<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

ஏ-முதல் சொற்கள்
ஏ 24
ஏக்கத்தால் 1
ஏக்கம் 3
ஏக்கமுற்று 2
ஏக்கறவால் 1
ஏக்குற்று 2
ஏக 38
ஏக_நாயகன் 1
ஏகத்து 1
ஏகம் 3
ஏகல் 7
ஏகலம் 1
ஏகலர் 1
ஏகலான் 1
ஏகலின் 1
ஏகலும் 3
ஏகலுற்ற-காலையின் 1
ஏகலை 1
ஏகவும் 1
ஏகவே 2
ஏகா 3
ஏகா-வண்ணம் 1
ஏகாத-வண்ணம் 1
ஏகாது 2
ஏகாய் 2
ஏகாள் 1
ஏகி 44
ஏகிட 2
ஏகிய 8
ஏகியது 1
ஏகியுற்றான் 1
ஏகிலார் 1
ஏகிற்று 1
ஏகிற்றே 1
ஏகின 4
ஏகினர் 6
ஏகினள் 2
ஏகினன் 10
ஏகினனால் 4
ஏகினாயே 1
ஏகினார் 13
ஏகினாள் 3
ஏகினான் 21
ஏகினானோ 1
ஏகினும் 1
ஏகினென் 1
ஏகினை 3
ஏகினையே 1
ஏகு 20
ஏகு-மின் 3
ஏகுக 1
ஏகுகின்ற 2
ஏகுகின்றனென் 1
ஏகுகின்றேன் 1
ஏகுதல் 3
ஏகுதலும் 1
ஏகுதற்கு 1
ஏகுதி 9
ஏகுதி-கொல் 1
ஏகுதியால் 1
ஏகுதிர் 1
ஏகுதும் 3
ஏகும் 19
ஏகுமின் 1
ஏகுமேல் 2
ஏகுவது 3
ஏகுவார் 3
ஏகுவான் 4
ஏகுவான்-தன் 1
ஏகுவானை 1
ஏகுவென் 1
ஏகுழி 2
ஏகுறு 1
ஏகுறும் 1
ஏங்க 11
ஏங்கலம் 1
ஏங்கா 1
ஏங்கி 24
ஏங்கிட 2
ஏங்கிய 8
ஏங்கியது 1
ஏங்கியே 1
ஏங்கின 4
ஏங்கினர் 3
ஏங்கினள் 4
ஏங்கினளால் 1
ஏங்கினன் 5
ஏங்கினார் 12
ஏங்கினாள் 8
ஏங்கினான் 1
ஏங்கினேன் 1
ஏங்கு 1
ஏங்குகின்றாள் 1
ஏங்குகின்றான் 1
ஏங்குதல் 1
ஏங்கும் 6
ஏங்குமால் 1
ஏங்குவ 2
ஏங்குவார் 4
ஏங்குவாள் 3
ஏங்குவான் 1
ஏச்சு 2
ஏச 4
ஏச_அரும் 1
ஏசத்தான் 1
ஏசவோ 1
ஏசற்றேன் 1
ஏசறு 1
ஏசாரோ 1
ஏசிய 1
ஏசியுற்று 1
ஏசின 1
ஏசு 3
ஏசு_இல் 1
ஏசுண்டது 1
ஏசும் 1
ஏசுவார் 1
ஏசுவான் 1
ஏசுவிப்பது 1
ஏசுற 1
ஏட 1
ஏடு 11
ஏண் 8
ஏண்-பால் 1
ஏண்_இல் 1
ஏண்_இலது 1
ஏத்த 16
ஏத்த_அரும் 3
ஏத்தலும் 2
ஏத்தவும் 1
ஏத்தவே 2
ஏத்தவை 1
ஏத்தி 9
ஏத்திட 1
ஏத்தின 1
ஏத்தினர் 6
ஏத்தினள் 2
ஏத்தினன் 1
ஏத்தினார் 2
ஏத்தினான் 1
ஏத்து 6
ஏத்துதி 2
ஏத்தும் 5
ஏத்துவார் 1
ஏத்துற 2
ஏத 1
ஏதம் 9
ஏதம்_இல் 1
ஏதமும் 1
ஏதலன் 1
ஏதாம் 2
ஏதி 11
ஏதிகள் 1
ஏதியும் 1
ஏதியோடு 1
ஏதில் 3
ஏதிலன் 1
ஏதிலார் 1
ஏதிலாரும் 1
ஏது 37
ஏது-கொல் 1
ஏதும் 20
ஏதுவில் 1
ஏதுவும் 2
ஏதுவோடு 1
ஏந்த 7
ஏந்தல் 9
ஏந்தல்-தன் 1
ஏந்தல்-மேல் 1
ஏந்தலான் 1
ஏந்தலும் 6
ஏந்தலை 5
ஏந்தி 45
ஏந்திட 2
ஏந்திம் 1
ஏந்திய 23
ஏந்தியிட்டு 1
ஏந்தியே 2
ஏந்திரத்து 1
ஏந்திரம் 1
ஏந்தின 3
ஏந்தினர் 2
ஏந்தினள் 1
ஏந்தினன் 4
ஏந்தினார் 1
ஏந்தினாள் 1
ஏந்தினான் 5
ஏந்தினான்-அரோ 1
ஏந்தினென் 1
ஏந்தினேன் 1
ஏந்து 43
ஏந்து_இழாய் 1
ஏந்து_இழை 5
ஏந்து_இழை-தன் 1
ஏந்து_இழை-தன்னை 2
ஏந்து_இழைக்கு 1
ஏந்து_இழையாளை 1
ஏந்துதற்கு 2
ஏந்துதியால் 1
ஏந்துதும் 1
ஏந்தும் 5
ஏந்துவான் 1
ஏந்துவென் 1
ஏம் 1
ஏம்பல் 7
ஏம்பலால் 2
ஏம்பலுற்றான் 2
ஏம்பலுற்று 1
ஏம்பலோடு 1
ஏம 2
ஏமகூட 1
ஏமகூடம் 1
ஏமம் 2
ஏமாப்புற்றேன் 1
ஏமுற்று 1
ஏமுற 7
ஏமுறா 2
ஏமுறும் 3
ஏமுறுமால் 1
ஏமுறுவர் 1
ஏமுறுவோம் 1
ஏய் 20
ஏய்க்கும் 4
ஏய்த்த 2
ஏய்த்தது 1
ஏய்ந்த 13
ஏய்ந்தது 3
ஏய்ந்தவர் 1
ஏய்ந்தவன் 1
ஏய்ந்தன 5
ஏய்ந்து 3
ஏய்ப்ப 5
ஏய்ப்புண்டவனும் 1
ஏய்வன 4
ஏய்வு 1
ஏய 14
ஏயது 8
ஏயதே 1
ஏயவன் 6
ஏயன 2
ஏயா 3
ஏயான் 1
ஏயின் 1
ஏயின 20
ஏயினது 1
ஏயினர் 4
ஏயினன் 9
ஏயினார் 1
ஏயினான் 2
ஏயினீர் 1
ஏயினை 2
ஏயும் 10
ஏயுமால் 1
ஏயுமே 2
ஏயுமோ 1
ஏயென 2
ஏர் 15
ஏர்கள்தாம் 1
ஏரி 2
ஏரை 1
ஏல் 2
ஏல்புடை 1
ஏல்வை 3
ஏல்வையில் 2
ஏல்வையின் 2
ஏல்வையுள் 1
ஏல 4
ஏலம் 2
ஏலமும் 1
ஏலா 1
ஏலாதன 1
ஏலாவோ 1
ஏலும் 8
ஏலுமே 2
ஏலுமேல் 1
ஏலுற 1
ஏவ 20
ஏவ-கொல் 1
ஏவது 2
ஏவம் 4
ஏவமும் 1
ஏவர் 10
ஏவர்க்கும் 3
ஏவரின் 1
ஏவரும் 10
ஏவரே 3
ஏவரோடும் 1
ஏவல் 37
ஏவலர் 1
ஏவலால் 6
ஏவலாளனேன் 1
ஏவலின் 13
ஏவலும் 3
ஏவலை 1
ஏவனோ 1
ஏவா 1
ஏவாதன 1
ஏவி 21
ஏவிய 14
ஏவியது 2
ஏவியே 3
ஏவின் 3
ஏவின 4
ஏவினர் 2
ஏவினன் 5
ஏவினனால் 1
ஏவினாயோ 1
ஏவினார் 2
ஏவினால் 1
ஏவினாள் 2
ஏவினான் 14
ஏவு 5
ஏவுக 1
ஏவுண்ட 2
ஏவுண்டு 4
ஏவுதல் 1
ஏவுதி 2
ஏவுதி-என்னின் 1
ஏவுதியேல் 1
ஏவும் 7
ஏவுவது 1
ஏவுவார் 1
ஏவெவை 1
ஏவையும் 1
ஏழ் 100
ஏழ்_இரண்டின 1
ஏழ்_இரண்டினின் 1
ஏழ்_இரண்டு 5
ஏழ்_இரு 3
ஏழ்_இரு_நூறு 1
ஏழ்_இருபது 1
ஏழ்_உலகங்களும் 1
ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் 1
ஏழ்_உலகின் 2
ஏழ்_உலகு 1
ஏழ்_உலகும் 1
ஏழ்_ஏழ் 3
ஏழரை 1
ஏழாம் 1
ஏழாய் 4
ஏழில் 2
ஏழிலை 1
ஏழிற்கும் 1
ஏழின் 7
ஏழினது 1
ஏழினால் 1
ஏழினும் 13
ஏழினொடு 7
ஏழினோடு 8
ஏழு 47
ஏழு_நூறு 2
ஏழு_பத்து 1
ஏழுக்கு 2
ஏழுக்கும் 1
ஏழுடை 2
ஏழும் 102
ஏழும்_ஏழும் 1
ஏழுமே 3
ஏழுமேதான் 1
ஏழை 25
ஏழை-தன் 1
ஏழைக்கா 1
ஏழைமார் 1
ஏழைமார்கள் 1
ஏழைமை 7
ஏழைமை-பாலது 3
ஏழையர் 11
ஏழையால் 1
ஏழையாள் 1
ஏழையும் 14
ஏழையேன் 1
ஏழையை 1
ஏழொடு 11
ஏற்க 2
ஏற்கலா 1
ஏற்கவும் 1
ஏற்கின்றார் 1
ஏற்கின்றாரொடு 1
ஏற்கும் 3
ஏற்குமோ 1
ஏற்ப 6
ஏற்பது 3
ஏற்பன் 1
ஏற்பன 2
ஏற்பு 1
ஏற்பு_இல 1
ஏற்பென் 1
ஏற்ற 53
ஏற்றது 3
ஏற்றதே 1
ஏற்றம் 15
ஏற்றம்-கொடு 1
ஏற்றம்-தானும் 1
ஏற்றமும் 3
ஏற்றவற்கு 1
ஏற்றவன் 2
ஏற்றன 3
ஏற்றனம் 1
ஏற்றனன் 2
ஏற்றனென் 1
ஏற்றார் 1
ஏற்றாரை 1
ஏற்றால் 2
ஏற்றாள் 1
ஏற்றான் 11
ஏற்றி 19
ஏற்றிட 2
ஏற்றிய 2
ஏற்றியே 1
ஏற்றிலன் 1
ஏற்றிலா 1
ஏற்றிற்று 1
ஏற்றின் 6
ஏற்றினர் 2
ஏற்றினள் 1
ஏற்றினன் 4
ஏற்றினார் 2
ஏற்றினால் 2
ஏற்றினான் 5
ஏற்றினும் 1
ஏற்றினை 3
ஏற்றினோன் 1
ஏற்று 18
ஏற்று_இனம் 1
ஏற்றுதல் 1
ஏற்றுதற்கு 1
ஏற்றுதி 1
ஏற்றும் 6
ஏற்றுமேல் 1
ஏற்றுவார் 1
ஏற்றுளது 1
ஏற்றுளேம் 1
ஏற்றுறா 1
ஏற்றை 6
ஏற்றையோடு 1
ஏற்றோடு 1
ஏற 24
ஏறல் 3
ஏறலால் 1
ஏறலின் 1
ஏறலும் 1
ஏறவிட்டு 1
ஏறவும் 1
ஏறவே 2
ஏறா 5
ஏறாது 1
ஏறாம் 1
ஏறாய் 2
ஏறி 36
ஏறிட 5
ஏறிய 17
ஏறியது 1
ஏறியே 1
ஏறிற்றால் 1
ஏறிற்று 2
ஏறின 18
ஏறினர் 18
ஏறினன் 16
ஏறினார் 7
ஏறினார்கள் 1
ஏறினாள் 1
ஏறினான் 19
ஏறினும் 4
ஏறு 116
ஏறு-போதும் 1
ஏறு-மின் 1
ஏறுக 1
ஏறுகள் 2
ஏறுகின்ற 1
ஏறுகின்றார் 1
ஏறுண்ட 1
ஏறுதலும் 1
ஏறுதி 3
ஏறுதிர் 2
ஏறுதும் 2
ஏறுபட்டதும் 1
ஏறுபடுவாரும் 1
ஏறும் 20
ஏறுமோ 1
ஏறுவ 2
ஏறுவது 1
ஏறுவதே 1
ஏறுவார் 1
ஏறுவான் 1
ஏறுவேன் 1
ஏறே 3
ஏன் 2
ஏன்ற 4
ஏன்றது 2
ஏன்றபின் 1
ஏன்றவர் 2
ஏன்றனன் 2
ஏன்றனென் 1
ஏன்றாயை 1
ஏன்றிலது 1
ஏன்று 16
ஏன்றும் 1
ஏன்றுற்று 1
ஏன்றேன் 1
ஏனத்தின் 1
ஏனம் 5
ஏனலில் 1
ஏனலின் 1
ஏனலும் 1
ஏனவர்க்கு 1
ஏனவர்க்கும் 1
ஏனும் 1
ஏனை 27
ஏனைய 4
ஏனையர் 7
ஏனையர்கள் 1
ஏனையரும் 1
ஏனையரை 1
ஏனையன் 3
ஏனையும் 1
ஏனையோர் 3
ஏனையோர்க்கு 1
ஏனையோர்க்கும் 1
ஏனையோரும் 1
ஏனையோன் 1
ஏனோர் 2
ஏனோர்களும் 1
ஏனோரில் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  ஏ (24)
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை - பால:18 15/2
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் - பால:20 12/2
ஏ வரும் பெரும் குறி இட்ட போன்றவே - பால:23 56/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றுகிற்றிலென் - அயோ:11 71/2
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் - அயோ:13 23/3
ஏ வலாரும் ஏகினார் - ஆரண்:1 69/4
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் - ஆரண்:10 169/1
ஏ வரும் இனிய நண்பர் அயலவர் விரவார் என்று இ - கிட்:9 10/3
வந்த கிங்கரர் ஏ எனும் மாத்திரை மடிந்தார் - சுந்:7 55/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றி முற்றுமால் - சுந்:9 35/4
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு - சுந்:10 11/2
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை - சுந்:10 26/2
ஏ எனும் அளவில் வந்தான் இராவணன் இருந்த யாணர் - சுந்:11 7/3
ஏ எனும் அளவில் பற்றி தருகுவென் இடர் என்று ஒன்றும் - சுந்:11 12/2
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் - சுந்:12 113/4
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும் - சுந்:14 50/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறி-தொறும் எறி-தோறும் - யுத்1:3 82/2
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற - யுத்1:13 9/3
ஏ எனும் அளவினில் இலங்கை மா நகர் - யுத்2:16 270/3
இரதம் ஆயிரம் ஏ எனும் மாத்திரை - யுத்2:19 143/2
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் - யுத்2:19 231/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான் - யுத்3:24 64/3
ஏ எனும் மாத்திரத்து இற்ற கொற்றமும் - யுத்3:27 59/2
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்து கொன்றனன் - யுத்3:31 172/4

 மேல்
 
  ஏக்கத்தால் (1)
நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் - யுத்3:29 45/2

 மேல்
 
  ஏக்கம் (3)
இறக்கம் உற்றான் என ஏக்கம் எய்தினான் - ஆரண்:4 19/3
ஏக்கம் இங்கு இதன்-மேலும் உண்டோ இகல் மனிதன் - ஆரண்:8 6/1
இறப்பினும் நன்று என ஏக்கம் நீங்கினாள் - யுத்4:40 46/4

 மேல்
 
  ஏக்கமுற்று (2)
ஏக்கமுற்று அருகு இருந்து இரங்குவார்களை - யுத்3:24 67/4
ஏக்கமுற்று ஒன்று இயம்புவது யாது என - யுத்4:40 13/2

 மேல்
 
  ஏக்கறவால் (1)
ஏக்கறவால் இன்னம் இரேனோ உனை இழந்தும் - யுத்2:17 83/4

 மேல்
 
  ஏக்குற்று (2)
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் - யுத்4:41 49/2
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் - யுத்4:41 49/2

 மேல்
 
  ஏக (38)
ஏக வெம் கனல் அரசிருந்த காட்டினில் - பால:7 12/1
இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் - பால:8 26/3
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி - பால:10 19/1
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் - பால:16 33/4
இன்னவாறு இருவரும் இனியவாறு ஏக அ - பால:20 19/1
இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக
 மழை குன்றம் அனையான் மௌலி கவித்தனன் வரும் என்று என்று - அயோ:4 1/2,3
சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் என்னை போழ்வாய் - அயோ:4 48/2
பிறிகிலென் உடன் ஏக பெறுகுவென் எனின் நாயேன் - அயோ:8 36/4
இடுகு கண்ணினர் இடர் உறு மூப்பினர் ஏக
 நெடுகு கூனல் வால் நீட்டின உருகு உறு நெஞ்ச - அயோ:10 30/2,3
என்றும் நீரே வாழ உவந்தீர் அவன் ஏக
 கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே - அயோ:11 75/3,4
இன்னணம் நெடும் படை ஏக ஏந்தலும் - அயோ:12 52/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக - அயோ:13 68/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக
 கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் - அயோ:13 68/1,2
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் - அயோ:13 68/2
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் - ஆரண்:1 41/1
பழுது_அறு பெண்மையோடும் இளமையும் பயனின்று ஏக
 பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் - ஆரண்:6 41/3,4
கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா - ஆரண்:13 117/2
ஏக வேண்டும் இ நெறி என இனிது கொண்டு ஏகி - கிட்:4 1/1
வாலியும் ஏக யார்க்கும் வரம்பு_இலா உலகில் இன்பம் - கிட்:8 1/1
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் - கிட்:10 69/2
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக
 பூ இயல் அமளி மேலா பொய் உறக்கு உறங்குவானை - சுந்:2 211/1,2
ஒன்று ஒழித்து ஒன்றின் ஏக அரிய தோள் ஒழுக்கினானை - சுந்:2 213/4
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல் - சுந்:3 28/1
ஏக நாதனை எறுழ் வலி தோள் பிணித்து ஈர்த்த - சுந்:11 41/3
ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன - சுந்:12 44/1
என்று தோளிடை இறுக்கிய பாசம் இற்று ஏக
 குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் - சுந்:12 55/1,2
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு - சுந்:12 76/3
ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் - யுத்1:11 19/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் - யுத்1:14 9/3
வாலியை உரம் கிழித்து ஏக வல்லன - யுத்2:16 81/3
இறங்கினை இன்று-காறும் இளமையும் வறிதே ஏக
 உறங்கினை என்பது அல்லால் உற்றது ஒன்று உளதோ என் நீ - யுத்2:16 143/2,3
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் - யுத்2:19 77/1
ஏக சாதனனும் மூன்று புரங்கள் பண்டு எரித்துளோனும் - யுத்3:22 122/2
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் - யுத்3:26 92/4
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் - யுத்3:27 14/4
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் - யுத்3:30 3/2
இ பெரும் படை எழுந்து இரைந்து ஏக மேல் எழுந்த - யுத்3:31 15/1
இரிந்து சேனை சிந்தி யாரும் இன்றி ஏக நின்று நம் - யுத்3:31 73/1

 மேல்
 
  ஏக_நாயகன் (1)
ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன - சுந்:12 44/1

 மேல்
 
  ஏகத்து (1)
ஏகத்து அந்தணன் இருக்கை இனி சேய்த்து அன்றாம் என்ன எழுந்து சென்றான் - யுத்3:24 36/4

 மேல்
 
  ஏகம் (3)
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி - பால:3 74/1
சூலம் ஏகம் திருத்திய தோளினான் - யுத்2:16 60/1
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி - யுத்4:32 23/3

 மேல்
 
  ஏகல் (7)
ஏகல் என்பது யானும் உரைக்கிலென் - அயோ:4 18/2
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே - அயோ:5 18/2
ஏகல் என்பது அரிது என்றும் எண்ணினான் - அயோ:10 54/2
ஆயில் அவர் வைத்த வழி ஏகல் அழகு அன்றால் - சுந்:2 72/2
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் - சுந்:3 113/1
அம்பரம் அம்பரத்து ஏகல் ஆற்றல - யுத்1:6 37/3
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல்
 உற்றனர் உறுதலோடும் உணர்த்துவது உளது என்று உன்னா - யுத்3:26 73/2,3

 மேல்
 
  ஏகலம் (1)
ஈண்டு உறைந்து அலது ஏகலம் என்பது - கிட்:13 20/3

 மேல்
 
  ஏகலர் (1)
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் - யுத்3:31 106/4

 மேல்
 
  ஏகலான் (1)
இணை இல் ஆரமும் இன்ன கொண்டு ஏகலான்
 வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே - பால:1 7/3,4

 மேல்
 
  ஏகலின் (1)
இடம் துறந்து ஏகலின் பொலிந்தது இந்துவும் - கிட்:10 108/2

 மேல்
 
  ஏகலும் (3)
ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால் - பால:11 12/2
இளையவன் ஏகலும் இறவு பார்க்கின்ற - ஆரண்:12 20/1
இறக்கையும் சிலர் ஏகலும் மோகத்தால் - யுத்4:41 76/1

 மேல்
 
  ஏகலுற்ற-காலையின் (1)
என்று அவன் ஏகலுற்ற-காலையின் அனுமன் எந்தாய் - யுத்3:31 63/1

 மேல்
 
  ஏகலை (1)
இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன் - யுத்4:32 40/2

 மேல்
 
  ஏகவும் (1)
கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய - அயோ:4 154/2

 மேல்
 
  ஏகவே (2)
கொள்ளை_மாக்களின் கொண்டனர் ஏகவே - அயோ:11 31/4
இன் இளம் தென்றல் வந்து இழுகி ஏகவே - சுந்:2 122/4

 மேல்
 
  ஏகா (3)
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் - சுந்:1 72/2
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா
 அலங்கல் அயில் வஞ்சகனை அஞ்சி எனின் அன்றால் - சுந்:2 61/1,2
ஏகா இது செய்து எனது இன்னலை நீக்கிடு எந்தைக்கு - யுத்2:19 14/1

 மேல்
 
  ஏகா-வண்ணம் (1)
என்னை கண்டும் ஏகா-வண்ணம் இடையூறு உடையான் - அயோ:4 50/1

 மேல்
 
  ஏகாத-வண்ணம் (1)
இன்று ஏகாத-வண்ணம் தகைவென் உலகோடு என்னா - அயோ:4 66/4

 மேல்
 
  ஏகாது (2)
ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா - ஆரண்:13 67/1
என்னா-முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிர் மாற்றம் - சுந்:2 82/1

 மேல்
 
  ஏகாய் (2)
ஏகாய் இனி இ-வயின் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் - அயோ:4 146/4
ஏகாய் உடன் நீயும் எதிர்த்துளனாம் - யுத்2:18 80/1

 மேல்
 
  ஏகாள் (1)
இன் உருவம் இது கொண்டு இங்கு இருந்து-ஒழியும் நம் மருங்கே ஏகாள் அப்பால் - ஆரண்:6 125/2

 மேல்
 
  ஏகி (44)
இளையர்கள் என அடி பரவ ஏகி நாம் - பால:5 20/3
மாதர் எழுந்து யாம் ஏகி அரும் தவனை கொணர்தும் என வணக்கம் செய்தார் - பால:5 35/4
என்றலுமே முனிவரன்-தன் அடி இறைஞ்சி ஈண்டு ஏகி கொணர்வென் என்னா - பால:5 54/1
ஏகி அரு நெறி நீங்கி உரோமபதன் திருநாட்டை எதிர்ந்தான் அன்றே - பால:5 55/4
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் - பால:5 93/3
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி
 மயங்குபு திரிந்து நின்று மறுகுறும் உணர்வு இது என்ன - பால:10 19/1,2
ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன் - பால:11 1/1
பற்று அற வீசி ஏகி யோகியின் பரிவு தீர்ந்த - பால:14 58/4
இன்னணம் ஏகி மன்னன் யோசனை இரண்டு சென்றான் - பால:14 81/1
ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி
 பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் - அயோ:3 6/2,3
பிணி அற நோற்று நின்ற பெரியவன் விரைவின் ஏகி
 மணி முடி வேந்தன்-தன்னை வல்லையின் கொணர்தி என்ன - அயோ:3 82/2,3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி - அயோ:11 28/1
பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் - ஆரண்:1 4/4
இனியது ஓர் சாலை கொண்டு ஏகி இ-வயின் - ஆரண்:3 10/1
ஏகி இனி அ-வயின் இருந்து உறை-மின் என்றான் - ஆரண்:3 59/1
ஏகி யோசனை இரண்டு சென்றார் இடை எதிர்ந்தார் - ஆரண்:13 80/2
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி
 கானமும் மலையும் நீங்கி கங்குல் வந்து இறுக்கும் காலை - ஆரண்:15 56/2,3
ஏகி வாலியும் இருது ஏழொடு ஏழ் - கிட்:3 53/1
ஏக வேண்டும் இ நெறி என இனிது கொண்டு ஏகி
 மாகம் நீண்டன குறுகிட நிமிர்ந்தன மரங்கள் - கிட்:4 1/1,2
ஈண்டு-நின்று ஏகி நீ நின் இயல்பு அமை இருக்கை எய்தி - கிட்:9 7/1
ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி - கிட்:13 6/1
எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ - கிட்:13 25/4
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி
 உறக்கம் உற்றார் கனவு உற்றார் எனும் உணர்வினொடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல் - கிட்:13 30/2,3
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி
 பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக - கிட்:13 31/2,3
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி
 திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் - கிட்:15 32/2,3
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை - கிட்:16 61/2
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் - கிட்:17 19/1
ஈண்டே கடிது ஏகி இலங்கை விலங்கல் எய்தி - சுந்:1 51/1
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி
 ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை - சுந்:2 116/3,4
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி - சுந்:2 179/3
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி
 எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் - யுத்1:3 98/2,3
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி
 ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி - யுத்1:6 17/2,3
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி
 செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ - யுத்1:12 31/3,4
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி - யுத்2:16 150/4
ஏகி தனி சென்று எதிர் எய்தலுறும் - யுத்2:18 45/1
மின் நகு வானிடை ஏகி விரைந்தான் - யுத்3:20 17/2
ஏகி தனி மன்னன் இருந்துழி புக்கு - யுத்3:21 2/1
வரவு தாழ்த்தது வீடண வல்லையின் ஏகி
 தரவு வேண்டினென் என்றனன் தாமரை_கண்ணன் - யுத்3:22 86/3,4
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி
 கொள்ளை வெம் செரு இயற்றுதி மனிதரை குறுகி - யுத்3:22 93/3,4
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா - யுத்3:22 207/1
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் - யுத்3:24 15/4
ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் - யுத்3:24 27/4
வீடண நீயும் மற்று உன் தம்பியோடு ஏகி வெம்மை - யுத்3:31 67/1
ஏது இல் வானர வீரரொடு ஏகி நீ - யுத்4:39 2/2

 மேல்
 
  ஏகிட (2)
மெய்யும் தனுவும் மனனும் வெறிது ஏகிட மேல் வீழா - அயோ:4 76/2
உளை முகத்தின் உம்பரின் ஏகிட
 விளை முகத்தன வேலையின் மீது செல் - அயோ:11 11/2,3

 மேல்
 
  ஏகிய (8)
நினையும் மாத்திரத்து ஏகிய நேமியான் - அயோ:11 38/3
இரைத்த காதலர் ஏகிய இன்னலர் - ஆரண்:3 23/2
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து - ஆரண்:15 26/2
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் - கிட்:13 23/3
இங்கு நின்று ஏகிய இலங்கை காவலன் - யுத்2:17 95/3
குன்றேன் என ஏகிய கொள்கையினால் - யுத்2:18 79/3
ஏயின கருமம் நோக்கி ஏகிய இலங்கை வேந்தன் - யுத்3:24 1/2
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 17/3

 மேல்
 
  ஏகியது (1)
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப - யுத்3:30 46/3

 மேல்
 
  ஏகியுற்றான் (1)
எ வழி ஏகியுற்றான் யாண்டையான் உறையுள் யாது - சுந்:4 81/1

 மேல்
 
  ஏகிலார் (1)
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார்
 மா இயல் தானை அ மன்னை நீங்கலா - அயோ:5 1/1,2

 மேல்
 
  ஏகிற்று (1)
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் - அயோ:12 32/3

 மேல்
 
  ஏகிற்றே (1)
எச்சில் என் உடல் உயிர் ஏகிற்றே இனி - யுத்4:40 44/1

 மேல்
 
  ஏகின (4)
என்னலும் இருது எல்லாம் ஏகின யாவும் தம்தம் - ஆரண்:10 103/1
இ புறத்து அரக்கரை முருக்கி ஏகின
 மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால் - சுந்:5 65/2,3
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின
 அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் - யுத்4:33 32/1,2
எவண் எத்தன்மைத்து ஏகின நாகத்து_இனம் என்ன - யுத்4:37 142/1

 மேல்
 
  ஏகினர் (6)
என்றான் எனலும் கடிது ஏகினர் கூவும் எல்லை - ஆரண்:10 147/1
ஏகினர் இரவி சேயும் இருவரும் அரிகள் ஏறும் - கிட்:3 30/1
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் - சுந்:10 41/2
வன் தூதரும் ஏகினர் வஞ்சனையான் - யுத்3:21 1/3
தன் தூதரும் ஏகினர் தம் நகர்வாய் - யுத்3:21 1/4
சென்று காண்டும் என்று ஏகினர் செவ்வியோர் - யுத்4:33 33/4

