<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

ச-முதல் சொற்கள்
சக்கர 6
சக்கரங்களும் 1
சக்கரத்தவன் 2
சக்கரத்தானவன் 1
சக்கரத்தின் 1
சக்கரத்தினர் 1
சக்கரத்து 1
சக்கரம் 17
சக்கரமும் 1
சக்கரவாகம் 1
சக்கரவாகமுடன் 1
சகட 1
சகடத்து 1
சகடம் 3
சகடு 1
சகடையோடு 1
சகர் 1
சகர 2
சகரம் 1
சகரர் 1
சகரர்க்கு 1
சகரரோடு 1
சகுந்தங்கள் 1
சங்க 8
சங்கத்தின் 1
சங்கத்து 2
சங்கபால 1
சங்கம் 37
சங்கமம் 1
சங்கமும் 13
சங்கரற்கு 1
சங்கரற்கும் 2
சங்கரன் 4
சங்கன் 2
சங்கனும் 2
சங்காரத்து 1
சங்கியாநிற்றியோ 1
சங்கில் 1
சங்கின் 4
சங்கினது 1
சங்கினொடு 1
சங்கு 25
சங்கு_இனம் 4
சங்குகள் 1
சங்குடன் 1
சங்கும் 5
சங்கை 14
சங்கை_இல் 2
சங்கையள் 1
சங்கையில் 1
சங்கையும் 3
சங்கொடு 4
சச்சரி 1
சசியை 1
சசியொடும் 1
சஞ்சலம் 3
சட்டகம் 1
சட்டம் 1
சட 2
சடங்கு 1
சடசட 1
சடம் 1
சடா 1
சடாயு 4
சடாயுவால் 1
சடாயுவான 1
சடாயுவை 4
சடில 2
சடிலத்தான் 1
சடிலத்தானும் 1
சடை 41
சடை_முடி 3
சடைகள் 1
சடையவன் 1
சடையன் 5
சடையான் 2
சடையானும் 1
சடையில் 1
சடையின் 3
சடையினன் 1
சடையினாளை 1
சடையும் 1
சடையோரும் 1
சடையோன் 2
சண்ட 12
சண்டம் 1
சண்டமாருத 1
சண்டமாருதம் 2
சண்பக 4
சண்பகத்து 1
சத்தியை 1
சத்திரம் 4
சத்து 2
சத்துருக்கன் 2
சத 8
சதகோடி 2
சதகோடிக்கும் 1
சதங்கை 3
சதங்கைகள் 1
சதங்கையும் 1
சதமகற்கு 1
சதமகனை 1
சதமன் 1
சதவலி 7
சதி 2
சதிகளும் 1
சதியின் 1
சதியொடும் 1
சதுக்கத்து 1
சதுக்கம் 1
சதுக்கமும் 1
சதுமறை 1
சதுமுகத்தவற்கும் 1
சதுமுகற்கு 1
சதுமுகன் 6
சதுரம் 2
சந்த 11
சந்தம் 4
சந்தமும் 1
சந்தன 5
சந்தனங்கள் 1
சந்தனம் 9
சந்தி 4
சந்தியும் 2
சந்திர 8
சந்திரகாந்தத்தாலே 1
சந்திரகாந்தமும் 1
சந்திரசயிலம் 1
சந்திரமௌலி-பால் 1
சந்திரர் 2
சந்திரற்கு 2
சந்திரன் 21
சந்திரனை 1
சந்திராதித்தர் 1
சந்தின் 3
சந்தினும் 1
சந்து 9
சந்துகள் 1
சந்தொடும் 1
சந்நிதி 1
சபதம் 1
சம்பக 1
சம்பர 3
சம்பரன் 3
சம்பரனை 3
சம்பாதி 2
சம்பாதி-பின் 1
சம்பாதியும் 1
சம்பு 1
சம்புமாலி 3
சம்புமாலியும் 1
சம்புவாலி 1
சம 1
சமத்து 8
சமம் 13
சமய 1
சமயங்கள் 2
சமயத்து 1
சமயத்தோர் 1
சமயம் 1
சமயமும் 1
சமர் 1
சமர 1
சமரம் 2
சமழ்க்கும் 1
சமழ்த்தனர் 1
சமித்தது 1
சமிதைகள் 1
சமீரணன் 4
சமுக 1
சமுதரோடு 1
சமை 2
சமைக்க 3
சமைக்கப்பட்ட 1
சமைக்குவெனால் 1
சமைத்த 5
சமைத்தது 1
சமைத்தவரை 1
சமைத்தன 1
சமைத்தார் 1
சமைத்தான் 2
சமைத்திட்டான்-அரோ 1
சமைத்து 2
சமைதி 1
சமைந்த 4
சமைந்தது 3
சமைந்தவாறு 1
சமைந்தன 1
சமைந்தார் 4
சமைந்தார்கள்-தம்மை 1
சமைந்தான் 5
சமைந்திலனால் 1
சமைந்து 2
சமைந்தேன் 2
சமைப்பது 1
சமைப்பதே 1
சமைப்பின் 1
சமைய 5
சமையும் 3
சமைவது 1
சமைவான் 1
சமைவு 2
சமைவும் 1
சமைவுற 3
சமைவென் 1
சய 2
சயந்தனம் 1
சயம் 2
சயம்-தனை 1
சயன 1
சயனங்கள் 1
சயனத்தான் 1
சயனம் 3
சயித்தம் 1
சயிலகோபனும் 1
சயிலத்தோடு 1
சயிலம் 1
சர 18
சரங்கள் 14
சரங்களாய் 3
சரங்களால் 2
சரங்களின் 1
சரங்களும் 2
சரங்களே 2
சரங்களை 3
சரண் 16
சரணத்தன 1
சரணத்தானை 1
சரணம் 15
சரத்தால் 10
சரத்திற்கும் 1
சரத்தின் 4
சரத்தினால் 1
சரத்தினின் 1
சரத்தினும் 1
சரத்தினோடும் 1
சரத்து 2
சரத்தை 1
சரத்தையே 1
சரத்தொடு 2
சரத்தொடும் 3
சரத 1
சரதம் 17
சரதம்தான் 1
சரதமே 1
சரபன் 2
சரபனும் 1
சரம் 117
சரம்-தனை 1
சரம்-ஆயினும் 1
சரம்தான் 1
சரமும் 5
சரமே 2
சரயு 4
சரயுவும் 1
சரராமன் 1
சரவங்கன் 1
சரள 6
சராசரத்து 1
சராசரம் 4
சரி 1
சரிக்கும் 2
சரித்தான் 1
சரிதர் 1
சரிதை 1
சரிந்த 3
சரிந்தது 2
சரிந்தவர் 1
சரிந்தன 1
சரிந்தனள் 1
சரிந்து 5
சரிய 2
சரியுடை 1
சருமன் 1
சரோருகன் 1
சல்லியம் 1
சல 1
சலஞ்சலம் 2
சலத்த 1
சலத்தர் 1
சலத்தால் 5
சலத்தின் 2
சலத்தினால் 1
சலத்தினை 1
சலத்து 2
சலத்தை 1
சலத்தோடு 1
சலம் 18
சலம்-கொள் 1
சலம்கொண்டு 1
சலமும் 1
சலாகை 1
சலி 1
சலிக்கின்ற 1
சலிக்கின்றது 1
சலிக்கும் 1
சலித்த 4
சலித்ததால் 1
சலித்தது 4
சலித்தவர் 1
சலித்தன 3
சலித்தனனால் 1
சலித்தான் 5
சலித்திட 1
சலித்திடு 1
சலித்திரோ 1
சலித்து 3
சலிப்ப 2
சலிப்பதும் 1
சலிப்பார் 1
சலிப்பு 2
சலிப்புற 1
சலிப்புறா 1
சலியா 4
சலியாத 2
சலியேன் 1
சவத்தோடும் 1
சவம் 2
சவரி 3
சவரியை 2
சவி 3
சவியுடை 1
சவுளமொடு 1
சவை 1
சழக்கன் 1
சழக்கி 1
சழக்கியர் 1
சழக்கு 2
சள 2
சற்றே 1
சன்மத்தின் 1
சன்னத்தன் 1
சன்னவீரத்த 1
சன்னவீரம் 1
சனகர் 3
சனகர்-தம் 1
சனகரின் 1
சனகற்கு 1
சனகன் 24
சனகன்-கொல் 1
சனகன்-தன்னை 1
சனகனும் 3
சனகனை 2
சனகி 11
சனகி-மேல் 2
சனகியை 4
சனகியோடு 1
சனங்கள் 1
சனம் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  சக்கர (6)
சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ - கிட்:3 66/3
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் - கிட்:3 76/1
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு - யுத்3:27 70/1
புற நிலை பெரும் சக்கர மால் வரை பொருப்பின் - யுத்3:30 18/2
தானவரோடும் மற்றை சக்கர தலைவனோடும் - யுத்3:31 48/1
சக்கர படையோடும் தழீஇ சென்று - யுத்4:37 196/2

 மேல்
 
  சக்கரங்களும் (1)
சக்கரங்களும் பிண்டிபாலத்தொடு தண்டும் - யுத்3:22 106/2

 மேல்
 
  சக்கரத்தவன் (2)
சக்கரத்தவன் என தமியன் ஆயினான் - அயோ:1 2/4
தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் - யுத்2:19 186/2

 மேல்
 
  சக்கரத்தானவன் (1)
சக்கரத்தானவன் உடலில் தாக்கு உற - அயோ:10 39/1

 மேல்
 
  சக்கரத்தின் (1)
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் - ஆரண்:11 75/2

 மேல்
 
  சக்கரத்தினர் (1)
சக்கரத்தினர் சாபத்தர் இந்திரன் தலைவர் - யுத்3:30 17/2

 மேல்
 
  சக்கரத்து (1)
சக்கரத்து அயல் வரும் சங்கம் ஆம் என - பால:23 54/1

 மேல்
 
  சக்கரம் (17)
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே - பால:3 10/4
சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை - பால:3 11/1
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ - பால:13 5/1
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் - பால:22 32/2
சூலம் வாள் மழு தோமரம் சக்கரம்
 கால பாசம் கதை பொரும் கையினார் - ஆரண்:7 11/1,2
சக்கரம் நடத்தும் எனையோ தயரதன் தன் - ஆரண்:11 28/3
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு - சுந்:7 8/1
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் - சுந்:7 33/3
சக்கரம் தோமரம் உலக்கை தண்டு அயில் வாள் - சுந்:8 39/1
சக்கரம் உண்டோ கையில் தனு உண்டோ வாளி உண்டோ - யுத்1:13 15/2
சூலம் வாள் அயில் தோமரம் சக்கரம்
 வாலம் வாளி மழையின் வழங்கியே - யுத்2:15 57/1,2
தண்டு வாள் அயில் சக்கரம் சாயகம் - யுத்2:15 59/1
தோமரம் சக்கரம் சூலம் கோல் மழு - யுத்2:16 100/1
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் - யுத்3:20 39/4
எழு மழு சக்கரம் ஈட்டி தோமரம் - யுத்3:22 46/1
சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின் - யுத்3:31 11/3
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து - யுத்4:37 54/3

 மேல்
 
  சக்கரமும் (1)
மாண்டனவாம் சூலமும் சக்கரமும் வச்சிரமும் - யுத்2:17 82/1

 மேல்
 
  சக்கரவாகம் (1)
தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் - கிட்:13 43/3

 மேல்
 
  சக்கரவாகமுடன் (1)
சஞ்சலம் புரி சக்கரவாகமுடன் தாழ் - சுந்:5 81/3

 மேல்
 
  சகட (1)
உருளுறு சகட வாழ்க்கை ஒழித்து வீடு அளிக்கும் அன்றே - யுத்2:16 134/4

 மேல்
 
  சகடத்து (1)
ஆறு நூறு சகடத்து அடிசிலும் - யுத்2:16 55/1

 மேல்
 
  சகடம் (3)
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு - அயோ:3 113/3
குறைவு_இல் நல் சகடம் ஓர் ஆயிரம் கொடு - யுத்2:16 101/2
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் - யுத்2:19 146/4

 மேல்
 
  சகடு (1)
அதிகம் சகடு ஆயிரம் ஈகுவெனால் - யுத்2:18 43/4

 மேல்
 
  சகடையோடு (1)
அம்பலி கணுவை ஊமை சகடையோடு ஆர்த்த அன்றே - யுத்3:22 5/4

 மேல்
 
  சகர் (1)
சீனர் தெங்கணர் செம் சகர் சோமகர் - பால:21 47/3

 மேல்
 
  சகர (2)
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும் - சுந்:2 27/2
சகர நீர் வேலை தழுவிய கதிரின் தலை-தொறும் தலை-தொறும் தயங்கும் - சுந்:3 74/3

 மேல்
 
  சகரம் (1)
சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா - யுத்4:33 16/1

 மேல்
 
  சகரர் (1)
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம் - அயோ:4 24/2

 மேல்
 
  சகரர்க்கு (1)
தின்று சகரர்க்கு அதிகம் ஆகி நனி சேறும் - கிட்:14 42/2

 மேல்
 
  சகரரோடு (1)
தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் - பால:14 76/4

