<<முந்திய பக்கம்

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் - தொடரடைவு

யூ - முதல் சொற்கள்
யூகி 17
யூகி-தன்னிடை 1
யூகி-தன்னை 1
யூகிக்காக 1
யூகிக்கு 1
யூகிக்கே 1
யூகியாம் 2
யூகியும் 8
யூகியை 1
யூகியோடு 1
யூகியோடும் 1


 
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில்
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  யூகி (17)
ஊன மாற்றர் மேல் யூகி போர்போனதும் - உதயணகுமார:1 38/1
அண்ணல் ஓலை வந்த செய்தி மான யூகி கேட்டு உடன் - உதயணகுமார:1 65/3
மன்னவற்கு இரங்கி யூகி மரித்தனன் என் வார்த்தையை - உதயணகுமார:1 69/1
உன்னி யூகி கான் விறகில் ஒள் எரிப்படுத்தினன் - உதயணகுமார:1 69/4
மற்று இனி யூகி போந்து மலி குடி பாக்கம் சேர்ந்தே - உதயணகுமார:1 83/3
மான நல் யூகி யானை செவியின் மந்திரத்தை செப்ப - உதயணகுமார:1 85/3
உன்னிய யூகி மிக்க ஊரில் தீயிடுவித்தானே - உதயணகுமார:1 110/4
உஞ்சை எல்லை விட்டு வந்து யூகி புட்பகம் சென்றான் - உதயணகுமார:2 126/4
குழைந்து அவன் உரைப்ப யூகி கூர் எயிறு இலங்க நக்கு - உதயணகுமார:2 129/2
ஆங்கு அவள் அறிய கூறியான யூகி தன் உயிர் - உதயணகுமார:2 130/2
சேந்த நின் சிறைவிடுத்த செல்வ யூகி நின்னுடன் - உதயணகுமார:2 132/3
யூகி அங்கு உஞ்சை-தன்னை உற்று அரும் சிறைவிடுக்க - உதயணகுமார:3 161/2
மன்னவன் அனுப்ப யூகி மா நகர் உஞ்சை புக்கு - உதயணகுமார:4 213/1
வெல் மதி யூகி போய் வேந்தனை கண்டனன் - உதயணகுமார:4 220/4
ஓசை வண் புகழ் யூகி ஆனதும் - உதயணகுமார:6 305/2
பெரு விறல் யூகி சொல்வான் பெரும் தவர்-பால் அறத்தை - உதயணகுமார:6 329/3
உருமண்ணு இடபகன் யூகி நல் வயந்தகன் - உதயணகுமார:6 358/1

 TOP
 
  யூகி-தன்னிடை (1)
சென்று யூகி-தன்னிடை திருமுகத்தை காட்டினான் - உதயணகுமார:1 64/4

 TOP
 
  யூகி-தன்னை (1)
ஆம் ஆகும் யூகி-தன்னை அனுப்ப யான் காண்டல் வேண்டும் - உதயணகுமார:4 212/3

 TOP
 
  யூகிக்காக (1)
சேதி நல் நாட்டை யூகிக்காக நல் திறத்தின் ஈந்து - உதயணகுமார:4 208/2

 TOP
 
  யூகிக்கு (1)
அரிய யூகிக்கு அரசன் கொடுத்தனன் - உதயணகுமார:4 219/4

 TOP
 
  யூகிக்கே (1)
அலங்கல் வேலினான் அன்பு உடை யூகிக்கே
 இலங்க ஓலை எழுதி வயந்தகன் - உதயணகுமார:1 60/2,3

 TOP
 
  யூகியாம் (2)
உளத்து இயல் பாட்டை கேட்டு யூகியாம் என மகிழ்ந்து - உதயணகுமார:1 81/3
ஒழுகும் காலை யூகியாம் உயிரினும் சிறந்தவன் - உதயணகுமார:2 125/1

 TOP
 
  யூகியும் (8)
குங்குமம் அணிந்த மார்ப குமரனும் யூகியும் போய் - உதயணகுமார:1 26/3
என்று அறிந்து யூகியும் இனி சிறையின் மன்னனை - உதயணகுமார:1 70/3
யூகியும் வஞ்சம்-தன்னை உற்று சூழ் வழாமை நோக்கி - உதயணகுமார:1 109/1
கலம் திகழும் யூகியும் காவலன்-தன் தேவியை - உதயணகுமார:2 135/3
அண்ணல்-தன் நிலை அறிந்த யூகியும்
 திண்ணிதின் இயல் செய்கை என்று உருமண்ணுவாவினை - உதயணகுமார:2 147/1,2
ஊர் அணி புகழினான யூகியும் மற்றுள்ளாரும் - உதயணகுமார:4 196/2
யூகியும் நீரின் ஆடி உற்று உடன் அடிசில் உண்டான் - உதயணகுமார:4 200/1
அரு மதி யூகியும் அன்பின் உரைத்தான் - உதயணகுமார:4 215/2

 TOP
 
  யூகியை (1)
திரு நிறை யூகியை செல்வன் மகிழ்ந்தான் - உதயணகுமார:4 215/4

 TOP
 
  யூகியோடு (1)
தணிவு_இல் சீர் யூகியோடு சார் உருமண்ணுவாவும் - உதயணகுமார:1 28/3

 TOP
 
  யூகியோடும் (1)
பிரமசுந்தர யோகிக்கு பிறந்தவன் யூகியோடும்
 இருவரும் வளர்ந்தே இன்ப கலை கடல் நீந்தி காண - உதயணகுமார:1 18/1,2

 TOP