<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

ஈ - முதல் சொற்கள்
ஈ 6
ஈ_இனம் 2
ஈக்கவும் 1
ஈக்கள் 1
ஈக 2
ஈகலாது 1
ஈகலான் 1
ஈகிலம் 1
ஈகிலா 1
ஈகிலென் 1
ஈகிலையேல் 1
ஈகுதி 1
ஈகுதியோ 1
ஈகுவது 2
ஈகுவல் 1
ஈகுவாய் 1
ஈகுவான் 2
ஈகுவெனால் 3
ஈகேன் 1
ஈகையன் 1
ஈகையில் 1
ஈகையும் 1
ஈங்கு 19
ஈசர்கள் 1
ஈசரும் 1
ஈசற்கு 2
ஈசற்கும் 2
ஈசற்கே 1
ஈசன் 34
ஈசன்-தன்னை 1
ஈசனார் 3
ஈசனின் 3
ஈசனுக்கு 1
ஈசனும் 4
ஈசனே 3
ஈசனை 3
ஈசனோடும் 2
ஈட்ட 3
ஈட்ட_அரும் 1
ஈட்டத்தர் 1
ஈட்டத்தின் 1
ஈட்டத்து 1
ஈட்டத்தோடும் 1
ஈட்டது 1
ஈட்டதே 1
ஈட்டதோ 2
ஈட்டம் 20
ஈட்டமும் 9
ஈட்டமே 7
ஈட்டமோ 1
ஈட்டவோ 1
ஈட்டார் 5
ஈட்டான் 2
ஈட்டி 12
ஈட்டிய 13
ஈட்டியும் 2
ஈட்டில 1
ஈட்டினர் 1
ஈட்டினால் 3
ஈட்டினான் 2
ஈட்டு 3
ஈட்டுவார் 1
ஈட்டுவாள் 1
ஈட்டுறும் 1
ஈடழிந்தான் 1
ஈடு 15
ஈடுபட்டு 1
ஈடுற 2
ஈடுறு 1
ஈடுறும் 1
ஈண்ட 15
ஈண்டார் 1
ஈண்டி 10
ஈண்டிய 13
ஈண்டியது 2
ஈண்டியே 1
ஈண்டில 1
ஈண்டின 2
ஈண்டினர் 1
ஈண்டினார் 4
ஈண்டினார்களை 1
ஈண்டு 144
ஈண்டு-நின்று 4
ஈண்டும் 3
ஈண்டுமோ 1
ஈண்டுறும் 1
ஈண்டே 1
ஈண்டை 1
ஈத்து 1
ஈதல் 1
ஈதலும் 3
ஈதலே 1
ஈதால் 5
ஈதி 5
ஈதியால் 1
ஈதியோ 1
ஈது 118
ஈது-அரோ 1
ஈது-ஆயின் 3
ஈதும் 2
ஈதே 12
ஈதைகள் 1
ஈதோ 2
ஈந்த 24
ஈந்தது 2
ஈந்தவர் 1
ஈந்தவன் 2
ஈந்தவும் 1
ஈந்தன 1
ஈந்தனன் 5
ஈந்தனை 1
ஈந்தாய் 2
ஈந்தார் 3
ஈந்தாள் 3
ஈந்தான் 10
ஈந்தானுக்கு 1
ஈந்து 14
ஈந்தும் 1
ஈந்துவைத்து 1
ஈந்துள 2
ஈந்துளது 1
ஈந்தே 1
ஈந்தேன் 4
ஈந்தேனும் 1
ஈம 2
ஈமத்தால் 1
ஈமத்துள் 1
ஈமம்-தன் 1
ஈமோ 1
ஈய 5
ஈயவே 1
ஈயாதே 1
ஈயாயோ 1
ஈயான் 1
ஈயும் 7
ஈயுமால் 1
ஈர் 29
ஈர்-மின் 1
ஈர்_அறு 2
ஈர்_அறுநூற்றையும் 1
ஈர்_இரண்டு 2
ஈர்_இரண்டும் 1
ஈர்_இரு 2
ஈர்_எழு 1
ஈர்_ஏழ் 1
ஈர்_ஏழும் 2
ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று 1
ஈர்_ஐஞ்ஞூறு 1
ஈர்_ஐந்தினாலும் 1
ஈர்_ஐந்து 7
ஈர்_ஐந்து_நூறு 1
ஈர்_ஐந்தொடு 1
ஈர்_ஐம்பது 1
ஈர்க்க 1
ஈர்க்கின்ற 1
ஈர்க்கின்றன 1
ஈர்க்கு 1
ஈர்க்கும் 4
ஈர்கிலா 1
ஈர்கின்றது 1
ஈர்த்த 8
ஈர்த்தலால் 2
ஈர்த்தன 9
ஈர்த்தனர் 1
ஈர்த்தார் 2
ஈர்த்திட்டு 1
ஈர்த்து 20
ஈர்ந்த 2
ஈர்ந்தது-போல் 1
ஈர்ந்தவால் 1
ஈர்ந்தான் 1
ஈர்ந்து 4
ஈர்ப்ப 3
ஈர்ப்புண்ட 2
ஈர்ப்புண்டற்கு 1
ஈர்ம் 2
ஈர்வதோ 1
ஈர்வன 1
ஈர 8
ஈரத்து 1
ஈரம் 10
ஈரம்தான் 1
ஈரமும் 1
ஈரமொடு 1
ஈரல் 1
ஈரலும் 1
ஈராயிரம் 2
ஈரு-மின் 1
ஈருதியோ 1
ஈரும் 5
ஈருள் 1
ஈருளை 1
ஈவ 1
ஈவது 9
ஈவரால் 1
ஈவாள் 1
ஈவு 1
ஈவு-தனை 1
ஈவென் 2
ஈளி 1
ஈற்று 2
ஈறாக 1
ஈறு 38
ஈறு-அரோ 1
ஈறு_இல் 5
ஈறு_இலா 5
ஈறுசெய்து 1
ஈறும் 4
ஈறுறும் 1
ஈறொடு 1
ஈன்ற 42
ஈன்றது 1
ஈன்றவர் 3
ஈன்றவள் 5
ஈன்றவற்கு 1
ஈன்றவன் 3
ஈன்றவனோ 1
ஈன்றன 1
ஈன்றனள் 1
ஈன்றாய் 1
ஈன்றாள் 3
ஈன்றாளை 2
ஈன்றான் 2
ஈன்றானை 1
ஈன்று 9
ஈன்றுள 1
ஈன்றுளான் 1
ஈன்றேன் 1
ஈன 4
ஈனம் 6
ஈனமே-கொல் 1
ஈனுதி 1
ஈனும் 7
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  ஈ (6)
இரைத்து வந்து அமிழ்தின் மொய்க்கும் ஈ_இனம் என்னல் ஆனார் - பால:21 5/4
வாளின் வாய்களை ஈ வளைக்கின்றன வயவர் - ஆரண்:7 70/1
சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன - கிட்:15 45/4
மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் - சுந்:5 70/4
அன்று ஈ எனவும் பிரிவோடு அடியேன் - யுத்3:23 17/2
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் - யுத்3:31 109/4

 மேல்
 
  ஈ_இனம் (2)
இரைத்து வந்து அமிழ்தின் மொய்க்கும் ஈ_இனம் என்னல் ஆனார் - பால:21 5/4
சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன - கிட்:15 45/4

 மேல்
 
  ஈக்கவும் (1)
மாற்றம் ஈக்கவும் பெற்றிலம் யாம் எனும் மனத்தால் - யுத்1:6 4/2

 மேல்
 
  ஈக்கள் (1)
ஈக்கள் வண்டொடு மொய்ப்ப வரம்பு இகந்து - பால:1 10/1

 மேல்
 
  ஈக (2)
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன - யுத்1:9 70/3
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து - யுத்3:31 228/1

 மேல்
 
  ஈகலாது (1)
இ வினை என்-வயின் ஈகலாது என்றான் - யுத்1:2 30/4

 மேல்
 
  ஈகலான் (1)
ஏத்தவும் பரிவின் ஒன்று ஈகலான் பொருள் - ஆரண்:6 19/3

 மேல்
 
  ஈகிலம் (1)
தவளை ஈகிலம் ஆவது செய்தும் என்று அருளால் - கிட்:1 17/2

 மேல்
 
  ஈகிலா (1)
எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா
 வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் - பால:21 38/3,4

 மேல்
 
  ஈகிலென் (1)
விருந்தே என அந்தகற்கு ஈகிலென் வில்லும் ஏந்தி - யுத்2:19 13/2

 மேல்
 
  ஈகிலையேல் (1)
இன்று ஈகிலையேல் இறவு இ இடை மான் - யுத்3:23 17/1

 மேல்
 
  ஈகுதி (1)
இன் உயிரை கடிது ஈகுதி என்றாள் - ஆரண்:14 52/4

 மேல்
 
  ஈகுதியோ (1)
மந்தாரம் கொண்டு ஈகுதியோ மாதவி என்று ஓர் - பால:17 25/3

 மேல்
 
  ஈகுவது (2)
நல் உயிர் ஈகுவது ஒன்று நல் நிறம் - யுத்3:24 90/3
என்ன பேற்றினை ஈகுவது என்பதை - யுத்4:40 14/3

 மேல்
 
  ஈகுவல் (1)
பொன்னுலகம் ஈகுவல் நினக்கு எனல் புகன்றான் - கிட்:14 64/4

 மேல்
 
  ஈகுவாய் (1)
ஈயாயோ அமிழ்தேயும் ஈகுவாய் - கிட்:8 12/4

 மேல்
 
  ஈகுவான் (2)
ஏன்றனென் என் உயிர்_துணைவற்கு ஈகுவான்
 ஆன்ற பேர் அரசு நீர் அமைதிர் ஆம் என்றான் - அயோ:13 12/3,4
எங்கள் நாயகற்கு இன் அமுது ஈகுவான்
 பங்கயத்து பரத்துவன் வேண்டலால் - யுத்4:41 85/1,2

 மேல்
 
  ஈகுவெனால் (3)
எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் - யுத்2:18 39/4
இம்பர் நடவாதன ஈகுவெனால் - யுத்2:18 42/4
அதிகம் சகடு ஆயிரம் ஈகுவெனால் - யுத்2:18 43/4

 மேல்
 
  ஈகேன் (1)
என் ஓர் இன் உயிர் மென் கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன்
 மன்ன என்றலும் மாசு அறு கேகயன் மாது என் - சுந்:5 78/1,2

 மேல்
 
  ஈகையன் (1)
இனிய சொல்லினன் ஈகையன் எண்ணினன் - அயோ:2 26/1

 மேல்
 
  ஈகையில் (1)
ஈகையில் உவந்த அ இயற்கை இது என்றால் - அயோ:3 101/3

 மேல்
 
  ஈகையும் (1)
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் - பால:4 2/2

 மேல்
 
  ஈங்கு (19)
ஈங்கு யான் கொணரும் தன்மை அருளுதி இறைவ என்றான் - பால:5 32/4
ஈங்கு இவரால் என் வேள்விக்கு இடையூறு கடிது இயற்றும் - பால:12 27/1
இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் - பால:14 5/4
இம்பர் நாட்டின் தரம் அல்லள் ஈங்கு இவள் - பால:14 40/1
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன் - அயோ:1 84/3
நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் - அயோ:1 84/4
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள் - அயோ:4 77/1
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ - அயோ:11 1/3
என் இனி செய்வகை உரை-செய் ஈங்கு என்றான் - அயோ:14 126/4
குருடு ஈங்கு இது என்ன குறிக்கொண்டு கண்ணோட்டம் குன்றி - ஆரண்:10 139/3
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் - கிட்:6 15/1
ஈங்கு மானுட புழுக்களுக்கு இலை வரம் என்றாய் - யுத்1:2 102/1
நாயகன் புகுத்து ஈங்கு என நன்று என - யுத்1:9 54/3
ஆயிரம் உற்பாதங்கள் ஈங்கு வந்து அடுத்த என்றார் - யுத்1:9 79/1
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் - யுத்1:11 30/2
யாவர் ஈங்கு இகல் வானரம் ஆயினர் எவரும் - யுத்3:22 108/1
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் - யுத்3:24 30/1
தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே - யுத்3:24 112/1
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ - யுத்4:41 100/1

 மேல்
 
  ஈசர்கள் (1)
ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால் - யுத்1:3 108/2

 மேல்
 
  ஈசரும் (1)
இறுதியும் காவலும் இயற்றும் ஈசரும்
 வெறுவியர் வேறு இனி விளைவது யாது என்றான் - யுத்3:22 43/3,4

 மேல்
 
  ஈசற்கு (2)
இந்திரற்கு ஆயிரம் நயனம் ஈசற்கு
 முந்திய மலர் கண் ஓர் மூன்று நான்கு தோள் - ஆரண்:6 5/2,3
ஈசற்கு ஆயினும் ஈடு அழிவுற்று இறை - சுந்:3 98/1

 மேல்
 
  ஈசற்கும் (2)
ஈசற்கும் ஈசன் வந்தான் என்பதோர் வார்த்தை இட்டார் - யுத்1:9 72/4
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் - யுத்2:18 212/2

 மேல்
 
  ஈசற்கே (1)
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் - யுத்4:41 79/3