 மேல்
 
  சகுந்தங்கள் (1)
நிந்தை_இல் சகுந்தங்கள் நீளம் நோக்கின - அயோ:10 41/3

 மேல்
 
  சங்க (8)
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை - பால:3 26/2
சங்க வளை குயிலை தழீஇ நின்றார் - பால:23 96/1
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க
 நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே - ஆரண்:10 78/3,4
போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட - யுத்2:15 99/1
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் - யுத்2:15 99/2
சங்க நீர் கடல் என தழீஇய தானையே - யுத்2:19 35/4
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் - யுத்4:32 33/4
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க
 கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து - யுத்4:36 11/2,3

 மேல்
 
  சங்கத்தின் (1)
சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை - யுத்3:22 13/1

 மேல்
 
  சங்கத்து (2)
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார் - யுத்2:16 201/1
அண்ட சங்கத்து அமரர்-தம் ஆர்ப்பு எலாம் - யுத்4:37 28/3

 மேல்
 
  சங்கபால (1)
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் - யுத்2:19 62/3

 மேல்
 
  சங்கம் (37)
நீரிடை உறங்கும் சங்கம் நிழலிடை உறங்கும் மேதி - பால:2 6/1
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ - பால:5 86/4
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற - பால:5 107/3
உண்டு-கொல் எழுச்சி என்பார் ஒலித்தது சங்கம் என்பார் - பால:14 74/3
பொன் தொடி தளிர் கை சங்கம் வண்டொடு புலம்பி ஆர்ப்ப - பால:18 11/1
கோன் அணி சங்கம் வந்து குடியிருந்து அனைய கண்டத்து - பால:22 7/1
சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் - பால:22 21/1
சக்கரத்து அயல் வரும் சங்கம் ஆம் என - பால:23 54/1
முந்திய சங்கம் முழங்கின-மாதோ - பால:23 87/4
ஆர்த்தன பேரிகள் ஆர்த்தன சங்கம்
 ஆர்த்தன நான்மறை ஆர்த்தனர் வானோர் - பால:23 93/1,2
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம்
 கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த - அயோ:3 78/2,3
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த - அயோ:9 31/2
தானை சூழ்ந்தன சங்கம் முரன்றன - அயோ:11 8/3
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் - ஆரண்:10 88/2
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் - கிட்:13 31/1
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம் - கிட்:14 11/1
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம்
 கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் - சுந்:2 76/1,2
இடத்து உறை சங்கம் ஒன்று இருக்க எங்களால் - சுந்:4 50/4
ஆர்த்த சங்கம் அறைந்த முரசமே - யுத்2:15 99/4
சங்கம் வந்து உற்ற கொற்ற தாபதர்-தம்மோடு எம்மோடு - யுத்2:16 15/1
முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம்
 முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும் - யுத்2:18 184/2,3
சமையும் உன் வாழ்க்கை இன்றோடு என்று தன் சங்கம் ஊதி - யுத்2:18 188/3
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம - யுத்2:19 25/3
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் - யுத்2:19 257/2
கரங்களில் நேமி சங்கம் தாங்கிய கரியோன் காக்கும் - யுத்2:19 298/1
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி - யுத்3:22 5/2
சங்கம் ஒன்று ஒலித்தனன் கடலும் தள்ளுற - யுத்3:22 45/4
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த - யுத்3:22 76/1
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் - யுத்3:22 113/2
சங்கம் ஏறிய பெரும் புகழ் சாம்பனும் சாய்ந்தான் - யுத்3:22 171/3
சங்கம் ஊதினன் தாதையை வல்லையில் சார்ந்தான் - யுத்3:22 182/3
ஆனகம் முரசம் சங்கம் முருட்டொடும் இரட்ட ஆடி - யுத்3:25 3/4
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் - யுத்3:27 86/1
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம்
 கொன்னே ஊதி தோள் புடை கொட்டிக்கொடு சார்ந்தார் - யுத்3:31 187/2,3
போர்த்தான் பொன் தோள் முற்றும் அளந்தான் புகழ் சங்கம்
 ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் - யுத்3:31 188/3,4
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி - யுத்4:33 4/3
உண்ட சங்கம் இராவணன் ஊதினான் - யுத்4:37 28/4

 மேல்
 
  சங்கமம் (1)
தாவர சங்கமம் என்னும் தன்மைய - அயோ:13 1/3

 மேல்
 
  சங்கமும் (13)
தழங்கிய கலைகளும் நிறையும் சங்கமும்
 மழுங்கிய உள்ளமும் அறிவும் மாமையும் - பால:10 44/1,2
சங்கமும் பணையும் கொம்பும் தாளமும் காளத்தோடு - பால:14 77/1
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் - பால:21 18/3
தப்பின மணி காசும் சங்கமும் மயில்_அன்னார் - பால:23 30/1
தாரையும் சங்கமும் தாளம் கொம்பொடு - அயோ:12 33/1
சங்கமும் மகர மீனும் தரளமும் மணியும் தள்ளி - அயோ:13 50/1
வெம் தொழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும்
 பந்தமும் கப்பண படையும் பாசமும் - ஆரண்:7 35/3,4
சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் - கிட்:13 48/4
சங்கமும் கறி கிழங்கு என இடைஇடை தழுவி - யுத்1:6 26/2
சங்கமும் தரித்த மால் மற்று இ நகர் தன்னை சாரார் - யுத்1:14 23/2
முரசும் மா முருடும் முரல் சங்கமும்
 உரை செய் காளமும் ஆகுளி ஓசையும் - யுத்2:15 35/1,2
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் - யுத்2:18 198/4
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி - யுத்4:32 4/3

 மேல்
 
  சங்கரற்கு (1)
சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் - யுத்1:5 61/4

 மேல்
 
  சங்கரற்கும் (2)
சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் - ஆரண்:7 22/4
சங்கரற்கும் வலி சாய்வு_இல் வலத்தோர் - யுத்1:11 10/2

 மேல்
 
  சங்கரன் (4)
சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே - சுந்:11 10/4
தார் அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் - யுத்2:16 1/3
நோக்கி இங்கு இது சங்கரன் கவசம் என்று உணர்வுற நுனித்து உன்னி - யுத்2:16 328/2
கண்ட சங்கரன் நான்முகன் கை தலம் - யுத்4:37 28/1

 மேல்
 
  சங்கன் (2)
ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் - சுந்:4 116/4
ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் - யுத்1:11 33/4

 மேல்
 
  சங்கனும் (2)
கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் - கிட்:12 22/1
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் - யுத்3:22 174/2

 மேல்
 
  சங்காரத்து (1)
சங்காரத்து ஆர் கண்டை ஒலிப்ப தழல் சிந்த - யுத்4:37 132/1

 மேல்
 
  சங்கியாநிற்றியோ (1)
சங்கியாநிற்றியோ எவர்க்கும் சான்றுளாய் - யுத்4:40 78/4

 மேல்
 
  சங்கில் (1)
தழுவிய குழலினில் சங்கில் தாரையில் - ஆரண்:10 36/2

 மேல்
 
  சங்கின் (4)
சாறு பாய் ஓதை வேலை சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை - பால:2 3/2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின்
 கொடிக்களின் உணர்ந்து அரசர் கோ நகர் அடைந்தார் - பால:15 15/3,4
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க - பால:22 42/2
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் - யுத்1:1 2/2

 மேல்
 
  சங்கினது (1)
சொன்ன சங்கினது ஓசை துளக்குற - யுத்4:37 29/1

 மேல்
 
  சங்கினொடு (1)
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் - பால:22 32/2

 மேல்
 
  சங்கு (25)
சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் - பால:7 27/4
சங்கு பேரி முழங்கிய தானையே - பால:14 27/4
சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி - பால:14 66/2
சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின - பால:19 63/2
சங்கு_இனம் ஆர்ப்ப வந்து சார்வன போல சார - பால:20 5/2
சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும் - பால:23 48/1
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் - அயோ:1 51/2
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே - அயோ:3 64/4
சங்கு பேரியும் தழுவு சின்னமும் - அயோ:11 121/1
சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவள - ஆரண்:1 15/3
சங்கு அடுத்த தனி கடல் மேனியாற்கு - ஆரண்:12 1/1
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை - ஆரண்:15 8/2
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் - கிட்:3 76/1
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி - கிட்:15 32/2
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி - சுந்:2 114/3
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு
 முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் - சுந்:7 8/1,2
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே - சுந்:9 29/4
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம் - யுத்2:18 88/1
சங்கு ஒலி வயிரின் ஓசை ஆகுளி தழங்கு காளம் - யுத்3:22 7/1
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய - யுத்3:22 75/4
சங்கு பேரியும் காளமும் தாளமும் தலைவர் - யுத்3:22 102/1
என்ன சங்கு என்று இமையவர் ஏங்கிட - யுத்4:37 29/2
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் - யுத்4:37 29/4
சங்கு கை தாங்கிய தருமமூர்த்தியும் - யுத்4:40 63/2
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் - யுத்4:41 22/3

 மேல்
 
  சங்கு_இனம் (4)
சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின - பால:19 63/2
சங்கு_இனம் ஆர்ப்ப வந்து சார்வன போல சார - பால:20 5/2
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே - சுந்:9 29/4
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம்
 ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும் - யுத்2:18 88/1,2

 மேல்
 
  சங்குகள் (1)
சங்குகள் முரன்றன தாரை பேரிகை - பால:23 41/2

 மேல்
 
  சங்குடன் (1)
தழுவு சங்குடன் நெடும் பணை தழங்கிட எழுந்து - பால:20 29/3

 மேல்
 
  சங்கும் (5)
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் - பால:21 8/1
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும்
 இரைத்து இமிழ் முரசும் முற்றும் இயங்கின வீதி எல்லாம் - கிட்:11 98/3,4
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழி தெழித்து உரப்பும் சொல்லும் - சுந்:7 12/2
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை - சுந்:12 75/3
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும்
 தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம் - யுத்1:4 146/2,3

 மேல்
 
  சங்கை (14)
சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் - அயோ:3 69/2
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் - அயோ:11 132/3
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் - கிட்:7 137/4
சங்கை இன்று உணர்தி வாலி செய்கையால் சாலும் இன்னும் - கிட்:9 13/2
சங்கை_இல் இலக்குவன் தழுவி தம்முனின் - கிட்:11 118/3
சங்கை இல் உள்ளம் தானே சான்று என கொண்டு சான்றோய் - கிட்:13 66/2
நின்ற சங்கை இடரொடு நீங்கினான் - சுந்:5 27/4
சங்கை ஒன்று இன்றி தீர்ந்தார் பாசத்தை தருமம் நல்க - யுத்2:19 278/4
சங்கை இல் பெரும் பண் உற்ற துறை-தொறும் திறம்ப தள்ளி - யுத்3:25 11/2
தப்புவரே அவர் சங்கை இலா என் - யுத்3:26 39/3
சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று - யுத்3:29 58/2
அன்ன சங்கை பொறாமையினால் அரி-தன்ன - யுத்4:37 29/3
வாசவன் சங்கை மாதலி வாய்வைத்தான் - யுத்4:37 31/4
சங்கை உற்றவர் தேறுவது உண்டு அது சரதம் - யுத்4:40 108/3

 மேல்
 
  சங்கை_இல் (2)
சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் - அயோ:3 69/2
சங்கை_இல் இலக்குவன் தழுவி தம்முனின் - கிட்:11 118/3

 மேல்
 
  சங்கையள் (1)
சங்கையள் ஆய தையல் சிறிது உயிர் தரிப்பதானாள் - யுத்3:23 29/4

 மேல்
 
  சங்கையில் (1)
சங்கையில் சழக்கு இலன் என்னும் தன்மையை - கிட்:16 28/3

 மேல்
 
  சங்கையும் (3)
சங்கையும் நீங்குதி தனிமை நீங்குவாய் - சுந்:5 73/4
சங்கையும் இன்னலும் துயரும் தள்ளினாள் - யுத்2:17 95/2
சங்கையும் இல்லா-வண்ணம் தன் உளே தழுவி கூற்றம் - யுத்2:19 51/2

 மேல்
 
  சங்கொடு (4)
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ - பால:13 5/1
முழங்கின சங்கொடு புரவி மொய்த்து உற - ஆரண்:7 110/3
சங்கொடு சிலம்பும் நூலும் பாத சாலகமும் தாழ - சுந்:2 113/1
சங்கொடு தாரை சின்னம் சமைவுற சாற்றலுற்றார் - யுத்2:16 46/4

 மேல்
 
  சச்சரி (1)
சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் - சுந்:2 187/4

 மேல்
 
  சசியை (1)
இந்திரன் சசியை பெற்றான் இரு_மூன்று வதனத்தோன் தன் - ஆரண்:10 75/1

 மேல்
 
  சசியொடும் (1)
இந்திரன் சசியொடும் எய்தினான் இளம் - பால:23 82/1

 மேல்
 
  சஞ்சலம் (3)
சஞ்சலம் கலந்த போது தையலாரை உய்ய வந்து - பால:13 49/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் - ஆரண்:10 106/4
சஞ்சலம் புரி சக்கரவாகமுடன் தாழ் - சுந்:5 81/3

