் யாவையும் - சூளாமணி:7 817/3
மன்னும் மணி மாடம் மிசை மஞ்ஞையின் இழிந்தாள் - சூளாமணி:8 859/4
அம் சுடர் மணி குழவி ஆடு கழல் மாடம்
 பஞ்சு உடைய பந்து கிளி பாவையொடு பூவை - சூளாமணி:8 869/1,2
மை பருகும் நெடும்_கண்ணார் மணி மாடம் மிசை இட்ட வளை வாய் பாண்டில் - சூளாமணி:8 1033/1
மங்கல உழைக்கலம் நிரைத்த மண மாடம்
 அங்கு அது புகுந்து அழல் வளர்க்கிய அமைந்தார் - சூளாமணி:8 1094/3,4
கடி படு நெடிய மாடம் கன்னியோடு ஏறினானால் - சூளாமணி:8 1108/3
மழை தவழ் மாலைய மாடம் ஏறினான் - சூளாமணி:8 1130/3
மின் அவிர் பகழி கண்ணா புரிசை வெண் மாடம் ஆக - சூளாமணி:9 1542/2
பேர்_அருள் ஆழியானும் பெயர்ந்து பொன் மாடம் சேர்ந்தான் - சூளாமணி:9 1549/4
பூம் கமழும் மாடம் எனதே புகுவன் என்றாள் - சூளாமணி:10 1611/2
மன் ஏர் செய் அயில் நெடும் கண் மங்கைமார் போற்று இசைப்ப மாடம் புக்காள் - சூளாமணி:10 1799/4
மாடம் ஓங்கி மழை நுழைந்து இன் குயில் - நீலகேசி:3 235/1
மலை ஓர் அனைய மாடம் எடுப்ப - நீலகேசி:3 253/2
மண்டை கெண்டிகை மாடம் மடாமனை - நீலகேசி:5 532/1

 TOP
 
  மாடமாளிகை (1)
மாடமாளிகை மிசை மங்கையரும் ஏறி மீ - உதயணகுமார:3 184/1

 TOP
 
  மாடமும் (2)
மாடமும் மதிலும் மற்று மறித்து அஃது இடித்து செல்ல - உதயணகுமார:1 88/2
மஞ்சு தோய் நெடு மாடமும் வீதியும் - நீலகேசி:3 232/3

 TOP
 
  மாடமே (4)
மழலையும் யாழுமே மலிந்த மாடமே - சூளாமணி:1 10/4
மண்ணினால் இயன்றில மதலை மாடமே - சூளாமணி:2 42/4
தாம் பழுத்து உள சில தவள மாடமே - சூளாமணி:2 49/4
வளம் கவின்று அனையது அ மதலை மாடமே - சூளாமணி:10 1775/4

 TOP
 
  மாடு (16)
மாறுகொண்டு சிலம்பும் ஒர் மாடு எலாம் - சூளாமணி:1 14/4
மாந்தி நின்று உறங்கும் வரை மாடு எலாம் - சூளாமணி:1 25/4
இலகு வில் மணி வான் இயல் மாடு எலாம் - சூளாமணி:4 120/3
மாடு கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது மணி கலம் - சூளாமணி:6 467/2
மாடு எலாம் எரிந்து மின்னும் வயிர குண்டலத்தோடு அம் பொன் - சூளாமணி:7 676/1
ஏனை மாடு வண்டு இருந்து இருண்ட கானம் இங்கு இதற்கு - சூளாமணி:7 792/3
மாடு அகம் தெளிப்ப வேய்ந்த மண்டப தலமும் வண்ண - சூளாமணி:8 856/3
வௌவு நீரென்ன வாவியும் மாடு எலாம் - சூளாமணி:8 897/1
வெருவர விழித்தனன் வீரம் வேட்டு மாடு
 ஒருவனை ஒருவன் அங்கு அஞ்சி ஓடுமேல் - சூளாமணி:9 1380/2,3
மாடு அடைந்து எதிர்ந்து தம் வயிர தண்டினால் - சூளாமணி:9 1398/1
மாடு இலங்கும் மழை தவழ்ந்து மணி அருவி பொன் அறை மேல் வரன்றி வண் பூம் - சூளாமணி:10 1821/1
விரிந்து உயர் வெள்ளி வெண் குடையின் மாடு எலாம் - சூளாமணி:11 1883/1
மாடு உயர் வள நகர் வலம்கொண்டு எய்தினான் - சூளாமணி:11 1890/4
கல் மாடு பொன் வளரும் கதிர் மணி குன்றதன் மேலார் - சூளாமணி:11 2051/2
மின் மாடு மிளிர்ந்து இலங்கும் விமானத்தார் எனின் அல்லால் - சூளாமணி:11 2051/3
சொல் மாடு பிறிது இல்லை சுவர்க்கம் சேர்ந்தவர்கட்கே - சூளாமணி:11 2051/4

 TOP
 
  மாடும் (1)
எவ்வ மாடும் இன்ன போல் இடங்கள் இன்பம் ஆக்கலால் - சூளாமணி:4 136/3

 TOP
 
  மாடே (1)
பந்து ஆடும் மாடே தன் படை நெடும் கண் ஆட பணை மென் தோள் நின்று ஆட பந்து ஆடுகின்றாள் - சூளாமணி:10 1754/4

 TOP
 
  மாண் (20)
தேம் மாண் அலங்கல் திருமால் நெடுஞ்சேந்தன் என்னும் - சூளாமணி:0 4/2
தூ மாண் தமிழின் கிழவன் சுடர் ஆர மார்பின் - சூளாமணி:0 4/3
மூடி மாண் நகர் அது முரல்வது ஒக்குமே - சூளாமணி:2 43/4
செய்த மாண் நகரியில் சிறந்து சென்றுசென்று - சூளாமணி:3 74/1
கற்ற மாண் விஞ்சையாலும் கருதிய முடித்தலாலும் - சூளாமணி:5 298/3
கருத்தும் மாண் குலனும் தேசும் கல்வியும் வடிவும் தம்மில் - சூளாமணி:7 667/1
விது மாண் மிகு சோதி விளங்கு ஒளியான் - சூளாமணி:7 800/4
குழை சுடர்ந்து இலங்கு தார் அரசர் கோல மாண்
 இழை சுடர் தோள்களால் எறிய யானையின் - சூளாமணி:9 1399/1,2
கற்ற மாண் சிந்தையீர் கவற்சி நீங்கு-மின் - சூளாமணி:12 2093/3
கொள்ளும் உலகம் குணம் மாண் அறம் வேண்டும் என்றால் - நீலகேசி:0 7/4
தூ மாண் பவணர் வியந்தரர் சோதிடர் கற்பர் உப்பால் - நீலகேசி:1 87/1
தீ மாண் குமரரோடு ஈர்_ஐவர் முன்னவர் அன்னவர் பின் - நீலகேசி:1 87/3
பூ மாண் புனை குழலாய்க்கு இனி சொல்லல் பொல்லாது-கொல் ஆம் - நீலகேசி:1 87/4
மாண் தகு மனப்பரியாயம் கேவலம் - நீலகேசி:1 118/3
திதலை மாண் அல்குலீர் தெருட்டு-மின் என சொன்னான் - நீலகேசி:2 172/3
மறுதி இன்மையின் மாண்_இழை நீ எங்கு - நீலகேசி:2 211/3
மலையாது இது நுங்கள் மார்க்கத்தொடு என்றனள் மாண்_இழையே - நீலகேசி:4 382/4
மருவாதன மாண் குறி அத்துணை செய் - நீலகேசி:5 484/2
மாதுளம் பீசம் உண் மாண் அரக்கின் நிறம் - நீலகேசி:5 576/3
வண்டு ஆர் குழல் பெயர் மாண் இழை இற்று என - நீலகேசி:7 781/1

 TOP
 
  மாண்_இழை (1)
மறுதி இன்மையின் மாண்_இழை நீ எங்கு - நீலகேசி:2 211/3

 TOP
 
  மாண்_இழையே (1)
மலையாது இது நுங்கள் மார்க்கத்தொடு என்றனள் மாண்_இழையே - நீலகேசி:4 382/4

 TOP
 
  மாண்ட (11)
மாண்ட தேவி-தன்னுடன் மரித்திடுவன் நான் என்றான் - உதயணகுமார:2 140/2
தூ மாண்ட இளம் கொடி தம் தளிர் கையால் தொழுதனவே - சூளாமணி:4 169/4
மாண்ட தன் நிலைமை உள்ளி வரு பொருள் மெய்ம்மை நோக்கி - சூளாமணி:6 546/1
மணி வரை பிறந்து மாண்ட அரும் கலம் மன்னர் கோமான் - சூளாமணி:9 1176/3
வையம் மகிழ் காளை இவன் மாண்ட குணம் நான்கும் - சூளாமணி:11 2032/2
பல மாண்ட கலன் அணிந்து பலாண்டு இசைப்பார் பாடுவார் - சூளாமணி:11 2049/2
மலர் மாண்ட மணி கவரி மருங்கு அசைப்பார் மடந்தையரை - சூளாமணி:11 2049/3
விதி மாண்ட நரகமும் புன் விலங்குகளும் சேராமை - சூளாமணி:11 2067/2
மதி மாண்ட நல் காட்சி வழி நின்று தவம் தாங்கில் - சூளாமணி:11 2067/3
நிதி மாண்ட பெரும் செல்வ நீங்காத இயல்பு என்றான் - சூளாமணி:11 2067/4
மாண்ட துகில் அல்குல் மாதர் இது சொல்லும் - நீலகேசி:6 667/2

 TOP
 
  மாண்டவன் (1)
மாண்டவன் வந்தது ஒப்ப வரிசையின் முகமன் கூறி - உதயணகுமார:4 195/3

 TOP
 
  மாண்டன (1)
மாண்டன மாற்றலர் நாள்கள் பூ_மகள் - சூளாமணி:9 1209/1

 TOP
 
  மாண்பின் (6)
அரும் துயர் அறுக்கும் மாண்பின் ஆர் அமிர்து அவைகள் மூன்றும் - சூளாமணி:4 203/1
பொன் நகர்-தன்னை ஆள்வான் புரந்தரன் அனைய மாண்பின்
 மன்னவன் மயூரகண்டன் மற்று அவன் தேவிமாருள் - சூளாமணி:5 296/1,2
கால மாண்பின் அன்றியும் கார் கவின்ற நீரவே - சூளாமணி:7 787/3
போலும் மாண்பின் ஏர் கலந்து பொங்கு நீர புறணியே - சூளாமணி:7 787/4
பொன் நவில் கடக பைம் பூண் புரந்தரன் அனைய மாண்பின்
 மன்னவற்கு இளைய வேந்தன் வயங்கு எரி பெயர் கொள் தேரான் - சூளாமணி:8 843/2,3
தானையுள்படுநர் மாண்பின் தாரவர் தொழுது கூற - சூளாமணி:8 846/2

 TOP
 
  மாண்பின்னவையே (1)
மலி பூதங்கள் நான்கின் மாண்பின்னவையே - நீலகேசி:5 487/4

 TOP
 
  மாண்பின (4)
ஈங்கு இ மாண்பின இனையன இவை என இனிதின் - சூளாமணி:7 728/3
மங்கல மண்ணு நீர் நமக்கு மாண்பின
 பொங்கு ஒலி புடை மணி பூட்கை குஞ்சரம் - சூளாமணி:8 904/1,2
மரங்கள் பாய்ந்திடும் மாண்பின அல்லவோ - நீலகேசி:2 221/4
மற்று இ மரமும் மலையும் அ மாண்பின ஆம் பிறவோ - நீலகேசி:6 685/4

 TOP
 
  மாண்பினது (1)
அனைய மாண்பினது ஆகமம் ஆதலால் - நீலகேசி:10 862/3

 TOP
 
  மாண்பினர் (1)
சுற்ற மாண்பினர் சுடரும் வேலினாய் - சூளாமணி:7 596/4

 TOP
 
  மாண்பினார் (3)
மா இரு விசும்பினின் இழிந்த மாண்பினார்
 சே இரும் தாமரை தெய்வம் அன்னர் என்று - சூளாமணி:2 62/2,3
வாழை மேல் வயிரம் கூர்த்து அனைய மாண்பினார் - சூளாமணி:9 1212/4
புத்தர் ஆகும் மாண்பினார் போதிசத்துவர்கட்கு ஆம் - நீலகேசி:4 359/1

 TOP
 
  மாண்பினால் (4)
மஞ்சு தோய் வரையார் அஞ்சும் மாண்பினால்
 அம்_சில்_ஓதி நினைப்பின் அகத்தவாய் - சூளாமணி:4 158/1,2
மாழை நீள் மணி இவை எளிய மாண்பினால்
 வாழும் நீர் மக்களை பெறுதல் மாதரார்க்கு - சூளாமணி:5 415/2,3
மாலும் வாரி திங்கள் மூன்றும் வந்து அறாத மாண்பினால்
 ஆலும் மா வல் தானை நம் அடிகள் ஆளும் நாட்டு அகம் - சூளாமணி:7 787/1,2
சித்தர் ஆகும் மாண்பினால் சீலமும் வதங்களும் - நீலகேசி:4 359/3

 TOP
 
  மாண்பினான் (1)
ஓதும் மாண்பினான் ஒருவன் ஒற்றனாய் - சூளாமணி:7 608/2

 TOP
 
  மாண்பினும் (1)
பெருமகன் உருகும் பெண்மை மாண்பினும் பேணி நாளும் - சூளாமணி:2 65/1

 TOP
 
  மாண்பினை (1)
மன்னன் அறியும் திரு அற மாண்பினை
 என்னை வினவியது என்னை-கொல் என்றான் - சூளாமணி:11 1917/3,4

 TOP
 
  மாண்பு (24)
வாட்டமும் நடுக்கும் உற்றே மாண்பு_இல மொழிந்தாய் மன்னன் - யசோதர:2 112/2
நா மாண்பு உரைக்கும் குறை என் இது நாம வென் வேல் - சூளாமணி:0 4/1
அகத்து மாண்பு_உடையவர்க்கு அரியது இல்லையே - சூளாமணி:4 210/4
மந்திரம் இல்லையேல் மலரும் மாண்பு_இல - சூளாமணி:4 237/2
சுற்றம் மாண்பு_உடைமையாலும் சூழ் கதிர் திகிரி ஆளும் - சூளாமணி:5 298/1
படையினது அமைதி கூழின் பகுதி என்று இவற்றின் பல் மாண்பு
 உடையவர் எவனொடு ஒப்பார் ஒருவர் மற்று இல்லை வேந்தே - சூளாமணி:5 300/1,2
வான கோளின் மாண்பு உணர்வார்கள் மறு_இல்லா - சூளாமணி:5 310/3
வம்பு நீர் வரைப்பகம் வணக்க வந்த மாண்பு உடை - சூளாமணி:6 500/2
ஆதி நூல் அமைச்சர்க்கு ஓது மாண்பு எலாம் அமைந்து நின்றான் - சூளாமணி:6 566/1
மற்று இ மாண்பு உடைய நின்னை உடைய அ மன்னர்_மன்னன் - சூளாமணி:6 567/1
தொகுத்த மாண்பு உடை தூதன் மன்னவன் - சூளாமணி:7 575/1
வந்தோம் என நின்ற மாண்பு_உடையார்களும் - சூளாமணி:11 1963/3
வடு_அறு மா தவன் உரைப்ப மாண்பு உடை - சூளாமணி:12 2075/1
மற்று அவர் குணங்களை மறைத்து மாண்பு இலா - சூளாமணி:12 2084/2
யாமத்து ஈண்டி வந்து ஆண்டலை மாண்பு_இல அழைக்கும் - நீலகேசி:1 29/3
மனக்கு இனிதா அவன்-தன்னை ஆள்வார் மாண்பு உரையாயோ - நீலகேசி:2 185/4
மண்பாலார் அவர் உள்ளம் மாண்பு உளதாய் உரையாரால் - நீலகேசி:4 276/3
வழியும் காட்டும் அ மாண்பு_உடையார்கள் மேல் - நீலகேசி:4 321/3
வயல் மாண்பு உடைய வளமைத்து எனவும் - நீலகேசி:5 467/2
மருள்_உடையாய் நின் மாண்பு அழிந்து எற்றான் மயங்கினையோ - நீலகேசி:5 514/4
மற்றும் சால உள பிற மாண்பு_இல - நீலகேசி:5 535/2
யாது உள்ளம் மாண்பு உளமேல் இன்பம் ஆம் என்னை - நீலகேசி:5 576/2
அது இதன் மார்க்கத்து மாண்பு என - நீலகேசி:5 628/2
மறிந்தான் அகன் தடுமாற்றத்து அகத்து எனின் மாண்பு_உணர்ந்தாய் - நீலகேசி:6 682/3

 TOP
 
  மாண்பு_இல (4)
வாட்டமும் நடுக்கும் உற்றே மாண்பு_இல மொழிந்தாய் மன்னன் - யசோதர:2 112/2
மந்திரம் இல்லையேல் மலரும் மாண்பு_இல
 இந்திரன் இறைமையும் ஈர்_ஐஞ்ஞாற்றுவர் - சூளாமணி:4 237/2,3
யாமத்து ஈண்டி வந்து ஆண்டலை மாண்பு_இல அழைக்கும் - நீலகேசி:1 29/3
மற்றும் சால உள பிற மாண்பு_இல
 ஒற்றை பெண் உரையாடுதல் போகங்கள் - நீலகேசி:5 535/2,3

 TOP
 
  மாண்பு_உடைமையாலும் (1)
சுற்றம் மாண்பு_உடைமையாலும் சூழ் கதிர் திகிரி ஆளும் - சூளாமணி:5 298/1

 TOP
 
  மாண்பு_உடையவர்க்கு (1)
அகத்து மாண்பு_உடையவர்க்கு அரியது இல்லையே - சூளாமணி:4 210/4

 TOP
 
  மாண்பு_உடையார்கள் (1)
வழியும் காட்டும் அ மாண்பு_உடையார்கள் மேல் - நீலகேசி:4 321/3

 TOP
 
  மாண்பு_உடையார்களும் (1)
வந்தோம் என நின்ற மாண்பு_உடையார்களும்
 உய்ந்து ஓய்ந்து ஒழிய முயன்றிடுகின்றார் - சூளாமணி:11 1963/3,4

 TOP
 
  மாண்பு_உணர்ந்தாய் (1)
மறிந்தான் அகன் தடுமாற்றத்து அகத்து எனின் மாண்பு_உணர்ந்தாய்
 செறிந்து ஆங்கு இருக்கிற்பின் நீயும் சிற்றாத்தனை ஆகிற்றியே - நீலகேசி:6 682/3,4

 TOP
 
  மாண்பும் (5)
அடைந்தவர் மாண்பும் ஆங்கு ஒன்று இல்லையேல் அரசர் வாழ்க்கை - சூளாமணி:5 251/2
பேணும் நூல் புலவர் மாண்பும் பெருகுவது உருவ தார் மேல் - சூளாமணி:5 259/3
வாதம் வெல்லும் வகையும் என் மாண்பும்
 மாது பண்டும் அறியும் மற வேலோய் - சூளாமணி:10 1572/3,4
மதியவர் காமுறும் வீட்டது மாண்பும்
 அதிபதி கேள் என்று அரும் தவன் சொன்னான் - சூளாமணி:11 1920/3,4
வலிசெய்து பீசத்தின் மாண்பும் அழித்திட்டு - நீலகேசி:5 598/1

 TOP
 
  மாண (1)
சிலர் மாண சேர்த்துவார் தேவர் ஆயது பொழுதே - சூளாமணி:11 2049/4

 TOP
 
  மாணா (1)
கடம் தவழ் கடாத்த வேழம் களித்த பின் கல்வி மாணா
 மடம் தவழ் ஒருவன் மேல்கொண்டு அன்னது ஓர் வகையிற்று ஆமே - சூளாமணி:5 251/3,4

 TOP
 
  மாணி (2)
அறை அலை கடலில் சங்கம் மாணி முத்து ஈன்றது ஒத்தாள் - உதயணகுமார:1 15/4
பொருக்க நீ சொல் என்ன புத்தனார் முதல் மாணி
 முருக்குவாய் சென்று அவன் நாமம் மொக்கலன் என சொன்னான் - நீலகேசி:3 266/3,4

 TOP
 
  மாணிக்க (4)
வரை எடுத்த மாணிக்க நீள் கடக கையால் - சூளாமணி:9 1520/1
வம்ப திரள் உருவின் மாணிக்க செம் கதிரை - சூளாமணி:10 1655/1
வான் அருளி மாணிக்க செம் கதிர்கள் வீசி மதி மருட்டும் வெண் குடை ஓர் மூன்று உடைய வாமன் - சூளாமணி:11 1909/2
வனை கதிரின் மணி முடியும் மாணிக்க கடகமும் என்று - சூளாமணி:11 2058/3

