<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

இ - முதல் சொற்கள்
இ 724
இ-திறம் 1
இ-வகை 1
இ-வயின் 5
இஃது 7
இகந்த 2
இகந்தன 1
இகந்தாய் 1
இகந்தார் 1
இகந்து 8
இகந்துபோய் 1
இகந்துளார் 1
இகப்பது 1
இகல் 90
இகல்-மேல் 1
இகல 1
இகலாலும் 1
இகலி 5
இகலின் 4
இகலினில் 1
இகலும் 1
இகலுவ 4
இகலுவர் 1
இகலே 1
இகலோர் 1
இகலோன் 2
இகவா-வண்ணம் 1
இகவாதான் 1
இகவாது 1
இகழ் 2
இகழ்கிலென் 1
இகழ்கின்ற 1
இகழ்ச்சி 2
இகழ்தலின் 2
இகழ்தற்கு 1
இகழ்தியேல் 1
இகழ்ந்த 2
இகழ்ந்தது 4
இகழ்ந்தவர் 1
இகழ்ந்தனர் 1
இகழ்ந்தனன் 2
இகழ்ந்தனை 3
இகழ்ந்தால் 2
இகழ்ந்தான் 1
இகழ்ந்திலன் 1
இகழ்ந்து 3
இகழ்வது 2
இகழ்வர் 2
இகழ்வரேல் 1
இகழ்விப்பென் 1
இகழ்வு 2
இகழ்வுற்று 1
இகழல் 2
இகழல்-பாலை 1
இகழவும் 1
இகழா 1
இகழாது 2
இகழாமை 1
இகழும் 1
இகழும்படி 1
இங்கண் 1
இங்கித 1
இங்கிதம் 1
இங்கு 130
இங்கும் 13
இங்குமாய் 1
இங்கே 1
இங்கொடு 1
இங்ஙன் 6
இங்ஙனம் 1
இச்சை 3
இச்சைக்கு 1
இச்சையன் 1
இச்சையில் 1
இச்சையோர் 1
இசிக 1
இசை 90
இசை-தொறும் 1
இசைக்கின் 1
இசைக்கின்றது 1
இசைக்கின்றவர் 1
இசைக்கின்றாயை 1
இசைக்கு 2
இசைக்கும் 15
இசைக்குவென் 1
இசைகள் 1
இசைகொண்டு 1
இசைத்த 7
இசைத்தது 3
இசைத்ததும் 2
இசைத்ததே 1
இசைத்தலால் 1
இசைத்தலுமே 1
இசைத்தன 1
இசைத்தனர் 2
இசைத்தனன் 2
இசைத்தார் 2
இசைத்தாள் 2
இசைத்தான் 22
இசைத்து 3
இசைத்துழி 1
இசைத்துள 1
இசைத்தேன் 2
இசைதலும் 1
இசைந்த 6
இசைந்தது 1
இசைந்தனன் 1
இசைந்தார் 2
இசைந்தான் 4
இசைந்திலன் 1
இசைந்திலென் 1
இசைப்ப 10
இசைப்பது 4
இசைப்பன 2
இசைப்பாம் 1
இசைப்பாய் 3
இசைப்பார் 1
இசைப்பாள் 1
இசைப்பான் 1
இசைபட 1
இசைய 3
இசையன 1
இசையா 5
இசையா-முன்னம் 1
இசையாது 1
இசையாமையால் 1
இசையாய் 1
இசையாலே 1
இசையாளற்கு 1
இசையில் 1
இசையிற்று 1
இசையின் 5
இசையினாய் 1
இசையினார் 1
இசையினுக்கு 1
இசையினும் 1
இசையினை 1
இசையும் 4
இசையுமோ 1
இசையை 2
இசையொடும் 1
இசையோடு 4
இசைவுற 1
இஞ்சி 12
இஞ்சியும் 1
இஞ்சு 1
இஞ்ஞான்று 1
இட்ட 44
இட்டதால் 1
இட்டது 10
இட்டதோர் 1
இட்டவன் 1
இட்டவனை 1
இட்டவும் 1
இட்டவை 1
இட்டன 2
இட்டனள் 1
இட்டனன் 5
இட்டனன்-கொல் 1
இட்டாய் 2
இட்டார் 10
இட்டால் 2
இட்டாலன 1
இட்டாள் 1
இட்டான் 10
இட்டிட்டார் 1
இட்டிடலால் 1
இட்டிய 1
இட்டிலா 1
இட்டிலேமேல் 1
இட்டு 54
இட்டுழி 1
இட 29
இடக்கையின் 1
இடங்கர் 9
இடங்கரின் 2
இடங்கள் 2
இடங்கள்-தோறும் 3
இடங்களின் 1
இடங்களும் 5
இடங்கா 1
இடத்த 1
இடத்ததாய் 1
இடத்ததோ 1
இடத்திடை 1
இடத்தினில் 2
இடத்தினும் 2
இடத்து 26
இடத்தும் 1
இடத்தை 1
இடது 1
இடந்த 3
இடந்தது 1
இடந்தவன் 1
இடந்தன 2
இடந்தாய் 2
இடந்தான் 1
இடந்திலாத 1
இடந்து 9
இடந்தும் 1
இடபம் 1
இடபன் 7
இடபனும் 3
இடம் 109
இடம்-தொறும் 6
இடம்கொண்டது 1
இடம்படு 1
இடம்பெறா 1
இடமும் 6
இடமே 1
இடர் 100
இடர்-தன்னை 1
இடர்_ஆழியிடையே 1
இடர்க்கு 1
இடர்கள் 1
இடர்ப்பட்டு 1
இடர்ப்பட 1
இடர்படறுவாள் 1
இடரால் 2
இடரில் 2
இடரின் 10
இடரினுக்கு 1
இடரினை 1
இடரும் 3
இடருளே 1
இடரை 3
இடரொடு 1
இடரோடு 1
இடல் 1
இடவன் 1
இடவனோடு 1
இடவும் 2
இடறி 6
இடறிட 2
இடறிய 2
இடறின 1
இடறு 1
இடறும் 2
இடறும்-மின் 1
இடறுவார் 1
இடன் 4
இடனும் 3
இடா 2
இடாமல் 2
இடி 36
இடி-கண் 1
இடி_ஏறு 1
இடிக்க 3
இடிக்கின்ற 2
இடிக்கின்றன 1
இடிக்கு 1
இடிக்குநர் 1
இடிக்கும் 6
இடிக்குமேல் 1
இடிகளும் 1
இடித்த 13
இடித்தது 3
இடித்தன 4
இடித்தனர் 1
இடித்தார் 1
இடித்தான் 1
இடித்து 13
இடித்துழி 1
இடிந்த 2
இடிந்தன 5
இடிந்து 2
இடிப்ப 2
இடிப்பர் 1
இடிப்பின் 1
இடிப்பினர் 1
இடிப்பினும் 1
இடிப்பினை 1
இடிப்பு 5
இடிப்புண்டு 2
இடிப்பும் 2
இடிப்பொடு 1
இடிபடு 1
இடிய 3
இடியா 1
இடியாது 1
இடியால் 1
இடியின் 6
இடியினை 1
இடியினோடு 1
இடியினோடும் 1
இடியுண்ட 2
இடியுண்டது 2
இடியுண்டு 3
இடியும் 3
இடியொடு 3
இடியோடு 1
இடின் 1
இடு 42
இடு-தொறும் 1
இடு-மின் 3
இடுக்கண் 18
இடுக்கணும் 1
இடுக்கியன 1
இடுக்கில் 1
இடுக்கின் 1
இடுக்கு 8
இடுக்கும் 1
இடுகின்ற 1
இடுகின்றார் 1
இடுகின்றிலென் 1
இடுகு 1
இடுங்கல் 1
இடுங்கல்_இல் 1
இடுங்கின 1
இடுங்கினன் 1
இடுங்குகின்ற 1
இடுங்குகின்றன 1
இடுதல் 1
இடுதலும் 1
இடுதி 2
இடுதியே 1
இடுதிர் 1
இடுதும் 2
இடும் 19
இடும்-தொறு 1
இடும்-தொறும் 1
இடும்பன் 3
இடும்பை 1
இடும்பையின் 1
இடுவ 1
இடுவர் 1
இடுவார் 1
இடுவாரும் 3
இடுவான் 2
இடுவித்த 1
இடை 317
இடை_தடுமாறும் 1
இடை_இலர் 1
இடைக்கிடை 1
இடைக்கு 3
இடைகள் 1
இடைதர 3
இடைதருமே 1
இடைந்தவர்க்கு 1
இடைந்தன 1
இடைந்தனர் 1
இடைந்தான் 1
இடைந்திலாதான் 1
இடைந்தீர் 1
இடைந்து 5
இடைந்துபோய் 1
இடைப்பட்டார் 1
இடைபுக்கு 1
இடைய 1
இடையதாய் 1
இடையது 1
இடையர் 1
இடையறா 1
இடையறாவாய் 1
இடையன 1
இடையாக 1
இடையாதீர் 1
இடையார் 4
இடையாரை 1
இடையாள் 1
இடையாளொடும் 3
இடையாளோடும் 1
இடையிட்டு 2
இடையிடை 1
இடையில் 5
இடையிலாது 1
இடையின் 1
இடையினாரும் 1
இடையினாள்-தன் 1
இடையினாளை 1
இடையினுக்கு 1
இடையினும் 1
இடையீட்டின் 1
இடையீடு 1
இடையுண்ட 1
இடையும் 5
இடையூற்றுக்கு 1
இடையூறா 1
இடையூறாய் 1
இடையூறு 19
இடையூறும் 1
இடையே 20
இடையொடு 1
இடைவது 3
இடைவிடா 1
இடைவிடாது 5
இடைவிடாமல் 3
இடைவிழுந்தது 1
இடைவிழுந்து 1
இடைஇடை 11
இடைஇடையே 1
இணங்கர் 2
இணங்கவும் 1
இணங்கா 1
இணங்கி 1
இணங்கிய 1
இணங்கினர் 1
இணங்கு 1
இணர் 6
இணை 87
இணை-மேல் 1
இணைந்த 2
இணையன 1
இணையின் 2
இணையினான் 1
இணையும் 1
இணையை 1
இத்தகை 1
இத்தகைய-தமை 1
இத்தலை 1
இத்தனை 22
இத்தனையும் 2
இத்தனையே 1
இத்துணை 10
இத்துணையவேயோ 1
இத்தோடு 1
இத 2
இதங்கள் 1
இதண் 1
இதம் 8
இதயங்கள் 1
இதயத்தினிடை 1
இதயத்து 2
இதயம் 2
இதயமும் 1
இதழ் 40
இதழ்-தொறும் 1
இதழ்கள் 1
இதழாரும் 1
இதழான் 1
இதழின் 1
இதழின்-மீது 1
இதழுக்கு 1
இதழும் 1
இதழை 1
இதழொடு 1
இதற்கு 29
இதன் 19
இதன்-மேல் 3
இதன்-மேலும் 1
இதனால் 2
இதனிடை 1
இதனில் 1
இதனின் 14
இதனுக்கு 3
இதனை 25
இதனையே 2
இதனொடு 1
இதால் 3
இதில் 3
இதின் 16
இது 404
இது-கொல் 2
இது-கொலாம் 2
இது-போது 1
இதுதான் 4
இதுதான்-கொல் 1
இதுதானோ 1
இதுவும் 5
இதுவும்தான் 1
இதுவே 8
இதுவேயும் 1
இதுவேல் 2
இதுவோ 13
இதை 1
இதோ 1
இந்த 32
இந்தனங்களாய் 1
இந்தனங்களின் 1
இந்தனத்து 1
இந்தனம் 2
இந்தியங்கள் 1
இந்தியங்களில் 1
இந்தியங்களை 2
இந்தியத்து 1
இந்தியம் 5
இந்தியம்-தொறும் 1
இந்திர 16
இந்திர_தனு 1
இந்திர_திருவன்-தன்னை 1
இந்திரகோபம் 1
இந்திரகோபமும் 1
இந்திரசாலம் 2
இந்திரசித்தவன் 1
இந்திரசித்தனார்க்கும் 1
இந்திரசித்தின் 1
இந்திரசித்தினை 1
இந்திரசித்து 7
இந்திரசித்துக்கு 1
இந்திரசித்துவும் 1
இந்திரசித்தே 3
இந்திரசித்தையும் 2
இந்திரசித்தொடு 1
இந்திரசித்தோ 1
இந்திரதனு 1
இந்திரநீலத்து 1
இந்திரர் 1
இந்திரர்க்கே 1
இந்திரவில் 1
இந்திரவில்லினோடும் 1
இந்திரற்கு 16
இந்திரற்கும் 3
இந்திரன் 96
இந்திரன்-காண் 1
இந்திரன்-தன் 1
இந்திரன்-தன்னை 1
இந்திரன்-தனை 2
இந்திரன்_பகை 1
இந்திரன்_பகைஞ 1
இந்திரனது 1
இந்திரனும் 5
இந்திரனே 2
இந்திரனை 4
இந்திராதியர் 2
இந்திராதியரும் 1
இந்திரி 1
இந்திரை 2
இந்து 22
இந்து_நுதல் 1
இந்து_முகத்தி 1
இந்து_மோலி 1
இந்துசயிலத்தின் 1
இந்துமதி 1
இந்துவால் 1
இந்துவின் 7
இந்துவும் 1
இந்துவே 4
இந்துவை 5
இந்துவொடு 1
இப்படி 5
இப்பால் 12
இப்பி 1
இப்பியோடும் 1
இப்பொழுது 10
இப்பொழுதே 13
இப்போது 6
இப்போதே 3
இப 1
இபம் 2
இம்பர் 21
இம்பர்-காறும் 2
இம்பர்_ஆனவர்க்கும் 1
இம்பரான் 1
இம்பரில் 3
இம்பரின் 4
இம்பரும் 2
இம்மென 1
இம்மை 2
இம்மைக்கு 1
இம்மைக்கும் 1
இம்மையில் 1
இம்மையின் 1
இம்மையும் 2
இம்மையே 4
இம்மையை 1
இமம் 1
இமய 1
இமயம் 1
இமிர் 1
இமிரும் 1
இமிழ் 8
இமை 15
இமைக்கவும் 2
இமைக்கின்ற 2
இமைக்கின்றது 1
இமைக்கும் 11
இமைகள் 1
இமைத்த 1
இமைத்தலும் 3
இமைத்தன 1
இமைத்தனர் 1
இமைத்திட 1
இமைத்தில 1
இமைத்திலர் 2
இமைத்திலர்களாம் 1
இமைத்திலள் 2
இமைத்திலன் 1
இமைத்து 1
இமைப்ப 4
இமைப்பதன் 3
இமைப்பதன்-முன் 1
இமைப்பது 1
இமைப்பன 9
இமைப்பிடை 3
இமைப்பில் 3
இமைப்பிலர் 2
இமைப்பிலன் 1
இமைப்பிலா 1
இமைப்பிலோர் 2
இமைப்பிலோரும் 2
இமைப்பின் 19
இமைப்பின்-தலை 1
இமைப்பின்னிடை 1
இமைப்பினிடை 1
இமைப்பினில் 1
இமைப்பினை 1
இமைப்பு 16
இமைப்பு_இல் 1
இமைப்பு_இல்_கண்ணார் 1
இமைப்பு_இலன் 1
இமைப்பு_இலாதோர்-தம்மையே 1
இமைப்புறும் 2
இமைப்போதினின் 1
இமைய 1
இமையவர் 48
இமையவர்க்கு 6
இமையவர்கள்தாம் 1
இமையவரும் 3
இமையா 8
இமையா-முன் 1
இமையா-முன்னம் 1
இமையாத 3
இமையாதவன் 1
இமையாது 1
இமையாதோரும் 1
இமையாமல் 1
இமையார் 1
இமையிடை 1
இமையிடையாக 1
இமையில் 1
இமையின் 1
இமையை 1
இமையோர் 41
இமையோர்_குலம் 1
இமையோர்க்கு 2
இமையோர்கள் 3
இமையோர்களும் 6
இமையோர்களை 2
இமையோரிடை 1
இமையோரும் 2
இமையோரையும் 1
இமையோரோடும் 1
இயக்க 1
இயக்கம் 2
இயக்கர் 11
இயக்கர்-தம் 1
இயக்கரின் 1
இயக்கரும் 3
இயக்கரை 1
இயக்கிட 1
இயக்கியர் 5
இயக்கியவர் 1
இயக்கியோ 1
இயக்கு 4
இயக்கு_இல் 2
இயக்குற 1
இயங்கல் 1
இயங்கள் 2
இயங்களும் 1
இயங்கா 1
இயங்கார் 1
இயங்கிடும் 1
இயங்கிய 1
இயங்கின 1
இயங்கு 13
இயங்குநர் 1
இயங்கும் 4
இயங்குமா-போல் 1
இயத்து 2
இயந்திர 1
இயம் 24
இயம்ப 20
இயம்பல் 5
இயம்பல்-பாலதோ 1
இயம்பல்-பாலன 1
இயம்பல 1
இயம்பலள் 2
இயம்பலும் 8
இயம்பலுற்றாம் 2
இயம்பலுற்றான் 4
இயம்பலோடும் 2
இயம்பவும் 1
இயம்பா 3
இயம்பாதேனும் 1
இயம்பான் 1
இயம்பி 23
இயம்பிடுக 1
இயம்பிடும் 2
இயம்பிய 4
இயம்பியது 3
இயம்பியும் 1
இயம்பிற்று 3
இயம்பின 3
இயம்பினர் 4
இயம்பினள் 1
இயம்பினளால் 1
இயம்பினன் 4
இயம்பினனால் 1
இயம்பினாம் 2
இயம்பினாயேல் 1
இயம்பினார் 1
இயம்பினால் 1
இயம்பினான் 11
இயம்பினீர் 1
இயம்பினும் 1
இயம்பீரோ 1
இயம்பு 6
இயம்புக 1
இயம்புகின்றன 1
இயம்புகேன் 1
இயம்புதற்கு 2
இயம்புதி 10
இயம்புதியால் 3
இயம்புதிர் 1
இயம்பும் 3
இயம்புவ 1
இயம்புவது 9
இயம்புவதோ 1
இயம்புவர் 1
இயம்புவல் 1
இயம்புவாம் 1
இயம்புவாம்-அரோ 1
இயம்புவாய் 5
இயம்புவார் 1
இயம்புவான் 5
இயம்புவீர் 2
இயம்புவீரால் 1
இயம்புவீரே 1
இயம்புவேன் 1
இயம்புறு 1
இயமா 1
இயமும் 1
இயல் 137
இயல்ப 1
இயல்பர் 1
இயல்பால் 1
இயல்பிற்று 5
இயல்பின் 3
இயல்பின 1
இயல்பினார் 1
இயல்பினாற்கு 1
இயல்பினில் 1
இயல்பினின் 2
இயல்பு 18
இயல்புடை 1
இயல்புடைய 1
இயல்பும் 2
இயல்புளி 1
இயல்பே 1
இயல்பொடு 1
இயல்வு 1
இயலா 1
இயலா-வகை 1
இயலாதது 1
இயலாது 2
இயலாளர் 1
இயலாளுக்கு 1
இயலி 1
இயலும் 2
இயலுமேல் 1
இயலை 1
இயலோடு 1
இயலோர் 1
இயற்கை 19
இயற்கைய 2
இயற்கையாலும் 1
இயற்கையின் 1
இயற்கையும் 4
இயற்கையை 2
இயற்பேர் 1
இயற்ற 11
இயற்றமேனும் 1
இயற்றல் 7
இயற்றலாம் 1
இயற்றலால் 1
இயற்றலுற்றேன் 1
இயற்றவும் 1
இயற்றற்கு 1
இயற்றாதே 1
இயற்றி 39
இயற்றிட 1
இயற்றிய 13
இயற்றியது 4
இயற்றியும் 1
இயற்றின 1
இயற்றினம் 1
இயற்றினன் 2
இயற்றினாரை 1
இயற்றினால் 1
இயற்றினாளை 1
இயற்றினான் 1
இயற்றினோர்க்கும் 1
இயற்று 1
இயற்றுதல் 1
இயற்றுதற்கு 1
இயற்றுதி 1
இயற்றுபவள் 1
இயற்றும் 7
இயற்றுமோ 2
இயற்றுவது 3
இயற்றுவர் 2
இயற்றுவல் 1
இயற்றுவார் 2
இயற்றுவாரோ 1
இயற்றுவான் 3
இயற்றுவீர் 1
இயற்றுவென் 3
இயற்றுறும் 1
இயன்ற 17
இயன்றது 7
இயன்றதோ 1
இயன்றன 2
இயன்றில 1
இயன்று 1
இயை 1
இயைக 2
இயைந்த 22
இயைந்தது 5
இயைந்தவர் 1
இயைந்தவாறு 2
இயைந்தவே 1
இயைந்தன 5
இயைந்தனம் 1
இயைந்தாய் 1
இயைந்தார் 1
இயைந்தாள் 1
இயைந்தான் 1
இயைந்து 5
இயைபு 1
இயைபுளி 1
இயைய 6
இயையா 1
இயையாத 1
இயையாதவே 1
இயையுமேல் 1
இயைவ 4
இயைவது 9
இயைவதே 1
இயைவவாய் 1
இயைவன 4
இயைவு 4
இரக்க 1
இரக்கம் 23
இரக்கம்_இல் 2
இரக்கம்தான் 1
இரக்கமது 1
இரக்கமும் 4
இரக்கமே 2
இரக்கமோ 1
இரக்கும் 2
இரங்க 6
இரங்கல் 5
இரங்கலாலும் 1
இரங்கலிர் 1
இரங்கலுற்றான் 1
இரங்கலை 2
இரங்கா 2
இரங்காத 1
இரங்காது 1
இரங்காதே 1
இரங்காய் 1
இரங்கார் 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 46
இரங்கிட 3
இரங்கிய 2
இரங்கிலா 1
இரங்கின 2
இரங்கினர் 1
இரங்கினள் 1
இரங்கினன் 2
இரங்கினாயோ 1
இரங்கினால் 1
இரங்கினான் 4
இரங்கினை 1
இரங்கு 2
இரங்குகின்ற 4
இரங்குகின்றார் 1
இரங்குதல் 1
இரங்குபவரும் 1
இரங்கும் 7
இரங்குவது 2
இரங்குவாய் 1
இரங்குவார் 2
இரங்குவார்களை 1
இரங்குவாள் 1
இரங்குவான் 3
இரங்குறும் 1
இரட்ட 1
இரட்டல் 1
இரட்டி 39
இரட்டிக்கும் 1
இரட்டியன் 1
இரட்டியான்-தன் 1
இரட்டியின் 4
இரட்டுறும் 1
இரட்டை 2
இரண்டாம் 1
இரண்டாய் 1
இரண்டாயிரம் 3
இரண்டால் 1
இரண்டில் 1
இரண்டின் 8
இரண்டின 1
இரண்டினில் 1
இரண்டினின் 1
இரண்டினும் 4
இரண்டினை 1
இரண்டினொடு 1
இரண்டினோடு 2
இரண்டினோடும் 1
இரண்டு 124
இரண்டு-பாலும் 1
இரண்டு_நூறு 1
இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் 1
இரண்டு_இரண்டும் 1
இரண்டுக்கு 1
இரண்டுக்கும் 1
இரண்டும் 40
இரண்டை 1
இரண்டையும் 6
இரண்டொடு 3
இரண்டொடும் 6
இரண 1
இரணம் 1
இரணியன் 5
இரணியனே 1
இரத்தக 1
இரத்தம் 2
இரத 7
இரதத்து 1
இரதம் 24
இரதம்-நின்று 1
இரதம்-மேல் 1
இரதமும் 4
இரதமோ 1
இரந்தது 1
இரந்ததே 1
இரந்தவர் 2
இரந்தவர்க்கு 2
இரந்தனன் 2
இரந்தனென் 2
இரந்தார் 2
இரந்தால் 2
இரந்தான் 3
இரந்திட 4
இரந்து 7
இரந்தே 1
இரப்ப 3
இரப்பது 2
இரப்போர் 1
இரலை 1
இரலையின் 1
இரவலர் 2
இரவலர்க்கு 1
இரவலரும் 1
இரவலாளர் 1
இரவலாளரின் 1
இரவாநின்றான் 1
இரவி 43
இரவி-தன் 8
இரவி-தன்னினும் 1
இரவி-தன்னை 1
இரவி-மேல் 1
இரவிக்கு 1
இரவிடை 1
இரவிதான் 1
இரவியின் 4
இரவியும் 3
இரவியை 3
இரவியோடும் 1
இரவில் 1
இரவின் 2
இரவினது 1
இரவினும் 1
இரவு 13
இரவும் 11
இரவே 2
இரவை 1
இரவோ 1
இரவோடு 1
இரா 4
இரா-வகை 2
இராக்கத 9
இராக்கதர் 25
இராக்கதர்க்கு 2
இராக்கதர்கள் 1
இராக்கதன் 1
இராகவன் 37
இராகவனார் 1
இராகவனுக்கு 1
இராம 4
இராமர் 4
இராமர்கள் 1
இராமற்கு 11
இராமற்கும் 1
இராமற்கேயோ 1
இராமன் 179
இராமன்-தன்னை 1
இராமன்-பால் 2
இராமன்-மேல் 3
இராமனது 1
இராமனார் 1
இராமனால் 1
இராமனில் 1
இராமனின் 1
இராமனுக்கு 7
இராமனும் 26
இராமனே 2
இராமனை 32
இராமனையும் 1
இராமனோ 1
இராமாவதார 1
இராமை 1
இராவண 2
இராவணர் 1
இராவணரும் 1
இராவணரேயும் 1
இராவணவோ 2
இராவணற்கு 14
இராவணற்கும் 1
இராவணன் 146
இராவணன்-தன் 1
இராவணன்-மேல் 1
இராவணனது 2
இராவணனாம் 1
இராவணனார் 3
இராவணனால் 1
இராவணனுக்கு 2
இராவணனும் 3
இராவணனே 1
இராவணனேயோ 1
இராவணனை 2
இராவணனோடு 1
இராவணி 8
இராவும் 1
இரி 1
இரிக்குமே 1
இரிசிகற்கு 1
இரிசிகன் 1
இரித்த 1
இரித்தது 2
இரிதர 3
இரிதரும் 2
இரிதலின் 1
இரிந்த 7
இரிந்தது 9
இரிந்தவால் 1
இரிந்தன 9
இரிந்தனர் 3
இரிந்தார் 8
இரிந்திட 1
இரிந்து 28
இரிய 14
இரியல் 11
இரியல்போக 1
இரியல்போகி 2
இரியல்போகின்ற 1
இரியல்போகின்றது 1
இரியல்போயினார் 2
இரியல்போவன 1
இரியல்போவார் 1
இரியல்போன 2
இரியல்போனார் 3
இரியலிட்டு 1
இரியலின் 5
இரியலுற்றது 1
இரியலுற்றன 1
இரியலுற்றனர் 1
இரியலுற்றார் 1
இரியலுற்று 3
இரியாநிற்கும் 1
இரியுண்டவர் 1
இரியும் 1
இரிவ 1
இரிவர் 1
இரிவன 1
இரிவுற்றது 1
இரீஇ 1
இரு 248
இரு-மின் 1
இரு_நால் 1
இரு_நாலினோடு 1
இரு_நான்கும் 1
இரு_மூன்று 1
இருக்க 20
இருக்கல் 1
இருக்கலாதீர் 1
இருக்கவும் 1
இருக்கவே 5
இருக்கவே-கொலாம் 1
இருக்கவேயும் 1
இருக்கற்பாலதே 1
இருக்கின் 2
இருக்கின்றாய் 1
இருக்கின்றாரும் 1
இருக்கின்றீர் 1
இருக்கின்றேன் 1
இருக்கினில் 2
இருக்கு 1
இருக்கு_இனம் 1
இருக்குந 1
இருக்குநர் 1
இருக்குநன் 1
இருக்கும் 23
இருக்குமது 1
இருக்குவது 1
இருக்கை 53
இருக்கை-தன்னை 1
இருக்கை-நின்று 1
இருக்கை-பாலதோ 1
இருக்கைக்கு 1
இருக்கையன் 1
இருக்கையான 1
இருக்கையில் 1
இருக்கையின் 1
இருக்கையினான் 1
இருக்கையும் 2
இருக்கையுள் 1
இருக்கையை 2
இருக்கையோ 1
இருக்கொடு 1
இருட்டினை 1
இருடி 1
இருடிகள் 3
இருடியர் 1
இருடியும் 1
இருண்ட 16
இருண்டது 4
இருண்டதோ 1
இருண்டன 3
இருண்டு 4
இருத்தல் 3
இருத்தலும் 1
இருத்தலோடும் 1
இருத்தி 33
இருத்தி-கொல் 1
இருத்தியால் 1
இருத்தியேல் 1
இருத்தியோ 3
இருத்திர் 4
இருத்தினை 1
இருத்தும் 1
இருத்துமேல் 1
இருதயத்து 1
இருது 5
இருதுத்தான் 1
இருதுவும் 1
இருந்த 124
இருந்த-காலை 2
இருந்த-காலையில் 1
இருந்தது 23
இருந்ததுவும் 1
இருந்ததேனும் 1
இருந்ததை 2
இருந்தருள் 1
இருந்தவ 1
இருந்தவம் 1
இருந்தவர் 8
இருந்தவர்க்கு 1
இருந்தவரொடு 1
இருந்தவள் 2
இருந்தவளை 1
இருந்தவன் 8
இருந்தவா 1
இருந்தவாறு 1
இருந்தன 1
இருந்தனர் 4
இருந்தனள் 6
இருந்தனன் 32
இருந்தனென் 2
இருந்தனை 2
இருந்தனைய 1
இருந்தனையே 2
இருந்தாய் 3
இருந்தார் 11
இருந்தார்கள் 1
இருந்தால் 2
இருந்தாள் 9
இருந்தான் 30
இருந்தான்-அரோ 3
இருந்தானை 2
இருந்திரோ 1
இருந்தில் 1
இருந்திலன் 1
இருந்திலேம் 1
இருந்தீர் 1
இருந்து 79
இருந்து-என்ன 1
இருந்து-ஒழியும் 1
இருந்தும் 4
இருந்துவீர் 1
இருந்துழி 12
இருந்துளீர் 1
இருந்துளேன் 1
இருந்தே 2
இருந்தேயும் 1
இருந்தேற்கு 1
இருந்தேன் 12
இருந்தேன்-எனின் 1
இருந்தேனானால் 1
இருந்தேனை 1
இருந்தை 2
இருந்தையின் 1
இருந்தோம் 3
இருந்தோர்க்கு 1
இருநூற்றையும் 1
இருநூறு 9
இருநூறு-அவை 1
இருநூறும் 3
இருப்ப 12
இருப்பது 2
இருப்பதுவும் 1
இருப்பதே 2
இருப்பதோ 1
இருப்பல் 2
இருப்பார் 3
இருப்பிடம் 1
இருப்பின் 1
இருப்பு 4
இருப்புலக்கை 1
இருப்பென் 1
இருப்பேனோ 1
இருபத்து 1
இருபத்தொரு 1
இருபத்தோடு 1
இருபதிற்றிரண்டு 1
இருபதிற்று 1
இருபதிற்று_இரட்டி 1
இருபது 11
இருபதும் 6
இரும் 112
இரும்பிடை 1
இரும்பின் 2
இரும்பினால் 1
இரும்பு 15
இரும்பெனேல் 1
இரும்பை 1
இருமை 4
இருமைக்கு 1
இருமையும் 12
இருமையே 1
இருவர் 38
இருவர்-மேல் 1
இருவர்க்கு 2
இருவர்க்கும் 2
இருவரது 1
இருவராலும் 1
இருவரில் 1
இருவருக்கும் 1
இருவரும் 41
இருவரே 2
இருவரே-கொல் 1
இருவரை 12
இருவரையும் 4
இருவரோடு 1
இருவரோடும் 3
இருவி 1
இருவிர் 1
இருவினை 4
இருவினைக்கு 1
இருவினையும் 1
இருவீர் 1
இருவீரும் 1
இருவேம் 2
இருவேமும் 1
இருவேமுள் 1
இருவோமொடு 1
இருவோர் 1
இருவோர்களும் 1
இருவோரையும் 1
இருவோரொடும் 1
இருள் 141
இருள்-தன்னையும் 1
இருள்-வாய் 4
இருள்-ஊடே 1
இருள்தர 1
இருள்நிலை 1
இருள்வித்தார் 1
இருளமாட்டா 1
இருளாய் 2
இருளானதுதான் 1
இருளிடை 3
இருளில் 2
இருளின் 8
இருளினும் 1
இருளினை 2
இருளுடை 1
இருளும் 8
இருளூடு 2
இருளே 2
இருளை 11
இருளையும் 2
இருளொடு 1
இரேல் 1
இரேன் 2
இரேனோ 1
இரை 8
இரைக்கின்ற 1
இரைக்கின்றது 1
இரைக்கும் 2
இரைக்குமால் 1
இரைத்த 9
இரைத்ததால் 1
இரைத்தவர் 2
இரைத்தனர் 2
இரைத்திலன் 1
இரைத்து 25
இரைந்தனர் 2
இரைந்தார் 1
இரைந்து 4
இரைப்ப 5
இரைப்பன 2
இல் 706
இல்_பிறந்தார்-தமக்கு 1
இல்ல 1
இல்லதில் 1
இல்லது 9
இல்லதை 2
இல்லமும் 1
இல்லவர் 7
இல்லவள் 2
இல்லவன் 3
இல்லள் 1
இல்லளேல் 1
இல்லறம் 2
இல்லன் 2
இல்லன 3
இல்லா 40
இல்லா-வண்ணம் 2
இல்லாத 5
இல்லாதவர் 1
இல்லாதன 1
இல்லாதான் 1
இல்லாதேன் 1
இல்லாமை 2
இல்லாமையும் 1
இல்லாய் 5
இல்லார் 4
இல்லாரும் 1
இல்லாரை 1
இல்லாள் 5
இல்லான் 20
இல்லிடை 1
இல்லிடையில் 1
இல்லில் 2
இல்லின் 2
இல்லினை 1
இல்லீர் 1
இல்லுழை 1
இல்லேன் 4
இல்லை 226
இல்லை-ஆயின் 1
இல்லை-எனின் 1
இல்லையாம் 1
இல்லையால் 20
இல்லையே 7
இல்லையேல் 5
இல்லையோ 7
இல்லொடும் 2
இல்லோர் 2
இல்லோன் 2
இல்லோனே 1
இல 98
இலக்கண 2
இலக்கணங்களும் 2
இலக்கணம் 7
இலக்கம் 7
இலக்கா 1
இலக்கு 5
இலக்குவ 5
இலக்குவற்கு 3
இலக்குவற்கும் 1
இலக்குவன் 52
இலக்குவன்-தன்னை 1
இலக்குவனில் 1
இலக்குவனும் 1
இலக்குவனை 2
இலக்குவா 2
இலக்கை 2
இலகிடு 1
இலகு 2
இலங்க 14
இலங்கலின் 1
இலங்கிட 2
இலங்கிடும் 1
இலங்கிய 3
இலங்கு 28
இலங்கு_இழாய் 1
இலங்கு_இழை-தன்னை 1
இலங்கும் 7
இலங்குற 1
இலங்குறு 1
இலங்கை 169
இலங்கை-தன்-மேல் 1
இலங்கை-தன்னை 2
இலங்கை-மேல் 4
இலங்கைக்கு 2
இலங்கைக்கும் 1
இலங்கைமாதேவி 1
இலங்கையது 1
இலங்கையர் 15
இலங்கையர்_கோன் 1
இலங்கையாய் 1
இலங்கையாள் 2
இலங்கையில் 6
இலங்கையின் 13
இலங்கையின்-நின்று 1
இலங்கையினை 1
இலங்கையும் 11
இலங்கையுள் 1
இலங்கையே 1
இலங்கையை 16
இலங்கையொடும் 1
இலங்கையோடு 1
இலச்சினை 1
இலஞ்சியும் 1
இலதாகியது 1
இலதாம்-வகை 1
இலதால் 1
இலது 23
இலதே 1
இலம் 1
இலயத்தின் 1
இலர் 53
இலர்-தம்மொடு 1
இலராய் 1
இலரால் 4
இலவ 4
இலவங்க 1
இலவம் 1
இலவா 1
இலவாக 1
இலவால் 3
இலவினும் 1
இலவு 3
இலவும் 2
இலள் 13
இலள்-கொல்லோ 1
இலன் 39
இலன்-கொல் 1
இலனாம் 1
இலனாய் 1
இலனால் 2
இலனே 1
இலனோ 2
இலா 197
இலாடர் 1
இலாத 43
இலாததனை 1
இலாதது 6
இலாதவர் 3
இலாதவருக்கு 1
இலாதவளோடும் 1
இலாதவற்கு 1
இலாதவன் 5
இலாதவனை 1
இலாதவே 1
இலாதன 7
இலாதாய் 4
இலாதார் 7
இலாதாரை 1
இலாதாள் 1
இலாதாளை 1
இலாதான் 7
இலாதானும் 1
இலாது 13
இலாதேம் 1
இலாதேன் 1
இலாதோர் 2
இலாதோர்-தம்மையே 1
இலாதோர்-மேலும் 1
இலாமல் 1
இலாமை 7
இலாமையால் 7
இலாமையின் 5
இலாமையினால் 1
இலாமையினோ 1
இலாமையும் 2
இலாமையோ 1
இலாய் 6
இலாய 1
இலார் 18
இலார்-போல் 2
இலார்க்கு 1
இலார்க்கும் 1
இலாரால் 1
இலாரொடு 2
இலாவாறும் 1
இலாள் 9
இலாள்-தன்னை 1
இலாளர் 1
இலாளை 1
இலாளையும் 1
இலாளொடும் 1
இலான் 32
இலான்-தனை 1
இலானும் 1
இலி 6
இலிர் 2
இலிரோ 1
இலீர் 1
இலென் 7
இலெனாய் 1
இலெனால் 1
இலேம் 2
இலேன் 10
இலேனொடு 1
இலேனோ 1
இலை 106
இலைகள் 1
இலைகளாலே 1
இலைய 2
இலையாதி 1
இலையால் 3
இலையானாய் 1
இலையில் 1
இலையோ 2
இலையோடு 1
இலோம் 1
இலோய் 1
இலோயை 1
இலோர் 1
இலோரை 1
இலோன் 1
இலோனும் 1
இவ்வகை 1
இவ்வண்ணம் 1
இவ்வழி 5
இவ்வாறு 3
இவ்விடை 1
இவ்வுழி 1
இவ்வோ 1
இவண் 61
இவர் 97
இவர்க்கு 9
இவர்க்கும் 1
இவர்கள் 8
இவர்கள்தாம் 1
இவர்களின் 1
இவர்களோ 1
இவர்கின்ற 3
இவர்கின்றது 1
இவர்தலும் 1
இவர்தாமே 1
இவர்ந்த 5
இவர்ந்தனையன 1
இவர்ந்து 1
இவர்வது 1
இவர 1
இவரா 1
இவரால் 5
இவரின் 1
இவரினும் 1
இவருக்கு 1
இவருடன் 1
இவரும் 4
இவரை 5
இவரையும் 1
இவள் 46
இவள்-கண் 1
இவள்-கொல் 1
இவள்-தனால் 1
இவளால் 1
இவளும் 1
இவளே 1
இவளை 11
இவளையும் 1
இவளொடு 1
இவளோடும் 1
இவற்கு 12
இவற்கே 1
இவற்றால் 1
இவற்றிடை 1
இவற்றில் 1
இவற்றின் 3
இவற்று 2
இவற்றை 1
இவறி 2
இவறினன் 1
இவன் 181
இவன்-கொல் 1
இவன்-கொலாம் 2
இவன்-தன்னை 5
இவன்-தனை 3
இவன்-வயின் 3
இவனது 1
இவனால் 2
இவனாலே 1
இவனின் 4
இவனுக்கு 6
இவனும் 2
இவனுமே 2
இவனே 5
இவனை 38
இவனையும் 1
இவனொடும் 1
இவனோடு 3
இவனோதான் 1
இவுளி 5
இவுளியர் 1
இவுளியின் 1
இவுளியும் 2
இவுளியொடு 1
இவுளியோ 1
இவை 149
இவை-கொலாம் 1
இவைகள் 1
இவையும் 1
இவையே 1
இழக்க 1
இழக்கவும் 1
இழக்கின்றாய் 1
இழக்கும் 1
இழத்தல் 1
இழத்தி 1
இழத்திர் 1
இழந்த 27
இழந்த-பின் 1
இழந்தது 3
இழந்தவர் 1
இழந்தவரின் 1
இழந்தவள் 1
இழந்தவன் 1
இழந்தவே 1
இழந்தன 22
இழந்தனர் 3
இழந்தனள் 1
இழந்தனன் 1
இழந்தனன்-என்னினும் 1
இழந்தனனோ 1
இழந்தனென் 1
இழந்தனை 1
இழந்தார் 4
இழந்தார்களும் 1
இழந்தாள் 1
இழந்தான் 6
இழந்திட 1
இழந்திலள் 1
இழந்திலன் 6
இழந்து 36
இழந்தும் 12
இழந்தே 1
இழந்தேன் 1
இழப்ப 1
இழப்பதும் 1
இழப்பர் 1
இழப்பித்தவர் 1
இழப்பு 1
இழப்பென் 2
இழப்பேன் 1
இழவாதீர் 1
இழவு 2
இழவும் 2
இழாய் 2
இழி 30
இழிகின்ற 2
இழிகுற்ற 1
இழிச்சும் 1
இழிச்சுவார் 1
இழித்தி 2
இழித்து 3
இழிதகவு 1
இழிதர 2
இழிதரு 1
இழிந்த 15
இழிந்த-போல் 1
இழிந்தது 6
இழிந்ததே 1
இழிந்தன 3
இழிந்தனர் 2
இழிந்தனன் 1
இழிந்தாங்கு 1
இழிந்தார் 2
இழிந்தால் 1
இழிந்தாள் 1
இழிந்திட 1
இழிந்து 29
இழிந்து-என 1
இழிந்துழி 1
இழிந்துளதாம் 1
இழிந்துளார்க்கும் 1
இழிந்துளோர் 1
இழிந்தோர் 1
இழிந்தோர்களும் 1
இழிப்பு 1
இழிய 5
இழியா 1
இழியும் 1
இழிவ 2
இழிவதற்கு 1
இழிவது 5
இழிவர் 1
இழிவன 1
இழிவாம் 1
இழிவான 1
இழிவு 4
இழிவுற்றார் 1
இழிவோ 1
இழுக்க 1
இழுக்கம் 7
இழுக்கம்-மன்னோ 1
இழுக்கல் 1
இழுக்கலில் 1
இழுக்கிற்று 1
இழுக்கினர் 1
இழுக்கினாலே 1
இழுக்கினே 1
இழுக்கு 5
இழுக்கு_இல் 1
இழுக்கும் 5
இழுக்குவது 1
இழுக்குவார் 1
இழுக்குற்றாளோ 1
இழுக 2
இழுகி 3
இழுகிய 1
இழுகு 1
இழுகுற 1
இழுது 6
இழுதும் 1
இழுதை 4
இழுதை-பாலதால் 1
இழுதை_சொல் 1
இழுதையர் 1
இழுதையர்கள் 1
இழை 61
இழை-தன் 2
இழை-தன்னை 4
இழை-திறத்தினால் 1
இழைக்க 1
இழைக்கிலேன் 1
இழைக்கின்ற 1
இழைக்கு 1
இழைக்கும் 7
இழைக்குவது 1
இழைகளும் 2
இழைகளோடு 1
இழைத்த 32
இழைத்தது 3
இழைத்ததும் 3
இழைத்தல் 1
இழைத்தலால் 1
இழைத்தவர் 1
இழைத்தவற்கு 1
இழைத்தவாறு 1
இழைத்தவாறோ 1
இழைத்தன 1
இழைத்தனள் 1
இழைத்தனன் 1
இழைத்தனை 1
இழைத்தார் 3
இழைத்தால் 1
இழைத்தாலும் 1
இழைத்தாள் 2
இழைத்தான் 1
இழைத்தி 2
இழைத்திட 1
இழைத்திடுவென் 1
இழைத்திலது 1
இழைத்திலர் 1
இழைத்து 6
இழைத்துடைமையால் 1
இழைத்துளவன் 1
இழைத்தேன் 3
இழைந்த 2
இழைப்ப 2
இழைப்பது 1
இழைப்பரோ 1
இழைப்பல் 1
இழைப்பவர்கட்கு 1
இழைப்பன 1
இழையர் 2
இழையவர் 1
இழையவரை 1
இழையா 1
இழையார் 3
இழையாரை 1
இழையாள் 1
இழையாளை 1
இழையிடை 1
இழையில் 1
இழையின் 1
இழையும் 4
இழையேல் 1
இழையேன் 1
இழையை 3
இழைவாள் 1
இள 78
இள_வஞ்சி 1
இளக்க 2
இளக்க_அரு 1
இளக்க_அரும் 1
இளக்கம் 2
இளக்கர் 1
இளக்குவார் 1
இளகா 1
இளகாது 1
இளகினன் 1
இளங்கிளையோன் 1
இளங்கோ 2
இளங்கோக்கு 1
இளங்கோவே 1
இளங்கோவோடு 1
இளங்கோன் 1
இளநீர் 4
இளநீர்களும் 1
இளநீரும் 1
இளநீரை 1
இளம் 74
இளம்_காலினும் 1
இளமையால் 1
இளமையும் 4
இளவரசு 1
இளவல் 28
இளவல்-தன்-மேல் 1
இளவல்-தன்னை 1
இளவல்-பின் 1
இளவல்-மேல் 2
இளவலார் 1
இளவலும் 15
இளவலே 2
இளவலை 18
இளவலொடு 2
இளவலோடு 2
இளவலோடும் 4
இளவற்கு 5
இளவற்கும் 1
இளவேனில் 1
இளிக்கு 1
இளித்து 1
இளிவரும் 1
இளை 2
இளைக்கலாத 1
இளைக்கும் 1
இளைஞர் 3
இளைஞரும் 1
இளைஞற்கு 1
இளைத்த 1
இளைத்தாள் 1
இளைத்திருந்தார் 1
இளைத்து 1
இளைத்தே 1
இளைப்ப 2
இளைப்ப_அரும் 1
இளைப்பன 1
இளைப்பு 3
இளைப்பு_அரும் 1
இளைப்புறும் 1
இளைய 51
இளைய_கோவும் 1
இளையர்கள் 1
இளையவ 1
இளையவட்கு 1
இளையவர் 4
இளையவர்-தம்மின் 1
இளையவரொடு 1
இளையவள் 2
இளையவள்-தன்னை 1
இளையவற்கு 5
இளையவற்கும் 1
இளையவன் 53
இளையவன்-தனை 1
இளையவன்தான் 1
இளையவனே 2
இளையவனொடும் 2
இளையன் 1
இளையாதவன் 1
இளையார் 4
இளையார்க்கு 1
இளையாள் 1
இளையாளும் 1
இளையான் 15
இளையானுக்கு 1
இளையானே 2
இளையானை 1
இளையானொடு 2
இளையானொடும் 1
இளையானோ 1
இளையோய் 8
இளையோர் 2
இளையோரும் 3
இளையோற்கு 1
இளையோன் 14
இளையோனால் 1
இளையோனும் 1
இளையோனை 1
இளையோனையும் 1
இற்கணார் 1
இற்ற 23
இற்ற-பின் 1
இற்றது 19
இற்றது-போல் 1
இற்றதே 1
இற்றதோ 1
இற்றவர் 1
இற்றவன் 1
இற்றவால் 1
இற்றவாறு 1
இற்றன 18
இற்றனம் 1
இற்றனர் 1
இற்றனவோ 1
இற்றனன் 1
இற்றாய் 2
இற்றால் 2
இற்றான் 2
இற்றிது 1
இற்றிதுவே 1
இற்றிதுவோ 1
இற்றில 1
இற்றிலது 1
இற்றிலர் 1
இற்றிலாதன 1
இற்றீக 1
இற்றீர் 1
இற்று 40
இற்றே 1
இற்றை 10
இற்றை_நாள் 1
இற்றையில் 1
இற 28
இறக்க 1
இறக்கம் 4
இறக்கலாதேன் 1
இறக்கிய 1
இறக்கின் 1
இறக்கின்றாள் 1
இறக்கும் 6
இறக்குமாறு 1
இறக்கை 1
இறக்கையும் 1
இறகிடை 1
இறகு 4
இறங்க 1
இறங்காத 1
இறங்கி 2
இறங்கிய 1
இறங்கின 1
இறங்கினை 1
இறங்கு 2
இறங்கு-போதும் 1
இறங்கும் 2
இறங்குவ 1
இறத்தல் 2
இறத்தல்-தானும் 1
இறத்தலும் 2
இறத்தலே 1
இறத்தி 2
இறத்தும் 3
இறந்த 11
இறந்த-பின் 1
இறந்ததனை 1
இறந்தது 4
இறந்தமை 1
இறந்தவர் 5
இறந்தவர்க்கு 1
இறந்தவன் 3
இறந்தவால் 1
இறந்தன 8
இறந்தனர் 4
இறந்தனரோ 1
இறந்தனன் 7
இறந்தனை 3
இறந்தனையால் 1
இறந்தனையே 1
இறந்தனையோ 1
இறந்தாய் 1
இறந்தார் 4
இறந்தார்களோ 1
இறந்தாரும் 1
இறந்தாரை 1
இறந்தாள் 1
இறந்தான் 9
இறந்தான்-கொல்லோ 1
இறந்திலம் 1
இறந்திலர் 1
இறந்திலள் 1
இறந்திலன் 3
இறந்திலன்-கொலாம் 1
இறந்திலாதது 1
இறந்து 27
இறந்துபாடு 1
இறந்துபோகினும் 1
இறந்துளது 1
இறந்துளார் 1
இறந்துளான்-மேல் 1
இறந்தே 1
இறந்தோர் 3
இறப்பது 1
இறப்பதே 1
இறப்பம் 1
இறப்பரால் 1
இறப்பினும் 4
இறப்பு 4
இறப்பும் 2
இறப்புறுவென் 1
இறப்பென் 3
இறப்பொடு 1
இறல் 3
இறலி 1
இறவா 1
இறவாத 1
இறவாதிருக்கை 1
இறவாது 2
இறவாமை 1
இறவினின் 1
இறவு 7
இறவேனேல் 1
இறா 1
இறா-வகையில் 1
இறாதவர் 1
இறால் 1
இறாலின் 1
இறானோ 1
இறினும் 1
இறு 2
இறுக்க 2
இறுக்கி 4
இறுக்கிய 2
இறுக்கியது 1
இறுக்கின 1
இறுக்கினான் 1
இறுக்கும் 7
இறுக்குவென் 1
இறுக்குறும் 1
இறுக 6
இறுகலா 1
இறுகின 1
இறுகு 2
இறுகுற 3
இறுங்கு 1
இறுங்கும் 1
இறுத்த 15
இறுத்ததால் 1
இறுத்தது 9
இறுத்ததும் 1
இறுத்தருளினான் 1
இறுத்தலும் 2
இறுத்தவன் 4
இறுத்தவனும் 1
இறுத்தன 3
இறுத்தனர் 2
இறுத்தனன் 3
இறுத்தாய் 1
இறுத்தார் 3
இறுத்தால் 1
இறுத்தான் 12
இறுத்தில 1
இறுத்து 16
இறுதல் 3
இறுதலும் 1
இறுதி 63
இறுதி-கணின் 1
இறுதி-காறும் 1
இறுதிக்கு 1
இறுதிசெல்லா 2
இறுதிய 1
இறுதியா 1
இறுதியாய் 1
இறுதியில் 6
இறுதியின் 11
இறுதியின்-கண் 1
இறுதியும் 5
இறுதியே 3
இறுதியை 1
இறுப்பதன் 1
இறுப்பினும் 1
இறுப்பென் 1
இறுப்போன் 1
இறுபவர் 1
இறும் 11
இறும்பு 1
இறுவது 2
இறுவதே 1
இறுவர் 1
இறுவன 1
இறுவாரை 1
இறுவான் 1
இறுவித்தார் 1
இறை 88
இறை_பொழுது 1
இறை_மகற்கு 1
இறை_மகன் 2
இறைக்கின்றாரும் 1
இறைஞ்ச 4
இறைஞ்சலும் 2
இறைஞ்சவும் 1
இறைஞ்சா 2
இறைஞ்சி 38
இறைஞ்சிய 1
இறைஞ்சினர் 4
இறைஞ்சினன் 7
இறைஞ்சினார் 1
இறைஞ்சினாள் 1
இறைஞ்சினான் 7
இறைஞ்சினானை 1
இறைஞ்சு 1
இறைஞ்சுகின்றனர் 1
இறைஞ்சுகின்றான் 1
இறைஞ்சும் 3
இறைப்பொழுதில் 1
இறைமை 1
இறையவன் 4
இறையிடை 1
இறையில் 1
இறையும் 16
இறையேனும் 1
இறையை 2
இறையைத்தான் 1
இறையையும் 1
இறையொடு 1
இறையோய் 2
இறையோரை 1
இறையோற்கு 1
இறையோன் 2
இறைவ 12
இறைவர் 9
இறைவர்க்கும் 1
இறைவர்கள் 1
இறைவரின் 1
இறைவரை 1
இறைவற்கு 1
இறைவன் 46
இறைவனுக்கு 1
இறைவனும் 4
இறைவனே 1