 மேல்
 
  சட்டகம் (1)
சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள் - கிட்:13 38/1

 மேல்
 
  சட்டம் (1)
சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன - கிட்:15 45/4

 மேல்
 
  சட (2)
சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும் - ஆரண்:14 80/3
சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும் - ஆரண்:14 80/3

 மேல்
 
  சடங்கு (1)
தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் - அயோ:14 79/2

 மேல்
 
  சடசட (1)
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து - ஆரண்:7 58/2

 மேல்
 
  சடம் (1)
சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம் - யுத்3:27 76/3

 மேல்
 
  சடா (1)
புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா
 மண்டலம் நிறைந்து போய் வழிந்து சோரவே - அயோ:14 52/3,4

 மேல்
 
  சடாயு (4)
தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் - ஆரண்:4 25/4
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு
 விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் - ஆரண்:13 25/3,4
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் - கிட்:16 53/1
தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின் - யுத்3:24 79/1

 மேல்
 
  சடாயுவால் (1)
சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் - சுந்:3 115/4

 மேல்
 
  சடாயுவான (1)
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய - யுத்3:26 78/1

 மேல்
 
  சடாயுவை (4)
வீடிய சடாயுவை போல வீடுதல் - கிட்:16 21/3
தாக்க_அரும் சடாயுவை தருக்கினால் உயிர் - கிட்:16 29/3
தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சார்ந்தான் - சுந்:4 78/4
கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் - யுத்3:22 191/2

 மேல்
 
  சடில (2)
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் - ஆரண்:10 135/1
சடில நீள் துகள் ஒழிதர தனது கண் அருவி - யுத்4:41 37/3

 மேல்
 
  சடிலத்தான் (1)
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் - பால:22 6/1

 மேல்
 
  சடிலத்தானும் (1)
ஆறு கொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி - கிட்:3 19/3

 மேல்
 
  சடை (41)
மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் - பால:5 14/2
திங்கள் மேவும் சடை தேவன் மேல் மார_வேள் - பால:7 1/1
பவர் சடை அந்தணன் பணித்த தீயவர் - பால:8 36/3
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல் - பால:8 39/2
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் - பால:9 5/2
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் - பால:11 16/4
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால் - பால:13 15/2
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் - பால:13 25/2
கற்றை வார் சடை முடி கணிச்சி வானவன் - பால:14 5/2
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் - பால:23 53/2
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற - பால:24 11/2
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் - அயோ:4 56/4
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை - அயோ:7 18/2
தேவதேவன் செறி சடை கற்றையுள் - அயோ:7 21/1
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற - அயோ:10 7/2
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் - அயோ:10 7/4
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற - அயோ:10 35/3
பொன்னின் வார் சடை புனிதனோடும் போய் - அயோ:11 117/2
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு - அயோ:14 2/3
பொன் திணிந்தன சடை புனிதனோடும் போய் - அயோ:14 78/2
துன்று செம் சடை தவரும் சுற்றமும் - அயோ:14 93/2
பொன் ஆர் சடை மாதவ போதுதியால் - ஆரண்:2 15/4
புனை சடை முடியினர் புலவரோ எனா - ஆரண்:4 11/4
சடை என புனைந்திலன் என்னின் தையலார் - ஆரண்:6 16/3
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் - ஆரண்:11 19/1
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என - கிட்:2 3/3
செறிந்து சடை உற்றன தலத்தில் நெறி செல்ல - கிட்:14 47/2
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் - சுந்:3 10/4
திரங்கு செம் சடை கட்டிய செய்வினைக்கு - சுந்:3 25/3
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ - சுந்:4 57/4
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும் - யுத்1:3 2/2
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் - யுத்1:4 48/3
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட - யுத்1:4 123/3
வரி சடை நறு மலர் வண்டு பாடு இலா - யுத்2:17 93/1
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் - யுத்2:17 93/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் - யுத்3:27 143/4
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் - யுத்3:30 12/3
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் - யுத்4:38 23/1
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் - யுத்4:40 54/2
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரை மற்று அவன் சடை கற்றை - யுத்4:40 112/1
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக - யுத்4:41 118/1

 மேல்
 
  சடை_முடி (3)
மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் - பால:5 14/2
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் - பால:13 25/2
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற - பால:24 11/2

 மேல்
 
  சடைகள் (1)
தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு - அயோ:3 111/2

 மேல்
 
  சடையவன் (1)
கற்றை அம் சடையவன் கண்ணின் காய்தலால் - ஆரண்:6 6/1

 மேல்
 
  சடையன் (5)
சடையன் வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் தந்ததே - பால:0 11/4
மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய் - பால:8 1/3
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் - பால:10 73/4
விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் - யுத்1:8 9/3
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை - யுத்4:42 16/3

 மேல்
 
  சடையான் (2)
பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் - பால:9 16/1
மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் - பால:24 7/2

 மேல்
 
  சடையானும் (1)
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் - பால:6 13/3

 மேல்
 
  சடையில் (1)
கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக - யுத்4:41 23/2

 மேல்
 
  சடையின் (3)
கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் - யுத்2:16 166/1
சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் - யுத்3:22 144/4
வழுவுற பின்னி மூசி மாசுண்ட சடையின் மாலை - யுத்4:41 117/3

 மேல்
 
  சடையினன் (1)
சடையினன் உரி மானின் சருமன் நல் மர நாரின் - அயோ:9 21/2

 மேல்
 
  சடையினாளை (1)
கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் - கிட்:14 43/4

 மேல்
 
  சடையும் (1)
வம்பு இயல் சடையும் மாற்றி மயிர் வினை முற்றி மற்றை - யுத்4:42 1/2

 மேல்
 
  சடையோரும் (1)
பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின் - அயோ:14 66/2

 மேல்
 
  சடையோன் (2)
கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள் - பால:18 2/2
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் - பால:24 35/4

 மேல்
 
  சண்ட (12)
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில - ஆரண்:7 120/1
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி - ஆரண்:13 23/1
சண்ட வேகத்தினால் என்று சாற்றலும் - கிட்:11 16/4
சண்ட வேகத்த மாருதி தோளொடும் சாத்தி - சுந்:11 55/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் - சுந்:12 125/3
சண்ட வான் கிரண வாளால் தயங்கு இருள் காடு சாய்க்கும் - யுத்1:7 7/1
சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும் - யுத்2:19 138/3
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் - யுத்3:28 54/3
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் - யுத்3:31 117/1
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை - யுத்3:31 222/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் - யுத்4:37 48/4
சண்ட வேகமும் குறைதர நினைவு எனும் தகைத்தாய் - யுத்4:41 6/2

 மேல்
 
  சண்டம் (1)
சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும் - யுத்1:9 35/1

 மேல்
 
  சண்டமாருத (1)
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால - யுத்3:24 34/2

 மேல்
 
  சண்டமாருதம் (2)
சண்டமாருதம் என்ன தட வரை - யுத்2:15 63/3
தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம்
 வட திசை வந்தது ஓர் மறுக்கம் உற்றதால் - யுத்3:24 93/3,4

 மேல்
 
  சண்பக (4)
தாது உகு சோலை-தோறும் சண்பக காடு-தோறும் - பால:1 20/1
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் - பால:2 48/3
மழை உலாவு முன்றில் அல்ல மன்றல் நாறு சண்பக
 குழை உலாவு சோலை சோலை அல்ல பொன் செய் குன்றமே - கிட்:7 2/3,4
பாங்கர் சண்பக பத்தி பறித்து அயல் - சுந்:6 25/3

 மேல்
 
  சண்பகத்து (1)
தசநவ பெயர் சரள சண்பகத்து
 அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 16/1,2

 மேல்
 
  சத்தியை (1)
சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் - சுந்:3 115/4

 மேல்
 
  சத்திரம் (4)
சத்திரம் மார்பிடை தைத்தது ஒத்ததே - பால:19 45/4
சத்திரம் நிழற்ற நிமிர் தானையொடு நானா - அயோ:3 99/1
சத்திரம் மார்பில் தைக்க உயிர்_இலன் என்ன சாய்ந்தான் - யுத்3:26 58/4
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க - யுத்4:37 117/4

 மேல்
 
  சத்து (2)
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் - பால:5 33/2
மன்ன கவ சத்து உற வரிந்தது என என்கோ - யுத்4:36 3/3

 மேல்
 
  சத்துருக்கன் (2)
சத்துருக்கன் என சாற்றினன் நாமம் - பால:5 118/4
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு - யுத்4:41 66/2

 மேல்
 
  சத (8)
தன் சேர் கோலத்து இன் எழில் காண சத கோடி - பால:10 31/3
சாணிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினை சத கூறு இட்ட - யுத்1:3 124/1
உய்யார் என வடி வாளிகள் சத கோடிகள் உய்த்தான் - யுத்3:27 162/3
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக - யுத்3:31 102/1
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் - யுத்3:31 102/2
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத - யுத்3:31 102/3
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் - யுத்3:31 102/4
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் - யுத்3:31 145/4

 மேல்
 
  சதகோடி (2)
அங்கு அரக்கர் சதகோடி அமைந்தோர் - யுத்1:11 10/3
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர் - யுத்1:11 11/3

 மேல்
 
  சதகோடிக்கும் (1)
அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர் - யுத்1:7 15/2

 மேல்
 
  சதங்கை (3)
வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க - யுத்2:19 281/4
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப - யுத்3:25 3/3
தாள் அரி சதங்கை ஆர்ப்ப தவழ்கின்ற பருவம் தன்னில் - யுத்3:29 49/1

 மேல்
 
  சதங்கைகள் (1)
சதங்கைகள் அல்லன புரவி தார்களே - பால:3 51/4

 மேல்
 
  சதங்கையும் (1)
தழைக்கும் மின் ஒளி பொன் மலர் சதங்கையும் சாத்தி - யுத்4:35 7/4

 மேல்
 
  சதமகற்கு (1)
சம்பர பேர் தானவனை தள்ளி சதமகற்கு அன்று - அயோ:14 61/3

 மேல்
 
  சதமகனை (1)
தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு - ஆரண்:6 103/3

 மேல்
 
  சதமன் (1)
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் - கிட்:2 8/3

 மேல்
 
  சதவலி (7)
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் - கிட்:12 2/4
வட திசை-கண் சதவலி வாசவன் - கிட்:13 10/2
தம்பன் தூம தனி பெயரோன் ததியின் வதனன் சதவலி என்று - சுந்:4 117/1
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் - யுத்1:11 31/4
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா - யுத்2:19 176/2
முனையின் வாளியின் சதவலி என்பவன் முடிந்தான் - யுத்3:22 174/3
விந்தம் அன்ன தோள் சதவலி சுசேடணன் வினதன் - யுத்3:22 175/1

 மேல்
 
  சதி (2)
விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் - பால:3 51/2
மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ - பால:3 51/3

 மேல்
 
  சதிகளும் (1)
வழங்கு பேர் அரும் சதிகளும் வயின்-தொறும் மறையும் - சுந்:2 13/4

 மேல்
 
  சதியின் (1)
தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின்
 முந்துறு குணிலோடு இயைவு உறு குறட்டில் சில்லரி பாண்டிலில் முறையின் - சுந்:3 86/1,2

 மேல்
 
  சதியொடும் (1)
தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் - பால:14 20/3

 மேல்
 
  சதுக்கத்து (1)
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து
 உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் - சுந்:7 44/1,2

 மேல்
 
  சதுக்கம் (1)
அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த - சுந்:3 85/1

 மேல்
 
  சதுக்கமும் (1)
சாலையும் சதுக்கமும் சமைக்க சந்தியும் - பால:5 110/2

 மேல்
 
  சதுமறை (1)
தமரம்-அது உடன் வளர் சதுமறை எனவும் - பால:5 121/3

 மேல்
 
  சதுமுகத்தவற்கும் (1)
தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும்
 தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார் - யுத்4:37 117/2,3

 மேல்
 
  சதுமுகற்கு (1)
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் - பால:5 30/2

 மேல்
 
  சதுமுகன் (6)
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் - ஆரண்:11 64/4
சாய்ந்த மாருதி சதுமுகன் படை எனும் தன்மை - சுந்:11 58/1
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை - யுத்1:6 56/3
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய - யுத்2:19 237/1
தளைத்து வைத்தது சதுமுகன் பெரும் படை தள்ளி - யுத்3:22 177/1
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் - யுத்4:40 85/4

 மேல்
 
  சதுரம் (2)
நால் வகை சதுரம் விதி முறை நாட்டி நனி தவ உயர்ந்தன மதி தோய் - பால:3 7/1
நல் நலம் ஆக வாங்கி நால் வகை சதுரம் நாட்டி - யுத்1:9 15/2

