<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

க - கணோ சொற்கள்
கக்க 3
கக்கி 2
கக்கிலா 1
கக்கினர் 1
கக்கினன் 1
கக்கினான் 1
கக்குவார் 1
ககன 2
கங்க 2
கங்கண 1
கங்கணங்களும் 1
கங்கணத்தொடு 1
கங்கணம் 1
கங்கபத்திரங்கள் 1
கங்கபத்திரம் 2
கங்கம் 1
கங்கமொடு 1
கங்கர் 1
கங்கள் 2
கங்கு 1
கங்குல் 33
கங்குல்தான் 1
கங்குலில் 1
கங்குலின் 9
கங்குலும் 5
கங்குலே 2
கங்கை 56
கங்கை_சூடி-தன் 1
கங்கைக்கு 1
கங்கையாளொடு 1
கங்கையின் 9
கங்கையினை 1
கங்கையும் 7
கங்கையே 4
கங்கையை 5
கங்கையோடு 1
கச்சம் 1
கச்சில் 1
கச்சின் 1
கச்சினால் 1
கச்சு 1
கச்சும் 1
கச்சை 1
கச்சையும் 1
கச்சொடு 3
கச்சொடும் 1
கச 1
கசகோமுகன் 1
கசட்டுறு 1
கசிவாளும் 1
கசிவுற்றார் 1
கஞ்ச 3
கஞ்சங்களை 1
கஞ்சத்தின் 1
கஞ்சத்து 1
கஞ்சம் 3
கஞ்சமும் 2
கஞ்சுக 1
கஞ்சுகத்தர் 1
கஞ்சுகத்து 1
கஞ்சுகமும் 1
கஞ்சுகன் 1
கஞ்சுகி 1
கஞ்சுகியான் 1
கஞல்வ 1
கஞல்வது 1
கஞல 5
கஞலும் 2
கட்கிலார் 1
கட்செவி 2
கட்ட 7
கட்டது 1
கட்டதோ 1
கட்டம் 1
கட்டமால் 1
கட்டலே 1
கட்டவர் 2
கட்டவன் 1
கட்டவா 1
கட்டவும் 1
கட்டழகும் 1
கட்டழி 1
கட்டழிந்தது 1
கட்டளை 3
கட்டனென் 1
கட்டான் 1
கட்டான்-கொல் 1
கட்டி 26
கட்டிய 9
கட்டியது 1
கட்டியிட்டு 1
கட்டியின் 1
கட்டின் 1
கட்டின 1
கட்டினது 1
கட்டினன் 2
கட்டினார் 5
கட்டினான் 2
கட்டினென் 1
கட்டு 15
கட்டுண்டாய் 2
கட்டுண்டான் 1
கட்டும் 2
கட்டுரை 10
கட்டுரைக்கின்றார் 1
கட்டுரைக்குமால் 1
கட்டுரைத்து 2
கட்டுரைப்பது 1
கட்டுரையின் 1
கட்டுரையீர் 1
கட்டுரையும் 1
கட்டுவது 1
கட்டுறு 1
கட்டைகள் 1
கட்டையும் 1
கட்புல 1
கட்புலக்கு 1
கட்புலத்து 2
கட்புலம் 6
கட்புலமும் 1
கட்புலன் 4
கட 26
கடக்க 17
கடக்க_அரும் 2
கடக்கல் 4
கடக்கலாத 1
கடக்கலாம் 1
கடக்கவோ 1
கடக்கிலான் 1
கடக்கும் 9
கடக்கும்-வகை 1
கடக 3
கடகம் 5
கடகமும் 1
கடங்களும் 1
கடத்தல் 2
கடத்தலின் 1
கடத்தி 2
கடத்தியோ 1
கடத்திர் 1
கடத்து 1
கடத்தொடும் 1
கடந்த 30
கடந்த-போது 1
கடந்தது 8
கடந்தவர் 1
கடந்தவன் 4
கடந்தவாறும் 1
கடந்தன 2
கடந்தனம் 1
கடந்தனர் 4
கடந்தனவோ 1
கடந்தனன் 3
கடந்தனனாம்-கொலோ 1
கடந்தனனால் 1
கடந்தனென் 1
கடந்தாய் 1
கடந்தார் 2
கடந்தால் 6
கடந்தான் 13
கடந்தானை 2
கடந்திடுதல் 1
கடந்தில 3
கடந்திலர் 1
கடந்திலாத 1
கடந்திலேன் 1
கடந்திலை 1
கடந்தீர் 1
கடந்து 72
கடந்தும் 1
கடந்துளது 1
கடந்துளார் 2
கடந்தேம் 1
கடந்தேன் 2
கடந்தோம் 1
கடந்தோர் 1
கடப்ப 3
கடப்பது 4
கடப்பல் 1
கடப்பவர் 1
கடப்பவன் 1
கடப்பன 1
கடப்பாடு 1
கடப்பார் 5
கடப்பென் 2
கடப்போர் 1
கடம் 18
கடம்-தொறும் 1
கடமை 6
கடர் 3
கடல் 534
கடல்-தம்மோடும் 1
கடல்-தலை 2
கடல்-நின்று 2
கடல்-போல் 3
கடல்-மேல் 4
கடல்-வாய் 3
கடல்_வண்ணன் 1
கடல்கள் 11
கடல்களின் 1
கடல்களும் 8
கடல்களே 1
கடல்களை 1
கடல்களோடு 2
கடலவன் 1
கடலன் 1
கடலார் 1
கடலானது 1
கடலிடை 16
கடலிடையே 1
கடலிய 1
கடலில் 24
கடலிற்கிடை 1
கடலிற்று 1
கடலின் 49
கடலின்-நின்று 1
கடலின்-மாடு 1
கடலின்-வாய் 1
கடலினிடை 1
கடலினுக்கும் 1
கடலினும் 5
கடலினுள் 1
கடலினை 9
கடலுக்கு 1
கடலும் 31
கடலுமே 1
கடலுள் 18
கடலே 6
கடலை 20
கடலையும் 5
கடலொடு 2
கடலொடும் 4
கடலோ 3
கடலோடு 4
கடலோடும் 4
கடவ 9
கடவது 2
கடவதே 1
கடவல் 1
கடவலால் 1
கடவன 1
கடவா 2
கடவா-வண்ணம் 1
கடவாத 3
கடவாதான் 1
கடவாது 2
கடவாயே 1
கடவார் 1
கடவார்கள் 1
கடவான் 3
கடவிய 1
கடவினர் 3
கடவினன் 2
கடவீர் 2
கடவுகின்றது 1
கடவும் 1
கடவுள் 46
கடவுள்-தன் 4
கடவுள்-தானும் 2
கடவுள்-தானே 1
கடவுள்-மேல் 1
கடவுளர் 6
கடவுளர்க்கு 2
கடவுளாலே 1
கடவுளும் 8
கடவுளே 1
கடவுளை 2
கடவுளோர்க்கு 1
கடவெனோ 1
கடவேன் 3
கடவேனோ 2
கடவையோ 1
கடவோர்க்கு 1
கடற்கு 12
கடற்கும் 3
கடற்படை 4
கடற்படையும் 1
கடற்படையொடும் 1
கடன் 48
கடன்கள் 8
கடன்களும் 1
கடன்முறை 3
கடன்முறைகள் 1
கடன்மை 3
கடன்மைத்து 1
கடனது 1
கடனா 1
கடனாலும் 1
கடனும் 1
கடனே 4
கடா 2
கடாத்திடை 1
கடாம் 3
கடாய் 4
கடாயது 1
கடாயினர்கள் 1
கடாவ 2
கடாவவே 3
கடாவி 6
கடாவிட 1
கடாவிய 2
கடாவினர் 1
கடாவினன் 2
கடாவினான் 1
கடாவினானோ 1
கடாவுகின்றார் 1
கடி 48
கடி-கொள் 1
கடிக்கின்றன 1
கடிக்கும் 3
கடிகை 5
கடிகைகள் 1
கடிகையர் 1
கடிகையின் 2
கடித்த 7
கடித்தது 1
கடித்தலத்தினும் 1
கடித்தலத்து 1
கடித்தன 4
கடித்தான் 1
கடித்து 4
கடித்தே 1
கடிதடம் 1
கடிதா 1
கடிதின் 29
கடிதினில் 2
கடிதினின் 5
கடிது 113
கடிதுற 1
கடிந்த 1
கடிந்தாளொடு 1
கடிந்தான் 2
கடிந்திட 1
கடிந்து 6
கடிப்ப 2
கடிப்பர் 1
கடிப்பார் 1
கடிப்பினில் 1
கடிப்பு 1
கடிமணம் 1
கடிய 12
கடியது 2
கடியவள் 2
கடியவன் 1
கடியன் 1
கடியாள் 1
கடியான் 2
கடியானை 1
கடியுண்டார்களும் 1
கடியுமாறு 2
கடிவாகும் 1
கடிவான் 1
கடின 1
கடு 28
கடு-மின் 1
கடுக்கும் 2
கடுக்கை 2
கடுக 3
கடுகி 4
கடுகிய 1
கடுகின 1
கடுகினர் 1
கடுகினன் 1
கடுகு 1
கடுகும் 4
கடுத்த 7
கடுத்தது 5
கடுத்தல் 1
கடுத்தவர் 2
கடுத்தனர் 1
கடுத்தார் 1
கடுத்தான் 2
கடுத்தில 1
கடுத்து 3
கடுந்து 1
கடுப்ப 7
கடுப்பின் 3
கடுப்பின்-கண் 1
கடுப்பினன் 1
கடுப்பினில் 4
கடுப்பினும் 1
கடுப்பு 2
கடுப்பும் 1
கடுப்புற 1
கடுப்போ 1
கடும் 87
கடுமை 6
கடுமைய 1
கடுமையாய் 1
கடுமையான் 1
கடுமையின் 1
கடுமையும் 2
கடுமையை 2
கடுவன் 5
கடுவன்கள் 1
கடுவனும் 1
கடுவனை 1
கடுவின் 3
கடுவுக்கு 1
கடுவை 2
கடை 102
கடை-தொறும் 2
கடை_இல் 1
கடைக்கண் 8
கடைக்கணால் 1
கடைக்கணித்து 1
கடைக்கணியா 1
கடைக்கணில் 1
கடைக்கால் 3
கடைக்கு 2
கடைக்கூட்டால் 1
கடைக்கூட்டானும் 1
கடைகண்டு 1
கடைகள்-தோறு 1
கடைசியர் 6
கடைத்தலை 4
கடைத்தலையான் 1
கடைதர 1
கடைந்த 12
கடைந்தவர்க்கு 1
கடைந்தனன் 1
கடைந்தார் 1
கடைந்து 6
கடைந்துளான் 1
கடைநாள் 1
கடைநாளில் 1
கடைப்பட்டோனே 1
கடைப்படு 1
கடைப்பிடி 1
கடைப்பிடிப்பாய் 1
கடைபடும் 1
கடைமுறை 4
கடைமுறையே 1
கடைய 7
கடையிட்டு 2
கடையிடு 1
கடையில் 1
கடையின் 3
கடையுக 5
கடையுகத்து 5
கடையுகநாள் 1
கடையுகம் 3
கடையுகம்-தனில் 1
கடையும் 5
கடையுற 3
கடையுறும் 1
கடைவர் 1
கடைவாய் 2
கடைவாயை 1
கடைவுறும் 1
கண் 548
கண்-தொறும் 3
கண்-போல் 1
கண்_களி 1
கண்_செவி 1
கண்_நுதல் 4
கண்_நுதலானினும் 1
கண்_நுதலை 1
கண்_மலர் 2
கண்_மலர்கள் 1
கண்_அயில் 1
கண்கள் 58
கண்களால் 15
கண்களில் 1
கண்களின் 4
கண்களும் 11
கண்களூடு 1
கண்களூடும் 1
கண்களே 2
கண்களை 5
கண்கூடாக 1
கண்ட 88
கண்ட-கால் 1
கண்ட-போது 1
கண்டகர் 12
கண்டகர்க்கு 1
கண்டகரோடும் 1
கண்டகன் 1
கண்டகனை 1
கண்டங்கள் 1
கண்டங்களொடும் 1
கண்டத்தான் 1
கண்டத்திடை 1
கண்டத்தின் 2
கண்டத்து 3
கண்டதாம் 1
கண்டது 24
கண்டதும் 5
கண்டதே 1
கண்டதோ 1
கண்டநாணும் 1
கண்டப்படு 1
கண்டப்படுத்தான் 1
கண்டபின் 1
கண்டம் 12
கண்டமாக 1
கண்டமானபடி 2
கண்டமை 1
கண்டமையால் 1
கண்டருள் 1
கண்டலும் 1
கண்டவர் 25
கண்டவள் 1
கண்டவளே 1
கண்டவன் 5
கண்டவே 1
கண்டறிகிலன் 1
கண்டன் 1
கண்டன 6
கண்டன-போல் 1
கண்டனம் 4
கண்டனமால் 1
கண்டனர் 19
கண்டனரே 1
கண்டனவால் 1
கண்டனள் 3
கண்டனளாம் 1
கண்டனளால் 1
கண்டனன் 33
கண்டனனே 1
கண்டனும் 2
கண்டனென் 5
கண்டனை 6
கண்டனையாள் 1
கண்டா 1
கண்டாம் 1
கண்டாய் 14
கண்டார் 75
கண்டார்க்கு 1
கண்டாரும் 1
கண்டாரே 1
கண்டாரை 1
கண்டால் 23
கண்டாலும் 2
கண்டாள் 20
கண்டான் 119
கண்டிகை 1
கண்டிட 1
கண்டிடும் 1
கண்டித்து 2
கண்டில் 1
கண்டில 2
கண்டிலது 1
கண்டிலம் 6
கண்டிலமால் 2
கண்டிலர் 25
கண்டிலளால் 1
கண்டிலன் 16
கண்டிலன்-கொலாம் 1
கண்டிலன்-போலும் 1
கண்டிலனேல் 1
கண்டிலா 3
கண்டிலாதன 1
கண்டிலாதன-கொலாம் 1
கண்டிலாதேம் 1
கண்டிலாதேன் 1
கண்டிலார் 2
கண்டிலாள் 1
கண்டிலீர்-கொலாம் 1
கண்டிலீரோ 2
கண்டிலெம் 1
கண்டிலென் 5
கண்டிலெனால் 1
கண்டிலேம் 1
கண்டிலேன் 3
கண்டிலேனால் 1
கண்டிலை 3
கண்டிலையோ 1
கண்டு 201
கண்டு-என 3
கண்டும் 36
கண்டுழி 1
கண்டுழியே 1
கண்டுளான்-தனை 1
கண்டே 3
கண்டேயோ 1
கண்டேன் 28
கண்டை 4
கண்டையின் 1
கண்டோம் 5
கண்டோர் 3
கண்ண 13
கண்ணகத்தினில் 1
கண்ணடி 4
கண்ணது 2
கண்ணர் 8
கண்ணவள் 2
கண்ணவன் 5
கண்ணள் 2
கண்ணன் 45
கண்ணன்-தன் 1
கண்ணன்-தன்னை 1
கண்ணன 4
கண்ணனின் 1
கண்ணனும் 8
கண்ணனே 2
கண்ணனை 9
கண்ணனோடு 1
கண்ணா 2
கண்ணாய் 2
கண்ணார் 12
கண்ணால் 16
கண்ணாலே 2
கண்ணாள் 18
கண்ணாளன் 1
கண்ணாளை 1
கண்ணான் 19
கண்ணி 14
கண்ணிடை 6
கண்ணிதன்-பால் 1
கண்ணிய 15
கண்ணிய-கால் 1
கண்ணியர் 11
கண்ணியன் 1
கண்ணில் 16
கண்ணிலன் 1
கண்ணிற் 1
கண்ணின் 82
கண்ணின்-வழி 1
கண்ணின 1
கண்ணினர் 8
கண்ணினள் 1
கண்ணினன் 15
கண்ணினார் 8
கண்ணினார்-தம் 1
கண்ணினால் 6
கண்ணினாள் 3
கண்ணினாள்-தன் 2
கண்ணினாளை 2
கண்ணினான் 20
கண்ணினானை 1
கண்ணினில் 1
கண்ணினின் 1
கண்ணினுக்கு 2
கண்ணினும் 9
கண்ணினுள் 1
கண்ணினுள்ளும் 1
கண்ணினே 1
கண்ணினை 4
கண்ணினொடு 1
கண்ணீர் 20
கண்ணீரிடை 1
கண்ணீரின் 1
கண்ணீரினர் 1
கண்ணீரினன் 5
கண்ணீரினின் 1
கண்ணீரொடும் 1
கண்ணீரோடும் 1
கண்ணுக்கு 3
கண்ணுக்கும் 1
கண்ணுடையான் 1
கண்ணுதல் 9
கண்ணுதல்-பால் 1
கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் 1
கண்ணுதலானுக்கும் 1
கண்ணுதலோடு 1
கண்ணும் 22
கண்ணுள் 2
கண்ணுளர் 4
கண்ணுளே 1
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுற்றார் 1
கண்ணுற்றாள் 1
கண்ணுற்றான் 4
கண்ணுற்றான்-அரோ 1
கண்ணுற்று 8
கண்ணுற்றேம் 1
கண்ணுற்றேன் 1
கண்ணுற 3
கண்ணுறல் 1
கண்ணுறா 2
கண்ணுறு 3
கண்ணுறும் 1
கண்ணுறும்-ஆயின் 1
கண்ணுறுவராம் 1
கண்ணெனும் 1
கண்ணே 2
கண்ணை 7
கண்ணையும் 2
கண்ணொடு 5
கண்ணொடும் 2
கண்ணோ 2
கண்ணோட்டம் 1
கண்ணோடாதே 1
கண்தலம் 2
கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் 1
கண்தாம் 1
கண்தான் 2
கண்துயில் 1
கண்பால் 2
கண்பொறி 1
கண்மணி 1
கண்மணியை 1
கண்மலர்ந்து 1
கண்மை 1
கண்மையும் 2
கண்வழி 2
கண்வளர்வான் 1
கண்வளராய் 1
கண 8
கணக்கர் 1
கணக்கவால் 1
கணக்காயர் 1
கணக்கிலோரும் 1
கணக்கின் 2
கணக்கினர் 1
கணக்கு 31
கணக்கு_அறு 2
கணக்கு_இல் 5
கணக்கு_இல 1
கணக்கு_இலர் 2
கணக்கு_இலரால் 1
கணக்கு_இலா 3
கணக்கு_இலாத 1
கணக்கு_இலாதன 1
கணக்கு_இலார் 1
கணக்கு_இலான் 1
கணக்கும் 1
கணக்கையும் 3
கணக்கொடு 1
கணகண 2
கணங்கள் 9
கணங்களும் 1
கணங்களோடு 1
கணங்களோடும் 3
கணங்கு 2
கணத்தன 1
கணத்திடை 3
கணத்தில் 4
கணத்தின் 11
கணத்தின்-காலை 1
கணத்தின்-மிசை 1
கணத்தின்-உள்ளே 1
கணத்தினில் 2
கணத்தினின் 2
கணத்தினும் 1
கணத்து 34
கணத்தும் 1
கணத்தே 2
கணத்தொடும் 2
கணம் 32
கணமும் 2
கணமே 1
கணர் 1
கணவர் 3
கணவர்-தம் 7
கணவர்-தம்மை 1
கணவர்க்கு 1
கணவரை 6
கணவற்கு 2
கணவற்கும் 1
கணவன் 22
கணவன்மார் 1
கணவனில் 1
கணவனும் 1
கணவனை 7
கணவனோடு 1
கணன் 2
கணனின் 1
கணனுக்கு 1
கணனும் 2
கணனே 2
கணாய் 1
கணார் 6
கணார்க்கு 1
கணாரின் 1
கணாரும் 2
கணால் 4
கணாள் 3
கணாள்-தன் 1
கணாளை 1
கணாற்கு 1
கணான் 11
கணான்-தனை 1
கணானும் 3
கணி 2
கணிக்க 3
கணிக்கல்-பாலார் 1
கணிக்கும் 1
கணிகையர் 2
கணிகையரும் 1
கணிகொள் 1
கணிச்சி 6
கணிச்சியான் 2
கணிச்சியின் 1
கணிச்சியும் 3
கணிச்சியோ 1
கணித்த 2
கணித்ததற்கு 1
கணித்தது 1
கணித்து 1
கணித 3
கணிதத்து 1
கணிதம் 1
கணிதரை 1
கணிப்ப 4
கணிப்ப_அரிய 1
கணிப்ப_அரும் 2
கணிப்பு 6
கணிப்பு_இலாதார் 1
கணில் 1
கணின் 7
கணினார் 1
கணினால் 1
கணினாளை 1
கணீர் 8
கணீர்-கொல் 1
கணும் 4
கணுவை 1
கணை 283
கணை-கொடு 1
கணை-கொல் 1
கணைக்காற்கு 1
கணைக்கு 5
கணைக்கும் 1
கணைகள் 11
கணைகள்-தோறும் 1
கணைகளால் 11
கணைகளின் 1
கணைகளும் 1
கணைகளை 1
கணைகளோடு 1
கணைதான் 2
கணையத்தொடும் 1
கணையது 1
கணையம் 3
கணையமும் 1
கணையன் 1
கணையால் 20
கணையின் 3
கணையினால் 2
கணையும் 6
கணையூடு 1
கணையை 3
கணையொடும் 2
கணையோடு 1
கணையோடும் 1
கணோடு 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  கக்க (3)
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் - யுத்1:3 89/2
குடித்து உமிழ்ந்து என கக்க குருதியே - யுத்2:15 76/4
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க
 பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் - யுத்2:18 245/3,4

 மேல்
 
  கக்கி (2)
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் - சுந்:1 4/2
நஞ்சு கக்கி எரி கண்ணினர் நாம - யுத்1:11 14/1

 மேல்
 
  கக்கிலா (1)
கக்கிலா உயிர்களும் இல்லை காண்பன - யுத்4:37 65/4

 மேல்
 
  கக்கினர் (1)
கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் - யுத்2:18 258/3

 மேல்
 
  கக்கினன் (1)
குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் - யுத்3:22 136/4

 மேல்
 
  கக்கினான் (1)
கக்கினான் உயிர் உயிர்ப்பொடும் செவிகளின் கண்ணின் - கிட்:7 62/1

 மேல்
 
  கக்குவார் (1)
கனைக்கும்-தோறும் உதிரங்கள் கக்குவார் - யுத்1:9 55/4

 மேல்
 
  ககன (2)
இரும் புயல் ககன மீது இடைவிடாது எழுந்து - பால:5 44/3
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் - யுத்1:3 130/4

 மேல்
 
  கங்க (2)
கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் - யுத்2:15 52/3
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் - யுத்4:37 95/3

 மேல்
 
  கங்கண (1)
கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர் - யுத்3:31 120/1

 மேல்
 
  கங்கணங்களும் (1)
கங்கணங்களும் இலங்கிய கரம் பிறழவே - ஆரண்:1 15/4

 மேல்
 
  கங்கணத்தொடு (1)
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல - யுத்3:22 76/2

 மேல்
 
  கங்கணம் (1)
தாலம் சார்ந்த மாசுணம் என கங்கணம் தழுவ - யுத்4:35 9/4

 மேல்
 
  கங்கபத்திரங்கள் (1)
ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் புக்கு அரக்கர்-தம் ஆவி - ஆரண்:8 11/1

 மேல்
 
  கங்கபத்திரம் (2)
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் - யுத்2:19 109/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் - யுத்2:19 109/2

 மேல்
 
  கங்கம் (1)
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா - யுத்2:16 15/3

 மேல்
 
  கங்கமொடு (1)
கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும் - ஆரண்:9 9/3

 மேல்
 
  கங்கர் (1)
கங்கர் கொங்கர் கலிங்கர் குலிங்கர்கள் - பால:21 46/1

 மேல்
 
  கங்கள் (2)
அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் - யுத்3:27 42/4
ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தவே - யுத்3:31 120/4

 மேல்
 
  கங்கு (1)
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து - யுத்3:27 42/3

 மேல்
 
  கங்குல் (33)
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல்
 நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை - பால:10 72/1,2
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை - பால:11 11/1
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த - பால:11 18/1
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே - பால:13 51/4
கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே - பால:16 47/4
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய - பால:17 1/1
அளியன கங்குல் போதும் குவியல ஆகும் என்று ஆங்கு - பால:22 11/3
நாணினாள் என ஏகினாள் நளிர் கங்குல் ஆகிய நங்கையே - அயோ:3 50/4
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா - அயோ:3 55/2
கதிர் மதி நீங்கிய கங்குல் போன்றதே - அயோ:12 35/4
கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல்
 எல்லை காண்பு அளவும் நின்றான் இமைப்பு_இலன் நயனம் என்றான் - அயோ:13 42/3,4
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே - ஆரண்:1 13/4
கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும் - ஆரண்:9 29/3
சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல - ஆரண்:10 118/2
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று - ஆரண்:10 119/3
கானமும் மலையும் எல்லாம் கண்ணின் நீர் உகுக்கும் கங்குல்
 மானமும் சினமும் தாதை மரணமும் மைந்தர் சிந்தை - ஆரண்:14 2/2,3
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல்
 நெய் உறு நெருப்பின் வீங்கி நிமிர்தர உயிர்ப்பு நீள - ஆரண்:14 3/2,3
தாமரை கங்குல் போதும் குவிந்திலா தன்மை என்னோ - ஆரண்:14 4/4
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் - ஆரண்:14 7/1
சுட்ட கங்குல் நெடிது என சோர்கின்றான் - ஆரண்:14 22/1
காலம் ஆம் என கங்குல் கழிந்ததே - ஆரண்:14 27/4
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல்
 விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு - ஆரண்:14 30/1,2
கானமும் மலையும் நீங்கி கங்குல் வந்து இறுக்கும் காலை - ஆரண்:15 56/3
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் - கிட்:1 41/3
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா - கிட்:10 74/1
கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் - யுத்1:1 2/4
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் - யுத்1:12 50/1
கலங்கிய கங்குல் ஆகி நீங்கிய கற்பம் காணும் - யுத்1:13 23/1
கங்குல் அன்ன கவந்தமும் கையெடுத்து - யுத்2:15 29/3
மூடின கங்குல் மாலை இருளினை முனிவர் மொய்ம்பின் - யுத்2:19 194/2
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை - யுத்2:19 217/4
ஐயனை கங்குல் மாலை அரசு என அறிந்து காலம் - யுத்3:22 145/3
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல்
 விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் - யுத்3:26 45/1,2

