<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

எ-முதல் சொற்கள்
எ 174
எ-வயின் 1
எஃகம் 2
எஃகமும் 1
எஃகன் 1
எஃகின் 1
எஃகினாற்கும் 1
எஃகினோடு 1
எஃகு 3
எக்கர் 1
எக்கரின் 1
எக்கரும் 1
எக்காலமும் 1
எக்கிய 2
எக்கு 1
எகினம் 1
எங்கண் 1
எங்கணும் 61
எங்கணுமாய் 1
எங்கணுமே 1
எங்கள் 31
எங்கள்-பால் 1
எங்களால் 3
எங்களின் 1
எங்களுக்கு 1
எங்களுக்கே 1
எங்களை 4
எங்களை-போலும் 1
எங்களோடு 1
எங்களோடும் 1
எங்கனம் 1
எங்கு 33
எங்கும் 117
எங்கும்-தானோ 1
எங்குமே 7
எங்குற்றார் 2
எங்கே 7
எங்கேனும் 2
எங்கை 1
எங்கை-போல் 2
எங்கையர் 1
எங்கையர்க்கு 1
எங்கையை 1
எங்ஙன் 3
எங்ஙனம் 18
எங்ஙனே 3
எச்சில் 1
எச்சிலே 1
எச்சிலை 2
எச்சு 1
எஞ்ச 6
எஞ்சல் 16
எஞ்சல்_இல் 13
எஞ்சல 1
எஞ்சலர் 1
எஞ்சவே 1
எஞ்சா 2
எஞ்சா-வகை 1
எஞ்சாது 1
எஞ்சார் 1
எஞ்சாள் 1
எஞ்சி 3
எஞ்சிட 2
எஞ்சின 2
எஞ்சினார் 1
எஞ்சினால் 1
எஞ்சினான் 1
எஞ்சினும் 1
எஞ்சு 4
எஞ்சு_இல் 1
எஞ்சும் 4
எஞ்சுமால் 1
எஞ்சுற 1
எஞ்சேன் 1
எஞ்ஞான்றும் 1
எட்ட 8
எட்ட_அரு 1
எட்டா 4
எட்டாத 1
எட்டி 1
எட்டிய 1
எட்டியும் 1
எட்டின் 1
எட்டின 1
எட்டினள் 1
எட்டினன் 1
எட்டினும் 1
எட்டினொடு 1
எட்டினோடு 4
எட்டு 14
எட்டும் 10
எட்டையும் 1
எட்டொடு 3
எடா 1
எடா-முன் 1
எடாது 2
எடாநின்றது 1
எடாமை 1
எடுக்க 10
எடுக்கல் 1
எடுக்கலானேன் 1
எடுக்கலுற்றான் 2
எடுக்கவும் 2
எடுக்கின் 1
எடுக்கினும் 1
எடுக்கும் 6
எடுக்கும்-கொல் 1
எடுக்குறு 1
எடுக்குறும் 2
எடுத்த 54
எடுத்த-போது 1
எடுத்தது 13
எடுத்ததும் 1
எடுத்தலும் 3
எடுத்தலோடு 1
எடுத்தலோடும் 1
எடுத்தவர் 2
எடுத்தவர்கள் 1
எடுத்தன 4
எடுத்தனம் 1
எடுத்தனர் 2
எடுத்தனவும் 1
எடுத்தனள் 1
எடுத்தனன் 4
எடுத்தனென் 1
எடுத்தாய் 1
எடுத்தார் 1
எடுத்தாள் 1
எடுத்தான் 15
எடுத்தி 2
எடுத்திட 1
எடுத்திடுதலால் 1
எடுத்திலர் 1
எடுத்திலாதார் 1
எடுத்து 140
எடுத்துக்கொண்டு 1
எடுப்ப 6
எடுப்பது 1
எடுப்பர் 1
எடுப்பவே 1
எடுப்பார் 1
எடுப்பான் 1
எடுப்பினும் 2
எடுப்பு 1
எடுப்பென் 1
எடும் 2
எடை 1
எண் 156
எண்-தானும் 1
எண்-பொருட்டு 1
எண்-மேல் 1
எண்_அரும் 6
எண்_இரு 5
எண்_இல் 16
எண்_இல 3
எண்_இலர் 7
எண்_இலர்-தம்மொடு 1
எண்_இலரால் 1
எண்_இலா 6
எண்_இலார் 1
எண்_இலோம் 1
எண்_இறந்த 1
எண்_இறந்தவர் 1
எண்_இறந்தன 1
எண்_இறந்தாரை 1
எண்_எண் 1
எண்_ஐந்து 1
எண்கணனும் 1
எண்கணானும் 1
எண்களால் 1
எண்களில் 1
எண்கின் 7
எண்கு 1
எண்கு_இனம் 1
எண்ண 27
எண்ண_அரிது 1
எண்ண_அரு 1
எண்ண_அரும் 6
எண்ண_ஒண்ணுமோ 1
எண்ணம் 14
எண்ணமும் 3
எண்ணமே 3
எண்ணமோ 2
எண்ணல் 11
எண்ணலம் 1
எண்ணலர் 3
எண்ணலன் 1
எண்ணலா 2
எண்ணலாம் 4
எண்ணலாய் 1
எண்ணலார் 1
எண்ணலால் 1
எண்ணலுற்றார் 1
எண்ணலை 1
எண்ணலையே 1
எண்ணவேண்டா 1
எண்ணவேயாய் 1
எண்ணற்கு 4
எண்ணற்கு_அரிய 2
எண்ணன 1
எண்ணா 8
எண்ணாது 3
எண்ணாதேன் 1
எண்ணாநின்றார் 1
எண்ணாய் 1
எண்ணாயிர 1
எண்ணாயிரம் 3
எண்ணாயிரர் 1
எண்ணார் 2
எண்ணாரோ 1
எண்ணாள் 1
எண்ணி 107
எண்ணிட 1
எண்ணிடின் 1
எண்ணிடை 3
எண்ணிய 13
எண்ணியது 4
எண்ணியும் 1
எண்ணியும்தான் 1
எண்ணியே 2
எண்ணியோ 4
எண்ணில் 9
எண்ணிலமால் 1
எண்ணிலர் 1
எண்ணிலன் 1
எண்ணிலார் 1
எண்ணிலோர் 1
எண்ணிற்று 1
எண்ணின் 27
எண்ணினன் 6
எண்ணினனால் 1
எண்ணினாய் 1
எண்ணினார் 5
எண்ணினால் 8
எண்ணினாலும் 1
எண்ணினாள் 1
எண்ணினான் 10
எண்ணினிர் 1
எண்ணினில் 2
எண்ணினுக்கு 1
எண்ணினும் 10
எண்ணினென் 1
எண்ணினேன் 3
எண்ணினை 4
எண்ணினையேல் 2
எண்ணினையோ 1
எண்ணு 1
எண்ணுக்கு 1
எண்ணுக்கும் 1
எண்ணுகிலம் 1
எண்ணுகின்றது 1
எண்ணுகின்றனன் 1
எண்ணுகின்றனென் 1
எண்ணுகின்றார் 1
எண்ணுங்கால் 1
எண்ணுடை 1
எண்ணுடையான் 1
எண்ணுதல் 3
எண்ணுதற்கு 2
எண்ணுதி 4
எண்ணுதியோ 1
எண்ணுதும் 1
எண்ணும் 32
எண்ணும்-கால் 3
எண்ணுமால் 1
எண்ணுமோ 1
எண்ணுவ 1
எண்ணுவது 6
எண்ணுவதோ 2
எண்ணுவன 1
எண்ணுவார் 3
எண்ணுவாள் 1
எண்ணுவான் 7
எண்ணுவீர் 1
எண்ணுவென் 2
எண்ணுவேம் 1
எண்ணுவேன் 1
எண்ணுளே 1
எண்ணுற்றாய் 1
எண்ணுற 3
எண்ணுறா 1
எண்ணுறு 6
எண்ணுறும் 2
எண்ணெய் 6
எண்ணெயால் 1
எண்ணெயும் 3
எண்ணை 1
எண்ணையும் 1
எண்ணோ 1
எண்தலம் 1
எண்தான் 2
எண்பதினாயிரர் 1
எண்பால் 1
எண்பாலும் 1
எண்மர் 1
எண்மர்க்கும் 1
எண்மரும் 1
எண்மை 1
எண்மையன் 1
எண்வழி 1
எணும் 2
எத்த 1
எத்தன்மைத்து 1
எத்தனை 22
எத்தனைக்கு 1
எத்தனையும் 2
எத்தனையோ 1
எத்தனையோர் 1
எத்தனையோர்தாம் 1
எத்தனைவர் 1
எத்தானும் 1
எத்திய 1
எத்திறத்து 1
எத்துணை 4
எதிர் 259
எதிர்க்கிலேன் 1
எதிர்க்கின் 1
எதிர்க்கும் 1
எதிர்கண்டு 1
எதிர்குவர் 1
எதிர்கொண்டான் 1
எதிர்கொண்டிட 1
எதிர்கொண்டு 5
எதிர்கொள் 1
எதிர்கொள்வான் 1
எதிர்கொள 1
எதிர்கொளற்கு 2
எதிர்கோள் 3
எதிர்சென்று 2
எதிர்த்த 3
எதிர்த்தலும் 1
எதிர்த்தனன் 1
எதிர்த்தால் 1
எதிர்த்தியேல் 1
எதிர்த்துளனாம் 1
எதிர்தலும் 1
எதிர்ந்த 14
எதிர்ந்த-போது 1
எதிர்ந்த-போதும் 1
எதிர்ந்ததன் 1
எதிர்ந்தது 6
எதிர்ந்தவர் 2
எதிர்ந்தனர் 2
எதிர்ந்தனன் 3
எதிர்ந்தார் 6
எதிர்ந்தார்கள் 1
எதிர்ந்தால் 2
எதிர்ந்தான் 9
எதிர்ந்தில 1
எதிர்ந்திலர் 1
எதிர்ந்து 5
எதிர்ந்துள 1
எதிர்ந்துளோர் 3
எதிர்ந்தேன் 1
எதிர்ந்தோர் 1
எதிர்ந்தோர்-தம்மை 1
எதிர்நின்று 2
எதிர்நின்றும் 1
எதிர்ப்பினும் 2
எதிர்பட்டு 1
எதிர்வதே 1
எதிர்வந்து 1
எதிர்வர 2
எதிர்வார் 2
எதிர்வுற்று 1
எதிர 5
எதிரா 2
எதிரில் 2
எதிரும் 8
எதிரெதிர் 5
எதிரே 21
எதிரேன் 1
எது 4
எந்தனின் 1
எந்தாய் 35
எந்தாயே 2
எந்திர 5
எந்திரத்து 2
எந்திரம் 5
எந்தை 63
எந்தை-தன் 1
எந்தைக்கு 5
எந்தைக்கும் 2
எந்தைய 1
எந்தையது 1
எந்தையாய் 1
எந்தையார் 4
எந்தையும் 4
எந்தையே 7
எந்தையை 6
எந்தையோ 1
எந்நாள் 1
எப்படி 1
எப்படிக்கு 1
எப்படியோ 2
எப்பாலோ 1
எப்பொழுது 1
எப்போதும் 1
எம் 96
எம்-தம் 1
எம்-பால் 8
எம்-மேல் 1
எம்-வயின் 2
எம்பி 21
எம்பி-தன் 1
எம்பி-பால் 1
எம்பி-மேல் 2
எம்பிக்கு 3
எம்பிக்கும் 1
எம்பிமாருக்கும் 1
எம்பியர் 1
எம்பியர்கள் 1
எம்பியார் 1
எம்பியும் 1
எம்பியே 1
எம்பியை 10
எம்பியோ 2
எம்பிராட்டி 2
எம்பிராற்கு 1
எம்பிரான் 10
எம்பிரானும் 1
எம்பிரானே 1
எம்பிரானொடும் 1
எம்பெருமான் 4
எம்பெருமாஅன் 1
எம்மனோர்க்காக 1
எம்மனோர்க்கு 2
எம்மனோர்க்கும் 1
எம்மனோர்களை 1
எம்மனோரால் 3
எம்மனோரினும் 1
எம்மால் 2
எம்மில் 1
எம்மின் 1
எம்முடன் 2
எம்முழை 2
எம்முன் 6
எம்முனார் 1
எம்முனை 1
எம்முனோன் 1
எம்மை 18
எம்மைக்கு 1
எம்மையும் 1
எம்மையே 2
எம்மையோர் 1
எம்மொடு 3
எம்மொடும் 2
எம்மோடு 3
எம்மோய் 1
எமக்கு 15
எமக்கும் 2
எமக்கே 1
எமது 4
எமர் 2
எமர்கட்கு 1
எமரின் 1
எமரோ 1
எமை 13
எய் 7
எய்-மின் 1
எய்கின்றார் 1
எய்கின்றார்_அல்லர் 1
எய்குவ 1
எய்குவரால் 1
எய்த்த 3
எய்த்தார் 2
எய்த்திட 1
எய்த்தில 2
எய்த்து 2
எய்த்தே 1
எய்த 103
எய்த-பெற்றால் 1
எய்தகில்லாதவே 1
எய்தது 3
எய்தல் 9
எய்தல்-பால 1
எய்தல்-பாற்றும் 1
எய்தலர் 1
எய்தலாத 1
எய்தலாம் 1
எய்தலால் 4
எய்தலாலே 1
எய்தலாவது 1
எய்தலும் 7
எய்தலுறும் 1
எய்தலை 1
எய்தலோடும் 2
எய்தவர் 1
எய்தவற்கு 1
எய்தவன் 3
எய்தவும் 2
எய்தவே 3
எய்தவை 1
எய்தற்கு 3
எய்தன 11
எய்தனர் 4
எய்தனவும் 1
எய்தனன் 5
எய்தா 8
எய்தா-வகை 1
எய்தா-வண்ணம் 1
எய்தாத 1
எய்தாது 6
எய்தாமல் 1
எய்தாய் 1
எய்தார் 3
எய்தான் 42
எய்தி 132
எய்திட 6
எய்திடா-வண்ணம் 1
எய்திடாதே 1
எய்திடாமல் 2
எய்திய 53
எய்திய-போது 1
எய்தியதால் 1
எய்தியது 19
எய்தியவரும் 1
எய்தியவாறு 1
எய்தியே 1
எய்தில 1
எய்திலதாம் 1
எய்திலை 1
எய்திற்று 9
எய்தின் 5
எய்தின 8
எய்தினர் 15
எய்தினர்-கொல் 1
எய்தினர்கள் 1
எய்தினரால் 1
எய்தினள் 3
எய்தினன் 24
எய்தினனோ 1
எய்தினாய் 1
எய்தினார் 51
எய்தினார்கள் 2
எய்தினால் 2
எய்தினாள் 9
எய்தினான் 66
எய்தினானை 1
எய்தினீர் 2
எய்தினும் 4
எய்தினென் 2
எய்தினேன் 5
எய்தினை 6
எய்தினையே 1
எய்தினோன் 1
எய்து 12
எய்து-மின் 2
எய்துக 1
எய்துகின்ற 2
எய்துகின்றார் 2
எய்துகின்றானை 1
எய்துகின்றேன் 1
எய்துதல் 1
எய்துதலும் 1
எய்துதற்கு 1
எய்துதி 2
எய்தும் 38
எய்துமால் 3
எய்துமேல் 2
எய்துமோ 1
எய்துவதன் 1
எய்துவது 2
எய்துவர் 1
எய்துவாம் 1
எய்துவார் 1
எய்துவாள் 1
எய்துவான் 7
எய்துவித்தாய் 1
எய்துவித்தான் 1
எய்துவீர் 1
எய்துவென் 5
எய்துவையாம் 1
எய்துழி 1
எய்துறா-வகை 1
எய்துறு 1
எய்ந்து 1
எய்ய 5
எய்யகில்லான் 1
எய்யவும் 2
எய்யவே 1
எய்யவோ 1
எய்யா 2
எய்யாதே 1
எய்யாநின்ற 1
எய்யு-மின் 1
எய்யும் 11
எய்வ 1
எய்வர் 1
எய்வன 2
எய்வார் 1
எய்வான் 3
எய்வானும் 1
எய்விடத்து 1
எய்வு 1
எய்வென் 1
எயில் 15
எயிலினில் 1
எயிலுடை 1
எயிலை 2
எயிற்ற 2
எயிற்றர் 3
எயிற்றவர்களோடு 1
எயிற்றவன் 6
எயிற்றன 1
எயிற்றனும் 1
எயிற்றால் 6
எயிற்றாலும் 1
எயிற்றாள் 2
எயிற்றான் 5
எயிற்றி 1
எயிற்றிடை 3
எயிற்றியரொடு 1
எயிற்றில் 2
எயிற்றின் 14
எயிற்றின்-வழி 1
எயிற்றின 2
எயிற்றினர் 3
எயிற்றினாய் 1
எயிற்றினால் 2
எயிற்றினான் 4
எயிற்றினூடு 1
எயிற்று 102
எயிற்று_இனம் 1
எயிற்றை 3
எயிற்றொடு 1
எயிற்றொடும் 1
எயிறின் 1
எயிறு 56
எயிறுகள் 4
எயிறும் 5
எயினர் 6
எயினர்_கோன் 1
எயினனேன் 1
எரி 200
எரி-போல் 1
எரி-அதனிடை 1
எரி-அதால் 1
எரி_கதிர் 1
எரிக்கின்றான் 1
எரிகள் 1
எரிகின்ற 5
எரிகின்றதாயே 1
எரிகின்றன 1
எரிகின்றான் 1
எரிகொள் 1
எரித்த 4
எரித்தலை 2
எரித்தவனும் 1
எரித்தவனை 1
எரித்து 1
எரித்துளோனும் 1
எரித்தோன் 1
எரிதரும் 1
எரிதலின் 1
எரிந்த 19
எரிந்தது 3
எரிந்தவால் 1
எரிந்தன 16
எரிந்தார் 2
எரிந்தால் 1
எரிந்தாள் 1
எரிந்திடும் 1
எரிந்து 20
எரிப்பவும் 1
எரிப்பென் 1
எரிபட 1
எரிமுகத்தின் 1
எரிய 9
எரியா 1
எரியாநிற்கும் 1
எரியாநின்ற 3
எரியால் 1
எரியிடை 4
எரியில் 4
எரியின் 10
எரியினில் 2
எரியினை 1
எரியுண்ட 1
எரியுண்டால் 1
எரியும் 21
எரியுமால் 1
எரியுள் 1
எரியூட்டி 1
எரியே 1
எரியை 1
எரியொடு 1
எரியோடும் 1
எரியோனும் 1
எரியோனை 1
எரிவன 4
எரிவான் 1
எரிவித்திட 1
எரிவித்து 1
எரிவு-செய்து 1
எருக்கம் 1
எருக்கொடு 1
எருத்தம் 1
எருத்தின் 1
எருத்து 2
எருமை 3
எருமைகள் 1
எருவே 1
எருவை 9
எருவை_வேந்தனும் 1
எருவைக்கு 4
எருவைகட்கு 2
எருவையின் 2
எல் 39
எல்லவன் 3
எல்லா 15
எல்லாம் 518
எல்லார்க்கும் 1
எல்லார்களும் 1
எல்லாரும் 13
எல்லி 6
எல்லிடு 1
எல்லியில் 1
எல்லியின் 1
எல்லியும் 4
எல்லியை 1
எல்லில் 1
எல்லின் 3
எல்லினும் 1
எல்லீரும் 3
எல்லுண்ட 1
எல்லுற்று 1
எல்லே 1
எல்லை 92
எல்லை-இதன்-வாய் 1
எல்லை_அற்ற 2
எல்லை_இல் 16
எல்லை_இல்லை 1
எல்லைக்கும் 1
எல்லையா 1
எல்லையான் 1
எல்லையில் 8
எல்லையின் 2
எல்லையின்-வாய் 1
எல்லையினில் 2
எல்லையும் 6
எல்லோம் 4
எல்லோமும் 1
எல்லோர்க்கும் 1
எல்லோரும் 2
எலாம் 553
எலாரையும் 1
எலி 3
எலும்பு 3
எவ்வகை 1
எவ்வண்ணம் 1
எவ்வணம் 1
எவ்வம் 10
எவ்வம்_இல் 1
எவ்வழி 1
எவ்வாயும் 1
எவ்வாறு 3
எவ்விட 1
எவ்விய 1
எவ்வியது 1
எவ்வினான் 1
எவண் 1
எவர் 2
எவர்க்கும் 19
எவரினும் 4
எவரும் 31
எவரே 2
எவரை 1
எவரையும் 1
எவரொடும் 1
எவற்றிற்கும் 1
எவற்றினும் 3
எவற்றையும் 1
எவன் 4
எவனுக்கும் 1
எவனோ 9
எவை 1
எவையும் 31
எழ 87
எழல் 2
எழலால் 3
எழலும் 2
எழவும் 1
எழா 4
எழாதாள் 1
எழியா 1
எழில் 61
எழில்_இல 1
எழிலாட்டி-மாட்டு 1
எழிலால் 2
எழிலாலும் 1
எழிலாளன் 1
எழிலாளே 1
எழிலானை 1
எழிலி 7
எழிலில் 1
எழிலினான் 1
எழிலும் 1
எழிலை 1
எழின் 1
எழினி 2
எழு 194
எழு_நான்கையும் 1
எழுக்கள் 2
எழுக்களும் 1
எழுக 19
எழுகிலர் 1
எழுகிற்கில்லா 1
எழுகின்ற 10
எழுகின்றது 2
எழுகின்றன 1
எழுகின்றான் 2
எழுகெனோ 1
எழுச்சி 1
எழுத்தினன் 1
எழுத்து 5
எழுத்தே 1
எழுத 16
எழுத_அரு 2
எழுத_அரும் 2
எழுத_ஒண்ணா 3
எழுத_ஒண்ணாத 1
எழுத_ஒணாதால் 1
எழுதரும் 1
எழுதல் 3
எழுதல-என்னினும் 1
எழுதலாம்-கொல் 2
எழுதலால் 1
எழுதலின் 1
எழுதலும் 6
எழுதலோடும் 1
எழுதி 7
எழுதிய 6
எழுதியது 1
எழுதிற்று 1
எழுதினால் 1
எழுது 12
எழுது_அரு 1
எழுதும் 2
எழுதுவார்க்கு 1
எழுந்த 72
எழுந்ததன் 1
எழுந்தது 31
எழுந்தது-போல் 1
எழுந்ததையன்றே 1
எழுந்தபடியே 1
எழுந்தருள் 1
எழுந்தருளினான் 1
எழுந்தருளும் 1
எழுந்தவர் 1
எழுந்தவர்க்கு 1
எழுந்தவளும் 1
எழுந்தவன் 2
எழுந்தவனை 1
எழுந்தவோ 1
எழுந்தன 20
எழுந்தனம் 1
எழுந்தனர் 15
எழுந்தனல் 1
எழுந்தனன் 20
எழுந்தாடும் 1
எழுந்தார் 7
எழுந்தால் 1
எழுந்தால்-போல் 1
எழுந்தாள் 5
எழுந்தான் 21
எழுந்தானையும் 1
எழுந்திட்டது 1
எழுந்திடில் 1
எழுந்திராயோ 1
எழுந்திருந்தான் 1
எழுந்தில 1
எழுந்திலர் 1
எழுந்திலன் 2
எழுந்து 181
எழுந்து_அனைய 1
எழுந்தும் 1
எழுந்தேன் 1
எழுந்தேனை 1
எழுந்தோம் 1
எழுப்ப 2
எழுப்பல் 2
எழுப்பி 2
எழுப்பினான் 1
எழுப்பும் 1
எழுப்புவ 1
எழுபதின் 2
எழுபதினாயிரர்க்கு 1
எழுபது 14
எழுபதும் 1
எழும் 70
எழும்படி 1
எழும்பி 1
எழுமாறு 1
எழுமே 1
எழுமை 1
எழுவதன் 1
எழுவது 1
எழுவதே 2
எழுவர் 4
எழுவரால் 1
எழுவரும் 2
எழுவரோடு 1
எழுவன 3
எழுவாய் 3
எழுவார் 1
எழுவால் 3
எழுவாள் 2
எழுவாளை 2
எழுவான் 7
எழுவி 1
எழுவிய 1
எழுவின் 5
எழுவினால் 1
எழுவினின் 1
எழுவினும் 3
எழுவு 2
எழுவும் 4
எழுவுறு 1
எழுவென் 1
எழுவே 1
எழுவை 1
எழுவொடும் 1
எழுவோரும் 1
எள் 14
எள்-தனை 1
எள்_இல் 1
எள்கல் 1
எள்ள 11
எள்ள_அரிய 1
எள்ள_அரு 2
எள்ள_அரும் 2
எள்ளல் 1
எள்ளலுற்று 1
எள்ளலையாம் 1
எள்ளற்குறு 1
எள்ளா 4
எள்ளில் 1
எள்ளுதி 1
எள்ளுதிர் 1
எள்ளும் 2
எள்ளுவ 1
எள்ளுவர் 3
எள்ளூறு 1
எளி 1
எளிதாம் 1
எளிதின் 12
எளிதினின் 1
எளிது 11
எளிது-அரோ 4
எளிதும் 1
எளிதோ 10
எளிமை 4
எளிமையாய் 1
எளிமையின் 3
எளிமையும் 2
எளிய 1
எளியது 5
எளியம் 1
எளியர் 3
எளியவர் 3
எளியவர்-திறத்து 1
எளியவர்க்கு 1
எளியவோ 2
எளியள் 3
எளியன் 1
எளியனோ 2
எளியாரிடை 1
எளியெனோ 1
எளியேம் 1
எளியேன் 2
எளியேனோ 2
எளியை 1
எளியோர் 1
எளியோரின் 1
எளியோரை 1
எளிவந்த 1
எளிவந்தோர்-மேல் 1
எளிவரவு 1
எளிவரும் 3
எற்காக 1
எற்கு 15
எற்பு 2
எற்ற 20
எற்றலின் 1
எற்றலும் 3
எற்றலோடும் 1
எற்றவும் 1
எற்றாம் 1
எற்றான் 1
எற்றி 20
எற்றிட 3
எற்றிய 3
எற்றின 6
எற்றினன் 3
எற்றினனால் 1
எற்றினார் 2
எற்றினான் 7
எற்றினானை 1
எற்று 4
எற்று-மின் 2
எற்றுக 1
எற்றுகிற்றிலென் 1
எற்றுகின்றன 1
எற்றுண்டும் 1
எற்றுதிர் 4
எற்றுதும் 1
எற்றும் 11
எற்றுமால் 2
எற்றுவ 1
எற்றுவது 1
எற்றுவர் 2
எற்றுவாம் 1
எற்றுவார் 1
எற்றுவான் 4
எற்றுவென் 3
எற்றுவேன் 1
எற்றுறு 2
எற்றே 4
எற்றை 1
எற்றையோர்க்கும் 1
எறி 76
எறி-தொறும் 1
எறி-தோறும் 1
எறி-மின் 2
எறிக்கும் 5
எறிகுவென் 1
எறித்த 2
எறித்தலின் 1
எறித்திட 1
எறித்துளது 1
எறிதர 2
எறிதரு 2
எறிதரும் 1
எறிதல் 2
எறிதலால் 1
எறிதலின் 1
எறிதலும் 2
எறிதலோடு 1
எறிதிர் 1
எறிந்த 30
எறிந்ததனை 1
எறிந்தது 3
எறிந்தவர் 1
எறிந்தன 19
எறிந்தனர் 5
எறிந்தனர்கள் 1
எறிந்தனவும் 1
எறிந்தனன் 5
எறிந்தனை 1
எறிந்தார் 5
எறிந்தாரும் 1
எறிந்தான் 19
எறிந்தான்-தனை 1
எறிந்தானும் 1
எறிந்திட்டு 1
எறிந்திட 2
எறிந்திடின் 1
எறிந்து 34
எறிந்தும் 1
எறிந்துழி 1
எறிந்தோம் 1
எறிப்ப 5
எறிப்பது 1
எறிய 18
எறியலுற்ற 1
எறியவே 2
எறியா 2
எறியாத-முன் 1
எறியாது 1
எறியும் 11
எறிவர் 5
எறிவல் 1
எறிவன 2
எறிவான் 2
எறிவு 2
எறிவென் 1
எறுப்பு 1
எறுப்பு_இனம் 1
எறுழ் 23
என் 884
என்-கண் 6
என்-கொண்டு 1
என்-கொல் 29
என்-கொலாம் 2
என்-கொலோ 10
என்-தன் 4
என்-பால் 14
என்-பொருட்டு 1
என்-போல் 1
என்-மின் 1
என்-மேல் 6
என்-வயின் 25
என்-அரோ 2
என்-உடன் 1
என்க 1
என்கண் 4
என்கலா 1
என்கிலது 1
என்கிலம் 3
என்கிலாத 1
என்கின்ற 4
என்கின்றது 2
என்கின்றார் 3
என்கின்றாரை 1
என்கின்றாள் 2
என்கின்றான் 1
என்கு 5
என்குநர் 4
என்கெனோ 1
என்கேன் 4
என்கேனோ 5
என்கை 2
என்கோ 11
என்தன் 2
என்தான் 1
என்ப 21
என்ப-போல் 1
என்ப-மன்னோ 3
என்படும் 3
என்பத்தை 1
என்பதற்கு 1
என்பதன் 1
என்பதனால் 1
என்பதனின் 2
என்பதனை 1
என்பதில் 1
என்பதின் 1
என்பது 209
என்பதும் 15
என்பதே 2
என்பதை 11
என்பதோ 1
என்பதோர் 4
என்பர் 31
என்பர்களால் 2
என்பரால் 14
என்பரேல் 1
என்பரோ 2
என்பவர் 6
என்பவர்கள் 1
என்பவள்-தனை 1
என்பவன் 13
என்பவனும் 2
என்பவனை 2
என்பவனையும் 1
என்பவே 1
என்பவை 2
என்பளவும் 1
என்பன 10
என்பாய் 2
என்பார் 107
என்பார்-தம்மின் 1
என்பார்கட்கு 1
என்பார்கள் 1
என்பார்தாம் 1
என்பாரும் 6
என்பால் 3
என்பாள் 9
என்பாற்கு 1
என்பான் 47
என்பான்-தன் 1
என்பான்-தன்னை 1
என்பானால் 1
என்பானேல் 1
என்பின் 1
என்பு 18
என்பு_இலா 1
என்புகள் 1
என்பும் 1
என்புழி 4
என்புற 1
என்பென் 5
என்பேம் 1
என்பேன் 4
என்போர் 2
என்போனை 1
என்முன் 2
என்ற 95
என்ற-கால் 1
என்ற-போது 2
என்றதன் 1
என்றதனால் 1
என்றதின் 1
என்றது 9
என்றதும் 1
என்றதுவும் 1
என்றபோது 1
என்றரோ 1
என்றல் 14
என்றலால் 2
என்றலின் 4
என்றலுக்கு 1
என்றலும் 46
என்றலுமே 4
என்றலோடும் 4
என்றவட்கு 1
என்றவர் 4
என்றவரோடும் 1
என்றவள் 1
என்றவன் 4
என்றவை 1
என்றற்கு 2
என்றன் 1
என்றன 3
என்றனர் 34
என்றனள் 18
என்றனன் 80
என்றனை 6
என்றாய் 10
என்றார் 107
என்றார்-அரோ 3
என்றார்க்கு 2
என்றாரை 3
என்றால் 107
என்றாலும் 28
என்றாள் 161
என்றாள்-வயின் 1
என்றான் 713
என்றானுக்கு 1
என்றானும் 4
என்றானை 2
என்றி 2
என்றிட 2
என்றிடலும் 1
என்றிடின் 1
என்றியால் 2
என்றியேல் 2
என்றிரேல் 3
என்றிலர் 1
என்றிலன் 1
என்றிலை 1
என்றீர் 1
என்று 1551
என்று-கொல் 3
என்றுதான் 4
என்றும் 98
என்றுழி 1
என்றுள்ளவை 1
என்றுளார் 1
என்றே 43
என்றேன் 2
என்றேனும் 2
என்றைக்கு 1
என்றைக்கும் 1
என்றோ 7
என்றோர்களை 1
என்றோரும் 1
என்ன 687
என்ன-மன்னோ 1
என்ன-முன்னம் 2
என்னத்தான் 1
என்னதால் 1
என்னது 9
என்னதோ 2
என்னப்பெற்றால் 1
என்னல் 16
என்னல்-பாற்றோ 1
என்னலாம் 5
என்னலாமே 1
என்னலாய் 2
என்னலும் 9
என்னலோடும் 7
என்னவும் 14
என்னவே 38
என்னவோ 1
என்னா 253
என்னா-முன்னம் 2
என்னா-வண்ணம் 2
என்னாது 3
என்னாதே 1
என்னாம் 1
என்னாம்-கொல் 1
என்னார் 1
என்னால் 7
என்னாலும் 1
என்னாலே 1
என்னாள் 1
என்னானும் 1
என்னில் 10
என்னின் 87
என்னினும் 27
என்னினோ 1
என்னுடன் 1
என்னுடை 16
என்னுடைய 4
என்னுதியால் 1
என்னுதியேல் 1
என்னும் 329
என்னும்-கால் 1
என்னும்படி 4
என்னுமால் 13
என்னுமாறு 1
என்னுழை 1
என்னுழை-நின்றும் 1
என்னுழையின் 1
என்னுளே 2
என்னே 48
என்னேயோ 2
என்னேன் 1
என்னை 180
என்னை-கொல் 5
என்னை-கொலாம் 3
என்னை-கொலோ 1
என்னைத்தான் 1
என்னையர் 1
என்னையரை 1
என்னையும் 10
என்னையே 7
என்னொடு 5
என்னொடும் 3
என்னொடே 1
என்னோ 30
என்னோடு 5
என்னோடும் 1
என 2493
எனக்கு 86
எனக்கும் 13
எனக்கே 3
எனக்கொடு 2
எனகிற்கில் 1
எனத்தகைய 1
எனது 43
எனப்படும் 1
எனப்படுவித்து 1
எனல் 62
எனலாம் 5
எனலாமால் 1
எனலாய் 6
எனலாயது 1
எனலாயினன் 1
எனலால் 1
எனலானும் 1
எனலும் 17
எனலுமே 1
எனலோடு 1
எனலோடும் 5
எனவும் 17
எனவே 16
எனற்கு 4
எனா 215
எனா-முன் 1
எனாத 1
எனாது 6
எனாமை 1
எனாய் 1
எனில் 19
எனின் 160
எனினும் 61
எனும் 362
எனும்-தொறும் 1
எனும்படி 2
எனுமால் 3
எனை 68
எனைத்து 5
எனைய 1
எனையர் 4
எனையவர் 4
எனையவாறு 1
எனையவும் 1
எனையன 1
எனையும் 4
எனையே 1
எனையோ 1
எனைவர் 3
எனைவரால் 1
எனைவரும் 4
எனைவரோ 1
எனோ 6
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  எ (174)
எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற - பால:3 1/3
எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா - பால:5 118/3
எ பெண்-பாலும் கொண்டு உவமிப்போர் உவமிக்கும் - பால:10 24/2
ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் - பால:10 24/4
இ உலகம் அன்றியே எ உலகும் இனிது அளிக்கும் - பால:12 19/2
பார் பொறை நீக்கினான் என்று உரைத்தது எ பரிசு-மன்னோ - பால:14 80/4
சீதை எ தவம் செய்தனளோ என்றாள் - பால:21 23/4
ஆவது எ பொருள் இம்மையும் அம்மையும் - அயோ:2 18/3
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா - அயோ:2 53/4
கொற்றம் என்பது ஒன்று எ வழி உண்டு அது கூறாய் - அயோ:2 82/3
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா - அயோ:4 26/3
எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ - அயோ:4 159/3
எ அருள் என்-வயின் வைத்தது இன் சொலால் - அயோ:5 34/3
எ பரிசு உயிர் உய்ந்தான் என் துணையவன் என்றான் - அயோ:9 26/4
எ வழி மருங்கினும் இரவலாளர் தாம் - அயோ:11 50/2
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் - அயோ:11 88/1
எ வழி உறைந்தான் நம்முன் என்றலும் எயினர் வேந்தன் - அயோ:13 38/3
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ - அயோ:14 74/4
ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா - அயோ:14 125/2
அமரர் யாவரொடும் எ உலகும் வந்த அளவே - ஆரண்:1 3/2
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா - ஆரண்:1 54/3
எந்தாய் உலகு யாவையும் எ உயிரும் - ஆரண்:2 16/1
எய்த யான் செய்தது எ தவம் என்றனன் - ஆரண்:3 29/3
இறைவ நின் அருள் எ தவத்திற்கு எளிது - ஆரண்:3 32/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய - ஆரண்:3 46/3
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் - ஆரண்:6 22/1
எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் - ஆரண்:6 109/4
இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று - ஆரண்:10 41/2
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க - ஆரண்:10 61/3
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் - ஆரண்:10 72/4
எ நாளும் அரும் தவம் அன்றி இயற்றல் ஆமோ - ஆரண்:10 133/4
ஏவலின் அன்றி தென்றல் எ வழி எய்திற்று என்னா - ஆரண்:10 165/3
எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் - ஆரண்:12 40/4
அந்தரத்தோடும் எ உலகும் ஆள்கின்றான் - ஆரண்:12 41/3
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன் - ஆரண்:12 44/3
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் - ஆரண்:13 14/3
எ காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் - ஆரண்:13 22/2
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் - ஆரண்:13 121/4
எய்யும் சிலை கை இருவரும் சென்று இருந்தே நீட்டி எ உயிரும் - ஆரண்:15 1/3
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே - ஆரண்:15 39/4
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் - ஆரண்:15 40/1
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு - கிட்:2 5/4
எ வழி நீங்கியோய் நீ யார் என விளம்பலுற்றான் - கிட்:2 14/4
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் - கிட்:2 16/4
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் - கிட்:2 20/1
உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ - கிட்:3 16/2
வார்த்தை எ குலத்துளோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உன்னா - கிட்:3 28/4
உள்ளம் ஒன்றி எ உயிரும் வாழுமால் - கிட்:3 46/3
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை - கிட்:4 13/1
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் - கிட்:4 20/1
ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர்கள் எ உலகினும் - கிட்:5 8/2
எ உலகங்களும் இமைப்பின் எய்துவர் - கிட்:6 31/1
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ - கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ - கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ - கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ - கிட்:7 40/3
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் - கிட்:7 43/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா - கிட்:7 85/3
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும் - கிட்:7 121/1
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் - கிட்:10 52/2
உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் - கிட்:10 55/4
நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன - கிட்:10 63/3
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் - கிட்:11 83/2
மாருதி எ வழி மருவினான் என - கிட்:11 133/2
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ - கிட்:12 33/4
யாவது எ உலகத்தினின் இங்கு இவர்க்கு இயற்றல் - கிட்:12 38/1
எ ஆறும் உற துவன்றி இருள் ஓட மணி இமைப்பது இமையோர் வேண்ட - கிட்:13 22/3
இருவினையும் இடைவிடா எ வினையும் இயற்றாதே இமையோர் ஏத்தும் - கிட்:13 27/1
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே - கிட்:13 56/4
எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை - கிட்:13 65/1
எ குறியின் உள்ளவும் எதிர்ந்திலர் திரிந்தார் - கிட்:14 37/4
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் - கிட்:14 49/1
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் - கிட்:14 49/1
எ உழை இருந்தனன் இராமன் என யாணர் - கிட்:14 53/1
என்றலும் வணங்கி இருள் ஏகும் நெறி எ நாள் - கிட்:14 61/1
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் - கிட்:15 51/3
ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் - கிட்:16 59/4
எ வழி மருங்கினும் அரக்கர் எய்தினார் - சுந்:2 45/2
எ வழி என்பதை உணர்வின் எண்ணினான் - சுந்:2 59/2
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா - சுந்:2 62/3
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே - சுந்:2 70/1
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே - சுந்:2 70/1
ஏந்தல் இ வகை எ வழி-மருங்கினும் எய்தி - சுந்:2 133/1
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும் - சுந்:2 203/3
தின்றானோ எ புறத்தே செறிந்தானோ சிறை சிறியேன் - சுந்:2 224/2
எ இடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது - சுந்:3 97/2
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் - சுந்:3 126/3
எ பொழுது இ பெரும் பழியின் எய்தினேன் - சுந்:4 15/1
கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் - சுந்:4 20/4
யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை - சுந்:4 73/2
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் - சுந்:4 77/4
எ வழி ஏகியுற்றான் யாண்டையான் உறையுள் யாது - சுந்:4 81/1
எய்தியது எ பரிசு இயம்புவாய் என்றாள் - சுந்:4 96/4
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே - சுந்:4 100/4
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை - சுந்:4 117/2
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் - சுந்:5 51/3
ஆன பொழுது எ பரிசின் நான் அடியன் ஆவேன் - சுந்:6 2/4
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் - சுந்:8 19/4
எ வழி உலகமும் குலைய இந்திர - சுந்:11 1/3
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் - சுந்:11 16/4
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் - சுந்:11 21/4
எ தலை உலகும் காக்கும் வேந்த நீ வேற்றோர் ஏவ - சுந்:12 110/3
ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் - சுந்:12 121/2
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் - சுந்:12 131/2
எ உலகத்தும் நின் ஏவல் கேட்கிலா - யுத்1:2 30/1
ஆசனத்தவனொடு எ உலகமும் தருவென் என்று அமையலுற்றான் - யுத்1:2 86/2
ஈசனின் பெறு படைக்கலம் இமைப்பு அளவில் எ உலகில் யாவும் - யுத்1:2 86/3
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் - யுத்1:3 18/4
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு - யுத்1:3 24/2
ஓர சொல்லுவது எ பொருள் உபநிடதங்கள் - யுத்1:3 29/2
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் - யுத்1:3 30/2
வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் - யுத்1:3 55/4
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச - யுத்1:3 79/1
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய் - யுத்1:3 148/1
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் - யுத்1:3 154/4
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன் - யுத்1:3 160/2
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும் - யுத்1:3 173/2
என்று வரம் அருளி எ உலகும் கைகூப்ப - யுத்1:3 174/1
கூற்றுவன் தன்னொடு எ உலகும் கூடி வந்து - யுத்1:4 65/1
ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் - யுத்1:4 139/2
எ விலங்கும் வந்து எய்தின வேலையே - யுத்1:8 29/4
எ புறத்து உரும் ஏறும் குளிர்ந்தன - யுத்1:8 60/3
படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும் - யுத்1:9 57/3
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் - யுத்2:15 169/2
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் - யுத்2:15 169/2
மிகுதியை வேறு நோக்கின் எ வண்ணம் விளம்பும் தன்மை - யுத்2:15 221/2
ஏற்றம் எ உலகத்தினும் உயர்ந்துளன் எனினும் - யுத்2:15 248/2
எ வழியோர்களும் இரங்கி ஏங்கினார் - யுத்2:16 94/3
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க - யுத்2:16 197/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன - யுத்2:16 251/4
எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன் - யுத்2:18 100/2
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் - யுத்2:18 127/4
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் - யுத்2:19 23/4
எ இடத்தினும் வீழ்ந்த இனத்தலை - யுத்2:19 144/3
எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் - யுத்2:19 243/2
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா - யுத்2:19 251/2
மாயத்தால் வகுத்தான் யாண்டும் வரம்பு இலா உருவம் தான் எ
 தேயத்தான் என்னா-வண்ணம் கரந்தனன் தெரிந்திலாதான் - யுத்3:21 29/1,2
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் - யுத்3:22 24/4
கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் - யுத்3:23 9/3
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் - யுத்3:24 14/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் - யுத்3:24 25/3
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண - யுத்3:26 19/4
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று - யுத்3:26 81/2
இனும் முனை நீர் அலீரோ எ வலி ஈட்டி வந்தீர் - யுத்3:27 98/3
எ அம்பு இனி உலகத்து உளது என்னும்படி எய்தான் - யுத்3:27 104/2
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் - யுத்3:27 104/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் - யுத்3:27 104/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் - யுத்3:27 104/3
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே - யுத்3:27 116/1
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே - யுத்3:27 116/1
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே - யுத்3:27 116/1
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய் - யுத்3:27 128/3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் - யுத்3:27 158/4
ஏற்ற எ உலகு உற்றனை எல்லை இல் - யுத்3:29 22/3
தலை இலா ஆக்கை காண எ தவம் செய்தேன் அந்தோ - யுத்3:29 47/3
ஏம்பலுற்று எழுந்த மன்னன் எ வழி எய்திற்று என்றான் - யுத்3:30 2/1
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற - யுத்3:30 30/1
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற - யுத்3:31 145/3
கொன்றான் நிமிர் கூற்று என எ உயிரும் - யுத்3:31 190/3
சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் - யுத்4:32 22/4
இரு நிலத்திடை எ உலகத்திடை யாரும் - யுத்4:35 8/2
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற - யுத்4:35 15/4
ஊரில் செல்வது எ உலகினும் செல்வது ஓர் இமைப்பின் - யுத்4:35 20/4
உழுந்து உருள் பொழுதின் எ உலகும் சேர்வன - யுத்4:37 64/2
ஏசுவிப்பது எ உலகமும் எவரையும் வென்று - யுத்4:37 97/2
இரியாநிற்கும் எ உலகும் தன் ஒளியே ஆய் - யுத்4:37 127/3
எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை - யுத்4:37 197/2
எ உயிர் பொறையும் நீங்க இரங்கி நின்று இனைய சொன்னான் - யுத்4:37 209/4
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி - யுத்4:38 1/2
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் - யுத்4:40 61/1
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் - யுத்4:40 61/1
துறக்கும் தன்மையள் அல்லளால் தொல்லை எ உலகும் - யுத்4:40 100/1
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப - யுத்4:40 118/1
எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால் - யுத்4:41 95/2

