<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

அ - முதல் சொற்கள்
அ 1139
அ-வயின் 12
அஃக 1
அஃகல் 1
அஃகல்_இல் 1
அஃகல 1
அஃகி 1
அஃகினவால் 1
அஃதலால் 1
அஃதால் 1
அஃது 40
அஃதும் 1
அஃதே 20
அக்க 1
அக்கட 1
அக்கன் 3
அக்கனை 3
அக்காலை 2
அக்கிரீவனை 1
அக்கு 1
அக்குரோணி 2
அக்குரோணிகள் 1
அக 8
அக_நகர் 1
அகங்களை 1
அகட்டு 1
அகடு 3
அகண்டமும் 1
அகணி 2
அகத்த 1
அகத்தது 1
அகத்தர் 1
அகத்தன் 1
அகத்தார் 2
அகத்திடை 1
அகத்தியன் 4
அகத்தின் 4
அகத்தினும் 1
அகத்து 27
அகத்துடைய 1
அகத்தும் 3
அகத்துள் 4
அகத்துளார் 1
அகத்தை 4
அகநாடர் 1
அகப்பட்டது 1
அகப்பட 1
அகப்படுப்பல் 1
அகப்பொருள் 1
அகம் 39
அகம்பன் 3
அகம்பனும் 2
அகம்பனே 1
அகம்பனை 1
அகம்பாடு 1
அகரு 1
அகருவும் 1
அகல் 68
அகல்-மேல் 1
அகல்_இல் 1
அகல்க 1
அகல்கிலம் 1
அகல்கின்றன 1
அகல்தல் 1
அகல்தி 1
அகல்வதே 1
அகல்வர்-மன்னோ 1
அகல்வரேனும் 1
அகல்வாய் 1
அகல்வான் 4
அகல்வித்தான் 1
அகல்வு 1
அகல்வுற்றனள் 1
அகல்வுற்றீர் 1
அகல்வென் 2
அகல 22
அகலங்கள் 1
அகலத்தது 1
அகலத்தன 1
அகலத்தின் 1
அகலத்து 1
அகலத்துள் 1
அகலத்தொடும் 1
அகலம் 9
அகலா 3
அகலா-முன் 2
அகலா-வண்ணம் 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகலிகை 3
அகலிகைக்கு 1
அகலிடம் 3
அகலின் 1
அகலும் 6
அகலும்படி 1
அகலுமோ 1
அகலேன் 1
அகவு 1
அகவும் 2
அகழ் 8
அகழ்-நின்றும் 1
அகழ்ந்த 1
அகழ்ந்ததும் 1
அகழ்ந்தன 1
அகழ்ந்து 1
அகழ்ந்தோர் 1
அகழது 1
அகழி 6
அகழி-தானும் 1
அகழிக்கும் 1
அகழியை 8
அகழில் 1
அகழின் 1
அகழும் 1
அகற்ற 2
அகற்றவோ 1
அகற்றாநின்ற 1
அகற்றி 10
அகற்றிய 2
அகற்றினான் 2
அகற்றுதிர் 1
அகற்றும் 3
அகற்றுவது 1
அகற்றுவான் 3
அகற்றுவென் 1
அகறல் 1
அகறியால் 1
அகன் 58
அகன்ற 10
அகன்றதன் 1
அகன்றது 6
அகன்றது-கொல் 1
அகன்றன 4
அகன்றனன் 1
அகன்றார் 5
அகன்றாரையும் 1
அகன்றாள் 1
அகன்றான் 4
அகன்றானோ 1
அகன்றில 1
அகன்றிலர் 1
அகன்றிலள் 1
அகன்றிலை 1
அகன்று 11
அகில் 31
அகில்களும் 1
அகிலம் 1
அகிலமும் 2
அகிலும் 9
அகிலொடு 1
அகை 1
அகை_இல் 1
அங்க 5
அங்க_நாடு 1
அங்கங்கு 1
அங்கங்கே 1
அங்கண் 3
அங்கணத்து 1
அங்கணன் 1
அங்கத்து 1
அங்கத 4
அங்கதங்களும் 1
அங்கதம் 2
அங்கதர் 1
அங்கதற்கு 1
அங்கதன் 41
அங்கதன்-தன்-மேல் 1
அங்கதன்-மேல் 1
அங்கதன்-அவனும் 1
அங்கதனும் 1
அங்கதனே 1
அங்கதனோடும் 2
அங்கம் 13
அங்கமும் 4
அங்கவலயங்களும் 1
அங்கனம் 1
அங்காரதாரை 1
அங்கி 11
அங்கிகள் 1
அங்கியின் 5
அங்கியும் 1
அங்கு 141
அங்குச 2
அங்குசத்து 1
அங்குசம் 5
அங்கும் 12
அங்குமா 1
அங்குரம் 1
அங்குரம்-கொல் 1
அங்கே 6
அங்கை 16
அங்கை-நின்று 1
அங்கைகள் 2
அங்கையர் 1
அங்கையன் 2
அங்கையால் 6
அங்கையில் 2
அங்கையின் 8
அங்கையினார் 1
அங்கையினால் 2
அங்கையினின் 1
அங்கையும் 3
அங்கையோடு 2
அங்கொடு 1
அங்கோடு 1
அங்ஙனம் 1
அச்ச 2
அச்சத்தால் 2
அச்சத்தின் 1
அச்சது 1
அச்சம் 23
அச்சமுண்டார்களும் 1
அச்சமும் 3
அச்சமோ 2
அச்சின் 1
அச்சின 1
அச்சினை 1
அச்சினோடு 1
அச்சு 6
அச்சும் 3
அச்சென 1
அச்சொடும் 2
அச்சோடு 1
அசங்க 1
அசங்கிட 1
அசஞ்சல 1
அசட்டர்கள் 1
அசத்த 1
அசத்தினில் 1
அசதி 1
அசந 1
அசனி 38
அசனி_ஏறு 3
அசனிகள் 1
அசனியின் 4
அசனியும் 2
அசனியை 1
அசனியோடும் 1
அசிக்கும் 1
அசுண 1
அசுணம் 1
அசுணமா 1
அசும்பின் 1
அசும்பு 11
அசும்புறு 1
அசுரர் 1
அசுரர்கள் 1
அசுரர்கள்-தம் 1
அசுரரே 1
அசுரரை 3
அசை 1
அசை_தொழில் 1
அசைகின்ற 1
அசைத்த 2
அசைத்தலாலும் 1
அசைத்தலும் 1
அசைத்து 1
அசைத்தே 1
அசைந்த 2
அசைந்தார் 1
அசைந்து 1
அசைப்ப 1
அசைய 2
அசையாத 2
அசையும் 1
அசைவு 5
அசைவு_இல் 2
அசைவுறு 1
அசோகுகள் 1
அஞ்ச 34
அஞ்சல் 25
அஞ்சலர் 1
அஞ்சலள் 1
அஞ்சலன் 2
அஞ்சலால் 1
அஞ்சலி 2
அஞ்சலித்த 1
அஞ்சலித்து 3
அஞ்சலியாதவர் 1
அஞ்சலிர் 1
அஞ்சலை 8
அஞ்சவே 4
அஞ்சன்-மின் 5
அஞ்சன 40
அஞ்சன_மணி 1
அஞ்சன_வண்ண 2
அஞ்சன_வண்ணனே 1
அஞ்சனத்தில் 1
அஞ்சனம் 8
அஞ்சனை 11
அஞ்சனைக்கு 2
அஞ்சா 2
அஞ்சாதவன் 1
அஞ்சாது 4
அஞ்சாதே 1
அஞ்சார் 6
அஞ்சி 89
அஞ்சிட 2
அஞ்சிய 5
அஞ்சியவன் 1
அஞ்சியோ 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சிறை 1
அஞ்சின 15
அஞ்சினது 1
அஞ்சினம் 1
அஞ்சினர் 9
அஞ்சினரால் 1
அஞ்சினவாம் 1
அஞ்சினன் 5
அஞ்சினாம் 1
அஞ்சினார் 9
அஞ்சினார்-மேல் 1
அஞ்சினார்_அலர் 1
அஞ்சினால் 2
அஞ்சினாள் 3
அஞ்சினான் 4
அஞ்சினான்-கொல் 1
அஞ்சினிர் 2
அஞ்சினென் 1
அஞ்சினேன் 12
அஞ்சினை 4
அஞ்சினையோ 1
அஞ்சினொடு 1
அஞ்சினோடு 1
அஞ்சு 19
அஞ்சு_நூற்றின் 1
அஞ்சுக 3
அஞ்சுகின்றார் 1
அஞ்சுகின்றிலர்கள் 1
அஞ்சுகின்றேன் 1
அஞ்சுதல் 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சும் 13
அஞ்சுமால் 2
அஞ்சுவர் 3
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவான் 2
அஞ்சுவென் 1
அஞ்சுற்று 1
அஞ்சுற 2
அஞ்சுறு 5
அஞ்சுறும் 1
அஞ்சேல் 1
அஞ்சொடு 2
அட்ட 2
அட்டது 1
அட்டன 2
அட்டாலையும் 1
அட்டான் 1
அட்டி 2
அட்டிய 2
அட்டில் 3
அட்டிலன் 1
அட்டிலில் 1
அட்டிலும் 1
அட 9
அடக்க 2
அடக்க_அரும் 1
அடக்கி 8
அடக்கிய 3
அடக்கும் 8
அடக்குவாய் 1
அடக்குறும் 1
அடகு 3
அடங்க 30
அடங்கல் 2
அடங்கல 1
அடங்கலர் 1
அடங்கலும் 18
அடங்கவும் 1
அடங்கா 6
அடங்காமையே 1
அடங்காரோ 1
அடங்கி 10
அடங்கிட 2
அடங்கிய 5
அடங்கியது 4
அடங்கிற்று 3
அடங்கின 14
அடங்கினர் 5
அடங்கினர்கள் 1
அடங்கினன் 2
அடங்கினார் 1
அடங்கினான் 1
அடங்கினை 1
அடங்கு 4
அடங்குதி 1
அடங்கும் 9
அடங்குமே 1
அடங்குமோ 1
அடங்குவது 2
அடங்குவானோ 1
அடர் 6
அடர்க்க 1
அடர்கிற்பீர் 1
அடர்த்ததை 1
அடர்த்தலும் 1
அடர்த்தனர் 1
அடர்த்தான் 1
அடர்த்திட 1
அடர்த்து 2
அடர்ந்த 6
அடர்ந்தன 2
அடர்ந்தார் 4
அடர்ந்தான் 1
அடர்ந்து 6
அடர்ப்பர் 1
அடர்ப்பினும் 1
அடர்ப்பென் 1
அடர்வார் 2
அடர்வான் 1
அடரா 1
அடரும் 3
அடல் 50
அடலின் 1
அடலோர் 1
அடவி 4
அடா 25
அடாத 2
அடாதது 1
அடாதன 2
அடாது 1
அடாநின்ற 1
அடி 178
அடி-மேல் 1
அடி_இணை_முடியினோடும் 1
அடிக்கின்ற 1
அடிக்கின்றது 1
அடிக்கு 4
அடிக்கும் 4
அடிக்கொடு 2
அடிகள் 8
அடிகளின் 1
அடிசில் 2
அடிசிலும் 1
அடித்த 5
அடித்தது 1
அடித்தலங்கள் 1
அடித்தலத்து 2
அடித்தலம் 4
அடித்தலும் 2
அடித்தலோடும் 1
அடித்தவன் 1
அடித்தன 2
அடித்தனன் 1
அடித்தார் 1
அடித்தாள் 2
அடித்தான் 4
அடித்து 8
அடிதொழுதாள் 1
அடிதொழுது 1
அடிப்ப 2
அடிப்பட 1
அடிப்பது 1
அடிப்பர் 1
அடிமுறை 1
அடிமை 14
அடிமைதான் 1
அடிமையாய் 1
அடிமையில் 1
அடிமையின் 3
அடிமையும் 2
அடியது 1
அடியம் 1
அடியர் 1
அடியரின் 1
அடியருக்கு 1
அடியரும் 1
அடியவர் 2
அடியவர்க்கு 1
அடியவருக்கு 1
அடியவே 1
அடியன் 3
அடியனே 1
அடியனேற்கு 3
அடியனேன் 12
அடியனேனுக்கு 1
அடியனேனும் 1
அடியா-முன்னம் 1
அடியார் 3
அடியாரினில் 1
அடியால் 1
அடியாள் 2
அடியில் 11
அடியின் 12
அடியினார் 1
அடியினால் 1
அடியினாளும் 1
அடியினும் 1
அடியுண்ட 1
அடியுண்டவன் 1
அடியுண்டார்களும் 1
அடியுண்டான் 1
அடியுண்டு 1
அடியும் 2
அடியுறை 1
அடியுறையாக 2
அடியென் 3
அடியேம் 2
அடியேற்கு 4
அடியேற்கும் 1
அடியேன் 19
அடியேன்-தன்னை 2
அடியேனாய் 1
அடியொடும் 1
அடியோடு 1
அடியோம் 1
அடியோமை 1
அடிவீழ்ந்தான் 1
அடிவைத்தாள்-அரோ 1
அடீ 1
அடீஇ 1
அடு 37
அடுக்க 2
அடுக்கல் 3
அடுக்கலின் 3
அடுக்கி 9
அடுக்கிய 8
அடுக்கியது 1
அடுக்கின 3
அடுக்கினர் 1
அடுக்கினன் 1
அடுக்கினார் 1
அடுக்கினேம் 1
அடுக்கு 3
அடுக்கும் 7
அடுக்குற்றன 1
அடுகிலேன் 1
அடுகின்றான் 1
அடுத்த 38
அடுத்தடுத்து 1
அடுத்தது 16
அடுத்ததே 1
அடுத்தபோது 1
அடுத்தலின் 1
அடுத்தவாறு 3
அடுத்தவும் 1
அடுத்தாய் 1
அடுத்தான் 1
அடுத்து 14
அடுத்துளோரும் 1
அடுத்துற 1
அடுத்தே 1
அடுப்ப 1
அடுப்பது 8
அடுப்பதே 1
அடும் 10
அடும்பு 1
அடுமா 1
அடுவல் 1
அடுவாரும் 1
அடுவெனே 1
அடை 32
அடைக்க 3
அடைக்கல 2
அடைக்கலம் 12
அடைக்கலாம் 1
அடைக்கின்றாரை 1
அடைகலை 1
அடைகில்லா 1
அடைகில்லார் 1
அடைகின்றார் 1
அடைகின்றார்களை 1
அடைத்த 12
அடைத்தது 2
அடைத்தலானும் 1
அடைத்தவர் 1
அடைத்தவால் 1
அடைத்தவாறும் 1
அடைத்தன 3
அடைத்தனர் 2
அடைத்தனன் 1
அடைத்தாய் 2
அடைத்தான் 1
அடைத்து 9
அடைத்துழி 2
அடைத்தேன் 1
அடைதல் 1
அடைதலை 1
அடைதற்கு 1
அடைதிர் 1
அடைதிர்-மாதோ 1
அடைதும் 1
அடைந்த 35
அடைந்த-காலை 1
அடைந்தது 10
அடைந்தமை 2
அடைந்தவர் 1
அடைந்தவர்-தம்மை 1
அடைந்தவர்க்கு 2
அடைந்தவற்கு 1
அடைந்தன 1
அடைந்தனர் 1
அடைந்தனள் 1
அடைந்தனன் 4
அடைந்தனன்-கொல் 1
அடைந்தனென் 2
அடைந்தாய் 1
அடைந்தார் 9
அடைந்தால் 1
அடைந்தாள் 2
அடைந்தாற்கு 1
அடைந்தான் 14
அடைந்திலன் 1
அடைந்திலாதார் 1
அடைந்து 14
அடைந்துழி 1
அடைந்துளோர் 1
அடைந்தேன் 1
அடைந்தோர் 1
அடைந்தோர்-தம்மை 1
அடைந்தோர்க்கு 1
அடைந்தோரை 1
அடைப்ப 2
அடைப்ப_அரும் 1
அடைப்பர் 2
அடைப்பாய் 1
அடைப்பார் 1
அடைப்பென் 1
அடைப்பேம் 1
அடைய 18
அடையலர் 1
அடையா 3
அடையா-முனம் 1
அடையாது 1
அடையாள் 2
அடையாள 1
அடையாளத்தின் 1
அடையாளத்தொடும் 1
அடையாளம் 7
அடையின் 3
அடையீர் 1
அடையும் 2
அடையுற்று 1
அடையுறு 1
அடையேல் 1
அடையோ 1
அடைவ 1
அடைவது 2
அடைவாய் 4
அடைவான் 1
அடைவு 6
அடைவு_அரும் 1
அடைவே 1
அண்ட 21
அண்ட_கோளம் 3
அண்டங்கள் 9
அண்டச 1
அண்டசத்து 1
அண்டத்தில் 2
அண்டத்தின் 10
அண்டத்தினுக்கு 1
அண்டத்தினை 1
அண்டத்து 9
அண்டத்துக்கு 1
அண்டத்தும் 4
அண்டத்துள்ளே 1
அண்டத்தை 7
அண்டத்தையும் 1
அண்டத்தோடும் 1
அண்டத்தோர் 1
அண்டத்தோர்க்கு 1
அண்டது 1
அண்டம் 45
அண்டம்-தோறும் 1
அண்டமும் 18
அண்டமூலத்து 1
அண்டமே 5
அண்டமேயும் 1
அண்டமேல் 1
அண்டர் 16
அண்டர்-தம் 2
அண்டர்_கோன் 1
அண்டர்_நாடு 1
அண்டர்_நாயகன் 2
அண்டர்கள் 3
அண்டரும் 1
அண்டரை 2
அண்டா 1
அண்ணல் 113
அண்ணல்-தன் 8
அண்ணல்-தன்-பால் 1
அண்ணல்-தன்னை 1
அண்ணல்-தானும் 1
அண்ணல்தான் 1
அண்ணலது 1
அண்ணலுக்கு 2
அண்ணலும் 21
அண்ணலே 11
அண்ணலை 7
அண்ணலையே 1
அண்ணலோ 1
அண்ணலோடு 1
அண்ணற்கு 1
அண்ணாவோ 4
அண்ணியர் 1
அண்ம 2
அண்மி 6
அண்மியது 1
அண்மின 1
அண்மினார் 3
அண்மினான் 1
அண்மினை 1
அண்மும் 1
அணங்கனாளே 1
அணங்கிய 1
அணங்கின் 2
அணங்கின்-மேல் 1
அணங்கினுக்கு 1
அணங்கினும் 1
அணங்கினை 6
அணங்கு 28
அணங்கு_அனாரும் 1
அணங்கு_அனாள் 1
அணங்கு_அனையவள் 1
அணங்கு_அனையார் 1
அணங்கு_அனையாள் 1
அணங்குடை 1
அணங்குதான் 1
அணங்கும் 2
அணங்கை 5
அணவ 1
அணவி 1
அணவு 1
அணா 1
அணி 145
அணி-தொறும் 3
அணி_நகர் 1
அணி_இழையார் 1
அணிக்கு 1
அணிக 1
அணிகல 1
அணிகலன் 2
அணிகள் 7
அணிகள்-தோறும் 1
அணிகளும் 1
அணிகின்றாரை 1
அணிகொள் 1
அணித்தாக 1
அணித்தால் 1
அணித்து 1
அணிதல் 1
அணிதற்கு 1
அணிந்த 8
அணிந்தவன் 1
அணிந்தன 3
அணிந்தனர் 1
அணிந்தார் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்து 3
அணிமை 1
அணியது 1
அணியரும் 1
அணியனோ 1
அணியா 1
அணியால் 1
அணியான் 1
அணியின் 3
அணியினை 1
அணியும் 7
அணியே 1
அணியை 5
அணியொடும் 1
அணிவார் 1
அணிவாரும் 7
அணிவான் 1
அணிவீர் 1
அணிவுறும் 1
அணு 2
அணுக்கன் 1
அணுக 13
அணுகல் 2
அணுகலா 1
அணுகலாம் 1
அணுகலால் 1
அணுகலும் 2
அணுகலுற்ற 1
அணுகவே 1
அணுகா 6
அணுகா-முன்னம் 1
அணுகாநின்ற 1
அணுகாய் 1
அணுகி 14
அணுகிய 1
அணுகியது 2
அணுகினர் 2
அணுகினன் 3
அணுகினார் 1
அணுகினால் 1
அணுகினான் 4
அணுகினிர் 2
அணுகினும் 1
அணுகுதலால் 1
அணுகுதி 1
அணுகும் 7
அணுகும்-காலை 1
அணுகும்-வேலை 1
அணுகுவார் 1
அணுவில் 1
அணுவினை 1
அணுவும் 1
அணை 56
அணை-தன்னையும் 1
அணை-மேல் 2
அணைக்க 1
அணைக்கும் 1
அணைக 2
அணைகள் 1
அணைகிலாமையால் 1
அணைகின்றேன் 1
அணைத்த 2
அணைத்தவன் 1
அணைத்தாள் 1
அணைத்து 8
அணைதி 1
அணைந்த 5
அணைந்தது 1
அணைந்தவர் 1
அணைந்தவர்க்கு 1
அணைந்தனன் 1
அணைந்தார் 4
அணைந்தால் 1
அணைந்தாள் 1
அணைந்தான் 4
அணைந்திடாது 1
அணைந்தேன் 1
அணைமலர் 1
அணையலுற்றனர் 1
அணையா 1
அணையாய் 1
அணையில் 2
அணையின் 1
அணையின்-மேல் 1
அணையும் 1
அணையை 1
அணைவது 1
அணைவன 1
அணைவு 1
அத்த 4
அத்தத்தின் 1
அத்தம் 4
அத்தலை 1
அத்தன் 1
அத்தனே 1
அத்தனை 18
அத்தனைக்கும் 1
அத்தனையால் 1
அத்தனையும் 2
அத்தனையே 2
அத்தனையையும் 1
அத்தனையோடும் 1
அத்தனையோரும் 1
அத்தனைவரும் 2
அத்தா 2
அத்தி 1
அத்திரம் 2
அத்திரி 1
அத்துணை 4
அத்துணை-போலும் 1
அத்துணைக்கு 1
அத்தைக்கு 1
அத்தையர்க்கு 1
அதர் 4
அதர்பட 1
அதரத்தை 1
அதரம் 1
அதவம் 1
அதள் 2
அதற்கு 17
அதற்கு-மேல் 1
அதன் 37
அதன்-மேல் 2
அதனால் 16
அதனாலும் 1
அதனாலே 1
அதனில் 16
அதனின் 11
அதனினும் 1
அதனினூடு 1
அதனினோ 1
அதனுக்கு 4
அதனுள் 1
அதனூடு 1
அதனை 64
அதனையும் 2
அதனொடும் 1
அதனோடு 2
அதி 3
அதிகத்தினும் 1
அதிகம் 9
அதிகமும் 2
அதிகன் 2
அதிகாயன் 10
அதிகாயன்-தன் 1
அதிகாயனாம் 1
அதிகாயனும் 3
அதிகார 1
அதிசய 1
அதிசயம் 10
அதிசயமுடன் 1
அதிதிக்கு 1
அதிதியரை 1
அதிபர் 1
அதிர் 21
அதிர்க்கின்றான் 1
அதிர்கின்ற 1
அதிர்கின்றது 1
அதிர்கின்றார் 1
அதிர்கை 1