 மேல்
 
  ஏகினள் (2)
ஏகினள் உம்பரின் இந்துவொடு ஏகும் - ஆரண்:14 58/3
இப்படி ஏகினள் அன்னவள் இப்பால் - ஆரண்:14 61/1

 மேல்
 
  ஏகினன் (10)
மின்னே புரை இடையாளொடும் இனிது ஏகினன் வீரன் - பால:24 4/4
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே - அயோ:4 81/4
ஏனையர் பிறர்களும் சுற்ற ஏகினன்
 சானகி இருந்த அ சாலை எய்தினான் - அயோ:14 80/3,4
ஏகினன் அரக்கனும் எருவை வேந்தனும் - ஆரண்:13 52/1
நாடி ஏகினன் இராகவன் புகழ் எனும் நலத்தான் - சுந்:2 131/4
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் - சுந்:5 20/4
எழுது பாவையும் ஏத்தினள் ஏகினன் இப்பால் - சுந்:5 84/4
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் - யுத்3:31 231/4
அரக்கன் ஏகினன் வீடணன் வாய் திறந்து அரற்றி - யுத்4:32 37/1
உரவு மானம் மீது ஏகினன் உம்பரும் உலகும் - யுத்4:40 119/3

 மேல்
 
  ஏகினனால் (4)
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் - அயோ:4 78/4
எல் வேறு தெரிப்ப கொடு ஏகினனால்
 சொல் வேறு தெழிக்குநர் சுற்றுற மா - யுத்2:18 20/2,3
எற்றும் திரள் தோளவன் ஏகினனால் - யுத்2:18 44/4
ஏதும் அறியான் வறிது ஏகினனால்
 தூதன் இவனை சுளியன்-மின் எனா - யுத்2:18 46/2,3

 மேல்
 
  ஏகினாயே (1)
இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே - ஆரண்:4 21/4

 மேல்
 
  ஏகினார் (13)
பரித்த காவினர் பப்பரர் ஏகினார்
 திருத்து கூடத்தை திண் கணையத்தொடும் - பால:14 37/2,3
உரைத்த உணர்ந்திலர் ஊமரின் ஏகினார் - பால:14 44/4
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் - அயோ:12 31/4
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் - அயோ:14 8/4
ஏ வலாரும் ஏகினார் - ஆரண்:1 69/4
இந்து நன்_நுதல்-தன்னொடும் ஏகினார் - ஆரண்:3 26/4
தள்ளுறும் மருங்கினர் தழீஇ கொண்டு ஏகினார் - ஆரண்:10 37/4
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு - கிட்:1 42/1
ஏகினார் யோசனை ஏழொடு ஏழு பார் - கிட்:14 7/1
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் - கிட்:14 17/4
தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார்
 முண்டகத்துறை கடிது முற்றினார் - கிட்:15 19/3,4
இருந்த திக்கு உணர்ந்திலாதார் ஏகினார் இடையர் மாதர் - கிட்:15 33/2
யாவரும் உடனே தொடர்ந்து ஏகினார்
 மூ-வகை பேர் உலகின் முறைமையும் - யுத்3:29 24/2,3

 மேல்
 
  ஏகினாள் (3)
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் - பால:19 26/4
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே - அயோ:3 50/4
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப - யுத்4:38 12/3

 மேல்
 
  ஏகினான் (21)
அன்னவர் தொழுதலும் அவரொடு ஏகினான் - பால:5 41/4
வந்த மா தவரொடும் வழிக்கொண்டு ஏகினான் - பால:5 96/4
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் - பால:20 29/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் - பால:23 40/4
இனிய பொன் கவரி கால் இயக்க ஏகினான் - பால:23 72/4
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் - அயோ:10 38/4
இருக்கவே வனத்து அவன் ஏகினான் என்றாள் - அயோ:11 62/4
ஆண்டு நின்று ஆண்தகை அடியின் ஏகினான்
 ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான் - அயோ:12 58/1,2
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான்
 தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும் - அயோ:12 58/2,3
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான்
 கழிந்தனன் பல காவதம் காலினே - அயோ:13 71/3,4
இனிய சிந்தை இராமனும் ஏகினான்
 அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் - ஆரண்:9 26/2,3
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் - ஆரண்:12 16/4
தேவர் செய் தவத்தினால் செம்மல் ஏகினான் - ஆரண்:12 19/4
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் - ஆரண்:13 50/4
இற்றனன் முன்னை நாள் ஈடு உண்டு ஏகினான்
 பெற்றிலன் பெரும் திறல் பெயர்த்தும் போர் செயற்கு - கிட்:7 24/2,3
ஏவிய தூது என இரவி ஏகினான் - கிட்:10 1/4
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் - கிட்:14 28/4
துன் இருள் தொலைந்திட துருவி ஏகினான்
 பொன் நெடும் கிரி என பொலிந்த தோளினான் - கிட்:14 29/3,4
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான்
 மீண்டிலன் வேறலும் விரும்பலுற்றிலன் - சுந்:12 18/1,2
ஆரும் நீங்க அறிஞரொடு ஏகினான்
 சேர்க என்னின் அல்லால் இளம் தென்றலும் - யுத்1:9 40/2,3
யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் - யுத்2:15 54/4

 மேல்
 
  ஏகினானோ (1)
ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ என்றான் - அயோ:4 46/4

 மேல்
 
  ஏகினும் (1)
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும்
 அண்ணல் ஏவல் மறுக்க அடியனேற்கு - அயோ:4 17/2,3

 மேல்
 
  ஏகினென் (1)
எடுத்தனென் ஏகினென் என் முழை-தன்னுள் - ஆரண்:14 57/1

 மேல்
 
  ஏகினை (3)
ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை
 பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது - அயோ:5 35/2,3
இம்பர் நின்று ஏகினை இருக்கும் சார்பு இழந்து - அயோ:11 52/1
ஏழ் உயர் மத களிற்று இறைவ ஏகினை
 வாழிய கரியவன் வறியன் கை என - அயோ:11 54/1,2

 மேல்
 
  ஏகினையே (1)
உண்மையும் எல்லாம் உடனே கொண்டு ஏகினையே
 தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் - அயோ:14 64/3,4

 மேல்
 
  ஏகு (20)
வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா-முன்னம் - அயோ:4 45/1
என் மா மகனை கான் ஏகு என்றாள் என்னோ என்றான் - அயோ:4 71/4
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி - அயோ:4 145/2
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று - அயோ:9 26/3
சிவண அன்ன சிறைமுன் அவரொடு ஏகு செலவித்து - ஆரண்:1 37/3
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி - ஆரண்:3 39/2
மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திசை மேல்_நாள் - ஆரண்:3 40/2
இன்னமும் காண்டி வாழி ஏகு என இரு கை கூப்பி - ஆரண்:11 68/3
ஏகு என்றீர் இருக்கின்றீர் தமியிர் என்று பின் - ஆரண்:12 16/3
ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் - கிட்:5 6/2
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் - கிட்:5 6/4
என்ன மற்று இனைய கூறி ஏகு அவன் தொடர என்றான் - கிட்:9 27/1
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி - கிட்:16 18/1
நீள் வானகத்தினிடை ஏகு நெறி நேரா - சுந்:1 67/2
என்னா-முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிர் மாற்றம் - சுந்:2 82/1
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் - சுந்:2 196/3
இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும் - சுந்:3 20/2
என்றும் வாழ்தி இளவலொடு ஏகு என்றான் - யுத்1:9 48/4
யான் இப்பொழுதே தனி ஏகு எனினும் - யுத்2:18 13/2
தழுவுற வைத்து இன்று ஏகு என்று உரைத்தியேல் சமைவென் தக்கோய் - யுத்3:26 84/2

 மேல்
 
  ஏகு-மின் (3)
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் - அயோ:3 72/3
ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் - ஆரண்:12 25/4
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் - கிட்:17 19/1

 மேல்
 
  ஏகுக (1)
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக
 பெரும் படை இளவலோடு என்ற பேச்சினால் - யுத்2:16 95/1,2

 மேல்
 
  ஏகுகின்ற (2)
ஏகுகின்ற தம் கணங்களோடும் எல்லை காண்கிலா - பால:3 14/1
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே - கிட்:7 6/4

 மேல்
 
  ஏகுகின்றனென் (1)
இஞ்சு இரும் அடியனேன் ஏகுகின்றனென்
 வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ - ஆரண்:12 15/3,4

 மேல்
 
  ஏகுகின்றேன் (1)
சேர்ந்து ஏகுகின்றேன் வலையாம் எனின் தின்றிடு என்றான் - சுந்:1 57/4

 மேல்
 
  ஏகுதல் (3)
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ - அயோ:3 100/2
தனக்கு அரும் தவம் அது தலைக்கொண்டு ஏகுதல்
 எனக்கு அரும் தவம் இதற்கு இரங்கல் எந்தை நீ - அயோ:5 31/3,4
என்றனன் இயம்பி வீதி ஏகுதல் இழுக்கம் என்னா - சுந்:2 98/1

 மேல்
 
  ஏகுதலும் (1)
அந்த முனி சொற்றமையின் அண்ணல் வனம் ஏகுதலும்
 எம்-தம் உயிர் வீகுதலும் இறையும் தவறா என்றான் - அயோ:4 87/3,4

 மேல்
 
  ஏகுதற்கு (1)
ஏகுதற்கு உரியார் யாரே என்றலும் இலங்கை வேந்தன் - யுத்2:16 123/1

 மேல்
 
  ஏகுதி (9)
இளையவன் முனியும் நங்கை ஏகுதி விரைவில் என்றான் - ஆரண்:6 60/4
ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் - ஆரண்:15 22/4
இனைய ஆறு உரை-செயா இனிதின் ஏகுதி எனா - கிட்:13 73/1
யாண்டு இனி ஏகுதி என்று எதிர் சென்றார் - சுந்:9 56/4
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் - யுத்1:2 111/4
அருத்தியன் அமலன் தாழாது ஏகுதி அறிஞ என்றான் - யுத்1:4 127/4
ஏகுதி எம்மை நோக்கி இரங்கலை என்றும் உள்ளாய் - யுத்2:16 161/4
தழுவா உடன் ஏகுதி தாழல் என - யுத்2:18 53/3
என்-வயின் நல்கினை ஏகுதி என்றால் - யுத்3:26 35/1

 மேல்
 
  ஏகுதி-கொல் (1)
இலங்கையொடும் ஏகுதி-கொல் என்னினும் இடந்து என் - சுந்:5 5/1

 மேல்
 
  ஏகுதியால் (1)
விட்டு ஏகுதியால் விளிகின்றிலையால் - ஆரண்:13 8/4

 மேல்
 
  ஏகுதிர் (1)
ஏகுதிர் எம் முகத்து எவரும் என்னுடை - யுத்2:18 2/1

 மேல்
 
  ஏகுதும் (3)
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் - சுந்:9 13/3
என்னலும் உய்ந்தோம் ஐய ஏகுதும் விரைவின் என்றான் - யுத்3:24 16/3
ஏகுதும் மீள இன்னும் இயம்புவது உளதால் ஐய - யுத்3:31 54/3

 மேல்
 
  ஏகும் (19)
பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே - பால:5 36/4
ஏகும் நல்வழி அல்வழி என் மனம் - பால:11 10/1
ஏகும் மீளும் இது என் செய்தவாறு-அரோ - பால:21 36/4
ஏகும் அளவையின் வந்தன வலமும் மயில் இடமும் - பால:24 5/1
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் - அயோ:3 72/3
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் - ஆரண்:13 51/1
ஏகினள் உம்பரின் இந்துவொடு ஏகும்
 மேகம் எனும்படி நொய்தினின் வெய்யாள் - ஆரண்:14 58/3,4
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் - கிட்:10 19/2
மல்லல் மா நகர் துறந்து ஏகும் நாள் மதி தொடும் - கிட்:13 72/1
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் - கிட்:14 26/1
என்றலும் வணங்கி இருள் ஏகும் நெறி எ நாள் - கிட்:14 61/1
கொண்டு ஏகும் கொலை வாள் அரக்கனை - கிட்:16 41/1
இ நாகம் அன்னான் எறி கால் என ஏகும் வேலை - சுந்:1 39/1
மயக்கு அற நாடி ஏகும் மாருதி மலையின் வைகும் - சுந்:2 119/3
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான் - சுந்:4 78/3
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் - சுந்:11 25/4
நீந்தி ஏகும் நெருக்கிடை செல்வன - யுத்2:15 33/2
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் - யுத்2:16 20/1
அண்டத்தையும் பொதுத்து ஏகும் என்று இமையோர்களும் அயிர்த்தார் - யுத்4:37 48/2

 மேல்
 
  ஏகுமின் (1)
ஏகுமின் காண்டிர் ஆங்கே இருந்தனள் இறைவி இன்னும் - கிட்:16 58/4

 மேல்
 
  ஏகுமேல் (2)
இ வழி இராமனை இவன் கொண்டு ஏகுமேல்
 செம் வழித்து அன்று நம் செயல் என்று எண்ணினார் - அயோ:14 128/2,3
ஏகுமேல் வெல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல் சொன்னான் - யுத்2:19 180/4

 மேல்
 
  ஏகுவது (3)
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் - அயோ:9 35/4
வைத்தனை ஏகுவது எங்கு வானினோடு - ஆரண்:13 5/2
இன்னல் நோய்க்கும் அங்கு ஏகுவது அன்றியே - சுந்:5 37/3

 மேல்
 
  ஏகுவார் (3)
இன்னல் செய்யும் நெறி அரிது ஏகுவார் - கிட்:15 46/4
இந்திரன் வள நகர்க்கு ஏகுவார் எழில் - சுந்:2 46/1
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார்
 புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/3,4

 மேல்
 
  ஏகுவான் (4)
ஈண்டிய அன்பினோடு ஏகுவான் இடை - பால:14 25/2
ஆறு சென்றிலன் ஆணையின் ஏகுவான் - கிட்:11 10/4
இந்திரன் இசை இழந்து ஏகுவான் இகல் - சுந்:9 20/1
ஏகுவான் உபாயம் உண்டேல் இயம்புதி நின்ற எல்லாம் - யுத்3:26 80/2

 மேல்
 
  ஏகுவான்-தன் (1)
கலங்கியது ஏகுவான்-தன் கருத்து என்-கொல் என்னும் கற்பால் - சுந்:1 36/2

 மேல்
 
  ஏகுவானை (1)
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு - ஆரண்:13 113/2

 மேல்
 
  ஏகுவென் (1)
இப்பொழுதே கடிது ஏகுவென் யான் இ - யுத்3:26 39/1

 மேல்
 
  ஏகுழி (2)
எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் - யுத்1:2 116/2
எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் - யுத்1:2 116/2

 மேல்
 
  ஏகுறு (1)
ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ - கிட்:10 99/2

 மேல்
 
  ஏகுறும் (1)
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று - பால:21 7/1

 மேல்
 
  ஏங்க (11)
கொண்டல்கள் முழவின் ஏங்க குவளை கண் விழித்து நோக்க - பால:2 4/2
இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ - பால:3 64/3
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க
 பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் - பால:21 1/3,4
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க
 சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த - அயோ:6 26/2,3
ஏங்க நாகமும் நாறின நுளைச்சியர் ஐம்பால் - கிட்:10 47/2
ஏங்க நாண் எறிந்திட்டு இடையீடு இன்றி - யுத்2:15 69/2
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் - யுத்2:16 52/4
மலை குவட்டு இடி வீழ்ந்து என்ன வளைகளோடு ஆரம் ஏங்க
 முலை குவட்டு எற்றும் கையாள் முழை திறந்து அன்ன வாயாள் - யுத்2:18 265/1,2
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க
 துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க - யுத்3:25 19/1,2
என்று அழைத்து இரங்கி ஏங்க இ துயர் நமர்கட்கு எல்லாம் - யுத்3:29 54/1
ஏவரும் உலகத்து எல்லா உயிர்களும் இரங்கி ஏங்க
 தேவரும் முனிவர்-தாமும் சிந்தையின் இரக்கம் சேர - யுத்4:38 3/1,2

 மேல்
 
  ஏங்கலம் (1)
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு - சுந்:12 5/3

 மேல்
 
  ஏங்கா (1)
ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே - பால:10 76/2

 மேல்
 
  ஏங்கி (24)
பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் - பால:13 35/2
இரைத்தனர் இரைத்து எழுந்து ஏங்கி எங்கணும் - அயோ:4 180/1
எழுந்த நங்கையை மாமியர் தழுவினர் ஏங்கி
 பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப - அயோ:4 214/1,2
தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர - அயோ:6 22/2
எழுவுறு காதலரின் இரைத்து இரைத்து ஏங்கி ஏங்கி - ஆரண்:5 3/1
எழுவுறு காதலரின் இரைத்து இரைத்து ஏங்கி ஏங்கி
 பழுவ நாள் குவளை செவ்வி கண் பனி பரந்து சோர - ஆரண்:5 3/1,2
ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று - ஆரண்:14 83/2
என்று என்று ஏங்கி இரங்கி இன்னலால் - கிட்:16 38/1
என்று என்று ஏங்கி இரங்கி இன் புனல் - கிட்:16 46/1
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் - சுந்:3 22/4
இறுக்குறும் இன்னே நம்மை குரங்கு என இரங்கி ஏங்கி
 மறுக்குறுகின்ற நெஞ்சின் மாதரை வைது நோக்கி - சுந்:9 65/1,2
நின்று நின்று இரங்கி ஏங்கி நிறை கணால் நெடிது நோக்கி - யுத்2:16 162/2
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 32/3
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் - யுத்2:18 264/4
எல்லாரும் இறந்தனரோ என ஏங்கி நைந்தான் - யுத்2:19 5/3
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி - யுத்2:19 215/4
ஏசத்தான் இரங்கி ஏங்கி உலகு எலாம் எரிப்பென் என்றான் - யுத்2:19 294/3
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி - யுத்3:29 39/3
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி
 உனக்கு நான் செய்வதானேன் என்னின் யார் உலகத்து உள்ளார் - யுத்3:29 39/3,4
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து இரங்கி ஏங்கி
 அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ - யுத்3:29 40/1,2
ஏங்கி நின்றது அலால் ஒன்று இழைத்திலர் - யுத்4:37 36/3
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் - யுத்4:38 11/1
என்று அழைத்தனள் ஏங்கி எழுந்து அவன் - யுத்4:38 29/1
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி
 இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா - யுத்4:41 67/2,3

 மேல்
 
  ஏங்கிட (2)
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி - யுத்2:19 273/3
என்ன சங்கு என்று இமையவர் ஏங்கிட
 அன்ன சங்கை பொறாமையினால் அரி-தன்ன - யுத்4:37 29/2,3

 மேல்
 
  ஏங்கிய (8)
ஏங்கிய குரலினர் இணைந்த காந்தளின் - அயோ:4 191/3
எயிறு அலைத்து முழை திறந்து ஏங்கிய
 செயிர் தலைக்கொண்ட சொல் செவி சேர்தலும் - ஆரண்:12 2/1,2
கொழுந்தே அனையாள் குழைந்து ஏங்கிய கொள்கை கண்டான் - ஆரண்:13 37/1
ஏங்கிய நெஞ்சினன் இரங்கி விம்முவான் - கிட்:6 11/2
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே - சுந்:9 29/4
கண்டம் உற்றுள அரும் கணவர்க்கு ஏங்கிய
 குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே - சுந்:12 6/3,4
ஏங்கிய விம்மல் மானம் இரங்கிய இரக்கம் வீரம் - யுத்2:18 261/1
ஏங்கிய பொருமலின் இழி கண்ணீரினன் - யுத்4:40 66/1

 மேல்
 
  ஏங்கியது (1)
இரங்கி ஏங்கியது எண்ணி இரங்குவாள் - சுந்:3 25/4

 மேல்
 
  ஏங்கியே (1)
என்ன நொந்து இன்னன பன்னி ஏங்கியே
 துன்ன_அரும் துயரத்து சோர்கின்றான் தனை - கிட்:6 26/1,2

 மேல்
 
  ஏங்கின (4)
குழை குலம் முகத்தியர் குழாங்கள் ஏங்கின
 இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் - அயோ:4 197/2,3
இடி வனம் மிடைந்தன பணிலம் ஏங்கின
 தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி - கிட்:11 120/2,3
ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப இருளில் விண் இடிப்ப மாதோ - சுந்:10 16/4
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின - யுத்4:40 70/4

 மேல்
 
  ஏங்கினர் (3)
மயங்கி ஏங்கினர் வயின்வயின் வரம்பு இலர் தொடர - அயோ:4 212/2
ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 45/3
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ - யுத்2:16 318/3

 மேல்
 
  ஏங்கினள் (4)
ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி - கிட்:8 3/2
ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமே - சுந்:4 66/4
என்பு உற உருகினள் இரங்கி ஏங்கினள்
 துன்பமும் உவகையும் சுமந்த உள்ளத்தாள் - சுந்:4 95/3,4
ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த மேனி - சுந்:14 43/3

 மேல்
 
  ஏங்கினளால் (1)
இறைவா இளையோய் என ஏங்கினளால்
 பொறைதான் உரு ஆனது ஓர் பொற்பு உடையாள் - ஆரண்:12 71/3,4

 மேல்
 
  ஏங்கினன் (5)
இல்லை என்று உரைக்கலாற்றான் ஏங்கினன் முனிவன் நின்றான் - அயோ:6 11/1
எழுந்தனன் ஏங்கினன் இரங்கி பின்னரும் - அயோ:11 46/1
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ - அயோ:11 60/1
ஏங்கினன் மன நிலை யாது என்று உன்னுவாம் - ஆரண்:12 27/3
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் - யுத்2:19 216/1

 மேல்
 
  ஏங்கினார் (12)
தாவாத மன்னர் தலைத்தலை வீழ்ந்து ஏங்கினார்
 மா வாதம் சாய்த்த மராமரமே போல்கின்றார் - அயோ:4 95/3,4
நா தாம் பற்றா மழலை நங்கைமார் ஏங்கினார் - அயோ:4 97/4
எறி திரை கடல் என இரங்கி ஏங்கினார் - அயோ:4 173/4
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார்
 மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா - ஆரண்:9 15/2,3
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார்
 மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் - ஆரண்:10 26/2,3
முற்றிய ஆடலில் முனிவுற்று ஏங்கினார்
 சிற்றிடை அலமர தெருவு சேர்கின்றார் - ஆரண்:10 39/3,4
ஏவரும் இடை விழுந்து இரங்கி ஏங்கினார்
 காவலன் கால் மிசை விழுந்து காவல் மா - சுந்:10 49/2,3
இந்திராதியரும் திகைத்து ஏங்கினார்
 நொந்து சூரியன் கான்முளை நோக்கினான் - யுத்2:15 53/3,4
எ வழியோர்களும் இரங்கி ஏங்கினார்
 இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் - யுத்2:16 94/3,4
ஏங்கினார் நடுக்கமுற்றார் இரைத்து இரைத்து உள்ளம் ஏற - யுத்4:33 2/1
இடுங்குகின்ற விழியினர் ஏங்கினார்
 பிடுங்குகின்ற உணர்வினர் பேசுவார் - யுத்4:34 8/3,4
இறந்தனையோ என இரங்கி ஏங்கினார் - யுத்4:38 20/4

 மேல்
 
  ஏங்கினாள் (8)
ஏங்கினாள் இளைத்தாள் திகைத்தாள் மனம் - அயோ:4 8/3
பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் - அயோ:14 84/4
இடிக்கு உடைந்தது என புரண்டு ஏங்கினாள் - ஆரண்:12 3/4
இல்லையோ அறம் என இரங்கி ஏங்கினாள் - ஆரண்:13 46/4
இல் பழியுண்டது என்று இரங்கி ஏங்கினாள் - ஆரண்:13 48/4
ஏங்கினாள் அ அனுமனும் என்-கொல் இது என்னா - சுந்:5 80/2
இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள்
 கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் - யுத்3:23 7/2,3
எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள்
 கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் - யுத்3:23 9/2,3

 மேல்
 
  ஏங்கினான் (1)
விளைந்தவாறு உணர்கிலாதான் ஏங்கினான் வெதும்பினான் மெய் - யுத்3:24 3/1

 மேல்
 
  ஏங்கினேன் (1)
வழுவினையாம் என மன கொடு ஏங்கினேன்
 எழு என மலை என இயைந்த தோளினாய் - ஆரண்:14 84/3,4

 மேல்
 
  ஏங்கு (1)
ஏங்கு மாத்திரத்து இற்று இரண்டாய் விழ - சுந்:3 21/3

 மேல்
 
  ஏங்குகின்றாள் (1)
எற்றிய வயிற்றள் பாரினிடை விழுந்து ஏங்குகின்றாள்
 சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் - ஆரண்:10 63/2,3

 மேல்
 
  ஏங்குகின்றான் (1)
இன்னவாறு அழைத்து ஏங்குகின்றான் எழுந்து - யுத்3:29 23/1

 மேல்
 
  ஏங்குதல் (1)
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி - சுந்:3 5/2

 மேல்
 
  ஏங்கும் (6)
ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய் - பால:5 36/3
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை - ஆரண்:15 8/2
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும்
 பின்னவற்கு இயம்பி நின்ற பேர் எழிலானை நோக்கி - கிட்:7 143/1,2
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும்
 சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா - யுத்2:19 275/2,3
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி - யுத்3:22 217/1
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ - யுத்4:41 91/3

 மேல்
 
  ஏங்குமால் (1)
என் பிழைத்தனை என்று நின்று ஏங்குமால்
 முன்பு இழைத்த வறுமையின் முற்றினோர் - அயோ:4 12/2,3

 மேல்
 
  ஏங்குவ (2)
இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ
 கன்னியர் குடை துறை கமல அன்னமே - பால:3 64/3,4
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ
 மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என - அயோ:11 121/2,3

 மேல்
 
  ஏங்குவார் (4)
சிந்திய கண்ணின் நீரர் ஏங்குவார் தம்மை தேற்றி - யுத்3:24 19/2
இன்று இலங்கை அழிந்தது என்று ஏங்குவார்
 சென்று இலங்கு அயில் தாதையை சேர்ந்துளார் - யுத்3:29 2/3,4
எற்றும் என்று பார் உளோரும் ஏங்குவார் இரங்குவார் - யுத்3:31 95/4
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார்
 போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால் - யுத்4:37 37/2,3

 மேல்
 
  ஏங்குவாள் (3)
தழங்கு பேரி என தனித்து ஏங்குவாள்
 முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால் - ஆரண்:7 2/2,3
ஏங்குவாள் தனிமையும் இறகு இழந்தவன் - ஆரண்:13 50/1
ஏங்குவாள் இனைய பன்ன இமையவர் ஏற்றம் எல்லாம் - யுத்2:17 48/1

 மேல்
 
  ஏங்குவான் (1)
இன்மையின் அரிது என எண்ணி ஏங்குவான்
 செம்மையின் திருவடித்தலம் தந்தீக என - அயோ:14 133/2,3

 மேல்
 
  ஏச்சு (2)
ஏச்சு என மைந்தர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 53/4
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் - யுத்1:6 36/2

 மேல்
 
  ஏச (4)
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் - பால:19 12/1
ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் - கிட்:16 59/4
இருந்தவள் இவள் என ஏச நிற்பெனோ - சுந்:4 19/4
ஏச உழல்வேன் ஒருவன் யானும் உளென் அன்றோ - யுத்1:2 59/4

 மேல்
 
  ஏச_அரும் (1)
ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் - கிட்:16 59/4

 மேல்
 
  ஏசத்தான் (1)
ஏசத்தான் இரங்கி ஏங்கி உலகு எலாம் எரிப்பென் என்றான் - யுத்2:19 294/3

 மேல்
 
  ஏசவோ (1)
இந்திரர்க்கே இவன் வலி என்று ஏசவோ - யுத்3:27 65/4

 மேல்
 
  ஏசற்றேன் (1)
எம் பெரும் களிறே காண ஏசற்றேன் எழுந்திராயோ - யுத்3:29 50/4

 மேல்
 
  ஏசறு (1)
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா - பால:23 65/2

 மேல்
 
  ஏசாரோ (1)
ஏழைமை வேடன் இறந்திலன் என்று எனை ஏசாரோ - அயோ:13 15/4

 மேல்
 
  ஏசிய (1)
எள் குலா மலர் ஏசிய நாசியர் - அயோ:11 21/1

 மேல்
 
  ஏசியுற்று (1)
ஏசியுற்று எழும் விசும்பினரை பார்க்கும் தன் - யுத்2:16 293/1

 மேல்
 
  ஏசின (1)
சொன்னவனை ஏசின அரக்கர் பதி சொன்னான் - ஆரண்:11 27/2

 மேல்
 
  ஏசு (3)
ஏசு அறு தவன் உறை இடம் இது என்றுழி - பால:5 37/2
எரிப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆசைகள் - கிட்:10 7/3
ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் - சுந்:9 16/2

 மேல்
 
  ஏசு_இல் (1)
ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் - சுந்:9 16/2

 மேல்
 
  ஏசுண்டது (1)
ஏசுண்டது இல்லையால் அறத்துக்கு ஈறு உண்டோ - சுந்:3 64/4

 மேல்
 
  ஏசும் (1)
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் - கிட்:3 30/4

 மேல்
 
  ஏசுவார் (1)
குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார்
 சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து - கிட்:15 22/2,3

 மேல்
 
  ஏசுவான் (1)
எண்ணுற்றாய் என் செய்தாய் என்று ஏசுவான் இயம்பலுற்றான் - கிட்:7 81/4

 மேல்
 
  ஏசுவிப்பது (1)
ஏசுவிப்பது எ உலகமும் எவரையும் வென்று - யுத்4:37 97/2

 மேல்
 
  ஏசுற (1)
ஏசுற விளங்கியது இருளை எண் வகை - சுந்:2 120/3

 மேல்
 
  ஏட (1)
ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தவே - யுத்3:31 120/4

 மேல்
 
  ஏடு (11)
ஏடு துற்ற வடிவேலோன் தனை இருத்தி கடன்முறைகள் யாவும் நேர்ந்து - பால:5 59/3
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை - பால:12 11/2
ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் - பால:13 33/4
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் - அயோ:2 50/1
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் - அயோ:3 61/2
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல் - அயோ:12 50/1
என்று அயா உயிர்க்கின்றவன் ஏடு அவிழ் - கிட்:1 32/1
ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர் - யுத்1:2 59/1
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை - யுத்2:18 249/3
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் - யுத்3:25 4/2
ஏடு அவிழ் அலங்கல் மார்பன் இருந்தனன் இனிதின் இப்பால் - யுத்3:28 69/4

