<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

அ - முதல் அணை- வரை
அ 1139
அ-வயின் 12
அஃக 1
அஃகல் 1
அஃகல்_இல் 1
அஃகல 1
அஃகி 1
அஃகினவால் 1
அஃதலால் 1
அஃதால் 1
அஃது 40
அஃதும் 1
அஃதே 20
அக்க 1
அக்கட 1
அக்கன் 3
அக்கனை 3
அக்காலை 2
அக்கிரீவனை 1
அக்கு 1
அக்குரோணி 2
அக்குரோணிகள் 1
அக 8
அக_நகர் 1
அகங்களை 1
அகட்டு 1
அகடு 3
அகண்டமும் 1
அகணி 2
அகத்த 1
அகத்தது 1
அகத்தர் 1
அகத்தன் 1
அகத்தார் 2
அகத்திடை 1
அகத்தியன் 4
அகத்தின் 4
அகத்தினும் 1
அகத்து 27
அகத்துடைய 1
அகத்தும் 3
அகத்துள் 4
அகத்துளார் 1
அகத்தை 4
அகநாடர் 1
அகப்பட்டது 1
அகப்பட 1
அகப்படுப்பல் 1
அகப்பொருள் 1
அகம் 39
அகம்பன் 3
அகம்பனும் 2
அகம்பனே 1
அகம்பனை 1
அகம்பாடு 1
அகரு 1
அகருவும் 1
அகல் 68
அகல்-மேல் 1
அகல்_இல் 1
அகல்க 1
அகல்கிலம் 1
அகல்கின்றன 1
அகல்தல் 1
அகல்தி 1
அகல்வதே 1
அகல்வர்-மன்னோ 1
அகல்வரேனும் 1
அகல்வாய் 1
அகல்வான் 4
அகல்வித்தான் 1
அகல்வு 1
அகல்வுற்றனள் 1
அகல்வுற்றீர் 1
அகல்வென் 2
அகல 22
அகலங்கள் 1
அகலத்தது 1
அகலத்தன 1
அகலத்தின் 1
அகலத்து 1
அகலத்துள் 1
அகலத்தொடும் 1
அகலம் 9
அகலா 3
அகலா-முன் 2
அகலா-வண்ணம் 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகலிகை 3
அகலிகைக்கு 1
அகலிடம் 3
அகலின் 1
அகலும் 6
அகலும்படி 1
அகலுமோ 1
அகலேன் 1
அகவு 1
அகவும் 2
அகழ் 8
அகழ்-நின்றும் 1
அகழ்ந்த 1
அகழ்ந்ததும் 1
அகழ்ந்தன 1
அகழ்ந்து 1
அகழ்ந்தோர் 1
அகழது 1
அகழி 6
அகழி-தானும் 1
அகழிக்கும் 1
அகழியை 8
அகழில் 1
அகழின் 1
அகழும் 1
அகற்ற 2
அகற்றவோ 1
அகற்றாநின்ற 1
அகற்றி 10
அகற்றிய 2
அகற்றினான் 2
அகற்றுதிர் 1
அகற்றும் 3
அகற்றுவது 1
அகற்றுவான் 3
அகற்றுவென் 1
அகறல் 1
அகறியால் 1
அகன் 58
அகன்ற 10
அகன்றதன் 1
அகன்றது 6
அகன்றது-கொல் 1
அகன்றன 4
அகன்றனன் 1
அகன்றார் 5
அகன்றாரையும் 1
அகன்றாள் 1
அகன்றான் 4
அகன்றானோ 1
அகன்றில 1
அகன்றிலர் 1
அகன்றிலள் 1
அகன்றிலை 1
அகன்று 11
அகில் 31
அகில்களும் 1
அகிலம் 1
அகிலமும் 2
அகிலும் 9
அகிலொடு 1
அகை 1
அகை_இல் 1
அங்க 5
அங்க_நாடு 1
அங்கங்கு 1
அங்கங்கே 1
அங்கண் 3
அங்கணத்து 1
அங்கணன் 1
அங்கத்து 1
அங்கத 4
அங்கதங்களும் 1
அங்கதம் 2
அங்கதர் 1
அங்கதற்கு 1
அங்கதன் 41
அங்கதன்-தன்-மேல் 1
அங்கதன்-மேல் 1
அங்கதன்-அவனும் 1
அங்கதனும் 1
அங்கதனே 1
அங்கதனோடும் 2
அங்கம் 13
அங்கமும் 4
அங்கவலயங்களும் 1
அங்கனம் 1
அங்காரதாரை 1
அங்கி 11
அங்கிகள் 1
அங்கியின் 5
அங்கியும் 1
அங்கு 141
அங்குச 2
அங்குசத்து 1
அங்குசம் 5
அங்கும் 12
அங்குமா 1
அங்குரம் 1
அங்குரம்-கொல் 1
அங்கே 6
அங்கை 16
அங்கை-நின்று 1
அங்கைகள் 2
அங்கையர் 1
அங்கையன் 2
அங்கையால் 6
அங்கையில் 2
அங்கையின் 8
அங்கையினார் 1
அங்கையினால் 2
அங்கையினின் 1
அங்கையும் 3
அங்கையோடு 2
அங்கொடு 1
அங்கோடு 1
அங்ஙனம் 1
அச்ச 2
அச்சத்தால் 2
அச்சத்தின் 1
அச்சது 1
அச்சம் 23
அச்சமுண்டார்களும் 1
அச்சமும் 3
அச்சமோ 2
அச்சின் 1
அச்சின 1
அச்சினை 1
அச்சினோடு 1
அச்சு 6
அச்சும் 3
அச்சென 1
அச்சொடும் 2
அச்சோடு 1
அசங்க 1
அசங்கிட 1
அசஞ்சல 1
அசட்டர்கள் 1
அசத்த 1
அசத்தினில் 1
அசதி 1
அசந 1
அசனி 38
அசனி_ஏறு 3
அசனிகள் 1
அசனியின் 4
அசனியும் 2
அசனியை 1
அசனியோடும் 1
அசிக்கும் 1
அசுண 1
அசுணம் 1
அசுணமா 1
அசும்பின் 1
அசும்பு 11
அசும்புறு 1
அசுரர் 1
அசுரர்கள் 1
அசுரர்கள்-தம் 1
அசுரரே 1
அசுரரை 3
அசை 1
அசை_தொழில் 1
அசைகின்ற 1
அசைத்த 2
அசைத்தலாலும் 1
அசைத்தலும் 1
அசைத்து 1
அசைத்தே 1
அசைந்த 2
அசைந்தார் 1
அசைந்து 1
அசைப்ப 1
அசைய 2
அசையாத 2
அசையும் 1
அசைவு 5
அசைவு_இல் 2
அசைவுறு 1
அசோகுகள் 1
அஞ்ச 34
அஞ்சல் 25
அஞ்சலர் 1
அஞ்சலள் 1
அஞ்சலன் 2
அஞ்சலால் 1
அஞ்சலி 2
அஞ்சலித்த 1
அஞ்சலித்து 3
அஞ்சலியாதவர் 1
அஞ்சலிர் 1
அஞ்சலை 8
அஞ்சவே 4
அஞ்சன்-மின் 5
அஞ்சன 40
அஞ்சன_மணி 1
அஞ்சன_வண்ண 2
அஞ்சன_வண்ணனே 1
அஞ்சனத்தில் 1
அஞ்சனம் 8
அஞ்சனை 11
அஞ்சனைக்கு 2
அஞ்சா 2
அஞ்சாதவன் 1
அஞ்சாது 4
அஞ்சாதே 1
அஞ்சார் 6
அஞ்சி 89
அஞ்சிட 2
அஞ்சிய 5
அஞ்சியவன் 1
அஞ்சியோ 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சிறை 1
அஞ்சின 15
அஞ்சினது 1
அஞ்சினம் 1
அஞ்சினர் 9
அஞ்சினரால் 1
அஞ்சினவாம் 1
அஞ்சினன் 5
அஞ்சினாம் 1
அஞ்சினார் 9
அஞ்சினார்-மேல் 1
அஞ்சினார்_அலர் 1
அஞ்சினால் 2
அஞ்சினாள் 3
அஞ்சினான் 4
அஞ்சினான்-கொல் 1
அஞ்சினிர் 2
அஞ்சினென் 1
அஞ்சினேன் 12
அஞ்சினை 4
அஞ்சினையோ 1
அஞ்சினொடு 1
அஞ்சினோடு 1
அஞ்சு 19
அஞ்சு_நூற்றின் 1
அஞ்சுக 3
அஞ்சுகின்றார் 1
அஞ்சுகின்றிலர்கள் 1
அஞ்சுகின்றேன் 1
அஞ்சுதல் 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சும் 13
அஞ்சுமால் 2
அஞ்சுவர் 3
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவான் 2
அஞ்சுவென் 1
அஞ்சுற்று 1
அஞ்சுற 2
அஞ்சுறு 5
அஞ்சுறும் 1
அஞ்சேல் 1
அஞ்சொடு 2
அட்ட 2
அட்டது 1
அட்டன 2
அட்டாலையும் 1
அட்டான் 1
அட்டி 2
அட்டிய 2
அட்டில் 3
அட்டிலன் 1
அட்டிலில் 1
அட்டிலும் 1
அட 9
அடக்க 2
அடக்க_அரும் 1
அடக்கி 8
அடக்கிய 3
அடக்கும் 8
அடக்குவாய் 1
அடக்குறும் 1
அடகு 3
அடங்க 30
அடங்கல் 2
அடங்கல 1
அடங்கலர் 1
அடங்கலும் 18
அடங்கவும் 1
அடங்கா 6
அடங்காமையே 1
அடங்காரோ 1
அடங்கி 10
அடங்கிட 2
அடங்கிய 5
அடங்கியது 4
அடங்கிற்று 3
அடங்கின 14
அடங்கினர் 5
அடங்கினர்கள் 1
அடங்கினன் 2
அடங்கினார் 1
அடங்கினான் 1
அடங்கினை 1
அடங்கு 4
அடங்குதி 1
அடங்கும் 9
அடங்குமே 1
அடங்குமோ 1
அடங்குவது 2
அடங்குவானோ 1
அடர் 6
அடர்க்க 1
அடர்கிற்பீர் 1
அடர்த்ததை 1
அடர்த்தலும் 1
அடர்த்தனர் 1
அடர்த்தான் 1
அடர்த்திட 1
அடர்த்து 2
அடர்ந்த 6
அடர்ந்தன 2
அடர்ந்தார் 4
அடர்ந்தான் 1
அடர்ந்து 6
அடர்ப்பர் 1
அடர்ப்பினும் 1
அடர்ப்பென் 1
அடர்வார் 2
அடர்வான் 1
அடரா 1
அடரும் 3
அடல் 50
அடலின் 1
அடலோர் 1
அடவி 4
அடா 25
அடாத 2
அடாதது 1
அடாதன 2
அடாது 1
அடாநின்ற 1
அடி 178
அடி-மேல் 1
அடி_இணை_முடியினோடும் 1
அடிக்கின்ற 1
அடிக்கின்றது 1
அடிக்கு 4
அடிக்கும் 4
அடிக்கொடு 2
அடிகள் 8
அடிகளின் 1
அடிசில் 2
அடிசிலும் 1
அடித்த 5
அடித்தது 1
அடித்தலங்கள் 1
அடித்தலத்து 2
அடித்தலம் 4
அடித்தலும் 2
அடித்தலோடும் 1
அடித்தவன் 1
அடித்தன 2
அடித்தனன் 1
அடித்தார் 1
அடித்தாள் 2
அடித்தான் 4
அடித்து 8
அடிதொழுதாள் 1
அடிதொழுது 1
அடிப்ப 2
அடிப்பட 1
அடிப்பது 1
அடிப்பர் 1
அடிமுறை 1
அடிமை 14
அடிமைதான் 1
அடிமையாய் 1
அடிமையில் 1
அடிமையின் 3
அடிமையும் 2
அடியது 1
அடியம் 1
அடியர் 1
அடியரின் 1
அடியருக்கு 1
அடியரும் 1
அடியவர் 2
அடியவர்க்கு 1
அடியவருக்கு 1
அடியவே 1
அடியன் 3
அடியனே 1
அடியனேற்கு 3
அடியனேன் 12
அடியனேனுக்கு 1
அடியனேனும் 1
அடியா-முன்னம் 1
அடியார் 3
அடியாரினில் 1
அடியால் 1
அடியாள் 2
அடியில் 11
அடியின் 12
அடியினார் 1
அடியினால் 1
அடியினாளும் 1
அடியினும் 1
அடியுண்ட 1
அடியுண்டவன் 1
அடியுண்டார்களும் 1
அடியுண்டான் 1
அடியுண்டு 1
அடியும் 2
அடியுறை 1
அடியுறையாக 2
அடியென் 3
அடியேம் 2
அடியேற்கு 4
அடியேற்கும் 1
அடியேன் 19
அடியேன்-தன்னை 2
அடியேனாய் 1
அடியொடும் 1
அடியோடு 1
அடியோம் 1
அடியோமை 1
அடிவீழ்ந்தான் 1
அடிவைத்தாள்-அரோ 1
அடீ 1
அடீஇ 1
அடு 37
அடுக்க 2
அடுக்கல் 3
அடுக்கலின் 3
அடுக்கி 9
அடுக்கிய 8
அடுக்கியது 1
அடுக்கின 3
அடுக்கினர் 1
அடுக்கினன் 1
அடுக்கினார் 1
அடுக்கினேம் 1
அடுக்கு 3
அடுக்கும் 7
அடுக்குற்றன 1
அடுகிலேன் 1
அடுகின்றான் 1
அடுத்த 38
அடுத்தடுத்து 1
அடுத்தது 16
அடுத்ததே 1
அடுத்தபோது 1
அடுத்தலின் 1
அடுத்தவாறு 3
அடுத்தவும் 1
அடுத்தாய் 1
அடுத்தான் 1
அடுத்து 14
அடுத்துளோரும் 1
அடுத்துற 1
அடுத்தே 1
அடுப்ப 1
அடுப்பது 8
அடுப்பதே 1
அடும் 10
அடும்பு 1
அடுமா 1
அடுவல் 1
அடுவாரும் 1
அடுவெனே 1
அடை 32
அடைக்க 3
அடைக்கல 2
அடைக்கலம் 12
அடைக்கலாம் 1
அடைக்கின்றாரை 1
அடைகலை 1
அடைகில்லா 1
அடைகில்லார் 1
அடைகின்றார் 1
அடைகின்றார்களை 1
அடைத்த 12
அடைத்தது 2
அடைத்தலானும் 1
அடைத்தவர் 1
அடைத்தவால் 1
அடைத்தவாறும் 1
அடைத்தன 3
அடைத்தனர் 2
அடைத்தனன் 1
அடைத்தாய் 2
அடைத்தான் 1
அடைத்து 9
அடைத்துழி 2
அடைத்தேன் 1
அடைதல் 1
அடைதலை 1
அடைதற்கு 1
அடைதிர் 1
அடைதிர்-மாதோ 1
அடைதும் 1
அடைந்த 35
அடைந்த-காலை 1
அடைந்தது 10
அடைந்தமை 2
அடைந்தவர் 1
அடைந்தவர்-தம்மை 1
அடைந்தவர்க்கு 2
அடைந்தவற்கு 1
அடைந்தன 1
அடைந்தனர் 1
அடைந்தனள் 1
அடைந்தனன் 4
அடைந்தனன்-கொல் 1
அடைந்தனென் 2
அடைந்தாய் 1
அடைந்தார் 9
அடைந்தால் 1
அடைந்தாள் 2
அடைந்தாற்கு 1
அடைந்தான் 14
அடைந்திலன் 1
அடைந்திலாதார் 1
அடைந்து 14
அடைந்துழி 1
அடைந்துளோர் 1
அடைந்தேன் 1
அடைந்தோர் 1
அடைந்தோர்-தம்மை 1
அடைந்தோர்க்கு 1
அடைந்தோரை 1
அடைப்ப 2
அடைப்ப_அரும் 1
அடைப்பர் 2
அடைப்பாய் 1
அடைப்பார் 1
அடைப்பென் 1
அடைப்பேம் 1
அடைய 18
அடையலர் 1
அடையா 3
அடையா-முனம் 1
அடையாது 1
அடையாள் 2
அடையாள 1
அடையாளத்தின் 1
அடையாளத்தொடும் 1
அடையாளம் 7
அடையின் 3
அடையீர் 1
அடையும் 2
அடையுற்று 1
அடையுறு 1
அடையேல் 1
அடையோ 1
அடைவ 1
அடைவது 2
அடைவாய் 4
அடைவான் 1
அடைவு 6
அடைவு_அரும் 1
அடைவே 1
அண்ட 21
அண்ட_கோளம் 3
அண்டங்கள் 9
அண்டச 1
அண்டசத்து 1
அண்டத்தில் 2
அண்டத்தின் 10
அண்டத்தினுக்கு 1
அண்டத்தினை 1
அண்டத்து 9
அண்டத்துக்கு 1
அண்டத்தும் 4
அண்டத்துள்ளே 1
அண்டத்தை 7
அண்டத்தையும் 1
அண்டத்தோடும் 1
அண்டத்தோர் 1
அண்டத்தோர்க்கு 1
அண்டது 1
அண்டம் 45
அண்டம்-தோறும் 1
அண்டமும் 18
அண்டமூலத்து 1
அண்டமே 5
அண்டமேயும் 1
அண்டமேல் 1
அண்டர் 16
அண்டர்-தம் 2
அண்டர்_கோன் 1
அண்டர்_நாடு 1
அண்டர்_நாயகன் 2
அண்டர்கள் 3
அண்டரும் 1
அண்டரை 2
அண்டா 1
அண்ணல் 113
அண்ணல்-தன் 8
அண்ணல்-தன்-பால் 1
அண்ணல்-தன்னை 1
அண்ணல்-தானும் 1
அண்ணல்தான் 1
அண்ணலது 1
அண்ணலுக்கு 2
அண்ணலும் 21
அண்ணலே 11
அண்ணலை 7
அண்ணலையே 1
அண்ணலோ 1
அண்ணலோடு 1
அண்ணற்கு 1
அண்ணாவோ 4
அண்ணியர் 1
அண்ம 2
அண்மி 6
அண்மியது 1
அண்மின 1
அண்மினார் 3
அண்மினான் 1
அண்மினை 1
அண்மும் 1
அணங்கனாளே 1
அணங்கிய 1
அணங்கின் 2
அணங்கின்-மேல் 1
அணங்கினுக்கு 1
அணங்கினும் 1
அணங்கினை 6
அணங்கு 28
அணங்கு_அனாரும் 1
அணங்கு_அனாள் 1
அணங்கு_அனையவள் 1
அணங்கு_அனையார் 1
அணங்கு_அனையாள் 1
அணங்குடை 1
அணங்குதான் 1
அணங்கும் 2
அணங்கை 5
அணவ 1
அணவி 1
அணவு 1
அணா 1
அணி 145
அணி-தொறும் 3
அணி_நகர் 1
அணி_இழையார் 1
அணிக்கு 1
அணிக 1
அணிகல 1
அணிகலன் 2
அணிகள் 7
அணிகள்-தோறும் 1
அணிகளும் 1
அணிகின்றாரை 1
அணிகொள் 1
அணித்தாக 1
அணித்தால் 1
அணித்து 1
அணிதல் 1
அணிதற்கு 1
அணிந்த 8
அணிந்தவன் 1
அணிந்தன 3
அணிந்தனர் 1
அணிந்தார் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்து 3
அணிமை 1
அணியது 1
அணியரும் 1
அணியனோ 1
அணியா 1
அணியால் 1
அணியான் 1
அணியின் 3
அணியினை 1
அணியும் 7
அணியே 1
அணியை 5
அணியொடும் 1
அணிவார் 1
அணிவாரும் 7
அணிவான் 1
அணிவீர் 1
அணிவுறும் 1
அணு 2
அணுக்கன் 1
அணுக 13
அணுகல் 2
அணுகலா 1
அணுகலாம் 1
அணுகலால் 1
அணுகலும் 2
அணுகலுற்ற 1
அணுகவே 1
அணுகா 6
அணுகா-முன்னம் 1
அணுகாநின்ற 1
அணுகாய் 1
அணுகி 14
அணுகிய 1
அணுகியது 2
அணுகினர் 2
அணுகினன் 3
அணுகினார் 1
அணுகினால் 1
அணுகினான் 4
அணுகினிர் 2
அணுகினும் 1
அணுகுதலால் 1
அணுகுதி 1
அணுகும் 7
அணுகும்-காலை 1
அணுகும்-வேலை 1
அணுகுவார் 1
அணுவில் 1
அணுவினை 1
அணுவும் 1
அணை 56
அணை-தன்னையும் 1
அணை-மேல் 2
அணைக்க 1
அணைக்கும் 1
அணைக 2
அணைகள் 1
அணைகிலாமையால் 1
அணைகின்றேன் 1
அணைத்த 2
அணைத்தவன் 1
அணைத்தாள் 1
அணைத்து 8
அணைதி 1
அணைந்த 5
அணைந்தது 1
அணைந்தவர் 1
அணைந்தவர்க்கு 1
அணைந்தனன் 1
அணைந்தார் 4
அணைந்தால் 1
அணைந்தாள் 1
அணைந்தான் 4
அணைந்திடாது 1
அணைந்தேன் 1
அணைமலர் 1
அணையலுற்றனர் 1
அணையா 1
அணையாய் 1
அணையில் 2
அணையின் 1
அணையின்-மேல் 1
அணையும் 1
அணையை 1
அணைவது 1
அணைவன 1
அணைவு 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
 
