<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

ஆ - முதல் சொற்கள்
ஆ 18
ஆஆ 1
ஆக்க 5
ஆக்ககில்லேன் 1
ஆக்கம் 1
ஆக்கமும் 1
ஆக்கலாம் 2
ஆக்கலின் 1
ஆக்கவும் 1
ஆக்கி 48
ஆக்கிக்கொண்டாய் 1
ஆக்கிய 30
ஆக்கியதால் 1
ஆக்கியே 1
ஆக்கியோ 1
ஆக்கியோன் 1
ஆக்கின் 1
ஆக்கின 6
ஆக்கினர் 1
ஆக்கினன் 4
ஆக்கினாய் 1
ஆக்கினார் 1
ஆக்கினான் 12
ஆக்கினென் 1
ஆக்கினேன் 2
ஆக்கினை 2
ஆக்கினையாம்-அரோ 1
ஆக்கு 1
ஆக்குதியோ 1
ஆக்கும் 6
ஆக்குவது 2
ஆக்குவாயாக 1
ஆக்குவாற்கு 1
ஆக்குவான் 2
ஆக்குவென் 7
ஆக்குற 1
ஆக்குறும் 1
ஆக்கை 15
ஆக்கை-தன்னில் 1
ஆக்கை-மேல் 1
ஆக்கைகள் 3
ஆக்கைய 1
ஆக்கையர் 1
ஆக்கையன் 1
ஆக்கையார் 1
ஆக்கையால் 1
ஆக்கையான் 1
ஆக்கையில் 1
ஆக்கையின் 1
ஆக்கையின்-நின்று 1
ஆக்கையினை 1
ஆக்கையும் 3
ஆக்கையே 1
ஆக்கையை 8
ஆக்கையொடு 1
ஆக்கையோ 1
ஆக 229
ஆகத்தாள் 1
ஆகத்தான் 1
ஆகத்தான்-கொலோ 1
ஆகத்தில் 1
ஆகத்தின் 1
ஆகத்து 8
ஆகத்துள்ளும் 1
ஆகத்தூடு 1
ஆகத்தை 1
ஆகத்தோடு 1
ஆகதான் 1
ஆகம் 15
ஆகமும் 5
ஆகமே 1
ஆகரத்தினும் 1
ஆகல் 2
ஆகலா 5
ஆகலாத 1
ஆகலின் 6
ஆகவற்றோ 1
ஆகவும் 1
ஆகவே 4
ஆகா 12
ஆகாசத்தை 1
ஆகாத 1
ஆகாதது 1
ஆகாதனவும் 1
ஆகாதிருந்தது 1
ஆகாது 8
ஆகாதே 1
ஆகாதோ 3
ஆகாமே 1
ஆகாய 1
ஆகாயத்திடையினில் 1
ஆகாயத்தின் 1
ஆகாயத்து 1
ஆகாயம் 3
ஆகாயமும் 2
ஆகாள் 1
ஆகான் 1
ஆகி 188
ஆகி-மன்னோ 1
ஆகிநின்று 1
ஆகிய 47
ஆகிய-கால் 1
ஆகியது 11
ஆகியே 1
ஆகில் 12
ஆகில 1
ஆகிலது 1
ஆகிலதே 1
ஆகிலர் 1
ஆகிலும் 1
ஆகிலேம் 1
ஆகிற்று 1
ஆகின் 31
ஆகின்றது 4
ஆகின்றாய் 1
ஆகினும் 2
ஆகுக 12
ஆகுதல் 2
ஆகுதி 10
ஆகுதிக்கு 1
ஆகுநர் 2
ஆகும் 86
ஆகும்-கொல் 1
ஆகும்-கொலோ 1
ஆகுமால் 5
ஆகுமாறு 1
ஆகுமே 2
ஆகுமே-கொலாம் 2
ஆகுமேல் 1
ஆகுமோ 20
ஆகுலம் 6
ஆகுலித்து 2
ஆகுவது 3
ஆகுவன் 1
ஆகுவார் 2
ஆகுவான் 2
ஆகுளி 3
ஆகை 1
ஆகையால் 2
ஆகையின் 1
ஆங்கண் 7
ஆங்கது 1
ஆங்கு 92
ஆங்கு-அரோ 1
ஆங்குறு 1
ஆங்கே 7
ஆச்சிரமமே 1
ஆசங்கை 1
ஆசறும் 1
ஆசனத்தவனொடு 1
ஆசனத்து 5
ஆசனம் 3
ஆசனமும் 2
ஆசி 20
ஆசிகள் 11
ஆசியின் 1
ஆசியும் 1
ஆசியொடு 1
ஆசியோடு 2
ஆசு 25
ஆசு_அற 4
ஆசு_இல் 1
ஆசுர 2
ஆசுற்றது 1
ஆசுற 1
ஆசை 46
ஆசை-கொல் 1
ஆசை-தோறும் 2
ஆசை-புரிவார்-மேல் 1
ஆசைக்கு 1
ஆசைகள் 4
ஆசைகள்-தோறும் 6
ஆசைகளை 1
ஆசைதான் 1
ஆசைப்பட்டு 1
ஆசைப்பாடும் 1
ஆசையால் 13
ஆசையான் 2
ஆசையின் 12
ஆசையினது 1
ஆசையினார் 1
ஆசையும் 3
ஆசையுற்று 1
ஆசையே 1
ஆசையை 4
ஆட்கள் 1
ஆட்கொண்டு 1
ஆட்சி 1
ஆட்சியர் 1
ஆட்சியும் 1
ஆட்சியே 1
ஆட்சியோ 1
ஆட்செய்வார் 1
ஆட்செய 2
ஆட்ட 1
ஆட்டம் 1
ஆட்டவும் 1
ஆட்டி 8
ஆட்டிய 1
ஆட்டில்-நின்று 1
ஆட்டினர் 4
ஆட்டினன் 1
ஆட்டினார் 1
ஆட்டினாள் 1
ஆட்டினான் 2
ஆட்டினை 1
ஆட்டு 2
ஆட்டும் 2
ஆட்டுவார் 1
ஆட 20
ஆடக 21
ஆடகத்து 2
ஆடகம் 1
ஆடல் 50
ஆடல்-தோறும் 1
ஆடல்கொண்டு 1
ஆடலால் 1
ஆடலில் 1
ஆடலின் 3
ஆடலும் 1
ஆடலை 1
ஆடவர் 25
ஆடவர்க்கு 4
ஆடவர்கள் 1
ஆடவரும் 1
ஆடவும் 1
ஆடவே 1
ஆடற்கு 1
ஆடா 1
ஆடா-நின்றாய் 1
ஆடி 23
ஆடிட 2
ஆடிடின் 1
ஆடிய 16
ஆடியது 1
ஆடியவா 1
ஆடியின்-கண் 1
ஆடியே 2
ஆடின 13
ஆடினர் 12
ஆடினவாம்-அரோ 1
ஆடினன் 2
ஆடினார் 5
ஆடினாரே 1
ஆடினாள் 1
ஆடினான் 3
ஆடினை 1
ஆடு 31
ஆடு-மின் 2
ஆடு_அரங்கும் 1
ஆடுகள் 1
ஆடுகின்ற 4
ஆடுகின்றது 1
ஆடுகின்றன 3
ஆடுகின்றனர் 1
ஆடுகின்றார் 1
ஆடுகின்றான் 1
ஆடுதல் 4
ஆடுதியோ 1
ஆடுநர் 1
ஆடும் 29
ஆடுமே 1
ஆடுவ 11
ஆடுவர் 2
ஆடுவார் 7
ஆடுவார்க்கு 1
ஆடுவார்கள் 2
ஆடுவாரும் 2
ஆடுவாரை 1
ஆடுவான் 1
ஆடுவென் 1
ஆடுறு 2
ஆடுறும் 1
ஆடை 13
ஆடையள் 2
ஆடையன் 3
ஆடையா 1
ஆடையாளும் 1
ஆடையின் 1
ஆடையின்-கண் 1
ஆடையும் 3
ஆண் 25
ஆண்_தொழில் 13
ஆண்_தொழிலான் 1
ஆண்_தொழிலோரின் 1
ஆண்_தொழிற்கு 2
ஆண்ட 17
ஆண்டது 2
ஆண்டலை 1
ஆண்டவர் 1
ஆண்டவன் 1
ஆண்டனெனே 1
ஆண்டாய் 1
ஆண்டார் 2
ஆண்டான் 7
ஆண்டில் 1
ஆண்டிலை 1
ஆண்டின் 1
ஆண்டினொடு 1
ஆண்டு 132
ஆண்டு-நின்று 1
ஆண்டு-நின்றும் 1
ஆண்டுகள் 1
ஆண்டும் 7
ஆண்டுளது 1
ஆண்டை 4
ஆண்டையான் 5
ஆண்டையில் 1
ஆண்டையின் 1
ஆண்டையோர் 1
ஆண்தகை 41
ஆண்தகை-தன் 3
ஆண்தகைக்கு 4
ஆண்தகையது 1
ஆண்தகையர் 1
ஆண்தகையும் 1
ஆண்தகையோடும் 1
ஆண்பாலாரே 1
ஆண்பாலோ 1
ஆண்மை 31
ஆண்மை-தானும் 1
ஆண்மைதான் 1
ஆண்மையால் 1
ஆண்மையாலே 1
ஆண்மையான் 2
ஆண்மையினுடனே 1
ஆண்மையும் 6
ஆண்மையே 2
ஆணவம் 1
ஆணி 11
ஆணிக்கு 2
ஆணிப்பொன் 1
ஆணியா 1
ஆணியாய் 1
ஆணியின் 3
ஆணியை 4
ஆணினில் 1
ஆணை 31
ஆணை-செய் 1
ஆணைக்கு 1
ஆணையாய் 2
ஆணையார் 1
ஆணையால் 22
ஆணையாலே 1
ஆணையான் 3
ஆணையில் 1
ஆணையின் 10
ஆணையினால் 1
ஆணையும் 4
ஆணையே 2
ஆணையேன் 1
ஆணையை 3
ஆத்த 2
ஆத்தவே 1
ஆத்தன 1
ஆத்து 1
ஆதபத்திரம் 1
ஆதர் 1
ஆதர 1
ஆதரத்தோடும் 1
ஆதரம் 3
ஆதரிக்க 2
ஆதரிக்கின்ற 1
ஆதரித்தார் 1
ஆதரித்து 5
ஆதரிப்பார் 1
ஆதரிப்பான் 1
ஆதரை 1
ஆதல் 23
ஆதல்தான் 1
ஆதலால் 43
ஆதலாலே 1
ஆதலான் 14
ஆதலானும் 1
ஆதலானே 3
ஆதலின் 40
ஆதலினால் 4
ஆதலினோ 1
ஆதவன் 1
ஆதவனும் 1
ஆதன் 1
ஆதனத்தின் 1
ஆதனம் 2
ஆதனேன் 1
ஆதாரம் 1
ஆதி 69
ஆதித்தன் 1
ஆதிய 5
ஆதியர் 7
ஆதியர்க்கு 1
ஆதியன் 1
ஆதியா 3
ஆதியாக 2
ஆதியாம் 5
ஆதியாய் 5
ஆதியான் 2
ஆதியில் 1
ஆதியின் 6
ஆதியினொடு 1
ஆதியேல் 1
ஆதியை 1
ஆதியொடு 1
ஆதியோர் 2
ஆதும் 4
ஆதுமால் 1
ஆப்புண்டவன் 1
ஆம் 524
ஆம்-கொல் 3
ஆம்-கொலாம் 1
ஆம்-கொலோ 3
ஆம்-வகை 2
ஆம்-அரோ 5
ஆம்-எனின் 1
ஆம்பல் 11
ஆம்பல்கள் 1
ஆம்பலும் 1
ஆம்பலை 1
ஆம்பிகள் 1
ஆமால் 5
ஆமாறு 1
ஆமிடம் 2
ஆமே 17
ஆமேல் 1
ஆமை 9
ஆமையின் 1
ஆமோ 34
ஆய் 210
ஆய்_மகள் 1
ஆய்_வளை 2
ஆய்_இழை 6
ஆய்_இழை-தன்னை 1
ஆய்_இழையை 2
ஆய்கிலாது 1
ஆய்ச்சியர் 3
ஆய்த்து 2
ஆய்தந்து 1
ஆய்தர 1
ஆய்தல் 1
ஆய்திறத்தவன் 1
ஆய்ந்த 5
ஆய்ந்தவன் 1
ஆய்ந்தவை 1
ஆய்ந்தன 1
ஆய்ந்தனர் 1
ஆய்ந்தனள் 1
ஆய்ந்திருப்பார் 1
ஆய்ந்து 9
ஆய்ந்தே 1
ஆய்ப்புண்டவனும் 1
ஆய்மையின் 1
ஆய்வன 1
ஆய்வினால் 1
ஆய்வினை 2
ஆய்வு 3
ஆய்வுறு 2
ஆய 159
ஆய-காலையில் 1
ஆயத்தம் 1
ஆயத்தார் 2
ஆயத்தின் 1
ஆயத்தொடு 1
ஆயதற்கு 1
ஆயதன் 2
ஆயதாலே-கொலாம் 1
ஆயது 44
ஆயது_இல்லை 1
ஆயதே 6
ஆயதோ 2
ஆயம் 4
ஆயமும் 1
ஆயர் 4
ஆயவர் 2
ஆயவரை 1
ஆயவள் 4
ஆயவள்-தன்னை 1
ஆயவற்கு 1
ஆயவன் 13
ஆயவன்-தன்னை 1
ஆயவே 2
ஆயவை 1
ஆயற்கு 1
ஆயன் 1
ஆயன 2
ஆயாத 1
ஆயானை 1
ஆயிடினும் 1
ஆயிடை 28
ஆயிர 66
ஆயிர_கோடி 3
ஆயிர_கோடியும் 1
ஆயிரகோடி 1
ஆயிரங்கள் 1
ஆயிரத்தால் 1
ஆயிரத்தின் 2
ஆயிரத்து 12
ஆயிரத்து_இரட்டி 3
ஆயிரம் 225
ஆயிரம்_கோடி 5
ஆயிரம்_ஆயிரம் 2
ஆயிரமாம் 1
ஆயிரமும் 7
ஆயிரமே 1
ஆயிரர் 5
ஆயிரரை 1
ஆயிரவர் 1
ஆயிரவரும் 1
ஆயில் 1
ஆயிற்றால் 1
ஆயிற்று 5
ஆயின் 31
ஆயின 44
ஆயினதாம் 1
ஆயினதால் 1
ஆயினது 1
ஆயினர் 6
ஆயினர்களால் 1
ஆயினவாறு 2
ஆயினவோ 1
ஆயினள் 2
ஆயினன் 5
ஆயினார் 20
ஆயினார்க்கு 1
ஆயினாரே 1
ஆயினால் 1
ஆயினாள் 5
ஆயினான் 31
ஆயினும் 68
ஆயினேன் 6
ஆயினை 2
ஆயினோர் 1
ஆயு 3
ஆயுதங்கள் 2
ஆயுதம் 9
ஆயும் 6
ஆயுமேல் 1
ஆயுவும் 1
ஆயுள் 1
ஆயுளர் 1
ஆயுளார் 1
ஆயுளான் 1
ஆயுளை 1
ஆயே 1
ஆயை 1
ஆயோர் 4
ஆயோன் 1
ஆர் 321
ஆர்-கொல் 3
ஆர்-கொலாம் 5
ஆர்-கொலோ 2
ஆர்-மின் 1
ஆர்-மேல்-கொல் 1
ஆர்க்க 4
ஆர்க்கவே 1
ஆர்க்கில 2
ஆர்க்கிலா 1
ஆர்க்கின்ற 5
ஆர்க்கின்றது 3
ஆர்க்கின்றாரும் 1
ஆர்க்கின்றாருழை 1
ஆர்க்கின்றான் 2
ஆர்க்கின்றானும் 1
ஆர்க்கு 3
ஆர்க்கும் 19
ஆர்கலி 30
ஆர்கலிக்கு 1
ஆர்கலிகள் 1
ஆர்கலியே 1
ஆர்த்த 34
ஆர்த்தது 22
ஆர்த்ததே 1
ஆர்த்தலின் 3
ஆர்த்தலும் 2
ஆர்த்தவன் 2
ஆர்த்தவால் 1
ஆர்த்தவே 1
ஆர்த்தன 40
ஆர்த்தனர் 21
ஆர்த்தனரோ 1
ஆர்த்தனள் 1
ஆர்த்தனன் 6
ஆர்த்தார் 24
ஆர்த்தார்கள் 1
ஆர்த்தால் 1
ஆர்த்தாள் 1
ஆர்த்தான் 32
ஆர்த்தி 1
ஆர்த்திட்டு 1
ஆர்த்திட 5
ஆர்த்தியும் 1
ஆர்த்தியோ 1
ஆர்த்தில 1
ஆர்த்திலதால் 1
ஆர்த்து 78
ஆர்த்துக்கொண்டு 1
ஆர்த்தும் 1
ஆர்தரும் 1
ஆர்தலுமே 1
ஆர்ந்த 4
ஆர்ந்தன 1
ஆர்ந்திட 1
ஆர்ந்து 1
ஆர்ந்தே 1
ஆர்ப்ப 40
ஆர்ப்பர் 3
ஆர்ப்பவே 2
ஆர்ப்பன 1
ஆர்ப்பார் 3
ஆர்ப்பான் 2
ஆர்ப்பித்தீர் 1
ஆர்ப்பின் 5
ஆர்ப்பினன் 2
ஆர்ப்பினார் 2
ஆர்ப்பினால் 1
ஆர்ப்பினான் 2
ஆர்ப்பினோடு 1
ஆர்ப்பு 29
ஆர்ப்பு-அது 1
ஆர்ப்பு-அரோ 1
ஆர்ப்புண்டார் 1
ஆர்ப்பும் 5
ஆர்ப்புறும் 1
ஆர்ப்பை 1
ஆர்ப்பொடும் 1
ஆர்வத்து 1
ஆர்வத்தொடு 1
ஆர்வத்தோரை 1
ஆர்வம் 3
ஆர்வமும் 1
ஆர 24
ஆரங்களும் 1
ஆரண 4
ஆரணத்து 2
ஆரணம் 2
ஆரத்தான் 2
ஆரத்தின் 2
ஆரத்தினோடும் 1
ஆரத்து 1
ஆரத்தொடு 1
ஆரத்தோடு 2
ஆரம் 30
ஆரம்தான் 1
ஆரமும் 18
ஆரமே 1
ஆரமோ 1
ஆரவாரத்தின் 1
ஆரவாரமும் 1
ஆராத 1
ஆராதனை 1
ஆராநின்றாள் 1
ஆராய் 1
ஆராய்வது 1
ஆராயின் 1
ஆராயினும் 1
ஆரிடை 6
ஆரிய 8
ஆரியம் 2
ஆரியர் 1
ஆரியற்கு 3
ஆரியன் 35
ஆரியனை 3
ஆரியா 1
ஆருடை 1
ஆரும் 25
ஆருமே 1
ஆருயிர் 8
ஆருயிராய் 1
ஆருயிரோடு 1
ஆருழை 1
ஆரே 1
ஆரை 8
ஆரையின் 1
ஆரையும் 2
ஆரையொடு 1
ஆரொடு 2
ஆரொடும் 1
ஆரோ 2
ஆரோடு 2
ஆல் 8
ஆல 2
ஆலகாலத்தின் 1
ஆலகாலத்தொடு 1
ஆலகாலம் 2
ஆலங்களும் 1
ஆலத்தின் 1
ஆலத்தினும் 3
ஆலம் 22
ஆலமும் 5
ஆலமே 3
ஆலமோ 2
ஆலயங்கள் 1
ஆலவட்ட 1
ஆலவிடம் 1
ஆலாலம் 2
ஆலாலமும் 1
ஆலி 12
ஆலிகள் 1
ஆலிகைக்கு 1
ஆலித்த 1
ஆலியின் 1
ஆலியே 1
ஆலிலையின் 1
ஆலின் 2
ஆலும் 2
ஆலை 7
ஆலை_வாய் 1
ஆலையம் 2
ஆலையில் 1
ஆவ 5
ஆவணம் 3
ஆவத்தின் 1
ஆவத்து 2
ஆவதற்கும் 1
ஆவது 47
ஆவது_அன்று 1
ஆவதுதான் 1
ஆவதும் 5
ஆவதே 6
ஆவதை 2
ஆவதோ 4
ஆவம் 4
ஆவமோ 1
ஆவர் 4
ஆவரே 2
ஆவரேல் 1
ஆவரோ 6
ஆவரோதான் 1
ஆவல் 1
ஆவல்-கண் 1
ஆவலம் 6
ஆவலித்து 1
ஆவலிப்பு 1
ஆவலும் 1
ஆவவோ 1
ஆவன 8
ஆவனே 1
ஆவார் 10
ஆவாரம் 1
ஆவான் 3
ஆவி 154
ஆவிக்கு 1
ஆவியின் 2
ஆவியும் 11
ஆவியே 1
ஆவியை 9
ஆவியோடும் 1
ஆவின் 3
ஆவினான் 1
ஆவினின் 1
ஆவுக்கு 1
ஆவுதி 2
ஆவுதியும் 1
ஆவும் 2
ஆவென் 1
ஆவெனோ 1
ஆவேன் 1
ஆவை 1
ஆவொடு 1
ஆழ் 15
ஆழ்கிலவால் 1
ஆழ்கின்றார் 1
ஆழ்கின்றீர் 1
ஆழ்தியோ 1
ஆழ்ந்த 6
ஆழ்ந்தது 3
ஆழ்ந்தன 1
ஆழ்ந்தனள் 1
ஆழ்ந்தனன் 2
ஆழ்ந்தார் 1
ஆழ்ந்தான் 2
ஆழ்ந்து 4
ஆழ்பவன் 1
ஆழ்பவே 1
ஆழ்வன 2
ஆழ்வான் 1
ஆழ்வித்தீர் 1
ஆழ 3
ஆழத்து 1
ஆழம் 4
ஆழமும் 2
ஆழா 1
ஆழி 165
ஆழி-தன்னை 1
ஆழி-நின்று 1
ஆழி-மேல் 1
ஆழி-வாய் 1
ஆழிகள் 1
ஆழித்தலை 1
ஆழிதாம் 1
ஆழிப்புள் 1
ஆழிய 1
ஆழியது 1
ஆழியன் 1
ஆழியாய் 12
ஆழியான் 22
ஆழியான்-மாட்டு 1
ஆழியானதோ 1
ஆழியானும் 1
ஆழியானே 1
ஆழியானை 1
ஆழியிடையே 1
ஆழியில் 4
ஆழியின் 7
ஆழியின்-வாய் 1
ஆழியினது 1
ஆழியினின் 1
ஆழியும் 12
ஆழியே 1
ஆழியை 9
ஆழியையும் 1
ஆழியொடு 1
ஆழிவாய் 1
ஆழும் 3
ஆள் 40
ஆள்க 2
ஆள்கிலென் 1
ஆள்கின்ற 1
ஆள்கின்றது 1
ஆள்கின்றார் 1
ஆள்கின்றான் 3
ஆள்கை 2
ஆள்பவர் 2
ஆள்பவன் 2
ஆள்வது 4
ஆள்வாய் 4
ஆள்வார் 1
ஆள்வான் 5
ஆள்வானோ 1
ஆள்வினை 4
ஆள்வுற 1
ஆள்வென் 2
ஆள்வெனேல் 1
ஆள்வெனோ 1
ஆள்வோன் 1
ஆள 11
ஆளகத்தினோடு 1
ஆளவும் 2
ஆளாமே 1
ஆளாயும் 1
ஆளான் 1
ஆளி 27
ஆளி-போல் 1
ஆளிகள் 4
ஆளிகளோடு 1
ஆளியின் 4
ஆளியும் 5
ஆளியொடு 1
ஆளின் 6
ஆளினொடும் 1
ஆளினோடு 1
ஆளு-மின் 1
ஆளுடை 5
ஆளுடைய 1
ஆளுடையாய் 2
ஆளுடையான் 1
ஆளுதி 3
ஆளுதிரே 1
ஆளும் 27
ஆளுற்று 1
ஆளுறு 1
ஆளை 2
ஆளொடு 1
ஆளொடும் 2
ஆற்ற 16
ஆற்ற_அரும் 1
ஆற்றகிலார் 1
ஆற்றகிற்பார் 1
ஆற்றல் 98
ஆற்றல்-சால் 2
ஆற்றல்-தன்னால் 1
ஆற்றல்கொண்டு 1
ஆற்றல 2
ஆற்றலது 2
ஆற்றலம் 1
ஆற்றலர் 8
ஆற்றலள் 2
ஆற்றலன் 8
ஆற்றலாது 1
ஆற்றலாமே 1
ஆற்றலாய் 4
ஆற்றலால் 5
ஆற்றலாளர் 1
ஆற்றலான் 7
ஆற்றலானும் 1
ஆற்றலானை 1
ஆற்றலில் 1
ஆற்றலின் 7
ஆற்றலுக்கு 4
ஆற்றலும் 12
ஆற்றலுற்றான் 2
ஆற்றலெம் 2
ஆற்றலென் 2
ஆற்றலே 5
ஆற்றலேன் 3
ஆற்றலை 6
ஆற்றலோடும் 1
ஆற்றலோன் 1
ஆற்றவல்லார் 1
ஆற்றவும் 2
ஆற்றற்கு 5
ஆற்றா 11
ஆற்றாது 5
ஆற்றாய் 1
ஆற்றார் 7
ஆற்றார்கள் 1
ஆற்றாராய் 1
ஆற்றால் 4
ஆற்றாள் 3
ஆற்றான் 4
ஆற்றி 16
ஆற்றிடை 1
ஆற்றிய 4
ஆற்றில் 5
ஆற்றின் 11
ஆற்றின 1
ஆற்றினன் 3
ஆற்றினார் 1
ஆற்றினால் 3
ஆற்றினாளை 1
ஆற்றினாற்கு 1
ஆற்றினான் 3
ஆற்றினில் 1
ஆற்றினென் 2
ஆற்றினே 2
ஆற்றினேன் 1
ஆற்றினை 1
ஆற்று 9
ஆற்று-மின் 1
ஆற்றுகில்லா 1
ஆற்றுகில்லாள்-தனை 1
ஆற்றுகிற்கிலள் 1
ஆற்றுகின்ற 1
ஆற்றுகின்றார் 1
ஆற்றுகின்றார்கள்-தம்-பால் 1
ஆற்றுகேன் 1
ஆற்றுதல் 2
ஆற்றுதி 4
ஆற்றுதியோ 1
ஆற்றுதும் 1
ஆற்றும் 7
ஆற்றுமால் 1
ஆற்றுமே 1
ஆற்றுமேல் 1
ஆற்றுமோ 4
ஆற்றுவனே 1
ஆற்றுவாய் 2
ஆற்றுவார் 1
ஆற்றுவான் 7
ஆற்றுவென் 3
ஆற்றுவேன் 1
ஆற்றுவை-கொல்லாம் 1
ஆற்றுழி 2
ஆற்றுறும் 3
ஆற்றேம் 4
ஆற்றேன் 4
ஆற்றை 4
ஆற்றொடு 2
ஆற்றொடும் 1
ஆற்றோம் 1
ஆற 1
ஆறல் 1
ஆறா 7
ஆறாக 1
ஆறாத 1
ஆறாத-முன்னம் 1
ஆறாது-அரோ 1
ஆறாதே 1
ஆறாநின்றேன் 1
ஆறாய் 2
ஆறாயிர 1
ஆறானது 1
ஆறி 9
ஆறிட 2
ஆறிய 7
ஆறின 1
ஆறினர் 2
ஆறினர்கள் 1
ஆறினன் 2
ஆறினாம் 1
ஆறினார்களும் 1
ஆறினான் 4
ஆறினானும் 1
ஆறினென் 1
ஆறினை 2
ஆறினோடு 3
ஆறு 114
ஆறு-அரோ 7
ஆறு_இரண்டு 2
ஆறு_இரு 1
ஆறு_இருநூறு 1
ஆறு_ஐந்து 1
ஆறுகள் 6
ஆறுகள்-தோறும் 1
ஆறுகின்றில 1
ஆறுடன் 1
ஆறுதி 1
ஆறுபட்டதும் 1
ஆறும் 19
ஆறுமே 1
ஆறுவாய் 1
ஆறுவென் 1
ஆறுற்ற 1
ஆறே 1
ஆறொடு 1
ஆறோ 1
ஆன் 6
ஆன்_பெயர்_கண்ணன் 1
ஆன்_ஏறு 1
ஆன்களும் 1
ஆன்ற 37
ஆன்றது 1
ஆன்றவர் 1
ஆன்றவற்கு 1
ஆன்றவன் 2
ஆன்றான் 1
ஆன்று 3
ஆன்றும் 1
ஆன்றுற்ற 1
ஆன்றோர் 2
ஆன 114
ஆன-போது 1
ஆனகம் 1
ஆனதால் 2
ஆனது 18
ஆனதும் 1
ஆனதே 2
ஆனதேனும் 1
ஆனதோ 3
ஆனந்த 1
ஆனந்தம் 1
ஆனம் 1
ஆனவர் 6
ஆனவர்-தம்முளும் 1
ஆனவர்க்கு 1
ஆனவர்க்கும் 2
ஆனவரும் 1
ஆனவரை 2
ஆனவள் 1
ஆனவன் 13
ஆனவன்னொடும் 1
ஆனவா 1
ஆனவால் 2
ஆனவாறு 1
ஆனவே 2
ஆனவை 2
ஆனன 1
ஆனனம் 5
ஆனா 5
ஆனாத 2
ஆனாய் 4
ஆனாயே 1
ஆனார் 17
ஆனார்க்கு 1
ஆனார்க்குள் 1
ஆனாரோ 1
ஆனால் 5
ஆனாலும் 3
ஆனாள் 10
ஆனான் 50
ஆனான்-தன்னை 1
ஆனி 1
ஆனிற 1
ஆனேம் 3
ஆனேன் 5
ஆனேனே 1
ஆனை 22
ஆனை-மேல் 1
ஆனைக்கு 1
ஆனைக்கு_அரசு 1
ஆனைகள் 2
ஆனையின் 12
ஆனையினான் 1
ஆனையும் 4
ஆனையே 1
ஆனையை 2
ஆனோம் 1
ஆனோர் 4
ஆனோரும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  ஆ (18)
ஆறு சேர் வனம் ஆ வரை ஆடுமே - பால:16 30/3
இரண்டு கன்றினுக்கு இரங்கும் ஓர் ஆ என இருந்தார் - அயோ:1 31/4
ஆ கொடியாய் எனும் ஆவி காலும் அந்தோ - அயோ:3 25/1
ஆ என் பாயோ அல்லை மனத்தால் அருள் கொன்றாய் - அயோ:3 42/2
அன்பு உருகு சிந்தையொடும் ஆ உருகுமா போல் - அயோ:3 98/3
ஆ ஆ உயர் கோசலை ஆம் அன்னம் என் உற்றனளே - அயோ:4 53/4
ஆ ஆ உயர் கோசலை ஆம் அன்னம் என் உற்றனளே - அயோ:4 53/4
ஆ ஆ அரசன் அருள் இலனே ஆம் என்பார் - அயோ:4 95/1
ஆ ஆ அரசன் அருள் இலனே ஆம் என்பார் - அயோ:4 95/1
அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் - அயோ:4 110/4
ஆ முனையின் சிறு கூழ் என இப்பொழுது ஆகாதோ - அயோ:13 23/4
ஆ துறு சாலை-தோறும் ஆனையின் கூடம்-தோறும் - சுந்:2 99/1
ஆ இயல் மனிதர்-தம்மை அடுகிலேன் அவரை ஈண்டு - சுந்:3 142/3
ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 251/4
ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 251/4
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா - யுத்4:38 14/3
அன்னேயோ அன்னேயோ ஆ கொடியேற்கு அடுத்தவாறு அரக்கர்_வேந்தன் - யுத்4:38 22/1
ஆ எனல் கேட்கிலை அறத்தை நீக்கி வேறு - யுத்4:40 81/3

 மேல்
 
  ஆஆ (1)
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் - ஆரண்:13 68/2

 மேல்
 
  ஆக்க (5)
எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது இரண்டு மூன்று நாள் - பால:8 30/1
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் - பால:14 79/4
ஆக்க அரிய மூக்கு உங்கை அரியுண்டாள் என்றாரை - ஆரண்:6 117/1
இன்றே பிளவா எரியா கரி ஆக்க என்றான் - சுந்:4 86/4
பிறந்திலன் ஆக்க வந்தீர் பேர் எழில் மானம் கொல்ல - யுத்2:17 15/2

 மேல்
 
  ஆக்ககில்லேன் (1)
போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன்
 கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் - அயோ:4 140/3,4

 மேல்
 
  ஆக்கம் (1)
அன்பின் அல்லது ஓர் ஆக்கம் உண்டாகுமோ - அயோ:2 24/4

 மேல்
 
  ஆக்கமும் (1)
ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய - கிட்:9 16/1

 மேல்
 
  ஆக்கலாம் (2)
அறம்-தனால் அழிவு இலது ஆகல் ஆக்கலாம்
 இறந்துபாடு இவர்க்கு உறும் இதனின் இ வழி - ஆரண்:12 18/1,2
ஆக்கலாம் அறத்தை வேறே என்னினும் ஆவது இல்லை - யுத்2:16 142/2

 மேல்
 
  ஆக்கலின் (1)
மொழி உடைத்து ஆக்கலின் முறைமை வேறு உண்டோ - அயோ:11 73/4

 மேல்
 
  ஆக்கவும் (1)
ஆக்கவும் கற்றிலன் அமரில் ஆர் உயிர் - யுத்3:22 38/3

 மேல்
 
  ஆக்கி (48)
முல்லையை குறிஞ்சி ஆக்கி மருதத்தை முல்லை ஆக்கி - பால:1 17/1
முல்லையை குறிஞ்சி ஆக்கி மருதத்தை முல்லை ஆக்கி
 புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி - பால:1 17/1,2
புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி
 எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் - பால:1 17/2,3
ஆக்கி மற்றவை அனைத்தையும் அணி வயிற்று அடக்கி - பால:8 46/3
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி
 இயற்கை நெறி முறையாலே இந்திரற்கும் இடர் இயற்றி - பால:12 12/1,2
சொல் நலம் கடந்த காம சுவையை ஓர் உருவம் ஆக்கி
 இன் நலம் தெரிய வல்லார் எழுதியது என்ன நின்றாள் - பால:21 12/1,2
அரசன் ஆக்கி பின் அப்புறத்து அடுத்தது புரிவாய் - அயோ:1 46/4
மறந்தும் பொய்யிலன் ஆக்கி வனத்திடை - அயோ:4 16/2
நிறைந்தாளை உரை என்ன நெறி திறம்பா தன் மெய்யை நிற்பது ஆக்கி
 இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு - அயோ:13 67/2,3
எம் பரத்தது ஆக்கி அரசு உரிமை இந்தியங்கள் - அயோ:14 61/1
சாவர் ஆக்கி தருவென் அரசு என்றான் - ஆரண்:4 32/4
உந்தை உண்மையன் ஆக்கி உன் சிற்றவை - ஆரண்:4 34/1
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி
 இனியர் ஆய் அன்னர் வந்து உன் ஏவலின் நிற்பர் என்றாள் - ஆரண்:6 48/3,4
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி
 அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பு இழைத்த வன் பிழையால் - ஆரண்:6 107/2,3
ஆக்கி போனவர் ஆர்-கொல் என்றான் அவள் - ஆரண்:7 3/3
ஆக்கினாய் ஆக்கி உன்னை ஆர் உயிர் உண்ணும் கூற்றை - ஆரண்:12 81/2
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் - கிட்:6 29/2
உய்வன ஆக்கி தம்மோடு உயர்வன உவந்து செய்வாய் - கிட்:9 11/4
ஆகுநர் யாரையும் துணைவர் ஆக்கி பின் - கிட்:10 99/1
மெய் உறு கேண்மை ஆக்கி மேலை_நாள் விளைவது ஆன - கிட்:11 62/2
அந்தணர் வேள்வியின் ஆக்கி ஆணையின் - சுந்:12 67/1
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய - சுந்:14 28/1
தன் குலம் தன்னது ஆக்கி தன்னை இ தனிமை செய்தான் - சுந்:14 28/2
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி - யுத்1:13 10/4
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் - யுத்2:15 128/4
ஆக்கிய செரு எலாம் ஆக்கி எம்முனை - யுத்2:16 279/3
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி - யுத்2:16 328/3
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி
 வழக்கினால் உலகு அளந்தவன் அமைத்தது ஓர் வான் குணில் வலத்து ஏந்தி - யுத்2:16 340/1,2
பண்களால் கிளவி செய்து பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி
 பெண்கள் ஆனார்க்குள் நல்ல உறுப்பு எலாம் பெருக்கின் ஈட்ட - யுத்2:17 7/1,2
பெண் எலாம் நீரே ஆக்கி பேர் எலாம் உமதே ஆக்கி - யுத்2:17 12/1
பெண் எலாம் நீரே ஆக்கி பேர் எலாம் உமதே ஆக்கி
 கண் எலாம் நும் கண் ஆக்கி காமவேள் என்னும் நாமத்து - யுத்2:17 12/1,2
கண் எலாம் நும் கண் ஆக்கி காமவேள் என்னும் நாமத்து - யுத்2:17 12/2
அண்ணல் எய்வானும் ஆக்கி ஐம் கணை அரிய தக்க - யுத்2:17 12/3
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் - யுத்2:17 12/4
ஆயது ஓர் காலத்து ஆங்கண் மருத்தனை சனகன் ஆக்கி
 வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து - யுத்2:17 31/1,2
அம்புக்கு இரை ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு ஐய - யுத்2:18 271/4
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி
 முதுகு உற சென்று நின்ற கணை எலாம் முறையின் வாங்கி - யுத்2:19 188/2,3
அற்று அதிகாயன் ஆக்கை தலை இலது ஆக்கி ஆண்ட - யுத்2:19 228/1
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல - யுத்3:21 28/2
வென்றியன் ஆக்கி மற்றை மனிதரை வெறியர் ஆக்கி - யுத்3:22 127/2
வென்றியன் ஆக்கி மற்றை மனிதரை வெறியர் ஆக்கி
 நின்று உயர் நெடிய துன்பம் அமரர்-பால் நிறுப்பென் என்னா - யுத்3:22 127/2,3
அண்டம் பலவும் அனைத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி
 உண்டும் உமிழ்ந்தும் அளந்து இடந்தும் உள்ளும் புறத்தும் உளை ஆகி - யுத்3:22 222/1,2
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் - யுத்3:24 1/4
செவ்விதின் துளக்கி மூரல் முறுவலும் தெரிவது ஆக்கி
 வெவ்விது பாவம் சால தருமமே விழுமிது ஐய - யுத்3:27 171/2,3
அடைக்கலம் என்ன ஈசன் அளித்தன தேர்-மேல் ஆக்கி
 கொடை தொழில் வேட்டோர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் கொடியோன்-தன்னை - யுத்3:28 14/2,3
கருமம் என்று அனுமன் ஆக்கி காட்டிய தன்மை கண்டால் - யுத்4:32 44/2
குழுக்களை கூர்ம் கணை குப்பை ஆக்கி நேர் - யுத்4:37 76/2
ஆக்கி மற்று அவன் ஆய் மலர் தாள்களை - யுத்4:41 82/1

 மேல்
 
  ஆக்கிக்கொண்டாய் (1)
உன் புகழ் ஆக்கிக்கொண்டாய் உயர் குணத்து உரவு தோளாய் - அயோ:13 36/4

 மேல்
 
  ஆக்கிய (30)
விண்ணவர்க்கு ஆக்கிய முனிவன் வேள்வியை - பால:8 30/2
ஆக்கிய மதுகையான் தோளின் ஆழ்ந்தன - பால:10 36/2
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் - பால:14 79/4
இருண்ட கல்லையும் தன் நிறம் ஆக்கிய இரதம் - பால:15 8/4
ஆக்கிய அமிழ்து என அம் பொன் வள்ளத்து - பால:19 6/3
ஆக்கிய காதலாள் ஒருத்தி அந்தியில் - பால:19 51/1
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி - பால:21 15/3
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் - அயோ:2 66/2
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன - அயோ:4 121/1
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய
 தரை கெழு திருவினை தவிர்த்து மற்று ஒரு - அயோ:5 42/1,2
அயம் கெழு வேள்வியோடு அமரர்க்கு ஆக்கிய
 வயங்கு எரி வளர்க்கலை வைக வல்லையோ - அயோ:11 53/3,4
மாரி ஆக்கிய வடி கணை வரை புரை நிருதர் - ஆரண்:7 82/1
ஆக்கிய உலகம் எல்லாம் அன்று தொட்டு இன்று-காறும் - கிட்:3 18/2
பொய் அடை ஆக்கிய பொறி இலேனொடு - கிட்:10 91/3
என்னது ஆக்கிய வலியொடு அ இராவணன் வலியும் - யுத்1:5 72/1
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் - யுத்1:5 72/3
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் - யுத்1:5 72/3
பின்னது ஆக்கிய பதம் நினக்கு ஆக்கினென் பெற்றாய் - யுத்1:5 72/4
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து - யுத்2:15 146/2
ஆக்கிய செரு எலாம் ஆக்கி எம்முனை - யுத்2:16 279/3
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய - யுத்2:18 260/3
முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா - யுத்2:19 22/4
ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை - யுத்2:19 52/3
மாரி ஆக்கிய கண்ணியர் கணவர்-தம் வயிர - யுத்3:20 67/1
இறுவது ஆக்கிய இரண்டு வில்லினரும் கண்டு இரங்க - யுத்3:22 63/2
மறு அது ஆக்கிய எழுபது வெள்ளமும் மாள - யுத்3:22 63/3
ஆக்கிய நிருதனும் அழுத கண்ணினார் - யுத்3:24 67/2
கூறு கூறு ஆக்கிய குவையும் சோரியின் - யுத்3:27 55/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் - யுத்3:27 143/4
ஆதி நாயகன் ஆக்கிய நூல் முறை - யுத்4:39 2/3

 மேல்
 
  ஆக்கியதால் (1)
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் - ஆரண்:10 160/3

 மேல்
 
  ஆக்கியே (1)
அயர்ந்திலிர் கா-மின் என்று அமைவது ஆக்கியே - யுத்1:4 46/4

 மேல்
 
  ஆக்கியோ (1)
அருளும் மின் மருங்கும் அரிது ஆக்கியோ - சுந்:3 103/4

 மேல்
 
  ஆக்கியோன் (1)
அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் - அயோ:11 104/3

 மேல்
 
  ஆக்கின் (1)
தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே - அயோ:5 18/3

 மேல்
 
  ஆக்கின (6)
ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி - பால:7 18/3
ஏரி ஆக்கின ஆறுகள் இயற்றின நிறைய - ஆரண்:7 82/3
சோரி ஆக்கின போக்கின வனம் எனும் தொன்மை - ஆரண்:7 82/4
பிடித்த வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின
 இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை - யுத்2:15 25/2,3
பூழி ஆக்கின பொன் நெடும் தேர்களே - யுத்2:15 38/4
அரக்கரை பெரும் தேவர்கள் ஆக்கின அமலன் - யுத்3:22 109/3

 மேல்
 
  ஆக்கினர் (1)
துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு என சொல்லினாள் - ஆரண்:7 7/4

 மேல்
 
  ஆக்கினன் (4)
புவித்தலம் குருதியின் புணரி ஆக்கினன்
 குவித்தனன் அரக்கர்-தம் சிரத்தின் குன்றமே - பால:8 40/3,4
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் - அயோ:11 73/3
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் - யுத்3:22 67/4
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் - யுத்3:22 70/4

 மேல்
 
  ஆக்கினாய் (1)
ஆக்கினாய் ஆக்கி உன்னை ஆர் உயிர் உண்ணும் கூற்றை - ஆரண்:12 81/2

 மேல்
 
  ஆக்கினார் (1)
ஆக்கினார் கவிகள் தம் குழுவை ஆர்ப்பினார் - யுத்2:18 125/4

 மேல்
 
  ஆக்கினான் (12)
கோ முனி இருக்கை ஓர் கூடம் ஆக்கினான் - பால:8 38/4
அன்று நேர் கடன் அமைவது ஆக்கினான்
 நின்று நான்மறை நெறி செய் நீர்மையான் - அயோ:11 130/3,4
செம் சர தூய்மையால் தேவர் ஆக்கினான் - ஆரண்:7 124/4
ஆக்கினான் நமது உருவின் என்று அரும் பெறல் உவகை - கிட்:10 38/3
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை - சுந்:2 147/3
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி - யுத்2:16 200/3
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் - யுத்2:19 122/4
அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி - யுத்3:28 37/4
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் - யுத்3:31 216/4
ஆர் அணங்கை இரு துணி ஆக்கினான் - யுத்4:37 185/4
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான்
 குடம் கொள் நீரினும் கண் சோர் குமிழியான் - யுத்4:38 32/3,4
கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் - யுத்4:41 81/4

 மேல்
 
  ஆக்கினென் (1)
பின்னது ஆக்கிய பதம் நினக்கு ஆக்கினென் பெற்றாய் - யுத்1:5 72/4

 மேல்
 
  ஆக்கினேன் (2)
ஆக்கினேன் அவன் அது பொறுக்கலாமையால் - அயோ:11 64/3
ஆக்கினேன் மனத்து ஆசை அ ஆசை என் - ஆரண்:9 30/1

 மேல்
 
  ஆக்கினை (2)
உன்னது ஆக்கினை பாக்கியம் உரு கொண்டது ஒப்பாய் - யுத்1:5 72/2
நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் - யுத்2:17 63/2

 மேல்
 
  ஆக்கினையாம்-அரோ (1)
ஆரியன் பிறந்து ஆக்கினையாம்-அரோ - கிட்:7 93/4

 மேல்
 
  ஆக்கு (1)
அந்தம்_இல் திரு நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு என்பாய் - சுந்:5 38/4

 மேல்
 
  ஆக்குதியோ (1)
பொய் திறத்தினன் ஆக்குதியோ புகல் - அயோ:4 14/3

 மேல்
 
  ஆக்கும் (6)
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் - பால:16 22/1
தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல் - ஆரண்:7 124/2
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா - ஆரண்:8 6/2
கூறு இரண்டு ஆக்கும் வாள் கை குழுவையும் குணிக்கல் ஆற்றேம் - சுந்:11 6/2
அரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் அண்டத்தும் புறத்தும் நின்று உலகம் ஆக்கும்
 கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி - யுத்3:24 39/2,3
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா - யுத்4:32 21/3

 மேல்
 
  ஆக்குவது (2)
ஆக்குவது இல்லை-ஆயின் அஞ்சல் என்று அவரை ஐயன் - யுத்1:9 38/2
தொல்லையது ஆக்குவது ஒன்று தொல்லையோய் - யுத்3:24 90/4

 மேல்
 
  ஆக்குவாயாக (1)
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில் - யுத்4:37 201/1

 மேல்
 
  ஆக்குவாற்கு (1)
அழித்து அழித்து ஆக்குவாற்கு அரிய உண்டாகுமோ - யுத்1:2 3/4

 மேல்
 
  ஆக்குவான் (2)
அழி வரு தவத்தினோடு அறத்தை ஆக்குவான்
 ஒழிவு அரும் கருணை ஓர் உருவு கொண்டு என - பால:23 50/1,2
அருந்துதற்கு அமைவு ஆயின ஆக்குவான்
 விருந்து அமைக்க மிகுகின்ற வேட்கையான் - யுத்4:34 1/3,4

 மேல்
 
  ஆக்குவென் (7)
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் - அயோ:2 87/4
ஆக்குவென் ஓர் நொடி வரையில் அழகு அமைவென் அருள்கூறும் - ஆரண்:6 122/2
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை - யுத்3:22 61/2
முன்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் இது முடியேனேல் - யுத்3:22 61/3
இலக்கு வன் கணைக்கு ஆக்குவென் இது புகுந்து இடையே - யுத்3:22 62/2
வெறுவிது ஆக்குவென் உலகை இ கணத்தின் ஓர் வில்லால் - யுத்3:22 63/4
இன்று இரண்டின் ஒன்று ஆக்குவென் தலைப்படின் என்றான் - யுத்4:35 26/4