அதிர்ச்சியும் 1
அதிர்த்தனன் 1
அதிர்ந்தது 1
அதிர்ந்தன 2
அதிர்ந்தார் 1
அதிர்ந்து 2
அதிர்ப்போ 1
அதிர்வு 1
அதிர 11
அதிரும் 2
அதிருமால் 1
அதிரேக 11
அதில் 8
அதின் 11
அது 304
அது-காலத்து 1
அது-கொடு 1
அது-தன்னை 1
அது-தனை 1
அது-தானும் 1
அது-பொழுது 1
அது-போழ்தின் 1
அதுக்கி 5
அதுக்கினன் 1
அதுக்கு-மேல் 1
அதுக்கும் 2
அதுதான் 3
அதும் 1
அதுவல்லது 1
அதுவாய் 1
அதுவும் 6
அதுவே 9
அதுவோ 2
அதே 1
அதை 2
அதையோ 1
அதோ 2
அந்த 29
அந்தக்கரணமும் 1
அந்தகபுரத்தின் 1
அந்தகர்க்கு 1
அந்தகற்கு 2
அந்தகற்கும் 1
அந்தகன் 17
அந்தகன்-கொல் 1
அந்தகனது 1
அந்தகனார் 1
அந்தகனுக்கும் 1
அந்தகனும் 4
அந்தகார 1
அந்தகாரத்தொடு 1
அந்தகாரம் 2
அந்தங்கள் 1
அந்தண 1
அந்தணர் 25
அந்தணர்-தம்-பால் 1
அந்தணர்-தமை 1
அந்தணர்-மாட்டு 1
அந்தணர்க்கு 3
அந்தணர்களும் 1
அந்தணர்தாம் 1
அந்தணரின் 1
அந்தணரும் 2
அந்தணரேயும் 1
அந்தணரை 1
அந்தணரோ 1
அந்தணற்கு 1
அந்தணன் 24
அந்தணனும் 1
அந்தணனோடு 1
அந்தணாளர் 1
அந்தணாளர்-தம் 1
அந்தணாளர்க்கும் 1
அந்தணாளர்கள் 2
அந்தணாளரில் 1
அந்தணாளரும் 1
அந்தணாளனேன் 1
அந்தம் 46
அந்தம்-தோறும் 1
அந்தம்_இல் 32
அந்தம்_இல்லான் 1
அந்தம்_இலா 1
அந்தமா 2
அந்தமும் 2
அந்தர் 1
அந்தர 15
அந்தரத்தர் 1
அந்தரத்தவர் 1
அந்தரத்திடை 2
அந்தரத்திடையன் 1
அந்தரத்தில் 1
அந்தரத்தின் 2
அந்தரத்தினும் 1
அந்தரத்தினை 1
அந்தரத்து 20
அந்தரத்தோடும் 1
அந்தரதலத்து 1
அந்தரம் 29
அந்தரில் 1
அந்தரின் 2
அந்தாக 1
அந்தி 18
அந்தி_மாலையாம் 1
அந்தி_வண்ணனும் 2
அந்தியாள் 1
அந்தியில் 3
அந்தியின் 1
அந்தியும் 1
அந்தியை 1
அந்து 2
அந்தோ 26
அநங்கன் 1
அநாயம் 1
அநாயமே 1
அநிந்தனை 1
அநேகமும் 1
அநேகர் 1
அநேகரால் 1
அப்ப 1
அப்படி 1
அப்பன் 1
அப்பனை 1
அப்பா 2
அப்பால் 36
அப்பாலோ 2
அப்பி 2
அப்பிய 1
அப்பியது 1
அப்பியன 1
அப்பியே 1
அப்பிவிட்டார் 1
அப்பினால் 2
அப்பினாள் 1
அப்பினுள் 1
அப்பு 14
அப்புத்தான் 1
அப்பும் 2
அப்புறத்தில் 1
அப்புறத்து 3
அப்புறத்தும் 1
அப்புறம் 12
அப்புறமும் 1
அப்பொடு 1
அப்பொழுதின் 1
அப்பொழுதே 2
அப்போதினின் 1
அப்போதே 1
அப்போதையின் 1
அபய 1
அபயம் 22
அபரத்தை 1
அபிநயம் 1
அபிமானங்கள் 1
அபிமானம் 2
அபிமானம்-கொல் 1
அம் 316
அம்சு 1
அம்பர 1
அம்பரங்கள் 1
அம்பரங்களொடும் 1
அம்பரத்தின் 2
அம்பரத்து 9
அம்பரம் 5
அம்பரீடற்கு 1
அம்பலம் 1
அம்பலி 1
அம்பன் 1
அம்பால் 21
அம்பாலே 1
அம்பி 1
அம்பிக்கு 2
அம்பிகள் 2
அம்பிடை 1
அம்பியின் 1
அம்பின் 19
அம்பின்-வாய் 1
அம்பினால் 11
அம்பினில் 2
அம்பினின் 2
அம்பினுக்கு 1
அம்பினை 2
அம்பினொடும் 1
அம்பினோடு 1
அம்பினோடும் 1
அம்பு 78
அம்புக்கு 4
அம்புகள் 4
அம்புகளோடும் 1
அம்பும் 10
அம்புய 1
அம்புயத்து 2
அம்புயம் 1
அம்புலி 1
அம்பே 1
அம்பை 1
அம்பையும் 2
அம்பொடு 5
அம்பொடும் 8
அம்போ 1
அம்போடு 1
அம்போடும் 1
அம்போருகனும் 1
அம்ம 3
அம்மவோ 1
அம்மனை 2
அம்மா 129
அம்மான் 2
அம்மானை 1
அம்மி 3
அம்மை 2
அம்மைக்கு 1
அம்மையின் 1
அம்மையினொடு 1
அம்மையும் 2
அமர் 92
அமர்_களம் 1
அமர்_தொழில் 2
அமர்க்களத்து 1
அமர்க்கு 1
அமர்க்கும் 1
அமர்த்தலை 2
அமர்தான் 1
அமர்ந்த 1
அமர்ந்து 2
அமர்வாய் 1
அமர 4
அமரர் 117
அமரர்-தங்கள் 1
அமரர்-தங்களை 1
அமரர்-தம் 4
அமரர்-தம்மை 1
அமரர்-பால் 1
அமரர்-போல் 1
அமரர்_கோமான் 1
அமரர்_கோன் 4
அமரர்_கோனொடும் 1
அமரர்_பதி 1
அமரர்க்காக 1
அமரர்க்கு 5
அமரர்க்கும் 7
அமரர்கள் 3
அமரர்களுக்கு 1
அமரர்களும் 1
அமரர்தாம் 1
அமரரின் 1
அமரருக்கு 1
அமரரும் 29
அமரரேயும் 3
அமரரை 13
அமரரோடு 1
அமரன் 1
அமரனே 1
அமராபதி 1
அமரிடை 3
அமரில் 12
அமரின் 11
அமருக்கு 1
அமரும் 2
அமருள் 2
அமரேசரும் 1
அமரேசன் 1
அமரை 1
அமல 4
அமலன் 18
அமலன்-தானும் 1
அமலன்-பால் 1
அமலனுக்கு 1
அமலனும் 4
அமலனே 1
அமலனை 1
அமலை 9
அமலைத்து 1
அமலையின் 1
அமலையும் 4
அமலையே 2
அமளி 17
அமளி-மாட்டு 1
அமளி-மீதே 1
அமளி-மேல் 1
அமளியில் 3
அமா 1
அமிர்த 1
அமிர்தம் 1
அமிர்திற்கும் 1
அமிர்தின் 1
அமிர்தினோடும் 1
அமிர்து 3
அமிர்தும் 1
அமிழ் 2
அமிழ்த 5
அமிழ்தத்தை 1
அமிழ்தம் 8
அமிழ்தமாய் 1
அமிழ்தின் 8
அமிழ்தினால் 1
அமிழ்தினும் 3
அமிழ்தினை 2
அமிழ்தினோடும் 1
அமிழ்து 20
அமிழ்தும் 3
அமிழ்தே 2
அமிழ்தேயும் 1
அமிழ்தை 1
அமிழுமால் 1
அமுக்கி 1
அமுக்கும் 1
அமுக்குவென் 1
அமுத 16
அமுதத்தின் 1
அமுதத்தை 1
அமுதத்தொடும் 1
அமுதம் 23
அமுதமும் 1
அமுதமே 1
அமுதனாளுக்கும் 1
அமுதால் 1
அமுதில் 2
அமுதின் 13
அமுதினில் 1
அமுதினுக்கு 1
அமுதினும் 3
அமுதினை 4
அமுதினோடும் 1
அமுது 57
அமுதும் 2
அமுதே 4
அமுதை 3
அமுதையும் 1
அமுதொடு 2
அமுதொடும் 2
அமே 1
அமை 31
அமை-தொறும் 1
அமைக்க 3
அமைக்கல் 1
அமைக்கின்ற 1
அமைக்கும் 2
அமைக்குமா 1
அமைக்குவென் 1
அமைக 2
அமைகின்ற 1
அமைச்சர் 6
அமைச்சரை 5
அமைச்சரோடும் 2
அமைச்சன் 1
அமைத்த 13
அமைத்தது 1
அமைத்தவரை 1
அமைத்தனர் 1
அமைத்தனன் 1
அமைத்தான் 3
அமைத்தி 2
அமைத்திர் 1
அமைத்து 6
அமைதல் 2
அமைதலால் 1
அமைதி 17
அமைதியான் 1
அமைதியானை 1
அமைதியின் 9
அமைதியின்-கண் 1
அமைதியினில் 1
அமைதியும் 1
அமைதியை 1
அமைதிர் 1
அமைதிரோ 1
அமைந்த 82
அமைந்த-காலை 2
அமைந்தது 12
அமைந்தவன் 2
அமைந்தவாறு 1
அமைந்தவும் 1
அமைந்தன 4
அமைந்தனம் 1
அமைந்தனர் 1
அமைந்தனை 1
அமைந்தனைய 1
அமைந்தாய் 3
அமைந்தார் 5
அமைந்தார்க்கு 1
அமைந்தாள் 1
அமைந்தான் 13
அமைந்திட 1
அமைந்தீர் 4
அமைந்து 19
அமைந்துடைய 1
அமைந்தும் 1
அமைந்துளர் 1
அமைந்துளார் 1
அமைந்தேன் 1
அமைந்தோர் 1
அமைந்தோன் 2
அமைப்ப 1
அமைப்பது 2
அமைப்பு 1
அமைப்பு_அரும் 1
அமைப்பென் 1
அமைய 30
அமையத்து 1
அமையலுற்றான் 1
அமையா 1
அமையாது 1
அமையாது-கொல் 1
அமையின் 1
அமையும் 7
அமையுமாம் 1
அமைவ 1
அமைவது 13
அமைவர 1
அமைவரும் 4
அமைவன-தாம் 1
அமைவால் 1
அமைவாளும் 1
அமைவான் 3
அமைவானும் 1
அமைவித்தான் 1
அமைவிப்பான் 1
அமைவிப்பேன் 1
அமைவிலர் 1
அமைவின் 2
அமைவினும் 1
அமைவு 5
அமைவு_அரு 1
அமைவும் 2
அமைவுற்ற 1
அமைவுற்றார் 1
அமைவுற்று 1
அமைவுற 1
அமைவென் 2
அய்யன் 1
அயக்கலின் 1
அயம் 1
அயர் 5
அயர்க்கும் 4
அயர்கின்ற 3
அயர்கின்றது 2
அயர்கின்றன 1
அயர்கின்றாய் 1
அயர்கின்றார் 1
அயர்கின்றார்-கொலோ 1
அயர்கின்றாரை 1
அயர்கின்றான் 4
அயர்கின்றேன் 1
அயர்குவென் 1
அயர்த்தது 1
அயர்த்தவர் 3
அயர்த்தனள் 1
அயர்த்தனன்-கொல் 1
அயர்த்தனை 2
அயர்த்தனையோ 2
அயர்த்தாய்-போலும் 1
அயர்த்தார் 3
அயர்த்தாள் 1
அயர்த்திலர் 1
அயர்த்திலன் 2
அயர்த்திலென் 2
அயர்தல் 1
அயர்தலோடும் 1
அயர்தி 1
அயர்தியோ 1
அயர்ந்த 1
அயர்ந்தது 1
அயர்ந்தனன் 1
அயர்ந்தனை 1
அயர்ந்தாய் 2
அயர்ந்தார் 4
அயர்ந்தான் 9
அயர்ந்திலிர் 1
அயர்ந்து 5
அயர்ந்துளார் 1
அயர்ப்பு 1
அயர்ப்போம் 1
அயர்பவள் 1
அயர்வது 4
அயர்வதும் 1
அயர்வாய் 1
அயர்வாள் 3
அயர்வாள்-வயின் 1
அயர்வாளை 1
அயர்வான் 4
அயர்வித்தான் 1
அயர்வு 14
அயர்வும் 1
அயர்வுற 2
அயர்வுறல் 1
அயர்வுறு 1
அயர்வுறும் 1
அயர்வுறுவேன் 1
அயர்வென் 1
அயர்வேன் 1
அயர்வோடும் 1
அயர 3
அயரல் 2
அயரா 1
அயரீர் 1
அயரும் 10
அயரேல் 4
அயல் 102
அயல்-பால 1
அயலது 1
அயலவர் 2
அயலார் 1
அயலாரை 1
அயலாள் 1
அயலில் 1
அயலின் 1
அயலுளோர் 1
அயலே 12
அயலை 1
அயலோர் 1
அயற்கு 2
அயற்கும் 1
அயற்கேயும் 1
அயன் 46
அயன்-கொலாம் 1
அயன்-தன் 2
அயனம் 2
அயனார் 3
அயனார்க்கும் 1
அயனாலும் 1
அயனுக்கும் 1
அயனும் 8
அயனே 3
அயனேயோ 1
அயனையே 1
அயனொடு 2
அயனொடும் 1
அயா 6
அயா_உயிர்த்து 3
அயா_உயிர்ப்பு 2
அயிந்தரம் 1
அயிந்திர 2
அயிந்திரம் 1
அயிர் 7
அயிர்க்க 1
அயிர்க்கின்றது 1
அயிர்க்கின்றேன் 1
அயிர்க்கின்றேனால் 1
அயிர்க்கு 1
அயிர்க்கும் 5
அயிர்த்த 1
அயிர்த்தது 1
அயிர்த்தல் 1
அயிர்த்தனர் 2
அயிர்த்தனள் 2
அயிர்த்தனன் 1
அயிர்த்தனை 1
அயிர்த்தார் 8
அயிர்த்தான் 3
அயிர்த்திட 1
அயிர்த்து 6
அயிர்ப்பர் 1
அயிர்ப்பான் 1
அயிர்ப்பினில் 1
அயிர்ப்பு 6
அயிர்ப்பு_இல் 2
அயிர்ப்பும் 1
அயிர்ப்பொடும் 1
அயிரா 3
அயிராது 1
அயிராவத 1
அயிரும் 1
அயில் 121
அயில்-போல் 1
அயில்_படை 1
அயில்_விழி 1
அயில்களும் 2
அயில்கின்றனர் 1
அயில்கின்றேனுக்கு 1
அயில்விலன் 1
அயிலாதாய் 1
அயிலால் 1
அயிலின் 3
அயிலினான் 2
அயிலுடை 1
அயிலும் 5
அயிலொடும் 1
அயிறலை 1
அயின்றன 1
அயின்றனை 1
அயின்றார் 1
அயின்றிலர் 1
அயினி 3
அயினியும் 1
அயினியை 1
அயோத்தி 36
அயோத்தி-தன்னை 1
அயோத்தி-மேல் 4
அயோத்தியர் 2
அயோத்தியர்-தம் 1
அயோத்தியாளுடை 1
அயோத்தியில் 5
அயோத்தியின் 2
அயோத்தியினின் 1
அயோத்தியை 2
அயோமுகி 2
அர்ச்சித்து 1
அர 11
அர_மகளிர் 1
அர_மகளிரும் 1
அர_மங்கையர் 2
அர_மடந்தையர் 2
அரக்க 3
அரக்கர் 276
அரக்கர்-தங்கள் 1
அரக்கர்-தம் 61
அரக்கர்-தம்-மேல் 2
அரக்கர்-தம்_கோமான் 1
அரக்கர்-தம்மில் 1
அரக்கர்-தம்மை 8
அரக்கர்-தாமும் 1
அரக்கர்_குலம் 2
அரக்கர்_கோமகனோடு 1
அரக்கர்_கோமான் 1
அரக்கர்_கோவே 1
அரக்கர்_கோன் 3
அரக்கர்_கோனும் 2
அரக்கர்_பதி 2
அரக்கர்_வேந்தன் 3
அரக்கர்க்கு 8
அரக்கர்க்கும் 1
அரக்கர்கள் 9
அரக்கர்தான் 1
அரக்கராய் 2
அரக்கரால் 2
அரக்கரில் 4
அரக்கரின் 3
அரக்கருக்கு 2
அரக்கரும் 26
அரக்கரே 3
அரக்கரேனும் 1
அரக்கரை 51
அரக்கரையே 1
அரக்கரோ 1
அரக்கரோடு 3
அரக்கரோடும் 1
அரக்கற்கு 3
அரக்கன் 191
அரக்கன்-தன் 3
அரக்கன்-தன்-மேல் 1
அரக்கன்-தன்னை 3
அரக்கன்-தனை 1
அரக்கன்-தானும் 1
அரக்கன்-மேல் 5
அரக்கன்தான் 1
அரக்கனது 6
அரக்கனாம் 1
அரக்கனார் 1
அரக்கனால் 3
அரக்கனிடம் 1
அரக்கனின் 1
அரக்கனுக்கு 2
அரக்கனும் 29
அரக்கனே 1
அரக்கனை 30
அரக்கனையும் 1
அரக்கனோ 2
அரக்கனோடு 2
அரக்கி 24
அரக்கிமார் 1
அரக்கிமார்கள் 6
அரக்கிமாரும் 2
அரக்கிமாரை 2
அரக்கியர் 32
அரக்கியர்-தங்களை 1
அரக்கியர்க்கு 2
அரக்கியாம் 1
அரக்கியும் 2
அரக்கியை 2
அரக்கின் 2
அரக்கு 5
அரக்குண்ட 1
அரக்கும் 3
அரக்குற்று 1
அரகம் 1
அரங்க 6
அரங்கம் 1
அரங்கமும் 1
அரங்கிட 1
அரங்கிடை 1
அரங்கிய 3
அரங்கில் 4
அரங்கின் 2
அரங்கின்-மாடே 1
அரங்கினில் 1
அரங்கினுக்கு 2
அரங்கு 9
அரங்குகள் 1
அரங்கும் 1
அரங்கொடு 1
அரச 18
அரச_அன்னம் 1
அரசது 1
அரசர் 32
அரசர்-தம் 3
அரசர்_கோன் 1
அரசர்_பிரான் 2
அரசர்க்கு 7
அரசர்க்கு_அரசன் 1
அரசர்க்கு_அரசன்-தன் 1
அரசர்களும் 1
அரசரில் 1
அரசரின் 1
அரசருக்கு 1
அரசரும் 1
அரசவை 4
அரசவைக்கு 1
அரசற்கு 1
அரசன் 78
அரசன்-தன் 2
அரசன்-மாட்டு 1
அரசன்-மாடு 1
அரசன்_மைந்தன் 2
அரசனது 1
அரசனுக்கு 3
அரசனும் 8
அரசனை 7
அரசனோ 1
அரசனோடு 1
அரசனோடும் 2
அரசாட்சி 2
அரசாட்சியில் 1
அரசாம் 1
அரசாள்தி 1
அரசாளுதி 1
அரசாளும் 2
அரசி 5
அரசி-தன்னை 1
அரசியல் 9
அரசியற்கு 1
அரசியை 3
அரசிருந்த 1
அரசிளங்குமரனே 1
அரசிளங்கோளரி 1
அரசின் 8
அரசினது 1
அரசினான் 1
அரசினை 4
அரசு 116
அரசு_இல் 1
அரசுக்கு 3
அரசுடை 1
அரசும் 16
அரசே 8
அரசேயோ 1
அரசை 18
அரசையும் 1
அரசொடு 1
அரசொடும் 2
அரசோடும் 1
அரண் 11
அரண்-தனை 1
அரண்டு 1
அரணம் 6
அரணமும் 2
அரணியன் 1
அரணும் 5
அரத்த 8
அரத்தங்கள் 1
அரத்தம் 2
அரத்தால் 1
அரந்தை 8
அரந்தை_இல் 1
அரந்தையன் 1
அரம் 11
அரம்பை 10
அரம்பைமாரில் 1
அரம்பைமாரை 1
அரம்பையர் 32
அரம்பையரும் 1
அரம்பையருள் 1
அரமிய 3
அரமும் 1
அரரு 1
அரவ 14
அரவ_குலம் 2
அரவங்களும் 1
அரவத்தொடும் 1
அரவம் 24
அரவம்தான் 1
அரவமும் 3
அரவமே 3
அரவமோ 1
அரவால் 2
அரவிடை 1
அரவிந்த 2
அரவிந்தம் 2
அரவிந்தராகம் 1
அரவின் 22
அரவின்-மேல் 1
அரவினது 1
அரவினால் 1
அரவினுக்கு 2
அரவினை 1
அரவினோடு 2
அரவு 30
அரவு_இனம் 1
அரவுக்கு 1
அரவும் 3
அரவே 1
அரவை 3
அரவொடு 1
அரற்ற 6
அரற்றல் 1
அரற்றலுற்றாள் 3
அரற்றலுற்றான் 1
அரற்றவும் 1
அரற்றவோ 1
அரற்றி 6
அரற்றிய 3
அரற்றியது 1
அரற்றின 2
அரற்றினள் 1
அரற்றினன் 3
அரற்றினார்-அரோ 1
அரற்றினாள் 1
அரற்றினாள்-அரோ 1
அரற்றினான் 5
அரற்றினான்-அரோ 2
அரற்று 3
அரற்றுகின்ற 1
அரற்றுகின்றவர் 1
அரற்றுகின்றான் 1
அரற்றும் 8
அரற்றுமால் 1
அரற்றுவது 1
அரற்றுவாளை 1
அரற்றுவான் 1
அரற்றுவானை 2
அரன் 12
அரன்-கொலாம் 1
அரனும் 1
அரனே 1
அரனேயோ 1
அரனையும் 1
அரா 33
அரா_அணை 3
அராகம் 3
அராவ 1
அராவ_அரும் 1
அராவிட 1
அராவிய 1
அராவின் 3
அராவினை 1
அராவு 2
அரி 132
அரி-கொலாம் 1
அரி-கொலோ 1
அரி-தன்ன 1
அரி-போல் 1
அரி_கணம் 1
அரி_குல 2
அரி_குலத்தவனை 1
அரி_குலத்து 7
அரி_குலத்து_அரசும் 1
அரி_குலம் 1
அரி_மா 1
அரி_அரசு 1
அரி_அனான் 1
அரி_இனம் 2
அரி_ஏறு 8
அரி_ஏறும் 1
அரிக்கு 2
அரிகள் 12
அரிகள்-தம் 2
அரிகளின் 1
அரிகளோடும் 1
அரிகாள் 1
அரிகின்ற 1
அரிகுநர் 1
அரிசி 2
அரிசியும் 1
அரித்து 2
அரிதர 1
அரிதன் 1
அரிதா 1
அரிதாக 1
அரிதாகிய 1
அரிதாம் 1
அரிதால் 9
அரிதி 1
அரிதின் 24
அரிதினின் 2
அரிது 95
அரிது-கொல் 1
அரிதும் 1
அரிதே 1
அரிதேல் 1
அரிதேனும் 1
அரிதோ 2
அரிந்த 7
அரிந்த-மன் 1
அரிந்தம 1