 மேல்
 
  கங்குல்தான் (1)
நின்று காண்டி அன்றே நெடும் கங்குல்தான்
 இன்று நீள்வதற்கு ஏது என் என்னுமால் - ஆரண்:14 19/3,4

 மேல்
 
  கங்குலில் (1)
ஓது கங்குலில் நெடிது உறக்கம் நீங்கினான் - அயோ:14 137/4

 மேல்
 
  கங்குலின் (9)
விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் - பால:19 65/3
கங்குலின் ஒலிக்கும் மா கடலும் போன்றதே - பால:23 41/4
நாழிகை கங்குலின் நள் அடைந்த பின்றை - அயோ:3 5/1
இருந்தும் கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு-அரோ - ஆரண்:14 18/4
கடிய கார் இருள் கங்குலின் கற்பம் போய் - ஆரண்:14 23/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் - கிட்:1 11/2
நிறைந்து ஆர் கங்குலின் வேலை நீந்தினான் - கிட்:8 20/4
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற - யுத்1:4 122/2
கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான் - யுத்3:22 87/3

 மேல்
 
  கங்குலும் (5)
கனியும் போல்பவன் கங்குலும் திங்களும் - பால:11 2/3
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே - ஆரண்:14 79/4
கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் - கிட்:1 20/3
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் - சுந்:3 74/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் - யுத்1:6 32/2

 மேல்
 
  கங்குலே (2)
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே - பால:19 66/4
கண்ணினும் நெடியதோ கொடிய கங்குலே - ஆரண்:14 98/4

 மேல்
 
  கங்கை (56)
காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் - பால:5 29/2
படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை
 புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் - பால:6 13/2,3
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் - பால:7 19/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ - பால:7 45/1
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் - பால:9 5/4
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த - பால:9 15/1
பூ நின்ற மவுலியையும் புக்கு அளைந்த புனல் கங்கை
 வான் நின்று கொணர்ந்தானும் இவர் குலத்து ஓர் மன்னவன் காண் - பால:12 11/3,4
கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் - பால:13 18/3
கங்கை யாறு கடுத்தது கார் என - பால:14 27/3
மலை_மகள் கொழுநன் சென்னி வந்து வீழ் கங்கை மான - பால:16 15/2
கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள் - பால:18 2/2
கடா நிறை ஆறு பாயும் கடலொடும் கங்கை சேர்ந்தான் - பால:20 1/4
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட - பால:20 2/2
கங்கை நீர் நாடன் சேனை மற்று உள கடல்கள் எல்லாம் - பால:20 5/1
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை - அயோ:3 96/1
கங்கை என்னும் கடவுள் திரு நதி - அயோ:7 10/1
ஆய கங்கை அரும் புனல் ஆடினை - அயோ:7 15/3
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை - அயோ:7 18/2
தள்ளும் நீர் பெரும் கங்கை தரங்கத்தால் - அயோ:7 19/1
கங்கை யாற்றொடும் காளிந்தி-தன்னொடும் - அயோ:7 23/3
தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான் - அயோ:8 1/3
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் - அயோ:8 11/4
இங்கு உறைந்து எறி நீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யாணர் - அயோ:8 15/2
சாந்து அணி புளினத்தின் தட முலை உயர் கங்கை
 காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் - அயோ:8 34/1,2
யாவையும் இரங்கிட கங்கை எய்தினான் - அயோ:13 1/4
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் - அயோ:13 2/2
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே - அயோ:13 4/4
வம்பு இயல் தார் இவர் வாள் வலி கங்கை கடந்து அன்றோ - அயோ:13 19/2
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ - அயோ:13 21/4
கங்கை இரு கரை உடையான் கணக்கு இறந்த நாவாயான் - அயோ:13 25/1
குன்று எழுந்து சென்றது என குளிர் கங்கை கரை குறுகி - அயோ:13 28/2
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை - அயோ:13 44/3
எரி மணி திரையின் வீசும் கங்கை யாறு ஏறிற்று அன்றே - அயோ:13 48/4
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ - அயோ:13 51/4
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி - அயோ:13 59/3
நளிர் புனல் கங்கை ஆற்றில் நண்டு என செல்லும் நாவாய் - அயோ:13 60/2
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே - அயோ:13 62/4
ஆன கங்கை அரும் புனல் ஆட்டினார் - அயோ:14 9/2
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் - ஆரண்:11 19/1
கேட்டனென் கண்டிலென் கெழுவு கங்கை நீர் - ஆரண்:12 38/1
கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர் - கிட்:6 23/1
ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை - கிட்:11 112/2
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் - கிட்:15 24/2
தேங்கு கங்கை திருமுடி செம் கணான் - சுந்:3 21/1
ஆழ நீர் கங்கை அம்பி கடாவிய - சுந்:3 23/1
கங்கை யாற்றங்கரை அடியேற்கும் தன் - சுந்:5 32/3
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர - யுத்1:1 10/3
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் - யுத்1:2 83/4
பண்டை நாள் இருந்த கங்கை நங்கையும் பதைத்தாள் பார்ப்பான் - யுத்1:6 58/3
வாங்கினான் மலரின் மேலான் வானக மணி நீர் கங்கை
 தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் - யுத்2:19 186/1,2
தண்டலை மருத வைப்பின் கங்கை நீர் தழுவும் நாட்டு - யுத்3:21 15/3
கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள் கமல தடம் கண்ணன் - யுத்3:23 5/3
கங்கை அம் சென்னியானும் கண்ணனும் கமலத்தோனும் - யுத்3:29 58/3
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் - யுத்3:30 42/3
காசும் மா நிதியும் கொடு கங்கை சூடு - யுத்4:39 5/2
கங்கை நாடுடை கணவனை முனிவுற கருதேல் - யுத்4:40 108/4

 மேல்
 
  கங்கை_சூடி-தன் (1)
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் - யுத்3:30 42/3

 மேல்
 
  கங்கைக்கு (1)
கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் - அயோ:4 113/4

 மேல்
 
  கங்கையாளொடு (1)
கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த - அயோ:9 31/1

 மேல்
 
  கங்கையின் (9)
பம்பி பொங்கும் கங்கையின் ஆழ்ந்த படை மன்னன் - பால:10 22/3
அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் - அயோ:7 16/4
காழம் இட்ட குறங்கினன் கங்கையின்
 ஆழம் இட்ட நெடுமையினான் அரை - அயோ:8 4/1,2
சிருங்கிபேரம் என திரை கங்கையின்
 மருங்கு தோன்றும் நகர் உறை வாழ்க்கையன் - அயோ:8 8/1,2
கடி எறி கங்கையின் கரை வந்தோர்களை - அயோ:13 13/3
மோது கங்கையின் கரை கடந்து முந்தினான் - அயோ:14 137/2
கங்கையின் நீர் கொணர்வென் கடிது என்றாள் - ஆரண்:14 55/4
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே - கிட்:5 4/3
வலம் கழித்து ஒழுகு நீர் வழங்கு கங்கையின்
 பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு - சுந்:4 45/1,2

 மேல்
 
  கங்கையினை (1)
ஆகாய கங்கையினை அங்கையினின் அள்ளி - சுந்:2 3/3

 மேல்
 
  கங்கையும் (7)
கன்னி நீக்க அரும் கங்கையும் கைதொழா - அயோ:7 17/1
நாவி நாள்_மலர் கங்கையும் நாறினாள் - அயோ:7 21/4
கான் உள புனல் ஆட கங்கையும் உளது அன்றோ - அயோ:8 27/3
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும் - அயோ:13 46/2
கங்கையும் இராமன் காணும் காதலது என்ன மாதோ - அயோ:13 50/4
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி - யுத்1:14 23/1
கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக - யுத்4:41 23/2

 மேல்
 
  கங்கையே (4)
ஆறு எலாம் கங்கையே ஆய ஆழிதாம் - பால:19 3/1
கங்கையே முதலவும் கலந்த நீரினால் - பால:23 48/3
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் - அயோ:3 81/1
கங்கையே முதலிய கடவுள் கன்னியர் - ஆரண்:10 21/1

 மேல்
 
  கங்கையை (5)
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை - அயோ:1 66/3
விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் - அயோ:7 9/4
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் - அயோ:10 7/4
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை - அயோ:13 6/1
கங்கையை நோக்கி சேறி கடலினும் நெடிது கற்றாய் - கிட்:13 40/4

 மேல்
 
  கங்கையோடு (1)
கங்கையோடு யமுனை கோதாவரி நருமதை காவேரி - யுத்4:41 22/1

 மேல்
 
  கச்சம் (1)
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா - யுத்3:22 69/3

 மேல்
 
  கச்சில் (1)
சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து - அயோ:4 114/1

 மேல்
 
  கச்சின் (1)
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி - பால:17 14/3

 மேல்
 
  கச்சினால் (1)
அலம்வரு நிழல் உமிழ் அம் பொன் கச்சினால்
 குலம் வரு கனக வான் குன்றை நின்று உடன் - பால:23 63/2,3

 மேல்
 
  கச்சு (1)
கற்றை மாசுணம் விரித்து வரி கச்சு ஒளிரவே - ஆரண்:1 14/4

 மேல்
 
  கச்சும் (1)
கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் - ஆரண்:7 139/1

 மேல்
 
  கச்சை (1)
கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற - அயோ:1 25/1

 மேல்
 
  கச்சையும் (1)
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல - ஆரண்:8 10/2

 மேல்
 
  கச்சொடு (3)
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற - பால:19 24/2
கச்சொடு ஆர்த்த கறை கதிர் வாளினன் - அயோ:8 7/1
சிந்துராகத்தின் செறி துகில் கச்சொடு செறிய - சுந்:12 42/1

 மேல்
 
  கச்சொடும் (1)
தாள் வலந்து ஒளிர் தமனிய கச்சொடும் சார்த்தி - யுத்4:35 5/2

 மேல்
 
  கச (1)
கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் - பால:5 19/3

 மேல்
 
  கசகோமுகன் (1)
மயிந்தன் மல் கசகோமுகன் தன்னொடும் வந்தான் - கிட்:12 14/4

 மேல்
 
  கசட்டுறு (1)
கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல் - பால:5 74/1

 மேல்
 
  கசிவாளும் (1)
கம்பிக்கின்ற நுண் இடை நோவ கசிவாளும்
 பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற - பால:17 28/2,3

 மேல்
 
  கசிவுற்றார் (1)
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார்
 எற்றாம் மாருதி நிலை என்பார் இனி இமையா விழியினை இவை ஒன்றோ - சுந்:10 32/2,3

 மேல்
 
  கஞ்ச (3)
கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை - கிட்:11 94/3
கஞ்ச மலர் பழிக்கும் கை அபயம் காட்டினான் - யுத்1:3 162/4
கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா - யுத்4:40 126/2

 மேல்
 
  கஞ்சங்களை (1)
கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் - அயோ:7 3/4

 மேல்
 
  கஞ்சத்தின் (1)
கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள் - ஆரண்:10 70/4

 மேல்
 
  கஞ்சத்து (1)
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல - பால:22 19/1

 மேல்
 
  கஞ்சம் (3)
கஞ்சம் நீரில் ஒளிப்ப கயல் உக - அயோ:7 20/3
செம் செவிய கஞ்சம் நிகர் சீறடியள் ஆகி - ஆரண்:6 24/2
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு - கிட்:2 15/3

 மேல்
 
  கஞ்சமும் (2)
கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள் - சுந்:4 106/2
கஞ்சமும் மலர்வு உற்றன காந்தின காந்தம் - சுந்:5 81/4

 மேல்
 
  கஞ்சுக (1)
துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் - ஆரண்:10 16/2

 மேல்
 
  கஞ்சுகத்தர் (1)
கஞ்சுகத்தர் கதை பற்றிய கையர் - யுத்1:11 14/2

 மேல்
 
  கஞ்சுகத்து (1)
வீர வேத்திரத்தார் தாழ்ந்து விரிந்த கஞ்சுகத்து மெய்யார் - பால:14 67/2

 மேல்
 
  கஞ்சுகமும் (1)
பாதக இருள் செய் கஞ்சுகமும் பற்றலால் - பால:10 63/3

 மேல்
 
  கஞ்சுகன் (1)
முற்றும் மூடிய கஞ்சுகன் மூட்டிய - யுத்1:9 53/1

 மேல்
 
  கஞ்சுகி (1)
நீண்டு உயர் நினைப்பன் ஆகி கஞ்சுகி அயல் நின்றானை - யுத்2:16 6/2

 மேல்
 
  கஞ்சுகியான் (1)
கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான்
 வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் - ஆரண்:2 10/2,3

 மேல்
 
  கஞல்வ (1)
காய்ச்சிய இரும்பு மான சேந்து ஒளி கஞல்வ காணாய் - யுத்1:10 11/4

 மேல்
 
  கஞல்வது (1)
காசு அறு மணியும் பொன்னும் காந்தமும் கஞல்வது ஆய - சுந்:6 41/1

 மேல்
 
  கஞல (5)
கதுவு உறுகின்றது என்ன கொழுந்து ஒளி கஞல தூக்கி - பால:22 5/2
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான - பால:22 17/2
காசொடு கண் நிழல் கஞல கைவினை - பால:23 65/1
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து - ஆரண்:10 49/3
காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம் - ஆரண்:13 135/3

 மேல்
 
  கஞலும் (2)
கார் மினொடு உலாயது என நூல் கஞலும் மார்பன் - அயோ:3 100/1
பொன் நின்று கஞலும் தெய்வ பூணினர் பொருப்பு தோளர் - சுந்:7 9/1

 மேல்
 
  கட்கிலார் (1)
கட்கிலார் களை காதல் கொழுநரோடு - அயோ:11 21/3

 மேல்
 
  கட்செவி (2)
கண் உற தெரிவுற்றது கட்செவி
 ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் - கிட்:11 11/3,4
காணா வந்த கட்செவி என்ன கனல் கண்ணாள் - சுந்:2 73/4

 மேல்
 
  கட்ட (7)
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி - பால:9 8/4
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் - ஆரண்:1 45/2
கட்ட போது அல்லது மயிலை காண்டுமோ - கிட்:10 93/4
கறுத்த மாசுணம் கனக மா மேனியை கட்ட
 அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் - சுந்:11 61/1,2
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற - யுத்2:17 8/2
கல் என திரண்ட தோளை பாசத்தால் கட்ட கண்டேன் - யுத்2:17 42/2
கட்ட மானிடன் கொல்ல என் காதலன் - யுத்3:29 14/2

 மேல்
 
  கட்டது (1)
கட்டது இந்திரன் வாழ்வை கடைமுறை - யுத்2:15 91/1

 மேல்
 
  கட்டதோ (1)
கருமம் கட்டளை என்றல் கட்டதோ - கிட்:8 16/4

 மேல்
 
  கட்டம் (1)
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை - யுத்3:30 51/4

 மேல்
 
  கட்டமால் (1)
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் - யுத்3:31 173/4

 மேல்
 
  கட்டலே (1)
காரியம் கடலினை அடைத்து கட்டலே
 சூரியன் காதல சொல்லி என் பல - யுத்1:8 3/1,2

 மேல்
 
  கட்டவர் (2)
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் - அயோ:7 5/4
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் - யுத்2:18 65/2

 மேல்
 
  கட்டவன் (1)
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை - யுத்4:41 118/2

 மேல்
 
  கட்டவா (1)
கட்டவா கண்டும் கண் எதிரே வந்து - யுத்1:9 47/3

 மேல்
 
  கட்டவும் (1)
கல்லலாம் உலகினை வரம்பு கட்டவும்
 சொல்லலாம் பெரு வலி இராமன் தோள்களை - யுத்2:16 76/1,2

 மேல்
 
  கட்டழகும் (1)
கண்டாரே காதலிக்கும் கட்டழகும் விடம் அன்றோ - ஆரண்:6 123/3

 மேல்
 
  கட்டழி (1)
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் - ஆரண்:2 8/3

 மேல்
 
  கட்டழிந்தது (1)
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் - சுந்:4 55/3

 மேல்
 
  கட்டளை (3)
தெரிவைமார்க்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவே - அயோ:10 33/1
கருமம் கட்டளை என்றல் கட்டதோ - கிட்:8 16/4
மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் - சுந்:3 86/3

 மேல்
 
  கட்டனென் (1)
காதலான் எனலானும் நின் கட்டனென்
 ஏதிலாரும் எளியர் என்றால் அவர் - கிட்:7 108/2,3

 மேல்
 
  கட்டான் (1)
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான்
 நிரம்பிடுவது அன்று அதுவும் நின்றது இனி நம்-பால் - யுத்1:2 54/2,3

 மேல்
 
  கட்டான்-கொல் (1)
கட்டான்-கொல் இதற்கு ஒரு காரணம் என்-கொல் என்றான் - யுத்2:19 2/4

 மேல்
 
  கட்டி (26)
விளிம்பு சுற்றும் முற்றுவித்து வெள்ளி கட்டி உள்ளுற - பால:3 19/1
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது - பால:3 23/1
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா - ஆரண்:7 61/3
கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும் - ஆரண்:14 22/3
கட்டி மால் வரையை வந்து உறுதலும் கருணையான் - கிட்:5 14/2
காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி - கிட்:13 59/1
கட்டி சீறும் காலன் வலத்தாள் சுமை இல்லாள் - சுந்:2 74/4
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த - சுந்:4 30/2
கருது காலினும் கையினும் வாலினும் கட்டி
 சுருதியே அன்ன மாருதி மரத்திடை துரப்பான் - சுந்:7 40/1,2
காற்றினை மருங்கில் கட்டி கால் வகுத்து உயிரும் கூட்டி - சுந்:8 5/1
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து - யுத்1:3 99/2
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் - யுத்1:3 100/3
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி
 நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் - யுத்1:9 14/3,4
குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி
 இரங்குவான் ஆகில் இன்னம் அறிதி என்று உன்னை ஏவும் - யுத்1:14 22/2,3
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி
 முனை தொழில் முயன்றதாக மூ-வகை உலகும் முற்ற - யுத்2:16 167/2,3
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி
 வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க - யுத்2:16 228/2,3
கட்டி தருவென் இது காணுதியால் - யுத்2:18 12/4
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் - யுத்3:20 30/3
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி - யுத்3:26 50/2
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி
 பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் - யுத்3:28 45/2,3
கண்டிலீர்-கொலாம் கடலினை மலை கொண்டு கட்டி
 மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் - யுத்3:30 47/1,2
கருவி நான்முகன் வேள்வியில் படைத்ததும் கட்டி
 செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் - யுத்4:35 4/3,4
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி
 தாலம் சார்ந்த மாசுணம் என கங்கணம் தழுவ - யுத்4:35 9/3,4
கட்டி உலகின் பொருள் என கரை_இல் வாளி - யுத்4:36 4/3
காய்ந்த பேர் இரும்பின் வன் கட்டி காலுற - யுத்4:37 75/3

 மேல்
 
  கட்டிய (9)
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் - அயோ:7 5/1
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் - அயோ:7 5/2
கட்டிய சுரிகையன் கடித்த வாயினன் - அயோ:13 9/1
திசை கட்டிய மால் கரி தெட்ட மத - ஆரண்:2 8/1
இசை கட்டிய ஒத்து இவர் சாமரையான் - ஆரண்:2 8/4
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் - ஆரண்:9 1/4
திரங்கு செம் சடை கட்டிய செய்வினைக்கு - சுந்:3 25/3
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை - சுந்:7 6/1
காலையின் நறு மலர் ஒன்ற கட்டிய
 மாலையின் மலர் புரை சமய வாதியர் - யுத்1:3 77/1,2

 மேல்
 
  கட்டியது (1)
வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை - யுத்4:36 8/4

 மேல்
 
  கட்டியிட்டு (1)
கல்லினும் வலிய தோளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காலை - யுத்2:18 234/2

 மேல்
 
  கட்டியின் (1)
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் - அயோ:7 5/3

 மேல்
 
  கட்டின் (1)
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின்
 மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன - யுத்3:31 101/1,2

 மேல்
 
  கட்டின (1)
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் - ஆரண்:2 8/2

 மேல்
 
  கட்டினது (1)
கட்டினது என்ப மன்னோ காகுத்தற்கு இளைய காளை - யுத்2:19 189/3

 மேல்
 
  கட்டினன் (2)
கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை - அயோ:14 28/1
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி - யுத்1:3 84/3

 மேல்
 
  கட்டினார் (5)
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் - சுந்:7 37/3
காலனை காலினில் கையில் கட்டினார் - சுந்:9 21/4
கையொடு கை உற அணியும் கட்டினார்
 ஐயனும் அவர் நிலை அமைய நோக்கினான் - சுந்:9 24/3,4
கண்ணில் கண்ட வன் பாசம் எல்லாம் இட்டு கட்டினார் - சுந்:12 115/4
கட்டினார் காத்தார் ஒன்றும் காண்கிலார் இறவு கண்ணுற்று - யுத்3:22 133/3

 மேல்
 
  கட்டினான் (2)
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் - சுந்:7 37/3
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் - யுத்2:16 71/4

 மேல்
 
  கட்டினென் (1)
கணத்து வன் சனகன்-தன்னை கட்டினென் கொணர்ந்து காட்டின் - யுத்2:17 3/3

 மேல்
 
  கட்டு (15)
கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா - பால:24 13/2
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த - அயோ:4 135/3
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால் - ஆரண்:1 29/2
கண்ணிய வினைகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாலே - ஆரண்:16 9/3
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை - சுந்:11 25/1
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு - சுந்:12 10/1
கட்டு ஆர் கடு மத்திகை கண் கொடியோன் - யுத்1:3 115/3
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் - யுத்2:15 144/1
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் - யுத்2:15 242/4
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற - யுத்2:16 252/2
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் - யுத்2:18 224/2
காமர் வண் தருப்பையும் பிறவும் கட்டு அற - யுத்3:27 57/2
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் - யுத்3:28 38/1
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் - யுத்3:31 108/2
துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு
 ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த - யுத்4:33 15/2,3

 மேல்
 
  கட்டுண்டாய் (2)
கட்டுண்டாய் உயர்ந்த வேள்வி துறை எலாம் கரையும் கண்டாய் - யுத்2:17 35/2
கட்டுண்டாய் என்னே யானும் காண்கின்றேன் போலும் கண்ணால் - யுத்2:17 35/4

 மேல்
 
  கட்டுண்டான் (1)
கார்த்தவீரியன் என்பானால் கட்டுண்டான் என்ன கற்கும் - யுத்4:37 207/1

 மேல்
 
  கட்டும் (2)
கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாலையும் - யுத்2:15 32/2
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா - யுத்3:26 72/3

 மேல்
 
  கட்டுரை (10)
கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி - அயோ:1 62/4
தூண்டிட கட்டுரை சொல்லல் மேயினாள் - அயோ:2 51/4
சூளுறு கட்டுரை சொல்லல் மேயினான் - அயோ:11 95/4
கான் இடம் இல்லை என்னும் கட்டுரை கலந்த காலை - ஆரண்:7 67/2
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் - கிட்:7 124/1
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை
 பொய் அடை ஆக்கிய பொறி இலேனொடு - கிட்:10 91/2,3
மேயது ஓர் கட்டுரை விளம்பல் மேயினாள் - சுந்:3 31/4
கண்டிலர் மடந்தையை என்னும் கட்டுரை
 உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் - சுந்:14 15/2,3
கட்டுரை அதனை கேளா கண் எரி கதுவ நோக்கி - யுத்3:26 9/1
மெய்யுறு கட்டுரை கேட்டும் மீட்டியோ - யுத்4:40 80/3

 மேல்
 
  கட்டுரைக்கின்றார் (1)
கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார்
 தரையில் நிற்கிலர் திசை-தொறும் நோக்கினர் சலிப்பார் - சுந்:7 56/2,3

 மேல்
 
  கட்டுரைக்குமால் (1)
காற்றின் சேய் இது கட்டுரைக்குமால் - கிட்:16 39/4

 மேல்
 
  கட்டுரைத்து (2)
கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில் - கிட்:13 38/3
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க - யுத்1:3 40/3