 மேல்
 
  ஆக்குற (1)
அம் சில் ஓதியோடு உவமைய ஆக்குற அமைவ - சுந்:2 4/4

 மேல்
 
  ஆக்குறும் (1)
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும்
 அலகு அறும் இலக்கணம் அமைந்த மெய்யினர் - ஆரண்:4 14/1,2

 மேல்
 
  ஆக்கை (15)
வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை
 மறுப்பட ஆவி பேணா வாரணம் பொருத்துவாரும் - பால:2 16/3,4
அற்றன தலை எனும் ஆக்கை கண்டிலர் - ஆரண்:7 103/2
ஆக்கை தேய உள்ளம் நைய ஆவி வேவது ஆயினான் - ஆரண்:10 90/4
அன்னம் அயர்கின்றது நோக்கி அரக்கன் ஆக்கை
 சின்னம் உறும் இப்பொழுதே சிலை ஏந்தி நங்கள் - ஆரண்:13 19/2,3
அன்பு சான்று என உரைத்தனன் ஐய என் ஆக்கை
 என்பு தோன்றல உருகின எனின் பிறிது எவனோ - கிட்:3 79/3,4
மெல்லியல் ஆக்கை முற்றும் நடுங்கினள் விம்முகின்றாள் - யுத்2:17 18/2
நொந்தனென் ஆக்கை நொய்தின் ஆற்றி மேல் நுவல்வென் என்னா - யுத்2:19 207/3
அற்று அதிகாயன் ஆக்கை தலை இலது ஆக்கி ஆண்ட - யுத்2:19 228/1
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம் - யுத்3:22 29/3
அண்ணல் மற்றவன் ஆக்கை கண்டறிகிலன் ஆகி - யுத்3:22 78/2
அன்னவன் தன்மை கண்டால் ஆற்றுமோ ஆக்கை வேறே - யுத்3:24 22/1
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன் - யுத்3:26 51/1
ஆறுமே அன்றி ஓர் ஆக்கை கண்டிலன் - யுத்3:27 55/4
தலை இலா ஆக்கை காண எ தவம் செய்தேன் அந்தோ - யுத்3:29 47/3
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை
 கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் - யுத்3:31 70/3,4

 மேல்
 
  ஆக்கை-தன்னில் (1)
ஆழியான் ஆக்கை-தன்னில் அம்பு ஒன்றும் உறுகிலாமை - யுத்3:23 25/1

 மேல்
 
  ஆக்கை-மேல் (1)
சிங்கம் அன்னவர் ஆக்கை-மேல் உவப்பு இல செலுத்தி - யுத்3:22 67/3

 மேல்
 
  ஆக்கைகள் (3)
அறம் கொளாதவர் ஆக்கைகள் அடுக்கிய அடுக்கல் - ஆரண்:8 16/1
அழுத்திய பெரும் சினத்து அரக்கர் ஆக்கைகள்
 கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ - யுத்2:19 41/3,4
அரக்கர்-தம் ஆக்கைகள் அழிவு_இல் ஆழியில் - யுத்3:24 101/1

 மேல்
 
  ஆக்கைய (1)
ஆக்கைய புரசையோடு அணைந்த தாளன - யுத்2:18 112/2

 மேல்
 
  ஆக்கையர் (1)
அங்கையும் உள்ளமும் குவிந்த ஆக்கையர்
 சிங்க ஏறு என திறல் சித்தர் சேரவே - ஆரண்:10 9/3,4

 மேல்
 
  ஆக்கையன் (1)
ஆமையின் இருக்கையன் வளைந்த ஆக்கையன்
 நாம நூல் மார்பினன் நணுகினான்-அரோ - ஆரண்:12 23/2,3

 மேல்
 
  ஆக்கையார் (1)
ஆலகாலம் திரண்டு அன்ன ஆக்கையார் - ஆரண்:7 11/4

 மேல்
 
  ஆக்கையால் (1)
அஞ்சினது அஞ்சனை சிறுவன் ஆக்கையால் - யுத்4:41 99/4

 மேல்
 
  ஆக்கையான் (1)
ஆலமே என இருண்டு அழன்ற ஆக்கையான்
 நீல மால் நேமியின் தலையை நீக்கிய - ஆரண்:15 18/2,3

 மேல்
 
  ஆக்கையில் (1)
அரகம் முந்தின நெடும் கவியின் ஆக்கையில்
 துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே - யுத்3:20 42/3,4

 மேல்
 
  ஆக்கையின் (1)
ஆக்கையின் இருந்தவன் தன்னை அ வழி - ஆரண்:15 19/3

 மேல்
 
  ஆக்கையின்-நின்று (1)
ஆக்கையின்-நின்று வீழ்ந்த அரக்கன் செம் தலையை அம் கை - யுத்3:28 59/1

 மேல்
 
  ஆக்கையினை (1)
அடைத்தான் என மீது உயர் ஆக்கையினை
 படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் - யுத்3:20 91/2,3

 மேல்
 
  ஆக்கையும் (3)
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி - யுத்1:3 155/2
அணு என சிறியது ஆங்கு ஓர் ஆக்கையும் உடையன் ஆனான் - யுத்2:19 185/4
ஆடல் வென்றி அரக்கர்-தம் ஆக்கையும்
 ஓடை யானையும் தேரும் உருட்டினான் - யுத்3:29 26/2,3

 மேல்
 
  ஆக்கையே (1)
ஆடின அறு குறை அரக்கர் ஆக்கையே - யுத்3:27 51/4

 மேல்
 
  ஆக்கையை (8)
அவிப்பானும் அவித்தவர் ஆக்கையை அண்ட முற்ற - அயோ:4 117/2
உண்பாய் எனது ஆக்கையை யான் உதவற்கு நேர்வல் - சுந்:1 56/2
அண்டர் ஏவரும் நோக்க என் ஆக்கையை
 கண்ட வாள் அரக்கன் விழி காகங்கள் - சுந்:5 15/2,3
அரக்கர் ஆக்கையை அரம்பையர் தழுவினர் விரும்பி - யுத்2:16 218/4
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் - யுத்2:19 9/3
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை
 கீண்டன புவியினை கிழித்த மாதிரம் - யுத்3:20 40/1,2
நன் மகன் தனது ஆக்கையை நாடுவான் - யுத்3:29 23/4
கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற - யுத்3:31 176/4

 மேல்
 
  ஆக்கையொடு (1)
ஆம் ஆம் அது அடுக்கும் என் ஆக்கையொடு ஆவி நைய - ஆரண்:10 153/1

 மேல்
 
  ஆக்கையோ (1)
ஆதரம் பெறுவதற்கு ஆக்கையோ எனா - யுத்4:41 89/2

 மேல்
 
  ஆக (229)
வாளும் வேலும் மீனம் ஆக மன்னர் சேனை மானுமே - பால:3 18/4
நேமி மால் வரை மதில் ஆக நீள் புற - பால:4 7/1
பாம மா கடல் கிடங்கு ஆக பல் மணி - பால:4 7/2
வாம மாளிகை மலை ஆக மன்னற்கு - பால:4 7/3
அன்னவன் தான் புரந்து அளிக்கும் திரு நாட்டில் நெடும் காலம் அளவது ஆக
 மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் - பால:5 34/1,2
மன்னு முனிவரை அழைத்து மா தானம் கொடுத்தும் வான் வழங்காது ஆக
 பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் - பால:5 34/3,4
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக
 படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் - பால:7 51/3,4
கான் திரிந்து ஆழி ஆக தாடகை கடின மார்பத்து - பால:7 52/1
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய - பால:11 14/2
இற்று இவண் இன்னது ஆக மதியொடும் எல்லி நீங்க - பால:13 44/1
பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக
 காத்திரங்களால் தலத்தொடும் தேய்ந்தது ஓர் களிறு - பால:15 6/3,4
ஆகம் ஆலையம் ஆக உளாள் பொலி - பால:16 33/1
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் - பால:17 4/1
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக
 சிந்தா நின்ற சிந்தையினான் செய்குவது ஓரான் - பால:17 25/1,2
ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் - பால:17 30/2
சோலை தும்பி மென் குழல் ஆக தொடை மேவும் - பால:17 34/1
அனைய நீர் வறிது ஆக வந்து ஏறியே - பால:18 30/3
மானவர் பெருமானும் மண நினைவினன் ஆக
 தேன் அமர் குழலாள்-தன் திருமண_வினை நாளை - பால:23 19/1,2
வரி சிலை இற்றது ஆக மற்றவன் முனிந்து மன்னோ - பால:24 29/4
ஆளும் நல் நெறிக்கு அமைவரும் அமைதி இன்று ஆக
 நாளும் நம் குல நாயகன் நறை விரி கமல - அயோ:1 66/1,2
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் - அயோ:2 1/1
வையம் மன் உயிர் ஆக அ மன் உயிர் - அயோ:2 25/1
சான்று இமையோர் குலம் ஆக மன்ன நீ அன்று - அயோ:3 12/3
பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி - அயோ:3 43/2
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் - அயோ:3 81/1
ஐந்து அவித்து அரிதின் செய்த தவம் உனக்கு ஆக என்பார் - அயோ:3 92/3
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் - அயோ:4 9/2
பண்டே எரி முன் உன்னை பாவி தேவி ஆக
 கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் - அயோ:4 47/3,4
வல கார்முகம் என் கையது ஆக அ வானுளோரும் - அயோ:4 124/1
ஆவி விரி பால் நுரையின் ஆடை அணை ஆக
 நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் - அயோ:5 10/3,4
மாயும் தன்மை மக்களின் ஆக மற மன்னன் - அயோ:6 18/2
அருத்தியன் தேனும் மீனும் அமுதினுக்கு அமைவது ஆக
 திருத்தினென் கொணர்ந்தேன் என்-கொல் திரு உளம் என்ன வீரன் - அயோ:8 13/2,3
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக - அயோ:9 4/1
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக
 நாணின தொகு பீலி கோலின நடம் ஆடல் - அயோ:9 4/1,2
ஆக செய்_தக்கது இல்லை அறத்தில்-நின்று - அயோ:10 54/1
யாதானும் தான் ஆக எனக்கே பணி செய்வான் - அயோ:11 78/2
வேரோடும் கேடு ஆக முடித்து என் விளைவித்தாய் - அயோ:11 81/4
சான்றும்-தானே நல் அறம் ஆக தகை ஞாலம் - அயோ:11 84/3
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் - அயோ:11 105/4
அஞ்சின மன்னவன் ஆக யானுமே - அயோ:11 106/4
பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் - அயோ:11 108/4
உறு பதம் நுங்கிய ஒருவன் ஆக யான் - அயோ:11 109/4
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் - அயோ:13 61/4
நோவது ஆக இ உலகை நோய் செய்த - அயோ:14 97/1
சான்றவர் ஆக தன் குரவர் ஆக தாய் - அயோ:14 124/1
சான்றவர் ஆக தன் குரவர் ஆக தாய் - அயோ:14 124/1
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் - அயோ:14 124/2
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் - அயோ:14 124/2
அன்பினன் உருகினன் அன்னது ஆக என்றான் - அயோ:14 132/3
ஓயாத மலர் அயனே முதல் ஆக உளர் ஆகி - ஆரண்:1 52/1
நாழி நரை தீர் உலகு எலாம் ஆக நளினத்து நீ தந்த நான்முகனார்-தாமே - ஆரண்:2 29/1
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ - ஆரண்:2 29/3
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ - ஆரண்:2 29/3
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ - ஆரண்:2 29/3
ஏவர் ஆக இடர் இழைத்தார் எனின் - ஆரண்:4 32/2
தீது இல் வரவு ஆக திரு நின் வரவு சேயோய் - ஆரண்:6 31/1
உரு இங்கு இது உடையர் ஆக மற்றையோர் யாரும் இல்லை - ஆரண்:6 52/2
கலை உவா மதியே கறி ஆக வன் - ஆரண்:6 67/1
பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள் - ஆரண்:6 69/1
ஆக கொங்கையின் ஐயன் என்று அஞ்சன - ஆரண்:6 77/1
புலிதானே புறத்து ஆக குட்டி கோட்படாது என்ன - ஆரண்:6 94/1
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக
 எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் - ஆரண்:6 109/3,4
விரையும் இது நன்று அன்று வேறு ஆக யான் உரைக்கும் - ஆரண்:6 116/3
நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற - ஆரண்:6 134/3
அந்தகர்க்கு அளிக்கும் நோய் போல் அரக்கி முன் ஆக அம்மா - ஆரண்:7 55/4
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர் - ஆரண்:7 114/3
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக
 பொய்ந்நிலை மருங்கினர் புலம்பினர் புரண்டார் - ஆரண்:10 41/3,4
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ - ஆரண்:10 115/4
அன்னாள் அது கூற அரக்கனும் அன்னது ஆக
 நின்னால் அ இராமனை காண்குறும் நீர் என் என்றான் - ஆரண்:10 152/1,2
தான் ஆக நினைந்து சமைந்திலனால் - ஆரண்:11 40/2
மாள்வதே பொருள் ஆக வந்தான் அலன் - ஆரண்:11 81/1
யாது ஆக நினைத்தனை எண்ணம் இலாய் - ஆரண்:13 9/3
எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை நீ - ஆரண்:13 13/4
பஞ்சு அணை பாம்பணை ஆக பள்ளி சேர் - ஆரண்:13 55/1
சூலம் ஆக தொலைவுறும் எல்லையில் - ஆரண்:14 27/2
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் - ஆரண்:14 87/2
வீட்டினுக்கு அமைவது ஆன மெய்ந்நெறி வெளியிற்று ஆக
 காட்டுறும் அறிஞர் என்ன அன்னவள் கழறிற்று எல்லாம் - ஆரண்:16 7/1,2
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் - கிட்:2 29/2
ஆக ஐந்தினோடு இரண்டின் ஒன்று உருவ நின் அம்பு - கிட்:4 1/3
ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக
 மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால் - கிட்:4 5/1,2
பின்னுடைத்து ஆயினும் ஆக பேதுறும் - கிட்:6 18/2
வார்த்தை அன்னது ஆக வான் இயங்கு தேரினான் மகன் - கிட்:7 11/1
எய்தின் எய்தியது ஆக இயற்றினான் - கிட்:7 110/4
செவ்வியோய் அனையது ஆக செரு களத்து உருத்து எய்யாதே - கிட்:7 122/2
தனு என நினைதி மற்று என் தம்பி நின் தம்பி ஆக
 நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ - கிட்:7 135/2,3
என்றைக்கு உறவு ஆக இருந்தனையே - கிட்:10 57/4
நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன - கிட்:10 63/3
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக
 தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை - கிட்:13 32/1,2
வாய்மையால் உவமை ஆக மதி அறி புலவர் வைத்த - கிட்:13 34/2
நன்று வரவு ஆக நடனம் புரிவல் என்னா - கிட்:14 52/3
ஓசனை ஒன்று நூறும் உள் அடி உள்ளது ஆக
 ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி - கிட்:17 22/1,2
கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் - கிட்:17 24/4
கெட குறி ஆக மாகம் கிழக்கு எழு வழக்கு நீங்கி - சுந்:1 28/3
அக்காலை அரக்கியும் அண்டம் அனந்தம் ஆக
 புக்கால் நிறையாத புழை பெரு வாய் திறந்து - சுந்:1 58/1,2
போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை - சுந்:1 78/3
ஆழி அகழ் ஆக அருகா அமரர் வாழும் - சுந்:2 60/1
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக
 எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா - சுந்:2 62/2,3
ஐய கேள் வையம் நல்கும் அயன் அருள் அமைதி ஆக
 எய்தி இ மூதூர் காப்பன் இலங்கைமாதேவி என் பேர் - சுந்:2 91/1,2
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை - சுந்:2 130/1
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக
 குவியும் மீன் ஆரம் ஆக மின் கொடி மருங்குல் ஆக - சுந்:2 180/1,2
குவியும் மீன் ஆரம் ஆக மின் கொடி மருங்குல் ஆக - சுந்:2 180/2
குவியும் மீன் ஆரம் ஆக மின் கொடி மருங்குல் ஆக
 கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா - சுந்:2 180/2,3
அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் - சுந்:2 180/4
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக
 பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் - சுந்:2 183/3,4
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் - சுந்:2 229/2
வனிதையர்க்கு ஆக நல் அறத்தின் மாண்பு எலாம் - சுந்:3 70/4
வென்றவன் அல்லனாகில் விண்ணவன் ஆக வேண்டும் - சுந்:4 26/3
அரக்கனே ஆக வேறு ஓர் அமரனே ஆக அன்றி - சுந்:4 27/1
அரக்கனே ஆக வேறு ஓர் அமரனே ஆக அன்றி - சுந்:4 27/1
குரக்கு இனத்து ஒருவனேதான் ஆகுக கொடுமை ஆக
 இரக்கமே ஆக வந்து இங்கு எம்பிரான் நாமம் சொல்லி - சுந்:4 27/2,3
இரக்கமே ஆக வந்து இங்கு எம்பிரான் நாமம் சொல்லி - சுந்:4 27/3
பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ - சுந்:4 56/4
பின் கூடிய சேனை பெரும் திசை பின்ன ஆக
 வில் கூடு நுதல் திரு நின்னிடை மேவ ஏவி - சுந்:4 94/1,2
ஆக இ மொழி ஆசு இல கேட்டு அறிவுற்றாள் - சுந்:5 75/1
அன்னை-தன் பெயர் ஆக என அன்பினொடு அ நாள் - சுந்:5 78/3
மாசு அறு மரங்கள் ஆக குயிற்றிய மதன சோலை - சுந்:6 41/2
ஆக இ செரு விளைவுறும் அமைதியின் அரக்கர் - சுந்:7 46/1
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக - சுந்:8 21/4
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக - சுந்:8 21/4
குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக
 மிதித்து பெயர்த்தும் நெடும் தோரணத்தை வீரன் மேற்கொண்டான் - சுந்:8 48/1,2
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக
 வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் - சுந்:10 28/2,3
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக
 ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே - சுந்:10 30/3,4
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் - சுந்:10 33/4
ஆவி ஒன்று ஆக நட்டான் அரும் துயர் துடைத்தி என்ன - சுந்:12 81/2
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை - யுத்1:1 9/1
வெற்றி உனது ஆக விளையாது ஒழியின் என்னை - யுத்1:2 60/3
தீது இலா ஆக உலகு ஈன்ற தெய்வத்தை - யுத்1:3 165/1
யாதானும் ஆக நினையாது இகழ்தியேல் - யுத்1:3 176/2
காரியம் ஆக அன்றே ஆகுக கருணையோர்க்கு - யுத்1:4 116/1
இன்னது ஓர் செவ்வித்து ஆக இராமனும் இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:4 148/1
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக
 பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும - யுத்1:6 10/2,3
மறம் கிளர் மான யானை வயிற்றின ஆக வாய் சோர்ந்து - யுத்1:8 20/3
நல் நலம் ஆக வாங்கி நால் வகை சதுரம் நாட்டி - யுத்1:9 15/2
இற்றிது காலம் ஆக இலங்கையர் வேந்தன் ஏவ - யுத்1:9 23/1
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா - யுத்1:9 71/2
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு - யுத்1:9 71/3
செ வழி நாணும் சேடன் தெரி கணை ஆக செய்த - யுத்1:9 74/3
பேதை மானிடவரோடு குரங்கு அல பிறவே ஆக
 பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக - யுத்1:9 83/1,2
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக
 காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும் - யுத்1:9 83/2,3
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக
 பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் - யுத்1:10 10/3,4
அம் பொன் மேரு வரை கோபுரம் ஆக
 வெம்பு காலினை விழுங்கிட மேல்_நாள் - யுத்1:11 3/2,3
ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் - யுத்1:11 19/1
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக
 சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப - யுத்1:12 17/1,2
அன்று ஆய மகளிர் நோக்கம் ஆடவர் நோக்கம் ஆக
 பொன்றாது பொன்றினான் தன் புகழ் என இழிந்து போனான் - யுத்1:12 51/3,4
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி - யுத்1:13 27/3
மன்னவன் ஆக யானே சூட்டுவென் மகுடம் என்றான் - யுத்1:14 27/4
ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் - யுத்2:15 140/3
ஓய்ந்தது ஒழிந்தது ஓடி உலந்ததும் ஆக அன்றே - யுத்2:15 155/2
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன் - யுத்2:15 219/3
ஆரியற்கு அனேக மார்க்கத்தால் இடம் வலம்-அது ஆக
 சாரிகை திரியல் ஆன மாருதி தாம பொன் தோள் - யுத்2:15 222/3,4
அங்கம் வந்து உற்றது ஆக அமரர் வந்து உற்றார் அன்றே - யுத்2:16 15/2
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக
 கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும் - யுத்2:16 16/1,2
வென்றியே ஆக மற்று தோற்று உயிர் விடுதல் ஆக - யுத்2:16 35/2
வென்றியே ஆக மற்று தோற்று உயிர் விடுதல் ஆக
 ஒன்றிலே நிற்றல் போலாம் உத்தமர்க்கு உரியது ஒல்கி - யுத்2:16 35/2,3
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி - யுத்2:16 39/2
மிக்கது நலனே ஆக வீடுபேறு அளிக்கும் அன்றே - யுத்2:16 138/4
அணை இன்றி உயர்ந்த வென்றி அஞ்சினார் நகையது ஆக
 பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த - யுத்2:16 154/1,2
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி - யுத்2:16 171/2
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் - யுத்2:16 180/2
மிக்கதும் குறைந்ததும் ஆக மேகத்து - யுத்2:16 267/3
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக - யுத்2:16 313/4
ஈசனே முதலா மற்றை மானிடர் இறுதி ஆக
 கூச மூன்று உலகும் காக்கும் கொற்றத்தேன் வீர கோட்டி - யுத்2:17 13/1,2
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி - யுத்2:17 75/3
அதிகாயன் இது ஆக அறைந்தனெனால் - யுத்2:18 74/4
கைத்தலம் குலைத்தார் ஆக களிற்றினும் புரவி-மேலும் - யுத்2:18 183/3
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் - யுத்2:18 195/4
பின் நின்றார் முன் நின்றாரை காணலாம் பெற்றித்து ஆக
 மின் நின்ற வயிர வாளி திறந்தன மேனி முற்றும் - யுத்2:18 202/1,2
தாங்கிய தரங்கம் ஆக கரையினை தள்ளி தள்ளி - யுத்2:18 261/3
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி - யுத்2:19 49/2
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் - யுத்2:19 84/2
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் - யுத்2:19 84/3
சரதம் ஆக தரை பட சாடுமால் - யுத்2:19 143/3
பாகமே காலம் ஆக படுத்தியேல் பட்டான் அன்றேல் - யுத்2:19 180/2
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக - யுத்2:19 202/1
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக
 செம்_புனல் வெயிலின் தோன்ற திசை இருள் இரிய சீறி - யுத்2:19 202/1,2
ஆர் உறவு ஆக தக்கேன் அளியத்தேன் அழுந்துகின்றேன் - யுத்2:19 211/4
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத - யுத்2:19 217/3
ஆர் இருள் அன்னது ஆக ஆயிர நாமத்து அண்ணல் - யுத்2:19 218/1
அறம்தான் நிறுத்தல் அரிது ஆக ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 258/4
மீனினும் பெரிய வாள் கண் விழிப்பது முகிழ்ப்பது ஆக
 வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க - யுத்2:19 281/3,4
வைகின்றார் அல்லர் ஆக வரி சிலை வலத்தால் மாள - யுத்3:22 24/3
தள பெரும் சேனை வெள்ளம் அறுபதும் தலத்தது ஆக
 அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக - யுத்3:22 33/1,2
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக
 துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி - யுத்3:22 33/2,3
நகம் படை ஆக கொல்லும் நரசிங்கம் நடந்தது என்ன - யுத்3:22 120/2
ஆக கூற்று ஆவி உண்பது இதனின் மேற்று ஆகும் என்றான் - யுத்3:22 122/4
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் - யுத்3:23 29/3
மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல் - யுத்3:23 32/3
இந்திரசித்தே எய்தான் என்பதும் இளவற்கு ஆக
 நொந்தனன் இராமன் என்னும் நுண்மையும் நொய்தின் நோக்கி - யுத்3:24 6/2,3
உண்டு உயிர் என்பது உன்னி உடல் கணை ஒன்று ஒன்று ஆக
 விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி - யுத்3:24 11/2,3
சந்திரன் அனைய கொற்ற தனி குடை தலை-மேல் ஆக
 சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற - யுத்3:24 52/1,2
இன்னது இ தலையது ஆக இராவணன் எழுந்து பொங்கி - யுத்3:25 1/1
அயிர்ப்பினில் அறிதிர் என்றே அது களியாட்டம் ஆக
 செயிர்ப்பு அறு தெய்வ சிந்தை திரு மறை முனிவர்க்கேயும் - யுத்3:25 14/2,3
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல் - யுத்3:25 21/1
இன்னது இ தலையது ஆக இராமனுக்கு இரவி செம்மல் - யுத்3:26 18/3
வந்து இவள் காரணம் ஆக மலைந்தீர் - யுத்3:26 30/1
கா-மின் அது இன்று கனல் கரி ஆக
 வேம் அது செய்து இனி மீள்குவென் என்றான் - யுத்3:26 37/3,4
வேரொடு முடிப்பது ஆக விளைந்தது வேறும் இன்னும் - யுத்3:26 76/2
மனத்தின் முன் செல்லும் மானம் போனது வழியது ஆக
 நினைப்பின் முன் அயோத்தி எய்தி வரு நெறி பார்த்து நிற்பென் - யுத்3:26 86/1,2
ஆர்ப்பு ஒலி அமுதம் ஆக ஆர் உயிர் ஆற்றினாளை - யுத்3:26 91/4
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்தினும் புறத்தும் ஆக
 சீரிய சென்னி சேர்த்து சென்றனன் தரும_செல்வன் - யுத்3:27 12/3,4
இலக்குவன் ஆக மற்றை இராமனே ஆக ஈண்டு - யுத்3:27 81/1
இலக்குவன் ஆக மற்றை இராமனே ஆக ஈண்டு - யுத்3:27 81/1
குல குலம் ஆக மாளும் கொற்றமும் மனிதர் கொள்ளும் - யுத்3:27 81/3
புழுதியே பாயல் ஆக புரண்ட நாள் புரண்டு மேல் வீழ்ந்து - யுத்3:27 169/2
மறம் துணை ஆக மாயா பழியொடும் வாழ மாட்டேன் - யுத்3:27 172/2
உம்மையே புகழும் பூண துறக்கமும் உமக்கே ஆக
 செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும் - யுத்3:27 175/2,3
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக - யுத்3:27 175/4
புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக - யுத்3:27 176/3
ஒழிந்தவர் உரத்தின்-மேலும் உதிர நீர் வாரி ஆக
 அழிந்து இழிந்து ஓட நோக்கி அண்டமும் இரிய ஆர்த்தான் - யுத்3:27 181/3,4
ஏயினன் இன்னன் ஆக இலக்குவன் எடுத்த வில்லான் - யுத்3:28 17/1
அள்ளினன் பறிக்கும் தன் பேர் ஆகமே ஆவம் ஆக
 வள்ளல்-மேல் அனுமன் தன்-மேல் மற்றையோர் மல் திண் தோள்-மேல் - யுத்3:28 29/2,3
அழுந்துற மடித்த பேழ் வாய் தலை அடியுறை ஒன்று ஆக - யுத்3:28 65/4
ஏற்றம் ஆக பண்டு உதித்துளோர் என்பவர் இவரால் - யுத்3:30 25/4
நினையும் நல் வரவு ஆக நும் வரவு என நிரம்பி - யுத்3:30 33/3
பதம் புலர்ந்த வேகம் ஆக வாள் அரக்கர் பண்பு சால் - யுத்3:31 77/3
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் - யுத்3:31 223/2
அண்டம் மா களமும் வீந்த அரக்கரே உயிரும் ஆக
 கொண்டது ஓர் உருவம் தன்னால் இறுதி நாள் வந்து கூட - யுத்3:31 230/1,2
அற்று இடையூறு செல்லா ஆயுளை ஆக என்றான் - யுத்4:32 46/4
நின்றுளார் புறத்தது ஆக இராமன் கை நிமிர்ந்த சாபம் - யுத்4:34 9/3
மலக்கம் உண்டாகின் ஆக வாகை என் வயத்தது என்றான் - யுத்4:34 17/4
வற்றிய வேலை என்ன இலங்கை ஊர் வறளிற்று ஆக - யுத்4:35 2/4
மாதிரம் அனைத்தையும் மணி சுவர்கள் ஆக
 கோது_அற வகுத்தது மழை குழுவை எல்லாம் - யுத்4:36 10/1,2
பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் - யுத்4:36 14/4
அன்னவனும் அன்னதனை ஆக உரை செய்தான் - யுத்4:36 18/4
நொய்து என்று ஓதும் தன்மைய ஆக நுழைகிற்ப - யுத்4:37 138/4
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக
 மரணம் தோற்றம் என்று இவற்றிடை மயங்குப அவர்க்கு உன் - யுத்4:40 93/2,3
கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக
 பெற்றிலம் என்று கொண்டே பெரும் தவம் புரிகின்றாளால் - யுத்4:41 23/2,3
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக
 கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை - யுத்4:41 118/1,2
சூழ் கடல் நான்கின் தோயம் எழு வகை ஆக சொன்ன - யுத்4:42 14/1

 மேல்
 
  ஆகத்தாள் (1)
ஆகத்தாள் அல்லள் மாயன் ஆயிரம் மௌலி மேலாள் - சுந்:14 34/4

 மேல்
 
  ஆகத்தான் (1)
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ - யுத்2:18 232/1

 மேல்
 
  ஆகத்தான்-கொலோ (1)
தவ்வின பணி உளது ஆகத்தான்-கொலோ
 இ வினை என்-வயின் ஈகலாது என்றான் - யுத்1:2 30/3,4

 மேல்
 
  ஆகத்தில் (1)
ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் அந்தணன் நாவில் வைத்தான் - ஆரண்:10 76/2

 மேல்
 
  ஆகத்தின் (1)
வீழ்ந்த மைந்தனை எடுத்து தன் விலங்கல் ஆகத்தின்
 ஆழ்ந்து அழுந்திட தழுவி கண் அருவி நீராட்டி - யுத்4:40 103/1,2

 மேல்
 
  ஆகத்து (8)
ஏண் இல் ஆகத்து எழுதல-என்னினும் - பால:11 6/2
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக - பால:17 25/1
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க - அயோ:3 49/2
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் - ஆரண்:7 96/3
அறைந்தும் வெவ் அயில் ஆகத்து அழுத்தியும் - யுத்2:15 26/2
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் - யுத்2:18 207/1
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து
 தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ - யுத்3:21 20/2,3
ஐயனை அலங்கல் ஆகத்து அடித்தனன் அடித்த ஓசை - யுத்3:22 135/3

 மேல்
 
  ஆகத்துள்ளும் (1)
அங்கதன் நெற்றி-மேலும் தோளினும் ஆகத்துள்ளும்
 புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி - யுத்2:18 198/1,2

 மேல்
 
  ஆகத்தூடு (1)
ஆயிர கோடி மேலும் அம்பு தன் ஆகத்தூடு
 போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான - யுத்2:19 198/1,2

 மேல்
 
  ஆகத்தை (1)
வெருவு உற விரிந்து உயர் விலங்கல் ஆகத்தை
 பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ - சுந்:4 46/2,3

 மேல்
 
  ஆகத்தோடு (1)
பெரும் களிறு ஏயும் மைந்தர் பேர் எழில் ஆகத்தோடு
 பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே - பால:16 17/1,2

 மேல்
 
  ஆகதான் (1)
அல்லையே எந்தை ஆனாய் ஆகதான் அலங்கல் வீரன் - யுத்2:17 69/1

 மேல்
 
  ஆகம் (15)
ஆகம் நொந்து நின்று தாரை அம் மதில்-கண் வீசுமே - பால:3 14/4
ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் - பால:7 34/4
ஆகம் ஆலையம் ஆக உளாள் பொலி - பால:16 33/1
ஆகம் உண்டது அடங்கலும் நீங்கலால் - பால:18 22/2
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் - அயோ:3 15/3
ஆகம் மற்று அவள்-தன்னையும் ஆற்றி இ - அயோ:4 28/2
இன்று இவன் ஆகம் புல்லேன் எனின் உயிர் இழப்பென் என்னா - ஆரண்:6 64/2
கூடாதாரின் திரிகின்ற நீயும் ஆகம் குளிர்ந்தாயோ - கிட்:1 26/2
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம்
 பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற - சுந்:4 77/1,2
ஆகம் வந்து எனை வள் உகிர் வாளின் அளைந்த - சுந்:5 77/2
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் - யுத்1:11 21/3
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் - யுத்2:19 84/3
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி - யுத்3:31 13/4
ஆகம் அற்றது கொற்றமும் சிவன்-தனை அழிப்பது - யுத்4:32 23/2
மன்றல் ஆகம் ஆம் காத்த மா மணி இன்று வாங்க - யுத்4:40 104/4

 மேல்
 
  ஆகமும் (5)
தலையும் ஆகமும் தாளும் தழீஇ அதன் - பால:1 6/1
படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும்
 தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல - பால:10 57/1,2
ஆகமும் புயங்களும் அழுந்த ஐம் தலை - சுந்:5 68/3
குன்று போல் நெடு மாருதி ஆகமும் குலுங்க - சுந்:11 49/3
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் - யுத்3:27 119/4

 மேல்
 
  ஆகமே (1)
அள்ளினன் பறிக்கும் தன் பேர் ஆகமே ஆவம் ஆக - யுத்3:28 29/2

 மேல்
 
  ஆகரத்தினும் (1)
ஆகரத்தினும் பெரியன ஆறு_ஐந்து கோடி - கிட்:12 10/3

 மேல்
 
  ஆகல் (2)
அரசிளங்குமரனே ஆகல் வேண்டுமால் - பால:10 58/4
அறம்-தனால் அழிவு இலது ஆகல் ஆக்கலாம் - ஆரண்:12 18/1

 மேல்
 
  ஆகலா (5)
உறுத்தல் ஆகலா உறுதி எய்தும் நாள் - பால:6 15/3
தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே - அயோ:11 126/3
இந்திரற்கு இந்திரன் எழுதல் ஆகலா
 சுந்தரன் நான்முகன் மரபில் தோன்றினான் - ஆரண்:12 41/1,2
காக்கல் ஆகலா கடுப்பினில் தொடுப்பன கணைகள் - யுத்4:32 21/1
கரக்கல் ஆகலா காதலின் வீழ்ந்தனன் கலுழ்ந்தான் - யுத்4:32 37/3

 மேல்
 
  ஆகலாத (1)
நூக்கல் ஆகலாத காதல் நூறு_நூறு கோடி ஆய் - ஆரண்:10 90/1

 மேல்
 
  ஆகலின் (6)
அன்னது ஆகலின் ஏயின ஆண்டு எலாம் - ஆரண்:3 25/1
மெலியும் கடை சென்றுளது ஆகலின் விண்ணின் வேந்தன் - ஆரண்:13 42/3
ஆகலின் யான் இனி இதனுக்கு ஆமிடம் - ஆரண்:15 22/3
விடுகிற்கின்றிலன் ஆகலின் வேலை - யுத்1:3 101/2
இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால் - யுத்2:16 320/1
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ - யுத்4:40 98/1

 மேல்
 
  ஆகவற்றோ (1)
நெல் ஒக்கும் புல் என்றாலும் நேர் உரைத்து ஆகவற்றோ - ஆரண்:10 74/4

 மேல்
 
  ஆகவும் (1)
பார் கெழு பயன் மரம் பழுத்து அற்று ஆகவும்
 கார் மழை பொழியவும் கழனி பாய் நதி - அயோ:1 81/2,3

 மேல்
 
  ஆகவே (4)
என்று இவர் உறு நரகு என்னது ஆகவே - அயோ:11 102/4
இன்னவர் உறு கதி என்னது ஆகவே - அயோ:11 107/4
அன்னவன் எமக்கு அரசன் ஆகவே
 இன்னவன் இளம் பதம் இயற்றும் நாள் - கிட்:3 50/1,2
பொன்றினை ஆகவே கோடி போக்கு இலாய் - யுத்2:16 82/4

 மேல்
 
  ஆகா (12)
நிந்திக்கல் ஆகா உருவத்தினன் நிற்ப மென் பூ - பால:17 22/3
மாற்றம் ஒன்று இல்லை செய்யும் வினை இல்லை வரிக்கல் ஆகா
 கூற்றம் வந்து உற்ற காலத்து உயிர் என குலைவு-கொண்டாள் - ஆரண்:12 64/3,4
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா
 ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் - கிட்:17 14/1,2
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் - சுந்:1 24/2
ஆகா செய்தாய் அஞ்சலை போலும் அறிவு_இல்லாய் - சுந்:2 80/1
மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா
 மீளாவேல் அயல் வேறு உண்டோ - சுந்:5 49/2,3
தாயினும் பழகினார்க்கும் தன் நிலை தெரிக்கல் ஆகா
 மாய வல் உருவத்தான் முன் வருதலும் வாயில் காப்பான் - யுத்1:13 3/1,2
அற்புத வில்லுக்கு ஐய அம்பு என கொளலும் ஆகா
 ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் - யுத்2:16 26/2,3
அளக்குறல்-பாலும் ஆகா குலவரை அமரின் ஆற்றா - யுத்2:16 198/2
இல்லையேல் இறந்து தீர்தி இது அலால் இயம்பல் ஆகா
 சொல்லையே உரைத்தாய் என்றும் பழி கொண்டாய் என்ன சொன்னாள் - யுத்2:17 69/3,4
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் - யுத்3:25 17/1
ஆழி பெரும் கனல்-தன்னொடு சுடர் என்னவும் ஆகா
 பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் - யுத்3:27 133/2,3

 மேல்
 
  ஆகாசத்தை (1)
வீங்கின ஆகாசத்தை விழுங்கினனே என வளர்ந்தான் வேதம் போல்வான் - யுத்3:24 30/4

 மேல்
 
  ஆகாத (1)
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள - யுத்1:7 8/2

 மேல்
 
  ஆகாதது (1)
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அ வனம் இ அயோத்தி - அயோ:4 146/1

 மேல்
 
  ஆகாதனவும் (1)
ஆகாதனவும் உளவோ அவர்க்கு ஆற்றலாமே - யுத்2:19 14/2

 மேல்
 
  ஆகாதிருந்தது (1)
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ - சுந்:4 110/4

 மேல்
 
  ஆகாது (8)
நன்று மலர் குழல் சீதை நலம் பழுது ஆகாது என்றான் - பால:13 24/4
ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் - பால:24 36/3
யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் - ஆரண்:10 102/4
ஆகாது இறக்கை அறன் அன்று எனக்கொடு இவண் வந்தது என்ன அமலன் - ஆரண்:13 67/4
மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் - கிட்:3 23/4
ஆய காலத்து அயன் படையோடு இருப்ப ஆகாது அனல் இடுதல் - சுந்:12 113/1
சந்திர பெரும் தூணொடும் சார்த்தியது அதில் ஒன்றும் தவறு ஆகாது
 அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் - யுத்2:16 338/1,2
பரம் இனி உலகுக்கு ஆகாது என்பதும் பகர கேட்டான் - யுத்3:22 1/3

 மேல்
 
  ஆகாதே (1)
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே
 பொன்றினையே இராகவனார் புய வலியை இன்று அறிந்து போயினாயே - யுத்4:38 6/3,4

 மேல்
 
  ஆகாதோ (3)
ஆ முனையின் சிறு கூழ் என இப்பொழுது ஆகாதோ - அயோ:13 23/4
உய்யத்தான் ஆகாதோ உனக்கு என்ன குறை உண்டோ - ஆரண்:1 58/2
வசையாலே நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாதோ
 திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த - ஆரண்:6 102/2,3

 மேல்
 
  ஆகாமே (1)
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே
 விடுவித்து அளித்தார் தெவ்வரே வென்றேன் அன்றோ இவர் வென்றி - சுந்:12 116/1,2

 மேல்
 
  ஆகாய (1)
ஆகாய கங்கையினை அங்கையினின் அள்ளி - சுந்:2 3/3

 மேல்
 
  ஆகாயத்திடையினில் (1)
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன - யுத்3:24 33/3

 மேல்
 
  ஆகாயத்தின் (1)
நேர் ஆகாயத்தின் மிசை நிற்கின்றான் நீ இவனை - ஆரண்:15 50/3

 மேல்
 
  ஆகாயத்து (1)
மேகம் ஆகாயத்து இட்ட வில்லொடும் வீழ்ந்தது என்ன - யுத்3:28 44/4

 மேல்
 
  ஆகாயம் (3)
ஆகாயம் உற்ற கதலிக்கு உவமை ஆனான் - சுந்:1 72/4
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் - சுந்:2 2/3
ஆகாயம் அளந்து விழுந்ததனை - யுத்2:18 80/3

 மேல்
 
  ஆகாயமும் (2)
ஆழி புனல் எரி கால் நிலம் ஆகாயமும் அழியும் - பால:24 11/3
திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால் - சுந்:9 37/2