 மேல்
 
  எ-வயின் (1)
எ-வயின் மருங்கினும் எழுந்து வீங்கினார் - சுந்:3 55/3

 மேல்
 
  எஃகம் (2)
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா - ஆரண்:1 27/3
ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் - ஆரண்:13 32/2

 மேல்
 
  எஃகமும் (1)
உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும்
 மருள் இல் வாணியும் வல்லவர் மூவர்க்கும் - அயோ:2 19/1,2

 மேல்
 
  எஃகன் (1)
மு தலை எஃகன் மற்றை முராந்தகன் முனிவன் முன்னா - சுந்:12 110/1

 மேல்
 
  எஃகின் (1)
மந்திர அயிலும் மாயோன் வளை எஃகின் வரவும் கண்டேன் - யுத்2:16 23/2

 மேல்
 
  எஃகினாற்கும் (1)
மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி - சுந்:14 13/1

 மேல்
 
  எஃகினோடு (1)
இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகினோடு
 இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் - யுத்2:16 59/1,2

 மேல்
 
  எஃகு (3)
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு - அயோ:11 104/1
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி - சுந்:13 29/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை - யுத்2:16 9/3

 மேல்
 
  எக்கர் (1)
ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க - சுந்:9 47/1

 மேல்
 
  எக்கரின் (1)
நீத்த எக்கரின் நிறைந்துள கரும் கடல் நெருப்பின் - யுத்1:5 64/2

 மேல்
 
  எக்கரும் (1)
செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும்
 வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் - பால:20 13/2,3

 மேல்
 
  எக்காலமும் (1)
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் - யுத்2:18 246/4

 மேல்
 
  எக்கிய (2)
எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும் - அயோ:10 39/2
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற - கிட்:14 25/3

 மேல்
 
  எக்கு (1)
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் - அயோ:10 27/3

 மேல்
 
  எகினம் (1)
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் - யுத்1:6 36/2

 மேல்
 
  எங்கண் (1)
வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் - பால:21 38/4

 மேல்
 
  எங்கணும் (61)
முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் - பால:2 41/4
இடை இடை எங்கணும் களி அறாதன - பால:3 53/1
புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் - பால:5 109/4
இடம் இலை உலகு என வந்தது எங்கணும்
 கடல் புரை திரு நகர் இரைத்து காணவே - பால:13 4/3,4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் - பால:14 12/3
உழுந்து இட இடம் இலை உலகம் எங்கணும்
 அழுந்திய உயிர்க்கும் எலாம் அருள் கொம்பு ஆயினான் - பால:14 23/1,2
நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும்
 இரைத்த பேர் ஒலியால் இடை யாவரும் - பால:14 44/2,3
ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும்
 தோற்ற சந்திரன் மீளவும் தோற்றினான் - பால:18 33/3,4
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை - பால:19 38/2
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும்
 மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே - அயோ:3 62/3,4
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் எங்கணும் வறுமை கூர - அயோ:3 71/1
எங்கணும் தோன்றுகின்றான் எனைவரோ இராமன் என்பார் - அயோ:3 90/4
இரைத்தனர் இரைத்து எழுந்து ஏங்கி எங்கணும்
 திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல - அயோ:4 180/1,2
எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும்
 செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு - அயோ:10 39/2,3
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும்
 முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே - அயோ:10 44/3,4
இருப்பு நல் இடம் எங்கணும் கண்டிலன் - அயோ:11 39/2
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும்
 பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே - அயோ:12 32/3,4
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும்
 அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் - அயோ:13 2/2,3
இடையிலாது எங்கணும் இசைய மீமிசை - ஆரண்:7 47/3
என்ன வந்து எங்கணும் இரைத்த சேனையுள் - ஆரண்:7 113/2
நாரியை எங்கணும் நாடினன் நாடி - ஆரண்:14 35/2
முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த - ஆரண்:14 36/2
எங்கணும் நாடினன் நீர் இடை காணான் - ஆரண்:14 39/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும்
 புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் - கிட்:1 7/1,2
சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப - கிட்:7 54/2
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி - கிட்:10 45/3
என்ற தென் தமிழ்நாட்டினை எங்கணும்
 சென்று நாடி திரிந்து வருந்தினார் - கிட்:15 52/1,2
மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி - சுந்:2 3/2
ஆசுற எங்கணும் நுழைந்து அளாயது - சுந்:2 57/2
எரியுமால் கந்தர்ப்ப நகரம் எங்கணும்
 தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின - சுந்:3 45/2,3
இரியல்போன இலங்கையும் எங்கணும் - சுந்:6 39/4
இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும்
 வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் - சுந்:13 10/2,3
ஏனை நின்றவர் எங்கணும் இரிந்தனர் இலங்கை - சுந்:13 33/3
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும்
 இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் - யுத்1:2 12/3,4
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் - யுத்1:2 95/1
என் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எங்கணும் உளன் காண் எந்தை - யுத்1:3 121/1
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி - யுத்1:3 155/2
உள் நிறை நெடும் கடல் உலகம் எங்கணும்
 வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் - யுத்1:5 6/3,4
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் - யுத்1:6 48/3
நிறை மலர் குலமும் நிறைந்து எங்கணும்
 துறை-தொறும் கிரி தூக்கின தோய்தலால் - யுத்1:8 52/2,3
எழுந்த எங்கணும் இந்திர வில்லினே - யுத்1:8 54/4
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும்
 பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா - யுத்2:15 70/3,4
இறுத்து கூறும் என்றான் இசை எங்கணும்
 நிறுத்தும் நீலன் நெடும் பெரும் சேனையை - யுத்2:15 87/2,3
எழும் கதிரவன் ஒளி மறைய எங்கணும்
 விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ - யுத்2:16 107/1,2
தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே - யுத்2:18 149/3
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற - யுத்2:18 163/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ - யுத்2:19 87/3
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் - யுத்2:19 122/1
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் - யுத்3:27 102/4
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி - யுத்3:27 137/4
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் - யுத்3:27 153/4
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் - யுத்3:29 4/4
இடித்த காலத்து உரும் என எங்கணும்
 அடித்த கைத்தலத்து அம் மலை ஆழி நீர் - யுத்3:29 9/2,3
தானாவதும் உணர்ந்தான் உணர்ந்து உலகு எங்கணும் தானே - யுத்3:31 116/3
இறுத்த நீரின் செறிந்தன எங்கணும்
 அறுத்து மீனம் உலந்த அனந்தமே - யுத்3:31 127/3,4
என்னும்படி எங்கணும் எங்கணுமாய் - யுத்3:31 213/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க - யுத்4:37 57/2
சென்ற எங்கணும் தேவரும் முனிவரும் சிந்த - யுத்4:37 115/1
இடந்தது கிரி குவடு என்ன எங்கணும்
 படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது - யுத்4:37 153/1,2
எழு உயர் புயங்களும் மார்பும் எங்கணும்
 குழுவினர் முறை முறை கூறு கூறு கொண்டு - யுத்4:38 17/2,3
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி - யுத்4:42 3/2

 மேல்
 
  எங்கணுமாய் (1)
என்னும்படி எங்கணும் எங்கணுமாய்
 துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும் - யுத்3:31 213/1,2

 மேல்
 
  எங்கணுமே (1)
ஆனது பூவுலகு எங்கணுமே - யுத்2:18 73/4

 மேல்
 
  எங்கள் (31)
எங்கள் நீள் வரங்களால் அரக்கர் என்று உளார் - பால:5 16/1
எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா - பால:8 6/3
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ - பால:10 33/4
எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா - பால:21 38/3
எங்கள் செய் தவத்தினில் இராமன் என வந்தோன் - பால:22 32/1
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள்
 குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த - அயோ:1 51/2,3
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் - அயோ:3 59/3
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் - அயோ:3 92/2
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் - அயோ:5 24/3
எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா - அயோ:7 10/3
எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் - அயோ:9 31/4
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி - ஆரண்:2 30/3
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் - ஆரண்:6 4/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து - ஆரண்:7 26/3
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் - ஆரண்:12 51/4
அருந்தவத்து அரசி-தன்னை அன்புற நோக்கி எங்கள்
 வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் - ஆரண்:16 5/3,4
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் - கிட்:11 62/1
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி - கிட்:16 44/1
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை - சுந்:2 194/2
எங்கள் நாயகனையும் நினைந்தது ஏழை நீ - சுந்:3 122/4
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள்
 மன்னவன்-தனக்கு நாயேன் மந்திரத்து உள்ளேன் வானின் - சுந்:4 31/2,3
துஞ்சினன் எங்கள் வேந்தன் சூரியன் தோன்றல் என்றான் - சுந்:12 79/4
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான் - சுந்:12 81/1
இரங்க உய்ந்தனம் ஈது எங்கள் ஒற்று என்றார் - யுத்1:9 64/4
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற - யுத்1:12 40/1
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள்
 நாயகன் மகனை கொன்றாய் நண்ணினை நாங்கள் காண - யுத்2:19 91/2,3
ஐய நீ யாரை எங்கள் அரும் தவ பயத்தின் வந்து இங்கு - யுத்2:19 267/1
எங்கள் நாயகர் நீங்கள் என்று இமையவர் இசைத்தார் - யுத்3:22 181/4
அண்டா ஐயா எங்கள் பொருட்டால் அயர்கின்றாய் - யுத்3:22 218/3
யான் இவண் இருந்த தன்மை இமையவர் குழுவும் எங்கள்
 கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற - யுத்4:40 27/1,2
எங்கள் நாயகற்கு இன் அமுது ஈகுவான் - யுத்4:41 85/1

 மேல்
 
  எங்கள்-பால் (1)
எங்கள்-பால் என்ன சொன்னாள் அண்ணலும் இனைய சொன்னான் - கிட்:11 84/4

 மேல்
 
  எங்களால் (3)
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால்
 கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் - பால:5 8/2,3
இடத்து உறை சங்கம் ஒன்று இருக்க எங்களால் - சுந்:4 50/4
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி - யுத்2:16 322/1

 மேல்
 
  எங்களின் (1)
எங்களின் காண்டி அன்றே இதற்கு வேறு உவமை உண்டோ - கிட்:9 13/4

 மேல்
 
  எங்களுக்கு (1)
எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா - பால:21 38/3

 மேல்
 
  எங்களுக்கே (1)
ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ - ஆரண்:2 29/4

 மேல்
 
  எங்களை (4)
போனான் போனான் எங்களை நீத்து இப்பொழுது என்னா - அயோ:6 16/2
நோயின் நீங்கினெம் நுன்னின் என் எங்களை
 நீயும் நீங்குதியோ நெறி நீங்கலாய் - ஆரண்:4 29/3,4
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற - யுத்1:9 63/2
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும் - யுத்2:16 321/3

 மேல்
 
  எங்களை-போலும் (1)
வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ - யுத்4:37 115/2

 மேல்
 
  எங்களோடு (1)
இனி உனக்கு என்னோ மானம் எங்களோடு அடங்கிற்று அன்றே - யுத்3:27 167/4

 மேல்
 
  எங்களோடும் (1)
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும்
 கொல்வித்தும் தோற்று நின்ற கூற்றினார் குலத்தை எல்லாம் - யுத்3:27 168/2,3

 மேல்
 
  எங்கனம் (1)
வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் - யுத்1:3 53/2

 மேல்
 
  எங்கு (33)
எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் - பால:7 27/3
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை - பால:13 5/3
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் - பால:13 19/1
எங்கு நின்று எழுந்தது இந்த இந்து வந்து என் நெஞ்சு உலா - பால:13 51/1
மருங்குல் எங்கு மறந்தது நீர் என்றான் - பால:14 34/4
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன - பால:22 21/2
மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் வினையே - பால:23 13/4
இனி பரந்து உலகினை அளப்பது எங்கு என - பால:23 66/1
எங்கு உலப்பு உறுவர் என்று எண்ணி நோக்குகேன் - அயோ:1 16/4
தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட - அயோ:4 100/1
எங்கு உலப்புறுவர்கள் எண்ணின் யாவரே - அயோ:14 41/2
மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் - ஆரண்:1 20/4
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா - ஆரண்:13 1/1
வைத்தனை ஏகுவது எங்கு வானினோடு - ஆரண்:13 5/2
எழுந்தான் உயிர்த்தான் அட எங்கு இனி போவது என்னா - ஆரண்:13 37/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா - கிட்:7 85/3
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி - கிட்:11 100/2
ஏறும் வகை எங்கு உள்ளது இராம என எல்லாம் - சுந்:1 76/3
ஏனையர்கள் எங்கு உரைப்பார் எவ்வண்ணம் தெரிகேனோ - சுந்:2 229/3
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை - சுந்:3 68/3
எங்கு உலப்புறும் நும் சீர்த்தி நும்மொடும் இயைந்தது என்றால் - சுந்:12 83/3
பிணம் தலைப்பட்டது பெயர்வது எங்கு இனி - யுத்2:16 103/3
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா - யுத்2:18 246/2
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப - யுத்2:19 51/3
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் - யுத்2:19 76/1
ஊகம் எங்கு உயிரொடு நின்றனவும் ஓட வானவர்கள் உள்ளமும் - யுத்2:19 84/1
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய் - யுத்3:20 10/3
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத - யுத்3:21 36/3
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை - யுத்3:22 13/3
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா - யுத்3:27 177/2
இ கொடும் படை எங்கு உளது இயம்புதி என்றான் - யுத்3:31 31/1
எங்கு நீங்குதி நீ என வீடணன் எழுந்தான் - யுத்4:32 33/1
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே - யுத்4:32 35/3

 மேல்
 
  எங்கும் (117)
அந்தணர் அமுத உண்டி அயில் உறும் அமலைத்து எங்கும் - பால:2 22/4
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் - பால:4 12/1
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும்
 குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் - பால:7 25/3,4
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த - பால:7 51/1
எண்வழி உணர்வும் நான் எங்கும் காண்கிலேன் - பால:10 55/2
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் - பால:10 73/4
குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும்
 விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி - பால:14 51/1,2
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய - பால:14 55/2
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி - பால:14 58/1
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும்
 இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை - பால:14 61/1,2
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும்
 போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை - பால:14 76/1,2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் - பால:15 15/3
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கும் நிழல் எங்கும்
 வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் - பால:15 18/3,4
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ - பால:16 34/2
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும்
 மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் - பால:16 37/3,4
வந்து எங்கும் தம் மன் உயிரேயோ பிறிது ஒன்றோ - பால:17 23/1
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ - பால:20 7/2
மாம் தளிர் மேனியாள் ஓர் வாள்_நுதல் மதனன் எங்கும்
 பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி - பால:21 11/1,2
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் - பால:21 13/2
உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன - பால:22 4/2
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன - பால:22 21/2
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும்
 பல்லவ மலர் தொகை பரப்பினள் என தன் - பால:22 24/2,3
எழுந்து இடைவிழுந்து அயர்வது என்ன அயல் எங்கும்
 கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் - பால:22 25/2,3
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் - பால:23 22/2
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும்
 சிந்தினர் திரிவாரும் செழு மலர் சொரிவாரும் - பால:23 24/1,2
இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும்
 விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் - பால:23 25/2,3
மந்தர மணி மாட முன்றிலின்-வயின் எங்கும்
 அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி - பால:23 26/1,2
வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும்
 ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப - அயோ:0 1/1,2
நாரியர் இல்லை இ ஞாலம் எங்கும் என்ன - அயோ:3 26/1
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை - அயோ:3 64/2
தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும்
 ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் - அயோ:3 72/2,3
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் - அயோ:3 105/3
கார் உறு குறி மான காட்டியது அவண் எங்கும் - அயோ:9 1/4
இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும்
 கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை - அயோ:9 3/2,3
அடி இணை பொறைகல்லா என்று-கொல் அதர் எங்கும்
 இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் - அயோ:9 16/1,2
பண்டி எங்கும் பரந்தன பல்_இயம் - அயோ:11 10/1
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ - அயோ:11 121/2
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ - அயோ:11 121/2
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும்
 அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து - அயோ:13 46/2,3
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் - ஆரண்:1 29/4
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் - ஆரண்:1 32/3
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது - ஆரண்:1 33/1
வேதங்கள் அறைகின்ற உலகு எங்கும் விரிந்தன உன் - ஆரண்:1 47/1
நீடி எங்கும் நிமிர்ந்த நெடும் கொடி - ஆரண்:7 26/2
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே - ஆரண்:7 27/4
மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை - ஆரண்:7 61/1
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும்
 பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் - ஆரண்:10 88/2,3
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் - ஆரண்:10 108/1
விள்ளாது செறிந்து இடை மேல் உற ஓங்கி எங்கும்
 நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் - ஆரண்:10 140/1,2
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும்
 கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் - ஆரண்:10 169/1,2
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும்
 அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா - ஆரண்:11 20/2,3
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும்
 கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் - ஆரண்:13 114/3,4
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் - ஆரண்:13 118/2
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம் - ஆரண்:14 7/2
பேர் உலகு எங்கும் உழன்று இருள் பின்னா - ஆரண்:14 35/3
எயில் வகுத்து எய்துகின்ற இன முகில் கணங்கள் எங்கும்
 பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் - கிட்:2 11/3,4
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர - கிட்:2 18/1
இருள்நிலை புறத்தின்-காறும் உலகு எங்கும் தொடர இ குன்று - கிட்:3 25/2
எங்கும் இத்தனை இலக்கணம் யாவர்க்கும் இல்லை - கிட்:3 76/2
பூ இயல் புறவம் எங்கும் பொறி வரி வண்டு போர்ப்ப - கிட்:10 34/1
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை - கிட்:11 54/3
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் - கிட்:13 65/3
முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான் - கிட்:16 50/2
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் - கிட்:17 14/3
இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும்
 கறங்கின மறம் கொள் எயில் காவலர் துடி கண் - சுந்:2 157/1,2
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப - சுந்:10 16/3
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும்
 முழு முரசு எற்றி கொற்ற வள்ளுவர் முடுக்க முந்தி - சுந்:14 50/1,2
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும்
 அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா - யுத்1:3 120/3,4
உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை - யுத்1:3 125/1
ஊன்றலும் உதிர வெள்ளம் பரந்துளது உலகம் எங்கும் - யுத்1:3 152/4
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் - யுத்1:6 26/1
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும்
 வழி தெரிவு அறிவு இலாத நோக்கினன் வருணன் என்பான் - யுத்1:7 1/1,2
இரவலாளரின் எங்கும் இரிந்தவால் - யுத்1:8 56/4
நோக்கினீர் தானை எங்கும் நுழைந்து நீர் இனி வேறு ஒன்றும் - யுத்1:9 38/1
இடிந்தன தகர்ந்தன இலங்கை மதில் எங்கும் - யுத்1:12 24/4
இடு-மின் பல் மரம் எங்கும் இயக்கு அற - யுத்2:15 3/1
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் - யுத்2:15 95/3
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் - யுத்2:15 144/4
மறித்தன மறிந்த எங்கும் பிணங்கள் மா மலைகள் மான - யுத்2:15 148/4
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ - யுத்2:15 151/4
இரிந்து நீங்கியது இராக்கத பெரும் படை எங்கும்
 விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் - யுத்2:15 191/1,2
கருதவே உலகம் எங்கும் சரங்களாய் காட்டும் அன்றே - யுத்2:16 21/4
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த - யுத்2:16 211/1
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும்
 துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி - யுத்2:16 313/1,2
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் - யுத்2:16 314/4
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் - யுத்2:18 182/2
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி - யுத்2:18 205/2
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச - யுத்2:18 224/3
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் - யுத்2:19 84/2
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் - யுத்2:19 84/3
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை - யுத்2:19 94/2
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி - யுத்2:19 102/3
எய்யவும் எய்த வாளி விலக்கவும் உலகம் எங்கும்
 மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை - யுத்2:19 114/1,2
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா - யுத்2:19 246/1
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் - யுத்2:19 252/1
பிடிக்கின்றது உலகம் எங்கும் பரிதி சேய் ஆர்ப்பின் பெற்றி - யுத்2:19 277/4
இரு முறை காற்று சீறி எழுந்தது விரிந்தது எங்கும்
 கரு முறை நிறைந்த மேகம் கான்றன கல்லின் மாரி - யுத்3:21 24/2,3
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப - யுத்3:21 25/1
எங்கும் இ மனிதர் என்பார் இருவரே-கொல் என்று உன்னும் - யுத்3:22 30/3
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் - யுத்3:22 31/3
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் - யுத்3:22 67/4
எங்கும் உளன் ஒருவன் என இரு நான் மறை தெரிக்கும் - யுத்3:22 113/3
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் - யுத்3:22 137/4
ஓசையின் உலகம் எங்கும் உதிர்வுற ஊழி நாளில் - யுத்3:22 143/3
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் - யுத்3:22 144/1
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர - யுத்3:23 1/3
வஞ்சியை எங்கும் காணாது உயிரினை மறந்தான் என்ன - யுத்3:26 49/1
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும்
 மாண் கலந்து அளந்த மாயன் வடிவு என முழுதும் வௌவ - யுத்3:28 41/2,3
மறைந்தன திசைகள் எங்கும் மாறு போய் மலையும் ஆற்றல் - யுத்3:28 42/1
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ - யுத்3:29 2/2
கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் - யுத்3:31 70/4
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால - யுத்4:33 4/1
எங்கும் நின்று நின்று அலமரும் அமரர் கண்டு இரைப்ப - யுத்4:37 98/2
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற - யுத்4:37 139/3
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற - யுத்4:37 139/4
மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன - யுத்4:37 168/2
கண்ணின் நீர்க்கு ஓர் கரை எங்கும் காண்கிலான் - யுத்4:41 50/4

 மேல்
 
  எங்கும்-தானோ (1)
தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ
 வடக்கதோ தெற்கதோ என்று உணர்ந்திலன் மனிதன் வல் வில் - யுத்2:16 28/2,3

 மேல்
 
  எங்குமே (7)
பால் உறு பிரை என பரந்தது எங்குமே - பால:10 41/4
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே - பால:19 1/4
புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே - அயோ:5 6/4
வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே - அயோ:10 40/4
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே - அயோ:11 9/4
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே - அயோ:14 22/4
தீவினை என இருள் செறிந்தது எங்குமே - சுந்:2 41/4

 மேல்
 
  எங்குற்றார் (2)
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச - யுத்2:16 201/3
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச - யுத்2:16 201/3

 மேல்
 
  எங்கே (7)
ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் - பால:10 24/4
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் - ஆரண்:13 127/3
சீற்றம் தான் அன்றேல் சீற்றம் வேறு ஒன்று தெரிப்பது எங்கே
 மாற்று அன்றே மலை மற்று என்னே மத்தன்-தன் மத்த யானை - யுத்2:18 214/3,4
போய் இனி உய்வது எங்கே என்று எரி விழித்து புக்கார் - யுத்2:19 91/4
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே
 விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் - யுத்3:22 150/2,3
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா - யுத்3:26 4/3
போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் - யுத்3:27 96/4

 மேல்
 
  எங்கேனும் (2)
மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் - சுந்:2 33/3
எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் - யுத்3:31 209/4

 மேல்
 
  எங்கை (1)
உண்டே எனின் வேறு இனி எங்கை உணர்த்தி நின்ற - ஆரண்:10 145/3

 மேல்
 
  எங்கை-போல் (2)
அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா - யுத்2:16 321/4
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா - யுத்2:16 323/4

 மேல்
 
  எங்கையர் (1)
எந்தை என்னையர் எங்கையர் என்றனள் - அயோ:11 41/3

 மேல்
 
  எங்கையர்க்கு (1)
என்ன மற்று எங்கையர்க்கு இயம்புவாய் என்றாள் - அயோ:5 39/4

 மேல்
 
  எங்கையை (1)
ஈண்டு இப்பொழுதே விரைந்து எங்கையை கூவுக என்றான் - ஆரண்:10 146/4

 மேல்
 
  எங்ஙன் (3)
விளையாத நிலத்து உனக்கு எங்ஙன் விளைந்தது என்றான் - அயோ:4 125/4
யான் அது உனக்கு இன்று எங்ஙன் உரைக்கேன் இனி என்னா - ஆரண்:11 3/3
பெற்றவன் முனிய புக்கான் நடு இனி பிழைப்பது எங்ஙன்
 குற்றம் ஒன்று இலாதோர்-மேலும் கோள் வர குறுகும் என்னா - யுத்1:6 60/2,3

 மேல்
 
  எங்ஙனம் (18)
ஏம்பல் பெற்றிலர் எங்ஙனம் உய்வரே - பால:21 30/4
மாண்டு போதியோ மறுத்தியோ எங்ஙனம் வாழ்தி - அயோ:2 79/4
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் - அயோ:4 130/2
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் - அயோ:9 35/4
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் - அயோ:11 49/4
நொடிகுவென் யான் அது நுவல்வது எங்ஙனம்
 கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன் - அயோ:11 90/2,3
வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் - ஆரண்:8 7/4
மாக தோள் வீர பெற்றால் எங்ஙனம் வைத்து வாழ்தி - ஆரண்:10 76/4
எண்தான் இலென் எங்ஙனம் நாடுகெனோ - ஆரண்:14 66/4
பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம்
 நீ துயர் ஒழிக என நின்று கூறினான் - கிட்:7 29/3,4
மேரு எங்ஙனம் விளர்க்குமோ முழுமுற்றும் வெள்கி - சுந்:2 18/4
கற்பும் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட்டுகேன் - சுந்:5 17/4
என்னை நோக்கி இங்கு எங்ஙனம் எய்துமோ - சுந்:5 37/4
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி - யுத்1:2 107/4
ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ - யுத்1:3 106/4
உன்னை நீ உணராய் நாயேன் எங்ஙனம் உணர்வேன் உன்னை - யுத்1:7 9/4
மேகமே அனையான் கண்ணின் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் - யுத்3:31 54/4
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன - யுத்4:32 52/2

 மேல்
 
  எங்ஙனே (3)
என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய - யுத்1:7 9/3
பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே - யுத்3:31 75/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் - யுத்3:31 84/3

 மேல்
 
  எச்சில் (1)
எச்சில் என் உடல் உயிர் ஏகிற்றே இனி - யுத்4:40 44/1

 மேல்
 
  எச்சிலே (1)
எச்சிலே அது இதற்கு ஐயம் இல்லையால் - கிட்:11 113/4

 மேல்
 
  எச்சிலை (2)
எச்சிலை நுகர்தியோ என்று எயிற்று அரும்பு இலங்க நக்காள் - பால:19 11/4
எச்சிலை நுகருவது இன்பம் ஆவதோ - அயோ:1 25/4

 மேல்
 
  எச்சு (1)
எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா - யுத்3:20 45/3

 மேல்
 
  எஞ்ச (6)
நாவினால் வலி எஞ்ச நடுங்குவாள் - ஆரண்:6 69/4
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை - சுந்:2 162/1
இசையும் செல்வமும் உயர் குலத்து இயற்கையும் எஞ்ச
 வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது - யுத்1:2 99/1,2
இரந்து கோடலின் இயற்கையும் தருமமும் எஞ்ச
 கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி - யுத்1:6 8/3,4
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச
 பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற - யுத்2:16 17/1,2
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா - யுத்2:17 56/4

 மேல்
 
  எஞ்சல் (16)
எஞ்சல் இல் மனம் நாளை புணர்குவர் எனலோடும் - பால:23 21/2
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் - பால:23 77/1
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய - அயோ:1 18/3
எஞ்சல்_இல் சாளரத்து இரங்கும் இன் சொலார் - அயோ:4 193/2
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் - அயோ:6 4/2
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற - அயோ:11 106/2
எஞ்சல் இலா ஆற்றல் இருவீரும் என்று உரைத்தான் - ஆரண்:13 103/4
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன - ஆரண்:13 120/2
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ - கிட்:10 118/3
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் - கிட்:11 110/2
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி - கிட்:12 30/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று - சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ - சுந்:7 54/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு - சுந்:12 99/1
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் - யுத்3:26 92/4
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார் - யுத்4:41 99/2

 மேல்
 
  எஞ்சல்_இல் (13)
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் - பால:23 77/1
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய - அயோ:1 18/3
எஞ்சல்_இல் சாளரத்து இரங்கும் இன் சொலார் - அயோ:4 193/2
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் - அயோ:6 4/2
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற - அயோ:11 106/2
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன - ஆரண்:13 120/2
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ - கிட்:10 118/3
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் - கிட்:11 110/2
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி - கிட்:12 30/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று - சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ - சுந்:7 54/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு - சுந்:12 99/1
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் - யுத்3:26 92/4

 மேல்
 
  எஞ்சல (1)
எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் - சுந்:3 35/3

 மேல்
 
  எஞ்சலர் (1)
எஞ்சலர் இருந்தார் உன்னால் இன் அமுது ஈந்த நீயோ - கிட்:7 150/3

 மேல்
 
  எஞ்சவே (1)
இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே - யுத்2:19 139/4

 மேல்
 
  எஞ்சா (2)
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் - சுந்:4 2/4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் - யுத்4:40 91/3

 மேல்
 
  எஞ்சா-வகை (1)
மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும் - யுத்4:40 91/2

 மேல்
 
  எஞ்சாது (1)
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி - யுத்1:12 31/3

 மேல்
 
  எஞ்சார் (1)
ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார்
 வானிடை நின்று உயர் மல்லின் மலைந்தார் - சுந்:9 59/3,4

 மேல்
 
  எஞ்சாள் (1)
இரந்தான் சொல்லும் இன் உரை கொள்ளாள் முனிவு எஞ்சாள்
 மரம்தான் என்னும் நெஞ்சினள் நாணாள் வகை பாராள் - அயோ:3 38/1,2

 மேல்
 
  எஞ்சி (3)
தீரும் எஞ்சி என நெஞ்சின் உறு சிந்தை தெரிய - ஆரண்:1 22/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி
 தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் - ஆரண்:13 38/2,3
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி
 மீண்டவர்-தம்மை கொல்லும் வேட்கையே வேட்கும் அன்றே - யுத்2:19 299/1,2

 மேல்
 
  எஞ்சிட (2)
யான் நின்றது என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா - ஆரண்:2 7/2
எண் உறு பெரும் பதம் வினையின் எஞ்சிட
 மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன - யுத்2:18 108/3,4

 மேல்
 
  எஞ்சின (2)
எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் - அயோ:11 68/3
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் - யுத்2:15 197/3

 மேல்
 
  எஞ்சினார் (1)
எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே - சுந்:7 54/4

 மேல்
 
  எஞ்சினால் (1)
எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால்
 அண்ணலே அவிவதற்கு ஐயம் யாவதோ - அயோ:14 73/3,4

 மேல்
 
  எஞ்சினான் (1)
இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் - யுத்2:16 262/4

 மேல்
 
  எஞ்சினும் (1)
ஏழினோடு ஏழ் எனும் உலகம் எஞ்சினும்
 வாழிய நின் புகழ் என்று வாழ்த்தினார் - அயோ:12 20/3,4

 மேல்
 
  எஞ்சு (4)
எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ - கிட்:13 25/4
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை - சுந்:2 119/1
எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் - சுந்:2 161/4
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி - யுத்2:15 208/3

 மேல்
 
  எஞ்சு_இல் (1)
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை - சுந்:2 119/1

 மேல்
 
  எஞ்சும் (4)
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று - சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று - சுந்:3 121/3
எஞ்சும் உலகு அனைத்தும் இப்பொழுதே என்று என்று - யுத்1:3 162/1
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் - யுத்3:28 31/4

 மேல்
 
  எஞ்சுமால் (1)
ஏவரும் வீழ்ந்துளார் மற்று அறமும் எஞ்சுமால் - ஆரண்:12 10/4

 மேல்
 
  எஞ்சுற (1)
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் - யுத்1:8 9/2

 மேல்
 
  எஞ்சேன் (1)
இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன்
 தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் - சுந்:10 23/2,3

 மேல்
 
  எஞ்ஞான்றும் (1)
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும்
 பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் - சுந்:2 191/2,3

 மேல்
 
  எட்ட (8)
எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப - பால:9 8/2
எட்ட அரும் பெரும் பிலனுள் எய்தினான் - கிட்:3 51/4
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் - சுந்:2 22/2
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் - சுந்:4 99/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட
 அழுது நின்றவர் அயர்வுற ஐயனை பெய்தனர் அரி என்று - யுத்1:3 85/2,3
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் - யுத்2:15 14/2
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் - யுத்2:18 135/2
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் - யுத்4:32 27/4

 மேல்
 
  எட்ட_அரு (1)
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் - யுத்2:18 135/2