இறைவனை 6
இறைவா 2
இறைவி 4
இறைவிக்கும் 1
இறைவியும் 1
இறைவியோடு 1
இன் 196
இன்_சொலார் 2
இன்_இயம் 2
இன்_இயமா 1
இன்ப 7
இன்பத்து 1
இன்பத்துள் 1
இன்பத்தை 4
இன்பம் 24
இன்பம்-கொலாம் 1
இன்பமால் 1
இன்பமும் 5
இன்பமே 1
இன்புற 2
இன்புறும் 1
இன்மை 31
இன்மைக்கும் 1
இன்மையாய் 1
இன்மையால் 19
இன்மையாலோ 1
இன்மையாள் 1
இன்மையின் 10
இன்மையினால் 2
இன்மையும் 2
இன்மையேனும் 1
இன்மையை 1
இன்றாக 3
இன்றாகுமால் 1
இன்றாம்-அரோ 2
இன்றாமே 1
இன்றாய் 1
இன்றாயது 2
இன்றால் 5
இன்றி 99
இன்றிய 2
இன்றியான் 1
இன்றியும் 3
இன்றியே 17
இன்றியேயும் 2
இன்று 224
இன்று-காறு 1
இன்று-காறும் 9
இன்று-அளவுமே 1
இன்று-ஆயினும் 1
இன்றுதான் 2
இன்றும் 5
இன்றே 30
இன்றேல் 3
இன்றொடு 6
இன்றொடும் 4
இன்றோடு 3
இன்றோடே 1
இன்ன 52
இன்னகை-பால் 1
இன்னணம் 11
இன்னதாம் 1
இன்னதின் 1
இன்னது 35
இன்னதே 3
இன்னம் 39
இன்னமும் 16
இன்னர் 4
இன்னல் 31
இன்னல 1
இன்னலர் 1
இன்னலள் 1
இன்னலன் 1
இன்னலால் 2
இன்னலில் 1
இன்னலின் 4
இன்னலினோர் 1
இன்னலுக்கு 1
இன்னலும் 5
இன்னலுற்று 1
இன்னலை 1
இன்னலோடு 1
இன்னவர் 2
இன்னவர்கள் 1
இன்னவன் 5
இன்னவா 1
இன்னவாறு 3
இன்னள் 2
இன்னன் 1
இன்னன 22
இன்னா 4
இன்னாத 1
இன்னார் 1
இன்னாவேனும் 1
இன்னும் 59
இன்னுரை 1
இன்னே 25
இன்னை 1
இன்னோர் 1
இன்னோரன்ன 1
இன 36
இனங்களும் 1
இனங்களை 1
இனத்தலை 1
இனத்தவர் 1
இனத்தவரும் 1
இனத்தவரொடும் 1
இனத்தவன் 1
இனத்திடை 1
இனத்தின் 2
இனத்து 7
இனத்துக்கு 1
இனத்தை 1
இனத்தையும் 1
இனத்தொடும் 2
இனப்படு 1
இனம் 149
இனம்-அவை 1
இனமா 1
இனமால் 1
இனமும் 4
இனயை 1
இனாதன 1
இனி 454
இனி-வயின் 1
இனிதா 1
இனிதாய் 1
இனிதால் 1
இனிதின் 24
இனிதினின் 2
இனிது 122
இனிதே 1
இனிமேல் 4
இனிமை 1
இனிய 52
இனியதாய் 1
இனியது 10
இனியர் 1
இனியவர் 1
இனியவள்-தன்னை 1
இனியவள்தான் 1
இனியவன் 1
இனியவாறு 1
இனியவோ 1
இனியன 10
இனியாய் 1
இனியாள் 2
இனியாளே 1
இனியாளை 1
இனியீர் 1
இனியே 1
இனியை 2
இனியோய் 1
இனும் 4
இனை 1
இனைந்து 1
இனைய 93
இனையது 11
இனையர் 10
இனையராய் 2
இனையல் 1
இனையவர் 1
இனையவும் 1
இனையவேயும் 1
இனையள் 1
இனையன் 2
இனையன 44
இனையோர் 1
இனைவரும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  இ (724)
ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன் மற்று இ
 காசு இல் கொற்றத்து இராமன் கதை-அரோ - பால:0 4/3,4
தேவபாடையின் இ கதை செய்தவர் - பால:0 10/1
சரயு என்பது தாய் முலை அன்னது இ
 உரவு நீர் நிலத்து ஓங்கும் உயிர்க்கு எலாம் - பால:1 12/3,4
ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில - பால:2 25/1
பயில் உறவு உற்றபடி பெரும்பான்மை இ பெரும் திரு நகர் படைப்பான் - பால:3 4/2
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ - பால:3 4/4
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் - பால:3 5/3
அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ - பால:3 6/4
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ - பால:3 58/1
யாவையும் வழங்கு இடத்து இகலி இ நகர் - பால:3 58/3
இ மாண் கதைக்கு ஓர் இறை ஆய இராமன் என்னும் - பால:4 1/3
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் - பால:5 3/2
உத்தானபாதன் அருள் உரோமபதன் என்று உளன் இ உலகை ஆள்வோன் - பால:5 33/4
யான் செய்த மா தவமோ இ உலகம் செய் தவமோ யாதோ இங்ஙன் - பால:5 58/1
நின்னை இ உலகினில் நிருபர் நேர்வரோ - பால:5 77/4
என்றலும் அரச நீ இரங்கல் இ உலகு - பால:5 80/1
ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் - பால:5 118/2
இ வழி பெயர்கள் இசைத்துழி இறைவன் - பால:5 119/2
இ அளவது என ஒரு கரை பிறிது இலவா - பால:5 122/2
இ பரிசு அணி நகர் உறையும் யாவரும் - பால:5 132/1
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் - பால:7 25/3
எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் - பால:7 27/3
இ வரை இருப்பது அவள் என்பதனின் முன்பு ஓர் - பால:7 28/3
யாது என்று எண்ணுவது இ கொடியாளையும் - பால:7 37/3
மறம் கொடு இ தரை மன்னுயிர் மாய்த்து நின்று - பால:7 40/3
முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி - பால:8 23/1
என்னையே என்னையே இ உலகு இயல் இருந்த வண்ணம் - பால:9 16/2
இ வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கு எல்லாம் - பால:9 24/1
மலர் மேல் நின்று இ மங்கை இ வையத்திடை வைக - பால:10 29/1
மலர் மேல் நின்று இ மங்கை இ வையத்திடை வைக - பால:10 29/1
பழகிய எனினும் இ பாவை தோன்றலால் - பால:10 34/3
உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ - பால:10 66/4
ஒளி அம்பு எய்யும் மன்மதனார் உனக்கு இ மாயம் உரைத்தாரோ - பால:10 68/3
விண்ணின் நீங்கிய மின் உரு இ முறை - பால:11 3/1
இடறு ஓட்ட இன நெடிய வரை உருட்டி இ உலகம் - பால:12 10/1
இ உலகம் அன்றியே எ உலகும் இனிது அளிக்கும் - பால:12 19/2
இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி - பால:12 22/3
எள்ள_அரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இ இருந்த - பால:12 23/3
இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் - பால:12 24/4
காதல் என்-தன் உயிர் மேலும் இ கரியோன்-பால் உண்டால் - பால:12 31/3
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை - பால:13 5/3
கன்னியும் இ சிலை காணுமோ என்பார் - பால:13 8/4
இ சிலை உதைத்த கோற்கு இலக்கம் யாது என்பார் - பால:13 9/1
நாள் உடைமையின் அவர் நடுக்கம் நோக்கி இ
 கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய - பால:13 14/2,3
இ திருவை நில வேந்தர் எல்லாரும் காதலித்தார் - பால:13 19/4
இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின் - பால:13 29/2
வெள்ளம் அணைத்தவன் வில்லை எடுத்து இ
 பிள்ளை முன் இட்டது பேதைமை என்பார் - பால:13 30/3,4
மானவன் இ சிலை கால் வளையானேல் - பால:13 31/3
இம்பர் இ நகரில் தந்த முனிவனை இறைஞ்சும் என்பார் - பால:13 43/4
விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ
 மண்ணுளே இழிந்தது என்ன வந்து போன மைந்தனார் - பால:13 53/1,2
அரசையும் இ வழி அழைத்தல் வேட்கையோ - பால:13 65/4
இ திறத்தினர் எத்தனையோ பலர் - பால:14 50/3
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் - பால:14 66/3
இ புறத்தேயும் காண்பார் குறத்தியர் இயைந்த கோலம் - பால:16 5/3
இ பாவை எம் கோற்கு உயிர் அன்னவள் என்ன உன்னி - பால:17 13/3
உற இ கோலம் பெற்றிலென் என்றால் உடன் வாழ்வு இ - பால:17 27/2
உற இ கோலம் பெற்றிலென் என்றால் உடன் வாழ்வு இ
 பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் - பால:17 27/2,3
பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் - பால:17 27/3
ஏயும் தன்மையர் இ வகையார் எலாம் - பால:17 39/1
நான் நக நகுகின்றாள் இ நல் நுதல் தோழி ஆம் என்று - பால:18 8/3
பிச்சி நீ என் செய்தாய் இ பெரு நறவு இருக்க வாளா - பால:19 11/3
தண் மதி ஆகின் யானும் தருவென் இ நறவை என்றாள் - பால:19 17/4
ஏலும் இ வன்மையை என் என்று உன்னுதும் - பால:19 41/1
ஆன்ற இ செல்வம் இத்தனையும் மொய்த்து அருகு உற - பால:20 27/3
கண்ணினால் காதல் என்னும் பொருளையே காண்கின்றோம் இ
 பெண்ணின் நீர்மையினால் எய்தும் பயன் இன்று பெறுதும் என்பார் - பால:21 4/1,2
எழுதலாம்-கொல் இ மன்மதனால் என்றாள் - பால:21 24/4
எண்ணும்-கால் இ இலக்கணம் எய்திட - பால:21 25/2
அனகன் இ நகர் எய்தியது ஆதியில் - பால:21 26/3
இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ - பால:22 36/4
இ பரம் துடைத்தவர் எய்தும் இன்பத்தை - பால:23 68/2
மீன் நகு வானின் விளங்கியது இ பார் - பால:23 88/4
மெய்ம்மை இ சிறுவனே வினை செய்தோர்களுக்கு - பால:24 44/3
தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர - அயோ:1 14/2
பெரும் சிறை உள எனின் பிறவி என்னும் இ
 இரும் சிறை கடத்தலின் இனியது யாவதோ - அயோ:1 21/3,4
இனியது போலும் இ அரசை எண்ணுமோ - அயோ:1 22/1
ஆதலால் இராமனுக்கு அரசை நல்கி இ
 பேதைமைத்து ஆய் வரும் பிறப்பை நீக்குறும் - அயோ:1 30/1,2
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன் - அயோ:1 50/1
தருதி இ வரம் என சொலி உயிர் உற தழுவி - அயோ:1 70/2
ஆவ இ உலகம் இஃது அறன் என்றார்-அரோ - அயோ:1 76/4
புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம் - அயோ:1 78/2
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ
 கோ நகர் அணிக என கொட்டும் பேர்_இயம் - அயோ:2 33/2,3
சரதம் இ புவியெலாம் தம்பியோடும் இ - அயோ:2 64/1
சரதம் இ புவியெலாம் தம்பியோடும் இ
 வரதனே காக்குமேல் வரம்பு_இல் காலமும் - அயோ:2 64/1,2
பரியும் நின் குல புதல்வற்கும் நினக்கும் இ பார் மேல் - அயோ:2 78/3
தீய மந்தரை இ உரை செப்பலும் தேவி - அயோ:2 84/1
இரக்கம் இன்மை அன்றோ இன்று இ உலகங்கள் இராமன் - அயோ:2 85/3
துன்று கானத்தில் இராமனை துரத்தல் இ இரண்டும் - அயோ:2 91/2
என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார் - அயோ:3 9/2
இ நிலை நின்றவள்-தன்னை எய்த நோக்கி - அயோ:3 22/1
இசைத்ததும் இல்லை முன் ஈந்த இ வரங்கள் - அயோ:3 23/2
நாரியர் இல்லை இ ஞாலம் எங்கும் என்ன - அயோ:3 26/1
பொறுப்பினும் இ நிலை போகிலாளை வாளால் - அயோ:3 28/3
கொள்ளான் நின் சேய் இ அரசு அன்னான் கொண்டாலும் - அயோ:3 30/1
ஏனோர் செய்கை யாரொடு நீ இ அரசு ஆள்வாய் - அயோ:3 31/2
முன்னே தந்தாய் இ வரம் நல்காய் முனிவாயேல் - அயோ:3 34/3
வீழ்ந்தாளே இ வெய்யவள் என்னா மிடல் வேந்தன் - அயோ:3 48/1
ஈந்தேன் ஈந்தேன் இ வரம் என் சேய் வனம் ஆள - அயோ:3 48/2
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே - அயோ:3 53/4
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் - அயோ:3 54/3
இலங்கையின் நிருதரே இ ஏழ் உலகத்து வாழும் - அயோ:3 75/3
உய்த்தது இ உலகம் என்பார் ஊழி காண்கிற்பாய் என்பார் - அயோ:3 92/1
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் - அயோ:3 95/4
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் - அயோ:3 102/3
இ பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கு எளிதோ யாரும் - அயோ:3 112/1
என் இனி உறுதி அப்பால் இ பணி தலைமேல் கொண்டேன் - அயோ:3 114/3
இ திறத்தின் இடர் உறுவாள்-தனை - அயோ:4 14/1
விண்ணும் மண்ணும் இ வேலையும் மற்றும் வேறு - அயோ:4 17/1
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு - அயோ:4 20/1
காதல் பெற்று இ நகர் வர காண்டியால் - அயோ:4 23/4
இ திறத்த எனை பல வாசகம் - அயோ:4 26/1
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா - அயோ:4 26/3
இவன் இ ஞாலம் இறந்து இரும் கானிடை - அயோ:4 27/2
ஆகம் மற்று அவள்-தன்னையும் ஆற்றி இ
 சோகம் தீர்ப்பவள் என்று சுமித்திரை - அயோ:4 28/2,3
இ மாண் உலகத்து உயிரோடு இனி வாழ்வு உகவேன் என் சொல் - அயோ:4 42/3
பெண்ணோ தீயோ மாயா பேயோ கொடியாய் நீ இ
 மண்ணோடு உன்னோடு என் ஆம் வசையோ வலிதே என்றான் - அயோ:4 44/3,4
இறுத்தாய் தமியேன் என்னாது என்னை இ மூப்பிடையே - அயோ:4 57/3
காட்டே உறைவாய் நீ இ கைகேசியையும் கண்டு இ - அயோ:4 63/3
காட்டே உறைவாய் நீ இ கைகேசியையும் கண்டு இ
 நாட்டே உறைவேன் என்றால் நன்று என் நன்மை என்றான் - அயோ:4 63/3,4
கூறு ஆகி ஓடாத இ துணையே குற்றமே - அயோ:4 100/4
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால - அயோ:4 115/3
வரதன் பகர்வான் வரம் பெற்றவள்தான் இ வையம் - அயோ:4 133/1
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல் - அயோ:4 134/1
ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் - அயோ:4 134/4
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அ வனம் இ அயோத்தி - அயோ:4 146/1
இ வினை இவன்-வயின் எய்தல்-பாற்றும் அன்று - அயோ:4 159/2
இ வரம் தருவென் என்று ஏன்றது உண்டு என்றான் - அயோ:4 162/4
ஏன்றனன் எந்தை இ வரங்கள் ஏவினாள் - அயோ:4 163/1
இ கணம் இ கணம் என்னும் தன்மையும் - அயோ:4 170/2
இ கணம் இ கணம் என்னும் தன்மையும் - அயோ:4 170/2
அஞ்சன மேனி இ அழகற்கு எய்திய - அயோ:4 183/1
ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் - அயோ:4 187/4
மன்னை உற்றது உண்டோ மற்று இ வன் துயர் - அயோ:4 215/2
வேண்டினென் இ வரம் என்று மேலவன் - அயோ:5 35/1
சொல்லலும் அரசன் சோர்ந்தான் துயர் உறு முனிவன் நான் இ
 அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் - அயோ:6 11/3,4
ஒன்றோ நல் நாட்டு உய்க்குவர் இ நாட்டு உயிர் காப்பார் - அயோ:6 17/1
யானே காப்பென் இ உலகை என்பான் போல எறி கதிரோன் - அயோ:6 30/4
ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை - அயோ:6 32/3
கார் குலாம் நிறத்தான் கூற காதலன் உணர்த்துவான் இ
 பார் குலாம் செல்வ நின்னை இங்ஙனம் பார்த்த கண்ணை - அயோ:8 16/1,2
இ முறை உறவு என்னா இனிது இரு நெடிது எம் ஊர் - அயோ:8 26/4
என் உயிர் அனையாய் நீ இளவல் உன் இளையான் இ
 நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் - அயோ:8 40/2,3
இ முறை உருவோ நான் காண்குவது என உள்ளம் - அயோ:9 23/3
உறையும் இ வழி உயர் தவம் ஒருங்குடன் முயல்வார்க்கு - அயோ:9 30/3
மாண்ட சிந்தைய இ வழி வைகுவென் என்றால் - அயோ:9 32/3
என்ன கேடு உண்டு இ எல்லை_இல் இன்பத்தை - அயோ:10 55/3
இ வழி உலகின் இல் இன்மை நண்பினோர் - அயோ:11 50/3
இ இருவோரொடும் கானத்தான் என்றான் - அயோ:11 58/4
இன்னணம் இனையன இயம்பி யானும் இ
 பன்ன_அரும் கொடு மன பாவிபாடு இரேன் - அயோ:11 86/1,2
வந்தது தமியென் இ மறுக்கம் காணவோ - அயோ:11 88/2
தஞ்சம் இ உலகம் நீ தாங்குவாய் என - அயோ:12 12/1
நல் நெறி என்னினும் நான் இ நானில - அயோ:12 17/1
முரசு அறைந்து இ நகர் முறைமை வேந்தனை - அயோ:12 21/2
ஈசன் இ உலகினை அழிக்கும் நாள் எழும் - அயோ:12 27/1
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் - அயோ:13 6/4
எலி எலாம் இ படை அரவம் யான் என - அயோ:13 10/1
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ - அயோ:13 16/3
போன படை தலை வீரர்-தமக்கு இரை போதா இ
 சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம் - அயோ:13 20/1,2
வேடு கொடுத்தது பார் எனும் இ புகழ் மேவீரோ - அயோ:13 22/2
இ வழி வீர யானே காட்டுவல் எழுக என்றான் - அயோ:13 38/4
இயன்றது என் பொருட்டினால் இ இடர் உனக்கு என்ற போழ்தும் - அயோ:13 40/1
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை - அயோ:13 44/3
எந்தை இ தானை-தன்னை ஏற்றுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:13 47/4
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி - அயோ:13 57/1
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் - அயோ:13 65/4
இடர் இலா முகத்தாளை அறிந்திலையேல் இ நின்றாள் என்னை ஈன்றாள் - அயோ:13 69/4
பரதன் இ படை-கொடு பார் கொண்டு ஆள் மறம் - அயோ:14 27/1
விரைஞ்சு ஒரு நொடியில் இ அனிக வேலையை - அயோ:14 39/2
பூண்டு இ உலகுக்கு இடர் கொடுத்த புல்லனேன் - அயோ:14 62/2
இ உலகத்தினும் இடருளே கிடந்து - அயோ:14 74/1
நோவது ஆக இ உலகை நோய் செய்த - அயோ:14 97/1
யாவன் ஆகி இ பழி-நின்று ஏறுவேன் - அயோ:14 97/4
ஏற்ற இ தன்மையின் அமரர்க்கு இன் அமுது - அயோ:14 119/1
இ வழி இராமனை இவன் கொண்டு ஏகுமேல் - அயோ:14 128/2
ஏத்த_அரும் பெரும் குணத்து இராமன் இ வழி - அயோ:14 129/1
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே - ஆரண்:1 27/1
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ
 மண்ணிடை கடிது பொத்துதல் வழக்கு எனலுமே - ஆரண்:1 43/3,4
இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் - ஆரண்:1 60/3
உண்டு வரவு இ திசை என பெரிது உவந்தேன் - ஆரண்:3 51/2
விழுமியது சொற்றனை இ வில் இது இவண் மேல்_நாள் - ஆரண்:3 55/1
இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால் - ஆரண்:3 56/1
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் - ஆரண்:4 2/2
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் - ஆரண்:4 13/2
மலர்_மகட்கு உவமையாளோடும் வந்த இ
 சிலை வலி வீரரை தெரிகிலேன் எனா - ஆரண்:4 14/3,4
எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் - ஆரண்:4 27/4
இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை - ஆரண்:4 28/3
மன்னர் மன்னவன் மைந்த இ வாள்_நுதல் - ஆரண்:4 36/3
நாட்டின் நீவிரும் நன்_நுதல்-காறும் இ
 காட்டில் வைகுதிர் காக்குவென் யான் என்றான் - ஆரண்:4 38/3,4
நொய்தின் இ உலகு எலாம் நுழையும் நோன்மையாள் - ஆரண்:6 3/3
அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம் - ஆரண்:6 10/1
எவன் செய இனிய இ அழகை எய்தினோன் - ஆரண்:6 11/1
நவம் செயத்தகைய இ நளின நாட்டத்தான் - ஆரண்:6 11/3
பொடித்தன போலும் இ புல் என்று உன்னுவாள் - ஆரண்:6 12/4
இ பெரும் தோளவன் இதழுக்கு ஏற்பது ஓர் - ஆரண்:6 14/2
இ உரு இயைந்த தன்மை இயம்புதி இயல்பின் என்றான் - ஆரண்:6 33/4
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ
 மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் - ஆரண்:6 55/1,2
தன்னொடும் தொடர்வு இலாதேம் என்னவும் தவிராள் தான் இ
 கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா - ஆரண்:6 62/1,2
பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள் - ஆரண்:6 69/1
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல - ஆரண்:6 115/3
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே - ஆரண்:6 117/4
காப்போரை கைத்து என் நீர் கருதியது தருவேன் இ
 பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே - ஆரண்:6 120/3,4
இ பழியை துடைத்து உதவி இனிது இருத்திர் என்னொடும் என்று இறைஞ்சி நின்றாள் - ஆரண்:6 126/4
நோக்கி கூசலர் நுன்னை இ தன்மையை - ஆரண்:7 3/2
தருக இ பணி எம்-வயின் தான் என்றார் - ஆரண்:7 10/4
நன்று சொல்லினிர் நான் இ சிறார்கள் மேல் - ஆரண்:7 13/1
குறிக்கொடு காத்தி இன்னே கொல்வென் இ குழுவை என்னா - ஆரண்:7 60/4
ஆளியின் துப்பினாய் இ அமர் எனக்கு அருளிநின்று என் - ஆரண்:7 62/3
மண்டு அமர் யானே செய்து இ மானிடன் வலியை நீக்கி - ஆரண்:7 66/3
இன்ன போது இ வழி நோக்கும் என்பதை - ஆரண்:10 8/1
இ புறத்து அண்டத்தோர்க்கு இயைவது அன்று இது - ஆரண்:10 29/3
தத்து உறு சிந்தையர் தளரும் தேவர் இ
 பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார் - ஆரண்:10 33/1,2
இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் - ஆரண்:10 33/4
இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று - ஆரண்:10 41/2
ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ
 வாசம் நாறு ஓதியாளை கண்டவன் வவ்வல் ஆற்றான் - ஆரண்:10 71/1,2
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை - ஆரண்:10 136/2
என்னை சுடும் என்னின் இ ஏழ் உலகத்தும் வாழ்வோர் - ஆரண்:10 137/3
பூண்டு இ பிணியால் உறுகின்றது தான் பொறாதாள் - ஆரண்:10 146/1
இ நின்றவள் ஆம்-கொல் இயம்பிய சீதை என்றான் - ஆரண்:10 148/4
எந்நாள் அவன் என்னை இ தீர்வு அரும் இன்னல் செய்தான் - ஆரண்:10 152/3
இ வழி இருந்த-காலை தடை அவற்கு இல்லை என்றார் - ஆரண்:10 166/4
இ பழி நின்னால் தீரிய வந்தேன் இவண் என்றான் - ஆரண்:11 6/4
இ சொல் அனைத்தும் சொல்லி அரக்கன் எரிகின்ற - ஆரண்:11 7/1
வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் - ஆரண்:11 30/3
இ காலும் நலிந்தும் ஓர் ஈறு பெறான் - ஆரண்:11 42/2
பிடித்து நல்கு இ உழை என பேதையேன் - ஆரண்:12 3/1
யார் என கருதி இ இடரின் ஆழ்கின்றீர் - ஆரண்:12 7/4
இறந்துபாடு இவர்க்கு உறும் இதனின் இ வழி - ஆரண்:12 18/2
யாவர் இ இருக்கையுள் இருந்துளீர் என்றான் - ஆரண்:12 24/3
நிரை வளை முன் கை இ நின்ற நங்கையின் - ஆரண்:12 30/3
இருந்தவன் யாவது இ இருக்கை இங்கு உறை - ஆரண்:12 36/1
விருந்தினர் இ வழி விரகு இலார் என - ஆரண்:12 36/3
அயர்வு இலன் இ வழி உறையும் அன்னவன் - ஆரண்:12 37/3
இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர் - ஆரண்:12 40/3
கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ - ஆரண்:12 82/4
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் - ஆரண்:13 14/2
நானே அவண் உய்ப்பென் இ நன்_நுதலை - ஆரண்:13 16/3
இ வேலையினே இவன் இன் உயிர் உண்பென் என்னா - ஆரண்:13 41/3
அல்லல் உற்றேனை வந்து அஞ்சல் என்ற இ
 நல்லவன் தோற்பதே நரகன் வெல்வதே - ஆரண்:13 46/1,2
பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ - ஆரண்:13 54/2
இ நிலை இளையவன் செயல் இயம்பினாம் - ஆரண்:13 60/1
வேண்டேன் இ மா மாய புன் பிறவி வேண்டேனே - ஆரண்:13 97/4
கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா - ஆரண்:13 117/2
இ கணம் ஒன்றில் நின்ற ஏழினோடு ஏழு சான்ற - ஆரண்:13 119/1
இ வழி நிகழும் வேலை எருவைகட்கு இறைவன் யாதும் - ஆரண்:13 121/1
உண்டிலர் ஆகில் இ நாள் அன்னவர்க்கு உய்தல் உண்டோ - ஆரண்:13 123/4
இ வழி இனைய எண்ணின் ஏழைமை-பாலது என்னா - ஆரண்:13 133/2
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் - ஆரண்:14 23/3
மாறு_இல் வார் கணை இ உரை வாயில் - ஆரண்:14 53/3
நீர் கண்டனை இ வழி நேடினை போய் - ஆரண்:14 63/1
உளைவு செய் இராவணன் உறையும் ஊரும் இ
 அளவையது ஆகுதல் அறிதி ஐய நம் - ஆரண்:15 7/2,3
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து - ஆரண்:15 26/2
மாதங்கம் தின்று உய்ந்து இ வனத்தின்-தலை வாழும் - ஆரண்:15 31/3
தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால் - ஆரண்:15 33/1
கந்தர்ப்பன் சாபத்தால் இ கடைப்படு பிறவி கண்டேன் - ஆரண்:15 51/2
இ இடத்து இனிது இரு-மின் அஞ்சல் என்று இடை உதவி - கிட்:2 3/4
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் - கிட்:2 14/1
இ மலை இருந்து வாழும் எரி கதிர் பரிதி செல்வன் - கிட்:2 16/1
சொல்லாலே தோன்றிற்று அன்றே யார்-கொல் இ சொல்லின் செல்வன் - கிட்:2 18/3
ஆணி இ உலகுக்கு எல்லாம் என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற - கிட்:2 19/2
இ வழி நின்னை உற்ற எமக்கு நீ இன்று சொன்ன - கிட்:2 20/3
அன்னவன் சிறுவனால் இ ஆண்தகை அன்னை ஏவ - கிட்:2 28/1
இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே - கிட்:2 28/4
யானும் என் குலமும் இ உலகும் உய்ந்தனம் எனா - கிட்:3 1/3
இளையவற்கு உதவி இ தலை எழுந்தருளினான் - கிட்:3 8/4
இ இராகவன் வெகுண்டு எழும் இரா அனையன் ஆம் - கிட்:3 9/3
மாறி இ பிறப்பில் வந்தார் மானிடர் ஆகி-மன்னோ - கிட்:3 19/2
மை_அறு தவத்தின் வந்த சவரி இ மலையில் நீ வந்து - கிட்:3 24/1
இருள்நிலை புறத்தின்-காறும் உலகு எங்கும் தொடர இ குன்று - கிட்:3 25/2
மலையின்-நின்றும் இ மலையின் வாவுவான் - கிட்:3 39/4
கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான் - கிட்:3 44/3
நடந்து தாங்கும் இ புவனம் நாள் எலாம் - கிட்:3 44/4
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ் - கிட்:3 63/1
பொய் இலாதவன் வரன்முறை இ மொழி புகல - கிட்:3 70/1
என்னை ஈன்றவன் இ உலகு யாவையும் ஈன்றான் - கிட்:3 78/1
நெறியில் நின்றன ஏழில் ஒன்று உருவ இ நெடியோன் - கிட்:3 80/3
ஏக வேண்டும் இ நெறி என இனிது கொண்டு ஏகி - கிட்:4 1/1
ஏழு பெற்றதோ இ கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி - கிட்:4 17/4
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார் - கிட்:4 20/2
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ - கிட்:5 13/4
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ - கிட்:5 13/4
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் - கிட்:5 14/1
இ வழி யாம் இயைந்து இருந்தது ஓர் இடை - கிட்:6 2/1
வைத்தனம் இ வழி வள்ளல் நின்-வயின் - கிட்:6 4/1
வாங்கினென் இ அணி வருவித்தே எனா - கிட்:6 11/4
காண்டி யான் இ வழி கொணரும் கைப்பணி - கிட்:6 14/4
விலங்கு எழில் தோளினாய் வினையினேனும் இ
 இலங்கு வில் கரத்திலும் இருக்கவே அவள் - கிட்:6 20/1,2
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ
 நாண் நெடும் சிலை சுமந்து உழல்வென் நாண் இலேன் - கிட்:6 21/3,4
வையகத்து இ பழி தீர மாய்வது - கிட்:6 27/3
அத்தா இது கேள் என ஆரியன் கூறுவான் இ
 பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ - கிட்:7 43/1,2
தேரில் திரிவான் மகன் இந்திரன் செம்மல் என்று இ
 பாரில் திரியும் பனி மால் வரை அன்ன பண்பார் - கிட்:7 45/2,3
அழுந்தும் இ சரம் எய்தவன் ஆர்-கொல் என்று அயிர்க்கும் - கிட்:7 67/4
தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு - கிட்:7 69/1
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் - கிட்:7 71/1
வலம் இது இ உலகம் தாங்கும் வண்மை ஈது என்றால் திண்மை - கிட்:7 83/3
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி - கிட்:7 87/3
கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் - கிட்:7 100/4
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை - கிட்:7 109/3
உற்றது செய்க என்றாலும் உரியன் இ அனுமன் என்றான் - கிட்:7 134/4
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும் - கிட்:7 143/1
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும் - கிட்:7 147/1
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் - கிட்:7 148/1
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும் - கிட்:7 152/3
வணங்காது இ துணை வைக வல்லையோ - கிட்:8 7/4
ஏ வரும் இனிய நண்பர் அயலவர் விரவார் என்று இ
 மூ-வகை இயலோர் ஆவர் முனைவர்க்கும் உலக முன்னே - கிட்:9 10/3,4
சிறியர் என்று இகழ்ந்து நோவு செய்வன செய்யல் மற்று இ
 நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு - கிட்:9 12/1,2
மேவினான் இராமன் என்றால் ஐய இ வெய்ய மாற்றம் - கிட்:9 22/3
இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க - கிட்:9 28/2
மெய் தலை நின்ற வீரன் இ உரை விளம்பி விட்டான் - கிட்:9 28/4
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற - கிட்:10 63/1
இ தகைய மாரியிடை துன்னி இருள் எய்த - கிட்:10 83/1
யான் உற கடவதே இதுவும் இ நிலை - கிட்:10 85/3
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி - கிட்:10 88/2
செப்பு உருக்கு அனைய இ மாரி சீகரம் - கிட்:10 90/1
தோற்றுவாள் அல்லள் இ துன்பம் ஆர் இனி - கிட்:10 92/3
இறுதி உண்டே-கொல் இ மாரிக்கு என்பது ஓர் - கிட்:10 102/2
தீயும் இ உலகம் மூன்றும் தேவரும் வீவர் ஒன்றோ - கிட்:11 70/3
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி - கிட்:11 71/2
ஒன்றுமோ அரணம் இன்று இ உலகமும் பதினால் உள்ள - கிட்:11 72/1
ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் - கிட்:11 74/3
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு - கிட்:11 83/3
விற்கு உரியார் இ தன்மை வெகுளியின் விரைவின் எய்த - கிட்:11 86/3
ஒளித்தவர் உண்டு மீண்டு இ உலகு எலாம் உணர ஓடி - கிட்:11 92/3
ஐய நான் அஞ்சினேன் இ நறவினின் அரிய கேடு - கிட்:11 96/1
ஊறும் இ பெரும் சேனை கொண்டு எளிதின் வந்துற்றார் - கிட்:12 26/4
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் - கிட்:12 32/4
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ
 ஆசு இல் சேனையை ஐம் பெரும் பூதத்தை அறிவை - கிட்:12 36/1,2
பாவம் தோற்றது தருமமே வென்றது இ படையால் - கிட்:12 38/4
முற்றுறாத முன் முற்றுதிர் இ இடை - கிட்:13 11/3
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து - கிட்:13 27/3
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக - கிட்:13 32/1
துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால - கிட்:13 49/2
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் - கிட்:13 58/2
இ மலை காணுதும் ஏழை மானை அ - கிட்:14 16/1
இ நகரம் ஆம் இகல் இராவணனது ஊர் என்று - கிட்:14 36/2
இ குறி உடை கொடி இராமன் மனையாளோ - கிட்:14 49/2
யார் இ நகருக்கு இறைவர் யாது நின் இயற்பேர் - கிட்:14 55/2
நான்முகன் அளித்துளது இ மா நகரம் நல்லோய் - கிட்:14 56/4
உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் - கிட்:14 58/2
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் - கிட்:14 67/2
இ ஆழ் புனல் பொய்கை ஆளும் ஓர் - கிட்:15 10/3
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி - கிட்:16 18/1
இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் - கிட்:16 33/4
இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் - கிட்:16 33/4
மாள வலித்தேம் என்றும் இ மாளா வசையோடும் - கிட்:17 3/1
காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று - கிட்:17 3/3
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி - கிட்:17 6/1
சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர் இ கடல் தாவும் - கிட்:17 19/3
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி - சுந்:1 9/2
இ திறம் நிகழும் வேலை இமையவர் முனிவர் மற்றும் - சுந்:1 13/1
இலங்கையின் அளவிற்று அன்றால் இ உரு எடுத்த தோற்றம் - சுந்:1 15/1
இ நாகம் அன்னான் எறி கால் என ஏகும் வேலை - சுந்:1 39/1
தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான் - சுந்:1 52/3