 மேல்
 
  சந்த (11)
கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் - பால:2 2/4
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார - பால:14 54/3
சிந்தும் சந்த தே மலர் நாடி திரிவாரும் - பால:17 23/4
தாது கொண்ட சீதம் மேவு சாந்து சந்த மென் தளிர் - ஆரண்:10 91/1
சந்த மலர் தண் கற்பக நீழல் தலைவற்கும் - ஆரண்:11 2/1
சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும் - ஆரண்:13 132/2
சந்த மென் தளிர் புரை சரணம் சார்ந்தனன் - ஆரண்:14 82/3
சந்த பூண் அலங்கல் வீர தனு எனும் நாமத்தேன் ஓர் - ஆரண்:15 51/1
சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் - கிட்:1 38/2
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ - கிட்:7 54/4
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம் - சுந்:2 104/1

 மேல்
 
  சந்தம் (4)
நடுக்கு உறு சந்தம் சிந்தூரத்தொடு நரந்தம் நாகம் - பால:1 13/2
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் - அயோ:3 97/1
சந்தம் கமழும் தோளாய் தழுவிக்கொள வா எனவே - அயோ:4 79/4
சந்தம் மா மயில் சாயலர் தாழ் குழல் - கிட்:11 19/2

 மேல்
 
  சந்தமும் (1)
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி - யுத்4:37 110/2

 மேல்
 
  சந்தன (5)
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் - பால:2 48/3
சந்திர காந்தத்தின் தலத்த சந்தன
 பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை - பால:3 29/1,2
வண்ண கொழும் சந்தன சேதகம் மார்பு அணிந்த - பால:16 38/3
தழைந்த சந்தன சோலை தன் செலவினை தடுப்ப - அயோ:10 9/3
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க - யுத்1:4 149/2

 மேல்
 
  சந்தனங்கள் (1)
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட - சுந்:6 26/1

 மேல்
 
  சந்தனம் (9)
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும் - பால:23 24/1
சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த - அயோ:10 1/3
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் - அயோ:11 5/1
சாரம் உண்டு இருந்த சீத சந்தனம் தளிர் மென் தாதோடு - ஆரண்:10 105/2
சந்தனம் குவித்து வேண்டும் தருப்பையும் திருத்தி பூவும் - ஆரண்:13 134/2
பூசிய சந்தனம் புழுகு குங்குமம் - கிட்:10 109/2
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம்
 வீங்கு வேலி விதர்ப்பமும் மெல்லென - கிட்:13 16/1,2
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம்
 தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின் - சுந்:6 33/1,2
தழைத்த நிழல் உற்ற குளிர் சந்தனம் உயர்ந்த - யுத்1:9 10/3

 மேல்
 
  சந்தி (4)
சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் - பால:17 22/1
சந்தி நோக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி - ஆரண்:6 83/2
சந்தி வந்தனை தொழில் முடித்து தன்னுடை - யுத்1:5 2/1
சந்தி இன்றி நிரந்தரம் தம்முனார் - யுத்4:41 46/2

 மேல்
 
  சந்தியும் (2)
சாலையும் சதுக்கமும் சமைக்க சந்தியும்
 காலையும் மாலையும் கடவுளர்க்கு அணி - பால:5 110/2,3
சந்தியும் பதமுமாய் தழைத்த தன்மையான் - யுத்1:3 72/4

 மேல்
 
  சந்திர (8)
சந்திர காந்தத்தின் தலத்த சந்தன - பால:3 29/1
சாளரம்-தோறும் தோன்றும் சந்திர உதயம் கண்டார் - பால:10 14/4
சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் - பால:10 56/2
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற - பால:13 45/3
சந்திர மௌலியும் தையலாளொடும் - பால:23 82/2
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ - சுந்:3 77/2
சந்திர பெரும் தூணொடும் சார்த்தியது அதில் ஒன்றும் தவறு ஆகாது - யுத்2:16 338/1
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம - யுத்4:42 11/3

 மேல்
 
  சந்திரகாந்தத்தாலே (1)
கறந்தால் என நீர் தரு சந்திரகாந்தத்தாலே
 சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் - ஆரண்:10 155/3,4

 மேல்
 
  சந்திரகாந்தமும் (1)
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் - கிட்:13 23/2

 மேல்
 
  சந்திரசயிலம் (1)
தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் - பால:15 7/4

 மேல்
 
  சந்திரமௌலி-பால் (1)
சந்திரமௌலி-பால் தங்குமே-கொலோ - ஆரண்:10 28/3

 மேல்
 
  சந்திரர் (2)
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க - அயோ:3 76/1
தம்பி முற்பகல் சந்திரர் நால்வரின் தயங்கும் - யுத்1:5 48/1

 மேல்
 
  சந்திரற்கு (2)
சந்திரற்கு உவமை-செய் தரள வெண்குடை - அயோ:1 3/1
சந்திரற்கு உவமை சான்ற வதனத்தாள் சலத்தை நோக்கி - ஆரண்:11 69/2

 மேல்
 
  சந்திரன் (21)
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா - பால:3 44/4
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி - பால:12 1/2
தோற்ற சந்திரன் மீளவும் தோற்றினான் - பால:18 33/4
சந்திரன் இரவி-தன்னை சார்வது ஓர் தன்மை தோன்ற - பால:20 4/3
சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி - அயோ:6 13/2
சந்திரன் ஒளியொடு தழுவ சார்த்திய - ஆரண்:4 3/2
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே - ஆரண்:6 100/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் - ஆரண்:10 106/4
தரும் கதிர் சீத யாக்கை சந்திரன் தருதிர் என்ன - ஆரண்:10 111/2
சந்திரன் தழைத்து அனைய தன்மையான் - கிட்:3 49/2
சந்திரன் முதலிய தாரகை குழாம் - கிட்:7 18/3
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர் - கிட்:7 26/3
சந்திரன் உலகினை சார்குவார் சலத்து - சுந்:2 46/2
என்று நினையா இரவி சந்திரன் இயங்கும் - சுந்:6 8/1
சந்திரன் முதல வான மீன் எலாம் தழுவ நின்ற - சுந்:8 15/3
சாரும் மானத்தில் சந்திரன் தனி பதம் சரிக்கும் - யுத்1:3 6/1
சந்திரன் அனைய கொற்ற தனி குடை தலை-மேல் ஆக - யுத்3:24 52/1
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா - யுத்3:28 46/2
சந்திரன் உலகத்தார் என்பர் தாமரை - யுத்4:37 66/2
சந்திரன் அனையது ஓர் சரத்தினால் தரை - யுத்4:37 74/3
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் - யுத்4:40 33/1

 மேல்
 
  சந்திரனை (1)
சந்திரனை வென்றானும் உருத்திரனை சாய்த்தானும் - பால:12 13/1

 மேல்
 
  சந்திராதித்தர் (1)
அமைப்பு_அரும் காதல்-அது பிடித்து உந்த அந்தரம் சந்திராதித்தர்
 இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ - பால:3 3/3,4

 மேல்
 
  சந்தின் (3)
சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு - கிட்:10 75/1
தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின்
 துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி - கிட்:10 79/3,4
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின்
 துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி - யுத்2:19 49/1,2

 மேல்
 
  சந்தினும் (1)
தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா - பால:15 1/4

 மேல்
 
  சந்து (9)
சந்து ஆர் கொங்கை தாழ் குழலாள்-பால் தளர்வானும் - பால:17 25/4
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன் - ஆரண்:1 4/3
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் - ஆரண்:10 149/2
சந்து ஆர் மணி மண்டபம் தாமரையோனும் நாண - ஆரண்:10 156/4
தழை உலாவு சந்து அலர்ந்த சாரல் சாரல் அல்லவேல் - கிட்:7 2/2
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து - கிட்:7 5/3
சந்து ஆர் தடம் குன்றினில் தன் உயிர் காதலோனும் - சுந்:4 89/3
தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி - யுத்2:16 47/2
தடித்தன எயிற்றினால் தலைகள் சந்து அற - யுத்2:18 91/2

 மேல்
 
  சந்துகள் (1)
சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள்
 புல்லுற பொருத்துவது ஒன்று போயின - யுத்3:24 90/1,2

 மேல்
 
  சந்தொடும் (1)
திமிர மாவொடும் சந்தொடும் தேய்க்குமால் - பால:16 26/2

 மேல்
 
  சந்நிதி (1)
சந்நிதி உற்றிலாதார் நெடிது பின் தவிர சென்றார் - கிட்:15 30/2

 மேல்
 
  சபதம் (1)
முந்து செய்த சபதம் முடிப்பெனால் - யுத்4:41 77/4

 மேல்
 
  சம்பக (1)
சம்பக நறும் பொழில்களில் தருண வஞ்சி - அயோ:5 14/1

 மேல்
 
  சம்பர (3)
சம்பர பேர் தானவனை தள்ளி சதமகற்கு அன்று - அயோ:14 61/3
தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் - ஆரண்:13 111/1
சம்பர பெயர் உடை தானவர்க்கு இறைவனை தனு வலத்தால் - யுத்1:2 82/1

 மேல்
 
  சம்பரன் (3)
தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை - அயோ:2 88/2
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் - அயோ:11 52/3
அம்பரத்து அமைந்த வல் வில் சம்பரன் ஆவி வாங்கி - யுத்3:27 72/1

 மேல்
 
  சம்பரனை (3)
குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு - பால:6 9/3
அரும் தேரானை சம்பரனை பண்டு அமர் வென்றாய் - அயோ:6 20/1
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் - ஆரண்:4 23/1

 மேல்
 
  சம்பாதி (2)
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் - கிட்:16 53/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ - சுந்:2 230/1

 மேல்
 
  சம்பாதி-பின் (1)
தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் - ஆரண்:4 25/4

 மேல்
 
  சம்பாதியும் (1)
அனலனும் அனிலனும் அரன் சம்பாதியும்
 வினையவர் நால்வரும் விரைவின் வந்தனர் - யுத்1:4 13/1,2

 மேல்
 
  சம்பு (1)
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் - பால:13 14/1

 மேல்
 
  சம்புமாலி (3)
பாம்பு இவர் தறுகண் சம்புமாலி என்பவனை பாரா - சுந்:8 1/2
தானே ஆனான் சம்புமாலி காலன் தன்மையான் - சுந்:8 41/4
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ - சுந்:11 10/1

 மேல்
 
  சம்புமாலியும் (1)
சம்புமாலியும் வில்லினால் சுருக்குண்டு தலைவ - யுத்1:5 62/4

 மேல்
 
  சம்புவாலி (1)
உக்கார் சம்புவாலி உலந்தான் ஒன்றே குரங்கு என்றார் - சுந்:8 50/4

 மேல்
 
  சம (1)
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என - கிட்:2 4/3

 மேல்
 
  சமத்து (8)
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா - ஆரண்:8 6/2
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் - ஆரண்:9 26/3
வேறு உளார் வலி செயின் விலக்கி வெம் சமத்து
 ஊறு உற தம் உயிர் உகுப்பர் என்னையே - கிட்:6 22/2,3
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் - கிட்:10 62/1
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற - சுந்:2 207/3
இசைந்த வெம் சமத்து இயக்கரை வேரொடும் முன் நாள் - யுத்1:5 41/3
அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் - யுத்3:20 52/3
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா - யுத்4:32 21/3

 மேல்
 
  சமம் (13)
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் - ஆரண்:14 78/2
வேண்டிய வெம் சமம் வேறு விளைப்பார் - சுந்:9 56/3
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை - யுத்1:12 32/2
அறத்தினால் அன்றி அமரர்க்கும் அரும் சமம் கடத்தல் - யுத்2:15 251/1
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை - யுத்2:16 74/1
ஆற்றலன் ஆற்றுகின்ற அரும் சமம் இதுவே ஆகில் - யுத்2:19 55/2
அம் சமம் அஞ்சி அழிந்துளர் ஆனோர் - யுத்3:20 8/1
வெம் சமம் வேறலும் வென்றியது இன்றாய் - யுத்3:20 8/2
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும் - யுத்3:20 88/1
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு - யுத்3:22 35/2
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி - யுத்3:30 51/1
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் - யுத்4:32 11/3
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால் - யுத்4:35 29/1

 மேல்
 
  சமய (1)
மாலையின் மலர் புரை சமய வாதியர் - யுத்1:3 77/2

 மேல்
 
  சமயங்கள் (2)
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் - ஆரண்:1 56/1
பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை - கிட்:12 36/3

 மேல்
 
  சமயத்து (1)
ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் - பால:21 19/4

 மேல்
 
  சமயத்தோர் (1)
நனி நின்ற சமயத்தோர் எல்லாரும் நன்று என்ன - ஆரண்:1 51/2

 மேல்
 
  சமயம் (1)
பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே - பால:1 19/4

 மேல்
 
  சமயமும் (1)
ஆயாத சமயமும் நின் அடியவே அயல் இல்லை - ஆரண்:1 53/2

 மேல்
 
  சமர் (1)
துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார் - சுந்:7 57/2

 மேல்
 
  சமர (1)
சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே - பால:14 28/4

 மேல்
 
  சமரம் (2)
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் - யுத்2:16 106/3
தம்பியை முனிந்திலேன் சமரம் தன்னில் யான் - யுத்2:16 277/3

 மேல்
 
  சமழ்க்கும் (1)
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே - கிட்:13 65/4