 மேல்
 
  எட்டா (4)
எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா
 செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே - பால:8 6/3,4
வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் - கிட்:17 5/1
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை - யுத்2:18 72/2
பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல் - யுத்4:41 19/3

 மேல்
 
  எட்டாத (1)
உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும் - யுத்3:24 28/2

 மேல்
 
  எட்டி (1)
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச - யுத்2:18 224/3

 மேல்
 
  எட்டிய (1)
எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி - சுந்:7 6/3

 மேல்
 
  எட்டியும் (1)
இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி - யுத்1:9 89/1

 மேல்
 
  எட்டின் (1)
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின்
 வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை - யுத்4:36 8/3,4

 மேல்
 
  எட்டின (1)
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த - சுந்:8 40/1

 மேல்
 
  எட்டினள் (1)
பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா - அயோ:10 22/3

 மேல்
 
  எட்டினன் (1)
எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் - யுத்2:16 255/3

 மேல்
 
  எட்டினும் (1)
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் - யுத்2:18 135/2

 மேல்
 
  எட்டினொடு (1)
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி - ஆரண்:13 38/2

 மேல்
 
  எட்டினோடு (4)
பார எட்டினோடு இரண்டினில் ஒன்று பார் புரக்க - ஆரண்:8 19/2
எட்டினோடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா - யுத்2:18 190/3
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி - யுத்2:19 189/2
எட்டினோடு இரண்டும் ஆன திசைகளை எறிந்து கொண்டேன் - யுத்3:28 11/4

 மேல்
 
  எட்டு (14)
இமைப்பு இல் நாட்டம் ஓர் எட்டு உடையானுக்கும் - அயோ:2 23/2
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் - அயோ:6 32/1
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா - ஆரண்:1 5/1
எட்டு மாதிரத்து இறுதி நாளும் உற்று - கிட்:3 40/3
எட்டு திக்கையும் இரு நில பரப்பையும் இமையோர் - கிட்:12 32/1
எட்டு தோளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு ஏழும் - சுந்:2 74/1
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த - சுந்:4 30/2
எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை - யுத்1:3 43/4
எட்டு பாம்பையும் விடு-மின்கள் என்றனன் எரி எழு தறுகண்ணான் - யுத்1:3 87/4
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் - யுத்1:3 140/3
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் - யுத்2:16 174/3
எட்டினோடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா - யுத்2:18 190/3
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு - யுத்2:19 2/1
எட்டு வன் திசை-கண் நின்ற யாவும் வல்ல யாவரும் - யுத்3:31 87/1

 மேல்
 
  எட்டும் (10)
சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் - ஆரண்:10 90/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி - ஆரண்:13 38/2
இருண்டன மாதிரம் எட்டும் இரண்டும் - ஆரண்:14 36/4
இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன - கிட்:7 18/2
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு - கிட்:17 5/3
அண்டமும் திசைகள் எட்டும் அதிர தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் - சுந்:1 2/4
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் - யுத்1:3 130/2
நெடிய காவதம் எட்டும் நிரம்பிய - யுத்2:15 37/1
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி - யுத்2:16 7/3
ஏயவன் தோள்கள் எட்டும் இந்திரன் இரண்டு தோளும் - யுத்2:16 24/2

 மேல்
 
  எட்டையும் (1)
அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் - யுத்2:16 233/4

 மேல்
 
  எட்டொடு (3)
ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக - அயோ:1 65/1
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா - ஆரண்:1 5/1
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் - கிட்:7 52/1

 மேல்
 
  எடா (1)
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா
 வல்லியங்கள் நெருங்கு மருங்கு எலாம் - பால:16 31/2,3

 மேல்
 
  எடா-முன் (1)
வேகமுடன் வேல இழந்தான் படை வேறு எடா-முன்
 மாகம் மறையும்படி நீண்ட வயங்கு மான் தேர் - ஆரண்:13 34/1,2

 மேல்
 
  எடாது (2)
வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த - ஆரண்:6 85/2
எடாது நிற்பன நாட்டம் இமைப்பு இல - யுத்4:33 29/2

 மேல்
 
  எடாநின்றது (1)
கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண - யுத்3:27 90/2

 மேல்
 
  எடாமை (1)
வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி உயிரோடு நின்று விளையாடினாய் - யுத்2:19 73/2

 மேல்
 
  எடுக்க (10)
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் - ஆரண்:10 95/4
பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய் - ஆரண்:12 60/3
இ காலம் நின்றும் உலகு ஏழும் எடுக்க வல்லான் - யுத்1:11 28/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன - யுத்2:16 251/4
வட மேரு எடுக்க வளர்த்தனனால் - யுத்2:18 56/4
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் - யுத்2:18 263/1
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் - யுத்2:19 74/1
கல் எடுக்க உரியானும் நின்றனன் அது இன்று நாளையிடை காணலாம் - யுத்2:19 74/2
ஏனை வாள் அரக்கர் யாரும் இல்லையோ எடுக்க என்றான் - யுத்3:22 23/3
உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ் - யுத்3:30 37/1

 மேல்
 
  எடுக்கல் (1)
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற - யுத்2:15 212/1

 மேல்
 
  எடுக்கலானேன் (1)
என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் - யுத்3:28 62/4

 மேல்
 
  எடுக்கலுற்றான் (2)
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் - அயோ:3 7/4
என் இல் பொன் மலை எடுக்கலுற்றான் என எடுத்தான் - யுத்2:15 209/4

 மேல்
 
  எடுக்கவும் (2)
ஓங்கள் ஒன்றொடும் எடுக்கவும் வரம் கொண்டது உண்டோ - யுத்1:2 102/4
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் - யுத்3:26 55/2

 மேல்
 
  எடுக்கின் (1)
எடுக்கின் நானிலத்தை ஏந்தும் இராவணன் எறிந்த நாணால் - யுத்2:15 127/1

 மேல்
 
  எடுக்கினும் (1)
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு - யுத்1:8 8/2

 மேல்
 
  எடுக்கும் (6)
மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல் - அயோ:3 7/3
ஊசி வேரொடும் பறித்து எடுக்கும் ஊற்றத்தான் - ஆரண்:12 42/2
பாரை எடுக்கும் நோன்மை வலத்தீர் பழி அற்றீர் - கிட்:17 12/3
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை - சுந்:4 117/2
ஒன்றிய உலகையும் எடுக்கும் ஊற்றத்தார் - யுத்1:5 29/3
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் - யுத்2:19 223/3

 மேல்
 
  எடுக்கும்-கொல் (1)
நிச்சயம் எடுக்கும்-கொல் நேமியான் என்பார் - பால:13 9/3

 மேல்
 
  எடுக்குறு (1)
பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன - யுத்2:18 107/4

 மேல்
 
  எடுக்குறும் (2)
ஊன்றி மேருவை எடுக்குறும் மிடுக்கினுக்கு உரிய - கிட்:12 3/1
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் - யுத்3:30 41/3

 மேல்
 
  எடுத்த (54)
இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை - பால:3 47/1
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் - பால:6 19/2
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் - பால:10 75/4
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் - பால:12 1/3
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் - பால:12 5/3
என் இனி உணர்த்துவது எடுத்த துன்பத்தால் - அயோ:4 157/3
குனிந்த ஊசலில் கொடிச்சியர் எடுத்த இன் குறிஞ்சி - அயோ:10 24/3
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் - அயோ:13 6/4
எடுத்த மா முடி சூடி நின்-பால் இயைந்து - அயோ:14 2/1
குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை - அயோ:14 65/2
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த
 தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி - ஆரண்:1 52/3,4
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ - ஆரண்:6 93/4
அரன் இருந்த மலை எடுத்த அண்ணாவோ அண்ணாவோ - ஆரண்:6 101/4
இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் - ஆரண்:7 105/2
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் - ஆரண்:11 19/2
எடுத்த மலையே நினையின் ஈசன் இகல் வில்லாய் - ஆரண்:11 22/1
என்று அவன் இயம்பலும் எடுத்த சீற்றத்தள் - ஆரண்:12 12/1
இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் - ஆரண்:12 79/2
விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு - ஆரண்:12 83/3
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் - ஆரண்:13 69/3
எடுத்த நூல் உத்தரியத்தொடு எய்தி நின்று - கிட்:10 106/3
இம்பர் நல் அறம் செய்ய எடுத்த வில் - கிட்:11 4/2
உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் - கிட்:14 67/4
இலங்கையின் அளவிற்று அன்றால் இ உரு எடுத்த தோற்றம் - சுந்:1 15/1
இனைய மாடங்கள் இந்திரற்கு அமைவர எடுத்த
 மனையின் மாட்சிய என்னின் அ சொல்லும் மாசுண்ணும் - சுந்:2 7/1,2
இடங்களின் இடங்கள்-தோறும் யாற்றொடும் எடுத்த எல்லாம் - சுந்:2 38/3
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த
 கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி - சுந்:3 84/2,3
குன்று நீ எடுத்த நாள் தன் சேவடி கொழுந்தால் உன்னை - சுந்:3 118/1
எடுத்த முனிவோடும் அயல் நின்றதும் இசைப்பாய் - சுந்:4 60/4
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் - சுந்:6 30/2
எற்றுறு முரசும் வில் நாண் ஏறவிட்டு எடுத்த ஆர்ப்பும் - சுந்:7 12/1
வலம் கொள் தோளினான் மண்-நின்றும் வான் உற எடுத்த
 பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய - சுந்:12 37/3,4
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள் - யுத்1:2 80/1
எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும் - யுத்2:15 64/2
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் - யுத்2:15 76/2
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த
 ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் - யுத்2:15 201/3,4
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் - யுத்2:15 210/4
வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் - யுத்2:16 1/1
இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் - யுத்2:16 281/2
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை - யுத்2:17 43/1
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று - யுத்2:17 44/2
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் - யுத்2:19 64/2
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் - யுத்2:19 68/1
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் - யுத்2:19 68/3
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார் - யுத்2:19 74/3
எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு - யுத்2:19 226/1
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி - யுத்3:21 14/3
எடுத்த நாள் ஒத்தது அண்ணல் எழுந்த நாள் உலகுக்கு எல்லாம் - யுத்3:24 41/4
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க - யுத்3:25 11/4
ஏயினன் இன்னன் ஆக இலக்குவன் எடுத்த வில்லான் - யுத்3:28 17/1
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு - யுத்3:29 61/1
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் - யுத்3:31 84/2
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு - யுத்4:37 147/2
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் - யுத்4:38 23/1

 மேல்
 
  எடுத்த-போது (1)
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது
 தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை - யுத்3:31 58/2,3

 மேல்
 
  எடுத்தது (13)
எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் - பால:13 34/4
செந்தாமரை பூத்து என தீபம் எடுத்தது அன்றே - பால:16 41/4
கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் - அயோ:6 1/4
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் - அயோ:13 6/4
காடு கொடுக்கிலர் ஆகி எடுத்தது காணீரோ - அயோ:13 22/4
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் - கிட்:1 41/3
எடுத்தது என் இது என் செய எண்ணினை என்றான் - யுத்1:3 24/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன - யுத்2:15 209/3
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த - யுத்2:16 332/3
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த - யுத்2:16 332/4
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் - யுத்2:19 53/1
கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் - யுத்3:22 145/4
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண - யுத்3:26 19/4

 மேல்
 
  எடுத்ததும் (1)
ஈசனோடும் எடுத்ததும் இல்லையோ - யுத்1:9 51/4

 மேல்
 
  எடுத்தலும் (3)
வாள் எடுத்தலும் வானர வீரர்கள் மறுகினர் வழி-தோறும் - யுத்2:16 332/1
எறிவான் உயர் சூலம் எடுத்தலும் இன்னே - யுத்2:18 248/1
எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை - யுத்3:31 55/1

 மேல்
 
  எடுத்தலோடு (1)
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் - யுத்3:21 38/1

 மேல்
 
  எடுத்தலோடும் (1)
இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும்
 சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே - யுத்2:19 60/3,4

 மேல்
 
  எடுத்தவர் (2)
எடுத்தவர் இருந்துழி எய்தி யாரையும் - யுத்2:18 3/1
எடுத்தவர் இரைத்தவர் எறிந்தவர் செறிந்தவர் மறங்கொடு எதிரே - யுத்3:31 137/1

 மேல்
 
  எடுத்தவர்கள் (1)
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/4

 மேல்
 
  எடுத்தன (4)
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் - யுத்1:6 38/4
இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும் - யுத்2:19 60/3
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் - யுத்2:19 68/4
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் - யுத்4:37 143/4

 மேல்
 
  எடுத்தனம் (1)
இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை - யுத்2:18 56/2

 மேல்
 
  எடுத்தனர் (2)
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் - ஆரண்:4 20/1
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் - யுத்2:16 332/2

 மேல்
 
  எடுத்தனவும் (1)
எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் - யுத்3:31 99/1

 மேல்
 
  எடுத்தனள் (1)
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ - சுந்:3 75/1

 மேல்
 
  எடுத்தனன் (4)
இட்டனன் எடுத்தனன் வரி வில் ஏந்தலை - அயோ:14 28/3
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி - ஆரண்:13 94/2
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு - ஆரண்:13 113/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க - யுத்1:5 53/4

 மேல்
 
  எடுத்தனென் (1)
எடுத்தனென் ஏகினென் என் முழை-தன்னுள் - ஆரண்:14 57/1

 மேல்
 
  எடுத்தாய் (1)
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் - சுந்:4 109/1

 மேல்
 
  எடுத்தார் (1)
இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள் - யுத்3:23 7/2

 மேல்
 
  எடுத்தாள் (1)
இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் - பால:12 24/4

 மேல்
 
  எடுத்தான் (15)
ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் - பால:13 33/4
தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான்
 மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ - ஆரண்:6 93/3,4
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி - ஆரண்:13 29/2
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் - சுந்:2 20/4
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் - சுந்:5 51/3
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் - சுந்:8 23/4
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான்
 அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு - சுந்:9 50/2,3
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் - சுந்:11 45/4
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் - யுத்2:15 162/1
என் இல் பொன் மலை எடுக்கலுற்றான் என எடுத்தான் - யுத்2:15 209/4
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான்
 பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் - யுத்2:18 176/2,3
இம்பர் ஞாலத்தை நெளிப்பது மாருதி எடுத்தான் - யுத்3:22 111/4
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் - யுத்3:27 151/4
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் - யுத்3:29 28/4
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் - யுத்4:37 56/2

 மேல்
 
  எடுத்தி (2)
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் - யுத்2:19 257/2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் - யுத்2:19 257/2

 மேல்
 
  எடுத்திட (1)
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் - யுத்4:32 33/4

 மேல்
 
  எடுத்திடுதலால் (1)
சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் - கிட்:5 9/4

 மேல்
 
  எடுத்திலர் (1)
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் - யுத்2:16 332/2

 மேல்
 
  எடுத்திலாதார் (1)
இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் - யுத்3:21 39/4

 மேல்
 
  எடுத்து (140)
மலை எடுத்து மரங்கள் பறித்து மாடு - பால:1 9/1
கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி - பால:1 16/1
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் - பால:2 20/1
முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் - பால:5 57/3
வெள்ளம் அணைத்தவன் வில்லை எடுத்து இ - பால:13 30/3
இணை எடுத்து இடைஇடை நெருக்க ஏழையர் - பால:14 15/1
எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான் - பால:14 31/3
ஆற்று நீரிடை அம் கைகளால் எடுத்து
 ஏற்றுவார் உமை யாவர்-கொலோ என்றான் - பால:14 35/3,4
கைத்தலத்தின் எடுத்து அரும் கற்பினோய் - அயோ:4 14/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் - அயோ:5 26/1
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் - அயோ:6 27/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் - அயோ:10 22/2
எடுத்து நம்-தமக்கு இயம்புவ என கரிந்து இருண்ட - அயோ:10 23/2
இடி கொள் வேழத்தை எயிற்றொடும் எடுத்து உடன் விழுங்கும் - அயோ:10 35/1
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து
 உரை செய் பூசலிட்டு உயிர் துளங்குற - அயோ:11 120/1,2
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் - அயோ:13 49/4
என்று எடுத்து பற்பலவும் பன்னி இடர் உழக்கும் - அயோ:14 65/1
சென்று எடுத்து தாங்கினார் மா வதிட்டன் தேற்றினான் - அயோ:14 65/4
என்றலால் யான் உனை எடுத்து விஞ்சைகள் - அயோ:14 122/1
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் - ஆரண்:1 28/4
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி - ஆரண்:1 48/1
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் - ஆரண்:1 48/4
கரந்திலன் இலக்கணம் எடுத்து காட்டிய - ஆரண்:6 18/1
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் - ஆரண்:6 32/3
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் - ஆரண்:6 82/3
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் - ஆரண்:6 93/1
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் - ஆரண்:6 93/2
அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - ஆரண்:7 92/4
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் - ஆரண்:9 18/2
ஏற்றி நாண் இமையா-முன் எடுத்து அது - ஆரண்:9 19/1
நீட்டினான் உலகம் மூன்றும் நின்று எடுத்து அளந்த பாதம் - ஆரண்:11 71/1
இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து
 அழைத்தது உண்டு அது கேட்டு அயர்வு எய்துமால் - ஆரண்:11 79/2,3
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு - ஆரண்:12 11/3
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் - ஆரண்:12 59/2
அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன் - ஆரண்:13 25/2
சூலம் எடுத்து ஆர்த்து எறிந்தான் மறம் தோற்றிலாதான் - ஆரண்:13 31/4
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் - ஆரண்:13 134/4
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து - கிட்:3 67/3
எடுத்து பாரிடை எற்றுவென் பற்றி என்று இளவல் - கிட்:7 63/1
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே - கிட்:10 2/4
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி - கிட்:11 50/3
தென் திசை சென்றுளார் திறன் எடுத்து உரை-செய்வாம் - கிட்:14 2/4
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் - கிட்:14 26/1
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் - கிட்:14 49/1
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் - கிட்:16 1/2
இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் - கிட்:16 33/4
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை - சுந்:1 16/1
அலத்தக தளிர்க்கை நோவ அளந்து எடுத்து அமைந்த பாடல் - சுந்:2 103/2
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை - சுந்:2 200/2
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை - சுந்:2 231/3
மலை எடுத்து எண் திசை காக்கும் மாக்களை - சுந்:3 119/1
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை - சுந்:3 119/3
தலை எடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ - சுந்:3 119/4
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் - சுந்:4 38/1
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற - சுந்:7 41/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய - சுந்:9 42/1
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் - சுந்:9 53/4
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் - சுந்:11 50/4
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா - சுந்:13 30/4
இ தலை நிகழ்ந்த எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டாம் - சுந்:14 13/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி - யுத்1:1 10/4
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் - யுத்1:2 25/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் - யுத்1:3 81/2
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து - யுத்1:3 99/2
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் - யுத்1:4 81/4
ஏதுவில் சிறந்தன எடுத்து காட்டினான் - யுத்1:4 95/4
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் - யுத்1:5 7/1
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் - யுத்1:8 9/2
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை - யுத்1:8 16/4
வழை தரு எடுத்து அருகு வந்தனர் அநேகர் - யுத்1:9 10/4
இந்திரன் இருக்கை என்பர் இலங்கையை எடுத்து காட்டார் - யுத்1:10 7/3
இருபதும் எடுத்து உரும் இடித்து என அடித்தான் - யுத்1:12 9/4
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் - யுத்1:12 14/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் - யுத்1:12 23/3
ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ - யுத்1:14 40/1
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே - யுத்2:15 34/4
குன்றம் நின்றது எடுத்து எதிர் கூற்று என - யுத்2:15 71/1
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் - யுத்2:15 74/4
என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா - யுத்2:15 166/1
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் - யுத்2:15 205/4
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி - யுத்2:15 212/3
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை - யுத்2:15 223/2
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் - யுத்2:15 243/4
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் - யுத்2:16 79/4
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக - யுத்2:16 95/1
தம்பியை எடுத்து மார்பில் தழுவி தன் தறுகணூடு - யுத்2:16 149/3
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி - யுத்2:16 162/1
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச - யுத்2:16 201/3
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் - யுத்2:16 223/4
கூறினார் எடுத்து ஆர்த்தது வானர குழுவும் - யுத்2:16 226/2
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ - யுத்2:16 227/4
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா - யுத்2:16 323/4
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் - யுத்2:16 325/2
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி - யுத்2:16 334/3
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி - யுத்2:16 345/2
என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் - யுத்2:17 9/4
என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் - யுத்2:17 59/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச - யுத்2:18 224/3
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச - யுத்2:18 232/2
என்று பலப்பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து - யுத்2:18 272/1
நின்ற உருப்பசியும் மேனகையும் நேர்ந்து எடுத்து
 குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் - யுத்2:18 272/3,4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து
 அடித்தன அரைத்தன ஆர்த்த வானரம் - யுத்2:19 43/3,4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் - யுத்2:19 72/3
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/4
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் - யுத்2:19 78/4
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் - யுத்2:19 140/2
தலைகளை எடுத்து நோக்கி தழல் எழ விழிப்பர் தாவி - யுத்2:19 193/2
அழுங்கினை வந்தது என்னை அடுத்தது என்று எடுத்து கேட்டான் - யுத்2:19 286/3
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் - யுத்2:19 295/4
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே - யுத்3:20 42/4
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால் - யுத்3:20 75/3
ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் - யுத்3:21 37/4
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய - யுத்3:22 75/4
கொடி குழீஇயின கொழுந்து எடுத்து எழுந்து மேற்கொள்ள - யுத்3:22 98/1
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் - யுத்3:22 116/4
இனி என் எற்றுவென் களிற்றினோடு எடுத்து என எழுந்தான் - யுத்3:22 169/2
என்ப பலவும் எடுத்து இயம்பி இமையாதோரும் இடர் உழந்தார் - யுத்3:22 226/1
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல் - யுத்3:26 73/2
வில் எடுத்து உருத்து நின்ற வீரருள் வீரன் நேரே - யுத்3:27 91/1
கல் எடுத்து எறிய வந்த அனுமனை கண்ணின் நோக்கி - யுத்3:27 91/2
மல் எடுத்து உயர்ந்த தோளாற்கு என்-கொலோ வருவது என்னா - யுத்3:27 91/3
சொல் எடுத்து அமரர் சொன்னார் தாதையும் துணுக்கமுற்றான் - யுத்3:27 91/4
அன்னார் செரு விளைத்தார் என இமையோர் எடுத்து அழைத்தார் - யுத்3:27 116/2
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 122/1
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 124/2
இது காத்தி-கொல் என்னா எடுத்து இசிக படை எய்தான் - யுத்3:27 131/1
என்று எடுத்து இலங்கை வேந்தற்கு இளையவன் இயம்ப இன்னே - யுத்3:28 33/1
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து இரங்கி ஏங்கி - யுத்3:29 40/1
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி - யுத்3:31 177/3
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ - யுத்3:31 185/3
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை - யுத்4:37 12/1
ஏழு வேலையும் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னலாம் - யுத்4:37 35/1
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ - யுத்4:37 40/1
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் - யுத்4:37 54/4
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் - யுத்4:38 11/1
வீழ்ந்த மைந்தனை எடுத்து தன் விலங்கல் ஆகத்தின் - யுத்4:40 103/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி - யுத்4:40 107/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி - யுத்4:40 107/1
உன்னும் மாத்திரத்து உலகினை எடுத்து உம்பர் ஓங்கும் - யுத்4:41 36/1
அடியின் வீழ்தலும் எடுத்து நல் ஆசியோடு அணைத்து - யுத்4:41 37/1

 மேல்
 
  எடுத்துக்கொண்டு (1)
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி - யுத்2:15 208/3

 மேல்
 
  எடுப்ப (6)
மாகதர்கள் அரு மறை நூல் வேதியர்கள் வாழ்த்து எடுப்ப மதுர செ வாய் - பால:5 55/2
அரும்பு நாள்_மலர் அசோகுகள் அலர் விளக்கு எடுப்ப
 நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் - பால:9 7/2,3
தழுவி நின்று எடுப்ப வேலை தனி தனி கடக்கும் தாள - சுந்:4 32/2
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி - சுந்:8 22/2
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் - யுத்1:12 50/1
தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய - யுத்3:28 62/3

 மேல்
 
  எடுப்பது (1)
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ - யுத்3:31 138/4

 மேல்
 
  எடுப்பர் (1)
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் - கிட்:7 56/1

 மேல்
 
  எடுப்பவே (1)
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே - பால:5 73/4

 மேல்
 
  எடுப்பார் (1)
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் - யுத்3:30 20/4

 மேல்
 
  எடுப்பான் (1)
புள்ளி மா மேரு என்னும் பொன்மலை எடுப்பான் போல - சுந்:6 53/3

 மேல்
 
  எடுப்பினும் (2)
மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும் - பால:7 21/1
கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் - கிட்:6 33/4

 மேல்
 
  எடுப்பு (1)
சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் - சுந்:2 201/4

 மேல்
 
  எடுப்பென் (1)
என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் - யுத்3:28 62/4

 மேல்
 
  எடும் (2)
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் - சுந்:7 17/4
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் - சுந்:7 17/4

 மேல்
 
  எடை (1)
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப - யுத்4:32 9/2

 மேல்
 
  எண் (156)
இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் - பால:1 12/1
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் - பால:3 5/3
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் - பால:3 12/2
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே - பால:3 29/4
ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா - பால:3 33/3
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ - பால:3 58/1
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி - பால:3 74/1
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் - பால:4 2/2
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் - பால:4 5/1
எண்_இலா அரும் தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த - பால:6 12/1
எண் உரு தெரிவு_அரும் பாவம் ஈண்டி ஓர் - பால:7 21/3
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் - பால:12 1/3
மு கண் எண் தோளவன் முனிவும் மாறினான் - பால:13 13/4
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று - பால:21 7/1
வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர் - பால:21 32/1
எண் தவ முனிவரும் இறைவர் யாவரும் - பால:23 46/1
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி - பால:23 97/1
எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ - பால:24 9/2
எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால் - அயோ:3 51/1
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் - அயோ:3 59/3
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த - அயோ:3 78/4
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் - அயோ:4 78/4
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி - அயோ:4 118/2
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் - அயோ:4 171/1
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ - அயோ:4 184/2
எண் முதல் அறுத்து நான் இமைப்பின் நீக்கலால் - அயோ:14 32/2
எண் முதல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் வேண்டுமோ - அயோ:14 72/4
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் - அயோ:14 75/2
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் - அயோ:14 135/1
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ - ஆரண்:1 43/3
எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை - ஆரண்:2 44/3
எண் தவ எமக்கு அருள்க என குறை_இரப்ப - ஆரண்:3 37/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய - ஆரண்:3 46/3
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி - ஆரண்:3 51/3
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் - ஆரண்:6 4/1
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான - ஆரண்:6 28/3
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் - ஆரண்:6 53/2
எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் - ஆரண்:7 40/4
தூர வட்ட எண் திசைகளை தனித்தனி சுமக்கும் - ஆரண்:8 19/1
எண் திசை மருங்கினும் இருள் இன்று என்னவே - ஆரண்:10 20/4
இன்ன ஆறு செய்வென் என்று ஓர் எண் இலான் இரங்குவான் - ஆரண்:10 95/2
எண் தானும் இயைந்து இயையா உருவம் - ஆரண்:11 46/2
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் - ஆரண்:13 73/2
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் - ஆரண்:13 82/4
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா - ஆரண்:13 99/2
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே - ஆரண்:13 115/4
எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே - ஆரண்:13 117/3
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் - ஆரண்:15 39/3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த - ஆரண்:15 44/1
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் - கிட்:3 3/2
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற - கிட்:7 58/3
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த - கிட்:10 48/3
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை - கிட்:10 61/3
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் - கிட்:12 4/3
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த - கிட்:12 5/1
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த - கிட்:12 15/1
மறம் கொள் வானரம் ஒன்பது கோடி எண் வகுத்த - கிட்:12 16/3
ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் - கிட்:12 40/1
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் - கிட்:14 26/1
விரிந்து நீர் எண் திசை மேவி நாடினீர் - கிட்:16 2/1
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை - சுந்:1 23/1
எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி - சுந்:1 79/2
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் - சுந்:2 22/2
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை - சுந்:2 55/1
பாராநின்றாள் எண் திசை-தோறும் பலர் அப்பால் - சுந்:2 75/1
ஏசுற விளங்கியது இருளை எண் வகை - சுந்:2 120/3
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை - சுந்:2 162/1
மலை எடுத்து எண் திசை காக்கும் மாக்களை - சுந்:3 119/1
எண் திசை மருங்கினும் உலகம் யாவினும் - சுந்:4 104/1
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே - சுந்:6 20/1
எண் கொள அரிது இராவும் இருள் கொள அரிது மாக - சுந்:6 50/2
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக - சுந்:6 60/2
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி - சுந்:7 2/2
ஏவலின் எய்தினர் இருந்த எண் திசை - சுந்:7 59/1
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன - சுந்:9 30/1
எண் திசை வென்ற நீயே ஏவுதி என்னை என்றான் - சுந்:10 3/4
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான் - சுந்:12 50/1
நாள்கள் மேல் உலகில் சென்ற எண் என நம்பி கண்ண - சுந்:14 6/3
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் - சுந்:14 32/4
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ - யுத்1:2 26/4
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும் - யுத்1:3 6/3
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் - யுத்1:3 43/2
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு - யுத்1:3 63/2
எழுத்து இயல் நாளத்தின் எண் இலா வகை - யுத்1:3 70/1
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் - யுத்1:3 71/4
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் - யுத்1:3 98/3
ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால் - யுத்1:3 108/2
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய - யுத்1:3 173/3
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா - யுத்1:4 116/4
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 20/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 23/2
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் - யுத்1:5 24/2
இறப்பு இலர் எண் இருநூறு கோடியே - யுத்1:5 27/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் - யுத்1:5 28/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் - யுத்1:5 28/4
இலங்கையின் அரண் இது படையின் எண் இது - யுத்1:5 32/1
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் - யுத்1:5 39/3
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை - யுத்1:5 54/1
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் - யுத்1:5 60/1
எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என - யுத்1:6 39/2
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் - யுத்1:8 44/1
ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும் - யுத்1:9 17/3
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் - யுத்2:15 5/1
இறுக்க வேண்டுவது இல்லை எண் தீர் மணி - யுத்2:15 15/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை - யுத்2:15 25/3
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர் - யுத்2:15 47/2
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் - யுத்2:15 63/2
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை - யுத்2:15 210/3
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் - யுத்2:16 8/1
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச - யுத்2:16 17/1
என்றும் அ எண்_இலார் - யுத்2:16 118/3
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் - யுத்2:16 232/4
எண் தரு கருமம் மற்று இதனின் இல் என - யுத்2:16 263/3
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா - யுத்2:16 292/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா - யுத்2:16 292/1
எண் பெற்றாய் பழியும் பெற்றாய் இது நின்னால் பெற்றது அன்றால் - யுத்2:17 39/3
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி - யுத்2:18 21/1
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார் - யுத்2:18 68/3
எண் உறு பெரும் பதம் வினையின் எஞ்சிட - யுத்2:18 108/3
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் - யுத்2:18 251/4
எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க - யுத்2:18 253/3
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் - யுத்2:18 254/3
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த - யுத்2:18 270/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் - யுத்2:19 230/4
இரிந்தது பேர் இருள் எண் திசை-தோறும் - யுத்3:20 28/4
எண் தோளனும் உட்கிட எற்றினனால் - யுத்3:20 89/4
முற்ற எண் இலா முரண் கணை தூர்த்தனன் முரண் போர் - யுத்3:22 75/3
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி - யுத்3:22 93/3
இருளிடை சுடலை ஆடும் எண் புயத்து அண்ணல் வண்ண - யுத்3:22 144/3
இ மருந்து காத்து உறையும் தெய்வங்கள் எண் இலவால் இரங்கா யார்க்கும் - யுத்3:24 29/1
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் - யுத்3:24 51/4
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் - யுத்3:26 5/3
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் - யுத்3:26 20/1
எண் குலை நெஞ்சில் இரங்கல் துறந்தாய் - யுத்3:26 34/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் - யுத்3:27 104/3
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல் - யுத்3:27 108/3
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் - யுத்3:27 159/3
இந்த வாள் எயிற்று அரக்கர் எண் அறிந்திலம் இறைவ - யுத்3:30 15/4
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற - யுத்3:30 30/1
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் - யுத்3:30 30/4
யானையை காத்து மற்றை இறைவனை காத்து எண் தீர்ந்த - யுத்3:31 66/2
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து - யுத்3:31 88/3
எண் வாய் உற மொய்த்தன இன் நறை உற்று - யுத்3:31 206/3
எண் திசை பெரும் களிற்றிடை மணி என இசைக்கும் - யுத்4:35 21/1
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று - யுத்4:37 11/1
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே - யுத்4:37 50/3
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் - யுத்4:38 4/3
எனக்கும் எண் வகை ஒருவற்கும் இமையவர்க்கு இறைவன் - யுத்4:40 89/1
எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் - யுத்4:40 110/4
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த - யுத்4:40 112/3
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி - யுத்4:41 19/2
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த - யுத்4:41 35/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் - யுத்4:41 73/1
இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய - யுத்4:41 83/1
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை - யுத்4:41 115/2

 மேல்
 
  எண்-தானும் (1)
எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் - அயோ:4 90/4

 மேல்
 
  எண்-பொருட்டு (1)
எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால் - யுத்1:2 76/1

 மேல்
 
  எண்-மேல் (1)
எண்-மேல் வைத்த என் புகழ் நன்றால் எளியேனோ - யுத்3:22 208/4

 மேல்
 
  எண்_அரும் (6)
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் - பால:3 5/3
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த - அயோ:3 78/4
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் - ஆரண்:13 82/4
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே - ஆரண்:13 115/4
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் - சுந்:14 32/4
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று - யுத்4:37 11/1

 மேல்
 
  எண்_இரு (5)
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 20/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 23/2
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் - யுத்1:5 24/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் - யுத்1:5 39/3

 மேல்
 
  எண்_இல் (16)
இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் - பால:1 12/1
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே - பால:3 29/4
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி - பால:3 74/1
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் - பால:4 2/2
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் - பால:4 5/1
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் - அயோ:14 135/1
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் - ஆரண்:15 39/3
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த - கிட்:10 48/3
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே - சுந்:6 20/1
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் - யுத்1:3 43/2
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் - யுத்1:8 44/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை - யுத்2:15 25/3
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல்
 பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் - யுத்2:16 8/1,2
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி - யுத்2:18 21/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் - யுத்4:41 73/1
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை - யுத்4:41 115/2

 மேல்
 
  எண்_இல (3)
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி - பால:23 97/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் - யுத்2:19 230/4
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் - யுத்3:26 20/1

 மேல்
 
  எண்_இலர் (7)
வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர்
 ஐயன் பொற்புக்கு அளவு இலை ஆதலால் - பால:21 32/1,2
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர்
 வழி உளது ஆம் எனும் உணர்வு மாற்றினார் - கிட்:14 26/1,2
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ - யுத்1:2 26/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் - யுத்1:5 60/1
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர்
 வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் - யுத்2:15 47/2,3
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் - யுத்2:18 251/4
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் - யுத்2:18 254/3

 மேல்
 
  எண்_இலர்-தம்மொடு (1)
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி - யுத்3:22 93/3

 மேல்
 
  எண்_இலரால் (1)
ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால்
 நீ அப்புறம் நிற்க நினைக்கிலர் நின் - யுத்1:3 108/2,3

 மேல்
 
  எண்_இலா (6)
ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா
 கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன - பால:3 33/3,4
எண்_இலா அரும் தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த - பால:6 12/1
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா
 பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல - ஆரண்:13 99/2,3
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா - யுத்1:4 116/4
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச - யுத்2:16 17/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா
 பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் - யுத்2:16 292/1,2

 மேல்
 
  எண்_இலார் (1)
என்றும் அ எண்_இலார்
 வென்னில் அன்றி விழித்திலான் - யுத்2:16 118/3,4

 மேல்
 
  எண்_இலோம் (1)
எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என - யுத்1:6 39/2

 மேல்
 
  எண்_இறந்த (1)
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த
 கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ - யுத்2:18 270/1,2

 மேல்
 
  எண்_இறந்தவர் (1)
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர்
 பெருகு ஐயில் பெயர்த்தனர் தலையை பேணலர் - அயோ:4 171/1,2

 மேல்
 
  எண்_இறந்தன (1)
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன
 பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார் - சுந்:9 30/1,2

 மேல்
 
  எண்_இறந்தாரை (1)
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி - சுந்:7 2/2

 மேல்
 
  எண்_எண் (1)
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் - யுத்1:5 28/4

 மேல்
 
  எண்_ஐந்து (1)
இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய - யுத்4:41 83/1

 மேல்
 
  எண்கணனும் (1)
என்று ஆங்கு இயம்பி இமையாத எண்கணனும்
 வன் தாள் மழுவோனும் யாரும் வணங்கினராய் - யுத்1:3 161/1,2

 மேல்
 
  எண்கணானும் (1)
முக்கணான் எண்கணானும் முளரி ஆயிரம் கணானும் - யுத்1:3 154/1

 மேல்
 
  எண்களால் (1)
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை - யுத்2:17 7/3

 மேல்
 
  எண்களில் (1)
எண்களில் பெரிய ஆற்றார் இரும் துயர் பொறுக்கல் ஆற்றார் - யுத்3:29 41/4

 மேல்
 
  எண்கின் (7)
முன்னரே எண்கின் வேந்தன் யான் என முடுகினேன் மற்று - பால:5 23/3
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் - கிட்:12 6/4
விருப்பினால் அவனை நோக்கி விளம்பினன் எண்கின் வேந்தன் - கிட்:16 16/4
வாலி காதலனை முந்தை வணங்கினன் எண்கின் வேந்தை - சுந்:14 7/1
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் - யுத்3:27 34/1
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர் - யுத்3:27 40/1
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் - யுத்4:38 11/1

 மேல்
 
  எண்கு (1)
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் - யுத்1:8 44/1

 மேல்
 
  எண்கு_இனம் (1)
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் - யுத்1:8 44/1

 மேல்
 
  எண்ண (27)
எண்ண அரு நலத்தினாள் இனையள் நின்றுழி - பால:10 35/1
எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த - பால:11 16/1
எண்ண மாத்திரமும் அரிதாம் இடை - பால:14 49/1
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் - பால:24 46/4
மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ - அயோ:2 16/4
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் - அயோ:12 31/4
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது - அயோ:13 2/1
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ - ஆரண்:13 110/4
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் - கிட்:12 19/3
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண
 மையல் சிந்தையால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று மயங்க - கிட்:12 21/2,3
இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து - கிட்:12 22/3
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் - கிட்:12 36/4
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் - கிட்:14 62/4
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ - கிட்:15 4/4
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் - சுந்:5 72/1
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் - யுத்1:3 50/1
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர் - யுத்1:4 85/1
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த - யுத்1:4 117/3
விட்டவா கண்டும் மேல் எண்ண வேண்டுமோ - யுத்1:9 47/4
எய்தினர் என்ற போதின் வேறு இனி எண்ண வேண்டும் - யுத்1:9 66/3
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் - யுத்2:15 224/2
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி - யுத்2:16 183/1
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி - யுத்2:19 215/4
செய்யும் என்று எண்ண தெய்வம் சிறிது அன்றோ தெரியின் அம்மா - யுத்2:19 292/4
இன்னமும் உவகை ஒன்று எண்ண வேண்டுமோ - யுத்3:24 84/4
என் நேரினர் என் நேரினர் என்று யாவரும் எண்ண
 பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் - யுத்3:31 114/1,2
பிரிந்தன-கொல் என்று எண்ண பிறந்தது முழக்கின் பெற்றி - யுத்4:37 4/4