 மேல்
 
  ஈசன் (34)
நெஞ்சினர் ஈசன் கண்ணில் நெருப்பு உறா அனங்கன் அன்னார் - பால:10 20/2
ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால் - பால:11 12/2
இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை - பால:13 12/1
ஈசன் இ உலகினை அழிக்கும் நாள் எழும் - அயோ:12 27/1
ஈசன் நிகர் ஆய் உலகு சீர் பெற இருந்தான் - ஆரண்:3 40/4
எடுத்த மலையே நினையின் ஈசன் இகல் வில்லாய் - ஆரண்:11 22/1
ஈசன் முதல் மற்றும் இமையோர் உலகும் மற்றை - ஆரண்:11 25/1
ஈசன் ஆண்டு இருந்த பேர் இலங்கு மால் வரை - ஆரண்:12 42/1
ஆர்த்த ஓசை ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டதே - கிட்:7 11/4
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ - கிட்:12 36/1
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி - கிட்:17 22/2
இ பெரும் செல்வம் நின்-கண் ஈந்த பேர் ஈசன் யாண்டும் - சுந்:3 127/1
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன - சுந்:7 1/2
ஈசன் வன் தனி சூலமும் என்று இவை ஒன்றும் - சுந்:9 16/3
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் - சுந்:12 72/2
பாகத்தாள் இப்போது ஈசன் மகுடத்தாள் பதுமத்தாளும் - சுந்:14 34/3
ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர் - யுத்1:2 59/1
என் ஆனை வல்லன் என மகிழ்ந்த பேர் ஈசன்
 முன் ஆன பூதங்கள் யாவையும் முற்றிடினும் - யுத்1:3 170/2,3
என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய - யுத்1:7 9/3
ஈசற்கும் ஈசன் வந்தான் என்பதோர் வார்த்தை இட்டார் - யுத்1:9 72/4
ஈசன் நான்முகன் என்று இவர் முதலிய இமையோர் - யுத்2:15 223/3
இந்திரன் குலிச வேலும் ஈசன் கை இலை மூன்று என்னும் - யுத்2:16 23/1
ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி - யுத்2:16 31/2
யான் என்பது என் ஈசன் என் இமையோர் - யுத்2:18 77/3
வேள்வியில் படைத்தது ஈசன் வேண்டினன் பெற்று வெற்றி - யுத்2:19 235/2
விழிப்பு இலன் மேனி சால வெதும்பினன் ஈசன் வேலும் - யுத்2:19 274/2
எய்திய சேனையை ஈசன் எதிர்ந்தான் - யுத்3:20 29/1
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் - யுத்3:24 37/3
அடைக்கலம் என்ன ஈசன் அளித்தன தேர்-மேல் ஆக்கி - யுத்3:28 14/2
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ - யுத்3:31 139/4
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் - யுத்4:36 3/4
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் - யுத்4:37 27/2
ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் - யுத்4:37 57/1
அன்னதோ என்னா ஈசன் ஐயமும் நாணும் நீங்கி - யுத்4:37 215/1

 மேல்
 
  ஈசன்-தன்னை (1)
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை - யுத்4:37 213/3

 மேல்
 
  ஈசனார் (3)
ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ - ஆரண்:10 71/1
ஈசனார் படையோ மாயோன் நேமியோ யாதோ இன்னம் - யுத்3:27 74/2
நேர்த்ததும் காணலுற்ற ஈசனார் இருக்கை நிற்க - யுத்4:37 207/4

 மேல்
 
  ஈசனின் (3)
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின்
 ஆண்தகை வனை கழல் அனுமன் நோக்கினான் - சுந்:11 23/3,4
ஈசனின் பெறு படைக்கலம் இமைப்பு அளவில் எ உலகில் யாவும் - யுத்1:2 86/3
ஈசனின் பெற்ற வரத்தினால் எய்திய என்ன - யுத்4:37 114/3

 மேல்
 
  ஈசனுக்கு (1)
ஈசனுக்கு இளைய வீரன் இரட்டிக்கும் இரட்டி சென்றான் - யுத்3:22 139/4

 மேல்
 
  ஈசனும் (4)
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் - பால:5 29/3
ஈசனும் கமலத்தோனும் இமையவர் யாரும் எந்தை - ஆரண்:16 4/1
பித்தன் ஆகிய ஈசனும் அரியும் என் பெயர் கேட்டு - யுத்1:2 116/1
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் - யுத்3:27 28/2

 மேல்
 
  ஈசனே (3)
எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும் - சுந்:10 4/3
ஈசனே முதலா மற்றை மானிடர் இறுதி ஆக - யுத்2:17 13/1
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட - யுத்4:39 5/3

 மேல்
 
  ஈசனை (3)
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் - பால:3 8/4
ஈசனை இமையா மு கண் இறைவனை இருமைக்கு ஏற்ற - யுத்4:35 3/1
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி - யுத்4:37 110/2

 மேல்
 
  ஈசனோடும் (2)
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும்
 மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி - ஆரண்:13 29/1,2
ஈசனோடும் எடுத்ததும் இல்லையோ - யுத்1:9 51/4

 மேல்
 
  ஈட்ட (3)
எரி சுடர் செம் மணி ஈட்ட தோடு இழி - கிட்:14 13/2
பெண்கள் ஆனார்க்குள் நல்ல உறுப்பு எலாம் பெருக்கின் ஈட்ட
 எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை - யுத்2:17 7/2,3
ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் - யுத்4:34 11/1

 மேல்
 
  ஈட்ட_அரும் (1)
ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் - யுத்4:34 11/1

 மேல்
 
  ஈட்டத்தர் (1)
ஆய் வளை மகளிரொடு அமரர் ஈட்டத்தர்
 தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் - ஆரண்:7 121/1,2

 மேல்
 
  ஈட்டத்தின் (1)
நல் குவடு அனைய வீரர் ஈட்டத்தின் நடுவண் நின்றான் - யுத்1:10 5/3

 மேல்
 
  ஈட்டத்து (1)
மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள் - யுத்1:8 67/1

 மேல்
 
  ஈட்டத்தோடும் (1)
இந்தனம் எனைய என்ன கார் அகில் ஈட்டத்தோடும்
 சந்தனம் குவித்து வேண்டும் தருப்பையும் திருத்தி பூவும் - ஆரண்:13 134/1,2

 மேல்
 
  ஈட்டது (1)
எரியினில் புகுவன என தோன்றும் ஈட்டது - கிட்:1 7/4

 மேல்
 
  ஈட்டதே (1)
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே - சுந்:4 100/4

 மேல்
 
  ஈட்டதோ (2)
ஏன்றபின் அ உரை மறுக்கும் ஈட்டதோ - அயோ:14 124/4
நச்சு அடை படைகளால் நலியும் ஈட்டதோ
 வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து - சுந்:12 3/1,2

 மேல்
 
  ஈட்டம் (20)
கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் - பால:2 2/4
கைகயர் வேந்தன் பாவை கணிகையர் ஈட்டம் பொங்கி - பால:14 63/2
மால் யானை ஈட்டம் என வந்து பரந்தது அன்றே - பால:16 40/4
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம்
 நறும் கோதையோடு நனை சின்னமும் நீத்த நல்லார் - பால:17 12/1,2
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே - அயோ:4 81/4
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் - அயோ:8 3/4
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் - கிட்:12 6/4
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ - கிட்:13 35/4
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம்
 பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் - சுந்:2 189/1,2
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க - சுந்:3 83/4
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய - சுந்:3 88/4
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம்
 தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை - சுந்:7 31/3,4
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் - சுந்:8 5/4
சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ - சுந்:8 7/4
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம்
 தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி - யுத்2:19 53/1,2
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம்
 பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் - யுத்3:22 29/3,4
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் - யுத்3:22 137/4
காமமே நுகரும் செல்வ கடவுளர் ஈட்டம் கண்டான் - யுத்3:24 46/3
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம்
 ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி - யுத்3:31 13/3,4
வகுத்த வான் கடை கடை-தொறும் வளை எயிற்று ஈட்டம்
 மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு - யுத்4:35 13/2,3

 மேல்
 
  ஈட்டமும் (9)
பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும்
 வள்ளை_மாக்கள் நிதியும் வயிரியர் - அயோ:11 31/2,3
எண்ணின் நீளிய பெரும் பறவை ஈட்டமும்
 புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் - சுந்:5 56/2,3
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 23/2
தும்பி ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் தொடர்ந்த - யுத்1:5 35/1
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும்
 ஆனையின் கொடிகளும் அளவி தோய்தலால் - யுத்2:15 104/2,3
ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும்
 கானினும் மலையினும் பரந்த கால் புனல் - யுத்2:18 111/2,3
உவந்த சாதகத்து ஈட்டமும் ஓரியின் ஒழுங்கும் - யுத்3:22 198/3
வான மானமும் வானவர் ஈட்டமும்
 போன போன திசை இடம் புக்கன - யுத்3:29 13/1,2
வான் உயர் கற்பின் மாதர் ஈட்டமும் காண்டல் மாட்சி - யுத்4:40 27/3

 மேல்
 
  ஈட்டமே (7)
மதுகரம் இசைப்பன மைந்தர் ஈட்டமே - பால:3 59/4
சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே - பால:14 18/4
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே - அயோ:5 4/4
உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே - அயோ:11 19/4
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே - அயோ:12 49/4
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே - அயோ:13 3/4
உருகிய தளிர்த்தன உலவை ஈட்டமே - அயோ:14 23/4

 மேல்
 
  ஈட்டமோ (1)
வல்லிய குழாங்களோ மழையின் ஈட்டமோ
 ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ - ஆரண்:7 30/1,2

 மேல்
 
  ஈட்டவோ (1)
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ - சுந்:5 69/4

 மேல்
 
  ஈட்டார் (5)
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார்
 ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் - அயோ:4 141/3,4
ஒள்ளிது உன் உணர்வு மின்னே உன்னை ஆர் ஒளிக்கும் ஈட்டார்
 தெள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தனை தெரிந்தது அம்மா - ஆரண்:6 57/1,2
ஏனோரில் இராமன் இலக்குவன் என்னும் ஈட்டார்
 வானோர் தம் மருத்துவர் மைந்தர் வலி-கண் மிக்கார் - யுத்1:11 29/3,4
ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார்
 மூவர்க்கும் தலைவர் ஆன மூர்த்தியார் அறத்தை முற்றும் - யுத்2:16 145/2,3
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் - யுத்2:17 15/4

 மேல்
 
  ஈட்டான் (2)
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் - சுந்:2 128/4
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் - யுத்2:19 23/4

 மேல்
 
  ஈட்டி (12)
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் - கிட்:10 98/3
ஈட்டி இனி என் பல இராமன் எதிர் நின்னை - சுந்:5 2/3
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் - சுந்:6 51/1
எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி
 கொட்டிய பேரி என்ன மழை என குமுறும் சொல்லார் - சுந்:7 6/3,4
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு - சுந்:10 11/2
ஈவது தெரியா உள்ளத்து இராக்கதர் ஈட்டி வைத்த - யுத்1:10 21/3
ஈட்டி வானத்து இடி என எற்றலும் - யுத்2:15 72/2
எழு மழு சக்கரம் ஈட்டி தோமரம் - யுத்3:22 46/1
இனும் முனை நீர் அலீரோ எ வலி ஈட்டி வந்தீர் - யுத்3:27 98/3
எழு அயில் குந்தம் வேல் ஈட்டி தோமரம் - யுத்3:31 179/2
ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் - யுத்4:34 11/1
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள் - யுத்4:37 188/1

 மேல்
 
  ஈட்டிய (13)
ஈட்டிய மெய் பொருள் உள்ளன எல்லாம் - பால:23 101/3
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க இரிசிகற்கு ஈந்து போனான் - பால:24 30/4
ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும் - அயோ:11 30/1
ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார் - கிட்:3 22/2
ஈட்டிய குழுவிடை இருந்த வேந்தற்கு - சுந்:12 61/2
ஈட்டிய வலியும் மேல்_நாள் இயற்றிய தவமும் யாணர் - சுந்:12 71/1
தரளமும் பவளமும் தரங்கம் ஈட்டிய
 திரள் மணி குப்பையும் கனக தீரமும் - யுத்1:4 26/1,2
ஏதமும் இமையவர்க்கு இடரும் ஈட்டிய
 பாதகர் நம்-வயின் படர்வராம் எனின் - யுத்1:4 72/2,3
பொய்யின் ஈட்டிய தீமை பொறுக்கலாது - யுத்1:8 67/2
ஐயன் ஈட்டிய சேனை கண்டு அன்பினால் - யுத்1:8 67/3
ஈட்டிய அரக்கர் தானை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு - யுத்1:13 18/3
ஈட்டிய முரசின் ஆர்ப்பை இடிப்பு எதிர் முழங்கமாட்டா - யுத்3:30 4/2
ஈட்டிய உலகுக்கும் இளைய வேந்தற்கும் - யுத்4:41 87/4

 மேல்
 
  ஈட்டியும் (2)
எழுக்களும் தோமர தொகையும் ஈட்டியும்
 முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை - ஆரண்:7 34/2,3
எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும் - யுத்3:22 105/2

 மேல்
 
  ஈட்டில (1)
ஈட்டில இரை புனிற்று ஈன்ற கன்றையும் - அயோ:4 207/3

 மேல்
 
  ஈட்டினர் (1)
எண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய ஈட்டினர்
 கண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய காட்சியர் - சுந்:3 56/1,2