தேவர் என்பவர் யாரும் இ திரு நகர்க்கு இறைவற்கு - சுந்:2 10/1
சூரியன் தனி தேவருமே இ நகர் தொகாத - சுந்:2 11/4
ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர் - சுந்:2 12/2
நரகம் ஒக்குமால் நல் நெடும் துறக்கம் இ நகர்க்கு - சுந்:2 14/4
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன் - சுந்:2 15/3
ஊரின் இ நெடும் கோபுரத்து உயர்ச்சி கண்டு உணர்ந்தால் - சுந்:2 18/3
அண்டமேயும் ஒத்து இருந்தது இ அணி நகர் அமைதி - சுந்:2 22/4
சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் - சுந்:2 26/4
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து - சுந்:2 37/1
வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் - சுந்:2 37/4
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் - சுந்:2 72/4
அளியால் இ ஊர் காணும் நலத்தால் அணைகின்றேன் - சுந்:2 81/3
உன்னால் எய்தும் ஊர்-கொல் இ ஊர் என்று உற நக்காள் - சுந்:2 82/4
உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் - சுந்:2 83/3
கொல்வாம் அன்றேல் கோளுறும் இ ஊர் எனல் கொண்டாள் - சுந்:2 85/1
எய்தி இ மூதூர் காப்பன் இலங்கைமாதேவி என் பேர் - சுந்:2 91/2
இ மதில் இலங்கை நாப்பண் எய்துமேல் தன் முன் எய்தும் - சுந்:2 96/3
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ - சுந்:2 97/3
நிசிசரர் ஆயினார் இ நெடு நகர் நிருதர் எல்லாம் - சுந்:2 97/4
ஏந்தல் இ வகை எ வழி-மருங்கினும் எய்தி - சுந்:2 133/1
ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் - சுந்:2 145/4
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் - சுந்:2 189/1
பொற்பும் யானும் இ இலங்கையும் அரக்கரும் பொன்றுதும் இன்று என்றான் - சுந்:2 198/4
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் - சுந்:2 200/4
என்று உணர்ந்து-நின்று ஏமுறும் நிலையினில் நிற்க இ திறன் என்னா - சுந்:2 201/1
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக - சுந்:2 218/4
இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் - சுந்:2 222/2
நின்று எண்ணி உன்னுவான் அந்தோ இ நெடு நகரில் - சுந்:2 223/3
பொன்றாத பொழுது எனக்கு இ கொடும் துயரம் போகாதால் - சுந்:2 224/4
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை - சுந்:2 227/1
எல் அரக்கும் அயில் நுதி வேல் இராவணனும் இ ஊரும் - சுந்:2 228/3
பிடித்தான் இ அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம் பிழையாதால் - சுந்:2 231/2
தேடி இ வழி காண்பெனேல் தீரும் என் சிறுமை - சுந்:3 1/2
வீடுவேன் மற்று இ விலங்கல்-மேல் இலங்கையை வீட்டி - சுந்:3 1/4
யாண்டை என் நிலை அறிவுறுப்பார்கள் இ பிறப்பில் - சுந்:3 13/2
இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும் - சுந்:3 20/2
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய - சுந்:3 54/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த - சுந்:3 84/2
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி - சுந்:3 93/3
இ பெரும் செல்வம் நின்-கண் ஈந்த பேர் ஈசன் யாண்டும் - சுந்:3 127/1
பின்னை இ அரக்கர் சேனை பெருமையும் முனிவர் பேணி - சுந்:3 130/2
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே - சுந்:3 143/3
இ கணம் இற்றாய் உன் இனம் எல்லாம் இனி வாழா - சுந்:3 151/3
எ பொழுது இ பெரும் பழியின் எய்தினேன் - சுந்:4 15/1
இ புறம் தேடி நின்னை எதிர்ந்தில என்னின் அண்டத்து - சுந்:4 33/3
குறங்கினுக்கு உவமை இ உலகில் கூடுமோ - சுந்:4 44/4
திறம் தெரிவது என்னை-கொல் இ நல்_நுதலி செய்கை - சுந்:4 64/4
இ தகையள் ஆகி உயிர் ஏமுற விளங்கும் - சுந்:4 70/1
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான் - சுந்:4 75/1
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால் - சுந்:4 80/1
இ வழி இனைய பன்னி அறிவு அழிந்து இரங்கலுற்றான் - சுந்:4 83/4
என் தேவியை காட்டுதி காட்டலை என்னின் இ அம்பு - சுந்:4 86/2
அன்பினன் இ உரை உணர்த்த ஆரியன் - சுந்:4 95/1
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை - சுந்:4 98/1
அஞ்சினேன் இ உரு அடக்குவாய் என்றாள் - சுந்:4 106/4
முழுவதும் இ உரு காண முற்றிய - சுந்:4 107/1
வெள்ளம் எழுபது உளது அன்றோ வீரன் சேனை இ வேலை - சுந்:4 115/1
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் - சுந்:4 117/3
வேறு இனி விளம்ப உளதன்று விதியால் இ
 பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய் - சுந்:5 10/1,2
கூறும் இ உரு தீண்டுதல் கூடுமோ - சுந்:5 19/4
வீரன் மேனியை மானும் இ வீங்கு நீர் - சுந்:5 25/2
நன்று நன்று இ உலகு உடை நாயகன் - சுந்:5 27/1
இந்த இ பிறவிக்கு இரு மாதரை - சுந்:5 34/2
இ திறம் அனையவள் இயம்ப இன்னமும் - சுந்:5 39/1
கேட்டார் இ உரை கேட்பாரோ - சுந்:5 45/4
இ புறத்து அரக்கரை முருக்கி ஏகின - சுந்:5 65/2
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் - சுந்:5 66/1
இ நிலை உடையவள் தரிக்கும் என்றியேல் - சுந்:5 70/1
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் - சுந்:5 72/1
ஆக இ மொழி ஆசு இல கேட்டு அறிவுற்றாள் - சுந்:5 75/1
மஞ்சு அலங்கு ஒளியோனும் இ மா நகர் வந்தான் - சுந்:5 81/1
ஓட்டி இ அரக்கரை உலைத்து என் வலி எல்லாம் - சுந்:6 5/2
இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால் - சுந்:6 6/1
புண் கொள உயர்ந்தது இ பார் பொறை கொள அரிது போலாம் - சுந்:6 50/4
ஆக இ செரு விளைவுறும் அமைதியின் அரக்கர் - சுந்:7 46/1
இ வகை ஐவரும் எழுந்த தானையர் - சுந்:9 24/1
இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா - சுந்:9 26/1
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் - சுந்:10 2/4
கொன்றது இ குரங்கு போலாம் அரக்கர்-தம் குழாத்தை என்றான் - சுந்:10 21/4
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக - சுந்:10 30/3
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ
 பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை - சுந்:11 10/1,2
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை - சுந்:11 25/1
கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை - சுந்:11 25/3
நல்லை நல்லை இ ஞாலத்துள் நின் ஒக்க நல்லார் - சுந்:11 37/1
இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன் - சுந்:11 39/1
இ உரை நிகழ்வுழி இருந்த சீதையாம் - சுந்:12 28/3
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி - சுந்:12 54/2
இ தலை எய்தினானை கொல்லுதல் இழுக்கம் இன்னும் - சுந்:12 110/4
சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று - சுந்:12 116/3
இ தலை நிகழ்ந்த எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டாம் - சுந்:14 13/4
தன் குலம் தன்னது ஆக்கி தன்னை இ தனிமை செய்தான் - சுந்:14 28/2
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் - சுந்:14 52/3
இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் - யுத்1:2 12/4
இ சிரத்தவன் உரைத்து இறுக்கும் ஏல்வையின் - யுத்1:2 28/1
இ வினை என்-வயின் ஈகலாது என்றான் - யுத்1:2 30/4
உய்ந்து தம் உயிர்கொடு இ உலகத்துள் உளார் - யுத்1:2 36/4
மானுடர் ஏவுவார் குரங்கு வந்து இ ஊர் - யுத்1:2 40/1
பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் - யுத்1:2 89/1
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய - யுத்1:2 92/2
காவல் காட்டுதல் துடைத்தல் என்று இ தொழில் கடவ - யுத்1:3 9/1
உன்னை உய்வித்து இ உலகையும் உய்விப்பான் அமைந்து - யுத்1:3 25/2
எந்தை இ பெயர் உரைத்து எனை கெடுத்திடல் என்றான் - யுத்1:3 26/4
எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை - யுத்1:3 43/4
மக்கள்-காறும் இ மந்திரம் மறந்தவர் இறந்தார் - யுத்1:3 44/2
உன் உயிர்க்கும் என் உயிர்க்கும் இ உலகத்திலுள்ள - யுத்1:3 46/1
சொன்னது இ பெயர் என்றனன் அறிஞரின் தூயோன் - யுத்1:3 46/3
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர் - யுத்1:3 47/1
ஒற்றை ஆணை மற்று யார் உனக்கு இ பெயர் உரைத்தார் - யுத்1:3 47/3
கோணினும் உளன் மா மேரு குன்றினும் உளன் இ நின்ற - யுத்1:3 124/2
தூணினும் உளன் நீ சொன்ன சொல்லினும் உளன் இ தன்மை - யுத்1:3 124/3
உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை - யுத்1:3 125/1
வயிற்றின் வந்து அ நாள் இ நாள் வாழும் மன்னுயிர்கள் மன்னோ - யுத்1:3 135/4
இ புறத்து அண்டத்து யாரும் அவுணர் இல்லாமை எற்றி - யுத்1:3 142/3
எல்லா உருவமுமாய் நின்ற-கால் இ உருவம் - யுத்1:3 158/3
புல்லுதும் புல்லி இ பிறவி போக்குதும் - யுத்1:4 19/4
இ புறத்து இரும் கரை மருங்கின் எய்தினான் - யுத்1:4 24/4
இ திறம் நிகழ்வுறு காலை எய்திய - யுத்1:4 32/1
இ பொருள் கேட்ட நீர் இயம்புவீர் இவன் - யுத்1:4 55/2
மான் என வந்தவன் வரவை மானும் இ
 ஏனையன் வரவும் என்று இனைய கூறினான் - யுத்1:4 74/3,4
சீரிது மேல் இ மாற்றம் தெளிவுற தேர்-மின் என்னா - யுத்1:4 103/3
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் - யுத்1:5 74/1
இ விலங்கல் விடேம் இனி என்ப போல் - யுத்1:8 29/3
பூடும் ஆடுதல் இலாய இ பூமியில் - யுத்1:8 63/4
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ - யுத்1:8 65/4
வாழி இ இலங்கை நெடு வன் திசையது ஆமேல் - யுத்1:9 4/3
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி - யுத்1:9 29/2
கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ - யுத்1:9 50/1
கூசும் வானரர் குன்று கொடு இ கடல் - யுத்1:9 51/1
சேது பந்தனம் செய்தனன் என்றது இ
 போது வந்த புது வலியோ ஒரு - யுத்1:9 61/1,2
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர - யுத்1:9 67/2
இ பதி எய்தி நின்ற இராமன் என்று எவரும் சொன்னார் - யுத்1:9 76/2
சீதையை விடுதி-ஆயின் தீரும் இ தீமை என்றான் - யுத்1:9 81/4
எரிகின்றதாயே காண் இ கொடி நகர் இருந்தது இன்னும் - யுத்1:10 9/4
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் - யுத்1:10 14/4
மேனியே உரை-செய்கின்றது வேறு இ
 சேனையோரை அடைய தெரி என்ன - யுத்1:11 20/2,3
ஐய வாலியொடு இ அண்டம் நடுங்க - யுத்1:11 23/2
இ காலம் நின்றும் உலகு ஏழும் எடுக்க வல்லான் - யுத்1:11 28/4
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே - யுத்1:11 32/2
எண்ணி நோக்கினும் இ கடல் மணலினை எல்லாம் - யுத்1:11 34/3
இ திசையின் வந்த பொருள் என் என இயம்பான் - யுத்1:12 8/1
செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ - யுத்1:12 31/4
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் - யுத்1:12 38/1
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் - யுத்1:12 38/1
உன்னை யான் தொடர்வல் என்னை தொடரும் இ உலகம் என்றால் - யுத்1:12 38/3
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ
 முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது - யுத்1:13 13/1,2
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு - யுத்1:13 15/1
இ கிரி பத்தின் மௌலி இன மணி அடங்க கொண்ட - யுத்1:13 15/3
இ நெடும் காலம் எல்லாம் இமையவர்க்கு இறுதி கண்டாய் - யுத்1:13 21/1
தூதுவன் ஒருவன்-தன்னை இ வழி விரைவில் தூண்டி - யுத்1:14 2/1
மறந்தனை எனினும் மற்று இ இலங்கையின் வளமை நோக்கி - யுத்1:14 7/2
பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் இ பூ-மேல் - யுத்1:14 21/1
சங்கமும் தரித்த மால் மற்று இ நகர் தன்னை சாரார் - யுத்1:14 23/2
எல் கொடும் படையும் கொண்டது இ கடல் - யுத்2:15 19/4
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் - யுத்2:15 160/4
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் - யுத்2:15 180/4
கொல்வென் இ கணமே மற்று இ வானர குழுவை - யுத்2:15 196/1
கொல்வென் இ கணமே மற்று இ வானர குழுவை - யுத்2:15 196/1
சீரில் செல்கின்றது இல்லை இ செரு எனும் திறத்தால் - யுத்2:15 216/3
மன_கதி வாயுவேகன் மருத்தன் மாமேகன் என்று இ
 வினை அறி தொழிலர் முன்னா ஆயிரர் விரவினாரை - யுத்2:16 7/1,2
தீ எழ நோக்கி என் இ சிறுமை நீ செப்பிற்று என்னா - யுத்2:16 34/3
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் - யுத்2:16 36/2
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் - யுத்2:16 38/4
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் - யுத்2:16 94/4
தெரிக்கிலேன் இ உரு தெரியும்-வண்ணம் நீ - யுத்2:16 108/3
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் - யுத்2:16 122/3
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ
 பிறப்பு எனும் புன்மை இல்லை நினைந்து என்-கொல் பெயர்ந்த வண்ணம் - யுத்2:16 128/3,4
உய்கிலை-என்னின் மற்று இ அரக்கராய் உள்ளோர் எல்லாம் - யுத்2:16 132/2
துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் - யுத்2:16 138/3
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் - யுத்2:16 146/2
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா - யுத்2:16 208/4
செய்த போரினை நோக்கி இ தேரிடை சேர்ந்த - யுத்2:16 239/1
வாசியை பார்க்கும் இ மண்ணை பார்க்குமால் - யுத்2:16 293/3
இடுக்கு இலை எதிர் இனி இவனை இ வழி - யுத்2:16 300/1
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த - யுத்2:16 337/1
இ கடன்கள் உடையீர் நீர் எம் வினை தீர்த்து உம்முடைய - யுத்2:16 349/3
என்று அவன் உரைத்த-காலை என்னை இ மாயம் செய்தாற்கு - யுத்2:17 29/1
இ தலை இன்ன செய்த விதியினார் என்னை இன்னும் - யுத்2:17 30/1
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள் - யுத்2:17 34/1
இமையவர் உலகமேதான் இ உலகு ஏழுமேதான் - யுத்2:17 50/1
சமைவுற தருவென் மற்று இ தாரணி மன்னற்கு இன்னல் - யுத்2:17 50/3
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் - யுத்2:17 53/1
இ திரு பெறுகிற்பானும் இந்திரன் இலங்கை நுங்கள் - யுத்2:17 55/1
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி - யுத்2:17 64/3
நீயும் நின் கிளையும் மற்று இ நெடு நில வரைப்பும் நேரே - யுத்2:17 67/1
நின்றவன் அல்லன் போலாம் சனகன் இ கணத்தினின் முன் - யுத்2:17 70/3
உன்னையும் கொல்லாய் மற்று இ உலகையும் கொல்லாய் யானோ - யுத்2:17 71/2
எம்பியோ யான் உன்னை இ உரையும் கேட்டேனோ - யுத்2:17 78/4
நோக்கு அறவும் எம்பியர்கள் மாளவும் இ நொய்து இலங்கை - யுத்2:17 83/1
இ கணத்து மானிடவர் ஈர குருதியால் - யுத்2:17 91/2
இ திறம் உன்னி அரக்கர் பிரான் - யுத்2:18 13/4
செல்லேன் எனின் இ இடர் தீர்குவெனோ - யுத்2:18 30/4
ஐயப்படல் அப்படி இ படியில் - யுத்2:18 50/3
ஏனோர்களும் இ உரை கேண்-மின் இவன் - யுத்2:18 52/2
விதியால் இ உகம்-தனில் மெய் வலியால் - யுத்2:18 74/1
கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் - யுத்2:18 74/3
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில் - யுத்2:18 78/3
இ வேலையின் அனுமான் முதல் எழு வேலையும் அனையார் - யுத்2:18 154/1
இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் - யுத்2:18 183/2
இ இடை பெயர்தல் என்னா இமையிடை ஒதுங்கா முன்னர் - யுத்2:18 211/2
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் - யுத்2:18 212/2
அறியும்மவர்-தங்களை ஐய இ அம்பை - யுத்2:18 254/1
மாட்டாயோ இ காலம் வல்லோர் வலி தீர்க்க - யுத்2:18 267/1
அழும் இ தொழில் யாது-கொல் என்று ஓர் அயிர்ப்பும் உற்றான் - யுத்2:19 1/3
சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் - யுத்2:19 2/3
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் - யுத்2:19 14/4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் - யுத்2:19 72/3
உய் திறன் உண்டோ மற்று இ உலகினுக்கு உயிரோடு என்றான் - யுத்2:19 89/4
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி - யுத்2:19 102/3
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் - யுத்2:19 120/4
வேம் அரை கணத்தின் இ ஊர் இராவணி விளிதல் முன்னம் - யுத்2:19 167/2
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ
 திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் - யுத்2:19 171/3,4
இ பாசம் மாய்க்கும் மாயம் யான் வல்லென் என்பது ஓர்ந்தும் - யுத்2:19 201/3
இ தலை இன்னல் உற்ற வீடணன் இழைப்பது ஓரான் - யுத்2:19 208/1
இ தலைக்கு அல்லேன் அல்லேன் இரு தலை சூலம் போல்வேன் - யுத்2:19 212/4
இ முறை இருந்து செய்வது யாவதும் இல் என்று எண்ணி - யுத்2:19 216/2
இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும் - யுத்2:19 227/2
ஆழி அம் செல்வ பண்டு இ அகலிடம் அளித்த அண்ணல் - யுத்2:19 235/1
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே - யுத்2:19 237/2
இ தன்மை எய்தும் அளவின்-கண் நின்ற இமையோர்கள் அஞ்சி இது போய் - யுத்2:19 243/1
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் - யுத்2:19 249/3
ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 251/4
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 252/4
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 253/4
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 254/4
ஆனந்தம் என்னும் அயல் என்னும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 255/4
ஆளாயும் வாழ்தி அரசாள்தி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 256/4
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 257/4
அறம்தான் நிறுத்தல் அரிது ஆக ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 258/4
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 259/4
அறிந்தார் அறிந்த பொருள் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 260/4
ஆராயின் ஏதும் இலையாதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 261/4
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் - யுத்2:19 262/4
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர் - யுத்2:19 263/3
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் - யுத்2:19 288/2
இ நகர் எய்தினன் உய்ந்தனன் எந்தாய் - யுத்3:20 17/4
இ பகல் அன்று எனின் நாளையின் அல்லால் - யுத்3:20 18/1
இ சிரம் உம்மதே என வந்து எய்துவான் - யுத்3:20 32/3
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ
 படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் - யுத்3:22 20/3,4
எங்கும் இ மனிதர் என்பார் இருவரே-கொல் என்று உன்னும் - யுத்3:22 30/3
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு - யுத்3:22 35/2
வெறுவிது ஆக்குவென் உலகை இ கணத்தின் ஓர் வில்லால் - யுத்3:22 63/4
ஈன்ற அந்தணன் படைக்கலம் தொடுக்கில் இ உலகம் - யுத்3:22 79/2
மன்னன் முன் நின்ற மகோதரற்கு இ மொழி வழங்கும் - யுத்3:22 92/4
பரு வலி பனசன் என்று இ படை தலை வீரர் யாரும் - யுத்3:22 119/2
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே - யுத்3:22 122/3
யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம் - யுத்3:22 123/1
மண்ணில் செல்லுதிர் இ கணத்தே எனும் மனத்தார் - யுத்3:22 179/4
துயில்கின்றாயோ இன்று இ உறக்கம் துறவாயோ - யுத்3:22 205/4
பெண்-மேல் வைத்த காதலின் இ பேறுகள் பெற்றேன் - யுத்3:22 208/3
பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் - யுத்3:22 213/4
ஏன்றும் மறந்தோம் அவன் அல்லன் மனிதன் என்றே இ மாயம் - யுத்3:22 221/3
இன்று ஈகிலையேல் இறவு இ இடை மான் - யுத்3:23 17/1
புண்டரீகற்கும் உண்டோ இறுதி இ புலையர்க்கு அல்லால் - யுத்3:23 24/4
நங்கை இ கடவுள் மானம் தாங்குறும் நவையிற்று அன்றால் - யுத்3:23 29/2
இன்னம் இ இரவு முற்றும் இருக்கின்றேன் இறத்தல் என்-பால் - யுத்3:23 30/3
நோக்கினான் கண்டான் பண்டு இ உலகினை படைக்க நோற்றான் - யுத்3:24 2/1
முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும் - யுத்3:24 23/2
பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற - யுத்3:24 24/1
இ மலைக்கும் ஒன்பதினாயிரம் உளதாம் யோசனையின் நிடதம் என்னும் - யுத்3:24 25/1
கார் வரையை காணுதி மற்று அது காண இ துயர்க்கு கரையும் காண்டி - யுத்3:24 26/4
உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும் - யுத்3:24 28/2
இ மருந்து காத்து உறையும் தெய்வங்கள் எண் இலவால் இரங்கா யார்க்கும் - யுத்3:24 29/1
இ தலை இருவரும் இசைய எய்தினார் - யுத்3:24 65/2
யாது என உணர்த்துகேன் உலகொடு இ உறா - யுத்3:24 70/3
மாயை இ மான் என எம்பி வாய்மையான் - யுத்3:24 71/1
ஆயது இ பழியுடை மரணம் அன்பினீர் - யுத்3:24 71/4
இன்னது இ தலையது ஆக இராவணன் எழுந்து பொங்கி - யுத்3:25 1/1
இ தன்மை எய்த நோக்கி அரசு வீற்றிருந்த எல்லை - யுத்3:25 17/2
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ - யுத்3:26 4/4
இ தலை சீதை மாண்டாள் பயன் இவண் இல்லை என்பார் - யுத்3:26 16/1
இன்னது இ தலையது ஆக இராமனுக்கு இரவி செம்மல் - யுத்3:26 18/3
நாசம் இ ஊருக்கு உண்டு என நாளின் - யுத்3:26 21/3
இ தலை இன்ன நிகழ்ந்திடும் எல்லை - யுத்3:26 26/1
இப்பொழுதே கடிது ஏகுவென் யான் இ
 புட்பக மானம்-அதில் புக நின்றேன் - யுத்3:26 39/1,2
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள - யுத்3:26 50/1
இருக்குமது என்னாம் இ மூன்று உலகையும் எரி மடாதே - யுத்3:26 65/4
புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன - யுத்3:26 67/1
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி - யுத்3:26 68/1
இங்கும் இ துன்பம் எய்தி இருத்துமேல் எளிமை நோக்கி - யுத்3:26 68/3
தீரும் இ சீதையோடும் என்கிலது அன்று என் தீமை - யுத்3:26 76/1
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் - யுத்3:26 83/3
இ சிலை இயற்கை மேல்_நாள் தமிழ் முனி இயம்பிற்று எல்லாம் - யுத்3:27 9/1
ஆணி இ உலகுக்கு ஆன ஆழியான் புறத்தின் ஆர்த்த - யுத்3:27 10/1
நின்று இ கடை தாழுதல் நீதியதோ - யுத்3:27 27/2
சென்று இ கடி வேள்வி சிதைத்திலையேல் - யுத்3:27 27/3
என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் - யுத்3:27 27/4
முன்னரே வந்து இ மாற்றம் ஆற்றலின் மொழிந்தவாறே - யுத்3:27 79/3
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் - யுத்3:27 121/4
ஒன்றாக இ முதலோன் படை-தனை மாய்க்க என்று உரைத்தான் - யுத்3:27 135/3
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் - யுத்3:27 142/2
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா - யுத்3:27 146/2
தீக்கின்றது இ உலகு ஏழையும் என செல்வதும் தெரிந்தான் - யுத்3:27 147/1
இ பொன் படை-தனை மற்றொரு தொழில் செய்கிலை என்னா - யுத்3:27 158/2
எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ - யுத்3:27 166/4
இ உரை கேட்டி என்னா இனையன் விளம்பலுற்றான் - யுத்3:27 171/4
இ கணத்து இற்றான் இற்றான் என்கின்ற இமையோர் காண - யுத்3:27 178/3
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் - யுத்3:28 8/1
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் - யுத்3:28 8/4
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் - யுத்3:28 36/3
வீடும் இன்று இ உலகு என விம்முவார் - யுத்3:29 4/3
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம் - யுத்3:29 6/3
நஞ்சினால் இலங்கை வேந்தன் நாளை இ தகையன் அன்றோ - யுத்3:29 53/4
என்று அழைத்து இரங்கி ஏங்க இ துயர் நமர்கட்கு எல்லாம் - யுத்3:29 54/1
சென்று இ தன்மையை தவிரும் என்று இரந்திட தீர்ந்தோர் - யுத்3:30 13/4
கந்தமாதனம் என்பது இ கரும் கடற்கு அப்பால் - யுத்3:30 15/1
குலையும் இ உலகு என கொண்டு நான்முகன் கூறி - யுத்3:30 16/3
மற கண் வெம் சின மலை என இ நின்ற வயவர் - யுத்3:30 22/1
சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார் - யுத்3:30 26/3
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் - யுத்3:30 30/4
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் - யுத்3:30 41/3
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி - யுத்3:30 50/1
இ பெரும் படை எழுந்து இரைந்து ஏக மேல் எழுந்த - யுத்3:31 15/1
பொருவது இ படை கண்டு தம் உயிர் பொறுத்து அன்றோ - யுத்3:31 25/4
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் - யுத்3:31 26/3
இ கொடும் படை எங்கு உளது இயம்புதி என்றான் - யுத்3:31 31/1
ஈண்டு இ அண்டத்தில் இராக்கதர் எனும் பெயர் எல்லாம் - யுத்3:31 33/1
என் அப்பா மற்று இ எழுபது வெள்ளமும் ஒருவன் - யுத்3:31 40/1
முன் இ பார் எலாம் படைத்தவன் நாள் எலாம் முறை நின்று - யுத்3:31 40/3
தேற்றுவாய் தெரிந்து சொல்லால் தெருட்டி இ தெருள் இலோரை - யுத்3:31 46/1
தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி - யுத்3:31 59/3
இ புறத்து இனைய சேனை ஏவி ஆண்டு இருந்த தீயோன் - யுத்3:31 60/1
வானை இ தலத்தினோடும் மறையொடும் வளர்த்தி என்றான் - யுத்3:31 66/3
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற - யுத்3:31 71/3
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கும் மானிடற்கு இ மண்ணிடை - யுத்3:31 75/3
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்3:31 79/1
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்3:31 79/1
ஒல்வதே இ ஒருவன் இ ஊகத்தை - யுத்3:31 128/1
ஒல்வதே இ ஒருவன் இ ஊகத்தை - யுத்3:31 128/1
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் - யுத்3:31 139/3
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் - யுத்3:31 151/4
கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற - யுத்3:31 176/4
எல்லோம் எல்லோம் ஒன்றி வளைந்து இ நெடியோனை - யுத்3:31 186/1
கார்-மேல் உளர் மா கடல்-மேல் உளர் இ
 பார்-மேல் உளர் உம்பர் பரந்து உளரால் - யுத்3:31 212/2,3
இ வழி இயன்ற எல்லாம் இயம்பினாம் இரிந்து போன - யுத்3:31 232/1
கொல்லும் கூற்று என குறைக்கும் இ நிறை பெரும் குழுவை - யுத்4:32 14/2
என் இருந்து நான் இறப்பென் இ கணத்து எனை ஆளும் - யுத்4:32 38/2
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி - யுத்4:33 25/3
திமிர மா அன்ன செய்கைய இ திறம் - யுத்4:33 26/3
ஏனை வர்க்கம் கணக்கு_இல இ எலாம் - யுத்4:33 30/4
இ நிலை இதுவோ பொய்ம்மை விளம்பினீர் போலும் என்றான் - யுத்4:34 12/4
இ பொரு இல் தேர் வருவது இந்திரனது எந்தாய் - யுத்4:36 19/4
இ கணத்தும் எறிப்ப தடித்து என - யுத்4:37 43/1
நுங்குகின்றது இ உலகை ஓர் நொடி வரை என்ன - யுத்4:37 98/1
பண்டு நான்முகன் படைத்தது கனகன் இ பாரை - யுத்4:37 105/1
மீண்டது இ தொழில் எம் வினை மெய்ம்மையால் - யுத்4:37 180/4
பார வெம் படை வாங்கி இ பாதகன் - யுத்4:37 191/2
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் - யுத்4:38 24/1
இ புறத்து இன எய்துறு காலையில் - யுத்4:40 1/1
யான் இழைத்த வினையினின் இ இடர் - யுத்4:40 22/1
எனக்கு நீ அருள் இ வரம் தீவினை - யுத்4:40 23/1
இ புறத்து இமையவர் முனிவர் ஏழையர் - யுத்4:40 35/1
இ ஒலி யாவது என்று இயம்ப இற்று எனா - யுத்4:40 37/3
கோலமும் காட்டி என் குலமும் காட்டி இ
 ஞாலமும் காட்டிய கவிக்கு நாள் அறா - யுத்4:40 43/2,3
அலம்வரல் உற்றன அலறி ஐய இ
 சலம் இது தக்கிலது என்ன சாற்றின - யுத்4:40 68/3,4
என்னை நீ இயம்பியது எரியுள் தோன்றி இ
 புன்மை சால் ஒருத்தியை சுடாது போற்றினாய் - யுத்4:40 77/2,3
அங்கி யான் என்னை இ அன்னை கற்பு எனும் - யுத்4:40 78/1
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ
 மிகுதி உன் பெரு மாயையினால் வந்த வீக்கம் - யுத்4:40 87/3,4
மின்னை காட்டுதல் போல் வந்து விளியும் இ உலகம் - யுத்4:40 95/1
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ
 மனையின் மாட்சியை வளர்த்த எம் மோயினை வாளா - யுத்4:40 98/1,2
பிறக்கும் பொன் வயிற்று அன்னை இ பெய்வளை பிழைக்கின் - யுத்4:40 100/2
பின்னை காட்டுவது அரியது என்று எண்ணி இ பெரியோன் - யுத்4:40 109/4
பரதன் அன்னது பெறுக தான் முடியினை பறித்து இ
 விரத வேடம் மற்று உதவிய பாவி-மேல் விளிவு - யுத்4:40 116/2,3
இ வரங்களும் இரண்டு என்றார் தேவரும் இரங்கி - யுத்4:40 118/4
வஞ்சர் இல்லை இ அண்டத்தின் எனும் படி மடித்த - யுத்4:40 126/1
இ தராதலத்து இயம்புதற்கு உரியவர் யாரே - யுத்4:41 17/4
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் - யுத்4:41 22/3
இ இடை வந்து கண்டாய் சரண் என இயம்பிற்று என்றான் - யுத்4:41 24/4
வனத்து இருக்க இ வையம் புகுதுக - யுத்4:41 58/2
யானாம் இ அரசு ஆள்வென் என்னே இ அரசாட்சி இனிதே அம்மா - யுத்4:41 64/4
யானாம் இ அரசு ஆள்வென் என்னே இ அரசாட்சி இனிதே அம்மா - யுத்4:41 64/4
ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான் - யுத்4:41 66/3
எந்தை மெய்ம்மையும் இ குல செய்கையும் - யுத்4:41 77/2
முன்னம் வீழ்ந்து இ எரியில் முடிவெனால் - யுத்4:41 83/4
பூ எனும் நாமம் இன்று இ உலகிற்கு பொருந்திற்று அன்றே - யுத்4:42 3/4

