<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

அல் - முதல் அனை - வரை
அல் 27
அல்கினான் 1
அல்குல் 35
அல்குல்-நின்றும் 1
அல்குலார் 3
அல்குலார்-தம் 1
அல்குலாரும் 1
அல்குலாள் 4
அல்குலாள்-தன் 1
அல்குலில் 2
அல்குலின் 1
அல்குலும் 1
அல்குற்கு 1
அல்ல 30
அல்லது 85
அல்லதும் 2
அல்லதூஉம் 2
அல்லதே 1
அல்லதேல் 1
அல்லதோ 1
அல்லம் 1
அல்லர் 21
அல்லர்-கொல் 1
அல்லர்கள் 1
அல்லரால் 1
அல்லரேல் 3
அல்லரை 1
அல்லரோ 2
அல்லரோதான் 1
அல்லல் 14
அல்லலின் 2
அல்லலும் 2
அல்லவர் 12
அல்லவரே 1
அல்லவும் 12
அல்லவே 1
அல்லவேல் 3
அல்லவேனும் 1
அல்லவை 4
அல்லவோ 3
அல்லள் 10
அல்லளால் 2
அல்லன் 56
அல்லன்-கொல் 1
அல்லன 18
அல்லனாகில் 1
அல்லனாம் 1
அல்லனே 1
அல்லனேல் 5
அல்லனோ 3
அல்லா 8
அல்லாத 1
அல்லாதவர் 1
அல்லாது 3
அல்லாமை 2
அல்லாமையாலும் 1
அல்லார் 7
அல்லார்-மாட்டு 1
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 1
அல்லாரோ 1
அல்லால் 100
அல்லான் 1
அல்லி 10
அல்லிடை 1
அல்லின் 4
அல்லினால் 2
அல்லினும் 1
அல்லினை 3
அல்லீர் 4
அல்லீரேல் 2
அல்லு 1
அல்லும் 4
அல்லென் 2
அல்லெனோ 2
அல்லேம் 1
அல்லேன் 20
அல்லேனோ 2
அல்லை 25
அல்லையாம் 1
அல்லையால் 2
அல்லையே 1
அல்லையேல் 1
அல்லையோ 2
அல்வழி 1
அல 32
அலக்கண் 16
அலக்கணில் 1
அலக்கணும் 3
அலக்கணுற்றது 1
அலக்கணுற்றான் 2
அலக்கணே 1
அலக்கும் 1
அலகிடல் 1
அலகில் 1
அலகு 27
அலகு_அற்றன 1
அலகு_இல் 10
அலகு_இலா 1
அலகை 5
அலகைகள் 1
அலகையின் 2
அலகையும் 2
அலகையை 1
அலங்க 1
அலங்கரித்து 1
அலங்கல் 64
அலங்கல்-மீது 1
அலங்கலாய் 5
அலங்கலார்க்கு 1
அலங்கலான் 3
அலங்கலானை 1
அலங்கலில் 1
அலங்கலின் 1
அலங்கலினீர் 1
அலங்கார 1
அலங்காரம் 1
அலங்கு 24
அலங்குற 1
அலச 3
அலசாமே 1
அலசிய 1
அலசியன 1
அலசினாய் 1
அலசினாயோ 1
அலசினென் 2
அலத்தக 5
அலத்தகம் 1
அலது 35
அலந்தலை 4
அலந்தலை-வாய் 1
அலந்தார் 1
அலந்திலர் 1
அலப்பு 1
அலம் 4
அலம்ப 3
அலம்பி 1
அலம்பிடு 1
அலம்பியதால் 1
அலம்பின 6
அலம்பினும் 1
அலம்பு 8
அலம்புகின்ற 1
அலம்பும் 5
அலம்புறு 1
அலம்வந்து 1
அலம்வர 1
அலம்வரல் 1
அலம்வரலால் 1
அலம்வரு 2
அலமந்த 1
அலமந்தனள் 1
அலமந்து 4
அலமர 7
அலமரல் 1
அலமரலுறுகின்றார் 1
அலமருதல் 1
அலமரும் 6
அலமருவேம் 1
அலர் 46
அலர்குவது 1
அலர்த்து 1
அலர்ந்த 13
அலர்ந்ததாம் 1
அலர்ந்தன 1
அலர்ந்தால் 1
அலர்ந்திட 1
அலர்வது 1
அலரா 1
அலரி 3
அலரியும் 1
அலரியோன் 1
அலரில் 1
அலரின் 1
அலரின்-மேல் 1
அலரும் 1
அலரே 2
அலவன் 1
அலவால் 2
அலவும் 1
அலவோ 2
அலளேனும் 1
அலற 1
அலறி 10
அலறிய 1
அலறும் 1
அலன் 14
அலா 7
அலாதன 3
அலாதார் 1
அலாதிருக்கலாவது 1
அலாது 19
அலாமை 2
அலார் 1
அலால் 64
அலி 2
அலியினில் 1
அலிர் 2
அலீர் 2
அலீரோ 1
அலென் 2
அலேன் 3
அலை 56
அலை-கொள் 1
அலை-மிசை 1
அலை_கடல் 4
அலை_கடலும் 1
அலை_புனல் 1
அலை_ஆழி 1
அலைக்க 5
அலைக்கல் 1
அலைக்கின்ற 1
அலைக்கும் 5
அலைகள் 1
அலைகளை 1
அலைகளோடும் 1
அலைத்த 2
அலைத்தலின் 1
அலைத்தாள் 1
அலைத்து 20
அலைந்த 1
அலைந்தன 1
அலைந்து 2
அலைப்ப 3
அலைப்பாள் 1
அலைப்புண்டது 1
அலைப்புண்டார்-அரோ 1
அலைப்புண்டு 2
அலைய 3
அலையது 1
அலையர் 1
அலையா 1
அலையாமல் 1
அலையின் 1
அலையும் 1
அலையோ 2
அலைவு 1
அவ்வவர் 2
அவ்வவர்க்கு 3
அவ்வழி 11
அவ்வளவில் 1
அவ்வளவு 1
அவ்வாறு 1
அவ்விடை 1
அவ்வியம் 2
அவ்வை 1
அவச 1
அவசத்தை 1
அவசம் 2
அவசன் 1
அவட்கு 2
அவண் 28
அவண 2
அவத்தன் 1
அவதரித்தனை 1
அவதரித்தான் 1
அவதரித்திடும்-மின் 2
அவதரித்தீர் 1
அவதரித்து 1
அவதி 17
அவதியில் 1
அவதியின் 1
அவதியின்-கண் 1
அவதியை 1
அவந்தனாய் 1
அவந்திகர் 1
அவம் 6
அவமதித்து 1
அவயம் 6
அவயமும் 1
அவயவங்கள் 1
அவயவம் 2
அவர் 144
அவர்-தம் 7
அவர்-தம்-மேல் 1
அவர்-பால் 1
அவர்-மேல் 1
அவர்-வயின் 2
அவர்க்கு 23
அவர்கள் 9
அவர்களால் 1
அவர்களே 1
அவர்களை 1
அவரது 1
அவரால் 2
அவரிடை 1
அவரின் 1
அவரினும் 2
அவருடை 1
அவரும் 7
அவருழை 1
அவரை 20
அவரையும் 1
அவரையே 1
அவரொடு 3
அவரொடும் 5
அவரோ 2
அவரோடு 1
அவரோடே 1
அவலத்திடை 1
அவலத்து 1
அவலம் 11
அவலம்தான் 1
அவலமும் 1
அவலித்திலர் 1
அவலிப்பாய் 1
அவள் 59
அவள்-தன் 1
அவள்-தன்னையும் 1
அவள்-தானும் 1
அவளாக 1
அவளின் 1
அவளுக்கு 2
அவளுக்கே 1
அவளும் 8
அவளே 1
அவளை 6
அவளொடு 1
அவளோடும் 1
அவற்கு 21
அவற்றது 1
அவற்றால் 1
அவற்றின் 8
அவற்றினால் 2
அவற்றினுக்கு 5
அவற்றினை 1
அவற்று 5
அவற்றுக்கு 2
அவற்றுடனே 1
அவற்றுள் 1
அவற்றை 5
அவற்றையும் 2
அவற்றொடும் 2
அவற்றோடு 1
அவன் 381
அவன்-தன் 4
அவன்-தன்னை 3
அவன்-தனாலே 1
அவன்-தனை 4
அவன்-பால் 2
அவன்-மேல் 2
அவன்-மேலே 1
அவன்-வயின் 3
அவன்தான் 1
அவனது 1
அவனால் 1
அவனி 17
அவனி-நின்றும் 1
அவனிக்கு 1
அவனிடை 2
அவனியில் 5
அவனியும் 1
அவனியை 2
அவனில் 1
அவனிலும் 1
அவனின் 3
அவனுக்கு 4
அவனுடை 3
அவனும் 34
அவனுழை 1
அவனே 2
அவனே-கொல் 1
அவனை 43
அவனை-தானும் 1
அவனையும் 1
அவனையே 2
அவனொடு 2
அவனொடும் 3
அவனோ 2
அவனோடு 3
அவனோடும் 2
அவா 2
அவாம் 8
அவாவதுவோ 1
அவாவினால் 1
அவாவு 1
அவாவும் 1
அவாவுற 1
அவாவுறு 1
அவாவுறும் 1
அவாவை 1
அவாவொடு 1
அவி 6
அவிக்க 1
அவிக்கின்றாரின் 1
அவிக்கும் 2
அவிக 1
அவிச்சை 1
அவிசும் 1
அவிஞ்சை 1
அவிஞ்சையர் 1
அவிஞ்சையும் 1
அவித்த 4
அவித்தவர் 2
அவித்தான் 1
அவித்து 7
அவிதர 1
அவிந்த 3
அவிந்தது 3
அவிந்தவர் 1
அவிந்தன 5
அவிந்தனர் 2
அவிந்தார் 2
அவிந்திருப்ப 1
அவிந்து 7
அவிந்துக 1
அவிந்துளது 1
அவிநயம் 1
அவிப்ப 2
அவிப்பதற்கு 1
அவிப்பான் 2
அவிப்பானும் 1
அவிய 7
அவியுறு 1
அவியை 1
அவிர் 16
அவிர்தலான் 1
அவிவதற்கு 1
அவிவது 1
அவிழ் 29
அவிழ்த்து 1
அவிழ்ந்த 2
அவிழ்ந்தது 1
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்து 1
அவுணத்தேர் 1
அவுணர் 26
அவுணர்-தம் 1
அவுணர்-தாமும் 1
அவுணர்-தாமோ 1
அவுணர்க்கு 1
அவுணர்கள் 1
அவுணர்கள்தாம் 1
அவுணரும் 6
அவுணரேதான் 1
அவுணரை 2
அவுணரோடு 1
அவுணன் 8
அவுணனால் 1
அவை 159
அவை-தம்மை 1
அவை-தொறும் 1
அவைதாம் 1
அவையில் 1
அவையின் 1
அவையும் 7
அழ 4
அழக 1
அழகற்கு 3
அழகன் 5
அழகனும் 6
அழகனே 2
அழகனை 2
அழகிது 8
அழகிய 1
அழகியாளும் 1
அழகிற்கு 2
அழகிற்று 4
அழகிற்றே 1
அழகின் 4
அழகினார் 1
அழகினாள் 1
அழகினாளை 1
அழகினுக்கு 3
அழகினை 2
அழகு 35
அழகு-செய்ய 1
அழகு_அரு 1
அழகுக்கு 1
அழகும் 6
அழகுற 1
அழகை 5
அழகொடு 1
அழகோ 1
அழல் 36
அழல்கின்றார் 1
அழல்தரும் 1
அழல்பட 1
அழல்வாய் 1
அழல்வீர் 1
அழலா 1
அழலாதோ 1
அழலிற்றாய் 1
அழலின் 2
அழலும் 8
அழலோடும் 1
அழற்கொடியோன் 1
அழன்ற 2
அழன்றது 1
அழன்றார் 1
அழன்றாள் 1
அழன்றான் 3
அழன்றில 1
அழன்று 7
அழி 42
அழி_காலம் 1
அழிக்கின்றான் 1
அழிக்கும் 4
அழிக்கும்-ஆயின் 1
அழிக்குமாறு 1
அழிகிலை 1
அழிகிற்றே 1
அழிகின்ற 3
அழிகின்றேன் 1
அழித்த 3
அழித்தது 2
அழித்தலும் 1
அழித்தவன் 1
அழித்தனர் 3
அழித்தனரே 1
அழித்தனள் 1
அழித்தனனால் 1
அழித்தனை 1
அழித்தால் 1
அழித்தாள் 1
அழித்தான் 2
அழித்து 17
அழித்தும் 1
அழிதர 8
அழிதல் 2
அழிந்த 18
அழிந்ததனினும் 1
அழிந்தது 14
அழிந்ததேனும் 1
அழிந்ததோ 1
அழிந்தன 6
அழிந்தனர் 1
அழிந்தனன் 2
அழிந்தார் 5
அழிந்தால் 1
அழிந்தான் 2
அழிந்தான்-கொல் 1
அழிந்தான்-அரோ 1
அழிந்திட 3
அழிந்திடல் 1
அழிந்திடா 1
அழிந்திலது 1
அழிந்து 47
அழிந்து-நின்று 1
அழிந்துளர் 1
அழிந்துளார் 1
அழிந்தேயும் 1
அழிப்ப 1
அழிப்பதற்கு 1
அழிப்பதனை 1
அழிப்பது 1
அழிப்பர் 2
அழிப்பாய் 1
அழிப்பான் 1
அழிப்பு 1
அழிபட 1
அழிபடு 1
அழிய 15
அழியல்-பாலிர் 1
அழியா 8
அழியாத 6
அழியாது 2
அழியாதோ 1
அழியாநின்ற 1
அழியாமை 2
அழியான் 1
அழியானோ 1
அழியினும் 1
அழியும் 9
அழியும்-கால் 1
அழியேல் 1
அழிவதற்கு 2
அழிவதற்கும் 1
அழிவது 4
அழிவதும் 1
அழிவர் 1
அழிவராம் 1
அழிவாய்-கொல் 1
அழிவார் 2
அழிவால் 1
அழிவாள் 5
அழிவான் 4
அழிவானை 1
அழிவானையும் 1
அழிவித்து 1
அழிவின் 1
அழிவினை 1
அழிவு 32
அழிவு_இல் 4
அழிவுபட 1
அழிவும் 3
அழிவுற்ற 2
அழிவுற்றவால் 1
அழிவுற்றாள் 1
அழிவுற்றான் 1
அழிவுற்றிலாதான் 1
அழிவுற்று 1
அழிவுற 1
அழிவுறு 1
அழிவேனோ 1
அழீஇ 1
அழு 5
அழுக்கின் 1
அழுக்கு 1
அழுக 1
அழுகின்ற 4
அழுகின்றேன் 1
அழுகுவர் 1
அழுகை 1
அழுகையோடு 1
அழுங்க 4
அழுங்கல் 2
அழுங்கலின் 1
அழுங்கன்-மின் 1
அழுங்கா 2
அழுங்கி 5
அழுங்கிய 2
அழுங்கினன் 1
அழுங்கினான் 2
அழுங்கினை 2
அழுங்கு 3
அழுங்குதல் 1
அழுங்கும் 3
அழுங்குமால் 1
அழுங்குவார் 1
அழுங்குவான் 1
அழுங்குவானும் 1
அழுங்குவேன் 1
அழுங்குறு 1
அழுங்குறும் 1
அழுத்த 1
அழுத்தலால் 1
அழுத்தலின் 1
அழுத்தலும் 1
அழுத்தலோடும் 1
அழுத்தி 4
அழுத்திய 3
அழுத்தியும் 1
அழுத்தினன் 2
அழுத்தினான் 2
அழுத்து-மின் 1
அழுத 22
அழுதல் 1
அழுதலும் 1
அழுதவால் 1
அழுதனர் 6
அழுதனள் 2
அழுதார் 3
அழுதாரால் 1
அழுதாள் 8
அழுதான் 4
அழுதி 1
அழுதியோ 1
அழுதிலர் 1
அழுது 34
அழுதுமோ 1
அழுந்த 17
அழுந்தா 1
அழுந்தா-முன்னம் 1
அழுந்தா-முனம் 1
அழுந்தாது 1
அழுந்தி 3
அழுந்திட 2
அழுந்திய 6
அழுந்தியது 2
அழுந்திலர் 1
அழுந்தின 6
அழுந்தினர் 7
அழுந்தினன் 1
அழுந்து 5
அழுந்துகின்ற 2
அழுந்துகின்றது 1
அழுந்துகின்றன 1
அழுந்துகின்றேன் 2
அழுந்துதலால் 1
அழுந்தும் 5
அழுந்துவார் 1
அழுந்துற 4
அழுந்தேல் 1
அழும் 9
அழுவ 5
அழுவத்து 6
அழுவத்துள் 3
அழுவது 1
அழுவதும் 1
அழுவதே 3
அழுவம் 1
அழுவம்-தன்னுள் 1
அழுவவாம் 1
அழுவாய் 1
அழுவாள் 3
அழுவானை 1
அழுவேன் 1
அழை 2
அழைக்க 2
அழைக்கின்ற 1
அழைக்கின்றாரும் 1
அழைக்கும் 3
அழைக்குமாம் 1
அழைக்குமே 1
அழைத்த 6
அழைத்தது 6
அழைத்தல் 2
அழைத்தலின் 1
அழைத்தலும் 1
அழைத்தவன் 1
அழைத்தனள் 1
அழைத்தனன் 2
அழைத்தனனால் 1
அழைத்தார் 2
அழைத்தாள் 1
அழைத்தான் 1
அழைத்தி 1
அழைத்திட 1
அழைத்திலை 1
அழைத்தீர்கள் 1
அழைத்து 17
அழைப்ப 1
அழைப்பது 1
அழைப்பதே 1
அழைப்பன 1
அழைப்பு 1
அழையா 1
அழையாய் 1
அள் 3
அள்ள 1
அள்ளப்பட்டு 1
அள்ளல் 7
அள்ளி 25
அள்ளிக்கொண்டு 1
அள்ளியே 1
அள்ளின 3
அள்ளினர் 1
அள்ளினள் 1
அள்ளினன் 2
அளக்க 5
அளக்க_அரிய 1
அளக்க_அரும் 2
அளக்கர் 14
அளக்கரின் 1
அளக்கரை 1
அளக்கரொடு 1
அளக்கரோடும் 1
அளக்கின்ற 1
அளக்கும் 1
அளக்குறல்-பாலும் 1
அளக 12
அளகத்து 1
அளகபந்தி 1
அளகம் 2
அளகை 4
அளகையின் 1
அளகையும் 1
அளத்தலின் 1
அளத்து 1
அளந்த 14
அளந்தது 2
அளந்தவன் 4
அளந்தவன்-தன் 1
அளந்தன 1
அளந்தால் 1
அளந்தாளை 1
அளந்தான் 9
அளந்து 16
அளந்துகொண்ட 1
அளந்தோன் 1
அளப்ப 29
அளப்ப_அரிது 2
அளப்ப_அரிய 2
அளப்ப_அரும் 17
அளப்பது 1
அளப்பன 1
அளப்பு 5
அளப்பு_அரிதால் 1
அளப்பு_இல 2
அளப்பு_இலாத 1
அளம் 2
அளவது 2
அளவதோ 1
அளவளாய் 3
அளவளாவுதல் 1
அளவளாவுவார் 1
அளவா 1
அளவால் 1
அளவி 6
அளவிட 1
அளவிடல் 4
அளவிடல்_அரு 1
அளவிடல்_அரும் 1
அளவிடற்கு 3
அளவிடு 1
அளவிய 1
அளவியது 2
அளவில் 23
அளவிற்று 2
அளவிற்றேனும் 1
அளவின் 8
அளவின்-கண் 2
அளவின்று 1
அளவின 1
அளவினம் 1
அளவினில் 5
அளவினும் 4
அளவினோ 1
அளவு 71
அளவு_அற்றன 1
அளவு_அற்றார்கள் 1
அளவு_அறு 5
அளவு_அறும் 1
அளவு_இல் 22
அளவு_இலா 3
அளவு_இலாத 2
அளவு_இலாதது 1
அளவு_இலாதன 1
அளவு_இறந்து 1
அளவும் 20
அளவுறு 1
அளவே 8
அளவை 8
அளவையது 1
அளவையாய் 1
அளவையால் 1
அளவையான் 1
அளவையில் 5
அளவையின் 8
அளவையும் 3
அளற்றிடை 1
அளற்று 1
அளறது 1
அளறு 4
அளறுபட்டு 1
அளாம் 1
அளாய் 2
அளாய 2
அளாயது 1
அளாயின 1
அளாவி 4
அளாவிய 8
அளாவியும் 2
அளாவுற 1
அளி 15
அளி_குலம் 1
அளிக்க 4
அளிக்கல்-பாலை 1
அளிக்கின்ற 1
அளிக்கின்றது 1
அளிக்கின்றான் 1
அளிக்கு 1
அளிக்கும் 34
அளிகள் 2
அளித்த 21
அளித்தது 6
அளித்ததுவும் 1
அளித்தருள் 1
அளித்தருளினான் 1
அளித்தல் 1
அளித்தலும் 1
அளித்தவர் 1
அளித்தவன் 3
அளித்தவாறு 1
அளித்தற்கு 1
அளித்தன 3
அளித்தனம் 1
அளித்தனர் 1
அளித்தனவும் 1
அளித்தனன் 4
அளித்தனென் 1
அளித்தனை 1
அளித்தாய் 1
அளித்தார் 1
அளித்தாள் 1
அளித்தாற்கு 1
அளித்தான் 2
அளித்தானே 1
அளித்தி 7
அளித்தியால் 1
அளித்திர் 1
அளித்து 13
அளித்தும் 2
அளித்துளது 2
அளித்தோம் 1
அளித்தோன் 1
அளிந்த 1
அளிந்த-போது 1
அளிந்து 1
அளிப்ப 3
அளிப்பதற்கு 1
அளிப்பது 4
அளிப்பரேல் 1
அளிப்பவர் 1
அளிப்பன 1
அளிப்பாய் 2
அளிப்பார் 1
அளிப்பான் 5
அளிப்பென் 2
அளியத்தாய் 1
அளியத்தேன் 4
அளியத்தேனுக்கு 1
அளியம் 1
அளியன் 2
அளியன 1
அளியாது 1
அளியால் 1
அளியின் 3
அளியும் 1
அளியென் 1
அளியை 1
அளை 6
அளைந்த 4
அளைந்தது 1
அளைந்தாள் 1
அளைந்து 5
அளைய 2
அளையில் 1
அற்கள் 1
அற்கு 1
அற்பம் 1
அற்பின் 4
அற்பு 1
அற்புடை 1
அற்புத 3
அற்புதம் 2
அற்புதரே 1
அற்புதன் 3
அற்ற 38
அற்ற-போது 1
அற்றதால் 2
அற்றது 16
அற்றதே 1
அற்றதேல் 1
அற்றம் 16
அற்றம்தான் 2
அற்றவர் 1
அற்றவன் 1
அற்றவாம் 1
அற்றவாறு 1
அற்றன 41
அற்றனை 1
அற்றாய் 3
அற்றார் 16
அற்றார்கள் 1
அற்றாராம் 1
அற்றாள் 1
அற்றான் 2
அற்றான்-கொல் 1
அற்றானும் 1
அற்றிட 3
அற்றில 1
அற்றிலது 1
அற்றீர் 1
அற்று 55
அற்றே 1
அற்றேன் 4
அற்றை 3
அற்றை_நாள் 1
அற்றைய 1
அற்றோர் 1
அற 254
அற_மூர்த்தி 1
அறக்கண் 1
அறங்கள் 4
அறத்தகை 1
அறத்தவரே 1
அறத்தவரை 1
அறத்தாலும் 1
அறத்தாறு 2
அறத்தாறுதான் 1
அறத்தில் 1
அறத்தில்-நின்று 1
அறத்தின் 21
அறத்தின்-நின்று 1
அறத்தின்-ஊங்கு 1
அறத்தினது 2
அறத்தினால் 3
அறத்தினுக்கு 1
அறத்தினை 5
அறத்தினொடு 1
அறத்து 6
அறத்துக்கு 3
அறத்தை 17
அறத்தொடு 2
அறத்தொடும் 6
அறத்தோர் 2
அறந்தான் 1
அறநிலை 1
அறநெறி 4
அறம் 137
அறம்-தலை 2
அறம்-தனால் 1
அறம்-தனை 2
அறம்தான் 6
அறமும் 16
அறமே 2
அறமேயோ 1
அறமோ 1
அறல் 7
அறவன் 1
அறவனும் 2
அறவும் 3
அறவோர்கள் 1
அறவோனும் 1
அறன் 18
அறனும் 10
அறனே 3
அறா 10
அறாத 8
அறாதன 2
அறாது 3
அறாமையால் 1
அறாவோ 1
அறான் 1
அறி 12
அறி_அளவு 1
அறிக 1
அறிகில்லான் 2
அறிகில 1
அறிகிலம் 2
அறிகிலர் 1
அறிகிலா 3
அறிகிலாமே 1
அறிகிலார் 2
அறிகிலென் 3
அறிகிலேமால் 1
அறிகிலேன் 1
அறிகிலை 1
அறிகின்றிலர் 1
அறிகுநர் 1
அறிகுவம் 1
அறிகுவர் 2
அறிகுவார் 2
அறிகுவான் 1
அறிகுவென் 1
அறிகுவேன் 1
அறிகுறாமல் 1
அறிகுறி 1
அறிகுறியாக 1
அறிஞ 7
அறிஞர் 16
அறிஞர்க்கு 1
அறிஞர்க்கேயும் 1
அறிஞரின் 4
அறிஞரும் 3
அறிஞரே 3
அறிஞரொடு 1
அறிஞரோடு 1
அறிஞன் 4
அறிஞன்-தன்னை 1
அறிஞனும் 1
அறிஞனை 2
அறிதக்கார் 1
அறிதல் 11
அறிதற்கு 5
அறிதி 9
அறிதியாதியேல் 1
அறிதியால் 1
அறிதியே 1
அறிதியோ 2
அறிதிர் 3
அறிதும் 2
அறிதுயிலவன் 1
அறிந்த 15
அறிந்தது 8
அறிந்ததும் 1
அறிந்ததோ 1
அறிந்தபடி 1
அறிந்தவர் 3
அறிந்தவாறு 1
அறிந்தனம் 1
அறிந்தனர் 3
அறிந்தனன் 2
அறிந்தனென் 1
அறிந்தாய் 1
அறிந்தார் 7
அறிந்தால் 3
அறிந்தாள் 1
அறிந்தான் 10
அறிந்திருந்து 2
அறிந்திருந்தும் 1
அறிந்திலம் 7
அறிந்திலர் 5
அறிந்திலராம் 1
அறிந்திலள் 1
அறிந்திலன் 4
அறிந்திலா-வகை 1
அறிந்திலாத 1
அறிந்திலாதார் 1
அறிந்திலாதாள் 1
அறிந்திலாதேன் 1
அறிந்திலிர் 1
அறிந்திலிரோ 1
அறிந்திலென் 3
அறிந்திலேன் 3
அறிந்திலை 6
அறிந்திலையேல் 1
அறிந்திலையோ 3
அறிந்திவன் 1
அறிந்து 41
அறிந்தும் 4
அறிந்தே 1
அறிந்தேனோ 1
அறிந்தோர் 1
அறிந்தோன் 1
அறிபவர் 1
அறிய 26
அறியகிற்றிலேன் 1
அறியல்-பாலதோ 2
அறியா 13
அறியா-வகை 2
அறியாத 5
அறியாதது 2
அறியாதவன் 1
அறியாதார் 4
அறியாதான் 3
அறியாது 5
அறியாதே 1
அறியாதோருக்கு 1
அறியாம் 1
அறியாமல் 1
அறியாமை 2
அறியாமையின் 1
அறியாய் 1
அறியாயோ 1
அறியார் 4
அறியாரோ 1
அறியாள் 4
அறியான் 5
அறியின் 3
அறியும் 5
அறியும்மவர்-தங்களை 1
அறியேம் 2
அறியேமால் 1
அறியேன் 10
அறியோம் 5
அறிவதாக 1
அறிவது 1
அறிவருக்கு 1
அறிவரேனும் 1
அறிவற்கு 1
அறிவன் 3
அறிவனும் 4
அறிவனை 2
அறிவாய் 1
அறிவார் 15
அறிவால் 1
அறிவாள் 1
அறிவாள 1
அறிவாளர் 1
அறிவாளரின் 1
அறிவாளன் 4
அறிவான் 6
அறிவி 1
அறிவிடை 1
அறிவித்தது 1
அறிவித்தார் 1
அறிவித்தாரால் 1
அறிவித்தான் 1
அறிவித்தீர் 1
அறிவித்து 1
அறிவித்தேன் 2
அறிவிப்பது 1
அறிவிப்பாம் 1
அறிவிப்பார் 1
அறிவில் 2
அறிவில்லவர் 1
அறிவிலோர்க்கு 1
அறிவிற்கு 1
அறிவிற்கும் 2
அறிவின் 18
அறிவினன் 1
அறிவினார் 2
அறிவினால் 7
அறிவினாலோ 1
அறிவினில் 1
அறிவினின் 1
அறிவினுக்கு 4
அறிவினை 3
அறிவினோர் 1
அறிவினோரால் 1
அறிவு 62
அறிவு-அரோ 1
அறிவு_இல்லாய் 1
அறிவு_இலர் 1
அறிவு_இலா 1
அறிவு_இலி 1
அறிவுக்கு 1
அறிவும் 8
அறிவுற்றாள் 2
அறிவுற்றான் 1
அறிவுற்று 3
அறிவுற 2
அறிவுறாவகை 1
அறிவுறுப்பார்கள் 1
அறிவுறும் 2
அறிவுறுவர் 1
அறிவென் 3
அறிவேன் 1
அறிவை 4
அறிவொடு 1
அறிவோ 4
அறின் 1
அறு 112
அறு-வகை 1
அறுக்க 3
அறுக்கலாது 1
அறுக்கிலாத 1
அறுக்கும் 13
அறுக 1
அறுகு 2
அறுகுறை 1
அறுத்த 7
அறுத்தது 1
அறுத்ததும் 1
அறுத்தவனும் 1
அறுத்தனர் 1
அறுத்தனன் 2
அறுத்தனனால் 1
அறுத்தாய் 2
அறுத்தான் 18
அறுத்தானை 1
அறுத்தி 1
அறுத்திட 1
அறுத்திடினும் 1
அறுத்து 33
அறுத்தும் 1
அறுத்தோர் 1
அறுதலோடும் 1
அறுதியை 1
அறுந்து 1
அறுநூற்றையும் 1
அறுநூறு 1
அறுப்பதாக 1
அறுப்பவரில் 1
அறுப்பாய் 1
அறுப்பான் 4
அறுப்புண்ட 6
அறுப்புண்டால் 1
அறுப்பென் 1
அறுபத 1
அறுபதம் 2
அறுபதின் 1
அறுபதினாயிரம் 3
அறுபதினாயிரர் 3
அறுபதினாயிரரும் 1
அறுபது 3
அறுபதும் 3
அறும் 18
அறும்-ஆயின் 1
அறுமே 1
அறுவது 1
அறுவர் 1
அறுவன 2
அறை 21
அறைக 3
அறைகவாம்-அரோ 1
அறைகிற்பின் 1
அறைகின்ற 1
அறைகின்றார் 1
அறைகின்றான் 1
அறைகின்றீர் 1
அறைகின்றேன் 1
அறைகுவது 1
அறைகுவாய் 1
அறைகூவ 1
அறைகூவி 1
அறைதல் 3
அறைதல்செல்லா 1
அறைதலின் 1
அறைதலும் 2
அறைதலோடும் 1
அறைதியால் 1
அறைதிர் 1
அறைந்த 10
அறைந்தது 1
அறைந்தன 2
அறைந்தனம் 3
அறைந்தனர் 2
அறைந்தனெனால் 1
அறைந்தாய் 1
அறைந்தார் 2
அறைந்தான் 8
அறைந்திட்டானால் 1
அறைந்து 4
அறைந்தும் 1
அறைந்துளது 1
அறைந்தேன் 1
அறைய 4
அறையகிற்பார் 2
அறையல் 2
அறையல்-பாலதோ 1
அறையல்-பாலார் 1
அறையலாமால் 1
அறையலுற்றேன் 1
அறையா 1
அறையாக்கினன் 1
அறையும் 6
அறைவது 1
அறைவாம் 1
அறைவான் 5
அறைவென் 1
அன்ப 3
அன்பத்துக்கு 1
அன்பர் 7
அன்பரின் 1
அன்பரை 7
அன்பன் 4
அன்பனும் 2
அன்பனை 5
அன்பனையே 1
அன்பால் 12
அன்பான் 2
அன்பின் 23
அன்பின 2
அன்பினர் 4
அன்பினளாயினும் 1
அன்பினன் 10
அன்பினன்-தன்னை 1
அன்பினார் 2
அன்பினாரை 1
அன்பினால் 19
அன்பினாலும் 1
அன்பினாள் 3
அன்பினான் 2
அன்பினானை 1
அன்பினில் 2
அன்பினின் 3
அன்பினீர் 1
அன்பினுக்கு 3
அன்பினை 3
அன்பினொடு 2
அன்பினோ 1
அன்பினோடு 5
அன்பினோடும் 1
அன்பினோய் 1
அன்பு 65
அன்பு-கொல் 1
அன்புக்கு 1
அன்புதான் 1
அன்புபட்டார் 1
அன்பும் 3
அன்புற 3
அன்புறு 1
அன்பொடு 4
அன்பொடும் 1
அன்போடு 3
அன்மை 1
அன்மையும் 1
அன்வயம் 2
அன்வயித்து 1
அன்றது 1
அன்றாம் 5
அன்றாமால் 1
அன்றாய் 1
அன்றால் 56
அன்றி 124
அன்றியும் 34
அன்றியே 16
அன்றியேயும் 2
அன்றில் 8
அன்றில 1
அன்றிலின் 2
அன்றிலே 1
அன்றிலோடு 1
அன்றினர் 1
அன்றினும் 4
அன்று 321
அன்று-காறும் 1
அன்று-கொல் 1
அன்று-தொட்டு 1
அன்று-மன்னோ 1
அன்று-அரோ 3
அன்று-எனின் 1
அன்றுதான் 1
அன்றே 321
அன்றேல் 31
அன்றோ 155
அன்ன 342
அன்ன-காலை 1
அன்னங்கள் 8
அன்னங்காள் 1
அன்னத்தின் 4
அன்னத்தை 2
அன்னதற்கு 1
அன்னதன் 3
அன்னதனை 2
அன்னதாம் 1
அன்னதாய் 1
அன்னதால் 2
அன்னதின் 3
அன்னது 92
அன்னதே 9
அன்னதேயால் 2
அன்னதேல் 2
அன்னதை 1
அன்னதோ 1
அன்னம் 64
அன்னம்-போல் 1
அன்னமும் 16
அன்னமே 5
அன்னர் 3
அன்னவர் 26
அன்னவர்க்கு 4
அன்னவர்க்கே 1
அன்னவருடை 1
அன்னவரை 2
அன்னவரோடும் 1
அன்னவள் 12
அன்னவள்-தன் 1
அன்னவள்-தன்னை 1
அன்னவளாயும் 1
அன்னவளை 1
அன்னவற்கு 3
அன்னவன் 48
அன்னவன்-தன்னை 1
அன்னவன்-தனை 1
அன்னவன்னொடும் 1
அன்னவனுக்கு 1
அன்னவனும் 3
அன்னவனை 1
அன்னவாறு 1
அன்னவே 5
அன்னவை 24
அன்னவைதான் 1
அன்னள் 2
அன்னன் 1
அன்னா 1
அன்னாட்கு 1
அன்னாய் 7
அன்னார் 27
அன்னார்-தாமும் 1
அன்னாரேனும் 1
அன்னாரை 2
அன்னாள் 27
அன்னாள்-தன்னொடு 1
அன்னாள்-திறத்து 1
அன்னாளும் 1
அன்னாளை 1
அன்னாற்கு 1
அன்னான் 63
அன்னான்-தனை 2
அன்னானினும் 1
அன்னானுடன் 1
அன்னானும் 1
அன்னானை 4
அன்னானொடு 1
அன்னீர் 1
அன்னே 2
அன்னேயோ 2
அன்னை 32
அன்னை-தன் 3
அன்னை-தன்னை 1
அன்னை-தனக்கும் 1
அன்னைமீர் 1
அன்னையர் 1
அன்னையார் 1
அன்னையால் 1
அன்னையும் 1
அன்னையே 6
அன்னோ 4
அன 31
அனக 1
அனகரும் 1
அனகன் 7
அனகனுக்கு 1
அனகனும் 4
அனகனை 1
அனகனொடும் 1
அனங்க 8
அனங்க_வேள் 1
அனங்கவேள் 1
அனங்கன் 19
அனங்கனும் 2
அனங்கனே 1
அனங்கனை 1
அனங்கனோ 1
அனசன 1
அனசூயை 1
அனந்த 7
அனந்தகோடி 1
அனந்தம் 6
அனந்தமால் 2
அனந்தமே 2
அனந்தர் 3
அனந்தரால் 3
அனந்தரின் 1
அனந்தரும் 2
அனந்தல் 2
அனந்தன் 12
அனந்தன்-மீது 1
அனந்தனுக்கும் 1
அனந்தனும் 7
அனந்தனே 2
அனந்தனையும் 1
அனம் 1
அனல் 49
அனல்_அம்பு 1
அனலற்கு 1
அனலன் 3
அனலனும் 1
அனலி 2
அனலிடை 1
அனலிதன் 1
அனலியும் 1
அனலில் 1
அனலின் 2
அனலுக்கு 1
அனலும் 3
அனலை 2
அனற்கு 1
அனன் 1
அனா 1
அனாட்கு 1
அனாய் 1
அனார் 7
அனார்-தம் 1
அனார்கள் 2
அனார்களும் 2
அனாரும் 1
அனாரை 1
அனாள் 14
அனாள்-தனக்கு 1
அனாளை 6
அனாளையே 1
அனான் 14
அனான்-தன் 1
அனானுடன் 1
அனானுடனே 1
அனானை 1
அனிக 4
அனிகத்தோடும் 1
அனிகம் 9
அனிகம்-தன்னை 1
அனிகம்-தனை 1
அனிகமே 1
அனிகமோ 1
அனிச்ச 1
அனிலன் 3
அனிலனும் 1
அனீக 5
அனீகருக்கு 1
அனுக்கம் 2
அனுக்கும் 1
அனுங்க 6
அனுங்கா 1
அனுங்கி 1
அனுச்சை 1
அனுசர் 1
அனுசன் 2
அனுசனை 1
அனுசனோடும் 1
அனுமற்கு 1
அனுமன் 76
அனுமன்-கொல் 1
அனுமன்-தன் 3
அனுமன்-தன்னை 3
அனுமன்-பாலதோ 1
அனுமன்-மேல் 6
அனுமனால் 2
அனுமனும் 22
அனுமனே 2
அனுமனை 21
அனுமனைத்தான் 1
அனுமனோடும் 1
அனுமான் 5
அனுமானும் 2
அனேக 2
அனேகம் 2
அனை 1
அனைத்தில் 1
அனைத்தின் 1
அனைத்தினிலும் 1
அனைத்தினுக்கும் 1
அனைத்தினும் 5
அனைத்தினையும் 1
அனைத்து 11
அனைத்தும் 43
அனைத்தையும் 18
அனைய 234
அனையது 39
அனையதேல் 1
அனையர் 17
அனையர்-பால் 1
அனையரை 1
அனையவட்கு 1
அனையவர் 15
அனையவர்க்கு 1
அனையவள் 7
அனையவற்கு 1
அனையவன் 26
அனையவன்-தன்னை 1
அனையவாறு 1
அனையவை 1
அனையள் 1
அனையன் 14
அனையன 14
அனையாட்கு 1
அனையாய் 2
அனையார் 11
அனையார்கள் 1
அனையாரும் 1
அனையாரொடு 1
அனையாள் 14
அனையாள்-தனை 1
அனையாள்-திறத்து 1
அனையாளும் 1
அனையாளே 1
அனையாளை 6
அனையாளொடு 1
அனையான் 33
அனையானிடை 1
அனையானுடைய 1
அனையானும் 2
அனையானை 4
அனையானையும் 1
அனையின் 1
அனையோன் 1
அனைவர்க்கும் 1
அனைவரும் 23
அனைவீரும் 1
அனைவோரையும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  அல் (27)
அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற - பால:7 49/2
அல் கடந்து இலங்கு பல் மீன் அரும்பிய வானும் போல - பால:10 5/2
அல் ஆழி கரை கண்டான் ஆயிர வாய் மணி விளக்கம் அழலும் சேக்கை - பால:11 17/3
அல் என்னும் திரு நிறத்த அரி என்ன அயன் என்பான் - பால:12 14/3
அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் - பால:13 23/4
அரத்த நோக்கினர் அல் திரள் மேனியர் - பால:14 37/1
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் - பால:16 22/1
அல் அரக்கின் உருக்கு அழல் காட்டு அதர் - அயோ:4 220/2
அடியன் அல் செறிந்து அன்ன நிறத்தினான் - அயோ:8 2/2
அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் - அயோ:8 5/3
அல் அணை நெடும் கணீர் அருவி ஆடினன் - அயோ:12 57/1
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை - ஆரண்:4 8/2
அல் இறுத்தன தாடகை ஆதியா - ஆரண்:4 37/1
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் - ஆரண்:6 105/2
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் - ஆரண்:10 118/4
அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும் - ஆரண்:10 159/1
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் - ஆரண்:10 160/3
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் - கிட்:14 5/2
துன்று_அல்_ஓதியை கண்டிலர் துன்பினார் - கிட்:15 52/4
துன்று_அல் ஓதிதன் நிலை இனி சொல்லுவான் துணிந்தாம் - சுந்:3 2/4
அல் எலாம் திரண்டன நிறத்தன் ஆற்றலை - சுந்:12 56/3
அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ - யுத்1:10 12/2
அல் ஆயிரம் ஆயிரம் அஃகினவால் - யுத்2:18 67/4
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 257/4
அல் ஒன்றிய வாளொடு தேரினன் ஆய் - யுத்3:20 80/3
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் - யுத்3:24 60/1
அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் - யுத்3:31 114/4