  அ (1139)
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ
 வள்ளியோரின் வழங்கின மேகமே - பால:1 4/3,4
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே - பால:1 6/4
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே - பால:1 7/4
வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே - பால:1 8/4
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே - பால:1 9/4
அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் - பால:3 1/4
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற - பால:3 19/3
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ
 பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே - பால:3 20/3,4
சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே - பால:3 37/4
துன்னிய தமனிய தொழில் தழைத்த அ
 கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ - பால:3 39/2,3
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே - பால:3 39/4
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன - பால:3 43/4
நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி - பால:3 47/2
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் - பால:3 49/1
மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ - பால:3 51/3
சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் - பால:3 55/2
கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் - பால:3 56/2
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ
 தேவர்-தம் நகரியை செப்புகின்றது என் - பால:3 58/1,2
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் - பால:3 65/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் - பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் - பால:3 68/4
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ
 திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் - பால:5 8/1,2
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் - பால:5 11/2
காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ
 கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் - பால:5 45/1,2
உறு துயர் தவிர்ந்தது அ உலகம் வேந்து அருள் - பால:5 53/2
அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் - பால:5 63/1
தூதுவர் அ வழி அயோத்தி துன்னினார் - பால:5 66/1
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் - பால:5 73/2
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே - பால:5 83/3
வைத்தது தரை மிசை மறித்தும் அ வழி - பால:5 85/1
தைத்தது பூதம் அ தவனும் வேந்தனை - பால:5 85/2
அ தகு மரபில்-நின்று அளித்தியால் என்றான் - பால:5 85/4
கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை - பால:5 87/1
பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது - பால:5 89/1
அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் - பால:5 115/2
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று - பால:5 123/2
திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு - பால:5 124/2
அ நகரும் கற்பக நாட்டு அணி நகரும் மணி மாட அயோத்தி என்னும் - பால:6 8/3
ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ
 காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே - பால:7 2/3,4
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின் - பால:7 4/1
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் - பால:7 14/1
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் - பால:7 14/2
ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி - பால:7 18/3
தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே - பால:7 23/4
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா - பால:7 27/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ
 மங்கை தீ அனையாளும் மனக்கொளா - பால:7 45/1,2
மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும் - பால:7 47/1
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட - பால:7 47/3
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக - பால:7 51/3
ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை - பால:7 52/3
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற - பால:8 5/2
ஆனவன் இங்கு உறைகின்ற அ நாள்-வாய் - பால:8 8/1
ஆயது அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் - பால:8 10/1
ஆண்தகை அ உரை கூற அறிந்தோன் - பால:8 14/1
அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம் - பால:8 26/2
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக - பால:8 37/1
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ
 தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு - பால:8 38/2,3
முனியும் அ வழி வேள்வியை முறைமையின் முற்றி - பால:8 45/3
என்று கூறிய பின்னர் அ எழில் மலர் கானத்து - பால:8 47/1
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் - பால:9 5/4
அ உரை இராமன் கூற அறிவனும் அவனை நோக்கி - பால:9 17/1
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் - பால:10 24/3
அன்று அ மாடத்து உம்பர் அளிக்கும் அமுது ஒத்தாள் - பால:10 26/4
எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு - பால:10 59/3
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் - பால:10 79/4
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் - பால:11 2/4
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் - பால:12 19/1
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் - பால:12 19/1
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ
 குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என - பால:13 2/1,2
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ
 சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் - பால:13 5/1,2
செய்தது அ திசைமுகன் தீண்டி அன்று தன் - பால:13 6/2
போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ
 வேதனை தருகின்ற வில்லை நோக்கி தன் - பால:13 11/1,2
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் - பால:13 19/3
வனைந்து அனைய திரு மேனி வள்ளலும் அ மா தவத்தோன் - பால:13 25/3
சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன் - பால:13 63/3
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ
 கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் - பால:13 64/3,4
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ
 அரசையும் இ வழி அழைத்தல் வேட்கையோ - பால:13 65/3,4
மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் - பால:13 66/1
வேனில் வேள் இருந்த அ மிதிலை நோக்கி நம் - பால:14 7/2
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் - பால:14 13/1
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை - பால:14 13/2
அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ - பால:14 15/4
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத - பால:15 7/3
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு - பால:15 20/2
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் - பால:15 27/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் - பால:15 28/4
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ - பால:16 5/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே - பால:16 26/4
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ
 துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் - பால:16 34/2,3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் - பால:16 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் - பால:16 38/4
அனகரும் அணங்கு_அனாரும் அ மலர் சோலை நின்று - பால:18 1/3
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் - பால:18 21/4
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு - பால:19 45/3
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் - பால:19 48/2
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ
 திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் - பால:19 58/1,2
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே - பால:19 66/4
ஆழியான் உலகு அளந்த அன்று தாள் சென்ற அ
 பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே - பால:20 10/3,4
சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் - பால:20 14/2
தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் - பால:20 16/3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் - பால:20 17/1
இன்னவாறு இருவரும் இனியவாறு ஏக அ
 துன்னு மா நகரின் நின்று எதிர்வர துன்னினான் - பால:20 19/1,2
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் - பால:20 20/1
தன்னை அ தாதை முன் தழுவினான் என்னவே - பால:20 24/4
பெரியவன் தம்பி என்று இனையது ஓர் பெருமை அ
 பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் - பால:20 25/2,3
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் - பால:20 28/3
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே - பால:20 28/4
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி - பால:21 18/4
கருத்தும் அ வழி கண்டது உண்டோ என்றாள் - பால:21 37/3
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ
 விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் - பால:22 26/3,4
சமைத்தவரை இன்மை மறை-தானும் எனலாம் அ
 சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் - பால:22 29/1,2
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் - பால:22 32/3
ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் - பால:23 2/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே - பால:23 44/4
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் - பால:23 89/1
வேந்தனும் அ நகர் வைகினன் மெள்ள - பால:23 102/3
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் - பால:24 1/2
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே - பால:24 2/1
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் - பால:24 15/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் - பால:24 25/2
ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான் - பால:24 25/3
வென்றியது யாவது என்று விரிஞ்சனை வினவ அ நாள் - பால:24 27/4
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ
 துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் - பால:24 35/3,4
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை - பால:24 43/1
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை - பால:24 46/3
அரும் சிறப்பு அமைவரும் துறவும் அ வழி - அயோ:1 21/1
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ
 தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே - அயோ:1 22/3,4
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் - அயோ:1 33/2
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் - அயோ:1 36/4
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் - அயோ:1 41/2
வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் - அயோ:1 43/4
ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் - அயோ:1 57/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் - அயோ:1 57/3
வருத்தம் நீங்கி அ வரம்பு அறு திருவினை மருவும் - அயோ:1 65/3
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் - அயோ:1 69/1
நீதி எற்கு என நினைந்தும் அ பணி தலைநின்றான் - அயோ:1 69/4
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் - அயோ:2 1/1
என்று இறைஞ்சி அ இந்திரை கேள்வனுக்கு - அயோ:2 9/1
நல் இயல் மங்கல நாளும் நாளை அ
 வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ - அயோ:2 11/1,2
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ - அயோ:2 17/1
ஆளும் அ அரசே அரசு அன்னது - அயோ:2 22/3
வையம் மன் உயிர் ஆக அ மன் உயிர் - அயோ:2 25/1
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே - அயோ:2 34/1
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் - அயோ:2 34/4
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே - அயோ:2 44/4
அ நகர் அணிவுறும் அமலை வானவர் - அயோ:2 46/1
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் - அயோ:2 50/1
தீண்டலும் உணர்ந்த அ தெய்வ கற்பினாள் - அயோ:2 51/1
குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே - அயோ:2 60/4
தனக்கு நல்லையும் அல்லை அ தருமமே நோக்கின் - அயோ:2 72/2
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் - அயோ:2 75/1
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் - அயோ:2 81/1
ஆன்றவன் அ உரை கூற அன்னம் அன்னாள் - அயோ:3 12/1
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே - அயோ:3 24/1
அ சொல் கேளா ஆவி புழுங்கா அயர்கின்றான் - அயோ:3 35/1
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் - அயோ:3 40/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ
 கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் - அயோ:3 54/1,2
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் - அயோ:3 55/3
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ
 தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் - அயோ:3 57/2,3
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ
 மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் - அயோ:3 63/1,2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் - அயோ:3 70/3
வளைக்கலாம் என்று அ வானோர் கண்ணையும் மறைத்த அன்றே - அயோ:3 79/4
சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ
 பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:3 85/3,4
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை - அயோ:3 86/1
ஈகையில் உவந்த அ இயற்கை இது என்றால் - அயோ:3 101/3
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட - அயோ:3 112/3
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா - அயோ:3 112/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து - அயோ:3 115/2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் - அயோ:4 3/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் - அயோ:4 6/2
ஆங்கு அ வாசகம் என்னும் அனல் குழை - அயோ:4 8/1
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ - அயோ:4 31/3
அ ஆறு அறிவாய் என்ன வந்தான் முனிவன் அவனும் - அயோ:4 34/3
என்ற அ முனிவன்-தன்னை நினையா வினையேன் இனி யான் - அயோ:4 40/1
மன்னே ஆவான் வரும் அ பரதன்-தனையும் மகன் என்று - அயோ:4 49/3
அ நாள் உற்றது எல்லாம் அவளுக்கு அரசன் அறைவான் - அயோ:4 72/4
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா - அயோ:4 75/3
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே - அயோ:4 93/3
மாவும் அழுத அ மன்னவனை மானவே - அயோ:4 98/4
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் - அயோ:4 104/4
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் - அயோ:4 119/2
வல கார்முகம் என் கையது ஆக அ வானுளோரும் - அயோ:4 124/1
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் - அயோ:4 131/1
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அ வனம் இ அயோத்தி - அயோ:4 146/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் - அயோ:4 151/1
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது - அயோ:4 162/3
துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ
 பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் - அயோ:4 181/3,4
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் - அயோ:4 211/4
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் - அயோ:4 212/1
காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ
 ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ - அயோ:4 228/3,4
மா இயல் தானை அ மன்னை நீங்கலா - அயோ:5 1/2
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ - அயோ:5 2/4
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் - அயோ:5 17/4
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ
 வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் - அயோ:5 19/1,2
அ அருள் அவன்-வயின் அருளுக என்றியால் - அயோ:5 34/4
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் - அயோ:5 40/1
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி - அயோ:5 41/1
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி - அயோ:5 46/2
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் - அயோ:6 36/4
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை - அயோ:8 9/1
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ
 புண்ணிய நதி ஆடி புனிதரை வழிபாடு உற்று - அயோ:8 30/2,3
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி - அயோ:8 35/1
வட திசை வரும் அ நாள் நின்னுழை வருகின்றேன் - அயோ:8 42/4
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ
 சேவலொடு உற ஊடி திரிவதன் இயல் காணாய் - அயோ:9 7/3,4
சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ - அயோ:9 19/3
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி - அயோ:9 23/1
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி - அயோ:9 23/2
வைகினர் இனிது அன்னார் அ வழி மறையோனும் - அயோ:9 29/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல - அயோ:9 32/1
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி - அயோ:9 33/2
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் - அயோ:9 38/1
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் - அயோ:9 38/1
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் - அயோ:9 46/3
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே - அயோ:9 46/4
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் - அயோ:9 47/4
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி - அயோ:10 14/3
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு - அயோ:10 39/3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி - அயோ:11 28/1
பின்னை அ பெரியோர் தம் பெருந்தகை - அயோ:11 35/2
அனைய வேலையில் அ கடை தோரண - அயோ:11 38/1
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ
 தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை - அயோ:11 40/1,2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ
 தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ - அயோ:11 43/2,3
அ வழி உலகினும் உளர்-கொலோ ஐயா - அயோ:11 50/4
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் - அயோ:11 52/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என - அயோ:11 58/1
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ
 பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது - அயோ:11 60/1,2
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் - அயோ:11 62/3
இரதம் ஒன்று ஊர்ந்து பார் இருளை நீக்கும் அ
 வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம் - அயோ:11 91/1,2
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் - அயோ:11 92/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் - அயோ:11 95/1
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ
 தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் - அயோ:11 99/3,4
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே - அயோ:11 103/4
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ
 கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் - அயோ:11 111/3,4
தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான் - அயோ:11 117/3
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ
 துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் - அயோ:11 130/1,2
ஒல்லென இரைத்ததால் உயிர்_இல் யாக்கை அ
 சொல் எனும் அமிழ்தினால் துளிர்த்தது என்னவே - அயோ:12 22/3,4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே - அயோ:12 27/4
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என - அயோ:12 28/3
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை - அயோ:12 42/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே - அயோ:12 44/4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் - அயோ:12 45/4
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ - அயோ:12 46/4
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே - அயோ:12 47/4
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் - அயோ:12 48/1
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே - அயோ:12 49/4
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே - அயோ:13 4/4
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன - அயோ:13 5/2
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை - அயோ:13 6/1
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன - அயோ:13 38/1
தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ
 நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் - அயோ:13 41/1,2
அ இடை அண்ணல்-தானும் அன்று அரும் பொடியின் வைகி - அயோ:13 44/1
குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் - அயோ:13 48/1
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் - அயோ:13 57/2
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா - அயோ:13 57/4
என்ன கேட்டு அ இரக்கம் இலாளையும் - அயோ:13 70/1
வந்த மா தவத்தோனை அ மைந்தனும் - அயோ:14 1/1
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல் - அயோ:14 17/3
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ
 கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் - அயோ:14 26/3,4
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் - அயோ:14 29/1
கார் பொரு மேனி அ கண்ணன் காட்டினான் - அயோ:14 48/1
பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ
 கரியவள் வரம் எனும் காலனால் தனக்கு - அயோ:14 55/2,3
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின் - அயோ:14 74/2
சானகி இருந்த அ சாலை எய்தினான் - அயோ:14 80/4
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ - அயோ:14 81/4
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் - அயோ:14 82/3
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை - அயோ:14 83/1
தேன் தரும் தெரியல் அ செம்மல் நால்வரை - அயோ:14 87/1
பின்னர் வீரரை பெற்ற பெற்றி அ
 பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை - அயோ:14 90/1,2
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் - அயோ:14 118/3
ஊற்றும் அ கடவுள்-தன் உந்தி உந்திய - அயோ:14 119/2
ஏன்றபின் அ உரை மறுக்கும் ஈட்டதோ - அயோ:14 124/4
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா - அயோ:14 125/3
அ வழி இமையவர் அறிந்து கூடினார் - அயோ:14 128/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் - அயோ:14 129/3
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் - ஆரண்:1 1/1
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ
 கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் - ஆரண்:1 18/3,4
ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் - ஆரண்:1 30/1
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே - ஆரண்:1 32/4
அ வேலையின் எய்தினன் ஆயிரமாம் - ஆரண்:2 2/2
அ நான்முகன் நின்னை அழைத்தனனால் - ஆரண்:2 15/3
மானே அனையாளொடு மைந்தனை அ
 பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா - ஆரண்:2 23/1,2
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் - ஆரண்:2 23/4
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற - ஆரண்:2 30/2
எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற - ஆரண்:2 31/3
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் - ஆரண்:2 43/4
முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ
 தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம் - ஆரண்:3 3/2,3
கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை - ஆரண்:3 9/2
சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ
 இடர் இலான் உறை சோலை சென்று எய்தினார் - ஆரண்:3 27/3,4
அருக்கன் அன்ன முனிவனை அ வழி - ஆரண்:3 28/1
எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ
 செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் - ஆரண்:4 10/3,4
நிரந்தரம் நோக்குவென் நேமியானும் அ
 வரம் தரும் இறைவனும் மழுவலாளனும் - ஆரண்:4 12/2,3
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் - ஆரண்:4 23/1
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் - ஆரண்:4 26/4
பின்னரும் அ பெரியவன் பெய் வளை - ஆரண்:4 36/1
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு - ஆரண்:4 39/3
பெரிதும் நன்று அ பெரும் துறை வைகி நீர் - ஆரண்:4 40/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் - ஆரண்:4 41/2
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் - ஆரண்:4 42/2
அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ - ஆரண்:5 3/4
வைகலும் தமியள் அ வனத்து வைகுவாள் - ஆரண்:6 3/2
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு - ஆரண்:6 6/3
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் - ஆரண்:6 27/4
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் - ஆரண்:6 30/1
அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை - ஆரண்:6 33/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ
 சீரியர்_அல்லார்-மாட்டு சேர்கிலென் தேவர்-பாலும் - ஆரண்:6 36/1,2
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் - ஆரண்:6 45/4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் - ஆரண்:6 62/4
சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு - ஆரண்:6 76/3
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் - ஆரண்:6 77/3
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ
 ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் - ஆரண்:6 78/1,2
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை - ஆரண்:6 87/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் - ஆரண்:6 88/1
அ உரை கேட்டு அடல் அரக்கி அறியாயோ நீ என்னை - ஆரண்:6 109/1
யான் காப்பென் அல்லால் அ இராவணனார் உளர் என்றாள் - ஆரண்:6 118/4
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி - ஆரண்:6 126/2
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் - ஆரண்:6 132/3
நிமல பாத நினைவில் இருந்த அ
 கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் - ஆரண்:7 15/3,4
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை - ஆரண்:7 18/2
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை - ஆரண்:7 38/2
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி - ஆரண்:7 68/1
வளைந்த-காலையில் வளைந்தது அ இராமன் கை வரி வில் - ஆரண்:7 75/1
அ தலை தானையன் அளவு_இல் ஆற்றலன் - ஆரண்:7 112/1
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ - ஆரண்:7 125/4
சான்று என நின்ற அ தரும மன்னவன் - ஆரண்:7 127/3
அன்றியும் அ கணத்து அமரர் ஆர்த்து எழ - ஆரண்:7 129/1
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் - ஆரண்:7 130/1
தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் - ஆரண்:7 139/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா - ஆரண்:8 6/2
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் - ஆரண்:8 12/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் - ஆரண்:8 16/4
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் - ஆரண்:8 18/4
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் - ஆரண்:9 3/1
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை - ஆரண்:9 17/2
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான் - ஆரண்:9 18/1
ஆக்கினேன் மனத்து ஆசை அ ஆசை என் - ஆரண்:9 30/1
தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய - ஆரண்:10 24/1
அ புறத்து அண்டத்தோர் ஆர் என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 29/4
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ - ஆரண்:10 36/4
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா - ஆரண்:10 71/4
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி - ஆரண்:10 72/2
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் - ஆரண்:10 81/2
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல - ஆரண்:10 85/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் - ஆரண்:10 106/4
அனைய அ திங்களே ஆகுமால் என்றான் - ஆரண்:10 130/4
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை - ஆரண்:10 133/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் - ஆரண்:10 138/1
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் - ஆரண்:10 139/4
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் - ஆரண்:10 149/4
நின்னால் அ இராமனை காண்குறும் நீர் என் என்றான் - ஆரண்:10 152/2
அ நாள்-முதல் யானும் அயர்த்திலென் ஆகும் என்றாள் - ஆரண்:10 152/4
என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் - ஆரண்:10 154/1
சேண் உற்ற இருள் சீப்ப அ தெய்வ மடந்தைமார்கள் - ஆரண்:10 158/2
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் - ஆரண்:10 166/1
அ காலமும் வேள்வியின் அன்று தொடர்ந்து - ஆரண்:11 42/1
புக்கான் அ இராகவன் வைகு புனம் - ஆரண்:11 42/4
வாழ்நாள் அ இராவணன் மாளுதலால் - ஆரண்:11 47/3
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் - ஆரண்:11 64/4
சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் - ஆரண்:11 69/4
காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் - ஆரண்:11 71/4
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் - ஆரண்:11 75/1
ஆசை நீளத்து அரற்றினன் வீழ்ந்த அ
 நீசன் மேனியை நின்று உற நோக்கினான் - ஆரண்:11 78/1,2
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் - ஆரண்:12 4/2
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை - ஆரண்:12 7/3
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு - ஆரண்:12 11/3
ஆவது காக்கும் என்று அறிவித்து அ வழி - ஆரண்:12 19/3
தோகையும் அ வழி தோம்_இல் சிந்தனை - ஆரண்:12 25/1
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை - ஆரண்:12 40/1
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் - ஆரண்:12 48/1
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள் - ஆரண்:12 54/1
சீறினன் உரை-செய்வான் அ சிறு வலி புல்லியோர்கட்கு - ஆரண்:12 59/1
தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை - ஆரண்:12 59/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் - ஆரண்:12 69/2
கொன்று உன்னை மீட்பர்-கொல் அ மானிடர் கொள்க என்னா - ஆரண்:12 80/3
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா - ஆரண்:13 1/1
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா - ஆரண்:13 7/1
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் - ஆரண்:13 14/2
அ காலை அரக்கன் அரக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் - ஆரண்:13 22/1
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் - ஆரண்:13 33/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் - ஆரண்:13 38/3
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ - ஆரண்:13 41/1
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ
 வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் - ஆரண்:13 41/1,2
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் - ஆரண்:13 61/4
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் - ஆரண்:13 63/1
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ
 கண்ணனும் இளவலை கண்ணுற்றான்-அரோ - ஆரண்:13 63/3,4
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் - ஆரண்:13 73/2
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய - ஆரண்:13 75/1
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர் - ஆரண்:13 79/1
ஆகும் அன்னதே கருமம் என்று அ திசை நோக்கி - ஆரண்:13 80/1
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால் - ஆரண்:13 81/1
தன் நேர் இலாதானும் தம்பியும் அ தன்மையனாய் - ஆரண்:13 100/2
ஆற்றலோன் அ உரை அறைய ஆணையால் - ஆரண்:13 105/1
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் - ஆரண்:13 105/2
பண்டு உலகு அளந்தோன் நல்க பாற்கடல் அமுதம் அ நாள் - ஆரண்:13 123/3
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை - ஆரண்:13 126/1
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் - ஆரண்:13 127/3
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் - ஆரண்:13 131/1
நின்று இனி நினைவது என்னே நெருக்கி அ அரக்கர்-தம்மை - ஆரண்:13 131/3
அ வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயர்வு நீங்கி - ஆரண்:13 133/1
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று - ஆரண்:13 137/3
அந்தி வந்து அணுகும்-வேலை அ வழி அவரும் நீங்கி - ஆரண்:14 1/1
குழலை நோக்கி கொங்கை இணை குவட்டை நோக்கி அ குவட்டின் - ஆரண்:14 31/3
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ
 பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் - ஆரண்:14 32/1,2
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் - ஆரண்:14 39/3
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் - ஆரண்:14 44/3
மற்று அவன் அ உரை செப்ப மனத்தால் - ஆரண்:14 54/1
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது - ஆரண்:14 79/3
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என - ஆரண்:14 99/1
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் - ஆரண்:15 10/4
ஆக்கையின் இருந்தவன் தன்னை அ வழி - ஆரண்:15 19/3
அ வழி இளையவன் அமர்ந்து நோக்கியே - ஆரண்:15 21/1
வல்லி அ அரக்கர்-தம் மனை உளாள் என - ஆரண்:15 24/2
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத - ஆரண்:15 31/1
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி - ஆரண்:15 56/2
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் - ஆரண்:16 6/3
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் - ஆரண்:16 8/2
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய - கிட்:1 5/3
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ - கிட்:1 29/4
ஆண்டு அ வள்ளலை அன்பு எனும் ஆர் அணி - கிட்:1 34/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ - கிட்:1 35/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ
 திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் - கிட்:1 35/1,2
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே - கிட்:1 36/4
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி - கிட்:2 3/1
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் - கிட்:2 14/1
அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் - கிட்:2 20/2
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் - கிட்:2 29/4
குன்று உறழ் தோளினாரை நோக்கி அ குரக்கு சீயம் - கிட்:2 35/2
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் - கிட்:3 6/2
அ இராமனையும் மா வலி தொலை தருளினான் - கிட்:3 9/2
அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் - கிட்:3 9/4
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் - கிட்:3 12/4
அனகனை குறுகினான் அ அண்ணலும் அருத்தி கூர - கிட்:3 20/3
என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி - கிட்:3 26/1
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான் - கிட்:3 52/1
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம் - கிட்:3 55/1
அன்ன நாளில் மாயாவி அ பிலத்து - கிட்:3 57/1
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர் - கிட்:3 58/1
கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால் - கிட்:3 64/3
சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ
 பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் - கிட்:3 66/3,4
அழுந்து துன்பினுக்கு அ கரை கண்டனன் அனையான் - கிட்:3 73/2
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் - கிட்:3 74/4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே - கிட்:3 76/3
இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ - கிட்:3 77/4
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் - கிட்:4 5/3
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் - கிட்:4 13/4
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி - கிட்:4 16/3
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் - கிட்:4 19/3
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே - கிட்:5 4/3
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை - கிட்:5 5/1
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன - கிட்:6 6/2
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே - கிட்:6 6/4
அட்டன உயிரை அ அணிகள் என்கு எனோ - கிட்:6 7/2
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே - கிட்:6 8/4
தீர்த்தனை அ வழி யாது செப்புகேன் - கிட்:6 9/4
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது - கிட்:6 11/1
அயன் உடை அண்டத்தின் அ புறத்தையும் - கிட்:6 12/1
திருமகள் அனைய அ தெய்வ கற்பினாள் - கிட்:6 13/1
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை - கிட்:6 14/3
முளரி-மேல் வைகுவான் முருகன் தந்த அ
 தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் - கிட்:6 17/1,2
வவ்வுவர் அ வழி மகிழ்ந்த யாவையும் - கிட்:6 31/2
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் - கிட்:6 34/3
அ இடத்து இராமன் நீ அழைத்து வாலி ஆனது ஓர் - கிட்:7 10/1
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து - கிட்:7 14/3
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து - கிட்:7 14/3
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் - கிட்:7 14/4
அழுந்தியது அ கிரி அருகில் மால் வரை - கிட்:7 15/3
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ
 காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை - கிட்:7 21/2,3
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என - கிட்:7 23/2
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய - கிட்:7 40/1
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச - கிட்:7 53/2
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி - கிட்:7 64/4
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் - கிட்:7 65/1
தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு - கிட்:7 69/1
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் - கிட்:7 71/4
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி - கிட்:7 73/2
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் - கிட்:7 74/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் - கிட்:7 75/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் - கிட்:7 92/3
அன்று அ வாலி அனையன விளம்பினான் - கிட்:7 97/3
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ
 பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் - கிட்:7 110/1,2
புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே - கிட்:7 118/4
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட - கிட்:7 122/1
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ
 வனிதையை நாடி கோடி வானினும் உயர்ந்த தோளாய் - கிட்:7 135/3,4
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப - கிட்:7 144/3
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் - கிட்:7 157/4
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் - கிட்:7 157/4
நின்றாள் அ நிலை நோக்கி நீதி சால் - கிட்:8 17/3
மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் - கிட்:8 18/1
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை - கிட்:9 5/3
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் - கிட்:9 27/2
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் - கிட்:9 30/4
அளவு_இல் கார் எனும் அ பெரும் பருவம் வந்து அணைந்தால் - கிட்:10 49/1
அ பாதக வஞ்ச அரக்கரையே - கிட்:10 52/3
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை - கிட்:10 91/2
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் - கிட்:10 96/1
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் - கிட்:10 96/2
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் - கிட்:10 102/4
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால் - கிட்:10 110/2
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன் - கிட்:11 23/1
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி - கிட்:11 25/1
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் - கிட்:11 30/1
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் - கிட்:11 34/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை - கிட்:11 39/2
நினையும் வீரன் அ நீள் நெறி நோக்கலன் - கிட்:11 41/3
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ
 விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் - கிட்:11 43/3,4
பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் - கிட்:11 46/4
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ
 புனை குழலாட்கு வந்த காரியம் புகல்வது ஆனான் - கிட்:11 52/3,4
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை - கிட்:11 54/3
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா - கிட்:11 83/1
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் - கிட்:11 95/1
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் - கிட்:11 99/4
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி - கிட்:11 104/2
குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம - கிட்:11 108/3
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் - கிட்:11 128/1
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் - கிட்:11 130/2
நாள் தர குறித்ததும் இன்று நாளை அ
 ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் - கிட்:11 134/3,4
நின் பெரும் சேனை அ நெடிய சேனைக்கு - கிட்:11 135/2
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் - கிட்:11 137/4
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் - கிட்:12 2/4
அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் - கிட்:12 11/4
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் - கிட்:12 20/1
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி - கிட்:12 27/2
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் - கிட்:12 29/4
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் - கிட்:13 13/1
நொய்தின் அ மலை நீங்கி நுமரொடும் - கிட்:13 15/1
அயனம் இல்லை அருக்கனுக்கு அ வழி - கிட்:13 19/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா - கிட்:13 21/4
அ ஆறு கடந்து அப்பால் அறத்து ஆறே என தெளிந்த அருளின் ஆறும் - கிட்:13 22/1
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை - கிட்:13 29/2
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி - கிட்:13 30/2
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி - கிட்:13 31/2
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக - கிட்:13 32/1
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ
 புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் - கிட்:13 58/3,4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே - கிட்:13 61/4
அன்னம் ஆடும் துறைக்கு அருகு நின்றாளை அ
 கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் - கிட்:13 67/3,4
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் - கிட்:13 68/1
அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும் - கிட்:14 4/1
மல்லல் மா ஞாலம் ஓர் மறு உறா-வகையின் அ
 சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் - கிட்:14 5/1,2
நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய - கிட்:14 11/2
இ மலை காணுதும் ஏழை மானை அ
 செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என - கிட்:14 16/1,2
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் - கிட்:14 16/4
நீர் எனும் பெயரும் அ நெறியின் நீங்கலால் - கிட்:14 19/3
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் - கிட்:14 20/4
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் - கிட்:14 25/1
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் - கிட்:14 25/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி - கிட்:14 28/3
அன்ன பொழுதின்-கண் அ அணங்கும் அறிவுற்றாள் - கிட்:14 50/1
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் - கிட்:14 53/3
நல் நுதலினாள் முலை நயந்தனன் அ நல்லாள் - கிட்:14 57/2
வன் திறல் அ வானரம் இராமன் அருள் வந்தால் - கிட்:14 61/3
மற்று அ மைந்தனும் உறக்கம் மாறினான் - கிட்:15 7/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 16/2
அன்ன தன்மையால் அறிஞர் நாடி அ
 செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 18/1,2
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் - கிட்:15 18/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை - கிட்:15 24/3
அ நதி முழுதும் நாடி ஆய் வளை மயிலை யாண்டும் - கிட்:15 30/1
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை - கிட்:15 36/2
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை - கிட்:15 38/1
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு - கிட்:15 51/1
அழைப்பதே கடுக்கும் அ ஆழி நோக்கினார் - கிட்:16 1/4
சிந்தனை வருந்தும் அ செய்கை காண்குறேன் - கிட்:16 9/2
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் - கிட்:16 14/3
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி - கிட்:16 18/1
நாடுதலே நலம் இன்னும் நாடி அ
 தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர் - கிட்:16 21/1,2
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான் - கிட்:16 27/2
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் - கிட்:16 33/1
இடு அ நாள் வந்து இருவேமும் எய்தி யான் - கிட்:16 36/2
நின்றானே அ அரக்கன் நின்னையும் - கிட்:16 37/3
எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் - கிட்:16 40/1
எல்லீரும் அ இராம நாமமே - கிட்:16 48/1
நல்லீர் அ பயன் நண்ணும் நல்ல சொல் - கிட்:16 48/3
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் - கிட்:16 57/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் - கிட்:16 59/1
நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் - கிட்:16 59/3
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர் - கிட்:16 61/1
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி - கிட்:16 62/1
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் - கிட்:17 6/2
குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் - கிட்:17 10/4
அண்ணல் அ மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர் அதனாலே - கிட்:17 16/1
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் - சுந்:1 1/1
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் - சுந்:1 23/3
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் - சுந்:1 24/4
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் - சுந்:1 34/4
இருவரும் முன்னர் சென்றால் ஒத்த அ இரண்டு பாலும் - சுந்:1 38/4
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற - சுந்:1 39/3
சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி - சுந்:1 48/3
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ
 பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் - சுந்:1 63/1,2
மனையின் மாட்சிய என்னின் அ சொல்லும் மாசுண்ணும் - சுந்:2 7/2
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் - சுந்:2 8/4
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை - சுந்:2 16/4
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க - சுந்:2 20/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் - சுந்:2 40/3
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை - சுந்:2 45/1
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை - சுந்:2 45/1
எல்லியின் நிமிர் இருள் குறையும் அ இருள் - சுந்:2 56/1
அ வழி அனுமனும் அணுகலாம் வகை - சுந்:2 59/1
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் - சுந்:2 79/2
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ
 பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் - சுந்:2 94/2,3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா - சுந்:2 96/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் - சுந்:2 164/1
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு - சுந்:2 201/2
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் - சுந்:2 222/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ
 திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் - சுந்:2 230/1,2
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த - சுந்:3 2/3
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த - சுந்:3 2/3
சொற்ற ஆண்டு எலாம் உறைந்தன்றி அ நகர் துன்னான் - சுந்:3 17/3
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல் - சுந்:3 28/1
அ இராமனை உன்னி தன் ஆர் உயிர் - சுந்:3 29/3
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன் - சுந்:3 40/3
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் - சுந்:3 41/2
ஆண்தகை இராவணன் வளர்க்கும் அ அனல் - சுந்:3 42/1
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன் - சுந்:3 49/1
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் - சுந்:3 51/1
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் - சுந்:3 53/1
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய - சுந்:3 54/1
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் - சுந்:3 54/3
எள் அரும் உருவின் அ இலக்கணங்களும் - சுந்:3 61/1
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் - சுந்:3 61/3
நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் - சுந்:3 73/3
அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான் - சுந்:3 97/1
ஆசைப்பாடும் அ நானும் அடர்த்திட - சுந்:3 98/3
அ பெரும் செல்வம் துய்ப்பான் நின்று மா தவத்தின் அன்றே - சுந்:3 127/2
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் - சுந்:3 137/1
சிறை இருந்தேனை அ புனிதன் தீண்டுமோ - சுந்:4 11/4
அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன் - சுந்:4 15/2
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன - சுந்:4 33/4
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ
 திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே - சுந்:4 46/3,4
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன - சுந்:4 59/1
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு - சுந்:4 60/2
அழைத்தது அ ஓசை உன்னை மயக்கியது அரக்கன் சொல்லால் - சுந்:4 74/4
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற - சுந்:4 77/2
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை - சுந்:4 78/1
அ வழி நின்னை காணாது அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி - சுந்:4 83/1
அயர்வு உற்று அரிதின் தெளிந்து அம் மலைக்கு அ புறத்து ஓர் - சுந்:4 92/1
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க - சுந்:4 92/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை - சுந்:4 93/2
அ வழித்து அன்று எனின் அனுமன்-பாலதோ - சுந்:4 100/3
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் - சுந்:4 102/3
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ - சுந்:4 110/4
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ
 கோது இலானும் இனையன கூறினான் - சுந்:5 26/3,4
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ - சுந்:5 40/3
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் - சுந்:5 65/4
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை - சுந்:5 73/1
அன்னை-தன் பெயர் ஆக என அன்பினொடு அ நாள் - சுந்:5 78/3
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் - சுந்:5 79/4
ஏங்கினாள் அ அனுமனும் என்-கொல் இது என்னா - சுந்:5 80/2
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் - சுந்:6 6/2
அண்ணல் அனுமான் அடல் இராவணனது அ நாள் - சுந்:6 20/3
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே - சுந்:6 33/4
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி - சுந்:6 35/3
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் - சுந்:6 44/2
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற - சுந்:6 53/2
ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் - சுந்:6 59/4
இருபது செவியினூடும் நுழைந்தது அ எழுந்த ஓசை - சுந்:7 1/4
நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் - சுந்:7 4/1
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு - சுந்:7 39/3
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:7 39/4
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் - சுந்:7 61/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு - சுந்:8 10/1
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற - சுந்:8 14/1
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் - சுந்:8 19/1
அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் - சுந்:8 36/1
ஆறு செய்தன ஆனையின் மதங்கள் அ ஆற்றை - சுந்:9 9/1
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை - சுந்:9 9/2
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை - சுந்:9 9/3
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி - சுந்:9 9/4
வாயில்-நின்று அ வழி கொணர்ந்து வைத்த மா - சுந்:9 28/2
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் - சுந்:9 33/2
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் - சுந்:9 33/3
அலந்தலை உற்றது அ ஆழி இலங்கை - சுந்:9 46/2
அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு - சுந்:9 50/3
விழுந்தன சோரி அ வீரன் மணி தோள் - சுந்:9 51/4
தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் - சுந்:9 52/4
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் - சுந்:9 64/1
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் - சுந்:9 66/4
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் - சுந்:10 5/3
இந்திரசித்தோ மற்று அ இராவணனேயோ என்னா - சுந்:10 18/1
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா - சுந்:10 23/1
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் - சுந்:10 34/1
அண்டம் உற்றுளது அ ஊர் அழுத பேர் அமலையே - சுந்:10 42/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் - சுந்:10 43/3
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை - சுந்:11 1/1
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை - சுந்:11 1/1
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா - சுந்:11 21/3
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் - சுந்:11 25/2
வென்றேன் அ இராவணன் தன்னையும் வேரொடு என்றான் - சுந்:11 26/4
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் - சுந்:11 27/1
அ சிரத்தினும் மார்பினும் அழுத்தலும் அனுமன் - சுந்:11 39/4
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் - சுந்:11 43/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் - சுந்:11 50/4
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க - சுந்:11 56/4
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:11 62/4
அ உரை தூதரும் ஆணையால் வரும் - சுந்:12 28/1
இருந்த அ பெரும் கோயில் சென்று எய்தினான் - சுந்:12 36/4
சொல்லிய அனைவரும் அல்லென் சொன்ன அ
 புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென் - சுந்:12 69/1,2
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் - சுந்:12 80/1
அ தலை நம்மை நோனா அமரர்க்கும் நகையிற்றாமால் - சுந்:12 110/2
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே - சுந்:12 123/4
அற்றை அ இரவில் தான் தன் அறிவினால் முழுதும் உன்ன - சுந்:12 127/1
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் - சுந்:13 33/4
வினை இலாமையின் வெந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை - சுந்:13 37/4
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் - சுந்:14 11/3
அ தலை அறிந்த எல்லாம் அறைந்தனம் ஆழியான்-மாட்டு - சுந்:14 13/3
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் - சுந்:14 21/3
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா - சுந்:14 36/4
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் - சுந்:14 52/1
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை - யுத்1:2 5/1
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய - யுத்1:2 5/3
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் - யுத்1:2 28/3
தீயிடை குளித்த அ தெய்வ கற்பினாள் - யுத்1:2 81/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் - யுத்1:2 86/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் - யுத்1:2 88/2
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் - யுத்1:2 99/3
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை - யுத்1:2 102/3
வாலி-தன்னை அ மனிதனும் மறைந்து நின்று எய்தான் - யுத்1:2 108/4
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின் - யுத்1:2 112/1
முச்சு அற்றான்-கொல் அ முழுமுதலோன் என முனிந்தான் - யுத்1:2 112/4
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் - யுத்1:2 114/3
ஆயிரம் பெரும் தோள்களும் அ துணை தலையும் - யுத்1:2 115/1
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் - யுத்1:3 4/4
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி - யுத்1:3 7/2
வேத பாரகன் அ உரை விளம்பலும் விமலன் - யுத்1:3 27/1
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் - யுத்1:3 30/2
யாவது அ உரை இயம்புதி இயம்புதி என்றான் - யுத்1:3 41/4
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால் - யுத்1:3 42/1
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று - யுத்1:3 45/1
அளவையான் அளப்ப_அரிது அறிவின் அ புறத்து - யுத்1:3 62/1
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் - யுத்1:3 82/1
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் - யுத்1:3 82/3
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் - யுத்1:3 84/4
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி - யுத்1:3 86/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் - யுத்1:3 94/4
ஓது அ பெரு நூல்கள் உலப்பு இலவால் - யுத்1:3 110/2
அ தன்மை அறிந்த அரும் திறலோன் - யுத்1:3 114/1
அளந்தது அ புறத்து செய்கை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் - யுத்1:3 130/3
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் - யுத்1:3 134/1
மடங்கலின் உயிர்ப்பும் மற்று அ காற்றினை மாற்றும் ஆனால் - யுத்1:3 134/3
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4
வயிற்றின் வந்து அ நாள் இ நாள் வாழும் மன்னுயிர்கள் மன்னோ - யுத்1:3 135/4
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் - யுத்1:3 136/3
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் - யுத்1:3 136/4
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா - யுத்1:3 142/4
நினைவதன்-முன்னம் கொன்று நின்றது அ நெடும் கண் சீயம் - யுத்1:3 143/3
வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி - யுத்1:3 143/4
கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா - யுத்1:4 1/1
உத்தமன் அ நகர் ஒழிய போயினான் - யுத்1:4 12/4
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார் - யுத்1:4 23/2
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை - யுத்1:4 24/1
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை - யுத்1:4 24/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ
 திருவிலிக்கு அன்னவை சிதைந்தவோ என்பார் - யுத்1:4 36/1,2
மயிந்தனும் அ உரை மனத்து வைத்து நீ - யுத்1:4 46/1
அ பொழுது இராமனும் அருகில் நண்பரை - யுத்1:4 55/1
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் - யுத்1:4 110/2
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் - யுத்1:4 112/3
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ - யுத்1:4 115/4
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு - யுத்1:4 122/3
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் - யுத்1:5 11/3
ஆர்கலி இலங்கையின் அரணும் அ வழி - யுத்1:5 15/1
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன் - யுத்1:5 49/1
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் - யுத்1:5 50/3
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி - யுத்1:5 54/3
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் - யுத்1:5 57/2
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் - யுத்1:5 64/1
தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் - யுத்1:5 64/4
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று - யுத்1:5 65/4
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் - யுத்1:5 66/3
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் - யுத்1:5 67/4
வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை - யுத்1:5 68/2
என்னது ஆக்கிய வலியொடு அ இராவணன் வலியும் - யுத்1:5 72/1
நின்ற வானர தலைவரும் அரசும் அ நெடியோன் - யுத்1:5 73/3
ஆழி மால் வரைக்கு அ புறத்து இருளையும் அவித்த - யுத்1:6 17/4
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் - யுத்1:6 23/2
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை - யுத்1:6 31/3
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் - யுத்1:6 31/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் - யுத்1:6 32/2
அரும் புறத்து அண்டமும் உருவி அ புறம் - யுத்1:6 47/3
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் - யுத்1:6 48/3
ஆழியின் பொலிந்தது அ ஆழி அன்ன நாள் - யுத்1:6 54/4
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் - யுத்1:7 16/4
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு - யுத்1:8 8/2
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் - யுத்1:8 57/3
அ புற கடலும் சுவை அற்றன - யுத்1:8 60/2
கொண்டல் என வந்து அ அணையை குறுகி நின்றான் - யுத்1:9 2/2
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் - யுத்1:9 14/4
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் - யுத்1:9 18/3
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:9 20/4
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ - யுத்1:9 22/4
ஆன காலை அடியின் இறைஞ்சி அ
 சேனை நாதன் இனையன செப்பினான் - யுத்1:9 49/3,4
கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ
 திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் - யுத்1:9 50/1,2
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ
 உண்மை ஒன்றும் உணர்ந்திலையோ ஐயா - யுத்1:9 50/3,4
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண - யுத்1:9 56/1
அடியம் அ நெடும் சேனையை ஆசையால் - யுத்1:9 57/1
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் - யுத்1:9 64/3
மற்றும் யாவையும் வாய்மை அ மானவன் - யுத்1:9 65/1
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக - யுத்1:9 76/1
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக - யுத்1:9 83/2
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ - யுத்1:10 13/4
ஆரணத்து அமுதை அ மறை தேடும் - யுத்1:11 17/3
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் - யுத்1:11 28/3
கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன் - யுத்1:12 36/1
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை - யுத்1:12 39/3
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல - யுத்1:12 49/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட - யுத்1:13 16/3
ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் - யுத்1:13 20/1
அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் - யுத்1:13 21/3
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் - யுத்1:13 27/4
அ நரர் இன்று நாளை அழிவதற்கு ஐயம் இல்லை - யுத்1:14 27/1
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை - யுத்2:15 4/2
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் - யுத்2:15 19/2
ஒன்று நூறு உதிர்வுற்றது அ குன்றமே - யுத்2:15 71/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார் - யுத்2:15 84/3
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால் - யுத்2:15 88/3
ஓட நோக்கி உயர் படையான் மற்று அ
 கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் - யுத்2:15 90/2,3
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் - யுத்2:15 128/2
அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:15 131/1
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ - யுத்2:15 155/4
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ
 வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை - யுத்2:15 171/1,2
அனைய காலையின் அரி குல தலைவர் அ வழியோர் - யுத்2:15 187/1
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் - யுத்2:15 198/1
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த - யுத்2:15 201/3
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் - யுத்2:15 204/1
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி - யுத்2:15 212/3
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை - யுத்2:15 224/4
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு - யுத்2:15 228/2
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் - யுத்2:15 245/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை - யுத்2:15 246/2
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ
 பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் - யுத்2:16 3/3,4
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ
 கார்த்தவீரியனை நேர்வார் உளர் என கருதல் ஆற்றேன் - யுத்2:16 25/1,2
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து - யுத்2:16 25/3
ஆயவன் உரைத்தலோடும் அ புறத்து இருந்தான் ஆன்ற - யுத்2:16 34/1
உறக்கம் அ வழி நீங்கி உண தகும் - யுத்2:16 54/1
மானிடர் இருவரை வணங்கி மற்றும் அ
 கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் - யுத்2:16 87/1,2
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை - யுத்2:16 92/3
அ வழி இராவணன் அனைத்து நாட்டமும் - யுத்2:16 94/1
அரக்கன் அ உரு ஒழித்து அரியின் சேனையை - யுத்2:16 108/1
என்றும் அ எண்_இலார் - யுத்2:16 118/3
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ
 ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் - யுத்2:16 169/2,3
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை - யுத்2:16 185/1
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை - யுத்2:16 191/1
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ
 துறக்கம் என்பதின் பெரியது ஒன்று உளது என சொல்லேம் - யுத்2:16 219/3,4
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் - யுத்2:16 226/4
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் - யுத்2:16 238/4
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் - யுத்2:16 243/4
அ மலை நின்று வந்து அவனி எய்திய - யுத்2:16 251/1
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால் - யுத்2:16 252/3
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் - யுத்2:16 268/3
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ - யுத்2:16 289/4
அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று - யுத்2:16 290/1
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி - யுத்2:16 303/1
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை - யுத்2:16 306/1
அந்தரம் அன்னது நிகழும் அ வழி - யுத்2:16 307/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் - யுத்2:16 318/1
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி - யுத்2:16 322/1
இலக்கை அற்றது அ இலங்கைக்கும் இராவணன் தனக்கும் என்று எழுந்து ஓடி - யுத்2:16 333/4
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் - யுத்2:16 338/2
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் - யுத்2:16 339/4
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் - யுத்2:16 352/1
வாசவன் மலரின் மேலான் மழுவலான் மைந்தன் மற்று அ
 கேசவன் சிறுவர் என்ற இந்த தன்மையோர்-தம்மை கேளாய் - யுத்2:17 21/1,2
அ தலை அன்ன செய்ய சிறியரோ வலியர் அம்மா - யுத்2:17 30/2
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் - யுத்2:17 58/4
அ உரை கேட்ட நங்கை செவிகளை அமைய பொத்தி - யுத்2:17 64/1
அ கணத்து மந்திரியர் ஆற்ற சிறிது ஆறி - யுத்2:17 91/1
கூறோம் இனி நாம் அ கும்பகருணனார் - யுத்2:17 92/1
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் - யுத்2:18 12/1
பின் நாள் அ இராமன் எனும் பெயரான் - யுத்2:18 14/3
கண்டான் அ இராமன் எனும் களி மா - யுத்2:18 27/1
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் - யுத்2:18 32/2
வேறே அ இலக்குவன் என்ன விளம்பு - யுத்2:18 38/1
என்றான் அ இராவணனுக்கு இளையான் - யுத்2:18 75/1
அ காலை இலக்குவன் ஆரியனை - யுத்2:18 85/1
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று - யுத்2:18 100/1
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி - யுத்2:18 101/4
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் - யுத்2:18 102/4
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர் - யுத்2:18 127/1
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் - யுத்2:18 183/1
மன்னவன் தம்பி மற்று அ இராவணன் மகனை நோக்கி - யுத்2:18 186/1
அ நின்ற நிலையின் ஆற்றல் குறைந்திலன் ஆவி நீங்கான் - யுத்2:18 202/3
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி - யுத்2:18 204/3
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் - யுத்2:18 211/1
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் - யுத்2:18 212/1
ஆறு இரண்டு அம்பினால் அ நெடு மரம் அறுத்து வீழ்த்தான் - யுத்2:18 218/2
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி - யுத்2:18 219/3
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ
 தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச - யுத்2:18 232/1,2
நின்று அ பெரியோன் நினையாத-முன் நீலன் - யுத்2:18 238/3
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் - யுத்2:18 239/1
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் - யுத்2:19 9/3
இருந்தேன்-எனின் நான் அ இராவணி அல்லென் என்றான் - யுத்2:19 13/4
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி - யுத்2:19 16/3
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் - யுத்2:19 23/1
மாபக்கனும் அ நெடும் தேர் மணி ஆழி காக்க - யுத்2:19 25/2
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி - யுத்2:19 38/2
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ
 கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் - யுத்2:19 69/1,2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் - யுத்2:19 72/1
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் - யுத்2:19 72/4
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் - யுத்2:19 76/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ
 பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் - யுத்2:19 87/3,4
அ நரன் அல்லன் ஆகின் நாரணன் அனையன் அன்றேல் - யுத்2:19 120/1
அ திறத்தினில் அனகனும் ஆயிரம் - யுத்2:19 123/1
மற்று அ வன் தொழிலோன் மணி மார்பிடை - யுத்2:19 125/3
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் - யுத்2:19 131/1
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு - யுத்2:19 131/2
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் - யுத்2:19 144/1
தெவ் அடங்கும் அ வலியவர் தேறினார் - யுத்2:19 144/4
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து - யுத்2:19 150/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் - யுத்2:19 172/3
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் - யுத்2:19 201/4
அ தலை கொடியன் என்னை அட்டிலன் அளியத்தேன் நான் - யுத்2:19 208/3
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற - யுத்2:19 212/3
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் - யுத்2:19 214/2
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் - யுத்2:19 218/4
அ உரை அருள கேட்டான் அழுகின்ற அரக்கன் தம்பி - யுத்2:19 227/1
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் - யுத்2:19 232/2
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் - யுத்2:19 243/3
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ
 தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர - யுத்2:19 246/3,4
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 253/4
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் - யுத்2:19 265/3
உறவு உள தன்மை எல்லாம் உணர்த்துவென் அரக்கனோடு அ
 மற வினை முடித்த பின்னர் வருவென் என்று உணர்த்தி மாய - யுத்2:19 270/2,3
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் - யுத்2:19 275/4
கொன்றது குரக்கு வீரர்-தம்மொடு அ கொற்றத்தோனை - யுத்2:19 290/2
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் - யுத்2:19 291/1
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி - யுத்2:19 298/4
அ கணனே அயில் வாளினர் நேரா - யுத்3:20 7/1
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் - யுத்3:20 7/3
தூது நடந்தவனை தொழுது அ நாள் - யுத்3:20 14/1
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் - யுத்3:20 34/1
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி - யுத்3:20 36/1
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி - யுத்3:20 43/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் - யுத்3:20 43/4
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் - யுத்3:20 48/4
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் - யுத்3:20 67/2
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே - யுத்3:20 81/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே - யுத்3:20 81/1
அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய - யுத்3:21 7/1
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் - யுத்3:21 28/1
மலைகளை நோக்கும் மற்று அ வான் உற குவிந்த வன் கண் - யுத்3:22 26/1
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் - யுத்3:22 36/1
வல்லவன் அ உரை வழங்கும் ஏல்வையுள் - யுத்3:22 42/1
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் - யுத்3:22 68/4
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் - யுத்3:22 90/3
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே - யுத்3:22 91/1
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் - யுத்3:22 91/2
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை - யுத்3:22 101/4
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே - யுத்3:22 134/4
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் - யுத்3:22 137/1
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி - யுத்3:22 154/3
அனையன் நின்றனன் அ வழி மகோதரன் அறிந்து ஓர் - யுத்3:22 163/1
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் - யுத்3:22 174/2
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை - யுத்3:22 178/4
அயிரா நெஞ்சும் ஆவியும் ஒன்றே எனும் அ சொல் - யுத்3:22 206/1
கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் - யுத்3:23 24/1
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி - யுத்3:24 25/2
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் - யுத்3:24 25/3
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த - யுத்3:24 32/3
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் - யுத்3:24 54/1
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் - யுத்3:24 54/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் - யுத்3:24 60/1
பாய்ந்தனன் பாய்தலோடும் அ மலை பாதலத்து - யுத்3:24 61/1
தோட்டனன் அனுமன் மற்று அ குன்றினை வயிர தோளால் - யுத்3:24 62/4
அ தலை அன்னவன் அனையன் ஆயினான் - யுத்3:24 65/1
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ - யுத்3:24 80/4
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் - யுத்3:24 116/4
காத்தன கூந்தல் கற்றை அற்றம் அ தன்மை கண்டு - யுத்3:25 9/2
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை - யுத்3:25 17/3
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் - யுத்3:25 20/4
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ
 அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய - யுத்3:26 6/3,4
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் - யுத்3:26 10/3
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும் - யுத்3:26 16/2
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி - யுத்3:26 19/1
உறை அரவம் செவி உற்றுளது அ ஊர் - யுத்3:26 27/2
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் - யுத்3:26 80/3
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க - யுத்3:26 81/1
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல் - யுத்3:26 83/1
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை - யுத்3:26 88/3
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் - யுத்3:26 91/2
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை - யுத்3:27 16/4
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் - யுத்3:27 30/1
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் - யுத்3:27 30/1
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய - யுத்3:27 30/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் - யுத்3:27 58/1
கூனுடை குரங்கினோடு மனிதரை கொன்று சென்று அ
 வானினும் தொடர்ந்து கொல்வென் மருந்தினும் உய்யமாட்டீர் - யுத்3:27 82/3,4
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் - யுத்3:27 92/4
தனு உளதன்றோ தோளின் அ வலி தவிர்ந்தது உண்டோ - யுத்3:27 98/2
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் - யுத்3:27 104/1
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் - யுத்3:27 104/1
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் - யுத்3:27 105/4
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த - யுத்3:27 119/1
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 122/1
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய - யுத்3:27 124/1
அ தன்மையை அறிந்தான் அவன் சிறுதாதையும் அணுகா - யுத்3:27 128/1
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் - யுத்3:27 129/1
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு - யுத்3:27 154/3
அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய் - யுத்3:27 158/1
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி - யுத்3:27 171/1
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட - யுத்3:27 178/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் - யுத்3:27 178/4
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ
 சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர் - யுத்3:28 6/1,2
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் - யுத்3:28 10/2
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் - யுத்3:28 19/4
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ
 கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் - யுத்3:28 21/2,3
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ
 தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் - யுத்3:28 22/1,2
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் - யுத்3:28 28/4
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ
 காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி - யுத்3:28 32/2,3
சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் - யுத்3:28 43/1
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ
 பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த - யுத்3:28 47/1,2
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் - யுத்3:28 52/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர் - யுத்3:28 56/2
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல - யுத்3:28 58/3
அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ - யுத்3:29 31/4
கண்டிலன் தலை காந்தி அ மானிடன் - யுத்3:29 34/1
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த - யுத்3:29 53/3
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் - யுத்3:30 1/1
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் - யுத்3:30 18/4
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை - யுத்3:30 27/2
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் - யுத்3:30 29/1
அ திறத்தினை அறைதிர் என்று உரை-செய அவர்கள் - யுத்3:30 30/2
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை - யுத்3:30 37/4
மற்று அ வாசகம் கேட்டலும் மாலியவான் வந்து - யுத்3:30 39/1
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் - யுத்3:30 42/3
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை - யுத்3:30 43/2
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க - யுத்3:30 48/3
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை - யுத்3:30 51/4
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் - யுத்3:31 3/1
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை - யுத்3:31 4/4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல் - யுத்3:31 5/2
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை - யுத்3:31 5/3
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப - யுத்3:31 16/2
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை - யுத்3:31 21/4
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் - யுத்3:31 26/3
ஆழி வேறு இனி அ புறத்து இல்லை வாள் அரக்கர் - யுத்3:31 32/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் - யுத்3:31 35/3
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் - யுத்3:31 38/1
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் - யுத்3:31 38/3
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே - யுத்3:31 50/3
அ புறத்து அமைந்த சூழ்ச்சி அறிந்திவன் அயலே வந்து - யுத்3:31 60/2
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் - யுத்3:31 79/3
வரு காலனும் அவன் தூதரும் நமன்-தானும் அ வரைப்பின் - யுத்3:31 106/2
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் - யுத்3:31 108/3
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் - யுத்3:31 135/4
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை - யுத்3:31 136/3
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் - யுத்3:31 139/3
காலம் எனல் ஆயினன் இராமன் அ அரக்கர் கடைநாளில் விளியும் - யுத்3:31 142/2
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் - யுத்3:31 144/1
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய - யுத்3:31 148/1
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய - யுத்3:31 148/1
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் - யுத்3:31 152/1
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் - யுத்3:31 188/4
மூன்று வைப்பினும் அ புறத்து உலகினும் முனையின் - யுத்4:32 4/1
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் - யுத்4:32 11/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை - யுத்4:32 12/3
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் - யுத்4:32 13/4
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி - யுத்4:32 17/4
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி - யுத்4:32 24/1
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் - யுத்4:32 40/4
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி - யுத்4:32 43/2
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் - யுத்4:33 32/2
மீண்டது அ அளவின் ஆவி மாருதி மருந்து மெய்யில் - யுத்4:34 18/2
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை - யுத்4:34 18/3
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் - யுத்4:35 26/3
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் - யுத்4:36 1/3
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு - யுத்4:36 19/2
கண்ணனை ஒழிய அ பால் செல்வதே கருமம் என்றான் - யுத்4:37 11/4
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் - யுத்4:37 12/4
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் - யுத்4:37 18/1
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் - யுத்4:37 27/2
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் - யுத்4:37 27/4
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ
 பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் - யுத்4:37 40/1,2
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என - யுத்4:37 58/2
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ - யுத்4:37 58/4
ஏனை அ தலைவனை காண்கிலேம் என - யுத்4:37 82/2
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ
 கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய - யுத்4:37 84/1,2
ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ
 தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் - யுத்4:37 89/3,4
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு - யுத்4:37 100/2
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய - யுத்4:37 113/4
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் - யுத்4:37 121/3
மறத்தலால் தந்த மாயையின் மாய்ந்தது அ மாயை - யுத்4:37 124/4
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் - யுத்4:37 126/3
நின்றான் அ நாள் வீடணனார் சொல் நினைவுற்றான் - யுத்4:37 134/4
இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் - யுத்4:37 135/4
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் - யுத்4:37 146/1
பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை - யுத்4:37 151/2
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் - யுத்4:37 152/2
மாண்டது அ கணம் என்று இடர் மாற்றுவான் - யுத்4:37 180/3
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை - யுத்4:37 182/3
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை - யுத்4:37 196/1
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும் - யுத்4:37 196/3
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா - யுத்4:37 200/4
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் - யுத்4:37 201/2
அ உரைக்கு இறுதி நோக்கி வீடணன் அருவி கண்ணன் - யுத்4:37 209/1
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர - யுத்4:37 212/1
அ வடு அன்றி இந்த அண்டத்தும் புறத்தும் ஆன்ற - யுத்4:37 213/1
அ விட நாகம் எல்லாம் அணுகினும் அணுகல் ஆற்றா - யுத்4:37 213/4
அ வகை அருளி வள்ளல் அனைத்து உலகங்களோடும் - யுத்4:38 1/1
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் - யுத்4:38 25/2
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ
 தான மங்கையரும் தவ பாலவர் - யுத்4:38 30/1,2
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ
 நெடிய காதலினோர்க்கு உயர் நீர்மை செய்து - யுத்4:39 9/2,3
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ
 திரு கொள் மார்பன் இனையன செப்பினான் - யுத்4:39 11/3,4
அ புறத்ததை உன்னி அனுமனை - யுத்4:40 1/2
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் - யுத்4:40 22/4
உன்னும் காலை கொணர்வென் என்று ஓத அ
 பொன்னின் கால் தளிர் சூடினன் போற்றினான் - யுத்4:40 25/3,4
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற - யுத்4:40 27/2
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை - யுத்4:40 37/1
அற்பின் அ தலைவனும் அமைய நோக்கினான் - யுத்4:40 47/4
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் - யுத்4:40 72/4
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ - யுத்4:40 87/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து - யுத்4:40 90/3
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக - யுத்4:40 93/2
பொன்னை தீயிடை பெய்வது அ பொன்னுடை தூய்மை - யுத்4:40 109/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் - யுத்4:40 111/1
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப - யுத்4:40 111/3
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப - யுத்4:40 118/1
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த - யுத்4:40 118/3
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் - யுத்4:41 10/4
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் - யுத்4:41 11/1
முன்பு நான் நினைந்திருந்தது அ பரிசு நும் முயற்சி - யுத்4:41 13/3
அ மொழி இரவி மைந்தற்கு அண்ணல்தான் உரைப்ப அன்னான் - யுத்4:41 28/1
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை - யுத்4:41 33/1
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி - யுத்4:41 43/2
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் - யுத்4:41 44/3
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ
 கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ - யுத்4:41 48/2,3
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ
 வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் - யுத்4:41 48/3,4
சென்ற போதத்தது அ உரை செல்வத்தை - யுத்4:41 53/2
தனை பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அ
 வனத்து வைகல் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்4:41 55/2,3
அழுது வேண்டுவது உண்டு ஐய அ வரம் - யுத்4:41 60/3
என்னது ஆகும்-கொல் அ வரம் என்றியேல் - யுத்4:41 61/1
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் - யுத்4:41 66/4
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற - யுத்4:41 67/1
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் - யுத்4:41 70/3
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ
 குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் - யுத்4:41 91/3,4
அ திறத்து ஆண்தகை அனுமன்-தன்னை நீ - யுத்4:41 95/1
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ
 தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர - யுத்4:41 100/1,2
அ நகர் ஆர்த்த பேர் ஆர்ப்பு இராவணன் - யுத்4:41 106/3
தென் நகர்க்கு அ புறத்து அளவும் சென்றதால் - யுத்4:41 106/4
காட்டினன் மாருதி கண்ணின் கண்ட அ
 தோட்டு அலர் தெரியலான் நிலைமை சொல்லும்-கால் - யுத்4:41 110/1,2
தன் இணை தோள்கள் ஆர தழுவி அ தம்பிமாருக்கு - யுத்4:41 119/2
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் - யுத்4:42 15/2
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி - யுத்4:42 18/4