அரிந்தமன் 3
அரிந்தமன்-தன்னை 1
அரிந்தவரும் 1
அரிந்தன 2
அரிந்தனர் 1
அரிந்தனள் 1
அரிந்தனன் 1
அரிந்தான் 2
அரிந்தீர் 2
அரிந்து 10
அரிமா 2
அரிய 101
அரியணை 5
அரியதா 1
அரியதாம்-வகை 1
அரியது 20
அரியராய் 1
அரியவட்கு 1
அரியவற்று 1
அரியவன் 2
அரியவாம் 1
அரியவாய் 1
அரியவாய 1
அரியவோ 1
அரியவோதான் 1
அரியன் 1
அரியன 4
அரியாய் 1
அரியார் 2
அரியாள் 1
அரியான் 2
அரியின் 17
அரியினுக்கு 2
அரியினை 2
அரியுண்டாள் 1
அரியும் 6
அரியே 1
அரியேயோ 1
அரியை 4
அரியொடும் 4
அரிவ 1
அரிவான் 1
அரிவு-செய் 1
அரிவை 1
அரிவைமார்கள் 1
அரிவையர் 5
அரிவையும் 1
அரு 164
அரு_மகன் 1
அருக்கர் 4
அருக்கர்க்கு 1
அருக்கன் 31
அருக்கன்-தன் 1
அருக்கன்-தன்னை 1
அருக்கன்_சேய் 1
அருக்கனார் 1
அருக்கனில் 2
அருக்கனின் 2
அருக்கனுக்கு 1
அருக்கனும் 8
அருக்கனே 2
அருக்கனை 2
அருக்கி 1
அருக்கியம் 3
அருக 1
அருகர் 2
அருகா 2
அருகில் 4
அருகிற்று 1
அருகின 1
அருகினில் 1
அருகு 39
அருகும் 3
அருகுற 1
அருகுறு 1
அருகே 1
அருச்சனை 5
அருச்சனைக்கு 1
அருச்சியா 2
அருட்கு 2
அருண 1
அருணன் 6
அருணனது 1
அருணனுக்கு 1
அருத்தி 9
அருத்திய 1
அருத்தியள் 1
அருத்தியன் 2
அருத்தியால் 1
அருத்தியின் 1
அருத்தியும் 2
அருத்தியொடு 3
அருந்ததி 18
அருந்ததிக்கு 3
அருந்ததியும் 1
அருந்ததியே 2
அருந்ததியை 1
அருந்தல் 3
அருந்தல்_இல் 1
அருந்தவத்து 1
அருந்தவர் 2
அருந்தவன் 1
அருந்தா 1
அருந்தி 2
அருந்திய 1
அருந்தின் 1
அருந்தின 1
அருந்தினர் 1
அருந்தினரை 1
அருந்தினாரின் 1
அருந்தினாரை 1
அருந்தினான் 1
அருந்தினான்-அரோ 1
அருந்தினேன் 1
அருந்தினையே 1
அருந்து 1
அருந்துதற்கு 4
அருந்தும் 6
அருந்துவ 1
அருந்துவன 1
அருந்துவாரை 1
அருந்துவான் 1
அருந்தேன் 1
அருப்ப 1
அருப்பம் 4
அருப்பம்_இல் 1
அருப்பு 3
அருப்பு_அற 1
அரும் 485
அரும்_தவம் 1
அரும்_துயர் 1
அரும்_பெறல் 6
அரும்ப 1
அரும்பி 1
அரும்பிய 3
அரும்பின் 1
அரும்பின 2
அரும்பு 11
அரும்பும் 1
அரும்புவ 1
அருமை 18
அருமையது 1
அருமையால் 1
அருமையான 2
அருமையின் 4
அருமையும் 3
அருமையே 2
அருமையோ 1
அருவி 72
அருவி-போல் 2
அருவிகள் 2
அருவியின் 8
அருவியே 1
அருவியை 1
அருவியொடு 1
அருவியோடு 1
அருள் 125
அருள்-செய் 1
அருள்-புரிந்து 1
அருள்_இல் 2
அருள்_இல்லாள் 1
அருள்க 2
அருள்கூறும் 1
அருள்தான் 2
அருள்தி 1
அருள்புரிவாய் 1
அருள்முறை 1
அருள்வர 1
அருள்வாய் 1
அருள 8
அருளது 1
அருளலை 2
அருளா 1
அருளாய் 5
அருளால் 6
அருளாலே 1
அருளாளர் 3
அருளான் 4
அருளி 12
அருளிட 1
அருளிநின்று 1
அருளிய 4
அருளியதும் 1
அருளில் 1
அருளிற்று 1
அருளின் 21
அருளினன் 1
அருளினாய் 1
அருளினார் 1
அருளினால் 3
அருளினாள் 1
அருளினான் 2
அருளினான்-அரோ 1
அருளினானும் 1
அருளினானே 1
அருளினும் 1
அருளினை 1
அருளு 1
அருளுக்கு 1
அருளுக்கும் 1
அருளுக 6
அருளுடை 2
அருளுதி 2
அருளுதியால் 1
அருளுதிர் 1
அருளும் 18
அருளுவது 1
அருளுவாய் 2
அருளுவாயேல் 1
அருளுவான் 1
அருளுவீர் 1
அருளை 3
அருளையே 1
அருளொடும் 1
அருளோடு 1
அருளோடும் 1
அரை 11
அரைக்கின்றானை 1
அரைக்கும் 3
அரைக்குமால் 1
அரைசர் 2
அரைசன் 4
அரைசியை 1
அரைசு 1
அரைசும் 1
அரைசே 1
அரைத்த 2
அரைத்தன 2
அரைத்தனன் 1
அரைத்தான் 4
அரைத்திலன் 1
அரைத்தும் 1
அரைத்துளானை 1
அரைப்பது 1
அரைப்பான் 2
அரைப்புண்ட 1
அரைபட 1
அரையும்-மின் 1
அரைவித்தனை 1
அல் 27
அல்கினான் 1
அல்குல் 35
அல்குல்-நின்றும் 1
அல்குலார் 3
அல்குலார்-தம் 1
அல்குலாரும் 1
அல்குலாள் 4
அல்குலாள்-தன் 1
அல்குலில் 2
அல்குலின் 1
அல்குலும் 1
அல்குற்கு 1
அல்ல 30
அல்லது 85
அல்லதும் 2
அல்லதூஉம் 2
அல்லதே 1
அல்லதேல் 1
அல்லதோ 1
அல்லம் 1
அல்லர் 21
அல்லர்-கொல் 1
அல்லர்கள் 1
அல்லரால் 1
அல்லரேல் 3
அல்லரை 1
அல்லரோ 2
அல்லரோதான் 1
அல்லல் 14
அல்லலின் 2
அல்லலும் 2
அல்லவர் 12
அல்லவரே 1
அல்லவும் 12
அல்லவே 1
அல்லவேல் 3
அல்லவேனும் 1
அல்லவை 4
அல்லவோ 3
அல்லள் 10
அல்லளால் 2
அல்லன் 56
அல்லன்-கொல் 1
அல்லன 18
அல்லனாகில் 1
அல்லனாம் 1
அல்லனே 1
அல்லனேல் 5
அல்லனோ 3
அல்லா 8
அல்லாத 1
அல்லாதவர் 1
அல்லாது 3
அல்லாமை 2
அல்லாமையாலும் 1
அல்லார் 7
அல்லார்-மாட்டு 1
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 1
அல்லாரோ 1
அல்லால் 100
அல்லான் 1
அல்லி 10
அல்லிடை 1
அல்லின் 4
அல்லினால் 2
அல்லினும் 1
அல்லினை 3
அல்லீர் 4
அல்லீரேல் 2
அல்லு 1
அல்லும் 4
அல்லென் 2
அல்லெனோ 2
அல்லேம் 1
அல்லேன் 20
அல்லேனோ 2
அல்லை 25
அல்லையாம் 1
அல்லையால் 2
அல்லையே 1
அல்லையேல் 1
அல்லையோ 2
அல்வழி 1
அல 32
அலக்கண் 16
அலக்கணில் 1
அலக்கணும் 3
அலக்கணுற்றது 1
அலக்கணுற்றான் 2
அலக்கணே 1
அலக்கும் 1
அலகிடல் 1
அலகில் 1
அலகு 27
அலகு_அற்றன 1
அலகு_இல் 10
அலகு_இலா 1
அலகை 5
அலகைகள் 1
அலகையின் 2
அலகையும் 2
அலகையை 1
அலங்க 1
அலங்கரித்து 1
அலங்கல் 64
அலங்கல்-மீது 1
அலங்கலாய் 5
அலங்கலார்க்கு 1
அலங்கலான் 3
அலங்கலானை 1
அலங்கலில் 1
அலங்கலின் 1
அலங்கலினீர் 1
அலங்கார 1
அலங்காரம் 1
அலங்கு 24
அலங்குற 1
அலச 3
அலசாமே 1
அலசிய 1
அலசியன 1
அலசினாய் 1
அலசினாயோ 1
அலசினென் 2
அலத்தக 5
அலத்தகம் 1
அலது 35
அலந்தலை 4
அலந்தலை-வாய் 1
அலந்தார் 1
அலந்திலர் 1
அலப்பு 1
அலம் 4
அலம்ப 3
அலம்பி 1
அலம்பிடு 1
அலம்பியதால் 1
அலம்பின 6
அலம்பினும் 1
அலம்பு 8
அலம்புகின்ற 1
அலம்பும் 5
அலம்புறு 1
அலம்வந்து 1
அலம்வர 1
அலம்வரல் 1
அலம்வரலால் 1
அலம்வரு 2
அலமந்த 1
அலமந்தனள் 1
அலமந்து 4
அலமர 7
அலமரல் 1
அலமரலுறுகின்றார் 1
அலமருதல் 1
அலமரும் 6
அலமருவேம் 1
அலர் 46
அலர்குவது 1
அலர்த்து 1
அலர்ந்த 13
அலர்ந்ததாம் 1
அலர்ந்தன 1
அலர்ந்தால் 1
அலர்ந்திட 1
அலர்வது 1
அலரா 1
அலரி 3
அலரியும் 1
அலரியோன் 1
அலரில் 1
அலரின் 1
அலரின்-மேல் 1
அலரும் 1
அலரே 2
அலவன் 1
அலவால் 2
அலவும் 1
அலவோ 2
அலளேனும் 1
அலற 1
அலறி 10
அலறிய 1
அலறும் 1
அலன் 14
அலா 7
அலாதன 3
அலாதார் 1
அலாதிருக்கலாவது 1
அலாது 19
அலாமை 2
அலார் 1
அலால் 64
அலி 2
அலியினில் 1
அலிர் 2
அலீர் 2
அலீரோ 1
அலென் 2
அலேன் 3
அலை 56
அலை-கொள் 1
அலை-மிசை 1
அலை_கடல் 4
அலை_கடலும் 1
அலை_புனல் 1
அலை_ஆழி 1
அலைக்க 5
அலைக்கல் 1
அலைக்கின்ற 1
அலைக்கும் 5
அலைகள் 1
அலைகளை 1
அலைகளோடும் 1
அலைத்த 2
அலைத்தலின் 1
அலைத்தாள் 1
அலைத்து 20
அலைந்த 1
அலைந்தன 1
அலைந்து 2
அலைப்ப 3
அலைப்பாள் 1
அலைப்புண்டது 1
அலைப்புண்டார்-அரோ 1
அலைப்புண்டு 2
அலைய 3
அலையது 1
அலையர் 1
அலையா 1
அலையாமல் 1
அலையின் 1
அலையும் 1
அலையோ 2
அலைவு 1
அவ்வவர் 2
அவ்வவர்க்கு 3
அவ்வழி 11
அவ்வளவில் 1
அவ்வளவு 1
அவ்வாறு 1
அவ்விடை 1
அவ்வியம் 2
அவ்வை 1
அவச 1
அவசத்தை 1
அவசம் 2
அவசன் 1
அவட்கு 2
அவண் 28
அவண 2
அவத்தன் 1
அவதரித்தனை 1
அவதரித்தான் 1
அவதரித்திடும்-மின் 2
அவதரித்தீர் 1
அவதரித்து 1
அவதி 17
அவதியில் 1
அவதியின் 1
அவதியின்-கண் 1
அவதியை 1
அவந்தனாய் 1
அவந்திகர் 1
அவம் 6
அவமதித்து 1
அவயம் 6
அவயமும் 1
அவயவங்கள் 1
அவயவம் 2
அவர் 144
அவர்-தம் 7
அவர்-தம்-மேல் 1
அவர்-பால் 1
அவர்-மேல் 1
அவர்-வயின் 2
அவர்க்கு 23
அவர்கள் 9
அவர்களால் 1
அவர்களே 1
அவர்களை 1
அவரது 1
அவரால் 2
அவரிடை 1
அவரின் 1
அவரினும் 2
அவருடை 1
அவரும் 7
அவருழை 1
அவரை 20
அவரையும் 1
அவரையே 1
அவரொடு 3
அவரொடும் 5
அவரோ 2
அவரோடு 1
அவரோடே 1
அவலத்திடை 1
அவலத்து 1
அவலம் 11
அவலம்தான் 1
அவலமும் 1
அவலித்திலர் 1
அவலிப்பாய் 1
அவள் 59
அவள்-தன் 1
அவள்-தன்னையும் 1
அவள்-தானும் 1
அவளாக 1
அவளின் 1
அவளுக்கு 2
அவளுக்கே 1
அவளும் 8
அவளே 1
அவளை 6
அவளொடு 1
அவளோடும் 1
அவற்கு 21
அவற்றது 1
அவற்றால் 1
அவற்றின் 8
அவற்றினால் 2
அவற்றினுக்கு 5
அவற்றினை 1
அவற்று 5
அவற்றுக்கு 2
அவற்றுடனே 1
அவற்றுள் 1
அவற்றை 5
அவற்றையும் 2
அவற்றொடும் 2
அவற்றோடு 1
அவன் 381
அவன்-தன் 4
அவன்-தன்னை 3
அவன்-தனாலே 1
அவன்-தனை 4
அவன்-பால் 2
அவன்-மேல் 2
அவன்-மேலே 1
அவன்-வயின் 3
அவன்தான் 1
அவனது 1
அவனால் 1
அவனி 17
அவனி-நின்றும் 1
அவனிக்கு 1
அவனிடை 2
அவனியில் 5
அவனியும் 1
அவனியை 2
அவனில் 1
அவனிலும் 1
அவனின் 3
அவனுக்கு 4
அவனுடை 3
அவனும் 34
அவனுழை 1
அவனே 2
அவனே-கொல் 1
அவனை 43
அவனை-தானும் 1
அவனையும் 1
அவனையே 2
அவனொடு 2
அவனொடும் 3
அவனோ 2
அவனோடு 3
அவனோடும் 2
அவா 2
அவாம் 8
அவாவதுவோ 1
அவாவினால் 1
அவாவு 1
அவாவும் 1
அவாவுற 1
அவாவுறு 1
அவாவுறும் 1
அவாவை 1
அவாவொடு 1
அவி 6
அவிக்க 1
அவிக்கின்றாரின் 1
அவிக்கும் 2
அவிக 1
அவிச்சை 1
அவிசும் 1
அவிஞ்சை 1
அவிஞ்சையர் 1
அவிஞ்சையும் 1
அவித்த 4
அவித்தவர் 2
அவித்தான் 1
அவித்து 7
அவிதர 1
அவிந்த 3
அவிந்தது 3
அவிந்தவர் 1
அவிந்தன 5
அவிந்தனர் 2
அவிந்தார் 2
அவிந்திருப்ப 1
அவிந்து 7
அவிந்துக 1
அவிந்துளது 1
அவிநயம் 1
அவிப்ப 2
அவிப்பதற்கு 1
அவிப்பான் 2
அவிப்பானும் 1
அவிய 7
அவியுறு 1
அவியை 1
அவிர் 16
அவிர்தலான் 1
அவிவதற்கு 1
அவிவது 1
அவிழ் 29
அவிழ்த்து 1
அவிழ்ந்த 2
அவிழ்ந்தது 1
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்து 1
அவுணத்தேர் 1
அவுணர் 26
அவுணர்-தம் 1
அவுணர்-தாமும் 1
அவுணர்-தாமோ 1
அவுணர்க்கு 1
அவுணர்கள் 1
அவுணர்கள்தாம் 1
அவுணரும் 6
அவுணரேதான் 1
அவுணரை 2
அவுணரோடு 1
அவுணன் 8
அவுணனால் 1
அவை 159
அவை-தம்மை 1
அவை-தொறும் 1
அவைதாம் 1
அவையில் 1
அவையின் 1
அவையும் 7
அழ 4
அழக 1
அழகற்கு 3
அழகன் 5
அழகனும் 6
அழகனே 2
அழகனை 2
அழகிது 8
அழகிய 1
அழகியாளும் 1
அழகிற்கு 2
அழகிற்று 4
அழகிற்றே 1
அழகின் 4
அழகினார் 1
அழகினாள் 1
அழகினாளை 1
அழகினுக்கு 3
அழகினை 2
அழகு 35
அழகு-செய்ய 1
அழகு_அரு 1
அழகுக்கு 1
அழகும் 6
அழகுற 1
அழகை 5
அழகொடு 1
அழகோ 1
அழல் 36
அழல்கின்றார் 1
அழல்தரும் 1
அழல்பட 1
அழல்வாய் 1
அழல்வீர் 1
அழலா 1
அழலாதோ 1
அழலிற்றாய் 1
அழலின் 2
அழலும் 8
அழலோடும் 1
அழற்கொடியோன் 1
அழன்ற 2
அழன்றது 1
அழன்றார் 1
அழன்றாள் 1
அழன்றான் 3
அழன்றில 1
அழன்று 7
அழி 42
அழி_காலம் 1
அழிக்கின்றான் 1
அழிக்கும் 4
அழிக்கும்-ஆயின் 1
அழிக்குமாறு 1
அழிகிலை 1
அழிகிற்றே 1
அழிகின்ற 3
அழிகின்றேன் 1
அழித்த 3
அழித்தது 2
அழித்தலும் 1
அழித்தவன் 1
அழித்தனர் 3
அழித்தனரே 1
அழித்தனள் 1
அழித்தனனால் 1
அழித்தனை 1
அழித்தால் 1
அழித்தாள் 1
அழித்தான் 2
அழித்து 17
அழித்தும் 1
அழிதர 8
அழிதல் 2
அழிந்த 18
அழிந்ததனினும் 1
அழிந்தது 14
அழிந்ததேனும் 1
அழிந்ததோ 1
அழிந்தன 6
அழிந்தனர் 1
அழிந்தனன் 2
அழிந்தார் 5
அழிந்தால் 1
அழிந்தான் 2
அழிந்தான்-கொல் 1
அழிந்தான்-அரோ 1
அழிந்திட 3
அழிந்திடல் 1
அழிந்திடா 1
அழிந்திலது 1
அழிந்து 47
அழிந்து-நின்று 1
அழிந்துளர் 1
அழிந்துளார் 1
அழிந்தேயும் 1
அழிப்ப 1
அழிப்பதற்கு 1
அழிப்பதனை 1
அழிப்பது 1
அழிப்பர் 2
அழிப்பாய் 1
அழிப்பான் 1
அழிப்பு 1
அழிபட 1
அழிபடு 1
அழிய 15
அழியல்-பாலிர் 1
அழியா 8
அழியாத 6
அழியாது 2
அழியாதோ 1
அழியாநின்ற 1
அழியாமை 2
அழியான் 1
அழியானோ 1
அழியினும் 1
அழியும் 9
அழியும்-கால் 1
அழியேல் 1
அழிவதற்கு 2
அழிவதற்கும் 1
அழிவது 4
அழிவதும் 1
அழிவர் 1
அழிவராம் 1
அழிவாய்-கொல் 1
அழிவார் 2
அழிவால் 1
அழிவாள் 5
அழிவான் 4
அழிவானை 1
அழிவானையும் 1
அழிவித்து 1
அழிவின் 1
அழிவினை 1
அழிவு 32
அழிவு_இல் 4
அழிவுபட 1
அழிவும் 3
அழிவுற்ற 2
அழிவுற்றவால் 1
அழிவுற்றாள் 1
அழிவுற்றான் 1
அழிவுற்றிலாதான் 1
அழிவுற்று 1
அழிவுற 1
அழிவுறு 1
அழிவேனோ 1
அழீஇ 1
அழு 5
அழுக்கின் 1
அழுக்கு 1
அழுக 1
அழுகின்ற 4
அழுகின்றேன் 1
அழுகுவர் 1
அழுகை 1
அழுகையோடு 1
அழுங்க 4
அழுங்கல் 2
அழுங்கலின் 1
அழுங்கன்-மின் 1
அழுங்கா 2
அழுங்கி 5
அழுங்கிய 2
அழுங்கினன் 1
அழுங்கினான் 2
அழுங்கினை 2
அழுங்கு 3
அழுங்குதல் 1
அழுங்கும் 3
அழுங்குமால் 1
அழுங்குவார் 1
அழுங்குவான் 1
அழுங்குவானும் 1
அழுங்குவேன் 1
அழுங்குறு 1
அழுங்குறும் 1
அழுத்த 1
அழுத்தலால் 1
அழுத்தலின் 1
அழுத்தலும் 1
அழுத்தலோடும் 1
அழுத்தி 4
அழுத்திய 3
அழுத்தியும் 1
அழுத்தினன் 2
அழுத்தினான் 2
அழுத்து-மின் 1
அழுத 22
அழுதல் 1
அழுதலும் 1
அழுதவால் 1
அழுதனர் 6
அழுதனள் 2
அழுதார் 3
அழுதாரால் 1
அழுதாள் 8
அழுதான் 4
அழுதி 1
அழுதியோ 1
அழுதிலர் 1
அழுது 34
அழுதுமோ 1
அழுந்த 17
அழுந்தா 1
அழுந்தா-முன்னம் 1
அழுந்தா-முனம் 1
அழுந்தாது 1
அழுந்தி 3
அழுந்திட 2
அழுந்திய 6
அழுந்தியது 2
அழுந்திலர் 1
அழுந்தின 6
அழுந்தினர் 7
அழுந்தினன் 1
அழுந்து 5
அழுந்துகின்ற 2
அழுந்துகின்றது 1
அழுந்துகின்றன 1
அழுந்துகின்றேன் 2
அழுந்துதலால் 1
அழுந்தும் 5
அழுந்துவார் 1
அழுந்துற 4
அழுந்தேல் 1
அழும் 9
அழுவ 5
அழுவத்து 6
அழுவத்துள் 3
அழுவது 1
அழுவதும் 1
அழுவதே 3
அழுவம் 1
அழுவம்-தன்னுள் 1
அழுவவாம் 1
அழுவாய் 1
அழுவாள் 3
அழுவானை 1
அழுவேன் 1
அழை 2
அழைக்க 2
அழைக்கின்ற 1
அழைக்கின்றாரும் 1
அழைக்கும் 3
அழைக்குமாம் 1
அழைக்குமே 1
அழைத்த 6
அழைத்தது 6
அழைத்தல் 2