 மேல்
 
  ஆகாள் (1)
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை - அயோ:4 36/2

 மேல்
 
  ஆகான் (1)
உன்னேன் முனிவா அவனும் ஆகான் உரிமைக்கு என்றான் - அயோ:4 49/4

 மேல்
 
  ஆகி (188)
நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு - பால:1 18/3
தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறை-தொறும் பரந்த சூழ்ச்சி - பால:1 19/3
மாறு மாறு ஆகி தம்மில் மயங்கும் மா மருத வேலி - பால:2 3/4
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி
 நல் நெறி விலக்கும் பொறி என எறியும் கராத்தது நவிலல் உற்றது நாம் - பால:3 13/3,4
காயும் மற்கடங்கள் ஆகி காசினி-அதனின் மீது - பால:5 25/2
இருள் தரும் மிடற்றினோனும் அமரரும் இனையர் ஆகி
 மருள் தரும் வனத்தில் மண்ணில் வானரர் ஆகி வந்தார் - பால:5 26/2,3
மருள் தரும் வனத்தில் மண்ணில் வானரர் ஆகி வந்தார் - பால:5 26/3
மாறுமாறு ஆகி வாளா கிடக்கிலா மறுகில் சென்றார் - பால:10 6/4
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி
 காசு அறு பவள செம் காய் மரகத கமுகு பூண்ட - பால:10 9/2,3
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த - பால:10 13/3
வெளிப்படு நகைய ஆகி வெறியன மிழற்றுகின்ற - பால:10 15/2
அளியென் செய்த தீவினையே அந்தி ஆகி வந்தாயோ - பால:10 68/4
சேக்கை ஆகி மலர்ந்த செந்தாமரை - பால:10 79/3
நிறை_மதி தோற்றம் கண்ட நீல் நெடும் கடலிற்று ஆகி
 அறை பறை துவைப்ப தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் - பால:14 62/1,2
கண்ணுக்கு இனிது ஆகி விளங்கிய காட்சியாலும் - பால:16 38/1
எண்ணற்கு அரிது ஆகி இலங்கு சிரங்களாலும் - பால:16 38/2
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி - பால:17 2/3
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி
 துறை எலாம் கமலம் ஆன சோணை ஆறு அடைந்தது அன்றே - பால:17 2/3,4
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட - பால:20 2/2
நன்று ஒளிர் முகத்தன் ஆகி நாரணன் வலியின் ஆண்ட - பால:24 35/2
மண் ஆள்கின்றார் ஆகி வலத்தால் மதியால் வைத்து - அயோ:3 44/1
தேறான் ஆகி செய்கை மறந்தான் செயல் முற்றி - அயோ:3 49/3
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் - அயோ:3 54/3
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய - அயோ:3 66/1
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய - அயோ:3 66/1
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி
 எங்கணும் தோன்றுகின்றான் எனைவரோ இராமன் என்பார் - அயோ:3 90/3,4
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் - அயோ:3 96/2
நீறு ஆகி சுண்ணம் நிறைந்த தெரு எல்லாம் - அயோ:4 100/2
ஆறு ஆகி ஓடின கண்ணீர் அரு நெஞ்சம் - அயோ:4 100/3
கூறு ஆகி ஓடாத இ துணையே குற்றமே - அயோ:4 100/4
கோள் ஆகி வந்தவா கொற்ற முடிதான் என்பார் - அயோ:4 102/3
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி
 மண் நாட்டுநர் காக்குநர் நீக்குநர் வந்தபோதும் - அயோ:4 118/2,3
சன்னத்தன் ஆகி தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் - அயோ:4 122/4
பாம்பின தலைய ஆகி பரிந்தன குவிந்து சாய்ந்த - அயோ:6 3/3
காடு கொடுக்கிலர் ஆகி எடுத்தது காணீரோ - அயோ:13 22/4
கேட்டனன் கிராதர் வேந்தன் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பன் ஆகி
 மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க - அயோ:13 34/1,2
யாவன் ஆகி இ பழி-நின்று ஏறுவேன் - அயோ:14 97/4
ஓயாத மலர் அயனே முதல் ஆக உளர் ஆகி
 மாயாத வானவர்க்கும் மற்று ஒழிந்த மன்னுயிர்க்கும் - ஆரண்:1 52/1,2
ஆயும் அறியும் உலகின் தாய் ஆகி ஐய - ஆரண்:1 54/2
அரவு ஆகி சுமத்தியால் அயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால் - ஆரண்:1 57/1
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி - ஆரண்:2 30/1
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி - ஆரண்:2 30/1
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி - ஆரண்:2 30/1
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற - ஆரண்:2 30/2
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற - ஆரண்:2 30/2
அவம் இலா விருந்து ஆகி என்னால் அமை - ஆரண்:3 31/3
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி
 அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி - ஆரண்:5 1/1,2
செம் செவிய கஞ்சம் நிகர் சீறடியள் ஆகி
 அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும் - ஆரண்:6 24/2,3
ஆய்வு உறு மனத்தேன் ஆகி அறம் தலைநிற்பது ஆனேன் - ஆரண்:6 34/3
உந்த_அரு நிலையது ஆகி உடன் உறைந்து உயிர்கள் தம்மை - ஆரண்:7 55/3
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி
 திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை - ஆரண்:10 1/2,3
மு நாளில் இளம் பிறை ஆகி முளைத்தது என்றால் - ஆரண்:10 133/3
தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி
 வேண்டில் கரபத்திரத்து ஈர்த்து விழுத்தல் ஆகி - ஆரண்:10 138/2,3
வேண்டில் கரபத்திரத்து ஈர்த்து விழுத்தல் ஆகி
 காண்டற்கு இனிதாய் பல கந்து திரட்டல் ஆகி - ஆரண்:10 138/3,4
காண்டற்கு இனிதாய் பல கந்து திரட்டல் ஆகி - ஆரண்:10 138/4
பொன்னின் மான் ஆகி புக்கு பொன்னை மால் புணர்த்துக என்ன - ஆரண்:11 39/2
உருகிய மனத்த ஆகி ஊர்வன பறப்ப யாவும் - ஆரண்:11 58/3
காயம் வேறு ஆகி செய்யும் கருமம் வேறு ஆகிற்று அன்றே - ஆரண்:11 73/1
எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை - ஆரண்:13 132/1
காண்பார்க்கும் காணப்படு பொருட்கும் கண் ஆகி
 பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் - ஆரண்:15 42/1,2
நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா - கிட்:2 15/2
பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி
 அருவி அம் குன்றில் என்னோடு இருந்தனன் அவன்-பால் செல்வம் - கிட்:2 22/2,3
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை - கிட்:2 23/3
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் - கிட்:2 33/2
பாக்கியம் புரிந்த எல்லாம் குவிந்து இரு படிவம் ஆகி
 மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் - கிட்:3 18/3,4
அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தேன் ஆர் உயிர் துறக்கலாற்றேன் - கிட்:3 25/3
விருந்தும் ஆகி அம் மெய்ம்மை அன்பினோடு - கிட்:3 35/1
மாற்றலர்க்கு ஆகி வந்து எதிரும் மாண்பினார் - கிட்:7 28/4
உடல் கொண்டு இரண்டு ஆகி உடற்றவும் கண்டிலாதேம் - கிட்:7 49/3
அன்பினை உயிருக்கு ஆகி அடைக்கலம் யானும் என்றி - கிட்:7 123/3
அவியுறு மனத்தன் ஆகி அற திறன் அழிய செய்யான் - கிட்:7 124/2
அறை கழல் இராமன் ஆகி அற நெறி நிறுத்த வந்தது - கிட்:7 137/3
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி
 சேய்மையோடு அணிமை இன்றி தேவரின் தெரிய நிற்றி - கிட்:9 8/3,4
நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் - கிட்:9 9/4
அரிந்தம நின்னை அண்மி அருளுக்கும் உரியேம் ஆகி
 பிரிந்து வேறு எய்தும் செல்வம் வெறுமையின் பிறிது அன்றாமால் - கிட்:9 19/1,2
உரை-செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதும் ஆம் ஒழுக்கில் நின்றான் - கிட்:9 24/4
தீவிய களிய ஆகி செருக்கின காம செவ்வி - கிட்:10 34/2
அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி
 செஞ்செவே வட திசை-நின்று தென் திசை செல்ல - கிட்:12 30/1,2
வட சொற்கும் தென் சொற்கும் வரம்பு ஆகி நான் மறையும் மற்றை நூலும் - கிட்:13 26/1
பல் நாளும் பன்னி ஆற்றா மதி எனும் பண்பது ஆகி
 முன் நாளில் முளை வெண் திங்கள் முழுநாளும் குறையே ஆகி - கிட்:13 56/2,3
முன் நாளில் முளை வெண் திங்கள் முழுநாளும் குறையே ஆகி
 எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே - கிட்:13 56/3,4
தின்று சகரர்க்கு அதிகம் ஆகி நனி சேறும் - கிட்:14 42/2
எழுகின்ற திரையிற்று ஆகி இழிகின்ற மணி நீர் யாறு - கிட்:15 28/1
ஆசு இல் பேர் உலகு காண்போர் அளவை நூல் எனலும் ஆகி
 காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு - கிட்:15 29/1,2
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி
 பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் - சுந்:1 4/3,4
சோர்வு உறு மனத்தது ஆகி சுற்றிய சுற்று நீங்கி - சுந்:1 34/3
மாயோன் மகர கடல் நின்று எழு மாண்பது ஆகி - சுந்:1 40/4
வந்து ஓங்கி ஆண்டு ஓர் சிறு மானிட வேடம் ஆகி
 எந்தாய் இது கேள் என இன்ன இசைத்தது அன்றே - சுந்:1 43/3,4
ஆன்றுற்ற வானோர் குறை நேர அரக்கி ஆகி
 தோன்றுற்று நின்றாள் சுரசை பெயர் சிந்தை தூயாள் - சுந்:1 53/3,4
அளிக்கும் தேறல் உண்டு ஆடுநர் பாடுநர் ஆகி
 களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் - சுந்:2 28/3,4
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு - சுந்:2 100/3
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி
 கள்ளிடை தோன்ற நோக்கி கணவரை கனல்கின்றாரை - சுந்:2 109/3,4
உருவை கொண்டு இன்னமும் நான் உளென் ஆகி உழல்கேனோ - சுந்:2 230/4
சிறியவும் பெரியவும் ஆகி திங்களோ - சுந்:4 41/1
இ தகையள் ஆகி உயிர் ஏமுற விளங்கும் - சுந்:4 70/1
பால் நிறுத்து அந்தணன் பணியன் ஆகி நின் - சுந்:9 21/1
நஞ்சினும் கொடியர் ஆகி நவை செயற்கு உரிய நீரார் - சுந்:9 63/2
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச - சுந்:10 12/2
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி
 மலைகளும் கடலும் யாறும் கானமும் பெற்று மற்று ஓர் - சுந்:11 15/2,3
ஆற்றலன் ஆகி அன்பால் அறிவு அழிந்து அயரும் வேலை - சுந்:11 22/1
சீற்றம் என்று ஒன்றுதானே மேல் நிமிர் செலவிற்று ஆகி
 தோற்றிய துன்ப நோயை உள்ளுற துரந்தது அம்மா - சுந்:11 22/2,3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி
 வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா - சுந்:12 49/2,3
நூறி நொய்தினை ஆகி நுழைதியோ - சுந்:12 99/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் - சுந்:12 125/3
மடித்தது மணி வாய் ஆவி வருவது போவது ஆகி
 தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் - சுந்:14 48/3,4
அன்ன மானுடன் ஆகி வந்து அவதரித்து அமைந்தான் - யுத்1:2 111/2
அயிர்ப்பு_இல் ஆற்றல் என் அனுசனை ஏனம் ஒன்று ஆகி
 எயிற்றினால் எறிந்து இன் உயிர் உண்டவன் நாமம் - யுத்1:3 51/2,3
உள் நிறைந்திடும் உணர்வு ஆகி உண்மையால் - யுத்1:3 71/2
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி - யுத்1:3 155/2
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி
 வாக்கினால் மனத்தினால் மற்று அறிவினால் அளக்க வாரா - யுத்1:3 155/2,3
எல்லை இல் உருவிற்று ஆகி இருந்ததை எதிர நோக்கி - யுத்1:3 156/3
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் - யுத்1:3 175/3
கடைந்தவர்க்கு ஆகி ஆலம் உண்டவன் கண்டிலீரோ - யுத்1:4 108/2
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் - யுத்1:4 112/3
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா - யுத்1:4 130/2
ஆய்வினை உடையர் ஆகி அறம் பிழையாதார்க்கு எல்லாம் - யுத்1:7 17/1
மண்தலம் கடல் ஆகி மறைந்ததே - யுத்1:8 26/4
சுண்ண நுண் பொடி ஆகி தொலைந்தன - யுத்1:8 44/3
ஓர்வுறும் மனத்தன் ஆகி ஒற்றரை உணர்ந்து கொண்டான் - யுத்1:9 24/2
மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற - யுத்1:9 31/1
மோனம் ஆகி இருந்தனன் முற்றினான் - யுத்1:9 49/2
இற்ற வான் சிறைய ஆகி விழுந்து மேல் எழுந்து வீங்கா - யுத்1:9 87/3
விரிகின்ற கதிர ஆகி மிளிர்கின்ற மணிகள் வீச - யுத்1:10 9/1
அறக்கண் அல்லது ஒரு கண் இலன் ஆகி
 நிற கரும் கடலுள் நேமியின் நின்று - யுத்1:11 22/1,2
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் - யுத்1:11 28/3
கலங்கிய கங்குல் ஆகி நீங்கிய கற்பம் காணும் - யுத்1:13 23/1
அழுகின்ற கண்ணர் ஆகி அனுமன்-கொல் என்ன அஞ்சி - யுத்1:14 15/1
வீற்று வீற்று ஆகி உற்ற தன்மையும் வீரன் தம்பி - யுத்2:15 143/2
இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி
 அற்றவாறு என்றும் அரக்கனை அடு சிலை கொடியோன் - யுத்2:15 194/2,3
நீண்டு உயர் நினைப்பன் ஆகி கஞ்சுகி அயல் நின்றானை - யுத்2:16 6/2
வாடிய கையர் ஆகி மன்னவற்கு உரைப்ப பின்னும் - யுத்2:16 47/3
ஐய நீ அயோத்தி வேந்தற்கு அடைக்கலம் ஆகி ஆங்கே - யுத்2:16 132/1
உன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் உன்னொடும் ஒருங்கு தோன்றும் - யுத்2:16 146/1
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் - யுத்2:16 146/2
தன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் தலையொடும் திரிவர் அன்றே - யுத்2:16 146/3
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி
 ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியது அம்மா - யுத்2:16 152/3,4
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி
 வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் - யுத்2:16 164/2,3
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன - யுத்2:16 177/2
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி
 வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் - யுத்2:16 183/1,2
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் - யுத்2:16 183/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி
 அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக - யுத்2:16 313/3,4
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி
 கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் - யுத்2:16 314/3,4
நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி
 கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை - யுத்2:16 341/1,2
தனக்கு உயிர் வேறு இன்று ஆகி தாமரை கண்ணது ஆகி - யுத்2:17 24/2
தனக்கு உயிர் வேறு இன்று ஆகி தாமரை கண்ணது ஆகி
 கன கரு மேகம் ஒன்று கார்முகம் தாங்கி ஆர்க்கும் - யுத்2:17 24/2,3
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் - யுத்2:17 24/4
அறிவு அழிந்து அவசன் ஆகி அரற்றினன் அண்டம் முற்ற - யுத்2:17 77/4
நின்றான் உளன் ஆகி நெடும் தகையாய் - யுத்2:18 79/4
பூணிப்பு ஒன்று உடையன் ஆகி புகுந்த நான் புறத்து நின்று - யுத்2:18 178/1
கோ_மகன் ஆற்றல் நோக்கி குளிர்கின்ற மனத்தர் ஆகி
 பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் - யுத்2:18 181/3,4
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை - யுத்2:18 264/2
கலக்குறு கண்ணர் ஆகி கடையுற காணல் ஆற்றார் - யுத்2:19 95/2
உய்ய சாய்ந்து ஓடி சென்றார் உயிர் உள்ளார் ஆகி உள்ளார் - யுத்2:19 99/4
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை - யுத்2:19 114/2
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி
 அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர - யுத்2:19 171/1,2
வன் கலாம் இயற்றி நின்றான் மற்றொரு மனத்தன் ஆகி
 மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை - யுத்2:19 183/2,3
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் - யுத்2:19 252/1
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் - யுத்2:19 252/1
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் - யுத்2:19 254/3
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 254/4
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் - யுத்2:19 295/3
அண்ணல் மற்றவன் ஆக்கை கண்டறிகிலன் ஆகி
 பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை - யுத்3:22 78/2,3
அனுமன் அங்கதன் தோளின் நின்று இழிந்தனர் ஆகி
 தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு - யுத்3:22 84/1,2
உண்டும் உமிழ்ந்தும் அளந்து இடந்தும் உள்ளும் புறத்தும் உளை ஆகி
 கொண்டு சிலம்பி தன் வாயின் கூர் நூல் இயைய கூடு இயற்றி - யுத்3:22 222/2,3
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி
 பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் - யுத்3:24 57/2,3
கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி
 சொல்விக்க வந்து போனேன் நோவுறு துயர் செய்தாரை - யுத்3:26 48/1,2
ஆற்றுவான் அல்லன் ஆகி அயர்கின்றான் எனினும் ஐயன் - யுத்3:26 62/2
செருக்கினர் வலியர் ஆகி நெறி நின்றார் சிதைவர் என்றால் - யுத்3:26 65/3
நெஞ்சினன் ஆகி உள்ளம் தள்ளுதல் ஒழிந்து நின்றான் - யுத்3:26 92/2
அடைப்ப_அரும் கால காற்றால் ஆற்றலது ஆகி கீறி - யுத்3:27 89/2
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ - யுத்3:27 93/3
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி - யுத்3:27 137/4
ஐவினை நலிய நைவான் அறிவிற்கும் உவமை ஆகி
 மெய்வினை அமைந்த காமம் விற்கின்ற விரகின் தோலா - யுத்3:28 28/2,3
அயில் எயிற்று அரக்கர் உள்ளார் ஆற்றலர் ஆகி ஆன்ற - யுத்3:28 55/3
சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி
 பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல - யுத்3:28 58/2,3
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் - யுத்3:31 218/1
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் - யுத்3:31 229/2
அளவினம் அடைந்தோர்க்கு ஆகி மன் உயிர் கொடுத்த வண்மை - யுத்4:32 48/2
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி
 வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி - யுத்4:33 19/2,3
இன்ன ஆகி இமையவர்க்கு இன்பம் செய் - யுத்4:37 22/1
உங்காரத்தால் உக்கது பல் நூறு உதிர் ஆகி - யுத்4:37 132/4
காதலித்த உரு ஆகி அறம் வளர்க்கும் கண்ணாளன் தெரிய கண்டான் - யுத்4:37 201/4
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன - யுத்4:38 7/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி
 சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி - யுத்4:38 11/2,3
அனையள் ஆகி அனுமனை நோக்கினாள் - யுத்4:40 11/1
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி
 பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல் - யுத்4:41 19/2,3
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை - யுத்4:41 20/3
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் - யுத்4:41 27/2

 மேல்
 
  ஆகி-மன்னோ (1)
மாறி இ பிறப்பில் வந்தார் மானிடர் ஆகி-மன்னோ
 ஆறு கொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி - கிட்:3 19/2,3

 மேல்
 
  ஆகிநின்று (1)
சிந்தையை ஆகிநின்று செய்வது என் செய்கை என்றான் - ஆரண்:13 132/4

 மேல்
 
  ஆகிய (47)
ஆகுமோ இதற்கு ஆகிய காரணம் - பால:11 10/2
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே - பால:24 1/1
கண்ணிய யாவர்க்கும் களை_கண் ஆகிய
 புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் - பால:24 40/3,4
அனையது ஆகிய உவகையன் கண்கள் நீர் அரும்ப - அயோ:1 42/1
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி - அயோ:1 63/3
அனைய தன்மையள் ஆகிய கேகயன் அன்னம் - அயோ:2 86/1
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே - அயோ:3 50/4
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய
 தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் - அயோ:3 66/1,2
நஞ்சங்களை வெல ஆகிய நயனங்களை உடையான் - அயோ:7 3/2
தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் - ஆரண்:2 25/4
அனையர் ஆகிய அரக்கரை ஆண்_தொழிற்கு அமைந்த - ஆரண்:8 1/1
வெய்து ஆகிய கானிடை மேவரும் நீர் - ஆரண்:14 62/1
இனையர் ஆகிய இருவரும் முகத்து இரு கண் போல் - ஆரண்:15 35/1
அன்னது ஆகிய அகன் புனல் பொய்கையை அணுகி - கிட்:1 22/1
அற்றது ஆகிய செரு புரிவுறும் அளவினில் - கிட்:5 10/1
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை - கிட்:6 33/1
அனையது ஆகிய சேனை வந்து இறுத்தலும் அருக்கன் - கிட்:12 28/1
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான் - கிட்:16 22/2
கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் - கிட்:17 7/3
அளக்க அரிது ஆகிய கணக்கொடு அயல் நிற்கும் - சுந்:2 69/1
ஆவது ஆகிய தன்மைய அரக்கனை அரக்கர் - சுந்:2 128/1
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் - சுந்:2 146/1
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ - சுந்:2 197/3
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் - சுந்:3 10/4
காகம் முற்றும் ஓர் கண் இல ஆகிய
 வேக வென்றியை தன் தலை-மேல் கொள்வாள் - சுந்:3 28/3,4
பித்தன் ஆகிய ஈசனும் அரியும் என் பெயர் கேட்டு - யுத்1:2 116/1
ஒட்டிய கனக மான் உருவம் ஆகிய
 சிட்டனும் மருமகன் இழைத்த தீவினை - யுத்1:4 64/1,2
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு - யுத்2:15 163/1
குன்று ஆகிய திரள் தோளவன் கடன் கொள்க என கொடுத்தான் - யுத்2:15 183/4
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை - யுத்2:16 12/1
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு - யுத்2:19 2/1
அறுபது ஆகிய வெள்ளத்தின் அரக்கரை அம்பால் - யுத்3:22 63/1
புண் ஆகிய மேனி பொருந்திடவோ - யுத்3:23 13/2
மெய் ஆகிய வாசகமும் விதியும் - யுத்3:23 18/3
கோ ஆகிய கொற்றவனும் முதலோர் - யுத்3:27 28/3
கார் ஆயிரம் உடன் ஆகியது எனல் ஆகிய கரியோன் - யுத்3:27 102/1
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் - யுத்3:27 162/1
சீற்றம் ஆகிய ஐம்முகன் உலகு எலாம் தீப்பான் - யுத்3:30 25/1
கூற்றம் ஆகிய கொம்பின் ஐம்பாலிடை கொடுமைக்கு - யுத்3:30 25/3
கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே - யுத்3:31 207/2
அனைய ஆகிய அரக்கர்க்கும் அரக்கனை அவுணர் - யுத்4:32 5/1
நால்_அஞ்சு ஆகிய கரங்களில் நனம் தலை அனந்தன் - யுத்4:35 9/1
என்னைத்தான் முதல் ஆகிய உருவங்கள் எவையும் - யுத்4:40 90/1
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின் - யுத்4:40 91/1
பண்பு இறந்தவர்க்கு அரும் கலம் ஆகிய பாவாய் - யுத்4:40 110/2
அனையது ஆகிய சேனையோடு அரசனை அனிலன் - யுத்4:41 15/1
ஏழ்_இரண்டு ஆகிய உலகம் ஏறினும் - யுத்4:41 105/1

 மேல்
 
  ஆகிய-கால் (1)
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் - சுந்:1 40/3

 மேல்
 
  ஆகியது (11)
அன்று அவன் உலகினை அளிக்க ஆகியது
 உன் தனி குலம் முதல் உள்ள வேந்தர்கள் - அயோ:14 120/1,2
ஆணி பொனின் ஆகியது ஆய் கதிரால் - ஆரண்:11 49/1
அருந்தும் அமுது ஆகியது அறத்தவரை அண்மும் - சுந்:4 69/2
விருந்தும் எனல் ஆகியது வீயும் உயிர் மீளும் - சுந்:4 69/3
மருந்தும் எனல் ஆகியது வாழி மணி ஆழி - சுந்:4 69/4
நடந்து செலல் ஆகும் எனல் ஆகியது நல் நீர் - சுந்:6 18/4
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச - யுத்3:24 31/3
ஆகியது அறிந்தால் அன்றி அரும் துயர் ஆற்றல் ஆற்றார் - யுத்3:26 17/2
கார் ஆயிரம் உடன் ஆகியது எனல் ஆகிய கரியோன் - யுத்3:27 102/1
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை - யுத்3:31 136/3
அண்டமும் கீழ் மேலாக ஆகியது அதனை அண்ணல் - யுத்3:31 224/3

 மேல்
 
  ஆகியே (1)
தேவர் ஆயினார் சிறுவன் ஆகியே
 ஆவ நான் பிறந்து அவத்தன் ஆனவா - அயோ:11 128/3,4

 மேல்
 
  ஆகில் (12)
வள்ளியர் ஆகில் வழங்குவது அல்லால் - பால:8 19/2
திளைக்கல் ஆகும் ஆகில் ஆன செய் தவங்கள் செய்ம்-மினே - பால:13 50/4
மாறு கொண்டனை வந்தனை ஆகில் வந்து - பால:14 43/3
மாட்டேன் ஆகில் அன்றோ வன்கண் என்-கண் மைந்தா - அயோ:4 63/2
என்னது ஆகில் யான் இன்று தந்தனென் - அயோ:14 110/3
உண்டிலர் ஆகில் இ நாள் அன்னவர்க்கு உய்தல் உண்டோ - ஆரண்:13 123/4
இரங்குவான் ஆகில் இன்னம் அறிதி என்று உன்னை ஏவும் - யுத்1:14 22/3
படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் - யுத்1:14 30/4
ஆற்றலன் ஆற்றுகின்ற அரும் சமம் இதுவே ஆகில்
 ஏற்றம் என் பலவும் சொல்லி என் பதம் இழந்தேன் என்னா - யுத்2:19 55/2,3
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் - யுத்3:24 30/1
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய் - யுத்3:31 175/2
கள்ளம் இல் கால பாடும் கருமமும் கருதேன் ஆகில்
 தெள்ளிது என் விஞ்சை என்றான் அமலனும் சீரிது என்றான் - யுத்4:37 7/3,4

 மேல்
 
  ஆகில (1)
பொன்னின் பிறிது ஆகில பொன் கலனே - யுத்1:3 112/4

 மேல்
 
  ஆகிலது (1)
பரிந்தார் இது பழுது ஆகிலது இறுவான் எனும் பயத்தால் - யுத்3:27 155/2

 மேல்
 
  ஆகிலதே (1)
என்பு மால் வரை ஆகிலதே எனின் - சுந்:5 17/2

 மேல்
 
  ஆகிலர் (1)
மறந்துளார் உளர் ஆகிலர் வாய்மையால் - சுந்:12 100/4

 மேல்
 
  ஆகிலும் (1)
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும்
 கதிர் மதி நீங்கிய கங்குல் போன்றதே - அயோ:12 35/3,4

 மேல்
 
  ஆகிலேம் (1)
ஆதலின் அந்தணரேயும் ஆகிலேம் - ஆரண்:3 14/4

 மேல்
 
  ஆகிற்று (1)
காயம் வேறு ஆகி செய்யும் கருமம் வேறு ஆகிற்று அன்றே - ஆரண்:11 73/1

 மேல்
 
  ஆகின் (31)
காணல் ஆகும் ஆகின் ஆவி காணல் ஆகுமே-கொலாம் - பால:13 47/4
தண் மதி ஆகின் யானும் தருவென் இ நறவை என்றாள் - பால:19 17/4
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே - பால:22 10/4
மன்னவன் பணி அன்று ஆகின் நும் பணி மறுப்பனோ என் - அயோ:3 114/1
ஆகின் ஐய அரசன்-தன் ஆணையால் - அயோ:4 18/1
துறந்தாய் ஆகின் தூயையும் ஆதி உலகத்தே - அயோ:11 85/3
மறப்பரோ நின் தன்மை அது ஆகின் மற்று அவர் போய் - ஆரண்:1 50/2
தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின்
 இனி நின்ற முதல் தேவர் என்-கொண்டு என் செய்வாரே - ஆரண்:1 51/3,4
மறித்தார் ஈண்டு இவர் இருவர் மானிடவர் என்னாது வல்லை ஆகின்
 வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று - ஆரண்:6 129/2,3
ஆற்றார் ஆகின் தம்மை கொண்டு அடங்காரோ என் ஆர் உயிர்க்கு - ஆரண்:10 115/1
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் - ஆரண்:14 23/3
ஒருவேனுள் உளை ஆகின் உய்தியால் - கிட்:8 10/3
இதன் நினக்கு ஈதே ஆகின் இயற்றுவல் காண்டி இன்னும் - சுந்:3 144/4
மூவரே அல்லர் ஆகின் முனிவரே முழுதும் தோற்ற - யுத்1:3 119/2
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும் - யுத்1:4 124/3
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின்
 கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் - யுத்1:4 134/2,3
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் - யுத்1:12 32/4
பன்றி அன்று ஆகின் ஈது ஆர் இயற்றுவார் பரிவின் என்னா - யுத்1:12 48/3
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின்
 புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் - யுத்1:14 12/3,4
மாருதி அல்லன் ஆகின் நீ எனும் மாற்றம் பெற்றேன் - யுத்1:14 13/3
ஆகின் மற்று அடியனே சென்று அறிவினால் அவனை உள்ளம் - யுத்2:16 123/2
தீயவை செய்வர் ஆகின் சிறந்தவர் பிறந்த உற்றார் - யுத்2:16 137/1
திருத்தலாம் ஆகின் அன்றோ திருத்தலாம் தீராது-ஆயின் - யுத்2:16 152/2
மாருதி வல்லை ஆகின் நில் அடா மாட்டாய் ஆகின் - யுத்2:16 197/1
மாருதி வல்லை ஆகின் நில் அடா மாட்டாய் ஆகின்
 பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட - யுத்2:16 197/1,2
அ நரன் அல்லன் ஆகின் நாரணன் அனையன் அன்றேல் - யுத்2:19 120/1
மருளினில் வரவே வந்த வாழ்க்கை ஈது ஆகின் வாயால் - யுத்2:19 268/3
பிறந்தனம் ஆகின் உள்ளேம் உய்ந்தனம் பிழைக்கும் பெற்றி - யுத்3:26 6/2
அறம் கெட செய்தும் என்றே அமைந்தனம் ஆகின் ஐய - யுத்3:26 72/1
இரக்கம் உளது ஆகின் அது நல் அறம் எழுந்து வளர்கின்றது இனி நீர் - யுத்3:31 152/2
அன்னன் ஆகின் அவன் அது கொள்க என்று - யுத்4:41 57/2

 மேல்
 
  ஆகின்றது (4)
ஆகின்றது அரசன் தன் ஆணை நீர் மறுத்து - ஆரண்:12 16/2
ஒன்றும் ஆகின்றது இல்லை என்று இரிந்து ஓடி போன - யுத்2:16 178/4
இடுக்கு ஒன்று ஆகின்றது இல்லை நல் வேள்வியை இயற்றி - யுத்3:22 91/3
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் - யுத்3:27 117/3

 மேல்
 
  ஆகின்றாய் (1)
விருந்து ஆகின்றாய் என்றனள் வேழத்து அரசு ஒன்றை - அயோ:6 20/3

 மேல்
 
  ஆகினும் (2)
ஆகினும் ஆம் அது அன்றேல் கரும்பு என்றே அறையலாமால் - யுத்2:18 215/4
ஆகினும் ஐயம் வேண்டா அழகிது அன்று அமரின் அஞ்சி - யுத்3:31 54/1

 மேல்
 
  ஆகுக (12)
நடை உறு நியமமும் நவை இன்று ஆகுக
 புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் - பால:5 109/3,4
சமைவு உற அறிந்திலம் தக்கது ஆகுக
 இமையவர் ஆயினார் இங்கு உளாருமே - பால:23 73/3,4
அவனி காவல் பரதனது ஆகுக
 இவன் இ ஞாலம் இறந்து இரும் கானிடை - அயோ:4 27/1,2
குரக்கு இனத்து ஒருவனேதான் ஆகுக கொடுமை ஆக - சுந்:4 27/2
ஆவது ஆகுக அன்று எனின் அறிகுவம் என்றே - யுத்1:3 41/3
காரியம் ஆக அன்றே ஆகுக கருணையோர்க்கு - யுத்1:4 116/1
நன்று ஆகுக என்று ஒரு நாயகனும் - யுத்2:18 75/2
ஊனம் இனி இலது ஆகுக இளங்கோக்கு என உரைத்தார் - யுத்3:27 132/4
நன்று ஆகுக உலகுக்கு என முதலோன் மொழி நவின்றான் - யுத்3:27 135/1
எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா - யுத்3:27 149/3
யாரேனும் தான் ஆகுக யான் என் தனி ஆண்மை - யுத்4:37 136/1
அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக
 வனத்து இருக்க இ வையம் புகுதுக - யுத்4:41 58/1,2

 மேல்
 
  ஆகுதல் (2)
ஞான நீரவர் ஆகுதல் நன்று-அரோ - பால:18 20/2
அளவையது ஆகுதல் அறிதி ஐய நம் - ஆரண்:15 7/3

 மேல்
 
  ஆகுதி (10)
முழங்கு அழல் மும்மையும் முடுகி ஆகுதி
 வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின் - பால:5 82/1,2
மக அருள் ஆகுதி வழங்கினான்-அரோ - பால:5 83/4
ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன் - பால:5 90/2
நாவுள் ஆகுதி நயக்கும் வேள்வியால் - பால:6 25/2
பொழிந்த நெய் ஆகுதி வாய்-வழி பொங்கி - பால:13 26/1
அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி - அயோ:10 18/3
மறந்தாய் செய்தாய் ஆகுதி மாயா உயிர்-தன்னை - அயோ:11 85/2
தீயின் ஆகுதி செல்வனும் சிந்தித்தான் - அயோ:14 6/4
மான் ஆகுதி என்றவன் வாள் வலியால் - ஆரண்:11 40/3
நல்லை ஆகுதி பிழைப்பு இனி உண்டு என நயவேல் - யுத்2:15 254/4

 மேல்
 
  ஆகுதிக்கு (1)
ஏந்து நூல் அணி மார்பினர் ஆகுதிக்கு இயைய - அயோ:10 31/2

 மேல்
 
  ஆகுநர் (2)
அற்றார் நவை என்றலுக்கு ஆகுநர் ஆர்-கொல் என்றான் - கிட்:7 44/4
ஆகுநர் யாரையும் துணைவர் ஆக்கி பின் - கிட்:10 99/1

 மேல்
 
  ஆகும் (86)
ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் - பால:3 74/2
ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் - பால:9 15/4
ஆகும் வேறு இதற்கு ஐயுறவு இல்லையே - பால:11 10/4
காணல் ஆகும் ஆகின் ஆவி காணல் ஆகுமே-கொலாம் - பால:13 47/4
திளைக்கல் ஆகும் ஆகில் ஆன செய் தவங்கள் செய்ம்-மினே - பால:13 50/4
அம்மா இவை மங்கையர் கொங்கைகள் ஆகும் என்ன - பால:17 17/2
வந்திக்கல் ஆகும் மடவாட்கும் வகுத்து நல்கி - பால:17 22/2
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே - பால:22 10/4
அளியன கங்குல் போதும் குவியல ஆகும் என்று ஆங்கு - பால:22 11/3
கரை தெரிவு_அரிது ஆகும் இரவு ஒரு கரை கண்டார் - பால:23 20/4
இன்று எனக்கு உணர்த்தல் ஆவது ஏயதே என்னின் ஆகும்
 ஒன்று உனக்கு உந்தை மைந்த உரைப்பது ஓர் உரை உண்டு என்றாள் - அயோ:3 109/3,4
வளையா வரும் நல் நெறி நின் அறிவு ஆகும் அன்றே - அயோ:4 125/2
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் - அயோ:4 130/4
காதலன் ஆகும் என்று கருணையின் மலர்ந்த கண்ணன் - அயோ:8 17/3
காணிய எனல் ஆகும் களி மயில் இவை காணாய் - அயோ:9 4/4
ஏந்தின எனல் ஆகும் இயல்பின இவை காணாய் - அயோ:9 5/4
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் - அயோ:9 10/2
அகில் புனை குழல் மாதே அணி இழை எனல் ஆகும்
 நகு மலர் நிறை மாலை கொம்புகள் நதி-தோறும் - அயோ:9 11/1,2
புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் - அயோ:9 24/2
இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் - அயோ:11 3/3
அழிவு அரும் அரசியல் எய்தி ஆகும் என்று - அயோ:11 105/1
கறங்கு ஆகும் என திரிய நீயோதான் கடவாயே - ஆரண்:1 49/4
ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையள் ஆகும்
 சீதை-தன் நடையை நோக்கி சிறியது ஓர் முறுவல் செய்தான் - ஆரண்:5 5/1,2
செவ்விது அன்று அறிதல் ஆகும் சிறிதின் என்று உணர செம் கண் - ஆரண்:6 33/2
வந்தனள் ஆகும் என்றே வள்ளலும் மனத்துள் கொண்டான் - ஆரண்:6 42/2
வேந்தர்க்கும் விருப்பிற்று ஆகும் வேறும் ஓர் உரை உண்டு என்றாள் - ஆரண்:6 47/4
அட வாள் உருவிக்கொடு தோன்றியது ஆகும் அன்றே - ஆரண்:10 134/4
வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே - ஆரண்:10 145/4
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் - ஆரண்:10 149/4
தோன்றும் அனையாள் இது தொல் நெறித்து ஆகும் என்றாள் - ஆரண்:10 151/4
அ நாள்-முதல் யானும் அயர்த்திலென் ஆகும் என்றாள் - ஆரண்:10 152/4
வேமால் வினையேற்கு இனி என் விடிவு ஆகும் என்ன - ஆரண்:10 153/2
திறத்துழி அன்றி வஞ்சித்து எய்துதல் சிறுமைத்து ஆகும்
 அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் - ஆரண்:11 36/2,3
தூக்கிலன் நன்று இது என்றான் அதன் பொருள் சொல்லல் ஆகும்
 சேக்கையின் அரவு நீங்கி பிறந்தது தேவர் செய்த - ஆரண்:11 56/2,3
என் ஒக்கும் என்னல் ஆகும் இளையவ இதனை நோக்காய் - ஆரண்:11 57/1
நகை உடைத்து ஆகும் அன்றே ஆதலின் நன்று இது என்னா - ஆரண்:11 64/3
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும்
 நின்றதே போல நீங்கும் நிதி-வழி நேயம் நீட்டும் - ஆரண்:11 72/2,3
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான் - ஆரண்:12 53/1
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும் - ஆரண்:12 64/2
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும்
 மாற்றம் ஒன்று இல்லை செய்யும் வினை இல்லை வரிக்கல் ஆகா - ஆரண்:12 64/2,3
வல் வாய் அரக்கன் உரை ஆகும் என்ன மதியாள் மறுக்கம் உறுவாள் - ஆரண்:13 66/2
ஆகும் அன்னதே கருமம் என்று அ திசை நோக்கி - ஆரண்:13 80/1
கையடை ஆகும் என்ன இராமற்கு காட்டும் காலை - கிட்:7 156/4
அரங்கு எழு துறக்க நாட்டுக்கு அரசு எனல் ஆகும் அன்றே - கிட்:9 18/2
அந்தணர்க்கு ஆகும் நாம் அரக்கர்க்கு ஆகுமோ - கிட்:10 101/3
அந்தம்_இல் கேள்வி நீயும் அயர்த்தனை ஆகும் அன்றே - கிட்:11 60/2
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா - கிட்:13 54/4
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் - கிட்:14 61/4
வாரி வானமும் வழங்கல ஆகும் தம் வளர்ச்சி - சுந்:2 18/2
தோள் ஆற்றல் என் ஆகும் மேல் நிற்கும் சொல் என் ஆம் - சுந்:2 217/1
மல் அடு திரள் தோள் வஞ்சன் மனம் பிறிது ஆகும் வண்ணம் - சுந்:3 112/1
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும் - சுந்:3 115/3
நடத்தல் அரிது ஆகும் நெறி நாள்கள் சில தாயர்க்கு - சுந்:4 60/1
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே - சுந்:4 100/4
கடந்தாய் என்றல் என் ஆகும் காற்றே அனைய கடுமையாய் - சுந்:4 109/4
நடந்து செலல் ஆகும் எனல் ஆகியது நல் நீர் - சுந்:6 18/4
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும்
 கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை - சுந்:11 25/2,3
வல்லை வல்லை இன்று ஆகும் நீ படைத்துள வாழ்நாட்கு - சுந்:11 37/3
என்னது ஆகும் மேல் விளைவு என்று இருந்தான் இராமன் இகல் இலங்கை - யுத்1:1 11/3
நொய்யது ஆகும் என்று ஆரும் என் காவலின் நுழைந்தார் - யுத்1:3 54/4
ஈது ஆகும் முன் நிகழ்ந்தது எம்பெருமான் என் மாற்றம் - யுத்1:3 176/1
வந்தனன் இலங்கையர் மன்னன் ஆகும் நம் - யுத்1:4 35/3
திருத்தியது ஆகும் அன்றே நம்-வயின் சேர்ந்த செய்கை - யுத்1:4 104/4
பழி எனக்கு ஆகும் என்று பாதகர் பரவை என்னும் - யுத்1:7 19/2
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் - யுத்1:14 3/1
இம்பரான் எனில் விசும்பினன் ஆகும் ஓர் இமைப்பில் - யுத்2:15 231/1
கண்ணெனும் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும்
 எண்ணினும் பெரியன் ஆன இலங்கையர் வேந்தன் பின்னோன் - யுத்2:16 53/2,3
ஆகுவது ஆகும் காலத்து அழிவதும் அழிந்து சிந்தி - யுத்2:16 161/1
நாய் உயிர் ஆகும் அன்றே நாள் பல கழித்த காலை - யுத்2:17 14/2
பொன்றினன் ஆகும் என்ன தரையிடை கிடந்த பொய்யோன் - யுத்2:17 61/2
அரந்தையன் ஆகும் அன்றே தந்தையை நலிவதாயின் - யுத்2:17 72/4
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி - யுத்2:18 273/3
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் - யுத்2:19 14/4
ஆக கூற்று ஆவி உண்பது இதனின் மேற்று ஆகும் என்றான் - யுத்3:22 122/4
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் - யுத்3:22 149/2
அலங்கலான் படையின் என்றார் அன்னதேல் ஆகும் என்றான் - யுத்3:22 157/4
வழு இலா மறையும் உன்னால் வாழ்ந்தன ஆகும் மைந்த - யுத்3:24 23/3
அன்று என ஆகும் என்ன அமரரும் அயிர்க்க ஆர்த்து - யுத்3:26 95/3
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் - யுத்3:27 8/4
பேரர் என்பார்கள் ஆகும் பெற்றியின் பெற்றித்து ஆமே - யுத்3:28 30/2
ஏவது ஆகும் என்று எண்ணி இரங்குவார் - யுத்3:29 24/4
கேடு உளது ஆகும் என்றான் அவன் அது கேட்பதானான் - யுத்3:31 67/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் - யுத்3:31 84/3
அளவு இயல் அன்று செய்தற்கு அடுப்பதே ஆகும் அன்றே - யுத்4:32 48/4
குச்சி சென்றான் ஒத்துளன் ஆகும் குறி காணீர் - யுத்4:33 18/4
பொடித்தான் ஆகும் இப்பொழுது என்ன புகைகின்ற - யுத்4:37 140/4

 மேல்
 
  ஆகும்-கொல் (1)
என்னது ஆகும்-கொல் அ வரம் என்றியேல் - யுத்4:41 61/1

 மேல்
 
  ஆகும்-கொலோ (1)
அள்ளல் பூ_மகள் ஆகும்-கொலோ எனது - பால:11 4/3

 மேல்
 
  ஆகுமால் (5)
வாக மால் ஐயன் நின்று எனல் ஆகுமால்
 மேக மாலை மிடைந்தன மேல் எலாம் - பால:16 33/2,3
தெருள் மனத்தார் செயும் செயல் இது ஆகுமால் - அயோ:12 6/4
நீத்த நீர் உடை கல நீரது ஆகுமால் - அயோ:12 10/4
அனைய அ திங்களே ஆகுமால் என்றான் - ஆரண்:10 130/4
அடங்கியது என்பதற்கு ஏது ஆகுமால் - யுத்3:27 63/4

 மேல்
 
  ஆகுமாறு (1)
எல்லை மா கடல்களே ஆகுமாறு எய்தினார் - கிட்:14 5/4

 மேல்
 
  ஆகுமே (2)
அறுப்புண்டால் அது அழகு எனல் ஆகுமே - சுந்:12 96/4
ஆவி கொண்ட காலனார் கடுப்பும் என்னது ஆகுமே - யுத்3:31 88/4

 மேல்
 
  ஆகுமே-கொலாம் (2)
அறிந்து உயிர் இழக்கவும் ஆகுமே-கொலாம் - பால:10 59/4
காணல் ஆகும் ஆகின் ஆவி காணல் ஆகுமே-கொலாம் - பால:13 47/4

 மேல்
 
  ஆகுமேல் (1)
தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல்
 குழைத்தது ஓர் அமுதினை கோடல் நீக்கி வேறு - அயோ:1 24/2,3

 மேல்
 
  ஆகுமோ (20)
ஆகுமோ இதற்கு ஆகிய காரணம் - பால:11 10/2
அழைத்த தீ விடத்தினை அருந்தல் ஆகுமோ - அயோ:1 24/4
அடுத்த தம்பிக்குமாம் பிறர்க்கும் ஆகுமோ என்றாள் - அயோ:2 83/4
துன்பம் வந்து உறும் எனின் துறங்கல் ஆகுமோ - அயோ:5 28/4
ஆணியை அன்னது நினைக்கல் ஆகுமோ
 பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை - அயோ:14 45/2,3
கண்மையும் உளது என கருதல் ஆகுமோ - அயோ:14 69/4
காலம் என்று ஒரு வலை கடக்கல் ஆகுமோ - அயோ:14 71/4
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ - அயோ:14 74/4
அதிசயம் ஒருவரால் அமைக்கல் ஆகுமோ
 துதி_அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் - ஆரண்:13 106/1,2
விலக்குவம் என்பது மெய்யிற்று ஆகுமோ
 இலக்கு முப்புரங்களை எய்த வில்லியார் - ஆரண்:13 108/2,3
அந்தணர்க்கு ஆகும் நாம் அரக்கர்க்கு ஆகுமோ
 சுந்தர தனு வலாய் சொல்லு நீ என்றான் - கிட்:10 101/3,4
தரு வினைத்து ஆகையின் தாழ்விற்று ஆகுமோ
 பரதன் நீ இனையன பகரல்-பாலையோ - கிட்:11 132/3,4
அரும் பொருள் ஆகுமோ அமைதி நன்று எனா - கிட்:11 136/2
உய்தும் என்றால் இது ஓர் உரிமைத்து ஆகுமோ - கிட்:16 8/4
வாக்கினால் உரை-வைக்கலும் ஆகுமோ - சுந்:2 147/4
பெற்ற நாணமும் பெற்றியது ஆகுமோ - சுந்:5 16/4
அல்லல் மாக்கள் இலங்கையது ஆகுமோ
 எல்லை நீத்த உலகங்கள் யாவும் என் - சுந்:5 18/1,2
புகுதி இல்லாதவர் புலத்திற்று ஆகுமோ - யுத்1:3 69/4
வாழவோ கருத்து அது வர வற்று ஆகுமோ - யுத்1:4 4/4
தோற்றுமோ அன்னவன் துணைவன் ஆகுமோ - யுத்1:4 65/4

 மேல்
 
  ஆகுலம் (6)
ஆர்த்த வானவர் ஆகுலம் கொண்டு அறிவு அழிந்தார் - சுந்:11 47/1
திரை செய் வேலைக்கு ஓர் ஆகுலம் செய்தவே - யுத்2:15 35/4
பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் - யுத்3:31 78/4
ஆகுலம் துறந்த தேவர் அள்ளினர் சொரிந்த வெள்ள - யுத்3:31 231/1
பீறிற்றாம் அண்டம் என்பது ஓர் ஆகுலம் பிறக்க - யுத்4:35 33/1
கண்டு ஆகுலம் உற்று உம்பர் அயிர்க்கின்றது வீரர் - யுத்4:37 126/2

 மேல்
 
  ஆகுலித்து (2)
அனையன பலவும் பன்னி ஆகுலித்து அரற்றுவானை - யுத்2:19 213/1
அடல் கடந்த போர் வாளி என்று ஆகுலித்து அழுதான் - யுத்3:22 189/4

 மேல்
 
  ஆகுவது (3)
எளியாரிடை வலியார் வலி என் ஆகுவது என்றான் - பால:24 20/4
ஆவது ஆகுவது அரியது ஒன்று உளது எனல் ஆமே - கிட்:12 38/2
ஆகுவது ஆகும் காலத்து அழிவதும் அழிந்து சிந்தி - யுத்2:16 161/1

 மேல்
 
  ஆகுவன் (1)
ஆர்க்கு உறவு ஆகுவன் அருளின் ஆழியாய் - யுத்1:4 63/4

 மேல்
 
  ஆகுவார் (2)
தேவர்க்கும் தொழும் தேவர்கள் ஆகுவார் - ஆரண்:3 21/4
கவிகள் ஆகுவார் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் காலால் - யுத்1:3 32/3

 மேல்
 
  ஆகுவான் (2)
ஆழியாய் இவன் ஆகுவான்
 ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன் - யுத்2:16 111/1,2
அன்பு உரு கொண்டது ஆம் எனல் ஆகுவான் - யுத்4:41 47/4

 மேல்
 
  ஆகுளி (3)
பேரி அங்கண் முருடு ஆகுளி பெட்கும் - யுத்1:11 12/3
உரை செய் காளமும் ஆகுளி ஓசையும் - யுத்2:15 35/2
சங்கு ஒலி வயிரின் ஓசை ஆகுளி தழங்கு காளம் - யுத்3:22 7/1

 மேல்
 
  ஆகை (1)
வேந்து ஆகை துறந்த பின் மெய் உறவோர் - ஆரண்:14 72/2

 மேல்
 
  ஆகையால் (2)
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள் - கிட்:10 107/3
செ வழி மந்திர திசையர் ஆகையால்
 வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் - சுந்:2 45/3,4

 மேல்
 
  ஆகையின் (1)
தரு வினைத்து ஆகையின் தாழ்விற்று ஆகுமோ - கிட்:11 132/3

 மேல்
 
  ஆங்கண் (7)
அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற - பால:5 60/3
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து - கிட்:15 8/1
பாய்வரு நீளத்து ஆங்கண் இருந்தன பறவை பார்ப்பு - சுந்:14 3/3
ஏலுற இயற்றி ஆங்கண் இருந்து இவண் இருந்தோர்க்கு எல்லாம் - சுந்:14 7/3
அரக்கனும் ஆங்கண் ஓர் அமைச்சர் நால்வரும் - யுத்1:4 14/1
ஆயது ஓர் காலத்து ஆங்கண் மருத்தனை சனகன் ஆக்கி - யுத்2:17 31/1
வரதனும் இளைஞற்கு ஆங்கண் மா மணி மகுடம் சூட்டி - யுத்4:42 20/2