 மேல்
 
  இ-திறம் (1)
என்றலும் இரங்கி ஐயன் இ-திறம் நிற்க இந்த - யுத்1:7 14/1

 மேல்
 
  இ-வகை (1)
இ-வகை நெடு மலை இழிந்த மாசுணம் - யுத்2:16 252/1

 மேல்
 
  இ-வயின் (5)
ஏகாய் இனி இ-வயின் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் - அயோ:4 146/4
இ-வயின் நின்னை நீக்கி இன் உயிர் தீர்ந்தேன் அல்லேன் - அயோ:5 19/3
இனியது ஓர் சாலை கொண்டு ஏகி இ-வயின்
 நனி உறை என்று அவற்கு அமைய நல்கி தாம் - ஆரண்:3 10/1,2
இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் - ஆரண்:7 68/4
இலங்கையை இடந்து வேரொடு இ-வயின் தருக என்றாலும் - கிட்:17 21/1

 மேல்
 
  இஃது (7)
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் - பால:5 131/2
ஆவ இ உலகம் இஃது அறன் என்றார்-அரோ - அயோ:1 76/4
திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ - ஆரண்:1 57/3
பேதை மதியால் இஃது ஓர் பெண் உருவம் என்றாய் - ஆரண்:11 23/3
உரியதோ இஃது என மனத்தின் உன்னுவான் - கிட்:11 106/4
இனைய நன்மையர் வலி இஃது இராவணன் என்னும் - யுத்1:5 52/1
நீள் ஆண்மையினுடனே எதிர் நின்றாய் இஃது ஒன்றோ - யுத்2:15 164/1

 மேல்
 
  இகந்த (2)
வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும் - அயோ:0 1/1
பரிவு இகந்த மனத்து ஒரு பற்று இலாது - அயோ:4 221/1

 மேல்
 
  இகந்தன (1)
குறித்த நாள் இகந்தன குன்ற தென் திசை - சுந்:14 17/1

 மேல்
 
  இகந்தாய் (1)
போயோ நின்றாய் என்னை இகந்தாய் புகழ் பாராய் - யுத்3:22 203/3

 மேல்
 
  இகந்தார் (1)
எல்லை இகந்தார்
 வில்லர் வெகுண்டார் - சுந்:13 44/1,2

 மேல்
 
  இகந்து (8)
ஈக்கள் வண்டொடு மொய்ப்ப வரம்பு இகந்து
 ஊக்கமே மிகுந்து உள் தெளிவு இன்றியே - பால:1 10/1,2
மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க - பால:2 9/3
இயலும் மண்டிலம் இகந்து எனையவும் தவிர மேல் - கிட்:5 13/2
தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின் - கிட்:10 79/3
தாமரை மலர் தவிசு இகந்து தகை அன்னம் - கிட்:10 80/1
அற்பு வான் தளை இல் பிறப்பு-அதனொடும் இகந்து தன் அரும் தெய்வ - சுந்:2 198/2
மன சினத்த அனந்தனும் வாழ்வு இகந்து
 அனசன தொழில் மேற்கொள்வது ஆயினான் - யுத்1:8 43/3,4
அடிமையின் பயன் இகந்து அறுக ஆழியாய் - யுத்3:22 41/4

 மேல்
 
  இகந்துபோய் (1)
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் - யுத்3:25 8/2

 மேல்
 
  இகந்துளார் (1)
இன்று அளவினும் முறை இகந்துளார் இலை - அயோ:14 120/3

 மேல்
 
  இகப்பது (1)
என்று கைம் மறித்து இடை நின்று காலத்தை இகப்பது
 அன்று போவது என்று ஆயிரம் ஆயிரத்து அடங்கா - சுந்:2 141/1,2

 மேல்
 
  இகல் (90)
பொன் நகரும் அல்லாது புகல் உண்டோ இகல் கடந்த புலவு வேலோய் - பால:6 8/4
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் - பால:12 5/3
ஆனை இனமும் பிடியும் இகல் ஆளி ஏறும் - பால:16 39/3
யாழ் ஒக்கும் சொல் பொன் அனையாள் ஓர் இகல் மன்னன் - பால:17 24/1
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம் - பால:17 32/1
இன்னே இன்னே பன்னி இரந்தான் இகல் வேந்தன் - அயோ:3 34/1
என் குற்றம் அன்றோ இகல் மன்னவன் குற்றம் யாதோ - அயோ:4 128/3
இகல் அடு சிலை வீர இளையவனொடும் என்றான் - அயோ:9 24/4
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற - அயோ:14 34/2
எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே - அயோ:14 58/3
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா - ஆரண்:1 18/2
செய்யும் மற்றும் இகல் என்று சின வாள் உருவி வன் - ஆரண்:1 34/2
என்று இன்ன பல பன்னி இகல் அரக்கி அழுது இரங்கி - ஆரண்:6 106/1
ஏற்ற வளை வரி சிலையோன் இயம்பா முன் இகல் அரக்கி - ஆரண்:6 114/1
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் - ஆரண்:6 127/3
ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே - ஆரண்:7 65/4
ஆய-காலையில் அனல் விழித்து ஆர்த்து இகல் அரக்கர் - ஆரண்:7 84/1
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் - ஆரண்:7 100/4
ஏக்கம் இங்கு இதன்-மேலும் உண்டோ இகல் மனிதன் - ஆரண்:8 6/1
இரு கை சுமந்தாய் இனிதின் இருந்தாய் இகல் வேல் உன் - ஆரண்:11 5/3
எடுத்த மலையே நினையின் ஈசன் இகல் வில்லாய் - ஆரண்:11 22/1
யாதும் அறியாய் உரை கொளாய் இகல் இராமன் - ஆரண்:11 23/1
வேல் இகல் சினவு தாடகை விளிந்து உருள வில் - கிட்:3 6/1
இந்திரற்கு உரியது ஓர் இடுக்கண் தீர்த்து இகல்
 அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன் - கிட்:6 24/1,2
இற்றையில் பிறர்க்கு இகல் ஏறு என - கிட்:7 94/3
மார்பின் எய்யவோ வில் இகல் வல்லதே - கிட்:7 96/4
மீண்டு இராமனை அடைந்து இகல் வீரருள் வீர - கிட்:12 31/1
இ நகரம் ஆம் இகல் இராவணனது ஊர் என்று - கிட்:14 36/2
ஏறினன் உணர்த்தினன் இகல் இராவணன் - கிட்:16 32/3
எல்லாம் உட்கும் ஆழி இலங்கை இகல் மூதூர் - சுந்:2 79/1
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் - சுந்:2 191/2
உருக்கி எரியால் இகல் அரக்கனையும் ஒன்றா - சுந்:5 8/2
இந்து_நுதல் நின்னொடு இவண் எய்தி இகல் வீரன் - சுந்:5 9/1
தாக்கு இகல் இராவணன் தலையில் தாவின - சுந்:5 60/1
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் - சுந்:7 27/4
இந்திரன் இசை இழந்து ஏகுவான் இகல்
 தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் - சுந்:9 20/1,2
எம் முனை தூது வந்தாய் இகல் புரி தன்மை என்னை - சுந்:12 84/3
ஏற்று இகல் வீரர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 51/2
என்னது ஆகும் மேல் விளைவு என்று இருந்தான் இராமன் இகல் இலங்கை - யுத்1:1 11/3
என்றனன் இகல் குறித்து எரியும் கண்ணினான் - யுத்1:2 41/4
வெம்பு இகல் அரக்கரை விலக்கி வினை தேரா - யுத்1:2 47/1
எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து - யுத்1:2 87/1
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் - யுத்1:3 87/2
பதைத்து உலைவுற பல திறத்து இகல் பரப்பி - யுத்1:12 11/2
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல்
 முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் - யுத்2:15 76/2,3
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் - யுத்2:15 157/4
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் - யுத்2:15 169/2
என்றான் எதிர் சென்றான் இகல் அடு மாருதி எனை நீ - யுத்2:15 183/1
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் - யுத்2:15 204/1
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி - யுத்2:16 47/1
கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான் - யுத்2:16 225/3
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ - யுத்2:16 242/2
பின் இகல் பழுது என பெயர்ந்து போயினான் - யுத்2:16 258/4
உறுக்கினர் ஒருவரை ஒருவர் உற்று இகல்
 முறுக்கினர் முறை முறை அரக்கன் மொய்ம்பினால் - யுத்2:16 262/1,2
காந்து இகல் அரக்கன் வெம் கரத்துள் நீங்கிய - யுத்2:16 288/1
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் - யுத்2:18 140/2
இமையிடையாக சென்றான் இகல் அதிகாயன் நின்றான் - யுத்2:18 177/1
செய்வாய் இகல் என்று அவன் நின்று சிரித்தான் - யுத்2:18 245/1
முறிவான் இகல் அங்கதன் என்பதன் முன்னே - யுத்2:18 248/2
ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே - யுத்2:19 11/3
ஆரிய இவன் இகல் அமரர் வேந்தனை - யுத்2:19 28/3
இடைந்து சென்றவனை எய்தி எய்த அரிய காவல் பெற்று இகல் இயற்றுவான் - யுத்2:19 70/3
சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் - யுத்2:19 73/4
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் - யுத்2:19 77/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் - யுத்2:19 113/1
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல்
 வேறு செய்திலன் வெய்யவன் வீரனும் - யுத்2:19 129/1,2
இத்தனை போலும் செய்யும் இகல் எனா முறுவல் எய்தி - யுத்2:19 177/3
இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி - யுத்2:19 300/1
கிடைத்தான் இகல் மாருதியை கிளர் வான் - யுத்3:20 91/1
ஏற்றினன் வணங்கி நின்று இயம்புவான் இகல்
 ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர் - யுத்3:22 37/2,3
யாவர் ஈங்கு இகல் வானரம் ஆயினர் எவரும் - யுத்3:22 108/1
கூற்றம் கொடு முனை வந்து என கொன்றான் இகல் வென்றான் - யுத்3:22 112/4
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் - யுத்3:27 104/1
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் - யுத்3:27 114/4
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் - யுத்3:27 115/1
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய் - யுத்3:27 128/3
இறு காலையின் உலகு யாவையும் அவிப்பான் இகல் படையை - யுத்3:27 160/1
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் - யுத்3:28 19/3
ஆடவர் திலக நின்னால் அன்று இகல் அனுமன் என்னும் - யுத்3:28 69/1
என்ன காரணம் இகல் செயாதிருந்தது என்று இசைத்தான் - யுத்3:30 49/2
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ - யுத்3:31 139/4
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய - யுத்3:31 148/1
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை - யுத்3:31 179/3
விரி சினத்து இகல் விஞ்சையர் வேந்தனை - யுத்4:33 32/3
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த - யுத்4:34 9/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய - யுத்4:36 24/1
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் - யுத்4:37 9/4
ஒழுகுகின்றன ஓடு இகல் ஆடல் மா - யுத்4:37 21/3
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர் - யுத்4:37 100/3
இடை பெறும் துயர் பார்த்து இகல் நீதியின் - யுத்4:37 174/2

 மேல்
 
  இகல்-மேல் (1)
ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற - யுத்1:14 5/3

 மேல்
 
  இகல (1)
இல்லை இல்லையால் எறுழ் வலிக்கு யாரொடும் இகல
 வல்லை வல்லை இன்று ஆகும் நீ படைத்துள வாழ்நாட்கு - சுந்:11 37/2,3

 மேல்
 
  இகலாலும் (1)
எண்ணாநின்றார் யாரையும் எல்லா இகலாலும்
 விண்ணோர்-காறும் வென்ற எனக்கு என் மனை வாழும் - அயோ:3 44/2,3

 மேல்
 
  இகலி (5)
யாவையும் வழங்கு இடத்து இகலி இ நகர் - பால:3 58/3
இன்னே என்னை காணுதி நீ என்று இகலி தன் - பால:17 31/3
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை - அயோ:12 29/3
கார் இகலி கடலோடு கலித்த - யுத்3:20 25/3
இளைய மைந்தன்-மேல் இராமன்-மேல் இராவணி இகலி
 விளையும் வன் திறம் வானர வீரர்-மேல் மெய் உற்று - யுத்3:22 68/1,2

 மேல்
 
  இகலின் (4)
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின்
 சாதியாதனவும் இல்லை உயிர் தந்தனென் அடா - ஆரண்:1 21/2,3
எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இகலின்
 பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த - சுந்:7 50/1,2
ஏறினன் என்ப மன்னோ இந்திரன் இகலின் இட்ட - சுந்:10 7/1
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த - சுந்:12 115/2

 மேல்
 
  இகலினில் (1)
எனைவர் ஈந்தவும் இகலினில் இட்டவும் இயம்பா - யுத்4:35 22/2

 மேல்
 
  இகலும் (1)
எழுவொடும் மலையொடும் இகலும் தோளினாய் - கிட்:16 10/2

 மேல்
 
  இகலுவ (4)
பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் - பால:2 45/1
நகிலினொடு இகலுவ நளி வளர் இளநீர் - பால:2 45/2
துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் - பால:2 45/3
முகிலினொடு இகலுவ கடி மண முரசம் - பால:2 45/4

 மேல்
 
  இகலுவர் (1)
வான மாதரோடு இகலுவர் விஞ்சையர் மகளிர் - சுந்:2 24/1

 மேல்
 
  இகலே (1)
கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே
 ஆமாறு மலைந்தனர் அன்று இமையோர் - யுத்3:20 79/2,3

 மேல்
 
  இகலோர் (1)
இறக்கம் கீழ் இலா பாதலத்து உறைகின்ற இகலோர்
 அற கண் துஞ்சிலன் ஆயிரம் பணம் தலை அனந்தன் - யுத்3:30 22/2,3

 மேல்
 
  இகலோன் (2)
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன்
 புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப - சுந்:11 51/2,3
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் - யுத்2:15 175/4

 மேல்
 
  இகவா-வண்ணம் (1)
ஆயது தன்மையேனும் அற வரம்பு இகவா-வண்ணம்
 தீயன வந்த-போது சுடுதியால் தீமையோரை - கிட்:9 14/3,4

 மேல்
 
  இகவாதான் (1)
பணி மொழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான்
 பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான் - அயோ:8 44/1,2

 மேல்
 
  இகவாது (1)
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா - அயோ:6 27/2

 மேல்
 
  இகழ் (2)
பயந்தவர்களும் இகழ் குறளன் பார்த்து எதிர் - பால:8 24/2
பொன் இகழ் களவினில் பொருந்தினோன் எனும் - அயோ:11 107/3

 மேல்
 
  இகழ்கிலென் (1)
இரங்கிட தக்கது உண்டேல் இகழ்கிலென் இல்லை என்னின் - யுத்2:19 239/2

 மேல்
 
  இகழ்கின்ற (1)
ஆன புன் தொழிலோர் என இகழ்கின்ற அவரும் - சுந்:12 45/2

 மேல்
 
  இகழ்ச்சி (2)
வீரம் நீங்கிய மனிதன் என்று இகழ்ச்சி மேல் விளைய - யுத்1:6 7/3
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி
 மறக்கும் தன்மையது என்றனன் மழுவலான் வழுத்தி - யுத்4:40 100/3,4

 மேல்
 
  இகழ்தலின் (2)
குருக்களை இகழ்தலின் அன்று கூறிய - அயோ:11 62/1
போர் இயன்றன தோற்ற என்று இகழ்தலின் புறம் போய் - சுந்:2 11/1

 மேல்
 
  இகழ்தற்கு (1)
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த - ஆரண்:6 43/3

 மேல்
 
  இகழ்தியேல் (1)
யாதானும் ஆக நினையாது இகழ்தியேல்
 தீது ஆய் விளைதல் நனி திண்ணம் என செப்பினான் - யுத்1:3 176/2,3

 மேல்
 
  இகழ்ந்த (2)
சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் - பால:3 55/2
ஏதம் அஞ்சி நான் இரந்ததே எளிது என இகழ்ந்த
 ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக - யுத்1:6 10/1,2

 மேல்
 
  இகழ்ந்தது (4)
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ - அயோ:13 16/3
என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய - யுத்1:7 9/3
என் உனக்கு இளைய கும்பகருணனை இகழ்ந்தது எந்தாய் - யுத்2:16 40/4
என்னதோ நீயிர் என்னை இகழ்ந்தது என்று இனைய சொன்னான் - யுத்3:27 79/4

 மேல்
 
  இகழ்ந்தவர் (1)
உன்னை இகழ்ந்தவர் மாள்வர் உற்றது எல்லாம் - அயோ:3 9/3

 மேல்
 
  இகழ்ந்தனர் (1)
அழிந்துளார் அலர் இகழ்ந்தனர் என்னை என்று அழன்றான் - ஆரண்:15 36/1

 மேல்
 
  இகழ்ந்தனன் (2)
உமையினை இகழ்ந்தனன் என்ன ஓங்கிய - பால:13 12/2
எந்தை இகழ்ந்தனன் யான் இவள் ஆவி - யுத்3:26 30/2

 மேல்
 
  இகழ்ந்தனை (3)
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும் - ஆரண்:11 20/2
ஏந்து செல்வம் இகழ்ந்தனை இன் உயிர் - சுந்:3 101/2
இருவர் என்று இகழ்ந்தனை என்னின் யாண்டு எல்லை - சுந்:3 124/1

 மேல்
 
  இகழ்ந்தால் (2)
பெற்றனை செல்வம் பின் அது இகழ்ந்தால் பெறல் ஆமோ - ஆரண்:11 9/4
நெருப்பையும் இகழ்ந்தால் அது நீதியோ - யுத்2:15 92/4

 மேல்
 
  இகழ்ந்தான் (1)
இங்கு வந்திலன் இராமன் இப்போது என இகழ்ந்தான்
 சங்கம் ஊதினன் தாதையை வல்லையில் சார்ந்தான் - யுத்3:22 182/2,3

 மேல்
 
  இகழ்ந்திலன் (1)
காதல் உற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் - அயோ:1 69/2

 மேல்
 
  இகழ்ந்து (3)
சிறியர் என்று இகழ்ந்து நோவு செய்வன செய்யல் மற்று இ - கிட்:9 12/1
நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு - கிட்:9 12/2
இறந்து நீங்கினரோ இன்று என் ஆணையை இகழ்ந்து
 துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார் - சுந்:7 57/1,2

 மேல்
 
  இகழ்வது (2)
என் பெற தவம் செய்கின்றார் என்னை நீ இகழ்வது என்னே - ஆரண்:6 61/3
ஊட்டும் காலத்து இகழ்வது உறும்-கொலோ - சுந்:3 107/4

 மேல்
 
  இகழ்வர் (2)
உம்மையே இகழ்வர் என்னின் எளிமையாய் ஒழிவது ஒன்றோ - கிட்:11 57/3
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர - யுத்1:9 67/2

 மேல்
 
  இகழ்வரேல் (1)
தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய் - கிட்:7 133/2

 மேல்
 
  இகழ்விப்பென் (1)
என்னை போல் இடையே வந்தாள் இகழ்விப்பென் இவளை என்னா - ஆரண்:6 55/4

 மேல்
 
  இகழ்வு (2)
இகழ்வு அரும் பெரும் குணத்து இராமன் எய்தது ஓர் - சுந்:2 58/1
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதிசெல்லா தன் - யுத்4:35 17/3

 மேல்
 
  இகழ்வுற்று (1)
இன்னது ஓர் தன்மையன் இகழ்வுற்று எய்திய - யுத்1:3 78/1

 மேல்
 
  இகழல் (2)
இன்னதாம் என்னல் ஆமோ உலகியல் இகழல் அம்மா - சுந்:10 22/2
சேயவள் எளியள் என்னா சீதையை இகழல் அம்மா - யுத்1:9 77/2

 மேல்
 
  இகழல்-பாலை (1)
சிறிது இது என்று இகழல்-பாலை அல்லை நீ சேறி என்னா - சுந்:1 14/3

 மேல்
 
  இகழவும் (1)
வையம் என்னை இகழவும் மாசு எனக்கு - பால:0 7/1

 மேல்
 
  இகழா (1)
என்னா அடி விழுவானையும் இகழா எரி விழியா - பால:24 24/1

 மேல்
 
  இகழாது (2)
அரசியல் பாரம் பூரித்து அயர்ந்தனை இகழாது ஐயன் - கிட்:7 142/1
தூது என்று இகழாது உன சொல் வலியால் - யுத்2:18 35/3

 மேல்
 
  இகழாமை (1)
மாளாத நீதி இகழாமை நின்-கண் அபிமானம் இல்லை வறியோர் - யுத்2:19 256/3

 மேல்
 
  இகழும் (1)
இகழும் தன்மையன் ஆய இராவணன் - யுத்2:15 7/1

 மேல்
 
  இகழும்படி (1)
அறன் நின்றவர் இகழும்படி நடுவின் தலை புணரா - பால:24 22/1

 மேல்
 
  இங்கண் (1)
இங்கண் நல்லது ஒன்று இன்னமும் கேட்டியால் - யுத்4:41 85/4

 மேல்
 
  இங்கித (1)
இங்கித வகையினால் எய்த நோக்கினான் - கிட்:16 28/4

 மேல்
 
  இங்கிதம் (1)
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க - அயோ:1 44/3

 மேல்
 
  இங்கு (130)
இங்கு நின் அருளினால் இனிதின் ஓம்பினேன் - பால:5 2/4
இன்று எனை அழைத்தது இங்கு இயம்புவாய் என்றான் - பால:5 78/4
இங்கு நின்று எய்யவும் எரிதரும் நுதல் விழி - பால:7 1/2
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் - பால:7 2/2
ஆனவன் இங்கு உறைகின்ற அ நாள்-வாய் - பால:8 8/1
கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் - பால:9 24/4
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் - பால:10 24/3
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் - பால:13 19/1
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் - பால:14 66/3
இமையவர் ஆயினார் இங்கு உளாருமே - பால:23 73/4
நாகம்_அனன் இடை இங்கு உளது இடையூறு என நடவான் - பால:24 5/3
மற்று ஓர் பொருள் இலை இங்கு இது என் வரவு என்றனன் உரவோன் - பால:24 18/4
நீதியாய் முனிந்திடேல் நீ இங்கு யாவர்க்கும் - பால:24 37/1
சிந்துரமும் இங்கு இவை செறிந்த மத வேழ - அயோ:3 97/2
வந்து இங்கு அணுகாய் என்னோ வந்தது என்றே நொந்தேம் - அயோ:4 79/3
தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம் - அயோ:4 86/1
போனகம் பற்றிய பொய்_இல் மன்னற்கு இங்கு
 ஊனகம் பற்றிய உயிர் கொடு இன்னும் போய் - அயோ:5 43/2,3
இங்கு உறைந்து எறி நீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யாணர் - அயோ:8 15/2
இங்கு உள கிளை காவற்கு யார் உளர் இசையாய் நீ - அயோ:8 43/2
அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து - அயோ:13 46/3
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ - ஆரண்:2 28/3
இன்னல் காத்து இங்கு இனிது உறைவாய் என - ஆரண்:3 25/2
ஏழ் உலகும் வாழும் இனி இங்கு உறைதி என்றான் - ஆரண்:3 53/4
உரு இங்கு இது உடையர் ஆக மற்றையோர் யாரும் இல்லை - ஆரண்:6 52/2
திரு இங்கு வருவாள்-கொல்லோ என்று அகம் திகைத்து நின்றாள் - ஆரண்:6 52/4
சொலத்தான் இங்கு உரியாரை சொல்லீரோ வல்லீரேல் - ஆரண்:6 121/4
இன் உருவம் இது கொண்டு இங்கு இருந்து-ஒழியும் நம் மருங்கே ஏகாள் அப்பால் - ஆரண்:6 125/2
இங்கு ஓர் மானிடற்கு இத்தனை வீரர்கள் இடைந்தீர் - ஆரண்:8 4/1
ஏக்கம் இங்கு இதன்-மேலும் உண்டோ இகல் மனிதன் - ஆரண்:8 6/1
இங்கு நின்றது உரைத்தும் இராவணன் - ஆரண்:9 29/1
நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் - ஆரண்:10 4/2
தங்கை நிலை இங்கு இது-கொல் என்று தளர்கின்றார் - ஆரண்:10 43/2
யாது இது இங்கு இதனின் முன்னை சீதம் நன்று இதனை நீங்கி - ஆரண்:10 101/3
யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் - ஆரண்:10 102/4
இங்கு ஓர் மனிதற்கு எளிய என்றனை என தன் - ஆரண்:11 19/3
இங்கு அடுத்த தகைமை இயம்புவாம் - ஆரண்:12 1/4
ஏயுமே இருபது இங்கு இமைப்பு_இல் நாட்டங்கள் - ஆரண்:12 29/3
இருந்தவன் யாவது இ இருக்கை இங்கு உறை - ஆரண்:12 36/1
எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் - ஆரண்:12 40/4
அறம் தரு வள்ளல் ஈண்டு இங்கு அரும் தவம் முயலும் நாளுள் - ஆரண்:12 54/2
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் - ஆரண்:13 13/2
படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் - ஆரண்:13 113/4
இங்கு நறும் புனல் நாடுதி என்னின் - ஆரண்:14 55/2
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் - கிட்:1 29/1
சாய்வு உறும் தொழுவ போல் இங்கு இவர்களோ தருமம் ஆவார் - கிட்:2 12/4
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர - கிட்:2 18/1
கருமம் இங்கு இது எம் கடவுள் என்றனன் - கிட்:3 69/4
இங்கு உதித்தனன் ஈண்டு அறம் நிறுத்துதற்கு இன்னும் - கிட்:3 76/4
கவரி இங்கு இது என கரதலம்-கொடு திரித்து - கிட்:5 12/1
பெருமையோ இங்கு இதில் பெறுவது என்-கொலோ - கிட்:7 32/2
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் - கிட்:7 49/4
இன்னும் நாடுதும் இங்கு இவர்க்கும் வலி - கிட்:11 7/1
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி - கிட்:11 71/2
எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் - கிட்:11 85/4
யாவது எ உலகத்தினின் இங்கு இவர்க்கு இயற்றல் - கிட்:12 38/1
சீதை-தனை தேர்ந்து இங்கு உடன் மீளும் திறன் இன்று என்று - கிட்:17 6/3
யாம் இனி இப்போது ஆர் இடர் துய்த்து இங்கு இனி யாரை - கிட்:17 7/1
இங்கு ஆர் கடத்திர் எனை என்னா எழுந்தாள் - சுந்:1 63/3
விழையும் போகமே இங்கு இது வாய்கொடு விளம்பின் - சுந்:2 25/3
இலங்கை மதில் இங்கு இதனை ஏறல் அரிது என்றே - சுந்:2 61/3
எளியேன் உற்றால் யாவது உனக்கு இங்கு இழவு என்றான் - சுந்:2 81/4
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் - சுந்:2 200/4
இங்கு இதின் அற்புதம் இன்னும் கேட்டியால் - சுந்:3 48/4
யாவது இங்கு இனி செயல் அரியது எம்பிராற்கு - சுந்:3 66/3
வந்தது இங்கு யாதோ யாரொடும் போமோ என்று தம் மனம் மறுகுதலால் - சுந்:3 77/3
இரக்கமே ஆக வந்து இங்கு எம்பிரான் நாமம் சொல்லி - சுந்:4 27/3
இங்கு வந்திலனே எனின் யாணர் நீர் - சுந்:5 32/2
என்னை நோக்கி இங்கு எங்ஙனம் எய்துமோ - சுந்:5 37/4
இங்கு வந்து இறுக்கும் நீ இடரும் ஐயமும் - சுந்:5 73/3
இரிந்தது இலங்கை எழுந்தது அழுகை இன்று இங்கு இவனாலே - சுந்:8 49/3
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் - சுந்:11 10/3
இங்கு ஒரு திங்களோ இருப்பல் யான் என - சுந்:12 59/1
யாரை நீ என்னை இங்கு எய்து காரணம் - சுந்:12 68/1
ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு
 ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் - சுந்:12 121/1,2
தூய நல் அறனும் என்று இங்கு இனையன தொடர்ந்து காப்ப - சுந்:14 38/2
இங்கு உள தன்மை எல்லாம் இயைபுளி இயைய கேட்டாள் - சுந்:14 45/1
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா - யுத்1:0 1/4
தாழ்ச்சி இங்கு இதனின் மேல் தருவது என் இனி - யுத்1:2 11/1
எனக்கு நிற்க மற்று என்னொடு இங்கு ஒரு வயிற்று உதித்த - யுத்1:2 103/3
கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா - யுத்1:3 99/3
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை - யுத்1:4 91/3
போந்தவா கண்டும் நான் இங்கு புகுந்தது புகழோய் - யுத்1:5 68/4
யான் உணாதன இங்கு இவை என்னவே - யுத்1:8 28/1
சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை - யுத்1:9 64/1
இங்கு இவன் படை இலங்கையர் மன்னன் - யுத்1:11 21/1
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர பார்த்து இங்கு
 இன்று இவண் வந்த நீ யார் எய்திய கருமம் என்னை - யுத்1:14 20/1,2
இங்கு வந்து இதனை சொன்ன தூதன் நீ யாவன் என்றான் - யுத்1:14 23/4
இங்கு நின்றார்கட்கு எல்லாம் இறுதியே என்பது உன்னி - யுத்1:14 28/3
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று - யுத்2:15 91/2
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் - யுத்2:16 31/4
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று - யுத்2:16 46/1
இங்கு உற்றார் அல்லரோதான் வேறும் ஓர் இலங்கை உண்டோ - யுத்2:16 201/2
இறத்தும் இங்கு இறை நிற்பின் என்று இரியலின் மயங்கி - யுத்2:16 222/2
நோக்கி இங்கு இது சங்கரன் கவசம் என்று உணர்வுற நுனித்து உன்னி - யுத்2:16 328/2
ஒன்றும் இங்கு அரியது இல்லை என்பது ஓர் துணுக்கம் உந்த - யுத்2:17 29/2
இங்கு நின்று ஏகிய இலங்கை காவலன் - யுத்2:17 95/3
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய - யுத்2:19 241/1
ஐய நீ யாரை எங்கள் அரும் தவ பயத்தின் வந்து இங்கு
 எய்தினை உயிரும் வாழ்வும் ஈந்தனை எம்மனோரால் - யுத்2:19 267/1,2
மாபெரும்பக்கனோடு வான் புகைக்கண்ணன் வந்து இங்கு
 ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி - யுத்3:20 2/1,2
இங்கு இவர் நின்றார் அல்லது இரிந்தது சேனை எல்லாம் - யுத்3:22 15/4
இங்கு இனி உலகம் யாவும் இடம் இலை போலும் என்னும் - யுத்3:22 30/2
கொல்வென் இங்கு அன்னது காண்டி-கொல் எனா - யுத்3:22 44/3
இங்கு வந்திலன் இராமன் இப்போது என இகழ்ந்தான் - யுத்3:22 182/2
உயிரோ நானோ யாவர் உனக்கு இங்கு உறவு அம்மா - யுத்3:22 206/4
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் - யுத்3:23 29/3
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் - யுத்3:24 22/3
இங்கு நின்று இன்னன மருந்து என்று எண்ணினால் - யுத்3:24 63/1
இங்கு உள எல்லாம் மாள்தற்கு இனி வரும் இடையூறு இல்லை - யுத்3:26 2/3
மன்னன் இங்கு உற்ற தன்மை உணர்கிலன் வருவது ஓரேன் - யுத்3:26 52/3
இங்கு நின்று இவை இவை நினைவது என் இனி - யுத்3:27 64/3
வேகின்றன உலகு இங்கு இவர் விடுகின்றன விசிகம் - யுத்3:27 117/1
வில் இங்கு இது நெடு மால் சிவன் எனும் மேலவர் தனுவே-கொல் - யுத்3:27 127/1
இசையும் செல்வமும் இருக்கையும் இழந்தது இங்கு இவரால் - யுத்3:30 11/3
இங்கு வந்து நீர் வினாயது என் எறி திரை பரவை - யுத்3:30 42/1
ஓயும் உள்ளத்தேம் ஒருவன் மற்று இவண் வந்து இங்கு உற்றார் - யுத்3:31 41/2
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட - யுத்3:31 42/1
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் - யுத்3:31 55/4
இங்கே உளன் இங்கு உளன் இங்கு உளன் என்று - யுத்3:31 209/1
இங்கே உளன் இங்கு உளன் இங்கு உளன் என்று - யுத்3:31 209/1
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை - யுத்4:33 31/3
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த - யுத்4:34 9/1
உண்டு இங்கு என்-வயின் அது துரந்து உயிர் உண்பென் என்னா - யுத்4:37 105/3
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் - யுத்4:37 109/2
இங்கு அணைந்தேன் எனது இயற்கை நோக்கியும் - யுத்4:40 78/3
அன்ப நின்னை அல்லால் மற்று இங்கு யாரையும் அறையா - யுத்4:40 88/4
வனையும் வார் கழல் இலங்கையர் மன்னனை வந்து இங்கு
 இனிதின் ஏறு-மின் விமானம் என்று இராகவன் இசைத்தான் - யுத்4:41 15/3,4
இங்கு இதின் எதிர்ந்தோர் புன்மை யாவையும் நீங்கும் அன்றே - யுத்4:41 22/4
யாண்டு வந்து இங்கு இறுக்கும் என்று எண்ணினான் - யுத்4:41 52/1
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு - யுத்4:41 66/2
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு
 ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான் - யுத்4:41 66/2,3

