<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

த - முதல் சொற்கள்
தக்க 12
தக்கதா 1
தக்கதின் 1
தக்கது 10
தக்கதே 1
தக்கவர் 1
தக்கவர்க்கு 1
தக்கவள் 1
தக்கன 1
தக்காய் 1
தக்கார் 1
தக்கிலது 1
தக்கிலவே 1
தக்கின்று 1
தக்கோர் 1
தக 2
தகமை 1
தகர் 7
தகர 2
தகரம் 2
தகரும் 2
தகவு 3
தகவு_இல் 1
தகவு_இலி 1
தகவும் 2
தகவே 1
தகவோய் 1
தகளி 1
தகளி-வாய் 1
தகன் 1
தகா 2
தகாது 3
தகு 12
தகுதி 1
தகும் 1
தகுமோ 1
தகுவதாம் 1
தகுவது 1
தகுவன 1
தகுவாளோ 1
தகை 38
தகைக்கு 1
தகைத்த 1
தகைத்து 1
தகைத்தே 1
தகைபெற 1
தகைமை 6
தகைமை_இல்லவர்க்கும் 1
தகைமையில் 1
தகைய 3
தகையது 1
தகையவர் 1
தகையவன் 1
தகையன் 3
தகையன 3
தகையனாய 1
தகையனே 1
தகையாய் 1
தகையார் 1
தகையினீர் 1
தகையும் 1
தகையோடும் 1
தகையோன் 1
தகையோன்_அன்னோன் 1
தங்க 1
தங்கள் 6
தங்களுக்கு 2
தங்களோடு 1
தங்கி 1
தங்கிய 11
தங்கியும் 1
தங்கின் 1
தங்கின 1
தங்கினாள் 1
தங்கினான் 1
தங்கு 22
தங்குதல் 1
தங்கும் 9
தங்குவான் 1
தங்கை 6
தங்கை-தன்னை 1
தங்கை-தன்னையே 1
தங்கை-தானும் 1
தங்கையாம் 1
தங்கையாய 1
தங்கையான 1
தங்கையும் 1
தச்சன் 1
தசை 9
தசை_தினாளர்கள்-தங்களின் 1
தசைகள் 2
தசைந்த 1
தஞ்சம் 5
தஞ்சம்_என்றவர் 1
தஞ்சமாம் 1
தஞ்சமாய் 3
தஞ்சமான 1
தட்டம் 1
தட்டி 1
தட்டிப்பின் 1
தட்டில் 1
தட்டின் 1
தட்டின 1
தட்டு 1
தட்பம் 1
தட்பமும் 1
தட 49
தட_கையன் 1
தட_கையான் 3
தடங்கல் 1
தடங்கள் 3
தடங்களும் 2
தடத்த 1
தடத்தவே 1
தடத்திடை 3
தடத்தின் 1
தடத்தின 1
தடத்து 6
தடத்தும் 1
தடத்துள் 2
தடத்தை 1
தடம் 35
தடம்படு 1
தடமும் 3
தடமே 1
தடவி 1
தடற்றுள் 1
தடா 1
தடாய் 1
தடாயின 1
தடாவி 2
தடி 8
தடிகள் 1
தடிகளும் 1
தடித்து 1
தடிதலும் 1
தடிந்திடப்பட்டும் 1
தடிந்து 1
தடிப்பது 1
தடியாலே 1
தடியும் 1
தடுத்த 1
தடுத்தனள் 1
தடுத்து 1
தடுத்தும் 1
தடுப்ப 1
தடுமாற்ற 2
தடுமாற்றத்து 1
தடுமாற்றம் 3
தடுமாற்றமும் 1
தடுமாற்று 1
தடுமாறாய் 1
தடுமாறின 4
தடை 1
தண் 80
தண்டத்தன் 1
தண்டத்தனாய் 1
தண்டம் 2
தண்டாது 1
தண்டிகள்-தம்மொடும் 1
தண்டிகை 1
தண்டியாய் 1
தண்டினது 1
தண்டினர் 1
தண்டினன் 1
தண்டினால் 1
தண்டு 4
தண்டுலம் 1
தண்டோடு 1
தண்ணவ 1
தண்ணிது 1
தண்ணிய 3
தண்ணியன் 1
தண்ணீர் 1
தண்ணீருக்கு 1
தண்ணென் 2
தண்பணை 1
தண்மை 1
தண்மையையே 1
தணத்தும் 1
தணந்து 1
தணப்பு 1
தணப்பு_இல் 1
தணி 2
தணிக்க 1
தணிக 1
தணிப்பான் 1
தணிய 1
தணியும் 1
தணிவு 1
தணிவு_இல் 1
தத்த 1
தத்தம் 10
தத்தமக்கு 2
தத்தமது 2
தத்தமுள் 2
தத்தி 1
தத்து 1
தத்துவ 2
தத்துவங்கள் 1
தத்துவத்தை 2
தத்துவதரிசியது 1
தத்துவதரிசியை 1
தத்துவம் 16
தத்துவம்-தனை 1
தத்துவம்-தான் 1
தத்துவம்மே 1
தத்துவமா 4
தத்துவமாம் 2
தத்துவமும் 1
தத்துவமே 1
தத்துவமோ 2
தத்துவர் 1
தத்துவரே 1
தத்துவன் 1
தத்தை 6
தத்தை-தன்னை 2
தத்தை-பால் 1
ததர்ந்து 1
ததாகதற்கு 1
ததும்ப 2
ததை 5
ததை_இலன் 1
ததைந்த 1
ததைந்தனவே 1
ததைந்து 4
தந்த 13
தந்தது 1
தந்தம் 2
தந்தனள் 1
தந்தனன் 1
தந்தாய் 1
தந்தி 1
தந்திட 1
தந்திர 2
தந்திரக்கு 1
தந்திரம் 6
தந்தீக 1
தந்து 16
தந்துரைத்த 1
தந்தே 1
தந்தேம் 1
தந்தை 11
தந்தை-தானும் 1
தந்தை-பால் 1
தந்தை_தாய் 2
தந்தையாம் 1
தந்தையால் 1
தந்தையும் 1
தந்தையை 2
தப்பி 1
தப்பினால் 1
தப்பு 2
தப்பு_அடையான் 1
தப்பு_இல் 1
தப 1
தபசினியை 1
தபுக்கும் 1
தபுத்து 1
தபுப்ப 1
தம் 84
தம்-கணே 1
தம்-மின் 1
தம்-மினோ 1
தம்தம் 2
தம்பதிகள் 1
தம்பம் 3
தம்பி 5
தம்பி-தானும் 1
தம்பிமார் 1
தம்பிமார்களையும் 1
தம்பிமாரும் 1
தம்பியர் 3
தம்பியும் 1
தம்பியோடு 1
தம்மில் 3
தம்முள் 11
தம்முளானே 1
தம்முளே 3
தம்முன் 1
தம்மை 6
தம்மையும் 1
தம்மையே 1
தம்மோடு 1
தம 2
தமக்கு 3
தமது 3
தமர் 13
தமர்க்கு 1
தமர்கள் 2
தமர்களுக்கு 1
தமரம் 2
தமருள் 1
தமரோடு 1
தமரோடும் 1
தமன் 2
தமனக 1
தமனிய 13
தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும் 1
தமனியத்தினால் 1
தமனீய 1
தமால 1
தமாலமும் 1
தமியரே 1
தமியள் 1
தமிழ் 1
தமிழின் 1
தமையனை 1
தயங்க 6
தயங்கி 3
தயங்கிய 1
தயங்கியாங்கே 1
தயங்கு 26
தயங்குகின்றதே 1
தயங்குகின்றன 2
தயங்கும் 6
தயவும் 1
தயா 1
தயாச்செய்கை 1
தயாச்செய்தல் 1
தயாச்செய 1
தயாவோ 1
தயிர் 6
தர்மமும் 1
தர 5
தரங்க 6
தரங்கம் 3
தரண் 1
தரணி 6
தரணிக்கு 1
தரணிசுந்தரி 1
தரணியில் 1
தரணியும் 1
தரணீசன் 1
தரத்தில் 3
தரத்தின் 1
தரத்தினால் 5
தரத்தினில் 1
தரத்து 1
தரப்படு 1
தரல் 2
தரவேண்டும் 1
தரள 2
தரளம் 1
தரளமாகிய 1
தரிக்கும் 1
தரிசகன் 1
தரித்த 3
தரித்தல் 1
தரித்தாய் 1
தரித்திட 1
தரித்து 5
தரித்துக்கொண்டு 1
தரித்தோய் 1
தரிப்பும் 1
தரியலீர் 1
தரிவு 1
தரு 31
தருக்க 1
தருக்கினாலும் 1
தருக்கினும் 1
தருக்கு 1
தருக்குகின்றாய் 1
தருக 4
தருசகராசன் 1
தருசகற்கு 1
தருசகன் 2
தருதல் 1
தருதலானும் 1
தருதற்கு 2
தருதிரோ 2
தருதும் 1
தருப்பை 1
தருப்பைகள் 1
தருப்பையின் 1
தரும் 12
தரும 7
தருமத்தில் 2
தருமதத்தனும் 1
தருமம் 4
தருமம்-தான் 1
தருமமே 1
தருமவீரர் 2
தருமால் 1
தருமி 1
தருமே 2
தருவ 1
தருவது 1
தருவன் 1
தருவன 1
தருவனை 1
தருவார்க்கு 1
தருவித்தார் 1
தருவித்து 1
தருவோய் 1
தரை 1
தரை_மகள் 1
தரைப்பட 1
தரையையும் 1
தல 2
தலங்கள் 1
தலத்தது 1
தலத்திடை 1
தலத்தில் 1
தலத்தின் 3
தலத்து 4
தலத்தும் 1
தலம் 8
தலம்தலம்-தொறும் 1
தலமும் 3
தலை 71
தலை-கண் 1
தலை_நாள் 1
தலைக்கே 1
தலைகள் 1
தலைகளும் 1
தலைகளை 1
தலைச்சென்று 1
தலைத்-தலை 1
தலைத்தலை 2
தலைநிற்பார் 1
தலைநிற்பினும் 1
தலைநின்ற 1
தலைநின்று 1
தலைப்பட்டாய் 1
தலைப்பட்டு 1
தலைப்படா 1
தலைப்படும் 1
தலைப்பாடு 1
தலைப்பெய்தலோடு 1
தலைப்பெய்தார் 1
தலைப்பெய்து 1
தலைப்பெய 1
தலைபெற 1
தலைமகன் 3
தலைமகார் 1
தலைமயங்க 1
தலைமயங்கி 2
தலைமயங்கு 1
தலைமை 1
தலைய 1
தலையராய் 1
தலையவே 2
தலையன 2
தலையால் 1
தலையின 1
தலையினன் 1
தலையினை 1
தலையும் 7
தலையுள் 2
தலையே 1
தலையொடு 1
தலைவந்தது 1
தலைவர் 6
தலைவர்-தம் 1
தலைவர்க்கும் 1
தலைவரே 1
தலைவன் 9
தலைவன்-பால் 1
தலைவனை 1
தலைவா 1
தலைவி 1
தலைவைத்தார் 1
தவ 33
தவ_வனிதை 1
தவங்கள் 2
தவங்களை 1
தவசி 1
தவசிகட்கு 1
தவசியை 1
தவஞ்செய்தாரே 1
தவத்தவர் 1
தவத்தவன் 2
தவத்தன் 1
தவத்தனாக 1
தவத்தாய் 2
தவத்தால் 2
தவத்தில் 1
தவத்திற்கு 3
தவத்தின் 8
தவத்தினால் 1
தவத்தினாலே 2
தவத்தினில் 2
தவத்தினின் 1
தவத்தினும் 1
தவத்து 14
தவத்துள் 1
தவத்தோர் 1
தவம் 44
தவம்-தன்னை 1
தவம்-தான் 1
தவம்_உடையனே 1
தவம்கொண்டனர் 1
தவம்செய்தல் 1
தவம்செய்தவன் 1
தவம்செய்து 1
தவம்செய்தும் 1
தவம்செய்யின் 1
தவம்செய 1
தவம்பட்டு 1
தவம்புரிந்தாய் 1
தவமும் 6
தவமொடு 1
தவர் 14
தவர்-தமக்கும் 1
தவர்-பால் 1
தவர்க்கு 4
தவர்களை 1
தவர்களோடும் 1
தவழ் 33
தவழ்கின்றான் 2
தவழ்ந்தது 1
தவழ்ந்து 8
தவழ்ந்தும் 1
தவழ்வது 1
தவழ்வன 1
தவழ 6
தவழும் 10
தவள 3
தவளை 1
தவறு 4
தவன் 21
தவனுடை 1
தவனை 1
தவா 1
தவிசாம் 1
தவிசிடை 1
தவிசின் 3
தவிசின்-நின்று 1
தவிசு 1
தவிசுகள் 1
தவிசொடு 1
தவிர்க்கல் 1
தவிர்க்குநர் 1
தவிர்க 4
தவிர்த்த 1
தவிர்த்து 3
தவிர்தி 1
தவிர்ந்தாள் 1
தவிர்ந்திட்டு 1
தவிரன்-கண் 1
தவிராது 1
தழல் 16
தழல்வேக 1
தழல்வேகன் 1
தழலின் 4
தழீஇ 3
தழீஇக்கொண்டு 1
தழீஇய 1
தழு 2
தழுவி 10
தழுவிக்கொண்டான் 1
தழுவிக்கொண்டு 1
தழுவிய 10
தழுவியது 1
தழுவின 1
தழுவினர் 1
தழுவு 1
தழுவுவாரும் 1
தழூஉ 1
தழை 14
தழைத்த 1
தழைந்த 1
தழைய 1
தழையள் 1
தழையன 1
தழையின் 2
தழையும் 3
தழையொடு 1
தழையோடு 1
தள்ளாதவன் 1
தள்ளின 1
தள 1
தள-வாய் 1
தளங்கு 1
தளம் 1
தளர் 2
தளர்கின்றதே 1
தளர்கின்றான் 1
தளர்த்தன 1
தளர்ந்தனர் 2
தளர்ந்து 3
தளர்வன 1
தளர்வித்ததே 1
தளர்வு 5
தளர்வு_இல் 2
தளர்வு_இலன் 2
தளர 4
தளராது 1
தளரும் 1
தளவம் 1
தளவு 1
தளி 2
தளித்த 1
தளித்து 1
தளிர் 44
தளிர்_இயல் 2
தளிர்_இயலாயே 1
தளிர்க்கு 1
தளிர்கள் 4
தளிர்த்து 1
தளிர்ப்ப 1
தளிர்ப்பது 1
தளிராய் 1
தளிரும் 2
தளிரொடு 1
தளை 7
தளை-தம்மொடு 1
தளைசெய்தனர் 1
தளைபடு 1
தளைமையை 1
தளையார் 1
தளையாள் 1
தளையின் 1
தறி 1
தறுகட்பம் 1
தறுகண் 3
தறுகண்_இல்லவர் 1
தறுகண்ணார் 1
தறுகண்மை 1
தறையகத்து 1
தன் 213
தன்-கண் 4
தன்-பால் 1
தன்_நிகர் 1
தன்மாத்திரை 1
தன்மை 20
தன்மைத்து 2
தன்மைத்தே 1
தன்மைய 1
தன்மையது 1
தன்மையவாய் 1
தன்மையால் 4
தன்மையாலே 1
தன்மையான் 1
தன்மையில் 1
தன்மையின் 3
தன்மையினாய் 1
தன்மையினார் 2
தன்மையும் 1
தன்மையை 1
தன்மையோ 1
தன்னதாம் 1
தன்னம் 2
தன்னமும் 1
தன்னமே 1
தன்னவன் 1
தன்னால் 2
தன்னின் 4
தன்னுடனே 1
தன்னுடை 5
தன்னுள் 2
தன்னுளே 1
தன்னை 19
தன்னையும் 3
தன்னையே 1
தன்னொடு 1
தன்னொடும் 2
தன்னோடு 2
தன 3
தனக்கு 14
தனக்கே 1
தனங்கள்-தாம் 1
தனசரண் 1
தனத்தாளை 1
தனதத்தன் 1
தனதத்தைக்கு 1
தனது 6
தனயர்கள்-தம்மை 1
தனயன் 1
தனயனை 1
தனி 11
தனித்து 1
தனித்தும் 1
தனிமை 1
தனிமையினால் 1
தனியவர் 1
தனியவர்க்கு 1
தனியன் 1
தனியை 1
தனு 4
தனை 2
தனையன் 5
தனையனில் 1
தனையனும் 1
தனையனை 1 
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  தக்க (12)
தக்க ராகத்தில் தான் மிக வாசித்தான் - உதயணகுமார:1 48/4
தக்க விஞ்சையர்-தம் பதி எல்லாம் - உதயணகுமார:5 292/3
தக்க புத்திரன் தரத்தில் சென்றதும் - உதயணகுமார:6 307/2
தன்னவன் தேவி பேரும் தக்க சிரீமதி ஆம் அம் பொன் - நாககுமார:3 79/2
தக்க புத்திரர் தாரணி ஆளும் நாள் - நாககுமார:4 106/4
தாமம் ஆர் மார்பன் மிக்க தக்க நல் பூசைசெய்து - நாககுமார:4 117/2
தக்க நிலத்து பிறந்தவர்-தம்முளும் - சூளாமணி:11 1981/2
தக்க தகா என்பது ஓரா தகையவர் - சூளாமணி:11 1982/2
தக்க மிகு தானம் முதலாய தலை நிற்கும் - சூளாமணி:11 2023/1
தக்க இளமை பருவம் எய்தினர்கள் தாமே - சூளாமணி:11 2026/4
தக்க வாய் மொழி தவத்து அரசன் நேர்ந்திலன் - சூளாமணி:12 2076/3
மே தக்க நாற்றம் இது பூவினது என்ப மிக்கார் - நீலகேசி:4 423/2

 TOP
 
  தக்கதா (1)
தக்கதா தொழுதக்கால் அவர் தலைவர் எனலாமோ - நீலகேசி:4 290/4

 TOP
 
  தக்கதின் (1)
தக்கதின் தான் போய் சமதண்டம் புக்காள் - நீலகேசி:6 666/4

 TOP
 
  தக்கது (10)
மற்று ஒருவர் இல்லை தக்கது துணிக என்ன - யசோதர:2 102/2
சாதியும் தக்கது அன்றால் அவன்-வயின் தளரும் உள்ளம் - யசோதர:2 106/2
ஒள்ளியரேனும் தக்கது உணர்பவர் இல்லை போலாம் - சூளாமணி:6 523/2
சனங்களை திரட்டி பின்னை தக்கது ஒன்று அறிவன் என்றான் - சூளாமணி:9 1149/3
மிக்கு எழு போதி கை விலக்கல் தக்கது அன்று - சூளாமணி:12 2076/1
தானம் சீலமும் பொறை தக்கது ஆய வீரியம் - நீலகேசி:4 354/1
தக்கது அன்று அன்மை உடை போதிசத்துவன் - நீலகேசி:4 373/3
சாற்றுதியாய்விடின் தக்கது என்னேனோ - நீலகேசி:5 636/4
தரும் மாத்திரை அன்றி தக்கது ஒன்று ஆக - நீலகேசி:7 747/3
தக்கது என்று அவன் சொல தானும் நீங்கினாள் - நீலகேசி:8 823/4

 TOP
 
  தக்கதே (1)
தான் அருளும் ஆறு என்று தாள் பணியும் போழ்தும் தகை ஒன்றதேல் இறைமை தக்கதே அன்றே - சூளாமணி:11 1909/4

 TOP
 
  தக்கவர் (1)
தக்கவர் குணம் சாற்ற அரிது என்றே - உதயணகுமார:6 322/4

 TOP
 
  தக்கவர்க்கு (1)
தக்கவர்க்கு ஒத்து அதில் தன்னம் குறைவே - சூளாமணி:11 2001/4

 TOP
 
  தக்கவள் (1)
தாழ்ச்சியின் மாளிகைக்குள் தக்கவள் மனம் குளிர்ப்ப - உதயணகுமார:3 160/2

 TOP
 
  தக்கன (1)
பண்பு தக்கன சொல்லி பரியல் நின் - நீலகேசி:10 890/3

 TOP
 
  தக்காய் (1)
காண் தக்காய் என் செய் கரு_வினை தணிக்க என பணிந்தாள் - நீலகேசி:1 62/3

 TOP
 
  தக்கார் (1)
தான் கெடினும் தக்கார் கேடு எண்ணற்க என்பதனை - நீலகேசி:2 181/1

 TOP
 
  தக்கிலது (1)
தக்கிலது ஆகும் தலைவர் இயல்பு என - நீலகேசி:4 459/3

 TOP
 
  தக்கிலவே (1)
தக்கிலவே அறியாதன சொல்லுதல் தத்துவத்தை - நீலகேசி:6 681/3

 TOP
 
  தக்கின்று (1)
ஆக்குதல் தக்கின்று அசேதனை - நீலகேசி:7 749/3

 TOP
 
  தக்கோர் (1)
தஞ்சம் என்ற நல் தக்கோர் உரை உண்டு - உதயணகுமார:5 271/2

 TOP
 
  தக (2)
நாள் தக விரி மதி நடுங்கி வீழ்வ போல் - சூளாமணி:9 1406/2
அரண் தக வந்து ஏறி பின் ஆரண அச்சுதர் உலகின் - சூளாமணி:11 2062/3

 TOP
 
  தகமை (1)
மன்னனை கண்டிருப்ப மாவியாளன் தகமை கண்டு - நாககுமார:3 80/1

 TOP
 
  தகர் (7)
ஆய கோபத்து அடர்த்து ஒரு வன் தகர்
 பாய ஓடி பதைத்து உயிர்போய பின் - யசோதர:3 188/2,3
தாய்-வயின் கருவுள் தகர் ஆயது - யசோதர:3 189/1
வாளி வாய் விழும் வன் தகர் குட்டியை - யசோதர:3 190/1
சாதம் நல்ல தகர் முகத்து படின் - யசோதர:3 194/2
அ தல தகர் ஆங்கு அது கேட்ட பின் - யசோதர:3 197/1
துன்னி வாழ் தகர் ஒன்று உளது இன்று அது-தன்னினாய - யசோதர:3 213/2
சென்று சேடியர் பற்றிய அ தகர்
 ஒன்றும் முற்ற உணர்ந்து அவள்-தன்னையும் - யசோதர:3 219/2,3

 TOP
 
  தகர (2)
தகர குழலும் அளகமும் திருத்தி பயின்ற தாழ் தட கை - சூளாமணி:9 1477/2
தகர வார் குழல் பின் தாழ தாழ் குழை திரு வில் வீச - சூளாமணி:10 1636/3

 TOP
 
  தகரம் (2)
தங்கு ஆரம் மணி நிழற்றும் தட வரை ஆர் அகலத்தான் தகரம் நாறும் - சூளாமணி:10 1802/2
தகரம் நாறு இரும் சோலை சயம்பூல் தான் துறவு அரசாய் நின்ற காலை - சூளாமணி:10 1809/1

 TOP
 
  தகரும் (2)
பின் இரு முறை தகரும் ஆகியவன் ஏகி - யசோதர:5 298/2
தருவனை ஆயின் தகரும் அது போல் - நீலகேசி:5 597/4

 TOP
 
  தகவு (3)
சண்ட கோபி தகவு_இலி தத்துவம் - யசோதர:1 18/1
தன் உயிரின் மன் உயிர் வளர்க்கை தகவு ஆனால் - யசோதர:5 281/3
சாவ அரிது இவண் அரசி தகவு_இல் வினை தரும் நோய் - யசோதர:5 292/3

 TOP
 
  தகவு_இல் (1)
சாவ அரிது இவண் அரசி தகவு_இல் வினை தரும் நோய் - யசோதர:5 292/3

 TOP
 
  தகவு_இலி (1)
சண்ட கோபி தகவு_இலி தத்துவம் - யசோதர:1 18/1

 TOP
 
  தகவும் (2)
சார் துணையாக கொள்க தகவும் அ தயவும் என்றான் - யசோதர:4 247/4
எளி தகவும் பெரும்பாலும் பெறல் ஏனோர்க்கு அரியவே - சூளாமணி:11 2057/4

 TOP
 
  தகவே (1)
விளைவு_உடையவர்களும் விழைவுறு தகவே - சூளாமணி:8 941/4

 TOP
 
  தகவோய் (1)
தள-வாய் உகுகின்றன காண் தகவோய் - சூளாமணி:7 804/4

 TOP
 
  தகளி (1)
தகளி வெம் சுடர் என திகழ் மணி குழை தயங்க - சூளாமணி:6 469/1

 TOP
 
  தகளி-வாய் (1)
தகளி-வாய் கொழும் சுடர் தனித்தும் கோழ் இருள் - சூளாமணி:5 416/1

 TOP
 
  தகன் (1)
அ தகன் அருள் செய்கலன் ஆய்விடின் - நீலகேசி:2 217/3

 TOP
 
  தகா (2)
ஆ தகா வினைகள் என்னை அடர்த்துநின்று அடும்-கொல் என்றான் - யசோதர:2 148/4
தக்க தகா என்பது ஓரா தகையவர் - சூளாமணி:11 1982/2

 TOP
 
  தகாது (3)
ஆ தகாது அன்னை சொல்லால் அறிவு_இலேன் அருள்_இல் செய்கை - யசோதர:2 148/1
ஆ தகாது அழிந்த புள் வாய் அரி குரல் அரியும் நெஞ்சை - யசோதர:2 148/2
ஆ தகாது அமிர்தம் முன்னா மதி-அவள் களவு கொல்லும் - யசோதர:2 148/3

 TOP
 
  தகு (12)
தனையன் வந்து உதித்த பின்னை தகு குறிப்பு உண்டோ என்று - நாககுமார:2 45/1
திரு தகு குமரன் செல்வ செருக்கினால் நெருக்குப்பட்டு - யசோதர:2 86/1
சண்டிகை மனம் தளிர்ப்ப தகு பலி கொடுப்ப தையல் - யசோதர:2 137/3
காளை தகு கல்யாணமித்திரன் எனும் பேர் - யசோதர:5 267/1
தாமரை தகு குண செல்வன் சண்பகம் - சூளாமணி:7 748/3
காண் தகு திறலவன் காணும் ஆறு என - சூளாமணி:8 907/3
திற தகு முதியரும் ஈண்டி செல்வனை - சூளாமணி:10 1720/3
திரு தகு சுயம்வர முரசம் திண் களிற்று - சூளாமணி:10 1762/3
பொருள் தகு வாயில் பெற்று உய்ந்து போம் வழி - சூளாமணி:12 2077/3
காண் தகு மடவரல் உருவம் காமுறுவது நனி தாங்கி - நீலகேசி:1 63/2
மாண் தகு மனப்பரியாயம் கேவலம் - நீலகேசி:1 118/3
புரிவன அமரர்கள் புகழ் தகு குணம் இவை - நீலகேசி:4 453/2

 TOP
 
  தகுதி (1)
தகுதி இன்று அத்த நின் தத்துவம் என்ன - நீலகேசி:7 761/4

 TOP
 
  தகும் (1)
நாண் தகும் அரிவையர் உருவம் நண்ணினாய் - நீலகேசி:1 118/4

 TOP
 
  தகுமோ (1)
பகர கழுகு பாராட்ட கிடத்தல் தகுமோ படை வேந்தே - சூளாமணி:9 1477/4

 TOP
 
  தகுவதாம் (1)
தளைமையை விடுவதே தகுவதாம் இனி - யசோதர:2 81/4

 TOP
 
  தகுவது (1)
எண்ணலும் தகுவது அன்றால் இவன் பணி அகற்றல் ஆற்றா - சூளாமணி:5 348/2

 TOP
 
  தகுவன (1)
தாங்கலன் உருகி தாய் முன் தகுவன செப்புகின்றான் - யசோதர:2 138/4

 TOP
 
  தகுவாளோ (1)
தாழி கோல போது அன கண்ணாள் தகுவாளோ
 சூழி கோல சூழ் களி யானை சுடர் வேலோய் - சூளாமணி:5 314/3,4

 TOP
 
  தகை (38)
அற்றம்_இல் அறிவு காட்சி அரும் தகை ஒழுக்கம் மூன்றும் - யசோதர:4 240/1
வில தகை பூம் துணர் விரிந்த கோதையர் - சூளாமணி:2 47/1
நல தகை சிலம்பு அடி நவில ஊட்டிய - சூளாமணி:2 47/2
பெண் நிலாம் தகை பெருந்தேவி பேர் அமர் - சூளாமணி:3 71/1
கார் அணிந்த குழலீர் நும் கைத்தலங்கள் தகை நோக்கி - சூளாமணி:4 175/1
அ பொருள் வழாத நூலின் அரும் தகை ஒழுக்கம் தாங்கி - சூளாமணி:4 201/2
வளை தகை மங்கையர் மைந்தரொடு ஆடி - சூளாமணி:5 286/1
தங்குவான் உலகில் தகை சான்றதே - சூளாமணி:5 340/4
கண் நிலாம் கவர் தகை கண்ணி மன்னனை - சூளாமணி:5 383/2
உமை தகை இலாதது ஓர் உவகை ஆழ்ந்து கண் - சூளாமணி:5 410/2
சுமை தகை நெடு முடி சுடர தூக்கினான் - சூளாமணி:5 410/4
அரும் தகை தொடர்பு அமைந்த ஆக்கமும் - சூளாமணி:7 589/4
பஞ்சி மேல் மிதிக்கில் பனிக்கும் தகை
 அம்_சில்_ஓதியர் அம் முலை நாஞ்சிலா - சூளாமணி:7 611/1,2
மை தகை மனத்தான் மனித்தன் என - சூளாமணி:7 633/3
அணி தகை பாகர் பண்ணி கொடி எடுத்து அருகு சேர்ந்தார் - சூளாமணி:8 913/4
சாமரை பயந்த தென்றல் தகை முடி தாது சிந்த - சூளாமணி:8 969/2
பெரும் தகை நங்கை-தன்னை பெற்றவன் தாதை என்னும் - சூளாமணி:8 988/2
தொழு தகை அருளின் அன்றே துணிந்து யான் எழுதிற்று என்றாள் - சூளாமணி:8 1010/4
காண் தகை உடைத்து அது காண்டும் நாம் என - சூளாமணி:8 1068/3
தாள் வரை இழிந்து வந்து தகை மணி நீல_வண்ணன் - சூளாமணி:9 1194/3
பெரும் தகை அரும் கல பெயர் கொள் குன்றின் மேல் - சூளாமணி:9 1259/2
ஆண் தகை சுடர் ஆயிடை - சூளாமணி:9 1358/3
தாமரை தங்கும் தண் புகழ் பாட தகை பெற்றான் - சூளாமணி:9 1522/4
தாங்கலன் எழுந்து தகை நீல மணி_வண்ணன் - சூளாமணி:10 1611/3
தம் பருவ சோலை தழைத்த தகை நோக்கி - சூளாமணி:10 1653/2
வளை தகை ஒண் பணை தோளிமாரொடு - சூளாமணி:10 1686/1
தளைபடு தகை மலர் மாலை தாது உக - சூளாமணி:10 1714/3
தொழு தகை வடிவொடு நம்பி தோன்றலும் - சூளாமணி:10 1719/2
அற தகை அந்தணர் குழுவும் ஆடல் வேல் - சூளாமணி:10 1720/1
மற தகை மன்னவர் குழுவும் மா நகர் - சூளாமணி:10 1720/2
தண் கமழ் போதில் தாமரை ஆளும் தகை வாழ்த்த - சூளாமணி:10 1739/2
அரும் தகை அரச நம்பி அடு திறல் அமிததேசன் - சூளாமணி:10 1791/2
தொழு தகை உருவின கவரி தோன்றுமே - சூளாமணி:11 1894/4
தான் அருளும் ஆறு என்று தாள் பணியும் போழ்தும் தகை ஒன்றதேல் இறைமை தக்கதே அன்றே - சூளாமணி:11 1909/4
தரு சுடரன தளவு அயலின தகை மலரன தோன்றி - நீலகேசி:1 15/2
அற தகை அ அரசனும் அது கேட்டு ஆங்கு அவர்க்கு உரைப்பான் - நீலகேசி:2 174/1
இன தகை ஏற்று அரி இடி உரும் ஏறு எனும் இவற்றை ஒப்பான் - நீலகேசி:2 229/4
நீதியை அருளிய நிருமலன் தகை நினக்கு உரைப்பன் என்றாள் - நீலகேசி:4 448/4

 TOP
 
  தகைக்கு (1)
தறுகண் வேழம் தகைக்கு உறு பெற்றியும் - உதயணகுமார:1 35/3

 TOP
 
  தகைத்த (1)
தகைத்த வார் குழலவள் தன்மை ஆயினும் - சூளாமணி:4 210/2

 TOP
 
  தகைத்து (1)
எண்_அரும் தகைத்து என இறைவன் எண்ணினான் - சூளாமணி:4 228/4

 TOP
 
  தகைத்தே (1)
ஏ ஆர் சிலையாய் இரங்கும் தகைத்தே - சூளாமணி:11 1950/4

 TOP
 
  தகைபெற (1)
தளர்வு_இல் வீரியம் தகைபெற வளர்ந்தன தமக்கு இணை அவை-தாமே - யசோதர:3 225/4

 TOP
 
  தகைமை (6)
பாவலர் தகைமை மிக்கோர் பரம்பிய தரும பூமி - நாககுமார:1 5/3
தவழும் மா மதி செய் தண் தார் மன்னவன் தகைமை என்னும் - யசோதர:2 98/1
தங்கிய உருவம் தாங்கும் சக்கரன் தகைமை ஆனான் - சூளாமணி:2 68/4
சாவதை அஞ்சுவார்க்கும் தகைமை_இல்லவர்க்கும் அன்றே - சூளாமணி:9 1179/3
வெம் கண் இரு_வினையை அற வென்றாய் முன் நின்று விண்ணப்பம்செய்யும் விழு தகைமை உண்டோ - சூளாமணி:11 1912/4
நணியவர் போல் நினைத்துழியே நண்ணுறுதல் விழை தகைமை
 பணியின் அமைத்திடல் குறிப்பில் பல உருவும் நனி கோடல் - சூளாமணி:11 2056/2,3

 TOP
 
  தகைமை_இல்லவர்க்கும் (1)
சாவதை அஞ்சுவார்க்கும் தகைமை_இல்லவர்க்கும் அன்றே - சூளாமணி:9 1179/3

 TOP
 
  தகைமையில் (1)
தன்னை நாமும் ஓர் தகைமையில் தணத்தும் என்று இருப்பார் - சூளாமணி:6 462/2

 TOP
 
  தகைய (3)
மேவரும் தகைய செல்வம் விருந்துபட்டனகள் தோற்ற - சூளாமணி:10 1555/2
உல தகைய தோள் அணி கொள் மார்ப உரை என்ன - சூளாமணி:10 1606/3
கதம் அழல் எழ உமிழ் தகைய காண் நில - சூளாமணி:11 1881/3

 TOP
 
  தகையது (1)
தாம் சால வாழ்நாள் தளிர் ஈனும் தகையது உண்டு - நீலகேசி:1 10/3

 TOP
 
  தகையவர் (1)
தக்க தகா என்பது ஓரா தகையவர்
 மக்கள் எனப்படுவார்_அலர் மற்று அவர் - சூளாமணி:11 1982/2,3

 TOP
 
  தகையவன் (1)
தாங்கிய மா மலை அன்ன தகையவன்
 பூம் கமழ் சேவடி போது தன் பொன் முடி - சூளாமணி:11 1914/2,3

 TOP
 
  தகையன் (3)
கண் கனி உருவ காளை கடவுளர் தகையன் கண்டாய் - சூளாமணி:5 351/4
வல தகையன் ஆய மணி_வண்ணன் மொழிகின்றான் - சூளாமணி:10 1606/4
தாய் தன் முலையில் அமுது ஊட்டும் தகையன் அறவோன்-தான் என்று - நீலகேசி:1 134/2

 TOP
 
  தகையன (3)
தாழி பதலையும் போலும் தகையன
 ஆழ பரந்த அழுகல் அளறு அவை - சூளாமணி:11 1927/2,3
மருவு இனியன மகிழ் தகையன மலர் சிறையன நாரை - நீலகேசி:1 12/2
விரை தழுவிய விழை தகையன வெறி மலர் விரி ஞாழல் - நீலகேசி:1 14/3

 TOP
 
  தகையனாய (1)
ஆள் அடும் அடல் தகையனாய அரிசேனன் - சூளாமணி:9 1293/1

 TOP
 
  தகையனே (1)
பெரிதாம் அளியன் பெரும் தகையனே காண் - நீலகேசி:5 473/4

 TOP
 
  தகையாய் (1)
வேண்டலன் நிலனொடு விழு நிதி இனையவும் விறல் தகையாய்
 ஈண்டு இனி அற நெறி உறுக என ஏந்து_இழை இயம்பினளே - நீலகேசி:2 230/3,4

 TOP
 
  தகையார் (1)
வியலிடத்து யாரும் வியக்கும் தகையார்
 மயல்_அறு காட்சி இ மா தவர் என்றான் - நீலகேசி:6 669/3,4

 TOP
 
  தகையினீர் (1)
உலாவிய கழல் தகையினீர் என உரைத்தான் - சூளாமணி:6 443/4

 TOP
 
  தகையும் (1)
சாதி அறுக்கும் தகையும் இவை என - நீலகேசி:5 572/2

 TOP
 
  தகையோடும் (1)
சாந்து சொரி மாரி பொழிகின்ற தகையோடும்
 தேம் துவலை வீசி உளர்கின்றது ஒரு தென்றல் - சூளாமணி:8 1092/1,2

 TOP
 
  தகையோன் (1)
தாழ் இரும் பல் புயல் தாங்கி சரகூடம் சந்தித்த தகையோன்_அன்னோன் - சூளாமணி:10 1807/2

 TOP
 
  தகையோன்_அன்னோன் (1)
தாழ் இரும் பல் புயல் தாங்கி சரகூடம் சந்தித்த தகையோன்_அன்னோன்
 யாழ் இரங்கு மணி வண்டும் இலங்கு இழையார் கரும் கண்ணும் மருங்கு நீங்கா - சூளாமணி:10 1807/2,3

 TOP
 
  தங்க (1)
தங்க நீள் முடியால் தலை நின்றனர் - சூளாமணி:4 159/3

 TOP
 
  தங்கள் (6)
தங்கள் ஊர் நாமமும் தந்தை_தாய் பேர் உரைத்து - நாககுமார:3 88/3
மன்னவன் கழலை தங்கள் மணி முடி நுதியில் தீட்டி - சூளாமணி:3 97/2
தங்கள் சோதி சாரல் ஆவ அல்ல அன்ன நீரவால் - சூளாமணி:6 501/3
தங்கள் ஓர் புறஞ்சொல் வாரா தன்மையால் உலகம் காத்தார் - சூளாமணி:6 561/2
தண்டினது ஒலியும் தங்கள் ஆர்ப்பு இசையும் தயங்கு தார் ஆரமும் விரவி - சூளாமணி:9 1324/2
காதலில் களித்து தங்கள் கன வரை உலகம் சார்ந்தார் - சூளாமணி:10 1837/4

 TOP
 
  தங்களுக்கு (2)
ஊட்டு இலங்கு உருவ கோலோர் தங்களுக்கு உரைத்த எல்லாம் - சூளாமணி:7 693/3
தானையுள் நடுவு வீழ்ந்து அதிர தங்களுக்கு
 ஊனம் உண்டு என்பதை உணர்ந்தும் உள்ளிடை - சூளாமணி:9 1224/2,3

 TOP
 
  தங்களோடு (1)
என்றும் அ பொருள்களும் இயல்பும் தங்களோடு
 ஒன்று என வருதலால் ஒன்றும் ஆகுமே - நீலகேசி:8 817/1,2

