<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

தூ - முதல் சொற்கள்
தூ 19
தூக்கந்தூங்கும் 1
தூக்கமும் 1
தூக்கள் 2
தூக்கி 2
தூக்கினாட்கு 1
தூக்கினான் 2
தூக்கும் 1
தூங்க 2
தூங்கி 1
தூங்கின 1
தூங்கினரே 1
தூங்கு 3
தூங்குகின்றவும் 1
தூங்கும் 3
தூச 1
தூசினால் 1
தூசினுள் 1
தூசு 2
தூண் 5
தூண்கள்-தோறும் 1
தூண்களும் 1
தூண்டிய 2
தூண்டியாங்கு 1
தூண்டில் 2
தூண்டினார் 1
தூண்டினான் 1
தூணி 4
தூணிய 1
தூணியில் 1
தூதர் 4
தூதன் 2
தூதனா 2
தூதனின் 1
தூதிர்காள் 1
தூது 2
தூதுவர் 10
தூதுவர்-தாம் 1
தூப்பு 1
தூபத்துக்கு 1
தூம் 1
தூம்பு 1
தூம 5
தூமகேதனனும் 1
தூமகேதனனே 2
தூமகேது 1
தூமசேனர் 1
தூமத்து 1
தூமம் 3
தூமமும் 1
தூய் 2
தூய்தாம் 2
தூய்தின் 1
தூய்து 6
தூய்து_அன்மை 3
தூய்மை 12
தூய்மை_இலர் 1
தூய்மை_இலா 1
தூய்மைய 1
தூய்மையது 1
தூய்மையும் 1
தூய 11
தூயவாம் 1
தூயன் 2
தூயனாய் 1
தூயனோ 1
தூர்த்த 1
தூர 3
தூரியம் 1
தூவ 3
தூவா 1
தூவி 10
தூவினன் 1
தூவினின் 1
தூவும் 1
தூவுவார் 1
தூவென 2
தூளி 4
தூற்றி 1
தூறு 2 
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  தூ (19)
துன் இருள் நீங்கி காலை தூ மலர் கொண்டு தத்தை - உதயணகுமார:4 239/1
தூ மாண் தமிழின் கிழவன் சுடர் ஆர மார்பின் - சூளாமணி:0 4/3
தூ கடி கமழ்ந்து தான் துறக்கம் ஒக்குமே - சூளாமணி:1 35/4
தூ மருள் இருள் துணர்ந்த அனைய குஞ்சியன் - சூளாமணி:3 75/3
தூ விரி தாமரை தொலைத்த கண்ணினன் - சூளாமணி:3 77/2
தூ மரு மாலையாய் துரும காந்தனை - சூளாமணி:3 116/3
தூ மாண்ட இளம் கொடி தம் தளிர் கையால் தொழுதனவே - சூளாமணி:4 169/4
தூ இதழ் துணர் துதைந்து தோன்றுகின்ற தோன்றியின் - சூளாமணி:7 793/2
தூ மரு நீலம் என்னும் மணி துணர்ந்து அனைய குஞ்சி - சூளாமணி:8 980/3
தூ மரை முகத்து அரசர் சென்று பலர் சூழ்ந்தார் - சூளாமணி:8 1085/4
தூ ஒளி மணி முடி சுடரும் கிம்புரி - சூளாமணி:9 1222/1
தூ நீல வாள் நெடும் கண் குழை முகத்தின் உள் இலங்க தோன்றுகின்ற - சூளாமணி:9 1536/3
தொகை மலர் அலங்கல் சூடி தூ நறும் சுண்ணம் அப்பி - சூளாமணி:11 1849/1
தூ வடிவினால் இலங்கு வெண் குடையின் நீழல் சுடரோய் உன் அடி போற்றி சொல்லுவது ஒன்று உண்டால் - சூளாமணி:11 1903/2
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார் - சூளாமணி:11 2046/2
தூ மாண் பவணர் வியந்தரர் சோதிடர் கற்பர் உப்பால் - நீலகேசி:1 87/1
வாள் தடம் கண்ணி நல்லாள் வாக்கு எனும் தூ கயிற்றால் - நீலகேசி:3 265/3
துறப்பித்தவாறு இது தூ என கேட்டை - நீலகேசி:5 631/3
துப்பு ஆய தூ சோற்று தூய்து அல்லாது ஆழ்ந்து உளது என்று - நீலகேசி:6 696/3