 TOP
 
  மாணிக்கம் (2)
விண்டு சுடர் தயங்கு மேதகு மா மாணிக்கம்
 கண்டு கவின் விரிந்த காயாம் துணர் இவை - சூளாமணி:10 1656/1,2
மாணிக்கம் அரும்பிய வண் பொன் மா நிலத்து - சூளாமணி:10 1732/1

 TOP
 
  மாணையும் (1)
மா கொடி மாணையும் மெளவல் பந்தரும் - சூளாமணி:1 35/1

 TOP
 
  மாத்திரம் (1)
மக்கள் பிறப்பு எனும் மாத்திரம் அல்லது - சூளாமணி:11 1975/1

 TOP
 
  மாத்திரை (1)
தரும் மாத்திரை அன்றி தக்கது ஒன்று ஆக - நீலகேசி:7 747/3

 TOP
 
  மாத்திரை-தாம் (1)
ஐந்து தன் மாத்திரை-தாம் அணுவால் தொடர் - நீலகேசி:7 758/1

 TOP
 
  மாதம் (1)
ஆலும் மழை மூன்றும் உடை மாதம் எனலானும் - நீலகேசி:1 20/2

 TOP
 
  மாதர் (28)
சூழ நல் மாதர் நிற்ப துளக்கு இன்றி நோக்கினானே - உதயணகுமார:1 87/4
நலம் திகழ் மாதர் செப்ப நர_பதியும் போயினன் - உதயணகுமார:2 135/2
நீர் மிக ஆடி மன்னன் நேர் இழை மாதர் கூட - உதயணகுமார:4 199/4
கொந்து அலர் மாலை மாதர் குழுவுடன் சூழ நிற்ப - உதயணகுமார:4 222/3
வீறு மாதர் ஆடவும் வேந்தனுடன் மாந்தரும் - உதயணகுமார:4 237/2
பிடி மிசை மாதர் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கார் - உதயணகுமார:4 238/1
நட்பு உடை கற்பு மாதர் நால்வரும் மன்னன் உள்ளத்து - உதயணகுமார:4 241/1
மன்னும் அன்பில் நீள் மாதர் மோகத்தில் - உதயணகுமார:6 310/1
மற்றும் எண்ணாயிரம் பேர் மன்னனுக்கு இனிய மாதர்
 வெற்றி வேல்_விழியினாரும் வேந்தனும் இனிய போகம் - நாககுமார:1 10/1,2
உற்ற மாதர் படத்து உரு காட்டினான் - நாககுமார:1 28/4
தந்தி மேல் மாதர் கூட தோழனும் தானும் ஏறி - நாககுமார:3 86/2
தோடு அலர் கோதை மாதர் துயரியில் தொடுத்து எடுத்த - யசோதர:2 88/1
மருளி-தான் மயங்கி மாதர் மலர்_அடி சென்னிவைத்தான் - யசோதர:2 120/4
திரு_மகள் அனைய மாதர் இவளையும் சிதைய சீறி - யசோதர:2 127/2
பேதை மாதர் பெய் நஞ்சினில் எஞ்சி இ - யசோதர:3 203/1
மங்கைமார் பிறப்பும் மட மாதர் இ - சூளாமணி:4 151/3
கோவை வண்டு ஊதுகின்ற குரவு எனும் குரை கொள் மாதர்
 பாவை கொண்டு ஆடுகின்ற பருவத்தே பயின்ற காமன் - சூளாமணி:4 167/1,2
எதிர் நகைத்து உகைத்து மாதர் எதிர்கொள நகரம் சேர்ந்தார் - சூளாமணி:6 504/4
தொடுக்கிய தொடுத்த போலும் துறு மலர் கத்தி மாதர்
 கொடி கையால் இடுக்கல்-தன் மேல் கொற்றவன் குலவப்பட்டான் - சூளாமணி:6 558/3,4
வண்டு பாட வல்லி என்னும் மாதர் ஆடும் நாடகம் - சூளாமணி:7 788/3
மாதர் மட மஞ்ஞை மா நிலத்து வீழ்வன போல் - சூளாமணி:9 1471/2
மந்தார மலர் கமழும் மணி ஐம்பால் மை மதர்த்த மழை கண் மாதர்
 செந்தாஅமரை அடியின் செவ்வியும் மற்று இதுவாயின் தெய்வமே ஆம் - சூளாமணி:9 1539/3,4
வையம் உடையாற்கு உரிய மாதர் அவள் என்றான் - சூளாமணி:10 1607/4
மன்னவன் மருட்ட மணி யாழ் மழலை மாதர்
 முன்னிய முகத்து முறுவல் கதிர் முகிழ்ப்ப - சூளாமணி:10 1615/1,2
மாதர் வண்டு ஒருங்கு பேர மழையிடை நுடங்கும் மின் போல் - சூளாமணி:10 1639/2
வார் ஆலி மென் கொங்கை மை அரி கண் மாதர் வருந்தினாள் நங்கை இனி வருக ஈங்கு என்றார் - சூளாமணி:10 1757/4
மாதர் அம் சாயலாளும் மணி_வண்ணன் சிறுவன்-தானும் - சூளாமணி:10 1837/1
மாண்ட துகில் அல்குல் மாதர் இது சொல்லும் - நீலகேசி:6 667/2

 TOP
 
  மாதர்-தாமும் (2)
ஆடும் நல் மாதர்-தாமும் ஆடல் விட்டு உலந்து செல்ல - உதயணகுமார:1 91/2
அலங்கல் வேல் குமரன்-தானும் ஆ இழை மாதர்-தாமும்
 புலங்களின் மிகுத்த போகம் புணர்ந்து இன்ப_கடலுள் ஆழ்ந்தார் - நாககுமார:2 56/3,4

 TOP
 
  மாதர்க்கு (1)
காவி நல் விழி மாதர்க்கு காமன் விக்கிரமராசன் - நாககுமார:5 145/3

 TOP
 
  மாதர்கள் (2)
கண்ணின் மாதர்கள் காவலன் மனம் - உதயணகுமார:6 309/3
மன்னும் மாதர்கள் வந்து பணிந்திட - நாககுமார:1 32/3

 TOP
 
  மாதரார் (5)
வண் தளிர் புரை திரு மேனி மாதரார்
 கண்டு அகலுற வரு கழிய மூப்பு இது - யசோதர:2 80/1,2
மாதரார் எனையரேனும் வதையினுக்கு உரியர்_அல்லர் - யசோதர:2 124/1
மாதரார் நடை கற்கிய வான் இழிந்து - சூளாமணி:4 127/1
மாட வாயில் மாலை ஞால மாடம் ஏறு மாதரார்
 ஆடும் மஞ்ஞை கோடு கொள்வது என்னல் ஆவது ஆயினார் - சூளாமணி:6 478/3,4
மாதரார் மனத்தினுள்ளும் மணி_வண்ணன் நினைப்பினுள்ளும் - சூளாமணி:10 1629/1

 TOP
 
  மாதரார்க்கு (1)
வாழும் நீர் மக்களை பெறுதல் மாதரார்க்கு
 ஆழி நீர் வையகத்து அரியது ஆவதே - சூளாமணி:5 415/3,4

 TOP
 
  மாதரார்கள் (1)
மாதரார்கள் போல வல்லி மார்பு புல்லி மைந்தரை - சூளாமணி:6 493/3

 TOP
 
  மாதராரின் (1)
விண்டு மாலை மாதராரின் மேவு நீர கானமே - சூளாமணி:7 790/4

 TOP
 
  மாதராள் (8)
ஆதலால் மாதராள் திறத்தில் ஆணைநூல் - சூளாமணி:4 232/3
மாதராள் வன முலைக்கு உரிய மைந்தனே - சூளாமணி:5 385/4
மன்னிய திரு_மொழி அகத்து மாதராள்
 என்னை-கொல் விரிந்தவாறு எனலும் மன்னனுக்கு - சூளாமணி:5 387/2,3
மாதராள் நாணும் யான் வாழும் ஆறு ஓரேனே - சூளாமணி:8 1122/4
மாதராள் அமிழ்து இன் சாயல் தோட்டியால் வணக்கப்பட்டு - சூளாமணி:10 1705/3
வடம் தவழ் இளம் மென் கொங்கை மாதராள் மிழற்றினாளே - சூளாமணி:10 1707/4
வண்டு இவர் மாலை நோக்கி மாதராள் மறைதலோடும் - சூளாமணி:10 1825/2
மாதராள் சுதாரை வாள் கண் மலரொடும் மணி வண்டு ஆர்க்கும் - சூளாமணி:10 1835/1

 TOP
 
  மாதராளே (1)
மன்னுதி என்று மற்றும் கூறினாள் மாதராளே - நீலகேசி:3 264/4

 TOP
 
  மாதரும் (8)
மேவுவன் நல் தவம் என்ன மின் இடைய மாதரும்
 போவது பொருள் எமக்கு புரவலனே நின்னுடன் - உதயணகுமார:6 357/2,3
பொரு_இல் நால் அமைச்சரும் பொற்பு அரசன் மாதரும்
 மருவு நல் மலர் பொழில் வண்மை வலம்கொண்டு மிக்கு - உதயணகுமார:6 358/2,3
அமைச்சராம் அநகரும் ஆன அன்ன மாதரும்
 சமைத்த நோன்பு நோற்று உயர்ந்து சமாதி நல் மரணத்தின் - உதயணகுமார:6 366/1,2
பொரு கயல்_கணி பூம் குழை மாதரும்
 தரும தத்துவம் சன முனிவர்க்கு உரை - நாககுமார:1 24/2,3
வயந்தம் ஆடவே மன்னனும் மாதரும்
 நயந்து போந்தனர் நல் மலர் காவினுள் - நாககுமார:1 33/1,2
குமரனும் நல் மாதரும் குச்சம் என்னும் வாவியுள் - நாககுமார:2 62/1
நையும் இடை மாதரும் நாக நல் குமரனும் - நாககுமார:2 64/2
இன் சொல் மாதரும் இளம் கிளை சுற்றமும் எரி திரள் என அஞ்சி - யசோதர:5 323/1

 TOP
 
  மாதரை (9)
இலங்கு இழை நல் மாதரை இனிமை வேள்வி தன்மையால் - உதயணகுமார:2 122/1
மன்னவன் மனை-தனில் மறைந்திருக்கும் மாதரை
 துன்னும் நன்கு இருவரை தொக்கு உடன் இருக்க என்று - உதயணகுமார:2 136/1,2
கேட்ட வள்ளலும் கேடு_இல் நல் மாதரை
 வேட்ட வேடம் விரும்பி நீ காட்டு என - உதயணகுமார:5 265/1,2
வேந்தன் எண்ணியே வெறுத்து மாதரை
 காந்தி வாமனை கண்டு அடி தொழும் - உதயணகுமார:6 308/3,4
சித்திர நேர் மாதரை செல்வன் நோக்கி கூறுவான் - உதயணகுமார:6 356/4
பொற்பு உடை நல் மாதரை புணர்ந்து மேனி தீண்டலும் - உதயணகுமார:6 367/1
உற்றுடனே மாதரை ஒருங்கு அழைக்க வந்தார் - நாககுமார:5 156/2
மதத்தினின் மிக்கவன் மாதரை நோக்கி - நீலகேசி:7 739/3
வனப்பு உடை மாதரை கண்டு மா தவன் - நீலகேசி:8 784/1

 TOP
 
  மாதரைத்-தான் (1)
மௌவல் அம் குழல் மாதரைத்-தான் அழைத்து - நாககுமார:1 31/3

 TOP
 
  மாதரோ (1)
கின்னரியோ கிளர் கார் மாதரோ
 இன்ன ரூபம் மிக்கார் இது என்றலும் - நாககுமார:1 29/2,3

 TOP
 
  மாதரோடு (1)
நீள் விழி நல் மாதரோடு நின்ற சுற்றத்தோர்களை - உதயணகுமார:1 67/3

 TOP
 
  மாதரோடும் (1)
வேழ நல் வேட்டம் காண வெம் முலை மாதரோடும்
 ஆழி நல் இறைவன் தானும் அணி மிகு மாடம் ஏறி - உதயணகுமார:1 87/2,3

 TOP
 
  மாதவசேனை (5)
மா தவ குலத்து_உளார்கள் மாதவசேனை உள்ளிட்டு - சூளாமணி:8 995/1
மற்று அவர் காணும் போழ்தின் மாதவசேனை என்பாள் - சூளாமணி:8 1001/1
மாது உலாம் சாயல் என்ன மாதவசேனை என்பாள் - சூளாமணி:8 1003/2
மை அகத்து அலர்ந்த வாள் கண் மாதவசேனை சென்று - சூளாமணி:8 1007/1
மாதவசேனை காட்ட வல்லையோ என்ன ஐயற்கு - சூளாமணி:8 1013/3

 TOP
 
  மாதவசேனைக்கு (1)
மணி மருள் முறுவல் செவ்வாய் மாதவசேனைக்கு ஈந்து - சூளாமணி:8 1008/2

 TOP
 
  மாதவன் (9)
வாள் உருவுகின்றது என் மாதவன் முன் என்றான் - யசோதர:5 267/4
மா வல அஞ்சல் என்று அ மாதவன் உரைவளர்த்தான் - யசோதர:5 307/4
மாதவன் மலர்ந்த சொல்லால் மைந்தனும் மங்கை ஆய - யசோதர:5 315/1
மாதவன் சரணம் ஆக வனம்-அது துன்னினாரே - யசோதர:5 315/4
மாதவன் வயிறு பற்றி நரன்றாற்கு - சூளாமணி:10 1569/1
மாதவன் மொழிய மன்னவன் நக்கு ஆங்கு - சூளாமணி:10 1571/1
மாதவன் மொழிதலும் மன்னன் ஆங்கு ஒரு - சூளாமணி:10 1594/1
மாதவன் மருட்ட மழை_வண்ணன் மணி வட்டம் - சூளாமணி:10 1604/1
மாதவன் நடுங்கி வளர் பூம் பொழில் மறைந்தான் - சூளாமணி:10 1609/2

 TOP
 
  மாதவனின் (3)
மல்லல் மாதவனின் நாமே மறித்தும் உணர்ந்தனமும் அன்றோ - யசோதர:1 34/4
மாற்ற அரிய சீற்றமொடு மாதவனின் மேலே - யசோதர:5 264/4
மானம் உடை மாதவனின் மேனி மகிழானாய் - யசோதர:5 278/2

 TOP
 
  மாதவனும் (3)
மணி விளக்கமே போன்ற மாதவனும் தான் உரைத்தான் - நாககுமார:1 37/4
மாதவனும் ஏதம் இலன் ஆதலின் மடந்தாய் - சூளாமணி:10 1616/3
பின்னை மாதவனும் தானும் பிணை_அனார் உழையன் ஆனான் - சூளாமணி:10 1630/4

 TOP
 
  மாதவனை (2)
மன்னன் ஒர் பிழைப்பும் இலன் மாதவனை நாடி - சூளாமணி:10 1613/1
மாதவனை நோக்கி மணி வாய் முறுவல் தோற்றி - சூளாமணி:10 1614/2

 TOP
 
  மாதவி (6)
மாதவி பொதும்பின் மயில் தோகை போல் - உதயணகுமார:5 263/2
குளிர் கொடியன குழை மாதவி குவி முகையன கொகுடி - சூளாமணி:6 434/3
மாது நின்ற மாதவி கொடிகள் தம் தளிர் கையால் - சூளாமணி:6 491/3
வல்லி மண்டபங்கள் சென்று மாதவி கொழுந்து அணி - சூளாமணி:6 494/3
மல் உயர் அலர்ந்த மார்பின் மாதவி பேதை ஆர்த்த - சூளாமணி:6 559/3
மாவின் மேல் வளர் அ மாதவி வைத்த - சூளாமணி:10 1579/1

 TOP
 
  மாதி (1)
மாதி போகும் மான மா - சூளாமணி:9 1374/1

 TOP
 
  மாதிரத்து (1)
மாதிரத்து ஒசிந்தவே போல் வந்து ஒருங்கு இருவர் நின்றார் - சூளாமணி:9 1203/4

 TOP
 
  மாதிரம் (2)
தீது_அறு தென்மலை மாதிரம் முன்னுபு - சூளாமணி:7 651/1
எதிரெதிர் சிலம்பின எரிந்த மாதிரம்
 உதிர நீர் புது மழை சொரிந்த உச்சியின் - சூளாமணி:9 1220/2,3

 TOP
 
  மாதிரம்-தான் (1)
மாதிரம்-தான் நெறியாக மனம் போல சென்று எய்தி - நீலகேசி:4 267/2

 TOP
 
  மாதிரம்-தானே (1)
மருவாத சொல்லினை மாதிரம்-தானே
 பருவாய் பதக படைத்திடும் என்னாய் - நீலகேசி:7 752/3,4

 TOP
 
  மாதிற்கு (1)
மற்று ஒர் நாள் மற_மாதிற்கு மன்னவன் - யசோதர:3 191/1

 TOP
 
  மாது (14)
திரு நகர் மாது கண்டு திகைத்து உளம் கவன்று நின்றாள் - உதயணகுமார:3 157/4
திரு நுதல் மாது நொந்து சிறப்பு இன்றி இருந்த போழ்தின் - உதயணகுமார:4 228/2
மாது தன் வயா_நோய் தீர்ந்து வள நகர் புக்க பின்பு - உதயணகுமார:5 252/1
வேல் விழி மாது கேட்டு விசாலநேத்திரையோ என்னை - நாககுமார:1 35/1
திரு நிகர் மாது மன்னன் சேர்ந்து இனிது இருக்கும் அ நாள் - நாககுமார:2 47/4
மாது உலாம் மடந்தை நீ பிறந்து இ மண்டிலம் - சூளாமணி:4 223/3
மண்ணார் சீர்த்தி சித்திரை என்னும் மட மாது இன்று - சூளாமணி:5 315/2
மாது நின்ற மாதவி கொடிகள் தம் தளிர் கையால் - சூளாமணி:6 491/3
மாது உலாய வண்டு இரைத்து மங்குல் கொண்டு கண் மறைத்து - சூளாமணி:6 492/3
ஒளிர் வார் குழலாள் ஒரு மாது அவளுள் - சூளாமணி:7 811/2
மாது உலாம் சாயல் என்ன மாதவசேனை என்பாள் - சூளாமணி:8 1003/2
மாது பண்டும் அறியும் மற வேலோய் - சூளாமணி:10 1572/4
மாது ஆர் சாயல் மங்கையர் கூவ மகிழ்வு எய்தி - சூளாமணி:10 1741/2
மாது ஆர் சாயல் மா மயில்_அன்னாள் வளர்கின்றாள் - சூளாமணி:10 1747/4

 TOP
 
  மாது-கொல் (1)
வானவர் மகள்-கொல் விஞ்சை மாது-கொல் மண்_உளாள்-கொல் - சூளாமணி:8 1017/1

 TOP
 
  மாதுளம் (4)
பஞ்சி நன்று ஊட்டப்பட்ட மாதுளம் பருவ வித்தும் - சூளாமணி:5 275/1
மாதுளம் பீசம் உண் மாண் அரக்கின் நிறம் - நீலகேசி:5 576/3
மயல் படைத்தாய் ஒழி மாதுளம் காட்டல் - நீலகேசி:5 580/4
தேவன்-கண் போல திருந்திய மாதுளம்
 சாவின்-கண் செய்கையும் சாம் களைந்தாயோ - நீலகேசி:5 581/3,4

 TOP
 
  மாதே (2)
மன்னன்-தன் தேவியை மாதே எங்கு போனது என் - நாககுமார:2 65/1
வாள் அளவு உண்கண் மாதே மறுத்து உரை மொழியின் என்றாள் - யசோதர:2 101/4

 TOP
 
  மாதேவி (1)
பெரு மா மழை கண் மாதேவி பிணையின் மாழ்கி இவண் அழிய - சூளாமணி:9 1480/1

 TOP
 
  மாதை (3)
போகுவம் மன்னன் மாதை புது மணம் புணருவித்தே - உதயணகுமார:3 161/4
இட்டு இடை மாதை தந்தே இன்புற புணர்ந்தான் அன்றே - உதயணகுமார:5 257/4
திரு நிற மாதை கண்டு திறத்தினில் கொண்டுசென்று - உதயணகுமார:5 258/3