 TOP
 
  தங்கி (1)
தீம் சாறு ஒழுகும் திணையின் அணி தங்கி ஏங்கும் - நீலகேசி:1 10/2

 TOP
 
  தங்கிய (11)
தங்கிய காதலாலே தரணி ஆண்டு இனிது செல்ல - உதயணகுமார:1 26/2
தங்கிய கருணை ஆர்ந்த தவ முனி அவர்கள் சொன்ன - நாககுமார:1 2/3
தங்கிய உருவம் தாங்கும் சக்கரன் தகைமை ஆனான் - சூளாமணி:2 68/4
தங்கிய அம் கையன் அடி தண் போதினன் - சூளாமணி:3 78/2
தங்கிய தவழ் ஒளி தடாவி வில் இட - சூளாமணி:3 88/1
தங்கிய மனத்தன் ஆகி தளர்வு_இலன் தவத்தின் மிக்கான் - சூளாமணி:5 350/4
தங்கிய தடம் கொள் மார்பன் சயசேனன் அவற்கு தேவி - சூளாமணி:5 353/2
தங்கிய தியான போழ்தில் தாழ்ந்து தன் தட கை கூப்பி - சூளாமணி:6 538/3
ஆரம் தங்கிய மார்பனும் அம் தளிர்க்கு - சூளாமணி:7 613/1
தங்கிய பொழுதில் தாழ்ந்து தண் கதிர் மதியம் தானே - சூளாமணி:10 1706/3
தங்கிய தவத்து அரசர்க்கு ஈந்த பயன் தானே - சூளாமணி:11 2034/4

 TOP
 
  தங்கியும் (1)
தங்கியும் தலைத்தலை - நீலகேசி:1 100/2

 TOP
 
  தங்கின் (1)
தங்கின் அவை கொண்டு தானும் எதிர் மிழற்றும் - சூளாமணி:10 1650/2

 TOP
 
  தங்கின (1)
தங்கின என்னும் சொல் தத்துவமா கொண்ட - நீலகேசி:5 583/3

 TOP
 
  தங்கினாள் (1)
கொங்கு சேர் அலங்கலான் குளிர தங்கினாள்
 மங்குல் தோய் மணி வரை மன்னன்-தன் மகள் - சூளாமணி:10 1728/2,3

 TOP
 
  தங்கினான் (1)
சித்த வாரிகளுள் சென்று தங்கினான் - சூளாமணி:7 612/4

 TOP
 
  தங்கு (22)
தங்கு பன்னீராயிரம் தானை வல்ல வீரரும் - உதயணகுமார:3 178/2
தங்கு பொன் அறை திறந்து தரணி உள்ளவர்க்கு சிந்தி - நாககுமார:2 49/3
தங்கு நின் மனைவி ஆனாள் தவ முனி உரைப்ப பின்னும் - நாககுமார:5 150/3
தங்கு வாரிய தண் கடல் நாடு எலாம் - சூளாமணி:1 32/4
தங்கு வார் கொடியில் தளர்வித்ததே - சூளாமணி:4 155/4
புல்லி வண்டு அமர்ந்து தங்கு பூம் தழை பொதும்பிடை - சூளாமணி:6 494/1
தங்கு கேள்வியான் தான் முன் சொன்னதே - சூளாமணி:7 607/4
தங்கு ஒலி மிகுத்த தானையொடு கதிர் எறிப்ப சார்ந்தான் - சூளாமணி:8 844/4
தங்கு ஒளி பலகை தலம் பாவிய - சூளாமணி:8 893/3
தங்கு ஒளி விரிந்த ஆம்பல் தாமரை குவிந்த ஆங்கே - சூளாமணி:8 1031/3
தங்கு புனல் பெய்த தட மால் வரையொடு ஒத்தான் - சூளாமணி:8 1088/4
தங்கு ஒளி தயங்கு மணி கேடகமும் ஏனை - சூளாமணி:9 1289/1
தங்கு நீர் எனையவும் தந்து தாமரை - சூளாமணி:9 1495/2
தங்கு ஒளி பாய்ந்து உள் எறித்த தண் காந்தம் மா மணி - சூளாமணி:10 1654/2
தங்கு ஒளி மணி முத்து ஏந்தும் தடத்திடை இறைஞ்சிற்று அன்றே - சூளாமணி:10 1703/4
மண் தங்கு மகர ஆசனத்து மென் மயில் - சூளாமணி:10 1779/1
எண் தங்கு மணியன இயற்றப்பட்டவே - சூளாமணி:10 1779/4
தங்கு ஆரம் மணி நிழற்றும் தட வரை ஆர் அகலத்தான் தகரம் நாறும் - சூளாமணி:10 1802/2
தங்கு அழல் வேள்வி முற்றி தையல் அ காளையோடும் - சூளாமணி:10 1831/1
தங்கு இருள் போதில் தலைச்சென்று அயன் மனை - சூளாமணி:11 1932/1
தார் தங்கு வரை மார்ப தம் உருவின் அகலாரே - சூளாமணி:11 2054/4
தாய் கொன்றான் தங்கு செம் குருதி புனல் - நீலகேசி:2 223/1

 TOP
 
  தங்குதல் (1)
தப்பு_அடையான் உழப்பு எய் வழி தங்குதல்
 துப்பு_உடையான் சுரன் ஆகி அவன் துய்க்கல் - நீலகேசி:5 584/2,3

 TOP
 
  தங்கும் (9)
தங்கும் ஆண்டு ஐந்து நோற்றால் தான் ஐந்து திங்கள் அன்றே - நாககுமார:5 151/4
தங்கும் மார்பின் நம்பிமார்கள் தானை சோலை சார்ந்ததே - சூளாமணி:6 488/4
தாம் மரை தங்கும் தண் புன வேலி தடம் நீந்தி - சூளாமணி:9 1522/1
தாமரை தங்கும் தண் புனல் நல் நாட்டகம் எய்தி - சூளாமணி:9 1522/2
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார் - சூளாமணி:9 1522/3
தாமரை தங்கும் தண் புகழ் பாட தகை பெற்றான் - சூளாமணி:9 1522/4
தார் தங்கும் மார்ப தவத்தின் வருவார் - சூளாமணி:11 2022/4
கார் தங்கும் மயில்_அனையார் காமம் சேர் கனி கோட்டி - சூளாமணி:11 2054/3
சாற்றின் உயிர் தன் பொழுதே உண்மை தங்கும் என்றாள் - நீலகேசி:4 419/4

 TOP
 
  தங்குவான் (1)
தங்குவான் உலகில் தகை சான்றதே - சூளாமணி:5 340/4

 TOP
 
  தங்கை (6)
பரதகன் தங்கை பால் மொழி வேல் கணி - உதயணகுமார:4 219/1
அளந்து அறிவரிய கேள்வி அபய முன் உருசி தங்கை
 இளம்பிறை அனைய நீராள் அபயமாமதி என்பாளும் - யசோதர:1 25/2,3
அன்பினால் ஐயன் தங்கை அஞ்சுதல் அஞ்சி நெஞ்சில் - யசோதர:1 31/3
அன்னவர்-தம்முள் முன்னோன் அபய முன் உருசி தங்கை
 அன்ன மெல் நடையினாளும் அபய முன் மதி என்பாளாம் - யசோதர:4 260/1,2
தாங்க அரும் கற்பின் தங்கை சசி என்பாள் சசியோடு ஒப்பாள் - சூளாமணி:2 63/4
நம்பி தங்கை நகை மலர் கற்பக - சூளாமணி:5 343/1

 TOP
 
  தங்கை-தன்னை (1)
முனியொடு தங்கை-தன்னை முயன்று இரந்து எய்தி நாகம்-தனை - உதயணகுமார:1 23/1

 TOP
 
  தங்கை-தன்னையே (1)
மருவ நல் பதுமையாம் மங்கை தங்கை-தன்னையே
 திரு நிறை நல் வேள்வியால் செல்வற்கே அளித்தனன் - உதயணகுமார:3 173/3,4

 TOP
 
  தங்கை-தானும் (1)
மருவி அங்கு இருக்கும் ஓர் நாள் மகதவன் தங்கை-தானும் - உதயணகுமார:3 156/4

 TOP
 
  தங்கையாம் (1)
துன்னு தங்கையாம் தோகையை காண்கிலன் - உதயணகுமார:5 266/2

 TOP
 
  தங்கையாய (1)
மதுர வண்டு அறாத மாலை மகதவன் தங்கையாய
 பதுமை-தன் பணை முலை மேல் பார்த்திபன் புணர்ந்து செல்ல - உதயணகுமார:4 188/1,2

 TOP
 
  தங்கையான (1)
மின் இடை தங்கையான வேக நல் வதியை ஏவி - உதயணகுமார:5 259/3

 TOP
 
  தங்கையும் (1)
அண்ணலாகிய அபயனும் தங்கையும் ஆயுகம் மிகை_இன்மை - யசோதர:5 325/1

 TOP
 
  தச்சன் (1)
தச்சன் அஞ்சி சார் அகழ் கள்வன் என்கின்ற தன்மையினாய் - நீலகேசி:5 510/4

 TOP
 
  தசை (9)
அம் தசை என்று பற்றி அன்று வான் போயிற்று அன்றே - உதயணகுமார:1 13/4
வரும் தசை நசை வானில் புள்ளுகள் - உதயணகுமார:6 324/1
தசை_தினாளர்கள்-தங்களின் என்னை இ - யசோதர:3 202/3
மேய மேதி தசை மிக வெந்ததை - யசோதர:3 212/2
முன்னும் நுமர்-தம் தசை முனிந்திலை நுகர்ந்தாய்க்கு - யசோதர:5 293/1
ஐய தசை ஆர்ந்த அடியின் அழகினாலே - சூளாமணி:10 1607/2
காட்டியும் தின்னும் கருத்து இலை நீ தசை
 வேட்டு நின்றே அழைத்தீ வினையாளோ - நீலகேசி:4 334/3,4
நாவின்-கண் வைத்த தசை பயனே எனவே - நீலகேசி:4 339/1
மண்டையாம் மான் தசை மீன் தடி தோன்றிய - நீலகேசி:5 586/3

 TOP
 
  தசை_தினாளர்கள்-தங்களின் (1)
தசை_தினாளர்கள்-தங்களின் என்னை இ - யசோதர:3 202/3

 TOP
 
  தசைகள் (2)
செம் தசைகள் சென்று கவர்க என்று உடன் விடுத்தான் - யசோதர:5 265/3
செம் தழலின் வெம் தசைகள் தின்றனை முன் என்றே - யசோதர:5 290/1

 TOP
 
  தசைந்த (1)
தசைந்த கை உதிரம் பாய சால மந்திரம் அம் காதில் - உதயணகுமார:1 114/3

 TOP
 
  தஞ்சம் (5)
தஞ்சம் இன்றிய தார் உடை வேந்தனை - உதயணகுமார:1 57/3
தஞ்சம் என்ற நல் தக்கோர் உரை உண்டு - உதயணகுமார:5 271/2
தஞ்சம்_என்றவர் தரத்தின் வீசியே - உதயணகுமார:5 293/2
தஞ்சம் ஆர் தன் புகழ் தயங்க வித்தினான் - சூளாமணி:9 1408/4
தஞ்சம் அன்று இவன் தவ நிறை சுடும் என தவிர்ந்தாள் - நீலகேசி:1 55/4

 TOP
 
  தஞ்சம்_என்றவர் (1)
தஞ்சம்_என்றவர் தரத்தின் வீசியே - உதயணகுமார:5 293/2

 TOP
 
  தஞ்சமாம் (1)
தானவர் அரக்கர் பண்டே தஞ்சமாம் இவற்கு மண் மேல் - சூளாமணி:9 1155/1

 TOP
 
  தஞ்சமாய் (3)
தஞ்சமாய் சயந்தியில் தளர்வு இன்றி புகுந்த பின் - உதயணகுமார:2 121/2
தஞ்சமாய் எங்கட்கு எல்லாம் தவ முனி குறி உரைப்ப - நாககுமார:4 111/2
தஞ்சமாய் அவர் தொழுது அகம் மகிழ்ந்து செல்லும் நாள் - நாககுமார:4 139/4

 TOP
 
  தஞ்சமான (1)
தஞ்சமான தன் தந்தை-பால் சென்றான் - உதயணகுமார:5 296/4

 TOP
 
  தட்டம் (1)
தட்டம் அழித்து ஓடம் செய்தால் அதன்-கண்ணும் - நீலகேசி:6 701/3

 TOP
 
  தட்டி (1)
நாடி நல் கையால் தட்டி நால் திசை சூழ்ந்து நின்றார் - உதயணகுமார:1 88/4

 TOP
 
  தட்டிப்பின் (1)
ஒட்டி தட்டிப்பின்
 நட்டம் ஆகு என - சூளாமணி:9 1303/2,3

 TOP
 
  தட்டில் (1)
பைம்பொன் செய் பரவை தட்டில் பரு மணி பதித்த திண் தேர் - சூளாமணி:8 914/2

 TOP
 
  தட்டின் (1)
துணித்து இடை பதித்த தட்டின் சுடர் மணி துரக திண் தேர் - சூளாமணி:8 841/3

 TOP
 
  தட்டின (1)
செம்பு இயல் கிடுகின செம்பொன் தட்டின
 அம்பு பெய் தூணிய அரவ தேர் குழாம் - சூளாமணி:9 1277/1,2

 TOP
 
  தட்டு (1)
தட்டு போர்-அதனுள் தமனிய கடிப்பும் தாரினோடு ஆரமும் சரிய - சூளாமணி:9 1325/1

 TOP
 
  தட்பம் (1)
மேருகிரி உய்த்து இடினும் வெப்பமொடு தட்பம்
 நீர் என உருக்கிடும் நில புரைய ஐந்தாம் - யசோதர:5 288/1,2

 TOP
 
  தட்பமும் (1)
வெப்பமும் தட்பமும் மிக்கு விரவிய யோனியவாய் - நீலகேசி:1 81/1

 TOP
 
  தட (49)
திரு வலி தட கை வீணை சீருடன் பாடலோடும் - உதயணகுமார:1 97/3
வேய் மிகு தட கை-தன்னால் வியந்து பந்துடனே ஏந்தி - உதயணகுமார:4 224/1
தாள் தவழ் தட_கையன் தயங்கு சோதியன் - சூளாமணி:3 76/2
வாள் வலி தட கை மன்னர் வையகம் வணக்கும் வாயில் - சூளாமணி:5 248/1
சங்கு உடைந்து அனைய தாழை தட மலர் தொடையலானே - சூளாமணி:5 255/4
மலை தட மார்பிடை மை மதர் கண்ணார் - சூளாமணி:5 288/2
கார் அணி தட கை வேந்தன் கான்முளை கன பொன் ஆர்ந்த - சூளாமணி:5 327/2
கார் விரி தட கை வேந்தே கழலவர் கருமம் என்றான் - சூளாமணி:5 357/4
கொற்ற வாள் தட_கையான் கூவி கொண்டு இருந்து - சூளாமணி:5 424/2
மாரி அம் தட_கையான் வருக என்று ஒரு - சூளாமணி:5 428/2
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி - சூளாமணி:6 445/2
சுணங்கு எழு தட துணை முலை சுமை இடத்தாய் - சூளாமணி:6 452/2
அஞ்சலி தட கை கூப்பி ஆர்வம் மிக்கு இறைஞ்சினான் - சூளாமணி:6 495/4
அஞ்சலி தட கை கூப்பி அரக்கு இலச்சினையின் வைத்த - சூளாமணி:6 512/2
தங்கிய தியான போழ்தில் தாழ்ந்து தன் தட கை கூப்பி - சூளாமணி:6 538/3
வாளி வில் தட கை வெம் போர் மணி வரை அனைய மார்பின் - சூளாமணி:7 672/2
அறையும் பைம் கழல் ஆழி அம் தட கை எம் அரைசன் - சூளாமணி:7 702/3
வளைந்த வாள் எயிற்றிடை வலி தட கையில் பிடித்தான் - சூளாமணி:7 723/3
அருவி ஓவா புரண்டு அசும்பு பற்றி தட
 வரையின் தாழ்வார் நிலம் வழங்கலாகார்களே - சூளாமணி:7 735/3,4
வான் அவாம் தட_கையான் மகிழ்ந்து நோக்கினான் - சூளாமணி:7 822/4
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று - சூளாமணி:8 846/3
அம் கண் மால் வரை அருவி தம் தட கையில் புடைத்து நின்று அமர்ந்து ஆடி - சூளாமணி:8 884/1
அம் மலர் அலங்கலான் தட கை என்னும் அ - சூளாமணி:8 959/1
கலம் புரி தட கையால் கதழ கூப்பினார் - சூளாமணி:8 960/4
சாமரை நல் நுதல் தட கை யானையான் - சூளாமணி:8 961/4
தாமரை அனைய கண்ணும் தட கையும் பவழ வாயும் - சூளாமணி:8 980/1
தட மேல் உள பொன் அவிழ் தாமரையும் - சூளாமணி:8 1081/3
தங்கு புனல் பெய்த தட மால் வரையொடு ஒத்தான் - சூளாமணி:8 1088/4
சாந்து மெழுகிட்ட தட மா மணி நிலத்தை - சூளாமணி:8 1095/1
தட வரை அனைய தோளான் தன்னுளே வியந்து நின்றான் - சூளாமணி:9 1143/4
ஆழி போர் தட கையாற்கு அவர்கள் நீர்மையை - சூளாமணி:9 1257/2
தட மால் வரை என வீழ்தலும் உடைவார் தமர் ஆனார் - சூளாமணி:9 1316/4
தலை தடுமாறின தட கை வேழமே - சூளாமணி:9 1394/4
தகர குழலும் அளகமும் திருத்தி பயின்ற தாழ் தட கை - சூளாமணி:9 1477/2
தழுவிய தட வரை தாழ்வர் வாய் எலாம் - சூளாமணி:9 1516/1
செந்தாஅமரை புரையும் செழும் கண்ணும் தட கையும் பவள வாயும் - சூளாமணி:9 1531/1
சரல் கால சந்திரன் ஓர் தட வரை மேல் வெண் முகில் கீழ் தயங்கியாங்கே - சூளாமணி:9 1532/3
கலம் புரி வண் தட கை கார் மேக_வண்ணனே - சூளாமணி:10 1661/4
தட மலர் பெரிய வாள் கண் தையல் மற்று அவளை எம் கோன் - சூளாமணி:10 1698/3
புரி_வணன் மதியம் என்பான் பொழி கதிர் தட கை நீட்டி - சூளாமணி:10 1701/3
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம் - சூளாமணி:10 1705/2
அரைசர்கள் இருந்த போழ்தில் ஆழியம் தட கை வேந்தன் - சூளாமணி:10 1793/2
தங்கு ஆரம் மணி நிழற்றும் தட வரை ஆர் அகலத்தான் தகரம் நாறும் - சூளாமணி:10 1802/2
தழல் வலம் புரிந்த வேலான் தட முலை வாரி சார்ந்தான் - சூளாமணி:10 1836/4
வாள் வினை தட கை வேந்தே வருவது மற்றும் உண்டோ - சூளாமணி:11 1854/3
பாழி அம் தட கை வேந்தே பயின்றிலம் யாங்கள் என்றார் - சூளாமணி:11 1857/4
குஞ்சர தட கைய குழவி சென்னிய - சூளாமணி:11 1892/1
தருக்கு எயில் காப்பு வாங்க தட கை மால் பகடு நுந்தி - சூளாமணி:12 2114/1
திருமால் பெரு நேமி திகழ்ந்த செந்தாமரை தட கை - சூளாமணி:12 2128/3

 TOP
 
  தட_கையன் (1)
தாள் தவழ் தட_கையன் தயங்கு சோதியன் - சூளாமணி:3 76/2

 TOP
 
  தட_கையான் (3)
கொற்ற வாள் தட_கையான் கூவி கொண்டு இருந்து - சூளாமணி:5 424/2
மாரி அம் தட_கையான் வருக என்று ஒரு - சூளாமணி:5 428/2
வான் அவாம் தட_கையான் மகிழ்ந்து நோக்கினான் - சூளாமணி:7 822/4

 TOP
 
  தடங்கல் (1)
தடங்கல் இன்றி அடு சரமே மிடைந்த தரணி வட்டம் எல்லாம் - சூளாமணி:9 1342/4

 TOP
 
  தடங்கள் (3)
ஏக மா மலையின் நெற்றி இரும் சுனை தடங்கள் எல்லாம் - சூளாமணி:7 761/2
வேய் மருள் உருவ தோளார் வெம் முலை தடங்கள் என்னும் - சூளாமணி:10 1704/1
நாவி நாறும் இளம் கொங்கை தடங்கள் சென்று நணுகியவே - சூளாமணி:10 1751/4

 TOP
 
  தடங்களும் (2)
மென் முலை தடங்களும் விருந்து பட்டவே - சூளாமணி:10 1690/4
செய்யா குழிகளும் சீ நீர் தடங்களும்
 நையா நரகர் இடம் இவை நாறினும் - சூளாமணி:11 1945/2,3

 TOP
 
  தடத்த (1)
கள் முளைத்த தடத்த கழி எலாம் - சூளாமணி:1 24/4

 TOP
 
  தடத்தவே (1)
தண்ணிய தடத்தவே எனினும் தாமரை - சூளாமணி:4 234/1

 TOP
 
  தடத்திடை (3)
சால வாயில்-தாம் எலாம் ஒர் தாமரை தடத்திடை
 நீல மா மலர் குழாம் நிரந்து அலர்ந்த நீரவே - சூளாமணி:6 480/3,4
தாம் மரை தடத்திடை மலர்ந்த சாரல்-வாய் - சூளாமணி:7 748/1
தங்கு ஒளி மணி முத்து ஏந்தும் தடத்திடை இறைஞ்சிற்று அன்றே - சூளாமணி:10 1703/4

 TOP
 
  தடத்தின் (1)
நீர் புனை தடத்தின் உள்ளால் நிலை கொண்டு நெடும் கண் சேப்ப - சூளாமணி:10 1674/2

 TOP
 
  தடத்தின (1)
தம் புலம் தெரிந்து தோன்றும் தடத்தின தலங்கள் எல்லாம் - சூளாமணி:8 855/4

 TOP
 
  தடத்து (6)
கொற்றவன் நெடும்_கணார்-தம் குவி முலை தடத்து மூழ்கி - சூளாமணி:2 69/3
இலை தடத்து ஏங்கும் இரக்கம் உளதே - சூளாமணி:5 288/4
கொங்கு வார் மலர் தடத்து அமர்ந்த கோதைமார்களோடு - சூளாமணி:6 488/1
நீரர மகளிர் கண்டாய் நிறை புனல் தடத்து வாழ்வார் - சூளாமணி:7 760/4
மன்னிய மணி தடத்து ஆம்பல் வாய் குடைந்து - சூளாமணி:8 1063/1
இன் அகில் அமளி மேலால் இளம் முலை தடத்து மூழ்க - சூளாமணி:10 1832/2

 TOP
 
  தடத்தும் (1)
பைய வந்து தாமரையின் பரவை தடத்தும் மாளிகை மேல் - சூளாமணி:9 1478/2

 TOP
 
  தடத்துள் (2)
முள் அரை பசு முளரி அம் தடத்துள்
 இரைத்து எழும் ஒலிசெய் வண்டு இனம் - சூளாமணி:7 580/1,2
பூ மரு தடத்துள் தாழ்ந்து பொன் பொடி புதைய ஆடி - சூளாமணி:10 1704/2

 TOP
 
  தடத்தை (1)
பூம் தடத்தை சுற்றிய பொற்பு உடை கரை மிசை - நாககுமார:2 63/3

 TOP
 
  தடம் (35)
அள் இலை குவளை தடம் மேய்ந்து அசைஇ - சூளாமணி:1 27/1
சங்கம் மேய் தரங்க வேலி தடம் கடல் பொய்கை பூத்த - சூளாமணி:2 37/1
கை முகிழ் முடி தடம் கதழ சேர்த்தினான் - சூளாமணி:4 181/2
சிலை தடம் தோளவர் செம் சாந்து அணிந்த - சூளாமணி:5 288/1
முலை தடம் பாய முரிந்து முட வண்டு - சூளாமணி:5 288/3
தங்கிய தடம் கொள் மார்பன் சயசேனன் அவற்கு தேவி - சூளாமணி:5 353/2
மா இரும் பனி தடம் படிந்து மை அழி - சூளாமணி:5 369/1
தாம மென் குழலார் தடம் கண் எனும் - சூளாமணி:7 615/1
சுற்று வார் முலையார்-தம் துகில் தடம்
 உற்று மூழ்கும் பொழுது முனிவு அவர் - சூளாமணி:7 616/1,2
கோடி மென் துகில் குய்ய தடம் படிந்து - சூளாமணி:7 621/2
வேழத்தின் மருப்பு தடம் வீறுவ - சூளாமணி:7 636/1
இலை தடம் சோலை வேலி இமவந்தம் அடைந்து நீண்ட - சூளாமணி:7 698/1
சிலை தடம் தோளினார்-தம் சிந்துநாடு-அதனை சேர்ந்து - சூளாமணி:7 698/2
மலை தடம் பிளந்து சிந்த மண் புடைபெயர முந்நீர் - சூளாமணி:7 698/3
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப - சூளாமணி:7 703/1
தாளை மூசிய தாமரை தடம் பல அவற்றுள் - சூளாமணி:7 730/2
வழையும் வாழை தடம் காடும் மூடி புடம் - சூளாமணி:7 734/1
கருது வேம் தடம் கையினாய் - சூளாமணி:7 742/4
மை மலர் தடம் கண் நேர் வகுத்து அலர்ந்த வட்டமும் - சூளாமணி:7 789/2
மழை ஆடும் மலை தடம் ஒத்து உளவே - சூளாமணி:7 806/4
பொரிய போகின்ற போலும் பொங்கு அரி தடம் கண் பேதைக்கு - சூளாமணி:8 829/2
இலங்கு மால் வரை இறுவரை தடம் குத்தி இடந்திட இரு பாலும் - சூளாமணி:8 883/3
சந்தன தடம் தாளொடு சார்ந்தன - சூளாமணி:8 892/3
தடம் சிறை வலத்தது கோலி தாம் தமது - சூளாமணி:8 1061/2
தடம் கமழ் சுரமைநாட்டு அரசன் தானையே - சூளாமணி:9 1412/4
தாம் மரை தங்கும் தண் புன வேலி தடம் நீந்தி - சூளாமணி:9 1522/1
தொழுதாற்கு வரம்கொடுக்கும் தடம் கண்ணி துணை முலையின் வளாகம் சூழ - சூளாமணி:9 1537/2
கொங்கு இவரும் கரும் குழலி பெரும் தடம் கண் இரும் குவளை பிணையல் போல - சூளாமணி:10 1822/3
கரும்பு அணி மொழியினார்-தம் கரும் தடம் கண்ணும் வண்டும் - சூளாமணி:11 1864/1
தண் தாமரை மேல் நடந்தான் தடம் தாள் வணங்கி - நீலகேசி:0 3/3
தடம் கொள் செந்தாமரை அடி என்று தலையவே என் தலையவே - நீலகேசி:1 139/4
பூம் தடம் கண் நல்லார் புகுதுக என புகலும் - நீலகேசி:2 171/2
அனைத்துணைய தடம் கடலும் அற கிடந்த பிறந்து உழப்பும் - நீலகேசி:2 183/2
வாள் தடம் கண்ணி நல்லாள் வாக்கு எனும் தூ கயிற்றால் - நீலகேசி:3 265/3
தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல் - நீலகேசி:4 360/2

 TOP
 
  தடம்படு (1)
தடம்படு மாரி தலைத்-தலை நூற - நீலகேசி:1 140/1

 TOP
 
  தடமும் (3)
கண் குளிர்கொள்ள பூக்கும் கடி கய தடமும் காவும் - சூளாமணி:5 264/3
பூ மிடை தடமும் காவும் புக்கவர்க்கு அரணம் ஆகா - சூளாமணி:8 992/2
புள் எழு தடமும் போர் மான் தொழுதியும் மிதுனம் ஆய - சூளாமணி:10 1640/3

 TOP
 
  தடமே (1)
தளையார் தளை ஆர் பொழிலின் தடமே - சூளாமணி:7 746/4

 TOP
 
  தடவி (1)
கூற்றம் என அடவி புடை தடவி உயிர் கோறற்கு - யசோதர:5 264/1

 TOP
 
  தடற்றுள் (1)
குறுகிய தடற்றுள் வாள் போல் கொண்டு இயல் உடம்பின் வேறாய் - யசோதர:1 50/3

 TOP
 
  தடா (1)
தடா முகை அலங்கல்-தன் மேல் தையல் கண் சரிந்த அன்றே - சூளாமணி:10 1823/4

 TOP
 
  தடாய் (1)
சந்து மாவொடு தடாய் இடம் எல்லாம் - சூளாமணி:10 1578/1

 TOP
 
  தடாயின (1)
தாம் துணர்த்த சந்தன தழை தலை தடாயின
 மா துணர் பொதும்பர் வந்து வைக மற்று அது ஊன்றலால் - சூளாமணி:4 135/2,3

 TOP
 
  தடாவி (2)
தங்கிய தவழ் ஒளி தடாவி வில் இட - சூளாமணி:3 88/1
மழைக்கு அரும்பும் கொடி முல்லை மருங்கு ஏற வரம்பு அணைந்து தடாவி நீண்ட - சூளாமணி:10 1815/1

 TOP
 
  தடி (8)
சீர் கெழு விஞ்சையர் செம் தடி நுந்துபு - சூளாமணி:9 1240/3
விரை செலல் இவுளிகள் இடறி வெம் தடி
 நிரை செல இழிந்தது குருதி நீத்தமே - சூளாமணி:9 1250/3,4
பெருகிய குருதியுள் பிறங்கு செம் தடி
 அருகு உடை அளற்றினுள் அழுந்தி பாகமே - சூளாமணி:9 1397/1,2
காய பெரும் தடி காண்-மின் இவை என - சூளாமணி:11 1934/2
தடி விலை வாழ்நர் தடிந்திடப்பட்டும் - சூளாமணி:11 1962/1
கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான் கய புலிக்கு தன் கொடுத்தான் - நீலகேசி:2 205/1
செத்த பொழுதின் அ செம் தடி மென்றிடும் - நீலகேசி:3 255/3
மண்டையாம் மான் தசை மீன் தடி தோன்றிய - நீலகேசி:5 586/3

 TOP
 
  தடிகள் (1)
அரும் தடிகள் ஈரவும் மறம் செய் வாளின் போழவும் - நீலகேசி:4 358/1

 TOP
 
  தடிகளும் (1)
போழும் கண்ணும் தலையும் தடிகளும்
 தாழம் இன்றி இவை தம்-மினோ என - நீலகேசி:2 208/1,2

 TOP
 
  தடித்து (1)
தாம் அரை தடித்து அலர் ததைந்து தோன்றுமே - சூளாமணி:7 748/4

 TOP
 
  தடிதலும் (1)
புண்ணினை தடிதலும் போழ ஆற்றி நிற்றலும் - நீலகேசி:4 352/1

 TOP
 
  தடிந்திடப்பட்டும் (1)
தடி விலை வாழ்நர் தடிந்திடப்பட்டும்
 முடி வலை வாழ்நர் முருக்க முரிந்தும் - சூளாமணி:11 1962/1,2

 TOP
 
  தடிந்து (1)
தன் அவயவம் பல தடிந்து உழல வைத்து - யசோதர:5 293/3

 TOP
 
  தடிப்பது (1)
தடிப்பது அலால் அருள்-தான் உனக்கு உண்டோ - நீலகேசி:4 333/4

 TOP
 
  தடியாலே (1)
கோது கொண்ட வடிவின் தடியாலே
 மோதி வெல்வன் உரை முற்றுற என்றான் - சூளாமணி:10 1573/3,4

 TOP
 
  தடியும் (1)
கண்ணும் தலையும் பிறவும் கரும் தடியும்
 பெண்ணும் கொடுத்து பிறர்க்கே உழந்தாய் முன் - நீலகேசி:5 653/1,2

 TOP
 
  தடுத்த (1)
தாமரை அக இதழ் தடுத்த கண்ணினன் - சூளாமணி:3 75/2

 TOP
 
  தடுத்தனள் (1)
கண்ட நின் கனவின் திட்பம் தடுத்தனள் காக்கும் என்றாள் - யசோதர:2 137/4

 TOP
 
  தடுத்து (1)
தடுத்து வில் உமிழும் செம்பொன் தண்டிகை திரள்கள் தாங்க - சூளாமணி:8 849/1

 TOP
 
  தடுத்தும் (1)
சார்த்தினர் புடைக்கும் தண்டினர் எதிர தாங்கியும் வாங்கியும் தடுத்தும்
 வேர்த்தனர் மெய்யால் வெதும்பினர் மனத்தால் விசும்பினை மயங்கவே திரிந்தார் - சூளாமணி:9 1323/3,4

 TOP
 
  தடுப்ப (1)
புள் இடை தடுப்ப தீய பொய்க்குறி செய்ய கண்டும் - உதயணகுமார:1 47/1

 TOP
 
  தடுமாற்ற (2)
சாதியே மிக்க தடுமாற்ற வெம் துயரம் - நீலகேசி:5 469/1
தடுமாற்ற காழ்ப்பாடும் தாம் உளவே அன்றோ - நீலகேசி:6 694/5

 TOP
 
  தடுமாற்றத்து (1)
மறிந்தான் அகன் தடுமாற்றத்து அகத்து எனின் மாண்பு_உணர்ந்தாய் - நீலகேசி:6 682/3

 TOP
 
  தடுமாற்றம் (3)
முன் எனப்படுவது-தான் முதல் இல்லா தடுமாற்றம்
 அன்னதன்-கண் பெரியனேல் அறம் கொண்டது அவம் ஆகும் - நீலகேசி:2 179/1,2
தோற்றம் வழி என்று சொல்லுதலால் தடுமாற்றம்
 அது இதன் மார்க்கத்து மாண்பு என - நீலகேசி:5 628/1,2
உண்டு எனின் இல்லை அகன் தடுமாற்றம் உலப்பு_இன்மை போல் - நீலகேசி:6 716/4

 TOP
 
  தடுமாற்றமும் (1)
ஆதி_அலாத அகன் தடுமாற்றமும்
 சாதி அறுக்கும் தகையும் இவை என - நீலகேசி:5 572/1,2

 TOP
 
  தடுமாற்று (1)
மறிந்தான் தடுமாற்று அகத்தே மயங்கி - நீலகேசி:6 672/4

 TOP
 
  தடுமாறாய் (1)
தாங்கார் புரண்டு தலை தடுமாறாய் கிடந்து அங்கு - சூளாமணி:9 1472/2

 TOP
 
  தடுமாறின (4)
இலை தடுமாறின பகழி எங்கணும் - சூளாமணி:9 1394/1
சிலை தடுமாறின சிலைத்த தேர் குழாம் - சூளாமணி:9 1394/2
மலை தடுமாறின போல மான்று அரோ - சூளாமணி:9 1394/3
தலை தடுமாறின தட கை வேழமே - சூளாமணி:9 1394/4