 TOP
 
  தூக்கந்தூங்கும் (1)
தூக்கந்தூங்கும் தொளி தொடர்ந்து பொன்றுங்களே - சூளாமணி:7 740/4

 TOP
 
  தூக்கமும் (1)
துலா தலை தூக்கமும் ஓக்கமும் காட்டின் - நீலகேசி:5 632/2

 TOP
 
  தூக்கள் (2)
தூக்கள் ஈர்ப்பன தொடர்ந்த பல் பிணங்களும் தூங்க - நீலகேசி:1 31/2
தூக்கள் தம்மை ஆக்கலே தொல்லை நல் அறம் எனின் - நீலகேசி:4 353/1

 TOP
 
  தூக்கி (2)
சிக்கென வாயு ஏற்றி தித்தி வாய் செம்மி தூக்கி
 புக்க அ வாயு நீங்கி போய பின் நிறைசெய்தாலும் - யசோதர:4 237/1,2
முடி முதல் துளங்க தூக்கி முனிவினை முடிவு கொண்டான் - சூளாமணி:9 1146/4

 TOP
 
  தூக்கினாட்கு (1)
தத்துவம் இவை என தலையும் தூக்கினாட்கு
 ஒத்தது அன்றோ என உரை நல்லாய் இனி - நீலகேசி:8 789/1,2

 TOP
 
  தூக்கினான் (2)
தொங்கல் ஆர் நெடு முடி சுடர தூக்கினான் - சூளாமணி:3 111/4
சுமை தகை நெடு முடி சுடர தூக்கினான் - சூளாமணி:5 410/4

 TOP
 
  தூக்கும் (1)
மண் கனி முழவ சீரும் மடந்தையர் தூக்கும் மற்றும் - சூளாமணி:5 351/1

 TOP
 
  தூங்க (2)
மை உண் கண்ணி மாபெருந்தேவி மகிழ் தூங்க
 தெய்வம் பேணி பெற்றனர் பேணும் திருவே போல் - சூளாமணி:10 1746/2,3
தூக்கள் ஈர்ப்பன தொடர்ந்த பல் பிணங்களும் தூங்க
 சேக்கை கொள்வன செம் செவி எருவையும் மருவி - நீலகேசி:1 31/2,3

 TOP
 
  தூங்கி (1)
பொழிந்த தண் சுடர ஆகி பொலம் தொடர் புலம்ப தூங்கி
 எழுந்து ஒலி சிலம்ப விம்மி இணர்கொண்ட மணிகள் எல்லாம் - சூளாமணி:8 853/3,4

 TOP
 
  தூங்கின (1)
துறை நகர் சுண்ணம் நெய் நாவி தூங்கின
 நிறை நகரவர் தொழில் நினைப்பு இகந்தவே - சூளாமணி:10 1716/3,4

 TOP
 
  தூங்கினரே (1)
குல மன்னவரும் குளிர் தூங்கினரே - சூளாமணி:8 1079/4

 TOP
 
  தூங்கு (3)
தூங்கு இருள்-தன்னில் ஆனை சுழன்று அலைந்து ஓட பாகர் - உதயணகுமார:1 86/2
தூங்கு நீர் உடுத்த பாங்கில் சோபனம் உடைய தோன்றல் - சூளாமணி:8 837/2
தூங்கு நீர் மருத வேலி சுரமைநாடு உடைய தோன்றால் - சூளாமணி:8 971/2

 TOP
 
  தூங்குகின்றவும் (1)
தொண்டை வாய் நிறம் கொள கனிந்து தூங்குகின்றவும்
 வண்டு பாய வார் கொடி மருங்கு உலாய் வளர்ந்தவும் - சூளாமணி:7 790/1,2