 TOP
 
  மாதோ (11)
முந்து நாம் உரைத்த சுற்றம் முழுவதினோடும் மாதோ - யசோதர:1 24/4
வந்து உளம் மகிழ்ந்தது எங்கும் வளர் மது பருவம் மாதோ - யசோதர:4 226/4
பொருள் மிகு குலனோடு இன்பம் உணர்தலும் ஆகும் மாதோ - யசோதர:4 244/4
அருமை_இலன் அகம் மகிழ்வின் மருவும் அவன் மாதோ - யசோதர:5 285/4
வல்லிதில் கொடுக்க மன்னன் வாழ்க தன் கண்ணி மாதோ - சூளாமணி:6 515/4
எஞ்சிய தொடர்ச்சி இன்பம் எய்துதற்கு அரிது மாதோ - சூளாமணி:6 525/4
உரை எதிர் கபில வட்ட கண் எரி உமிழ்ந்த மாதோ - சூளாமணி:9 1138/4
ஆங்கு அமர் செல்வம்-தன்னால் அற்றைக்கன்று அமர்ந்த மாதோ
 ஓங்கினன் உருவத்தாலும் வில் எண்பது உயர்ந்த தோளான் - சூளாமணி:10 1558/3,4
உரு மலர் இழைத்த பாவை ஒளி மணம் நயந்து மாதோ
 குரு மலர் கொம்பின் ஒல்கி குரவையின் மயங்குவாரும் - சூளாமணி:10 1635/3,4
அழகு உள சுழலும் மன்னோ ஆயிர சாதி மாதோ - சூளாமணி:11 1850/4
வாள் வினை புரிந்த தோளான் மனத்ததை உணர்ந்து மாதோ
 நாள் வினை புரிந்து நங்கள் உயிர் நிறை கொள்ளும் என்றார் - சூளாமணி:11 1855/3,4

 TOP
 
  மாந்தர் (19)
உறையும் மாந்தர் ஓர் தொண்ணூற்றறுவரை - உதயணகுமார:1 40/2
மறையும் மாந்தர் கைம்மாவை அழித்திட - உதயணகுமார:1 49/3
வெம் சொல் மாந்தர் வெகுண்டு உடன் பற்றினார் - உதயணகுமார:1 57/4
வல்லமை இவன் அலான் மாந்தர் இல்லை இன்று - உதயணகுமார:4 216/3
வித்தை செய் சனங்கள் மாந்தர் வியந்து அடி வணங்க மின்னும் - உதயணகுமார:5 242/3
ஏனை மாந்தர் இறைஞ்சுபு கூறினார் - யசோதர:1 14/4
மற்று அவை நிறைந்த மாந்தர் பெறப்படும் நிலைமை மன்னா - சூளாமணி:4 202/4
ஆடுவாரோடு ஆர்வ மாந்தர் அன்னர் இன்னர் ஆய பின் - சூளாமணி:6 476/2
உள்ளிய மரம் கொள் சோலை மண் மிசை உறையும் மாந்தர்
 ஒள்ளியரேனும் தக்கது உணர்பவர் இல்லை போலாம் - சூளாமணி:6 523/1,2
வழிமொழிந்து இன்னணம் வாழும் மாந்தர் போல் - சூளாமணி:7 684/2
மாந்தர் மருள்வாரும் மகிழ்வாரும் உளர் ஆனார் - சூளாமணி:8 1092/4
கனவினும் என்ன மாந்தர் கண்டு மீள்வாரும் ஆனார் - சூளாமணி:8 1107/4
வல்_வினை விளைத்த மாந்தர் மற்று அதன் வித்தும் மாட்டி - சூளாமணி:11 1851/1
கண்ணிய அறிவன் செல்வ விழவினுள் களித்த மாந்தர்
 புண்ணிய துகள்கள் என்னும் பொன் சுண்ணம் புதைய ஆடி - சூளாமணி:11 1867/1,2
துன்னிய நகர மாந்தர் துறக்கம்_பெற்றவர்கள் ஒத்தார் - சூளாமணி:11 1869/4
மணம் கமழ் கண்ணியர் மந்திர மாந்தர்
 அணங்கும் அற அமிர்து ஊட்டி அடிகள் - சூளாமணி:11 1916/2,3
மந்திர மாந்தர் மொழிதலும் வானிடை - சூளாமணி:11 1919/1
வாழும் மாந்தர் உழை வருவார் இல்லை - நீலகேசி:2 208/3
மாந்தர் யாரும் மதித்தனர் என்பவே - நீலகேசி:10 894/4

 TOP
 
  மாந்தர்-தம் (1)
கண்ட மாந்தர்-தம் மனங்களை கலமலக்குறுக்கும் - நீலகேசி:1 28/4

 TOP
 
  மாந்தர்க்கு (1)
எண்ணிடை உணரும் மாந்தர்க்கு இடை தெரி அரியது ஒன்றால் - சூளாமணி:8 970/3

 TOP
 
  மாந்தர்கள் (3)
நின்ற மாந்தர்கள் நீங்கி விட்டு ஓடவும் - உதயணகுமார:1 54/2
நகர மாந்தர்கள் நடுங்கி சென்று நல் - உதயணகுமார:6 315/1
துன்னும் மாந்தர்கள் பனிப்புற துணைமையோடு அதிர்வ - சூளாமணி:7 731/2

 TOP
 
  மாந்தர்காள் (1)
வாளினும் பயன் எனை மயரி மாந்தர்காள் - சூளாமணி:7 685/4

 TOP
 
  மாந்தரால் (1)
வென்றி வேல் மகதன் மாந்தரால் விடுபட்டிருந்தான் - உதயணகுமார:4 194/4

 TOP
 
  மாந்தரும் (3)
வீறு மாதர் ஆடவும் வேந்தனுடன் மாந்தரும்
 கூறும் இவள் அல்லது குவலயத்தின் இல்லை என்று - உதயணகுமார:4 237/2,3
நயந்த மன்னனும் நல் நகர் மாந்தரும்
 வயந்தம் ஆடுன் வகையினர் ஆயினர் - யசோதர:1 13/3,4
கஞ்சுகி மாந்தரும் காவல் முதியாரும் - சூளாமணி:10 1647/1

 TOP
 
  மாந்தருள் (1)
வழி வாழ கெடுகின்றார் மாந்தருள் மேலாயார் - நீலகேசி:2 182/1

 TOP
 
  மாந்தரே (3)
நடுநடுங்கினார் நகர மாந்தரே - உதயணகுமார:6 313/4
காதலார் ஆபவர் கற்ற மாந்தரே
 போது உலாம் அலங்கலீர் புரிந்து கேள்-மினே - சூளாமணி:12 2086/3,4
மருதின் வாழ் பகையான இ மாந்தரே - நீலகேசி:2 213/4

 TOP
 
  மாந்தரை (3)
காற்று என முழக்கி வேழம் கண்ட மாந்தரை தன் கையால் - உதயணகுமார:1 89/2
மன்னும் இல் அயன் மாந்தரை காணுமேல் - நீலகேசி:3 243/3
வழி முள் ஊன்றல் மனை சுடல் மாந்தரை
 குழியுள் உந்துதல் கோயில் கலம்செய்தல் - நீலகேசி:5 540/1,2

 TOP
 
  மாந்தனுக்கு (1)
அறை-கண் மாந்தனுக்கு அதிதி அம் தொழிலினில் அமைந்தார் - சூளாமணி:6 470/4

 TOP
 
  மாந்தி (6)
மாந்தி மற்று அவர் மற்றொன்று செய்கின்றார் - உதயணகுமார:1 37/4
மாந்தி நின்று உறங்கும் வரை மாடு எலாம் - சூளாமணி:1 25/4
தேம் துணர் கொடுப்ப மூழ்கி தேறல் வாய் நெகிழ மாந்தி
 தாம் துணர் துணையோடு ஆடி சாறு கொண்டு ஊறும் ஏர் ஆர் - சூளாமணி:4 162/2,3
பூம் சினை முருக்கம் சோலை பூக்கள் வாய் ஆர மாந்தி
 தீம் சுவை மிழற்றுகின்ற சிறு குயில் செல்வரேனும் - சூளாமணி:4 166/2,3
மங்கையர் முகத்தில் நீண்டு மை கடை மதர்ப்ப மாந்தி
 அம் கயல் பிறழ்வ போலும் ஐ அரி அடர்த்த வாள் கண் - சூளாமணி:5 350/1,2
தானவர் குருதி மாந்தி தம் பசி தணியும் என்பார் - சூளாமணி:9 1193/4

 TOP
 
  மாநகர் (2)
மன்னனை மிகவும் நொந்து மாநகர் இரங்கவும் - உதயணகுமார:1 64/1
மன்னவன்-தன்னோடு எண்ணி மாநகர் திரண்டு சென்று - உதயணகுமார:1 110/1

 TOP
 
  மாநிதி (1)
மாநிதி காட்டி நன்மை மகதவனோடும் கூடி - உதயணகுமார:3 163/2

 TOP
 
  மாபுராணம் (1)
அன்னவன் ஆதி மாபுராணம் ஓதினான் - சூளாமணி:5 387/4

 TOP
 
  மாபெருந்தேவி (3)
மன்னவன் மறைந்தது எண்ணி மாபெருந்தேவி மற்று அ - சூளாமணி:10 1631/1
மடந்தையர் பாட ஆங்கு மாபெருந்தேவி நிற்ப - சூளாமணி:10 1663/1
மை உண் கண்ணி மாபெருந்தேவி மகிழ் தூங்க - சூளாமணி:10 1746/2

 TOP
 
  மாம் (3)
மாம் துணர் ஒசிய ஏறி மதர்த்தன மணி வண்டு எல்லாம் - சூளாமணி:4 162/4
மாம் பொழில் மருங்கு சூழ்ந்த மணி சிலாதலத்து மேலால் - சூளாமணி:10 1638/1
மாம் தளிர்கள் மருங்கு அணிந்த மணி அருவி குன்று உடைய மகதை கோவே - சூளாமணி:10 1818/4

 TOP
 
  மாம்பழ (1)
மாம்பழ குவைகளும் மது_தண்டு ஈட்டமும் - சூளாமணி:2 49/3

 TOP
 
  மாமறையாளன் (1)
மாமறையாளன் கண்டு வஞ்சகம் செப்பினானே - உதயணகுமார:3 155/4

 TOP
 
  மாமன் (8)
முனி வனம் புகுந்து மாமன் முனிவனாய் நின்றான் அன்றே - உதயணகுமார:1 23/4
ஆதி நல் மாமன் வைத்த அரும் திறை அளக்கும் நல்ல - உதயணகுமார:4 208/1
மாமன் நான் மருகன் நீ என் மா முறை ஆயிற்று என்றும் - உதயணகுமார:4 212/2
இ தலம் முழுதும் ஆளும் இனிய நல் மாமன் சொன்ன - உதயணகுமார:4 221/2
சீர் அணி குமரன் தோழன் சிறந்து அணி மாமன் கூட - நாககுமார:3 100/2
அங்கையால் திருத்தி மாமன் அடிகளை பணிக என்று - சூளாமணி:8 985/2
மன்னவ_குமரன் மாமன் மலர் அடி வணங்கி வாழ்த்தி - சூளாமணி:9 1200/2
முன்னால் செல்ல வருவானை முந்நீர்_வண்ணன்-தன் மாமன்
 மின் ஆர் விளங்கு விறல் வேலான் கண்டே வெகுண்டு மேல் சென்றான் - சூளாமணி:9 1337/3,4

 TOP
 
  மாமனார் (1)
மழை முகில்_வண்ணன் மாமனார்
 வையகம் உடையவற்கு உணர்த்தி வா என - சூளாமணி:10 1736/2,3

 TOP
 
  மாமனுக்கு (1)
கண்டனன் அன்றே கடல் ஒளி மேனி காளை-தன் மாமனுக்கு இளையான் - சூளாமணி:9 1319/3

 TOP
 
  மாமனை (2)
வந்து மாமனை வணங்கி மாமியை - உதயணகுமார:5 298/3
வந்தவன் வணங்கலோடும் மாமனை நுதலி என்னை - சூளாமணி:10 1695/1

 TOP
 
  மாமி-தன்னுடன் (1)
வஞ்சனை வலித்து மாமி-தன்னுடன் வரனுக்கு ஈந்தாள் - யசோதர:2 152/3

 TOP
 
  மாமியார் (3)
மண்களை மருட்டும் சீர் நும் மாமியார் அடிகள் சொன்னார் - சூளாமணி:8 1002/4
மங்கல தோழி கூறும் மாமியார் அடிகள்-தம்மை - சூளாமணி:8 1004/2
வல்லி தன் மொழி போய் நீர் எம் மாமியார் அடிகட்கு எம் வாய் - சூளாமணி:8 1011/3

 TOP
 
  மாமியை (1)
வந்து மாமனை வணங்கி மாமியை
 அந்தம்_இல் வனத்து அடி இறைஞ்சினார் - உதயணகுமார:5 298/3,4

 TOP
 
  மாய்க்கும் (1)
மண்ணிய புகழை மாய்க்கும் வரும் பழி வளர்க்கும் மான - யசோதர:2 126/2

 TOP
 
  மாய்ந்தன (1)
மறைந்தன உலகம் என்ன மாய்ந்தன திசைகள் என்ன - சூளாமணி:9 1150/3

 TOP
 
  மாய்ந்தான் (1)
மலி பொன் மணி_முடியான் மற்று இவனோ மாய்ந்தான் - சூளாமணி:9 1467/4

 TOP
 
  மாய்ந்திட (1)
பரவு முகில் மாய்ந்திட பார்த்திபன் விரத்தி - நாககுமார:5 162/2

 TOP
 
  மாய்ந்து (1)
மாலை நல் போது மாய்ந்து பின் உற - உதயணகுமார:6 316/2

 TOP
 
  மாய (9)
மனம் விரி அல்குல் மாய மனத்ததை வகுத்த மாய - யசோதர:2 143/1
மனம் விரி அல்குல் மாய மனத்ததை வகுத்த மாய
 கனவு உரை பிறிது தேவி கட்டுரை பிறிது ஒன்று ஆயிற்று - யசோதர:2 143/1,2
மாய மற்று இது-தன்னையும் வவ்வுமே - யசோதர:3 218/4
அந்தம்_இல் உயிர்கள் மாய அலை பல செய்து நாளும் - யசோதர:5 305/3
மாயம் மாய நின்றான் வரை மார்பிடை - சூளாமணி:4 146/1
மன்னும் ஓர் மாய சீயம் ஆகு என வகுத்துவிட்டான் - சூளாமணி:7 696/4
மல்லால் செய்த தோளான் மேல் மாய வெம் போர் செய்குற்றான் - சூளாமணி:9 1344/4
மாய உருவம் மாறி தன் மற்றை உருவமே கொண்டு - நீலகேசி:1 134/3
மாய மானம் உலோபம் மனத்தன - நீலகேசி:5 529/2

 TOP
 
  மாயங்கள் (2)
மன்னிய மா தவம் மேற்கொண்டும் மாயங்கள்
 பின்னை முயல்வார் பிறப்பும் அதுவே - சூளாமணி:11 1967/3,4
மருவு_உடையார்களை மாயங்கள் சொல்லி மருட்டி உண்ணும் - நீலகேசி:5 504/3

 TOP
 
  மாயச்செய்குவார் (1)
மா தவர் வினை மாயச்செய்குவார்
 ஏது_இல யாத்திரைக்கு எழுந்து வந்து அந்த - உதயணகுமார:6 318/2,3

 TOP
 
  மாயத்தால் (2)
மாயத்தால் மனம் இன்றி அவையவை - நீலகேசி:5 539/3
மாயத்தால் அன்றி மந்திரத்தால் தெய்வம் - நீலகேசி:10 887/3

 TOP
 
  மாயத்தின் (1)
மாயத்தின் ஊன் உண்ண மன்னும் அருமையின் - நீலகேசி:4 349/2

 TOP
 
  மாயம் (9)
நெருப்பிடை விழுந்தமை நினைப்ப மாயம் அன்று என - உதயணகுமார:2 141/3
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் - யசோதர:1 23/4
மாயம் மாய நின்றான் வரை மார்பிடை - சூளாமணி:4 146/1
ஒன்ற ஓர் மாயம் காட்டி உளைவித்து குறுக ஓடி - சூளாமணி:7 695/3
வாளினால் செரு உண்டேனும் மாயம் மற்று ஆகுமேனும் - சூளாமணி:9 1168/1
வழுவி வீழ்ந்த வகை நாடின் மாயம் போலும் மற வேந்தே - சூளாமணி:9 1475/4
பொருளிடை மாயம் புணர்த்தும் பிறரை - சூளாமணி:11 1968/1
மானமொடு மாயம்_இலராய மனையாரும் - நீலகேசி:1 18/2
மா வினையின் ஆம் வெகுளி மானமொடு மாயம்
 ஓவினை_இல் பற்று அவலம் அச்சமொடு மற்றும் - நீலகேசி:1 107/2,3

 TOP
 
  மாயம்-அதும் (2)
செய்யலுற்ற மாயம்-அதும் சிலையும் நிலையும் சுருங்கிய வைத்து - சூளாமணி:9 1345/1
மடுத்த சிலையும் பகழியும் வெம் மனத்து கொண்ட மாயம்-அதும்
 அடுத்து துணித்து அப்புறம் ஏகி அரசர் குழாங்கள் இரிய பாய்ந்து - சூளாமணி:9 1346/2,3

 TOP
 
  மாயம்_இல் (1)
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் - யசோதர:1 23/4

 TOP
 
  மாயம்_இலராய (1)
மானமொடு மாயம்_இலராய மனையாரும் - நீலகேசி:1 18/2

 TOP
 
  மாயமா (1)
வாங்கு நீர்_வண்ண கேளாய் மாயமா மதித்து நின்றேன் - சூளாமணி:7 771/2

 TOP
 
  மாயமாய் (1)
மன்னிய தெய்வ யானை மாயமாய் மறைந்துபோக - உதயணகுமார:1 30/1

 TOP
 
  மாயமும் (1)
அன்பும் மானமும் மாயமும் ஆண்மையும் - நீலகேசி:10 884/2

 TOP
 
  மாயமே (2)
வான் அறிந்த வாழ்க்கையும் மாயமே போலுமால் - சூளாமணி:9 1466/4
மத்தகம் பிளந்தான் என்றல் மாயமே - நீலகேசி:2 217/4

 TOP
 
  மாயன் (1)
பட வீசினன் அயில் வாள்-அது படலும் பல மாயன்
 அடை வாய்மையின் உருவம் முதல் அதுவே தனது ஆக - சூளாமணி:9 1316/2,3

 TOP
 
  மாயிடம் (1)
வந்து மாயிடம் ஆகி வளர்ந்ததே - யசோதர:3 205/4

 TOP
 
  மாயை (2)
மாயை செய்தனள் என்றனர் மற்றையார் - யசோதர:3 212/4
வைத்த உட்கடையது ஏனை ஒழிந்தது பரம மாயை
 இ திறத்து இனைய என்றான் எரி மணி இமைக்கும் பூணான் - சூளாமணி:9 1184/3,4

 TOP
 
  மாயோன் (1)
மாயோன் மடந்தைமார் கூவி மகிழ்விப்பார் - சூளாமணி:10 1657/4

 TOP
 
  மார் (2)
கலன் அணி மார் வடுவ்வை கஞ்சுக துகிலின் மூட - உதயணகுமார:1 82/3
வழி வருவாரை மார் கிழித்திடும் - உதயணகுமார:6 317/1

 TOP
 
  மார்க்கணை (1)
பொய்ப்பு_இல் உயிரே பொருவு_இல் குணம் மார்க்கணை
 செப்பின் இவற்றின் திரியாது உள் புகுபவாயின் - நீலகேசி:1 120/2,3

 TOP
 
  மார்க்கத்து (2)
வாரணத்தின் முன் மார்க்கத்து நின்றவள் - நாககுமார:1 34/1
அது இதன் மார்க்கத்து மாண்பு என - நீலகேசி:5 628/2

 TOP
 
  மார்க்கத்தொடு (1)
மலையாது இது நுங்கள் மார்க்கத்தொடு என்றனள் மாண்_இழையே - நீலகேசி:4 382/4