 மேல்
 
  ஆங்கது (1)
வரும் ஆங்கது தவிர்ந்தால் என மலரோன் படை மாய - யுத்3:27 137/2

 மேல்
 
  ஆங்கு (92)
ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி - பால:2 1/3
ஆங்கு உரை இனைய கூறும் அரும் தவர்க்கு அரசன் செய்ய - பால:5 32/1
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய - பால:5 36/1
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் - பால:9 20/4
வான் தரக்கிற்றி-கொல் என்று குறை இரப்ப வரம் கொடுத்து ஆங்கு
 ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் - பால:12 5/2,3
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு
 ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் - பால:15 20/2,3
கின்னரம் பயில் கீதங்கள் என்ன ஆங்கு
 இன் நரம்பு அயில்கின்றனர் ஏழைமார் - பால:16 29/3,4
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே - பால:19 14/1
ஒளித்தனை அஞ்சல் என்று ஆங்கு இனியன உணர்த்துகின்றாள் - பால:19 14/4
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு - பால:19 41/2
அளியன கங்குல் போதும் குவியல ஆகும் என்று ஆங்கு
 இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் - பால:22 11/3,4
அந்தணாளர் முனியவும் ஆங்கு அவர் - அயோ:2 16/1
வாயிலில் மன்னர் வணங்கி நிற்ப வந்து ஆங்கு
 ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி - அயோ:3 6/1,2
தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு
 அன்பு உருகு சிந்தையொடும் ஆ உருகுமா போல் - அயோ:3 98/2,3
ஆங்கு வந்து அடைந்த அண்ணல் ஆசையின் கவரி வீச - அயோ:3 104/1
ஆங்கு அ வாசகம் என்னும் அனல் குழை - அயோ:4 8/1
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் - அயோ:4 114/3
இரதம் வந்து உற்றது என்று ஆங்கு யாவரும் இயம்பலோடும் - அயோ:6 10/1
அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் - அயோ:6 11/4
சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி - அயோ:6 13/2
வருந்தா வண்ணம் வருந்தினார் மறந்தார் தம்மை வள்ளலும் ஆங்கு
 இருந்தான் என்றே இருந்தார்கள் எல்லாம் எழுந்தார் அருள் இருக்கும் - அயோ:6 31/1,2
ஆங்கு அவர் அணுகினர் அயிர்க்கும் சிந்தையார் - ஆரண்:4 9/4
அழுவதே யான் என்னா அறிவுற்றான் என எழுந்து ஆங்கு அவரை நோக்கி - ஆரண்:4 24/3
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை - ஆரண்:7 23/1
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர் - ஆரண்:7 114/3
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் - ஆரண்:10 97/3
பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான் - ஆரண்:13 35/3
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி - ஆரண்:13 39/1
ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் - ஆரண்:14 37/3
ஆங்கு அவள் மார்பொடு கையின் அடங்கி - ஆரண்:14 60/1
என்னை ஆங்கு எய்தியது இயம்புவாய் என - ஆரண்:14 85/1
என்று ஆங்கு இனிது இயம்பி இன்று அறிய கூறுவெனேல் - ஆரண்:15 49/1
உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம் - கிட்:7 62/2
ஆங்கு நோக்கினர் அமரரும் அவுணரும் பிறரும் - கிட்:7 73/3
அன்னது இது தானவன் அரம்பையருள் ஆங்கு ஓர் - கிட்:14 57/1
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் - சுந்:1 77/4
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் - சுந்:4 2/4
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் - சுந்:9 58/3
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் - சுந்:11 42/3
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் - சுந்:11 61/2
ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன் - சுந்:14 1/2
ஆங்கு அவன் செய்கையே அளவை ஆம் எனா - சுந்:14 24/1
போயினன் அரக்கிமாரை சொல்லு-மின் பொதுவின் என்று ஆங்கு
 ஏயினன் அவர் எலாம் என் மந்திரத்து உறங்கியிற்றார் - சுந்:14 38/3,4
ஆங்கு உயர் மழை கண் நீரால் ஆயிரம் கலசம் ஆட்டி - சுந்:14 43/2
செல்வது ஆங்கு அவருழை சென்று தீர்ந்து அற - யுத்1:2 37/3
ஆங்கு இவை உணர்ந்தவர்க்கு அன்றி அன்னவன் - யுத்1:3 60/3
என்று ஆங்கு இயம்பி இமையாத எண்கணனும் - யுத்1:3 161/1
நோதல் ஆங்கு இல்லாத அன்பனையே நோக்கினான் - யுத்1:3 165/4
அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் - யுத்1:10 2/4
பொலிந்தது ஆங்கு மிகு போர் எனலோடும் - யுத்1:11 2/1
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே - யுத்2:15 16/4
ஆங்கு அவன் அமர் தொழிற்கு அணுகினான் என - யுத்2:15 108/1
அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:15 131/1
மடுத்து ஆங்கு உற வளர்ந்தால் என வளர்க்கின்றவன் உருவம் - யுத்2:15 162/3
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை - யுத்2:16 12/1
திரிபுரம் எரிய ஆங்கு ஓர் தனி சரம் துரந்த செல்வன் - யுத்2:16 36/1
ஆங்கு அவன்-தன்னை கூவி ஏவுதி-என்னின் ஐய - யுத்2:16 41/1
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் - யுத்2:16 179/3
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு - யுத்2:16 184/1
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி - யுத்2:16 194/3
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி - யுத்2:16 200/3
ஆங்கு வீரனோடு அமர் செய்வான் அமைந்த வாள் அரக்கன் - யுத்2:16 228/1
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் - யுத்2:16 234/3
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு - யுத்2:16 295/1
அண்ணலும் தானையின் அழிவும் ஆங்கு அவன் - யுத்2:16 301/1
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் - யுத்2:16 331/3
அனையவன்-தன்னை கொண்டு ஆங்கு அணுகுதி அன்ப என்னா - யுத்2:17 4/2
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை - யுத்2:17 42/1
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு - யுத்2:18 166/1
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் - யுத்2:18 166/2
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் - யுத்2:18 166/4
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா - யுத்2:18 167/3
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் - யுத்2:18 183/1
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் - யுத்2:18 189/4
கடை நின்று கணிக்க ஆங்கு ஓர் கணக்கு இலாவாறும் கண்டான் - யுத்2:18 194/2
வன் படை அனையது ஆங்கு ஓர் மராமரம் சுழற்றி வந்தான் - யுத்2:18 217/3
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் - யுத்2:18 222/3
அணு என சிறியது ஆங்கு ஓர் ஆக்கையும் உடையன் ஆனான் - யுத்2:19 185/4
தந்தையை எய்தி அன்று ஆங்கு உற்றுள தன்மை எல்லாம் - யுத்2:19 207/1
நின்றவன் நெடியது ஆங்கு ஓர் தருவினால் அகல நீக்கி - யுத்3:21 33/3
ஆர்க்கின்ற அமரர்-தம்மை நோக்கும் ஆங்கு அவர்கள் அள்ளி - யுத்3:22 31/1
ஐயற்கு ஆங்கு இளம் கோளரி அறம் இலான் அறைந்த - யுத்3:22 70/3
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் - யுத்3:22 131/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே - யுத்3:27 155/3
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி - யுத்3:28 39/1
நீக்குதி நிருதர் ஆங்கு நெருக்குவார் நெருங்கா வண்ணம் - யுத்3:31 59/4
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் - யுத்3:31 151/1
ஆங்கு அவர் உற்ற தன்மை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் - யுத்4:33 2/4
ஆரியன் தொழுது ஆங்கு அவன் பாங்கரும் - யுத்4:33 34/1
ஆங்கு நின்ற அனுமனை ஆதியாம் - யுத்4:37 36/1
ஆங்கு எரி விதி முறை அமைவித்தான் அதன் - யுத்4:40 66/3
புரந்தராதி மற்று ஏனையோர் தனி தனி புகழ்ந்து ஆங்கு
 அரந்தை வெம் பிறப்பு அறுக்கும் நாயக நினது அருளால் - யுத்4:40 122/2,3

 மேல்
 
  ஆங்கு-அரோ (1)
ஆமை மேல் வரும் தேரையின் ஆங்கு-அரோ - பால:14 39/4

 மேல்
 
  ஆங்குறு (1)
ஆங்குறு நிலைமையும் அரக்கன் நோக்கினான் - ஆரண்:13 50/2

 மேல்
 
  ஆங்கே (7)
முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே - பால:6 10/4
புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே
 வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் - அயோ:1 31/2,3
சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ - அயோ:3 85/3
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து - கிட்:7 87/2
ஏகுமின் காண்டிர் ஆங்கே இருந்தனள் இறைவி இன்னும் - கிட்:16 58/4
பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சீயம் பின்னை - யுத்1:3 130/1
ஐய நீ அயோத்தி வேந்தற்கு அடைக்கலம் ஆகி ஆங்கே
 உய்கிலை-என்னின் மற்று இ அரக்கராய் உள்ளோர் எல்லாம் - யுத்2:16 132/1,2

 மேல்
 
  ஆச்சிரமமே (1)
காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே - பால:7 2/4

 மேல்
 
  ஆசங்கை (1)
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் - யுத்2:19 263/2

 மேல்
 
  ஆசறும் (1)
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற - ஆரண்:2 30/2

 மேல்
 
  ஆசனத்தவனொடு (1)
ஆசனத்தவனொடு எ உலகமும் தருவென் என்று அமையலுற்றான் - யுத்1:2 86/2

 மேல்
 
  ஆசனத்து (5)
நிவந்த ஆசனத்து இனிது இருப்ப நின் மகன் - அயோ:2 62/2
பிறங்கு பொன் மணி ஆசனத்து இருக்கவும் பெற்றேன் - சுந்:12 51/2
வெவ் வழி ஆசனத்து இனிது மேவினான் - யுத்1:2 5/4
அன்று அவன் விலக்க மீண்டான் ஆசனத்து இருக்க ஆவி - யுத்2:17 61/1
அண்டமூலத்து ஓர் ஆசனத்து இருத்தினை அழக - யுத்4:40 106/4

 மேல்
 
  ஆசனம் (3)
அருக்கியம் முதலினோடு ஆசனம் கொடுத்து - பால:5 39/1
வேத்திரத்து ஆசனம் விதியின் நல்கினாள் - ஆரண்:12 34/2
ஆசனம் உவந்தவன் அளித்தனவும் ஆய - யுத்1:2 59/2

 மேல்
 
  ஆசனமும் (2)
சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் - அயோ:3 81/4
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும் - அயோ:4 65/1

 மேல்
 
  ஆசி (20)
பொழிந்தன மலர்_மழை ஆசி பூத்தன - பால:5 67/2
அயல் வரும் முனிவரும் ஆசி கூறிட - பால:5 72/1
கோ முனி கணங்கள் எல்லாம் கூறின ஆசி கொற்ற - பால:13 36/3
அந்தணர் ஆசி ஓதை ஆர்த்து எழு முரசின் ஓதை - பால:14 78/2
அந்தணர் ஆசி அரும் கல மின்னார் - பால:23 87/1
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் ஆசி சொல்லுவார் - ஆரண்:3 9/4
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் - ஆரண்:10 88/2
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் - ஆரண்:13 21/4
மறையோர் ஆசி வழங்க வானுளோர் - கிட்:9 5/1
ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் - சுந்:1 59/4
பொன் மேனியனும் நெடிது ஆசி புனைந்து போனான் - சுந்:1 60/4
தேவர் நின்று ஆசி கூற முனிவர் சோபனங்கள் செப்ப - சுந்:2 118/2
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ - சுந்:10 7/3
ஆசி சொல்லினர் அருந்தவர் அறம் எனும் தெய்வம் - யுத்2:15 223/1
ஏறினான் இளம் கோளரி இமையவர் ஆசி
 கூறினார் எடுத்து ஆர்த்தது வானர குழுவும் - யுத்2:16 226/1,2
ஆசி கூறினர் ஆர்த்தனர் ஆய் மலர் - யுத்2:19 130/1
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக - யுத்3:27 11/2
அனைவரும் தோற்க அண்ணல் வெல்க என்று ஆசி சொன்னார் - யுத்3:31 72/4
ஆர்க்கின்ற வானவரும் அந்தணரும் முனிவர்களும் ஆசி கூறி - யுத்4:37 198/1
நாவில் ஆசி நறை மலர் தூவினார் - யுத்4:39 8/4

 மேல்
 
  ஆசிகள் (11)
மொழிந்தனன் ஆசிகள் முதிய நான்மறை - பால:5 71/3
மொழிந்தனர் ஆசிகள் முப்பகை வென்றார் - பால:13 26/4
ஆனா மறை நெறி ஆசிகள் முனி கோசிகன் அருளி - பால:24 1/3
அந்தம்_இல் நலத்து ஆசிகள் கூறினான் - அயோ:14 1/4
வழியும் கூறி வரம்பு அகல் ஆசிகள்
 மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா - ஆரண்:3 35/1,2
பார்த்தான் முனி தலைவர் ஆசிகள் பகர்ந்தார் - சுந்:1 73/4
தூர்த்தார் நறு முழு மென் மலர் இசை ஆசிகள் சொன்னார் - யுத்2:15 178/2
அன்று வானவர் ஆசிகள் இயம்பினர் ஈன்ற - யுத்2:15 218/3
புனை மலர் சொரிந்து ஆர்த்தனர் ஆசிகள் புகன்றே - யுத்4:41 4/4
அருகு சார்தர அரும் தவன் ஆசிகள் வழங்கி - யுத்4:41 38/2
ஏனை வீரரும் தொழும்-தொறும் ஆசிகள் இயம்பி - யுத்4:41 39/2

 மேல்
 
  ஆசியின் (1)
புனித மா தவர் ஆசியின் பூ_மழை பொழிந்தார் - பால:8 45/1

 மேல்
 
  ஆசியும் (1)
அருள் சுரந்து அரசனுக்கு ஆசியும் கொடுத்து - பால:5 50/1

 மேல்
 
  ஆசியொடு (1)
அந்தணாளர்கள் ஆசியொடு ஆதனம் - பால:21 45/3

 மேல்
 
  ஆசியோடு (2)
ஓங்கிய உவகையர் ஆசியோடு எழா - பால:5 97/3
அடியின் வீழ்தலும் எடுத்து நல் ஆசியோடு அணைத்து - யுத்4:41 37/1

 மேல்
 
  ஆசு (25)
ஆசு அலம் புரி ஐம்பொறி வாளியும் - பால:1 1/1
ஆசு அறும் அரும் தவத்தவரின் வைகினார் - பால:5 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் - பால:16 38/4
அலங்கல் வேல் கை அரக்கரை ஆசு அற - ஆரண்:9 31/1
ஆசு இல கணிப்பு இல இராமன் அருள் நிற்ப - ஆரண்:11 25/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் - ஆரண்:13 38/3
ஆசு அறு தவத்திற்கு எல்லை அணுகியது இராமற்கு ஆய - ஆரண்:16 4/3
ஆசு அடை நல் உணர்வு அனையது ஆம் என - கிட்:1 8/3
ஆசு இல் அயில் வாளி என ஆசை-புரிவார்-மேல் - கிட்:10 71/4
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் - கிட்:10 76/1
ஆய் வினை மெய்யுணர்வு அணுக ஆசு அறும் - கிட்:10 104/3
ஆசு இல் சேனையை ஐம் பெரும் பூதத்தை அறிவை - கிட்:12 36/2
ஆசு இல் பேர் உலகு காண்போர் அளவை நூல் எனலும் ஆகி - கிட்:15 29/1
ஆசையால் உயிர் ஆசு அழிவானையும் - சுந்:3 95/2
அற்புதன் அரக்கர்-தம் வருக்கம் ஆசு அற - சுந்:4 20/1
ஆக இ மொழி ஆசு இல கேட்டு அறிவுற்றாள் - சுந்:5 75/1
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் - யுத்1:2 52/1
அரக்கரை ஆசு_அற கொன்று நல் அறம் - யுத்1:4 66/1
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் - யுத்1:5 58/1
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக - யுத்1:10 10/3
தோள் ஆசு அற வாளி துரந்தனனால் - யுத்3:20 82/3
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் - யுத்3:27 119/2
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் - யுத்3:31 108/3
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் - யுத்4:35 3/4
ஐயுறு பொருள்களை ஆசு இல் மாசு ஒரீஇ - யுத்4:40 80/1

 மேல்
 
  ஆசு_அற (4)
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் - ஆரண்:13 38/3
அரக்கரை ஆசு_அற கொன்று நல் அறம் - யுத்1:4 66/1
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் - யுத்1:5 58/1
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக - யுத்1:10 10/3

 மேல்
 
  ஆசு_இல் (1)
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் - யுத்1:2 52/1

 மேல்
 
  ஆசுர (2)
ஆர்த்து வெம் சினத்து ஆசுர படைக்கலம் அமரர் - யுத்4:37 96/1
ஆசுர பெரும் படைக்கலம் அமரரை அமரின் - யுத்4:37 97/1

 மேல்
 
  ஆசுற்றது (1)
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில் - யுத்4:37 206/3

 மேல்
 
  ஆசுற (1)
ஆசுற எங்கணும் நுழைந்து அளாயது - சுந்:2 57/2

 மேல்
 
  ஆசை (46)
ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன் மற்று இ - பால:0 4/3
ஆசை நோய்க்கு மருந்தும் உண்டாம்-கொலோ - பால:10 80/4
ஆசை மாதர் அழித்தனர் என்னவே - பால:11 12/4
அம் மன்னர் சேனை தமது ஆசை போல் ஆயிற்றால் - பால:13 22/4
தண்டுகள் தழுவும் ஆசை புனல் கரை சார்கின்றாரும் - பால:18 9/4
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி - பால:19 17/2
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு - பால:19 27/2
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட - பால:21 17/3
தேட அரு நலத்த புனல் ஆசை தெறல் உற்றார் - பால:23 2/1
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல் - அயோ:3 58/1
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் - அயோ:3 66/3
விலங்கலும் ஆசை நின்ற விடா மத விலங்கலேயால் - அயோ:3 75/4
காணலாம் எனும் ஆசை கடாவவே - அயோ:11 6/4
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய் - அயோ:12 25/3
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் - ஆரண்:6 30/1
ஆசை கண்டு அருளிற்று உண்டோ அன்று எனல் உண்டோ என்னும் - ஆரண்:6 40/3
வாழலாம் எனும் ஆசை மருந்தினே - ஆரண்:6 78/4
ஆக்கினேன் மனத்து ஆசை அ ஆசை என் - ஆரண்:9 30/1
ஆக்கினேன் மனத்து ஆசை அ ஆசை என் - ஆரண்:9 30/1
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி - ஆரண்:10 1/2
ஆன்றும் உளது ஆம் நெடிது ஆசை கனற்ற நின்றாய்க்கு - ஆரண்:10 151/2
ஆசை நீளத்து அரற்றினன் வீழ்ந்த அ - ஆரண்:11 78/1
அற்பின் நல் திரை புரள் ஆசை வேலையன் - ஆரண்:12 26/2
ஆண்டையான் அனையன உன்னி ஆசை மேல் - ஆரண்:12 33/1
அணங்கினுக்கு அணங்கனாளே ஆசை நோய் அகத்து பொங்க - ஆரண்:12 70/1
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை
 பத்திற்கும் இன்றே பலி ஈவது பார்த்தி என்றான் - ஆரண்:13 20/3,4
ஆசை சுமந்த நெடும் கரி அன்னார் - ஆரண்:14 33/1
ஆடவர் பெயர்-தொறும் ஆசை யானையின் - கிட்:10 9/3
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை
 நாமம் அழிய புலனும் நல் அறிவு புல்ல - கிட்:14 46/3,4
அருந்தேன் இனி யாதும் என் ஆசை நிரப்பி அல்லால் - சுந்:1 49/2
அளக்கரொடு அளக்க_அரிய ஆசை உற வீசா - சுந்:2 162/3
ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் - சுந்:2 173/3
கருத்தின் ஆசை கரை இன்மை கண்டு இறை - சுந்:3 26/3
உன்னினை அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை - யுத்1:4 6/3
ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய - யுத்1:8 58/2
அற்ற-போது அன்றி ஆசை அறான் என்றான் - யுத்1:14 43/4
ஆசை நோய் கொன்றது என்றால் ஆண்மைதான் மாசுணாதோ - யுத்2:17 13/4
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் - யுத்2:19 122/1
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா - யுத்2:19 246/1
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் - யுத்3:22 221/2
காணலாம் என்னும் ஆசை தடுக்க என் ஆவி காத்தேன் - யுத்3:23 31/3
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் - யுத்3:24 40/4
ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா - யுத்4:37 110/3
ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் - யுத்4:38 5/1
பேர் ஆசை பெயர்ந்ததோ பெயர்ந்து ஆசை கரி இரிய புருவம் பேர்த்தாய் - யுத்4:38 5/4
பேர் ஆசை பெயர்ந்ததோ பெயர்ந்து ஆசை கரி இரிய புருவம் பேர்த்தாய் - யுத்4:38 5/4

 மேல்
 
  ஆசை-கொல் (1)
பழுது_அறு மேனியை பார்க்கும் ஆசை-கொல்
 எழுது சித்திரங்களும் இமைப்பு இலாதவே - பால:3 49/3,4

 மேல்
 
  ஆசை-தோறும் (2)
அணங்கு ஆர் பாகனை ஆசை-தோறும் உற்று - கிட்:8 7/1
ஆசை-தோறும் முரசம் அறைந்து என - யுத்2:15 1/2

 மேல்
 
  ஆசை-புரிவார்-மேல் (1)
ஆசு இல் அயில் வாளி என ஆசை-புரிவார்-மேல் - கிட்:10 71/4

 மேல்
 
  ஆசைக்கு (1)
ஏம்பல் ஆசைக்கு இரட்டி வந்து எய்தினாள் - யுத்4:40 8/3

 மேல்
 
  ஆசைகள் (4)
ஆசைகள் சுமந்த பேர் அளவில் யானைகள் - ஆரண்:12 42/3
எரிப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆசைகள்
 சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் - கிட்:10 7/3,4
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல் - யுத்1:13 25/2
அறைந்தன அசனியின் விசையின் ஆசைகள்
 நிறைந்தன மழை என நெருக்கி நிற்றலால் - யுத்2:18 126/2,3

 மேல்
 
  ஆசைகள்-தோறும் (6)
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச - கிட்:7 53/2
ஆசைகள்-தோறும் ஐயன் கைகளால் அள்ளி அள்ளி - சுந்:6 41/3
ஆசைகள்-தோறும் விட்டு எறிய ஆர்த்து எழும் - யுத்2:16 297/3
ஆசைகள்-தோறும் சிந்த வாளினால் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:18 209/2
ஆசைகள்-தோறும் சுற்றி அலைக்கின்ற அரக்கர்-தம்-மேல் - யுத்3:22 143/1
ஆசைகள்-தோறும் அள்ளின கொள்ளி - யுத்3:26 21/1

 மேல்
 
  ஆசைகளை (1)
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் - யுத்3:31 139/3

 மேல்
 
  ஆசைதான் (1)
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ - யுத்3:28 6/1

 மேல்
 
  ஆசைப்பட்டு (1)
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற - யுத்4:38 5/3

 மேல்
 
  ஆசைப்பாடும் (1)
ஆசைப்பாடும் அ நானும் அடர்த்திட - சுந்:3 98/3

 மேல்
 
  ஆசையால் (13)
ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே - பால:7 53/4
அருள் இலாள் எனினும் மனத்து ஆசையால்
 வெருளும் நோய் விட கண்ணின் விழுங்கலால் - பால:11 5/1,2
பெற்று உயிர் பின்னும் காணும் ஆசையால் சிறிது பெற்ற - பால:13 44/2
ஆண்டனெனே அன்றோ அரசை ஆசையால் - அயோ:11 70/4
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா - ஆரண்:10 71/4
காவி ஆன கண்ணி மேனி காண மூளும் ஆசையால்
 ஆவி சால நொந்து நொந்து அழுங்குவானும் ஆயினான் - ஆரண்:10 92/3,4
அரும் கலம் மருங்கு வந்து இருப்ப ஆசையால்
 ஒருங்குற தழுவுவென் ஒன்றும் காண்கிலென் - ஆரண்:14 96/2,3
ஆசையால் உயிர் ஆசு அழிவானையும் - சுந்:3 95/2
அறை இரும் கழலவன் காணும் ஆசையால்
 நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் - சுந்:4 11/2,3
அமுதம் இன்னம் எழும் எனும் ஆசையால் - யுத்1:8 42/4
அடியம் அ நெடும் சேனையை ஆசையால்
 முடிய நோக்கலுற்றேம் முது வேலையின் - யுத்1:9 57/1,2
அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால்
 செருக்கி நின்றவன் நின்றுழி சென்றவால் - யுத்2:15 42/3,4
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால்
 நெடும் திசை தேவரும் நின்ற யாவரும் - யுத்4:40 39/1,2

 மேல்
 
  ஆசையான் (2)
ஒஃகினன் உயிர் வளர்த்து உண்ணும் ஆசையான்
 அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் - அயோ:11 104/2,3
அரும் களில் திரிகின்றது ஓர் ஆசையான் - யுத்2:16 59/4

 மேல்
 
  ஆசையின் (12)
ஆங்கு வந்து அடைந்த அண்ணல் ஆசையின் கவரி வீச - அயோ:3 104/1
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே - அயோ:12 27/4
ஆவி ஓயினும் ஆசையின் ஓய்வு இலாள் - ஆரண்:6 80/4
அலை மானுறும் ஆசையின் வந்தனவால் - ஆரண்:11 44/2
நின்றனள் ஆசையின் நீர் கலுழும் கண் - ஆரண்:14 48/1
ஆசையின் வந்த அயோமுகி என்றாள் - ஆரண்:14 51/4
பற்றி ஆசையின் நெடும் பணை மருப்பு இணை பறித்து - கிட்:5 10/3
ஆசையின் நிலைகெட அலைக்கல் ஆன்றது - சுந்:2 120/4
ஆசையின் அளவும் எல்லா உலகமும் தானே ஆள்வான் - யுத்1:14 4/3
ஆசையின் கனியை கண்ணின் கண்டிலை போலும் அஞ்சி - யுத்2:17 21/4
ஆசையின் இரட்டி சென்றான் அரி குல மன்னன் அப்பால் - யுத்3:22 139/3
ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக - யுத்3:27 92/2

 மேல்
 
  ஆசையினது (1)
அற்ற கண்டம் அவை ஆசையினது அந்தம் உறவே - ஆரண்:1 27/4

 மேல்
 
  ஆசையினார் (1)
செரு ஆசையினார் புகழ் தேடுறுவார் - யுத்2:18 36/1

 மேல்
 
  ஆசையும் (3)
ஆசையும் விசும்பும் நின்று அமரர் ஆர்த்து எழ - பால:5 102/1
அரிவையர் குழுவும் நீங்க ஆசையும் தாமுமே ஆய் - சுந்:2 178/3
ஆசையும் விசும்பும் அலை ஆழியும் - யுத்4:37 31/1

 மேல்
 
  ஆசையுற்று (1)
ஆசையுற்று அயர்பவள் இன்னள் ஆயினள் - பால:13 64/1

 மேல்
 
  ஆசையே (1)
மருங்குல் போல் தேய்வன வளர்வது ஆசையே - பால:3 45/4

 மேல்
 
  ஆசையை (4)
ஆசையை ஒளிகளால் அளந்து காட்டவே - பால:23 65/4
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை
 அழித்து வேறு அவனி பண்டு ஆண்ட வேந்தரை - அயோ:13 63/2,3
ஆசையை உற்றன அண்ட பித்திகை - கிட்:7 19/2
ஆசையை உற்ற வேலை கலங்க அன்று அண்ணல் யாக்கை - சுந்:1 37/3

 மேல்
 
  ஆட்கள் (1)
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் - சுந்:8 11/4

 மேல்
 
  ஆட்கொண்டு (1)
கருப்பு வில் இறுத்து ஆட்கொண்டு கா என்றாள் - பால:21 21/4

 மேல்
 
  ஆட்சி (1)
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி - ஆரண்:6 48/3

 மேல்
 
  ஆட்சியர் (1)
தென் திசை கிழவனோ திசை நின்று ஆட்சியர்
 என்று இசைக்கின்றவர் யாருள் யாவன் நீ - சுந்:12 66/3,4

 மேல்
 
  ஆட்சியும் (1)
ஆட்சியும் அமைவும் என் அரசும் நன்று எனா - யுத்1:2 11/3

 மேல்
 
  ஆட்சியே (1)
அமைவரும் புவனம் மூன்றில் என்னுடை ஆட்சியே தான் - யுத்2:17 50/2

 மேல்
 
  ஆட்சியோ (1)
கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ - அயோ:12 15/4

 மேல்
 
  ஆட்செய்வார் (1)
அல்லினும் பகலினும் அமரர் ஆட்செய்வார்
 ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி - சுந்:3 72/2,3

 மேல்
 
  ஆட்செய (2)
தாதியர்க்கு ஆட்செய தரிக்கிலேன் என்றாள் - அயோ:2 61/4
பொங்கு வன் தலையில் பூட்டி ஆட்செய புகல்வர் அன்றே - யுத்3:26 68/4

 மேல்
 
  ஆட்ட (1)
வானவர் மகளிர் ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாரை - சுந்:2 102/4

 மேல்
 
  ஆட்டம் (1)
மாரனார் வலி ஆட்டம் தவிர்ந்தாரோ குளிர்ந்தானோ மதியம் என்பான் - யுத்4:38 8/4

 மேல்
 
  ஆட்டவும் (1)
ஆட்டவும் அவலத்து அழிந்தான்-அரோ - யுத்4:41 54/4

 மேல்
 
  ஆட்டி (8)
நெய் வளர் விளக்கம் ஆட்டி நீரொடு பூவும் தூவி - பால:22 18/1
புண்ணிய புனல்_ஆட்டி புலமையோர் - அயோ:2 31/2
ஆட்டி அமிழ்து அன்ன சுவை இன் அடிசில் அன்போடு - கிட்:14 54/3
ஆங்கு உயர் மழை கண் நீரால் ஆயிரம் கலசம் ஆட்டி
 ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த மேனி - சுந்:14 43/2,3
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான் - யுத்1:12 34/3
மழையினை நீலம் ஊட்டி வாசமும் புகையும் ஆட்டி
 உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா - யுத்2:19 282/1,2
ஆன கோது_அற ஆட்டி அமுதொடும் - யுத்4:34 4/2
மரு விளை கலவை ஊட்டி குங்குமம் முலையின் ஆட்டி
 கரு விளை மலரின் காட்சி காசு அறு தூசு காமன் - யுத்4:40 32/2,3

 மேல்
 
  ஆட்டிய (1)
அறையும் மென் கரும்பு ஆட்டிய அமுதமும் அழி தேம் - பால:9 10/3

 மேல்
 
  ஆட்டில்-நின்று (1)
ஆட்டில்-நின்று அயர்வது ஓர் அறு தலை குறையினை - சுந்:10 46/2

 மேல்
 
  ஆட்டினர் (4)
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப - அயோ:4 214/2
பொழியும் கண்ணீர் புது புனல் ஆட்டினர்
 மொழியும் இன் சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர் - அயோ:7 14/1,2
தூய நீர் ஆட்டினர் துயரம் நீக்கினர் - அயோ:14 86/3
ஓகை மங்கலங்கள் பாடி ஆட்டினர் உம்பர் மாதர் - யுத்4:40 31/4

 மேல்
 
  ஆட்டினன் (1)
நெடிய காதல் அம் கலசம்-அது ஆட்டினன் நெடியோன் - யுத்4:41 37/4

 மேல்
 
  ஆட்டினார் (1)
ஆன கங்கை அரும் புனல் ஆட்டினார்
 தான மா மணி கற்பகம் தாங்கிய - அயோ:14 9/2,3

 மேல்
 
  ஆட்டினாள் (1)
திரை கை நீட்டி செவிலியின் ஆட்டினாள் - அயோ:7 22/4

 மேல்
 
  ஆட்டினான் (2)
அருவி அம் கண் எனும் கலசம் ஆட்டினான் - பால:24 43/4
கண்ண நீரினால் கழுவி ஆட்டினான் - அயோ:11 118/4

 மேல்
 
  ஆட்டினை (1)
ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை - கிட்:11 112/2

 மேல்
 
  ஆட்டு (2)
பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் - பால:10 19/4
ஆட்டு நீர் கலசமே என்னல் ஆன ஓர் - பால:19 39/3

 மேல்
 
  ஆட்டும் (2)
கையின் ஆட்டும் களிற்று அரசு என்னவே - பால:18 25/4
வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் - அயோ:13 39/4

 மேல்
 
  ஆட்டுவார் (1)
ஆட்டுவார் அமரர் மாதர் ஆடுவார் அரக்கர் மாதர் - சுந்:2 101/4

 மேல்
 
  ஆட (20)
தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க - பால:2 4/1
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் - பால:10 2/4
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் - பால:10 3/4
குன்றம் ஆட கோவின் அளிக்கும் கடல் அன்றி - பால:10 26/3
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட
 உம்பர் வானகத்து நின்ற ஒலி வளர் தருவின் ஓங்கும் - பால:16 2/1,2
பானல் அம் கண்கள் ஆட பவள வாய் முறுவல் ஆட - பால:16 20/1
பானல் அம் கண்கள் ஆட பவள வாய் முறுவல் ஆட
 பீன வெம் முலையின் இட்ட பெரு விலை ஆரம் ஆட - பால:16 20/1,2
பீன வெம் முலையின் இட்ட பெரு விலை ஆரம் ஆட
 தேன் முரன்று அளகத்து ஆட திரு மணி குழைகள் ஆட - பால:16 20/2,3
தேன் முரன்று அளகத்து ஆட திரு மணி குழைகள் ஆட - பால:16 20/3
தேன் முரன்று அளகத்து ஆட திரு மணி குழைகள் ஆட
 வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் - பால:16 20/3,4
அன்னத்தை வருதி என்னோடு ஆட என்று அழைக்கின்றாரும் - பால:18 6/3
வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர் - பால:18 17/3
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி - அயோ:3 104/2
கான் உள புனல் ஆட கங்கையும் உளது அன்றோ - அயோ:8 27/3
அலவும் நுண் துளி அருவி நீர் அரம்பையர் ஆட
 கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த - அயோ:10 25/2,3
வரை ஆர் தோள் பொடி ஆட வைகுவாய் - கிட்:8 8/1
ஆனவர்க்கு அலால் அவனொடு ஆட வேறு - கிட்:15 4/3
தெளித்து ஆட தகு தீர்த்தன்-மாட்டு உயிர் - கிட்:16 43/2
அந்தர வானத்து அரம்பையர் கரும்பின் பாடலார் அருகு வந்து ஆட - சுந்:3 86/4
ஆர்த்து எழு கழுது இரைத்து ஆட காண்டியால் - சுந்:5 62/4

 மேல்
 
  ஆடக (21)
ஆடக தோற்றத்த அளவு_இலாதன - பால:3 30/4
ஆடக பொன் சுடர் இமைக்கும் அணி மாடத்திடை ஓர் மண்டபத்தை அண்மி - பால:5 59/1
ஐய நுண் இடையார் ஆடும் ஆடக அரங்கு கண்டார் - பால:10 8/4
ஆடக மால் வரை அன்னது தன்னை - பால:13 33/1
ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் - பால:23 2/4
அசும்புறு மத கரி புரவி ஆடக
 தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர - ஆரண்:7 52/1,2
ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ - ஆரண்:7 118/2
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் - ஆரண்:10 88/4
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஓர் ஆடக தண்டு வாங்கி - ஆரண்:13 35/2
அறுக்கும் புங்கவன் ஆண்ட பேர் ஆடக தனி வில் - கிட்:3 77/3
நாடி மாரீசனார் ஓர் ஆடக நவ்வி ஆனார் - கிட்:10 59/2
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் - சுந்:3 91/2
ஆடக தருவின் சோலை பொடி படுத்து அரக்கர் காக்கும் - சுந்:6 58/1
அருகு நீடிய ஆடக தாரைகள் - சுந்:13 11/2
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி - யுத்1:6 44/1
அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ - யுத்1:10 12/2
ஆனா மருங்கே இரண்டு ஆடக குன்றின் நின்றார் - யுத்1:11 29/2
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக
 குன்று கால் குடைய மேல் உயர்ந்து இடை குலுங்க நின்று அனைய கொள்கையான் - யுத்2:19 82/1,2
ஆடக தோளை நோக்கி நகை செய்வர் விழுவர் அஞ்சார் - யுத்2:19 194/4
அருக்கன் மா மகன் ஆடக குன்றின்-மேல் அலர்ந்த - யுத்3:22 170/1
அன்றியும் நரசிங்கமும் ஆடக
 குன்றம் அன்னவனும் பொரும் கொள்கையார் - யுத்4:37 26/3,4

 மேல்
 
  ஆடகத்து (2)
ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் - பால:14 52/3
அரக்கனும் மைந்தன் வைகும் ஆடகத்து அமைந்து மாடம் - யுத்2:19 285/1

 மேல்
 
  ஆடகம் (1)
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் - அயோ:3 61/1

 மேல்
 
  ஆடல் (50)
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி - பால:11 14/1
செய்கையின் வடிவின் ஆடல் பாடலின் தெளிதல் தேற்றார் - பால:13 41/3
அறை பறை துவைப்ப தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் - பால:14 62/2
பண் ஆன பாடல் செவி மாந்தி பயன் கொள் ஆடல்
 கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே - பால:16 47/3,4
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி - பால:17 5/2
அழிவு இல் சிந்தையின் உவந்து ஆடல் மாமிசை வர - பால:20 29/2
ஆடல் மா மத ஆனை சனகர் கோன் - பால:21 52/3
ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல்
 பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் - பால:22 14/1,2
பண் குடை வண்டு_இனம் பாட ஆடல் மா - பால:23 40/3
அரம்பையர் குழாத்தொடும் ஆடல் மேயினார் - பால:23 74/4
ஆடல் மான் தேர் குழாம் அவனி காணிய - அயோ:2 41/1
ஆடல் வென்றியான் அருளிய வரம் அவை இரண்டும் - அயோ:2 88/3
நாணின தொகு பீலி கோலின நடம் ஆடல்
 பூணியல் நின சாயல் பொலிவது பல கண்ணின் - அயோ:9 4/2,3
ஆடல் நீத்த அரங்கொடு அகன் புனல் - அயோ:11 23/2
ஆடல் கொண்டனன் அளப்ப_அரும் பெரு வலி அரக்கர் - ஆரண்:8 12/3
அணைமலர் சேக்கையுள் ஆடல் தீர்ந்தனர் - ஆரண்:10 121/1
அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் - கிட்:10 112/4
ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் - கிட்:11 134/4
பஞ்சின் மெல் அடியினார் ஆடல் பாணியும் - கிட்:14 14/2
பேதங்கள் இயம்பினர் பேதையர் ஆடல் மிக்க - சுந்:1 61/2
இன் நகை அரம்பைமாரை ஆடல் கண்டு இருக்கின்றாரும் - சுந்:2 184/4
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ - சுந்:4 85/1
ஆனை தானமும் ஆடல் அரங்கமும் - சுந்:6 37/1
ஆடல் மா களிறு அனையவன் அரக்கியர்க்கு அருளி - சுந்:7 43/1
ஆடல் நோக்குறின் அரும் தவ முனிவர்க்கும் அமைந்த - சுந்:12 46/3
பானத்தான் அல்லன் தெய்வ பாடலான் அல்லன் ஆடல்
 தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் - யுத்1:13 1/3,4
ஆடல் அம் பரி தாரும் அலம்பின - யுத்2:15 17/2
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்2:16 155/4
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த - யுத்2:16 316/1
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் - யுத்2:18 191/4
ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி - யுத்2:19 92/2
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி - யுத்3:20 45/2
ஆயிரம் தேரை ஆடல் ஆனையை அலங்கல் மாவை - யுத்3:22 27/1
ஆடல் ஆனைகள் அணி-தொறும் அணி-தொறும் அமைந்த - யுத்3:22 96/2
ஆள் எலாம் இழந்த தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் - யுத்3:22 146/1
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் - யுத்3:22 155/4
ஆடல் இந்திரன் அல்லவர் யாவரும் அமரர் - யுத்3:22 165/2
ஆடல் மா கரி சேவகம் அமைந்து என அயர்ந்தான் - யுத்3:22 168/4
நெய் ஆர் ஆடல் கொள்க என்று நிகழ்த்துக என்றான் நெறி இல்லான் - யுத்3:23 1/4
ஆடல் நுண் இடையார் மற்றும் யாவரும் - யுத்3:29 4/2
ஆடல் வென்றி அரக்கர்-தம் ஆக்கையும் - யுத்3:29 26/2
அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்3:29 38/4
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே - யுத்3:29 42/4
ஆளி மேலும் ஆளின் மேலும் ஆனை மேலும் ஆடல் மா - யுத்3:31 80/1
ஆடல் மாவும் வீரர் தேரும் ஆளும் மாள்வது ஆனவால் - யுத்3:31 82/3
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ - யுத்4:33 13/1
ஆர்த்தலின் யாரும் பார் வீழ்ந்து அடங்கினர் இருவர் ஆடல்
 தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த - யுத்4:37 5/3,4
ஒழுகுகின்றன ஓடு இகல் ஆடல் மா - யுத்4:37 21/3
தெய்வ நீள் புனல் ஆடல் திருத்திட - யுத்4:39 6/2
அருந்ததி அனைய நங்கை அமர் களம் அணுகி ஆடல்
 பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு - யுத்4:40 42/1,2

 மேல்
 
  ஆடல்-தோறும் (1)
கண்ணும் முடை வேய் இசை கண்ணுளர் ஆடல்-தோறும்
 விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே - பால:16 44/3,4

 மேல்
 
  ஆடல்கொண்டு (1)
ஆடல்கொண்டு நின்று ஆர்க்கின்றது அது கொடிது அம்மா - சுந்:12 53/3

 மேல்
 
  ஆடலால் (1)
அலை குழல் சோர்தர அசதி ஆடலால்
 கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே - பால:19 24/3,4

 மேல்
 
  ஆடலில் (1)
முற்றிய ஆடலில் முனிவுற்று ஏங்கினார் - ஆரண்:10 39/3

 மேல்
 
  ஆடலின் (3)
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் - பால:10 2/4
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின்
 கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் - கிட்:1 11/1,2
மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் - யுத்3:31 107/3

 மேல்
 
  ஆடலும் (1)
ஆடலும் களியின் வந்த அமலையும் அமுதின் ஆன்ற - யுத்3:25 18/1

 மேல்
 
  ஆடலை (1)
விரை செய் பூம் புனல் ஆடலை மேயினான் - கிட்:1 35/4

 மேல்
 
  ஆடவர் (25)
ஆடவர் பெண்மையை அவாவும் தோளினாய் - பால:7 23/3
வாண்மையே பெற்ற வன் திறல் ஆடவர்
 தோண்மையே இவள் பேர் சொல தோற்குமேல் - பால:7 38/2,3
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர்
 மணி வரை புயந்து மென் சாந்தும் மாழ்கி மெல் - பால:14 15/2,3
ஆடவர் உயிர் என அருகு போயினார் - பால:14 21/4
கண்டு இரைப்பன ஆடவர் கண் களி - பால:14 46/3
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் - பால:14 56/4
துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி - பால:15 27/1
ஆடவர் ஆவி சோர அஞ்சன வாரி சோர - பால:16 11/1
ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர - பால:23 33/3
ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் - அயோ:1 57/1
ஆடவர் நகை உற ஆண்மை மாசு உற - அயோ:2 57/1
அனங்கன் ஐம் கொடும் கணை அடரும் ஆடவர்
 மனம் கிடந்து உண்கில மகளிர் கொங்கையே - அயோ:12 51/3,4
ஆள் அற அலங்கு தேர் அழிய ஆடவர்
 வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி - அயோ:14 35/1,2
ஆடவர் உயிர் கவர் அலங்கல் வேலினர் - ஆரண்:7 50/3
ஆடவர் பெயர்-தொறும் ஆசை யானையின் - கிட்:10 9/3
அரம் சுட பொறி நிமிர் அயிலின் ஆடவர்
 உரம் சுட உளைந்தனர் பிரிந்துளோர் எலாம் - கிட்:10 20/3,4
ஆடவர் திலகனுக்கு அன்பினார் என - கிட்:16 7/3
அழல் உலாம் கண்ணும் இல்லா ஆடவர் இல்லை அன்னார் - சுந்:2 34/2
அன்பு அழி சிந்தையர் ஆய் ஆடவர்
 வன் பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான் உயர் - சுந்:4 16/1,2
அன்று ஆய மகளிர் நோக்கம் ஆடவர் நோக்கம் ஆக - யுத்1:12 51/3
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர்
 முறிந்து தத்தம் முது நகர் நோக்கினார் - யுத்2:15 79/3,4
ஆண்டு அதிகாயன்-தன் சேனை ஆடவர்
 ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம் - யுத்2:18 124/1,2
அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர்
 அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் - யுத்3:27 48/2,3
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா - யுத்3:27 164/3
ஆடவர் திலக நின்னால் அன்று இகல் அனுமன் என்னும் - யுத்3:28 69/1

 மேல்
 
  ஆடவர்க்கு (4)
ஆடவர்க்கு அரும் பெரும் கவசம் ஆயது - அயோ:12 50/3
ஆடவர்க்கு அரசன் அயில் அம்பு போல் - ஆரண்:6 66/2
ஆடவர்க்கு அரசனோடு தம்பியும் அழுது சோர - ஆரண்:13 129/2
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி - யுத்2:16 303/1

 மேல்
 
  ஆடவர்கள் (1)
படையொடு ஆடவர்கள் பாய் புரவி மால் கயிறு தேர் - ஆரண்:1 9/1

 மேல்
 
  ஆடவரும் (1)
அமை திரள் கொள் தோளியரும் ஆடவரும் எல்லாம் - பால:22 29/3

 மேல்
 
  ஆடவும் (1)
ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் - பால:3 65/3

 மேல்
 
  ஆடவே (1)
ஆடுகின்ற அலகையின் ஆடவே - ஆரண்:7 26/4

 மேல்
 
  ஆடற்கு (1)
பொன்றும் என்னும் மெய்ம்மை உணர்ந்தாய் புலை ஆடற்கு
 ஒன்றும் உன்னாய் என் உரை கொள்ளாய் உயர் செல்வத்து - ஆரண்:11 18/2,3

 மேல்
 
  ஆடா (1)
சரம் பயில் சாபம் என்ன புருவங்கள் தம்மின் ஆடா
 நரம்பினோடு இனிது பாடி நாடக மயிலோடு ஆடி - பால:16 13/1,2

 மேல்
 
  ஆடா-நின்றாய் (1)
ஆடா-நின்றாய் ஆயிரம் கண் உடையாய்க்கு ஒளிக்குமாறு உண்டோ - கிட்:1 26/4

 மேல்
 
  ஆடி (23)
ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் - பால:3 65/3
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை - பால:3 67/3
வந்து இளையவரொடு வாவி ஆடி வாய் - பால:3 68/2
அந்தம்_இல் உவகையள் ஆடி பாடினள் - பால:13 57/2
நரம்பினோடு இனிது பாடி நாடக மயிலோடு ஆடி
 அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் - பால:16 13/2,3
மலர் குழல் மலைவாரும் மதி முகம் மணி ஆடி
 திலகம் முன் இடுவாரும் சிகழிகை அணிவாரும் - பால:23 29/2,3
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி
 ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் - அயோ:3 111/3,4
துறை நறும் புனல் ஆடி சுருதியோர் - அயோ:7 26/1
புண்ணிய நதி ஆடி புனிதரை வழிபாடு உற்று - அயோ:8 30/3
மழை வாடையோடு ஆடி வலிந்து உயிர்-மேல் - கிட்:10 54/1
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ - சுந்:1 9/3
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி
 உழுந்து ஓடு காலத்திடை உம்பரின் உம்பர் ஓங்கி - சுந்:1 41/1,2
ஊசல் ஆடி உளையும் உளத்தினான் - சுந்:3 95/4
தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி - சுந்:14 4/2
ஆர்த்தன சில சில ஆடி பாடின - யுத்1:8 6/4
அம் சொல் இன் சுவை அரம்பையர் ஆடி
 பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட - யுத்1:11 13/3,4
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்றொடும் ஆடி
 பாடுகின்றன அலகையும் நீங்கிய பனை கை - யுத்2:15 232/1,2
அடைந்தது ஆம் என வந்து இரைந்து ஆர்த்து எழுந்து ஆடி
 தொடர்ந்து சென்றது கொற்றம் அன்று இளவற்கு தோற்றான் - யுத்3:22 82/2,3
ஆனகம் முரசம் சங்கம் முருட்டொடும் இரட்ட ஆடி - யுத்3:25 3/4
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் - யுத்4:33 15/4
துதித்தனர் பாடினர் ஆடி துள்ளினார் - யுத்4:37 150/3
தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி
 தேர் குன்ற இராவணன்-தன் செழும் குருதி பெரும் பரவை திரை-மேல் சென்று - யுத்4:37 198/2,3
ஆடி அங்கை இரண்டும் அலங்குற - யுத்4:40 4/3

 மேல்
 
  ஆடிட (2)
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை - யுத்2:15 223/2
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் - யுத்2:15 243/4

 மேல்
 
  ஆடிடின் (1)
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் - யுத்3:31 215/3

 மேல்
 
  ஆடிய (16)
இனைய எய்தி இரும் புனல் ஆடிய
 வனை கரும் கழல் மைந்தரும் மாதரும் - பால:18 30/1,2
மானின் நோக்கியர் மைந்தரொடு ஆடிய
 ஆன நீர் விளையாடலை நோக்கினான் - பால:18 32/1,2
புழுதி ஆடிய மெய்யினர் புடை வந்து பொரும - அயோ:4 213/2
ஆடிய சிறை மா வண்டு அந்தரின் இசை முன்னம் - அயோ:9 13/3
மருவு காதலின் இனிது உடன் ஆடிய மந்தி - அயோ:10 14/2
அலத்தக குழம்பும் செறிந்து ஆடிய
 இலக்கண களிறோடு இள மெல் நடை - சுந்:2 150/2,3
அரம்பையர் ஆடிய அரங்கின் ஆண்_தொழில் - சுந்:5 57/3
ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய
 ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக - யுத்1:8 58/2,3
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய் - யுத்2:15 177/1
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய - யுத்2:15 177/3
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய
 கையின் நாகம் என கடல் மேனியில் - யுத்2:16 70/2,3
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர் - யுத்2:18 60/1
புகை ஆடிய நாள் புனை வாகையினான் - யுத்2:18 60/2
பால் கிளர் மீனிடை ஆடிய பண்பால் - யுத்3:20 24/4
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே - யுத்3:23 16/3
உள் ஆடிய உதிர புனல் கொழும் தீ என ஒழுக - யுத்3:27 125/1