 மேல்
 
  அல்கினான் (1)
அன்னது கண்டனன் அல்கினான் என - ஆரண்:14 100/3

 மேல்
 
  அல்குல் (35)
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி - பால:3 13/3
கொன் சேர் அல்குல் மேகலை தாங்கும் கொடி அன்னார் - பால:10 31/2
விலைக்கு ஓட்டும் பேர் அல்குல் மின் நுடங்கும் இடையாரை - பால:12 17/2
மை கரி மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல்
 புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா - பால:15 26/3,4
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் - பால:16 21/2
பொது பெண்டிர் அல்குல் புனை மேகலை பூசல் ஓதை - பால:16 46/3
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் - பால:17 6/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல்
 ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் - பால:17 30/1,2
தேரிடை கொண்ட அல்குல் தெங்கிடை கொண்ட கொங்கை - பால:18 17/1
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு - பால:18 18/2
வன்ன மேகலையை நீக்கி மலர் தொடை அல்குல் சூழ்ந்தாள் - பால:19 16/3
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல்
 நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும் - பால:21 17/1,2
நிறம் செய் கோசிக நுண் தூசு நீவி நீவாத அல்குல்
 புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி - பால:22 13/1,2
பாகு இயல் பவள செ வாய் பணை முலை பரவை அல்குல்
 தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும் - அயோ:3 72/1,2
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல்
 ஏந்து நூல் அணி மார்பினர் ஆகுதிக்கு இயைய - அயோ:10 31/1,2
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என - அயோ:12 40/2
உயல்வு உறு பரவை அல்குல் ஒளிப்பு அற தளிப்ப உள்ளத்து - அயோ:13 56/3
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு - ஆரண்:10 68/2
தேர் தந்த அல்குல் சீதை தேவர்-தம் உலகின் இம்பர் - ஆரண்:10 78/1
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம - ஆரண்:10 113/1
படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் - ஆரண்:14 8/3
அல்குலின் அணிகளும் அல்குல் ஆயின - கிட்:6 6/3
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல்
 தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே - கிட்:10 71/1,2
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற - கிட்:11 46/1
மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் - கிட்:11 76/2
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் - கிட்:13 37/2
தேர் அனைய அல்குல் செறி திண் கதலி செப்பும் - கிட்:14 45/1
தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில் - சுந்:2 186/1
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி - சுந்:2 187/2
பணி பழுத்து அமைந்த பூண் அல்குல் பண்பினால் - யுத்1:5 12/1
பணம் அயிர்ப்பு எய்தும் அல்குல் பாவையர் பருவம் நோக்கும் - யுத்1:10 22/3
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் - யுத்3:25 8/2
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே - யுத்3:29 44/3
பொன் தழைத்து-அனைய அல்குல் சீதையால் புகுந்தது என்ன - யுத்3:29 54/2

 மேல்
 
  அல்குல்-நின்றும் (1)
எற்று நீர் குடையும்-தோறும் ஏந்து பேர் அல்குல்-நின்றும்
 கற்றை மேகலைகள் நீங்கி சீறடி கவ்வ காலில் - பால:18 11/2,3

 மேல்
 
  அல்குலார் (3)
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல - பால:10 16/2
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி - சுந்:3 85/3
பாசிழை பரவை படர் அல்குலார் - சுந்:13 19/4

 மேல்
 
  அல்குலார்-தம் (1)
பாந்தளின் அல்குலார்-தம் பரிபுரம் புலம்பு பாத - பால:14 57/3

 மேல்
 
  அல்குலாரும் (1)
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் - யுத்2:19 206/3

 மேல்
 
  அல்குலாள் (4)
தேர் முக அல்குலாள் செவ்வி கேள் எனா - பால:13 15/4
கலை உருவு அல்குலாள் கணவன் புல்குவாள் - பால:19 62/2
பனி வரும் கண் ஓர் பாசிழை அல்குலாள்
 முனிவரும் குல மன்னரும் மொய்ப்பு அற - பால:21 27/2,3
தேரை கொண்ட பேர் அல்குலாள் திருமுகம் காணான் - கிட்:10 48/1

 மேல்
 
  அல்குலாள்-தன் (1)
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் - பால:22 14/2

 மேல்
 
  அல்குலில் (2)
பற்றலும் அல்குலில் பரந்த மேகலை - பால:19 30/2
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால் - யுத்1:8 14/3

 மேல்
 
  அல்குலின் (1)
அல்குலின் அணிகளும் அல்குல் ஆயின - கிட்:6 6/3

 மேல்
 
  அல்குலும் (1)
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும் - ஆரண்:10 144/1

 மேல்
 
  அல்குற்கு (1)
திரு விளை அல்குற்கு ஏற்ப மேகலை தழுவ செய்தார் - யுத்4:40 32/4

 மேல்
 
  அல்ல (30)
பொன் திணி மண்டபம் அல்ல பூ தொடர் - பால:3 38/1
கூசின அல்ல பேச நாணின குயில்கள் எல்லாம் - பால:17 6/3
உன்னல் ஆவன அல்ல என்னினும் உற்ற பெற்றி உணர்த்துவாம் - அயோ:3 67/4
கல் அரக்கும் கடுமைய அல்ல நின் - அயோ:4 220/3
அனை திறம் அல்லன அல்ல அன்னது - அயோ:14 42/3
நீளிய அல்ல கண் நெடிய மார்பு என்பாள் - ஆரண்:6 9/4
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல
 பின் இது தெரியும் என்னா பெய் வளை தோளி என்பால் - ஆரண்:6 37/2,3
அல்ல மற்று அரிகளின் அனிகமோ என - ஆரண்:7 30/3
மழை உலாவு முன்றில் அல்ல மன்றல் நாறு சண்பக - கிட்:7 2/3
குழை உலாவு சோலை சோலை அல்ல பொன் செய் குன்றமே - கிட்:7 2/4
மருண்ட மா மலை தடங்கள் செல்லல் ஆவ அல்ல மால் - கிட்:7 5/1
புல்லுவ அல்ல ஆற்றல் போற்றலர் குறித்தல் போலாம் - கிட்:10 62/2
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை - கிட்:13 54/2
வினை செய குழன்ற அல்ல விதி செய விளைந்த நீலம் - கிட்:13 57/3
சொற்றார்கள் சொற்ற தொகை அல்ல துணை ஒன்றோ - சுந்:1 75/1
ஏய்ந்தன அல்ல வெய்ய மாற்றங்கள் இனைய சொன்னாள் - சுந்:3 111/4
இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய - சுந்:3 112/3
சீரிய_அல்ல சொல்லி தலை பத்தும் சிந்துவாயோ - சுந்:3 113/4
மறு_இல பத்து உள_அல்ல மற்று இனி - சுந்:4 41/2
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி - சுந்:4 57/3
கை ஆயிரம் அல்ல கணக்கு இல என்று - யுத்1:3 116/3
அரங்கு இடந்தன அறு குறை நடிப்பன அல்ல என்று இமையோரும் - யுத்2:16 312/1
ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே - யுத்2:17 14/4
மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் - யுத்2:17 19/2
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம் - யுத்2:19 85/1
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம் - யுத்2:19 85/1
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு - யுத்3:22 20/2
ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா - யுத்3:31 218/4
செவ்வியின் தொடர்ந்த அல்ல செப்பலை செல்வ என்னா - யுத்4:37 209/3
வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் - யுத்4:41 48/4

 மேல்
 
  அல்லது (85)
பாதம் அல்லது பற்றிலர் பற்று இலார் - பால:0 3/4
ஆற்ற நல் அறம் அல்லது இலாமையால் - பால:2 39/3
ஏற்றம் அல்லது இழிதகவு இல்லையே - பால:2 39/4
மணியினும் பொன்னினும் வனைந்த அல்லது
 பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன - பால:3 32/3,4
விருது மேற்கொண்டு உலாம் வேனிலே அல்லது ஓர் - பால:7 5/2
ஈந்தவர் அல்லது இருந்தவர் யாரே - பால:8 20/4
நறையும் அல்லது நளிர் புனல் பெருகலா நதிகள் - பால:9 10/4
வாக்கு மாத்திரம் அல்லது வல்லியில் - பால:17 35/3
மாது ஒருத்தி மனத்தினை அல்லது ஓர் - பால:21 23/1
புனித மாதவம் அல்லது ஒன்று இல் என புகன்றான் - அயோ:1 40/4
அன்பின் அல்லது ஓர் ஆக்கம் உண்டாகுமோ - அயோ:2 24/4
காலம் அல்லது கண்ணும் உண்டாகுமோ - அயோ:2 27/4
தானும் தன தம்முனும் அல்லது மும்மை ஞாலத்து - அயோ:4 116/3
என்ன வீழ்ந்து உழந்தனர் இராமன் அல்லது
 மன் உயிர் புதல்வரை மற்றும் பெற்றிலார் - அயோ:4 174/3,4
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே - அயோ:12 47/4
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது
 கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் - அயோ:13 2/1,2
துறத்தலும் நல் அற துறையும் அல்லது
 புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு - அயோ:14 68/1,2
இறந்துபோகினும் நன்று இது அல்லது
 பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ - ஆரண்:3 19/3,4
வினவிய காலையில் மெய்ம்மை அல்லது
 புனை மலர் தாரவர் புகல்கிலாமையால் - ஆரண்:4 17/1,2
நல் மலை அல்லது நாம மேருவும் - ஆரண்:6 8/3
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி - ஆரண்:6 48/3
நாள்_மதிக்கு அல்லது நடுவண் எய்திய - ஆரண்:10 127/1
இடை கண்டிலம் அல்லது எல்லா உருவும் தெரிந்தாம் - ஆரண்:10 144/2
செரு வலி வீர நின் தீரும் அல்லது
 பருவரல் என்-வயின் பயிலல்-பாலதோ - ஆரண்:14 88/3,4
மலை கண்டோம் என்பது அல்லது மலர்-மிசை அயற்கும் - கிட்:4 4/3
கருமமே அல்லது பிறிது என் கண்டது - கிட்:6 16/2
தருமம் நீ அல்லது தனித்து வேறு உண்டோ - கிட்:6 16/3
தம்பியர் அல்லது தனக்கு வேறு உயிர் - கிட்:7 35/1
கட்ட போது அல்லது மயிலை காண்டுமோ - கிட்:10 93/4
செல் இடத்து அல்லது ஒன்று உரைத்தல் செய்கலா - கிட்:10 114/3
அல்லது ஒன்று ஆவது இல்லை அமிர்திற்கும் உவமை உண்டோ - கிட்:13 51/3
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் - கிட்:14 20/4
மீ செல அரிது இனி விளியின் அல்லது
 தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில - கிட்:14 24/1,2
பாடவம் அல்லது பழியிற்று ஆம் என்றான் - கிட்:16 21/4
உய்ந்தான் அல்லது உலந்தது உண்மையோ - கிட்:16 44/4
தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ - சுந்:2 10/4
ஒக்கும் ஊழ்முறை அல்லது வலியது ஒன்று இல் என உணர்வுற்றான் - சுந்:2 203/4
கலகம் அல்லது எளிமையும் காண்டியோ - சுந்:3 100/4
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும் - சுந்:3 115/3
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி - சுந்:4 112/2
கொன்றால் அல்லது கொள்ளேன் நாடு - சுந்:5 44/3
துஞ்சினார் அல்லது யாவரும் மறத்தொடும் தொலைவுற்று - சுந்:7 54/3
பொன்றுவது அல்லது புறத்து போவரோ - சுந்:9 44/4
பாகம் அல்லது கண்டிலன் அனுமனை பார்த்தான் - சுந்:11 41/1
அருளும் காதலின் தீர்தலும் அல்லது ஓர் - சுந்:12 93/3
வீவது முடிவு என வீந்தது அல்லது
 தேவரை வென்றவர் யாவர் தீமையோர் - யுத்1:2 70/3,4
ஆனவள் கற்பினால் வெந்தது அல்லது ஓர் - யுத்1:2 75/3
பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் - யுத்1:2 89/1
பேரை சொல்லுவது அல்லது பிறிதும் ஒன்று உளதோ - யுத்1:3 29/4
அல்லது செய்துமேல் அரக்கர் ஆதுமால் - யுத்1:4 19/2
சிறுமை கண்டவர் பெருமை கண்டு அல்லது தேறார் - யுத்1:6 11/4
அறக்கண் அல்லது ஒரு கண் இலன் ஆகி - யுத்1:11 22/1
வெல்லும் அத்தனை அல்லது தோற்றிலா விறலோன் - யுத்2:15 247/4
ஆவியை விடுதல் அன்றி அல்லது ஒன்று ஆவது உண்டோ - யுத்2:16 38/2
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க - யுத்2:16 231/3
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ - யுத்2:16 289/4
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் - யுத்2:16 314/4
ஆழ்ந்த அல்லது பெயர்ந்தன கண்டிலர் அதிர் குரல் மணி தேர்கள் - யுத்2:16 315/4
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் - யுத்2:16 317/3
பெற்று நீங்கினர் ஆம் எனின் அல்லது பேர் எழில் தோளோடும் - யுத்2:16 334/2
கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ - யுத்2:17 43/4
அறன் அல்லது நல்லது மாறு அறியான் - யுத்2:18 63/1
மறன் அல்லது பல் பணி மற்று அணியான் - யுத்2:18 63/2
திறன் அல்லது ஓர் ஆர் உயிரும் சிதையான் - யுத்2:18 63/3
கொன்றான் இவன் அல்லது கொண்டு உடனே - யுத்2:18 83/3
இன்று அல்லது நெடு நாள் உனை ஒரு நாளினும் எதிரேன் - யுத்2:18 173/1
ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் - யுத்2:18 173/2
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் - யுத்2:18 173/3
கொன்று அல்லது செல்லேன் இது கொள் என்றனன் கொடியோன் - யுத்2:18 173/4
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் - யுத்2:19 20/3
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் - யுத்2:19 75/4
இங்கு இவர் நின்றார் அல்லது இரிந்தது சேனை எல்லாம் - யுத்3:22 15/4
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் - யுத்3:22 198/4
கரக்குவது அல்லது ஓர் கடன் உண்டாகுமோ - யுத்3:24 78/4
காண்கிலன் கல்லின் மாரி அல்லது காளை வீரன் - யுத்3:28 41/1
பெயர்த்திலள் யாக்கை ஒன்றும் பேசலள் அல்லது யாதும் - யுத்3:29 46/2
பொன்னும் நல் நெடு மணியும் கொண்டு அல்லது புனைந்த - யுத்3:31 14/3
நன்று என கருதாநின்றேன் அல்லது நாயினேன் உன் - யுத்3:31 63/3
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ - யுத்3:31 139/4
வைது கொலின் அல்லது மற படை கொடி படை கடக்கும் வலிதான் - யுத்3:31 150/3
பலி கடன் அளிக்கல்-பாலை அல்லது உன் குலத்தின் பாலோர் - யுத்4:34 10/3
சொன்ன சொல்லினது அல்லது தூய்மையோய் - யுத்4:40 21/4
சரணம் அல்லது ஓர் சரண் இல்லை அன்னவை தவிர்ப்பான் - யுத்4:40 93/4
நோக்கின் தென் திசை அல்லது நோக்குறான் - யுத்4:41 49/1
அங்கு வைகினன் அல்லது தாழ்க்குமோ - யுத்4:41 85/3

 மேல்
 
  அல்லதும் (2)
அல்லதும் உண்டு நான் அறிந்தது ஆழியாய் - யுத்1:4 96/4
அல்லதும் உண்டு உமக்கு உரைப்பது ஆர் அமர் - யுத்2:18 6/1

 மேல்
 
  அல்லதூஉம் (2)
அல்லதூஉம் அவனுடை துணைவர் ஆயினார்க்கு - சுந்:12 21/1
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம்
 சிற்றினத்தவரொடும் செறிதல் சீரிதோ - யுத்1:4 71/3,4

 மேல்
 
  அல்லதே (1)
வாள் உலாம் நுதலியர் மருங்குல் அல்லதே - அயோ:12 48/4

 மேல்
 
  அல்லதேல் (1)
திக்கயம் அல்லதேல் புன் குரங்கின்-மேல் சேறி போலாம் - சுந்:10 2/3

 மேல்
 
  அல்லதோ (1)
நாய் என திரிவது நல்லது அல்லதோ - அயோ:14 125/4

 மேல்
 
  அல்லம் (1)
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/4

 மேல்
 
  அல்லர் (21)
அடுப்ப வரும் பழி செய்ஞ்ஞரும் அல்லர்
 கொடுப்பவர் முன்பு கொடேல் என நின்று - பால:8 21/1,2
மன்னர் வானவர் அல்லர் மேல் வானவர்க்கு அரசாம் - அயோ:1 67/1
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர்
 பின்னும் மா தவம் தொடங்கி நோன்பு இழைத்தவர் அல்லர் - அயோ:1 67/2,3
பின்னும் மா தவம் தொடங்கி நோன்பு இழைத்தவர் அல்லர்
 சொல் மறா மக பெற்றவரே துயர் துறந்தார் - அயோ:1 67/3,4
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார் - அயோ:4 150/2
செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர்
 எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா - அயோ:6 27/1,2
வினை அறு நோன்பினர் அல்லர் வில்லினர் - ஆரண்:4 11/3
நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் - ஆரண்:10 4/2
தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் - ஆரண்:12 52/2
என்-பால் இல்லை அப்பாலோ இருப்பார் அல்லர் விருப்பு உடைய - கிட்:1 28/3
இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் - சுந்:2 222/2
உதவியை உணர நோக்கின் உயிர் கொலைக்கு உரியர் அல்லர்
 சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின் - சுந்:3 144/2,3
மூவரே அல்லர் ஆகின் முனிவரே முழுதும் தோற்ற - யுத்1:3 119/2
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் - யுத்1:4 101/1
அரக்கரே அல்லர் என்னா அறிஞரும் அலக்கண் உற்றார் - யுத்1:6 59/4
நகம் நிறை கானின் வைகும் நம் இனத்தவரும் அல்லர்
 தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர் - யுத்1:9 28/2,3
புணரும் கேள்வியர் அல்லர் பொறி இலர் - யுத்1:9 41/2
யாவரும் பொருவர் அல்லர் எதிர்ந்துள யானும் நீயும் - யுத்2:18 187/1
பிழைத்து இவர் போவர் அல்லர் பாசத்தால் பிணிப்பன் என்னா - யுத்2:19 182/3
வைகின்றார் அல்லர் ஆக வரி சிலை வலத்தால் மாள - யுத்3:22 24/3
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் - யுத்3:22 24/4

 மேல்
 
  அல்லர்-கொல் (1)
இரு வினை துறந்த மேலோர் அல்லர்-கொல் இவர் என்று எண்ணி - ஆரண்:12 63/1

 மேல்
 
  அல்லர்கள் (1)
மாய்ந்தவர் மாய்ந்தவர் அல்லர்கள் மாயாது - பால:8 20/1

 மேல்
 
  அல்லரால் (1)
அந்தணன் உலகத்தார் என்பர் அல்லரால்
 மந்தர மலையினார் என்பர் வானவர் - யுத்4:37 66/3,4

 மேல்
 
  அல்லரேல் (3)
பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் - அயோ:1 19/2
தெட்டவர் அல்லரேல் செல்வம் ஈண்டு என - அயோ:1 19/3
விட்டவர் அல்லரேல் யாவர் வீடு உளார் - அயோ:1 19/4

 மேல்
 
  அல்லரை (1)
போன்றவர் அல்லரை புறத்து போக்கினான் - யுத்1:2 9/4

 மேல்
 
  அல்லரோ (2)
அமைப்பது என் பிறிது இவர் அரக்கர் அல்லரோ
 சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ - யுத்1:4 38/2,3
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற - யுத்2:17 68/2

 மேல்
 
  அல்லரோதான் (1)
இங்கு உற்றார் அல்லரோதான் வேறும் ஓர் இலங்கை உண்டோ - யுத்2:16 201/2

 மேல்
 
  அல்லல் (14)
வரம் கொள இத்துணை மன்னும் அல்லல் எய்தி - அயோ:3 13/1
அஞ்சலள் ஐயனது அல்லல் கண்டும் உள்ளம் - அயோ:3 21/1
அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் - அயோ:6 11/4
அல்லல் உற்றில அலை புனல் கிடந்தன அனைய - அயோ:9 42/2
அனைவரும் எய்தினர் அல்லல் சொல்லுவான் - ஆரண்:3 10/4
ஆயிரம் இல்லை என்று அல்லல் எய்தினான் - ஆரண்:12 29/4
அல்லல் உற்றேனை வந்து அஞ்சல் என்ற இ - ஆரண்:13 46/1
அல்லல் செய்யல் உனக்கு அபயம் பிழை - கிட்:7 102/3
அல்லல் ஏற்ற கானகத்தும் அழியா நடையை இழிவான - சுந்:4 58/3
அல்லல் மாக்கள் இலங்கையது ஆகுமோ - சுந்:5 18/1
அல்லல் நீங்கினம் என அமரர் ஆர்த்தனர் - யுத்3:22 42/2
அரக்கர் குலத்தை வேரறுத்து எம் அல்லல் நீக்கியருள்வாய் என்று - யுத்3:22 220/1
அனந்தனும் தலைகள் ஏந்தி அயா_உயிர்த்து அல்லல் தீர்ந்தான் - யுத்3:31 227/4
தினையும் அல்லல் உற்று அழுங்கன்-மின் என்று இடர் தீர்த்தான் - யுத்4:32 39/4

 மேல்
 
  அல்லலின் (2)
அல்லலின் அழுங்கிய அன்பின் மா நகர் - அயோ:12 22/2
அல்லலின் அழுங்கினை ஐய ஆள் உடை - அயோ:14 54/3

 மேல்
 
  அல்லலும் (2)
அல்லலும் உள இன்பம் அணுகலும் உள அன்றோ - அயோ:9 27/1
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் - கிட்:9 13/3

 மேல்
 
  அல்லவர் (12)
மாண்டவர் அல்லவர் மாண்பு இலர் என்றான் - பால:8 14/4
அரக்கர் பாவமும் அல்லவர் இயற்றிய அறமும் - அயோ:2 85/1
அவனை அல்லவர் நிகர்ப்பவர் என்பதும் அறிவோ - சுந்:2 140/4
அரக்கரும் அரக்கியர் குழாமும் அல்லவர்
 கரக்கிலர் நெடு மழை கண்ணின் நீர் அது - சுந்:12 17/1,2
ஒக்க நோக்கினர் அல்லவர் இதன் நிலை உணரார் - யுத்1:3 44/4
அளவு_அறு நம் குலத்து அரசும் அல்லவர்
 வளைதரும் கரும் கடல் அடைக்க வம் என - யுத்1:8 4/2,3
அரக்கர் தொல் குலம் வேரற அல்லவர்
 வருக்கம் யாவையும் வாழ்வுற வந்தது ஓர் - யுத்2:15 18/1,2
ஓடினர் அல்லவர் ஒளித்தது உம்பரே - யுத்2:15 126/4
நேர் நிற்பவர் உளரோ பிறர் நீ அல்லவர் இனி நின் - யுத்2:15 167/3
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் - யுத்2:15 204/4
ஆடல் இந்திரன் அல்லவர் யாவரும் அமரர் - யுத்3:22 165/2
படை பெரும் தலைவர் நின்றார் அல்லவர் இறுதி பற்றும் - யுத்3:27 89/1

 மேல்
 
  அல்லவரே (1)
உற்றார் சிலர் அல்லவரே பலர் என்பது உண்மை - கிட்:7 44/2

 மேல்
 
  அல்லவும் (12)
ஐயன் அங்கு அது கேட்டு அறன் அல்லவும்
 எய்தினால் அது செய்க என்று ஏவினால் - பால:7 44/1,2
நீதி அல்லவும் நெறி முறை அல்லவும் நினைந்தாய் - அயோ:2 74/3
நீதி அல்லவும் நெறி முறை அல்லவும் நினைந்தாய் - அயோ:2 74/3
அல்லவும் சிறிது குற்றம் அகன்றில அன்னம் அன்ன - கிட்:13 60/3
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல - சுந்:3 94/1
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் - யுத்2:16 313/1
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் - யுத்2:16 313/1
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி - யுத்2:16 313/2
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி - யுத்2:16 313/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி - யுத்2:16 313/3
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக - யுத்2:16 313/4
அரவமும் கரிகளும் பரியும் அல்லவும்
 விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் - யுத்2:18 94/2,3

 மேல்
 
  அல்லவே (1)
ஆடு அரங்கு அல்லவே அணி அரங்கு அயல் எலாம் - பால:20 31/4

 மேல்
 
  அல்லவேல் (3)
வல் எழு அல்லவேல் மரகத பெரும் - பால:10 53/2
உழை உலாம் நெடும் கண் மாதர் ஊசல் ஊசல் அல்லவேல்
 தழை உலாவு சந்து அலர்ந்த சாரல் சாரல் அல்லவேல் - கிட்:7 2/1,2
தழை உலாவு சந்து அலர்ந்த சாரல் சாரல் அல்லவேல்
 மழை உலாவு முன்றில் அல்ல மன்றல் நாறு சண்பக - கிட்:7 2/2,3

 மேல்
 
  அல்லவேனும் (1)
பின்பு என்ப அல்லவேனும் தம்முடைய நிலையின் பேரா - யுத்3:24 4/2

 மேல்
 
  அல்லவை (4)
வாளையே சொல்லுகேனோ அல்லவை வழுத்துகேனோ - ஆரண்:10 73/2
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் - யுத்1:3 148/4
ஆழி நீ அனலும் நீயே அல்லவை எல்லாம் நீயே - யுத்1:7 5/1
அன்னை நீ அத்தன் நீயே அல்லவை எல்லாம் நீயே - யுத்1:7 9/1

 மேல்
 
  அல்லவோ (3)
தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம் - அயோ:11 61/2
மேருவோ மால் வரை குலம் எலாம் அல்லவோ வில்லும் மன்னோ - யுத்1:2 89/4
ஓங்கிய அல்லவோ மற்று இனி அப்பால் உயர்ந்தது உண்டோ - யுத்1:12 44/2

 மேல்
 
  அல்லள் (10)
இம்பர் நாட்டின் தரம் அல்லள் ஈங்கு இவள் - பால:14 40/1
அன்னவளை அல்லள் என ஆம் என அயிர்ப்பான் - பால:22 30/1
சொன்னேன் இன்றே இவள் என் தாரம் அல்லள் துறந்தேன் - அயோ:4 49/2
நாண் இலள் ஐயள் நொய்யள் நல்லளும் அல்லள் என்றாள் - ஆரண்:6 39/4
தாமரை இருந்த தையல் சேடி ஆம் தரமும் அல்லள்
 யாம் உரை வழங்கும் என்பது ஏழைமை-பாலது அன்றோ - ஆரண்:10 69/3,4
வார் தந்த கொங்கையார்-தம் வயிறு தந்தாளும் அல்லள்
 தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க - ஆரண்:10 78/2,3
தோற்றுவாள் அல்லள் இ துன்பம் ஆர் இனி - கிட்:10 92/3
ஆகத்தாள் அல்லள் மாயன் ஆயிரம் மௌலி மேலாள் - சுந்:14 34/4
தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும் - யுத்2:17 48/3
பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன் - யுத்4:40 62/2

 மேல்
 
  அல்லளால் (2)
உண்டனென் ஈண்டு அவள் உழையள் அல்லளால்
 கண் துயில் இன்றியும் கனவு உண்டாகுமோ - ஆரண்:14 97/3,4
துறக்கும் தன்மையள் அல்லளால் தொல்லை எ உலகும் - யுத்4:40 100/1

 மேல்
 
  அல்லன் (56)
மயல் உடைத்து உலகம் என்பார் மானிடன் அல்லன் என்பார் - பால:13 42/3
இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன் - அயோ:4 35/1
இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன்
 மறந்தான் உணர்வு என்று உன்னா வன் கேகயர்_கோன் மங்கை - அயோ:4 35/1,2
தழைத்த தண் துளவினோன் தலைவன் அல்லன் என்று - அயோ:11 98/1
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன்
 தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் - ஆரண்:6 55/2,3
வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன்
 புனையும் வாகையாய் பொறுத்தி என் உரை என புகன்றான் - ஆரண்:7 72/3,4
பற்றுவான் இனி அல்லன் பகழியால் - ஆரண்:11 74/1
நாயகன் அல்லன் நம்மை நனி பயந்தெடுத்து நல்கும் - கிட்:9 14/1
ஆறுவாய் நீ அலால் மற்று ஆர் உளர் அயர்ந்தான் அல்லன்
 வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை - கிட்:11 54/2,3
ஆரியன் அருளின் தீர்ந்தான்_அல்லன் வந்து அடுத்த செல்வம் - கிட்:11 67/3
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம் - கிட்:11 85/2
வஞ்சம் கொண்டான் வானரம் அல்லன் வரு காலன் - சுந்:2 84/1
நின்றவன் நிருதன் அல்லன் நெறி நின்று பொறிகள் ஐந்தும் - சுந்:4 26/2
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன்
 நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் - சுந்:4 28/2,3
பழி இலது உரு என்றாலும் பல் தலை அரக்கன் அல்லன்
 விழிகள் ஆயிரமும் கொண்ட வேந்தை வென்றானும் அல்லன் - சுந்:10 20/1,2
விழிகள் ஆயிரமும் கொண்ட வேந்தை வென்றானும் அல்லன்
 மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் - சுந்:10 20/2,3
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன்
 அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் - சுந்:10 20/3,4
கொல்லலாம் வலத்தனும் அல்லன் கொற்றமும் - சுந்:12 56/1
வெல்லலாம் தரத்தனும் அல்லன் மேலை நாள் - சுந்:12 56/2
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் - சுந்:12 72/1
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் - சுந்:12 72/1
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் - சுந்:12 72/2
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன்
 மூவரும் அல்லன் மற்றை முனிவரும் அல்லன் எல்லை - சுந்:12 72/2,3
மூவரும் அல்லன் மற்றை முனிவரும் அல்லன் எல்லை - சுந்:12 72/3
மூவரும் அல்லன் மற்றை முனிவரும் அல்லன் எல்லை - சுந்:12 72/3
பானத்தான் அல்லன் தெய்வ பாடலான் அல்லன் ஆடல் - யுத்1:13 1/3
பானத்தான் அல்லன் தெய்வ பாடலான் அல்லன் ஆடல் - யுத்1:13 1/3
தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் - யுத்1:13 1/4
மாருதி அல்லன் ஆகின் நீ எனும் மாற்றம் பெற்றேன் - யுத்1:14 13/3
துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி - யுத்2:16 198/3
வரதனும் வாழ்வான் அல்லன் தம்பியும் அனையன வாழான் - யுத்2:17 46/3
நின்றவன் அல்லன் போலாம் சனகன் இ கணத்தினின் முன் - யுத்2:17 70/3
சிவன் அல்லன் எனில் திருவின் பெருமான் - யுத்2:18 82/1
அவன் அல்லன் எனில் புவி தந்தருளும் - யுத்2:18 82/2
தவன் அல்லன் எனில் தனியே வலியோன் - யுத்2:18 82/3
இவன் அல்லன் எனில் பிறர் யார் உளரோ - யுத்2:18 82/4
காற்று அலன் புனலோ அல்லன் கனல் அல்லன் இரண்டு கையால் - யுத்2:19 55/1
காற்று அலன் புனலோ அல்லன் கனல் அல்லன் இரண்டு கையால் - யுத்2:19 55/1
அ நரன் அல்லன் ஆகின் நாரணன் அனையன் அன்றேல் - யுத்2:19 120/1
மறுகுற கடவான் அல்லன் மாயம் என்று உணர்வான் அல்லன் - யுத்2:19 190/2
மறுகுற கடவான் அல்லன் மாயம் என்று உணர்வான் அல்லன்
 உறு குறை துன்பம் இல்லான் ஒடுங்கினன் செய்வது ஓரான் - யுத்2:19 190/2,3
காயத்தால் இனையன் என்று நினையல் ஆம் கருத்தன் அல்லன்
 தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் - யுத்3:21 29/3,4
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன் - யுத்3:22 64/2
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான் - யுத்3:22 209/2
ஏன்றும் மறந்தோம் அவன் அல்லன் மனிதன் என்றே இ மாயம் - யுத்3:22 221/3
மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு - யுத்3:24 56/2
மானிடன் அல்லன் தொல்லை வானவன் அல்லன் மற்றும் - யுத்3:26 12/1
மானிடன் அல்லன் தொல்லை வானவன் அல்லன் மற்றும் - யுத்3:26 12/1
மேல் நிமிர் முனிவன் அல்லன் வீடணன் மெய்யின் சொன்ன - யுத்3:26 12/2
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன்
 அடுத்து உள துன்பம் யாவும் அறிந்திலர் அமரரேயும் - யுத்3:26 56/3,4
ஆற்றுவான் அல்லன் ஆகி அயர்கின்றான் எனினும் ஐயன் - யுத்3:26 62/2
மாற்றுவான் அல்லன் மானம் உயிர் உக வருந்தும் என்னா - யுத்3:26 62/3
சிவனோ அல்லன் நான்முகன் அல்லன் திருமாலாம் - யுத்4:37 135/1
சிவனோ அல்லன் நான்முகன் அல்லன் திருமாலாம் - யுத்4:37 135/1
அவனோ அல்லன் மெய் வரம் எல்லாம் அடுகின்றான் - யுத்4:37 135/2
தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன்
 இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் - யுத்4:37 135/3,4

 மேல்
 
  அல்லன்-கொல் (1)
அள்ளிக்கொண்டு அகன்ற காளை அல்லன்-கொல் ஆம்-கொல் என்பாள் - பால:22 6/3

 மேல்
 
  அல்லன (18)
நெல் மலை அல்லன நிரை வரு தரளம் - பால:2 47/1
சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம் - பால:2 47/2
நல் மலை அல்லன நதி தரு நிதியம் - பால:2 47/3
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம் - பால:2 47/4
மன்றுகள் அல்லன மாட_மாளிகை - பால:3 38/2
குன்றுகள் அல்லன மணி செய் குட்டிமம் - பால:3 38/3
முன்றில்கள் அல்லன முத்தின் பந்தரே - பால:3 38/4
மணி விளக்கு அல்லன மகளிர் மேனியே - பால:3 50/4
சதங்கைகள் அல்லன புரவி தார்களே - பால:3 51/4
கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே - பால:3 53/4
சீலம் அல்லன நீக்கி செம்பொன் துலை - அயோ:2 27/1
சீரிய_அல்லன செப்பல் என்ற பின் - அயோ:5 45/2
அனை திறம் அல்லன அல்ல அன்னது - அயோ:14 42/3
ஆமை ஆம் என்ற போது அல்லன சொல்லினாலும் - கிட்:13 34/3
ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் - சுந்:2 12/4
இச்சை அல்லன உறுதிகள் இசைக்குவென் என்றாய் - யுத்1:2 101/1
உதிர கடல் பிண மால் வரை ஒன்று அல்லன பலவாய் - யுத்2:18 164/1
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த - யுத்3:22 167/4

 மேல்
 
  அல்லனாகில் (1)
வென்றவன் அல்லனாகில் விண்ணவன் ஆக வேண்டும் - சுந்:4 26/3

 மேல்
 
  அல்லனாம் (1)
அறிவு இலி அரக்கன் ஆம் அல்லனாம் எனின் - ஆரண்:4 10/2

 மேல்
 
  அல்லனே (1)
கருப்பு வில் அன்று அவன் காமன் அல்லனே - பால:10 54/4

 மேல்
 
  அல்லனேல் (5)
சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் - பால:13 5/2
அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் - பால:13 63/4
விரசினான் அல்லனேல் விடுவல் யான் உயிர் எனா - கிட்:13 68/2
அன்று அவன் அல்லனேல் அமரர் வேந்தனை - யுத்2:19 27/3
துறந்து நீங்கினன் அல்லனேல் தம்பியை தொலைத்து - யுத்3:22 183/2

 மேல்
 
  அல்லனோ (3)
எந்தையும் எருவைக்கு அரசு அல்லனோ - கிட்:7 116/4
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா - சுந்:2 96/4
சோரும் என் நிலை அவன் தூதும் அல்லனோ - யுத்4:40 60/4

 மேல்
 
  அல்லா (8)
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட - ஆரண்:10 71/3
நாரம் கொண்டார் நாடு கவர்ந்தார் நடை அல்லா
 வாரம் கொண்டார் மற்று ஒருவன்-தன் மனை வாழும் - ஆரண்:11 11/1,2
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி - யுத்2:16 184/2
அரக்கர் மானிடர் குரங்கு எனும் இவை எலாம் அல்லா
 உருக்களாய் உள யாவையும் உலகத்தின் உலவா - யுத்3:22 164/1,2
நீக்கும் தரம் அல்லா முழு முதலோன் என நினைத்தான் - யுத்3:27 147/2
வனைந்தன அல்லா வேதம் வாழ்வு பெற்று உயர்ந்த-மாதோ - யுத்3:31 227/3
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை - யுத்4:33 7/3
அல்லா நெடும் பெரும் தேவரும் மறை வாணரும் அஞ்சி - யுத்4:37 51/1

 மேல்
 
  அல்லாத (1)
தீண்டு உருவம் அல்லாத திருமாலே இவன் என்றார் தெரிய நோக்கி - யுத்3:24 38/2

 மேல்
 
  அல்லாதவர் (1)
அல்லாதவர் மூவரும் அந்தகனும் - ஆரண்:13 12/2

 மேல்
 
  அல்லாது (3)
பொன் நகரும் அல்லாது புகல் உண்டோ இகல் கடந்த புலவு வேலோய் - பால:6 8/4
மருந்தே அல்லாது என் இனி நல்கும் மணி ஆழி - பால:10 27/4
கடலும் அல்லாது இடை ஒன்றும் கண்டிலன் - யுத்3:27 54/4

 மேல்
 
  அல்லாமை (2)
ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ - ஆரண்:2 29/4
நாக்கு அரியும் தயமுகனார் நாகரிகர் அல்லாமை
 மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு - ஆரண்:6 117/2,3

 மேல்
 
  அல்லாமையாலும் (1)
காற்று வந்து அசைத்தலாலும் காலம் அல்லாமையாலும்
 கூற்று வந்து உயிரை கொள்ளும் குறி இன்மை குறித்தலாலும் - யுத்2:19 175/1,2

 மேல்
 
  அல்லார் (7)
வையம் நுகர் கொற்றவனும் மா தவரும் அல்லார்
 கைகள் தலைபுக்கன கருத்து உளதும் எல்லாம் - பால:22 34/2,3
மன்னற்கு அல்லார் வனம் போன மைந்தற்கு அல்லார் வாங்க_அரிய - அயோ:6 37/1
மன்னற்கு அல்லார் வனம் போன மைந்தற்கு அல்லார் வாங்க_அரிய - அயோ:6 37/1
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் - சுந்:2 157/4
தோற்றினர் துஞ்சினர் அல்லார்
 ஏற்று இகல் வீரர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 51/1,2
ஐம்பதினாயிரர் அல்லார்
 பைம் புனல் வேலை படிந்தார் - சுந்:13 52/3,4
தொல் பெரும் காலம் எல்லாம் பழகினும் தூயர் அல்லார்
 புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே - யுத்1:4 120/1,2

 மேல்
 
  அல்லார்-மாட்டு (1)
சீரியர்_அல்லார்-மாட்டு சேர்கிலென் தேவர்-பாலும் - ஆரண்:6 36/2

 மேல்
 
  அல்லாரும் (1)
வல்லாரும் இல்லை அவை வல்லர் அல்லாரும் இல்லை - பால:3 73/2

 மேல்
 
  அல்லாரை (1)
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் - யுத்1:3 136/3