 மேல்
 
  எண்ண_அரிது (1)
இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து - கிட்:12 22/3

 மேல்
 
  எண்ண_அரு (1)
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் - அயோ:12 31/4

 மேல்
 
  எண்ண_அரும் (6)
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது - அயோ:13 2/1
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் - கிட்:12 19/3
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் - சுந்:5 72/1
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் - யுத்1:3 50/1
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் - யுத்2:15 224/2
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி - யுத்2:16 183/1

 மேல்
 
  எண்ண_ஒண்ணுமோ (1)
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ - கிட்:15 4/4

 மேல்
 
  எண்ணம் (14)
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே - ஆரண்:10 135/4
யாது ஆக நினைத்தனை எண்ணம் இலாய் - ஆரண்:13 9/3
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் - ஆரண்:13 14/3
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் - கிட்:7 137/4
எரி எனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி எண்ணம் யாவும் - கிட்:7 142/3
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் - சுந்:2 71/2
பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் - சுந்:2 86/4
எளிவரவு இன்று இதன் எண்ணம் வேறு எனா - சுந்:12 11/2
கொன்று தின்றல்லது ஓர் எண்ணம் கூடுமோ - யுத்1:2 41/3
இற்றிதுவே நலம் எண்ணம் மற்று இல் என்று - யுத்1:2 46/2
எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 78/4
எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் - யுத்3:24 83/4
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் - யுத்3:26 45/1
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க - யுத்3:27 7/2

 மேல்
 
  எண்ணமும் (3)
இருந்த மந்திர கிழவர்-தம் எண்ணமும் மகன்-பால் - அயோ:1 33/1
இனையன யான் உடை இயல்பும் எண்ணமும்
 நினைவும் என்றால் இனி நின்று யான் செயும் - கிட்:11 131/1,2
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ - யுத்3:23 27/4

 மேல்
 
  எண்ணமே (3)
ஏயுமே என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே - ஆரண்:11 73/2
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் - யுத்3:26 5/3
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் - யுத்3:31 71/4

 மேல்
 
  எண்ணமோ (2)
எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ
 செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் - அயோ:4 159/3,4
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ
 சார்வு உற நின்ற நீர் சமைந்தவாறு எலாம் - யுத்1:4 41/2,3

 மேல்
 
  எண்ணல் (11)
யாது-கொல் இது என எண்ணல் தேற்றலர் - பால:10 51/3
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ - அயோ:14 74/4
ஏவலின் வன்மையை எண்ணல் தேற்றலர் - ஆரண்:10 129/1
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் - ஆரண்:16 2/4
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா - கிட்:7 126/1
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை - சுந்:11 17/2
யாவதும் இனி வேறு எண்ணல் வேண்டுவது இறையும் இல்லை - சுந்:14 11/1
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே - யுத்1:2 97/4
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ - யுத்1:4 94/4
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே - யுத்3:26 12/3
எண்ணல் ஆவது ஓர் பேர் இலதால் என்றான் - யுத்4:40 6/4

 மேல்
 
  எண்ணலம் (1)
எண்ணலம் முனிவினின் இவறினன் எனவே - யுத்4:37 88/4

 மேல்
 
  எண்ணலர் (3)
இருள் உண்டாம் என எண்ணலர் ஈதலும் - சுந்:12 93/2
தெருள் உண்டாம் என எண்ணலர் சீரியோர் - சுந்:12 93/4
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் - யுத்4:37 37/2

 மேல்
 
  எண்ணலன் (1)
எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா - யுத்3:27 149/3

 மேல்
 
  எண்ணலா (2)
என்னை நாயகன் இளவலை எண்ணலா வினையேன் - சுந்:3 14/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா
 ஆணியை அனுமனை அமைய நோக்குவான் - சுந்:4 103/1,2

 மேல்
 
  எண்ணலாம் (4)
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி - சுந்:10 8/1
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் - சுந்:10 8/2
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை - சுந்:10 8/3
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி - சுந்:10 8/4

 மேல்
 
  எண்ணலாய் (1)
இருத்தியோ இளமையால் முறைமை எண்ணலாய் - யுத்1:2 67/4

 மேல்
 
  எண்ணலார் (1)
ஒளி உற உயர்ந்தவர் ஒப்ப எண்ணலார்
 எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ - யுத்1:4 94/3,4

 மேல்
 
  எண்ணலால் (1)
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால்
 பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் - யுத்1:6 32/3,4

 மேல்
 
  எண்ணலுற்றார் (1)
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார்
 பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் - யுத்3:31 219/2,3

 மேல்
 
  எண்ணலை (1)
இருமையும் தெரிந்து எண்ணலை எண்ணினால் - கிட்:7 107/2

 மேல்
 
  எண்ணலையே (1)
என்றால் என்னே எண்ணலையே நீ கரன் என்பான் - ஆரண்:11 14/1

 மேல்
 
  எண்ணவேண்டா (1)
புரிதி சிற்றடிமை குற்றம் பொறுப்பர் என்று எண்ணவேண்டா - கிட்:7 142/4

 மேல்
 
  எண்ணவேயாய் (1)
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய்
 நின்றது ஓர் அண்டத்துள்ளே எனின் அது நெடியது ஒன்றோ - கிட்:11 72/2,3

 மேல்
 
  எண்ணற்கு (4)
எண்ணற்கு அரிது ஆகி இலங்கு சிரங்களாலும் - பால:16 38/2
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் - சுந்:4 114/3
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த - சுந்:12 115/2
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற - யுத்1:3 132/1

 மேல்
 
  எண்ணற்கு_அரிய (2)
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் - சுந்:4 114/3
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த - சுந்:12 115/2

 மேல்
 
  எண்ணன (1)
எழுபது வெள்ளம் கொண்ட எண்ணன உலகம் எல்லாம் - சுந்:4 32/1

 மேல்
 
  எண்ணா (8)
எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா
 சத்துருக்கன் என சாற்றினன் நாமம் - பால:5 118/3,4
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா
 மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன - அயோ:6 27/2,3
எண்ணா நின்றேன் அன்றி இரேன் என் உயிரோடே - அயோ:11 83/4
இனி இருந்து எனக்கு எண்ணுவது இல் என எண்ணா
 துனி இருந்த வல் மனத்தினள் தோகையை தொடர்ந்தாள் - ஆரண்:6 84/2,3
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா - ஆரண்:11 38/4
எண்ணா மயலோடும் இருந்தது நின் - யுத்3:23 13/1
யாதும் இனி செயல் இல் என எண்ணா
 நீதி உரைப்பது நேர் என ஓரா - யுத்3:26 32/1,2
என்னை இது நம்மை இடை எய்தல் என எண்ணா
 மன்னவர்-தம் மன்னன் மகன் மாதலியை வந்தாய் - யுத்4:36 18/1,2

 மேல்
 
  எண்ணாது (3)
என் உயிர்க்கு இறுதி செய்தான் என்பதை இறையும் எண்ணாது
 உன் உயிர்க்கு உறுதி செய்தி இவற்கு அமர் உற்றது உண்டேல் - கிட்:7 154/1,2
சீலம் பார்க்க உரியோர்கள் எண்ணாது செய்பவோ - சுந்:2 220/2
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் - யுத்3:27 139/4

 மேல்
 
  எண்ணாதேன் (1)
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் - யுத்4:38 4/3

 மேல்
 
  எண்ணாநின்றார் (1)
எண்ணாநின்றார் யாரையும் எல்லா இகலாலும் - அயோ:3 44/2

 மேல்
 
  எண்ணாய் (1)
ஏவம் பாராய் இல் முறை நோக்காய் அறம் எண்ணாய்
 ஆ என் பாயோ அல்லை மனத்தால் அருள் கொன்றாய் - அயோ:3 42/1,2

 மேல்
 
  எண்ணாயிர (1)
எண்ணாயிர கோடி இராவணரும் - யுத்2:18 76/1

 மேல்
 
  எண்ணாயிரம் (3)
எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் - யுத்2:18 39/4
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று ஆறு எண்ணாயிரம்
 வீடிய பொழுது எனும் பனுவல் மெய்யதேல் - யுத்2:18 110/1,2
ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம்
 தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை - யுத்2:18 124/2,3

 மேல்
 
  எண்ணாயிரர் (1)
இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி - பால:14 73/1

 மேல்
 
  எண்ணார் (2)
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் - அயோ:1 8/1
செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார்
 நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் - சுந்:3 153/3,4

 மேல்
 
  எண்ணாரோ (1)
ஏவமும் என்பவை மண் உலகு ஆள்பவர் எண்ணாரோ
 ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல் - அயோ:13 17/2,3

 மேல்
 
  எண்ணாள் (1)
ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் - ஆரண்:12 52/4

 மேல்
 
  எண்ணி (107)
ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம் என முனி இதயத்து எண்ணி
 மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் - பால:5 27/1,2
எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி - பால:5 56/4
சாற்றும் நாள் அற்றது எண்ணி தருமம் பார்த்து - பால:7 41/1
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை - பால:10 73/2
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க - பால:16 18/1
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி
 கோவையும் வடமும் நாணும் குழைகளும் குழைய பூட்டி - பால:17 11/2,3
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி
 வள்ளத்தை மறித்து வாங்கி மணி நிற இதழின் வைத்தாள் - பால:19 18/3,4
எங்கு உலப்பு உறுவர் என்று எண்ணி நோக்குகேன் - அயோ:1 16/4
உண்ண எண்ணி இருந்தால் உலகோர் என் என்று உரையார் - அயோ:4 85/2
கருமத்தின் விளைவை எண்ணி களிப்பொடு காண வந்த - அயோ:6 2/3
எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை - அயோ:7 11/2
எண்ணி நீ அழுங்குதல் இழுதை-பாலதால் - அயோ:14 77/2
இன்மையின் அரிது என எண்ணி ஏங்குவான் - அயோ:14 133/2
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ - ஆரண்:1 43/3
சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என - ஆரண்:3 26/3
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது - ஆரண்:4 39/1
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி
 வந்தனள் ஆகும் என்றே வள்ளலும் மனத்துள் கொண்டான் - ஆரண்:6 42/1,2
எண்ணி நோக்குறின் யாவரும் நேர்கிலா - ஆரண்:7 6/2
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் - ஆரண்:7 61/2
வந்த மந்திரிகளோடு மாசு_அற மனத்தின் எண்ணி
 சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன் - ஆரண்:10 170/1,2
என்ன உரை இத்தனையும் எத்தனையும் எண்ணி
 சொன்னவனை ஏசின அரக்கர் பதி சொன்னான் - ஆரண்:11 27/1,2
ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி
 காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ - ஆரண்:11 29/3,4
அடுத்தவும் எண்ணி செய்தல் அண்ணலே அமைதி அன்றோ - ஆரண்:11 65/1
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் - ஆரண்:12 53/2
இரு வினை துறந்த மேலோர் அல்லர்-கொல் இவர் என்று எண்ணி
 அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் - ஆரண்:12 63/1,2
என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை - ஆரண்:13 65/1
எண்ணி நாம் இனி செய்வது என் இளவலே என்றான் - ஆரண்:13 78/4
வென்று மீட்கினும் மீட்குமால் வேறுற எண்ணி
 நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் - ஆரண்:13 83/3,4
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் - ஆரண்:13 105/2
செயல் இனி செயல் என்று எண்ணி கண்ணிய சீற்றம் தீர்ந்தான் - ஆரண்:13 126/4
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் - ஆரண்:14 26/2
ஆயது செய்கை என்பது அற துறை நெறியின் எண்ணி
 தீயவர் சேர்க்கிலாது செவ்வியோர் சேர்ந்து செய்தல் - ஆரண்:15 54/1,2
என்பன பலவும் எண்ணி இருவரை எய்த நோக்கி - கிட்:2 9/1
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா - கிட்:2 10/4
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் - கிட்:2 14/1
என நினைந்து இனைய எண்ணி இவர்கின்ற காதல் ஓத - கிட்:3 20/1
ஏழு பெற்றதோ இ கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி - கிட்:4 17/4
இம்பரின் இலது என எண்ணி ஏய்ந்தவன் - கிட்:7 35/2
வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர - கிட்:9 7/2
இன்னது தகைமை என்ப இயல்புளி மரபின் எண்ணி
 மன் அரசு இயற்றி என்-கண் மருவுழி மாரி காலம் - கிட்:9 17/1,2
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி
 மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் - கிட்:11 100/2,3
செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் - கிட்:11 103/3
தோற்றம் என்று இதற்கு எண்ணி முன் சொல்லுமோ - கிட்:13 2/4
மேல் உமக்கு உறுவது எண்ணி செல்லு-மின் விளிவு இல் நாளீர் - கிட்:16 60/4
உய் உரை பெற்றாம் நல்லவை எல்லாம் உற எண்ணி
 செய்யு-மின் ஒன்றோ செய் வகை நொய்தின் செய வல்லீர் - கிட்:17 1/3,4
காரியம் எண்ணி சோர்வு அற முற்றும் கடனாலும் - கிட்:17 8/2
அறிந்து திறத்து ஆறு எண்ணி அறத்து ஆறு அழியாமை - கிட்:17 13/1
ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் - சுந்:1 52/4
முன்னம் யாவரும் இராவணன் முனியும் என்று எண்ணி
 பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார் - சுந்:2 19/1,2
என்றனன் இலங்கை நோக்கி இனையன பலவும் எண்ணி
 நின்றனன் அரக்கர் வந்து நேரினும் நேர்வர் என்னா - சுந்:2 40/1,2
என்று எண்ணி ஈண்டு இனி ஓர் பயன் இல்லை என நினையா - சுந்:2 223/1
நின்று எண்ணி உன்னுவான் அந்தோ இ நெடு நகரில் - சுந்:2 223/3
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி
 தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் - சுந்:3 5/2,3
இரங்கி ஏங்கியது எண்ணி இரங்குவாள் - சுந்:3 25/4
என்று இவை இனையன எண்ணி வண்ண வான் - சுந்:3 73/1
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி
 வனை கழல் இராமன் பெரும் பெயர் ஓதி இருந்தனன் வந்து அயல் மறைந்தே - சுந்:3 93/3,4
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை - சுந்:3 132/3
என்தன் ஆர் உயிரும் நீங்கும் என்பதை இயைய எண்ணி
 அன்று நான் வஞ்சம் செய்தது ஆர் எனக்கு அமரில் நேர்வார் - சுந்:3 139/3,4
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் - சுந்:3 140/2
எண்ணி காணாய் மெய்ம்மையும் என்றார் சிலர் எல்லாம் - சுந்:3 150/4
ஒன்று உணர்த்துவது இல் என எண்ணி உணர்ந்தாள் - சுந்:5 79/2
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் - சுந்:7 5/4
தெரு இடம் இல் என்று எண்ணி வானிடை செல்கின்றாரும் - சுந்:7 13/1
நீ இது முடித்தி என்று நேர்ந்தனை நினைவின் எண்ணி
 ஏயினை என்னப்பெற்றால் என்னின் யார் உயர்ந்தார் என்னா - சுந்:8 2/2,3
ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி
 போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் - சுந்:8 13/1,2
சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் - சுந்:8 49/4
கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை - சுந்:11 25/3
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் - சுந்:12 10/3
முறிவு_அற எண்ணி வண்ண மோதிரம் காட்ட கண்டாள் - சுந்:14 41/3
நஞ்சு தின்றனர்கள்தாம் நண்ணுவார் நரகம் என்று எண்ணி நம்மை - யுத்1:2 92/3
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி
 ஓது போதி என உரைத்தனன் உலகு எலாம் உயர்ந்தோன் - யுத்1:3 56/3,4
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் - யுத்1:4 14/4
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் - யுத்1:5 1/4
மேயவன் தன்னொடும் எண்ணி மேல் இனி - யுத்1:5 13/3
வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் - யுத்1:9 29/3
தானுடை வரத்தை எண்ணி தருமத்தின் தலைவர்-தாமே - யுத்1:9 78/3
எண்ணி நோக்கினும் இ கடல் மணலினை எல்லாம் - யுத்1:11 34/3
செய்வன முறையின் எண்ணி திறத்திறம் உணர்வினை தேர - யுத்1:13 10/1
உளைந்தனம் என்ன எண்ணி என் செயற்கு உரிய என்றான் - யுத்1:13 11/4
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் - யுத்1:14 16/4
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி
 கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி - யுத்1:14 19/1,2
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி
 ஒன்று உனக்கு உறுவது உன்னி துணிந்து உரை உறுதி பார்க்கின் - யுத்1:14 37/1,2
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால் - யுத்2:15 96/1
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி
 நஞ்சினால் செய்த நெஞ்சினான் பார் மிசை நடந்தான் - யுத்2:15 208/3,4
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் - யுத்2:16 44/4
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற - யுத்2:16 183/3
கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான் - யுத்2:16 225/3
வெவ் வழி மாயை ஒன்று வேறு இருந்து எண்ணி வேட்கை - யுத்2:17 1/3
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி
 புண்ணிடை எரி புக்கு என்ன மானத்தால் புழுங்கி நையும் - யுத்2:18 263/3,4
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் - யுத்2:19 14/4
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப - யுத்2:19 51/3
இ முறை இருந்து செய்வது யாவதும் இல் என்று எண்ணி
 பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் - யுத்2:19 216/2,3
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி
 என் இனி அனுமன் தோளை இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும் - யுத்2:19 236/2,3
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே - யுத்2:19 237/2
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் - யுத்2:19 275/2
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் - யுத்3:23 15/3
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் - யுத்3:24 6/4
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி
 தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் - யுத்3:26 19/1,2
ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி
 ஆற்றுவான் அல்லன் ஆகி அயர்கின்றான் எனினும் ஐயன் - யுத்3:26 62/1,2
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் - யுத்3:27 176/2
ஏவது ஆகும் என்று எண்ணி இரங்குவார் - யுத்3:29 24/4
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி
 முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி - யுத்4:32 24/1,2
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி
 ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா - யுத்4:37 110/2,3
என்று இறைஞ்சலும் எண்ணி இரங்கினான் - யுத்4:37 182/1
மாரின் எய்வென் என்று எண்ணி வலித்தனன் - யுத்4:37 191/3
யாது செய்வது என்று எண்ணி இருந்தனென் - யுத்4:40 16/2
பின்னை காட்டுவது அரியது என்று எண்ணி இ பெரியோன் - யுத்4:40 109/4

 மேல்
 
  எண்ணிட (1)
இரவின் எண்ணிட வேறு இருந்தான்-அரோ - யுத்1:9 39/4

 மேல்
 
  எண்ணிடின் (1)
எம் போலியர் எண்ணிடின் என் பலவா - யுத்1:3 111/2

 மேல்
 
  எண்ணிடை (3)
பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும் - அயோ:3 26/3
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் - கிட்:16 56/4
எண்ணிடை மகனை நோக்கி இராவணன் இனைய சொன்னான் - யுத்3:28 1/4

 மேல்
 
  எண்ணிய (13)
எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள் - பால:0 2/2
எண்ணிய பொருள் எலாம் இனிது முற்றுக - பால:24 40/1
எண்ணிய சில நாளில் குறுகுதும் இனிது என்றான் - அயோ:8 30/4
எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால் - அயோ:14 73/3
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே - ஆரண்:10 135/4
எண்ணிய இன்பம் அன்றி துன்பங்கள் இல்லை ஆன - ஆரண்:16 1/3
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் - கிட்:10 98/3
இனையன உணர்தற்கு ஏற்ற எண்ணிய நீதி என்னா - கிட்:11 68/3
எண்ணிய இருவர் தம்முள் ஒருவனேல் யான் முன் நோற்ற - சுந்:10 19/1
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் - யுத்2:18 263/2
ஆளுற்று எண்ணிய படைக்கலம் எவற்றினும் அமரில் - யுத்3:22 60/2
இல்லை இனி ஐயம் என எண்ணிய இராமன் - யுத்4:36 25/1
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் - யுத்4:38 4/3

 மேல்
 
  எண்ணியது (4)
எண்ணியது அறிதல் தேற்றாம் இமைத்தில இராமன் என்னும் - ஆரண்:14 5/3
எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ - சுந்:2 226/3
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை - சுந்:3 132/3
எண்ணியது உணர்த்துவது உளது ஒன்று எம்பிரான் - யுத்2:19 29/1

 மேல்
 
  எண்ணியும் (1)
நாயகன் வலி எண்ணியும் நானுடை - சுந்:5 23/3

 மேல்
 
  எண்ணியும்தான் (1)
என் இன்று நினைந்தும் இயம்பியும் எண்ணியும்தான்
 கொன் நின்ற படைக்கலத்து எம்பியை கொன்றுளானை - யுத்2:19 9/1,2

 மேல்
 
  எண்ணியே (2)
வந்து எழ அருள் தருவான் என்று எண்ணியே - பால:5 65/4
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே
 விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் - யுத்1:8 1/2,3

 மேல்
 
  எண்ணியோ (4)
நன்றி கொள் அரி மகம் நடத்த எண்ணியோ
 இன்று எனை அழைத்தது இங்கு இயம்புவாய் என்றான் - பால:5 78/3,4
ஆழியை இனி அவற்கு அளிக்க எண்ணியோ - அயோ:11 54/4
இரக்கமோ அறத்தினது எளிமை எண்ணியோ - சுந்:12 17/4
விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய - யுத்3:26 9/4

 மேல்
 
  எண்ணில் (9)
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ - பால:3 20/3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி - சுந்:10 8/1
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் - சுந்:10 8/2
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை - சுந்:10 8/3
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி - சுந்:10 8/4
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ - யுத்1:2 26/4
இளையவன் தன்மை ஈதால் இராமனது ஆற்றல் எண்ணில்
 தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் - யுத்2:19 289/1,2
மு புறத்து உலகினும் எண்ணில் முற்றினோர் - யுத்4:40 35/3
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் - யுத்4:41 70/3

 மேல்
 
  எண்ணிலமால் (1)
எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால்
 உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை - யுத்3:27 19/2,3

 மேல்
 
  எண்ணிலர் (1)
இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால் - பால:16 35/1

 மேல்
 
  எண்ணிலன் (1)
என்ற பின் முனிவன் ஒன்று இயம்ப எண்ணிலன்
 நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக - அயோ:4 164/1,2

 மேல்
 
  எண்ணிலார் (1)
என்றனர் அயிர்த்தனர் நிருதர் எண்ணிலார் - சுந்:9 27/4

 மேல்
 
  எண்ணிலோர் (1)
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட - சுந்:12 29/1

 மேல்
 
  எண்ணிற்று (1)
ஆரோடு எண்ணிற்று ஆர் உரைதந்தார் அறம் எல்லாம் - அயோ:11 81/3

 மேல்
 
  எண்ணின் (27)
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின்
 தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் - பால:5 29/3,4
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் - பால:5 30/2
மாந்தர்கள் விலங்கு என்று உன்னும் மனத்தன் மா தவத்தன் எண்ணின்
 பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த - பால:5 31/2,3
எண்ணின் ஈது அலது என்று அறியேன் இரு - பால:11 3/3
எங்கு உலப்புறுவர்கள் எண்ணின் யாவரே - அயோ:14 41/2
இ வழி இனைய எண்ணின் ஏழைமை-பாலது என்னா - ஆரண்:13 133/2
இடம்படு மான துன்பம் இருள்தர எண்ணின் தீர்ந்தான் - ஆரண்:14 8/1
இருமையும் எய்தினாய் மற்று இனி செயல்-பாலது எண்ணின்
 திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை - கிட்:7 140/2,3
எண்ணின் நான்முகர் எழுபதினாயிரர்க்கு இயலா - கிட்:12 24/1
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் - கிட்:12 34/2
சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின்
 இதன் நினக்கு ஈதே ஆகின் இயற்றுவல் காண்டி இன்னும் - சுந்:3 144/3,4
எண்ணின் நீளிய பெரும் பறவை ஈட்டமும் - சுந்:5 56/2
ஆறு இரண்டு அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர் ஆவி - சுந்:10 9/1
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் - சுந்:11 51/2
பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின்
 கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் - யுத்1:2 96/2,3
எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் - யுத்1:5 38/3
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின்
 சிறந்தது போரே என்றான் சேவகன் முறுவல் செய்தான் - யுத்1:14 7/3,4
நீ தர கொள்வென் யானே இதற்கு இனி நிகர் வேறு எண்ணின்
 நாய் தர கொள்ளும் சீயம் நல் அரசு என்று நக்கான் - யுத்1:14 29/3,4
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் - யுத்2:18 140/2
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா - யுத்2:18 143/2
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் - யுத்2:19 5/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின்
 மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் - யுத்3:24 25/3,4
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா - யுத்4:33 17/3
எண்ணின் சூல் மழை இல்ல இராவணன் - யுத்4:37 41/2
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை - யுத்4:37 190/2
எண்ணின் நுண்ணிய என் செயல்-பாற்று எனா - யுத்4:37 190/4
எழுபது வெள்ளத்தாரும் இரவி கான்முளையும் எண்ணின்
 வழு இலா இலங்கை வேந்தும் வான் பெரும் படையும் சூழ - யுத்4:41 18/1,2

 மேல்
 
  எண்ணினன் (6)
இனிய சொல்லினன் ஈகையன் எண்ணினன்
 வினையன் தூயன் விழுமியன் வென்றியன் - அயோ:2 26/1,2
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் - கிட்:7 41/3
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் - சுந்:11 58/3
வழு உறு காலம் ஈது என்று எண்ணினன் வலிதின் பற்றி - சுந்:12 128/2
வருண மந்திரம் எண்ணினன் விதி முறை வணங்கி - யுத்1:6 2/4
வினையம் எண்ணினன் இந்திர வேடத்தை மேவி - யுத்3:22 163/2

 மேல்
 
  எண்ணினனால் (1)
எய்யா உலகு யாவையும் எண்ணினனால் - யுத்1:3 116/4

 மேல்
 
  எண்ணினாய் (1)
கூற்றம் உண்ண கொடுப்பென் என்று எண்ணினாய்
 நால் திசைக்கும் புறத்தையும் நண்ணினான் - கிட்:7 103/3,4

 மேல்
 
  எண்ணினார் (5)
செம் வழித்து அன்று நம் செயல் என்று எண்ணினார்
 கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் - அயோ:14 128/3,4
வாய் செலல் நன்று என மனத்தின் எண்ணினார்
 போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் - கிட்:14 24/3,4
இற்றது நம் செயல் இனி என்று எண்ணினார் - கிட்:16 4/4
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய - யுத்1:2 91/3
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார்
 துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென - யுத்4:41 99/2,3

 மேல்
 
  எண்ணினால் (8)
எனக்கு ஒன்றா தவம் அடுப்பது எண்ணினால் - அயோ:14 96/4
இருமையும் தெரிந்து எண்ணலை எண்ணினால்
 அருமை உம்பி-தன் ஆர் உயிர் தேவியை - கிட்:7 107/2,3
எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால்
 விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும் - யுத்1:2 76/1,2
இந்தியம்-தொறும் உளன் உற்றது எண்ணினால்
 முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை - யுத்1:3 72/2,3
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால்
 வானரம் பெரிது என மறு இல் சிந்தையான் - யுத்1:4 16/2,3
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால்
 சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய - யுத்1:5 19/2,3
எண்ணினால் பெறு பயன் எய்தும் இன்று எனா - யுத்2:19 37/2
இங்கு நின்று இன்னன மருந்து என்று எண்ணினால்
 சிங்குமால் காலம் என்று உணரும் சிந்தையான் - யுத்3:24 63/1,2

 மேல்
 
  எண்ணினாலும் (1)
நாள் எலாம் எண்ணினாலும் தொலைவு இலா நாதர் இன்றி - யுத்3:22 146/2

 மேல்
 
  எண்ணினாள் (1)
மனம் கொள் காதல் மறைத்தலை எண்ணினாள்
 அனங்க_வேள் அது அறிந்தனன் அற்றம்தான் - பால:21 28/2,3

 மேல்
 
  எண்ணினான் (10)
வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் - பால:5 5/4
ஏகல் என்பது அரிது என்றும் எண்ணினான்
 ஓகை கொண்டவன் உள் இடர் நோக்கினான் - அயோ:10 54/2,3
இளையவட்கு அளிப்பென் என் அரசு என்று எண்ணினான் - ஆரண்:12 32/4
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான்
 சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய - ஆரண்:13 6/2,3
வரை தடம் தோளினான் மனத்தின் எண்ணினான்
 சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து - கிட்:7 14/2,3
எ வழி என்பதை உணர்வின் எண்ணினான்
 செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் - சுந்:2 59/2,3
கண்டனன் அனுமனும் கருத்தும் எண்ணினான்
 கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் - சுந்:4 22/1,2
காண்டலே நலன் என கருத்தின் எண்ணினான் - சுந்:12 18/4
மற்றது முடிப்பென் என்னா எண்ணினான் மனிசன் வாழ்க்கை - யுத்2:19 204/2
யாண்டு வந்து இங்கு இறுக்கும் என்று எண்ணினான்
 மாண்ட சோதிட வாய்மை புலவரை - யுத்4:41 52/1,2

 மேல்
 
  எண்ணினிர் (1)
இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர்
 எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் - ஆரண்:12 40/3,4

 மேல்
 
  எண்ணினில் (2)
எண்ணினில் இருக்கினில் இருக்கும் என யாரும் - ஆரண்:3 42/2
புவியிடை அண்ணல் என்பது எண்ணினில் பொருந்த முன்னே - கிட்:7 124/3

 மேல்
 
  எண்ணினுக்கு (1)
எண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய ஈட்டினர் - சுந்:3 56/1

 மேல்
 
  எண்ணினும் (10)
உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் - அயோ:1 63/4
எண்ணினும் நெடிது அவண் எழுந்த சேனையே - அயோ:12 43/4
எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால் - ஆரண்:14 98/2
இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் - கிட்:7 145/2
தாம தாரினர் எண்ணினும் சால்வரோ - சுந்:12 92/4
எண்ணினும் உளை நீ கொங்கை இணை குவை தன்னின் ஓவாது - சுந்:14 30/2
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் - யுத்1:3 50/1
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் - யுத்1:3 71/4
தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும்
 மேயது கேட்டியால் விளைவு நோக்குவாய் - யுத்1:4 58/3,4
எண்ணினும் பெரியன் ஆன இலங்கையர் வேந்தன் பின்னோன் - யுத்2:16 53/3

 மேல்
 
  எண்ணினென் (1)
வாழ்விக்கும் என்று எண்ணினென் முன்னே வருவித்தேன் - யுத்3:22 207/2

 மேல்
 
  எண்ணினேன் (3)
என் உயிர்க்கு உறுவதும் செய்ய எண்ணினேன் - அயோ:1 14/4
உய்ந்தனென் போவது ஓர் உறுதி எண்ணினேன் - அயோ:1 26/4
யான் இவன்-தனை தெரிய எண்ணினேன்
 தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் - கிட்:15 10/1,2

 மேல்
 
  எண்ணினை (4)
எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை நீ - ஆரண்:13 13/4
தெரிய எண்ணினை செய்வதும் செய்தியே - சுந்:5 12/2
எடுத்தது என் இது என் செய எண்ணினை என்றான் - யுத்1:3 24/4
எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு - யுத்1:4 6/2

 மேல்
 
  எண்ணினையேல் (2)
எந்தாய் கொள எண்ணினையேல் இதுதான் - யுத்1:3 118/2
நீ இது எண்ணினையேல் நெடு நாடு எரி - யுத்4:41 71/1

 மேல்
 
  எண்ணினையோ (1)
ஏய்ப்புண்டவனும் என எண்ணினையோ - யுத்2:18 10/4

 மேல்
 
  எண்ணு (1)
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் - யுத்1:5 74/4

 மேல்
 
  எண்ணுக்கு (1)
என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம் - யுத்3:24 82/3

 மேல்
 
  எண்ணுக்கும் (1)
எண்ணுக்கும் அளவு_இலாத அறிவினோர் இருந்து நோக்கும் - யுத்3:24 47/1

 மேல்
 
  எண்ணுகிலம் (1)
இறந்திலம் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் ஏதும் - கிட்:14 40/1

 மேல்
 
  எண்ணுகின்றது (1)
எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை - யுத்1:3 43/4

 மேல்
 
  எண்ணுகின்றனன் (1)
எண்ணுகின்றனன் என் செயல்-பாற்று எனா - அயோ:4 222/4

 மேல்
 
  எண்ணுகின்றனென் (1)
இறைவரின் ஒருத்தன் என்று எண்ணுகின்றனென்
 துறை எனக்கு யாது என சொல்லு சொல் என்றான் - யுத்4:41 96/2,3

 மேல்
 
  எண்ணுகின்றார் (1)
எழுதலாம்-கொல் என்று எண்ணுகின்றார் சிலர் - சுந்:2 170/4

 மேல்
 
  எண்ணுங்கால் (1)
இணங்கினர் அறிவு_இலர் எனினும் எண்ணுங்கால்
 கணம் கொள்கை நும்மனோர் கடன்மை காண் என - யுத்1:4 84/1,2

 மேல்
 
  எண்ணுடை (1)
ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை
 தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் - யுத்4:37 175/3,4

 மேல்
 
  எண்ணுடையான் (1)
இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான்
 தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் - யுத்1:3 115/1,2

 மேல்
 
  எண்ணுதல் (3)
இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல்
 தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல் - அயோ:1 24/1,2
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ - சுந்:12 98/4
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை - யுத்2:16 92/3

 மேல்
 
  எண்ணுதற்கு (2)
எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது இரண்டு மூன்று நாள் - பால:8 30/1
யாவரேயும் மற்று எண்ணுதற்கு அரியராய் இயன்ற - யுத்1:3 15/2

 மேல்
 
  எண்ணுதி (4)
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் - கிட்:7 137/4
எரி எனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி எண்ணம் யாவும் - கிட்:7 142/3
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் - யுத்1:5 74/4
இந்திரன் அஞ்சினன் எண்ணுதி அன்றே - யுத்3:20 9/4

 மேல்
 
  எண்ணுதியோ (1)
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் - யுத்4:38 4/3

 மேல்
 
  எண்ணுதும் (1)
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் - யுத்3:31 219/2

 மேல்
 
  எண்ணும் (32)
தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும்
 மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் - பால:8 6/1,2
எண்ணும் கூற்றினும் இத்தனை வேண்டுமோ - பால:11 7/4
எண்ணும் நல்வினை முற்றுவித்து ஏற்றினான் - அயோ:2 31/3
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும்
 ஆவி பதைப்ப அலக்கண் எய்தி நின்றான் - அயோ:3 18/3,4
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் - அயோ:4 17/2
எண்ணும் நீர் நான்மறையோர் எரி முன் நின் மேல் சொரிய - அயோ:4 55/2
ஆற்றலால் அடுத்தது எண்ணும் அமைச்சரை கொணர்திர் என்றான் - ஆரண்:10 168/4
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் - கிட்:9 4/2
இளவலும் உரை-செய்வான் எண்ணும் நாள் இனும் - கிட்:10 95/1
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் - கிட்:15 18/3
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார் - கிட்:15 30/3
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே - சுந்:4 100/4
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ - சுந்:5 69/4
மீட்டும் இனி எண்ணும் வினை வேறும் உளது_அன்றால் - சுந்:6 5/1
எல்லையும் தெரிவுறும் எண்ணும் தேறலாம் - சுந்:12 21/2
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில் - யுத்1:2 33/1
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும்
 தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை - யுத்1:3 159/1,2
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் - யுத்1:5 57/4
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் - யுத்2:15 63/2
இற்றிலாதன எண்ணும் இலாதன - யுத்2:15 97/2
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் - யுத்2:18 263/1
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும்
 எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் - யுத்2:18 263/1,2
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும்
 பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி - யுத்2:18 263/2,3
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி - யுத்2:18 263/3
வீட்டியது என்னின் பின்னை வீவென் என்று எண்ணும் வேத - யுத்2:19 242/3
எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி - யுத்3:26 44/1
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த - யுத்3:28 47/2
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன - யுத்3:28 47/3
சூரியன்_சேயும் செல்வன் சொற்றதே எண்ணும் சொல்லன் - யுத்3:31 68/1
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் - யுத்4:34 21/1
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் - யுத்4:36 21/4
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி - யுத்4:41 50/2

 மேல்
 
  எண்ணும்-கால் (3)
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் - பால:14 66/3
இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால்
 பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால் - பால:16 35/1,2
எண்ணும்-கால் இ இலக்கணம் எய்திட - பால:21 25/2

 மேல்
 
  எண்ணுமால் (1)
என் நினைந்தனளோ என எண்ணுமால் - ஆரண்:14 11/4

 மேல்
 
  எண்ணுமோ (1)
இனியது போலும் இ அரசை எண்ணுமோ
 துனி வரு புலன் என தொடர்ந்து தோற்கலா - அயோ:1 22/1,2

 மேல்
 
  எண்ணுவ (1)
ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ
 சேகு_அற பல் முறை தெருட்டி செய்த பின் - கிட்:10 99/2,3

 மேல்
 
  எண்ணுவது (6)
யாது என்று எண்ணுவது இ கொடியாளையும் - பால:7 37/3
இனி இருந்து எனக்கு எண்ணுவது இல் என எண்ணா - ஆரண்:6 84/2
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் - ஆரண்:13 14/3
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் - கிட்:3 73/4
இடுக்கு இனி எண்ணுவது இல்லை ஈண்டு இனி - யுத்1:6 56/1
ஏது வேண்டும் என்று எண்ணுவது என்-கொலோ - யுத்1:8 37/2

 மேல்
 
  எண்ணுவதோ (2)
மாது என்று எண்ணுவதோ மணி பூணினாய் - பால:7 37/4
யான் மறுப்பது என்று எண்ணுவதோ என்றான் - அயோ:4 25/4

 மேல்
 
  எண்ணுவன (1)
எண்ணுவன அனைய எல்லை இல நுழைவ - யுத்3:31 167/4

 மேல்
 
  எண்ணுவார் (3)
எல்லை_இல் மருத்துவன் இயல்பின் எண்ணுவார்
 ஒல்லை வந்து உறுவன உற்ற பெற்றியின் - அயோ:1 9/2,3
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார்
 இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் - ஆரண்:10 33/3,4
இருந்தனர் தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணுவார் - கிட்:16 5/4