 மேல்
 
  அ-வயின் (12)
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின்
 சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு - பால:7 4/1,2
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து - அயோ:4 156/1
அ-வயின் அனைய காண்டற்கு அமைதலால் அளியன் என்றான் - அயோ:5 19/4
பற்றி அ-வயின் பரிவின் வாங்கினார் - அயோ:11 119/1
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி - ஆரண்:1 35/1
அ-வயின் அழகனும் வைகினன் அறிஞன் - ஆரண்:2 35/1
ஆண்தகையர் அ-வயின் அடைந்தமை அறிந்தான் - ஆரண்:3 36/1
ஏகி இனி அ-வயின் இருந்து உறை-மின் என்றான் - ஆரண்:3 59/1
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் - ஆரண்:6 30/1
அந்தியாள் வந்து தான் அணுகவே அ-வயின்
 சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் - கிட்:1 38/1,2
யாவரும் அ-வயின் எளிதின் எய்தினார் - கிட்:16 3/1
அ-வயின் அரக்கியர் அறிவுற்று அம்மவோ - சுந்:3 55/1

 மேல்
 
  அஃக (1)
ஆர்-கொலோ உரை செய்தார் என்று அருள் வர சீற்றம் அஃக
 பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் - கிட்:11 50/1,2

 மேல்
 
  அஃகல் (1)
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் - அயோ:11 104/3

 மேல்
 
  அஃகல்_இல் (1)
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் - அயோ:11 104/3

 மேல்
 
  அஃகல (1)
எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன - ஆரண்:10 123/2

 மேல்
 
  அஃகி (1)
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி
 சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த - யுத்3:22 217/1,2

 மேல்
 
  அஃகினவால் (1)
அல் ஆயிரம் ஆயிரம் அஃகினவால் - யுத்2:18 67/4

 மேல்
 
  அஃதலால் (1)
தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால்
 தீயன செய்யார்-ஆயின் யாவரே செறுநர் ஆவார் - கிட்:11 55/3,4

 மேல்
 
  அஃதால் (1)
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் - சுந்:8 43/1

 மேல்
 
  அஃது (40)
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் - பால:5 131/1
மாற்றம் அஃது உரை-செய மங்கை உள்ளமும் - அயோ:2 58/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ - ஆரண்:6 36/1
என்ன காரியத்தை சொல் அஃது இயையுமேல் இழைப்பல் என்றான் - ஆரண்:6 37/4
ஆன்ற காதல் அஃது உற எய்துழி - ஆரண்:6 81/1
அரக்கன் அஃது உரைத்தலோடும் அறிந்தனன் அடங்கி நெஞ்சம் - ஆரண்:11 31/1
ஐய நுண் மருங்குல் நங்கை அஃது உரை-செய்ய ஐயன் - ஆரண்:11 61/1
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார் - ஆரண்:12 51/1
ஆறிய சிந்தையள் அஃது உரை-செய்ய - ஆரண்:14 53/1
அன்னவன் அஃது எலாம் அறிய கூறலும் - ஆரண்:14 85/2
ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ - கிட்:1 24/4
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் - கிட்:2 17/1
அறிதி என்னின் உண்டு உபாயமும் அஃது அரு மரங்கள் - கிட்:3 80/2
ஒன்று உனக்கு என இராமனும் உரைத்தி அஃது என்றான் - கிட்:3 81/4
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி - கிட்:7 136/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் - கிட்:9 10/1
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப - கிட்:9 15/4
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை - கிட்:11 74/1
உணர்த்தினேன் முன்னர் நீ அஃது உணர்ந்திலை உணர்வின் தீர்ந்தாய் - கிட்:11 87/1
உரை-செய்தாள் அஃது எலாம் உணர நீ உரை-செய்வாய் - கிட்:13 68/4
சொல்லினாள் அஃது எலாம் உணர நீ சொல்லுவாய் - கிட்:13 72/4
வீரனும் விரும்பி நோக்கி மெய்ம்மையே விளைவும் அஃது என்று - சுந்:2 94/1
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா - சுந்:2 101/2
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:4 42/4
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி - சுந்:4 58/2
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் - சுந்:9 49/4
அரக்கரை கொன்றது அஃது உரையாய் என்றான் - சுந்:12 103/4
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது
 அற்புத மாயையால் அறிகிலார் பலர் - யுத்1:3 66/3,4
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ - யுத்1:4 87/3
வார்த்தை அஃது உரைத்தலோடும் தனி தனி வாழ்ந்தேம் என்ன - யுத்1:4 140/3
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் - யுத்2:16 105/1
மாற்றம் அஃது உரைப்ப கேளா மலை முழை திறந்தது என்ன - யுத்2:16 196/1
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் - யுத்2:17 24/4
ஆர் அழிய அண்ணலும் அஃது இசையா - யுத்2:18 66/3
சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் - யுத்2:19 24/4
உம்பரும் உலகும் எல்லாம் விளியும் அஃது ஒழிதி என்றான் - யுத்3:27 3/4
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் - யுத்3:30 49/4
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற - யுத்3:31 55/3
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு - யுத்4:41 66/2
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் - யுத்4:41 79/3

 மேல்
 
  அஃதும் (1)
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும்
 எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் - சுந்:10 15/2,3

 மேல்
 
  அஃதே (20)
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே
 வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் - பால:21 19/2,3
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட - ஆரண்:6 53/3
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே
 உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் - கிட்:3 78/2,3
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே
 வாழியாய் புரிவென் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான் - கிட்:9 31/1,2
உறுதி அஃதே என உணர்ந்த ஊழியான் - கிட்:10 102/1
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே - கிட்:13 49/4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே - கிட்:13 61/4
வீவாய் நீ இவண் மெய் அஃதே
 ஓய்வான் இன் உயிர் உய்வானாம் - சுந்:5 40/1,2
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே
 சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய - சுந்:9 11/1,2
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே - சுந்:11 6/4
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே
 நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் - யுத்1:14 2/3,4
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் - யுத்1:14 2/4
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த - யுத்1:14 8/1
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் - யுத்1:14 8/4
நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே
 என்றனர் அறிஞர் அன்றே ஆற்றலுக்கு எல்லை உண்டோ - யுத்2:16 37/2,3
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே
 நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை - யுத்2:18 196/3,4
வேள்வியும் மெய்யும் தெய்வ வேதியர் விழைவும் அஃதே
 ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா - யுத்2:19 179/2,3
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் - யுத்3:31 186/4
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே
 எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் - யுத்4:36 21/3,4
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் - யுத்4:37 9/4

 மேல்
 
  அக்க (1)
அக்க பெயரோனை நிலத்தொடு அரைத்துளானை - யுத்2:19 8/1

 மேல்
 
  அக்கட (1)
அக்கட இராவணற்கு அமைந்த ஆற்றலே - யுத்1:2 32/4

 மேல்
 
  அக்கன் (3)
அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் - சுந்:2 142/1
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் - சுந்:12 120/1
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான் - யுத்2:18 269/1

 மேல்
 
  அக்கனை (3)
அக்கனை கொன்று நின்ற குரங்கினை ஆற்றல் காட்டி - சுந்:11 11/3
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி - யுத்1:5 64/3
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து - யுத்3:30 46/2

 மேல்
 
  அக்காலை (2)
அக்காலை அரக்கியும் அண்டம் அனந்தம் ஆக - சுந்:1 58/1
அக்காலை நிகும்பன் அனல் சொரி கண்ணன் - யுத்2:18 246/1

 மேல்
 
  அக்கிரீவனை (1)
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த - யுத்4:41 9/2

 மேல்
 
  அக்கு (1)
அக்கு வடம் முத்த மணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று - கிட்:14 49/3

 மேல்
 
  அக்குரோணி (2)
அறுபதினாயிரம் அக்குரோணி என்று - அயோ:13 62/1
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் - யுத்3:27 62/2

 மேல்
 
  அக்குரோணிகள் (1)
ஆன்றவர் உணர்த்திய அக்குரோணிகள்
 மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே - அயோ:13 5/3,4

 மேல்
 
  அக (8)
அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ - பால:5 83/2
அனைய வேலை அக மனை எய்தினள் - அயோ:4 223/1
அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் - அயோ:11 35/1
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் - ஆரண்:2 33/1
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி - ஆரண்:5 1/2
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் - கிட்:13 17/3
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் - யுத்1:11 6/2
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் - யுத்4:36 3/1

 மேல்
 
  அக_நகர் (1)
அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் - அயோ:11 35/1

 மேல்
 
  அகங்களை (1)
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் - யுத்2:15 145/3

 மேல்
 
  அகட்டு (1)
பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின் - பால:3 19/2

 மேல்
 
  அகடு (3)
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு - அயோ:9 42/1
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட - கிட்:3 38/3
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் - சுந்:9 48/3

 மேல்
 
  அகண்டமும் (1)
அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும் மேல்_நாள் - பால:8 16/3

 மேல்
 
  அகணி (2)
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் - கிட்:14 25/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 16/2

 மேல்
 
  அகத்த (1)
தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய - சுந்:13 4/3

 மேல்
 
  அகத்தது (1)
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4

 மேல்
 
  அகத்தர் (1)
அடைத்தது திசைகள் எல்லாம் அன்னவர் அகத்தர் ஆனார் - யுத்3:22 16/4

 மேல்
 
  அகத்தன் (1)
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன - கிட்:9 32/1

 மேல்
 
  அகத்தார் (2)
ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார்
 பாராயண மறை நான்கையும் கடந்தார் இவர் பழையோர் - யுத்3:27 140/3,4
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் - யுத்3:27 141/2

 மேல்
 
  அகத்திடை (1)
ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய - பால:7 28/2

 மேல்
 
  அகத்தியன் (4)
சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என - ஆரண்:3 26/3
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர் - ஆரண்:3 32/3
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது - ஆரண்:4 39/1
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர் - கிட்:13 17/1

 மேல்
 
  அகத்தின் (4)
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் - ஆரண்:13 68/2
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் - சுந்:2 21/4
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின்
 தன்னே உளன் மருங்கே உளன் தலை-மேல் உளன் மலை-மேல் - யுத்3:31 113/1,2
தன்னை நேர் இலா முனிவரன் உணர்ந்து தன் அகத்தின்
 என்னை ஆளுடை நாயகன் எய்தினன் என்னா - யுத்4:41 33/2,3

 மேல்
 
  அகத்தினும் (1)
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்தினும் புறத்தும் ஆக - யுத்3:27 12/3

 மேல்
 
  அகத்து (27)
அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் - பால:3 15/1
அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய - பால:5 74/2
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் - பால:7 13/2
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் - பால:19 57/2
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் - பால:22 37/3
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் - ஆரண்:3 49/1
அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை - ஆரண்:6 44/1
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான் - ஆரண்:12 53/1
அணங்கினுக்கு அணங்கனாளே ஆசை நோய் அகத்து பொங்க - ஆரண்:12 70/1
அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் - கிட்:11 90/4
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ - சுந்:2 94/2
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் - சுந்:2 100/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் - சுந்:2 164/1
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ - சுந்:2 197/3
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் - சுந்:3 137/1
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் - சுந்:3 146/4
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் - சுந்:4 28/2
ஈரம்தான் அகத்து இல்லை என்றாலும் தன் - சுந்:5 30/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு - சுந்:10 5/1
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் - சுந்:14 15/3
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட - யுத்1:4 138/1
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் - யுத்1:9 18/3
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் - யுத்2:15 220/1
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல - யுத்2:16 345/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் - யுத்3:31 5/1
நட்பு அகத்து இலா அரக்கரை நருக்கி மா மேரு - யுத்4:41 35/2
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் - யுத்4:41 35/3

 மேல்
 
  அகத்துடைய (1)
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் - ஆரண்:6 30/1

 மேல்
 
  அகத்தும் (3)
நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு - அயோ:10 48/3
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற - யுத்1:1 2/1
அண்டம் பலவும் அனைத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி - யுத்3:22 222/1

 மேல்
 
  அகத்துள் (4)
அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் - பால:13 63/4
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் - ஆரண்:14 86/1
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் - கிட்:7 158/2
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் - யுத்1:4 136/4

 மேல்
 
  அகத்துளார் (1)
உண்டு அகத்துளார் உறையும் ஐம்_பொறி - கிட்:15 19/1

 மேல்
 
  அகத்தை (4)
அரும் துயர் வருத்தும் என் அகத்தை என்றனன் - பால:5 4/4
அன்னவர் முகத்தினோடு அகத்தை நோக்கினான் - அயோ:4 157/1
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு - யுத்1:4 122/3
முழை உறு சீயம் அன்னான் முகத்தினால் அகத்தை நோக்கி - யுத்1:13 4/3

 மேல்
 
  அகநாடர் (1)
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது - கிட்:1 42/3

 மேல்
 
  அகப்பட்டது (1)
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் - சுந்:3 4/4

 மேல்
 
  அகப்பட (1)
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை - யுத்1:13 28/1

 மேல்
 
  அகப்படுப்பல் (1)
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் - கிட்:7 67/1

 மேல்
 
  அகப்பொருள் (1)
அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் - யுத்1:3 32/2

 மேல்
 
  அகம் (39)
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் - பால:11 15/4
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே - பால:13 51/4
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் - பால:20 17/4
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் - அயோ:1 57/4
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் - அயோ:3 61/2
பூ அகம் நிறைந்த புளின திரள்கள்-தோறும் - அயோ:5 12/1
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான் - அயோ:8 30/1
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் - அயோ:9 20/1
ஆறு கண்டனர் அகம் மகிழ்ந்து இறைஞ்சினர் அறிந்து - அயோ:9 35/1
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் - அயோ:11 126/2
அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம்
 நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு - அயோ:12 44/1,2
அருமையின் உயிர் வர அயா_உயிர்த்து அகம்
 பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ - அயோ:14 57/3,4
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் - ஆரண்:1 49/1
திரு இங்கு வருவாள்-கொல்லோ என்று அகம் திகைத்து நின்றாள் - ஆரண்:6 52/4
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் - ஆரண்:10 115/3
பொற்பு அகம் மான நீர் இலங்கை பொன் நகர் - ஆரண்:12 43/4
போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் - ஆரண்:13 52/4
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற - கிட்:2 35/1
அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார் - கிட்:8 19/1
யான் அகம் மெலிகுவென் எயிற்று அரா என - கிட்:10 87/2
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி - கிட்:12 29/1
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் - சுந்:2 185/1
நஞ்சு அனையான் அகம் புகுந்த நங்கை யான் - சுந்:4 17/3
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் - சுந்:12 47/1
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் - சுந்:12 47/3
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் - யுத்1:3 28/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் - யுத்1:4 119/4
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய - யுத்2:16 288/2
உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் - யுத்2:17 27/2
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் - யுத்3:22 149/2
பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் - யுத்3:22 195/1
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி - யுத்3:22 201/3
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் - யுத்3:27 127/4
தெறு காலனின் கொடியோனும் மற்று அது கண்டு அகம் திகைத்தான் - யுத்3:27 160/3
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன் - யுத்3:28 61/2
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி - யுத்3:30 41/4
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு - யுத்3:31 120/3
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ - யுத்3:31 155/4
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி - யுத்4:32 10/3

 மேல்
 
  அகம்பன் (3)
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி - ஆரண்:7 68/1
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் - யுத்1:5 33/4
சென்றனன் அகம்பன் நன்று வருக என அனுமன் சேர்ந்தான் - யுத்3:22 127/4

 மேல்
 
  அகம்பனும் (2)
அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் - யுத்2:18 16/2
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா - யுத்3:22 126/1

 மேல்
 
  அகம்பனே (1)
அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் - யுத்3:22 93/2

 மேல்
 
  அகம்பனை (1)
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் - யுத்3:22 120/4

 மேல்
 
  அகம்பாடு (1)
அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு
 உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் - பால:22 39/3,4

 மேல்
 
  அகரு (1)
அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் - சுந்:2 27/4

 மேல்
 
  அகருவும் (1)
அகருவும் நறும் சாந்தமும் முதலிய அனேகம் - சுந்:13 23/1

 மேல்
 
  அகல் (68)
காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை - பால:2 35/3
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் - பால:10 69/1
அணைக்க நங்கைக்கு அகல் இடம் இல் என்றான் - பால:14 32/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு - பால:18 18/2
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி - பால:23 26/2
கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும் - பால:23 97/3
கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த - அயோ:3 78/3
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை - அயோ:4 7/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் - அயோ:4 61/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல்
 மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் - அயோ:4 160/3,4
அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள் - அயோ:4 176/3
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் - அயோ:5 12/4
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர - அயோ:9 24/1
ஆறும் கானும் அகல் மலையும் கடந்து - அயோ:11 17/1
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா - அயோ:13 57/4
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் - அயோ:13 66/4
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் - ஆரண்:2 8/3
வழியும் கூறி வரம்பு அகல் ஆசிகள் - ஆரண்:3 35/1
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் - ஆரண்:4 2/2
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல்
 நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி - ஆரண்:4 4/2,3
மாறு அகல் முழு மணிக்கு அரசின் மாட்சிதான் - ஆரண்:6 17/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை - ஆரண்:9 14/3
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் - ஆரண்:13 118/2
துமிப்பதன் முன்பு அகல் என்பது சொல்ல - ஆரண்:14 56/3
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் - ஆரண்:14 93/1
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன - கிட்:9 32/1
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல் - கிட்:10 71/1
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் - கிட்:10 82/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ - கிட்:11 61/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் - கிட்:13 23/3
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று - கிட்:15 1/1
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி - சுந்:1 4/3
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே - சுந்:1 47/3
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் - சுந்:2 2/3
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் - சுந்:6 12/1
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் - சுந்:7 19/4
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல்
 திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால் - சுந்:9 37/1,2
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா - யுத்1:2 93/4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப - யுத்1:6 24/3
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக - யுத்1:10 10/3
என்ன என்ன எயிற்று அகல் வாய்களை - யுத்2:15 89/3
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் - யுத்2:16 61/4
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல்
 விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் - யுத்2:16 97/3,4
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் - யுத்2:16 213/1
சேட்டு அகல் நெற்றியின் இரண்டு சேர்த்தினான் - யுத்2:16 282/4
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் - யுத்2:16 330/1
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி - யுத்2:16 342/3
கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல்
 நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி - யுத்2:18 101/3,4
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என - யுத்2:18 121/2
ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் - யுத்2:18 160/3
சாந்து அகல் மார்பு திண் தோள் நோக்கி நின் தனுவை நோக்கி - யுத்2:18 207/2
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல்
 தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் - யுத்2:19 156/2,3
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா - யுத்2:19 246/1
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் - யுத்3:20 18/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற - யுத்3:20 91/4
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் - யுத்3:25 8/2
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க - யுத்3:26 23/1
கண்டனன் திசை-தொறும் நோக்கி கண் அகல்
 மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை - யுத்3:27 53/1,2
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும் - யுத்3:27 71/1
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே - யுத்3:29 44/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் - யுத்3:31 5/1
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் - யுத்3:31 184/2
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் - யுத்4:33 18/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய - யுத்4:36 24/1
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் - யுத்4:37 141/1
கை துறந்த படையினன் கண் அகல்
 மெய் துறந்த உணர்வினன் வீழ்தலும் - யுத்4:37 172/1,2
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் - யுத்4:38 24/1

 மேல்
 
  அகல்-மேல் (1)
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் - கிட்:14 22/4

 மேல்
 
  அகல்_இல் (1)
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் - அயோ:5 12/4

 மேல்
 
  அகல்க (1)
பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் - சுந்:5 8/4

 மேல்
 
  அகல்கிலம் (1)
ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் - பால:5 124/4

 மேல்
 
  அகல்கின்றன (1)
விலங்கி அகல்கின்றன விரைந்து என வியந்தான் - சுந்:2 61/4

 மேல்
 
  அகல்தல் (1)
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் - சுந்:6 1/3

 மேல்
 
  அகல்தி (1)
மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் - ஆரண்:1 20/4

 மேல்
 
  அகல்வதே (1)
கொண்டு அகல்வதே கருமம் என்று உணர்வுகொண்டான் - சுந்:5 1/4

 மேல்
 
  அகல்வர்-மன்னோ (1)
வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ - யுத்1:2 94/4

 மேல்
 
  அகல்வரேனும் (1)
அகல்வரேனும் என் அம்பொடு வீழ்வரால் - ஆரண்:3 17/2

 மேல்
 
  அகல்வாய் (1)
அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ - கிட்:10 56/3

 மேல்
 
  அகல்வான் (4)
அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் - அயோ:4 74/3
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் - அயோ:4 77/2
போவாய் அகல்வான் என்னா பொன்_நாட்டிடை போயினரால் - அயோ:4 86/4
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே - கிட்:1 25/4

 மேல்
 
  அகல்வித்தான் (1)
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் - சுந்:8 45/4

 மேல்
 
  அகல்வு (1)
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக - யுத்4:40 93/2

 மேல்
 
  அகல்வுற்றனள் (1)
என் மான் அகல்வுற்றனள் இப்பொழுது என்கண் என்னா - சுந்:4 87/2

 மேல்
 
  அகல்வுற்றீர் (1)
ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர்
 பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் - யுத்4:36 5/2,3

 மேல்
 
  அகல்வென் (2)
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் - சுந்:12 51/4
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி - யுத்2:15 208/3

 மேல்
 
  அகல (22)
பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி - பால:12 4/1
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் - பால:14 56/4
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3
அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் - அயோ:6 11/4
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல
 ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் - ஆரண்:6 115/3,4
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் - ஆரண்:6 127/4
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல
 போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா - ஆரண்:13 68/3,4
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல
 வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ - ஆரண்:13 99/3,4
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல
 மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி - சுந்:3 94/1,2
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் - யுத்1:1 3/1
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் - யுத்1:4 100/3
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல
 ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய - யுத்1:5 47/2,3
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல
 ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள் - யுத்2:17 88/1,2
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல
 கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே - யுத்3:20 97/3,4
நின்றவன் நெடியது ஆங்கு ஓர் தருவினால் அகல நீக்கி - யுத்3:21 33/3
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான - யுத்3:24 32/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் - யுத்3:24 60/1
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல
 துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் - யுத்3:31 112/2,3
ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல
 பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் - யுத்3:31 195/2,3
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல
 பாம குருதி படிகின்ற படை - யுத்3:31 201/1,2
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல
 கூம்போடு உயர் பாய்கள் குறைந்தன-போல் - யுத்3:31 202/3,4
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் - யுத்4:34 24/3

 மேல்
 
  அகலங்கள் (1)
தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் - யுத்3:31 196/2

 மேல்
 
  அகலத்தது (1)
அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி - கிட்:12 30/1

 மேல்
 
  அகலத்தன (1)
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் - யுத்3:27 115/1

 மேல்
 
  அகலத்தின் (1)
அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் - யுத்4:36 12/4

 மேல்
 
  அகலத்து (1)
தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி - யுத்2:18 274/1

 மேல்
 
  அகலத்துள் (1)
அண்டர்_நாயகன் வரை புரை அகலத்துள் அலங்கல் - அயோ:1 54/2

 மேல்
 
  அகலத்தொடும் (1)
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன - ஆரண்:10 149/3

 மேல்
 
  அகலம் (9)
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி - பால:19 59/2
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் - யுத்1:5 18/1
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய - யுத்1:7 20/1
ஐ இரண்டின் அகலம் அமைந்திட - யுத்1:8 71/2
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் - யுத்2:15 175/4
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற - யுத்2:18 274/3
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம்
 போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் - யுத்3:20 85/3,4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் - யுத்3:24 25/3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா - யுத்3:24 31/2

 மேல்
 
  அகலா (3)
உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா
 கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே - பால:23 10/3,4
ஆண்ட நகர் ஆரையொடு வாயில் அகலா முன் - சுந்:4 61/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த - யுத்3:20 18/3

 மேல்
 
  அகலா-முன் (2)
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன்
 ஓங்கினன் மாருதி ஒல்லையின் உற்றான் - சுந்:9 58/3,4
உற்று அகலா-முன்
 செற்ற குரங்கை - சுந்:13 42/1,2

 மேல்
 
  அகலா-வண்ணம் (1)
வல்லையின் அகலா-வண்ணம் வானையும் வழியை மாற்றி - சுந்:7 2/3

 மேல்
 
  அகலாத (1)
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை - யுத்2:16 9/3

 மேல்
 
  அகலாது (1)
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் - அயோ:4 72/2

 மேல்
 
  அகலிகை (3)
ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் - பால:9 15/4
அந்தரம் உற்றான் அகலிகை பொற்பால் அழிவுற்றான் - ஆரண்:11 12/1
அந்தரம் உணரின் மேல்_நாள் அகலிகை என்பாள் காதல் - யுத்2:17 16/1

 மேல்
 
  அகலிகைக்கு (1)
அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும் - பால:21 5/1

 மேல்
 
  அகலிடம் (3)
ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும் - சுந்:7 3/3
அனைவரும் அமரின் உயர்ந்தார் அகலிடம் நெளிய நடந்தார் - சுந்:7 15/2
ஆழி அம் செல்வ பண்டு இ அகலிடம் அளித்த அண்ணல் - யுத்2:19 235/1

 மேல்
 
  அகலின் (1)
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் - சுந்:10 5/3

 மேல்
 
  அகலும் (6)
அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி - பால:5 42/2
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் - பால:11 15/3
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் - ஆரண்:11 72/2
அன்ன காலம் அகலும் அளவினில் - கிட்:11 1/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி - கிட்:14 28/3
காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் - யுத்3:24 38/3

 மேல்
 
  அகலும்படி (1)
நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா - சுந்:9 48/2

 மேல்
 
  அகலுமோ (1)
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் - அயோ:6 36/4

 மேல்
 
  அகலேன் (1)
ஆதி நான்முகன் வரத்தின் எனது ஆவி அகலேன்
 ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் - ஆரண்:1 21/1,2

 மேல்
 
  அகவு (1)
அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் - யுத்2:15 213/3

 மேல்
 
  அகவும் (2)
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் - அயோ:5 15/3
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் - யுத்2:19 67/3

 மேல்
 
  அகழ் (8)
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் - பால:10 22/4
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா - பால:16 31/2
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி - கிட்:17 6/1
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் - சுந்:2 58/3
ஆழி அகழ் ஆக அருகா அமரர் வாழும் - சுந்:2 60/1
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி - சுந்:2 164/3
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக - யுத்1:12 17/1
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் - யுத்2:15 12/2

 மேல்
 
  அகழ்-நின்றும் (1)
ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல - யுத்2:15 10/3

 மேல்
 
  அகழ்ந்த (1)
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா - ஆரண்:11 20/3

 மேல்
 
  அகழ்ந்ததும் (1)
பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று - ஆரண்:13 76/2

 மேல்
 
  அகழ்ந்தன (1)
கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் - அயோ:10 33/4

 மேல்
 
  அகழ்ந்து (1)
ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு - சுந்:5 24/1

 மேல்
 
  அகழ்ந்தோர் (1)
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை - அயோ:3 96/1

 மேல்
 
  அகழது (1)
கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் - யுத்1:5 19/4

 மேல்
 
  அகழி (6)
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி
 பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி - பால:3 13/1,2
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை - ஆரண்:10 1/3
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த - சுந்:3 90/1
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:9 78/2
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் - யுத்1:12 14/4
அகழி அற வலிய தலைகள் அறு தலைவர் - யுத்3:31 155/2

 மேல்
 
  அகழி-தானும் (1)
அகழி-தானும் அழுவது போன்றதே - யுத்2:15 7/4

 மேல்
 
  அகழிக்கும் (1)
வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் - யுத்3:22 212/1

 மேல்
 
  அகழியை (8)
சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் - சுந்:2 143/4
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் - சுந்:2 144/4
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் - சுந்:2 146/1
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை
 வாக்கினால் உரை-வைக்கலும் ஆகுமோ - சுந்:2 147/3,4
அன்ன வேலை அகழியை ஆர்கலி - சுந்:2 154/1
சுற்றும் நின்ற அகழியை தூர்த்திரால் - யுத்2:15 2/4
தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் - யுத்2:15 4/4
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் - யுத்2:15 5/2

 மேல்
 
  அகழில் (1)
இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் - யுத்1:12 15/1

 மேல்
 
  அகழின் (1)
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் - யுத்1:12 15/4

 மேல்
 
  அகழும் (1)
அகழும் வேலையை காலத்தை அளக்கர் நுண் மணலை - யுத்4:35 17/1

 மேல்
 
  அகற்ற (2)
கோல் மேற்கொண்டும் குற்றம் அகற்ற குறிக்கொண்டார் - அயோ:3 29/1
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற - யுத்4:35 15/4

 மேல்
 
  அகற்றவோ (1)
அம்மையின் இரு வினை அகற்றவோ அன்றேல் - அயோ:4 167/2

 மேல்
 
  அகற்றாநின்ற (1)
மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற
 மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான் - சுந்:2 96/1,2

 மேல்
 
  அகற்றி (10)
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி
 உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் - அயோ:1 63/3,4
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி
 நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய - ஆரண்:7 85/2,3
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி
 முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் - ஆரண்:10 116/1,2
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற - ஆரண்:10 132/2
அச்சம் அகற்றி செற்ற மனத்தோடு அறைகின்றான் - ஆரண்:11 7/4
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் - யுத்1:9 12/1
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் - யுத்2:18 192/2
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து - யுத்3:21 20/2
அனுமன் வாள் முகம் நோக்கினன் ஆழியை அகற்றி
 தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி - யுத்3:22 166/1,2
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் - யுத்4:37 83/2

 மேல்
 
  அகற்றிய (2)
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை - ஆரண்:14 57/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் - சுந்:5 7/1

 மேல்
 
  அகற்றினான் (2)
அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் - யுத்2:19 135/4
அந்தம்_இல் இடர் பாரம் அகற்றினான் - யுத்4:38 34/4

 மேல்
 
  அகற்றுதிர் (1)
முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற - ஆரண்:10 137/2

 மேல்
 
  அகற்றும் (3)
யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் - ஆரண்:10 102/4
அரு மைந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியார் - கிட்:8 16/1
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் - கிட்:13 28/1

 மேல்
 
  அகற்றுவது (1)
சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள் - யுத்3:24 90/1

 மேல்
 
  அகற்றுவான் (3)
சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் - சுந்:5 22/4
பாதியால் அனைய துன்பம் அகற்றுவான் பாவித்தேற்கு - யுத்3:24 55/2
ஆரியன் அவன் ஆவி அகற்றுவான் - யுத்4:37 191/4

 மேல்
 
  அகற்றுவென் (1)
நூற்று இதழ் கமலக்கண்ணன் அகற்றுவென் நொடியில் என்றான் - யுத்3:21 26/4

 மேல்
 
  அகறல் (1)
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல்
 ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் - சுந்:11 58/2,3

 மேல்
 
  அகறியால் (1)
ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என - யுத்1:4 54/3

 மேல்
 
  அகன் (58)
அம்பின் ஆற்றுதும் என்று அகன் குன்றின் மேல் - பால:1 3/3
நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா - பால:3 14/2
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை - பால:3 20/1
ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் - பால:3 65/3
கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து - பால:5 113/2
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன்
 குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் - பால:7 4/3,4
அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் - பால:9 6/4
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் - பால:14 76/1
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் - பால:16 24/4
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று - பால:18 13/3
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த - பால:20 2/3
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் - பால:20 3/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் - அயோ:8 6/3
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் - அயோ:10 22/1
ஆடல் நீத்த அரங்கொடு அகன் புனல் - அயோ:11 23/2
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன - அயோ:11 25/1
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் - அயோ:13 2/2
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் - அயோ:14 117/1
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் - அயோ:14 118/3
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் - ஆரண்:2 23/4
அறையும் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கரை - ஆரண்:4 39/2
நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் - ஆரண்:10 140/2
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் - ஆரண்:13 115/2
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன்
 தள மலர் புள் ஒலி தழங்க இன்னது ஓர் - கிட்:1 6/1,2
அன்னது ஆகிய அகன் புனல் பொய்கையை அணுகி - கிட்:1 22/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் - கிட்:2 26/4
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை - கிட்:11 43/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் - கிட்:11 101/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா - கிட்:13 21/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் - கிட்:13 25/1
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ - கிட்:13 30/4
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் - கிட்:13 31/1
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன்
 பொன்னி நாடு பொரு இலர் எய்தினார் - கிட்:15 46/1,2
ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை - கிட்:15 48/3
அனைய பொன்னி அகன் புனல் நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 50/1
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் - சுந்:1 73/3
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் - சுந்:2 133/4
கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் - சுந்:2 143/3
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் - சுந்:2 146/1
சேட்டு அகன் பரிதி மார்பன் சீறியும் தீண்டல்-தன்னால் - சுந்:6 43/3
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற - சுந்:9 53/2
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் - சுந்:14 32/3
அகன் அமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவர் ஆனேம் - யுத்1:4 143/3
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் - யுத்1:5 23/4
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி - யுத்1:5 29/1
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன்
 பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே - யுத்1:8 13/3,4
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன்
 சிரத்தின் மேற்கொண்டு நீந்தின சென்றவால் - யுத்1:8 49/3,4
அகன் உற பொலிந்த வள்ளல் கருணையால் அழுத கண்ணன் - யுத்1:9 28/1
ஆறாத-முன்னம் அகன் வேலையை ஆறு செய்தான் - யுத்1:11 27/4
கண் அகன் தேர் குலம் மறிந்த காட்சிய - யுத்2:18 108/2
சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் - யுத்2:19 2/3
கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட - யுத்2:19 29/2
கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்தை கண்டு - யுத்3:27 5/2
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த - யுத்4:33 6/3
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன் - யுத்4:37 88/2
பாந்தள் பல் தலை பரப்பு அகன் புவியிடை பயிலும் - யுத்4:37 104/1
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும் - யுத்4:37 140/1
அவை அனைத்தும் அறுத்து அகன் வேலையில் - யுத்4:37 189/1