 மேல்
 
  ஈட்டினால் (3)
ஈட்டுவார் தவம் அலால் மற்று ஈட்டினால் இயைவது இன்மை - சுந்:2 101/1
எல்லியை காண்டலும் மலர்ந்த ஈட்டினால்
 மல்லிகை கானமும் வானம் ஒத்ததே - யுத்1:5 4/3,4
இறந்தது ஓர் உயிருடன் தருமத்து ஈட்டினால்
 பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை - யுத்4:37 151/1,2

 மேல்
 
  ஈட்டினான் (2)
இடியினோடு எழுந்தால் அன்ன ஈட்டினான் - அயோ:8 2/4
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் - சுந்:12 80/1

 மேல்
 
  ஈட்டு (3)
ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும் - அயோ:11 30/1
ஈட்டு இருள் விழுங்கிய மார்பின் யானையின் - சுந்:12 26/2
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி - யுத்3:24 92/4

 மேல்
 
  ஈட்டுவார் (1)
ஈட்டுவார் தவம் அலால் மற்று ஈட்டினால் இயைவது இன்மை - சுந்:2 101/1

 மேல்
 
  ஈட்டுவாள் (1)
இம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஓர் இறுதி ஈட்டுவாள் - ஆரண்:6 2/4

 மேல்
 
  ஈட்டுறும் (1)
இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ - கிட்:10 37/4

 மேல்
 
  ஈடழிந்தான் (1)
என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான்
 ஒன்றானும் உணர்ந்திலன் ஆவி உலைந்து சோர்ந்தான் - ஆரண்:10 154/1,2

 மேல்
 
  ஈடு (15)
ஈடு அழிவு உற தளர்வொடு ஏமுறுவர் அன்றே - பால:23 2/3
உன்னுடை வில்லும் உன் உரத்துக்கு ஈடு அன்றால் - பால:24 38/4
ஈடு நோக்கி வந்து எய்திய தூதர்க்கு - அயோ:11 5/3
எ காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் - ஆரண்:13 22/2
இன்னன இன்னன பன்னி ஈடு அழி - ஆரண்:14 100/1
இற்றனன் முன்னை நாள் ஈடு உண்டு ஏகினான் - கிட்:7 24/2
ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ - கிட்:7 74/2
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற - கிட்:10 63/1
ஈசற்கு ஆயினும் ஈடு அழிவுற்று இறை - சுந்:3 98/1
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் - யுத்1:5 60/1
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக - யுத்2:16 303/3
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் - யுத்2:18 231/4
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு
 பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு - யுத்2:19 2/1,2
இடம் பிறங்கி வலம்பெயர்ந்து ஈடு உற - யுத்3:29 7/2
யாது யான் இயம்புவது உணர்வை ஈடு அற - யுத்4:40 55/1

 மேல்
 
  ஈடுபட்டு (1)
எய்தினர் எய்தினார்கள் ஈடுபட்டு இரிந்தது அல்லால் - யுத்2:19 89/2

 மேல்
 
  ஈடுற (2)
எதிரில் நின்ற இராவணி ஈடுற
 வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் - யுத்2:19 161/3,4
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் - யுத்2:19 194/3

 மேல்
 
  ஈடுறு (1)
ஈடுறு வான் துணை இராமன் சேவடி - யுத்4:41 108/1

 மேல்
 
  ஈடுறும் (1)
ஈடுறும் இவனை கொண்டு எளிதின் எய்தினேன் - யுத்2:16 278/4

 மேல்
 
  ஈண்ட (15)
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக - பால:8 37/1
எய்தாது நின்றம் மலர் நோக்கி எனக்கு இது ஈண்ட
 கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் - பால:17 16/3,4
ஈண்ட ஓடினர் இட்டு இடை உற்றிலர் - அயோ:2 1/4
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை - அயோ:5 36/1
ஈண்ட யாவரும் நெருங்குவர் என்றனன் இராமன் - அயோ:9 32/4
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட
 வெதிர் பொரும் தோளினானை நாடுதல் விழுமிது என்றான் - ஆரண்:15 55/2,3
வேய் சொரி முத்துக்கு அம்மா விருந்து செய்திருந்த ஈண்ட
 வாய் சொரி இப்பியோடும் வலம்புரி உமிழ்ந்த முத்தம் - யுத்1:8 25/3,4
ஈண்ட எழுக என்றனன் இழைத்த பரிசு எல்லாம் - யுத்1:9 1/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட
 அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ - யுத்1:13 16/3,4
ஈண்ட ஒட்டு என்னா நின்றாய் இத்தனை பேரும் இன்னம் - யுத்3:27 80/3
ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் - யுத்4:36 5/4
ஈண்ட நின்றிடின் ஐயனே நின் உயிர் - யுத்4:37 180/2
என்னதோ இறந்துளான்-மேல் வயிர்த்தல் நீ இவனுக்கு ஈண்ட
 சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் - யுத்4:37 215/3,4
ஈண்ட கொண்டு அணைதி என்றான் எழுந்தருள் இறைவி என்றான் - யுத்4:40 26/4
இன்று நாம் பதி போகலம் மாருதி ஈண்ட
 சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி - யுத்4:41 43/1,2

 மேல்
 
  ஈண்டார் (1)
ஈண்டார் ஈண்டு ஆர் நின்றவர் எல்லாம் இலர் அன்றோ - ஆரண்:11 16/4

 மேல்
 
  ஈண்டி (10)
எண் உரு தெரிவு_அரும் பாவம் ஈண்டி ஓர் - பால:7 21/3
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ - பால:16 34/2
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி
 உற்று உறைதும் யாரும் உறையவே சில் நாளில் - அயோ:4 107/2,3
இந்திரன் முதல்வராய கடவுளர் யாரும் ஈண்டி
 சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி - அயோ:6 13/1,2
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி
 சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் - சுந்:2 187/3,4
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி
 மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச - சுந்:10 12/1,2
தூ சுடர் மாடம் ஈண்டி துறுதலால் கருமை தோன்றா - யுத்1:10 11/2
ஐயம் நீங்காள் என்று உரைக்க அரக்கர் மகளிர் இரைத்து ஈண்டி
 உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் - யுத்3:23 3/3,4
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் - யுத்3:28 16/3
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் - யுத்3:31 229/3

 மேல்
 
  ஈண்டிய (13)
இடை இலை உலகினில் என்ன ஈண்டிய
 கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட - பால:14 9/2,3
ஈண்டிய அன்பினோடு ஏகுவான் இடை - பால:14 25/2
இல் பயன் சிறப்பிப்பாரின் ஈண்டிய உவகை தூண்ட - அயோ:3 77/2
நிரந்தரம் இமைப்பு இலா நெடும் கண் ஈண்டிய
 புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே - அயோ:5 6/3,4
ஈண்டிய நெறி என தானும் ஏகினான் - அயோ:12 58/2
எயிற்று இடைக்கிடை இரு காதம் ஈண்டிய
 வயிற்றிடை வாய் எனும் மகர வேலையான் - ஆரண்:15 11/3,4
ஈண்டிய புலவரொடு அவுணர் இந்துவை - ஆரண்:15 12/1
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே - கிட்:11 126/4
ஈண்டிய கொற்றத்து இந்திரன் என்பான் முதல் யாரும் - கிட்:17 18/1
இனைய தன்மை இயக்கியர் ஈண்டிய
 மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய் - சுந்:2 177/1,2
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் - சுந்:2 204/2
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய
 குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் - சுந்:9 45/3,4
ஈண்டிய தானை நீங்க நிற்பது என் யாமே சென்று - யுத்3:31 57/1

 மேல்
 
  ஈண்டியது (2)
இருள் திரண்டு வந்து ஈண்டியது என்னவே - ஆரண்:7 28/4
குழுவி ஈண்டியது என்பரால் குவலயம் முழுதும் - யுத்3:31 4/3

 மேல்
 
  ஈண்டியே (1)
குன்றிடை உழுவை அம் குழு கொண்டு ஈண்டியே - சுந்:3 50/4

 மேல்
 
  ஈண்டில (1)
ஈண்டில பிறந்தவால் இனம் கொள் செம் சிதல் - சுந்:3 42/2

 மேல்
 
  ஈண்டின (2)
யானை சுற்றின தேர் இரைத்து ஈண்டின
 மான வேந்தர் குழுவினர் வாளுடை - அயோ:11 8/1,2
ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம் - யுத்2:18 124/2

 மேல்
 
  ஈண்டினர் (1)
விரைவின் வந்து ஈண்டினர் விரகின் எய்தினர் - அயோ:12 1/3

 மேல்
 
  ஈண்டினார் (4)
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டினார்
 சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் - பால:8 44/3,4
யாவரும் விசும்பு இருள் இரிய ஈண்டினார்
 தா அரும் பணி முறை தழுவும் தன்மையார் - சுந்:2 48/3,4
இயக்கர் மங்கையர் யாவரும் ஈண்டினார்
 நயக்கும் மாளிகை வீதியை நண்ணினான் - சுந்:2 166/3,4
ஏனையர் என்ன வேறு உலகின் ஈண்டினார்
 ஆனவர் செய்தன அறைய வேண்டுமோ - யுத்1:6 55/1,2