 TOP
 
  தடை (1)
சரிந்த காதல் தடை இலதாகவே - யசோதர:1 10/2

 TOP
 
  தண் (80)
தண் சொரி கிரண முத்த தவள நல் குடையின் நீழல் - உதயணகுமார:4 186/3
தண் என் வாய்மொழி தானவன் சொல்லுவான் - உதயணகுமார:5 277/2
தவழும் மா மதி செய் தண் தார் மன்னவன் தகைமை என்னும் - யசோதர:2 98/1
தார் செய் கொன்றை தளித்த தண் தேறல் உண்டு - சூளாமணி:1 26/1
போர்செய் மா இனம் பூ தண் புறணியே - சூளாமணி:1 26/4
தாழ்த்த காயின தண் அவரை கொடி - சூளாமணி:1 30/2
தங்கு வாரிய தண் கடல் நாடு எலாம் - சூளாமணி:1 32/4
தண் நிலா தவழ் மணி தலமும் சார்ந்து அரோ - சூளாமணி:2 42/3
தாழி வாய் குவளையும் தண் என் ஓதியர் - சூளாமணி:2 44/1
தண் நிலா உலகு எலாம் தவழ்ந்து வான் கொள - சூளாமணி:3 71/3
தங்கிய அம் கையன் அடி தண் போதினன் - சூளாமணி:3 78/2
என்றும் நின்று அறாதது ஓர் இளம் தண் பிண்டியும் - சூளாமணி:4 192/2
தாள் உயர் தாமரை திருவும் தண் கதிர் - சூளாமணி:4 195/1
தண் அவிர் நிலா சுடர் தவழும் அ வரைக்-கண் - சூளாமணி:4 213/1
தண் அளி தயங்கு செங்கோல் தாரவர் தவத்தினாலே - சூளாமணி:5 261/2
தண் குளிர்கொள்ளுமேனும் தாம் மிக வெதும்பும் அன்றே - சூளாமணி:5 264/4
தண் சுடர் கடவுள் போல தாரகை குழாங்கள் தாமே - சூளாமணி:5 270/1
புரத்தினை வெல்வது பொன் நகர் பூம் தண்
 இரத்தினபல்லவம் என்பது ஒன்று உண்டே - சூளாமணி:5 285/3,4
வெம் கதிர் பரிதியும் விரைவு தண் பனி - சூளாமணி:5 393/1
தண் நிழல் சுடர் தமனியத்தினால் - சூளாமணி:7 582/1
வெல்லும் வேலவன் விளங்கு தண் அளி - சூளாமணி:7 595/2
தன்னை வென்ற தண் தார் வய வேந்தனை - சூளாமணி:7 624/1
தண் கதிர் வெண்குடையாய் தரல் வேண்டும் இது - சூளாமணி:7 665/3
சாந்தும் தண் தழையும் சுரமங்கையர்க்கு - சூளாமணி:7 752/1
தண் நிலா விரிந்த முல்லை தாது சேர் தளிர் மிடைந்து - சூளாமணி:7 791/1
சாரல் மேகம் நீர் முதிர்ந்து தண் தளி துளித்தலால் - சூளாமணி:7 799/2
தாங்கு நீர் ஒளியோடு ஒன்றி தண் அளி தயங்க நின்றான் - சூளாமணி:8 837/4
மூரி தண் சுடர் வெண் முத்தின் பரூஉ திரள் முயங்கி ஞால - சூளாமணி:8 848/3
வேரி தண் துவலை கால மாலைகள் விசித்த அன்றே - சூளாமணி:8 848/4
பொழிந்த தண் சுடர ஆகி பொலம் தொடர் புலம்ப தூங்கி - சூளாமணி:8 853/3
தண் தேன் காணீர் உம் தளிர் மேனி நாற்றத்தால் - சூளாமணி:8 1120/3
தண் தார் ஈன்று செம் தளிர் ஏந்தி தழல் பூத்த - சூளாமணி:8 1125/1
தளி தயங்கு தண் மது - சூளாமணி:9 1372/1
வெய்ய சுடரோன் தண் கதிரோன் என ஈங்கு இவர்கள் மதில் இயங்கார் - சூளாமணி:9 1478/1
தாம் மரை தங்கும் தண் புன வேலி தடம் நீந்தி - சூளாமணி:9 1522/1
தாமரை தங்கும் தண் புனல் நல் நாட்டகம் எய்தி - சூளாமணி:9 1522/2
தாம் அரை தங்கும் தண் சுடர் ஒண் பொன் கலை நல்லார் - சூளாமணி:9 1522/3
தாமரை தங்கும் தண் புகழ் பாட தகை பெற்றான் - சூளாமணி:9 1522/4
மாலை தண் கேழ் மா மதி போலும் வளர் சோதி - சூளாமணி:9 1523/1
மாலை தண் கேழ் மா மணி முத்த குடை நீழல் - சூளாமணி:9 1523/2
மாலை தண் கேழ் வண் புனல் நாடார் மகிழ்வு எய்தும் - சூளாமணி:9 1523/3
மால் ஐ தண் கேழ் மால் கடல் வட்டம் வளாயிற்றே - சூளாமணி:9 1523/4
மை ஆர் பொய்கை தண் புனல் நாடன் வரலோடும் - சூளாமணி:9 1524/2
தாமரை நாறும் தண் பணை எல்லாம் மகிழ் நாற - சூளாமணி:9 1526/1
நீர் மேக முத்தின் நெடும் தண் குடை கீழ் நிழல் துளும்பும் நேமி தாங்கும் - சூளாமணி:9 1530/3
வெம்பு அரிய தண் சாரல் வேரூரி அ கொழுந்து - சூளாமணி:10 1653/1
தங்கு ஒளி பாய்ந்து உள் எறித்த தண் காந்தம் மா மணி - சூளாமணி:10 1654/2
தண் நிற தண் கழுநீரின் நெய்தலின் - சூளாமணி:10 1689/1
தண் நிற தண் கழுநீரின் நெய்தலின் - சூளாமணி:10 1689/1
தண் நறும் தமனக கொழுந்தும் சார்த்திய - சூளாமணி:10 1689/3
தண் நறும் குவளை தாம் எறித்த தாமமும் - சூளாமணி:10 1691/2
தங்கிய பொழுதில் தாழ்ந்து தண் கதிர் மதியம் தானே - சூளாமணி:10 1706/3
தண் கதிர் தமனிய பாவை போல்வது ஓர் - சூளாமணி:10 1730/3
தண் தார் மார்பன்-தன் மகன் நல் மா மணியே போல் - சூளாமணி:10 1738/2
தண் கமழ் போதில் தாமரை ஆளும் தகை வாழ்த்த - சூளாமணி:10 1739/2
விண் கவர் சோதி தண் கதிரோன் போல் விரிவு எய்தி - சூளாமணி:10 1739/3
மண் கவர் சோதி தண் கதிர்_வண்ணன் வளர்கின்றான் - சூளாமணி:10 1739/4
தாது ஆர் பூவின் தண் தவிசு ஏறி தவழ்கின்றான் - சூளாமணி:10 1741/4
தண் என் செல்கை பொன் உருள் வாங்கி தளர்கின்றான் - சூளாமணி:10 1742/4
வீழ்க தண் புனல் பயிர் விளைக மா நிலம் - சூளாமணி:10 1764/3
தண் சுடர் தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும் - சூளாமணி:10 1772/3
வாரி தண் கதிர் மணி முத்தம் மாலையும் - சூளாமணி:10 1780/1
வேரி தண் பிணையலும் மிடையப்பட்டவே - சூளாமணி:10 1780/4
சொரி மலர் தண் மலர் அணிந்த சோலை சூழ் சூரியத்தார் கோமான் தோலா - சூளாமணி:10 1812/1
புரி மலர் தண் வரை அகலம் புணராதார் புண்ணியங்கள் புணராதாரே - சூளாமணி:10 1812/4
தண் சுடரோன் வழி மருகன் தென்மலை மேல் சந்தனமும் செம்பொன் ஆரத்து - சூளாமணி:10 1814/3
இழைக்கு அரும்பும் இளம் முலையாய் எரி கதிரோன் வழி மருகன் இவன் நீர் ஈர்ம் தண்
 தழை கரும்பின் முருகு உயிர்க்கும் தார் அகலம் சார்ந்தவர்கள் தவஞ்செய்தாரே - சூளாமணி:10 1815/3,4
பூம் தளவம் கமழ் சாரல் பொன் அறை சூழ் தண் சிலம்பன் அன்றே பொன்னே - சூளாமணி:10 1818/2
சந்தனம் செறிந்தன செப்பும் தண் புகை - சூளாமணி:11 1885/1
தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் - சூளாமணி:11 1910/3
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ - சூளாமணி:11 1911/3
தண் கமழ் தார் மன்ன தாயர் வளர்ப்புழி - சூளாமணி:11 1966/3
ஈர்ம் தண் கமழ் நறும் தாரோய் இடர் பல - சூளாமணி:11 1986/3
தண் தாமரை மேல் நடந்தான் தடம் தாள் வணங்கி - நீலகேசி:0 3/3
தாமம் சாந்து தண் மலர் இன்ன பல கொண்டு துணை சால் - நீலகேசி:1 59/3
கொல்லை முல்லை பைம் கோங்கு குருந்தம் கோடல் தண் குரவம் - நீலகேசி:2 150/1
விரி கொள் தண் தளிர் பிண்டி மர நிழல் இருந்து இரு_வினையும் - நீலகேசி:2 156/3
தண் தழைய பொழில் நாவல் சாகை நட்டு உரைபெறா - நீலகேசி:2 164/3
புளி பொறி ஆடி நிழல் தண் மதி இன்ன - நீலகேசி:5 606/1
தண் மதி கெட்டு அதன் சாயை உடன் பெறல் - நீலகேசி:5 608/1

 TOP
 
  தண்டத்தன் (1)
கோசு_இல் தண்டத்தன் ஆய்விடின் கொற்றவன் - சூளாமணி:7 625/2

 TOP
 
  தண்டத்தனாய் (1)
ஆசு_இல் தண்டத்தனாய் இனிது ஆளுமே - சூளாமணி:7 625/4

 TOP
 
  தண்டம் (2)
ஆடவர் கூடி ஓடி அயில் குந்தம் தண்டம் ஏந்தி - உதயணகுமார:1 88/3
தண்டம் ஆற்றுநர் தாம் இலையால் சிறிது - சூளாமணி:5 335/2

 TOP
 
  தண்டாது (1)
தண்டாது அவனொடு தாக்கு என சொல்லி - நீலகேசி:4 460/4

 TOP
 
  தண்டிகள்-தம்மொடும் (1)
தண்டிகள்-தம்மொடும் சார்த்தினை கொள் நீ - சூளாமணி:11 1954/4

 TOP
 
  தண்டிகை (1)
தடுத்து வில் உமிழும் செம்பொன் தண்டிகை திரள்கள் தாங்க - சூளாமணி:8 849/1

 TOP
 
  தண்டியாய் (1)
தண்டியாய் கழியாது தவம்செய்தல் உறுதியேல் - நீலகேசி:4 282/3

 TOP
 
  தண்டினது (1)
தண்டினது ஒலியும் தங்கள் ஆர்ப்பு இசையும் தயங்கு தார் ஆரமும் விரவி - சூளாமணி:9 1324/2

 TOP
 
  தண்டினர் (1)
சார்த்தினர் புடைக்கும் தண்டினர் எதிர தாங்கியும் வாங்கியும் தடுத்தும் - சூளாமணி:9 1323/3

 TOP
 
  தண்டினன் (1)
தண்டினன் கழலன் தமனிய தாரான் சார்ந்தனன் சார்தலும் அவனை - சூளாமணி:9 1319/2

 TOP
 
  தண்டினால் (1)
மாடு அடைந்து எதிர்ந்து தம் வயிர தண்டினால்
 பீடு அடைந்தவர் பிடர் புடைப்ப ஆனையின் - சூளாமணி:9 1398/1,2

 TOP
 
  தண்டு (4)
மாம்பழ குவைகளும் மது_தண்டு ஈட்டமும் - சூளாமணி:2 49/3
மாசு_இல் தண்டு அன்ன தோள் மன்ன மன்னிய - சூளாமணி:7 625/1
குன்றினும் பெரியான் கூற்றினும் வெய்யோன் கொண்டனன் தண்டு கை வலித்தே - சூளாமணி:9 1321/4
சக்கரம் தண்டு வாள் சங்கு வில் குடை - சூளாமணி:9 1502/1

 TOP
 
  தண்டுலம் (1)
தரு மணல் மணி முத்தாக தண்டுலம் இயற்றி கான் யாற்று - சூளாமணி:10 1830/1

 TOP
 
  தண்டோடு (1)
ஆண்டுற இரைந்து வேகித்து அழல்கின்ற மதுவின் தண்டோடு
 ஈண்டி நின்று இன வண்டு ஆர்க்கும் இன் சுவை நறவின் சாதி - சூளாமணி:8 920/1,2

 TOP
 
  தண்ணவ (1)
ஏறு கொண்ட கோவலர் ஏந்து தண்ணவ குரல் - சூளாமணி:7 796/1

 TOP
 
  தண்ணிது (1)
துன்னும் திங்கள் பனி சுடர் தண்ணிது
 என்னும் இத்துணையும் அறியான் களித்து - சூளாமணி:7 619/2,3

 TOP
 
  தண்ணிய (3)
தண்ணிய தடத்தவே எனினும் தாமரை - சூளாமணி:4 234/1
தண்ணிய தன்மை நீங்கா சந்தன சாதி போல - சூளாமணி:5 262/2
தண்ணிய மலரும் தாம மாலையும் சதங்கை-தம்மோடு - சூளாமணி:8 922/2

 TOP
 
  தண்ணியன் (1)
தண்ணியன் வெய்யன் அம் தானை மன்னனே - சூளாமணி:2 52/4

 TOP
 
  தண்ணீர் (1)
சாவ நலிந்திடும் தண்ணீர் பிணி பெரிது - சூளாமணி:11 1941/1

 TOP
 
  தண்ணீருக்கு (1)
தாதின நாற்றம் தண்ணீருக்கு சொல்லுதி - நீலகேசி:5 622/2

 TOP
 
  தண்ணென் (2)
வெய்யவாய் தண்ணென் நீலம் விரிந்து என விலங்கி நீண்ட - சூளாமணி:7 673/3
தண்ணென் மா மழையினால் தாம் அழிந்து உழல்பவும் - நீலகேசி:1 104/1

 TOP
 
  தண்பணை (1)
தீம் குரல் மழலையால் சிலம்பும் தண்பணை
 வீங்கு இள முலையவர் மெல் என் சீறடி - சூளாமணி:1 9/2,3

 TOP
 
  தண்மை (1)
துணி மலர்ந்து உமிழ்தரும் தண்மை தோற்றமும் - சூளாமணி:12 2074/2

 TOP
 
  தண்மையையே (1)
சலம் ஆயது தண்மையையே முதல் ஆம் - நீலகேசி:6 675/4

 TOP
 
  தணத்தும் (1)
தன்னை நாமும் ஓர் தகைமையில் தணத்தும் என்று இருப்பார் - சூளாமணி:6 462/2

 TOP
 
  தணந்து (1)
தணந்து ஒளி விடாத வெண் தாமரை ததைந்து அனையது ஒன்றே - சூளாமணி:7 758/4

 TOP
 
  தணப்பு (1)
தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தணப்பு_இல் கேள்வியார் - சூளாமணி:5 239/2

 TOP
 
  தணப்பு_இல் (1)
தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தணப்பு_இல் கேள்வியார் - சூளாமணி:5 239/2

 TOP
 
  தணி (2)
தணி வரை இலாத செய்கை தத்தமக்கு இயன்ற கோயில் - சூளாமணி:9 1545/3
கூடுமோ தணி கோதையாய் - சூளாமணி:10 1618/2

 TOP
 
  தணிக்க (1)
காண் தக்காய் என் செய் கரு_வினை தணிக்க என பணிந்தாள் - நீலகேசி:1 62/3

 TOP
 
  தணிக (1)
சீற்றம் தீர்ந்து என் செய் கரு_வினை தணிக என பணிந்தாள் - நீலகேசி:1 57/3

 TOP
 
  தணிப்பான் (1)
வேதனை தணிப்பான் வினை வீட்டிற்கும் - நீலகேசி:3 246/3

 TOP
 
  தணிய (1)
இன்று எனது பிழை தணிய என் தலை அரிந்து - யசோதர:5 280/3

 TOP
 
  தணியும் (1)
தானவர் குருதி மாந்தி தம் பசி தணியும் என்பார் - சூளாமணி:9 1193/4

 TOP
 
  தணிவு (1)
தணிவு_இல் சீர் யூகியோடு சார் உருமண்ணுவாவும் - உதயணகுமார:1 28/3

 TOP
 
  தணிவு_இல் (1)
தணிவு_இல் சீர் யூகியோடு சார் உருமண்ணுவாவும் - உதயணகுமார:1 28/3

 TOP
 
  தத்த (1)
பண்புறு நல் தவத்தின் பர முனி தத்த நாமர் - நாககுமார:5 147/3

 TOP
 
  தத்தம் (10)
ஆவி கொண்டு இவளை கைவிட்டு அகலுமோ என்று தத்தம்
 பூவையும் கிளியும் கொண்டு புலம்பின பொழில்கள் எல்லாம் - சூளாமணி:4 167/3,4
திருந்திய இரண்டும் தத்தம் செய்கையில் திரியும் ஆயின் - சூளாமணி:5 271/3
ஏ எனாமுன் இங்கு அழித்தனன் இவன் என தத்தம்
 வாயின் மேல் விரல் வைத்து நின்று அமரர்கள் மருண்டார் - சூளாமணி:7 724/3,4
தூண் தொழ வளர்த்த தத்தம் தோள்களை நோக்குகிற்பார் - சூளாமணி:9 1162/4
கன்னியர் எய்து தத்தம் கடி நகர் காவல் கொண்டார் - சூளாமணி:9 1542/4
ஆலையின் கரும்பின் இன் சொல் அணங்கு_அனார் அவிழ தத்தம்
 கோல மென் துகில்கள் தாங்கி குழை முகம் சுடர கோட்டி - சூளாமணி:10 1679/2,3
புனை அவிர் சுடர் ஒளியார் புகழ்ந்து தத்தம் இடம் புக்கார் - சூளாமணி:12 2126/4
புற்கலம் ஆய முதற்பொருள் தத்தம் உள் புல்லினவாய் - நீலகேசி:4 394/1
தத்தம் நிமித்தம் தலைப்பெய்து தம் காரியம்மா - நீலகேசி:4 421/1
மறுதலை தத்தம் உள் ஆக்கி மயக்கமும் செய்தமையால் - நீலகேசி:9 835/1

 TOP
 
  தத்தமக்கு (2)
அரும் கல பெரும் தெய்வம் அவையும் தத்தமக்கு
 ஒருங்கு செய் வள நகர் அடைந்த ஒண் சிறை - சூளாமணி:9 1505/1,2
தணி வரை இலாத செய்கை தத்தமக்கு இயன்ற கோயில் - சூளாமணி:9 1545/3

 TOP
 
  தத்தமது (2)
அவண் ஒத்த தத்தமது விதி வகையாம் அதிபதியே - சூளாமணி:11 2061/4
ஒன்பதும் தத்தமது உண்மையால் பல - நீலகேசி:8 801/1

 TOP
 
  தத்தமுள் (2)
மன்னும் அ நான்கும் மறுதலை தத்தமுள் ஆதலினால் - நீலகேசி:5 501/3
குன்றி தத்தமுள் யாவையும் கூடுமேல் - நீலகேசி:10 878/3

 TOP
 
  தத்தி (1)
தத்தி மஞ்ஞை தரைப்பட வீழ்ந்ததே - யசோதர:3 173/4

 TOP
 
  தத்து (1)
பொன் தத்து ஆர் கவரி வேய்ந்து பொருகின்ற புரவி எல்லாம் - சூளாமணி:8 915/4

 TOP
 
  தத்துவ (2)
தன் நிலைக்கு அமைந்த தத்துவ ஞானத்தான் - உதயணகுமார:2 148/1
தத்துவ முனி உளன் நாம் இனி சார்வோம் - உதயணகுமார:2 149/4

 TOP
 
  தத்துவங்கள் (1)
மறித்து அறி தத்துவங்கள் வரிசையின் ஏழது ஆமே - உதயணகுமார:6 332/4

 TOP
 
  தத்துவத்தை (2)
தக்கிலவே அறியாதன சொல்லுதல் தத்துவத்தை
 இ கலியாளர் உரைத்தவும் ஏதம் எனாய் பிறவோ - நீலகேசி:6 681/3,4
சாயினும் தத்துவத்தை சாராதாய் அன்றோ - நீலகேசி:6 694/4

 TOP
 
  தத்துவதரிசியது (1)
தாமம் தாழ்தர நாற்றி தத்துவதரிசியது உருவே - நீலகேசி:2 153/2

 TOP
 
  தத்துவதரிசியை (1)
தாதையை தலைவனை தத்துவதரிசியை தவ நெறியின் - நீலகேசி:4 448/3

 TOP
 
  தத்துவம் (16)
தரும தத்துவம் சன முனிவர்க்கு உரை - நாககுமார:1 24/3
சண்ட கோபி தகவு_இலி தத்துவம்
 கொண்ட கேள்வியும் கூர் அறிவும் இலா - யசோதர:1 18/1,2
தத்துவம் தேறியவன் செய்த தானங்கள் - சூளாமணி:11 2000/2
தான் அடையா வினை ஆம் என்றல் தத்துவம்
 தீனிடை நீ பட்ட தீ செய்கை என்னோ - நீலகேசி:4 335/3,4
தயாச்செய்கை தீது என்னும் தத்துவம் கண்டாய் - நீலகேசி:4 364/2
தத்துவம் இவை-தாம் என தமர்களுக்கு உரைக்கும் - நீலகேசி:5 479/1
தாக்கிய போழ்தே அறிதலும் தத்துவம் ஆம் என்றியால் - நீலகேசி:5 515/2
தத்துவம் ஆய சந்தானம் உளது எனின் - நீலகேசி:5 612/3
தாழ்ச்சி மனத்தால் இது தத்துவம் என்றனனா - நீலகேசி:6 727/4
தையல் மடவரல் தத்துவம் இல் என - நீலகேசி:7 738/2
தத்துவம் சொல்லும் தலைமகன் ஆகிய - நீலகேசி:7 741/2
தகுதி இன்று அத்த நின் தத்துவம் என்ன - நீலகேசி:7 761/4
செப்பினள் தத்துவம் சே அரி கண்ணாள் - நீலகேசி:7 777/4
தந்து இவை அல்லது தத்துவம் இல் என்ற - நீலகேசி:7 782/2
தத்துவம் இவை என தலையும் தூக்கினாட்கு - நீலகேசி:8 789/1
நில் அப்பா இனி நீ கண்ட தத்துவம்
 சொல்லற்பாலை இங்கு என்னலும் சொல்லுவான் - நீலகேசி:10 855/1,2

 TOP
 
  தத்துவம்-தனை (1)
பெறுதலை என்னை-கொல் தத்துவம்-தனை அன்று பேறும் உண்டே - நீலகேசி:9 835/2

 TOP
 
  தத்துவம்-தான் (1)
தான் கெடும் அளவு எல்லாம் நினைந்து உரைத்த தத்துவம்-தான்
 மான் கடியும் நோக்கினாய் வழி அற கெட்டு ஒழிவதோ - நீலகேசி:2 181/3,4

 TOP
 
  தத்துவம்மே (1)
தான் நற்கு உணர்தல் இதுவாம் அதன் தத்துவம்மே - நீலகேசி:1 117/4

 TOP
 
  தத்துவமா (4)
தறையகத்து பிறப்பு உரைத்தால் தத்துவமா கொள்வாமோ - நீலகேசி:2 198/4
தானத்தின் உண்மை இது தத்துவமா கொள் என்றாள் - நீலகேசி:4 417/4
தத்துவமா கொள் தளிர்_இயலாயே - நீலகேசி:5 573/4
தங்கின என்னும் சொல் தத்துவமா கொண்ட - நீலகேசி:5 583/3

 TOP
 
  தத்துவமாம் (2)
தந்துரைத்த தலைவன் நூல் தத்துவமாம் ஆகவே - நீலகேசி:4 291/3
சாவ சொல்லுவ தத்துவமாம் பிற - நீலகேசி:5 538/3

 TOP
 
  தத்துவமும் (1)
சங்கம்-தாம் அல்லவேல் தத்துவமும் தலைப்பட்டாய் - நீலகேசி:2 194/4

 TOP
 
  தத்துவமே (1)
தான் அடைந்தால் தனு ஆம் இது வாமதன் தத்துவமே - நீலகேசி:6 684/4

 TOP
 
  தத்துவமோ (2)
தாது உரித்தாம் கேடு_இன்மை என்பது நுன் தத்துவமோ
 போது உரைத்த ஓடு நீர் போல் உடம்பு பொன்றிடினும் - நீலகேசி:2 202/2,3
சா புண்பட்டேன் என்று சாற்றுவது உன் தத்துவமோ - நீலகேசி:4 303/4

 TOP
 
  தத்துவர் (1)
தத்துவரே நின்று தத்துவர் எனப்படும் தன்மையினார் - நீலகேசி:9 852/4

 TOP
 
  தத்துவரே (1)
தத்துவரே நின்று தத்துவர் எனப்படும் தன்மையினார் - நீலகேசி:9 852/4

 TOP
 
  தத்துவன் (1)
தத்துவன் இன்பன் அபேதன் அலேபகன் - நீலகேசி:7 736/2

 TOP
 
  தத்தை (6)
ஏகுக செவ்வி தத்தை எழில் மனைக்கு எழுக என்றான் - உதயணகுமார:4 200/4
தோராத அழகி தத்தை தோழி விச்வலேகை வந்தாள் - உதயணகுமார:4 225/4
பேர்_இசை தத்தை ஆயம் பெரும் குழாத்து இனிதின் நோக்காள் - உதயணகுமார:4 227/4
துடி இடை தத்தை கேட்டு தோற்றிய சீற்றத்தானாள் - உதயணகுமார:4 238/4
துன் இருள் நீங்கி காலை தூ மலர் கொண்டு தத்தை
 மன்னவன் அடி வணங்க மனம் மகிழ்வு இன்றி நின்ற - உதயணகுமார:4 239/1,2
முற்று இழை மாலை தத்தை முனிவு_இல் சீர் மயற்கையானாள் - உதயணகுமார:5 242/4

 TOP
 
  தத்தை-தன்னை (2)
ஒள் இதழ் தத்தை-தன்னை உள்ளியே துயிலல்செய்ய - உதயணகுமார:4 191/2
தீங்கு உறு தத்தை-தன்னை சீருடன் வணங்கி போந்து - உதயணகுமார:4 230/3

 TOP
 
  தத்தை-பால் (1)
ஆங்கு ஒரு காரணத்தில் தத்தை-பால் வந்திருந்தாள் - உதயணகுமார:4 230/1

 TOP
 
  ததர்ந்து (1)
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம் - சூளாமணி:10 1705/2

 TOP
 
  ததாகதற்கு (1)
தாது உக்க நின்றும் அவை போக்கும் ததாகதற்கு என்று - நீலகேசி:4 423/3

 TOP
 
  ததும்ப (2)
சந்தன துளி தலை ததும்ப சாந்து அளைந்து - சூளாமணி:5 370/1
தழு மலர் கோதை நல்லார் பலாண்டு இசை ததும்ப வாழ்த்த - சூளாமணி:8 967/3

 TOP
 
  ததை (5)
இணர் ததை பொழிலின் உள்ளால் இசோமதி என்னும் மன்னன் - யசோதர:4 227/1
வணர் ததை குழலி புட்பாவலி எனும் துணைவியோடு - யசோதர:4 227/2
வணர் ததை வல்லி புல்லி வளர் இளம் பிண்டி வண்டு ஆர் - யசோதர:4 227/3
இணர் ததை தவிசின் ஏறி இனிதினின் அமர்ந்திருந்தான் - யசோதர:4 227/4
அருள் ததை_இலன் நலிந்து உண்ண ஆழ்பவன் - சூளாமணி:12 2077/2

 TOP
 
  ததை_இலன் (1)
அருள் ததை_இலன் நலிந்து உண்ண ஆழ்பவன் - சூளாமணி:12 2077/2

 TOP
 
  ததைந்த (1)
தவழும் மென் முலை புல்ல ததைந்த தார் - சூளாமணி:4 122/3

 TOP
 
  ததைந்தனவே (1)
தாம் தளிர் மென் முருக்கு இனிய தாதோடு ததைந்தனவே - சூளாமணி:4 176/4

 TOP
 
  ததைந்து (4)
தாம் அரை தடித்து அலர் ததைந்து தோன்றுமே - சூளாமணி:7 748/4
தா_இல் பூம் துகளொடு ததைந்து தோன்றுவ - சூளாமணி:7 756/2
தணந்து ஒளி விடாத வெண் தாமரை ததைந்து அனையது ஒன்றே - சூளாமணி:7 758/4
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி - சூளாமணி:10 1811/1

 TOP
 
  தந்த (13)
போரினில் நிற்கல் ஆற்றாம் பொய்யினில் தந்த மைந்தன் - உதயணகுமார:1 93/1
நிலம் மிக கடந்தது என்ன நீர்மையில் தந்த தெய்வம் - உதயணகுமார:1 113/2
தந்த தான் பிரிதலை கருத்து எணி - உதயணகுமார:5 301/2
திரு_உடை அடிகள் தந்த திரு_அற பயனும் தேறி - யசோதர:1 46/3
ஆங்கு அவள் அணைந்த போழ்தின் ஐங்கணை குரிசில் தந்த
 பூம் கணை மாரி வெள்ளம் பொருது வந்து அலைப்ப புல்லி - யசோதர:2 91/1,2
பீடு உடை அயனார் தந்த பெரு_மகள் இவள் என்று உள்ளே - யசோதர:2 110/3
தந்தையும் தந்த தாயும் ஆகிய தழுவு காதல் - யசோதர:5 304/1
அணி கலம் பரிந்து நங்கை அணி மருள் உருவம் தந்த
 மணி மருள் முறுவல் செவ்வாய் மாதவசேனைக்கு ஈந்து - சூளாமணி:8 1008/1,2
அங்கு ஒலி விசும்பினவர் தந்த அணி சேர்த்தி - சூளாமணி:8 1093/2
ஆழி தேர் ஒன்று ஏறி அலை கடலின் நடு ஓட்டி அமரர் தந்த
 மாழை தேர் மருங்கு அறா மணி முடியும் அணிகலமும் திறையா வவ்வி - சூளாமணி:10 1804/1,2
பல குடை பணிய செல்லும் பண்பு இது நமக்கு தந்த
 நலன் உடைத்து அளிய நங்கள் நல்_வினை தெய்வம் அன்றே - சூளாமணி:11 1843/3,4
கடி மகர கடல் கடந்து கலம் தந்த நலம் என்றாள் - நீலகேசி:4 268/4
புழு வாழ்க என்று புனல் மழை தந்த புகழ்_உள்ளீர் - நீலகேசி:5 563/4

 TOP
 
  தந்தது (1)
தேன் ஒடுங்கும் குழலாட்கு தேவர் மன்னும் தந்தது
 ஊன் உடம்பு என்னில் உதிரமாம் உயிர் என்னின் - நீலகேசி:1 37/2,3

 TOP
 
  தந்தம் (2)
தந்தம் வினை என்று நமர் பிறர் எனவும் நினையார் - யசோதர:5 271/3
கந்தம் ஆவன காக தந்தம் என - நீலகேசி:5 551/1

 TOP
 
  தந்தனள் (1)
சந்திரமதி ஒரு தனயன் தந்தனள்
 எம் துயர் களைபவன் எசோதரன் என - யசோதர:2 76/2,3

 TOP
 
  தந்தனன் (1)
தன் மகள் ஒருத்தி-தன்னை தந்தனன் போகும் என்றான் - சூளாமணி:3 107/4

 TOP
 
  தந்தாய் (1)
பெய்து தந்தாய் பிழைத்தேற்கு இனிதா ஓர் பிராயச்சித்தம் பெரியோய் அருள் என்ன - நீலகேசி:1 148/3

 TOP
 
  தந்தி (1)
தந்தி மேல் மாதர் கூட தோழனும் தானும் ஏறி - நாககுமார:3 86/2

 TOP
 
  தந்திட (1)
வினையின் ஆகிய வெம் துயர் தந்திட
 தனையன் மாளிகை தன் உளம் நோக முன் - யசோதர:3 204/2,3

 TOP
 
  தந்திர (2)
தந்திர நோன்பு ஒளி தவழ தையலாள் - சூளாமணி:4 211/2
தந்திர கிழவர்கள் தாங்க செல்லுமே - சூளாமணி:4 237/4

 TOP
 
  தந்திரக்கு (1)
தந்திரக்கு உமக்கு தான் இறையாம் என - உதயணகுமார:1 78/4

 TOP
 
  தந்திரம் (6)
தந்திரம் அறிந்து சூழ்வான் சூழ்ச்சி சார்ந்து அமையல் வேண்டும் - சூளாமணி:5 252/2
தந்திரம் தப்பினால் போல் தன்னையே தபுக்கும் அன்றே - சூளாமணி:5 252/4
தந்திரம் தழுவி செங்கோல் தளர்வு_இலன் தரித்தல் என்றான் - சூளாமணி:5 272/4
தந்திரம் துறந்து நோற்று மறைந்த சாசாரம் என்னும் - சூளாமணி:5 354/2
தந்திரம் சான்ற தவத்திற்கு அரசனும் - சூளாமணி:11 1919/3
தந்திரம் ஆவன தாம் இடை தோன்றுவ - நீலகேசி:7 755/1

 TOP
 
  தந்தீக (1)
ஏட சண்ட கரும தந்தீக என - யசோதர:1 22/3

 TOP
 
  தந்து (16)
தந்து கொல்க என மன்னவன் சாற்றினான் - யசோதர:3 181/4
சண்டகன்மியை தந்து வளர்க்க என - யசோதர:3 224/2
தருவது சுர_கதி தந்து பின்னரும் - யசோதர:5 329/2
முறையில் தந்து முகமன் மொழிந்து எதிர் - சூளாமணி:7 648/3
நாளின் உம் திறை நுமக்கு உவப்ப தந்து நாடு - சூளாமணி:7 685/1
காளை-தன் உயிரினோடும் கன்னியை கொணர்ந்து தந்து
 தாளிலே இட்ட பின்றை தவிர்க நின் சீற்றம் என்றான் - சூளாமணி:9 1168/3,4
தங்கு நீர் எனையவும் தந்து தாமரை - சூளாமணி:9 1495/2
தந்து தாது பொழியும் பொழில் தானே - சூளாமணி:10 1578/4
மண்ணக வளாகத்து உள்ள மன்னரால் மண்ணு நீர் தந்து
 எண் அகன் புகழினாரை எழில் ஒளி துளும்ப ஆட்டி - சூளாமணி:10 1829/2,3
அணி முடி அமரர் தந்து ஆற்ற பாற்கடல் - சூளாமணி:12 2097/1
தந்து உரைப்பின் எரி நுதி போல் தாம் கேடு நிகழ்வு என்றாள் - நீலகேசி:2 177/4
தன்னை தந்து எனை கொண்டு தான் சென்றான் எனல் அன்றோ - நீலகேசி:2 195/4
தந்து உரைத்த தலை மழி ஆதிய - நீலகேசி:4 318/3
தந்து இங்கு உரைத்த உரை-தானும் கெடுக என்றான் - நீலகேசி:4 400/3
தந்து இவை அல்லது தத்துவம் இல் என்ற - நீலகேசி:7 782/2
சாதிக்-கண் பயவா தவ பயம் தரும் என தந்து உரைப்ப - நீலகேசி:9 834/1

 TOP
 
  தந்துரைத்த (1)
தந்துரைத்த தலைவன் நூல் தத்துவமாம் ஆகவே - நீலகேசி:4 291/3

 TOP
 
  தந்தே (1)
இட்டு இடை மாதை தந்தே இன்புற புணர்ந்தான் அன்றே - உதயணகுமார:5 257/4

 TOP
 
  தந்தேம் (1)
புனைந்து நீ சொல்லும் வீடும் போக உண்டாக தந்தேம்
 நினைந்து நாம் காணில் எல்லாம் நின்றது ஒன்று இல்லை என்றால் - நீலகேசி:3 262/1,2

 TOP
 
  தந்தை (11)
பிரிந்த நல் புதல்வர் வந்து பெற்ற தன் தந்தை பாதம் - உதயணகுமார:1 98/1
ஏதம்_இல் தந்தை எய்திய நாமமும் - உதயணகுமார:5 269/3
தந்தை என் முதல் தாம் அறிந்து இங்கு உரை - உதயணகுமார:5 270/1
தந்தை_தாய் பதம் தான் பணிந்த பின் - உதயணகுமார:5 298/1
தந்தை மேல் மிகும் தளர்வு_இல் காதலால் - உதயணகுமார:5 301/1
சூதினில் துடங்கி நல் சுதனும் தந்தை அன்பினில் - நாககுமார:2 71/3
தங்கள் ஊர் நாமமும் தந்தை_தாய் பேர் உரைத்து - நாககுமார:3 88/3
உன்னுடை தந்தை உன்னை உடன் கொண்டு வருக என்றான் - நாககுமார:5 153/4
இன்னும் ஈது ஐய கேட்க இசோமதி தந்தை ஆய - யசோதர:4 250/1
தந்தை தாய் என்று இவர் கொடுப்பின் தையலார் - சூளாமணி:4 231/2
புக்கு இடம் கொண்டு அடங்குதலே போலவும் தந்தை தாய் - நீலகேசி:4 310/2

 TOP
 
  தந்தை-தானும் (1)
மற்று அவள் தந்தை-தானும் மா முனி ஆகி நிற்கும் - உதயணகுமார:1 14/1

 TOP
 
  தந்தை-பால் (1)
தஞ்சமான தன் தந்தை-பால் சென்றான் - உதயணகுமார:5 296/4

 TOP
 
  தந்தை_தாய் (2)
தந்தை_தாய் பதம் தான் பணிந்த பின் - உதயணகுமார:5 298/1
தங்கள் ஊர் நாமமும் தந்தை_தாய் பேர் உரைத்து - நாககுமார:3 88/3

 TOP
 
  தந்தையாம் (1)
கதிர் வேல் வத்தவன் காதல் நல் தந்தையாம்
 எதிர்வரும் பிறப்பு எறிகின்ற மா முனி - உதயணகுமார:5 268/2,3

 TOP
 
  தந்தையால் (1)
தந்தையால் அமைச்சன் சொல்ல தானும் தன் தாய்க்கு உரைத்து - நாககுமார:3 86/1

 TOP
 
  தந்தையும் (1)
தந்தையும் தந்த தாயும் ஆகிய தழுவு காதல் - யசோதர:5 304/1

 TOP
 
  தந்தையை (2)
அவனும் வந்து தந்தையை அடி_இணை வணங்கினான் - உதயணகுமார:6 355/1
வரதிரட்சகன் எமர் தந்தையை மருகனுக்கு - நாககுமார:4 137/3

 TOP
 
  தப்பி (1)
தான் பட்டான் தள வீரன் தப்பி ஓடு அவன் அருகே - நீலகேசி:2 197/2

 TOP
 
  தப்பினால் (1)
தந்திரம் தப்பினால் போல் தன்னையே தபுக்கும் அன்றே - சூளாமணி:5 252/4

 TOP
 
  தப்பு (2)
தப்பு_இல் அன்னது சாரன்-தன் கண்களை - யசோதர:3 172/3
தப்பு_அடையான் உழப்பு எய் வழி தங்குதல் - நீலகேசி:5 584/2