 மேல்
 
  ஏண் (8)
ஏண் இல் ஆகத்து எழுதல-என்னினும் - பால:11 6/2
ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா - அயோ:3 50/2
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் - ஆரண்:6 39/2
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை - சுந்:4 98/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா - சுந்:4 103/1
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற - யுத்1:9 63/2
ஏண் இலா உடலம் நீக்கல் எளிது எனக்கு எனவும் சொன்னாள் - யுத்3:23 31/4
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் - யுத்3:28 41/4

 மேல்
 
  ஏண்-பால் (1)
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் - அயோ:3 43/1

 மேல்
 
  ஏண்_இல் (1)
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை - சுந்:4 98/1

 மேல்
 
  ஏண்_இலது (1)
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா - சுந்:4 103/1

 மேல்
 
  ஏத்த (16)
ஏத்த_அரும் குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் - பால:8 31/4
எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த
 விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியரும் கரம் குவிப்ப வேலை என்னும் - பால:11 16/1,2
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச - அயோ:6 30/1
ஏத்த_அரும் பெரும் குணத்து இராமன் இ வழி - அயோ:14 129/1
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த
 சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே - ஆரண்:6 100/2,3
ஏத்த வீரன் இனிது இருந்தான்-அரோ - ஆரண்:9 28/4
மீன் கொண்டு ஊடாடும் வேலை மேகலை உலகம் ஏத்த
 தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் - ஆரண்:10 79/1,2
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த - சுந்:1 25/1
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் - சுந்:2 59/3
ஏத்த_அரும் உறுதியும் எளிதின் எய்துமால் - யுத்1:4 92/4
யார் இது செய்யகிற்பார் என்று கொண்டு இமையோர் ஏத்த
 மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி - யுத்2:15 137/1,2
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த
 தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத - யுத்2:16 337/1,2
இந்திரன் கவித்த மௌலி இமையவர் இறைஞ்சி ஏத்த
 மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும் - யுத்2:17 52/1,2
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் - யுத்2:19 296/1
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த - யுத்3:28 58/4
இந்திரனே முதல் ஆய இமையவரும் முனிவரரும் இறைஞ்சி ஏத்த
 அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே - யுத்4:41 68/3,4

 மேல்
 
  ஏத்த_அரும் (3)
ஏத்த_அரும் குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் - பால:8 31/4
ஏத்த_அரும் பெரும் குணத்து இராமன் இ வழி - அயோ:14 129/1
ஏத்த_அரும் உறுதியும் எளிதின் எய்துமால் - யுத்1:4 92/4

 மேல்
 
  ஏத்தலும் (2)
என்றனர் இடர் உழந்து இறைஞ்சி ஏத்தலும்
 மன்றல் அம் துளவினான் வருந்தல் வஞ்சகர் - பால:5 17/1,2
பாங்குரு முனிவர் தாள் பரவி ஏத்தலும்
 ஓங்கிய உவகையர் ஆசியோடு எழா - பால:5 97/2,3

 மேல்
 
  ஏத்தவும் (1)
ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள் - ஆரண்:6 19/3

 மேல்
 
  ஏத்தவே (2)
ஏம்பலோடு எழுந்தனன் யாரும் ஏத்தவே - பால:5 90/4
இசையினை தும்புரு இசையின் ஏத்தவே - ஆரண்:10 12/4

 மேல்
 
  ஏத்தவை (1)
ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான் - அயோ:3 105/2

 மேல்
 
  ஏத்தி (9)
என்று காதலின் ஏயினன் அடி தொழுது ஏத்தி
 கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முல்லை அம் குடுமி - அயோ:9 34/1,2
என்று கூறலும் ஏத்தி இறைஞ்சினான் - அயோ:11 4/1
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் - ஆரண்:16 3/1
என் மேல் முடியாதன என்று இனிது ஏத்தி நின்றாள் - சுந்:1 60/3
ஏவரே உலகம் தந்தார் என் பெயர் ஏத்தி வாழும் - யுத்1:3 119/1
என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி - யுத்1:3 171/3
உன்னை தொழுது ஏத்தி உய்க உலகு எல்லாம் - யுத்1:3 171/4
இந்திரற்கு உரிய செல்வம் எய்தினான் இவன் என்று ஏத்தி
 மந்தர தடம் தோள் வீரர் வலம்செய்தார் பாடி வைப்பை - யுத்1:4 149/3,4
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய - யுத்4:42 21/2

 மேல்
 
  ஏத்திட (1)
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட
 தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் - யுத்4:39 5/3,4

 மேல்
 
  ஏத்தின (1)
என்னலும் உலகம் ஏழும் ஏத்தின இறந்து வாலி - கிட்:7 157/3

 மேல்
 
  ஏத்தினர் (6)
ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை - பால:13 61/3
இறைஞ்ச அன்னவர் ஏத்தினர் ஏவ ஓர் - பால:21 43/1
எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் இன் இசை பாடினர் - அயோ:7 12/1
வந்து உவந்து எதிர் ஏத்தினர் மைந்தரை - அயோ:14 8/3
என்றலும் இராமன் தன்னை ஏத்தினர் இறைஞ்சி எந்தாய் - கிட்:16 57/1
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் - யுத்3:31 71/4

 மேல்
 
  ஏத்தினள் (2)
ஏத்தினள் எய்தலும் இருத்திர் ஈண்டு என - ஆரண்:12 34/1
எழுது பாவையும் ஏத்தினள் ஏகினன் இப்பால் - சுந்:5 84/4

 மேல்
 
  ஏத்தினன் (1)
இன்னன பல நினைந்து ஏத்தினன் இயம்பா - ஆரண்:2 32/1

 மேல்
 
  ஏத்தினார் (2)
ஏத்தினார் இளையோனை வழுத்தினார் - அயோ:4 231/2
வாழிய அனுமன் தோளை ஏத்தினார் மலர்கள் தூவி - யுத்4:37 1/4

 மேல்
 
  ஏத்தினான் (1)
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான்
 நின்ற சங்கை இடரொடு நீங்கினான் - சுந்:5 27/3,4

 மேல்
 
  ஏத்து (6)
ஏத்து நீள் முடி புனைவதற்கு இசைந்தனன் என்றால் - அயோ:2 76/3
ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ - அயோ:12 10/2
எய்திய முனிவரை இறைஞ்சி ஏத்து உவந்து - ஆரண்:3 11/1
ஏத்து வாய்மை இராமன் இளவலை - ஆரண்:7 17/1
என்னை படைத்தாய் நீ எனும் இதுவும் ஏத்து ஆமோ - யுத்1:3 157/4
ஏத்து ஆடினர் இமையோர்களும் கவியின் குலம் எல்லாம் - யுத்3:27 148/1

 மேல்
 
  ஏத்துதி (2)
புனையும் சென்னியையாய் புகழ்ந்து ஏத்துதி
 இனிய கூறி நின்று ஏயின செய்தியால் - அயோ:2 17/3,4
என்பு உற உருகுதி அழுதி ஏத்துதி
 உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ - யுத்1:4 5/3,4

 மேல்
 
  ஏத்தும் (5)
இருவினையும் இடைவிடா எ வினையும் இயற்றாதே இமையோர் ஏத்தும்
 திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி - கிட்:13 27/1,2
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு - சுந்:5 31/1
அந்தரத்து வாழ்வாரும் ஏத்தும் அளியத்தேன் - யுத்2:18 268/2
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த - யுத்3:27 174/1
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை - யுத்4:42 16/3

 மேல்
 
  ஏத்துவார் (1)
பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் - சுந்:12 76/4

 மேல்
 
  ஏத்துற (2)
தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற
 மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் - பால:5 132/3,4
முரசு ஒலி கறங்கிட முனிவர் ஏத்துற
 கரை செயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள் - பால:6 1/3,4

 மேல்
 
  ஏத (1)
ஏத நாள் இறந்த சால வருந்தினது இருந்த சேனை - சுந்:14 12/1

 மேல்
 
  ஏதம் (9)
ஏதம் என்பன யாவையும் எய்துதற்கு - அயோ:2 20/3
ஏதம் அற்றன தாங்கி இமையவர் - அயோ:4 23/3
ஏகாய் இனி இ-வயின் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் - அயோ:4 146/4
மூள்வது ஏதம் அது முடியா-முனம் - ஆரண்:11 81/3
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல - ஆரண்:13 68/3
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம்
 அல்லவும் சிறிது குற்றம் அகன்றில அன்னம் அன்ன - கிட்:13 60/2,3
ஏதம்_இல் அற துறை நிறுத்திய இராமன் - கிட்:14 51/3
ஏதம் அஞ்சி நான் இரந்ததே எளிது என இகழ்ந்த - யுத்1:6 10/1
ஏதம் இல் இலங்கை அம் கிரி-கொடு எய்திய - யுத்3:24 98/3

 மேல்
 
  ஏதம்_இல் (1)
ஏதம்_இல் அற துறை நிறுத்திய இராமன் - கிட்:14 51/3

 மேல்
 
  ஏதமும் (1)
ஏதமும் இமையவர்க்கு இடரும் ஈட்டிய - யுத்1:4 72/2

 மேல்
 
  ஏதலன் (1)
ஏதலன் மிகுதி எல்லாம் இயற்றிய பின்றை என்-தன் - யுத்4:37 6/3

 மேல்
 
  ஏதாம் (2)
ஏதாம் இல் இரு குழை இரவு தன் பகல் - பால:23 52/1
என் ஆம் வையம் என்படும் வானம் திசை ஏதாம் - யுத்3:31 187/4

 மேல்
 
  ஏதி (11)
ஏதி ஆர் மார_வேள் ஏவ வந்து எய்தினார் - பால:20 32/2
ஏதி மன்னர் குழாத்தொடும் எய்தினான் - பால:21 41/4
ஏதி யாதவர் ஏழ் திறல் கொங்கணர் - பால:21 48/1
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் - ஆரண்:1 21/2
வலம் கையின் வயிர ஏதி வைத்தவன் வைகும் நாடும் - சுந்:1 36/1
ஏதி அம் கொழுநர் தம்-பால் எய்திய காதலாலே - சுந்:2 112/1
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க - சுந்:2 137/1
தானவர் துரந்த ஏதி தழும்பொடு தயங்கும் தோளர் - சுந்:7 7/2
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் - சுந்:8 43/1
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர் - யுத்2:16 280/1
தேம்பல் பிறை சென்னி வைத்தான் தரு தெய்வ ஏதி
 ஓம்பி திரிந்தேன் எனக்கு இன்று உதவாது போமேல் - யுத்2:19 12/2,3

 மேல்
 
  ஏதிகள் (1)
ஏதிகள் மிடைந்தன இமையவர்க்கு எலாம் - ஆரண்:7 36/3

 மேல்
 
  ஏதியும் (1)
ஏதியும் நாளும் இழந்தார் - சுந்:13 49/4

 மேல்
 
  ஏதியோடு (1)
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் - யுத்2:16 319/1

 மேல்
 
  ஏதில் (3)
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் - பால:4 2/2
ஏதில் வானரம் பிணிப்புண்டதாம் என்றார் - சுந்:12 25/4
ஏதில் வாள் அரக்கனது இருக்கை எய்தினான் - சுந்:12 60/4

 மேல்
 
  ஏதிலன் (1)
ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது - யுத்4:41 90/3

 மேல்
 
  ஏதிலார் (1)
ஏதிலார் தொழும் இலங்கை மா நகரினுள் இனி நீ - யுத்4:41 8/3

 மேல்
 
  ஏதிலாரும் (1)
ஏதிலாரும் எளியர் என்றால் அவர் - கிட்:7 108/3

 மேல்
 
  ஏது (37)
இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ - பால:3 3/4
தின்னும் புன்மையின் தீமையது ஏது ஐய - பால:7 42/2
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் - அயோ:4 30/1
நெறியோ அடியேன் நிலை நீ நினையா நினைவு ஏது என்னும் - அயோ:4 30/2
சன்னத்தன் ஆகி தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் - அயோ:4 122/4
துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் - அயோ:13 43/3
இன்னல் தீர்வது ஏது எனா - ஆரண்:1 65/2
ஏது பதி ஏது பெயர் யாவர் உறவு என்றான் - ஆரண்:6 31/3
ஏது பதி ஏது பெயர் யாவர் உறவு என்றான் - ஆரண்:6 31/3
ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் - ஆரண்:12 49/4
இன்று நீள்வதற்கு ஏது என் என்னுமால் - ஆரண்:14 19/4
இன்ன தோன்றலே அவன் இதற்கு ஏது உண்டு இறையோய் - கிட்:3 78/4
அருமை ஏது உனக்கு நின்று அவலம் கூர்தியோ - கிட்:6 16/4
என் கொன்ற வலியே சாலும் இதற்கு ஒன்றும் ஏது வேண்டா - கிட்:7 138/4
உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் - சுந்:2 83/3
இன்னல் உண்டு எனும் இதற்கு ஏது என்பதே - சுந்:3 49/4
இருக்குநர் பலர் இதற்கு ஏது என் எனா - சுந்:3 58/3
உண்டு உயிர் இருந்தான் இன்னல் உழப்பதற்கு ஏது ஒன்றோ - சுந்:4 76/4
யாது அவன் நினைந்தான் அன்ன பயத்தன ஏது வேண்டின் - சுந்:12 73/3
ஏது ஒன்றிய நீதி இயைந்தன - சுந்:12 86/2
ஏது இல் வார்த்தைகள் இனையன விளம்பலை முனிவன் - யுத்1:3 56/2
ஏது வேண்டும் என்று எண்ணுவது என்-கொலோ - யுத்1:8 37/2
ஏது அந்தம் இலாத இருக்கவே - யுத்1:9 61/4
இன் அணை என்ன யாரும் இயம்புவர் ஏது யாதோ - யுத்1:9 73/4
ஏது எனக்கு அரியது என்றான் இறுதியின் எல்லை கண்டான் - யுத்1:14 26/4
இன் உரை பொருளும் கேளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய் - யுத்2:16 32/2
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று - யுத்2:16 46/1
வலத்து இயல் அழிவதற்கு ஏது மை அறு - யுத்2:16 77/3
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற - யுத்2:16 183/3
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த - யுத்2:18 270/1
ஏது ஆனாரோ என்று தளர்ந்தே இறுவாரை - யுத்3:22 214/2
ஏது யான் செய்வது என்னா இடர் உற்றான் இணை இலாதான் - யுத்3:24 55/4
அடங்கியது என்பதற்கு ஏது ஆகுமால் - யுத்3:27 63/4
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் - யுத்3:31 55/4
ஏது உளது இறந்திலாதது இலங்கையுள் இருந்த சேனை - யுத்4:35 1/3
வருத்தம் ஏது எனின் அது புலவி வைகலும் - யுத்4:38 18/1
ஏது இல் வானர வீரரொடு ஏகி நீ - யுத்4:39 2/2

 மேல்
 
  ஏது-கொல் (1)
பிரிந்த ஏது-கொல் பேர் அபிமானம்-கொல் - ஆரண்:14 18/1

 மேல்
 
  ஏதும் (20)
உரவு ஏதும் இலார் உயிர் ஈதும் எனா - பால:23 3/1
தனியே பறவாய் தகவு ஏதும் இலாய் - பால:23 5/3
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் - பால:23 6/3
பின்னை ஏதும் உதவும் துணை பெறாள் உரை பெறாள் - ஆரண்:1 39/1
வரதா இளையோய் மறு ஏதும் இலா - ஆரண்:12 77/3
ஒன்று ஆனாள் உணர்வு ஏதும் உற்றிலாள் - கிட்:8 17/2
செயிர் ஏதும் இலாரொடு தீருதியோ - கிட்:10 56/2
இறந்திலம் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் ஏதும்
 மறந்திலம் மறப்பினொடு இமைப்பு உள மயக்கம் - கிட்:14 40/1,2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா - சுந்:12 122/1
கொடியாய் குறியாய் குணம் ஏதும் இலாய் - யுத்1:3 104/3
பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் - யுத்2:17 46/2
ஏதும் அறியான் வறிது ஏகினனால் - யுத்2:18 46/2
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால் - யுத்2:18 249/1
ஆராயின் ஏதும் இலையாதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 261/4
புறம் ஏதும் இலாரொடு பூணகிலாய் - யுத்3:23 10/2
கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ - யுத்3:23 11/2
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் - யுத்3:23 16/4
அன்வயம் ஏதும் அறிந்திலை ஐயா - யுத்3:26 35/3
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை - யுத்3:31 128/3
ஏதும் ஒன்று உணர்குறாது இருக்கும் நிற்குமால் - யுத்4:41 94/3

 மேல்
 
  ஏதுவில் (1)
ஏதுவில் சிறந்தன எடுத்து காட்டினான் - யுத்1:4 95/4

 மேல்
 
  ஏதுவும் (2)
ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா - கிட்:13 52/3
எத்திறத்து ஏதுவும் இயைந்த இன் உரை - சுந்:5 39/3

 மேல்
 
  ஏதுவோடு (1)
அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி - சுந்:3 132/2

 மேல்
 
  ஏந்த (7)
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் - பால:23 78/2
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ - அயோ:12 19/2
முருக்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த முரசு_இனம் முகிலின் ஆர்ப்ப - கிட்:11 102/2
நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த
 மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க - சுந்:3 76/1,2
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த
 தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் - யுத்2:19 279/3,4
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த
 பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற - யுத்4:42 2/2,3
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த
 பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற - யுத்4:42 16/1,2

 மேல்
 
  ஏந்தல் (9)
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ - அயோ:11 60/1
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ - அயோ:12 19/2
ஏந்தல் எம்பி வருந்தவும் என் நகர் - ஆரண்:3 18/2
ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த - ஆரண்:6 47/3
எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல்
 வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் - ஆரண்:10 64/3,4
ஏந்தல் இ வகை எ வழி-மருங்கினும் எய்தி - சுந்:2 133/1
இனையது ஓர் தன்மை எறுழ் வலி அரக்கர் ஏந்தல் வந்து எய்துகின்றானை - சுந்:3 93/1
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல்
 ஆடக தோளை நோக்கி நகை செய்வர் விழுவர் அஞ்சார் - யுத்2:19 194/3,4
ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் - யுத்4:37 104/4

 மேல்
 
  ஏந்தல்-தன் (1)
எய்தினன் அனுமனும் எய்தி ஏந்தல்-தன்
 மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய - சுந்:14 22/1,2

 மேல்
 
  ஏந்தல்-மேல் (1)
இன் நகை சனகியை பிரிந்த ஏந்தல்-மேல்
 மன்மதன் மலர் கணை வழங்கினான் என - கிட்:10 14/1,2

 மேல்
 
  ஏந்தலான் (1)
இலை முதல் பொருள் யாவையும் ஏந்தலான்
 அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய - பால:1 9/2,3

 மேல்
 
  ஏந்தலும் (6)
ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும்
 தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை - பால:5 81/2,3
இன்னணம் நெடும் படை ஏக ஏந்தலும்
 தன்னுடை திரு அரை சீரை சாத்தினான் - அயோ:12 52/1,2
என்றனன் இளவலை நோக்கி ஏந்தலும்
 நின்றனன் பரதனும் நிமிர்ந்த சேனையை - அயோ:14 46/1,2
என்ற பின் ஏந்தலும் எழுந்து நான்மறை - அயோ:14 78/1
ஏந்தலும் இதனை கேளா இன் இள முறுவல் நாற - கிட்:9 20/1
இளைய வீரனும் ஏந்தலும் இருவரும் பல நாள் - சுந்:2 139/3

 மேல்
 
  ஏந்தலை (5)
இட்டனன் எடுத்தனன் வரி வில் ஏந்தலை
 தொட்டு அடி வணங்கி நின்று இனைய சொல்லினான் - அயோ:14 28/3,4
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை
 துறையோர் நூல் முறை மௌலி சூட்டினான் - கிட்:9 5/3,4
இறுதியில் தான் என இருந்த ஏந்தலை
 அறை மணி தாரினோடு ஆரம் பார் தொட - கிட்:11 125/2,3
ஏந்தலை ஏந்து எழில் இராமன் நோக்கினான் - யுத்2:16 104/4
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய - யுத்2:16 288/2

 மேல்
 
  ஏந்தி (45)
இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி ஏந்து அலர் - பால:5 10/2
பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் - பால:12 20/4
இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி
 அரு மறை வருக்கம் ஓதி அறுகு நீர் தெளித்து வாழ்த்தி - பால:14 73/1,2
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் - பால:23 79/1
மாயா பழியாள் தர வற்கலை ஏந்தி வந்தார் - அயோ:4 142/4
அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி
 இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி - அயோ:4 145/1,2
அன்னவன் பணி தலை ஏந்தி ஆற்றுதல் - அயோ:4 161/1
மாலை வாய் பாரின் பாயல் வைகினர் வரி வில் ஏந்தி
 காலை வாய் அளவும் தம்பி இமைப்பிலன் காத்து நின்றான் - அயோ:8 20/3,4
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி
 வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன - அயோ:11 79/2,3
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ - ஆரண்:2 28/3
சின்னம் உறும் இப்பொழுதே சிலை ஏந்தி நங்கள் - ஆரண்:13 19/3
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து - ஆரண்:13 98/3
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை - கிட்:7 81/2
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி
 பொன்னொடும் காசை நீட்டி கொடுப்பதே போன்றது அன்றே - கிட்:10 30/3,4
எனை பல படைக்கலம் ஏந்தி யாரையும் - கிட்:10 97/3
எந்தை நீ காத்தி என்றான் யான் இரு சிறையும் ஏந்தி
 வந்தனென் மறைத்தலோடும் மற்று அவன் மறைய போனான் - கிட்:16 55/2,3
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி
 இலங்கையில் பொருதார் அன்றே மறைகளுக்கு இறுதி ஆவார் - சுந்:0 1/3,4
இழையும் மாலையும் ஆடையும் சாந்தமும் ஏந்தி
 உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர் - சுந்:2 25/1,2
சேயொளி விளக்கம் ஒன்று ஏந்தி செய்யவள் - சுந்:3 52/2
நீண்ட முடி வேந்தன் அருள் ஏந்தி நிறை செல்வம் - சுந்:4 61/1
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி
 குத்திய திளைப்ப மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல் - சுந்:8 7/1,2
இரண்டு தேர் இரண்டு கைத்தலத்தும் ஏந்தி வேறு - சுந்:9 34/1
இரண்டு மால் யானை கை இரண்டின் ஏந்தி வேறு - சுந்:9 34/3
தோள் இணை பற்றி ஏந்தி தழுவினன் அழுது சோர்ந்தான் - சுந்:11 8/2
காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி
 சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை - சுந்:12 75/2,3
உன்னினள் கொடி ஒன்று ஏந்தி கொம்பொடும் உறைப்ப சுற்றி - சுந்:14 39/2
ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தின் இட்டதால் - யுத்1:9 46/4
முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது - யுத்1:13 13/2
எனையர் அன்னவர் யாவரும் ஒரு குவடு ஏந்தி
 நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க - யுத்2:15 187/2,3
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி
 தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் - யுத்2:15 212/3,4
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி
 பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா - யுத்2:16 170/1,2
வழக்கினால் உலகு அளந்தவன் அமைத்தது ஓர் வான் குணில் வலத்து ஏந்தி
 முழக்கினால் என முழங்கு பேர் ஆர்ப்பினான் வானர முந்நீரை - யுத்2:16 340/2,3
மாறு கால் இன்றி வானுற நிமிர்ந்து மாடு உள எலாம் வளைத்து ஏந்தி
 சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை - யுத்2:16 343/1,2
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி
 பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் - யுத்2:16 346/2,3
விருந்தே என அந்தகற்கு ஈகிலென் வில்லும் ஏந்தி
 பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் - யுத்2:19 13/2,3
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி
 மங்கலம் வானோர் சொல்ல மழை என ஆர்த்து வந்தார் - யுத்2:19 176/3,4
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி
 மை அறு வான நாட்டு மாதரும் மற்றை நாட்டு - யுத்2:19 206/1,2
தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை - யுத்3:22 19/2
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி
 மூவரை கண்டால் என்ன இருவரை முறையின் நோக்கி - யுத்3:23 28/1,2
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி - யுத்3:27 163/1
சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார் - யுத்3:30 26/3
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி
 பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் - யுத்3:31 97/2,3
அனந்தனும் தலைகள் ஏந்தி அயா_உயிர்த்து அல்லல் தீர்ந்தான் - யுத்3:31 227/4
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் - யுத்4:34 21/1
கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் - யுத்4:40 44/4

 மேல்
 
  ஏந்திட (2)
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் - ஆரண்:10 158/3
ஏந்திட உத்தரியத்தை ஏய்ந்தன - கிட்:6 8/2

 மேல்
 
  ஏந்திம் (1)
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் - பால:12 24/2

 மேல்
 
  ஏந்திய (23)
ஏந்திய கைகொடு இரந்தவர் எந்தாய் - பால:8 20/2
எருத்தின் ஏந்திய மால் களிறு என்னவே - பால:14 37/4
சிறுகு இடை வருந்த கொங்கை ஏந்திய செல்வம் என்னும் - அயோ:6 5/1
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா - அயோ:7 6/1
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா - அயோ:7 6/1
மருப்பு ஏந்திய எனல் ஆம் முலை மழை ஏந்திய குழலாள் - அயோ:7 6/2
மருப்பு ஏந்திய எனல் ஆம் முலை மழை ஏந்திய குழலாள் - அயோ:7 6/2
பொருப்பு ஏந்திய தோளானொடு விளையாடினள் போனாள் - அயோ:7 6/4
இருவர் மானிடர் தாபதர் ஏந்திய
 வரி வில் வாள் கையர் மன்மதன் மேனியர் - ஆரண்:7 4/1,2
என்னும் மாத்திரத்து ஏந்திய கார்முகம் - ஆரண்:9 16/1
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய
 கரதலத்து அண்ணலை கண்ணின் நோக்கிய - ஆரண்:10 11/1,2
செய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய சேடியர் என்ன - கிட்:1 18/3
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ - கிட்:1 18/4
பை அணை பல் தலை பாந்தள் ஏந்திய
 மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் - கிட்:10 2/1,2
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க - சுந்:2 137/1
எவ்வினான் மலை ஏந்திய ஏந்து தோள் - சுந்:2 175/2
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய
 வெவ் வழி ஆசனத்து இனிது மேவினான் - யுத்1:2 5/3,4
பருத்த மால் வரை ஏந்திய பல் படை - யுத்1:8 49/1
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன் - யுத்1:8 49/3
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும் - யுத்2:15 104/2
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன - யுத்2:15 128/1
இடை நின்ற மயக்கம் தீர்ந்தான் ஏந்திய சிலையன் காந்தி - யுத்2:18 194/3
சேமித்தனர் இமையோர் தமை சிரத்து ஏந்திய கரத்தால் - யுத்3:27 146/1

 மேல்
 
  ஏந்தியிட்டு (1)
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு
 அடுக்கினன் தன் வலி காட்டி ஆழியை - யுத்1:8 8/2,3

 மேல்
 
  ஏந்தியே (2)
ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே - பால:5 84/4
எறிந்தனன் விசும்பில் மா மலை ஒன்று ஏந்தியே - யுத்2:16 250/4

 மேல்
 
  ஏந்திரத்து (1)
எழுவு பாடல் இமிழ் கருப்பு ஏந்திரத்து
 ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை - கிட்:15 48/2,3

 மேல்
 
  ஏந்திரம் (1)
கருப்பு ஏந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இடர் காணாள் - அயோ:7 6/3

 மேல்
 
  ஏந்தின (3)
ஏந்தின எனல் ஆகும் இயல்பின இவை காணாய் - அயோ:9 5/4
இரு கையில் தோள்களில் சென்னி ஏந்தின
 ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் - யுத்1:8 5/2,3
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின
 தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று - யுத்1:8 6/2,3

 மேல்
 
  ஏந்தினர் (2)
ஆயவள்-தன்னை நேர்ந்து அங்கை ஏந்தினர்
 தாயரின் முனிவர்-தம் தரும பன்னியர் - அயோ:14 86/1,2
துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் - யுத்1:9 41/4

 மேல்
 
  ஏந்தினள் (1)
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் - அயோ:8 34/4

 மேல்
 
  ஏந்தினன் (4)
ஏற்றாரை நோக்கான் இடை ஏந்தினன் நின்று ஒழிந்தான் - பால:17 19/3
சோர்வாளை ஓடி தொழுது ஏந்தினன் துன்பம் என்னும் - அயோ:4 140/1
தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே - அயோ:11 2/4
ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் - ஆரண்:13 135/1

 மேல்
 
  ஏந்தினார் (1)
கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார்
 ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று - ஆரண்:7 107/2,3

 மேல்
 
  ஏந்தினாள் (1)
ஏந்தினாள் தலையை ஓர் எழுத_அரும் கொம்பு அனாள் - சுந்:10 47/1

 மேல்
 
  ஏந்தினான் (5)
எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான்
 தழுவி நின்று ஒழியான் தரை மேல் வையான் - பால:14 31/3,4
உயர் குலத்து அன்னை சொல் உச்சி ஏந்தினான்
 அயர்வு இலன் இ வழி உறையும் அன்னவன் - ஆரண்:12 37/2,3
எற்றுவென் என எழு அனுமன் ஏந்தினான் - சுந்:9 31/4
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் - யுத்2:15 43/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான்
 தாயினன் உலகு எலாம் தவழ்ந்த சீர்த்தியான் - யுத்3:24 64/3,4

 மேல்
 
  ஏந்தினான்-அரோ (1)
இளை எனும் திருவினை ஏந்தினான்-அரோ
 உளைவு அரும் பெருமை ஓர் எயிற்றின் உள்புரை - அயோ:14 117/2,3

 மேல்
 
  ஏந்தினென் (1)
இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய் - அயோ:4 216/2