 TOP
 
  தூங்கும் (3)
கொற்றவன் அருவி தூங்கும் குளிர் மணி குன்றம் போல - சூளாமணி:6 508/2
காம_செல்வன் என்று உலகு எல்லாம் களி தூங்கும்
 ஏம செல்வ நம்பியொடு இன்னும் இளையாக - சூளாமணி:10 1744/1,2
மாலை வாய் கரும்பு அறா அகல் பண்ணை தழீஇ அருகே அருவி தூங்கும்
 சோலை-வாய் மலர் அணிந்த சூழ் குழலார் யாழ் இசையால் துளை கை வேழம் - சூளாமணி:10 1813/2,3

 TOP
 
  தூச (1)
பின் அவன் ஏறி தூச பெரு வடம் பிடித்த பின்னை - சூளாமணி:8 928/1

 TOP
 
  தூசினால் (1)
தூசினால் துளும்பும் அல்குல் சுதஞ்சனை சுடரும் பூணாய் - சூளாமணி:6 536/4

 TOP
 
  தூசினுள் (1)
தூசினுள் நின்று சொரி மணி கோவையும் - சூளாமணி:5 293/2

 TOP
 
  தூசு (2)
தூசு நீர் விசால_கண்ணி சுதனை கண்டு இனிது உரைப்பாள் - நாககுமார:2 60/1
தூசு உடை மணி கலை மகளிர் சூழ்தர - சூளாமணி:4 194/3

 TOP
 
  தூண் (5)
மடித்த வாய் எயிறு கவ்வி மருங்கின் ஓர் வயிர கல் தூண்
 அடித்தனன் அசனி வீழ அரு வரை நெரிவதே போல் - சூளாமணி:9 1139/1,2
எற்றிய வயிர திண் தூண் நெரிந்து இடை கிடந்த ஆறும் - சூளாமணி:9 1151/3
தூண் தொழ வளர்த்த தத்தம் தோள்களை நோக்குகிற்பார் - சூளாமணி:9 1162/4
துன்று நீள் மணி தூண் அணிந்து எண் என - நீலகேசி:3 236/2
தொடி மகர தூண் நிரையும் சொலற்கு அரிதாய் சுவர்க்கத்தின் - நீலகேசி:4 268/2

 TOP
 
  தூண்கள்-தோறும் (1)
தோரண தூண்கள்-தோறும் சுடர் மணி சிலம்ப நான்று - சூளாமணி:8 852/2

 TOP
 
  தூண்களும் (1)
பளிங்கு இயல் பலகையும் பவழ தூண்களும்
 விளங்கு பொன் கலங்களும் வெள்ளி வேயுளும் - சூளாமணி:10 1775/1,2

 TOP
 
  தூண்டிய (2)
தூண்டிய சுடரின் நின்ற தியானத்தை துளங்குவாய் போல் - சூளாமணி:6 546/2
தூண்டிய சுடர் விளக்கு அன்ன கன்னியோடு - சூளாமணி:8 1068/1

 TOP
 
  தூண்டியாங்கு (1)
எரிகின்ற சுடரில் நெய் பெய்து இடு திரி தூண்டியாங்கு
 விரிகின்ற புலமை வீரர் மொழிதலும் காதி-தன்னால் - சூளாமணி:11 1863/1,2

 TOP
 
  தூண்டில் (2)
விடும் மீன் எறி தூண்டில் விசைத்தன போல் - சூளாமணி:9 1239/2
கரையவா வாங்கும் கய_மகன் கை தூண்டில்
 இரை அவா பல் மீன் இடர் உறுவதே போல் - நீலகேசி:1 129/1,2

 TOP
 
  தூண்டினார் (1)
கண் இயல் தூ நல் காட்சி கதிர் விளக்கு தூண்டினார்
 நண்ணுபவோ எனின் நண்ணார் நல் விரதம் தலைநின்று - சூளாமணி:11 2046/2,3