 மேல்
 
  ஈண்டினார்களை (1)
ஈண்டினார்களை என் குறித்து இரிவுற்றது என்றான் - யுத்3:31 36/2

 மேல்
 
  ஈண்டு (144)
என்றலுமே முனிவரன்-தன் அடி இறைஞ்சி ஈண்டு ஏகி கொணர்வென் என்னா - பால:5 54/1
இன்று நீ இயற்றுதற்கு எழுக ஈண்டு என்றான் - பால:5 80/4
இடம் கொள் நான்முகனையும் படைப்பென் ஈண்டு எனா - பால:6 4/3
ஈண்டு இருந்து இயற்றுவென் யாகம் யான் எனா - பால:8 29/1
அண்டர் நாயக இனி காண்டி ஈண்டு அவர் - பால:8 37/3
பிணத்திடை நடந்து இவர் பிடிப்பர் ஈண்டு எனா - பால:8 42/3
குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என - பால:13 2/2
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் - பால:19 35/4
ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த - பால:20 3/2
அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ - பால:22 2/2
ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என - பால:23 57/3
ஏவரும் தெரிந்து இனிது உணர்-மின் ஈண்டு என - பால:23 60/2
தெட்டவர் அல்லரேல் செல்வம் ஈண்டு என - அயோ:1 19/3
எனையவாறு அன்பினன் இராமன் ஈண்டு அவற்கு - அயோ:1 82/3
தொண்டை வாயினிர் சொல்லு-மின் ஈண்டு என்றாள் - அயோ:2 3/4
வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ - அயோ:2 11/2
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா - அயோ:2 53/4
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை - அயோ:2 79/2
ஈண்டு உரைத்த பணி என்னை என்றவட்கு - அயோ:4 7/1
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை - அயோ:4 21/3
ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் - அயோ:4 151/4
வருவென் ஈண்டு வருந்தலை நீ என்றான் - அயோ:4 216/4
எரியும் என்பது யாண்டையது ஈண்டு நின் - அயோ:4 221/3
வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு - அயோ:5 34/1
ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை - அயோ:5 35/2
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் - அயோ:6 17/3
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன - அயோ:6 27/3
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி - அயோ:8 11/1
இருத்தி ஈண்டு என்னலோடும் இருந்திலன் எல்லை நீத்த - அயோ:8 13/1
யாதினும் இனிய நண்ப இருத்தி ஈண்டு எம்மொடு என்றான் - அயோ:8 17/4
எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் - அயோ:9 31/4
கூயள் அன்னை குறுகுதிர் ஈண்டு என - அயோ:11 40/3
இருமையும் தருவதற்கு இயைவது ஈண்டு இது - அயோ:12 6/3
இடை வரும் காலம் ஈண்டு இரண்டும் நீத்து இது - அயோ:12 15/3
தருதும் ஈண்டு என்பது சாற்றி தானையை - அயோ:12 21/3
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை - அயோ:14 45/3
இருக்க ஈண்டு என்று இனியன கூறினான் - ஆரண்:3 28/3
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர் - ஆரண்:3 32/3
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த - ஆரண்:3 36/2
ஈண்டு உறைதி ஐய இனி-வயின் இருந்தால் - ஆரண்:3 52/1
ஆரிய முனிவர்-பாலும் அடைந்தனென் இறைவ ஈண்டு ஓர் - ஆரண்:6 36/3
எழுத_அரு மேனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாதேன் - ஆரண்:6 41/1
விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள் - ஆரண்:6 82/1
ஆற்றினை நீ ஈண்டு இருவர் மானுடவர்க்கு ஆற்றாது - ஆரண்:6 96/3
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு
 ஏவர்க்கும் வலியாள் என்று இளையானுக்கு இயம்பீரோ - ஆரண்:6 119/3,4
மறித்தார் ஈண்டு இவர் இருவர் மானிடவர் என்னாது வல்லை ஆகின் - ஆரண்:6 129/2
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு
 கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன - ஆரண்:6 134/1,2
ஈண்டு இப்பொழுதே விரைந்து எங்கையை கூவுக என்றான் - ஆரண்:10 146/4
பெண்பால் உரு நான் இது கண்டது பேதை நீ ஈண்டு
 எண்பாலும் இலாதது ஓர் ஆண் உரு என்றி என்னே - ஆரண்:10 150/1,2
ஈண்டு இவன் தன்னை பற்றி இரும் சிறை இடுதிர் என்றான் - ஆரண்:10 167/4
ஈண்டார் ஈண்டு ஆர் நின்றவர் எல்லாம் இலர் அன்றோ - ஆரண்:11 16/4
காரியம் என்னை ஈண்டு கண்டது கனக மானேல் - ஆரண்:11 59/3
காவலன் ஈண்டு நீர் கருதிற்று எய்துமேல் - ஆரண்:12 10/1
இரக்கம் உற்று இரங்கலிர் இருத்திர் ஈண்டு என்றான் - ஆரண்:12 11/4
எரியிடை கடிது வீழ்ந்து இறப்பென் ஈண்டு எனா - ஆரண்:12 13/4
ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் - ஆரண்:12 25/4
ஈண்டு எழுந்தருளும் என்று இனிய கூறினாள் - ஆரண்:12 33/4
ஏத்தினள் எய்தலும் இருத்திர் ஈண்டு என - ஆரண்:12 34/1
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன் - ஆரண்:12 44/3
அறம் தரு வள்ளல் ஈண்டு இங்கு அரும் தவம் முயலும் நாளுள் - ஆரண்:12 54/2
இத்தனை திசையையும் மறைப்பென் ஈண்டு எனா - ஆரண்:13 5/3
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக - ஆரண்:14 7/3
ஈண்டு சால விளங்கினை என்னுமால் - ஆரண்:14 20/4
பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் - ஆரண்:14 32/2
உண்டனென் ஈண்டு அவள் உழையள் அல்லளால் - ஆரண்:14 97/3
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து - ஆரண்:15 26/2
வாசவன்-தானும் ஈண்டு வந்தனர் மகிழ்ந்து நோக்கி - ஆரண்:16 4/2
இருந்தனென் எந்தை நீ ஈண்டு எய்துதி என்னும் தன்மை - ஆரண்:16 5/1
ஈண்டு இரும் புனல் தோய்ந்து உன் இசை என - கிட்:1 34/3
ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின் நும் இருக்கை காண - கிட்:3 29/3
இங்கு உதித்தனன் ஈண்டு அறம் நிறுத்துதற்கு இன்னும் - கிட்:3 76/4
ஈண்டு நீ இருந்தருள் ஏழொடு ஏழ் எனா - கிட்:6 14/1
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ - கிட்:6 18/1
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ - கிட்:7 135/3
ஈண்டு நின்று அரக்கர்-தம் இருக்கை யாம் இனி - கிட்:10 89/1
ஈண்டு இனி நிற்றல் என்பது இனியது ஓர் இயல்பிற்று அன்றால் - கிட்:11 66/1
பெறல் உண்டே அவரால் ஈண்டு யான் பெற்ற பேர் உதவி உற்றது - கிட்:11 88/2
அரியணை அமைந்தது காட்டி ஐய ஈண்டு
 இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் - கிட்:11 106/1,2
ஏயினன் அனுமனை இருத்தி ஈண்டு எனா - கிட்:11 117/3
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன - கிட்:12 31/4
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ - கிட்:12 36/1
ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் - கிட்:12 40/1
வேகம் ஈண்டு வெளிப்பட வேண்டுமால் - கிட்:13 6/4
ஈண்டு உறைந்து அலது ஏகலம் என்பது - கிட்:13 20/3
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் - கிட்:13 27/4
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் - கிட்:15 24/2
ஈண்டு இனிது உறை-மின் யானே எறி கடல் இலங்கை எய்தி - கிட்:17 25/1
ஈண்டு இதுதான்-கொல் வேலை இலங்கை என்று ஐயம் எய்தா - சுந்:1 1/2
என்னால் உனக்கு ஈண்டு செயற்கு உரித்து ஆயது இன்மை - சுந்:1 45/2
ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் - சுந்:2 12/4
ஈண்டு அறம் முளைத்து என முளைத்தது இந்துவே - சுந்:2 50/4
என்று எண்ணி ஈண்டு இனி ஓர் பயன் இல்லை என நினையா - சுந்:2 223/1
எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் - சுந்:3 35/3
மாண நோற்று ஈண்டு இவள் இருந்தவாறு எலாம் - சுந்:3 69/3
ஈண்டு நாளும் இளமையும் மீண்டில - சுந்:3 104/1
ஆ இயல் மனிதர்-தம்மை அடுகிலேன் அவரை ஈண்டு
 கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் - சுந்:3 142/3,4
ஈண்டு நீ இருந்ததை இடரின் வைகுறும் - சுந்:4 24/1
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ - சுந்:4 57/4
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் - சுந்:4 77/4
ஈண்டு வைத்தது இளவல் இயற்றிய - சுந்:5 24/2
இன்னும் ஈண்டு ஒரு திங்கள் இருப்பல் யான் - சுந்:5 29/1
ஈண்டு நான் இருந்து இன் உயிர் மாயினும் - சுந்:5 35/1
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் - சுந்:5 66/1
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் - சுந்:10 2/4
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் - சுந்:10 4/2
ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என - சுந்:11 23/1
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் - சுந்:11 42/2
ஈண்டு இதுவே தொடர்ந்துபோய் இலங்கை வேந்தனை - சுந்:12 18/3
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் - சுந்:12 57/1
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு
 பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் - சுந்:12 76/3,4
என்னும் மாத்திரத்து ஈண்டு எரி நீண்டு உக - சுந்:12 105/1
ஈண்டு இனும் இருத்தி போலாம் என்றனன் என்றலோடும் - சுந்:14 49/3
இடுக்கு இவண் இயம்புவது என்னை ஈண்டு எனை - யுத்1:2 27/1
இஞ்சி மா நகர் இடம் உடைத்து ஈண்டு இனிது இருத்தி - யுத்1:2 117/2
பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா - யுத்1:5 6/2
இடுக்கு இனி எண்ணுவது இல்லை ஈண்டு இனி - யுத்1:6 56/1
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன் - யுத்1:8 50/3
எய்தி யோசனை ஈண்டு ஒரு நூறுடன் - யுத்1:8 71/1
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ - யுத்1:9 68/3
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி - யுத்1:12 31/3
ஈண்டு நம் தூதர் தம்மை இவ்வழி தருதி என்றான் - யுத்2:16 6/3
சேகு அற தெருட்டி ஈண்டு சேருமேல் சேர்ப்பென் என்றான் - யுத்2:16 123/3
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் - யுத்2:16 249/1
என்னை என் குலத்தினோடும் இன் உயிர் தாங்கி ஈண்டு
 நல் நெடும் செல்வம் துய்ப்பேன் ஆக்கினை நல்கி நாளும் - யுத்2:17 63/1,2
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில் - யுத்2:19 148/1
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற - யுத்2:19 212/3
ஈண்டு நம் சேனை வெள்ளம் இருபதிற்று_இரட்டி மாள - யுத்2:19 229/1
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய - யுத்2:19 241/1
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி - யுத்2:19 299/1
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ - யுத்3:22 20/3
மன்னவ நம்மை ஈண்டு வாழ்விக்கும் உபாயம் வல்லன் - யுத்3:24 16/2
ஈண்டு இவண் இருந்து அவை இயம்பும் ஏழைமை - யுத்3:24 75/1
பெரும் திறல் அனுமன் ஈண்டு உணர்வு பெற்றுளான் - யுத்3:24 85/1
ஏறுதும் என்னா வீரர் எழுதலும் இறைஞ்சி ஈண்டு
 கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம் - யுத்3:26 87/1,2
இலக்குவன் ஆக மற்றை இராமனே ஆக ஈண்டு
 விலக்குவர் எல்லாம் வந்து விலக்குக குரங்கு வெள்ளம் - யுத்3:27 81/1,2
ஈண்டு இ அண்டத்தில் இராக்கதர் எனும் பெயர் எல்லாம் - யுத்3:31 33/1
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் - யுத்3:31 55/4
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் - யுத்3:31 185/1
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் - யுத்4:37 8/3
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என - யுத்4:37 143/3
சாருதி ஈண்டு என சமைய சொல்லினான் - யுத்4:40 60/2
ஈண்டு போக ஓர் ஊர்தி உண்டோ என இன்றே - யுத்4:41 1/3
ஈண்டு கூய் தருக என்ன வந்து எய்தினார் - யுத்4:41 52/3
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா - யுத்4:41 109/4

 மேல்
 
  ஈண்டு-நின்று (4)
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே - அயோ:5 18/2
ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் - ஆரண்:15 22/4
ஈண்டு-நின்று ஏகி நீ நின் இயல்பு அமை இருக்கை எய்தி - கிட்:9 7/1
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் - கிட்:13 12/1

 மேல்
 
  ஈண்டும் (3)
இனியன துடித்தன ஈண்டும் ஆண்டு என் - சுந்:3 33/3
ஆடினன் பாடினன் ஆண்டும் ஈண்டும் பாய்ந்து - சுந்:3 63/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும்
 எனையன தொடரும் என்பது உணர்கிலேன் இறப்பும் காணேன் - யுத்3:26 77/3,4

 மேல்
 
  ஈண்டுமோ (1)
ஈண்டுமோ உயிர் மெய்யின் இமைப்பின் முன் - சுந்:5 20/2

 மேல்
 
  ஈண்டுறும் (1)
இனி ஒரு கணத்தின் வந்து எய்தும் ஈண்டுறும்
 துனி வரு துன்பம் நீ துறத்தி தொல்லையோய் - யுத்3:24 86/3,4

 மேல்
 
  ஈண்டே (1)
ஈண்டே கடிது ஏகி இலங்கை விலங்கல் எய்தி - சுந்:1 51/1

 மேல்
 
  ஈண்டை (1)
செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர் - அயோ:6 27/1

 மேல்
 
  ஈத்து (1)
எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா - யுத்3:20 45/3

 மேல்
 
  ஈதல் (1)
இளகினன் என்-வயின் ஈதல் ஏயுமால் - சுந்:12 20/4

 மேல்
 
  ஈதலும் (3)
வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் வைகலும் - பால:2 36/3
இளையவள் பெயரினை கொழுநன் ஈதலும்
 முளை எயிறு இலங்கிட முறுவல் வந்தது - பால:19 29/2,3
இருள் உண்டாம் என எண்ணலர் ஈதலும்
 அருளும் காதலின் தீர்தலும் அல்லது ஓர் - சுந்:12 93/2,3

 மேல்
 
  ஈதலே (1)
ஈதலே கடப்பாடு என்பது இயம்பினீர் என்பால் வைத்த - யுத்1:4 117/2

 மேல்
 
  ஈதால் (5)
துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் - யுத்2:19 16/4
ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் - யுத்2:19 235/4
காரியம் இல்லான் போனான் கருணையோர் கடமை ஈதால்
 பேர் இயலாளர் செய்கை ஊதியம் பிடித்தும் என்னார் - யுத்2:19 271/2,3
இளையவன் தன்மை ஈதால் இராமனது ஆற்றல் எண்ணில் - யுத்2:19 289/1
துஞ்சினாள் என்றும் சொல்ல தோன்றினேன் தோற்றம் ஈதால் - யுத்3:26 49/4

 மேல்
 
  ஈதி (5)
கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் - பால:17 16/4
ஏன்ற வரங்கள் இரண்டும் ஈதி என்றாள் - அயோ:3 12/4
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் - சுந்:10 2/4
என இவை இயம்பி ஈதி விடை என இறைஞ்சி நின்ற - சுந்:10 6/1
யாது எனக்கு உணர்த்தி இன்று என் இன் உயிர் ஈதி என்றான் - யுத்2:17 2/4

 மேல்
 
  ஈதியால் (1)
எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால்
 மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு - யுத்4:41 95/2,3