 மேல்
 
  ஆடியது (1)
ஏனை அம் மணி ஏழரை நாழிகை ஆடியது இனிது அன்றே - யுத்3:31 215/4

 மேல்
 
  ஆடியவா (1)
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் - யுத்3:23 16/4

 மேல்
 
  ஆடியின்-கண் (1)
ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண்
 இ புறத்தேயும் காண்பார் குறத்தியர் இயைந்த கோலம் - பால:16 5/2,3

 மேல்
 
  ஆடியே (2)
மங்கல மஞ்சனம் மரபின் ஆடியே - பால:23 48/4
மஞ்சன விதி முறை மரபின் ஆடியே
 எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் - கிட்:11 110/1,2

 மேல்
 
  ஆடின (13)
ஆடின அலகையும் ஐயன் கீர்த்தியை - பால:8 43/3
ஆடின உயிர்ப்பினோடு அழல் கொழுந்துகள் - அயோ:11 65/3
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான் - ஆரண்:10 46/3
ஆடின மயில்கள் பேசாது அடங்கின குயில்கள் அன்பர் - கிட்:10 25/3
தட்டுமுட்டு ஆடின தலையொடு தலைகள் - சுந்:8 40/4
ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல் - யுத்2:16 168/3
ஓடின பதாகை ஓங்கி ஆடின பறவை அம்மா - யுத்2:16 168/4
தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை - யுத்2:16 204/4
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ் - யுத்2:18 24/1
ஆறு ஆடின பாய் பரி யானைகளும் - யுத்2:18 24/3
சேறு ஆடின சேண் நெறி சென்ற எலாம் - யுத்2:18 24/4
குன்று_இனம் இடிய துள்ளி ஆடின குரக்கின் கூட்டம் - யுத்3:26 95/4
ஆடின அறு குறை அரக்கர் ஆக்கையே - யுத்3:27 51/4

 மேல்
 
  ஆடினர் (12)
ஆடினர் பாடினர் அங்கும் இங்குமாய் - பால:5 12/1
ஆடினர் அரம்பையர் அமுத ஏழ் இசை - பால:5 105/1
ஆடினர் சிலதியர் அந்தணாளர்கள் - பால:5 106/2
ஆடினர் அழுதனர் அமுத ஏழ் இசை - அயோ:4 206/1
வெதிர் கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை - அயோ:7 12/2
நிருத்தம் ஆடினர் நின்று விளம்புவார் - ஆரண்:3 23/4
ஆர்த்து எழுந்தனர் ஆடினர் பாடினர் - ஆரண்:9 25/1
தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் - யுத்2:15 178/4
ஏத்து ஆடினர் இமையோர்களும் கவியின் குலம் எல்லாம் - யுத்3:27 148/1
கூத்து ஆடினர் அர_மங்கையர் குனித்து ஆடினர் தவத்தோர் - யுத்3:27 148/2
கூத்து ஆடினர் அர_மங்கையர் குனித்து ஆடினர் தவத்தோர் - யுத்3:27 148/2
காத்தாய் உலகு அனைத்தும் என களித்து ஆடினர் கமலம் - யுத்3:27 148/3

 மேல்
 
  ஆடினவாம்-அரோ (1)
அங்கும் இங்கும் நின்று ஆடினவாம்-அரோ - யுத்2:15 29/4

 மேல்
 
  ஆடினன் (2)
அல் அணை நெடும் கணீர் அருவி ஆடினன்
 கல் அணை கிழங்கொடு கனியும் உண்டிலன் - அயோ:12 57/1,2
ஆடினன் பாடினன் ஆண்டும் ஈண்டும் பாய்ந்து - சுந்:3 63/3

 மேல்
 
  ஆடினார் (5)
ஆன தூயவரோடு உடன் ஆடினார்
 ஞான நீரவர் ஆகுதல் நன்று-அரோ - பால:18 20/1,2
ஆடினார் பாடினார் அங்கும் இங்கும் களித்து - கிட்:4 21/1
ஆடினார் வானவர்கள் அர_மகளிர் அமுத இசை - யுத்2:16 356/1
அந்த வேலையின் ஆர்த்து எழுந்து ஆடினார்
 சிந்தை சால உவந்தனர் தேவர்கள் - யுத்2:19 149/1,2
ஆர்த்துக்கொண்டு எழுந்து உம்பர்கள் ஆடினார்
 வேர்த்து தீவினை வெம்பி விழுந்தது - யுத்4:37 171/1,2

 மேல்
 
  ஆடினாரே (1)
சொல்லிய பருவம் நோக்கும் தோகையின் ஆடினாரே - பால:13 38/4

 மேல்
 
  ஆடினாள் (1)
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் - அயோ:7 20/4

 மேல்
 
  ஆடினான் (3)
அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் - அயோ:7 16/4
ஆடினான் அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் பாடினான் - கிட்:1 37/1
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை - யுத்1:3 128/3

 மேல்
 
  ஆடினை (1)
ஆய கங்கை அரும் புனல் ஆடினை
 தீயை ஓம்பினை செய் அமுது என்றனர் - அயோ:7 15/3,4

 மேல்
 
  ஆடு (31)
அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள் - பால:0 9/1
ஆடு வாம் புரவியின் குரத்தை யாப்பன - பால:3 55/1
அன்னம் மென் நடையவர் ஆடு மண்டபம் - பால:3 61/2
ஆனாத மாடத்திடை ஆடு கொடிகள் மீ போய் - பால:3 69/3
பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் - பால:10 19/4
ஊசல் ஆடு உயிரினோடும் உருகு பூம் பள்ளி நீங்கி - பால:13 45/1
ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் - பால:17 30/2
ஆடு அரங்கு அல்லவே அணி அரங்கு அயல் எலாம் - பால:20 31/4
மகர வேலை மண் தொட்ட வண்டு ஆடு தார் - அயோ:4 24/1
ஆடு கொடி படை சாடி அறத்தவரே ஆள - அயோ:13 22/1
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் - ஆரண்:11 19/2
ஆடு நாகம் ஓட மானை யானை ஓட ஆளி போம் - கிட்:7 4/2
ஆடு இயல் பாணிக்கு ஒக்கும் ஆரிய அமிழ்த பாடல் - கிட்:10 32/3
அன்னம் ஆடு இடங்களும் அமரர் நாடியர் - கிட்:14 8/1
துன்னி ஆடு இடங்களும் துறக்கம் மேயவர் - கிட்:14 8/2
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன் - கிட்:14 8/3
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் - கிட்:14 8/4
துறையும் தோகை நின்று ஆடு சூழலும் - கிட்:15 13/1
ஆடு பெண்ணை நீர் ஆறும் ஏறினார் - கிட்:15 15/1
ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் தேவர் ஆலயங்கள் - சுந்:2 131/2
அறம் கிளர் பறவையின் அரசன் ஆடு எழில் - சுந்:4 44/1
குரண்டம் ஆடு நீர் அளகையின் ஒளித்து உறை குபேரன் - யுத்1:5 56/1
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் - யுத்1:5 60/4
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா - யுத்2:17 92/2
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும் - யுத்2:18 41/2
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா - யுத்2:19 21/4
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே - யுத்3:20 95/4
காகம் ஆடு களத்திடை காண்பெனோ - யுத்3:29 20/1
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின் - யுத்3:31 207/1
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் - யுத்4:37 141/1
ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் - யுத்4:41 112/3

 மேல்
 
  ஆடு-மின் (2)
ஆடு-மின் ஆடு-மின் என்னும் ஐயன்-பால் - யுத்4:41 92/1
ஆடு-மின் ஆடு-மின் என்னும் ஐயன்-பால் - யுத்4:41 92/1

 மேல்
 
  ஆடு_அரங்கும் (1)
அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள் - பால:0 9/1

 மேல்
 
  ஆடுகள் (1)
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா - அயோ:11 13/1

 மேல்
 
  ஆடுகின்ற (4)
ஆடுகின்ற மா மயிலினும் அழகிய குயிலே - அயோ:10 12/1
ஆடுகின்ற அலகையின் ஆடவே - ஆரண்:7 26/4
ஆடுகின்ற அறுகுறை அயில் அம்பு விண் மேல் - ஆரண்:7 80/3
ஆடுகின்ற அறு குறை ஆழ் கடற்கு - யுத்2:15 49/2

 மேல்
 
  ஆடுகின்றது (1)
ஆடுகின்றது அறுபதம் ஐந்திணை - கிட்:13 13/2

 மேல்
 
  ஆடுகின்றன (3)
ஆடுகின்றன கொழுநரை பொருவின அன்னம் - கிட்:10 39/4
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்றொடும் ஆடி - யுத்2:15 232/1
அட கரும் கவந்தம் நின்று ஆடுகின்றன
 விடற்கு அரும் வினை அற சிந்தி மெய் உயிர் - யுத்2:18 109/1,2

 மேல்
 
  ஆடுகின்றனர் (1)
ஆடுகின்றனர் பண் அடைவு இன்றியே - அயோ:2 2/1

 மேல்
 
  ஆடுகின்றார் (1)
அனைவரும் அருவி நல் நீர் நாளும் வந்து ஆடுகின்றார் - கிட்:15 34/4

 மேல்
 
  ஆடுகின்றான் (1)
மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் வகிர் - அயோ:7 18/3

 மேல்
 
  ஆடுதல் (4)
நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ - பால:0 2/4
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின் - கிட்:16 46/2
பூடும் ஆடுதல் இலாய இ பூமியில் - யுத்1:8 63/4
அருந்ததி முதலிய மகளிர் ஆடுதல்
 புரிந்தனர் நாணமும் பொறையும் நீங்கினார் - யுத்4:40 75/3,4

 மேல்
 
  ஆடுதியோ (1)
மயிலே எனை நீ வலி ஆடுதியோ - கிட்:10 53/4

 மேல்
 
  ஆடுநர் (1)
அளிக்கும் தேறல் உண்டு ஆடுநர் பாடுநர் ஆகி - சுந்:2 28/3

 மேல்
 
  ஆடும் (29)
பொறி வரி அரவின் ஆடும் புனிதனும் போலும் அன்றே - பால:1 15/4
அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய - பால:2 14/2
ஆடும் குளனும் அருவி சுனை குன்றும் உம்பர் - பால:3 71/2
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் - பால:10 2/4
ஐய நுண் இடையார் ஆடும் ஆடக அரங்கு கண்டார் - பால:10 8/4
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 17/4
மங்கையர் விரும்பி ஆடும் வாவிகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 18/4
அன்னம் ஆடும் முன் துறை கண்டு அங்கு அயல் நின்றாள் - பால:10 23/4
வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் - பால:16 20/4
துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் - அயோ:3 74/4
மயில்_இனம் நடம் ஆடும் வழி இனியன போனார் - அயோ:9 2/4
துகில் புரை திரை நீரில் தோய்வன துறை ஆடும்
 முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் - அயோ:9 11/3,4
ஆடும் களி மா மத யானை அனான் - ஆரண்:14 74/4
மண்ணிடை வைகல்-தோறும் வரம்பு இலாது ஆடும் மாக்கள் - ஆரண்:16 9/2
பாரமும் மருங்கும் தெய்வ தருவும் நீர் பண்ணை ஆடும்
 சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே - கிட்:3 31/3,4
மருவி ஆடும் வாவி-தோறும் வான யாறு பாயும் வந்து - கிட்:7 7/1
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் - கிட்:13 28/1
அன்னம் ஆடும் துறைக்கு அருகு நின்றாளை அ - கிட்:13 67/3
கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி - சுந்:2 88/3
கந்தர்ப்ப மகளிர் ஆடும் நாடகம் காண்கின்றாரை - சுந்:2 104/4
தேவியர்களோடும் உயர் தேவர் இனிது ஆடும்
 ஆவி எனல் ஆய திரை ஆர்கலிகள் அம்மா - சுந்:6 17/3,4
அரம்பையர் கவரியோடு ஆடும் தாரினான் - யுத்1:2 6/4
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் - யுத்1:3 4/4
ஆடும் மங்கையர் கரும் குழல் விளர்த்தன அளக்கர் - யுத்1:6 19/3
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் - யுத்2:19 59/3
இருளிடை சுடலை ஆடும் எண் புயத்து அண்ணல் வண்ண - யுத்3:22 144/3
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் - யுத்4:34 21/3
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/2
அஞ்சன குன்றின் நின்று ஆடும் பாடுமால் - யுத்4:41 93/4

 மேல்
 
  ஆடுமே (1)
ஆறு சேர் வனம் ஆ வரை ஆடுமே
 ஆறு சேர்வன மா வரையாடுமே - பால:16 30/3,4

 மேல்
 
  ஆடுவ (11)
கரும்பு பாண் செய தோகை நின்று ஆடுவ சோலை - பால:9 7/4
களி அன்னமும் மட அன்னமும் நடம் ஆடுவ கண்டான் - அயோ:7 2/4
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி - அயோ:10 4/3
ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ
 பாடகத்து அரம்பையர் மருள பல்வித - ஆரண்:7 118/2,3
ஆர்ப்பன துடைப்பன போன்ற ஆடுவ - யுத்2:16 96/4
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று ஆறு எண்ணாயிரம் - யுத்2:18 110/1
ஆள் உடை குறைத்தலை அதிர ஆடுவ
 வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன - யுத்2:18 113/3,4
ஆண்டலை நிகர்த்தன எருவை ஆடுவ - யுத்2:18 116/4
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ - யுத்2:19 41/4
அம்மனை குலம் ஆடுவ போன்றவே - யுத்3:31 122/4
ஆன்ற மெய் தழலன புனலும் ஆடுவ
 வான் தொட நிமிர்வன வாளி மா மழை - யுத்3:31 181/2,3

 மேல்
 
  ஆடுவர் (2)
ஆன மாதரோடு ஆடுவர் இயக்கியவர் அவரை - சுந்:2 24/2
அழுகுவர் நகுவர் பாடி ஆடுவர் அயல் நின்றாரை - யுத்3:25 13/1

 மேல்
 
  ஆடுவார் (7)
அரங்கிடை மடந்தையர் ஆடுவார் அவர் - பால:3 45/1
அரங்கின் ஆடுவார் சிலம்பின் அன்னம் நின்று - பால:6 22/3
தங்கி நீங்கலர் தாம் இனிது ஆடுவார் - பால:16 34/4
அணி கொழித்து வந்து எவரும் ஆடுவார்
 பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் - கிட்:15 14/1,2
அமுத பாடலார் அருவி ஆடுவார் - கிட்:15 22/4
ஆட்டுவார் அமரர் மாதர் ஆடுவார் அரக்கர் மாதர் - சுந்:2 101/4
ஆடுவார் பாவம் ஐந்தும் நீங்கி மேல் அமரர் ஆவார் - யுத்1:4 150/3

 மேல்
 
  ஆடுவார்க்கு (1)
அரங்கில் ஆடுவார்க்கு அன்பு பூண்டுடை வரம் அறியேன் - யுத்1:2 107/1

 மேல்
 
  ஆடுவார்கள் (2)
ஆடுவார்கள் மற்று அவரினும் பலர் உளர் அமைதி - சுந்:2 23/2
ஆடுவார்கள் அமளியில் இன்புற - யுத்4:34 5/2

 மேல்
 
  ஆடுவாரும் (2)
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் - சுந்:2 181/4
மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் - சுந்:2 182/4

 மேல்
 
  ஆடுவாரை (1)
வானவர் மகளிர் ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாரை - சுந்:2 102/4

 மேல்
 
  ஆடுவான் (1)
காந்தன் நின்று ஆடுவான் உயர் கவந்தத்தினை - சுந்:10 47/2

 மேல்
 
  ஆடுவென் (1)
ஆடுவென் விளையாட்டு என்னா அயில் எயிற்று அரக்கன் அம் பொன் - யுத்2:18 231/2

 மேல்
 
  ஆடுறு (2)
மறை விரித்து-என்ன ஆடுறு மான மா கலுழன் - யுத்4:35 6/1
ஆடுறு தேவரோடு உலகம் ஆர்த்து எழ - யுத்4:40 83/2

 மேல்
 
  ஆடுறும் (1)
அணங்கு இள மகளிரொடு அரக்கர் ஆடுறும்
 மணம் கிளர் கற்பக சோலை வாவி-வாய் - சுந்:5 64/1,2

 மேல்
 
  ஆடை (13)
பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே - பால:3 20/4
ஓத நெடும் கடல் ஆடை உலகினில் வாழ் மனிதர் விலங்கு எனவே உன்னும் - பால:5 35/1
அன்ன கன்னிக்கு ஆடை அளிப்பான் அமைவாளும் - பால:17 29/4
ஆடை நல் அணி முனிந்தன அம் பொன் செய் இஞ்சி - அயோ:4 209/3
ஆவி விரி பால் நுரையின் ஆடை அணை ஆக - அயோ:5 10/3
தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் - அயோ:9 18/4
ஊனம்_இல் மலர் ஆடை உடுத்தினார் - அயோ:14 9/4
வண்ண மணி ஆடை உள மற்றும் உள பெற்று என் - கிட்:14 62/2
அஞ்சு வணத்தின் ஆடை உடுத்தாள் அரவு எல்லாம் - சுந்:2 77/1
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல - சுந்:3 90/4
இடித்த மா மதில் ஆடை இலங்கையாள் - யுத்2:15 39/2
தொடையுறு வற்கலை ஆடை சுற்றி மேல் - யுத்2:15 109/1
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற - யுத்4:42 8/2

 மேல்
 
  ஆடையள் (2)
உடுத்த நீர் ஆடையள் உருவ செவ்வியள் - ஆரண்:6 12/1
செய்ய ஆடையள் அன்ன செம் சாந்தினள் - யுத்3:31 134/2

 மேல்
 
  ஆடையன் (3)
திரு அரை சுற்றிய சீரை ஆடையன்
 பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான் - அயோ:4 187/1,2
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன்
 நண்ணினன் தென் புலம் நவை_இல் கற்பினாய் - சுந்:3 40/3,4
புள்ளிமான் உரி ஆடையன் உமையொடும் பொருந்தும் - யுத்1:5 53/2

 மேல்
 
  ஆடையா (1)
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன் - யுத்1:8 13/3

 மேல்
 
  ஆடையாளும் (1)
நீர் உடை ஆடையாளும் நெளித்தனள் முதுகை என்றால் - பால:14 80/3

 மேல்
 
  ஆடையின் (1)
விண் முதுகு உளுக்கவும் வேலை ஆடையின்
 மண் முதுகு ஆற்றவும் காண்டி வள்ளல் நீ - அயோ:14 32/3,4

 மேல்
 
  ஆடையின்-கண் (1)
ஆடையின்-கண் இருந்தது பேர் அடையாளம் - சுந்:5 83/2

 மேல்
 
  ஆடையும் (3)
இழையும் மாலையும் ஆடையும் சாந்தமும் ஏந்தி - சுந்:2 25/1
அம்பரங்கள் தொடும் கொடி ஆடையும்
 அம்பரங்களொடும் களி யானையும் - யுத்3:31 119/1,2
பிறவும் ஆடையும் சாந்தமும் பெய்ம் மலர் - யுத்4:34 3/2

 மேல்
 
  ஆண் (25)
ஊனம்_இல் ஞாலம் ஒடுங்கும் எயிற்று ஆண்
 ஏனம் எனும் திறல் மாவலி என்பான் - பால:8 8/2,3
பொய்ம்மை இல் சிறுமையில் புரிந்த ஆண்_தொழில் - பால:24 44/1
ஆண் நாயகனே இனி நாடு ஆள்வான் இடையூறு உளதோ - அயோ:4 39/2
ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்-கொலாம் என - அயோ:11 108/2
வில்லினும் வாளினும் விரிந்த ஆண்_தொழில் - அயோ:11 110/1
ஆண் நாதனை அந்தணர் நாயகனை - ஆரண்:2 25/2
அனையர் ஆகிய அரக்கரை ஆண்_தொழிற்கு அமைந்த - ஆரண்:8 1/1
எண்பாலும் இலாதது ஓர் ஆண் உரு என்றி என்னே - ஆரண்:10 150/2
அன்ன தோன்றலும் ஆண்_தொழிலான் வரவு - கிட்:11 17/1
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு - சுந்:4 82/1
ஆறும் ஐம்பொறி நின்னையும் ஆண் என - சுந்:5 19/3
அரம்பையர் ஆடிய அரங்கின் ஆண்_தொழில் - சுந்:5 57/3
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே - சுந்:11 12/1
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான் - சுந்:12 18/1
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் - சுந்:13 35/2
ஆன்று அமை கேள்வியர் எனினும் ஆண்_தொழிற்கு - யுத்1:2 9/1
அறம் துறந்து அமரரை வென்ற ஆண்_தொழில் - யுத்1:2 69/1
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே - யுத்1:4 61/4
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் - யுத்2:15 200/2
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 254/4
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய - யுத்3:21 18/3
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும் - யுத்3:27 88/2
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் - யுத்3:28 31/4
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை - யுத்4:37 180/1
ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் - யுத்4:37 208/4

 மேல்
 
  ஆண்_தொழில் (13)
பொய்ம்மை இல் சிறுமையில் புரிந்த ஆண்_தொழில்
 மும்மையின் உலகினால் முடிக்கல் ஆவதோ - பால:24 44/1,2
வில்லினும் வாளினும் விரிந்த ஆண்_தொழில்
 புல்லிடை உகுத்தனென் பொய்ம்மை யாக்கையை - அயோ:11 110/1,2
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு - சுந்:4 82/1
அரம்பையர் ஆடிய அரங்கின் ஆண்_தொழில்
 குரங்குகள் முறைமுறை முனிப்ப காண்டியால் - சுந்:5 57/3,4
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே - சுந்:11 12/1
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான் - சுந்:12 18/1
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் - சுந்:13 35/2
அறம் துறந்து அமரரை வென்ற ஆண்_தொழில்
 திறம் தெரிந்திடின் அது-தானும் செய் தவம் - யுத்1:2 69/1,2
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே - யுத்1:4 61/4
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் - யுத்2:15 200/2
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும் - யுத்3:27 88/2
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் - யுத்3:28 31/4
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை - யுத்4:37 180/1

 மேல்
 
  ஆண்_தொழிலான் (1)
அன்ன தோன்றலும் ஆண்_தொழிலான் வரவு - கிட்:11 17/1

 மேல்
 
  ஆண்_தொழிலோரின் (1)
ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் - யுத்4:37 208/4

 மேல்
 
  ஆண்_தொழிற்கு (2)
அனையர் ஆகிய அரக்கரை ஆண்_தொழிற்கு அமைந்த - ஆரண்:8 1/1
ஆன்று அமை கேள்வியர் எனினும் ஆண்_தொழிற்கு
 ஏன்றவர் அன்பினர் எனினும் யாரையும் - யுத்1:2 9/1,2

 மேல்
 
  ஆண்ட (17)
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட
 அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் - பால:10 75/3,4
நன்று ஒளிர் முகத்தன் ஆகி நாரணன் வலியின் ஆண்ட
 வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ - பால:24 35/2,3
அழித்து வேறு அவனி பண்டு ஆண்ட வேந்தரை - அயோ:13 63/3
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் - ஆரண்:10 106/1
சூரியன் மரபில் தோன்றி சுடர் நெடு நேமி ஆண்ட
 ஆரியன் அமரர்க்காக அசுரரை ஆவி உண்ட - கிட்:2 26/1,2
வீரியன் வேள்வி செய்து விண் உலகோடும் ஆண்ட
 கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் - கிட்:2 26/3,4
அறுக்கும் புங்கவன் ஆண்ட பேர் ஆடக தனி வில் - கிட்:3 77/3
ஆண்ட நகர் ஆரையொடு வாயில் அகலா முன் - சுந்:4 61/3
ஆண்ட நாயகன் தூதனும் அயன் உடை அண்டம் - சுந்:11 36/1
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் - சுந்:12 72/4
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் - யுத்1:2 114/3
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் - யுத்2:16 4/3
அற்று அதிகாயன் ஆக்கை தலை இலது ஆக்கி ஆண்ட
 வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் - யுத்2:19 228/1,2
ஆண்ட நாயக கண்டிலை போலும் நீ அவரை - யுத்3:31 36/3
ஆண்ட வில்லி-தன் வில்லும் அரக்கன்-தன் - யுத்4:37 39/3
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை - யுத்4:37 160/3
வான் தொடர் பேர் அரசு ஆண்ட மன்னனை - யுத்4:41 109/3

 மேல்
 
  ஆண்டது (2)
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஓர் ஆடக தண்டு வாங்கி - ஆரண்:13 35/2
வெம்மையின் ஆண்டது நீர் என் வென்றியால் - யுத்2:18 4/2

 மேல்
 
  ஆண்டலை (1)
ஆண்டலை நிகர்த்தன எருவை ஆடுவ - யுத்2:18 116/4

 மேல்
 
  ஆண்டவர் (1)
ஓதநீர் உலகு ஆண்டவர் உன் துணை - சுந்:12 95/1

 மேல்
 
  ஆண்டவன் (1)
அறுபதினாயிரம் ஆண்டும் ஆண்டவன்
 இறுவது கண்டு அவற்கு இரங்கல் வேண்டுமோ - அயோ:14 70/3,4

 மேல்
 
  ஆண்டனெனே (1)
ஆண்டனெனே அன்றோ அரசை ஆசையால் - அயோ:11 70/4

 மேல்
 
  ஆண்டாய் (1)
அம்புக்கு இரை ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு ஐய - யுத்2:18 271/4

 மேல்
 
  ஆண்டார் (2)
ஆண்டார் ஆண்டார் எத்தனை என்கேன் அறம் நோனார் - ஆரண்:11 16/3
ஆண்டார் ஆண்டார் எத்தனை என்கேன் அறம் நோனார் - ஆரண்:11 16/3

 மேல்
 
  ஆண்டான் (7)
ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் - பால:12 7/4
பிறந்தான் ஆண்டான் என்னும் இது என்னால் பெறலாமே - அயோ:11 76/4
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் - ஆரண்:10 118/4
ஆண்டான் இன்ன பன்னிட ஐயற்கு இள வீரன் - ஆரண்:15 26/1
ஆண்டான் அடிமை தொழில் ஆற்றி என் ஆற்றல் கொண்டே - சுந்:1 51/2
ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் - சுந்:1 59/4
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான் - யுத்3:22 209/2

 மேல்
 
  ஆண்டில் (1)
ஆம் எனில் ஏழ் இரண்டு ஆண்டில் ஐய நீ - அயோ:14 131/1

 மேல்
 
  ஆண்டிலை (1)
அடுத்த பேர் அரசு ஆண்டிலை ஐய நீ - அயோ:14 2/2

 மேல்
 
  ஆண்டின் (1)
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் - அயோ:3 111/4

 மேல்
 
  ஆண்டினொடு (1)
ஆண்டினொடு நாள் இருது திங்கள் இவை என்று - யுத்4:36 9/1

 மேல்
 
  ஆண்டு (132)
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் - பால:3 6/3
அறிஞன் ஆண்டு இருக்குநன் அரச என்றனன் - பால:5 53/4
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் - பால:5 71/1
உலப்பு இல் பல் ஆண்டு எலாம் உறுகண் இன்றியே - பால:5 79/1
அனையவர் கேட்க ஆண்டு ஓர் அரவம் வந்து அணுகி தோன்ற - பால:8 4/2
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் - பால:10 69/1
திரி புவனம் முழுது ஆண்டு சுடர் நேமி செல நின்றோர் - பால:12 7/2
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் - பால:18 12/2
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் - பால:20 3/1
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி - பால:21 15/3
நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும் - பால:21 17/2
உன் உயிர் நிலைப்பது ஓர் அருத்தியொடு உழைத்து ஆண்டு
 இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் - பால:22 30/3,4
இரதம் ஆண்டு இழிந்த பின்னர் இரு மருங்கு இரண்டு கையும் - பால:23 78/1
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் - அயோ:1 49/3
ஆண்டு தன் மருங்கு இரீஇ உவந்து அன்புற நோக்கி - அயோ:1 60/1
ஆண்டு இனையராய் இனைய கூற அடல் வீரன் - அயோ:3 103/1
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை - அயோ:4 7/2
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு
 அரசர் இனிது இருந்த நல் அவையின் ஆயினான் - அயோ:4 88/3,4
நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு எனை நாளும் வளர்த்த தாதை - அயோ:4 136/1
எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என - அயோ:5 32/3
அனையர் வந்துற ஆண்டு எதிர்ந்தார்கள் போல் - அயோ:7 13/3
இரு கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்னே - அயோ:8 18/3
இழி வரு சிறு தொழில் இயற்றி ஆண்டு தன் - அயோ:11 105/2
இறந்து போயினான் இருந்தது ஆண்டு அது - அயோ:11 125/3
ஆண்டு நின்று ஆண்தகை அடியின் ஏகினான் - அயோ:12 58/1
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச - அயோ:13 42/1
கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல் - அயோ:13 42/3
அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன் - அயோ:13 72/3
ஆண்டு வருவது இனி யார் முகத்தே நோக்கவோ - அயோ:14 62/4
சென்று சூழ ஆண்டு இருந்த செம்மல்தான் - அயோ:14 93/4
இசைந்த ஆண்டு எலாம் இன்றொடு ஏறுமோ - அயோ:14 112/4
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா - அயோ:14 114/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் - அயோ:14 129/3
ஆண்டு உறை அரக்கரால் அலைப்புண்டார்-அரோ - ஆரண்:3 8/4
அன்னது ஆகலின் ஏயின ஆண்டு எலாம் - ஆரண்:3 25/1
ஐந்தும் ஐந்தும் அமைதியின் ஆண்டு அவண் - ஆரண்:3 26/1
செல்தி ஆண்டு அவன் சேருதி சேர்ந்த பின் - ஆரண்:3 33/3
ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் - ஆரண்:4 26/1
மாது_அவள்-தானும் ஆண்டு வந்து நீர் உண்டு மீளும் - ஆரண்:5 5/3
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு
 உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் - ஆரண்:6 89/3,4
அன்னவன் அமைச்சரை நோக்கி ஆண்டு ஒரு - ஆரண்:10 10/1
எழுந்தனன் இருக்கை-நின்று ஆண்டு ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் - ஆரண்:10 88/1
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் - ஆரண்:10 107/2
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை - ஆரண்:10 133/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் - ஆரண்:10 138/1
வாழ் மனை புகுந்தது ஆண்டு ஓர் மாசுணம் வர கண்டு அன்ன - ஆரண்:10 164/3
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் - ஆரண்:10 166/1
அந்தரம் செல்வது ஆண்டு ஓர் விமானத்தில் ஆரும் இன்றி - ஆரண்:10 170/3
ஆண்டு அங்கு இளையான் உரையாடினனால் - ஆரண்:11 50/1
ஈசன் ஆண்டு இருந்த பேர் இலங்கு மால் வரை - ஆரண்:12 42/1
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் - ஆரண்:12 64/1
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை - ஆரண்:12 72/1
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா - ஆரண்:13 7/1
ஒன்றும் ஆண்டு உறு பொருள் ஒழிவுறா-வகை - ஆரண்:13 104/2
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை - ஆரண்:13 126/1
கண்டனென் என்று வீரற்கு ஆண்டு ஒரு காதல் காட்ட - ஆரண்:14 6/2
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு
 அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த - ஆரண்:14 30/2,3
கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை - ஆரண்:14 84/2
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் - ஆரண்:16 3/1
ஆண்டு அ வள்ளலை அன்பு எனும் ஆர் அணி - கிட்:1 34/1
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் - கிட்:2 14/1
ஒன்றும் ஆண்டு ஒழிவுறாமல் உணர்த்தினன் உணர்த்த கேட்டு - கிட்:2 29/3
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி - கிட்:3 29/1
அனைய ஆண்டு உரைத்து அனுமனே முதலிய அமைச்சர் - கிட்:3 74/1
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த - கிட்:4 3/4
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று - கிட்:7 59/2
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் - கிட்:9 21/1
வாலி காதலனும் ஆண்டு மலர் அடி வணங்கினானை - கிட்:9 26/1
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் - கிட்:10 102/4
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை - கிட்:11 9/1
ஆண்டு போர் வாலி ஆற்றல் மாற்றியது அம்பு ஒன்று-ஆயின் - கிட்:11 58/1
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய - கிட்:11 100/1
அழிந்து அயர் சிந்தையன் அனுமற்கு ஆண்டு ஒன்று - கிட்:11 116/3
ஆண்டு இருந்தனன் ஆர்த்து உருத்து எழுந்ததையன்றே - கிட்:12 31/3
ஆண்டு இறந்த பின் அந்தரத்து இந்துவை - கிட்:13 20/1
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் - கிட்:13 27/4
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக - கிட்:13 32/1
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் - கிட்:15 33/1
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை - கிட்:15 38/1
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ - கிட்:17 25/3
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் - சுந்:1 1/1
வந்து ஓங்கி ஆண்டு ஓர் சிறு மானிட வேடம் ஆகி - சுந்:1 43/3
அணங்கு அரா அரசர் கோன் அளவு_இல் ஆண்டு எலாம் - சுந்:2 43/1
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ - சுந்:2 94/2
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் - சுந்:2 226/2
இருந்த மா நிலம் செல் அரித்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் - சுந்:3 15/4
சொற்ற ஆண்டு எலாம் உறைந்தன்றி அ நகர் துன்னான் - சுந்:3 17/3
இனியன துடித்தன ஈண்டும் ஆண்டு என் - சுந்:3 33/3
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி - சுந்:3 94/2
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் - சுந்:3 137/1
பள்ள நீர் அயோத்தி நண்ணி பரதனே முதலினோர் ஆண்டு
 உள்ளவர்-தம்மை எல்லாம் உயிர் குடித்து ஊழி தீயின் - சுந்:3 145/1,2
கொற்றவற்கு ஆண்டு காட்டி கொடுத்த போது அடுத்த தன்மை - சுந்:4 35/1
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் - சுந்:4 77/4
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை - சுந்:4 78/1
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு
 செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் - சுந்:4 82/1,2
சிறக்கும் மாமியர் மூவர்க்கும் சீதை ஆண்டு
 இறக்கின்றாள் தொழுதாள் எனும் இன்ன சொல் - சுந்:5 33/1,2
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண - சுந்:8 5/3
ஆண்டு நின்று அரக்கன் வெவ்வேறு அணி வகுத்து அனிகம்-தன்னை - சுந்:8 20/1
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு
 இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் - சுந்:8 23/3,4
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் - சுந்:9 57/3
ஆயவன் தன்னொடு ஆண்டு திங்கள் ஓர் நான்கும் வைகி - சுந்:12 82/1
ஆண்டு எழுந்து நின்று அண்ணல் அரக்கனை - சுந்:12 106/1
பெற்றிலன் எனினும் ஆண்டு ஒன்று உள்ளது பிழை உறாமே - சுந்:12 127/2
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம் - யுத்1:8 48/3
ஆண்டு சென்று அரிகளோடும் மனிதரை அமரில் கொன்று - யுத்1:9 68/1
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் - யுத்1:10 4/2
ஆண்டு ஒரு செம்பொன் பீடத்து இருந்து தன் வருத்தம் ஆறி - யுத்2:16 6/1
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு
 தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் - யுத்2:16 153/3,4
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால - யுத்2:16 182/1
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால - யுத்2:16 182/1
என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண் - யுத்2:17 73/1
ஆண்டு அதிகாயன்-தன் சேனை ஆடவர் - யுத்2:18 124/1
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் - யுத்2:18 222/3
கும்பகன்னன் ஆண்டு இட்டது வயிர வான் குன்றின் - யுத்3:22 111/1
ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் - யுத்3:24 27/4
வட குண திசையில் தோன்றும் மழுவலான் ஆண்டு வைகும் - யுத்3:24 44/1
என்று சாம்பன் ஆண்டு இயம்ப ஈது-அரோ - யுத்3:24 116/1
நல் மகன் உம்பி கூற நண்ணலார் ஆண்டு நண்ணி - யுத்3:26 14/2
போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி - யுத்3:26 17/1
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் - யுத்3:27 89/4
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் - யுத்3:29 37/3
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம் - யுத்3:31 25/2
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின் - யுத்3:31 36/1
எத்தனை அரக்கரேனும் தருமம் ஆண்டு இல்லை அன்றே - யுத்3:31 49/1
இ புறத்து இனைய சேனை ஏவி ஆண்டு இருந்த தீயோன் - யுத்3:31 60/1
ஆண்டு அது கண்டு நின்ற தூதுவர் ஐய மெய்யே - யுத்4:34 18/1
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை - யுத்4:37 180/1
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர் - யுத்4:37 214/1
ஆண்டு உறைந்து அடங்கினை அச்சம் தீர்ந்து இவண் - யுத்4:40 49/3
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த - யுத்4:40 126/3
ஆண்டு பத்தொடு நாலும் இன்றோடு அறும்-ஆயின் - யுத்4:41 1/1
கோடையில் வறந்த மேக குலம் என பதினால் ஆண்டு
 பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை - யுத்4:42 4/1,2

 மேல்
 
  ஆண்டு-நின்று (1)
அன்னது ஆம் இருக்கை நண்ணி ஆண்டு-நின்று அளவு_இல் காலம் - ஆரண்:16 2/1

 மேல்
 
  ஆண்டு-நின்றும் (1)
ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு - சுந்:5 24/1

 மேல்
 
  ஆண்டுகள் (1)
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை - அயோ:4 21/3

 மேல்
 
  ஆண்டும் (7)
அறுபதினாயிரம் ஆண்டும் மாண்டு உற - பால:5 3/1
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை - அயோ:5 36/1
அறுபதினாயிரம் ஆண்டும் ஆண்டவன் - அயோ:14 70/3
அருமை உண்டு அளப்ப அரும் ஆண்டும் வேண்டுமால் - கிட்:6 32/4
ஆடினன் பாடினன் ஆண்டும் ஈண்டும் பாய்ந்து - சுந்:3 63/3
என் இனி அனுமன் தோளை இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும்
 பொன்னுலகு ஆளும் செல்வம் துறந்தது புலவர் எல்லாம் - யுத்2:19 236/3,4
இறை பெரும் செல்வம் நீத்த ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் யாரும் - யுத்4:42 9/1

 மேல்
 
  ஆண்டுளது (1)
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் - யுத்1:2 114/3

 மேல்
 
  ஆண்டை (4)
அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை
 சிலையை நீ இறுத்த ஓசை செவி உற சீறி வந்தேன் - பால:24 34/2,3
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் - அயோ:2 1/1
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை
 சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ - சுந்:3 77/1,2
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ - யுத்4:39 9/2

 மேல்
 
  ஆண்டையான் (5)
அரு மறை முனிவனும் ஆண்டையான் என - அயோ:12 1/2
ஆண்டையான் அனைய கூற அரக்கர் ஓர் இருவரோடும் - ஆரண்:11 34/1
ஆண்டையான் அனையன உன்னி ஆசை மேல் - ஆரண்:12 33/1
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் - ஆரண்:12 48/1
அங்கதன் முன்னரே ஆண்டையான் அயல் - யுத்2:19 35/1

 மேல்
 
  ஆண்டையில் (1)
அன்னவர் அருள் அமைந்து இருந்த ஆண்டையில்
 மன்னனும் அவர் முகம் மரபின் நோக்கினான் - அயோ:1 12/1,2

 மேல்
 
  ஆண்டையின் (1)
ஆண்டையின் அருக்கன் மைந்தன் ஐய கேள் அரிவை நம்-பால் - சுந்:14 49/1

 மேல்
 
  ஆண்டையோர் (1)
வேனில் மதனை மதன் அழித்தான் மீண்டான் என்ன ஆண்டையோர் - அயோ:6 34/4

 மேல்
 
  ஆண்தகை (41)
ஆண்தகை அ உரை கூற அறிந்தோன் - பால:8 14/1
ஆணையின் அடைந்த வில் அதனை ஆண்தகை
 நாண் இனிது ஏற்றினான் நடுங்கிற்று உம்பரே - பால:13 60/3,4
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை
 எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் - பால:24 46/3,4
ஏற்றிட ஆண்தகை இனிது இருந்துழி - அயோ:2 32/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் - அயோ:4 151/1
ஆண்தகை வேந்தனை அவலம் ஆற்றி பின் - அயோ:5 35/4
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் - அயோ:11 42/3
ஆண்தகை கோசலை அருகர் எய்தினன் - அயோ:11 87/1
ஆண்டு நின்று ஆண்தகை அடியின் ஏகினான் - அயோ:12 58/1
அன்னவன் சிறுவனால் இ ஆண்தகை அன்னை ஏவ - கிட்:2 28/1
அன்ன காலையில் ஆண்தகை ஆளியும் - கிட்:11 40/1
ஆண்தகை ஆளி மொய்ம்பின் ஐய நீர் அளித்த செல்வம் - கிட்:11 66/3
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால் - கிட்:11 82/1
ஆண்தகை அரசு இளம் குமர அன்னது - கிட்:16 11/3
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் - சுந்:1 1/1
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும் - சுந்:1 20/3
ஆண்தகை மாரி வந்து அளிக்க ஆயிடை - சுந்:2 50/3
ஆண்தகை இராவணன் வளர்க்கும் அ அனல் - சுந்:3 42/1
ஆண்தகை அறிந்திலன் அதற்கு காரணம் - சுந்:4 24/2
ஆண்தகை அடியேன் தன்மை யார் சொல அறிந்தது என்றாள் - சுந்:4 73/3
ஆண்தகை நெஞ்சில் நின்றும் அகன்றிலை அழிவு உண்டாமோ - சுந்:4 77/3
ஆண்தகை அனுமனும் அருளது ஆம் எனா - சுந்:4 108/1
ஆண்தகை இனி ஒரு பொழுதும் ஆற்றுமோ - சுந்:5 66/4
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை
 வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் - சுந்:11 1/1,2
ஆண்தகை வனை கழல் அனுமன் நோக்கினான் - சுந்:11 23/4
தவனை உற்று அரி உருவான ஆண்தகை
 சிவன் என செம் கணான் என செய் சேவகன் - சுந்:12 62/2,3
ஆண்தகை தேவி உள்ளத்து அரும் தவம் அமைய சொல்லி - சுந்:14 9/1
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப - யுத்1:2 100/1
அன்று அவன் அருள பெற்ற ஆண்தகை அலங்கல் பொன் தோள் - யுத்1:14 10/3
அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் - யுத்2:15 213/3
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை
 பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர் - யுத்2:16 306/1,2
அத்தனை வீரர் மேலும் ஆண்தகை அனுமன் மேலும் - யுத்2:19 181/1
ஆண்தகை நீயே இன்னும் ஆற்றுதி அருமை போர்கள் - யுத்2:19 299/3
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை - யுத்3:20 40/1
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து - யுத்3:21 20/2
அருள்முறை அவரும் நின்றார் ஆண்தகை வீரர் ஆழி - யுத்3:22 21/1
ஆண்தகை அன்பரை அமரர் நாட்டிடை - யுத்3:24 75/3
ஆண்தகை தெய்வ திண் தேர் அணுகியது அணுகும்-காலை - யுத்4:37 10/2
அனைய சிந்திட ஆண்தகை வீரனும் - யுத்4:37 166/1
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை
 சக்கர படையோடும் தழீஇ சென்று - யுத்4:37 196/1,2
அ திறத்து ஆண்தகை அனுமன்-தன்னை நீ - யுத்4:41 95/1

 மேல்
 
  ஆண்தகை-தன் (3)
அலை உருவ கடல் உருவத்து ஆண்தகை-தன் நீண்டு உயர்ந்த - பால:12 28/1
ஆண்தகை-தன் மோதிரம் அடுத்த பொருள் எல்லாம் - சுந்:4 68/3
ஆழி நெடும் கை ஆண்தகை-தன் அருளும் புகழும் அழிவு இன்றி - சுந்:4 110/1

 மேல்
 
  ஆண்தகைக்கு (4)
ஆண்தகைக்கு இனியது ஓர் அமுதம் ஆயதே - பால:14 25/4
அறுபதினாயிரர் எனினும் ஆண்தகைக்கு
 உறுதியில் ஒன்று இவர்க்கு உணர்வு என்று உன்னலாம் - அயோ:1 10/1,2
ஆலை பாய் வயல் அயோத்தியர் ஆண்தகைக்கு இளையான் - அயோ:9 37/1
ஆண்தகைக்கு இன்று அவதி என்றார்-அரோ - யுத்4:41 52/4

 மேல்
 
  ஆண்தகையது (1)
ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர் - யுத்4:36 5/2

 மேல்
 
  ஆண்தகையர் (1)
ஆண்தகையர் அ-வயின் அடைந்தமை அறிந்தான் - ஆரண்:3 36/1

 மேல்
 
  ஆண்தகையும் (1)
ஆண்தகையும் அன்பினொடு காதல்-அது கூர - யுத்1:9 1/1

 மேல்
 
  ஆண்தகையோடும் (1)
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் - யுத்2:19 229/4

 மேல்
 
  ஆண்பாலாரே (1)
ஆண்பாலாரே பெண்பால் ஆரோடு அடைவு அம்மா - அயோ:3 43/4

 மேல்
 
  ஆண்பாலோ (1)
ஆண்பாலோ பெண்பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ - ஆரண்:15 42/4

 மேல்
 
  ஆண்மை (31)
ஆண்மை என்னும் அது ஆரிடை வைகுமே - பால:7 38/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே - பால:13 49/4
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் - பால:21 11/3
ஆடவர் நகை உற ஆண்மை மாசு உற - அயோ:2 57/1
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர - ஆரண்:7 68/3
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா - ஆரண்:8 6/2
தம்பிக்கும் என் ஆண்மை தவிர்ந்தே தளர்வுற்றேன் - ஆரண்:11 17/3
அறம்-தலை நின்றிலாத அரக்கனின் ஆண்மை தீர்ந்தேன் - ஆரண்:13 130/1
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து - ஆரண்:15 53/1
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை
 துறை எனல் ஆயிற்று அன்றே தொன்மையின் நல் நூற்கு எல்லாம் - கிட்:7 88/1,2
அளவு_இலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து - கிட்:9 33/3
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை விரிப்பான் இவை செப்பும் - கிட்:17 8/4
ஆய மா தானைதான் வந்து அண்மியது அண்ம ஆண்மை
 தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின் - சுந்:11 7/1,2
ஆனவரும் மானுடர் நம் ஆண்மை அழகு அன்றோ - யுத்1:2 63/4
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் - யுத்1:4 108/4
அற துறை அன்று வீரர்க்கு அழகும் அன்று ஆண்மை அன்று - யுத்1:14 12/1
அரிந்த நாள் வந்திலாதான் இனி செய்யும் ஆண்மை உண்டோ - யுத்1:14 32/4
அடைத்துழி வந்திலாதான் இனி செயும் ஆண்மை உண்டோ - யுத்1:14 35/4
அரக்கனும் நன்று நின் ஆண்மை ஆயினும் - யுத்2:16 260/1
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற - யுத்2:16 348/3
அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் - யுத்2:17 1/1
பெற்றான் நெடிது ஆண்மை பிறந்துடையான் - யுத்2:18 62/4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் - யுத்2:18 211/1
வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி உயிரோடு நின்று விளையாடினாய் - யுத்2:19 73/2
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை
 சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் - யுத்2:19 193/3,4
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் - யுத்3:20 8/4
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம் - யுத்3:20 99/3
அளவு_அறு சீர்த்தி என் அறன் என் ஆண்மை என் - யுத்3:24 77/2
அரக்கரை வென்று நின்று ஆண்மை ஆள்வெனேல் - யுத்3:24 78/2
அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை
 வினையன அன்று நின்று வீழ்ந்தது வீழ்க வீர - யுத்3:26 13/1,2
யாரேனும் தான் ஆகுக யான் என் தனி ஆண்மை
 பேரேன் இன்றே வென்றி முடிப்பென் பெயர்கில்லேன் - யுத்4:37 136/1,2

 மேல்
 
  ஆண்மை-தானும் (1)
பெருமையும் வண்மை-தானும் பேர் எழில் ஆண்மை-தானும்
 ஒருமையின் உணர நோக்கின் பொறையினது ஊற்றம் அன்றே - யுத்1:12 37/1,2