 மேல்
 
  அகன்ற (10)
அள்ளிக்கொண்டு அகன்ற காளை அல்லன்-கொல் ஆம்-கொல் என்பாள் - பால:22 6/3
மாலை வந்து அகன்ற பின் மருங்கு இலாளொடும் - அயோ:10 43/1
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் - அயோ:12 48/1
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் - ஆரண்:13 70/3
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் - கிட்:8 2/3
அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் - கிட்:10 110/4
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய் - சுந்:4 52/1
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற
 மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் - சுந்:9 53/2,3
ஆழம் காணுதற்கு அரியவாய் அகன்ற பேர் ஆழி - யுத்1:3 3/3
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் - யுத்2:19 263/4

 மேல்
 
  அகன்றதன் (1)
மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது - பால:5 61/1

 மேல்
 
  அகன்றது (6)
சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணர்த்த செல்கெனோ - அயோ:5 24/2
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக - சுந்:2 62/2
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது
 ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் - யுத்1:3 94/3,4
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் - யுத்2:16 226/4
ஓய்வு அகன்றது ஒரு தலை நூறு உற - யுத்4:37 161/1
கொன்று நீங்கலது இப்பொழுது அகன்றது உன் குல பூண் - யுத்4:40 104/3

 மேல்
 
  அகன்றது-கொல் (1)
நலம் கையில் அகன்றது-கொல் நம்மின் என நைந்தார் - ஆரண்:10 44/3

 மேல்
 
  அகன்றன (4)
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் - அயோ:3 65/2
குன்றினுக்கு உயர்ந்து அகன்றன ஒன்றினும் குறுகா - கிட்:4 11/3
அணியும் காசினுக்கு அகன்றன உள எனல் அரிதால் - சுந்:2 8/2
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் - யுத்2:16 272/4

 மேல்
 
  அகன்றனன் (1)
அற்றம் ஒன்று பெற்று இவன் அகன்றனன் - கிட்:3 67/4

 மேல்
 
  அகன்றார் (5)
அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் - பால:13 23/4
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் - அயோ:6 30/3
அழுந்தினர் அழுந்திலர் அகன்றிலர் அகன்றார்
 எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார் - யுத்1:12 16/2,3
ஆவி ஒன்றிட தழுவினர் பிரிவு நோய் அகன்றார் - யுத்3:22 108/4
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க - யுத்4:38 8/3

 மேல்
 
  அகன்றாரையும் (1)
நொந்து உளாரையும் நோவு அகன்றாரையும்
 மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ - அயோ:2 16/3,4

 மேல்
 
  அகன்றாள் (1)
என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் - ஆரண்:10 154/1

 மேல்
 
  அகன்றான் (4)
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் - கிட்:14 61/4
அன்னதின் மாயை இயற்றி அகன்றான்
 இ நகர் எய்தினன் உய்ந்தனன் எந்தாய் - யுத்3:20 17/3,4
அஞ்சினான் மறைந்தான் அகன்றான் என ஆர்த்தார் - யுத்3:22 81/3
அண்டத்தினை அளந்தான் என கிளர்ந்தான் நிமிர்ந்து அகன்றான் - யுத்3:31 117/4

 மேல்
 
  அகன்றானோ (1)
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் - யுத்2:19 223/4

 மேல்
 
  அகன்றில (1)
அல்லவும் சிறிது குற்றம் அகன்றில அன்னம் அன்ன - கிட்:13 60/3

 மேல்
 
  அகன்றிலர் (1)
அழுந்தினர் அழுந்திலர் அகன்றிலர் அகன்றார் - யுத்1:12 16/2

 மேல்
 
  அகன்றிலள் (1)
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் - அயோ:2 75/1

 மேல்
 
  அகன்றிலை (1)
ஆண்தகை நெஞ்சில் நின்றும் அகன்றிலை அழிவு உண்டாமோ - சுந்:4 77/3

 மேல்
 
  அகன்று (11)
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு - பால:3 40/1
அன்னம் அரிதின் பிரிய அண்ணலும் அகன்று ஓர் - பால:22 43/1
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து - அயோ:4 156/1
ஐம்பதிற்று இரட்டி காவதத்தினால் அகன்று
 உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய - கிட்:14 17/1,2
ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட - கிட்:15 27/2
ஓசனை ஏழ் அகன்று உயர்ந்தது உம்பரின் - சுந்:2 120/1
அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும் - யுத்1:9 25/2
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி - யுத்3:22 85/2
ஆயிரம் யோசனை அகன்று மீ உயர்ந்து - யுத்3:24 64/1
அந்தணன் படையும் நின்று அகன்று போயதால் - யுத்3:24 107/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை - யுத்4:37 161/2

 மேல்
 
  அகில் (31)
ஆறு அணிந்து சென்று ஆர்கலி மேய்ந்து அகில்
 சேறு அணிந்த முலை திருமங்கை-தன் - பால:1 2/2,3
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை - பால:2 41/1
அகில் இடு கொழும் புகை அளாய் மயங்கின - பால:3 35/1
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய் - பால:3 41/2
அலம்பும் மா மணி ஆரத்தோடு அகில் அளை புளின - பால:9 1/1
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் - பால:10 3/4
அகில் இடு கொழும் புகை அழுங்கலின் முழங்கா - பால:15 27/3
அணியும் முலையார் அகில் ஆவி புலர்த்தும் நல்லார் - பால:16 45/2
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் - பால:18 20/3
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில்
 தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை - பால:19 9/1,2
செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும் - பால:20 13/2
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும் - பால:23 24/1
எயிலினில் நடுவாரும் எரி அகில் இடுவாரும் - பால:23 27/4
மஞ்சு என அகில் புகை வழங்கும் மாளிகை - அயோ:4 193/1
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை - அயோ:4 199/1
அகில் புனை குழல் மாதே அணி இழை எனல் ஆகும் - அயோ:9 11/1
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் - அயோ:10 18/2
நானம் நாள்_மலர் நறை அகில் நாவி தேன் நாறும் - அயோ:10 19/1
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில்
 புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் - அயோ:11 24/1,2
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில - அயோ:12 37/1
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த - அயோ:13 58/1
இந்தனம் எனைய என்ன கார் அகில் ஈட்டத்தோடும் - ஆரண்:13 134/1
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய - கிட்:1 15/2
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து - கிட்:7 5/3
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் - கிட்:10 75/2
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு - கிட்:10 79/1
சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில்
 சந்தம் மா மயில் சாயலர் தாழ் குழல் - கிட்:11 19/1,2
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் - கிட்:13 16/1
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் - கிட்:13 25/1
நலத்த மாதர் நறை அகில் நாவியும் - சுந்:2 150/1
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற - யுத்1:10 20/2

 மேல்
 
  அகில்களும் (1)
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா - பால:7 8/2

 மேல்
 
  அகிலம் (1)
அரசர்-தம் பெருமகன் அகிலம் யாவையும் - பால:6 1/1

 மேல்
 
  அகிலமும் (2)
அண்டமும் அகிலமும் அறிவு அரு நெறியால் - ஆரண்:2 44/1
அண்டமும் அகிலமும் அடைய அன்று அனலிடை - கிட்:5 1/1

 மேல்
 
  அகிலும் (9)
அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண் - பால:1 7/2
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் - பால:10 10/2
அகிலும் ஆரமும் ஆர அங்கு ஓங்குமே - பால:16 28/3
அகிலும் ஆரமும் மாரவம் கோங்குமே - பால:16 28/4
ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவிர் பளிக்கு அறை அளாவி - கிட்:3 31/1
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய் - சுந்:4 52/1
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இனையன புகைய - சுந்:13 34/2
ஆறுகின்றில தழல் அகிலும் நாவியும் - யுத்1:2 13/2
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் - யுத்1:8 17/1

 மேல்
 
  அகிலொடு (1)
அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே - பால:1 13/4

 மேல்
 
  அகை (1)
அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என - சுந்:2 126/2

 மேல்
 
  அகை_இல் (1)
அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என - சுந்:2 126/2

 மேல்
 
  அங்க (5)
ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ - பால:7 2/3
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் - பால:7 25/3
அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் - பால:21 46/3
அங்க இருக்கினில் ஆயிர நாம - பால:23 99/2
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் - ஆரண்:1 15/1

 மேல்
 
  அங்க_நாடு (1)
ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ - பால:7 2/3

 மேல்
 
  அங்கங்கு (1)
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு
 ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் - யுத்1:3 133/1,2

 மேல்
 
  அங்கங்கே (1)
சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் - சுந்:2 100/2

 மேல்
 
  அங்கண் (3)
இரவு அங்கண் உறும் பொழுது எய்தினரால் - ஆரண்:2 1/2
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் - சுந்:3 122/1
பேரி அங்கண் முருடு ஆகுளி பெட்கும் - யுத்1:11 12/3

 மேல்
 
  அங்கணத்து (1)
அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் - யுத்2:17 68/3

 மேல்
 
  அங்கணன் (1)
அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி - யுத்4:33 6/1

 மேல்
 
  அங்கத்து (1)
மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து
 இந்தியம் அவித்த தனி யோகியின் இருந்த - கிட்:10 75/3,4

 மேல்
 
  அங்கத (4)
அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம் - கிட்:13 74/1
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா - யுத்2:19 62/2
அங்கத பெயரினானும் அண்ணலும் இளைய கோவும் - யுத்3:22 15/2
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் - யுத்3:22 193/2

 மேல்
 
  அங்கதங்களும் (1)
அங்கதங்களும் அம்பும் இலங்கிட - யுத்3:29 28/2

 மேல்
 
  அங்கதம் (2)
ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப - யுத்2:15 248/3
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் - யுத்3:31 121/1

 மேல்
 
  அங்கதர் (1)
அங்கதர் அனந்த கோடி உளர் எனும் அனுமன் என்பாற்கு - யுத்3:22 30/1

 மேல்
 
  அங்கதற்கு (1)
அங்கதற்கு இனியன அருளி ஐய போய் - கிட்:11 137/1

 மேல்
 
  அங்கதன் (41)
அளவு_இலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து - கிட்:9 33/3
அனுமன் என்பவன் அளவு அறிந்தனம் அறிஞ அங்கதன் ஆதியோர் - கிட்:10 66/1
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய - கிட்:11 100/1
அங்கதன் உடன் செல அரிகள் முன் செல - கிட்:11 118/1
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன்
 கை தொடர்ந்து அயல் செல காதல் முன் செல - கிட்:11 123/3,4
ஐயன் அங்கதன் அலங்கல் மார்பினில் - கிட்:15 6/3
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் - சுந்:4 36/1
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை - சுந்:5 73/1
அன்னவன் தேவி-தன்னை அங்கதன் நாடலுற்ற - சுந்:12 80/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் - யுத்1:14 9/3
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி - யுத்1:14 28/1
மல் குலாவு வய புயத்து அங்கதன்
 நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் - யுத்2:15 80/2,3
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் - யுத்2:15 199/3
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால - யுத்2:16 182/1
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் - யுத்2:18 181/1
அங்கதன் நெற்றி-மேலும் தோளினும் ஆகத்துள்ளும் - யுத்2:18 198/1
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான் அங்கதன் அதனை பார்த்தான் - யுத்2:18 209/4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் - யுத்2:18 211/1
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் - யுத்2:18 246/3
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் - யுத்2:18 247/2
முறிவான் இகல் அங்கதன் என்பதன் முன்னே - யுத்2:18 248/2
அங்கதன் முன்னரே ஆண்டையான் அயல் - யுத்2:19 35/1
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை - யுத்2:19 51/4
அங்கதன் குமுதன் நீலன் சாம்பவன் அருக்கன் மைந்தன் - யுத்2:19 176/1
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி - யுத்2:19 188/2
ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி - யுத்2:19 199/3
அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும் - யுத்2:19 278/1
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான் - யுத்3:20 49/2
ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா - யுத்3:20 74/1
அடையின் மேருவையும் சாய்க்கும் அனுமன் அங்கதன் என்று இன்னார் - யுத்3:22 18/3
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என - யுத்3:22 45/1
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல் - யுத்3:22 75/1
அனுமன் அங்கதன் தோளின் நின்று இழிந்தனர் ஆகி - யுத்3:22 84/1
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் - யுத்3:22 119/1
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் - யுத்3:22 139/2
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே - யுத்3:22 150/2
அங்கதன் பதினாயிரம் அயில் கணை அழுந்த - யுத்3:22 171/1
ஆயவன் அயர்தலோடும் அங்கதன் முதல்வர் ஆனோர் - யுத்3:27 96/1
மீட்டி-கொல் என அங்கதன் ஓடினன் விரைந்தான் - யுத்3:31 34/4
விலக்கி அங்கதன் மேற்செலும் அவனையும் விலக்கி - யுத்4:32 31/2
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த - யுத்4:42 16/1

 மேல்
 
  அங்கதன்-தன்-மேல் (1)
அங்கதன்-தன்-மேல் ஆயிரம் அவற்றினுக்கு இரட்டி - யுத்3:22 67/1

 மேல்
 
  அங்கதன்-மேல் (1)
விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை - யுத்2:18 249/2

 மேல்
 
  அங்கதன்-அவனும் (1)
அரியின் வேந்தனும் அனுமனும் அங்கதன்-அவனும்
 பிரியகிற்றிலர் இறைவனை நின்றனர் பின்றார் - யுத்3:31 30/1,2

 மேல்
 
  அங்கதனும் (1)
மாபக்கனும் அங்கதனும் மலைவார் - யுத்3:20 73/1

 மேல்
 
  அங்கதனே (1)
அளந்தான் வலி நன்று என அங்கதனே - யுத்3:20 78/4

 மேல்
 
  அங்கதனோடும் (2)
ஆல் இலை பள்ளியானும் அங்கதனோடும் போனான் - கிட்:8 1/3
மீண்டனர் தலைவர் எல்லாம் அங்கதனோடும் வீரன் - யுத்3:31 57/3

 மேல்
 
  அங்கம் (13)
அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் - பால:7 1/4
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் - பால:7 2/2
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் - பால:16 37/3
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம்
 புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி - பால:17 32/1,2
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் - ஆரண்:10 72/4
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை - கிட்:1 11/3
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர் - யுத்1:4 134/1
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த - யுத்1:6 26/3
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் - யுத்1:6 32/3
அங்கம் வந்து உற்றது ஆக அமரர் வந்து உற்றார் அன்றே - யுத்2:16 15/2
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத - யுத்2:19 10/3
அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் - யுத்3:24 102/2
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால் - யுத்3:27 42/1

 மேல்
 
  அங்கமும் (4)
மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் - சுந்:3 3/4
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு - யுத்1:4 122/3
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் - யுத்3:20 62/2
அங்கமும் மனமும் கண்ணும் ஆவியும் அலக்கணுற்றான் - யுத்3:26 54/2

 மேல்
 
  அங்கவலயங்களும் (1)
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி - ஆரண்:1 15/2

 மேல்
 
  அங்கனம் (1)
வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் - யுத்1:3 53/2

 மேல்
 
  அங்காரதாரை (1)
அங்காரதாரை பெரிது ஆலாலம் அன்னாள் - சுந்:1 63/4

 மேல்
 
  அங்கி (11)
மங்கல அங்கி வசிட்டன் வகுத்தான் - பால:23 99/4
அங்கி மேல் வேள்வி செய்து அரிதின் பெற்ற நின் - அயோ:5 24/1
அங்கி நீரினும் குளிர அம்புய - அயோ:11 132/1
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி
 குண்டமும் குளிர்ந்த மேகத்து உரும் எலாம் குளிர்ந்த கொற்ற - சுந்:12 125/1,2
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை - சுந்:14 47/3
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி
 தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி - யுத்2:18 219/3,4
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் - யுத்4:37 98/4
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் - யுத்4:40 73/2
அநிந்தனை அங்கி நீ அயர்வு இல் என்னையும் - யுத்4:40 76/3
அங்கி யான் என்னை இ அன்னை கற்பு எனும் - யுத்4:40 78/1
அங்கி புக்கிடு என்று உணர்த்திய அது மனத்து அடையேல் - யுத்4:40 108/2

 மேல்
 
  அங்கிகள் (1)
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள்
 புக்கு அடங்கிய மேரு புழை என - யுத்2:16 63/2,3

 மேல்
 
  அங்கியின் (5)
அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர - அயோ:3 81/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது - ஆரண்:14 79/1
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் - யுத்1:6 16/4
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் - யுத்2:15 179/1
அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி - யுத்2:18 217/2

 மேல்
 
  அங்கியும் (1)
அங்கியும் தன் ஒளி அடங்கிற்று ஆர்கலி - யுத்4:37 80/1

 மேல்
 
  அங்கு (141)
ஆளை நின்று முனிந்திடும் அங்கு ஓர்-பால் - பால:2 24/2
கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் - பால:3 3/2
இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத - பால:5 24/3
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா - பால:7 27/1
ஐயன் அங்கு அது கேட்டு அறன் அல்லவும் - பால:7 44/1
இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு
 ஒருவனை அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே - பால:8 41/3,4
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் - பால:9 5/1
கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் - பால:9 24/4
அன்னம் ஆடும் முன் துறை கண்டு அங்கு அயல் நின்றாள் - பால:10 23/4
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் - பால:10 69/1
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி - பால:10 69/3
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் - பால:11 17/1
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் - பால:12 29/3
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் - பால:13 51/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை - பால:14 76/2
அகிலும் ஆரமும் ஆர அங்கு ஓங்குமே - பால:16 28/3
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா - பால:16 31/2
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் - பால:16 36/2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி - பால:17 31/2
அங்கு அவர் பண்ணை நல் நீராடுவான் அமைந்த தோற்றம் - பால:18 2/1
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம் - பால:18 10/1
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் - பால:19 26/4
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் - பால:19 59/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை - பால:21 21/1
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் - பால:21 37/2
நங்கை அங்கு ஒரு பொன் நயந்தார் உய்ய - பால:21 38/1
அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின் - பால:22 21/3
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் - பால:24 48/3
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன - அயோ:2 37/2
அங்கு உள கிளை காவற்கு அமைதியின் உளன் உம்பி - அயோ:8 43/1
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன - அயோ:13 46/4
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என - ஆரண்:7 22/1
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி - ஆரண்:8 20/3
இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் - ஆரண்:9 23/4
அன்ன காலை அங்கு நின்று எழுந்து அழுங்கு சிந்தையான் - ஆரண்:10 95/1
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் - ஆரண்:10 95/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ - ஆரண்:10 137/4
வன்மை தரித்தோர் மானிடர் மற்று அங்கு அவர் வாளால் - ஆரண்:11 4/1
ஆண்டு அங்கு இளையான் உரையாடினனால் - ஆரண்:11 50/1
அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம் - ஆரண்:12 1/2
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற - ஆரண்:12 11/2
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து - ஆரண்:14 17/2
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் - ஆரண்:14 39/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது - ஆரண்:14 79/1
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய - கிட்:1 20/1
நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் - கிட்:3 52/2
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர் - கிட்:4 7/3
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை - கிட்:4 13/1
அங்கு வந்து அரி எதிர்ந்து அமைதி என் என்றலும் - கிட்:5 4/1
அறங்கள் நாறும் மேனியார் அரி கணங்களோடும் அங்கு
 இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் - கிட்:7 3/1,2
துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே - கிட்:7 12/4
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் - கிட்:8 2/3
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் - கிட்:9 9/1
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் - கிட்:9 13/3
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் - கிட்:10 67/3
சீற்றம் அங்கு அது-தனை தெளிந்த சிந்தையால் - கிட்:11 104/3
எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை - கிட்:12 29/3
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து - கிட்:13 27/3
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் - கிட்:13 40/3
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து - கிட்:13 66/3
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் - கிட்:14 1/3
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின் - கிட்:16 46/2
மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் - சுந்:2 10/3
வன் மருங்குல் வாள் அரக்கியர் நெருக்க அங்கு இருந்தாள் - சுந்:3 3/1
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் - சுந்:3 16/4
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் - சுந்:4 77/4
அன்னை நோய்க்கும் பரதன் அங்கு ஆற்றுறும் - சுந்:5 37/2
இன்னல் நோய்க்கும் அங்கு ஏகுவது அன்றியே - சுந்:5 37/3
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி - சுந்:13 7/1
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய - சுந்:14 31/3
அங்கு உள தன்மை எல்லாம் அடியனேற்கு அறிய சொன்னாள் - சுந்:14 45/2
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் - யுத்1:3 101/3
உலைவு இலா உயிர்கள்-தோறும் அங்கு அங்கே உறைகின்றானும் - யுத்1:3 120/2
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு
 உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் - யுத்1:3 144/3,4
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் - யுத்1:4 146/4
ஊட்டினாய் எரி ஊர் முற்றும் இனி அங்கு ஒன்று உண்டோ - யுத்1:5 70/2
அங்கு அரக்கர் சதகோடி அமைந்தோர் - யுத்1:11 10/3
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர் - யுத்1:11 11/3
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது - யுத்1:14 23/3
அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு - யுத்2:15 28/2
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் - யுத்2:15 43/4
மீட்டும் அங்கு ஓர் மராமரம் வேரொடும் - யுத்2:15 72/1
ஆற்றல் சால் துன்முகனும் அங்கு ஆர்த்து எழ - யுத்2:15 81/2
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன - யுத்2:15 128/1
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி - யுத்2:15 137/2
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை - யுத்2:15 179/2
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் - யுத்2:15 179/3
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் - யுத்2:15 179/4
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை - யுத்2:16 4/4
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும் - யுத்2:16 49/2
பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் - யுத்2:16 51/4
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் - யுத்2:16 61/4
நிறம் உனக்கு அளித்தது அங்கு அதனை நீக்கி நீ - யுத்2:16 79/3
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் - யுத்2:16 79/4
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் - யுத்2:16 150/2
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் - யுத்2:16 158/3
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் - யுத்2:16 220/1
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி - யுத்2:16 328/3
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் - யுத்2:16 329/2
என்று உரைத்து எழுந்து சென்று அங்கு இருபது என்று உரைக்கும் நீல - யுத்2:17 17/1
அங்கு நின்று இயற்றியது அறைகவாம்-அரோ - யுத்2:17 95/4
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் - யுத்2:18 59/3
ஆர்த்து அங்கு அனல் விழியா முதிர் மத யானையை அனையான் - யுத்2:18 155/1
உமையனே காக்க மற்று அங்கு உமை ஒரு கூறன் காக்க - யுத்2:18 188/1
ஆறினான் அது-காலத்து அங்கு அவனுடை அனிகம் எல்லாம் - யுத்2:18 193/3
கண்டு அங்கு அது மா மரமே கொடு காத்தான் - யுத்2:18 237/3
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் - யுத்2:18 237/4
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் - யுத்2:18 247/2
அங்கு அவன்-தனை மலைந்து கொன்று முனிவு ஆற வந்தனென் அது அன்றியும் - யுத்2:19 76/3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் - யுத்2:19 165/4
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான் - யுத்2:19 210/1
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் - யுத்3:20 51/3
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் - யுத்3:20 85/2
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் - யுத்3:20 88/4
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் - யுத்3:21 36/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து - யுத்3:24 34/1
இமய மால் வரையை உற்றான் அங்கு உள இமைப்பிலோரும் - யுத்3:24 43/1
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் - யுத்3:24 63/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் - யுத்3:26 77/3
கொற்ற மாருதி அங்கு இல்லை யார் உயிர் கொடுக்கல்-பாலார் - யுத்3:26 79/4
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் - யுத்3:27 42/2
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் - யுத்3:27 42/2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் - யுத்3:27 48/3
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் - யுத்3:27 48/4
அங்கு உடல் தம்பியை தழுவி அண்மினார் - யுத்3:27 50/3
அங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலென் - யுத்3:27 64/1
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் - யுத்3:27 138/1
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே - யுத்3:27 147/4
செய்வெனே அரசு என்னும் அங்கு ஓர் தலை - யுத்3:29 16/2
உய்வெனே என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை - யுத்3:29 16/4
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை - யுத்3:29 19/4
ஆற்றலாய் என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை - யுத்3:29 22/4
குவளை கண்ணி அங்கு இராக்கத கன்னியை கூட - யுத்3:30 14/2
வினயம் மேவினர் இனிதின் அங்கு இருந்தது ஒர் வேலை - யுத்3:30 33/2
அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ - யுத்3:30 42/2
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் - யுத்3:31 65/3
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் - யுத்4:37 146/1
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ - யுத்4:41 30/2
அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக - யுத்4:41 58/1
அங்கு வைகினன் அல்லது தாழ்க்குமோ - யுத்4:41 85/3
ஆவி அங்கு அவன் அலால் மற்று இன்மையால் அனையன் நீங்க - யுத்4:41 114/1

 மேல்
 
  அங்குச (2)
சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் - சுந்:8 12/2
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி - யுத்2:18 112/3

 மேல்
 
  அங்குசத்து (1)
அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் - யுத்2:16 215/2

 மேல்
 
  அங்குசம் (5)
நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே - பால:10 40/4
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும் - பால:14 61/1
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி - பால:15 6/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் - சுந்:2 68/1
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு - சுந்:3 91/1

 மேல்
 
  அங்கும் (12)
ஆடினர் பாடினர் அங்கும் இங்குமாய் - பால:5 12/1
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் - பால:6 14/2
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி - பால:10 19/1
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் - அயோ:13 55/3
ஆடினார் பாடினார் அங்கும் இங்கும் களித்து - கிட்:4 21/1
நூக்குறுத்து அங்கும் இங்கும் தள்ளுற நுடங்கும் நோன்மை - சுந்:1 78/2
ஐயன் அங்கும் இங்கும் காலால் அழியும் மழை என்ன - சுந்:8 45/3
ஈர்கின்றது அன்றே என்றன் உள்ளத்தை இங்கும் அங்கும்
 பேர்கின்றது ஆவி யாக்கை பெயர்கின்றது இல்லை பின்னை - யுத்1:12 35/1,2
அங்கும் இங்கும் நின்று ஆடினவாம்-அரோ - யுத்2:15 29/4
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் - யுத்3:22 142/3
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி - யுத்3:26 68/1
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் - யுத்3:31 95/2

 மேல்
 
  அங்குமா (1)
இழுக்கினர் அடிகளின் இங்கும் அங்குமா
 மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் தோள்களும் - யுத்2:18 96/1,2

 மேல்
 
  அங்குரம் (1)
எந்தை காண்டி இடரினுக்கு அங்குரம்
 முந்து வந்து முளைத்தது அன்றோ என்றான் - அயோ:10 53/3,4

 மேல்
 
  அங்குரம்-கொல் (1)
வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த - சுந்:4 53/3

 மேல்
 
  அங்கே (6)
அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின் - பால:22 21/3
தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே
 மீண்டனன் என்ன மீள்வர் இது நின்னை வேண்டிற்று என்றான் - அயோ:5 18/3,4
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை - கிட்:4 13/1
கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே
 எல்லோமும் செல எம் கோனும் - சுந்:5 42/2,3
உலைவு இலா உயிர்கள்-தோறும் அங்கு அங்கே உறைகின்றானும் - யுத்1:3 120/2
அங்கே உணர்கின்ற அலந்தலை-வாய் - யுத்3:31 209/2

 மேல்
 
  அங்கை (16)
ஆயர் மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் - பால:2 28/4
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் - பால:13 54/2
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் - அயோ:5 16/3
ஆயவள்-தன்னை நேர்ந்து அங்கை ஏந்தினர் - அயோ:14 86/1
அன்றியும் அண்ணல் ஆணை மறுக்கிலன் அங்கை கூப்பி - ஆரண்:7 63/3
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை
 கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா - சுந்:2 130/1,2
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி - சுந்:12 125/1
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் - யுத்1:11 21/3
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி - யுத்1:14 28/1
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம் - யுத்2:15 105/1
வாசவன் மாயன் மற்றை மலருளோன் மழு வாள் அங்கை
 ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி - யுத்2:16 31/1,2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் - யுத்2:19 257/2
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் - யுத்2:19 276/4
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற - யுத்3:24 52/2
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் - யுத்3:24 63/3
ஆடி அங்கை இரண்டும் அலங்குற - யுத்4:40 4/3

 மேல்
 
  அங்கை-நின்று (1)
அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று
 உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் - யுத்2:16 290/1,2

 மேல்
 
  அங்கைகள் (2)
அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் - கிட்:15 32/4
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு - யுத்2:16 46/3

 மேல்
 
  அங்கையர் (1)
அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர்
 நெருக்கிய குழுவினர் துயிலும் நீங்கினர் - சுந்:3 58/1,2

 மேல்
 
  அங்கையன் (2)
ஆய சொல் தலை-மேல் கொண்ட அங்கையன் அன்னை நின்னை - சுந்:4 29/1
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் - யுத்2:16 61/3

 மேல்
 
  அங்கையால் (6)
அலைக்கும் ஆழி அடங்கிட அங்கையால்
 மலை குலங்களின் தூர்க்கும் மனத்தினாள் - ஆரண்:6 68/1,2
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை - சுந்:14 47/3
ஆனிற கண்ணன் என்று ஒருவன் அங்கையால்
 கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல் - யுத்1:8 12/1,2
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால்
 வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் - யுத்2:16 252/3,4
மலையை வேரொடும் வாங்க அன்று அங்கையால் வாரி - யுத்3:30 37/2
அழுந்தின நங்கையை அங்கையால் சுமந்து - யுத்4:40 73/1

 மேல்
 
  அங்கையில் (2)
நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த - சுந்:3 76/1
பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி - சுந்:11 47/2

 மேல்
 
  அங்கையின் (8)
அங்கையின் ஆய மந்திரத்தை ஆய்ந்தனள் - ஆரண்:6 23/2
அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் - ஆரண்:10 43/1
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் - ஆரண்:11 19/2
அங்கையின் வாங்குநர் எவரும் இன்றியே - சுந்:3 48/2
பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று - யுத்1:9 53/3
அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் - யுத்2:16 215/2
அட்டில் எனலாய் அமலன் அங்கையின் அடங்க - யுத்4:36 4/2
அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்தும் நோக்கினும் - யுத்4:40 63/3

 மேல்
 
  அங்கையினார் (1)
ஆனார் நிமிர் கொள்ளி கொள் அங்கையினார்
 கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய - யுத்3:27 15/2,3

 மேல்
 
  அங்கையினால் (2)
அங்கையினால் எனை அஞ்சலை என்றால் - ஆரண்:14 55/3
ஆழி கிரி தள்ளும் ஓர் அங்கையினால் - யுத்2:18 58/4

 மேல்
 
  அங்கையினின் (1)
ஆகாய கங்கையினை அங்கையினின் அள்ளி - சுந்:2 3/3

 மேல்
 
  அங்கையும் (3)
அங்கையும் உள்ளமும் குவிந்த ஆக்கையர் - ஆரண்:10 9/3
அங்கையும் அடியும் கண்டால் அரவிந்தம் நினையுமா-போல் - கிட்:13 48/1
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் - யுத்3:22 196/3

 மேல்
 
  அங்கையோடு (2)
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி - யுத்1:14 28/1
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் - யுத்2:19 276/4

 மேல்
 
  அங்கொடு (1)
அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து - அயோ:13 46/3

 மேல்
 
  அங்கோடு (1)
ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு - சுந்:12 121/1

 மேல்
 
  அங்ஙனம் (1)
தேவர் செய்கையன் அங்ஙனம் உரை-செய தீயோன் - யுத்1:3 41/1

 மேல்
 
  அச்ச (2)
அச்ச நுண் மருங்குலாள் ஓர் அணங்கு_அனாள் அளகபந்தி - பால:19 11/1
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு - சுந்:6 55/1

 மேல்
 
  அச்சத்தால் (2)
அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால்
 துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை - அயோ:11 68/1,2
என்-வயின் இறுதி நோக்கி அச்சத்தால் இசைத்தேன் அல்லேன் - ஆரண்:11 32/2

 மேல்
 
  அச்சத்தின் (1)
கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ - ஆரண்:12 82/4

 மேல்
 
  அச்சது (1)
பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு - பால:23 70/1

 மேல்
 
  அச்சம் (23)
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே - பால:19 49/4
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் - அயோ:3 43/1
அச்சம் என்பது ஒன்று உருவு கொண்டால் என அழிவார் - ஆரண்:7 139/2
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ - ஆரண்:8 2/4
அச்சம் அகற்றி செற்ற மனத்தோடு அறைகின்றான் - ஆரண்:11 7/4
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் - கிட்:11 77/2
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் - கிட்:14 16/4
ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள் - சுந்:2 75/3
அன்னை ஈது என்னை மேனி யார்-கொல் என்று அச்சம் உற்றார் - சுந்:6 47/3
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற - சுந்:8 14/1
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் - சுந்:8 17/3
நெருக்கினர் காப்ப நின்-பால் நேயமே அச்சம் நீக்க - சுந்:14 36/2
அடிமையின் சிறந்தேன் என்னா அயிர்ப்பொடும் அச்சம் நீங்கி - யுத்1:4 144/3
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் - யுத்2:15 125/4
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா - யுத்2:16 180/1
ஆர்ப்பித்தீர் என்னை இன்னல் அறிவித்தீர் அமரர் அச்சம்
 தீர்ப்பித்தீர் இன்னம் என் என் செய்வித்து தீர்திர் அம்மா - யுத்2:17 11/3,4
கொண்டனன் எறிந்து நம்மை கொல்லும் என்று அச்சம் கொண்டார் - யுத்2:19 174/3
இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி - யுத்3:21 16/1
அச்சம் உற்றனர் கண் புதைத்து அடங்கினர் அமரர் - யுத்3:22 69/4
உத்தம நகரும் மாளும் என்பது ஓர் அச்சம் ஊன்ற - யுத்3:26 16/3
ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர் - யுத்4:36 5/2
ஆற்றல் சால் அமரரும் அச்சம் எய்தினார் - யுத்4:37 79/2
ஆண்டு உறைந்து அடங்கினை அச்சம் தீர்ந்து இவண் - யுத்4:40 49/3

 மேல்
 
  அச்சமுண்டார்களும் (1)
அடியுண்டார்களும் அச்சமுண்டார்களும் அரக்கர் - சுந்:11 31/4

 மேல்
 
  அச்சமும் (3)
அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும்
 உரவு நல் அணை ஓட்டிய ஊற்றமும் - யுத்1:9 39/1,2
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் - யுத்2:16 337/3
ஆர்ப்பார் ஆனார் அச்சமும் அற்றார் அலர் மாரி - யுத்4:37 133/1

 மேல்
 
  அச்சமோ (2)
அச்சமோ அவர்க்கு அன்பினோ யாவதோ ஐயா - யுத்1:2 101/4
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் - யுத்1:9 77/1

 மேல்
 
  அச்சின் (1)
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் - யுத்4:33 18/1

 மேல்
 
  அச்சின (1)
அற்ற ஆழிய அறுப்புண்ட அச்சின அம்போடு - யுத்2:15 233/1

 மேல்
 
  அச்சினை (1)
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் - யுத்2:15 145/3

 மேல்
 
  அச்சினோடு (1)
அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி - யுத்3:28 37/4

 மேல்
 
  அச்சு (6)
அச்சு என நினைத்த முதல் அந்தணன் நினைந்தான் - பால:22 36/1
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று - சுந்:11 29/2
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் - யுத்2:19 172/3
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி - யுத்3:20 45/2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் - யுத்3:22 48/1
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும் - யுத்3:22 49/1

 மேல்
 
  அச்சும் (3)
கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் - அயோ:13 52/1
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த - யுத்3:22 130/3
அலைக்கும் உயர் பாரின் வலி ஆழியினின் அச்சும்
 கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் - யுத்4:36 8/2,3

 மேல்
 
  அச்சென (1)
அச்சென கேட்டாய் அன்றே ஆயிரம் மௌலி அண்ணல் - யுத்3:27 9/2

 மேல்
 
  அச்சொடும் (2)
போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று - யுத்2:16 315/2
புதையும் நல் மணி பொன் உருள் அச்சொடும்
 சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட - யுத்2:19 127/1,2

 மேல்
 
  அச்சோடு (1)
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் - ஆரண்:7 77/2

 மேல்
 
  அசங்க (1)
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட - யுத்4:37 28/2

 மேல்
 
  அசங்கிட (1)
வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட - யுத்2:15 99/3

 மேல்
 
  அசஞ்சல (1)
அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் - யுத்1:5 41/1

 மேல்
 
  அசட்டர்கள் (1)
அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய - பால:5 74/2

 மேல்
 
  அசத்த (1)
பின்னக அசத்த பொருள் இல்லை பெரியோனை - யுத்4:36 3/2

 மேல்
 
  அசத்தினில் (1)
தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் - யுத்4:37 117/2

 மேல்
 
  அசதி (1)
அலை குழல் சோர்தர அசதி ஆடலால் - பால:19 24/3

 மேல்
 
  அசந (1)
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 16/2

 மேல்
 
  அசனி (38)
மருவலர்க்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன - பால:5 24/2
ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே - பால:8 32/4
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி
 காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் - அயோ:6 33/3,4
அறிந்திலன் உயிர்த்திலன் அசனி ஏற்றினால் - அயோ:11 44/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என - அயோ:11 58/1
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே - அயோ:11 66/4
அரும் கடையுகம்-தனில் அசனி மா மழை - அயோ:13 11/3
அரக்கரும் இரைந்தனர் அசனி ஆம் என - ஆரண்:10 27/2
ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட - கிட்:6 1/1
அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என - கிட்:10 10/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் - கிட்:16 33/1
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச - சுந்:11 4/1
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அனல் விழித்து அசனி குன்றத்து - யுத்2:16 190/1
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என - யுத்2:16 302/1
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் - யுத்2:18 147/3
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் - யுத்2:18 182/1
அடர்ந்தன கிரிகளை அசனி ஏறு என - யுத்2:19 47/1
அதிர்ந்தன உலகம் ஏழும் அனல் பொறி அசனி என்ன - யுத்2:19 93/1
அத்தனையோரும் குன்றம் அளப்பு_இல அசனி ஏற்றோடு - யுத்2:19 177/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை - யுத்2:19 276/1
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இரைக்கின்றது இராமன் போர் வில் - யுத்2:19 277/1
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் - யுத்2:19 284/4
ஐய வெம் பாசம்-தன்னால் ஆர்ப்புண்டார் அசனி என்ன - யுத்2:19 292/1
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் - யுத்3:21 37/2
மருள் முறை எய்திற்று என்பர் சிலை வழங்கு அசனி மாரி - யுத்3:22 21/4
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா - யுத்3:22 34/1
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என - யுத்3:22 45/1
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் - யுத்3:22 129/2
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு - யுத்3:22 136/1
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை - யுத்3:22 138/1
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன - யுத்3:24 33/3
அண்டமும் குலுங்க ஆர்த்து மாருதி அசனி அஞ்ச - யுத்3:27 93/2
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும் - யுத்3:27 153/2
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட - யுத்3:27 178/1
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி
 ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப - யுத்4:32 4/3,4
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் - யுத்4:37 14/1
பிதிர வீழ்ந்தது அசனி ஒளி பெறா - யுத்4:37 19/3
அழுத்தினன் அசனி ஏறு அயிர்க்கும் ஆர்ப்பினான் - யுத்4:37 154/4

 மேல்
 
  அசனி_ஏறு (3)
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என - அயோ:11 58/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை - யுத்2:19 276/1
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் - யுத்4:37 14/1

 மேல்
 
  அசனிகள் (1)
ஆர்த்து வீழ்ந்த அசனிகள் வீழ்ந்து-என - யுத்4:37 162/4

 மேல்
 
  அசனியின் (4)
அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி - சுந்:7 1/1
அனைவரும் வரனின் அமைந்தார் அசனியின் அணிகள் அணிந்தார் - சுந்:7 15/3
அறைந்தன அசனியின் விசையின் ஆசைகள் - யுத்2:18 126/2
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் - யுத்3:31 10/4