 மேல்
 
  ஈதியோ (1)
வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் - அயோ:2 79/3

 மேல்
 
  ஈது (118)
எல்லை இல் மறைகளாலும் இயம்ப அரும் பொருள் ஈது என்ன - பால:1 19/2
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே - பால:3 5/1
ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம் என முனி இதயத்து எண்ணி - பால:5 27/1
அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி - பால:5 42/2
யாவது ஈது என்றான் எவர்க்கும் மேல் நின்றான் - பால:6 25/4
முனைவ ஈது யாவது என்று முன்னவன் வினவ பின்னர் - பால:8 4/3
ஈது அலாது இல்லை வேறு இருக்கற்பாலதே - பால:8 28/4
உலகோ வானோ உம்பர்-கொலோ ஈது உணரேமால் - பால:10 29/4
எண்ணின் ஈது அலது என்று அறியேன் இரு - பால:11 3/3
ஈது இவன் தன் வரலாறும் புய வலியும் என உரைத்தான் - பால:12 31/4
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ - அயோ:1 18/4
அருத்தி உண்டு எனக்கு ஐய ஈது அருளிட வேண்டும் - அயோ:1 65/4
நினையல் வேண்டும் யான் நின்-வயின் பெறுவது ஈது என்றான் - அயோ:1 68/4
ஒருவழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள் - அயோ:2 89/4
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா - அயோ:4 75/3
உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே - அயோ:4 77/4
சிந்தை தெளிந்தோய் தெரி எமக்கு ஈது என்று உரைத்தார் - அயோ:4 89/4
எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் - அயோ:4 90/4
இறையும் ஈது அலாது இனியது ஓர் இடம் அரிது இன்னும் - அயோ:9 30/4
மன்னன் வைகும் வள_நகர் போலும் ஈது
 என்ன தன்மை இளையவனே என்றான் - அயோ:11 35/3,4
அறந்தான் ஈது என்று அன்னவன் மைந்தன் அரசு எல்லாம் - அயோ:11 76/2
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் - அயோ:11 85/4
அழுது அழி கண்ணினன் அவலம் ஈது என - அயோ:14 47/2
வாய்மை என்னும் ஈது அன்றி வையகம் - அயோ:14 113/1
ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் - ஆரண்:4 26/1
ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த - ஆரண்:6 47/3
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி - ஆரண்:6 48/3
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் - ஆரண்:6 126/1
அன்னவன் நடுவுற ஊழி ஆழி ஈது
 என்ன வந்து எங்கணும் இரைத்த சேனையுள் - ஆரண்:7 113/1,2
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ - ஆரண்:8 2/4
ஆர்-கொலாம் ஈது என அறைகின்றார் சிலர் - ஆரண்:10 31/4
ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ - ஆரண்:10 71/1
உன்னால் அன்று ஈது ஊழ்வினை என்றே உணர்கின்றேன் - ஆரண்:11 8/2
ஈது உரை செய்தேன் அதனை எந்தை தவிர்க என்றான் - ஆரண்:11 26/4
என் என்றும் தெளிதல் தேற்றாம் யாவது ஈது என்றும் ஓராம் - ஆரண்:11 63/2
ஓரும் தன்மை ஈது என் என்பது உரன் இலாதவர் போல் - ஆரண்:13 76/3
எரிவு-செய்து ஒழியும் ஈது இழுதை நீரதால் - ஆரண்:13 107/2
தயரதன் பணி ஈது என்ன சிந்தையில் தழுவி-நின்றான் - ஆரண்:13 126/2
மின்னாது இடியாது இருள்-வாய் விளைவு ஈது
 என் ஆம் எனும் என் தனி நாயகனே - ஆரண்:14 73/3,4
எல் படர் நாகர்-தம் இருக்கை ஈது என - கிட்:1 5/1
எரியாநின்ற ஆர் உயிருக்கு இரங்கினால் ஈது இசை அன்றோ - கிட்:1 23/3
குலம் இது கல்வி ஈது கொற்றம் ஈது உற்று நின்ற - கிட்:7 83/1
குலம் இது கல்வி ஈது கொற்றம் ஈது உற்று நின்ற - கிட்:7 83/1
வலம் இது இ உலகம் தாங்கும் வண்மை ஈது என்றால் திண்மை - கிட்:7 83/3
இறைவ நீ என்னை செய்தது ஈது எனில் இலங்கை வேந்தன் - கிட்:7 88/3
அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ - கிட்:7 113/4
தரை மேலாய் உறு தன்மை ஈது என - கிட்:8 8/2
மறந்திருந்து உய்கிலேன் மாரி ஈது எனின் - கிட்:10 88/1
வினையம் ஈது என்று அனுமன் விளம்பினான் - கிட்:11 41/4
எற்கு உரையாது நீர் ஈது இயற்றியது என்-கொல் என்றான் - கிட்:11 86/4
இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் - கிட்:14 42/1
வீசிய வடக மீ கோள் ஈது என விளங்கிற்று அன்றே - கிட்:15 29/4
வாழியர் இயங்கு வழி ஈது என வகுத்தால் - சுந்:2 65/3
என்னும் ஈது இயம்ப வேண்டும் தகையதோ இனி மற்று உன்னால் - சுந்:2 93/2
செவ்வை இல் துயில் நமை செகுத்தது ஈது எனா - சுந்:3 55/2
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி - சுந்:3 72/3
அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி - சுந்:3 132/2
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ - சுந்:3 138/3
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ - சுந்:3 138/3
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி - சுந்:3 146/1
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு - சுந்:4 21/3
மாண்டில ஈது அலால் மாறு வேறு உண்டோ - சுந்:4 24/4
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா - சுந்:4 103/1
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு - சுந்:5 31/1
என்னே நின் நிலை ஈது என்றால் - சுந்:5 48/3
ஆவி உண்டு என்னும் ஈது உண்டு உன் ஆர் உயிர் - சுந்:5 67/1
அன்னை ஈது என்னை மேனி யார்-கொல் என்று அச்சம் உற்றார் - சுந்:6 47/3
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர் - சுந்:7 5/2
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் - சுந்:9 3/3
போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று - சுந்:12 82/3
வழு உறு காலம் ஈது என்று எண்ணினன் வலிதின் பற்றி - சுந்:12 128/2
இரங்குகின்ற வல் அரக்கர் ஈது இயம்பினர் இறையோய் - சுந்:13 39/2
குரங்கு சுட்டது ஈது என்றலும் இராவணன் கொதித்தான் - சுந்:13 39/4
ஆரியன் தன்மை ஈது ஆயின் ஆய்வுறு - யுத்1:2 43/1
காரியம் ஈது எனின் கண்ட ஆற்றினால் - யுத்1:2 43/2
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் - யுத்1:3 18/4
மன் உயிர்க்கும் ஈது உறுதி என்று உணர்வுற மதித்து - யுத்1:3 46/2
ஈது ஆகும் முன் நிகழ்ந்தது எம்பெருமான் என் மாற்றம் - யுத்1:3 176/1
போந்தனன் என்றனன் புகுந்தது ஈது என்றான் - யுத்1:4 54/4
இடன் இது காலம் ஈது என்ன எண்ணுவான் - யுத்1:4 56/2
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும் - யுத்1:4 124/3
நீரிடை நிமிர் பொறி பிறக்க நீண்ட ஈது
 ஆருடை நெருப்பு என வருணன் அஞ்சினான் - யுத்1:8 11/3,4
இரங்க உய்ந்தனம் ஈது எங்கள் ஒற்று என்றார் - யுத்1:9 64/4
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ - யுத்1:9 68/3
ஈது எலாம் உணர்ந்தேன் யானும் என் குலம் இறுதி உற்றது - யுத்1:9 81/1
பன்றி அன்று ஆகின் ஈது ஆர் இயற்றுவார் பரிவின் என்னா - யுத்1:12 48/3
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் - யுத்1:13 7/4
ஈது இவண் நிகழ்ச்சி என்னா எரி விழித்து இடியின் நக்கு - யுத்1:13 14/1
நன்றி ஈது என்று கொண்டால் நயத்தினை நயந்து வேறு - யுத்2:16 35/1
ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 45/3
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி - யுத்2:17 79/3
நான் ஈது துணிந்தனென் நண்ணினெனால் - யுத்2:18 32/3
ஈது என்று அறம் மன் நெறி ஆம் என நீ - யுத்2:18 35/2
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர் - யுத்2:19 89/1
யார் இது கொடுத்த தேவன் என்னை ஈது இதனை தீர்க்கும் - யுத்2:19 234/1
மருளினில் வரவே வந்த வாழ்க்கை ஈது ஆகின் வாயால் - யுத்2:19 268/3
ஈது உரை நிகழும் வேலை எய்தியது அறிய போன - யுத்2:19 293/1
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் - யுத்2:19 295/4
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை - யுத்3:22 13/3
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் - யுத்3:22 24/4
அன்ன வேலையின் இராமன் ஈது இளையவற்கு அறைந்தான் - யுத்3:22 87/4
முன்னம் வேலையை முழுவதும் குடித்தது முறை ஈது
 என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை - யுத்3:22 101/3,4
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன - யுத்3:22 158/3
காலம் ஈது என கருதிய இராவணன் காதல் - யுத்3:22 159/1
அனுமன் இந்திரன் வந்தவன் என்-கொல் ஈது அமைந்தான் - யுத்3:22 169/1
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா - யுத்3:24 31/4
எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் - யுத்3:24 83/4
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல் - யுத்3:25 21/1
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் - யுத்3:27 8/4
வீடணன் தந்த வென்றி ஈது என விளம்பி மெய்ம்மை - யுத்3:28 69/3
அறிந்த சிந்தையன் ஐய ஈது என் உயிர் அழிக்கும் - யுத்4:32 28/2
என்று காணினும் காட்டினும் ஈது இறை - யுத்4:33 33/1
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ - யுத்4:34 13/1
இத்தனை காலமும் உழந்த ஈது எலாம் - யுத்4:40 61/2
அன்னது ஆர் சொல்ல ஈது அறைதியால் என்றான் - யுத்4:40 77/4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் - யுத்4:40 91/3
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் - யுத்4:41 26/4
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை - யுத்4:41 33/1

 மேல்
 
  ஈது-அரோ (1)
என்று சாம்பன் ஆண்டு இயம்ப ஈது-அரோ
 நன்று சால என்று உவந்து ஒர் நாழிகை - யுத்3:24 116/1,2

 மேல்
 
  ஈது-ஆயின் (3)
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே - கிட்:9 31/1
தாமரை கண்ணன் தம்பி தன்மை ஈது-ஆயின் மெய்யே - யுத்2:19 167/1
வார்த்தை ஈது-ஆயின் நன்றால் இராவணன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை - யுத்2:19 296/3

 மேல்
 
  ஈதும் (2)
உரவு ஏதும் இலார் உயிர் ஈதும் எனா - பால:23 3/1
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே - ஆரண்:10 135/4

 மேல்
 
  ஈதே (12)
இதன் நினக்கு ஈதே ஆகின் இயற்றுவல் காண்டி இன்னும் - சுந்:3 144/4
காண்டற்கு ஒத்த காலமும் ஈதே தெறு காவல் - சுந்:4 1/1
அறிவும் ஈதே உரு ஈதே ஆற்றல் ஈதே ஐம்புலத்தின் - சுந்:4 111/1
அறிவும் ஈதே உரு ஈதே ஆற்றல் ஈதே ஐம்புலத்தின் - சுந்:4 111/1
அறிவும் ஈதே உரு ஈதே ஆற்றல் ஈதே ஐம்புலத்தின் - சுந்:4 111/1
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் - சுந்:4 111/2
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் - சுந்:4 111/2
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் - சுந்:4 111/2
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் - சுந்:4 111/3
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் - சுந்:4 111/3
நெறியும் ஈதே நினைவு ஈதே நீதி ஈதே நினக்கு என்றால் - சுந்:4 111/3
காதலால் என்-மேல் வைத்த கருணையால் கருமம் ஈதே
 ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய - யுத்2:16 148/2,3

 மேல்
 
  ஈதைகள் (1)
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் - யுத்2:19 275/2

 மேல்
 
  ஈதோ (2)
சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் - யுத்3:26 93/3
ஓர் அம்போ உயிர் பருகிற்று இராவணனை மானுடவன் ஊற்றம் ஈதோ - யுத்4:38 24/4

 மேல்
 
  ஈந்த (24)
வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த
 தெள் விளி பாணி தீம் தேன் செவி மடுத்து இனிது சென்றார் - பால:10 11/3,4
கல் வில்லோடு உலகு ஈந்த கனம் குழையை காதலித்து - பால:13 21/3
மொய் கொள் சீறடியை சேர்ந்த முளரிக்கும் செம்மை ஈந்த
 தையலாள் அமிழ்த மேனி தயங்கு ஒளி தழுவிக்கொள்ள - பால:22 9/1,2
இசைத்ததும் இல்லை முன் ஈந்த இ வரங்கள் - அயோ:3 23/2
யாணர் திருநாடு இழப்பித்தவர் ஈந்த எல்லாம் - அயோ:4 144/2
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா - அயோ:11 76/1
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் - அயோ:14 64/4
ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் - ஆரண்:2 27/4
நிலை இலா உலகினிடை நிற்பனவும் நடப்பனவும் நெறியின் ஈந்த
 மலரின் மேல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அரிது நுனிப்பது ஒரு வரம்பு_இல் ஆற்றல் - ஆரண்:10 2/1,2
இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன் - ஆரண்:10 117/1
எஞ்சலர் இருந்தார் உன்னால் இன் அமுது ஈந்த நீயோ - கிட்:7 150/3
சென்றனன் என்ப மன்னோ தேவருக்கு அமுதம் ஈந்த
 குன்று என அயோத்தி வேந்தன் புகழ் என குலவு தோளான் - சுந்:2 98/3,4
இ பெரும் செல்வம் நின்-கண் ஈந்த பேர் ஈசன் யாண்டும் - சுந்:3 127/1
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் - சுந்:8 3/2
வருணற்கு ஈந்த வருண சரத்தையே - யுத்1:8 35/4
எல்லை இல் இலங்கை செல்வம் இளையவற்கு ஈந்த தன்மை - யுத்1:9 33/1
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் - யுத்2:16 71/4
எல்லாரும் முனைத்தலை யாவரும் ஈந்த மேரு - யுத்2:19 18/2
மாற்றலர் ஈந்த தெய்வ வரத்தினால் வந்தது என்றான் - யுத்3:21 26/3
ஆர் அழியாத குலத்து அந்தணன் அருளின் ஈந்த
 தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் - யுத்3:28 36/1,2
மன்றல் மா மலரோனும் வடி மழுவாள் புடையோனும் வரங்கள் ஈந்த
 ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன - யுத்4:38 7/1,2
தெவ் வரம்பு அறு கானிடை செலுத்தினாட்கு ஈந்த
 அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த - யுத்4:40 118/2,3
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த
 இ வரங்களும் இரண்டு என்றார் தேவரும் இரங்கி - யுத்4:40 118/3,4
இயக்கர் வேந்தனுக்கு அரு மறை கிழவன் அன்று ஈந்த
 துயக்கு இலாதவர் மனம் என தூயது சுரர்கள் - யுத்4:41 2/1,2