 மேல்
 
  சமழ்த்தனர் (1)
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் - யுத்2:16 332/2

 மேல்
 
  சமித்தது (1)
சமித்தது என் பகை என தமரொடு ஆர்ப்பவே - பால:5 88/4

 மேல்
 
  சமிதைகள் (1)
அம்பினால் பெரும் சமிதைகள் அமைத்தனன் அனலில் - யுத்3:22 160/1

 மேல்
 
  சமீரணன் (4)
துறை-தொறும் தொடர்ந்து நின்று சமீரணன் துடைப்ப-மன்னோ - ஆரண்:10 15/4
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் - கிட்:3 74/4
தன்மையை உரை-செய்க என்ன சமீரணன் தனயன் சொல்வான் - சுந்:12 80/4
செம் கதிர் செல்வன் சேயும் சமீரணன் சிறுவன்-தானும் - யுத்3:22 15/1

 மேல்
 
  சமுக (1)
சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து - கிட்:15 22/3

 மேல்
 
  சமுதரோடு (1)
சமுதரோடு மடிந்தன சார்தரும் - யுத்4:33 26/2

 மேல்
 
  சமை (2)
சமை உறு தக்கனார் வேள்வி சாரவே - பால:13 12/4
சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் - பால:22 29/2

 மேல்
 
  சமைக்க (3)
சாலையும் சதுக்கமும் சமைக்க சந்தியும் - பால:5 110/2
சாற்றுக நகர் அணி சமைக்க என்றனன் - அயோ:2 32/4
சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள் - கிட்:13 38/1

 மேல்
 
  சமைக்கப்பட்ட (1)
தனி இடம் அதனை நண்ணி தம்பியால் சமைக்கப்பட்ட
 இனிய பூம் சாலை எய்தி இருந்தனன் இராமன் இப்பால் - ஆரண்:5 7/3,4

 மேல்
 
  சமைக்குவெனால் (1)
தன் ஆர் உயிர் கொண்டு சமைக்குவெனால் - யுத்2:18 14/4

 மேல்
 
  சமைத்த (5)
சமைத்த தோள் வலி தாங்கினர் ஆயினும் - அயோ:2 23/3
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த
 என் கொண்டு இயற்றிய என தெரிகிலாத - சுந்:2 1/2,3
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து - சுந்:2 60/3
சானகி ஆம்-வகை கொண்டு சமைத்த
 மான் அனையாளை வடி குழல் பற்றா - யுத்3:26 29/1,2
சாக தீவினின் உறைபவர் தானவர் சமைத்த
 யாகத்தில் பிறந்து இயைந்தவர் தேவரை எல்லாம் - யுத்3:30 10/1,2

 மேல்
 
  சமைத்தது (1)
ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் - பால:3 25/1

 மேல்
 
  சமைத்தவரை (1)
சமைத்தவரை இன்மை மறை-தானும் எனலாம் அ - பால:22 29/1

 மேல்
 
  சமைத்தன (1)
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன
 யாவை யாதும் இலார்க்கு இயையாதவே - அயோ:10 50/3,4

 மேல்
 
  சமைத்தார் (1)
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார்
 தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் - சுந்:7 42/2,3

 மேல்
 
  சமைத்தான் (2)
தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான்
 தேவு யாவையும் உலகமும் திருத்திய தெய்வ - சுந்:11 54/2,3
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான்
 வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி - யுத்3:22 164/3,4

 மேல்
 
  சமைத்திட்டான்-அரோ (1)
சர கொடு நெடு மதில் சமைத்திட்டான்-அரோ - யுத்3:31 168/4

 மேல்
 
  சமைத்து (2)
தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை - யுத்2:18 11/2
சானகி உருவமாக சமைத்து அவள் தன்மை கண்ட - யுத்3:26 15/1

 மேல்
 
  சமைதி (1)
தழுவின என்று செய்ய தக்கது சமைதி போலாம் - யுத்1:13 12/2

 மேல்
 
  சமைந்த (4)
முதல் இட்டு ஆன்ற சராசரம் சமைந்த ஆற்றல் - கிட்:2 24/2
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற - யுத்1:10 10/2
தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை - யுத்3:22 19/2
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம் - யுத்3:25 1/2

 மேல்
 
  சமைந்தது (3)
தனி இருந்தனள் சமைந்தது என் சிந்தனை தாழ்வு உற்று - ஆரண்:6 84/1
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் - கிட்:13 1/3
வாழ்வு இனி சமைந்தது அன்றே என்று மா நகரை எல்லாம் - யுத்1:10 23/3

 மேல்
 
  சமைந்தவாறு (1)
சார்வு உற நின்ற நீர் சமைந்தவாறு எலாம் - யுத்1:4 41/3

 மேல்
 
  சமைந்தன (1)
செம்பொன்னின் அமைந்து சமைந்தன தேர் - யுத்2:18 42/1

 மேல்
 
  சமைந்தார் (4)
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் - சுந்:7 17/4
தானையும் உலந்தது ஐவர் தலைவரும் சமைந்தார் தாக்க - சுந்:9 66/1
தார் கெழு தானை சமைந்தார்
 போர் கெழு மாலை புனைந்தார் - சுந்:13 45/2,3
சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் - யுத்1:5 61/4

 மேல்
 
  சமைந்தார்கள்-தம்மை (1)
தண்டாவனம் செல்வதற்கே சமைந்தார்கள்-தம்மை
 புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் - அயோ:4 139/2,3

 மேல்
 
  சமைந்தான் (5)
தன்னை உள்ளவா கேட்டி என்று உரை-செய சமைந்தான் - யுத்1:2 118/4
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் - யுத்3:27 134/4
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான்
 ஆனால் இவன் உயிர் கோடலுக்கு ஐயம் இலை என்னா - யுத்3:27 151/2,3
சயம்-தனை பொரும் தம்பியை உயிர் கொள சமைந்தான் - யுத்4:32 26/4
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் - யுத்4:40 85/4

 மேல்
 
  சமைந்திலனால் (1)
தான் ஆக நினைந்து சமைந்திலனால்
 மான் ஆகுதி என்றவன் வாள் வலியால் - ஆரண்:11 40/2,3

 மேல்
 
  சமைந்து (2)
தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் - ஆரண்:7 65/3
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் - ஆரண்:11 35/2

 மேல்
 
  சமைந்தேன் (2)
தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன்
 வருக்க மறையோய் அவர் வரும் திசையில் முந்துற்று - ஆரண்:3 54/2,3
சாதிப்பார் பெறும் பெரும் பதம் தலைக்கொண்டு சமைந்தேன்
 ஓதி கேட்பது பரம்பொருள் இன்னம் ஒன்று உளதோ - யுத்1:3 30/3,4

 மேல்
 
  சமைப்பது (1)
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ - யுத்1:4 38/3

 மேல்
 
  சமைப்பதே (1)
தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான் - ஆரண்:6 93/3

 மேல்
 
  சமைப்பின் (1)
தந்திரம் அதனை தெய்வ படையினால் சமைப்பின் அல்லால் - யுத்3:22 152/3

 மேல்
 
  சமைய (5)
சமைய பெரிது உடையான் நெறி தள்ளுற்று இடை தளரும் - பால:24 14/2
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய
 கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின - சுந்:9 8/2,3
தம்பியே சாற்றி போனான் என்பதும் சமைய சொன்னார் - யுத்1:9 80/4
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் - யுத்1:14 8/4
சாருதி ஈண்டு என சமைய சொல்லினான் - யுத்4:40 60/2

 மேல்
 
  சமையும் (3)
இன்றே சமையும் இவன் இந்திரசித்து என்பான் - சுந்:11 24/4
தருக்கு இனி இன்றொடும் சமையும் தான் எனா - யுத்2:16 260/2
சமையும் உன் வாழ்க்கை இன்றோடு என்று தன் சங்கம் ஊதி - யுத்2:18 188/3

 மேல்
 
  சமைவது (1)
சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது - யுத்3:26 89/3

 மேல்
 
  சமைவான் (1)
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான்
 மையின் உயர் மலை நூறிய மழு வாளவன் வந்தான் - பால:24 15/1,2

 மேல்
 
  சமைவு (2)
சமைவு உற அறிந்திலம் தக்கது ஆகுக - பால:23 73/3
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் - யுத்1:13 7/4

 மேல்
 
  சமைவும் (1)
தள்ள_அரும் துயரமும் சமைவும் சாற்றலும் - பால:5 49/3

 மேல்
 
  சமைவுற (3)
சங்கொடு தாரை சின்னம் சமைவுற சாற்றலுற்றார் - யுத்2:16 46/4
சாதியோ உனக்கு உறுவது சொல்லுதி சமைவுற தெரிந்து அம்மா - யுத்2:16 319/4
சமைவுற தருவென் மற்று இ தாரணி மன்னற்கு இன்னல் - யுத்2:17 50/3

 மேல்
 
  சமைவென் (1)
தழுவுற வைத்து இன்று ஏகு என்று உரைத்தியேல் சமைவென் தக்கோய் - யுத்3:26 84/2

 மேல்
 
  சய (2)
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால் - யுத்1:8 10/1
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் - யுத்1:14 8/4

 மேல்
 
  சயந்தனம் (1)
தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர - ஆரண்:7 52/2

 மேல்
 
  சயம் (2)
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த - கிட்:12 14/3
சயம் கொடு தருவென் இன்றே மனிதரை தனு ஒன்றாலே - யுத்3:28 7/4

 மேல்
 
  சயம்-தனை (1)
சயம்-தனை பொரும் தம்பியை உயிர் கொள சமைந்தான் - யுத்4:32 26/4

 மேல்
 
  சயன (1)
சயன மாதர் கலவி தலைதரும் - கிட்:13 19/3

 மேல்
 
  சயனங்கள் (1)
படுத்து வைகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் - அயோ:10 23/4

 மேல்
 
  சயனத்தான் (1)
தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் - யுத்1:13 1/4

 மேல்
 
  சயனம் (3)
பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் - பால:16 19/4
பானம் ஊட்டி சயனம் பரப்புவான் - யுத்4:34 4/3
அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் - யுத்4:36 12/4

 மேல்
 
  சயித்தம் (1)
நின்றது ஓர் சயித்தம் கண்டான் நீக்குவன் இதனை என்னா - சுந்:6 49/3

 மேல்
 
  சயிலகோபனும் (1)
தளை அவிழ் தருவு உடை சயிலகோபனும்
 கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற - பால:5 103/1,2

 மேல்
 
  சயிலத்தோடு (1)
தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு
 எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து - யுத்1:3 99/1,2

 மேல்
 
  சயிலம் (1)
சுந்தர சயிலம் தன்னை கண்டவர் வினைகள் தீர்க்கும் - யுத்4:41 21/2

 மேல்
 
  சர (18)
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் - ஆரண்:7 92/2
செம் சர தூய்மையால் தேவர் ஆக்கினான் - ஆரண்:7 124/4
சர தாரைகள் வீசினிர் சார்கிலிரோ - ஆரண்:12 77/2
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி - ஆரண்:13 23/1
அள்ளல் வெம் சர மாரனை அஞ்சியோ - சுந்:2 169/1
பெய்தால் என சர மாரிகள் சொரிந்தான் துயில் பிரிந்தான் - யுத்2:15 158/4
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் - யுத்2:15 159/3
சிந்தினன் சர மாரி திசைதிசை - யுத்2:19 135/3
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் - யுத்3:27 121/4
பெரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவர் சர மா மழை பெய்வார் - யுத்3:31 103/2
குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் - யுத்3:31 110/4
தெறித்து சிந்த சர மழை சிந்தினான் - யுத்3:31 132/4
சர கொடு நெடு மதில் சமைத்திட்டான்-அரோ - யுத்3:31 168/4
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர
 வேலியை கடந்திலர் உலகை வென்றுளார் - யுத்3:31 169/3,4
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் - யுத்4:37 48/4
ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் - யுத்4:37 57/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க - யுத்4:37 57/2
பொழிந்தன சர மழை உருவி போதலால் - யுத்4:37 59/2

 மேல்
 
  சரங்கள் (14)
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே - பால:13 49/2
தழை உறா கரும்பின் சாபத்து அனங்க வேள் சரங்கள் பாய்ந்த - பால:21 9/2
தாக்கு அணங்கு அனைய மேனி தைத்த வேள் சரங்கள் பாராள் - பால:21 15/1
சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம் - ஆரண்:7 20/3
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி - ஆரண்:11 34/3
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த - சுந்:9 53/1
தூண்டிய தேரர் சரங்கள் துரந்தார் - சுந்:9 56/2
சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை - யுத்1:9 64/1
தப்பின-போதும் அன்னான் தனு உமிழ் சரங்கள் தப்பா - யுத்2:16 26/4
தலை படைத்தன போன்றனவால் நெடும் சரங்கள் - யுத்2:16 206/4
புலவர் சொல் துறை புரிந்தவும் போன்றன சரங்கள் - யுத்2:16 221/4
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள்
 துரந்து செல்வன குருதி நீர் ஆறுகள்-தோறும் - யுத்2:16 248/2,3
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால - யுத்2:17 55/3
சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி - யுத்3:28 58/2