 TOP
 
  மார்க்கம் (1)
புரைப்பு_இல் மார்க்கம் பொருத்தம் உடைத்து அரோ - நீலகேசி:3 251/4

 TOP
 
  மார்க்கமும் (1)
மை ஆம் இனி நின்-தன் மார்க்கமும் அன்றே - நீலகேசி:7 740/4

 TOP
 
  மார்ப (18)
குங்குமம் அணிந்த மார்ப குமரனும் யூகியும் போய் - உதயணகுமார:1 26/3
பூ_மாலை மார்ப என்றும் பொறித்த வாசகத்தை கேட்டான் - உதயணகுமார:4 212/4
பொன் திரு மார்ப இ நாள் புதுமையின் நினைத்தது என்னை - உதயணகுமார:5 247/2
விரை செய் தார் வரை செய் மார்ப வினவிய பொருள் இது எல்லாம் - யசோதர:1 69/3
மல் மலர்ந்து அகன்ற மார்ப மற்று அதன் பயனும் கேள்மோ - சூளாமணி:3 107/1
பொன் திகழ் அலங்கல் மார்ப போற்றி பொய் அன்று இது என்றார் - சூளாமணி:3 109/4
பூணும் நூல் பொலிந்து தோன்றும் பொன் வரை மார்ப என்றான் - சூளாமணி:5 259/4
போது உலாம் அலங்கல் மார்ப பொருள் என மருளல்செல்லான் - சூளாமணி:5 355/2
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்ப சிவந்து உரையாடல் வேண்டா - சூளாமணி:6 524/2
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப
 இளையை என்பதும் எங்கள் வாய் கேட்ட பின் இறைவன் - சூளாமணி:7 703/1,2
மல் உறு வரை மார்ப வளர் ஒளியின் முளைக்கும் - சூளாமணி:7 743/3
தார் மணந்த வார மார்ப யாகசாலை போலுமே - சூளாமணி:7 797/4
போது உலாம் அலங்கல் மார்ப பொருவது பொருந்திற்று என்னும் - சூளாமணி:9 1170/2
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்ப இனி சிறிது உண்டு நின்றது - சூளாமணி:9 1201/2
உல தகைய தோள் அணி கொள் மார்ப உரை என்ன - சூளாமணி:10 1606/3
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ - சூளாமணி:11 1911/3
தார் தங்கும் மார்ப தவத்தின் வருவார் - சூளாமணி:11 2022/4
தார் தங்கு வரை மார்ப தம் உருவின் அகலாரே - சூளாமணி:11 2054/4

 TOP
 
  மார்பகம் (4)
தீம் பல் மாலை நல் மார்பகம் சேருமேல் - சூளாமணி:5 342/2
தேன் உடை அலங்கலான் தெய்வ மார்பகம்
 தான் அடைந்து அமர்வதற்கு உரியள் தையலே - சூளாமணி:5 407/3,4
செம் கண் மாலவன் தெய்வ மார்பகம்
 பங்கயத்து மேல் பாவை-தன்னுடன் - சூளாமணி:7 603/1,2
செரு உடையவர் அகன் செல்வ மார்பகம்
 உரு உடை நாஞ்சிலால் உழுதிட்டான் அரோ - சூளாமணி:9 1415/2,3

 TOP
 
  மார்பகமும் (1)
மடுத்த வாளும் கேடகமும் கவச கண்ணும் மார்பகமும்
 அடுத்து குத்தினால் போல கழிந்தது அம்பு கழிதலுமே - சூளாமணி:9 1350/1,2

 TOP
 
  மார்பம் (5)
மஞ்சு தோய் வரை மார்பம் மடுத்து உழ - சூளாமணி:7 611/3
பூம் கமழ் அலங்கல் உடை மார்பம் இரு போழாய் - சூளாமணி:9 1294/2
போக வரை மார்பம் போழ்படுப்ப பொன்றினான் - சூளாமணி:9 1468/3
நம் தாஅமரை நாடன் நகை இலங்கு மணி ஆரம் நவின்ற மார்பம்
 பைம் தாஅமரை மடந்தை பாராட்ட பொலிந்து இலங்கும் படியும் காண்-மின் - சூளாமணி:9 1531/3,4
மழு பல கொண்டு அவர் மார்பம் பிளப்பர் - சூளாமணி:11 1939/2

 TOP
 
  மார்பர் (2)
ஓர் அணி ஆர மார்பர் உவகை அம் கடலுள் ஆழ்ந்தான் - யசோதர:2 159/4
செம்பொன் மாலை மார்பர் சேர்ந்து தேவரில் துளும்பினார் - சூளாமணி:6 503/4

 TOP
 
  மார்பரும் (1)
தீர்த்தம் சிறக்கும் திரு மறு மார்பரும்
 பேர்த்து பிறவா பெருமை பெறுநரும் - சூளாமணி:11 2022/1,2

 TOP
 
  மார்பற்கு (1)
மல்லினால் மலி மார்பற்கு மற்று இவை - சூளாமணி:5 332/3

 TOP
 
  மார்பன் (31)
தான் உமிழ் கிரண மார்பன் சதானிகன் அரசன் ஆமே - உதயணகுமார:1 10/4
அம் பொன் சாந்தம் அணிந்த நல் மார்பன்
 செம்பொன் கச்சை சேர்த்தினன் அரையில் - உதயணகுமார:1 75/2,3
பூண்ட மார்பன் நல் நிலம் புரண்டு மிக்கு எழுந்துபோய் - உதயணகுமார:2 140/1
ஓர் அணி மார்பன் உருமண்ணுவாவும் மிக்கு - உதயணகுமார:3 170/2
காந்து நல் மணி பூண் மார்பன் கைம்மா விட்டு இழிந்தான் அன்றே - உதயணகுமார:6 330/4
சீரித்தது அலங்கல்_மார்பன் சிரேணிகராசன் ஆமே - நாககுமார:1 8/4
கலன் அணி செம்பொன்_மார்பன் கால் பொரு கடலில் பொங்கி - நாககுமார:1 15/2
கன வரை_மார்பன் கேட்ப காரிகை உரைக்கும் அன்றே - நாககுமார:2 40/4
புனை மலர் அலங்கல்_மார்பன் புரவலன் மற்றும் கேட்ப - நாககுமார:2 45/2
குங்குமம் அணிந்த மார்பன் குமரன் கேட்டு அங்கு சென்றான் - நாககுமார:3 96/3
தாமம் ஆர் மார்பன் மிக்க தக்க நல் பூசைசெய்து - நாககுமார:4 117/2
அமையும் நன்கு அமைச்சன் சொல்லை அரு மணி_மார்பன் கேட்டு - நாககுமார:5 154/1
கன வரை அனைய மார்பன் கடி கமழ் அமளி ஏறி - யசோதர:2 125/3
ஏர் அணி ஆர மார்பன் இசோமதி இறைமை எய்தி - யசோதர:2 159/2
தளை அவிழ் தொடையன் மார்பன் சண்ட முன் கருமன் போகி - யசோதர:4 229/2
தார் அணி மார்பன் அன்றே தரணிக்கு ஒர் திலதம் ஆவான் - சூளாமணி:5 327/4
தங்கிய தடம் கொள் மார்பன் சயசேனன் அவற்கு தேவி - சூளாமணி:5 353/2
சுரும்பு இவர் தொடையல் மார்பன் சூழ்ச்சி கொள் மனத்தன் ஆனான் - சூளாமணி:7 694/4
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் திரு நகர் முற்றம் சேர்ந்தான் - சூளாமணி:8 911/4
தேம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் சித்திரதரனை கூவி - சூளாமணி:8 918/1
அரும்பு உடை அலங்கல் மார்பன் அரத்த நீர் எறிவித்தானே - சூளாமணி:8 929/4
செழு மலர் அலங்கல் மார்பன் செம் கண் தீ உமிழ கண்டும் - சூளாமணி:9 1160/1
புனை கதிர் ஆர மார்பன் புகைந்து கை முறுக்கி விட்ட - சூளாமணி:9 1459/1
மணம் கமழ் அலங்கல் மார்பன் மனத்தினை வாங்க மற்று அ - சூளாமணி:10 1669/2
தென்மலை வளர்ந்த தெய்வ சந்தனம் திளைத்த மார்பன்
 மின் மலர் ஆரம் தாங்கி வியல் நகர் விரும்ப புக்கான் - சூளாமணி:10 1789/3,4
வீழ் இரும் பொன் சுடர் ஆர வரை மார்பன் இவன் சீர் யான் விளம்பவேண்டா - சூளாமணி:10 1807/4
போல் இங்கண் அரசு இல்லை பொன் ஆர வரை மார்பன் பொலிவும் காணாய் - சூளாமணி:10 1811/4
ஒண் சுடரும் விரவிய நல் வரை மார்பன் உலகிற்கு ஓர் திலதம் கண்டாய் - சூளாமணி:10 1814/4
திரு அயாவுயிர்க்கும் மார்பன் செறி தவர் சரண மூலத்து - சூளாமணி:11 1862/3
சுரும்பு அணை முலையின் ஆரும் தொடையலும் துதைந்த மார்பன்
 அரும்பு அணி அசோக நீழல் அடிகளது அணி பொன் கோயில் - சூளாமணி:11 1864/2,3
பவழ வரை அன்ன திரள் தோள் பரவை மார்பன்
 தவழும் மணி ஆரமொடு தார் மணி தயங்க - சூளாமணி:11 2030/1,2

 TOP
 
  மார்பன்-தன் (2)
தார் புனை மார்பன்-தன் மேல் தரங்க நீர் ஒருங்கு தூவி - சூளாமணி:10 1674/3
தண் தார் மார்பன்-தன் மகன் நல் மா மணியே போல் - சூளாமணி:10 1738/2

 TOP
 
  மார்பன்-தன்னை (1)
கடி கமழ் மார்பன்-தன்னை காத்து உடன் இருப்ப பின்னும் - நாககுமார:4 110/2

 TOP
 
  மார்பனும் (4)
நகையுறும் நலம் தவ மார்பனும் நகர வீதியில் வந்தனன் - உதயணகுமார:3 183/4
மின் பூண் மார்பனும் வேண்டி திளைத்தனன் - உதயணகுமார:5 275/4
ஆரம் தங்கிய மார்பனும் அம் தளிர்க்கு - சூளாமணி:7 613/1
திரு வளர் மார்பனும் செல்வன் சென்னி மேல் - சூளாமணி:12 2101/2

 TOP
 
  மார்பனே (1)
போந்து அவனை கொன்றனன் பூ அலங்கல் மார்பனே - நாககுமார:4 125/4

 TOP
 
  மார்பனை (4)
தாம மார்பனை தரத்தில் கண்டவர் - உதயணகுமார:5 290/3
தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை
 தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை - சூளாமணி:4 215/2,3
தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை
 மா மலர் வண்ண நின் மலர்_அடி வணங்கினம் - சூளாமணி:4 215/3,4
திரு உடை மார்பனை நாமம் சேர்த்தினார் - சூளாமணி:10 1722/4

 TOP
 
  மார்பிடை (3)
மாயம் மாய நின்றான் வரை மார்பிடை
 மேய பூ_மகள் போல விளங்கினாள் - சூளாமணி:4 146/1,2
மலை தட மார்பிடை மை மதர் கண்ணார் - சூளாமணி:5 288/2
பரு மணி பூண் முலை பாய மார்பிடை
 அரு மணி தெரியல் தேன் அழிய வைகினான் - சூளாமணி:5 423/3,4

 TOP
 
  மார்பில் (5)
கஞ்ச மலர் திரு மார்பில் தரித்தாய் நீயே காலம் ஒரு மூன்று உணர்ந்த கடவுள் நீயே - நாககுமார:1 17/1
தாழ் கதிர் ஆரம் மார்பில் தமனிய குழையினான்-தன் - சூளாமணி:5 349/2
வடி கயல் நெடும்_கணார்-தம் வளை கையால் வளைத்த மார்பில்
 தொடுக்கிய தொடுத்த போலும் துறு மலர் கத்தி மாதர் - சூளாமணி:6 558/2,3
உலவிய அலங்கல் மாலை ஒளி மலர் உடைய மார்பில்
 குலவிய மணி முத்தோடும் குவி முலை குவடு பாய - சூளாமணி:8 1113/1,2
படாம் முக களிற்றினான்-தன் பவழ குன்று அனைய மார்பில்
 தடா முகை அலங்கல்-தன் மேல் தையல் கண் சரிந்த அன்றே - சூளாமணி:10 1823/3,4

 TOP
 
  மார்பின் (10)
தூ மாண் தமிழின் கிழவன் சுடர் ஆர மார்பின்
 கோமான் அவையுள் தெருண்டார் கொளப்பட்டது அன்றே - சூளாமணி:0 4/3,4
தொங்கல் அம் துணர் கொள் மார்பின் சுமந்திரி சொல்லலுற்றான் - சூளாமணி:5 347/4
தங்கும் மார்பின் நம்பிமார்கள் தானை சோலை சார்ந்ததே - சூளாமணி:6 488/4
வரைக்கு எதிர்ந்து இலங்கும் மார்பின் மன்னவ குமர செல்வர் - சூளாமணி:6 505/2
மல் உயர் அலர்ந்த மார்பின் மாதவி பேதை ஆர்த்த - சூளாமணி:6 559/3
வாளி வில் தட கை வெம் போர் மணி வரை அனைய மார்பின்
 காளைகள் இதனை கேட்பில் கனல்பவால் அவரை இன்னே - சூளாமணி:7 672/2,3
புனை மலர் அலங்கல் மார்பின் பூமி அம் கிழவன் தேவி - சூளாமணி:8 993/2
கடி வரை அலங்கல் மார்பின் காளையே பெரியன் என்று - சூளாமணி:9 1143/3
திரு வளர் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் தேவிமார்கள் - சூளாமணி:10 1623/3
திரு மகிழ் அலங்கல் மார்பின் செம்_கணான் வணங்க செல்வ - சூளாமணி:11 1841/1

 TOP
 
  மார்பினர் (1)
மடந்தையர் முலை முகம் மடுத்த மார்பினர்
 அடைந்து தேன் உறங்கிய அலங்கல் மாலையார் - சூளாமணி:8 1059/1,2

 TOP
 
  மார்பினன் (3)
வாடல்_இல் கண்ணியன் மலர்ந்த மார்பினன்
 தாள் தவழ் தட_கையன் தயங்கு சோதியன் - சூளாமணி:3 76/1,2
மா விரி திரு மறு அணிந்த மார்பினன் - சூளாமணி:3 77/4
சிகர மால் வரை தெளிந்தனன் திருவ மார்பினன் பின் - சூளாமணி:7 710/3

 TOP
 
  மார்பினாய் (2)
தொங்கல் மார்பினாய் சொல்லுகேன் எனா - சூளாமணி:7 578/4
பூண்ட பொன் அணி மார்பினாய்
 நீண்ட மாங்கனி காண்-தொறும் - சூளாமணி:10 1620/2,3

 TOP
 
  மார்பினான் (4)
திரு அலங்கல் மார்பினான் சேர அழைத்து அவர்களை - நாககுமார:4 136/2
அங்கராகம் அங்கு அணிந்து அலர்ந்த ஆர மார்பினான் - சூளாமணி:4 138/4
பனி மலர் விரவிய படலை மார்பினான்
 கனி வளர் பொழிலிடை கடவுள் நல் நகர் - சூளாமணி:4 206/2,3
மல் அலர்ந்த மார்பினான் - சூளாமணி:9 1369/4

 TOP
 
  மார்பினான்-தன் (1)
மல்லக மார்பினான்-தன் மருமகள் இவளை கூவி - சூளாமணி:6 515/3

 TOP
 
  மார்பினிடை (1)
தார் உடைய மார்பினிடை சார் கணை குளிப்ப - சூளாமணி:9 1281/1

 TOP
 
  மார்பினில் (1)
அன்னம்_அனையாளை அணி மார்பினில் அணைத்தான் - சூளாமணி:10 1615/4

 TOP
 
  மார்பினீர் (1)
அம் பொன் மாலை மார்பினீர் அரும் தவம் செய்தார்களே - சூளாமணி:6 500/4

 TOP
 
  மார்பினுள் (1)
அளைந்து மார்பினுள் இழிதரு குருதியை குடிப்பான் - சூளாமணி:7 723/1

 TOP
 
  மார்பீர் (1)
மல்லினால் மலர்ந்த மார்பீர் மறைந்து நாம் இருந்து வல்ல - சூளாமணி:9 1178/1

 TOP
 
  மார்பு (6)
மாதரார்கள் போல வல்லி மார்பு புல்லி மைந்தரை - சூளாமணி:6 493/3
வன மலர் உருவ கண்ணி மணி_வண்ணன் மார்பு தோயும் - சூளாமணி:8 993/3
நிலை மிசை அலங்கல் மார்பு இசைய கேட்டும் ஓர் - சூளாமணி:9 1214/2
மன்னனை மார்பு கீண்டு மணி முடி எறிந்து மற்றை - சூளாமணி:9 1461/3
வண்டு ஆர் மணி_முடியான் மார்பு துணி கிடப்ப - சூளாமணி:9 1470/1
காதலன் மார்பு அகலம் கண்டே தம் கண் புடைத்து - சூளாமணி:9 1471/3

 TOP
 
  மாரன் (5)
மைம் மிகும் களிற்று_அரசன் மாரன் கடல் நீந்துவான் - உதயணகுமார:2 123/4
தருசகன் என்னும் மன்னன் தானை வேல் தலைவன் மாரன்
 இருந்து இனிது உறையும் மிக்க இராச நல் கிரியம்-தன்னில் - உதயணகுமார:3 154/2,3
ஞான நல் குமரி-தன்னை நலம் முழுது உண்டு மாரன்
 மான வில் கணைக்கு இலக்கா மன்மதன் என்ன கண்டோர் - உதயணகுமார:5 255/1,2
இட்ட நன் மாரன் அம்பால் இருவரும் மயக்கமுற்று - உதயணகுமார:5 257/2
வார் அணி கொங்கைமார்க்கு மாரன் நேர் செயவர்மாவின் - நாககுமார:3 75/3

 TOP
 
  மாரனார் (1)
கவ்வை ஆவது அ நகர்க்கு மாரனார் செய் கவ்வையே - சூளாமணி:4 136/4

 TOP
 
  மாரனே (1)
ஊட்டவே கணை உன்னத மாரனே - உதயணகுமார:5 265/4

 TOP
 
  மாரி (29)
புஞ்சிய நிலத்தோர்க்கு எல்லாம் பொற்பு நல் அற நல் மாரி
 விஞ்சவே சொரியும் காலம் வெண்மதி குடை கீழ் வாழும் - உதயணகுமார:1 5/2,3
வந்தவர் அம்பு_மாரி வள்ளல் மேல் தூவ தானும் - உதயணகுமார:1 118/1
பூம் கணை மாரி வெள்ளம் பொருது வந்து அலைப்ப புல்லி - யசோதர:2 91/2
வந்து வானவர் திசை-தொறும் வணங்கினர் வாழ்த்தினர் மலர்_மாரி - யசோதர:5 327/1
அதிர் தரு விசும்பிடை அமிர்த மாரி சோர் - சூளாமணி:5 399/3
மாரி அம் தட_கையான் வருக என்று ஒரு - சூளாமணி:5 428/2
சுண்ண_மாரி தூவுவார் தொடர்ந்து சேர்ந்து தோழிமார் - சூளாமணி:6 481/1
போது உலாய வேரி மாரி சாரலாய் பொழிந்து தேன் - சூளாமணி:6 492/1
விண்டவாம் பிணையல் உக்க விரி மது துவலை மாரி
 உண்ட வான் கழல்கள் சூழ்ந்த திரு_அடி அரவம் ஊர - சூளாமணி:6 557/2,3
மங்குல் மா மழை மாரி வண்_கையான் - சூளாமணி:7 600/1
பொன்னின் மாரி பொழிந்திடும் நன்று அரோ - சூளாமணி:7 624/4
பின்னை மலர் மாரி அகல் வானினவர் பெய்ய - சூளாமணி:8 1089/2
சாந்து சொரி மாரி பொழிகின்ற தகையோடும் - சூளாமணி:8 1092/1
சங்கநிதி என்ன நெதி மாரி தருவித்தார் - சூளாமணி:8 1105/4
சுடர் விடு மணியின் மாரி பொன்னொடு சொரிய ஏவி - சூளாமணி:8 1108/2
வலம் பாராட்டி வந்தது ஒர் மாரி புயல் ஒத்தான் - சூளாமணி:8 1123/3
கோது_இலா மாரி பெய்த கோடை அம் குன்றம் ஒத்தான் - சூளாமணி:9 1170/4
போர் அழல் வார் கணை மாரி பொழிந்தது - சூளாமணி:9 1240/2
சொல்ல அரும் மாரி போல தொடுத்து அவன் விடுத்தலோடும் - சூளாமணி:9 1306/2
கல் ஆர் கொண்டல் பெயல் போலும் கணையின் மாரி கழல் வேந்தன் - சூளாமணி:9 1343/2
பின்னிய தாது மல்க பில்கிய தேம் பெய் மாரி
 துன்னிய சுரும்பொடு ஏங்க துணர் உடைகின்ற அன்றே - சூளாமணி:10 1560/3,4
வந்து தாழ்ந்து மது மாரி தயங்கி - சூளாமணி:10 1578/3
சூழ் இரும் திண் கடல் தானை உடன் துளங்க சுரர் கொணர்ந்து சொரிந்த மாரி
 தாழ் இரும் பல் புயல் தாங்கி சரகூடம் சந்தித்த தகையோன்_அன்னோன் - சூளாமணி:10 1807/1,2
சொரிகின்ற மதுவின் மாரி துவலையில் நனைந்த தாரான் - சூளாமணி:11 1863/4
அலர் மாரி மேல் சொரிவார் அமிர்த நீர் ஆட்டுவார் - சூளாமணி:11 2049/1
வெள்ள மாரி தரித்தோய் நீ வினையின் வாயில் அடைத்தோய் நீ - நீலகேசி:1 136/1
அடங்கல்_இல்லேற்கு அருளினால் அறம் கூர் மாரி பொழிந்தோய் நின் - நீலகேசி:1 139/3
தடம்படு மாரி தலைத்-தலை நூற - நீலகேசி:1 140/1
மங்குல் மழை பொழி மாரி பெய் நாளில் - நீலகேசி:1 142/1