 மேல்
 
  கட்டுரைப்பது (1)
கைகடக்க விட்டு இருந்த கட்டுரைப்பது என்-கொலோ - பால:13 54/4

 மேல்
 
  கட்டுரையின் (1)
கட்டுரையின் தம கைத்து உள போழ்தே - பால:8 22/1

 மேல்
 
  கட்டுரையீர் (1)
காந்துகின்றது கட்டுரையீர் என்றான் - ஆரண்:4 31/4

 மேல்
 
  கட்டுரையும் (1)
கடல் தோட்டார் எனின் வேறு ஓர் கட்டுரையும் வேண்டுமோ - பால:12 10/4

 மேல்
 
  கட்டுவது (1)
கட்டுவது அல்லால் என்னை யான் என கருதுவாரோ - யுத்3:28 11/2

 மேல்
 
  கட்டுறு (1)
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து - யுத்2:16 48/1

 மேல்
 
  கட்டைகள் (1)
கட்டைகள் எரிவன போன்று காட்டுவ - யுத்2:19 42/4

 மேல்
 
  கட்டையும் (1)
கல்லொடு மரனும் வேரும் கட்டையும் காலில் தீண்டும் - யுத்2:16 177/1

 மேல்
 
  கட்புல (1)
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ - சுந்:9 1/2

 மேல்
 
  கட்புலக்கு (1)
கால் தரை தோய நின்று கட்புலக்கு உற்றது அம்மா - கிட்:7 153/3

 மேல்
 
  கட்புலத்து (2)
கட்புலத்து இனைய என்று தெரிவு_இல திரிய கண்டார் - பால:10 12/4
தன் நெடும் தோற்றம் வானோர் கட்புலத்து எல்லை தாவ - கிட்:17 29/2

 மேல்
 
  கட்புலம் (6)
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை - பால:14 76/2
என் கட்புலம் முன் உனக்கு ஈந்துவைத்து இல்லை என்ற - அயோ:4 127/3
புன் புற மயிரும் பூவா கட்புலம் புறத்து நாறா - சுந்:1 6/3
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் - சுந்:1 16/3
பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் - சுந்:1 51/4
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு - யுத்2:19 34/1

 மேல்
 
  கட்புலமும் (1)
காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் - யுத்3:24 38/3

 மேல்
 
  கட்புலன் (4)
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் - கிட்:16 59/2
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் - சுந்:1 24/2
காவல் கண்டு இவண் இருந்தவர் கட்புலன் கதுவ - சுந்:12 52/2
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் - யுத்3:31 138/3

 மேல்
 
  கட (26)
கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே - பால:3 53/4
முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும் - பால:3 66/1
கட களிற்றையும் காரிகையாரையும் - பால:14 42/3
ஊறுமா கட மா மதம் ஓடுமே - பால:16 30/2
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி - பால:20 31/2
கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற - அயோ:1 25/1
ஓடை மா கட களிறு உதய மால் வரை - அயோ:2 41/3
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள் - அயோ:2 65/1
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் - அயோ:14 34/1
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் - ஆரண்:7 77/2
நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின் - ஆரண்:7 116/3
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று - ஆரண்:7 138/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் - ஆரண்:9 4/1
பயிலும் பிடியும் கட கரியும் வருவ திரிவ பார்க்கின்றான் - ஆரண்:14 29/2
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் - கிட்:1 11/1
மால் பெரும் கட கரி முழக்கம் வாள் அரி - கிட்:7 13/1
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே - கிட்:10 16/4
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய - சுந்:2 144/1
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் - சுந்:10 29/3
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் - யுத்1:13 22/1
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் - யுத்2:16 310/1
கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான் - யுத்2:18 29/3
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் - யுத்3:27 54/1
கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள் - யுத்4:33 9/1
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் - யுத்4:36 2/1
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின - யுத்4:37 81/1

 மேல்
 
  கடக்க (17)
கடக்க அரும் வலத்து எனது காவல் இது யாவும் - பால:7 33/1
இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல் - அயோ:1 24/1
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க
 உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் - அயோ:6 25/3,4
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா - ஆரண்:11 55/3
இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர் - ஆரண்:12 40/3
காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால - சுந்:1 32/3
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க
 ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் - சுந்:2 20/3,4
கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள் - சுந்:3 60/1
மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் - சுந்:9 28/4
எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் - சுந்:12 112/4
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க
 உரிய மற்று இதின் நல்லது ஒன்று இல் என உரைத்தான் - யுத்1:3 40/3,4
அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அரக்கரை கடக்க ஆழி - யுத்1:14 14/1
கடக்க_அரும் துறக்கமே கலந்தவாம் என - யுத்2:18 109/3
நீரினை கடக்க வாங்கி இலங்கையாய் நின்ற குன்றை - யுத்3:26 4/1
கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க
 விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும் - யுத்4:32 22/1,2
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து - யுத்4:32 41/1
வேலையை கடக்க பாயும் விறல் உடையவனை வீட்டி - யுத்4:41 26/2

 மேல்
 
  கடக்க_அரும் (2)
கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள் - சுந்:3 60/1
கடக்க_அரும் துறக்கமே கலந்தவாம் என - யுத்2:18 109/3

 மேல்
 
  கடக்கல் (4)
காலம் என்று ஒரு வலை கடக்கல் ஆகுமோ - அயோ:14 71/4
கற்றவர் ஞானம் இன்றேல் காமத்தை கடக்கல் ஆமோ - ஆரண்:10 84/4
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ - யுத்1:4 115/4
கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற - யுத்3:31 222/1

 மேல்
 
  கடக்கலாத (1)
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத
 செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை - யுத்2:19 10/3,4

 மேல்
 
  கடக்கலாம் (1)
வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி - ஆரண்:6 130/2

 மேல்
 
  கடக்கவோ (1)
கல் அடா நெடு மரங்களோ வரு கருத்தினேன் வலி கடக்கவோ
 சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் - யுத்2:19 73/3,4

 மேல்
 
  கடக்கிலான் (1)
கண்டான் நும்பி அறம் கடக்கிலான்
 வண்டு ஆர் கோதையை வைத்து நீங்கு எனா - கிட்:16 41/2,3

 மேல்
 
  கடக்கும் (9)
கடக்கும் வால் உணர்வினுக்கு அணுகும் காட்சியான் - அயோ:5 26/4
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி - ஆரண்:1 51/1
சால உரைத்தார் வாரி கடக்கும் தகவு இன்மை - கிட்:17 4/2
தழுவி நின்று எடுப்ப வேலை தனி தனி கடக்கும் தாள - சுந்:4 32/2
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் - யுத்1:5 74/4
தோணி பெற்றனர் என கடக்கும் தொல் செரு - யுத்2:15 102/2
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி - யுத்2:16 39/2
கொன்று போர் கடக்கும் ஆயின் கொள்ளுதும் வென்றி அன்றேல் - யுத்3:31 56/3
வைது கொலின் அல்லது மற படை கொடி படை கடக்கும் வலிதான் - யுத்3:31 150/3

 மேல்
 
  கடக்கும்-வகை (1)
கடக்கும்-வகை வீசின களித்த திசை யானை - சுந்:6 13/2

 மேல்
 
  கடக (3)
இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி - பால:12 22/3
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் - பால:16 18/4
கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் - அயோ:4 113/4

 மேல்
 
  கடகம் (5)
ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி - பால:16 12/3
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் - பால:22 11/4
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே - பால:23 57/4
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் - யுத்1:9 12/1
தண்டை தோள்_வளை கடகம் என்று இனையன தறுகண் - யுத்2:16 247/2

 மேல்
 
  கடகமும் (1)
கடகமும் குழையும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் - பால:10 17/1

 மேல்
 
  கடங்களும் (1)
கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத - சுந்:2 38/2

 மேல்
 
  கடத்தல் (2)
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி - சுந்:3 9/1
அறத்தினால் அன்றி அமரர்க்கும் அரும் சமம் கடத்தல்
 மறத்தினால் அரிது என்பது மனத்திடை வலித்தி - யுத்2:15 251/1,2

 மேல்
 
  கடத்தலின் (1)
இரும் சிறை கடத்தலின் இனியது யாவதோ - அயோ:1 21/4

 மேல்
 
  கடத்தி (2)
கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் - யுத்1:12 28/2
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் - யுத்3:23 29/3

 மேல்
 
  கடத்தியோ (1)
காதல் நீ அறத்து எல்லை கடத்தியோ - சுந்:12 95/4

 மேல்
 
  கடத்திர் (1)
இங்கு ஆர் கடத்திர் எனை என்னா எழுந்தாள் - சுந்:1 63/3

 மேல்
 
  கடத்து (1)
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த - அயோ:9 39/3

 மேல்
 
  கடத்தொடும் (1)
குன்று சூழ்ந்த கடத்தொடும் கோவலர் - கிட்:15 39/1

 மேல்
 
  கடந்த (30)
பொன் நகரும் அல்லாது புகல் உண்டோ இகல் கடந்த புலவு வேலோய் - பால:6 8/4
கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை - பால:8 27/3
மலை கடந்த புயங்கள் மடந்தைமார் - பால:18 18/1
சொல் நலம் கடந்த காம சுவையை ஓர் உருவம் ஆக்கி - பால:21 12/1
கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான் - ஆரண்:7 108/1
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம் - கிட்:3 64/1
பெற்றிலென் கடந்த சொல்லின் பயன் இலை பிறிது ஒன்றேனும் - கிட்:7 134/3
கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் - கிட்:13 36/4
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான் - சுந்:2 99/3
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த
 அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச - சுந்:3 82/3,4
கண்தலம் அறிவொடு கடந்த காட்சிய - சுந்:4 102/1
கடவுளர்க்கு அரசனை கடந்த தோன்றலும் - சுந்:12 24/1
அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ - சுந்:12 32/3
எல் கடந்த இருளிடை இந்திர - யுத்1:8 69/3
கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ - யுத்1:9 50/1
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி - யுத்1:10 5/2
காலினின் கரும் கடல் கடந்த காற்றது - யுத்2:16 81/1
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் - யுத்2:16 268/3
மாதிரம் கடந்த தோளான் மந்திர இருக்கை வந்த - யுத்2:17 2/1
கண்டாள் கருணனை தன் கண் கடந்த தோளானை - யுத்2:17 89/1
அடல் கடந்த போர் வாளி என்று ஆகுலித்து அழுதான் - யுத்3:22 189/4
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் - யுத்3:28 62/2
மாதிரம் கடந்த திண் தோள் மைந்தன் தன் மகுட சென்னி - யுத்3:29 42/1
கையனே மழுவனே என்று இவர் வலி கடந்த கால - யுத்3:29 48/2
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் - யுத்3:31 38/1
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் - யுத்4:34 21/1
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க - யுத்4:35 10/2
திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செரு கடந்த புய வலியும் தின்று மார்பில் - யுத்4:37 197/3
கனத்தினால் கடந்த பூண் முலைய கைவளை - யுத்4:40 71/1
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடி கடலையும் கடந்த அன்றே - யுத்4:41 115/4

 மேல்
 
  கடந்த-போது (1)
வரம்பையும் கடந்த-போது மற்று உரை வகுக்கல் ஆமோ - கிட்:13 36/2

 மேல்
 
  கடந்தது (8)
காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின் - அயோ:9 37/3
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் - கிட்:7 74/3
காட்டியது அனுமன் நீதி கல்வியால் கடந்தது அல்லால் - கிட்:11 95/2
திறத்தையும் கடந்தது சீற்றத்தின் தகைமை - சுந்:3 133/4
கடந்து செலவு என்பது கடந்தது இரு காலால் - சுந்:6 18/3
காவலின் பெற்ற திகிரியான் தன்னொடும் கடந்தது
 ஏவரின் பெற்ற வரத்தினால் இயம்புதி இளையோய் - யுத்1:2 105/3,4
கவ்வு அயில் கால நேமி கணக்கையும் கடந்தது என்பார் - யுத்1:9 74/4
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே - யுத்2:18 87/4

 மேல்
 
  கடந்தவர் (1)
அறம் கடந்தவர் செயல் இது என்று உலகு எலாம் ஆர்ப்ப - யுத்2:15 249/1

 மேல்
 
  கடந்தவன் (4)
மாதிரம் கடந்தவன் குறுகி மன்ன நின் - சுந்:12 25/2
கடந்தவன் சரிதை கண்டனை அன்றே - யுத்1:11 25/4
போர் கடந்தவன் இன்று வலிது போர் என்றான் - யுத்2:19 28/4
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப - யுத்4:40 118/1

 மேல்
 
  கடந்தவாறும் (1)
கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த - யுத்1:9 33/3

 மேல்
 
  கடந்தன (2)
கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ - யுத்2:19 47/4
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த - யுத்3:22 96/4

 மேல்
 
  கடந்தனம் (1)
காலன் வந்தனன் இடர் கடல் கடந்தனம் எனா - கிட்:3 2/3

 மேல்
 
  கடந்தனர் (4)
கடந்தனர் கண்டனர் கழுகின் வேந்தையே - ஆரண்:4 1/4
கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும் - சுந்:2 158/2
பெரும் கடல் கடந்தனர் பெயரும் பெற்றி போல் - சுந்:4 97/3
விரியும் வேலையும் கடந்தனர் நோக்கினன் வீரன் - யுத்3:31 30/4

 மேல்
 
  கடந்தனவோ (1)
உடல் கடந்தனவோ உனை அரக்கன் வில் உதைத்த - யுத்3:22 189/3

 மேல்
 
  கடந்தனன் (3)
நாள் அனைத்தையும் கடந்தனன் தமியன் நம் தாதை - ஆரண்:13 90/3
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் - சுந்:2 164/4
பனி வரை கடந்தனன் பருப்பதங்களின் - யுத்3:24 86/1

 மேல்
 
  கடந்தனனாம்-கொலோ (1)
நாணி நாடு கடந்தனனாம்-கொலோ
 சேண் உலாம் தனி தேரவன் என்னுமால் - ஆரண்:14 21/3,4

 மேல்
 
  கடந்தனனால் (1)
காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் - யுத்3:20 99/4

 மேல்
 
  கடந்தனென் (1)
கரும் கடல் கடந்தனென் காலினால் என்றான் - சுந்:4 97/4

 மேல்
 
  கடந்தாய் (1)
கடந்தாய் என்றல் என் ஆகும் காற்றே அனைய கடுமையாய் - சுந்:4 109/4

 மேல்
 
  கடந்தார் (2)
காசு_அறு குன்றினொடு ஆறு கடந்தார்
 யோசனை ஒன்பதொடு ஒன்பது சென்றார் - ஆரண்:14 33/3,4
பாராயண மறை நான்கையும் கடந்தார் இவர் பழையோர் - யுத்3:27 140/4

 மேல்
 
  கடந்தால் (6)
என் சொல் கடந்தால் உனக்கு யாது உளது ஈனம் என்றான் - அயோ:4 136/3
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் - கிட்:13 23/3
துறக்கம் உற்றார் மனம் என்ன துறை கெழு நீர் சோணாடு கடந்தால் தொல்லை - கிட்:13 30/1
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால்
 சேம வீடு உற செய்வதும் செம் தழல் முகந்த - யுத்1:3 42/1,2
ஒன்பதினாயிரம் கடந்தால் இமயம் எனும் குலவரையை உறுதி உற்றால் - யுத்3:24 24/2
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி - யுத்3:24 25/2

 மேல்
 
  கடந்தான் (13)
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் - பால:4 5/1
ஆய்ந்தே கடந்தான் அறிவு என்னும் அளக்கர் வாளால் - பால:4 5/2
காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற - பால:4 5/3
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் - பால:4 5/4
தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் - அயோ:4 136/4
கவிக்கு நாயகன் அனையவன் உறையுளை கடந்தான் - சுந்:2 130/4
காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் - சுந்:2 137/4
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி - சுந்:12 125/1
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் - யுத்2:17 91/4
கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான்
 அன்ன வேலையின் இராமன் ஈது இளையவற்கு அறைந்தான் - யுத்3:22 87/3,4
கைகொள் சேனையை கா என போர்க்களம் கடந்தான் - யுத்3:22 88/4
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் - யுத்4:32 40/4
காந்தர்ப்பம் எனும் கடும் கொடும் கணையினால் கடந்தான்
 ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் - யுத்4:37 104/3,4

 மேல்
 
  கடந்தானை (2)
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் - பால:21 7/3
காய் சினத்து அனுமன் என்னும் கடல் கடந்தானை கண்டான் - யுத்3:24 10/4

 மேல்
 
  கடந்திடுதல் (1)
கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் - கிட்:13 72/2

 மேல்
 
  கடந்தில (3)
தொய்யலை கடந்தில சூழி யானையே - பால:14 19/4
நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் - யுத்2:16 245/4
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி - யுத்2:16 327/4

 மேல்
 
  கடந்திலர் (1)
வேலியை கடந்திலர் உலகை வென்றுளார் - யுத்3:31 169/4

 மேல்
 
  கடந்திலாத (1)
வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட - யுத்1:14 14/3

 மேல்
 
  கடந்திலேன் (1)
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை - யுத்4:40 50/3

 மேல்
 
  கடந்திலை (1)
உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை
 அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ - சுந்:12 32/2,3

 மேல்
 
  கடந்தீர் (1)
ஓதி உணர்ந்தீர் ஊழி கடந்தீர் உலகு ஈனும் - கிட்:17 15/3

 மேல்
 
  கடந்து (72)
நெறி கடந்து பரந்தன நீத்தமே - பால:2 40/1
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் - பால:3 12/3
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் - பால:3 12/3
ஓசனை பல கடந்து இனி ஓர் ஓசனை - பால:5 37/1
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் - பால:7 15/2
அல் கடந்து இலங்கு பல் மீன் அரும்பிய வானும் போல - பால:10 5/2
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு - பால:18 18/2
நிலை கடந்து பரந்தது நீத்தமே - பால:18 18/4
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று - பால:21 7/1
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் - பால:21 7/3
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் - அயோ:0 1/4
காலமாய் குணித்த நுண்மை கணக்கையும் கடந்து நின்ற - அயோ:3 95/3
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் - அயோ:4 136/2
மாறி உலகம் வகுத்த நாள் வரம்பு கடந்து மண் முழுதும் - அயோ:6 35/3
ஆறும் கானும் அகல் மலையும் கடந்து
 ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து - அயோ:11 17/1,2
ஆழ நெடும் திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ - அயோ:13 15/1
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ - அயோ:13 16/3
வம்பு இயல் தார் இவர் வாள் வலி கங்கை கடந்து அன்றோ - அயோ:13 19/2
மோது கங்கையின் கரை கடந்து முந்தினான் - அயோ:14 137/2
இரு வினை கடந்து போய் உம்பர் எய்தினார் - ஆரண்:7 122/2
தன் சொல் கடந்து தளர்கின்ற நெஞ்சம் உடையேன் மருங்கு தனியே - ஆரண்:13 64/3
என் சொல் கடந்து மனமும் தளர்ந்த இள வீரன் வந்த இயல்பே - ஆரண்:13 64/4
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர - ஆரண்:13 86/1
சுரந்தனனேல் நனி கொண்டு கடந்து என் - ஆரண்:14 42/2
கண்டிலன் உலகம் மூன்றும் காலினால் கடந்து கொண்ட - கிட்:2 32/1
அவனியும் கடந்து எயில் அடைந்தனன் - கிட்:3 65/2
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர் - கிட்:5 13/1
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர் - கிட்:5 13/1
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை - கிட்:11 43/2
அ ஆறு கடந்து அப்பால் அறத்து ஆறே என தெளிந்த அருளின் ஆறும் - கிட்:13 22/1
சுவணநதி கடந்து அப்பால் சூரிய காந்தகம் என்ன தோன்றி மாதர் - கிட்:13 23/1
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக - கிட்:13 32/1
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன் - கிட்:15 46/1
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் - கிட்:17 6/2
மந்திரம் பல கடந்து தன் மனத்தின் முன் செல்வான் - சுந்:2 136/3
அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் - சுந்:2 142/1
என்னவே கடந்து இஞ்சியும் பிற்பட - சுந்:2 154/2
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ - சுந்:3 6/1
காந்தன் மாண்டிலன் காடு கடந்து போய் - சுந்:3 101/3
கடந்து செலவு என்பது கடந்தது இரு காலால் - சுந்:6 18/3
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் - சுந்:10 5/3
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் - சுந்:10 23/4
கடல் கடந்து புகுந்தனை கண்டகர் - சுந்:12 32/1
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே - சுந்:12 116/1
வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில் - சுந்:12 118/1
வருவதும் குரங்கு நம் வாழ்க்கை ஊர் கடந்து
 அரிது-கொல் இராக்கதர்க்கு ஆழி நீந்துதல் - யுத்1:2 35/3,4
ஏழும் தன் இரு தாள் அளவு என கடந்து ஏறும் - யுத்1:3 3/4
ஊழியும் கடந்து உயர்கின்ற ஆயுளான் உலகம் - யுத்1:3 20/3
அளக்கரை கடந்து மேல் அறிந்து நம்பியும் - யுத்1:4 15/1
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் - யுத்1:4 102/4
இரும் கடல் கடந்து கரை ஏறினன் இராமன் - யுத்1:9 12/4
அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அரக்கரை கடக்க ஆழி - யுத்1:14 14/1
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் - யுத்1:14 14/2
எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை புக்கான் - யுத்1:14 14/4
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் - யுத்2:15 106/4
கடந்து போய் உலகம் மூன்றும் காக்கின்ற காவலாளன் - யுத்2:16 2/2
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் - யுத்2:16 20/1
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் - யுத்2:16 156/3
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி - யுத்3:22 189/1
இடர் கடந்து நான் இருப்ப நீ நல்கியது இதுவோ - யுத்3:22 189/2
மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால் - யுத்3:24 26/1
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் - யுத்3:24 36/1
காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் - யுத்3:24 38/3
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம் - யுத்3:25 1/2
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள - யுத்3:26 50/1
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி - யுத்3:26 50/2
அணங்குடை நெடு வேல் பாயும் அமர் கடந்து அரிதின் போனான் - யுத்3:28 16/4
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ - யுத்3:28 32/2
காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி - யுத்3:28 32/3
வன் புலம் கடந்து மீளும் தம்பி-மேல் வைத்த மாலை - யுத்3:28 64/1
கருது சேனையும் கொன்று மா கடலையும் கடந்து - யுத்3:30 46/4
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக - யுத்4:40 93/2

 மேல்
 
  கடந்தும் (1)
உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை - சுந்:12 32/2

 மேல்
 
  கடந்துளது (1)
உயர்ந்த கொற்றமும் ஊழியும் கடந்துளது உருமின் - யுத்4:32 26/3

 மேல்
 
  கடந்துளார் (2)
காடு நண்ணினார் மலை கடந்துளார்
 வீடு நண்ணினார் என்ன வீசும் நீர் - கிட்:15 15/2,3
ஓத_ரோதன வேலை கடந்துளார்
 பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி - யுத்3:29 1/1,2

 மேல்
 
  கடந்தேம் (1)
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் - யுத்1:14 16/1

 மேல்
 
  கடந்தேன் (2)
இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் - ஆரண்:1 60/3
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே - சுந்:12 116/1

 மேல்
 
  கடந்தோம் (1)
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம்
 செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் - யுத்3:27 144/3,4

 மேல்
 
  கடந்தோர் (1)
வேராய் முழு முதல் காரண பொருளாய் வினை கடந்தோர்
 ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார் - யுத்3:27 140/2,3

 மேல்
 
  கடப்ப (3)
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் - சுந்:2 144/3
வாலியும் கடப்ப அரு வனப்ப வான் உயர் - சுந்:5 55/3
காற்று பின் செல செல்வன உலகு எலாம் கடப்ப
 நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் - யுத்4:37 99/3,4

 மேல்
 
  கடப்பது (4)
கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் - கிட்:3 24/3
கரும் கடல் கடப்பது அரிது அன்று நகர் காவல் - சுந்:2 71/1
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் - சுந்:2 71/2
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் - யுத்4:32 5/4

 மேல்
 
  கடப்பல் (1)
கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் - கிட்:17 24/4

 மேல்
 
  கடப்பவர் (1)
ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை - ஆரண்:14 87/3

 மேல்
 
  கடப்பவன் (1)
ஊழி கால் என கடப்பவன் வாலி என்போனை - யுத்3:30 41/2

 மேல்
 
  கடப்பன (1)
விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த - யுத்2:16 327/3

 மேல்
 
  கடப்பாடு (1)
ஈதலே கடப்பாடு என்பது இயம்பினீர் என்பால் வைத்த - யுத்1:4 117/2

 மேல்
 
  கடப்பார் (5)
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார்
 தெவ்வர் இவர் சேமம் இது சேவகனும் யாமும் - சுந்:2 70/2,3
கன்மத்தை ஞாலத்தவர் யார் உளரே கடப்பார்
 பொன் மொய்த்த தோளான் மயல் கொண்டு புலன்கள் வேறாய் - சுந்:4 84/1,2
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார்
 உய்யார் என வடி வாளிகள் சத கோடிகள் உய்த்தான் - யுத்3:27 162/2,3
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் - யுத்3:31 11/4
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார்
 குரங்கு கொண்டு வந்து அமர் செயும் மானுடர்-கொல்லாம் - யுத்3:31 38/3,4