 TOP
 
  தூண்டினான் (1)
தூண்டினான் சுடர் வேலினான் - சூளாமணி:9 1358/4

 TOP
 
  தூணி (4)
தூதுவர் உருவ காளை செவி சுடு சரம் பெய் தூணி
 மாதிரத்து ஒசிந்தவே போல் வந்து ஒருங்கு இருவர் நின்றார் - சூளாமணி:9 1203/3,4
தூணி முகத்தது சோர்வு_இல் ஒர் கை ஒரு - சூளாமணி:9 1244/1
கணை சேர்ந்த தூணி தோளான் கை சிலை பிடித்து கொண்டு - சூளாமணி:9 1304/3
சொல்லால் புகழ்தற்கு அரியான்-பால் தூணி வறியவாதலும் திண் - சூளாமணி:9 1344/3

 TOP
 
  தூணிய (1)
அம்பு பெய் தூணிய அரவ தேர் குழாம் - சூளாமணி:9 1277/2

 TOP
 
  தூணியில் (1)
ஓங்கு இரும் தூணியில் சுடர்ந்தது ஒல்லென - சூளாமணி:9 1421/3

 TOP
 
  தூதர் (4)
மாற்றலர் தூதர் வந்து வரு திறை அளந்து நிற்ப - உதயணகுமார:4 187/1
பேச அரும் பெருமை சால் ப்ரச்சோதனன் தூதர் வந்து - உதயணகுமார:4 209/1
துட்கெனும் மனத்தினர் தூதர் ஏகினார் - சூளாமணி:7 691/4
போகிய தூதர் தம் கோன் பொலம் கழல் தொழுதல் அஞ்சி - சூளாமணி:7 692/1

 TOP
 
  தூதன் (2)
தூதன் மற்று அதனை கேட்டே தொழுது அடி வணங்கி செங்கோல் - சூளாமணி:6 570/1
தொகுத்த மாண்பு உடை தூதன் மன்னவன் - சூளாமணி:7 575/1

 TOP
 
  தூதனா (2)
தூதனா சொல்லின் சொல்லா சூழ் பொருள் இல்லை போலாம் - சூளாமணி:6 566/2
சுற்றமா நினைந்து நின்னை தூதனா விடுத்து செல்ல - சூளாமணி:6 567/3

 TOP
 
  தூதனின் (1)
தூதனின் முக பொலிவினால் சுடர் - சூளாமணி:7 576/1

 TOP
 
  தூதிர்காள் (1)
குறை இது கூறு-மின் சென்று தூதிர்காள்
 திறையினை மறுத்தவர் திறத்து செய்வது ஓர் - சூளாமணி:7 690/2,3

 TOP
 
  தூது (2)
தூம குழலவர் தூது திரிபவர் - சூளாமணி:5 294/3
செய்யது ஓர் தூது இனி திவிட்டன் தாதையாம் - சூளாமணி:5 426/3

 TOP
 
  தூதுவர் (10)
எந்திரம் இதற்கு வாயா தூதுவர் இயற்றப்பட்டார் - சூளாமணி:6 565/4
தூதுவர் சூழ் சுடர் சூடிய சூளிகை - சூளாமணி:7 651/2
என் இது விளைந்தவாறு இ தூதுவர் யாவர் என்று - சூளாமணி:7 679/1
மெய் புடை தெரிந்து சொன்ன தூதுவர் அவரை மீட்டே - சூளாமணி:7 700/2
ஆங்கு தூதுவர் அதிர் முகில் ஆறு சென்று இழிந்து - சூளாமணி:7 701/1
புரவலர் வருக என போக தூதுவர்
 திரு அலர் சினகரன் செல்வ பொன் நகர் - சூளாமணி:8 903/2,3
தூதுவர் உருவ காளை செவி சுடு சரம் பெய் தூணி - சூளாமணி:9 1203/3
தூதுவர் முறைப்படும் தொன்மையால் இவண் - சூளாமணி:9 1210/1
என்று அவர் மொழிதலும் எழுந்து தூதுவர்
 சென்றனர் ஆயிடை தெய்வ வாய் மொழி - சூளாமணி:9 1216/1,2
போகிய தூதுவர் பொன் அவிர் ஆழியொடு - சூளாமணி:9 1225/1