 TOP
 
  மாரிதத்தன் (1)
மாரிதத்தன் என்பான் உளன் மன்னவன் - யசோதர:1 8/4

 TOP
 
  மாரிதத்தனே (1)
வனை மலர் மகுட மாரிதத்தனே மதி இது என்றான் - யசோதர:2 160/4

 TOP
 
  மாரியா (1)
திரு நிதி செல்வன் அ செம்பொன் மாரியா
 சொரி நிதி புனல் உடை சோதிமாலை என்று - சூளாமணி:5 411/2,3

 TOP
 
  மாரியாய் (1)
நிரந்தன பூ பலி நிரை கொள் மாரியாய்
 சொரிந்தன சுரும்பு இவர் துணர் கொள் பூ_மழை - சூளாமணி:11 1886/1,2

 TOP
 
  மாரியால் (1)
தம்பியர் மொழி எனும் தயங்கும் மாரியால்
 வெம்பிய கொடு மனம் குளிர்ந்து வெய்யவன் - சூளாமணி:9 1265/1,2

 TOP
 
  மாரியும் (2)
தென்றலும் செழும் மது திவலை மாரியும்
 என்றும் நின்று அறாதது ஓர் இளம் தண் பிண்டியும் - சூளாமணி:4 192/1,2
சுரும்பு சூழ் பிணையலும் சுண்ண மாரியும்
 கரும்பு சூழ் கிளவியர் சொரிந்து கை தொழ - சூளாமணி:5 377/1,2

 TOP
 
  மாரியே (2)
தெளித்தது செறி பொழில் தேம் பெய் மாரியே - சூளாமணி:8 1067/4
காரினும் பெரிது அவர் கணை பெய் மாரியே - சூளாமணி:9 1272/4

 TOP
 
  மாரியை (2)
தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை - சூளாமணி:4 215/2
தேம் மலர் மாரியை திரு மறு மார்பனை - சூளாமணி:4 215/3

 TOP
 
  மாருதத்து (1)
மல்லிகை இணர் துணர் மயக்கும் மாருதத்து
 எல்லியும் இளம்பிறை கதிரும் என்பவால் - சூளாமணி:8 1051/2,3

 TOP
 
  மாருதம் (5)
வாசம் உண்ட மாருதம் தென் வண்டு பாட மாட-வாய் - சூளாமணி:4 134/3
மாசு_இல் ஆலவட்டத்து எழும் மாருதம்
 வீச விண் தொடு மேரு துளங்குமோ - சூளாமணி:7 635/1,2
வேக மாருதம் வீச விண்-பால் சிறு - சூளாமணி:7 637/1
எடுத்த மாருதம் எறிதலின் நெகிழ்ந்தன சிகழிகை இணரோடும் - சூளாமணி:8 886/1
இன் இயல் மாருதம் இயங்கும் கங்குல்-வாய் - சூளாமணி:8 1063/2

 TOP
 
  மால் (82)
மால் கரி கால் கொடுப்ப மன்னனும் மகிழ்ந்து போந்து - உதயணகுமார:1 101/3
மால் பிறை போல் வளர்ந்து வரிசையின் இளமை நீங்கி - உதயணகுமார:5 254/3
துன்னும் மால் கடல் தோன்றல் நீந்து நாள் - உதயணகுமார:6 310/2
மால் இயல் அரசன் தன் கை வாள் விடுத்து உருகினானே - யசோதர:2 146/4
மஞ்சு சூழ் மணி வரை எடுத்த மால் அமர் - சூளாமணி:1 7/1
செம் கண் மால் சுரமை என்னும் தேம் பொகுட்டு அகத்து வைகும் - சூளாமணி:2 37/3
உழையவராக வைத்தான் ஓடை மால் களிற்றினானே - சூளாமணி:3 98/4
பைங்கண் மால் யானையாற்கு பருவம் வந்து இறுத்தது என்றாள் - சூளாமணி:4 160/3
மால் அமர் நெடும் கடல் மதலை மாசு_இலா - சூளாமணி:4 235/1
மஞ்சு இவர் மால் வரை சென்னி வடமலை - சூளாமணி:5 278/1
மை ஆர் சென்னி மால் வரை ஆளும் வய மொய்ம்பில் - சூளாமணி:5 318/1
நங்கள் மால் வரையின் மேலோன் நல் நகர் கீதம் என்னும் - சூளாமணி:5 323/1
திங்கள் மால் புரிசை வேலி செழு நகர் அரசன் செம்மல் - சூளாமணி:5 323/2
செம் கண் மால் முனியுமேனும் செய்வது ஒன்று இல்லை கண்டாய் - சூளாமணி:5 323/4
வேக மால் களிறும் மிகு வேலினான் - சூளாமணி:5 336/4
வெம்பு மால் களி யானை விலக்கு நீர் - சூளாமணி:5 345/1
சூழி மால் யானையான் தொழுது வாழ்த்தினான் - சூளாமணி:5 398/4
மால் கொள் சிந்தையார்கள் போல மற்றும்மற்றும் நோக்கினான் - சூளாமணி:6 498/4
இங்கண் மால் உயிர்க்கு எலாம் எளிய்ய என்று தோன்றலும் - சூளாமணி:6 501/2
வெம்பும் மால் களிற்று எருத்தம் விஞ்சையாளன் மேல்கொள - சூளாமணி:6 503/2
சிகர மால் வரை தெளிந்தனன் திருவ மார்பினன் பின் - சூளாமணி:7 710/3
புழல் கை மால் களிற்று எருத்திடை புரோசையில் பயின்ற - சூளாமணி:7 711/1
ஓங்கு மால் வரை பிளந்திடுகு என உளைந்து உரவோன் - சூளாமணி:7 719/2
ஆங்கண் மால் வரை அழகு கண்டு அரைசர்கள் பரவும் - சூளாமணி:7 728/1
இவரும் மால் வரை இள மழை தவழ்ந்து என இவையே - சூளாமணி:7 732/3
வேரல் வேலி மால் வரை கவானின் வேய் விலங்கலின் - சூளாமணி:7 799/1
செம் கண் மால் சிங்கம் வென்று செழு மலர் திலத கண்ணி - சூளாமணி:8 827/1
வெம் கண் மால் களிறு_அன்னான்-தன் திறம் இனி விளம்பலுற்றேன் - சூளாமணி:8 827/4
மற்று அ மால் அழித்தது எல்லாம் வானம் ஆறாக சென்ற - சூளாமணி:8 828/3
ஒண் நிலா உருவ கோட்ட ஓடை மால் களிற்றின் மேலோர் - சூளாமணி:8 839/2
மகர மால் கடல் வரை மிசை எழுந்து என எழுந்தது படை மாற்றம் - சூளாமணி:8 873/3
இலங்கு மால் வரை இறுவரை தடம் குத்தி இடந்திட இரு பாலும் - சூளாமணி:8 883/3
அம் கண் மால் வரை அருவி தம் தட கையில் புடைத்து நின்று அமர்ந்து ஆடி - சூளாமணி:8 884/1
மத்த மால் களிறு நுந்தி வள நகர் மருள சென்றான் - சூளாமணி:8 934/4
மணி வரை அரசனும் மகர மால் கடல் - சூளாமணி:8 958/1
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர மால் கடல் - சூளாமணி:8 960/1
கரு மால் களி யானைகள் மேல் கன பொன் - சூளாமணி:8 1071/3
நில மன்னவரும் நெடு மால் வரை மேல் - சூளாமணி:8 1079/3
தங்கு புனல் பெய்த தட மால் வரையொடு ஒத்தான் - சூளாமணி:8 1088/4
மங்குல் மழை சூழும் மணி மால் வரையின் மேல் ஆர் - சூளாமணி:8 1090/1
ஆறு குல மால் வரையின் மேல் அருவி நீரும் - சூளாமணி:8 1091/1
மகர மால் கடலை அல்லால் சிறு கயம் மதலை சேரா - சூளாமணி:9 1172/1
சிகர மால் யானை வேந்தே தானவர் செரு அன்று ஆயின் - சூளாமணி:9 1172/2
மண் திணி மா நில மன்னரை மால் வரை - சூளாமணி:9 1226/1
வாழியரோ என மால் வரை வாழ்பவர் - சூளாமணி:9 1227/2
வாளினர் வில்லினர் மால் வரை போல்வன - சூளாமணி:9 1242/3
உடைந்திடு படையிடை ஒலி கொள் மால் வரை - சூளாமணி:9 1248/1
மால் எதிர் கடல் படை மான வேந்தனை - சூளாமணி:9 1251/3
தட மால் வரை என வீழ்தலும் உடைவார் தமர் ஆனார் - சூளாமணி:9 1316/4
சூழி மால் யானை துளை மதம் செறிப்ப தோன்றினான் தூமகேதனனே - சூளாமணி:9 1317/4
மன்னவற்கு இளையவர் வயிர மால் வரை - சூளாமணி:9 1392/1
உடுத்த மால் வரை மருங்கு உருள்வ ஒத்தவே - சூளாமணி:9 1402/4
மாலும் மால் களிறு நுந்தி மற்று அவன் வருதலோடும் - சூளாமணி:9 1442/1
ஆலும் மால் புரவி திண் தேர் அரசனது அரவ தானை - சூளாமணி:9 1442/2
சூழி மால் யானை வல்ல சுரமைநாட்டு இளைய கோவே - சூளாமணி:9 1458/4
கரு மால் நெடு வரையோர் கைத்தலத்தின் ஏந்தி - சூளாமணி:9 1518/3
மால் ஐ தண் கேழ் மால் கடல் வட்டம் வளாயிற்றே - சூளாமணி:9 1523/4
மால் ஐ தண் கேழ் மால் கடல் வட்டம் வளாயிற்றே - சூளாமணி:9 1523/4
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை - சூளாமணி:9 1532/1
நிலத்தவள்-கொல் அன்றி நெடு மால் வரை_உளாள்-கொல் - சூளாமணி:10 1606/1
செம் கண் மால் அகலத்து விரையும் தேர்த்து அரோ - சூளாமணி:10 1683/3
அம் கண் மால் இரும் புனல் அளறுபட்டதே - சூளாமணி:10 1683/4
அம் கண் மால் விசும்பு அகம் அலர்வித்திட்டதே - சூளாமணி:10 1729/4
கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப - சூளாமணி:10 1754/1
செறுமால் இங்கு இவை காணில் தேவிதான் என்பார் செம் கண் மால் காணுமேல் சீறானோ என்பார் - சூளாமணி:10 1756/3
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி - சூளாமணி:10 1757/3
சூழி மால் யானை உந்தி சுடர் குழை திரு வில் வீச - சூளாமணி:10 1787/3
சிகர மால் யானையான் வழி மருகன் செம் தாமம் தவழ்ந்து தீம் தேன் - சூளாமணி:10 1809/3
மகர மால் கரும் கடல் மருளும் தானையான் - சூளாமணி:11 1879/3
சிகர மால் யானை மேல் செல்வன் தோன்றினான் - சூளாமணி:11 1879/4
மால் புரை கரும் கடல் வளாகம் காவலன் - சூளாமணி:11 1880/3
வானோர்-தம் உலகு உடைய மால் நீல_வண்ணன் மகிழ்ந்து இறைஞ்சும் மாலை அணி மணி முடி மேல் வைகா - சூளாமணி:11 1908/1
ஊன் ஆரும் மற ஆழி ஓடை மால் யானை உடையான்-தன் ஒளி முடியின் மேல் உரையோம் நிற்க - சூளாமணி:11 1908/2
மால் படை கூட்டும் மயங்கு இருள் தீர்ப்பது - சூளாமணி:11 2014/2
கோல மணி மால் குவடு குங்குமம் அடுத்தால் - சூளாமணி:11 2028/3
தருக்கு எயில் காப்பு வாங்க தட கை மால் பகடு நுந்தி - சூளாமணி:12 2114/1
கரு மால் வினை அரசு கால் தளர நூறி - சூளாமணி:12 2123/1
அரு மால் வினை அகல அமரர் நாளும் அடி பரவ - சூளாமணி:12 2128/1
கரு மால் கடல் வரைத்த கண் ஆர் ஞாலம் காக்கின்றான் - சூளாமணி:12 2128/4
பரு கை மால் களி யானை பல் வேந்தரும் - நீலகேசி:3 233/1
மால் இத்துணை உளவோ நீ பெரிதும் மயங்கினையோ - நீலகேசி:6 712/4
மால் இங்கு உடையை அது தீர்க்கும் மருந்தும் உண்டோ - நீலகேசி:6 721/4

 TOP
 
  மால்_வண்ணன் (1)
சீர் ஆலி மால்_வண்ணன் தேவியும் தானும் செவ்வரத்த நுண் எழினி சேர்ந்து ஒருங்கு நோக்கி - சூளாமணி:10 1757/3

 TOP
 
  மால்தான் (1)
மால்தான்_உடையார் உரை ஒக்கும் நின் மாற்றம் என்னா - நீலகேசி:4 420/3

 TOP
 
  மால்தான்_உடையார் (1)
மால்தான்_உடையார் உரை ஒக்கும் நின் மாற்றம் என்னா - நீலகேசி:4 420/3

 TOP
 
  மாலம் (1)
புடை வாசம்கொள மாலம் பூம் கவரி எடுத்து எறிய - சூளாமணி:4 170/3

 TOP
 
  மாலவற்கு (1)
உரிய மாலவற்கு சென்று கொடுப்பன் என்று உலகம் காக்கும் - சூளாமணி:8 829/3

 TOP
 
  மாலவன் (2)
செம் கண் மாலவன் தெய்வ மார்பகம் - சூளாமணி:7 603/1
திரு வளர் படர் ஒளி செம் கண் மாலவன்
 கரி வளர் குஞ்சி மேல் சொரிந்த பூ_மழை - சூளாமணி:9 1486/2,3

 TOP
 
  மாலால் (1)
மாலால் எதிர்ந்து மலைவாயை நீடு பொரவைப்பது என்னை இனி என் - சூளாமணி:9 1332/1

 TOP
 
  மாலும் (7)
ஞாலம் ஆளும் நம்பிமாரின் மாலும் ஆகி நண்ணினார் - சூளாமணி:6 486/4
மாலும் வாரி திங்கள் மூன்றும் வந்து அறாத மாண்பினால் - சூளாமணி:7 787/1
மாலும் ஆங்கு உடையர்-கொல் மனிதர் நம்மொடு - சூளாமணி:9 1262/1
மாலும் வாள் படை போரினுள் - சூளாமணி:9 1363/1
மாலும் மால் களிறு நுந்தி மற்று அவன் வருதலோடும் - சூளாமணி:9 1442/1
மாலும் பேயும் உடையவர் செய்கையே - நீலகேசி:2 207/3
மாலும் இங்கு உடையையோ மயக்குவது ஒன்று உண்டனையோ - நீலகேசி:4 297/4

 TOP
 
  மாலே (2)
வருவாரும் வையகமும் நீயும் வேறு ஆகி மணி மேனி மாலே மயக்குவது இங்கு என்னோ - சூளாமணி:11 1911/4
செம் கண் நெடு மாலே செறிந்து இலங்கு சோதி திரு முயங்கு மூர்த்தியாய் செய்ய தாமரையின் - சூளாமணி:11 1912/1