 மேல்
 
  அல்லாரோ (1)
விண்டாரே அல்லாரோ வேண்டாதார் மனம் வேண்டின் - ஆரண்:6 123/1

 மேல்
 
  அல்லால் (100)
போல் வகைத்து அல்லால் உயர்வினோடு உயர்ந்தது என்னலாம் பொன் மதில் நிலையே - பால:3 7/4
வள்ளியர் ஆகில் வழங்குவது அல்லால்
 எள்ளுவ என் சில இன் உயிரேனும் - பால:8 19/2,3
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல - பால:9 20/1
யாது என திகைக்கும் அல்லால் மதனற்கும் எழுத ஒண்ணா - பால:10 4/2
கொள் என் முன்பு கொடுப்பதை அல்லால்
 வெள்ளம் அணைத்தவன் வில்லை எடுத்து இ - பால:13 30/2,3
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு - பால:18 15/1
நிற துவர் இதழ் குயில் நினைப்பினிடை அல்லால்
 புறத்தும் உளதோ என மனத்தொடு புகன்றான் - பால:22 31/3,4
கூட்டிய சீர்த்தி கொடுத்திலன் அல்லால்
 ஈட்டிய மெய் பொருள் உள்ளன எல்லாம் - பால:23 101/2,3
ஒளி வாய் மழு உடையாய் பொர உரியாரிடை அல்லால்
 எளியாரிடை வலியார் வலி என் ஆகுவது என்றான் - பால:24 20/3,4
அறத்தின் மூர்த்தி வந்து அவதரித்தான் என்பது அல்லால்
 பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும் - அயோ:1 36/2,3
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் - அயோ:2 78/4
உரம்தான் அல்லால் நல் அறம் ஆமோ உரை என்றாள் - அயோ:3 38/4
பொன்றா-முன்னம் பொன்றினர் என்னும் புகழ் அல்லால்
 இன்று ஓர்-காறும் எல் வளையார் தம் இறையோரை - அயோ:3 41/2,3
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால்
 போகில மீளகில்லா பொன் நகர் வீதி எல்லாம் - அயோ:3 72/3,4
தேர்ந்ததே தேரின் அல்லால் யாவரே தெரிய கண்டார் - அயோ:3 73/4
கூனீயும் அல்லால் கொடியார் பிறர் உளரோ - அயோ:4 99/3
மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு இது கொண்டு - அயோ:14 62/3
பண்பு உற நெடிது நோக்கி படைக்குநர் சிறுமை அல்லால்
 எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் - ஆரண்:6 53/1,2
யான் காப்பென் அல்லால் அ இராவணனார் உளர் என்றாள் - ஆரண்:6 118/4
செய்தாயேனும் தீவினையோடும் பழி அல்லால்
 எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான் - ஆரண்:11 13/1,2
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா - ஆரண்:11 38/4
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ - ஆரண்:11 57/2
இயற்கையின் நிற்பது அல்லால் இயற்றல் ஆம் நெறி என் என்றான் - ஆரண்:12 53/4
உம் பிழை என்பது அல்லால் உலகம் செய் பிழையும் உண்டோ - ஆரண்:13 124/4
பெற்றாருழை பெற்ற பயன் பெறும் பெற்றி அல்லால்
 அற்றார் நவை என்றலுக்கு ஆகுநர் ஆர்-கொல் என்றான் - கிட்:7 44/3,4
குரங்கு உறை இருக்கை என்னும் குற்றமே குற்றம் அல்லால்
 அரங்கு எழு துறக்க நாட்டுக்கு அரசு எனல் ஆகும் அன்றே - கிட்:9 18/1,2
காலம் அறிவுற்று உணர்தல் கன்னல் அளவு அல்லால்
 மாலை பகல் உற்றது என ஓர்வு அரிது மாதோ - கிட்:10 72/3,4
பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால்
 பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் - கிட்:11 46/3,4
நஞ்சமும் கொல்வது அல்லால் நரகினை நல்காது அன்றே - கிட்:11 94/4
காட்டியது அனுமன் நீதி கல்வியால் கடந்தது அல்லால்
 மீட்டு இனி உரைப்பது என்னை விரைவின் வந்து அடைந்த வீரன் - கிட்:11 95/2,3
தேண்டுவார்களை வல்லையில் செலுத்துவது அல்லால்
 நீண்ட நூல்_வலாய் என்றனன் இளையவன் நெடியோன் - கிட்:12 40/2,3
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே - கிட்:13 55/2
தொடங்கியது ஒன்றோ முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால்
 இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் - கிட்:17 17/3,4
அருந்தேன் இனி யாதும் என் ஆசை நிரப்பி அல்லால்
 பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே - சுந்:1 49/2,3
கிழிந்திலது அண்டம் என்னும் இதனையே கிளப்பது அல்லால்
 அழிந்து-நின்று ஆவது என்னே அலர் உளோன் ஆதியாக - சுந்:2 32/2,3
கோன் என்பது அறிந்த பின்னை திறம்புவார் குறையின் அல்லால் - சுந்:3 140/4
மெய் அன்பு உன்-பால் வைத்துளது அல்லால் வினை வென்றோன் - சுந்:3 149/3
ஏறு சேவகன் மேனி அல்லால் இடை - சுந்:5 19/2
தீயவர் தீய செய்தல் தீயவர் தெரியின் அல்லால்
 தூயவர் துணிதல் உண்டோ நும்முடை சூழல் எல்லாம் - சுந்:6 48/1,2
ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த மேனி - சுந்:14 43/3
வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் - சுந்:14 43/4
வாளினை தொழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளிர் ஊடல் - யுத்1:3 146/3
கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ - யுத்1:7 4/2
வார்த்தையின் அறிந்தது அல்லால் தேவர்-பால் வந்திலேன் நான் - யுத்1:7 13/2
சேர்க என்னின் அல்லால் இளம் தென்றலும் - யுத்1:9 40/3
நாய் இனம் சீயம் கண்டதாம் என நடப்பது அல்லால்
 நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ - யுத்1:9 69/3,4
ஏலுமேல் இடைவது அல்லால் என் செய வல்லான் என்னை - யுத்1:9 85/2
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ - யுத்1:13 16/4
துரக்குவது அல்லால் வேறு ஓர் சொல் உண்டோ என்ன சொன்னான் - யுத்1:14 3/4
கொன்றவன்-தானே வந்தான் என்றுதான் குறிப்பது அல்லால்
 ஒன்று இவன்-தன்னை செய்ய வல்லரோ உயிர்க்கு நல்லார் - யுத்1:14 17/3,4
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் - யுத்2:15 169/3
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ - யுத்2:16 18/4
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால்
 ஓயும் என்று உரைக்கலாமோ ஊழி சென்றாலும் ஊழி - யுத்2:16 19/1,2
உறங்கினை என்பது அல்லால் உற்றது ஒன்று உளதோ என் நீ - யுத்2:16 143/3
எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால்
 செல்லகிற்றில நின்றில கொடி நெடும் தேர்கள் - யுத்2:16 212/3,4
நீதியால் வந்தது ஒரு நெடும் தரும நெறி அல்லால்
 சாதியால் வந்த சிறு நெறி அறியான் என் தம்பி - யுத்2:16 350/1,2
எனக்கு உயிர் பிறிதும் ஒன்று உண்டு என்று இரேல் இரக்கம் அல்லால்
 தனக்கு உயிர் வேறு இன்று ஆகி தாமரை கண்ணது ஆகி - யுத்2:17 24/1,2
மொழிகொடு வாழ்வது அல்லால் முறை கெட புறம் நின்று ஆர்க்கும் - யுத்2:17 66/3
வரி சிலை ஒருவன் அல்லால் மைந்தர் என் மருங்கு வந்தார் - யுத்2:17 68/1
இரந்தனன் வேண்டிற்று அல்லால் இவன் பிழை இழைத்தது உண்டோ - யுத்2:17 72/1
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் - யுத்2:18 212/2
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால்
 மன் நின்ற நகர்க்கு இனி வாரலென் வாழ்வும் வேண்டேன் - யுத்2:19 9/3,4
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் - யுத்2:19 18/4
பெயர்ந்திலன் உற்றது அல்லால் கேசரி பெரும் போர் பெற்றான் - யுத்2:19 59/4
எய்தினர் எய்தினார்கள் ஈடுபட்டு இரிந்தது அல்லால்
 செய்திலர் இவனை ஒன்றும் நீ இது தீர்ப்பின் அல்லால் - யுத்2:19 89/2,3
செய்திலர் இவனை ஒன்றும் நீ இது தீர்ப்பின் அல்லால்
 உய் திறன் உண்டோ மற்று இ உலகினுக்கு உயிரோடு என்றான் - யுத்2:19 89/3,4
கைம்மிக கனன்றது அல்லால் தளர்ந்திலர் காளை வீரர் - யுத்2:19 114/4
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் - யுத்2:19 129/1
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று - யுத்2:19 182/2
கொண்டிலை கொடுப்பது அல்லால் குறை இலை இது நின் கொள்கை - யுத்2:19 269/2
விளைவு கண்டு உணர்தல் அல்லால் வென்றி மேல் விளையும் என்ன - யுத்2:19 289/3
இ பகல் அன்று எனின் நாளையின் அல்லால்
 மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் - யுத்3:20 18/1,2
கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் - யுத்3:21 6/3
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால்
 செறிவன இல்லா ஆற்றை சிந்தையால் தெரிய நோக்கும் - யுத்3:22 28/3,4
தந்திரம் அதனை தெய்வ படையினால் சமைப்பின் அல்லால்
 எந்தை நின் அடியர் யாரும் எய்தலர் நின்னை என்றான் - யுத்3:22 152/3,4
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்றும் எனை அல்லால்
 துறந்தாய் என்றும் என்னை மறாதாய் துணை வந்து - யுத்3:22 210/1,2
நின்னை வணங்கி நீ வகுத்த நெறியில் நிற்கும் இது அல்லால்
 என்னை அடியோம் செயல்-பால இன்ப துன்பம் இல்லோனே - யுத்3:22 219/3,4
புண்டரீகற்கும் உண்டோ இறுதி இ புலையர்க்கு அல்லால் - யுத்3:23 24/4
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால்
 போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் - யுத்3:24 37/3,4
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார் - யுத்3:26 8/3
தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ - யுத்3:27 97/2
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா - யுத்3:27 108/4
அறம் துணை ஆவது அல்லால் அரு நரகு அமைய நல்கும் - யுத்3:27 172/1
துறந்திலேன் மெய்ம்மை பொய்ம்மை உம்மையே துறப்பது அல்லால்
 பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே - யுத்3:27 172/3,4
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா - யுத்3:27 177/2
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால்
 சீதையை விடுவது உண்டோ இருபது திரள் தோள் உண்டால் - யுத்3:28 9/3,4
கட்டுவது அல்லால் என்னை யான் என கருதுவாரோ - யுத்3:28 11/2
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் - யுத்3:28 32/4
பொன்றுவது அல்லால் அப்பால் இனி ஒரு போக்கும் உண்டோ - யுத்3:28 33/2
கொள்ளுமே ஆவி தானே நாணத்தால் குறைவது அல்லால் - யுத்3:29 57/4
முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால்
 கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை - யுத்3:30 51/3,4
அடங்கும் மாயவன் குறள் உரு தன்மையின் அல்லால் - யுத்3:31 5/4
மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன - யுத்3:31 101/2
மேயின துறைகள்-தோறும் விம்மினார் நிற்பது அல்லால்
 பாய் திரை பரவை ஏழும் காண்குறும் பதகர் என்ன - யுத்4:33 3/2,3
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால்
 மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி - யுத்4:33 25/2,3
நண்ணிய பொழுது மீண்டு நடப்பரோ கிடப்பது அல்லால்
 அண்ணல்-தன் தோற்றம் கண்டால் ஐய நீ கமலம் அன்ன - யுத்4:37 11/2,3
நோயும் நின் முனியும் அல்லால் வெல்வரோ நுவலல்-பாலார் - யுத்4:37 210/4
அன்ப நின்னை அல்லால் மற்று இங்கு யாரையும் அறையா - யுத்4:40 88/4
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி - யுத்4:40 117/3
முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால்
 இ தராதலத்து இயம்புதற்கு உரியவர் யாரே - யுத்4:41 17/3,4

 மேல்
 
  அல்லான் (1)
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் - யுத்3:24 38/4

 மேல்
 
  அல்லி (10)
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் - பால:22 32/3
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை - ஆரண்:1 19/3
அல்லி தாமரை கண்ணனை அன்பு உற - ஆரண்:4 35/1
அல்லி அம் கமலம் கண்டாள் அண்ணல்-தன் வடிவம் கண்டாள் - ஆரண்:5 6/4
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது - கிட்:1 28/1
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் - கிட்:11 77/2
அல்லி ஊன்றிடும் என்று அஞ்சி அரவிந்தம் துறந்தாட்கு அம் பொன் - கிட்:13 42/1
அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் - சுந்:12 69/3
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் - யுத்1:3 156/4
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் - யுத்3:20 60/2

 மேல்
 
  அல்லிடை (1)
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் - கிட்:10 15/4

 மேல்
 
  அல்லின் (4)
அல்லின் மாரி அனைய நிறத்தவள் - பால:7 48/1
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த - பால:17 32/3
ஐயனும் போயினான் அல்லின் நாப்பணே - அயோ:5 47/4
ஆதியான் உணரா-முன்னம் அரு மருந்து உதவி அல்லின்
 பாதியால் அனைய துன்பம் அகற்றுவான் பாவித்தேற்கு - யுத்3:24 55/1,2

 மேல்
 
  அல்லினால் (2)
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர - யுத்2:16 231/1
அல்லினால் வகுத்தது அன்ன மேனியான் முகிலின் ஆர்ப்பான் - யுத்3:22 131/4

 மேல்
 
  அல்லினும் (1)
அல்லினும் பகலினும் அமரர் ஆட்செய்வார் - சுந்:3 72/2

 மேல்
 
  அல்லினை (3)
அல்லினை வகுத்தது ஓர் அலங்கல் காடு எனும் - பால:10 53/1
அல்லினை தழுவி நின்ற பகல் என அரக்கன்-தன்னை - யுத்2:18 234/1
அல்லினை நோக்கும் வானத்து அமரரை நோக்கும் பாரை - யுத்2:19 224/2

 மேல்
 
  அல்லீர் (4)
நோயீர் அல்லீர் நும் கணவன் தன் உயிர் உண்டீர் - அயோ:11 74/1
தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை - கிட்:11 73/1
துன்ன அரிய பொன் நகரியின் உறைவீர் அல்லீர்
 என்ன வரவு யாவர் உரை-செய்க என இசைத்தாள் - கிட்:14 50/3,4
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு - யுத்3:22 20/2

 மேல்
 
  அல்லீரேல் (2)
அல்லீரேல் என் சொல் தேறி உணர்த்து-மின் அழகற்கு அம்மா - கிட்:16 61/4
செந்திரு நீர் அல்லீரேல் அவளும் வந்து ஏவல் செய்யும் - யுத்2:17 53/4

 மேல்
 
  அல்லு (1)
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன - சுந்:12 42/4

 மேல்
 
  அல்லும் (4)
அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய் - கிட்:10 62/3
அரும் திறல் அரக்கியர் அல்லும் நள் உற - சுந்:3 30/3
அலங்கல் மாலை நின் புயம் நினைந்து அல்லும் தன் பகலும் - சுந்:9 2/3
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் - யுத்2:15 247/3

 மேல்
 
  அல்லென் (2)
சொல்லிய அனைவரும் அல்லென் சொன்ன அ - சுந்:12 69/1
இருந்தேன்-எனின் நான் அ இராவணி அல்லென் என்றான் - யுத்2:19 13/4

 மேல்
 
  அல்லெனோ (2)
வெல்லினும் தோற்றேன் யானே அல்லெனோ விளிந்திலாதேன் - யுத்1:12 36/4
அல்லெனோ எளியெனோ யான் அளியத்தேன் இறக்கலாதேன் - யுத்2:17 42/4

 மேல்
 
  அல்லேம் (1)
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம்
 வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் - சுந்:10 41/1,2

 மேல்
 
  அல்லேன் (20)
கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் - அயோ:4 47/4
என்னின் முன்னம் வனம் நீ அடைதற்கு எளியேன் அல்லேன்
 உன்னின் முன்னம் புகுவேன் உயர் வானகம் யான் என்றான் - அயோ:4 58/3,4
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன்
 தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி - அயோ:4 59/2,3
கறுத்தே அருளாய் யானோ கண்ணின் கண்டேன் அல்லேன்
 மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் - அயோ:4 82/2,3
இ-வயின் நின்னை நீக்கி இன் உயிர் தீர்ந்தேன் அல்லேன்
 அ-வயின் அனைய காண்டற்கு அமைதலால் அளியன் என்றான் - அயோ:5 19/3,4
அல்லேன் என வால் அறிவான் அறைவான் - ஆரண்:2 17/4
என்-வயின் இறுதி நோக்கி அச்சத்தால் இசைத்தேன் அல்லேன்
 நன்மையும் தீமை அன்றே நாசம் வந்து உற்ற-போது - ஆரண்:11 32/2,3
நல் பெரும் தவத்தள் ஆய நங்கையை கண்டேன் அல்லேன்
 இல் பிறப்பு என்பது ஒன்றும் இரும் பொறை என்பது ஒன்றும் - சுந்:14 29/2,3
அன்னவற்கு அடியேன் அல்லேன் என்றனன் அறிவின் மிக்கான் - யுத்1:3 126/4
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை - யுத்1:12 39/3
நாண் இலாது இருந்தேன் அல்லேன் நவை அறு குணங்கள் என்னும் - யுத்2:17 22/2
பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் - யுத்2:17 41/2
பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன்
 வருந்தினேன் நெடு நாள் உம்மை வழியொடு முடித்தேன் வாயால் - யுத்2:17 41/2,3
வீரம் முன் தெரிந்தேன் அல்லேன் விளிந்திலேன் மெலிந்தேன் இஞ்ஞான்று - யுத்2:19 211/3
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற - யுத்2:19 212/3
இ தலைக்கு அல்லேன் அல்லேன் இரு தலை சூலம் போல்வேன் - யுத்2:19 212/4
இ தலைக்கு அல்லேன் அல்லேன் இரு தலை சூலம் போல்வேன் - யுத்2:19 212/4
தந்தனென் என்னும் கொள்கை தவிர்ந்தேன் தனி அல்லேன்
 உய்ந்தும் இருந்தாய் நீ என நின்றேன் உரை காணேன் - யுத்3:22 202/2,3
பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் - யுத்3:22 213/4
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன்
 நேசமும் அற்றோர் செய்வன செய்தேன் தனி நின்றேன் - யுத்3:22 215/2,3

 மேல்
 
  அல்லேனோ (2)
அல்லேனோ யான் அன்பு உடையார் போல் அழுகின்றேன் - அயோ:11 80/4
வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ - ஆரண்:13 99/4

 மேல்
 
  அல்லை (25)
கொடியை அல்லை நீ யாரையும் கொல்கிலாய் - பால:10 77/1
உணங்குவாய் அல்லை நீ உறங்குவாய் என்றாள் - அயோ:2 52/4
எனக்கு நல்லையும் அல்லை நீ என் மகன் பரதன் - அயோ:2 72/1
தனக்கு நல்லையும் அல்லை அ தருமமே நோக்கின் - அயோ:2 72/2
உனக்கு நல்லையும் அல்லை வந்து ஊழ்வினை தூண்ட - அயோ:2 72/3
ஆ என் பாயோ அல்லை மனத்தால் அருள் கொன்றாய் - அயோ:3 42/2
அல்லை போத அமைந்தனை ஆதலின் - அயோ:4 226/3
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச - அயோ:13 42/1
அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக - ஆரண்:2 31/2
பெண் என பிழைத்தாய் அல்லை உன்னை யான் பிசைந்து தின்ன - ஆரண்:12 65/3
ஆதலால் முனிவாய் அல்லை அருந்ததி அனைய கற்பின் - ஆரண்:13 125/1
நீ இனி அயர்வாய் அல்லை என்று தன் நெஞ்சில் புல்லி - கிட்:7 151/3
சீறுவாய் அல்லை ஐய சிறியவர் தீமை செய்தால் - கிட்:11 54/1
ஆன்ற நூல் அறிஞ போன பொருள் மனத்து அடைப்பாய் அல்லை
 ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் - கிட்:11 74/2,3
சிறிது இது என்று இகழல்-பாலை அல்லை நீ சேறி என்னா - சுந்:1 14/3
ஆலம் அன்னவர்க்கு அல்லை எற்கு அல்லையால் - சுந்:5 13/3
நீ இனி உழக்கல்-பாலை அல்லை நீடு இருத்தி என்னா - சுந்:11 12/3
அறிவு உடை அமைச்சன் நீ அல்லை அஞ்சினை - யுத்2:16 85/3
ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார் - யுத்2:16 145/2
தாழ்க்கிற்பாய் அல்லை என் சொல் தலைக்கொள தக்கது என்று - யுத்2:16 159/1
சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் - யுத்2:16 159/4
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா - யுத்2:19 246/1
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி - யுத்2:19 267/3
அம்பு நீ துரப்பாய் அல்லை அனையது துரந்த-காலை - யுத்3:27 3/3
ஆற்றுவாய் அல்லை நீயும் அஞ்சினை போலும் ஆவி - யுத்3:31 46/2

 மேல்
 
  அல்லையாம் (1)
அல்லையாம் எனின் ஆர் அமர் ஏற்று நின்று ஆற்ற - யுத்2:15 254/1

 மேல்
 
  அல்லையால் (2)
மலர் கொம்பு அனைய மட சீதை காதே மற்று ஒன்று அல்லையால்
 பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் - கிட்:1 30/2,3
ஆலம் அன்னவர்க்கு அல்லை எற்கு அல்லையால்
 சாலவும் தடுமாறும் தனிமையோய் - சுந்:5 13/3,4

 மேல்
 
  அல்லையே (1)
அல்லையே எந்தை ஆனாய் ஆகதான் அலங்கல் வீரன் - யுத்2:17 69/1

 மேல்
 
  அல்லையேல் (1)
கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் - யுத்2:15 252/4

 மேல்
 
  அல்லையோ (2)
கருத்தினால் வரும் சேவகன் அல்லையோ சேவகர் கடன் ஓராய் - யுத்2:16 324/2
ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ - யுத்3:31 45/3

 மேல்
 
  அல்வழி (1)
ஏகும் நல்வழி அல்வழி என் மனம் - பால:11 10/1

 மேல்
 
  அல (32)
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் - பால:2 48/3
நந்தன வனம் அல நறை விரி புறவம் - பால:2 48/4
இனத்தையும் உவணத்து இறையையும் இயங்கும் காலையும் இதம் அல நினைவார் - பால:3 11/3
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் - பால:5 131/2
செய்தனர் ஒன்று அல தீய மாயமே - பால:8 33/4
சுந்தர மணி வரை தோளுமே அல
 முந்தி என் உயிரை அம் முறுவல் உண்டதே - பால:10 56/3,4
தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல
 கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் - பால:10 57/2,3
ஒன்று அல பல நினைந்து உருகும் காலையே - பால:10 60/4
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் - பால:22 37/3
ஊண் அல உண் வழி நாயின் உண்டவன் - அயோ:11 108/1
ஏன்ற போதும் எதிர் அல என்றலின் - ஆரண்:3 24/3
ஏயும் இறை மெய் அல என்ற அளவே - ஆரண்:11 51/4
இழைத்தவற்கு இயல்பு அல இயம்பி என் செய்தாய் - கிட்:7 31/3
முறை அல செய்தான் என்று முனிதியோ முனிவு இலாதாய் - கிட்:7 88/4
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை - கிட்:7 109/3
உள அல கூதிரும் இறுதி உற்றதால் - கிட்:10 95/2
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் - சுந்:2 196/4
ஒன்று அல பல உள உயிர் உண்பான் உளன் - சுந்:9 44/2
ஒன்று அல பலப்பல உறுதி ஓதினான் - யுத்1:4 9/4
விடம் அல விழி எனும் வெகுளி கண்ணினர் - யுத்1:5 28/1
கடன் அல இமைத்தலும் என்னும் காவலர் - யுத்1:5 28/2
பேதை மானிடவரோடு குரங்கு அல பிறவே ஆக - யுத்1:9 83/1
ஒன்று அல பகழி என் கைக்கு உரியன உலகம் எல்லாம் - யுத்1:9 84/1
உற்ற போதின் இருவரும் ஒன்று அல
 கற்ற போர்கள் எலாம் செய்த காலையில் - யுத்2:15 88/1,2
ஒன்று அல பற்பலர் உதவும் ஊன் நறை - யுத்2:16 102/1
உய்வலோ இன்னம் என்னும் ஒன்று அல துயரம் உற்றாள் - யுத்2:17 33/3
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை - யுத்2:18 128/3
ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் - யுத்3:21 33/2
ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் - யுத்3:27 99/4
உளைத்தார் உரும் ஏறு என ஒன்று அல போர் - யுத்3:31 191/3
ஒன்று அல பல என்று ஓங்கும் உயர் பிணத்து உம்பர் ஒன்று - யுத்4:32 45/1
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு - யுத்4:37 100/2

 மேல்
 
  அலக்கண் (16)
ஆவி பதைப்ப அலக்கண் எய்தி நின்றான் - அயோ:3 18/4
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் - ஆரண்:12 64/1
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் - ஆரண்:13 68/2
ஆரியர் சிந்தை அலக்கண் அறிந்தான் - ஆரண்:14 35/1
அழுந்திய சிந்தை அரக்கி அலக்கண்
 எழுந்து உயர் காதலின் வந்து எதிர் நின்றாள் - ஆரண்:14 41/1,2
அலக்கண் உற்றேற்கு உற்று உதவற்கு அடைவு உண்டு அன்றோ கொடி வள்ளாய் - கிட்:1 30/1
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை - சுந்:2 200/2
அரக்கரே அல்லர் என்னா அறிஞரும் அலக்கண் உற்றார் - யுத்1:6 59/4
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் - யுத்1:7 3/4
அலக்கண் எய்த அமுது எழ ஆழியை - யுத்1:8 40/3
பூசுரர்க்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயிர் புடைத்து தின்றான் - யுத்1:14 4/2
ஆயிரம் கூறு செய்தான் அமரரை அலக்கண் செய்தான் - யுத்2:15 134/4
ஆறு போல் சோரி சோர அனுமனும் அலக்கண் உற்றான் - யுத்2:15 138/4
அலக்கண் எய்துவித்தான் அடல் அரக்கனை அம்பால் - யுத்4:32 20/4
அலக்கண் அன்னதை இன்னது என்று உரை செயல் ஆமோ - யுத்4:32 31/4
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி - யுத்4:40 41/3

 மேல்
 
  அலக்கணில் (1)
அலக்கணில் தலைவர் எல்லாம் அழுந்தினர் அதனை கண்டால் - யுத்4:34 17/2

 மேல்
 
  அலக்கணும் (3)
அலக்கணும் இன்பமும் அணுகும் நாள் அவை - ஆரண்:13 108/1
அலக்கணும் தலைவர் செய்த தன்மையும் அமைய கண்டான் - யுத்2:15 141/2
அலக்கணும் முனிவர்-தாமும் அமரரும் காண்பர் அன்றே - யுத்3:27 81/4

 மேல்
 
  அலக்கணுற்றது (1)
அலக்கணுற்றது தீவினை நல்வினை ஆர்த்து எழுந்தது வேர்த்து - யுத்2:16 333/1

 மேல்
 
  அலக்கணுற்றான் (2)
நின்று நின்று உன்னி உன்னி நெடிது உயிர்த்து அலக்கணுற்றான்
 தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் - யுத்2:19 241/3,4
அங்கமும் மனமும் கண்ணும் ஆவியும் அலக்கணுற்றான்
 பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப - யுத்3:26 54/2,3

 மேல்
 
  அலக்கணே (1)
அரசன் மற்றவர் அலக்கணே உரைத்திட அறிந்தான் - சுந்:7 56/4

 மேல்
 
  அலக்கும் (1)
நெல்லினால் அலக்கும் காலும் நிரப்பினான் தருப்பை என்னும் - யுத்1:9 16/3

 மேல்
 
  அலகிடல் (1)
அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால் - ஆரண்:2 36/3

 மேல்
 
  அலகில் (1)
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை - யுத்2:16 74/1

 மேல்
 
  அலகு (27)
அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர் - பால:0 1/3
ஓதினார் அலகு இல்லன உள்ளன - பால:0 3/2
அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம் - பால:8 26/2
அலகு ஓவு இல்லா அந்தணரோ நல் அறமேயோ - பால:10 29/3
உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் - பால:13 16/4
அலகு இல் ஆனைகள் அநேகமும் அவற்றோடு மிடைந்த - பால:15 7/1
அலகு இல் பொன் அலம்பி ஓடி சார்ந்து வீழ் அருவி மாலை - பால:16 15/3
அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய் - பால:20 6/3
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று - பால:21 7/1
அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை - பால:24 34/2
அஞ்சு அம்பையும் ஐயன் தனது அலகு அம்பையும் அளவா - அயோ:7 3/1
அலகு அறும் இலக்கணம் அமைந்த மெய்யினர் - ஆரண்:4 14/2
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய - ஆரண்:12 66/3
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் - கிட்:13 1/3
அலகு இல் செல்வத்து அரசியல் ஆணையில் - சுந்:3 100/2
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் - சுந்:9 5/3
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி - சுந்:11 15/2
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா - யுத்1:3 120/4
அன்னவன் பின்னுற அலகு_இல் கேள்வியின் - யுத்1:4 69/1
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை - யுத்1:13 28/1
அலகு_அற்றன சினம் முற்றிய அனல் ஒப்பன அவையும் - யுத்2:18 148/3
அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் - யுத்3:31 23/2
அலகு_இல் பல் உரு படைத்தனவோ என அயிர்த்தார் - யுத்3:31 23/4
அலகு_இல் மலை குலைய அமரர் தலை அதிர - யுத்3:31 159/2
அருகு கடல் திரிய அலகு_இல் மலை குலைய - யுத்3:31 163/1
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற - யுத்4:35 15/4
அலகு அளந்து அறியா நெடும் படைகளோடு அலங்க - யுத்4:35 27/2

 மேல்
 
  அலகு_அற்றன (1)
அலகு_அற்றன சினம் முற்றிய அனல் ஒப்பன அவையும் - யுத்2:18 148/3

 மேல்
 
  அலகு_இல் (10)
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய - ஆரண்:12 66/3
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் - சுந்:9 5/3
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி - சுந்:11 15/2
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா - யுத்1:3 120/4
அன்னவன் பின்னுற அலகு_இல் கேள்வியின் - யுத்1:4 69/1
அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் - யுத்3:31 23/2
அலகு_இல் பல் உரு படைத்தனவோ என அயிர்த்தார் - யுத்3:31 23/4
அலகு_இல் மலை குலைய அமரர் தலை அதிர - யுத்3:31 159/2
அருகு கடல் திரிய அலகு_இல் மலை குலைய - யுத்3:31 163/1
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற - யுத்4:35 15/4

 மேல்
 
  அலகு_இலா (1)
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை - யுத்1:13 28/1

 மேல்
 
  அலகை (5)
ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல் - யுத்2:16 168/3
சேண் எறிந்து எழு திசை செவிடு எறிந்தன அலகை
 தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை - யுத்2:16 204/3,4
புல்லுவ களிப்பு கூர்ந்து புலவு நாறு அலகை எல்லாம் - யுத்2:17 57/4
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப - யுத்2:17 85/3
விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய - யுத்4:34 23/1

 மேல்
 
  அலகைகள் (1)
நனி மடிந்திட அலகைகள் நாடகம் நடிப்ப - யுத்4:41 41/3

 மேல்
 
  அலகையின் (2)
ஆடுகின்ற அலகையின் ஆடவே - ஆரண்:7 26/4
அரக்கியர் அளவு_அற்றார்கள் அலகையின் குழுவும் அஞ்ச - சுந்:14 36/1

 மேல்
 
  அலகையும் (2)
ஆடின அலகையும் ஐயன் கீர்த்தியை - பால:8 43/3
பாடுகின்றன அலகையும் நீங்கிய பனை கை - யுத்2:15 232/2

 மேல்
 
  அலகையை (1)
ஆன்ற பாழ் வயிற்று அலகையை புகல்வது என் அமர் வேட்டு - ஆரண்:8 14/2

 மேல்
 
  அலங்க (1)
அலகு அளந்து அறியா நெடும் படைகளோடு அலங்க
 விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப - யுத்4:35 27/2,3

 மேல்
 
  அலங்கரித்து (1)
அடைந்தனன் வள நகர் அலங்கரித்து எதிர் - பால:5 51/1

 மேல்
 
  அலங்கல் (64)
அணி இழை மகளிரும் அலங்கல் வீரரும் - பால:3 32/1
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் - பால:7 25/3
அல்லினை வகுத்தது ஓர் அலங்கல் காடு எனும் - பால:10 53/1
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை - பால:13 48/2
வம்பு அவிழ் அலங்கல் மார்பின் மைந்தரும் மயங்கி நின்றார் - பால:17 5/4
வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் - பால:17 8/2
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் - பால:19 56/1
ஆதி யான் அறிந்தனென் அலங்கல் நேமியாய் - பால:24 37/2
அலங்கல் மன்னனை அடிதொழுது அவன் மனம் அனையான் - அயோ:1 48/1
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் - அயோ:1 51/4
அண்டர்_நாயகன் வரை புரை அகலத்துள் அலங்கல்
 தொண்டை வாய்ச்சியர் நிறையொடும் நாணொடும் தொடர்ந்த - அயோ:1 54/2,3
அலங்கல் மார்பையும் தனது தோள் மார்பு கொண்டு அளந்தான் - அயோ:1 59/4
அனையவன் வரவு கேட்டு அலங்கல் வீரனும் - அயோ:2 12/3
அன்னது கண்ட அலங்கல் மன்னன் அஞ்சி - அயோ:3 9/1
அன்னவன் தனை கொணர்ந்து அலங்கல் மா முடி - அயோ:12 17/3
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் - அயோ:14 39/1
மரு ஆரும் துழாய் அலங்கல் மணி மார்பில் வைகுவாள் - ஆரண்:1 57/4
ஆடவர் உயிர் கவர் அலங்கல் வேலினர் - ஆரண்:7 50/3
அலங்கல் வேல் இராவணற்கு அறிவிப்பாம் என - ஆரண்:7 125/2
அலங்கல் வேல் கை அரக்கரை ஆசு அற - ஆரண்:9 31/1
மன்றல் தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி போல மல்லிகை - ஆரண்:10 94/3
சந்த பூண் அலங்கல் வீர தனு எனும் நாமத்தேன் ஓர் - ஆரண்:15 51/1
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை - கிட்:7 88/1
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் - கிட்:8 2/3
தார் குலாம் அலங்கல் மார்பன் தாயரை நினைந்து நைந்தான் - கிட்:11 50/4
செறி பொன் தார் அலங்கல் வீர செய்திலம் குற்றம் நம்மை - கிட்:11 79/3
ஐயன் அங்கதன் அலங்கல் மார்பினில் - கிட்:15 6/3
வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர - சுந்:1 14/2
அலங்கல் தாழ் மார்பன் முன் தாழ்ந்து அடி துணை அழுத்தலோடும் - சுந்:1 15/3
அலங்கல் அயில் வஞ்சகனை அஞ்சி எனின் அன்றால் - சுந்:2 61/2
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் - சுந்:4 56/3
அலங்கல் மாலை நின் புயம் நினைந்து அல்லும் தன் பகலும் - சுந்:9 2/3
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப - சுந்:12 37/2
ஐய யான் இருந்த காலை அலங்கல் வேல் இலங்கை வேந்தன் - சுந்:14 37/2
அலங்கல் அம் தோளவன் துணைவர் அந்தம்_இல் - யுத்1:5 32/3
அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன் - யுத்1:5 43/2
அலங்கல் வாள் கொடு காலகேயரை கொன்ற-அதன்-பின் - யுத்1:5 55/2
அலங்கல் மாலையும் சாந்தமும் அன்று தான் அணிந்த - யுத்1:5 66/2
அன்று அவன் அருள பெற்ற ஆண்தகை அலங்கல் பொன் தோள் - யுத்1:14 10/3
மின் உரைத்தாலும் ஒவ்வா விளங்கு ஒளி அலங்கல் வேலோய் - யுத்2:16 32/4
மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ - யுத்2:16 141/4
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் - யுத்2:17 57/3
அல்லையே எந்தை ஆனாய் ஆகதான் அலங்கல் வீரன் - யுத்2:17 69/1
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் - யுத்2:18 181/1
அலங்கல் மார்பும் உயர் தோளும் ஊடுருவ ஆயிரம் சரம் அழுத்தினான் - யுத்2:19 81/4
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் - யுத்2:19 276/4
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் - யுத்2:19 289/2
அலங்கல் ஓதியர் அரும் துணை பிரிந்து நின்று அயரும் - யுத்3:20 64/3
வண்டு உலாம் அலங்கல் மார்பன் மகராக்கன் மழை ஏறு என்ன - யுத்3:21 15/1
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து - யுத்3:21 20/2
அன்று அவன் நாம வில் நாண் அலங்கல் தோள் இலங்க வாங்கி - யுத்3:21 33/1
அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை - யுத்3:22 4/3
மாருதி அலங்கல் மாலை மணி அணி வயிர தோள்-மேல் - யுத்3:22 17/1
ஆயிரம் தேரை ஆடல் ஆனையை அலங்கல் மாவை - யுத்3:22 27/1
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல்
 கொற்ற தோளினும் இலக்குவன் புயத்தினும் குளித்து - யுத்3:22 75/1,2
ஐயனை அலங்கல் ஆகத்து அடித்தனன் அடித்த ஓசை - யுத்3:22 135/3
மடல் கொளும் அலங்கல் மார்பன் மலைந்திட உலைந்து மாண்டார் - யுத்3:22 147/2
அலங்கல் அம் தடம் தோள் அண்ணல் அனுமனே ஆதல் வேண்டும் - யுத்3:26 3/3
அன்ன வாசகங்கள் கேளா அனல் உயிர்த்து அலங்கல் பொன் தோள் - யுத்3:27 79/1
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி - யுத்3:27 171/1
ஏடு அவிழ் அலங்கல் மார்பன் இருந்தனன் இனிதின் இப்பால் - யுத்3:28 69/4
அரி உணும் அலங்கல் மௌலி இழந்த என் மதலை யாக்கை - யுத்3:29 36/3
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி - யுத்4:37 1/1
அலங்கல் வீரன் அடி இணை எய்தினான் - யுத்4:39 10/4

 மேல்
 
  அலங்கல்-மீது (1)
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல் - யுத்3:25 21/1

 மேல்
 
  அலங்கலாய் (5)
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் - கிட்:12 35/3
வண்டு உறை அலங்கலாய் வணங்கி வாழ்வதோ - யுத்1:2 18/3
தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ - யுத்1:2 77/4
விரை உள அலங்கலாய் வேத வேள்வியின் - யுத்1:3 57/2
வண்டு உளர் அலங்கலாய் வஞ்சர் வாள் முகம் - யுத்1:4 87/1

 மேல்
 
  அலங்கலார்க்கு (1)
அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ - கிட்:7 113/4

 மேல்
 
  அலங்கலான் (3)
நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம் - பால:10 40/2
அலங்கலான் புணரும் செல்வம் காண வந்து அடைந்திலாதார் - அயோ:3 75/2
அலங்கலான் படையின் என்றார் அன்னதேல் ஆகும் என்றான் - யுத்3:22 157/4

 மேல்
 
  அலங்கலானை (1)
கள் அவிழ் அலங்கலானை காற்றின் சேய் வரவு கண்டான் - சுந்:10 17/4

 மேல்
 
  அலங்கலில் (1)
அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என பூதம் ஐந்தும் - சுந்:0 1/1

 மேல்
 
  அலங்கலின் (1)
அனையன் ஆய பரதன் அலங்கலின்
 புனையும் தம்முனார் பாதுகை பூசனை - யுத்4:41 51/1,2

 மேல்
 
  அலங்கலினீர் (1)
தோட்டு அலங்கலினீர் துறந்தீர் வள - ஆரண்:4 38/2

 மேல்
 
  அலங்கார (1)
பல் அலங்கார பண்பே காகுத்தன் பகழி மாதோ - யுத்2:16 22/4

 மேல்
 
  அலங்காரம் (1)
அலங்காரம் என உலகுக்கு அமுது அளிக்கும் தனி குடையாய் ஆழி சூழ்ந்த - ஆரண்:4 22/1