 TOP
 
  தூதுவர்-தாம் (1)
சென்று தூதுவர்-தாம் திறை கொள்க என - சூளாமணி:7 649/3

 TOP
 
  தூப்பு (1)
தூப்பு எனும் இல்லனவே சொல்லி நிற்கும் ஓர் - நீலகேசி:4 343/3

 TOP
 
  தூபத்துக்கு (1)
தோள் அன தோழன் கூட தூபத்துக்கு ஏற்ற வத்தும் - உதயணகுமார:1 84/2

 TOP
 
  தூம் (1)
தூம் மழை வளர் கொடி துவன்றி பத்திகள் - சூளாமணி:11 1897/2

 TOP
 
  தூம்பு (1)
அம் கள் வாய் கயம் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை - சூளாமணி:5 368/1

 TOP
 
  தூம (5)
தூம வார் குழலாள் துவர் வாயிடை - சூளாமணி:4 157/2
தூம குழலவர் தூது திரிபவர் - சூளாமணி:5 294/3
தூம லேகைகள் பொடித்தன துணை முலை உறவே - சூளாமணி:6 463/4
தூம மென் புகை துழாவி வண்டு இடையிடை துவைக்கும் - சூளாமணி:6 465/1
ஏர் கலந்து எழுந்த தூம வியன் புகை கழுமி நானம் - சூளாமணி:6 506/2

 TOP
 
  தூமகேதனனும் (1)
துட்ட போர் யானை தூமகேதனனும் தோற்குமோ ஒருவனுக்கு என்று - சூளாமணி:9 1325/3

 TOP
 
  தூமகேதனனே (2)
சூழி மால் யானை துளை மதம் செறிப்ப தோன்றினான் தூமகேதனனே - சூளாமணி:9 1317/4
தொலைவிடத்து அல்லால் சொல் இவை நுங்கட்கு ஒழியுமோ தூமகேதனனே - சூளாமணி:9 1320/4

 TOP
 
  தூமகேது (1)
துணிபவன் தூமகேது சூழ்ந்தனன் சொல்லலுற்றான் - சூளாமணி:9 1176/2

 TOP
 
  தூமசேனர் (1)
காந்தி நல் தவத்தோர் வந்தார் கடவுள் நேர் தூமசேனர்
 வேந்தன் வந்து அடி வணங்கி விரித்து ஒன்று வினவினானே - நாககுமார:3 76/3,4

 TOP
 
  தூமத்து (1)
தூமத்து சுடர் ஒளி துளும்பு தோளினார் - சூளாமணி:2 61/3

 TOP
 
  தூமம் (3)
சுற்று வார் திரையின் தூமம் கமழ் துயில் சேக்கை துன்னி - யசோதர:2 89/3
தூமம் ஆரம் கமழ் குஞ்சி சுவணகேது தோன்றினனால் - சூளாமணி:9 1335/4
தூமம் சாந்தொடு சுண்ணம் துதியொடு பரவுபு தொழுதே - நீலகேசி:2 153/1

 TOP
 
  தூமமும் (1)
ஈம தூமமும் எரியினும் இருளொடு விளக்கா - நீலகேசி:1 29/1

 TOP
 
  தூய் (2)
துதிகள் செய்து பின் தூய் மணி நல் நிலத்து - நாககுமார:1 21/1
துலங்கு தன் சுதையர்-தம்மை தூய் மணி குமரற்கு ஈந்தாள் - நாககுமார:2 56/2

 TOP
 
  தூய்தாம் (2)
நிறம் தூய்தாம் நீரினால் வாய் தூய்தாம் பாகால் - நீலகேசி:4 278/1
நிறம் தூய்தாம் நீரினால் வாய் தூய்தாம் பாகால் - நீலகேசி:4 278/1

