<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

மௌ - முதல் சொற்கள்
மௌவல் 8


  
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    மெளவல் (8)
மௌவல் அம் குழல் மாதரைத்-தான் அழைத்து - நாககுமார:1 31/3
மா கொடி மாணையும் மெளவல் பந்தரும் - சூளாமணி:1 35/1
பெளவ முத்த வார் மணல் பறம்பு மெளவல் மண்டபம் - சூளாமணி:4 136/2
வளர் கொடியன மணம் விரிவன மல்லிகையொடு மெளவல்
  நளிர் கொடியன நறு விரை அக நறு மலரன நறவம் - சூளாமணி:6 434/1,2
மல்லிகை கொடி கலந்து மெளவல் சூட வெளவு நீர் - சூளாமணி:6 494/2
மௌவல் மலர் வேய்ந்து மது நாறும் மணி ஐம்பால் - சூளாமணி:8 863/1
மௌவல் மண்டபமும் மணல் தாழ்வரும் - சூளாமணி:8 897/3
மௌவல் அம் குழலியாலும் மணி நில மடந்தையாலும் - சூளாமணி:9 1552/3

 TOP