 மேல்
 
  அசனியும் (2)
அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் - சுந்:7 25/4
ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி - யுத்2:18 133/2

 மேல்
 
  அசனியை (1)
அனைய குன்று எனும் அசனியை யாவர்க்கும் அறிவு அரும் தனி மேனி - யுத்2:16 326/1

 மேல்
 
  அசனியோடும் (1)
மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் - பால:7 50/4

 மேல்
 
  அசிக்கும் (1)
இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் - யுத்2:16 59/2

 மேல்
 
  அசுண (1)
நறை அடுத்த அசுண நல் மா செவி - பால:0 6/3

 மேல்
 
  அசுணம் (1)
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் - கிட்:13 14/3

 மேல்
 
  அசுணமா (1)
கனிந்த பாடல் கேட்டு அசுணமா வருவன காணாய் - அயோ:10 24/4

 மேல்
 
  அசும்பின் (1)
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க - யுத்3:31 21/3

 மேல்
 
  அசும்பு (11)
அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண் - அயோ:10 36/1
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி - சுந்:1 77/2
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற - சுந்:2 207/4
அசும்பு அற வறந்தன வான ஆறு எலாம் - யுத்1:6 41/3
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் - யுத்1:8 17/1
அசும்பு உற உருகிய உலகம் ஆர்த்து எழ - யுத்2:18 87/2
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ - யுத்2:18 232/1
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா - யுத்3:22 162/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று - யுத்3:31 145/2
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் - யுத்4:35 28/4
அசும்பு பாய்கின்றது அருக்கனின் ஒளிர்கின்றது அண்டம் - யுத்4:37 107/2

 மேல்
 
  அசும்புறு (1)
அசும்புறு மத கரி புரவி ஆடக - ஆரண்:7 52/1

 மேல்
 
  அசுரர் (1)
ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை - யுத்2:19 52/3

 மேல்
 
  அசுரர்கள் (1)
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் - யுத்2:16 110/3

 மேல்
 
  அசுரர்கள்-தம் (1)
அண்ணாவோ அண்ணாவோ அசுரர்கள்-தம் பிரளயமே அமரர் கூற்றே - யுத்4:38 4/4

 மேல்
 
  அசுரரே (1)
தோன்றினான் வந்து சுரர்களோடு அசுரரே தொடங்கி - யுத்4:35 31/1

 மேல்
 
  அசுரரை (3)
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் - அயோ:3 96/2
ஆரியன் அமரர்க்காக அசுரரை ஆவி உண்ட - கிட்:2 26/2
அனைவரும் அமரரை வென்றார் அசுரரை உயிரை அயின்றார் - சுந்:7 15/4

 மேல்
 
  அசை (1)
அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே - யுத்1:2 10/4

 மேல்
 
  அசை_தொழில் (1)
அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே - யுத்1:2 10/4

 மேல்
 
  அசைகின்ற (1)
அருகில் நின்று அசைகின்ற ஆலவட்ட கால் - பால:10 52/1

 மேல்
 
  அசைத்த (2)
கயிற்றின் அசைத்த முலை குழி கண்ணாள் - ஆரண்:14 43/4
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் - யுத்3:31 8/2

 மேல்
 
  அசைத்தலாலும் (1)
காற்று வந்து அசைத்தலாலும் காலம் அல்லாமையாலும் - யுத்2:19 175/1

 மேல்
 
  அசைத்தலும் (1)
காற்று வந்து அசைத்தலும் கடவுள் நாட்டவர் - யுத்3:24 100/1

 மேல்
 
  அசைத்து (1)
நின்று அசைத்து உயிர் கவர் நீல காலனோ - சுந்:12 66/1

 மேல்
 
  அசைத்தே (1)
அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே
 வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் - சுந்:6 3/2,3

 மேல்
 
  அசைந்த (2)
அசைந்த எந்தையார் அருள அன்று நான் - அயோ:14 112/3
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த
 மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் - யுத்4:41 9/2,3

 மேல்
 
  அசைந்தார் (1)
அம் பவள வல்லிகள் என சிலர் அசைந்தார் - அயோ:5 14/4

 மேல்
 
  அசைந்து (1)
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள - யுத்4:41 69/1

 மேல்
 
  அசைப்ப (1)
ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர் - யுத்3:22 37/3

 மேல்
 
  அசைய (2)
அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் - சுந்:7 25/4
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ - யுத்2:15 171/3

 மேல்
 
  அசையாத (2)
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் - பால:11 14/3
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் - யுத்2:19 244/1

 மேல்
 
  அசையும் (1)
அசையும் ஆலம் என அன்ன அயில் மின்னி வரலும் - ஆரண்:1 26/2

 மேல்
 
  அசைவு (5)
ஆர்கலி ஆர்ப்பின் உட்கி அசைவு உற அரக்கர் சேனை - ஆரண்:7 56/3
அசைவு உற புரந்தரன் அடர்ந்த தோள்களின் - ஆரண்:10 12/3
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ - சுந்:2 97/3
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் - யுத்1:2 99/3
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின - யுத்4:37 81/2

 மேல்
 
  அசைவு_இல் (2)
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ - சுந்:2 97/3
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் - யுத்1:2 99/3

 மேல்
 
  அசைவுறு (1)
அசைவுறு சிறு துளி அப்பு மாரியின் - கிட்:10 23/2

 மேல்
 
  அசோகுகள் (1)
அரும்பு நாள்_மலர் அசோகுகள் அலர் விளக்கு எடுப்ப - பால:9 7/2

 மேல்
 
  அஞ்ச (34)
அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச - பால:6 5/2
அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி ஆர்த்தாள் - பால:7 31/4
ஆர்த்து அவரை நோக்கி நகை-செய்து எவரும் அஞ்ச
 கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை - பால:7 32/1,2
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் - பால:10 26/2
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் - பால:24 35/4
முழையின் வாள் அரி அஞ்ச முழங்குவான் - ஆரண்:7 23/4
அந்தகனுக்கும் அஞ்ச அடுக்கும் அரசு ஆள்வாய் - ஆரண்:11 2/2
நீர் தரங்க வேலை அஞ்ச நீல மேகம் நாணவே - கிட்:7 11/2
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச
 தன் தோள் வலியால் தகை மால் வரை சாலும் வாலி - கிட்:7 38/1,2
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் - சுந்:2 2/3
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச - சுந்:3 82/4
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் - சுந்:3 122/1
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச
 முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் - சுந்:9 57/2,3
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச
 வேர்த்து உயிர் குலைய மேனி வெதும்பினன் அமரர் வேந்தன் - சுந்:11 4/1,2
அரக்கியர் அளவு_அற்றார்கள் அலகையின் குழுவும் அஞ்ச
 நெருக்கினர் காப்ப நின்-பால் நேயமே அச்சம் நீக்க - சுந்:14 36/1,2
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச
 முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப - யுத்1:3 79/1,2
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு - யுத்1:3 144/3
எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் - யுத்1:5 38/3
அவ்வழி இராவணன் அமரர் அஞ்ச தன் - யுத்2:15 123/1
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய் - யுத்2:15 153/3
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச
 துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் - யுத்2:16 201/3,4
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் - யுத்2:17 80/3
முழை அஞ்ச முழங்கின மு முறை நீர் - யுத்2:18 21/2
குழை அஞ்ச முழங்கின நாண் ஒலி கோள் - யுத்2:18 21/3
மழை அஞ்ச முழங்கின மா முரசே - யுத்2:18 21/4
ஆர்க்கின்றான் உலகை எல்லாம் அதிர்க்கின்றான் உருமும் அஞ்ச
 பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி - யுத்2:18 228/1,2
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் - யுத்2:19 55/4
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா - யுத்2:19 62/2
பார்க்கும் அஞ்ச உறுக்கும் பகட்டினால் - யுத்2:19 141/1
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த - யுத்3:22 12/4
அண்டமும் குலுங்க ஆர்த்து மாருதி அசனி அஞ்ச
 விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ - யுத்3:27 93/2,3
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச - யுத்4:37 131/4
வையம் துஞ்சும் வன் பிடர் நாகம் மனம் அஞ்ச
 பெய்யும் கோடி பல் தலையோடும் அளவு இல்லா - யுத்4:37 138/1,2
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் - யுத்4:37 175/4

 மேல்
 
  அஞ்சல் (25)
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே - பால:13 49/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே - பால:13 49/4
ஒளித்தனை அஞ்சல் என்று ஆங்கு இனியன உணர்த்துகின்றாள் - பால:19 14/4
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் - அயோ:6 17/3
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி - அயோ:6 33/3
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா - ஆரண்:13 7/1
அல்லல் உற்றேனை வந்து அஞ்சல் என்ற இ - ஆரண்:13 46/1
இ இடத்து இனிது இரு-மின் அஞ்சல் என்று இடை உதவி - கிட்:2 3/4
கொன்று எழுதும் அஞ்சல் என மாருதி கொதித்தான் - கிட்:14 42/4
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் - சுந்:3 35/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி - யுத்1:2 117/3
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி - யுத்1:2 117/3
அரண் உனக்கு ஆவென் வஞ்சி அஞ்சல் என்று அருளின் எய்தி - யுத்1:4 113/2
ஆறினாம் அஞ்சல் உன்-பால் அளித்தனம் அபயம் அன்பால் - யுத்1:7 12/1
என்-கொலாம் தெரிய எல்லாம் இயம்புதிர் அஞ்சல் என்றான் - யுத்1:9 31/4
ஆக்குவது இல்லை-ஆயின் அஞ்சல் என்று அவரை ஐயன் - யுத்1:9 38/2
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று - யுத்2:18 100/1
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று - யுத்2:18 100/1
ஆவலிப்பு எய்துகின்றார் அயர்த்திலர் அஞ்சல் அன்னை - யுத்3:23 28/3
அவயம் உனக்கு அவயம் எனும் அனைவோரையும் அஞ்சல்
 அவயம் உமக்கு அளித்தோம் என தன் கை தலத்து அமைத்தான் - யுத்3:27 157/1,2
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று - யுத்3:31 56/1
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம் - யுத்3:31 73/2
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் - யுத்3:31 151/1
அறிந்து போக்குவல் அஞ்சல் நீ என்று இடை அணைந்தான் - யுத்4:32 28/4
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் - யுத்4:36 1/3

 மேல்
 
  அஞ்சலர் (1)
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் - யுத்1:6 10/4

 மேல்
 
  அஞ்சலள் (1)
அஞ்சலள் ஐயனது அல்லல் கண்டும் உள்ளம் - அயோ:3 21/1

 மேல்
 
  அஞ்சலன் (2)
பற்றி அஞ்சலன் பழியின் வெம் சினம் - கிட்:3 67/1
அஞ்சலன் என வெம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார் - சுந்:5 81/2

 மேல்
 
  அஞ்சலால் (1)
விழைவிடத்தின்-மேல் விளிவை அஞ்சலால் - கிட்:3 47/4

 மேல்
 
  அஞ்சலி (2)
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் - யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் - யுத்2:19 113/2

 மேல்
 
  அஞ்சலித்த (1)
ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் - ஆரண்:4 26/1

 மேல்
 
  அஞ்சலித்து (3)
அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் - கிட்:7 150/2
அன்னானை கடிது அஞ்சலித்து நீ - கிட்:16 52/1
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும - யுத்1:6 10/3

 மேல்
 
  அஞ்சலியாதவர் (1)
ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை - யுத்4:37 175/3

 மேல்
 
  அஞ்சலிர் (1)
ஒன்றும் அஞ்சலிர் வஞ்சனை அரக்கரை ஒருங்கே - யுத்3:31 26/2

 மேல்
 
  அஞ்சலை (8)
அஞ்சலை வருதி நின்னை அழைத்தனன் அரசன் என்ன - ஆரண்:10 106/3
அழுந்தேல் அவலத்திடை அஞ்சலை அன்னம் என்னா - ஆரண்:13 37/2
அங்கையினால் எனை அஞ்சலை என்றால் - ஆரண்:14 55/3
ஆகா செய்தாய் அஞ்சலை போலும் அறிவு_இல்லாய் - சுந்:2 80/1
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே - சுந்:12 79/1
நும்மினை கொல்லாம் நெஞ்சம் அஞ்சலை நுவல்தி என்றான் - சுந்:12 84/4
ஆர் உயிர் இவனை உண்ணேன் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் - யுத்2:17 49/4
ஆய மா மாயம் ஒன்றும் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் - யுத்3:23 23/4

 மேல்
 
  அஞ்சவே (4)
ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே - பால:8 32/4
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே - அயோ:11 66/4
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே - கிட்:7 21/4
ஆர்த்த ஆர்கலி காரொடும் அஞ்சவே - யுத்2:15 13/4

 மேல்
 
  அஞ்சன்-மின் (5)
அஞ்சன்-மின் என்னா அருள் சுரந்த நோக்கினால் - யுத்1:3 162/3
அரிகள் அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் என்று அருள் வழங்கி - யுத்4:32 18/2
அரிகள் அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் என்று அருள் வழங்கி - யுத்4:32 18/2
அன்னை அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் நீர் எனா - யுத்4:40 21/1
அன்னை அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் நீர் எனா - யுத்4:40 21/1

 மேல்
 
  அஞ்சன (40)
அரு மறைக்கு உணர்வு_அரும் அவனை அஞ்சன
 கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை - பால:5 101/2,3
அஞ்சன_வண்ண நின் அபயம் யாம் என்றார் - பால:8 39/4
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற - பால:16 8/1
ஆடவர் ஆவி சோர அஞ்சன வாரி சோர - பால:16 11/1
அஞ்சன நோக்கம் போர்க்க இருண்டதோ அறிகிலேமால் - பால:21 10/4
அஞ்சன நிறமோ அண்ணல் வண்ணமோ அறிதல் தேற்றாம் - பால:22 15/4
அஞ்சன ஒளியானும் அலர் மிசை உறைவாளும் - பால:23 21/1
அஞ்சன மேனி இ அழகற்கு எய்திய - அயோ:4 183/1
அஞ்சன கண்ணின் நீர் அருவி சோர்தர - அயோ:4 193/3
அஞ்சன குன்றம் அன்ன அழகனும் அழகன் தன்னை - அயோ:6 4/1
அஞ்சன ஞாயிறு அன்ன ஐயனை நோக்கி செய்ய - அயோ:8 23/3
அஞ்சன வண்ணன் என் ஆருயிர் நாயகன் ஆளாமே - அயோ:13 14/1
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா - ஆரண்:1 24/4
ஆக கொங்கையின் ஐயன் என்று அஞ்சன
 மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன - ஆரண்:6 77/1,2
அஞ்சன கிரியே அருளாய் எனும் - ஆரண்:6 79/3
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன - ஆரண்:10 149/3
அனையவள் கருத்தை உன்னா அஞ்சன குன்றம் அன்னான் - ஆரண்:11 55/1
அஞ்சன_வண்ணனே இராமன் ஆதலால் - ஆரண்:13 55/2
வெள்ளி ஓங்கலில் அஞ்சன மலை என வீழ்ந்தான் - ஆரண்:13 93/4
அரண்டு அருகும் செறி அஞ்சன புஞ்சம் - ஆரண்:14 36/1
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய - கிட்:1 20/1
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய - கிட்:2 4/1
அஞ்சன நயனத்தின் அவிழ்ந்த கூந்தலின் - கிட்:10 4/2
அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் - கிட்:10 112/4
அஞ்சன வண்ணனுக்கு அனுசன் கூறுவான் - கிட்:11 110/4
மெள்ளவே இமையை நீக்கி அஞ்சன இழுது வேய்ந்த - சுந்:2 115/3
அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் - சுந்:10 20/4
அஞ்சன மேனியான்-தன் அடு கணை ஒன்றால் மாழ்கி - சுந்:12 79/3
அஞ்சன கண்ணின் அருவி நீர் முலை முன்றில் அலைப்ப - சுந்:13 21/2
அஞ்சன வண்ணத்தான்-தன் பெயர் உரைத்து அளியை என்பால் - சுந்:14 40/2
அஞ்சன_வண்ண என்று அறிய கூறினான் - யுத்1:4 68/4
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின் - யுத்1:4 134/2
அஞ்சன மேனியானை அழகனும் அருளின் நோக்கி - யுத்1:4 141/2
புழுங்கு வெம் சினத்து அஞ்சன பொறி வரி அரவம் - யுத்1:6 1/3
அண்ணல் அஞ்சன வண்ணனும் அமர் குறித்து அமைந்தான் - யுத்2:15 224/1
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி - யுத்2:18 21/1
மொய் அஞ்சன மேகம் முனிந்து-அனையான் - யுத்3:20 69/4
அஞ்சன வண்ணன் ஆழியில் ஏவும் - யுத்3:26 22/3
அருவி அஞ்சன குன்றிடை ஆயிரம் அருக்கர் - யுத்4:35 4/1
அஞ்சன குன்றின் நின்று ஆடும் பாடுமால் - யுத்4:41 93/4

 மேல்
 
  அஞ்சன_மணி (1)
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய - கிட்:1 20/1

 மேல்
 
  அஞ்சன_வண்ண (2)
அஞ்சன_வண்ண நின் அபயம் யாம் என்றார் - பால:8 39/4
அஞ்சன_வண்ண என்று அறிய கூறினான் - யுத்1:4 68/4

 மேல்
 
  அஞ்சன_வண்ணனே (1)
அஞ்சன_வண்ணனே இராமன் ஆதலால் - ஆரண்:13 55/2

 மேல்
 
  அஞ்சனத்தில் (1)
காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் - பால:10 67/3

 மேல்
 
  அஞ்சனம் (8)
காண்டலும் நோக்கிய கடைக்கண் அஞ்சனம்
 ஆண்தகைக்கு இனியது ஓர் அமுதம் ஆயதே - பால:14 25/3,4
காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா - அயோ:3 3/3
அஞ்சனம் என வாள் அம்புகள் இடையே - அயோ:3 68/3
திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சினை தெரிய தீட்டி - அயோ:3 74/2
ஆறா கனல் ஆற்றும் ஓர் அஞ்சனம் மேகம் என்ன - அயோ:4 121/4
துறை அற அஞ்சனம் துறந்த நாட்டங்கள் - அயோ:12 39/2
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் - சுந்:2 107/3
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் - சுந்:3 7/1

 மேல்
 
  அஞ்சனை (11)
அஞ்சனை வயிற்றில் வந்தேன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் - கிட்:2 15/4
ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி - கிட்:3 28/1
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி - கிட்:3 29/1
அனையது ஓர் தன்மை அஞ்சனை சிறுவன் கண்டனன் அமைவு உற நோக்கி - சுந்:3 93/2
தூர்த்தனர் அஞ்சனை தோன்றலும் நின்றான் - சுந்:9 47/4
திரண்டு உயர் தோள் இணை அஞ்சனை சிங்கம் - சுந்:9 57/1
ஆர் இது தீர்க்க வல்லார் அஞ்சனை பயந்த வள்ளல் - யுத்2:19 195/1
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ - யுத்2:19 198/3
மெய் அஞ்சனை கான்முளை மேனியின்-மேல் - யுத்3:20 69/2
அளப்ப_அரும் தோளை கொட்டி அஞ்சனை மதலை ஆர்த்தான் - யுத்3:22 33/4
அஞ்சினது அஞ்சனை சிறுவன் ஆக்கையால் - யுத்4:41 99/4

 மேல்
 
  அஞ்சனைக்கு (2)
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய - கிட்:2 4/1
ஆர்த்து எழுந்து அரக்கர் சேனை அஞ்சனைக்கு உரிய குன்றை - சுந்:10 24/1

 மேல்
 
  அஞ்சா (2)
அஞ்சா நின்றாள் பல் நெடு நாளும் அழிவுற்றாள் - சுந்:4 2/3
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு - யுத்1:3 148/3

 மேல்
 
  அஞ்சாதவன் (1)
மெய் அஞ்சாதவன் மாதிரம் சிறிது என விரிந்த - கிட்:12 20/2

 மேல்
 
  அஞ்சாது (4)
நிகழ்ந்ததை நினைத்திலை என் நெஞ்சின் நிலை அஞ்சாது
 இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும் - ஆரண்:11 20/1,2
வந்ததே அன்றோ அஞ்சாது ஆர் அதன் வலியை தீர்ப்பார் - கிட்:7 147/4
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது
 இங்கு வந்து இதனை சொன்ன தூதன் நீ யாவன் என்றான் - யுத்1:14 23/3,4
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ - யுத்4:37 213/2

 மேல்
 
  அஞ்சாதே (1)
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க - யுத்4:38 8/3

 மேல்
 
  அஞ்சார் (6)
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார்
 வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் - சுந்:7 18/3,4
அந்தகன் முதலினோர் அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சார்
 வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ - யுத்1:2 94/3,4
செருவிடை அஞ்சார் வந்து என் கண் எதிர் சேர்வர்-ஆகின் - யுத்2:16 158/1
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார்
 வவ்வினர் கொண்டு போனார் மாருதி வானை முற்றும் - யுத்2:16 194/1,2
ஆடக தோளை நோக்கி நகை செய்வர் விழுவர் அஞ்சார் - யுத்2:19 194/4
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார்
 திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் - யுத்4:37 4/2,3

 மேல்
 
  அஞ்சி (89)
சலம் புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சி
 பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் - பால:7 29/3,4
கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி
 ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே - பால:7 53/3,4
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் - பால:16 23/2
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற - பால:17 30/3
வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் - பால:18 4/4
அளித்தனென் அபயம் வானத்து அரவினை அஞ்சி நீ வந்து - பால:19 14/3
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும் - பால:22 24/2
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் - அயோ:2 75/1
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் - அயோ:2 81/1
அன்னது கண்ட அலங்கல் மன்னன் அஞ்சி
 என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார் - அயோ:3 9/1,2
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் - அயோ:3 61/1
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் - அயோ:3 61/1
தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி
 இருள் உடை உலகம் தாங்கும் இன்னலுக்கு இயைந்து நின்றான் - அயோ:3 113/1,2
நின்று உயர் பழியை அஞ்சி நேர்ந்திலன் தடுக்க வள்ளல் - அயோ:6 8/1
அஞ்சி அழுங்கி விழுந்திலரால் அன்பின் தறுகண் பிறிது உண்டோ - அயோ:6 23/3
உன்னற்கு அரிய பழிக்கு அஞ்சி அன்றோ ஒழிந்தது யான் என்று - அயோ:6 37/3
வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத - அயோ:6 38/1
அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அடி அன்ன - அயோ:7 20/2
நெடியவன் முனியும் என்று அஞ்சி நின்றனன் - அயோ:11 69/3
என்ன யான் இயைந்தது அன்னான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி
 அன்னது நினைந்தும் நீ என் ஆணையை மறுக்கலாமோ - அயோ:14 115/2,3
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி - ஆரண்:6 59/1
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் - ஆரண்:6 90/4
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள - ஆரண்:7 56/2
ஆளியும் அரியும் அஞ்சி இரிதரும் அமலை நோக்கி - ஆரண்:7 58/3
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி
 உம்பரும் இரியல்போனார் உலகு எலாம் உலைந்து சாய்ந்த - ஆரண்:7 111/2,3
அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை - ஆரண்:10 112/1
அன்னை உயிர் செற்றவனை அஞ்சி உறைகின்றாய் - ஆரண்:11 27/3
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி
 மீண்ட யான் சென்று செய்யும் வினை என்-கொல் விளம்புக என்றான் - ஆரண்:11 34/3,4
என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ - ஆரண்:12 68/2
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி
 வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால் - ஆரண்:13 28/2,3
மா கானகத்தினிடை ஓடலோடும் மனம் அஞ்சி வஞ்ச வினையேன் - ஆரண்:13 67/2
தேரின் ஆழியும் தெரிந்தனம் தீண்டுதல் அஞ்சி
 பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று - ஆரண்:13 76/1,2
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி
 வெறித்து நின்று உலகம் எல்லாம் விம்முறுகின்ற வேலை - ஆரண்:13 116/1,2
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி - கிட்:2 3/1
ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான் - கிட்:3 51/2
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ் - கிட்:3 63/1
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம் - கிட்:3 64/1
தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான் - கிட்:10 94/1
அல்லி ஊன்றிடும் என்று அஞ்சி அரவிந்தம் துறந்தாட்கு அம் பொன் - கிட்:13 42/1
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற - கிட்:14 25/3
சான்றவர் பழி உரைக்கு அஞ்சி தன் உயிர் - கிட்:16 13/1
எய்தினான் ஆம் என்று அஞ்சி மறுக்கம் உற்று இரியல்போனார் - சுந்:1 21/4
புறத்து உறல் அஞ்சி வேறு ஓர் அரணம் புக்கு உறைதல் நோக்கி - சுந்:1 29/1
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் - சுந்:2 55/3
அலங்கல் அயில் வஞ்சகனை அஞ்சி எனின் அன்றால் - சுந்:2 61/2
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் - சுந்:2 145/3
கோடு உழுத மார்பானை கொலை உழுத வடி வேலின் கொற்றம் அஞ்சி
 தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை - சுந்:2 215/3,4
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி
 பரிதிவானவன் குலத்தையும் பழியையும் பாரா - சுந்:3 9/1,2
பிறிந்தார் சீற்றம் மன்னனை அஞ்சி பிறிகில்லார் - சுந்:3 153/2
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி
 உதித்து புலர்ந்த தோல் போல் உருவத்து அமரர் ஓடினார் - சுந்:8 48/3,4
அரசன் அன்னவை உரை-செய்ய அந்தணன் அஞ்சி
 சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த - யுத்1:3 37/1,2
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது - யுத்1:3 94/3
ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க - யுத்1:3 129/1
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா - யுத்1:3 139/4
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் - யுத்1:4 61/2
போரிடை புறங்கொடுத்து அஞ்சி போந்தவர் - யுத்1:4 78/2
ஏதம் அஞ்சி நான் இரந்ததே எளிது என இகழ்ந்த - யுத்1:6 10/1
அழுது அழி கண்ணன் அன்பால் உருகிய நெஞ்சன் அஞ்சி
 தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் - யுத்1:7 1/3,4
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் - யுத்1:7 3/4
அறிகிலை போலும் ஐய அமர் எனக்கு அஞ்சி போன - யுத்1:9 86/1
இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி
 பொன் மதில் புறத்து நாளும் போகின்றான் போர் மேற்கொண்டு - யுத்1:9 89/1,2
அளி தகவு இல்லா ஆற்றல் அமைந்தவன் கொடுமை அஞ்சி
 வெளிப்படல் அரிது என்று உன்னி வேதனை உழக்கும் வேலை - யுத்1:13 24/1,2
அழுகின்ற கண்ணர் ஆகி அனுமன்-கொல் என்ன அஞ்சி
 தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் - யுத்1:14 15/1,2
பாவியை அமருக்கு அஞ்சி அரண் புக்கு பதுங்கினானை - யுத்1:14 31/2
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு - யுத்2:16 46/3
அறம் உனக்கு அஞ்சி இன்று ஒளித்ததால் அதன் - யுத்2:16 79/1
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட - யுத்2:16 157/1
பறைந்தனர் அமரர் அஞ்சி பல் பெரும் பிணத்தின் பம்மல் - யுத்2:16 175/1
ஆசையின் கனியை கண்ணின் கண்டிலை போலும் அஞ்சி - யுத்2:17 21/4
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் - யுத்2:18 88/3
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத - யுத்2:19 10/3
என்-கொலாம் என்ன அஞ்சி வானவர் இரியல்போனார் - யுத்2:19 183/4
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் - யுத்2:19 187/1
இ தன்மை எய்தும் அளவின்-கண் நின்ற இமையோர்கள் அஞ்சி இது போய் - யுத்2:19 243/1
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி
 குழைவுற அனந்தன் உச்சி குன்றின்-நின்று அண்ட_கோளம் - யுத்2:19 273/1,2
அம் சமம் அஞ்சி அழிந்துளர் ஆனோர் - யுத்3:20 8/1
ஓது நெடும் செரு அஞ்சி உடைந்தார் - யுத்3:20 14/2
வேண்டாவோ நான் நல் அறம் அஞ்சி மெலிவுற்றால் - யுத்3:22 209/4
அந்தம்_இல் மாருதி அஞ்சி அயர்ந்தான் - யுத்3:26 30/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் - யுத்3:28 5/2
மயங்கினை மனமும் அஞ்சி வருந்தினை வருந்தல் ஐய - யுத்3:28 7/3
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் - யுத்3:29 55/2
அலரியும் முந்து செல்லும் ஆறு நீத்து அஞ்சி அப்பால் - யுத்3:30 5/4
ஆகினும் ஐயம் வேண்டா அழகிது அன்று அமரின் அஞ்சி
 சாகினும் பெயர்ந்த தன்மை பழி தரும் நரகில் தள்ளும் - யுத்3:31 54/1,2
அழுந்துகின்றது நம் பலம் அமரரும் அஞ்சி
 விழுந்து சிந்தினர் என்றனன் வீடணன் விரைவான் - யுத்4:35 35/3,4
அல்லா நெடும் பெரும் தேவரும் மறை வாணரும் அஞ்சி
 எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் - யுத்4:37 51/1,2
அறம்தான் அஞ்சி கால் குலைய தான் அறியாதே - யுத்4:37 131/3
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா - யுத்4:41 21/1
சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்து இருந்தும் அரும் தவமே தொடங்கினாயே - யுத்4:41 65/2

 மேல்
 
  அஞ்சிட (2)
ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட
 வாய் திறந்து ஆர்த்தது வள்ளல் ஓங்கிய - கிட்:6 1/1,2
அந்தகனும் அஞ்சிட நிலத்திடை அரைத்தான் - யுத்1:12 23/2

 மேல்
 
  அஞ்சிய (5)
வைத்த மேல் இருந்து அஞ்சிய மங்கைமார் - பால:14 38/2
அடைய அஞ்சிய அந்தணர் முந்தினார் - பால:14 42/4
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் - அயோ:3 5/2
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் - கிட்:11 38/2
அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும் - யுத்1:9 39/1

 மேல்
 
  அஞ்சியவன் (1)
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன்
 பழி போல வளர்ந்தது பாய் இருளே - பால:23 15/3,4

 மேல்
 
  அஞ்சியோ (1)
அள்ளல் வெம் சர மாரனை அஞ்சியோ
 மெள்ள இன் கனவின் பயன் வேண்டியோ - சுந்:2 169/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சில் (1)
அஞ்சில் ஐம்பதில் ஒன்று அறியாதவன் - கிட்:11 5/3

 மேல்
 
  அஞ்சிறை (1)
அஞ்சிறை அறுபதம் அடைந்த கீடத்தை - ஆரண்:7 124/1

 மேல்
 
  அஞ்சின (15)
அஞ்சின மன்னவன் ஆக யானுமே - அயோ:11 106/4
அடங்கின பறவையும் விலங்கும் அஞ்சின
 படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக - ஆரண்:12 35/2,3
ஆலும் மீன் கணம் அஞ்சின அலம்வர வஞ்சி - கிட்:1 19/3
அஞ்சின மிதிலை நாட்டு அன்னம் என்னவே - கிட்:10 111/4
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த - சுந்:2 4/3
அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே - யுத்1:2 10/4
ஆயத்தின் இடி இது என்றே அஞ்சின உலகம் யானை - யுத்2:15 142/3
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் - யுத்2:16 335/4
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும் - யுத்2:18 152/1
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும் - யுத்2:18 152/1
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும் - யுத்2:18 152/1
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் - யுத்2:18 152/2
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் - யுத்2:18 152/3
அலை கொள் வேலைகள் அஞ்சின சலிக்கின்ற அயர்வும் - யுத்4:35 32/3
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின
 விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் - யுத்4:37 81/2,3

 மேல்
 
  அஞ்சினது (1)
அஞ்சினது அஞ்சனை சிறுவன் ஆக்கையால் - யுத்4:41 99/4

 மேல்
 
  அஞ்சினம் (1)
ஆறு மனம் அஞ்சினம் அரக்கரை என சென்று - ஆரண்:10 56/1

 மேல்
 
  அஞ்சினர் (9)
அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால் - அயோ:11 68/1
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் - ஆரண்:13 25/4
ஆர்ப்பு உற அஞ்சினர் அடங்கினார் பலர் - சுந்:12 9/1
அஞ்சினர் தொழில் என அறிவித்தேன் அது - யுத்1:2 16/3
தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே - யுத்2:18 149/3
சாற்று-மின் அஞ்சினர் என்று உரைதந்தே - யுத்3:20 6/4
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் - யுத்3:22 196/3
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் - யுத்3:27 56/2
போவர் அஞ்சினர் அன்னது ஓர் போழ்தினின் - யுத்4:37 175/2

 மேல்
 
  அஞ்சினரால் (1)
ஆறும் திறல் உம்பரும் அஞ்சினரால் - யுத்3:20 98/4

 மேல்
 
  அஞ்சினவாம் (1)
அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் - பால:13 23/4

 மேல்
 
  அஞ்சினன் (5)
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் - அயோ:11 100/2
அஞ்சினன் அயர்ந்தனன் அருவி கண்ணினான் - அயோ:12 12/4
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ - ஆரண்:13 120/4
இந்திரன் அஞ்சினன் எண்ணுதி அன்றே - யுத்3:20 9/4
நம்ப உன் தாதை ஆணைக்கு அஞ்சினன் மருங்கு நண்ண - யுத்3:29 50/2

 மேல்
 
  அஞ்சினாம் (1)
அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம் புவி யாண்டும் ஆவி - யுத்3:31 47/1

 மேல்
 
  அஞ்சினார் (9)
அஞ்சினார் நெஞ்சு போல் என்றும் ஆறாது-அரோ - பால:7 7/4
அடைத்தனர் திசைகளை அமரர் அஞ்சினார் - ஆரண்:7 109/4
அற்றதால் எம் வலி என அஞ்சினார் - ஆரண்:9 15/4
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் - சுந்:7 58/2
அணை இன்றி உயர்ந்த வென்றி அஞ்சினார் நகையது ஆக - யுத்2:16 154/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் - யுத்3:27 48/4
அழைத்தது விதியே-கொல் என்று அஞ்சினார் அம்பினோடும் - யுத்3:27 87/3
ஆறினார்களும் அஞ்சினார் உலகு எலாம் அனுங்க - யுத்4:35 25/4
ஆற்றினான் செரு கண்டவர் அஞ்சினார் - யுத்4:37 183/4

 மேல்
 
  அஞ்சினார்-மேல் (1)
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல்
 புல்லுவ அல்ல ஆற்றல் போற்றலர் குறித்தல் போலாம் - கிட்:10 62/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சினார்_அலர் (1)
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர்
 புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் - சுந்:7 58/2,3

 மேல்
 
  அஞ்சினால் (2)
பாவகர் உளரோ கூற்றை அஞ்சினால் பழியும் உண்டோ - யுத்3:31 51/4
பழித்துமோ நம்மை நாம் படுவது அஞ்சினால்
 அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் - யுத்3:31 176/2,3

 மேல்
 
  அஞ்சினாள் (3)
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி - ஆரண்:6 59/1
அளிக்கும் மெய் உயிர் காந்து அழல் அஞ்சினாள்
 குளிக்கும் நீரும் கொதித்து எழ கூசுமால் - ஆரண்:6 72/1,2
விரை குழல் பின் உரை விளம்ப அஞ்சினாள் - கிட்:7 36/4

 மேல்
 
  அஞ்சினான் (4)
பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் - கிட்:11 46/4
ஆருடை நெருப்பு என வருணன் அஞ்சினான் - யுத்1:8 11/4
அஞ்சினான் அலன் அயன் தந்த வேலினும் ஆவி - யுத்2:15 208/1
அஞ்சினான் மறைந்தான் அகன்றான் என ஆர்த்தார் - யுத்3:22 81/3

 மேல்
 
  அஞ்சினான்-கொல் (1)
அஞ்சினான்-கொல் என்று ஐயுறுமால் என்பான் - ஆரண்:14 12/4

 மேல்
 
  அஞ்சினிர் (2)
அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர் - யுத்3:22 35/1
மைந்தன் என் மற்றையோர் என் அஞ்சினிர் வாழ்க்கை வேட்டீர் - யுத்3:26 10/1

 மேல்
 
  அஞ்சினென் (1)
யான் அஞ்சினென் என்றும் இயம்புவதோ - யுத்2:18 8/4

 மேல்
 
  அஞ்சினேன் (12)
ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால் - அயோ:11 71/3
அரைசே யான் இது காண அஞ்சினேன் - கிட்:8 4/4
ஐய நான் அஞ்சினேன் இ நறவினின் அரிய கேடு - கிட்:11 96/1
அஞ்சினேன் இ உரு அடக்குவாய் என்றாள் - சுந்:4 106/4
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் - யுத்1:4 112/3
அஞ்சினேன் அடியனேன் நும் அடைக்கலம் அமுதின் வந்தீர் - யுத்2:17 10/4
நான் அஞ்சினேன் என்று உனை நாணுக போர் - யுத்2:18 8/3
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ - யுத்3:28 6/1
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை - யுத்3:29 19/4
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த - யுத்3:29 53/3
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த - யுத்3:29 53/3
அஞ்சினேன் என செய்தனை ஆதலால் - யுத்4:37 178/3

 மேல்
 
  அஞ்சினை (4)
அஞ்சினை ஆதலான் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி - சுந்:3 114/1
அஞ்சினை ஆதலின் அமர்க்கும் ஆள் அலை - யுத்1:4 7/1
அறிவு உடை அமைச்சன் நீ அல்லை அஞ்சினை
 வெறுவிது உன் வீரம் என்று இவை விளம்பினான் - யுத்2:16 85/3,4
ஆற்றுவாய் அல்லை நீயும் அஞ்சினை போலும் ஆவி - யுத்3:31 46/2

 மேல்
 
  அஞ்சினையோ (1)
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சினையோ
 உடல் ஓய்வு உற நாளும் உறங்கலையால் - பால:23 11/2,3

 மேல்
 
  அஞ்சினொடு (1)
அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே - சுந்:6 3/2

 மேல்
 
  அஞ்சினோடு (1)
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக - யுத்1:6 10/2

 மேல்
 
  அஞ்சு (19)
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ - அயோ:1 18/4
அஞ்சு அம்பையும் ஐயன் தனது அலகு அம்பையும் அளவா - அயோ:7 3/1
அஞ்சு அடுத்த அமளி அலத்தக - அயோ:14 11/1
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் - கிட்:12 20/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் - கிட்:13 25/1
அஞ்சு வணத்தின் ஆடை உடுத்தாள் அரவு எல்லாம் - சுந்:2 77/1
அஞ்சு உவணத்தின் வேகம் மிகுத்தாள் அருள்_இல்லாள் - சுந்:2 77/2
அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே - சுந்:6 3/2
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் - சுந்:9 63/4
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே - சுந்:11 6/4
அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக மேல் - யுத்2:18 8/2
நெற்றியின் தலை இரண்டு மார்பிடை ஓர் அஞ்சு நஞ்சு என நிறுத்தினான் - யுத்2:19 71/3
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் - யுத்2:19 84/3
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் - யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் - யுத்2:19 113/2
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன் - யுத்3:20 69/1
நால்_அஞ்சு ஆகிய கரங்களில் நனம் தலை அனந்தன் - யுத்4:35 9/1
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின் - யுத்4:40 91/1
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த - யுத்4:40 126/3

 மேல்
 
  அஞ்சு_நூற்றின் (1)
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே - சுந்:11 6/4