 மேல்
 
  கடப்பென் (2)
வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான் - கிட்:17 4/3
கலங்கலிர் இன்றே சென்று மனிதரை கடப்பென் என்றான் - யுத்3:28 15/4

 மேல்
 
  கடப்போர் (1)
வாரி கடப்போர் யாவர் என தம் வலி சொல்வார் - கிட்:17 2/4

 மேல்
 
  கடம் (18)
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா - பால:7 31/1
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் - பால:10 57/3
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து - பால:13 52/3
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என - பால:14 12/2
ஊறு மா கடம் மா உற ஊங்கு எலாம் - பால:16 30/1
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு - பால:18 18/2
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் - பால:23 1/2
கடம் செய்வான் என கடலில் மூழ்கினான் - அயோ:14 92/4
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி - ஆரண்:9 3/3
கடம் திறந்து எழு களிறு அனைய கார் முகில் - கிட்:10 108/1
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம்
 தவனை உற்று அரி உருவான ஆண்தகை - சுந்:12 62/1,2
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால - யுத்1:3 134/2
மை கடம் கார் மத யானை வாள் வேந்தன் வழி வந்தீர் - யுத்2:16 349/2
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு - யுத்2:18 56/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட - யுத்3:20 38/1
அம் கடம் கழிந்த பேர் அருவி குன்றின்-நின்று - யுத்3:27 48/1
அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர் - யுத்3:27 48/2
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ - யுத்3:31 17/1

 மேல்
 
  கடம்-தொறும் (1)
அளி இனம் கடம்-தொறும் ஆர்ப்ப ஆய் கதிர் - ஆரண்:10 122/1

 மேல்
 
  கடமை (6)
காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் - அயோ:14 129/4
கற்பு அழியாமை என் கடமை ஆயினும் - ஆரண்:13 48/1
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர - யுத்1:4 142/3
காரியம் இல்லான் போனான் கருணையோர் கடமை ஈதால் - யுத்2:19 271/2
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் - யுத்3:30 49/4
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை - யுத்3:30 51/4

 மேல்
 
  கடர் (3)
கடர் எலாம் மடுப்பன பலவும் காண்டியால் - அயோ:14 30/4
கடர் கடை மத்தின் பாம்பு கழற்றியது என்ன காசின் - யுத்1:4 132/3
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே - யுத்2:19 137/4

 மேல்
 
  கடல் (534)
நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ - பால:0 2/4
அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய - பால:1 9/3
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் - பால:2 11/2
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் - பால:2 46/3
சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம் - பால:2 47/2
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி - பால:3 13/1
தோய்ந்த மா கடல் நறும் தூபம் நாறு மேல் - பால:3 41/3
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே - பால:3 60/4
காடும் புனமும் கடல் அன்ன கிடங்கும் மாதர் - பால:3 71/1
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் - பால:4 5/1
பாம மா கடல் கிடங்கு ஆக பல் மணி - பால:4 7/2
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை - பால:5 6/1
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல்
 பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் - பால:5 8/3,4
கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் - பால:5 19/3
ஓத நெடும் கடல் ஆடை உலகினில் வாழ் மனிதர் விலங்கு எனவே உன்னும் - பால:5 35/1
தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன - பால:5 55/3
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் - பால:5 56/2
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா - பால:5 129/1
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி - பால:6 10/2
இரு பிறை செறிந்து எழும் கடல் உண்டாம் எனின் - பால:7 22/3
நிறை கடல் முளைத்து என நெருப்பு எழ விழித்தாள் - பால:7 30/4
சொல்லும் மாத்திரையின் கடல் தூர்ப்பது ஓர் - பால:7 48/2
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என - பால:8 34/3
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் - பால:9 2/4
கடைய முன் கடல் செழும் திரு எழும்படி காட்டி - பால:9 12/2
குன்றம் ஆட கோவின் அளிக்கும் கடல் அன்றி - பால:10 26/3
வழங்கிய கடல் என வறியள் ஆயினாள் - பால:10 44/4
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் - பால:10 71/3
சுடுதியோ கடல் தோன்றிய திங்களே - பால:10 77/4
கடல் தோட்டார் எனின் வேறு ஓர் கட்டுரையும் வேண்டுமோ - பால:12 10/4
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி - பால:12 12/1
வில் என்னும் நெடு வரையால் வேந்து என்னும் கடல் கலக்கி - பால:12 14/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் - பால:12 18/3
அலை உருவ கடல் உருவத்து ஆண்தகை-தன் நீண்டு உயர்ந்த - பால:12 28/1
ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் - பால:13 1/4
கடல் புரை திரு நகர் இரைத்து காணவே - பால:13 4/4
வண்ண வான் கடல் பண்டு கடைந்த மத்து என்பார் - பால:13 7/2
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் - பால:13 39/3
பெய் கடல் பிறந்து அயல் பெறற்கு ஒணா மருந்து பெற்று - பால:13 54/1
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே - பால:14 9/4
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என - பால:14 12/2
அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ - பால:14 15/4
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை - பால:14 19/1
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல - பால:14 75/2
கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த - பால:15 25/4
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு - பால:19 27/2
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை - பால:19 67/3
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் - பால:20 6/2
நீடு மா கடல் தானை நெருங்கலால் - பால:21 52/2
கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன் - பால:22 30/2
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் - பால:23 5/1
சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும் - பால:23 48/1
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என - பால:23 51/2
கண்ணுறு கரும் கடல் அதனை கை வளர் - பால:23 62/2
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள - பால:23 79/3
துன்று இரும் கரும் கடல் துவைப்ப தோன்றிய - பால:23 80/2
ஒலி கடல் உலகினில் உம்பர் நாகரில் - பால:23 81/1
நீந்த அரும் கடல் என நிறைந்த வேதியர் - பால:23 83/1
நூல் கடல் அன்னவர் சொல் கடன் நோக்கி - பால:23 98/1
மால் கடல் பொங்கும் மனத்தவளோடும் - பால:23 98/2
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை - பால:23 98/3
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை - பால:23 98/3
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் - பால:24 3/4
தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா - பால:24 8/2
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும் - பால:24 12/1
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் - பால:24 13/3
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் - பால:24 15/1
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா - பால:24 21/3
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் - பால:24 41/4
குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன் - பால:24 42/3
மறி திரை கடல் என வந்து சுற்றினார் - அயோ:1 10/4
பிறப்பு எனும் பெரும் கடல் பிழைக்கலாகுமோ - அயோ:1 20/4
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற - அயோ:2 5/2
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் - அயோ:2 9/4
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் - அயோ:2 49/1
காத்த மன்னனின் இளையன் அன்றோ கடல்_வண்ணன் - அயோ:2 76/2
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் - அயோ:2 82/4
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து - அயோ:3 40/1
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற - அயோ:3 86/2
என்னை நீங்கி இடர் கடல் வைகுறும் - அயோ:4 19/1
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே - அயோ:4 32/1
ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய - அயோ:4 38/3
ஒலி ஆர் கடல் சூழ் உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் - அயோ:4 62/1
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே - அயோ:4 93/3
இடியின் தொடர கடல் ஏழும் மடுத்து இ ஞால - அயோ:4 115/3
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் - அயோ:4 141/1
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் - அயோ:4 156/4
எறி திரை கடல் என இரங்கி ஏங்கினார் - அயோ:4 173/4
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல - அயோ:4 180/2
கண்ணில் நீர் கடல் கைவிட நேர்கிலன் - அயோ:4 222/3
முல்லையும் கடல் முத்தும் எதிர்ப்பினும் - அயோ:4 226/1
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க - அயோ:6 25/3
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் - அயோ:6 32/1
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் - அயோ:6 35/4
அளி அன்னது ஓர் அறல் துன்னிய குழலாள் கடல் அமிழ்தின் - அயோ:7 2/1
காவியின் மலர் காயா கடல் மழை அனையானை - அயோ:8 25/3
நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் - அயோ:8 40/3
அப்பு உறு கடல் ஞாலம் ஆளுதி கடிது என்னா - அயோ:9 26/2
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் - அயோ:11 36/4
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல்
 ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் - அயோ:12 32/2,3
அதிர் கடல் வையகம் அனைத்தும் காத்தவன் - அயோ:12 35/1
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் - அயோ:12 43/2
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் - அயோ:12 45/4
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல்
 தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி - அயோ:12 48/1,2
ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் - அயோ:13 4/2
கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே - அயோ:13 11/4
துன்று திரை கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூராதோ - அயோ:13 21/4
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் - அயோ:13 23/3
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் - அயோ:13 44/4
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி - அயோ:13 57/1
இந்தியங்களில் எறி கடல் உண்டு என்னவே - அயோ:14 82/4
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட - அயோ:14 84/2
அன்னமும் துயர் கடல் அடிவைத்தாள்-அரோ - அயோ:14 85/4
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் - ஆரண்:1 7/3
ஓதம் கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா - ஆரண்:1 47/3
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி - ஆரண்:1 51/1
இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் - ஆரண்:1 60/3
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் - ஆரண்:3 37/3
தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான் - ஆரண்:3 38/1
அந்தம் இல் கனை கடல் அமரர் நாட்டிய - ஆரண்:4 3/3
கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் - ஆரண்:4 17/3
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ - ஆரண்:4 21/2
அயிர் கிடக்கும் கடல் வலயத்தவர் அறிய நீ உடல் நான் ஆவி என்று - ஆரண்:4 23/2
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை - ஆரண்:6 128/3
கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே - ஆரண்:7 25/4
பேர்_இனம் கடல் என பெயரும்-காலையே - ஆரண்:7 33/4
சினம் தொகு நெடும் கடல் சேனை செல்லவே - ஆரண்:7 53/4
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் - ஆரண்:7 83/1
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் - ஆரண்:7 94/3
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் - ஆரண்:7 95/3
கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான் - ஆரண்:7 108/1
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் - ஆரண்:7 137/4
என்று தானும் தன் எறி கடல் சேனையும் இறை நீர் - ஆரண்:8 8/1
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் - ஆரண்:8 12/4
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க - ஆரண்:8 21/2
கடையுக கடல் ஒலி காட்ட காந்துவாள் - ஆரண்:10 25/2
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி - ஆரண்:10 72/2
சங்கு அடுத்த தனி கடல் மேனியாற்கு - ஆரண்:12 1/1
ஏழுமே கடல் உலகு ஏழும் ஏழுமே - ஆரண்:12 6/1
கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது கான்று மீள - ஆரண்:13 26/3
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் - ஆரண்:13 73/2
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து - ஆரண்:13 98/3
கரும் கடல் வருவதே அனைய காட்சி தன் - ஆரண்:14 81/2
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் - ஆரண்:14 86/1
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் - ஆரண்:15 13/3
ஓலம் ஆர் கடல் என முழங்கும் ஓதையான் - ஆரண்:15 18/1
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ் - ஆரண்:15 20/1
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு - கிட்:1 40/4
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு - கிட்:1 42/1
கதம் எனும் பொருண்மை இலர் கருணையின் கடல் அனையர் - கிட்:2 8/1
காலன் வந்தனன் இடர் கடல் கடந்தனம் எனா - கிட்:3 2/3
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி - கிட்:3 20/2
கடல் உளைப்பதும் கால் சலிப்பதும் - கிட்:3 45/1
கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால் - கிட்:3 64/3
இவன் உலைந்து உலைந்து எழு கடல் புறத்து - கிட்:3 65/1
நக்கர கடல் புறத்து நண்ணும் நாள் - கிட்:3 66/1
எழுந்து பேர் உவகை கடல் பெரும் திரை இரைப்ப - கிட்:3 73/1
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப - கிட்:4 8/4
கண்டனன் துந்துபி கடல் அனான் உடல்-அரோ - கிட்:5 1/4
கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர் - கிட்:6 23/1
ஊழியில் கடல் என உலகம் போர்க்குமால் - கிட்:6 33/2
கொழும் திரை கடல் கிளர்ந்து அனைய கொள்கையான் - கிட்:7 15/2
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என - கிட்:7 23/2
கடல் ஒன்றினொடு ஒன்று மலைக்கவும் காவல் மேரு - கிட்:7 49/1
விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த - கிட்:7 58/4
மோடு தெண் திரை முரிதரு கடல் என முழங்கி - கிட்:7 74/1
ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே - கிட்:7 86/1
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா - கிட்:7 149/4
பின்னுறு முறையின் உன் தன் பெரும் கடல் சேனையோடும் - கிட்:9 17/3
நண்ணுதல் அரும் கடல் நஞ்சம் நுங்கிய - கிட்:10 3/1
நாட்களில் நளிர் கடல் நாரம் நா உற - கிட்:10 5/1
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் - கிட்:10 6/3
மறை துளங்கினும் மதி துளங்கினும் வானும் ஆழ் கடல் வையமும் - கிட்:10 65/1
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் - கிட்:10 96/1
நம்பனை தந்த கேசரி கடல் என நடந்தான் - கிட்:12 5/4
இடியும் மா கடல் முழக்கமும் வெரு கொள இசைக்கும் - கிட்:12 9/1
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ - கிட்:12 16/2
குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் - கிட்:12 25/4
ஏழு மா கடல் பரப்பினும் பரப்பு என இசைப்ப - கிட்:12 27/1
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன - கிட்:12 31/4
வட்ட விண்ணையும் மறி கடல் அனைத்தையும் மறைய - கிட்:12 32/2
கடல் கண்டோம் என்பர் யாவரே முடிவு உற கண்டார் - கிட்:12 35/4
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் - கிட்:13 74/2
என்றும் உள மேல் கடல் இயக்கு_இல் பில தீவா - கிட்:14 70/1
மலையே போல்வான் மால் கடல் ஒப்பான் மறம் முற்ற - கிட்:15 2/1
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை - கிட்:15 32/1
தென் திசை கடல் சீகர மாருதம் - கிட்:15 53/3
பெரும் திரை கடல் என பெரிது கூடிற்றே - கிட்:16 2/4
கரை பொரு கடல் அயல் கனக மால் வரை - கிட்:16 6/1
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் - கிட்:16 59/1
காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று - கிட்:17 3/3
சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர் இ கடல் தாவும் - கிட்:17 19/3
ஈசன் மண் அளந்தது ஏய்ப்ப இரும் கடல் இனிது தாவி - கிட்:17 22/2
ஈண்டு இனிது உறை-மின் யானே எறி கடல் இலங்கை எய்தி - கிட்:17 25/1
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் - கிட்:17 27/3
கடல் உறு மத்து இது என்ன கார் வரை திரியும்-காலை - சுந்:1 10/1
நாயகன் பணி இது என்னா நளிர் கடல் இலங்கை தாமும் - சுந்:1 17/3
திசை உற சென்று சென்று செறி கடல் இலங்கை சேரும் - சுந்:1 18/3
மழை கிழித்து உதிர மீன்கள் மறி கடல் பாய வானம் - சுந்:1 27/1
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் - சுந்:1 31/4
ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ - சுந்:1 35/4
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற - சுந்:1 39/3
மாயோன் மகர கடல் நின்று எழு மாண்பது ஆகி - சுந்:1 40/4
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி - சுந்:2 22/1
குன்றிடை இருந்தான் வெய்யோன் குட கடல் குளிப்பது ஆனான் - சுந்:2 40/4
கரும் கடல் கடப்பது அரிது அன்று நகர் காவல் - சுந்:2 71/1
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் - சுந்:2 71/2
காத்து உறு சோலை-தோறும் கரும் கடல் கடந்த தாளான் - சுந்:2 99/3
முன்னிய கனை கடல் முழுகி மூ-வகை - சுந்:2 122/1
பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் - சுந்:2 144/2
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் - சுந்:2 144/3
வேரியும் அடங்கின நெடும் கடல் விளம்பும் - சுந்:2 156/1
நூல் பெரும் கடல் நுணங்கிய கேள்வியன் நோக்கினன் மறம் கூரும் - சுந்:2 204/1
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் - சுந்:2 204/2
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது - சுந்:2 204/3
மால் பெரும் கடல் வதிந்ததே அனையது ஓர் வனப்பினன் துயில்வானை - சுந்:2 204/4
தழுவா நின்ற கரும் கடல் மீது உதயகிரியில் சுடர் தயங்க - சுந்:2 214/1
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் - சுந்:2 220/4
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை - சுந்:2 231/3
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள் - சுந்:3 7/2
தேவு தெண் கடல் அமிழ்து கொண்டு அனங்கவேள் செய்த - சுந்:3 11/3
கண்டிலன்-கொலாம் இளவலும் கனை கடல் நடுவண் - சுந்:3 12/1
கடல் துணை நெடிய தன் கண்ணின் நீர் பெரும் - சுந்:3 60/3
கரு மேகம் நெடும் கடல் கா அனையான் - சுந்:4 3/1
கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும் - சுந்:4 50/1
மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் - சுந்:4 92/4
பெரும் கடல் கடந்தனர் பெயரும் பெற்றி போல் - சுந்:4 97/3
கரும் கடல் கடந்தனென் காலினால் என்றான் - சுந்:4 97/4
தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ - சுந்:4 98/2
அழுந்துற அழுத்தலின் இலங்கை ஆழ் கடல்
 விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை - சுந்:4 105/2,3
கரை உறு நெடும் கடல் தூர்ப்ப காண்டியால் - சுந்:5 58/4
வார்த்தை கேட்டு உவப்பதன் முன்னர் மா கடல்
 தூர்த்தன இலங்கையை சூழ்ந்து மா குரங்கு - சுந்:5 71/2,3
கண்ட நிருத கடல் கலக்கினென் வலத்தின் - சுந்:6 4/1
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் - சுந்:6 12/1
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே - சுந்:6 33/4
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே - சுந்:6 33/4
சிந்த வால் நந்து இரிந்த திரை கடல் - சுந்:6 35/4
எறி கடல் ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் - சுந்:6 45/4
மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட - சுந்:6 60/1
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் - சுந்:7 3/4
வரைகளை இடறும்-மின் என்றால் மறி கடல் பருகும்-மின் என்றால் - சுந்:7 17/1
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார் - சுந்:7 18/3
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் - சுந்:7 24/4
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் - சுந்:7 40/4
கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் - சுந்:7 47/4
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த - சுந்:7 49/2
தெண் திரை கடல் என வளைந்த சேனையை - சுந்:7 61/2
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர - சுந்:8 17/1
கரும் கடல் அரக்கர்-தம் படைக்கலம் கரத்தால் - சுந்:8 23/1
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் - சுந்:8 23/2
மலைகளை நகும் தட மார்பர் மால் கடல்
 அலைகளை நகும் நெடும் தோளர் அந்தகன் - சுந்:9 22/1,2
மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் - சுந்:9 23/4
ஆய் பெரும் திரை கடல் அழுவத்து ஆழ்வன - சுந்:9 40/2
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின - சுந்:9 42/3
கலந்தது அழும் குரலின் கடல் ஓதை - சுந்:9 46/3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி - சுந்:10 8/1
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் - சுந்:10 28/3
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி - சுந்:11 40/2
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் - சுந்:11 60/2
கடல் கடந்து புகுந்தனை கண்டகர் - சுந்:12 32/1
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப - சுந்:12 41/4
நாமத்து ஆழ் கடல் ஞாலத்து அவிந்தவர் - சுந்:12 92/1
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை - சுந்:13 31/2
தெண் திரை அலை கடல் இலங்கை தென் நகர் - சுந்:14 25/2
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல்
 தரம் பெறு தலைவரும் தழுவ தோன்றினான் - யுத்1:2 6/2,3
ஏறு கடல் ஏறி நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 56/2
மீன் உடை நெடும் கடல் இலங்கை வேந்து என்பான் - யுத்1:2 77/1
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் - யுத்1:2 83/4
தெண் திரை கடல் கடைதர வலியது தேடி - யுத்1:3 11/2
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க - யுத்1:3 40/3
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று - யுத்1:3 45/1
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது - யுத்1:3 49/3
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப - யுத்1:3 79/2
விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் வெண் கடல்
 வள தடம் தாமரை மலர்ந்ததாம் என - யுத்1:4 15/2,3
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் - யுத்1:4 90/3
கூவத்தின் சிறு புனலை கடல் அயிர்த்தது ஒவ்வாதோ கொற்ற வேந்தே - யுத்1:4 100/4
நால் கடல் உடுத்த பாரின் நாயகன் புதல்வன் நாம - யுத்1:4 129/2
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் - யுத்1:4 129/4
தாழ் கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் - யுத்1:4 139/4
கோத்தது கரும் கடல் கொள்ளை கொண்டு என - யுத்1:5 3/2
உள் நிறை நெடும் கடல் உலகம் எங்கணும் - யுத்1:5 6/3
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல்
 உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் - யுத்1:5 7/1,2
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல்
 வாலுகத்தால் இடை பரந்த வைப்பு எலாம் - யுத்1:5 8/2,3
கரத்தொடும் பாழி மா கடல் கடைந்துளான் - யுத்1:5 10/1
அலை கடல் இட்டனன் அனுமன் தாதையே - யுத்1:5 17/4
கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் - யுத்1:5 19/4
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் - யுத்1:5 33/4
இலங்கை நாட்டினன் எறி கடல் தீவிடை உறையும் - யுத்1:5 43/1
நீரின் மத்து எனும் பெருமையர் நெடும் கடல் படையார் - யுத்1:5 45/2
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் - யுத்1:5 60/2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் - யுத்1:5 62/1
நீத்த எக்கரின் நிறைந்துள கரும் கடல் நெருப்பின் - யுத்1:5 64/2
வரம் தரும் இந்த மா கடல் படை செல வழி வேறு - யுத்1:5 75/3
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி - யுத்1:6 2/3
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி - யுத்1:6 2/3
இன்று வேண்டியது எறி கடல் நெறிதனை மறுத்தான் - யுத்1:6 6/3
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் - யுத்1:6 7/4
மீன் உடை கடல் பெருமையும் வில்லொடு நின்ற - யுத்1:6 9/3
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் - யுத்1:6 16/4
உருமு வீழ்ந்து என சென்றன கடல் துளி உம்பர் - யுத்1:6 18/4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப - யுத்1:6 24/3
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து - யுத்1:6 25/3
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் - யுத்1:6 27/4
கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து - யுத்1:6 35/1
பம்புறு நெடும் கடல் பறவை யாவையும் - யுத்1:6 37/1
குறுமுனி என கடல் குடித்த கூர்ம் கணை - யுத்1:6 42/4
மோதல் அம் கனை கடல் முருக்கும் தீயினால் - யுத்1:6 43/1
சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் - யுத்1:6 46/1
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் - யுத்1:6 48/3
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல்
 குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா - யுத்1:6 48/3,4
மற்றொரு கடல் புக வட வை தீ-அரோ - யுத்1:6 53/4
நீ எனை நினைந்த தன்மை நெடும் கடல் முடிவில் நின்றேன் - யுத்1:7 2/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே - யுத்1:7 2/3
நன்று இது புரிதும் அன்றே நளிர் கடல் பெருமை நம்மால் - யுத்1:7 22/1
சிந்தனை என் என செறி திரை கடல்
 பந்தனை செய்குதல் பணி நமக்கு என - யுத்1:8 2/2,3
வளைதரும் கரும் கடல் அடைக்க வம் என - யுத்1:8 4/3
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் - யுத்1:8 5/3
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல்
 தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் - யுத்1:8 12/2,3
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல்
 தான் நிமிர்தர இடை குவிய தள்ளும் நீர் - யுத்1:8 15/1,2
மை உறு மலைகளோடும் மறி கடல் வந்து வீழ்ந்த - யுத்1:8 16/1
திண் தலம் கடல் ஆனது நீர் செல - யுத்1:8 26/3
மண்தலம் கடல் ஆகி மறைந்ததே - யுத்1:8 26/4
மான் உணாத திரை கடல் வாழ்தரு - யுத்1:8 28/3
ஆய்ந்து கொள்ளும் அறிஞரின் ஆழ் கடல்
 பாய்ந்து பண்டு உறையும் மலை பாந்தள்கள் - யுத்1:8 36/2,3
திமிதன் இட்டு திரியும் திரை கடல்
 துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் - யுத்1:8 42/2,3
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம் - யுத்1:8 48/3
நறை நெடும் கடல் ஒத்தது நாம நீர் - யுத்1:8 52/4
மரம் எலாம் கடல் வீழ்தலும் வண்டு எலாம் - யுத்1:8 56/2
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் - யுத்1:8 57/3
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல்
 புக்கு அடங்கிட போவன போன்றவே - யுத்1:8 57/3,4
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக - யுத்1:8 58/3
துப்பு உற கடல் தூய துவலையால் - யுத்1:8 60/1
நாடும் நாட்டும் நளிர் கடல் நாட்டில் ஓர் - யுத்1:8 63/3
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் - யுத்1:8 64/4
கான யாறு பரந்த கரும் கடல்
 ஞான நாயகன் சேனை நடத்தலால் - யுத்1:8 68/1,2
நின்று நெடிது உன்னினன் நெடும் கடல் நிரம்ப - யுத்1:9 3/1
கரும் கடல் புக பெருகு காவிரி கடுப்ப - யுத்1:9 6/4
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த - யுத்1:9 7/3
இரும் கடல் கடந்து கரை ஏறினன் இராமன் - யுத்1:9 12/4
பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் - யுத்1:9 24/1
அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும் - யுத்1:9 39/1
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது - யுத்1:9 44/1
கூசும் வானரர் குன்று கொடு இ கடல்
 வீசினார் எனும் வீரம் விளம்பினாய் - யுத்1:9 51/1,2
மறி கடல் கடைய வந்த மணி-கொலாம் மார்பில் பூண - யுத்1:9 86/4
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் - யுத்1:10 3/1
எண்ணி நோக்கினும் இ கடல் மணலினை எல்லாம் - யுத்1:11 34/3
நூல் கடல் புலவராலும் நுனிப்ப_அரும் வலத்தது ஆய - யுத்1:13 27/1
வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் - யுத்1:13 27/2
வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் - யுத்1:13 27/2
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி - யுத்1:13 27/3
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி - யுத்1:13 27/3
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் - யுத்1:14 16/1
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன - யுத்1:14 19/3
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல்
 ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் - யுத்2:15 5/1,2
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல்
 வில் கொடும் நெடு வேல்-கொடும் வேறு உள - யுத்2:15 19/2,3
எல் கொடும் படையும் கொண்டது இ கடல் - யுத்2:15 19/4
இழிந்த மா கடல் என்ன இழிந்ததே - யுத்2:15 31/4
தழிய வானர மா கடல் சாய்தலும் - யுத்2:15 34/1
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் - யுத்2:15 34/2
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே - யுத்2:15 34/4
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம் - யுத்2:15 36/3
மடுத்த மா கடல் வாவும் திரை எலாம் - யுத்2:15 39/3
சாய்ந்ததால் நிருத கடல் தானையே - யுத்2:15 51/4
கங்க சாலம் தொடர கடல் செலூஉம் - யுத்2:15 52/3
மா இரும் கடல் போன்றது வானவர் - யுத்2:15 95/2
பேரும் கற்றை கவரி பெரும் கடல்
 நீரும் நீர் நுரையும் என நின்றவன் - யுத்2:15 98/1,2
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் - யுத்2:15 99/2
எல்லை_இல் நூல் கடல் ஏற நோக்கிய - யுத்2:15 114/2
நால் கடல் உலகமும் விசும்பும் நாள்_மலர் - யுத்2:15 117/1
மால் கடல் வண்ணன் தான் வளரும் மால் இரும் - யுத்2:15 117/3
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா - யுத்2:15 185/1
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் - யுத்2:15 191/3
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி - யுத்2:15 195/3
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது - யுத்2:15 200/3
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் - யுத்2:15 211/2
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட - யுத்2:15 230/1
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி - யுத்2:15 230/3
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை - யுத்2:15 246/2
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் - யுத்2:15 246/4
காதலர் தம்மை நோக்கான் கடல் பெரும் சேனை நோக்கான் - யுத்2:16 3/2
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ் - யுத்2:16 62/3
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் - யுத்2:16 68/3
கையின் நாகம் என கடல் மேனியில் - யுத்2:16 70/3
காலினின் கரும் கடல் கடந்த காற்றது - யுத்2:16 81/1
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப - யுத்2:16 163/4
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி - யுத்2:16 167/2
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் - யுத்2:16 240/1
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் - யுத்2:16 243/4
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் - யுத்2:16 268/3
காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட - யுத்2:16 298/3
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக - யுத்2:16 327/1
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் - யுத்2:16 333/2
மாறு வானர பெரும் கடல் ஓட தன் தோள் நின்று வார் சோரி - யுத்2:16 336/1
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் - யுத்2:16 338/2
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை - யுத்2:16 339/1
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற - யுத்2:16 342/4
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் - யுத்2:18 28/2
கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான் - யுத்2:18 29/3
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் - யுத்2:18 48/3
சேனை கடல் சென்றது தென் கடல்-மேல் - யுத்2:18 86/1
ஏனை கடல் வந்தது எழுந்தது எனா - யுத்2:18 86/2
ஆனை கடல் தேர் பரி ஆள் மிடையும் - யுத்2:18 86/3
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே - யுத்2:18 95/4
வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே - யுத்2:18 111/4
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என - யுத்2:18 136/4
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் - யுத்2:18 139/2
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் - யுத்2:18 140/1
உதிரத்தொடும் ஒழுகி கடல் நடு உற்றவும் உளவால் - யுத்2:18 142/4
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் - யுத்2:18 143/4
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா - யுத்2:18 145/4
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் - யுத்2:18 150/3
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் - யுத்2:18 151/3
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் - யுத்2:18 153/1
உதிர கடல் பிண மால் வரை ஒன்று அல்லன பலவாய் - யுத்2:18 164/1
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் - யுத்2:18 164/4
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் - யுத்2:18 172/2
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் - யுத்2:18 172/2
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம் - யுத்2:18 214/1
நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப - யுத்2:19 25/4
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர - யுத்2:19 26/3
சங்க நீர் கடல் என தழீஇய தானையே - யுத்2:19 35/4
இரு திரை பெரும் கடல் இரண்டு திக்கினும் - யுத்2:19 36/1
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ - யுத்2:19 49/4
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன - யுத்2:19 56/1
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் - யுத்2:19 58/4
நாண் எறிந்து முறைமுறை தொடர்ந்து கடல் உலகம் யாவையும் நடுக்கினான் - யுத்2:19 61/4
மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத - யுத்2:19 98/4
இழிந்து எழும் காளமேகம் எறி கடல் அனைய மற்றும் - யுத்2:19 217/1
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி - யுத்2:19 219/2
மண்டலம் திரிந்த-போதும் மறி கடல் மறைந்த-போதும் - யுத்2:19 297/3
ஏழு கடல் துணையோ இனி நாசி - யுத்3:20 13/3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல்
 பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் - யுத்3:20 44/2,3
கடல் நெடும் குருதிய கனலி காலுறு - யுத்3:20 47/3
உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம் - யுத்3:20 53/1
தத்து நீர் கடல் முழுவதும் குருதியாய் தயங்க - யுத்3:20 54/1
உலைய கடல் தாவிய கால் கொடு உதைத்து - யுத்3:20 72/2
கார் மேலினனோ கடல் மேலினனோ - யுத்3:20 94/1
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி - யுத்3:21 8/3
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் - யுத்3:21 32/4
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே - யுத்3:22 8/4
நால் கடல் அனைய தானை நடந்திட கிடந்த பாரின் - யுத்3:22 9/1
மால் கடல் சேனை காணும் வானவர் மகளிர் மான - யுத்3:22 9/3
பாற்கடல் அனைய வாள் கண் பனி கடல் படைத்தது அன்றே - யுத்3:22 9/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் - யுத்3:22 53/3
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் - யுத்3:22 116/2
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற - யுத்3:22 135/1
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற - யுத்3:22 156/3
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி - யுத்3:22 189/1
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் - யுத்3:23 29/3
காய் சினத்து அனுமன் என்னும் கடல் கடந்தானை கண்டான் - யுத்3:24 10/4
பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற - யுத்3:24 24/1
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் - யுத்3:24 33/4
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் - யுத்3:24 35/1
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் - யுத்3:24 35/3
நாவலம் பெரும் தீவு என்னும் நளிர் கடல் வளாக வைப்பில் - யுத்3:24 48/3
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை - யுத்3:24 93/1
எறி திரை பெரும் கடல் கடைய ஏற்ற நாள் - யுத்3:24 97/1
யாவரும் எழுந்தனர் ஆர்த்த ஏழ் கடல்
 தாழ் வரும் பேர் ஒலி செவியில் சார்தலும் - யுத்3:24 103/1,2
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன - யுத்3:25 19/4
மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல - யுத்3:26 8/1
வாளின் எறிந்தனன் மா கடல் போலும் - யுத்3:26 40/3
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள - யுத்3:26 50/1
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி - யுத்3:26 50/2
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி - யுத்3:26 50/4
பாம கடல் நின்றது ஓர் பான்மையதை - யுத்3:27 17/4
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை - யுத்3:27 20/4
தழங்கா கடல் வாழ்வன-போல் தகை சால் - யுத்3:27 21/3
சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் - யுத்3:27 22/2
என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் - யுத்3:27 27/4
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை - யுத்3:27 53/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் - யுத்3:27 58/4
திரை கடல் பெரும் படை இரிந்து சிந்திட - யுத்3:27 69/1
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று - யுத்3:27 111/1
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் - யுத்3:27 114/2
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு - யுத்3:27 154/3
கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர் - யுத்3:27 159/2
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் - யுத்3:27 162/2
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என - யுத்3:28 18/3
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் - யுத்3:28 19/1
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே - யுத்3:29 5/4
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் - யுத்3:29 7/4
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என - யுத்3:29 30/1
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே - யுத்3:29 42/4
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் - யுத்3:30 13/3
நக்கர கடல் நால் ஒரு மூன்றுக்கும் நாதர் - யுத்3:30 17/3
குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார் - யுத்3:30 20/3
திரிசிரா அவர் திரை கடல் அன பெரும் சேனை - யுத்3:30 40/3
ஆழி அன்ன நீர் அறிதிர் அன்றே கடல் அனைத்தும் - யுத்3:30 41/1
கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா - யுத்3:31 2/2
மற்றை வானர பெரும் கடல் பயம் கொண்டு மறுகி - யுத்3:31 27/3
ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால் - யுத்3:31 32/2
வானவர் கடைய மாட்டா மறி கடல் கடைந்த வாலி - யுத்3:31 48/2
ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் - யுத்3:31 53/2
ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் - யுத்3:31 104/4
ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும் - யுத்3:31 114/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் - யுத்3:31 115/1
நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் - யுத்3:31 118/4
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன - யுத்3:31 127/2
நெய் கொள் சோரி நிறைந்த நெடும் கடல்
 செய்ய ஆடையள் அன்ன செம் சாந்தினள் - யுத்3:31 134/1,2
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் - யுத்3:31 140/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் - யுத்3:31 142/3
அருகு கடல் திரிய அலகு_இல் மலை குலைய - யுத்3:31 163/1
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் - யுத்3:31 200/2
சேம படு கேடகம் மால் கடல் சேர் - யுத்3:31 201/3
பாம்போடு கடல் படிவுற்றனவால் - யுத்3:31 202/2
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன - யுத்3:31 214/2
இரும் கடல் பெயர்ந்தது என்ன தானையும் மீண்டது இப்பால் - யுத்4:32 1/4
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி - யுத்4:32 45/2
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த - யுத்4:33 6/3
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 21/4
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் - யுத்4:34 10/4
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் - யுத்4:34 21/4
கடல் கடைந்த மால் வரையினை சுற்றிய கயிற்றின் - யுத்4:35 10/1
விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப - யுத்4:35 27/3
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் - யுத்4:35 34/4
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து - யுத்4:36 11/3
கண்ட தெறு கணை காற்றினை கருணை கடல் கனக - யுத்4:37 48/3
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் - யுத்4:37 50/2
மால் கடல் ஏழுக்கும் வரம்பினார் என்பர் - யுத்4:37 67/2
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும் - யுத்4:37 70/1
சாய்ந்த வல் உருமு போய் அரவ தாழ் கடல்
 பாய்ந்த வெம் கனல் என முழங்கி பாய்தலும் - யுத்4:37 75/1,2
கானக கரி என கலங்கினார் கடல்
 மீன் என கலங்கினார் வீரர் வேறு உளார் - யுத்4:37 82/3,4
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் - யுத்4:37 87/4
கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப - யுத்4:37 99/1
தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள - யுத்4:37 118/3
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி - யுத்4:37 139/1
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது - யுத்4:37 153/2
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் - யுத்4:37 203/1
சூழ் கடல் புனலும் பல் தோயமும் - யுத்4:39 4/1
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை - யுத்4:40 36/4
பின்னும் ஓர் வரம் வானர பெரும் கடல் பெயர்ந்து - யுத்4:40 121/1
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா - யுத்4:41 21/1
சூழ் கடல் நான்கின் தோயம் எழு வகை ஆக சொன்ன - யுத்4:42 14/1
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை - யுத்4:42 16/3