 மேல்
 
  அலங்கு (24)
அருவியின் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த - பால:3 34/1
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் - அயோ:13 55/3
ஆள் அற அலங்கு தேர் அழிய ஆடவர் - அயோ:14 35/1
அழைத்த வான் பறவைகள் அலங்கு பொன் வடிம்பு - அயோ:14 36/2
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் - ஆரண்:4 2/2
அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ - ஆரண்:5 3/4
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி - ஆரண்:7 73/3
வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் - ஆரண்:10 3/1
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் - ஆரண்:13 89/1
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என - ஆரண்:14 99/1
அடித்தலங்கள் கொட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு தோள் - கிட்:7 12/2
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் - கிட்:7 65/1
அருவி அம் திரள்களும் அலங்கு தீயிடை - கிட்:14 13/3
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை - கிட்:15 36/2
ஆழி அண்டத்தின் அருக்கன்-தன் அலங்கு தேர் புரவி - சுந்:2 12/3
மஞ்சு அலங்கு ஒளியோனும் இ மா நகர் வந்தான் - சுந்:5 81/1
அப்பு உறழ் வேலை-காறும் அலங்கு பேர் இலங்கை-தன்னை - சுந்:12 131/1
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை - சுந்:14 35/3
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை - யுத்1:4 24/1
அலங்கு பல் மணி கதிரன குருதியின் அழுந்தி - யுத்3:22 56/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் - யுத்3:24 60/1
ஆர்த்த ஓசையோ அலங்கு தேர் ஆழியின் அதிர்ப்போ - யுத்3:31 19/1
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க - யுத்4:35 10/2
அலங்கு ஒளி திரிதரும் உலகு அனைத்தையும் - யுத்4:37 72/2

 மேல்
 
  அலங்குற (1)
ஆடி அங்கை இரண்டும் அலங்குற
 சூடி நின்றனன் குன்று அன்ன தோளினான் - யுத்4:40 4/3,4

 மேல்
 
  அலச (3)
அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்கின்றான் - ஆரண்:6 11/2
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி - ஆரண்:6 59/1
மருங்கு அலச வற்கலை வரிந்து வரி வாளம் - கிட்:14 44/1

 மேல்
 
  அலசாமே (1)
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே
 பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி - யுத்1:9 11/2,3

 மேல்
 
  அலசிய (1)
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை - கிட்:1 11/3

 மேல்
 
  அலசியன (1)
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் - அயோ:5 15/3

 மேல்
 
  அலசினாய் (1)
வேந்த நீ அலசினாய் விடுதியால் நடம் எனா - சுந்:10 47/3

 மேல்
 
  அலசினாயோ (1)
அயர்த்தனை உறங்குவாயோ அமர் பொருது அலசினாயோ - யுத்3:29 51/4

 மேல்
 
  அலசினென் (2)
ஐய சாலவும் அலசினென் அரும் பெரு மூப்பும் - அயோ:1 61/1
அருகின பின்னை சால அலசினென் ஐய கண்கள் - யுத்2:19 287/3

 மேல்
 
  அலத்தக (5)
அஞ்சு அடுத்த அமளி அலத்தக
 பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ - அயோ:14 11/1,2
அலத்தக தளிர்க்கை நோவ அளந்து எடுத்து அமைந்த பாடல் - சுந்:2 103/2
அலத்தக குழம்பும் செறிந்து ஆடிய - சுந்:2 150/2
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் - சுந்:10 42/3
அரிய நொந்திலர் அலத்தக சீறடி அயர்ந்தார் - யுத்3:20 63/4

 மேல்
 
  அலத்தகம் (1)
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி - சுந்:2 107/1

 மேல்
 
  அலது (35)
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் - பால:5 120/2
எண்ணின் ஈது அலது என்று அறியேன் இரு - பால:11 3/3
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் - பால:14 66/3
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் - பால:24 48/3
அன்னர் ஆயினும் அரசனுக்கு அது அலது உறுதி - அயோ:1 32/1
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே - அயோ:4 203/4
நீ அலது உரை-செய நினைப்பார்களோ என்றான் - அயோ:11 45/4
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் - அயோ:11 85/4
உண்டு-கொல் இது அலது உதவி நீ செய்வது - அயோ:14 75/1
ஆதியாய் அஞ்சும் அன்றே அருள் அலது இயற்ற என்ன - ஆரண்:10 102/3
இதம் எனும் பொருள் அலது ஓர் இயல்பு உணர்ந்திலர் இவர்கள் - கிட்:2 8/2
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் - கிட்:2 9/4
வால் செலாத வாய் அலது இராவணன் - கிட்:3 41/3
ஐய நீ ஆற்றலின் ஆற்றினேன் அலது
 உய்வெனே எனக்கு இதின் உறுதி வேறு உண்டோ - கிட்:6 27/1,2
ஒப்பாய் உயிர் கொண்டு அலது ஓவலையோ - கிட்:10 52/4
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் - கிட்:12 34/2
ஈண்டு உறைந்து அலது ஏகலம் என்பது - கிட்:13 20/3
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே - கிட்:17 10/3
பேழ் வாயகத்து அலது பேர் உலகம் மூடும் - சுந்:1 67/1
திறன் அலது என்று உயிர்க்கு இறைவன் தீர்ந்தனன் - சுந்:4 14/2
அறன் அலது இயற்றி வேறு என் கொண்டு ஆற்றுகேன் - சுந்:4 14/4
பொன் அலது இல்லை பொன்னை ஒப்பு என பொறையில் நின்றாள் - சுந்:14 27/1
தன் அலது இல்லை தன்னை ஒப்பு என தனக்கு வந்த - சுந்:14 27/2
நின் அலது இல்லை நின்னை ஒப்பு என நினக்கு நேர்ந்தாள் - சுந்:14 27/3
என் அலது இல்லை என்னை ஒப்பு என எனக்கும் ஈந்தாள் - சுந்:14 27/4
வேரும் ஒழியாத-வகை வென்று அலது மீளேன் - யுத்1:2 64/4
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே - யுத்1:3 109/4
நெறி அலது ஆதலின் நிலைக்கலாமையும் - யுத்1:4 90/2
ஏனை யாறு இனி யான் அலது ஆர் என - யுத்1:8 68/3
கூற்று அலது உயிர் அது குடிக்கும் கூர்த்த என் - யுத்2:18 5/3
தந்தாய் எனின் யான் அலது யார் தருவார் - யுத்2:18 37/3
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் - யுத்2:19 77/4
காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா - யுத்3:27 134/3
எற்றையோர்க்கும் இவன் அலது இல் எனா - யுத்4:38 33/3
தருமம் நீ அலது இல் எனும் தன்மையாய் - யுத்4:41 75/4

 மேல்
 
  அலந்தலை (4)
அலந்தலை உற்ற அரும் புலன்கள் ஐந்தும் - அயோ:3 17/4
அலந்தலை உற்றது அ ஆழி இலங்கை - சுந்:9 46/2
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் - யுத்1:2 61/2
கொன்று அலந்தலை கொடு நெடும் துயரிடை குளித்தல் - யுத்4:35 26/2

 மேல்
 
  அலந்தலை-வாய் (1)
அங்கே உணர்கின்ற அலந்தலை-வாய்
 வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு - யுத்3:31 209/2,3

 மேல்
 
  அலந்தார் (1)
அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - ஆரண்:7 92/4

 மேல்
 
  அலந்திலர் (1)
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் - சுந்:7 58/2

 மேல்
 
  அலப்பு (1)
அலப்பு நீர் உடுத்த பார் அளிக்கும் மைந்தரை - பால:5 79/3

 மேல்
 
  அலம் (4)
ஆசு அலம் புரி ஐம்பொறி வாளியும் - பால:1 1/1
அலம் பொன் தாரவனே அரசு என்றலும் - கிட்:7 98/4
பாடு அலம் பெற புள்_இனம் பார்ப்பொடே - சுந்:6 31/4
கொண்டு அலம் கொள வீரர் குவித்தலால் - யுத்1:8 26/2

 மேல்
 
  அலம்ப (3)
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி - பால:17 5/2
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ - பால:21 3/2
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ - சுந்:1 66/2

 மேல்
 
  அலம்பி (1)
அலகு இல் பொன் அலம்பி ஓடி சார்ந்து வீழ் அருவி மாலை - பால:16 15/3

 மேல்
 
  அலம்பிடு (1)
சிரத்து வாச வண்டு அலம்பிடு தெரிவை கேள் இது நீள் - யுத்4:41 32/1

 மேல்
 
  அலம்பியதால் (1)
அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் - யுத்3:27 42/4

 மேல்
 
  அலம்பின (6)
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே - அயோ:3 64/4
கோடு அலம்பின கோதை அலம்பின - யுத்2:15 17/1
கோடு அலம்பின கோதை அலம்பின
 ஆடல் அம் பரி தாரும் அலம்பின - யுத்2:15 17/1,2
ஆடல் அம் பரி தாரும் அலம்பின
 மாடு அலம்பின மா மணி தேர் மணி - யுத்2:15 17/2,3
மாடு அலம்பின மா மணி தேர் மணி - யுத்2:15 17/3
பாடு அலம்பின பாய் மத யானையே - யுத்2:15 17/4

 மேல்
 
  அலம்பினும் (1)
காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த - கிட்:4 8/3

 மேல்
 
  அலம்பு (8)
காசு அலம்பு முலையவர் கண் எனும் - பால:1 1/2
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை - பால:13 48/2
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை - பால:21 20/1
அலம்பு வார் குழல் ஆய் மயில் பெண் அரும் கலமே - அயோ:10 32/1
சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவள - ஆரண்:1 15/3
பாடு அலம்பு உயர் வேலையில் பாய்ந்தன - சுந்:6 31/3
வண்டு அலம்பு நல் ஆற்றின் மராமரம் - சுந்:6 32/1
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் - சுந்:6 32/3

 மேல்
 
  அலம்புகின்ற (1)
குண்டலம் அலம்புகின்ற குவவு தோள் குரிசில் திங்கள் - கிட்:7 146/2

 மேல்
 
  அலம்பும் (5)
அலம்பும் மா மணி ஆரத்தோடு அகில் அளை புளின - பால:9 1/1
பொம்மென்ன வண்டு அலம்பும் புரி குழலை காதலித்த - பால:13 22/3
மந்தாரத்தின் மாலை அலம்பும் மகுடத்தாள் - சுந்:2 78/4
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க - சுந்:3 74/2
பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாவை உயிரொடு பறிக்கின்றாரும் - யுத்3:29 41/3

 மேல்
 
  அலம்புறு (1)
அலம்புறு பறவையும் அழுவவாம் என - ஆரண்:14 101/3

 மேல்
 
  அலம்வந்து (1)
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் - யுத்2:18 5/2

 மேல்
 
  அலம்வர (1)
ஆலும் மீன் கணம் அஞ்சின அலம்வர வஞ்சி - கிட்:1 19/3

 மேல்
 
  அலம்வரல் (1)
அலம்வரல் உற்றன அலறி ஐய இ - யுத்4:40 68/3

 மேல்
 
  அலம்வரலால் (1)
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் - யுத்3:28 20/2

 மேல்
 
  அலம்வரு (2)
அலம்வரு நிழல் உமிழ் அம் பொன் கச்சினால் - பால:23 63/2
அலம்வரு குல வரை அனைத்தும் அண்டமும் - யுத்4:37 63/3

 மேல்
 
  அலமந்த (1)
உண்டு அலமந்த கண்ணார் ஊசலிட்டு உலாவுகின்ற - சுந்:2 186/3

 மேல்
 
  அலமந்தனள் (1)
போதலோடும் அலமந்தனள் புலர்ந்து பொடியில் - ஆரண்:1 38/2

 மேல்
 
  அலமந்து (4)
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் - பால:17 15/4
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் - யுத்1:7 3/4
தன் உணர்வு அழிந்து சிந்தை அலமந்து தளர்ந்து சாய்ந்தான் - யுத்1:12 26/4
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி - யுத்4:41 67/2

 மேல்
 
  அலமர (7)
வளம் கொள் மாலை வண்டு அலமர வழி வருந்தினர் ஆய் - பால:15 11/2
தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் - அயோ:3 1/4
சிற்றிடை அலமர தெருவு சேர்கின்றார் - ஆரண்:10 39/4
அலமர செய்யலாமோ அறிந்திருந்து அயர்ந்துளார் போல் - கிட்:7 83/4
சுற்றும் நின்று அலமர பொலிந்து தோன்றிற்றால் - சுந்:2 52/2
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி - சுந்:2 108/3
தருமம் நின்று தன் கண் புடைத்து அலமர சாய்ந்தான் - யுத்3:22 195/3

 மேல்
 
  அலமரல் (1)
அது இது என ஓராது அலமரல் உறுவாரும் - பால:23 34/4

 மேல்
 
  அலமரலுறுகின்றார் (1)
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் - சுந்:2 190/4

 மேல்
 
  அலமருதல் (1)
இடைக்கு அலமருதல் செய்யும் முலையினாள்-தன்னை ஈந்து - யுத்1:13 16/2

 மேல்
 
  அலமரும் (6)
வாய் வெரீஇ அலமரும் மறுக்கம் நீங்கினார் - ஆரண்:3 5/2
அயரும் கை குலைத்து அலமரும் ஆர் உயிர் சோரும் - ஆரண்:6 90/2
அறிவுற்று மகளிர் வெள்ளம் அலமரும் அமலை நோக்கி - கிட்:11 79/1
அலமரும் உயிரினோடும் நெடிது உயிர்த்து அயர்கின்றாரை - சுந்:2 111/4
அலமரும் துயர் எய்திய ஆயினும் - யுத்1:8 59/2
எங்கும் நின்று நின்று அலமரும் அமரர் கண்டு இரைப்ப - யுத்4:37 98/2

 மேல்
 
  அலமருவேம் (1)
அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக - ஆரண்:2 31/2

 மேல்
 
  அலர் (46)
நந்தன வனத்து அலர் கொய்து நவ்வி போல் - பால:3 68/1
இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி ஏந்து அலர்
 திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொன் குன்றின் மேல் - பால:5 10/2,3
அருள் தரும் கமலக்கண்ணன் அருள் முறை அலர் உளோனும் - பால:5 26/1
கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் - பால:5 127/4
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன் - பால:7 4/3
அனைய கானத்து மரங்களும் அலர் மழை சொரிந்த - பால:8 45/2
அரும்பு நாள்_மலர் அசோகுகள் அலர் விளக்கு எடுப்ப - பால:9 7/2
அஞ்சன ஒளியானும் அலர் மிசை உறைவாளும் - பால:23 21/1
சிவனும் அயன் அரியும் அலர் சிறு மானிடர் பொருளோ - பால:24 19/3
நொய்து அலர் தாமரை நோற்ற நோன்பினால் - அயோ:2 50/2
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் - அயோ:9 7/1
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் - அயோ:9 7/2
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி - அயோ:9 23/1
அம் பொன் மால் வரை அலர் கதிர் உச்சி சென்று அணுக - அயோ:10 26/3
நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன் - அயோ:11 44/2
கரும்பு அலர் செந்நெல் அம் கழனி கான நாடு - அயோ:11 113/1
இரும்பு அலர் நெடும் தளை ஈர்த்த காலொடும் - அயோ:11 113/3
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை - ஆரண்:1 19/3
குரவம் குவி கோங்கு அலர் கொம்பினொடும் - ஆரண்:2 1/1
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் - ஆரண்:2 2/4
புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா - ஆரண்:10 19/2
நொய்து அலர் வலி தொழில் நுவன்ற மொழி ஒன்றோ - ஆரண்:10 51/3
கொள்ளையின் அலர் கரும் குவளை நாள்_மலர் - ஆரண்:10 120/3
அழிந்துளார் அலர் இகழ்ந்தனர் என்னை என்று அழன்றான் - ஆரண்:15 36/1
நொந்து அயர்த்தவர் அனையர் நோ உற சிறியர் அலர்
 அந்தரத்து அமரர் அலர் மானிட படிவர் மயர் - கிட்:2 6/2,3
அந்தரத்து அமரர் அலர் மானிட படிவர் மயர் - கிட்:2 6/3
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர்
 மனையின் வாயில் வழியினை மாற்றினால் - கிட்:11 41/1,2
கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா - கிட்:11 51/2
வாழி வாழி என்று உரைத்து அலர் தூவினர் வணங்கி - கிட்:12 27/4
தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர் - கிட்:16 21/2
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ - கிட்:17 25/3
ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் - சுந்:1 59/4
அழிந்து-நின்று ஆவது என்னே அலர் உளோன் ஆதியாக - சுந்:2 32/3
கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி - சுந்:2 113/3
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் - சுந்:4 14/3
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் - சுந்:7 58/2
தோட்டு அலர் இன மலர் தொங்கல் மோலியான் - சுந்:7 60/2
தோட்டு அலர் தெரியல் மாலை வண்டொடும் சுறுக்கொண்டு ஏற - சுந்:10 1/2
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா - சுந்:14 30/3
தாம் உற எளிவரும் தகைமையார் அலர்
 நாம் உற வல்லவர் நம்மை நண்ணினால் - யுத்1:4 80/1,2
ஆவிக்கு ஒரு கோள் வரவோ அலர் வாழ் - யுத்3:23 14/3
பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க - யுத்3:24 53/1
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் - யுத்3:31 48/4
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின - யுத்3:31 214/3
ஆர்ப்பார் ஆனார் அச்சமும் அற்றார் அலர் மாரி - யுத்4:37 133/1
தோட்டு அலர் தெரியலான் நிலைமை சொல்லும்-கால் - யுத்4:41 110/2

 மேல்
 
  அலர்குவது (1)
அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன - பால:23 26/3

 மேல்
 
  அலர்த்து (1)
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் - கிட்:7 6/1

 மேல்
 
  அலர்ந்த (13)
அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் - பால:3 15/1
செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும் - பால:21 8/2
ஆளகத்தினோடு அரமிய தலத்தினும் அலர்ந்த
 வாள் அரத்த வேல் வண்டொடு கொண்டைகள் மயங்க - அயோ:1 53/2,3
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா - அயோ:3 112/4
ஆவும் அழுத அதன் கன்று அழுத அன்று அலர்ந்த
 பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும் - அயோ:4 98/1,2
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன - அயோ:11 25/1
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு - கிட்:2 15/3
தழை உலாவு சந்து அலர்ந்த சாரல் சாரல் அல்லவேல் - கிட்:7 2/2
சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை - சுந்:3 20/3
நாரம் உண்டு அலர்ந்த செம் கேழ் நளினம் என்று உரைக்க நாணும் - சுந்:4 52/2
அருக்கன் மா மகன் ஆடக குன்றின்-மேல் அலர்ந்த
 முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட - யுத்3:22 170/1,2
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை - யுத்4:40 37/1
அண்ணலே காண்டியால் அலர்ந்த தாமரை - யுத்4:41 104/1

 மேல்
 
  அலர்ந்ததாம் (1)
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என - ஆரண்:14 99/1

 மேல்
 
  அலர்ந்தன (1)
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே - அயோ:2 38/4

 மேல்
 
  அலர்ந்தால் (1)
முத்து உரு கொண்டு செம் முளரி அலர்ந்தால்
 ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் - பால:5 118/1,2

 மேல்
 
  அலர்ந்திட (1)
ஆம்பல் வாயும் முகமும் அலர்ந்திட
 தேம்பும் நுண் இடை நோவ திரள் முலை - யுத்4:40 8/1,2

 மேல்
 
  அலர்வது (1)
ஆம்பலும் என்ற-போது நின்ற போது அலர்வது உண்டோ - அயோ:6 3/4

 மேல்
 
  அலரா (1)
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா
 வட வரையுடன் வரு செயல் என மறையும் - பால:5 129/1,2

 மேல்
 
  அலரி (3)
அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை - கிட்:12 1/1
அலரி தனி ஆழி புனை தேர் இது எனில் அன்றால் - யுத்4:36 17/1
சூடு உறும் மேனிய அலரி தோகையை - யுத்4:40 83/3

 மேல்
 
  அலரியும் (1)
அலரியும் முந்து செல்லும் ஆறு நீத்து அஞ்சி அப்பால் - யுத்3:30 5/4

 மேல்
 
  அலரியோன் (1)
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி - சுந்:12 49/2

 மேல்
 
  அலரில் (1)
ஆணையின் திறக்கலா அலரில் பாய்வன - ஆரண்:10 127/2

 மேல்
 
  அலரின் (1)
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன் - யுத்2:16 110/2

 மேல்
 
  அலரின்-மேல் (1)
அன்னவன் தனி மகள் அலரின்-மேல் அயன் - யுத்1:4 98/1

 மேல்
 
  அலரும் (1)
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் - அயோ:13 25/4

 மேல்
 
  அலரே (2)
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் - யுத்3:31 44/1
கூனியின் கொடியார் அலரே இவர் - யுத்4:40 22/3

 மேல்
 
  அலவன் (1)
அளை புகும் அரவினோடு அலவன் வாழ்வு உற - பால:5 103/3

 மேல்
 
  அலவால் (2)
பாயும் உருவோடு இது பண்பு அலவால்
 மாயம் எனல் அன்றி மன கொளவே - ஆரண்:11 51/2,3
உன்னா உணர்வு ஓய்வுறும் ஒன்று அலவால்
 மின்னாது இடியாது இருள்-வாய் விளைவு ஈது - ஆரண்:14 73/2,3

 மேல்
 
  அலவும் (1)
அலவும் நுண் துளி அருவி நீர் அரம்பையர் ஆட - அயோ:10 25/2

 மேல்
 
  அலவோ (2)
பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் - அயோ:4 21/4
உன்னை பிரியாத உயிர்ப்பு அலவோ - ஆரண்:14 69/4

 மேல்
 
  அலளேனும் (1)
தாரம்தான் அலளேனும் தயா எனும் - சுந்:5 30/2

 மேல்
 
  அலற (1)
நூபுர மடந்தையர் கிடந்து அலற நோனார் - யுத்1:12 21/1

 மேல்
 
  அலறி (10)
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள - அயோ:4 74/4
மண்ணின் மேல் விழுந்து அலறி மாழ்குவான் - அயோ:11 118/1
அடியுண்டான் தளர்ந்து அலறி வீழ்தலும் - கிட்:15 8/2
மயன் மகள் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்கினாள் - சுந்:10 48/4
வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க - சுந்:11 8/3
அயக்கலின் முகில் குலம் அலறி ஓடின - யுத்1:8 10/3
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி - யுத்2:18 205/2
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் - யுத்2:18 264/4
உள்ளும் மதிலும் புறமும் ஒன்றும் அறியாது அலறி ஓடினர்களால் - யுத்3:31 144/3
அலம்வரல் உற்றன அலறி ஐய இ - யுத்4:40 68/3

 மேல்
 
  அலறிய (1)
வீட்டும் காலத்து அலறிய மெய் குரல் - சுந்:3 107/1

 மேல்
 
  அலறும் (1)
வீட்டுண்டு அலறும் குரலால் வேழ குரல் அன்று எனவே - அயோ:4 81/1

 மேல்
 
  அலன் (14)
உரை-செயின் தேவர்-தம் உலகு உளான் அலன்
 விரை செறி தாமரை இமைக்கும் மெய்ம்மையால் - பால:10 58/1,2
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன்
 தெவ்வர் அம்பு அனைய சொல் தீட்டினாள் தனக்கு - அயோ:4 162/1,2
மை அறு மனத்து ஒரு மாசு உளான் அலன்
 செய்யனே என்பது தேறும் சிந்தையாள் - அயோ:11 94/1,2
ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்-கொலாம் என - அயோ:11 108/2
ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்-கொலாம் என - அயோ:11 108/2
நாண் அலன் நரகம் உண்டு என்னும் நல் உரை - அயோ:11 108/3
மாள்வதே பொருள் ஆக வந்தான் அலன்
 சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் - ஆரண்:11 81/1,2
விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் - யுத்1:3 100/2
தஞ்சு என நம்-வயின் சார்ந்துளான் அலன்
 நஞ்சினின் கொடியனை நயந்து கோடியோ - யுத்1:4 68/2,3
அஞ்சினான் அலன் அயன் தந்த வேலினும் ஆவி - யுத்2:15 208/1
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா - யுத்2:15 208/2
காற்று அலன் புனலோ அல்லன் கனல் அல்லன் இரண்டு கையால் - யுத்2:19 55/1
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் - யுத்3:27 134/2
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் - யுத்3:27 134/2

 மேல்
 
  அலா (7)
ஒன்று அலா முழுமதி ஊரும் மானம் போல் - பால:14 18/3
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி - ஆரண்:3 12/3
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி - சுந்:9 63/1
பின்னும் வீடணன் ஐய நின் தரம் அலா பெரியோர் - யுத்1:2 118/1
வாசவன் திருவும் கொண்டான் வழி_அலா வழி-மேல் செல்வான் - யுத்1:14 4/4
உலகில் நாம் அலா உரு எலாம் இராக்கத உருவா - யுத்3:31 23/1
உரை அலா உரை உன்னை உரைத்து உராய் - யுத்4:40 19/1

 மேல்
 
  அலாதன (3)
ஒன்று அலாதன பல உதவிற்று உண்மையால் - அயோ:14 122/2
யான் அலாதன எலாம் இனியவோ இனி எனா - கிட்:13 71/2
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன - யுத்4:38 7/2

 மேல்
 
  அலாதார் (1)
நொந்தனென் யான் அலாதார் யார் அவை நோற்ககிற்பார் - யுத்2:16 23/4

 மேல்
 
  அலாதிருக்கலாவது (1)
என்றுதான் அனங்க வாளிக்கு இலக்கு அலாதிருக்கலாவது
 என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் - யுத்2:17 9/3,4

 மேல்
 
  அலாது (19)
ஈது அலாது இல்லை வேறு இருக்கற்பாலதே - பால:8 28/4
மைந்தன் அலாது உயிர் வேறு இலாத மன்னன் - அயோ:3 24/4
இறையும் ஈது அலாது இனியது ஓர் இடம் அரிது இன்னும் - அயோ:9 30/4
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் - ஆரண்:14 85/4
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் - கிட்:7 150/1
காது கொற்றம் நினக்கு அலாது பிறர்க்கு எவ்வாறு கலக்குமோ - கிட்:10 68/1
இனியவள்தான் அலாது யாரும் இல்லையால் - சுந்:3 70/2
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு - சுந்:4 21/3
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் - யுத்1:2 88/4
மானுடன் வலி நீ அலாது யார் உளர் மதித்தார் - யுத்1:2 109/4
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ - யுத்1:9 68/3
கறங்கு அலாது கணக்கு_இலான் - யுத்2:16 116/2
தன்னின் நேர் பிறர் தான் அலாது இல்லவன் தோள் மேல் - யுத்2:16 227/1
ஏயின பின்னை மீள்வார் நீ அலாது யாவர் என்னா - யுத்3:22 2/3
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற - யுத்3:31 71/3
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் - யுத்3:31 152/1
அறத்து அலாது செல்லாது நல் அறிவு வந்து அணுக - யுத்4:37 124/2
பெண் அலாது பிழைத்துளதாகும் என்று - யுத்4:40 6/3
நின் அலாது இல்லை நின்னின் வேறு உளது இலை நெடியோய் - யுத்4:40 86/4

 மேல்
 
  அலாமை (2)
விலங்கு அலாமை விளங்கியது ஆதலால் - கிட்:7 113/3
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் - யுத்1:9 64/3

 மேல்
 
  அலார் (1)
முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார்
 புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் - ஆரண்:2 5/3,4

 மேல்
 
  அலால் (64)
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை - பால:2 10/2
இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ - பால:3 3/4
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால்
 யார் உளர் அறிபவர் இவற்கு தோன்றிய - பால:13 15/2,3
நான வார் குழல் நாரியரோடு அலால்
 வேனில்_வேளொடு மேல் உறைவார்களோடு - பால:21 33/1,2
கைக்கண் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் - அயோ:4 75/2
கை ஆர் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் - அயோ:4 80/4
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால்
 பொறுத்தே அருள்வாய் என்னா இரு தாள் சென்னி புனைந்தேன் - அயோ:4 82/3,4
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால்
 சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் - அயோ:11 57/3,4
ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால்
 தாய் எனும் பெயர் எனை தடுக்கல்-பாலதோ - அயோ:11 71/3,4
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை - அயோ:12 34/1
என்னை இன்று என் ஐயன் துறக்கும் என்று அலால்
 அன்னை என்று உணர்ந்திலென் ஐய நான் என்றான் - அயோ:12 55/3,4
தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால்
 எந்தை கூற வேறு எவரும் இல்லையால் - அயோ:14 105/3,4
உன் அலால் பெரும் தெய்வம் உயர்ந்துளோர் ஒழுக்கு அன்றே - ஆரண்:1 55/2
நின் அலால் இல்லாமை நெறிநின்றார் நினையாரோ - ஆரண்:1 55/4
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால்
 நினைவது ஓர் தெய்வம் வேறு இலாத நெஞ்சினான் - ஆரண்:12 39/1,2
புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால்
 வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ - ஆரண்:13 12/3,4
தோன்றலின் என் உயிர் துறந்த-போது அலால்
 ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ - ஆரண்:15 23/3,4
ஆய மால் நாகர் தாழ் ஆழியானே அலால்
 காயமான் ஆயினான் ஆவனே காவலா - கிட்:3 11/1,2
தொடர மற்றவன் சுளியும் என்று அலால்
 அடலின் வெற்றியாய் அயலின் ஆவவோ - கிட்:3 45/3,4
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால்
 உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார் - கிட்:4 20/1,2
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ - கிட்:7 34/2
உணர்வு சென்றுழி செல்லும் ஒழுக்கு அலால்
 நிணமும் நெய்யும் இணங்கிய நேமியாய் - கிட்:7 111/3,4
சரம் அலால் பிறிது வேறு உளது-அரோ தருமமே - கிட்:7 128/4
நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் - கிட்:11 7/4
ஆறுவாய் நீ அலால் மற்று ஆர் உளர் அயர்ந்தான் அல்லன் - கிட்:11 54/2
ஏயின இது அலால் மற்று ஏழைமை-பாலது என்னோ - கிட்:11 89/1
வன் திசைக்கு இனி மாருதி நீ அலால்
 வென்று இசைக்கு உரியார் பிறர் வேண்டுமோ - கிட்:13 7/3,4
ஒக்க உறைவோர் உருவம் ஓவியம் அலால் மற்று - கிட்:14 37/3
ஆனவர்க்கு அலால் அவனொடு ஆட வேறு - கிட்:15 4/3
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் - சுந்:2 28/4
ஈட்டுவார் தவம் அலால் மற்று ஈட்டினால் இயைவது இன்மை - சுந்:2 101/1
இல் பிரிந்து உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால் - சுந்:4 13/4
மாண்டில ஈது அலால் மாறு வேறு உண்டோ - சுந்:4 24/4
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு - சுந்:12 5/3
நின்று வீந்தது அலால் நிறை நிற்குமோ - சுந்:12 89/2
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால்
 அறம் திறம்பினர் ஆர் உளர் ஆயினார் - சுந்:12 91/3,4
பெற்றிலம் பிறந்திலம் என்னும் பேர் அலால்
 முற்றுவது என் இனி பழியின் மூழ்கினாம் - யுத்1:2 14/3,4
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ - யுத்1:2 90/4
அஞ்சுகின்றிலர்கள் நின் அருள் அலால் சரண் இலா அமரர் அம்மா - யுத்1:2 92/4
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் - யுத்1:3 9/4
சூலையின் திருக்கு அலால் சொல்லுவோர்க்கு எலாம் - யுத்1:3 77/3
அடியார் அடியேன் எனும் ஆர்வம் அலால்
 ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ - யுத்1:3 104/1,2
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் - யுத்1:4 17/2
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ - யுத்1:4 38/3
வஞ்சனை இயற்றிட வந்தவாறு அலால்
 தஞ்சு என நம்-வயின் சார்ந்துளான் அலன் - யுத்1:4 68/1,2
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் - யுத்1:5 33/2
திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் - யுத்1:9 50/2
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் - யுத்2:17 16/4
இல்லையேல் இறந்து தீர்தி இது அலால் இயம்பல் ஆகா - யுத்2:17 69/3
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று - யுத்2:19 23/3
வீங்கு வான் தோளை வீக்கி வீழ்த்து அலால் மீள்கிலாத - யுத்2:19 186/3
முதியோர் உணர் வேதம் மொழிந்த அலால்
 கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ - யுத்3:23 11/1,2
யான் அலால் எந்தையாய் உலகை ஈன்றுளான் - யுத்3:24 87/1
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய - யுத்3:24 87/2
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய - யுத்3:24 87/2
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் - யுத்3:24 87/3
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால்
 தேர்கள் என்று வந்த பாவி என்ன செய்கை செய்யுமே - யுத்3:31 86/3,4
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால்
 ஒருவன் உயிர் உண்டதும் உள்ளதுவோ - யுத்3:31 211/3,4
தேரும் உளதே இது அலால் உலகு செய்தோய் - யுத்4:36 22/4
ஏங்கி நின்றது அலால் ஒன்று இழைத்திலர் - யுத்4:37 36/3
சிறந்தது தவம் அலால் செயல் உண்டாகுமோ - யுத்4:37 151/4
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா - யுத்4:41 22/2
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் - யுத்4:41 90/1
ஆவி அங்கு அவன் அலால் மற்று இன்மையால் அனையன் நீங்க - யுத்4:41 114/1

 மேல்
 
  அலி (2)
அலி என்பவர் புறம் நின்றவர் உலகு ஏழினும் அடைத்தாய் - யுத்2:15 181/2
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 254/4

 மேல்
 
  அலியினில் (1)
பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும் - யுத்1:3 14/1

 மேல்
 
  அலிர் (2)
ஆழ்வித்தீர் அலிர் துன்ப ஆழிவாய் - கிட்:16 47/2
காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் - சுந்:4 8/3

 மேல்
 
  அலீர் (2)
நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி - அயோ:13 66/1
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் - யுத்3:22 180/2

 மேல்
 
  அலீரோ (1)
இனும் முனை நீர் அலீரோ எ வலி ஈட்டி வந்தீர் - யுத்3:27 98/3

 மேல்
 
  அலென் (2)
தன்-உடன் பிறந்திலென் தம்பி முன் அலென்
 என்-உடன் பிறந்த யான் வலியன் என்றியால் - அயோ:5 44/3,4
வேற்று புலத்தோன் அலென் ஐய விலங்கல் எல்லாம் - சுந்:1 44/1

 மேல்
 
  அலேன் (3)
சீறி நின்று இது செப்புகின்றேன் அலேன்
 ஆறி நின்றது அருள் அன்று அரக்கியை - பால:7 43/2,3
சாவது ஓர்கிலேன் தவம் செய்வேன் அலேன்
 யாவன் ஆகி இ பழி-நின்று ஏறுவேன் - அயோ:14 97/3,4
அன்வயம் இல்லை என்று அயிர்க்கின்றேன் அலேன்
 என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி - யுத்3:24 92/3,4

 மேல்
 
  அலை (56)
அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய - பால:1 9/3
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி - பால:3 13/1
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை - பால:5 6/1
கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் - பால:5 48/4
அலை_ஆழி என வளர்த்தார் மறை நான்கும் அனையார்கள் - பால:12 25/4
அலை உருவ கடல் உருவத்து ஆண்தகை-தன் நீண்டு உயர்ந்த - பால:12 28/1
பெரும் களிறு அலை_புனல் கலக்குவன பெட்கும் - பால:15 25/3
தள்ளி ஓடி அலை தடுமாறலால் - பால:18 29/1
அலை குழல் சோர்தர அசதி ஆடலால் - பால:19 24/3
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள - பால:23 79/3
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய - பால:24 8/1
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் - பால:24 13/3
அல்லல் உற்றில அலை புனல் கிடந்தன அனைய - அயோ:9 42/2
அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம் - அயோ:12 44/1
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி - அயோ:13 57/3
ஐய நீ யாது ஒன்றும் அவலிப்பாய் அலை
 உய் திறம் அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்டோ - அயோ:14 76/1,2
அலை புனல் நதிகளும் அருவி சாரலும் - ஆரண்:3 2/2
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் - ஆரண்:7 83/1
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி - ஆரண்:10 72/2
அலை மானுறும் ஆசையின் வந்தனவால் - ஆரண்:11 44/2
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப - கிட்:4 8/4
வாலியை படுத்தாய் அலை மன் அற - கிட்:7 95/3
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா - கிட்:7 149/4
நின்றாள் நிமிர்ந்து அலை நெடும் கடலின் நீர் தன் - சுந்:1 66/1
அம் சுவணத்தின் உத்தரியத்தாள் அலை ஆரும் - சுந்:2 77/3
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார் - சுந்:7 18/3
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் - சுந்:8 19/1
தெண் திரை அலை கடல் இலங்கை தென் நகர் - சுந்:14 25/2
அஞ்சினை ஆதலின் அமர்க்கும் ஆள் அலை
 தஞ்சு என மனிதர்-பால் வைத்த சார்பினை - யுத்1:4 7/1,2
அலை கடல் இட்டனன் அனுமன் தாதையே - யுத்1:5 17/4
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் - யுத்1:5 33/4
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம் - யுத்1:8 48/3
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப - யுத்1:13 25/1
அலை கிளர்ந்து என வானரம் ஆர்த்தவே - யுத்2:15 55/4
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் - யுத்2:15 168/1
அலை கிடந்த இலங்கையர் அண்ணலை - யுத்2:16 66/2
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ - யுத்2:16 206/1
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக - யுத்2:16 327/1
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் - யுத்2:16 338/2
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் - யுத்2:18 140/1
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் - யுத்2:18 143/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் - யுத்2:18 152/3
அடர்த்து அலை நெடு மரம் அற்ற கையன - யுத்2:19 46/2
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை - யுத்2:19 193/3
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் - யுத்2:19 245/3
அலை கொள் வேலையும் அரும் பிண குன்றமும் அணவி - யுத்3:20 57/4
வானகத்தோடும் ஆழி அலை என வளர்ந்த அன்றே - யுத்3:22 6/4
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர் - யுத்3:27 40/1
ஊறுகள் சொரிந்த பேர் உதிரத்து ஓங்கு அலை
 யாறுகள் எழும் கனல் அவிய சென்றவால் - யுத்3:27 46/3,4
நாறு அலை குடலினர் பலரும் நண்ணினார் - யுத்3:27 49/4
உடலும் வன் தலைகளும் உதிரத்து ஓங்கு அலை
 கடலும் அல்லாது இடை ஒன்றும் கண்டிலன் - யுத்3:27 54/3,4
ஊறும் மாரியும் ஓங்கு அலை ஓதமும் - யுத்4:33 27/2
அலை கொள் வேலைகள் அஞ்சின சலிக்கின்ற அயர்வும் - யுத்4:35 32/3
ஆசையும் விசும்பும் அலை ஆழியும் - யுத்4:37 31/1
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் - யுத்4:37 203/1
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன - யுத்4:40 5/3

 மேல்
 
  அலை-கொள் (1)
அலை-கொள் வேலையை குடிக்க அன்று அழைத்தது மலரோடு - யுத்3:30 37/3

 மேல்
 
  அலை-மிசை (1)
அலை-மிசை கடலின் வீழ் அன்னம்-போல் அவன் - யுத்4:38 16/3

 மேல்
 
  அலை_கடல் (4)
அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய - பால:1 9/3
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி - பால:3 13/1
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை - பால:5 6/1
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள - பால:23 79/3

 மேல்
 
  அலை_கடலும் (1)
கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் - பால:5 48/4

 மேல்
 
  அலை_புனல் (1)
பெரும் களிறு அலை_புனல் கலக்குவன பெட்கும் - பால:15 25/3

 மேல்
 
  அலை_ஆழி (1)
அலை_ஆழி என வளர்த்தார் மறை நான்கும் அனையார்கள் - பால:12 25/4

 மேல்
 
  அலைக்க (5)
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா - பால:15 26/2
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா - பால:17 9/3
ஊறு கொண்டு அலைக்க தன் உயிர் கொண்டு ஓடினோன் - அயோ:11 103/2
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல் - யுத்1:13 25/2
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க
 ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி - யுத்3:22 85/1,2

 மேல்
 
  அலைக்கல் (1)
ஆசையின் நிலைகெட அலைக்கல் ஆன்றது - சுந்:2 120/4

 மேல்
 
  அலைக்கின்ற (1)
ஆசைகள்-தோறும் சுற்றி அலைக்கின்ற அரக்கர்-தம்-மேல் - யுத்3:22 143/1

 மேல்
 
  அலைக்கும் (5)
அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் - பால:1 14/3
அலைக்கும் ஆழி அடங்கிட அங்கையால் - ஆரண்:6 68/1
கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன - ஆரண்:6 134/2
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் - யுத்3:31 141/4
அலைக்கும் உயர் பாரின் வலி ஆழியினின் அச்சும் - யுத்4:36 8/2

 மேல்
 
  அலைகள் (1)
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் - யுத்2:15 211/3

 மேல்
 
  அலைகளை (1)
அலைகளை நகும் நெடும் தோளர் அந்தகன் - சுந்:9 22/2

 மேல்
 
  அலைகளோடும் (1)
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை - யுத்2:19 49/3