 மேல்
 
  அஞ்சுக (3)
வான் அஞ்சுக வையகம் அஞ்சுக மாலான் - யுத்2:18 8/1
வான் அஞ்சுக வையகம் அஞ்சுக மாலான் - யுத்2:18 8/1
அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக மேல் - யுத்2:18 8/2

 மேல்
 
  அஞ்சுகின்றார் (1)
ஆறினர் அஞ்சுகின்றார் அன்பரை தழுவி உம்பர் - சுந்:1 12/3

 மேல்
 
  அஞ்சுகின்றிலர்கள் (1)
அஞ்சுகின்றிலர்கள் நின் அருள் அலால் சரண் இலா அமரர் அம்மா - யுத்1:2 92/4

 மேல்
 
  அஞ்சுகின்றேன் (1)
அஞ்சுகின்றேன் இதற்கு அறனும் சான்று-அரோ - சுந்:3 121/4

 மேல்
 
  அஞ்சுதல் (1)
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் - யுத்2:18 152/4

 மேல்
 
  அஞ்சுதும் (1)
ஏறல் அஞ்சுதும் என இன்ப துன்பங்கள் - சுந்:14 20/2

 மேல்
 
  அஞ்சும் (13)
அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயிர் அஞ்சுமால் - அயோ:4 9/4
அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயிர் அஞ்சுமால் - அயோ:4 9/4
ஆதியாய் அஞ்சும் அன்றே அருள் அலது இயற்ற என்ன - ஆரண்:10 102/3
கரும் கழல் காலன் அஞ்சும் காவலன் கறுத்து நோக்கி - ஆரண்:10 111/1
அஞ்சும் எனது ஆர் உயிர் அறிந்து அருகு நின்றார் - ஆரண்:11 24/3
அளித்தவர் அஞ்சும் நெஞ்சின் அடைத்தவர் அறிவில் மூழ்கி - கிட்:11 92/1
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும்
 நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் - கிட்:16 59/2,3
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் - கிட்:17 9/3
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும - யுத்1:6 10/3
நஞ்சும் அஞ்சும் விழி நாரியர் நாகர் - யுத்1:11 13/1
வஞ்சி அஞ்சும் இடை மங்கையர் வானத்து - யுத்1:11 13/2
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் - யுத்2:17 80/3
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும்
 வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் - யுத்4:38 28/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சுமால் (2)
அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயிர் அஞ்சுமால் - அயோ:4 9/4
தீரும் என் சிறுவனும் தீண்ட அஞ்சுமால்
 ஆரியன் தேவியை அரக்கன் நல் மலர் - ஆரண்:13 56/2,3

 மேல்
 
  அஞ்சுவர் (3)
அன்னாரேனும் அஞ்சுவர் எய்தற்கு அளி உற்றால் - சுந்:2 82/3
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா - சுந்:11 21/3
அனையர் அஞ்சுவர் மைந்த நீ யாரிடை அறிந்தாய் - யுத்1:3 48/4

 மேல்
 
  அஞ்சுவார் (1)
அஞ்சுவார் கணீர் அருவி ஆறு-அரோ - கிட்:15 21/4

 மேல்
 
  அஞ்சுவான் (2)
செஞ்செவே திரு உரு தீண்ட அஞ்சுவான்
 நஞ்சு இயல் அரக்கியர் நடுவண் ஆயிடை - ஆரண்:13 59/2,3
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த - சுந்:14 32/2

 மேல்
 
  அஞ்சுவென் (1)
அஞ்சுவென் மறுக்கிலென் அவலம் தீர்ந்து இனி - ஆரண்:12 15/2

 மேல்
 
  அஞ்சுற்று (1)
அஞ்சுற்று மறுக்குறும் ஆழ் குழி நீர் - ஆரண்:11 41/2

 மேல்
 
  அஞ்சுற (2)
அஞ்சுற கனல் புரை மிகத்தர் ஆர்கலி - ஆரண்:7 45/3
ஏறினான் அவன் எவரும் அஞ்சுற
 சீறினான் நெடும் சிகரம் எய்தினான் - கிட்:3 61/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சுறு (5)
கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த - ஆரண்:7 87/2
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் - கிட்:2 8/3
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் - கிட்:2 8/3
மதனன் அஞ்சுறு வடிவர் மறலி அஞ்சுறு விறலர் - கிட்:2 8/4
மதனன் அஞ்சுறு வடிவர் மறலி அஞ்சுறு விறலர் - கிட்:2 8/4

 மேல்
 
  அஞ்சுறும் (1)
ஆதியின் அருக்கனும் அனலும் அஞ்சுறும்
 சோதிய சோரியும் தூவும் துன்னிய - ஆரண்:7 36/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சேல் (1)
அஞ்சேல் என நல்குதிரேல் அடியேன் - ஆரண்:12 76/3

 மேல்
 
  அஞ்சொடு (2)
அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி - கிட்:12 30/1
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த - யுத்4:40 126/3

 மேல்
 
  அட்ட (2)
அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக - ஆரண்:11 76/3
அட்ட மூர்த்தி தாள் பணியும் ஆற்றலான் - கிட்:3 40/4

 மேல்
 
  அட்டது (1)
ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் - ஆரண்:13 31/3

 மேல்
 
  அட்டன (2)
அட்டன உயிரை அ அணிகள் என்கு எனோ - கிட்:6 7/2
அட்டன கூற்றம் என்ன அடர்ந்தன அனந்தம் அம்மா - யுத்2:19 94/4

 மேல்
 
  அட்டாலையும் (1)
கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாலையும்
 முதல யாவையும் புக்குற்று முற்றின - யுத்2:15 32/2,3

 மேல்
 
  அட்டான் (1)
சொன்னாயே நீ யாவன் அடா தொல் புரம் அட்டான்
 அன்னாரேனும் அஞ்சுவர் எய்தற்கு அளி உற்றால் - சுந்:2 82/2,3

 மேல்
 
  அட்டி (2)
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் - கிட்:12 32/4
அட்டி வைத்தன பாலிகை நிகர்த்தன அழிந்து - யுத்2:16 214/2

 மேல்
 
  அட்டிய (2)
ஆழியின் புனல் அற மணிகள் அட்டிய
 பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற - யுத்1:6 49/1,2
வஞ்சன் மேனியை வார் கணை அட்டிய
 பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் - யுத்4:37 167/3,4

 மேல்
 
  அட்டில் (3)
முட்டு_இல் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய - பால:2 26/1
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை - பால:2 41/1
அட்டில் எனலாய் அமலன் அங்கையின் அடங்க - யுத்4:36 4/2

 மேல்
 
  அட்டிலன் (1)
அ தலை கொடியன் என்னை அட்டிலன் அளியத்தேன் நான் - யுத்2:19 208/3

 மேல்
 
  அட்டிலில் (1)
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் - பால:15 27/2

 மேல்
 
  அட்டிலும் (1)
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை - அயோ:4 199/1

 மேல்
 
  அட (9)
நஞ்சு அட எழுதலும் நடுங்கி நாள்_மதி - பால:8 39/1
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட
 களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற - ஆரண்:7 21/2,3
அட வாள் உருவிக்கொடு தோன்றியது ஆகும் அன்றே - ஆரண்:10 134/4
எழுந்தான் உயிர்த்தான் அட எங்கு இனி போவது என்னா - ஆரண்:13 37/3
மருங்கு அட வளர்ந்த முலை மங்கை மணம் முன்னா - யுத்1:9 12/2
அட கரும் கவந்தம் நின்று ஆடுகின்றன - யுத்2:18 109/1
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா - யுத்2:18 246/2
அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம் - யுத்3:27 20/3
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும் - யுத்3:31 147/1

 மேல்
 
  அடக்க (2)
நல் திரை கடல்களோடு மழைகளை நா அடக்க - சுந்:7 12/4
அடக்க_அரும் வலத்து ஐம்பது வெள்ளமும் - யுத்2:15 83/3

 மேல்
 
  அடக்க_அரும் (1)
அடக்க_அரும் வலத்து ஐம்பது வெள்ளமும் - யுத்2:15 83/3

 மேல்
 
  அடக்கி (8)
உலகு எலாம் உள்ளடி அடக்கி ஓர் அடிக்கு - பால:8 26/1
ஆக்கி மற்றவை அனைத்தையும் அணி வயிற்று அடக்கி
 காக்கும் நீ ஒரு வேள்வி காத்தனை எனும் கருத்தே - பால:8 46/3,4
ஆவன கடன்கள் நேர்ந்தேன் அரும் சினம் அடக்கி நின்றேன் - பால:24 33/4
இந்தியம் அடக்கி நின்ற மாரீசன் இருக்கை சேர்ந்தான் - ஆரண்:10 170/4
அடக்கி ஐம் புலன்கள் வென்ற தவ பயன் அறுதலோடும் - சுந்:1 28/2
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட - சுந்:12 109/2
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை - யுத்3:24 28/3
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி
 சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை - யுத்4:32 12/2,3

 மேல்
 
  அடக்கிய (3)
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் - பால:3 8/2
அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய
 வசிட்டனும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர் - பால:5 74/2,3
மன் வயிற்றின் அடக்கிய மாயனை - அயோ:2 8/3

 மேல்
 
  அடக்கும் (8)
தன் வயிற்றின் அடக்கும் தவத்தினாள் - அயோ:2 8/4
அடக்கும் ஐம்பொறியொடு கரணத்து அப்புறம் - அயோ:5 26/3
கையின் வளைந்து வயிற்று அடக்கும் கவந்தன் வனத்தை கண்ணுற்றார் - ஆரண்:15 1/4
தெவ் அடக்கும் வென்றியானும் நன்று இது என்று சிந்தியா - கிட்:7 10/4
விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் - யுத்1:2 18/4
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா - யுத்1:3 137/1
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் - யுத்1:5 74/2
பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் - யுத்4:42 2/4

 மேல்
 
  அடக்குவாய் (1)
அஞ்சினேன் இ உரு அடக்குவாய் என்றாள் - சுந்:4 106/4

 மேல்
 
  அடக்குறும் (1)
மா இரும் புவி உள்ளடி அடக்குறும் வடிவும் - யுத்1:2 115/2

 மேல்
 
  அடகு (3)
விருந்து மெல் அடகு உண்டு விளங்கினான் - அயோ:7 27/3
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி - அயோ:11 79/2
அருந்தும் மெல் அடகு ஆர் இட அருந்தும் என்று அழுங்கும் - சுந்:3 15/1

 மேல்
 
  அடங்க (30)
குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் - பால:7 25/4
பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில் - அயோ:3 46/2
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும் - அயோ:3 57/1
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ - அயோ:3 57/2
அன்று இடர் விளைத்தவர் குலங்களொடு அடங்க
 சென்று உலைவு உறும்படி தெரிந்து கணை சிந்த - ஆரண்:9 7/1,2
மு புறத்து உலகமும் அடங்க மூடிய - ஆரண்:10 29/2
வேறும் எனும் நுங்கள் குலம் வேரொடும் அடங்க
 கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் - ஆரண்:10 56/3,4
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் - ஆரண்:10 93/2
அன்று அது எனின் வஞ்சனை அரக்கரை அடங்க
 கொன்று எழுதும் அஞ்சல் என மாருதி கொதித்தான் - கிட்:14 42/3,4
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க
 சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் - சுந்:7 30/3,4
வேறு பெயராத-வகை வேரொடும் அடங்க
 நூறுவதுவே கருமம் என்பது நுவன்றான் - யுத்1:2 56/3,4
அவனும் மற்று உள அமரரும் உடன் உறைந்து அடங்க
 புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் - யுத்1:2 114/2,3
கோபுரம் அடங்க இடிய தனி குதித்தான் - யுத்1:12 21/4
அளந்து அறிவு அறிய வல்ல அமைச்சரை அடங்க நோக்கி - யுத்1:13 11/1
இ கிரி பத்தின் மௌலி இன மணி அடங்க கொண்ட - யுத்1:13 15/3
தெற்கு அடங்க நிறைந்து செறிந்தவால் - யுத்2:15 48/4
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் - யுத்3:23 2/4
அரற்றி எழுந்தது அடங்க இலங்கை - யுத்3:26 24/4
குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் - யுத்3:26 71/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க
 விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை - யுத்3:31 21/3,4
அண்டம் விற்கும் நன் காசினால் குயிற்றியது அடங்க - யுத்4:35 21/4
அட்டில் எனலாய் அமலன் அங்கையின் அடங்க
 கட்டி உலகின் பொருள் என கரை_இல் வாளி - யுத்4:36 4/2,3
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய - யுத்4:37 200/1
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய - யுத்4:37 200/1
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய - யுத்4:37 200/2
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய - யுத்4:37 200/2
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் - யுத்4:37 200/3
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே - யுத்4:38 6/3
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் - யுத்4:38 32/3
அம்பின் மாண்டுள வானரம் அடங்க வந்து ஆர்ப்ப - யுத்4:40 124/3

 மேல்
 
  அடங்கல் (2)
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் - ஆரண்:9 3/1
இந்திரற்கு அடங்கல் செல்லா இராக்கதர் எழுந்தது என்ன - ஆரண்:14 1/3

 மேல்
 
  அடங்கல (1)
தொக்கு அடங்கல ஓடும் துவலைகள் - யுத்1:8 57/1

 மேல்
 
  அடங்கலர் (1)
அடங்கலர் ஊர் என மெல்லிதால் - அயோ:11 36/1

 மேல்
 
  அடங்கலும் (18)
அடங்கலும் உலகும் வேறு அமைத்து தேவரோடு - பால:6 4/2
அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி ஆர்த்தாள் - பால:7 31/4
ஆகம் உண்டது அடங்கலும் நீங்கலால் - பால:18 22/2
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் - அயோ:3 15/3
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் - அயோ:4 198/3
அடங்கலும் அரக்கர் அழிவு உற்றிட அழன்றான் - ஆரண்:9 8/2
மரம் அடங்கலும் கற்பகம் மனை எலாம் கனகம் - சுந்:2 9/1
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4
தாரை உண்ட பேர் அண்டங்கள் அடங்கலும் தானே - யுத்1:6 31/1
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் - யுத்1:8 57/2
மா புரம் அடங்கலும் இரிந்து அயர வன் தாள் - யுத்1:12 21/2
திக்கு அடங்கலும் வென்றவன் சீறிட - யுத்2:16 63/1
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் - யுத்2:19 77/2
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் - யுத்2:19 284/4
அமைய நல்கினென் அடங்கலும் அவிப்பதற்கு அமைந்தேன் - யுத்3:22 192/2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் - யுத்3:27 48/3
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் - யுத்4:37 119/2
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து - யுத்4:40 123/2

 மேல்
 
  அடங்கவும் (1)
அடங்கவும் வல்லீர் காலம் அது அன்றேல் அமர் வந்தால் - கிட்:17 17/1

 மேல்
 
  அடங்கா (6)
அன்று போவது என்று ஆயிரம் ஆயிரத்து அடங்கா
 துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி - சுந்:2 141/2,3
குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான் - யுத்2:16 62/2
அனைய பேர் உகம் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா - யுத்3:30 28/4
அண்டர் நாயகன் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா
 புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் - யுத்4:37 108/2,3
ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா
 வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் - யுத்4:37 110/3,4
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் - யுத்4:37 200/3

 மேல்
 
  அடங்காமையே (1)
கைத்தலங்களில் கண் அடங்காமையே - பால:14 38/4

 மேல்
 
  அடங்காரோ (1)
ஆற்றார் ஆகின் தம்மை கொண்டு அடங்காரோ என் ஆர் உயிர்க்கு - ஆரண்:10 115/1

 மேல்
 
  அடங்கி (10)
ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும் - அயோ:3 18/2
நைய நைய நல் ஐம்புலன்கள் அவிந்து அடங்கி நடுங்குவான் - அயோ:3 63/3
கடிய மாசுணம் கற்று அறிந்தவர் என அடங்கி
 சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற - அயோ:10 35/2,3
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி - ஆரண்:10 117/3
அரக்கன் அஃது உரைத்தலோடும் அறிந்தனன் அடங்கி நெஞ்சம் - ஆரண்:11 31/1
ஆங்கு அவள் மார்பொடு கையின் அடங்கி
 பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் - ஆரண்:14 60/1,2
அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும் - யுத்1:9 25/2
தற்கு அடங்கி உலந்தவர்-தம் உயிர் - யுத்2:15 48/3
தொக்கு அடங்கி துயில்தரு கண்ணினான் - யுத்2:16 63/4
அரிகின்ற துன்பத்தாலும் ஆர் உயிர்ப்பு அடங்கி ஒன்றும் - யுத்3:24 17/2

 மேல்
 
  அடங்கிட (2)
அலைக்கும் ஆழி அடங்கிட அங்கையால் - ஆரண்:6 68/1
புக்கு அடங்கிட போவன போன்றவே - யுத்1:8 57/4

 மேல்
 
  அடங்கிய (5)
வேகம் அடங்கிய வேழம் என்ன வீழ்ந்தான் - அயோ:3 15/4
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் - அயோ:3 57/3
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் - யுத்2:16 63/2
புக்கு அடங்கிய மேரு புழை என - யுத்2:16 63/3
அடங்கிய அம்பே என்னை அறிவித்தது அழிவு இல் யாக்கை - யுத்3:28 2/2

 மேல்
 
  அடங்கியது (4)
அடங்கியது என்னில் என்னே ஆழியின் ஆழ்ந்தது உண்டோ - சுந்:2 38/4
பாரியும் அடங்கின அடங்கியது பாடல் - சுந்:2 156/2
அடங்கியது அவிந்துளது அமையுமாம் அன்றே - யுத்3:27 63/2
அடங்கியது என்பதற்கு ஏது ஆகுமால் - யுத்3:27 63/4

 மேல்
 
  அடங்கிற்று (3)
அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால் - பால:23 46/2
இனி உனக்கு என்னோ மானம் எங்களோடு அடங்கிற்று அன்றே - யுத்3:27 167/4
அங்கியும் தன் ஒளி அடங்கிற்று ஆர்கலி - யுத்4:37 80/1

 மேல்
 
  அடங்கின (14)
வாய் அடங்கின என்ன வந்து குவிந்த வண் குமுதங்களே - அயோ:3 57/4
கொடி அடங்கின மனை குன்றம் கோ முரசு - அயோ:4 198/1
இடி அடங்கின முழக்கு இழந்த பல்_இயம் - அயோ:4 198/2
பொடி அடங்கின மதில் புறத்து வீதியே - அயோ:4 198/4
அடங்கின பறவையும் விலங்கும் அஞ்சின - ஆரண்:12 35/2
ஆடின மயில்கள் பேசாது அடங்கின குயில்கள் அன்பர் - கிட்:10 25/3
வேரியும் அடங்கின நெடும் கடல் விளம்பும் - சுந்:2 156/1
பாரியும் அடங்கின அடங்கியது பாடல் - சுந்:2 156/2
தூரியம் அடங்கின தொடங்கியது உறக்கம் - சுந்:2 156/4
உற்ற வாளிகள் உரத்து அடங்கின உக உதறா - சுந்:11 44/1
ஆர்ப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் - யுத்2:15 236/1
பார்ப்பு அடங்கின கண் எலாம் பல வகை படைகள் - யுத்2:15 236/2
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை - யுத்2:15 236/3
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன - யுத்2:15 236/4

 மேல்
 
  அடங்கினர் (5)
தேவரும் அடங்கினர் இயக்கர் சிந்தினர் - யுத்1:2 23/1
அச்சம் உற்றனர் கண் புதைத்து அடங்கினர் அமரர் - யுத்3:22 69/4
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் - யுத்3:27 48/4
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் - யுத்3:31 38/3
ஆர்த்தலின் யாரும் பார் வீழ்ந்து அடங்கினர் இருவர் ஆடல் - யுத்4:37 5/3

 மேல்
 
  அடங்கினர்கள் (1)
காரியம் அடங்கினர்கள் கம்மியர்கள் மும்மை - சுந்:2 156/3

 மேல்
 
  அடங்கினன் (2)
அளிக்கும் நாயகன் மாயை புக்கு அடங்கினன் எனினும் - அயோ:10 11/1
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா - யுத்3:22 162/3

 மேல்
 
  அடங்கினார் (1)
ஆர்ப்பு உற அஞ்சினர் அடங்கினார் பலர் - சுந்:12 9/1

 மேல்
 
  அடங்கினான் (1)
அன்பு மிகுதியால் ஐயன் ஆவி உள்ளே அடங்கினான்
 துன்ப மனிதர் கருமமே புரிய முன்பு துணிந்தமையால் - யுத்3:22 226/2,3

 மேல்
 
  அடங்கினை (1)
ஆண்டு உறைந்து அடங்கினை அச்சம் தீர்ந்து இவண் - யுத்4:40 49/3

 மேல்
 
  அடங்கு (4)
அடங்கு பேழ் வயிற்று அரவு உரி அமை-தொறும் தொடக்கி - அயோ:10 4/2
காந்து குண்டத்தில் அடங்கு எரி எழுப்புவ காணாய் - அயோ:10 31/4
அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை - சுந்:2 63/3
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் - யுத்4:37 200/3

 மேல்
 
  அடங்குதி (1)
ஆதி ஆதலின் அறிவு_இலி அடங்குதி என்றாள் - அயோ:2 74/4

 மேல்
 
  அடங்கும் (9)
ஆருழை அடங்கும் அழகிற்கு அவதி உண்டோ - ஆரண்:6 29/3
அந்தகன் அடி தொழுது அடங்கும் ஆணையார் - ஆரண்:7 41/3
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ் - ஆரண்:15 20/1
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் - யுத்1:3 74/4
நம் பரத்து அடங்கும் மெய்யன் நாவினில் பொய் இலாதான் - யுத்1:9 80/2
தெவ் அடங்கும் அ வலியவர் தேறினார் - யுத்2:19 144/4
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் - யுத்3:31 5/1
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல் - யுத்3:31 5/2
அடங்கும் மாயவன் குறள் உரு தன்மையின் அல்லால் - யுத்3:31 5/4

 மேல்
 
  அடங்குமே (1)
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை - யுத்3:31 5/3

 மேல்
 
  அடங்குமோ (1)
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே - யுத்2:19 76/4

 மேல்
 
  அடங்குவது (2)
ஆலத்தின் அடங்குவது அன்று இது அறிந்து உணர்ந்தேன் - ஆரண்:10 141/2
தரம் அடங்குவது அன்று இது தவம் செய்த தவமால் - சுந்:2 9/4

 மேல்
 
  அடங்குவானோ (1)
சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ
 காலமாய் குணித்த நுண்மை கணக்கையும் கடந்து நின்ற - அயோ:3 95/2,3

 மேல்
 
  அடர் (6)
துணைத்த தாமரை நோவ தொடர்ந்து அடர்
 கணை கரும் கணினாளை ஓர் காளைதான் - பால:14 32/1,2
கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார் - சுந்:9 60/3
அடர் சிலை துறந்தது என்ன ஆரம் தீர் மார்பினானை - யுத்1:4 132/2
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் - யுத்3:27 156/4
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் - யுத்3:31 8/3
பருந்து அடர் சுரத்திடை பருகு நீர் நசை - யுத்4:40 58/1

 மேல்
 
  அடர்க்க (1)
பல் பெரும் தானை சென்று அடர்க்க பார்த்து யான் - யுத்1:4 50/2

 மேல்
 
  அடர்கிற்பீர் (1)
ஆலம் நுகர்ந்தான் என்ன வய போர் அடர்கிற்பீர் - கிட்:17 9/4

 மேல்
 
  அடர்த்ததை (1)
என்று சென்று இரைந்து எழுந்து ஓர் சீய ஏறு அடர்த்ததை
 குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும் - யுத்3:31 76/1,2

 மேல்
 
  அடர்த்தலும் (1)
ஆலம் அன்ன அரக்கர் அடர்த்தலும்
 காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் - யுத்2:15 57/3,4

 மேல்
 
  அடர்த்தனர் (1)
வளைத்து இரைத்து அடர்த்தனர் மலையின் மேனியார் - யுத்3:31 178/4

 மேல்
 
  அடர்த்தான் (1)
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து எதிரே புகுந்து அடர்த்தான்
 காலற்கு இரு கண்ணான் தன கையால் அவன் கதுப்பின் - யுத்2:18 169/2,3

 மேல்
 
  அடர்த்திட (1)
ஆசைப்பாடும் அ நானும் அடர்த்திட
 கூசி கூசி இனையன கூறினான் - சுந்:3 98/3,4

 மேல்
 
  அடர்த்து (2)
அடர்த்து அலை நெடு மரம் அற்ற கையன - யுத்2:19 46/2
மரத்தினின் புடைத்து அடர்த்து உருத்த மாருதி - யுத்3:27 69/2

 மேல்
 
  அடர்ந்த (6)
அடர்ந்த வந்து அனங்கன் நெஞ்சு அழன்று சிந்தும் அம்பு எனும் - பால:13 52/1
பாகு அடர்ந்த பனி கனி வாய்ச்சியர் - பால:18 22/3
ஆர்த்து ஆனைக்கு_அரசு உந்தி அமரர் கணத்தொடும் அடர்ந்த
 போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து - ஆரண்:6 95/1,2
வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் - ஆரண்:10 3/1
அசைவு உற புரந்தரன் அடர்ந்த தோள்களின் - ஆரண்:10 12/3
வழிக்கும் கண்ணீர் அழுவத்து வஞ்சி அழுங்க வந்து அடர்ந்த
 பழிக்கும் காமன் பூம் கணைக்கும் பற்றா நின்றான் பொன் தோளை - யுத்1:1 4/1,2

 மேல்
 
  அடர்ந்தன (2)
அடர்ந்தன கிரிகளை அசனி ஏறு என - யுத்2:19 47/1
அட்டன கூற்றம் என்ன அடர்ந்தன அனந்தம் அம்மா - யுத்2:19 94/4

 மேல்
 
  அடர்ந்தார் (4)
உரங்களான் அடர்ந்தார் உரவோன் விடும் - ஆரண்:7 20/2
கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் - கிட்:7 47/4
ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார்
 வீர வச்சிரத்து_எயிற்றனும் இடபனும் மிடைந்தார் - யுத்3:20 50/3,4
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார்
 பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் - யுத்3:20 51/3,4

 மேல்
 
  அடர்ந்தான் (1)
ஆம் ஆம் என தலை மூன்றுடையவன் ஆர்த்து வந்து அடர்ந்தான்
 கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான் - யுத்2:18 175/1,2

 மேல்
 
  அடர்ந்து (6)
விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் - ஆரண்:7 102/3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் - ஆரண்:7 109/2
அடர்ந்து பாரம் வந்து உற அனந்தனும் - கிட்:3 44/2
அதிரும் வெம் கணை ஒன்றை ஒன்று அடர்ந்து எரி உய்ப்ப - யுத்1:6 27/1
அருமையும் அடர்ந்து நின்ற பழியையும் அயர்ந்தாய் போலும் - யுத்1:12 37/3
பாகு அடர்ந்து அமுது பில்கும் பவள வாய் தரள பத்தி - யுத்4:40 31/1

 மேல்
 
  அடர்ப்பர் (1)
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி - யுத்3:31 98/1

 மேல்
 
  அடர்ப்பினும் (1)
நாகம் வந்து அடர்ப்பினும் உணர்வு நாறுமோ - சுந்:5 68/4

 மேல்
 
  அடர்ப்பென் (1)
இடித்து உரப்பி வந்து போர் எதிர்த்தியேல் அடர்ப்பென் என்று - கிட்:7 12/1

 மேல்
 
  அடர்வார் (2)
கோபத்தினர் கொல்ல நினைந்து அடர்வார்
 தூபத்தின் உயிர்ப்பர் தொடர்ந்தனரால் - யுத்3:20 73/3,4
போர்-மேலும் இராமர் புகுந்து அடர்வார் - யுத்3:31 212/4

 மேல்
 
  அடர்வான் (1)
வாளால் மடிவித்து வலித்து அடர்வான்
 தோள் ஆசு அற வாளி துரந்தனனால் - யுத்3:20 82/2,3

 மேல்
 
  அடரா (1)
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா - யுத்2:15 180/3

 மேல்
 
  அடரும் (3)
அடரும் செல்வம் அளித்தவன் ஆணையால் - அயோ:10 52/1
அனங்கன் ஐம் கொடும் கணை அடரும் ஆடவர் - அயோ:12 51/3
வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும்
 தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் - யுத்3:20 85/1,2

 மேல்
 
  அடல் (50)
பாக சாதனந்தனை பாசத்து ஆர்த்து அடல்
 மேகநாதன் புகுந்து இலங்கை மேய நாள் - பால:5 7/1,2
கறங்கு அடல் திகிரி படி காத்தவர் - பால:7 40/1
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் - பால:22 36/2
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சினையோ - பால:23 11/2
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் - பால:24 12/2
ஆண்டு இனையராய் இனைய கூற அடல் வீரன் - அயோ:3 103/1
இலை கொள் வேல் அடல் இராமன் எழு மேக உருவன் - ஆரண்:1 23/1
உரனையோ அடல் அரக்கர் ஓய்வேயோ உற்று எதிர்ந்தார் - ஆரண்:6 99/2
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா - ஆரண்:6 105/1
அ உரை கேட்டு அடல் அரக்கி அறியாயோ நீ என்னை - ஆரண்:6 109/1
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் - ஆரண்:6 131/2
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம் - கிட்:3 64/1
அம்பின் போன்றனன் அன்று அடல் வாலி-தன் - கிட்:11 12/3
அடல் கொண்டு ஓங்கிய சேனைக்கு நாமும் நம் அறிவால் - கிட்:12 35/1
அருள் உறுத்திலா அடல் அரக்கன்-மேல் - கிட்:15 25/3
அடல் உலாம் திகிரி மாயற்கு அமைந்த தன் ஆற்றல் காட்ட - சுந்:1 31/1
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் - சுந்:2 144/4
பிடித்தான் இ அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம் பிழையாதால் - சுந்:2 231/2
அண்ணல் அனுமான் அடல் இராவணனது அ நாள் - சுந்:6 20/3
அடல் அரக்கரும் ஆர்த்தலின் அலைத்தலின் அயர - சுந்:7 47/1
அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ - சுந்:12 32/3
அடல் படைத்து அவனியை பெரு வளம் தருக என்று அருளினானும் - யுத்1:2 83/3
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து - யுத்1:9 12/3
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி - யுத்1:12 7/2
அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த - யுத்2:15 195/1
அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் - யுத்2:16 224/3
ஓடினார் அடல் அரக்கர் இராவணனுக்கு உணர்த்துவான் - யுத்2:16 356/4
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என - யுத்2:18 84/2
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர - யுத்2:18 85/3
அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல் - யுத்2:18 95/2
அடல் தோமரம் பறித்தான் திரிந்து உரும் ஏறு என ஆர்த்தான் - யுத்2:18 168/2
அறிவான் அடல் மாருதி அற்றம் உணர்ந்தான் - யுத்2:18 248/3
புடையே கொடு கொன்று அடல் மாருதி போனான் - யுத்2:18 249/4
பூண் எறிந்த குவடு அனைய தோள்கள் இரு புடை பரந்து உயர அடல் வலி - யுத்2:19 61/1
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் - யுத்2:19 82/4
வேகத்து அடல் வீரர் விளிந்த எலாம் - யுத்3:21 2/3
அடல் கடந்த போர் வாளி என்று ஆகுலித்து அழுதான் - யுத்3:22 189/4
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் - யுத்3:24 35/3
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் - யுத்3:27 120/3
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின் - யுத்3:28 23/1
அம்போடும் விழுந்த அடல் கரமே - யுத்3:31 198/4
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி - யுத்3:31 215/1
அலக்கண் எய்துவித்தான் அடல் அரக்கனை அம்பால் - யுத்4:32 20/4
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க - யுத்4:35 10/2
அடல் கொள் சேனையும் அரக்கனும் தேரும் வந்து ஆர்க்கும் - யுத்4:35 34/3
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் - யுத்4:37 18/1
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் - யுத்4:37 203/1
மன்னி வாழ்க என்று உரைத்து அடல் மாருதி - யுத்4:39 13/3
அடல் அரக்கியர் அன்னை நின் பாதமே - யுத்4:40 20/3
தூண்டு மானம் உண்டு என்று அடல் வீடணன் தொழுதான் - யுத்4:41 1/4

 மேல்
 
  அடலின் (1)
அடலின் வெற்றியாய் அயலின் ஆவவோ - கிட்:3 45/4

 மேல்
 
  அடலோர் (1)
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் - சுந்:10 30/1

 மேல்
 
  அடவி (4)
வையகம் துறந்து வந்து அடவி வைகுதல் - அயோ:14 38/1
ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த - ஆரண்:15 1/1
ஆன பேர் அரசு இழந்து அடவி சேர்வாய் உனக்கு - கிட்:13 71/1
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி - யுத்3:26 68/1

 மேல்
 
  அடா (25)
அடா நெறி அறைதல்செல்லா அரு மறை அறைந்த நீதி - பால:20 1/1
வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா
 மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் - ஆரண்:1 20/3,4
சாதியாதனவும் இல்லை உயிர் தந்தனென் அடா
 போதிர் மாது இவளை உந்தி இனிது என்று புகல - ஆரண்:1 21/3,4
நீங்கி இவ்வழி நேர்-மின் அடா எனா - ஆரண்:7 18/3
கா அடா இது வல்லையேல் நீ என கணை ஒன்று - ஆரண்:8 21/3
இருதுத்தான் யாது அடா என்று இயம்பினன் இயம்பலோடும் - ஆரண்:10 99/3
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா - ஆரண்:13 1/1
சொன்னாயே நீ யாவன் அடா தொல் புரம் அட்டான் - சுந்:2 82/2
இருக்க நிற்க நீ என்-கொல் அடா இரும் - சுந்:12 103/2
ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க - யுத்1:3 129/1
நீர் அடா போதாது என்று நெடும் தறி நேடினாயோ - யுத்1:3 129/2
போர் அடா பொருதி-ஆயின் புறப்படு புறப்படு என்றான் - யுத்1:3 129/3
மாருதி வல்லை ஆகின் நில் அடா மாட்டாய் ஆகின் - யுத்2:16 197/1
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா
 ஆற்றிய குன்றம் என்று அளவு_இல் ஆற்றலான் - யுத்2:16 253/1,2
நில் அடா சிறிது நில் அடா உனை நினைந்து வந்தனென் முனைக்கு நான் - யுத்2:19 73/1
நில் அடா சிறிது நில் அடா உனை நினைந்து வந்தனென் முனைக்கு நான் - யுத்2:19 73/1
கல் அடா நெடு மரங்களோ வரு கருத்தினேன் வலி கடக்கவோ - யுத்2:19 73/3
சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் - யுத்2:19 73/4
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் - யுத்2:19 79/4
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத - யுத்3:21 36/3
போ-மின் அடா வினை போயது போலாம் - யுத்3:26 37/1
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி - யுத்3:27 90/1
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி - யுத்3:27 90/1
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே - யுத்4:32 35/3
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை - யுத்4:37 12/1

 மேல்
 
  அடாத (2)
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி - ஆரண்:10 117/3
அன்ன கேட்டு அவன் அந்தண அந்தணர்க்கு அடாத
 முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத - யுத்1:3 36/1,2

 மேல்
 
  அடாதது (1)
ஒரு மைந்தற்கும் அடாதது உன்னினார் - கிட்:8 16/2

 மேல்
 
  அடாதன (2)
சிந்தையால் இறை நினைத்தற்கும் அடாதன செப்பி - யுத்1:3 35/2
அன்பு அழி சிந்தை-தன்னால் அடாதன அறையல் என்றான் - யுத்1:13 17/3