 மேல்
 
  கடல்-தம்மோடும் (1)
தாழி தண் கடல்-தம்மோடும்
 ஏழுக்கு ஏழ்_உலகு எல்லாம் அன்று - சுந்:5 50/1,2

 மேல்
 
  கடல்-தலை (2)
புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன - சுந்:6 38/4
கரும் கடல்-தலை வீழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி - சுந்:13 28/4

 மேல்
 
  கடல்-நின்று (2)
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் - அயோ:6 27/4
இருமை என்று உரை-செயும் கடல்-நின்று ஏறுவார் - யுத்1:3 64/4

 மேல்
 
  கடல்-போல் (3)
வாங்கிய கடல்-போல் நின்றான் அருவி நீர் வழங்கு கண்ணான் - யுத்2:18 261/4
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா - யுத்2:19 62/1
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல்
 சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் - யுத்3:27 112/3,4

 மேல்
 
  கடல்-மேல் (4)
நீர் மா கடல்-மேல் நிமிர்கின்ற நிமிர்ச்சி நோக்கா - சுந்:1 52/1
கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் - சுந்:13 20/4
சேனை கடல் சென்றது தென் கடல்-மேல்
 ஏனை கடல் வந்தது எழுந்தது எனா - யுத்2:18 86/1,2
கார்-மேல் உளர் மா கடல்-மேல் உளர் இ - யுத்3:31 212/2

 மேல்
 
  கடல்-வாய் (3)
தன்னை கண்டும் இரங்காது தனியே கதறும் தடம் கடல்-வாய்
 பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் - யுத்1:1 5/2,3
தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய்
 நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் - யுத்3:27 35/3,4
பின் ஓடி வளைந்த பெரும் கடல்-வாய்
 மின்னோடும் விழுந்தன மேகம் என - யுத்3:31 199/2,3

 மேல்
 
  கடல்_வண்ணன் (1)
காத்த மன்னனின் இளையன் அன்றோ கடல்_வண்ணன்
 ஏத்து நீள் முடி புனைவதற்கு இசைந்தனன் என்றால் - அயோ:2 76/2,3

 மேல்
 
  கடல்கள் (11)
பாம மா கடல்கள் எல்லாம் பல் மணி தூவி ஆர்த்த - பால:13 36/2
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணி கனக குன்றை - பால:16 1/1
கங்கை நீர் நாடன் சேனை மற்று உள கடல்கள் எல்லாம் - பால:20 5/1
கனம் துகள்பட்டன கடல்கள் தூர்ந்தன - ஆரண்:7 53/2
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள்
 ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் - சுந்:2 145/3,4
வாயினில் கடல்கள் ஏழும் மலைகளும் மற்றும் முற்றும் - யுத்1:3 133/4
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி - யுத்2:19 273/1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை - யுத்3:26 95/2
கடல்கள் யாவையும் கல் மலை குலங்களும் காரும் - யுத்4:35 34/1
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் - யுத்4:37 13/2
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின - யுத்4:40 70/4

 மேல்
 
  கடல்களின் (1)
கண்ணெனும் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும் - யுத்2:16 53/2

 மேல்
 
  கடல்களும் (8)
சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து - பால:20 10/1
குன்றமும் உலகும் வானும் கடல்களும் குலைய போனார் - சுந்:6 49/2
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் - சுந்:7 51/1
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே - யுத்2:16 20/4
கடல்களும் நெடிய கானும் கார் தவழ் மலையும் கண்டான் - யுத்3:22 147/4
மழைகளும் கடல்களும் மற்றும் முற்றும் மண் - யுத்3:24 96/1
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் - யுத்3:31 12/4
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை - யுத்4:37 18/2

 மேல்
 
  கடல்களே (1)
எல்லை மா கடல்களே ஆகுமாறு எய்தினார் - கிட்:14 5/4

 மேல்
 
  கடல்களை (1)
பாரினை உருவும் என்றால் கடல்களை பருகும் என்றால் - யுத்2:16 20/2

 மேல்
 
  கடல்களோடு (2)
நல் திரை கடல்களோடு மழைகளை நா அடக்க - சுந்:7 12/4
கரும் புற கடல்களோடு உலகம் காய்ச்சிய - யுத்1:6 47/1

 மேல்
 
  கடலவன் (1)
காவலன் படையும் தெய்வ கடலவன் படையும் கால் கொள் - யுத்3:21 27/1

 மேல்
 
  கடலன் (1)
கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் - பால:13 58/1

 மேல்
 
  கடலார் (1)
மேல் கடலார் என்பர் கிழக்கு உளார் என்பர் - யுத்4:37 67/3

 மேல்
 
  கடலானது (1)
மால் கடலானது மா படை வாள்கள் - யுத்3:20 24/3

 மேல்
 
  கடலிடை (16)
கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் - பால:1 19/1
கடைந்த நாள் அமிழ்தினோடும் கடலிடை வந்து தோன்றும் - பால:18 12/3
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் - பால:18 16/4
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன் - அயோ:1 50/1
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ - அயோ:4 177/4
அரக்கர் என் கடலிடை ஆழ்கின்றார் ஒரு - ஆரண்:3 6/3
கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் - கிட்:7 145/4
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை - சுந்:8 39/4
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார் - சுந்:9 14/1
மா நெடும் கடலிடை மறைந்து வைகுவார் - யுத்1:6 40/2
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் - யுத்2:16 141/3
கடலிடை புக்கன கரையும் காண்கில - யுத்2:18 97/4
கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் - யுத்3:22 194/4
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த - யுத்4:32 9/4
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் - யுத்4:32 13/3
மொய்த்தது கடலிடை மணலின் மும்மையால் - யுத்4:37 73/2

 மேல்
 
  கடலிடையே (1)
கரு வைக்கும் நெடு நகரை கடலிடையே கரையாதே - சுந்:2 230/3

 மேல்
 
  கடலிய (1)
கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில் - யுத்1:2 116/3

 மேல்
 
  கடலில் (24)
இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு - பால:8 41/3
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் - பால:10 61/4
பால் செறி கடலில் தோன்றும் பனை கை மால் யானை என்ன - பால:14 59/3
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி - பால:16 42/1
பொங்கு மா கடலில் செல்லும் தோற்றமே போன்றது அன்றே - பால:18 2/4
கரை செயற்கு அரும்_துயர் கடலில் வீழ்கின்றாய் - அயோ:2 68/3
காமனும் அரும் துயர் கடலில் மூழ்கினான் - அயோ:12 42/3
கடம் செய்வான் என கடலில் மூழ்கினான் - அயோ:14 92/4
காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ - ஆரண்:2 28/4
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் - ஆரண்:7 102/4
நெடும் கடலில் மந்தரம் என தமியன் நின்றான் - ஆரண்:9 8/4
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு - ஆரண்:14 28/2
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை - கிட்:7 21/3
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் - சுந்:1 23/4
கலங்கு தெண் திரையிற்று ஆய கண்ணின் நீர் கடலில் கண்டேன் - சுந்:14 35/4
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் - யுத்1:7 13/3
பிறங்கு இரும் கடலில் பெய்த போழ்தத்தும் பெரிய பாந்தள் - யுத்1:8 20/2
பப்பு நீர் ஆய வீரர் பரு வரை கடலில் பாய்ச்ச - யுத்1:9 18/1
வந்தவர் தானையோடு மறிந்து மா கடலில் வீழ்ந்து - யுத்1:9 70/1
அணை நெடும் கடலில் தோன்ற ஆறிய சீற்றத்து ஐயன் - யுத்1:10 6/1
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில்
 அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் - யுத்2:18 152/2,3
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் - யுத்2:18 159/1
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் - யுத்3:23 2/2
சேறு ஆர் குருதி கடலில் திடராய் - யுத்3:27 31/3

 மேல்
 
  கடலிற்கிடை (1)
மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே - ஆரண்:10 135/2

 மேல்
 
  கடலிற்று (1)
நிறை_மதி தோற்றம் கண்ட நீல் நெடும் கடலிற்று ஆகி - பால:14 62/1

 மேல்
 
  கடலின் (49)
காகளமும் பல்_இயமும் கனை கடலின் மேல் முழங்க கானம் பாட - பால:5 55/1
பெரும் கடலின் மண்ட உயிர் பெற்று இனிது உயிர்க்கும் - பால:22 38/2
கண் செய்த பாவம் கடலின் பெரிது என்பார் - அயோ:4 101/4
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் - அயோ:4 137/4
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் - அயோ:6 27/4
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் - அயோ:6 38/2
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் - அயோ:11 134/2
கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட - அயோ:12 56/2
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை - அயோ:13 6/2
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக - அயோ:13 68/1
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் - ஆரண்:2 26/1
வானத்தன கடலின் புற வலயத்தன மதி சூழ் - ஆரண்:7 90/1
கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும் - ஆரண்:9 9/3
காதி காதலன் தரு கடலின் அன்னது - கிட்:1 4/4
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின்
 வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ - கிட்:1 41/3,4
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின்
 ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் - கிட்:7 74/3,4
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் - கிட்:9 12/4
நஞ்சினின் நளிர் நெடும் கடலின் நங்கையர் - கிட்:10 4/1
காட்டினை எனின் எமை கடலின் ஆர் அமிர்து - கிட்:11 112/3
முழை-தலை இருள் கடலின் மூழ்கி முடிவேமை - கிட்:14 65/1
நின்றாள் நிமிர்ந்து அலை நெடும் கடலின் நீர் தன் - சுந்:1 66/1
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை - சுந்:2 52/1
மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ - சுந்:6 22/4
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் - சுந்:7 29/3
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் - சுந்:8 19/1
ஆய் பெரும் கொடியன கடலின் ஆழ்வன - சுந்:9 38/3
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன - சுந்:9 39/2
விரிந்து உற வீசலின் கடலின் வீழ்குநர் - சுந்:9 41/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற - சுந்:11 13/3
காட்டினன் அனுமனை கடலின் ஆர் அமுது - சுந்:12 61/3
கொழிக்கும் கடலின் நெடும் திரை-வாய் தென்றல் தூற்றும் குறும் திவலை - யுத்1:1 4/4
இட்டிட்டார் கடலின் நடு எந்தாய் - யுத்1:3 100/4
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி - யுத்1:6 58/2
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் - யுத்1:9 2/1
தூரியம் கடலின் நின்று துவைப்ப - யுத்1:11 12/4
சென்றது குரக்கு சேனை கால் எறி கடலின் சிந்தி - யுத்2:15 140/4
தெரிந்த மேனியன் திண் கடலின் திரை - யுத்2:16 57/2
அரம் கொண்ட கரும் கடலின் அழுவத்துள் அழுத்தினான் - யுத்2:16 354/4
தேரொடும் கடலின் வீழ்ந்து சிலையும் தன் தலையும் எல்லாம் - யுத்2:18 233/1
மால் இரும் கடலின் வீழ்ந்து மறைந்தன மழையும் காற்றும் - யுத்3:21 27/4
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் - யுத்3:22 119/4
மத்து வார் கடலின் உள்ளம் மறுகுற வதனம் என்னும் - யுத்3:25 20/3
எழுந்தனன் என்ன துன்ப கடலின் நின்று ஏறி ஆறா - யுத்3:26 75/2
வெவ் இடர் கடலின் வைகல் கேள் என விளம்பலுற்றான் - யுத்3:26 81/4
கார் வரை அரக்கர்-தம் கடலின் வீழ்ந்தன - யுத்3:27 68/2
மகர மறி கடலின் வளையும் வய நிருதர் - யுத்3:31 154/1
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி - யுத்4:33 25/3
அலை-மிசை கடலின் வீழ் அன்னம்-போல் அவன் - யுத்4:38 16/3
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த - யுத்4:42 17/3

 மேல்
 
  கடலின்-நின்று (1)
ஓதம் கொள் கடலின்-நின்று உலைவ போன்றவே - அயோ:11 67/4

 மேல்
 
  கடலின்-மாடு (1)
கடலின்-மாடு உயர் திரை என கிடந்தது கண்டார் - ஆரண்:13 84/4

 மேல்
 
  கடலின்-வாய் (1)
வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து - சுந்:12 3/2

 மேல்
 
  கடலினிடை (1)
வண்ண கடலினிடை கிடந்த மணலின் பலரால் வானரத்தின் - சுந்:4 114/2

 மேல்
 
  கடலினுக்கும் (1)
இடர் கடலினுக்கும் முடிவு இன்று என இசைத்தான் - யுத்4:36 2/4

 மேல்
 
  கடலினும் (5)
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் - அயோ:12 48/1
கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள் - ஆரண்:10 70/4
கங்கையை நோக்கி சேறி கடலினும் நெடிது கற்றாய் - கிட்:13 40/4
கானினும் பெரியர் ஓசை கடலினும் பெரியர் கீர்த்தி - சுந்:7 4/3
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும் - யுத்4:37 69/1

 மேல்
 
  கடலினுள் (1)
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் - யுத்3:23 2/4