 மேல்
 
  ஈந்தது (2)
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் - யுத்1:4 90/3
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் - யுத்4:37 52/2

 மேல்
 
  ஈந்தவர் (1)
ஈந்தவர் அல்லது இருந்தவர் யாரே - பால:8 20/4

 மேல்
 
  ஈந்தவன் (2)
பாரம் ஈந்தவன் பரிவு இலன் ஒருவன் தன் இளையோன் - கிட்:3 71/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை - சுந்:4 93/2

 மேல்
 
  ஈந்தவும் (1)
எனைவர் ஈந்தவும் இகலினில் இட்டவும் இயம்பா - யுத்4:35 22/2

 மேல்
 
  ஈந்தன (1)
வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த - யுத்4:37 52/3

 மேல்
 
  ஈந்தனன் (5)
இருக்கொடு விதிமுறை இனிதின் ஈந்தனன் - பால:5 52/4
ஈந்தனன் பல்_இயம் துவைப்ப ஏகி நீர் - பால:5 93/3
இராமன் என பெயர் ஈந்தனன் அன்றே - பால:5 115/4
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன்
 ஒக்க நின்று உயிர்-தொறும் உணர்வு நல்குவான் - அயோ:14 79/3,4
எழில் குறி காட்டி நின்று இயற்றி ஈந்தனன்
 பழிப்ப_அரும் உலகங்கள் எவையும் பல் முறை - யுத்1:2 3/2,3

 மேல்
 
  ஈந்தனை (1)
எய்தினை உயிரும் வாழ்வும் ஈந்தனை எம்மனோரால் - யுத்2:19 267/2

 மேல்
 
  ஈந்தாய் (2)
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய்
 தரைக்கு நாயகன் தாய் இனி நீ என தணியா - அயோ:2 90/3,4
ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ - ஆரண்:2 29/4

 மேல்
 
  ஈந்தார் (3)
எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் - பால:13 23/3
அன்னது கண்ணின் கண்ட அரக்கனும் அமரர் ஈந்தார்
 மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் - யுத்4:37 3/1,2
இரிந்த வான் கவிகள் எல்லாம் இமையவர் இரதம் ஈந்தார்
 அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார் - யுத்4:37 4/1,2

 மேல்
 
  ஈந்தாள் (3)
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் - பால:19 60/4
என் அலது இல்லை என்னை ஒப்பு என எனக்கும் ஈந்தாள் - சுந்:14 27/4
கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர - சுந்:14 46/2

 மேல்
 
  ஈந்தான் (10)
தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் - பால:5 59/4
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் - பால:23 86/4
வேட்டவர் வேட்டவை வேண்டு அளவு ஈந்தான் - பால:23 101/4
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை - சுந்:2 183/2
வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம் விரிஞ்சனே ஈந்தான்
 போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான் - யுத்1:3 1/1,2
எழுந்து இனிது இருத்தி என்னா மலர்_கையால் இருக்கை ஈந்தான் - யுத்1:4 138/4
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக - யுத்1:9 76/1
பூசுரர்க்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயிர் புடைத்து தின்றான் - யுத்1:14 4/2
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் - யுத்2:16 123/4
வினை உறு செருப்புக்கு ஈந்தான் விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் - யுத்4:41 118/4

 மேல்
 
  ஈந்தானுக்கு (1)
ஈந்தானுக்கு உனை ஈயாதே - சுந்:5 43/3

 மேல்
 
  ஈந்து (14)
மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு - பால:5 92/2
உரியது இந்திரற்கு இது என்று உலகம் ஈந்து போய் - பால:8 27/1
தெய்வமும் பராவி வேத பாரகர்க்கு ஈந்து செம்பொன் - பால:22 18/2
ஈந்து அளவு இல்லது ஓர் இன்பம் நுகர்ந்தே - பால:23 102/1
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க இரிசிகற்கு ஈந்து போனான் - பால:24 30/4
மாற்றாள் செயல் ஆம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் - அயோ:4 51/1
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் - அயோ:4 107/1
அருத்தி வேதியற்கு ஆன் குலம் ஈந்து அவன் - சுந்:3 26/2
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து - சுந்:14 28/3
இடைக்கு அலமருதல் செய்யும் முலையினாள்-தன்னை ஈந்து
 படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட - யுத்1:13 16/2,3
இலங்கை ஊர் இவனுக்கு ஈந்து வேறு இடத்து இருந்து வாழ்வேன் - யுத்2:17 51/1
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ - யுத்3:26 6/3
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து
 வேய் படைத்துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி - யுத்3:31 228/1,2
யானும் மெய்யினுக்கு இன் உயிர் ஈந்து போய் - யுத்4:41 78/1

 மேல்
 
  ஈந்தும் (1)
மா காதல் இராமன் நம் மன்னவன் வையம் ஈந்தும்
 போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே - அயோ:4 146/2,3

 மேல்
 
  ஈந்துவைத்து (1)
என் கட்புலம் முன் உனக்கு ஈந்துவைத்து இல்லை என்ற - அயோ:4 127/3

 மேல்
 
  ஈந்துள (2)
ஈந்துள தேவர்-மேலே எழுகெனோ உலகம் யாவும் - யுத்2:19 238/1
ஏவினர் சுரர்க்கு இறைவன் ஈந்துள இது என்றான் - யுத்4:36 23/3

 மேல்
 
  ஈந்துளது (1)
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது
 அறையும் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கரை - ஆரண்:4 39/1,2

 மேல்
 
  ஈந்தே (1)
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் - பால:4 5/1

 மேல்
 
  ஈந்தேன் (4)
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் - பால:24 34/1
ஈந்தேன் ஈந்தேன் இ வரம் என் சேய் வனம் ஆள - அயோ:3 48/2
ஈந்தேன் ஈந்தேன் இ வரம் என் சேய் வனம் ஆள - அயோ:3 48/2
இலக்குவன்-தன்னை வேலால் எறிந்து உயிர் கூற்றுக்கு ஈந்தேன்
 அலக்கணில் தலைவர் எல்லாம் அழுந்தினர் அதனை கண்டால் - யுத்4:34 17/1,2

 மேல்
 
  ஈந்தேனும் (1)
ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் - பால:12 30/4

 மேல்
 
  ஈம (2)
ஈம நாட்டிடை இடாமல் தன் எயிற்றிடை இடுவான் - யுத்1:5 44/2
சொன்ன ஈம விதி முறையால் தொகுத்து - யுத்4:38 31/3

 மேல்
 
  ஈமத்தால் (1)
ஈமத்தால் மறைந்தார் இள மாதர்-பால் - சுந்:12 92/2

 மேல்
 
  ஈமத்துள் (1)
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் - யுத்3:31 229/4

 மேல்
 
  ஈமம்-தன் (1)
ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் - ஆரண்:13 135/1

 மேல்
 
  ஈமோ (1)
என்று அடி இறைஞ்சினன் எழுந்து விடை ஈமோ
 வன் திறலினாய் எனலும் வாள் எயிறு வாயில் - யுத்1:2 65/1,2

 மேல்
 
  ஈய (5)
இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த - பால:24 31/1
கண்ணே வேண்டும் என்னினும் ஈய கடவேன் என் - அயோ:3 32/1
எந்தாய் நீ அமிழ்து ஈய யாம் எலாம் - கிட்:8 11/1
வழுவாது எவர்க்கும் வரம் ஈய வல்லை அவரால் வரங்கள் பெறுவாய் - யுத்2:19 252/2
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய
 தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற - யுத்3:21 10/2,3

 மேல்
 
  ஈயவே (1)
இன் இயல் முறைமுறை இருக்கை ஈயவே - ஆரண்:10 16/4

 மேல்
 
  ஈயாதே (1)
ஈந்தானுக்கு உனை ஈயாதே
 ஓய்ந்தால் எம்மின் உயர்ந்தார் யார் - சுந்:5 43/3,4

 மேல்
 
  ஈயாயோ (1)
ஈயாயோ அமிழ்தேயும் ஈகுவாய் - கிட்:8 12/4

 மேல்
 
  ஈயான் (1)
உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின் - யுத்1:4 108/3

 மேல்
 
  ஈயும் (7)
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ - பால:1 4/3
வெம் சினம் உருவிற்று என்னும் மேனியர் வேண்டிற்று ஈயும்
 நெஞ்சினர் ஈசன் கண்ணில் நெருப்பு உறா அனங்கன் அன்னார் - பால:10 20/1,2
இம்மையும் மறுமையும் ஈயும் என்றனன் - பால:24 44/4
கான் ஈயும் என்று உரைத்த கைகேசியும் கொடிய - அயோ:4 99/2
பத்தியின் உயிர் ஈயும் பரிவினன் அடி தாழா - அயோ:8 35/3
புவியிடை ஒழுக்கம் நோக்காய் பொங்கு எரி புனிதர் ஈயும்
 அவியை நாய் வேட்டது என்ன என் சொனாய் அரக்க என்னா - ஆரண்:12 67/3,4
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் - சுந்:14 41/4

 மேல்
 
  ஈயுமால் (1)
ஈன்றவன் இறப்பினும் ஆவி ஈயுமால் - யுத்3:24 89/4

 மேல்
 
  ஈர் (29)
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ - பால:5 8/1
ஒன்றுமோ உலகம் ஈர்_ஏழும் ஓம்பிடும் - பால:5 80/2
வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின் - பால:5 82/2
இத்தகை மா நகர் ஈர்_அறு நாளும் - பால:5 114/1
ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் - பால:8 7/4
ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் - அயோ:4 140/2
உலகம் ஈர்_ஏழும் ஆளும் செல்வத்துள் உறைதி என்றான் - ஆரண்:12 66/4
இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் - கிட்:6 13/3
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி - கிட்:12 7/3
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ - கிட்:12 36/1
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் - கிட்:13 12/1
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் - கிட்:14 68/3
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் - கிட்:17 5/2
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் - சுந்:2 189/1
ஈர்_எழு புவனம் யாவும் முற்றுவித்திடுதல் வேண்டின் - சுந்:3 113/2
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் - சுந்:4 55/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் - சுந்:10 10/4
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1
ஈர்_ஐஞ்ஞூறு தலை உள என்னினும் - சுந்:12 97/2
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ - யுத்1:4 36/1
குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு - யுத்2:15 27/3
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று - யுத்2:15 197/2
என்றலுமே அடி இறைஞ்சி ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று இராக்கதர்கள் - யுத்2:16 51/1
எருமை ஏற்றை ஓர் ஈர்_அறுநூற்றையும் - யுத்2:16 56/1
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் - யுத்2:18 231/4
ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே - யுத்2:19 11/3
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற - யுத்3:20 52/1
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் - யுத்3:27 62/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே - யுத்3:31 220/1

 மேல்
 
  ஈர்-மின் (1)
ஏற்றம் இனி செயல் வேறு இலை ஈர்-மின்
 நாற்றம் நுகர்ந்து உயர் நாசியை நாம - யுத்3:20 6/1,2

 மேல்
 
  ஈர்_அறு (2)
வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின் - பால:5 82/2
இத்தகை மா நகர் ஈர்_அறு நாளும் - பால:5 114/1

 மேல்
 
  ஈர்_அறுநூற்றையும் (1)
எருமை ஏற்றை ஓர் ஈர்_அறுநூற்றையும்
 அருமை இன்றியே தின்று இறை ஆறினான் - யுத்2:16 56/1,2

 மேல்
 
  ஈர்_இரண்டு (2)
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி - கிட்:12 7/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் - சுந்:10 10/4

 மேல்
 
  ஈர்_இரண்டும் (1)
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும்
 குனிக்க குனித்த புருவத்துக்கு உவமம் நீயே கோடியால் - சுந்:4 55/3,4

 மேல்
 
  ஈர்_இரு (2)
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் - சுந்:2 189/1
ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே - யுத்2:19 11/3

 மேல்
 
  ஈர்_எழு (1)
ஈர்_எழு புவனம் யாவும் முற்றுவித்திடுதல் வேண்டின் - சுந்:3 113/2

 மேல்
 
  ஈர்_ஏழ் (1)
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1

 மேல்
 
  ஈர்_ஏழும் (2)
ஒன்றுமோ உலகம் ஈர்_ஏழும் ஓம்பிடும் - பால:5 80/2
உலகம் ஈர்_ஏழும் ஆளும் செல்வத்துள் உறைதி என்றான் - ஆரண்:12 66/4

 மேல்
 
  ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று (1)
என்றலுமே அடி இறைஞ்சி ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று இராக்கதர்கள் - யுத்2:16 51/1

 மேல்
 
  ஈர்_ஐஞ்ஞூறு (1)
ஈர்_ஐஞ்ஞூறு தலை உள என்னினும் - சுந்:12 97/2

 மேல்
 
  ஈர்_ஐந்தினாலும் (1)
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று - யுத்2:15 197/2