 மேல்
 
  இங்கும் (13)
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும்
 நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற - பால:6 14/2,3
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி - பால:10 19/1
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும்
 கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் - அயோ:13 55/3,4
ஆடினார் பாடினார் அங்கும் இங்கும் களித்து - கிட்:4 21/1
நூக்குறுத்து அங்கும் இங்கும் தள்ளுற நுடங்கும் நோன்மை - சுந்:1 78/2
ஐயன் அங்கும் இங்கும் காலால் அழியும் மழை என்ன - சுந்:8 45/3
ஈர்கின்றது அன்றே என்றன் உள்ளத்தை இங்கும் அங்கும் - யுத்1:12 35/1
அங்கும் இங்கும் நின்று ஆடினவாம்-அரோ - யுத்2:15 29/4
இழுக்கினர் அடிகளின் இங்கும் அங்குமா - யுத்2:18 96/1
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் - யுத்2:19 74/1
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் - யுத்3:22 142/3
இங்கும் இ துன்பம் எய்தி இருத்துமேல் எளிமை நோக்கி - யுத்3:26 68/3
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் - யுத்3:31 95/2

 மேல்
 
  இங்குமாய் (1)
ஆடினர் பாடினர் அங்கும் இங்குமாய்
 ஓடினர் உவகை மா நறவு உண்டு ஓர்கிலார் - பால:5 12/1,2

 மேல்
 
  இங்கே (1)
இங்கே உளன் இங்கு உளன் இங்கு உளன் என்று - யுத்3:31 209/1

 மேல்
 
  இங்கொடு (1)
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன - அயோ:13 46/4

 மேல்
 
  இங்ஙன் (6)
யான் செய்த மா தவமோ இ உலகம் செய் தவமோ யாதோ இங்ஙன்
 வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி - பால:5 58/1,2
அன்னையே அனையாட்கு இங்ஙன் அடுத்தவாறு அருளுக என்றான் - பால:9 16/4
உய்யும் வகை நின் உயிரை ஓம்பாது இங்ஙன் தேம்பின் - அயோ:4 69/2
வீரா எனை இங்ஙன் வெறுத்தனையோ - ஆரண்:14 68/3
நையா நின்றனென் நான் இருந்து இங்ஙன்
 மெய் வானோர் திரு நாடு மேவினாய் - கிட்:8 9/1,2
இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன்
 வருத்தம் காணுமோ மன்னவன் என்னலும் அன்னான் - யுத்4:32 40/2,3

 மேல்
 
  இங்ஙனம் (1)
பார் குலாம் செல்வ நின்னை இங்ஙனம் பார்த்த கண்ணை - அயோ:8 16/2

 மேல்
 
  இச்சை (3)
இச்சை தன்மையினில் பிறர் இல்லினை - சுந்:12 94/1
இச்சை அல்லன உறுதிகள் இசைக்குவென் என்றாய் - யுத்1:2 101/1
என் உனக்கு இச்சை நின்ற எறி படை சேனை எல்லாம் - யுத்2:18 186/2

 மேல்
 
  இச்சைக்கு (1)
இச்சைக்கு ஏற்றன யான் செய்த இத்தனை காலம் - யுத்1:2 112/3

 மேல்
 
  இச்சையன் (1)
என்னை இன்னும் அரசியல் இச்சையன்
 அன்னன் ஆகின் அவன் அது கொள்க என்று - யுத்4:41 57/1,2

 மேல்
 
  இச்சையில் (1)
இச்சையில் துயில்பவர் யாவர் கண்களும் - ஆரண்:10 125/1

 மேல்
 
  இச்சையோர் (1)
எனை பலர் அவன் தனது அருளின் இச்சையோர்
 நினைத்து அவர் உருகவும் உதவ நேர்கிலன் - ஆரண்:12 47/2,3

 மேல்
 
  இசிக (1)
இது காத்தி-கொல் என்னா எடுத்து இசிக படை எய்தான் - யுத்3:27 131/1

 மேல்
 
  இசை (90)
பருந்தொடு நிழல் சென்று அன்ன இயல் இசை பயன் துய்ப்பாரும் - பால:2 15/2
இறை அறிந்து உயிர்க்கு நல்கும் இசை கெழு வேந்தன் காக்க - பால:2 19/2
குழல் இசை மடந்தையர் குதலை கோதையர் - பால:3 42/1
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை - பால:3 42/2
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை
 எழில் இசை மடந்தையர் இன் சொல் இன் இசை - பால:3 42/2,3
எழில் இசை மடந்தையர் இன் சொல் இன் இசை - பால:3 42/3
எழில் இசை மடந்தையர் இன் சொல் இன் இசை
 பழையர்-தம் சேரியில் பொருநர் பாட்டு இசை - பால:3 42/3,4
பழையர்-தம் சேரியில் பொருநர் பாட்டு இசை - பால:3 42/4
இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை
 நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி - பால:3 47/1,2
ஊடவும் கூடவும் உயிரின் இன் இசை
 பாடவும் விறலியர் பாடல் கேட்கவும் - பால:3 65/1,2
குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன - பால:3 70/3
ஆடினர் அரம்பையர் அமுத ஏழ் இசை
 பாடினர் கின்னரர் துவைத்த பல்_இயம் - பால:5 105/1,2
முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி - பால:9 11/3
எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த - பால:11 16/1
தெய்வ மங்கையரும் நாண தேன் இசை முரல போனாள் - பால:14 63/4
இருவரை பயந்த நங்கை யாழ் இசை முரல போனாள் - பால:14 64/4
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த - பால:14 65/3
பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் - பால:14 73/4
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட - பால:16 2/1
கண்ணும் முடை வேய் இசை கண்ணுளர் ஆடல்-தோறும் - பால:16 44/3
ஏர் முழங்கு அரவம் ஏழ் இசை முழங்கு அரவமே - பால:20 9/2
இன் இசை மணி யாழின் இசை மது நுகர்வாரும் - பால:23 31/2
இன் இசை மணி யாழின் இசை மது நுகர்வாரும் - பால:23 31/2
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் - பால:23 87/2
இம்மையின் உதவி நல் இசை நடாய நீர் - அயோ:1 23/3
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் - அயோ:3 5/2
ஆடினர் அழுதனர் அமுத ஏழ் இசை
 பாடினர் அழுதனர் பரிந்த கோதையர் - அயோ:4 206/1,2
முன்பு நின்று இசை நிறீஇ முடிவு முற்றிய - அயோ:5 28/1
எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் இன் இசை பாடினர் - அயோ:7 12/1
ஆடிய சிறை மா வண்டு அந்தரின் இசை முன்னம் - அயோ:9 13/3
தொடர்ந்து பாணரின் தூங்கு_இசை முரன்றன தும்பி - அயோ:9 43/4
ஏழ் அமைந்த இசை இசையாமையால் - அயோ:11 33/2
மேனி திரு நாரதன் வீணை இசை
 தேனில் படியும் செவி வண்டு உடையான் - ஆரண்:2 4/3,4
இசை கட்டிய ஒத்து இவர் சாமரையான் - ஆரண்:2 8/4
என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் - ஆரண்:3 46/4
எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில் - ஆரண்:4 24/1
பாணியின் அளந்து இசை படிக்கின்றான் என - ஆரண்:12 21/3
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின் - ஆரண்:12 28/2
நீள் நிலாவின் இசை நிறை தன் குலத்து - ஆரண்:14 21/1
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை
 பெற்றிலது ஆதலின் பிறிது ஒன்று ஆம் என - ஆரண்:15 8/2,3
என் தாய் உன்முன் ஏவிய யாவும் இசை இன்னல் - ஆரண்:15 29/1
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல - ஆரண்:15 32/3
எரியாநின்ற ஆர் உயிருக்கு இரங்கினால் ஈது இசை அன்றோ - கிட்:1 23/3
ஈண்டு இரும் புனல் தோய்ந்து உன் இசை என - கிட்:1 34/3
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் - கிட்:2 16/4
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் - கிட்:3 3/2
இந்திரன் சிறுவனுக்கு இறுதி இன்று இசை தரும் - கிட்:3 15/2
யாழ் இசை மொழியோடு அன்றி யான் உறும் இன்பம் என்னோ - கிட்:9 21/4
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி - கிட்:10 30/3
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் - கிட்:10 67/3
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன - கிட்:10 78/1
இருக்கு_இனம் முனிவர் ஓத இசை திசை அளப்ப யாணர் - கிட்:11 102/3
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால் - கிட்:13 14/2
இசை விதர்ப்ப நாடு எளிதின் எய்தினார் - கிட்:15 16/4
நாமம் நிறுத்தி பேர் இசை வைக்கும் நவை இல்லோன் - கிட்:17 7/4
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் - கிட்:17 19/1
இசை உடை அண்ணல் சென்ற வேகத்தால் எழுந்த குன்றும் - சுந்:1 18/1
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும - சுந்:2 4/1
தேறல் மாந்தினர் தேன் இசை மாந்தினர் செ வாய் - சுந்:2 29/1
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் - சுந்:2 36/4
கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும் - சுந்:2 78/3
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை - சுந்:2 117/3
தண் இமை அடைத்தன தழங்கு இசை வழங்கும் - சுந்:2 160/3
நரம்பின் இன் இசை செவி புக நாசியில் கற்பக விரை நாற - சுந்:2 195/4
இன் நிற தேன் இசை இனிய நண்பினால் - சுந்:3 37/2
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர - சுந்:3 84/1
மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் - சுந்:3 86/3
கொடுத்தான் என்று இசை கொள்ளாயோ - சுந்:5 51/4
நரம்பு இயல் இமிழ் இசை நவில நாடகம் - சுந்:5 57/2
பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை
 பாடல் அம் பனி வண்டொடும் பல் திரை - சுந்:6 31/1,2
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் - சுந்:7 16/3
இந்திரன் இசை இழந்து ஏகுவான் இகல் - சுந்:9 20/1
புன் தொழிலினால் இசை பொறுத்தல் புலமைத்தோ - யுத்1:2 51/4
இம்பரில் பணி செய தசரத பெயரினான் இசை வளர்த்தான் - யுத்1:2 82/4
இசை திறந்து உயர்ந்த கையால் எற்றினான் எற்றலோடும் - யுத்1:3 127/3
நாத வீணை இசை நாரதனார் தம் - யுத்1:11 9/3
பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட - யுத்1:11 13/4
இறுத்து கூறும் என்றான் இசை எங்கணும் - யுத்2:15 87/2
ஏழ் இசை கருவி வீற்றிருந்தது என்னினும் - யுத்2:15 101/1
தூர்த்தார் நறு முழு மென் மலர் இசை ஆசிகள் சொன்னார் - யுத்2:15 178/2
எல்லையில் சென்றும் தீரா இசை என பழுது இலாத - யுத்2:16 22/3
ஆடினார் வானவர்கள் அர_மகளிர் அமுத இசை
 பாடினார் மா தவரும் வேதியரும் பயம் தீர்ந்தார் - யுத்2:16 356/1,2
உறல் நல்லது பேர் இசை என்று உணர்வான் - யுத்2:18 63/4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் - யுத்2:19 206/3
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் - யுத்3:22 89/4
அரம்பையர் வாழ்த்து ஒலி அமுத ஏழ் இசை
 நரம்பு இயல் கின்னரம் முதல் நன்மையே - யுத்3:24 105/1,2
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக - யுத்3:27 11/2
இசை உறு கருவியின் இனிது உறு கொடியை - யுத்4:37 86/3
மாண்டு ஒழிந்து உலகில் நிற்கும் வயங்கு இசை முயங்க மாட்டாது - யுத்4:37 208/1
ஓடு-மின் ஓடு-மின் என்னும் ஓங்கு இசை
 பாடு-மின் பாடு-மின் என்னும் பாவிகாள் - யுத்4:41 92/2,3

 மேல்
 
  இசை-தொறும் (1)
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் - கிட்:5 12/2

 மேல்
 
  இசைக்கின் (1)
ஏலும் என்று இசைக்கின் ஏலா இது வயிற்று இயற்கை இன்னும் - கிட்:13 39/4

 மேல்
 
  இசைக்கின்றது (1)
என்று இசைக்கின்றது என் அறிவு இன்னணம் - கிட்:13 7/2

 மேல்
 
  இசைக்கின்றவர் (1)
என்று இசைக்கின்றவர் யாருள் யாவன் நீ - சுந்:12 66/4

 மேல்
 
  இசைக்கின்றாயை (1)
இரட்டுறும் முரசம் என்ன இசைத்ததே இசைக்கின்றாயை
 புரட்டுவென் தலையை இன்று பழியொடும் ஒழிவென் போலாம் - யுத்3:27 163/3,4

 மேல்
 
  இசைக்கு (2)
வென்று இசைக்கு உரியார் பிறர் வேண்டுமோ - கிட்:13 7/4
இன்று இசைக்கு இடம் ஆய இராகவன் - யுத்4:41 45/1

 மேல்
 
  இசைக்கும் (15)
சென்று இசைக்கும் நுளைச்சியர் செவ்வழி - பால:2 34/4
வேறுவேறு நின்று இசைக்கும் வீதி-வாய் - பால:2 56/2
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் - அயோ:3 78/2
ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான் - அயோ:3 105/2
ஏவெவை உலகம் என்று இசைக்கும் அன்னவை - அயோ:12 8/3
காலன் நின்று இசைக்கும் நாள் கடிகை கூறவே - ஆரண்:10 17/4
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும்
 கடிதடம் உற்றவள் உருமு கறிப்பாள் - ஆரண்:14 46/3,4
தன்-பால் தழுவும் குழல் வண்டு தமிழ் பாட்டு இசைக்கும் தாமரையே - கிட்:1 28/2
ஏழு மா மரம் உருவி கீழ் உலகம் என்று இசைக்கும்
 ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற - கிட்:4 16/1,2
இடியும் மா கடல் முழக்கமும் வெரு கொள இசைக்கும்
 முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் - கிட்:12 9/1,2
நின்று இசைக்கும் நெடு நெறி நீங்கினார் - கிட்:15 53/4
ஏன்று கோளுறும் வீரர்கள் வம்-மின் என்று இசைக்கும்
 ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி - யுத்4:32 4/2,3
எண் திசை பெரும் களிற்றிடை மணி என இசைக்கும்
 கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன் - யுத்4:35 21/1,2
வினையின் வெய்யன படைக்கலம் வேலை என்று இசைக்கும்
 சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க - யுத்4:35 22/3,4
அன்று இசைக்கும் அரிய அயோத்தியில் - யுத்4:41 45/3

 மேல்
 
  இசைக்குவென் (1)
இச்சை அல்லன உறுதிகள் இசைக்குவென் என்றாய் - யுத்1:2 101/1

 மேல்
 
  இசைகள் (1)
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர - கிட்:2 18/1

 மேல்
 
  இசைகொண்டு (1)
இட்டு இசைகொண்டு அறன் எய்த முயன்றோர் - பால:8 22/2

 மேல்
 
  இசைத்த (7)
வனத்தினன் என்று அவள் இசைத்த மாற்றத்தை - அயோ:11 59/1
எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல் - ஆரண்:10 64/3
இன்னும் நீ இசைத்த செய்வான் இயைந்தனம் என்று கூறி - கிட்:11 75/2
என்ன தான் மறையும் மற்ற துறைகளும் இசைத்த எல்லாம் - கிட்:11 91/2
போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் - யுத்2:16 269/4
ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் - யுத்4:34 11/1
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ - யுத்4:41 100/1

 மேல்
 
  இசைத்தது (3)
குன்று இசைத்தது வல்லையில் கூடினார் - கிட்:15 53/2
எந்தாய் இது கேள் என இன்ன இசைத்தது அன்றே - சுந்:1 43/4
யாரினும் மேன்மையான் இசைத்தது இல்லையோ - யுத்4:40 60/3

 மேல்
 
  இசைத்ததும் (2)
இசைத்ததும் இல்லை முன் ஈந்த இ வரங்கள் - அயோ:3 23/2
யாண்டையது கான் என இசைத்ததும் இசைப்பாய் - சுந்:4 61/4

 மேல்
 
  இசைத்ததே (1)
இரட்டுறும் முரசம் என்ன இசைத்ததே இசைக்கின்றாயை - யுத்3:27 163/3

 மேல்
 
  இசைத்தலால் (1)
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால்
 சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால் - அயோ:3 61/2,3

 மேல்
 
  இசைத்தலுமே (1)
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற - யுத்4:41 67/1

 மேல்
 
  இசைத்தன (1)
குன்று இசைத்தன என குலவு தோள் வலியினார் - கிட்:14 2/1

 மேல்
 
  இசைத்தனர் (2)
திறம் தெரிவது என் என இசைத்தனர் திசைத்தார் - கிட்:14 40/4
கீதங்கள் இசைத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற - சுந்:1 61/1

 மேல்
 
  இசைத்தனன் (2)
இலக்குவன் என்ன இசைத்தனன் அன்றே - பால:5 117/4
இனைய மாற்றம் இசைத்தனன் என்பது ஓர் - கிட்:11 24/1

 மேல்
 
  இசைத்தார் (2)
எங்கள் நாயகர் நீங்கள் என்று இமையவர் இசைத்தார் - யுத்3:22 181/4
யாது காரணம் அருள் என அனையவர் இசைத்தார்
 சீதை காதலின் புகுந்துள பரிசு எலாம் தெரித்தான் - யுத்3:30 35/3,4

 மேல்
 
  இசைத்தாள் (2)
யாளியினை பல தாலி இசைத்தாள்
 கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் - ஆரண்:14 47/3,4
என்ன வரவு யாவர் உரை-செய்க என இசைத்தாள் - கிட்:14 50/4

 மேல்
 
  இசைத்தான் (22)
இனிய சிந்தையன் இராமனுக்கு இனையன இசைத்தான் - பால:8 45/4
இன்று யான் செயும் பணி என்-கொல் பணி என இசைத்தான் - பால:8 47/4
என்னை முனிவுற்றிலை இது என் என இசைத்தான் - ஆரண்:11 21/4
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான்
 புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே - ஆரண்:15 39/3,4
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான்
 கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் - சுந்:2 144/3,4
ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் - சுந்:2 145/4
இன்று எழுக என்க என இராவணன் இசைத்தான் - யுத்1:2 57/4
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் - யுத்1:6 7/4
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் - யுத்2:15 160/4
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் - யுத்2:15 204/4
எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 78/4
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் - யுத்3:22 89/4
இறந்திலன்-கொலாம் இராமன் என்று இராவணன் இசைத்தான்
 துறந்து நீங்கினன் அல்லனேல் தம்பியை தொலைத்து - யுத்3:22 183/1,2
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 190/4
இந்திரசித்தவன் இன்ன இசைத்தான் - யுத்3:26 36/4
என்ன காரணம் இகல் செயாதிருந்தது என்று இசைத்தான்
 புன்மை நோக்கினென் நாணினால் பொருதிலேன் என்றான் - யுத்3:30 49/2,3
இனையர் முன் செல ஏவுக என்று இராவணன் இசைத்தான் - யுத்3:31 2/4
இடர் கடலினுக்கும் முடிவு இன்று என இசைத்தான் - யுத்4:36 2/4
ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் - யுத்4:36 5/4
ஏவல் புரி இந்திரனும் அற்று என இசைத்தான்
 மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி - யுத்4:36 6/2,3
என்னும் மாத்திரத்து ஏறு அமர் கடவுளும் இசைத்தான்
 உன்னை நீ ஒன்றும் உணர்ந்திலை போலுமால் உரவோய் - யுத்4:40 99/1,2
இனிதின் ஏறு-மின் விமானம் என்று இராகவன் இசைத்தான் - யுத்4:41 15/4

 மேல்
 
  இசைத்து (3)
காற்று இசைத்து எழ எழுந்து உலகை கால் பரந்து - ஆரண்:15 5/2
ஏற்று இசைத்து உயர்ந்து வந்து இடுங்குகின்றன - ஆரண்:15 5/3
குன்று இசைத்து அயில் உற எறிந்த கொற்றனோ - சுந்:12 66/2

 மேல்
 
  இசைத்துழி (1)
இ வழி பெயர்கள் இசைத்துழி இறைவன் - பால:5 119/2

 மேல்
 
  இசைத்துள (1)
நின்று இசைத்துள தன்மை நிகழ்த்துவாம் - யுத்4:41 45/4

 மேல்
 
  இசைத்தேன் (2)
ஈறு இல் நல் அறம் பார்த்து இசைத்தேன் இவள் - பால:7 43/1
என்-வயின் இறுதி நோக்கி அச்சத்தால் இசைத்தேன் அல்லேன் - ஆரண்:11 32/2

 மேல்
 
  இசைதலும் (1)
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும்
 நின்று நிலை ஆறினர்கள் வானவரும் மானவனும் நேமி எனல் ஆம் - யுத்3:31 153/1,2

 மேல்
 
  இசைந்த (6)
இரும் பியல் அனந்தனும் இசைந்த யானையும் - அயோ:1 15/2
இசைந்த ஆண்டு எலாம் இன்றொடு ஏறுமோ - அயோ:14 112/4
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த
 பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை - கிட்:12 17/1,2
இசைந்த வெம் சமத்து இயக்கரை வேரொடும் முன் நாள் - யுத்1:5 41/3
ஏயது சொன்னாய் என்றான் இசையினுக்கு இசைந்த தோளான் - யுத்3:21 18/4
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த
 நட்பு அகத்து இலா அரக்கரை நருக்கி மா மேரு - யுத்4:41 35/1,2

 மேல்
 
  இசைந்தது (1)
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும் - கிட்:7 152/3

 மேல்
 
  இசைந்தனன் (1)
ஏத்து நீள் முடி புனைவதற்கு இசைந்தனன் என்றால் - அயோ:2 76/3

 மேல்
 
  இசைந்தார் (2)
என்ன உன்னியும் விதியது வலியினும் இசைந்தார் - அயோ:1 32/4
இடும் பாக்கியத்து அறம் காப்பதற்கு இசைந்தார் என இது எலாம் - யுத்3:27 143/3

 மேல்
 
  இசைந்தான் (4)
யானே சொல்ல கொள்ள இசைந்தான் முறையாலே - அயோ:3 31/3
என்று கைதொழுது இறைஞ்சினர் அரக்கனும் இசைந்தான் - சுந்:9 4/4
எல்லை எல்லை என்று இந்திரசித்துவும் இசைந்தான் - சுந்:11 37/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் - யுத்3:27 139/4

 மேல்
 
  இசைந்திலன் (1)
என்றனன் இளைய வீரன் இசைந்திலன் இராமன் ஏந்தும் - ஆரண்:7 63/1

 மேல்
 
  இசைந்திலென் (1)
ஆவதை இசைந்திலென் அழிவது என்-வயின் - யுத்3:24 73/3

 மேல்
 
  இசைப்ப (10)
தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன - பால:5 55/3
பாடக செம் பதும மலர் பாவையர் பல்லாண்டு இசைப்ப பைம் பொன் பீடத்து - பால:5 59/2
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த - ஆரண்:6 100/2
ஏழு மா கடல் பரப்பினும் பரப்பு என இசைப்ப
 சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி - கிட்:12 27/1,2
தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் - சுந்:2 184/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த - சுந்:3 84/2
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் - சுந்:8 8/3
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப - யுத்4:32 4/4
இணர் துழாய் தொங்கல் இராமற்கு என்று இமையவர் இசைப்ப
 தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் - யுத்4:40 85/3,4
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப
 தெவ் வரம்பு அறு கானிடை செலுத்தினாட்கு ஈந்த - யுத்4:40 118/1,2

 மேல்
 
  இசைப்பது (4)
இனம் தொகு தூளியால் இசைப்பது என் இனி - ஆரண்:7 53/3
என் அதனை இப்பொழுது இசைப்பது உலகு ஏழின் - ஆரண்:10 52/3
எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்-மின் என்றான் - ஆரண்:15 51/4
இரும்பு கண்டு அனைய நெஞ்சம் எனக்கு இல்லை இசைப்பது என்னோ - கிட்:13 44/4

 மேல்
 
  இசைப்பன (2)
மதுகரம் இசைப்பன மைந்தர் ஈட்டமே - பால:3 59/4
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும் - கிட்:4 11/2

 மேல்
 
  இசைப்பாம் (1)
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் - ஆரண்:8 16/4

 மேல்
 
  இசைப்பாய் (3)
எடுத்த முனிவோடும் அயல் நின்றதும் இசைப்பாய் - சுந்:4 60/4
யாண்டையது கான் என இசைத்ததும் இசைப்பாய் - சுந்:4 61/4
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய்
 வள்ளல் மொழி வாசகம் மன துயர் மறந்தாள் - சுந்:4 62/1,2

 மேல்
 
  இசைப்பார் (1)
யார்க்கு இன்னல் உற்றது என்பது உணர்ந்திலன் இசைப்பார் இல்லை - யுத்3:22 138/3

 மேல்
 
  இசைப்பாள் (1)
ஏறும் என்று இவை சொல்லினள் இன் சொல் இசைப்பாள் - சுந்:5 76/4

 மேல்
 
  இசைப்பான் (1)
என்றான் என்னா பின்னும் இசைப்பான் இடர்-தன்னை - ஆரண்:15 27/1

 மேல்
 
  இசைபட (1)
வீணையின் இசைபட வேதம் பாடுவான் - ஆரண்:12 21/4

 மேல்
 
  இசைய (3)
இடையிலாது எங்கணும் இசைய மீமிசை - ஆரண்:7 47/3
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த - யுத்1:10 8/3
இ தலை இருவரும் இசைய எய்தினார் - யுத்3:24 65/2

 மேல்
 
  இசையன (1)
இலகிடு சுடரவன் இசையன திசை தோய் - ஆரண்:2 36/2

 மேல்
 
  இசையா (5)
இப்போது நம் அனிகம்-தனை எழுக என்று இனிது இசையா
 கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ - பால:24 2/2,3
என்றாலும் இன்று அழிவு உன்-வயின் எய்தும் என இசையா
 நின்றான் அவன் எதிரே உலகு அளந்தான் என நிமிர்ந்தான் - யுத்2:15 161/3,4
ஆர் அழிய அண்ணலும் அஃது இசையா
 வாரா அமர் செய்க என வந்தனனால் - யுத்2:18 66/3,4
இசையா இலங்கை அரசோடும் அண்ணல் அருள் இன்மை கண்டு நயவான் - யுத்2:19 244/2
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா
 கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் - யுத்3:27 161/2,3

 மேல்
 
  இசையா-முன்னம் (1)
இவ்வாறு அழுவாள் இரியல் குரல் சென்று இசையா-முன்னம்
 ஒவ்வாது ஒவ்வாது என்னா ஒளிவாள் நிருபர் முனிவர் - அயோ:4 34/1,2

 மேல்
 
  இசையாது (1)
இரந்தனென் எய்திய-போது இசையாது
 சுரந்தனனேல் நனி கொண்டு கடந்து என் - ஆரண்:14 42/1,2

 மேல்
 
  இசையாமையால் (1)
ஏழ் அமைந்த இசை இசையாமையால்
 மாழை உண்கண் மயில் எனும் சாயலார் - அயோ:11 33/2,3

 மேல்
 
  இசையாய் (1)
இங்கு உள கிளை காவற்கு யார் உளர் இசையாய் நீ - அயோ:8 43/2

 மேல்
 
  இசையாலே (1)
இசையாலே நிறைந்த புயத்து இராவணவோ இராவணவோ - ஆரண்:6 102/4

 மேல்
 
  இசையாளற்கு (1)
பின்றாது எய்தி பேர் இசையாளற்கு அழிவு உண்டேல் - ஆரண்:15 29/2

 மேல்
 
  இசையில் (1)
இசையில் தந்தனர் இந்திரன் என்பான் - யுத்1:3 91/3

 மேல்
 
  இசையிற்று (1)
என்னுடை அடிமையும் இசையிற்று ஆம்-அரோ - யுத்3:22 40/4

 மேல்
 
  இசையின் (5)
மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின்
 கிழவர்-தம் மனையன கிளை பயில் வளை யாழ் - பால:2 50/3,4
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் - அயோ:7 5/2
சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை - ஆரண்:4 8/1
இசையினை தும்புரு இசையின் ஏத்தவே - ஆரண்:10 12/4
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் - சுந்:3 126/3

 மேல்
 
  இசையினாய் (1)
வான் புனை இசையினாய் மறுக்கிலாது நீ - அயோ:4 149/3

 மேல்
 
  இசையினார் (1)
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர் - சுந்:7 5/2

 மேல்
 
  இசையினுக்கு (1)
ஏயது சொன்னாய் என்றான் இசையினுக்கு இசைந்த தோளான் - யுத்3:21 18/4

 மேல்
 
  இசையினும் (1)
எய்தியது என்னை என்றாள் இசையினும் இனிய சொல்லாள் - கிட்:11 49/4

 மேல்
 
  இசையினை (1)
இசையினை தும்புரு இசையின் ஏத்தவே - ஆரண்:10 12/4

 மேல்
 
  இசையும் (4)
பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த - சுந்:12 115/3
இசையும் செல்வமும் உயர் குலத்து இயற்கையும் எஞ்ச - யுத்1:2 99/1
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் - யுத்2:17 60/4
இசையும் செல்வமும் இருக்கையும் இழந்தது இங்கு இவரால் - யுத்3:30 11/3

 மேல்
 
  இசையுமோ (1)
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ - கிட்:10 65/4

 மேல்
 
  இசையை (2)
வினையின் நல்லது ஓர் இசையை வேய்தலோ - அயோ:14 107/2
தின்றாய் செறி கழல் இந்திரன் இசையை திசை திரித்தாய் - யுத்2:15 161/2

 மேல்
 
  இசையொடும் (1)
கூடு பாணியின் இசையொடும் முழவொடும் கூட - சுந்:12 46/1

 மேல்
 
  இசையோடு (4)
மழலை யாழ் இசையோடு மலிந்தவே - பால:21 50/4
இம்மையே மறுமை-தானும் நல்கினை இசையோடு என்றாள் - சுந்:4 71/4
தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் - யுத்2:15 164/4
இன்று அவிந்தது போலும் உன் தீமை என்று இசையோடு
 ஒன்ற வந்தன வாசகம் இனையன உரைத்தான் - யுத்2:15 250/3,4

 மேல்
 
  இசைவுற (1)
இசைவுற எய்வன இயைவவாய் இரும் - கிட்:10 23/3

 மேல்
 
  இஞ்சி (12)
இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே - பால:3 9/4
சென்று ஓங்கி மேல் ஓர் இடம் இல் என செம்பொன் இஞ்சி
 குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன - பால:3 70/2,3
இனைய நாட்டினில் இனிது சென்று இஞ்சி சூழ் மிதிலை - பால:9 13/1
இஞ்சி சூழ் மிதிலை மா வீதி சென்று எய்தினான் - பால:20 30/4
ஆடை நல் அணி முனிந்தன அம் பொன் செய் இஞ்சி
 பேடை நல் அணி முனிந்தன மென் நடை புறவம் - அயோ:4 209/3,4
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி
 மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் - கிட்:17 6/1,2
பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே - சுந்:2 80/3
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி
 மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் - சுந்:2 164/3,4
இஞ்சி மா நகர் இடம் உடைத்து ஈண்டு இனிது இருத்தி - யுத்1:2 117/2
செம்பு இட்டு செய்த இஞ்சி திரு நகர் செல்வம் தேறி - யுத்2:16 155/1
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி
 ஊரிடை நின்றுளாரும் உயிரினோடு உதிரம் கான்றார் - யுத்3:22 34/3,4
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க - யுத்3:26 23/1

 மேல்
 
  இஞ்சியும் (1)
என்னவே கடந்து இஞ்சியும் பிற்பட - சுந்:2 154/2

 மேல்
 
  இஞ்சு (1)
இஞ்சு இரும் அடியனேன் ஏகுகின்றனென் - ஆரண்:12 15/3

 மேல்
 
  இஞ்ஞான்று (1)
வீரம் முன் தெரிந்தேன் அல்லேன் விளிந்திலேன் மெலிந்தேன் இஞ்ஞான்று
 ஆர் உறவு ஆக தக்கேன் அளியத்தேன் அழுந்துகின்றேன் - யுத்2:19 211/3,4

 மேல்
 
  இட்ட (44)
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் - பால:2 20/1
பீன வெம் முலையின் இட்ட பெரு விலை ஆரம் ஆட - பால:16 20/2
இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் - பால:19 33/2
தாதை அருகு இட்ட தவிசில் தனி இருந்தாள் - பால:22 35/3
ஏ வரும் பெரும் குறி இட்ட போன்றவே - பால:23 56/4
காழம் இட்ட குறங்கினன் கங்கையின் - அயோ:8 4/1
ஆழம் இட்ட நெடுமையினான் அரை - அயோ:8 4/2
காதலித்து அயன் அளித்த கடை இட்ட கணித - ஆரண்:1 17/3
வட்டம் இட்ட கிரி அற்று உக வயங்கு வயிர - ஆரண்:1 29/1
அரை கடை இட்ட முக்கோடி ஆயுவும் - ஆரண்:12 30/1
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும் - ஆரண்:13 29/1
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி - ஆரண்:13 29/2
இட்ட சாபமும் எனக்கு உதவும் என்று இயல்பினின் - கிட்:5 14/3
குன்றின் எம் மருங்கின் இட்ட அணிகல குறியினாலே - சுந்:4 34/2
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன - சுந்:4 59/1
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட - சுந்:4 90/3
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை - சுந்:7 6/1
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை - சுந்:9 8/4
ஏறினன் என்ப மன்னோ இந்திரன் இகலின் இட்ட
 நூறொடு நூறு பூண்ட நொறில் வய புரவி நோன் தேர் - சுந்:10 7/1,2
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் - சுந்:11 45/4
வாசல் இட்ட எரி மணி மாளிகை - சுந்:13 2/1
நொய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து உடல் எரி நுழைய - சுந்:13 30/2
தரங்க வேலையின் நெடிய தன் வால் இட்ட தழலால் - சுந்:13 39/3
இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் - யுத்1:2 12/4
இந்திரன்-தனை இரும் சிறை இட்ட நாள் இமையோர் - யுத்1:2 113/1
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் - யுத்1:3 87/2
சாணிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினை சத கூறு இட்ட
 கோணினும் உளன் மா மேரு குன்றினும் உளன் இ நின்ற - யுத்1:3 124/1,2
அயிரா இமைப்பினை ஓர் ஆயிரம் கூறு இட்ட
 செயிரின் ஒரு பொழுதில் நுந்தையை யாம் சீறி - யுத்1:3 167/1,2
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் - யுத்1:5 18/1
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம் - யுத்1:8 36/1
தூதன் இட்ட மலையின் துவலையால் - யுத்1:8 37/3
நீலன் இட்ட நெடு வரை நீள் நில - யுத்1:8 38/1
மயிந்தன் இட்ட நெடு வரை வான் உற - யுத்1:8 39/1
விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய - யுத்1:8 41/3
குமுதன் இட்ட குல வரை கூத்தரின் - யுத்1:8 42/1
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் - யுத்1:8 44/1
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற - யுத்1:10 20/2
இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் - யுத்1:12 15/1
இட்ட வெம் சொல் எரியினில் என் செவி - யுத்2:15 91/3
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி - யுத்2:16 155/2
எயிற்றொடு நெடும் தலை இட்ட கல்லொடும் - யுத்3:20 48/1
விச்சையின் கணவன் ஆனான் வின்மையால் வயிரம் இட்ட
 அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி - யுத்3:28 37/3,4
மேகம் ஆகாயத்து இட்ட வில்லொடும் வீழ்ந்தது என்ன - யுத்3:28 44/4
கண்ணனே எளியேம் இட்ட கவசமே கடலே அன்ன - யுத்3:31 71/1

 மேல்
 
  இட்டதால் (1)
ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தின் இட்டதால் - யுத்1:9 46/4

 மேல்
 
  இட்டது (10)
இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு - பால:8 41/3
பிள்ளை முன் இட்டது பேதைமை என்பார் - பால:13 30/4
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் - ஆரண்:6 22/1
தூசு உறை இட்டது போன்று தோன்றிற்றே - சுந்:2 57/4
சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ - சுந்:2 64/3
உரை-செய ஊர் தீ இட்டது ஓங்கு இரும் புகையே ஓத - சுந்:14 10/2
ஒல்லையின் உலந்து வீயும் இட்டது ஒன்று ஒழுகா-வண்ணம் - யுத்1:7 21/2
ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தின் இட்டதால் - யுத்1:9 46/4
கும்பகன்னன் ஆண்டு இட்டது வயிர வான் குன்றின் - யுத்3:22 111/1
என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய் - யுத்4:41 47/2

 மேல்
 
  இட்டதோர் (1)
இட்டதோர் இரண பீடத்து அமரரை இருக்கை நின்றும் - யுத்2:17 8/1

 மேல்
 
  இட்டவன் (1)
இட்டவன் அவனி-நின்றும் எழுவதன் முன்னம் யானை - யுத்2:18 224/1

 மேல்
 
  இட்டவனை (1)
இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் - யுத்1:12 15/1

 மேல்
 
  இட்டவும் (1)
எனைவர் ஈந்தவும் இகலினில் இட்டவும் இயம்பா - யுத்4:35 22/2

 மேல்
 
  இட்டவை (1)
இரு வினை என்பவை இயற்றி இட்டவை
 கருதின கருதின காட்டுகின்றது - யுத்1:3 67/2,3

 மேல்
 
  இட்டன (2)
இயக்கரின் பறித்தன அவுணர் இட்டன
 மயக்குறுத்து அமரரை வலியின் வாங்கின - ஆரண்:7 46/1,2
பனசன் இட்டன யாவும் பரிக்கிலன் - யுத்1:8 43/2