 மேல்
 
  கடலினை (9)
கடலினை புரையுறும் அருவி கண்ணினான் - கிட்:16 24/4
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் - யுத்1:5 11/3
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை - யுத்1:5 74/3
காரியம் கடலினை அடைத்து கட்டலே - யுத்1:8 3/1
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி - யுத்1:10 5/2
கரிய கொண்டலை கருணை அம் கடலினை காண - யுத்1:12 6/1
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி - யுத்2:16 167/2
கண்டிலீர்-கொலாம் கடலினை மலை கொண்டு கட்டி - யுத்3:30 47/1
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் - யுத்4:32 5/4

 மேல்
 
  கடலுக்கு (1)
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் - அயோ:3 40/2

 மேல்
 
  கடலும் (31)
கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் - பால:5 48/4
சொற்கலை_முனிவன் உண்ட சுடர் மணி கடலும் துன்னி - பால:10 5/1
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் - பால:10 71/3
உப்பு உடை கடலும் தெண் நீர் உண் நசை உற்றது அன்றே - பால:20 2/4
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ - பால:20 4/2
கங்குலின் ஒலிக்கும் மா கடலும் போன்றதே - பால:23 41/4
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் - அயோ:0 1/4
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த - அயோ:3 78/4
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் - அயோ:6 33/4
வங்க நீர் கடலும் வந்து தன் வழி படர மான - அயோ:13 50/2
கன்று வளர் தடம் சாரல் மயேந்திர மா நெடு வரையும் கடலும் காண்டிர் - கிட்:13 31/4
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் - சுந்:1 24/2
புடை பெயரா நெடும் கடலும் போலவே - சுந்:2 127/4
மழைகளும் மறி கடலும் போய் மதம் அற முரசம் அறைந்தார் - சுந்:7 23/1
மலைகளும் கடலும் யாறும் கானமும் பெற்று மற்று ஓர் - சுந்:11 15/3
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய - யுத்1:1 1/2
அத்தனை கடலும் மாள தனித்தனி அள்ளி கொண்ட - யுத்1:3 132/4
அ புற கடலும் சுவை அற்றன - யுத்1:8 60/2
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் - யுத்1:9 4/4
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் - யுத்1:9 26/4
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் - யுத்2:16 8/1
நீலம் கொள் கடலும் ஓட நெருப்பொடு காலும் ஓட - யுத்2:16 157/3
இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும் - யுத்2:16 180/3
சங்கம் ஒன்று ஒலித்தனன் கடலும் தள்ளுற - யுத்3:22 45/4
கடலும் அல்லாது இடை ஒன்றும் கண்டிலன் - யுத்3:27 54/4
மலையும் மறி கடலும் வனமும் மரு நிலனும் - யுத்3:31 156/1
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு - யுத்3:31 166/1
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் - யுத்4:37 53/4
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் - யுத்4:37 119/3
பாழி மா கடலும் வெளி பாய்ந்ததால் - யுத்4:37 195/2
கண்ணனும் வாரை கடலும் கற்புடை - யுத்4:41 104/2

 மேல்
 
  கடலுமே (1)
கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி - கிட்:2 18/2

 மேல்
 
  கடலுள் (18)
காதல் என்ற அளவு அறும் கடலுள் ஆழ்ந்தனன் - பால:5 66/4
தொல் ஆழி துயிலாதே துயர் ஆழி நெடும் கடலுள் துயில்கின்றானே - பால:11 17/4
கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் - பால:13 42/4
களிப்பு எனும் கரை இலா கடலுள் ஆழ்ந்தனன் - பால:24 42/4
ஆழ்ந்தார் துன்ப கடலுள் ஐயா ஐயா என்றார் - அயோ:4 83/2
கடலுள் நாட்டிய வரை என தாதையை கண்டான் - ஆரண்:13 92/4
துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட - கிட்:7 158/3
ஆரியன் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்பவன் - சுந்:14 16/1
பல் ஆயிர கோடி அண்டம் பனி கடலுள்
 நில்லாத மொக்குள் என தோன்றுமால் நின்னுழையே - யுத்1:3 158/1,2
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட - யுத்1:4 130/3
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் - யுத்1:6 32/2
நிற கரும் கடலுள் நேமியின் நின்று - யுத்1:11 22/2
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள்
 போக்குவாய் இது நின்னை வேண்டுகின்ற பொருள் என்றான் - யுத்2:16 353/3,4
வற்றிய கடலுள் நின்ற மலை என மருங்கின் யாரும் - யுத்2:19 100/1
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் - யுத்2:19 200/4
ஆயிரம் பெயரினானும் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்ந்தான் - யுத்2:19 214/4
அரும் துயர் கடலுள் ஆழும் அம்மனை அழுத கண்ணள் - யுத்3:21 6/1
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை - யுத்3:22 120/3

 மேல்
 
  கடலே (6)
கடலே உரை நீயும் ஓர் கன்னி-கொலாம் - பால:23 11/4
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே - அயோ:4 32/2
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே - யுத்1:1 8/4
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே - யுத்2:18 18/4
கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன - யுத்3:31 69/2
கண்ணனே எளியேம் இட்ட கவசமே கடலே அன்ன - யுத்3:31 71/1

 மேல்
 
  கடலை (20)
மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும் - பால:7 21/1
குரை கடலை நெடு வரையால் கடைந்து அமுது கொடுத்தானும் - பால:12 6/4
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் - பால:12 22/4
வாம் பரி விரி திரை கடலை வள்ளுவன் - பால:14 8/1
தீர்த்தது செறிந்தது ஓடி திரை நெடும் கடலை எல்லாம் - பால:14 76/3
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் - பால:15 27/4
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் - அயோ:14 26/4
நடந்தாய் இடையே என்றாலும் நாண் ஆம் நினக்கு நளிர் கடலை
 கடந்தாய் என்றல் என் ஆகும் காற்றே அனைய கடுமையாய் - சுந்:4 109/3,4
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப - சுந்:10 7/4
கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் - யுத்1:1 2/4
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு - யுத்1:1 11/1
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி - யுத்1:9 14/3
காந்து எரி மடுத்து தானும் காணவே கடலை தாவி - யுத்1:14 34/3
தந்திர கடலை நீந்தி தன் பெரும் படையை சார்ந்தான் - யுத்2:16 124/1
அடைத்தது கடலை மேல் வந்து அடைந்தது மதிலை ஆவி - யுத்2:17 47/1
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி - யுத்2:17 75/3
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற - யுத்2:18 179/1
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி - யுத்3:24 39/3
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை - யுத்3:27 16/4
கார் கரும் கடலை மற்றோர் இடத்திடை காலன்-தானே - யுத்3:30 6/3

 மேல்
 
  கடலையும் (5)
பெரும் புற கடலையும் தொடர்ந்து பின் செல்வ - யுத்1:6 47/4
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் - யுத்2:16 156/3
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் - யுத்2:16 297/4
கருது சேனையும் கொன்று மா கடலையும் கடந்து - யுத்3:30 46/4
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடி கடலையும் கடந்த அன்றே - யுத்4:41 115/4

 மேல்
 
  கடலொடு (2)
கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என - யுத்2:18 132/4
கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை - யுத்4:34 20/3

 மேல்
 
  கடலொடும் (4)
கடா நிறை ஆறு பாயும் கடலொடும் கங்கை சேர்ந்தான் - பால:20 1/4
கரை செயற்கு அரிய சேனை கடலொடும் திங்கள் நான்கின் - கிட்:9 24/2
தானை கார் கரும் கடலொடும் தமரொடும் தாமும் - யுத்1:5 63/3
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற - யுத்3:22 176/3

 மேல்
 
  கடலோ (3)
கடலோ மழையோ முழு நீல கல்லோ காயா நறும் போதோ - பால:10 65/1
கருள் ஆர் கடலோ கரை காண்பு அரிதால் - பால:23 9/3
மையோ மரகதமோ மறி கடலோ மழை முகிலோ - அயோ:7 1/3

 மேல்
 
  கடலோடு (4)
உலந்தார் உடல் கடலோடு உற உலவா உடல் உற்றார் - ஆரண்:7 92/3
சேனை கடலோடு இடை செல்க எனினும் - யுத்2:18 13/1
தானை கடலோடு தலைப்படலும் - யுத்2:18 86/4
கார் இகலி கடலோடு கலித்த - யுத்3:20 25/3

 மேல்
 
  கடலோடும் (4)
காய்ந்து ஏவின் உலகு அனைத்தும் கடலோடும் மலையோடும் - பால:12 30/2
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் - பால:13 20/1
அந்தகனும் உட்கிட அரக்கர் கடலோடும்
 சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி - ஆரண்:9 2/1,2
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும்
 குடித்தே தீரும் என்று உயிர் எல்லாம் குலைகின்ற - யுத்4:37 140/1,2

 மேல்
 
  கடவ (9)
கருமமும் இது கற்று உணர்ந்தோய்க்கு இனி கடவ
 தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் - அயோ:1 34/3,4
செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர் - அயோ:6 27/1
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா - அயோ:6 27/2
காவல் காட்டுதல் துடைத்தல் என்று இ தொழில் கடவ
 மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை - யுத்1:3 9/1,2
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் - யுத்3:20 88/3
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் - யுத்3:30 27/4
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ
 படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான் - யுத்3:31 17/1,2
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ - யுத்3:31 158/4
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் - யுத்4:37 201/2

 மேல்
 
  கடவது (2)
காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ - ஆரண்:11 29/4
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த - யுத்1:4 117/3

 மேல்
 
  கடவதே (1)
யான் உற கடவதே இதுவும் இ நிலை - கிட்:10 85/3

 மேல்
 
  கடவல் (1)
காக்குமா காண்டி ஆயின் கடவல் உன் தேரை என்றாள் - ஆரண்:12 81/4

 மேல்
 
  கடவலால் (1)
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால்
 விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் - ஆரண்:1 29/2,3

 மேல்
 
  கடவன (1)
சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள் - யுத்3:22 65/3

 மேல்
 
  கடவா (2)
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா - யுத்2:18 145/4
கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா
 அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த - யுத்4:40 126/2,3

 மேல்
 
  கடவா-வண்ணம் (1)
காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம்
 நேர்ந்தனன் நிரம்பும் நல் நூல் மந்திர நெறியின் வல்லான் - ஆரண்:13 135/3,4

 மேல்
 
  கடவாத (3)
வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத
 பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் - அயோ:6 38/1,2
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் - சுந்:2 220/4
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் - யுத்1:14 14/2

 மேல்
 
  கடவாதான் (1)
பணி மொழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான் - அயோ:8 44/1

 மேல்
 
  கடவாது (2)
கண் கடவாது காத்த காரிகை வலியளே காண் - பால:21 7/4
ஐயம் இன்றி அறம் கடவாது அருள் - அயோ:2 25/3

 மேல்
 
  கடவாயே (1)
கறங்கு ஆகும் என திரிய நீயோதான் கடவாயே - ஆரண்:1 49/4

 மேல்
 
  கடவார் (1)
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் - யுத்3:31 151/4

 மேல்
 
  கடவார்கள் (1)
வர கடவார்கள் எல்லாம் மாற்றலர் மலைந்து போனார் - யுத்3:24 18/3

 மேல்
 
  கடவான் (3)
நினையும் நீதி நெறி கடவான் எனில் - அயோ:2 26/3
மறுகுற கடவான் அல்லன் மாயம் என்று உணர்வான் அல்லன் - யுத்2:19 190/2
கேளாத என்று பிற என்று சொன்ன கெடுவார்கள் சொன்ன கடவான்
 மாளாத நீதி இகழாமை நின்-கண் அபிமானம் இல்லை வறியோர் - யுத்2:19 256/2,3

 மேல்
 
  கடவிய (1)
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி - யுத்4:37 73/3

 மேல்
 
  கடவினர் (3)
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை - யுத்2:18 131/3
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என - யுத்2:18 136/4
கொல்லுதி என எதிர் கடவினர் கொடியவர் - யுத்2:18 137/4

 மேல்
 
  கடவினன் (2)
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் - யுத்3:28 25/2
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் - யுத்4:37 85/3

 மேல்
 
  கடவீர் (2)
கைக்கு அடைந்தான் உயிர் காக்க கடவீர் என் கடைக்கூட்டால் - யுத்2:16 349/4
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் - யுத்3:22 180/2

 மேல்
 
  கடவுகின்றது (1)
கடவுகின்றது காற்றினும் மனத்தினும் கடியது - யுத்2:16 224/2

 மேல்
 
  கடவும் (1)
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் - யுத்3:20 88/3

 மேல்
 
  கடவுள் (46)
நீறு அணிந்த கடவுள் நிறத்த வான் - பால:1 2/1
தரு உடை கடவுள் வேந்தன் சாற்றுவான் எனது கூறு - பால:5 24/1
வாழிய என அவர் மனன் உறு கடவுள்
 தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே - பால:5 128/3,4
கந்த மலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் - பால:6 5/3
நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள்
 மாலின் மா மணி உந்தியில் அயனொடு மலர்ந்த - பால:9 4/2,3
அழல்தரும் கடவுள் அன்னாய் முடிவு இதற்கு அருளுக என்ன - பால:9 23/2
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் - பால:11 13/4
செம் சுடர் கடவுள் என்ன தேரிடை சென்று சேர்ந்தான் - பால:23 77/4
காவலின் ஆணை-செய் கடவுள் ஆம் என - அயோ:1 4/2
கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் - அயோ:6 1/4
கங்கை என்னும் கடவுள் திரு நதி - அயோ:7 10/1
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் - ஆரண்:3 41/4
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு - ஆரண்:5 2/4
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால் - ஆரண்:9 10/3
கங்கையே முதலிய கடவுள் கன்னியர் - ஆரண்:10 21/1
கோசிகன் அளித்த கடவுள் படை கொதிப்போடு - ஆரண்:11 25/3
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் - ஆரண்:13 120/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ - கிட்:1 41/4
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என - கிட்:2 3/3
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் - கிட்:3 5/4
கருமம் இங்கு இது எம் கடவுள் என்றனன் - கிட்:3 69/4
வீறு செம் சுடர் கடவுள் வேலை-வாய் - கிட்:15 11/3
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் - கிட்:16 53/4
காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் - கிட்:16 54/3
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா - சுந்:1 65/2
பனி கடல் பெரும் கடவுள் தன் பரிபவம் துடைப்பான் - சுந்:2 144/2
வாரியின் எழும் சுடர் கடவுள் வானவன் - சுந்:9 39/3
காதலன் மரை மலர் கடவுள் வாளியால் - சுந்:12 25/3
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே - சுந்:12 116/1
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த - சுந்:12 132/2
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் - யுத்1:2 83/4
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட - யுத்1:4 123/3
காலனை ஒக்கும் தூதன் காற்று எனும் கடவுள் என்றார் - யுத்1:9 75/3
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் - யுத்2:16 71/4
ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் - யுத்2:18 200/2
நங்கை இ கடவுள் மானம் தாங்குறும் நவையிற்று அன்றால் - யுத்3:23 29/2
காவல் மூன்று உலகும் ஓதும் கடவுள் மா மரத்தை கண்டான் - யுத்3:24 48/4
ஊன்றினன் நிலத்து அடி கடவுள் ஓங்கல்தான் - யுத்3:24 99/2
காற்று வந்து அசைத்தலும் கடவுள் நாட்டவர் - யுத்3:24 100/1
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை - யுத்3:27 94/3
காந்தருப்பம் எனும் கடவுள் மா படை - யுத்3:31 180/1
கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க - யுத்4:32 22/1
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா - யுத்4:37 108/1
பரசுடை கடவுள் நேமி பண்ணவன் பதுமத்து அண்ணல் - யுத்4:40 40/1
கனிந்து உயர் கற்பு எனும் கடவுள் தீயினால் - யுத்4:40 76/1
நெற்றியின் அழலும் செம் கண் நீறு அணி கடவுள் நீடு - யுத்4:41 23/1

 மேல்
 
  கடவுள்-தன் (4)
ஊற்றும் அ கடவுள்-தன் உந்தி உந்திய - அயோ:14 119/2
எல் உறுப்பு அரிய பேர் எழு சுடர் கடவுள்-தன்
 பல் இறுத்தவன் வலிக்கு அமை தியம்பகம் எனும் - கிட்:3 7/2,3
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை - கிட்:5 5/1
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி - யுத்2:16 327/4

 மேல்
 
  கடவுள்-தானும் (2)
காற்றுடை செல்வன்-தானும் மழையுடை கடவுள்-தானும்
 மாற்றலர் ஈந்த தெய்வ வரத்தினால் வந்தது என்றான் - யுத்3:21 26/2,3
கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் நான்முக கடவுள்-தானும்
 எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் - யுத்3:31 219/1,2

 மேல்
 
  கடவுள்-தானே (1)
கருத மற்று இனி வேறு இல்லை கமலத்து கடவுள்-தானே
 ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின் - ஆரண்:6 54/2,3

 மேல்
 
  கடவுள்-மேல் (1)
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் - யுத்4:37 97/4

 மேல்
 
  கடவுளர் (6)
இந்திரன் முதல்வராய கடவுளர் யாரும் ஈண்டி - அயோ:6 13/1
உலவும் காற்றொடு கடவுளர் பிறரும் ஆய் உலகின் - யுத்1:3 7/3
கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை - யுத்3:22 20/1
காமமே நுகரும் செல்வ கடவுளர் ஈட்டம் கண்டான் - யுத்3:24 46/3
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் - யுத்3:28 56/4
காண வந்த கடவுளர் கை எலாம் - யுத்4:37 38/3

 மேல்
 
  கடவுளர்க்கு (2)
காலையும் மாலையும் கடவுளர்க்கு அணி - பால:5 110/3
கடவுளர்க்கு அரசனை கடந்த தோன்றலும் - சுந்:12 24/1

 மேல்
 
  கடவுளாலே (1)
ஆதி அம் கடவுளாலே அரும் தவம் ஆற்றி பெற்றாய் - யுத்2:16 130/2

 மேல்
 
  கடவுளும் (8)
கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் - பால:3 3/2
மேய வான் கடவுளும் பிறவும் வேறும் நீ - பால:5 1/4
இருது வேறு இன்மையால் எரி சுடர் கடவுளும்
 கருதின் வேம் உள்ளமும் காணின் வேம் நயனமும் - பால:7 5/3,4
வயங்கு எரி கடவுளும் விளக்கம் மாட்டவே - ஆரண்:10 18/4
காயின் வெம் கனல் கடவுளும் இரவியும் கரியும் - கிட்:12 23/4
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும் - யுத்1:3 2/2
புரம் சுடு கடவுளும் புள்ளின் பாகனும் - யுத்3:31 171/1
என்னும் மாத்திரத்து ஏறு அமர் கடவுளும் இசைத்தான் - யுத்4:40 99/1

 மேல்
 
  கடவுளே (1)
கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் - பால:13 42/4

 மேல்
 
  கடவுளை (2)
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல் - பால:8 39/2
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் - கிட்:12 20/1

 மேல்
 
  கடவுளோர்க்கு (1)
மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு - பால:5 92/2

 மேல்
 
  கடவெனோ (1)
கண்டு கொண்டேன் இனி காண என் கடவெனோ
 பண்டொடு இன்று-அளவுமே என் பெரும் பழவினை - கிட்:7 130/2,3

 மேல்
 
  கடவேன் (3)
கண்ணே வேண்டும் என்னினும் ஈய கடவேன் என் - அயோ:3 32/1
சேணார் மார்பும் திருவும் தெரிய காண கடவேன்
 மாணா மர வற்கலையும் மானின் தோலும் வனைதல் - அயோ:4 65/2,3
சுடர் உறு வடி வேலாய் சொல் முறை கடவேன் யான் - அயோ:8 42/3

 மேல்
 
  கடவேனோ (2)
கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ
 அரன் இருந்த மலை எடுத்த அண்ணாவோ அண்ணாவோ - ஆரண்:6 101/3,4
மானம்-அதால் பாவியேன் இவண் மடிய கடவேனோ
 தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு - ஆரண்:6 103/2,3

 மேல்
 
  கடவையோ (1)
கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய - அயோ:4 154/2

 மேல்
 
  கடவோர்க்கு (1)
காலுற பணிந்து பின்னை கடன்முறை கடவோர்க்கு எல்லாம் - சுந்:14 7/2

 மேல்
 
  கடற்கு (12)
உண்டாய துன்ப கடற்கு எல்லை உணர்ந்திலாதாள் - அயோ:4 139/4
கரை அறு நல் நல கடற்கு என்று உன்னினான் - ஆரண்:12 30/4
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் - கிட்:12 19/2
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் - கிட்:13 37/2
நீர் புகு கடற்கு வழியோ என நினைந்தான் - சுந்:2 64/4
ஏழு சென்றன வந்திலன் எறி கடற்கு இறைவன் - யுத்1:6 3/4
வந்தனன் என்ப மன்னோ மறி கடற்கு இறைவன் வாயில் - யுத்1:7 3/1
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் - யுத்1:10 14/4
ஆடுகின்ற அறு குறை ஆழ் கடற்கு
 ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல் - யுத்2:15 49/2,3
ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான் - யுத்2:15 107/1
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார் - யுத்2:15 207/3
கந்தமாதனம் என்பது இ கரும் கடற்கு அப்பால் - யுத்3:30 15/1

 மேல்
 
  கடற்கும் (3)
ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே - பால:10 76/2
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ - சுந்:4 110/4
ஆவல்-கண் நீ உழந்த அரும் தவத்தின் பெரும் கடற்கும் வரம் என்று ஆன்ற - யுத்4:38 26/3

 மேல்
 
  கடற்படை (4)
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் - பால:20 8/2
இளக்கம் இல் கடற்படை இருக்கையை எதிர்ந்தான் - சுந்:2 69/4
காரியம் என்ன கொண்டார் கடற்படை காத்து நின்றார் - யுத்3:31 68/3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் - யுத்4:37 114/2

 மேல்
 
  கடற்படையும் (1)
கன்னி மா மதில் இலங்கை மன்னொடு கடற்படையும்
 துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் - யுத்4:41 16/3,4

 மேல்
 
  கடற்படையொடும் (1)
கரன் முதல் கருணை அற்றவர் கடற்படையொடும்
 சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் - கிட்:3 10/1,2

 மேல்
 
  கடன் (48)
கோ முனிக்கு அரசனை இருத்தி கொள் கடன்
 ஏமுற திருத்தி வேறு இனைய செப்பினான் - பால:5 75/3,4
செய்ம் முறை கடன் அவை திறம்பல் இன்றியே - பால:5 92/1
நூல் கடல் அன்னவர் சொல் கடன் நோக்கி - பால:23 98/1
காதல் உற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன் இது என்று உணர்ந்தும் - அயோ:1 69/2
என்னது கடன் அவன் இடரை நீக்குதல் - அயோ:4 161/2
நின்னது கடன் இது நெறியும் என்றனன் - அயோ:4 161/3
சிறுவர் செய் கடன் செய்து தீர்த்தி என்று - அயோ:11 116/3
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் - அயோ:11 123/4
அன்று நேர் கடன் அமைவது ஆக்கினான் - அயோ:11 130/3
காக்குதி உலகம் நின் கடன் அது ஆம் என - அயோ:12 4/3
இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே - அயோ:13 18/4
கையினால் ஒழுக்குதி கடன் எலாம் என்றான் - அயோ:14 76/4
காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் - அயோ:14 129/4
உரிய கடன் வினையேற்கும் உதவுவீர் உடல் இரண்டுக்கு உயிர் ஒன்று ஆனான் - ஆரண்:4 27/2
காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ - ஆரண்:11 29/4
நல் இயல் அரும் கடன் கழித்த நம்பியை - ஆரண்:13 49/3
பல் வகை துறையும் வேத பலி கடன் பலவும் முற்றி - ஆரண்:13 138/1
கடன் யாவும் கடைகண்டு கண்ணனோடு - கிட்:8 18/3
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் - கிட்:17 9/3
கண்ணி உணர்ந்தீர் கருமம் நுமக்கே கடன் என்ன - கிட்:17 16/2
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் - சுந்:2 71/3
காத்து இருந்த தனக்கே கடன் இடை - சுந்:5 31/3
செம் கையால் கடன் செய்க என்று செப்புவாய் - சுந்:5 32/4
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் - சுந்:10 2/4
மெலியவர் கடன் நமக்கு இறுதி வேண்டுவோர் - யுத்1:2 33/2
காட்சியே இனி கடன் என்று கல்வி சால் - யுத்1:4 18/3
கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ - யுத்1:4 56/3
கடன் அல இமைத்தலும் என்னும் காவலர் - யுத்1:5 28/2
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே - யுத்1:14 2/3
குன்று ஆகிய திரள் தோளவன் கடன் கொள்க என கொடுத்தான் - யுத்2:15 183/4
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன்
 யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் - யுத்2:16 87/3,4
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் - யுத்2:16 132/4
கருத்தினால் வரும் சேவகன் அல்லையோ சேவகர் கடன் ஓராய் - யுத்2:16 324/2
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி - யுத்2:19 171/1
கண்டிலை முன்பு சொல்ல கேட்டிலை கடன் ஒன்று எம்-பால் - யுத்2:19 269/1
செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் - யுத்3:22 64/4
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் - யுத்3:22 65/2
கரக்குவது அல்லது ஓர் கடன் உண்டாகுமோ - யுத்3:24 78/4
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி - யுத்3:29 39/3
வலி கடன் வான் உளோரை கொண்டு நீ வகுத்த போகம் - யுத்4:34 10/1
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் - யுத்4:34 10/2
பலி கடன் அளிக்கல்-பாலை அல்லது உன் குலத்தின் பாலோர் - யுத்4:34 10/3
நினையின் நீண்டது ஓர் பெரும் கொடை அரும் கடன் நேர்ந்தான் - யுத்4:35 24/4
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் - யுத்4:37 215/4
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன - யுத்4:38 2/2
பிறக்கையும் கடன் என்று பின் பாசத்தை - யுத்4:41 76/2
கானுள் எய்திய காகுத்தற்கே கடன்
 ஏனையோர்க்கும் இது இழுக்கு இல் வழக்கு அன்றோ - யுத்4:41 78/3,4
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் - யுத்4:41 79/3