 மேல்
 
  ஆண்மைதான் (1)
ஆசை நோய் கொன்றது என்றால் ஆண்மைதான் மாசுணாதோ - யுத்2:17 13/4

 மேல்
 
  ஆண்மையால் (1)
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் - யுத்2:19 79/4

 மேல்
 
  ஆண்மையாலே (1)
போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா - யுத்2:16 200/4

 மேல்
 
  ஆண்மையான் (2)
அன்ன சாவம் உளது என ஆண்மையான்
 மின்னும் மௌலியன் மெய்ம்மையன் வீடணன் - சுந்:5 22/1,2
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் - யுத்1:3 74/4

 மேல்
 
  ஆண்மையினுடனே (1)
நீள் ஆண்மையினுடனே எதிர் நின்றாய் இஃது ஒன்றோ - யுத்2:15 164/1

 மேல்
 
  ஆண்மையும் (6)
அறம் கெடுத்தவட்கு ஆண்மையும் வேண்டுமோ - பால:7 40/4
வினையும் நல் ஆண்மையும் விளம்ப வேண்டுமோ - கிட்:11 131/3
கொச்சை ஆண்மையும் சீர்மையில் கூடுமோ - சுந்:12 94/4
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் - யுத்2:15 164/2
தாளாண்மையும் நிகர் ஆரும் இல் தனி ஆண்மையும் இனி நின் - யுத்2:15 164/3
வரி வில் ஆண்மையும் நோக்கிய புலத்தியன் மருமான் - யுத்2:16 223/2

 மேல்
 
  ஆண்மையே (2)
அந்தரம் இனி யாது-கொல் ஆண்மையே - பால:7 39/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே - பால:13 49/4

 மேல்
 
  ஆணவம் (1)
ஆணவம் துணை யார் உளர் ஆவரோ - யுத்4:37 38/4

 மேல்
 
  ஆணி (11)
அற்கு ஆணி கண்டு அனைய அழகு அமைந்த மேனியான் - அயோ:13 26/2
ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம் - ஆரண்:10 96/2
ஆணி பொனின் ஆகியது ஆய் கதிரால் - ஆரண்:11 49/1
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா - ஆரண்:13 70/4
ஆணி ஆய பழி வர அன்னது - ஆரண்:14 21/2
ஆணி இ உலகுக்கு எல்லாம் என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற - கிட்:2 19/2
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் - சுந்:1 26/2
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன - சுந்:11 22/4
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே - யுத்1:4 61/4
ஆணி இ உலகுக்கு ஆன ஆழியான் புறத்தின் ஆர்த்த - யுத்3:27 10/1
அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி - யுத்3:28 37/4

 மேல்
 
  ஆணிக்கு (2)
ஆணிக்கு அமை பொன் கை மணி சுடர் ஆர் விளக்கம் - ஆரண்:10 158/1
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன - சுந்:11 22/4

 மேல்
 
  ஆணிப்பொன் (1)
ஆணிப்பொன் ஆனான்-தன்னை பின்னும் கண்டு அறிவென் என்னா - யுத்2:18 178/3

 மேல்
 
  ஆணியா (1)
அடைப்பர் ஐம் புலன்களை ஒழுக்கம் ஆணியா
 சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் - யுத்4:40 54/1,2

 மேல்
 
  ஆணியாய் (1)
ஆணியாய் உணர் மாருதி அதிசயம் உற்றான் - யுத்2:15 219/2

 மேல்
 
  ஆணியின் (3)
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் - சுந்:2 185/1
ஆணியின் அழிந்த பாடல் நவின்றனர் அனங்க வேடன் - யுத்3:25 10/3
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் - யுத்3:28 26/1

 மேல்
 
  ஆணியை (4)
ஆணியை அன்னது நினைக்கல் ஆகுமோ - அயோ:14 45/2
ஆணியை உந்தையர்க்கு அமைந்த அன்பனை - ஆரண்:13 47/3
ஆணியை அனுமனை அமைய நோக்குவான் - சுந்:4 103/2
ஆணியை அமிழ்தின் வந்த அமிழ்தினை அறத்தின் தாயை - யுத்4:40 30/2

 மேல்
 
  ஆணினில் (1)
பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும் - யுத்1:3 14/1

 மேல்
 
  ஆணை (31)
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் - பால:21 11/3
அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் - அயோ:1 85/1
வள்ளல் இராமன் உன் மைந்தன் ஆணை என்றான் - அயோ:3 11/4
உன் நிலை சொல் எனது ஆணை உண்மை என்றான் - அயோ:3 22/4
ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை - அயோ:6 28/4
ஐ_இருபத்தோடு ஐந்து ஆயிரர் உளர் ஆணை
 செய்குநர் சிலை வேடர் தேவரின் வலியாரால் - அயோ:8 29/1,2
அன்று எனாது இன்று எனது ஆணை ஐய நீ - அயோ:14 122/3
சாம் இது சரதம் நின் ஆணை சாற்றினேன் - அயோ:14 131/4
அன்றியும் அண்ணல் ஆணை மறுக்கிலன் அங்கை கூப்பி - ஆரண்:7 63/3
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் - ஆரண்:10 118/4
ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி - ஆரண்:11 29/3
ஆகின்றது அரசன் தன் ஆணை நீர் மறுத்து - ஆரண்:12 16/2
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ் - கிட்:3 63/1
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே - கிட்:9 31/1
கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு - கிட்:9 33/2
அளவியது அயர்வது என் ஆணை ஆழியாய் - கிட்:10 95/4
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை - கிட்:11 9/1
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை
 போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு - கிட்:11 55/1,2
ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் - சுந்:1 57/2
அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை
 கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் - சுந்:2 63/3,4
அழுது செய்வது என் ஆணை அரக்கனை - சுந்:2 170/3
மன்னன் ஆணை இதனை மன கொள் நீ - சுந்:5 29/4
அம் கண் நாயகன்-தனது ஆணை கூறிய - சுந்:12 59/2
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே - சுந்:12 116/1
ஒற்றை ஆணை மற்று யார் உனக்கு இ பெயர் உரைத்தார் - யுத்1:3 47/3
அயிந்திரம் நிறைந்தவன் ஆணை ஏவலால் - யுத்1:4 39/3
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் - யுத்1:7 13/3
அடைய செயகிற்றி அது ஆணை எனா - யுத்2:18 71/3
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத - யுத்2:19 10/3
தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை
 ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் - யுத்2:19 235/3,4
வீர இது ஆணை என்றான் வீடணன் விளைவது ஓர்வான் - யுத்3:28 36/4

 மேல்
 
  ஆணை-செய் (1)
காவலின் ஆணை-செய் கடவுள் ஆம் என - அயோ:1 4/2

 மேல்
 
  ஆணைக்கு (1)
நம்ப உன் தாதை ஆணைக்கு அஞ்சினன் மருங்கு நண்ண - யுத்3:29 50/2

 மேல்
 
  ஆணையாய் (2)
அடும் படை அரக்கர்-தம் இருக்கை ஆணையாய் - கிட்:6 29/4
அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் - கிட்:7 150/2

 மேல்
 
  ஆணையார் (1)
அந்தகன் அடி தொழுது அடங்கும் ஆணையார்
 வெம் தழல் உருவு கொண்டனைய மேனியார் - ஆரண்:7 41/3,4

 மேல்
 
  ஆணையால் (22)
அரிய நல் தவம் உடை வசிட்டன் ஆணையால்
 இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா - பால:5 95/1,2
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால்
 தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை - அயோ:2 66/2,3
ஆகின் ஐய அரசன்-தன் ஆணையால்
 ஏகல் என்பது யானும் உரைக்கிலென் - அயோ:4 18/1,2
அடரும் செல்வம் அளித்தவன் ஆணையால்
 படரும் நல் அறம் பாலித்து இரவியின் - அயோ:10 52/1,2
வரதன் துஞ்சினான் வையம் ஆணையால்
 சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய் - அயோ:14 94/1,2
அந்த நாள் எலாம் ஆள் என் ஆணையால் - அயோ:14 114/4
யான் உனை இரந்தனென் இனி என் ஆணையால்
 ஆனது ஓர் அமைதியின் அளித்தி பார் எனா - அயோ:14 130/2,3
கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் - அயோ:14 136/4
அழுங்கு நாள் இது என்று அந்தகன் ஆணையால்
 தழங்கு பேரி என தனித்து ஏங்குவாள் - ஆரண்:7 2/1,2
ஆற்றலோன் அ உரை அறைய ஆணையால்
 ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் - ஆரண்:13 105/1,2
அடுத்த காவலும் அரிகள் ஆணையால்
 கொடுத்தது உண்டு இவன் கொண்டனன்-கொலாம் - கிட்:3 56/3,4
அடைந்தனென் அடியனேன் இராமன் ஆணையால்
 குடைந்து உலகு அனைத்தையும் நாடும் கொட்பினால் - சுந்:4 23/1,2
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண - சுந்:6 51/3
அந்தரத்து அமரர்-தம் ஆணையால் இவன் - சுந்:12 4/3
அளவுறு முதியரும் அறிய ஆணையால்
 விளைவினை விளம்பினால் மிதிலை நாடியை - சுந்:12 20/2,3
ஒல்லையின் ஓடி நீர் உரைத்து என் ஆணையால்
 கொல்லலை தருக என கூறுவீர் என்றான் - சுந்:12 27/3,4
அ உரை தூதரும் ஆணையால் வரும் - சுந்:12 28/1
ஆர் உனை விடுத்தவர் அறிய ஆணையால்
 சோர்விலை சொல்லுதி என்ன சொல்லினான் - சுந்:12 68/2,3
அரியன தச்சற்கும் உதவி ஆணையால் - யுத்1:2 4/4
கொண்டு உடன் இருந்தனன் கொற்ற ஆணையால்
 வண்டொடு காலையும் வரவு மாற்றினான் - யுத்1:2 8/3,4
ஆறிய பெரும் குணத்து அறிவன் ஆணையால்
 கூறிய மனிதர்-பால் கொற்றம் கொள்ளலை - யுத்1:2 78/2,3
அடுத்த நாட்டு அரசியல் உடைய ஆணையால்
 படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு - யுத்1:4 79/1,2

 மேல்
 
  ஆணையாலே (1)
நால் தெண் திரை வேலையின் நம்பி தன் ஆணையாலே
 ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் - அயோ:4 137/3,4

 மேல்
 
  ஆணையான் (3)
அந்தரத்து அளவும் நின்று அளிக்கும் ஆணையான்
 இந்திரற்கு இமையவர் குருவை ஏய்ந்த தன் - அயோ:1 3/2,3
அந்தகன் தனக்கு அரிய ஆணையான்
 முந்தி வந்தனன் இவனின் மொய்ம்பினோய் - கிட்:3 49/3,4
எனைவரும் தவிர்க என ஏய ஆணையான்
 புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான் - யுத்1:2 7/2,3

 மேல்
 
  ஆணையில் (1)
அலகு இல் செல்வத்து அரசியல் ஆணையில்
 திலகமே உன் திறத்து அனங்கன் தரு - சுந்:3 100/2,3

 மேல்
 
  ஆணையின் (10)
ஆணையின் அடைந்த வில் அதனை ஆண்தகை - பால:13 60/3
ஆணையின் நினது மூதாதை ஐய நின் - பால:24 47/1
ஆள்வினை ஆணையின் திறம்பல் அன்று எனா - அயோ:5 38/1
ஆற்றல் மா தவன் ஆணையின் போனவர் - அயோ:10 56/3
ஆணையின் திறக்கலா அலரில் பாய்வன - ஆரண்:10 127/2
ஆறு சென்றிலன் ஆணையின் ஏகுவான் - கிட்:11 10/4
அந்தணர் வேள்வியின் ஆக்கி ஆணையின்
 வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ - சுந்:12 67/1,2
அழைத்த போதினும் வந்திலை அந்தகன் ஆணையின் வழி நின்றாய் - யுத்2:16 320/2
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் - யுத்3:22 184/3
அண்ணல் ஆணையின் வீடணனும் மற - யுத்4:40 6/1

 மேல்
 
  ஆணையினால் (1)
ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி - யுத்4:39 6/3

 மேல்
 
  ஆணையும் (4)
ஆணையும் காக்கும் ஆயினும் நகருக்கு அணி என இயற்றியது அன்றே - பால:3 12/4
இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய் - அயோ:4 216/2
அயல் இனிது இருத்தி நின் அரசும் ஆணையும்
 இயல்பினின் இயைந்தவே இனிதின் வைகுமே - கிட்:11 127/1,2
கொற்றவன் ஆணையும் குறித்து நின்றனம் - கிட்:16 4/3

 மேல்
 
  ஆணையே (2)
அம்பும் உண்டு என்று சொல்லு நம் ஆணையே - கிட்:11 4/4
அன்னவன் தன்னை கண்டால் ஆணையே அரக்கர்க்கு எல்லாம் - யுத்3:24 16/1

 மேல்
 
  ஆணையேன் (1)
அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன்
 ஒப்பு அரும் பெரு மறு உலகம் ஓத யான் - சுந்:4 15/2,3

 மேல்
 
  ஆணையை (3)
அன்னது நினைந்தும் நீ என் ஆணையை மறுக்கலாமோ - அயோ:14 115/3
இறந்து நீங்கினரோ இன்று என் ஆணையை இகழ்ந்து - சுந்:7 57/1
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல் - சுந்:11 58/2

 மேல்
 
  ஆத்த (2)
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் - அயோ:14 129/3
ஆத்த நாணின் அரு வரை வாங்கினான் - ஆரண்:7 17/4

 மேல்
 
  ஆத்தவே (1)
சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே - பால:14 49/4

 மேல்
 
  ஆத்தன (1)
சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே - பால:14 49/4

 மேல்
 
  ஆத்து (1)
அன்பு தன் தம்பி-மேல் ஆத்து அறிவினை மயக்க ஐயன் - யுத்3:24 14/1

 மேல்
 
  ஆதபத்திரம் (1)
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து - யுத்4:41 34/1

 மேல்
 
  ஆதர் (1)
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் - பால:13 54/2

 மேல்
 
  ஆதர (1)
அடுக்கிய உலகம் மூன்றும் ஆதர தூதர் கூற - யுத்4:42 12/1

 மேல்
 
  ஆதரத்தோடும் (1)
அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி - அயோ:4 145/1

 மேல்
 
  ஆதரம் (3)
அரிவையர் மைந்தர் யாரே ஆதரம் கூர்கிலாதார் - ஆரண்:11 58/2
தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற - கிட்:4 12/2
ஆதரம் பெறுவதற்கு ஆக்கையோ எனா - யுத்4:41 89/2

 மேல்
 
  ஆதரிக்க (2)
கண்டு ஆதரிக்க திரிவான் மதம் கவ்வி உண்ண - பால:17 21/3
வண்டு ஆதரிக்க திரி மா மத யானை ஒத்தான் - பால:17 21/4

 மேல்
 
  ஆதரிக்கின்ற (1)
எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற
 அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் - பால:3 1/3,4

 மேல்
 
  ஆதரித்தார் (1)
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் - பால:13 19/3

 மேல்
 
  ஆதரித்து (5)
எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப - பால:9 8/2
ஆதரித்து அமுதில் கோல் தோய்த்து அவயவம் அமைக்கும் தன்மை - பால:10 4/1
அன்றியும் நின் வரவினை ஆதரித்து
 இன்று-காறும் நின்று ஏமுறுமால் அவன் - ஆரண்:3 34/1,2
ஆதரித்து அவனை காண்டற்கு அணுகினிர் என்னின் அன்னான் - கிட்:2 21/3
அன்னதே என அரக்கனும் ஆதரித்து அமைந்தான் - யுத்3:22 184/1

 மேல்
 
  ஆதரிப்பார் (1)
சின்னம் ஆனவர் கணக்கு_இலர் யாவரே ஆதரிப்பார்
 இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த - யுத்1:5 65/2,3

 மேல்
 
  ஆதரிப்பான் (1)
பற்ற ஆதரிப்பான் தனை நோக்கினன் பரிவான் - ஆரண்:7 134/3

 மேல்
 
  ஆதரை (1)
ஆதரை கோறலும் அழிவு செய்யினும் - யுத்1:4 95/2

 மேல்
 
  ஆதல் (23)
வெள்ளியை ஆதல் விளம்பினை மேலோர் - பால:8 19/1
அனங்கனும் அருந்தினான் ஆதல் வேண்டுமே - பால:19 55/4
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் - பால:24 38/2
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ - ஆரண்:1 59/3
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர - ஆரண்:7 68/3
பித்தேறினை ஆதல் பிழைத்தனையால் - ஆரண்:13 14/4
ஒத்தால் பரதன் பெரிது உத்தமன் ஆதல் உண்டோ - கிட்:7 43/4
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல்
 எங்களின் காண்டி அன்றே இதற்கு வேறு உவமை உண்டோ - கிட்:9 13/3,4
குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது_இலர் ஆதல் என்னா - கிட்:9 25/2
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா - கிட்:9 26/3
வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ - கிட்:10 68/2
குறுமுனி குடித்த வேலை குப்புறம் கொள்கைத்து ஆதல்
 வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர - சுந்:1 14/1,2
செப்பின் மேலவர் சீறினும் அது சிறப்பு ஆதல்
 தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா - யுத்1:6 30/1,2
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல்
 ஒத்து உற உணர்ந்திலாமை உயிரொடும் உறவினோடும் - யுத்1:9 34/2,3
நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல்
 தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா - யுத்1:14 25/2,3
செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று - யுத்2:19 264/2
அம்புயத்து அயன் படை ஆதல் தேறினென் - யுத்3:24 83/1
அலங்கல் அம் தடம் தோள் அண்ணல் அனுமனே ஆதல் வேண்டும் - யுத்3:26 3/3
கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல்
 போய் கண்டு கோடி அன்றே என்றனன் புழுங்குகின்றான் - யுத்3:26 82/3,4
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல்
 கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ - யுத்3:26 83/1,2
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ - யுத்3:26 83/2
போயினன் ஆதல் வேண்டும் புரிந்திலன் ஒன்றும் என்பான் - யுத்3:28 17/3
இன்றுதான் உணர்ந்தனையே இராமனார் யாவர்க்கும் இறைவன் ஆதல் - யுத்4:38 7/4

 மேல்
 
  ஆதல்தான் (1)
புனைதலோ ஐய புதல்வர் ஆதல்தான் - அயோ:14 107/4

 மேல்
 
  ஆதலால் (43)
மால் வரை குலத்து இனி யாவையும் இல்லை ஆதலால் உவமை மற்று இல்லை - பால:3 7/2
ஆதலால் அரு வினை அறுக்கும் ஆரிய - பால:8 28/1
பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால்
 துறக்கம் எய்திய தூயவரே என - பால:16 35/2,3
ஐயன் பொற்புக்கு அளவு இலை ஆதலால்
 எய்யும் பொன் சிலை மாரனும் என் செய்வான் - பால:21 32/2,3
அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால்
 மண்டபம் வையமும் வானும் வாய் மடுத்து - பால:23 46/2,3
காணிய விழைவது ஓர் கருத்தன் ஆதலால்
 கேணியில் வளை முரல் கேகயம் புக - பால:24 47/2,3
வானவர் செய்த மா தவம் உண்டு ஆதலால்
 மேல் நிகழ் பொருள் இனி விளம்புவாம்-அரோ - பால:24 50/3,4
ஆதலால் இராமனுக்கு அரசை நல்கி இ - அயோ:1 30/1
அந்தம்_இல் பெரும் குணத்து இராமன் ஆதலால்
 வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால் - அயோ:11 57/2,3
சான்றவர் உரை-செய தருமம் ஆதலால்
 ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ - அயோ:12 14/3,4
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால்
 தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் - அயோ:14 92/2,3
தனை கொன்றாள் தரும் தனையன் ஆதலால்
 எனக்கு ஒன்றா தவம் அடுப்பது எண்ணினால் - அயோ:14 96/3,4
உரனின் நீ பிறந்து உரிமை ஆதலால்
 அரசு நின்னதே ஆள்க என்னவே - அயோ:14 109/3,4
பொன்_மலை ஆதலால் பொருவலாது என்பாள் - ஆரண்:6 8/4
வயிறு உடையாள் என மறுக்கும் ஆதலால்
 குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள - ஆரண்:6 22/2,3
தனியை நீ ஆதலால் மற்று அவரொடும் தழுவற்கு ஒத்த - ஆரண்:6 48/2
ஆயுமேல் உறுதல் செல்லாம் ஆதலால் அரக்கர் செய்த - ஆரண்:11 73/3
ஆற்றல் தேரும் அறிவினன் ஆதலால்
 தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் - ஆரண்:11 80/3,4
அஞ்சன_வண்ணனே இராமன் ஆதலால்
 வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ - ஆரண்:13 55/2,3
ஆதலால் முனிவாய் அல்லை அருந்ததி அனைய கற்பின் - ஆரண்:13 125/1
தொழுது இரந்து நின் தொழில் இது ஆதலால்
 எழுது வென்றியாய் அரசு கொள்க என - கிட்:3 54/2,3
ஆதலால் அன்னதே அமைவது ஆம் என - கிட்:6 34/1
விலங்கு அலாமை விளங்கியது ஆதலால்
 அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ - கிட்:7 113/3,4
சான்றவர் நின்னின் இல்லை ஆதலால் தருமம்-தானே - கிட்:9 30/3
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால்
 பொன்னினை நாடிய போதும் என்ப போல் - கிட்:10 110/2,3
வஞ்சம் அன்று மனு வழக்கு ஆதலால்
 அஞ்சில் ஐம்பதில் ஒன்று அறியாதவன் - கிட்:11 5/2,3
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி - கிட்:11 25/1
ஆதலால் தன் அரும்_பெறல் செல்வமும் - சுந்:12 101/1
பொன் திருத்தியது ஆதலால் இராவணன் புரை தீர் - சுந்:13 36/1
ஆதலால் விரைவின் செல்லல் ஆவது_அன்று அளியம் எம்மை - சுந்:14 12/2
மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால்
 கள்ளத்தின் விளைவு எலாம் கருத்து இலா இருள் - யுத்1:4 88/2,3
ஆதலால் இவன் வரவு நல் வரவே என உணர்ந்தேன் அடியேன் உன் தன் - யுத்1:4 102/1
உறங்கலர் உண் பதம் உலவை ஆதலால்
 கறங்கு என திரிபவர் கணக்கு வேண்டுமேல் - யுத்1:5 25/2,3
மறந்தனன் வலியன் என்பார் ஆதலால் அதுவும் மாட்டேன் - யுத்1:12 30/4
உன்னை வென்று உயருதல் உண்மை ஆதலால்
 பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை - யுத்2:16 92/2,3
ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயமே உகுத்து என் ஐய - யுத்2:16 136/3
ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய - யுத்2:16 148/3
அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் - யுத்2:16 277/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் - யுத்3:28 5/2
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ - யுத்3:28 6/1
குன்று காணினும் கோள் இலது ஆதலால்
 நின்று காணுதும் நேமியினானுழை - யுத்4:33 33/2,3
அஞ்சினேன் என செய்தனை ஆதலால்
 உஞ்சு போதி-கொலாம் என்று உருத்து எழா - யுத்4:37 178/3,4
அழிப்பு இல சான்று நீ உலகுக்கு ஆதலால்
 இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர் - யுத்4:40 84/1,2

 மேல்
 
  ஆதலாலே (1)
மானவள் ஆதலாலே மாயையின் வலித்தும் என்றான் - ஆரண்:11 37/4

 மேல்
 
  ஆதலான் (14)
அண்ணல்-தன் குடை மதி அமையும் ஆதலான்
 விண்ணிடை மதியினை மிகை இது என்பவே - பால:4 9/3,4
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான்
 ஓவல் இல் உயிர் பிரிந்து உடல் சென்று என்னவே - பால:24 48/3,4
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான்
 இன்று இறை தாழ்த்தலும் இனிது அன்றாம் என்றான் - கிட்:11 114/3,4
அஞ்சினை ஆதலான் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி - சுந்:3 114/1
ஆதலான் இறத்தலே அறத்தின் ஆறு எனா - சுந்:4 21/1
ஆதலான் அது காரியம் அன்று ஐய - சுந்:5 26/1
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ - சுந்:6 45/2
ஆதலான் அரக்கனை எய்தி ஆற்றலும் - சுந்:12 23/1
அன்னவே காலங்கள் கழியும் ஆதலான்
 துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ - சுந்:12 57/3,4
ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் - சுந்:12 60/1
ஆதலான் அபயம் என்ற பொழுதத்தே அபய தானம் - யுத்1:4 117/1
மொழி உனக்கு அபயம் என்றாய் ஆதலான் முனிவு தீர்ந்தேன் - யுத்1:7 19/1
ஆதலான் ஒன்று உதவுதல் ஆற்றலேன் - யுத்4:40 16/1
ஆதலான் அரக்கர்_கோவே அடுப்பது அன்று உனக்கும் இன்னே - யுத்4:40 41/1

 மேல்
 
  ஆதலானும் (1)
ஆதலானும் அவன் எனக்கு ஆர் உயிர் - கிட்:7 108/1

 மேல்
 
  ஆதலானே (3)
அன்னை நீ உரைத்தது ஒன்றும் அழிந்திலது ஆதலானே
 உன்னையே தெய்வமா கொண்டு இத்தனை காலம் உய்ந்தேன் - யுத்3:23 30/1,2
தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற - யுத்4:34 19/1
உறைப்பு இலர் ஆதலானே வேறு இருந்து ஒழிந்த மின்னார் - யுத்4:42 9/2

 மேல்
 
  ஆதலின் (40)
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே - பால:19 49/4
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் - பால:22 32/3
ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் - பால:24 36/3
அனையது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு பொருள் அறியின் - அயோ:1 40/3
அனையது ஆதலின் அரும் துயர் பெரும் பரம் அரசன் - அயோ:1 68/1
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ - அயோ:2 17/1
ஆதி ஆதலின் அறிவு_இலி அடங்குதி என்றாள் - அயோ:2 74/4
அல்லை போத அமைந்தனை ஆதலின்
 எல்லை_அற்ற இடர் தருவாய் என்றான் - அயோ:4 226/3,4
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த - அயோ:9 31/2
ஆதலின் இது பெற அருள் என உரையா - ஆரண்:2 42/1
ஆதலின் அந்தணரேயும் ஆகிலேம் - ஆரண்:3 14/4
இனைய ஆதலின் மானிடன் ஒருவன் என்று இவனை - ஆரண்:7 72/1
நகை உடைத்து ஆகும் அன்றே ஆதலின் நன்று இது என்னா - ஆரண்:11 64/3
ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் - ஆரண்:12 52/4
பெற்றிலது ஆதலின் பிறிது ஒன்று ஆம் என - ஆரண்:15 8/3
விளைதல் நன்று ஆதலின் விளிதல் நன்று என்றான் - ஆரண்:15 25/4
கிளவி என்று அறிவு அரும் கிளர்ச்சித்து ஆதலின்
 வள நகர் கூலமே போலும் மாண்பது - கிட்:1 6/3,4
முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா - கிட்:4 9/2
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும் - கிட்:7 121/1
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல் - கிட்:9 29/3
நீயின் அன்னவள் குதலையிர் ஆதலின் நேடி - கிட்:10 45/1
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி - கிட்:17 6/1
அன்னான் அரும் காதலன் ஆதலின் அன்பு தூண்ட - சுந்:1 45/1
துயில்_இலை ஆதலின் கனவு தோன்றல - சுந்:3 39/1
ஆதலின் பின்னை நீயே அறிந்தவாறு அறிதி என்னா - சுந்:3 146/3
நொந்தனென் ஆதலின் நுவல்வது ஆயினேன் - யுத்1:2 73/4
அஞ்சினை ஆதலின் அமர்க்கும் ஆள் அலை - யுத்1:4 7/1
ஏயினது ஆதலின் அறிவிற்கு ஏற்றன - யுத்1:4 58/2
தோம் உற நீங்குதல் துணிவர் ஆதலின்
 யாம் இவன் வரவு இவற்று என் என்று உன்னுவாம் - யுத்1:4 80/3,4
நெறி அலது ஆதலின் நிலைக்கலாமையும் - யுத்1:4 90/2
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால் - யுத்1:6 7/2
ஐது ஆதலின் அறுத்தாய் இனி அறுப்பாய் என அழி கார் - யுத்2:15 158/3
சிரமும் அன்னவை ஆதலின் வேற்றுமை தெரியா - யுத்2:15 235/2
நீதியோனுடன் பிறந்தனை ஆதலின் நின் உயிர் நினக்கு ஈவென் - யுத்2:16 319/2
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் - யுத்3:22 108/2
ஞான நாயகன் உருவமே ஆதலின் நடுங்கி - யுத்3:22 199/4
ஐயன்மீர் நம் குலத்து அழிவு இது ஆதலின்
 செய்வகை பிறிது இலை உயிரின் தீர்ந்தவர் - யுத்3:24 69/1,2
ஏன்றிலது ஆதலின் அனுமன் எய்தினான் - யுத்3:24 99/4
ஆதலின் புறத்து இனி யாருக்காக என் - யுத்4:40 64/1
ஓங்கல ஆதலின் உலப்பு இல் யாக்கையை - யுத்4:41 100/3

 மேல்
 
  ஆதலினால் (4)
விலங்கு ஆனேன் ஆதலினால் விலங்கினேன் இன்னும் உயிர் விட்டிலேனால் - ஆரண்:4 22/4
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால்
 எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் - ஆரண்:13 14/2,3
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை - கிட்:13 29/2
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி - கிட்:13 31/2

 மேல்
 
  ஆதலினோ (1)
ஐது ஆதலினோ அயல் ஒன்று உளதோ - ஆரண்:14 62/2

 மேல்
 
  ஆதவன் (1)
வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம் - கிட்:3 61/3

 மேல்
 
  ஆதவனும் (1)
மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் - பால:22 43/4

 மேல்
 
  ஆதன் (1)
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ - அயோ:11 111/3

 மேல்
 
  ஆதனத்தின் (1)
மடங்கல் ஆதனத்தின் மேல் முனியை வைத்தனன் - பால:5 51/4

 மேல்
 
  ஆதனம் (2)
அந்தணாளர்கள் ஆசியொடு ஆதனம்
 இந்திரன் முகம் நாண் உற ஏறினான் - பால:21 45/3,4
புனை மணி ஆதனம் பொலிய தோன்றினான் - பால:23 43/2

 மேல்
 
  ஆதனேன் (1)
அறுத்த உன்னை ஆதனேன்
 ஒறுத்த தன்மை ஊழியாய் - ஆரண்:1 68/2,3

 மேல்
 
  ஆதாரம் (1)
ஆதாரம் நினக்கு இனி யார் உளரோ - ஆரண்:13 9/4

 மேல்
 
  ஆதி (69)
ஆதி அந்தம் அரி என யாவையும் - பால:0 3/1
ஆதி மதியும் அருளும் அறனும் அமைவும் - பால:4 2/1
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய - பால:5 36/1
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் - பால:9 22/4
வினையோர் மேவும் மேனகை ஆதி மிளிர் வேல் கண் - பால:10 28/2
ஆதி வானவர்_பிரான் அணுகலால் அணி கொள் கார் - பால:20 32/3
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் - பால:21 48/3
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் - பால:23 1/2
ஆதி அம் சோதியை அடி வணங்கினான் - பால:23 49/2
ஆதி யான் அறிந்தனென் அலங்கல் நேமியாய் - பால:24 37/2
கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் - அயோ:1 17/3
ஆதி ஆதலின் அறிவு_இலி அடங்குதி என்றாள் - அயோ:2 74/4
ஆதி அரசன் அரும் கேகயன் மகள் மேல் - அயோ:4 103/1
ஆதி மன்னனை ஆற்று-மின் நீர் என்றான் - அயோ:4 230/3
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற - அயோ:6 7/2
துறந்தாய் ஆகின் தூயையும் ஆதி உலகத்தே - அயோ:11 85/3
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் - அயோ:11 85/4
பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம் - அயோ:11 128/1
அறிஞரும் சிறியரும் ஆதி அந்தமா - அயோ:12 45/1
வேந்தர் ஆதி சிவிகையின் வீங்கு தோள் - அயோ:14 12/3
பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம் - அயோ:14 66/1
அறையும் மேன்மையோடு அறனும் ஆதி ஆம் - அயோ:14 103/2
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ - ஆரண்:0 1/4
ஆதி நான்முகன் வரத்தின் எனது ஆவி அகலேன் - ஆரண்:1 21/1
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த - ஆரண்:1 52/3
நீ ஆதி பரம்பரமும் நின்னவே உலகங்கள் - ஆரண்:1 53/1
அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக - ஆரண்:2 31/2
ஆதி பிரமனும் நீ ஆதி பரமனும் நீ - ஆரண்:15 43/1
ஆதி பிரமனும் நீ ஆதி பரமனும் நீ - ஆரண்:15 43/1
ஆதி எனும் பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாகிலும் நீ - ஆரண்:15 43/2
என்று அவன் தோற்றம் ஆதி இராவணன் இழைத்த மாய - கிட்:2 29/1
ஆறு கொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி
 வேறு உள குழுவை எல்லாம் மானுடம் வென்றது அன்றே - கிட்:3 19/3,4
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர் - கிட்:4 7/3
நீதி ஆதி நிகழ்த்தினை நின்று அது - கிட்:11 8/1
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் - கிட்:11 8/4
ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர் - கிட்:17 15/4
அரும் தவன் சுரபியே ஆதி வான் மிசை - சுந்:2 54/1
நீ தா தருகிற்றிலையேல் நெருப்பு ஆதி என்னா - சுந்:4 85/3
அந்தரத்து அரம்பைமாரில் தோன்றினர் ஆதி ஆனோர் - சுந்:10 10/3
அளவு உரையாமல் செய்தி ஆதி என்று அமைய சொன்னான் - சுந்:12 111/4
ஆதி நாயகன் பெயர் அன்றி யான் பிறிது அறியேன் - யுத்1:3 27/2
ஆதி அந்தங்கள் இதனின் மற்று இல்லை பேர் உலகின் - யுத்1:3 53/1
ஆதி பண்ணவன் ஆயிர நாமம் - யுத்1:3 103/3
ஆதி பரம் ஆம் எனில் அன்று எனலாம் - யுத்1:3 110/1
நன்மையின் தொடர்ந்தார்க்கு உண்டோ கேடு நான்முகத்தோன் ஆதி
 தொன்மையின் தொடர்ந்த வாய்மை அறத்தொடும் துறந்திலோரை - யுத்1:3 136/1,2
ஆதி அம் பரமனுக்கு அன்பும் நல் அறம் - யுத்1:4 21/1
அற நிலை வழாமையும் ஆதி மூர்த்தி-பால் - யுத்1:4 43/1
ஆயவன் தருமமும் ஆதி மூர்த்தி-பால் - யுத்1:4 52/1
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் - யுத்1:4 110/2
பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள - யுத்1:7 7/3
நம் திரு நகரே ஆதி வேறு உள நகர்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:10 7/1
ஆதி அம் கடவுளாலே அரும் தவம் ஆற்றி பெற்றாய் - யுத்2:16 130/2
ஆதி நூல் மரபினாலே கடன்களும் ஆற்றி ஏற்றி - யுத்2:16 160/3
கொன்றனை ஆதி என்னா இனையன கூறலுற்றான் - யுத்2:17 61/4
தோளின்-மேல் ஆதி ஐய என்று அடி தொழுது நின்றான் - யுத்2:19 101/1
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா - யுத்2:19 179/3
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 254/4
சொல் ஒன்று உரைத்தி பொருள் ஆதி தூய மறையும் துறந்து திரிவாய் - யுத்2:19 257/1
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 257/4
அறிந்தார் அறிந்த பொருள் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 260/4
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் - யுத்2:19 261/3
அற்ற வேலும் வாளும் ஆதி ஆயுதங்கள் மீது எழுந்து - யுத்3:31 90/1
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக - யுத்3:31 224/1
அரைசர் ஆதி அடியவர் அந்தமா - யுத்4:34 6/1
ஆதி நாயகன் ஆக்கிய நூல் முறை - யுத்4:39 2/3
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் - யுத்4:40 99/3
ஆதி நான்மறை கிழவன் நின் குலம் என அமைந்தாய் - யுத்4:41 8/2
மன்னன் ஆதி என் சொல்லை மறாது என்றான் - யுத்4:41 61/4
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் - யுத்4:41 90/1

 மேல்
 
  ஆதித்தன் (1)
ஆதித்தன் குல முதல்வன் மனுவினை யார் அறியாதார் - பால:12 3/1

 மேல்
 
  ஆதிய (5)
சால் பெரும் செவ்விய தருமம் ஆதிய
 நாலையும் அனையன புரவி நான்கு ஒரு - பால:23 71/2,3
ஆதிய அமைதியின் இறுதி ஐம் பெரும் - அயோ:14 118/1
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய
 ஊறிட ஒள் நகர் உரைத்த ஒண் தள - கிட்:1 15/2,3
வேள்வி ஆதிய புண்ணியம் தவத்தொடும் விலக்கி - யுத்1:3 55/1
நீலன் ஆதிய நெடும் படை தலைவரை நெடிய - யுத்4:41 10/2

 மேல்
 
  ஆதியர் (7)
ஆதியர் நின்-வயின் அடைந்த காரியம் - அயோ:12 5/2
தூடணன் திரிசிரா தோன்றல் ஆதியர்
 கோடணை முரசு_இனம் குளிறு சேனையர் - ஆரண்:7 50/1,2
அரம்பை மேனகை திலோத்தமை உருப்பசி ஆதியர் மலர் காமன் - சுந்:2 195/1
அன்ன ஓர் வெகுளியன் அமரர் ஆதியர்
 துன்னிய துன்னலர் துணுக்கம் சுற்றுற - சுந்:12 64/1,2
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி - யுத்1:9 42/3
தேவாசுரர் ஆதியர் செய் செருவில் - யுத்2:18 55/2
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா - யுத்2:19 62/2

 மேல்
 
  ஆதியர்க்கு (1)
அண்டர் ஆதியர்க்கு ஆர் அமர் விளைந்தது என்று அயிர்த்தார் - ஆரண்:13 81/2

 மேல்
 
  ஆதியன் (1)
ஆதியன் அணுகிய அற்றம் நோக்கினான் - யுத்4:37 148/2

 மேல்
 
  ஆதியா (3)
அல் இறுத்தன தாடகை ஆதியா
 வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள் - ஆரண்:4 37/1,2
வன் திறல் மாய மான் வந்தது ஆதியா
 நின்றதும் நிகழ்ந்ததும் நிரப்பினான்-அரோ - ஆரண்:13 104/3,4
தேரும் மாவும் யானையோடு சீயம் யாளி ஆதியா
 மேரு மானும் மெய்யர் நின்ற வேலை ஏழின் மேலவால் - யுத்3:31 75/1,2

 மேல்
 
  ஆதியாக (2)
அழிந்து-நின்று ஆவது என்னே அலர் உளோன் ஆதியாக
 ஒழிந்த வேறு உயிர்கள் எல்லாம் அரக்கருக்கு உறையும் போதா - சுந்:2 32/3,4
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா - சுந்:3 126/1

 மேல்
 
  ஆதியாம் (5)
ஐ_இரு தலையினோன் அனுசர் ஆதியாம்
 மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே - பால:5 15/1,2
அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த - சுந்:3 85/1
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம்
 தீயவர் அறத்தினால் தேவர் ஆயது - யுத்1:2 68/2,3
ஆங்கு நின்ற அனுமனை ஆதியாம்
 வீங்கு வெம் சின வீரர் விழுந்தனர் - யுத்4:37 36/1,2
தனயன் ஆதியாம் படை பெரும் தலைவர்கள் தம்மை - யுத்4:41 15/2

 மேல்
 
  ஆதியாய் (5)
அவித்த ஐம்புலத்தவர் ஆதியாய் உள - அயோ:12 23/1
அன்று மூலம் ஆதியாய்
 இன்று-காறும் ஏழையேன் - ஆரண்:1 66/1,2
ஆதியாய் அஞ்சும் அன்றே அருள் அலது இயற்ற என்ன - ஆரண்:10 102/3
அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை - ஆரண்:10 112/1
ஆதியாய் உனை அடைந்தான் அரசர் உருக்கொண்டு அமைந்த - யுத்2:16 350/3

 மேல்
 
  ஆதியான் (2)
ஆதியான் உணரா-முன்னம் அரு மருந்து உதவி அல்லின் - யுத்3:24 55/1
ஆதியான் பணி அருள் பெற்ற அரசருக்கு அரசன் - யுத்4:40 102/1

 மேல்
 
  ஆதியில் (1)
அனகன் இ நகர் எய்தியது ஆதியில்
 சனகன் செய்த தவ பயனால் என்றாள் - பால:21 26/3,4

 மேல்
 
  ஆதியின் (6)
அண்ணல் பெரியோன் தனது ஆதியின் மூர்த்தி ஒத்தான் - அயோ:4 112/4
ஆதியின் அருக்கனும் அனலும் அஞ்சுறும் - ஆரண்:7 36/1
அந்தணன் உலகம் மூன்றும் ஆதியின் அறத்தின் ஆற்றல் - சுந்:12 107/1
ஆதியின் இவனால் என்றும் உன் தன் மேல் அன்பினாலும் - யுத்1:9 81/2
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர் - யுத்3:30 21/2
ஆதியின் தலை செயத்தக்கது இனி செயல் அழிவால் - யுத்3:30 50/3

 மேல்
 
  ஆதியினொடு (1)
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் - கிட்:14 53/3

 மேல்
 
  ஆதியேல் (1)
சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர் - கிட்:5 6/3

 மேல்
 
  ஆதியை (1)
ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட - கிட்:15 27/2

 மேல்
 
  ஆதியொடு (1)
அன்னான்-தனை ஐயனும் ஆதியொடு அந்தம் என்று - அயோ:4 138/1

 மேல்
 
  ஆதியோர் (2)
ஆய்வு அரும் பெரு வலி அரக்கர் ஆதியோர்
 நாயகர் நளிர் மணி மகுடம் நண்ணலால் - ஆரண்:10 6/1,2
அனுமன் என்பவன் அளவு அறிந்தனம் அறிஞ அங்கதன் ஆதியோர்
 எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் - கிட்:10 66/1,2

 மேல்
 
  ஆதும் (4)
காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும்
 தூயதேல் பற்றி கோடும் சொல்லிய இரண்டின் ஒன்று - ஆரண்:11 62/2,3
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல - யுத்1:2 53/3
பெற்றிலம் ஆதும் அன்றே இன்றொடும் பெறுவது ஆமே - யுத்2:16 176/2
புன் தொழில் குலம் ஆதும் என்று உரைத்தனர் போனார் - யுத்3:30 52/4

 மேல்
 
  ஆதுமால் (1)
அல்லது செய்துமேல் அரக்கர் ஆதுமால்
 எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை - யுத்1:4 19/2,3

 மேல்
 
  ஆப்புண்டவன் (1)
ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆர் அயிலால் - யுத்3:20 97/2