 மேல்
 
  ஏந்தினேன் (1)
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன்
 சான்று என நின்ற நீ தடுத்தியோ என்றான் - அயோ:4 163/2,3

 மேல்
 
  ஏந்து (43)
இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி ஏந்து அலர் - பால:5 10/2
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் - பால:5 104/1
ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி - பால:16 12/3
எற்று நீர் குடையும்-தோறும் ஏந்து பேர் அல்குல்-நின்றும் - பால:18 11/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை - பால:19 18/1
ஏந்து இழையாரை எய்வான் யாவனோ ஒருவன் என்றாள் - பால:21 11/4
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை - அயோ:4 91/3
ஏந்து இளநீர்களும் வறுமை எய்தின - அயோ:4 208/2
இறைவன் கைதொழுது ஏந்து எரி ஓம்பி பின் - அயோ:7 26/3
ஏந்து இள முலையாளே எழுத அரு எழிலாளே - அயோ:9 9/1
ஏந்து நூல் அணி மார்பினர் ஆகுதிக்கு இயைய - அயோ:10 31/2
இனைய யாவையும் ஏந்து_இழைக்கு இயம்பினன் காட்டி - அயோ:10 37/1
ஏந்து செல்வத்து இமையவர் ஆம் என - அயோ:14 12/1
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் - அயோ:14 29/1
ஏந்து ஞாலம் இனிது அளியாது இவண் - ஆரண்:4 31/2
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் - ஆரண்:14 16/2
இள முலைச்சியர் ஏந்து அடி தைவர - கிட்:11 18/3
இலங்கு நுண் இடை ஏந்து இள மென் முலை - கிட்:11 44/2
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு - கிட்:11 83/3
ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி - கிட்:13 6/1
எவ்வினான் மலை ஏந்திய ஏந்து தோள் - சுந்:2 175/2
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற - சுந்:2 208/2
ஏந்து செல்வம் இகழ்ந்தனை இன் உயிர் - சுந்:3 101/2
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் - சுந்:4 40/4
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட - சுந்:4 90/3
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் - சுந்:12 118/3
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி - சுந்:14 36/3
ஏந்து எழில் இராவணன் இனைய சொன்ன நீ - யுத்1:4 54/1
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன் - யுத்1:8 50/3
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு - யுத்1:14 11/1
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி - யுத்1:14 34/1
ஏந்தலை ஏந்து எழில் இராமன் நோக்கினான் - யுத்2:16 104/4
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் - யுத்2:16 329/2
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் - யுத்2:18 207/1
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு - யுத்3:24 109/1
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் - யுத்3:25 8/2
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி - யுத்3:26 89/1
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும் - யுத்3:27 71/1
எழுது வீணை கொடு ஏந்து பதாகை-மேல் - யுத்4:37 21/1
இந்திரன் தேரின்-மேல் உயர்ந்த ஏந்து எழில் - யுத்4:37 74/1
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் - யுத்4:38 25/2
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் - யுத்4:40 3/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் - யுத்4:40 111/1

 மேல்
 
  ஏந்து_இழாய் (1)
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் - சுந்:4 40/4

 மேல்
 
  ஏந்து_இழை (5)
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை - பால:19 18/1
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி - சுந்:14 36/3
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி - யுத்3:26 89/1
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் - யுத்4:40 3/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் - யுத்4:40 111/1

 மேல்
 
  ஏந்து_இழை-தன் (1)
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன்
 துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன் - ஆரண்:14 16/2,3

 மேல்
 
  ஏந்து_இழை-தன்னை (2)
ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி - கிட்:13 6/1
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி - யுத்1:14 34/1

 மேல்
 
  ஏந்து_இழைக்கு (1)
இனைய யாவையும் ஏந்து_இழைக்கு இயம்பினன் காட்டி - அயோ:10 37/1

 மேல்
 
  ஏந்து_இழையாளை (1)
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு - யுத்1:14 11/1

 மேல்
 
  ஏந்துதற்கு (2)
சன்னத்தன் ஆகி தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் - அயோ:4 122/4
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற - யுத்2:15 212/1

 மேல்
 
  ஏந்துதியால் (1)
அரவு ஆகி சுமத்தியால் அயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால்
 ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் - ஆரண்:1 57/1,2

 மேல்
 
  ஏந்துதும் (1)
எற்றுவாம் பிடித்து ஏந்துதும் என்குநர் - ஆரண்:7 16/1

 மேல்
 
  ஏந்தும் (5)
ஒரு கையால் உலகு ஏந்தும் உரத்தினார் - ஆரண்:7 10/3
என்றனன் இளைய வீரன் இசைந்திலன் இராமன் ஏந்தும்
 குன்று அன தோளின் ஆற்றல் உள்ளத்தில் உணர கொண்டான் - ஆரண்:7 63/1,2
ஏந்தும் மணி கற்பக சீதள கா இழைத்தான் - ஆரண்:10 157/4
அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர் - சுந்:3 58/1
எடுக்கின் நானிலத்தை ஏந்தும் இராவணன் எறிந்த நாணால் - யுத்2:15 127/1

 மேல்
 
  ஏந்துவான் (1)
மான் மறி கரத்தான் மழு ஏந்துவான்
 தான் மறுத்திலன் தாதை சொல் தாயையே - அயோ:4 25/1,2

 மேல்
 
  ஏந்துவென் (1)
எல்லை_இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிதின் எந்தாய் - யுத்1:7 21/3

 மேல்
 
  ஏம் (1)
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் - யுத்2:18 88/3

 மேல்
 
  ஏம்பல் (7)
ஏம்பல் பெற்றிலர் எங்ஙனம் உய்வரே - பால:21 30/4
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் - கிட்:14 41/4
ஏம்பல் வர தன் சிந்தை தெரிப்பான் இவை சொன்னான் - கிட்:17 20/4
ஏம்பல் இலார் இரு தோள்கள் இறுத்தான் - சுந்:9 61/2
இருமையும் துடைப்பவன் ஏம்பல் எய்தினான் - யுத்3:24 91/4
ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ - யுத்3:31 45/3
ஏம்பல் ஆசைக்கு இரட்டி வந்து எய்தினாள் - யுத்4:40 8/3

 மேல்
 
  ஏம்பலால் (2)
இன்று எமை அளித்தனர் என்னும் ஏம்பலால் - பால:5 21/4
எந்தை தீர்த்தனன் என்பது ஓர் ஏம்பலால் - யுத்2:19 149/4

 மேல்
 
  ஏம்பலுற்றான் (2)
எம்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் - யுத்1:4 135/4
இழிந்த என் மரபும் இன்றே உயர்ந்தது என்று ஏம்பலுற்றான்
 செழும் தனி மலரோன் பின்னை இராவணன் தீமை செல்வம் - யுத்1:4 147/2,3

 மேல்
 
  ஏம்பலுற்று (1)
ஏம்பலுற்று எழுந்த மன்னன் எ வழி எய்திற்று என்றான் - யுத்3:30 2/1

 மேல்
 
  ஏம்பலோடு (1)
ஏம்பலோடு எழுந்தனன் யாரும் ஏத்தவே - பால:5 90/4

 மேல்
 
  ஏம (2)
ஏம கூடத்தின் உம்பர் எய்தினன் இறுதி இல்லா - யுத்3:24 46/2
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் - யுத்3:27 115/1

 மேல்
 
  ஏமகூட (1)
ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் - கிட்:14 11/4

 மேல்
 
  ஏமகூடம் (1)
ஏமகூடம் எனும் மலை எய்துவீர் - கிட்:13 14/4

 மேல்
 
  ஏமம் (2)
இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும் - சுந்:2 157/1
ஏமம் சார எளியவர் யாவரும் - யுத்1:14 41/1

 மேல்
 
  ஏமாப்புற்றேன் (1)
ஏவர்க்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்றேன்
 ஆவல்-கண் நீ உழந்த அரும் தவத்தின் பெரும் கடற்கும் வரம் என்று ஆன்ற - யுத்4:38 26/2,3

 மேல்
 
  ஏமுற்று (1)
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் - ஆரண்:13 121/3

 மேல்
 
  ஏமுற (7)
ஏமுற திருத்தி வேறு இனைய செப்பினான் - பால:5 75/4
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் - பால:5 107/2
எல் கலை திரு அரை எய்தி ஏமுற
 வற்கலை நோற்றன மாசு இலா மணி - ஆரண்:6 15/2,3
ஏமுற வளைந்தது என்று உவகை எய்தினார் - ஆரண்:15 6/2
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற
 புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் - கிட்:14 25/3,4
இ தகையள் ஆகி உயிர் ஏமுற விளங்கும் - சுந்:4 70/1
என்னினும் அடைந்தோர் தம்மை ஏமுற இனிதின் ஓம்பி - யுத்1:4 111/3

 மேல்
 
  ஏமுறா (2)
எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா
 அம் கண் நாயகன் காண வந்து அண்மினார் - அயோ:7 10/3,4
எந்தையே இந்திரன் ஆம் என்று ஏமுறா
 அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் - சுந்:2 51/2,3

 மேல்
 
  ஏமுறும் (3)
ஏமுறும் உயிர்க்கு நோவேன் என் செய்கேன் யாரும் இல்லேன் - ஆரண்:6 38/3
என்று உணர்ந்து-நின்று ஏமுறும் நிலையினில் நிற்க இ திறன் என்னா - சுந்:2 201/1
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் - யுத்2:19 223/3

 மேல்
 
  ஏமுறுமால் (1)
இன்று-காறும் நின்று ஏமுறுமால் அவன் - ஆரண்:3 34/2

 மேல்
 
  ஏமுறுவர் (1)
ஈடு அழிவு உற தளர்வொடு ஏமுறுவர் அன்றே - பால:23 2/3

 மேல்
 
  ஏமுறுவோம் (1)
எம்பிரானே எமக்கு இன்று பயந்தாய் என்றே ஏமுறுவோம்
 வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் - யுத்3:22 225/2,3

 மேல்
 
  ஏய் (20)
பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் - பால:9 16/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிர் ஏய் ஒளி - பால:16 25/1
ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய்
 ஆளி பொங்கும் அரம்பையர் ஓதியே - பால:16 32/3,4
தாளை ஏய் கமலத்தாளின் மார்பு உற தழுவுவாரும் - பால:18 4/1
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சினையோ - பால:23 11/2
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர் - அயோ:13 4/1
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் - அயோ:13 4/2
மாலை ஏய் நெடு முடி மன்னன் சேனை ஆம் - அயோ:13 4/3
மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள் - ஆரண்:1 39/2
பண்டு ஏய் உலகு ஏழினும் உள்ள படைக்கணாரை - ஆரண்:10 145/1
சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய - கிட்:1 42/2
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது - கிட்:1 42/3
அயில் ஏய் விழியார் விளை ஆர் அமுதின் - கிட்:10 53/1
குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய் - கிட்:10 53/2
மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து - கிட்:11 21/1
ஏய் உரு புய சாம்பன் என்பவனும் வந்து இறுத்தான் - கிட்:12 12/4
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து - கிட்:15 12/1
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி - யுத்1:9 85/1
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் - யுத்2:16 99/4
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு - யுத்2:18 56/1

 மேல்
 
  ஏய்க்கும் (4)
செய் வினைக்கு உதவும் நட்பால் செல்பவர் தடுப்பது ஏய்க்கும்
 மை விளக்கியதே அன்ன வயங்கு இருள் துரக்க வானம் - அயோ:6 1/2,3
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும்
 அளி துப்பின் அனுமன் என்று ஓர் அரும் துணை பெற்றதாயும் - சுந்:1 33/1,2
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே - யுத்1:1 8/4
அள்ளி அப்ப திரை கரத்தால் அரைப்பது ஏய்க்கும் அணி ஆழி - யுத்1:1 9/4

 மேல்
 
  ஏய்த்த (2)
மெய் ஆய வேத துறை வேந்தருக்கு ஏய்த்த யாரும் - பால:4 3/3
ஏய்த்த தன்மையினால் எரி இன்மையும் - சுந்:13 5/3

 மேல்
 
  ஏய்த்தது (1)
இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் - சுந்:1 47/2

 மேல்
 
  ஏய்ந்த (13)
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் - பால:7 14/1
ஏய்ந்த பேர் எழிலினான் ஒருவன் எய்தினான் - பால:19 38/1
இந்திரற்கு இமையவர் குருவை ஏய்ந்த தன் - அயோ:1 3/3
திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சினை தெரிய தீட்டி - அயோ:3 74/2
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த
 மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் - அயோ:3 106/3,4
எயினர் தங்கு இடம் இருடிகள் இருப்பிடம் ஏய்ந்த
 வயின்வயின்-தொறும் மணி நிற கோபங்கள் மலர்ந்த - அயோ:9 45/1,2
ஏய்ந்த காலம் இது இதற்கு ஆம் என - அயோ:11 20/1
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் - கிட்:7 110/2
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின - கிட்:10 117/2
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த
 புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி - யுத்1:8 21/1,2
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம் - யுத்1:8 36/1
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த
 செரு முடித்து என்-கண் நின்ற சினம் முடித்து அமைவென் என்னா - யுத்3:21 19/1,2
ஏய்ந்த தன் கோயிலே எய்துவாள் என - யுத்4:40 72/2

 மேல்
 
  ஏய்ந்தது (3)
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் - சுந்:11 58/3
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் - யுத்2:15 43/4
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் - யுத்2:19 238/4

 மேல்
 
  ஏய்ந்தவர் (1)
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர்
 அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என - யுத்1:4 85/1,2

 மேல்
 
  ஏய்ந்தவன் (1)
இம்பரின் இலது என எண்ணி ஏய்ந்தவன்
 எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் - கிட்:7 35/2,3

 மேல்
 
  ஏய்ந்தன (5)
ஏய்ந்தன கலப்பையோடு இனிதின் எய்தினான் - பால:23 83/4
ஏந்திட உத்தரியத்தை ஏய்ந்தன
 சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவ போர்த்தலால் - கிட்:6 8/2,3
ஏய்ந்தன அல்ல வெய்ய மாற்றங்கள் இனைய சொன்னாள் - சுந்:3 111/4
இருள் நல் குன்றம் அடுக்கின ஏய்ந்தன
 கருணை கொண்டல் வறியன் கழுத்து என - யுத்1:8 35/2,3
இடித்தன உறுக்கின இறுக்கி ஏய்ந்தன
 தடித்தன எயிற்றினால் தலைகள் சந்து அற - யுத்2:18 91/1,2

 மேல்
 
  ஏய்ந்து (3)
ஏய்ந்து எழு செல்வமும் அழகும் இன்பமும் - அயோ:2 45/1
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் - சுந்:9 54/1
ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் - யுத்3:21 37/4

 மேல்
 
  ஏய்ப்ப (5)
மெய் வளர் மதியின் நாப்பண் மீன் உண்டேல் அனையது ஏய்ப்ப
 வையக மடந்தைமார்க்கும் நாகர் கோதையர்க்கும் வான - பால:22 16/2,3
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி - கிட்:17 22/2
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப
 நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் - யுத்1:1 6/1,2
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப
 கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் - யுத்1:3 79/2,3
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி - யுத்4:42 3/2

 மேல்
 
  ஏய்ப்புண்டவனும் (1)
ஏய்ப்புண்டவனும் என எண்ணினையோ - யுத்2:18 10/4

 மேல்
 
  ஏய்வன (4)
இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய - சுந்:3 112/3
ஏய்வன நலனே அன்றி இறுதி வந்து அடைவது உண்டோ - யுத்1:7 17/2
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் - யுத்2:19 23/2
என்னும் தன்மைக்கு ஏய்வன பல் வேறு இவை காணீர் - யுத்4:33 11/4

 மேல்
 
  ஏய்வு (1)
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் - கிட்:4 12/4

 மேல்
 
  ஏய (14)
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் - பால:15 20/3
ஏய வரங்கள் இரண்டின் ஒன்றினால் என் - அயோ:3 14/1
ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா - அயோ:14 125/2
ஏய சோலை இனிது சென்று எய்தினார் - ஆரண்:4 41/4
எய்தினார் சவரி நெடிது ஏய மால் வரை எளிதின் - கிட்:2 1/1
ஏய அன்னது ஆம் இனிய சோலை-வாய் - கிட்:3 33/1
ஏய நல் மொழி எய்த விளம்பிய - சுந்:5 11/1
தன்னுடை தானையோடும் தயமுகன் தருக என்று ஏய
 மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் - சுந்:8 3/1,2
ஏய பன்னினள் இன்னன தன் உயிர் - சுந்:12 35/1
எனைவரும் தவிர்க என ஏய ஆணையான் - யுத்1:2 7/2
ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால் - யுத்1:3 108/2
இந்திரன் முதுகு கண்ட இராவணற்கு ஏய சொன்னான் - யுத்1:9 70/4
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் - யுத்2:15 5/1
ஏய தேர் இமைப்பின்னிடை ஏறினான் - யுத்2:19 128/2

 மேல்
 
  ஏயது (8)
ஏயது உண்டு ஓர் பணி என்று இயம்பினான் - அயோ:4 6/4
என்ன யான் இயைந்தது அன்னான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி - அயோ:14 115/2
ஏயது ஓர் நெறியின் எய்தி இரலையின் குன்றம் ஏறி - ஆரண்:15 54/4
ஏயது தூது வந்து எதிரும் என்னுமால் - சுந்:3 38/2
ஏயது பிறிது உணர்ந்து இயம்ப வேண்டுமோ - யுத்1:2 79/1
ஏயது முடித்தும் என்று இனிது மேயினான் - யுத்1:4 22/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க - யுத்2:16 228/3
ஏயது சொன்னாய் என்றான் இசையினுக்கு இசைந்த தோளான் - யுத்3:21 18/4

 மேல்
 
  ஏயதே (1)
இன்று எனக்கு உணர்த்தல் ஆவது ஏயதே என்னின் ஆகும் - அயோ:3 109/3

 மேல்
 
  ஏயவன் (6)
ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் - பால:13 27/2
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன்
 பாய் திரை வரு-தொறும் பரிதல்-பாலனோ - ஆரண்:14 86/1,2
ஏயவன் தென் பால் வெள்ளம் இரண்டினோடு எழுந்து சேனை - சுந்:4 36/2
ஏயவன் தூதன் சொன்னான் இராவணன் இதனை சொல்வான் - சுந்:12 82/4
ஏயவன் எய்தினான் என்று அரசனை இறைஞ்சி சொன்னான் - யுத்1:13 3/4
ஏயவன் தோள்கள் எட்டும் இந்திரன் இரண்டு தோளும் - யுத்2:16 24/2

 மேல்
 
  ஏயன (2)
இணை இலாள்-தன்னை நாடற்கு ஏயன செய்தற்கு ஏற்கும் - ஆரண்:15 52/2
ஏயன பன்னினன் இன்னன சொன்னான் - யுத்3:26 42/4

 மேல்
 
  ஏயா (3)
ஏயா வந்த இராமன் என்று உளான் - கிட்:8 12/2
ஏயா தனி போர் வலி காட்டிய இந்திரன்-தன் - யுத்2:19 21/1
இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி - யுத்3:22 220/2

 மேல்
 
  ஏயான் (1)
ஏயான் இருந்தான் இடை திங்கள் இரண்டு_இரண்டும் - சுந்:4 93/4

 மேல்
 
  ஏயின் (1)
ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இரியும் - கிட்:12 23/3

 மேல்
 
  ஏயின (20)
இனிய கூறி நின்று ஏயின செய்தியால் - அயோ:2 17/4
ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி - அயோ:3 6/2
இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே - அயோ:4 22/4
ஏயின செய வல்லேன் இருளினும் நெறி செல்வேன் - அயோ:8 37/4
இந்திரன் எனின் அவன் அரக்கர் ஏயின
 சிந்தையில் சென்னியில் கொள்ளும் செய்கையான் - ஆரண்:3 15/1,2
அன்னது ஆகலின் ஏயின ஆண்டு எலாம் - ஆரண்:3 25/1
இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க - கிட்:9 28/2
ஏயின இது அலால் மற்று ஏழைமை-பாலது என்னோ - கிட்:11 89/1
ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின பொருட்கு - கிட்:14 1/2
ஏயின இரட்டி யானை யானையின் இரட்டி பாய் மா - சுந்:8 10/2
ஏயின உற தகைய இத்துணையவேயோ - யுத்1:2 48/4
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் - யுத்1:3 133/2
ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும் - யுத்1:9 17/3
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் - யுத்1:9 79/3
ஏயின ஆயிரத்து_இரட்டி எய்தவே - யுத்2:15 105/4
ஏயின பின்னை மீள்வார் நீ அலாது யாவர் என்னா - யுத்3:22 2/3
எற்றின எறிந்த வல்லை ஏயின எய்த பெய்த - யுத்3:22 125/1
ஏயின கருமம் நோக்கி ஏகிய இலங்கை வேந்தன் - யுத்3:24 1/2
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து - யுத்3:28 24/3
எய்த வாளியும் ஏயின படைக்கலம் யாவும் - யுத்4:32 29/1

 மேல்
 
  ஏயினது (1)
ஏயினது ஆதலின் அறிவிற்கு ஏற்றன - யுத்1:4 58/2

 மேல்
 
  ஏயினர் (4)
ஏயினர் அதன் துணை எளியது இல்லையால் - சுந்:4 39/2
ஏயினர் உயிர் குடித்து எவ்வம் தீர்கிலம் - யுத்1:2 21/2
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள் - யுத்2:19 91/2
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் - யுத்3:28 22/4

 மேல்
 
  ஏயினன் (9)
ஏயினன் அவை எலாம் வந்து இயைந்தன இமைப்பின் முன்னம் - பால:9 21/4
என்று காதலின் ஏயினன் அடி தொழுது ஏத்தி - அயோ:9 34/1
வாயால் ஏயினன் என்னின் வாழ்வு எலாம் - கிட்:8 12/3
ஏயினன் அனுமனை இருத்தி ஈண்டு எனா - கிட்:11 117/3
ஏயினன் அவர் எலாம் என் மந்திரத்து உறங்கியிற்றார் - சுந்:14 38/4
ஏயினன் இன்னன் ஆக இலக்குவன் எடுத்த வில்லான் - யுத்3:28 17/1
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ - யுத்4:37 89/3
நின்ற காலையின் வருதும் என்று ஏயினன் நெடியோன் - யுத்4:41 43/3

 மேல்
 
  ஏயினார் (1)
இனைவரும் வீடணனோடும் ஏயினார் - யுத்1:4 13/4

 மேல்
 
  ஏயினான் (2)
ஏயினான் இரவி காதலனும் ஏயின பொருட்கு - கிட்:14 1/2
எழுதலும் இருத்தி என்று இராமன் ஏயினான்
 முழுது உணர் புலவனை முளரி கண்ணினான் - யுத்1:5 16/1,2

 மேல்
 
  ஏயினீர் (1)
ஏயினீர் என்னின் என்னின் பிறந்தவர் யாவர் இன்னும் - கிட்:17 23/4

 மேல்
 
  ஏயினை (2)
ஏயினை என்னப்பெற்றால் என்னின் யார் உயர்ந்தார் என்னா - சுந்:8 2/3
ஏயினை இருக்குவது அன்றி என் இனி - யுத்1:2 29/3

 மேல்
 
  ஏயும் (10)
உம்பர்க்கு ஏயும் மாளிகை ஒளி நிழல் பாய - பால:10 22/1
பெரும் களிறு ஏயும் மைந்தர் பேர் எழில் ஆகத்தோடு - பால:16 17/1
ஏயும் தன்மையர் இ வகையார் எலாம் - பால:17 39/1
புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் - அயோ:2 69/4
ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு - அயோ:3 80/2
மரன் ஏயும் நெடும் கானில் மறைந்து உறையும் தாபதர்கள் - ஆரண்:6 99/1
ஏயும் இறை மெய் அல என்ற அளவே - ஆரண்:11 51/4
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் - சுந்:2 20/4
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய் - யுத்1:4 3/3
ஏயும் மும்மை நூல் மார்பினர் எய்த வில் இரண்டால் - யுத்3:30 43/4

 மேல்
 
  ஏயுமால் (1)
இளகினன் என்-வயின் ஈதல் ஏயுமால் - சுந்:12 20/4

 மேல்
 
  ஏயுமே (2)
ஏயுமே என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே - ஆரண்:11 73/2
ஏயுமே இருபது இங்கு இமைப்பு_இல் நாட்டங்கள் - ஆரண்:12 29/3

 மேல்
 
  ஏயுமோ (1)
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ - யுத்1:4 94/4

 மேல்
 
  ஏயென (2)
ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும் - பால:5 81/2
ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே - பால:5 84/4

 மேல்
 
  ஏர் (15)
ஏர் முழங்கு அரவம் ஏழ் இசை முழங்கு அரவமே - பால:20 9/2
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் - பால:20 21/3
தன் ஏர் புரை தரு தம்பியர் தழுவி செல மழை-வாய் - பால:24 4/3
ஏர் துறந்த வயல் இள மைந்தர் தோள் - அயோ:11 18/1
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் - அயோ:12 32/3
தாமரை கண்ணொடு ஏர் தவத்தின் மாலையன் - ஆரண்:12 23/1
வார் ஏர் முலையாளை மறைக்குநர் வாழ் - கிட்:10 51/1
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி - கிட்:11 50/3
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் - கிட்:11 76/3
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர்
 சால் அடி தரும் சாலியின் வெண் முளை - கிட்:15 40/2,3
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப - சுந்:3 75/4
ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி - சுந்:8 13/1
இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற - யுத்2:15 115/3
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில் - யுத்2:19 148/1
எழுதி ஏர் அணிந்த திண் தோள் இராவணன் இராமன் அம்பால் - யுத்3:27 169/1

 மேல்
 
  ஏர்கள்தாம் (1)
ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் - அயோ:12 47/2

 மேல்
 
  ஏரி (2)
ஏரி ஆக்கின ஆறுகள் இயற்றின நிறைய - ஆரண்:7 82/3
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை - யுத்3:20 25/2

 மேல்
 
  ஏரை (1)
ஏரை கொண்டு அமைந்த குஞ்சி இந்திரசித்து என்பான்-தன் - யுத்3:31 65/1

 மேல்
 
  ஏல் (2)
ஏல் கொடு வஞ்சர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 48/1
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் - யுத்3:27 151/4

 மேல்
 
  ஏல்புடை (1)
ஏல்புடை பாசம் மேல்_நாள் இராவணன் புயத்தை வாலி - யுத்2:19 192/3

 மேல்
 
  ஏல்வை (3)
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் - பால:10 69/1
ததையும் மலர் தார் அண்ணல் இவ்வண்ணம் மயல் உழந்து தளரும் ஏல்வை
 சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் - பால:11 13/1,2
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று - கிட்:7 10/2

 மேல்
 
  ஏல்வையில் (2)
பொன்_நகர் இயல்பு என பொலியும் ஏல்வையில்
 இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல் - அயோ:2 46/2,3
எல்லவன் கான்முளை உணரும் ஏல்வையில்
 கொல் என எறிந்தனன் குறைவு இல் நோன்பினோர் - யுத்2:16 254/2,3

 மேல்
 
  ஏல்வையின் (2)
வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின்
 ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் - சுந்:12 123/1,2
இ சிரத்தவன் உரைத்து இறுக்கும் ஏல்வையின்
 வச்சிரத்து எயிற்றவன் வல்லை கூறுவான் - யுத்1:2 28/1,2

 மேல்
 
  ஏல்வையுள் (1)
வல்லவன் அ உரை வழங்கும் ஏல்வையுள்
 அல்லல் நீங்கினம் என அமரர் ஆர்த்தனர் - யுத்3:22 42/1,2

 மேல்
 
  ஏல (4)
வான் இழுக்கும் ஏல வாச மன்றல் நாறு குன்றமே - கிட்:7 8/4
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் - கிட்:13 46/1
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி - யுத்1:12 7/2
ஏல முற்றிய அனைய முத்த குடை இமைப்ப - யுத்4:35 12/4

 மேல்
 
  ஏலம் (2)
கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம்
 நடுக்கு உறு சந்தம் சிந்தூரத்தொடு நரந்தம் நாகம் - பால:1 13/1,2
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் - கிட்:7 1/3

 மேல்
 
  ஏலமும் (1)
தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தொடர்தரு சாரல் - அயோ:10 2/2

 மேல்
 
  ஏலா (1)
ஏலும் என்று இசைக்கின் ஏலா இது வயிற்று இயற்கை இன்னும் - கிட்:13 39/4

 மேல்
 
  ஏலாதன (1)
இரு கார்முகம் உள யாவையும் ஏலாதன மேல்_நாள் - பால:24 26/4

 மேல்
 
  ஏலாவோ (1)
என்றானுக்கு இவை ஏலாவோ - சுந்:5 44/4

 மேல்
 
  ஏலும் (8)
ஏலும் இ வன்மையை என் என்று உன்னுதும் - பால:19 41/1
ஏலும் நல்வினை துய்ப்பவர்க்கு ஈறு செல் - அயோ:14 18/3
தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும்
 கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை - ஆரண்:13 20/2,3
ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம் - கிட்:1 19/1
ஏலும் என்று இசைக்கின் ஏலா இது வயிற்று இயற்கை இன்னும் - கிட்:13 39/4
ஏலும் அன்னவருடை வலி அவன்-வயின் எய்தும் - யுத்1:2 108/2
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை - யுத்1:4 91/3
ஏலும் காட்டின் எறிந்த படைக்கு எலாம் - யுத்3:29 18/2

 மேல்
 
  ஏலுமே (2)
ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் - கிட்:5 6/2
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் - யுத்1:4 81/4