 மேல்
 
  ஈர்_ஐந்து (7)
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ - பால:5 8/1
இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் - கிட்:6 13/3
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ - கிட்:12 36/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ - யுத்1:4 36/1
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் - யுத்2:18 231/4
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற - யுத்3:20 52/1
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே - யுத்3:31 220/1

 மேல்
 
  ஈர்_ஐந்து_நூறு (1)
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் - கிட்:13 12/1

 மேல்
 
  ஈர்_ஐந்தொடு (1)
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் - யுத்3:27 62/2

 மேல்
 
  ஈர்_ஐம்பது (1)
ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் - பால:8 7/4

 மேல்
 
  ஈர்க்க (1)
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/1

 மேல்
 
  ஈர்க்கின்ற (1)
ஈர்க்கின்ற குருதி ஆற்றின் யானையின் பிணத்தை நோக்கும் - யுத்3:22 31/4

 மேல்
 
  ஈர்க்கின்றன (1)
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் - யுத்2:15 157/4

 மேல்
 
  ஈர்க்கு (1)
ஈர்க்கு அடை பகழி மாரி இலக்குவன் என்ன நின்ற - யுத்2:19 205/1

 மேல்
 
  ஈர்க்கும் (4)
பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும்
 வரம்பு இல் மணி பொன் கலப்பை வயிரத்தின் கொழு மடுத்திட்டு - பால:13 16/2,3
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே - யுத்2:19 141/4
இடங்கர் ஏறு எறுழ் வலி அரக்கன் நேர் ஈர்க்கும்
 மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் - யுத்3:22 73/3,4
இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் - யுத்3:31 178/1

 மேல்
 
  ஈர்கிலா (1)
ஈர்கிலா கள்வனேன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி - அயோ:8 16/3

 மேல்
 
  ஈர்கின்றது (1)
ஈர்கின்றது அன்றே என்றன் உள்ளத்தை இங்கும் அங்கும் - யுத்1:12 35/1

 மேல்
 
  ஈர்த்த (8)
இரும்பு அலர் நெடும் தளை ஈர்த்த காலொடும் - அயோ:11 113/3
ஏக நாதனை எறுழ் வலி தோள் பிணித்து ஈர்த்த
 மேக நாதனும் மயங்கினனாம் என வியந்தான் - சுந்:11 41/3,4
ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் - யுத்2:16 209/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த
 கை தலத்திடை கிடத்துவென் காக்குதி என்றான் - யுத்2:16 230/3,4
ஈர்த்த சோரி பரவை நின்று ஈர்த்தலால் - யுத்2:19 155/4
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட - யுத்3:20 38/2
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி - யுத்3:22 85/2
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு - யுத்4:33 24/2

 மேல்
 
  ஈர்த்தலால் (2)
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால்
 வரி சிலை அண்ணலும் வாள் கண் நங்கையும் - பால:10 37/2,3
ஈர்த்த சோரி பரவை நின்று ஈர்த்தலால் - யுத்2:19 155/4

 மேல்
 
  ஈர்த்தன (9)
இடை இடை வண்டல் இட்டு ஆரம் ஈர்த்தன
 மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் - அயோ:4 177/2,3
திடர் எலாம் உருட்டின தேரும் ஈர்த்தன
 குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் - அயோ:14 30/2,3
ஈர்த்தன செம் கண் நீர் வெள்ளம் யாவையும் - கிட்:6 9/1
எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இகலின் - சுந்:7 50/1
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் - யுத்1:3 83/1
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின - யுத்1:8 6/2
நரிகள் ஈர்த்தன வணங்கவும் இணங்கவும் நல்கா - யுத்3:20 63/2
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி - யுத்3:21 12/4
கான மா மரம் கல்லொடும் ஈர்த்தன கடுகி - யுத்3:22 99/3

 மேல்
 
  ஈர்த்தனர் (1)
பற்றி ஈர்த்தனர் ஆர்த்தனர் தெழித்தனர் பலரால் - சுந்:11 59/4

 மேல்
 
  ஈர்த்தார் (2)
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் - சுந்:12 113/4
ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் - சுந்:12 121/2

 மேல்
 
  ஈர்த்திட்டு (1)
புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன - கிட்:13 21/3

 மேல்
 
  ஈர்த்து (20)
அணி வகுத்து என ஈர்த்து இரைத்து ஆர்த்தலின் - பால:1 11/2
பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும் - பால:9 5/3
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி - ஆரண்:6 85/4
ஈர்த்து எழுந்தன குருதியின் பெரு நதி இராமன் - ஆரண்:8 13/2
வேண்டில் கரபத்திரத்து ஈர்த்து விழுத்தல் ஆகி - ஆரண்:10 138/3
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி - கிட்:1 15/1
வேங்கையின் மலரும் கொன்றை விரிந்தன வீயும் ஈர்த்து
 தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் - கிட்:10 29/3,4
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர் - கிட்:13 21/1
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் - கிட்:13 21/2
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் - கிட்:13 21/2
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் - கிட்:13 21/2
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் - கிட்:13 21/2
விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச - சுந்:8 49/2
ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க - சுந்:9 47/1
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் - யுத்1:8 7/4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் - யுத்1:9 63/3
இத்தலை வந்தது என்னை இராமன்-பால் வாலின் ஈர்த்து
 வைத்தலை கருதி அன்று வானவர் மார்பின் தைத்த - யுத்2:16 189/1,2
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த - யுத்2:16 348/2
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் - யுத்2:18 98/1
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 24/4

 மேல்
 
  ஈர்ந்த (2)
ஈர்ந்த நுண் பளிங்கு என தெளிந்த ஈர்ம் புனல் - கிட்:1 2/1
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் - யுத்4:33 24/1

 மேல்
 
  ஈர்ந்தது-போல் (1)
விடம் ஒன்று கொண்டு ஒன்று ஈர்ந்தது-போல் தீர்ந்தது வேகம் - யுத்3:27 138/4

 மேல்
 
  ஈர்ந்தவால் (1)
எருமைகள் மறிந்தன மறியும் ஈர்ந்தவால் - யுத்3:27 47/4

 மேல்
 
  ஈர்ந்தான் (1)
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் - ஆரண்:14 77/2

 மேல்
 
  ஈர்ந்து (4)
முருடு ஈர்ந்து உருட்டற்கு எளிது என்பது என் முற்றும் முற்றி - ஆரண்:10 139/1
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது - கிட்:10 12/3
இளையவள்-தன்னை கொல்லாது இரு செவி மூக்கொடு ஈர்ந்து
 விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் - சுந்:12 111/1,2
எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி - யுத்2:18 104/2

 மேல்
 
  ஈர்ப்ப (3)
வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப
 மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் - ஆரண்:10 161/3,4
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன - சுந்:5 58/2
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின - சுந்:9 42/4

 மேல்
 
  ஈர்ப்புண்ட (2)
எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் - யுத்2:16 212/3
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் - யுத்2:16 313/1

 மேல்
 
  ஈர்ப்புண்டற்கு (1)
ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் - சுந்:11 19/2

 மேல்
 
  ஈர்ம் (2)
ஈர்ந்த நுண் பளிங்கு என தெளிந்த ஈர்ம் புனல் - கிட்:1 2/1
ஏழை மகளிர் அடி வருட ஈர்ம் தென்றல் - யுத்2:17 85/1

 மேல்
 
  ஈர்வதோ (1)
மாறு ஓர் வாளி உன் மார்பை ஈர்வதோ
 தேறேன் யான் இது தேவர் மாயமோ - கிட்:8 14/2,3

 மேல்
 
  ஈர்வன (1)
கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் - ஆரண்:7 139/1

 மேல்
 
  ஈர (8)
ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில - பால:2 25/1
இந்து காந்தத்தின் ஈர நெடும் கலும் - ஆரண்:6 73/3
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ - ஆரண்:6 112/3
ஈர தென்றல் இழுக மெலிந்து தம் - சுந்:2 172/1
இறுகு சாந்தமும் எழுதிய குறிகளும் இன் உயிர் பொறை ஈர
 மறுகு வாள் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினர் வயிர்த்தனர் உயிர்க்கின்றார் - சுந்:2 192/3,4
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் - யுத்1:3 97/4
இ கணத்து மானிடவர் ஈர குருதியால் - யுத்2:17 91/2
மிக்கு உயர் நாசியை ஈர விரைந்தார் - யுத்3:20 7/2

 மேல்
 
  ஈரத்து (1)
இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து
 அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி - சுந்:11 15/1,2

 மேல்
 
  ஈரம் (10)
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் - பால:7 2/2
உக்க சோரியின் ஈரம் உற்று உருகியது உலகம் - ஆரண்:6 87/4
ஈரம் உண்டு என்பர் ஓடி இந்துவை கொணர்-மின் என்றான் - ஆரண்:10 105/4
ஈரம் நீங்கிய சிற்றவை சொற்றனள் என்ன - கிட்:3 71/1
ஈரம் இன்றி இது என் செய்தவாறு-அரோ - கிட்:7 90/4
ஈரம் ஆவதும் இல் பிறப்பு ஆவதும் - கிட்:7 105/1
ஈரம் உண்டு அமுதம் ஊறும் இன் உரை இயம்பாதேனும் - சுந்:4 52/3
ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை - யுத்1:1 7/3
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் - யுத்1:6 7/4
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் - யுத்2:18 252/4

 மேல்
 
  ஈரம்தான் (1)
ஈரம்தான் அகத்து இல்லை என்றாலும் தன் - சுந்:5 30/3

 மேல்
 
  ஈரமும் (1)
ஈரமும் உளது இல் என்று அறிவு அரும் இளவேனில் - அயோ:9 1/2

 மேல்
 
  ஈரமொடு (1)
ஈரமொடு உறைதரு முனிவரரிடை போய் - பால:5 127/2

 மேல்
 
  ஈரல் (1)
ஈரல் செறி கமலத்தன இரத திரள் புளினம் - ஆரண்:7 93/1

 மேல்
 
  ஈரலும் (1)
குடரும் ஈரலும் கண்ணும் ஓர் குறு நரி கொள்ள - யுத்3:20 62/3

 மேல்
 
  ஈராயிரம் (2)
ஈராயிரம் மத மால் கரி விழுகின்றன இனி மேல் - யுத்2:18 144/3
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் - யுத்3:24 25/4

 மேல்
 
  ஈரு-மின் (1)
எய்யு-மின் ஈரு-மின் எறி-மின் போழு-மின் - சுந்:12 1/1

 மேல்
 
  ஈருதியோ (1)
நீசரை ஈருதியோ நெடு நாசி - யுத்3:20 12/4

 மேல்
 
  ஈரும் (5)
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் - பால:3 17/1
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா - ஆரண்:6 105/1
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் - ஆரண்:6 105/2
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் - ஆரண்:6 105/3
ஈரும் கண்டாய் கண்டகர் உய்ந்தார் எவர் ஐயா - ஆரண்:11 11/4

 மேல்
 
  ஈருள் (1)
எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க - யுத்2:18 253/3

 மேல்
 
  ஈருளை (1)
புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் - யுத்3:29 41/2

 மேல்
 
  ஈவ (1)
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் - ஆரண்:3 58/1

 மேல்
 
  ஈவது (9)
பத்திற்கும் இன்றே பலி ஈவது பார்த்தி என்றான் - ஆரண்:13 20/4
எள்கல் இல் இரவலர்க்கு ஈவது இன்மையால் - கிட்:10 103/3
இருந்தேன் நுகர்ந்தேன் இதன்-மேல் இனி ஈவது என்னோ - சுந்:1 49/4
எ இடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது
 நொவ் இடை குயிலே நுவல்க என்றனன் - சுந்:3 97/2,3
எறி கடல் ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் - சுந்:6 45/4
ஈவது தெரியா உள்ளத்து இராக்கதர் ஈட்டி வைத்த - யுத்1:10 21/3
நின்று ஈவது நின்னை நெடும் செருவில் - யுத்3:23 17/3
கொன்று ஈவது ஒர் கொள்கை குறித்தலினோ - யுத்3:23 17/4
என்று பின்னரும் இராமனை யான் உனக்கு ஈவது
 ஒன்று கூறுதி உயர் குணத்தோய் என உனை யான் - யுத்4:40 114/1,2

 மேல்
 
  ஈவரால் (1)
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால்
 பெருமகன் உலைவு உறு பெற்றி கேட்டும் நீ - ஆரண்:12 13/1,2

 மேல்
 
  ஈவாள் (1)
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் - பால:17 27/4

 மேல்
 
  ஈவு (1)
ஈவு இலாத நெடு மலை ஏறினார் - யுத்3:31 125/4

 மேல்
 
  ஈவு-தனை (1)
எம் மன்னன் பெரும் சேனை ஈவு-தனை மேற்கொண்ட - பால:13 22/1

 மேல்
 
  ஈவென் (2)
இரங்கிட வேண்டுவது இல்லை ஈவென் என்-பால் - அயோ:3 13/2
நீதியோனுடன் பிறந்தனை ஆதலின் நின் உயிர் நினக்கு ஈவென்
 போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே - யுத்2:16 319/2,3

 மேல்
 
  ஈளி (1)
ஈளி தாரம் இயம்பிய வண்டுகள் - யுத்2:15 9/1

 மேல்
 
  ஈற்று (2)
ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று - ஆரண்:14 83/2
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த - யுத்2:16 337/1