 மேல்
 
  அலைத்த (2)
எயிறு அலைத்த கரதலத்து எற்றினான் - யுத்2:16 61/2
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் - யுத்4:37 201/3

 மேல்
 
  அலைத்தலின் (1)
அடல் அரக்கரும் ஆர்த்தலின் அலைத்தலின் அயர - சுந்:7 47/1

 மேல்
 
  அலைத்தாள் (1)
அடித்தாள் முலை-மேல் வயிறு அலைத்தாள் அழுதாள் தொழுதாள் அனல் வீழ்ந்த - யுத்3:23 8/1

 மேல்
 
  அலைத்து (20)
வயின்வயின் எயிற்றி மாதர் வயிறு அலைத்து ஓட ஓடி - பால:1 14/2
வந்தானை முகம் நோக்கி வயிறு அலைத்து மழை கண்ணீர் - ஆரண்:6 107/1
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார் - ஆரண்:10 26/2
எயிறு அலைத்து முழை திறந்து ஏங்கிய - ஆரண்:12 2/1
வயிறு அலைத்து விழுந்து மயங்கினாள் - ஆரண்:12 2/4
சூல் இரும் பெரு வயிறு அலைத்து சோர்வுறும் - சுந்:5 55/1
என்றனள் அரக்கிமார்கள் வயிறு அலைத்து இரியல்போகி - சுந்:6 49/1
வண்டு அலைத்து எழு குழல் கற்றை கால் வருடவே - சுந்:10 42/2
மயன் மகள் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்கினாள் - சுந்:10 48/4
வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க - சுந்:11 8/3
முயிறு அலைத்து எழு முது மரத்தின் மொய்ம்பு தோள் - சுந்:12 8/1
எயிறு அலைத்து எழும் இதழ் அரக்கர் ஏழையர் - சுந்:12 8/3
வயிறு அலைத்து இரியலின் மயங்கினார் பலர் - சுந்:12 8/4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் - யுத்1:9 63/3
சாரித்து அலைத்து உருட்டும் நெடும் தலத்தில் படுத்து அரைக்கும் - யுத்2:18 159/2
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் - யுத்2:19 212/1
வயிறு அலைத்து ஓடி வந்து கொழுநர்-மேல் மகளிர் மாழ்கி - யுத்3:22 29/1
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம் - யுத்3:22 29/3
வான நாடியர் வயிறு அலைத்து அழுது கண் மழை நீர் - யுத்3:22 199/1
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் - யுத்3:28 62/2

 மேல்
 
  அலைந்த (1)
வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் - அயோ:14 34/3

 மேல்
 
  அலைந்தன (1)
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் - சுந்:6 12/1

 மேல்
 
  அலைந்து (2)
ஐந்தும் தலை பத்தும் அலைந்து உலைய - ஆரண்:12 79/3
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து
 அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் - யுத்3:27 42/3,4

 மேல்
 
  அலைப்ப (3)
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா - சுந்:12 117/2
அஞ்சன கண்ணின் அருவி நீர் முலை முன்றில் அலைப்ப
 குஞ்சரத்து அன கொழுநரை தழுவுறும் கொதிப்பால் - சுந்:13 21/2,3
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப
 உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க - யுத்2:18 244/2,3

 மேல்
 
  அலைப்பாள் (1)
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் - யுத்3:23 7/4

 மேல்
 
  அலைப்புண்டது (1)
கயிறு அலைப்புண்டது கண்டும் காண்கிலாது - சுந்:12 8/2

 மேல்
 
  அலைப்புண்டார்-அரோ (1)
ஆண்டு உறை அரக்கரால் அலைப்புண்டார்-அரோ - ஆரண்:3 8/4

 மேல்
 
  அலைப்புண்டு (2)
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு
 ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:7 39/3,4

 மேல்
 
  அலைய (3)
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய
 சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் - யுத்1:5 47/3,4
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் - யுத்3:20 72/3
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என - யுத்3:27 44/2

 மேல்
 
  அலையது (1)
நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு - பால:1 18/3

 மேல்
 
  அலையர் (1)
உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் - ஆரண்:10 54/3

 மேல்
 
  அலையா (1)
அழுது வாய் குழறி ஆர் உயிர் அழுங்கி அலையா
 எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன் - ஆரண்:1 40/1,2

 மேல்
 
  அலையாமல் (1)
புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன - கிட்:13 21/3

 மேல்
 
  அலையின் (1)
அலையின் வேலை சூழ் கிடந்த ஆழி மா - கிட்:3 39/3

 மேல்
 
  அலையும் (1)
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக - யுத்3:31 156/4

 மேல்
 
  அலையோ (2)
அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ
 உயிரே கெடுவாய் உறவு ஓர்கிலையோ - கிட்:10 56/3,4
வென்றாய் அலையோ உன் உயிர் வீடாது உரை செய்தாய் - யுத்2:15 183/2

 மேல்
 
  அலைவு (1)
அலைவு இல் வெள் எயிற்றால் இதழ் மறைந்துளது அயலாள் - யுத்3:20 65/3

 மேல்
 
  அவ்வவர் (2)
அவ்வவர் துறை-தொறும் அறம் திறம்பவர் - அயோ:2 53/3
அவ்வவர் உறைவிடம் அறியல்-பாலதோ - கிட்:6 31/4

 மேல்
 
  அவ்வவர்க்கு (3)
அவ்வவர்க்கு அவ்வவர்க்கு அமைந்தவாறு உறும் - அயோ:1 79/3
அவ்வவர்க்கு அவ்வவர்க்கு அமைந்தவாறு உறும் - அயோ:1 79/3
அவ்வவர்க்கு அமைந்த வில்லும் குல வரை அவற்றின் ஆன்ற - யுத்1:9 74/1

 மேல்
 
  அவ்வழி (11)
அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை - ஆரண்:10 112/1
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை - சுந்:14 35/3
அந்தம் இலாதது ஓர் உறையுள் அவ்வழி
 தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் - யுத்1:5 1/2,3
அவ்வழி உணர்வு வந்து அயர்வு நீங்கினான் - யுத்1:5 14/1
அது மற்று அவ்வழி அரணமும் பெருமையும் அறைந்தேன் - யுத்1:5 67/2
இது மற்று அவ்வழி எய்தியது இராவணன் விரைவினின் ஏவ - யுத்1:5 67/3
அருந்ததி அனைய நங்கை அவ்வழி இருந்தாள் என்று - யுத்1:10 1/1
ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் - யுத்1:11 19/1
அவ்வழி இராவணன் அமரர் அஞ்ச தன் - யுத்2:15 123/1
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் - யுத்2:16 194/1
அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் - யுத்2:17 1/1

 மேல்
 
  அவ்வளவில் (1)
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ - யுத்3:28 21/2

 மேல்
 
  அவ்வளவு (1)
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக - சுந்:2 62/2

 மேல்
 
  அவ்வாறு (1)
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் - யுத்4:37 141/1

 மேல்
 
  அவ்விடை (1)
அவ்விடை எய்திய அண்ணல் இராமன் - ஆரண்:14 38/1

 மேல்
 
  அவ்வியம் (2)
அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற - பால:5 60/3
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை முனிவனை அற்றம் நோக்கி - பால:9 17/3

 மேல்
 
  அவ்வை (1)
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை - அயோ:3 4/3

 மேல்
 
  அவச (1)
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 124/2

 மேல்
 
  அவசத்தை (1)
அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர - யுத்2:19 171/2

 மேல்
 
  அவசம் (2)
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் - ஆரண்:2 26/4
அவசம் எய்திட மடந்தையர் உரு தெரிந்து அறியார் - யுத்3:20 66/2

 மேல்
 
  அவசன் (1)
அறிவு அழிந்து அவசன் ஆகி அரற்றினன் அண்டம் முற்ற - யுத்2:17 77/4

 மேல்
 
  அவட்கு (2)
என் இதன் மேல் அவட்கு எய்தும் வாழ்வு என்றாள் - அயோ:2 56/4
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு
 தண்டாத செங்கோல் தயரதனும்தான் அளித்தான் - அயோ:4 90/1,2

 மேல்
 
  அவண் (28)
அடைந்து அவண் இறுத்த பின்னர் அருக்கனும் உம்பர் சேர்ந்தான் - பால:17 3/1
அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன - பால:23 26/3
கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன் - பால:24 39/3
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் - அயோ:2 9/3
அடைந்து அவண் நோக்கி அரந்தை என்-கொல் வந்து - அயோ:3 7/1
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் - அயோ:4 75/4
கார் உறு குறி மான காட்டியது அவண் எங்கும் - அயோ:9 1/4
எண்ணினும் நெடிது அவண் எழுந்த சேனையே - அயோ:12 43/4
ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம் - அயோ:13 51/3
அன்ன மா முனியொடு அன்று அவண் உறைந்து அவன் அரும் - ஆரண்:1 4/1
ஐந்தும் ஐந்தும் அமைதியின் ஆண்டு அவண்
 மைந்தர் தீது இலர் வைகினர் மா தவர் - ஆரண்:3 26/1,2
மறம் தான் உணர்ந்தான் அவண் மாடு நின்றாரை நோக்கி - ஆரண்:10 155/2
நானே அவண் உய்ப்பென் இ நன்_நுதலை - ஆரண்:13 16/3
அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை - ஆரண்:16 6/1
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி - கிட்:7 158/1
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் - கிட்:9 20/3
பயின்று உடல் குளிர்ப்பவும் பாணி நீத்து அவண்
 இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின - கிட்:10 117/1,2
வேதியாத பொழுது வெகுண்டு அவண்
 சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை - கிட்:11 8/2,3
அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை - கிட்:12 1/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் - கிட்:13 23/3
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி - கிட்:13 31/2
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை - கிட்:16 61/2
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண்
 நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் - சுந்:3 73/2,3
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ - சுந்:11 43/1
மாற்று தேர் அவண் வந்தன வந்தன வாரா - யுத்2:15 243/1
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று - யுத்2:19 293/3
வந்து அவண் நின்று குன்றின் வார்ந்து வீழ் அருவி மான - யுத்3:24 19/1
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 17/3

 மேல்
 
  அவண (2)
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் - ஆரண்:1 37/2
அவண அண்ணலது ஏவலின் இயற்றிய அமைவினும் அயில் வாளி - யுத்2:16 339/3

 மேல்
 
  அவத்தன் (1)
ஆவ நான் பிறந்து அவத்தன் ஆனவா - அயோ:11 128/4

 மேல்
 
  அவதரித்தனை (1)
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் - யுத்4:40 86/1

 மேல்
 
  அவதரித்தான் (1)
அறத்தின் மூர்த்தி வந்து அவதரித்தான் என்பது அல்லால் - அயோ:1 36/2

 மேல்
 
  அவதரித்திடும்-மின் (2)
சேனையோடு அவதரித்திடும்-மின் சென்று என - பால:5 18/3
அன்னவாறு எவரும் நீர் போய் அவதரித்திடும்-மின் என்றான் - பால:5 23/4

 மேல்
 
  அவதரித்தீர் (1)
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர்
 கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் - ஆரண்:6 105/2,3

 மேல்
 
  அவதரித்து (1)
அன்ன மானுடன் ஆகி வந்து அவதரித்து அமைந்தான் - யுத்1:2 111/2

 மேல்
 
  அவதி (17)
சேய் என புகன்றான் மற்றை திசையுளோர்க்கு அவதி உண்டோ - பால:5 25/4
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் - அயோ:6 36/4
ஆருழை அடங்கும் அழகிற்கு அவதி உண்டோ - ஆரண்:6 29/3
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த - ஆரண்:11 60/3
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ - ஆரண்:13 120/4
அன்பினுக்கு அவதி இல்லை அடைவு என்-கொல் அறிதல் தேற்றேன் - கிட்:2 13/4
நன்கு உறும் அவதி நாள் நாளை நண்ணிய - கிட்:11 135/3
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக - கிட்:13 32/1
அற்றது நாள் வரை அவதி காட்சியும் - கிட்:16 4/1
அருத்தியும் அரசின் மேற்றே அறிவினுக்கு அவதி இல்லை - யுத்1:4 104/2
கால் வலி காட்டி போந்தேன் கை வலிக்கு அவதி உண்டோ - யுத்1:12 42/4
அறிதியே என்-பால் வைத்த அன்பினுக்கு அவதி உண்டோ - யுத்2:16 42/2
மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம் - யுத்2:19 106/2
பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ - யுத்3:26 76/4
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி - யுத்3:31 13/4
ஆண்தகைக்கு இன்று அவதி என்றார்-அரோ - யுத்4:41 52/4
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா - யுத்4:41 64/2

 மேல்
 
  அவதியில் (1)
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில்
 தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் - கிட்:14 1/3,4

 மேல்
 
  அவதியின் (1)
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன - சுந்:4 33/4

 மேல்
 
  அவதியின்-கண் (1)
ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி - கிட்:3 23/1

 மேல்
 
  அவதியை (1)
சொன்ன நாள் அவதியை இறைவன் சொல்லுமே - கிட்:16 20/4

 மேல்
 
  அவந்தனாய் (1)
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது - அயோ:2 62/3

 மேல்
 
  அவந்திகர் (1)
அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர்
 வங்கர் மாளவர் சோளர் மராடரே - பால:21 46/3,4

 மேல்
 
  அவம் (6)
அன்றே மக்கள் பெற்று உயிர் வாழ்வார்க்கு அவம் உண்டே - அயோ:6 17/2
அவம் இலா விருந்து ஆகி என்னால் அமை - ஆரண்:3 31/3
அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்கின்றான் - ஆரண்:6 11/2
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் - கிட்:3 12/3
வென்று அவம் உம்மை எல்லாம் விளிப்பெனோ விரிஞ்சன் தானே - யுத்2:18 229/2
உற்றதால் இன்று அவம் என்று என்று ஓதுவாள் - யுத்4:40 59/4

 மேல்
 
  அவமதித்து (1)
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல் - சுந்:11 58/2

 மேல்
 
  அவயம் (6)
அவயம் நின் அவயம் என்னா அடுத்தடுத்து அரற்றுகின்றான் - யுத்1:7 4/4
அவயம் நின் அவயம் என்னா அடுத்தடுத்து அரற்றுகின்றான் - யுத்1:7 4/4
அவயம் நீ பெற்றவாறும் அமரரும் பெறுதல் ஆற்றா - யுத்2:16 126/1
அவயம் உனக்கு அவயம் எனும் அனைவோரையும் அஞ்சல் - யுத்3:27 157/1
அவயம் உனக்கு அவயம் எனும் அனைவோரையும் அஞ்சல் - யுத்3:27 157/1
அவயம் உமக்கு அளித்தோம் என தன் கை தலத்து அமைத்தான் - யுத்3:27 157/2

 மேல்
 
  அவயமும் (1)
அருளும் நீ சேரின் ஒன்றோ அவயமும் அளிக்கும் அன்றி - யுத்2:16 134/2

 மேல்
 
  அவயவங்கள் (1)
மருந்தின் அனையாள் அவயவங்கள் அவை நின் கண்டேன் வல் அரக்கன் - கிட்:1 25/3

 மேல்
 
  அவயவம் (2)
ஆதரித்து அமுதில் கோல் தோய்த்து அவயவம் அமைக்கும் தன்மை - பால:10 4/1
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் - பால:10 18/3

 மேல்
 
  அவர் (144)
அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர்
 தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே - பால:0 1/3,4
முற்குணத்தவரே முதலோர் அவர்
 நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ - பால:0 2/3,4
வெறியவும் அவர் மென் மலர் கூந்தலே - பால:2 40/4
புயல் புடைபெயர்வன பொழில் அவர் விழியின் - பால:2 42/3
கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல - பால:2 44/2
பாகு இயல் கிளவிகள் அவர் பயில் நடமே - பால:2 48/2
அரங்கிடை மடந்தையர் ஆடுவார் அவர்
 கரும் கடைக்கண் அயில் காமர் நெஞ்சினை - பால:3 45/1,2
உருங்குவ மற்று அவர் உயிர்கள் அன்னவர் - பால:3 45/3
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய - பால:5 36/1
வாழிய என அவர் மனன் உறு கடவுள் - பால:5 128/3
நோக்கினன் அவர் முகம் நோக்க நோக்கு உடை - பால:7 18/1
ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் - பால:7 18/4
அண்டர் நாயக இனி காண்டி ஈண்டு அவர்
 துண்டம் வீழ்வன என தொழுது சொல்லினான் - பால:8 37/3,4
நதிக்கு வந்து அவர் எய்தலும் அருணன் தன் நயன - பால:9 2/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர்
 கண்களின் காணவே களிப்பு நல்கலால் - பால:10 33/1,2
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் - பால:12 2/4
நாள் உடைமையின் அவர் நடுக்கம் நோக்கி இ - பால:13 14/2
அம் கண் ஞாலத்து அரசு மிடைந்து அவர்
 பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால் - பால:14 27/1,2
அங்கு அவர் பண்ணை நல் நீராடுவான் அமைந்த தோற்றம் - பால:18 2/1
மனங்களில் நுழைந்து அவர் மாந்து தேறலை - பால:19 55/3
வேட்டு அவர் வேட்ட-பின் வேந்தனும் மேல்_நாள் - பால:23 101/1
மன்னனும் அவர் முகம் மரபின் நோக்கினான் - அயோ:1 12/2
அந்தணாளர் முனியவும் ஆங்கு அவர்
 சிந்தையால் அருள் செய்யவும் தேவருள் - அயோ:2 16/1,2
ஆவதற்கும் அழிவதற்கும் அவர்
 ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி - அயோ:2 18/1,2
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன - அயோ:2 37/2
மாயையும் அவர் பெற்ற நல் வரம் உண்மையாலும் - அயோ:2 84/3
இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே - அயோ:4 22/4
விலக்கார் அவர் வந்து விலக்கினும் என் கை வாளிக்கு - அயோ:4 124/2
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ - அயோ:4 131/4
அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி - அயோ:4 145/1
முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக - அயோ:5 15/2
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே - அயோ:9 46/4
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ - அயோ:11 1/3
வலியன் என்று அவர் கூற மகிழ்ந்தனன் - அயோ:11 2/1
தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல் அன்றோ - அயோ:13 15/3
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ - ஆரண்:0 1/4
மறப்பரோ நின் தன்மை அது ஆகின் மற்று அவர் போய் - ஆரண்:1 50/2
ஆர் அறத்தினொடு அன்றி நின்றார் அவர்
 வேர் அறுப்பென் வெருவன்-மின் நீர் என்றான் - ஆரண்:3 22/3,4
வருக்க மறையோய் அவர் வரும் திசையில் முந்துற்று - ஆரண்:3 54/3
ஆங்கு அவர் அணுகினர் அயிர்க்கும் சிந்தையார் - ஆரண்:4 9/4
தரைத்தலை இழிந்து அவர் தழுவு காதலன் - ஆரண்:4 18/2
தெரிவுறுத்துவென் என்று அவர் திண் சிறை - ஆரண்:4 40/3
வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி - ஆரண்:6 130/2
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர்
 துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு என சொல்லினாள் - ஆரண்:7 7/3,4
கொன்று சோரி குடித்து அவர் கொள்கையை - ஆரண்:7 13/3
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக - ஆரண்:7 105/1
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் - ஆரண்:7 106/2
வாயிடை இதழும் மூக்கும் வலிந்து அவர் கொய்ய என்றான் - ஆரண்:10 66/4
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் - ஆரண்:10 166/1
வன்மை தரித்தோர் மானிடர் மற்று அங்கு அவர் வாளால் - ஆரண்:11 4/1
புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும் - ஆரண்:11 28/2
மேல்_நாள் அவர் வில் வலி கண்டமையால் - ஆரண்:11 40/1
நினைத்து அவர் உருகவும் உதவ நேர்கிலன் - ஆரண்:12 47/3
ஆனாள் என்னே என்றவர் முன்னே அவர் இன்றி - ஆரண்:15 28/3
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி - கிட்:2 3/1
புரிந்த தன்மையை உரை-செயின் பழி அவர் புணரும் - கிட்:4 14/4
வாடினார் தோள் எலாம் வளர மற்று அவர் எலாம் - கிட்:4 21/4
ஏதிலாரும் எளியர் என்றால் அவர்
 தீது தீர்ப்பது என் சிந்தை கருத்து-அரோ - கிட்:7 108/3,4
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் - கிட்:9 13/3
தள்ளுற தலைவர்-தம்மை பிரிந்து அவர் தழீஇய தூம - கிட்:10 28/2
உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் - கிட்:10 55/4
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் - கிட்:10 67/3
சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை - கிட்:11 8/3
வானவர்க்கும் மற்று அவர் வலிக்கு நேர் - கிட்:15 4/1
குன்று என நடந்து அவர் குறுகல் மேயினான் - கிட்:16 22/4
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ - கிட்:17 25/3
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி - சுந்:0 1/3
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் - சுந்:1 40/3
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து - சுந்:2 29/3
ஆயில் அவர் வைத்த வழி ஏகல் அழகு அன்றால் - சுந்:2 72/2
வெளித்து வைகுதல் அரிது என அவர் உரு மேவி - சுந்:2 134/3
செல்வமோ அது அவர் தீமையோ இது - சுந்:3 72/1
அன்னே நன்று என்றாள் அவர் எல்லாம் அமைவுற்றார் - சுந்:3 152/4
உன்னினர் பிறர் என உணர்ந்தும் உய்ந்து அவர்
 சொன்னன சொன்னன செவியில் தூங்கவும் - சுந்:4 12/1,2
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற - சுந்:7 41/1
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் - சுந்:7 43/3
ஊடினார்க்கு அவர் மனை-தொறும் சிலவரை உய்த்தான் - சுந்:7 43/4
மீட்டு அவர் உரைத்திலர் பயத்தின் விம்முவார் - சுந்:7 60/1
சாதி அன்றேல் பிறிது என் செய்தி அவர் பின் தனி நின்றாய் - சுந்:8 43/3
ஐயனும் அவர் நிலை அமைய நோக்கினான் - சுந்:9 24/4
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் - சுந்:9 58/3
கூறின நாள் அவர் இருக்கை கூடலம் - சுந்:14 20/1
ஏயினன் அவர் எலாம் என் மந்திரத்து உறங்கியிற்றார் - சுந்:14 38/4
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல - யுத்1:2 53/3
மறம் துறந்து அவர் தரும் வரத்தின் வன்மையால் - யுத்1:2 69/4
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் - யுத்1:3 115/4
உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ - யுத்1:4 5/4
மிகை புலம் தருமமே வேட்ட போது அவர்
 தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே - யுத்1:4 62/1,2
சுருக்கம் உண்டு அவர் வலிக்கு என்று தோன்றுமால் - யுத்1:4 66/4
மண்ணிடை வானவர் வருவர் என்று அவர்
 கண் இலர் கரை இலர் கரந்து போயினார் - யுத்1:5 24/3,4
சென்று வேண்டுவரேல் அவர் சிறுமையின் தீரார் - யுத்1:6 6/2
போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் - யுத்1:13 8/3
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது - யுத்1:14 23/3
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்தான் அவர்
 சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் - யுத்1:14 42/1,2
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே - யுத்2:15 16/4
கருதலாத முன் குத்தலும் கைத்து அவர்
 பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே - யுத்2:15 77/3,4
ஒறுத்து மற்று அவர் தலைகளால் சில மலை உயர்த்தான் - யுத்2:15 229/4
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் - யுத்2:15 230/4
தாழ்வு இலிர் கொணர்திர் என்றான் அவர் அது தலைமேல் கொண்டார் - யுத்2:16 8/4
கூயினன் நும் முன் என்று அவர் கூறலும் - யுத்2:16 65/1
ஏனை உற்றனர் நீ அவர் இன் உயிர் - யுத்2:16 73/3
தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர்
 நெஞ்சமும் கருமமும் உரையுமே நெடு - யுத்2:16 80/1,2
சாகர தானையும் தழுவ சார்ந்து அவர்
 வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் - யுத்2:18 2/3,4
ஆற்றலம் என்றிரேல் என்-மின் யான் அவர்
 தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் - யுத்2:18 5/1,2
ஆய்ப்புண்டவனும் அவர் சொல் வலதால் - யுத்2:18 10/3
சொல்லும்படி என்று அவர் சொல்லுதலும் - யுத்2:18 70/2
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர்
 வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே - யுத்2:18 93/3,4
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர்
 துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய - யுத்2:18 127/1,2
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் - யுத்2:18 254/3
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி - யுத்2:19 165/3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் - யுத்2:19 165/4
குறிக்கொளும் என்று கூறி அவர் முகம் குழைய நோக்கி - யுத்2:19 166/3
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு - யுத்2:19 238/3
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி - யுத்3:20 2/2
அற்று அவர் கூறலும் ஆர் அழலிற்றாய் - யுத்3:20 4/1
சொன்னார் அவர் சொல் செவியில் தொடர்வோன் - யுத்3:21 3/1
துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி - யுத்3:22 35/3
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் - யுத்3:22 90/3
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் - யுத்3:22 91/4
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் - யுத்3:22 94/4
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் - யுத்3:22 113/2
அந்த நெறியை அவர் செய்ய அரக்கன் மருத்தன்-தனை கூவி - யுத்3:23 2/1
ஐயா இளையோர் அவர் வாழ்கிலரால் - யுத்3:23 15/2
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் - யுத்3:23 26/4
என் அவர் எய்தா-வண்ணம் இயற்றலாம் உறுதி என்றான் - யுத்3:26 14/4
தப்புவரே அவர் சங்கை இலா என் - யுத்3:26 39/3
நீர் தாரையின் அம்பு அவர் நீட்டினரால் - யுத்3:27 23/4
பின்னையோர் நின்றோர் எல்லாம் வென்று அவர் பெயர்வர் என்றும் - யுத்3:28 8/2
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க - யுத்3:29 35/3
திரிசிரா அவர் திரை கடல் அன பெரும் சேனை - யுத்3:30 40/3
உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த - யுத்3:31 29/2
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் - யுத்3:31 110/2
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை - யுத்3:31 132/3
ஆலம் எனலாயினன் இராமன் அவர் மீனம் எனல் ஆயினர்களால் - யுத்3:31 142/4
யாப்புறு காதலர் இராவணற்கு அவர் - யுத்3:31 183/4
ஆர்த்தார் அன்னார் அன்ன கணத்தே அவர் ஆற்றல் - யுத்3:31 188/1
வல்லார் அவர் மெய்ம்மை வழங்க வலார் - யுத்3:31 189/2
கண் திறந்தனர் கணவர்-தம் முகத்த அவர் முறுவல் - யுத்4:32 10/1
ஆங்கு அவர் உற்ற தன்மை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் - யுத்4:33 2/4
ஆரியனை வணங்கி அவர் ஐயம் இலை ஐயா - யுத்4:36 26/3
செவ்வையின் அவர் முன் சென்றான் வீடணன் இதனை செய்தான் - யுத்4:38 1/4
அன்றுதான் உணர்ந்திலையே ஆனாலும் அவர் நாட்டை அணுகாநின்ற - யுத்4:38 7/3
அன்பினால் அவர் மொழிந்த வாசகங்களும் அவர்கள் - யுத்4:41 13/1
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ - யுத்4:41 30/2

 மேல்
 
  அவர்-தம் (7)
தீர்த்தன் என்று அறிந்ததோ அவர்-தம் சிந்தையே - பால:5 112/4
ஆலம் உலகில் பரந்ததுவோ ஆழி கிளர்ந்ததோ அவர்-தம்
 நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ - பால:10 67/1,2
தெருண்ட மேலவர் சிறியவர் சேரினும் அவர்-தம்
 மருண்ட புன்மையை மாற்றுவர் எனும் இது வழக்கே - பால:15 8/1,2
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம்
 பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் - சுந்:4 114/3,4
தாவினான் அவர்-தம் தலை போய் அற - யுத்1:14 40/2
அயிர் ஒப்பன நுண் துகள்-செய்து அவர்-தம்
 வயிர படை தள்ளிய வாளியினான் - யுத்2:18 61/3,4
காந்தையருக்கு அணி அனைய சானகியார் பேர் அழகும் அவர்-தம் கற்பும் - யுத்4:38 25/1

 மேல்
 
  அவர்-தம்-மேல் (1)
வென்றிடுவர் மானுடவரேனும் அவர்-தம்-மேல்
 நின்று இடைவிடாது நெறி சென்று உற நெருக்கி - யுத்1:2 55/1,2

 மேல்
 
  அவர்-பால் (1)
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று - அயோ:4 78/3

 மேல்
 
  அவர்-மேல் (1)
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் - சுந்:10 24/4

 மேல்
 
  அவர்-வயின் (2)
வேறு இனி அவர்-வயின் வென்றி யாவதோ - யுத்1:2 78/4
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் - யுத்3:22 92/2

 மேல்
 
  அவர்க்கு (23)
இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத - பால:5 24/3
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய - பால:5 36/1
அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவர்க்கு இலை உனக்கே ஐயா - ஆரண்:10 75/4
அன்று அவர்க்கு அடுத்தது உன்னி மழை கண் நீர் அருவி சோர்வாள் - ஆரண்:12 56/4
தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது - கிட்:7 27/3
ஆவரோ அவர்க்கு ஆற்றல் உண்டோ எனும் அயலோர் - கிட்:7 69/2
மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் - சுந்:2 33/3
சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின் - சுந்:3 144/3
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் - சுந்:10 20/3
பிறித்து அவர்க்கு உற்றுளது என்னை பெற்றியோய் - சுந்:14 17/4
மீண்டு அவர்க்கு உரைத்தலின் விளிதல் நன்று எனா - சுந்:14 18/2
வேறு அவர்க்கு உற்றது என் விளம்புவாய் என்றான் - சுந்:14 20/4
வலியினர் எனில் அவர்க்கு ஒதுங்கி வாழ்துமோ - யுத்1:2 33/3
அச்சமோ அவர்க்கு அன்பினோ யாவதோ ஐயா - யுத்1:2 101/4
யாமே பரம் என்றனர் என்ற அவர்க்கு
 ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே - யுத்1:3 109/3,4
சூழ்வினை முற்றி யான் அவர்க்கு தோற்ற பின் - யுத்1:4 4/2
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ - யுத்1:4 87/3
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் - யுத்1:5 21/2
ஆகாதனவும் உளவோ அவர்க்கு ஆற்றலாமே - யுத்2:19 14/2
கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி - யுத்3:30 31/2
அன்னது ஓர் நரர் வலியர் என்றே அவர்க்கு அறைந்தான் - யுத்3:30 38/4
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் - யுத்3:31 149/2
மரணம் தோற்றம் என்று இவற்றிடை மயங்குப அவர்க்கு உன் - யுத்4:40 93/3

 மேல்
 
  அவர்கள் (9)
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் - பால:19 26/4
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள்
 பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் - அயோ:4 77/1,2
உண்டு அவர்கள் பின் உமிழ்க என்றலும் உமிழ்ந்தான் - ஆரண்:3 37/4
ஆர்க்கின்ற அமரர்-தம்மை நோக்கும் ஆங்கு அவர்கள் அள்ளி - யுத்3:22 31/1
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் - யுத்3:29 61/3
அ திறத்தினை அறைதிர் என்று உரை-செய அவர்கள்
 ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் - யுத்3:30 30/2,3
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் - யுத்3:31 151/1
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள்
 மெய்யும் ஆவியும் குலைதர விழிகள் நீர் ததும்ப - யுத்4:41 11/1,2
அன்பினால் அவர் மொழிந்த வாசகங்களும் அவர்கள்
 துன்பம் எய்திய நடுக்கமும் நோக்கி நீர் துளங்கல் - யுத்4:41 13/1,2

 மேல்
 
  அவர்களால் (1)
பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் - யுத்1:2 89/1

 மேல்
 
  அவர்களே (1)
காய்த்தவர் அவர்களே கையுற்றார் நமக்கு - யுத்1:4 92/3

 மேல்
 
  அவர்களை (1)
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் - பால:5 130/1

 மேல்
 
  அவரது (1)
ஆளும் உளதாம் அவரது ஆர் உயிரும் உண்டாம் - ஆரண்:10 60/2

 மேல்
 
  அவரால் (2)
பெறல் உண்டே அவரால் ஈண்டு யான் பெற்ற பேர் உதவி உற்றது - கிட்:11 88/2
வழுவாது எவர்க்கும் வரம் ஈய வல்லை அவரால் வரங்கள் பெறுவாய் - யுத்2:19 252/2

 மேல்
 
  அவரிடை (1)
பொருக்கென அவரிடை பொருந்த நோக்கினான் - சுந்:3 58/4

 மேல்
 
  அவரின் (1)
வீரர் உளரே அவரின் வில் அதனின் வல்லார் - ஆரண்:10 55/2

 மேல்
 
  அவரினும் (2)
பாடுவார் பலர் என்னின் மற்று அவரினும் பலரால் - சுந்:2 23/1
ஆடுவார்கள் மற்று அவரினும் பலர் உளர் அமைதி - சுந்:2 23/2

 மேல்
 
  அவருடை (1)
மறைந்துபோய் நின்ற வஞ்சனும் அவருடை மனத்தை - யுத்3:22 80/1

 மேல்
 
  அவரும் (7)
தொண்டை வாய் மடந்தைமாரின் சொல்ல மற்று அவரும் சொல்ல - அயோ:3 83/3
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த - அயோ:6 29/1
அந்தி வந்து அணுகும்-வேலை அ வழி அவரும் நீங்கி - ஆரண்:14 1/1
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் - கிட்:14 1/3
ஆன புன் தொழிலோர் என இகழ்கின்ற அவரும்
 ஏனை நின்றவர் இருடியர் சிலர் ஒழிந்து யாரும் - சுந்:12 45/2,3
அருள்முறை அவரும் நின்றார் ஆண்தகை வீரர் ஆழி - யுத்3:22 21/1
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் - யுத்3:30 1/1

 மேல்
 
  அவருழை (1)
செல்வது ஆங்கு அவருழை சென்று தீர்ந்து அற - யுத்1:2 37/3

 மேல்
 
  அவரை (20)
ஆர்த்து அவரை நோக்கி நகை-செய்து எவரும் அஞ்ச - பால:7 32/1
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை
 மெய் வணக்கு உறு வேய்_இனம் ஈன்ற மெல் அரிசி - அயோ:10 34/1,2
நாமர் ஆம் அவரை நல் அறம் நிறுத்த நணுகி - ஆரண்:1 30/2
அழுவதே யான் என்னா அறிவுற்றான் என எழுந்து ஆங்கு அவரை நோக்கி - ஆரண்:4 24/3
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் - ஆரண்:10 53/4
ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல - ஆரண்:11 37/1
ஆன மாதரோடு ஆடுவர் இயக்கியவர் அவரை
 சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால் - சுந்:2 24/2,3
ஆ இயல் மனிதர்-தம்மை அடுகிலேன் அவரை ஈண்டு - சுந்:3 142/3
சொல்லிய என் பழி அவரை சுற்றுமோ - சுந்:4 18/4
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் - சுந்:4 117/3
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா - சுந்:12 112/2
அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா - யுத்1:2 85/1
கொல்வர் என்று உணர்தலால் அவரை வந்து அணைவது ஓர் இயைபு கொண்டார் - யுத்1:2 91/4
நீண்ட கையினால் அவரை நெஞ்சினொடு புல்லி - யுத்1:9 1/2
ஆக்குவது இல்லை-ஆயின் அஞ்சல் என்று அவரை ஐயன் - யுத்1:9 38/2
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் - யுத்2:16 158/3
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் - யுத்3:24 30/2
உன்னை நீ அவரை வென்று தருதி என்று உணர்ந்தும் அன்றால் - யுத்3:28 8/3
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் - யுத்3:28 57/4
ஆண்ட நாயக கண்டிலை போலும் நீ அவரை
 மாண்டு செய்வது என் என்று உரை கூறினர் மறுப்பார் - யுத்3:31 36/3,4

 மேல்
 
  அவரையும் (1)
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா - யுத்2:18 189/3

 மேல்
 
  அவரையே (1)
இரக்கம்_இல் அவரையே துணை கொண்டேம் எனின் - யுத்1:4 66/3

 மேல்
 
  அவரொடு (3)
அன்னவர் தொழுதலும் அவரொடு ஏகினான் - பால:5 41/4
சிவண அன்ன சிறைமுன் அவரொடு ஏகு செலவித்து - ஆரண்:1 37/3
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான் - சுந்:12 18/1

 மேல்
 
  அவரொடும் (5)
வாழிய அவரொடும் வள்ளலும் மகிழ்வால் - ஆரண்:2 34/2
தனியை நீ ஆதலால் மற்று அவரொடும் தழுவற்கு ஒத்த - ஆரண்:6 48/2
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் - யுத்1:2 98/3
கேட்கிற்பாய்-ஆகின் எய்தி அவரொடும் கெழீஇய நட்பை - யுத்2:16 159/2
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் - யுத்3:22 108/2

 மேல்
 
  அவரோ (2)
கொன்றார் அவரோ கொலை சூழ்க என நீ கொடுத்தாய் - யுத்2:19 7/1
அடைத்தனர் தெழித்தனர் அழித்தனர் தனித்து உளன் இராமன் அவரோ
 துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் - யுத்3:31 149/3,4

 மேல்
 
  அவரோடு (1)
நடை நீர் அழிய செய்தாரே நடு இலாதார் நனி அவரோடு
 உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ - கிட்:1 27/3,4

 மேல்
 
  அவரோடே (1)
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் - ஆரண்:6 131/2

 மேல்
 
  அவலத்திடை (1)
அழுந்தேல் அவலத்திடை அஞ்சலை அன்னம் என்னா - ஆரண்:13 37/2

 மேல்
 
  அவலத்து (1)
ஆட்டவும் அவலத்து அழிந்தான்-அரோ - யுத்4:41 54/4

 மேல்
 
  அவலம் (11)
தோன்றிய பேர் அவலம் துடைத்தல் உண்டேல் - அயோ:3 12/2
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம்
 ஆண் நாயகனே இனி நாடு ஆள்வான் இடையூறு உளதோ - அயோ:4 39/1,2
அறத்தினை மறத்தியோ அவலம் உண்டு எனா - அயோ:5 27/4
ஆண்தகை வேந்தனை அவலம் ஆற்றி பின் - அயோ:5 35/4
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி - அயோ:5 41/1
அழுது அழி கண்ணினன் அவலம் ஈது என - அயோ:14 47/2
அஞ்சுவென் மறுக்கிலென் அவலம் தீர்ந்து இனி - ஆரண்:12 15/2
அளித்தனன் அரக்கர் செற்ற சீற்றத்தான் அவலம் தீர்ந்தான் - ஆரண்:13 136/4
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் - ஆரண்:14 94/2
அருமை ஏது உனக்கு நின்று அவலம் கூர்தியோ - கிட்:6 16/4
அவலம் எய்தி அடைத்துழி ஆர்த்து எழும் - யுத்1:9 58/3

 மேல்
 
  அவலம்தான் (1)
அருத்தி உண்டு ஆயினும் அவலம்தான் தழீஇ - கிட்:11 111/3

 மேல்
 
  அவலமும் (1)
இரக்கமும் அவலமும் துளக்கும் எய்தினார் - சுந்:9 25/4

 மேல்
 
  அவலித்திலர் (1)
ஆரும் பின்னர் அழுது அவலித்திலர்
 சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர் - அயோ:4 229/1,2