 மேல்
 
  எண்ணுவாள் (1)
பெற்றனனாம் என பெயர்த்தும் எண்ணுவாள் - ஆரண்:6 6/4

 மேல்
 
  எண்ணுவான் (7)
இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான்
 வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா - அயோ:14 102/2,3
என பல நினைப்பு இனம் மனத்துள் எண்ணுவான்
 சின படை வீரர் மேல் செல்லும் அன்பினான் - ஆரண்:4 16/1,2
இடன் இது காலம் ஈது என்ன எண்ணுவான்
 கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ - யுத்1:4 56/2,3
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 46/4
உலக்கின்றார் உலக்கின்றாரை எண்ணுவான் உற்ற விண்ணோர் - யுத்2:19 95/1
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான்
 பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து - யுத்3:31 88/2,3
என்னை வெல்ல மனித்தன் என்று எண்ணுவான் - யுத்4:37 22/4

 மேல்
 
  எண்ணுவீர் (1)
ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் - ஆரண்:12 49/4

 மேல்
 
  எண்ணுவென் (2)
எண்ணுவென் என்னின் பின்னை என் உயிர் இழப்பேன் என்றான் - ஆரண்:12 65/4
யானே செல எண்ணுவென் ஏவுதியேல் - யுத்3:21 5/1

 மேல்
 
  எண்ணுவேம் (1)
இடுக்கு இனி பெயர்ந்து உறை எண்ணுவேம் எனின் - யுத்3:31 177/1

 மேல்
 
  எண்ணுவேன் (1)
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் - சுந்:3 16/4

 மேல்
 
  எண்ணுளே (1)
எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென் - பால:13 53/3

 மேல்
 
  எண்ணுற்றாய் (1)
எண்ணுற்றாய் என் செய்தாய் என்று ஏசுவான் இயம்பலுற்றான் - கிட்:7 81/4

 மேல்
 
  எண்ணுற (3)
எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் - அயோ:2 65/4
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற
 விழுங்கிய மதி என மெலிந்து தோன்றினான் - யுத்2:16 266/3,4
எண்ணுற அரிய சேனை எய்தியது இலங்கை நோக்கி - யுத்3:30 3/4

 மேல்
 
  எண்ணுறா (1)
ஈனமே-கொல் இதம் என எண்ணுறா
 மோனம் ஆகி இருந்தனன் முற்றினான் - யுத்1:9 49/1,2

 மேல்
 
  எண்ணுறு (6)
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் - பால:23 38/3
எண்ணுறு சூழ்ச்சியின் இருக்கை எய்தினான் - அயோ:1 1/4
எண்ணுறு திறத்து காணார் இடர் உறும் மனத்தர் எய்த்தார் - கிட்:15 26/4
எண்ணுறு படைக்கலம் இழுக எற்றிட - யுத்2:16 97/1
எண்ணுறு நரகின் வீழ்வது அறிஞரும் இயற்றுவாரோ - யுத்2:16 140/4
எண்ணுறு கனவினொடு உணர்வு என இமையில் - யுத்4:37 94/3

 மேல்
 
  எண்ணுறும் (2)
முழுதும் எண்ணுறும் மந்திர கிழவர்-தம் முகத்தால் - அயோ:1 44/2
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே - யுத்3:26 12/3

 மேல்
 
  எண்ணெய் (6)
எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் - அயோ:8 6/4
எண்ணெய் உண்ட பொன் எழில் கொள் மேனியை - அயோ:11 118/3
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா - சுந்:3 40/1
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய்
 காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க - சுந்:12 118/3,4
குழியில் இந்தனம் அடுக்கினர் குன்று என குடம்-தொறும் கொணர்ந்து எண்ணெய்
 இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட - யுத்1:3 85/1,2
எண்ணெய் தோய்ந்து என எரிந்தன கிரி குலம் எல்லாம் - யுத்1:6 28/4

 மேல்
 
  எண்ணெயால் (1)
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் - யுத்3:22 160/4

 மேல்
 
  எண்ணெயும் (3)
எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் - பால:5 113/3
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும் - யுத்1:3 120/3
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை - யுத்4:41 115/2

 மேல்
 
  எண்ணை (1)
எண்ணை விழுங்கிய சேனையை யாரும் - யுத்3:20 23/3

 மேல்
 
  எண்ணையும் (1)
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் - யுத்4:32 5/4

 மேல்
 
  எண்ணோ (1)
எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது - பால:23 10/2

 மேல்
 
  எண்தலம் (1)
எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் - யுத்1:3 12/2

 மேல்
 
  எண்தான் (2)
எண்தான் இலென் எங்ஙனம் நாடுகெனோ - ஆரண்:14 66/4
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட - சுந்:4 90/3

 மேல்
 
  எண்பதினாயிரர் (1)
எம் குலத்தவர் எண்பதினாயிரர் இறைவர் - யுத்1:5 61/1

 மேல்
 
  எண்பால் (1)
எண்பால் உயர்ந்த எரி ஓங்கும் நல் வேள்வி - ஆரண்:15 45/2

 மேல்
 
  எண்பாலும் (1)
எண்பாலும் இலாதது ஓர் ஆண் உரு என்றி என்னே - ஆரண்:10 150/2

 மேல்
 
  எண்மர் (1)
காவலர் எண்மர் நின்ற தன்மையும் தெரிய கண்டான் - யுத்3:24 53/4

 மேல்
 
  எண்மர்க்கும் (1)
எண்மர்க்கும் மற்றை இருவர்க்கும் பெரும் பயம் இயற்ற - சுந்:12 43/4

 மேல்
 
  எண்மரும் (1)
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ - யுத்1:9 50/3

 மேல்
 
  எண்மை (1)
எண்மை ஆர் உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓர் - ஆரண்:12 5/1

 மேல்
 
  எண்மையன் (1)
எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை - ஆரண்:13 132/1

 மேல்
 
  எண்வழி (1)
எண்வழி உணர்வும் நான் எங்கும் காண்கிலேன் - பால:10 55/2

 மேல்
 
  எணும் (2)
எம்மையோர் அனைவரும் இறைவர் என்று எணும்
 மும்மையோர் பெருமையும் முற்றும் பெற்றியான் - ஆரண்:12 46/3,4
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த - யுத்4:40 126/3

 மேல்
 
  எத்த (1)
எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் - யுத்2:15 188/4

 மேல்
 
  எத்தன்மைத்து (1)
எவண் எத்தன்மைத்து ஏகின நாகத்து_இனம் என்ன - யுத்4:37 142/1

 மேல்
 
  எத்தனை (22)
எரிந்த சிந்தையர் எத்தனை என்கெனோ - பால:18 27/1
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் - பால:19 35/4
ஆண்டார் ஆண்டார் எத்தனை என்கேன் அறம் நோனார் - ஆரண்:11 16/3
எத்தனை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம் - சுந்:2 92/1
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ - சுந்:5 69/4
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் - சுந்:7 52/2
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம் - சுந்:12 62/1
கொச்சை துன்மதி எத்தனை போரிடை குறைந்தான் - யுத்1:2 112/2
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர் - யுத்1:4 85/1
பேரும் அத்தனை எத்தனை உலகமும் பெரியோய் - யுத்1:5 45/4
இன்ன தன்மையர் எத்தனை ஆயிரர் என்கேன் - யுத்1:5 46/1
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே - யுத்2:18 148/1
எத்தனை கோடி வாளி மழை என எய்யாநின்ற - யுத்2:19 181/2
வந்தது நம்-வயின் எத்தனை மன்னா - யுத்3:20 9/2
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த - யுத்3:31 13/1
நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள் - யுத்3:31 13/2
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் - யுத்3:31 13/3
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி - யுத்3:31 13/4
எத்தனை அரக்கரேனும் தருமம் ஆண்டு இல்லை அன்றே - யுத்3:31 49/1
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது - யுத்3:31 58/2
ஆமை குலம் எத்தனை அத்தனையால் - யுத்3:31 201/4
காயம் எத்தனை உள நெடும் காயங்கள் கதுல - யுத்4:37 111/2

 மேல்
 
  எத்தனைக்கு (1)
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை - அயோ:4 21/3

 மேல்
 
  எத்தனையும் (2)
என்ன உரை இத்தனையும் எத்தனையும் எண்ணி - ஆரண்:11 27/1
இடும்பை எத்தனையும் மடுத்து எய்தினும் - யுத்1:8 53/3

 மேல்
 
  எத்தனையோ (1)
இ திறத்தினர் எத்தனையோ பலர் - பால:14 50/3

 மேல்
 
  எத்தனையோர் (1)
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் - ஆரண்:11 12/3

 மேல்
 
  எத்தனையோர்தாம் (1)
இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார் - ஆரண்:11 12/2

 மேல்
 
  எத்தனைவர் (1)
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் - யுத்3:31 151/1

 மேல்
 
  எத்தானும் (1)
எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி - பால:5 33/3

 மேல்
 
  எத்திய (1)
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி - சுந்:8 7/1

 மேல்
 
  எத்திறத்து (1)
எத்திறத்து ஏதுவும் இயைந்த இன் உரை - சுந்:5 39/3

 மேல்
 
  எத்துணை (4)
மணிகள் எத்துணை பெரியவும் மால் திரு மார்பின் - சுந்:2 8/1
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற - யுத்1:3 132/1
எத்துணை வகையினும் உறுதி எய்தின - யுத்1:4 12/1
சேது எத்துணை சென்றது என்பார் சிலர் - யுத்1:8 51/3

 மேல்
 
  எதிர் (259)
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை - பால:3 67/1
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர்
 விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும் - பால:5 11/2,3
அடைந்தனன் வள நகர் அலங்கரித்து எதிர்
 மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு - பால:5 51/1,2
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் - பால:5 130/1
சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு - பால:7 4/2
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்த வாயின்-வாய் - பால:7 11/2
ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் - பால:7 34/4
கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் - பால:7 43/4
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான் - பால:8 13/2
சிந்தை உவந்து எதிர் என் செய் என்றான் - பால:8 15/1
பயந்தவர்களும் இகழ் குறளன் பார்த்து எதிர்
 வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் - பால:8 24/2,3
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் - பால:8 47/3
என்று இவை இனையன விளம்பும் வந்து எதிர்
 நின்றனன் இவண் எனும் நீங்கினான் எனும் - பால:10 60/1,2
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ - பால:13 2/1
ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த - பால:13 20/2
என்று உரைத்து எதிர் எதிர் இடைவிடாது நேர் - பால:14 6/1
என்று உரைத்து எதிர் எதிர் இடைவிடாது நேர் - பால:14 6/1
மை கொண்ட கண்ணாள் எதிர் மாற்றவள் பேர் விளம்ப - பால:17 20/2
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் - பால:18 5/2
இந்திர_திருவன்-தன்னை எதிர் கொள்வான் எழுந்து வந்தான் - பால:20 4/4
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் - பால:20 12/2
எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது - பால:21 22/3
கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன் - பால:22 30/2
மாண்ட பொன் மணி அணி வலயம் வந்து எதிர்
 வேண்டினர்க்கு உதவுவான் விரும்பி கற்பகம் - பால:23 57/1,2
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற - பால:23 91/3
குன்றே புரை தோளான் எதிர் புள்ளின் குறி தேர்வான் - பால:24 6/3
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் - பால:24 16/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் - பால:24 17/4
உலத்தோடு எதிர் தோளாய் எனது உறவோடு உயிர் உகுவேன் - பால:24 23/2
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா - பால:24 24/2
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும் - அயோ:3 18/3
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே - அயோ:4 81/4
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் - அயோ:4 123/2
செல்லும் சொல் வல்லான் எதிர் தம்பியும் தெவ்வர் சொல்லும் - அயோ:4 135/1
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி - அயோ:9 23/2
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் - அயோ:11 113/4
நின் காணும் உள்ளத்தான் நெறி எதிர் நின்றனன் என்றான் - அயோ:13 26/4
விருத்தி வேதியரோடு எதிர் மேவினான் - அயோ:13 72/4
வந்து உவந்து எதிர் ஏத்தினர் மைந்தரை - அயோ:14 8/3
செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து - ஆரண்:1 8/3
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ - ஆரண்:1 18/3
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா - ஆரண்:1 24/4
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் - ஆரண்:1 28/4
நின்றான் எதிர் நின்ற நெடும் தவனும் - ஆரண்:2 14/1
ஆயிடை அறிஞனும் அவன் எதிர் அழுவ - ஆரண்:2 37/1
ஏன்ற போதும் எதிர் அல என்றலின் - ஆரண்:3 24/3
உவமை நீங்கிய தோன்றல் உரைக்கு எதிர்
 நவமை நீங்கிய நல் தவன் சொல்லுவான் - ஆரண்:3 31/1,2
மறைவலான் எதிர் வள்ளலும் கூறுவான் - ஆரண்:3 32/1
மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதிர் வந்தான் - ஆரண்:3 36/3
சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் - ஆரண்:6 21/4
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் - ஆரண்:6 27/4
கண் அருள்-செய் கண்ணன் இரு கண்ணின் எதிர் கண்டான் - ஆரண்:6 28/4
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு - ஆரண்:6 89/3
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர்
 தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான் - ஆரண்:6 93/2,3
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் - ஆரண்:6 107/4
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் - ஆரண்:6 129/1
காட்டு எனா எழுந்தான் எதிர் கண்டவர் - ஆரண்:7 8/3
விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும் - ஆரண்:7 44/2
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் - ஆரண்:7 96/3
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர்
 விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் - ஆரண்:7 102/2,3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் - ஆரண்:7 109/2
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர் - ஆரண்:7 114/3
நன்று காத்தி என்று இராமனும் எதிர் செல நடந்தான் - ஆரண்:8 8/4
தெருளும் வார் கணை கூற்று எதிர் ஆவி சென்று என்ன - ஆரண்:8 17/4
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே - ஆரண்:9 12/3
கூற்றினாரும் குனிக்க குனித்து எதிர்
 ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் - ஆரண்:9 19/2,3
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார் - ஆரண்:10 26/2
வினை என வந்து நின்ற மான் எதிர் விழித்தது அன்றே - ஆரண்:11 55/4
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும் - ஆரண்:12 64/2
எழுந்து உயர் காதலின் வந்து எதிர் நின்றாள் - ஆரண்:14 41/2
விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் - ஆரண்:14 42/4
பேசினனுக்கு எதிர் பேசுற நாணாள் - ஆரண்:14 51/1
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர்
 உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு - ஆரண்:14 78/2,3
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட - ஆரண்:15 55/2
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட - ஆரண்:15 55/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் - கிட்:1 11/2
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் - கிட்:1 29/3
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர் - கிட்:7 26/3
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச - கிட்:7 38/1
ஒன்றோடு சென்று ஒன்று எதிர் உற்றனவேயும் ஒத்தார் - கிட்:7 46/2
வந்தாரோ எதிர் வான் உளோர் எலாம் - கிட்:8 11/4
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே - கிட்:10 22/4
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே - கிட்:10 22/4
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் - கிட்:10 91/1
வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் - கிட்:10 119/2
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ - கிட்:11 52/3
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் - கிட்:11 83/4
எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் - கிட்:11 85/4
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி - கிட்:11 104/2
கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்டார் - கிட்:14 36/1
கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் - கிட்:14 43/4
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க - கிட்:14 67/3
என்னும் மாருதி எதிர் எருவை வேந்தனும் - கிட்:16 30/3
திண் தேரான் எதிர் சென்று சீறினான் - கிட்:16 41/4
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் - சுந்:2 63/4
என்னா-முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிர் மாற்றம் - சுந்:2 82/1
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை - சுந்:2 86/1
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் - சுந்:2 157/4
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப - சுந்:3 134/4
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப - சுந்:3 134/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் - சுந்:4 40/3
ஈட்டி இனி என் பல இராமன் எதிர் நின்னை - சுந்:5 2/3
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் - சுந்:5 5/2
வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் - சுந்:6 6/3
யாண்டு இனி ஏகுதி என்று எதிர் சென்றார் - சுந்:9 56/4
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் - சுந்:10 32/2
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் - சுந்:10 32/4
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் - சுந்:10 32/4
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் - சுந்:10 34/1
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் - சுந்:10 34/4
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் - சுந்:10 35/2
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் - சுந்:10 41/1
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் - சுந்:10 43/2
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை - சுந்:11 17/2
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன - சுந்:11 22/4
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் - சுந்:11 53/1
கொண்டனர் எதிர் செலும் கொற்ற மா நகர் - சுந்:12 6/1
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் - சுந்:12 26/3
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர்
 நீட்டினன் உவகையின் நிமிர்ந்த நெஞ்சினான் - சுந்:12 26/3,4
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி - சுந்:12 54/2
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர் - யுத்1:2 19/1
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து - யுத்1:2 38/1
முற்றும் முதலாய் உலகம் மூன்றும் எதிர் தோன்றி - யுத்1:2 60/1
இனையர் என்று உணர்தியேல் இருவரும் ஒருவரும் எதிர் இலாதார் - யுத்1:2 85/2
சால அன்னது நினைந்து அவன் எதிர் செலல் தவிர்ந்து - யுத்1:2 108/3
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் - யுத்1:3 147/2
விழி எதிர் நிற்றியேல் விளிதி என்றனன் - யுத்1:4 8/3
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் - யுத்1:5 62/1
முடுக்குவென் வருணனை என்ன மூண்டு எதிர்
 தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை - யுத்1:6 56/2,3
இலக்கு வன் சரம்-ஆயினும் இன்று எதிர்
 விலக்கினால் விலங்காத விலங்கலால் - யுத்1:8 40/1,2
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால் - யுத்1:8 61/2
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் - யுத்1:9 2/1
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ - யுத்1:9 69/4
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் - யுத்1:11 17/4
தான் வினாவ எதிர் சாரன் விளம்பும் - யுத்1:11 20/4
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி - யுத்1:12 7/2
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் - யுத்1:12 8/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி - யுத்1:12 10/2
வந்தவனை நின்றவன் வலிந்து எதிர் மலைந்தான் - யுத்1:12 23/1
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் - யுத்1:12 23/4
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் - யுத்1:14 16/3
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ - யுத்1:14 33/4
தருக்கி உற்று எதிர் தாக்கின தானையே - யுத்2:15 18/4
சாய்ந்த தானை தளர்வும் சலத்து எதிர்
 பாய்ந்த தானை பெருமையும் பார்த்து உற - யுத்2:15 43/1,2
வாரணத்து எதிர் வாசியின் நேர் வய - யுத்2:15 44/1
வங்கம் ஆம் என வந்து எதிர் தாக்கினான் - யுத்2:15 52/4
கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா - யுத்2:15 63/4
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர்
 எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும் - யுத்2:15 64/1,2
கார் இழிந்த உரும் என காய்ந்து எதிர்
 பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர் - யுத்2:15 65/2,3
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர்
 மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற - யுத்2:15 66/2,3
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர்
 துன்பு அடைத்த மனத்தன் சுமாலி சேய் - யுத்2:15 68/1,2
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா - யுத்2:15 70/4
குன்றம் நின்றது எடுத்து எதிர் கூற்று என - யுத்2:15 71/1
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர்
 தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் - யுத்2:15 74/2,3
நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் - யுத்2:15 80/3
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் - யுத்2:15 160/3
கடுத்தான் என கொடியாற்கு எதிர் காண்பாய் என காட்டா - யுத்2:15 162/4
நீள் ஆண்மையினுடனே எதிர் நின்றாய் இஃது ஒன்றோ - யுத்2:15 164/1
பொன்றேன் எனின் நின்னோடு எதிர் பொருகின்றிலென் என்றான் - யுத்2:15 166/4
வன் தானையினுடன் வந்த என் எதிர் வந்து நின் வலியால் - யுத்2:15 168/3
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் - யுத்2:15 169/3
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் - யுத்2:15 170/3
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் - யுத்2:15 171/4
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் - யுத்2:15 172/4
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் - யுத்2:15 173/4
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா - யுத்2:15 180/3
சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன் - யுத்2:15 181/3
என்றான் எதிர் சென்றான் இகல் அடு மாருதி எனை நீ - யுத்2:15 183/1
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா - யுத்2:15 183/3
உறுக்கி தனி எதிர் நின்றவன் உரத்தில் தனது ஒளிர் பல் - யுத்2:15 184/1
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் - யுத்2:15 204/4
இறுத்து நின் எதிர் எய்தினான் - யுத்2:16 120/4
செருவிடை அஞ்சார் வந்து என் கண் எதிர் சேர்வர்-ஆகின் - யுத்2:16 158/1
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை - யுத்2:16 166/2
நீரினை ஓட்டும் காற்றும் காற்று எதிர் நிற்கும் நீரும் - யுத்2:16 171/1
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் - யுத்2:16 180/2
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் - யுத்2:16 185/4
பற்றினன் பாய்ந்து எதிர் பருதி கான்முளை - யுத்2:16 259/3
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர்
 பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி - யுத்2:16 280/1,2
இடுக்கு இலை எதிர் இனி இவனை இ வழி - யுத்2:16 300/1
நண்ணினன் நடந்து எதிர் நமனை இன்று இவன் - யுத்2:16 301/3
ஊழியின் ஒருவனும் எதிர் சென்று ஊன்றினான் - யுத்2:16 310/4
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் - யுத்2:16 319/1
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் - யுத்2:16 319/1
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா - யுத்2:16 323/4
இளைத்த நுண் மருங்குல் நங்காய் என் எதிர் எய்திற்று எல்லாம் - யுத்2:17 27/3
விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா - யுத்2:17 27/4
உந்தை என்று உனக்கு எதிர் உருவம் மாற்றியே - யுத்2:17 94/1
ஏகி தனி சென்று எதிர் எய்தலுறும் - யுத்2:18 45/1
நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே - யுத்2:18 81/1
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன - யுத்2:18 133/4
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன - யுத்2:18 133/4
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என - யுத்2:18 136/4
கொல்லுதி என எதிர் கடவினர் கொடியவர் - யுத்2:18 137/4
நொய்தின் கடிது எதிர் உற்றன நூறு_ஆயிரம் மாறா - யுத்2:18 161/2
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் - யுத்2:18 170/1
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான் - யுத்2:18 171/3
வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் - யுத்2:18 172/3
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு - யுத்2:18 241/3
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் - யுத்2:18 246/3
தரு வனம் அனைய தோளான்-தன் எதிர் தானிமாலி - யுத்2:18 264/3
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் - யுத்2:19 64/3
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/4
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் - யுத்2:19 85/3
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் - யுத்2:19 139/2
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர்
 உற்று மோதும் உதைக்கும் உறுக்குமால் - யுத்2:19 140/2,3
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் - யுத்2:19 194/3
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் - யுத்2:19 200/2
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் - யுத்2:19 200/2
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி - யுத்3:20 36/1
நீர் வீரை அனான் எதிர் நேர் வரலும் - யுத்3:20 84/1
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் - யுத்3:21 33/4
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத - யுத்3:21 36/3
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் - யுத்3:22 107/4
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் - யுத்3:26 69/1
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம் - யுத்3:27 23/1
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை - யுத்3:27 43/3
எதிர் ஒத்த இருளை சீறி எழுகின்ற இயற்கையாலும் - யுத்3:27 95/2
மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து - யுத்3:27 123/3
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் - யுத்3:27 145/2
நேமி தனி அரி தான் என நினைந்தான் எதிர் நடந்தான் - யுத்3:27 146/4
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் - யுத்3:27 151/4
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் - யுத்3:28 19/1
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் - யுத்3:28 19/4
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் - யுத்3:28 20/3
எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான் - யுத்3:28 65/2
கூற்றம் உன் எதிர் வந்து உயிர் கொள்வது ஓர் - யுத்3:29 22/1
ஈட்டிய முரசின் ஆர்ப்பை இடிப்பு எதிர் முழங்கமாட்டா - யுத்3:30 4/2
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் - யுத்3:31 111/4
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ - யுத்3:31 139/4
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற - யுத்3:31 145/3
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும் - யுத்3:31 147/1
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் - யுத்3:31 147/2
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ - யுத்3:31 147/4
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத - யுத்3:31 157/1
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ - யுத்3:31 158/4
தின்றார் எதிர் சென்று செறிந்தனரால் - யுத்3:31 190/4
நல்லானும் உருத்து எதிர் நண்ணினனால் - யுத்3:31 194/4
சென்றார் எதிர் சென்று திரிந்திடலால் - யுத்3:31 208/2
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் - யுத்3:31 216/1
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் - யுத்3:31 216/1
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து - யுத்4:32 7/2
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து - யுத்4:32 7/2
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்4:32 18/4
தருமமும் என சென்று எதிர் தாக்கினார் - யுத்4:37 24/4
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர்
 புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் - யுத்4:37 27/2,3
பூண்டு இரண்டு எதிர் நின்றவும் போன்றன - யுத்4:37 39/2
மறந்தான் செய்கை மற்று எதிர் செய்யும் வகை எல்லாம் - யுத்4:37 131/1
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் - யுத்4:37 132/2
எல் வாய்-தோறும் எய்தின என்னா எதிர் எய்தான் - யுத்4:37 141/3
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் - யுத்4:37 147/1
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர் - யுத்4:37 170/1
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில் - யுத்4:37 206/3
நச்சு இலை என்பது ஓர் நவை_இலாள் எதிர்
 பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் - யுத்4:40 44/2,3
துன்னு மா தவர் சூழ்தர எதிர் கொள்வான் தொடர்ந்தான் - யுத்4:41 33/4
மா தவ பயன் உருவு கொண்டு எதிர் வருமா-போல் - யுத்4:41 34/3
என்னை ஆளுடை நாயகன் வல்லையின் எதிர் போய் - யுத்4:41 36/3
ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை - யுத்4:41 56/3

 மேல்
 
  எதிர்க்கிலேன் (1)
முன் இனி எதிர்க்கிலேன் என்று முற்றிய - யுத்2:16 258/3

 மேல்
 
  எதிர்க்கின் (1)
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் - சுந்:11 16/4

 மேல்
 
  எதிர்க்கும் (1)
ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும்
 வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் - யுத்1:11 19/3,4

 மேல்
 
  எதிர்கண்டு (1)
இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே - அயோ:14 51/4

 மேல்
 
  எதிர்குவர் (1)
பேதையர் எதிர்குவர் எனினும் பெற்றுடை - கிட்:7 29/1

 மேல்
 
  எதிர்கொண்டான் (1)
வானவர் தலைவனை வரவு எதிர்கொண்டான்
 ஆனவன் அடி தொழ அருள் வர அழுதான் - ஆரண்:2 33/2,3

 மேல்
 
  எதிர்கொண்டிட (1)
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் - அயோ:4 78/4

 மேல்
 
  எதிர்கொண்டு (5)
ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன் - பால:11 1/1
இனிது எதிர்கொண்டு தன் இருக்கை எய்தினான் - அயோ:2 12/4
எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் இன் இசை பாடினர் - அயோ:7 12/1
சென்றான் எதிர்கொண்டு சிறப்பு அமையா - ஆரண்:2 14/2
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் - ஆரண்:11 1/3

 மேல்
 
  எதிர்கொள் (1)
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட - யுத்3:31 160/2

 மேல்
 
  எதிர்கொள்வான் (1)
எதிர்கொள்வான் வருகின்ற வய வேந்தன் தனை கண்ணுற்று எழிலி நாண - பால:5 57/1

 மேல்
 
  எதிர்கொள (1)
மருத்துவன் அனையானை வரவு எதிர்கொள வந்தான் - அயோ:9 20/4

 மேல்
 
  எதிர்கொளற்கு (2)
என்று கொண்டு இயம்பி அண்ணற்கு எதிர்கொளற்கு இயைந்த எல்லாம் - கிட்:11 97/1
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த - யுத்1:4 119/2

 மேல்
 
  எதிர்கோள் (3)
எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி - பால:5 56/4
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி - கிட்:11 100/2
செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் - கிட்:11 103/3

 மேல்
 
  எதிர்சென்று (2)
செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி - கிட்:2 14/2
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் - யுத்1:14 19/4

 மேல்
 
  எதிர்த்த (3)
ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே - ஆரண்:7 65/4
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன - யுத்2:15 24/1
என்று மாள்வர் எதிர்த்த இராக்கதர் - யுத்3:31 136/4

 மேல்
 
  எதிர்த்தலும் (1)
எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை - யுத்3:31 55/1

 மேல்
 
  எதிர்த்தனன் (1)
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் - கிட்:7 61/4

 மேல்
 
  எதிர்த்தால் (1)
உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் - யுத்3:27 137/1

 மேல்
 
  எதிர்த்தியேல் (1)
இடித்து உரப்பி வந்து போர் எதிர்த்தியேல் அடர்ப்பென் என்று - கிட்:7 12/1

 மேல்
 
  எதிர்த்துளனாம் (1)
ஏகாய் உடன் நீயும் எதிர்த்துளனாம்
 மாகாயன் நெடும் தலை வாளியொடும் - யுத்2:18 80/1,2

 மேல்
 
  எதிர்தலும் (1)
எதிர்தலும் தன் மனம் எழுந்து முன் செல - பால:19 49/2

 மேல்
 
  எதிர்ந்த (14)
ஆறும் ஆறும் வந்து எதிர்ந்த ஆம் என - பால:2 56/3
தென்றல் வந்து எதிர்ந்த போது சீறுவானும் ஆயினான் - ஆரண்:10 94/4
எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் - கிட்:7 35/3
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி - சுந்:4 58/2
மன்னனோடு எதிர்ந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டோ - சுந்:10 22/3
புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே - யுத்1:4 120/2
இரக்கம் வந்து எதிர்ந்த காலத்து உலகு எலாம் ஈன்று மீள - யுத்1:6 59/1
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில் - யுத்1:14 17/1
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் - யுத்2:18 185/3
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று - யுத்2:18 229/3
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் - யுத்2:19 31/2
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும் - யுத்2:19 190/1
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் - யுத்3:22 137/4
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த - யுத்4:32 17/1

 மேல்
 
  எதிர்ந்த-போது (1)
நஞ்சினை எதிர்ந்த-போது நோக்குமே நினது நாட்டம் - சுந்:3 114/4

 மேல்
 
  எதிர்ந்த-போதும் (1)
இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும்
 வெவ் வழியவனே தோற்கும் என்பது விரும்பி நின்றேன் - யுத்2:19 227/2,3

 மேல்
 
  எதிர்ந்ததன் (1)
ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன - சுந்:12 44/1

 மேல்
 
  எதிர்ந்தது (6)
எய்து காலம் இன்று எதிர்ந்தது என்னவே - பால:6 16/4
மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே - கிட்:10 69/4
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் - சுந்:3 18/4
இழந்த மணி புற்று அரவு எதிர்ந்தது எனல் ஆனாள் - சுந்:4 65/1
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை - யுத்4:37 182/3
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான் - யுத்4:41 113/1

 மேல்
 
  எதிர்ந்தவர் (2)
விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் - ஆரண்:7 102/3
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி - யுத்1:14 34/1

 மேல்
 
  எதிர்ந்தனர் (2)
எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார் - யுத்1:12 16/3
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் - யுத்3:20 50/2

 மேல்
 
  எதிர்ந்தனன் (3)
குன்றினை எதிர்ந்தனன் குவவு தோளினான் - பால:5 46/4
எதிர்ந்தனன் ஓசனை இரண்டொடு ஒன்றினே - பால:5 68/4
இருந்தனள் தேவி யானே எதிர்ந்தனன் கண்களால் நம் - யுத்3:26 94/1

 மேல்
 
  எதிர்ந்தார் (6)
உரனையோ அடல் அரக்கர் ஓய்வேயோ உற்று எதிர்ந்தார்
 அரனேயோ அரியேயோ அயனேயோ எனும் ஆற்றல் - ஆரண்:6 99/2,3
ஏகி யோசனை இரண்டு சென்றார் இடை எதிர்ந்தார்
 மாக மால் வரை கால் பொர மறிந்தது மான - ஆரண்:13 80/2,3
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார்
 பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் - சுந்:7 22/1,2
ஏல் கொடு வஞ்சர் எதிர்ந்தார்
 கால் கொடு கை கொடு கார் போல் - சுந்:13 48/1,2
ஏற்று இகல் வீரர் எதிர்ந்தார்
 காற்றின் மகன் கலை கற்றான் - சுந்:13 51/2,3
ஏச்சு என மைந்தர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 53/4

 மேல்
 
  எதிர்ந்தார்கள் (1)
அனையர் வந்துற ஆண்டு எதிர்ந்தார்கள் போல் - அயோ:7 13/3

 மேல்
 
  எதிர்ந்தால் (2)
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா - கிட்:17 14/1
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால்
 ஊழின் முறை இன்றி உடனே புகும் இது ஒன்றோ - சுந்:2 65/1,2

 மேல்
 
  எதிர்ந்தான் (9)
ஏகி அரு நெறி நீங்கி உரோமபதன் திருநாட்டை எதிர்ந்தான் அன்றே - பால:5 55/4
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் - ஆரண்:9 10/4
எள் அரிய காவலினை அண்ணலும் எதிர்ந்தான் - சுந்:2 66/4
இளக்கம் இல் கடற்படை இருக்கையை எதிர்ந்தான் - சுந்:2 69/4
இந்திரன் சிறை இருந்த வாயிலின் கடை எதிர்ந்தான் - சுந்:2 136/4
வேண்டியது எதிர்ந்தான் என்ன வீங்கினன் விசய திண் தோள் - சுந்:8 20/4
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான்
 கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான் - சுந்:12 50/1,2
எய்திய சேனையை ஈசன் எதிர்ந்தான்
 வெய்து இவண் வந்தவன் மாயையின் வெற்றி - யுத்3:20 29/1,2
ஏற்பென் என் தனி மார்பின் என்று இலக்குவன் எதிர்ந்தான் - யுத்4:32 30/4

 மேல்
 
  எதிர்ந்தில (1)
இ புறம் தேடி நின்னை எதிர்ந்தில என்னின் அண்டத்து - சுந்:4 33/3

 மேல்
 
  எதிர்ந்திலர் (1)
எ குறியின் உள்ளவும் எதிர்ந்திலர் திரிந்தார் - கிட்:14 37/4

 மேல்
 
  எதிர்ந்து (5)
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு - ஆரண்:13 113/2
அங்கு வந்து அரி எதிர்ந்து அமைதி என் என்றலும் - கிட்:5 4/1
உருத்தனன் பொர எதிர்ந்து இளவல் உற்றமை - கிட்:7 14/1
வகையும் மானமும் மாறு எதிர்ந்து ஆற்றுறும் - கிட்:13 1/1
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் - யுத்1:14 31/3

 மேல்
 
  எதிர்ந்துள (1)
யாவரும் பொருவர் அல்லர் எதிர்ந்துள யானும் நீயும் - யுத்2:18 187/1

 மேல்
 
  எதிர்ந்துளோர் (3)
எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட - யுத்1:2 35/1
ஏறுபட்டதும் இடை எதிர்ந்துளோர் எலாம் - யுத்2:16 299/1
இட்டு உண்டாய் அறங்கள் செய்தாய் எதிர்ந்துளோர் இருக்கை எல்லாம் - யுத்2:17 35/1

 மேல்
 
  எதிர்ந்தேன் (1)
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் - யுத்2:17 21/3

 மேல்
 
  எதிர்ந்தோர் (1)
இங்கு இதின் எதிர்ந்தோர் புன்மை யாவையும் நீங்கும் அன்றே - யுத்4:41 22/4

 மேல்
 
  எதிர்ந்தோர்-தம்மை (1)
எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை
 படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் - யுத்3:31 55/1,2

 மேல்
 
  எதிர்நின்று (2)
போதி என் எதிர்நின்று நின் புன் பொறி நாவை - அயோ:2 74/1
சீற்றம் துறந்தான் எதிர்நின்று தெரிந்து செப்பும் - அயோ:4 137/1

 மேல்
 
  எதிர்நின்றும் (1)
கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல் - அயோ:3 37/3

 மேல்
 
  எதிர்ப்பினும் (2)
முல்லையும் கடல் முத்தும் எதிர்ப்பினும்
 வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் - அயோ:4 226/1,2
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி - யுத்1:9 86/2

 மேல்
 
  எதிர்பட்டு (1)
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் - யுத்2:18 142/3

 மேல்
 
  எதிர்வதே (1)
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் - பால:20 5/3

 மேல்
 
  எதிர்வந்து (1)
ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் - ஆரண்:12 25/4

 மேல்
 
  எதிர்வர (2)
துன்னு மா நகரின் நின்று எதிர்வர துன்னினான் - பால:20 19/2
அனைய மால் வரை அரும் தவர் எதிர்வர வணங்கி - அயோ:10 37/2

 மேல்
 
  எதிர்வார் (2)
சோர் பொழுது அணி_நகர் துறுகுவர் எதிர்வார்
 கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் - பால:5 127/3,4
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் - யுத்2:15 169/2

 மேல்
 
  எதிர்வுற்று (1)
இழைப்ப அரும் கொங்கையும் எதிர்வுற்று இன்னலின் - கிட்:10 84/2

 மேல்
 
  எதிர (5)
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால் - ஆரண்:6 104/1
எல்லை இல் உருவிற்று ஆகி இருந்ததை எதிர நோக்கி - யுத்1:3 156/3
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்2:18 164/2
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி - யுத்3:31 160/3
அனகனொடும் அமரின் முடுகி எதிர எழு - யுத்3:31 161/3

 மேல்
 
  எதிரா (2)
ஓட்டந்து எதிரா நீ யார் என உற்ற எலாம் உரையா - அயோ:4 81/2
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா
 கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் - யுத்3:27 110/2,3

 மேல்
 
  எதிரில் (2)
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச - யுத்1:3 79/1
எதிரில் நின்ற இராவணி ஈடுற - யுத்2:19 161/3

 மேல்
 
  எதிரும் (8)
இருள் அற்றிட உற்று ஒளிரும் இரவிக்கு எதிரும் திகிரி - அயோ:4 31/1
மாற்றலர்க்கு ஆகி வந்து எதிரும் மாண்பினார் - கிட்:7 28/4
இருவர் போர் எதிரும் காலை இருவரும் நல் உற்றாரே - கிட்:7 89/1
ஏயது தூது வந்து எதிரும் என்னுமால் - சுந்:3 38/2
பாற்கடலோடும் வந்து எதிரும் பான்மை போல் - யுத்2:15 117/4
தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல் - யுத்2:18 49/3
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி - யுத்3:20 55/3
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும்
 விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர - யுத்3:20 88/1,2

 மேல்
 
  எதிரெதிர் (5)
தூர்த்தனர் எதிரெதிர் சொல்லினார்க்கு எலாம் - பால:5 112/3
எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும் - பால:23 34/2
திருகின எதிரெதிர் செல்லும் சேனையே - யுத்2:19 36/4
தூம கண்ணனும் அனுமனும் எதிரெதிர் தொடர்ந்தார் - யுத்3:20 49/1
ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார் - யுத்3:20 50/3