 TOP
 
  மாலை (103)
முகில் தவழ் மாட மீதில் முத்து அணி மாலை நான்றே - உதயணகுமார:1 9/1
திவளும் மாலை தேர் மிசை செம்மல் வந்தடைந்தனன் - உதயணகுமார:1 63/4
மருள்செய மாலை வகுத்து உடன் சுற்றி - உதயணகுமார:1 74/2
துடி இடை விரிசிகையை தோன்றல் மாலை சூட்டினான் - உதயணகுமார:2 134/4
மதுர வண்டு அறாத மாலை மகதவன் தங்கையாய - உதயணகுமார:4 188/1
மது மலர் குழலி விண் மின் மாலை வேல் விழி மென் தோளி - உதயணகுமார:4 190/1
கள் அவிழ் மாலை தெய்வம் கனவிடை கொடுப்ப கண்டான் - உதயணகுமார:4 191/4
பூ_மாலை மார்ப என்றும் பொறித்த வாசகத்தை கேட்டான் - உதயணகுமார:4 212/4
கொந்து அலர் மாலை மாதர் குழுவுடன் சூழ நிற்ப - உதயணகுமார:4 222/3
காவின் முன் மாலை சூட்டி காரிகை கலந்து விட்ட - உதயணகுமார:4 240/2
முற்று இழை மாலை தத்தை முனிவு_இல் சீர் மயற்கையானாள் - உதயணகுமார:5 242/4
கள் அவிழ் மாலை வேந்தன் கதிர் மணி தேரின் ஏறி - உதயணகுமார:5 249/3
சுரும்பு ஆர் மாலை அமளி துயிலிடை - உதயணகுமார:5 279/1
புரம் மதிக்க பூ_மாலை தோரணம் - உதயணகுமார:5 297/1
அரும்பு மாலை வேல் அரசன் சென்று எதிர் - உதயணகுமார:5 297/3
மாலை நல் போது மாய்ந்து பின் உற - உதயணகுமார:6 316/2
மமர நீரில் ஆடவே வன்ன மாலை குங்குமம் - நாககுமார:2 62/2
செய்ய மாலை சாந்து பட்டு செம்மையுடன் தாங்கியே - நாககுமார:2 64/3
வனை மலர் மாலை வேலான் மற்றொரு வணிகன் தேவி - நாககுமார:5 146/2
பூரிதத்து ஒளிர் மாலை வெண் பொன் குடை - யசோதர:1 8/2
மற்று ஓர் நாள் மன்னர்-தம்மை மனை புக விடுத்து மாலை
 கொற்ற வேலவன் தன் கோயில் குளிர் மணி கூடம் ஒன்றில் - யசோதர:2 89/1,2
கவ்விய காம தீயால் கயங்கிய மாலை_ஒப்பாள் - யசோதர:2 114/3
பின்னிய பிறவி மாலை பெரு நவை தருதற்கு ஒத்த - யசோதர:2 147/3
மற படை எடுப்பது என் மாலை மற வேலோய் - யசோதர:5 268/4
சூடும் முடி மாலை குழை தோள்_வளையொடு ஆரம் - யசோதர:5 276/3
இனையது பிறவி மாலை எமரதும் எமதும் எண்ணின் - யசோதர:5 320/1
மைந்தரும் மகளிரும் மாலை காலை என்று - சூளாமணி:2 50/1
மஞ்சு உடை மணி நகு மாலை மண்டபத்து - சூளாமணி:3 86/1
தயங்கு ஒளி மாலை சூட்டி தன் இடம் அடைந்தது அன்றே - சூளாமணி:3 106/4
தாம மல்லிகை மாலை சயம்பவை - சூளாமணி:4 150/3
தேம் குலாம் அலங்கல் மாலை செறி கழல் மன்னர் மன்ன - சூளாமணி:4 161/1
மையுற உழந்து வாடும் வாழ் உயிர் பிறவி மாலை
 நெய் உற நிழற்றும் வேலோய் இனைத்து என நினைக்கல் ஆமோ - சூளாமணி:4 198/3,4
பூம் குலாம் அலங்கல் மாலை புரவலன் பொறுக்கும் அன்றே - சூளாமணி:5 245/4
சூழ் கதிர் தொழுதி மாலை சுடர் பிறை_கடவுள் தோன்றி - சூளாமணி:5 260/1
படர் மணி படலை மாலை பவச்சுதன் பகரலுற்றான் - சூளாமணி:5 307/4
அம் தளிர் அலங்கல் மாலை அரசர்_கோன் சிறுவன் அம் தார் - சூளாமணி:5 325/2
தீம் பல் மாலை நல் மார்பகம் சேருமேல் - சூளாமணி:5 342/2
மணம் கமழ் மது மலர் அலங்கல் மாலை போல் - சூளாமணி:5 382/1
தம்பியோடு சங்க_வண்ணன் அம் பொன் மாலை தாழ் முக - சூளாமணி:6 474/1
சூடும் மாலை சோரவும் தொடு ஆர மாலை வீழவும் - சூளாமணி:6 476/3
சூடும் மாலை சோரவும் தொடு ஆர மாலை வீழவும் - சூளாமணி:6 476/3
வண்டு அலர்ந்து மாலை தாழ்ந்து மாட வாய் மறைந்தவே - சூளாமணி:6 477/4
மாட வாயில் மாலை ஞால மாடம் ஏறு மாதரார் - சூளாமணி:6 478/3
மாலை தாழும் மாட-வாய் நிலத்தகத்து மங்கைமார் - சூளாமணி:6 480/1
வேரி மாலை விம்மவும் விளங்கு பூண் துளும்பவும் - சூளாமணி:6 499/1
அம் பொன் மாலை மார்பினீர் அரும் தவம் செய்தார்களே - சூளாமணி:6 500/4
சுமை கொள் மாலை தொடு களிற்று எருத்தம் ஏறுக என்றனர் - சூளாமணி:6 502/3
அம் பொன் மாலை கண் கவர்ந்து அலர்ந்த செல்வ வெள்ளம் ஏய் - சூளாமணி:6 503/1
பைம்பொன் மாலை வார் மத பரூஉ கை ஈர் உவாக்கள் மீ - சூளாமணி:6 503/3
செம்பொன் மாலை மார்பர் சேர்ந்து தேவரில் துளும்பினார் - சூளாமணி:6 503/4
நீர் கலந்து உகுத்த மாலை நிறம் மது திவலை சிந்த - சூளாமணி:6 506/3
ஒளிர் முத்த முறுவலார்-தம் உழைக்கலம் கலந்து மாலை
 குளிர் முத்தம் நிழற்றும் கோயில் பெரும் கடை குறுக சென்றார் - சூளாமணி:6 507/3,4
முற்றி நின்று இலங்கும் செம்பொன் முடி மிசை முத்த மாலை
 கற்றைகள் தவழ சென்று ஓர் கனக கூடத்து இருந்தான் - சூளாமணி:6 508/3,4
சிங்கம் வென்ற செங்கண்மாலொடு அம் பொன் மாலை வெண் கடாம் - சூளாமணி:7 786/2
விண்டு மாலை மாதராரின் மேவு நீர கானமே - சூளாமணி:7 790/4
வார் மணல் பிறங்கல் மாலை வல்லி விண்ட தாது அணிந்து - சூளாமணி:7 797/3
தொடுத்தன சுரும்பு பாயும் துணர் அணி தயங்கு மாலை
 அடுத்தன நிறத்தவாக அழுத்தின மணிகள் எல்லாம் - சூளாமணி:8 849/3,4
வாகை வன மாலை புனை மன்னன் மகள் செல்வாள் - சூளாமணி:8 860/3
எண்ணிய வண்ண மாலை எழில் நகர் எல்லை எல்லாம் - சூளாமணி:8 922/3
முத்த வெண் மாலை நான்று முடி மிசை நிழற்ற மூரி - சூளாமணி:8 934/3
மாலை வாய் குழலி சால மம்மர் கொள் மனத்தள் ஆனாள் - சூளாமணி:8 979/4
சூளி வாய் அருவி மாலை சுடர் முடி சென்னி சேர்ந்தான் - சூளாமணி:8 1025/4
வள்ளலார் மனத்துக்கு எஃகாய் மாலை வந்து இறுத்தது அன்றே - சூளாமணி:8 1028/4
திணை வாய கருங்குவளை திளைத்து அசைக்கும் தென்றலும் ஒன்று உடைத்தே மாலை - சூளாமணி:8 1032/4
பை பருகும் மணி உமிழ்ந்து பண நாகம் இரை தேரும் பருவ மாலை
 கை பெருகு காம நோய்_உடையவர்க்கு ஓர் கனல் போல வருமே காணில் - சூளாமணி:8 1033/3,4
மணி மிடற்றினால் அகவ அனங்கனையும் அனல்விக்கும் அளியம் மாலை - சூளாமணி:8 1034/4
மல்லிகை மணம் கமழ் மாலை போகலும் - சூளாமணி:8 1056/1
நடை மாலை நடந்தது நந்தி-முகம் - சூளாமணி:8 1075/1
புடை மாலை புகுந்தனர் புண்ணிய நீர் - சூளாமணி:8 1075/2
இடை மாலை நிகழ்ந்து ஒர் ஏத்தரவம் - சூளாமணி:8 1075/3
கடை மாலை நிகழ்ந்தது காப்பு அணியே - சூளாமணி:8 1075/4
உலவிய அலங்கல் மாலை ஒளி மலர் உடைய மார்பில் - சூளாமணி:8 1113/1
மாலை தலை வளர் மா மதி நிகரும் வளை எயிறும் - சூளாமணி:9 1315/1
அணி கொண்டு அலர்ந்த வன மாலை சூடி அகில் ஆவி குஞ்சி கமழ - சூளாமணி:9 1327/2
அரு மாலை வேல் வல் அழல்வேகன் ஆகும் அவன் ஆயில் ஆக அமைக - சூளாமணி:9 1328/1
எரி மாலை வேல் வல் இளையார்கள் நிற்க இவன் என்னொடு ஏற்க எனவே - சூளாமணி:9 1328/2
பொரு மாலை வாள் கை பொலி கேடகத்தன் அணி போது இலங்கு முடியன் - சூளாமணி:9 1328/3
செரு மாலை மன்னர் இறை தேவசேனன் எதிரே சிவந்து செலவே - சூளாமணி:9 1328/4
பொரு மாலை வேல் அரசர் போற்று இசைப்ப பூவின் - சூளாமணி:9 1518/1
மாலை தண் கேழ் மா மதி போலும் வளர் சோதி - சூளாமணி:9 1523/1
மாலை தண் கேழ் மா மணி முத்த குடை நீழல் - சூளாமணி:9 1523/2
மாலை தண் கேழ் வண் புனல் நாடார் மகிழ்வு எய்தும் - சூளாமணி:9 1523/3
மன் வாய் இ வள நகரார் மணி மாலை தொடர்ந்து ஒலிப்ப வகுத்தார் அன்றே - சூளாமணி:9 1527/4
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை
 நிரல் கால மணி நிரைத்த நெடும் குடை கீழ் முடி நிழற்ற நெடுமால் பின்னே - சூளாமணி:9 1532/1,2
மாலை ஆங்கு அடைந்த போழ்தில் மங்கல தேவி பட்டம் - சூளாமணி:9 1547/1
மாலை அமர் சிந்தையொடு வார் பொழில் மருங்கின் - சூளாமணி:10 1603/1
ஓவியர் புனைந்த போலும் ஒளி மலர் பிணையல் மாலை
 தேவியர் மருள செய்து சிகழிகை சேர்த்துவாரும் - சூளாமணி:10 1634/3,4
மருள் இரும் பிணையல் மாலை படை பல வழங்கி சூழ்வார் - சூளாமணி:10 1675/2
வேய்ந்தன திவலை ஆகி விழுந்தன வேரி மாலை
 நாந்தக கிழவன் பொய்யே நங்கைமார்க்கு உடைந்து நின்றான் - சூளாமணி:10 1676/3,4
காரை_ஆர்_வண்ணன் மாலை கால்படை உடைந்த போழ்தில் - சூளாமணி:10 1677/1
தளைபடு தகை மலர் மாலை தாது உக - சூளாமணி:10 1714/3
நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் - சூளாமணி:10 1756/1
மாலை வாய் கரும்பு அறா அகல் பண்ணை தழீஇ அருகே அருவி தூங்கும் - சூளாமணி:10 1813/2
மாலை வாய் நின்று உறங்கும் மதுரை சூழ் வள நாடன் வடிவும் காணாய் - சூளாமணி:10 1813/4
வண்டு இவர் மாலை நோக்கி மாதராள் மறைதலோடும் - சூளாமணி:10 1825/2
ஒண்_தொடி மாலை வீழ்த்தாள் உலகு ஒலி படைத்தது அன்றே - சூளாமணி:10 1825/4
மைத்துன குமரன்-தன்னை மட_மொழி மாலை சூட்ட - சூளாமணி:10 1828/2
முருகு அயாவுயிர்க்கும் பூ ஆர் முறி மிடை படலை மாலை
 திரு அயாவுயிர்க்கும் மார்பன் செறி தவர் சரண மூலத்து - சூளாமணி:11 1862/2,3
கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் - சூளாமணி:11 1904/1
அரு மாலை நல் நெறியை முன் பயந்தாய் என்றும் அடியேம் உன் அடி பரவும் ஆறு அறிவது அல்லால் - சூளாமணி:11 1904/2
வானோர்-தம் உலகு உடைய மால் நீல_வண்ணன் மகிழ்ந்து இறைஞ்சும் மாலை அணி மணி முடி மேல் வைகா - சூளாமணி:11 1908/1
சுமை ஆகி மணி மாலை சுடர்ந்து இலங்கு நெடு முடியார் - சூளாமணி:11 2055/3
ஆடினாய் நானம் அணிந்தாய் கலன் மாலை
 சூடினாயேனும் சுணங்கு ஆர் வன முலையாய் - நீலகேசி:1 131/1,2

 TOP
 
  மாலை-தம்மால் (1)
மெல்லிய மாலை-தம்மால் விசித்தலை விடுத்து மீட்டு - சூளாமணி:6 559/2

 TOP
 
  மாலை_ஒப்பாள் (1)
கவ்விய காம தீயால் கயங்கிய மாலை_ஒப்பாள்
 நவ்வி நேர் விழியாய் நன்றோ நவில்க நின் கருமம் என்றாள் - யசோதர:2 114/3,4

 TOP
 
  மாலைக்கண் (1)
இருள் உடை மாலைக்கண் தோன்றாது எனக்கு என நண்பகலே - நீலகேசி:5 514/1

 TOP
 
  மாலைகள் (7)
குடரின் மாலைகள் கோட்டு அணிந்து உடன் - உதயணகுமார:6 314/2
நாக மாலைகள் மேல் நகு வண்டு இனம் - சூளாமணி:5 337/1
கோது_இல் மாலைகள் மேல் குதிகொண்டு எழு - சூளாமணி:5 344/1
வேரி தண் துவலை கால மாலைகள் விசித்த அன்றே - சூளாமணி:8 848/4
தொடுத்த மாலைகள் துணர்கொள புனைவன துகில் இடை புடை சோர - சூளாமணி:8 886/2
குடர் மாலைகள் தலை சூடின குழவி தலை குழையா - சூளாமணி:9 1308/1
சுடர் மாலைகள் விடு சூலமொடு ஒருவன் திரிகின்றான் - சூளாமணி:9 1308/4

 TOP
 
  மாலைய (2)
கீத மாலைய கின்னர வண்டு இனம் - சூளாமணி:5 344/2
மழை தவழ் மாலைய மாடம் ஏறினான் - சூளாமணி:8 1130/3

 TOP
 
  மாலையர் (1)
வண்டு படு மாலையர் மட பிடிகள்-தம் மேல் - சூளாமணி:8 1086/1

 TOP
 
  மாலையவாய் (2)
ஏக மாலையவாய் இசை கைவிடா - சூளாமணி:5 337/2
ஊதி மாலையவாய் உறையும் குழல் - சூளாமணி:5 344/3

 TOP
 
  மாலையள் (1)
வெண் நிலா விரிந்து என விளங்கும் மாலையள்
 கண் நிலாம் கவர் தகை கண்ணி மன்னனை - சூளாமணி:5 383/1,2

 TOP
 
  மாலையன் (1)
வண்டு இனம் பாடும் மாலையன் வரித்த கச்சினன் வயிர பூண் நிரைத்த - சூளாமணி:9 1319/1

 TOP
 
  மாலையாட்கு (1)
பைம் குவளை மாலையாட்கு ஆளாய் படைத்தானே - சூளாமணி:8 1115/4

 TOP
 
  மாலையாய் (2)
தூ மரு மாலையாய் துரும காந்தனை - சூளாமணி:3 116/3
விரை கொள் மாலையாய் - சூளாமணி:7 744/4

 TOP
 
  மாலையார் (4)
அம் பொன் மாலையார் களி தலத்து எழுந்து அரத்த வாய் - சூளாமணி:4 131/1
முற்றி முன்னினர் முத்து அணி மாலையார் - சூளாமணி:8 898/4
அடைந்து தேன் உறங்கிய அலங்கல் மாலையார்
 மிடைந்த தோள் தழூஉ பிணை நெகிழ மெல்லவே - சூளாமணி:8 1059/2,3
வரி மலர்த்தும் மணி வண்டு புடை வருடும் மாலையார் மகளிர் வாள் கண் - சூளாமணி:10 1812/3

 TOP
 
  மாலையால் (1)
மாலையால் விளங்கியும் பொன் வாச சுண்ணம் வீசியும் - சூளாமணி:6 486/1

 TOP
 
  மாலையான் (4)
வள் இதழ் மல்லிகை மலர்ந்த மாலையான்
 அள் இதழ் புது மலர் அடுத்த வீதி மேல் - சூளாமணி:5 374/2,3
பனை திரள் அனைய தோள் படலை மாலையான்
 மனத்தினை மறுவு_இல் நூல் வாயினால் சொல - சூளாமணி:5 381/2,3
என்றலும் இணர் வேய் முடி மாலையான்
 நன்று சொல்லுக என்று நகை மணி - சூளாமணி:7 630/1,2
மட்டு வார்த்த மாலையான் - சூளாமணி:9 1373/4

 TOP
 
  மாலையினாள் (1)
வயல் ஆம் பல் மலர் தொகை மாலையினாள் - சூளாமணி:7 809/4

 TOP
 
  மாலையும் (19)
அரவ மணி ஆரமும் ஆன முத்து மாலையும்
 கரம்-அதில் கடகமும் காய் பொன் கேயூரமும் - நாககுமார:2 70/2,3
துளங்கு பூ_மாலையும் சுரும்பும் தோன்றலால் - சூளாமணி:2 45/3
வண்ண வான் மல்லிகை வளாய மாலையும்
 அண்ணல் மா நகர் கவைக்கு அரிய அல்லவே - சூளாமணி:2 48/3,4
காம இலேகையும் கற்பக மாலையும்
 சேம மணி நகை செப்பினுள் ஏந்துபு - சூளாமணி:5 294/1,2
அடர் மணி கதிரும் பைம்பொன் மாலையும் அணிந்த சென்னி - சூளாமணி:5 307/2
ஆம்பல் மாலையும் ஆய் கதிர் திங்களும் - சூளாமணி:5 342/3
தாம் பல் மாலையும் சார்ந்தது அனைத்து அரோ - சூளாமணி:5 342/4
மங்கைமார்கள் கண்ணும் வண்டும் மாலையும் மனங்களும் - சூளாமணி:6 488/3
ஊடினர் சிந்திய ஒண் சுடர் மாலையும்
 மூடிய மூரி நெடும் தெரு ஒப்பவும் - சூளாமணி:7 655/2,3
குழலும் குஞ்சியும் மாலையும் கொளுவிய தொடரும் - சூளாமணி:7 715/3
மல்லிகை மணம் கமழ் மது பெய் மாலையும்
 முல்லை அம் பிணையலும் மொய்த்த பூண் கடை - சூளாமணி:7 818/1,2
தண்ணிய மலரும் தாம மாலையும் சதங்கை-தம்மோடு - சூளாமணி:8 922/2
மங்கையை வலத்து கொண்டு மாலையும் குழலும் தோடும் - சூளாமணி:8 985/1
தொடுத்த தாம மாலையும் முன் சொரிய வீழ்ந்தான் சுடர் வேலான் - சூளாமணி:9 1350/4
மன்னவர் அரசர்-தம் மேல் மாலையும் மலரும் சிந்தி - சூளாமணி:9 1540/2
செம் சுடர் மணியும் பொன்னும் மாலையும் விரையும் சேர்த்தி - சூளாமணி:9 1550/2
மாலையும் துகிலும் வாரி வார் புனல் ஒழுகும் போழ்தின் - சூளாமணி:10 1679/1
வாரி தண் கதிர் மணி முத்தம் மாலையும்
 பாரித்த பளிங்கு எழில் பழித்த கோவையும் - சூளாமணி:10 1780/1,2
வெள்ளில் மாலையும் விரிந்த வெண் தலைகளும் கரிந்த - நீலகேசி:1 30/1

 TOP
 
  மாலையை (2)
விரைசெய் மாலையை வீறுடன் சூட்டவும் - உதயணகுமார:5 280/3
மின்னின் மாலையை விரகின் ஏந்தி முன் - உதயணகுமார:5 287/3

 TOP
 
  மாவரம் (1)
இனத்தோர் மாவரம் இயம்பி விட்டனர் - உதயணகுமார:5 286/4

 TOP
 
  மாவலன் (1)
மாவலன் மனம் மகிழ்ந்து வந்து ஊர் புக்கு இருக்கும் நாளில் - உதயணகுமார:1 25/2

 TOP
 
  மாவியாளர் (2)
வேய்ந்த வெம் முலையாள் பக்கல் வியாள மாவியாளர் என்னும் - நாககுமார:3 76/1
விண் உறை தேவர் போல வியாள மாவியாளர் வந்தார் - நாககுமார:3 79/4

 TOP
 
  மாவியாளர்-தாமும் (1)
வியாள மாவியாளர்-தாமும் விழு தவத்து அனயை என்னும் - நாககுமார:5 165/1

 TOP
 
  மாவியாளன் (2)
மன்னனை கண்டிருப்ப மாவியாளன் தகமை கண்டு - நாககுமார:3 80/1
மன்மதனை இச்சியாள் மாவியாளன் சொல்லலும் - நாககுமார:4 131/2

 TOP
 
  மாவியாளனும் (2)
பாடலீபுரத்து இருந்த பண்பு மாவியாளனும்
 நாடி வந்து இருந்தனன் நன்கு உஞ்சை நகர்-தனில் - நாககுமார:4 129/1,2
அ நகர் விட்டு ஏகினன் ஆன மாவியாளனும்
 சென்று தன் தமையனை சேவடி பணிந்த பின் - நாககுமார:4 130/1,2

 TOP
 
  மாவில் (1)
கொன்று உயிர் களைதல் அஞ்சில் கோழியை மாவில் செய்து - யசோதர:2 142/3

 TOP
 
  மாவின் (7)
மரத்தினும் கிழி மாவின் மயிரினும் - உதயணகுமார:1 39/2
என்னை-கொல் மாவின் செய்கை இ உயிர்பெற்ற பெற்றி - யசோதர:2 147/1
மன்னவன் அன்னையோடு மாவின் நல் கோழி-தன்னை - யசோதர:4 250/2
இரும்பு இடு தொடரின் மாவின் எழு முதல் பிணித்த யானை - சூளாமணி:2 39/1
வன மாவின் இரும் கனி உண்டு மதர்த்து - சூளாமணி:7 803/1
விட்ட மாவின் மேல் செலா - சூளாமணி:9 1373/2
மாவின் மேல் வளர் அ மாதவி வைத்த - சூளாமணி:10 1579/1

 TOP
 
  மாவின்-கண் (1)
மாவின்-கண் ஆக மகன் செய் வினை பயன் - நீலகேசி:5 581/2

 TOP
 
  மாவினார் (1)
மாவினார் படை வாரி போர் - சூளாமணி:9 1351/3

 TOP
 
  மாவினில் (1)
மாவினில் வனைந்த கோழி வடிவுகொண்டு அவ்வையாய - யசோதர:2 145/1

 TOP
 
  மாவினுக்கு (1)
அஞ்சும் மாவினுக்கு அறிவு தோன்றிட - உதயணகுமார:6 327/2

 TOP
 
  மாவினை (3)
மற்று ஓர் நாள் குமரன் துட்ட மாவினை அடக்கி மேற்கொண்டு - நாககுமார:2 58/1
சேரும் மாவினை சென்று எறிந்திட்டதே - யசோதர:3 207/4
மாவினை மருட்டிய நோக்கி நின் மகள் - சூளாமணி:5 419/1

 TOP
 
  மாவினொடு (1)
மன் நாகம் மாவினொடு மதம் அடக்கி செலுத்திடுவான் - நாககுமார:2 46/4

 TOP
 
  மாவுடன் (1)
வரை நிகர் யானை ஊர்ந்து மாவுடன் தேரில் ஏறி - உதயணகுமார:1 104/3

 TOP
 
  மாவும் (2)
கரும் களிறும் களி மாவும் கந்தோடு பந்தியவே - நீலகேசி:2 167/1
மருவுகையாய் நின் மதுரம் செய் மாவும்
 தருவனை ஆயின் தகரும் அது போல் - நீலகேசி:5 597/3,4