 மேல்
 
  கடன்கள் (8)
அருக்கியம் முதலிய கடன்கள் ஆற்றி வேறு - பால:5 52/1
தெருள் தரு வேள்வியின் கடன்கள் தீர்ந்துழி - பால:5 91/3
ஆவன கடன்கள் நேர்ந்தேன் அரும் சினம் அடக்கி நின்றேன் - பால:24 33/4
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் - ஆரண்:11 1/3
இ கடன்கள் உடையீர் நீர் எம் வினை தீர்த்து உம்முடைய - யுத்2:16 349/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய - யுத்2:17 37/1
சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள்
 இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன் செயும் என்றனன் இளையோன் - யுத்3:22 65/3,4
கடன்கள் செய்து முடித்து கணவனோடு - யுத்4:38 32/1

 மேல்
 
  கடன்களும் (1)
ஆதி நூல் மரபினாலே கடன்களும் ஆற்றி ஏற்றி - யுத்2:16 160/3

 மேல்
 
  கடன்முறை (3)
தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க - அயோ:1 63/2
காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம் - ஆரண்:13 135/3
காலுற பணிந்து பின்னை கடன்முறை கடவோர்க்கு எல்லாம் - சுந்:14 7/2

 மேல்
 
  கடன்முறைகள் (1)
ஏடு துற்ற வடிவேலோன் தனை இருத்தி கடன்முறைகள் யாவும் நேர்ந்து - பால:5 59/3

 மேல்
 
  கடன்மை (3)
கணங்கள் காவல் உன் கடன்மை என்றனர் - கிட்:3 62/4
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் - சுந்:4 82/2
கணம் கொள்கை நும்மனோர் கடன்மை காண் என - யுத்1:4 84/2

 மேல்
 
  கடன்மைத்து (1)
கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் - யுத்4:41 27/4

 மேல்
 
  கடனது (1)
கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் - யுத்3:21 6/3

 மேல்
 
  கடனா (1)
சுரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுமே கடனா
 இரக்கமே முதல் தருமத்தின் நெறி ஒன்றும் இல்லா - யுத்3:22 109/1,2

 மேல்
 
  கடனாலும் (1)
காரியம் எண்ணி சோர்வு அற முற்றும் கடனாலும்
 மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா அயன் மைந்தன் - கிட்:17 8/2,3

 மேல்
 
  கடனும் (1)
கையும் கடனும் நெகிழ கணையோடு உருள்வோன் காணா - அயோ:4 76/1

 மேல்
 
  கடனே (4)
பிழைத்தது பொறுத்தல் என்றும் பெரியவர் கடனே அன்பால் - பால:9 23/1
கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே - பால:23 10/4
கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் - கிட்:16 36/4
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய - யுத்3:21 18/3

 மேல்
 
  கடா (2)
கடா நிறை ஆறு பாயும் கடலொடும் கங்கை சேர்ந்தான் - பால:20 1/4
கவனம் ஒன்று இலான் கால் கடா என - கிட்:3 65/3

 மேல்
 
  கடாத்திடை (1)
மாக மா மரங்கள் எல்லாம் கடாத்திடை வண்டு சோப்பி - யுத்2:18 215/3

 மேல்
 
  கடாம் (3)
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே - அயோ:12 47/4
கடாம் முகத்த முளரி கணக்கவால் - யுத்4:33 29/4
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி - யுத்4:42 4/3

 மேல்
 
  கடாய் (4)
செரு பெய் வானிடை சின கடாய் கடாய் வந்து செறுத்த - யுத்1:5 34/3
செரு பெய் வானிடை சின கடாய் கடாய் வந்து செறுத்த - யுத்1:5 34/3
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா - யுத்2:19 62/1
கம்ப கரி உண்டை கடாய் எனவே - யுத்3:20 74/4

 மேல்
 
  கடாயது (1)
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன - சுந்:11 22/4

 மேல்
 
  கடாயினர்கள் (1)
ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் - யுத்3:31 146/2

 மேல்
 
  கடாவ (2)
விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினையே - ஆரண்:13 11/2
கதிர் அயில் படை குலம் வரன்முறை முறை கடாவ
 அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த - யுத்3:22 107/1,2

 மேல்
 
  கடாவவே (3)
காணலாம் எனும் ஆசை கடாவவே - அயோ:11 6/4
கானத்து ஆர் தரு அண்ணல் கடாவவே - சுந்:6 37/4
கானிடை வந்ததேயும் வானவர் கடாவவே ஆம் - யுத்1:9 78/1

 மேல்
 
  கடாவி (6)
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி
 தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் - ஆரண்:9 3/3,4
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி
 விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ - ஆரண்:13 36/2,3
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று - யுத்2:15 156/1
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் - யுத்2:18 223/2
தேரினை கடாவி வானில் செல்லினும் செல்லும் செய்யும் - யுத்3:28 32/1
சிந்தினர்கள் மாதலி கடாவி நன் சென்றான் - யுத்4:36 15/4

 மேல்
 
  கடாவிட (1)
கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் - பால:22 2/3

 மேல்
 
  கடாவிய (2)
ஆழ நீர் கங்கை அம்பி கடாவிய
 ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ - சுந்:3 23/1,2
கல் ஒன்று கடாவிய காலை அவன் - யுத்3:20 80/1

 மேல்
 
  கடாவினர் (1)
ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி - யுத்2:19 92/2

 மேல்
 
  கடாவினன் (2)
கண்டு கண்ணொடும் கருத்தொடும் கடாவினன் காரணம் கடை நின்றது - சுந்:2 194/1
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் - சுந்:9 20/2

 மேல்
 
  கடாவினான் (1)
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன - யுத்1:9 16/2

 மேல்
 
  கடாவினானோ (1)
காற்றையே மேற்கொண்டானோ கனலையே கடாவினானோ
 கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் - யுத்2:16 29/3,4

 மேல்
 
  கடாவுகின்றார் (1)
கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார்
 மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல் - யுத்3:23 32/2,3

 மேல்
 
  கடி (48)
கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள - பால:2 21/1
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி - பால:2 42/4
முகிலினொடு இகலுவ கடி மண முரசம் - பால:2 45/4
காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி - பால:2 46/1
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே - பால:3 36/4
மலர் கடி நாறுவ மகளிர் கூந்தலே - பால:3 57/4
கானினும் வரையினும் கடி தடத்தினும் - பால:5 18/2
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து - பால:9 3/1
குடைய வண்டு_இனம் கடி மலர் குடைவன குளங்கள் - பால:9 12/4
கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் - பால:10 1/3
கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி - பால:10 64/1
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று - பால:18 13/3
காவியும் குவளையும் கடி கொள் காயாவும் ஒத்து - பால:20 22/1
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து - அயோ:3 4/2
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் - அயோ:6 7/1
காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் - அயோ:8 34/2
கடி எறி கங்கையின் கரை வந்தோர்களை - அயோ:13 13/3
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் - அயோ:14 137/3
கண்ணிடை ஒளியின் பாங்கர் கடி கமழ் சாலை-நின்றும் - ஆரண்:6 50/2
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் - ஆரண்:14 30/4
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல - கிட்:1 17/1
அறம் திறம்பல் அரும் கடி மங்கையர் - கிட்:7 106/3
காவல் மா மதிலும் கதவும் கடி
 மேவும் வாயில் அடுக்கிய வெற்பொடும் - கிட்:11 35/1,2
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் - கிட்:14 30/1
கண்டனன் இலங்கை மூதூர் கடி பொழில் கனக நாஞ்சில் - சுந்:1 2/1
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா - சுந்:1 77/1
காசு உறு கடி மதில் இலங்கை காவல் ஊர் - சுந்:2 57/3
துன்ன_அரும் கடி மா நகர் துன்னினான் - சுந்:2 154/3
கள்ள அரக்கர் கடி இலங்கை காணாத ஒழிந்ததால் அன்றோ - சுந்:4 115/3
இருக்கும் மதில் சூழ் கடி இலங்கையை இமைப்பின் - சுந்:5 8/1
துன்று கடி காவினை அடிக்கொடு துகைத்தான் - சுந்:6 8/4
இடந்த மணி வேதியும் இறுத்த கடி காவும் - சுந்:6 18/1
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் - சுந்:6 56/4
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் - சுந்:7 21/3
இன்றே கடி கெட்டது அரக்கர் இலங்கை யானே - சுந்:11 26/3
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட - சுந்:12 29/1
காட்டுவார் இன்மையால் கடி காவினை - சுந்:12 104/1
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க - சுந்:12 118/4
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் - சுந்:12 120/1
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால் - யுத்1:5 19/2
கற்ற கைகளினால் கடி மா நகர் - யுத்2:15 2/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் - யுத்3:22 49/2
தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் - யுத்3:26 18/4
சென்று இ கடி வேள்வி சிதைத்திலையேல் - யுத்3:27 27/3
கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 20/4
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி - யுத்4:35 5/4
அணங்கு சேர் கடி காவு சென்று அண்மினான் - யுத்4:40 2/2
கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா - யுத்4:41 98/2

 மேல்
 
  கடி-கொள் (1)
புள்ளினொடு வண்டும் மிஞிறும் கடி-கொள் பூவும் - சுந்:6 16/1

 மேல்
 
  கடிக்கின்றன (1)
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் - யுத்3:27 110/3

 மேல்
 
  கடிக்கும் (3)
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும்
 மெய்யுரை குற்றம் என புழுங்கி விம்மும் - அயோ:3 27/1,2
கடிக்கும் வல் அரவும் கேட்கும் மந்திரம் களிக்கின்றோயை - சுந்:3 132/1
குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் - சுந்:9 36/4

 மேல்
 
  கடிகை (5)
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் - பால:19 35/4
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் - அயோ:6 7/1
காலன் நின்று இசைக்கும் நாள் கடிகை கூறவே - ஆரண்:10 17/4
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் - ஆரண்:10 64/4
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் - யுத்2:19 239/4

 மேல்
 
  கடிகைகள் (1)
கன்னலின் மண வேலை கடிகைகள் தெரிவாரும் - பால:23 31/4

 மேல்
 
  கடிகையர் (1)
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை - பால:14 78/3

 மேல்
 
  கடிகையின் (2)
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக - பால:5 73/3
ஒன்றினால் நான்கு மூன்று கடிகையின் உலந்தது என்றார் - யுத்4:34 9/4

 மேல்
 
  கடித்த (7)
கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் - பால:8 36/1
கடித்த வாள் எயிறுகள் அதுக்கி கண்களால் - பால:19 22/2
கட்டிய சுரிகையன் கடித்த வாயினன் - அயோ:13 9/1
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து - ஆரண்:10 49/3
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு - கிட்:7 20/1
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற - யுத்2:15 25/1
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற - யுத்3:29 9/1

 மேல்
 
  கடித்தது (1)
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி - யுத்3:28 45/2

 மேல்
 
  கடித்தலத்தினும் (1)
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள் - கிட்:7 63/2

 மேல்
 
  கடித்தலத்து (1)
கடித்தலத்து இரு கால் உற கைகளால் - யுத்2:15 67/1

 மேல்
 
  கடித்தன (4)
சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் - யுத்1:3 88/4
கடித்தன கவி குலம் கால்கள் மேற்பட - யுத்2:18 91/3
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து - யுத்2:19 43/3
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி - யுத்2:19 102/4

 மேல்
 
  கடித்தான் (1)
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் - சுந்:2 86/2

 மேல்
 
  கடித்து (4)
கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான் - ஆரண்:13 85/3
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து - சுந்:2 219/1
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி - யுத்2:16 345/2
மிடற்றினை கடித்து உடன் விளிந்து போவன - யுத்2:19 46/4

 மேல்
 
  கடித்தே (1)
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும் - யுத்4:37 140/1

 மேல்
 
  கடிதடம் (1)
கடிதடம் உற்றவள் உருமு கறிப்பாள் - ஆரண்:14 46/4

 மேல்
 
  கடிதா (1)
கடிதா அறனே இது கா எனுமால் - ஆரண்:12 74/4

 மேல்
 
  கடிதின் (29)
கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான் - பால:20 17/3
காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின்
 மேலை வேலையில் பாய்ந்தது மீண்ட நீர் வெள்ளம் - அயோ:9 37/3,4
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின்
 பவள மால் வரை அருவியை பொருவிய பாராய் - அயோ:10 5/3,4
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் - ஆரண்:6 82/3
கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார் - ஆரண்:7 107/2
காவலின் உழையர் தம்மை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் - ஆரண்:10 165/4
களித்த வாலியும் கடிதின் எய்தினான் - கிட்:3 59/2
கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும் - கிட்:3 60/2
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின - சுந்:9 42/3
கண்ணிய கருமம் இன்றே முடிக்குவென் கடிதின் என்றான் - சுந்:10 19/4
காலமே என்ன-மன்னோ கனலியும் கடிதின் உண்டான் - சுந்:12 133/4
இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் - யுத்1:12 15/1
பற்று-மின் கடிதின் நெடும் பாரிடை - யுத்1:14 39/3
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் - யுத்2:16 7/4
மாயைகள் பலவும் வல்ல மகோதரன் கடிதின் வந்து - யுத்2:16 34/2
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து - யுத்2:16 48/1
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி - யுத்2:16 150/4
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி - யுத்2:16 179/2
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி - யுத்2:16 194/3
மற்று ஒரு வயிர வாள் கடிதின் வாங்கினான் - யுத்2:16 305/2
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து - யுத்2:17 31/2
கன்மத்தின் கடைக்கூட்டானும் வயமத்தன் கடிதின் வந்தான் - யுத்2:18 226/4
காற்று என அணுகினர் கடிதின் காக்கவே - யுத்2:19 34/4
உரும் என கடிதின் ஓடி அனுமனை இமைப்பின் உற்றார் - யுத்2:19 173/2
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் - யுத்3:24 35/1
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின்
 தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் - யுத்3:31 146/3,4
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ - யுத்3:31 158/4
காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் - யுத்4:32 23/4
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி - யுத்4:37 15/2

 மேல்
 
  கடிதினில் (2)
காய் எரி வரன் முறை கடிதினில் இடுவான் - ஆரண்:2 37/4
கடிதினில் உலகு எலாம் கண்டு நிற்க என் - யுத்3:22 41/1

 மேல்
 
  கடிதினின் (5)
கடிதினின் மட அன்ன கதி அது செல நின்றார் - அயோ:8 32/3
உணர்வு_இல் நெஞ்சினன் ஏவலர் கடிதினின் ஓடி - யுத்1:3 38/2
கைபுகற்கு அமைவது ஆனான் கடிதினின் கொணர்வல் என்னா - யுத்1:4 118/3
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று - யுத்2:15 156/1
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் - யுத்3:22 70/4

 மேல்
 
  கடிது (113)
இந்திரன் என கடிது எழுந்து அடி பணிந்தான் - பால:6 5/4
காதலரை தரும் வேள்விக்கு உரிய எலாம் கடிது அமைப்ப - பால:12 20/1
ஈங்கு இவரால் என் வேள்விக்கு இடையூறு கடிது இயற்றும் - பால:12 27/1
கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள் - பால:19 43/2
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் - பால:20 23/1
கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் - பால:22 2/3
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா - பால:24 16/2
தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை - அயோ:2 66/3
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ - அயோ:3 100/2
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் - அயோ:6 33/4
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் - அயோ:8 28/2
விடு நனி கடிது என்றான் மெய் உயிர் அனையானும் - அயோ:8 32/1
கால் உடை நெடு ஞெண்டின் சென்றது கடிது அம்மா - அயோ:8 33/4
அப்பு உறு கடல் ஞாலம் ஆளுதி கடிது என்னா - அயோ:9 26/2
தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் - அயோ:11 99/4
மீள_அரு நரகிடை கடிது வீழ்க யான் - அயோ:11 100/4
கார் என கடிது சென்றான் கல்லிடை படுத்த புல்லின் - அயோ:13 39/1
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் - ஆரண்:1 28/4
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் - ஆரண்:1 32/2
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி - ஆரண்:1 36/1
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் - ஆரண்:1 41/1
மண்ணிடை கடிது பொத்துதல் வழக்கு எனலுமே - ஆரண்:1 43/4
கான அனலை கடிது அவித்து உலகு அளிப்பான் - ஆரண்:3 45/3
தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன் - ஆரண்:3 54/2
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் - ஆரண்:3 59/4
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் - ஆரண்:4 8/3
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் - ஆரண்:7 99/4
குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் - ஆரண்:8 15/4
கொன்றனர் நுகர்ந்த பொருளின் கடிது கொன்ற - ஆரண்:9 7/4
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே - ஆரண்:9 14/4
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை - ஆரண்:10 1/3
என்றான் எனலும் கடிது ஏகினர் கூவும் எல்லை - ஆரண்:10 147/1
எரியிடை கடிது வீழ்ந்து இறப்பென் ஈண்டு எனா - ஆரண்:12 13/4
போ நீ கடிது என்று புகன்றிடலும் - ஆரண்:13 16/4
காட்டாய் கடிது என்று கனன்று உரையா - ஆரண்:13 17/4
கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண்தகும் நீண்ட வீணை - ஆரண்:13 21/3
யாவள் அடீ உரை-செய் கடிது என்றான் - ஆரண்:14 50/4
இன் உயிரை கடிது ஈகுதி என்றாள் - ஆரண்:14 52/4
கங்கையின் நீர் கொணர்வென் கடிது என்றாள் - ஆரண்:14 55/4
புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் - ஆரண்:14 101/4
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு - கிட்:1 42/1
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் - கிட்:3 66/4
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை - கிட்:5 5/1
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் - கிட்:5 11/1
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் - கிட்:10 19/2
நாயகன் இருந்துழி கடிது நண்ணுவான் - கிட்:11 117/4
செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் - கிட்:11 118/4
வைகல் தேடி கடிது வழி கொள்வீர் - கிட்:13 15/4
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை - கிட்:13 32/2
சேகு அற தென் திசை கடிது செல்கின்றார் - கிட்:14 7/2
துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினார் - கிட்:15 18/4
முண்டகத்துறை கடிது முற்றினார் - கிட்:15 19/4
புனையும் நோயினார் கடிது போயினார் - கிட்:15 23/4
தெள்ளு நுண் பொடிபட கடிது செல்கின்றான் - கிட்:16 26/2
அன்னானை கடிது அஞ்சலித்து நீ - கிட்:16 52/1
கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் - கிட்:17 21/4
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் - சுந்:1 42/4
ஈண்டே கடிது ஏகி இலங்கை விலங்கல் எய்தி - சுந்:1 51/1
ஊறு கடிது ஊறுவன ஊறு இல் அறம் உன்னா - சுந்:1 76/1
புன் உற தொடர்வ மேனி புலால் உற கடிது போவ - சுந்:2 35/2
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா - சுந்:2 61/1
காய் கதிர் இயக்கு_இல் மதிலை கடிது தாவி - சுந்:2 72/3
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட - சுந்:2 208/3
தனியன் நின்றனன் தலை பத்தும் கடிது உக தாக்கி - சுந்:3 136/1
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் - சுந்:4 82/4
குன்றே கடிது ஓடினை கோமள கொம்பர் அன்ன - சுந்:4 86/1
தெற்கு ஊடுருவ கடிது ஏவினன் என்னை என்ன - சுந்:4 94/3
ஏறு கடிது என்று தொழுது இன் அடி பணிந்தான் - சுந்:5 10/4
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான் - சுந்:6 1/2
இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால் - சுந்:6 6/1
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் - சுந்:7 3/4
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் - சுந்:8 22/4
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் - சுந்:8 51/3
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் - சுந்:10 29/3
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா - சுந்:11 24/2
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா - சுந்:12 112/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் - சுந்:14 1/4
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி - யுத்1:3 98/2
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் - யுத்1:8 9/2
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் - யுத்1:9 4/4
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் - யுத்1:12 10/3
சுதை தலனிடை கடிது அடிக்கொடு துகைத்தான் - யுத்1:12 11/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் - யுத்1:12 23/3
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் - யுத்1:12 23/4
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா - யுத்2:15 167/1
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் - யுத்2:15 172/4
தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா - யுத்2:15 173/2
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் - யுத்2:15 173/4
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர் - யுத்2:15 241/3
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் - யுத்2:16 44/4
இலக்குவன் கடிது ஏவின இரை பெறாது இரைப்ப - யுத்2:16 205/1
கூத்தனும் வருக என கடிது கூவினான் - யுத்2:16 309/4
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி - யுத்2:16 342/3
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார் - யுத்2:18 122/3
நொய்தின் கடிது எதிர் உற்றன நூறு_ஆயிரம் மாறா - யுத்2:18 161/2
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் - யுத்2:18 170/4
சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன் - யுத்2:18 210/2
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் - யுத்2:18 252/4
ஓட்டா நெடும் தேர் கடிது ஓட்டி இமைப்பின் உற்றான் - யுத்2:19 3/3
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் - யுத்2:19 80/3
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் - யுத்2:19 85/3
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி - யுத்3:22 85/2
இன்னதே கடிது இயற்றுவென் என தொழுது எழுத்து - யுத்3:22 87/1
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி - யுத்3:24 23/4
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் - யுத்3:24 63/4
பொருந்தினன் வட திசை கடிது போயினான் - யுத்3:24 85/4
இப்பொழுதே கடிது ஏகுவென் யான் இ - யுத்3:26 39/1
சலம் கொண்டு கடிது சென்றான் தலை கொண்டு தருவென் என்றே - யுத்3:27 13/4
எந்தாய் கடிது ஏறாய் எனது இரு தோள்-மிசை என்றான் - யுத்3:27 101/2
இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன் - யுத்4:32 40/2
எழுந்தபடியே கடிது எழுந்தனன் இராமன் - யுத்4:36 1/4
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் - யுத்4:36 20/4
வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் - யுத்4:41 67/4

 மேல்
 
  கடிதுற (1)
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ - யுத்2:19 171/3

 மேல்
 
  கடிந்த (1)
காலன் ஆற்றல் கடிந்த கணிச்சியான் - கிட்:7 119/1

 மேல்
 
  கடிந்தாளொடு (1)
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் - அயோ:4 186/4

 மேல்
 
  கடிந்தான் (2)
குலம் கடிந்தான் வலி கொண்ட கொண்டலை - அயோ:4 186/3
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் - ஆரண்:8 20/4

 மேல்
 
  கடிந்திட (1)
கடிந்திட யார் சொனார் கருது நூல் வலாய் - யுத்4:40 39/4

 மேல்
 
  கடிந்து (6)
காலன் மேனியின் கருகு இருள் கடிந்து உலகு அளிப்பான் - பால:9 4/1
வலம் கடிந்து ஏழையர் ஆய மன்னரை - அயோ:4 186/1
நலம் கடிந்து அறம் கெட நயத்தியோ எனா - அயோ:4 186/2
கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் - ஆரண்:10 83/1
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் - யுத்1:4 102/4
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ - யுத்2:18 104/3

 மேல்
 
  கடிப்ப (2)
கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண்தகும் நீண்ட வீணை - ஆரண்:13 21/3
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று - கிட்:7 53/1

 மேல்
 
  கடிப்பர் (1)
கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் - கிட்:7 55/2

 மேல்
 
  கடிப்பார் (1)
புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் - கிட்:7 51/4

 மேல்
 
  கடிப்பினில் (1)
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை - பால:8 35/2

 மேல்
 
  கடிப்பு (1)
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக - யுத்2:16 95/1

 மேல்
 
  கடிமணம் (1)
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் - பால:16 17/4

 மேல்
 
  கடிய (12)
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் - பால:7 49/1
காவாய் என்றாய் அதனால் கடிய சாபம் கருதேம் - அயோ:4 86/2
கடிய மாசுணம் கற்று அறிந்தவர் என அடங்கி - அயோ:10 35/2
எறிந்தன கடிய சொல் செவியுள் எய்தலும் - அயோ:11 44/1
காலம் ஓர்ந்து உடன் உறை கடிய நோய் அனாள் - ஆரண்:6 1/4
கடிய கார் இருள் கங்குலின் கற்பம் போய் - ஆரண்:14 23/2
கறங்கு போல்வன காற்றினும் கூற்றினும் கடிய
 பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ - கிட்:12 16/1,2
உள கடிய காலன் மனம் உட்கும் மணி வாயில் - சுந்:2 69/3
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் - சுந்:8 42/1
கடிய மா மனை-தோறும் கடும் கனல் - சுந்:13 1/4
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் - யுத்1:9 57/4
கண்ணும் மனமும் கடிய காலும் இவை கண்டால் - யுத்4:36 21/1