 மேல்
 
  சரங்களாய் (3)
மொய் கொள் வேலையும் திசைகளும் சரங்களாய் முடிந்த - யுத்2:15 197/4
கருதவே உலகம் எங்கும் சரங்களாய் காட்டும் அன்றே - யுத்2:16 21/4
சூழ்க்கின்ற வீரம் என் கை சரங்களாய் தோன்றும் அன்றே - யுத்3:27 83/4

 மேல்
 
  சரங்களால் (2)
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி - யுத்2:15 201/2
மீட்டு அவன் சரங்களால் விலங்கலானையே - யுத்2:16 282/1

 மேல்
 
  சரங்களின் (1)
தாக்கிய சரங்களின் தலைகள் நீங்கிய - யுத்2:18 112/1

 மேல்
 
  சரங்களும் (2)
சரங்களும் துணையாய் நின்ற நிசாசரன் தனிமை நோக்கி - யுத்2:19 178/3
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி - யுத்2:19 298/4

 மேல்
 
  சரங்களே (2)
தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு - பால:8 38/3
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று - யுத்4:38 24/2

 மேல்
 
  சரங்களை (3)
ஒழிந்தனர் சரங்களை உருமின் ஏறு என - ஆரண்:7 105/3
தலைகளை நோக்கும் வீரர் சரங்களை நோக்கும் தாக்கி - யுத்3:22 26/2
தன்னையே தொழுது வாழ்த்தி சரங்களை தெரிந்து வாங்கி - யுத்3:22 153/2

 மேல்
 
  சரண் (16)
தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே - பால:0 1/4
இணைந்த கமல சரண் அருச்சனை செய்து இன்றே - பால:6 6/3
மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதிர் வந்தான் - ஆரண்:3 36/3
சரண் உனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் - கிட்:3 25/4
முன்பு நின் தம்பி வந்து சரண் புக முறை இலோயை - கிட்:7 123/1
மாருதியும் மற்று அவள் மலர்_சரண் வணங்கி - கிட்:14 55/1
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் - சுந்:10 40/4
அஞ்சுகின்றிலர்கள் நின் அருள் அலால் சரண் இலா அமரர் அம்மா - யுத்1:2 92/4
சரண் புகுந்தனன் என முன்னம் சாற்றினான் - யுத்1:4 51/4
கை புகுந்து உறு சரண் அருளி காத்துமேல் - யுத்1:4 73/1
மறந்த நாள் உண்டோ என்னை சரண் என வாழ்கின்றானை - யுத்1:4 107/2
சரண் எனக்கு யார்-கொல் என்று சானகி அழுது சாம்ப - யுத்1:4 113/1
விடலம் மெய் சரண் என்று விளம்பலும் - யுத்4:40 20/4
சரணம் அல்லது ஓர் சரண் இல்லை அன்னவை தவிர்ப்பான் - யுத்4:40 93/4
வையம் ஆளுடை நாயகன் மலர் சரண் வணங்கி - யுத்4:41 14/3
இ இடை வந்து கண்டாய் சரண் என இயம்பிற்று என்றான் - யுத்4:41 24/4

 மேல்
 
  சரணத்தன (1)
தாமத்தன மார்பத்தன சரணத்தன தம்தம் - யுத்3:27 115/3

 மேல்
 
  சரணத்தானை (1)
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை - சுந்:2 215/4

 மேல்
 
  சரணம் (15)
மா இரு ஞாலம் உண்டோன் கலுழன் மேல் சரணம் வைத்தான் - பால:5 22/4
மன்னவர்_மன்னன் அந்த மா முனி சரணம் சூடி - பால:5 28/2
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி - அயோ:3 106/2
தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம்
 காவாய் என்றாய் அதனால் கடிய சாபம் கருதேம் - அயோ:4 86/1,2
சந்த மென் தளிர் புரை சரணம் சார்ந்தனன் - ஆரண்:14 82/3
தன்னையே அனையவன் சரணம் வந்து அணுகினான் - கிட்:3 16/4
தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ - யுத்1:4 135/3
கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ - யுத்1:7 4/2
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வீழ்ந்தான் - யுத்1:7 10/4
வைய நாதன் சரணம் வணங்கியே - யுத்1:8 71/4
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் - யுத்2:16 83/1
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த - யுத்2:16 187/2
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற - யுத்2:18 181/2
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் - யுத்3:26 93/4
சரணம் அல்லது ஓர் சரண் இல்லை அன்னவை தவிர்ப்பான் - யுத்4:40 93/4

 மேல்
 
  சரத்தால் (10)
துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் - பால:12 13/2
சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால்
 அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி - ஆரண்:7 85/1,2
ஆழி பல் படை அனையன அளப்ப_அரும் சரத்தால்
 வாழி போர் வலி மாருதி மேனியை மறைத்தான் - சுந்:11 43/3,4
சிந்தி வேலையும் திசைகளும் நிறைந்தன சரத்தால்
 பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி - யுத்2:15 198/2,3
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் - யுத்2:15 230/4
பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் - யுத்2:19 292/2
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர - யுத்3:22 227/2
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் - யுத்3:27 126/3
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால்
 கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த - யுத்3:31 110/2,3
தூய கொற்றவர் சுடு சரத்தால் முன்பு துணிந்தார் - யுத்4:37 111/4

 மேல்
 
  சரத்திற்கும் (1)
கூற்றினுக்கு அன்றே வீரன் சரத்திற்கும் குறித்தது உண்டோ - சுந்:3 116/4

 மேல்
 
  சரத்தின் (4)
தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தானையால் - ஆரண்:7 114/4
தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி - ஆரண்:11 38/1
தன்னுடை சிரத்தை என் சரத்தின் தள்ளினால் - யுத்3:22 40/2
சரத்தின் வேறு இனி பவித்திரம் உளது என தகுமோ - யுத்3:22 109/4

 மேல்
 
  சரத்தினால் (1)
சந்திரன் அனையது ஓர் சரத்தினால் தரை - யுத்4:37 74/3

 மேல்
 
  சரத்தினின் (1)
சரத்தினின் துணித்து வீழ்த்த தறுகணான் தன்னை நோக்கி - யுத்3:21 34/2

 மேல்
 
  சரத்தினும் (1)
தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை - யுத்3:21 39/1

 மேல்
 
  சரத்தினோடும் (1)
தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும்
 வானிடை புகுதி அன்றே யான் பழி மறுக்கில் என்றான் - யுத்3:27 170/3,4

 மேல்
 
  சரத்து (2)
கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் - ஆரண்:7 134/4
ஊசி நுழையா வகை சரத்து அணி வகுக்கும் அவை உண்ணும் உயிரை - யுத்3:31 139/2

 மேல்
 
  சரத்தை (1)
சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி - சுந்:8 47/1

 மேல்
 
  சரத்தையே (1)
வருணற்கு ஈந்த வருண சரத்தையே - யுத்1:8 35/4

 மேல்
 
  சரத்தொடு (2)
மிடல் ஒன்று சரத்தொடு மீது உயர் வான் - யுத்2:18 29/1
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் - யுத்3:22 81/1

 மேல்
 
  சரத்தொடும் (3)
சரத்தொடும் பாய்ந்தது நிலவின் தாரை வாள் - யுத்1:5 10/4
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் - யுத்2:15 199/3
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான் - யுத்2:18 204/2

 மேல்
 
  சரத (1)
சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி - கிட்:10 37/1

 மேல்
 
  சரதம் (17)
சரதம் இ புவியெலாம் தம்பியோடும் இ - அயோ:2 64/1
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப - அயோ:4 133/2
சரதம் மற்று இலது என தழங்கு சீற்றத்தான் - அயோ:14 27/4
சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய் - அயோ:14 94/2
சாம் இது சரதம் நின் ஆணை சாற்றினேன் - அயோ:14 131/4
தனு எனும் திரு நுதலி வந்தனள் சரதம் வன் துயர் தவிர்தியே - கிட்:10 66/4
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி - கிட்:10 88/2
கொன்று அருள் நின்னால் அன்னார் குறைவது சரதம் கோவே - சுந்:3 129/3
சான்று அவன் இதுவே வேத முடிவு இது சரதம் என்றான் - யுத்1:3 122/4
சாதலோ சரதம் நீதி அறத்தொடும் தழுவி நின்றாய் - யுத்2:16 136/2
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த - யுத்2:17 46/1
சரதம் ஆக தரை பட சாடுமால் - யுத்2:19 143/3
சூளுற்றேன் இது சரதம் என்று இலக்குவன் சொன்னான் - யுத்3:22 60/4
சாவது சரதம் அன்றோ என்றனன் தருமம் காப்பான் - யுத்3:27 78/4
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் - யுத்3:28 63/2
சங்கை உற்றவர் தேறுவது உண்டு அது சரதம்
 கங்கை நாடுடை கணவனை முனிவுற கருதேல் - யுத்4:40 108/3,4
சரதம் நீங்கலதாம் என்றான் தழீஇய கை தளர - யுத்4:40 116/4

 மேல்
 
  சரதம்தான் (1)
முகம் காண்பது சரதம்தான் என - யுத்2:16 294/2

 மேல்
 
  சரதமே (1)
சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் - கிட்:16 15/2

 மேல்
 
  சரபன் (2)
நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் - சுந்:4 116/2
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் - யுத்1:11 31/4