அழைத்தலின் 1
அழைத்தலும் 1
அழைத்தவன் 1
அழைத்தனள் 1
அழைத்தனன் 2
அழைத்தனனால் 1
அழைத்தார் 2
அழைத்தாள் 1
அழைத்தான் 1
அழைத்தி 1
அழைத்திட 1
அழைத்திலை 1
அழைத்தீர்கள் 1
அழைத்து 17
அழைப்ப 1
அழைப்பது 1
அழைப்பதே 1
அழைப்பன 1
அழைப்பு 1
அழையா 1
அழையாய் 1
அள் 3
அள்ள 1
அள்ளப்பட்டு 1
அள்ளல் 7
அள்ளி 25
அள்ளிக்கொண்டு 1
அள்ளியே 1
அள்ளின 3
அள்ளினர் 1
அள்ளினள் 1
அள்ளினன் 2
அளக்க 5
அளக்க_அரிய 1
அளக்க_அரும் 2
அளக்கர் 14
அளக்கரின் 1
அளக்கரை 1
அளக்கரொடு 1
அளக்கரோடும் 1
அளக்கின்ற 1
அளக்கும் 1
அளக்குறல்-பாலும் 1
அளக 12
அளகத்து 1
அளகபந்தி 1
அளகம் 2
அளகை 4
அளகையின் 1
அளகையும் 1
அளத்தலின் 1
அளத்து 1
அளந்த 14
அளந்தது 2
அளந்தவன் 4
அளந்தவன்-தன் 1
அளந்தன 1
அளந்தால் 1
அளந்தாளை 1
அளந்தான் 9
அளந்து 16
அளந்துகொண்ட 1
அளந்தோன் 1
அளப்ப 29
அளப்ப_அரிது 2
அளப்ப_அரிய 2
அளப்ப_அரும் 17
அளப்பது 1
அளப்பன 1
அளப்பு 5
அளப்பு_அரிதால் 1
அளப்பு_இல 2
அளப்பு_இலாத 1
அளம் 2
அளவது 2
அளவதோ 1
அளவளாய் 3
அளவளாவுதல் 1
அளவளாவுவார் 1
அளவா 1
அளவால் 1
அளவி 6
அளவிட 1
அளவிடல் 4
அளவிடல்_அரு 1
அளவிடல்_அரும் 1
அளவிடற்கு 3
அளவிடு 1
அளவிய 1
அளவியது 2
அளவில் 23
அளவிற்று 2
அளவிற்றேனும் 1
அளவின் 8
அளவின்-கண் 2
அளவின்று 1
அளவின 1
அளவினம் 1
அளவினில் 5
அளவினும் 4
அளவினோ 1
அளவு 71
அளவு_அற்றன 1
அளவு_அற்றார்கள் 1
அளவு_அறு 5
அளவு_அறும் 1
அளவு_இல் 22
அளவு_இலா 3
அளவு_இலாத 2
அளவு_இலாதது 1
அளவு_இலாதன 1
அளவு_இறந்து 1
அளவும் 20
அளவுறு 1
அளவே 8
அளவை 8
அளவையது 1
அளவையாய் 1
அளவையால் 1
அளவையான் 1
அளவையில் 5
அளவையின் 8
அளவையும் 3
அளற்றிடை 1
அளற்று 1
அளறது 1
அளறு 4
அளறுபட்டு 1
அளாம் 1
அளாய் 2
அளாய 2
அளாயது 1
அளாயின 1
அளாவி 4
அளாவிய 8
அளாவியும் 2
அளாவுற 1
அளி 15
அளி_குலம் 1
அளிக்க 4
அளிக்கல்-பாலை 1
அளிக்கின்ற 1
அளிக்கின்றது 1
அளிக்கின்றான் 1
அளிக்கு 1
அளிக்கும் 34
அளிகள் 2
அளித்த 21
அளித்தது 6
அளித்ததுவும் 1
அளித்தருள் 1
அளித்தருளினான் 1
அளித்தல் 1
அளித்தலும் 1
அளித்தவர் 1
அளித்தவன் 3
அளித்தவாறு 1
அளித்தற்கு 1
அளித்தன 3
அளித்தனம் 1
அளித்தனர் 1
அளித்தனவும் 1
அளித்தனன் 4
அளித்தனென் 1
அளித்தனை 1
அளித்தாய் 1
அளித்தார் 1
அளித்தாள் 1
அளித்தாற்கு 1
அளித்தான் 2
அளித்தானே 1
அளித்தி 7
அளித்தியால் 1
அளித்திர் 1
அளித்து 13
அளித்தும் 2
அளித்துளது 2
அளித்தோம் 1
அளித்தோன் 1
அளிந்த 1
அளிந்த-போது 1
அளிந்து 1
அளிப்ப 3
அளிப்பதற்கு 1
அளிப்பது 4
அளிப்பரேல் 1
அளிப்பவர் 1
அளிப்பன 1
அளிப்பாய் 2
அளிப்பார் 1
அளிப்பான் 5
அளிப்பென் 2
அளியத்தாய் 1
அளியத்தேன் 4
அளியத்தேனுக்கு 1
அளியம் 1
அளியன் 2
அளியன 1
அளியாது 1
அளியால் 1
அளியின் 3
அளியும் 1
அளியென் 1
அளியை 1
அளை 6
அளைந்த 4
அளைந்தது 1
அளைந்தாள் 1
அளைந்து 5
அளைய 2
அளையில் 1
அற்கள் 1
அற்கு 1
அற்பம் 1
அற்பின் 4
அற்பு 1
அற்புடை 1
அற்புத 3
அற்புதம் 2
அற்புதரே 1
அற்புதன் 3
அற்ற 38
அற்ற-போது 1
அற்றதால் 2
அற்றது 16
அற்றதே 1
அற்றதேல் 1
அற்றம் 16
அற்றம்தான் 2
அற்றவர் 1
அற்றவன் 1
அற்றவாம் 1
அற்றவாறு 1
அற்றன 41
அற்றனை 1
அற்றாய் 3
அற்றார் 16
அற்றார்கள் 1
அற்றாராம் 1
அற்றாள் 1
அற்றான் 2
அற்றான்-கொல் 1
அற்றானும் 1
அற்றிட 3
அற்றில 1
அற்றிலது 1
அற்றீர் 1
அற்று 55
அற்றே 1
அற்றேன் 4
அற்றை 3
அற்றை_நாள் 1
அற்றைய 1
அற்றோர் 1
அற 254
அற_மூர்த்தி 1
அறக்கண் 1
அறங்கள் 4
அறத்தகை 1
அறத்தவரே 1
அறத்தவரை 1
அறத்தாலும் 1
அறத்தாறு 2
அறத்தாறுதான் 1
அறத்தில் 1
அறத்தில்-நின்று 1
அறத்தின் 21
அறத்தின்-நின்று 1
அறத்தின்-ஊங்கு 1
அறத்தினது 2
அறத்தினால் 3
அறத்தினுக்கு 1
அறத்தினை 5
அறத்தினொடு 1
அறத்து 6
அறத்துக்கு 3
அறத்தை 17
அறத்தொடு 2
அறத்தொடும் 6
அறத்தோர் 2
அறந்தான் 1
அறநிலை 1
அறநெறி 4
அறம் 137
அறம்-தலை 2
அறம்-தனால் 1
அறம்-தனை 2
அறம்தான் 6
அறமும் 16
அறமே 2
அறமேயோ 1
அறமோ 1
அறல் 7
அறவன் 1
அறவனும் 2
அறவும் 3
அறவோர்கள் 1
அறவோனும் 1
அறன் 18
அறனும் 10
அறனே 3
அறா 10
அறாத 8
அறாதன 2
அறாது 3
அறாமையால் 1
அறாவோ 1
அறான் 1
அறி 12
அறி_அளவு 1
அறிக 1
அறிகில்லான் 2
அறிகில 1
அறிகிலம் 2
அறிகிலர் 1
அறிகிலா 3
அறிகிலாமே 1
அறிகிலார் 2
அறிகிலென் 3
அறிகிலேமால் 1
அறிகிலேன் 1
அறிகிலை 1
அறிகின்றிலர் 1
அறிகுநர் 1
அறிகுவம் 1
அறிகுவர் 2
அறிகுவார் 2
அறிகுவான் 1
அறிகுவென் 1
அறிகுவேன் 1
அறிகுறாமல் 1
அறிகுறி 1
அறிகுறியாக 1
அறிஞ 7
அறிஞர் 16
அறிஞர்க்கு 1
அறிஞர்க்கேயும் 1
அறிஞரின் 4
அறிஞரும் 3
அறிஞரே 3
அறிஞரொடு 1
அறிஞரோடு 1
அறிஞன் 4
அறிஞன்-தன்னை 1
அறிஞனும் 1
அறிஞனை 2
அறிதக்கார் 1
அறிதல் 11
அறிதற்கு 5
அறிதி 9
அறிதியாதியேல் 1
அறிதியால் 1
அறிதியே 1
அறிதியோ 2
அறிதிர் 3
அறிதும் 2
அறிதுயிலவன் 1
அறிந்த 15
அறிந்தது 8
அறிந்ததும் 1
அறிந்ததோ 1
அறிந்தபடி 1
அறிந்தவர் 3
அறிந்தவாறு 1
அறிந்தனம் 1
அறிந்தனர் 3
அறிந்தனன் 2
அறிந்தனென் 1
அறிந்தாய் 1
அறிந்தார் 7
அறிந்தால் 3
அறிந்தாள் 1
அறிந்தான் 10
அறிந்திருந்து 2
அறிந்திருந்தும் 1
அறிந்திலம் 7
அறிந்திலர் 5
அறிந்திலராம் 1
அறிந்திலள் 1
அறிந்திலன் 4
அறிந்திலா-வகை 1
அறிந்திலாத 1
அறிந்திலாதார் 1
அறிந்திலாதாள் 1
அறிந்திலாதேன் 1
அறிந்திலிர் 1
அறிந்திலிரோ 1
அறிந்திலென் 3
அறிந்திலேன் 3
அறிந்திலை 6
அறிந்திலையேல் 1
அறிந்திலையோ 3
அறிந்திவன் 1
அறிந்து 41
அறிந்தும் 4
அறிந்தே 1
அறிந்தேனோ 1
அறிந்தோர் 1
அறிந்தோன் 1
அறிபவர் 1
அறிய 26
அறியகிற்றிலேன் 1
அறியல்-பாலதோ 2
அறியா 13
அறியா-வகை 2
அறியாத 5
அறியாதது 2
அறியாதவன் 1
அறியாதார் 4
அறியாதான் 3
அறியாது 5
அறியாதே 1
அறியாதோருக்கு 1
அறியாம் 1
அறியாமல் 1
அறியாமை 2
அறியாமையின் 1
அறியாய் 1
அறியாயோ 1
அறியார் 4
அறியாரோ 1
அறியாள் 4
அறியான் 5
அறியின் 3
அறியும் 5
அறியும்மவர்-தங்களை 1
அறியேம் 2
அறியேமால் 1
அறியேன் 10
அறியோம் 5
அறிவதாக 1
அறிவது 1
அறிவருக்கு 1
அறிவரேனும் 1
அறிவற்கு 1
அறிவன் 3
அறிவனும் 4
அறிவனை 2
அறிவாய் 1
அறிவார் 15
அறிவால் 1
அறிவாள் 1
அறிவாள 1
அறிவாளர் 1
அறிவாளரின் 1
அறிவாளன் 4
அறிவான் 6
அறிவி 1
அறிவிடை 1
அறிவித்தது 1
அறிவித்தார் 1
அறிவித்தாரால் 1
அறிவித்தான் 1
அறிவித்தீர் 1
அறிவித்து 1
அறிவித்தேன் 2
அறிவிப்பது 1
அறிவிப்பாம் 1
அறிவிப்பார் 1
அறிவில் 2
அறிவில்லவர் 1
அறிவிலோர்க்கு 1
அறிவிற்கு 1
அறிவிற்கும் 2
அறிவின் 18
அறிவினன் 1
அறிவினார் 2
அறிவினால் 7
அறிவினாலோ 1
அறிவினில் 1
அறிவினின் 1
அறிவினுக்கு 4
அறிவினை 3
அறிவினோர் 1
அறிவினோரால் 1
அறிவு 62
அறிவு-அரோ 1
அறிவு_இல்லாய் 1
அறிவு_இலர் 1
அறிவு_இலா 1
அறிவு_இலி 1
அறிவுக்கு 1
அறிவும் 8
அறிவுற்றாள் 2
அறிவுற்றான் 1
அறிவுற்று 3
அறிவுற 2
அறிவுறாவகை 1
அறிவுறுப்பார்கள் 1
அறிவுறும் 2
அறிவுறுவர் 1
அறிவென் 3
அறிவேன் 1
அறிவை 4
அறிவொடு 1
அறிவோ 4
அறின் 1
அறு 112
அறு-வகை 1
அறுக்க 3
அறுக்கலாது 1
அறுக்கிலாத 1
அறுக்கும் 13
அறுக 1
அறுகு 2
அறுகுறை 1
அறுத்த 7
அறுத்தது 1
அறுத்ததும் 1
அறுத்தவனும் 1
அறுத்தனர் 1
அறுத்தனன் 2
அறுத்தனனால் 1
அறுத்தாய் 2
அறுத்தான் 18
அறுத்தானை 1
அறுத்தி 1
அறுத்திட 1
அறுத்திடினும் 1
அறுத்து 33
அறுத்தும் 1
அறுத்தோர் 1
அறுதலோடும் 1
அறுதியை 1
அறுந்து 1
அறுநூற்றையும் 1
அறுநூறு 1
அறுப்பதாக 1
அறுப்பவரில் 1
அறுப்பாய் 1
அறுப்பான் 4
அறுப்புண்ட 6
அறுப்புண்டால் 1
அறுப்பென் 1
அறுபத 1
அறுபதம் 2
அறுபதின் 1
அறுபதினாயிரம் 3
அறுபதினாயிரர் 3
அறுபதினாயிரரும் 1
அறுபது 3
அறுபதும் 3
அறும் 18
அறும்-ஆயின் 1
அறுமே 1
அறுவது 1
அறுவர் 1
அறுவன 2
அறை 21
அறைக 3
அறைகவாம்-அரோ 1
அறைகிற்பின் 1
அறைகின்ற 1
அறைகின்றார் 1
அறைகின்றான் 1
அறைகின்றீர் 1
அறைகின்றேன் 1
அறைகுவது 1
அறைகுவாய் 1
அறைகூவ 1
அறைகூவி 1
அறைதல் 3
அறைதல்செல்லா 1
அறைதலின் 1
அறைதலும் 2
அறைதலோடும் 1
அறைதியால் 1
அறைதிர் 1
அறைந்த 10
அறைந்தது 1
அறைந்தன 2
அறைந்தனம் 3
அறைந்தனர் 2
அறைந்தனெனால் 1
அறைந்தாய் 1
அறைந்தார் 2
அறைந்தான் 8
அறைந்திட்டானால் 1
அறைந்து 4
அறைந்தும் 1
அறைந்துளது 1
அறைந்தேன் 1
அறைய 4
அறையகிற்பார் 2
அறையல் 2
அறையல்-பாலதோ 1
அறையல்-பாலார் 1
அறையலாமால் 1
அறையலுற்றேன் 1
அறையா 1
அறையாக்கினன் 1
அறையும் 6
அறைவது 1
அறைவாம் 1
அறைவான் 5
அறைவென் 1
அன்ப 3
அன்பத்துக்கு 1
அன்பர் 7
அன்பரின் 1
அன்பரை 7
அன்பன் 4
அன்பனும் 2
அன்பனை 5
அன்பனையே 1
அன்பால் 12
அன்பான் 2
அன்பின் 23
அன்பின 2
அன்பினர் 4
அன்பினளாயினும் 1
அன்பினன் 10
அன்பினன்-தன்னை 1
அன்பினார் 2
அன்பினாரை 1
அன்பினால் 19
அன்பினாலும் 1
அன்பினாள் 3
அன்பினான் 2
அன்பினானை 1
அன்பினில் 2
அன்பினின் 3
அன்பினீர் 1
அன்பினுக்கு 3
அன்பினை 3
அன்பினொடு 2
அன்பினோ 1
அன்பினோடு 5
அன்பினோடும் 1
அன்பினோய் 1
அன்பு 65
அன்பு-கொல் 1
அன்புக்கு 1
அன்புதான் 1
அன்புபட்டார் 1
அன்பும் 3
அன்புற 3
அன்புறு 1
அன்பொடு 4
அன்பொடும் 1
அன்போடு 3
அன்மை 1
அன்மையும் 1
அன்வயம் 2
அன்வயித்து 1
அன்றது 1
அன்றாம் 5
அன்றாமால் 1
அன்றாய் 1
அன்றால் 56
அன்றி 124
அன்றியும் 34
அன்றியே 16
அன்றியேயும் 2
அன்றில் 8
அன்றில 1
அன்றிலின் 2
அன்றிலே 1
அன்றிலோடு 1
அன்றினர் 1
அன்றினும் 4
அன்று 321
அன்று-காறும் 1
அன்று-கொல் 1
அன்று-தொட்டு 1
அன்று-மன்னோ 1
அன்று-அரோ 3
அன்று-எனின் 1
அன்றுதான் 1
அன்றே 321
அன்றேல் 31
அன்றோ 155
அன்ன 342
அன்ன-காலை 1
அன்னங்கள் 8
அன்னங்காள் 1
அன்னத்தின் 4
அன்னத்தை 2
அன்னதற்கு 1
அன்னதன் 3
அன்னதனை 2
அன்னதாம் 1
அன்னதாய் 1
அன்னதால் 2
அன்னதின் 3
அன்னது 92
அன்னதே 9
அன்னதேயால் 2
அன்னதேல் 2
அன்னதை 1
அன்னதோ 1
அன்னம் 64
அன்னம்-போல் 1
அன்னமும் 16
அன்னமே 5
அன்னர் 3
அன்னவர் 26
அன்னவர்க்கு 4
அன்னவர்க்கே 1
அன்னவருடை 1
அன்னவரை 2
அன்னவரோடும் 1
அன்னவள் 12
அன்னவள்-தன் 1
அன்னவள்-தன்னை 1
அன்னவளாயும் 1
அன்னவளை 1
அன்னவற்கு 3
அன்னவன் 48
அன்னவன்-தன்னை 1
அன்னவன்-தனை 1
அன்னவன்னொடும் 1
அன்னவனுக்கு 1
அன்னவனும் 3
அன்னவனை 1
அன்னவாறு 1
அன்னவே 5
அன்னவை 24
அன்னவைதான் 1
அன்னள் 2
அன்னன் 1
அன்னா 1
அன்னாட்கு 1
அன்னாய் 7
அன்னார் 27
அன்னார்-தாமும் 1
அன்னாரேனும் 1
அன்னாரை 2
அன்னாள் 27
அன்னாள்-தன்னொடு 1
அன்னாள்-திறத்து 1
அன்னாளும் 1
அன்னாளை 1
அன்னாற்கு 1
அன்னான் 63
அன்னான்-தனை 2
அன்னானினும் 1
அன்னானுடன் 1
அன்னானும் 1
அன்னானை 4
அன்னானொடு 1
அன்னீர் 1
அன்னே 2
அன்னேயோ 2
அன்னை 32
அன்னை-தன் 3
அன்னை-தன்னை 1
அன்னை-தனக்கும் 1
அன்னைமீர் 1
அன்னையர் 1
அன்னையார் 1
அன்னையால் 1
அன்னையும் 1
அன்னையே 6
அன்னோ 4
அன 31
அனக 1
அனகரும் 1
அனகன் 7
அனகனுக்கு 1
அனகனும் 4
அனகனை 1
அனகனொடும் 1
அனங்க 8
அனங்க_வேள் 1
அனங்கவேள் 1
அனங்கன் 19
அனங்கனும் 2
அனங்கனே 1
அனங்கனை 1
அனங்கனோ 1
அனசன 1
அனசூயை 1
அனந்த 7
அனந்தகோடி 1
அனந்தம் 6
அனந்தமால் 2
அனந்தமே 2
அனந்தர் 3
அனந்தரால் 3
அனந்தரின் 1
அனந்தரும் 2
அனந்தல் 2
அனந்தன் 12
அனந்தன்-மீது 1
அனந்தனுக்கும் 1
அனந்தனும் 7
அனந்தனே 2
அனந்தனையும் 1
அனம் 1
அனல் 49
அனல்_அம்பு 1
அனலற்கு 1
அனலன் 3
அனலனும் 1
அனலி 2
அனலிடை 1
அனலிதன் 1
அனலியும் 1
அனலில் 1
அனலின் 2
அனலுக்கு 1
அனலும் 3
அனலை 2
அனற்கு 1
அனன் 1
அனா 1
அனாட்கு 1
அனாய் 1
அனார் 7
அனார்-தம் 1
அனார்கள் 2
அனார்களும் 2
அனாரும் 1
அனாரை 1
அனாள் 14
அனாள்-தனக்கு 1
அனாளை 6
அனாளையே 1
அனான் 14
அனான்-தன் 1
அனானுடன் 1
அனானுடனே 1
அனானை 1
அனிக 4
அனிகத்தோடும் 1
அனிகம் 9
அனிகம்-தன்னை 1
அனிகம்-தனை 1
அனிகமே 1
அனிகமோ 1
அனிச்ச 1
அனிலன் 3
அனிலனும் 1
அனீக 5
அனீகருக்கு 1
அனுக்கம் 2
அனுக்கும் 1
அனுங்க 6
அனுங்கா 1
அனுங்கி 1
அனுச்சை 1
அனுசர் 1
அனுசன் 2
அனுசனை 1
அனுசனோடும் 1
அனுமற்கு 1
அனுமன் 76
அனுமன்-கொல் 1
அனுமன்-தன் 3
அனுமன்-தன்னை 3
அனுமன்-பாலதோ 1
அனுமன்-மேல் 6
அனுமனால் 2
அனுமனும் 22
அனுமனே 2
அனுமனை 21
அனுமனைத்தான் 1
அனுமனோடும் 1
அனுமான் 5
அனுமானும் 2
அனேக 2
அனேகம் 2
அனை 1
அனைத்தில் 1
அனைத்தின் 1
அனைத்தினிலும் 1
அனைத்தினுக்கும் 1
அனைத்தினும் 5
அனைத்தினையும் 1
அனைத்து 11
அனைத்தும் 43
அனைத்தையும் 18
அனைய 234
அனையது 39
அனையதேல் 1
அனையர் 17
அனையர்-பால் 1
அனையரை 1
அனையவட்கு 1
அனையவர் 15
அனையவர்க்கு 1
அனையவள் 7
அனையவற்கு 1
அனையவன் 26
அனையவன்-தன்னை 1
அனையவாறு 1
அனையவை 1
அனையள் 1
அனையன் 14
அனையன 14
அனையாட்கு 1
அனையாய் 2
அனையார் 11
அனையார்கள் 1
அனையாரும் 1
அனையாரொடு 1
அனையாள் 14
அனையாள்-தனை 1
அனையாள்-திறத்து 1
அனையாளும் 1
அனையாளே 1
அனையாளை 6
அனையாளொடு 1
அனையான் 33
அனையானிடை 1
அனையானுடைய 1
அனையானும் 2
அனையானை 4
அனையானையும் 1
அனையின் 1
அனையோன் 1
அனைவர்க்கும் 1
அனைவரும் 23
அனைவீரும் 1
அனைவோரையும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
 