 மேல்
 
  ஏலுமேல் (1)
ஏலுமேல் இடைவது அல்லால் என் செய வல்லான் என்னை - யுத்1:9 85/2

 மேல்
 
  ஏலுற (1)
ஏலுற இயற்றி ஆங்கண் இருந்து இவண் இருந்தோர்க்கு எல்லாம் - சுந்:14 7/3

 மேல்
 
  ஏவ (20)
ஏதி ஆர் மார_வேள் ஏவ வந்து எய்தினார் - பால:20 32/2
இறைஞ்ச அன்னவர் ஏத்தினர் ஏவ ஓர் - பால:21 43/1
அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ
 கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் - பால:22 2/2,3
ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி - அயோ:2 18/2
எந்தையே ஏவ நீரே உரை-செய இயைவது உண்டேல் - அயோ:3 110/1
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா - அயோ:14 114/1
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ - ஆரண்:13 64/2
விம்மல் உற்று அனையான் ஏவ வினவிய வந்தேன் என்றான் - கிட்:2 16/3
அன்னவன் சிறுவனால் இ ஆண்தகை அன்னை ஏவ
 தன்னுடை உரிமை செல்வம் தம்பிக்கு தகவின் நல்கி - கிட்:2 28/1,2
மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்-தன் மைந்தனுக்கு - கிட்:7 33/2
கார் நிறத்து அண்ணல் ஏவ கலுழன் வந்துற்ற காலை - சுந்:1 34/2
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ
 நஞ்சம் உண்டவராம் என அனுமன்-மேல் நடந்தார் - சுந்:7 54/1,2
உம் இன தலைவன் ஏவ யாது எமக்கு உரைக்கலுற்றது - சுந்:12 84/2
எ தலை உலகும் காக்கும் வேந்த நீ வேற்றோர் ஏவ
 இ தலை எய்தினானை கொல்லுதல் இழுக்கம் இன்னும் - சுந்:12 110/3,4
இது மற்று அவ்வழி எய்தியது இராவணன் விரைவினின் ஏவ
 பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் - யுத்1:5 67/3,4
இற்றிது காலம் ஆக இலங்கையர் வேந்தன் ஏவ
 ஒற்றர் வந்து அளவு நோக்கி குரங்கு என உழல்கின்றாரை - யுத்1:9 23/1,2
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ
 முற்றி அன்னது முழங்கு முந்நீர் என முடுகி - யுத்2:16 242/2,3
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ
 நெரிந்து எழு புருவத்தான் தன் நிறத்து உற நின்றது அன்றே - யுத்3:21 20/3,4
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை - யுத்4:34 9/2
நான்முகத்து ஒருவன் ஏவ நயன் அறி மயன் என்று ஓதும் - யுத்4:42 13/1

 மேல்
 
  ஏவ-கொல் (1)
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை - யுத்3:30 37/4

 மேல்
 
  ஏவது (2)
ஏவது யான் இனிமேல் செயும் ஆள்வினை என்றான் - சுந்:12 52/4
ஏவது ஆகும் என்று எண்ணி இரங்குவார் - யுத்3:29 24/4

 மேல்
 
  ஏவம் (4)
ஏவம் பாராய் இல் முறை நோக்காய் அறம் எண்ணாய் - அயோ:3 42/1
ஏவம் என் பழிதான் என்னே இரக்கம் இல் அரக்கர்க்கு என்றாள் - ஆரண்:12 84/4
ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் - சுந்:6 59/4
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ - யுத்4:40 81/4

 மேல்
 
  ஏவமும் (1)
ஏவமும் என்பவை மண் உலகு ஆள்பவர் எண்ணாரோ - அயோ:13 17/2

 மேல்
 
  ஏவர் (10)
எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ - அயோ:4 159/3
ஏவர் ஆக இடர் இழைத்தார் எனின் - ஆரண்:4 32/2
ஏவர் ஓடினர் இராக்கதர் நுமக்கு இடைந்து ஓடும் - ஆரண்:8 3/3
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே - சுந்:2 70/1
ஏவர் ஏழையர் நின்னின் இலங்கு_இழாய் - சுந்:3 109/4
ஏவர் மற்றவர் யோகியர் உறு பதம் இழந்தார் - யுத்1:3 9/3
ஏவர் அறிவுறுவர் இறுதி முதல் அறிவின் - யுத்3:31 165/2
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் - யுத்4:37 37/2
ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை - யுத்4:37 175/3
ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை - யுத்4:41 56/3

 மேல்
 
  ஏவர்க்கும் (3)
ஏவர்க்கும் வலியாள் என்று இளையானுக்கு இயம்பீரோ - ஆரண்:6 119/4
ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார் - யுத்2:16 145/2
ஏவர்க்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்றேன் - யுத்4:38 26/2

 மேல்
 
  ஏவரின் (1)
ஏவரின் பெற்ற வரத்தினால் இயம்புதி இளையோய் - யுத்1:2 105/4

 மேல்
 
  ஏவரும் (10)
ஏவரும் தெரிந்து இனிது உணர்-மின் ஈண்டு என - பால:23 60/2
ஏவரும் அறிவினில் இரு வினை ஒருவி - ஆரண்:2 43/3
ஏவரும் வீழ்ந்துளார் மற்று அறமும் எஞ்சுமால் - ஆரண்:12 10/4
ஏவரும் பவத்தால் இழிந்தோர்களும் - கிட்:7 120/2
ஏவரும் பிழைத்திலர் அறமும் ஈறு இன்றால் - சுந்:3 66/2
அண்டர் ஏவரும் நோக்க என் ஆக்கையை - சுந்:5 15/2
ஏவரும் இடை விழுந்து இரங்கி ஏங்கினார் - சுந்:10 49/2
தேவர் ஆயினர் ஏவரும் சேணிடை திரியும் - யுத்1:3 15/1
ஏவரும் இரிந்தார் எல்லாம் இன மழை என்ன ஆர்த்து - யுத்3:22 155/3
ஏவரும் உலகத்து எல்லா உயிர்களும் இரங்கி ஏங்க - யுத்4:38 3/1

 மேல்
 
  ஏவரே (3)
ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை - ஆரண்:14 87/3
ஏவரே உலகம் தந்தார் என் பெயர் ஏத்தி வாழும் - யுத்1:3 119/1
ஏவரே என்னால் காணப்பட்டிலர் இருக்கை ஆன்ற - யுத்3:31 51/2

 மேல்
 
  ஏவரோடும் (1)
ஏவரோடும் இடம் இன்றி நின்றவன் - யுத்3:29 33/2

 மேல்
 
  ஏவல் (37)
ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் - பால:12 30/4
ஏவல் செயும் மன்னர் தவம் யாவது-கொல் என்பார் - அயோ:3 102/4
அண்ணல் ஏவல் மறுக்க அடியனேற்கு - அயோ:4 17/3
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி - அயோ:4 147/2
இமையவர் தலைவனேயும் எளிமையின் ஏவல் செய்யும் - ஆரண்:6 35/1
முழுது உணர் முனிவர் ஏவல் செய் தொழில் முறையின் முற்றி - ஆரண்:6 41/2
போர் இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன் - ஆரண்:10 31/1
ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி - ஆரண்:11 29/3
ஏவல் செய்து உய்குவென் இனி என்று உன்னினான் - ஆரண்:12 31/4
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் - ஆரண்:12 65/1
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய - ஆரண்:12 66/3
தெண் திரை உலகம்-தன்னில் செறுநர்-மாட்டு ஏவல் செய்து - ஆரண்:13 123/1
செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் தேவ நும் வரவு நோக்கி - கிட்:2 16/2
இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே - கிட்:2 28/4
சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ - கிட்:2 34/4
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் - கிட்:6 15/1
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் - கிட்:7 132/4
எய்தவர் பெறுவர் என்றால் இணை அடி இறைஞ்சி ஏவல்
 செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ - கிட்:7 139/3,4
திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை - கிட்:7 140/3
விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் - சுந்:1 56/3
ஏவல் செய்பவர் செய்கிலாதவர் எவர் என்னின் - சுந்:2 10/2
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் - சுந்:2 46/4
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் - சுந்:3 126/3
என்றோரும் இருக்க அன்றே இந்திரன் ஏவல் செய்ய - சுந்:3 141/2
கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் - சுந்:3 142/4
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் - சுந்:4 114/4
புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென் - சுந்:12 69/2
தோற்று நின் ஏவல் தன் தலையில் சூடுமால் - யுத்1:2 24/4
எ உலகத்தும் நின் ஏவல் கேட்கிலா - யுத்1:2 30/1
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ - யுத்1:9 50/3
இறையில் வைத்து அவற்கு ஏவல் செய்து இருத்தியேல் இன்னும் - யுத்2:15 253/3
மூ-வகை உலகுளோரும் முறையில் நின்று ஏவல் செய்வார் - யுத்2:16 9/1
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் - யுத்2:16 40/2
செந்திரு நீர் அல்லீரேல் அவளும் வந்து ஏவல் செய்யும் - யுத்2:17 53/4
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் - யுத்2:17 54/2
ஏவல் புரி இந்திரனும் அற்று என இசைத்தான் - யுத்4:36 6/2
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய - யுத்4:42 21/2

 மேல்
 
  ஏவலர் (1)
உணர்வு_இல் நெஞ்சினன் ஏவலர் கடிதினின் ஓடி - யுத்1:3 38/2

 மேல்
 
  ஏவலால் (6)
குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் - அயோ:13 48/1
இரு நிலம் ஆள்கை விட்டு இன்று என் ஏவலால்
 அரு நரகு ஆள்வது காண்டி ஆழியாய் - அயோ:14 37/3,4
இறைவர் ஏவலால் இயைவ காண்டியால் - அயோ:14 103/4
தாய் வரம் கொள தந்தை ஏவலால்
 மேய நம் குல தருமம் மேவினேன் - அயோ:14 106/1,2
அயிந்திரம் நிறைந்தவன் ஆணை ஏவலால்
 நயம் தெரி காவலர் இருவர் நண்ணினார் - யுத்1:4 39/3,4
என்றும் வாழ்தியால் இனிது என் ஏவலால் - யுத்3:24 113/4

 மேல்
 
  ஏவலாளனேன் (1)
ஏற்றிலா அடி தொழில் ஏவலாளனேன்
 மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் - யுத்4:41 97/3,4

 மேல்
 
  ஏவலின் (13)
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் - பால:20 21/3
தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி - அயோ:3 113/1
என் கிளை இது கா என் ஏவலின் இனிது என்றான் - அயோ:8 43/4
பெருமகன் ஏவலின் பரதன் தான் பெறும் - அயோ:14 37/2
இனியர் ஆய் அன்னர் வந்து உன் ஏவலின் நிற்பர் என்றாள் - ஆரண்:6 48/4
ஏவலின் வன்மையை எண்ணல் தேற்றலர் - ஆரண்:10 129/1
ஏவலின் அன்றி தென்றல் எ வழி எய்திற்று என்னா - ஆரண்:10 165/3
வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர் - கிட்:2 2/2
ஏவலின் எய்தினர் இருந்த எண் திசை - சுந்:7 59/1
இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் - யுத்1:13 25/3
நினக்கு நான் தருவென் தந்து உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பென் - யுத்2:16 135/2
அவண அண்ணலது ஏவலின் இயற்றிய அமைவினும் அயில் வாளி - யுத்2:16 339/3
வென்றவன் ஏவலின் முன்னம் விரைந்தார் - யுத்3:20 22/2

 மேல்
 
  ஏவலும் (3)
ஏவலும் இறைஞ்சி போய் இராமன் சேவடி - பால:24 48/1
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும்
 திருமகள் தலைமகன் புல்லில் சேர எற்கு - கிட்:11 106/2,3
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் - கிட்:17 24/3

 மேல்
 
  ஏவலை (1)
என்றானும் எனை செல ஏவலை இற்றது என்னா - யுத்2:19 7/3

 மேல்
 
  ஏவனோ (1)
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் - சுந்:2 128/4

 மேல்
 
  ஏவா (1)
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ - அயோ:4 86/3

 மேல்
 
  ஏவாதன (1)
ஏவாதன யாவையும் ஏவினனால் - யுத்2:18 15/4

 மேல்
 
  ஏவி (21)
சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் - பால:17 24/4
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழ் இரு - ஆரண்:7 128/2
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப - கிட்:7 144/3
இடம் மேவும்படி ஏவி வாலி-பால் - கிட்:8 18/2
இளவரசு இயற்ற ஏவி இனிதினின் இருந்தான் இப்பால் - கிட்:9 33/4
திறம் திறம் ஏவி அன்னார் சேர்வது பார்த்து தாழ்த்தான் - கிட்:11 64/2
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி
 எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் - கிட்:11 85/3,4
நன்று கொண்டு இன்னும் நீயே நணுகு என அவனை ஏவி
 தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும் - கிட்:11 97/2,3
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி
 வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் - கிட்:12 30/3,4
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் - சுந்:3 28/2
வஞ்சனை மான் ஒன்று ஏவி மாயையால் மறைந்து வந்தாய் - சுந்:3 114/2
வில் கூடு நுதல் திரு நின்னிடை மேவ ஏவி
 தெற்கு ஊடுருவ கடிது ஏவினன் என்னை என்ன - சுந்:4 94/2,3
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி
 வல்லையின் அகலா-வண்ணம் வானையும் வழியை மாற்றி - சுந்:7 2/2,3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி
 தூண்டினன் தானும் திண் தேர் தோரணத்து இருந்த தோன்றல் - சுந்:8 20/2,3
என்று ஓர் அந்தணன் எல்லை_இல் அறிஞனை ஏவி
 நன்று நீ இவற்கு உதவுதி மறை என நவின்றான் - யுத்1:3 21/1,2
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி
 கொன்றவன்-தானே வந்தான் என்றுதான் குறிப்பது அல்லால் - யுத்1:14 17/2,3
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக - யுத்2:18 198/3
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் - யுத்2:19 117/2
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் - யுத்3:31 3/1
இ புறத்து இனைய சேனை ஏவி ஆண்டு இருந்த தீயோன் - யுத்3:31 60/1
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி
 காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் - யுத்4:32 23/3,4

 மேல்
 
  ஏவிய (14)
புதிய கூற்று அனையாள் புகைந்து ஏவிய
 கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி - பால:7 46/1,2
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார் - அயோ:5 1/1
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் - அயோ:8 25/1
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் - அயோ:10 38/4
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா - ஆரண்:11 38/4
மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய
 பின்னவன்-தன் நிலை பேசுவாம்-அரோ - ஆரண்:13 60/3,4
என் தாய் உன்முன் ஏவிய யாவும் இசை இன்னல் - ஆரண்:15 29/1
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் - கிட்:7 132/4
ஏவிய தூது என இரவி ஏகினான் - கிட்:10 1/4
ஏவிய கரணம் மற்றும் கொழுநரோடு ஒழிய யாணர் - சுந்:2 116/2
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய
 வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் - சுந்:3 54/1,2
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை - யுத்2:18 154/2
ஏவிய காரியம் இயற்றி எய்தினை - யுத்3:24 68/1
உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை - யுத்3:27 19/3

 மேல்
 
  ஏவியது (2)
யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செயல் அன்றோ - அயோ:1 69/3
என்று பின்னரும் மன்னன் ஏவியது
 அன்று எனாமை மகனே உனக்கு அறன் - அயோ:4 5/1,2

 மேல்
 
  ஏவியே (3)
காண்தகு குமரரை காவல் ஏவியே - பால:8 29/4
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே - கிட்:11 126/4
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே - யுத்2:15 93/4

 மேல்
 
  ஏவின் (3)
காய்ந்து ஏவின் உலகு அனைத்தும் கடலோடும் மலையோடும் - பால:12 30/2
இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின்
 சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா - யுத்3:26 53/2,3
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான் - யுத்3:31 88/2

 மேல்
 
  ஏவின (4)
ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று - பால:8 3/2
ஏவின வள்ளுவர் இராமன் நாளையே - அயோ:2 33/1
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் - ஆரண்:10 169/1
இலக்குவன் கடிது ஏவின இரை பெறாது இரைப்ப - யுத்2:16 205/1

 மேல்
 
  ஏவினர் (2)
இருள் முறை நிருதர்-தம்-மேல் ஏவினர் இமைப்பிலோரும் - யுத்3:22 21/3
ஏவினர் சுரர்க்கு இறைவன் ஈந்துள இது என்றான் - யுத்4:36 23/3

 மேல்
 
  ஏவினன் (5)
எழுக சேனை என்று ஏவினன் எய்தினன் - அயோ:11 7/1
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழ் இரு - ஆரண்:7 128/2
தெற்கு ஊடுருவ கடிது ஏவினன் என்னை என்ன - சுந்:4 94/3
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி - யுத்1:14 37/1
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் - யுத்3:27 122/4

 மேல்
 
  ஏவினனால் (1)
ஏவாதன யாவையும் ஏவினனால் - யுத்2:18 15/4

 மேல்
 
  ஏவினாயோ (1)
ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ என்றான் - அயோ:4 46/4

 மேல்
 
  ஏவினார் (2)
தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல - யுத்1:3 163/4
ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ - யுத்1:14 40/1

 மேல்
 
  ஏவினால் (1)
எய்தினால் அது செய்க என்று ஏவினால்
 மெய்ய நின் உரை வேதம் என கொடு - பால:7 44/2,3

 மேல்
 
  ஏவினாள் (2)
ஏன்றனன் எந்தை இ வரங்கள் ஏவினாள்
 ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் - அயோ:4 163/1,2
அன்னை ஏவினாள் அடி இறைஞ்சினான் - அயோ:11 117/1

 மேல்
 
  ஏவினான் (14)
ஆனை மேல் மண_முரசு அறைக என்று ஏவினான் - பால:14 7/4
மந்திர கிழவரை வருக என்று ஏவினான் - அயோ:1 3/4
ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை - அயோ:6 28/4
இரக்கம் இன்றி ஏவினான்
 அரக்கன் மைந்தன் ஆயினேன் - ஆரண்:1 64/3,4
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் - ஆரண்:8 21/4
இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் - ஆரண்:9 23/4
ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான்
 சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர் - கிட்:5 6/2,3
மதி சால் தம்பியை வல்லை ஏவினான்
 கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால் - கிட்:9 2/2,3
எற்று-மின் என நால்வரை ஏவினான் - யுத்1:14 39/4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான்
 உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் - யுத்2:19 72/3,4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான்
 குன்று நின்று-அனைய வீர மாருதி-தன் மேனி-மேல் அவை குழுக்களாய் - யுத்2:19 78/1,2
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் - யுத்2:19 162/4
மின் எயிற்று அரக்கர்-தம்-மேல் ஏவினான் வில்லின் செல்வன் - யுத்3:22 153/4
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் - யுத்3:28 41/4

 மேல்
 
  ஏவு (5)
ஏவு கூர் வாளியால் எய்து நாய் அடியனேன் - கிட்:7 127/1
ஏவு கண்களும் இமைத்திலர்களாம் இது எலாம் - சுந்:10 44/3
ஏவு என இயற்றினன் கணத்தின் என்பரால் - யுத்1:2 1/3
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் - யுத்2:18 170/4
ஏவு உன் தலை வந்த இரும் கணையால் - யுத்3:23 20/3

 மேல்
 
  ஏவுக (1)
இனையர் முன் செல ஏவுக என்று இராவணன் இசைத்தான் - யுத்3:31 2/4

 மேல்
 
  ஏவுண்ட (2)
காலனார் வயத்து அடைந்திலன் ஏவுண்ட கவயன் - யுத்2:15 199/2
எரிகின்ற மூப்பினாலும் ஏவுண்ட நோவினாலும் - யுத்3:24 17/1

 மேல்
 
  ஏவுண்டு (4)
நலம் குழைதர நகில்_முகத்தின் ஏவுண்டு
 மலங்கு உழை என உயிர் வருந்தி சோர்தர - பால:10 45/2,3
இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் - அயோ:4 197/3
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி - யுத்3:21 16/3
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற - யுத்3:21 21/1

 மேல்
 
  ஏவுதல் (1)
செல்வாய் என ஏவுதல் செய்தனனால் - யுத்2:18 84/4

 மேல்
 
  ஏவுதி (2)
எண் திசை வென்ற நீயே ஏவுதி என்னை என்றான் - சுந்:10 3/4
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி - யுத்3:20 2/2

 மேல்
 
  ஏவுதி-என்னின் (1)
ஆங்கு அவன்-தன்னை கூவி ஏவுதி-என்னின் ஐய - யுத்2:16 41/1

 மேல்
 
  ஏவுதியேல் (1)
யானே செல எண்ணுவென் ஏவுதியேல்
 தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன் - யுத்3:21 5/1,2

 மேல்
 
  ஏவும் (7)
இன்று உம் புதல்வன் இனி நீர் ஏவும் பணி செய்திடுவேன் - அயோ:4 84/2
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் - சுந்:7 52/2
யானை இலர் தேர் புரவி யாதும் இலர் ஏவும்
 தானை இலர் நின்ற தவம் ஒன்றும் இலர் தாமோ - யுத்1:2 63/1,2
இரங்குவான் ஆகில் இன்னம் அறிதி என்று உன்னை ஏவும்
 நரன்-கொலாம் உலக நாதன் என்று கொண்டு அரக்கன் நக்கான் - யுத்1:14 22/3,4
அஞ்சன வண்ணன் ஆழியில் ஏவும்
 செம் சரம் என்ன சென்றன மென்மேல் - யுத்3:26 22/3,4
அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி - யுத்4:33 6/1
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன - யுத்4:37 20/2

 மேல்
 
  ஏவுவது (1)
என்ற காலையின் என்று-கொல் ஏவுவது என்று - யுத்3:22 95/1

 மேல்
 
  ஏவுவார் (1)
மானுடர் ஏவுவார் குரங்கு வந்து இ ஊர் - யுத்1:2 40/1

 மேல்
 
  ஏவெவை (1)
ஏவெவை உலகம் என்று இசைக்கும் அன்னவை - அயோ:12 8/3

 மேல்
 
  ஏவையும் (1)
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் - யுத்2:19 79/1

 மேல்
 
  ஏழ் (100)
வைத வைவின் மராமரம் ஏழ் துளை - பால:0 8/2
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் - பால:3 5/3
ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் - பால:3 25/1
ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் - பால:3 25/1
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் - பால:5 27/2
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் - பால:5 27/2
ஆடினர் அரம்பையர் அமுத ஏழ் இசை - பால:5 105/1
இறை தவிர்ந்திடுக பார் யாண்டு ஓர் ஏழ் நிதி - பால:5 108/1
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ்
 மகிதலம் முழுதையும் உறுகுவை மலரோன் - பால:5 131/2,3
இடங்களும் நெடும் திசையும் ஏழ் உலகும் யாவும் - பால:7 31/3
முற்ற ஏழ் உலகையும் வென்ற மூரி வில் - பால:14 5/3
இலை குலாவு அயிலினான் அனிகம் ஏழ் என உலாம் - பால:20 6/1
ஏர் முழங்கு அரவம் ஏழ் இசை முழங்கு அரவமே - பால:20 9/2
ஏதி யாதவர் ஏழ் திறல் கொங்கணர் - பால:21 48/1
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் - பால:23 5/1
பெரு வனத்திடை ஏழ்_இரு பருவங்கள் பெயர்ந்து - அயோ:2 89/2
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் - அயோ:3 59/3
இலங்கையின் நிருதரே இ ஏழ் உலகத்து வாழும் - அயோ:3 75/3
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் - அயோ:3 111/4
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை - அயோ:4 7/2
உரையா இதுதான் அழகோ உலகு ஏழ் உடையாய் என்னும் - அயோ:4 32/4
ஆடினர் அழுதனர் அமுத ஏழ் இசை - அயோ:4 206/1
உய்ய ஏழ்_உலகும் ஒன்று ஆன நீர் உழல் - அயோ:5 2/3
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை - அயோ:5 36/1
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து - அயோ:11 17/2
ஏழ் அமைந்த இசை இசையாமையால் - அயோ:11 33/2
ஏழ் உயர் மத களிற்று இறைவ ஏகினை - அயோ:11 54/1
இறுதி எய்தி நாள் ஏழ்_இரண்டின - அயோ:11 116/2
ஏழினோடு ஏழ் எனும் உலகம் எஞ்சினும் - அயோ:12 20/3
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா - அயோ:14 114/1
ஆம் எனில் ஏழ் இரண்டு ஆண்டில் ஐய நீ - அயோ:14 131/1
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த - ஆரண்:3 36/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய - ஆரண்:3 46/3
ஏழ் உலகும் வாழும் இனி இங்கு உறைதி என்றான் - ஆரண்:3 53/4
முழுவது ஏழ் உலகு உடைய மைந்தன்மீர் கேண்-மின் என முறையின் சொல்வான் - ஆரண்:4 24/4
இரு கை மால் வரை ஏழினொடு ஏழ் அனார் - ஆரண்:7 10/2
உலைவு இல் ஏழ் உலகத்தினும் ஓங்கிய - ஆரண்:7 29/3
எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ்
 தழுவிய வென்றியர் தலைவர் தானையர் - ஆரண்:7 48/1,2
ஏழ் இரு தேரும் வந்து இமைப்பின் முன்பு இடை - ஆரண்:7 104/1
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் - ஆரண்:7 108/2
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழ் இரு - ஆரண்:7 128/2
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான் - ஆரண்:9 12/2
எழுந்தனன் இருக்கை-நின்று ஆண்டு ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் - ஆரண்:10 88/1
என்னை சுடும் என்னின் இ ஏழ் உலகத்தும் வாழ்வோர் - ஆரண்:10 137/3
பொன்னின் ஒளி மேனி பொருந்திய ஏழ்
 அன்னங்கள் பிறந்தது அறிந்திலையோ - ஆரண்:11 53/3,4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் - ஆரண்:12 6/2
இற்ற இரு சிறகும் இன் உயிரும் ஏழ் உலகும் - ஆரண்:13 101/3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த - ஆரண்:15 44/1
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த - ஆரண்:15 44/1
மும்மை ஏழ் உலகும் காக்கும் முதல்வர் நீர் முருகன் செவ்வி - கிட்:2 24/3
ஏகி வாலியும் இருது ஏழொடு ஏழ்
 வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் - கிட்:3 53/1,2
அவனி வேலை ஏழ் அரியின் வாவினான் - கிட்:3 65/4
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி - கிட்:4 16/3
ஈண்டு நீ இருந்தருள் ஏழொடு ஏழ் எனா - கிட்:6 14/1
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் - கிட்:7 52/1
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் - கிட்:9 21/1
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் - கிட்:11 72/2
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் - கிட்:11 72/2
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல் - கிட்:14 69/1
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் - கிட்:15 51/3
காய்ந்து ஏழ்_உலகங்களும் காண நின் யாக்கை-தன்னை - சுந்:1 57/1
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி - சுந்:2 60/2
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால் - சுந்:2 65/1
ஓசனை ஏழ் அகன்று உயர்ந்தது உம்பரின் - சுந்:2 120/1
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் - சுந்:2 144/3
ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று - சுந்:5 50/2
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக - சுந்:10 30/3
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் - சுந்:10 38/4
ஏழ் உயர் உலகங்கள் யாவும் இன்புற - சுந்:12 58/1
ஏழுக்கு ஏழ் என அடுக்கிய உலகங்கள் எரியும் - சுந்:13 38/2
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் - யுத்1:5 42/2
ஏழ் என அடுக்கி நின்ற உலகுக்கும் எல்லை இல்லை - யுத்1:7 20/2
ஏழ்_இரண்டினின் இரட்டி பயின்றோர் - யுத்1:11 7/3
ஏழ் இசை கருவி வீற்றிருந்தது என்னினும் - யுத்2:15 101/1
ஏழ் உயர் உலகமும் எரிக்கின்றான் என - யுத்2:15 118/2
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் - யுத்2:16 8/1
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் - யுத்2:16 8/1
ஏழ் இரு கோடி வந்து எய்திற்று என்பரால் - யுத்2:16 310/3
ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம் - யுத்2:18 124/2
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் - யுத்2:19 115/4
மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் - யுத்3:22 212/3
யாவரும் எழுந்தனர் ஆர்த்த ஏழ் கடல் - யுத்3:24 103/1
அரம்பையர் வாழ்த்து ஒலி அமுத ஏழ் இசை - யுத்3:24 105/1
முழுவது ஏழ் உலகம் இன்ன முறை முறை செய்கை மேல் மூண்டு - யுத்3:26 66/1
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் - யுத்3:30 20/4
வேலை ஏழ் அன்ன குருதியில் தோன்றிய வீரர் - யுத்3:30 26/2
உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ்
 மலையை வேரொடும் வாங்க அன்று அங்கையால் வாரி - யுத்3:30 37/1,2
இருவர் வேண்டுவர் ஏழ் உலகத்தையும் இறுக்க - யுத்3:31 12/2
ஏழ் எனப்படும் கீழ் உள தலத்தின்-நின்று ஏறி - யுத்3:31 32/1
ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும் - யுத்3:31 141/3
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் - யுத்3:31 150/1
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் - யுத்3:31 192/4
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப - யுத்4:32 4/4
இயல் பரம்பரை ஏழ்_இரு கோடியால் - யுத்4:33 28/4
எற்றின முரசினோடும் ஏழ்_இரு_நூறு கோடி - யுத்4:35 2/1
ஏழ்_இரண்டு ஆகிய உலகம் ஏறினும் - யுத்4:41 105/1
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த - யுத்4:42 2/2
இறை பெரும் செல்வம் நீத்த ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் யாரும் - யுத்4:42 9/1
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் - யுத்4:42 14/4

 மேல்
 
  ஏழ்_இரண்டின (1)
இறுதி எய்தி நாள் ஏழ்_இரண்டின
 சிறுவர் செய் கடன் செய்து தீர்த்தி என்று - அயோ:11 116/2,3

 மேல்
 
  ஏழ்_இரண்டினின் (1)
ஏழ்_இரண்டினின் இரட்டி பயின்றோர் - யுத்1:11 7/3

 மேல்
 
  ஏழ்_இரண்டு (5)
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் - அயோ:3 111/4
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை - அயோ:5 36/1
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் - கிட்:9 21/1
ஏழ்_இரண்டு ஆகிய உலகம் ஏறினும் - யுத்4:41 105/1
இறை பெரும் செல்வம் நீத்த ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் யாரும் - யுத்4:42 9/1

 மேல்
 
  ஏழ்_இரு (3)
பெரு வனத்திடை ஏழ்_இரு பருவங்கள் பெயர்ந்து - அயோ:2 89/2
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் - யுத்1:5 42/2
இயல் பரம்பரை ஏழ்_இரு கோடியால் - யுத்4:33 28/4

 மேல்
 
  ஏழ்_இரு_நூறு (1)
எற்றின முரசினோடும் ஏழ்_இரு_நூறு கோடி - யுத்4:35 2/1

 மேல்
 
  ஏழ்_இருபது (1)
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல் - கிட்:14 69/1