 மேல்
 
  அடாது (1)
அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி - சுந்:3 132/2

 மேல்
 
  அடாநின்ற (1)
பேர் அடாநின்ற தாளோடு உலகு எலாம் பெயர போவான் - யுத்1:3 129/4

 மேல்
 
  அடி (178)
பாடக கால் அடி பதுமத்து ஒப்பன - பால:3 30/1
அடி இணை சிலம்பு பூண்டு அரற்று மாளிகை - பால:3 36/2
விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும் - பால:5 11/3
இளையர்கள் என அடி பரவ ஏகி நாம் - பால:5 20/3
வீழ்ந்தனன் அடி மிசை விழிகள் நீர் தர - பால:5 47/1
என்றலுமே முனிவரன்-தன் அடி இறைஞ்சி ஈண்டு ஏகி கொணர்வென் என்னா - பால:5 54/1
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய - பால:5 54/2
அன்ன முனிவரன் உறையுள்-தனை அணுகி அடி இணை தாமரைகள் அம் பொன் - பால:5 61/2
வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் - பால:5 63/2
அடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி மா நகர் - பால:5 73/1
தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற - பால:5 132/3
இந்திரன் என கடிது எழுந்து அடி பணிந்தான் - பால:6 5/4
கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் - பால:7 18/2
அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் - பால:8 15/2
அடி ஒரு மூன்றும் நீ அளந்து கொள்க என - பால:8 23/3
போது நீ அன்னை என்ன பொன் அடி வணங்கி போனாள் - பால:9 25/4
அன்னே தேனே ஆர் அமிழ்தே என்று அடி போற்றி - பால:10 30/2
மண் வழி நடந்து அடி வருந்த போனவன் - பால:10 55/3
எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப - பால:11 17/2
அரும் தவனை அடி வணங்கி யாரை இவர் உரைத்திடுமின் அடிகள் என்ன - பால:12 2/2
பார் காத்தற்கு உரியாரை பணி நீ என்று அடி பணிந்தான் - பால:12 18/4
வந்து அடி வணங்கிலள் வழங்கும் ஓதையள் - பால:13 57/1
அடி இணை தொழ இடம் இன்றி மன்னவர் - பால:14 1/3
ஆர் அணங்கு அனைய மாதர் அடி முறை காத்து போனார் - பால:14 67/4
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி
 உதைத்தலும் பொடித்தன உரோம ராசியே - பால:19 36/3,4
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் - பால:20 23/1
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் - பால:20 30/1
வந்து அடி வணங்கி சுற்ற மணி அணி விதான நீழல் - பால:22 23/2
ஆதி அம் சோதியை அடி வணங்கினான் - பால:23 49/2
ஆய தன் அன்னை அடி துணை சூடி - பால:23 94/3
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ - பால:24 2/3
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் - பால:24 17/2
என்னா அடி விழுவானையும் இகழா எரி விழியா - பால:24 24/1
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள - அயோ:1 18/1
வஞ்சி போலி என்று அடி மிசை வீழ்ந்து உரை-வழங்கும் - அயோ:2 75/4
என்று கொண்டு இனைய கூறி அடி இணை இறைஞ்சி மீட்டும் - அயோ:3 115/1
பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் - அயோ:4 145/4
அடி உற தழுவினன் அழுங்கு பேர் அரா - அயோ:5 25/2
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற - அயோ:6 7/2
அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அடி அன்ன - அயோ:7 20/2
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் - அயோ:7 20/4
ஆவியும் உலைகின்றான் அடி இணை பிரிகல்லான் - அயோ:8 25/2
தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் - அயோ:8 25/4
பத்தியின் உயிர் ஈயும் பரிவினன் அடி தாழா - அயோ:8 35/3
உத்தம அடி நாயேன் ஓதுவது உளது என்றான் - அயோ:8 35/4
மல்லினும் உயர் தோளாய் மலர் அடி பிரியேனால் - அயோ:8 38/4
அடி இணை பொறைகல்லா என்று-கொல் அதர் எங்கும் - அயோ:9 16/1
வாள் புரை விழியாய் உன் மலர் அடி அணி மான - அயோ:9 17/1
என்று காதலின் ஏயினன் அடி தொழுது ஏத்தி - அயோ:9 34/1
பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் - அயோ:11 86/4
அன்னை ஏவினாள் அடி இறைஞ்சினான் - அயோ:11 117/1
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம் - அயோ:13 3/1
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த - அயோ:13 60/4
தொட்டு அடி வணங்கி நின்று இனைய சொல்லினான் - அயோ:14 28/4
மறந்தனன் மலர் அடி வந்து வீழ்ந்தனன் - அயோ:14 51/3
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3
ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் - ஆரண்:2 27/4
ஆனவன் அடி தொழ அருள் வர அழுதான் - ஆரண்:2 33/3
நின்றவனை வந்த நெடியோன் அடி பணிந்தான் - ஆரண்:3 46/1
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு - ஆரண்:5 2/4
இரந்து இவன் இணை அடி பொடியும் ஏற்கலா - ஆரண்:6 18/3
செவ்வி முகம் முன்னி அடி செங்கையின் இறைஞ்சா - ஆரண்:6 30/2
அரவிந்த மலருள் நீங்கி அடி இணை படியில் தோய - ஆரண்:6 52/3
அதிர மா நிலத்து அடி பதைத்து அரற்றிய அரக்கி - ஆரண்:6 89/1
சூர நெடுந்தகை அவனை அடி வணங்கி சொல்லுவான் - ஆரண்:6 112/4
அந்தகன் அடி தொழுது அடங்கும் ஆணையார் - ஆரண்:7 41/3
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் - ஆரண்:7 77/2
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே - ஆரண்:10 6/4
அன்னையே என்று அடி வணங்கல் அன்றியே - ஆரண்:10 30/2
மங்கையர்கள் நங்கை அடி வந்து விழுகின்றார் - ஆரண்:10 43/4
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் - ஆரண்:10 45/3
தறைவாய் அவன் வந்து அடி தாழுதலும் - ஆரண்:12 71/1
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த - ஆரண்:14 30/3
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் - ஆரண்:14 46/3
மெல் அடி இளையவன் வருட வீரனே - ஆரண்:14 93/4
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் - ஆரண்:16 8/4
ஆறினானும் வந்து அடி வணங்கினான் - கிட்:3 61/4
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் - கிட்:5 11/1
எய்தவர் பெறுவர் என்றால் இணை அடி இறைஞ்சி ஏவல் - கிட்:7 139/3
நிறை அடி கோல வாலின் நிலைமையை நினையும்-தோறும் - கிட்:7 148/3
மன்னுயிர்க்கு உறுதி செய்வான் மலர் அடி சுமந்து வாழ்தி - கிட்:7 154/4
தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் - கிட்:7 157/1
இருந்து அருள் தருதி எம்மோடு என்று அடி இணையின் வீழ்ந்தான் - கிட்:9 19/4
வாலி காதலனும் ஆண்டு மலர் அடி வணங்கினானை - கிட்:9 26/1
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் - கிட்:9 27/2
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் - கிட்:10 44/3
பயில் பாடக மெல் அடி பஞ்சு அனையார் - கிட்:10 56/1
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை - கிட்:11 9/1
இள முலைச்சியர் ஏந்து அடி தைவர - கிட்:11 18/3
ஐ_இரண்டின் அளவு அடி அற்று உக - கிட்:11 36/3
ஐய நீ ஆழி வேந்தன் அடி இணை பிரிகலாதாய் - கிட்:11 49/3
வந்து அடி வணங்கி நின்ற மாருதி வதனம் நோக்கி - கிட்:11 60/1
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் - கிட்:11 77/2
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய - கிட்:11 100/1
அண்ணலை அடி தொழ அணையும் அன்பினால் - கிட்:11 124/2
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் - கிட்:13 27/4
நல் நாளும் நளினம் நாணும் தளிர்_அடி நுதலை நாணி - கிட்:13 56/1
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் - கிட்:14 68/3
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் - கிட்:14 68/3
சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன் - கிட்:15 40/1
சால் அடி தரும் சாலியின் வெண் முளை - கிட்:15 40/3
தோல் அடி கிளை அன்னம் துவைப்பன - கிட்:15 40/4
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் - கிட்:17 5/2
ஓசனை ஒன்று நூறும் உள் அடி உள்ளது ஆக - கிட்:17 22/1
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் - சுந்:1 15/3
மண் அடி உற்று மீது வான் உறு வரம்பின் தன்மை - சுந்:1 79/1
எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி - சுந்:1 79/2
மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி - சுந்:2 30/3
ஒடியா நெஞ்சத்து ஓர் அடி கொண்டான் உயிரோடும் - சுந்:2 89/3
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற - சுந்:2 195/2
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த - சுந்:3 90/1
அடி முதல் முடியின்-காறும் அறிவுற அனுமன் சொல்வான் - சுந்:4 38/4
அண்ணல் பெரியோன் அடி வணங்கி அறிய உரைப்பான் அருந்ததியே - சுந்:4 114/1
காட்டி அடி தாழ்வென் அது காண்டி இது காலம் - சுந்:5 2/4
ஏறு கடிது என்று தொழுது இன் அடி பணிந்தான் - சுந்:5 10/4
ஆனன நுகர குளரும் ஆன அடி பற்றா - சுந்:6 11/2
பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார் - சுந்:6 14/3
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் - சுந்:7 23/3
மந்தர வால் அடி பிடித்து வல்லையேல் - சுந்:9 20/3
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் - சுந்:10 43/2
தோடு சீறு அடி விழி மனம் கையொடு தொடரும் - சுந்:12 46/2
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி
 தாய் அளந்து உலகங்கள் தர கொள்வான் - சுந்:13 7/1,2
பொன் அடி வணங்கி நின்று நின் பெயர் புகன்ற போழ்தில் - சுந்:14 39/4
பஞ்சு அன மெல் அடி மயிலை பற்றுதல் - யுத்1:2 16/2
பொன் அடி தொழத்தொழ மறுத்தல் புகழ் போலாம் - யுத்1:2 50/4
என்று அடி இறைஞ்சினன் எழுந்து விடை ஈமோ - யுத்1:2 65/1
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் - யுத்1:2 111/4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் - யுத்1:3 20/4
அருள் நெறி எய்தி சென்று அடி வணங்கினான் - யுத்1:4 47/4
அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும் - யுத்1:4 149/1
வந்து அடி வணங்கிய நிருதர் மன்னவற்கு - யுத்1:5 1/1
ஆயது நெருங்க அடி இட்டு அடி இடாமல் - யுத்1:9 8/1
ஆயது நெருங்க அடி இட்டு அடி இடாமல் - யுத்1:9 8/1
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் - யுத்1:12 11/1
அடி மணி இட்டாய் அன்றே அரி குலத்து அரச என்றான் - யுத்1:12 47/4
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் - யுத்2:16 36/2
என்றலுமே அடி இறைஞ்சி ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று இராக்கதர்கள் - யுத்2:16 51/1
பொன் அடி வணங்கி நீ பொறுத்தியால் என - யுத்2:16 89/2
ஆரியன் அனைய கூற அடி இணை இறைஞ்சி ஐய - யுத்2:16 109/1
போதுவாய் நீயே என்ன பொன் அடி இரண்டும் பூண்டான் - யுத்2:16 148/4
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி - யுத்2:16 342/3
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் - யுத்2:17 54/2
பொன் அடி மருங்கு வீழ்ந்தான் உயிர் உக பொருமுகின்றான் - யுத்2:17 63/4
ஏழை மகளிர் அடி வருட ஈர்ம் தென்றல் - யுத்2:17 85/1
ஆர்த்தார் நெடு வானம் நடுங்க அடி
 பேர்த்தார் நில_மா_மகள் பேர்வள் என - யுத்2:18 22/1,2
அடி ஆயிர கோடியின் மேலும் அடித்தார் - யுத்2:18 242/1
தோளின்-மேல் ஆதி ஐய என்று அடி தொழுது நின்றான் - யுத்2:19 101/1
எழுந்து அடி வணங்கல் ஆற்றான் இரு கையும் அரிதின் ஏற்றி - யுத்2:19 286/1
தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும் - யுத்2:19 293/2
மாலி என்று அடி முறை வணங்கி கூறினான் - யுத்3:20 35/4
சொல் அது கேட்டு அடி தொழுது சுற்றிய - யுத்3:22 44/1
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும் - யுத்3:22 49/1
அடி குழீஇயிடும் இடம்-தொறும் அதிர்ந்து எழுந்து ஆர்த்த - யுத்3:22 98/3
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் - யுத்3:22 116/1
அந்தர வான நாடர் அடி தொழ முரசம் ஆர்ப்ப - யுத்3:24 52/3
கை தலத்தால் அடி வருடும் காலையில் - யுத்3:24 65/3
அடி இணை வணங்கிய சாம்பன் ஆழியாய் - யுத்3:24 81/3
அருமையது அன்று எனா அடி வணங்கினான் - யுத்3:24 91/3
ஊன்றினன் நிலத்து அடி கடவுள் ஓங்கல்தான் - யுத்3:24 99/2
பொன் தடம் தோளான் வீரன் பொன் அடி மருங்கில் போனான் - யுத்3:26 53/4
எழுந்தவன் தன்னை நோக்கி இணை அடி இறைஞ்சி எந்தாய் - யுத்3:28 13/1
எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான் - யுத்3:28 65/2
அழுதவால் சில அன்பின போன்று அடி
 தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில - யுத்3:29 25/1,2
அனையர் யாவரும் அருகு சென்று அடி முறை வணங்கி - யுத்3:30 33/1
தூண்டுகின்றது என்று அடி மலர் தொழுது அவன் சொன்னான் - யுத்3:31 33/4
முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் - யுத்3:31 148/4
இரக்கம்தான் என இலக்குவன் இணை அடி தலத்தில் - யுத்4:32 37/2
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி - யுத்4:35 15/1
ஐயன் ஐம் படை-தாமும் அடி தொழில் - யுத்4:37 30/1
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ - யுத்4:39 9/2
அலங்கல் வீரன் அடி இணை எய்தினான் - யுத்4:39 10/4
அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும் - யுத்4:39 11/2
அரசியை ஐயனோடும் அடி இணை தொழுது நின்றார் - யுத்4:41 29/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் - யுத்4:41 69/4
இன்னது இல்லை-எனின் அடி நாயினேன் - யுத்4:41 83/3
ஏற்றிலா அடி தொழில் ஏவலாளனேன் - யுத்4:41 97/3
அடி தொழில் நாயினேன் அருப்ப யாக்கையை - யுத்4:41 98/1
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி - யுத்4:41 116/2

 மேல்
 
  அடி-மேல் (1)
அடி-மேல் விழுந்து பணியாமல் நின்ற நிலை உன்னி உன்னி அழிவான் - யுத்2:19 249/2

 மேல்
 
  அடி_இணை_முடியினோடும் (1)
அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும்
 சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க - யுத்1:4 149/1,2

 மேல்
 
  அடிக்கின்ற (1)
பறை அடிக்கின்ற அந்த பயம் அற பறந்தது அன்றே - கிட்:7 148/4

 மேல்
 
  அடிக்கின்றது (1)
அடிக்கின்றது என்னை வந்து செவி-தொறும் அனுமன் ஆர்ப்பு - யுத்2:19 277/3

 மேல்
 
  அடிக்கு (4)
உலகு எலாம் உள்ளடி அடக்கி ஓர் அடிக்கு
 அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம் - பால:8 26/1,2
அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம் - பால:8 26/2
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் - அயோ:6 4/3
ஏற்பு_இல என்பது அன்றி இணை அடிக்கு உவமை என்னோ - கிட்:13 33/4

 மேல்
 
  அடிக்கும் (4)
பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி - யுத்1:3 137/2
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் - யுத்2:18 159/3
வால் பிடித்து அடிக்கும் வானரத்தை மால் கரி - யுத்3:20 43/1
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி - யுத்3:20 43/2

 மேல்
 
  அடிக்கொடு (2)
துன்று கடி காவினை அடிக்கொடு துகைத்தான் - சுந்:6 8/4
சுதை தலனிடை கடிது அடிக்கொடு துகைத்தான் - யுத்1:12 11/4

 மேல்
 
  அடிகள் (8)
என்னை என அடியேற்கு ஓர் வரம் அருளும் அடிகள் என யாவது என்றான் - பால:5 61/4
அரும் தவனை அடி வணங்கி யாரை இவர் உரைத்திடுமின் அடிகள் என்ன - பால:12 2/2
பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால - ஆரண்:6 59/2
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய - ஆரண்:10 70/2
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால் - ஆரண்:12 39/1
ஆழி மா பரி தேரவன் காதலன் அடிகள்
 வாழி வாழி என்று உரைத்து அலர் தூவினர் வணங்கி - கிட்:12 27/3,4
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் - யுத்1:6 32/3
குஞ்சித அடிகள் மண்டிலத்தில் கூட்டுற - யுத்4:41 93/3

 மேல்
 
  அடிகளின் (1)
இழுக்கினர் அடிகளின் இங்கும் அங்குமா - யுத்2:18 96/1

 மேல்
 
  அடிசில் (2)
தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான் - ஆரண்:3 38/1
ஆட்டி அமிழ்து அன்ன சுவை இன் அடிசில் அன்போடு - கிட்:14 54/3

 மேல்
 
  அடிசிலும் (1)
ஆறு நூறு சகடத்து அடிசிலும்
 நூறு நூறு குடம் களும் நுங்கினான் - யுத்2:16 55/1,2

 மேல்
 
  அடித்த (5)
ஒன்றொடு ஒன்று அடித்த மேகத்து உரும் என எயிற்றின் ஒளி - ஆரண்:12 62/3
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் - யுத்1:12 10/1
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க - யுத்1:13 14/2
ஐயனை அலங்கல் ஆகத்து அடித்தனன் அடித்த ஓசை - யுத்3:22 135/3
அடித்த கைத்தலத்து அம் மலை ஆழி நீர் - யுத்3:29 9/3

 மேல்
 
  அடித்தது (1)
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் - கிட்:7 148/1

 மேல்
 
  அடித்தலங்கள் (1)
அடித்தலங்கள் கொட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு தோள் - கிட்:7 12/2

 மேல்
 
  அடித்தலத்து (2)
அழுது அயர்கின்ற அண்ணல் அடித்தலத்து அமர சூட்டி - யுத்1:12 33/2
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:16 162/4

 மேல்
 
  அடித்தலம் (4)
அடித்தலம் கண்டிலென் யான் என் ஐயனை - அயோ:11 89/1
அடித்தலம் இரண்டையும் அழுத கண்ணினான் - அயோ:14 134/1
அடித்தலம் தீண்டலின் அவனிக்கு அம் மயிர் - ஆரண்:6 12/3
சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் - கிட்:5 9/4

 மேல்
 
  அடித்தலும் (2)
மன் நெடும் கால வன் காற்று அடித்தலும் இடித்து வானில் - பால:7 50/2
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர் - யுத்2:15 74/2

 மேல்
 
  அடித்தலோடும் (1)
அடித்தலோடும் அதற்கு இளையாதவன் - யுத்2:15 76/1

 மேல்
 
  அடித்தவன் (1)
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு - யுத்3:22 136/1

 மேல்
 
  அடித்தன (2)
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே - அயோ:11 66/4
அடித்தன அரைத்தன ஆர்த்த வானரம் - யுத்2:19 43/4

 மேல்
 
  அடித்தனன் (1)
ஐயனை அலங்கல் ஆகத்து அடித்தனன் அடித்த ஓசை - யுத்3:22 135/3

 மேல்
 
  அடித்தார் (1)
அடி ஆயிர கோடியின் மேலும் அடித்தார்
 முடிவு ஆனவன் யார் என வானவர் மொய்த்தார் - யுத்2:18 242/1,2

 மேல்
 
  அடித்தாள் (2)
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் - சுந்:2 88/4
அடித்தாள் முலை-மேல் வயிறு அலைத்தாள் அழுதாள் தொழுதாள் அனல் வீழ்ந்த - யுத்3:23 8/1

 மேல்
 
  அடித்தான் (4)
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் - ஆரண்:13 23/2
இருபதும் எடுத்து உரும் இடித்து என அடித்தான் - யுத்1:12 9/4
அண்டங்கள் வெடிப்பன என்ன அடித்தான்
 கண்டு அங்கு அது மா மரமே கொடு காத்தான் - யுத்2:18 237/2,3
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் - யுத்3:22 116/4

 மேல்
 
  அடித்து (8)
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது - பால:3 23/1
மரத்தினால் அடித்து உரப்புவர் பொருப்பு_இனம் வாங்கி - கிட்:7 55/3
மயில் அடித்து ஒழுக்கின் அனைய மா மதத்த மாதிர காவல் மால் யானை - சுந்:3 82/2
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் - சுந்:8 37/2
ஒட்டின ஒன்றை ஒன்று ஊடு அடித்து உதைந்து - சுந்:8 40/3
ஆயிரம் களிற்றை ஓர் மரத்தினால் அடித்து
 ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றி முற்றுமால் - சுந்:9 35/3,4
அடித்து உயிர் குடிப்பென் என்னா அனல் விழித்து ஆர்த்து மண்டி - யுத்2:16 185/3
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து - யுத்2:16 264/3

 மேல்
 
  அடிதொழுதாள் (1)
தோழி வல்லள் என் துணை வல்லள் என்று அடிதொழுதாள்
 தாழும் என் இனி என் உரை தலைநிற்பின் உலகம் - அயோ:2 87/2,3

 மேல்
 
  அடிதொழுது (1)
அலங்கல் மன்னனை அடிதொழுது அவன் மனம் அனையான் - அயோ:1 48/1

 மேல்
 
  அடிப்ப (2)
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் - கிட்:15 40/2
நின்று இரண்டு கதுப்பும் உற நெடு முசலம் கொண்டு அடிப்ப
 பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் - யுத்2:16 51/3,4

 மேல்
 
  அடிப்பட (1)
வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் - யுத்3:27 164/2

 மேல்
 
  அடிப்பது (1)
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் - அயோ:10 22/2

 மேல்
 
  அடிப்பர் (1)
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை - யுத்2:19 193/3

 மேல்
 
  அடிமுறை (1)
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய - ஆரண்:12 66/3

 மேல்
 
  அடிமை (14)
தீர்கிலேன் ஆனது ஐய செய்குவென் அடிமை என்றான் - அயோ:8 16/4
அன்பத்துக்கு எல்லை உண்டோ அழகிது என் அடிமை என்றான் - அயோ:13 43/4
ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ - ஆரண்:2 29/4
நம்பி எம் அடிமை தொழில் நன்று எனா - ஆரண்:7 12/2
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே - கிட்:3 78/2
ஆண்டான் அடிமை தொழில் ஆற்றி என் ஆற்றல் கொண்டே - சுந்:1 51/2
அடிமை கோடி அருளுதியால் எனா - சுந்:3 110/2
இருந்தனள் என பகரின் என் அடிமை என் ஆம் - சுந்:5 6/4
அன்னவற்கு அடிமை செய்வேன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் - சுந்:12 77/1
தெவ்வினை அறுத்து உனக்கு அடிமை செய்த யான் - யுத்1:2 30/2
அறம் என நின்ற நம்பற்கு அடிமை பெற்று அவன்-தனாலே - யுத்2:16 129/1
ஆயிர நாமத்து ஆழி அரியினுக்கு அடிமை செய்வேன் - யுத்2:17 67/3
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி - யுத்3:26 50/4
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் - யுத்4:41 65/3

 மேல்
 
  அடிமைதான் (1)
நடித்து வாழ் தகைமையதோ அடிமைதான் நன்_நுதலை - சுந்:2 218/1

 மேல்
 
  அடிமையாய் (1)
மனிதருக்கு அடிமையாய் நீ இராவணன் செல்வம் ஆள்வாய் - யுத்3:27 167/3

 மேல்
 
  அடிமையில் (1)
பின் தனி நின்ற-போதும் அடிமையில் பிழைப்பு இல் என்றான் - யுத்3:31 63/4

 மேல்
 
  அடிமையின் (3)
புவி கொள் நாயகற்கு அடியவர்க்கு அடிமையின் புக்கார் - யுத்1:3 32/4
அடிமையின் சிறந்தேன் என்னா அயிர்ப்பொடும் அச்சம் நீங்கி - யுத்1:4 144/3
அடிமையின் பயன் இகந்து அறுக ஆழியாய் - யுத்3:22 41/4

 மேல்
 
  அடிமையும் (2)
ஆவ என் அடிமையும் பிழைப்பு இன்றாம்-அரோ - சுந்:3 66/4
என்னுடை அடிமையும் இசையிற்று ஆம்-அரோ - யுத்3:22 40/4

 மேல்
 
  அடியது (1)
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக - யுத்4:41 118/1

 மேல்
 
  அடியம் (1)
அடியம் அ நெடும் சேனையை ஆசையால் - யுத்1:9 57/1

 மேல்
 
  அடியர் (1)
எந்தை நின் அடியர் யாரும் எய்தலர் நின்னை என்றான் - யுத்3:22 152/4

 மேல்
 
  அடியரின் (1)
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று - யுத்3:27 163/2

 மேல்
 
  அடியருக்கு (1)
அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் - கிட்:4 20/3

 மேல்
 
  அடியரும் (1)
பேர் படைத்தவற்கு அடியவருக்கு அடியரும் பெறுவார் - யுத்3:22 180/3

 மேல்
 
  அடியவர் (2)
அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் - சுந்:8 36/1
அரைசர் ஆதி அடியவர் அந்தமா - யுத்4:34 6/1

 மேல்
 
  அடியவர்க்கு (1)
புவி கொள் நாயகற்கு அடியவர்க்கு அடிமையின் புக்கார் - யுத்1:3 32/4

 மேல்
 
  அடியவருக்கு (1)
பேர் படைத்தவற்கு அடியவருக்கு அடியரும் பெறுவார் - யுத்3:22 180/3

 மேல்
 
  அடியவே (1)
ஆயாத சமயமும் நின் அடியவே அயல் இல்லை - ஆரண்:1 53/2

 மேல்
 
  அடியன் (3)
அடியன் அல் செறிந்து அன்ன நிறத்தினான் - அயோ:8 2/2
ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் - சுந்:5 10/3
ஆன பொழுது எ பரிசின் நான் அடியன் ஆவேன் - சுந்:6 2/4

 மேல்
 
  அடியனே (1)
ஆகின் மற்று அடியனே சென்று அறிவினால் அவனை உள்ளம் - யுத்2:16 123/2

 மேல்
 
  அடியனேற்கு (3)
அண்ணல் ஏவல் மறுக்க அடியனேற்கு
 ஒண்ணுமோ இதற்கு உள் அழியேல் என்றான் - அயோ:4 17/3,4
தண்டமே அடியனேற்கு உறு பதம் தருவதே - கிட்:7 130/4
அங்கு உள தன்மை எல்லாம் அடியனேற்கு அறிய சொன்னாள் - சுந்:14 45/2

 மேல்
 
  அடியனேன் (12)
உய்ந்தனென் அடியனேன் என்ன ஒண் தவன் - பால:5 96/2
பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடியனேன் பெற்றது அன்றோ - அயோ:3 114/2
ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் - அயோ:4 151/4
இஞ்சு இரும் அடியனேன் ஏகுகின்றனென் - ஆரண்:12 15/3
போகின்றேன் அடியனேன் புகுந்து வந்து கேடு - ஆரண்:12 16/1
வந்தனென் அடியனேன் வருந்தல் வாழி நின் - ஆரண்:14 82/1
ஏவு கூர் வாளியால் எய்து நாய் அடியனேன்
 ஆவி போம் வேலை-வாய் அறிவு தந்து அருளினாய் - கிட்:7 127/1,2
அடைந்தனென் அடியனேன் இராமன் ஆணையால் - சுந்:4 23/1
அன்னவர்க்கு அடியனேன் நின் பிரிந்த பின் அடுத்த எல்லாம் - சுந்:14 44/1
உய்ஞ்சனென் அடியனேன் என்று ஊழ்முறை வணங்கி நின்ற - யுத்1:4 141/1
அஞ்சினேன் அடியனேன் நும் அடைக்கலம் அமுதின் வந்தீர் - யுத்2:17 10/4
உன்னை நீ உணர்கிலை அடியனேன் உனை - யுத்3:24 82/1

 மேல்
 
  அடியனேனுக்கு (1)
என்றுதான் அடியனேனுக்கு இரங்குவது இந்து என்பான் - யுத்2:17 9/1

 மேல்
 
  அடியனேனும் (1)
ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் - கிட்:2 30/4

 மேல்
 
  அடியா-முன்னம் (1)
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால் - சுந்:2 89/1

 மேல்
 
  அடியார் (3)
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் - சுந்:4 114/3
அடியார் அடியேன் எனும் ஆர்வம் அலால் - யுத்1:3 104/1
அந்தகன் அடியார் செய்கை ஆற்றுமால் அமிழ்தின் வந்த - யுத்2:17 53/3

 மேல்
 
  அடியாரினில் (1)
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி - அயோ:4 147/2

 மேல்
 
  அடியால் (1)
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் - ஆரண்:1 57/2

 மேல்
 
  அடியாள் (2)
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் - கிட்:1 31/1
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் - கிட்:7 150/1

 மேல்
 
  அடியில் (11)
அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ - பால:5 57/2
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் - பால:17 7/3
அடியில் சுடர் பொன் கழல் ஆர்கலி நாண ஆர்ப்ப - அயோ:4 115/1
வந்து தாயை அடியில் வணங்கலும் - அயோ:11 41/1
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை - ஆரண்:6 97/3
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் - கிட்:2 29/4
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி - கிட்:3 29/1
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வீழ்ந்தான் - யுத்1:7 10/4
வந்து வீரன் அடியில் வணங்கினான் - யுத்1:14 42/4
ஆயிரம் பெயரவன் அடியில் வீழ்ந்தனர் - யுத்2:16 269/1
மன்னவன் அடியில் வீழ்ந்தார் மழையின் நீர் வழங்கு கண்ணார் - யுத்2:18 259/4

 மேல்
 
  அடியின் (12)
ஆண்டு நின்று ஆண்தகை அடியின் ஏகினான் - அயோ:12 58/1
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று - அயோ:13 65/1
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி - ஆரண்:3 39/2
செருப்பு அடியின் பொடி ஒவ்வா மானிடரை சீறுதியோ - ஆரண்:6 97/2
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ - ஆரண்:14 32/1
அருளுவாய் என்று அடியின் இறைஞ்சினான் - சுந்:5 28/4
அரி படு சீற்றத்தான்-தன் அருகு சென்று அடியின் வீழ்ந்தார் - சுந்:6 56/1
முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன் - சுந்:10 2/1
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள் - சுந்:10 48/3
ஆன காலை அடியின் இறைஞ்சி அ - யுத்1:9 49/3
மாடு சென்று அடியின் வீழ்ந்து வணங்கி நின் புகழ்க்கு மன்னா - யுத்3:29 55/3
அடியின் வீழ்தலும் எடுத்து நல் ஆசியோடு அணைத்து - யுத்4:41 37/1

 மேல்
 
  அடியினார் (1)
பஞ்சின் மெல் அடியினார் ஆடல் பாணியும் - கிட்:14 14/2

 மேல்
 
  அடியினால் (1)
அடியினால் உலகு அளந்தவன் அண்டத்துக்கு அப்பால் - கிட்:4 9/1

 மேல்
 
  அடியினாளும் (1)
தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும்
 என்னை போல் இடையே வந்தாள் இகழ்விப்பென் இவளை என்னா - ஆரண்:6 55/3,4

 மேல்
 
  அடியினும் (1)
தளம் கொள் தாமரை என தளிர் அடியினும் முகத்தும் - பால:15 11/1

 மேல்
 
  அடியுண்ட (1)
அடியுண்ட அரக்கன் அரும் கனல் மின்னா - யுத்2:18 240/1

 மேல்
 
  அடியுண்டவன் (1)
அடியுண்டவன் ஆவி குலைந்து அயரா - யுத்3:20 90/1

 மேல்
 
  அடியுண்டார்களும் (1)
அடியுண்டார்களும் அச்சமுண்டார்களும் அரக்கர் - சுந்:11 31/4

 மேல்
 
  அடியுண்டான் (1)
அடியுண்டான் தளர்ந்து அலறி வீழ்தலும் - கிட்:15 8/2

 மேல்
 
  அடியுண்டு (1)
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/3

 மேல்
 
  அடியும் (2)
அங்கையும் அடியும் கண்டால் அரவிந்தம் நினையுமா-போல் - கிட்:13 48/1
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி - யுத்2:16 200/3

 மேல்
 
  அடியுறை (1)
அழுந்துற மடித்த பேழ் வாய் தலை அடியுறை ஒன்று ஆக - யுத்3:28 65/4

 மேல்
 
  அடியுறையாக (2)
மா இரும் கரத்தால் மண் மேல் அடியுறையாக வைத்து - யுத்1:7 10/2
சேவடி இரண்டும் அன்பும் அடியுறையாக சேர்த்தி - யுத்4:41 116/1

 மேல்
 
  அடியென் (3)
இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே - கிட்:2 28/4
அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் - கிட்:4 20/3
ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் - யுத்1:3 80/3

 மேல்
 
  அடியேம் (2)
உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ - அயோ:8 29/3
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3

 மேல்
 
  அடியேற்கு (4)
என்னை என அடியேற்கு ஓர் வரம் அருளும் அடிகள் என யாவது என்றான் - பால:5 61/4
யாண்டோ அடியேற்கு இனி சீற்றம் அடுப்பது என்றான் - அயோ:4 126/4
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் - சுந்:10 2/4
அன்பு பெறும் பேறு அடியேற்கு அருள் என்றான் - யுத்1:3 169/4

 மேல்
 
  அடியேற்கும் (1)
கங்கை யாற்றங்கரை அடியேற்கும் தன் - சுந்:5 32/3

 மேல்
 
  அடியேன் (19)
அன்னதற்கு அடியேன் செய்யும் பணி இனிது அளித்தி என்றான் - பால:5 28/4
நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன்
 குலத்தோடு அற முடியேல் இது குறை கொண்டனென் என்றான் - பால:24 23/3,4
உய்ந்தனன் அடியேன் என்னின் பிறந்தவர் உளரோ வாழி - அயோ:3 110/2
நெறியோ அடியேன் நிலை நீ நினையா நினைவு ஏது என்னும் - அயோ:4 30/2
நாவாய் வேட்டுவன் நாய் அடியேன் என்றான் - அயோ:8 10/4
அப்பு உறையுள் துறந்து அடியேன் அரும் தவத்தால் அணுகுதலால் - ஆரண்:1 60/2
வந்து அடியேன் நாணாது முகம் காட்ட வல்லேனோ - ஆரண்:6 100/4
அஞ்சேல் என நல்குதிரேல் அடியேன்
 உஞ்சால் அதுதான் இழிவோ உரையீர் - ஆரண்:12 76/3,4
ஆண்தகை அடியேன் தன்மை யார் சொல அறிந்தது என்றாள் - சுந்:4 73/3
கேட்டி அடியேன் உரை முனிந்தருளல் கேளான் - சுந்:5 2/1
அண்டர்_கோன் தன்னை பற்றி தருக எனா அடியேன் நிற்க - சுந்:10 3/1
அடியார் அடியேன் எனும் ஆர்வம் அலால் - யுத்1:3 104/1
நெடியாய் அடியேன் நிலை நேர்குதியோ - யுத்1:3 104/4
அன்னவற்கு அடியேன் அல்லேன் என்றனன் அறிவின் மிக்கான் - யுத்1:3 126/4
ஆதலால் இவன் வரவு நல் வரவே என உணர்ந்தேன் அடியேன் உன் தன் - யுத்1:4 102/1
வாழியாய் அடியேன் நின்னை மறப்பெனோ வயங்கு செம் தீ - யுத்1:7 5/3
அடியேன் உயிரே அருள் நாயகனே - யுத்3:23 12/4
அன்று ஈ எனவும் பிரிவோடு அடியேன்
 நின்று ஈவது நின்னை நெடும் செருவில் - யுத்3:23 17/2,3
ஒன்றுதான் உளது உன் அடியேன் சொலால் - யுத்4:41 84/1

 மேல்
 
  அடியேன்-தன்னை (2)
அறுத்தாய் கணையால் எனவே அடியேன்-தன்னை ஐயா - அயோ:4 82/1
வென்றியான் அடியேன்-தன்னை வேறு கொண்டு இருந்து கூறி - சுந்:4 34/3

 மேல்
 
  அடியேனாய் (1)
ஆள் ஆற்றல் காட்டேனேல் அடியேனாய் முடியேனே - சுந்:2 217/4

 மேல்
 
  அடியொடும் (1)
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் - சுந்:1 23/3

 மேல்
 
  அடியோடு (1)
அடியோடு மத களி யானைகளின் - யுத்2:18 23/1

 மேல்
 
  அடியோம் (1)
என்னை அடியோம் செயல்-பால இன்ப துன்பம் இல்லோனே - யுத்3:22 219/4

 மேல்
 
  அடியோமை (1)
செய் முறை குற்றேவல் செய்குதும் அடியோமை
 இ முறை உறவு என்னா இனிது இரு நெடிது எம் ஊர் - அயோ:8 26/3,4

 மேல்
 
  அடிவீழ்ந்தான் (1)
அந்தணனும் தனை வணங்கும் அவனும் அவன் அடிவீழ்ந்தான்
 தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் - அயோ:13 32/2,3

 மேல்
 
  அடிவைத்தாள்-அரோ (1)
அன்னமும் துயர் கடல் அடிவைத்தாள்-அரோ - அயோ:14 85/4

 மேல்
 
  அடீ (1)
யாவள் அடீ உரை-செய் கடிது என்றான் - ஆரண்:14 50/4

 மேல்
 
  அடீஇ (1)
நில் அடீஇ என கடுகினன் பெண் என நினைத்தான் - ஆரண்:6 85/1

 மேல்
 
  அடு (37)
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ - பால:20 4/2
தெவ் அடு சிலை கை என் சிறுவர் செவ்வியர் - அயோ:2 53/2
இகல் அடு சிலை வீர இளையவனொடும் என்றான் - அயோ:9 24/4
தெவ் அடு சிலையினாய் தேவி தம்பி என்று - அயோ:11 58/3
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி - கிட்:7 60/2
வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி - கிட்:7 66/2
நீள் அடு கணை என துளியும் நீங்கின - கிட்:10 105/3
அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம் - கிட்:13 74/1
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு - சுந்:2 108/1
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் - சுந்:2 191/2
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப - சுந்:3 91/4
மல் அடு திரள் தோள் வஞ்சன் மனம் பிறிது ஆகும் வண்ணம் - சுந்:3 112/1
வானவர் எறிந்த தெய்வ அடு படை வடுக்கள் மற்றை - சுந்:7 7/1
அயல் அயல் மலையொடு அறைந்தான் அடு பகை அளகை அடைந்தார் - சுந்:7 29/1
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் - சுந்:10 30/1
அஞ்சன மேனியான்-தன் அடு கணை ஒன்றால் மாழ்கி - சுந்:12 79/3
சேறு இட ஊர் அடு செம் தீ - சுந்:13 50/3
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த - யுத்1:5 60/3
அரக்கர் சேனை அடு களம் பாழ்பட - யுத்2:15 62/1
ஆற்றினான் தன் அடு சிலை அன்னதின் - யுத்2:15 96/2
என்றான் எதிர் சென்றான் இகல் அடு மாருதி எனை நீ - யுத்2:15 183/1
அற்றவாறு என்றும் அரக்கனை அடு சிலை கொடியோன் - யுத்2:15 194/3
அண்டர் நாயகன் அடு சிலை உதைத்த பேர் அம்பு - யுத்2:15 246/1
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக - யுத்2:16 313/4
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி - யுத்2:16 328/3
ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி - யுத்2:18 133/2
அடு நீள் உயிர் இன்மையின் ஆழ்கிலவால் - யுத்3:27 37/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் - யுத்3:27 58/1
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் - யுத்3:28 20/2
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ - யுத்3:28 22/1
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின் - யுத்3:28 23/1
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் - யுத்3:28 26/3
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின - யுத்3:31 214/3
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் - யுத்3:31 226/1
கண்ணுதல் ஒருவனது அடு படை கருதி - யுத்4:37 94/1
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய - யுத்4:37 109/3
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ - யுத்4:37 213/2

 மேல்
 
  அடுக்க (2)
கனவினுக்கு இடையூறு அடுக்க மயங்கினார் சில கன்னிமார் - அயோ:3 56/4
கண்பால் அடுக்க உயர் காலன் வருமேனும் - சுந்:1 69/3

 மேல்
 
  அடுக்கல் (3)
அறம் கொளாதவர் ஆக்கைகள் அடுக்கிய அடுக்கல்
 பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால் - ஆரண்:8 16/1,2
அழுந்த உய்த்த அடுக்கல் தகர்ந்து அயல் - யுத்1:8 54/2
பொன்றி சிங்கம் நாக அடுக்கல் பொலிகின்ற - யுத்4:33 5/3

 மேல்
 
  அடுக்கலின் (3)
அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே - பால:1 13/4
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா - ஆரண்:8 15/3
அரக்கர் செம் மயிர் கரும் தலை அடுக்கலின் அணைகள் - யுத்2:16 244/2

 மேல்
 
  அடுக்கி (9)
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது - பால:3 23/1
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் - பால:3 24/2
அருகு ஒன்றும் இல்லா-வண்ணம் வாங்கினர் அடுக்கி மற்றும் - கிட்:11 81/3
மா காரின் மின் கொடி மடக்கினர் அடுக்கி
 மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி - சுந்:2 3/1,2
ஏழ் என அடுக்கி நின்ற உலகுக்கும் எல்லை இல்லை - யுத்1:7 20/2
குன்று கொண்டு அடுக்கி சேது குயிற்றுதிர் என்று கூறி - யுத்1:7 22/3
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட - யுத்1:8 46/3
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி - யுத்1:10 5/2
அண்டம் இது போல்வன அளப்பு_இல அடுக்கி
 கொண்டு பெயரும் குறுகும் நீளும் அவை கோளுற்று - யுத்4:36 20/1,2

 மேல்
 
  அடுக்கிய (8)
அறம் கொளாதவர் ஆக்கைகள் அடுக்கிய அடுக்கல் - ஆரண்:8 16/1
மேவும் வாயில் அடுக்கிய வெற்பொடும் - கிட்:11 35/2
ஏழுக்கு ஏழ் என அடுக்கிய உலகங்கள் எரியும் - சுந்:13 38/2
பொருள் நயந்து நல் நூல் நெறி அடுக்கிய புல்லில் - யுத்1:6 2/2
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த - யுத்1:6 26/3
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும் - யுத்3:27 88/2
பத்து_நால் என அடுக்கிய உலகங்கள் பலவின் - யுத்4:41 17/1
அடுக்கிய உலகம் மூன்றும் ஆதர தூதர் கூற - யுத்4:42 12/1

 மேல்
 
  அடுக்கியது (1)
அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும் - ஆரண்:10 159/1

 மேல்
 
  அடுக்கின (3)
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ - ஆரண்:1 10/2
மூளுறுத்தி அடுக்கின மொய்ம்பினால் - கிட்:11 32/4
இருள் நல் குன்றம் அடுக்கின ஏய்ந்தன - யுத்1:8 35/2

 மேல்
 
  அடுக்கினர் (1)
குழியில் இந்தனம் அடுக்கினர் குன்று என குடம்-தொறும் கொணர்ந்து எண்ணெய் - யுத்1:3 85/1