 TOP
 
  மாவொடு (6)
சூழி நீள் முகத்தன துளை_கை_மாவொடு - சூளாமணி:5 415/1
விரை செல் மாவொடு விரவின களிறுகள் மிடைந்தன கடுமான் தேர் - சூளாமணி:8 872/3
சூழிய ஆனைகள் மாவொடு தேர் பல - சூளாமணி:9 1227/3
நெறி ஆர் நிரை மாவொடு தேர்கள் எடுத்து - சூளாமணி:9 1237/1
வம்ப மா இரு துணிபட்ட மாவொடு
 செம்பொனால் இயன்ற தேர் சிந்தி வீழ்ந்தன - சூளாமணி:9 1388/1,2
சந்து மாவொடு தடாய் இடம் எல்லாம் - சூளாமணி:10 1578/1

 TOP
 
  மாழ்க (1)
கதிரோன் ஒளி மாழ்க எழுந்து கலந்தது - சூளாமணி:7 812/3

 TOP
 
  மாழ்கி (1)
பெரு மா மழை கண் மாதேவி பிணையின் மாழ்கி இவண் அழிய - சூளாமணி:9 1480/1

 TOP
 
  மாழ்கியும் (1)
யாதினும் மாழ்கும் அ மாழ்கியும் என்றுழி - நீலகேசி:4 365/1

 TOP
 
  மாழ்கும் (1)
யாதினும் மாழ்கும் அ மாழ்கியும் என்றுழி - நீலகேசி:4 365/1

 TOP
 
  மாழாந்தும் (1)
வழுவ மயங்கி மாழாந்தும் மருண்டும் தெருண்டும் மடவார்கள் - சூளாமணி:9 1482/2

 TOP
 
  மாழை (4)
மாழை வாள் நெடும் கணும் மயங்கி வந்து சென்று - சூளாமணி:2 44/2
வணங்கு எழில் நுடங்கு இடை மாழை நோக்கி நம் - சூளாமணி:5 382/2
மாழை நீள் மணி இவை எளிய மாண்பினால் - சூளாமணி:5 415/2
மாழை தேர் மருங்கு அறா மணி முடியும் அணிகலமும் திறையா வவ்வி - சூளாமணி:10 1804/2

 TOP
 
  மாழையும் (2)
உட்க ஆங்கு உரைத்தலும் ஒளிர் பொன் மாழையும்
 கள் கமழ் கோதையர் கணமும் மீண்டது - சூளாமணி:7 691/1,2
ஒன்று அல மணிகளும் ஒளி பொன் மாழையும்
 நின்று இவை சொரிந்து ஒளி நிழற்றுகின்றவே - சூளாமணி:9 1503/3,4

 TOP
 
  மாளவ (2)
மாளவ பஞ்சம பண் மகிழ்ந்து அவன் அமுத வாயில் - யசோதர:2 101/1
மழுகு இருள் இரவின் வைகி மாளவ பஞ்சம தேன் - யசோதர:2 103/1

 TOP
 
  மாளிகை (27)
உந்து மாளிகை உஞ்சை எனும் பதி - உதயணகுமார:1 31/4
ஆடக நல் மாளிகை அரசனும் புகுந்தனன் - உதயணகுமார:3 184/4
மிஞ்சு மாளிகை வீரன் சென்றனன் - உதயணகுமார:5 293/4
நீடு மாளிகை அடைய நீர்மை நற்றாய் கூறலும் - நாககுமார:2 69/2
மஞ்சு உலாம் மதி சூடின மாளிகை
 அம் சொலார் அவர் பாடலொடு ஆடலால் - யசோதர:1 7/2,3
இயலும் மாளிகை எய்தின என்பவே - யசோதர:3 165/4
மன்னன் ஆகிய மா மயில் மாளிகை
 தன்னின் முன் எழுவார்க்கு முன் தான் எழா - யசோதர:3 166/1,2
தனையன் மாளிகை தன் உளம் நோக முன் - யசோதர:3 204/3
ஒக்குமே ஒருவன் சங்கோடு ஒரு நில மாளிகை கீழ் - யசோதர:4 237/3
ஆவி வாய் மாளிகை அதிர கேள்-தொறும் - சூளாமணி:2 46/2
மதி நக உரிஞ்சு கோட்டு மாளிகை நிரைத்த வீதி - சூளாமணி:6 504/2
மஞ்சொடு வைகிய மா மணி மாளிகை
 வெம் சுடர் வீதி விலக்குவ கண்டு தம் - சூளாமணி:7 652/2,3
மாளிகை மேல் மழை மா முகில் போழ்தலின் - சூளாமணி:7 654/2
நுதி மாளிகை மேல நுடங்கு கொடி - சூளாமணி:7 812/2
மன்னன் ஆர் அருளால் மணி மாளிகை
 கன்னிமாநகர் எய்தினள் கன்னியே - சூளாமணி:8 900/3,4
பொன் நகர் மாளிகை புகுக என்று ஏயினான் - சூளாமணி:8 906/4
சென்று தன் வள நகர் செம்பொன் மாளிகை
 நின்று ஒளி விரிவது ஓர் நிலவு வேதிகை - சூளாமணி:8 1041/2,3
மாளிகை நிரைத்த மணி மாட நகர் முன்னால் - சூளாமணி:8 1087/1
பைய வந்து தாமரையின் பரவை தடத்தும் மாளிகை மேல் - சூளாமணி:9 1478/2
பெரும் கலி மாளிகை பேணப்பட்டதே - சூளாமணி:9 1505/4
மை ஆர் சென்னி மாளிகை முன்றில் மலர் மேயும் - சூளாமணி:9 1524/1
வகை மணி தலத்தது ஓர் மதலை மாளிகை
 தொகை மணி தொழில் பல தொடர தோற்றினார் - சூளாமணி:10 1774/3,4
மஞ்சு உடை மாளிகை மிடை மணி தலம் - சூளாமணி:10 1781/1
சயமர மாளிகை இயற்றி சந்தன - சூளாமணி:10 1782/1
மை மலர் நிகர்க்கும் மணி மாளிகை அடைந்தாள் - சூளாமணி:10 1798/4
மணி தயங்கு மாளிகை மேல் வாள் நிலா வளர் முன்றில் மருங்கு சூழ்ந்து - சூளாமணி:10 1800/2
செழும் மணி மாளிகை சென்னி சூழ்வது - சூளாமணி:11 1872/2

 TOP
 
  மாளிகை-தம் (1)
மா புரத்து மாளிகை-தம் மணி கதவம் தாழ் திறந்து மனத்தின் தாழும் - சூளாமணி:9 1529/3

 TOP
 
  மாளிகைக்குள் (1)
தாழ்ச்சியின் மாளிகைக்குள் தக்கவள் மனம் குளிர்ப்ப - உதயணகுமார:3 160/2

 TOP
 
  மாளிகைகள் (1)
கூட மாளிகைகள் எல்லாம் கோட்டினால் குத்தி செம்பொன் - உதயணகுமார:1 88/1

 TOP
 
  மாளிகையாம் (1)
இது என் மாளிகையாம் என் உழைக்கலம் - யசோதர:3 198/2

 TOP
 
  மாளிகையின் (1)
மஞ்சு இவரும் மாளிகையின் வட மருங்கின் மணி மஞ்சம் மலிர தோன்றும் - சூளாமணி:10 1820/3

 TOP
 
  மாளிகையும் (1)
செம்பொன் மாளிகையும் வயிர திரள் - சூளாமணி:8 895/1

 TOP
 
  மாற்கு (2)
அம் கண் மாற்கு உரிய நங்கை அரும் பெறல் அவட்கு தாதை - சூளாமணி:8 827/3
நீங்க எறிந்தான் நெடிய மாற்கு இளைய காளை - சூளாமணி:9 1294/3

 TOP
 
  மாற்ற (3)
மாற்ற அரும் கோட்டை வாயில் மதில்புறம் போந்தது அன்றே - உதயணகுமார:1 89/4
மாற்ற அரும் பவம் அறிந்து உணர்ந்ததே - உதயணகுமார:6 325/4
மாற்ற அரிய சீற்றமொடு மாதவனின் மேலே - யசோதர:5 264/4

 TOP
 
  மாற்றக்கு (1)
ஓங்கிய ஓலை மாற்றக்கு உரியவாறு உரைக்கமாட்டாது - சூளாமணி:6 524/3

 TOP
 
  மாற்றத்து (1)
பண் மிசை படர்ந்த சிந்தை பணதரன் பணிந்து மாற்றத்து
 உள் மிசை தொடர்பு நோக்கி உறு_வலி அதனை கேளா - சூளாமணி:6 547/1,2

 TOP
 
  மாற்றம் (25)
மன் உயிர் கொலையினால் இ மன்னன் வாழ்க என்னும் மாற்றம்
 என்னதாய் விளையும் என்றே நக்கனம் எம்முள் என்றான் - யசோதர:1 63/3,4
அமைக மாற்றம் நும்மை எங்கள் அடிகள் காண ஏகுவாம் - சூளாமணி:6 502/2
உலகு உபசாரம் மாற்றம் உரைத்தலுக்கு உரிய கூறி - சூளாமணி:6 511/2
மற்று யான் உரைக்கும் மாற்றம் உடையனோ மன்னற்கு என்றான் - சூளாமணி:6 569/4
மாறு உண்டு என்பது ஓர் மாற்றம் பொறான் மனம் - சூளாமணி:7 620/2
சேந்தவர் உரைத்த மாற்றம் சிந்தையுள் அடக்கி வைத்து - சூளாமணி:7 666/3
என்ற மாற்றம் அஃது இசைத்தலும் இளையவன் என்னே - சூளாமணி:7 705/2
மகர மால் கடல் வரை மிசை எழுந்து என எழுந்தது படை மாற்றம்
 நகர வாயிலின் புறம் பணை நடுங்கின நடுங்கின கொடி எல்லாம் - சூளாமணி:8 873/3,4
ஆதலால் அவர்க்கு சொல்லும் மாற்றம் ஒன்று அருளி செய்-மின் - சூளாமணி:8 1003/1
மழலை வாய் திறந்து ஓர் மாற்றம் அருளுக மடந்தை என்னும் - சூளாமணி:8 1022/2
விண் மிசை இழிந்து வந்த ஒற்றன் ஓர் வெம் சொல் மாற்றம்
 மண் மிசை இருந்த விஞ்சை மன்னனை வணங்கி சொன்னான் - சூளாமணி:9 1132/3,4
விஞ்சையர் உலகம் எல்லாம் வெய்துற விரிந்த மாற்றம்
 அஞ்சினன் மறைத்து சில் நாள் அமைச்சு அரிமஞ்சு என்பான் - சூளாமணி:9 1136/1,2
விரை ஒலி விளங்கு தாரான் விளம்பிய வெகுளி மாற்றம்
 அரைசர்கள் ஆங்கு கேட்டார் அடிகள் மற்று இதற்கோ இவ்வாறு - சூளாமணி:9 1159/2,3
பனி வரை அரசர் மாற்றம் பற்பல பரிதி வேலோய் - சூளாமணி:9 1164/4
செப்பிய மாற்றம் கேட்டே திறல் சிறீசேனன் என்பான் - சூளாமணி:9 1182/1
மற்று அவன் புதல்வர்-தாமும் வருக என வந்தார் மாற்றம்
 உற்றவாறு அறிய சொன்னான் ஒளி வரை அரசர்_கோவே - சூளாமணி:9 1188/3,4
மாற்றம் அஃது ஒழிந்தனன் மனித்தன் அன்மையை - சூளாமணி:9 1208/3
என்ற மாற்றம் இசைத்தலும் - சூளாமணி:9 1352/2
ஈங்கு இவர் மாற்றம் நன்று ஈண்டு இருந்து இனி என்னை என்னா - சூளாமணி:9 1425/2
வந்து அணையும் எல்லை உள் மயங்கி ஒரு மாற்றம்
 அந்தணன் வினாவ அகம் மீது நினைவானாய் - சூளாமணி:10 1605/2,3
மாற்றம் அறுக்கும் ஒழுக்கத்தின் மாட்சி ஆமே - நீலகேசி:1 125/4
மன் பெரியான் திருந்து அவையுள் மாற்றம் தா என சொன்னாள் - நீலகேசி:2 169/4
மால்தான்_உடையார் உரை ஒக்கும் நின் மாற்றம் என்னா - நீலகேசி:4 420/3
மருவியார்க்கு அமிர்தம் ஒப்பாய் மாற்றம் தா இதனுக்கு என்றான் - நீலகேசி:4 430/4
மாற்றம் ஆயின் மனம்கொளற்பாலதே - நீலகேசி:10 881/4

 TOP
 
  மாற்றம்-தான் (1)
மருள்_உடையார் மதிப்பினும் மாற்றம்-தான் செயல்பொருட்டால் - நீலகேசி:4 283/3

 TOP
 
  மாற்றமும் (6)
பொங்கு தானையான் புகன்ற மாற்றமும்
 தொங்கல் மார்பினாய் சொல்லுகேன் எனா - சூளாமணி:7 578/3,4
மற்று அவன் தனக்கு உரைத்த மாற்றமும்
 கொற்றவன் விட கொம்பு_அனார் சிலர் - சூளாமணி:7 584/1,2
இருந்த மன்னன் மேல் எடுத்த மாற்றமும்
 வருந்தி மற்றவன் மறுத்த வண்ணமும் - சூளாமணி:7 589/1,2
திறையின் மாற்றமும் திறையினை விலக்கிய திறமும் - சூளாமணி:7 702/1
மன்னவற்கு உணர்வும் கண்ணும் மாற்றமும் வலியும் தோளும் - சூளாமணி:9 1175/3
மண் மிசை சென்றவர் மறிந்த மாற்றமும்
 புண் மிசை எஃகம் புக்கு ஒளிப்ப போல் மனத்து - சூளாமணி:9 1258/2,3

 TOP
 
  மாற்றர் (1)
ஊன மாற்றர் மேல் யூகி போர்போனதும் - உதயணகுமார:1 38/1

 TOP
 
  மாற்றரசர் (1)
உன்னி வந்து மாற்றரசர் ஓங்கு நாடு பற்றினர் - உதயணகுமார:1 70/2

 TOP
 
  மாற்றரை (1)
நேரா மாற்றரை நீக்குவன் நான் என்றான் - உதயணகுமார:3 171/4

 TOP
 
  மாற்றலர் (6)
மாற்றலர் தூதர் வந்து வரு திறை அளந்து நிற்ப - உதயணகுமார:4 187/1
மாண்டன மாற்றலர் நாள்கள் பூ_மகள் - சூளாமணி:9 1209/1
அரசிளங்குமரனை அனற்றும் மாற்றலர்
 முரசினுள் மணி அரவு உறைந்த முத்து அணி - சூளாமணி:9 1219/1,2
வான மீன் உச்சியுள் நின்ற மாற்றலர்
 தானையுள் நடுவு வீழ்ந்து அதிர தங்களுக்கு - சூளாமணி:9 1224/1,2
இன்னணம் மொழிந்து எதிர் தெழித்து மாற்றலர்
 மன்னிய கடல் படை மண்டி வாளினால் - சூளாமணி:9 1385/1,2
வையம் ஆள் இளையவன் தானை மாற்றலர்
 மையன் மா யானைகள் மயங்கியிட்டவே - சூளாமணி:9 1414/3,4

 TOP
 
  மாற்றலன்-தனை (1)
மாற்றலன்-தனை கூற்று உண வண்மையில் விருந்து ஆர்க என - உதயணகுமார:3 182/3

 TOP
 
  மாற்றலான் (1)
மாற்றினன் மறுப்ப நோக்கி மற்று அவன் மாற்றலான் பேர்_ஆற்றலை - சூளாமணி:9 1457/2

 TOP
 
  மாற்றவர் (1)
மன் முதல் பலவர் கேசவர்கள் மாற்றவர்
 தொன் முதல் அவர் தொகை ஒன்பது ஒன்பதே - சூளாமணி:5 400/3,4

 TOP
 
  மாற்றவன் (1)
மாற்றவன் படை முறிந்து என மன்னவன் படை ஆர்த்திட - உதயணகுமார:3 182/1

 TOP
 
  மாற்றாது (1)
எம்முடன் உண்டி மாற்றாது இன்று நீர் சரியை போகி - யசோதர:1 26/3

 TOP
 
  மாற்றார் (1)
வானவர் மருள நாஞ்சில் மற்று இது மடுத்து மாற்றார்
 தேன் அமர் அகலம் என்னும் செறுவு செம் சால்கள் போக்கி - சூளாமணி:9 1199/1,2

 TOP
 
  மாற்றான் (1)
மாக மழை_வண்ணன் மாற்றான் மேல் விட்டெறிந்த - சூளாமணி:9 1468/1

 TOP
 
  மாற்றானை (1)
மையலுற்ற மத யானை மலைப்ப உந்தி மாற்றானை
 நையலுற்றாய் என உரையா நாம வாளி சிந்தித்தான் - சூளாமணி:9 1345/3,4

 TOP
 
  மாற்றி (6)
மருவுகுத்தி மூன்றுமே மாற்றி நான்கு சன்னையும் - உதயணகுமார:6 363/2
மன்னவன்-தன் கைவாளும் மனத்திடை மறனும் மாற்றி
 என் இனி இறைவன் நீயே எனக்கு என இறைஞ்சி நின்று - யசோதர:1 67/2,3
மருவிய நினைப்பு மாற்றி வந்தது கண்டிருந்தான் - யசோதர:4 230/4
கன்று சினமும் கரதல படையும் மாற்றி
 இன்று இவனை என்னை தொழுமாறு அளியன் யாவன் - யசோதர:5 273/2,3
மாற்றி அவற்றை மறுதலையா கொளின் - சூளாமணி:11 2016/3
பொறி எனும் வாயில் ஐந்து பொன் கதவு அடைத்து மாற்றி
 அறிவு அமை சிந்தையின் மாட்டு அகம் படி உழையர் ஆக்கி - சூளாமணி:12 2111/2,3

 TOP
 
  மாற்றிடை (1)
மைந்தனும் மடந்தை-தானும் மாற்றிடை சுழன்ற பெற்றி - யசோதர:5 304/2

 TOP
 
  மாற்றிய (2)
மா ஞாலம் எல்லாம் மறம் மாற்றிய மாட்சியளா - நீலகேசி:0 4/4
மான் கொண்ட நோக்கின்னவளாய் மறம் மாற்றிய பின் - நீலகேசி:0 9/2

 TOP
 
  மாற்றில் (1)
மறவியின் மயங்கி மாற்றில் மறுகினம் மறுகு சென்றே - யசோதர:4 255/2

 TOP
 
  மாற்றினன் (1)
மாற்றினன் மறுப்ப நோக்கி மற்று அவன் மாற்றலான் பேர்_ஆற்றலை - சூளாமணி:9 1457/2

 TOP
 
  மாற்றினை (1)
நன்றியின் மாற்றினை நல்கும் இரண்டு அல்லன - சூளாமணி:11 2015/3

 TOP
 
  மாற்று (6)
மாற்று_அறு மண்டிலம்-அதனுள் ஊழியால் - சூளாமணி:5 391/1
மன்னவ நின் மகன் மரிசி மாற்று இடை - சூளாமணி:5 401/1
மை இரு விசும்பின் ஏற கண்ட பின் மாற்று வேந்தன் - சூளாமணி:9 1441/2
மாற்று அரு மந்திர வாய் மொழி ஆயிடை - சூளாமணி:11 1915/3
சத்தியின் ஆய சந்தானத்தை மாற்று என்பன் - நீலகேசி:5 573/2
மாற்று இ ஐந்தினும் ஆர்_உயிர் ஆம் எனும் - நீலகேசி:10 881/3

 TOP
 
  மாற்று_அறு (1)
மாற்று_அறு மண்டிலம்-அதனுள் ஊழியால் - சூளாமணி:5 391/1

 TOP
 
  மாற்றும் (2)
மலம் மலி குரம்பையின்-கண் மனத்து எழு விகற்பை மாற்றும்
 புலம் மலி போகத்தின்-கண் ஆசையை பொன்றுவிக்கும் - யசோதர:1 71/1,2
மாற்றும் ஆறு என்-கொல் என நனி மனத்தினுள் நினையா - நீலகேசி:1 57/2

 TOP
 
  மாற்றை (1)
மெய் வகை தெரிந்து மாற்றை வெருவினர் வீட்டை எய்தும் - யசோதர:1 70/3

 TOP
 
  மாற்றொடு (1)
மையறு மயக்கமும் மாற்றொடு கொலை மன்னும் மருவுதலின் - நீலகேசி:9 828/3

 TOP
 
  மாற (4)
உறு நூற்றில் ஏழை மாற உள்ள நால் பாடியோடும் - உதயணகுமார:1 90/2
தெள்ளிய மணி தெரிந்து சில மணி மாற போந்து - உதயணகுமார:3 166/3
இகல் மாற வென்று உயர்ந்த இறைவன் என்று அறையுமே - சூளாமணி:4 183/2
இகல் மாற வென்று உயர்ந்த இறைவன் என்று அறைந்தாலும் - சூளாமணி:4 183/3