 மேல்
 
  ஏழ்_உலகங்களும் (1)
காய்ந்து ஏழ்_உலகங்களும் காண நின் யாக்கை-தன்னை - சுந்:1 57/1

 மேல்
 
  ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் (1)
எழுந்தனன் இருக்கை-நின்று ஆண்டு ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும்
 மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் - ஆரண்:10 88/1,2

 மேல்
 
  ஏழ்_உலகின் (2)
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி - சுந்:2 60/2
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால் - சுந்:2 65/1

 மேல்
 
  ஏழ்_உலகு (1)
ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று - சுந்:5 50/2

 மேல்
 
  ஏழ்_உலகும் (1)
உய்ய ஏழ்_உலகும் ஒன்று ஆன நீர் உழல் - அயோ:5 2/3

 மேல்
 
  ஏழ்_ஏழ் (3)
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ்
 பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி - பால:5 27/2,3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த - ஆரண்:15 44/1
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் - கிட்:11 72/2

 மேல்
 
  ஏழரை (1)
ஏனை அம் மணி ஏழரை நாழிகை ஆடியது இனிது அன்றே - யுத்3:31 215/4

 மேல்
 
  ஏழாம் (1)
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் - யுத்1:7 13/3

 மேல்
 
  ஏழாய் (4)
பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய்
 யார் என கருதி சொன்னாய் இராவணற்கு அரிது என் என்றான் - ஆரண்:12 60/3,4
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய்
 பாவமோ முன் நீ செய்த தருமமோ தெரிய பாராய் - சுந்:3 126/3,4
தப்புதி அறத்தை ஏழாய் தருமத்தை காமியாயோ - சுந்:3 127/4
ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் - யுத்1:4 139/2

 மேல்
 
  ஏழில் (2)
சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும் - பால:23 48/1
நெறியில் நின்றன ஏழில் ஒன்று உருவ இ நெடியோன் - கிட்:3 80/3

 மேல்
 
  ஏழிலை (1)
பூத்த ஏழிலை பாலையை பொடிபொடி ஆக - பால:15 6/3

 மேல்
 
  ஏழிற்கும் (1)
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு - யுத்3:27 154/3

 மேல்
 
  ஏழின் (7)
பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின்
 மன்னவரும் மந்திரியர் எல்லாரும் வந்து அடைந்தார் - அயோ:14 66/2,3
வசை இல் மேரு முதல் மால் வரைகள் ஏழின் வலி சால் - ஆரண்:1 26/3
என் அதனை இப்பொழுது இசைப்பது உலகு ஏழின்
 நல் மதம் அழிப்பர் ஓர் இமைப்பின் நனி வில்லால் - ஆரண்:10 52/3,4
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த - கிட்:12 17/1
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பகை என்றான் - சுந்:2 65/4
மேரு மானும் மெய்யர் நின்ற வேலை ஏழின் மேலவால் - யுத்3:31 75/2
குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும் - யுத்4:36 8/1

 மேல்
 
  ஏழினது (1)
ஏறின ஏழினது இரட்டி என்பரால் - ஆரண்:7 38/3

 மேல்
 
  ஏழினால் (1)
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு - யுத்2:15 227/1

 மேல்
 
  ஏழினும் (13)
செம் மாண் தனி கோல் உலகு ஏழினும் செல்ல நின்றான் - பால:4 1/2
உண்டு-கொல் இரவு இனி உலகம் ஏழினும்
 எண் திசை மருங்கினும் இருள் இன்று என்னவே - ஆரண்:10 20/3,4
பண்டு ஏய் உலகு ஏழினும் உள்ள படைக்கணாரை - ஆரண்:10 145/1
பெரிய மால் வரை ஏழினும் பெரு வலி பெற்ற - யுத்1:6 15/1
அலி என்பவர் புறம் நின்றவர் உலகு ஏழினும் அடைத்தாய் - யுத்2:15 181/2
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த - யுத்3:27 129/2
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் - யுத்3:31 115/1
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் - யுத்3:31 115/1
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும்
 ஏழுடை மலையினும் உலகு ஓர் ஏழினும் - யுத்4:37 69/1,2
ஏழுடை மலையினும் உலகு ஓர் ஏழினும்
 சூழுடை அண்டத்தின் சுவர்கள் எல்லையா - யுத்4:37 69/2,3
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும் - யுத்4:37 70/1
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும்
 இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் - யுத்4:37 70/1,2
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும்
 அடைக்கல பொருள் என அரக்கன் வீசிய - யுத்4:37 70/2,3

 மேல்
 
  ஏழினொடு (7)
இலக்கா எரிவித்து உலகு ஏழினொடு ஏழும் மன்னர் - அயோ:4 124/3
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் - அயோ:14 129/3
இரு கை மால் வரை ஏழினொடு ஏழ் அனார் - ஆரண்:7 10/2
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி - ஆரண்:13 25/1
ஏழினொடு ஏழு நாடும் அளந்தவன் எனலும் ஆனான் - சுந்:6 46/2
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் - யுத்2:15 164/2
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து - யுத்3:20 78/3

 மேல்
 
  ஏழினோடு (8)
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை - அயோ:4 7/2
ஏழினோடு ஏழ் எனும் உலகம் எஞ்சினும் - அயோ:12 20/3
இ கணம் ஒன்றில் நின்ற ஏழினோடு ஏழு சான்ற - ஆரண்:13 119/1
உலகம் ஏழினோடு ஏழும் வந்து அவன் உயிர்க்கு உதவி - கிட்:3 72/1
வயிற்றினுள் உலகு ஏழினோடு ஏழையும் வைக்கும் - யுத்1:3 51/1
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் - யுத்1:3 140/3
ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் - யுத்1:4 139/2
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு - யுத்2:15 227/1

 மேல்
 
  ஏழு (47)
ஏழு பாரகமும் உற்றுளது எனற்கு எளிது-அரோ - பால:20 10/2
இளையவன் தன்னொடும் ஏழு நாளிடை - பால:24 49/3
என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார் - அயோ:3 9/2
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து - அயோ:3 67/1
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் - அயோ:13 23/3
சொல் என்று என் வாயில் கேட்டார் தொடர்ந்து ஏழு சேனையோடும் - ஆரண்:10 64/1
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி - ஆரண்:13 25/1
இ கணம் ஒன்றில் நின்ற ஏழினோடு ஏழு சான்ற - ஆரண்:13 119/1
வெள்ளம் ஏழு பத்து உள்ள மேருவை - கிட்:3 46/1
ஏழு மா மரம் உருவி கீழ் உலகம் என்று இசைக்கும் - கிட்:4 16/1
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் - கிட்:4 16/4
ஏழு வேலையும் உலகம் மேல் உயர்ந்தன ஏழும் - கிட்:4 17/1
ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி - கிட்:4 17/2
ஏழு பெற்றதோ இ கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி - கிட்:4 17/4
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை - கிட்:6 33/1
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த - கிட்:12 17/1
ஏழு மா கடல் பரப்பினும் பரப்பு என இசைப்ப - கிட்:12 27/1
ஏகினார் யோசனை ஏழொடு ஏழு பார் - கிட்:14 7/1
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை - சுந்:2 227/1
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ - சுந்:4 110/4
ஏழினொடு ஏழு நாடும் அளந்தவன் எனலும் ஆனான் - சுந்:6 46/2
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் - யுத்1:1 1/4
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் - யுத்1:5 18/1
இலங்கை வேந்தனும் ஏழு நாள் விசும்பிடை இருந்தான் - யுத்1:5 66/4
ஏழு சென்றன வந்திலன் எறி கடற்கு இறைவன் - யுத்1:6 3/4
அண்ட மூலத்துக்கு அப்பால் ஆழியும் கொதித்தது ஏழு
 தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி - யுத்1:6 58/1,2
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் - யுத்1:9 4/4
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் - யுத்1:14 1/2
என்புழி நிருதராம் ஏழு வேலையும் - யுத்2:15 119/1
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் - யுத்2:15 226/4
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு
 செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி - யுத்2:15 227/1,2
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என - யுத்2:16 302/1
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் - யுத்2:19 78/1
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் - யுத்2:19 249/3
ஏழு கடல் துணையோ இனி நாசி - யுத்3:20 13/3
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து - யுத்3:20 78/3
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் - யுத்3:22 139/2
பத்துடை ஏழு சான்ற வானர பரவை பற்றி - யுத்3:26 19/3
என்றலும் உலகம் ஏழும் ஏழு மா தீவும் எல்லை - யுத்3:26 95/1
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் - யுத்3:30 41/3
ஏழு வேலையும் இடு வலை அரக்கரே இன மா - யுத்3:31 18/2
திக்கு அனைத்தினும் ஏழு மா தீவினும் தீயோர் - யுத்3:31 31/3
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு - யுத்3:31 166/1
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் - யுத்3:31 170/2
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் - யுத்4:36 22/1
ஏழு வேலையும் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னலாம் - யுத்4:37 35/1
எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல் - யுத்4:37 154/3

 மேல்
 
  ஏழு_நூறு (2)
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை - சுந்:2 227/1
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் - யுத்1:5 18/1

 மேல்
 
  ஏழு_பத்து (1)
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை - கிட்:6 33/1

 மேல்
 
  ஏழுக்கு (2)
ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று - சுந்:5 50/2
ஏழுக்கு ஏழ் என அடுக்கிய உலகங்கள் எரியும் - சுந்:13 38/2

 மேல்
 
  ஏழுக்கும் (1)
மால் கடல் ஏழுக்கும் வரம்பினார் என்பர் - யுத்4:37 67/2

 மேல்
 
  ஏழுடை (2)
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும் - யுத்4:37 69/1
ஏழுடை மலையினும் உலகு ஓர் ஏழினும் - யுத்4:37 69/2

 மேல்
 
  ஏழும் (102)
ஒன்றுமோ உலகம் ஈர்_ஏழும் ஓம்பிடும் - பால:5 80/2
ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் - பால:6 24/4
என்றும் உலகு ஏழும் அரசு எய்தி உளனேனும் - பால:22 33/3
இருவரும் இரண்டு வில்லும் ஏற்றினர் உலகம் ஏழும்
 வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் - பால:24 29/1,2
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் - அயோ:2 87/4
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் - அயோ:2 87/4
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ - அயோ:3 63/1
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ - அயோ:3 63/1
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால - அயோ:4 115/3
இலக்கா எரிவித்து உலகு ஏழினொடு ஏழும் மன்னர் - அயோ:4 124/3
அந்தணன் உலகு ஏழும் அமை எனின் அமரேசன் - அயோ:9 22/3
ஏழும் ஒன்றாகி நின்று இரைப்ப காண்டியால் - அயோ:14 34/4
இலக்குவ உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் நீ - அயோ:14 40/1
இலக்குவ உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் நீ - அயோ:14 40/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் - அயோ:14 129/3
உலகம் ஏழும் உரும் ஏறு என ஒலித்து உரறவே - ஆரண்:1 23/4
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த - ஆரண்:6 100/2
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால் - ஆரண்:6 104/1
எழுந்து நின்று உலகு ஏழும் எரிந்து உக - ஆரண்:7 9/1
ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே - ஆரண்:12 6/1
உலகம் ஈர்_ஏழும் ஆளும் செல்வத்துள் உறைதி என்றான் - ஆரண்:12 66/4
நக்கான் உலகு ஏழும் நடுங்கிட நாகம் அன்ன - ஆரண்:13 22/3
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும்
 விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் - ஆரண்:13 73/2,3
உலகம் ஏழினோடு ஏழும் வந்து அவன் உயிர்க்கு உதவி - கிட்:3 72/1
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த - கிட்:4 3/4
இலை கண்டோம் என தெரிப்ப அரும் தரத்தன ஏழும் - கிட்:4 4/4
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற - கிட்:4 16/2
ஏழு வேலையும் உலகம் மேல் உயர்ந்தன ஏழும்
 ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி - கிட்:4 17/1,2
ஏழும் மங்கையர் எழுவரும் நடுங்கினர் என்ப - கிட்:4 17/3
என்னலும் உலகம் ஏழும் ஏத்தின இறந்து வாலி - கிட்:7 157/3
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் எவையும் - கிட்:12 18/1
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் எவையும் - கிட்:12 18/1
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் - கிட்:12 23/1
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை - கிட்:15 32/1
நீயீரே நினைவின் முன்னம் நெடும் திரை பரவை ஏழும்
 தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர் - கிட்:17 23/1,2
ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் - சுந்:2 12/4
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும்
 சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ - சுந்:2 64/2,3
எட்டு தோளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு ஏழும்
 தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் - சுந்:2 74/1,2
ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் - சுந்:2 145/4
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் - சுந்:4 9/2
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த - சுந்:4 33/1
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த - சுந்:4 33/1
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும்
 எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி - சுந்:4 58/1,2
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும்
 ஏழும் வீவுற்ற ஞான்றும் இன்று என இருத்தி என்றாள் - சுந்:4 72/3,4
ஏழும் வீவுற்ற ஞான்றும் இன்று என இருத்தி என்றாள் - சுந்:4 72/4
ஒட்டாரோடு உலகு ஓர் ஏழும்
 சுட்டாலும் தொலையா அன்றோ - சுந்:5 47/3,4
ஏழும் ஒன்றாக நின்று இரைப்ப காண்டியால் - சுந்:5 54/4
வீங்கினான் வியந்தான் உலகு ஏழும் விழுங்கி - சுந்:5 80/3
உறுக்குறும் சொல்லான் ஊழி தீ என உலகம் ஏழும்
 சுறு கொள நோக்குவான்-தன் செவி தொளை தீய சொன்னார் - சுந்:9 65/3,4
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் - சுந்:13 35/4
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் - சுந்:13 35/4
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும்
 தலை மேல் கொண்ட கற்பினாள் மணி வாய் எள்ள தனி தோன்றி - யுத்1:1 6/2,3
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் - யுத்1:2 55/4
நீ ஒரு தனி உலகு ஏழும் நீந்தினாய் - யுத்1:2 79/2
ஏழும் தன் இரு தாள் அளவு என கடந்து ஏறும் - யுத்1:3 3/4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் - யுத்1:3 20/4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் - யுத்1:3 20/4
வான் ஏழும் நடுங்கிட வந்தனனால் - யுத்1:3 117/4
வாயினில் கடல்கள் ஏழும் மலைகளும் மற்றும் முற்றும் - யுத்1:3 133/4
ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும்
 மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில் - யுத்1:3 139/2,3
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு - யுத்1:3 144/3
செய் தவம் பயந்த வீரர் திரள் மரம் ஏழும் தீய - யுத்1:4 128/3
ஆர்த்தன பரவை ஏழும் ஆர்த்தன மேகம் ஆர்த்த - யுத்1:4 146/1
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல - யுத்1:5 47/2
இ காலம் நின்றும் உலகு ஏழும் எடுக்க வல்லான் - யுத்1:11 28/4
வையம் ஓர் ஏழும் பெற்றால் வாழ்வெனே வாராய்-ஆகில் - யுத்1:12 28/3
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து - யுத்1:13 28/3
நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் - யுத்2:15 100/3
மாண்டனன் அரக்கன் தம்பி என்று உலகு ஏழும் வாழ்த்த - யுத்2:16 182/3
இமையவர் எல்லாம் காக்க உலகம் ஓர் ஏழும் காக்க - யுத்2:18 188/2
ஆளி திறல் அன்னவன் கொண்டன ஆழி ஏழும்
 மாள புனல் வற்றினும் வாளி அறாத வன்கண் - யுத்2:19 17/2,3
அதிர்ந்தன உலகம் ஏழும் அனல் பொறி அசனி என்ன - யுத்2:19 93/1
ஆறும் ஏழும் அறுபதும் ஐம்பதும் - யுத்2:19 160/1
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா - யுத்2:19 251/2
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் - யுத்2:19 262/4
உண்டு உலகு ஏழும் ஏழும் உமிழ்ந்தவன் என்னும் ஊற்றம் - யுத்2:19 297/1
உண்டு உலகு ஏழும் ஏழும் உமிழ்ந்தவன் என்னும் ஊற்றம் - யுத்2:19 297/1
என்றவரோடும் எழுந்து உலகு ஏழும்
 வென்றவன் ஏவலின் முன்னம் விரைந்தார் - யுத்3:20 22/1,2
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும்
 உரம் தவிர்த்து ஊழி பேரும் காலத்தின் ஒலிக்கும் ஓதை - யுத்3:22 12/1,2
ஓய்ந்துளன் இராமன் என்னின் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் - யுத்3:23 26/1
ஓய்ந்துளன் இராமன் என்னின் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும்
 தீய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திரியுமோ தெய்வம் என் ஆம் - யுத்3:23 26/1,2
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் - யுத்3:24 112/3
என்றலும் உலகம் ஏழும் ஏழு மா தீவும் எல்லை - யுத்3:26 95/1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை - யுத்3:26 95/2
வாம் புனல் பரவை ஏழும் இறுதியின் வளர்ந்தது என்னா - யுத்3:30 2/3
விதிமுறை காண்பென் என்னும் வேட்கையான் வேலை ஏழும்
 கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் - யுத்3:30 8/3,4
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால் - யுத்3:31 23/3
நன்று இது என்று ஞாலம் ஏழும் நாகம் ஏழும் மானும் தன் - யுத்3:31 76/3
நன்று இது என்று ஞாலம் ஏழும் நாகம் ஏழும் மானும் தன் - யுத்3:31 76/3
மா பெரும் தீவுகள் ஏழும் மாதிரம் - யுத்3:31 183/1
அன்னார்-தாமும் ஆர்கலி ஏழும் என ஆர்த்தார் - யுத்3:31 187/1
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் யாவும் - யுத்4:32 11/1
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் யாவும் - யுத்4:32 11/1
பாய் திரை பரவை ஏழும் காண்குறும் பதகர் என்ன - யுத்4:33 3/3
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் - யுத்4:36 13/2
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் - யுத்4:36 13/2
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும்
 பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் - யுத்4:36 13/2,3
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும் - யுத்4:38 28/1
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும் - யுத்4:38 28/1
மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் - யுத்4:41 42/2
உம்பரோடு இம்பர்-காறும் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும் - யுத்4:42 21/1
உம்பரோடு இம்பர்-காறும் உலகம் ஓர் ஏழும் ஏழும்
 எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய - யுத்4:42 21/1,2

 மேல்
 
  ஏழும்_ஏழும் (1)
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் - அயோ:2 87/4

 மேல்
 
  ஏழுமே (3)
ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே - ஆரண்:12 6/1
ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே
 சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் - ஆரண்:12 6/1,2
ஒரு கணைக்கு ஆற்றுமோ உலகம் ஏழுமே - கிட்:6 13/4

 மேல்
 
  ஏழுமேதான் (1)
இமையவர் உலகமேதான் இ உலகு ஏழுமேதான்
 அமைவரும் புவனம் மூன்றில் என்னுடை ஆட்சியே தான் - யுத்2:17 50/1,2

 மேல்
 
  ஏழை (25)
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை
 விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் - பால:17 17/3,4
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை
 பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண - பால:18 15/2,3
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் - அயோ:3 5/2
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே - அயோ:3 24/1
என் புகழ்கின்றது ஏழை எயினனேன் இரவி என்பான் - அயோ:13 36/1
ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் - ஆரண்:6 78/2
மறையும் என ஏழை வருந்தினளால் - ஆரண்:11 54/4
மழை கண் ஏழை என்று உள்ளம் வருந்தினான் - ஆரண்:11 79/4
எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை
 சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும் - ஆரண்:13 132/1,2
என் பினே போதுவான் நினைதியோ ஏழை நீ - கிட்:13 70/2
இ மலை காணுதும் ஏழை மானை அ - கிட்:14 16/1
ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ - சுந்:3 23/2
ஏழை நின் ஒளித்துறை இன்னது ஆம் என - சுந்:3 120/1
எங்கள் நாயகனையும் நினைந்தது ஏழை நீ - சுந்:3 122/4
ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை
 மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ - யுத்1:1 7/3,4
ஏழை நீ என் பெரும் செல்வம் எய்தி பின் - யுத்1:4 4/3
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் - யுத்1:4 53/2
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் - யுத்1:14 16/1
ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன் - யுத்2:16 111/2
ஏழை மகளிர் அடி வருட ஈர்ம் தென்றல் - யுத்2:17 85/1
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் - யுத்2:19 76/1
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை
 பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் - யுத்3:22 13/3,4
ஏழை நீ காண்டி அன்றே இளையவன் வதனம் இன்னும் - யுத்3:23 25/2
ஏழை வழங்குறு சொல்லின் இரங்கான் - யுத்3:26 40/2
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் - யுத்4:40 3/1

 மேல்
 
  ஏழை-தன் (1)
ஏழை-தன் செயல் கண்டவர் யாவரும் - அயோ:4 224/1

 மேல்
 
  ஏழைக்கா (1)
இருப்பு நெஞ்சினையேனும் ஓர் ஏழைக்கா
 பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா - பால:21 21/2,3

 மேல்
 
  ஏழைமார் (1)
இன் நரம்பு அயில்கின்றனர் ஏழைமார் - பால:16 29/4

 மேல்
 
  ஏழைமார்கள் (1)
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் விஞ்சையர் ஏழைமார்கள்
 முயல் கறை பயிலா திங்கள் முகத்தியர் முழுதும் நின்னை - யுத்3:29 51/1,2

 மேல்
 
  ஏழைமை (7)
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் ஏழைமை உடைத்து மாதோ - பால:22 3/4
ஏழைமை வேடன் இறந்திலன் என்று எனை ஏசாரோ - அயோ:13 15/4
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான - ஆரண்:6 28/3
இராவணன் தங்கை என்றது ஏழைமை பாலது என்னா - ஆரண்:6 45/2
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் - சுந்:3 140/2
ஏற்றம் ஒன்று இல்லை என்பது ஏழைமை பாலது அன்றே - யுத்2:16 29/1
ஈண்டு இவண் இருந்து அவை இயம்பும் ஏழைமை
 வேண்டுவது அன்று இனி அமரின் வீடிய - யுத்3:24 75/1,2

 மேல்
 
  ஏழைமை-பாலது (3)
யாம் உரை வழங்கும் என்பது ஏழைமை-பாலது அன்றோ - ஆரண்:10 69/4
இ வழி இனைய எண்ணின் ஏழைமை-பாலது என்னா - ஆரண்:13 133/2
ஏயின இது அலால் மற்று ஏழைமை-பாலது என்னோ - கிட்:11 89/1

 மேல்
 
  ஏழையர் (11)
ஏழையர் அனைவரும் இவர் தட முலை தோய் - பால:5 128/1
இணை எடுத்து இடைஇடை நெருக்க ஏழையர்
 துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் - பால:14 15/1,2
வலம் கடிந்து ஏழையர் ஆய மன்னரை - அயோ:4 186/1
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர்
 குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை - அயோ:4 201/1,2
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர் - ஆரண்:12 6/3
ஏவர் ஏழையர் நின்னின் இலங்கு_இழாய் - சுந்:3 109/4
எயிறு அலைத்து எழும் இதழ் அரக்கர் ஏழையர்
 வயிறு அலைத்து இரியலின் மயங்கினார் பலர் - சுந்:12 8/3,4
ஏழையர் உள்ளம் என்ன இருண்டன திசைகள் எல்லாம் - யுத்2:19 179/4
இயக்கியர் அரக்கியர் உரகர் ஏழையர்
 மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் - யுத்4:38 19/1,2
இ புறத்து இமையவர் முனிவர் ஏழையர்
 துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் - யுத்4:40 35/1,2
இந்திரன் தேவியர் முதல ஏழையர்
 அந்தர வானின்-நின்று அரற்றுகின்றவர் - யுத்4:40 69/1,2

 மேல்
 
  ஏழையால் (1)
எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால்
 வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் - அயோ:3 51/1,2

 மேல்
 
  ஏழையாள் (1)
ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற - யுத்1:14 5/3

 மேல்
 
  ஏழையும் (14)
இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ - பால:22 36/4
தனி நாயகம் உலகு ஏழையும் உடையாய் இது தவிராய் - பால:24 21/2
ஏழையும் இளவலும் வருக என இனிதா - ஆரண்:2 34/1
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும்
 ஆறினோடு ஆறும் ஓர் இரண்டும் அம்பினால் - ஆரண்:7 106/2,3
உரம் உடை தன்மையால் உலகு ஏழையும்
 பரம் முருக்கிய பாவத்தினால் வல - ஆரண்:9 24/2,3
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் - கிட்:7 14/4
குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் - கிட்:12 25/4
வயிற்றினுள் உலகு ஏழினோடு ஏழையும் வைக்கும் - யுத்1:3 51/1
ஒருவோம் உலகு ஏழையும் உண்டு உமிழ்வோம் - யுத்2:18 69/1
திருமால் தனக்கு இளையான் படை உலகு ஏழையும் தீய்க்கும் - யுத்3:27 137/3
தீக்கின்றது இ உலகு ஏழையும் என செல்வதும் தெரிந்தான் - யுத்3:27 147/1
எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும்
 கறிக்கும் வாயில் இட்டு இன்று என காந்துமால் - யுத்3:29 32/3,4
குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார் - யுத்3:30 20/3
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் - யுத்3:31 103/1

 மேல்
 
  ஏழையேன் (1)
இன்று-காறும் ஏழையேன்
 நன்று தீது நாடலேன் - ஆரண்:1 66/2,3

 மேல்
 
  ஏழையை (1)
இளவலை நோக்கினன் இராமன் ஏழையை
 உளைவு செய் இராவணன் உறையும் ஊரும் இ - ஆரண்:15 7/1,2

 மேல்
 
  ஏழொடு (11)
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா - அயோ:14 114/1
எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ் - ஆரண்:7 48/1
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் - ஆரண்:7 106/2
ஏகி வாலியும் இருது ஏழொடு ஏழ் - கிட்:3 53/1
ஈண்டு நீ இருந்தருள் ஏழொடு ஏழ் எனா - கிட்:6 14/1
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் - கிட்:7 14/4
ஏகினார் யோசனை ஏழொடு ஏழு பார் - கிட்:14 7/1
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் - யுத்2:19 249/3
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா - யுத்2:19 251/2
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப - யுத்4:32 4/4
எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல் - யுத்4:37 154/3

 மேல்
 
  ஏற்க (2)
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க
 தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் - அயோ:1 44/3,4
இல்லிடை இடு பதம் ஏற்க என் கையால் - அயோ:11 110/4

 மேல்
 
  ஏற்கலா (1)
இரந்து இவன் இணை அடி பொடியும் ஏற்கலா
 புரந்தான் உலகு எலாம் புரக்கின்றான் என்றாள் - ஆரண்:6 18/3,4

 மேல்
 
  ஏற்கவும் (1)
எறிந்து கொல்வென் என்று ஏற்கவும் பார்க்கிலா - பால:7 36/2

 மேல்
 
  ஏற்கின்றார் (1)
ஏற்கின்றார் இல்லை என்னா இடபன் வந்து அவனோடு ஏற்றான் - யுத்2:18 228/4

 மேல்
 
  ஏற்கின்றாரொடு (1)
ஏற்கின்றாரொடு உடன் உறை இன்பமால் - சுந்:3 102/4

 மேல்
 
  ஏற்கும் (3)
இணை இலாள்-தன்னை நாடற்கு ஏயன செய்தற்கு ஏற்கும்
 புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல் - ஆரண்:15 52/2,3
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும்
 சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் - சுந்:3 115/3,4
சிலைகளை நோக்கும் நாண் ஏற்று இடியினை செவியின் ஏற்கும் - யுத்3:22 26/4

 மேல்
 
  ஏற்குமோ (1)
இரண்டு இல புயங்களுக்கு உவமம் ஏற்குமோ - சுந்:4 49/4

 மேல்
 
  ஏற்ப (6)
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் - அயோ:6 4/3
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் - ஆரண்:4 42/2
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை - சுந்:4 110/3
நாரத முனிவற்கு ஏற்ப நயம் பட உரைத்த நாவும் - யுத்2:16 1/2
திரு விளை அல்குற்கு ஏற்ப மேகலை தழுவ செய்தார் - யுத்4:40 32/4
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர் - யுத்4:40 33/2

 மேல்
 
  ஏற்பது (3)
இ பெரும் தோளவன் இதழுக்கு ஏற்பது ஓர் - ஆரண்:6 14/2
ஏற்பது செவித்தலத்து என்ன ஓங்கிய - கிட்:7 13/2
இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும் - யுத்2:19 227/2

 மேல்
 
  ஏற்பன் (1)
இழிதரு மனிதரோடே யான் செரு ஏற்பன் என்றால் - ஆரண்:12 83/2

 மேல்
 
  ஏற்பன (2)
வாய்ந்த நல் துகிலொடு வரிசைக்கு ஏற்பன
 ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் - பால:5 93/2,3
இருந்தனையே இனி எமக்கும் ஏற்பன
 விருந்து உளவோ உரை வெறுமை நீங்கினாய் - யுத்4:40 51/3,4

