<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

ஞி - முதல் சொற்கள்
ஞிமிறு 3  
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    ஞிமிறு (3)
இணங்கு துணையாய் ஞிமிறு இரங்கின எழுந்தே - சூளாமணி:6 452/4
அலங்கலும் குழலும் தாழ அணி ஞிமிறு அரவம்செய்ய - சூளாமணி:8 975/2
யாழ் அகவி மணி வண்டும் அணி ஞிமிறு மதுகரமும் இசைப்ப செய்ய - சூளாமணி:9 1528/2

 TOP