 TOP
 
  தப்பு_அடையான் (1)
தப்பு_அடையான் உழப்பு எய் வழி தங்குதல் - நீலகேசி:5 584/2

 TOP
 
  தப்பு_இல் (1)
தப்பு_இல் அன்னது சாரன்-தன் கண்களை - யசோதர:3 172/3

 TOP
 
  தப (1)
அங்க நூல் ஆதி யாவும் அரில்_தப தெரிந்து தீமை - யசோதர:1 55/1

 TOP
 
  தபசினியை (1)
சாங்கிய மகள் எனும் தபசினியை கண்டு உடன் - உதயணகுமார:2 130/1

 TOP
 
  தபுக்கும் (1)
தந்திரம் தப்பினால் போல் தன்னையே தபுக்கும் அன்றே - சூளாமணி:5 252/4

 TOP
 
  தபுத்து (1)
தன்னை ஒழித்து தபுத்து உடன் தின்றிடின் - நீலகேசி:7 769/3

 TOP
 
  தபுப்ப (1)
தன்னை மெய் பதைப்ப நோக்கி அவனையும் தபுப்ப நோனார் - சூளாமணி:12 2118/3

 TOP
 
  தம் (84)
சவரர் வந்து தீயிட்டு தம் செயலின் ஆக்கி மிக்கு - உதயணகுமார:2 139/1
மன்னன் வீர மகதத்திற்கு கேளா தம்
 இன் உரைகள் இயல்பின் வரவர - உதயணகுமார:3 167/1,2
இதம் உள தேசம் பார்த்தே இனிய தம் புரி அடைந்தார் - உதயணகுமார:5 251/4
தம் இல் எண்ணினன் சார்ந்து காண்க என - உதயணகுமார:5 283/2
தம் திரு_அடிகள் ஏந்தும் தமனிய பீடம் ஆக - யசோதர:1 42/2
தம் திரு_உருவம் பொன்ற தளர்ந்தனர் அனந்தம் அன்றோ - யசோதர:1 42/4
பவ்வியர்-தம்மை தம் போல் பஞ்ச நல் ஒழுக்கம் பாரித்து - யசோதர:1 54/3
சென்று தம் என சென்றனர் ஒற்றர் பின் - யசோதர:3 195/3
வஞ்சி அம் குழை தலை மதர்வை கொம்பு தம்
 அம் சுடர் இணர்க்கு ஒசிந்த அனைய ஐம்மையார் - சூளாமணி:2 60/3,4
தூ மாண்ட இளம் கொடி தம் தளிர் கையால் தொழுதனவே - சூளாமணி:4 169/4
இறைவனை இன்னணம் ஏத்தி தம் தொழில் - சூளாமணி:4 191/1
தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தணப்பு_இல் கேள்வியார் - சூளாமணி:5 239/2
தம் குடி விளங்க நின்ற தன்மையான் எவன்-கொல் என்றான் - சூளாமணி:5 255/3
இனைந்து தம் காதல இன்ப கனிகள் - சூளாமணி:5 289/2
தம் கோன் ஏவ தான் இளவேந்தாய் தலை நின்றான் - சூளாமணி:5 312/2
அலத்தக குழம்பு தம் அடித்தலத்து ஒர் பாகமா - சூளாமணி:6 484/1
மாது நின்ற மாதவி கொடிகள் தம் தளிர் கையால் - சூளாமணி:6 491/3
விஞ்சையன் எழுந்து தம் கோன் வெள்ளி வேதண்டம் நோக்கி - சூளாமணி:6 512/1
தம் குல தொடர்ச்சி கூறி தானவன் இருந்த போழ்தின் - சூளாமணி:6 550/1
மன்னவன் மனத்தினால் தம் இறைவனை வணங்கி வாழ்த்தி - சூளாமணி:6 564/1
வெம் சுடர் வீதி விலக்குவ கண்டு தம்
 விஞ்சையர் செல்வம் வெறுத்தனர் அன்றே - சூளாமணி:7 652/3,4
உழுது தம் கடன் கழித்து உண்டு வேந்தரை - சூளாமணி:7 684/1
போகிய தூதர் தம் கோன் பொலம் கழல் தொழுதல் அஞ்சி - சூளாமணி:7 692/1
கவரி நெற்றிய புரவி தம் காவிடம் புகுக - சூளாமணி:7 709/2
என்று தம் கதையோடு இரு நீள் முகில் - சூளாமணி:7 777/1
பை தலை பட நாகம் அழன்று தம்
 பொய்த்து அளைத்-தலை போதர கார் செய்வான் - சூளாமணி:7 783/1,2
சுடர் ஒளி மிகு சோதி சூழ் கழல் காளைமார் தம்
 அடர் ஒளி முடி மன்னன் ஏவலான் ஆய் பொன் நாகம் - சூளாமணி:7 826/1,2
தம் புலம் தெரிந்து தோன்றும் தடத்தின தலங்கள் எல்லாம் - சூளாமணி:8 855/4
அம் கண் மால் வரை அருவி தம் தட கையில் புடைத்து நின்று அமர்ந்து ஆடி - சூளாமணி:8 884/1
பைம் கண் செம் முக பரூஉ கை அம் பகடு தம் பால் பிடி கணம் புடை சூழ - சூளாமணி:8 884/2
செம் கல் தூளி தம் செவி புறத்து எறிதலின் சிகரங்கள் இடை எல்லாம் - சூளாமணி:8 884/3
தழல் புகை நவின்ற கை தானை வீரர் தம்
 அழல் படையொடு புகுந்து அமைக காவலே - சூளாமணி:8 905/3,4
தம் அரி அனையது அ தானை வண்ணமே - சூளாமணி:8 955/4
அவ்வழி அமுதம் பூத்த அரும் கல கொம்பை தம் கோன் - சூளாமணி:8 983/1
தாம் உடை மனமும் கண்ணும் நிறைவும் தம் பால ஆகா - சூளாமணி:8 992/3
கனைந்த தம் காதலில் கனவி கண் திறந்து - சூளாமணி:8 1062/1
தானவர் குருதி மாந்தி தம் பசி தணியும் என்பார் - சூளாமணி:9 1193/4
கண் கனல் உமிழ்ந்து தம் புலமும் காணல - சூளாமணி:9 1206/1
சிலையினுக்கு உடைந்து தம் சிறுமை நாணி நம் - சூளாமணி:9 1254/3
கன்னியர் தம் பான்மை வழி செல்ப அது கண்டாய் - சூளாமணி:9 1287/1
வெய்ய வாள் அமரிடை வெருவியிட்ட தம்
 கையினால் கருனையின் கவளம் கொள்ளிய - சூளாமணி:9 1384/2,3
கண் இடை சிவந்து கை சுட்டி காய்ந்து தம்
 பண்ணுடை மழ களிறு உந்தினார் படை - சூளாமணி:9 1393/1,2
மாடு அடைந்து எதிர்ந்து தம் வயிர தண்டினால் - சூளாமணி:9 1398/1
கை வரை ஒழுகிய கணையம் பாய்ந்து தம்
 மெய் வரை நிரைத்திட விழுந்த யானைகள் - சூளாமணி:9 1405/1,2
தானவர் நின்னை போல தம் திறல் அறிவு_இலாதார் - சூளாமணி:9 1445/1
காதலன் மார்பு அகலம் கண்டே தம் கண் புடைத்து - சூளாமணி:9 1471/3
கலை தலை மகளிர் தம் காமர் சீறடி - சூளாமணி:10 1592/3
தம் பருவ சோலை தழைத்த தகை நோக்கி - சூளாமணி:10 1653/2
தம் பொன் சுடர் ஆழி மெல் விரலால் தைவந்து - சூளாமணி:10 1655/3
தழுவினர் முயங்கினர் முயங்கி தம் உளே - சூளாமணி:10 1719/3
காவி நாணும் கண்ணார் தம் கையின் ஏந்தும் கந்துகங்கள் - சூளாமணி:10 1751/1
சக்கரர் தாம் பிறந்து உவரி தரங்க நீர் வளாகம் எல்லாம் தம் கீழ் கொண்ட - சூளாமணி:10 1810/1
கொள்ளும் இவை என கூட்டில் வளர்த்த தம்
 வள் உகிர் பேழ் வாய் ஞமலி வடிவுகள் - சூளாமணி:11 1933/1,2
வேண்டில் சிறுமை தம் மேலோர் நிறைவே - சூளாமணி:11 1947/4
உடைய தம் ஆற்றலில் உண்டி கொடுத்தோர் - சூளாமணி:11 1997/2
தம் குரவரோடு இருவர் மாறு இருவர் தாமாய் - சூளாமணி:11 2025/3
பின்னும் அவர் தம் வழி பிறந்தவரை நோக்கி - சூளாமணி:11 2035/3
மன்னவரை வணங்கியும் தம் மனம் மகிழ்வர் ஒரு சாரார் - சூளாமணி:11 2043/4
தேர்த்து அங்கண் ஒளி பரப்ப செல் பொழுதும் தம் உலகில் - சூளாமணி:11 2054/2
தார் தங்கு வரை மார்ப தம் உருவின் அகலாரே - சூளாமணி:11 2054/4
அமைச்சரும் அரசர்_கோன் அருளினால் தம்
 சுமை பெரும் பாரத்தின் தொழுதி நீக்கினார் - சூளாமணி:12 2096/3,4
முடி கெழு மன்னர் முன் இறைஞ்ச நம்மை தம்
 கடி கமழ் அகலத்து கொண்ட காதல் எம் - சூளாமணி:12 2103/1,2
பரிவொடு பன்னி நாம் பயிற்றில் என்று தம்
 எரி விடு சுடர் முடி இலங்க தாழ்ந்து போய் - சூளாமணி:12 2107/2,3
விடையவர் தம் உளாரே உழையர் ஈர்_அறுவர் ஆக - சூளாமணி:12 2112/2
தம் கோன் அமர்_உலகம் இனிதின் ஆள தரங்க நீர் - சூளாமணி:12 2129/1
சலம் புரி வினை வென்ற தம் கோன் செந்தாமரை அடி கீழ் - சூளாமணி:12 2130/3
காக்கை ஆர்ப்பன கழுது தம் கிளையொடு கதறி - நீலகேசி:1 31/1
பேயும் கூடி பெரிதும் மகி சூழ்ந்து தம் பெற்றி சொல்லின் - நீலகேசி:1 42/2
முழங்கும் முந்நீர் வையத்து முனிதக்கார் தம் முன் நின்று - நீலகேசி:1 135/1
தருதல் அல்லது தம் குறை ஈது எனார் - நீலகேசி:2 213/3
வழிக்கும் ஆறும் தம் மண்டையின் உண்டு மன் - நீலகேசி:3 238/1
வரும் பாவம் எதிர்காத்து மன்னும் தம் பழ_வினையும் - நீலகேசி:4 313/3
ஒருங்கு தம் காரணத்து ஆக்கம் உணர்த்தும் - நீலகேசி:4 366/2
ஒன்று எனவேயும் பின் வேறு எனவேயும் தம் உண்மையின்-கண் - நீலகேசி:4 378/2
தன்மையின் அன்மையும் தன் அல் பொருள்களின் உண்மையும் தம்
 பன்மை உடைய அ பண்புகள் எல்லாம் உடன் உரையும் - நீலகேசி:4 385/1,2
தத்தம் நிமித்தம் தலைப்பெய்து தம் காரியம்மா - நீலகேசி:4 421/1
அன்றே எனின் அவை ஆறும் தம் உண்மையின் வேறு என்னலால் - நீலகேசி:5 509/3
மூக்கொடு நா மெய் இ மூன்றும் தம் மூன்று புலன்களையும் - நீலகேசி:5 515/1
தளை பெய்துவைத்து என்னை தம் பொறி எல்லாம் - நீலகேசி:5 592/3
படும் பொழுதும் எழுச்சியினும் தம் பயனே செய்யும் - நீலகேசி:6 695/2
எல்லா பொருளும் தம் பான்மை இயல்பும் ஏன்று - நீலகேசி:6 729/3
கதியவர் தம் பெயர் இன்னவை சுட்டின காட்டலினும் - நீலகேசி:9 832/1
தம் உறு துன்பமும் தாம் ஒழிக்கில்லலர் பிறர்களையேல் - நீலகேசி:9 843/3
தீங்கு ஒன்றும் உரையன்-மின் தேவர் தம் ஊணினை சேண் நின்று தாம் - நீலகேசி:9 844/3

 TOP
 
  தம்-கணே (1)
ஆள்பவர்க்கு ஓதின தம்-கணே
 பன்னின் ஆறு பகை குலமாம் அவை - சூளாமணி:7 623/2,3

 TOP
 
  தம்-மின் (1)
கண்ணி தம்-மின் என்று இரந்து கொண்டு நின்று கண்ணுவார் - சூளாமணி:6 481/4

 TOP
 
  தம்-மினோ (1)
தாழம் இன்றி இவை தம்-மினோ என - நீலகேசி:2 208/2

 TOP
 
  தம்தம் (2)
தம்தம் நெறியில் திரிதல்-தானும் இலர் ஆகி - நீலகேசி:1 19/3
நின்றன தம்தம் அகலமும் நீளமும் பெற்றனவாய் - நீலகேசி:6 713/2

 TOP
 
  தம்பதிகள் (1)
அங்கு இருவர் தம்பதிகள் செய்கையை அறைந்தால் - சூளாமணி:11 2025/1

 TOP
 
  தம்பம் (3)
மடுத்தன வயிர தம்பம் மாட நீள் மதலை-தோறும் - சூளாமணி:8 849/2
தம்பம் உற்ற தமனிய கூடமும் - சூளாமணி:8 895/2
படித்தலை நடுங்க மற்று அ பரூஉ திரள் வயிர தம்பம்
 தொடி தலை சிதைந்து நுங்க துகள் எழுந்து ஒழிந்தது அன்றே - சூளாமணி:9 1139/3,4

 TOP
 
  தம்பி (5)
எல்லை தன் நாடு எய்தி பின் இனியர் தம்பி வந்தனர் - உதயணகுமார:3 177/4
இன்று இவன்-தான் யார் என என் தம்பி அவன் என்னலும் - நாககுமார:4 130/4
காதலன் குமரன் தம்பி கைப்படுத்தனன் விடுத்தான் - யசோதர:5 314/4
தம்பி ஆற்றல் கண்டு உவந்து தன் மனம் தளிர்த்து ஒளியால் - சூளாமணி:7 727/1
பின்னவன் சுரமை வேந்தன் பெருமகன் அவற்கு தம்பி
 கல் நவில் வயிர தோளான் கரு முகில் உருவ காளை - சூளாமணி:8 978/2,3

 TOP
 
  தம்பி-தானும் (1)
சங்க_வண்ணனார் தம்பி-தானும் நீர் - சூளாமணி:7 602/1

 TOP
 
  தம்பிமார் (1)
கேளவர் மொழிதலும் கிரீவன் தம்பிமார்
 ஆள் இவர் கடல் படை அனன்று எழுந்ததே - சூளாமணி:9 1390/3,4

 TOP
 
  தம்பிமார்களையும் (1)
மன்னன் தம்பிமார்களையும் மக்கள்-தமையும் மற்று ஒழிந்த - சூளாமணி:9 1484/1

 TOP
 
  தம்பிமாரும் (1)
ஏறு_அனான் தம்பிமாரும் மக்களும் இன்ன போல்வ - சூளாமணி:9 1173/2

 TOP
 
  தம்பியர் (3)
தம்பியர் நீலத்தேரோன் தயங்கு தார் நீலகண்டன் - சூளாமணி:5 299/1
தம்பியர் மொழி எனும் தயங்கும் மாரியால் - சூளாமணி:9 1265/1
தம்பியர் பாடும் மக்கள் இறந்ததும் தனக்கு பாங்காய் - சூளாமணி:9 1424/1

 TOP
 
  தம்பியும் (1)
மன்னிய விஞ்சை வேந்தன் தம்பியும் மருகன்-தானும் - சூளாமணி:8 964/1

 TOP
 
  தம்பியோடு (1)
தம்பியோடு சங்க_வண்ணன் அம் பொன் மாலை தாழ் முக - சூளாமணி:6 474/1

 TOP
 
  தம்மில் (3)
தம்மில் ஓடி உதையற்கு உரைத்தலும் - உதயணகுமார:1 46/2
பேரறிவாகி தம்மில் பிறழ்வு_இலா உயிரை அன்றே - யசோதர:4 232/3
கருத்தும் மாண் குலனும் தேசும் கல்வியும் வடிவும் தம்மில்
 பொருத்தினால் பழிக்கலாகா புலைமை மிக்கு உடையரேனும் - சூளாமணி:7 667/1,2

 TOP
 
  தம்முள் (11)
கரியவாய் விலங்கி நீண்டு களி கயல் இரண்டு தம்முள்
 பொரிய போகின்ற போலும் பொங்கு அரி தடம் கண் பேதைக்கு - சூளாமணி:8 829/1,2
தானை தம்முள் தாக்கலுற தாமும் தம்முள் தலைப்பெய்தார் - சூளாமணி:9 1338/4
தானை தம்முள் தாக்கலுற தாமும் தம்முள் தலைப்பெய்தார் - சூளாமணி:9 1338/4
ஊனவர் தம்முள் நீயே உயிர் எனக்கு இழக்கலுற்றாய் - சூளாமணி:9 1445/4
மக்களும் தாயரும் தம்முள் மருள்வதும் வெருள்வதும் உளதோ - நீலகேசி:1 70/2
திரண்டனவாய் தம்முள் சென்று உடன் தீண்டும் இடத்து அவை-தாம் - நீலகேசி:4 396/2
ஈர்த்து இங்கு உரைத்த பல தம்முள் ஒன்று இன்னது என்னாய் - நீலகேசி:4 413/3
பலவாக நீ சொன்ன பால் எல்லாம் தம்முள்
 கலவாவாய் அ பொருளே ஆதலையும் கண்டாய் - நீலகேசி:6 691/1,2
ஒலியொடு முதல் தம்முள் புல்லல் இன்மையால் - நீலகேசி:8 793/3
பிணங்கலவாய் தம்முள் பிறகள் ஆகிய - நீலகேசி:8 810/1
இது அலால் அவை தம்முள் இயைதல் இல்லையேல் - நீலகேசி:8 811/3

 TOP
 
  தம்முளானே (1)
அன்னவர் தம்முளானே குறை பிணம் ஒருவன் ஆகி - சூளாமணி:12 2118/2

 TOP
 
  தம்முளே (3)
அங்கு அவர் தம்முளே அறிந்து ஒருவன் சொலும் - நாககுமார:3 88/2
தாரினும் மாறுமாறு எறிந்து தம்முளே
 தேரினும் தேரினும் திளைக்கின்றார் சிலர் - சூளாமணி:9 1272/2,3
தாளிடை மிடைந்தன தாள்கள் தம்முளே
 தோளிடை மிடைந்தன தோள்கள் தோளிடை - சூளாமணி:9 1273/1,2

 TOP
 
  தம்முன் (1)
அலை கடல்_வண்ணன் தம்முன் அலர் குழை புரளும் காதில் - சூளாமணி:9 1198/1

 TOP
 
  தம்மை (6)
அரும் தவம் அரைச_பாரம் இரண்டுமே அரிய தம்மை
 வருந்தியும் உயிரை ஓம்பி மனத்தினை வணக்கல் வேண்டும் - சூளாமணி:5 271/1,2
ஒட்டிய வடிவில் தம்மை ஊடலோடு இருப்ப கீறி - சூளாமணி:10 1637/2
திரிய தம்மை புடைத்தாலும் சென்று சேர்ந்து திளைக்குமால் - சூளாமணி:10 1752/3
பெயர் தொகை பெற்ற பிறவிகள் தம்மை
 பயிர்த்தலும் இன்றி உலகம் பதைப்ப - சூளாமணி:11 1959/2,3
தம்மை உடையவர் தாங்கும் தவத்து இயல் - சூளாமணி:11 2003/1
தூக்கள் தம்மை ஆக்கலே தொல்லை நல் அறம் எனின் - நீலகேசி:4 353/1

 TOP
 
  தம்மையும் (1)
ஒற்றுமை வேற்றுமை தம்மையும் ஒட்டப்படுதலினும் - நீலகேசி:4 376/2

 TOP
 
  தம்மையே (1)
தாது எலாம் அலர நக்கு தம்மையே மிகுத்த அன்றே - சூளாமணி:8 1029/4

 TOP
 
  தம்மோடு (1)
ஆழ்ச்சி ஒரு பாலது அல்லன தம்மோடு ஆழாது - நீலகேசி:6 727/1

 TOP
 
  தம (2)
தாக்கு அணங்கு_அனையார் தம தாயரால் - சூளாமணி:4 144/3
செப்புவ செப்பு_இல செய்கைகளால் தம செய்_வினையை - நீலகேசி:1 81/2

 TOP
 
  தமக்கு (3)
தளர்வு_இல் வீரியம் தகைபெற வளர்ந்தன தமக்கு இணை அவை-தாமே - யசோதர:3 225/4
இரிய வேழங்களை விழுங்கி எங்கும் தமக்கு
 உரிய தானம் பெறா உறங்கி ஊறும் கொளா - சூளாமணி:7 737/2,3
தீயும் உயிரும் தமக்கு ஆய திசையினாலே - நீலகேசி:6 718/1

 TOP
 
  தமது (3)
கடந்தவர்கள் தமது இகழ்வில் கடை_நரகில் வீழ்வர் - யசோதர:5 270/2
கண்ணினார் தமது உருவினது உடலங்கள் கழிந்தன கழி போகத்து - யசோதர:5 325/3
தடம் சிறை வலத்தது கோலி தாம் தமது
 ஒடுங்கு தாள் முடங்க வைத்து உறங்குகின்றன - சூளாமணி:8 1061/2,3

 TOP
 
  தமர் (13)
ஆதலால் தமர் பிறர்கள் ஆவது அங்கு - சூளாமணி:7 597/3
ஓய்தல்_இல் ஒண் சுடர் ஆழியினான் தமர்
 வாய்தலில் நின்றனர் வந்து என மன்னன் முன் - சூளாமணி:7 659/2,3
தேசு அகம் மூசிய ஆழியன் சீர் தமர்
 ஓசைகள் ஓலை கொடு ஒப்ப உரைத்தார் - சூளாமணி:7 662/3,4
இவ்வழி வருக என்றது அவள் தமர் இசைப்ப கேட்டு - சூளாமணி:8 983/2
துன்னிய மகளிர்-தம்மை தமர் தொழுது உணர்த்த கண்டாள் - சூளாமணி:8 997/4
கன்னி தமர் காளை தமர் என்று இவர் கலந்தே - சூளாமணி:8 1104/4
கன்னி தமர் காளை தமர் என்று இவர் கலந்தே - சூளாமணி:8 1104/4
வேல் பயம் கொண்டனர் தெவ்வர் நம் தமர்
 கால் பயம் கொண்டனர் கால வேலினாய் - சூளாமணி:9 1252/3,4
கழலான் கடல் ஒளியான் தமர் கலந்து ஆர்த்தனர் கரிய - சூளாமணி:9 1295/2
நிழலான் தமர் கரிந்தார் சிலர் இரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் - சூளாமணி:9 1295/3
தட மால் வரை என வீழ்தலும் உடைவார் தமர் ஆனார் - சூளாமணி:9 1316/4
சாமரை என தமர் அசைப்ப தாமரை - சூளாமணி:10 1692/2
ஒண் தமர் மணிகளும் ஒளிர் பொன் சாதியும் - சூளாமணி:11 1901/1

 TOP
 
  தமர்க்கு (1)
வைத்த வத்து மறுபிறப்பில் தமர்க்கு
 உய்த்து காட்டுதலேல் உலகு ஒட்டுமால் - நீலகேசி:10 886/1,2

 TOP
 
  தமர்கள் (2)
வேற்றுவன் தமர்கள் வந்து உரைப்ப எம்பி இ - சூளாமணி:7 824/3
ஆழியான் தமர்கள் அஞ்சினார் அஞ்சும் ஆயிடை அடு திறல்_உடையான் - சூளாமணி:9 1317/2

 TOP
 
  தமர்களுக்கு (1)
தத்துவம் இவை-தாம் என தமர்களுக்கு உரைக்கும் - நீலகேசி:5 479/1

 TOP
 
  தமரம் (2)
மன்னவன் தமரம் யாமே வாய் மொழி கேள்-மின் மன்னீர் - சூளாமணி:9 1204/2
துஞ்சிய மன்னவன் தமரம் தோம்_இல் சீர் - சூளாமணி:9 1489/2

 TOP
 
  தமருள் (1)
தமருள் அங்கு ஒருவன் வந்து சக்கிரவாளம்-தன்னுள் - சூளாமணி:9 1145/3

 TOP
 
  தமரோடு (1)
பெரியவன் தமரோடு எண்ணி கடிவினை பெருக்கலுற்றான் - சூளாமணி:8 829/4

 TOP
 
  தமரோடும் (1)
என் தமரோடும் கூட எங்கள் ஊர்க்கு ஏற சென்றோம் - நாககுமார:3 89/4

 TOP
 
  தமன் (2)
தாழி பேர் விலன் தமன் ஒருவன் கூறினான் - சூளாமணி:9 1257/3
தேவி_கோன் தமன் தொழுது ஒருவன் செப்பினான் - சூளாமணி:10 1727/4

 TOP
 
  தமனக (1)
தண் நறும் தமனக கொழுந்தும் சார்த்திய - சூளாமணி:10 1689/3

 TOP
 
  தமனிய (13)
தம் திரு_அடிகள் ஏந்தும் தமனிய பீடம் ஆக - யசோதர:1 42/2
தாம தொடையல் பரிந்து தமனிய
 வாம கலங்கள் புலம்ப மகளிர்கள் - சூளாமணி:5 295/1,2
தாழ் கதிர் ஆரம் மார்பில் தமனிய குழையினான்-தன் - சூளாமணி:5 349/2
சந்திரன் தவழ நீண்ட தமனிய சூலம் நெற்றி - சூளாமணி:5 361/3
தார் அணி மறவர் சூழ தமனிய கலங்கள் தாங்கி - சூளாமணி:8 845/2
தம்பம் உற்ற தமனிய கூடமும் - சூளாமணி:8 895/2
தாமரை முக தமனிய குடம் அவற்றால் - சூளாமணி:8 1085/1
தண்டினன் கழலன் தமனிய தாரான் சார்ந்தனன் சார்தலும் அவனை - சூளாமணி:9 1319/2
தட்டு போர்-அதனுள் தமனிய கடிப்பும் தாரினோடு ஆரமும் சரிய - சூளாமணி:9 1325/1
தண் கதிர் தமனிய பாவை போல்வது ஓர் - சூளாமணி:10 1730/3
பூ மரு தமனிய குழவி போலுமே - சூளாமணி:10 1733/4
தண் சுடர் தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும் - சூளாமணி:10 1772/3
சயமரம் அறைந்த நல் நாள் தமனிய மஞ்சம் பாவி - சூளாமணி:10 1833/1

 TOP
 
  தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும் (1)
தண் சுடர் தமனிய_வண்ணன்-தன்னொடும்
 மண் சுடர் உறுப்பது ஓர் வகையர் ஆயினார் - சூளாமணி:10 1772/3,4

 TOP
 
  தமனியத்தினால் (1)
தண் நிழல் சுடர் தமனியத்தினால்
 மண் நிழல் கொள மருங்கு சுற்றிய - சூளாமணி:7 582/1,2

 TOP
 
  தமனீய (1)
தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் - சூளாமணி:11 1910/3

 TOP
 
  தமால (1)
தாழ் தளிர் பொதுளிய தமால வீதியை - சூளாமணி:10 1586/1

 TOP
 
  தமாலமும் (1)
ஆம் துணர் தமாலமும் அசோக பல்லவங்களும் - சூளாமணி:4 135/1

 TOP
 
  தமியரே (1)
துன்னினள் தோழி துன்னி துணைவர் இல் தமியரே போன்று - யசோதர:2 97/3

 TOP
 
  தமியள் (1)
துன்னிய இரவு நீங்க துணை முலை தமியள் ஆகி - யசோதர:2 97/1

 TOP
 
  தமிழ் (1)
உற்று இங்கு ஒர் காதல் கிளர தமிழ் நூற்கலுற்றேன் - சூளாமணி:0 3/2

 TOP
 
  தமிழின் (1)
தூ மாண் தமிழின் கிழவன் சுடர் ஆர மார்பின் - சூளாமணி:0 4/3

 TOP
 
  தமையனை (1)
சென்று தன் தமையனை சேவடி பணிந்த பின் - நாககுமார:4 130/2

 TOP
 
  தயங்க (6)
தகளி வெம் சுடர் என திகழ் மணி குழை தயங்க
 மகளிர் மங்கல உழைக்கலம் சுமந்தவர் பிறரோடு - சூளாமணி:6 469/1,2
தாங்கு நீர் ஒளியோடு ஒன்றி தண் அளி தயங்க நின்றான் - சூளாமணி:8 837/4
தார் அணி தயங்க சாத்தி தவிசின் மேல் விரித்து மஞ்சில் - சூளாமணி:8 932/1
தஞ்சம் ஆர் தன் புகழ் தயங்க வித்தினான் - சூளாமணி:9 1408/4
தழுவியது அனைய தோளான் தன் ஒளி தயங்க சார்ந்தான் - சூளாமணி:10 1785/4
தவழும் மணி ஆரமொடு தார் மணி தயங்க
 கவழ மனை மேவு களி யானை என வந்து ஆங்கு - சூளாமணி:11 2030/2,3

 TOP
 
  தயங்கி (3)
தாம் அரி_அனையவர் தயங்கி உண்மையால் - சூளாமணி:8 955/2
வந்து தாழ்ந்து மது மாரி தயங்கி
 தந்து தாது பொழியும் பொழில் தானே - சூளாமணி:10 1578/3,4
சங்கு இவர் வெண் சாமரையும் தாழ் குழையும் நீள் சுடரும் தயங்கி வீச - சூளாமணி:10 1808/2

 TOP
 
  தயங்கிய (1)
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப - சூளாமணி:7 703/1

 TOP
 
  தயங்கியாங்கே (1)
சரல் கால சந்திரன் ஓர் தட வரை மேல் வெண் முகில் கீழ் தயங்கியாங்கே
 அரக்கு_ஆம்பல் வாயினிர் இ வருநன் அலர் தாரான் மற்று அவன் சீர் காண்-மின் - சூளாமணி:9 1532/3,4

 TOP
 
  தயங்கு (26)
தாள் தவழ் தட_கையன் தயங்கு சோதியன் - சூளாமணி:3 76/2
தயங்கு ஒளி மாலை சூட்டி தன் இடம் அடைந்தது அன்றே - சூளாமணி:3 106/4
தாங்கலாம் தன்மைத்து அன்று தளை அவிழ் தயங்கு தாரீர் - சூளாமணி:5 245/2
தண் அளி தயங்கு செங்கோல் தாரவர் தவத்தினாலே - சூளாமணி:5 261/2
தம்பியர் நீலத்தேரோன் தயங்கு தார் நீலகண்டன் - சூளாமணி:5 299/1
வண்ண ஆர வளை தயங்கு முன்கை மேல் வணங்குவார் - சூளாமணி:6 481/2
தாரொடு ஆரம் மின்னவும் தயங்கு சோதி கண்கொள - சூளாமணி:6 499/2
சாறு கொண்டு மான் கணம் தயங்கு நீர சார் எலாம் - சூளாமணி:7 796/4
தாமரை தயங்கு சோதி தார் அணி துரக தேரான் - சூளாமணி:8 832/4
தொடுத்தன சுரும்பு பாயும் துணர் அணி தயங்கு மாலை - சூளாமணி:8 849/3
தங்கு ஒளி தயங்கு மணி கேடகமும் ஏனை - சூளாமணி:9 1289/1
தண்டினது ஒலியும் தங்கள் ஆர்ப்பு இசையும் தயங்கு தார் ஆரமும் விரவி - சூளாமணி:9 1324/2
தளி தயங்கு தண் மது - சூளாமணி:9 1372/1
களி தயங்கு கண்ணியால் - சூளாமணி:9 1372/2
சாலிகை புக்கது தயங்கு தாரினாய் - சூளாமணி:10 1587/2
விண்டு சுடர் தயங்கு மேதகு மா மாணிக்கம் - சூளாமணி:10 1656/1
பூம் தளிர் தாழ்ந்த பொழில் தயங்கு பொன் வரை-வாய் - சூளாமணி:10 1658/1
மை வரை ஒன்று கோல மணி தயங்கு அருவி தாழ - சூளாமணி:10 1664/1
சாந்து நீர் நிறைந்த வாவி தயங்கு செங்குவளை வாவி - சூளாமணி:10 1670/1
மலங்கு பாய் தயங்கு பொய்கை மணி கல் வாய் அடுத்த செம்பொன் - சூளாமணி:10 1672/1
தன் அகத்து இயற்றிய தயங்கு பொன் நகர் - சூளாமணி:10 1771/2
அணி தயங்கு சோபான வீதி-வாய் அணங்கு_அனையார் அடியீடு ஏத்த - சூளாமணி:10 1800/1
மணி தயங்கு மாளிகை மேல் வாள் நிலா வளர் முன்றில் மருங்கு சூழ்ந்து - சூளாமணி:10 1800/2
கணி தயங்கு வினை நவின்ற கண்டத்து திரை மகளிர் கையின் நீக்கி - சூளாமணி:10 1800/3
துணி தயங்கு வேல் அரசர் மனம் துளங்க சுடர்ந்து இலங்கி தோன்றினாளே - சூளாமணி:10 1800/4
தன் அவயவங்கள் முற்றி தயங்கு நூல் மனங்கள் ஓவாது - சூளாமணி:12 2113/2

 TOP
 
  தயங்குகின்றதே (1)
தான் அகத்து இருள் கெட தயங்குகின்றதே - சூளாமணி:4 224/4

 TOP
 
  தயங்குகின்றன (2)
தயங்குகின்றன தான மந்தாரமே - சூளாமணி:7 753/2
தயங்குகின்றன தானம் மந்தாரமே - சூளாமணி:7 753/4

 TOP
 
  தயங்கும் (6)
தாழ் புரி தயங்கும் நுண் நூல் சதவிந்து மொழிந்தவாற்றால் - சூளாமணி:5 359/3
தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே - சூளாமணி:8 830/4
தம்பியர் மொழி எனும் தயங்கும் மாரியால் - சூளாமணி:9 1265/1
ஒளி தயங்கும் ஒண் புயத்து - சூளாமணி:9 1371/1
நீர் ஆலிக்கட்டி நிரந்து எழுந்து பொங்கி நிழல் தயங்கும் பொன் அறை மேல் நின்று ஆடுகின்ற - சூளாமணி:10 1757/1
சங்கொலி பரந்தன தயங்கும் மா முரசு - சூளாமணி:10 1783/3

 TOP
 
  தயவும் (1)
சார் துணையாக கொள்க தகவும் அ தயவும் என்றான் - யசோதர:4 247/4

 TOP
 
  தயா (1)
தன் கன்று சா கறப்பான் தயா பிறிதிற்கு உடையவனோ - நீலகேசி:2 190/4

 TOP
 
  தயாச்செய்கை (1)
தயாச்செய்கை தீது என்னும் தத்துவம் கண்டாய் - நீலகேசி:4 364/2

 TOP
 
  தயாச்செய்தல் (1)
தருமத்தில் திரிவு_இல்லாள் தயாச்செய்தல் பொருட்டாக - நீலகேசி:2 165/1

 TOP
 
  தயாச்செய (1)
சங்க போதியிலாள்-கண் தயாச்செய
 இங்கு இது என் என ஏழாய் தவசிகட்கு - நீலகேசி:3 245/2,3

 TOP
 
  தயாவோ (1)
சடம் சொல்லி தின்பது இங்கு யார்-கண் தயாவோ - நீலகேசி:4 345/4

 TOP
 
  தயிர் (6)
பால் பொருள் தான் தயிர் ஆய பொழுதின்-கண் பாழ்த்திலதேல் - நீலகேசி:4 386/3
பால் பொருளே இன் தயிர் என சொல்ல பழுதது என்றான் - நீலகேசி:4 386/4
உருவ பிழம்பு அ பொருள் என்று உரைப்பன் இ பால் தயிர் மோர் - நீலகேசி:4 387/1
தருவித்து உரைத்த தயிர் உருவாய் மும்மை தன்மையது ஆம் - நீலகேசி:4 387/3
பால்-தான் தயிர் ஆம் என நின்று பயிற்றுதியால் - நீலகேசி:4 420/2
நிறைந்து நிறைந்து அவை பால் தயிர் மோர் எனத்-தான் என்னையோ - நீலகேசி:5 511/4

 TOP
 
  தர்மமும் (1)
தனக்கு ஆய தர்மமும் அதர்மமும் காலமும் - நீலகேசி:4 288/2

 TOP
 
  தர (5)
வீறு தர அ நகரை வெம் கயத்து அழித்து பின் - உதயணகுமார:1 66/3
செயம் தர கரிணி காதில் செல்வன் மந்திரத்தை செப்ப - உதயணகுமார:1 112/2
கலந்தனன் இருந்த பின் கானக தழை தர
 நலம் திகழ் மாதர் செப்ப நர_பதியும் போயினன் - உதயணகுமார:2 135/1,2
மலம் அறும் தர மா முனிவரும் - உதயணகுமார:6 321/4
வேந்தனுக்கு இளையன் உன்னை வேண்டி ஓலையே தர
 சேர்ந்தவன் அளித்த ஓலை வாசகம் தெளிந்த பின் - நாககுமார:4 125/1,2

 TOP
 
  தரங்க (6)
சங்கம் மேய் தரங்க வேலி தடம் கடல் பொய்கை பூத்த - சூளாமணி:2 37/1
தளர்த்தன கரும் கடல் தரங்க தன்னமே - சூளாமணி:8 1065/3
தார் புனை மார்பன்-தன் மேல் தரங்க நீர் ஒருங்கு தூவி - சூளாமணி:10 1674/3
திளைத்து அகம் கழுமிய தரங்க தெள் புனல் - சூளாமணி:10 1686/2
சக்கரர் தாம் பிறந்து உவரி தரங்க நீர் வளாகம் எல்லாம் தம் கீழ் கொண்ட - சூளாமணி:10 1810/1
தம் கோன் அமர்_உலகம் இனிதின் ஆள தரங்க நீர் - சூளாமணி:12 2129/1

 TOP
 
  தரங்கம் (3)
மாகம் மேல் தரங்கம் சிந்தி மணி அறை கழுவும் அன்றே - சூளாமணி:7 761/4
ஓது அம் நீர் இன்பம் என்னும் ஒலி கடல் தரங்கம் மூழ்க - சூளாமணி:10 1837/2
தன்னை ஓர் அரசன் ஆக்கி தரங்கம் நீர் வளாகம் ஆள்வித்து - சூளாமணி:11 1844/1

 TOP
 
  தரண் (1)
தரண் என்றும் நன்று என்றாள் என் தன்மை உரு என்றாள் - நீலகேசி:4 284/1

 TOP
 
  தரணி (6)
தங்கிய காதலாலே தரணி ஆண்டு இனிது செல்ல - உதயணகுமார:1 26/2
தரித்த நேமி உருட்டி தரணி ஆண்டு - உதயணகுமார:1 32/3
தங்கு பொன் அறை திறந்து தரணி உள்ளவர்க்கு சிந்தி - நாககுமார:2 49/3
சஞ்சயம் உடைய கோமான் தாள்முளை தரணி எல்லாம் - சூளாமணி:5 329/2
தானவர் எனினும் இ போர் இழந்து போய் தரணி வாழும் - சூளாமணி:9 1167/1
தடங்கல் இன்றி அடு சரமே மிடைந்த தரணி வட்டம் எல்லாம் - சூளாமணி:9 1342/4

 TOP
 
  தரணிக்கு (1)
தார் அணி மார்பன் அன்றே தரணிக்கு ஒர் திலதம் ஆவான் - சூளாமணி:5 327/4

 TOP
 
  தரணிசுந்தரி (1)
தரணிசுந்தரி அவள் அவற்கு இது என்று கூறுவாள் - நாககுமார:4 136/4

 TOP
 
  தரணியில் (1)
தாது உதிர்ந்து தரணியில் பம்பிட - உதயணகுமார:5 263/1

 TOP
 
  தரணியும் (1)
தருவன் நீ இழந்த தேவி தரணியும் கூட என்ன - உதயணகுமார:3 156/3

 TOP
 
  தரணீசன் (1)
தா_இல் சீர் வேள்வி-தன்னால் தரணீசன் மணந்தான் அன்றே - உதயணகுமார:4 240/4

 TOP
 
  தரத்தில் (3)
தாம மார்பனை தரத்தில் கண்டவர் - உதயணகுமார:5 290/3
தக்க புத்திரன் தரத்தில் சென்றதும் - உதயணகுமார:6 307/2
தலத்தில் நல் முழம் தரத்தில் செல்வரும் - உதயணகுமார:6 320/3

 TOP
 
  தரத்தின் (1)
தஞ்சம்_என்றவர் தரத்தின் வீசியே - உதயணகுமார:5 293/2

 TOP
 
  தரத்தினால் (5)
தலை முதல் அடி ஈறாக தரத்தினால் கண்டு போந்தார் - உதயணகுமார:1 82/4
தாள் ஒத்த கொம்மை மீதில் தரத்தினால் இழிந்தான் அன்றே - உதயணகுமார:1 84/4
தார் உடை வேந்தன் சொல்ல தரத்தினால் அமைச்சர் சொல்வார் - உதயணகுமார:1 93/4
தவளை கிண்கிணிகள் மிக்க தரத்தினால் பேசல் இன்றி - உதயணகுமார:1 115/3
தன் தனு மேவி சாரா தரத்தினால் விலக்கி பின்னும் - உதயணகுமார:1 118/2

 TOP
 
  தரத்தினில் (1)
தார் மிகு வேந்தன் தரத்தினில் செப்பினன் - உதயணகுமார:4 214/4

 TOP
 
  தரத்து (1)
தனித்து இவர் மணம் தரத்து இயற்றினால் - உதயணகுமார:5 286/1

 TOP
 
  தரப்படு (1)
தனி வயின் இகுளை யானே தரப்படு சாரனோடு - யசோதர:2 116/1

 TOP
 
  தரல் (2)
தண் கதிர் வெண்குடையாய் தரல் வேண்டும் இது - சூளாமணி:7 665/3
நன்கு உரைப்பார் தரல் வேண்டி நாவல் கொம்பு இது நட்டேன் - நீலகேசி:2 169/2

 TOP
 
  தரவேண்டும் (1)
திறை தரவேண்டும் என்று விடுதர செரு அம் தானை - சூளாமணி:7 680/3

 TOP
 
  தரள (2)
மின் சொரி தரள வேந்தன் வீற்றிருந்த போழ்தின் - உதயணகுமார:4 186/4
பாய்ந்து எழு சுடர் சங்கு ஈன்ற பரு மணி தரள கோவை - சூளாமணி:7 677/2

 TOP
 
  தரளம் (1)
எண் தரளம் பவழக்கொடி ஈட்டமும் - சூளாமணி:7 664/2

 TOP
 
  தரளமாகிய (1)
தரளமாகிய நயனத்தொடு அம் சிறை சாபம் போல் சவி என்ன - யசோதர:3 225/1

 TOP
 
  தரிக்கும் (1)
வற்பம் அலால் நிலம் மன்னும் தரிக்கும் என்பாய் அல்லையோ - நீலகேசி:5 498/3

 TOP
 
  தரிசகன் (1)
பரிவு ஆர் கோமுகனும் பாங்காம் தரிசகன் நாகதத்தன் - உதயணகுமார:5 253/3

 TOP
 
  தரித்த (3)
தரித்த நேமி உருட்டி தரணி ஆண்டு - உதயணகுமார:1 32/3
தரித்த யானையை தாம் மிக்கு இயற்றினார் - உதயணகுமார:1 39/4
தழல் பொதிந்து என துகில் தரித்த காஞ்சியர் - சூளாமணி:7 755/3

 TOP
 
  தரித்தல் (1)
தந்திரம் தழுவி செங்கோல் தளர்வு_இலன் தரித்தல் என்றான் - சூளாமணி:5 272/4