 மேல்
 
  ஏற்பு (1)
ஏற்பு_இல என்பது அன்றி இணை அடிக்கு உவமை என்னோ - கிட்:13 33/4

 மேல்
 
  ஏற்பு_இல (1)
ஏற்பு_இல என்பது அன்றி இணை அடிக்கு உவமை என்னோ - கிட்:13 33/4

 மேல்
 
  ஏற்பென் (1)
ஏற்பென் என் தனி மார்பின் என்று இலக்குவன் எதிர்ந்தான் - யுத்4:32 30/4

 மேல்
 
  ஏற்ற (53)
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற
 பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் - பால:13 16/1,2
காலமும் இடனும் ஏற்ற கருவியும் தெரிந்து கற்ற - அயோ:1 7/1
இறையிடை வரன்முறை ஏறி ஏற்ற சொல் - அயோ:1 11/3
அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர - அயோ:3 81/3
ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் - அயோ:4 140/2
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு - அயோ:11 104/1
வரிசையின் வழாமை நோக்கி மரபுளி வகையின் ஏற்ற
 கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு_அறு கரை_இல் வேலை - அயோ:13 48/2,3
ஏற்ற இ தன்மையின் அமரர்க்கு இன் அமுது - அயோ:14 119/1
ஏற்ற வளை வரி சிலையோன் இயம்பா முன் இகல் அரக்கி - ஆரண்:6 114/1
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ - ஆரண்:6 135/1
ஏற்ற காலையின் முன் உணர்ந்தான் எனது - ஆரண்:11 80/2
ஞாலம் படுப்பான் தனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற நல் வில் - ஆரண்:13 31/1
ஆணி இ உலகுக்கு எல்லாம் என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற
 சேண் உயர் பெருமை-தன்னை சிக்கு அற தெளிந்தேன் பின்னர் - கிட்:2 19/2,3
குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார் - கிட்:3 21/2
ஏற்ற பேர் உலகு எலாம் எய்தி ஈன்றவள் - கிட்:7 33/1
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் - கிட்:9 7/3
இனையன உணர்தற்கு ஏற்ற எண்ணிய நீதி என்னா - கிட்:11 68/3
பாவியர்க்கு ஏற்ற செய்கை கருதுவன் பழியும் பாரேன் - கிட்:11 69/4
ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதின் இற்ற என்று - கிட்:13 2/1
இலக்கண மரபிற்கு ஏற்ற எழு வகை நரம்பின் நல் யாழ் - சுந்:2 103/1
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற
 சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும் - சுந்:3 115/2,3
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் - சுந்:4 58/1
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி - சுந்:4 58/2
அல்லல் ஏற்ற கானகத்தும் அழியா நடையை இழிவான - சுந்:4 58/3
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற
 வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை - யுத்1:3 132/1,2
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள - யுத்1:4 121/2
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர - யுத்1:9 46/2
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற
 புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் - யுத்1:12 40/1,2
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா - யுத்2:15 147/3
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற
 மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் - யுத்2:15 212/1,2
வேத நூல் மரபுக்கு ஏற்ற ஒழுக்கமே பிடிக்க வேண்டும் - யுத்2:16 136/4
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி - யுத்2:16 183/1
ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் - யுத்2:16 196/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய - யுத்2:17 37/1
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற
 அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் - யுத்2:17 68/2,3
ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் - யுத்2:18 200/2
வாய்கொண்டு சொற்றற்கு ஏற்ற வலி கொண்டு பலி உண் வாழ்க்கை - யுத்2:18 230/1
கொண்டவன் என்னோடு ஏற்ற செருவினில் மறுக்கம் கொண்டான் - யுத்2:19 297/2
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற
 மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் - யுத்3:20 52/1,2
அறுபது வெள்ளம் ஆய அரக்கர்-தம் ஆற்றற்கு ஏற்ற
 எறிவன எய்வ பெய்வ எற்றுறு படைகள் யாவும் - யுத்3:22 28/1,2
இருவிர் என்னொடு பொருதிரோ அன்று-எனின் ஏற்ற
 ஒருவிர் வந்து உயிர் தருதிரோ உம் படையோடும் - யுத்3:22 59/1,2
எறி திரை பெரும் கடல் கடைய ஏற்ற நாள் - யுத்3:24 97/1
என்பன முதல் உபாயம் யாவையும் இயம்பி ஏற்ற
 முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய் - யுத்3:27 8/1,2
ஏற்ற எ உலகு உற்றனை எல்லை இல் - யுத்3:29 22/3
ஏற்ற மா நுதல் விழியிடை தோன்றினர் இவரால் - யுத்3:30 25/2
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் - யுத்3:31 231/4
இளவலை தழுவி ஐய இரவி-தன் குலத்துக்கு ஏற்ற
 அளவினம் அடைந்தோர்க்கு ஆகி மன் உயிர் கொடுத்த வண்மை - யுத்4:32 48/1,2
ஈசனை இமையா மு கண் இறைவனை இருமைக்கு ஏற்ற
 பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் - யுத்4:35 3/1,2
போர்த்தலை புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுடை தழும்பும் போலாம் - யுத்4:37 207/3
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன - யுத்4:38 2/2
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற
 வான் உயர் கற்பின் மாதர் ஈட்டமும் காண்டல் மாட்சி - யுத்4:40 27/2,3
வானக நாட்டு மாதர் யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற
 நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி - யுத்4:40 29/2,3
பல் நெடும் காலம் நோற்று தன்னுடை பண்பிற்கு ஏற்ற
 பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் - யுத்4:42 19/1,2

 மேல்
 
  ஏற்றது (3)
அன்னவன் அரசுக்கு ஏற்றது ஆற்றுதி அறிவின் என்றான் - கிட்:9 27/4
பெருமை ஏற்றது கோடும் என்றே பிறங்கு - யுத்2:16 56/3
ஏற்றது என்று அயோத்தி வேந்தற்கு இளையவன் இதனை செய்தான் - யுத்3:28 50/4

 மேல்
 
  ஏற்றதே (1)
அரியது அன்று நின் ஆற்றலுக்கு ஏற்றதே
 தெரிய எண்ணினை செய்வதும் செய்தியே - சுந்:5 12/1,2

 மேல்
 
  ஏற்றம் (15)
ஏற்றம் அல்லது இழிதகவு இல்லையே - பால:2 39/4
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் - அயோ:4 137/4
எண்மை ஆர் உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓர் - ஆரண்:12 5/1
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும் - ஆரண்:12 64/2
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன - சுந்:11 22/4
ஏற்றம் என் பிறிது இனி எவர்க்கும் இன் உயிர் - யுத்1:2 24/1
ஏற்றம் என் எனக்கு இறுதி வந்து எய்தியது என்னா - யுத்1:3 34/2
ஏற்றம் மீக்கொண்ட புனலிடை எரி முளைத்து என்ன - யுத்1:6 4/3
ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் - யுத்1:13 20/1
ஏற்றம் எ உலகத்தினும் உயர்ந்துளன் எனினும் - யுத்2:15 248/2
ஏற்றம் ஒன்று இல்லை என்பது ஏழைமை பாலது அன்றே - யுத்2:16 29/1
ஏங்குவாள் இனைய பன்ன இமையவர் ஏற்றம் எல்லாம் - யுத்2:17 48/1
ஏற்றம் என் பலவும் சொல்லி என் பதம் இழந்தேன் என்னா - யுத்2:19 55/3
ஏற்றம் இனி செயல் வேறு இலை ஈர்-மின் - யுத்3:20 6/1
ஏற்றம் ஆக பண்டு உதித்துளோர் என்பவர் இவரால் - யுத்3:30 25/4

 மேல்
 
  ஏற்றம்-கொடு (1)
ஏற்றம்-கொடு விசையோடு உயர் கொலை நீடிய இயல்பால் - யுத்3:22 112/2

 மேல்
 
  ஏற்றம்-தானும் (1)
இராவணன் உரமும் கும்பகருணனது ஏற்றம்-தானும்
 அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய - யுத்4:41 42/3,4

 மேல்
 
  ஏற்றமும் (3)
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் - யுத்1:5 21/2
ஏற்றமும் வலியும் பெற்றார் எழுந்தனர் வீரர் எல்லாம் - யுத்2:19 175/4
ஏற்றமும் பெரு வலி அழகொடு எய்தினார் - யுத்3:24 100/3

 மேல்
 
  ஏற்றவற்கு (1)
ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று - அயோ:11 111/1

 மேல்
 
  ஏற்றவன் (2)
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் - பால:9 5/2
ஏற்றவன் வாளால் வென்றாய் அன்று எனின் இறத்தி அன்றே - சுந்:3 116/2

 மேல்
 
  ஏற்றன (3)
இச்சைக்கு ஏற்றன யான் செய்த இத்தனை காலம் - யுத்1:2 112/3
ஏயினது ஆதலின் அறிவிற்கு ஏற்றன
 தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும் - யுத்1:4 58/2,3
ஏற்றன என்னினும் வெல்ல ஏற்றுளேம் - யுத்1:4 65/2

 மேல்
 
  ஏற்றனம் (1)
இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் - கிட்:6 3/4

 மேல்
 
  ஏற்றனன் (2)
ஏற்றனன் இலங்கை வேந்தன் எரி விழித்து இராமன் தம்பி - யுத்2:15 156/2
பொன்னின் மார்பிடை ஏற்றனன் முதுகிடை போக - யுத்4:32 32/4

 மேல்
 
  ஏற்றனென் (1)
ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் - யுத்2:16 196/3

 மேல்
 
  ஏற்றார் (1)
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா - யுத்2:15 147/3

 மேல்
 
  ஏற்றாரை (1)
ஏற்றாரை நோக்கான் இடை ஏந்தினன் நின்று ஒழிந்தான் - பால:17 19/3

 மேல்
 
  ஏற்றால் (2)
தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன - யுத்2:19 285/3
எய்யும் வில் கரத்து வீரன் இலக்குவன் தன்னோடு ஏற்றால்
 மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப - யுத்3:31 64/2,3

 மேல்
 
  ஏற்றாள் (1)
இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் - பால:19 15/4

 மேல்
 
  ஏற்றான் (11)
ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் - ஆரண்:13 32/2
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் - சுந்:9 49/4
எற்றின எறிந்த எல்லாம் இணை நெடும் தோளின் ஏற்றான் - யுத்2:16 176/4
தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் - யுத்2:16 182/4
கார் உதிர் வயிர குன்றை காத்திலன் தோள் மேல் ஏற்றான்
 ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க - யுத்2:16 197/3,4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான்
 கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் - யுத்2:18 164/2,3
ஏற்கின்றார் இல்லை என்னா இடபன் வந்து அவனோடு ஏற்றான் - யுத்2:18 228/4
ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே - யுத்2:19 11/3
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் - யுத்2:19 229/4
எரி கணை சிந்தி காலின் எய்தினான் தன்னோடு ஏற்றான்
 விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் - யுத்3:21 32/3,4
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்4:32 18/4

 மேல்
 
  ஏற்றி (19)
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி
 தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் - பால:5 58/2,3
எய்தவன் யாவனோ ஏற்றி பண்டு என்பார் - பால:13 6/4
ஏற்றி வாள் எயிறுகள் அதுக்கி இன் தளிர் - பால:19 21/2
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் - அயோ:10 44/3
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் - அயோ:13 44/4
விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற - அயோ:13 52/3
ஏற்றி நாண் இமையா-முன் எடுத்து அது - ஆரண்:9 19/1
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் - ஆரண்:12 9/3
காயத்தை நல்கி துயரின் கரை ஏற்றி
 பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் - ஆரண்:15 48/2,3
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி
 அறிவினால் அளப்ப அரியவற்று அருகு சென்று அணைந்தான் - கிட்:4 2/3,4
கூற்றினை ஏற்றி அன்ன குல பரி குழுவ குன்றின் - சுந்:8 5/2
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க - யுத்1:4 149/2
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால் - யுத்2:15 96/1
ஆதி நூல் மரபினாலே கடன்களும் ஆற்றி ஏற்றி
 மா துயர் நரகம் நண்ணா-வண்ணமும் காத்தி-மன்னோ - யுத்2:16 160/3,4
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி
 நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் - யுத்2:16 236/2,3
எழுந்து அடி வணங்கல் ஆற்றான் இரு கையும் அரிதின் ஏற்றி
 தொழும் தொழிலானை நோக்கி துணுக்குற்ற மனத்தன் தோன்றல் - யுத்2:19 286/1,2
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை - யுத்3:22 127/1
தெய்வ மானத்திடை ஏற்றி மனிதர்க்கு உற்ற செயல் எல்லாம் - யுத்3:23 3/1
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட - யுத்4:40 34/2

 மேல்
 
  ஏற்றிட (2)
ஏற்றிட ஆண்தகை இனிது இருந்துழி - அயோ:2 32/1
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை - யுத்1:8 47/3

 மேல்
 
  ஏற்றிய (2)
ஏற்றிய நுதலினன் இருண்ட கார் மழை - ஆரண்:7 131/1
ஏற்றிய வில்லோன் யார்க்கும் இறையவன் இராமன் நின்றான் - யுத்2:16 131/1

 மேல்
 
  ஏற்றியே (1)
இயல்பொடு கொணர்ந்தனன் இரதம் ஏற்றியே - பால:5 72/4

 மேல்
 
  ஏற்றிலன் (1)
இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின் - பால:13 29/2

 மேல்
 
  ஏற்றிலா (1)
ஏற்றிலா அடி தொழில் ஏவலாளனேன் - யுத்4:41 97/3

 மேல்
 
  ஏற்றிற்று (1)
பொன் நெடு நாட்டை எல்லாம் புது குடி ஏற்றிற்று அன்றே - யுத்3:28 48/4

 மேல்
 
  ஏற்றின் (6)
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை - பால:13 5/3
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற - பால:13 16/1
என்றும் இனி மணமும் இலை என்று இருந்தோம் இவன் ஏற்றின்
 நன்று மலர் குழல் சீதை நலம் பழுது ஆகாது என்றான் - பால:13 24/3,4
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் - பால:13 25/2
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் - ஆரண்:12 55/4
மல்லல் ஏற்றின் உளது என்றால் மத்த யானை வருந்தாதோ - சுந்:4 58/4

 மேல்
 
  ஏற்றினர் (2)
இருவரும் இரண்டு வில்லும் ஏற்றினர் உலகம் ஏழும் - பால:24 29/1
மற்று ஓர் பொன்னின் மா மானம் ஏற்றினர் - அயோ:11 119/4

 மேல்
 
  ஏற்றினள் (1)
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் - அயோ:8 34/4

 மேல்
 
  ஏற்றினன் (4)
ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் - ஆரண்:13 135/1
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா - யுத்2:15 143/4
எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன்
 கைத்துணை வில்லினை காலன் வாழ்வினை - யுத்2:18 100/2,3
ஏற்றினன் வணங்கி நின்று இயம்புவான் இகல் - யுத்3:22 37/2

 மேல்
 
  ஏற்றினார் (2)
வெய்தின் ஏற்றினார் வீர நுந்தைபால் - அயோ:11 123/3
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே - ஆரண்:4 23/4

 மேல்
 
  ஏற்றினால் (2)
அறிந்திலன் உயிர்த்திலன் அசனி ஏற்றினால்
 மறிந்து உயர் மராமரம் மண் உற்று என்னவே - அயோ:11 44/3,4
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால்
 தவ்விய கிரி என தரையின் வீழ்ந்தனன் - கிட்:16 33/1,2

 மேல்
 
  ஏற்றினான் (5)
நாண் இனிது ஏற்றினான் நடுங்கிற்று உம்பரே - பால:13 60/4
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் - பால:24 41/4
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் - அயோ:1 66/4
எண்ணும் நல்வினை முற்றுவித்து ஏற்றினான்
 வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ - அயோ:2 31/3,4
வில்லினை தொழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில் நாண் மேரு - யுத்3:31 69/1

 மேல்
 
  ஏற்றினும் (1)
கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில் - யுத்1:2 116/3

 மேல்
 
  ஏற்றினை (3)
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை - அயோ:13 44/3
தூண்டு வான் உரும் ஏற்றினை செவி-தொறும் தூக்கி - யுத்3:31 7/3
உந்த அரும் பெரு வலி உருமின் ஏற்றினை
 சந்திரன் அனையது ஓர் சரத்தினால் தரை - யுத்4:37 74/2,3

 மேல்
 
  ஏற்றினோன் (1)
மறு இல் தொல் குலங்களை மாசு இட்டு ஏற்றினோன்
 சிறு விலை எளியவர் உணவு சிந்தினோன் - அயோ:11 109/1,2

 மேல்
 
  ஏற்று (18)
ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும் - பால:18 33/3
ஏற்று அவள் இருதயத்து இருக்கவே-கொலாம் - அயோ:2 58/4
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை - அயோ:12 29/3
ஏற்று_இனம் ஆர்த்தன ஏனம் ஆர்த்தன - ஆரண்:7 32/1
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் - ஆரண்:13 105/2
ஏற்று இசைத்து உயர்ந்து வந்து இடுங்குகின்றன - ஆரண்:15 5/3
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி - கிட்:11 104/2
ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என - கிட்:16 39/3
பரந்த பல் உரும்_ஏற்று_இனம் வெறித்து உயிர் பதைப்ப - சுந்:11 35/2
ஏற்று இகல் வீரர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 51/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய - யுத்1:3 45/2
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற - யுத்1:3 149/2
அல்லையாம் எனின் ஆர் அமர் ஏற்று நின்று ஆற்ற - யுத்2:15 254/1
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால் - யுத்2:16 252/3
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா - யுத்2:16 253/1
சிலைகளை நோக்கும் நாண் ஏற்று இடியினை செவியின் ஏற்கும் - யுத்3:22 26/4
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி - யுத்4:32 19/1
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் - யுத்4:37 27/2

 மேல்
 
  ஏற்று_இனம் (1)
ஏற்று_இனம் ஆர்த்தன ஏனம் ஆர்த்தன - ஆரண்:7 32/1

 மேல்
 
  ஏற்றுதல் (1)
கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் - யுத்4:41 27/4

 மேல்
 
  ஏற்றுதற்கு (1)
ஊன்றிய சேனையை உம்பர் ஏற்றுதற்கு
 ஏன்றனென் என் உயிர்_துணைவற்கு ஈகுவான் - அயோ:13 12/2,3

 மேல்
 
  ஏற்றுதி (1)
எந்தை இ தானை-தன்னை ஏற்றுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:13 47/4

 மேல்
 
  ஏற்றும் (6)
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல் - பால:7 41/2
ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் - பால:13 1/4
அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து - அயோ:13 46/3
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன - அயோ:13 46/4
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம் - யுத்3:20 99/3
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த - யுத்3:27 129/2

 மேல்
 
  ஏற்றுமேல் (1)
ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் - பால:13 1/4

 மேல்
 
  ஏற்றுவார் (1)
ஏற்றுவார் உமை யாவர்-கொலோ என்றான் - பால:14 35/4

 மேல்
 
  ஏற்றுளது (1)
தருவென் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது யான் என சலித்தான் - யுத்3:22 59/4

 மேல்
 
  ஏற்றுளேம் (1)
ஏற்றன என்னினும் வெல்ல ஏற்றுளேம்
 மாற்றவன் தம்பி நம் மருங்கு வந்து இவண் - யுத்1:4 65/2,3

 மேல்
 
  ஏற்றுறா (1)
ஏற்றுறா முனம் இடை அற கணைகளால் எய்தான் - யுத்2:15 241/2

 மேல்
 
  ஏற்றை (6)
எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து - பால:2 17/1
வரி மருப்பு இணை வன் தலை ஏற்றை வான் - பால:2 31/2
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா - அயோ:11 13/1
எருமை ஏற்றை ஓர் ஈர்_அறுநூற்றையும் - யுத்2:16 56/1
உருமை_ஏற்றை பிசைந்து எரி ஊதுவான் - யுத்2:16 56/4
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை
 பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் - யுத்3:22 138/1,2

 மேல்
 
  ஏற்றையோடு (1)
எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து - பால:2 17/1

 மேல்
 
  ஏற்றோடு (1)
அத்தனையோரும் குன்றம் அளப்பு_இல அசனி ஏற்றோடு
 ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் - யுத்2:19 177/1,2

 மேல்
 
  ஏற (24)
ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் - பால:6 24/4
ஆய்ந்து ஏற உணர் ஐய அயற்கேயும் அறிவு அரிய - பால:12 30/1
தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் - பால:12 30/3
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற
 படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் - அயோ:10 35/3,4
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் - அயோ:13 71/1
இழிந்தன வழி நடந்து ஏற ஒணாமையே - அயோ:14 21/4
எய்வு இல் மல் பொருவு தோள் இருவர் ஏற நிருதன் - ஆரண்:1 34/4
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற
 தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின் - கிட்:10 79/2,3
இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் - கிட்:14 42/1
மடங்கலின் எழுந்து மழை ஏற அரிய வானத்து - கிட்:14 66/2
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற
 காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட - சுந்:2 208/2,3
எய்து அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து பேர் உவகை ஏற
 வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க - சுந்:4 37/1,2
தோட்டு அலர் தெரியல் மாலை வண்டொடும் சுறுக்கொண்டு ஏற
 ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை - சுந்:10 1/2,3
பார மால் வரை ஏற பதைத்து உடல் - யுத்1:8 45/3
எல்லை_இல் நூல் கடல் ஏற நோக்கிய - யுத்2:15 114/2
மாறி ஓர் பாகன் ஏற மறி திரை பரவை பின்னும் - யுத்2:15 138/1
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற - யுத்2:16 342/4
யாவர்க்கும் தீது இலாமை கண்டு கண்டு உவகை ஏற
 தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் - யுத்3:22 156/1,2
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற
 ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட - யுத்3:22 176/3,4
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை - யுத்3:24 93/2
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் - யுத்3:31 80/4
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் - யுத்3:31 80/4
ஏங்கினார் நடுக்கமுற்றார் இரைத்து இரைத்து உள்ளம் ஏற
 வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப - யுத்4:33 2/1,2
எழுந்து தலை ஏற இனிது ஏறினன் இராமன் - யுத்4:36 27/4

 மேல்
 
  ஏறல் (3)
நயந்து உரைத்து கரை ஏறல் நான்முகற்கும் அரிது ஆம் பல் - பால:12 15/3
இலங்கை மதில் இங்கு இதனை ஏறல் அரிது என்றே - சுந்:2 61/3
ஏறல் அஞ்சுதும் என இன்ப துன்பங்கள் - சுந்:14 20/2

 மேல்
 
  ஏறலால் (1)
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால்
 வானமும் கானமும் மாறு கொண்டனவே - ஆரண்:13 4/3,4

 மேல்
 
  ஏறலின் (1)
எழுந்து பொன் தலத்து ஏறலின் நீள் புகை - சுந்:13 18/1

 மேல்
 
  ஏறலும் (1)
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி - யுத்4:37 1/1

 மேல்
 
  ஏறவிட்டு (1)
எற்றுறு முரசும் வில் நாண் ஏறவிட்டு எடுத்த ஆர்ப்பும் - சுந்:7 12/1

 மேல்
 
  ஏறவும் (1)
எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும்
 பழங்கணோடு இரந்தவர் பரிவு தீர்தர - பால:3 66/2,3

 மேல்
 
  ஏறவே (2)
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே - அயோ:11 103/4
உடம்பினில் செறி மயிர் சுறுக்கென்று ஏறவே - கிட்:6 10/4

 மேல்
 
  ஏறா (5)
நீர் சிறை பற்றி ஏறா நின்ற குன்று அனைய வேழம் - பால:14 59/4
புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா - பால:15 26/4
இந்துவின் நுதலாளோடு இளவலொடு இனிது ஏறா - அயோ:8 31/4
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி - கிட்:3 20/2
ஏறா வருணன் வழி தந்திலன் என்று இராமன் - யுத்1:11 27/2

 மேல்
 
  ஏறாது (1)
ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் - யுத்3:31 104/4

 மேல்
 
  ஏறாம் (1)
ஏறாம் அவை அன்னவை ஆயிரம் பூண்டது என்ப - யுத்2:19 19/2

 மேல்
 
  ஏறாய் (2)
தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் - பால:12 5/4
எந்தாய் கடிது ஏறாய் எனது இரு தோள்-மிசை என்றான் - யுத்3:27 101/2

 மேல்
 
  ஏறி (36)
உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் - பால:5 50/2
செவ்வி முடியோய் எனலும் தேர் ஏறி சேனையொடும் அயோத்தி சேர்ந்தான் - பால:5 60/4
செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து ஏறுக என ஏறி சிறந்தான்-மன்னோ - பால:5 63/4
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி
 முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை - பால:14 69/2,3
நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல் - பால:21 43/2
மன்றலின் வந்து மண தவிசு ஏறி
 வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து - பால:23 85/1,2
இறையிடை வரன்முறை ஏறி ஏற்ற சொல் - அயோ:1 11/3
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் - அயோ:6 30/2
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் - அயோ:6 35/4
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் - அயோ:9 5/2
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் - அயோ:9 12/3
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் - அயோ:9 35/4
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி
 கருவி மா மழை உதிர்ப்பது ஓர் கடுவனை காணாய் - அயோ:10 14/3,4
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து - அயோ:11 17/2
செய் வினை நாவாய் ஏறி தீண்டலர் மனத்தின் செல்லும் - அயோ:13 61/3
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் - ஆரண்:1 41/1
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி
 மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் - ஆரண்:3 39/2,3
ஏயது ஓர் நெறியின் எய்தி இரலையின் குன்றம் ஏறி - ஆரண்:15 54/4
என்னல் ஆய யோசனைக்கும் உம்பர் ஏறி இம்பரில் - கிட்:7 9/2
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி
 கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து - சுந்:2 60/2,3
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி
 மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் - சுந்:2 182/3,4
துனை பரி தேர்-மேல் ஏறி சேறி என்று இனைய சொன்னான் - சுந்:10 6/3
ஏறு கடல் ஏறி நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 56/2
ஏறி நின்றவன் புன் தொழில் இராவணன் என்றான் - யுத்1:12 2/4
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் - யுத்2:15 14/2
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி - யுத்2:18 200/1
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் - யுத்2:18 223/2
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் - யுத்2:19 129/1
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் - யுத்2:19 129/1
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் - யுத்3:22 4/2
எழுந்தனன் என்ன துன்ப கடலின் நின்று ஏறி ஆறா - யுத்3:26 75/2
ஏறும் ஏறி உலாவுவர் என்னுமால் - யுத்3:29 12/4
என உரைத்தலும் எழுந்து தம் இரதம்-மேல் ஏறி
 கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா - யுத்3:31 2/1,2
ஏழ் எனப்படும் கீழ் உள தலத்தின்-நின்று ஏறி
 ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால் - யுத்3:31 32/1,2
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் - யுத்3:31 63/2
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் - யுத்3:31 216/4

 மேல்
 
  ஏறிட (5)
இடங்கர் மா இரிய புனல் ஏறிட
 தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் - யுத்2:15 4/3,4
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்கொண்டு ஏறிட
 பொடித்த தீ நயனங்கள் பொறுக்கலாமையால் - யுத்2:16 275/2,3
போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண் - யுத்2:18 17/3
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் - யுத்3:22 118/4
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது - யுத்3:28 56/3

 மேல்
 
  ஏறிய (17)
நளினம் ஏறிய நாகு இள அன்னமே - பால:18 26/4
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய
 அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ - அயோ:1 18/3,4
ஏறிய செவ்வியின் இயற்றுமோ எனா - ஆரண்:6 17/2
என்றலும் எழுந்து புல்லி ஏறிய வெகுளி நீங்கி - ஆரண்:11 33/1
மறுகி ஏறிய முனிவு எனும் வடவை வெம் கனலி - சுந்:2 129/3
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் - சுந்:10 9/3
ஏறிய நெடும் தவம் இழைத்த எல்லை நாள் - யுத்1:2 78/1
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் - யுத்2:19 19/4
கொற்ற வில்லி அன்று ஏறிய கூற்றமே - யுத்2:19 140/4
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே - யுத்2:19 141/4
சேவகன் தெரிந்து ஏறிய சீயமே - யுத்2:19 142/4
வரதன் அன்று உவந்து ஏறிய வாசியே - யுத்2:19 143/4
ஏறிய மெய்யனேனும் இருந்தனன் இடைந்திலாதான் - யுத்2:19 199/4
சங்கம் ஏறிய பெரும் புகழ் சாம்பனும் சாய்ந்தான் - யுத்3:22 171/3
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் - யுத்3:27 142/3
நா தழும்பு ஏறிய வரத்தர் நண்ணினார் - யுத்3:31 184/4
எல்லா உலகங்களும் ஏறிய போர் - யுத்3:31 189/3

 மேல்
 
  ஏறியது (1)
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் - யுத்2:19 23/1

 மேல்
 
  ஏறியே (1)
அனைய நீர் வறிது ஆக வந்து ஏறியே
 புனை நறும் துகில் பூணொடும் தாங்கினார் - பால:18 30/3,4

 மேல்
 
  ஏறிற்றால் (1)
துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால்
 இன்னல் உண்டு எனும் இதற்கு ஏது என்பதே - சுந்:3 49/3,4

 மேல்
 
  ஏறிற்று (2)
எரி மணி திரையின் வீசும் கங்கை யாறு ஏறிற்று அன்றே - அயோ:13 48/4
ஏறிற்று உற்றுளது என்னை-கொலோ என எழுந்தார் - யுத்4:35 33/4

 மேல்
 
  ஏறின (18)
சொரிந்தன நறு மலர் சுரு கொண்டு ஏறின
 பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின - பால:10 50/1,2
ஏறின ஏழினது இரட்டி என்பரால் - ஆரண்:7 38/3
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் - ஆரண்:7 100/1
நாய் ஏறின தலை மேல் நெடு நரி ஏறின எரி கால் - ஆரண்:7 100/2
நாய் ஏறின தலை மேல் நெடு நரி ஏறின எரி கால் - ஆரண்:7 100/2
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வால் ஏறினர் வந்தார் - ஆரண்:7 100/3
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும் - ஆரண்:13 114/3
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் - யுத்2:18 153/1
மேல் ஏறின மிசையாளர்கள் தலை மெய்-தொறும் உருவ - யுத்2:18 153/2
கோல் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடியேறின எனலாய் - யுத்2:18 153/3
மால் ஏறின களி யானைகள் மழை ஏறு என மறிய - யுத்2:18 153/4
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் - யுத்3:24 33/4
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை - யுத்3:27 94/3
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய் - யுத்3:27 109/1
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் - யுத்3:27 109/2
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் - யுத்3:27 109/3
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ - யுத்3:27 109/4
பணைகள் ஏறின மலை முழை புக்கன பலவால் - யுத்3:31 28/4

 மேல்
 
  ஏறினர் (18)
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் - அயோ:9 38/1
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் - ஆரண்:7 100/1
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வால் ஏறினர் வந்தார் - ஆரண்:7 100/3
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் - ஆரண்:10 64/4
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு - கிட்:2 1/2
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் - சுந்:1 12/4
ஏறினர் விசும்பிடை இரிந்த உலகு எல்லாம் - யுத்1:12 18/4
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் - யுத்2:15 169/3
ஆரியற்கு இளைய கோவும் ஏறினர் அமரர் வாழ்த்தி - யுத்3:22 17/3
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் - யுத்3:22 118/1
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் - யுத்3:22 118/1
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் - யுத்3:22 118/1
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் - யுத்3:22 118/2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் - யுத்3:22 118/2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் - யுத்3:22 118/2
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் - யுத்3:22 118/3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் - யுத்3:22 118/3
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் - யுத்3:22 118/4