 மேல்
 
  இட்டனள் (1)
இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் - கிட்:6 3/4

 மேல்
 
  இட்டனன் (5)
இட்டனன் எடுத்தனன் வரி வில் ஏந்தலை - அயோ:14 28/3
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் - சுந்:2 20/4
அலை கடல் இட்டனன் அனுமன் தாதையே - யுத்1:5 17/4
வேற்று கையையும் வேலையில் இட்டனன் வேறும் ஓர் அணை மான - யுத்2:16 337/4
புல்லி தரை இட்டனன் நேர் பொருவான் - யுத்3:20 71/4

 மேல்
 
  இட்டனன்-கொல் (1)
இட்டனன்-கொல் இரும் சிறை என்னுமால் - ஆரண்:14 22/4

 மேல்
 
  இட்டாய் (2)
அன்றியும் துயரத்து இட்டாய் அமரரை அரக்கர்க்கு எல்லாம் - யுத்1:12 27/3
அடி மணி இட்டாய் அன்றே அரி குலத்து அரச என்றான் - யுத்1:12 47/4

 மேல்
 
  இட்டார் (10)
பொதி இருள் அளக பந்தி பூட்டிய பூட்டும் இட்டார் - பால:22 5/4
உள்ளத்தின் ஊசலாடும் குழை நிழல் உமிழ இட்டார் - பால:22 6/4
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் - பால:22 11/4
கை வளர் மயில்_அனாளை வலம் செய்து காப்பும் இட்டார் - பால:22 18/4
எழுந்த தோள்களை வாள்களால் அரிந்தனர் இட்டார் - ஆரண்:15 36/4
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த - சுந்:10 39/2
இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான் - யுத்1:3 115/1
ஈசற்கும் ஈசன் வந்தான் என்பதோர் வார்த்தை இட்டார் - யுத்1:9 72/4
மானுட வடிவம் கொண்டார் என்பது ஓர் வார்த்தை இட்டார் - யுத்1:9 78/4
மந்திரத்து அயினி நீரால் வலம்செய்து காப்பும் இட்டார் - யுத்4:40 33/4

 மேல்
 
  இட்டால் (2)
இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால்
 ஒப்பு வரவிற்று என உரைப்ப அரிய வாளும் - ஆரண்:3 56/1,2
நஞ்சு வாய் இட்டால் அன்ன அமுது அன்றோ நம்மை அம்மா - யுத்3:31 47/3

 மேல்
 
  இட்டாலன (1)
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது - சுந்:3 150/3

 மேல்
 
  இட்டாள் (1)
கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் - ஆரண்:14 47/4

 மேல்
 
  இட்டான் (10)
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான்
 மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை - சுந்:4 75/1,2
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் - யுத்1:12 14/4
இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான்
 தட்ட உயரத்தினில் உறும் தசமுகத்தான் - யுத்1:12 15/1,2
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் - யுத்2:18 223/4
நெரிய வன் தலையை காலால் உதைத்து மா நிலத்தில் இட்டான் - யுத்3:21 35/4
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் - யுத்3:22 116/1
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் - யுத்3:23 2/4
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர - யுத்3:27 85/2
எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான்
 கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் - யுத்3:28 65/2,3
ஏனையர் தலைகள் எல்லாம் இடியுண்ட மலையின் இட்டான் - யுத்3:31 225/4

 மேல்
 
  இட்டிட்டார் (1)
இட்டிட்டார் கடலின் நடு எந்தாய் - யுத்1:3 100/4

 மேல்
 
  இட்டிடலால் (1)
இரியுண்டவர் இன்_இயம் இட்டிடலால்
 மரியுண்ட உடல் பொறை மானினவால் - யுத்3:27 38/3,4

 மேல்
 
  இட்டிய (1)
கூலம் இட்டிய ஆர்கலி கோத்ததால் - யுத்1:8 38/3

 மேல்
 
  இட்டிலா (1)
குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில் - யுத்1:3 135/1

 மேல்
 
  இட்டிலேமேல் (1)
வெம் கொடும் தீமை-தன்னால் வேலையில் இட்டிலேமேல்
 இங்கு உள எல்லாம் மாள்தற்கு இனி வரும் இடையூறு இல்லை - யுத்3:26 2/2,3

 மேல்
 
  இட்டு (54)
வண்டல் இட்டு ஓட மண்ணும் மதுகரம் மொய்க்கும் மாதோ - பால:2 12/4
அணிந்த தவிசு இட்டு இனிது அருத்தியொடு இருத்தி - பால:6 6/2
இட்டு இசைகொண்டு அறன் எய்த முயன்றோர் - பால:8 22/2
வேம் எரி-அதனிடை விறகு இட்டு என்னவே - பால:10 42/4
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் - பால:10 72/1
உத்தராசங்கம் இட்டு ஒளிக்கும் கூற்றமே - பால:14 16/4
கண்ணன்-தன் நிறம் தன் உள்ள கருத்தினை நிறைத்து மீது இட்டு
 உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன - பால:22 4/1,2
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் - பால:24 28/4
ஈண்ட ஓடினர் இட்டு இடை உற்றிலர் - அயோ:2 1/4
இடை இடை வண்டல் இட்டு ஆரம் ஈர்த்தன - அயோ:4 177/2
செம்பொனால் செய்து குலிகம் இட்டு எழுதிய செப்பு ஓர் - அயோ:10 26/1
மறு இல் தொல் குலங்களை மாசு இட்டு ஏற்றினோன் - அயோ:11 109/1
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை - ஆரண்:1 5/3
தீ வரு வனத்திடை இட்டு தீர்ந்தது ஓர் - ஆரண்:3 5/3
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு
 அரைத்தும் அயனாலும் அறியாத பொருள் நேர் நின்று - ஆரண்:3 43/2,3
தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு
 வானவரை பணி கொண்ட மருகாவோ மருகாவோ - ஆரண்:6 103/3,4
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் - ஆரண்:7 61/4
உணர்ந்தான் உணர்வுற்று அவன் மேல் இட்டு உயிர்தந்து உய்க்க உரை-செய்வான் - ஆரண்:10 113/4
கிச்சின் உருக்கு இட்டு உய்த்தனன் என்ன கிளரா-முன் - ஆரண்:11 7/2
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் - ஆரண்:13 21/2
வில் இட்டு உயர்ந்த நெடு மேகம் என பொலிந்தான் - ஆரண்:13 29/3
சொல் இட்டு அவன் தோள் வலி யார் உளர் சொல்ல வல்லார் - ஆரண்:13 29/4
முதல் இட்டு ஆன்ற சராசரம் சமைந்த ஆற்றல் - கிட்:2 24/2
உரத்தினால் மடுத்து உந்துவர் பாதம் இட்டு உதைப்பர் - கிட்:7 55/1
இட்டு இடை இருக்கும் தன்மை இயம்ப கேட்டு உணர்தி என்னின் - கிட்:13 38/2
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் - சுந்:1 12/4
ஆவியை உயிர்ப்பு என்று ஓதும் அம்மி இட்டு அரைக்கின்றானை - சுந்:2 211/4
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை - சுந்:2 231/3
எல்லில் இட்டு விளக்கிய இந்திரன் - சுந்:6 36/3
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு
 வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ - சுந்:8 47/3,4
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி - சுந்:9 17/3
வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் - சுந்:9 17/4
மா இரு நெடு வரை வாங்கி மண்ணில் இட்டு
 ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து - சுந்:9 35/1,2
புண்ணுளே கோல் இட்டு அன்ன மானத்தால் புழுங்குகின்றான் - சுந்:11 17/4
கண்ணில் கண்ட வன் பாசம் எல்லாம் இட்டு கட்டினார் - சுந்:12 115/4
நெய் உரைத்து உறையில் இட்டு அறம் வளர்த்து ஒருவனாய் நெறியில் நின்றான் - யுத்1:2 84/2
திமிதன் இட்டு திரியும் திரை கடல் - யுத்1:8 42/2
ஆயது நெருங்க அடி இட்டு அடி இடாமல் - யுத்1:9 8/1
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் - யுத்2:15 111/2
செம்பு இட்டு செய்த இஞ்சி திரு நகர் செல்வம் தேறி - யுத்2:16 155/1
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய - யுத்2:16 155/3
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு
 ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை - யுத்2:16 317/1,2
இட்டு உண்டாய் அறங்கள் செய்தாய் எதிர்ந்துளோர் இருக்கை எல்லாம் - யுத்2:17 35/1
வெட்டி தரை இட்டு இரு வில்லினரை - யுத்2:18 12/3
ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் - யுத்2:18 160/3
அழையாய் திரிசிரத்தோனையும் நிலத்தோடும் இட்டு அரைப்பான் - யுத்2:18 174/4
மலையின் பெரியான் உடல் மண்ணிடை இட்டு
 உலைய கடல் தாவிய கால் கொடு உதைத்து - யுத்3:20 72/1,2
எரியும் வெம் குன்றின் உம்பர் இந்திரவில் இட்டு என்ன - யுத்3:21 35/1
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் - யுத்3:22 160/4
கறிக்கும் வாயில் இட்டு இன்று என காந்துமால் - யுத்3:29 32/4
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு - யுத்3:29 61/1
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத - யுத்3:31 69/3
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் - யுத்4:38 27/1
பிரை கடை இட்டு அழிப்பதனை அறிந்தேனோ தவ பயனின் பெருமை பார்ப்பேன் - யுத்4:38 27/4

 மேல்
 
  இட்டுழி (1)
இட்டுழி அறிகில இரியல் போவன - யுத்1:6 38/3

 மேல்
 
  இட (29)
வில் இட வாளும் வீச வேல் கிடந்து-அனைய நாட்டத்து - பால:13 38/2
வடங்களும் குழைகளும் வானவில் இட
 தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர - பால:13 56/1,2
உழுந்து இட இடம் இலை உலகம் எங்கணும் - பால:14 23/1
எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ - பால:24 9/2
புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே - அயோ:1 31/2
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த - அயோ:1 61/2
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் - ஆரண்:1 45/1
தானுடை இட வகை தழுவினன் நுழைவான் - ஆரண்:2 33/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் - ஆரண்:9 4/4
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் - ஆரண்:9 18/2
துடித்தவால் இட கண்ணொடு தோளுமே - ஆரண்:9 18/4
எள் இட இடமும் இன்றி எழுந்தன இலங்கு கோபம் - கிட்:10 28/1
ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இரியும் - கிட்:12 23/3
மின் இரண்டு அனைய குண்டலங்கள் வில் இட
 துன் இருள் தொலைந்திட துருவி ஏகினான் - கிட்:14 29/2,3
அருந்தும் மெல் அடகு ஆர் இட அருந்தும் என்று அழுங்கும் - சுந்:3 15/1
செறிந்தன படைக்கலம் இட கையின் சிதைத்தான் - சுந்:8 25/2
சேறு இட ஊர் அடு செம் தீ - சுந்:13 50/3
துடித்த கண்ணினொடு இட திரள் தோள்கள் - யுத்1:11 18/4
கதிரவன் மகற்கு இட மருங்கே நின்ற காளை - யுத்1:11 33/3
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால் - யுத்2:15 96/1
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி - யுத்2:15 196/3
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு - யுத்2:16 184/1
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை - யுத்2:18 72/2
செறித்தான் அவன் இட தோள் மிசை இமையோர்களும் திகைத்தார் - யுத்2:18 167/4
எற்றி பெயர்வானை இட கையினால் - யுத்3:20 92/1
தூர்க்கின்ற பூவை நோக்கும் துடிக்கின்ற இட தோள் நோக்கும் - யுத்3:22 31/2
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி - யுத்3:22 135/2
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் - யுத்3:30 13/3
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை - யுத்3:30 27/2

 மேல்
 
  இடக்கையின் (1)
என்று தன் நெடும் சூலத்தை இடக்கையின் மாற்றினன் வல கையால் - யுத்2:16 325/1

 மேல்
 
  இடங்கர் (9)
போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா - பால:3 16/2
மாடு பற்றி இடங்கர் வலித்திட - கிட்:7 115/1
துயின்றன இடங்கர் மா தடங்கள்-தோறுமே - கிட்:10 117/4
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற - சுந்:12 74/3
எந்தாய் பண்டு ஓர் இடங்கர் விழுங்க - யுத்1:3 93/1
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின் - யுத்1:4 110/1
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று - யுத்1:8 16/3
இடங்கர் மா இரிய புனல் ஏறிட - யுத்2:15 4/3
இடங்கர் ஏறு எறுழ் வலி அரக்கன் நேர் ஈர்க்கும் - யுத்3:22 73/3

 மேல்
 
  இடங்கரின் (2)
இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும் - யுத்2:19 284/2
பேர் இடங்கரின் கொடும் குழை அணிந்தன பேய்கள் - யுத்4:37 116/4

 மேல்
 
  இடங்கள் (2)
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் - யுத்2:19 166/1
துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்கோடு தேன் துற்ற - யுத்4:40 121/3

 மேல்
 
  இடங்கள்-தோறும் (3)
ஏன்று உன் எதிரே விழி நோக்கும் இடங்கள்-தோறும்
 தோன்றும் அனையாள் இது தொல் நெறித்து ஆகும் என்றாள் - ஆரண்:10 151/3,4
இடங்களின் இடங்கள்-தோறும் யாற்றொடும் எடுத்த எல்லாம் - சுந்:2 38/3
இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் - யுத்2:19 282/4

 மேல்
 
  இடங்களின் (1)
இடங்களின் இடங்கள்-தோறும் யாற்றொடும் எடுத்த எல்லாம் - சுந்:2 38/3

 மேல்
 
  இடங்களும் (5)
இடங்களும் நெடும் திசையும் ஏழ் உலகும் யாவும் - பால:7 31/3
அன்னம் ஆடு இடங்களும் அமரர் நாடியர் - கிட்:14 8/1
துன்னி ஆடு இடங்களும் துறக்கம் மேயவர் - கிட்:14 8/2
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன் - கிட்:14 8/3
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் - கிட்:14 8/4

 மேல்
 
  இடங்கா (1)
சோர ஒன்றை ஒன்று முன் தொடர்ந்து சீறு இடங்கா மா - பால:3 17/3

 மேல்
 
  இடத்த (1)
சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் - யுத்4:37 18/4

 மேல்
 
  இடத்ததாய் (1)
எழுந்தனர் திரிந்து வைகும் இடத்ததாய் இன்று-காறும் - சுந்:2 32/1

 மேல்
 
  இடத்ததோ (1)
இடத்ததோ வலத்ததோ என்று உணர்ந்திலேன் யானும் இன்னும் - யுத்2:16 28/4

 மேல்
 
  இடத்திடை (1)
கார் கரும் கடலை மற்றோர் இடத்திடை காலன்-தானே - யுத்3:30 6/3

 மேல்
 
  இடத்தினில் (2)
இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை - ஆரண்:4 28/3
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் - யுத்2:19 144/1

 மேல்
 
  இடத்தினும் (2)
தன்னை எம் இடத்தினும் சார்தல் வேண்டும் என்று - பால:5 41/3
எ இடத்தினும் வீழ்ந்த இனத்தலை - யுத்2:19 144/3

 மேல்
 
  இடத்து (26)
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு - பால:3 40/1
யாவையும் வழங்கு இடத்து இகலி இ நகர் - பால:3 58/3
மலை முகட்டு இடத்து உகு மழை-கண் ஆலி போல் - பால:10 48/1
மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள் - பால:22 37/2
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் - ஆரண்:4 2/2
தருவரேல் கொள்வென் அன்றேல் தமியை வேறு இடத்து சார - ஆரண்:6 46/3
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட - ஆரண்:10 82/2
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி - கிட்:2 3/1
இ இடத்து இனிது இரு-மின் அஞ்சல் என்று இடை உதவி - கிட்:2 3/4
அ இடத்து இராமன் நீ அழைத்து வாலி ஆனது ஓர் - கிட்:7 10/1
செல் இடத்து அல்லது ஒன்று உரைத்தல் செய்கலா - கிட்:10 114/3
உன்னை கண்டு உம் கோன் தன்னை உற்ற இடத்து உதவும் பெற்றி - கிட்:11 71/1
அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான் - சுந்:3 97/1
எ இடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது - சுந்:3 97/2
இடத்து உறை சங்கம் ஒன்று இருக்க எங்களால் - சுந்:4 50/4
தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள - சுந்:10 16/2
வேதம் உற்று இயங்கு வைப்பின் வேறுவேறு இடத்து வேந்தர் - சுந்:12 108/2
ஓர் இடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்ககிற்றில - யுத்1:6 45/2
ஓர் இடத்து ஒன்றின்-மேல் ஒன்று சென்றுற - யுத்1:8 11/2
பொய் இலாதவன் நின்ற இடத்து அனுமனும் போனான் - யுத்2:15 214/4
மா இரும் கேடகம் இடத்து வாங்கினான் - யுத்2:16 295/2
இலங்கை ஊர் இவனுக்கு ஈந்து வேறு இடத்து இருந்து வாழ்வேன் - யுத்2:17 51/1
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் - யுத்3:22 136/3
என்னை ஆளுடை நாயகன் வேறு இடத்து இருந்தான் - யுத்3:22 184/4
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க - யுத்3:26 81/1
தெவ் இடத்து அமையின் மும்மை உலகமும் தீந்து அறாவோ - யுத்3:26 81/3

 மேல்
 
  இடத்தும் (1)
தாக்கினார் இடத்தும் மற்றும் வலத்தினும் திரிந்தார் சாரி - யுத்3:22 132/1

 மேல்
 
  இடத்தை (1)
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் - அயோ:13 66/4

 மேல்
 
  இடது (1)
எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால் - யுத்2:16 181/3

 மேல்
 
  இடந்த (3)
பார் இடந்த வெம் பன்றி பண்டை நாள் - கிட்:3 43/1
மார்பு இடந்த மா எனினும் மற்றவன் - கிட்:3 43/3
இடந்த மணி வேதியும் இறுத்த கடி காவும் - சுந்:6 18/1

 மேல்
 
  இடந்தது (1)
இடந்தது கிரி குவடு என்ன எங்கணும் - யுத்4:37 153/1

 மேல்
 
  இடந்தவன் (1)
கண்டு நின்று கயிலை இடந்தவன்
 புண் திறந்தன கண்ணினன் பொங்கினான் - யுத்2:15 94/2,3

 மேல்
 
  இடந்தன (2)
அரங்கு இடந்தன அறு குறை நடிப்பன அல்ல என்று இமையோரும் - யுத்2:16 312/1
இடந்தன மூளைகள் இனிதின் உண்டன - யுத்2:19 47/3

 மேல்
 
  இடந்தாய் (2)
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் - ஆரண்:1 59/4
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் - சுந்:4 109/1

 மேல்
 
  இடந்தான் (1)
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் - யுத்2:18 158/2

 மேல்
 
  இடந்திலாத (1)
எறிதலோடு அறைதல் வேட்ட இடவன் அன்று இடந்திலாத - யுத்2:19 56/4

 மேல்
 
  இடந்து (9)
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் - கிட்:14 67/2
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல் - கிட்:14 69/1
இலங்கையை இடந்து வேரொடு இ-வயின் தருக என்றாலும் - கிட்:17 21/1
இலங்கையொடும் ஏகுதி-கொல் என்னினும் இடந்து என் - சுந்:5 5/1
இடந்து எழுந்தவனை ஒத்தவன் வேலை - யுத்1:11 25/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் - யுத்2:19 83/1
இலங்கையை இடந்து வெம் கண் இராக்கதர் என்கின்றாரை - யுத்3:26 71/1
எழுபது வெள்ளத்தோடும் இலங்கையை இடந்து என் தோள்-மேல் - யுத்3:26 84/1
பார் இடந்து கொண்டு எழுந்தன பாம்பு எனும் படிய - யுத்4:37 116/1

 மேல்
 
  இடந்தும் (1)
உண்டும் உமிழ்ந்தும் அளந்து இடந்தும் உள்ளும் புறத்தும் உளை ஆகி - யுத்3:22 222/2

 மேல்
 
  இடபம் (1)
இடபம் உந்தும் எழில் இரு நான்கு தோள் - யுத்2:16 71/3

 மேல்
 
  இடபன் (7)
நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் - சுந்:4 116/2
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே - யுத்1:11 32/3
ஏற்கின்றார் இல்லை என்னா இடபன் வந்து அவனோடு ஏற்றான் - யுத்2:18 228/4
ஓய்கின்றாய் காண்டி என்னா உரைத்தனன் இடபன் ஒல்கான் - யுத்2:18 230/4
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் - யுத்2:18 231/4
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும் - யுத்3:20 88/1
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் - யுத்3:22 172/2

 மேல்
 
  இடபனும் (3)
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் - கிட்:12 18/4
பாரிடை குதியா-முன்னம் இடபனும் பதக நீ போய் - யுத்2:18 233/3
வீர வச்சிரத்து_எயிற்றனும் இடபனும் மிடைந்தார் - யுத்3:20 50/4

 மேல்
 
  இடம் (109)
பந்தினை இளையவர் பயில் இடம் மயில் ஊர் - பால:2 48/1
இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல் - பால:2 52/1
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் - பால:3 5/3
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன - பால:3 6/2
பண்ணைகள் பயில் இடம் குழி படைப்பன - பால:3 43/3
சென்று ஓங்கி மேல் ஓர் இடம் இல் என செம்பொன் இஞ்சி - பால:3 70/2
ஏசு அறு தவன் உறை இடம் இது என்றுழி - பால:5 37/2
இடம் கொள் நான்முகனையும் படைப்பென் ஈண்டு எனா - பால:6 4/3
செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் - பால:8 5/3
பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் - பால:10 19/4
புக்க இடம் அறிந்திலேன் போந்தனென் என் வினை முடித்தே - பால:12 29/4
இடம் இலை உலகு என வந்தது எங்கணும் - பால:13 4/3
அடி இணை தொழ இடம் இன்றி மன்னவர் - பால:14 1/3
சில் இடம் உலகு என செறிந்த தேர்கள்-தாம் - பால:14 10/1
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் - பால:14 12/3
உழுந்து இட இடம் இலை உலகம் எங்கணும் - பால:14 23/1
அணைக்க நங்கைக்கு அகல் இடம் இல் என்றான் - பால:14 32/4
பேர்வு இடம் இல்லை மற்று ஓர் உலகு இல்லை பெயர்க்கலாகா - பால:14 80/2
நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும் - பால:21 17/2
ஊடு பேர்வு_இடம் இன்றி ஒன்று ஆம் வகை - பால:21 52/1
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண - பால:23 1/1
இடம் படு தோளவனோடு இயை வேள்வி - பால:23 90/1
மின்னு நேமியன் மேவு இடம் மேவினாள் - அயோ:2 6/4
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா - அயோ:2 53/4
புகல் இடம் கொடு வனம் போலும் என்று தம் - அயோ:4 176/1
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு - அயோ:4 195/2
எள்-தனை இடவும் ஓர் இடம் இலா வகை - அயோ:5 8/2
பொய் முறை இலரால் எம் புகல் இடம் வனமேயால் - அயோ:8 26/1
என்றனன் வினை வென்றோர் மேவு இடம் எனலோடும் - அயோ:9 19/4
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர - அயோ:9 24/1
புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் - அயோ:9 24/2
இறையும் ஈது அலாது இனியது ஓர் இடம் அரிது இன்னும் - அயோ:9 30/4
எயினர் தங்கு இடம் இருடிகள் இருப்பிடம் ஏய்ந்த - அயோ:9 45/1
வேறு இடம் இயற்றினன் மிதிலை நாடிக்கும் - அயோ:10 46/1
இருப்பு நல் இடம் எங்கணும் கண்டிலன் - அயோ:11 39/2
என்றேனும் தான் என் பழி மாயும் இடம் உண்டோ - அயோ:11 82/4
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும் - அயோ:13 46/2
வரத்தின் மிக்கு உயர் மாதவன் வைகு இடம்
 அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன் - அயோ:13 72/2,3
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால் - அயோ:14 92/2
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் - ஆரண்:1 20/2
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் - ஆரண்:1 29/4
பொரற்கு இடம் இன்மையின் புழுங்கி சோருநர் - ஆரண்:3 6/2
தனி இடம் சார்ந்தனர் தங்கி மாதவர் - ஆரண்:3 10/3
தனி இடம் அதனை நண்ணி தம்பியால் சமைக்கப்பட்ட - ஆரண்:5 7/3
ஒளிக்கல் ஆம் இடம் யாது என உன்னுமால் - ஆரண்:6 72/4
மன்னன் காதலர் வைகு இடம் நண்ணினார் - ஆரண்:7 14/4
கான் இடம் இல்லை என்னும் கட்டுரை கலந்த காலை - ஆரண்:7 67/2
தோளும் நாட்டமும் இடம் துடிக்கின்றன தூங்கி - ஆரண்:7 70/2
சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன - ஆரண்:14 32/3
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் - கிட்:1 7/2
திரு உறை வேறு இடம் தேரவேண்டுமால் - கிட்:6 32/2
பொன்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் பொருப்பு இடம்
 துன்னினார்கள் செய்வது என்னை என்று நின்று சொல்லுவார் - கிட்:7 9/3,4
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம்
 துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே - கிட்:7 12/3,4
இடம் மேவும்படி ஏவி வாலி-பால் - கிட்:8 18/2
வாலி சேனை மடந்தை வைகு இடம் நாட வாரல் இலாமையோ - கிட்:10 64/3
வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ - கிட்:10 68/2
இடம் துறந்து ஏகலின் பொலிந்தது இந்துவும் - கிட்:10 108/2
ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இரியும் - கிட்:12 23/3
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் - கிட்:17 17/4
நாரியர்க்கு உறைவு ஆம் இடம் நண்ணினான் - சுந்:2 165/4
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம்
 நினைவின் எய்தினன் நீதியின் எய்தினான் - சுந்:2 177/3,4
எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் - சுந்:3 35/3
சில் இடம் ஒழிய தெய்வ இலங்கையும் சிதைந்தது என்றார் - சுந்:6 57/4
தெரு இடம் இல் என்று எண்ணி வானிடை செல்கின்றாரும் - சுந்:7 13/1
தாள் பெயர்த்து இடம் பெறாது தருக்கினர் நெருக்குவாரும் - சுந்:7 14/3
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் - சுந்:7 29/2
இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன் - சுந்:10 23/2
நாகர் வாழ் இடம் முதல் என நான்முகன் வைகும் - சுந்:12 44/2
தூயர் என்றிலர் வைகு இடம் துன்னினால் - சுந்:13 14/3
இஞ்சி மா நகர் இடம் உடைத்து ஈண்டு இனிது இருத்தி - யுத்1:2 117/2
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் - யுத்1:5 28/4
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம்
 ஆய்ந்து கொள்ளும் அறிஞரின் ஆழ் கடல் - யுத்1:8 36/1,2
விழுதலும் புகல் வேற்று இடம் இன்மையால் - யுத்1:8 55/3
பொய் இடம் இலாத புனலின் புகல் இலாத - யுத்1:9 9/2
இன்று போன இடம் அறியோம் என்றார் - யுத்2:15 84/4
தருக்கி வீசிட விசும்பு இடம் இன்மையின் தம்மின் - யுத்2:15 189/1
ஆரியற்கு அனேக மார்க்கத்தால் இடம் வலம்-அது ஆக - யுத்2:15 222/3
பேரும் ஓர் இடம் இன்று என திசை-தொறும் பிறங்கி - யுத்2:15 238/2
துன்னு தோளும் இடம் துடியாநின்றான் - யுத்2:16 72/4
மிக்கு உயர் நாசியும் செவியும் வேறு இடம்
 புக்கதும் உணர்ந்தனன் உதிர போர்வையான் - யுத்2:16 290/3,4
இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை - யுத்2:18 56/2
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் - யுத்2:18 185/3
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட - யுத்3:20 38/2
இங்கு இனி உலகம் யாவும் இடம் இலை போலும் என்னும் - யுத்3:22 30/2
வந்த வந்தன வானகம் இடம் பெறா-வண்ணம் - யுத்3:22 110/3
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச - யுத்3:24 31/3
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் - யுத்3:26 83/3
வலம் கொண்டு வயிர வல் வில் இடம் கொண்டு வஞ்சன்-மேலே - யுத்3:27 13/3
இடம் கொடு வெம் செரு வென்றி இன்று எனக்கு - யுத்3:27 63/3
இடம் துடிக்கின்றது உண்டே இருந்திரோ இயம்புவீரே - யுத்3:27 76/4
எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே - யுத்3:27 113/2
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் - யுத்3:28 19/3
இடம் பிறங்கி வலம்பெயர்ந்து ஈடு உற - யுத்3:29 7/2
போன போன திசை இடம் புக்கன - யுத்3:29 13/2
ஏவரோடும் இடம் இன்றி நின்றவன் - யுத்3:29 33/2
பத்தியின் அடைந்த தானைக்கு இடம் இலை பணி என் என்றார் - யுத்3:30 1/4
தாம் பொடித்து எழுந்த தானைக்கு உலகு இடம் இல்லை என்றார் - யுத்3:30 2/4
இடம் பொறாமை உற்று இரிந்து போய் வட வரை இறுத்த - யுத்3:31 17/4
நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ - யுத்3:31 25/3
நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட - யுத்3:31 154/4
வலம் வரும் இடம் வரும் மறுகி வானொடு - யுத்4:37 63/1
நிலம் வரும் இடம் வலம் நிமிரும் வேலையும் - யுத்4:37 63/2
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர் - யுத்4:37 100/3
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த - யுத்4:37 116/3
எள் இருக்கும் இடம் இன்றி உயிர் இருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாறோ - யுத்4:38 23/2
எள் இருக்கும் இடம் இன்றி உயிர் இருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாறோ - யுத்4:38 23/2
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின - யுத்4:40 70/4
இன்று இசைக்கு இடம் ஆய இராகவன் - யுத்4:41 45/1
கேவல மலராய் வேறு ஓர் இடம் இன்றி கிடந்த ஆற்றால் - யுத்4:42 3/3

 மேல்
 
  இடம்-தொறும் (6)
துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி - அயோ:10 5/2
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் - அயோ:10 27/3
பளிக்கு மாளிகை தலம்-தொறும் இடம்-தொறும் பசுந்தேன் - சுந்:2 28/1
சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட இடம்-தொறும் தோன்றான் ஆயின் - யுத்1:3 126/2
அடி குழீஇயிடும் இடம்-தொறும் அதிர்ந்து எழுந்து ஆர்த்த - யுத்3:22 98/3
பார்த்த பார்த்த இடம்-தொறும் பல் தலை - யுத்4:37 162/3

 மேல்
 
  இடம்கொண்டது (1)
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் - யுத்1:3 28/2

 மேல்
 
  இடம்படு (1)
இடம்படு மான துன்பம் இருள்தர எண்ணின் தீர்ந்தான் - ஆரண்:14 8/1

 மேல்
 
  இடம்பெறா (1)
சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல - பால:15 2/2

 மேல்
 
  இடமும் (6)
ஒன்னலர்க்கு இடமும் வேறு உலகின் ஓங்கிய - பால:5 89/3
ஏகும் அளவையின் வந்தன வலமும் மயில் இடமும்
 காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் - பால:24 5/1,2
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ - ஆரண்:4 21/2
எள் இட இடமும் இன்றி எழுந்தன இலங்கு கோபம் - கிட்:10 28/1
மாதவத்தோர் உறை இடமும் மழை உறங்கும் மணி தடமும் வான மாதர் - கிட்:13 28/2
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு - சுந்:4 21/3

 மேல்
 
  இடமே (1)
மெல் ஓதியர் தாம் விளையாடு இடமே - பால:23 18/4

 மேல்
 
  இடர் (100)
பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் - பால:5 8/4
என்றனர் இடர் உழந்து இறைஞ்சி ஏத்தலும் - பால:5 17/1
தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு - பால:5 17/3
போழ்ந்தனிர் எனது இடர் புணர்ப்பினால் என்றான் - பால:5 47/4
அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் - பால:5 62/2
எது வினை இடர் இலை இனிது நும் மனையும் - பால:5 130/3
இடர் சேர் மடவார் உயிர் உண்பது யாதோ என்று தளர்வாள் முன் - பால:10 65/3
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் - பால:11 13/2
இயற்கை நெறி முறையாலே இந்திரற்கும் இடர் இயற்றி - பால:12 12/2
ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் - பால:13 1/4
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் - அயோ:1 65/2
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன் - அயோ:1 83/3
பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் - அயோ:2 52/3
இராமனை பயத்த எற்கு இடர் உண்டோ என்றாள் - அயோ:2 54/4
என்று என்று உன்னும் பன்னி இரக்கும் இடர் தோயும் - அயோ:3 45/1
ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா - அயோ:3 50/2
இ திறத்தின் இடர் உறுவாள்-தனை - அயோ:4 14/1
என்னை நீங்கி இடர் கடல் வைகுறும் - அயோ:4 19/1
கண்ணோடாதே கணவன் உயிர் ஓடு இடர் காணாதே - அயோ:4 44/1
இறந்தான்-கொல்லோ அரசன் என்னை இடர் உற்று அழிவாள் - அயோ:4 68/2
ஒன்றும் தளர்வு உற்று அயரீர் ஒழி-மின் இடர் என்றிடலும் - அயோ:4 84/3
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ - அயோ:4 86/3
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி - அயோ:4 145/2
என்னையும் பிரிந்தனர் இடர் உறா-வகை - அயோ:4 150/3
உண்டு இடர் உற்ற போது என் உறாதன - அயோ:4 178/4
இழுக்கலில் வழுக்கி வீழ்ந்து இடர் உற்றார் சிலர் - அயோ:4 188/4
எல்லை_அற்ற இடர் தருவாய் என்றான் - அயோ:4 226/4
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் - அயோ:6 32/1
கருப்பு ஏந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இடர் காணாள் - அயோ:7 6/3
இடர் உற மறையோரும் எரி உறு மெழுகு ஆனார் - அயோ:8 32/4
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ - அயோ:8 42/2
இற்றது செயல் உண்டோ இனி என இடர் கொண்டான் - அயோ:9 25/3
இல்லை ஒர் பயன் நான் இன்று இடர் உறும் இதின் என்னா - அயோ:9 27/3
இடுகு கண்ணினர் இடர் உறு மூப்பினர் ஏக - அயோ:10 30/2
இடர் உனக்கு இழைத்தேன் நெடு நாள் என்றான் - அயோ:10 52/4
ஓகை கொண்டவன் உள் இடர் நோக்கினான் - அயோ:10 54/3
என்ற நாட்டினை நோக்கி இடர் உழந்து - அயோ:11 27/1
இயன்றது என் பொருட்டினால் இ இடர் உனக்கு என்ற போழ்தும் - அயோ:13 40/1
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் - அயோ:13 44/4
இடர் இலா முகத்தாளை அறிந்திலையேல் இ நின்றாள் என்னை ஈன்றாள் - அயோ:13 69/4
பூண்டு இ உலகுக்கு இடர் கொடுத்த புல்லனேன் - அயோ:14 62/2
என்று எடுத்து பற்பலவும் பன்னி இடர் உழக்கும் - அயோ:14 65/1
இடர் இலான் உறை சோலை சென்று எய்தினார் - ஆரண்:3 27/4
காயம் இனிது உண்டு உலகின் ஆர் இடர் களைந்தான் - ஆரண்:3 38/4
ஏவர் ஆக இடர் இழைத்தார் எனின் - ஆரண்:4 32/2
அன்று இடர் விளைத்தவர் குலங்களொடு அடங்க - ஆரண்:9 7/1
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி - ஆரண்:10 116/1
இறந்தனர் முடிவர் பின்னர் இடர் இலை உலகம் என்றாள் - ஆரண்:12 54/4
என் உறுவான் வேண்டி இடர் உறுவேன் எந்தாயே - ஆரண்:13 96/4
பேரா இடர் வந்தன பேர்க்க வலாய் - ஆரண்:14 68/1
தீரா இடர் தந்தனை தெவ்வர் தொழும் - ஆரண்:14 68/2
பிரிபவர் யாவரும் பிரிக பேர் இடர்
 வருவன யாவையும் வருக வார் கழல் - ஆரண்:14 88/1,2
எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால் - ஆரண்:14 98/2
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து - ஆரண்:15 26/2
காலன் வந்தனன் இடர் கடல் கடந்தனம் எனா - கிட்:3 2/3
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் - கிட்:4 1/4
இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் - கிட்:7 145/2
கரை சேரா இடர் வேலை கண்டிலேன் - கிட்:8 4/2
குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால் - கிட்:10 67/2
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே - கிட்:10 101/1
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் - கிட்:14 61/4
எண்ணுறு திறத்து காணார் இடர் உறும் மனத்தர் எய்த்தார் - கிட்:15 26/4
யாம் இனி இப்போது ஆர் இடர் துய்த்து இங்கு இனி யாரை - கிட்:17 7/1
ஆழி தாய் இடர்_ஆழியிடையே வீழ்ந்து அழிவேனோ - சுந்:2 227/4
யாண்டு வாழ்வது இடர் உழந்து ஆழ்தியோ - சுந்:3 104/4
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் - சுந்:4 2/4
ஒன்று என் உயிர் உண்டு எனின் உண்டு இடர் யான் - சுந்:4 10/3
இருந்து பசியால் இடர் உழந்தவர்கள் எய்தும் - சுந்:4 69/1
நந்தல்_இல் புவி-கண் இடர் பின் களைதல் நன்றால் - சுந்:5 9/4
சில் நாள் நீ இடர் தீராதாய் - சுந்:5 52/1
ஏ எனும் அளவில் பற்றி தருகுவென் இடர் என்று ஒன்றும் - சுந்:11 12/2
இடர்கள் தந்தனை வந்து இடர் மேலுமே - சுந்:12 32/4
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு - சுந்:12 76/3
இந்து அன்ன நுதல் பேதை இருந்தாள் நீங்கா இடர் கொடியேன் - யுத்1:1 8/1
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க - யுத்1:3 40/3
பேர் இடர் இயற்றலுற்றேன் பிழை இது பொறுத்தி இன்னும் - யுத்2:17 49/2
செல்லேன் எனின் இ இடர் தீர்குவெனோ - யுத்2:18 30/4
அன்னான் இடர் கண்டு இடர் ஆறுவென் என்று - யுத்2:18 31/3
அன்னான் இடர் கண்டு இடர் ஆறுவென் என்று - யுத்2:18 31/3
தம் தாதை மனத்து இடர் தள்ளிடுவான் - யுத்2:18 33/2
சிந்தையின் உணர கூறி தீருதி இடர் நீ எந்தாய் - யுத்2:19 207/2
எந்தாய் ஒரு நீ இடர் கூருதியோ - யுத்3:21 4/4
இடர் கடந்து நான் இருப்ப நீ நல்கியது இதுவோ - யுத்3:22 189/2
இன்ப விளையாட்டு ஆம் எனினும் அறியாதோருக்கு இடர் உறுமால் - யுத்3:22 223/2
என்ப பலவும் எடுத்து இயம்பி இமையாதோரும் இடர் உழந்தார் - யுத்3:22 226/1
அழுவேன் இனி இன் இடர் ஆறிட யான் - யுத்3:23 21/2
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் - யுத்3:23 29/3
ஏது யான் செய்வது என்னா இடர் உற்றான் இணை இலாதான் - யுத்3:24 55/4
வெவ் இடர் கடலின் வைகல் கேள் என விளம்பலுற்றான் - யுத்3:26 81/4
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் - யுத்3:27 144/3
தினையும் அல்லல் உற்று அழுங்கன்-மின் என்று இடர் தீர்த்தான் - யுத்4:32 39/4
கறவையும் கன்றும் ஒப்பார் தமர்க்கு இடர் காண்கில் என்றான் - யுத்4:32 49/4
இடர் கடலினுக்கும் முடிவு இன்று என இசைத்தான் - யுத்4:36 2/4
மாண்டது அ கணம் என்று இடர் மாற்றுவான் - யுத்4:37 180/3
அந்தம்_இல் இடர் பாரம் அகற்றினான் - யுத்4:38 34/4
யான் இழைத்த வினையினின் இ இடர்
 தான் அடுத்தது தாயினும் அன்பினோய் - யுத்4:40 22/1,2
பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர்
 துறப்பினும் துணைவனை தொழுது நான் இனி - யுத்4:40 46/1,2
சென்று வானிடை கண்டு இடர் தீர்வென் என்று இருந்தேன் - யுத்4:40 114/3
இணங்கர் இன்மையாள் நோக்கி ஓர் இடர் இன்றி இலங்கைக்கு - யுத்4:41 5/2
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் - யுத்4:42 14/4