 மேல்
 
  எதிரே (21)
வந்து எதிரே தொழுதானை வணங்கினான் மலர் இருந்த - அயோ:13 32/1
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால் - ஆரண்:1 29/2
வந்தாய் எனின் நின் எதிரே வருவான் - ஆரண்:2 16/4
குறித்தாரை யாவரையும் கொணருதியேல் நின் எதிரே கோறும் என்றான் - ஆரண்:6 129/4
ஏன்று உன் எதிரே விழி நோக்கும் இடங்கள்-தோறும் - ஆரண்:10 151/3
கட்டவா கண்டும் கண் எதிரே வந்து - யுத்1:9 47/3
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே
 தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் - யுத்1:11 32/3,4
புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் - யுத்1:14 12/4
நின்றான் அவன் எதிரே உலகு அளந்தான் என நிமிர்ந்தான் - யுத்2:15 161/4
வல்லாய் செரு வலியாய் திறல் மறவோய் இதன் எதிரே
 நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் - யுத்2:15 163/3,4
இருவோரையும் நீ வலி உற்று எதிரே
 பொருவோர் நமனார் பதி புக்கு உறைவோர் - யுத்2:18 36/2,3
வந்தான் என என் எதிரே மதியோய் - யுத்2:18 37/2
ஏறே வருமேல் இமையோர் எதிரே
 கூறே பல செய்து உயிர் கொண்டு உனையும் - யுத்2:18 38/2,3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே - யுத்2:18 147/4
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து எதிரே புகுந்து அடர்த்தான் - யுத்2:18 169/2
கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான் - யுத்2:18 175/2
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட - யுத்2:18 179/4
கொண்டு நின்றானை கொல்ல கூசினேன் எதிரே கொல்ல - யுத்3:26 51/2
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க - யுத்3:27 84/3
உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் - யுத்3:27 137/1
எடுத்தவர் இரைத்தவர் எறிந்தவர் செறிந்தவர் மறங்கொடு எதிரே
 தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் - யுத்3:31 137/1,2

 மேல்
 
  எதிரேன் (1)
இன்று அல்லது நெடு நாள் உனை ஒரு நாளினும் எதிரேன்
 ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் - யுத்2:18 173/1,2

 மேல்
 
  எது (4)
எது வினை இடர் இலை இனிது நும் மனையும் - பால:5 130/3
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் - யுத்2:19 105/2
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் - யுத்2:19 105/2
எது என அணங்கை நோக்கி இற்று என இராமன் சொன்னான் - யுத்4:41 25/4

 மேல்
 
  எந்தனின் (1)
எந்தனின் உய்ந்தவர் யார் உளர் என்றான் - பால:8 13/4

 மேல்
 
  எந்தாய் (35)
ஏந்திய கைகொடு இரந்தவர் எந்தாய்
 வீந்தவர் என்பவர் வீந்தவரேனும் - பால:8 20/2,3
எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே - அயோ:14 58/3
எந்தாய் உலகு யாவையும் எ உயிரும் - ஆரண்:2 16/1
ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் - ஆரண்:2 27/4
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் - ஆரண்:2 31/4
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் - ஆரண்:6 107/4
இருபதும் படைத்த செல்வம் எய்துதி இனி நீ எந்தாய் - ஆரண்:10 80/4
எந்தாய் நீ அமிழ்து ஈய யாம் எலாம் - கிட்:8 11/1
யாவையும் நீரே என்பது என்-வயின் கிடந்தது எந்தாய்
 ஆவது நிற்க சேரும் அரண் உண்டோ அருள் உண்டு அன்றே - கிட்:11 63/2,3
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய்
 கணத்திடை அவனை நீயும் காணுதல் கருமம் என்றான் - கிட்:11 87/3,4
என்றலும் இராமன் தன்னை ஏத்தினர் இறைஞ்சி எந்தாய்
 புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் - கிட்:16 57/1,2
எந்தாய் இது கேள் என இன்ன இசைத்தது அன்றே - சுந்:1 43/4
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் - சுந்:10 2/4
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய்
 சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே - சுந்:11 10/3,4
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் - சுந்:11 21/4
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் - சுந்:14 41/4
எந்தாய் பண்டு ஓர் இடங்கர் விழுங்க - யுத்1:3 93/1
இட்டிட்டார் கடலின் நடு எந்தாய் - யுத்1:3 100/4
எந்தாய் கொள எண்ணினையேல் இதுதான் - யுத்1:3 118/2
எல்லை_இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிதின் எந்தாய்
 செல்லுதி சேது என்று ஒன்று இயற்றி என் சிரத்தின் மேலாய் - யுத்1:7 21/3,4
என் உனக்கு இளைய கும்பகருணனை இகழ்ந்தது எந்தாய் - யுத்2:16 40/4
இவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து இமையவர் படுவர் எந்தாய் - யுத்2:16 110/4
எய்திய நிருதர் கோனும் இராமனை இறைஞ்சி எந்தாய்
 உய் திறம் உடையார்க்கு அன்றோ அறன் வழி ஒழுகும் உள்ளம் - யுத்2:16 165/1,2
சிந்தையின் உணர கூறி தீருதி இடர் நீ எந்தாய்
 நொந்தனென் ஆக்கை நொய்தின் ஆற்றி மேல் நுவல்வென் என்னா - யுத்2:19 207/2,3
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் - யுத்2:19 250/4
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய்
 பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் - யுத்3:20 10/3,4
இ நகர் எய்தினன் உய்ந்தனன் எந்தாய் - யுத்3:20 17/4
எந்தாய் ஒரு நீ இடர் கூருதியோ - யுத்3:21 4/4
எந்தாய் கடிது ஏறாய் எனது இரு தோள்-மிசை என்றான் - யுத்3:27 101/2
எழுந்தவன் தன்னை நோக்கி இணை அடி இறைஞ்சி எந்தாய்
 ஒழிந்தருள் சீற்றம் சொன்ன உறுதியை பொறுத்தி யான் போய் - யுத்3:28 13/1,2
என்று அவன் ஏகலுற்ற-காலையின் அனுமன் எந்தாய்
 புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் - யுத்3:31 63/1,2
எழுந்து நின்று அனுமன்-தன்னை இரு கையால் தழுவி எந்தாய்
 விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி - யுத்4:32 43/1,2
இ பொரு இல் தேர் வருவது இந்திரனது எந்தாய் - யுத்4:36 19/4
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் - யுத்4:36 21/4
தோன்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரக தேர்-மேல் - யுத்4:37 8/1

 மேல்
 
  எந்தாயே (2)
எந்தாயே எற்காக நீயும் இறந்தனையால் - ஆரண்:13 95/3
என் உறுவான் வேண்டி இடர் உறுவேன் எந்தாயே - ஆரண்:13 96/4

 மேல்
 
  எந்திர (5)
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து - ஆரண்:9 20/1
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான் - ஆரண்:13 6/2
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் - சுந்:10 10/4
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் - யுத்2:16 5/3
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த - யுத்2:16 348/2

 மேல்
 
  எந்திரத்து (2)
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து
 ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை - அயோ:11 17/2,3
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் - சுந்:7 40/3

 மேல்
 
  எந்திரம் (5)
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம்
 கறங்குபு திரியும் என் கன்னி மா மதில் - பால:10 59/1,2
எந்திரம் என திரி இரக்கம்_இல் அரக்கன் - யுத்1:12 17/3
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் - யுத்1:12 23/3
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி - யுத்3:21 16/3
எந்திரம் அனைய வாழ்க்கை இனி சிலர் உகந்து என் என்றார் - யுத்3:28 46/4

 மேல்
 
  எந்தை (63)
எந்தை நின் அருளினால் இடரின் நீங்கியே - பால:5 96/1
எந்தை தந்தனென் இயைந்த செய்க என்றான் - பால:6 18/4
எந்தை வில் இறுத்தான் எனும் இன் சொலை - பால:14 41/3
ஈனம் இல் எந்தை சீற்றம் நீக்கினான் என்ன முன் ஓர் - பால:24 32/3
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர் - அயோ:1 43/1
எந்தை புகுந்த இடையூறு உண்டாயதோ - அயோ:4 89/2
ஏன்றனன் எந்தை இ வரங்கள் ஏவினாள் - அயோ:4 163/1
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே - அயோ:5 18/2
எனக்கு அரும் தவம் இதற்கு இரங்கல் எந்தை நீ - அயோ:5 31/4
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் - அயோ:6 13/3
எந்தை காண்டி இடரினுக்கு அங்குரம் - அயோ:10 53/3
எந்தை என்னையர் எங்கையர் என்றனள் - அயோ:11 41/3
மாண்டனன் எந்தை என் தம்முன் மா தவம் - அயோ:11 70/1
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் - அயோ:11 88/1
இரவி-தன் குலத்து எந்தை முந்தையோர் - அயோ:11 127/2
எந்தை இ தானை-தன்னை ஏற்றுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:13 47/4
எந்தை யாண்டையான் இயம்புவீர் எனா - அயோ:14 88/1
எந்தை நீங்க மீண்டு அரசு செய்க எனா - அயோ:14 101/3
எந்தை கூற வேறு எவரும் இல்லையால் - அயோ:14 105/4
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா - அயோ:14 114/1
எந்தை மற்று யார் உளர் இடுக்கண் நீக்குவார் - ஆரண்:3 15/3
எந்தை வல்லது யாவர் வல்லார் எனா - ஆரண்:4 34/4
ஆரண மறையோன் எந்தை அருந்ததி கற்பின் எம் மோய் - ஆரண்:6 43/1
ஈது உரை செய்தேன் அதனை எந்தை தவிர்க என்றான் - ஆரண்:11 26/4
எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை - ஆரண்:13 132/1
தோகையும் பிரிந்தனள் எந்தை துஞ்சினன் - ஆரண்:15 22/1
எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்-மின் என்றான் - ஆரண்:15 51/4
ஈசனும் கமலத்தோனும் இமையவர் யாரும் எந்தை
 வாசவன்-தானும் ஈண்டு வந்தனர் மகிழ்ந்து நோக்கி - ஆரண்:16 4/1,2
இருந்தனென் எந்தை நீ ஈண்டு எய்துதி என்னும் தன்மை - ஆரண்:16 5/1
எந்தை மற்று அவன் எயிறு அதுக்கு-மேல் - கிட்:3 68/1
எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன் - கிட்:6 24/3
எந்தை என்-கண் இனத்தவர் ஆற்றலின் - கிட்:7 101/2
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா - கிட்:7 126/1
யாது உனக்கு இயலாதது எந்தை வருந்தல் என்ன இயம்பினான் - கிட்:10 68/4
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன் - கிட்:11 23/1
எந்தை கேட்டு அருளுக என்ன இயம்பினன் இயம்ப வல்லான் - கிட்:11 60/4
எந்தை நீ காத்தி என்றான் யான் இரு சிறையும் ஏந்தி - கிட்:16 55/2
எந்தை நீ உற்ற தன்மை இயம்பு என இலங்கை வேந்தன் - சுந்:4 79/2
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் - சுந்:5 38/1
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் - சுந்:11 5/4
எந்தை நீ யாயும் நீ எம்முன் நீ தவ - யுத்1:2 73/1
எந்தை இ பெயர் உரைத்து எனை கெடுத்திடல் என்றான் - யுத்1:3 26/4
எந்தை கேள் எனக்கு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இயம்ப - யுத்1:3 35/1
என் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எங்கணும் உளன் காண் எந்தை
 உன்-கண் நான் அன்பின் சொன்னால் உறுதி என்று ஒன்றும் கொள்ளாய் - யுத்1:3 121/1,2
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் - யுத்1:3 154/4
பின் இலேன் முன் இலேன் எந்தை பெருமானே - யுத்1:3 160/3
எந்தை இனி இதற்கு கைம்மாறு யாது என்றான் - யுத்1:3 166/4
மணி பறித்து எழுந்த எந்தை யாரினும் வலியன் என்றான் - யுத்1:14 18/4
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை
 கல் என திரண்ட தோளை பாசத்தால் கட்ட கண்டேன் - யுத்2:17 42/1,2
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை
 புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் - யுத்2:17 43/1,2
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி - யுத்2:17 64/3
அல்லையே எந்தை ஆனாய் ஆகதான் அலங்கல் வீரன் - யுத்2:17 69/1
கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான் - யுத்2:18 29/3
சிந்தாகுலம் எந்தை திரித்திடுவான் - யுத்2:18 37/1
எந்தை தீர்த்தனன் என்பது ஓர் ஏம்பலால் - யுத்2:19 149/4
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் - யுத்3:22 89/4
எந்தை நின் அடியர் யாரும் எய்தலர் நின்னை என்றான் - யுத்3:22 152/4
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன - யுத்3:22 158/3
எந்தை இறந்தான் என்றும் இருந்தேன் உலகு எல்லாம் - யுத்3:22 202/1
எந்தை இகழ்ந்தனன் யான் இவள் ஆவி - யுத்3:26 30/2
எந்தை உவந்த இலங்கு_இழை-தன்னை - யுத்3:26 36/1
எந்தை தர வந்தனை எமக்கு உதவுகிற்பாய் - யுத்4:36 15/2
எந்தை மெய்ம்மையும் இ குல செய்கையும் - யுத்4:41 77/2

 மேல்
 
  எந்தை-தன் (1)
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் - யுத்2:17 53/1

 மேல்
 
  எந்தைக்கு (5)
இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த - பால:24 31/1
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு
 ஆவன கடன்கள் நேர்ந்தேன் அரும் சினம் அடக்கி நின்றேன் - பால:24 33/3,4
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ - அயோ:4 78/1
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று - யுத்2:17 44/2
ஏகா இது செய்து எனது இன்னலை நீக்கிடு எந்தைக்கு
 ஆகாதனவும் உளவோ அவர்க்கு ஆற்றலாமே - யுத்2:19 14/1,2

 மேல்
 
  எந்தைக்கும் (2)
எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்-மின் என்றான் - ஆரண்:15 51/4
எல்லை நம் இறுதி யாய்க்கும் எந்தைக்கும் யாவரேனும் - கிட்:16 14/1

 மேல்
 
  எந்தைய (1)
என்னை தரும் எந்தைய என்னையரை - ஆரண்:14 69/1

 மேல்
 
  எந்தையது (1)
எந்தையது அருளினும் இராமன் சேவடி - சுந்:12 19/1

 மேல்
 
  எந்தையாய் (1)
யான் அலால் எந்தையாய் உலகை ஈன்றுளான் - யுத்3:24 87/1

 மேல்
 
  எந்தையார் (4)
இம்மை பொய் உரைத்து இவறி எந்தையார்
 அம்மை வெம்மை சேர் நரகம் ஆள யான் - அயோ:14 108/1,2
அசைந்த எந்தையார் அருள அன்று நான் - அயோ:14 112/3
விரும்பு எழில் எந்தையார் மெய்ம்மை வீயுமேல் - கிட்:6 25/1
எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ - யுத்3:27 166/4

 மேல்
 
  எந்தையும் (4)
இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த - பால:24 31/1
எந்தையும் யாயும் எம்பிரானும் எம் முனும் - அயோ:11 57/1
எந்தையும் எருவைக்கு அரசு அல்லனோ - கிட்:7 116/4
எந்தையும் முனியும் எம் இறை இராமனும் - கிட்:16 9/1

 மேல்
 
  எந்தையே (7)
எந்தையே பரதனே என் செய்வாய் என்றாள் - அயோ:2 67/4
எந்தையே ஏவ நீரே உரை-செய இயைவது உண்டேல் - அயோ:3 110/1
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும் - கிட்:7 147/1
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும் - கிட்:7 147/1
எந்தையே இந்திரன் ஆம் என்று ஏமுறா - சுந்:2 51/2
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள் - யுத்2:17 34/1
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள் - யுத்2:17 34/1

 மேல்
 
  எந்தையை (6)
சிறந்த தம்பி திரு உற எந்தையை
 மறந்தும் பொய்யிலன் ஆக்கி வனத்திடை - அயோ:4 16/1,2
எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என - அயோ:5 32/3
எந்தையை எம்பியை எம் முனோர்களை - சுந்:12 4/1
என்னை உய்வித்தேன் எந்தையை உய்வித்தேன் இனைய - யுத்1:3 25/1
இன்று வந்தான் என்று உண்டோ எந்தையை யாயை முன்னை - யுத்1:4 106/1
கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் - யுத்3:22 191/2

 மேல்
 
  எந்தையோ (1)
எந்தையோ எனும் என் உயிரே எனும் - யுத்3:29 10/2

 மேல்
 
  எந்நாள் (1)
எந்நாள் அவன் என்னை இ தீர்வு அரும் இன்னல் செய்தான் - ஆரண்:10 152/3

 மேல்
 
  எப்படி (1)
மெய் எப்படி செய்தனன் நும் முன் விரைந்து - யுத்2:18 50/2

 மேல்
 
  எப்படிக்கு (1)
ஐய சொல் ஐயன் மேனி எப்படிக்கு அறிதி என்றாள் - சுந்:4 37/4

 மேல்
 
  எப்படியோ (2)
பாதங்கள் இவை என்னின் படிவங்கள் எப்படியோ
 ஓதம் கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா - ஆரண்:1 47/2,3
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ
 திக்கயங்களும் மயங்கின திசைகளும் திகைத்த - கிட்:4 13/2,3

 மேல்
 
  எப்பாலோ (1)
ஆண்பாலோ பெண்பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ - ஆரண்:15 42/4

 மேல்
 
  எப்பொழுது (1)
நடந்தது எப்பொழுது வேள்வி முடிந்ததே கருமம் நன்றே - யுத்3:27 70/4

 மேல்
 
  எப்போதும் (1)
சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே - பால:16 14/4

 மேல்
 
  எம் (96)
எம் குல தலைவர்கள் இரவி-தன்னினும் - பால:5 2/1
போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் - பால:5 22/1
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் - பால:5 22/3
தன்னை எம் இடத்தினும் சார்தல் வேண்டும் என்று - பால:5 41/3
பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு - பால:5 68/1
யாமும் எம் இருக்கை பெற்றேம் உனக்கு இடையூறும் இல்லை - பால:7 54/1
எம் முனாள் நங்கை இந்த இரு நதி ஆயினாள் என்று - பால:8 5/1
எம் மன்னன் பெரும் சேனை ஈவு-தனை மேற்கொண்ட - பால:13 22/1
உரை செய் எம் பெரும உன் புதல்வன் வேள்விதான் - பால:13 65/1
இ பாவை எம் கோற்கு உயிர் அன்னவள் என்ன உன்னி - பால:17 13/3
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை - பால:17 17/3
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர் - அயோ:1 43/1
மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற - அயோ:1 76/1
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய - அயோ:4 85/3
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ - அயோ:4 86/3
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை - அயோ:4 93/4
அழுவதே அழகிது எம் அன்பு என்றார் சிலர் - அயோ:4 185/4
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய - அயோ:5 42/1
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் - அயோ:6 17/3
பொய் முறை இலரால் எம் புகல் இடம் வனமேயால் - அயோ:8 26/1
இ முறை உறவு என்னா இனிது இரு நெடிது எம் ஊர் - அயோ:8 26/4
உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ - அயோ:8 29/3
எந்தையும் யாயும் எம்பிரானும் எம் முனும் - அயோ:11 57/1
எம் பரத்தது ஆக்கி அரசு உரிமை இந்தியங்கள் - அயோ:14 61/1
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ - ஆரண்:0 1/4
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் - ஆரண்:2 29/2
சான்றலோ எம் தவ பெரு ஞானமே - ஆரண்:3 24/4
ஆரண மறையோன் எந்தை அருந்ததி கற்பின் எம் மோய் - ஆரண்:6 43/1
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய - ஆரண்:6 98/3
நம்பி எம் அடிமை தொழில் நன்று எனா - ஆரண்:7 12/2
அற்றதால் எம் வலி என அஞ்சினார் - ஆரண்:9 15/4
குற்றம் வீந்த குணத்தின் எம் கோமகன் - ஆரண்:12 4/1
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் - ஆரண்:15 48/3
யார் என விளம்புகேன் நான் எம் குல தலைவற்கு உம்மை - கிட்:2 25/1
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் - கிட்:3 64/2
கருமம் இங்கு இது எம் கடவுள் என்றனன் - கிட்:3 69/4
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை - கிட்:6 33/1
வேந்து அமை இருக்கை எம் போல் விரதியர் விழைதற்கு ஒவ்வா - கிட்:9 20/2
மைந்த நின் பாதம் கொண்டு எம் மனை வர பெற்று வாழ்ந்தேம் - கிட்:11 48/3
எந்தையும் முனியும் எம் இறை இராமனும் - கிட்:16 9/1
தோகையை கண்டிலா வகையும் சொல்லி எம்
 சாகையும் உணர்த்துதி தவிர்த்தி சோகம் போர் - கிட்:16 18/2,3
எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் - கிட்:16 40/1
ஆளும் நலத்தீர் ஆளு-மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா - கிட்:17 3/4
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் - கிட்:17 19/1
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் - கிட்:17 24/3
உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான் - சுந்:2 232/2
வாழி எம் கோமகன் அறிய வந்த நாள் - சுந்:3 120/2
தேன் என்பது அறிந்த சொல்லாய் தேவர்தாம் யாவரே எம்
 கோன் என்பது அறிந்த பின்னை திறம்புவார் குறையின் அல்லால் - சுந்:3 140/3,4
குன்றின் எம் மருங்கின் இட்ட அணிகல குறியினாலே - சுந்:4 34/2
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் - சுந்:4 77/1
நந்தா விளக்கின் வரும் எம் குல நாதன் வாழும் - சுந்:4 89/2
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் - சுந்:4 112/4
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் - சுந்:4 113/3
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில் - சுந்:5 15/1
கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே - சுந்:5 42/2
எல்லோமும் செல எம் கோனும் - சுந்:5 42/3
புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே - சுந்:10 19/2
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ - சுந்:10 46/3
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் - சுந்:11 60/2
எந்தையை எம்பியை எம் முனோர்களை - சுந்:12 4/1
எம் முனை தூது வந்தாய் இகல் புரி தன்மை என்னை - சுந்:12 84/3
என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் - சுந்:14 28/4
அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா - யுத்1:2 85/1
திருவிலீ மற்று இது எம் மறை பொருள் என தெரிந்தாய் - யுத்1:3 52/4
எம் போலியர் எண்ணிடின் என் பலவா - யுத்1:3 111/2
எம் குலத்தவர் எண்பதினாயிரர் இறைவர் - யுத்1:5 61/1
உறு பகை மனிதன் இன்று எம் இறைவனை உறுகிற்பானேல் - யுத்2:15 147/1
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் - யுத்2:16 131/4
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை - யுத்2:16 186/3
இ கடன்கள் உடையீர் நீர் எம் வினை தீர்த்து உம்முடைய - யுத்2:16 349/3
பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் - யுத்2:17 41/2
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் - யுத்2:17 71/4
ஏகுதிர் எம் முகத்து எவரும் என்னுடை - யுத்2:18 2/1
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் - யுத்2:18 205/1
பின்னரும் எழுந்து பேர்த்தும் வணங்கி எம் பெரும யாரும் - யுத்2:19 233/1
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் - யுத்3:22 20/4
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் - யுத்3:22 181/2
அரக்கர் குலத்தை வேரறுத்து எம் அல்லல் நீக்கியருள்வாய் என்று - யுத்3:22 220/1
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ - யுத்3:22 225/4
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் - யுத்3:24 30/1
எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் - யுத்3:24 83/4
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் - யுத்3:27 10/4
வந்து உற்று எம் கணவன் தன்னை காட்டு என்று மருங்கின் வீழ்ந்தால் - யுத்3:29 38/3
எம் பெரும் களிறே காண ஏசற்றேன் எழுந்திராயோ - யுத்3:29 50/4
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் - யுத்3:30 49/4
முடிந்தது எம் வலி என்றனர் ஓடுவான் முயல்வார் - யுத்3:31 24/4
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் - யுத்3:31 27/2
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும - யுத்3:31 44/2
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும - யுத்3:31 44/2
துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் - யுத்3:31 149/4
மீண்டது இ தொழில் எம் வினை மெய்ம்மையால் - யுத்4:37 180/4
என உரைத்து திரிசடையாள் எம் மோய் - யுத்4:40 18/1
மனையின் மாட்சியை வளர்த்த எம் மோயினை வாளா - யுத்4:40 98/2
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி - யுத்4:40 117/3
தாயர் எம் அளவு அன்று தனி அறம் - யுத்4:41 71/3
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய - யுத்4:42 21/2

 மேல்
 
  எம்-தம் (1)
எம்-தம் உயிர் வீகுதலும் இறையும் தவறா என்றான் - அயோ:4 87/4

 மேல்
 
  எம்-பால் (8)
நான் உளதனையும் நீ இனிது இரு நட எம்-பால் - அயோ:8 27/4
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் - ஆரண்:16 4/4
நாய் என நின்ற எம்-பால் நவை அற உணரலாமே - கிட்:7 125/3
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் - கிட்:9 18/4
உங்கள்-பால் நின்றும் எம்-பால் போந்தனன் உம்பி என்றான் - யுத்1:14 28/4
கண்டிலை முன்பு சொல்ல கேட்டிலை கடன் ஒன்று எம்-பால்
 கொண்டிலை கொடுப்பது அல்லால் குறை இலை இது நின் கொள்கை - யுத்2:19 269/1,2
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ - யுத்3:22 20/3
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால்
 காட்டு என உரைத்து வாழ்த்தி கரந்தன கமலக்கண்ணன் - யுத்3:24 62/1,2

 மேல்
 
  எம்-மேல் (1)
இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி - யுத்3:22 220/2

 மேல்
 
  எம்-வயின் (2)
தருக இ பணி எம்-வயின் தான் என்றார் - ஆரண்:7 10/4
ஆயும் இது எம்-வயின் அயிர்ப்பு உண்டாம்-கொலோ - யுத்1:2 29/4

 மேல்
 
  எம்பி (21)
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே - அயோ:4 3/3
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு - அயோ:4 20/1
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ் - அயோ:4 216/1
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன - அயோ:10 50/3
ஏந்தல் எம்பி வருந்தவும் என் நகர் - ஆரண்:3 18/2
ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை - ஆரண்:14 87/3
ஈன்றவர் இடர்ப்பட எம்பி துன்புற - ஆரண்:15 23/1
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் - கிட்:7 131/4
மைந்தா எம்பி வரம்பு இல் சீர்த்தியோடு - கிட்:16 44/3
அறம் அன்னானுடன் எம்பி அன்பினோடு - கிட்:16 45/1
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை - கிட்:16 55/1
ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ - சுந்:3 23/2
யானுடை எம்பி வீந்த இடுக்கணும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:11 18/2
எம்பி எனகிற்கில் உரை-செய்வல் இதம் என்னா - யுத்1:2 47/3
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி
 அரிந்த நாள் வந்திலாதான் இனி செய்யும் ஆண்மை உண்டோ - யுத்1:14 32/3,4
எம்பி பிரியானாக அருளுதி யான் வேண்டினேன் - யுத்2:16 352/4
தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும் - யுத்2:17 90/1
கோன் என்பது என் எம்பி கொதித்திடுமேல் - யுத்2:18 77/4
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் - யுத்2:19 76/1
மாயை இ மான் என எம்பி வாய்மையான் - யுத்3:24 71/1
இரக்கமும் பாழ்பட எம்பி ஈறு கண்டு - யுத்3:24 78/1

 மேல்
 
  எம்பி-தன் (1)
மருந்தே நிகர் எம்பி-தன் ஆர் உயிர் வவ்வினானை - யுத்2:19 13/1

 மேல்
 
  எம்பி-பால் (1)
ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை - அயோ:5 35/2

 மேல்
 
  எம்பி-மேல் (2)
தீவினை இயற்றமேனும் எம்பி-மேல் சீறி என்-மேல் - கிட்:7 132/3
வாழி எம்பி-மேல் அன்பு மாட்ட வான் - யுத்3:24 112/2

 மேல்
 
  எம்பிக்கு (3)
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி - கிட்:7 87/3
தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு - யுத்2:17 74/3
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா - யுத்2:17 91/3

 மேல்
 
  எம்பிக்கும் (1)
எம்பிக்கும் என் அன்னை-தனக்கும் இறுதிக்கு ஓர் - ஆரண்:11 17/1

 மேல்
 
  எம்பிமாருக்கும் (1)
எம்பிமாருக்கும் என் சிறு தாதைக்கும் இருவீர் - யுத்3:22 64/3

 மேல்
 
  எம்பியர் (1)
பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ - யுத்3:26 76/4

 மேல்
 
  எம்பியர்கள் (1)
நோக்கு அறவும் எம்பியர்கள் மாளவும் இ நொய்து இலங்கை - யுத்2:17 83/1

 மேல்
 
  எம்பியார் (1)
முறை உடை எம்பியார் முடிந்தவா எனா - கிட்:16 23/1

 மேல்
 
  எம்பியும் (1)
எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் - கிட்:7 35/3

 மேல்
 
  எம்பியே (1)
எம்பியே இறக்கும் என்னில் எனக்கு இனி இலங்கை வேந்தன் - யுத்2:19 240/1

 மேல்
 
  எம்பியை (10)
முனிவனை எம்பியை முறையில் நின்று அரும் - அயோ:5 33/1
இன்னம் ஒன்று இரப்பது உண்டால் எம்பியை உம்பிமார்கள் - கிட்:7 133/1
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின - கிட்:16 24/1
எந்தையை எம்பியை எம் முனோர்களை - சுந்:12 4/1
தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர் - யுத்2:18 3/3
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் - யுத்2:18 172/1
கொன் நின்ற படைக்கலத்து எம்பியை கொன்றுளானை - யுத்2:19 9/2
மாற்றா உயிர் எம்பியை மாற்றிய மானுடன்-தன் - யுத்2:19 11/1
எம்பியை துணைவரை இழந்த யான் இனி - யுத்3:24 76/1
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன் - யுத்3:24 80/3

 மேல்
 
  எம்பியோ (2)
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் - சுந்:11 5/4
எம்பியோ யான் உன்னை இ உரையும் கேட்டேனோ - யுத்2:17 78/4

 மேல்
 
  எம்பிராட்டி (2)
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி
 சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை - அயோ:4 145/2,3
எனக்கு அளிக்கும் வரம் எம்பிராட்டி நின் - யுத்4:40 17/1

 மேல்
 
  எம்பிராற்கு (1)
யாவது இங்கு இனி செயல் அரியது எம்பிராற்கு
 ஆவ என் அடிமையும் பிழைப்பு இன்றாம்-அரோ - சுந்:3 66/3,4

 மேல்
 
  எம்பிரான் (10)
என்னை ஆள் உடையவன் தோள்-நின்று எம்பிரான்
 சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி - பால:5 13/2,3
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான்
 ஆற்றலின் அமைவது ஓர் ஆற்றல் உண்மையோ - ஆரண்:12 9/3,4
எல் அணை மணி முடி துறந்த எம்பிரான்
 புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர் - கிட்:11 107/2,3
இரக்கமே ஆக வந்து இங்கு எம்பிரான் நாமம் சொல்லி - சுந்:4 27/3
இன்னம் ஒன்று உரை செய்கேன் இனிது கேள் எம்பிரான் இருவர் ஆய - யுத்1:2 98/1
எண்ணியது உணர்த்துவது உளது ஒன்று எம்பிரான்
 கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட - யுத்2:19 29/1,2
என்னொடே பொருதியோ அது என்று எனின் இலக்குவ பெயரின் எம்பிரான்
 தன்னொடே பொருதியோ சொல் நுந்தை தலை தள்ள நின்ற தனி வள்ளலாம் - யுத்2:19 75/1,2
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் - யுத்2:19 79/3
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட - யுத்3:26 46/3
என்ற போதின் இறைஞ்சினன் எம்பிரான்
 தன் துணை பெரும் தேவி தயா எனா - யுத்4:40 24/1,2

 மேல்
 
  எம்பிரானும் (1)
எந்தையும் யாயும் எம்பிரானும் எம் முனும் - அயோ:11 57/1

 மேல்
 
  எம்பிரானே (1)
எம்பிரானே எமக்கு இன்று பயந்தாய் என்றே ஏமுறுவோம் - யுத்3:22 225/2

 மேல்
 
  எம்பிரானொடும் (1)
இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும்
 உலைவு இல் செல்வத்தனோ என உண்டு என - அயோ:11 2/2,3

 மேல்
 
  எம்பெருமான் (4)
இனிய சொல்லினை எம்பெருமான் அருள் அன்றோ - அயோ:1 42/3
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் - அயோ:13 30/4
இறங்காத தாமரை கண் எம்பெருமான் இயம்புதியால் - ஆரண்:1 49/2
ஈது ஆகும் முன் நிகழ்ந்தது எம்பெருமான் என் மாற்றம் - யுத்1:3 176/1

 மேல்
 
  எம்பெருமாஅன் (1)
இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை - ஆரண்:4 28/3

 மேல்
 
  எம்மனோர்க்காக (1)
இல்லறம் துறந்த தம்பி எம்மனோர்க்காக தங்கள் - கிட்:7 78/1

 மேல்
 
  எம்மனோர்க்கு (2)
துன்னு காதல் துரப்ப வந்தவை சொல்லல் ஆம் வகை எம்மனோர்க்கு
 உன்னல் ஆவன அல்ல என்னினும் உற்ற பெற்றி உணர்த்துவாம் - அயோ:3 67/3,4
ஒருமையே எம்மனோர்க்கு உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:3 71/4

 மேல்
 
  எம்மனோர்க்கும் (1)
பரிவினின் தழீஇய என்னின் பவித்திரம் எம்மனோர்க்கும்
 உரியன இனிதின் நாமும் உண்டனெம் அன்றோ என்றான் - அயோ:8 14/3,4

 மேல்
 
  எம்மனோர்களை (1)
இனையன கேட்கவோ எம்மனோர்களை
 வினவிய காரணம் விதிக்கும் மேல் உளாய் - யுத்1:4 57/3,4

 மேல்
 
  எம்மனோரால் (3)
இ பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கு எளிதோ யாரும் - அயோ:3 112/1
பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே - சுந்:6 52/4
எய்தினை உயிரும் வாழ்வும் ஈந்தனை எம்மனோரால்
 கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி - யுத்2:19 267/2,3

 மேல்
 
  எம்மனோரினும் (1)
இரணியன் என்பவன் எம்மனோரினும்
 முரணியன் அவன்-தனை முருக்கி முற்றினான் - யுத்1:4 2/1,2

 மேல்
 
  எம்மால் (2)
உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் - அயோ:6 36/2
திரு வாழ் மார்ப நின் மாயை எம்மால் தீர்க்க தீருமோ - யுத்3:22 224/4

 மேல்
 
  எம்மில் (1)
எள்ள அரும் மயேந்திரத்து எம்மில் கூடும் என்று - கிட்:14 18/3

 மேல்
 
  எம்மின் (1)
ஓய்ந்தால் எம்மின் உயர்ந்தார் யார் - சுந்:5 43/4

 மேல்
 
  எம்முடன் (2)
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா - யுத்1:2 117/1
பெய் தவத்தினோர் பெண்_கொடி எம்முடன் பிறந்தாள் - யுத்2:16 230/1

 மேல்
 
  எம்முழை (2)
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ - ஆரண்:6 31/2
மகனொடும் அறுவர் ஆனேம் எம்முழை அன்பின் வந்த - யுத்1:4 143/2

 மேல்
 
  எம்முன் (6)
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் - அயோ:11 88/1
எந்தை நீ யாயும் நீ எம்முன் நீ தவ - யுத்1:2 73/1
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி - யுத்2:16 155/2
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த - யுத்2:16 323/1
மது ஆனவன் எம்முன் மடிந்தனனால் - யுத்2:18 74/2
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் - யுத்2:18 207/1

 மேல்
 
  எம்முனார் (1)
எம்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் - யுத்1:4 135/4

 மேல்
 
  எம்முனை (1)
ஆக்கிய செரு எலாம் ஆக்கி எம்முனை
 போக்குவென் மனத்துறு காதல் புன்கண் நோய் - யுத்2:16 279/3,4

 மேல்
 
  எம்முனோன் (1)
ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன்
 தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன் - யுத்2:16 111/2,3

 மேல்
 
  எம்மை (18)
மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை
 ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று - பால:8 3/1,2
மெல் வில்லுக்கு ஆற்றாராய் தாம் எம்மை விளிகுற்றார் - பால:13 21/2
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை
 வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் - அயோ:13 44/3,4
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ - ஆரண்:2 28/3
தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை
 கண்டிலேன் என புகல் என கை தலை கொள்வார் - ஆரண்:7 138/3,4
மரம் கிளர் அருவி குன்றம் வள்ளல் நீ மனத்தின் எம்மை
 இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் - கிட்:9 18/3,4
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் - கிட்:9 20/3
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை
 ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் - சுந்:1 59/3,4
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் - சுந்:11 21/4
ஆதலால் விரைவின் செல்லல் ஆவது_அன்று அளியம் எம்மை
 சாதல் தீர்த்து அளித்த வீர தலைமகன் மெலிவு தீர - சுந்:14 12/2,3
நல்லேம் உனக்கு எம்மை நாணாமல் நாம் செய்வது - யுத்1:3 168/3
வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் - யுத்1:9 29/3
கூற்றமும் நின்றது எம்மை கொல்லிய விதியும் நின்ற - யுத்2:16 131/3
ஏகுதி எம்மை நோக்கி இரங்கலை என்றும் உள்ளாய் - யுத்2:16 161/4
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி - யுத்3:20 2/2
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் - யுத்3:20 19/1
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை - யுத்3:30 37/4
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ - யுத்4:40 98/1

 மேல்
 
  எம்மைக்கு (1)
எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை நீ - ஆரண்:13 13/4

 மேல்
 
  எம்மையும் (1)
எம்மையும் தருவன இரண்டும் நல்கினான் - அயோ:14 133/4

 மேல்
 
  எம்மையே (2)
எம்மையே காத்திர் என்றற்கு எளிது-அரோ இமைப்பு_இலாதோர்-தம்மையே - கிட்:2 24/1
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக - யுத்3:27 175/4

 மேல்
 
  எம்மையோர் (1)
எம்மையோர் அனைவரும் இறைவர் என்று எணும் - ஆரண்:12 46/3

 மேல்
 
  எம்மொடு (3)
யாதினும் இனிய நண்ப இருத்தி ஈண்டு எம்மொடு என்றான் - அயோ:8 17/4
போதா நெறி எம்மொடு போதுறு நாள் - யுத்3:23 19/2
இன்று வீகலாது எவரும் எம்மொடு
 நின்று வாழுமா நெடிது நல்கினாய் - யுத்3:24 113/1,2

 மேல்
 
  எம்மொடும் (2)
எள்ளுதி போலும் நின் புயத்தை எம்மொடும் - யுத்1:2 25/4
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் - யுத்1:4 36/3

 மேல்
 
  எம்மோடு (3)
குறையும் அற்றன தூய்மையால் குலவியது எம்மோடு
 உறையும் இ வழி உயர் தவம் ஒருங்குடன் முயல்வார்க்கு - அயோ:9 30/2,3
இருந்து அருள் தருதி எம்மோடு என்று அடி இணையின் வீழ்ந்தான் - கிட்:9 19/4
சங்கம் வந்து உற்ற கொற்ற தாபதர்-தம்மோடு எம்மோடு
 அங்கம் வந்து உற்றது ஆக அமரர் வந்து உற்றார் அன்றே - யுத்2:16 15/1,2