 TOP
 
  தரித்தாய் (1)
கஞ்ச மலர் திரு மார்பில் தரித்தாய் நீயே காலம் ஒரு மூன்று உணர்ந்த கடவுள் நீயே - நாககுமார:1 17/1

 TOP
 
  தரித்திட (1)
அ நகரில் செல்லலும் அரிவையர் தரித்திட
 மன்னன் அம்பு வேள்வியால் மன்னி நல் புணர்ந்தனன் - நாககுமார:4 131/3,4

 TOP
 
  தரித்து (5)
முடி தரித்து அரசியல் முகம் மலர்ந்து செல்லும் நாள் - உதயணகுமார:3 185/4
இத நல் வேடத்தை இன்பில் தரித்து உடன் - உதயணகுமார:5 262/3
நாகத்தின் சிரசின் மீது நன்மையில் தரித்து என்று எண்ணி - நாககுமார:2 53/1
அரிய தவம் தரித்து அவளும் அச்சுதம் அடைந்தாள் - நாககுமார:5 158/4
குலம் புரி சிறுவனை தரித்து கோல மா - சூளாமணி:10 1710/1

 TOP
 
  தரித்துக்கொண்டு (1)
உறு தவம் தரித்துக்கொண்டு உவந்து அவர் செல்லும் நாளுள் - நாககுமார:5 164/2

 TOP
 
  தரித்தோய் (1)
வெள்ள மாரி தரித்தோய் நீ வினையின் வாயில் அடைத்தோய் நீ - நீலகேசி:1 136/1

 TOP
 
  தரிப்பும் (1)
நின் சொல்லப்பட்ட வலிப்பும் தரிப்பும் நிலத்தினவேல் - நீலகேசி:5 497/1

 TOP
 
  தரியலீர் (1)
தனயர்கள்-தம்மை நோக்கி தரியலீர் சரியை போ-மின் - யசோதர:5 319/2

 TOP
 
  தரிவு (1)
தரிவு விச்சை மங்கையோ தான் பவண நாரியோ - உதயணகுமார:4 233/3

 TOP
 
  தரு (31)
தருசகற்கு இனிதின் தாங்கள் தரு திறை இடுவது_இல் என்று - உதயணகுமார:3 165/1
செயம் தரு வள நல் நாடு சிறந்த ஐம்பதும் அளித்து - உதயணகுமார:4 207/3
தரு முதல் யோகு கொண்டு தன் அளவு இறந்த பின்னர் - யசோதர:4 230/3
அலை தரு பிறவி முந்நீர் அழுந்துவர் அனந்தம் காலம் - யசோதர:4 249/4
செயிர் தரு நரகின் அல்லால் செல்லிடம் இல்லை என்றான் - யசோதர:4 252/4
வெருள்செய் வினை தரு துயரம் விளையும் நிலம் இசைய - யசோதர:5 287/3
வளம் தரு வயிர பைம்பூண் மன்னவன் சிறுவன் வண் தார் - சூளாமணி:5 320/2
கொலை தரு வேலினாய் கூறப்பட்டது இ - சூளாமணி:5 390/3
அதிர் தரு விசும்பிடை அமிர்த மாரி சோர் - சூளாமணி:5 399/3
முதிர் தரு முகிலிடை முழங்கிற்று என்னவே - சூளாமணி:5 399/4
நிறை தரு கேவலத்தோய் நின் அடியார்க்கு எல்லாம் - சூளாமணி:6 541/1
பண் தரு நீரனவும் பல் பண்டமும் - சூளாமணி:7 664/4
வளம் தரு கோயில் முன்னி மணி_வண்ணன் பயந்த தேவி - சூளாமணி:8 1006/3
சுடர் தரு குழைகள்-தாம் அழிந்து சோர்ந்தவே - சூளாமணி:9 1221/4
விதி தரு நீல மேனி விரிந்து ஒளி துளும்ப நின்றான் - சூளாமணி:9 1438/2
மருள் தரு விசும்பின் ஏறி மணி_வண்ணன் எதிர்ந்த போழ்தின் - சூளாமணி:9 1444/2
எரி வளர் ஒளி தரு நேமி எய்திய - சூளாமணி:9 1486/1
தரு முகத்தர் வருவார் தறுகண்ணார் - சூளாமணி:10 1583/3
உரை தரு காரிகையார் ஊன்றி மிதித்து - சூளாமணி:10 1652/2
விரை தரு பூம் படை மேல் மெல்ல அசைந்தார் - சூளாமணி:10 1652/4
தரு மணல் மணி முத்தாக தண்டுலம் இயற்றி கான் யாற்று - சூளாமணி:10 1830/1
முரண் தரு தோள் மன்ன முற்ற உணர் நீ - சூளாமணி:11 2005/4
அன்பு அதன்-கண் மிசையே என்று அடிகள் தரு பொருள் தெளிந்தார் - சூளாமணி:11 2060/4
தரு சுடரன தளவு அயலின தகை மலரன தோன்றி - நீலகேசி:1 15/2
பேணுதற்கு அரிது இது பெரிதும் பிணி தரு பேய் வனம் எனவே - நீலகேசி:1 69/2
பிணி தரு பிறவிய மறு சுழி அறுவது ஒர் - நீலகேசி:4 452/1
அணி தரு சிவகதி அடைதலும் அருளுதல் - நீலகேசி:4 452/3
பணி தரு பரமனது அருள் படு வகையே - நீலகேசி:4 452/4
கலியே தரு காற்று இயக்கம் கரும - நீலகேசி:5 487/2
துனிவே தரு துன்பமும் ஆம் இடையும் - நீலகேசி:5 488/2
பேம் தரு தோற்ற பிசாசிகன் இற்று என - நீலகேசி:10 894/1

 TOP
 
  தருக்க (1)
தருக்க நீட்டமும் தன் நிகர் இல்லவன் - நீலகேசி:3 233/3

 TOP
 
  தருக்கினாலும் (1)
விச்சையின் செருக்கினாலும் வீங்கு தோள் தருக்கினாலும்
 கச்சை அம் களிற்றோடு ஏனை கவனமா வலத்தினாலும் - சூளாமணி:9 1189/1,2

 TOP
 
  தருக்கினும் (1)
பொருள்_உடைமை தருக்கினும் புல் ஞான களிப்பினும் - நீலகேசி:4 283/2

 TOP
 
  தருக்கு (1)
தருக்கு எயில் காப்பு வாங்க தட கை மால் பகடு நுந்தி - சூளாமணி:12 2114/1

 TOP
 
  தருக்குகின்றாய் (1)
தாம் அசீவன் முழுவதும் என்று தருக்குகின்றாய்
 வாம சீவன் இவற்றினால் உண்மை மறுக்கல் ஆகுமோ - நீலகேசி:5 570/3,4

 TOP
 
  தருக (4)
சாலங்காய நீ சார்ந்து தருக என - உதயணகுமார:1 42/1
இன்னவை கேட்கின் இன்னவை தருக என - உதயணகுமார:1 73/1
ஒன்றி நீர் தருக என உழை குற்றேவலார் - சூளாமணி:4 238/3
எங்கண் இடர் அகலுமாறு இ நிலைமை எய்தி இருள் உலகம் நீக்கும் அருள் தருக நீ என்று - சூளாமணி:11 1912/3

 TOP
 
  தருசகராசன் (1)
தருசகராசன் கேட்டு தளர அ புறத்து அகற்ற - உதயணகுமார:3 165/3

 TOP
 
  தருசகற்கு (1)
தருசகற்கு இனிதின் தாங்கள் தரு திறை இடுவது_இல் என்று - உதயணகுமார:3 165/1

 TOP
 
  தருசகன் (2)
தருசகன் என்னும் மன்னன் தானை வேல் தலைவன் மாரன் - உதயணகுமார:3 154/2
தருசகன் எதிர்கொண்டு தன் மனை புகுந்து பின் - உதயணகுமார:3 173/2

 TOP
 
  தருதல் (1)
தருதல் அல்லது தம் குறை ஈது எனார் - நீலகேசி:2 213/3

 TOP
 
  தருதலானும் (1)
பிறவி செற்று அரிய வீட்டின் பெருமையை தருதலானும்
 அறிவினில் தெளிந்த மாட்சி அரதனத்திரயம் என்னும் - யசோதர:1 51/2,3

 TOP
 
  தருதற்கு (2)
பின்னிய பிறவி மாலை பெரு நவை தருதற்கு ஒத்த - யசோதர:2 147/3
தருதற்கு மகிழ்ந்து வந்தேன் தாழம் ஈங்கு ஒழிக என்றான் - சூளாமணி:8 972/4

 TOP
 
  தருதிரோ (2)
கன்னியை தருதிரோ அ கன்னியை மகிழ்ந்த காளை - சூளாமணி:9 1204/3
இன் உயிர் தருதிரோ இ இரண்டில் ஒன்று உரை-மின் என்றார் - சூளாமணி:9 1204/4

 TOP
 
  தருதும் (1)
கனி வளர் கிளவியாளை கைப்பற்றி தருதும் என்பார் - சூளாமணி:9 1164/3

 TOP
 
  தருப்பை (1)
அரு மணல் தருப்பை சூழ்ந்து ஆங்கு அதன் மிசை பரிதி பாய்த்தி - சூளாமணி:10 1830/2

 TOP
 
  தருப்பைகள் (1)
பின்னிய தருப்பைகள் பிடித்து அவை விடுத்து ஆங்கு - சூளாமணி:8 1100/2

 TOP
 
  தருப்பையின் (1)
தருப்பையின் நுனி தலை வடக்கொடு கிழக்காய் - சூளாமணி:8 1096/3

 TOP
 
  தரும் (12)
நலம் மிக தரும் இன்று என்ன பண்ணுகை நம்மால் என்ன - உதயணகுமார:1 113/3
சாவ அரிது இவண் அரசி தகவு_இல் வினை தரும் நோய் - யசோதர:5 292/3
தாங்கிய திருவினால் தரும் மற்று என்றலும் - சூளாமணி:5 408/3
அயில் தரும் பனிக்கும் திண்மை மான நாண்-அதனை ஏற்றி - சூளாமணி:9 1196/2
போல் பயம் பலவொடு புகழ்களே தரும்
 வேல் பயம் கொண்டனர் தெவ்வர் நம் தமர் - சூளாமணி:9 1252/2,3
எங்கும் இல இன்ப எழில் எய்தல் தரும் ஈதால் - சூளாமணி:11 2034/3
அளி தரும் செங்கோல் உடையோய் அமரருக்கும் அந்தரம் உண்டு - சூளாமணி:11 2057/1
தரும் சிறை களமது சென்று சாருமோ - சூளாமணி:12 2078/4
ஓவு_அல் இன்பம் தரும் என் உயிர் என்பாய் - நீலகேசி:4 320/3
தெற்றென உண்பதும் தீமை தரும் என்னை - நீலகேசி:4 332/2
தரும் மாத்திரை அன்றி தக்கது ஒன்று ஆக - நீலகேசி:7 747/3
சாதிக்-கண் பயவா தவ பயம் தரும் என தந்து உரைப்ப - நீலகேசி:9 834/1

 TOP
 
  தரும (7)
ஓதிய தரும கண்டத்து ஓங்கிய காவு நின்று - உதயணகுமார:1 7/3
தரும நல் நூல் வகை சாலங்காயனோடு - உதயணகுமார:4 215/1
பாவலர் தகைமை மிக்கோர் பரம்பிய தரும பூமி - நாககுமார:1 5/3
தரும தத்துவம் சன முனிவர்க்கு உரை - நாககுமார:1 24/3
தரும நல் தியானம்-தன்னால் தன்னுடை மேனி விட்டு - நாககுமார:5 149/1
சொல்லான் தரும சுடரான் எனும் தொன்மையினான் - நீலகேசி:0 1/3
தன் இடை எய்தும் தரும தருமி மற்று - நீலகேசி:5 589/2

 TOP
 
  தருமத்தில் (2)
தருமத்தில் திரிவு_இல்லாள் தயாச்செய்தல் பொருட்டாக - நீலகேசி:2 165/1
சலம்படவே உரைத்தனை நீ தருமத்தில் செல்லுதும் என்று - நீலகேசி:4 293/1

 TOP
 
  தருமதத்தனும் (1)
உறு வடி வேல் சத்தியும் உயர் தருமதத்தனும் - உதயணகுமார:3 175/4

 TOP
 
  தருமம் (4)
தருமவீரர் தருமம் உரைத்திட - உதயணகுமார:6 335/1
வாகு நல் தருமம் கேட்டு அனசன நோன்பு கொண்டான் - நாககுமார:5 148/2
சாந்தி ஆக தருமம் உரைப்புழி - நீலகேசி:2 219/1
தன் தாரம் பிறர்க்கு ஈந்தான் தருமம் கொண்டு என்றானாய் - நீலகேசி:4 286/4

 TOP
 
  தருமம்-தான் (1)
தருமம்-தான் கருதி நீ சொன்னாயேல் தலைவரே - நீலகேசி:2 180/3

 TOP
 
  தருமமே (1)
ஊதியமே உணர்ந்தவன் உறு தருமமே உரைத்தான் - நீலகேசி:2 176/2

 TOP
 
  தருமவீரர் (2)
தருமவீரர் என்ற அருள் தலைவன்-பால் - உதயணகுமார:6 323/1
தருமவீரர் தருமம் உரைத்திட - உதயணகுமார:6 335/1

 TOP
 
  தருமால் (1)
விழு கலமால் வினை பெரிதால் வினை கேடு ஆம் தொழில் தருமால்
 ஒழுக்கிற்கும் உரித்து அன்று ஊண் ஓர் இடையூறு உடன் கொடுக்கும் - நீலகேசி:4 277/2,3

 TOP
 
  தருமி (1)
தன் இடை எய்தும் தரும தருமி மற்று - நீலகேசி:5 589/2

 TOP
 
  தருமே (2)
செறிதல்_இல் ஆர்வங்கள் செல்வம் தருமே - சூளாமணி:11 2011/4
வென்றி விசும்பொடு வீடும் தருமே - சூளாமணி:11 2015/4

 TOP
 
  தருவ (1)
அக மலரன அசோகம் அவை தருவ அசோகம் - சூளாமணி:7 750/3

 TOP
 
  தருவது (1)
தருவது சுர_கதி தந்து பின்னரும் - யசோதர:5 329/2

 TOP
 
  தருவன் (1)
தருவன் நீ இழந்த தேவி தரணியும் கூட என்ன - உதயணகுமார:3 156/3

 TOP
 
  தருவன (1)
தொகு மலரன துருக்கம் அவை தருவன துருக்கம் - சூளாமணி:7 750/2

 TOP
 
  தருவனை (1)
தருவனை ஆயின் தகரும் அது போல் - நீலகேசி:5 597/4

 TOP
 
  தருவார்க்கு (1)
உடைக்கு இயைந்த ஒலி அற்றால் ஊன் தருவார்க்கு உணர்த்துமால் - நீலகேசி:4 273/2

 TOP
 
  தருவித்தார் (1)
சங்கநிதி என்ன நெதி மாரி தருவித்தார் - சூளாமணி:8 1105/4

 TOP
 
  தருவித்து (1)
தருவித்து உரைத்த தயிர் உருவாய் மும்மை தன்மையது ஆம் - நீலகேசி:4 387/3

 TOP
 
  தருவோய் (1)
நட்டம் ஆயினும் நன்மையை நின்-வயின் தருவோய்
 குட்டமே முழு மெய்யினும் எழுந்தவன் குடுமி - நீலகேசி:5 482/2,3

 TOP
 
  தரை (1)
தன் இறை தேடி போந்தார் தரை_மகள் திலதம் போலும் - நாககுமார:3 78/3

 TOP
 
  தரை_மகள் (1)
தன் இறை தேடி போந்தார் தரை_மகள் திலதம் போலும் - நாககுமார:3 78/3

 TOP
 
  தரைப்பட (1)
தத்தி மஞ்ஞை தரைப்பட வீழ்ந்ததே - யசோதர:3 173/4

 TOP
 
  தரையையும் (1)
தன்னையும் தரையையும் காக்கும் என்பது அ - சூளாமணி:2 56/3

 TOP
 
  தல (2)
அ தல தகர் ஆங்கு அது கேட்ட பின் - யசோதர:3 197/1
சாம லேகைகள் மயிர் நிரை அல தல மீது - சூளாமணி:6 463/2

 TOP
 
  தலங்கள் (1)
தம் புலம் தெரிந்து தோன்றும் தடத்தின தலங்கள் எல்லாம் - சூளாமணி:8 855/4

 TOP
 
  தலத்தது (1)
வகை மணி தலத்தது ஓர் மதலை மாளிகை - சூளாமணி:10 1774/3

 TOP
 
  தலத்திடை (1)
மின்னின் ஆர்ந்த விமான தலத்திடை
 பொன்_அனார் பலர் போற்ற இழிந்து தன் - சூளாமணி:8 900/1,2

 TOP
 
  தலத்தில் (1)
தலத்தில் நல் முழம் தரத்தில் செல்வரும் - உதயணகுமார:6 320/3

 TOP
 
  தலத்தின் (3)
ஒள்ளிய தலத்தின் மிக்கோர் உறு தவர் உரைத்த சொல்லை - உதயணகுமார:4 193/3
வகுத்த மா மணி தலத்தின் மேல் மனத்து - சூளாமணி:7 575/2
விண் தலத்தின் மீது போய் - சூளாமணி:9 1376/3

 TOP
 
  தலத்து (4)
இ தலத்து இறையான இசோமதி - யசோதர:3 197/3
அம் பொன் மாலையார் களி தலத்து எழுந்து அரத்த வாய் - சூளாமணி:4 131/1
சார ஆங்கு ஒர் கல் தலத்து இருந்து தான் விளம்பினான் - சூளாமணி:6 499/4
நெய் வரை நீள் நில தலத்து மேல் பல - சூளாமணி:9 1405/3

 TOP
 
  தலத்தும் (1)
ஐய தலத்தும் மெல விரிந்து அது அயலார் செல்லும் ஆணையாய் - சூளாமணி:9 1478/3

 TOP
 
  தலம் (8)
இ தலம் முழுதும் ஆளும் இனிய நல் மாமன் சொன்ன - உதயணகுமார:4 221/2
மண்டப மணி தலம் மன்னன் எய்தினான் - சூளாமணி:5 379/4
முன் விரிந்து உக்கன மொய்த்த கல் தலம்
 மின் விரிந்து இடையிடை விளங்கி இந்திரன் - சூளாமணி:7 754/2,3
மேவு வெம் சுடர் ஒளி விளங்கு கல் தலம்
 தா_இல் பூம் துகளொடு ததைந்து தோன்றுவ - சூளாமணி:7 756/1,2
தொக்க கல் தலம் மேல் துடிக்கின்றவே - சூளாமணி:7 780/4
இன் நகை விமான தலம் ஏறுக இனிது என்றான் - சூளாமணி:8 866/4
தங்கு ஒளி பலகை தலம் பாவிய - சூளாமணி:8 893/3
மஞ்சு உடை மாளிகை மிடை மணி தலம்
 பஞ்சு உடை தவிசுகள் பரப்பி பூ அடுத்து - சூளாமணி:10 1781/1,2

 TOP
 
  தலம்தலம்-தொறும் (1)
தலம்தலம்-தொறும் ஆடினர் தாழ்ந்தனர் - யசோதர:1 12/2

 TOP
 
  தலமும் (3)
இ தலமும் முழுது ஆண்டு இரும் களிற்று எருத்தின் மிசை - நாககுமார:4 118/3
தண் நிலா தவழ் மணி தலமும் சார்ந்து அரோ - சூளாமணி:2 42/3
மாடு அகம் தெளிப்ப வேய்ந்த மண்டப தலமும் வண்ண - சூளாமணி:8 856/3

 TOP
 
  தலை (71)
புற்றினில் உறையும் பொறி வரி ஐம் தலை
 பற்ற அரும் நாகம் பற்றி வந்து இனிதா - உதயணகுமார:1 79/1,2
தலை முதல் அடி ஈறாக தரத்தினால் கண்டு போந்தார் - உதயணகுமார:1 82/4
மலை தலை மிசை வானில் செல்வரும் - உதயணகுமார:6 320/1
காலம் இது காட்சி தலை கண்டு உணர்த்த கைக்கொண்டு - உதயணகுமார:6 360/1
முந்து செய் நல்_வினை முளைப்ப இ தலை
 சிந்தைசெய் பொருளொடு செல்வம் எய்தினாம் - யசோதர:2 82/1,2
சாலியின் இடியின் கோழி தலை அரிந்திட்டது ஓடி - யசோதர:2 146/2
இசை_இலாதன யான் உற இ தலை
 தசை_தினாளர்கள்-தங்களின் என்னை இ - யசோதர:3 202/2,3
இன்று எனது பிழை தணிய என் தலை அரிந்து - யசோதர:5 280/3
உலை பெருகு அழல் தலை உருக்கவும் உருத்து - யசோதர:5 294/2
வஞ்சி அம் குழை தலை மதர்வை கொம்பு தம் - சூளாமணி:2 60/3
கயம் தலை களிற்றினாய் ஓர் கனா கண்டது உளது கங்குல் - சூளாமணி:3 106/1
தாம் துணர்த்த சந்தன தழை தலை தடாயின - சூளாமணி:4 135/2
செம்பொன் நீள் முடியான் செருவின் தலை
 வெம்பு வேலவன் விஞ்சையர் மண்டிலம் - சூளாமணி:4 141/1,2
தங்க நீள் முடியால் தலை நின்றனர் - சூளாமணி:4 159/3
மரம் தலை இணங்கி வான் தோய் மணி வளர் வயிர_குன்றம் - சூளாமணி:5 273/1
தம் கோன் ஏவ தான் இளவேந்தாய் தலை நின்றான் - சூளாமணி:5 312/2
சந்தன துளி தலை ததும்ப சாந்து அளைந்து - சூளாமணி:5 370/1
நரம்பொடு நடந்துள விரல் தலை எயிற்று ஏர் - சூளாமணி:6 456/3
சூளிகை சூடிய சூல இலை தலை
 மாளிகை மேல் மழை மா முகில் போழ்தலின் - சூளாமணி:7 654/1,2
வேய் தலை நீடிய வெள்ளி விலங்கலின் - சூளாமணி:7 659/1
நீ தலை சென்று உரை நீள் கடை காப்போய் - சூளாமணி:7 659/4
முடி தலை முத்து உதிர்ந்தாங்கு நெற்றி மேல் - சூளாமணி:7 682/1
பொடி தலை புலம்பி கானம் போழ்ந்து மா நெரிந்து வீழ - சூளாமணி:7 699/1
பை தலை பட நாகம் அழன்று தம் - சூளாமணி:7 783/1
அ தலை சில மான் அயர்வு எய்துமே - சூளாமணி:7 783/4
களிறு காத்திரம் உறுத்தலின் நெறி தலை கரு முகில் நெரிவுற்ற - சூளாமணி:8 874/2
அமிதமாகிய நிலை தலை மலை அணி அருவிகள் அவை எல்லாம் - சூளாமணி:8 875/3
தருப்பையின் நுனி தலை வடக்கொடு கிழக்காய் - சூளாமணி:8 1096/3
தொடி தலை சிதைந்து நுங்க துகள் எழுந்து ஒழிந்தது அன்றே - சூளாமணி:9 1139/4
சாவு அது போக வாழ்க்கை தவம் தலை நிற்றல் ஒன்றோ - சூளாமணி:9 1161/3
முனிவன செய்த வேந்தன் முடி தலை கொணர்தும் என்பார் - சூளாமணி:9 1164/2
வளையொடும் தலை முடித்து இருந்து வாழ்துமே - சூளாமணி:9 1261/4
தழல் ஆர் அயில் வலன் ஏந்துபு சார்ந்தார் தலை சரிந்தார் - சூளாமணி:9 1295/4
குடர் மாலைகள் தலை சூடின குழவி தலை குழையா - சூளாமணி:9 1308/1
குடர் மாலைகள் தலை சூடின குழவி தலை குழையா - சூளாமணி:9 1308/1
நள்ளாதவர் தலை வவ்விய நகை வாள்-அது வீசி - சூளாமணி:9 1313/3
மாலை தலை வளர் மா மதி நிகரும் வளை எயிறும் - சூளாமணி:9 1315/1
சோலை தலை மலை போல்வன தோளும் இவை உடையான் - சூளாமணி:9 1315/2
காலை தலை இளஞாயிறு புரை வான் மிசை கதுவா - சூளாமணி:9 1315/3
சூல தலை நுதியால் அவன் ஆகம் துளையிட்டான் - சூளாமணி:9 1315/4
கொண்டன சிலம்பு குலுங்கின விலங்கல் கூற்றமும் தலை பனித்ததுவே - சூளாமணி:9 1324/4
சலம் மேலும் இன்ன உடையாயை வென்று தலை கொண்ட பின்னை நுமரை - சூளாமணி:9 1329/3
தலை தடுமாறின தட கை வேழமே - சூளாமணி:9 1394/4
சரிந்தன தலை பல தறுகண்_இல்லவர் - சூளாமணி:9 1395/3
கடுத்து வீழ் கடா களிற்று உழவர்-தம் தலை
 அடுத்த கீசகம்-தமோடு அற்று வீழ்வன - சூளாமணி:9 1402/1,2
பொடி தலை நிலத்தவர் போரும் ஆண்மையும் - சூளாமணி:9 1419/1
சலத்தினை புரிந்த தெய்வம் தலை பனித்து உடைந்தது அன்றே - சூளாமணி:9 1440/4
தாங்கார் புரண்டு தலை தடுமாறாய் கிடந்து அங்கு - சூளாமணி:9 1472/2
இலை தலை ஈர்ம் தளிர் அல்ல ஈங்கு இதன் - சூளாமணி:10 1592/1
கலை தலை மகளிர் தம் காமர் சீறடி - சூளாமணி:10 1592/3
சலம் புரி சண்டை தலை பனிப்பு கண்டான் - சூளாமணி:10 1661/2
சென்று உயர் சேவடி சேடம் தலை வைத்து - சூளாமணி:11 1913/2
தழல் வளி தாமே தலை வழி சிந்த - சூளாமணி:11 1942/3
சார்ந்த பொழுதே தலை_நாள் கருவினுள் - சூளாமணி:11 1986/1
நோற்று நுனித்தல் ஒழுக்கம் தலை நிற்றல் - சூளாமணி:11 2012/2
உற்றவர்க்கு இவ்வாறு ஒழுக்கம் தலை நிற்றல் - சூளாமணி:11 2013/2
தக்க மிகு தானம் முதலாய தலை நிற்கும் - சூளாமணி:11 2023/1
தாங்கி ஈர்_இருவர் தாக்கி தலை துணிப்புண்ட பின்னை - சூளாமணி:12 2119/2
முகில் தலை கலவி வான் மூடி மா நகர் - நீலகேசி:1 26/3
அன்று அ கோட்டத்துள் அறிவு இலா மறி தலை அறுப்பான் - நீலகேசி:1 35/1
அ தலை அம் பெரும் கதவம் அடைப்பு ஒழித்திட்டு அலை வேலான் - நீலகேசி:2 172/4
கத்தி கொண்டு இல்லில் வாழ் பேய் கால் தலை வேறு செய்து - நீலகேசி:3 260/3
தன்னமும் அளித்தாய தலை சொறியும் இடை இலையால் - நீலகேசி:4 270/3
தாங்களும் உரைக்கில்லார் தலை சாய்த்து அங்கு இருந்தார் - நீலகேசி:4 271/2
தந்து உரைத்த தலை மழி ஆதிய - நீலகேசி:4 318/3
தாள்-கண் நிமிரும் தலை நிமிரா எழல் - நீலகேசி:4 362/3
காட்சி மரத்திற்கு கால் தலை எங்கும் - நீலகேசி:4 362/4
தலை எடுத்து வாய் திறப்பதாம் இவை ஓ காணீர் - நீலகேசி:5 471/4
துலா தலை தூக்கமும் ஓக்கமும் காட்டின் - நீலகேசி:5 632/2
இலா தலை இல்லேல் அமைவது மன்னோ - நீலகேசி:5 632/4
இல் ஆம் இரு பால் தலையே தலை தாமும் - நீலகேசி:5 634/2

 TOP
 
  தலை-கண் (1)
எண்ணினுள் தலை-கண் வைத்த கண் அஃது இல்லை ஆயின் - சூளாமணி:5 268/3

 TOP
 
  தலை_நாள் (1)
சார்ந்த பொழுதே தலை_நாள் கருவினுள் - சூளாமணி:11 1986/1

 TOP
 
  தலைக்கே (1)
கோல் திரள் ஒன்றாய் அதன் தலைக்கே உடன் - நீலகேசி:5 636/1

 TOP
 
  தலைகள் (1)
தாளொடு தாள்கள் தாக்கி தலையொடு தலைகள் முட்டி - சூளாமணி:9 1433/2

 TOP
 
  தலைகளும் (1)
வெள்ளில் மாலையும் விரிந்த வெண் தலைகளும் கரிந்த - நீலகேசி:1 30/1

 TOP
 
  தலைகளை (1)
மழிக்கும் ஆறும் தலைகளை மை இட்டு - நீலகேசி:3 238/3

 TOP
 
  தலைச்சென்று (1)
தங்கு இருள் போதில் தலைச்சென்று அயன் மனை - சூளாமணி:11 1932/1

 TOP
 
  தலைத்-தலை (1)
தடம்படு மாரி தலைத்-தலை நூற - நீலகேசி:1 140/1

 TOP
 
  தலைத்தலை (2)
தங்கியும் தலைத்தலை
 பொங்கியும் புகை புக - நீலகேசி:1 100/2,3
சாதகம் இவை என்று தலைத்தலை
 ஓதினாள் நின்று ஒரு பகல் எல்லையும் - நீலகேசி:2 206/2,3

 TOP
 
  தலைநிற்பார் (1)
தள்ளின போழ்தின் அவையவை-தன்னை தலைநிற்பார்
 கள்ளர்கள் அன்மை காட்டலும் ஆமோ கருணையால் - நீலகேசி:5 565/2,3

 TOP
 
  தலைநிற்பினும் (1)
தாம் ஆம் பெரிய தவம் தலைநிற்பினும் தன்மை பெறார் - நீலகேசி:1 83/3

 TOP
 
  தலைநின்ற (1)
அறம் தலைநின்ற வேந்தர் அடி நிழல் அன்றி யார்க்கும் - சூளாமணி:5 266/3

 TOP
 
  தலைநின்று (1)
நண்ணுபவோ எனின் நண்ணார் நல் விரதம் தலைநின்று
 புண்ணியங்கள் படைத்தார் அ குழுவினிடை பொலிவாரே - சூளாமணி:11 2046/3,4

 TOP
 
  தலைப்பட்டாய் (1)
சங்கம்-தாம் அல்லவேல் தத்துவமும் தலைப்பட்டாய் - நீலகேசி:2 194/4

 TOP
 
  தலைப்பட்டு (1)
மா தெய்வம் தலைப்பட்டு கிளர்ந்து இன்ன உரைக்கும் - நீலகேசி:1 44/4

 TOP
 
  தலைப்படா (1)
தாழ் வினை விலக்கும் சார்வு தலைப்படா அளவும் என்றான் - சூளாமணி:4 199/4

 TOP
 
  தலைப்படும் (1)
தான் உயர் இன்பம் தவத்தால் தலைப்படும் தன்மையினார் - நீலகேசி:1 86/3

 TOP
 
  தலைப்பாடு (1)
உறவினர்க்கு ஓம்புதல் மெய் தலைப்பாடு என்று - சூளாமணி:11 1994/2

 TOP
 
  தலைப்பெய்தலோடு (1)
சார்வும் அகல்வும் தலைப்பெய்தலோடு உள்ளம் இன்மை - நீலகேசி:4 412/2

 TOP
 
  தலைப்பெய்தார் (1)
தானை தம்முள் தாக்கலுற தாமும் தம்முள் தலைப்பெய்தார் - சூளாமணி:9 1338/4

 TOP
 
  தலைப்பெய்து (1)
தத்தம் நிமித்தம் தலைப்பெய்து தம் காரியம்மா - நீலகேசி:4 421/1

 TOP
 
  தலைப்பெய (1)
சாங்கியன்-தன்னை தலைப்பெய சென்றாள் - நீலகேசி:7 730/4

 TOP
 
  தலைபெற (1)
வீடு தலைபெற வெந்து நெஞ்சு ஆண்டிட - நீலகேசி:7 775/1

 TOP
 
  தலைமகன் (3)
இரு நில தலைமகன் இயன்ற நூல்_கடல் - சூளாமணி:5 411/1
தலைமகன் தாள்-தனக்கு ஆக சாகைய - சூளாமணி:5 414/1
தத்துவம் சொல்லும் தலைமகன் ஆகிய - நீலகேசி:7 741/2

 TOP
 
  தலைமகார் (1)
தலைமகார் சிறப்பு செய்து தன்மை நல் வாய்மையான - உதயணகுமார:6 334/1

 TOP
 
  தலைமயங்க (1)
நிறம் தலைமயங்க வெம்பி நெடும் கடல் சுடுவது ஆயின் - சூளாமணி:5 263/1

 TOP
 
  தலைமயங்கி (2)
அறம் தலைமயங்கி வையம் அரும் படர் உழக்கும் அன்றே - சூளாமணி:5 263/4
மறம் தலைமயங்கி வையத்து ஒருவரையொருவர் வாட்ட - சூளாமணி:5 266/1

 TOP
 
  தலைமயங்கு (1)
மறம் தலைமயங்கு செவ்வேல் மன்னவன் வெய்யன் ஆயின் - சூளாமணி:5 263/3

 TOP
 
  தலைமை (1)
பிறத்தலே தலைமை ஆயின் பிள்ளைகள் அல்லது என்னை - நீலகேசி:4 445/1

 TOP
 
  தலைய (1)
நுனை தலைய நுண் மயிரை நுனி உறீஇ விதிர்த்திட்டால் - நீலகேசி:2 183/1

 TOP
 
  தலையராய் (1)
இனையவே சொல்லி இட்ட தலையராய்
 வினைய நூலை வியப்பெய்துவார்க்கு எலாம் - நீலகேசி:3 239/1,2

 TOP
 
  தலையவே (2)
தடம் கொள் செந்தாமரை அடி என்று தலையவே என் தலையவே - நீலகேசி:1 139/4
தடம் கொள் செந்தாமரை அடி என்று தலையவே என் தலையவே - நீலகேசி:1 139/4

 TOP
 
  தலையன (2)
தாதின இன மலர் பலவும் தலையன நிலம் மிசை உதிர - நீலகேசி:1 73/2
தலையன தாழ்ச்சியும் எழுச்சியும் அன்றி - நீலகேசி:5 637/1

 TOP
 
  தலையால் (1)
வெண் தலையால் விளையாடிய காட்டுள் - நீலகேசி:1 144/2

 TOP
 
  தலையின (1)
கட்டிய கண்ணி பீலி தலையின கழல்காய் போல - சூளாமணி:9 1429/3

 TOP
 
  தலையினன் (1)
பெருகிய தலையினன் பெயர்ந்து பின்றினான் - சூளாமணி:10 1596/4

 TOP
 
  தலையினை (1)
சயித்தியம் காணின் தலையினை முட்டும் - நீலகேசி:3 254/3

 TOP
 
  தலையும் (7)
கோதையும் குழைவு இன் பட்டின் கொய்சக தலையும் தாழ - சூளாமணி:10 1639/1
தலையும் இடையும் கடையுமா சாற்றும் - சூளாமணி:11 1992/1
போழும் கண்ணும் தலையும் தடிகளும் - நீலகேசி:2 208/1
கோலும் தலையும் உடன் இல்லையாம் எனின் - நீலகேசி:5 638/1
வாலும் தலையும் நடுவும் அவை இன்றி - நீலகேசி:5 638/3
கண்ணும் தலையும் பிறவும் கரும் தடியும் - நீலகேசி:5 653/1
தத்துவம் இவை என தலையும் தூக்கினாட்கு - நீலகேசி:8 789/1

 TOP
 
  தலையுள் (2)
குன்றும் தலையுள் பெறப்பாடு எய்தல் கோடு உறுப்பா - நீலகேசி:4 404/2
தலையுள் மயிரும் உகிரும் உடனே - நீலகேசி:6 707/2

 TOP
 
  தலையே (1)
இல் ஆம் இரு பால் தலையே தலை தாமும் - நீலகேசி:5 634/2

 TOP
 
  தலையொடு (1)
தாளொடு தாள்கள் தாக்கி தலையொடு தலைகள் முட்டி - சூளாமணி:9 1433/2

 TOP
 
  தலைவந்தது (1)
தா_அரும் செல்வம் ஒன்று தலைவந்தது உரைக்கலுற்றேன் - சூளாமணி:10 1555/4

 TOP
 
  தலைவர் (6)
எச்சம்_இல் குடி_தலைவர் போக என எங்கும் - சூளாமணி:9 1279/2
பால் படு விரதம் நோன்மை படை பெரும் தலைவர் ஐவர் - சூளாமணி:12 2109/3
எல்லை_இல் குண தலைவர் இலக்கணம் என்று எடுத்ததன் மேல் - நீலகேசி:2 178/3
தக்கதா தொழுதக்கால் அவர் தலைவர் எனலாமோ - நீலகேசி:4 290/4
எம் தலைவர் இயல்பொடு நூல் இன்னணம் என்று அறியாதாய் - நீலகேசி:4 291/1
தக்கிலது ஆகும் தலைவர் இயல்பு என - நீலகேசி:4 459/3

 TOP
 
  தலைவர்-தம் (1)
தன்மை யார் பிறர் அறிவார் தலைவர்-தம் தலைவர்க்கும் தலைவா - நீலகேசி:2 161/4

 TOP
 
  தலைவர்க்கும் (1)
தன்மை யார் பிறர் அறிவார் தலைவர்-தம் தலைவர்க்கும் தலைவா - நீலகேசி:2 161/4

 TOP
 
  தலைவரே (1)
தருமம்-தான் கருதி நீ சொன்னாயேல் தலைவரே
 ஒருமையால் அறம் தெளிந்த உழ புலையர் முதலானார் - நீலகேசி:2 180/3,4

 TOP
 
  தலைவன் (9)
தருசகன் என்னும் மன்னன் தானை வேல் தலைவன் மாரன் - உதயணகுமார:3 154/2
தனையனை நில_மகள் தலைவன் ஆக என - யசோதர:2 83/2
தான் உரைத்தாள் தான் வேண்டும் தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி - நீலகேசி:2 175/3
ஒழி பாவி தலைவன் என்று உரைப்பதனை உலகத்தார் - நீலகேசி:2 182/3
பருவரல் ஒன்று இலன் தாயை பழுப்பறித்தான் தலைவன் இவள் - நீலகேசி:2 192/1
ஒள்_நுதலாய் உன் தலைவன் ஒழிவு_இன்றி உணர்கலான் - நீலகேசி:2 193/1
தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி-தங்கள் மேல் குற்றங்கள் - நீலகேசி:2 204/2
தலைவன் ஈ பொருள்களே தான் நாட்டல் உறவினால் - நீலகேசி:2 204/4
தந்துரைத்த தலைவன் நூல் தத்துவமாம் ஆகவே - நீலகேசி:4 291/3

 TOP
 
  தலைவன்-பால் (1)
தருமவீரர் என்ற அருள் தலைவன்-பால்
 வெருவரும் துன்பம் விலங்கும் வாழ்க்கையை - உதயணகுமார:6 323/1,2

 TOP
 
  தலைவனை (1)
தாதையை தலைவனை தத்துவதரிசியை தவ நெறியின் - நீலகேசி:4 448/3

 TOP
 
  தலைவா (1)
தன்மை யார் பிறர் அறிவார் தலைவர்-தம் தலைவர்க்கும் தலைவா - நீலகேசி:2 161/4