 மேல்
 
  இடர்-தன்னை (1)
என்றான் என்னா பின்னும் இசைப்பான் இடர்-தன்னை
 வென்றார் அன்றே வீரர்கள் ஆவார் மேலாய - ஆரண்:15 27/1,2

 மேல்
 
  இடர்_ஆழியிடையே (1)
ஆழி தாய் இடர்_ஆழியிடையே வீழ்ந்து அழிவேனோ - சுந்:2 227/4

 மேல்
 
  இடர்க்கு (1)
ஓர் ஆயிர கோடி இடர்க்கு உடையேன் - சுந்:4 6/2

 மேல்
 
  இடர்கள் (1)
இடர்கள் தந்தனை வந்து இடர் மேலுமே - சுந்:12 32/4

 மேல்
 
  இடர்ப்பட்டு (1)
பேரா இடர்ப்பட்டு அயலார் உறு பீழை கண்டும் - அயோ:4 143/3

 மேல்
 
  இடர்ப்பட (1)
ஈன்றவர் இடர்ப்பட எம்பி துன்புற - ஆரண்:15 23/1

 மேல்
 
  இடர்படறுவாள் (1)
பண்டு ஆரும் உறா இடர்படறுவாள் - ஆரண்:11 46/4

 மேல்
 
  இடரால் (2)
என்னா உன்னா முனிவன் இடரால் அழிவாள் துயரம் - அயோ:4 36/1
இணர் ஆர் தரு தார் அரசன் இடரால் அயர்வான் வினையேன் - அயோ:4 54/3

 மேல்
 
  இடரில் (2)
என்று இன பலவும் பன்னி எழுந்து வீழ்ந்து இடரில் தோய்ந்தாள் - யுத்2:17 36/1
எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி - யுத்3:26 44/1

 மேல்
 
  இடரின் (10)
இருள் தரும் உலகமும் இடரின் நீங்கின - பால:5 91/2
எந்தை நின் அருளினால் இடரின் நீங்கியே - பால:5 96/1
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் - பால:13 55/2
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ - அயோ:11 130/1
யார் என கருதி இ இடரின் ஆழ்கின்றீர் - ஆரண்:12 7/4
இரும் சிறை அறாது என இடரின் நீங்கினான் - ஆரண்:13 57/4
மானவர் தலைமகன் இடரின் வைகவே - கிட்:11 115/2
ஈண்டு நீ இருந்ததை இடரின் வைகுறும் - சுந்:4 24/1
எவ்விய வரி வில் செம் கை இருவரும் இடரின் வீழ்ந்தார் - சுந்:4 81/4
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் - சுந்:5 66/1

 மேல்
 
  இடரினுக்கு (1)
எந்தை காண்டி இடரினுக்கு அங்குரம் - அயோ:10 53/3

 மேல்
 
  இடரினை (1)
இடரினை நோக்கும் மற்று யாதும் நோக்கலன் - யுத்1:5 11/2

 மேல்
 
  இடரும் (3)
இங்கு வந்து இறுக்கும் நீ இடரும் ஐயமும் - சுந்:5 73/3
ஏதமும் இமையவர்க்கு இடரும் ஈட்டிய - யுத்1:4 72/2
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் - யுத்2:16 122/3

 மேல்
 
  இடருளே (1)
இ உலகத்தினும் இடருளே கிடந்து - அயோ:14 74/1

 மேல்
 
  இடரை (3)
என்னது கடன் அவன் இடரை நீக்குதல் - அயோ:4 161/2
இறல் உண்டே என்னின் தீர்வான் இருந்த பேர் இடரை எல்லாம் - கிட்:11 88/3
கரு ஆய் அளிக்கும் களைகண்ணே நீயே இடரை காவாயேல் - யுத்3:22 224/3

 மேல்
 
  இடரொடு (1)
நின்ற சங்கை இடரொடு நீங்கினான் - சுந்:5 27/4

 மேல்
 
  இடரோடு (1)
திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு
 இரு வினை துணிதரும் இவர்களின் இவண் நின்று - பால:5 124/2,3

 மேல்
 
  இடல் (1)
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி - கிட்:1 15/1

 மேல்
 
  இடவன் (1)
எறிதலோடு அறைதல் வேட்ட இடவன் அன்று இடந்திலாத - யுத்2:19 56/4

 மேல்
 
  இடவனோடு (1)
அந்த மான் இடவனோடு ஆழி மா வலவனும் பிறரும் ஐயா - யுத்1:2 97/3

 மேல்
 
  இடவும் (2)
எள்-தனை இடவும் ஓர் இடம் இலா வகை - அயோ:5 8/2
வம்பின் முலையாய் உறை இடவும் போதார் கணக்கு வரம்பு உண்டோ - சுந்:4 117/4

 மேல்
 
  இடறி (6)
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் - சுந்:8 19/4
ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் - சுந்:11 19/2
இரும் கவி கொள் சேனை மணி ஆரம் இடறி தன் - யுத்1:9 6/1
சாய்ந்தது நிருதர் தானை தமர் தலை இடறி தள்ளுற்று - யுத்2:15 155/1
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் - யுத்2:18 142/3
ஏறு ஆயிரம் எனலாய் வரும் வய வீரரை இடறி
 தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் - யுத்3:22 117/3,4

 மேல்
 
  இடறிட (2)
எறிதரு கடையும் வன் கால் இடறிட உடுவின் இனம் போய் - சுந்:7 19/3
இரும்பு இயல் வயிர வாளி இடறிட எயிற்று பேழ் வாய் - யுத்2:17 58/2

 மேல்
 
  இடறிய (2)
இடறிய பரம்பில் காந்தும் இன மணி தொகையும் நெல்லின் - பால:2 7/2
எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி - சுந்:7 6/3

 மேல்
 
  இடறின (1)
எழுந்த ஆம்பிகள் இடறின செறி தயிர் - கிட்:10 46/2

 மேல்
 
  இடறு (1)
இடறு ஓட்ட இன நெடிய வரை உருட்டி இ உலகம் - பால:12 10/1

 மேல்
 
  இடறும் (2)
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி - யுத்2:16 53/1
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும்
 கதியால் பல தெழியால் பல காலால் பல வாலின் - யுத்2:18 157/1,2

 மேல்
 
  இடறும்-மின் (1)
வரைகளை இடறும்-மின் என்றால் மறி கடல் பருகும்-மின் என்றால் - சுந்:7 17/1

 மேல்
 
  இடறுவார் (1)
இடறுவார் நறும் தேனின் இழுக்குவார் - கிட்:15 47/4

 மேல்
 
  இடன் (4)
நீத்தம் வந்து வந்து இயங்கிடும் இடன் இன்றி நெருங்க - சுந்:9 12/2
கோவை மால் அயன் மான் இடன் யாவரும் கொல்ல - யுத்1:3 15/3
இடன் இது காலம் ஈது என்ன எண்ணுவான் - யுத்1:4 56/2
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து - யுத்3:28 24/3

 மேல்
 
  இடனும் (3)
காலமும் இடனும் ஏற்ற கருவியும் தெரிந்து கற்ற - அயோ:1 7/1
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா - கிட்:13 28/4
காலமும் கருவியும் இடனும் ஆய் கடை - யுத்1:3 74/1

 மேல்
 
  இடா (2)
நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா
 அழல் இடா மிளிர்ந்திடும் அயில் கொள் கண்ணினாள் - பால:10 43/1,2
அழல் இடா மிளிர்ந்திடும் அயில் கொள் கண்ணினாள் - பால:10 43/2

 மேல்
 
  இடாமல் (2)
ஈம நாட்டிடை இடாமல் தன் எயிற்றிடை இடுவான் - யுத்1:5 44/2
ஆயது நெருங்க அடி இட்டு அடி இடாமல்
 தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல - யுத்1:9 8/1,2

 மேல்
 
  இடி (36)
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி - பால:12 1/2
வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே - பால:13 35/4
இடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி எய்தினார் - பால:14 1/2
இடி ஏறுண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தான் - அயோ:3 39/4
இடி அடங்கின முழக்கு இழந்த பல்_இயம் - அயோ:4 198/2
இடி உற துவளுவது என்னும் இன்னலன் - அயோ:5 25/3
இடி கொள் வேழத்தை எயிற்றொடும் எடுத்து உடன் விழுங்கும் - அயோ:10 35/1
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே - அயோ:11 9/4
இடி உரும் அனைய வெம் மொழி இயம்புவான் - அயோ:11 69/4
என்னும் மாத்திரத்து எறி படை இடி எனா இடியா - ஆரண்:7 74/1
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன - ஆரண்:7 75/4
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை - கிட்:7 52/4
இடி வனம் மிடைந்தன பணிலம் ஏங்கின - கிட்:11 120/2
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் - சுந்:2 89/4
இடி என முழங்குமால் இரட்டல் இன்றியே - சுந்:3 43/2
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் - சுந்:6 30/2
எறிந்தன எய்தன இடி உரும் என மேல் - சுந்:8 25/1
இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் - சுந்:12 7/3
இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும் - சுந்:13 10/2
இலங்கை வேந்தன் என்று உரைத்தலும் இடி உண்ட அரவின் - யுத்1:5 55/3
உரிய குன்றிடை உரும் இடி வீழ்தலும் உலைவுற்று - யுத்1:12 6/3
ஈட்டி வானத்து இடி என எற்றலும் - யுத்2:15 72/2
ஆயத்தின் இடி இது என்றே அஞ்சின உலகம் யானை - யுத்2:15 142/3
ஒன்று என வாழ்தி-போல் என்று இடி உரும் ஒக்க நக்கான் - யுத்2:17 25/4
ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும் - யுத்2:18 88/2
இடியோடு இடி கிட்டியது என்ன இரண்டும் - யுத்2:18 242/3
மலை குவட்டு இடி வீழ்ந்து என்ன வளைகளோடு ஆரம் ஏங்க - யுத்2:18 265/1
போர்த்த வானம் என இடி போர்த்து எழ - யுத்2:19 133/2
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து - யுத்3:20 30/2
இடி குழீஇ எழு மழை பெரும் குலங்களை இரித்த - யுத்3:22 98/2
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய் - யுத்3:27 109/1
வெடிக்கின்றன திசை யாவையும் விழுகின்றன இடி வந்து - யுத்3:27 110/1
பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் - யுத்3:28 18/2
என்ன கை எறிந்து இடி உரும்_ஏறு என நக்கு - யுத்3:30 38/1
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் - யுத்3:31 89/2
இடி கொள் சொல்லன் அனலற்கு இது இயம்பினான் - யுத்4:39 9/4

 மேல்
 
  இடி-கண் (1)
இடி-கண் வாள் அரா இடைவது ஆம் எனா - அயோ:11 126/1

 மேல்
 
  இடி_ஏறு (1)
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் - சுந்:2 89/4

 மேல்
 
  இடிக்க (3)
மேருவை பறிக்க வேண்டின் விண்ணினை இடிக்க வேண்டின் - ஆரண்:12 60/1
வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் - சுந்:8 17/4
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் - யுத்2:18 263/1

 மேல்
 
  இடிக்கின்ற (2)
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இரைக்கின்றது இராமன் போர் வில் - யுத்2:19 277/1
இரைத்து இடிக்கின்ற இன்றும் ஒர் ஈறு இலா - யுத்4:37 40/4

 மேல்
 
  இடிக்கின்றன (1)
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா - யுத்3:27 110/2

 மேல்
 
  இடிக்கு (1)
இடிக்கு உடைந்தது என புரண்டு ஏங்கினாள் - ஆரண்:12 3/4

 மேல்
 
  இடிக்குநர் (1)
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை - சுந்:3 132/3

 மேல்
 
  இடிக்கும் (6)
வார்த்தை உரை-செய்தனள் இடிக்கும் மழை அன்னாள் - பால:7 32/4
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை - பால:8 35/2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் - பால:15 15/3
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும்
 சொல் இழந்திலன் தோள் வலி இழந்திலன் சொரியும் - ஆரண்:7 132/2,3
இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும்
 பிடிக்குமேல் பெரும் காற்றையும் கூற்றையும் பிடிக்கும் - கிட்:12 25/2,3
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம் - யுத்3:22 29/3

 மேல்
 
  இடிக்குமேல் (1)
இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் - கிட்:12 25/2

 மேல்
 
  இடிகளும் (1)
இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும் - யுத்2:16 180/3

 மேல்
 
  இடித்த (13)
கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் - பால:1 13/1
முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால் - ஆரண்:7 2/3
இடித்த உரும் ஒத்து உரறி யாவர் செயல் என்றான் - ஆரண்:10 49/4
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் - ஆரண்:13 1/2
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின - கிட்:7 20/2
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே - சுந்:9 29/4
இடித்த வன் திசை எரிந்தது நெஞ்சம் - யுத்1:11 18/3
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை - யுத்2:15 25/3
இடித்த மா மதில் ஆடை இலங்கையாள் - யுத்2:15 39/2
இடித்த வான் தெழிப்பினால் இடிந்த குன்று எலாம் - யுத்2:16 275/4
இடித்த காலத்து உரும் என எங்கணும் - யுத்3:29 9/2
இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே - யுத்3:31 92/4
உரும் இடித்த போது அரவு உறு மறுக்கம் வான் உலகின் - யுத்4:35 8/1

 மேல்
 
  இடித்தது (3)
இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் - பால:14 5/4
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த - யுத்3:22 135/4
அதிர வானம் இடித்தது அரு வரை - யுத்4:37 19/2

 மேல்
 
  இடித்தன (4)
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் - சுந்:2 202/4
இடித்தன உறுக்கின இறுக்கி ஏய்ந்தன - யுத்2:18 91/1
இடித்தன சிலையின் நாண்கள் இரிந்தன திசைகள் இற்று - யுத்2:19 102/1
இடியின் ஏறும் முறையின் இடித்தன
 படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற - யுத்4:37 34/2,3

 மேல்
 
  இடித்தனர் (1)
ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே - பால:8 32/4

 மேல்
 
  இடித்தார் (1)
ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் - சுந்:12 121/2

 மேல்
 
  இடித்தான் (1)
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் - யுத்3:22 116/1

 மேல்
 
  இடித்து (13)
உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி - பால:2 31/3
மன் நெடும் கால வன் காற்று அடித்தலும் இடித்து வானில் - பால:7 50/2
மலையின்-மேல் உரும் இடித்து என்ன வான் மண்ணொடும் - கிட்:5 11/3
இடித்து உரப்பி வந்து போர் எதிர்த்தியேல் அடர்ப்பென் என்று - கிட்:7 12/1
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் - கிட்:7 67/1
தாள் ஆற்றலால் இடித்து தலை பத்தும் தகர்த்து இன்று என் - சுந்:2 217/3
மேகம் வந்து இடித்து உரும்_ஏறு வீழ்கினும் - சுந்:5 68/2
இடித்து நின்று அதிர் கதத்து எயிற்று வன் பொருப்பை - சுந்:8 37/3
இருபதும் எடுத்து உரும் இடித்து என அடித்தான் - யுத்1:12 9/4
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர - யுத்2:15 190/1
இடித்து உரும் ஏறு குன்றத்து எரி மடுத்து இயங்குமா-போல் - யுத்2:16 185/2
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம் - யுத்2:18 88/1
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த - யுத்3:21 19/1

 மேல்
 
  இடித்துழி (1)
உரும் இடித்துழி உலைந்து ஒளிக்கும் நாகம் ஒத்து - யுத்2:15 124/1

 மேல்
 
  இடிந்த (2)
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று - சுந்:11 29/2
இடித்த வான் தெழிப்பினால் இடிந்த குன்று எலாம் - யுத்2:16 275/4

 மேல்
 
  இடிந்தன (5)
இடிந்தன தகர்ந்தன எரிந்தன கரிந்த - சுந்:6 9/3
குலைந்து உக இடிந்தன குல கிரிகளோடு - சுந்:6 12/2
கொடி திண் மாளிகை இடிந்தன மண்டபம் குலைந்த - சுந்:7 41/2
இடிந்தன எரிந்தன நெரிந்தன எழுந்த - சுந்:8 28/2
இடிந்தன தகர்ந்தன இலங்கை மதில் எங்கும் - யுத்1:12 24/4

 மேல்
 
  இடிந்து (2)
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து
 மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் - யுத்2:15 245/3,4
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் - யுத்2:19 80/3

 மேல்
 
  இடிப்ப (2)
சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் - சுந்:8 8/2
ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப இருளில் விண் இடிப்ப மாதோ - சுந்:10 16/4

 மேல்
 
  இடிப்பர் (1)
கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர்
 மரத்தினால் அடித்து உரப்புவர் பொருப்பு_இனம் வாங்கி - கிட்:7 55/2,3

 மேல்
 
  இடிப்பின் (1)
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே - ஆரண்:9 14/4

 மேல்
 
  இடிப்பினர் (1)
காரர் காரின் இடிப்பினர் கண்டையின் - யுத்2:19 132/2

 மேல்
 
  இடிப்பினும் (1)
விண் உருத்து இடிப்பினும் வேண்டின் செய்கிற்பாள் - பால:7 21/2

 மேல்
 
  இடிப்பினை (1)
ஏறு கொண்டு எழும் மல்லர் இடிப்பினை
 மாறு கொண்டன வந்திகர் வாழ்த்து-அரோ - அயோ:11 16/3,4

 மேல்
 
  இடிப்பு (5)
இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி - ஆரண்:13 21/1
மழை இடிப்பு உறா வய வெம் சீய மா - கிட்:3 47/1
முழை இடிப்பு உறா முரண் வெம் காலும் மென் - கிட்:3 47/2
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் - யுத்3:22 7/3
ஈட்டிய முரசின் ஆர்ப்பை இடிப்பு எதிர் முழங்கமாட்டா - யுத்3:30 4/2

 மேல்
 
  இடிப்புண்டு (2)
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/1
இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி - யுத்2:15 194/2

 மேல்
 
  இடிப்பும் (2)
அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி - சுந்:7 1/1
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் - யுத்2:18 88/3

 மேல்
 
  இடிப்பொடு (1)
வழங்கு தேர்களின் இடிப்பொடு வாசியின் ஆர்ப்பும் - சுந்:9 10/1

 மேல்
 
  இடிபடு (1)
இடிபடு முழக்கம் பொங்க இன மழை மகர நீரை - அயோ:13 49/1

 மேல்
 
  இடிய (3)
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே - ஆரண்:6 97/4
கோபுரம் அடங்க இடிய தனி குதித்தான் - யுத்1:12 21/4
குன்று_இனம் இடிய துள்ளி ஆடின குரக்கின் கூட்டம் - யுத்3:26 95/4

 மேல்
 
  இடியா (1)
என்னும் மாத்திரத்து எறி படை இடி எனா இடியா
 மன்னர்_மன்னவன் மதலையை வளைந்தன வனத்து - ஆரண்:7 74/1,2

 மேல்
 
  இடியாது (1)
மின்னாது இடியாது இருள்-வாய் விளைவு ஈது - ஆரண்:14 73/3

 மேல்
 
  இடியால் (1)
வான் இடியால் ஒடியும் மால் வரைகள் மான - சுந்:6 19/4

 மேல்
 
  இடியின் (6)
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால - அயோ:4 115/3
எற்றினான் அவனும் வான் இடியின் நின்று உரறினான் - கிட்:5 10/4
மழை குரல் இடியின் சொன்ன மாற்றங்கள் ஒழிப்ப மன்னோ - சுந்:10 14/4
ஈது இவண் நிகழ்ச்சி என்னா எரி விழித்து இடியின் நக்கு - யுத்1:13 14/1
முற்றுறு கடையுகத்து இடியின் மு மடி - யுத்2:19 39/3
இடியின் ஏறும் முறையின் இடித்தன - யுத்4:37 34/2

 மேல்
 
  இடியினை (1)
சிலைகளை நோக்கும் நாண் ஏற்று இடியினை செவியின் ஏற்கும் - யுத்3:22 26/4

 மேல்
 
  இடியினோடு (1)
இடியினோடு எழுந்தால் அன்ன ஈட்டினான் - அயோ:8 2/4

 மேல்
 
  இடியினோடும் (1)
எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும்
 சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை - யுத்3:28 53/3,4

 மேல்
 
  இடியுண்ட (2)
அணை அடைந்து இடியுண்ட அரா என - பால:21 29/2
ஏனையர் தலைகள் எல்லாம் இடியுண்ட மலையின் இட்டான் - யுத்3:31 225/4

 மேல்
 
  இடியுண்டது (2)
இடியுண்டது ஓர் மால் வரை என்ன விழுந்தான் - யுத்2:18 240/2
உருமினால் இடியுண்டது ஓர் மராமரம் ஒத்தான் - யுத்3:22 195/4

 மேல்
 
  இடியுண்டு (3)
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து - கிட்:15 8/1
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி - யுத்3:21 13/3
சிங்க ஏறு இடியுண்டு என நெடு நிலம் சேர்ந்தான் - யுத்3:22 171/2

 மேல்
 
  இடியும் (3)
இடியும் வேம் என்னில் வேறு யாவை வேவாதவே - பால:7 6/4
இடியும் வீழ்ந்திடும் எரிந்திடும் பெரும் திசை எவர்க்கும் - ஆரண்:7 71/3
இடியும் மா கடல் முழக்கமும் வெரு கொள இசைக்கும் - கிட்:12 9/1

 மேல்
 
  இடியொடு (3)
இடியொடு முறிந்து வீழ் சிகரம் என்னவே - ஆரண்:7 116/4
மொழிந்தனன் இடியொடு முகிலும் சிந்தவே - யுத்2:18 1/4
இலகு தொடு படைகள் இடியொடு உரும் அனைய - யுத்3:31 159/3

 மேல்
 
  இடியோடு (1)
இடியோடு இடி கிட்டியது என்ன இரண்டும் - யுத்2:18 242/3

 மேல்
 
  இடின் (1)
ஒன்று இடின் அதனை உண்ணும் உலகத்தின் உயிர்க்கு ஒன்றாத - யுத்4:34 15/1

 மேல்
 
  இடு (42)
அகில் இடு கொழும் புகை அளாய் மயங்கின - பால:3 35/1
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே - பால:3 35/4
நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா - பால:10 43/1
தழல் இடு வல்லியே போல சாம்பினான் - பால:10 43/4
விண் இடு நெடிய வில் வீழ்ந்ததோ என்பார் - பால:13 7/4
எல் இடு கதிர் மணி எறிக்கும் ஓடையால் - பால:14 10/3
அகில் இடு கொழும் புகை அழுங்கலின் முழங்கா - பால:15 27/3
வான் இடு வில் என வயங்கி காட்டவே - பால:23 58/4
சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் - அயோ:4 113/1
நெறி இடு நெறி வல்லேன் நேடினென் வழுவாமல் - அயோ:8 36/1
ஆறு இடு மணியொடு தரளம் அப்பியே - அயோ:10 46/4
எயில் இளம் கழைகளால் இயற்றி ஆறு இடு
 செயலுடை புது மலர் பொற்ப சிந்தியே - அயோ:10 47/3,4
இல்லிடை இடு பதம் ஏற்க என் கையால் - அயோ:11 110/4
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த - அயோ:13 58/1
உலகு இடு நிறை இருள் உறையினை உரிவான் - ஆரண்:2 36/4
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன - ஆரண்:13 84/3
சோர்ந்தாள் இடு பூசல் செவி துளையில் - ஆரண்:14 77/3
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய - கிட்:1 15/2
சேறு இடு பரணியின் திகழும் தேசது - கிட்:1 15/4
வன்னிதான் இடு சாப வரம்பு உடை - கிட்:7 104/3
கரையாதேன் இடு பூசல் கண்டும் ஒன்று - கிட்:8 8/3
கல்லிடை படும் துளி திவலை கார் இடு
 வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன - கிட்:10 15/1,2
வான் இடு தனு நெடும் கருப்பு வில் மழை - கிட்:10 17/1
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் - கிட்:10 75/2
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி - கிட்:13 27/2
இடு அ நாள் வந்து இருவேமும் எய்தி யான் - கிட்:16 36/2
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு - சுந்:6 55/1
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு - சுந்:6 55/1
ஊர் இடு பூசல் ஆர உளைத்தனர் ஓடி உற்றார் - சுந்:6 55/3
பார் இடு பழுவ சோலை பாலிக்கும் பருவ தேவர் - சுந்:6 55/4
வில் இடு வேரம்-தன்னை வேரொடு வாங்கி வீச - சுந்:6 57/3
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் - சுந்:7 40/3
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த - சுந்:9 6/4
ஊறிட ஊன் இடு புண்ணீர் - சுந்:13 50/2
வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் - யுத்1:2 39/3
மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய் - யுத்2:16 240/3
பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர் - யுத்2:18 130/1
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட - யுத்3:28 24/1
ஏழு வேலையும் இடு வலை அரக்கரே இன மா - யுத்3:31 18/2
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு
 வெய்ய களிறு பரியாளொடு இரதம் விழ - யுத்3:31 166/1,2
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் - யுத்4:36 1/2
முழவு இடு தோளொடு முடியும் பல் தலை - யுத்4:37 60/1

 மேல்
 
  இடு-தொறும் (1)
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த - சுந்:3 90/1

 மேல்
 
  இடு-மின் (3)
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
வேழத்துக்கு இடு-மின் என விட்டான் - யுத்1:3 90/4
இடு-மின் பல் மரம் எங்கும் இயக்கு அற - யுத்2:15 3/1

 மேல்
 
  இடுக்கண் (18)
எய்த்து இடுக்கண் உற்றார் புதைத்தார்க்க்கு இரு - பால:14 38/3
இல்லை உண்டு என்ன நின்ற இடையினுக்கு இடுக்கண் செய்தார் - பால:22 12/4
என் உளது உலகினுக்கு இடுக்கண் யான் தந்த - பால:24 38/3
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் - அயோ:0 1/4
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் இடுக்கண் மூட்டுவாள் - அயோ:2 47/4
உண்டு இடுக்கண் ஒன்று உடையான் உலையாத அன்பு உடையான் - அயோ:13 31/1
எந்தை மற்று யார் உளர் இடுக்கண் நீக்குவார் - ஆரண்:3 15/3
தீயதே உரைத்தி என்றான் தேவரை இடுக்கண் தீர்ப்பான் - ஆரண்:11 62/4
இந்திரற்கு உரியது ஓர் இடுக்கண் தீர்த்து இகல் - கிட்:6 24/1
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் - யுத்1:3 153/4
தேசருக்கு இடுக்கண் செய்தான் தேவியை சிறையில் வைத்தான் - யுத்1:14 4/1
ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற - யுத்1:14 5/3
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் - யுத்2:19 238/4
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய - யுத்2:19 241/1
இறந்தனன் இளவல் என்னா இறைவியும் இடுக்கண் எய்தும் - யுத்2:19 272/1
திக்கு எலாம் இருளும் தீர்ந்த தேவரும் இடுக்கண் தீர்ந்தார் - யுத்3:22 154/4
ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய் - யுத்3:22 221/1
என்று யாம் இடுக்கண் தீர்வது என்கின்றார் இவன் இன்று உன்னால் - யுத்4:37 214/3

 மேல்
 
  இடுக்கணும் (1)
யானுடை எம்பி வீந்த இடுக்கணும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:11 18/2

 மேல்
 
  இடுக்கியன (1)
இடுக்கியன ஒத்தன எயிற்றின் இடை ஞால்வ - சுந்:6 13/4

 மேல்
 
  இடுக்கில் (1)
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி - யுத்2:15 212/3

 மேல்
 
  இடுக்கின் (1)
மழுவின் கூர் வாய் வன் பல் இடுக்கின் வய வீரர் - யுத்4:33 10/1

 மேல்
 
  இடுக்கு (8)
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை - சுந்:1 23/1
இடுக்கு இவண் இயம்புவது என்னை ஈண்டு எனை - யுத்1:2 27/1
இடுக்கு இனி எண்ணுவது இல்லை ஈண்டு இனி - யுத்1:6 56/1
இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி - யுத்2:15 152/3
இடுக்கு இலை எதிர் இனி இவனை இ வழி - யுத்2:16 300/1
இடுக்கு ஒன்று ஆகின்றது இல்லை நல் வேள்வியை இயற்றி - யுத்3:22 91/3
இடுக்கு இனி பெயர்ந்து உறை எண்ணுவேம் எனின் - யுத்3:31 177/1
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் - யுத்4:42 12/2

 மேல்
 
  இடுக்கும் (1)
மாரி துளிக்கும் தாரை இடுக்கும் வர வல்லீர் - கிட்:17 12/2

 மேல்
 
  இடுகின்ற (1)
இடுகின்ற வேள்வி மாண்டது இனி அவன் பிழைப்புறாமே - யுத்3:27 100/3

 மேல்
 
  இடுகின்றார் (1)
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார்
 கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் - சுந்:7 23/3,4

 மேல்
 
  இடுகின்றிலென் (1)
நாணி தலை இடுகின்றிலென் நனி வந்து உலகு எவையும் - யுத்2:15 172/3

 மேல்
 
  இடுகு (1)
இடுகு கண்ணினர் இடர் உறு மூப்பினர் ஏக - அயோ:10 30/2

 மேல்
 
  இடுங்கல் (1)
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் - அயோ:10 44/3

 மேல்
 
  இடுங்கல்_இல் (1)
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் - அயோ:10 44/3

 மேல்
 
  இடுங்கின (1)
இடுங்கின கண்ணினர் எரிந்த நெஞ்சினர் - யுத்2:16 265/3

 மேல்
 
  இடுங்கினன் (1)
இடுங்கினன் மகளிரின் இரங்கும் நெஞ்சினன் - அயோ:12 13/2

 மேல்
 
  இடுங்குகின்ற (1)
இடுங்குகின்ற விழியினர் ஏங்கினார் - யுத்4:34 8/3

 மேல்
 
  இடுங்குகின்றன (1)
ஏற்று இசைத்து உயர்ந்து வந்து இடுங்குகின்றன
 போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் - ஆரண்:15 5/3,4

 மேல்
 
  இடுதல் (1)
ஆய காலத்து அயன் படையோடு இருப்ப ஆகாது அனல் இடுதல்
 தூய பாசம் எனை பலவும் கொணர்ந்து பிணி-மின் தோள் என்னா - சுந்:12 113/1,2

 மேல்
 
  இடுதலும் (1)
சாரதி மலை புரை தலையை நெடும் தரையிடை இடுதலும் முறை திரிய - யுத்3:28 27/4

 மேல்
 
  இடுதி (2)
தண்டத்தை இடுதி அன்றே நின்-வயின் தந்திலேனேல் - சுந்:10 5/4
இளையவன்-தனை அழைத்து இடுதி தீ என - யுத்4:40 65/1

 மேல்
 
  இடுதியே (1)
இடுதியே சிறையிடை இறைவன் தேவியை - யுத்1:4 44/2

 மேல்
 
  இடுதிர் (1)
ஈண்டு இவன் தன்னை பற்றி இரும் சிறை இடுதிர் என்றான் - ஆரண்:10 167/4

 மேல்
 
  இடுதும் (2)
பிச்சையும் இடுதும் என்று உணர்வு பேணலா - ஆரண்:10 125/3
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என - யுத்4:37 143/3

 மேல்
 
  இடும் (19)
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை - பால:2 41/1
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை - பால:2 41/1
மன்னுயிர் அனைத்தையும் வயிற்றின் இடும் என்றான் - பால:7 26/4
வில் இடும் முகில் என பொலிந்த வேழமே - பால:14 10/4
பொன் இடும் புவி இடும் புனை மணி கலன் எலாம் - பால:20 11/3
பொன் இடும் புவி இடும் புனை மணி கலன் எலாம் - பால:20 11/3
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் - பால:20 11/4
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் - பால:20 11/4
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் - பால:20 11/4
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் - பால:20 11/4
வில்லினர் வாளினர் இதழின்-மீது இடும்
 பல்லினர் மேருவை பறிக்கும் ஆற்றலர் - ஆரண்:7 49/1,2
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் - சுந்:2 36/4
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற - சுந்:7 7/3
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் - சுந்:8 14/4
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் - சுந்:9 18/2
கிச்சிடை இடும் என கிளக்கின்றார் சிலர் - சுந்:12 3/4
வாழிய உலகு எலாம் வளைத்து வாய் இடும்
 ஊழியின் அந்தகன் நாவின் ஓங்கவே - யுத்2:15 101/3,4
இடும் பாக்கியத்து அறம் காப்பதற்கு இசைந்தார் என இது எலாம் - யுத்3:27 143/3
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய - யுத்3:28 35/2

 மேல்
 
  இடும்-தொறு (1)
இழுகு மா கல் இடும்-தொறு இடும்-தொறும் - யுத்2:15 11/1

 மேல்
 
  இடும்-தொறும் (1)
இழுகு மா கல் இடும்-தொறு இடும்-தொறும்
 சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன் - யுத்2:15 11/1,2

 மேல்
 
  இடும்பன் (3)
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் - யுத்2:15 63/2
எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும் - யுத்2:15 64/2
கெந்தமாதனன் இடும்பன் வன் ததிமுகன் கிளர - யுத்3:22 175/2

 மேல்
 
  இடும்பை (1)
இடும்பை எத்தனையும் மடுத்து எய்தினும் - யுத்1:8 53/3

 மேல்
 
  இடும்பையின் (1)
இன்னம் யான் இந்த அரசியல் இடும்பையின் நின்றால் - அயோ:1 64/3

 மேல்
 
  இடுவ (1)
கால் உறு கணை தடிந்து இடுவ காண்டியால் - சுந்:5 61/4

 மேல்
 
  இடுவர் (1)
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் - யுத்3:31 164/3

 மேல்
 
  இடுவார் (1)
நஞ்சினை இடுவார் நாள்_மலர் புனைவார் - அயோ:3 68/4

 மேல்
 
  இடுவாரும் (3)
எயிலினில் நடுவாரும் எரி அகில் இடுவாரும் - பால:23 27/4
திலகம் முன் இடுவாரும் சிகழிகை அணிவாரும் - பால:23 29/3
இலவு இதழ் பொலி கோலம் எழில் பெற இடுவாரும் - பால:23 29/4

 மேல்
 
  இடுவான் (2)
காய் எரி வரன் முறை கடிதினில் இடுவான் - ஆரண்:2 37/4
ஈம நாட்டிடை இடாமல் தன் எயிற்றிடை இடுவான்
 தாமம் நாட்டிய கொடி படை பதுமத்தின் தலைவன் - யுத்1:5 44/2,3

 மேல்
 
  இடுவித்த (1)
இரு காலில் புரந்தரனை இரும் தளையில் இடுவித்த
 மருகாவோ மானிடவர் வலி காண வாராயோ - ஆரண்:6 104/3,4