 மேல்
 
  ஈறாக (1)
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக
 கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் - யுத்3:31 224/1,2

 மேல்
 
  ஈறு (38)
ஈறு இல் நல் அறம் பார்த்து இசைத்தேன் இவள் - பால:7 43/1
ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் - பால:14 3/2
ஈறு இலான் கயிலையே இயைந்த என் இனி - பால:19 3/3
ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் - பால:20 15/3
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் - அயோ:3 81/1
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் - அயோ:4 116/1
ஏலும் நல்வினை துய்ப்பவர்க்கு ஈறு செல் - அயோ:14 18/3
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை - ஆரண்:2 28/2
இ காலும் நலிந்தும் ஓர் ஈறு பெறான் - ஆரண்:11 42/2
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் - ஆரண்:12 59/2
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி - கிட்:1 15/1
இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் - கிட்:7 3/2
ஈறு_இல் வேலையை இமைப்புறும் அளவினில் கலக்கி - கிட்:12 4/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு - கிட்:13 26/2
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா - சுந்:3 40/1
ஏசுண்டது இல்லையால் அறத்துக்கு ஈறு உண்டோ - சுந்:3 64/4
ஏவரும் பிழைத்திலர் அறமும் ஈறு இன்றால் - சுந்:3 66/2
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:7 39/4
மாக மால் விசும்பு ஈறு என நடுவண வரைப்பில் - சுந்:12 44/3
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு - சுந்:12 99/1
ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் - யுத்1:3 80/3
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும் - யுத்1:3 173/2
ஈறு_இலா வணக்கம் செய்து யாம் இரந்திட எய்திடாதே - யுத்1:7 12/2
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் - யுத்2:15 70/3
பெருமையும் எய்தி வாழ்தி ஈறு இலா நாளும் பெற்றாய் - யுத்2:16 144/2
இனி வரும் பகையும் இல்லை ஈறு உண்டு என்று இரங்க வேண்டா - யுத்2:16 147/2
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன் - யுத்2:16 302/2
இருந்து நான் பகையை எல்லாம் ஈறு கண்டு அளவு_இல் இன்பம் - யுத்2:17 41/1
உம்பிக்கு உயிர் ஈறு செய்தான் ஒருவன் - யுத்2:18 11/1
தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை - யுத்2:18 11/2
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று - யுத்2:19 293/3
இருவரே தோன்றி என்றும் ஈறு_இலா ஆயுள் எய்தி - யுத்3:24 57/1
இரக்கமும் பாழ்பட எம்பி ஈறு கண்டு - யுத்3:24 78/1
என்னின் தோன்றிய துயரின் ஈறு சேர் - யுத்3:24 110/2
இரைத்து இடிக்கின்ற இன்றும் ஒர் ஈறு இலா - யுத்4:37 40/4
இருமையே அரசாளுதி ஈறு இலா - யுத்4:39 12/3
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் - யுத்4:41 9/4
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி - யுத்4:41 19/2

 மேல்
 
  ஈறு-அரோ (1)
இருந்தும் கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு-அரோ - ஆரண்:14 18/4

 மேல்
 
  ஈறு_இல் (5)
ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் - பால:14 3/2
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் - அயோ:4 116/1
ஈறு_இல் வேலையை இமைப்புறும் அளவினில் கலக்கி - கிட்:12 4/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு - சுந்:12 99/1
ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் - யுத்1:3 80/3

 மேல்
 
  ஈறு_இலா (5)
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா
 திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் - சுந்:3 40/1,2
ஈறு_இலா வணக்கம் செய்து யாம் இரந்திட எய்திடாதே - யுத்1:7 12/2
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன் - யுத்2:16 302/2
இருவரே தோன்றி என்றும் ஈறு_இலா ஆயுள் எய்தி - யுத்3:24 57/1
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் - யுத்4:41 9/4

 மேல்
 
  ஈறுசெய்து (1)
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் - ஆரண்:7 106/2

 மேல்
 
  ஈறும் (4)
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா - சுந்:2 62/3
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய - சுந்:12 75/1
தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:3 122/3
சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை - யுத்3:22 1/2

 மேல்
 
  ஈறுறும் (1)
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் - ஆரண்:14 44/3

 மேல்
 
  ஈறொடு (1)
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் - யுத்2:19 252/1

 மேல்
 
  ஈன்ற (42)
எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து - பால:2 17/1
துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா - பால:2 31/1
மாசு_அறு சுரர்களோடு மற்றுளோர்-தமையும் ஈன்ற
 காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் - பால:5 29/1,2
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற
 சீத நீர் தெளித்த மென் பூம் சேக்கையை அரிதின் சேர்ந்தாள் - பால:13 45/3,4
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற
 காணுதற்கு இனிய வேழ கன்றொடு களிக்கும் முன்றில் - பால:16 7/1,2
கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் - பால:16 22/4
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற
 சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் - பால:17 30/3,4
ஈன்ற நல் தாய் என கருது பேர் அருளினான் - பால:20 27/2
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து - பால:22 13/3
நீ தந்தது அன்றே நெறியோர்-கண் நிலாதது ஈன்ற
 தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ - அயோ:4 131/3,4
இருவரை பயந்தவள் ஈன்ற கான்முளை - அயோ:4 187/3
ஈட்டில இரை புனிற்று ஈன்ற கன்றையும் - அயோ:4 207/3
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற
 கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த - அயோ:9 40/3,4
மெய் வணக்கு உறு வேய்_இனம் ஈன்ற மெல் அரிசி - அயோ:10 34/2
இந்திரன் மேலதோ உலகம் ஈன்ற பேர் - ஆரண்:10 28/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம - ஆரண்:10 159/2
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் - ஆரண்:10 159/3
உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் - கிட்:3 78/3
இனையர் ஆம் என்னை ஈன்ற இருவரும் என்ன வந்த - கிட்:11 52/1
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் - கிட்:11 87/3
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் - கிட்:13 46/1
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் - கிட்:15 28/3
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற
 கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் - சுந்:7 7/3,4
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு - சுந்:10 10/2
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் - சுந்:10 15/3
தீது இலா ஆக உலகு ஈன்ற தெய்வத்தை - யுத்1:3 165/1
செற்றிய மணிகள் ஈன்ற சுடரினை செக்கர் ஆர்ந்த - யுத்1:10 19/3
அன்று வானவர் ஆசிகள் இயம்பினர் ஈன்ற
 கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் - யுத்2:15 218/3,4
ஆய் வினை உடையை அன்றே அறத்தினை நோக்கி ஈன்ற
 தாய் வினை செய்ய அன்றோ கொன்றனன் தவத்தின் மிக்கான் - யுத்2:16 139/3,4
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் - யுத்2:17 53/1
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற
 நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க - யுத்2:17 59/2,3
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற
 மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் - யுத்2:17 60/3,4
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற
 பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் - யுத்3:21 21/1,2
ஈன்ற அந்தணன் படைக்கலம் தொடுக்கில் இ உலகம் - யுத்3:22 79/2
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் - யுத்3:23 6/1
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற
 கொலை பயில் நயன வேல்கள் கொழும் கடை சிவந்த கொற்ற - யுத்3:25 7/2,3
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப - யுத்4:32 4/4
கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 20/4
முந்தி வந்து உலகு ஈன்ற முதல் பெயர் - யுத்4:37 192/1
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி - யுத்4:40 117/3
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற
 ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி - யுத்4:41 67/1,2
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான் - யுத்4:41 113/1

 மேல்
 
  ஈன்றது (1)
ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என - பால:23 57/3

 மேல்
 
  ஈன்றவர் (3)
ஈன்றவர் மூவரோடு இருமை நோக்குறும் - அயோ:14 87/2
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் - அயோ:14 135/1
ஈன்றவர் இடர்ப்பட எம்பி துன்புற - ஆரண்:15 23/1

 மேல்
 
  ஈன்றவள் (5)
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் - அயோ:4 163/2
ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ - அயோ:12 14/4
எய்தியது உனக்கு என நின்னை ஈன்றவள்
 நைதல் கண்டு உவந்தவள் நவையின் ஓங்கிய - அயோ:14 38/2,3
ஏற்ற பேர் உலகு எலாம் எய்தி ஈன்றவள்
 மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்-தன் மைந்தனுக்கு - கிட்:7 33/1,2
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா - யுத்4:41 109/4

 மேல்
 
  ஈன்றவற்கு (1)
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே - கிட்:3 78/2

 மேல்
 
  ஈன்றவன் (3)
இருந்த அந்தணனோடு எல்லாம் ஈன்றவன் தன்னை ஈன - அயோ:6 15/1
என்னை ஈன்றவன் இ உலகு யாவையும் ஈன்றான் - கிட்:3 78/1
ஈன்றவன் இறப்பினும் ஆவி ஈயுமால் - யுத்3:24 89/4

 மேல்
 
  ஈன்றவனோ (1)
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் - ஆரண்:15 40/1

 மேல்
 
  ஈன்றன (1)
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு - பால:16 42/3

 மேல்
 
  ஈன்றனள் (1)
விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் - பால:5 104/4

 மேல்
 
  ஈன்றாய் (1)
ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய் - யுத்3:22 221/1

 மேல்
 
  ஈன்றாள் (3)
இடர் இலா முகத்தாளை அறிந்திலையேல் இ நின்றாள் என்னை ஈன்றாள் - அயோ:13 69/4
இந்திரற்கும் தோலாத நன் மகனை ஈன்றாள் என்று - யுத்2:18 268/1
என் இவன் எழுந்த தன்மை என்று உலகு ஈன்றாள் கேட்ப - யுத்3:24 45/1

 மேல்
 
  ஈன்றாளை (2)
ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் - அயோ:4 134/4
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை
 பெற்றத்தால் பெறும் செல்வம் யான் பிறத்தலால் துறந்த பெரியாள் என்றான் - அயோ:13 64/3,4

 மேல்
 
  ஈன்றான் (2)
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான்
 வைதால் அன்ன வாளிகள் கொண்டு உன் வழியோடும் - ஆரண்:11 13/2,3
என்னை ஈன்றவன் இ உலகு யாவையும் ஈன்றான்
 தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே - கிட்:3 78/1,2

 மேல்
 
  ஈன்றானை (1)
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை - அயோ:13 64/3

 மேல்
 
  ஈன்று (9)
இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் - பால:12 24/4
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே - பால:16 42/4
என்னை என்னையே ஈன்று காத்த என் - அயோ:11 129/3
ஈன்று அளிக்க நுகர்ந்தன யானையே - அயோ:14 15/4
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த - ஆரண்:1 52/3
இரக்கம் வந்து எதிர்ந்த காலத்து உலகு எலாம் ஈன்று மீள - யுத்1:6 59/1
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை - யுத்2:17 43/1
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று - யுத்2:17 44/2
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ - யுத்4:40 98/1

 மேல்
 
  ஈன்றுள (1)
நின்னை ஈன்றுள பயத்தினின் நிரம்புவது யாதோ - அயோ:1 64/4

 மேல்
 
  ஈன்றுளான் (1)
யான் அலால் எந்தையாய் உலகை ஈன்றுளான்
 தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய - யுத்3:24 87/1,2

 மேல்
 
  ஈன்றேன் (1)
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன்
 பின் இலேன் முன் இலேன் எந்தை பெருமானே - யுத்1:3 160/2,3

 மேல்
 
  ஈன (4)
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன
 கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல - பால:23 33/1,2
இருந்த அந்தணனோடு எல்லாம் ஈன்றவன் தன்னை ஈன
 பெரும் தவம் செய்த நங்கை கணவனில் பிரிந்து தெய்வ - அயோ:6 15/1,2
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான - அயோ:9 2/2
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன
 குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா - யுத்1:11 8/2,3

 மேல்
 
  ஈனம் (6)
ஈனம் இல் கலங்கள் தம்மின் இயைவன அணிதல் செய்தார் - பால:22 7/2
ஈனம் இல் எந்தை சீற்றம் நீக்கினான் என்ன முன் ஓர் - பால:24 32/3
ஈனம் இல் செல்வம் வந்து இயைக என்னவே - அயோ:1 80/4
என் சொல் கடந்தால் உனக்கு யாது உளது ஈனம் என்றான் - அயோ:4 136/3
ஈனம் உறு பற்றலரை எற்றி எயில் மூதூர் - சுந்:6 2/1
என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம் - யுத்3:24 82/3

 மேல்
 
  ஈனமே-கொல் (1)
ஈனமே-கொல் இதம் என எண்ணுறா - யுத்1:9 49/1

 மேல்
 
  ஈனுதி (1)
என் உரு கொடு இல் உலகினை ஈனுதி இடையே - யுத்4:40 96/1

 மேல்
 
  ஈனும் (7)
ஈனும் மாழை இளம் தளிர் ஏய் ஒளி - பால:16 25/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிரே இடை - பால:16 25/2
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை - பால:16 43/1
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும்
 பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் - பால:23 25/3,4
வயிரம் மின் ஒளி ஈனும் மரகத மணி வேதி - பால:23 27/1
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும்
 மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் - அயோ:9 7/1,2
ஓதி உணர்ந்தீர் ஊழி கடந்தீர் உலகு ஈனும்
 ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர் - கிட்:17 15/3,4

 மேல்