 TOP
 
  தலைவி (1)
குணம் கெழு குல தலைவி கொண்டு மிசை புல்லி - சூளாமணி:8 864/2

 TOP
 
  தலைவைத்தார் (1)
தான கோளில் சாதக ஓலை தலைவைத்தார் - சூளாமணி:5 310/4

 TOP
 
  தவ (33)
தவ முனி கொண்டு சென்று தாபதப்பள்ளி சேர்த்தி - உதயணகுமார:1 17/1
புலம் பொருத போர்ப்படையுள் பொருது தவ தொலைத்து உடன் - உதயணகுமார:3 172/3
நகையுறும் நலம் தவ மார்பனும் நகர வீதியில் வந்தனன் - உதயணகுமார:3 183/4
சொல்ல அரும் தவ சுமித்திர நல் முனி - உதயணகுமார:5 281/2
தவ_வனிதை ஆள நான் தாங்குதற்கு போவனே - உதயணகுமார:6 355/3
தங்கிய கருணை ஆர்ந்த தவ முனி அவர்கள் சொன்ன - நாககுமார:1 2/3
நல் அருள் சுரந்து அளிக்கும் நல் தவ முனிவன் ஆகி - நாககுமார:3 101/3
நல் அரும் தவ சோமப்பிரபரும் - நாககுமார:4 107/1
தஞ்சமாய் எங்கட்கு எல்லாம் தவ முனி குறி உரைப்ப - நாககுமார:4 111/2
தங்கு நின் மனைவி ஆனாள் தவ முனி உரைப்ப பின்னும் - நாககுமார:5 150/3
அரும் தவ யோகம்-தன்னால் அச்சேத்திய அபேத்தியர்-தம் - நாககுமார:5 166/1
தனையனில் அரசுவைத்து தவ வனம் படரல் உற்றான் - யசோதர:2 149/2
அற பெருமை செய்து அருள் தவ பெருமை-தன்னால் - யசோதர:5 266/1
தானவரும் வந்து தொழு தவ உருவு கொண்டான் - யசோதர:5 277/2
தாங்கலர்கள் சென்று தவ அரசன் அருளாலே - யசோதர:5 302/2
தனசரண் அணையுளார்க்கு தவ அரசு அருள தாழ்ந்து - யசோதர:5 316/2
வடு தவ மலர்ந்து நுண் நூல் மதியவர் வினையின் மாட்சி - சூளாமணி:5 253/3
நல் தவ நங்கை தோன்றா முன்னம் நாம் ஆண்டது எல்லாம் - சூளாமணி:5 304/4
மா தவ குலத்து_உளார்கள் மாதவசேனை உள்ளிட்டு - சூளாமணி:8 995/1
இன்று இனிது ஆகும் அன்றே இரும் தவ பயங்கள் நம்-பால் - சூளாமணி:8 1012/3
கற்றனை தவ பெரிது கைதவமும் என்ன - சூளாமணி:10 1612/2
ஆங்கு ஒர் முனிவன் அரும் தவ பல் குணம் - சூளாமணி:11 1914/1
தவம்செய்து வந்தார் தவ நிலை நிற்பார் - சூளாமணி:11 2004/1
தெருண்டவர் மேற்கொளும் செய் தவ செல்வம் - சூளாமணி:11 2005/1
தஞ்சம் அன்று இவன் தவ நிறை சுடும் என தவிர்ந்தாள் - நீலகேசி:1 55/4
ஆற்றல் சான்றவன் அரும் தவ அழல் எனை அடுமால் - நீலகேசி:1 57/1
நீண்டது ஓர் கொடி அயல் கொடி போல் நிறை தவ அருள் என நின்றாள் - நீலகேசி:1 63/4
எண் தவ பலவுமே - நீலகேசி:1 95/4
தாதையை தலைவனை தத்துவதரிசியை தவ நெறியின் - நீலகேசி:4 448/3
சாத்திரம் இவை மூன்று என வல் தவ தோன்றல் - நீலகேசி:5 477/3
சார்த்தி பிறவா தவ நெறிகள்-தாம் உளவோ - நீலகேசி:6 661/2
சார்த்தி பிறவா தவ நெறிகள்-தம்மே போல் - நீலகேசி:6 661/3
சாதிக்-கண் பயவா தவ பயம் தரும் என தந்து உரைப்ப - நீலகேசி:9 834/1

 TOP
 
  தவ_வனிதை (1)
தவ_வனிதை ஆள நான் தாங்குதற்கு போவனே - உதயணகுமார:6 355/3

 TOP
 
  தவங்கள் (2)
அம்மையால் தவங்கள் தாங்கி அலர்ந்த நல் அறிவினாலும் - சூளாமணி:5 356/1
பெரும் தவங்கள் செய்ந்நரை பேசுவாய் ஓர் பேதையே - நீலகேசி:4 358/4

 TOP
 
  தவங்களை (1)
சனங்கள் தாம் சில தவங்களை தாங்குதும் என போய் - சூளாமணி:6 464/1

 TOP
 
  தவசி (1)
தான் மெய்க்-கண் நின்ற தவசி மற்று எங்கு உளன் - நீலகேசி:4 342/3

 TOP
 
  தவசிகட்கு (1)
இங்கு இது என் என ஏழாய் தவசிகட்கு
 எங்கெங்கு ஆம் இல் என உரைத்தான் அரோ - நீலகேசி:3 245/3,4

 TOP
 
  தவசியை (1)
தன்னை உண்டும் தவசியை அல்லையோ - நீலகேசி:4 314/4

 TOP
 
  தவஞ்செய்தாரே (1)
தழை கரும்பின் முருகு உயிர்க்கும் தார் அகலம் சார்ந்தவர்கள் தவஞ்செய்தாரே - சூளாமணி:10 1815/4

 TOP
 
  தவத்தவர் (1)
பண் திற தவத்தவர் பண்ணுரை கேட்ட பின் - நாககுமார:4 105/4

 TOP
 
  தவத்தவன் (2)
உருட்டுவேன் என உயர் தவத்தவன் முன்னை உரைக்கும் - நீலகேசி:1 47/4
ஏற்ற தவத்தவன் தேவு எனல் என்-கொல் - நீலகேசி:5 604/3

 TOP
 
  தவத்தன் (1)
கதம் உறு கவலை நீங்கும் காட்சி நல் தவத்தன் ஆகி - உதயணகுமார:1 27/3

 TOP
 
  தவத்தனாக (1)
விரவிய தவத்தனாக வேண்டுவது எண்ணம் என்றான் - உதயணகுமார:1 22/4

 TOP
 
  தவத்தாய் (2)
பெற்றிலம் நாம் அதன் பின் கொளல்-தானும் பெரும் தவத்தாய்
 மற்று இது தான் தன் பொறி உறுகாறும் வரலின் அன்றே - நீலகேசி:5 516/3,4
பின் சென்று பெய்யும் துளி-தானும் பெரும் தவத்தாய்
 என் சென்று அது எய்தும் திறம்-தன்னை எனக்கு உணர - நீலகேசி:6 720/2,3

 TOP
 
  தவத்தால் (2)
ஆற்றில் அமைந்த அரும் தவத்தால் வினை - சூளாமணி:11 1915/1
தான் உயர் இன்பம் தவத்தால் தலைப்படும் தன்மையினார் - நீலகேசி:1 86/3

 TOP
 
  தவத்தில் (1)
ஆகும் நல் தவத்தில் ஆண்டு அறுபத்து நான்கு அது ஆமே - நாககுமார:5 167/4

 TOP
 
  தவத்திற்கு (3)
வீங்கிய தவத்திற்கு இன்னும் வித்திடல்பாலது என்றான் - சூளாமணி:11 1842/4
தந்திரம் சான்ற தவத்திற்கு அரசனும் - சூளாமணி:11 1919/3
தவத்திற்கு ஒத்தன தாங்கின் இ தாபதம் - நீலகேசி:10 863/2

 TOP
 
  தவத்தின் (8)
வான் நில மடந்தையே மா தவத்தின் வந்தனை - உதயணகுமார:2 143/3
பண்புறு நல் தவத்தின் பர முனி தத்த நாமர் - நாககுமார:5 147/3
தூய மா தவத்தின் மிக்க உபாசகர் தொகையும் சூழ - யசோதர:1 23/2
திரு மலி தவத்தின் சென்று தேவர்-தம் உலகில் பெற்றது - யசோதர:1 40/3
தங்கிய மனத்தன் ஆகி தளர்வு_இலன் தவத்தின் மிக்கான் - சூளாமணி:5 350/4
தாதை என்று இயல் உரை தவத்தின் எய்தினேன் - சூளாமணி:9 1493/2
சிறந்தது தவத்தின் மிக்கது இன்மையே சிந்தி கண்டாய் - சூளாமணி:11 1847/4
தார் தங்கும் மார்ப தவத்தின் வருவார் - சூளாமணி:11 2022/4

 TOP
 
  தவத்தினால் (1)
மன் பெரும் மா தவத்தினால் வரும் ஒரு நாள் ஈறு உடையது - சூளாமணி:11 2060/3

 TOP
 
  தவத்தினாலே (2)
மருவு நல் தவத்தினாலே மற்றும் உள்ளோர்கள் எல்லாம் - நாககுமார:5 166/3
தண் அளி தயங்கு செங்கோல் தாரவர் தவத்தினாலே
 மண் அளித்து இனிய நூலோர் மந்திரம் மலரும் என்றான் - சூளாமணி:5 261/2,3

 TOP
 
  தவத்தினில் (2)
ஈங்கு முன் இயற்றிய தவத்தினில் அசோகன் - யசோதர:5 284/3
பத்தின் மேல் இரு தவத்தினில் பவ தொடர் அறுக்கும் - நீலகேசி:1 34/3

 TOP
 
  தவத்தினின் (1)
பின்பு பேணும் தவத்தினின் ஆகிய - நீலகேசி:4 316/3

 TOP
 
  தவத்தினும் (1)
தவத்தினும் இல் வாழ்க்கை தான் கண்டது என்னோ - நீலகேசி:6 697/5

 TOP
 
  தவத்து (14)
சேர்ந்திருந்ததும் செய் தவத்து எனா - உதயணகுமார:6 308/2
வியாள மாவியாளர்-தாமும் விழு தவத்து அனயை என்னும் - நாககுமார:5 165/1
உரை செய அரும் தவத்து உருவு கொண்டு போய் - யசோதர:2 84/3
நல் தவத்து இறை நல் அறம் புல்லலா - யசோதர:3 161/2
அந்தரம் இகந்து அருள் தவத்து அரசர் தாரோய் - யசோதர:5 271/4
வணிகனும் மற்றுளாரும் மா தவத்து இறையை வாழ்த்தி - யசோதர:5 313/3
மை_இல் மா தவத்து ஒரு கடல் ஆடுதல் வலித்தனன் இது என்றான் - யசோதர:5 322/4
தம்மை உடையவர் தாங்கும் தவத்து இயல் - சூளாமணி:11 2003/1
தங்கிய தவத்து அரசர்க்கு ஈந்த பயன் தானே - சூளாமணி:11 2034/4
மறுதரவு_இல் கதி படரும் மா தவத்து வரம்பு_ஆயோன் - சூளாமணி:11 2068/4
தக்க வாய் மொழி தவத்து அரசன் நேர்ந்திலன் - சூளாமணி:12 2076/3
வாள்_நுதல் மயிர் குளிர்த்து உரைக்கும் மா தவத்து அடிகள் என்றானும் - நீலகேசி:1 69/3
மாட்சியால் வலம்கொண்டு மா தவத்து இறைவனில் பிழையா - நீலகேசி:2 151/2
இழுக்கு_இல்லா பெரும் தவத்து இலிங்கிகளை தான் கண்டு - நீலகேசி:4 269/2

 TOP
 
  தவத்துள் (1)
சண்ணாரம் என பிறவும் தவத்துள் நீ கற்றனவால் - நீலகேசி:4 280/2

 TOP
 
  தவத்தோர் (1)
காந்தி நல் தவத்தோர் வந்தார் கடவுள் நேர் தூமசேனர் - நாககுமார:3 76/3

 TOP
 
  தவம் (44)
தவம் மலி முனிவனை தான் வணங்கி கேட்டனன் - உதயணகுமார:2 133/4
மேவுவன் நல் தவம் என்ன மின் இடைய மாதரும் - உதயணகுமார:6 357/2
பேசவொணா வகையில் கேட்டேன் பெரும் தவம் இல்லை நீயும் - நாககுமார:2 60/3
அரிய தவம் தரித்து அவளும் அச்சுதம் அடைந்தாள் - நாககுமார:5 158/4
அரிய தவம் தாங்க அவன் அன்புடன் எழுந்தான் - நாககுமார:5 162/4
உறு தவம் தரித்துக்கொண்டு உவந்து அவர் செல்லும் நாளுள் - நாககுமார:5 164/2
அந்தில் ஆசனம் கொண்டு அண்ணல் அனசன தவம் அமர்ந்தான் - யசோதர:1 24/3
எண் பெற்ற தவம் யார் பெற்றார் யான் பெற்ற பேறு இது என்றான் - யசோதர:2 113/4
சினவரன் சரணம் மூழ்கி செறி தவம் படர்தும் என்றார் - யசோதர:5 316/4
ஆற்றல்-அது அமையப்பெற்றால் அரும் தவம் அமர்ந்து செய்-மின் - யசோதர:5 317/1
வெய்ய தீ_வினை வெருவுறு மா தவம் விதியின் நின்று உதிகொண்டான் - யசோதர:5 324/1
நாவியும் குழம்பும் உண் நகிலம் நல் தவம்
 மேவி நின்றவரையும் மெலிய விம்முமே - சூளாமணி:1 11/3,4
நல் தவம்_உடையனே நம்பி என்று பூண் - சூளாமணி:3 113/1
அரும் தவம் அரைச_பாரம் இரண்டுமே அரிய தம்மை - சூளாமணி:5 271/1
மந்திரம் வழாத வாய்மை மா தவம் முயறல் அன்றேல் - சூளாமணி:5 272/3
அரும் தவம் அரைச_பாரம் அவை பொறை அரிது கண்டாய் - சூளாமணி:5 273/3
முன் தவம் உடைமையாலே மூரி நீர் உலகம் எல்லாம் - சூளாமணி:5 304/1
அம் பொன் மாலை மார்பினீர் அரும் தவம் செய்தார்களே - சூளாமணி:6 500/4
மெய் புடை தெரிந்து மேலை விழு தவம் முயன்று நோற்றார்க்கு - சூளாமணி:6 528/1
இங்கன் மா தவம் எவன்-கொல் செய்ததே - சூளாமணி:7 603/4
திரு_மகள் இவளை சேரும் செய் தவம் உடைய காளை - சூளாமணி:8 986/3
அரும் தவம் உடையனே யான் அன்று எனில் அணங்கு போலும் - சூளாமணி:8 988/1
புன வரை கானம் முன்னி மா தவம் போகுவாரும் - சூளாமணி:8 1107/2
சாவு அது போக வாழ்க்கை தவம் தலை நிற்றல் ஒன்றோ - சூளாமணி:9 1161/3
வேண்டிய விளைத்து கொள்ளும் விழு தவம் விளைத்து வந்தான் - சூளாமணி:10 1666/4
மன்னிய மா தவம் மேற்கொண்டும் மாயங்கள் - சூளாமணி:11 1967/3
ஆற்றல் வகையால் அரும் தவம் மேற்கொண்டு - சூளாமணி:11 2012/1
நல் தவம் என்று இங்கு நாங்கள் மொழிந்தது - சூளாமணி:11 2013/3
பத்து வகை மா தவம் இயற்றிய பயத்தால் - சூளாமணி:11 2024/3
மதி மாண்ட நல் காட்சி வழி நின்று தவம் தாங்கில் - சூளாமணி:11 2067/3
பிணிபடு பிறவி நோய் பெயர்க்கும் மா தவம்
 துணிபவன் தன்னொடு தொடர்ச்சி நோக்குமோ - சூளாமணி:12 2079/1,2
மேவினார் தவம் அவர் வேந்தன் முன்னரே - சூளாமணி:12 2095/4
அழுவது என் செய அரும் தவம் வலித்தவன் இருந்து - நீலகேசி:1 46/1
அச்சமே உறுத்து அழிக்குவன் தவம் என அறியேன் - நீலகேசி:1 56/1
தாம் ஆம் பெரிய தவம் தலைநிற்பினும் தன்மை பெறார் - நீலகேசி:1 83/3
நத்தம் பெற்றது நல் தவம் மேற்கொண்டான் - நீலகேசி:3 247/2
திரைப்ப மெல் அணை செய்வ விழு தவம்
 கரைப்ப தீ_வினை கண்டது சூனியம் - நீலகேசி:3 251/2,3
உள் நன்மை தவம் என்று அங்கு உறுப்பு எல்லாம் மறைக்கின்றாய் - நீலகேசி:4 275/1
திண்பான்மை அவர்க்கு அழிய சிதையும் நின் தவம் ஆயின் - நீலகேசி:4 276/2
வழுக்கு இன்றி தவம் செய்யின் மண்டையால் பயன் என்னோ - நீலகேசி:4 277/4
வீடு அது ஆகலும் வேண்டும் விழு தவம்
 கூடுபவர்க்கும் குணம்_இல்லவர்க்கும் - நீலகேசி:5 627/2,3
கொன்று கொன்றிட்டு தவம்செய்யின் அ தவம்
 பொன்றும் மற்று ஆதலின் அஃதும் பொருத்தம்_இன்று - நீலகேசி:7 772/1,2
இ தவம் இ பொருள் தேறி யான் செயின் - நீலகேசி:8 789/3
பொய் தவம் ஆதலின் போவன் என்னவே - நீலகேசி:8 789/4

 TOP
 
  தவம்-தன்னை (1)
தான் கண்டவன் செய் தவம்-தன்னை கலக்ககில்லா - நீலகேசி:0 9/1

 TOP
 
  தவம்-தான் (1)
செய் நின்று நீ செய் தவம்-தான் என செப்பினளே - நீலகேசி:6 728/4

 TOP
 
  தவம்_உடையனே (1)
நல் தவம்_உடையனே நம்பி என்று பூண் - சூளாமணி:3 113/1

 TOP
 
  தவம்கொண்டனர் (1)
கோலமான குஞ்சி முதல் வாங்கி தவம்கொண்டனர் - உதயணகுமார:6 360/4

 TOP
 
  தவம்செய்தல் (1)
தண்டியாய் கழியாது தவம்செய்தல் உறுதியேல் - நீலகேசி:4 282/3

 TOP
 
  தவம்செய்தவன் (1)
ஞாலம் அறிய தவம்செய்தவன் நல் உயிர்-தான் - நீலகேசி:4 418/2

 TOP
 
  தவம்செய்து (1)
தவம்செய்து வந்தார் தவ நிலை நிற்பார் - சூளாமணி:11 2004/1

 TOP
 
  தவம்செய்தும் (1)
ஆற்ற வருந்தி தவம்செய்தும் அரிய காத்தும் - நீலகேசி:4 419/1

 TOP
 
  தவம்செய்யின் (1)
கொன்று கொன்றிட்டு தவம்செய்யின் அ தவம் - நீலகேசி:7 772/1

 TOP
 
  தவம்செய (1)
தாடி தவம்செய தன் கால் அழித்திட - நீலகேசி:7 775/2

 TOP
 
  தவம்பட்டு (1)
நின்ற சனம் தன்னுடனே நீடு போய் தவம்பட்டு
 பின்றை அறவுரைகள் பெருமிதமாய் கேட்டு விதி - நாககுமார:1 38/1,2

 TOP
 
  தவம்புரிந்தாய் (1)
சவர் உடைய மனை வாழ்க்கை என போந்து தவம்புரிந்தாய்
 பவர் உடைய விறகு இறுத்து பல கலங்கள் ஒருப்படுத்து உற்று - நீலகேசி:4 279/1,2

 TOP
 
  தவமும் (6)
தா_இல் சீர் விழு தவமும் தாங்குதும் என்றிட்டனர் - உதயணகுமார:6 357/4
ஏத்த அரிய நல் தவமும் எங்களுக்கு அளிக்க என்றான் - உதயணகுமார:6 359/4
அணிபெறவே நல் தவமும் ஆமோ எனக்கு என்றாள் - நாககுமார:1 37/2
கம்பம்_இல் நிலங்கள் எல்லாம் காத்து நல் தவமும் தாங்கி - நாககுமார:2 44/3
மருள்_இல் தவமும் வாலிய ஞானமும் - சூளாமணி:11 2008/3
ஏற்ற நினைப்போடு இரு சார் விழு தவமும்
 ஆற்றல் பரிசை முதலாகிய அன்ன எல்லாம் - நீலகேசி:1 125/2,3

 TOP
 
  தவமொடு (1)
தன் இயல் தானம் தவமொடு பூசனை - சூளாமணி:11 1991/3

 TOP
 
  தவர் (14)
ஒள்ளிய தலத்தின் மிக்கோர் உறு தவர் உரைத்த சொல்லை - உதயணகுமார:4 193/3
மேல் நிகழ்வு என மெய் தவர் கூறினது - உதயணகுமார:5 274/1
பொழிலுள் மா தவர் பொருந்தினார்களே - உதயணகுமார:6 317/4
மா தவர் வினை மாயச்செய்குவார் - உதயணகுமார:6 318/2
மரு மலர் கொண்டு வாழ்த்தி மா தவர் அடி இறைஞ்ச - உதயணகுமார:6 331/3
உள்ள நல் தவர் உற்று உரைசெய்கின்றார் - உதயணகுமார:6 343/1
தேன் நெய் தோய்ந்த திரு மொழி மா தவர்
 ஆனவர் பதம் அன்பில் தொழுது போய் - உதயணகுமார:6 352/2,3
விற்பன நல் மா தவர் வேண்டு சுகம் துய்த்தனர் - உதயணகுமார:6 367/4
உறு தவர் தேவர் நான்கும் முற்று எழு குழாத்தினோடே - நாககுமார:5 168/4
அற பொருள் விளைக்கும் காட்சி அரும் தவர் அருளிற்று அன்றி - யசோதர:1 73/1
திரு அயாவுயிர்க்கும் மார்பன் செறி தவர் சரண மூலத்து - சூளாமணி:11 1862/3
வருவகை இலாததும் மறு_இல் மா தவர்
 பெரு வழியா செலும் பெயர்வு_இல் சூளிகைக்கு - சூளாமணி:12 2069/2,3
மணி முடி அமிர்த நீர் ஆடி மா தவர்
 பணியொடு பல் மணி கலன்கள் நீக்கினான் - சூளாமணி:12 2097/2,3
மயல்_அறு காட்சி இ மா தவர் என்றான் - நீலகேசி:6 669/4

 TOP
 
  தவர்-தமக்கும் (1)
மறு_அறு மனையவர்க்கும் மா தவர்-தமக்கும் ஈந்த - நாககுமார:5 168/1

 TOP
 
  தவர்-பால் (1)
பெரு விறல் யூகி சொல்வான் பெரும் தவர்-பால் அறத்தை - உதயணகுமார:6 329/3

 TOP
 
  தவர்க்கு (4)
மலைவு_இல் சீர் மா தவர்க்கு வண்மையில் தானம்செய்தார் - உதயணகுமார:6 334/3
நல் தவர்க்கு இறையான நல் கௌதமர் - நாககுமார:1 23/3
மாயம்_இல் குண_குன்று அன்ன மா தவர்க்கு இறைவன் வந்தான் - யசோதர:1 23/4
அற பொருள் நுகர்தல் செல்லான் அரும் தவர்க்கு எளியன்_அல்லன் - யசோதர:2 156/1

 TOP
 
  தவர்களை (1)
செயவர்மன் சுதர் சீர் நல் தவர்களை
 நயம் அறிந்து சேர் நன் அடியை பணிந்து - நாககுமார:4 108/1,2

 TOP
 
  தவர்களோடும் (1)
ஆயிடை சுதத்தன் ஐஞ்ஞூற்றுவர் அரும் தவர்களோடும்
 தூய மா தவத்தின் மிக்க உபாசகர் தொகையும் சூழ - யசோதர:1 23/1,2

 TOP
 
  தவழ் (33)
முகில் தவழ் மாட மீதில் முத்து அணி மாலை நான்றே - உதயணகுமார:1 9/1
புண் தவழ் வேலின் காளை பூம்_குழலாட்கு இரங்கி - உதயணகுமார:5 261/2
வீறு உடை சாலினீ தாம் இடை தவழ் கொங்கை கொண்டை - நாககுமார:1 9/3
புண் தவழ் வேல் கண் கோதை பூரண மயற்கை சின்னம் - நாககுமார:2 48/1
திங்கள் தவழ் மாடம் நல் திலகபுர மன்னவன் - நாககுமார:4 142/2
சங்கு நித்திலமும் தவழ் இப்பியும் - சூளாமணி:1 32/1
தண் நிலா தவழ் மணி தலமும் சார்ந்து அரோ - சூளாமணி:2 42/3
தாள் தவழ் தட_கையன் தயங்கு சோதியன் - சூளாமணி:3 76/2
தங்கிய தவழ் ஒளி தடாவி வில் இட - சூளாமணி:3 88/1
வில் தவழ் சுடர் ஒளி விளங்கும் மேனி அ - சூளாமணி:3 113/2
மின் தவழ் விளங்கு வேல் வென்றி வேந்தனும் - சூளாமணி:4 193/3
கடம் தவழ் கடாத்த வேழம் களித்த பின் கல்வி மாணா - சூளாமணி:5 251/3
மடம் தவழ் ஒருவன் மேல்கொண்டு அன்னது ஓர் வகையிற்று ஆமே - சூளாமணி:5 251/4
மதி தவழ் குன்றம் எல்லாம் வணக்கிய பின்றை மண்ணும் - சூளாமணி:5 297/3
கொதி தவழ் வேலினான்-தன் குறிப்பொடு கூடிற்று அன்றே - சூளாமணி:5 297/4
மின் தவழ் விளங்கு வேலோய் மெய் இனும் மேவல் வேண்டும் - சூளாமணி:5 360/2
மழை தவழ் மண்டபம் மலிர வீற்றிருந்து - சூளாமணி:5 380/2
பொன் தவழ் பொருந்து இழை அணங்கின்_அனையாரை - சூளாமணி:6 448/3
மின் தவழ் விளங்கு கொடி வேந்தனும் விடுத்தான் - சூளாமணி:6 448/4
தனங்கள்-தாம் தவழ் சந்தன குழம்பிடை வளர்ந்த - சூளாமணி:6 464/3
மா இரு விசும்பின் மான்று மழை தவழ் குன்றம் போல - சூளாமணி:8 854/3
மின் தவழ் மேனியாளை மென் பணை தோளில் புல்லி - சூளாமணி:8 1012/2
பொன் தவழ் பசலை மெய் புகலலுற்றதே - சூளாமணி:8 1045/4
மழை தவழ் மாலைய மாடம் ஏறினான் - சூளாமணி:8 1130/3
பொன் தவழ் தேர் கலிமாவொடு போதகம் - சூளாமணி:9 1230/1
விண் தவழ் மின்னிடு வாளினர் வில்லினர் - சூளாமணி:9 1231/3
விண் தவழ் புரவியே மிடைந்த என்னவும் - சூளாமணி:9 1269/3
மின் தவழ் அவிர் ஒளி விஞ்சை வேந்தனோடு - சூளாமணி:9 1494/2
மின் தவழ் வேலினாற்கு விதூடகன் உழையன் ஆனான் - சூளாமணி:10 1564/4
வடம் தவழ் இள முலை விம்ம மங்கையர் - சூளாமணி:10 1685/1
மின் தவழ் இலங்கும் வேலான் விஞ்சையன் அவனை போக்கி - சூளாமணி:10 1699/2
வடம் தவழ் இளம் மென் கொங்கை மாதராள் மிழற்றினாளே - சூளாமணி:10 1707/4
பொன் தவழ் வேதிகை மண்டபம் புக்கான் - சூளாமணி:11 1913/4

 TOP
 
  தவழ்கின்றான் (2)
பொன் கோவை பூண் முலை முன்றில் தவழ்கின்றான் - சூளாமணி:10 1740/4
தாது ஆர் பூவின் தண் தவிசு ஏறி தவழ்கின்றான் - சூளாமணி:10 1741/4

 TOP
 
  தவழ்ந்தது (1)
நீள் ஒளி தவழ்ந்தது நெடும் கண் ஏழையர் - சூளாமணி:9 1218/2

 TOP
 
  தவழ்ந்து (8)
நிழல் அகம் தவழ்ந்து தேன் நிரந்து தாது சேர் - சூளாமணி:1 10/1
தண் நிலா உலகு எலாம் தவழ்ந்து வான் கொள - சூளாமணி:3 71/3
எரி தவழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் எண்ணுவது எண்ணம் என்றான் - சூளாமணி:5 274/4
இவரும் மால் வரை இள மழை தவழ்ந்து என இவையே - சூளாமணி:7 732/3
மேகம் மேல் தவழ்ந்து வேய்கள் மிடைந்து கீழ் இருண்ட தாழ்வர் - சூளாமணி:7 761/1
தான் உடை ஒளி திசை தவழ்ந்து எழுந்ததே - சூளாமணி:10 1734/4
சிகர மால் யானையான் வழி மருகன் செம் தாமம் தவழ்ந்து தீம் தேன் - சூளாமணி:10 1809/3
மாடு இலங்கும் மழை தவழ்ந்து மணி அருவி பொன் அறை மேல் வரன்றி வண் பூம் - சூளாமணி:10 1821/1

 TOP
 
  தவழ்ந்தும் (1)
பால் மர தொட்டில் இட்டு பரவியும் தவழ்ந்தும் மூன்றாம் - உதயணகுமார:5 254/2

 TOP
 
  தவழ்வது (1)
தழுவிய இளம் மழை தவழ்வது ஒத்ததே - சூளாமணி:11 1872/4

 TOP
 
  தவழ்வன (1)
பறப்ப நடப்ப தவழ்வன ஊர்வன பற்பலவா - நீலகேசி:1 80/2

 TOP
 
  தவழ (6)
தந்திர நோன்பு ஒளி தவழ தையலாள் - சூளாமணி:4 211/2
சந்திரன் தவழ நீண்ட தமனிய சூலம் நெற்றி - சூளாமணி:5 361/3
கற்றைகள் தவழ சென்று ஓர் கனக கூடத்து இருந்தான் - சூளாமணி:6 508/4
ஒள் ஒளி தவழ வேந்தும் ஒளி மணி அணையின் மேலோர் - சூளாமணி:8 968/2
திரை தவழ சீறடிகள் நோவ நடந்து - சூளாமணி:10 1652/3
கண்டிகை தவழ பூண்டு கதிர் மணி முடியின் மேலால் - சூளாமணி:10 1786/3

 TOP
 
  தவழும் (10)
பரு முகில் தவழும் மாட பஞ்ச நல் அமளி-தன்னில் - நாககுமார:2 47/3
தவழும் மா மதி செய் தண் தார் மன்னவன் தகைமை என்னும் - யசோதர:2 98/1
துளங்கு ஒளி பவள திண் கால் சுடர் மணி தவழும் பூமி - சூளாமணி:3 94/3
தவழும் மென் முலை புல்ல ததைந்த தார் - சூளாமணி:4 122/3
தண் அவிர் நிலா சுடர் தவழும் அ வரைக்-கண் - சூளாமணி:4 213/1
சந்திரன் தவழும் மாட சக்கிரவாள மன்னன் - சூளாமணி:8 833/2
மின் தவழும் மேனியொடு தேவி வெளி பட்டாள் - சூளாமணி:10 1608/4
துஞ்சு மழை தவழும் சோலைகளும் சோதித்து - சூளாமணி:10 1647/3
மருவி மழை தவழும் மை ஓங்கு சாரல் - சூளாமணி:10 1651/1
தவழும் மணி ஆரமொடு தார் மணி தயங்க - சூளாமணி:11 2030/2

 TOP
 
  தவள (3)
தவள வெண் கொடி மிடை சயந்தியில் புகுந்ததும் - உதயணகுமார:2 128/3
தண் சொரி கிரண முத்த தவள நல் குடையின் நீழல் - உதயணகுமார:4 186/3
தாம் பழுத்து உள சில தவள மாடமே - சூளாமணி:2 49/4

 TOP
 
  தவளை (1)
தவளை கிண்கிணிகள் மிக்க தரத்தினால் பேசல் இன்றி - உதயணகுமார:1 115/3

 TOP
 
  தவறு (4)
சாதமாம் உயிர் தன்மையில் தேற்ற தவறு எவனோ - நீலகேசி:5 496/4
தாவனை தொழுதான் தவறு எய்துமோ - நீலகேசி:5 542/4
சாற்றுதியேலும் தவறு அது ஆதலை - நீலகேசி:5 628/3
தனி காரியமும் உளதேல் தவறு ஆம் - நீலகேசி:6 710/3

 TOP
 
  தவன் (21)
நல் தவன் அருகில் வைப்ப நல் துயில்விட்டு எழுந்தாள் - உதயணகுமார:1 14/3
உளம் மலி கொள்கை ஆன்ற ஒரு தவன் கண்டு உரைத்தான் - உதயணகுமார:1 24/4
கடி கமழ் சாரலில் கண்ட மா தவன் மகள் - உதயணகுமார:2 134/3
விஞ்சு மா தவன் மெய்ம்மையில் கூறுவான் - உதயணகுமார:5 271/4
மா தவன் விட வள்ளல் நகர் புக்கு - உதயணகுமார:5 273/1
நல்ல அரும் தவன் நல் கனா கேட்டனன் - உதயணகுமார:5 281/4
சுகந்தி ஊர்க்கு இறை சொல் புகழ் மா தவன்
 அகம் தெளிந்த வயந்தன் மனைவியாம் - உதயணகுமார:6 344/1,2
நல் தவன் உரைத்த சொல்லை நறு மலர் கோதை கேட்டு - நாககுமார:1 39/1
உற்ற தன் குழலினாரோடு உறு தவன் பாதம்-தன்னில் - நாககுமார:1 39/3
நம்மிடை வருக என்ன நல் தவன் தொழுது சென்றார் - யசோதர:1 26/4
அனசனம் அமர்ந்த சிந்தை அரும் தவன் இசோமதிக்கு - யசோதர:5 319/1
ஊற்று செறித்த ஒரு பெயர் மா தவன்
 மாற்று அரு மந்திர வாய் மொழி ஆயிடை - சூளாமணி:11 1915/2,3
அதிபதி கேள் என்று அரும் தவன் சொன்னான் - சூளாமணி:11 1920/4
வடு_அறு மா தவன் உரைப்ப மாண்பு உடை - சூளாமணி:12 2075/1
அணங்கு மெய்யவள் அரும் தவன் உழை வர நினைந்தாள் - நீலகேசி:1 60/4
ஓவு_இல் பல் புகழ் உறு தவன் அறிய நின்று உரைக்கும் - நீலகேசி:1 61/4
என்னை ஈண்டைக்கு வரவு என்று அரும் தவன் வினவலும் எழில் ஆர் - நீலகேசி:1 65/1
யாது நீ கொண்ட வரம் என்று அரும் தவன் இயல்பினின் வினவ - நீலகேசி:1 66/1
அந்தரத்தவர்களும் வணங்கும் அரும் தவன் அவை உனை அடையா - நீலகேசி:1 71/3
உறவினை ஓம்பினை இரு என்று உயர் தவன் உரைத்தலும் இருந்தாள் - நீலகேசி:1 74/4
வனப்பு உடை மாதரை கண்டு மா தவன்
 சினப்பு உடை கருத்தினள் என்ன சிந்தித்தே - நீலகேசி:8 784/1,2

 TOP
 
  தவனுடை (1)
ஊற்றினை செறித்திடும் உறு தவனுடை சாரணை - நாககுமார:4 144/1

 TOP
 
  தவனை (1)
ஆண்டைக்கு ஆயது ஓர் மரம் முதல் இருந்த மா தவனை
 காண் தக்காய் என் செய் கரு_வினை தணிக்க என பணிந்தாள் - நீலகேசி:1 62/2,3

 TOP
 
  தவா (1)
படம் தவா முகத்து வேழம் ஆகு என பணித்துவிட்டான் - சூளாமணி:10 1663/4

 TOP
 
  தவிசாம் (1)
தாது படு போது தவிசாம் என அடுத்த - சூளாமணி:10 1604/3

 TOP
 
  தவிசிடை (1)
தவிசிடை இருந்தவள்-தான் படத்தை காட்டினள் - உதயணகுமார:2 133/2

 TOP
 
  தவிசின் (3)
இணர் ததை தவிசின் ஏறி இனிதினின் அமர்ந்திருந்தான் - யசோதர:4 227/4
போகம் மிகு பூம் தவிசின் மீது புதைவுற்ற - சூளாமணி:8 860/2
தார் அணி தயங்க சாத்தி தவிசின் மேல் விரித்து மஞ்சில் - சூளாமணி:8 932/1

 TOP
 
  தவிசின்-நின்று (1)
இன் நகைய பூம் தவிசின்-நின்று இனிது இழிந்தாள் - சூளாமணி:10 1794/4

 TOP
 
  தவிசு (1)
தாது ஆர் பூவின் தண் தவிசு ஏறி தவழ்கின்றான் - சூளாமணி:10 1741/4

 TOP
 
  தவிசுகள் (1)
பஞ்சு உடை தவிசுகள் பரப்பி பூ அடுத்து - சூளாமணி:10 1781/2

 TOP
 
  தவிசொடு (1)
இடு தவிசொடு தொடர்பு இரிய வெந்து அகத்து - சூளாமணி:9 1249/1

 TOP
 
  தவிர்க்கல் (1)
சந்தினால் தவிர்க்கல் ஆமோ சார்பினால் ஒழிக்கல் ஆமோ - சூளாமணி:11 1856/1

 TOP
 
  தவிர்க்குநர் (1)
தாம் கொன்று தின்குவராய்விடின் அவர்களை தவிர்க்குநர் யார் - நீலகேசி:9 844/2

 TOP
 
  தவிர்க (4)
பகை அறவே எறிந்து உடன் பாங்கில் போர் வினை தவிர்க என - உதயணகுமார:3 183/1
தொழில்_கணாளரும் தவிர்க என சூளுற்று மொழிந்தான் - சூளாமணி:7 708/4
எவரும் என்னொடு வரப்பெறார் தவிர்க என எழில் சேர் - சூளாமணி:7 709/3
தாளிலே இட்ட பின்றை தவிர்க நின் சீற்றம் என்றான் - சூளாமணி:9 1168/4

 TOP
 
  தவிர்த்த (1)
நகர மா சனம் இரைப்பது தவிர்த்த பின் நளி நீர் - சூளாமணி:7 710/1

 TOP
 
  தவிர்த்து (3)
தாள் வருத்தம் தவிர்த்து வளர்க்க என - யசோதர:3 190/3
தன்னின் ஆய் விளைவித்து இருளை தவிர்த்து
 இன்னன் ஆக என்று எண்ணிய எண்ணமோடு - சூளாமணி:5 341/1,2
கணி முழா மருங்குல் பாடல் கலிப்பு இவை தவிர்த்து சென்றார் - சூளாமணி:7 674/4

 TOP
 
  தவிர்தி (1)
என்னை அறியாய் அறி இனி தவிர்தி என்றான் - சூளாமணி:9 1285/4

 TOP
 
  தவிர்ந்தாள் (1)
தஞ்சம் அன்று இவன் தவ நிறை சுடும் என தவிர்ந்தாள் - நீலகேசி:1 55/4

 TOP
 
  தவிர்ந்திட்டு (1)
நீ தவிர்ந்திட்டு நெஞ்சின் நிறையினை சிறைசெய்க என்றாள் - யசோதர:2 106/3