  அ (1139)
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ
 வள்ளியோரின் வழங்கின மேகமே - பால:1 4/3,4
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே - பால:1 6/4
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே - பால:1 7/4
வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே - பால:1 8/4
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே - பால:1 9/4
அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் - பால:3 1/4
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற - பால:3 19/3
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ
 பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே - பால:3 20/3,4
சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே - பால:3 37/4
துன்னிய தமனிய தொழில் தழைத்த அ
 கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ - பால:3 39/2,3
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே - பால:3 39/4
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன - பால:3 43/4
நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி - பால:3 47/2
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் - பால:3 49/1
மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ - பால:3 51/3
சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் - பால:3 55/2
கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் - பால:3 56/2
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ
 தேவர்-தம் நகரியை செப்புகின்றது என் - பால:3 58/1,2
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் - பால:3 65/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் - பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் - பால:3 68/4
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ
 திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் - பால:5 8/1,2
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் - பால:5 11/2
காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ
 கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் - பால:5 45/1,2
உறு துயர் தவிர்ந்தது அ உலகம் வேந்து அருள் - பால:5 53/2
அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் - பால:5 63/1
தூதுவர் அ வழி அயோத்தி துன்னினார் - பால:5 66/1
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் - பால:5 73/2
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே - பால:5 83/3
வைத்தது தரை மிசை மறித்தும் அ வழி - பால:5 85/1
தைத்தது பூதம் அ தவனும் வேந்தனை - பால:5 85/2
அ தகு மரபில்-நின்று அளித்தியால் என்றான் - பால:5 85/4
கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை - பால:5 87/1
பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது - பால:5 89/1
அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் - பால:5 115/2
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று - பால:5 123/2
திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு - பால:5 124/2
அ நகரும் கற்பக நாட்டு அணி நகரும் மணி மாட அயோத்தி என்னும் - பால:6 8/3
ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ
 காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே - பால:7 2/3,4
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின் - பால:7 4/1
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் - பால:7 14/1
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் - பால:7 14/2
ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி - பால:7 18/3
தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே - பால:7 23/4
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா - பால:7 27/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ
 மங்கை தீ அனையாளும் மனக்கொளா - பால:7 45/1,2
மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும் - பால:7 47/1
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட - பால:7 47/3
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக - பால:7 51/3
ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை - பால:7 52/3
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற - பால:8 5/2
ஆனவன் இங்கு உறைகின்ற அ நாள்-வாய் - பால:8 8/1
ஆயது அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் - பால:8 10/1
ஆண்தகை அ உரை கூற அறிந்தோன் - பால:8 14/1
அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம் - பால:8 26/2
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக - பால:8 37/1
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ
 தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு - பால:8 38/2,3
முனியும் அ வழி வேள்வியை முறைமையின் முற்றி - பால:8 45/3
என்று கூறிய பின்னர் அ எழில் மலர் கானத்து - பால:8 47/1
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் - பால:9 5/4
அ உரை இராமன் கூற அறிவனும் அவனை நோக்கி - பால:9 17/1
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் - பால:10 24/3
அன்று அ மாடத்து உம்பர் அளிக்கும் அமுது ஒத்தாள் - பால:10 26/4
எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு - பால:10 59/3
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் - பால:10 79/4
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் - பால:11 2/4
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் - பால:12 19/1
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் - பால:12 19/1
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ
 குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என - பால:13 2/1,2
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ
 சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் - பால:13 5/1,2
செய்தது அ திசைமுகன் தீண்டி அன்று தன் - பால:13 6/2
போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ
 வேதனை தருகின்ற வில்லை நோக்கி தன் - பால:13 11/1,2
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் - பால:13 19/3
வனைந்து அனைய திரு மேனி வள்ளலும் அ மா தவத்தோன் - பால:13 25/3
சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன் - பால:13 63/3
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ
 கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் - பால:13 64/3,4
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ
 அரசையும் இ வழி அழைத்தல் வேட்கையோ - பால:13 65/3,4
மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் - பால:13 66/1
வேனில் வேள் இருந்த அ மிதிலை நோக்கி நம் - பால:14 7/2
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் - பால:14 13/1
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை - பால:14 13/2
அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ - பால:14 15/4
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத - பால:15 7/3
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு - பால:15 20/2
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் - பால:15 27/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் - பால:15 28/4
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ - பால:16 5/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே - பால:16 26/4
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ
 துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் - பால:16 34/2,3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் - பால:16 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் - பால:16 38/4
அனகரும் அணங்கு_அனாரும் அ மலர் சோலை நின்று - பால:18 1/3
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் - பால:18 21/4
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு - பால:19 45/3
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் - பால:19 48/2
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ
 திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் - பால:19 58/1,2
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே - பால:19 66/4
ஆழியான் உலகு அளந்த அன்று தாள் சென்ற அ
 பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே - பால:20 10/3,4
சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் - பால:20 14/2
தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் - பால:20 16/3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் - பால:20 17/1
இன்னவாறு இருவரும் இனியவாறு ஏக அ
 துன்னு மா நகரின் நின்று எதிர்வர துன்னினான் - பால:20 19/1,2
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் - பால:20 20/1
தன்னை அ தாதை முன் தழுவினான் என்னவே - பால:20 24/4
பெரியவன் தம்பி என்று இனையது ஓர் பெருமை அ
 பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் - பால:20 25/2,3
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் - பால:20 28/3
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே - பால:20 28/4
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி - பால:21 18/4
கருத்தும் அ வழி கண்டது உண்டோ என்றாள் - பால:21 37/3
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ
 விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் - பால:22 26/3,4
சமைத்தவரை இன்மை மறை-தானும் எனலாம் அ
 சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் - பால:22 29/1,2
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் - பால:22 32/3
ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் - பால:23 2/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே - பால:23 44/4
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் - பால:23 89/1
வேந்தனும் அ நகர் வைகினன் மெள்ள - பால:23 102/3
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் - பால:24 1/2
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே - பால:24 2/1
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் - பால:24 15/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் - பால:24 25/2
ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான் - பால:24 25/3
வென்றியது யாவது என்று விரிஞ்சனை வினவ அ நாள் - பால:24 27/4
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ
 துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் - பால:24 35/3,4
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை - பால:24 43/1
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை - பால:24 46/3
அரும் சிறப்பு அமைவரும் துறவும் அ வழி - அயோ:1 21/1
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ
 தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே - அயோ:1 22/3,4
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் - அயோ:1 33/2
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் - அயோ:1 36/4
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் - அயோ:1 41/2
வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் - அயோ:1 43/4
ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் - அயோ:1 57/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் - அயோ:1 57/3
வருத்தம் நீங்கி அ வரம்பு அறு திருவினை மருவும் - அயோ:1 65/3
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் - அயோ:1 69/1
நீதி எற்கு என நினைந்தும் அ பணி தலைநின்றான் - அயோ:1 69/4
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் - அயோ:2 1/1
என்று இறைஞ்சி அ இந்திரை கேள்வனுக்கு - அயோ:2 9/1
நல் இயல் மங்கல நாளும் நாளை அ
 வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ - அயோ:2 11/1,2
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ - அயோ:2 17/1
ஆளும் அ அரசே அரசு அன்னது - அயோ:2 22/3
வையம் மன் உயிர் ஆக அ மன் உயிர் - அயோ:2 25/1
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே - அயோ:2 34/1
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் - அயோ:2 34/4
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே - அயோ:2 44/4
அ நகர் அணிவுறும் அமலை வானவர் - அயோ:2 46/1
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் - அயோ:2 50/1
தீண்டலும் உணர்ந்த அ தெய்வ கற்பினாள் - அயோ:2 51/1
குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே - அயோ:2 60/4
தனக்கு நல்லையும் அல்லை அ தருமமே நோக்கின் - அயோ:2 72/2
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் - அயோ:2 75/1
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் - அயோ:2 81/1
ஆன்றவன் அ உரை கூற அன்னம் அன்னாள் - அயோ:3 12/1
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே - அயோ:3 24/1
அ சொல் கேளா ஆவி புழுங்கா அயர்கின்றான் - அயோ:3 35/1
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் - அயோ:3 40/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ
 கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் - அயோ:3 54/1,2
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் - அயோ:3 55/3
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ
 தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் - அயோ:3 57/2,3
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ
 மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் - அயோ:3 63/1,2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் - அயோ:3 70/3
வளைக்கலாம் என்று அ வானோர் கண்ணையும் மறைத்த அன்றே - அயோ:3 79/4
சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ
 பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:3 85/3,4
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை - அயோ:3 86/1
ஈகையில் உவந்த அ இயற்கை இது என்றால் - அயோ:3 101/3
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட - அயோ:3 112/3
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா - அயோ:3 112/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து - அயோ:3 115/2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் - அயோ:4 3/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் - அயோ:4 6/2
ஆங்கு அ வாசகம் என்னும் அனல் குழை - அயோ:4 8/1
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ - அயோ:4 31/3
அ ஆறு அறிவாய் என்ன வந்தான் முனிவன் அவனும் - அயோ:4 34/3
என்ற அ முனிவன்-தன்னை நினையா வினையேன் இனி யான் - அயோ:4 40/1
மன்னே ஆவான் வரும் அ பரதன்-தனையும் மகன் என்று - அயோ:4 49/3
அ நாள் உற்றது எல்லாம் அவளுக்கு அரசன் அறைவான் - அயோ:4 72/4
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா - அயோ:4 75/3
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே - அயோ:4 93/3
மாவும் அழுத அ மன்னவனை மானவே - அயோ:4 98/4
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் - அயோ:4 104/4
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் - அயோ:4 119/2
வல கார்முகம் என் கையது ஆக அ வானுளோரும் - அயோ:4 124/1
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் - அயோ:4 131/1
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அ வனம் இ அயோத்தி - அயோ:4 146/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் - அயோ:4 151/1
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது - அயோ:4 162/3
துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ
 பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் - அயோ:4 181/3,4
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் - அயோ:4 211/4
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் - அயோ:4 212/1
காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ
 ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ - அயோ:4 228/3,4
மா இயல் தானை அ மன்னை நீங்கலா - அயோ:5 1/2
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ - அயோ:5 2/4
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் - அயோ:5 17/4
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ
 வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் - அயோ:5 19/1,2
அ அருள் அவன்-வயின் அருளுக என்றியால் - அயோ:5 34/4
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் - அயோ:5 40/1
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி - அயோ:5 41/1
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி - அயோ:5 46/2
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் - அயோ:6 36/4
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை - அயோ:8 9/1
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ
 புண்ணிய நதி ஆடி புனிதரை வழிபாடு உற்று - அயோ:8 30/2,3
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி - அயோ:8 35/1
வட திசை வரும் அ நாள் நின்னுழை வருகின்றேன் - அயோ:8 42/4
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ
 சேவலொடு உற ஊடி திரிவதன் இயல் காணாய் - அயோ:9 7/3,4
சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ - அயோ:9 19/3
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி - அயோ:9 23/1
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி - அயோ:9 23/2
வைகினர் இனிது அன்னார் அ வழி மறையோனும் - அயோ:9 29/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல - அயோ:9 32/1
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி - அயோ:9 33/2
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் - அயோ:9 38/1
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் - அயோ:9 38/1
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் - அயோ:9 46/3
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே - அயோ:9 46/4
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் - அயோ:9 47/4
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி - அயோ:10 14/3
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு - அயோ:10 39/3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி - அயோ:11 28/1
பின்னை அ பெரியோர் தம் பெருந்தகை - அயோ:11 35/2
அனைய வேலையில் அ கடை தோரண - அயோ:11 38/1
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ
 தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை - அயோ:11 40/1,2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ
 தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ - அயோ:11 43/2,3
அ வழி உலகினும் உளர்-கொலோ ஐயா - அயோ:11 50/4
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் - அயோ:11 52/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என - அயோ:11 58/1
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ
 பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது - அயோ:11 60/1,2
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் - அயோ:11 62/3
இரதம் ஒன்று ஊர்ந்து பார் இருளை நீக்கும் அ
 வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம் - அயோ:11 91/1,2
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் - அயோ:11 92/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் - அயோ:11 95/1
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ
 தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் - அயோ:11 99/3,4
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே - அயோ:11 103/4
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ
 கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் - அயோ:11 111/3,4
தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான் - அயோ:11 117/3
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ
 துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் - அயோ:11 130/1,2
ஒல்லென இரைத்ததால் உயிர்_இல் யாக்கை அ
 சொல் எனும் அமிழ்தினால் துளிர்த்தது என்னவே - அயோ:12 22/3,4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே - அயோ:12 27/4
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என - அயோ:12 28/3
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை - அயோ:12 42/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே - அயோ:12 44/4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் - அயோ:12 45/4
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ - அயோ:12 46/4
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே - அயோ:12 47/4
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் - அயோ:12 48/1
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே - அயோ:12 49/4
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே - அயோ:13 4/4
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன - அயோ:13 5/2
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை - அயோ:13 6/1
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன - அயோ:13 38/1
தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ
 நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் - அயோ:13 41/1,2
அ இடை அண்ணல்-தானும் அன்று அரும் பொடியின் வைகி - அயோ:13 44/1
குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் - அயோ:13 48/1
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் - அயோ:13 57/2
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா - அயோ:13 57/4
என்ன கேட்டு அ இரக்கம் இலாளையும் - அயோ:13 70/1
வந்த மா தவத்தோனை அ மைந்தனும் - அயோ:14 1/1
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல் - அயோ:14 17/3
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ
 கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் - அயோ:14 26/3,4
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் - அயோ:14 29/1
கார் பொரு மேனி அ கண்ணன் காட்டினான் - அயோ:14 48/1
பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ
 கரியவள் வரம் எனும் காலனால் தனக்கு - அயோ:14 55/2,3
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின் - அயோ:14 74/2
சானகி இருந்த அ சாலை எய்தினான் - அயோ:14 80/4
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ - அயோ:14 81/4
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் - அயோ:14 82/3
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை - அயோ:14 83/1
தேன் தரும் தெரியல் அ செம்மல் நால்வரை - அயோ:14 87/1
பின்னர் வீரரை பெற்ற பெற்றி அ
 பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை - அயோ:14 90/1,2
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் - அயோ:14 118/3
ஊற்றும் அ கடவுள்-தன் உந்தி உந்திய - அயோ:14 119/2
ஏன்றபின் அ உரை மறுக்கும் ஈட்டதோ - அயோ:14 124/4
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா - அயோ:14 125/3
அ வழி இமையவர் அறிந்து கூடினார் - அயோ:14 128/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் - அயோ:14 129/3
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் - ஆரண்:1 1/1
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ
 கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் - ஆரண்:1 18/3,4
ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் - ஆரண்:1 30/1
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே - ஆரண்:1 32/4
அ வேலையின் எய்தினன் ஆயிரமாம் - ஆரண்:2 2/2
அ நான்முகன் நின்னை அழைத்தனனால் - ஆரண்:2 15/3
மானே அனையாளொடு மைந்தனை அ
 பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா - ஆரண்:2 23/1,2
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் - ஆரண்:2 23/4
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற - ஆரண்:2 30/2
எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற - ஆரண்:2 31/3
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் - ஆரண்:2 43/4
முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ
 தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம் - ஆரண்:3 3/2,3
கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை - ஆரண்:3 9/2
சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ
 இடர் இலான் உறை சோலை சென்று எய்தினார் - ஆரண்:3 27/3,4
அருக்கன் அன்ன முனிவனை அ வழி - ஆரண்:3 28/1
எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ
 செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் - ஆரண்:4 10/3,4
நிரந்தரம் நோக்குவென் நேமியானும் அ
 வரம் தரும் இறைவனும் மழுவலாளனும் - ஆரண்:4 12/2,3
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் - ஆரண்:4 23/1
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் - ஆரண்:4 26/4
பின்னரும் அ பெரியவன் பெய் வளை - ஆரண்:4 36/1
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு - ஆரண்:4 39/3
பெரிதும் நன்று அ பெரும் துறை வைகி நீர் - ஆரண்:4 40/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் - ஆரண்:4 41/2
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் - ஆரண்:4 42/2
அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ - ஆரண்:5 3/4
வைகலும் தமியள் அ வனத்து வைகுவாள் - ஆரண்:6 3/2
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு - ஆரண்:6 6/3
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் - ஆரண்:6 27/4
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் - ஆரண்:6 30/1
அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை - ஆரண்:6 33/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ
 சீரியர்_அல்லார்-மாட்டு சேர்கிலென் தேவர்-பாலும் - ஆரண்:6 36/1,2
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் - ஆரண்:6 45/4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் - ஆரண்:6 62/4
சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு - ஆரண்:6 76/3
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் - ஆரண்:6 77/3
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ
 ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் - ஆரண்:6 78/1,2
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை - ஆரண்:6 87/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் - ஆரண்:6 88/1
அ உரை கேட்டு அடல் அரக்கி அறியாயோ நீ என்னை - ஆரண்:6 109/1
யான் காப்பென் அல்லால் அ இராவணனார் உளர் என்றாள் - ஆரண்:6 118/4
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி - ஆரண்:6 126/2
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் - ஆரண்:6 132/3
நிமல பாத நினைவில் இருந்த அ
 கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் - ஆரண்:7 15/3,4
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை - ஆரண்:7 18/2
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை - ஆரண்:7 38/2
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி - ஆரண்:7 68/1
வளைந்த-காலையில் வளைந்தது அ இராமன் கை வரி வில் - ஆரண்:7 75/1
அ தலை தானையன் அளவு_இல் ஆற்றலன் - ஆரண்:7 112/1
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ - ஆரண்:7 125/4
சான்று என நின்ற அ தரும மன்னவன் - ஆரண்:7 127/3
அன்றியும் அ கணத்து அமரர் ஆர்த்து எழ - ஆரண்:7 129/1
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் - ஆரண்:7 130/1
தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் - ஆரண்:7 139/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா - ஆரண்:8 6/2
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் - ஆரண்:8 12/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் - ஆரண்:8 16/4
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் - ஆரண்:8 18/4
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் - ஆரண்:9 3/1
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை - ஆரண்:9 17/2
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான் - ஆரண்:9 18/1
ஆக்கினேன் மனத்து ஆசை அ ஆசை என் - ஆரண்:9 30/1
தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய - ஆரண்:10 24/1
அ புறத்து அண்டத்தோர் ஆர் என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 29/4
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ - ஆரண்:10 36/4
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா - ஆரண்:10 71/4
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி - ஆரண்:10 72/2
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் - ஆரண்:10 81/2
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல - ஆரண்:10 85/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் - ஆரண்:10 106/4
அனைய அ திங்களே ஆகுமால் என்றான் - ஆரண்:10 130/4
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை - ஆரண்:10 133/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் - ஆரண்:10 138/1
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் - ஆரண்:10 139/4
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் - ஆரண்:10 149/4
நின்னால் அ இராமனை காண்குறும் நீர் என் என்றான் - ஆரண்:10 152/2
அ நாள்-முதல் யானும் அயர்த்திலென் ஆகும் என்றாள் - ஆரண்:10 152/4
என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் - ஆரண்:10 154/1
சேண் உற்ற இருள் சீப்ப அ தெய்வ மடந்தைமார்கள் - ஆரண்:10 158/2
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் - ஆரண்:10 166/1
அ காலமும் வேள்வியின் அன்று தொடர்ந்து - ஆரண்:11 42/1
புக்கான் அ இராகவன் வைகு புனம் - ஆரண்:11 42/4
வாழ்நாள் அ இராவணன் மாளுதலால் - ஆரண்:11 47/3
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் - ஆரண்:11 64/4
சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் - ஆரண்:11 69/4
காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் - ஆரண்:11 71/4
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் - ஆரண்:11 75/1
ஆசை நீளத்து அரற்றினன் வீழ்ந்த அ
 நீசன் மேனியை நின்று உற நோக்கினான் - ஆரண்:11 78/1,2
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் - ஆரண்:12 4/2
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை - ஆரண்:12 7/3
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு - ஆரண்:12 11/3
ஆவது காக்கும் என்று அறிவித்து அ வழி - ஆரண்:12 19/3
தோகையும் அ வழி தோம்_இல் சிந்தனை - ஆரண்:12 25/1
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை - ஆரண்:12 40/1
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் - ஆரண்:12 48/1
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள் - ஆரண்:12 54/1
சீறினன் உரை-செய்வான் அ சிறு வலி புல்லியோர்கட்கு - ஆரண்:12 59/1
தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை - ஆரண்:12 59/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் - ஆரண்:12 69/2
கொன்று உன்னை மீட்பர்-கொல் அ மானிடர் கொள்க என்னா - ஆரண்:12 80/3
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா - ஆரண்:13 1/1
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா - ஆரண்:13 7/1
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் - ஆரண்:13 14/2
அ காலை அரக்கன் அரக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் - ஆரண்:13 22/1
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் - ஆரண்:13 33/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் - ஆரண்:13 38/3
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ - ஆரண்:13 41/1
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ
 வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் - ஆரண்:13 41/1,2
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் - ஆரண்:13 61/4
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் - ஆரண்:13 63/1
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ
 கண்ணனும் இளவலை கண்ணுற்றான்-அரோ - ஆரண்:13 63/3,4
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் - ஆரண்:13 73/2
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய - ஆரண்:13 75/1
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர் - ஆரண்:13 79/1
ஆகும் அன்னதே கருமம் என்று அ திசை நோக்கி - ஆரண்:13 80/1
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால் - ஆரண்:13 81/1
தன் நேர் இலாதானும் தம்பியும் அ தன்மையனாய் - ஆரண்:13 100/2
ஆற்றலோன் அ உரை அறைய ஆணையால் - ஆரண்:13 105/1
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் - ஆரண்:13 105/2
பண்டு உலகு அளந்தோன் நல்க பாற்கடல் அமுதம் அ நாள் - ஆரண்:13 123/3
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை - ஆரண்:13 126/1
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் - ஆரண்:13 127/3
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் - ஆரண்:13 131/1
நின்று இனி நினைவது என்னே நெருக்கி அ அரக்கர்-தம்மை - ஆரண்:13 131/3
அ வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயர்வு நீங்கி - ஆரண்:13 133/1
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று - ஆரண்:13 137/3
அந்தி வந்து அணுகும்-வேலை அ வழி அவரும் நீங்கி - ஆரண்:14 1/1
குழலை நோக்கி கொங்கை இணை குவட்டை நோக்கி அ குவட்டின் - ஆரண்:14 31/3
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ
 பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் - ஆரண்:14 32/1,2
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் - ஆரண்:14 39/3
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் - ஆரண்:14 44/3
மற்று அவன் அ உரை செப்ப மனத்தால் - ஆரண்:14 54/1
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது - ஆரண்:14 79/3
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என - ஆரண்:14 99/1
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் - ஆரண்:15 10/4
ஆக்கையின் இருந்தவன் தன்னை அ வழி - ஆரண்:15 19/3
அ வழி இளையவன் அமர்ந்து நோக்கியே - ஆரண்:15 21/1
வல்லி அ அரக்கர்-தம் மனை உளாள் என - ஆரண்:15 24/2
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத - ஆரண்:15 31/1
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி - ஆரண்:15 56/2
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் - ஆரண்:16 6/3
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் - ஆரண்:16 8/2
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய - கிட்:1 5/3
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ - கிட்:1 29/4
ஆண்டு அ வள்ளலை அன்பு எனும் ஆர் அணி - கிட்:1 34/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ - கிட்:1 35/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ
 திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் - கிட்:1 35/1,2
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே - கிட்:1 36/4
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி - கிட்:2 3/1
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் - கிட்:2 14/1
அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் - கிட்:2 20/2
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் - கிட்:2 29/4
குன்று உறழ் தோளினாரை நோக்கி அ குரக்கு சீயம் - கிட்:2 35/2
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் - கிட்:3 6/2
அ இராமனையும் மா வலி தொலை தருளினான் - கிட்:3 9/2
அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் - கிட்:3 9/4
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் - கிட்:3 12/4
அனகனை குறுகினான் அ அண்ணலும் அருத்தி கூர - கிட்:3 20/3
என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி - கிட்:3 26/1
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான் - கிட்:3 52/1
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம் - கிட்:3 55/1
அன்ன நாளில் மாயாவி அ பிலத்து - கிட்:3 57/1
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர் - கிட்:3 58/1
கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால் - கிட்:3 64/3
சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ
 பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் - கிட்:3 66/3,4
அழுந்து துன்பினுக்கு அ கரை கண்டனன் அனையான் - கிட்:3 73/2
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் - கிட்:3 74/4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே - கிட்:3 76/3
இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ - கிட்:3 77/4
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் - கிட்:4 5/3
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் - கிட்:4 13/4
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி - கிட்:4 16/3
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் - கிட்:4 19/3
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே - கிட்:5 4/3
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை - கிட்:5 5/1
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன - கிட்:6 6/2
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே - கிட்:6 6/4
அட்டன உயிரை அ அணிகள் என்கு எனோ - கிட்:6 7/2
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே - கிட்:6 8/4
தீர்த்தனை அ வழி யாது செப்புகேன் - கிட்:6 9/4
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது - கிட்:6 11/1
அயன் உடை அண்டத்தின் அ புறத்தையும் - கிட்:6 12/1
திருமகள் அனைய அ தெய்வ கற்பினாள் - கிட்:6 13/1
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை - கிட்:6 14/3
முளரி-மேல் வைகுவான் முருகன் தந்த அ
 தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் - கிட்:6 17/1,2
வவ்வுவர் அ வழி மகிழ்ந்த யாவையும் - கிட்:6 31/2
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் - கிட்:6 34/3
அ இடத்து இராமன் நீ அழைத்து வாலி ஆனது ஓர் - கிட்:7 10/1
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து - கிட்:7 14/3
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து - கிட்:7 14/3
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் - கிட்:7 14/4
அழுந்தியது அ கிரி அருகில் மால் வரை - கிட்:7 15/3
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ
 காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை - கிட்:7 21/2,3
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என - கிட்:7 23/2
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய - கிட்:7 40/1
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச - கிட்:7 53/2
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி - கிட்:7 64/4
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் - கிட்:7 65/1
தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு - கிட்:7 69/1
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் - கிட்:7 71/4
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி - கிட்:7 73/2
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் - கிட்:7 74/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் - கிட்:7 75/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் - கிட்:7 92/3
அன்று அ வாலி அனையன விளம்பினான் - கிட்:7 97/3
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ
 பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் - கிட்:7 110/1,2
புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே - கிட்:7 118/4
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட - கிட்:7 122/1
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ
 வனிதையை நாடி கோடி வானினும் உயர்ந்த தோளாய் - கிட்:7 135/3,4
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப - கிட்:7 144/3
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் - கிட்:7 157/4
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் - கிட்:7 157/4
நின்றாள் அ நிலை நோக்கி நீதி சால் - கிட்:8 17/3
மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் - கிட்:8 18/1
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை - கிட்:9 5/3
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் - கிட்:9 27/2
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் - கிட்:9 30/4
அளவு_இல் கார் எனும் அ பெரும் பருவம் வந்து அணைந்தால் - கிட்:10 49/1
அ பாதக வஞ்ச அரக்கரையே - கிட்:10 52/3
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை - கிட்:10 91/2
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் - கிட்:10 96/1
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் - கிட்:10 96/2
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் - கிட்:10 102/4
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால் - கிட்:10 110/2
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன் - கிட்:11 23/1
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி - கிட்:11 25/1
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் - கிட்:11 30/1
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் - கிட்:11 34/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை - கிட்:11 39/2
நினையும் வீரன் அ நீள் நெறி நோக்கலன் - கிட்:11 41/3
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ
 விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் - கிட்:11 43/3,4
பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் - கிட்:11 46/4
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ
 புனை குழலாட்கு வந்த காரியம் புகல்வது ஆனான் - கிட்:11 52/3,4
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை - கிட்:11 54/3
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா - கிட்:11 83/1
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் - கிட்:11 95/1
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் - கிட்:11 99/4
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி - கிட்:11 104/2
குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம - கிட்:11 108/3
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் - கிட்:11 128/1
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் - கிட்:11 130/2
நாள் தர குறித்ததும் இன்று நாளை அ
 ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் - கிட்:11 134/3,4
நின் பெரும் சேனை அ நெடிய சேனைக்கு - கிட்:11 135/2
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் - கிட்:11 137/4
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் - கிட்:12 2/4
அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் - கிட்:12 11/4
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் - கிட்:12 20/1
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி - கிட்:12 27/2
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் - கிட்:12 29/4
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் - கிட்:13 13/1
நொய்தின் அ மலை நீங்கி நுமரொடும் - கிட்:13 15/1
அயனம் இல்லை அருக்கனுக்கு அ வழி - கிட்:13 19/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா - கிட்:13 21/4
அ ஆறு கடந்து அப்பால் அறத்து ஆறே என தெளிந்த அருளின் ஆறும் - கிட்:13 22/1
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை - கிட்:13 29/2
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி - கிட்:13 30/2
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி - கிட்:13 31/2
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக - கிட்:13 32/1
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ
 புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் - கிட்:13 58/3,4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே - கிட்:13 61/4
அன்னம் ஆடும் துறைக்கு அருகு நின்றாளை அ
 கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் - கிட்:13 67/3,4
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் - கிட்:13 68/1
அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும் - கிட்:14 4/1
மல்லல் மா ஞாலம் ஓர் மறு உறா-வகையின் அ
 சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் - கிட்:14 5/1,2
நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய - கிட்:14 11/2
இ மலை காணுதும் ஏழை மானை அ
 செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என - கிட்:14 16/1,2
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் - கிட்:14 16/4
நீர் எனும் பெயரும் அ நெறியின் நீங்கலால் - கிட்:14 19/3
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் - கிட்:14 20/4
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் - கிட்:14 25/1
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் - கிட்:14 25/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி - கிட்:14 28/3
அன்ன பொழுதின்-கண் அ அணங்கும் அறிவுற்றாள் - கிட்:14 50/1
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் - கிட்:14 53/3
நல் நுதலினாள் முலை நயந்தனன் அ நல்லாள் - கிட்:14 57/2
வன் திறல் அ வானரம் இராமன் அருள் வந்தால் - கிட்:14 61/3
மற்று அ மைந்தனும் உறக்கம் மாறினான் - கிட்:15 7/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 16/2
அன்ன தன்மையால் அறிஞர் நாடி அ
 செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 18/1,2
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் - கிட்:15 18/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை - கிட்:15 24/3
அ நதி முழுதும் நாடி ஆய் வளை மயிலை யாண்டும் - கிட்:15 30/1
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை - கிட்:15 36/2
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை - கிட்:15 38/1
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு - கிட்:15 51/1
அழைப்பதே கடுக்கும் அ ஆழி நோக்கினார் - கிட்:16 1/4
சிந்தனை வருந்தும் அ செய்கை காண்குறேன் - கிட்:16 9/2
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் - கிட்:16 14/3
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி - கிட்:16 18/1
நாடுதலே நலம் இன்னும் நாடி அ
 தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர் - கிட்:16 21/1,2