 TOP
 
  தூய்தின் (1)
துறவன் நல் சரண் தூய்தின் இறைஞ்சினான் - நாககுமார:1 22/4

 TOP
 
  தூய்து (6)
புறம் தூய்மை செய்தக்கால் புரி உள்ளம் தூய்து ஆமேல் - நீலகேசி:4 278/3
தொலையா துயரொடு தூய்து_அன்மை என்று இன்ன தொக்கு உளவா - நீலகேசி:4 382/2
தொக்க இரண்டும் உடன் ஆதலின் தூய்து ஒரு பால் - நீலகேசி:4 407/2
இன்று இ தூய்து_அன்மை என்னை இழைத்ததோ - நீலகேசி:5 560/4
முழுதும் தூய்து_அன்மை சொல்லிய மூடர்கள் - நீலகேசி:5 561/4
துப்பு ஆய தூ சோற்று தூய்து அல்லாது ஆழ்ந்து உளது என்று - நீலகேசி:6 696/3

 TOP
 
  தூய்து_அன்மை (3)
தொலையா துயரொடு தூய்து_அன்மை என்று இன்ன தொக்கு உளவா - நீலகேசி:4 382/2
இன்று இ தூய்து_அன்மை என்னை இழைத்ததோ - நீலகேசி:5 560/4
முழுதும் தூய்து_அன்மை சொல்லிய மூடர்கள் - நீலகேசி:5 561/4

 TOP
 
  தூய்மை (12)
துன்னிடும் மனத்தின் தூய்மை சூழ்ச்சியும் ஒழிய நிற்கும் - யசோதர:2 96/2
அறி பொருள்-அதனில் தூய்மை அகத்து எழு தெளிவு காட்சி - யசோதர:4 241/2
தூய்மை உண்மையின் தோற்றம் கரந்து அவண் - நீலகேசி:3 244/2
புறம் தூய்மை செய்தக்கால் புரி உள்ளம் தூய்து ஆமேல் - நீலகேசி:4 278/3
அறம் தூய்மை கணிகையர்க்கே ஆற்றவும் உளதாமால் - நீலகேசி:4 278/4
ஒருங்காக உதிர்த்தக்கால் உயிர் தூய்மை வீடு என்றாள் - நீலகேசி:4 313/4
தூய்மை_இலா முடை சுக்கில சோணிதம் - நீலகேசி:4 341/1
தூய்மை இல்லை முழுவதும் என்பதை - நீலகேசி:5 557/1
தூய்மை யாம் பிறர் தூய்மை_இலர் என்று - நீலகேசி:5 559/2
தூய்மை யாம் பிறர் தூய்மை_இலர் என்று - நீலகேசி:5 559/2
பின்றை தூய்மை பெறுவதும் இல்லையேல் - நீலகேசி:5 560/2
தூய்மை சீவன் உடைத்தாகும் அன்றேல் நின் சொல் மாறுமாம் - நீலகேசி:5 570/2