 மேல்
 
  அவலிப்பாய் (1)
ஐய நீ யாது ஒன்றும் அவலிப்பாய் அலை - அயோ:14 76/1

 மேல்
 
  அவள் (59)
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் - பால:7 25/3
இ வரை இருப்பது அவள் என்பதனின் முன்பு ஓர் - பால:7 28/3
பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே - பால:11 5/4
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள்
 தொண்டை வாயில் துடிப்பு ஒன்று சொல்லவே - பால:17 38/3,4
இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் - பால:19 33/2
காரிகை இவள் அவள் கருத்தை நோக்கி ஓர் - பால:19 42/3
ஏற்று அவள் இருதயத்து இருக்கவே-கொலாம் - அயோ:2 58/4
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் - அயோ:2 78/4
தோகை அவள் பேர் உவகை சொல்லல் அரிது என்பார் - அயோ:3 101/4
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப - அயோ:4 133/2
வனத்தினன் என்று அவள் இசைத்த மாற்றத்தை - அயோ:11 59/1
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் - ஆரண்:6 31/4
வெருவுவென் நங்கை என்றான் மீட்டு அவள் இனைய சொன்னாள் - ஆரண்:6 46/4
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் - ஆரண்:6 82/3
வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த - ஆரண்:6 85/2
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை - ஆரண்:6 87/1
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் - ஆரண்:6 115/4
ஆக்கி போனவர் ஆர்-கொல் என்றான் அவள்
 மூக்கின் சோரி முழீஇ கொண்ட கண்ணினான் - ஆரண்:7 3/3,4
ஆர் அவள் என்னலோடும் அரக்கியும் ஐய ஆழி - ஆரண்:10 68/1
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு - ஆரண்:10 68/2
பார் அவள் பாதம் தீண்ட பாக்கியம் படைத்தது அம்மா - ஆரண்:10 68/3
பேர் அவள் சீதை என்று வடிவு எலாம் பேசலுற்றாள் - ஆரண்:10 68/4
என்று அவள் உரைத்தலோடும் எரிந்தன நயனம் திக்கில் - ஆரண்:12 62/1
என்று அவள் உரைக்க நின்ற இரக்கம் இல் அரக்கன் எய்த - ஆரண்:12 69/1
நில் நில் என்று நெருங்கிய-போது அவள்
 என் நினைந்தனளோ என எண்ணுமால் - ஆரண்:14 11/3,4
சுமித்திரை சேய் அவள் சொற்றன சொல்லை - ஆரண்:14 56/1
ஆங்கு அவள் மார்பொடு கையின் அடங்கி - ஆரண்:14 60/1
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் - ஆரண்:14 77/2
அரற்றிய குரல் அவள் அரக்கியாம் எனா - ஆரண்:14 78/4
உண்டனென் ஈண்டு அவள் உழையள் அல்லளால் - ஆரண்:14 97/3
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் - ஆரண்:16 3/1
பின் அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே - ஆரண்:16 8/1
தீய கான் நெறியின் உய்த்தனன் அவள் தேடுவார் - கிட்:3 14/2
இலங்கு வில் கரத்திலும் இருக்கவே அவள்
 கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய - கிட்:6 20/2,3
என்று அவள் உரைத்த மாற்றம் யாவையும் இனிது கேட்டு - கிட்:11 59/1
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் - கிட்:13 40/3
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து - கிட்:13 66/3
செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும் - கிட்:14 53/2
மாருதியும் மற்று அவள் மலர்_சரண் வணங்கி - கிட்:14 55/1
மன்னு புலன் வென்று வரு மாது அவள் மலர்த்தாள் - கிட்:14 64/2
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் - சுந்:1 58/4
ஆழ்வான் அணுக்கன் அவள் ஆழ் பில வயிற்றை - சுந்:1 67/3
திறந்தாள் எயிற்றை அவள் அண்ணல் இடை சென்றான் - சுந்:1 70/1
மாண்டாள் அரக்கி அவள் வாய் வயிறு-காறும் - சுந்:1 74/1
பொன் நகர் புகுதி என்னா புகழ்ந்து அவள் இறைஞ்சி போனாள் - சுந்:2 93/4
மானுயர் திரு வடிவினள் அவள் இவள் மாறு கொண்டனள் கூறின் - சுந்:2 199/1
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி - சுந்:3 94/2
மாண்டனள் அவள் இவள் மாண்ட வார்த்தையை - சுந்:14 18/1
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என - சுந்:14 23/3
நோய் உனக்கு யான் என நுவன்றுளாள் அவள்
 ஆயவள் சீதை பண்டு அமுதின் தோன்றினாள் - யுத்1:2 81/3,4
தாய் அவள் உலகுக்கு எல்லாம் என்பதும் சாற்றுகின்றார் - யுத்1:9 77/4
அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும் - யுத்1:11 1/2
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் - யுத்1:11 21/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த - யுத்2:16 230/3
தையலோ தருமமேயோ யார் அவள் தன்மை தேர்வார் - யுத்2:17 33/4
நங்கையும் அவள் உரை நாளும் தேறுவாள் - யுத்2:17 95/1
சானகி உருவமாக சமைத்து அவள் தன்மை கண்ட - யுத்3:26 15/1
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் - யுத்4:40 72/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் - யுத்4:41 69/4

 மேல்
 
  அவள்-தன் (1)
மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்-தன் மைந்தனுக்கு - கிட்:7 33/2

 மேல்
 
  அவள்-தன்னையும் (1)
ஆகம் மற்று அவள்-தன்னையும் ஆற்றி இ - அயோ:4 28/2

 மேல்
 
  அவள்-தானும் (1)
மாது_அவள்-தானும் ஆண்டு வந்து நீர் உண்டு மீளும் - ஆரண்:5 5/3

 மேல்
 
  அவளாக (1)
அருந்ததி என தகைய சீதை அவளாக
 பரிந்தனர் பதைத்தனர் பணித்த குறி பண்பின் - கிட்:14 48/2,3

 மேல்
 
  அவளின் (1)
அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின் - யுத்3:30 14/3

 மேல்
 
  அவளுக்கு (2)
அ நாள் உற்றது எல்லாம் அவளுக்கு அரசன் அறைவான் - அயோ:4 72/4
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் - அயோ:4 107/1

 மேல்
 
  அவளுக்கே (1)
கொள்ளை மா நிதியம் எல்லாம் அவளுக்கே கொடுத்தி ஐய - ஆரண்:10 77/2

 மேல்
 
  அவளும் (8)
அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் - பால:10 35/4
ஆற்றாது அயர்ந்தான் என்றும் அறிந்தாள் அவளும் அவனை - அயோ:4 51/2
பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் - அயோ:4 145/4
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச - அயோ:13 42/1
கேட்டு அவளும் என்னுடைய கேடு_இல் தவம் இன்னே - கிட்:14 54/1
புணர்ந்து அவளும் அன்னவனும் அன்றில் விழை போகத்து - கிட்:14 58/1
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள் - சுந்:12 121/3
செந்திரு நீர் அல்லீரேல் அவளும் வந்து ஏவல் செய்யும் - யுத்2:17 53/4

 மேல்
 
  அவளே (1)
கற்றாய் அயரேல் அவளே தரும் நின் காதற்கு அரசை - அயோ:4 37/3

 மேல்
 
  அவளை (6)
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை
 வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் - அயோ:2 79/2,3
அரிந்தான் என்பதும் உணர்ந்தான் அவளை நீ யார் என்றான் - ஆரண்:6 108/4
மாயையால் வஞ்சித்து அன்றோ வவ்வுதல் அவளை என்றான் - ஆரண்:11 35/4
என் உயிர் அனாள் அவளை யான் அவன் இரப்ப - கிட்:14 57/3
முனிந்து அவளை உற்ற செயல் முற்றும் மொழிக என்ன - கிட்:14 60/1
சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா - யுத்2:19 275/3

 மேல்
 
  அவளொடு (1)
காதலி அவளொடு கதழ் எரி முழுகி - ஆரண்:2 42/2

 மேல்
 
  அவளோடும் (1)
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் - பால:9 19/1

 மேல்
 
  அவற்கு (21)
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே - பால:19 49/4
தனியன் நானிலம் தாங்கியது அவற்கு இது தகாதோ - அயோ:1 42/4
எனையவாறு அன்பினன் இராமன் ஈண்டு அவற்கு
 அனையவாறு அன்பின அவையும் என்றனர் - அயோ:1 82/3,4
வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ - அயோ:2 11/2
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு
 உரிமை மா நிலம் உற்ற பின் கொற்றவன் - அயோ:4 20/1,2
ஆழியை இனி அவற்கு அளிக்க எண்ணியோ - அயோ:11 54/4
அனையவற்கு அமைவின் செய்தான் ஆர் அவற்கு அன்பு இலாதார் - அயோ:13 37/3
இறுவது கண்டு அவற்கு இரங்கல் வேண்டுமோ - அயோ:14 70/4
உய் திறம் அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்டோ - அயோ:14 76/2
நனி உறை என்று அவற்கு அமைய நல்கி தாம் - ஆரண்:3 10/2
ஐயனும் அவற்கு அன்பினன் கூறுவான் - ஆரண்:3 29/4
இ வழி இருந்த-காலை தடை அவற்கு இல்லை என்றார் - ஆரண்:10 166/4
கொல்லல் உற்றனை உம்பியை கோது அவற்கு
 இல்லை என்பது உணர்ந்தும் இரங்கலை - கிட்:7 102/1,2
என்று அவற்கு இயம்பி பின்னர் இருந்தனன் இளவல்-தன்னை - கிட்:7 136/1
பொன்றும் தன்மை புகுந்தபோது அவற்கு
 ஒன்றும் சொல் கொடு உணர்ச்சி நல்கினான் - கிட்:16 38/2,3
அரணியன் என்று அவற்கு அன்பு பூண்டனை - யுத்1:4 2/3
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு - யுத்1:14 11/1
இறையில் வைத்து அவற்கு ஏவல் செய்து இருத்தியேல் இன்னும் - யுத்2:15 253/3
ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் - யுத்2:16 25/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன - யுத்2:16 251/4
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் - யுத்4:37 112/1

 மேல்
 
  அவற்றது (1)
உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் - யுத்1:10 19/2

 மேல்
 
  அவற்றால் (1)
கண்டு ஒரு முறுவல் காட்டி அவற்றினை அவற்றால் காத்தான் - யுத்3:31 224/4

 மேல்
 
  அவற்றின் (8)
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி - யுத்1:3 7/2
அவ்வவர்க்கு அமைந்த வில்லும் குல வரை அவற்றின் ஆன்ற - யுத்1:9 74/1
ஆருமே அவற்றின் ஆற்றல் ஆற்றுமேல் அனந்தகோடி - யுத்2:16 20/3
போர் ஆனை புறத்தின் அவற்றின் இரட்டி போத - யுத்2:19 26/2
ஆன்ற பேர் அண்ணலே அவற்றின் ஆற்றல் கேள் - யுத்3:24 89/2
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய - யுத்3:27 4/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே - யுத்3:31 220/1
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின்
 மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும் - யுத்4:40 91/1,2

 மேல்
 
  அவற்றினால் (2)
ஆளும் நாயகன் அவற்றையும் அவற்றினால் அறுத்தான் - யுத்2:15 228/4
மறைத்த வாளிகள் எவற்றையும் அவற்றினால் மாற்றி - யுத்2:16 237/1

 மேல்
 
  அவற்றினுக்கு (5)
ஊழி காற்று அன்ன புரவி மற்று அவற்றினுக்கு இரட்டி - சுந்:9 11/3
கார்வரை அவற்றினுக்கு இரட்டி கால் வயத்து - யுத்1:5 30/2
ஊர் பரி அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம் - யுத்1:5 30/3
அங்கதன்-தன்-மேல் ஆயிரம் அவற்றினுக்கு இரட்டி - யுத்3:22 67/1
ஆய்ந்தவன் உற்றது எல்லாம் அவற்றினுக்கு அறிய சொன்னான் - யுத்3:24 61/4

 மேல்
 
  அவற்றினை (1)
கண்டு ஒரு முறுவல் காட்டி அவற்றினை அவற்றால் காத்தான் - யுத்3:31 224/4

 மேல்
 
  அவற்று (5)
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே - ஆரண்:9 12/3
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய - சுந்:9 11/2
ஊழி நீ உலகும் நீயே அவற்று உறை உயிரும் நீயே - யுத்1:7 5/2
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன் - யுத்1:8 50/3
அன்னவை கண்டு உயாவுதலும் தொல் முனிவர் அவற்று இயல் எற்கு அறிவித்தாரால் - யுத்3:24 28/4

 மேல்
 
  அவற்றுக்கு (2)
சொல் உள அவற்றுக்கு எல்லாம் காரணம் தெரிய சொல்லின் - சுந்:3 138/2
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் - சுந்:4 29/3

 மேல்
 
  அவற்றுடனே (1)
நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் - யுத்3:24 29/2

 மேல்
 
  அவற்றுள் (1)
தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான் - யுத்1:3 59/2

 மேல்
 
  அவற்றை (5)
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே - ஆரண்:6 131/3
அறம் தரு தவத்தை ஆயும் அறிவினால் அவற்றை முற்றும் - யுத்1:14 7/1
வரம்-தனின் வளர்வன அவற்றை வள்ளலும் - யுத்2:18 120/3
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் - யுத்2:18 222/3
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் - யுத்3:27 7/4

 மேல்
 
  அவற்றையும் (2)
ஆளும் நாயகன் அவற்றையும் அவற்றினால் அறுத்தான் - யுத்2:15 228/4
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய - யுத்3:27 4/2

 மேல்
 
  அவற்றொடும் (2)
கோள் அரவு என்ன பின்னி அவற்றொடும் குழைந்து சாய்ந்த - கிட்:10 27/4
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்றொடும் ஆடி - யுத்2:15 232/1

 மேல்
 
  அவற்றோடு (1)
அலகு இல் ஆனைகள் அநேகமும் அவற்றோடு மிடைந்த - பால:15 7/1

 மேல்
 
  அவன் (381)
ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி - பால:2 1/3
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் - பால:3 5/3
என்று அவன் உரைத்தபோது எழுந்து துள்ளினார் - பால:5 21/1
உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும் - பால:6 10/1
பொறுத்தி என்று அவன் புகன்று நின் மகற்கு - பால:6 15/2
பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் - பால:8 7/2
அன்று அவன் வந்தது அறிந்து உலகு எல்லாம் - பால:8 13/1
கருப்பு வில் அன்று அவன் காமன் அல்லனே - பால:10 54/4
ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன்
 ஓகையோடும் இனிது கொண்டு உய்த்திட - பால:11 1/1,2
அரைசன் அவன் பின்னோரை என்னாலும் அளப்பு அரிதால் - பால:12 6/1
அயன் புதல்வன் தயரதனை அறியாதார் இல்லை அவன்
 பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் - பால:12 15/1,2
சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன்
 அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் - பால:13 63/3,4
இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய - பால:14 4/1
விதங்களால் அவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பும் - பால:15 4/3
ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும் - பால:17 24/3
கூடுகெனோ அவன் குணங்கள் வீணையில் - பால:19 31/3
தழுவி நின்று அவன் இரும் கிளையையும் தமரையும் - பால:20 18/1
அவன் அன்னது பகரும் அளவையின் மன்னவன் அயர்வான் - பால:24 19/1
கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன்
 மை அறு தவம் எலாம் வாரி மீண்டதே - பால:24 39/3,4
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு - பால:24 41/1
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் - பால:24 48/3
அலங்கல் மன்னனை அடிதொழுது அவன் மனம் அனையான் - அயோ:1 48/1
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் - அயோ:1 50/4
ஆற்றல்-சால் அரசனுக்கு அறிவித்தான் அவன்
 சாற்றுக நகர் அணி சமைக்க என்றனன் - அயோ:2 32/3,4
மாதுலன் அவன் நுந்தைக்கு வாழ்வு இனி உண்டோ - அயோ:2 81/3
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் - அயோ:2 83/3
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் - அயோ:4 131/1
என்னது கடன் அவன் இடரை நீக்குதல் - அயோ:4 161/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் - அயோ:5 26/1
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால் - அயோ:11 57/3
இருக்கவே வனத்து அவன் ஏகினான் என்றாள் - அயோ:11 62/4
ஆக்கினேன் அவன் அது பொறுக்கலாமையால் - அயோ:11 64/3
என்றும் நீரே வாழ உவந்தீர் அவன் ஏக - அயோ:11 75/3
தீதா நின்ற சிந்தனை செய்தான் அவன் என்ன - அயோ:11 78/3
கொடி நகர் தரும் அவன் கொணர சேனையும் - அயோ:12 24/2
தன் முன்னே அவன் தன்மை தந்தை துணை முந்து உரைத்த - அயோ:13 27/1
என் முன்னே அவன் காண்பென் யானே சென்று என எழுந்தான் - அயோ:13 27/4
அந்தணனும் தனை வணங்கும் அவனும் அவன் அடிவீழ்ந்தான் - அயோ:13 32/2
துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் - அயோ:13 43/3
அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன்
 விருத்தி வேதியரோடு எதிர் மேவினான் - அயோ:13 72/3,4
புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா - அயோ:14 52/3
புல்லினன் நின்று அவன் புனைந்த வேடத்தை - அயோ:14 54/1
அன்று அவன் உலகினை அளிக்க ஆகியது - அயோ:14 120/1
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் - அயோ:14 130/4
அன்ன மா முனியொடு அன்று அவண் உறைந்து அவன் அரும் - ஆரண்:1 4/1
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் - ஆரண்:1 29/3
தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் - ஆரண்:2 25/4
ஆயிடை அறிஞனும் அவன் எதிர் அழுவ - ஆரண்:2 37/1
பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன்
 தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் ஆசி சொல்லுவார் - ஆரண்:3 9/3,4
இந்திரன் எனின் அவன் அரக்கர் ஏயின - ஆரண்:3 15/1
செல்தி ஆண்டு அவன் சேருதி சேர்ந்த பின் - ஆரண்:3 33/3
இன்று-காறும் நின்று ஏமுறுமால் அவன்
 சென்று சேருதி சேருதல் செவ்வியோய் - ஆரண்:3 34/2,3
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி - ஆரண்:3 49/2
மறக்க முற்றாத தன் வாய்மை காத்து அவன்
 துறக்கம் உற்றான் என இராமன் சொல்லலும் - ஆரண்:4 19/1,2
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி - ஆரண்:4 25/1
ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் - ஆரண்:4 26/1
சென்ற பின் அவன் சேர்குவென் யான் என்றான் - ஆரண்:4 30/4
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் - ஆரண்:6 82/2
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர் - ஆரண்:7 114/3
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி - ஆரண்:8 20/3
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் - ஆரண்:8 21/4
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் - ஆரண்:9 19/3
விராவ_அரு வனத்து அவன் விளம்ப உறைகின்றார் - ஆரண்:10 57/3
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அழுது இழி அருவி கண்ணள் - ஆரண்:10 63/1
உணர்ந்தான் உணர்வுற்று அவன் மேல் இட்டு உயிர்தந்து உய்க்க உரை-செய்வான் - ஆரண்:10 113/4
எந்நாள் அவன் என்னை இ தீர்வு அரும் இன்னல் செய்தான் - ஆரண்:10 152/3
ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் - ஆரண்:11 15/2
கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் - ஆரண்:11 17/4
அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் - ஆரண்:11 60/1
மீள்வதே நலன் என்று அவன் மீண்டனன் - ஆரண்:11 81/4
பேர் எனைத்து அவை அவன் முனியின் பேருமால் - ஆரண்:12 7/2
என்று அவன் இயம்பலும் எடுத்த சீற்றத்தள் - ஆரண்:12 12/1
இனம் என களித்துளது என்பது என் அவன்
 மனம் என களித்தது கண்ணின் மாலையே - ஆரண்:12 28/3,4
சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் - ஆரண்:12 43/2
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன்
 நல் நகரத்தன நவை இலாதன - ஆரண்:12 44/3,4
எனை பலர் அவன் தனது அருளின் இச்சையோர் - ஆரண்:12 47/2
நீண்டனென் இருந்து அவன் பிரியும் நெஞ்சிலேன் - ஆரண்:12 48/3
தறைவாய் அவன் வந்து அடி தாழுதலும் - ஆரண்:12 71/1
ஒத்தான் உடனே உயிர்த்தான் உருத்தான் அவன் தோள் - ஆரண்:13 27/1
சொல் இட்டு அவன் தோள் வலி யார் உளர் சொல்ல வல்லார் - ஆரண்:13 29/4
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப - ஆரண்:13 37/4
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 38/1
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி - ஆரண்:13 39/1
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் - ஆரண்:13 77/4
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து - ஆரண்:13 78/1
ஒருவனே அவன் இராவணன் ஆம் என உரைத்தான் - ஆரண்:13 91/4
என்று அவன் இயம்பலும் இளைய கோமகன் - ஆரண்:13 104/1
வீடு அவன் எய்தும் வேலை விரிஞ்சனே முதல மேலோர் - ஆரண்:13 129/1
மற்று அவன் அ உரை செப்ப மனத்தால் - ஆரண்:14 54/1
அற பால் உளதேல் அவன் முன்னவன் ஆய் - ஆரண்:14 76/1
கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை - ஆரண்:14 84/2
என்று அவன் தோற்றம் ஆதி இராவணன் இழைத்த மாய - கிட்:2 29/1
சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ - கிட்:2 34/4
சென்று அவன் தன்னை இன்னே கொணர்கின்றேன் சிறிது போழ்தில் - கிட்:2 35/3
கால் செலாது அவன் முன்னர் கந்த வேள் - கிட்:3 41/1
வேல் செலாது அவன் மார்பில் வென்றியான் - கிட்:3 41/2
கோல் செலாது அவன் குடை செலாது-அரோ - கிட்:3 41/4
பேருமே அவன் பேருமேல் நெடும் - கிட்:3 42/2
தூருமே அவன் பெரிய தோள்களால் - கிட்:3 42/4
வள்ளலே அவன் வலியின் வன்மையால் - கிட்:3 46/4
தழை துடிப்புற சார்வு உறாது அவன்
 விழைவிடத்தின்-மேல் விளிவை அஞ்சலால் - கிட்:3 47/3,4
முட்டி நின்று அவன் முரண் உரத்தின் நேர் - கிட்:3 51/1
நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் - கிட்:3 52/2
சென்று முன்னவன் தேடுவேன் அவன்
 கொன்றுளான் தனை கொல_ஒணாது எனின் - கிட்:3 55/2,3
கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும் - கிட்:3 60/2
ஏறினான் அவன் எவரும் அஞ்சுற - கிட்:3 61/1
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் - கிட்:3 66/4
எந்தை மற்று அவன் எயிறு அதுக்கு-மேல் - கிட்:3 68/1
அரு மருந்தையும் அவன் விரும்பினான் - கிட்:3 69/2
உலகம் ஏழினோடு ஏழும் வந்து அவன் உயிர்க்கு உதவி - கிட்:3 72/1
புலமையோய் அவன் உறைவிடம் காட்டு என்று புகன்றான் - கிட்:3 72/4
இன்ன தோன்றலே அவன் இதற்கு ஏது உண்டு இறையோய் - கிட்:3 78/4
முறுவல் செய்து அவன் முன்னிய முயற்சியை உன்னி - கிட்:4 2/2
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர் - கிட்:4 7/3
அன்பு உலப்பு அரிய நீ உரை-செய்வாய் என அவன் - கிட்:5 2/4
கொற்ற வாலியும் அவன் குலவு தோள் வலியொடும் - கிட்:5 10/2
வயிர வன் கரதலத்து அவன் வலித்து எறிய அன்று - கிட்:5 13/3
ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் - கிட்:5 15/3
பொன் மலைக்கு அவன் நண்ணலின் போகலை - கிட்:7 104/4
ஆதலானும் அவன் எனக்கு ஆர் உயிர் - கிட்:7 108/1
வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் - கிட்:8 1/4
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் - கிட்:8 2/3
என்ன மற்று இனைய கூறி ஏகு அவன் தொடர என்றான் - கிட்:9 27/1
பூவையும் பொருவான் அவன் புலம்பினன் தளர்வான் - கிட்:10 50/2
கண்ணுறும்-ஆயின் பின்னை யார் அவன் சீற்றம் காப்பார் - கிட்:10 61/4
சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் - கிட்:11 3/4
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் - கிட்:11 78/1
என்று அவன் உரைத்தலும் இரவி காதலன் - கிட்:11 108/1
சூரியன் கான்முளை தோன்றுமால் அவன்
 நீர் அரும் பரவையின் நெடிது சேனையான் - கிட்:11 133/3,4
சாம்பன் அவன் ஒன்று உரை-செய்வான் எழு சலத்தால் - கிட்:14 41/1
என் உயிர் அனாள் அவளை யான் அவன் இரப்ப - கிட்:14 57/3
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் - கிட்:14 61/4
எற்றினானை நேர் எற்றினான் அவன்
 முற்றினான் உயிர் உலந்து மூர்ச்சியா - கிட்:15 7/3,4
என்று அவன் உரைத்தலும் இருந்த வாலி சேய் - கிட்:16 12/1
அவன் அவை உரைத்த பின் அனுமன் சொல்லுவான் - கிட்:16 19/1
வந்தனென் மறைத்தலோடும் மற்று அவன் மறைய போனான் - கிட்:16 55/3
பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் - சுந்:1 51/4
தன் மேனியளாய் அவன் தாயினும் அன்பு தாழ - சுந்:1 60/2
குறுகி நோக்கி மற்று அவன் தலை ஒருபதும் குறித்த - சுந்:2 129/1
நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் - சுந்:2 132/3
உற்று நின்று அவன் உணர்வை தன் உணர்வினால் உணர்ந்தான் - சுந்:2 135/1
திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் - சுந்:2 230/2
அருத்தி வேதியற்கு ஆன் குலம் ஈந்து அவன்
 கருத்தின் ஆசை கரை இன்மை கண்டு இறை - சுந்:3 26/2,3
தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே - சுந்:3 62/4
காண நோற்றில அவன் கமலக்கண்களே - சுந்:3 69/4
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் - சுந்:4 14/3
என்று அவன் இறைஞ்ச நோக்கி இரக்கமும் முனிவும் எய்தி - சுந்:4 26/1
மற்று அவன் முன்னோன் வாலி இராவணன் வலி தன் வாலின் - சுந்:4 30/1
தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ - சுந்:4 34/4
எய்து அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து பேர் உவகை ஏற - சுந்:4 37/1
பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ - சுந்:4 56/4
வந்து அவன் மேனி நோக்கி வான் உயர் துயரின் வைகி - சுந்:4 79/1
வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் - சுந்:4 116/1
இராவணன் அவன் இவன் இராமன் என்றனன் - சுந்:5 74/4
மீட்டு அவன் கருணை-செய்தால் பெறும் பதம் விளம்பலாமோ - சுந்:6 43/4
அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் - சுந்:8 36/1
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் - சுந்:9 49/4
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் - சுந்:9 61/4
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் - சுந்:9 62/4
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் - சுந்:10 2/2
நின்றார் நின்றிலர் தனி நின்றான் ஒரு நேமி தேரொடும் அவன் நேரே - சுந்:10 31/3
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் - சுந்:10 34/2
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் - சுந்:10 34/4
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் - சுந்:10 35/1
சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் - சுந்:10 35/3
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று - சுந்:10 36/3
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் - சுந்:11 36/3
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் - சுந்:11 42/3
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் - சுந்:11 52/2
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே - சுந்:12 63/4
என் இவண் வரவு நீ யாரை என்று அவன்
 தன்மையை வினாயினான் கூற்றின் தன்மையான் - சுந்:12 64/3,4
யாது அவன் நினைந்தான் அன்ன பயத்தன ஏது வேண்டின் - சுந்:12 73/3
திண் திறல் அவன் செயல் தெரிய நோக்கினான் - சுந்:14 23/1
ஆங்கு அவன் செய்கையே அளவை ஆம் எனா - சுந்:14 24/1
என்று அவன் இயம்பலும் எழுந்து இறைஞ்சினான் - யுத்1:2 15/1
மற்று அவன் பின்னுற மகோதர பெயர் - யுத்1:2 22/1
மற்று அவன் பின்னுற மற்றையோர்களும் - யுத்1:2 46/1
என்று அவன் இயம்பிடும் எல்லையினில் வல்லே - யுத்1:2 58/1
சால அன்னது நினைந்து அவன் எதிர் செலல் தவிர்ந்து - யுத்1:2 108/3
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின் - யுத்1:2 112/1
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் - யுத்1:3 9/4
குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் - யுத்1:3 10/2
கொள்ள சாகிலன் ஆர் இனி அவன் உயிர் கொள்வார் - யுத்1:3 17/4
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் - யுத்1:3 18/4
சென்று மற்று அவன் தன்னொடும் ஒரு சிறை சேர்ந்தான் - யுத்1:3 21/3
ஓத புக்க அவன் உந்தை பேர் உரை எனலோடும் - யுத்1:3 22/1
உந்தை மற்று அவன் திருப்பெயர் உரை-செயற்கு உரிய - யுத்1:3 26/2
அன்ன கேட்டு அவன் அந்தண அந்தணர்க்கு அடாத - யுத்1:3 36/1
என்ன சொல் அவன் இயம்பியது இயம்புதி என்றான் - யுத்1:3 36/4
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் - யுத்1:3 50/2
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் - யுத்1:3 61/2
அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் - யுத்1:3 65/4
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன்
 தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது - யுத்1:3 66/2,3
நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும் - யுத்1:3 73/3
ஆம் அவன் அறிவினுக்கு அறிவும் ஆயினான் - யுத்1:3 76/2
அறிந்த நாயகன் சேவடி மறந்திலன் அயர்த்திலன் அவன் நாமம் - யுத்1:3 83/4
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் - யுத்1:3 115/4
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று - யுத்1:3 122/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று - யுத்1:3 122/1
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று - யுத்1:3 122/2
சான்று அவன் இதுவே வேத முடிவு இது சரதம் என்றான் - யுத்1:3 122/4
அன்று அவன் உந்தி வந்தானாம் என தோன்றினானால் - யுத்1:3 131/4
ஆயவன்-தன்னை மாயன் அந்தியின் அவன் பொன் கோயில் - யுத்1:3 153/1
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் - யுத்1:3 156/4
என்பு உற குளிரும் நெஞ்சு உருகுமேல் அவன்
 புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் - யுத்1:4 20/3,4
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் - யுத்1:4 42/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் - யுத்1:4 119/4
வழுவல்_இல் அபயம் நின்-பால் வழங்கினன் அவன் பொன் பாதம் - யுத்1:4 121/3
சிறப்பு அவன் செய்திட செல்வம் எய்தினார் - யுத்1:5 27/1
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி - யுத்1:5 29/1
பேயனேன் என் பல பிதற்றி பேர்த்து அவன்
 மா இரு ஞாலத்து வைத்த மா படை - யுத்1:5 31/1,2
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் - யுத்1:6 32/3
போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ - யுத்1:9 54/4
மனை-கண் வந்து அவன் பாதம் வணங்கினார் - யுத்1:9 55/1
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான் - யுத்1:11 23/1
உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் - யுத்1:11 30/1
அவன் காண் நெடும் கேசரி என்பவன் ஆற்றல் மிக்கான் - யுத்1:11 30/4
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் - யுத்1:11 31/4
ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் - யுத்1:11 33/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் - யுத்1:12 23/3
என்று அவன் இரங்கும் காலத்து இருவரும் ஒருவர்-தம்மின் - யுத்1:12 32/1
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் - யுத்1:12 32/4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் - யுத்1:13 17/4
அன்று அவன் அருள பெற்ற ஆண்தகை அலங்கல் பொன் தோள் - யுத்1:14 10/3
நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல் - யுத்1:14 25/2
கூவினான் அவன் கோபுர வாயிலில் - யுத்1:14 40/3
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம் - யுத்1:14 43/1
தூக்கு தூணியும் வில்லும் தொலைத்து அவன்
 யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் - யுத்2:15 54/3,4
கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா - யுத்2:15 63/4
சென்று எறிந்து அவன் சேனை சிதைத்தலும் - யுத்2:15 71/2
மறித்தும் ஆர் அவன் ஆர் உயிர் வவ்வினான் - யுத்2:15 87/1
ஆங்கு அவன் அமர் தொழிற்கு அணுகினான் என - யுத்2:15 108/1
நீங்கியது யாவது நினைக்கிலோம் அவன்
 வாங்கிய வரி சிலை மற்றொன்றே-கொலாம் - யுத்2:15 116/3,4
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் - யுத்2:15 136/4
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் - யுத்2:15 160/3
நின்றான் அவன் எதிரே உலகு அளந்தான் என நிமிர்ந்தான் - யுத்2:15 161/4
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா - யுத்2:15 173/3
இணை ஆரும் இல் அவன் நேர் வரவு எய்தா வலி செய்தாய் - யுத்2:15 180/2
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற - யுத்2:15 212/1
அறுத்து மற்று அவன் அயல் நின்ற அளப்ப_அரும் அரக்கர் - யுத்2:15 229/1
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் - யுத்2:15 244/3
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் - யுத்2:16 19/1
தெரிகிலர் அமரரேயும் ஆர் அவன் செய்கை தேர்வார் - யுத்2:16 21/2
வாங்கும் என்று இனைய சொன்னான் அவன் அது மனத்து கொண்டான் - யுத்2:16 41/4
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் - யுத்2:16 83/1
அன்னது கண்டு அவன் தம்பியானவன் - யுத்2:16 89/1
கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் - யுத்2:16 109/4
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் - யுத்2:16 110/3
என்று அவன் உரைத்தலோடும் இரவி சேய் இவனை இன்று - யுத்2:16 122/1
எனக்கு அவன் தந்த செல்வத்து இலங்கையும் அரசும் எல்லாம் - யுத்2:16 135/1
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:16 162/4
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை - யுத்2:16 186/3
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அனல் விழித்து அசனி குன்றத்து - யுத்2:16 190/1
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் - யுத்2:16 192/1
பறித்து அவன் நெற்றி முற்ற பரப்பிடை பாகம் உள்ளே - யுத்2:16 192/3
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் - யுத்2:16 237/4
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் - யுத்2:16 268/4
மீட்டு அவன் சரங்களால் விலங்கலானையே - யுத்2:16 282/1
அண்ணலும் தானையின் அழிவும் ஆங்கு அவன்
 திண் நெடும் கொற்றமும் வலியும் சிந்தியா - யுத்2:16 301/1,2
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன்
 ஒறுத்து ஒளிர் வாள் எனும் உரவு நாகத்தை - யுத்2:16 304/2,3
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் - யுத்2:16 318/4
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி - யுத்2:16 328/3
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி - யுத்2:16 334/3
மந்தரத்தையும் கடுத்தது மற்று அவன் மணி அணி வயிர தோள் - யுத்2:16 338/4
கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் - யுத்2:16 351/4
என அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து மார்பு இறுக புல்லி - யுத்2:17 4/1
என்று அவன் உரைத்த-காலை என்னை இ மாயம் செய்தாற்கு - யுத்2:17 29/1
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க - யுத்2:17 59/3
அன்று அவன் விலக்க மீண்டான் ஆசனத்து இருக்க ஆவி - யுத்2:17 61/1
என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண் - யுத்2:17 73/1
நல் மேருவின் நின்றனன் நாடி அவன்
 தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல் - யுத்2:18 49/2,3
அவன் அல்லன் எனில் புவி தந்தருளும் - யுத்2:18 82/2
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் - யுத்2:18 85/4
அண்ணல்-தன் வடி கணை துணிப்ப அற்று அவன்
 கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என - யுத்2:18 121/1,2
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன்
 விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் - யுத்2:18 135/2,3
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என - யுத்2:18 136/4
ஆராய்வது என் அவன் வில் தொழில் அமரேசரும் அறியார் - யுத்2:18 144/4
தவ்வேலென வந்தான் அவன் தனி வேல் என தகையான் - யுத்2:18 154/4
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் - யுத்2:18 166/4
முறித்தான் அவன் வலி கண்டு உயர் தேவாந்தகன் முனிந்தான் - யுத்2:18 167/2
செறித்தான் அவன் இட தோள் மிசை இமையோர்களும் திகைத்தார் - யுத்2:18 167/4
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் - யுத்2:18 168/3
காலற்கு இரு கண்ணான் தன கையால் அவன் கதுப்பின் - யுத்2:18 169/3
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் - யுத்2:18 170/4
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் - யுத்2:18 176/3
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் - யுத்2:18 180/2
ஆர்த்து அவன் எய்த வாளி அனைத்தையும் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:18 191/1
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத - யுத்2:18 192/4
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் - யுத்2:18 212/3
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் - யுத்2:18 222/3
செய்வாய் இகல் என்று அவன் நின்று சிரித்தான் - யுத்2:18 245/1
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க - யுத்2:18 245/3
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் - யுத்2:19 9/3
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் - யுத்2:19 19/4
அன்று அவன் அல்லனேல் அமரர் வேந்தனை - யுத்2:19 27/3
என்று அவன் இறைஞ்சினன் இளைய வள்ளலும் - யுத்2:19 33/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே - யுத்2:19 67/4
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன்
 நெற்றியின் தலை இரண்டு மார்பிடை ஓர் அஞ்சு நஞ்சு என நிறுத்தினான் - யுத்2:19 71/2,3
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் - யுத்2:19 72/3
உதையினால் அவன் தேரை உருட்டினான் - யுத்2:19 127/4
தண்டு அவன் கையது ஆன தன்மையை தறுகணாளர் - யுத்2:19 174/1
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் - யுத்2:19 211/1
இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும் - யுத்2:19 227/2
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன்
 மல்லின் பொலி மார்பின் வழங்கினனால் - யுத்3:20 76/3,4
கல் ஒன்று கடாவிய காலை அவன்
 வில் ஒன்று இரு கூறின் விழுந்திடலும் - யுத்3:20 80/1,2
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம் - யுத்3:20 85/3
அன்று அவன் நாம வில் நாண் அலங்கல் தோள் இலங்க வாங்கி - யுத்3:21 33/1
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் - யுத்3:21 36/1
பாரிடை வீழ்தலோடும் அவன் சிரம் பறித்து மாயா - யுத்3:21 38/3
இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன் செயும் என்றனன் இளையோன் - யுத்3:22 65/4
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி - யுத்3:22 73/2
மல் கொள் தோளவர் உணர்ந்திலர் அவன் தொழில் மறந்தார் - யுத்3:22 83/4
தீர்த்தன்-மேல் அவன் திசைமுகன் படைக்கலம் செலுத்த - யுத்3:22 85/3
மறந்து நிற்குமோ மற்று அவன் திறன் என்றான் மதலை - யுத்3:22 183/4
ஏன்றும் மறந்தோம் அவன் அல்லன் மனிதன் என்றே இ மாயம் - யுத்3:22 221/3
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் - யுத்3:23 2/4
விழுவேன் அவன் மேனியின் மீதில் எனா - யுத்3:23 21/3
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான் - யுத்3:26 42/1
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் - யுத்3:26 79/2
சென்று அவன் ஆவி உண்டு வேள்வியும் சிதைப்பென் என்றான் - யுத்3:27 2/3
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி - யுத்3:27 6/1
வாம மந்திர தொழில் மறந்து மற்று அவன்
 தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் - யுத்3:27 57/3,4
என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை - யுத்3:27 66/1
இடுகின்ற வேள்வி மாண்டது இனி அவன் பிழைப்புறாமே - யுத்3:27 100/3
சிந்தாகுலம் துறந்தார் அவன் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் - யுத்3:27 101/4
ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் - யுத்3:27 121/3
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் - யுத்3:27 122/2
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் - யுத்3:27 123/2
உதைத்தால்-என தனித்து ஓர் கணை அவன் மார்பிடை உய்த்தான் - யுத்3:27 123/4
துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் - யுத்3:27 124/4
அ தன்மையை அறிந்தான் அவன் சிறுதாதையும் அணுகா - யுத்3:27 128/1
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் - யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் - யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் - யுத்3:27 130/2
நின்றான் அது துரந்தான் அவன் நலம் வானவர் நினைந்தார் - யுத்3:27 135/4
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் - யுத்3:27 142/2
அறிந்தே இருந்து அறியேம் அவன் நெடு மாயையின் அயர்ப்போம் - யுத்3:27 144/1
அவன் அன்னது கண்டான் இவன் ஆரோ என அயிர்த்தான் - யுத்3:27 149/1
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் - யுத்3:27 156/4
பொழிந்தது அவன் தோளின்-மேலும் இலக்குவன் புயத்தின்-மேலும் - யுத்3:27 181/2
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் - யுத்3:28 20/3
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ - யுத்3:28 22/1
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு - யுத்3:28 23/2
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் - யுத்3:28 23/4
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட - யுத்3:28 24/1
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி - யுத்3:28 52/3
அரியது என் எமக்கு என்றனர் அவன் கருத்து அறிவார் - யுத்3:30 34/4
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி - யுத்3:31 13/4
வாழி மற்று அவன் மூல மா தானை முன் வருவ - யுத்3:31 32/3
தூண்டுகின்றது என்று அடி மலர் தொழுது அவன் சொன்னான் - யுத்3:31 33/4
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி - யுத்3:31 42/2
ஒத்திலது என்ன சொன்னான் அவன் இவை உரைப்பதானான் - யுத்3:31 49/4
என்று அவன் ஏகலுற்ற-காலையின் அனுமன் எந்தாய் - யுத்3:31 63/1
கேடு உளது ஆகும் என்றான் அவன் அது கேட்பதானான் - யுத்3:31 67/4
வரு காலனும் அவன் தூதரும் நமன்-தானும் அ வரைப்பின் - யுத்3:31 106/2
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் - யுத்4:32 27/2
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி - யுத்4:32 34/2
ஆரியன் தொழுது ஆங்கு அவன் பாங்கரும் - யுத்4:33 34/1
சிட்டது செய்தி என்றான் அதற்கு அவன் சீற்றம் செய்தான் - யுத்4:34 16/4
மெய் அவன் உரைத்தது என வேண்டி இடை பூண்ட - யுத்4:36 24/3
நுனி படா நின்ற வீரன் அவன் ஒன்று நோக்கா-வண்ணம் - யுத்4:37 17/3
கருதி தன்-பால் வந்தது அவன் கைக்கொடு காலன் - யுத்4:37 137/2
வாள் கடைக்கணித்து ஓச்சலும் வந்து அவன்
 தாள் கடைக்கு அணியா தலை தாழ்வுறா - யுத்4:37 179/1,2
கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் - யுத்4:37 179/4
ஆரியன் அவன் ஆவி அகற்றுவான் - யுத்4:37 191/4
அலை-மிசை கடலின் வீழ் அன்னம்-போல் அவன்
 மலை-மிசை தோள்கள்-மேல் வீழ்ந்து மாழ்கினார் - யுத்4:38 16/3,4
என்று அழைத்தனள் ஏங்கி எழுந்து அவன்
 பொன் தழைத்த பொரு_அரு மார்பினை - யுத்4:38 29/1,2
என்ன தீமை இவர் இழைத்தார் அவன்
 சொன்ன சொல்லினது அல்லது தூய்மையோய் - யுத்4:40 21/3,4
சோரும் என் நிலை அவன் தூதும் அல்லனோ - யுத்4:40 60/4
களைகணை தொழ அவன் கண்ணின் கூறினான் - யுத்4:40 65/4
வேத வேந்தனும் அவன் மலர் தாள் மிசை விழுந்தான் - யுத்4:40 102/4
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரை மற்று அவன் சடை கற்றை - யுத்4:40 112/1
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் - யுத்4:40 117/4
பொன்றுமால் அவன் எரியிடை அன்னது போக்க - யுத்4:40 127/2
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் - யுத்4:41 43/4
மனையின் வந்து அவன் எய்த மதித்த நாள் - யுத்4:41 51/4
அன்னன் ஆகின் அவன் அது கொள்க என்று - யுத்4:41 57/2
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு - யுத்4:41 66/2
உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உள் புகா - யுத்4:41 81/3
ஆக்கி மற்று அவன் ஆய் மலர் தாள்களை - யுத்4:41 82/1
ஆவி அங்கு அவன் அலால் மற்று இன்மையால் அனையன் நீங்க - யுத்4:41 114/1