 TOP
 
  தவிரன்-கண் (1)
சாத்திரத்தால் அ தவிரன்-கண் தாழ்ச்சியும் - நீலகேசி:5 613/3

 TOP
 
  தவிராது (1)
தான் நின்ற தன்மை தவிராது உரைக்கிற்றியேல் நின் - நீலகேசி:6 725/3

 TOP
 
  தழல் (16)
தாமரை கண் தழல் எழ நோக்கி அ - உதயணகுமார:1 34/1
தாம வேல் வயவர்-தம் தழல் அம் கொல் படை - சூளாமணி:2 53/3
வெம் தழல் பிறங்கல் என்று வெருவிய மறு_இல் தும்பி - சூளாமணி:4 165/2
செம் தழல் பிறங்கல் அன்மை தெளிந்து சென்று அடைந்த அன்றே - சூளாமணி:4 165/4
மலைத்தலை தழல் சிதர்ந்த போன்ற மாட வாய் எலாம் - சூளாமணி:6 484/4
தழல் பொதிந்து என துகில் தரித்த காஞ்சியர் - சூளாமணி:7 755/3
தழல் புகை நவின்ற கை தானை வீரர் தம் - சூளாமணி:8 905/3
வெம் தழல் கனல மூட்டி வில்_வலான் மெலியலுற்றான் - சூளாமணி:8 1024/4
மொய் அழல் மேல் அவிந்த தழல் மீள மூள்வதே போல் - சூளாமணி:8 1027/3
தண் தார் ஈன்று செம் தளிர் ஏந்தி தழல் பூத்த - சூளாமணி:8 1125/1
சிந்தின தழல் பொறி சிதர்ந்த திசை எல்லாம் - சூளாமணி:9 1292/4
தழல் ஆர் அயில் வலன் ஏந்துபு சார்ந்தார் தலை சரிந்தார் - சூளாமணி:9 1295/4
தழல் அவாம் தாமரையின் ஈர் இதழும் செங்குவளை தாதும் வாரி - சூளாமணி:10 1817/1
தழல் வலம் புரிந்த வேலான் தட முலை வாரி சார்ந்தான் - சூளாமணி:10 1836/4
தழல் வளர்த்து அனையன மலரும் தாமரை - சூளாமணி:11 1896/2
தழல் வளி தாமே தலை வழி சிந்த - சூளாமணி:11 1942/3

 TOP
 
  தழல்வேக (1)
சலமே உரைத்தி இதுவோ உன் ஆண்மை தழல்வேக என்ன எதிரே - சூளாமணி:9 1330/3

 TOP
 
  தழல்வேகன் (1)
சாம_வண்ணன் தழல்வேகன் சாய்ந்தான் சாய்ந்த பொழுதத்தே - சூளாமணி:9 1335/3

 TOP
 
  தழலின் (4)
செம் தழலின் வெம் தசைகள் தின்றனை முன் என்றே - யசோதர:5 290/1
செம் தழலின் நிந்திதர்கள் செம்புகள் திணிப்ப - யசோதர:5 290/3
வெம் தழலின் நைந்து உருகி விண்டு ஒழுகும் முகனே - யசோதர:5 290/4
வரை-தன் மேல் தழலின் பேர் ஆர் வள நகர்-அதனை ஆளும் - சூளாமணி:9 1177/1

 TOP
 
  தழீஇ (3)
ஒண் நிற தாமரை ஒலியலும் தழீஇ
 எண் அரும் பெரும் கவின் இளையர் எய்தினார் - சூளாமணி:10 1691/3,4
மாலை வாய் கரும்பு அறா அகல் பண்ணை தழீஇ அருகே அருவி தூங்கும் - சூளாமணி:10 1813/2
சுக்கிலமும் சோணிதமும் தழீஇ சுதையுள் நெய் அனைத்தாய் - நீலகேசி:4 310/3

 TOP
 
  தழீஇக்கொண்டு (1)
கொங்கையை தழீஇக்கொண்டு உடன் செல - உதயணகுமார:1 62/2

 TOP
 
  தழீஇய (1)
பொழிலகம் தழீஇய சோலை பொன் நகர் கோயில் புக்கு - சூளாமணி:8 967/2

 TOP
 
  தழு (2)
தழு மலர் கோதை நல்லார் பலாண்டு இசை ததும்ப வாழ்த்த - சூளாமணி:8 967/3
தழு மலர் அலங்கலான் தாதை-தான் என - சூளாமணி:10 1718/2

 TOP
 
  தழுவி (10)
அருகு அணைய நுந்துதலும் அலறி அது தழுவி
 பொருபொரு பொரிந்து பொடி ஆம் உடலம் எல்லாம் - யசோதர:5 291/3,4
சுற்று வான் சுடர் ஒளி தழுவி சூழ் மலர் - சூளாமணி:3 85/2
தந்திரம் தழுவி செங்கோல் தளர்வு_இலன் தரித்தல் என்றான் - சூளாமணி:5 272/4
ஆவி அம் கொழும் புகை தழுவி ஆய் மலர் - சூளாமணி:7 817/2
தாமரை செம் கணால் தழுவி பின் அவர் - சூளாமணி:8 961/2
ஆங்கு எழு அனைய தோள் தழுவி தன்னொடும் - சூளாமணி:8 963/2
புரி மணி பொன் செய் வாவி புணை புறம் தழுவி புக்கார் - சூளாமணி:10 1680/3
அங்கையின் நோன் புணை தழுவி ஆடியும் - சூளாமணி:10 1681/2
நாவி கால் தழுவி மன் நறு நெய் ஆடிய - சூளாமணி:10 1727/1
முன் தை தழுவி முனிவு ஆக்கும் வடந்தை அஃதா - நீலகேசி:6 719/3

 TOP
 
  தழுவிக்கொண்டான் (1)
வேல் கவின் வேந்தன் காண வியந்து உடன் தழுவிக்கொண்டான் - உதயணகுமார:1 101/4

 TOP
 
  தழுவிக்கொண்டு (1)
பயந்து அவர் அடியில் வீழ பண்புடன் தழுவிக்கொண்டு
 வியந்து அரசு இயம்பும் நீங்கள் வேறு உடல் மறைந்தது என்னை - உதயணகுமார:4 197/3,4

 TOP
 
  தழுவிய (10)
ஆர் அருள் தழுவிய ஆழிக்கு ஆதியாம் - சூளாமணி:5 395/1
தழுவிய தட வரை தாழ்வர் வாய் எலாம் - சூளாமணி:9 1516/1
தழுவிய இளம் மழை தவழ்வது ஒத்ததே - சூளாமணி:11 1872/4
அ நிறம் தழுவிய அரத்த ஆடையர் - சூளாமணி:11 1876/2
ஆர் ஒளி தழுவிய அலர் செய் பூ பலி - சூளாமணி:11 1878/2
ஆர்ப்பு ஒலி தழுவிய அரவ தானையான் - சூளாமணி:11 1889/4
கரை தழுவிய கழி மடலின கடி கமழ்வன கைதை - நீலகேசி:1 14/1
புரை தழுவிய பொதி அவிழ்வன பொன் மலர்வன புன்னை - நீலகேசி:1 14/2
விரை தழுவிய விழை தகையன வெறி மலர் விரி ஞாழல் - நீலகேசி:1 14/3
நிரை தழுவிய நெறி கழியிடை நிகர் அலரன நெய்தல் - நீலகேசி:1 14/4

 TOP
 
  தழுவியது (1)
தழுவியது அனைய தோளான் தன் ஒளி தயங்க சார்ந்தான் - சூளாமணி:10 1785/4

 TOP
 
  தழுவின (1)
தழுவின சனபதம் ஈர்_எண்ணாயிரம் - சூளாமணி:9 1508/2

 TOP
 
  தழுவினர் (1)
தழுவினர் முயங்கினர் முயங்கி தம் உளே - சூளாமணி:10 1719/3

 TOP
 
  தழுவு (1)
தந்தையும் தந்த தாயும் ஆகிய தழுவு காதல் - யசோதர:5 304/1

 TOP
 
  தழுவுவாரும் (1)
மிலை புனை கோதை சோர விடு புணை தழுவுவாரும்
 கலை புனை துகிலும் தோடும் ஒழிய போய் கரை கொள்வாரும் - சூளாமணி:10 1673/3,4

 TOP
 
  தழூஉ (1)
மிடைந்த தோள் தழூஉ பிணை நெகிழ மெல்லவே - சூளாமணி:8 1059/3

 TOP
 
  தழை (14)
கவ்வு கை தழை கார் இடி யானை-தன் - உதயணகுமார:1 45/2
கலந்தனன் இருந்த பின் கானக தழை தர - உதயணகுமார:2 135/1
தாம் துணர்த்த சந்தன தழை தலை தடாயின - சூளாமணி:4 135/2
அம் தழை அசோகம் பூத்த அழகு கண்டு அவாவின் நோக்கி - சூளாமணி:4 165/1
பாசிலை மென் தழை பள்ளியுள் பாவையர் - சூளாமணி:5 293/1
தழை அவிழ் சந்தன பொதும்பு போல் மது - சூளாமணி:5 380/1
புல்லி வண்டு அமர்ந்து தங்கு பூம் தழை பொதும்பிடை - சூளாமணி:6 494/1
நாகம் சந்தன தழை கொண்டு நளிர் வண்டு கடிவ - சூளாமணி:7 749/1
தழை செவி மத முகத்து ஒளிக்கும் சக்கரம் - சூளாமணி:9 1399/3
தா_இலாத தழை சார்வன நோக்கி - சூளாமணி:10 1579/2
பைம் தழை பொழிலுக்கு எல்லாம் அரசு என பட்டம் சேர்த்தி - சூளாமணி:10 1627/3
அம் பொன் செய் கலாப அல்குல் அம் தழை புனைந்த வஞ்சி - சூளாமணி:10 1632/1
தழை கரும்பின் முருகு உயிர்க்கும் தார் அகலம் சார்ந்தவர்கள் தவஞ்செய்தாரே - சூளாமணி:10 1815/4
பீலி அம் தழை பிணித்திட்ட வட்டமும் - சூளாமணி:11 1884/1

 TOP
 
  தழைத்த (1)
தம் பருவ சோலை தழைத்த தகை நோக்கி - சூளாமணி:10 1653/2

 TOP
 
  தழைந்த (1)
வந்தார்க்கும் ஆ ஆதும் என்பன போல் மா தழைந்த
 கொந்து ஆர் பூம் சோலைக்கு உலகு அறிவோ கூடின்றே - சூளாமணி:10 1645/3,4

 TOP
 
  தழைய (1)
தண் தழைய பொழில் நாவல் சாகை நட்டு உரைபெறா - நீலகேசி:2 164/3

 TOP
 
  தழையள் (1)
வயல் ஆம்பல் நெறித்த வகை தழையள்
 வயல் ஆம்பல் மிலைத்த அடி சவியள் - சூளாமணி:7 809/1,2

 TOP
 
  தழையன (1)
நிழல் நகுவன நிமிர் தழையன நிறை குளிர்வன சாந்தம் - சூளாமணி:6 432/1

 TOP
 
  தழையின் (2)
கானக தழையின் கமழ் சேக்கை மேல் - சூளாமணி:4 125/2
பாங்கு அமை பளித சாதி பாசிலை தழையின் கற்றை - சூளாமணி:8 921/2

 TOP
 
  தழையும் (3)
சாந்தும் தண் தழையும் சுரமங்கையர்க்கு - சூளாமணி:7 752/1
அரு மலர் தழையும் போதும் அடியுறையாக ஏந்தி - சூளாமணி:10 1635/1
அழல் வளர்த்து அனையன தழையும் அ அழல் - சூளாமணி:11 1896/1

 TOP
 
  தழையொடு (1)
பீலி அம் தழையொடு பிணையல் வேய்ந்தன - சூளாமணி:10 1763/2

 TOP
 
  தழையோடு (1)
தழையோடு உயர் சோலைகள் தாம் விரவி - சூளாமணி:7 806/3

 TOP
 
  தள்ளாதவன் (1)
தள்ளாதவன் எதிரே மிகு சார்த்தூலகன் ஏற்றான் - சூளாமணி:9 1313/4

 TOP
 
  தள்ளின (1)
தள்ளின போழ்தின் அவையவை-தன்னை தலைநிற்பார் - நீலகேசி:5 565/2

 TOP
 
  தள (1)
தான் பட்டான் தள வீரன் தப்பி ஓடு அவன் அருகே - நீலகேசி:2 197/2

 TOP
 
  தள-வாய் (1)
தள-வாய் உகுகின்றன காண் தகவோய் - சூளாமணி:7 804/4

 TOP
 
  தளங்கு (1)
தேன் தளங்கு குழலீர் நும் செவ்வாயின் எழில் நோக்கி - சூளாமணி:4 176/3

 TOP
 
  தளம் (1)
பொன்னின் ஆய புரிசை தளம் மேலும் - சூளாமணி:10 1582/1

 TOP
 
  தளர் (2)
தாம நீள் குழல் தளர் நடை உருவு கொண்டு_அனையார் - சூளாமணி:6 459/2
தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே - சூளாமணி:8 830/4

 TOP
 
  தளர்கின்றதே (1)
சந்திரம்மதி நாய் தளர்கின்றதே - யசோதர:3 169/4

 TOP
 
  தளர்கின்றான் (1)
தண் என் செல்கை பொன் உருள் வாங்கி தளர்கின்றான் - சூளாமணி:10 1742/4

 TOP
 
  தளர்த்தன (1)
தளர்த்தன கரும் கடல் தரங்க தன்னமே - சூளாமணி:8 1065/3

 TOP
 
  தளர்ந்தனர் (2)
தம் திரு_உருவம் பொன்ற தளர்ந்தனர் அனந்தம் அன்றோ - யசோதர:1 42/4
தாங்கினர் பிறந்து இறந்து தளர்ந்தனர் விலங்கின் செல்வார் - யசோதர:4 251/2

 TOP
 
  தளர்ந்து (3)
மன்னனும் மனம் தளர்ந்து மணி இழந்த அரவு போல - உதயணகுமார:1 30/2
மெய் தெரிய கண்டே தளர்ந்து கண் புதைத்து மீண்டேன் - யசோதர:2 104/3
தாய் கொல் பன்றி தளர்ந்து அயர் போழ்தினில் - யசோதர:3 178/1

 TOP
 
  தளர்வன (1)
தளர்வன போல்பவர் தாம குழல் மேல் - சூளாமணி:5 291/2

 TOP
 
  தளர்வித்ததே (1)
தங்கு வார் கொடியில் தளர்வித்ததே - சூளாமணி:4 155/4

 TOP
 
  தளர்வு (5)
தஞ்சமாய் சயந்தியில் தளர்வு இன்றி புகுந்த பின் - உதயணகுமார:2 121/2
தந்தை மேல் மிகும் தளர்வு_இல் காதலால் - உதயணகுமார:5 301/1
தளர்வு_இல் வீரியம் தகைபெற வளர்ந்தன தமக்கு இணை அவை-தாமே - யசோதர:3 225/4
தந்திரம் தழுவி செங்கோல் தளர்வு_இலன் தரித்தல் என்றான் - சூளாமணி:5 272/4
தங்கிய மனத்தன் ஆகி தளர்வு_இலன் தவத்தின் மிக்கான் - சூளாமணி:5 350/4

 TOP
 
  தளர்வு_இல் (2)
தந்தை மேல் மிகும் தளர்வு_இல் காதலால் - உதயணகுமார:5 301/1
தளர்வு_இல் வீரியம் தகைபெற வளர்ந்தன தமக்கு இணை அவை-தாமே - யசோதர:3 225/4

 TOP
 
  தளர்வு_இலன் (2)
தந்திரம் தழுவி செங்கோல் தளர்வு_இலன் தரித்தல் என்றான் - சூளாமணி:5 272/4
தங்கிய மனத்தன் ஆகி தளர்வு_இலன் தவத்தின் மிக்கான் - சூளாமணி:5 350/4

 TOP
 
  தளர (4)
பேசு அவை தளர கேட்டு பெருமகன் இனியன் ஆகி - உதயணகுமார:1 105/2
தருசகராசன் கேட்டு தளர அ புறத்து அகற்ற - உதயணகுமார:3 165/3
கரு மாலை வெவ்_வினைகள் கால் தளர நூறி கடை_இலா ஒண் ஞான கதிர் விரித்தாய் என்றும் - சூளாமணி:11 1904/1
கரு மால் வினை அரசு கால் தளர நூறி - சூளாமணி:12 2123/1

 TOP
 
  தளராது (1)
சாதி கண்டாய் என தான் தளராது சாற்றுக என்றாட்கு - நீலகேசி:9 827/2

 TOP
 
  தளரும் (1)
சாதியும் தக்கது அன்றால் அவன்-வயின் தளரும் உள்ளம் - யசோதர:2 106/2

 TOP
 
  தளவம் (1)
பூம் தளவம் கமழ் சாரல் பொன் அறை சூழ் தண் சிலம்பன் அன்றே பொன்னே - சூளாமணி:10 1818/2

 TOP
 
  தளவு (1)
தரு சுடரன தளவு அயலின தகை மலரன தோன்றி - நீலகேசி:1 15/2

 TOP
 
  தளி (2)
சாரல் மேகம் நீர் முதிர்ந்து தண் தளி துளித்தலால் - சூளாமணி:7 799/2
தளி தயங்கு தண் மது - சூளாமணி:9 1372/1

 TOP
 
  தளித்த (1)
தார் செய் கொன்றை தளித்த தண் தேறல் உண்டு - சூளாமணி:1 26/1

 TOP
 
  தளித்து (1)
தாது நின்ற தேறல் நீர் தளித்து இவற்றின் மேல் அளி - சூளாமணி:6 491/1

 TOP
 
  தளிர் (44)
பூம் தளிர் நிறைந்து இலங்கும் பொழில் வலம் சுற்ற வந்து - உதயணகுமார:6 330/3
செம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செழு மணி மண்டபத்துள் - நாககுமார:1 1/1
சேம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செல்வனை வணங்கி வாழ்த்தி - நாககுமார:2 43/2
வலந்த வண் தளிர் மா இனமே எலாம் - யசோதர:1 12/4
வண் தளிர் புரை திரு மேனி மாதரார் - யசோதர:2 80/1
செம் தளிர் புதைந்த சோலை திரு மணி வண்டும் தேனும் - யசோதர:4 226/1
தூ மாண்ட இளம் கொடி தம் தளிர் கையால் தொழுதனவே - சூளாமணி:4 169/4
சீர் அணிந்த செழும் பிண்டி தளிர் ஈன்று திகழ்ந்தனவே - சூளாமணி:4 175/2
மா தளிர் இங்கு இவை நுமது நிறம் கொண்டு வளர்ந்தனவே - சூளாமணி:4 176/1
தாம் தளிர் மென் முருக்கு இனிய தாதோடு ததைந்தனவே - சூளாமணி:4 176/4
செம் தளிர் புதைந்த சோலை சித்திரகூடம் ஆளும் - சூளாமணி:5 325/1
அம் தளிர் அலங்கல் மாலை அரசர்_கோன் சிறுவன் அம் தார் - சூளாமணி:5 325/2
எழுது உருவின எழு தளிர் என இணர் அணிவன இரதம் - சூளாமணி:6 433/1
பொழுது உருவின அணி பொழிலின பொழி தளிர் என புன்னை - சூளாமணி:6 433/4
மாது நின்ற மாதவி கொடிகள் தம் தளிர் கையால் - சூளாமணி:6 491/3
தளிர் முத்தம் மலரும் போதும் சாந்தமும் உழக்கி வண்டு ஆர் - சூளாமணி:6 507/2
தண் நிலா விரிந்த முல்லை தாது சேர் தளிர் மிடைந்து - சூளாமணி:7 791/1
பைம் தளிர் மேனி-தன் மேல் பல் மணி கலங்கள் தீண்டும் - சூளாமணி:8 1024/2
செம் தளிர் புரையும் மேனி சே_இழை திறத்தில் காம - சூளாமணி:8 1024/3
தண் தேன் காணீர் உம் தளிர் மேனி நாற்றத்தால் - சூளாமணி:8 1120/3
தண் தார் ஈன்று செம் தளிர் ஏந்தி தழல் பூத்த - சூளாமணி:8 1125/1
வண்டு ஆர் பிண்டி வார் தளிர் நீழல் மணி வட்டம் - சூளாமணி:8 1125/2
விரை ஏந்து தளிர் ஈனல் விழையாய் வாழி தேமாவே - சூளாமணி:8 1126/2
விரை ஏந்து தளிர் ஈனில் வேனில் தென்றல் அலர்தூற்ற - சூளாமணி:8 1126/3
தாழ் தளிர் பொதுளிய தமால வீதியை - சூளாமணி:10 1586/1
முடி மிசை எழுதரு முறி கொள் ஈர்ம் தளிர்
 அடி மிசை ஈன்றது இ அசோகம் என்-கொலோ - சூளாமணி:10 1591/2,3
இலை தலை ஈர்ம் தளிர் அல்ல ஈங்கு இதன் - சூளாமணி:10 1592/1
அரு மணி அரும்பி தாழ்ந்த அம் தளிர் பொதும்பர் சார்ந்தார் - சூளாமணி:10 1622/4
அம் தளிர் கொம்பர்-தோறும் அணி பல அணிந்தார் அன்றே - சூளாமணி:10 1627/4
அரவம் பூம் சிலம்பு செய்ய அம் தளிர் முறி கொய்வாரும் - சூளாமணி:10 1633/2
மரகத ஈர்ம் கதிரை வார் புல் தளிர் என்று - சூளாமணி:10 1652/1
அம் பொன் சிலம்பின் அசோகம் தளிர் என்று - சூளாமணி:10 1655/2
பூம் தளிர் தாழ்ந்த பொழில் தயங்கு பொன் வரை-வாய் - சூளாமணி:10 1658/1
ஈர்ம் தளிர் மேனியார் இவ்வாறு இனிது இயல - சூளாமணி:10 1658/2
கொங்கைகள் துளும்ப நீர் குடைந்தும் கொய் தளிர்
 அங்கையின் நோன் புணை தழுவி ஆடியும் - சூளாமணி:10 1681/1,2
எரி புரை எழிலது ஆய இளம் தளிர் இரண்டு நாளில் - சூளாமணி:11 1846/1
திரு ஆர்ந்த தண் மார்ப தேவாதி_தேவ திரள் அரைய செம் தளிர் அசோகு அமர்ந்த செல்வ - சூளாமணி:11 1911/3
மீது படு கற்பக இளம் தளிர் மிலைச்சி - சூளாமணி:11 2029/3
செம்பவழம் வெண் பளிங்கு பைம் தளிர் சிறக்கும் - சூளாமணி:11 2037/1
தாம் சால வாழ்நாள் தளிர் ஈனும் தகையது உண்டு - நீலகேசி:1 10/3
சந்திர முனிவரன் உரைப்ப தளிர்_இயல் சாவுகள் சாரா - நீலகேசி:1 71/1
விரி கொள் தண் தளிர் பிண்டி மர நிழல் இருந்து இரு_வினையும் - நீலகேசி:2 156/3
இருந்த அ திசை முன்னி தளிர்_இயல் தான் எழுந்தாள் - நீலகேசி:2 231/4
தத்துவமா கொள் தளிர்_இயலாயே - நீலகேசி:5 573/4

 TOP
 
  தளிர்_இயல் (2)
சந்திர முனிவரன் உரைப்ப தளிர்_இயல் சாவுகள் சாரா - நீலகேசி:1 71/1
இருந்த அ திசை முன்னி தளிர்_இயல் தான் எழுந்தாள் - நீலகேசி:2 231/4

 TOP
 
  தளிர்_இயலாயே (1)
தத்துவமா கொள் தளிர்_இயலாயே - நீலகேசி:5 573/4

 TOP
 
  தளிர்க்கு (1)
ஆரம் தங்கிய மார்பனும் அம் தளிர்க்கு
 ஆரும் கொம்பு_அனையாரும் கலந்துழி - சூளாமணி:7 613/1,2

 TOP
 
  தளிர்கள் (4)
மரகத மணிகள் ஈன்ற கதிர் எனும் தளிர்கள் வார்ந்து - சூளாமணி:8 857/1
வடிவு கொள் தளிர்கள் முற்றி மகன் என வளர்க்கப்பட்ட - சூளாமணி:10 1563/2
செம்பொன் செய் சுருளை மின்ன செவி மிசை தளிர்கள் சேர்த்தி - சூளாமணி:10 1632/3
மாம் தளிர்கள் மருங்கு அணிந்த மணி அருவி குன்று உடைய மகதை கோவே - சூளாமணி:10 1818/4

 TOP
 
  தளிர்த்து (1)
தம்பி ஆற்றல் கண்டு உவந்து தன் மனம் தளிர்த்து ஒளியால் - சூளாமணி:7 727/1

 TOP
 
  தளிர்ப்ப (1)
சண்டிகை மனம் தளிர்ப்ப தகு பலி கொடுப்ப தையல் - யசோதர:2 137/3

 TOP
 
  தளிர்ப்பது (1)
தான் உயிர் தளிர்ப்பது ஓர் சவியன் ஆயினான் - சூளாமணி:7 825/4

 TOP
 
  தளிராய் (1)
அடி மலரும் கைத்தலமும் அம் தளிராய் தோன்ற - சூளாமணி:10 1643/3

 TOP
 
  தளிரும் (2)
பூவும் நல் தளிரும் செற்றி பொழில் மிக சூழ்ந்து இலங்கும் - உதயணகுமார:1 6/1
விரவு அம் பூம் தளிரும் போதும் மிடைந்தன மிலைச்சுவாரும் - சூளாமணி:10 1633/1

 TOP
 
  தளிரொடு (1)
முகை மலர் தளிரொடு முறி மரம் வெறிசெய - நீலகேசி:4 449/2

 TOP
 
  தளை (7)
தளை சிறை மன்னன் கேட்ப தான் மகிழ் குழலின் ஊத - உதயணகுமார:1 81/2
யானை தன் மத கம்பத்தில் அரும் தளை உதறிற்று அன்றே - உதயணகுமார:1 85/4
உன்னி கால் தளை உதறி விட்டதே - உதயணகுமார:6 310/4
தளை அவிழ் தொடையன் மார்பன் சண்ட முன் கருமன் போகி - யசோதர:4 229/2
தாங்கலாம் தன்மைத்து அன்று தளை அவிழ் தயங்கு தாரீர் - சூளாமணி:5 245/2
தளையார் தளை ஆர் பொழிலின் தடமே - சூளாமணி:7 746/4
தளை பெய்துவைத்து என்னை தம் பொறி எல்லாம் - நீலகேசி:5 592/3

 TOP
 
  தளை-தம்மொடு (1)
இட்ட தளை-தம்மொடு இரு தோளும் இடை வீக்கி - சூளாமணி:10 1617/1

 TOP
 
  தளைசெய்தனர் (1)
சரணம் நான்கினையும் தளைசெய்தனர்
 கரணமானவை யாவும் களைந்தனர் - யசோதர:3 210/2,3

 TOP
 
  தளைபடு (1)
தளைபடு தகை மலர் மாலை தாது உக - சூளாமணி:10 1714/3

 TOP
 
  தளைமையை (1)
தளைமையை விடுவதே தகுவதாம் இனி - யசோதர:2 81/4

 TOP
 
  தளையார் (1)
தளையார் தளை ஆர் பொழிலின் தடமே - சூளாமணி:7 746/4

 TOP
 
  தளையாள் (1)
தனக்கு ஒன்றும் பயன் இன்றி தளையாள் என்றான் வருந்தி - நீலகேசி:2 185/1

 TOP
 
  தளையின் (1)
தளையின் விண்டு தேன் தயங்கிய தடம் கொள் தார் மார்ப - சூளாமணி:7 703/1

 TOP
 
  தறி (1)
போழ்ந்தனர்கள் புண் பெருக வன் தறி புடைத்தார் - யசோதர:5 289/3

 TOP
 
  தறுகட்பம் (1)
போது இசைவு ஆற்றல் பொன்று தறுகட்பம்
 ஈதற்கு இவறுதல் ஏற்பவர்-மாட்டு எழு - சூளாமணி:11 1995/1,2

 TOP
 
  தறுகண் (3)
தறுகண் வேழம் தகைக்கு உறு பெற்றியும் - உதயணகுமார:1 35/3
வட்கி நீண்டதன் பின் மழுவும் தறுகண்
 குடாரமும் தாம் களைகிற்பவோ - சூளாமணி:7 644/3,4
சரிந்தன தலை பல தறுகண்_இல்லவர் - சூளாமணி:9 1395/3

 TOP
 
  தறுகண்_இல்லவர் (1)
சரிந்தன தலை பல தறுகண்_இல்லவர்
 இரிந்தனர் இழிந்தது குருதி நீத்தமே - சூளாமணி:9 1395/3,4

 TOP
 
  தறுகண்ணார் (1)
தரு முகத்தர் வருவார் தறுகண்ணார்
 கரு முகத்தர் உளர் காவல்கள் இல் என்றான் - சூளாமணி:10 1583/3,4