 TOP
 
  தூய்மை_இலர் (1)
தூய்மை யாம் பிறர் தூய்மை_இலர் என்று - நீலகேசி:5 559/2

 TOP
 
  தூய்மை_இலா (1)
தூய்மை_இலா முடை சுக்கில சோணிதம் - நீலகேசி:4 341/1

 TOP
 
  தூய்மைய (1)
கோது_இல் தூய்மைய ஆம் என கூறியும் - நீலகேசி:5 558/2

 TOP
 
  தூய்மையது (1)
தூய்மையது அன்று அது சொல்லுவன் சோர்வு_இல - நீலகேசி:4 341/3

 TOP
 
  தூய்மையும் (1)
துன்பம் தூய்மையும் துட்கென உட்கலும் - நீலகேசி:10 884/1

 TOP
 
  தூய (11)
துணிவினில் புன்சொலேனும் தூய நற்பொருள் பொதிந்தால் - உதயணகுமார:1 3/3
தோற்ற மன்னன் வந்து எதிர்த்தனன் தூய காளை தன் வாளினால் - உதயணகுமார:3 182/2
துளங்கல்_இல் திருமின் போர்மின் தூய சொல் மடந்தை-தாமும் - உதயணகுமார:6 303/4
சொன்ன யானையை தூய நீராட்டு எனும் - உதயணகுமார:6 340/3
கறை_இலா முனிவன் பாதம் கண்டு அடி பணிந்து தூய
 அறவுரை கேட்டேன் என்ன அரசன் கேட்டு உளம் மகிழ்ந்து - நாககுமார:2 41/2,3
தூய மா தவத்தின் மிக்க உபாசகர் தொகையும் சூழ - யசோதர:1 23/2
தூய ஆம் முறுவல் துவர் வாயவள் - சூளாமணி:4 146/3
நல்_நுதலவரும் நம்பி தாயரும் நடையில் தூய
 பொன் நுதல் பிடியும் தேரும் வையமும் இழிந்து புக்கு - சூளாமணி:8 996/1,2
தூய மணி நீர் நிலைகள்-தோறும் இவர்வது ஒத்தாள் - சூளாமணி:10 1796/4
துகில் கொடி தொகுதியும் தூய சுண்ணமும் - நீலகேசி:1 26/2
நிலையா என சொல்லி நேர்ப்ப பொருள் தூய
 மலை ஓர் அனைய மாடம் எடுப்ப - நீலகேசி:3 253/1,2

 TOP
 
  தூயவாம் (1)
பறைந்து போய் மெல் கோலால் பல் எலாம் தூயவாம்
 புறம் தூய்மை செய்தக்கால் புரி உள்ளம் தூய்து ஆமேல் - நீலகேசி:4 278/2,3

 TOP
 
  தூயன் (2)
துஞ்சா நல் உலகு தொழும் தூயன் நீயே தொல்_வினை எல்லாம் எரித்த துறவன் நீயே - நாககுமார:1 17/3
மாட்சியை வெலீஇ மனம் தூயன் ஆய பின் - சூளாமணி:12 2072/2

 TOP
 
  தூயனாய் (1)
துறவிக்-கண் துணிகுவன் துணிந்து தூயனாய்
 உறவிக்-கண் அருள் உடை ஒழுக்கம் ஓம்பினான் - சூளாமணி:12 2071/2,3

 TOP
 
  தூயனோ (1)
தொட்டு யான் எனினும் தூயனோ அதும் ஆமோ - நீலகேசி:5 482/4

 TOP
 
  தூர்த்த (1)
துன்னி உளர் சிலர் தூர்த்த தொழிலவர் - சூளாமணி:11 1931/2

 TOP
 
  தூர (3)
தூர பாரம் சுமந்த துயர்-அது - யசோதர:3 207/1
துன் உயிரின் முன் இது துணிந்த பிழை தூர
 பின்னை நினைக்கின்ற இது பிழை பெரிதும் என்றான் - யசோதர:5 282/3,4
மற்று அவற்கு உறுதி நோக்கி வரு பழி வழிகள் தூர
 செற்றவர் செருக்கும் சூழ்ச்சி தெருண்டவர் கடவ அன்றே - சூளாமணி:5 246/3,4

 TOP
 
  தூரியம் (1)
மன்னவற்கு ஏழ் இசைத்து எழுந்த தூரியம்
 கன்னியும் கடி கமழ் அமளி ஏறினாள் - சூளாமணி:8 1055/3,4

 TOP
 
  தூவ (3)
வந்தவர் அம்பு_மாரி வள்ளல் மேல் தூவ தானும் - உதயணகுமார:1 118/1
பூம் குலாய் விரிந்த சோலை பொழி மது திவலை தூவ
 கோங்கு எலாம் கமழமாட்டா குணம்_இலார் செல்வமே போல் - சூளாமணி:4 161/2,3
கொந்து அவிழ்ந்து உமிழப்பட்ட குளிர் மது திவலை தூவ
 செம் தழல் பிறங்கல் அன்மை தெளிந்து சென்று அடைந்த அன்றே - சூளாமணி:4 165/3,4