 மேல்
 
  அவன்-தன் (4)
மகன் அவன்-தன் தூதன் வந்தனென் தனியேன் என்றான் - சுந்:12 77/4
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் - யுத்2:15 74/3
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை - யுத்2:16 12/1
என் முகம் காண்பதன் முன்னம் யான் அவன்-தன்
 முகம் காண்பது சரதம்தான் என - யுத்2:16 294/1,2

 மேல்
 
  அவன்-தன்னை (3)
ஆங்கு அவன்-தன்னை கூவி ஏவுதி-என்னின் ஐய - யுத்2:16 41/1
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி - யுத்2:16 162/1
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி - யுத்2:19 16/3

 மேல்
 
  அவன்-தனாலே (1)
அறம் என நின்ற நம்பற்கு அடிமை பெற்று அவன்-தனாலே
 மறம் என நின்ற மூன்றும் மருங்கு அற மாற்றி மற்றும் - யுத்2:16 129/1,2

 மேல்
 
  அவன்-தனை (4)
நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை - யுத்1:2 31/1
வாழியான் அவன்-தனை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து உருகி - யுத்1:3 20/1
முரணியன் அவன்-தனை முருக்கி முற்றினான் - யுத்1:4 2/2
அங்கு அவன்-தனை மலைந்து கொன்று முனிவு ஆற வந்தனென் அது அன்றியும் - யுத்2:19 76/3

 மேல்
 
  அவன்-பால் (2)
தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் - பால:21 3/3
அருவி அம் குன்றில் என்னோடு இருந்தனன் அவன்-பால் செல்வம் - கிட்:2 22/3

 மேல்
 
  அவன்-மேல் (2)
ஐயன்தான் அவன்-மேல் வீழ்ந்தான் அழுந்துற மார்பின் புல்லி - யுத்2:19 221/1
வீழ்ந்தனன் அவன்-மேல் வீழ்ந்த மலையின்-மேல் மலை வீழ்ந்து-என்ன - யுத்4:38 2/4

 மேல்
 
  அவன்-மேலே (1)
எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி - யுத்3:26 44/1

 மேல்
 
  அவன்-வயின் (3)
அ அருள் அவன்-வயின் அருளுக என்றியால் - அயோ:5 34/4
இரங்கி யான் நிற்ப என் வலி அவன்-வயின் எய்த - யுத்1:2 107/2
ஏலும் அன்னவருடை வலி அவன்-வயின் எய்தும் - யுத்1:2 108/2

 மேல்
 
  அவன்தான் (1)
அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற - யுத்1:9 87/2

 மேல்
 
  அவனது (1)
துன்பு இலன் அவனது துணிவை நோக்கினான் - அயோ:14 132/2

 மேல்
 
  அவனால் (1)
அருகா வினை புரிவான் உளன் அவனால் அமைவன-தாம் - பால:24 26/3

 மேல்
 
  அவனி (17)
அரு மறை முனிவரும் அமரரும் அவனி
 திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு - பால:5 124/1,2
அற்று உகு முத்தின் முன்பு அவனி சேர்ந்தன - பால:19 30/3
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் - பால:21 48/3
அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் - அயோ:1 28/3
ஆடல் மான் தேர் குழாம் அவனி காணிய - அயோ:2 41/1
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ - அயோ:3 90/1
அத்திரம் நிழற்ற அருளோடு அவனி ஆள்வார் - அயோ:3 99/2
அவனி காவல் பரதனது ஆகுக - அயோ:4 27/1
அன்னமும் சிறை இழந்து அவனி சேர்ந்தன - அயோ:4 174/2
அந்தணர் அரும் தவர் அவனி காவலர் - அயோ:4 182/1
அண்ணல் ஆழியான் அவனி காவலான் - அயோ:11 118/2
அழித்து வேறு அவனி பண்டு ஆண்ட வேந்தரை - அயோ:13 63/3
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக - ஆரண்:7 105/1
அவனி வேலை ஏழ் அரியின் வாவினான் - கிட்:3 65/4
அ மலை நின்று வந்து அவனி எய்திய - யுத்2:16 251/1
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் - யுத்4:37 203/1
ஆனனம் காட்டுற அவனி எய்தினாள் - யுத்4:40 45/4

 மேல்
 
  அவனி-நின்றும் (1)
இட்டவன் அவனி-நின்றும் எழுவதன் முன்னம் யானை - யுத்2:18 224/1

 மேல்
 
  அவனிக்கு (1)
அடித்தலம் தீண்டலின் அவனிக்கு அம் மயிர் - ஆரண்:6 12/3

 மேல்
 
  அவனிடை (2)
அரைசன் அவனிடை வந்து இனிது ஆராதனை புரிவான் - பால:24 17/1
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு - யுத்2:18 211/3

 மேல்
 
  அவனியில் (5)
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள - பால:23 79/3
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி - அயோ:1 43/2
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை - அயோ:3 96/1
அருவி மாலையின் தேங்கினது அவனியில் அரக்கர் - ஆரண்:7 78/3
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் - யுத்2:16 172/4

 மேல்
 
  அவனியும் (1)
அவனியும் கடந்து எயில் அடைந்தனன் - கிட்:3 65/2

 மேல்
 
  அவனியை (2)
அடல் படைத்து அவனியை பெரு வளம் தருக என்று அருளினானும் - யுத்1:2 83/3
அனைய புட்பக விமானம் வந்து அவனியை அணுக - யுத்4:41 4/1

 மேல்
 
  அவனில் (1)
கனகனும் அவனில் வந்த வானவர் களைகண் ஆன - யுத்1:3 143/1

 மேல்
 
  அவனிலும் (1)
அனுமனை கண்டிலீரோ அவனிலும் வலியரோ என் - யுத்3:27 98/1

 மேல்
 
  அவனின் (3)
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட - ஆரண்:15 55/2
எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன் - கிட்:6 24/3
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் - யுத்4:37 9/4

 மேல்
 
  அவனுக்கு (4)
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக - யுத்1:9 76/1
பின்றுமேல் அவனுக்கு அன்றோ பழியொடு நரகம் பின்னை - யுத்2:16 35/4
உம்பியை முனிந்திலேன் அவனுக்கு ஊர்தியாம் - யுத்2:16 277/1
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் - யுத்3:24 15/4

 மேல்
 
  அவனுடை (3)
அல்லதூஉம் அவனுடை துணைவர் ஆயினார்க்கு - சுந்:12 21/1
மாணியாய் உலகு அளந்த நாள் அவனுடை வடிவை - யுத்2:15 219/1
ஆறினான் அது-காலத்து அங்கு அவனுடை அனிகம் எல்லாம் - யுத்2:18 193/3

 மேல்
 
  அவனும் (34)
தேவர்-தம் படைகள் செப்ப செவ்விது என்று அவனும் நேர - பால:8 3/3
ஒல்லையில் அவனும் வந்துறுதல் நன்று என - பால:13 66/2
அ ஆறு அறிவாய் என்ன வந்தான் முனிவன் அவனும்
 வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா - அயோ:4 34/3,4
ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ என்றான் - அயோ:4 46/4
உன்னேன் முனிவா அவனும் ஆகான் உரிமைக்கு என்றான் - அயோ:4 49/4
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற - அயோ:6 7/2
அந்தணனும் தனை வணங்கும் அவனும் அவன் அடிவீழ்ந்தான் - அயோ:13 32/2
மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் - ஆரண்:1 20/4
ஆறும் ஆறும் அயில் வெம் கணை அழுத்த அவனும் - ஆரண்:1 31/4
அன்று அவனும் அன்பொடு தழீஇ அழுத கண்ணால் - ஆரண்:3 46/2
சீதை கேள்வன் அவனும் தன் சிற்றவை - ஆரண்:4 33/2
அவனும் அடுத்து ஒன்றாகி நின்று அன்ன உருவோனே - ஆரண்:6 124/2
அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் - ஆரண்:6 124/4
ஆராய் என அவனும் ஆர்-கொலோ நீ என்றான் - ஆரண்:15 50/4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் - ஆரண்:15 56/1
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை - கிட்:5 5/1
அன்னவன் விட உவந்து அவனும் வந்து அரிகள்-தம் - கிட்:5 7/1
எற்றினான் அவனும் வான் இடியின் நின்று உரறினான் - கிட்:5 10/4
துன்னுதி போதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் சொல்வான் - கிட்:9 17/4
ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் - கிட்:11 134/4
அவனும் அண்ணல் அனுமனை ஐய நீ - கிட்:13 5/1
மாருதேயன் மற்று அவனும் வாய்மை சால் - கிட்:15 9/3
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் - சுந்:9 63/4
அவனும் மற்று உள அமரரும் உடன் உறைந்து அடங்க - யுத்1:2 114/2
தொன் முறை நெறி தெரிந்து அவனும் சொல்லுவான் - யுத்1:4 69/4
சுகன் இவன் அவனும் சாரன் என்பது தெரிய சொன்னான் - யுத்1:9 28/4
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் - யுத்1:12 15/3
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து - யுத்2:16 25/3
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் - யுத்2:16 94/4
அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும் - யுத்2:19 278/1
அமைக என்று இராமன் சொன்னான் அந்தரத்து அவனும் சென்றான் - யுத்3:26 89/4
அவனும் அமரர் குலம் எவரும் முனிவரொடு - யுத்3:31 164/2
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று - யுத்4:36 23/2
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் - யுத்4:37 27/4

 மேல்
 
  அவனுழை (1)
மொழிந்தனன் அவனுழை போதல் முன்னுவான் - கிட்:11 116/4

 மேல்
 
  அவனே (2)
துன்றி வந்து அன்பு செய்யும் துணைவனும் அவனே பின்னை - யுத்1:4 106/3
கொன்றான் அவனே இவன் என்று கொள்வார் - யுத்3:31 208/4

 மேல்
 
  அவனே-கொல் (1)
ஆம் அவனே-கொல் என்று ஐயம் நீங்கினாள் - பால:13 62/3

 மேல்
 
  அவனை (43)
அரு மறைக்கு உணர்வு_அரும் அவனை அஞ்சன - பால:5 101/2
அ உரை இராமன் கூற அறிவனும் அவனை நோக்கி - பால:9 17/1
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் - பால:9 21/2
பொன்றும் அளவில் அவனை புனை மா மகுடம் புனைவித்து - அயோ:4 40/2
ஆற்றாது அயர்ந்தான் என்றும் அறிந்தாள் அவளும் அவனை
 தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன் - அயோ:4 51/2,3
மென் தோல் மார்பின் முனிவன் வேந்தே அயரேல் அவனை
 இன்று ஏகாத-வண்ணம் தகைவென் உலகோடு என்னா - அயோ:4 66/3,4
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் - அயோ:6 27/4
அண்ணலும் விரும்பி என்-பால் அழைத்தி நீ அவனை என்ன - அயோ:8 12/1
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன - அயோ:13 38/1
எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை
 கண்டவர் உறு பொருள் கருதுவது எளிதோ - ஆரண்:2 44/3,4
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் - ஆரண்:4 26/4
நின்றிலள் அவனை சேரும் நெறியினை நினைந்து போனாள் - ஆரண்:6 64/1
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து - ஆரண்:6 95/2
சூர நெடுந்தகை அவனை அடி வணங்கி சொல்லுவான் - ஆரண்:6 112/4
அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் - கிட்:2 20/2
ஆதரித்து அவனை காண்டற்கு அணுகினிர் என்னின் அன்னான் - கிட்:2 21/3
ஆவி உண்டனன் அவனை அன்னவன் - கிட்:3 58/4
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம் - கிட்:3 64/1
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப - கிட்:7 144/3
தொடங்கினான் அவனை துயில் நீக்குவான் - கிட்:11 22/4
வில்லியும் அவனை நோக்கி விரைவின் என் வரவு வீர - கிட்:11 77/3
கணத்திடை அவனை நீயும் காணுதல் கருமம் என்றான் - கிட்:11 87/4
நன்று கொண்டு இன்னும் நீயே நணுகு என அவனை ஏவி - கிட்:11 97/2
விருப்பினால் அவனை நோக்கி விளம்பினன் எண்கின் வேந்தன் - கிட்:16 16/4
அவனை அல்லவர் நிகர்ப்பவர் என்பதும் அறிவோ - சுந்:2 140/4
வீட்டியிடுமேல் அவனை வேறல் வினை அன்றால் - சுந்:5 2/2
தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் - சுந்:12 122/4
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து - யுத்1:2 38/1
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் - யுத்1:2 54/2
ஆழியான் அவனை நோக்கி அருள் சுரந்து உவகை கூர - யுத்1:4 139/1
நன்று என அவனை கூவி நம்பி நீ நண்ணலார்-பால் - யுத்1:14 10/1
ஆகின் மற்று அடியனே சென்று அறிவினால் அவனை உள்ளம் - யுத்2:16 123/2
ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய - யுத்2:16 148/3
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் - யுத்2:16 192/1
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் - யுத்2:17 7/4
தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை
 கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல் - யுத்2:18 11/2,3
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் - யுத்2:19 78/4
ஆரியன் அவனை நோக்கி ஆர் உயிர் உதவி யாதும் - யுத்2:19 271/1
தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய் - யுத்3:24 13/2
அறிந்திலென் அவனை யாண்டும் கண்டிலென் ஆவி யாக்கை - யுத்3:24 15/1
அழுதியோ நீயும் கூட ஆர்த்தியோ அவனை வாழ்த்தி - யுத்3:27 169/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் - யுத்3:31 60/3
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் - யுத்3:31 65/3

 மேல்
 
  அவனை-தானும் (1)
வெய்யவன் அவனை-தானும் மேற்கொளா வில்லினோடு - யுத்2:18 223/3

 மேல்
 
  அவனையும் (1)
விலக்கி அங்கதன் மேற்செலும் அவனையும் விலக்கி - யுத்4:32 31/2

 மேல்
 
  அவனையே (2)
உண்ணும் நீரினும் உயிரினும் அவனையே உவப்பார் - அயோ:1 39/4
தராதலத்து எவரும் பேண அவனையே சலிக்கும் நீரால் - ஆரண்:10 108/2

 மேல்
 
  அவனொடு (2)
சோர்_குழலும் மற்று அவனொடு உற்றபடி சொன்னாள் - கிட்:14 55/4
ஆனவர்க்கு அலால் அவனொடு ஆட வேறு - கிட்:15 4/3

 மேல்
 
  அவனொடும் (3)
எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என - அயோ:5 32/3
அன்று எனின் அவனொடும் அரிய கானிடை - அயோ:12 18/1
தீவினை ஒருவன் செய்ய அவனொடும் தீங்கு இலாதோர் - யுத்2:16 139/1

 மேல்
 
  அவனோ (2)
நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில் - அயோ:4 45/2
அவனோ அல்லன் மெய் வரம் எல்லாம் அடுகின்றான் - யுத்4:37 135/2

 மேல்
 
  அவனோடு (3)
வென்று எனை இராமன் உன்னை மீட்ட பின் அவனோடு ஆவி - யுத்2:17 25/3
ஏற்கின்றார் இல்லை என்னா இடபன் வந்து அவனோடு ஏற்றான் - யுத்2:18 228/4
பொன்றுதும் அவனோடு என்றான் போதலே அழகிற்று என்றான் - யுத்3:31 56/4

 மேல்
 
  அவனோடும் (2)
துறந்தான் தாயின் சூழ்ச்சியின் ஞாலம் அவனோடும்
 பிறந்தான் ஆண்டான் என்னும் இது என்னால் பெறலாமே - அயோ:11 76/3,4
ஒறுத்து மற்று அவனோடும் வந்து உற்றனன் - யுத்2:15 87/4

 மேல்
 
  அவா (2)
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் - பால:7 3/1
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் - கிட்:3 21/3

 மேல்
 
  அவாம் (8)
மை அவாம் குவளை எல்லாம் மாதர் கண்_மலர்கள் பூத்த - பால:18 3/1
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த - பால:18 3/2
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய் - அயோ:1 82/1
நினை அவாம் தன்மையை நிமிர்ந்த மன் உயிர்க்கு - அயோ:1 82/2
மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம்
 வான் நாடியார் கண் எனும் வாள் உடையான் - ஆரண்:2 12/3,4
தேன் அவாம் மலர் திசைமுகன் முதலினர் தெளிந்தோர் - கிட்:10 43/1
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய - சுந்:2 5/3
நாள் அவாம் மின் தோய் மாடத்து உம்பர் ஓர் நாகர் பாவை - யுத்1:10 18/2

 மேல்
 
  அவாவதுவோ (1)
அருளான் நெறி ஓடும் அவாவதுவோ
 கருள் ஆர் கடலோ கரை காண்பு அரிதால் - பால:23 9/2,3

 மேல்
 
  அவாவினால் (1)
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால்
 கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர் - அயோ:3 60/1,2

 மேல்
 
  அவாவு (1)
கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் - யுத்1:10 18/1

 மேல்
 
  அவாவும் (1)
ஆடவர் பெண்மையை அவாவும் தோளினாய் - பால:7 23/3

 மேல்
 
  அவாவுற (1)
புடை அவாவுற சேனையை வளைப்பு உற போக்கி - யுத்4:40 125/2

 மேல்
 
  அவாவுறு (1)
தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் - அயோ:3 1/4

 மேல்
 
  அவாவுறும் (1)
படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து - யுத்4:40 125/3

 மேல்
 
  அவாவை (1)
முறை அறிந்து அவாவை நீக்கி முனிவுழி முனிந்து வெஃகும் - பால:2 19/1

 மேல்
 
  அவாவொடு (1)
பேர் அவாவொடு மாசுணம் பேர வே - பால:16 27/1

 மேல்
 
  அவி (6)
அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ - பால:14 70/2
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் - அயோ:2 34/4
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி - ஆரண்:5 1/2
அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் - யுத்1:3 32/2
மனத்தால் மலர் புனல் சாந்தமொடு அவி தூபமும் வகுத்தான் - யுத்3:27 152/1
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் - யுத்4:38 32/3

 மேல்
 
  அவிக்க (1)
நீரினை கலக்க வேண்டின் நெருப்பினை அவிக்க வேண்டின் - ஆரண்:12 60/2

 மேல்
 
  அவிக்கின்றாரின் (1)
அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் - கிட்:11 90/4

 மேல்
 
  அவிக்கும் (2)
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும்
 பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன - பால:3 6/1,2
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால - யுத்1:3 134/2

 மேல்
 
  அவிக (1)
ஐயம்தான் இல்லா வெள்ளம் அறுபதும் அவிக என்று - யுத்3:22 24/2

 மேல்
 
  அவிச்சை (1)
அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு - பால:22 39/3

 மேல்
 
  அவிசும் (1)
அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் - யுத்1:3 65/4

 மேல்
 
  அவிஞ்சை (1)
ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் - சுந்:12 117/3

 மேல்
 
  அவிஞ்சையர் (1)
தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள - யுத்4:37 118/3

 மேல்
 
  அவிஞ்சையும் (1)
அருமை சேரும் அவிஞ்சையும் விஞ்சையும் - யுத்4:37 24/2

 மேல்
 
  அவித்த (4)
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை முனிவனை அற்றம் நோக்கி - பால:9 17/3
அவித்த ஐம்புலத்தவர் ஆதியாய் உள - அயோ:12 23/1
இந்தியம் அவித்த தனி யோகியின் இருந்த - கிட்:10 75/4
ஆழி மால் வரைக்கு அ புறத்து இருளையும் அவித்த - யுத்1:6 17/4

 மேல்
 
  அவித்தவர் (2)
அவிப்பானும் அவித்தவர் ஆக்கையை அண்ட முற்ற - அயோ:4 117/2
இந்தியம் அவித்தவர் என இருந்தனர் - கிட்:11 109/3

 மேல்
 
  அவித்தான் (1)
அறிவு எனும் பெரும் பரவை அம் புனலினால் அவித்தான் - சுந்:2 129/4

 மேல்
 
  அவித்து (7)
ஐந்து அவித்து அரிதின் செய்த தவம் உனக்கு ஆக என்பார் - அயோ:3 92/3
சின குறும்பு எறிந்து எழு காம தீ அவித்து
 இன குறும்பு யாவையும் எற்றி யாவர்க்கும் - அயோ:11 48/1,2
இந்தியங்களை அவித்து இருத்தல் மேயினான் - அயோ:14 138/3
கான அனலை கடிது அவித்து உலகு அளிப்பான் - ஆரண்:3 45/3
தீது அவித்து அமைய செய்த செய் தவ செல்வம் நன்றே - கிட்:2 21/4
மூட்டிய பழி எனும் முருங்கு தீ அவித்து
 ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை - கிட்:11 112/1,2
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை - சுந்:2 130/1

 மேல்
 
  அவிதர (1)
அளவு_இல் சேனை அவிதர ஆரியற்கு - யுத்2:19 162/3

 மேல்
 
  அவிந்த (3)
முனியும் என்று அவிந்த வாய மூங்கையர் போன்ற அன்றே - ஆரண்:10 98/4
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல் - கிட்:10 105/1
நல் அறிவாளரின் அவிந்த நா எலாம் - கிட்:10 114/4

 மேல்
 
  அவிந்தது (3)
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று - யுத்1:5 65/4
இன்று அவிந்தது போலும் உன் தீமை என்று இசையோடு - யுத்2:15 250/3
எய் எனும் மாத்திரத்து அவிந்தது என்பரால் - யுத்3:31 182/3

 மேல்
 
  அவிந்தவர் (1)
நாமத்து ஆழ் கடல் ஞாலத்து அவிந்தவர்
 ஈமத்தால் மறைந்தார் இள மாதர்-பால் - சுந்:12 92/1,2

 மேல்
 
  அவிந்தன (5)
பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய - சுந்:7 41/4
அவிந்தன புரவியும் ஆளும் அற்றன - யுத்2:15 120/2
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ - யுத்2:19 87/3
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் - யுத்3:21 25/3
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன
 விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன - யுத்3:31 214/1,2

 மேல்
 
  அவிந்தனர் (2)
குலங்களின் அவிந்தனர் குரங்கினால் என்றார் - சுந்:7 58/4
அம்புகளோடும் அவிந்தனர் அம்மா - யுத்3:26 38/4

 மேல்
 
  அவிந்தார் (2)
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் - யுத்1:5 63/4
அத்தனை வெள்ளம் அரக்கர் அவிந்தார்
 ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் - யுத்3:20 11/2,3

 மேல்
 
  அவிந்திருப்ப (1)
இந்திரன் முதலோர் இமைப்பிலா நாட்டத்து யாவரும் உயிர்ப்பு அவிந்திருப்ப - சுந்:3 77/4

 மேல்
 
  அவிந்து (7)
நைய நைய நல் ஐம்புலன்கள் அவிந்து அடங்கி நடுங்குவான் - அயோ:3 63/3
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என - ஆரண்:7 22/1
நடுங்கின மலைகளும் மரனும் நா அவிந்து
 அடங்கின பறவையும் விலங்கும் அஞ்சின - ஆரண்:12 35/1,2
ஆயிடை உரை அவிந்து அழகன் தேவியும் - சுந்:3 57/1
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் - யுத்3:27 57/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் - யுத்3:31 226/1
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர் - யுத்4:37 118/1

 மேல்
 
  அவிந்துக (1)
இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான் - யுத்2:15 242/2

 மேல்
 
  அவிந்துளது (1)
அடங்கியது அவிந்துளது அமையுமாம் அன்றே - யுத்3:27 63/2

 மேல்
 
  அவிநயம் (1)
சீற்றம் ஆம் அவிநயம் தெரிக்கின்றாரினே - பால:19 21/4

 மேல்
 
  அவிப்ப (2)
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் - அயோ:14 21/2
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் - கிட்:7 6/2

 மேல்
 
  அவிப்பதற்கு (1)
அமைய நல்கினென் அடங்கலும் அவிப்பதற்கு அமைந்தேன் - யுத்3:22 192/2

 மேல்
 
  அவிப்பான் (2)
பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான்
 தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி - ஆரண்:6 115/1,2
இறு காலையின் உலகு யாவையும் அவிப்பான் இகல் படையை - யுத்3:27 160/1

 மேல்
 
  அவிப்பானும் (1)
அவிப்பானும் அவித்தவர் ஆக்கையை அண்ட முற்ற - அயோ:4 117/2

 மேல்
 
  அவிய (7)
ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய
 காதல் புதல்வன் பெயரே புகல்வான் உயிரும் கண்டான் - அயோ:4 38/3,4
அந்தம்_இல் அரக்கர்_குலம் அற்று அவிய நூறி - சுந்:5 9/3
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் - சுந்:5 65/4
உற்றனன் ஊழி தீ அவிய ஊதுவான் - யுத்2:16 305/4
நாயகர் ஆளொடும் அவிய நவ்வி தம் - யுத்3:20 46/3
யாறுகள் எழும் கனல் அவிய சென்றவால் - யுத்3:27 46/4
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய
 மாயையின் படை தொடுப்பென் என்று இராவணன் மதித்தான் - யுத்4:37 109/3,4

 மேல்
 
  அவியுறு (1)
அவியுறு மனத்தன் ஆகி அற திறன் அழிய செய்யான் - கிட்:7 124/2

 மேல்
 
  அவியை (1)
அவியை நாய் வேட்டது என்ன என் சொனாய் அரக்க என்னா - ஆரண்:12 67/4

 மேல்
 
  அவிர் (16)
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் - பால:6 6/1
அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் - பால:16 13/3
அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால் - ஆரண்:2 36/3
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் - ஆரண்:10 8/3
இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன் - ஆரண்:10 117/1
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா - ஆரண்:13 70/4
ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவிர் பளிக்கு அறை அளாவி - கிட்:3 31/1
அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும் - கிட்:14 4/1
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் - கிட்:14 32/3
அவிர் இழை குப்பையும் அளவு_இலாதது - கிட்:14 33/4
அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் - சுந்:2 180/4
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் - சுந்:3 80/3
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் - சுந்:10 15/2
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப - சுந்:12 37/2
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய் - யுத்2:15 177/1
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் - யுத்3:29 50/1

 மேல்
 
  அவிர்தலான் (1)
அந்தி வானத்தின் நின்று அவிர்தலான் அரவினோடு - கிட்:14 3/2

 மேல்
 
  அவிவதற்கு (1)
அண்ணலே அவிவதற்கு ஐயம் யாவதோ - அயோ:14 73/4

 மேல்
 
  அவிவது (1)
சீலத்தால் அவிவது அன்றி செய்யத்தான் ஆயது உண்டோ - ஆரண்:10 104/4

 மேல்
 
  அவிழ் (29)
போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் - பால:1 20/2
தளை அவிழ் தருவு உடை சயிலகோபனும் - பால:5 103/1
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை - பால:12 11/2
ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் - பால:13 33/4
தோடு அவிழ் கோதையும் துறந்த கூந்தலர் - பால:14 21/3
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும் - பால:16 10/1
தோடு அவிழ் கோதை-நின்றும் துறந்த மந்தார மாலை - பால:16 11/3
வம்பு அவிழ் அலங்கல் மார்பின் மைந்தரும் மயங்கி நின்றார் - பால:17 5/4
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் - பால:18 24/1
தோடு அவிழ் கூந்தலாள் ஒருத்தி தோன்றலோடு - பால:19 31/1
தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள் - பால:19 32/2
தலை அவிழ் கோதை ஓதி சானகி தளிர் கை என்னும் - பால:22 11/1
பூண்ட காதலர் பூட்டு அவிழ் கொங்கையர் - அயோ:2 1/2
கள் அவிழ் கோதையான் செல்வம் காணிய - அயோ:2 36/3
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ்
 நொய்து அலர் தாமரை நோற்ற நோன்பினால் - அயோ:2 50/1,2
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் - அயோ:3 11/1
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ - ஆரண்:6 10/2
தளை அவிழ் குழல் இவள் கண்டு தந்த என் - ஆரண்:12 32/3
தளை அவிழ் கோதையை தாங்கல் ஆற்றலன் - ஆரண்:15 25/1
என்று அயா உயிர்க்கின்றவன் ஏடு அவிழ்
 கொன்றை ஆவி புறத்து இவை கூறி யான் - கிட்:1 32/1,2
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப - சுந்:2 210/3
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன - சுந்:3 49/2
கள் அவிழ் அலங்கலானை காற்றின் சேய் வரவு கண்டான் - சுந்:10 17/4
மட்டு அவிழ் மலர் குழலினாளை இனி மன்னா - யுத்1:2 53/2
ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர் - யுத்1:2 59/1
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ - யுத்2:16 3/3
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை - யுத்2:18 249/3
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் - யுத்2:19 289/2
ஏடு அவிழ் அலங்கல் மார்பன் இருந்தனன் இனிதின் இப்பால் - யுத்3:28 69/4

 மேல்
 
  அவிழ்த்து (1)
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் - ஆரண்:14 30/4

 மேல்
 
  அவிழ்ந்த (2)
அஞ்சன நயனத்தின் அவிழ்ந்த கூந்தலின் - கிட்:10 4/2
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை - யுத்2:15 6/3

 மேல்
 
  அவிழ்ந்தது (1)
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4

 மேல்
 
  அவிழ்ந்தன (1)
பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம் - ஆரண்:12 22/1

 மேல்
 
  அவிழ்ந்து (1)
முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து
 உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே - அயோ:11 19/3,4

 மேல்
 
  அவுணத்தேர் (1)
வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு - அயோ:1 18/2

 மேல்
 
  அவுணர் (26)
அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் - பால:5 62/2
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக - அயோ:10 38/2
அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால் - அயோ:11 68/1
பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் - ஆரண்:3 37/1
இயக்கரின் பறித்தன அவுணர் இட்டன - ஆரண்:7 46/1
ஈண்டிய புலவரொடு அவுணர் இந்துவை - ஆரண்:15 12/1
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட - கிட்:2 27/2
கழறு தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று - கிட்:3 38/1
ஆற்றல் இல் அமரரும் அவுணர் யாவரும் - கிட்:7 28/1
குடல் எலாம் அவுணர் சிந்த குன்று என குறித்து நின்ற - சுந்:1 31/2
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே - சுந்:2 70/1
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார் - சுந்:3 125/2
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் - யுத்1:2 68/2
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் - யுத்1:2 83/2
என்றலும் அவுணர் வேந்தன் எயிற்று அரும்பு இலங்க நக்கான் - யுத்1:3 123/1
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் - யுத்1:3 136/3
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா - யுத்1:3 137/1
இ புறத்து அண்டத்து யாரும் அவுணர் இல்லாமை எற்றி - யுத்1:3 142/3
அனகனும் ஒழிய பல் வேறு அவுணர் ஆனவரை எல்லாம் - யுத்1:3 143/2
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார் - யுத்1:6 40/3
அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர் - யுத்1:7 15/2
வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் - யுத்2:16 252/4
அடுத்த நான்மறைகள் ஓதி வாழ்த்தலால் அவுணர் வேந்தன் - யுத்3:24 41/2
அரம்பையர் விஞ்சை மாதர் அரக்கியர் அவுணர் மாதர் - யுத்3:25 2/1
கைகள் என அவுணர் கால்கள் கதி குலைவ - யுத்3:31 166/4
அனைய ஆகிய அரக்கர்க்கும் அரக்கனை அவுணர்
 வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர் - யுத்4:32 5/1,2

 மேல்
 
  அவுணர்-தம் (1)
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின - யுத்3:31 214/3

 மேல்
 
  அவுணர்-தாமும் (1)
தேவரும் அவுணர்-தாமும் செரு பண்டு செய்த காலம் - யுத்3:31 51/1

 மேல்
 
  அவுணர்-தாமோ (1)
தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் - சுந்:3 126/2

 மேல்
 
  அவுணர்க்கு (1)
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு - யுத்1:3 133/1

 மேல்
 
  அவுணர்கள் (1)
மா வலி அவுணர்கள் வைகும் நாட்டினும் - அயோ:12 8/2

 மேல்
 
  அவுணர்கள்தாம் (1)
ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ - ஆரண்:2 29/4

 மேல்
 
  அவுணரும் (6)
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை - ஆரண்:10 7/3
தேவரும் அவுணரும் தேவிமாரொடும் - ஆரண்:12 31/1
ஆங்கு நோக்கினர் அமரரும் அவுணரும் பிறரும் - கிட்:7 73/3
தேவரும் அவுணரும் செம் கண் நாகரும் - சுந்:2 48/1
தின்று தேவரும் முனிவரும் அவுணரும் திகைப்ப - சுந்:11 49/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத - யுத்1:2 95/2

 மேல்
 
  அவுணரேதான் (1)
அத்த நீ உணர்தி அன்றே அரக்கர்தான் அவுணரேதான்
 எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது - யுத்3:31 58/1,2

 மேல்
 
  அவுணரை (2)
வீட்டி வாள் அவுணரை விருந்து கூற்றினை - ஆரண்:4 6/1
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும் - யுத்1:7 16/2

 மேல்
 
  அவுணரோடு (1)
எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து - யுத்1:2 87/1

 மேல்
 
  அவுணன் (8)
மாய_வினை வாள் அவுணன் வாதவி-தன் வன்மை - ஆரண்:3 38/3
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் - கிட்:3 50/4
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது - கிட்:5 3/1
அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன் - கிட்:6 24/2
குன்றூடு வந்து உற்றனன் கோள் அவுணன் குறித்த - கிட்:7 38/3
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு - யுத்1:3 148/3
கொலை தொழில் அவுணன் பின்னை இராக்கத வேடம் கொண்டான் - யுத்3:22 121/3
தொண்டு கொண்டது மது எனும் அவுணன் முன் தொட்டது - யுத்4:37 105/2

 மேல்
 
  அவுணனால் (1)
கடை தொழில் அவுணனால் குலிசக்கையினான் - ஆரண்:13 111/2

 மேல்
 
  அவை (159)
சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் - பால:3 44/2
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன் - பால:3 56/3
வாளிகள் அன்னவை மலர்வ மற்று அவை
 ஆளிகள் அன்னவர் நிறத்தின் ஆழ்பவே - பால:3 63/3,4
வல்லாரும் இல்லை அவை வல்லர் அல்லாரும் இல்லை - பால:3 73/2
செய்ம் முறை கடன் அவை திறம்பல் இன்றியே - பால:5 92/1
ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் - பால:7 18/4
மேகம் அவை இற்று உக விழிந்தனள் புழுங்கா - பால:7 34/1
பெரிய காரியம் உள அவை முடிப்பது பின்னர் - பால:8 48/2
ஏயினன் அவை எலாம் வந்து இயைந்தன இமைப்பின் முன்னம் - பால:9 21/4
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி - பால:10 69/3
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் - பால:10 74/2
குணங்களை என் கூறுவது கொம்பினை சேர்ந்து அவை உய்ய - பால:13 18/1
கொய்து அவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரால் - பால:14 53/4
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் - பால:15 17/4
அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் - பால:17 23/3
மன் அவை இருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் - பால:22 28/4
இவ்வகை உரை-செய இருந்த வேந்து_அவை - அயோ:1 79/1
ஓதும் மூலம் அவை என ஓர்தியே - அயோ:2 20/4
ஆடல் வென்றியான் அருளிய வரம் அவை இரண்டும் - அயோ:2 88/3
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை
 பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் - அயோ:4 21/3,4
பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் - அயோ:4 144/3
காண பிறந்தேனும் நின்றேன் அவை காட்டும் என்றான் - அயோ:4 144/4
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் - அயோ:7 8/4
சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் - அயோ:9 15/4
சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் - அயோ:9 15/4
துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் - அயோ:9 16/4
தோள் புரை இள வேயின் தொகுதிகள் அவை காணாய் - அயோ:9 17/4
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே - அயோ:10 45/4
தீயன இராமனே செய்யுமேல் அவை
 தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம் - அயோ:11 61/1,2
என்றனன் என்ற போது இருந்த பேர் அவை - அயோ:12 18/4
எனைத்து உள மறை அவை இயம்பல்-பாலன - அயோ:14 42/1
எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால் - அயோ:14 73/3
பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து - ஆரண்:1 11/1
பாத லக்கம் மதவெற்பு அவை படைத்த வலியான் - ஆரண்:1 17/4
அற்ற கண்டம் அவை ஆசையினது அந்தம் உறவே - ஆரண்:1 27/4
பூதங்கள்-தொறும் உறைந்தால் அவை உன்னை பொறுக்குமோ - ஆரண்:1 47/4
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா - ஆரண்:1 54/3
அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் அறைந்தாய் நீ அவை உன்னை - ஆரண்:1 59/1
கண்தாம் அவை ஆயிரமும் கதுவ - ஆரண்:2 24/1
மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன - ஆரண்:6 77/2
ஆழியும் புரவியும் ஆளும் அற்று அவை
 ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே - ஆரண்:7 104/3,4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் - ஆரண்:12 6/2
பேர் எனைத்து அவை அவன் முனியின் பேருமால் - ஆரண்:12 7/2
கண்ணொடு மனம் அவை சுழன்ற கற்பினாள் - ஆரண்:13 51/2
அலக்கணும் இன்பமும் அணுகும் நாள் அவை
 விலக்குவம் என்பது மெய்யிற்று ஆகுமோ - ஆரண்:13 108/1,2
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து - ஆரண்:14 17/2
மருந்தின் அனையாள் அவயவங்கள் அவை நின் கண்டேன் வல் அரக்கன் - கிட்:1 25/3
சொன்ன கேட்டு அவை கடைப்பிடிப்பாய் என சொன்னான் - கிட்:3 75/4
தோன்றினும் தோற்று அவை தொலையும் என்றலின் - கிட்:7 25/3
அருள் உடையேற்கு அவை அரியவோ என்றான் - கிட்:11 128/4
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் - கிட்:13 23/3
சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் - கிட்:13 48/4
தேன் ஒன்றோ அமிழ்தம் ஒன்றோ அவை செவிக்கு இன்பம் செய்யா - கிட்:13 63/4
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் - கிட்:14 32/3
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான் - கிட்:14 62/3
அவன் அவை உரைத்த பின் அனுமன் சொல்லுவான் - கிட்:16 19/1
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர - சுந்:1 76/2
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை
 துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் - சுந்:4 40/2,3
சொன்ன குறி உண்டு அடையாள சொல்லும் உளவால் அவை தோகை - சுந்:4 59/3
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ - சுந்:5 69/4
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் - சுந்:9 57/3
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம் - சுந்:12 62/1
சீரை ஞூறு அவை சேமம் செலுத்துமோ - சுந்:12 97/4
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் - யுத்1:2 52/1
மை உரைத்து உலவு கண் மனைவி-பால் வரம் அளித்து அவை மறாதே - யுத்1:2 84/3
வந்த சாபங்கள் எனை பல அவை செய்த வலி என் - யுத்1:2 106/2
சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த - யுத்1:2 106/4
கொண்டல் கொண்ட நீர் குளிர்ப்பு இல என்று அவை குடையான் - யுத்1:3 4/2
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர - யுத்1:3 8/1
மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை - யுத்1:3 9/2
வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் - யுத்1:3 53/2
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி - யுத்1:3 56/3
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி - யுத்1:3 56/3
தன்னுளே உலகங்கள் எவையும் தந்து அவை
 தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான் - யுத்1:3 59/1,2
சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன் - யுத்1:3 74/3
பேதிப்பன நீ அவை பேர்கிலையால் - யுத்1:3 110/3
பின் செய்தோம் சில அவை இனி பீடு இன்று பெறுமோ - யுத்1:5 71/2
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் - யுத்1:6 3/3
காட்டுவாய் உலகம் காட்டி காத்து அவை கடையில் செம் தீ - யுத்1:7 6/1
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக - யுத்1:8 58/3
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி - யுத்1:9 11/3
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு - யுத்1:11 4/1
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் - யுத்2:15 136/4
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் - யுத்2:15 138/3
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் - யுத்2:15 195/2
நொந்தனென் யான் அலாதார் யார் அவை நோற்ககிற்பார் - யுத்2:16 23/4
கண்ணெனும் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும் - யுத்2:16 53/2
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை
 சிந்துதல் கண்டு நீ இருந்து தேம்புதல் - யுத்2:16 84/1,2
தாய் அவை தந்தைமார் என்று உணர்வரோ தருமம் பார்ப்பார் - யுத்2:16 137/2
நீ அவை அறிதி அன்றே நினக்கு நான் உரைப்பது என்னோ - யுத்2:16 137/3
சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ - யுத்2:16 206/2
நினைந்து அவை நீக்குதல் அருமை இன்று என - யுத்2:16 273/3
தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத - யுத்2:16 337/2
திடரிடை சென்று அவை ஒழுக்க சேர்ந்தன - யுத்2:18 97/3
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை - யுத்2:18 131/3
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை - யுத்2:18 131/3
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் - யுத்2:18 146/4
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே - யுத்2:18 148/1
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று - யுத்2:18 156/1
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி - யுத்2:18 191/3
ஏறாம் அவை அன்னவை ஆயிரம் பூண்டது என்ப - யுத்2:19 19/2
இனி அவை மறையுமோ இந்திரன் புய - யுத்2:19 32/1
குன்று நின்று-அனைய வீர மாருதி-தன் மேனி-மேல் அவை குழுக்களாய் - யுத்2:19 78/2
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் - யுத்2:19 79/1
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் - யுத்2:19 85/3
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் - யுத்2:19 107/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் - யுத்2:19 108/4
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் - யுத்2:19 109/4
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் - யுத்2:19 110/2
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் - யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் - யுத்2:19 112/4
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் - யுத்2:19 113/2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் - யுத்2:19 113/4
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் - யுத்2:19 251/3
வினை வர்க்கம் முற்றும் உடனே படைத்தி அவை எய்தி என்றும் விளையா - யுத்2:19 259/1
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் - யுத்2:19 261/2
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் - யுத்2:19 264/1
ஐய நான் அவை ஆற்றினென் வருவது ஓர் அளவும் - யுத்3:22 88/3
அன்பின் விளைவும் அருள் விளைவும் அறிவின் விளைவும் அவை எல்லாம் - யுத்3:22 223/3
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட - யுத்3:24 1/3
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால் - யுத்3:24 62/1
ஈண்டு இவண் இருந்து அவை இயம்பும் ஏழைமை - யுத்3:24 75/1
தான் அவை உருவில் தோன்றும் பாவனை தகைமை சான்றோர் - யுத்3:25 12/2
தொடுப்பதன்-முன்னம் வாளி தொடுத்து அவை துறைகள்-தோறும் - யுத்3:27 7/1
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய - யுத்3:27 105/2
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான் - யுத்3:27 105/3
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் - யுத்3:27 120/3
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் - யுத்3:27 122/4
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் - யுத்3:27 125/3
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து - யுத்3:27 126/2
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் - யுத்3:28 23/4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல் - யுத்3:31 5/2
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் - யுத்3:31 102/4
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு - யுத்3:31 104/3
ஊசி நுழையா வகை சரத்து அணி வகுக்கும் அவை உண்ணும் உயிரை - யுத்3:31 139/2
ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் - யுத்3:31 146/2
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே - யுத்3:31 225/1
கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க - யுத்4:32 22/1
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி - யுத்4:33 20/2
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா - யுத்4:36 10/4
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் - யுத்4:36 13/2
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் - யுத்4:36 13/3
கொண்டு பெயரும் குறுகும் நீளும் அவை கோளுற்று - யுத்4:36 20/2
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் - யுத்4:36 22/1
பாரும் உளவே அதின் இரட்டி அவை பண்பின் - யுத்4:36 22/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் - யுத்4:37 48/4
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் - யுத்4:37 49/3
வில்லாளனும் அது கண்டு அவை விலக்கும் தொழில் வேட்டான் - யுத்4:37 51/4
ஆறா விறல் மறவோன் அவை தனி நாயகன் அறுப்பான் - யுத்4:37 53/2
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் - யுத்4:37 101/4
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் - யுத்4:37 130/2
கவ்வா நின்ற மால் வரை முற்றும் அவை கண்டான் - யுத்4:37 141/2
அவை அனைத்தும் அறுத்து அகன் வேலையில் - யுத்4:37 189/1
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும் - யுத்4:38 28/1
விலை இலாமையும் உன்னினென் மேல் அவை
 நிலை இலாமை நினைந்தனென் நின்னை என் - யுத்4:40 15/2,3
புணர்த்தும் மாயையில் பொதுவுற நின்று அவை உணரா - யுத்4:40 85/2
காற்றை முன்னுடை பூதங்கள் அவை சென்று கடைக்கால் - யுத்4:40 94/3
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த - யுத்4:40 118/3