 மேல்
 
  அடுக்கினன் (1)
அடுக்கினன் தன் வலி காட்டி ஆழியை - யுத்1:8 8/3

 மேல்
 
  அடுக்கினார் (1)
ஆயிரத்தின் இரட்டி அடுக்கினார் - பால:10 81/4

 மேல்
 
  அடுக்கினேம் (1)
உன்னு குன்று எலாம் உடன் அடுக்கினேம் - கிட்:3 57/4

 மேல்
 
  அடுக்கு (3)
தே மரம் அடுக்கு இதனிடை செறி குரம்பை - கிட்:10 80/3
நாலினோடு உலகம் மூன்றும் நடுக்கு உற அடுக்கு நாகர் - சுந்:1 32/1
அண்ட கோடிகள் அடுக்கு அழிந்து உலைவுற ஆர்த்தார் - யுத்4:32 6/3

 மேல்
 
  அடுக்கும் (7)
அண்ணலே இனி அரும் தவம் இயற்றவும் அடுக்கும்
 வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து - அயோ:1 35/2,3
ஆம் ஆம் அது அடுக்கும் என் ஆக்கையொடு ஆவி நைய - ஆரண்:10 153/1
அந்தகனுக்கும் அஞ்ச அடுக்கும் அரசு ஆள்வாய் - ஆரண்:11 2/2
வானவருக்கும் நாண அடுக்கும் வசை-மன்னோ - ஆரண்:11 3/4
சொல்லவும் கூடும் கேட்டால் துஞ்சவும் அடுக்கும் கண்ட - கிட்:16 14/2
அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி - சுந்:3 132/2
கொல்வதும் அடுக்கும் என்று மனத்தின் ஓர் ஐயம் கொண்டான் - யுத்3:26 60/4

 மேல்
 
  அடுக்குற்றன (1)
அடுக்குற்றன மத யானையும் அழி தேர்களும் பரியும் - யுத்3:31 107/1

 மேல்
 
  அடுகிலேன் (1)
ஆ இயல் மனிதர்-தம்மை அடுகிலேன் அவரை ஈண்டு - சுந்:3 142/3

 மேல்
 
  அடுகின்றான் (1)
அவனோ அல்லன் மெய் வரம் எல்லாம் அடுகின்றான்
 தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன் - யுத்4:37 135/2,3

 மேல்
 
  அடுத்த (38)
துறை அடுத்த விருத்த தொகை கவிக்கு - பால:0 6/1
உறை அடுத்த செவிகளுக்கு ஓதில் யாழ் - பால:0 6/2
நறை அடுத்த அசுண நல் மா செவி - பால:0 6/3
அடுத்த வேள்வி போய் முடித்தும் நாம் எனா - பால:6 19/3
தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி - பால:10 46/3
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் - பால:19 5/3
விரை செய் பூம் சேக்கையின் அடுத்த மீமிசை - பால:19 27/1
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் - அயோ:2 42/2
அடுத்த தம்பிக்குமாம் பிறர்க்கும் ஆகுமோ என்றாள் - அயோ:2 83/4
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது - அயோ:10 23/1
அடுத்த பேர் அரசு ஆண்டிலை ஐய நீ - அயோ:14 2/2
அஞ்சு அடுத்த அமளி அலத்தக - அயோ:14 11/1
பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ - அயோ:14 11/2
நஞ்சு அடுத்த நயனியர் நவ்வியின் - அயோ:14 11/3
அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று - ஆரண்:1 48/3
நாயகர் பதின்மரோடு அடுத்த நால்வரே - ஆரண்:7 37/4
சங்கு அடுத்த தனி கடல் மேனியாற்கு - ஆரண்:12 1/1
அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம் - ஆரண்:12 1/2
கொங்கு அடுத்த மலர் குழல் கொம்பனாட்கு - ஆரண்:12 1/3
இங்கு அடுத்த தகைமை இயம்புவாம் - ஆரண்:12 1/4
ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த - ஆரண்:15 1/1
அடுத்த காவலும் அரிகள் ஆணையால் - கிட்:3 56/3
அடுத்த நீர் ஒழிந்தன அருவி தூங்கின - கிட்:10 106/2
ஆரியன் அருளின் தீர்ந்தான்_அல்லன் வந்து அடுத்த செல்வம் - கிட்:11 67/3
அமிழ்து உறழ் அயினியை அடுத்த உண்டியும் - கிட்:14 35/1
போக்கு எனக்கு அடுத்த நண்பீர் நல்லது புரி-மின் என்னா - கிட்:16 62/3
கொற்றவற்கு ஆண்டு காட்டி கொடுத்த போது அடுத்த தன்மை - சுந்:4 35/1
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு - சுந்:4 60/2
ஆண்தகை-தன் மோதிரம் அடுத்த பொருள் எல்லாம் - சுந்:4 68/3
ஆற்று குருதி நிணத்தோடு அடுத்த அள்ளல் பெரும் கொள்ளை - சுந்:8 42/2
ஆறு இரண்டு அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர் ஆவி - சுந்:10 9/1
அன்னவர்க்கு அடியனேன் நின் பிரிந்த பின் அடுத்த எல்லாம் - சுந்:14 44/1
அடுத்த நாட்டு அரசியல் உடைய ஆணையால் - யுத்1:4 79/1
ஆயிரம் உற்பாதங்கள் ஈங்கு வந்து அடுத்த என்றார் - யுத்1:9 79/1
அடுத்த நல் உணர்வு ஒழிந்திலன் அம்பரம் செம்பொன் - யுத்2:15 210/1
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் - யுத்2:16 8/2
அரக்கர் என்பது ஓர் பெயர் படைத்தவர்க்கு எலாம் அடுத்த
 புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் - யுத்3:22 65/1,2
அடுத்த நான்மறைகள் ஓதி வாழ்த்தலால் அவுணர் வேந்தன் - யுத்3:24 41/2

 மேல்
 
  அடுத்தடுத்து (1)
அவயம் நின் அவயம் என்னா அடுத்தடுத்து அரற்றுகின்றான் - யுத்1:7 4/4

 மேல்
 
  அடுத்தது (16)
பறை அடுத்தது போலும் என் பா-அரோ - பால:0 6/4
அரசன் ஆக்கி பின் அப்புறத்து அடுத்தது புரிவாய் - அயோ:1 46/4
கணித நூல் உணர்ந்த மாந்தர் காலம் வந்து அடுத்தது என்ன - அயோ:3 82/1
இற அடுத்தது என் தெய்வதங்காள் என்னும் - அயோ:4 13/2
எனக்கு அடுத்தது செய்திலன் என்ற சொல் - அயோ:14 3/3
ஆற்றலால் அடுத்தது எண்ணும் அமைச்சரை கொணர்திர் என்றான் - ஆரண்:10 168/4
அன்று அவர்க்கு அடுத்தது உன்னி மழை கண் நீர் அருவி சோர்வாள் - ஆரண்:12 56/4
தாக்கினான் நடு அடுத்தது தெரிகிலம் தமியன் - ஆரண்:13 82/3
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் - யுத்1:3 24/3
அருமையும் இவற்றின் இல்லை காலமும் அடுத்தது ஐயா - யுத்2:16 144/4
அடுத்தது என்று என்னை வல்லை அழைத்திலை அரவின் பாசம் - யுத்2:19 226/2
அழுங்கினை வந்தது என்னை அடுத்தது என்று எடுத்து கேட்டான் - யுத்2:19 286/3
கேடு வந்து அடுத்தது என்னா இனையன கிளத்தலுற்றான் - யுத்3:29 55/4
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்3:31 79/1
தான் அடுத்தது தாயினும் அன்பினோய் - யுத்4:40 22/2
வனத்து வைகல் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்4:41 55/3

 மேல்
 
  அடுத்ததே (1)
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற - யுத்3:31 55/3

 மேல்
 
  அடுத்தபோது (1)
போது கொண்டு அடுத்தபோது பொங்கு தீ மருந்தினால் - ஆரண்:10 91/2

 மேல்
 
  அடுத்தலின் (1)
சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி - யுத்1:3 86/2

 மேல்
 
  அடுத்தவாறு (3)
அன்னையே அனையாட்கு இங்ஙன் அடுத்தவாறு அருளுக என்றான் - பால:9 16/4
எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் - அயோ:4 90/4
அன்னேயோ அன்னேயோ ஆ கொடியேற்கு அடுத்தவாறு அரக்கர்_வேந்தன் - யுத்4:38 22/1

 மேல்
 
  அடுத்தவும் (1)
அடுத்தவும் எண்ணி செய்தல் அண்ணலே அமைதி அன்றோ - ஆரண்:11 65/1

 மேல்
 
  அடுத்தாய் (1)
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக வந்து அடுத்தாய் - யுத்2:18 172/4

 மேல்
 
  அடுத்தான் (1)
அடுத்தான் குறள் அளந்தான் திருவடியின் வரவு அன்னான் - யுத்2:15 162/2

 மேல்
 
  அடுத்து (14)
அவனும் அடுத்து ஒன்றாகி நின்று அன்ன உருவோனே - ஆரண்:6 124/2
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும் - ஆரண்:12 64/2
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற - கிட்:4 16/2
அடித்தலங்கள் கொட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு தோள் - கிட்:7 12/2
வந்து அடுத்து உளது இனி வருத்தம் நீங்குவாய் - கிட்:10 101/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் - சுந்:2 68/1
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற - சுந்:9 53/2
சால்பு அடுத்து அரக்கன் மாட தனி மணி நடுவண் சார்த்தி - யுத்1:10 14/3
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து - யுத்1:12 14/2
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் - யுத்2:15 74/3
பாரோடும் அடுத்து எறி பண்பிடையே - யுத்3:20 75/4
அடுத்து உள துன்பம் யாவும் அறிந்திலர் அமரரேயும் - யுத்3:26 56/4
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி - யுத்3:31 98/1
நஞ்ச நெடு நீரினையும் ஒத்தனன் அடுத்து அதனை நக்கினரையும் - யுத்3:31 143/3

 மேல்
 
  அடுத்துளோரும் (1)
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும்
 உத்தம நகரும் மாளும் என்பது ஓர் அச்சம் ஊன்ற - யுத்3:26 16/2,3

 மேல்
 
  அடுத்துற (1)
பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின் - பால:3 19/2

 மேல்
 
  அடுத்தே (1)
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி - யுத்3:31 98/1

 மேல்
 
  அடுப்ப (1)
அடுப்ப வரும் பழி செய்ஞ்ஞரும் அல்லர் - பால:8 21/1

 மேல்
 
  அடுப்பது (8)
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா - அயோ:2 53/4
யாண்டோ அடியேற்கு இனி சீற்றம் அடுப்பது என்றான் - அயோ:4 126/4
உனக்கு அடுப்பது அன்றால் உரவோய் என்றான் - அயோ:14 3/4
எனக்கு ஒன்றா தவம் அடுப்பது எண்ணினால் - அயோ:14 96/4
அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ - கிட்:7 113/4
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் - சுந்:3 35/4
ஒன்றே இனி வெல்லுதல் தோற்றல் அடுப்பது உள்ளது - சுந்:11 24/3
ஆதலான் அரக்கர்_கோவே அடுப்பது அன்று உனக்கும் இன்னே - யுத்4:40 41/1

 மேல்
 
  அடுப்பதே (1)
அளவு இயல் அன்று செய்தற்கு அடுப்பதே ஆகும் அன்றே - யுத்4:32 48/4

 மேல்
 
  அடும் (10)
மீன் வரு கொடியவன் விறல் அடும் மறவோன் - ஆரண்:2 39/3
அடும் என்பது உணர்ந்திலை ஆயினும் வன் - ஆரண்:13 11/3
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர - ஆரண்:14 59/3
அடும் படை அரக்கர்-தம் இருக்கை ஆணையாய் - கிட்:6 29/4
நந்தி சாபத்தின் நமை அடும் குரங்கு எனின் நம்-பால் - யுத்1:2 106/1
ஆலம் உண்டவன் அடும் திறல் மிக்கான் - யுத்1:11 26/3
சேமத்தன பின் புடை செல்ல அடும்
 கோ மத்த நெடும் கரி கொடியாடும் - யுத்2:18 18/2,3
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் - யுத்3:20 38/3
பாகசாதனனும் மற்றை பகை அடும் திகிரி பற்றும் - யுத்3:22 122/1
தெவ் அடும் சிலை கை வீரன் சேதுவின் பெருமை யாவும் - யுத்4:41 24/1

 மேல்
 
  அடும்பு (1)
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் - யுத்3:27 143/4

 மேல்
 
  அடுமா (1)
மிடை மா வலி தான் அனையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் - அயோ:4 56/2

 மேல்
 
  அடுவல் (1)
அறிவென் நீ அடுவல் என்று அமைதி ஆம்-எனின் - யுத்3:22 43/2

 மேல்
 
  அடுவாரும் (1)
ஆரண மறைவாணர்க்கு இன் அமுது அடுவாரும் - பால:23 22/4

 மேல்
 
  அடுவெனே (1)
அடுவெனே என்ன பொங்கி ஓங்கிய அரக்கன் அந்தோ - யுத்1:14 30/1

 மேல்
 
  அடை (32)
மே வரும் கை அடை வேலும் தேயுமால் - பால:4 8/2
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் - பால:6 11/2
தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் - அயோ:10 45/1
மருங்கு அடை தென் கரை வந்து தோன்றினான் - அயோ:13 11/1
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு - அயோ:13 11/2
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி - ஆரண்:3 54/1
ஆலமோ ஆலின் அடையோ அடை கிடந்த - ஆரண்:15 41/3
காசு அடை விளக்கிய காட்சித்து ஆயினும் - கிட்:1 8/1
மாசு அடை பேதைமை இடை மயக்கலால் - கிட்:1 8/2
ஆசு அடை நல் உணர்வு அனையது ஆம் என - கிட்:1 8/3
நாற்றம் மல்கு போது அடை கனி காய் முதல் நானா - கிட்:4 8/1
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் - கிட்:7 26/2
நெய் அடை நெடு வேல் தானை நீல் நிற நிருதர் என்னும் - கிட்:7 156/1
துய் அடை கனலி அன்ன தோளினன் தொழிலும் தூயன் - கிட்:7 156/2
பொய் அடை உள்ளத்தார்க்கு புலப்படா புலவ மற்று உன் - கிட்:7 156/3
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் - கிட்:10 91/1
பொய் அடை ஆக்கிய பொறி இலேனொடு - கிட்:10 91/3
சென்றனென் கொணர்ந்து அடை திருத்தினால் அது - கிட்:11 114/2
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ - கிட்:13 26/4
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் - கிட்:14 20/2
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த - சுந்:3 92/1
அப்பு அடை வேலை அன்ன பெருமையார் ஆற்றலோடும் - சுந்:11 16/2
நச்சு அடை படைகளால் நலியும் ஈட்டதோ - சுந்:12 3/1
பூ கரிந்து முறி பொறி ஆய் அடை
 நா கரிந்து சினை நறும் சாம்பர் ஆய் - சுந்:13 16/1,2
கொம்போடு அடை பூ கனி காய் எனினும் - யுத்1:3 111/3
மாசு அடை பரந்து நீண்ட மரகத தலத்து மான - யுத்1:10 10/1
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற - யுத்1:10 10/2
சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே - யுத்2:16 95/4
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய - யுத்2:17 93/2
அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி - யுத்2:18 217/2
ஈர்க்கு அடை பகழி மாரி இலக்குவன் என்ன நின்ற - யுத்2:19 205/1
நடுங்கி நஞ்சு அடை கண்டனை வானவர் நம்ப - யுத்3:31 24/1

 மேல்
 
  அடைக்க (3)
அடைக்க வந்தான் எனை அரியின் தானையால் - யுத்1:5 7/3
வளைதரும் கரும் கடல் அடைக்க வம் என - யுத்1:8 4/3
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் - யுத்1:8 5/3

 மேல்
 
  அடைக்கல (2)
அடைக்கல பொருள் காத்தவாறு அழகிது என்று அழுதான் - யுத்3:22 193/4
அடைக்கல பொருள் என அரக்கன் வீசிய - யுத்4:37 70/3

 மேல்
 
  அடைக்கலம் (12)
அன்பினை உயிருக்கு ஆகி அடைக்கலம் யானும் என்றி - கிட்:7 123/3
உன் அடைக்கலம் என்று உய்த்தே உயர் கரம் உச்சி வைத்தான் - கிட்:7 143/4
பற்றுதல் அன்றி உண்டோ அடைக்கலம் பகர்கின்றானை - யுத்1:4 105/4
கொன்று வந்தான் என்று உண்டோ அடைக்கலம் கூறுகின்றான் - யுத்1:4 106/2
உற உவந்து அருளி மீளா அடைக்கலம் உதவினானே - யுத்1:4 126/2
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ - யுத்1:13 16/4
ஐய நீ அயோத்தி வேந்தற்கு அடைக்கலம் ஆகி ஆங்கே - யுத்2:16 132/1
வேதியா இன்னம் உனக்கு அடைக்கலம் யான் வேண்டினேன் - யுத்2:16 350/4
அஞ்சினேன் அடியனேன் நும் அடைக்கலம் அமுதின் வந்தீர் - யுத்2:17 10/4
அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய - யுத்3:26 6/4
அடைக்கலம் என்ன ஈசன் அளித்தன தேர்-மேல் ஆக்கி - யுத்3:28 14/2
ஆர்ப்பர் நல்லவர் அடைக்கலம் புகுந்தவன் அழிய - யுத்4:32 30/2

 மேல்
 
  அடைக்கலாம் (1)
அடைக்கலாம் அறிஞர் யாரே என்றனர் முனிவர் அப்பால் - யுத்3:31 221/4

 மேல்
 
  அடைக்கின்றாரை (1)
ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை - சுந்:2 116/4

 மேல்
 
  அடைகலை (1)
சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல் - சுந்:11 32/3

 மேல்
 
  அடைகில்லா (1)
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் - சுந்:11 16/1

 மேல்
 
  அடைகில்லார் (1)
ஒப்பு அடைகில்லார் எல்லாம் உலந்தனர் குரங்கும் ஒன்றே - சுந்:11 16/3

 மேல்
 
  அடைகின்றார் (1)
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் - யுத்3:27 56/2

 மேல்
 
  அடைகின்றார்களை (1)
அடைந்தனர் உவகையின் அடைகின்றார்களை
 கடிந்திட யார் சொனார் கருது நூல் வலாய் - யுத்4:40 39/3,4

 மேல்
 
  அடைத்த (12)
ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய - பால:7 28/2
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் - பால:14 51/3
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் - சுந்:2 160/1
அழைத்தனன் உலகினில் அடைத்த ஆறு எலாம் - யுத்1:6 57/2
துன்பு அடைத்த மனத்தன் சுமாலி சேய் - யுத்2:15 68/2
வன்பு அடைத்த வரி சிலை வாங்கினான் - யுத்2:15 68/4
தூணியின் அடைத்த அம்பின் கொடும் தொழில் துறந்த கண்ணார் - யுத்3:25 10/4
அடைத்த நல் உரை விளம்பினென் அளவளாய் அமைவுற்று - யுத்3:30 31/3
அடைத்த பேர் அணை அளித்தது நமக்கு உயிர் அடைய - யுத்3:31 29/1
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய - யுத்4:37 113/4
அறம் தொலைவுற மனத்து அடைத்த சீதையை - யுத்4:38 20/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் - யுத்4:41 21/4

 மேல்
 
  அடைத்தது (2)
அடைத்தது கடலை மேல் வந்து அடைந்தது மதிலை ஆவி - யுத்2:17 47/1
அடைத்தது திசைகள் எல்லாம் அன்னவர் அகத்தர் ஆனார் - யுத்3:22 16/4

 மேல்
 
  அடைத்தலானும் (1)
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின் - கிட்:10 13/1

 மேல்
 
  அடைத்தவர் (1)
அளித்தவர் அஞ்சும் நெஞ்சின் அடைத்தவர் அறிவில் மூழ்கி - கிட்:11 92/1

 மேல்
 
  அடைத்தவால் (1)
அடைத்தவாறும் என் உள்ளத்து அடைத்தவால் - யுத்1:9 45/4

 மேல்
 
  அடைத்தவாறும் (1)
அடைத்தவாறும் என் உள்ளத்து அடைத்தவால் - யுத்1:9 45/4

 மேல்
 
  அடைத்தன (3)
தண் இமை அடைத்தன தழங்கு இசை வழங்கும் - சுந்:2 160/3
கண் இமை அடைத்தன அடைத்தன கபாடம் - சுந்:2 160/4
கண் இமை அடைத்தன அடைத்தன கபாடம் - சுந்:2 160/4

 மேல்
 
  அடைத்தனர் (2)
அடைத்தனர் திசைகளை அமரர் அஞ்சினார் - ஆரண்:7 109/4
அடைத்தனர் தெழித்தனர் அழித்தனர் தனித்து உளன் இராமன் அவரோ - யுத்3:31 149/3

 மேல்
 
  அடைத்தனன் (1)
அடைப்பென் என்று அடைத்தனன் விசும்பின் ஆறு எலாம் - யுத்2:16 271/4

 மேல்
 
  அடைத்தாய் (2)
வாயால் அளந்து நெடு வான் வழி அடைத்தாய்
 நீ யாரை என்னை இவண் நின்ற நிலை என்றான் - சுந்:1 68/3,4
அலி என்பவர் புறம் நின்றவர் உலகு ஏழினும் அடைத்தாய்
 சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன் - யுத்2:15 181/2,3

 மேல்
 
  அடைத்தான் (1)
அடைத்தான் என மீது உயர் ஆக்கையினை - யுத்3:20 91/2

 மேல்
 
  அடைத்து (9)
வந்தனன் என கடை அடைத்து மாற்றினாள் - பால:19 34/3
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை - ஆரண்:14 57/2
புழை அடைத்து ஒடுங்கின வச்சை மாக்கள் போல் - கிட்:10 120/4
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று - கிட்:11 81/2
விண் இமை அடைத்து என விளைந்தது இருள் வீணை - சுந்:2 160/2
காரியம் கடலினை அடைத்து கட்டலே - யுத்1:8 3/1
குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை - யுத்1:9 3/2
நொய்தினின் அடைத்து மான தானையான் நுவன்ற நம் ஊர் - யுத்1:9 66/2
அடைத்து வைத்தன திறந்துகொண்டு ஆற்றுதி ஆயின் - யுத்2:15 252/3

 மேல்
 
  அடைத்துழி (2)
அவலம் எய்தி அடைத்துழி ஆர்த்து எழும் - யுத்1:9 58/3
அடைத்துழி வந்திலாதான் இனி செயும் ஆண்மை உண்டோ - யுத்1:14 35/4

 மேல்
 
  அடைத்தேன் (1)
சிக்கென அடைத்தேன் தோழி சேருதும் அமளி என்றாள் - பால:21 14/4

 மேல்
 
  அடைதல் (1)
குன்று உறழ் நெடும் படை அடைதல் கூறுவாம் - கிட்:12 1/4

 மேல்
 
  அடைதலை (1)
அந்தம் இல் உயர் பதம் அடைதலை முயல்வேன் - ஆரண்:2 41/4

 மேல்
 
  அடைதற்கு (1)
என்னின் முன்னம் வனம் நீ அடைதற்கு எளியேன் அல்லேன் - அயோ:4 58/3

 மேல்
 
  அடைதிர் (1)
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை - கிட்:13 32/2

 மேல்
 
  அடைதிர்-மாதோ (1)
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ - கிட்:13 26/4

 மேல்
 
  அடைதும் (1)
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் - சுந்:2 226/2

 மேல்
 
  அடைந்த (35)
சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் - பால:4 8/4
அரசனும் முனிவரும் அடைந்த ஆயிடை - பால:5 48/1
ஆயிடை பருவம் வந்து அடைந்த எல்லையின் - பால:5 99/1
ஆணையின் அடைந்த வில் அதனை ஆண்தகை - பால:13 60/3
அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும் - அயோ:1 27/2
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை - அயோ:3 4/3
நாழிகை கங்குலின் நள் அடைந்த பின்றை - அயோ:3 5/1
ஆய்_இழை-தன்னை அடைந்த ஆழி மன்னன் - அயோ:3 6/4
நாம வில் கை இராமனை தொழு நாள் அடைந்த உமக்கு எலாம் - அயோ:3 55/1
ஆங்கு வந்து அடைந்த அண்ணல் ஆசையின் கவரி வீச - அயோ:3 104/1
அந்தி வந்து அடைந்த தாயை கண்ட ஆன் கன்றின் அன்னான் - அயோ:3 108/4
ஆதியர் நின்-வயின் அடைந்த காரியம் - அயோ:12 5/2
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம் - அயோ:13 3/1
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை - அயோ:13 6/1
வற்கலையின் உடையானை மாசு அடைந்த மெய்யானை - அயோ:13 29/1
தேன் அடைந்த சோலை திரு நாடு கைவிட்டு - அயோ:14 63/1
ஊன் அடைந்த தெவ்வர் உயிர் அடைந்த ஒள் வேலோய் - அயோ:14 63/4
ஊன் அடைந்த தெவ்வர் உயிர் அடைந்த ஒள் வேலோய் - அயோ:14 63/4
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் - அயோ:14 65/3
அஞ்சிறை அறுபதம் அடைந்த கீடத்தை - ஆரண்:7 124/1
அடைந்த போது அழைக்குமே அழைக்குமாம் எனின் - ஆரண்:12 8/2
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த
 கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் - ஆரண்:14 30/3,4
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னை விரைவின் வந்து அடைந்த வீரன் - கிட்:11 95/3
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் - சுந்:9 5/3
பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்து அடைந்த பேதை - யுத்1:4 109/1
செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ - யுத்1:12 31/4
அற பெரும் துணைவர் தம்மை அபயம் என்று அடைந்த நின்னை - யுத்2:16 128/1
பொன்ற வந்து அடைந்த தானை புரவலன் ஒருவன் தானோ - யுத்2:16 186/2
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க - யுத்2:16 349/1
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் - யுத்2:19 66/2
அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர - யுத்2:19 171/2
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் - யுத்3:24 54/1
பத்தியின் அடைந்த தானைக்கு இடம் இலை பணி என் என்றார் - யுத்3:30 1/4
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த
 ஞாளி போன்று உள என்பது என் நள் இருள் அடைந்த - யுத்4:32 17/1,2
ஞாளி போன்று உள என்பது என் நள் இருள் அடைந்த
 காளி போன்றனன் இராவணன் வெள்ளிடை கரந்த - யுத்4:32 17/2,3

 மேல்
 
  அடைந்த-காலை (1)
கூதிர் வந்து அடைந்த-காலை கொதித்தன குவவு திண் தோள் - ஆரண்:10 102/1

 மேல்
 
  அடைந்தது (10)
மத மழை யானை என்ன மருதம் சென்று அடைந்தது அன்றே - பால:1 16/4
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி - பால:5 58/2
துறை எலாம் கமலம் ஆன சோணை ஆறு அடைந்தது அன்றே - பால:17 2/4
பாலை சென்று அடைந்தது பரதன் சேனையே - அயோ:14 20/4
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே - கிட்:7 158/4
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் - கிட்:10 102/4
நினையும் முன்னம் வந்து அடைந்தது நின் பெரும் சேனை - கிட்:12 28/3
அடைத்தது கடலை மேல் வந்து அடைந்தது மதிலை ஆவி - யுத்2:17 47/1
அடைந்தது ஆம் என வந்து இரைந்து ஆர்த்து எழுந்து ஆடி - யுத்3:22 82/2
அனைத்து உலகமும் தொழ அடைந்தது அமலன்-பால் - யுத்4:36 16/3

 மேல்
 
  அடைந்தமை (2)
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற - பால:5 56/1
ஆண்தகையர் அ-வயின் அடைந்தமை அறிந்தான் - ஆரண்:3 36/1

 மேல்
 
  அடைந்தவர் (1)
அருள்_இல் வஞ்சரை தஞ்சம் என்று அடைந்தவர் அனைய - சுந்:13 31/4

 மேல்
 
  அடைந்தவர்-தம்மை (1)
தாளினில் அடைந்தவர்-தம்மை தற்கு ஒரு - அயோ:11 100/1

 மேல்
 
  அடைந்தவர்க்கு (2)
அடைந்தவர்க்கு அபயம் நீவிர் அருளிய அளவில் செல்வம் - கிட்:11 56/1
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் - யுத்1:4 108/4

 மேல்
 
  அடைந்தவற்கு (1)
மன்னவன் நீயே என்று வந்து அடைந்தவற்கு வாயால் - யுத்1:14 6/3

 மேல்
 
  அடைந்தன (1)
அடைந்தன கவி குலம் எற்ற அற்றன - யுத்2:18 92/1

 மேல்
 
  அடைந்தனர் (1)
அடைந்தனர் உவகையின் அடைகின்றார்களை - யுத்4:40 39/3

 மேல்
 
  அடைந்தனள் (1)
ஆழியானை அடைந்தனள் பின்னையும் - ஆரண்:6 78/3

 மேல்
 
  அடைந்தனன் (4)
அடைந்தனன் வள நகர் அலங்கரித்து எதிர் - பால:5 51/1
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக - பால:5 73/3
விண்ணிடை அடைந்தனன் என்ற வெய்ய சொல் - அயோ:14 56/1
அவனியும் கடந்து எயில் அடைந்தனன்
 கவனம் ஒன்று இலான் கால் கடா என - கிட்:3 65/2,3

 மேல்
 
  அடைந்தனன்-கொல் (1)
கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் - பால:5 45/2

 மேல்
 
  அடைந்தனென் (2)
ஆரிய முனிவர்-பாலும் அடைந்தனென் இறைவ ஈண்டு ஓர் - ஆரண்:6 36/3
அடைந்தனென் அடியனேன் இராமன் ஆணையால் - சுந்:4 23/1

 மேல்
 
  அடைந்தாய் (1)
வான் அடைந்தாய் இன்னம் இருந்தேன் நான் வாழ்வு உகந்தே - அயோ:14 63/3

 மேல்
 
  அடைந்தார் (9)
கொடிக்களின் உணர்ந்து அரசர் கோ நகர் அடைந்தார் - பால:15 15/4
மன்னவரும் மந்திரியர் எல்லாரும் வந்து அடைந்தார்
 தன் உரிமை சேனை தலைவோரும்தாம் அடைந்தார் - அயோ:14 66/3,4
தன் உரிமை சேனை தலைவோரும்தாம் அடைந்தார் - அயோ:14 66/4
அடைந்தார் படை தலைவீரர்கள் பதினால்வரும் அயில் வாள் - ஆரண்:7 95/2
நீர் உடைய பொய்கையினின் நீள் கரை அடைந்தார்
 தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் - கிட்:14 71/3,4
அயல் அயல் மலையொடு அறைந்தான் அடு பகை அளகை அடைந்தார்
 வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் - சுந்:7 29/1,2
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார்
 புல்லி முற்றிய உயிரினர் பொருந்தினர் கிடந்தார் - யுத்3:20 60/2,3
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார்
 குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது - யுத்3:20 61/2,3
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா - யுத்3:27 146/2

 மேல்
 
  அடைந்தால் (1)
வல் நெஞ்சின் என்னை நீ நீத்து போய் வான் அடைந்தால்
 இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார் - யுத்2:17 80/1,2

 மேல்
 
  அடைந்தாள் (2)
மன் அவை இருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் - பால:22 28/4
அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே - யுத்4:41 68/4

 மேல்
 
  அடைந்தாற்கு (1)
அரும் தவ பயனால் அடைந்தாற்கு அறைந்து - யுத்4:39 1/3

 மேல்
 
  அடைந்தான் (14)
அமைந்த மைந்தனும் தன் நெடும் கோயில் சென்று அடைந்தான் - அயோ:1 71/4
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி - அயோ:6 33/3
வேந்தன் விண் அடைந்தான் எனின் வீரர் நீர் - ஆரண்:4 31/1
அனிகம் முன் வர ஆன்_பெயர்_கண்ணன் வந்து அடைந்தான் - கிட்:12 7/4
அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் - கிட்:12 11/4
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் - கிட்:12 20/4
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான்
 தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி - சுந்:2 146/1,2
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே - சுந்:12 79/1
கைக்கு அடைந்தான் உயிர் காக்க கடவீர் என் கடைக்கூட்டால் - யுத்2:16 349/4
ஆதியாய் உனை அடைந்தான் அரசர் உருக்கொண்டு அமைந்த - யுத்2:16 350/3
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான்
 ஒத்து அண்டமும் மண்ணும் நடுங்க உருத்தான் - யுத்2:18 239/1,2
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் - யுத்2:19 4/4
ஆல மா மரம் ஒன்றினை விரைவினில் அடைந்தான்
 மூல வேள்விக்கு வேண்டுவ கலப்பைகள் முறையால் - யுத்3:22 159/2,3
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 124/2

 மேல்
 
  அடைந்திலன் (1)
காலனார் வயத்து அடைந்திலன் ஏவுண்ட கவயன் - யுத்2:15 199/2

 மேல்
 
  அடைந்திலாதார் (1)
அலங்கலான் புணரும் செல்வம் காண வந்து அடைந்திலாதார்
 இலங்கையின் நிருதரே இ ஏழ் உலகத்து வாழும் - அயோ:3 75/2,3

 மேல்
 
  அடைந்து (14)
விறல் கொண்ட மணி மாட அயோத்தி நகர் அடைந்து இவண் நீ மீள்தல் என்றான் - பால:5 62/4
பெற்று இவண் அடைந்து என பிறங்குவான் தனை - பால:5 69/2
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து
 உடன் தொடர்ந்து போன ஆவி வந்தவா என் உள்ளமே - பால:13 52/3,4
அடைந்து அவண் இறுத்த பின்னர் அருக்கனும் உம்பர் சேர்ந்தான் - பால:17 3/1
அணை அடைந்து இடியுண்ட அரா என - பால:21 29/2
அடைந்து அவண் நோக்கி அரந்தை என்-கொல் வந்து - அயோ:3 7/1
உற்று அடைந்து ஐய நீ ஒருவி ஓங்கிய - அயோ:4 160/2
மற்றும் வரல்-பாலர் எல்லாரும் வந்து அடைந்து
 சுற்றும் இருந்த அமைதியினில் துன்பு உழக்கும் - அயோ:14 67/1,2
குமரர் நீர் இவண் அடைந்து உதவு கொள்கை எளிதோ - ஆரண்:1 3/1
கானிடை அடைந்து புவி காவல் புரிகின்றார் - ஆரண்:10 50/1
மீண்டு இராமனை அடைந்து இகல் வீரருள் வீர - கிட்:12 31/1
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் - யுத்1:4 42/2
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற - யுத்2:19 212/3
சென்று அடைந்து இராமன் செம் பொன் திருவடி வணக்கம் செய்தார் - யுத்4:32 45/3

 மேல்
 
  அடைந்துழி (1)
அரசவை அடைந்துழி அயனும் நாண் உற - பால:5 94/3

 மேல்
 
  அடைந்துளோர் (1)
மித்திரர் அடைந்துளோர் மெலியர் வன்மையோர் - யுத்1:4 11/2

 மேல்
 
  அடைந்தேன் (1)
கான் அடைந்தேன் என்ன தரியாது காவல நீ - அயோ:14 63/2

 மேல்
 
  அடைந்தோர் (1)
என்னினும் அடைந்தோர் தம்மை ஏமுற இனிதின் ஓம்பி - யுத்1:4 111/3

 மேல்
 
  அடைந்தோர்-தம்மை (1)
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை
 நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் - யுத்1:9 27/3,4

 மேல்
 
  அடைந்தோர்க்கு (1)
அளவினம் அடைந்தோர்க்கு ஆகி மன் உயிர் கொடுத்த வண்மை - யுத்4:32 48/2

 மேல்
 
  அடைந்தோரை (1)
கருத்தினன் அன்றே தன் பொன் கழல் அடைந்தோரை காணும் - யுத்1:4 127/3

 மேல்
 
  அடைப்ப (2)
அறம் கொள் நாள்_மலர் கோயில்கள் இதழ் கதவு அடைப்ப
 பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு - பால:9 3/2,3
அடைப்ப_அரும் கால காற்றால் ஆற்றலது ஆகி கீறி - யுத்3:27 89/2

 மேல்
 
  அடைப்ப_அரும் (1)
அடைப்ப_அரும் கால காற்றால் ஆற்றலது ஆகி கீறி - யுத்3:27 89/2

 மேல்
 
  அடைப்பர் (2)
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் - யுத்1:9 4/4
அடைப்பர் ஐம் புலன்களை ஒழுக்கம் ஆணியா - யுத்4:40 54/1

 மேல்
 
  அடைப்பாய் (1)
ஆன்ற நூல் அறிஞ போன பொருள் மனத்து அடைப்பாய் அல்லை - கிட்:11 74/2

 மேல்
 
  அடைப்பார் (1)
ஆழி அரக்கர் தம் வாயில் அடைப்பார்
 ஏழு கடல் துணையோ இனி நாசி - யுத்3:20 13/2,3

 மேல்
 
  அடைப்பென் (1)
அடைப்பென் என்று அடைத்தனன் விசும்பின் ஆறு எலாம் - யுத்2:16 271/4

 மேல்
 
  அடைப்பேம் (1)
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம்
 மாசு_இல் புகழ் காதலுறுவேம் வளமை கூர - யுத்1:2 52/1,2

 மேல்
 
  அடைய (18)
அடைய அஞ்சிய அந்தணர் முந்தினார் - பால:14 42/4
மன் நெடும் குடை மிடைந்து அடைய வான் மறைதர - பால:20 11/1
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர - பால:24 11/1
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும் - பால:24 12/1
கேட்டே இருந்தேன் எனினும் கிளர் வான் இன்றே அடைய
 மாட்டேன் ஆகில் அன்றோ வன்கண் என்-கண் மைந்தா - அயோ:4 63/1,2
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் - அயோ:13 57/2
அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் - ஆரண்:1 9/3
நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள் - ஆரண்:14 46/2
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய
 பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய - கிட்:1 20/1,2
அண்டமும் அகிலமும் அடைய அன்று அனலிடை - கிட்:5 1/1
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் - சுந்:7 29/2
சேனையோரை அடைய தெரி என்ன - யுத்1:11 20/3
அடைய செயகிற்றி அது ஆணை எனா - யுத்2:18 71/3
ஆழித்தலை கிடந்தால்-என நெடும் தூங்கு இருள் அடைய - யுத்3:27 154/4
அடைத்த பேர் அணை அளித்தது நமக்கு உயிர் அடைய
 உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த - யுத்3:31 29/1,2
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய
 புக்கு அணையலுற்றனர் மறைத்தனர் புயற்கு அதிகம் வாளி பொழிவார் - யுத்3:31 148/1,2
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய - யுத்4:37 113/4
அளக்க_அரும் புள்_இனம் அடைய ஆர் அழல் - யுத்4:37 143/1

 மேல்
 
  அடையலர் (1)
நெய் துடைத்து அடையலர் நேய மாதர் கண் - அயோ:4 154/3

 மேல்
 
  அடையா (3)
உன்னும் தகைமைக்கு அடையா உறு நோய் உறுகின்று உணரான் - அயோ:4 33/2
புள் அடையா விலங்கு அரிய புல்லொடும் - கிட்:14 20/1
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா
 காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான் - யுத்3:27 146/2,3

 மேல்
 
  அடையா-முனம் (1)
விழுந்து பார் அடையா-முனம் மின் எனும் எயிற்றான் - சுந்:11 52/1

 மேல்
 
  அடையாது (1)
மெய் அடையாது இனி விளிதல் நன்று-அரோ - கிட்:10 91/4

 மேல்
 
  அடையாள் (2)
சொல்லால் மனத்தின் அடையாள் சினத்தின் முனிவோடு நின்று துவள்வாள் - ஆரண்:13 66/4
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள்
 காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல - ஆரண்:13 68/2,3

 மேல்
 
  அடையாள (1)
சொன்ன குறி உண்டு அடையாள சொல்லும் உளவால் அவை தோகை - சுந்:4 59/3

 மேல்
 
  அடையாளத்தின் (1)
துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா - சுந்:4 38/3

 மேல்