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான் - கிட்:16 27/2
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் - கிட்:16 33/1
இடு அ நாள் வந்து இருவேமும் எய்தி யான் - கிட்:16 36/2
நின்றானே அ அரக்கன் நின்னையும் - கிட்:16 37/3
எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் - கிட்:16 40/1
எல்லீரும் அ இராம நாமமே - கிட்:16 48/1
நல்லீர் அ பயன் நண்ணும் நல்ல சொல் - கிட்:16 48/3
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் - கிட்:16 57/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் - கிட்:16 59/1
நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் - கிட்:16 59/3
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர் - கிட்:16 61/1
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி - கிட்:16 62/1
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் - கிட்:17 6/2
குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் - கிட்:17 10/4
அண்ணல் அ மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர் அதனாலே - கிட்:17 16/1
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் - சுந்:1 1/1
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் - சுந்:1 23/3
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் - சுந்:1 24/4
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் - சுந்:1 34/4
இருவரும் முன்னர் சென்றால் ஒத்த அ இரண்டு பாலும் - சுந்:1 38/4
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற - சுந்:1 39/3
சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி - சுந்:1 48/3
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ
 பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் - சுந்:1 63/1,2
மனையின் மாட்சிய என்னின் அ சொல்லும் மாசுண்ணும் - சுந்:2 7/2
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் - சுந்:2 8/4
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை - சுந்:2 16/4
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க - சுந்:2 20/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் - சுந்:2 40/3
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை - சுந்:2 45/1
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை - சுந்:2 45/1
எல்லியின் நிமிர் இருள் குறையும் அ இருள் - சுந்:2 56/1
அ வழி அனுமனும் அணுகலாம் வகை - சுந்:2 59/1
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் - சுந்:2 79/2
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ
 பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் - சுந்:2 94/2,3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா - சுந்:2 96/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் - சுந்:2 164/1
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு - சுந்:2 201/2
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் - சுந்:2 222/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ
 திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் - சுந்:2 230/1,2
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த - சுந்:3 2/3
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த - சுந்:3 2/3
சொற்ற ஆண்டு எலாம் உறைந்தன்றி அ நகர் துன்னான் - சுந்:3 17/3
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல் - சுந்:3 28/1
அ இராமனை உன்னி தன் ஆர் உயிர் - சுந்:3 29/3
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன் - சுந்:3 40/3
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் - சுந்:3 41/2
ஆண்தகை இராவணன் வளர்க்கும் அ அனல் - சுந்:3 42/1
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன் - சுந்:3 49/1
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் - சுந்:3 51/1
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் - சுந்:3 53/1
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய - சுந்:3 54/1
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் - சுந்:3 54/3
எள் அரும் உருவின் அ இலக்கணங்களும் - சுந்:3 61/1
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் - சுந்:3 61/3
நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் - சுந்:3 73/3
அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான் - சுந்:3 97/1
ஆசைப்பாடும் அ நானும் அடர்த்திட - சுந்:3 98/3
அ பெரும் செல்வம் துய்ப்பான் நின்று மா தவத்தின் அன்றே - சுந்:3 127/2
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் - சுந்:3 137/1
சிறை இருந்தேனை அ புனிதன் தீண்டுமோ - சுந்:4 11/4
அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன் - சுந்:4 15/2
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன - சுந்:4 33/4
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ
 திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே - சுந்:4 46/3,4
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன - சுந்:4 59/1
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு - சுந்:4 60/2
அழைத்தது அ ஓசை உன்னை மயக்கியது அரக்கன் சொல்லால் - சுந்:4 74/4
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற - சுந்:4 77/2
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை - சுந்:4 78/1
அ வழி நின்னை காணாது அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி - சுந்:4 83/1
அயர்வு உற்று அரிதின் தெளிந்து அம் மலைக்கு அ புறத்து ஓர் - சுந்:4 92/1
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க - சுந்:4 92/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை - சுந்:4 93/2
அ வழித்து அன்று எனின் அனுமன்-பாலதோ - சுந்:4 100/3
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் - சுந்:4 102/3
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ - சுந்:4 110/4
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ
 கோது இலானும் இனையன கூறினான் - சுந்:5 26/3,4
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ - சுந்:5 40/3
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் - சுந்:5 65/4
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை - சுந்:5 73/1
அன்னை-தன் பெயர் ஆக என அன்பினொடு அ நாள் - சுந்:5 78/3
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் - சுந்:5 79/4
ஏங்கினாள் அ அனுமனும் என்-கொல் இது என்னா - சுந்:5 80/2
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் - சுந்:6 6/2
அண்ணல் அனுமான் அடல் இராவணனது அ நாள் - சுந்:6 20/3
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே - சுந்:6 33/4
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி - சுந்:6 35/3
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் - சுந்:6 44/2
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற - சுந்:6 53/2
ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் - சுந்:6 59/4
இருபது செவியினூடும் நுழைந்தது அ எழுந்த ஓசை - சுந்:7 1/4
நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் - சுந்:7 4/1
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு - சுந்:7 39/3
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:7 39/4
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் - சுந்:7 61/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு - சுந்:8 10/1
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற - சுந்:8 14/1
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் - சுந்:8 19/1
அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் - சுந்:8 36/1
ஆறு செய்தன ஆனையின் மதங்கள் அ ஆற்றை - சுந்:9 9/1
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை - சுந்:9 9/2
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை - சுந்:9 9/3
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி - சுந்:9 9/4
வாயில்-நின்று அ வழி கொணர்ந்து வைத்த மா - சுந்:9 28/2
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் - சுந்:9 33/2
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் - சுந்:9 33/3
அலந்தலை உற்றது அ ஆழி இலங்கை - சுந்:9 46/2
அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு - சுந்:9 50/3
விழுந்தன சோரி அ வீரன் மணி தோள் - சுந்:9 51/4
தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் - சுந்:9 52/4
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் - சுந்:9 64/1
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் - சுந்:9 66/4
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் - சுந்:10 5/3
இந்திரசித்தோ மற்று அ இராவணனேயோ என்னா - சுந்:10 18/1
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா - சுந்:10 23/1
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் - சுந்:10 34/1
அண்டம் உற்றுளது அ ஊர் அழுத பேர் அமலையே - சுந்:10 42/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் - சுந்:10 43/3
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை - சுந்:11 1/1
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை - சுந்:11 1/1
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா - சுந்:11 21/3
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் - சுந்:11 25/2
வென்றேன் அ இராவணன் தன்னையும் வேரொடு என்றான் - சுந்:11 26/4
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் - சுந்:11 27/1
அ சிரத்தினும் மார்பினும் அழுத்தலும் அனுமன் - சுந்:11 39/4
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் - சுந்:11 43/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் - சுந்:11 50/4
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க - சுந்:11 56/4
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:11 62/4
அ உரை தூதரும் ஆணையால் வரும் - சுந்:12 28/1
இருந்த அ பெரும் கோயில் சென்று எய்தினான் - சுந்:12 36/4
சொல்லிய அனைவரும் அல்லென் சொன்ன அ
 புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென் - சுந்:12 69/1,2
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் - சுந்:12 80/1
அ தலை நம்மை நோனா அமரர்க்கும் நகையிற்றாமால் - சுந்:12 110/2
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே - சுந்:12 123/4
அற்றை அ இரவில் தான் தன் அறிவினால் முழுதும் உன்ன - சுந்:12 127/1
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் - சுந்:13 33/4
வினை இலாமையின் வெந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை - சுந்:13 37/4
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் - சுந்:14 11/3
அ தலை அறிந்த எல்லாம் அறைந்தனம் ஆழியான்-மாட்டு - சுந்:14 13/3
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் - சுந்:14 21/3
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா - சுந்:14 36/4
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் - சுந்:14 52/1
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை - யுத்1:2 5/1
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய - யுத்1:2 5/3
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் - யுத்1:2 28/3
தீயிடை குளித்த அ தெய்வ கற்பினாள் - யுத்1:2 81/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் - யுத்1:2 86/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் - யுத்1:2 88/2
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் - யுத்1:2 99/3
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை - யுத்1:2 102/3
வாலி-தன்னை அ மனிதனும் மறைந்து நின்று எய்தான் - யுத்1:2 108/4
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின் - யுத்1:2 112/1
முச்சு அற்றான்-கொல் அ முழுமுதலோன் என முனிந்தான் - யுத்1:2 112/4
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் - யுத்1:2 114/3
ஆயிரம் பெரும் தோள்களும் அ துணை தலையும் - யுத்1:2 115/1
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் - யுத்1:3 4/4
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி - யுத்1:3 7/2
வேத பாரகன் அ உரை விளம்பலும் விமலன் - யுத்1:3 27/1
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் - யுத்1:3 30/2
யாவது அ உரை இயம்புதி இயம்புதி என்றான் - யுத்1:3 41/4
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால் - யுத்1:3 42/1
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று - யுத்1:3 45/1
அளவையான் அளப்ப_அரிது அறிவின் அ புறத்து - யுத்1:3 62/1
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் - யுத்1:3 82/1
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் - யுத்1:3 82/3
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் - யுத்1:3 84/4
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி - யுத்1:3 86/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் - யுத்1:3 94/4
ஓது அ பெரு நூல்கள் உலப்பு இலவால் - யுத்1:3 110/2
அ தன்மை அறிந்த அரும் திறலோன் - யுத்1:3 114/1
அளந்தது அ புறத்து செய்கை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் - யுத்1:3 130/3
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் - யுத்1:3 134/1
மடங்கலின் உயிர்ப்பும் மற்று அ காற்றினை மாற்றும் ஆனால் - யுத்1:3 134/3
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4
வயிற்றின் வந்து அ நாள் இ நாள் வாழும் மன்னுயிர்கள் மன்னோ - யுத்1:3 135/4
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் - யுத்1:3 136/3
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் - யுத்1:3 136/4
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா - யுத்1:3 142/4
நினைவதன்-முன்னம் கொன்று நின்றது அ நெடும் கண் சீயம் - யுத்1:3 143/3
வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி - யுத்1:3 143/4
கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா - யுத்1:4 1/1
உத்தமன் அ நகர் ஒழிய போயினான் - யுத்1:4 12/4
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார் - யுத்1:4 23/2
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை - யுத்1:4 24/1
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை - யுத்1:4 24/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ
 திருவிலிக்கு அன்னவை சிதைந்தவோ என்பார் - யுத்1:4 36/1,2
மயிந்தனும் அ உரை மனத்து வைத்து நீ - யுத்1:4 46/1
அ பொழுது இராமனும் அருகில் நண்பரை - யுத்1:4 55/1
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் - யுத்1:4 110/2
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் - யுத்1:4 112/3
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ - யுத்1:4 115/4
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு - யுத்1:4 122/3
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் - யுத்1:5 11/3
ஆர்கலி இலங்கையின் அரணும் அ வழி - யுத்1:5 15/1
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன் - யுத்1:5 49/1
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் - யுத்1:5 50/3
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி - யுத்1:5 54/3
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் - யுத்1:5 57/2
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் - யுத்1:5 64/1
தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் - யுத்1:5 64/4
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று - யுத்1:5 65/4
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் - யுத்1:5 66/3
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் - யுத்1:5 67/4
வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை - யுத்1:5 68/2
என்னது ஆக்கிய வலியொடு அ இராவணன் வலியும் - யுத்1:5 72/1
நின்ற வானர தலைவரும் அரசும் அ நெடியோன் - யுத்1:5 73/3
ஆழி மால் வரைக்கு அ புறத்து இருளையும் அவித்த - யுத்1:6 17/4
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் - யுத்1:6 23/2
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை - யுத்1:6 31/3
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் - யுத்1:6 31/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் - யுத்1:6 32/2
அரும் புறத்து அண்டமும் உருவி அ புறம் - யுத்1:6 47/3
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் - யுத்1:6 48/3
ஆழியின் பொலிந்தது அ ஆழி அன்ன நாள் - யுத்1:6 54/4
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் - யுத்1:7 16/4
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு - யுத்1:8 8/2
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் - யுத்1:8 57/3
அ புற கடலும் சுவை அற்றன - யுத்1:8 60/2
கொண்டல் என வந்து அ அணையை குறுகி நின்றான் - யுத்1:9 2/2
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் - யுத்1:9 14/4
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் - யுத்1:9 18/3
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:9 20/4
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ - யுத்1:9 22/4
ஆன காலை அடியின் இறைஞ்சி அ
 சேனை நாதன் இனையன செப்பினான் - யுத்1:9 49/3,4
கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ
 திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் - யுத்1:9 50/1,2
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ
 உண்மை ஒன்றும் உணர்ந்திலையோ ஐயா - யுத்1:9 50/3,4
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண - யுத்1:9 56/1
அடியம் அ நெடும் சேனையை ஆசையால் - யுத்1:9 57/1
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் - யுத்1:9 64/3
மற்றும் யாவையும் வாய்மை அ மானவன் - யுத்1:9 65/1
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக - யுத்1:9 76/1
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக - யுத்1:9 83/2
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ - யுத்1:10 13/4
ஆரணத்து அமுதை அ மறை தேடும் - யுத்1:11 17/3
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் - யுத்1:11 28/3
கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன் - யுத்1:12 36/1
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை - யுத்1:12 39/3
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல - யுத்1:12 49/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட - யுத்1:13 16/3
ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் - யுத்1:13 20/1
அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் - யுத்1:13 21/3
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் - யுத்1:13 27/4
அ நரர் இன்று நாளை அழிவதற்கு ஐயம் இல்லை - யுத்1:14 27/1
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை - யுத்2:15 4/2
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் - யுத்2:15 19/2
ஒன்று நூறு உதிர்வுற்றது அ குன்றமே - யுத்2:15 71/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார் - யுத்2:15 84/3
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால் - யுத்2:15 88/3
ஓட நோக்கி உயர் படையான் மற்று அ
 கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் - யுத்2:15 90/2,3
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் - யுத்2:15 128/2
அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:15 131/1
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ - யுத்2:15 155/4
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ
 வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை - யுத்2:15 171/1,2
அனைய காலையின் அரி குல தலைவர் அ வழியோர் - யுத்2:15 187/1
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் - யுத்2:15 198/1
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த - யுத்2:15 201/3
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் - யுத்2:15 204/1
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி - யுத்2:15 212/3
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை - யுத்2:15 224/4
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு - யுத்2:15 228/2
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் - யுத்2:15 245/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை - யுத்2:15 246/2
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ
 பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் - யுத்2:16 3/3,4
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ
 கார்த்தவீரியனை நேர்வார் உளர் என கருதல் ஆற்றேன் - யுத்2:16 25/1,2
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து - யுத்2:16 25/3
ஆயவன் உரைத்தலோடும் அ புறத்து இருந்தான் ஆன்ற - யுத்2:16 34/1
உறக்கம் அ வழி நீங்கி உண தகும் - யுத்2:16 54/1
மானிடர் இருவரை வணங்கி மற்றும் அ
 கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் - யுத்2:16 87/1,2
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை - யுத்2:16 92/3
அ வழி இராவணன் அனைத்து நாட்டமும் - யுத்2:16 94/1
அரக்கன் அ உரு ஒழித்து அரியின் சேனையை - யுத்2:16 108/1
என்றும் அ எண்_இலார் - யுத்2:16 118/3
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ
 ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் - யுத்2:16 169/2,3
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை - யுத்2:16 185/1
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை - யுத்2:16 191/1
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ
 துறக்கம் என்பதின் பெரியது ஒன்று உளது என சொல்லேம் - யுத்2:16 219/3,4
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் - யுத்2:16 226/4
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் - யுத்2:16 238/4
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் - யுத்2:16 243/4
அ மலை நின்று வந்து அவனி எய்திய - யுத்2:16 251/1
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால் - யுத்2:16 252/3
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் - யுத்2:16 268/3
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ - யுத்2:16 289/4
அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று - யுத்2:16 290/1
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி - யுத்2:16 303/1
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை - யுத்2:16 306/1
அந்தரம் அன்னது நிகழும் அ வழி - யுத்2:16 307/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் - யுத்2:16 318/1
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி - யுத்2:16 322/1
இலக்கை அற்றது அ இலங்கைக்கும் இராவணன் தனக்கும் என்று எழுந்து ஓடி - யுத்2:16 333/4
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் - யுத்2:16 338/2
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் - யுத்2:16 339/4
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் - யுத்2:16 352/1
வாசவன் மலரின் மேலான் மழுவலான் மைந்தன் மற்று அ
 கேசவன் சிறுவர் என்ற இந்த தன்மையோர்-தம்மை கேளாய் - யுத்2:17 21/1,2
அ தலை அன்ன செய்ய சிறியரோ வலியர் அம்மா - யுத்2:17 30/2
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் - யுத்2:17 58/4
அ உரை கேட்ட நங்கை செவிகளை அமைய பொத்தி - யுத்2:17 64/1
அ கணத்து மந்திரியர் ஆற்ற சிறிது ஆறி - யுத்2:17 91/1
கூறோம் இனி நாம் அ கும்பகருணனார் - யுத்2:17 92/1
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் - யுத்2:18 12/1
பின் நாள் அ இராமன் எனும் பெயரான் - யுத்2:18 14/3
கண்டான் அ இராமன் எனும் களி மா - யுத்2:18 27/1
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் - யுத்2:18 32/2
வேறே அ இலக்குவன் என்ன விளம்பு - யுத்2:18 38/1
என்றான் அ இராவணனுக்கு இளையான் - யுத்2:18 75/1
அ காலை இலக்குவன் ஆரியனை - யுத்2:18 85/1
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று - யுத்2:18 100/1
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி - யுத்2:18 101/4
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் - யுத்2:18 102/4
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர் - யுத்2:18 127/1
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் - யுத்2:18 183/1
மன்னவன் தம்பி மற்று அ இராவணன் மகனை நோக்கி - யுத்2:18 186/1
அ நின்ற நிலையின் ஆற்றல் குறைந்திலன் ஆவி நீங்கான் - யுத்2:18 202/3
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி - யுத்2:18 204/3
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் - யுத்2:18 211/1
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் - யுத்2:18 212/1
ஆறு இரண்டு அம்பினால் அ நெடு மரம் அறுத்து வீழ்த்தான் - யுத்2:18 218/2
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி - யுத்2:18 219/3
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ
 தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச - யுத்2:18 232/1,2
நின்று அ பெரியோன் நினையாத-முன் நீலன் - யுத்2:18 238/3
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் - யுத்2:18 239/1
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் - யுத்2:19 9/3
இருந்தேன்-எனின் நான் அ இராவணி அல்லென் என்றான் - யுத்2:19 13/4
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி - யுத்2:19 16/3
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் - யுத்2:19 23/1
மாபக்கனும் அ நெடும் தேர் மணி ஆழி காக்க - யுத்2:19 25/2
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி - யுத்2:19 38/2
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ
 கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் - யுத்2:19 69/1,2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் - யுத்2:19 72/1
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் - யுத்2:19 72/4
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் - யுத்2:19 76/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ
 பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் - யுத்2:19 87/3,4
அ நரன் அல்லன் ஆகின் நாரணன் அனையன் அன்றேல் - யுத்2:19 120/1
அ திறத்தினில் அனகனும் ஆயிரம் - யுத்2:19 123/1
மற்று அ வன் தொழிலோன் மணி மார்பிடை - யுத்2:19 125/3
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் - யுத்2:19 131/1
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு - யுத்2:19 131/2
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் - யுத்2:19 144/1
தெவ் அடங்கும் அ வலியவர் தேறினார் - யுத்2:19 144/4
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து - யுத்2:19 150/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் - யுத்2:19 172/3
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் - யுத்2:19 201/4
அ தலை கொடியன் என்னை அட்டிலன் அளியத்தேன் நான் - யுத்2:19 208/3
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற - யுத்2:19 212/3
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் - யுத்2:19 214/2
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் - யுத்2:19 218/4
அ உரை அருள கேட்டான் அழுகின்ற அரக்கன் தம்பி - யுத்2:19 227/1
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் - யுத்2:19 232/2
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் - யுத்2:19 243/3
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ
 தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர - யுத்2:19 246/3,4
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 253/4
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் - யுத்2:19 265/3
உறவு உள தன்மை எல்லாம் உணர்த்துவென் அரக்கனோடு அ
 மற வினை முடித்த பின்னர் வருவென் என்று உணர்த்தி மாய - யுத்2:19 270/2,3
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் - யுத்2:19 275/4
கொன்றது குரக்கு வீரர்-தம்மொடு அ கொற்றத்தோனை - யுத்2:19 290/2
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் - யுத்2:19 291/1
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி - யுத்2:19 298/4
அ கணனே அயில் வாளினர் நேரா - யுத்3:20 7/1
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் - யுத்3:20 7/3
தூது நடந்தவனை தொழுது அ நாள் - யுத்3:20 14/1
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் - யுத்3:20 34/1
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி - யுத்3:20 36/1
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி - யுத்3:20 43/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் - யுத்3:20 43/4
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் - யுத்3:20 48/4
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் - யுத்3:20 67/2
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே - யுத்3:20 81/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே - யுத்3:20 81/1
அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய - யுத்3:21 7/1
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் - யுத்3:21 28/1
மலைகளை நோக்கும் மற்று அ வான் உற குவிந்த வன் கண் - யுத்3:22 26/1
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் - யுத்3:22 36/1
வல்லவன் அ உரை வழங்கும் ஏல்வையுள் - யுத்3:22 42/1
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் - யுத்3:22 68/4
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் - யுத்3:22 90/3
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே - யுத்3:22 91/1
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் - யுத்3:22 91/2
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை - யுத்3:22 101/4
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே - யுத்3:22 134/4
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் - யுத்3:22 137/1
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி - யுத்3:22 154/3
அனையன் நின்றனன் அ வழி மகோதரன் அறிந்து ஓர் - யுத்3:22 163/1
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் - யுத்3:22 174/2
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை - யுத்3:22 178/4
அயிரா நெஞ்சும் ஆவியும் ஒன்றே எனும் அ சொல் - யுத்3:22 206/1
கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் - யுத்3:23 24/1
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி - யுத்3:24 25/2
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் - யுத்3:24 25/3
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த - யுத்3:24 32/3
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் - யுத்3:24 54/1
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் - யுத்3:24 54/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் - யுத்3:24 60/1
பாய்ந்தனன் பாய்தலோடும் அ மலை பாதலத்து - யுத்3:24 61/1
தோட்டனன் அனுமன் மற்று அ குன்றினை வயிர தோளால் - யுத்3:24 62/4
அ தலை அன்னவன் அனையன் ஆயினான் - யுத்3:24 65/1
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ - யுத்3:24 80/4
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் - யுத்3:24 116/4
காத்தன கூந்தல் கற்றை அற்றம் அ தன்மை கண்டு - யுத்3:25 9/2
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை - யுத்3:25 17/3
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் - யுத்3:25 20/4
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ
 அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய - யுத்3:26 6/3,4
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் - யுத்3:26 10/3
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும் - யுத்3:26 16/2
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி - யுத்3:26 19/1
உறை அரவம் செவி உற்றுளது அ ஊர் - யுத்3:26 27/2
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் - யுத்3:26 80/3
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க - யுத்3:26 81/1
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல் - யுத்3:26 83/1
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை - யுத்3:26 88/3
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் - யுத்3:26 91/2
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை - யுத்3:27 16/4
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் - யுத்3:27 30/1
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் - யுத்3:27 30/1
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய - யுத்3:27 30/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் - யுத்3:27 58/1
கூனுடை குரங்கினோடு மனிதரை கொன்று சென்று அ
 வானினும் தொடர்ந்து கொல்வென் மருந்தினும் உய்யமாட்டீர் - யுத்3:27 82/3,4
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் - யுத்3:27 92/4
தனு உளதன்றோ தோளின் அ வலி தவிர்ந்தது உண்டோ - யுத்3:27 98/2
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் - யுத்3:27 104/1
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் - யுத்3:27 104/1
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் - யுத்3:27 105/4
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த - யுத்3:27 119/1
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 122/1
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய - யுத்3:27 124/1
அ தன்மையை அறிந்தான் அவன் சிறுதாதையும் அணுகா - யுத்3:27 128/1
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் - யுத்3:27 129/1
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு - யுத்3:27 154/3
அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய் - யுத்3:27 158/1
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி - யுத்3:27 171/1
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட - யுத்3:27 178/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் - யுத்3:27 178/4
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ
 சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர் - யுத்3:28 6/1,2
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் - யுத்3:28 10/2
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் - யுத்3:28 19/4
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ
 கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் - யுத்3:28 21/2,3
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ
 தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் - யுத்3:28 22/1,2
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் - யுத்3:28 28/4
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ
 காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி - யுத்3:28 32/2,3
சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் - யுத்3:28 43/1
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ
 பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த - யுத்3:28 47/1,2
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் - யுத்3:28 52/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர் - யுத்3:28 56/2
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல - யுத்3:28 58/3
அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ - யுத்3:29 31/4
கண்டிலன் தலை காந்தி அ மானிடன் - யுத்3:29 34/1
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த - யுத்3:29 53/3
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் - யுத்3:30 1/1
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் - யுத்3:30 18/4
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை - யுத்3:30 27/2
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் - யுத்3:30 29/1
அ திறத்தினை அறைதிர் என்று உரை-செய அவர்கள் - யுத்3:30 30/2
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை - யுத்3:30 37/4
மற்று அ வாசகம் கேட்டலும் மாலியவான் வந்து - யுத்3:30 39/1
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் - யுத்3:30 42/3
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை - யுத்3:30 43/2
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க - யுத்3:30 48/3
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை - யுத்3:30 51/4
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் - யுத்3:31 3/1
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை - யுத்3:31 4/4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல் - யுத்3:31 5/2
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை - யுத்3:31 5/3
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப - யுத்3:31 16/2
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை - யுத்3:31 21/4
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் - யுத்3:31 26/3
ஆழி வேறு இனி அ புறத்து இல்லை வாள் அரக்கர் - யுத்3:31 32/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் - யுத்3:31 35/3
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் - யுத்3:31 38/1
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் - யுத்3:31 38/3
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே - யுத்3:31 50/3
அ புறத்து அமைந்த சூழ்ச்சி அறிந்திவன் அயலே வந்து - யுத்3:31 60/2
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் - யுத்3:31 79/3
வரு காலனும் அவன் தூதரும் நமன்-தானும் அ வரைப்பின் - யுத்3:31 106/2
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் - யுத்3:31 108/3
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் - யுத்3:31 135/4
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை - யுத்3:31 136/3
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் - யுத்3:31 139/3
காலம் எனல் ஆயினன் இராமன் அ அரக்கர் கடைநாளில் விளியும் - யுத்3:31 142/2
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் - யுத்3:31 144/1
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய - யுத்3:31 148/1
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய - யுத்3:31 148/1
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் - யுத்3:31 152/1
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் - யுத்3:31 188/4
மூன்று வைப்பினும் அ புறத்து உலகினும் முனையின் - யுத்4:32 4/1
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் - யுத்4:32 11/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை - யுத்4:32 12/3
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் - யுத்4:32 13/4
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி - யுத்4:32 17/4
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி - யுத்4:32 24/1
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் - யுத்4:32 40/4
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி - யுத்4:32 43/2
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் - யுத்4:33 32/2
மீண்டது அ அளவின் ஆவி மாருதி மருந்து மெய்யில் - யுத்4:34 18/2
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை - யுத்4:34 18/3
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் - யுத்4:35 26/3
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் - யுத்4:36 1/3
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு - யுத்4:36 19/2
கண்ணனை ஒழிய அ பால் செல்வதே கருமம் என்றான் - யுத்4:37 11/4
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் - யுத்4:37 12/4
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் - யுத்4:37 18/1
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் - யுத்4:37 27/2
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் - யுத்4:37 27/4
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ
 பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் - யுத்4:37 40/1,2
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என - யுத்4:37 58/2
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ - யுத்4:37 58/4
ஏனை அ தலைவனை காண்கிலேம் என - யுத்4:37 82/2
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ
 கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய - யுத்4:37 84/1,2
ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ
 தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் - யுத்4:37 89/3,4
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு - யுத்4:37 100/2
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய - யுத்4:37 113/4
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் - யுத்4:37 121/3
மறத்தலால் தந்த மாயையின் மாய்ந்தது அ மாயை - யுத்4:37 124/4
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் - யுத்4:37 126/3
நின்றான் அ நாள் வீடணனார் சொல் நினைவுற்றான் - யுத்4:37 134/4
இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் - யுத்4:37 135/4
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் - யுத்4:37 146/1
பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை - யுத்4:37 151/2
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் - யுத்4:37 152/2
மாண்டது அ கணம் என்று இடர் மாற்றுவான் - யுத்4:37 180/3
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை - யுத்4:37 182/3
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை - யுத்4:37 196/1
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும் - யுத்4:37 196/3
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா - யுத்4:37 200/4
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் - யுத்4:37 201/2
அ உரைக்கு இறுதி நோக்கி வீடணன் அருவி கண்ணன் - யுத்4:37 209/1
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர - யுத்4:37 212/1
அ வடு அன்றி இந்த அண்டத்தும் புறத்தும் ஆன்ற - யுத்4:37 213/1
அ விட நாகம் எல்லாம் அணுகினும் அணுகல் ஆற்றா - யுத்4:37 213/4
அ வகை அருளி வள்ளல் அனைத்து உலகங்களோடும் - யுத்4:38 1/1
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் - யுத்4:38 25/2
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ
 தான மங்கையரும் தவ பாலவர் - யுத்4:38 30/1,2
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ
 நெடிய காதலினோர்க்கு உயர் நீர்மை செய்து - யுத்4:39 9/2,3
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ
 திரு கொள் மார்பன் இனையன செப்பினான் - யுத்4:39 11/3,4
அ புறத்ததை உன்னி அனுமனை - யுத்4:40 1/2
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் - யுத்4:40 22/4
உன்னும் காலை கொணர்வென் என்று ஓத அ
 பொன்னின் கால் தளிர் சூடினன் போற்றினான் - யுத்4:40 25/3,4
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற - யுத்4:40 27/2
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை - யுத்4:40 37/1
அற்பின் அ தலைவனும் அமைய நோக்கினான் - யுத்4:40 47/4
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் - யுத்4:40 72/4
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ - யுத்4:40 87/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து - யுத்4:40 90/3
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக - யுத்4:40 93/2
பொன்னை தீயிடை பெய்வது அ பொன்னுடை தூய்மை - யுத்4:40 109/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் - யுத்4:40 111/1
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப - யுத்4:40 111/3
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப - யுத்4:40 118/1
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த - யுத்4:40 118/3
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் - யுத்4:41 10/4
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் - யுத்4:41 11/1
முன்பு நான் நினைந்திருந்தது அ பரிசு நும் முயற்சி - யுத்4:41 13/3
அ மொழி இரவி மைந்தற்கு அண்ணல்தான் உரைப்ப அன்னான் - யுத்4:41 28/1
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை - யுத்4:41 33/1
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி - யுத்4:41 43/2
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் - யுத்4:41 44/3
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ
 கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ - யுத்4:41 48/2,3
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ
 வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் - யுத்4:41 48/3,4
சென்ற போதத்தது அ உரை செல்வத்தை - யுத்4:41 53/2
தனை பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அ
 வனத்து வைகல் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்4:41 55/2,3
அழுது வேண்டுவது உண்டு ஐய அ வரம் - யுத்4:41 60/3
என்னது ஆகும்-கொல் அ வரம் என்றியேல் - யுத்4:41 61/1
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் - யுத்4:41 66/4
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற - யுத்4:41 67/1
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் - யுத்4:41 70/3
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ
 குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் - யுத்4:41 91/3,4
அ திறத்து ஆண்தகை அனுமன்-தன்னை நீ - யுத்4:41 95/1
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ
 தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர - யுத்4:41 100/1,2
அ நகர் ஆர்த்த பேர் ஆர்ப்பு இராவணன் - யுத்4:41 106/3
தென் நகர்க்கு அ புறத்து அளவும் சென்றதால் - யுத்4:41 106/4
காட்டினன் மாருதி கண்ணின் கண்ட அ
 தோட்டு அலர் தெரியலான் நிலைமை சொல்லும்-கால் - யுத்4:41 110/1,2
தன் இணை தோள்கள் ஆர தழுவி அ தம்பிமாருக்கு - யுத்4:41 119/2
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் - யுத்4:42 15/2
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி - யுத்4:42 18/4