 மேல்
 
  சரபனும் (1)
தீர்க்கபாதனும் வினதனும் சரபனும் திரைக்கும் - கிட்:12 19/1

 மேல்
 
  சரம் (117)
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் - பால:7 49/1
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல - பால:9 20/1
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் - பால:9 21/2
தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும் - பால:10 13/1
காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் - பால:10 42/3
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன - பால:15 13/3
சரம் பயில் சாபம் என்ன புருவங்கள் தம்மின் ஆடா - பால:16 13/1
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சினையோ - பால:23 11/2
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த வரத்தை தவிர்க என்றல் - அயோ:3 38/3
செம் சரம் என்பன தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ - அயோ:13 14/3
மன்னவர் நெஞ்சினில் வேடர் விடும் சரம் வாயாவோ - அயோ:13 16/4
தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு - ஆரண்:6 127/2
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா - ஆரண்:7 61/3
உருவி மாதிரத்து ஓடின சுடு சரம் உதிரம் - ஆரண்:7 78/2
துன்று பத்திய இராகவன் சுடு சரம் துரப்ப - ஆரண்:7 79/2
தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரமே - ஆரண்:7 90/4
நூறிய சரம் எலாம் நுறுங்க வாளியால் - ஆரண்:7 106/1
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் - ஆரண்:7 117/2
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை - ஆரண்:7 128/1
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ - ஆரண்:7 139/3
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த - ஆரண்:8 11/2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ - ஆரண்:8 11/3
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா - ஆரண்:8 12/1
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து - ஆரண்:8 13/3
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம்
 நூற்றினால் நுண் பொடிபட நூறினான் - ஆரண்:9 19/3,4
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம்
 வாங்குகின்ற வல கை ஓர் வாளியால் - ஆரண்:9 21/2,3
நெட்டிலை சரம் வஞ்சனை நெஞ்சுற - ஆரண்:11 76/1
சரம் பற்றிய சாபம் விடும்-தனையே - ஆரண்:13 15/4
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் - கிட்:3 80/4
அழுந்தும் இ சரம் எய்தவன் ஆர்-கொல் என்று அயிர்க்கும் - கிட்:7 67/4
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் - கிட்:7 71/1
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் - கிட்:7 72/1
சரம் அலால் பிறிது வேறு உளது-அரோ தருமமே - கிட்:7 128/4
மருவார் வெம் சரம் எனையும் வவ்வுமால் - கிட்:8 10/2
வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன - கிட்:10 15/2
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் - கிட்:10 20/2
சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார - கிட்:10 82/1
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட - கிட்:10 85/1
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் - சுந்:2 142/4
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற - சுந்:2 195/2
வென்றவன் புரங்கள் வேவ தனி சரம் துரந்த மேரு - சுந்:3 118/2
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது - சுந்:5 13/2
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய - சுந்:9 8/2
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் - சுந்:11 42/2
உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப - சுந்:11 50/1
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ - சுந்:12 98/4
இத்தனை பேரையும் இராமன் வெம் சரம்
 சித்திரவதை செய கண்டு தீர்தியோ - யுத்1:4 11/3,4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் - யுத்1:6 14/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் - யுத்1:6 15/4
நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் - யுத்1:6 20/1
தூமம் கால்வன வீரன் சுடு சரம்
 வேம் மின் போல்வன வீழ்வதன் முன்னமே - யுத்1:14 41/2,3
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் - யுத்2:15 22/2
சாய்ந்து சாய்ந்து சரம் பட தள்ளலுற்று - யுத்2:15 33/3
நெருக்க நேர்ந்து கும்பானு நெடும் சரம்
 துரக்க வானர சேனை துணிந்தவே - யுத்2:15 62/3,4
எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே - யுத்2:15 158/1
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா - யுத்2:15 159/2
வாங்கும் சரம் வாங்கா-வகை அறுத்தான் அறம் மறுத்தான் - யுத்2:15 159/4
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் - யுத்2:15 195/2
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் - யுத்2:15 196/4
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி - யுத்2:15 201/2
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் - யுத்2:15 226/4
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி - யுத்2:15 227/2
கொன்று வீழ்த்தினது இராகவன் சரம் எனும் கூற்றம் - யுத்2:15 237/4
திரிபுரம் எரிய ஆங்கு ஓர் தனி சரம் துரந்த செல்வன் - யுத்2:16 36/1
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த - யுத்2:16 211/2
அரிந்து வீழ்த்தலும் ஆயிரம் உரு சரம் அற்ற - யுத்2:16 235/4
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி - யுத்2:16 236/2
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் - யுத்2:16 248/2
கொற்றவன் சரம் என குறிப்பின் உன்னினான் - யுத்2:16 285/2
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய - யுத்2:16 289/2
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி - யுத்2:16 326/4
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த - யுத்2:16 332/4
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல - யுத்2:18 102/1
துரந்தனன் நெடும் சரம் நெருப்பின் தோற்றத்த - யுத்2:18 120/1
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் - யுத்2:18 151/1
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி - யுத்2:18 183/4
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் - யுத்2:18 189/4
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி - யுத்2:18 198/2
சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன் - யுத்2:18 210/2
அலங்கல் மார்பும் உயர் தோளும் ஊடுருவ ஆயிரம் சரம் அழுத்தினான் - யுத்2:19 81/4
வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் - யுத்2:19 161/4
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் - யுத்2:19 162/4
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் - யுத்2:19 257/2
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம்
 அந்தரத்து அரும் தலை அறுக்கலாது எனின் - யுத்3:22 39/1,2
சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின் - யுத்3:22 41/2
தடிவன கொடும் சரம் தள்ள தள்ளுற - யுத்3:22 53/1
உளையும் வெம் சரம் சொரிந்தனன் நாழிகை ஒன்று - யுத்3:22 68/3
அறன் இது அன்று என அரக்கன்-மேல் சரம் தொடுத்து அருளான் - யுத்3:22 71/2
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் - யுத்3:22 74/4
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்-தொறும் திரிந்தான் - யுத்3:22 110/4
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க - யுத்3:22 170/3
செம் சரம் என்ன சென்றன மென்மேல் - யுத்3:26 22/4
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் - யுத்3:27 122/3
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் - யுத்3:28 23/4
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம்
 தெரிந்த சேவகம் திறம்பல் இன்றி நின்ற செய்கையால் - யுத்3:31 73/2,3
சரம் துணிந்த ஒன்றை நூறு சென்று சென்று தள்ளலால் - யுத்3:31 85/3
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம்
 தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் - யுத்3:31 86/2,3
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் - யுத்3:31 100/2
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ - யுத்3:31 100/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் - யுத்3:31 109/1
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் - யுத்3:31 117/3
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் - யுத்3:31 137/3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு - யுத்3:31 209/3
ஆயிரம் சரம் அனுமன் தன் உடலினில் அழுத்தி - யுத்4:32 34/3
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி - யுத்4:35 17/4
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் - யுத்4:36 20/4
சேண அந்தரம் நோக்கலும் திண் சரம்
 பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை - யுத்4:37 38/1,2
இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் - யுத்4:37 49/2
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் - யுத்4:37 54/1
அழுத்தினன் கொடும் சரம் ஆறொடு ஆறு-அரோ - யுத்4:37 76/4
எய்தன சரம் எலாம் இமைப்பின் முந்துற - யுத்4:37 83/1
சிறையுடை கொடும் சரம் எலாம் இமைப்பு ஒன்றில் திரிய - யுத்4:37 101/2
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் - யுத்4:37 101/4
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய - யுத்4:37 129/4
தூயினன் சுடு சரம் உருமின் தோற்றத்த - யுத்4:37 145/4
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை - யுத்4:37 149/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை - யுத்4:37 156/1

 மேல்
 
  சரம்-தனை (1)
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் - கிட்:7 68/2

 மேல்
 
  சரம்-ஆயினும் (1)
இலக்கு வன் சரம்-ஆயினும் இன்று எதிர் - யுத்1:8 40/1

 மேல்
 
  சரம்தான் (1)
தான் உருவு கொண்ட தருமம் தெரி சரம்தான்
 மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம் - ஆரண்:9 6/1,2

 மேல்
 
  சரமும் (5)
தையலாள் நயன வேலும் மன்மதன் சரமும் பாய - பால:9 18/1
அந்தம்_இல் சாபமும் சரமும் ஆழியும் - ஆரண்:7 35/2
வேல் நகு சரமும் வில்லும் வாங்கினன் விரையலுற்றான் - ஆரண்:11 67/4
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் - யுத்2:19 152/4
தலைகளும் உடல்களும் சரமும் தாவுவ - யுத்3:27 44/4

 மேல்
 
  சரமே (2)
திண் மேருவை நகு மார்பினை உருவி திரி சரமே - ஆரண்:7 91/4
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே - யுத்3:27 113/4

 மேல்
 
  சரயு (4)
சரயு என்பது தாய் முலை அன்னது இ - பால:1 12/3
தோய்ந்தனன் சரயு நல் துறை-கண் எய்தியே - பால:5 93/4
இரங்கு வார் புனல் சரயு எய்தினார் - பால:6 22/4
தாவு வார் புனல் சரயு எய்தினார் - அயோ:11 122/4

 மேல்
 
  சரயுவும் (1)
சாலும் வார் புனல் சரயுவும் பல - பால:2 60/3

 மேல்
 
  சரராமன் (1)
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் - யுத்2:19 263/2

 மேல்
 
  சரவங்கன் (1)
சரவங்கன் இருந்து தவம் கருதும் - ஆரண்:2 1/3

 மேல்
 
  சரள (6)
பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள் - ஆரண்:6 64/3
வேரி அம் சரள சோலை வேனிலான் விருந்து செய்ய - ஆரண்:10 163/2
தசநவ பெயர் சரள சண்பகத்து - கிட்:15 16/1
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் - சுந்:2 40/3
தேன் உகு சரள சோலை தெய்வ நீர் ஆற்றின் தெண் நீர் - சுந்:2 102/3
புனை மலர் சரள சோலை நோக்கினன் எழுந்து போனான் - யுத்2:17 4/3

 மேல்
 
  சராசரத்து (1)
பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள - யுத்1:7 7/3

 மேல்
 
  சராசரம் (4)
முதல் இட்டு ஆன்ற சராசரம் சமைந்த ஆற்றல் - கிட்:2 24/2
சராசரம் அனைத்தினும் சாரும் என்பது - யுத்1:3 68/3
ஆர்த்தன உலகில் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் அம்மா - யுத்1:4 140/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் - யுத்3:31 142/3

 மேல்
 
  சரி (1)
நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள் - ஆரண்:14 47/1

 மேல்
 
  சரிக்கும் (2)
மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் - சுந்:9 23/4
சாரும் மானத்தில் சந்திரன் தனி பதம் சரிக்கும்
 தேரின் மேலின் நின்று இரவி தன் பெரும் பதம் செலுத்தும் - யுத்1:3 6/1,2

 மேல்
 
  சரித்தான் (1)
தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான்
 நகை நெடும் படை-தொறும் தலை-தொறும் நடந்தான் - சுந்:8 33/3,4

 மேல்
 
  சரிதர் (1)
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர்
 மதனன் அஞ்சுறு வடிவர் மறலி அஞ்சுறு விறலர் - கிட்:2 8/3,4

 மேல்
 
  சரிதை (1)
கடந்தவன் சரிதை கண்டனை அன்றே - யுத்1:11 25/4

 மேல்
 
  சரிந்த (3)
சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் - பால:21 2/2
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் - பால:21 18/3
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ - அயோ:1 55/1

 மேல்
 
  சரிந்தது (2)
சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் - சுந்:8 49/4
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே - யுத்2:19 60/4

 மேல்
 
  சரிந்தவர் (1)
தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் - யுத்3:31 137/2

 மேல்
 
  சரிந்தன (1)
தலை குவட்டு அணைந்த செக்கர் சரிந்தன குழல்கள் தத்தி - யுத்2:18 265/3

 மேல்
 
  சரிந்தனள் (1)
தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள்
 சேக்கை ஆகி மலர்ந்த செந்தாமரை - பால:10 79/2,3

 மேல்
 
  சரிந்து (5)
கனம் தலை வரும் குழல் சரிந்து கலை சோர - ஆரண்:10 42/2
தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி - கிட்:8 3/3
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் - சுந்:4 57/2
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி - யுத்2:19 280/1
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே - யுத்3:27 113/4

 மேல்
 
  சரிய (2)
சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை - கிட்:11 37/2
உத்தரீயங்களும் சரிய ஓடுவார் - சுந்:2 49/4

 மேல்
 
  சரியுடை (1)
சரியுடை சுடர் சாய் வலம் சார்வுற சாத்தி - யுத்4:35 8/4

 மேல்
 
  சருமன் (1)
சடையினன் உரி மானின் சருமன் நல் மர நாரின் - அயோ:9 21/2

 மேல்
 
  சரோருகன் (1)
வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் - பால:5 5/4

 மேல்
 
  சல்லியம் (1)
சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள் - யுத்3:24 90/1

 மேல்
 
  சல (1)
சல குறி இலர் என அருகு சார்ந்தனர் - யுத்1:4 40/3

 மேல்
 
  சலஞ்சலம் (2)
தள்ளுற மணிகள் சிந்த சலஞ்சலம் புலம்ப சாலில் - பால:2 18/2
சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவள - ஆரண்:1 15/3

 மேல்
 
  சலத்த (1)
சலத்த காலனை தறுகணர்க்கு அரசனை தருக்கினின் பெரியானை - யுத்2:16 341/3

 மேல்
 
  சலத்தர் (1)
தம் மனத்தில் சலத்தர் மலை தலை - யுத்3:31 122/1

 மேல்
 
  சலத்தால் (5)
தனி வரும் தடம் கிரி என பெரியவன் சலத்தால்
 நினையும் நெஞ்சு இற உரும் என உறுக்கு உறும் நிலையன் - கிட்:12 8/1,2
சாம்பன் அவன் ஒன்று உரை-செய்வான் எழு சலத்தால்
 காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன் - கிட்:14 41/1,2
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால்
 அண்ணல் அனுமான் அடல் இராவணனது அ நாள் - சுந்:6 20/2,3
தங்கை என்றலும் முதிர்ந்த சலத்தால்
 அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் - யுத்1:11 21/2,3
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால்
 விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை - யுத்2:18 249/1,2

 மேல்
 
  சலத்தின் (2)
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின்
 மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் - யுத்3:22 100/1,2
தம்பியை காட்டி தாரீர் சாதிரோ சலத்தின் என்றான் - யுத்3:27 97/4

 மேல்
 
  சலத்தினால் (1)
தடுத்து வீரர்-தாமும் ஒன்று செய்யுமா சலத்தினால் - யுத்3:31 84/4

 மேல்
 
  சலத்தினை (1)
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற - பால:3 19/3

 மேல்
 
  சலத்து (2)
சந்திரன் உலகினை சார்குவார் சலத்து
 அந்தகன் உறையுளை அணுகுவார் அயில் - சுந்:2 46/2,3
சாய்ந்த தானை தளர்வும் சலத்து எதிர் - யுத்2:15 43/1

 மேல்
 
  சலத்தை (1)
சந்திரற்கு உவமை சான்ற வதனத்தாள் சலத்தை நோக்கி - ஆரண்:11 69/2

 மேல்
 
  சலத்தோடு (1)
சலத்தோடு இயைவு இலன் என் மகன் அனையான் உயிர் தபு மேல் - பால:24 23/1

 மேல்
 
  சலம் (18)
சலம் புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சி - பால:7 29/3
சலம் வரு தரளமும் தயங்கு நீலமும் - பால:23 63/1
சலம் முதல் அறுத்து அரும் தருமம் தாங்கினார் - அயோ:1 5/4
சலம் தலைமிக்கது தக்கது என்-கொல் என்று என்று - அயோ:3 17/3
சலம் தலைக்கொண்ட சீயத்தால் தனி மத கத மா - அயோ:10 6/1
சலம் பிறிது உற மனம் தளர்ந்து கூறுவாள் - அயோ:11 93/4
தனிமை தாங்கிய உலகையும் சலம் வரின் குமைக்கும் - கிட்:12 7/2
சாகா மூலம் தின்று உழல்வார்-மேல் சலம் என் ஆம் - சுந்:2 80/2
சலம் துடித்து இன்னமும் தருவது உண்மையோ - சுந்:3 32/2
சலம் தலைக்கொண்டனர் ஆய தன்மையார் - சுந்:7 58/1
தறுகணர் தகை அறு நிலையினர் சலம் உறு - யுத்2:18 136/3
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் - யுத்2:19 81/2
சலம் கொண்டு கடிது சென்றான் தலை கொண்டு தருவென் என்றே - யுத்3:27 13/4
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே - யுத்3:28 4/4
சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் - யுத்4:37 63/4
சலம் இது தக்கிலது என்ன சாற்றின - யுத்4:40 68/4
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து - யுத்4:40 90/3
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் - யுத்4:40 117/4