 மேல்
 
  எம்மோய் (1)
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற - யுத்2:17 59/2

 மேல்
 
  எமக்கு (15)
சிந்தை தெளிந்தோய் தெரி எமக்கு ஈது என்று உரைத்தார் - அயோ:4 89/4
சிந்தனை எமக்கு என தெரிந்து கூறினான் - அயோ:12 11/4
எண் தவ எமக்கு அருள்க என குறை_இரப்ப - ஆரண்:3 37/2
இ வழி நின்னை உற்ற எமக்கு நீ இன்று சொன்ன - கிட்:2 20/3
அன்னவன் எமக்கு அரசன் ஆகவே - கிட்:3 50/1
இருத்தும் என்றால் எமக்கு இனியது யாவதோ - கிட்:11 111/2
உம் இன தலைவன் ஏவ யாது எமக்கு உரைக்கலுற்றது - சுந்:12 84/2
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற - யுத்2:16 183/3
நாயகர் எமக்கு இனி யாவர் நாட்டினில் - யுத்2:16 269/2
எம்பிரானே எமக்கு இன்று பயந்தாய் என்றே ஏமுறுவோம் - யுத்3:22 225/2
அரியது என் எமக்கு என்றனர் அவன் கருத்து அறிவார் - யுத்3:30 34/4
பாம்பு_அணை அமலனே மற்று இராமன் என்று எமக்கு பண்டே - யுத்3:31 45/2
எந்தை தர வந்தனை எமக்கு உதவுகிற்பாய் - யுத்4:36 15/2
மறந்திலையோ இனும் எமக்கு உன் வாய்_மலர் - யுத்4:38 20/2
எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால் - யுத்4:41 95/2

 மேல்
 
  எமக்கும் (2)
கரக்க நின்றே நெடு மாயம் எமக்கும் காட்டக்கடவாயோ - யுத்3:22 220/4
இருந்தனையே இனி எமக்கும் ஏற்பன - யுத்4:40 51/3

 மேல்
 
  எமக்கே (1)
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக - யுத்3:27 175/4

 மேல்
 
  எமது (4)
இன்று எமது வினை முடிந்தது என சொரிந்தார் மலர் மாரி இடைவிடாமல் - பால:5 54/4
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் - பால:5 131/1
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் - பால:5 131/2
புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் - அயோ:9 24/2

 மேல்
 
  எமர் (2)
வானவன் குலத்து எமர் வரத்தினால் வரும் - பால:14 7/1
மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் - ஆரண்:3 52/4

 மேல்
 
  எமர்கட்கு (1)
ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா - கிட்:11 115/3

 மேல்
 
  எமரின் (1)
எமரின் யார் தவம் முயன்றவர்கள் என்று உருகினன் - ஆரண்:1 3/3

 மேல்
 
  எமரோ (1)
இன்றே இறவாது ஒழியேன் எமரோ
 பொன்றாது ஒழியார் புகல்வார் உளரால் - ஆரண்:14 71/1,2

 மேல்
 
  எமை (13)
இன்று எமை அளித்தனர் என்னும் ஏம்பலால் - பால:5 21/4
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் - பால:5 130/1
தீது என்றுள்ளவை யாவையும் செய்து எமை
 கோது என்று உண்டிலள் இத்தனையே குறை - பால:7 37/1,2
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை
 கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய - அயோ:4 154/1,2
இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை
 கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் - ஆரண்:4 28/3,4
செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன் - கிட்:7 110/3
காட்டினை எனின் எமை கடலின் ஆர் அமிர்து - கிட்:11 112/3
வன் திறல் மாருதி வல்லையோ எமை
 இன்று இது காக்க என்று இரந்து கூறினார் - கிட்:14 27/3,4
நன்றி இன்று ஒன்று காண்டியேல் எமை செல நயத்தி - சுந்:9 4/3
தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை
 ஏயினை இருக்குவது அன்றி என் இனி - யுத்1:2 29/2,3
வரங்கள் சிந்துவென் என்றனன் மற்று எமை
 குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் - யுத்1:9 64/2,3
ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் - யுத்2:18 173/2
பழியும் காத்து அரும் பகையும் காத்து எமை
 வழியும் காத்து நம் மரபும் காத்தனை - யுத்3:24 111/3,4

 மேல்
 
  எய் (7)
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் - பால:4 12/1
எய் வினை இறுதி இல் செல்வம் எய்தினான் - சுந்:2 41/1
பழுது_இல் மன்மதன் எய் கணை பல் முறை - சுந்:2 170/1
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால் - யுத்2:16 132/3
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா - யுத்3:27 161/2
எய் எனும் மாத்திரத்து அவிந்தது என்பரால் - யுத்3:31 182/3
எய் திறம் தவிர்ந்தான் இமையோர்களை - யுத்4:37 172/3

 மேல்
 
  எய்-மின் (1)
எற்று-மின் பற்று-மின் எறி-மின் எய்-மின் என்று - யுத்2:19 39/1

 மேல்
 
  எய்கின்றார் (1)
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் - யுத்3:22 24/4

 மேல்
 
  எய்கின்றார்_அல்லர் (1)
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் - யுத்3:22 24/4

 மேல்
 
  எய்குவ (1)
பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல் கணை - யுத்2:19 123/2

 மேல்
 
  எய்குவரால் (1)
எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் - யுத்3:31 209/4

 மேல்
 
  எய்த்த (3)
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் - ஆரண்:1 32/3
ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த மேனி - சுந்:14 43/3
எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் - யுத்1:2 116/2

 மேல்
 
  எய்த்தார் (2)
எண்ணுறு திறத்து காணார் இடர் உறும் மனத்தர் எய்த்தார் - கிட்:15 26/4
அறம்தான் அரற்றியது அயர்ந்து அமரர் எய்த்தார்
 இறந்தான் என கொடு ஓர் இமைப்பு அதனின் முன்னம் - சுந்:1 70/2,3

 மேல்
 
  எய்த்திட (1)
மாதர் இன்னணம் எய்த்திட வள்ளல் போய் - பால:21 41/1

 மேல்
 
  எய்த்தில (2)
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் - யுத்4:33 25/2
எய்த்தில வியர்த்தில இரண்டு பாலவும் - யுத்4:37 73/4

 மேல்
 
  எய்த்து (2)
எய்த்து இடுக்கண் உற்றார் புதைத்தார்க்க்கு இரு - பால:14 38/3
எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால் - யுத்2:16 181/3

 மேல்
 
  எய்த்தே (1)
சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே
 அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் - பால:5 115/1,2

 மேல்
 
  எய்த (103)
எய்த எய்தவற்கு எய்திய மாக்கதை - பால:0 8/3
இட்டு இசைகொண்டு அறன் எய்த முயன்றோர் - பால:8 22/2
வரம் தரு முனிவன் எய்த வருதலும் வெருவி மாயா - பால:9 20/2
எல்லை இல் நாணம் எய்தி யாவர்க்கும் நகை வந்து எய்த
 புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை - பால:9 22/1,2
இயங்கு தென்றல் மன்மத வேள் எய்த புண்ணின் இடை நுழைய - பால:10 64/2
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் - பால:13 51/2
பூண் இயல் மொய்ம்பினன் புனிதன் எய்த வில் - பால:13 60/1
எழுத அரும் கொங்கை மேல் அனங்கன் எய்த அம்பு - பால:19 53/1
ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த
 தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் - பால:20 3/2,3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் - பால:20 17/1
எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது - பால:21 22/3
எய்த அம்பு இடை பழுது எய்திடாமல் என் - பால:24 39/1
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய் - அயோ:2 32/2
இ நிலை நின்றவள்-தன்னை எய்த நோக்கி - அயோ:3 22/1
ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா - அயோ:3 50/2
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா - அயோ:6 27/2
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த
 ஆனா அறிவின் அரும் தவனும் அறம் ஆர் பள்ளி அது சேர்ந்தான் - அயோ:6 29/1,2
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த
 மயில்_இனம் நடம் ஆடும் வழி இனியன போனார் - அயோ:9 2/3,4
காடு ஒரு தலைமகன் எய்த கண் இலா - அயோ:11 92/2
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல் - அயோ:12 50/1
எய்த யான் செய்தது எ தவம் என்றனன் - ஆரண்:3 29/3
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த
 மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதிர் வந்தான் - ஆரண்:3 36/2,3
எய்த காலமும் வலியும் நன்று என நினைத்து இராமன் - ஆரண்:8 20/1
என்று இனைய வன் துயர் இலங்கை நகர் எய்த
 நின்றவர் இருந்தவரொடு ஓடு நெறி தேட - ஆரண்:10 45/1,2
எய்த நகை வந்தது எரி சிந்தின கண் எல்லாம் - ஆரண்:10 51/2
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி - ஆரண்:10 117/3
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த
 பெற்றுழி இனிது உண்டாட பெறற்கு அரும் தகைமைத்து என்றாள் - ஆரண்:11 60/3,4
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் - ஆரண்:12 9/3
என்று அவள் உரைக்க நின்ற இரக்கம் இல் அரக்கன் எய்த
 உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் - ஆரண்:12 69/1,2
என்னும் அளவில் பயம் முன்னின் இரட்டி எய்த
 அன்னம் அயர்கின்றது நோக்கி அரக்கன் ஆக்கை - ஆரண்:13 19/1,2
மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 34/4
இலக்கு முப்புரங்களை எய்த வில்லியார் - ஆரண்:13 108/3
என்பன பலவும் எண்ணி இருவரை எய்த நோக்கி - கிட்:2 9/1
பெருமை நீங்கினை எய்த பெறுதியோ - கிட்:7 107/4
இ தகைய மாரியிடை துன்னி இருள் எய்த
 மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் - கிட்:10 83/1,2
விற்கு உரியார் இ தன்மை வெகுளியின் விரைவின் எய்த
 எற்கு உரையாது நீர் ஈது இயற்றியது என்-கொல் என்றான் - கிட்:11 86/3,4
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண - கிட்:12 21/2
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற - கிட்:15 35/3
இங்கித வகையினால் எய்த நோக்கினான் - கிட்:16 28/4
எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி - சுந்:1 79/2
என நினைத்து எய்த நோக்கி இரங்கும் என் உள்ளம் கள்ளம் - சுந்:4 28/1
ஏய நல் மொழி எய்த விளம்பிய - சுந்:5 11/1
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த - சுந்:6 48/3
எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இகலின் - சுந்:7 50/1
வானே எய்த தனியே நின்ற மத மால் வரை ஒப்பான் - சுந்:8 41/2
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் - சுந்:8 45/4
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் - சுந்:8 45/4
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா - சுந்:9 48/1
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா - சுந்:11 24/2
தீட்டிய வாழ்வும் எய்த திருத்திய வாழ்வும் எல்லாம் - சுந்:12 71/3
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் - சுந்:12 131/4
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா - சுந்:14 30/3
தெறு சினத்தவர்கள் முப்புரம் நெருப்புற உருத்து எய்த அம்பும் - யுத்1:2 87/3
இரங்கி யான் நிற்ப என் வலி அவன்-வயின் எய்த
 வரம் கொள் வாலி-பால் தோற்றனென் மற்றும் வேறு உள்ள - யுத்1:2 107/2,3
எய்தவன் இருந்த சூழல் இருவரும் எய்த சென்றார் - யுத்1:4 128/4
ஏனை நிற்பன யாவையும் மேல் எரி எய்த
 பேன நீர் நெடு நெய் என பெய் கணை நெருப்பால் - யுத்1:6 16/2,3
அலக்கண் எய்த அமுது எழ ஆழியை - யுத்1:8 40/3
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த
 போதலினும் அன்ன படை பொன்னி எனல் ஆன - யுத்1:9 7/3,4
வேதனை நெஞ்சின் எய்த வெம்பி யான் விளைவ சொன்னேன் - யுத்1:9 81/3
இணை நெடும் கமல கண்ணால் இலங்கையை எய்த கண்டான் - யுத்1:10 6/4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் - யுத்1:13 17/4
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில் - யுத்1:14 17/1
அறுத்தனன் அரக்கர் எய்த எறிந்தன அறுத்து அறாத - யுத்2:15 148/1
இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி - யுத்2:15 152/3
இறுத்தது இன்று உலகு என்பது ஓர் திமிலம் வந்து எய்த
 கறுத்த சிந்தையன் இராவணன் அனையது கண்டான் - யுத்2:15 192/1,2
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி - யுத்2:15 201/2
எறிந்த கால வேல் எய்த அம்பு யாவையும் எரித்து - யுத்2:15 206/1
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு - யுத்2:15 227/1
இருந்தவன் இலங்கை வேந்தன் இயற்கையை எய்த நோக்கி - யுத்2:16 13/1
மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் - யுத்2:16 191/4
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய - யுத்2:16 288/2
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த
 நங்கை நல் நலம் கொடுக்கிய வந்த நான் வானவர் நகை செய்ய - யுத்2:16 323/1,2
ஆர்த்து அவன் எய்த வாளி அனைத்தையும் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:18 191/1
எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே - யுத்2:18 192/1
நாலிடைப்பட்ட சேனை நாயகன் தம்பி எய்த
 கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை - யுத்2:18 216/3,4
எய்த அது காலமாக விளிந்திலது யானை என்ன - யுத்2:18 223/1
இடைந்து சென்றவனை எய்தி எய்த அரிய காவல் பெற்று இகல் இயற்றுவான் - யுத்2:19 70/3
எய்யவும் எய்த வாளி விலக்கவும் உலகம் எங்கும் - யுத்2:19 114/1
எற்றுகின்றன எய்த எறிந்தன - யுத்2:19 136/2
அருளினை என்னின் எய்த அரியன உளவோ ஐய - யுத்2:19 268/4
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் - யுத்2:19 296/1
எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா - யுத்3:20 45/3
எற்றின எறிந்த வல்லை ஏயின எய்த பெய்த - யுத்3:22 125/1
முனிவர் வானவர் முனிந்து வந்து எய்த யாம் முயன்ற - யுத்3:22 166/3
சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த
 பொன்றும் என்னும் தம்பியை ஆர்வத்தொடு புல்லி - யுத்3:22 217/2,3
மாம் தளிர் எய்த நொய்தின் மயங்கினர் மழலை சொல்லார் - யுத்3:25 8/4
இ தன்மை எய்த நோக்கி அரசு வீற்றிருந்த எல்லை - யுத்3:25 17/2
கண்டனன் எய்த தன்மை கண்டிலர் இமைப்பு_இல்_கண்ணார் - யுத்3:27 93/4
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த
 சீற்றம் தலைத்தலை சென்று உற இது தீர் என தெரியா - யுத்3:27 129/2,3
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் - யுத்3:28 31/1
ஏயும் மும்மை நூல் மார்பினர் எய்த வில் இரண்டால் - யுத்3:30 43/4
ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ - யுத்3:31 45/3
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார் - யுத்3:31 74/1
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் - யுத்3:31 150/1
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் - யுத்3:31 219/2
எய்த வாளியும் ஏயின படைக்கலம் யாவும் - யுத்4:32 29/1
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் - யுத்4:37 77/1
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த - யுத்4:37 137/4
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் - யுத்4:37 152/2
மனையின் வந்து அவன் எய்த மதித்த நாள் - யுத்4:41 51/4
உன்னை முன்னம் வந்து எய்த உரைத்த நாள் - யுத்4:41 83/2
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த
 ஓவியம் உயிர் பெற்று-என்ன ஓங்கினர் உணர்வு பெற்றார் - யுத்4:41 114/3,4
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி - யுத்4:42 4/3

 மேல்
 
  எய்த-பெற்றால் (1)
வேண்டியது எய்த-பெற்றால் வெற்றியின் விழுமிது அன்றோ - யுத்1:9 68/4

 மேல்
 
  எய்தகில்லாதவே (1)
இல்லை நின்-வயின் எய்தகில்லாதவே - ஆரண்:3 33/4

 மேல்
 
  எய்தது (3)
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் - அயோ:4 82/3
என்பது கருதி அண்ணல் மறைந்து நின்று எய்தது என்றான் - கிட்:7 123/4
இகழ்வு அரும் பெரும் குணத்து இராமன் எய்தது ஓர் - சுந்:2 58/1

 மேல்
 
  எய்தல் (9)
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ - அயோ:4 184/2
இலங்கையில் விலங்கும் இவை எய்தல் இல என்றும் - ஆரண்:10 44/1
எய்தல் காண்டும்-கொல் இன்னம் என்று அரிதின் வந்து எய்தி - கிட்:4 15/1
வரி சிலை குழைய வாங்கி வாய் அம்பு மருமத்து எய்தல்
 தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் - கிட்:7 89/3,4
இந்திரன் முதலினோரால் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றே - கிட்:11 48/2
தீயது தீவர்க்கு எய்தல் திண்ணம் என் - சுந்:3 38/3
புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் - யுத்2:16 151/4
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் - யுத்2:19 77/1
என்னை இது நம்மை இடை எய்தல் என எண்ணா - யுத்4:36 18/1

 மேல்
 
  எய்தல்-பால (1)
போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம் - யுத்3:26 61/2

 மேல்
 
  எய்தல்-பாற்றும் (1)
இ வினை இவன்-வயின் எய்தல்-பாற்றும் அன்று - அயோ:4 159/2

 மேல்
 
  எய்தலர் (1)
எந்தை நின் அடியர் யாரும் எய்தலர் நின்னை என்றான் - யுத்3:22 152/4

 மேல்
 
  எய்தலாத (1)
என் பிறந்தார்க்கு இடை எய்தலாத என் - கிட்:16 31/2

 மேல்
 
  எய்தலாம் (1)
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் - யுத்2:17 45/2

 மேல்
 
  எய்தலால் (4)
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால்
 துயில்விலன் என்பது சொல்லல்-பாலதோ - ஆரண்:14 94/2,3
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால்
 குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது - கிட்:1 10/3,4
எழு கொழும் சுடர் கற்றை சென்று எய்தலால்
 குழுவு தண் புனல் மேகம் கொதிக்கவே - சுந்:13 15/3,4
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால்
 மதியவன் கதிரின் குளிர் வாய்ந்தன - யுத்1:8 61/2,3

 மேல்
 
  எய்தலாலே (1)
எல்லாரும் எல்லா பெரும் செல்வமும் எய்தலாலே
 இல்லாரும் இல்லை உடையார்களும் இல்லை மாதோ - பால:3 73/3,4

 மேல்
 
  எய்தலாவது (1)
அற்புதம் அமரரும் எய்தலாவது
 சிற்பமும் மயன் மனம் வருந்தி செய்தது - கிட்:14 31/3,4

 மேல்
 
  எய்தலும் (7)
எரிந்து எழு கொடும் சுரம் இனையது எய்தலும்
 அரும் தவன் இவர் பெரிது அளவு இல் ஆற்றலை - பால:7 17/1,2
நதிக்கு வந்து அவர் எய்தலும் அருணன் தன் நயன - பால:9 2/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும்
 தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே - பால:20 28/3,4
புறத்துறு பெரும் பழி பொது இன்று எய்தலும்
 அறத்தினை மறத்தியோ அவலம் உண்டு எனா - அயோ:5 27/3,4
எறிந்தன கடிய சொல் செவியுள் எய்தலும்
 நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன் - அயோ:11 44/1,2
ஏத்தினள் எய்தலும் இருத்திர் ஈண்டு என - ஆரண்:12 34/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே - யுத்3:20 81/1

 மேல்
 
  எய்தலுறும் (1)
ஏகி தனி சென்று எதிர் எய்தலுறும்
 காகுத்தனை எய்திய காலையின்-வாய் - யுத்2:18 45/1,2

 மேல்
 
  எய்தலை (1)
இயைந்த நாள் எல்லை நீ சென்று எய்தலை செல்வம் எய்தி - கிட்:11 80/1

 மேல்
 
  எய்தலோடும் (2)
இருந்த மாரீசன் அந்த இராவணன் எய்தலோடும்
 பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் - ஆரண்:11 1/1,2
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும்
 செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி - கிட்:2 14/1,2

 மேல்
 
  எய்தவர் (1)
எய்தவர் பெறுவர் என்றால் இணை அடி இறைஞ்சி ஏவல் - கிட்:7 139/3

 மேல்
 
  எய்தவற்கு (1)
எய்த எய்தவற்கு எய்திய மாக்கதை - பால:0 8/3

 மேல்
 
  எய்தவன் (3)
எய்தவன் யாவனோ ஏற்றி பண்டு என்பார் - பால:13 6/4
அழுந்தும் இ சரம் எய்தவன் ஆர்-கொல் என்று அயிர்க்கும் - கிட்:7 67/4
எய்தவன் இருந்த சூழல் இருவரும் எய்த சென்றார் - யுத்1:4 128/4

 மேல்
 
  எய்தவும் (2)
எய்தவும் இது இயம்புவது யாது எனின் - பால:0 7/2
எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும்
 மருளொடு தெருளுறும் நிலையர் மங்கையர் - ஆரண்:10 128/2,3

 மேல்
 
  எய்தவே (3)
தோன்றினன் யாவரும் துணுக்கம் எய்தவே - ஆரண்:7 51/4
ஏயின ஆயிரத்து_இரட்டி எய்தவே - யுத்2:15 105/4
சென்றனன் யாவரும் திடுக்கம் எய்தவே - யுத்2:16 102/4

 மேல்
 
  எய்தவை (1)
கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் - யுத்2:19 87/2

 மேல்
 
  எய்தற்கு (3)
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் - பால:3 8/4
அன்னாரேனும் அஞ்சுவர் எய்தற்கு அளி உற்றால் - சுந்:2 82/3
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில் - யுத்2:18 78/3

 மேல்
 
  எய்தன (11)
எறிந்தன எய்தன இடி உரும் என மேல் - சுந்:8 25/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் - சுந்:10 25/1
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் - சுந்:11 42/2
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறி-தொறும் எறி-தோறும் - யுத்1:3 82/2
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் - யுத்1:3 83/1
அன்னவர் எய்தன எறிந்த ஆயிரம் - யுத்2:18 123/1
எறிந்தன எய்தன எய்தி ஒன்றொடு ஒன்று - யுத்2:18 126/1
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி - யுத்3:21 12/4
குறித்து எறிந்தன எய்தன கூற்றுற - யுத்3:31 132/1
இறுத்தில இராவணன் எறிந்த எய்தன
 அறுத்ததும் தடுத்ததும் அன்றி ஆரியன் - யுத்4:37 71/2,3
எய்தன சரம் எலாம் இமைப்பின் முந்துற - யுத்4:37 83/1

 மேல்
 
  எய்தனர் (4)
எய்தனர் எறிந்தனர் எரியும் நீருமாய் - பால:8 33/1
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன - சுந்:9 30/1
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி - யுத்2:16 170/1
தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் - யுத்3:31 146/4

 மேல்
 
  எய்தனவும் (1)
எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் - யுத்3:31 99/1

 மேல்
 
  எய்தனன் (5)
காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன்
 வேம் எரி-அதனிடை விறகு இட்டு என்னவே - பால:10 42/3,4
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன்
 பாறு உகு சிறை என விசும்பில் பாறிட - யுத்2:16 302/2,3
எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே - யுத்2:18 192/1
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ - யுத்3:21 20/3
நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் - யுத்4:37 99/4

 மேல்
 
  எய்தா (8)
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா
 ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் - அயோ:3 15/2,3
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் - ஆரண்:12 63/2
ஈண்டு இதுதான்-கொல் வேலை இலங்கை என்று ஐயம் எய்தா
 வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் - சுந்:1 1/2,3
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா
 நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா - சுந்:9 48/1,2
இணை ஆரும் இல் அவன் நேர் வரவு எய்தா வலி செய்தாய் - யுத்2:15 180/2
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற - யுத்3:21 21/1
நல் பெரு வாடை உற்ற மரங்களின் நடுக்கம் எய்தா
 கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் - யுத்3:26 57/2,3
சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா
 பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் - யுத்4:41 69/3,4

 மேல்
 
  எய்தா-வகை (1)
எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே - யுத்2:15 158/1

 மேல்
 
  எய்தா-வண்ணம் (1)
என் அவர் எய்தா-வண்ணம் இயற்றலாம் உறுதி என்றான் - யுத்3:26 14/4

 மேல்
 
  எய்தாத (1)
என்றானும் இனைய தன்மை எய்தாத இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:12 51/1

 மேல்
 
  எய்தாது (6)
எய்தாது நின்றம் மலர் நோக்கி எனக்கு இது ஈண்ட - பால:17 16/3
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா - அயோ:6 27/2
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான் - ஆரண்:11 13/2
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான் - ஆரண்:11 13/2
எய்தாது ஒழியான் இது என்னை-கொலாம் - ஆரண்:14 62/4
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் - யுத்1:12 38/1

 மேல்
 
  எய்தாமல் (1)
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் - யுத்3:24 30/2

 மேல்
 
  எய்தாய் (1)
இரு குன்று அனைய புயத்தாய் இபம் என்று உணராது எய்தாய்
 உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே - அயோ:4 77/3,4

 மேல்
 
  எய்தார் (3)
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் - ஆரண்:7 88/4
எறிந்தார் என எய்தார் என நினைந்தார் என எறிய - ஆரண்:7 89/1
எய்தார் பலர் எறிந்தார் பலர் மழு ஓச்சினர் எழுவால் - ஆரண்:7 97/1

 மேல்
 
  எய்தான் (42)
ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான்
 ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் - அயோ:3 105/2,3
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் - ஆரண்:8 18/4
ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான்
 தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் - ஆரண்:9 11/2,3
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான்
 சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே - ஆரண்:9 12/2,3
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1
வாலி-தன்னை அ மனிதனும் மறைந்து நின்று எய்தான் - யுத்1:2 108/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் - யுத்1:6 15/4
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:15 131/4
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் - யுத்2:15 136/4
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் - யுத்2:15 138/3
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் - யுத்2:15 157/4
எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே - யுத்2:15 158/1
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் - யுத்2:15 226/4
இரண்டு தோளினும் இரண்டு புக்கு அழுந்திட எய்தான் - யுத்2:15 239/4
ஏற்றுறா முனம் இடை அற கணைகளால் எய்தான்
 காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர் - யுத்2:15 241/2,3
இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான்
 கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் - யுத்2:15 242/2,3
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் - யுத்2:16 232/4
இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் - யுத்2:16 234/4
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான்
 கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் - யுத்2:16 331/2,3
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான்
 கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் - யுத்2:18 166/2,3
ஓங்கல்-போல் புயத்தினான்-தன் உரத்திடை ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:18 222/4
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் - யுத்2:18 231/4
ஆயிர கோடி பல்லம் அயில் எயிற்று அரக்கன் எய்தான்
 ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் - யுத்2:19 107/1,2
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான்
 ஆயிர கோடி நாக கணைகளால் அறுத்தான் அண்ணல் - யுத்2:19 107/3,4
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான்
 கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் - யுத்2:19 109/1,2
பாரையின் தலைய கோடி அரக்கனும் பதைக்க எய்தான் - யுத்2:19 110/4
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான்
 வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் - யுத்2:19 112/1,2
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான்
 அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் - யுத்2:19 113/1,2
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் - யுத்2:19 115/4
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் - யுத்2:19 117/4
என் சென்ற தன்மை சொல்லி எறுழ் வலி அரக்கன் எய்தான்
 மின் சென்றது அன்ன வானத்து உரும் இனம் வீழ்வ என்ன - யுத்2:19 196/1,2
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் - யுத்2:19 230/4
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான்
 காய்ந்தனன் கனலி நெய்யால் கனன்றது போல காந்தி - யுத்3:21 37/2,3
இன்ன காலையின் இலக்குவன் மேனி-மேல் எய்தான்
 முன்னை நான்முகன் படைக்கலம் இமைப்பதன் முன்னம் - யுத்3:22 167/1,2
இந்திரசித்தே எய்தான் என்பதும் இளவற்கு ஆக - யுத்3:24 6/2
எ அம்பு இனி உலகத்து உளது என்னும்படி எய்தான்
 எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் - யுத்3:27 104/2,3
இது காத்தி-கொல் என்னா எடுத்து இசிக படை எய்தான்
 அது காப்பதற்கு அதுவே அளவு என்னா தொடுத்து அமைந்தான் - யுத்3:27 131/1,2
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான்
 தொடை ஒன்றினை கணை மீமிசை துறுவாய் இனி என்றான் - யுத்3:27 138/2,3
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க - யுத்3:27 180/1
என்பது ஓதினன் இலக்குவன் அது தொடுத்து எய்தான் - யுத்4:32 24/4
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் - யுத்4:37 46/4
எல் வாய்-தோறும் எய்தின என்னா எதிர் எய்தான்
 தவ்வா உண்மை காருடம் என்னும் படை-தன்னால் - யுத்4:37 141/3,4

 மேல்
 
  எய்தி (132)
ஒடுங்கல் இல் பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தி ஓர் - பால:5 51/3
அரைசு எய்தி இருந்த பயன் எய்தினென் மற்று இனி செய்வது அருளுக என்று - பால:6 10/3
நீண்ட பூம் பழுவத்தை நெறியின் எய்தி பின் - பால:8 29/2
எல்லை இல் நாணம் எய்தி யாவர்க்கும் நகை வந்து எய்த - பால:9 22/1
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி
 எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் - பால:12 1/2,3
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ - பால:13 64/3
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா - பால:17 9/3
இனைய எய்தி இரும் புனல் ஆடிய - பால:18 30/1
என்றும் உலகு ஏழும் அரசு எய்தி உளனேனும் - பால:22 33/3
வரதனும் எய்தி மை தீர் மா தவர் தொழுது நீதி - பால:23 78/3
இன் துணை அன்னமும் எய்தி இருந்தார் - பால:23 85/3
என்றனன் என்ன நின்ற இராமனும் முறுவல் எய்தி
 நன்று ஒளிர் முகத்தன் ஆகி நாரணன் வலியின் ஆண்ட - பால:24 35/1,2
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் - அயோ:2 50/1
வரம் கொள இத்துணை மன்னும் அல்லல் எய்தி
 இரங்கிட வேண்டுவது இல்லை ஈவென் என்-பால் - அயோ:3 13/1,2
ஆவி பதைப்ப அலக்கண் எய்தி நின்றான் - அயோ:3 18/4
ஆழி பொன் தேர் மன்னவன் இவ்வாறு அயர்வு எய்தி
 பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில் - அயோ:3 46/1,2
சென்றான் இன்றோடு என்னும் தன்மை எய்தி தேய்ந்தான் - அயோ:4 66/2
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் - அயோ:4 137/4
எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என - அயோ:5 32/3
உறையுள் எய்தி உணர்வு உடையோர் உணர் - அயோ:7 26/2
பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி
 இரு கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்னே - அயோ:8 18/2,3
தின்றும் தீரா வன் பழி கொண்டீர் திரு எய்தி
 என்றும் நீரே வாழ உவந்தீர் அவன் ஏக - அயோ:11 75/2,3
அழிவு அரும் அரசியல் எய்தி ஆகும் என்று - அயோ:11 105/1
இறுதி எய்தி நாள் ஏழ்_இரண்டின - அயோ:11 116/2
எய்தி நூலுளோர் மொழிந்த யாவையும் - அயோ:11 123/1
வல்லை வரம்பு இல்லாத மாய வினை-தன்னால் மயங்கினரோடு எய்தி மதி மயங்கி மேல்_நாள் - ஆரண்:2 31/1
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி
 தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன் - ஆரண்:3 54/1,2
இனிய பூம் சாலை எய்தி இருந்தனன் இராமன் இப்பால் - ஆரண்:5 7/4
எல் கலை திரு அரை எய்தி ஏமுற - ஆரண்:6 15/2
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி
 செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் - ஆரண்:10 117/3,4
பின்றாது எய்தி பேர் இசையாளற்கு அழிவு உண்டேல் - ஆரண்:15 29/2
ஏயது ஓர் நெறியின் எய்தி இரலையின் குன்றம் ஏறி - ஆரண்:15 54/4
அன்னது கண்ட வீரர் அதிசயம் அளவின்று எய்தி
 பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் - ஆரண்:16 8/3,4
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ - கிட்:1 35/1
செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி
 கவ்வை இன்றாக நுங்கள் வரவு என கருணையோனும் - கிட்:2 14/2,3
ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின் நும் இருக்கை காண - கிட்:3 29/3
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான் - கிட்:3 52/1
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ் - கிட்:3 63/1
எய்தல் காண்டும்-கொல் இன்னம் என்று அரிதின் வந்து எய்தி
 பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் - கிட்:4 15/1,2
ஏற்ற பேர் உலகு எலாம் எய்தி ஈன்றவள் - கிட்:7 33/1
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் - கிட்:7 131/4
ஈண்டு-நின்று ஏகி நீ நின் இயல்பு அமை இருக்கை எய்தி
 வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர - கிட்:9 7/1,2
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் - கிட்:9 12/4
வள அரசு எய்தி மற்றை வானர வீரர் யாரும் - கிட்:9 33/1
ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ - கிட்:10 99/2
எடுத்த நூல் உத்தரியத்தொடு எய்தி நின்று - கிட்:10 106/3
எறுழ் வலி கணவனை எய்தி யாறு எலாம் - கிட்:10 115/3
எய்தி மேல் செயத்தக்கது என் என்றலும் - கிட்:11 27/1
இம்மையே வறுமை எய்தி இருமையும் இழப்பர் அன்றே - கிட்:11 57/4
இயைந்த நாள் எல்லை நீ சென்று எய்தலை செல்வம் எய்தி
 வியந்தனை உதவி கொன்றாய் மெய் இலை என்ன வீங்கி - கிட்:11 80/1,2
களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்று கண்டது உண்டோ - கிட்:11 92/4
பெரும் ததிக்கு அரும் தேன் மாறும் மரகத பெரும் குன்று எய்தி
 இருந்து அதின் தீர்ந்து சென்றார் வேங்கடத்து இறுத்த எல்லை - கிட்:15 33/3,4
ஆய குன்றினை எய்தி அரும் தவம் - கிட்:15 37/1
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி - கிட்:16 18/1
இடு அ நாள் வந்து இருவேமும் எய்தி யான் - கிட்:16 36/2
ஈண்டு இனிது உறை-மின் யானே எறி கடல் இலங்கை எய்தி
 மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா - கிட்:17 25/1,2
வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி
 மயில் இயல் தளிர் கை மாதர் தழீஇ கொள பொலிந்த வானோர் - சுந்:1 11/1,2
ஈண்டே கடிது ஏகி இலங்கை விலங்கல் எய்தி
 ஆண்டான் அடிமை தொழில் ஆற்றி என் ஆற்றல் கொண்டே - சுந்:1 51/1,2
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின் - சுந்:1 71/3
எய்தி இ மூதூர் காப்பன் இலங்கைமாதேவி என் பேர் - சுந்:2 91/2
ஏந்தல் இ வகை எ வழி-மருங்கினும் எய்தி
 காந்தள் மெல் விரல் மடந்தையர் யாரையும் காண்பான் - சுந்:2 133/1,2
பெற்ற தாயரும் தம்பியும் பெயர்த்தும் வந்து எய்தி
 கொற்ற மா நகர் கொண்டு இறந்தார்களோ குறித்து - சுந்:3 17/1,2
அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான் - சுந்:3 97/1
வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி
 கொள்வென் நின் உயிரும் என்னை அறிந்திலை குறைந்த_நாளோய் - சுந்:3 145/3,4
என்று அவன் இறைஞ்ச நோக்கி இரக்கமும் முனிவும் எய்தி
 நின்றவன் நிருதன் அல்லன் நெறி நின்று பொறிகள் ஐந்தும் - சுந்:4 26/1,2
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் - சுந்:4 99/3
இந்து_நுதல் நின்னொடு இவண் எய்தி இகல் வீரன் - சுந்:5 9/1
ஆதலான் அரக்கனை எய்தி ஆற்றலும் - சுந்:12 23/1
மைந்நாகம் என்ன நின்ற குன்றையும் மரபின் எய்தி
 கை நாகம் அனையோன் உற்றது உணர்த்தினன் கணத்தின் காலை - சுந்:14 2/1,2
எய்தினன் அனுமனும் எய்தி ஏந்தல்-தன் - சுந்:14 22/1
இலங்கையை முழுதும் நாடி இராவணன் இருக்கை எய்தி
 பொலம் குழையவரை எல்லாம் பொதுவுற நோக்கி போந்தேன் - சுந்:14 35/1,2
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி
 தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா - சுந்:14 36/3,4
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு - யுத்1:1 11/1
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் - யுத்1:3 94/4
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி
 வயிற்றின் வந்து அ நாள் இ நாள் வாழும் மன்னுயிர்கள் மன்னோ - யுத்1:3 135/3,4
என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி
 உன்னை தொழுது ஏத்தி உய்க உலகு எல்லாம் - யுத்1:3 171/3,4
ஏழை நீ என் பெரும் செல்வம் எய்தி பின் - யுத்1:4 4/3
அருள் நெறி எய்தி சென்று அடி வணங்கினான் - யுத்1:4 47/4
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி
 மா துயர் துடைத்த வார்த்தை மறப்பரோ மறப்பிலாதார் - யுத்1:4 110/3,4
அரண் உனக்கு ஆவென் வஞ்சி அஞ்சல் என்று அருளின் எய்தி
 முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ - யுத்1:4 113/2,3
எய்தி யோசனை ஈண்டு ஒரு நூறுடன் - யுத்1:8 71/1
அவலம் எய்தி அடைத்துழி ஆர்த்து எழும் - யுத்1:9 58/3
இ பதி எய்தி நின்ற இராமன் என்று எவரும் சொன்னார் - யுத்1:9 76/2
ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் - யுத்1:11 19/3
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி
 நீல மலை முன் கயிலை நின்றது என நின்றான் - யுத்1:12 7/2,3
அழை என எய்தி பாதம் வணங்கிய அறிஞன்-தன்னை - யுத்1:13 4/1
வீரிய விரைவின் எய்தி பதினெழு வெள்ளத்தோடும் - யுத்1:13 5/1
வள்ளலும் விரைவின் எய்தி வட திசை வாயில் முற்றி - யுத்1:14 1/1
எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை புக்கான் - யுத்1:14 14/4
நீளம் எய்தி ஒரு சிறை நின்றன - யுத்2:15 40/3
இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி
 படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் - யுத்2:15 152/3,4
பெருமையும் எய்தி வாழ்தி ஈறு இலா நாளும் பெற்றாய் - யுத்2:16 144/2
கேட்கிற்பாய்-ஆகின் எய்தி அவரொடும் கெழீஇய நட்பை - யுத்2:16 159/2
சீதையை எய்தி உள்ளம் சிறுமையின் தீரும் செய்கை - யுத்2:17 2/3
பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய - யுத்2:17 75/2
எடுத்தவர் இருந்துழி எய்தி யாரையும் - யுத்2:18 3/1
அம் தார் இளவற்கு அயர்வு எய்தி அழும் - யுத்2:18 33/1
எறிந்தன எய்தன எய்தி ஒன்றொடு ஒன்று - யுத்2:18 126/1
இன்னது ஓர் தன்மை எய்தி இராக்கதர் இரிந்து சிந்தி - யுத்2:18 259/1
இடைந்து சென்றவனை எய்தி எய்த அரிய காவல் பெற்று இகல் இயற்றுவான் - யுத்2:19 70/3
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் - யுத்2:19 78/4
இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே - யுத்2:19 139/4
தேற்றம் வந்து எய்தி நின்ற மயக்கமும் நோவும் தீர்ந்தார் - யுத்2:19 175/3
இத்தனை போலும் செய்யும் இகல் எனா முறுவல் எய்தி
 சித்திர வில் வலோனும் சின்ன பின்னங்கள் செய்தான் - யுத்2:19 177/3,4
தந்தையை எய்தி அன்று ஆங்கு உற்றுள தன்மை எல்லாம் - யுத்2:19 207/1
எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் - யுத்2:19 243/2
வினை வர்க்கம் முற்றும் உடனே படைத்தி அவை எய்தி என்றும் விளையா - யுத்2:19 259/1
இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி
 தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி - யுத்3:21 16/1,2
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி
 சுந்தர தோளினானை நோக்கி நின்று இனைய சொன்னான் - யுத்3:21 16/3,4
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் - யுத்3:22 11/1
இலங்கையர் கோனை எய்தி எய்தியது உரைத்தார் நீவிர் - யுத்3:22 157/1
வெயில் என்று உன்னாய் நின்று தளர்ந்தாய் மெலிவு எய்தி
 துயில்கின்றாயோ இன்று இ உறக்கம் துறவாயோ - யுத்3:22 205/3,4
இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி
 புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் - யுத்3:22 220/2,3
இருவரே தோன்றி என்றும் ஈறு_இலா ஆயுள் எய்தி
 ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி - யுத்3:24 57/1,2
இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி
 துனி அறு வேள்வி வல்லை இயற்றினால் முடியும் துன்பம் - யுத்3:26 13/3,4
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி
 வேக வெம் படையின் கொன்று தருகுவென் வென்றி என்றான் - யுத்3:26 17/3,4
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி
 மங்கையை வஞ்சன் பற்ற வரம்பு அழியாது வாழ்ந்தோம் - யுத்3:26 68/1,2
இங்கும் இ துன்பம் எய்தி இருத்துமேல் எளிமை நோக்கி - யுத்3:26 68/3
நினைப்பின் முன் அயோத்தி எய்தி வரு நெறி பார்த்து நிற்பென் - யுத்3:26 86/2
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி
 அமைவுற நோக்கி உற்றது அறிந்து வந்து அறைந்த பின்னர் - யுத்3:26 89/1,2
இலங்கையின் நிருதர் எல்லாம் எழுந்தனர் விரைவின் எய்தி
 விலங்கல் அம் தோளாய் நின்னை பிரிகலம் விளிதும் என்று - யுத்3:28 15/1,2
இருக்கும் அத்தனையே என்னா மதிலினுக்கு உம்பர் எய்தி
 அரக்கனது இலங்கை உற்ற அண்டங்கள் அனைத்தின் உள்ள - யுத்3:30 7/2,3
அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி
 பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக - யுத்3:30 8/1,2
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி - யுத்3:31 177/3
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி
 கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 20/3,4
மன்னன் மாடு வந்து எய்தி வணங்கினார் - யுத்4:34 7/2
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி
 ஊறின சேனை வெள்ளம் உலந்த பேர் உண்மை எல்லாம் - யுத்4:34 19/2,3
நேரே செல்வென்-கொல் என் அரக்கன் நிமிர்வு எய்தி
 வேரே நிற்கும் மீள்கிலென் என்னா விடலுற்றான் - யுத்4:37 136/3,4
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி
 கோது இலா மனனும் மெய்யும் குலைந்தனன் குணங்கள் தூயோன் - யுத்4:40 41/3,4
பார மா மதில் அயோத்தியின் எய்தி நின் பைம் பொன் - யுத்4:41 12/1
என்று தீயினை எய்தி இரைத்து எழுந்து - யுத்4:41 80/1
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும் - யுத்4:42 6/3