 மேல்
 
  அ-வயின் (12)
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின்
 சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு - பால:7 4/1,2
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து - அயோ:4 156/1
அ-வயின் அனைய காண்டற்கு அமைதலால் அளியன் என்றான் - அயோ:5 19/4
பற்றி அ-வயின் பரிவின் வாங்கினார் - அயோ:11 119/1
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி - ஆரண்:1 35/1
அ-வயின் அழகனும் வைகினன் அறிஞன் - ஆரண்:2 35/1
ஆண்தகையர் அ-வயின் அடைந்தமை அறிந்தான் - ஆரண்:3 36/1
ஏகி இனி அ-வயின் இருந்து உறை-மின் என்றான் - ஆரண்:3 59/1
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் - ஆரண்:6 30/1
அந்தியாள் வந்து தான் அணுகவே அ-வயின்
 சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் - கிட்:1 38/1,2
யாவரும் அ-வயின் எளிதின் எய்தினார் - கிட்:16 3/1
அ-வயின் அரக்கியர் அறிவுற்று அம்மவோ - சுந்:3 55/1

 மேல்
 
  அஃக (1)
ஆர்-கொலோ உரை செய்தார் என்று அருள் வர சீற்றம் அஃக
 பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் - கிட்:11 50/1,2

 மேல்
 
  அஃகல் (1)
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் - அயோ:11 104/3

 மேல்
 
  அஃகல்_இல் (1)
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் - அயோ:11 104/3

 மேல்
 
  அஃகல (1)
எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன - ஆரண்:10 123/2

 மேல்
 
  அஃகி (1)
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி
 சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த - யுத்3:22 217/1,2

 மேல்
 
  அஃகினவால் (1)
அல் ஆயிரம் ஆயிரம் அஃகினவால் - யுத்2:18 67/4

 மேல்
 
  அஃதலால் (1)
தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால்
 தீயன செய்யார்-ஆயின் யாவரே செறுநர் ஆவார் - கிட்:11 55/3,4

 மேல்
 
  அஃதால் (1)
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் - சுந்:8 43/1

 மேல்
 
  அஃது (40)
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் - பால:5 131/1
மாற்றம் அஃது உரை-செய மங்கை உள்ளமும் - அயோ:2 58/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ - ஆரண்:6 36/1
என்ன காரியத்தை சொல் அஃது இயையுமேல் இழைப்பல் என்றான் - ஆரண்:6 37/4
ஆன்ற காதல் அஃது உற எய்துழி - ஆரண்:6 81/1
அரக்கன் அஃது உரைத்தலோடும் அறிந்தனன் அடங்கி நெஞ்சம் - ஆரண்:11 31/1
ஐய நுண் மருங்குல் நங்கை அஃது உரை-செய்ய ஐயன் - ஆரண்:11 61/1
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார் - ஆரண்:12 51/1
ஆறிய சிந்தையள் அஃது உரை-செய்ய - ஆரண்:14 53/1
அன்னவன் அஃது எலாம் அறிய கூறலும் - ஆரண்:14 85/2
ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ - கிட்:1 24/4
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் - கிட்:2 17/1
அறிதி என்னின் உண்டு உபாயமும் அஃது அரு மரங்கள் - கிட்:3 80/2
ஒன்று உனக்கு என இராமனும் உரைத்தி அஃது என்றான் - கிட்:3 81/4
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி - கிட்:7 136/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் - கிட்:9 10/1
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப - கிட்:9 15/4
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை - கிட்:11 74/1
உணர்த்தினேன் முன்னர் நீ அஃது உணர்ந்திலை உணர்வின் தீர்ந்தாய் - கிட்:11 87/1
உரை-செய்தாள் அஃது எலாம் உணர நீ உரை-செய்வாய் - கிட்:13 68/4
சொல்லினாள் அஃது எலாம் உணர நீ சொல்லுவாய் - கிட்:13 72/4
வீரனும் விரும்பி நோக்கி மெய்ம்மையே விளைவும் அஃது என்று - சுந்:2 94/1
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா - சுந்:2 101/2
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:4 42/4
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி - சுந்:4 58/2
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் - சுந்:9 49/4
அரக்கரை கொன்றது அஃது உரையாய் என்றான் - சுந்:12 103/4
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது
 அற்புத மாயையால் அறிகிலார் பலர் - யுத்1:3 66/3,4
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ - யுத்1:4 87/3
வார்த்தை அஃது உரைத்தலோடும் தனி தனி வாழ்ந்தேம் என்ன - யுத்1:4 140/3
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் - யுத்2:16 105/1
மாற்றம் அஃது உரைப்ப கேளா மலை முழை திறந்தது என்ன - யுத்2:16 196/1
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் - யுத்2:17 24/4
ஆர் அழிய அண்ணலும் அஃது இசையா - யுத்2:18 66/3
சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் - யுத்2:19 24/4
உம்பரும் உலகும் எல்லாம் விளியும் அஃது ஒழிதி என்றான் - யுத்3:27 3/4
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் - யுத்3:30 49/4
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற - யுத்3:31 55/3
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு - யுத்4:41 66/2
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் - யுத்4:41 79/3

 மேல்
 
  அஃதும் (1)
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும்
 எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் - சுந்:10 15/2,3

 மேல்
 
  அஃதே (20)
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே
 வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் - பால:21 19/2,3
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட - ஆரண்:6 53/3
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே
 உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் - கிட்:3 78/2,3
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே
 வாழியாய் புரிவென் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான் - கிட்:9 31/1,2
உறுதி அஃதே என உணர்ந்த ஊழியான் - கிட்:10 102/1
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே - கிட்:13 49/4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே - கிட்:13 61/4
வீவாய் நீ இவண் மெய் அஃதே
 ஓய்வான் இன் உயிர் உய்வானாம் - சுந்:5 40/1,2
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே
 சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய - சுந்:9 11/1,2
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே - சுந்:11 6/4
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே
 நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் - யுத்1:14 2/3,4
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் - யுத்1:14 2/4
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த - யுத்1:14 8/1
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் - யுத்1:14 8/4
நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே
 என்றனர் அறிஞர் அன்றே ஆற்றலுக்கு எல்லை உண்டோ - யுத்2:16 37/2,3
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே
 நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை - யுத்2:18 196/3,4
வேள்வியும் மெய்யும் தெய்வ வேதியர் விழைவும் அஃதே
 ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா - யுத்2:19 179/2,3
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் - யுத்3:31 186/4
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே
 எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் - யுத்4:36 21/3,4
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் - யுத்4:37 9/4

 மேல்
 
  அக்க (1)
அக்க பெயரோனை நிலத்தொடு அரைத்துளானை - யுத்2:19 8/1

 மேல்
 
  அக்கட (1)
அக்கட இராவணற்கு அமைந்த ஆற்றலே - யுத்1:2 32/4

 மேல்
 
  அக்கன் (3)
அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் - சுந்:2 142/1
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் - சுந்:12 120/1
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான் - யுத்2:18 269/1

 மேல்
 
  அக்கனை (3)
அக்கனை கொன்று நின்ற குரங்கினை ஆற்றல் காட்டி - சுந்:11 11/3
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி - யுத்1:5 64/3
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து - யுத்3:30 46/2

 மேல்
 
  அக்காலை (2)
அக்காலை அரக்கியும் அண்டம் அனந்தம் ஆக - சுந்:1 58/1
அக்காலை நிகும்பன் அனல் சொரி கண்ணன் - யுத்2:18 246/1

 மேல்
 
  அக்கிரீவனை (1)
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த - யுத்4:41 9/2

 மேல்
 
  அக்கு (1)
அக்கு வடம் முத்த மணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று - கிட்:14 49/3

 மேல்
 
  அக்குரோணி (2)
அறுபதினாயிரம் அக்குரோணி என்று - அயோ:13 62/1
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் - யுத்3:27 62/2

 மேல்
 
  அக்குரோணிகள் (1)
ஆன்றவர் உணர்த்திய அக்குரோணிகள்
 மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே - அயோ:13 5/3,4

 மேல்
 
  அக (8)
அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ - பால:5 83/2
அனைய வேலை அக மனை எய்தினள் - அயோ:4 223/1
அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் - அயோ:11 35/1
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் - ஆரண்:2 33/1
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி - ஆரண்:5 1/2
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் - கிட்:13 17/3
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் - யுத்1:11 6/2
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் - யுத்4:36 3/1

 மேல்
 
  அக_நகர் (1)
அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் - அயோ:11 35/1

 மேல்
 
  அகங்களை (1)
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் - யுத்2:15 145/3

 மேல்
 
  அகட்டு (1)
பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின் - பால:3 19/2

 மேல்
 
  அகடு (3)
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு - அயோ:9 42/1
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட - கிட்:3 38/3
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் - சுந்:9 48/3

 மேல்
 
  அகண்டமும் (1)
அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும் மேல்_நாள் - பால:8 16/3

 மேல்
 
  அகணி (2)
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் - கிட்:14 25/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 16/2

 மேல்
 
  அகத்த (1)
தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய - சுந்:13 4/3

 மேல்
 
  அகத்தது (1)
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4

 மேல்
 
  அகத்தர் (1)
அடைத்தது திசைகள் எல்லாம் அன்னவர் அகத்தர் ஆனார் - யுத்3:22 16/4

 மேல்
 
  அகத்தன் (1)
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன - கிட்:9 32/1

 மேல்
 
  அகத்தார் (2)
ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார்
 பாராயண மறை நான்கையும் கடந்தார் இவர் பழையோர் - யுத்3:27 140/3,4
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் - யுத்3:27 141/2