 மேல்
 
  சலம்-கொள் (1)
சலம்-கொள் போர் அரக்கர்-தம் உருக்கள் தாங்கின - ஆரண்:7 125/3

 மேல்
 
  சலம்கொண்டு (1)
கூற்றுவனை இப்பொழுதே கொணர்கின்றேன் என்று சலம்கொண்டு போனாள் - ஆரண்:6 135/4

 மேல்
 
  சலமும் (1)
தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும் கொண்டான் - ஆரண்:6 63/3

 மேல்
 
  சலாகை (1)
காய்ந்தன சலாகை அன்ன உரை வந்து கதுவா முன்னம் - சுந்:3 111/1

 மேல்
 
  சலி (1)
சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன் - யுத்2:15 181/3

 மேல்
 
  சலிக்கின்ற (1)
அலை கொள் வேலைகள் அஞ்சின சலிக்கின்ற அயர்வும் - யுத்4:35 32/3

 மேல்
 
  சலிக்கின்றது (1)
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ - அயோ:4 131/4

 மேல்
 
  சலிக்கும் (1)
தராதலத்து எவரும் பேண அவனையே சலிக்கும் நீரால் - ஆரண்:10 108/2

 மேல்
 
  சலித்த (4)
சலித்த காலையின் இமையவர் உலகு எலாம் சலித்த - யுத்2:15 186/1
சலித்த காலையின் இமையவர் உலகு எலாம் சலித்த
 சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் - யுத்2:15 186/1,2
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த
 சலித்த நீதியும் சலித்தன கருணையும் தவமும் - யுத்2:15 186/3,4
சலித்த நீதியும் சலித்தன கருணையும் தவமும் - யுத்2:15 186/4

 மேல்
 
  சலித்ததால் (1)
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் - யுத்2:15 186/2

 மேல்
 
  சலித்தது (4)
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா - யுத்1:3 139/4
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் - யுத்2:15 186/2
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த - யுத்2:15 186/3
தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி - யுத்2:16 200/1

 மேல்
 
  சலித்தவர் (1)
தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் - யுத்3:31 137/2

 மேல்
 
  சலித்தன (3)
வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும் - சுந்:10 24/3
சலித்த நீதியும் சலித்தன கருணையும் தவமும் - யுத்2:15 186/4
சாய்ந்தது காக்கும் தெய்வம் சலித்தன தடுத்து வந்து - யுத்3:24 61/2

 மேல்
 
  சலித்தனனால் (1)
தலை கண்டிலன் நின்று சலித்தனனால் - யுத்2:18 28/4

 மேல்
 
  சலித்தான் (5)
சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி - சுந்:8 47/1
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் அறம் வலித்தான் - யுத்2:15 177/4
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் - யுத்2:15 185/4
தருவென் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது யான் என சலித்தான் - யுத்3:22 59/4
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் உடல் தரித்தான் - யுத்3:27 125/2

 மேல்
 
  சலித்திட (1)
தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க - யுத்2:16 52/2

 மேல்
 
  சலித்திடு (1)
தாயை ஆயினும் சலித்திடு வஞ்சனை தவிரா - யுத்1:5 36/3

 மேல்
 
  சலித்திரோ (1)
தவன வேகத்தினீர் சலித்திரோ என்றான் - கிட்:16 19/4

 மேல்
 
  சலித்து (3)
தானவன் அனைய மன்னன் கொல்ல யான் சலித்து மன்னோ - பால:24 32/4
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் - கிட்:7 72/1
கைத்தலம் சலித்து காலும் குலைந்து தன் கருத்து முற்றான் - யுத்2:16 181/1

 மேல்
 
  சலிப்ப (2)
வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று - யுத்4:37 18/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து - யுத்4:40 90/3

 மேல்
 
  சலிப்பதும் (1)
கடல் உளைப்பதும் கால் சலிப்பதும்
 மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் - கிட்:3 45/1,2

 மேல்
 
  சலிப்பார் (1)
தரையில் நிற்கிலர் திசை-தொறும் நோக்கினர் சலிப்பார்
 அரசன் மற்றவர் அலக்கணே உரைத்திட அறிந்தான் - சுந்:7 56/3,4

 மேல்
 
  சலிப்பு (2)
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் - கிட்:4 13/4
நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை - கிட்:14 45/3

 மேல்
 
  சலிப்புற (1)
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் - யுத்1:12 5/2

 மேல்
 
  சலிப்புறா (1)
சாரதி பெயரோனை சலிப்புறா - யுத்4:37 177/4

 மேல்
 
  சலியா (4)
தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா
 வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் - பால:24 8/2,3
சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் - அயோ:4 62/4
சாவான் இறையும் சலியா வலியான் - யுத்2:18 55/3
தன் போர் தவிராதவனை சலியா
 என் போலியர் போர்-எனின் நன்று இது ஓர் - யுத்3:20 83/2,3

 மேல்
 
  சலியாத (2)
சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும் - ஆரண்:6 94/3
சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் - யுத்3:27 22/2

 மேல்
 
  சலியேன் (1)
சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன்
 மெலிவு என்பதும் உணர்ந்தேன் எனை வென்றாய் இனி விறலோய் - யுத்2:15 181/3,4

 மேல்
 
  சவத்தோடும் (1)
தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும்
 யாவரையும் கொன்று அருக்கி என்றும் இறவாத - யுத்2:17 90/1,2

 மேல்
 
  சவம் (2)
நாமம் நாட்டிய சவம் எனின் நாள்-தொறும் ஒருவர் - யுத்1:5 44/1
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம்
 கல் குவை நிகர்த்தன மழையும் காட்டின - யுத்2:15 122/3,4

 மேல்
 
  சவரி (3)
எய்தினார் சவரி நெடிது ஏய மால் வரை எளிதின் - கிட்:2 1/1
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் - கிட்:3 12/4
மை_அறு தவத்தின் வந்த சவரி இ மலையில் நீ வந்து - கிட்:3 24/1

 மேல்
 
  சவரியை (2)
தாயினும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாள் - ஆரண்:15 54/3
தன்னையே நினைந்து நோற்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாட்கு - ஆரண்:16 2/2

 மேல்
 
  சவி (3)
சவி உற தெளிந்து தண்ணென் ஒழுக்கமும் தழுவி சான்றோர் - ஆரண்:5 1/3
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக - சுந்:2 180/1
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க - சுந்:12 41/2

 மேல்
 
  சவியுடை (1)
சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் - கிட்:14 33/3

 மேல்
 
  சவுளமொடு (1)
சவுளமொடு உபநயம் விதிமுறை தருகுற்று - பால:5 122/1

 மேல்
 
  சவை (1)
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே - ஆரண்:6 100/3

 மேல்
 
  சழக்கன் (1)
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் - யுத்3:26 80/3

 மேல்
 
  சழக்கி (1)
தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே - பால:7 23/4

 மேல்
 
  சழக்கியர் (1)
தனக்கு வாழ்விடம் ஆய சழக்கியர்
 மனக்கு நோய் செயல் என்றனள் மா மதி-தனக்கு - யுத்4:40 23/2,3

 மேல்
 
  சழக்கு (2)
சங்கையில் சழக்கு இலன் என்னும் தன்மையை - கிட்:16 28/3
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் - யுத்2:19 149/3

 மேல்
 
  சள (2)
சள சள என மழை தாரை கான்றன - பால:5 43/3
சள சள என மழை தாரை கான்றன - பால:5 43/3

 மேல்
 
  சற்றே (1)
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே
 மருங்குலும் உண்டு உண்டு என்ன மயன் மகள் மறுகி வந்தாள் - யுத்3:29 44/3,4

 மேல்
 
  சன்மத்தின் (1)
சன்மத்தின் தன்மையானும் தருமத்தை தள்ளி வாழ்ந்த - யுத்2:18 226/3

 மேல்
 
  சன்னத்தன் (1)
சன்னத்தன் ஆகி தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் - அயோ:4 122/4

 மேல்
 
  சன்னவீரத்த (1)
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த - சுந்:3 81/1

 மேல்
 
  சன்னவீரம் (1)
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே - ஆரண்:1 11/4

 மேல்
 
  சனகர் (3)
முடி சனகர் பெருமானும் முறையாலே பெரு வேள்வி முற்றி சுற்றும் - பால:12 1/1
ஆடல் மா மத ஆனை சனகர் கோன் - பால:21 52/3
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண - பால:23 1/1

 மேல்
 
  சனகர்-தம் (1)
சனகர்-தம் குலத்தையோ யாதை சாற்றுகேன் - சுந்:3 65/4

 மேல்
 
  சனகரின் (1)
வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே - சுந்:3 106/4

 மேல்
 
  சனகற்கு (1)
நாம வேல் சனகற்கு இன்று நல்வினை பயந்தது என்னா - பால:13 36/4

 மேல்
 
  சனகன் (24)
தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் - பால:11 18/4
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் - பால:13 64/4
தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் - பால:20 3/3
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் - பால:20 21/3
சனகன் செய்த தவ பயனால் என்றாள் - பால:21 26/4
கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் - பால:23 86/1
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே - பால:24 1/1
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி - அயோ:4 59/3
சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த - அயோ:10 1/3
பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை - அயோ:14 90/2
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன்
 பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் - ஆரண்:1 4/3,4
சனகன் மா மகள் பெயர் சனகி காகுத்தன் - ஆரண்:12 39/3
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் - ஆரண்:14 98/3
ஆவியை சனகன் பெற்ற அன்னத்தை அமிழ்தின் வந்த - கிட்:7 84/3
கானம் யாவையும் பரப்பிய கண் என சனகன்
 மானை நாடி நின்று அழைப்பன போன்றன மஞ்ஞை - கிட்:10 43/3,4
மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் - கிட்:10 83/2
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை - கிட்:10 91/2
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் - கிட்:15 28/2
கண்ணிடை நோக்கி உற்ற கருணையான் சனகன் காதல் - கிட்:16 56/2
தருமமே காத்ததோ சனகன் நல் வினை - சுந்:3 71/1
அற்பின் நார் அறாத சிந்தை அனுமனும் சனகன் பாவை - சுந்:12 126/3
ஆயது ஓர் காலத்து ஆங்கண் மருத்தனை சனகன் ஆக்கி - யுத்2:17 31/1
நின்றவன் அல்லன் போலாம் சனகன் இ கணத்தினின் முன் - யுத்2:17 70/3
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற - யுத்4:41 18/3

 மேல்
 
  சனகன்-கொல் (1)
நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா - யுத்2:17 65/4

 மேல்
 
  சனகன்-தன்னை (1)
கணத்து வன் சனகன்-தன்னை கட்டினென் கொணர்ந்து காட்டின் - யுத்2:17 3/3

 மேல்
 
  சனகனும் (3)
தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும்
 ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் - பால:20 12/1,2
கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு - பால:20 16/1
சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் - பால:23 43/4

 மேல்
 
  சனகனை (2)
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி - பால:22 1/3
மாய மான் விடுத்தவாறும் சனகனை வகுத்தவாறும் - யுத்3:23 23/1

 மேல்
 
  சனகி (11)
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் - அயோ:1 39/2
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து - அயோ:3 4/2
நீங்கல் ஆற்றலள் சனகி என்று அண்ணலும் நினைந்தான் - அயோ:9 39/1
கூற்றாய் நின்ற குல சனகி குவளை மலர்ந்த தாமரைக்கு - ஆரண்:10 115/2
சனகன் மா மகள் பெயர் சனகி காகுத்தன் - ஆரண்:12 39/3
யாம் அது தெரிதல் தேற்றாம் இன் நகை சனகி என்னும் - ஆரண்:14 4/1
சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் - கிட்:16 15/2
சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான் - சுந்:5 59/2
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய - யுத்1:2 92/2
மன்றல் அம் குழல் சனகி தன் மலர் கையான் வயிறு - யுத்4:35 26/1
உண்ணாதே உயிர் உண்ணாது ஒரு நஞ்சு சனகி எனும் பெரு நஞ்சு உன்னை - யுத்4:38 4/1

 மேல்
 
  சனகி-மேல் (2)
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட - சுந்:2 208/3
மதம் பெய் வண்டு என சனகி-மேல் மனம் செல மறுகி - சுந்:12 47/2

 மேல்
 
  சனகியை (4)
வாள் விழி சனகியை வணங்கி நோக்கினான் - அயோ:5 38/4
மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால் - கிட்:6 18/3
இன் நகை சனகியை பிரிந்த ஏந்தல்-மேல் - கிட்:10 14/1
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ - யுத்3:26 6/3

 மேல்
 
  சனகியோடு (1)
கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே - யுத்4:41 38/1

 மேல்
 
  சனங்கள் (1)
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை - பால:14 61/2

 மேல்
 
  சனம் (1)
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம்
 பிறந்து வேறு ஓர் உலகு பெற்றார் என - அயோ:14 7/2,3

 மேல்