 மேல்
 
  இடை (317)
இடை நிகழ்ந்த இராமாவதார பேர் - பால:0 11/2
வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள் - பால:1 4/2
எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் - பால:1 17/3
செந்தயிர் கண்டம் கண்டம் இடை இடை செறிந்த சோற்றின் - பால:2 22/2
செந்தயிர் கண்டம் கண்டம் இடை இடை செறிந்த சோற்றின் - பால:2 22/2
தேயும் நுண் இடை சென்று வணங்கவும் - பால:2 28/3
இடை இற மகளிர்கள் எறி புனல் மறுக - பால:2 43/1
போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா - பால:3 16/2
துடி இடை பணை முலை தோகை அன்னவர் - பால:3 36/1
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு - பால:3 40/1
பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் - பால:3 40/2
பந்துகள் மடந்தையர் பயிற்றுவார் இடை
 சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் - பால:3 44/1,2
இளைப்பன நுண் இடை இளைப்ப மென் முலை - பால:3 52/3
இடை இடை எங்கணும் களி அறாதன - பால:3 53/1
இடை இடை எங்கணும் களி அறாதன - பால:3 53/1
ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய் - பால:5 36/3
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து - பால:6 9/1
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் - பால:6 11/2
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே - பால:7 12/4
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ - பால:8 38/2
இழைக்கும் நுண் இடை இடைதர முகடு உயர் கொங்கை - பால:9 11/1
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் - பால:10 10/2
இயங்கு தென்றல் மன்மத வேள் எய்த புண்ணின் இடை நுழைய - பால:10 64/2
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் - பால:10 70/4
இடை இலை உலகினில் என்ன ஈண்டிய - பால:14 9/2
எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் - பால:14 23/3
ஈண்டிய அன்பினோடு ஏகுவான் இடை
 காண்டலும் நோக்கிய கடைக்கண் அஞ்சனம் - பால:14 25/2,3
இரைத்த பேர் ஒலியால் இடை யாவரும் - பால:14 44/3
எண்ண மாத்திரமும் அரிதாம் இடை
 வண்ண மாத்துவர் வாய் கனி வாய்ச்சியர் - பால:14 49/1,2
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே - பால:14 55/4
நெருக்கு இடை அறுக்கும் நீவிர் நீங்கு-மின் நீங்கும் என்று என்று - பால:14 56/3
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய - பால:15 3/1
இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை - பால:15 3/4
எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன - பால:15 22/4
துகில் இடை மடந்தையரொடு ஆடவர் துவன்றி - பால:15 27/1
தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப - பால:15 30/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிரே இடை
 மானும் வேழமும் நாகமும் மாதர் தோள் - பால:16 25/2,3
ஏற்றாரை நோக்கான் இடை ஏந்தினன் நின்று ஒழிந்தான் - பால:17 19/3
கம்பிக்கின்ற நுண் இடை நோவ கசிவாளும் - பால:17 28/2
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம் - பால:18 10/1
பண் நிறம் செறிந்து இடை பரந்தது என்னவும் - பால:19 1/2
இன் அமிழ்து அனைய தீம் சொல் இடை தடுமாறி என்ன - பால:19 16/2
இடை உறு திரு என இந்து நந்தினான் - பால:19 67/2
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய் - பால:20 30/2
சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் - பால:21 2/2
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை
 நையும் நொய்ய மருங்குல் ஓர் நங்கைதான் - பால:21 35/1,2
இழை குலாம் முலையினாளை இடை உவா மதியின் நோக்கி - பால:22 20/1
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி - பால:22 27/2
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் - பால:23 1/2
தட முலை பெரியாரும் தனி இடை சிறியாரும் - பால:23 37/3
தான் இடை விளங்கிய தகையின் ஆரம்தான் - பால:23 58/2
முலை இடை முகிழ்ப்ப தேரின் முன் திசை முளைத்தது அன்னாள் - பால:23 79/2
நாகம்_அனன் இடை இங்கு உளது இடையூறு என நடவான் - பால:24 5/3
சமைய பெரிது உடையான் நெறி தள்ளுற்று இடை தளரும் - பால:24 14/2
எய்த அம்பு இடை பழுது எய்திடாமல் என் - பால:24 39/1
தளிர்ப்பு உறு மத கரி தானையான் இடை
 குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன் - பால:24 42/2,3
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய - அயோ:1 55/3
ஈண்ட ஓடினர் இட்டு இடை உற்றிலர் - அயோ:2 1/4
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க - அயோ:3 49/2
ஆழியான் முடி சூடு நாள் இடை ஆன பாவி இது ஓர் இரா - அயோ:3 59/1
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் - அயோ:3 72/3
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் - அயோ:3 72/3
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் - அயோ:4 151/3
நிரைத்து இடை இடை விழ நெடிது நிற்கின்றான் - அயோ:4 155/4
நிரைத்து இடை இடை விழ நெடிது நிற்கின்றான் - அயோ:4 155/4
இடை இடை வண்டல் இட்டு ஆரம் ஈர்த்தன - அயோ:4 177/2
இடை இடை வண்டல் இட்டு ஆரம் ஈர்த்தன - அயோ:4 177/2
நிலை குவட்டு இடை இடை நின்ற நங்கைமார் - அயோ:4 192/2
நிலை குவட்டு இடை இடை நின்ற நங்கைமார் - அயோ:4 192/2
இன்பம் வந்து உறும் எனின் இனியதாய் இடை
 துன்பம் வந்து உறும் எனின் துறங்கல் ஆகுமோ - அயோ:5 28/3,4
சிறுகு இடை வருந்த கொங்கை ஏந்திய செல்வம் என்னும் - அயோ:6 5/1
வள்ளி நுண் இடை மா மலராளொடும் - அயோ:7 19/2
பின்பு உளது இடை மன்னும் பிரிவு உளது என உன்னேல் - அயோ:8 41/2
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச - அயோ:9 2/1
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் - அயோ:9 16/2
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் - அயோ:9 16/2
துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் - அயோ:9 16/4
பூ நனை சினை துன்றி புள் இடை இடை பம்பி - அயோ:9 18/1
பூ நனை சினை துன்றி புள் இடை இடை பம்பி - அயோ:9 18/1
குழைந்த நுண் இடை குவி இள வன முலை கொம்பே - அயோ:10 9/2
சோனை வார் குழல் சுமை பொறாது இறும் இடை தோகாய் - அயோ:10 19/2
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த - அயோ:10 28/3
இடை வரும் காலம் ஈண்டு இரண்டும் நீத்து இது - அயோ:12 15/3
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ - அயோ:13 21/4
வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் - அயோ:13 29/4
அ இடை அண்ணல்-தானும் அன்று அரும் பொடியின் வைகி - அயோ:13 44/1
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை - அயோ:13 44/3
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை - ஆரண்:1 5/3
நஞ்சு வெற்பு உருவு பெற்று இடை நடந்தது என மா - ஆரண்:1 6/2
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ - ஆரண்:1 10/2
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே - ஆரண்:1 11/4
மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள் - ஆரண்:1 39/2
துன்னுதல் இடை உளது என நனி துணிவான் - ஆரண்:2 32/2
ஏனை உயிர் ஆம் உலவை யாவும் இடை வேவித்து - ஆரண்:3 45/1
வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள் - ஆரண்:4 37/2
எல்லி அம் குவளை கானத்து இடை இடை மலர்ந்து நின்ற - ஆரண்:5 6/3
எல்லி அம் குவளை கானத்து இடை இடை மலர்ந்து நின்ற - ஆரண்:5 6/3
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை - ஆரண்:6 16/2
வண்ண முலை கொண்டு இடை வணங்க வரு போழ்தத்து - ஆரண்:6 28/2
வான் சுடர் சோதி வெள்ளம் வந்து இடை வயங்க நோக்கி - ஆரண்:6 51/2
வேய் இடை தோளினாளும் வீரனை சேரும் வேலை - ஆரண்:6 58/2
நீ இடை வந்தது என்னை நிருதர்-தம் பாவை என்னா - ஆரண்:6 58/3
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி - ஆரண்:6 59/1
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து - ஆரண்:7 58/2
ஏழ் இரு தேரும் வந்து இமைப்பின் முன்பு இடை
 சூழ்வன கணைகளின் துணிய நூறினான் - ஆரண்:7 104/1,2
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி - ஆரண்:7 111/2
தாள் இடை அற்றன தலையும் அற்றன - ஆரண்:7 115/1
தோள் இடை அற்றன தொடையும் அற்றன - ஆரண்:7 115/2
வாள் இடை அற்றன மழுவும் அற்றன - ஆரண்:7 115/3
கோள் இடை அற்றன குடையும் அற்றன - ஆரண்:7 115/4
காற்று இடை அழித்து என கார்முகத்தையும் - ஆரண்:7 131/3
வேய்ந்த வாளொடு வேல் இடை மிடைந்தன வெட்ட - ஆரண்:7 137/1
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் - ஆரண்:10 4/3
பாணிகள் பணி செய பழுது_இல் பண் இடை
 வீணையின் நரம்பிடை விளைத்த தேமறை - ஆரண்:10 13/2,3
கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட - ஆரண்:10 21/2
நீ இடை இழைத்த குற்றம் என்னை-கொல் நின்னை இன்னே - ஆரண்:10 66/3
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் - ஆரண்:10 81/2
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் - ஆரண்:10 119/2
விள்ளாது செறிந்து இடை மேல் உற ஓங்கி எங்கும் - ஆரண்:10 140/1
இடை கண்டிலம் அல்லது எல்லா உருவும் தெரிந்தாம் - ஆரண்:10 144/2
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் - ஆரண்:11 22/3
நையா இடை நோவ நடந்தனளால் - ஆரண்:11 45/2
நில் நில் என்று இடித்த சொல்லன் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணன் - ஆரண்:13 1/2
வெற்றியர் உளர் எனின் மின்னின் நுண் இடை
 பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ - ஆரண்:13 54/1,2
ஏகி யோசனை இரண்டு சென்றார் இடை எதிர்ந்தார் - ஆரண்:13 80/2
தூண்ட நின்று இடை தோமுறும் ஆர் உயிர் - ஆரண்:14 13/2
துடியின் நேர் இடை தோன்றலளாம் எனின் - ஆரண்:14 23/1
தெவ் இடை வில்லவனும் தனி சென்றான் - ஆரண்:14 38/4
எங்கணும் நாடினன் நீர் இடை காணான் - ஆரண்:14 39/1
அப்பு இடை தேடி நடந்த என் ஆவி - ஆரண்:14 61/2
புரண்டு பாம்பு இடை வர வெருவி புக்கு உறை - ஆரண்:15 14/1
மாசு அடை பேதைமை இடை மயக்கலால் - கிட்:1 8/2
ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம் - கிட்:1 19/1
ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம் - கிட்:1 19/1
இ இடத்து இனிது இரு-மின் அஞ்சல் என்று இடை உதவி - கிட்:2 3/4
அரு மருந்து அனையது இடை அழிவு வந்துளது அதனை - கிட்:2 7/3
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இடை நெடிது யோசனை உடைய - கிட்:4 11/4
இ வழி யாம் இயைந்து இருந்தது ஓர் இடை
 வெவ் வழி இராவணன் கொணர மேலை_நாள் - கிட்:6 2/1,2
பூண்ட பேர் உலகங்கள் வலியின் புக்கு இடை
 தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை - கிட்:6 14/2,3
மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால் - கிட்:6 18/3
வேயிடை தோளினாள் இடை விலக்கினாள் - கிட்:7 22/2
அம்பு இடை தொடுக்குமோ அருளின் ஆழியான் - கிட்:7 35/4
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி - கிட்:10 45/3
இழைவாள் நுதலாள் இடை போல் இடையே - கிட்:10 54/3
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ - கிட்:10 65/4
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற - கிட்:10 79/2
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ - கிட்:10 118/3
இலங்கு நுண் இடை ஏந்து இள மென் முலை - கிட்:11 44/2
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் - கிட்:11 76/3
முற்றுறாத முன் முற்றுதிர் இ இடை
 கொற்ற வாகையினீர் என கூறினான் - கிட்:13 11/3,4
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு - கிட்:13 26/2
இட்டு இடை இருக்கும் தன்மை இயம்ப கேட்டு உணர்தி என்னின் - கிட்:13 38/2
மின் திசைத்திடும் இடை கொடியை நாடினர் விராய் - கிட்:14 2/2
உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய - கிட்:14 20/3
உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர் - கிட்:14 43/2
நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை - கிட்:14 45/3
பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரப்ப - கிட்:14 45/4
என் பிறந்தார்க்கு இடை எய்தலாத என் - கிட்:16 31/2
முன்பில் சிறந்தார் இடை உள்ளவர் காதல் முற்ற - சுந்:1 50/1
திறந்தாள் எயிற்றை அவள் அண்ணல் இடை சென்றான் - சுந்:1 70/1
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக - சுந்:2 62/2
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் - சுந்:2 101/3
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய - சுந்:2 109/2
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி - சுந்:2 116/3
இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான் - சுந்:2 127/2
என்று கைம் மறித்து இடை நின்று காலத்தை இகப்பது - சுந்:2 141/1
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி - சுந்:2 182/3
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய - சுந்:2 207/2
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை - சுந்:3 10/2
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய - சுந்:3 54/1
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் - சுந்:3 54/3
நொவ் இடை மடந்தை-தன் இருக்கை நோக்கினான் - சுந்:3 54/4
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ - சுந்:3 78/3
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க - சுந்:3 78/4
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி - சுந்:3 85/3
நொவ் இடை குயிலே நுவல்க என்றனன் - சுந்:3 97/3
இன்னோரன்ன எய்திய காலத்து இடை நின்றாள் - சுந்:3 152/1
துடி_இடை அடையாளத்தின் தொடர்வையே தொடர்தி என்னா - சுந்:4 38/3
துறந்த உயிர் வந்து இடை தொடர்ந்தது-கொல் என்கோ - சுந்:4 64/3
ஏயான் இருந்தான் இடை திங்கள் இரண்டு_இரண்டும் - சுந்:4 93/4
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் - சுந்:4 97/1
குன்றிடை உனை கொடு குதிப்பென் இடை கொள்ளேன் - சுந்:5 3/4
அறிந்து இடை அரக்கர் தொடர்வார்கள் உளராமேல் - சுந்:5 4/1
ஏறு சேவகன் மேனி அல்லால் இடை
 ஆறும் ஐம்பொறி நின்னையும் ஆண் என - சுந்:5 19/2,3
காத்து இருந்த தனக்கே கடன் இடை
 கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் - சுந்:5 31/3,4
மத்து உறு தயிர் என வந்து சென்று இடை
 தத்துறும் உயிரொடு புலன்கள் தள்ளுறும் - சுந்:5 69/1,2
இடுக்கியன ஒத்தன எயிற்றின் இடை ஞால்வ - சுந்:6 13/4
ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின் - சுந்:6 15/3
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால் - சுந்:6 20/2
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச - சுந்:6 56/3
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் - சுந்:7 27/3
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் - சுந்:8 12/3
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி - சுந்:9 17/3
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் - சுந்:10 1/4
பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே - சுந்:10 35/4
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் - சுந்:10 36/2
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன - சுந்:10 37/2
உதிரமும் தெரிகிலாது இடை பரந்து ஒழுகியே - சுந்:10 43/4
ஏவரும் இடை விழுந்து இரங்கி ஏங்கினார் - சுந்:10 49/2
கண்ணின் மீ சென்ற இமை இடை கலப்பதன்-முன்னம் - சுந்:11 51/1
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் - சுந்:11 52/2
பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த - சுந்:12 115/3
தையலை வணங்கற்கு ஒத்த இடை பெறும் தன்மை நோக்கி - சுந்:14 37/1
பேசுவது மானம் இடை பேணுவது காமம் - யுத்1:2 52/3
எற்றுதிர் பற்றுதிர் எறிதிர் என்று இடை
 சுற்றினர் உரும் என தெழிக்கும் சொல்லினார் - யுத்1:4 34/3,4
சீர்க்கு உறவு ஆய் இடை செறுநர் சீறிய - யுத்1:4 63/2
வெல்லலாம் பின்னர் என்று இடை விலக்கினான் - யுத்1:4 94/4
வாலுகத்தால் இடை பரந்த வைப்பு எலாம் - யுத்1:5 8/3
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 20/2
ஓடும் மேகங்கள் பொரிந்து இடை உதிர்ந்தன உம்பர் - யுத்1:6 19/2
தசும்பு இடை விரிந்தன என்னும் தாரைய - யுத்1:6 41/1
வீடு பெற்றன இடை மிடைந்த வேணுவின் - யுத்1:6 51/2
தான் நிமிர்தர இடை குவிய தள்ளும் நீர் - யுத்1:8 15/2
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி - யுத்1:8 21/2
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை
 வழுவி வீழ்வன கால்களின் வாங்குவான் - யுத்1:8 47/3,4
வஞ்சி அஞ்சும் இடை மங்கையர் வானத்து - யுத்1:11 13/2
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து - யுத்1:12 14/2
சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன் - யுத்2:15 11/2
தூர்த்த வானரம் சுள்ளி பறித்து இடை
 சீர்த்த பேர் அணை-தன்னையும் சிந்தின - யுத்2:15 13/1,2
குளிறு சோரி ஒழுக கொதித்து இடை
 வெளிறு இலா மரமே கொண்டு வீசினான் - யுத்2:15 45/3,4
இடை உறு கருமத்தின் எல்லை கண்டவர் - யுத்2:15 109/3
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் - யுத்2:15 160/2
எல்லாம் இடை பயின்றாய் புயம் நால் ஐந்தினொடு இயைந்தாய் - யுத்2:15 163/2
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் - யுத்2:15 169/3
அரவ நுண் இடை அரக்கியர் கணவர்-தம் அற்ற - யுத்2:15 235/1
ஏற்றுறா முனம் இடை அற கணைகளால் எய்தான் - யுத்2:15 241/2
இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான் - யுத்2:15 242/2
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ - யுத்2:16 42/4
இடை பேரா இளையானை இணை ஆழி மணி நெடும் தேர் - யுத்2:16 50/1
சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் - யுத்2:16 246/3
தோல் இடை துரக்கவும் துகைக்கவும் சுடர் - யுத்2:16 298/1
ஏறுபட்டதும் இடை எதிர்ந்துளோர் எலாம் - யுத்2:16 299/1
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் - யுத்2:16 313/1
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் - யுத்2:16 313/1
சேனை கடலோடு இடை செல்க எனினும் - யுத்2:18 13/1
இடை இடை நீந்தின இயைந்த யானையின் - யுத்2:18 97/2
இடை இடை நீந்தின இயைந்த யானையின் - யுத்2:18 97/2
வில் இடை அறுத்து வேல் துணித்து வீரர்-தம் - யுத்2:18 104/1
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ - யுத்2:18 104/3
இறுவன கொடியவை எரிவன இடை இடை - யுத்2:18 131/1
இறுவன கொடியவை எரிவன இடை இடை
 துறுவன சுடு கணை துணிவன மதகரி - யுத்2:18 131/1,2
அறுபதின் முதல் இடை நால் ஒழி ஆயிரம் - யுத்2:18 136/1
இடை கண்டன மலை கொண்டு என எழுகின்றன திரையால் - யுத்2:18 150/2
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் - யுத்2:18 150/4
இடை நின்ற மயக்கம் தீர்ந்தான் ஏந்திய சிலையன் காந்தி - யுத்2:18 194/3
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் - யுத்2:18 211/1
இ இடை பெயர்தல் என்னா இமையிடை ஒதுங்கா முன்னர் - யுத்2:18 211/2
கேட்டான் இடை உற்றது என் என்று கிளத்தல் யாரும் - யுத்2:19 3/1
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் - யுத்2:19 68/1
குன்று கால் குடைய மேல் உயர்ந்து இடை குலுங்க நின்று அனைய கொள்கையான் - யுத்2:19 82/2
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் - யுத்2:19 82/4
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் - யுத்2:19 83/3
நேர் செலாது இடை நின்றனர் நீள் நெடும் - யுத்2:19 156/1
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி - யுத்2:19 219/2
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ - யுத்2:19 246/3
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் - யுத்2:19 252/1
தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே - யுத்2:19 294/2
இடை இடைதர விழுந்து இழிந்த பண்ணன - யுத்3:20 47/2
வணங்கு நுண் இடை வன முலை செக்கர் வார் கூந்தல் - யுத்3:20 61/1
நில் என்று இடை சென்று நெருக்கினனால் - யுத்3:20 80/4
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ - யுத்3:22 20/3
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா - யுத்3:22 34/1
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப - யுத்3:22 97/2
சீற்றம் தனி உருவாய் இடை தேறாதது ஓர் மாறு ஆம் - யுத்3:22 112/3
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய - யுத்3:22 178/3
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன - யுத்3:22 193/1
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி - யுத்3:22 217/1
இன்று ஈகிலையேல் இறவு இ இடை மான் - யுத்3:23 17/1
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை - யுத்3:24 93/2
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை - யுத்3:24 93/2
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை
 தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம் - யுத்3:24 93/2,3
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் - யுத்3:25 13/4
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல் - யுத்3:25 21/1
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் - யுத்3:26 31/3
எல்லை இல் துன்பம் ஊன்ற இடை ஒன்றும் தெரிக்கிலாதான் - யுத்3:26 60/2
கடலும் அல்லாது இடை ஒன்றும் கண்டிலன் - யுத்3:27 54/4
புல்லும் சிறு கொடியும் இடை தெரியா-வகை புரிய - யுத்3:27 106/2
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல் - யுத்3:27 108/3
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் - யுத்3:27 138/2
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் - யுத்3:27 152/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா - யுத்3:27 158/3
குன்று இடை நெரிதர வட_வரையின் குவடு உருள்குவது என முடுகு-தொறும் - யுத்3:28 18/1
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் - யுத்3:28 21/1
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின் - யுத்3:28 23/1
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின் - யுத்3:28 23/1
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து - யுத்3:28 24/3
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து - யுத்3:28 24/3
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ - யுத்3:31 17/1
போனான் இடை புகுந்தான் என புலன் கொள்கிலர் மறந்தார் - யுத்3:31 116/2
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் - யுத்3:31 150/1
தலையும் உடலும் இடை தழுவு தவழ் குருதி - யுத்3:31 156/3
இரியல் உறு படையை நிருதர் இடை விலகி - யுத்3:31 158/1
உருகு சுடர்கள் இடை திரிய உரனுடைய - யுத்3:31 163/2
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை - யுத்3:31 173/1
விரும்பினம் வாழ்க்கை என்றால் யார் இடை விலக்கல்-பாலார் - யுத்4:32 1/2
அறிந்து போக்குவல் அஞ்சல் நீ என்று இடை அணைந்தான் - யுத்4:32 28/4
தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் - யுத்4:35 28/3
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் - யுத்4:36 16/4
என்னை இது நம்மை இடை எய்தல் என எண்ணா - யுத்4:36 18/1
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா - யுத்4:36 22/3
மெய் அவன் உரைத்தது என வேண்டி இடை பூண்ட - யுத்4:36 24/3
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன - யுத்4:37 20/2
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் - யுத்4:37 46/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க - யுத்4:37 57/2
ஆர்ப்பு இடை இது என்பர் அறிந்த வானவர் - யுத்4:37 67/4
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் - யுத்4:37 70/2
கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய - யுத்4:37 84/2
இடை உறு திசை திசை இழுகுற இறைவன் - யுத்4:37 87/2
இடை பெறும் துயர் பார்த்து இகல் நீதியின் - யுத்4:37 174/2
தேம்பும் நுண் இடை நோவ திரள் முலை - யுத்4:40 8/2
படைப்பர் வந்து இடை ஒரு பழி வந்தால் அது - யுத்4:40 54/3
இடை உவாவினில் சுவேலம் வந்து இறுத்து எயில் இலங்கை - யுத்4:40 125/1
வணங்கு நுண் இடை திரிசடை வணங்க வான் கற்பிற்கு - யுத்4:41 5/1
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி - யுத்4:41 19/2
நொவ் இடை மயில் அனாட்கு நுவன்றுழி வருணன் நோனாது - யுத்4:41 24/3
இ இடை வந்து கண்டாய் சரண் என இயம்பிற்று என்றான் - யுத்4:41 24/4
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் - யுத்4:42 19/2

 மேல்
 
  இடை_தடுமாறும் (1)
எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் - பால:1 17/3

 மேல்
 
  இடை_இலர் (1)
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 20/2

 மேல்
 
  இடைக்கிடை (1)
எயிற்று இடைக்கிடை இரு காதம் ஈண்டிய - ஆரண்:15 11/3

 மேல்
 
  இடைக்கு (3)
வஞ்சி நாண இடைக்கு மட நடைக்கு - அயோ:7 20/1
இடைக்கு அலமருதல் செய்யும் முலையினாள்-தன்னை ஈந்து - யுத்1:13 16/2
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா - யுத்2:19 282/2

 மேல்
 
  இடைகள் (1)
தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் - பால:21 3/3

 மேல்
 
  இடைதர (3)
இழைக்கும் நுண் இடை இடைதர முகடு உயர் கொங்கை - பால:9 11/1
தெவ் இடைதர நின்று ஆர்க்கும் செறி கழல் புளிஞர்_கோமாஅன் - அயோ:13 44/2
இடை இடைதர விழுந்து இழிந்த பண்ணன - யுத்3:20 47/2

 மேல்
 
  இடைதருமே (1)
தான் விட்டது மலரோன் படை-எனின் மற்று இடைதருமே
 வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே - யுத்3:27 136/1,2

 மேல்
 
  இடைந்தவர்க்கு (1)
இடைந்தவர்க்கு அபயம் யாம் என்று இரந்தவர்க்கு எறி நீர் வேலை - யுத்1:4 108/1

 மேல்
 
  இடைந்தன (1)
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என - யுத்2:18 92/3

 மேல்
 
  இடைந்தனர் (1)
கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும் - சுந்:2 158/2

 மேல்
 
  இடைந்தான் (1)
இந்திரன் இடைந்தான் உடைந்து ஓடினார் - பால:7 39/1

 மேல்
 
  இடைந்திலாதான் (1)
ஏறிய மெய்யனேனும் இருந்தனன் இடைந்திலாதான் - யுத்2:19 199/4

 மேல்
 
  இடைந்தீர் (1)
இங்கு ஓர் மானிடற்கு இத்தனை வீரர்கள் இடைந்தீர்
 உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர் - ஆரண்:8 4/1,2

 மேல்
 
  இடைந்து (5)
ஏவர் ஓடினர் இராக்கதர் நுமக்கு இடைந்து ஓடும் - ஆரண்:8 3/3
இற்று இடைந்து இறுதல் மெய்யே விளக்கின் முன் இருள் உண்டாமோ - சுந்:3 117/4
இடைந்து சென்றவனை எய்தி எய்த அரிய காவல் பெற்று இகல் இயற்றுவான் - யுத்2:19 70/3
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார் - யுத்2:19 74/3
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்3:31 79/1

 மேல்
 
  இடைந்துபோய் (1)
இடைந்துபோய் நிசிசரற்கு இராமன் எவ்வம் வந்து - ஆரண்:12 8/1

 மேல்
 
  இடைப்பட்டார் (1)
இன்னல் சிறையின் இடைப்பட்டார் இருந்தார் நின்ற அரும் தவனும் - அயோ:6 37/2

 மேல்
 
  இடைபுக்கு (1)
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் - சுந்:12 113/4

 மேல்
 
  இடைய (1)
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் - பால:15 27/2

 மேல்
 
  இடையதாய் (1)
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி - சுந்:2 22/1

 மேல்
 
  இடையது (1)
துன் இருள் இடையது ஓர் விளக்கின் தோன்றினான் - ஆரண்:7 113/4

 மேல்
 
  இடையர் (1)
இருந்த திக்கு உணர்ந்திலாதார் ஏகினார் இடையர் மாதர் - கிட்:15 33/2

 மேல்
 
  இடையறா (1)
இறல் உறும்படி இயற்றுவர் இடையறா இன்னல் - அயோ:2 77/4

 மேல்
 
  இடையறாவாய் (1)
நட்பினின் இடையறாவாய் ஞானிகள் உணர்வின் ஒன்றாய் - பால:10 12/3

 மேல்
 
  இடையன (1)
கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து - அயோ:9 15/2

 மேல்
 
  இடையாக (1)
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி - யுத்3:26 89/1

 மேல்
 
  இடையாதீர் (1)
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் - கிட்:17 17/4

 மேல்
 
  இடையார் (4)
ஐய நுண் இடையார் ஆடும் ஆடக அரங்கு கண்டார் - பால:10 8/4
துவளும் நுண் இடையார் ஆடும் தோகை அம் குழாத்தின் தொக்கார் - அயோ:3 74/4
நோய் ஆற்றுகில்லா உயிர் போல நுடங்கு இடையார்
 மாயா பழியாள் தர வற்கலை ஏந்தி வந்தார் - அயோ:4 142/3,4
ஆடல் நுண் இடையார் மற்றும் யாவரும் - யுத்3:29 4/2

 மேல்
 
  இடையாரை (1)
விலைக்கு ஓட்டும் பேர் அல்குல் மின் நுடங்கும் இடையாரை
 முலை கோட்டு விலங்கு என்று தொடர்ந்து அணுகி முன் நின்ற - பால:12 17/2,3

 மேல்
 
  இடையாள் (1)
வடம் கொள நுடங்கும் இடையாள் மறுகி வானோர் - பால:7 31/2

 மேல்
 
  இடையாளொடும் (3)
மின்னே புரை இடையாளொடும் இனிது ஏகினன் வீரன் - பால:24 4/4
பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் - அயோ:7 1/2
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் - அயோ:7 2/3

 மேல்
 
  இடையாளோடும் (1)
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் - ஆரண்:6 55/2

 மேல்
 
  இடையிட்டு (2)
என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை - ஆரண்:1 11/2
இறுதி எய்தும் நாள் கால் பொர மந்தரம் இடையிட்டு
 அறுவது ஆம் என இராவணன் சிலையினை அறுத்தான் - யுத்2:15 240/3,4

 மேல்
 
  இடையிடை (1)
தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் - பால:13 3/4

 மேல்
 
  இடையில் (5)
ஏன்று உரு அமைந்தவும் இடையில் நின்றவும் - கிட்:0 1/3
இடையில் படுகிற்கிலம் யாம் ஒரு நின் - யுத்2:18 71/1
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் - யுத்3:21 36/4
இளம் களிறோடும் சாய்ந்த இராமனை இடையில் கண்டான் - யுத்3:24 3/4
நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ - யுத்3:31 25/3

 மேல்
 
  இடையிலாது (1)
இடையிலாது எங்கணும் இசைய மீமிசை - ஆரண்:7 47/3

 மேல்
 
  இடையின் (1)
இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் - கிட்:14 42/1

 மேல்
 
  இடையினாரும் (1)
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் - பால:18 6/1

 மேல்
 
  இடையினாள்-தன் (1)
இழை பொரும் இடையினாள்-தன் இன் சொற்கள் இயைய செய்தான் - கிட்:13 62/3

 மேல்
 
  இடையினாளை (1)
மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாளை
 மாக தோள் வீர பெற்றால் எங்ஙனம் வைத்து வாழ்தி - ஆரண்:10 76/3,4

 மேல்
 
  இடையினுக்கு (1)
இல்லை உண்டு என்ன நின்ற இடையினுக்கு இடுக்கண் செய்தார் - பால:22 12/4

 மேல்
 
  இடையினும் (1)
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி - சுந்:2 190/2

 மேல்
 
  இடையீட்டின் (1)
பெண் இடையீட்டின் வந்த வானரர் இராமன் பேரை - கிட்:16 56/3

 மேல்
 
  இடையீடு (1)
ஏங்க நாண் எறிந்திட்டு இடையீடு இன்றி - யுத்2:15 69/2

 மேல்
 
  இடையுண்ட (1)
இடையுண்ட மலை குவடு இற்றது-போல் - யுத்3:20 90/2

 மேல்
 
  இடையும் (5)
இன்று இன்று என்னும் வண்ணம் மயங்கும் இடையும் பொன் - அயோ:3 45/3
இழையும் ஆரமும் இடையும் மின்னிட - அயோ:11 131/1
தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:3 122/3
பின்னை அறியோம் முன் அறியோம் இடையும் அறியோம் பிறழாமல் - யுத்3:22 219/2
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் - யுத்3:31 142/1

 மேல்
 
  இடையூற்றுக்கு (1)
இடையூற்றுக்கு இடையூறாய் யான் காப்பென் பெரு வேள்விக்கு எழுக என்றான் - பால:6 13/4

 மேல்
 
  இடையூறா (1)
இலங்கை அரசன் பணி அமைந்து ஓர் இடையூறா
 விலங்கள் வலிகொண்டு எனது வேள்வி நலிகின்றாள் - பால:7 25/1,2

 மேல்
 
  இடையூறாய் (1)
இடையூற்றுக்கு இடையூறாய் யான் காப்பென் பெரு வேள்விக்கு எழுக என்றான் - பால:6 13/4

 மேல்
 
  இடையூறு (19)
என் அனைய முனிவரரும் இமையவரும் இடையூறு ஒன்று உடையரானால் - பால:6 8/1
தரு வனத்துள் யான் இயற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறு தவம் செய்வோர்கள் - பால:6 11/1
ஈங்கு இவரால் என் வேள்விக்கு இடையூறு கடிது இயற்றும் - பால:12 27/1
நாகம்_அனன் இடை இங்கு உளது இடையூறு என நடவான் - பால:24 5/3
இன்றே வரும் இடையூறு அது நன்றாய்விடும் என்றான் - பால:24 6/4
பேரினால் வரும் இடையூறு பெயர்கின்ற பயத்தால் - அயோ:1 38/2
கனவினுக்கு இடையூறு அடுக்க மயங்கினார் சில கன்னிமார் - அயோ:3 56/4
நினைந்தது என் இடையூறு உண்டோ நெடு முடி புனைதற்கு என்றாள் - அயோ:4 2/4
ஆண் நாயகனே இனி நாடு ஆள்வான் இடையூறு உளதோ - அயோ:4 39/2
என்னை கண்டும் ஏகா-வண்ணம் இடையூறு உடையான் - அயோ:4 50/1
எந்தை புகுந்த இடையூறு உண்டாயதோ - அயோ:4 89/2
உற்றால் விலங்கும் இடையூறு என உணர்ந்தான் - சுந்:1 75/4
போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை - சுந்:1 78/3
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா - யுத்2:19 282/2
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் - யுத்3:24 30/2
இங்கு உள எல்லாம் மாள்தற்கு இனி வரும் இடையூறு இல்லை - யுத்3:26 2/3
ஒத்தது ஓர் இடையூறு உண்டு என்று உணர்விடை உதிப்பது அன்றால் - யுத்3:31 58/4
அற்று இடையூறு செல்லா ஆயுளை ஆக என்றான் - யுத்4:32 46/4
இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் - யுத்4:37 49/2

 மேல்
 
  இடையூறும் (1)
யாமும் எம் இருக்கை பெற்றேம் உனக்கு இடையூறும் இல்லை - பால:7 54/1

 மேல்
 
  இடையே (20)
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே - பால:10 76/4
மறலிக்கு ஊண் நாடும் கதிர் வேலான் இடையே வந்து - பால:17 27/1
இடையே வளை சோர எழுந்து விழுந்து - பால:23 11/1
அஞ்சனம் என வாள் அம்புகள் இடையே
 நஞ்சினை இடுவார் நாள்_மலர் புனைவார் - அயோ:3 68/3,4
என்னை போல் இடையே வந்தாள் இகழ்விப்பென் இவளை என்னா - ஆரண்:6 55/4
செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் - ஆரண்:10 117/4
இழைவாள் நுதலாள் இடை போல் இடையே
 குழைவாய் எனது ஆவி குழைக்குதியோ - கிட்:10 54/3,4
நடந்தாய் இடையே என்றாலும் நாண் ஆம் நினக்கு நளிர் கடலை - சுந்:4 109/3
பொன் குவட்டு இடையே தோன்றும் மரகத குன்றம் போன்றான் - யுத்1:10 5/4
எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே
 வைதால் என ஐது ஆயின வடி வாளியின் அறுத்தான் - யுத்2:15 158/1,2
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை - யுத்2:18 249/3
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் - யுத்2:18 257/4
செறிந்தாரின் உண்மை எனல் ஆய தன்மை தெரிகின்றது உன்னது இடையே
 பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் - யுத்2:19 260/2,3
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் - யுத்2:19 264/4
இலக்கு வன் கணைக்கு ஆக்குவென் இது புகுந்து இடையே
 விலக்குவென் என விடையவன் விலக்கினும் வீரம் - யுத்3:22 62/2,3
வெருவாதிருந்தோம் நீ இடையே துன்பம் விளைக்க மெலிகின்றோம் - யுத்3:22 224/2
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் - யுத்4:37 8/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் - யுத்4:37 48/4
என் உரு கொடு இல் உலகினை ஈனுதி இடையே
 உன் உருக்கொடு புகுந்து நின்று ஓம்புதி உமை_கோன் - யுத்4:40 96/1,2
எரி அமைத்த மயானத்தை எய்துகின்ற காதலனை இடையே வந்து - யுத்4:41 69/2

 மேல்
 
  இடையொடு (1)
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை - ஆரண்:2 28/2

 மேல்
 
  இடைவது (3)
இடி-கண் வாள் அரா இடைவது ஆம் எனா - அயோ:11 126/1
கேழ் இலா வன முலை கிரி சுமந்து இடைவது ஓர் - கிட்:13 69/2
ஏலுமேல் இடைவது அல்லால் என் செய வல்லான் என்னை - யுத்1:9 85/2

 மேல்
 
  இடைவிடா (1)
இருவினையும் இடைவிடா எ வினையும் இயற்றாதே இமையோர் ஏத்தும் - கிட்:13 27/1

 மேல்
 
  இடைவிடாது (5)
இரும் புயல் ககன மீது இடைவிடாது எழுந்து - பால:5 44/3
என்று உரைத்து எதிர் எதிர் இடைவிடாது நேர் - பால:14 6/1
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது
 விரி இருள் பருகி நாளும் விளக்கு இன்றி விளங்கும் மாடத்து - சுந்:2 178/1,2
நின்று இடைவிடாது நெறி சென்று உற நெருக்கி - யுத்1:2 55/2
ஓசனை நூற்றின் வட்டம் இடைவிடாது உறைந்த சேனை - யுத்3:31 70/1

 மேல்
 
  இடைவிடாமல் (3)
இன்று எமது வினை முடிந்தது என சொரிந்தார் மலர் மாரி இடைவிடாமல் - பால:5 54/4
வேரி அம் பூவின் மாரி சொரிந்தனர் இடைவிடாமல் - யுத்3:22 17/4
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் - யுத்3:28 41/4

 மேல்
 
  இடைவிழுந்தது (1)
இந்திரசித்தின் பொன் தோள் இற்று இடைவிழுந்தது என்றால் - யுத்3:28 46/3

 மேல்
 
  இடைவிழுந்து (1)
எழுந்து இடைவிழுந்து அயர்வது என்ன அயல் எங்கும் - பால:22 25/2

 மேல்
 
  இடைஇடை (11)
பால் விரிந்து இடைஇடை பறப்ப போன்றன - பால:14 11/2
இணை எடுத்து இடைஇடை நெருக்க ஏழையர் - பால:14 15/1
ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் - பால:14 22/2
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய - பால:14 55/2
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் - பால:19 55/2
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய - சுந்:3 81/2
வேர்த்தது என்று இடைஇடை வீசும் தூசு போல் - சுந்:5 62/2
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் - சுந்:7 27/4
சங்கமும் கறி கிழங்கு என இடைஇடை த