 TOP
 
  மாறா (1)
மணி மருள் உருவம் வாடி வதன பங்கயமும் மாறா
 அணி முடி அரசர் ஏறே அழகு அழிந்து உளது இது என்-கொல் - யசோதர:2 133/1,2

 TOP
 
  மாறாக்காசு (1)
கிழியோடு மாறாக்காசு என்றான் சொல் கேட்பவோ - நீலகேசி:2 182/4

 TOP
 
  மாறாய் (3)
மன்னனும் மடந்தை-தானும் மதன கோபத்தின் மாறாய்
 தொல் நலம் தொலைய உண்டார் துயில் கொண்ட விழிகள் அன்றே - யசோதர:2 93/3,4
மடங்கலை அடும் திறல் நெடுந்தகை-தன் மாறாய்
 அடங்கலர் அடங்க அடும் ஆழி அஃது ஆள்வான் - சூளாமணி:6 446/1,2
வானவர் இவற்கு மாறாய் வருபவர் மதிப்பின் இல்லை - சூளாமணி:9 1155/3

 TOP
 
  மாறி (3)
நல்_வினை இனிதின் ஊட்டும் நல்_வினை முதல்-கண் மாறி
 இல் வினை இன்பம் வெஃகி இறுபவே அறிவு_இலாதார் - சூளாமணி:11 1851/3,4
மாய உருவம் மாறி தன் மற்றை உருவமே கொண்டு - நீலகேசி:1 134/3
மாறு குறி மாறி குறி என்று மயக்காதே - நீலகேசி:5 521/3

 TOP
 
  மாறிநின்றவரையும் (1)
மாறிநின்றவரையும் வணக்கின் அல்லது - சூளாமணி:2 54/3

 TOP
 
  மாறிய (1)
பள்ளி மாறிய பாடையும் எலும்புமே பரந்து - நீலகேசி:1 30/3

 TOP
 
  மாறினம் (1)
மக்களுள் இரட்டையாக மாறினம் பிறந்த யாம் முன் - யசோதர:5 303/1

 TOP
 
  மாறு (12)
மந்திர உலகின் வாழும் மன்னர் மாறு இல்லை மன்னா - சூளாமணி:5 325/4
மாறு உண்டு என்பது ஓர் மாற்றம் பொறான் மனம் - சூளாமணி:7 620/2
மலை படு கிருமியோ நம் மாறு நிற்பனகள் என்றான் - சூளாமணி:9 1198/4
மண்ணினது அளவு மாறு ஏற்ற வாள் படை - சூளாமணி:9 1267/2
மான யானை-தம்மோடே மலைந்த தேரும் மாறு ஏற்ற - சூளாமணி:9 1338/2
மாறு_அலா மனிதர்-தம் மேல் வண் சுடர் ஆழியானும் - சூளாமணி:9 1447/1
தம் குரவரோடு இருவர் மாறு இருவர் தாமாய் - சூளாமணி:11 2025/3
மாறு என்னும் கொள்ளா முடிபும் ஒழி நின் மயக்கம் என்றாள் - நீலகேசி:4 393/4
மாறு யாதும் இல்லை கலைக்கு உண்மையும் மற்றும் என்றாள் - நீலகேசி:4 403/4
மாறு குறி மாறி குறி என்று மயக்காதே - நீலகேசி:5 521/3
என் வழி தோற்றம் அஃது ஆம் மாறு இருள் அற - நீலகேசி:5 629/3
இன்று எனின் ஆகம மாறு அது ஆம் இனி அ இரண்டும் - நீலகேசி:6 715/3

 TOP
 
  மாறு_அலா (1)
மாறு_அலா மனிதர்-தம் மேல் வண் சுடர் ஆழியானும் - சூளாமணி:9 1447/1

 TOP
 
  மாறுகொண்ட (1)
மாறுகொண்ட கோடியர் மணி முழா முழங்கலின் - சூளாமணி:7 796/2

 TOP
 
  மாறுகொண்டு (1)
மாறுகொண்டு சிலம்பும் ஒர் மாடு எலாம் - சூளாமணி:1 14/4

 TOP
 
  மாறுகொள்வார் (1)
குயிலொடு மாறுகொள்வார் குழை முகம் சுடர கோட்டி - சூளாமணி:10 1641/2

 TOP
 
  மாறுகோள் (2)
மாறுகோள் இலை மண்ணால் மறி உரு செய்து ஈர்ந்தக்கால் - நீலகேசி:1 38/3
வழுக்குமேல் அ உரைக்கு மாறுகோள் இஃது ஆம் - நீலகேசி:5 655/2

 TOP
 
  மாறுதர (1)
மாறுதர காட்டி எம் மன்னனை பிடித்தனர் - உதயணகுமார:1 66/2

 TOP
 
  மாறுபட்டனர் (1)
மடவரலவரொடு மாறுபட்டனர்
 பட அரவு அல்குலார் காதில் பையென - சூளாமணி:9 1221/2,3

 TOP
 
  மாறும் (1)
தாள் வீசு போழ்து கழல் ஓங்கு மாறும் எதிர் தாங்கள் ஆர்க்கும் ஒலியும் - சூளாமணி:9 1331/3

 TOP
 
  மாறுமாம் (1)
தூய்மை சீவன் உடைத்தாகும் அன்றேல் நின் சொல் மாறுமாம்
 தாம் அசீவன் முழுவதும் என்று தருக்குகின்றாய் - நீலகேசி:5 570/2,3

 TOP
 
  மாறுமாறு (2)
மாறுமாறு எழுவதும் வகையுடன் இழிவதும் - உதயணகுமார:4 237/1
தாரினும் மாறுமாறு எறிந்து தம்முளே - சூளாமணி:9 1272/2

 TOP
 
  மாறுறு (1)
மாறுறு கருமம்-தன்னை வரிசையின் உதிர்ப்பை ஆக்கும் - உதயணகுமார:1 4/3

 TOP
 
  மாறே (2)
வரை இலங்கு மேகலை மாறே நின்று ஆர்க்கும் - சூளாமணி:10 1649/2
வாமன் உரை வையம்-தன்னொடு மாறே - நீலகேசி:4 341/4

 TOP
 
  மான் (29)
மான் எனும் மயில் எனும் மரை மிசை திரு எனும் - உதயணகுமார:2 143/1
மதனமஞ்சிகை மான் விழி ரூபம் போல் - உதயணகுமார:5 262/1
மான் அளாம் மதர்வை நோக்கின் மை அரி மழை_கணார்-தம் - சூளாமணி:2 40/1
வாம் மான் தேர் மன்னற்கு மங்கலம் சொல் மகளிரை போல் - சூளாமணி:4 169/3
மான் உயர் நோக்கியர் பரவ மங்கை தன் - சூளாமணி:4 218/3
உகளும் மான் பிணை அனையவர் உழை செல ஒளிர் தார் - சூளாமணி:6 469/3
மான் அளாய நோக்கினார் மனம் கலந்து பின் செல - சூளாமணி:6 489/1
அ தலை சில மான் அயர்வு எய்துமே - சூளாமணி:7 783/4
சாறு கொண்டு மான் கணம் தயங்கு நீர சார் எலாம் - சூளாமணி:7 796/4
மான் அவாம் மத களிற்று உழவன் மக்கள்-தம் - சூளாமணி:7 822/1
பளிங்கின் ஒள் அறை பரப்பிடை பாய்வித்த பரு மணி நெடு மான் தேர் - சூளாமணி:8 885/3
மான் இவர் நோக்கி அன்னோர் மகள் அல்லள் மற்று நின்ற - சூளாமணி:8 1017/3
மான் அமர் நெடும்_கணார்-தம் மனம் என வெஃகி மைந்தர் - சூளாமணி:9 1193/1
மான் நிலா மட கண் நோக்கின் மகளிர்-தம் வலையில் பட்டான் - சூளாமணி:10 1556/4
மடம் களி மதர்வை செம் கண் மான் பிணை மருட்டி மையால் - சூளாமணி:10 1625/2
புள் எழு தடமும் போர் மான் தொழுதியும் மிதுனம் ஆய - சூளாமணி:10 1640/3
மான் இவர் நோக்கினாள் வயாவினாள் அது - சூளாமணி:10 1731/3
மா இரும் சுருளை மேயும் மான் மறி போலும் என்றான் - சூளாமணி:11 1858/4
மான் கொண்ட நோக்கின்னவளாய் மறம் மாற்றிய பின் - நீலகேசி:0 9/2
மான் ஒத்த நோக்கி மருந்து என்றவை மூன்றினுள்ளும் - நீலகேசி:1 117/1
மான் கடியும் நோக்கினாய் வழி அற கெட்டு ஒழிவதோ - நீலகேசி:2 181/4
மான் செய் நோக்கி மதிப்பு ஒழி நீ என - நீலகேசி:2 224/3
மான் அறா நோக்கி மணல் சுமையும் தான் பெரிதால் துக்கம் துக்கம் - நீலகேசி:3 256/2
மண்டையாம் மான் தசை மீன் தடி தோன்றிய - நீலகேசி:5 586/3
மான் நின்ற நோக்கின் மற வேல் நெடும் கண்ணின் நல்லாய் - நீலகேசி:6 725/1
மன் உயிர் தெற்றென இல்லது மான் செருக்கு - நீலகேசி:7 735/1
மான் எனப்பட்டது மன்னும் ஓர் சேதனை-தானினை - நீலகேசி:7 749/2
மான் மருவா அந்த நோக்கும் அரியாள் - நீலகேசி:7 760/4
பகுதியில் மான் இல்லை இஃதினும் அஃது இல்லை - நீலகேசி:7 761/1

 TOP
 
  மான்-கண் (1)
இங்கண் வேந்தர்கட்கு ஏனை மான்-கண் முன் - சூளாமணி:7 600/3

 TOP
 
  மான்-தான் (1)
மான்-தான் பகுதி வழித்தோ வழித்து அன்றி - நீலகேசி:7 750/1

 TOP
 
  மான்களும் (1)
நிரந்த மான்களும் பறவையும் நிலம் கொண்டு பதைத்த - சூளாமணி:7 716/2

 TOP
 
  மான்ற (1)
மது நக பருகி மான்ற மணி வண்டு மயங்கி வானோர் - சூளாமணி:8 858/2

 TOP
 
  மான்றது (1)
மான்றது மங்குல் பரந்தது கார் இருள் - சூளாமணி:9 1243/3

 TOP
 
  மான்றவே (1)
மடி படு மாட-வாய் மயில்கள் மான்றவே - சூளாமணி:10 1767/4

 TOP
 
  மான்று (3)
மா இரு விசும்பின் மான்று மழை தவழ் குன்றம் போல - சூளாமணி:8 854/3
மருப்பொடு மருப்பு இடை மிடைந்து மான்று அரோ - சூளாமணி:9 1275/3
மலை தடுமாறின போல மான்று அரோ - சூளாமணி:9 1394/3

 TOP
 
  மான (22)
மான வேலவர் மந்திரித்து ஒன்றினார் - உதயணகுமார:1 38/4
அண்ணல் ஓலை வந்த செய்தி மான யூகி கேட்டு உடன் - உதயணகுமார:1 65/3
மான நல் யூகி யானை செவியின் மந்திரத்தை செப்ப - உதயணகுமார:1 85/3
மான வில் கணைக்கு இலக்கா மன்மதன் என்ன கண்டோர் - உதயணகுமார:5 255/2
மான வேல் மன்னன் கேட்டு மந்திரி-தன்னை ஏவ - நாககுமார:3 83/3
மான யானைய மன்னவன்-தன் உழை - யசோதர:1 14/3
மண்ணிய புகழை மாய்க்கும் வரும் பழி வளர்க்கும் மான
 திண்மையை உடைக்கும் ஆண்மை திருவொடு சிதைக்கும் சிந்தை - யசோதர:2 126/2,3
மற்று அ மா நகர்க்கு வேந்தன் மான யானை மன்னர்_கோன் - சூளாமணி:4 137/1
கச்சை யானை மான வேல் கண் இலங்கு தாரினான் - சூளாமணி:4 139/3
மான கோதை மாசு_அறு வேலோய் வரவு எண்ணி - சூளாமணி:5 310/1
மன உணவு உண்டு மான பூ நின்ற வயிர ஒள் வாள் - சூளாமணி:9 1165/2
அயில் தரும் பனிக்கும் திண்மை மான நாண்-அதனை ஏற்றி - சூளாமணி:9 1196/2
மடிதர முடுகின மான யானையே - சூளாமணி:9 1249/4
மால் எதிர் கடல் படை மான வேந்தனை - சூளாமணி:9 1251/3
மலையினுக்கு அடைந்திலர் மான மன்னரே - சூளாமணி:9 1254/4
மான யானை-தம்மோடே மலைந்த தேரும் மாறு ஏற்ற - சூளாமணி:9 1338/2
மான மா மணி வீழ்த்து உயிர்க்கு - சூளாமணி:9 1357/1
மாதி போகும் மான மா - சூளாமணி:9 1374/1
மான மா மணி முடி - சூளாமணி:9 1377/2
மதி தொடு நெடு வரை மான விஞ்சையர் - சூளாமணி:9 1381/1
மரை மயிர் அணிந்தன மான மா பல - சூளாமணி:9 1396/1
வணங்கினார் மணி முடி மான வீரரே - சூளாமணி:12 2106/4

 TOP
 
  மானசவேகன் (1)
மருவிய விச்சை மன்னன் மானசவேகன் என்பான் - உதயணகுமார:5 258/2

 TOP
 
  மானசவேகன்-தன் (1)
வெருவும் மானசவேகன்-தன் மனம் - உதயணகுமார:5 288/4

 TOP
 
  மானசவேகனும் (1)
மன்னு விஞ்சையின் மானசவேகனும்
 துன்னு தங்கையாம் தோகையை காண்கிலன் - உதயணகுமார:5 266/1,2

 TOP
 
  மானத்தின் (1)
மானத்தின் நீங்கி வதம் காத்து வருந்தும் போழ்தும் - நீலகேசி:4 417/2

 TOP
 
  மானம் (10)
போர் இயல் புரவி மானம் பொரு விலை ஆயிரம்மும் - உதயணகுமார:1 108/3
மானம் உடை மாதவனின் மேனி மகிழானாய் - யசோதர:5 278/2
மானம் கொண்ட மா ரதர் போர்_ஏறு அனையாய் ஓர் - சூளாமணி:5 309/3
வேந்து உடை மானம் எல்லாம் வேலினால் விடுத்த வேந்தே - சூளாமணி:6 545/4
மன் உயிர் உவக்குமோ மானம் வேண்டுமோ - சூளாமணி:9 1215/3
மானம் அஃது ஒழிந்திலர் மறம்கொள் மன்னரே - சூளாமணி:9 1224/4
மானுடர் உயிர்கொள மானம்_இல்லிர்காள் - சூளாமணி:9 1383/3
மலங்க மேல்செல்வது மானம் ஆம் என - சூளாமணி:9 1386/2
மானம்_இல் அருளினை வைத்தலே வலிம்மையும் - நீலகேசி:4 354/3
மாய மானம் உலோபம் மனத்தன - நீலகேசி:5 529/2

 TOP
 
  மானம்-தன் (1)
மஞ்சு சூழ் மழை நுழை மானம்-தன் உளோர் - சூளாமணி:10 1725/1

 TOP
 
  மானம்_இல் (1)
மானம்_இல் அருளினை வைத்தலே வலிம்மையும் - நீலகேசி:4 354/3

 TOP
 
  மானம்_இல்லிர்காள் (1)
மானுடர் உயிர்கொள மானம்_இல்லிர்காள்
 ஊன் உடம்பு இதன்பொருட்டு உடையல் வேண்டுமோ - சூளாமணி:9 1383/3,4

 TOP
 
  மானமும் (3)
மட்டு போது அணிந்த மணி முடி மன்னர் மயங்கினார் மானமும் இழந்தார் - சூளாமணி:9 1325/4
வெம் சினம் செருக்கொடு வீய மானமும்
 விஞ்சையர் ஒழிந்தனர் ஒழிந்து வீரனை - சூளாமணி:9 1488/1,2
அன்பும் மானமும் மாயமும் ஆண்மையும் - நீலகேசி:10 884/2

 TOP
 
  மானமே (1)
செம் சுடர் உமிழ்வது ஓர் செம்பொன் மானமே - சூளாமணி:10 1723/4

 TOP
 
  மானமொடு (2)
மானமொடு மாயம்_இலராய மனையாரும் - நீலகேசி:1 18/2
மா வினையின் ஆம் வெகுளி மானமொடு மாயம் - நீலகேசி:1 107/2

 TOP
 
  மானனீகை (1)
சுரி குழல் மானனீகை சொலற்கு அரும் கற்பினாளே - உதயணகுமார:4 228/4

 TOP
 
  மானிட (1)
பேசின் மானிட பேதைகள் ஆற்றலால் - சூளாமணி:7 635/3

 TOP
 
  மானிடமாம் (1)
மானிடமாம் வினை மேலை செய்து அன்றோ வந்தது என்றான் - நீலகேசி:1 37/4

 TOP
 
  மானிடர்க்கே (1)
செய்ய குருதி சேறு ஆடி சிறு மானிடர்க்கே தோற்றாயே - சூளாமணி:9 1478/4

 TOP
 
  மானில் (1)
சென்று செய் மானில் செருக்கு அத்தின் ஈர்_எட்டும் - நீலகேசி:7 737/3

 TOP
 
  மானீகை (1)
கடி மலர் கோதை மன்னன் காவி நல் விழி மானீகை
 இடி மின்னின் நுசுப்பினாளை இன்புற புணர்ந்திருப்ப - உதயணகுமார:4 238/2,3

 TOP
 
  மானீகை-தன்னை (1)
மன்னன் மானீகை-தன்னை மணம் மிக செய்துகொண்டான் - உதயணகுமார:4 239/4

 TOP
 
  மானுக்கு (1)
உடம்பின் உள்ள பல் உயிர் சாவ ஊன் உண் மானுக்கு
 தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல் - நீலகேசி:4 360/1,2

 TOP
 
  மானுட (2)
மனம்கொளா ஒரு மானுட நாயினை - யசோதர:3 214/4
மானுட உடம்பினான் மறைந்து வந்த அ - சூளாமணி:5 407/2

 TOP
 
  மானுடம் (1)
வல்லிதின் மறைந்து போகி மானுடம் பாய அன்றே - யசோதர:4 257/4

 TOP
 
  மானுடர் (2)
மானுடர் உயிர்கொள மானம்_இல்லிர்காள் - சூளாமணி:9 1383/3
மானுடர் பற்றி வலிந்து நலிந்திட - சூளாமணி:11 1960/3

 TOP
 
  மானுடர்-தாம் (1)
மானுடர்-தாம் அசைகிற்பவோ - சூளாமணி:7 637/4

 TOP
 
  மானுடர்க்கு (1)
பெண் அரும் கலம் இது பெறுதல் மானுடர்க்கு
 எண்_அரும் தகைத்து என இறைவன் எண்ணினான் - சூளாமணி:4 228/3,4

 TOP
 
  மானுடராக (1)
மண் உயர் ஞாலத்து மானுடராக வைத்து - சூளாமணி:11 1984/2

 TOP
 
  மானும் (1)
அப்படி மானும் நிலை அன்று அதனை நின் - சூளாமணி:11 2018/3

 TOP
 
  மானுமே (1)
வம்பு பாய்ந்து வந்து ஒசிந்து சாறு சோர்வ மானுமே - சூளாமணி:4 131/4

 TOP
 
  மானுயர் (6)
மருவும் மானுயர் வானவர் போகமும் - யசோதர:1 9/2
மானுயர் வாழ்வு மண்ணில் மரித்திடும் இயல்பிற்று அன்றே - யசோதர:2 140/4
மானுயர் இன்பம் மதித்தனை கொள் நீ - சூளாமணி:11 1988/4
மானுயர் என்னப்படுபவர்-தாம் மா விதையம் என்னும் - நீலகேசி:1 86/1
வாய்க்கின்றாய் இனி மானுயர் மாசு எலாம் - நீலகேசி:2 223/3
மடி_இலார் செய்த மானுயர் தெய்வ - நீலகேசி:5 610/3

 TOP
 
  மானுயர்-தம்மை (1)
செய்தாய் உலகில் சிறு மானுயர்-தம்மை என்றான் - நீலகேசி:4 408/4

 TOP
 
  மானுயர்-தாம் (1)
ஏனை மானுயர்-தாம் இ விலங்கினில் - யசோதர:1 21/3

 TOP
 
  மானொடு (1)
மானொடு மீன் இல மன்னும் உடம்படல் - நீலகேசி:4 335/1

 TOP