 மேல்
 
  அகத்திடை (1)
ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய - பால:7 28/2

 மேல்
 
  அகத்தியன் (4)
சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என - ஆரண்:3 26/3
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர் - ஆரண்:3 32/3
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது - ஆரண்:4 39/1
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர் - கிட்:13 17/1

 மேல்
 
  அகத்தின் (4)
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் - ஆரண்:13 68/2
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் - சுந்:2 21/4
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின்
 தன்னே உளன் மருங்கே உளன் தலை-மேல் உளன் மலை-மேல் - யுத்3:31 113/1,2
தன்னை நேர் இலா முனிவரன் உணர்ந்து தன் அகத்தின்
 என்னை ஆளுடை நாயகன் எய்தினன் என்னா - யுத்4:41 33/2,3

 மேல்
 
  அகத்தினும் (1)
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்தினும் புறத்தும் ஆக - யுத்3:27 12/3

 மேல்
 
  அகத்து (27)
அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் - பால:3 15/1
அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய - பால:5 74/2
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் - பால:7 13/2
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் - பால:19 57/2
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் - பால:22 37/3
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் - ஆரண்:3 49/1
அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை - ஆரண்:6 44/1
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான் - ஆரண்:12 53/1
அணங்கினுக்கு அணங்கனாளே ஆசை நோய் அகத்து பொங்க - ஆரண்:12 70/1
அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் - கிட்:11 90/4
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ - சுந்:2 94/2
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் - சுந்:2 100/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் - சுந்:2 164/1
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ - சுந்:2 197/3
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் - சுந்:3 137/1
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் - சுந்:3 146/4
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் - சுந்:4 28/2
ஈரம்தான் அகத்து இல்லை என்றாலும் தன் - சுந்:5 30/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு - சுந்:10 5/1
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் - சுந்:14 15/3
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட - யுத்1:4 138/1
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் - யுத்1:9 18/3
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் - யுத்2:15 220/1
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல - யுத்2:16 345/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் - யுத்3:31 5/1
நட்பு அகத்து இலா அரக்கரை நருக்கி மா மேரு - யுத்4:41 35/2
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் - யுத்4:41 35/3

 மேல்
 
  அகத்துடைய (1)
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் - ஆரண்:6 30/1

 மேல்
 
  அகத்தும் (3)
நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு - அயோ:10 48/3
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற - யுத்1:1 2/1
அண்டம் பலவும் அனைத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி - யுத்3:22 222/1

 மேல்
 
  அகத்துள் (4)
அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் - பால:13 63/4
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் - ஆரண்:14 86/1
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் - கிட்:7 158/2
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் - யுத்1:4 136/4

 மேல்
 
  அகத்துளார் (1)
உண்டு அகத்துளார் உறையும் ஐம்_பொறி - கிட்:15 19/1

 மேல்
 
  அகத்தை (4)
அரும் துயர் வருத்தும் என் அகத்தை என்றனன் - பால:5 4/4
அன்னவர் முகத்தினோடு அகத்தை நோக்கினான் - அயோ:4 157/1
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு - யுத்1:4 122/3
முழை உறு சீயம் அன்னான் முகத்தினால் அகத்தை நோக்கி - யுத்1:13 4/3

 மேல்
 
  அகநாடர் (1)
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது - கிட்:1 42/3

 மேல்
 
  அகப்பட்டது (1)
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் - சுந்:3 4/4

 மேல்
 
  அகப்பட (1)
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை - யுத்1:13 28/1

 மேல்
 
  அகப்படுப்பல் (1)
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் - கிட்:7 67/1

 மேல்
 
  அகப்பொருள் (1)
அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் - யுத்1:3 32/2

 மேல்
 
  அகம் (39)
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் - பால:11 15/4
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே - பால:13 51/4
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் - பால:20 17/4
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் - அயோ:1 57/4
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் - அயோ:3 61/2
பூ அகம் நிறைந்த புளின திரள்கள்-தோறும் - அயோ:5 12/1
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான் - அயோ:8 30/1
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் - அயோ:9 20/1
ஆறு கண்டனர் அகம் மகிழ்ந்து இறைஞ்சினர் அறிந்து - அயோ:9 35/1
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் - அயோ:11 126/2
அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம்
 நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு - அயோ:12 44/1,2
அருமையின் உயிர் வர அயா_உயிர்த்து அகம்
 பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ - அயோ:14 57/3,4
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் - ஆரண்:1 49/1
திரு இங்கு வருவாள்-கொல்லோ என்று அகம் திகைத்து நின்றாள் - ஆரண்:6 52/4
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் - ஆரண்:10 115/3
பொற்பு அகம் மான நீர் இலங்கை பொன் நகர் - ஆரண்:12 43/4
போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் - ஆரண்:13 52/4
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற - கிட்:2 35/1
அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார் - கிட்:8 19/1
யான் அகம் மெலிகுவென் எயிற்று அரா என - கிட்:10 87/2
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி - கிட்:12 29/1
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் - சுந்:2 185/1
நஞ்சு அனையான் அகம் புகுந்த நங்கை யான் - சுந்:4 17/3
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் - சுந்:12 47/1
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் - சுந்:12 47/3
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் - யுத்1:3 28/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் - யுத்1:4 119/4
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய - யுத்2:16 288/2
உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் - யுத்2:17 27/2
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் - யுத்3:22 149/2
பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் - யுத்3:22 195/1
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி - யுத்3:22 201/3
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் - யுத்3:27 127/4
தெறு காலனின் கொடியோனும் மற்று அது கண்டு அகம் திகைத்தான் - யுத்3:27 160/3
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன் - யுத்3:28 61/2
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி - யுத்3:30 41/4
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு - யுத்3:31 120/3
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ - யுத்3:31 155/4
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி - யுத்4:32 10/3

 மேல்
 
  அகம்பன் (3)
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி - ஆரண்:7 68/1
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் - யுத்1:5 33/4
சென்றனன் அகம்பன் நன்று வருக என அனுமன் சேர்ந்தான் - யுத்3:22 127/4

 மேல்
 
  அகம்பனும் (2)
அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் - யுத்2:18 16/2
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா - யுத்3:22 126/1

 மேல்
 
  அகம்பனே (1)
அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் - யுத்3:22 93/2

 மேல்
 
  அகம்பனை (1)
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் - யுத்3:22 120/4

 மேல்
 
  அகம்பாடு (1)
அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு
 உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் - பால:22 39/3,4

 மேல்
 
  அகரு (1)
அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் - சுந்:2 27/4

 மேல்
 
  அகருவும் (1)
அகருவும் நறும் சாந்தமும் முதலிய அனேகம் - சுந்:13 23/1

 மேல்
 
  அகல் (68)
காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை - பால:2 35/3
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் - பால:10 69/1
அணைக்க நங்கைக்கு அகல் இடம் இல் என்றான் - பால:14 32/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு - பால:18 18/2
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி - பால:23 26/2
கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும் - பால:23 97/3
கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த - அயோ:3 78/3
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை - அயோ:4 7/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் - அயோ:4 61/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல்
 மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் - அயோ:4 160/3,4
அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள் - அயோ:4 176/3
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் - அயோ:5 12/4
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர - அயோ:9 24/1
ஆறும் கானும் அகல் மலையும் கடந்து - அயோ:11 17/1
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா - அயோ:13 57/4
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் - அயோ:13 66/4
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் - ஆரண்:2 8/3
வழியும் கூறி வரம்பு அகல் ஆசிகள் - ஆரண்:3 35/1
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் - ஆரண்:4 2/2
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல்
 நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி - ஆரண்:4 4/2,3
மாறு அகல் முழு மணிக்கு அரசின் மாட்சிதான் - ஆரண்:6 17/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை - ஆரண்:9 14/3
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் - ஆரண்:13 118/2
துமிப்பதன் முன்பு அகல் என்பது சொல்ல - ஆரண்:14 56/3
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் - ஆரண்:14 93/1
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன - கிட்:9 32/1
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல் - கிட்:10 71/1
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் - கிட்:10 82/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ - கிட்:11 61/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் - கிட்:13 23/3
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று - கிட்:15 1/1
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி - சுந்:1 4/3
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே - சுந்:1 47/3
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் - சுந்:2 2/3
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் - சுந்:6 12/1
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் - சுந்:7 19/4
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல்
 திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால் - சுந்:9 37/1,2
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா - யுத்1:2 93/4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப - யுத்1:6 24/3
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக - யுத்1:10 10/3
என்ன என்ன எயிற்று அகல் வாய்களை - யுத்2:15 89/3
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் - யுத்2:16 61/4
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல்
 விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் - யுத்2:16 97/3,4
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் - யுத்2:16 213/1
சேட்டு அகல் நெற்றியின் இரண்டு சேர்த்தினான் - யுத்2:16 282/4
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் - யுத்2:16 330/1
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி - யுத்2:16 342/3
கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல்
 நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி - யுத்2:18 101/3,4
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என - யுத்2:18 121/2
ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் - யுத்2:18 160/3
சாந்து அகல் மார்பு திண் தோள் நோக்கி நின் தனுவை நோக்கி - யுத்2:18 207/2
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல்
 தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் - யுத்2:19 156/2,3
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா - யுத்2:19 246/1
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் - யுத்3:20 18/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற - யுத்3:20 91/4
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் - யுத்3:25 8/2
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க - யுத்3:26 23/1
கண்டனன் திசை-தொறும் நோக்கி கண் அகல்
 மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை - யுத்3:27 53/1,2
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும் - யுத்3:27 71/1
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே - யுத்3:29 44/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் - யுத்3:31 5/1
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் - யுத்3:31 184/2
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் - யுத்4:33 18/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய - யுத்4:36 24/1
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் - யுத்4:37 141/1
கை துறந்த படையினன் கண் அகல்
 மெய் துறந்த உணர்வினன் வீழ்தலும் - யுத்4:37 172/1,2
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் - யுத்4:38 24/1

 மேல்
 
  அகல்-மேல் (1)
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் - கிட்:14 22/4

 மேல்
 
  அகல்_இல் (1)
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் - அயோ:5 12/4

 மேல்
 
  அகல்க (1)
பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் - சுந்:5 8/4

 மேல்
 
  அகல்கிலம் (1)
ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் - பால:5 124/4

 மேல்
 
  அகல்கின்றன (1)
விலங்கி அகல்கின்றன விரைந்து என வியந்தான் - சுந்:2 61/4

 மேல்
 
  அகல்தல் (1)
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் - சுந்:6 1/3

 மேல்
 
  அகல்தி (1)
மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் - ஆரண்:1 20/4

 மேல்
 
  அகல்வதே (1)
கொண்டு அகல்வதே கருமம் என்று உணர்வுகொண்டான் - சுந்:5 1/4

 மேல்
 
  அகல்வர்-மன்னோ (1)
வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ - யுத்1:2 94/4

 மேல்
 
  அகல்வரேனும் (1)
அகல்வரேனும் என் அம்பொடு வீழ்வரால் - ஆரண்:3 17/2

 மேல்
 
  அகல்வாய் (1)
அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ - கிட்:10 56/3

 மேல்
 
  அகல்வான் (4)
அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் - அயோ:4 74/3
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் - அயோ:4 77/2
போவாய் அகல்வான் என்னா பொன்_நாட்டிடை போயினரால் - அயோ:4 86/4
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே - கிட்:1 25/4

 மேல்
 
  அகல்வித்தான் (1)
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் - சுந்:8 45/4

 மேல்
 
  அகல்வு (1)
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக - யுத்4:40 93/2

 மேல்
 
  அகல்வுற்றனள் (1)
என் மான் அகல்வுற்றனள் இப்பொழுது என்கண் என்னா - சுந்:4 87/2

 மேல்
 
  அகல்வுற்றீர் (1)
ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர்
 பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் - யுத்4:36 5/2,3

 மேல்
 
  அகல்வென் (2)
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் - சுந்:12 51/4
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி - யுத்2:15 208/3

 மேல்
 
  அகல (22)
பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி - பால:12 4/1
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் - பால:14 56/4
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3
அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் - அயோ:6 11/4
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல
 ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் - ஆரண்:6 115/3,4
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் - ஆரண்:6 127/4
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல
 போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா - ஆரண்:13 68/3,4
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல
 வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ - ஆரண்:13 99/3,4
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல
 மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி - சுந்:3 94/1,2
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் - யுத்1:1 3/1
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் - யுத்1:4 100/3
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல
 ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய - யுத்1:5 47/2,3
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல
 ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள் - யுத்2:17 88/1,2
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல
 கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே - யுத்3:20 97/3,4
நின்றவன் நெடியது ஆங்கு ஓர் தருவினால் அகல நீக்கி - யுத்3:21 33/3
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான - யுத்3:24 32/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் - யுத்3:24 60/1
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல
 துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் - யுத்3:31 112/2,3
ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல
 பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் - யுத்3:31 195/2,3
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல
 பாம குருதி படிகின்ற படை - யுத்3:31 201/1,2
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல
 கூம்போடு உயர் பாய்கள் குறைந்தன-போல் - யுத்3:31 202/3,4
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் - யுத்4:34 24/3

 மேல்
 
  அகலங்கள் (1)
தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் - யுத்3:31 196/2

 மேல்
 
  அகலத்தது (1)
அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி - கிட்:12 30/1

 மேல்
 
  அகலத்தன (1)
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் - யுத்3:27 115/1

 மேல்
 
  அகலத்தின் (1)
அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் - யுத்4:36 12/4

 மேல்
 
  அகலத்து (1)
தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி - யுத்2:18 274/1

 மேல்
 
  அகலத்துள் (1)
அண்டர்_நாயகன் வரை புரை அகலத்துள் அலங்கல் - அயோ:1 54/2

 மேல்
 
  அகலத்தொடும் (1)
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன - ஆரண்:10 149/3

 மேல்
 
  அகலம் (9)
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி - பால:19 59/2
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் - யுத்1:5 18/1
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய - யுத்1:7 20/1
ஐ இரண்டின் அகலம் அமைந்திட - யுத்1:8 71/2
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் - யுத்2:15 175/4
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற - யுத்2:18 274/3
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம்
 போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் - யுத்3:20 85/3,4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் - யுத்3:24 25/3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா - யுத்3:24 31/2

 மேல்
 
  அகலா (3)
உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா
 கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே - பால:23 10/3,4
ஆண்ட நகர் ஆரையொடு வாயில் அகலா முன் - சுந்:4 61/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த - யுத்3:20 18/3

 மேல்
 
  அகலா-முன் (2)
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன்
 ஓங்கினன் மாருதி ஒல்லையின் உற்றான் - சுந்:9 58/3,4
உற்று அகலா-முன்
 செற்ற குரங்கை - சுந்:13 42/1,2

 மேல்
 
  அகலா-வண்ணம் (1)
வல்லையின் அகலா-வண்ணம் வானையும் வழியை மாற்றி - சுந்:7 2/3

 மேல்
 
  அகலாத (1)
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை - யுத்2:16 9/3

 மேல்
 
  அகலாது (1)
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் - அயோ:4 72/2

 மேல்
 
  அகலிகை (3)
ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் - பால:9 15/4
அந்தரம் உற்றான் அகலிகை பொற்பால் அழிவுற்றான் - ஆரண்:11 12/1
அந்தரம் உணரின் மேல்_நாள் அகலிகை என்பாள் காதல் - யுத்2:17 16/1

 மேல்
 
  அகலிகைக்கு (1)
அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும் - பால:21 5/1

 மேல்
 
  அகலிடம் (3)
ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும் - சுந்:7 3/3
அனைவரும் அமரின் உயர்ந்தார் அகலிடம் நெளிய நடந்தார் - சுந்:7 15/2
ஆழி அம் செல்வ பண்டு இ அகலிடம் அளித்த அண்ணல் - யுத்2:19 235/1

 மேல்
 
  அகலின் (1)
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் - சுந்:10 5/3

 மேல்
 
  அகலும் (6)
அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி - பால:5 42/2
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் - பால:11 15/3
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் - ஆரண்:11 72/2
அன்ன காலம் அகலும் அளவினில் - கிட்:11 1/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி - கிட்:14 28/3
காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் - யுத்3:24 38/3

 மேல்
 
  அகலும்படி (1)
நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா - சுந்:9 48/2

 மேல்
 
  அகலுமோ (1)
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் - அயோ:6 36/4

 மேல்
 
  அகலேன் (1)
ஆதி நான்முகன் வரத்தின் எனது ஆவி அகலேன்
 ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் - ஆரண்:1 21/1,2

 மேல்
 
  அகவு (1)
அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் - யுத்2:15 213/3

 மேல்
 
  அகவும் (2)
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் - அயோ:5 15/3
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் - யுத்2:19 67/3

 மேல்
 
  அகழ் (8)
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் - பால:10 22/4
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா - பால:16 31/2
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி - கிட்:17 6/1
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் - சுந்:2 58/3
ஆழி அகழ் ஆக அருகா அமரர் வாழும் - சுந்:2 60/1
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி - சுந்:2 164/3
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக - யுத்1:12 17/1
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் - யுத்2:15 12/2

 மேல்
 
  அகழ்-நின்றும் (1)
ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல - யுத்2:15 10/3

 மேல்
 
  அகழ்ந்த (1)
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா - ஆரண்:11 20/3

 மேல்
 
  அகழ்ந்ததும் (1)
பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று - ஆரண்:13 76/2

 மேல்
 
  அகழ்ந்தன (1)
கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் - அயோ:10 33/4

 மேல்
 
  அகழ்ந்து (1)
ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு - சுந்:5 24/1

 மேல்
 
  அகழ்ந்தோர் (1)
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை - அயோ:3 96/1

 மேல்
 
  அகழது (1)
கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் - யுத்1:5 19/4

 மேல்
 
  அகழி (6)
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி
 பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி - பால:3 13/1,2
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை - ஆரண்:10 1/3
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த - சுந்:3 90/1
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:9 78/2
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் - யுத்1:12 14/4
அகழி அற வலிய தலைகள் அறு தலைவர் - யுத்3:31 155/2

 மேல்
 
  அகழி-தானும் (1)
அகழி-தானும் அழுவது போன்றதே - யுத்2:15 7/4

 மேல்
 
  அகழிக்கும் (1)
வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் - யுத்3:22 212/1

 மேல்
 
  அகழியை (8)
சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் - சுந்:2 143/4
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் - சுந்:2 144/4
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் - சுந்:2 146/1
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை
 வாக்கினால் உரை-வைக்கலும் ஆகுமோ - சுந்:2 147/3,4
அன்ன வேலை அகழியை ஆர்கலி - சுந்:2 154/1
சுற்றும் நின்ற அகழியை தூர்த்திரால் - யுத்2:15 2/4
தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் - யுத்2:15 4/4
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் - யுத்2:15 5/2

 மேல்
 
  அகழில் (1)
இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் - யுத்1:12 15/1

 மேல்
 
  அகழின் (1)
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் - யுத்1:12 15/4

 மேல்
 
  அகழும் (1)
அகழும் வேலையை காலத்தை அளக்கர் நுண் மணலை - யுத்4:35 17/1

 மேல்
 
  அகற்ற (2)
கோல் மேற்கொண்டும் குற்றம் அகற்ற குறிக்கொண்டார் - அயோ:3 29/1
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற - யுத்4:35 15/4

 மேல்
 
  அகற்றவோ (1)
அம்மையின் இரு வினை அகற்றவோ அன்றேல் - அயோ:4 167/2

 மேல்
 
  அகற்றாநின்ற (1)
மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற
 மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான் - சுந்:2 96/1,2

 மேல்
 
  அகற்றி (10)
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி
 உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் - அயோ:1 63/3,4
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி
 நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய - ஆரண்:7 85/2,3
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி
 முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் - ஆரண்:10 116/1,2
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற - ஆரண்:10 132/2
அச்சம் அகற்றி செற்ற மனத்தோடு அறைகின்றான் - ஆரண்:11 7/4
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் - யுத்1:9 12/1
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் - யுத்2:18 192/2
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து - யுத்3:21 20/2
அனுமன் வாள் முகம் நோக்கினன் ஆழியை அகற்றி
 தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி - யுத்3:22 166/1,2
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் - யுத்4:37 83/2

 மேல்
 
  அகற்றிய (2)
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை - ஆரண்:14 57/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் - சுந்:5 7/1

 மேல்
 
  அகற்றினான் (2)
அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் - யுத்2:19 135/4
அந்தம்_இல் இடர் பாரம் அகற்றினான் - யுத்4:38 34/4

 மேல்
 
  அகற்றுதிர் (1)
முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற - ஆரண்:10 137/2

 மேல்
 
  அகற்றும் (3)
யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் - ஆரண்:10 102/4
அரு மைந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியார் - கிட்:8 16/1
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் - கிட்:13 28/1

 மேல்
 
  அகற்றுவது (1)
சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள் - யுத்3:24 90/1

 மேல்
 
  அகற்றுவான் (3)
சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் - சுந்:5 22/4
பாதியால் அனைய துன்பம் அகற்றுவான் பாவித்தேற்கு - யுத்3:24 55/2
ஆரியன் அவன் ஆவி அகற்றுவான் - யுத்4:37 191/4

 மேல்
 
  அகற்றுவென் (1)
நூற்று இதழ் கமலக்கண்ணன் அகற்றுவென் நொடியில் என்றான் - யுத்3:21 26/4

 மேல்
 
  அகறல் (1)
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல்
 ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் - சுந்:11 58/2,3

 மேல்
 
  அகறியால் (1)
ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என - யுத்1:4 54/3

 மேல்
 
  அகன் (58)
அம்பின் ஆற்றுதும் என்று அகன் குன்றின் மேல் - பால:1 3/3
நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா - பால:3 14/2
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை - பால:3 20/1
ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் - பால:3 65/3
கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து - பால:5 113/2
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன்
 குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் - பால:7 4/3,4
அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் - பால:9 6/4
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் - பால:14 76/1
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் - பால:16 24/4
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று - பால:18 13/3
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த - பால:20 2/3
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் - பால:20 3/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் - அயோ:8 6/3
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் - அயோ:10 22/1
ஆடல் நீத்த அரங்கொடு அகன் புனல் - அயோ:11 23/2
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன - அயோ:11 25/1
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் - அயோ:13 2/2
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் - அயோ:14 117/1
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் - அயோ:14 118/3
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் - ஆரண்:2 23/4
அறையும் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கரை - ஆரண்:4 39/2
நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் - ஆரண்:10 140/2
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் - ஆரண்:13 115/2
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன்
 தள மலர் புள் ஒலி தழங்க இன்னது ஓர் - கிட்:1 6/1,2
அன்னது ஆகிய அகன் புனல் பொய்கையை அணுகி - கிட்:1 22/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் - கிட்:2 26/4
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை - கிட்:11 43/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் - கிட்:11 101/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா - கிட்:13 21/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் - கிட்:13 25/1
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ - கிட்:13 30/4
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் - கிட்:13 31/1
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன்
 பொன்னி நாடு பொரு இலர் எய்தினார் - கிட்:15 46/1,2
ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை - கிட்:15 48/3
அனைய பொன்னி அகன் புனல் நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 50/1
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் - சுந்:1 73/3
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் - சுந்:2 133/4
கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் - சுந்:2 143/3
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் - சுந்:2 146/1
சேட்டு அகன் பரிதி மார