 மேல்
 
  ஆம் (524)
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என - பால:2 23/2
மேட்டு இமைப்பன மின்மினி ஆம் என - பால:2 27/3
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம்
 நந்தன வனம் அல நறை விரி புறவம் - பால:2 48/3,4
ஆறும் ஆறும் வந்து எதிர்ந்த ஆம் என - பால:2 56/3
இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ - பால:3 3/4
நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா - பால:3 14/2
சாந்தனால் வேள்வி முற்றின் தனையர்கள் உளர் ஆம் என்றான் - பால:5 31/4
ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன் - பால:5 90/2
புண்ணில் ஆம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என செவியில் புகுதலோடும் - பால:6 12/2
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் - பால:6 14/2
அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயன் ஆம்
 மன்னன் இன் உயிர் வழி கொண்டால் என - பால:6 21/1,2
உண்டவன் ஆம் இது உணர்ந்துகொள் என்றான் - பால:8 16/4
சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் - பால:9 1/4
விரி மலர் தென்றல் ஆம் வீசு பாசமும் - பால:10 62/1
மீது அறை பறவை ஆம் பறையும் கீழ் விளி - பால:10 63/1
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் - பால:10 74/2
ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால் - பால:11 12/2
நயந்து உரைத்து கரை ஏறல் நான்முகற்கும் அரிது ஆம் பல் - பால:12 15/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம்
 பொறையோடும் தொடர் மனத்தான் புதல்வர் எனும் பெயரே-காண் - பால:12 26/1,2
முன்னை ஊழ்வினையினால் முடிக்கில் ஆம் என்பார் - பால:13 8/3
சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் - பால:13 9/4
கொம்பினை காணும்-தோறும் குரிசிற்கும் அன்னதே ஆம்
 தம்பியை காண்-மின் என்பார் தவம் உடைத்து உலகம் என்பார் - பால:13 43/2,3
ஆம் அவனே-கொல் என்று ஐயம் நீங்கினாள் - பால:13 62/3
ஆம் பரிசு உலகு எலாம் அளந்துகொண்ட நாள் - பால:14 8/3
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என - பால:14 12/2
அள்ளல் நீர் மருத வைப்பு அதனில் அன்னம் ஆம்
 புள்ளும் மென் தாமரை பூவும் நோக்கினான் - பால:14 26/2,3
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் - பால:15 10/4
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என - பால:16 34/1
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ - பால:17 8/4
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி - பால:17 11/2
ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் - பால:17 30/2
நான் நக நகுகின்றாள் இ நல் நுதல் தோழி ஆம் என்று - பால:18 8/3
ஒளி கொள் சீறடி ஒத்தன ஆம் என - பால:18 26/2
யாழ்க்கும் இன் குழற்கும் இன்பம் அளித்தன இவை ஆம் என்ன - பால:19 13/1
சீற்றம் ஆம் அவிநயம் தெரிக்கின்றாரினே - பால:19 21/4
நினைப்பது ஒன்று உரைப்பது ஒன்று ஆம் ஓர் நேர்_இழை - பால:19 23/2
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு - பால:19 27/2
பொருத்துவர் ஆம் என புல்லினார்-அரோ - பால:19 48/4
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம்
 மங்கை மா மணம் காணிய வந்து அருள் - பால:21 51/2,3
ஊடு பேர்வு_இடம் இன்றி ஒன்று ஆம் வகை - பால:21 52/1
நாணில் ஆம் நகையில் நின்ற நளிர் நிலா தவழ்ந்தது என்கோ - பால:22 8/3
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே - பால:22 10/4
ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல் - பால:22 14/1
அன்னவளை அல்லள் என ஆம் என அயிர்ப்பான் - பால:22 30/1
மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் - பால:22 32/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம்
 எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் - பால:22 40/3,4
அயில் வேல் அனல் கால்வன ஆம் நிழல் ஆய் - பால:23 6/1
சொல் ஆர் அமுதின் சுவையோடு இனிது ஆம்
 மெல் ஓதியர் தாம் விளையாடு இடமே - பால:23 18/3,4
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என - பால:23 51/2
சக்கரத்து அயல் வரும் சங்கம் ஆம் என - பால:23 54/1
மூ-வகை உலகிற்கும் முதல்வன் ஆம் என - பால:23 56/3
ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என - பால:23 57/3
தண் நிற பாற்கடல் தழீஇயது ஆம் என - பால:23 62/3
உயிர் உற்றது ஓர் மரம் ஆம் என ஓர் ஆயிரம் உயர் தோள் - பால:24 12/3
அமையத்து உயர் பறவைக்கு இனிது ஆறு ஆம் வகை சீறா - பால:24 14/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா - பால:24 26/1
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை - பால:24 28/3
காவலின் ஆணை-செய் கடவுள் ஆம் என - அயோ:1 4/2
மூவரின் நால்வர் ஆம் முனி வந்து எய்தினான் - அயோ:1 4/4
கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம்
 உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ - அயோ:1 17/3,4
பெருமகன் என்-வயின் பிறக்க சீதை ஆம்
 திருமகள் மணவினை தெரிய கண்ட யான் - அயோ:1 28/1,2
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் - அயோ:1 39/2
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என - அயோ:2 44/2
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம்
 மறம் நினைந்து உமை வலிகிலர் ஆயினும் மனத்தால் - அயோ:2 77/2,3
அன்றது ஆம் எனில் அரசன் முன் ஆருயிர் துறந்து - அயோ:2 91/3
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து - அயோ:3 4/2
தவ்வை ஆம் என கிடந்தனள் கேகயன் தனையை - அயோ:3 4/4
போல் மேல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று ஆம் பொறை என்னா - அயோ:3 29/2
பரிந்தால் என் ஆம் என்றனள் பாயும் கனலே போல் - அயோ:3 47/3
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க - அயோ:3 49/2
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே - அயோ:3 54/4
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம்
 முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் - அயோ:3 62/1,2
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா - அயோ:3 67/2
துன்னு காதல் துரப்ப வந்தவை சொல்லல் ஆம் வகை எம்மனோர்க்கு - அயோ:3 67/3
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ - அயோ:3 90/1
அன்னையே அறம் பார்க்கிலை ஆம் என்றான் - அயோ:4 19/4
அருமை நோன்புகள் ஆற்றுதி ஆம் அன்றே - அயோ:4 20/4
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா - அயோ:4 34/4
பழி நின்று உயரும் எனவும் பாவம் உளது ஆம் எனவும் - அயோ:4 43/2
மண்ணோடு உன்னோடு என் ஆம் வசையோ வலிதே என்றான் - அயோ:4 44/4
கழுத்தின் நாண் உன் மகற்கு காப்பின் நாண் ஆம் என்றான் - அயோ:4 48/4
மாற்றாள் செயல் ஆம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் - அயோ:4 51/1
ஆ ஆ உயர் கோசலை ஆம் அன்னம் என் உற்றனளே - அயோ:4 53/4
புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா - அயோ:4 54/2
ஒரு மா முனிவன் மனையோடு ஒளி ஒன்றில ஆம் நயனம் - அயோ:4 74/1
ஆ ஆ அரசன் அருள் இலனே ஆம் என்பார் - அயோ:4 95/1
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் - அயோ:4 97/2
காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் - அயோ:4 103/2
புற்று ஆம் என ஓங்கிய தோளொடு மார்பு போர்க்க - அயோ:4 114/4
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம்
 விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் - அயோ:4 130/3,4
சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை - அயோ:4 145/3
மாந்தர்-தம் மொய்ம்பினின் மகளிர் கொங்கை ஆம்
 ஏந்து இளநீர்களும் வறுமை எய்தின - அயோ:4 208/1,2
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க - அயோ:6 25/3
மருப்பு ஏந்திய எனல் ஆம் முலை மழை ஏந்திய குழலாள் - அயோ:7 6/2
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம்
 ஊன் உள துணை நாயேம் உயிர் உள விளையாட - அயோ:8 27/1,2
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் - அயோ:10 36/3
மா இயல் உதயம் ஆம் துளப வானவன் - அயோ:10 38/1
வேலை வந்து உறைவிடம் மேயது ஆம் என - அயோ:10 43/2
தூய பாற்கடல் வைகுந்தம் சொல்லல் ஆம்
 ஆய சாலை அரும் பெறல் அன்பினன் - அயோ:10 49/2,3
ஊன் அளைந்த உடற்கு உயிர் ஆம் என - அயோ:11 15/1
ஏய்ந்த காலம் இது இதற்கு ஆம் என - அயோ:11 20/1
சென்று கேட்பது ஓர் தீங்கு உளது ஆம் எனா - அயோ:11 27/3
திரு நகர் திரு தீர்ந்தனன் ஆம் என்றான் - அயோ:11 37/4
அந்தம்_இல் குணத்தானும் அது ஆம் என்றான் - அயோ:11 41/4
இறந்தனை ஆம் எனின் இறைவ நீதியை - அயோ:11 47/3
மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என - அயோ:11 121/3
இடி-கண் வாள் அரா இடைவது ஆம் எனா - அயோ:11 126/1
பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம்
 தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் - அயோ:11 128/1,2
ஐந்தும் ஐந்தும் நாள் ஊழி ஆம் என - அயோ:11 134/1
காக்குதி உலகம் நின் கடன் அது ஆம் என - அயோ:12 4/3
செடியொடு தொடர் வனம் நோக்கி சீதை ஆம்
 கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என - அயோ:12 28/2,3
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என - அயோ:12 28/3
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை - அயோ:12 42/4
திருத்தல் இல் அயோத்தி ஆம் தெய்வ மா நகர் - அயோ:12 46/3
மாலை ஏய் நெடு முடி மன்னன் சேனை ஆம்
 வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே - அயோ:13 4/3,4
ஆன்ற பேர் அரசு நீர் அமைதிர் ஆம் என்றான் - அயோ:13 12/4
மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நலம் ஆயிற்று ஆம் அன்றே விலங்கல் திண் தோள் - அயோ:13 66/2
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு - அயோ:13 67/3
தந்தை ஆம் என தாழ்ந்து வணங்கினான் - அயோ:14 1/2
இறைவன் கொள்கிலன் ஆம் எனின் யாண்டு எலாம் - அயோ:14 4/3
நந்தல் இல் அறம் நந்தினர் ஆம் என - அயோ:14 8/1
ஏந்து செல்வத்து இமையவர் ஆம் என - அயோ:14 12/1
வன் தெறு பாலையை மருதம் ஆம் என - அயோ:14 24/1
பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம்
 பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின் - அயோ:14 66/1,2
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம்
 திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில் - அயோ:14 73/1,2
அறையும் மேன்மையோடு அறனும் ஆதி ஆம்
 துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா - அயோ:14 103/2,3
சோதி ஆம் தன்மையின் துயிறல் மேயினான் - அயோ:14 118/4
ஆம் எனில் ஏழ் இரண்டு ஆண்டில் ஐய நீ - அயோ:14 131/1
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம்
 மு குறும்பு அற எறிந்த வினை வால் முனிவனை - ஆரண்:1 2/2,3
மலைகள் நீடு தலம் நாகர் பிலம் வானம் முதல் ஆம்
 உலகம் ஏழும் உரும் ஏறு என ஒலித்து உரறவே - ஆரண்:1 23/3,4
நாமர் ஆம் அவரை நல் அறம் நிறுத்த நணுகி - ஆரண்:1 30/2
பன்னல் ஆம் என்று உலகம் பலபலவும் நினையுமால் - ஆரண்:1 55/1
அன்ன ஊர்தியை முதல் ஆம் அந்தணர்-மாட்டு அரும் தெய்வம் - ஆரண்:1 55/3
இம்பர் தலை மா தவர்-பால் இவன் ஆம்
 உம்பர்க்கு அரசு எய்தினன் என்று உணரா - ஆரண்:2 22/3,4
ஏனை உயிர் ஆம் உலவை யாவும் இடை வேவித்து - ஆரண்:3 45/1
ஆய்மையின் மந்திரத்து அறிஞன் ஆம் என - ஆரண்:4 5/3
அறிவு இலி அரக்கன் ஆம் அல்லனாம் எனின் - ஆரண்:4 10/2
ஆம் என அறிகிலென் ஆர்-கொலாம் இவர் - ஆரண்:4 13/4
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது - ஆரண்:4 27/3
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் - ஆரண்:6 10/3
தொடை அமை நெடு மழை தொங்கல் ஆம் என - ஆரண்:6 16/1
காவலோன் பின்னை காமவல்லி ஆம் கன்னி என்றாள் - ஆரண்:6 32/4
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால் அரும் குல மகளிர்க்கு அம்மா - ஆரண்:6 38/2
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் - ஆரண்:6 53/2
விளைவன தீமையே ஆம் என்பதை உணர்ந்து வீரன் - ஆரண்:6 60/2
உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயிர்த்திலள் ஒடுங்கி நின்றாள் - ஆரண்:6 63/2
ஒளிக்கல் ஆம் இடம் யாது என உன்னுமால் - ஆரண்:6 72/4
மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம்
 ஏன்ற கார் இருள் நீக்க இராகவன் - ஆரண்:6 81/2,3
வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த - ஆரண்:6 85/2
ஆவல் பேர் அன்பினால் அறைகின்றேன் ஆம் அன்றோ - ஆரண்:6 119/2
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி - ஆரண்:6 126/2
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் - ஆரண்:6 131/2
அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி - ஆரண்:6 133/2
நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற - ஆரண்:6 134/3
எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ் - ஆரண்:7 48/1
யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர் - ஆரண்:7 67/3
இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் - ஆரண்:7 68/4
வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன் - ஆரண்:7 72/3
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி - ஆரண்:7 73/3
தூய தாரைகள் சொரிவன ஆம் என சொரிந்தார் - ஆரண்:7 84/4
வில்லாளனை முனியா வெயில் அயில் ஆம் என விழியா - ஆரண்:7 88/2
அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - ஆரண்:7 92/4
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் - ஆரண்:7 95/4
வைதார் பலர் தெழித்தார் பலர் மலை ஆம் என வளைத்தார் - ஆரண்:7 97/4
வச்சை ஆம் எனும் பயம் மனத்து உண்டு என வாழும் - ஆரண்:8 2/1
மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம்
 வான் உருவும் மண் உருவும் வாள் உருவி வந்தார் - ஆரண்:9 6/2,3
தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் - ஆரண்:10 9/2
நரகினர் ஆம் என நடுங்கும் நாவினர் - ஆரண்:10 11/3
அரக்கரும் இரைந்தனர் அசனி ஆம் என - ஆரண்:10 27/2
தே மலர் நிறைந்த கூந்தல் தேவர்க்கும் அணங்கு ஆம் என்ன - ஆரண்:10 69/2
தாமரை இருந்த தையல் சேடி ஆம் தரமும் அல்லள் - ஆரண்:10 69/3
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட - ஆரண்:10 71/3
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ - ஆரண்:10 74/3
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க - ஆரண்:10 82/3
மற்றொரு மனமும் உண்டோ மறக்கல் ஆம் வழி மற்று யாதோ - ஆரண்:10 84/3
எயில் உடை இலங்கை நாதன் இதயம் ஆம் சிறையில் வைத்தான் - ஆரண்:10 85/2
அன்பு எனும் விடம் உண்டாரை ஆற்றல் ஆம் மருந்தும் உண்டோ - ஆரண்:10 100/3
கூதிர் ஆம் பருவம் தன்னை கொணருதிர் விரைவின் என்றான் - ஆரண்:10 101/4
இவ்வழி தருதும் என்பது இயம்பல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றால் - ஆரண்:10 112/2
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே - ஆரண்:10 135/4
ஆன்றும் உளது ஆம் நெடிது ஆசை கனற்ற நின்றாய்க்கு - ஆரண்:10 151/2
ஆம் ஆம் அது அடுக்கும் என் ஆக்கையொடு ஆவி நைய - ஆரண்:10 153/1
ஆம் ஆம் அது அடுக்கும் என் ஆக்கையொடு ஆவி நைய - ஆரண்:10 153/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம - ஆரண்:10 159/2
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் - ஆரண்:11 38/3
பொய் ஆம் என ஓது புறஞ்சொலினால் - ஆரண்:11 45/1
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் - ஆரண்:11 72/2
உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் - ஆரண்:12 32/1
இயற்கையின் நிற்பது அல்லால் இயற்றல் ஆம் நெறி என் என்றான் - ஆரண்:12 53/4
தூண்தான் எனல் ஆம் உயர் தோள் வலியால் - ஆரண்:12 72/3
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும் - ஆரண்:12 82/2
ஆவது கற்பினாரை வஞ்சிக்கும் ஆற்றலே ஆம்
 ஏவம் என் பழிதான் என்னே இரக்கம் இல் அரக்கர்க்கு என்றாள் - ஆரண்:12 84/3,4
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என - ஆரண்:13 3/3
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம்
 அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் - ஆரண்:13 14/1,2
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் - ஆரண்:13 33/4
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் - ஆரண்:13 41/2
அரும் சிறை உற்றனள் ஆம் எனா மனம் - ஆரண்:13 57/2
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா - ஆரண்:13 68/4
தேடி வந்து அது கண்டிலது ஆம் என நின்றான் - ஆரண்:13 71/4
காலம் ஆம் என கடையிடு கணிக்க அரும் பொருள்கள் - ஆரண்:13 75/3
ஆம் அதே இனி அமைவது என்று அமலனும் மெய்யில் - ஆரண்:13 77/1
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் - ஆரண்:13 83/2
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி - ஆரண்:13 84/1
ஒருவனே அவன் இராவணன் ஆம் என உரைத்தான் - ஆரண்:13 91/4
கையறவு உறுகின்றாரால் காணல் ஆம் கரையிற்று அன்றே - ஆரண்:14 3/4
வீங்கும் வேலை விரி திரை ஆம் என - ஆரண்:14 10/3
காலம் ஆம் என கங்குல் கழிந்ததே - ஆரண்:14 27/4
மன்மதன் ஆம் இவன் என்னும் மனத்தாள் - ஆரண்:14 40/4
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் - ஆரண்:14 49/4
பாவியர் ஆம் இவர் பண்பு இலர் நம்-பால் - ஆரண்:14 50/1
என் ஆம் எனும் என் தனி நாயகனே - ஆரண்:14 73/4
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் - ஆரண்:15 6/4
கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என - ஆரண்:15 7/4
பெற்றிலது ஆதலின் பிறிது ஒன்று ஆம் என - ஆரண்:15 8/3
மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் - ஆரண்:15 26/4
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன - ஆரண்:16 1/1
அன்னது ஆம் இருக்கை நண்ணி ஆண்டு-நின்று அளவு_இல் காலம் - ஆரண்:16 2/1
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் - ஆரண்:16 9/4
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல் - கிட்:0 1/1
சொல் பொருள் ஆம் என தோன்றல் சான்றது - கிட்:1 5/4
ஆசு அடை நல் உணர்வு அனையது ஆம் என - கிட்:1 8/3
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என - கிட்:1 13/2
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே - கிட்:1 25/4
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி - கிட்:2 1/3
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் - கிட்:2 5/1
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த - கிட்:2 19/1
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ - கிட்:2 31/2
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம்
 ஆலிகைக்கு அரிய பேர் உரு அளித்தருளினான் - கிட்:3 6/3,4
இ இராகவன் வெகுண்டு எழும் இரா அனையன் ஆம்
 அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் - கிட்:3 9/3,4
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம்
 அரன் முதல் தலைவருக்கு அதிசய திறலினான் - கிட்:3 10/3,4
நீ அம் மான் நேர்தியால் நேர் இல் மாரீசன் ஆம்
 மாய மான் ஆயினான் மா யமான் ஆயினான் - கிட்:3 11/3,4
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம்
 இந்திரன் சிறுவனுக்கு இறுதி இன்று இசை தரும் - கிட்:3 15/1,2
அன்ன ஆம் உரை எலாம் அறிவினால் உணர்குவான் - கிட்:3 16/1
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே - கிட்:3 19/1
நாயகம் உலகுக்கு எல்லாம் என்னல் ஆம் நலம் மிக்கோயை - கிட்:3 23/3
ஏய அன்னது ஆம் இனிய சோலை-வாய் - கிட்:3 33/1
நாலு வேதம் ஆம் நவை இல் ஆர்கலி - கிட்:3 37/1
வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம்
 ஆறினானும் வந்து அடி வணங்கினான் - கிட்:3 61/3,4
உருமை என்று இவற்கு உரிய தாரம் ஆம்
 அரு மருந்தையும் அவன் விரும்பினான் - கிட்:3 69/1,2
ஆதலால் அன்னதே அமைவது ஆம் என - கிட்:6 34/1
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் - கிட்:6 34/3
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் - கிட்:7 52/1
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் - கிட்:7 69/4
ஆம் இது ஆம்-கொலோ அன்று எனின் குன்று உருவு அயிலும் - கிட்:7 70/2
ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ - கிட்:7 74/2
முறிப்பென் என்னினும் முறிவது அன்று ஆம் என மொழியா - கிட்:7 76/3
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ - கிட்:7 139/4
நறிது ஆம் நல் அமிழ்து உண்ண நல்கலின் - கிட்:8 6/1
நீறு ஆம் மேருவும் நீ நெருக்கினால் - கிட்:8 14/1
ஒப்பு ஆம் யாவையும் என்று உணர்த்தலும் - கிட்:9 3/4
குறியது ஆம் மேனி ஆய கூனியால் குவவு தோளாய் - கிட்:9 12/3
கரும் தடம் கண்ணினாளை நாடல் ஆம் காலம்-காறும் - கிட்:9 19/3
உரை-செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதும் ஆம் ஒழுக்கில் நின்றான் - கிட்:9 24/4
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி - கிட்:9 26/4
கண்ணுதல் கண்டத்தின் காட்சி ஆம் என - கிட்:10 3/2
அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என - கிட்:10 10/3
மாண்டனன் என்றது மாட்சி-பாலது ஆம் - கிட்:10 89/4
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன - கிட்:10 119/3
வாரும் வாரலிர் ஆம் எனின் வானர - கிட்:11 6/3
அருக்கன் மா உதயத்தின் நின்று அத்தம் ஆம்
 பருப்பதத்தினை எய்திய பண்பு போல் - கிட்:11 14/3,4
பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் - கிட்:11 35/4
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற - கிட்:11 46/1
மாமியர் குழுவின் வந்தான் ஆம் என மைந்தன் நிற்ப - கிட்:11 47/2
இந்திரன் முதலினோரால் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றே - கிட்:11 48/2
இனையர் ஆம் என்னை ஈன்ற இருவரும் என்ன வந்த - கிட்:11 52/1
வதை புரிகுநர்க்கும் உண்டாம் மாற்றல் ஆம் ஆற்றல் மாயா - கிட்:11 61/3
தாய் இவள் மனைவி என்னும் தெளிவு இன்றேல் தருமம் என் ஆம்
 தீவினை ஐந்தின் ஒன்று ஆம் அன்றியும் திருக்கு நீங்கா - கிட்:11 89/2,3
தீவினை ஐந்தின் ஒன்று ஆம் அன்றியும் திருக்கு நீங்கா - கிட்:11 89/3
வெய்யது ஆம் மதுவை இன்னம் விரும்பினேன் என்னின் வீரன் - கிட்:11 96/3
ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா - கிட்:11 115/3
முனியும் ஆம் எனின் அருக்கனை முரண் அற முருக்கும் - கிட்:12 7/1
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம்
 சாயின் அண்டமும் மேருவும் ஒருங்குடன் சாயும் - கிட்:12 23/1,2
தையலாள் வர கண்டனன் ஆம் என தளிர்ப்பான் - கிட்:12 29/2
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் - கிட்:13 24/4
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி - கிட்:13 31/2
ஆமை ஆம் என்ற போது அல்லன சொல்லினாலும் - கிட்:13 34/3
சொல்லி ஊன்றிய ஆம் வெற்றி வரை என தோன்றும் அன்றே - கிட்:13 42/4
பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம்
 வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே - கிட்:13 53/2,3
புனை மணி அளகம் என்றும் புதுமை ஆம் உவமை பூணா - கிட்:13 57/4
அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம்
 வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் - கிட்:13 74/1,2
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை - கிட்:14 4/4
நருமதை ஆம் எனும் நதியை நீங்கினார் - கிட்:14 10/4
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம்
 நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய - கிட்:14 11/1,2
ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் - கிட்:14 23/1
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் - கிட்:14 23/2
வழி உளது ஆம் எனும் உணர்வு மாற்றினார் - கிட்:14 26/2
இ நகரம் ஆம் இகல் இராவணனது ஊர் என்று - கிட்:14 36/2
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம்
 பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை - கிட்:15 24/2,3
அழுகின்ற கலுழி மாரி ஆம் என பொலிந்தது அன்றே - கிட்:15 28/4
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் - கிட்:16 2/3
புந்தியின் உற்றது புகல்விர் ஆம் என்றான் - கிட்:16 9/4
பாடவம் அல்லது பழியிற்று ஆம் என்றான் - கிட்:16 21/4
தன்னை ஆம் தன்மையை சாற்றல் மேவினான் - கிட்:16 30/4
வீறிய வாளிடை விளிந்தது ஆம் என்றான் - கிட்:16 32/4
இறவு என் ஆம் இதின் இன்பம் யாவதோ - கிட்:16 45/4
நன்று ஆம் நாமம் நவின்று நல்கினார் - கிட்:16 49/3
முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான் - கிட்:16 50/2
உறை பெற்றால் எனல் ஆம் உறுப்பினான் - கிட்:16 50/4
எய்தினான் ஆம் என்று அஞ்சி மறுக்கம் உற்று இரியல்போனார் - சுந்:1 21/4
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை - சுந்:1 23/1
மாணி ஆம் வேடம் தாங்கி மலர் அயற்கு அறிவு மாண்டு ஓர் - சுந்:1 26/1
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் - சுந்:1 58/4
அனையது ஆம் எனின் அரக்கர்-தம் திருவுக்கும் அளவை - சுந்:2 7/3
சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் - சுந்:2 26/4
எந்தையே இந்திரன் ஆம் என்று ஏமுறா - சுந்:2 51/2
சொரிந்ததே ஆம் என துள்ளும் மீனொடும் - சுந்:2 53/3
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் - சுந்:2 71/3
தூண் ஆம் என்னும் தோள் உடையானை சுடரோனை - சுந்:2 73/3
சாகா மூலம் தின்று உழல்வார்-மேல் சலம் என் ஆம்
 பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே - சுந்:2 80/2,3
உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் - சுந்:2 83/3
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை - சுந்:2 86/1
துன் இருள் ஒருவழி தொக்கது ஆம் என - சுந்:2 121/3
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் - சுந்:2 128/4
சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம்
 அவனை அல்லவர் நிகர்ப்பவர் என்பதும் அறிவோ - சுந்:2 140/3,4
இன்னர் ஆம் இரும் பெரும் படை தலைவர்கள் இருக்கை - சுந்:2 143/1
பித்தரும் உறங்கினர் இனி பிறரிது என ஆம் - சுந்:2 163/4
நாரியர்க்கு உறைவு ஆம் இடம் நண்ணினான் - சுந்:2 165/4
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை - சுந்:2 183/2
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த - சுந்:2 192/1
தோள் ஆற்றல் என் ஆகும் மேல் நிற்கும் சொல் என் ஆம்
 வாள் ஆற்று கண்ணாளை வஞ்சித்தான் மணி முடி என் - சுந்:2 217/1,2
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் - சுந்:3 18/4
தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என - சுந்:3 19/2
தூய நீ கேட்டி என் துணைவி ஆம் எனா - சுந்:3 31/3
ஏழை நின் ஒளித்துறை இன்னது ஆம் என - சுந்:3 120/1
ஆம் கணைக்கு ஆவமோ ஆவது அன்னையே - சுந்:4 43/4
அண்ணல்-தன் திரு முகம் கமலம் ஆம் எனின் - சுந்:4 51/1
தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ - சுந்:4 51/3
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் - சுந்:4 71/1
ஆண்தகை அனுமனும் அருளது ஆம் எனா - சுந்:4 108/1
நடந்தாய் இடையே என்றாலும் நாண் ஆம் நினக்கு நளிர் கடலை - சுந்:4 109/3
இருந்தனள் என பகரின் என் அடிமை என் ஆம் - சுந்:5 6/4
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக - சுந்:5 59/1
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் - சுந்:6 20/4
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம - சுந்:6 52/2
அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் - சுந்:6 60/4
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர் - சுந்:7 5/2
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் - சுந்:7 30/2
சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் - சுந்:7 30/4
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் - சுந்:7 40/3
மோகம் உற்றனர் ஆம் என முறைமுறை முனிந்தார் - சுந்:7 46/2
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு - சுந்:8 10/1
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை - சுந்:9 13/1
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால - சுந்:10 37/3
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை - சுந்:11 17/2
ஓய்ந்தது ஆம் இவன் வலி என அரக்கன் வந்துற்றான் - சுந்:11 58/4
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று - சுந்:12 49/4
பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பு ஆம் என - சுந்:12 58/3
தூதன் ஆம் தன்மையே தூய்து என்று உன்னினான் - சுந்:12 60/2
வேறும் இன்னும் நகை ஆம் வினை தொழில் - சுந்:12 99/3
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம்
 போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் - சுந்:14 11/3,4
ஆர் உயிர் ஆயிரம் உடையன் ஆம் எனா - சுந்:14 14/3
ஆங்கு அவன் செய்கையே அளவை ஆம் எனா - சுந்:14 24/1
சாலையில் இருந்தாள் ஐய தவம் செய்த தவம் ஆம் தையல் - சுந்:14 31/4
ஒன்றே என்னின் ஒன்றே ஆம் பல என்று உரைக்கின் பலவே ஆம் - யுத்1:0 1/1
ஒன்றே என்னின் ஒன்றே ஆம் பல என்று உரைக்கின் பலவே ஆம்
 அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் - யுத்1:0 1/1,2
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் - யுத்1:0 1/2
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம்
 இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம் - யுத்1:0 1/2,3
இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம் - யுத்1:0 1/3
இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம்
 நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா - யுத்1:0 1/3,4
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம்
 கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் - யுத்1:1 2/2,3
மக்களும் குரங்குமே வலியர் ஆம் எனின் - யுத்1:2 32/3
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் - யுத்1:2 55/4
மேயினை ஆம் இனி விளம்ப வேண்டுமோ - யுத்1:2 79/4
ஆவம் ஆம் அரிய புற்று உறைவ முற்று அறிவருக்கு அழிவு செய்யும் - யுத்1:2 88/3
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய - யுத்1:2 92/2
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் - யுத்1:2 93/3
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே - யுத்1:2 97/4
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் - யுத்1:2 98/3
உனக்கு மானிடர் வலியர் ஆம் தகைமையும் உளதோ - யுத்1:2 103/4
அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் - யுத்1:3 65/4
ஆம் அவன் அறிவினுக்கு அறிவும் ஆயினான் - யுத்1:3 76/2
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி - யுத்1:3 86/4
ஆதி பரம் ஆம் எனில் அன்று எனலாம் - யுத்1:3 110/1
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி - யுத்1:3 154/2
முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும் - யுத்1:3 171/2
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் - யுத்1:4 53/2
ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என - யுத்1:4 54/3
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே - யுத்1:4 61/4
பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம்
 வகை உள அன்னவை வரம்பு_இல் கேள்வியாய் - யுத்1:4 76/1,2
துறந்த நாள் இறந்த நாள் ஆம் துன்னினான் சூழ்ச்சியாலே - யுத்1:4 107/3
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் - யுத்1:4 108/4
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் - யுத்1:4 108/4
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் - யுத்1:4 133/1
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் - யுத்1:5 51/2
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் - யுத்1:5 51/2
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் - யுத்1:5 56/3
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் - யுத்1:6 7/4
வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக - யுத்1:6 29/2
அறிந்திருந்து அறிந்திலர் அனையர் ஆம் என - யுத்1:6 34/2
வருவன ஆம் என வந்த வானரம் - யுத்1:8 5/4
ஐயன் வேண்டின் அது இது ஆம் அன்றே - யுத்1:8 27/1
வேரின் ஆம் என வெம் முழையின்னுழை - யுத்1:8 34/3
மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள் - யுத்1:8 67/1
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே - யுத்1:9 11/2
வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் - யுத்1:9 30/4
மேலும் ஒன்று உரைத்தார் அன்னான் விரிஞ்சன் ஆம் இனிமேல் என்றார் - யுத்1:9 75/4
கானிடை வந்ததேயும் வானவர் கடாவவே ஆம்
 மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:9 78/1,2
இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி - யுத்1:9 89/1
மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம்
 சானகிக்கு அழகு தந்து அயல் சார - யுத்1:11 6/3,4
நீர் அணைத்த முகில் ஆம் என நின்றான் - யுத்1:11 17/2
பருதி-மேல் பண்டு பாய்ந்தவன் ஆம் என பாய்ந்தான் - யுத்1:12 3/4
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல - யுத்1:12 49/3
சொன்ன சொல் என் ஆம் முன்னம் சூளுறவு என் ஆம் தோன்றால் - யுத்1:14 6/4
சொன்ன சொல் என் ஆம் முன்னம் சூளுறவு என் ஆம் தோன்றால் - யுத்1:14 6/4
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என - யுத்2:15 5/3
வங்கம் ஆம் என வந்து எதிர் தாக்கினான் - யுத்2:15 52/4
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் - யுத்2:15 159/1
நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் - யுத்2:15 163/4
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் - யுத்2:15 185/4
அறுவது ஆம் என இராவணன் சிலையினை அறுத்தான் - யுத்2:15 240/4
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று - யுத்2:16 46/1
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும் - யுத்2:16 49/2
மருள் உறு பிறவி நோய்க்கு மருந்தும் ஆம் மாறி செல்லும் - யுத்2:16 134/3
கரு வரை கனக குன்றம் என்னல் ஆம் காட்சி தந்த - யுத்2:16 158/2
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா - யுத்2:16 180/1
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி - யுத்2:16 184/2
புக்கதும் புறத்தும் ஆம் மதியும் போன்றனன் - யுத்2:16 267/4
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம்
 பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை - யுத்2:16 276/1,2
பெற்று நீங்கினர் ஆம் எனின் அல்லது பேர் எழில் தோளோடும் - யுத்2:16 334/2
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை - யுத்2:16 343/2
கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் - யுத்2:16 347/2
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை - யுத்2:17 7/3
அழிகிலை என்ற-போது என் கற்பு என் ஆம் அறம்தான் என் ஆம் - யுத்2:17 19/4
அழிகிலை என்ற-போது என் கற்பு என் ஆம் அறம்தான் என் ஆம் - யுத்2:17 19/4
தம்பியோ வானவர் ஆம் தாமரையின் காடு உழக்கும் - யுத்2:17 78/1
தீங்கு இலா கற்பின் திருமடந்தை சேடி ஆம்
 பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் - யுத்2:17 88/3,4
அந்தம் இல் கொடும் தொழில் அரக்கன் ஆம் எனா - யுத்2:17 94/3
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர் - யுத்2:18 18/1
ஈது என்று அறம் மன் நெறி ஆம் என நீ - யுத்2:18 35/2
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம்
 வன் தானையர் வந்து வளைந்த எலாம் - யுத்2:18 83/1,2
ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும் - யுத்2:18 88/2
வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே - யுத்2:18 111/4
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம்
 மண்ணின் தலை உருள்கின்றன மழை ஒத்து உயர் மதமா - யுத்2:18 140/3,4
சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான் - யுத்2:18 168/1
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் - யுத்2:18 170/1
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் - யுத்2:18 174/2
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் - யுத்2:18 174/2
ஆம் ஆம் என தலை மூன்றுடையவன் ஆர்த்து வந்து அடர்ந்தான் - யுத்2:18 175/1
ஆம் ஆம் என தலை மூன்றுடையவன் ஆர்த்து வந்து அடர்ந்தான் - யுத்2:18 175/1
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் - யுத்2:18 176/4
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் - யுத்2:18 181/1
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி - யுத்2:18 193/2
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம் - யுத்2:18 214/1
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம்
 கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம் - யுத்2:18 214/1,2
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம் - யுத்2:18 214/2
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம்
 சீற்றம் தான் அன்றேல் சீற்றம் வேறு ஒன்று தெரிப்பது எங்கே - யுத்2:18 214/2,3
பாகர் கால் சிலையின் தூண்டும் உண்டை ஆம் எனவும் பற்றா - யுத்2:18 215/2
ஆகினும் ஆம் அது அன்றேல் கரும்பு என்றே அறையலாமால் - யுத்2:18 215/4
தன் பெரும் தம்பி என்றான் ஆம் என சாரன் சொன்னான் - யுத்2:19 90/4
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே - யுத்2:19 126/3
சீர் அழித்தவன் ஆம் என தேவர்கள் - யுத்2:19 148/2
கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் - யுத்2:19 210/4
விட்டிலை சீதையை ஆம் எனின் வீரர் - யுத்3:20 15/1
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை - யுத்3:20 25/2
உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் - யுத்3:20 55/4
அரக்கர் என்ற பேர் இருளினை இராமன் ஆம் அருக்கன் - யுத்3:20 56/1
மலர்ந்தது ஆம் என பொலிந்தன உலந்தவர் வதனம் - யுத்3:20 58/4
கலவியின் குறி காண்டும் என்று ஆம் என கனன்றார் - யுத்3:20 65/4
காயத்தால் இனையன் என்று நினையல் ஆம் கருத்தன் அல்லன் - யுத்3:21 29/3
மஞ்சின் மா மழை போயினது ஆம் என மாற - யுத்3:22 81/2
அடைந்தது ஆம் என வந்து இரைந்து ஆர்த்து எழுந்து ஆடி - யுத்3:22 82/2
சீற்றம் தனி உருவாய் இடை தேறாதது ஓர் மாறு ஆம்
 கூற்றம் கொடு முனை வந்து என கொன்றான் இகல் வென்றான் - யுத்3:22 112/3,4
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் - யுத்3:22 114/2
ஆறாய் நெடும் கடும் சோரியின் அளறு ஆம் வகை அரைப்பான் - யுத்3:22 117/2
யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம்
 வான் தடாது அரக்கர் என்னும் பெயரையும் மாய்க்கும் என்னா - யுத்3:22 123/1,2
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த - யுத்3:22 167/4
முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட - யுத்3:22 170/2
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் - யுத்3:22 221/2
இன்ப விளையாட்டு ஆம் எனினும் அறியாதோருக்கு இடர் உறுமால் - யுத்3:22 223/2
தீய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திரியுமோ தெய்வம் என் ஆம்
 வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை - யுத்3:23 26/2,3
என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம்
 பின்னரே தெரிகுதி தெரிவு இல் பெற்றியோய் - யுத்3:24 82/3,4
நின் வயம் ஆம் உலகு யாவையும் நீ நின் - யுத்3:26 35/2
ஆம் எனில் இன்னும் அயோத்தியை அண்மி - யுத்3:26 37/2
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம்
 தீ உற்றன ஒத்த சின கரியே - யுத்3:27 39/3,4
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என - யுத்3:27 44/2
தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை - யுத்3:27 53/4
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய் - யுத்3:27 109/1
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் - யுத்3:27 117/3
அறத்தாறு அழிவு உளது ஆம் என அறிவும் தொடர்ந்து அணுகா - யுத்3:27 141/1
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் - யுத்3:27 142/3
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா - யுத்3:27 146/2
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய - யுத்3:28 35/2
அன்றில் அம் கரும் பேடைகள் ஆம் என - யுத்3:29 2/1
உற்ற தன்மையும் மனிதரது ஊற்றமும் உடன் ஆம்
 கொற்ற வானர தலைவர்-தம் தகைமையும் கூற - யுத்3:30 39/2,3
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம்
 நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ - யுத்3:31 25/2,3
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் - யுத்3:31 46/3
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம்
 கூற்றின்-வாய் உற்றால் வீரம் குறைவரே இறைமை கொண்டார் - யுத்3:31 46/3,4
நின்று நிலை ஆறினர்கள் வானவரும் மானவனும் நேமி எனல் ஆம்
 துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின் - யுத்3:31 153/2,3
என் ஆம் வையம் என்படும் வானம் திசை ஏதாம் - யுத்3:31 187/4
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் - யுத்3:31 218/1
ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா - யுத்3:31 218/4
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த - யுத்3:31 222/3
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற - யுத்4:32 8/4
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் - யுத்4:32 28/3
உருவினோடும் வந்து உதித்தனர் ஆம் என ஒளிர - யுத்4:35 4/2
கோள் வலந்தன குவிந்தன ஆம் எனும் கொள்கை - யுத்4:35 5/3
காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் - யுத்4:35 12/2
உண்மை ஆம் என பெரியது வென்றியின் உறையுள் - யுத்4:35 23/4
உலகு அளந்தவன் வளர்ந்தனன் ஆம் என உயர்ந்தான் - யுத்4:35 27/4
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் - யுத்4:37 56/4
தோய்ந்த நீர் ஆம் என சுருங்கிற்று ஆழியே - யுத்4:37 75/4
ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா - யுத்4:37 134/3
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் - யுத்4:37 167/4
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா - யுத்4:37 184/3
பரக்கழி ஆம் என பரந்து நீண்டதால் - யுத்4:38 13/3
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா - யுத்4:38 14/3
முந்தை எய்தும் முறைமை இது ஆம் எனா - யுத்4:38 34/3
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் - யுத்4:40 45/3
பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன் - யுத்4:40 62/2
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ - யுத்4:40 62/4
முனிந்தனை ஆம் என முறையிட்டான்-அரோ - யுத்4:40 76/4
அளவையால் அளந்து ஆம் அன்று என்று அறிவுறும் அமைதி - யுத்4:40 92/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் - யுத்4:40 94/2
ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் - யுத்4:40 97/3
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் - யுத்4:40 99/3
அன்னை சீதை ஆம் மாது நின் மார்பின் வந்து அமைந்தாள் - யுத்4:40 99/4
மன்றல் ஆகம் ஆம் காத்த மா மணி இன்று வாங்க - யுத்4:40 104/4
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் - யுத்4:40 105/3
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் - யுத்4:40 115/3
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க - யுத்4:41 3/2
அன்பு உரு கொண்டது ஆம் எனல் ஆகுவான் - யுத்4:41 47/4
வானவர் திரு நகர் வருவது ஆம் என - யுத்4:41 111/2
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடி கடலையும் கடந்த அன்றே - யுத்4:41 115/4
ஆழ் திரை ஆற்றின் நீரோடு அமைத்தி இன்று என்ன ஆம் என்று - யுத்4:42 14/2

 மேல்
 
  ஆம்-கொல் (3)
கண் உள ஆம்-கொல் என்று கணவரை வினவுவாரும் - பால:18 7/4
அள்ளிக்கொண்டு அகன்ற காளை அல்லன்-கொல் ஆம்-கொல் என்பாள் - பால:22 6/3
இ நின்றவள் ஆம்-கொல் இயம்பிய சீதை என்றான் - ஆரண்:10 148/4

 மேல்
 
  ஆம்-கொலாம் (1)
மறந்து வேறு ஒரு மைந்தன் ஆம்-கொலாம் - அயோ:11 125/4

 மேல்
 
  ஆம்-கொலோ (3)
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ - பால:10 33/4
சிந்தினர் மேல் இனி செயல் என் ஆம்-கொலோ - ஆரண்:13 53/4
ஆம் இது ஆம்-கொலோ அன்று எனின் குன்று உருவு அயிலும் - கிட்:7 70/2

 மேல்
 
  ஆம்-வகை (2)
சானகி ஆம்-வகை கொண்டு சமைத்த - யுத்3:26 29/1
குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் - யுத்3:31 110/4

 மேல்
 
  ஆம்-அரோ (5)
அனந்தரின் நெடும் கணோடு ஒத்த ஆம்-அரோ - ஆரண்:10 124/4
அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ - கிட்:7 113/4
வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ
 போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் - கிட்:10 68/2,3
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ
 சோரியும் கனலியும் சொரியும் கண்ணினான் - யுத்3:20 34/3,4
என்னுடை அடிமையும் இசையிற்று ஆம்-அரோ - யுத்3:22 40/4

 மேல்
 
  ஆம்-எனின் (1)
அறிவென் நீ அடுவல் என்று அமைதி ஆம்-எனின்
 இறுதியும் காவலும் இயற்றும் ஈசரும் - யுத்3:22 43/2,3

 மேல்
 
  ஆம்பல் (11)
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் - பால:10 18/1
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் - பால:10 75/4
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர் - பால:21 30/1
மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ - அயோ:10 40/3
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த - கிட்:3 70/4
கொண்டலின் குழவி ஆம்பல் குனி சிலை வள்ளை கொற்ற - கிட்:13 58/1
உண்ண ஆம்பல் இன் அமிழ்தம் ஊறு வாய் - கிட்:15 12/2
ஆம்பல் விரிந்தால் அன்ன சிரிப்பன் அறிவாளன் - கிட்:17 20/2
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் - சுந்:9 61/4
ஆம்பல் அம் பகைஞன் தன்னோடு அயிந்தரம் அமைந்தோன் அன்னாய் - யுத்3:31 45/4
ஆம்பல் வாயும் முகமும் அலர்ந்திட - யுத்4:40 8/1

 மேல்
 
  ஆம்பல்கள் (1)
அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள்
 பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே - அயோ:4 176/3,4

 மேல்
 
  ஆம்பலும் (1)
ஆம்பலும் என்ற-போது நின்ற போது அலர்வது உண்டோ - அயோ:6 3/4

 மேல்
 
  ஆம்பலை (1)
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை
 சேரை என்று புலம்புவ தேரையே - கிட்:15 43/3,4

 மேல்
 
  ஆம்பிகள் (1)
எழுந்த ஆம்பிகள் இடறின செறி தயிர் - கிட்:10 46/2

 மேல்
 
  ஆமால் (5)
நஞ்சிலள் நாண் இலள் என்ன நாணம் ஆமால்
 வஞ்சனை பண்டு மடந்தை வேடம் என்றே - அயோ:3 21/2,3
வேண்டலர் அறிவரேனும் கேண்மை தீர் வினையிற்று ஆமால்
 ஆண்தகை ஆளி மொய்ம்பின் ஐய நீர் அளித்த செல்வம் - கிட்:11 66/2,3
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால்
 சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் - கிட்:13 24/2,3
பொங்கு பொன் துளை என்றாலும் புல்லிது பொறுமைத்து ஆமால்
 அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் - கிட்:13 40/2,3
போழ்ந்து-என அரக்கன் செய்த புன் தொழில் பொறையிற்று ஆமால்
 வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன - யுத்4:38 2/1,2

 மேல்
 
  ஆமாறு (1)
ஆமாறு மலைந்தனர் அன்று இமையோர் - யுத்3:20 79/3

 மேல்
 
  ஆமிடம் (2)
ஆகலின் யான் இனி இதனுக்கு ஆமிடம்
 ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் - ஆரண்:15 22/3,4
வாழ்வாய் எனக்கு ஆமிடம் ஆய் வருவாய்-கொல் என்னா - சுந்:1 54/3

 மேல்
 
  ஆமே (17)
உன் வயம் ஆமே ஆளுதி தந்தேன் உரை குன்றேன் - அயோ:3 36/2
அற்ற பொழுதத்து இது பொருந்தும் எனல் ஆமே - ஆரண்:10 59/4
ஆவது ஆகுவது அரியது ஒன்று உளது எனல் ஆமே
 தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் - கிட்:12 38/2,3
கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே
 கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே - கிட்:13 55/1,2
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே - கிட்:13 56/4
என்பின் சிறந்தாயது ஓர் ஊற்றம் உண்டு என்னல் ஆமே
 அன்பின் சிறந்தாயது ஓர் பூசனை யார்-கண் உண்டே - சுந்:1 50/3,4
ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமே - சுந்:4 66/4
சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே - சுந்:11 10/4
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் - யுத்1:0 1/2
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் - யுத்1:0 1/2
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே - யுத்1:3 109/4
பெற்றிலம் ஆதும் அன்றே இன்றொடும் பெறுவது ஆமே
 அற்றன தீங்கும் என்னா அரி குல தலைவர் பற்றி - யுத்2:16 176/2,3
நம்பியே என்னை சேர்ந்த நண்பரின் நல்ல ஆமே
 உம்பரும் உலகத்து உள்ள உயிர்களும் உதவி பார்த்தால் - யுத்2:19 240/3,4
நின்னுடைத்து ஆயது ஆமே இன்று அது நிமிர்வது என்றான் - யுத்3:21 17/3
பெண்டிரின் திறம்பினாரை துறந்தது பிழையிற்று ஆமே - யுத்3:27 173/4
பேரர் என்பார்கள் ஆகும் பெற்றியின் பெற்றித்து ஆமே
 சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா - யுத்3:28 30/2,3
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே
 கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ - யுத்3:31 50/3,4

 மேல்
 
  ஆமேல் (1)
வாழி இ இலங்கை நெடு வன் திசையது ஆமேல்
 ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் - யுத்1:9 4/3,4

 மேல்
 
  ஆமை (9)
தூரிடை உறங்கும் ஆமை துறையிடை உறங்கும் இப்பி - பால:2 6/3
துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் - பால:2 18/3
ஆமை மேல் வரும் தேரையின் ஆங்கு-அரோ - பால:14 39/4
தரங்கம் கெண்டை வரால் ஆமை என்று இத்தகைய-தமை நோக்கி - கிட்:1 25/2
நீர் கடைந்த பேர் ஆமை நேர் உளான் - கிட்:3 43/2
ஆமை ஆம் என்ற போது அல்லன சொல்லினாலும் - கிட்:13 34/3
உள்ளி ஆமை முதுகின் உடைப்பரால் - கிட்:15 44/4
மக ஆமை முதுகில் தோன்றும் மந்தரம் எனலும் ஆனான் - கிட்:17 28/4
ஆமை குலம் எத்தனை அத்தனையால் - யுத்3:31 201/4

 மேல்
 
  ஆமையின் (1)
ஆமையின் இருக்கையன் வளைந்த ஆக்கையன் - ஆரண்:12 23/2

 மேல்
 
  ஆமோ (34)
பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ - அயோ:3 33/4
உரம்தான் அல்லால் நல் அறம் ஆமோ உரை என்றாள் - அயோ:3 38/4
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ
 நம்-கண் அன்பு இலன் என்று உள்ளம் தள்ளுற நடுங்கி நைவார் - அயோ:3 90/1,2
உன் கிளை எனது அன்றோ உறு துயர் உறல் ஆமோ
 என் கிளை இது கா என் ஏவலின் இனிது என்றான் - அயோ:8 43/3,4
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ - ஆரண்:8 2/4
கற்றவர் ஞானம் இன்றேல் காமத்தை கடக்கல் ஆமோ - ஆரண்:10 84/4
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ - ஆரண்:10 115/4
எ நாளும் அரும் தவம் அன்றி இயற்றல் ஆமோ - ஆரண்:10 133/4
பெற்றனை செல்வம் பின் அது இகழ்ந்தால் பெறல் ஆமோ - ஆரண்:11 9/4
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ - கிட்:1 23/4
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ
 எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் - கிட்:7 43/2,3
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ
 தாய்மையும் அன்றி நட்பும் தருமமும் தழுவி நின்றாய் - கிட்:7 82/3,4
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் - கிட்:7 89/4
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ - கிட்:7 133/4
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ - கிட்:7 139/4
செல்லும் என்று எளிவந்தோர்-மேல் செலுத்தலும் சீர்மைத்து ஆமோ - கிட்:10 62/4
வரம்பையும் கடந்த-போது மற்று உரை வகுக்கல் ஆமோ
 நரம்பையும் அமிழ்த நாறும் நறவையும் நல் நீர் பண்ணை - கிட்:13 36/2,3
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ - கிட்:13 45/4
உவந்த-போது உவந்த வண்ணம் உரைத்த-போது உரைத்தது ஆமோ - கிட்:13 50/4
தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ - சுந்:4 34/4
கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ - சுந்:4 54/4
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ - சுந்:4 115/4
இன்னதாம் என்னல் ஆமோ உலகியல் இகழல் அம்மா - சுந்:10 22/2
புக்கு இனி வென்றும் என்றால் புலம்பு அன்றி புலமைத்து ஆமோ - சுந்:11 11/4
பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ - சுந்:14 30/4
நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ
 தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும் - யுத்1:2 89/2,3
என்னை படைத்தாய் நீ எனும் இதுவும் ஏத்து ஆமோ - யுத்1:3 157/4
மரணம் என் தாதை பெற்றது என்-வயின் வழக்கு அன்று ஆமோ - யுத்1:4 113/4
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ - யுத்1:4 115/4
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ - யுத்3:26 4/4
ஒல்லொலி ஐய செய்யும் ஓமத்துக்கு உறுப்பு ஒன்று ஆமோ - யுத்3:27 77/4
அலக்கண் அன்னதை இன்னது என்று உரை செயல் ஆமோ - யுத்4:32 31/4
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ
 ஓட்டு உறு தூதர் பொய்யே உரைப்பரோ உலகம் யாவும் - யுத்4:34 13/1,2
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ - யுத்4:34 14/4