 TOP
 
  தூவா (1)
துணர் கொண்டன கரை மா நனி துறு மலர் பல தூவா
 வணர் கொண்டன மலலுற்று அலை வளர் வண்டு இனம் எழுவா - சூளாமணி:6 438/2,3

 TOP
 
  தூவி (10)
தூவி வான் பெடை துணை துறந்த-கொல் என - சூளாமணி:2 46/3
கோமான் சென்று அணைதலுமே கொங்கு அணிந்த மலர் தூவி
 தேமா நின்று எதிர்கொள்ள சிறு குயில் போற்று இசைத்தனவே - சூளாமணி:4 169/1,2
தூவி அரும் கிளி அன்ன சொல்லினீர் துணை_இல்லார் - சூளாமணி:4 177/3
தூவி மஞ்ஞை துதைந்த செய்குன்றமும் - சூளாமணி:7 618/2
உடுத்த தூவி தோன்றாமை நிலத்தினுள் புக்கு ஒளித்ததுவே - சூளாமணி:9 1346/4
தூவி ஆர் சுவண கொடி - சூளாமணி:9 1351/1
ஆம்பல் நாணும் தேம் மொழி நல்லார் அலர் தூவி
 ஆம் பல் நாணும் விட்டனர் ஆர்வ களிகூர - சூளாமணி:9 1525/2,3
தார் புனை மார்பன்-தன் மேல் தரங்க நீர் ஒருங்கு தூவி
 வார் புனை முலையின் நல்லார் மயங்கு அமர் தொடங்கினாரே - சூளாமணி:10 1674/3,4
அண்டம் கொள் அன்ன மென் தூவி ஆர்த்தன - சூளாமணி:10 1779/3
பூத்-தனை தூவி பொருந்து துதிகளின் - நீலகேசி:4 456/2

 TOP
 
  தூவினன் (1)
சோதி பொன் அறை திறந்து தூவினன் சனங்கட்கு எல்லாம் - உதயணகுமார:5 252/4

 TOP
 
  தூவினின் (1)
தூவினின் நுண் புழு துய்ப்பன் என்னாமையின் - நீலகேசி:4 344/1

 TOP
 
  தூவும் (1)
விளையாடும் விதம் மலர்ந்த விதம் மலர்ந்த மணி தூவும்
 வளையார் கண் மகிழ்பவால் மகிழ்பவால் மலர் சோர்வ - சூளாமணி:7 747/2,3

 TOP
 
  தூவுவார் (1)
சுண்ண_மாரி தூவுவார் தொடர்ந்து சேர்ந்து தோழிமார் - சூளாமணி:6 481/1

 TOP
 
  தூவென (2)
தூவென வெவ்_வினையை துடைத்தாயால் - நீலகேசி:4 339/4
தூவென மும்மையே தோற்றி தொழான் அங்கு ஓர் - நீலகேசி:5 542/3

 TOP
 
  தூளி (4)
துளங்கு ஒளி கலினமா தூளி எல்லைய - சூளாமணி:7 815/2
செம் கல் தூளி தம் செவி புறத்து எறிதலின் சிகரங்கள் இடை எல்லாம் - சூளாமணி:8 884/3
குங்கும குளிர் பூ நெரி தூளி மேல் - சூளாமணி:8 893/1
தூளி ஆர்த்து எழு சுடலையும் உடலமும் துவன்றி - நீலகேசி:1 32/2

 TOP
 
  தூற்றி (1)
இருள் படு குஞ்சி இயல்பட தூற்றி
 மருள்செய மாலை வகுத்து உடன் சுற்றி - உதயணகுமார:1 74/1,2

 TOP
 
  தூறு (2)
தூறு கொண்ட தோகை மஞ்ஞை ஆடல் கண்டு கண் மகிழ்ந்து - சூளாமணி:7 796/3
காடு அன்றி தூறு எனினும் - நீலகேசி:5 647/2

 TOP