 TOP
 
  தறுகண்மை (1)
தாரித்திட்ட தன் தறுகண்மை குணங்களின் உலகை - சூளாமணி:7 722/1

 TOP
 
  தறையகத்து (1)
தறையகத்து பிறப்பு உரைத்தால் தத்துவமா கொள்வாமோ - நீலகேசி:2 198/4

 TOP
 
  தன் (213)
தெய்வ நல் யானை கண்டு சென்று தன் வீணை பாட - உதயணகுமார:1 19/2
வரமுனி அருள கேட்டு மகிழ்ந்து தன் ஆயம் எல்லாம் - உதயணகுமார:1 22/2
அன வெம் கயத்தில் தனயனை ஏற்றி போய் தன்
 மனன் நிறை நாட்டை அந்த மருகனுக்கு ஈந்து போந்து - உதயணகுமார:1 23/2,3
அக்கணத்தில் அகம் மகிழ்வு எய்தி தன்
 மிக்க வீணையை மெய் நரம்பு ஆர்த்து உடன் - உதயணகுமார:1 48/2,3
முறுவல் கொண்ட முகத்தினனாக தன்
 உறு வயந்தகன் உற்ற ஐந்நூற்றுவர் - உதயணகுமார:1 50/2,3
மன் தன் வாள் அவன் சென்னியில் வைத்தனன் - உதயணகுமார:1 54/4
புந்தி_மிக்கோர் உரை பொருட்டு ஏறி தன்
 செந்தி வாளை அழுத்திலன் செல்வனும் - உதயணகுமார:1 55/2,3
தன் நகர் புலம்ப எங்கும் தன்னையும் கரத்தலின் - உதயணகுமார:1 70/1
வலிய தன் சேனை வைத்தனன் அன்றே - உதயணகுமார:1 72/4
யானை தன் மத கம்பத்தில் அரும் தளை உதறிற்று அன்றே - உதயணகுமார:1 85/4
காற்று என முழக்கி வேழம் கண்ட மாந்தரை தன் கையால் - உதயணகுமார:1 89/2
பிரிந்த நல் புதல்வர் வந்து பெற்ற தன் தந்தை பாதம் - உதயணகுமார:1 98/1
இருந்து தன் பணிந்த யானை எழில் மருப்பு அடிவைத்து ஏறி - உதயணகுமார:1 98/3
தன் தனு மேவி சாரா தரத்தினால் விலக்கி பின்னும் - உதயணகுமார:1 118/2
இழந்த தன் நிலத்தையும் எளிமையும் நினைப்பு_இலன் - உதயணகுமார:2 124/1
எழில் பெருகும் சூழ்ச்சிக்கண் இனிய தன் வரவு-அதால் - உதயணகுமார:2 125/2
இடபகற்கு தன் உரை இனிது வைத்து உரைத்து பொன் - உதயணகுமார:2 127/1
உவமை_இல் வயந்தகன் தன் ஊர் வந்து உடன் போந்ததும் - உதயணகுமார:2 128/2
ஆங்கு அவள் அறிய கூறியான யூகி தன் உயிர் - உதயணகுமார:2 130/2
பெண் விளக்கம் ஆகி நீ பெறற்கு_அரியை என்று தன்
 கண் விளக்கு காரிகையை காதலித்து இரங்குவான் - உதயணகுமார:2 142/2,3
தன் நிலைக்கு அமைந்த தத்துவ ஞானத்தான் - உதயணகுமார:2 148/1
தருசகன் எதிர்கொண்டு தன் மனை புகுந்து பின் - உதயணகுமார:3 173/2
எல்லை தன் நாடு எய்தி பின் இனியர் தம்பி வந்தனர் - உதயணகுமார:3 177/4
தோற்ற மன்னன் வந்து எதிர்த்தனன் தூய காளை தன் வாளினால் - உதயணகுமார:3 182/2
சென்று தன் கோயில் புக்கு சே இழை பதுமை-தன்னோடு - உதயணகுமார:4 194/2
கூடிய கூட்டம் தன் போல் குணம்-தனை நாடி என்ன - உதயணகுமார:4 202/2
ஆன தன் நாமம் இட்ட ஆழி மோதிரத்தை ஈந்தே - உதயணகுமார:4 206/1
மாது தன் வயா_நோய் தீர்ந்து வள நகர் புக்க பின்பு - உதயணகுமார:5 252/1
இன்புறும் தன் ஓர் நாதன் இந்திரன் போலும் என்ன - உதயணகுமார:5 260/2
போதி தன் வலி போத உணர்ந்து தன் - உதயணகுமார:5 269/1
போதி தன் வலி போத உணர்ந்து தன்
 காதலில் சென்று காளை-தன் நாமமும் - உதயணகுமார:5 269/1,2
ஆல் நவின்று தன் தாய் துயர் தீர்த்தனன் - உதயணகுமார:5 274/2
வரை மிசை வந்து மன்னிய தன் முலை - உதயணகுமார:5 280/1
அரிவை கண்டு தன் ஐயர்க்கு உரைத்தனள் - உதயணகுமார:5 280/4
தஞ்சமான தன் தந்தை-பால் சென்றான் - உதயணகுமார:5 296/4
விசையன் தன் உயிர் விட்டு அந்தணனாய் - உதயணகுமார:6 347/1
தன் சுதன் மது தார் அணி சீதரன் - நாககுமார:1 27/3
உற்ற தன் குழலினாரோடு உறு தவன் பாதம்-தன்னில் - நாககுமார:1 39/3
வன விளையாடல் ஆடி மன்னன் தன் மனை புகுந்து - நாககுமார:2 40/1
அருள் முனி அருள கேட்டு அரசன் தன் தேவி-தன்னோடு - நாககுமார:2 47/1
கறை கெழு வேலினான் தன் காரிகை நீர் மேல் நிற்ப - நாககுமார:2 52/1
துலங்கு தன் சுதையர்-தம்மை தூய் மணி குமரற்கு ஈந்தாள் - நாககுமார:2 56/2
மன்னவன் தன் ஏவலால் மா நகர்ப்புறத்தினில் - நாககுமார:2 73/1
தன் நகரின் மேவும் பொன் தார் அணிந்த காளையே - நாககுமார:2 73/4
தன் இறை தேடி போந்தார் தரை_மகள் திலதம் போலும் - நாககுமார:3 78/3
பயந்து தன் சேனையோடும் பவனத்தில் சென்ற அன்றே - நாககுமார:3 85/4
தந்தையால் அமைச்சன் சொல்ல தானும் தன் தாய்க்கு உரைத்து - நாககுமார:3 86/1
மிக்க குணத்துவம் வீறுடன் கொண்டு தன்
 நிற்கும் செவ்வினை நீங்க நின்றனர் - நாககுமார:4 106/2,3
சென்று தன் தமையனை சேவடி பணிந்த பின் - நாககுமார:4 130/2
மனைவி தன் தனதத்தைக்கு மகன் நாகதத்தன் ஆகும் - நாககுமார:5 146/1
சென்று தன் பவனம் புக்கான் சே_இழையோடு மன்னன் - நாககுமார:5 153/2
பிரிதிவி நல் தேவியும் தன் பெருமகனை விட்டு - நாககுமார:5 158/2
சேர்ந்த தன் மனைவியருள் செய லக்கணை-தன்னை - நாககுமார:5 159/3
நன்று இது என்று தன் நல் நகர புற - யசோதர:1 17/3
நினைந்து அவர்கள்-தம்மை தன் உழையவரின் வவ்வி - யசோதர:1 30/2
தன் பரிவேடம்-தன்னுள் தான் நனி வருவதே போல் - யசோதர:1 31/2
தன் கையால் முன்கை பற்றி தான் அவள்கொண்டு செல்வான் - யசோதர:1 31/4
கொற்ற வேலவன் தன் கோயில் குளிர் மணி கூடம் ஒன்றில் - யசோதர:2 89/2
தன் மனத்தினை அவட்கு தான் உரைத்திடுதலோடும் - யசோதர:2 100/2
ஆவயின் தன் கை வாளால் எறிந்து கொண்டு அருள் இது என்றான் - யசோதர:2 145/4
மால் இயல் அரசன் தன் கை வாள் விடுத்து உருகினானே - யசோதர:2 146/4
அ பிறப்பில் அமர்ந்த தன் காதலி - யசோதர:3 172/1
சென்ற தன் பிறப்பு ஓர்ந்து தெளிந்தது - யசோதர:3 186/2
ஒத்த தன் பிறப்பு உள்ளி உளைந்து உடன் - யசோதர:3 197/2
மன்னு தன் மறையானொடு வைகுமோ - யசோதர:3 201/3
தனையன் மாளிகை தன் உளம் நோக முன் - யசோதர:3 204/3
என்று தன் புறத்து இப்படி கூறினர் - யசோதர:3 219/1
தரு முதல் யோகு கொண்டு தன் அளவு இறந்த பின்னர் - யசோதர:4 230/3
தன் உயிரின் மன் உயிர் வளர்க்கை தகவு ஆனால் - யசோதர:5 281/3
தன் அவயவம் பல தடிந்து உழல வைத்து - யசோதர:5 293/3
தன் அருகு நின்ற ஒரு சண்டனை விடுப்ப - யசோதர:5 301/2
மற்று அ மா நகர் உடை மன்னன் தன் உயர் - சூளாமணி:2 51/1
உற்ற தன் ஒழுக்கிற்கு ஏற்ப உலகு உபசாரம் நீக்கி - சூளாமணி:3 105/1
தயங்கு ஒளி மாலை சூட்டி தன் இடம் அடைந்தது அன்றே - சூளாமணி:3 106/4
தன் மகள் ஒருத்தி-தன்னை தந்தனன் போகும் என்றான் - சூளாமணி:3 107/4
சூழும் நீர் உலகு எலாம் தொழுது தன் அடி - சூளாமணி:3 112/1
மா கண் வையம் மகிழ்ந்து தன் தாள் நிழல் - சூளாமணி:4 144/1
மங்கைமார் பலர் காப்ப வளர்ந்து தன்
 கொங்கையால் சிறிதே குழைவு எய்தினாள் - சூளாமணி:4 156/3,4
உயர்ந்த தன் உரிமையோடும் உரிமை காப்பவர்களோடும் - சூளாமணி:4 168/2
தன் அவாம் மடவாரை தான் உவந்து பொழில் காட்டி - சூளாமணி:4 173/3
மான் உயர் நோக்கியர் பரவ மங்கை தன்
 கோன் உயர் வள நகர் கோயில் முன்னினாள் - சூளாமணி:4 218/3,4
பஞ்சு உடை சேவடி பரவ சென்று தன்
 அம் சுடர் மெல் விரல் சிவப்ப ஆழியின் - சூளாமணி:4 219/2,3
தன் உணர் பொறி பிறர்-தங்கள் கூட்டு என - சூளாமணி:4 233/1
தன் உணர் பொறி புலம் தன்னின் ஆம் பிறிது - சூளாமணி:4 233/3
என்று தன் மனத்தினான் எண்ணி ஈண்டு சீர் - சூளாமணி:4 238/1
துணிந்து தன் புலைமை தோன்ற சச்சுதன் சொல்லலுற்றான் - சூளாமணி:5 257/2
கோணை நூற்பவரை தன் சொல் குறிப்பின் மேல் நிறுத்த வல்லான் - சூளாமணி:5 301/2
தன் அலால் தெய்வம் பேணார் சார்ந்தவர் தானும் சார்ந்தார்க்கு - சூளாமணி:5 302/1
அது அழகு தன் அகம் மகிழ்வுற அலர் தாரவன் அடைய - சூளாமணி:6 437/1
தன் நிகர் இகந்தவன் அங்கதன் எனும் பேர் - சூளாமணி:6 444/3
ஆடை கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது அங்கு அடைப்பை தன்
 மாடு கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது மணி கலம் - சூளாமணி:6 467/1,2
வான் நெறி-கண் வந்தவன் மகிழ்ந்து கண்மலர்ந்து தன்
 நூல் நெறி-கண் மிக்க நீர்மை ஒக்க நின்று நோக்கினான் - சூளாமணி:6 497/3,4
வல்லிதில் கொடுக்க மன்னன் வாழ்க தன் கண்ணி மாதோ - சூளாமணி:6 515/4
தங்கிய தியான போழ்தில் தாழ்ந்து தன் தட கை கூப்பி - சூளாமணி:6 538/3
தன் நிகர் இகந்த தோன்றல் சரண் என பரமன் பாதம் - சூளாமணி:6 544/3
மாண்ட தன் நிலைமை உள்ளி வரு பொருள் மெய்ம்மை நோக்கி - சூளாமணி:6 546/1
நிச்சமும் நிலாக என்று நிறுவி போய் நிலத்தின் கீழ் தன்
 அச்சம்_இல் உலகம் சேர்ந்தான் ஆயிரம் பணத்தினானே - சூளாமணி:6 548/3,4
மந்திர கிழவர் கண்ணா மக்கள் தன் தாள்கள் ஆக - சூளாமணி:6 565/1
கொற்றவன் குறிப்பு இது ஆயின் கூவி தன் அடியன்மாரை - சூளாமணி:6 569/1
ஆடி தன் அணையாமையில் பூ_மகள் - சூளாமணி:7 621/3
நீங்கலா புகழான் தன் நிமித்திகன் - சூளாமணி:7 622/3
பெற்ற தன் முதலா பின் பெறாததும் - சூளாமணி:7 626/1
அருக்கன் தன் அறிவு ஆக அலர்ந்த நீர் - சூளாமணி:7 627/1
என்று தன் மனத்தின் எண்ணி இலங்கு கோல் கையர் ஆகி - சூளாமணி:7 671/1
நின்று தன் நெஞ்சகம் நிறைய வீழ்வன - சூளாமணி:7 689/3
அறியுமாயில் தன் அரும் பெறல் நாட்டினை அரிய - சூளாமணி:7 704/1
பிலத்தின் வாழ் அரி_அரசு தன் துயில் பெயர்ந்ததுவே - சூளாமணி:7 718/4
அதிர ஆர்த்தலும் அழன்று தன் எயிற்றிடை அலர்ந்த - சூளாமணி:7 720/1
தாரித்திட்ட தன் தறுகண்மை குணங்களின் உலகை - சூளாமணி:7 722/1
பூரித்திட்ட தன் பெரு வலியொடு புகழ் அரிமா - சூளாமணி:7 722/3
தம்பி ஆற்றல் கண்டு உவந்து தன் மனம் தளிர்த்து ஒளியால் - சூளாமணி:7 727/1
பெற்ற தன் நிலையிற்று ஆகி பெருகிய வளமை தோன்றி - சூளாமணி:8 847/2
பொன்_அனார் பலர் போற்ற இழிந்து தன்
 மன்னன் ஆர் அருளால் மணி மாளிகை - சூளாமணி:8 900/2,3
மெய் அகத்து உவகை கூர விரும்பி தன் அருகு கூவி - சூளாமணி:8 1007/3
வல்லி தன் மொழி போய் நீர் எம் மாமியார் அடிகட்கு எம் வாய் - சூளாமணி:8 1011/3
சென்று தன் வள நகர் செம்பொன் மாளிகை - சூளாமணி:8 1041/2
என்று தன் அகம் புடை இயல காளையால் - சூளாமணி:8 1045/1
தனியவர்க்கு இனல் நனி பயக்கும் தன் மனக்கு - சூளாமணி:8 1048/2
என்று தன் மனத்தில் எண்ணி இயைந்தவா முகமன் சொல்லி - சூளாமணி:9 1144/3
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல் - சூளாமணி:9 1187/2
போலுமால் பொரலுறுகின்றது என்று தன்
 கோல வால் வளை எயிறு இலங்க நக்கனன் - சூளாமணி:9 1262/2,3
ஆழிப்படை_உடையான் தன் அரிகேதனன் என்போன் - சூளாமணி:9 1312/1
கொண்ட தன் குசை குறி - சூளாமணி:9 1376/1
தான் உடம்பு இறந்ததன் பின்னும் தன் திறல் - சூளாமணி:9 1383/1
தஞ்சம் ஆர் தன் புகழ் தயங்க வித்தினான் - சூளாமணி:9 1408/4
காளை அ கனகசித்திரனும் காய்ந்து தன்
 வாளை வாய் துடைத்து எதிர் மடுப்ப மற்று அவன் - சூளாமணி:9 1417/1,2
சலம் புரி தெய்வம் அஞ்சி தன் உரு அடைந்தது அன்றே - சூளாமணி:9 1439/4
தெய்வம் ஆங்கு உடைந்து தன் பால் படையினை திரைத்து கொண்டு - சூளாமணி:9 1441/1
கடுத்து அவன் எய்த போழ்தில் கருடன் தன் சிறகு-தன்னால் - சூளாமணி:9 1450/1
மழ களி யானை தன் மேல் மறிந்து வீழ்கின்ற மன்னன் - சூளாமணி:9 1462/2
வேக விறல் ஆழி மீட்டே பெயர்ந்து தன்
 போக வரை மார்பம் போழ்படுப்ப பொன்றினான் - சூளாமணி:9 1468/2,3
கண்டாள் பெருந்தேவி கண்டே தன் கை சோர்ந்து - சூளாமணி:9 1470/2
ஒன்று தன் செறி குறங்கு ஊன்றி கைத்தலம் - சூளாமணி:9 1517/1
அன்னணம் இயலும் நாளுள் அக்கிரத்தேவி தன் கோன் - சூளாமணி:10 1561/1
வால் இதழ் வீழ்தரு மகிழ் தன் தாள் முதல் - சூளாமணி:10 1587/1
தன் நிழல் தான் செய்வ செய்ய தான் தெளிந்து - சூளாமணி:10 1600/3
சென்று தன் கோயில் சேர்ந்தான் செம் கதிர் திகிரியானும் - சூளாமணி:10 1699/3
தோள் நலம் பொலிந்தது ஓர் தோன்றலோடு தன்
 கேள் நலம் பொலிதர கிளரும் சோதி அம் - சூளாமணி:10 1712/2,3
ஒன்றினன் உவந்து தன் உலகம் எய்தினான் - சூளாமணி:10 1737/4
பந்து ஆடும் மாடே தன் படை நெடும் கண் ஆட பணை மென் தோள் நின்று ஆட பந்து ஆடுகின்றாள் - சூளாமணி:10 1754/4
பரு மணி பந்து கை விட்டு பாவை தன்
 புரி மணி குழல் புறம் தாழ போந்து அரோ - சூளாமணி:10 1758/2,3
அ வரை அரைசர்_கோன் அருக்கன் தன் மகன் - சூளாமணி:10 1770/1
தன் அகத்து இயற்றிய தயங்கு பொன் நகர் - சூளாமணி:10 1771/2
தழுவியது அனைய தோளான் தன் ஒளி தயங்க சார்ந்தான் - சூளாமணி:10 1785/4
குங்குமம் சேர் கொழும் பொடியில் புரண்டு தன் நிறம் சிவந்த குளிர் முத்தாரம் - சூளாமணி:10 1808/3
தன் அமர் மடந்தைக்கு ஏற்ற சயமரம் அறைவித்தானே - சூளாமணி:10 1832/4
மன்னிய புகழினான் தன் மகன் வழி சிறுவர்-வாயின் - சூளாமணி:11 1840/1
தன் அமர் அமைச்சரோடு தான் அமர்ந்திருந்து சொன்னான் - சூளாமணி:11 1852/4
கோடு உயர் கோபுர வாய்தல் சேர்ந்து தன்
 நீடு உயர் மழ களிறு இருவி தான் இழிந்து - சூளாமணி:11 1890/1,2
பூம் கமழ் சேவடி போது தன் பொன் முடி - சூளாமணி:11 1914/3
தன் இயல் தானம் தவமொடு பூசனை - சூளாமணி:11 1991/3
தன் கைப்பொருளும் இழந்து தனக்கு ஒரு - சூளாமணி:11 1999/1
காட்சியும் ஞானமும் கதிர்த்து தன் பொறி - சூளாமணி:12 2072/1
தன் உயர் மணலினும் பலர்கள் தன் நலம் - சூளாமணி:12 2088/1
தன் உயர் மணலினும் பலர்கள் தன் நலம் - சூளாமணி:12 2088/1
உடைய தன் உலகம் மூன்றும் ஒருவழி படுக்கலுற்று - சூளாமணி:12 2112/3
தன் அவயவங்கள் முற்றி தயங்கு நூல் மனங்கள் ஓவாது - சூளாமணி:12 2113/2
தன் அனார்_இல் சமுத்திரசாரனே - நீலகேசி:1 21/4
கலி கொள் காடு தன் கால் பொடியாகவும் கருதான் - நீலகேசி:1 45/3
நீலகேசி தன் நெறி_இன்மை இது என நினைந்தான் - நீலகேசி:1 48/4
பிலம் கண்டு அன்ன தன் பெரு முழை வாய் திறந்து அழையா - நீலகேசி:1 51/3
மலங்க நின்று தன் மடல் நெடு மயிர் கை இட்டு உயிர்க்கும் - நீலகேசி:1 51/4
துணங்கை ஆட தன் துகிலிடை மேகலை துளங்க - நீலகேசி:1 60/3
படர்ந்த தன் யோகினை நிறுவி பணிந்தவட்கு ஆசிடை மொழிந்தான் - நீலகேசி:1 64/3
தாய் தன் முலையில் அமுது ஊட்டும் தகையன் அறவோன்-தான் என்று - நீலகேசி:1 134/2
மாய உருவம் மாறி தன் மற்றை உருவமே கொண்டு - நீலகேசி:1 134/3
முன் கொன்றான் தன் தாயை முழு மெய்யும் போர்த்திருந்து - நீலகேசி:2 190/1
தன் கன்று சா கறப்பான் தயா பிறிதிற்கு உடையவனோ - நீலகேசி:2 190/4
கருவரை மேல் தன் கணவன் காலனையும் கவிழ்த்திட்டாள் - நீலகேசி:2 192/2
சிங்கும் தன் குறி உழப்பு செய்கை என்று இவை மூன்றும் - நீலகேசி:2 194/2
முன்னை தன் முழு கேடும் முழு கேட்டின் வழி தோன்றும் - நீலகேசி:2 195/1
பின்னை தன் பிறிது அறிவும் பெயர்த்து உரைத்தல் பெரும்_பேதாய் - நீலகேசி:2 195/2
தான் பட்டான் பட்டார்க்கு தன் பாட்டை உரைக்குமோ - நீலகேசி:2 197/4
நிலைபெற உரைத்து இன்மை நிறுத்துவன் யான் என்று தன்
 தலைவன் ஈ பொருள்களே தான் நாட்டல் உறவினால் - நீலகேசி:2 204/3,4
கண் கொடுத்தான் தடி கொடுத்தான் கய புலிக்கு தன் கொடுத்தான் - நீலகேசி:2 205/1
மண் கொடுத்தான் மக கொடுத்தான் மன்னும் தன் சேர்ந்தார்க்கு - நீலகேசி:2 205/3
வாலை நீட்டி கிடத்தல் தன் மாட்சியோ - நீலகேசி:2 222/4
தருக்க நீட்டமும் தன் நிகர் இல்லவன் - நீலகேசி:3 233/3
கொள்ளும் ஆறும் தன் கோரகையுள் கஞ்சி - நீலகேசி:3 237/1
தன் தன்மை ஆகிய தான் பழிப்பார்-தாம் உளரோ - நீலகேசி:4 274/3
அருள்_உடையாள் உரைப்ப கேட்டு ஆங்காரித்து அவனும் தன்
 பொருள்_உடைமை தருக்கினும் புல் ஞான களிப்பினும் - நீலகேசி:4 283/1,2
தன் தாரம் பிறர்க்கு ஈந்தான் தருமம் கொண்டு என்றானாய் - நீலகேசி:4 286/4
செப்பினான் ஆதன் தன் சிந்தைக்கு எழுந்தவாறு - நீலகேசி:4 289/2
தன்மையின் அன்மையும் தன் அல் பொருள்களின் உண்மையும் தம் - நீலகேசி:4 385/1
சாற்றின் உயிர் தன் பொழுதே உண்மை தங்கும் என்றாள் - நீலகேசி:4 419/4
பிறக்கும் தன் ஞானத்தாலும் பின்னும் தன் உண்மையாலும் - நீலகேசி:4 428/1
பிறக்கும் தன் ஞானத்தாலும் பின்னும் தன் உண்மையாலும் - நீலகேசி:4 428/1
கொண்ட தன் கரணம்-தானும் இல்லையேல் கூற்றும் இல்லை - நீலகேசி:4 432/1
உண்டு தன் கரணம்-தானும் உரைக்குநர்க்கு உறுவன் என்னில் - நீலகேசி:4 432/3
தனு எனும் கருவி-தன்னால் தன் அடைந்தார்கள் தன்னை - நீலகேசி:4 433/1
தன் தாரம் ஈந்தான் தனக்கு உறுதியாவதனை - நீலகேசி:5 472/1
பரிவே இதுவும் தன் பாலரோடு எல்லாம் - நீலகேசி:5 473/2
பாத்து உரைக்கும் தன் பத பொருள் பல வகைப்படவே - நீலகேசி:5 477/4
மற்று இது தான் தன் பொறி உறுகாறும் வரலின் அன்றே - நீலகேசி:5 516/4
தன் இடை எய்தும் தரும தருமி மற்று - நீலகேசி:5 589/2
தன் வழி தோற்றி கெடுமோ அது கெட - நீலகேசி:5 629/1
மேலும் உரைத்தனம் மேய தன் மேல் பழி - நீலகேசி:5 638/2
புயல் திறல் ஐம்_கூந்தல் தன் போல பிறனுக்கேல் - நீலகேசி:5 649/2
தன் பிறிதே ஆகி பிற பிறிது-தான் அல்லா - நீலகேசி:5 650/1
சாத்திரம் யாவையும் தன்_நிகர் இல்லாள் - நீலகேசி:6 670/4
முடக்கும் எனினும் நிமிர்க்கும் எனினும் தன் மூக்கு உயிர்த்து - நீலகேசி:6 686/1
நடக்கும் எனினும் இருக்கும் எனினும் தன் நல் உறுப்பின் - நீலகேசி:6 686/2
தன் தீகை உண்ணாதான் தான் கண்டது என்னோ - நீலகேசி:6 697/4
உடையள் இவள் தன் உதரத்து ஒரு பெண் - நீலகேசி:6 709/1
கடை_இல் குழவி அவை தன் இயல்பாய் - நீலகேசி:6 709/3
ஐந்து தன் மாத்திரை-தாம் அணுவால் தொடர் - நீலகேசி:7 758/1
தன் கையின் தன் கண்ணை தானே பொத குத்தி - நீலகேசி:7 770/1
தன் கையின் தன் கண்ணை தானே பொத குத்தி - நீலகேசி:7 770/1
தன் கையில் தன் கண்ணை தான் பொத குத்துவது - நீலகேசி:7 770/3
தன் கையில் தன் கண்ணை தான் பொத குத்துவது - நீலகேசி:7 770/3
தாடி தவம்செய தன் கால் அழித்திட - நீலகேசி:7 775/2
அடக்கும் தன் தோற்றமும் ஒட்டி மும்மையும் - நீலகேசி:8 803/3
விட்டு தான் தன் விகுர்வணை காட்டுவாள் - நீலகேசி:10 888/4

 TOP
 
  தன்-கண் (4)
வென்றான் வினையின் தொகையாய விரிந்து தன்-கண்
 ஒன்றாய் பரந்த உணர்வின் ஒழியாது முற்றும் - சூளாமணி:0 1/1,2
யாதும் தன்-கண் அல்லார் செயற்கு ஏன்றது ஓர் - சூளாமணி:7 641/3
ஒளியும் ஆற்றலும் தன்-கண் ஒன்று உள்ளதும் நினையான் - சூளாமணி:7 703/3
எல்லை_இல்ல பல் உயிர் தன்-கண் உள்ள எஞ்சலும் - நீலகேசி:4 361/3

 TOP
 
  தன்-பால் (1)
கண்டு யாம் இ கணம் ஓடி தன்-பால் சொன்னோமாக - நீலகேசி:1 36/2

 TOP
 
  தன்_நிகர் (1)
சாத்திரம் யாவையும் தன்_நிகர் இல்லாள் - நீலகேசி:6 670/4

 TOP
 
  தன்மாத்திரை (1)
அன்ன தன்மாத்திரை ஐந்து ஐந்து பூதமும் - நீலகேசி:7 735/3

 TOP
 
  தன்மை (20)
வீறுறும் உதிர்ப்பின் தன்மை விளம்புதற்பாலது ஆமோ - உதயணகுமார:1 4/4
தலைமகார் சிறப்பு செய்து தன்மை நல் வாய்மையான - உதயணகுமார:6 334/1
பாரித்த தன்மை முன்னம் பாலித்தற்கு ஐம் மடங்காம் - நாககுமார:1 8/1
அனந்த காலத்து நிற்றல் அ பொருள் தன்மை என்றான் - யசோதர:4 233/4
தகைத்த வார் குழலவள் தன்மை ஆயினும் - சூளாமணி:4 210/2
தண்ணிய தன்மை நீங்கா சந்தன சாதி போல - சூளாமணி:5 262/2
எங்கள் முன்னை நுங்கள் தன்மை என்று பின்னை ஏத்தினான் - சூளாமணி:6 501/4
இனையதால் வினையின் தன்மை என நினைந்து ஆறினாரே - சூளாமணி:10 1827/4
சொல்லுக தன்மை என்பாய் எனில் சொல்லுவன் பல் வகையால் - நீலகேசி:1 82/3
தாம் ஆம் பெரிய தவம் தலைநிற்பினும் தன்மை பெறார் - நீலகேசி:1 83/3
தன்மை யார் பிறர் அறிவார் தலைவர்-தம் தலைவர்க்கும் தலைவா - நீலகேசி:2 161/4
தன் தன்மை ஆகிய தான் பழிப்பார்-தாம் உளரோ - நீலகேசி:4 274/3
தரண் என்றும் நன்று என்றாள் என் தன்மை உரு என்றாள் - நீலகேசி:4 284/1
சாத்தன் பயின்றால் அறியாவிடும் தன்மை உண்டோ - நீலகேசி:4 413/2
என்றலால் இன்ன தன்மை இறைவனது அறிவு மெய்ம்மை - நீலகேசி:4 439/3
துளக்கு இல்லா பல பொரூளும் தொக்கதன் தன்மை எல்லாம் - நீலகேசி:4 441/1
ஏதம்_இல் தன்மை கருமம் இரண்டா இயைந்தவை-தாம் - நீலகேசி:5 496/2
தன்மை கருமம் அவற்றனவே என்றல்-தான் என்னை வேறு - நீலகேசி:5 501/1
தான் நின்ற தன்மை தவிராது உரைக்கிற்றியேல் நின் - நீலகேசி:6 725/3
அ தன்மை ஞானமும் என்னாய் அவனுக்கு - நீலகேசி:7 780/3

 TOP
 
  தன்மைத்து (2)
பாட்டு அரும் தன்மைத்து அன்றே பான்மையின் பரிசு-தானும் - யசோதர:4 254/4
தாங்கலாம் தன்மைத்து அன்று தளை அவிழ் தயங்கு தாரீர் - சூளாமணி:5 245/2

 TOP
 
  தன்மைத்தே (1)
என்றும் இ உலகு இ தன்மைத்தே இது - நீலகேசி:10 860/3

 TOP
 
  தன்மைய (1)
அஞ்சு தன்மைய அடல் அரி என இன்ன பிறவும் - நீலகேசி:1 55/2

 TOP
 
  தன்மையது (1)
தருவித்து உரைத்த தயிர் உருவாய் மும்மை தன்மையது ஆம் - நீலகேசி:4 387/3

 TOP
 
  தன்மையவாய் (1)
காயத்தின் தன்மையவாய் எ கருமமும் காண்பு அரிதாம் - நீலகேசி:4 377/2

 TOP
 
  தன்மையால் (4)
இலங்கு இழை நல் மாதரை இனிமை வேள்வி தன்மையால்
 நலம்கொள புணர்ந்தனன் நாக நல் புணர்ச்சி போல் - உதயணகுமார:2 122/1,2
மிக்க அண்ணலும் சென்று மெய்ம்மை வேள்வி தன்மையால்
 அக்கணத்து அவன் எய்தி அவள்-தன் போகம் துய்த்த பின் - நாககுமார:4 143/2,3
தங்கள் ஓர் புறஞ்சொல் வாரா தன்மையால் உலகம் காத்தார் - சூளாமணி:6 561/2
எட்டு என பல என இன்ன தன்மையால்
 கட்டினர் வழங்கினும் காயம் எய்துமே - நீலகேசி:8 794/3,4

 TOP
 
  தன்மையாலே (1)
அன்றை அ குணங்கள்-தாமும் அ பொருள் தன்மையாலே
 நின்றதன் ஞானம்-தன்னால் நிருமலன் உணரும் என்றால் - நீலகேசி:4 443/2,3

 TOP
 
  தன்மையான் (1)
தம் குடி விளங்க நின்ற தன்மையான் எவன்-கொல் என்றான் - சூளாமணி:5 255/3

 TOP
 
  தன்மையில் (1)
சாதமாம் உயிர் தன்மையில் தேற்ற தவறு எவனோ - நீலகேசி:5 496/4

 TOP
 
  தன்மையின் (3)
இன்ன தன்மையின் நாடு இனிது ஆளும் அ - நீலகேசி:1 21/1
தன்மையின் அன்மையும் தன் அல் பொருள்களின் உண்மையும் தம் - நீலகேசி:4 385/1
சித்தி அகத்து சிதைவு_இல் எண் தன்மையின்
 நித்தியம் ஆகி நிலை உளது என்னாய் - நீலகேசி:4 458/3,4

 TOP
 
  தன்மையினாய் (1)
தச்சன் அஞ்சி சார் அகழ் கள்வன் என்கின்ற தன்மையினாய் - நீலகேசி:5 510/4

 TOP
 
  தன்மையினார் (2)
தான் உயர் இன்பம் தவத்தால் தலைப்படும் தன்மையினார்
 வான் உயர் தோன்றல் வளர்_பிறை ஏசிய வாள்_நுதலாய் - நீலகேசி:1 86/3,4
தத்துவரே நின்று தத்துவர் எனப்படும் தன்மையினார் - நீலகேசி:9 852/4

 TOP
 
  தன்மையும் (1)
ஒக்க அவர் தன்மையும் உரைக்க உலவாவே - சூளாமணி:11 2023/4

 TOP
 
  தன்மையை (1)
சீலமும் வளங்களும் செறிந்த வேழ தன்மையை
 காலை அ உழையர் வந்து கண்டு உரைப்ப மன்னனும் - உதயணகுமார:6 353/1,2

 TOP
 
  தன்மையோ (1)
தான் அது ஆதல் தாதாகதர் தன்மையோ - நீலகேசி:2 220/4

 TOP
 
  தன்னதாம் (1)
தன்னதாம் அன்று எனில் தனது அன்று ஆதலால் - சூளாமணி:9 1215/2

 TOP
 
  தன்னம் (2)
தக்கவர்க்கு ஒத்து அதில் தன்னம் குறைவே - சூளாமணி:11 2001/4
தேரன் நீ சொன்ன தன்னம் சேரல ஆக என்றாள் - நீலகேசி:4 437/4

 TOP
 
  தன்னமும் (1)
தன்னமும் அளித்தாய தலை சொறியும் இடை இலையால் - நீலகேசி:4 270/3

 TOP
 
  தன்னமே (1)
தளர்த்தன கரும் கடல் தரங்க தன்னமே
 விளர்த்தது குண திசை வேலை வட்டமே - சூளாமணி:8 1065/3,4

 TOP
 
  தன்னவன் (1)
தன்னவன் தேவி பேரும் தக்க சிரீமதி ஆம் அம் பொன் - நாககுமார:3 79/2

 TOP
 
  தன்னால் (2)
பிறை நுதல் பேதை தன்னால் பெறு சுவை_கடலுள் ஆழ்ந்தார் - நாககுமார:2 41/4
பின்னவன் பிறந்து தன்னால் பெறுதலுக்கு உரிய ஆய - சூளாமணி:6 527/3

 TOP
 
  தன்னின் (4)
தன்னின் முன் எழுவார்க்கு முன் தான் எழா - யசோதர:3 166/2
தன் உணர் பொறி புலம் தன்னின் ஆம் பிறிது - சூளாமணி:4 233/3
தன்னின் ஆய் விளைவித்து இருளை தவிர்த்து - சூளாமணி:5 341/1
காட்டினாள் ஆவது அல்லால் காரிகை தன்னின் முன்னம் - சூளாமணி:10 1824/2

 TOP
 
  தன்னுடனே (1)
நின்ற சனம் தன்னுடனே நீடு போய் தவம்பட்டு - நாககுமார:1 38/1

 TOP
 
  தன்னுடை (5)
சால்க என்று இறைவன் செப்ப தன்னுடை கையின் ஓச்சி - உதயணகுமார:1 101/1
தன்னுடை நோய் உரைக்க தையலும் மோனம் கொண்டே - உதயணகுமார:5 259/1
ஏற்று அரும் செவி இறைஞ்சி தன்னுடை
 மாற்ற அரும் பவம் அறிந்து உணர்ந்ததே - உதயணகுமார:6 325/3,4
தன்னுடை புதல்வி-தன்னை தான் அவன் கொடுத்து தாதி - நாககுமார:3 80/2
தரும நல் தியானம்-தன்னால் தன்னுடை மேனி விட்டு - நாககுமார:5 149/1

 TOP
 
  தன்னுள் (2)
வத்தவன் ஓலை தன்னுள் வளமையில் புள்ளியிட்டும் - உதயணகுமார:1 107/2
தார் அணி மன்னன் தன்னுள் மகிழ்ந்தனன் - உதயணகுமார:3 170/4

 TOP
 
  தன்னுளே (1)
தட வரை அனைய தோளான் தன்னுளே வியந்து நின்றான் - சூளாமணி:9 1143/4

 TOP
 
  தன்னை (19)
ஊடிய தேவி தன்னை உணர்வினும் ஒளியினாலும் - உதயணகுமார:4 202/3
தன்னை அஞ்சினர்-தங்களை தான் வெருண்டு - யசோதர:3 166/3
தன்னை ஈன்ற அ தாய் மிசை தாழ்ந்ததே - யசோதர:3 187/4
தன்னை நாமும் ஓர் தகைமையில் தணத்தும் என்று இருப்பார் - சூளாமணி:6 462/2
தன்னை வென்ற தண் தார் வய வேந்தனை - சூளாமணி:7 624/1
கள்ள மட_நோக்கி தன்னை கரந்து எனது - சூளாமணி:8 1121/1
தன்னை மெய் மறைத்து ஓர் விஞ்சை தாழ் இருள் எழினியாக - சூளாமணி:10 1630/3
தன்னை ஓர் அரசன் ஆக்கி தரங்கம் நீர் வளாகம் ஆள்வித்து - சூளாமணி:11 1844/1
தன்னை மெய் பதைப்ப நோக்கி அவனையும் தபுப்ப நோனார் - சூளாமணி:12 2118/3
வெருட்டலன் நினை விழுங்குவன் என தன்னை வியக்கும் - நீலகேசி:1 47/2
தன்னை தந்து எனை கொண்டு தான் சென்றான் எனல் அன்றோ - நீலகேசி:2 195/4
தன்னை ஈந்ததும் தாரங்கள் ஈந்ததும் - நீலகேசி:3 243/1
தன்னை உண்டும் தவசியை அல்லையோ - நீலகேசி:4 314/4
தன்னை வினைப்பட நீ சொல்லினாயால் - நீலகேசி:4 346/4
தடம் கொள் மா வரை மிசை தன்னை ஈதல் நன்மையேல் - நீலகேசி:4 360/2
தனு எனும் கருவி-தன்னால் தன் அடைந்தார்கள் தன்னை
 வினவின உணர்ந்து சொல்லும் வினையினுக்கு இன்னது உண்டோ - நீலகேசி:4 433/1,2
தான் என்றும் ஆள்வது தன்னை எனின் நங்கள் - நீலகேசி:7 768/3
தன்னை ஒழித்து தபுத்து உடன் தின்றிடின் - நீலகேசி:7 769/3
தன்னை படைப்பின் முன் தான் இன்மையால் இல்லை - நீலகேசி:7 771/1

 TOP
 
  தன்னையும் (3)
தன் நகர் புலம்ப எங்கும் தன்னையும் கரத்தலின் - உதயணகுமார:1 70/1
தன்னையும் தரையையும் காக்கும் என்பது அ - சூளாமணி:2 56/3
தன்னையும் இல்லை என சொல்லின் வாசனை - நீலகேசி:5 619/3

 TOP
 
  தன்னையே (1)
தந்திரம் தப்பினால் போல் தன்னையே தபுக்கும் அன்றே - சூளாமணி:5 252/4

 TOP
 
  தன்னொடு (1)
துணிபவன் தன்னொடு தொடர்ச்சி நோக்குமோ - சூளாமணி:12 2079/2

 TOP
 
  தன்னொடும் (2)
ஆங்கு எழு அனைய தோள் தழுவி தன்னொடும்
 ஓங்கிய மழ களிற்று உம்பர் ஏற்றினான் - சூளாமணி:8 963/2,3
ஏழ்ச்சி ஒரு பால் அது தன்னொடும் இன்னது என்ன - நீலகேசி:6 727/2

 TOP
 
  தன்னோடு (2)
மணி முடி மகனுக்கு ஈந்து மன்னவன் தன்னோடு ஏனை - யசோதர:5 313/1
அற்றைநாள் அங்கு தாழ்ப்பித்து அகல் நகர் செல்வம் தன்னோடு
 உற்றவன் உவப்ப கூறி உரிமை நாடகங்கள் காட்டி - சூளாமணி:6 571/1,2

 TOP
 
  தன (3)
தொகையுறும் தன தொல் படை சூழ ஊர்முகம் நோக்கினன் - உதயணகுமார:3 183/3
செய்ய தன சீறடிகள் செவ்வன் இடமாட்டா - சூளாமணி:8 1103/3
கண்டுகண்டு தன கண் கனி-தம் மேல் - சூளாமணி:10 1576/1

 TOP
 
  தனக்கு (14)
உரம் தனக்கு உயர ஏந்தி உய்த்திடும் ஒருவற்கேனும் - சூளாமணி:5 273/2
மற்று அவன் தனக்கு உரைத்த மாற்றமும் - சூளாமணி:7 584/1
உரை தனக்கு உரைத்தவாறே உரைத்தனன் உலகம் எல்லாம் - சூளாமணி:9 1158/3
இரை தனக்கு என்றும் ஆற்றா எரி படு வெகுளி தீயான் - சூளாமணி:9 1158/4
தம்பியர் பாடும் மக்கள் இறந்ததும் தனக்கு பாங்காய் - சூளாமணி:9 1424/1
இருள் தனக்கு எய்திற்று ஓரான் எரி கதிர் ஆழி வேந்தன் - சூளாமணி:9 1444/3
பொருள் தனக்கு இனி இலாத புகழ்ச்சிகள் புகலலுற்றான் - சூளாமணி:9 1444/4
தன் கைப்பொருளும் இழந்து தனக்கு ஒரு - சூளாமணி:11 1999/1
வெண் திங்கள்-தானும் விமலம் தனக்கு இல்லது அன்றே - நீலகேசி:0 6/2
தனக்கு ஒன்றும் பயன் இன்றி தளையாள் என்றான் வருந்தி - நீலகேசி:2 185/1
நுண் உணர்வு தனக்கு இல்லான் உரைத்தது-தான் நூல் ஆமோ - நீலகேசி:2 193/4
தனக்கு இனி யான் செயற்பாலது-தான் என்னை என உரைத்தான் - நீலகேசி:2 229/3
தனக்கு ஆய தர்மமும் அதர்மமும் காலமும் - நீலகேசி:4 288/2
தன் தாரம் ஈந்தான் தனக்கு உறுதியாவதனை - நீலகேசி:5 472/1

 TOP
 
  தனக்கே (1)
தான் எறிந்த நேமி தனக்கே பகை ஆகி - சூளாமணி:9 1466/1

 TOP
 
  தனங்கள்-தாம் (1)
தனங்கள்-தாம் தவழ் சந்தன குழம்பிடை வளர்ந்த - சூளாமணி:6 464/3

 TOP
 
  தனசரண் (1)
தனசரண் அணையுளார்க்கு தவ அரசு அருள தாழ்ந்து - யசோதர:5 316/2

 TOP
 
  தனத்தாளை (1)
வில் புருவ தனத்தாளை வீணையின் வென்றுகொண்டு - நாககுமார:3 90/2

 TOP
 
  தனதத்தன் (1)
தா_இல் சீர் வணிகன் நாமம் தனதத்தன் என்பது ஆமே - நாககுமார:5 145/4

 TOP
 
  தனதத்தைக்கு (1)
மனைவி தன் தனதத்தைக்கு மகன் நாகதத்தன் ஆகும் - நாககுமார:5 146/1

 TOP
 
  தனது (6)
அன்ன தனது ஒப்புமை அமைந்ததோர் சவம்-தனை - உதயணகுமார:1 69/3
தனது வித்தை-தன்னையே தான் நினைக்க வந்த பின் - நாககுமார:4 135/1
ஏனை வினை மாசு தனது உருவின் நிறுவாதே - யசோதர:5 278/3
தன்னதாம் அன்று எனில் தனது அன்று ஆதலால் - சூளாமணி:9 1215/2
அடை வாய்மையின் உருவம் முதல் அதுவே தனது ஆக - சூளாமணி:9 1316/3
மண்டலத்தின் நோக்குவாள் மடுத்த தனது அவதியால் - நீலகேசி:2 164/1

 TOP
 
  தனயர்கள்-தம்மை (1)
தனயர்கள்-தம்மை நோக்கி தரியலீர் சரியை போ-மின் - யசோதர:5 319/2

 TOP
 
  தனயன் (1)
சந்திரமதி ஒரு தனயன் தந்தனள் - யசோதர:2 76/2

 TOP
 
  தனயனை (1)
அன வெம் கயத்தில் தனயனை ஏற்றி போய் தன் - உதயணகுமார:1 23/2

 TOP
 
  தனி (11)
தனி அரசினை தான் இயற்றியே - உதயணகுமார:5 295/3
செகம் தனி புகழ் சீர் ஆர் குலாங்கனை - உதயணகுமார:6 344/3
தனி வயின் இகுளை யானே தரப்படு சாரனோடு - யசோதர:2 116/1
தனி முனி களிறு போல தான் நினைவு எய்துகின்றான் - யசோதர:2 125/4
ஒற்றை அம் தனி கோல் உலகு ஓம்பும் நாள் - சூளாமணி:4 140/2
வெண் நிலா சுடரும் தனி வெண்குடை - சூளாமணி:4 143/1
மன் அவாம் தனி செங்கோல் மற வேல் வையக வேந்தன் - சூளாமணி:4 173/2
சண்பக தனி வனம் தும்பி சாரும் நீ - சூளாமணி:4 225/2
வில் மலைவார் தனி இன்மையின் விஞ்சையர் - சூளாமணி:9 1241/2
சேமம் ஆர்ந்த தனி செங்கோல் தேவசேனன் கை வாளால் - சூளாமணி:9 1335/2
தனி காரியமும் உளதேல் தவறு ஆம் - நீலகேசி:6 710/3

 TOP
 
  தனித்து (1)
தனித்து இவர் மணம் தரத்து இயற்றினால் - உதயணகுமார:5 286/1

 TOP
 
  தனித்தும் (1)
தகளி-வாய் கொழும் சுடர் தனித்தும் கோழ் இருள் - சூளாமணி:5 416/1

 TOP
 
  தனிமை (1)
வேண்டு அவாம் தனிமை தீர்ந்தே விரகுடன் இன்புற்றானே - உதயணகுமார:4 195/4

 TOP
 
  தனிமையினால் (1)
நின்றே அறிவான் தனிமையினால் என தேர் இனி நீ - நீலகேசி:5 509/2

 TOP
 
  தனியவர் (1)
துணைவரால் தனியவர் திறத்து சொல்லின் ஓர் - சூளாமணி:8 1050/3

 TOP
 
  தனியவர்க்கு (1)
தனியவர்க்கு இனல் நனி பயக்கும் தன் மனக்கு - சூளாமணி:8 1048/2

 TOP
 
  தனியன் (1)
ஒரு முனி தனியன் ஆகி ஒரு சிறை இருந்த முன்னர் - யசோதர:4 230/2

 TOP
 
  தனியை (1)
இனையல் நீ தனியை ஆகி இறைவனில் பிரிந்தது என்-கண் - யசோதர:2 158/1

 TOP
 
  தனு (4)
தன் தனு மேவி சாரா தரத்தினால் விலக்கி பின்னும் - உதயணகுமார:1 118/2
வம்பு வான் இடு தனு என வடிவு உடை வானவர் ஆனாரே - யசோதர:5 326/4
தனு எனும் கருவி-தன்னால் தன் அடைந்தார்கள் தன்னை - நீலகேசி:4 433/1
தான் அடைந்தால் தனு ஆம் இது வாமதன் தத்துவமே - நீலகேசி:6 684/4

 TOP
 
  தனை (2)
தனை அரசு அருளும் பெற்றி சண்டன் அ சண்டமாரி - யசோதர:1 57/2
கொள்கின்றான் இவனே கொல்லுவான் தனை
 எள்ளி நேரும் அறிவு இல்லையேல் பிணம் - நீலகேசி:2 215/2,3

 TOP
 
  தனையன் (5)
தனையன் வந்து உதித்த பின்னை தகு குறிப்பு உண்டோ என்று - நாககுமார:2 45/1
பரிவு உள தனையன் கொண்டு பாங்கினால் சென்ற அன்றே - நாககுமார:2 50/4
பிறை எயிற்று அரவின் மீது பெற்றிடும் தனையன் கண்டு - நாககுமார:2 52/2
நல் நகர்ப்புற தனையன் ஆடல் நீங்க என்றனன் - நாககுமார:2 65/4
தனையன் மாளிகை தன் உளம் நோக முன் - யசோதர:3 204/3

 TOP
 
  தனையனில் (1)
தனையனில் அரசுவைத்து தவ வனம் படரல் உற்றான் - யசோதர:2 149/2

 TOP
 
  தனையனும் (1)
தனையனும் மனை புகுந்து தாய் பொருள் கொடுத்த பின் - நாககுமார:2 72/3

 TOP
 
  தனையனை (1)
தனையனை நில_மகள் தலைவன் ஆக என - யசோதர:2 83/2

 TOP