 மேல்
 
  ஆய் (210)
வான் உளோர் அனைவரும் வானரங்கள் ஆய்
 கானினும் வரையினும் கடி தடத்தினும் - பால:5 18/1,2
அந்தர துந்துமி முழக்கி ஆய் மலர் - பால:5 65/1
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய்
 ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே - பால:5 84/3,4
மறை கடை அரக்கி வடவை கனல் இரண்டு ஆய்
 நிறை கடல் முளைத்து என நெருப்பு எழ விழித்தாள் - பால:7 30/3,4
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய்
 நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்து ஓர் - பால:8 11/2,3
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் - பால:9 20/4
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் - பால:9 22/4
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் - பால:10 6/2
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய்
 சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று - பால:10 6/2,3
சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று - பால:10 6/3
சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று - பால:10 6/3
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் - பால:10 33/1
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது - பால:10 71/1
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் - பால:12 5/3
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய்
 இ உலகம் அன்றியே எ உலகும் இனிது அளிக்கும் - பால:12 19/1,2
அரு வலிய திறலினர் ஆய் அறம் கெடுக்கும் விறல் அரக்கர் - பால:12 24/1
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய்
 சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய - பால:12 25/1,2
தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய்
 பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் - பால:12 27/2,3
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் - பால:14 63/3
வளம் கொள் மாலை வண்டு அலமர வழி வருந்தினர் ஆய்
 விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர் - பால:15 11/2,3
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து - பால:19 2/1
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் - பால:19 2/2
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய்
 மலர்ந்தது நெடு நிலா மதனன் வேண்டவே - பால:19 2/3,4
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய்
 மனங்களில் நுழைந்து அவர் மாந்து தேறலை - பால:19 55/2,3
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை - பால:21 20/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை - பால:21 21/1
அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ - பால:22 2/2
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி - பால:22 18/3
அயில் வேல் அனல் கால்வன ஆம் நிழல் ஆய்
 வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே - பால:23 6/1,2
தெரிஞ்சு உறவு என மிகும் தெளிவும் ஆய் வரும் - அயோ:1 21/2
பேதைமைத்து ஆய் வரும் பிறப்பை நீக்குறும் - அயோ:1 30/2
அன்ன சொல் அனையவள் உரைப்ப ஆய்_இழை - அயோ:2 56/1
ஆய்_இழை-தன்னை அடைந்த ஆழி மன்னன் - அயோ:3 6/4
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய - அயோ:3 66/1
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் - அயோ:3 95/4
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு - அயோ:4 20/1
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் - அயோ:4 74/2
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய்
 வந்து இங்கு அணுகாய் என்னோ வந்தது என்றே நொந்தேம் - அயோ:4 79/2,3
வாட்டம் தரும் நெஞ்சினன் ஆய் நின் தாள் வணங்கா வானோர் - அயோ:4 81/3
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம் - அயோ:4 130/3
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் - அயோ:4 143/2
அலம்பு வார் குழல் ஆய் மயில் பெண் அரும் கலமே - அயோ:10 32/1
ஆய் மலர் நயனங்கள் அருவி சோர்தர - அயோ:11 45/2
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல் - அயோ:12 14/1
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய்
 மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என - அயோ:12 31/2,3
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த - அயோ:13 58/1
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் - அயோ:13 66/4
அன்ன பேடை சிறை இலது ஆய் கரை - அயோ:13 70/3
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய்
 மண்ணிடை விழுந்தனன் வானின் உம்பரான் - அயோ:14 56/3,4
ஆய் மெய்யாக வேறு அறையல் ஆவதே - அயோ:14 113/4
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய்
 இளை எனும் திருவினை ஏந்தினான்-அரோ - அயோ:14 117/1,2
அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று - ஆரண்:1 44/3
அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் அறைந்தாய் நீ அவை உன்னை - ஆரண்:1 59/1
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ - ஆரண்:1 59/3
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் - ஆரண்:1 59/4
வான் நின்ற பெரும் பதம் வந்து உரு ஆய்
 மேல் நின்று என நின்று ஒளிர் வெண்குடையான் - ஆரண்:2 7/3,4
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் - ஆரண்:2 11/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் - ஆரண்:2 26/4
ஆய் வரும் பெரு வலி அரக்கர் நாமமே - ஆரண்:3 5/1
ஈசன் நிகர் ஆய் உலகு சீர் பெற இருந்தான் - ஆரண்:3 40/4
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி - ஆரண்:5 1/1
மயில் தொடர் இயலி ஆய் மருவல் நன்று எனா - ஆரண்:6 22/4
இனியர் ஆய் அன்னர் வந்து உன் ஏவலின் நிற்பர் என்றாள் - ஆரண்:6 48/4
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக - ஆரண்:6 75/2
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய - ஆரண்:6 98/3
உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய்
 அடைந்தார் படை தலைவீரர்கள் பதினால்வரும் அயில் வாள் - ஆரண்:7 95/1,2
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய்
 வண்டு உழல் புரி குழல் மடந்தைமாரொடும் - ஆரண்:7 120/2,3
ஆய் வளை மகளிரொடு அமரர் ஈட்டத்தர் - ஆரண்:7 121/1
மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ - ஆரண்:10 3/4
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே - ஆரண்:10 6/4
உற்று இரண்டு ஒன்று ஆய் நின்றால் ஒன்று ஒழித்து ஒன்றை உன்ன - ஆரண்:10 84/2
நூக்கல் ஆகலாத காதல் நூறு_நூறு கோடி ஆய்
 பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் - ஆரண்:10 90/1,2
நாணி-நின்ற ஒளி மழுங்கி நடுங்காநின்ற உடம்பினன் ஆய்
 சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல - ஆரண்:10 118/1,2
அளி இனம் கடம்-தொறும் ஆர்ப்ப ஆய் கதிர் - ஆரண்:10 122/1
தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி - ஆரண்:10 138/2
மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே - ஆரண்:10 144/4
எல்லாம் உடன் ஆய் இருள் ஓட இரித்தது அன்றே - ஆரண்:10 159/4
பொற்பு உற்றன ஆய் மணி ஒன்பதும் பூவில் நின்ற - ஆரண்:10 160/1
மற திறனாலோ சொல்லுதி சொல் ஆய் மறை வல்லோய் - ஆரண்:11 10/2
மாதுலனும் ஆய் மரபின் முந்தை உற வந்தேன் - ஆரண்:11 26/3
ஆணி பொனின் ஆகியது ஆய் கதிரால் - ஆரண்:11 49/1
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை - ஆரண்:12 40/1
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை - ஆரண்:12 72/1
அம் கண் மா ஞாலத்தை விளக்கும் ஆய் கதிர் - ஆரண்:13 109/3
தள்ளா வினையேன் தனி ஆர் உயிர் ஆய்
 உள்ளாய் ஒரு நீயும் ஒளித்தனையோ - ஆரண்:14 67/1,2
அற பால் உளதேல் அவன் முன்னவன் ஆய்
 பிறப்பான் உறில் வந்து பிறக்க எனா - ஆரண்:14 76/1,2
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ - ஆரண்:15 40/3
தன் தாயை கண்ணுற்ற கன்று அனைய தன்மையன் ஆய்
 நின்றானை கண்டான் நெறி நின்றார் நேர் நின்றான் - ஆரண்:15 49/3,4
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை - கிட்:1 11/3
ஆடினான் அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் பாடினான் - கிட்:1 37/1
மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் - கிட்:3 18/4
உருகினன் என்கிலம் உயிருக்கு ஊற்றம் ஆய்
 பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் - கிட்:6 5/3,4
சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவ போர்த்தலால் - கிட்:6 8/3
யாவரும் எவையும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய் - கிட்:7 129/1
யாவரும் எவையும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய்
 பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் - கிட்:7 129/1,2
உடன் ஆய் உற்றது எலாம் உணர்த்தலும் - கிட்:8 18/4
ஆர்த்து என ஆர்த்தன மேகம் ஆய் மலர் - கிட்:10 18/3
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் - கிட்:10 45/4
வாடை ஆய் கூற்றினாரும் உருவினை மாற்றி வந்தார் - கிட்:10 59/3
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் - கிட்:10 76/1
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை - கிட்:10 90/3
ஆற்றுவேன் நான் உளனாக ஆய்_வளை - கிட்:10 92/2
ஆய் வினை மெய்யுணர்வு அணுக ஆசு அறும் - கிட்:10 104/3
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர் - கிட்:11 41/1
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர் - கிட்:11 41/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு - கிட்:13 26/2
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு - கிட்:13 26/2
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர - கிட்:13 41/3
பெரிய ஆய் பரவை ஒவ்வா பிறிது ஒன்று நினைந்து பேச - கிட்:13 54/1
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை - கிட்:13 54/2
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா - கிட்:13 54/4
இன்பம் ஆய் ஆர் உயிர்க்கு இனியை ஆயினை இனி - கிட்:13 70/3
துன்பம் ஆய் முடிதியோ என்றதும் சொல்லுவாய் - கிட்:13 70/4
முழுகிய மெய்யர் ஆய் உயிர்ப்பு முட்டினார் - கிட்:14 26/4
கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய்
 வனைந்து முடிவுற்றது என மன்னனும் இது எல்லாம் - கிட்:14 60/2,3
அ நதி முழுதும் நாடி ஆய் வளை மயிலை யாண்டும் - கிட்:15 30/1
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் - கிட்:16 53/4
ஆய் உயர் உம்பர் நாடு காண்டும் என்று அறிவு தள்ள - கிட்:16 54/1
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் - சுந்:1 26/2
வாழ்வாய் எனக்கு ஆமிடம் ஆய் வருவாய்-கொல் என்னா - சுந்:1 54/3
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் - சுந்:2 55/3
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு - சுந்:2 100/3
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு - சுந்:2 100/3
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் - சுந்:2 100/4
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் - சுந்:2 100/4
ஆனனம் கண்ட மண்டபத்துள் ஆய் கதிர் - சுந்:2 123/2
தூக்கினால் அன்ன தோயத்தது ஆய் துயர் - சுந்:2 147/2
நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து - சுந்:2 163/1
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் - சுந்:2 177/3
அரிவையர் குழுவும் நீங்க ஆசையும் தாமுமே ஆய்
 ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் - சுந்:2 178/3,4
ஆய பொன்_தலத்து ஆய் வளை அரம்பையர் ஆயிரர் அணி நின்று - சுந்:2 206/1
எழுவான் என்ன மின் இமைக்கும் ஆரம் புரளும் இயல்பிற்று ஆய்
 முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் - சுந்:2 214/2,3
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் - சுந்:2 214/3
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் - சுந்:2 222/1
வடித்து ஆய் பூம் குழலாளை வான் அறிய மண் அறிய - சுந்:2 231/1
அன்னையே அதன் குறை காண் என்று ஆய்_இழை - சுந்:3 53/3
திண்மையும் முதல் யாவையும் செய்ய ஆய்
 கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா - சுந்:3 106/2,3
அன்பு அழி சிந்தையர் ஆய் ஆடவர் - சுந்:4 16/1
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய்
 செம்மையால் உயிர் தந்தாய்க்கு செயல் என்னால் எளியது உண்டே - சுந்:4 71/1,2
அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே - சுந்:4 71/3
அரசு வீற்றிருந்து ஆளவும் ஆய் மணி - சுந்:5 36/1
நன்று ஆய் நல்வினை நல்லோரை - சுந்:5 44/1
மூளையும் உதிரமும் முழங்கு இரும் குழம்பு ஆய்
 மீள் இரும் குழைபட கரி விழுந்து அழுந்த - சுந்:8 31/1,2
ஆய் பெரும் கொடியன கடலின் ஆழ்வன - சுந்:9 38/3
ஆய் பெரும் திரை கடல் அழுவத்து ஆழ்வன - சுந்:9 40/2
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் - சுந்:10 30/1
நீத்து ஆய் ஓடின உதிர பெரு நதி நீராக சிலை பாராக - சுந்:10 38/1
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் - சுந்:10 40/1
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் - சுந்:10 40/1
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் - சுந்:12 15/4
சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய்
 இறந்துளார் பிறர் யாரும் இராமனை - சுந்:12 100/2,3
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் - சுந்:12 111/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் - சுந்:12 119/2
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி - சுந்:13 7/1
பூ கரிந்து முறி பொறி ஆய் அடை - சுந்:13 16/1
நா கரிந்து சினை நறும் சாம்பர் ஆய்
 மீ கரிந்து நெடும் பணை வேர் உற - சுந்:13 16/2,3
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் - யுத்1:1 5/1
நினைவு_அரும் தகையர் நம் வினையினால் மனிதர் ஆய் எளிது நின்றார் - யுத்1:2 85/4
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த - யுத்1:3 7/1
உலவும் காற்றொடு கடவுளர் பிறரும் ஆய் உலகின் - யுத்1:3 7/3
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் - யுத்1:3 63/1
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய்
 யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு - யுத்1:3 63/1,2
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு - யுத்1:3 63/2
நந்தல்_இல் தெய்வம் ஆய் நல்கும் நான்மறை - யுத்1:3 65/3
காலமும் கருவியும் இடனும் ஆய் கடை - யுத்1:3 74/1
பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் - யுத்1:3 74/2
பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய்
 சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன் - யுத்1:3 74/2,3
சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன் - யுத்1:3 74/3
தாமே தனி நாயகர் ஆய் எவையும் - யுத்1:3 109/1
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய்
 ஒருவரும் காணா வண்ணம் உயர்ந்ததற்கு உவமை கூறின் - யுத்1:3 148/1,2
அன்னானை நோக்கி அருள் சுரந்த நெஞ்சினன் ஆய்
 என் ஆனை வல்லன் என மகிழ்ந்த பேர் ஈசன் - யுத்1:3 170/1,2
தீது ஆய் விளைதல் நனி திண்ணம் என செப்பினான் - யுத்1:3 176/3
சீர்க்கு உறவு ஆய் இடை செறுநர் சீறிய - யுத்1:4 63/2
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி - யுத்1:5 29/1
துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய்
 வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் - யுத்1:9 30/3,4
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் - யுத்1:14 33/3
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய்
 அற்றன அன்றி ஒன்றும் அறாதன இல்லை அன்றே - யுத்2:15 153/3,4
ஆய் வினை உடையை அன்றே அறத்தினை நோக்கி ஈன்ற - யுத்2:16 139/3
வல்லார் உரு ஆயிரம் ஆய் வரினும் - யுத்2:18 67/1
பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ - யுத்2:18 270/3
ஆசி கூறினர் ஆர்த்தனர் ஆய் மலர் - யுத்2:19 130/1
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் - யுத்2:19 144/1
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் - யுத்2:19 254/3
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய்
 ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 254/3,4
அல் ஒன்றிய வாளொடு தேரினன் ஆய்
 நில் என்று இடை சென்று நெருக்கினனால் - யுத்3:20 80/3,4
தண்டோடும் இழிந்து தலத்தினன் ஆய்
 உண்டோ உயிர் என்ன உருத்து உருமோடு - யுத்3:20 89/2,3
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு - யுத்3:22 39/3
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய்
 தெருள் உற தொடர்ந்து வீசி செல்வன தேவர் காண - யுத்3:22 144/1,2
மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல் - யுத்3:22 211/3
கரு ஆய் அளிக்கும் களைகண்ணே நீயே இடரை காவாயேல் - யுத்3:22 224/3
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய்
 மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி - யுத்3:23 1/1,2
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய்
 தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும் - யுத்3:27 8/2,3
கூறு ஆய் உக ஆவி குறைத்தனனால் - யுத்3:27 31/4
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் - யுத்3:27 153/4
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் - யுத்3:31 142/1
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் - யுத்3:31 142/1
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் - யுத்3:31 142/1
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய்
 நின்றது நின்று இனி நினைவது என் பெற - யுத்3:31 175/2,3
இரியாநிற்கும் எ உலகும் தன் ஒளியே ஆய்
 விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா - யுத்4:37 127/3,4
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய்
 கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் - யுத்4:40 44/3,4
பித்து எனல் ஆய் அறம் பிழைத்ததாம் அன்றே - யுத்4:40 61/3
துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் - யுத்4:40 92/4
என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய்
 முன்பு உரு கொண்டு ஒரு வழி முற்றுறா - யுத்4:41 47/2,3
ஆக்கி மற்று அவன் ஆய் மலர் தாள்களை - யுத்4:41 82/1
ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் - யுத்4:41 112/3

 மேல்
 
  ஆய்_மகள் (1)
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் - சுந்:10 30/1

 மேல்
 
  ஆய்_வளை (2)
ஆற்றுவேன் நான் உளனாக ஆய்_வளை
 தோற்றுவாள் அல்லள் இ துன்பம் ஆர் இனி - கிட்:10 92/2,3
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர் - கிட்:11 41/1

 மேல்
 
  ஆய்_இழை (6)
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை
 சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட - பால:21 20/1,2
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை
 இருப்பு நெஞ்சினையேனும் ஓர் ஏழைக்கா - பால:21 21/1,2
அன்ன சொல் அனையவள் உரைப்ப ஆய்_இழை
 மன்னவர்_மன்னனேல் கணவன் மைந்தனேல் - அயோ:2 56/1,2
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை
 வெவ் வழி வருந்தினிர் விளைந்த மூப்பினிர் - ஆரண்:12 40/1,2
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை
 துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் - கிட்:10 90/3,4
அன்னையே அதன் குறை காண் என்று ஆய்_இழை
 இன்னமும் துயில்க என இரு கை கூப்பினாள் - சுந்:3 53/3,4

 மேல்
 
  ஆய்_இழை-தன்னை (1)
ஆய்_இழை-தன்னை அடைந்த ஆழி மன்னன் - அயோ:3 6/4

 மேல்
 
  ஆய்_இழையை (2)
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை
 தீண்டான் அயன் மேல் உரை சிந்தை-செயா - ஆரண்:12 72/1,2
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் - யுத்1:14 33/3

 மேல்
 
  ஆய்கிலாது (1)
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது
 இ வரம் தருவென் என்று ஏன்றது உண்டு என்றான் - அயோ:4 162/3,4

 மேல்
 
  ஆய்ச்சியர் (3)
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் - கிட்:10 46/3
ஓங்கு நாள்_முல்லை நாறின ஆய்ச்சியர் ஓதி - கிட்:10 47/3
அருகு உறங்கும் வயல் மருங்கு ஆய்ச்சியர்
 இரு குறங்கின் பிறங்கிய வாழையில் - கிட்:15 41/2,3

 மேல்
 
  ஆய்த்து (2)
காணாது ஒழிந்தேன் என்றால் நன்று ஆய்த்து அன்றோ கருமம் - அயோ:4 65/4
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக வந்து அடுத்தாய் - யுத்2:18 172/4

 மேல்
 
  ஆய்தந்து (1)
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் - அயோ:4 131/1

 மேல்
 
  ஆய்தர (1)
ஆய்தர தக்கது அன்றோ தூது வந்து அரசது ஆள்கை - யுத்1:14 29/2

 மேல்
 
  ஆய்தல் (1)
ஒன்றும் இனி ஆய்தல் பழுது ஒன்னலரை எல்லாம் - யுத்1:2 57/2

 மேல்
 
  ஆய்திறத்தவன் (1)
அன்று ஆய்திறத்தவன் அறத்தை அருளோடும் - சுந்:1 66/3

 மேல்
 
  ஆய்ந்த (5)
ஆய்ந்த மேகலையவர் அம் பொன் மாளிகை - பால:3 41/1
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3
ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் புக்கு அரக்கர்-தம் ஆவி - ஆரண்:8 11/1
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த
 நய துறை நூலின் நீதி நாம் துறந்து அமைதல் நன்றோ - யுத்1:14 8/1,2
மந்திரம் உளதால் ஐய உணர்த்துவென் மறைநூல் ஆய்ந்த
 சிந்தையின் உணர்ந்து செய்யல்-பாற்று எனின் செய்தி தெவ்வர் - யுத்3:22 152/1,2

 மேல்
 
  ஆய்ந்தவன் (1)
ஆய்ந்தவன் உற்றது எல்லாம் அவற்றினுக்கு அறிய சொன்னான் - யுத்3:24 61/4

 மேல்
 
  ஆய்ந்தவை (1)
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் - யுத்3:23 26/4

 மேல்
 
  ஆய்ந்தன (1)
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் - யுத்3:21 37/2

 மேல்
 
  ஆய்ந்தனர் (1)
ஆய்ந்தனர் பெருகவும் அமரர் இம்பரில் - அயோ:2 45/3

 மேல்
 
  ஆய்ந்தனள் (1)
அங்கையின் ஆய மந்திரத்தை ஆய்ந்தனள்
 திங்களின் சிறந்து ஒளிர் முகத்தள் செவ்வியள் - ஆரண்:6 23/2,3

 மேல்
 
  ஆய்ந்திருப்பார் (1)
ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் - சுந்:2 24/4

 மேல்
 
  ஆய்ந்து (9)
ஆய்ந்து ஏற உணர் ஐய அயற்கேயும் அறிவு அரிய - பால:12 30/1
ஆய்ந்து உணர் கேள்வி அரும் தவரோடும் - பால:23 102/2
ஆய்ந்து மள்ளர் அரிகுநர் இன்மையால் - அயோ:11 20/2
நனி துடிக்கின்றன ஆய்ந்து நல்குவாய் - சுந்:3 33/4
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல் - சுந்:11 58/2
ஆய்ந்து கொள்ளும் அறிஞரின் ஆழ் கடல் - யுத்1:8 36/2
ஆய்ந்து நீளம் அரிது சுமந்தன - யுத்1:8 50/1
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் - யுத்2:19 18/4
களவை ஆய்ந்து உற தெளிந்திலது ஆயினும் கண்ணால் - யுத்4:40 92/3

 மேல்
 
  ஆய்ந்தே (1)
ஆய்ந்தே கடந்தான் அறிவு என்னும் அளக்கர் வாளால் - பால:4 5/2

 மேல்
 
  ஆய்ப்புண்டவனும் (1)
ஆய்ப்புண்டவனும் அவர் சொல் வலதால் - யுத்2:18 10/3

 மேல்
 
  ஆய்மையின் (1)
ஆய்மையின் மந்திரத்து அறிஞன் ஆம் என - ஆரண்:4 5/3

 மேல்
 
  ஆய்வன (1)
கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன
 மையல் உற்று இழி மத மழை அறாமையால் - பால:14 19/2,3

 மேல்
 
  ஆய்வினால் (1)
அறம் கொள் சிந்தையார் நெறி செல் ஆய்வினால்
 உறங்குவாரை வந்து ஒல்லை எய்தினான் - கிட்:15 5/3,4

 மேல்
 
  ஆய்வினை (2)
ஆய்வினை மனத்து இலான் அறிஞர் சொல் கொளான் - சுந்:2 41/2
ஆய்வினை உடையர் ஆகி அறம் பிழையாதார்க்கு எல்லாம் - யுத்1:7 17/1

 மேல்
 
  ஆய்வு (3)
ஆய்வு அரும் புலத்து அறிவு மேவினாய் - அயோ:14 106/4
ஆய்வு உறு மனத்தேன் ஆகி அறம் தலைநிற்பது ஆனேன் - ஆரண்:6 34/3
ஆய்வு அரும் பெரு வலி அரக்கர் ஆதியோர் - ஆரண்:10 6/1

 மேல்
 
  ஆய்வுறு (2)
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் - ஆரண்:14 86/1
ஆரியன் தன்மை ஈது ஆயின் ஆய்வுறு
 காரியம் ஈது எனின் கண்ட ஆற்றினால் - யுத்1:2 43/1,2

 மேல்
 
  ஆய (159)
ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் - பால:2 28/2
இ மாண் கதைக்கு ஓர் இறை ஆய இராமன் என்னும் - பால:4 1/3
மெய் ஆய வேத துறை வேந்தருக்கு ஏய்த்த யாரும் - பால:4 3/3
ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் - பால:4 4/4
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய
 பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் - பால:5 36/1,2
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய
 வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி - பால:5 54/2,3
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் - பால:12 25/1
ஆறு எலாம் கங்கையே ஆய ஆழிதாம் - பால:19 3/1
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் - பால:19 48/2
ஆய தன் அன்னை அடி துணை சூடி - பால:23 94/3
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் - பால:24 36/2
ஆய பேர் அன்பு எனும் அளக்கர் ஆர்த்து எழ - அயோ:2 59/1
ஆய அந்தணர் இயற்றிய அரும் தவத்தாலும் - அயோ:2 84/4
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் - அயோ:3 81/1
வந்தது என் தவத்தின் ஆய வரு பயன் மற்று ஒன்று உண்டோ - அயோ:3 110/3
வலம் கடிந்து ஏழையர் ஆய மன்னரை - அயோ:4 186/1
ஆய மன்னிய அன்பினர் என்று இவர் - அயோ:4 225/2
ஆய கங்கை அரும் புனல் ஆடினை - அயோ:7 15/3
ஆய காலையின் ஆயிரம் அம்பிக்கு - அயோ:8 1/1
துறக்கமே முதல ஆய தூயன யாவையேனும் - அயோ:8 22/1
ஆய சாலை அரும் பெறல் அன்பினன் - அயோ:10 49/3
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ - அயோ:11 40/1
ஆய காதலால் அழுது புல்லினாள் - அயோ:11 114/4
ஆய மந்திரியரும் அளவு_இல் சுற்றமும் - அயோ:12 53/2
நால்_இரண்டு ஆய கோடி நவை_இல் நாவாய்கள் மீதா - அயோ:13 53/1
சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற - அயோ:13 53/2
ஆய காதலோடு ஐயனை கொண்டு தன் - அயோ:14 6/1
ஆய சேனையும் அணங்கு அனார்களும் - அயோ:14 89/3
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி - ஆரண்:2 30/3
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் - ஆரண்:3 38/2
பொன்னி எனல் ஆய புனல் ஆறும் உள போதா - ஆரண்:3 58/3
ஆய சூழல் அறிய உணர்த்திய - ஆரண்:4 41/1
அங்கையின் ஆய மந்திரத்தை ஆய்ந்தனள் - ஆரண்:6 23/2
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய
 மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா - ஆரண்:6 98/3,4
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும் - ஆரண்:6 108/1
மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர் - ஆரண்:10 60/1
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் - ஆரண்:10 142/2
வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப - ஆரண்:10 161/3
ஆய பின் அமலன்-தானும் ஐய நீ அமைதி என்ன - ஆரண்:13 127/1
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே - ஆரண்:14 1/4
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் - ஆரண்:14 8/2
ஆணி ஆய பழி வர அன்னது - ஆரண்:14 21/2
கண்டகர் ஆய அரக்கர் கணத்து ஓர் - ஆரண்:14 49/3
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் - ஆரண்:15 6/4
அண்ட பெரும் கோயிற்கு எல்லாம் அழகு ஆய
 மண்டலங்கள் மூன்றின் மேல் என்றும் மலராத - ஆரண்:15 44/2,3
ஆசு அறு தவத்திற்கு எல்லை அணுகியது இராமற்கு ஆய
 பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் - ஆரண்:16 4/3,4
ஆய மால் நாகர் தாழ் ஆழியானே அலால் - கிட்:3 11/1
ஆய அன்பினோடு அளவளாவுவார் - கிட்:3 33/4
ஆய மா மரம் அனைத்தையும் நோக்கி நின்று அமலன் - கிட்:4 12/1
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே - கிட்:6 8/4
அன்னது ஆய குன்றின் ஆறு சென்ற வீரர் ஐந்தொடு ஐந்து - கிட்:7 9/1
என்னல் ஆய யோசனைக்கும் உம்பர் ஏறி இம்பரில் - கிட்:7 9/2
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ - கிட்:7 43/2
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும் - கிட்:7 143/1
என்றனன் இனைய ஆய உறுதிகள் யாவும் சொல்லி - கிட்:7 155/1
குறியது ஆம் மேனி ஆய கூனியால் குவவு தோளாய் - கிட்:9 12/3
ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய
 போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் - கிட்:9 16/1,2
ஆன்றவற்கு உரியது ஆய அரசினை நிறுவி அப்பால் - கிட்:9 30/1
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த - கிட்:12 5/1
ஆய நகரத்தின் இயல்பு உள் உற அறிந்தார் - கிட்:14 39/1
இழைத்தி செயல் ஆய வினை என்றனர் இரந்தார் - கிட்:14 65/3
இனைய ஆய ஒண் துறையை எய்தினார் - கிட்:15 23/1
ஆய குன்றினை எய்தி அரும் தவம் - கிட்:15 37/1
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய
 நெருப்பையே விளைத்த போல நெஞ்சமும் மறுக கேட்டு - கிட்:16 16/2,3
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் - சுந்:1 55/1
பாகு ஆய செம் சொலவர் வீசுபடு காரம் - சுந்:2 3/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் - சுந்:2 164/1
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி - சுந்:2 193/1
ஆய பொன்_தலத்து ஆய் வளை அரம்பையர் ஆயிரர் அணி நின்று - சுந்:2 206/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ - சுந்:2 230/1
செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார் - சுந்:3 153/3
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் - சுந்:4 28/2
ஆய சொல் தலை-மேல் கொண்ட அங்கையன் அன்னை நின்னை - சுந்:4 29/1
அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே - சுந்:4 71/3
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை - சுந்:4 78/1
ஆறுற்ற நெஞ்சின் தனது ஆர் உயிர் ஆய தம்பி - சுந்:4 88/2
ஆய தன்மை அரியது அன்றால் என - சுந்:5 11/3
ஆவி எனல் ஆய திரை ஆர்கலிகள் அம்மா - சுந்:6 17/4
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய
 வான் இடியால் ஒடியும் மால் வரைகள் மான - சுந்:6 19/3,4
மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ - சுந்:6 22/4
காசு அறு மணியும் பொன்னும் காந்தமும் கஞல்வது ஆய
 மாசு அறு மரங்கள் ஆக குயிற்றிய மதன சோலை - சுந்:6 41/1,2
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த - சுந்:6 48/3
சலம் தலைக்கொண்டனர் ஆய தன்மையார் - சுந்:7 58/1
அன்னவன் சேனை செல்ல ஆர்கலி இலங்கை ஆய
 பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப - சுந்:8 9/3,4
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி - சுந்:10 12/1
பொன் திணி உலகம் எல்லாம் பூதலம் ஆய மாதோ - சுந்:10 12/4
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய
 மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் - சுந்:11 4/3,4
ஆய மா தானைதான் வந்து அண்மியது அண்ம ஆண்மை - சுந்:11 7/1
ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் - சுந்:11 19/2
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய
 காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி - சுந்:12 75/1,2
வன் திறல் ஆய வாலி வலியன்-கொல் அரசின் வாழ்க்கை - சுந்:12 78/3
ஆய காலத்து அயன் படையோடு இருப்ப ஆகாது அனல் இடுதல் - சுந்:12 113/1
மணியின் ஆய வயங்கு ஒளி மாளிகை - சுந்:13 3/1
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய
 தன் குலம் தன்னது ஆக்கி தன்னை இ தனிமை செய்தான் - சுந்:14 28/1,2
நல் பெரும் தவத்தள் ஆய நங்கையை கண்டேன் அல்லேன் - சுந்:14 29/2
சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த - சுந்:14 34/1
கலங்கு தெண் திரையிற்று ஆய கண்ணின் நீர் கடலில் கண்டேன் - சுந்:14 35/4
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு - யுத்1:1 11/1
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப - யுத்1:1 11/2
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் - யுத்1:1 11/4
ஆசனம் உவந்தவன் அளித்தனவும் ஆய
 பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் - யுத்1:2 59/2,3
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய
 நஞ்சு தின்றனர்கள்தாம் நண்ணுவார் நரகம் என்று எண்ணி நம்மை - யுத்1:2 92/2,3
இன்னம் ஒன்று உரை செய்கேன் இனிது கேள் எம்பிரான் இருவர் ஆய
 அன்னவர் தம்மொடும் வானர தலைவராய் அணுகி நின்றார் - யுத்1:2 98/1,2
ஆய பெறும் நல் நெறி தம் அறிவு என்று - யுத்1:3 108/1
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க - யுத்1:4 101/2
முற்றுறு கலையிற்று ஆய முழுமதி முகத்தினானை - யுத்1:4 133/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் - யுத்1:5 36/2
என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய
 உன்னை நீ உணராய் நாயேன் எங்ஙனம் உணர்வேன் உன்னை - யுத்1:7 9/3,4
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும் - யுத்1:7 16/2
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல - யுத்1:8 22/1
பப்பு நீர் ஆய வீரர் பரு வரை கடலில் பாய்ச்ச - யுத்1:9 18/1
துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு - யுத்1:9 18/2
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த - யுத்1:10 8/3
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி - யுத்1:10 14/2
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் - யுத்1:11 31/4
ஒன்றிய உணர்வே ஆய ஓர் உயிர் துணைவ நின்னை - யுத்1:12 27/1
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை - யுத்1:12 29/3
புறந்தரு பண்பின் ஆய உயிரொடும் பொருந்தினானை - யுத்1:12 30/3
அன்று ஆய மகளிர் நோக்கம் ஆடவர் நோக்கம் ஆக - யுத்1:12 51/3
பொய் என பளிங்கின் ஆய இருக்கையின் புறத்தை சுற்றி - யுத்1:13 10/3
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி - யுத்1:13 10/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற - யுத்1:13 20/3
நூல் கடல் புலவராலும் நுனிப்ப_அரும் வலத்தது ஆய
 வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் - யுத்1:13 27/1,2
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் - யுத்2:15 5/2
இகழும் தன்மையன் ஆய இராவணன் - யுத்2:15 7/1
ஆய காலை அனைத்து உலகும் தரும் - யுத்2:15 36/1
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய
 வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு - யுத்2:15 153/1,2
மலை உற பெரியர் ஆய வாள் எயிற்று அரக்கர் தானை - யுத்2:16 18/1
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய
 யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் - யுத்2:16 52/3,4
பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் - யுத்2:16 292/2
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய
 கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் - யுத்2:18 260/3,4
ஆய வீரரும் ஐய அமர்த்தலை - யுத்2:19 158/1
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் - யுத்2:19 228/2
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய
 வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே - யுத்2:19 237/1,2
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் - யுத்2:19 254/3
செறிந்தாரின் உண்மை எனல் ஆய தன்மை தெரிகின்றது உன்னது இடையே - யுத்2:19 260/2
குழிப்ப அரிது ஆய மார்பை மன்மதன் கொற்ற வாளி - யுத்2:19 274/3
அன்றிலின் உருவம் ஆய அணி வகுத்து அமைந்து நின்றான் - யுத்3:22 11/4
அறுபது வெள்ளம் ஆய அரக்கர்-தம் ஆற்றற்கு ஏற்ற - யுத்3:22 28/1
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் - யுத்3:22 142/4
ஆய மா மாயம் ஒன்றும் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் - யுத்3:23 23/4
சங்கையள் ஆய தையல் சிறிது உயிர் தரிப்பதானாள் - யுத்3:23 29/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் - யுத்3:24 25/3
நல் நெடு நகரம் நோக்கி அதன் நடு நாப்பண் ஆய
 பொன் மலர் பீடம்-தன்-மேல் நான்முகன் பொலிய தோன்றும் - யுத்3:24 49/2,3
ஆய காலையின் அமரர் ஆர்த்து எழ - யுத்3:24 108/1
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய
 சீதைக்கும் கூற்றம் காட்டி தீர்ந்திலது ஒருவன் தீமை - யுத்3:26 78/1,2
மாருதி முதல்வர் ஆய வானரர் தலைவரோடும் - யுத்3:27 12/1
அணி நெடும் புரவி எல்லாம் ஆற்றல ஆய அன்றே - யுத்3:28 38/2
புரந்தரன் முதல்வர் ஆய நான்மறை புலவர் பாரில் - யுத்3:28 57/2
ஆவியின் இனிய காதல் அரக்கியர் முதல்வர் ஆய
 தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி - யுத்3:29 43/1,2
முனிவரே முதல்வர் ஆய அற துறை முற்றினோர்கள் - யுத்3:31 72/1
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும் - யுத்4:32 51/1
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய - யுத்4:37 109/3
தனக்கு வாழ்விடம் ஆய சழக்கியர் - யுத்4:40 23/2
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் - யுத்4:41 27/2
இன்று இசைக்கு இடம் ஆய இராகவன் - யுத்4:41 45/1
அனையன் ஆய பரதன் அலங்கலின் - யுத்4:41 51/1
இந்திரனே முதல் ஆய இமையவரும் முனிவரரும் இறைஞ்சி ஏத்த - யுத்4:41 68/3
சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா - யுத்4:41 69/3

 மேல்
 
  ஆய-காலையில் (1)
ஆய-காலையில் அனல் விழித்து ஆர்த்து இகல் அரக்கர் - ஆரண்:7 84/1

 மேல்
 
  ஆயத்தம் (1)
அன்ன காலையின் ஆயத்தம் யாவையும் - யுத்2:16 72/1

 மேல்
 
  ஆயத்தார் (2)
ஆயத்தார் வரத்தின் தன்மை அளவு அற்றார் அறிதல் தேற்றா - சுந்:2 33/2
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும் - யுத்2:19 232/3

 மேல்
 
  ஆயத்தின் (1)
ஆயத்தின் இடி இது என்றே அஞ்சின உலகம் யானை - யுத்2:15 142/3

 மேல்
 
  ஆயத்தொடு (1)
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு
 மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் - கிட்:11 83/3,4

 மேல்
 
  ஆயதற்கு (1)
ஆயதற்கு உரியன கலப்பை யாவையும் - பால:5 81/1

 மேல்
 
  ஆயதன் (2)
ஆயதன் முன்னரோ அருளுவீர் என்றான் - அயோ:11 61/4
ஆயதன் வட கீழ் பாகத்து ஆயிரம் அருக்கர் ஆன்ற - யுத்3:24 51/1

 மேல்
 
  ஆயதாலே-கொலாம் (1)
ஆவி ஒன்று உடல் இரண்டு ஆயதாலே-கொலாம் - சுந்:10 44/4

 மேல்
 
  ஆயது (44)
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே - பால:3 39/4
ஆயது அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் - பால:8 10/1
ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் - அயோ:1 57/1
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த - அயோ:1 61/2
ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு - அயோ:3 80/1
ஆடவர்க்கு அரும் பெரும் கவசம் ஆயது
 காடு உறை வாழ்க்கையை கண்ணன் நண்ணவே - அயோ:12 50/3,4
கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று - அயோ:14 33/3
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் - ஆரண்:9 9/4
சீலத்தால் அவிவது அன்றி செய்யத்தான் ஆயது உண்டோ - ஆரண்:10 104/4
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் - ஆரண்:11 75/2
ஆயது செய்கை என்பது அற துறை நெறியின் எண்ணி - ஆரண்:15 54/1
ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி - கிட்:3 23/1
ஆயது தன்மையேனும் அற வரம்பு இகவா-வண்ணம் - கிட்:9 14/3
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் - கிட்:14 52/2
ஆயது கருதினம் அன்னது அன்று எனின் - கிட்:16 17/3
என்னால் உனக்கு ஈண்டு செயற்கு உரித்து ஆயது இன்மை - சுந்:1 45/2
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் - சுந்:2 146/1
ஆயது தேரின் உன் ஆவி நாயகன் - சுந்:3 38/1
ஆயது உண்மையின் நானும் அது அன்று எனின் - சுந்:5 23/1
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி - சுந்:13 7/1
முற்றி மூன்று உலகுக்கும் முதல்வன் ஆயது
 வெற்றியோ பொறை-கொலோ விளம்ப வேண்டுமால் - யுத்1:2 19/3,4
தீயவர் அறத்தினால் தேவர் ஆயது
 மாயமோ வஞ்சமோ வன்மையே-கொலோ - யுத்1:2 68/3,4
குடுவை தன்மையது ஆயது குன்றம் - யுத்1:3 101/4
ஆயது பயப்பது ஓர் அமைதி ஆயது - யுத்1:4 22/1
ஆயது பயப்பது ஓர் அமைதி ஆயது
 தூயது நினைந்தது தொல்லை யாவர்க்கும் - யுத்1:4 22/1,2
ஆயது ஓர் அளவையின் அருக்கன் மைந்தன் நீ - யுத்1:5 13/1
ஆயது நெருங்க அடி இட்டு அடி இடாமல் - யுத்1:9 8/1
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் - யுத்1:9 77/1
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் - யுத்2:15 244/3
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு - யுத்2:16 232/1
ஆயது ஓர் காலத்து ஆங்கண் மருத்தனை சனகன் ஆக்கி - யுத்2:17 31/1
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் - யுத்2:18 155/4
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக வந்து அடுத்தாய் - யுத்2:18 172/4
நின்னுடைத்து ஆயது ஆமே இன்று அது நிமிர்வது என்றான் - யுத்3:21 17/3
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய - யுத்3:21 18/3
ஆயினார் ஆயது ஒன்றும் அறிந்திலென் ஐய யாரும் - யுத்3:22 151/2
ஆயது இ பழியுடை மரணம் அன்பினீர் - யுத்3:24 71/4
பின்னமே ஆயது_இல்லை என்னும் பேர் ஆற்றல் பேர்ந்தான் - யுத்3:26 43/4
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி - யுத்3:26 50/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் - யுத்3:27 152/4
ஆயது ஒர் அமைதியின் அறிவினின் அமைவான் - யுத்4:37 89/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் - யுத்4:41 21/4
ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது
 மாதிரம் வளர்ந்தன வயிர தோள்களே - யுத்4:41 90/3,4
ஆயது ஓர் அளவில் செல்வத்து அண்ணலும் அயோத்தி நண்ணி - யுத்4:42 6/1

 மேல்
 
  ஆயது_இல்லை (1)
பின்னமே ஆயது_இல்லை என்னும் பேர் ஆற்றல் பேர்ந்தான் - யுத்3:26 43/4

 மேல்
 
  ஆயதே (6)
எரி கதிர்க்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயதே - பால:7 16/4
ஆண்தகைக்கு இனியது ஓர் அமுதம் ஆயதே - பால:14 25/4
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே - பால:21 52/4
ஆவி நீத்த உடல் எனல் ஆயதே - அயோ:11 26/4
உண்ணவும் குடையவும் உரித்து அன்று ஆயதே - அயோ:13 2/4
மாயமே ஆயதே நான் வருந்தியது என்றான் வள்ளல் - ஆரண்:11 73/4

 மேல்
 
  ஆயதோ (2)
அமைவு_அரு மேனியான் அழகின் ஆயதோ
 கமை உறு மனத்தினால் கருத வந்ததோ - பால:23 73/1,2
தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ
 சித்தியின் இயன்றதோ செப்புவாய் என்றாள் - சுந்:4 98/2,3

 மேல்
 
  ஆயம் (4)
வல்லி ஆயம் வலத்தினில் வந்ததே - கிட்:11 45/4
குழை முகத்து ஆயம் தந்த புனல் குளிர்ப்பு இல என்று ஊடி - சுந்:2 182/2
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த - சுந்:12 114/3
ஆயம் உற்று எழுந்தார் என ஆர்த்தனர் அமரில் - யுத்4:37 111/3

 மேல்
 
  ஆயமும் (1)
பண்ணையும் ஆயமும் திரளும் பாங்கரும் - பால:5 113/1

 மேல்
 
  ஆயர் (4)
மறி விழி ஆயர் மாதர் வனை துகில் வாரும் நீரால் - பால:1 15/3
ஆயர் மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் - பால:2 28/4
அயிரும் தேனும் இன் பாகும் ஆயர் ஊர் - பால:2 55/3
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர்
 மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் - கிட்:13 21/1,2

 மேல்
 
  ஆயவர் (2)
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை - கிட்:7 88/1
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் - யுத்1:2 68/2

 மேல்
 
  ஆயவரை (1)
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு - பால:15 20/2

 மேல்
 
  ஆயவள் (4)
மங்கையர்க்கு இனியது ஓர் மருந்தும் ஆயவள்
 எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ - பால:10 33/3,4
அன்னம் இன்னணம் ஆயினள் ஆயவள்
 மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என - பால:10 82/2,3
ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் - ஆரண்:12 52/4
ஆயவள் சீதை பண்டு அமுதின் தோன்றினாள் - யுத்1:2 81/4

 மேல்
 
  ஆயவள்-தன்னை (1)
ஆயவள்-தன்னை நேர்ந்து அங்கை ஏந்தினர் - அயோ:14 86/1

 மேல்
 
  ஆயவற்கு (1)
அன்னது கேட்டவள் அரச ஆயவற்கு
 இன் உயிர் நட்பு அமைந்து இராமன் என்பவன் - கிட்:7 30/1,2

 மேல்
 
  ஆயவன் (13)
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் - பால:5 1/1
ஆவியும் அறிவும் முதல் ஆயவன்
 வாவி மா மலர் பாதம் வணங்கினாள் - அயோ:2 7/3,4
ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால் - அயோ:11 71/3
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் - ஆரண்:11 35/1
ஆயவன் எழுதலோடும் அரும் பணை மரங்கள் யாவும் - சுந்:1 17/1
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் - சுந்:4 36/1
ஆயவன் வணங்கி ஐய அளப்ப_அரும் அரக்கர் முன்னர் - சுந்:8 2/1
ஆயவன் தன்னொடு ஆண்டு திங்கள் ஓர் நான்கும் வைகி - சுந்:12 82/1
ஆயவன் தனக்கு அரு மகன் அறிஞரின் அறிஞன் - யுத்1:3 19/1
ஆயவன் வளர்ந்த தன் தாதை யாக்கையை - யுத்1:4 3/1
ஆயவன் தருமமும் ஆதி மூர்த்தி-பால் - யுத்1:4 52/1
ஆயவன் உரைத்தலோடும் அ புறத்து இருந்தான் ஆன்ற - யுத்2:16 34/1
ஆயவன் அயர்தலோடும் அங்கதன் முதல்வர் ஆனோர் - யுத்3:27 96/1

 மேல்
 
  ஆயவன்-தன்னை (1)
ஆயவன்-தன்னை மாயன் அந்தியின் அவன் பொன் கோயில் - யுத்1:3 153/1

 மேல்
 
  ஆயவே (2)
பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே - பால:11 5/4
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே - யுத்2:15 72/4

 மேல்
 
  ஆயவை (1)
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் - சுந்:9 15/4

 மேல்
 
  ஆயற்கு (1)
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் - ஆரண்:16 6/4

 மேல்
 
  ஆயன் (1)
கோலை கொண்ட மன்மத ஆயன் குறி உய்ப்ப - பால:17 34/2

 மேல்
 
  ஆயன (2)
ஆயன நிகழும் வேலை அண்ணலும் அயர்ந்து தேறா - அயோ:3 107/1
ஆயன பலவும் பன்னி அழுங்கினன் புழுங்கி நோக்கி - கிட்:7 151/1

 மேல்
 
  ஆயாத (1)
ஆயாத சமயமும் நின் அடியவே அயல் இல்லை - ஆரண்:1 53/2

 மேல்
 
  ஆயானை (1)
ஆயானை ஓர் அம்பினில் ஆர் உயிர் வாங்கி அன்பின் - சுந்:4 93/1

 மேல்
 
  ஆயிடினும் (1)
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் - யுத்3:31 151/1

 மேல்
 
  ஆயிடை (28)
அரசனும் முனிவரும் அடைந்த ஆயிடை
 வர முனி வஞ்சம் என்று உணர்ந்த மாலைவாய் - பால:5 48/1,2
ஆயிடை