 மேல்
 
  ஏறினன் (16)
எழுந்தனன் பொருக்கென இரதம் ஏறினன்
 பொழிந்தன மலர்_மழை ஆசி பூத்தன - பால:5 67/1,2
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் - பால:24 2/4
ஏறினன் உணர்த்தினன் இகல் இராவணன் - கிட்:16 32/3
ஏறினன் என்ப மன்னோ இந்திரன் இகலின் இட்ட - சுந்:10 7/1
ஏறினன் விசும்பினுக்கு எல்லை காட்டுவ - சுந்:11 3/1
இரும் கடல் கடந்து கரை ஏறினன் இராமன் - யுத்1:9 12/4
இருந்த மால் மலையின் உச்சி ஏறினன் இராமன் இப்பால் - யுத்1:10 1/4
நன்று நன்று எனா நாயகன் ஏறினன் நாம - யுத்2:15 218/1
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று - யுத்2:19 23/3
ஆளி-போல் மொய்ம்பினானும் ஏறினன் அமரர் ஆர்த்தார் - யுத்2:19 101/2
சென்று தேர்-மிசை ஏறினன் இராக்கதர் செறிந்தார் - யுத்3:22 95/3
மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் - யுத்3:28 13/4
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி - யுத்4:34 19/2
எழுந்து தலை ஏற இனிது ஏறினன் இராமன் - யுத்4:36 27/4
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன்
 குசன் என மேருவும் குலுக்கம் உற்றதே - யுத்4:37 81/3,4
வினையம் முற்றியது என்று கொண்டு ஏறினன் விண்ணோர் - யுத்4:41 4/3

 மேல்
 
  ஏறினார் (7)
ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் - பால:6 24/4
முனிவரும் மன்னரும் முறையின் ஏறினார்
 சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் - பால:23 43/3,4
எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் - ஆரண்:7 40/4
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் - கிட்:14 16/4
ஆடு பெண்ணை நீர் ஆறும் ஏறினார்
 காடு நண்ணினார் மலை கடந்துளார் - கிட்:15 15/1,2
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல் - யுத்3:25 21/1
ஈவு இலாத நெடு மலை ஏறினார் - யுத்3:31 125/4

 மேல்
 
  ஏறினார்கள் (1)
வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும் - யுத்3:31 216/3

 மேல்
 
  ஏறினாள் (1)
ஏறினான் மனத்து உம்பர் சென்று ஏறினாள்
 ஊறு ஞானத்து உயர்ந்தவர் ஆயினும் - பால:17 36/2,3

 மேல்
 
  ஏறினான் (19)
ஏறினான் மனத்து உம்பர் சென்று ஏறினாள் - பால:17 36/2
கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான்
 ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் - பால:20 17/3,4
இந்திரன் முகம் நாண் உற ஏறினான் - பால:21 45/4
சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் - பால:23 43/4
செல்வர்கள் வழுத்து உற தேர் வந்து ஏறினான் - பால:23 69/4
தழுவு தேரிடை தம்பியொடு ஏறினான்
 பொழுதும் நாளும் குறித்திலன் போயினான் - அயோ:11 7/3,4
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் - அயோ:13 63/4
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் - அயோ:13 63/4
எழுந்தனன் இளையவன் ஏறினான் நிலம் - அயோ:14 26/1
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான்
 இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை - ஆரண்:4 28/2,3
ஏறினான் அவன் எவரும் அஞ்சுற - கிட்:3 61/1
திண் திறல் நெடும் தேர் தெரிந்து ஏறினான் - யுத்2:15 94/4
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் - யுத்2:16 99/4
ஏறினான் இளம் கோளரி இமையவர் ஆசி - யுத்2:16 226/1
ஏய தேர் இமைப்பின்னிடை ஏறினான்
 தூயவன் சுடர் தோள் இணை-மேல் சுடர் - யுத்2:19 128/2,3
இந்திரன்-தனை வென்றவன் ஏறினான்
 சிந்தினன் சர மாரி திசைதிசை - யுத்2:19 135/2,3
எழுந்து மற்று ஓர் இரதம் உற்று ஏறினான்
 கழிந்து போகலை நில் என கை கணை - யுத்2:19 150/2,3
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி - யுத்3:27 85/4
ஏறினான் தொழுது இந்திரன் முதலிய இமையோர் - யுத்4:35 25/1

 மேல்
 
  ஏறினும் (4)
சால் கிளர் முழங்கு எரி தழங்கி ஏறினும்
 கால் கிளர்ந்து ஓங்கினும் காலம் கையுற - சுந்:9 23/2,3
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி - யுத்4:35 18/2
மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால் - யுத்4:41 17/2
ஏழ்_இரண்டு ஆகிய உலகம் ஏறினும்
 பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் - யுத்4:41 105/1,2

 மேல்
 
  ஏறு (116)
ஏறு பாய் தமரம் நீரில் எருமை பாய் துழனி இன்ன - பால:2 3/3
சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் - பால:13 5/2
ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் - பால:14 43/4
பெற்ற ஏறு அன்ன புள்ளின் பேதையர் வெருவி நீங்க - பால:14 58/2
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு
 செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் - பால:16 36/3,4
கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான் - பால:20 17/3
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா - பால:24 16/2
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க - அயோ:3 49/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு
 அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/3,4
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா - அயோ:4 120/4
சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணர்த்த செல்கெனோ - அயோ:5 24/2
ஏறு சேவகன் தொழுது இளைய மைந்தனை - அயோ:5 41/3
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம் - அயோ:8 15/1
ஏறு கொண்டு எழும் மல்லர் இடிப்பினை - அயோ:11 16/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என - அயோ:11 58/1
அன்பனும் நின்றனன் நின்றது கண்டு அரி_ஏறு அன்ன - அயோ:13 24/3
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் - அயோ:13 25/3
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் - ஆரண்:1 18/4
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் - ஆரண்:1 23/2
உலகம் ஏழும் உரும் ஏறு என ஒலித்து உரறவே - ஆரண்:1 23/4
ஏறு சேவகன் இரண்டினொடு இரண்டு கணையால் - ஆரண்:1 31/1
ஆன்_ஏறு என ஆள் அரி_ஏறு இது என - ஆரண்:2 23/3
ஆன்_ஏறு என ஆள் அரி_ஏறு இது என - ஆரண்:2 23/3
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் - ஆரண்:7 100/4
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் - ஆரண்:7 100/4
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் - ஆரண்:7 100/4
ஒழிந்தனர் சரங்களை உருமின் ஏறு என - ஆரண்:7 105/3
சிங்க ஏறு என திறல் சித்தர் சேரவே - ஆரண்:10 9/4
ஏறு நெறி அந்தணர் இயம்ப உலகு எல்லாம் - ஆரண்:10 56/2
வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே - ஆரண்:10 145/4
சிங்க ஏறு இரண்டொடும் திரண்டு அன்ன செய்கையார் - கிட்:7 1/2
இருவி ஆர் தடங்கள்-தோறும் ஏறு பாயுமாறு போல் - கிட்:7 7/2
வேர்க்கின்ற வானத்து உரும் ஏறு வெறித்து வீழ - கிட்:7 39/2
குன்றோடு குன்று ஒத்தனர் கோள் அரி கொற்ற வல் ஏறு
 ஒன்றோடு சென்று ஒன்று எதிர் உற்றனவேயும் ஒத்தார் - கிட்:7 46/1,2
இற்றையில் பிறர்க்கு இகல் ஏறு என - கிட்:7 94/3
சிங்க ஏறு அனைய வீர செய் தவ செல்வன் என்றான் - கிட்:11 100/4
ஏறு கொற்ற தலைவர் இவர்க்கு முன் - கிட்:13 3/2
சீறி தீயவன் ஏறு தேரையும் - கிட்:16 42/1
கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் - கிட்:17 7/3
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் - சுந்:2 89/4
கீண்டதால் வான ஏறு எறிய கீழை நாள் - சுந்:3 42/4
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் - சுந்:4 3/3
ஏறு கடிது என்று தொழுது இன் அடி பணிந்தான் - சுந்:5 10/4
ஏறு சேவகன் மேனி அல்லால் இடை - சுந்:5 19/2
மேகம் வந்து இடித்து உரும்_ஏறு வீழ்கினும் - சுந்:5 68/2
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் - சுந்:8 5/4
மதித்த களிற்றினில் வாள் அரி_ஏறு - சுந்:9 55/1
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை - சுந்:11 25/1
ஏறு சேவகன் தூதனும் சிறிது போது இருந்தான் - சுந்:11 46/4
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் - சுந்:11 53/1
குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் - சுந்:12 55/2
ஏறு கடல் ஏறி நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 56/2
சிங்க ஏறு அனையான் சொன்ன வாசகம் செவி புகா-முன் - யுத்1:4 122/1
கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் - யுத்1:10 18/1
ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல - யுத்2:15 10/3
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த - யுத்2:15 182/2
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த - யுத்2:15 201/3
செய்ய வாள் அரி ஏறு அனான் சிறிதினில் தேற - யுத்2:15 214/2
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன - யுத்2:15 215/2
ஏறு நீ ஐய என்னுடை தோளின் மேல் என்றான் - யுத்2:15 217/4
குன்றின் மேல் இவர் கோள் அரி_ஏறு என கூடி - யுத்2:15 218/2
இடித்து உரும் ஏறு குன்றத்து எரி மடுத்து இயங்குமா-போல் - யுத்2:16 185/2
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி - யுத்2:16 236/2
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என - யுத்2:16 302/1
ஏறு சேவகன்-மேல் எழுந்து ஓடினன் மழை குலம் இரிந்து ஓட - யுத்2:16 336/4
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க - யுத்2:16 343/3
ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் - யுத்2:18 17/1
வார் ஏறு வய பரி ஆயிரம் வன் - யுத்2:18 17/2
இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை - யுத்2:18 56/2
மால் ஏறின களி யானைகள் மழை ஏறு என மறிய - யுத்2:18 153/4
பொரும் காலையில் மலை-மேல் விழும் உரும் ஏறு என புடைத்தான் - யுத்2:18 156/4
தோல் ஆயிரம் இமைப்போதினின் அரி_ஏறு என தொலைக்கும் - யுத்2:18 160/4
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் - யுத்2:18 164/4
இப்போது இவன் உயிர் போம் என உரும் ஏறு என எறிந்தான் - யுத்2:18 165/2
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் - யுத்2:18 166/2
அடல் தோமரம் பறித்தான் திரிந்து உரும் ஏறு என ஆர்த்தான் - யுத்2:18 168/2
எழிலி தனி ஏறு என இந்திரசித்து எழுந்தான் - யுத்2:19 1/4
அடர்ந்தன கிரிகளை அசனி ஏறு என - யுத்2:19 47/1
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா - யுத்2:19 62/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி - யுத்2:19 176/3
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் - யுத்2:19 249/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை - யுத்2:19 276/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை - யுத்2:19 276/1
வண்டு உலாம் அலங்கல் மார்பன் மகராக்கன் மழை ஏறு என்ன - யுத்3:21 15/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் - யுத்3:22 30/4
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என - யுத்3:22 45/1
இடங்கர் ஏறு எறுழ் வலி அரக்கன் நேர் ஈர்க்கும் - யுத்3:22 73/3
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் - யுத்3:22 76/4
ஏறு ஆயிரம் எனலாய் வரும் வய வீரரை இடறி - யுத்3:22 117/3
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த - யுத்3:22 135/4
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு - யுத்3:22 136/1
கிழித்தது கிழித்தது என்னும் நாண் உரும் ஏறு கேட்டான் - யுத்3:22 148/3
சிங்க ஏறு இடியுண்டு என நெடு நிலம் சேர்ந்தான் - யுத்3:22 171/2
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் - யுத்3:26 54/1
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் - யுத்3:27 122/2
உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் - யுத்3:27 137/1
காற்று என உரும் ஏறு என்ன கனல் என கடை நாள் உற்ற - யுத்3:28 50/1
என்ன கை எறிந்து இடி உரும்_ஏறு என நக்கு - யுத்3:30 38/1
என்று சென்று இரைந்து எழுந்து ஓர் சீய ஏறு அடர்த்ததை - யுத்3:31 76/1
பாந்தளுக்கு அரசு என பறவைக்கு ஏறு என - யுத்3:31 180/3
உளைத்தார் உரும் ஏறு என ஒன்று அல போர் - யுத்3:31 191/3
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் - யுத்3:31 216/1
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் - யுத்3:31 216/2
தான் ஏறி வந்த தேரே ஆக்கினான் தனி ஏறு அன்னான் - யுத்3:31 216/4
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி - யுத்4:32 3/3
சீறு கோள் அரி_ஏறு அனானுடன் அன்று சென்ற - யுத்4:32 3/4
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில் - யுத்4:32 33/2
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு - யுத்4:33 24/2
ஏறு நான்முகன் வேள்வி எழுந்தன - யுத்4:33 27/1
மழை குலத்தொடு வான் உரும் ஏறு எலாம் வாரி - யுத்4:35 7/1
அம்புயம் அனைய கண்ணன் தன்னை யான் அரியின் ஏறு
 தும்பியை தொலைத்தது என்ன தொலைக்குவென் தொடர்ந்து நின்ற - யுத்4:37 9/1,2
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் - யுத்4:37 14/1
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் - யுத்4:37 46/4
அழுத்தினன் அசனி ஏறு அயிர்க்கும் ஆர்ப்பினான் - யுத்4:37 154/4
ஏறு சேவகனும் இது இயம்பினான் - யுத்4:37 173/4
என்னும் மாத்திரத்து ஏறு அமர் கடவுளும் இசைத்தான் - யுத்4:40 99/1

 மேல்
 
  ஏறு-போதும் (1)
இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் - கிட்:7 3/2

 மேல்
 
  ஏறு-மின் (1)
இனிதின் ஏறு-மின் விமானம் என்று இராகவன் இசைத்தான் - யுத்4:41 15/4

 மேல்
 
  ஏறுக (1)
செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து ஏறுக என ஏறி சிறந்தான்-மன்னோ - பால:5 63/4

 மேல்
 
  ஏறுகள் (2)
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் - யுத்2:18 153/1
கோல் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடியேறின எனலாய் - யுத்2:18 153/3

 மேல்
 
  ஏறுகின்ற (1)
ஏறுகின்ற பசியை எழுப்பினான் - யுத்2:16 55/3

 மேல்
 
  ஏறுகின்றார் (1)
யாழ் மொழி தெரிவைமாரும் மைந்தரும் ஏறுகின்றார்
 வாழ்வு இனி சமைந்தது அன்றே என்று மா நகரை எல்லாம் - யுத்1:10 23/2,3

 மேல்
 
  ஏறுண்ட (1)
இடி ஏறுண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தான் - அயோ:3 39/4

 மேல்
 
  ஏறுதலும் (1)
வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி - பால:5 54/3

 மேல்
 
  ஏறுதி (3)
இளைய வள்ளலே ஏறுதி தோள் மிசை என்றான் - யுத்2:16 225/4
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் - யுத்2:18 17/4
புல்லியன் எனினும் என் தோள் ஏறுதி புனித என்றான் - யுத்2:18 180/4

 மேல்
 
  ஏறுதிர் (2)
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ - யுத்3:26 83/2
இனி சில தாழ்ப்பது என்னே ஏறுதிர் இரண்டு தோளும் - யுத்3:26 86/3

 மேல்
 
  ஏறுதும் (2)
இங்கு உறைந்து எறி நீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யாணர் - அயோ:8 15/2
ஏறுதும் என்னா வீரர் எழுதலும் இறைஞ்சி ஈண்டு - யுத்3:26 87/1

 மேல்
 
  ஏறுபட்டதும் (1)
ஏறுபட்டதும் இடை எதிர்ந்துளோர் எலாம் - யுத்2:16 299/1

 மேல்
 
  ஏறுபடுவாரும் (1)
எறிந்தாரும் ஏறுபடுவாரும் இன்ன பொருள் கண்டு இரங்குபவரும் - யுத்2:19 260/1

 மேல்
 
  ஏறும் (20)
ஆனை இனமும் பிடியும் இகல் ஆளி ஏறும்
 மானும் கலையும் என மால் வரை வந்து இழிந்தார் - பால:16 39/3,4
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே - அயோ:11 103/4
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் - அயோ:13 59/2
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் - ஆரண்:8 16/4
ஏகினர் இரவி சேயும் இருவரும் அரிகள் ஏறும்
 ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த - கிட்:3 30/1,2
வெம் கண் ஆளி ஏறும் மீளி மாவும் வேக நாகமும் - கிட்:7 1/1
மெய் உளது மேல் உலகம் ஏறும் நெறி காணேன் - கிட்:14 63/2
ஏறும் வகை எங்கு உள்ளது இராம என எல்லாம் - சுந்:1 76/3
மடங்கல் அரி_ஏறும் மத மால் களிறும் நாண - சுந்:2 63/1
ஏறும் என்று இவை சொல்லினள் இன் சொல் இசைப்பாள் - சுந்:5 76/4
ஏழும் தன் இரு தாள் அளவு என கடந்து ஏறும் - யுத்1:3 3/4
எ புறத்து உரும் ஏறும் குளிர்ந்தன - யுத்1:8 60/3
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும்
 சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் - யுத்2:19 288/1,2
ஏறும் நுதி வேலின் இறைப்பொழுதில் - யுத்3:20 98/2
கார் உரும் ஏறும் காற்றும் கனலியும் கடைநாள் வையம் - யுத்3:21 23/3
ஏறும் ஏறி உலாவுவர் என்னுமால் - யுத்3:29 12/4
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் - யுத்3:31 146/3
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் - யுத்3:31 146/3
இடியின் ஏறும் முறையின் இடித்தன - யுத்4:37 34/2
துனையும் வேகத்தால் உரும்_ஏறும் துண்ணென்ன - யுத்4:37 129/1

 மேல்
 
  ஏறுமோ (1)
இசைந்த ஆண்டு எலாம் இன்றொடு ஏறுமோ - அயோ:14 112/4

 மேல்
 
  ஏறுவ (2)
போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண் - யுத்2:18 17/3
வெம்மை உற்று எழுந்து ஏறுவ மீளுவ - யுத்3:31 122/2

 மேல்
 
  ஏறுவது (1)
இழிந்த கார் விடம் ஏறுவது என்னவே - ஆரண்:6 65/4

 மேல்
 
  ஏறுவதே (1)
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால் - சுந்:12 91/3

 மேல்
 
  ஏறுவார் (1)
இருமை என்று உரை-செயும் கடல்-நின்று ஏறுவார் - யுத்1:3 64/4

 மேல்
 
  ஏறுவான் (1)
எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற - பால:3 1/3

 மேல்
 
  ஏறுவேன் (1)
யாவன் ஆகி இ பழி-நின்று ஏறுவேன் - அயோ:14 97/4

 மேல்
 
  ஏறே (3)
எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே - அயோ:14 58/3
ஏறே வருமேல் இமையோர் எதிரே - யுத்2:18 38/2
ஏறே இன்னும் உய்யினும் உய்வேன் இரு கூறா - யுத்3:22 204/3

 மேல்
 
  ஏன் (2)
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் - ஆரண்:1 48/4
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு - யுத்2:18 118/3

 மேல்
 
  ஏன்ற (4)
ஏன்ற மா நிதியம் வேட்ட இரவலர் என்ன ஆர்ப்ப - பால:19 19/2
ஏன்ற வரங்கள் இரண்டும் ஈதி என்றாள் - அயோ:3 12/4
ஏன்ற போதும் எதிர் அல என்றலின் - ஆரண்:3 24/3
ஏன்ற கார் இருள் நீக்க இராகவன் - ஆரண்:6 81/3

 மேல்
 
  ஏன்றது (2)
இ வரம் தருவென் என்று ஏன்றது உண்டு என்றான் - அயோ:4 162/4
ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் - கிட்:11 74/3

 மேல்
 
  ஏன்றபின் (1)
ஏன்றபின் அ உரை மறுக்கும் ஈட்டதோ - அயோ:14 124/4

 மேல்
 
  ஏன்றவர் (2)
ஏன்றவர் அன்பினர் எனினும் யாரையும் - யுத்1:2 9/2
இந்திரன் உலகத்தார் என்பர் ஏன்றவர்
 சந்திரன் உலகத்தார் என்பர் தாமரை - யுத்4:37 66/1,2

 மேல்
 
  ஏன்றனன் (2)
ஏன்றனன் எந்தை இ வரங்கள் ஏவினாள் - அயோ:4 163/1
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ - அயோ:12 19/2

 மேல்
 
  ஏன்றனென் (1)
ஏன்றனென் என் உயிர்_துணைவற்கு ஈகுவான் - அயோ:13 12/3

 மேல்
 
  ஏன்றாயை (1)
என் தாரம் பற்றுண்ண ஏன்றாயை சான்றோயை - ஆரண்:13 98/1

 மேல்
 
  ஏன்றிலது (1)
ஏன்றிலது ஆதலின் அனுமன் எய்தினான் - யுத்3:24 99/4

 மேல்
 
  ஏன்று (16)
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் - பால:12 5/3
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ - பால:13 2/1
ஏன்று உன் பாவி கும்பி வயிற்றினிடை வைகி - அயோ:11 84/1
ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே - ஆரண்:7 65/4
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார் - ஆரண்:10 26/2
ஏன்று உன் எதிரே விழி நோக்கும் இடங்கள்-தோறும் - ஆரண்:10 151/3
ஏன்று உரு அமைந்தவும் இடையில் நின்றவும் - கிட்:0 1/3
ஏன்று உடன் உற்றன எனக்கு நேர் என - கிட்:7 25/2
ஏன்று எனக்கு உரியது ஆன கருமமும் இயற்றற்கு ஒத்த - கிட்:9 30/2
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற - கிட்:15 35/3
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை - சுந்:7 5/3
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே - யுத்1:11 32/3
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி - யுத்2:16 171/2
ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் - யுத்2:16 240/2
ஏன்று கோளுறும் வீரர்கள் வம்-மின் என்று இசைக்கும் - யுத்4:32 4/2
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் - யுத்4:37 8/2

 மேல்
 
  ஏன்றும் (1)
ஏன்றும் மறந்தோம் அவன் அல்லன் மனிதன் என்றே இ மாயம் - யுத்3:22 221/3

 மேல்
 
  ஏன்றுற்று (1)
ஏன்றுற்று வந்தான் வலி மெய்ம்மை உணர்த்து நீ என்று - சுந்:1 53/2

 மேல்
 
  ஏன்றேன் (1)
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன்
 வாழியாய் அரசர் வைகும் வள நகர் வைகல் ஒல்லேன் - கிட்:9 21/1,2

 மேல்
 
  ஏனத்தின் (1)
மண் கொள் வாள் எயிற்று ஏனத்தின் வலியின வயிர - கிட்:12 6/1

 மேல்
 
  ஏனம் (5)
ஏனம் எனும் திறல் மாவலி என்பான் - பால:8 8/3
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் - ஆரண்:1 59/4
ஏற்று_இனம் ஆர்த்தன ஏனம் ஆர்த்தன - ஆரண்:7 32/1
அன்று உலகு எயிற்றிடை கொள் ஏனம் எனல் ஆனான் - சுந்:6 8/3
அயிர்ப்பு_இல் ஆற்றல் என் அனுசனை ஏனம் ஒன்று ஆகி - யுத்1:3 51/2

 மேல்
 
  ஏனலில் (1)
அருவி பாயும் முன்றில் ஒன்றி யானை பாயும் ஏனலில்
 குருவி பாயும் ஓடி மந்தி கோடு பாயும் மாடு எலாம் - கிட்:7 7/3,4

 மேல்
 
  ஏனலின் (1)
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை - அயோ:10 34/1

 மேல்
 
  ஏனலும் (1)
எள்ளும் ஏனலும் இறுங்கும் சாமையும் - பால:2 53/1

 மேல்
 
  ஏனவர்க்கு (1)
ஏனவர்க்கு வேண்டின் எளிது ஒன்றோ எற்கு அன்பர் - யுத்1:3 172/1

 மேல்
 
  ஏனவர்க்கும் (1)
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ - கிட்:15 4/4

 மேல்
 
  ஏனும் (1)
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும்
 துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் - அயோ:4 123/3,4

 மேல்
 
  ஏனை (27)
ஏனை வீர இலாடர் விதர்ப்பர்கள் - பால:21 47/2
ஏனை நீதி இனையவும் வையக - அயோ:2 30/1
ஏனை வேந்தரும் பிறரும் யாவரும் - அயோ:14 91/3
ஏனை உயிர் ஆம் உலவை யாவும் இடை வேவித்து - ஆரண்:3 45/1
ஏனை மா நாகர்-தம் இருக்கை-பாலதோ - கிட்:6 30/2
ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் - சுந்:2 24/4
ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன - சுந்:6 37/3
ஏனை நின்றவர் இருடியர் சிலர் ஒழிந்து யாரும் - சுந்:12 45/3
ஏனை நின்றவர் எங்கணும் இரிந்தனர் இலங்கை - சுந்:13 33/3
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய - யுத்1:5 47/3
ஏனை நிற்பன யாவையும் மேல் எரி எய்த - யுத்1:6 16/2
ஏனை யாறு இனி யான் அலது ஆர் என - யுத்1:8 68/3
ஏனை உற்றனர் நீ அவர் இன் உயிர் - யுத்2:16 73/3
ஏனை கடல் வந்தது எழுந்தது எனா - யுத்2:18 86/2
ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும் - யுத்2:18 111/2
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி - யுத்2:18 273/3
ஏனை வாள் அரக்கர் யாரும் இல்லையோ எடுக்க என்றான் - யுத்3:22 23/3
ஏனை நிற்பவும் திரிபவும் இரங்கின எவையும் - யுத்3:22 199/3
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் - யுத்3:24 37/3
ஏனை மற்று உரைக்கிலாதான் இளவல்-பின் எழுந்து சென்றான் - யுத்3:31 66/4
ஏனை அம் மணி ஏழரை நாழிகை ஆடியது இனிது அன்றே - யுத்3:31 215/4
ஏனை வர்க்கம் கணக்கு_இல இ எலாம் - யுத்4:33 30/4
ஏனை நாட்டவரோடும் வந்து எய்தினார் - யுத்4:34 2/2
சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண் - யுத்4:36 7/3
ஏனை அ தலைவனை காண்கிலேம் என - யுத்4:37 82/2
எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை
 திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செரு கடந்த புய வலியும் தின்று மார்பில் - யுத்4:37 197/2,3
ஏனை வீரரும் தொழும்-தொறும் ஆசிகள் இயம்பி - யுத்4:41 39/2

 மேல்
 
  ஏனைய (4)
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று - பால:5 123/2
ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார் - சுந்:9 59/3
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால் - யுத்1:4 16/2
ஏனைய பிறவும் கண்டார்க்கு இந்திரசாலம் என்ன - யுத்3:25 12/1

 மேல்
 
  ஏனையர் (7)
ஏனையர் தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம் - பால:23 88/2
ஏனையர் பிறர்களும் சுற்ற ஏகினன் - அயோ:14 80/3
ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே - ஆரண்:11 37/3
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் - சுந்:9 66/4
ஏனையர் என்ன வேறு உலகின் ஈண்டினார் - யுத்1:6 55/1
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும் - யுத்2:15 104/2
ஏனையர் தலைகள் எல்லாம் இடியுண்ட மலையின் இட்டான் - யுத்3:31 225/4

 மேல்
 
  ஏனையர்கள் (1)
ஏனையர்கள் எங்கு உரைப்பார் எவ்வண்ணம் தெரிகேனோ - சுந்:2 229/3

 மேல்
 
  ஏனையரும் (1)
ஏனையரும் இன்னணம் உறங்கினர் உறங்கா - அயோ:5 17/1

 மேல்
 
  ஏனையரை (1)
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த - சுந்:12 115/2

 மேல்
 
  ஏனையன் (3)
குனி சிலை தம்பி பின் கூட ஏனையன்
 இனிய பொன் கவரி கால் இயக்க ஏகினான் - பால:23 72/3,4
நின்றனன் ஏனையன் நின்றது கண்டான் - சுந்:9 62/1
ஏனையன் வரவும் என்று இனைய கூறினான் - யுத்1:4 74/4

 மேல்
 
  ஏனையும் (1)
ஏனையும் பாழ்பட இனைய செப்பினான் - யுத்3:27 61/4

 மேல்
 
  ஏனையோர் (3)
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஏனையோர் - கிட்:7 26/4
கரை செயற்கு அரிய தேவர் ஏனையோர் கலந்து காண்பான் - யுத்4:40 40/3
புரந்தராதி மற்று ஏனையோர் தனி தனி புகழ்ந்து ஆங்கு - யுத்4:40 122/2

 மேல்
 
  ஏனையோர்க்கு (1)
இனி உன் புதல்வற்கு அரசும் ஏனையோர்க்கு இன் உயிரும் - அயோ:4 41/2

 மேல்
 
  ஏனையோர்க்கும் (1)
ஏனையோர்க்கும் இது இழுக்கு இல் வழக்கு அன்றோ - யுத்4:41 78/4

 மேல்
 
  ஏனையோரும் (1)
ஏனையோரும் இராமனை எய்தினார் - யுத்1:8 70/4

 மேல்
 
  ஏனையோன் (1)
ஏனையோன் இவன் இராமன் என தன் - யுத்1:11 20/1

 மேல்
 
  ஏனோர் (2)
ஏனோர் செய்கை யாரொடு நீ இ அரசு ஆள்வாய் - அயோ:3 31/2
என்பன சொல்லி இரும்பு அன மேனியர் ஏனோர் முன் - அயோ:13 24/1

 மேல்
 
  ஏனோர்களும் (1)
ஏனோர்களும் இ உரை கேண்-மின் இவன் - யுத்2:18 52/2

 மேல்
 
  ஏனோரில் (1)
ஏனோரில் இராமன் இலக்குவன் என்னும் ஈட்டார் - யுத்1:11 29/3

 மேல்