 மேல்
 
  அவை-தம்மை (1)
தழுவி கொள்ள கள்ள மன பேய் அவை-தம்மை
 நழுவி தள்ளி போவன காண்-மின் நமரங்காள் - யுத்4:33 10/3,4

 மேல்
 
  அவை-தொறும் (1)
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ - யுத்4:37 84/1

 மேல்
 
  அவைதாம் (1)
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம்
 வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா - யுத்2:15 159/1,2

 மேல்
 
  அவையில் (1)
அருள் தரும் அவையில் வந்து அரசன் எய்தினான் - பால:5 91/4

 மேல்
 
  அவையின் (1)
அரசர் இனிது இருந்த நல் அவையின் ஆயினான் - அயோ:4 88/4

 மேல்
 
  அவையும் (7)
அழகு எனும் அவையும் ஓர் அழகு பெற்றதே - பால:10 34/4
அனையவாறு அன்பின அவையும் என்றனர் - அயோ:1 82/4
மீளல அவையும் அன்ன விழைவன உணர்வு வீந்த - கிட்:10 27/3
வல்லி மூன்று உளவால் கோல வயிற்றில் மற்று அவையும் மார - கிட்:13 42/2
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக - யுத்2:16 303/3
அலகு_அற்றன சினம் முற்றிய அனல் ஒப்பன அவையும்
 தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் - யுத்2:18 148/3,4
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும்
 மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க - யுத்3:27 161/3,4

 மேல்
 
  அழ (4)
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே - அயோ:4 203/4
ஆழ்ந்தனள் புலம்பலுற்றாள் அழ கண்டும் அறிந்திலாதாள் - யுத்2:18 266/4
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ
 இன்று இலங்கை அழிந்தது என்று ஏங்குவார் - யுத்3:29 2/2,3
நூபுரம் புலம்பிட சிலம்பு நொந்து அழ
 கோபுரம்-தொறும் புறம் குறுகினார் சிலர் - யுத்4:38 14/1,2

 மேல்
 
  அழக (1)
அண்டமூலத்து ஓர் ஆசனத்து இருத்தினை அழக - யுத்4:40 106/4

 மேல்
 
  அழகற்கு (3)
அஞ்சன மேனி இ அழகற்கு எய்திய - அயோ:4 183/1
அல்லீரேல் என் சொல் தேறி உணர்த்து-மின் அழகற்கு அம்மா - கிட்:16 61/4
அருந்ததி உரைத்தி அழகற்கு அருகு சென்று உன் - சுந்:5 6/1

 மேல்
 
  அழகன் (5)
அஞ்சன குன்றம் அன்ன அழகனும் அழகன் தன்னை - அயோ:6 4/1
அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம் - ஆரண்:6 10/1
ஆயிடை உரை அவிந்து அழகன் தேவியும் - சுந்:3 57/1
அழகிது அழகிது என அழகன் உவகையொடு - யுத்3:31 160/1
ஆயினும் உனக்கு அமைந்தது ஒன்று உரை என அழகன்
 தீயள் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் மகனும் - யுத்4:40 115/1,2

 மேல்
 
  அழகனும் (6)
அஞ்சன குன்றம் அன்ன அழகனும் அழகன் தன்னை - அயோ:6 4/1
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி - அயோ:9 23/1
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச - அயோ:13 42/1
அ-வயின் அழகனும் வைகினன் அறிஞன் - ஆரண்:2 35/1
அஞ்சன மேனியானை அழகனும் அருளின் நோக்கி - யுத்1:4 141/2
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ - யுத்3:28 21/2

 மேல்
 
  அழகனே (2)
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் - சுந்:2 100/4
ஐயனே அழகனே என் அரும் பெறல் அமிழ்தே ஆழி - யுத்3:29 48/1

 மேல்
 
  அழகனை (2)
அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் - ஆரண்:11 60/1
வரம் இரண்டு அளித்து அழகனை இளவலை மலர்-மேல் - யுத்4:40 119/1

 மேல்
 
  அழகிது (8)
அழுவதே அழகிது எம் அன்பு என்றார் சிலர் - அயோ:4 185/4
அன்பத்துக்கு எல்லை உண்டோ அழகிது என் அடிமை என்றான் - அயோ:13 43/4
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி - யுத்2:19 273/1
அடைக்கல பொருள் காத்தவாறு அழகிது என்று அழுதான் - யுத்3:22 193/4
அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா - யுத்3:26 46/4
ஆகினும் ஐயம் வேண்டா அழகிது அன்று அமரின் அஞ்சி - யுத்3:31 54/1
அழகிது அழகிது என அழகன் உவகையொடு - யுத்3:31 160/1
அழகிது அழகிது என அழகன் உவகையொடு - யுத்3:31 160/1

 மேல்
 
  அழகிய (1)
ஆடுகின்ற மா மயிலினும் அழகிய குயிலே - அயோ:10 12/1

 மேல்
 
  அழகியாளும் (1)
அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும்
 கொற்றவன் மைந்த மற்றை குழைவு உடை உழையை வல்லை - ஆரண்:11 60/1,2

 மேல்
 
  அழகிற்கு (2)
ஆருழை அடங்கும் அழகிற்கு அவதி உண்டோ - ஆரண்:6 29/3
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் - ஆரண்:6 53/2

 மேல்
 
  அழகிற்று (4)
ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் - சுந்:12 60/1
அந்தரத்திடையன் என்றார் இராவணி அழகிற்று என்றான் - யுத்3:22 158/4
பொன்றுதும் அவனோடு என்றான் போதலே அழகிற்று என்றான் - யுத்3:31 56/4
ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் - யுத்4:37 208/4

 மேல்
 
  அழகிற்றே (1)
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் - யுத்1:14 3/1

 மேல்
 
  அழகின் (4)
அமைவு_அரு மேனியான் அழகின் ஆயதோ - பால:23 73/1
தரங்களின் அமைந்து தாழ்ந்து அழகின் சார்பின - ஆரண்:6 7/1
அறவனும் அதனை அறிந்தான் அருகினில் அழகின் அமைந்தார் - சுந்:7 24/1
பூவில் திருவை அழகின் புனை கலத்தை - யுத்1:3 163/1

 மேல்
 
  அழகினார் (1)
ஆழியான் மைந்தர் பேர் அறிவினார் அழகினார்
 ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் - கிட்:3 4/3,4

 மேல்
 
  அழகினாள் (1)
ஓங்கிய அழகினாள் உருவம் காண்டலும் - ஆரண்:12 27/2

 மேல்
 
  அழகினாளை (1)
வரம்பு இல் பேர் அழகினாளை மணம் செய்வான் வருகின்றான் என்று - பால:10 2/3

 மேல்
 
  அழகினுக்கு (3)
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் - பால:22 3/3
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் - கிட்:15 33/1
அழகினுக்கு இனி யார் உளர் ஆவரே - சுந்:3 105/4

 மேல்
 
  அழகினை (2)
பரிந்தனர் அழகினை பருகினார்-கொலோ - பால:23 75/3
பொற்பினுக்கு அழகினை புகழின் வாழ்க்கையை - யுத்4:40 47/2

 மேல்
 
  அழகு (35)
அழகு எனும் அவையும் ஓர் அழகு பெற்றதே - பால:10 34/4
அழகு எனும் அவையும் ஓர் அழகு பெற்றதே - பால:10 34/4
இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி - பால:12 2/1
பிணங்குவன அழகு இவளை தவம் செய்து பெற்றது-காண் - பால:13 18/2
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ - பால:16 5/4
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி - பால:17 11/2
ஆரிடை சென்றும் கொள்ள ஒண்கிலா அழகு கொண்டாள் - பால:18 17/2
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் - பால:22 3/3
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் - பால:22 20/4
அன்றினும் இன்று உடைத்து அழகு என்றார்-அரோ - பால:23 80/4
அந்தரம் புகுந்தனன் அழகு காணவே - பால:23 82/4
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் - அயோ:1 49/3
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம - அயோ:4 211/2
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே - அயோ:5 4/4
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் - அயோ:7 1/4
அன்னையார் எனக்கு அழகு செய்தவா - அயோ:11 129/4
அற்கு ஆணி கண்டு அனைய அழகு அமைந்த மேனியான் - அயோ:13 26/2
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் - ஆரண்:6 111/4
ஆக்குவென் ஓர் நொடி வரையில் அழகு அமைவென் அருள்கூறும் - ஆரண்:6 122/2
அனைத்து உலகினும் அழகு அமைந்த நங்கையர் - ஆரண்:12 47/1
அண்ட பெரும் கோயிற்கு எல்லாம் அழகு ஆய - ஆரண்:15 44/2
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் - கிட்:15 33/1
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் - சுந்:2 8/4
ஆயில் அவர் வைத்த வழி ஏகல் அழகு அன்றால் - சுந்:2 72/2
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண - சுந்:6 51/3
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் - சுந்:9 18/2
அறுப்புண்டால் அது அழகு எனல் ஆகுமே - சுந்:12 96/4
மூ-வகை உலகினும் அழகு முற்றுற - யுத்1:2 1/2
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல் - யுத்1:2 2/3
ஆனவரும் மானுடர் நம் ஆண்மை அழகு அன்றோ - யுத்1:2 63/4
செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து - யுத்1:9 21/1
சானகிக்கு அழகு தந்து அயல் சார - யுத்1:11 6/4
அணி பறித்து அழகு செய்யும் அணங்கின்-மேல் வைத்த காதல் - யுத்1:14 18/1
அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார் - யுத்2:18 235/2
அழைப்பு ஒலி முழக்கு எழ அழகு மின்னிட - யுத்4:38 15/1

 மேல்
 
  அழகு-செய்ய (1)
அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய
 பயில் சிறை அரச_அன்னம் பல் மலர் பள்ளி-நின்றும் - பால:2 14/2,3

 மேல்
 
  அழகு_அரு (1)
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் - அயோ:1 49/3

 மேல்
 
  அழகுக்கு (1)
அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா - கிட்:13 57/2

 மேல்
 
  அழகும் (6)
ஏய்ந்து எழு செல்வமும் அழகும் இன்பமும் - அயோ:2 45/1
வில் வினை உரிமையும் அழகும் வீரமும் - அயோ:2 69/2
பெண்மையும் அழகும் பிறழா மன - சுந்:3 106/1
அற துறை அன்று வீரர்க்கு அழகும் அன்று ஆண்மை அன்று - யுத்1:14 12/1
காந்தையருக்கு அணி அனைய சானகியார் பேர் அழகும் அவர்-தம் கற்பும் - யுத்4:38 25/1
ஆர மா முடி கோலமும் செவ்வியும் அழகும்
 சோர்வு இலாது யாம் காண்குறும் அளவையும் தொடர்ந்து - யுத்4:41 12/2,3

 மேல்
 
  அழகுற (1)
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர் - அயோ:10 46/3

 மேல்
 
  அழகை (5)
அம் சொற்கள் கிள்ளைக்கு எல்லாம் அருளினாள் அழகை மாந்தி - பால:22 19/2
எவன் செய இனிய இ அழகை எய்தினோன் - ஆரண்:6 11/1
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே - ஆரண்:6 117/4
அருகு போகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழகை
 பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன் - சுந்:2 15/2,3
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி - சுந்:2 95/2

 மேல்
 
  அழகொடு (1)
ஏற்றமும் பெரு வலி அழகொடு எய்தினார் - யுத்3:24 100/3

 மேல்
 
  அழகோ (1)
உரையா இதுதான் அழகோ உலகு ஏழ் உடையாய் என்னும் - அயோ:4 32/4

 மேல்
 
  அழல் (36)
அழல் மணி திருத்திய அயோத்தியாளுடை - பால:3 40/3
முழங்கு அழல் மும்மையும் முடுகி ஆகுதி - பால:5 82/1
அழல் இடா மிளிர்ந்திடும் அயில் கொள் கண்ணினாள் - பால:10 43/2
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் - அயோ:4 104/4
அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே - அயோ:4 201/4
அல் அரக்கின் உருக்கு அழல் காட்டு அதர் - அயோ:4 220/2
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல்
 சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் - அயோ:11 24/2,3
ஆடின உயிர்ப்பினோடு அழல் கொழுந்துகள் - அயோ:11 65/3
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் - அயோ:14 39/1
அளிக்கும் மெய் உயிர் காந்து அழல் அஞ்சினாள் - ஆரண்:6 72/1
அன்ன காலை அழல் மிகு தென்றலும் - ஆரண்:6 75/1
அழல் உறு குஞ்சியர் அமரை வேட்டு உவந்து - ஆரண்:7 43/3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் - ஆரண்:7 109/2
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல்
 கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா - ஆரண்:12 3/2,3
கண்ணிய வினைகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாலே - ஆரண்:16 9/3
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் - கிட்:10 15/4
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை - கிட்:16 55/1
வன் தந்த வரி கொள் நாகம் வயங்கு அழல் உமிழும் வாய - சுந்:1 3/1
அழல் உலாம் கண்ணும் இல்லா ஆடவர் இல்லை அன்னார் - சுந்:2 34/2
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் - சுந்:2 80/4
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் - சுந்:4 83/3
அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல்
 விழுந்து முற்றினர் கூற்றை விழுங்குவார் - சுந்:13 18/3,4
ஆழி தேரவன் அரக்கரை அழல் எழ நோக்கி - சுந்:13 38/1
அழல் தரு கதிரோன் தோன்றும் உதயத்தோடு அத்தம் ஆன - யுத்1:3 151/3
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக - யுத்2:15 74/1
அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல்
 நெருப்பையும் இகழ்ந்தால் அது நீதியோ - யுத்2:15 92/3,4
அப்போதையின் அயர்வு ஆறிய அனுமான் அழல் விழியா - யுத்2:15 160/1
ஆர்ப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் - யுத்2:15 236/1
அமைவது ஒன்று ஆற்றல் தேற்றான் அருவியோடு அழல் கால் கண்ணான் - யுத்2:18 177/2
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல்
 வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என - யுத்2:19 144/1,2
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் - யுத்3:20 21/1
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன் - யுத்3:20 69/1
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் - யுத்3:21 36/1
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் - யுத்3:26 94/4
அளக்கரின் பாய்ந்து-என பதங்கம் ஆர் அழல்
 விளக்கினில் வீழ்ந்து-என விதிகொடு உந்தலால் - யுத்3:31 178/2,3
அளக்க_அரும் புள்_இனம் அடைய ஆர் அழல்
 துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன - யுத்4:37 143/1,2

 மேல்
 
  அழல்கின்றார் (1)
அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் - ஆரண்:10 28/4

 மேல்
 
  அழல்தரும் (1)
அழல்தரும் கடவுள் அன்னாய் முடிவு இதற்கு அருளுக என்ன - பால:9 23/2

 மேல்
 
  அழல்பட (1)
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த - சுந்:3 87/1

 மேல்
 
  அழல்வாய் (1)
ஆலம் கொள் மிடற்றவன் ஆர் அழல்வாய்
 வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் - யுத்2:18 59/2,3

 மேல்
 
  அழல்வீர் (1)
அழல்வீர் எனது ஆவி அறிந்திலிரோ - சுந்:4 5/2

 மேல்
 
  அழலா (1)
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா - ஆரண்:1 24/4

 மேல்
 
  அழலாதோ (1)
மாற்றவளை கண்ட-கால் அழலாதோ மனம் என்றாள் - ஆரண்:6 114/4

 மேல்
 
  அழலிற்றாய் (1)
அற்று அவர் கூறலும் ஆர் அழலிற்றாய்
 முற்றிய கோபம் முருங்க முனிந்தான் - யுத்3:20 4/1,2

 மேல்
 
  அழலின் (2)
அந்தம்_இல் சுடர் மணி அழலின் தோன்றலால் - பால:23 55/2
நெய்த்தலை அழலின் காந்தி எரிகின்ற நீலன்-தன்னை - யுத்2:16 181/2

 மேல்
 
  அழலும் (8)
அல் ஆழி கரை கண்டான் ஆயிர வாய் மணி விளக்கம் அழலும் சேக்கை - பால:11 17/3
பன்னக மணி விளக்கு அழலும் பாயலுள் - பால:23 67/3
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட - கிட்:3 38/3
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான் - கிட்:16 27/2
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை - சுந்:3 42/3
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன் - யுத்3:23 5/1
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி - யுத்4:32 13/1
நெற்றியின் அழலும் செம் கண் நீறு அணி கடவுள் நீடு - யுத்4:41 23/1

 மேல்
 
  அழலோடும் (1)
துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும்
 மின் திரிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர் - பால:15 24/1,2

 மேல்
 
  அழற்கொடியோன் (1)
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன்
 மெய் அஞ்சனை கான்முளை மேனியின்-மேல் - யுத்3:20 69/1,2

 மேல்
 
  அழன்ற (2)
ஆலமே என இருண்டு அழன்ற ஆக்கையான் - ஆரண்:15 18/2
ஆயிடை அரக்கனும் அழன்ற நெஞ்சினன் - யுத்4:37 145/1

 மேல்
 
  அழன்றது (1)
அரா அழன்றது அனைய தன் ஆற்றலால் - ஆரண்:9 23/2

 மேல்
 
  அழன்றார் (1)
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார்
 மேகத்தினை நிகர் வில்லியை வளைத்தார் செரு விளைத்தார் - ஆரண்:7 96/3,4

 மேல்
 
  அழன்றாள் (1)
ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் - பால:7 34/4

 மேல்
 
  அழன்றான் (3)
அடங்கலும் அரக்கர் அழிவு உற்றிட அழன்றான்
 ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் - ஆரண்:9 8/2,3
அழிந்துளார் அலர் இகழ்ந்தனர் என்னை என்று அழன்றான்
 பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப - ஆரண்:15 36/1,2
ஆயிடை வீரனும் உள்ளம் அழன்றான்
 மாய அரக்கர் வலத்தை உணர்ந்தான் - சுந்:9 52/1,2

 மேல்
 
  அழன்றில (1)
அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் - யுத்3:24 102/2

 மேல்
 
  அழன்று (7)
அடர்ந்த வந்து அனங்கன் நெஞ்சு அழன்று சிந்தும் அம்பு எனும் - பால:13 52/1
அந்தரத்து எற்றுவான் அழன்று பற்றலும் - அயோ:12 54/3
அருள் திரண்ட அருக்கன் தன் மேல் அழன்று
 இருள் திரண்டு வந்து ஈண்டியது என்னவே - ஆரண்:7 28/3,4
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி - சுந்:3 146/1
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் - யுத்2:15 136/1
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற - யுத்2:18 1/1
ஆன காலையின் அயில் எயிற்று அரக்கன் நெஞ்சு அழன்று
 வானும் வையமும் திசைகளும் யாவையும் மறைய - யுத்3:22 66/1,2

 மேல்
 
  அழி (42)
அறையும் மென் கரும்பு ஆட்டிய அமுதமும் அழி தேம் - பால:9 10/3
ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் - பால:14 52/3
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற - பால:16 8/1
அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய் - பால:18 27/2
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் - பால:23 15/3
அழி வரு தவத்தினோடு அறத்தை ஆக்குவான் - பால:23 50/1
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள் - அயோ:8 3/3
ஆவும் மாவும் அழி கவுள் வேழமும் - அயோ:11 32/2
கன்னியை அழி செய கருதினோன் குரு - அயோ:11 107/1
அழுது அழி கண்ணினன் அவலம் ஈது என - அயோ:14 47/2
என்று சொல்ல இருந்து அழி நெஞ்சினன் - ஆரண்:4 30/1
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக - ஆரண்:8 10/3
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு - ஆரண்:11 6/3
ஊசல் உழன்று அழி சிந்தையளும்தான் - ஆரண்:14 51/2
இன்னன இன்னன பன்னி ஈடு அழி
 மன்னவர் மன்னவன் மதி மயங்கினான் - ஆரண்:14 100/1,2
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி - கிட்:2 3/1
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள - கிட்:6 25/3
நோக்கினால் நமை நோக்கு அழி கண்ட நுண் மருங்குல் - கிட்:10 38/1
அன்பு அழி சிந்தையர் ஆய் ஆடவர் - சுந்:4 16/1
துன்பு அழி பெரும் புகழ் குலத்துள் தோன்றினேன் - சுந்:4 16/3
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் - சுந்:7 19/4
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக - சுந்:10 28/2
ஆர மால் வரை அருவியின் அழி கொழும் குருதி - சுந்:11 48/3
சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் - யுத்1:5 61/4
அழுது அழி கண்ணன் அன்பால் உருகிய நெஞ்சன் அஞ்சி - யுத்1:7 1/3
அன்பு அழி சிந்தை-தன்னால் அடாதன அறையல் என்றான் - யுத்1:13 17/3
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் - யுத்2:15 50/1
ஐது ஆதலின் அறுத்தாய் இனி அறுப்பாய் என அழி கார் - யுத்2:15 158/3
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ - யுத்2:15 171/3
இறங்கு கண்ணினன் எல் அழி முகத்தினன் தலையன - யுத்2:15 249/3
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் - யுத்2:16 169/3
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் - யுத்2:18 255/3
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் - யுத்3:27 32/1
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் - யுத்3:27 117/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே - யுத்3:27 155/3
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா - யுத்3:27 164/3
விழுந்து அழி கண்ணின் நீரும் உவகையும் களிப்பும் வீங்க - யுத்3:28 65/1
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு - யுத்3:31 104/3
அடுக்குற்றன மத யானையும் அழி தேர்களும் பரியும் - யுத்3:31 107/1
குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் - யுத்3:31 110/4
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் - யுத்3:31 121/1
தெவ் அழி ஆற்றல் வெற்றி சேனையின் செயலும் சென்ற - யுத்3:31 232/2

 மேல்
 
  அழி_காலம் (1)
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் - யுத்3:27 117/3

 மேல்
 
  அழிக்கின்றான் (1)
அளப்ப_அரும் உலகம் யாவும் அளித்து காத்து அழிக்கின்றான் தன் - யுத்4:34 14/1

 மேல்
 
  அழிக்கும் (4)
ஈசன் இ உலகினை அழிக்கும் நாள் எழும் - அயோ:12 27/1
ஒருவன் அன்றே உலகு அழிக்கும் ஊழியான் - சுந்:3 124/2
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும்
 ஒற்றை அண்டத்தின் அளவினோ அதன் புறத்து உலவா - யுத்1:3 2/2,3
அறிந்த சிந்தையன் ஐய ஈது என் உயிர் அழிக்கும்
 பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் - யுத்4:32 28/2,3

 மேல்
 
  அழிக்கும்-ஆயின் (1)
அறம் துணை நுமக்கு உற்றான் தன் வாய்மையை அழிக்கும்-ஆயின்
 பிறந்திலன் அன்றே ஒன்றோ நரகமும் பிழைப்பது அன்றால் - கிட்:11 64/3,4

 மேல்
 
  அழிக்குமாறு (1)
அளப்ப_அரும் குணங்களை அழிக்குமாறு போல் - பால:7 24/2

 மேல்
 
  அழிகிலை (1)
அழிகிலை என்ற-போது என் கற்பு என் ஆம் அறம்தான் என் ஆம் - யுத்2:17 19/4

 மேல்
 
  அழிகிற்றே (1)
ஆனதே உள என் வீரம் அழிகிற்றே அம்ம என்றான் - சுந்:11 18/4

 மேல்
 
  அழிகின்ற (3)
அழிகின்ற அறிவினாலோ பேதமையாலோ ஆற்றில் - பால:19 15/1
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் - அயோ:4 143/2
அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும் - அயோ:6 6/3

 மேல்
 
  அழிகின்றேன் (1)
ஆறாநின்றேன் ஆவி சுமந்தேன் அழிகின்றேன்
 ஏறே இன்னும் உய்யினும் உய்வேன் இரு கூறா - யுத்3:22 204/2,3

 மேல்
 
  அழித்த (3)
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் - கிட்:16 42/2
ஊர் அழித்த உயர் வலி தோளவன் - யுத்2:19 148/3
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி - யுத்2:19 182/1

 மேல்
 
  அழித்தது (2)
நல் வீரத்தை அழித்தது நண்ணுற்று - யுத்1:3 95/2
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில் - யுத்2:19 148/1

 மேல்
 
  அழித்தலும் (1)
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் - யுத்1:5 74/2

 மேல்
 
  அழித்தவன் (1)
சீர் அழித்தவன் ஆம் என தேவர்கள் - யுத்2:19 148/2

 மேல்
 
  அழித்தனர் (3)
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர்
 செம் கண் நாயக இது தீர்த்தி இல்லையேல் - பால:5 16/2,3
ஆசை மாதர் அழித்தனர் என்னவே - பால:11 12/4
அடைத்தனர் தெழித்தனர் அழித்தனர் தனித்து உளன் இராமன் அவரோ - யுத்3:31 149/3

 மேல்
 
  அழித்தனரே (1)
மாரனார் தனி இலக்கை மனித்தனார் அழித்தனரே வரத்தினாலே - யுத்4:38 28/4

 மேல்
 
  அழித்தனள் (1)
அழித்தனள் அழுதனள் அம் பொன் மாலையால் - அயோ:2 60/3

 மேல்
 
  அழித்தனனால் (1)
ஆழி பெரும் தேரை அழித்தனனால்
 ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் - யுத்3:20 70/3,4

 மேல்
 
  அழித்தனை (1)
அனைய தன்மை அறிந்தும் அழித்தனை
 மனையின் மாட்சி என்றான் மனு நீதியான் - கிட்:7 121/3,4

 மேல்
 
  அழித்தால் (1)
கொங்கைகளும் குழை காதும் கொடி மூக்கும் குறைந்து அழித்தால்
 அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் - ஆரண்:6 111/3,4

 மேல்
 
  அழித்தாள் (1)
அளக வாள் நுதல் அரும்_பெறல் திலகமும் அழித்தாள் - அயோ:3 2/4

 மேல்
 
  அழித்தான் (2)
வேனில் மதனை மதன் அழித்தான் மீண்டான் என்ன ஆண்டையோர் - அயோ:6 34/4
அள்ளி நுங்கலாம் ஆர் இருள் பிழம்பினை அழித்தான்
 வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் - யுத்3:22 186/2,3

 மேல்
 
  அழித்து (17)
வள பரு மருத வைப்பு அழித்து மாற்றினாள் - பால:7 24/4
மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி மா தவன் பன்னி - பால:9 13/3
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல் - அயோ:10 21/3
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து
 இறந்தனை ஆம் எனின் இறைவ நீதியை - அயோ:11 47/2,3
அழித்து வேறு அவனி பண்டு ஆண்ட வேந்தரை - அயோ:13 63/3
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து
 ஆவி வெம் பாகனை அழித்து மாற்றினான் - ஆரண்:7 128/3,4
ஆவி வெம் பாகனை அழித்து மாற்றினான் - ஆரண்:7 128/4
காற்று இடை அழித்து என கார்முகத்தையும் - ஆரண்:7 131/3
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி - ஆரண்:13 39/1
கருத்து அழித்து எய்துவென் கலங்கல் என்றனன் - கிட்:7 36/3
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து
 ஆயிரம் களிற்றை ஓர் மரத்தினால் அடித்து - சுந்:9 35/2,3
அழித்து அழித்து ஆக்குவாற்கு அரிய உண்டாகுமோ - யுத்1:2 3/4
அழித்து அழித்து ஆக்குவாற்கு அரிய உண்டாகுமோ - யுத்1:2 3/4
தேர் அழித்து ஓர் இமைப்பிடை சென்றதால் - யுத்2:19 148/4
அழித்து ஒழி காலத்து ஆர்க்கும் ஆர்கலிக்கு இரட்டி ஆர்த்தான் - யுத்3:22 148/4
அழித்து ஒடுங்கு கால மாரி அன்ன வாளி ஓளியால் - யுத்3:31 96/3
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய - யுத்4:41 42/4

 மேல்
 
  அழித்தும் (1)
அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் - யுத்3:31 176/3

 மேல்
 
  அழிதர (8)
செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது - பால:3 68/3
சிலை உரு அழிதர செறிந்த மார்பில் தன் - பால:19 62/3
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் - அயோ:13 55/3
தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன் - ஆரண்:3 54/2
ஆழியும் உலகும் ஒன்றாய் அழிதர முழுதும் வீசும் - ஆரண்:13 2/3
தெவ் அழிதர உயர் விசய சீர்த்தியான் - சுந்:11 1/4
திருதி என்பது ஒன்று அழிதர ஊழியில் சினவும் - யுத்1:6 12/1
புலவர்க்கு இந்திரன் பொன்னகர் அழிதர பொருதார் - யுத்3:30 12/2

 மேல்
 
  அழிதல் (2)
என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ - ஆரண்:12 68/2
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் - யுத்2:17 62/3

 மேல்
 
  அழிந்த (18)
ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை - பால:16 19/3
அழிந்த சிந்தையள் அன்னமும் இன்னது என்று அறியாள் - அயோ:4 214/3
அழிந்த சிந்தையளாய் அயர்வாள்-வயின் - ஆரண்:6 65/1
வாய் புலர்ந்து அழிந்த மெய்யின் வருத்தத்த வழியில் யாண்டும் - ஆரண்:7 57/1
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் - ஆரண்:10 118/4
உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே - கிட்:7 5/4
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் - கிட்:7 65/1
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த
 பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை - சுந்:12 114/3,4
மாட்சி ஓர் குரங்கினால் அழிந்த மாநகர் - யுத்1:2 11/2
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை - யுத்2:19 51/4
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து - யுத்2:19 150/1
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் - யுத்2:19 201/4
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த
 உதிரம் உற்ற பேர் ஆறுகள் திசை திசை ஓட - யுத்3:22 107/2,3
ஆணியின் அழிந்த பாடல் நவின்றனர் அனங்க வேடன் - யுத்3:25 10/3
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என - யுத்3:27 44/2
அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர் - யுத்3:27 48/2
அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு - யுத்3:27 181/1
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி - யுத்3:28 39/1

 மேல்
 
  அழிந்ததனினும் (1)
பேர் அழிந்ததனினும் மறம் பிழைத்திலன் - ஆரண்:7 130/2

 மேல்
 
  அழிந்தது (14)
அழிந்தது என்னவும் ஆழ்ந்தது திங்களே - பால:11 11/4
அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார் - பால:13 26/3
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய் - அயோ:12 25/3
அரசியல் அழிந்தது என்று அயர்தி போலுமால் - யுத்1:2 17/4
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் - யுத்1:2 49/2
நல் நகர் அழிந்தது என நாணினை நயத்தால் - யுத்1:2 50/1
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட - யுத்1:4 138/1
அழிந்தது என்று அறனும் தன் வாய் ஆவலம் கொட்டிற்று அன்றே - யுத்1:4 147/4
குலத்து இயல்பு அழிந்தது கொற்றம் முற்றுமோ - யுத்2:16 77/2
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த - யுத்2:16 238/1
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் - யுத்2:16 238/2
பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார் - யுத்3:22 74/3
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 122/1
இன்று இலங்கை அழிந்தது என்று ஏங்குவார் - யுத்3:29 2/3

 மேல்
 
  அழிந்ததேனும் (1)
குலத்து இயல்பு அழிந்ததேனும் குமர மற்று உன்னை கொண்டே - யுத்2:16 127/1

 மேல்
 
  அழிந்ததோ (1)
அழிந்ததோ இல் அரும் பழி என்னுமால் - ஆரண்:7 9/4

 மேல்
 
  அழிந்தன (6)
குறி அழிந்தன குங்கும தோள்களே - பால:2 40/2
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி - அயோ:11 19/2
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி - ஆரண்:6 126/2
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக - ஆரண்:7 105/1
சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் - கிட்:5 9/4
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன - யுத்3:24 33/3

 மேல்
 
  அழிந்தனர் (1)
அயர்ந்து வீழ்ந்தனர் அழிந்தனர் அரக்கராய் உள்ளார் - சுந்:7 53/3

 மேல்
 
  அழிந்தனன் (2)
அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன - அயோ:11 46/3
உக நேர் சிந்தி உலந்து அழிந்தனன்
 மகனே கண்டிலையோ நம் வாழ்வு எலாம் - கிட்:8 15/3,4

 மேல்
 
  அழிந்தார் (5)
தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட - அயோ:4 100/1
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் - அயோ:4 105/4
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என - ஆரண்:7 22/1
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் - ஆரண்:7 94/1
ஆர்த்த வானவர் ஆகுலம் கொண்டு அறிவு அழிந்தார்
 பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி - சுந்:11 47/1,2

 மேல்
 
  அழிந்தால் (1)
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ - ஆரண்:10 115/4

 மேல்
 
  அழிந்தான் (2)
காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் - அயோ:4 103/2
ஆரை கண்டு உயிர் ஆற்றுவான் உணர்வு அழிந்தான்
 மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த - கிட்:10 48/2,3

 மேல்
 
  அழிந்தான்-கொல் (1)
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு - யுத்2:19 2/2

 மேல்
 
  அழிந்தான்-அரோ (1)
ஆட்டவும் அவலத்து அழிந்தான்-அரோ - யுத்4:41 54/4

 மேல்
 
  அழிந்திட (3)
தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த - யுத்3:22 74/1
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான் - யுத்3:22 74/2
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் - யுத்3:22 74/4

 மேல்
 
  அழிந்திடல் (1)
உறையும் உம்பரும் உதவி நின்றருள் உணர்வு அழிந்திடல் உறுதியோ - கிட்:10 67/4

 மேல்
 
  அழிந்திடா (1)
நீர் அழிந்திடா நெடு மழை குழாத்திடை நிமிர்ந்த - யுத்2:16 238/3

 மேல்
 
  அழிந்திலது (1)
அன்னை நீ உரைத்தது ஒன்றும் அழிந்திலது ஆதலானே - யுத்3:23 30/1

 மேல்
 
  அழிந்து (47)
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் - பால:10 6/2
அழிந்து மன்றல் கொண்டாடலின் அன்புதான் - பால:21 53/3
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு - பால:24 41/1
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் - அயோ:3 15/3
நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும் - அயோ:3 27/3
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் - அயோ:4 17/2
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் - ஆரண்:2 26/4
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் - ஆரண்:7 130/1
வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி - ஆரண்:7 130/3
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா - ஆரண்:10 71/4
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் - ஆரண்:10 88/4
நின்றது உண்டு கண்டது என்று அழிந்து அழுங்கும் நீர்மையான் - ஆரண்:10 94/2
உள் நிறை உணர்வு அழிந்து ஒன்றும் ஓர்ந்திலள் - ஆரண்:13 51/3
அம் சிறை குருதி ஆறு அழிந்து சோரவும் - ஆரண்:13 58/1
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து
 கூடாதாரின் திரிகின்ற நீயும் ஆகம் குளிர்ந்தாயோ - கிட்:1 26/1,2
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் - கிட்:7 79/4
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து
 ஈரம் இன்றி இது என் செய்தவாறு-அரோ - கிட்:7 90/3,4
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் - கிட்:10 35/1
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற - கிட்:10 63/1
தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி - கிட்:10 63/2
பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் - கிட்:11 35/4
மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ - கிட்:11 115/4
அழிந்து அயர் சிந்தையன் அனுமற்கு ஆண்டு ஒன்று - கிட்:11 116/3
துப்பு அழிந்து உய்வது துறக்கம் துன்னவோ - சுந்:4 15/4
இ வழி இனைய பன்னி அறிவு அழிந்து இரங்கலுற்றான் - சுந்:4 83/4
மேல் உற இராவணற்கு அழிந்து வெள்கிய - சுந்:5 61/1
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி - சுந்:8 48/3
ஆற்றலன் ஆகி அன்பால் அறிவு அழிந்து அயரும் வேலை - சுந்:11 22/1
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம - யுத்1:7 3/3
தன் உணர்வு அழிந்து சிந்தை