 மேல்
 
  எய்திட (6)
எண்ணும்-கால் இ இலக்கணம் எய்திட
 ஒண்ணுமோ ஒன்று உணர்த்துகின்றேன் இவன் - பால:21 25/2,3
வேண்டி எய்திட விழைவது ஒன்று உளது என விளம்பும் - அயோ:1 60/4
ஆற்றலாது அரற்றுவது அரிதின் எய்திட
 பால் துறும் பனி முலை ஆவின் பான்மையான் - ஆரண்:14 83/3,4
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் - கிட்:10 69/2
இந்திரன் தமரொடும் இரியல் எய்திட
 சிந்துவும் தன் நிலை குலைய சேண் உற - யுத்2:16 307/2,3
அவசம் எய்திட மடந்தையர் உரு தெரிந்து அறியார் - யுத்3:20 66/2

 மேல்
 
  எய்திடா-வண்ணம் (1)
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம்
 மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் - சுந்:11 42/2,3

 மேல்
 
  எய்திடாதே (1)
ஈறு_இலா வணக்கம் செய்து யாம் இரந்திட எய்திடாதே
 சீறுமா கண்டு வந்த திறத்தினை தெரிவதாக - யுத்1:7 12/2,3

 மேல்
 
  எய்திடாமல் (2)
எய்த அம்பு இடை பழுது எய்திடாமல் என் - பால:24 39/1
வெருவினென் எய்திடாமல் விலக்குதி வீர என்றாள் - ஆரண்:6 56/4

 மேல்
 
  எய்திய (53)
எய்த எய்தவற்கு எய்திய மாக்கதை - பால:0 8/3
இனிய பள்ளிகள் எய்திய பின் இருள் - பால:11 2/2
துறக்கம் எய்திய தூயவரே என - பால:16 35/3
அரா அணை துறந்து போந்து அயோத்தி எய்திய
 இராகவன் செய்கையை இயம்புவாம்-அரோ - பால:23 47/3,4
ஒக்க நின்று உலகு அளித்து யோகின் எய்திய
 சக்கரத்தவன் என தமியன் ஆயினான் - அயோ:1 2/3,4
உவப்பு உறு கணவனை உயிரின் எய்திய
 தவ பயன் தாழ்ப்பது தருமம் அன்று-அரோ - அயோ:1 29/3,4
பின்னை எய்திய நலத்தினும் அரிதினின் பெற்றேன் - அயோ:1 64/2
எல்லை_இல் குணங்களும் பரதற்கு எய்திய
 புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் - அயோ:2 69/3,4
பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ - அயோ:4 22/3
அஞ்சன மேனி இ அழகற்கு எய்திய
 வஞ்சனை கண்ட பின் வகிர்ந்து நீங்கலா - அயோ:4 183/1,2
ஈடு நோக்கி வந்து எய்திய தூதர்க்கு - அயோ:11 5/3
முற்று உலகு அளித்து அது முறையின் எய்திய
 கொற்றவன் முடி மண கோலம் காணவும் - அயோ:11 55/2,3
வஞ்சனையால் அரசு எய்திய மன்னரும் வந்தாரே - அயோ:13 14/2
கோது அற தவம் செய்து குறிப்பின் எய்திய
 நாதனை பிரிந்தனன் நலத்தின் நீங்கினாள் - அயோ:14 50/1,2
எய்திய வேலையில் தமியள் எய்திய - அயோ:14 81/1
எய்திய வேலையில் தமியள் எய்திய
 தையலை நோக்கினன் சாலை நோக்கினான் - அயோ:14 81/1,2
எய்திய முனிவரை இறைஞ்சி ஏத்து உவந்து - ஆரண்:3 11/1
உன்னின் யார் உளர் உன் அருள் எய்திய
 என்னின் யார் உளர் இல் பிறந்தார் என்றான் - ஆரண்:3 30/3,4
வாயின் நீங்கி வனம் புகுந்து எய்திய
 நோயின் நீங்கினெம் நுன்னின் என் எங்களை - ஆரண்:4 29/2,3
நாள்_மதிக்கு அல்லது நடுவண் எய்திய
 ஆணையின் திறக்கலா அலரில் பாய்வன - ஆரண்:10 127/1,2
இன் நோக்கியர் இல் வழி எய்திய நல் விருந்தும் - ஆரண்:13 33/2
தொள்கின்-தலை எய்திய மான் என சோர்ந்து நைவாள் - ஆரண்:13 44/2
இன் துணை பிரிந்து இரிந்து இன்னல் எய்திய
 அன்றில் அம் பெடை என அரற்றினாள்-அரோ - ஆரண்:13 45/3,4
வந்திலர் மைந்தர் நன் மருகிக்கு எய்திய
 வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் - ஆரண்:13 53/1,2
நோக்கினால் ஐய நொய்து இவண் எய்திய நுந்தை - ஆரண்:13 82/1
அவ்விடை எய்திய அண்ணல் இராமன் - ஆரண்:14 38/1
வினையின் எய்திய வீரர் நீர் யாவர்-கொல் என்ன - ஆரண்:15 35/3
எரி கனல் எய்திய மெழுகின் யாக்கை போல் - கிட்:6 5/2
வெம் தொழில் துறை வீடு பெற்று எய்திய
 எந்தையும் எருவைக்கு அரசு அல்லனோ - கிட்:7 116/3,4
பருப்பதத்தினை எய்திய பண்பு போல் - கிட்:11 14/4
ஏதி அம் கொழுநர் தம்-பால் எய்திய காதலாலே - சுந்:2 112/1
சிறையின் எய்திய செல்வி முகத்தினோடு - சுந்:2 151/3
பின்னர் எய்திய தன்மையும் பேசுவாம் - சுந்:2 154/4
இன்னோரன்ன எய்திய காலத்து இடை நின்றாள் - சுந்:3 152/1
பிறர் மனை எய்திய பெண்ணை பேணுதல் - சுந்:4 14/1
இன்னது ஓர் தன்மையன் இகழ்வுற்று எய்திய
 நல் நெடும் செல்வமும் நாளும் நாம் அற - யுத்1:3 78/1,2
இ திறம் நிகழ்வுறு காலை எய்திய
 வித்தகர் சொற்களால் மெலிவு நீங்கினான் - யுத்1:4 32/1,2
யார் இவண் எய்திய கருமம் யாவது - யுத்1:4 41/1
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் - யுத்1:6 36/2
அலமரும் துயர் எய்திய ஆயினும் - யுத்1:8 59/2
இன்று இவண் வந்த நீ யார் எய்திய கருமம் என்னை - யுத்1:14 20/2
முறுவல் எய்திய முகத்தினன் முளரி அம் கண்ணன் - யுத்2:15 240/1
எய்திய நிருதர் கோனும் இராமனை இறைஞ்சி எந்தாய் - யுத்2:16 165/1
அ மலை நின்று வந்து அவனி எய்திய
 செம் மலை அனைய வெம் களிறும் சேனையின் - யுத்2:16 251/1,2
காகுத்தனை எய்திய காலையின்-வாய் - யுத்2:18 45/2
எல்லாம் உடன் எய்திய பின் இவனே - யுத்2:18 54/1
எய்திய சேனையை ஈசன் எதிர்ந்தான் - யுத்3:20 29/1
ஏதம் இல் இலங்கை அம் கிரி-கொடு எய்திய
 தாதையும் ஒத்தனன் உவமை தற்கு இலான் - யுத்3:24 98/3,4
இலங்கையை எய்திய இமைப்பின் வந்த தேர் - யுத்4:37 72/4
ஈசனின் பெற்ற வரத்தினால் எய்திய என்ன - யுத்4:37 114/3
துன்பம் எய்திய நடுக்கமும் நோக்கி நீர் துளங்கல் - யுத்4:41 13/2
வானுள் எய்திய மன்னவன் மைந்தனால் - யுத்4:41 78/2
கானுள் எய்திய காகுத்தற்கே கடன் - யுத்4:41 78/3

 மேல்
 
  எய்திய-போது (1)
இரந்தனென் எய்திய-போது இசையாது - ஆரண்:14 42/1

 மேல்
 
  எய்தியதால் (1)
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் - யுத்3:20 81/4

 மேல்
 
  எய்தியது (19)
அனகன் இ நகர் எய்தியது ஆதியில் - பால:21 26/3
இன்று திரு எய்தியது இது என்ன வயம் என்றான் - பால:22 33/4
இரு கை கூப்பி இறைஞ்சினன் எய்தியது
 ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ் - அயோ:11 37/2,3
எழுவினும் உயர்ந்த தோளாய் எய்தியது என்னை என்ன - அயோ:13 33/2
எய்தியது உனக்கு என நின்னை ஈன்றவள் - அயோ:14 38/2
எழுத_அரு மேனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாதேன் - ஆரண்:6 41/1
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் - ஆரண்:10 138/1
என்னை ஆங்கு எய்தியது இயம்புவாய் என - ஆரண்:14 85/1
எய்தின் எய்தியது ஆக இயற்றினான் - கிட்:7 110/4
எய்தியது என்னை என்றாள் இசையினும் இனிய சொல்லாள் - கிட்:11 49/4
எய்தியது எ பரிசு இயம்புவாய் என்றாள் - சுந்:4 96/4
என் என்றார்க்கு என் என் என்றார் எய்தியது அறிந்திலாதார் - சுந்:7 9/3
ஏற்றம் என் எனக்கு இறுதி வந்து எய்தியது என்னா - யுத்1:3 34/2
இது மற்று அவ்வழி எய்தியது இராவணன் விரைவினின் ஏவ - யுத்1:5 67/3
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று - யுத்2:17 44/2
ஈது உரை நிகழும் வேலை எய்தியது அறிய போன - யுத்2:19 293/1
இலங்கையர் கோனை எய்தி எய்தியது உரைத்தார் நீவிர் - யுத்3:22 157/1
எண்ணுற அரிய சேனை எய்தியது இலங்கை நோக்கி - யுத்3:30 3/4
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் - யுத்4:37 8/2

 மேல்
 
  எய்தியவரும் (1)
துறக்கம் எய்தியவரும் துறவாத - யுத்1:11 22/3

 மேல்
 
  எய்தியவாறு (1)
என்தான் இவண் எய்தியவாறு எனலும் - ஆரண்:2 14/3

 மேல்
 
  எய்தியே (1)
தோய்ந்தனன் சரயு நல் துறை-கண் எய்தியே - பால:5 93/4

 மேல்
 
  எய்தில (1)
எறி சுடர் வயிரமோ திரட்சி எய்தில
 அறிகிலென் உகிர்க்கு யான் உவமம் ஆவன - சுந்:4 41/3,4

 மேல்
 
  எய்திலதாம் (1)
எல்லை நோக்கவும் எய்திலதாம் எனும் - யுத்1:9 59/1

 மேல்
 
  எய்திலை (1)
இன்று சென்று நீ பரதனை எய்திலை என்னின் - யுத்4:40 127/1

 மேல்
 
  எய்திற்று (9)
ஏவலின் அன்றி தென்றல் எ வழி எய்திற்று என்னா - ஆரண்:10 165/3
இல்லையே துன்பம் ஆனது இன்பமும் எய்திற்று இன்னும் - கிட்:2 34/2
யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை - சுந்:4 73/2
எழுபது வெள்ளம் யாக்கைக்கு ஓர் உயிர் எய்திற்று அன்றே - யுத்1:12 33/4
ஏழ் இரு கோடி வந்து எய்திற்று என்பரால் - யுத்2:16 310/3
இளைத்த நுண் மருங்குல் நங்காய் என் எதிர் எய்திற்று எல்லாம் - யுத்2:17 27/3
காண்பு அரிது என்று காட்சிக்கு ஐயுறவு எய்திற்று அன்னோ - யுத்2:19 106/4
மருள் முறை எய்திற்று என்பர் சிலை வழங்கு அசனி மாரி - யுத்3:22 21/4
ஏம்பலுற்று எழுந்த மன்னன் எ வழி எய்திற்று என்றான் - யுத்3:30 2/1

 மேல்
 
  எய்தின் (5)
தள்ளா நிலை சால் மெய்ம்மை தழுவாவகைதான் எய்தின்
 எள்ளா நிலை கூர் பெருமைக்கு இழிவாம் என்றால் உரவோய் - அயோ:4 52/1,2
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான் - ஆரண்:11 13/2
எய்தின் எய்தியது ஆக இயற்றினான் - கிட்:7 110/4
ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின்
 தோற்றனென் உனக்கு என் வன்மை சுருங்கும் என்று அரக்கன் சொன்னான் - யுத்2:16 196/3,4
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின்
 கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் - யுத்4:41 27/3,4

 மேல்
 
  எய்தின (8)
ஏந்து இளநீர்களும் வறுமை எய்தின
 சாந்து அயர் மகிழ்நர்-தம் முடியில் தையலார் - அயோ:4 208/2,3
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் - யுத்1:3 88/2
எத்துணை வகையினும் உறுதி எய்தின
 ஒத்தன உணர்த்தினேன் உணரகிற்றிலை - யுத்1:4 12/1,2
எ விலங்கும் வந்து எய்தின வேலையே - யுத்1:8 29/4
பத்து திசையும் செவிடு எய்தின பல் கால் - யுத்2:18 243/2
யாரும் உற்று அணுகலா அரணம் எய்தின - யுத்3:24 88/4
எல் வாய்-தோறும் எய்தின என்னா எதிர் எய்தான் - யுத்4:37 141/3
எய்தின இயன்ற பல் வேறு இந்திரற்கு இயன்ற என்ன - யுத்4:42 15/4

 மேல்
 
  எய்தினர் (15)
முறைமையின் எய்தினர் முந்தி அந்தம்_இல் - அயோ:1 11/1
பெருமை எய்தினர் யாவரே இராமனை பெற்றார் - அயோ:1 34/2
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் - அயோ:1 74/4
விரைவின் வந்து ஈண்டினர் விரகின் எய்தினர்
 பரதனை வணங்கினர் பரியும் நெஞ்சினர் - அயோ:12 1/3,4
எழுந்தனர் எய்தினர் இருண்ட மேகத்தின் - ஆரண்:3 9/1
அனைவரும் எய்தினர் அல்லல் சொல்லுவான் - ஆரண்:3 10/4
இருந்தனள் இருந்தவளை எய்தினர் இறைஞ்சா - கிட்:14 48/1
ஏவலின் எய்தினர் இருந்த எண் திசை - சுந்:7 59/1
கணனின் எய்தினர் பணி என தாதையை கண்டான் - யுத்1:3 38/3
எய்தினர் என்ற போதின் வேறு இனி எண்ண வேண்டும் - யுத்1:9 66/3
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ - யுத்2:16 219/3
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ - யுத்2:16 219/3
எய்தினர் எய்தினார்கள் ஈடுபட்டு இரிந்தது அல்லால் - யுத்2:19 89/2
என்றலும் எய்தினர் கிங்கரர் என்பார் - யுத்3:20 5/1
துணுக்கம் எய்தினர் மங்கல நாண்களை தொட்டார் - யுத்4:35 29/4

 மேல்
 
  எய்தினர்-கொல் (1)
இறந்தவர் பிறந்த பயன் எய்தினர்-கொல் என்கோ - சுந்:4 64/1

 மேல்
 
  எய்தினர்கள் (1)
எறிந்தனர்கள் எய்தினர்கள் இன்னர் என முன் நின்று - யுத்1:12 25/3

 மேல்
 
  எய்தினரால் (1)
இரவு அங்கண் உறும் பொழுது எய்தினரால்
 சரவங்கன் இருந்து தவம் கருதும் - ஆரண்:2 1/2,3

 மேல்
 
  எய்தினள் (3)
மடந்தை கோயிலை எய்தினள் மன்னவன் - அயோ:4 29/2
அனைய வேலை அக மனை எய்தினள்
 புனையும் சீரம் துணிந்து புனைந்தனள் - அயோ:4 223/1,2
எய்தினள் இராகவன் இருந்த சூழல்-வாய் - ஆரண்:6 3/4

 மேல்
 
  எய்தினன் (24)
எழுக சேனை என்று ஏவினன் எய்தினன்
 தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் - அயோ:11 7/1,2
விருப்பின் எய்தினன் வெம் திறல் வேந்தனை - அயோ:11 39/1
ஆண்தகை கோசலை அருகர் எய்தினன்
 மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் - அயோ:11 87/1,2
அ வேலையின் எய்தினன் ஆயிரமாம் - ஆரண்:2 2/2
உம்பர்க்கு அரசு எய்தினன் என்று உணரா - ஆரண்:2 22/4
அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால் - ஆரண்:8 17/1
சோகம் எய்தினன் துணை துளங்கினான் - கிட்:3 53/4
பொருக்க எய்தினன் பொன் ஒளிர் மேனியான் - கிட்:11 14/2
என்ன செய்குவது எய்தினன் என்றனர் - கிட்:11 40/4
எய்தினன் மானவன் இருந்த மால் வரை - கிட்:11 123/1
எய்தினன் இருந்தவர் இரியல்போயினார் - கிட்:16 27/1
நினைவின் எய்தினன் நீதியின் எய்தினான் - சுந்:2 177/4
என்று சோலை புக்கு எய்தினன் இராகவன் தூதன் - சுந்:3 2/1
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் - சுந்:3 54/3
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் - சுந்:11 52/2
எயில் உடை திரு நகர் சிதைப்ப எய்தினன்
 அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் - சுந்:12 15/3,4
எய்தினன் அனுமனும் எய்தி ஏந்தல்-தன் - சுந்:14 22/1
எய்தினன் இரந்து கூறி இறைஞ்சினன் இருந்து நங்கை - சுந்:14 37/3
இரு குன்றம் அனைய தோளான் எய்தினன் என்னலோடும் - யுத்1:4 119/3
கோயில் எய்தினன் குன்று அன கொள்கையான் - யுத்2:16 65/4
இ நகர் எய்தினன் உய்ந்தனன் எந்தாய் - யுத்3:20 17/4
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத - யுத்3:21 36/3
ஏம கூடத்தின் உம்பர் எய்தினன் இறுதி இல்லா - யுத்3:24 46/2
என்னை ஆளுடை நாயகன் எய்தினன் என்னா - யுத்4:41 33/3

 மேல்
 
  எய்தினனோ (1)
எல்லே இவை காணிய எய்தினனோ
 வல்லே உளராயின மானுடரை - யுத்2:18 30/1,2

 மேல்
 
  எய்தினாய் (1)
இருமையும் எய்தினாய் மற்று இனி செயல்-பாலது எண்ணின் - கிட்:7 140/2

 மேல்
 
  எய்தினார் (51)
இன்பம் என்ற அளக்க_அரும் அளக்கர் எய்தினார் - பால:5 111/4
இரங்கு வார் புனல் சரயு எய்தினார் - பால:6 22/4
இருவரும் மாறி புக்கு இதயம் எய்தினார் - பால:10 37/4
இடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி எய்தினார்
 அடி இணை தொழ இடம் இன்றி மன்னவர் - பால:14 1/2,3
முகந்தனர் திருவருள் முறையின் எய்தினார்
 திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை - பால:14 2/1,2
பாயும் தீம் புனல் பண்ணை சென்று எய்தினார் - பால:17 39/4
வயங்கு பூம் பந்தரும் மகளிர் எய்தினார் - பால:19 5/4
ஏதி ஆர் மார_வேள் ஏவ வந்து எய்தினார்
 ஆதி வானவர்_பிரான் அணுகலால் அணி கொள் கார் - பால:20 32/2,3
பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார்
 நலம் முதல் நலியினும் நடுவு நோக்குவார் - அயோ:1 5/2,3
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் - அயோ:6 35/4
இனிய மா தவ பள்ளிகொண்டு எய்தினார் - அயோ:7 13/4
தாவு வார் புனல் சரயு எய்தினார் - அயோ:11 122/4
கோனை எய்தினார் குறையும் சிந்தையார் - அயோ:14 91/4
இடர் இலான் உறை சோலை சென்று எய்தினார் - ஆரண்:3 27/4
ஏய சோலை இனிது சென்று எய்தினார் - ஆரண்:4 41/4
எழல் உறு மனத்தினர் ஒருமை எய்தினார் - ஆரண்:7 43/4
இரு வினை கடந்து போய் உம்பர் எய்தினார்
 நிருதர்-தம் பெரும் படை நெடிது நின்றவன் - ஆரண்:7 122/2,3
ஏமுற வளைந்தது என்று உவகை எய்தினார்
 நேமி மால் வரை-அது நெருக்குகின்றதே - ஆரண்:15 6/2,3
என் செய்தேன் முன்னம் மறம் செய்கை எய்தினார்
 பின் செல்வது இல்லா பெரும் செல்வம் நீ தந்தாய் - ஆரண்:15 47/3,4
எய்தினார் சவரி நெடிது ஏய மால் வரை எளிதின் - கிட்:2 1/1
ஒழிவு_இலா பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தினார் - கிட்:11 105/4
விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் - கிட்:14 3/4
எல்லை மா கடல்களே ஆகுமாறு எய்தினார் - கிட்:14 5/4
ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் - கிட்:14 11/4
என்பு இல் பல் உயிர் என வெம்மை எய்தினார் - கிட்:14 21/4
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார்
 திக்கினொடு உலகு உற செறிந்த தேங்கு இருள் - கிட்:14 25/1,2
புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் - கிட்:14 25/4
இசை விதர்ப்ப நாடு எளிதின் எய்தினார் - கிட்:15 16/4
எய்து அருப்பம் அத்தனையும் எய்தினார்
 மெய் தருப்பை நூல் பிறழும் மேனியார் - கிட்:15 17/2,3
இனைய ஆய ஒண் துறையை எய்தினார்
 நினையும் வேலை-வாய் நெடிது தேடுவார் - கிட்:15 23/1,2
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் - கிட்:15 24/4
பொன்னி நாடு பொரு இலர் எய்தினார்
 செந்நெலும் கரும்பும் கமுகும் செறிந்து - கிட்:15 46/2,3
இனிய தென் தமிழ்நாடு சென்று எய்தினார் - கிட்:15 50/4
யாவரும் அ-வயின் எளிதின் எய்தினார்
 பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை - கிட்:16 3/1,2
எ வழி மருங்கினும் அரக்கர் எய்தினார்
 செ வழி மந்திர திசையர் ஆகையால் - சுந்:2 45/2,3
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் - சுந்:3 126/3
இரக்கமும் அவலமும் துளக்கும் எய்தினார் - சுந்:9 25/4
எய்தினார் பதம் இழந்தனர் யான் தவம் இயற்றி - யுத்1:3 54/2
உருளுறு தேரவன் உதயம் எய்தினார் - யுத்1:4 23/4
இலக்கணம் நோக்கிய இயல்பர் எய்தினார்
 சல குறி இலர் என அருகு சார்ந்தனர் - யுத்1:4 40/2,3
சிறப்பு அவன் செய்திட செல்வம் எய்தினார்
 அற பெரும் பகைஞர்கள் அளவு_இல் ஆற்றலர் - யுத்1:5 27/1,2
இமையவர் இமைத்தனர் வியர்ப்பும் எய்தினார் - யுத்1:6 35/4
தொடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினார் - யுத்1:6 56/4
ஏனையோரும் இராமனை எய்தினார் - யுத்1:8 70/4
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் - யுத்2:15 125/4
தூற்றினன் இமையவர் துணுக்கம் எய்தினார் - யுத்2:16 253/4
இ தலை இருவரும் இசைய எய்தினார்
 கை தலத்தால் அடி வருடும் காலையில் - யுத்3:24 65/2,3
ஏற்றமும் பெரு வலி அழகொடு எய்தினார்
 கூற்றினை வென்று தம் உருவும் கூடினார் - யுத்3:24 100/3,4
ஏனை நாட்டவரோடும் வந்து எய்தினார்
 ஆன நாட்டு அந்த போகம் அமைத்திர் மற்று - யுத்4:34 2/2,3
ஆற்றல் சால் அமரரும் அச்சம் எய்தினார்
 வேற்றவர் ஆர்த்தனர் மேலும் கீழுமாய் - யுத்4:37 79/2,3
ஈண்டு கூய் தருக என்ன வந்து எய்தினார்
 ஆண்தகைக்கு இன்று அவதி என்றார்-அரோ - யுத்4:41 52/3,4

 மேல்
 
  எய்தினார்கள் (2)
எய்தினார்கள் யார் இது எனா எனா - கிட்:15 6/2
எய்தினர் எய்தினார்கள் ஈடுபட்டு இரிந்தது அல்லால் - யுத்2:19 89/2

 மேல்
 
  எய்தினால் (2)
எய்தினால் அது செய்க என்று ஏவினால் - பால:7 44/2
எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால்
 தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் - ஆரண்:14 98/2,3

 மேல்
 
  எய்தினாள் (9)
நுடங்கிய மின் என நொய்தின் எய்தினாள்
 நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே - பால:13 56/3,4
நலம் பெய் கொம்பின் நடந்து வந்து எய்தினாள்
 புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் - பால:21 20/3,4
மேல் கிடந்தாள் தனை விரைவின் எய்தினாள் - அயோ:2 49/4
இலங்கை மா நகர் நொய்தின் சென்று எய்தினாள் - ஆரண்:9 31/4
ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் - ஆரண்:12 25/4
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் - சுந்:4 21/4
இந்திரன் உணர்ந்த நல்கி எய்தினாள் இழுக்குற்றாளோ - யுத்2:17 16/2
ஏம்பல் ஆசைக்கு இரட்டி வந்து எய்தினாள்
 பாம்பு கான்ற பனி மதி பான்மையாள் - யுத்4:40 8/3,4
ஆனனம் காட்டுற அவனி எய்தினாள் - யுத்4:40 45/4

 மேல்
 
  எய்தினான் (66)
அருள் தரும் அவையில் வந்து அரசன் எய்தினான் - பால:5 91/4
புனை மணி மண்டபம் பொலிய எய்தினான் - பால:6 2/4
பராவ அரு முனியொடும் பதி வந்து எய்தினான் - பால:13 59/4
மீன வேலையை வெய்யவன் எய்தினான் - பால:18 32/4
ஏய்ந்த பேர் எழிலினான் ஒருவன் எய்தினான்
 வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை - பால:19 38/1,2
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் - பால:20 16/4
எழுக முந்துற எனா இனிது வந்து எய்தினான்
 உழுவை முந்து அரி_அனான் எவரினும் உயரினான் - பால:20 18/3,4
செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான்
 உம்பரும் இம்பரும் உரகரும் தொழ உளான் - பால:20 20/3,4
இஞ்சி சூழ் மிதிலை மா வீதி சென்று எய்தினான் - பால:20 30/4
ஏதி மன்னர் குழாத்தொடும் எய்தினான் - பால:21 41/4
இந்திரன் சசியொடும் எய்தினான் இளம் - பால:23 82/1
ஏய்ந்தன கலப்பையோடு இனிதின் எய்தினான் - பால:23 83/4
எண்ணுறு சூழ்ச்சியின் இருக்கை எய்தினான் - அயோ:1 1/4
மூவரின் நால்வர் ஆம் முனி வந்து எய்தினான் - அயோ:1 4/4
வருந்தினான் வருக என வசிட்டன் எய்தினான் - அயோ:2 10/4
இனிது எதிர்கொண்டு தன் இருக்கை எய்தினான் - அயோ:2 12/4
சிறந்த நல் திருவினில் திருவும் எய்தினான்
 இறந்திலன் இருந்தனன் என் செய்து ஆற்றுவான் - அயோ:2 63/2,3
எவ்வம் இல் இருந்தவ முனிவன் எய்தினான்
 செவ்விய குமரரும் சென்னி தாழ்ந்தனர் - அயோ:4 156/2,3
விரை செறி சோலையை விரைவின் எய்தினான்
 இரதம்-நின்று இழிந்து பின் இராமன் இன்புறும் - அயோ:5 7/2,3
இருந்த வள்ளலை காண வந்து எய்தினான் - அயோ:8 8/4
சாலை வந்து எய்தினான் தவத்தின் எய்தினான் - அயோ:10 43/4
சாலை வந்து எய்தினான் தவத்தின் எய்தினான் - அயோ:10 43/4
அருப்பம் அன்று இது என்று ஐயுறவு எய்தினான்
 பொருப்பு நாண உயர்ந்த புயத்தினான் - அயோ:11 39/3,4
வானகம் எய்தினான் வருந்தல் நீ என்றாள் - அயோ:11 43/4
மனையின் எய்தினான் மரபின் வாழ்வினை - அயோ:11 133/3
யாவையும் இரங்கிட கங்கை எய்தினான் - அயோ:13 1/4
சானகி இருந்த அ சாலை எய்தினான் - அயோ:14 80/4
இறுதியை தன்-வயின் இயற்ற எய்தினான்
 அறிவு இலி அரக்கன் ஆம் அல்லனாம் எனின் - ஆரண்:4 10/1,2
இறக்கம் உற்றான் என ஏக்கம் எய்தினான்
 உறக்கம் உற்றான் என உணர்வு நீங்கினான் - ஆரண்:4 19/3,4
மரா மரம் கையில் வாங்கி வந்து எய்தினான்
 இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் - ஆரண்:9 23/3,4
ஆயிரம் இல்லை என்று அல்லல் எய்தினான் - ஆரண்:12 29/4
இன்னலும் உவகையும் இரண்டும் எய்தினான்
 தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் - ஆரண்:14 85/3,4
எட்ட அரும் பெரும் பிலனுள் எய்தினான் - கிட்:3 51/4
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் - கிட்:3 52/4
களித்த வாலியும் கடிதின் எய்தினான்
 விளித்து நின்று வேறு உரை பெறான் இருந்து - கிட்:3 59/2,3
சீறினான் நெடும் சிகரம் எய்தினான்
 வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம் - கிட்:3 61/2,3
இன்னது என்று அறிவான் மருங்கு எய்தினான்
 மன்னன் மைந்தன் மன கருத்து உட்கொளா - கிட்:11 17/2,3
இந்திரற்கு மகன் மகன் எய்தினான் - கிட்:11 26/4
எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை - கிட்:12 29/3
உறங்குவாரை வந்து ஒல்லை எய்தினான் - கிட்:15 5/4
எய்தினான் ஆம் என்று அஞ்சி மறுக்கம் உற்று இரியல்போனார் - சுந்:1 21/4
எய் வினை இறுதி இல் செல்வம் எய்தினான்
 ஆய்வினை மனத்து இலான் அறிஞர் சொல் கொளான் - சுந்:2 41/1,2
இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான்
 கடையுக முடிவு எனும் காலம் பார்த்து அயல் - சுந்:2 127/2,3
நினைவின் எய்தினன் நீதியின் எய்தினான் - சுந்:2 177/4
எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும் - சுந்:10 4/3
இருந்த அ பெரும் கோயில் சென்று எய்தினான் - சுந்:12 36/4
ஏதில் வாள் அரக்கனது இருக்கை எய்தினான் - சுந்:12 60/4
இ புறத்து இரும் கரை மருங்கின் எய்தினான் - யுத்1:4 24/4
இருந்தது கண்டு நின்று இரக்கம் எய்தினான் - யுத்1:4 29/4
உறைவிடம் எய்தினான் ஒருங்கு கேள்வியின் - யுத்1:4 33/1
இறையவன் தர நெடும் தவத்தின் எய்தினான் - யுத்1:4 43/4
இளவல் நம் சேனையின் நடுவண் எய்தினான் - யுத்1:4 49/4
இந்திரற்கு உரிய செல்வம் எய்தினான் இவன் என்று ஏத்தி - யுத்1:4 149/3
இவ்வழி வருதி என்று இயம்ப எய்தினான்
 வெவ் வழி விலங்கி நல் நெறியை மேவினான் - யுத்1:5 14/3,4
ஏயவன் எய்தினான் என்று அரசனை இறைஞ்சி சொன்னான் - யுத்1:13 3/4
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் - யுத்2:16 94/4
இறுத்து நின் எதிர் எய்தினான் - யுத்2:16 120/4
இன்று காலன் முன் எய்தினான்
 என்று சொல்லி இறைஞ்சினான் - யுத்2:16 121/3,4
வாயில் சென்று எய்தினான் மழையின் மேனியான் - யுத்2:16 270/4
இன கொடும் பகழியின் மதிலை எய்தினான்
 நினைந்து அவை நீக்குதல் அருமை இன்று என - யுத்2:16 273/2,3
இன் துயில் உணர்ந்து என உணர்ச்சி எய்தினான்
 வன் திறல் தோற்றிலான் மயக்கம் எய்தினான் - யுத்2:16 284/3,4
வன் திறல் தோற்றிலான் மயக்கம் எய்தினான் - யுத்2:16 284/4
எரி கணை சிந்தி காலின் எய்தினான் தன்னோடு ஏற்றான் - யுத்3:21 32/3
இருமையும் துடைப்பவன் ஏம்பல் எய்தினான் - யுத்3:24 91/4
ஏன்றிலது ஆதலின் அனுமன் எய்தினான் - யுத்3:24 99/4
அலங்கல் வீரன் அடி இணை எய்தினான் - யுத்4:39 10/4

 மேல்
 
  எய்தினானை (1)
இ தலை எய்தினானை கொல்லுதல் இழுக்கம் இன்னும் - சுந்:12 110/4

 மேல்
 
  எய்தினீர் (2)
எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் - ஆரண்:12 40/4
இம்மையில் நெடும் திரு எய்தினீர் இனி - யுத்2:18 4/3

 மேல்
 
  எய்தினும் (4)
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும்
 துறப்பிலர் அறம் எனல் சூரர் ஆவதே - அயோ:5 29/3,4
இழவு எனக்கு உயிர்க்கு எய்தினும் எய்துக - சுந்:3 105/1
என்பு பெறாத இழி பிறவி எய்தினும் நின் - யுத்1:3 169/3
இடும்பை எத்தனையும் மடுத்து எய்தினும்
 குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே - யுத்1:8 53/3,4

 மேல்
 
  எய்தினென் (2)
அரைசு எய்தி இருந்த பயன் எய்தினென் மற்று இனி செய்வது அருளுக என்று - பால:6 10/3
வேண்டினென் எய்தினென் உள்ளம் விம்முமால் - அயோ:11 42/2

 மேல்
 
  எய்தினேன் (5)
இம்பர் உற்று இது எய்தினேன்
 வெம்பு வில் கை வீர பேர் - ஆரண்:1 63/1,2
இன் அருள் உதவிய செல்வம் எய்தினேன்
 மன்னவ நின் பணி மறுத்து வைகி என் - கிட்:11 129/2,3
எ பொழுது இ பெரும் பழியின் எய்தினேன்
 அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன் - சுந்:4 15/1,2
ஈடுறும் இவனை கொண்டு எளிதின் எய்தினேன் - யுத்2:16 278/4
என்னை மீட்பான்-பொருட்டு இலங்கை எய்தினேன் - யுத்4:40 50/4

 மேல்
 
  எய்தினை (6)
அற திறனாலே எய்தினை அன்றோ அது நீயும் - ஆரண்:11 10/3
எய்தினை இருந்த தன்மை இயம்பினள் யாங்கள் உற்ற - கிட்:3 24/2
இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் - சுந்:1 47/2
எய்தினை உயிரும் வாழ்வும் ஈந்தனை எம்மனோரால் - யுத்2:19 267/2
ஏவிய காரியம் இயற்றி எய்தினை
 நோவிலை வீடணா என்று நோக்கி பின் - யுத்3:24 68/1,2
வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ - யுத்3:29 60/2

 மேல்
 
  எய்தினையே (1)
ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் - ஆரண்:2 27/4

 மேல்
 
  எய்தினோன் (1)
எவன் செய இனிய இ அழகை எய்தினோன்
 அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்