 மேல்
 
  கடியது (2)
கடவுகின்றது காற்றினும் மனத்தினும் கடியது
 அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் - யுத்2:16 224/2,3
மனத்தினும் கடியது ஓர் விசையின் வான் செல்வான் - யுத்2:16 273/1

 மேல்
 
  கடியவள் (2)
கடியவள் தாய் என கருதுகின்றிலன் - அயோ:11 69/2
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன் - அயோ:11 90/3

 மேல்
 
  கடியவன் (1)
கரமும் ஆளியும் வாரி கடியவன்
 சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் - யுத்2:19 152/3,4

 மேல்
 
  கடியன் (1)
கண்ணுக்கும் கருதும் தெய்வ மனத்திற்கும் கடியன் ஆனான் - யுத்3:24 47/2

 மேல்
 
  கடியாள் (1)
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட - பால:7 47/3

 மேல்
 
  கடியான் (2)
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் - யுத்2:15 172/4
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் - யுத்4:37 49/4

 மேல்
 
  கடியானை (1)
காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள் - ஆரண்:6 135/3

 மேல்
 
  கடியுண்டார்களும் (1)
கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால் - சுந்:11 31/3

 மேல்
 
  கடியுமாறு (2)
மையலின் மதுகரம் கடியுமாறு என - அயோ:4 166/3
கடியுமாறு அன்றி சோர்ந்து கழிதியோ கருத்து இலார்-போல் - யுத்3:26 63/4

 மேல்
 
  கடிவாகும் (1)
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் - பால:23 26/4

 மேல்
 
  கடிவான் (1)
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் - யுத்3:31 102/4

 மேல்
 
  கடின (1)
கான் திரிந்து ஆழி ஆக தாடகை கடின மார்பத்து - பால:7 52/1

 மேல்
 
  கடு (28)
விளைதரு கடு உடை விரிகொள் பாயலும் - பால:5 20/2
களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் - பால:5 43/2
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் - பால:7 14/2
மாற்றான் உதவான் கடு வச்சையன் போல் ஓர் மன்னன் - பால:17 19/4
மென் நோக்கினதே கடு வல் விடமே - பால:23 17/4
கால் திரண்டு அனைய கால கடு நடை கலின பாய் மா - அயோ:13 53/4
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் - ஆரண்:7 95/4
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால் - ஆரண்:8 16/2
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் - ஆரண்:9 23/1
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே - ஆரண்:10 135/4
கடு உண்டு உயிரின் நிலை காணுதியால் - ஆரண்:13 11/4
மருந்து அரு நெடும் கடு உண்டு மாய்துமோ - கிட்:16 5/2
ஊறு அளாவிய கடு என உடலிடை நுழைய - சுந்:12 48/4
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப - யுத்1:3 79/2
கைத்தும் கடு நஞ்சின் என கனல்வான் - யுத்1:3 114/4
இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான் - யுத்1:3 115/1
கட்டு ஆர் கடு மத்திகை கண் கொடியோன் - யுத்1:3 115/3
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா - யுத்2:16 217/1
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் - யுத்2:16 339/2
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்2:18 164/2
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு - யுத்2:18 241/3
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் - யுத்3:27 39/1
கால் என கடு என கலிங்க கம்மியர் - யுத்3:27 52/1
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த - யுத்3:27 94/4
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் - யுத்3:31 117/1
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் - யுத்3:31 214/4
கண்ணின் சிந்திய தீ கடு வேகத்த - யுத்4:37 41/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் - யுத்4:37 101/4

 மேல்
 
  கடு-மின் (1)
கடு-மின் இப்பொழுதே கதிர் மீச்செலா - யுத்2:15 3/3

 மேல்
 
  கடுக்கும் (2)
அழைப்பதே கடுக்கும் அ ஆழி நோக்கினார் - கிட்:16 1/4
அழிவு உற கடுக்கும் வேக தாதையும் அனையன் ஆனான் - சுந்:1 27/4

 மேல்
 
  கடுக்கை (2)
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் - பால:1 13/3
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ - கிட்:10 30/1

 மேல்
 
  கடுக (3)
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி - பால:14 51/2
வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக
 வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் - யுத்1:6 29/2,3
ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து உருமினும் கடுக ஓடி - யுத்2:15 135/2

 மேல்
 
  கடுகி (4)
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து - ஆரண்:1 34/3
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி
 சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் - ஆரண்:13 70/2,3
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி
 அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் - சுந்:11 50/3,4
கான மா மரம் கல்லொடும் ஈர்த்தன கடுகி
 போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க - யுத்3:22 99/3,4

 மேல்
 
  கடுகிய (1)
கடுகிய தூதரும் காலில் காலின் சென்று - பால:14 1/1

 மேல்
 
  கடுகின (1)
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் - யுத்3:28 26/3

 மேல்
 
  கடுகினர் (1)
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் - சுந்:9 64/3

 மேல்
 
  கடுகினன் (1)
நில் அடீஇ என கடுகினன் பெண் என நினைத்தான் - ஆரண்:6 85/1

 மேல்
 
  கடுகு (1)
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே - யுத்3:31 141/1

 மேல்
 
  கடுகும் (4)
கண்ணின் கடுகும் மனனின் கடுகும் - யுத்3:20 96/1
கண்ணின் கடுகும் மனனின் கடுகும்
 விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் - யுத்3:20 96/1,2
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும்
 உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய் - யுத்3:20 96/2,3
கலக்கும் வானர காவலன் அனுமன் முன் கடுகும்
 அலக்கண் அன்னதை இன்னது என்று உரை செயல் ஆமோ - யுத்4:32 31/3,4

 மேல்
 
  கடுத்த (7)
கார்கள்தாம் என மிக கடுத்த கைம்மலை - அயோ:12 47/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி - ஆரண்:1 48/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் - சுந்:2 35/1
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் - யுத்1:12 10/3
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் - யுத்2:19 53/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் - யுத்3:31 84/3
உரத்தொடு கடுத்த கதழ் ஓதை அதன் ஓதை - யுத்4:36 11/4

 மேல்
 
  கடுத்தது (5)
கங்கை யாறு கடுத்தது கார் என - பால:14 27/3
குவளை கோட்டகம் கடுத்தது குளிர் முக குழுவால் - சுந்:2 31/3
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் - யுத்1:6 23/2
மந்தரத்தையும் கடுத்தது மற்று அவன் மணி அணி வயிர தோள் - யுத்2:16 338/4
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் - யுத்3:31 55/4

 மேல்
 
  கடுத்தல் (1)
கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் - சுந்:1 11/4

 மேல்
 
  கடுத்தவர் (2)
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் - ஆரண்:8 15/1
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் - யுத்3:31 137/3

 மேல்
 
  கடுத்தனர் (1)
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் - யுத்2:19 53/4

 மேல்
 
  கடுத்தார் (1)
கடை இல் மேல் உயர்ந்த காட்சி இருவரும் கடுத்தார் கண்ணுற்று - யுத்3:22 18/2

 மேல்
 
  கடுத்தான் (2)
கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் - சுந்:7 47/4
கடுத்தான் என கொடியாற்கு எதிர் காண்பாய் என காட்டா - யுத்2:15 162/4

 மேல்
 
  கடுத்தில (1)
அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் - யுத்3:20 53/2

 மேல்
 
  கடுத்து (3)
மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம் - ஆரண்:2 12/3
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து
 அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் - யுத்3:24 102/1,2
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் - யுத்3:31 97/3

 மேல்
 
  கடுந்து (1)
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச - யுத்3:22 9/2

 மேல்
 
  கடுப்ப (7)
சுரதலம் உற்று ஒளிர் நெல்லி கடுப்ப
 விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட - பால:5 116/1,2
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட - பால:10 3/1
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப - சுந்:12 41/4
உய்த்த கூம்பொடு நெடும் கலம் ஓடுவ கடுப்ப
 தைத்த அம்பொடும் திரிந்தன தாலமீன் சாலம் - யுத்1:6 22/3,4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப
 வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் - யுத்1:6 24/3,4
கரும் கடல் புக பெருகு காவிரி கடுப்ப - யுத்1:9 6/4
வட திசை அயனம் உன்னி வருவதே கடுப்ப மானம் - யுத்4:41 20/2

 மேல்
 
  கடுப்பின் (3)
கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா - யுத்2:18 114/3
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா - யுத்3:27 14/1
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் - யுத்3:31 216/2

 மேல்
 
  கடுப்பின்-கண் (1)
கடுப்பின்-கண் அமரரேயும் கார்முகத்து அம்பு கையால் - யுத்2:15 152/1

 மேல்
 
  கடுப்பினன் (1)
மன கடுப்பினன் மா தவத்து ஓங்கலை - அயோ:14 3/2

 மேல்
 
  கடுப்பினில் (4)
கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர் கையால் - பால:13 34/3
கடுப்பினில் பெரும் கறங்கு என சாரிகை பிறங்க - கிட்:7 56/3
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று - யுத்2:15 197/2
காக்கல் ஆகலா கடுப்பினில் தொடுப்பன கணைகள் - யுத்4:32 21/1

 மேல்
 
  கடுப்பினும் (1)
கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் - யுத்3:27 7/3

 மேல்
 
  கடுப்பு (2)
என்னே ஒரு கடுப்பு என்றிட இரும் சாரிகை திரிந்தான் - யுத்3:31 113/4
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் - யுத்3:31 138/3

 மேல்
 
  கடுப்பும் (1)
ஆவி கொண்ட காலனார் கடுப்பும் என்னது ஆகுமே - யுத்3:31 88/4

 மேல்
 
  கடுப்புற (1)
காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து - யுத்2:15 134/3

 மேல்
 
  கடுப்போ (1)
என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் - யுத்4:37 100/1

 மேல்
 
  கடும் (87)
வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய - பால:3 26/3
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் - பால:6 12/4
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் - பால:16 40/1
காமம் இல்லை எனின் கடும் கேடு எனும் - அயோ:2 29/3
கனல் வரு கடும் சினத்து அரக்கர் காய ஒர் - ஆரண்:3 4/1
கரக்க அரும் கடும் தொழில் அரக்கர் காய்தலின் - ஆரண்:3 6/1
மொழிந்த காம கடும் கனல் மூண்டதால் - ஆரண்:6 65/2
காற்றினையும் புனலினையும் கனலினையும் கடும் கால - ஆரண்:6 96/1
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில - ஆரண்:7 120/1
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் - ஆரண்:7 121/2
செய்த சே ஒளி முறுவலன் கடும் கணை தெரிந்தான் - ஆரண்:8 20/2
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் - ஆரண்:9 8/1
கடும் தொழில் அரக்கனை காணும் கண்ணினே - ஆரண்:12 35/4
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் - கிட்:6 29/2
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் - கிட்:7 66/4
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி - கிட்:7 158/1
காத கடும் குறி கணத்து இறுதி கண்ணாள் - சுந்:1 64/1
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா - சுந்:2 61/1
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் - சுந்:2 63/4
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய - சுந்:2 207/2
காட்டும் இதுவே கருமம் அன்னவர் கடும் போர் - சுந்:6 5/3
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் - சுந்:8 11/4
நெரிந்தன கடும் பரி நெரிந்தன நெடும் தேர் - சுந்:8 27/4
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ - சுந்:9 1/2
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா - சுந்:9 48/1
செய்த கடும் பொறி ஒன்று சிதைத்தான் - சுந்:9 48/4
ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி - சுந்:12 97/3
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க - சுந்:12 118/4
கடிய மா மனை-தோறும் கடும் கனல் - சுந்:13 1/4
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் - சுந்:13 23/3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ - சுந்:13 27/1
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
நூறும் ஆயிர கோடியும் கடும் கணை நுழைய - யுத்1:6 21/2
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர - யுத்1:6 23/3
கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால் - யுத்1:6 52/1
கன சினத்து உருமின் கடும் கார் வரை - யுத்1:8 43/1
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி - யுத்1:14 19/2
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு - யுத்2:15 48/1
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து - யுத்2:15 103/1
கடும் குரங்கு இரு கையால் எற்ற கால் வய - யுத்2:15 121/1
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் - யுத்2:15 129/3
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் - யுத்2:15 160/3
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய - யுத்2:15 193/1
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் - யுத்2:15 243/2
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின் - யுத்2:15 245/2
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் - யுத்2:16 62/4
சிலை கடும் கணை நெடும் கணம் சிறையுடன் செல்வ - யுத்2:16 205/2
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ - யுத்2:16 208/2
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் - யுத்2:16 210/3
வேனிலான் அன்ன இலக்குவன் கடும் கணை விலக்க - யுத்2:16 216/1
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் - யுத்2:16 234/3
ஆறு_இரண்டு வெம் கடும் கணை அனுமன்-மேல் அழுத்தி - யுத்2:16 236/1
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை - யுத்2:16 239/2
சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால் - யுத்2:16 354/3
காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும் - யுத்2:18 99/2
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும்
 காற்று என அணுகினர் கடிதின் காக்கவே - யுத்2:19 34/3,4
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் - யுத்2:19 64/1
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல் - யுத்2:19 66/1
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி - யுத்3:21 20/1
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி - யுத்3:22 76/3
ஆறாய் நெடும் கடும் சோரியின் அளறு ஆம் வகை அரைப்பான் - யுத்3:22 117/2
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க - யுத்3:22 169/3
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை - யுத்3:26 38/3
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் - யுத்3:27 125/3
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் - யுத்3:27 154/2
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் - யுத்3:28 20/4
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் - யுத்3:30 42/3
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த - யுத்3:31 110/3
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் - யுத்3:31 117/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் - யுத்3:31 117/3
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் - யுத்3:31 118/1
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே - யுத்3:31 152/3
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி - யுத்4:32 34/2
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 21/4
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் - யுத்4:33 23/2
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 24/4
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் - யுத்4:37 46/3
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் - யுத்4:37 78/3
காந்தர்ப்பம் எனும் கடும் கொடும் கணையினால் கடந்தான் - யுத்4:37 104/3
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் - யுத்4:37 121/3
துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான் - யுத்4:37 123/3
துறத்தல் ஆற்று உறு ஞான மா கடும் கணை தொடர - யுத்4:37 124/1
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் - யுத்4:37 146/1
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி - யுத்4:37 179/3
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா - யுத்4:37 198/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் - யுத்4:37 203/2
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால் - யுத்4:40 39/1

 மேல்
 
  கடுமை (6)
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் - அயோ:13 68/2
காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் - ஆரண்:11 71/4
கல்லிடை கிழிக்கும் உருமின் கடுமை காணும் - யுத்1:2 62/2
காற்றினுக்கு அரசன்_மைந்தன் கடுமை நீ கண்டது அன்றோ - யுத்1:13 20/2
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம் - யுத்2:18 214/1
நாயகன் கை கடுமை நடத்தியே - யுத்4:37 161/4

 மேல்
 
  கடுமைய (1)
கல் அரக்கும் கடுமைய அல்ல நின் - அயோ:4 220/3

 மேல்
 
  கடுமையாய் (1)
கடந்தாய் என்றல் என் ஆகும் காற்றே அனைய கடுமையாய் - சுந்:4 109/4

 மேல்
 
  கடுமையான் (1)
கால் திசை சுருங்க செல்லும் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் - யுத்3:24 56/1

 மேல்
 
  கடுமையின் (1)
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் - யுத்1:3 49/2

 மேல்
 
  கடுமையும் (2)
நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று - யுத்2:15 203/2
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி - யுத்4:41 44/2

 மேல்
 
  கடுமையை (2)
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் - யுத்3:22 30/4
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா - யுத்3:22 69/3

 மேல்
 
  கடுவன் (5)
மரம் பயில் கடுவன் பூண மந்தி கண்டு உவக்கும்-மாதோ - பால:16 13/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் - அயோ:10 22/2
கடுவன் மா தவர்க்கு அரு நெறி காட்டுவ காணாய் - அயோ:10 30/4
மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து - கிட்:10 75/3
சேட்டு இளம் கடுவன் சிறு புன் கையில் - கிட்:15 45/1

 மேல்
 
  கடுவன்கள் (1)
அரிய மா கனி கடுவன்கள் அன்பு கொண்டு அளிப்ப - அயோ:10 33/3

 மேல்
 
  கடுவனும் (1)
மந்தியும் கடுவனும் மரங்கள் நோக்கின - அயோ:10 41/1

 மேல்
 
  கடுவனை (1)
கருவி மா மழை உதிர்ப்பது ஓர் கடுவனை காணாய் - அயோ:10 14/4

 மேல்
 
  கடுவின் (3)
மந்தரை உரை எனும் கடுவின் மட்கிய - அயோ:5 5/3
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் - கிட்:10 58/2
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற - சுந்:3 90/3

 மேல்
 
  கடுவுக்கு (1)
ஆன கடுவுக்கு அரு மருந்தா அருந்தும் அமுதம் பெற்று உய்ந்து - அயோ:6 34/2

 மேல்
 
  கடுவை (2)
ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் - ஆரண்:10 135/3
வடவை தீயினில் வாசுகி கான்ற மா கடுவை
 இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை - யுத்3:30 27/1,2

 மேல்
 
  கடை (102)
மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர் - பால:2 11/3
முரசு அறை செழும் கடை முத்த மா முடி - பால:5 5/1
நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற - பால:6 14/3
இறை கடை துடித்த புருவத்தள் எயிறு என்னும் - பால:7 30/1
பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் - பால:7 30/2
மறை கடை அரக்கி வடவை கனல் இரண்டு ஆய் - பால:7 30/3
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக - பால:8 37/1
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி - பால:9 8/4
சிலை நுதல் கடை உறை செறிந்த வேர்வு தன் - பால:10 48/3
இயம் துவைத்த கடை தலையாய் யான் அறிந்தபடி கேளாய் - பால:12 15/4
அரும் கடை இல் மறை அறைந்த அறம் செய்த அறத்தாலும் - பால:12 22/2
பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே - பால:17 35/4
வந்தனன் என கடை அடைத்து மாற்றினாள் - பால:19 34/3
கடை உற நல் நெறி காண்கிலாதவர்க்கு - பால:19 67/1
பேதைமார் முதல் கடை பேரிளம் பெண்கள்-தாம் - பால:20 32/1
கை வளை திருத்துபு கடை கணின் உணர்ந்தாள் - பால:22 37/4
கரும் கடை நெடும் கண் ஒளி யாறு நிறை கண்ண - பால:22 38/1
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் - பால:24 11/4
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய - பால:24 16/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப - அயோ:1 55/2
எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால் - அயோ:3 51/1
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் - அயோ:4 31/2
மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் - அயோ:4 111/4
கண்ணின் கடை தீ உக நெற்றியில் கற்றை நாற - அயோ:4 112/1
கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் - அயோ:4 184/4
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட - அயோ:6 25/1
அனைய வேலையில் அ கடை தோரண - அயோ:11 38/1
பிறன் கடை நின்றவன் பிறரை சீறினோன் - அயோ:11 96/2
கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ - அயோ:12 15/4
காதலித்து அயன் அளித்த கடை இட்ட கணித - ஆரண்:1 17/3
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் - ஆரண்:1 45/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை - ஆரண்:6 16/2
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் - ஆரண்:7 88/3
அரை கடை இட்ட முக்கோடி ஆயுவும் - ஆரண்:12 30/1
கை கார் முகத்தோடு கடை புருவம் குனித்தான் - ஆரண்:13 22/4
மெலியும் கடை சென்றுளது ஆகலின் விண்ணின் வேந்தன் - ஆரண்:13 42/3
கடை தொழில் அவுணனால் குலிசக்கையினான் - ஆரண்:13 111/2
வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய் - ஆரண்:15 31/2
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை
 ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே - கிட்:7 21/3,4
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் - கிட்:7 26/2
சிக்கு அற கடை சேமித்த செய்கைய - கிட்:11 33/1
ஆயிரத்து அறுநூறு கோடியின் கடை அமைந்த - கிட்:12 12/1
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து - கிட்:13 27/3
கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் - கிட்:13 72/2
மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து - கிட்:14 37/2
நள்ளி வாங்கு கடை இள நவ்வியர் - கிட்:15 44/1
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் - சுந்:2 70/2
இந்திரன் சிறை இருந்த வாயிலின் கடை எதிர்ந்தான் - சுந்:2 136/4
கண்டு கண்ணொடும் கருத்தொடும் கடாவினன் காரணம் கடை நின்றது - சுந்:2 194/1
உன்னரும் பொன்னின் மணியினின் புனைந்த இழை குலம் மழை கரும் கடை கண் - சுந்:3 85/2
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய - சுந்:3 88/4
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் - சுந்:4 57/2
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக - சுந்:8 21/4
கண்ணின் நீரொடும் கனக தோரணத்தொடும் கடை நாள் - சுந்:11 57/3
காரணம் கேட்டி-ஆயின் கடை இலா மறையின்-கண்ணும் - சுந்:12 74/1
காலமும் கருவியும் இடனும் ஆய் கடை
 பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் - யுத்1:3 74/1,2
கடர் கடை மத்தின் பாம்பு கழற்றியது என்ன காசின் - யுத்1:4 132/3
பூண்ட வில் என குனிந்தன கொழும் கடை புருவம் - யுத்1:6 5/4
கற்று உணரும் மாருதி கடை குழை வர தன் - யுத்1:9 5/2
கடை உறு நோக்கினின் காணும் காட்சியான் - யுத்2:15 109/4
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல - யுத்2:15 140/2
உகங்களின் கடை சென்றாலும் ஓய்வு இல ஓடலுற்ற - யுத்2:15 145/4
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த - யுத்2:15 182/2
நறை குடங்கள் பெறான் கடை நக்குவான் - யுத்2:16 54/3
தார் செல கடை செல சென்ற தானையும் - யுத்2:16 98/3
முன்பு நின்றவர் முகத்திற்கும் கடை குழை முதுகின் - யுத்2:16 208/3
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் - யுத்2:18 140/1
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா - யுத்2:18 150/1
கடை நின்று கணிக்க ஆங்கு ஓர் கணக்கு இலாவாறும் கண்டான் - யுத்2:18 194/2
நீர் கடை மேகம்-தன்னை நீங்கியும் செருவின் நீங்கான் - யுத்2:19 205/2
வார் கடை மதுகை கொங்கை மணி குறு முறுவல் மாதர் - யுத்2:19 205/3
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் - யுத்2:19 205/4
கடை உறு காலத்து ஆழி உலகு அன்ன களத்தை கண்டான் - யுத்2:19 219/4
காதங்கள் கோடி கடை சென்று காணும் நயனங்கள் வாரி கலுழ - யுத்2:19 245/1
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் - யுத்2:19 265/3
கல் எறிந்தன கடை உருமின் கார் என - யுத்3:20 37/1
கடை இல் மேல் உயர்ந்த காட்சி இருவரும் கடுத்தார் கண்ணுற்று - யுத்3:22 18/2
மைந்தரில் கடை என படுவன் வாழியாய் - யுத்3:22 39/4
உடல் முன்னே செல உள்ளம் கடை குழையாய் செல செல்வான் உருவை நோக்கி - யுத்3:24 35/2
கொலை பயில் நயன வேல்கள் கொழும் கடை சிவந்த கொற்ற - யுத்3:25 7/3
நின்று இ கடை தாழுதல் நீதியதோ - யுத்3:27 27/2
கல்லும் நெடு மலையும் பல மரமும் கடை காணும் - யுத்3:27 106/1
கண் ஆர் நுதல் பெருமான் இவர்க்கு அரிதோ என கடை பார்த்து - யுத்3:27 139/3
காற்று என உரும் ஏறு என்ன கனல் என கடை நாள் உற்ற - யுத்3:28 50/1
தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து - யுத்3:31 139/1
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் - யுத்3:31 195/3
கண் வாளி கடை சிறை காண நுழைந்து - யுத்3:31 206/2
நகை பிறக்கின்ற வாயன் நாக்கொடு கடை வாய் நக்க - யுத்4:34 25/1
வகுத்த வான் கடை கடை-தொறும் வளை எயிற்று ஈட்டம் - யுத்4:35 13/2
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் - யுத்4:37 49/4
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் - யுத்4:37 87/4
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் - யுத்4:37 91/1
கடை துறந்தது போர் என் கருத்து என்றான் - யுத்4:37 174/4
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி - யுத்4:37 179/3
கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் - யுத்4:37 179/4
காய்வு தக்கது அன்றால் கடை காண்டியால் - யுத்4:37 181/4
காலும் வெம் கனலும் கடை காண்கிலா - யுத்4:37 194/1
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் - யுத்4:38 27/1
பிரை கடை இட்டு அழிப்பதனை அறிந்தேனோ தவ பயனின் பெருமை பார்ப்பேன் - யுத்4:38 27/4
முந்தை_நாள் முதல் கடை முறை அளவையும் முடிந்த - யுத்4:40 123/1
கடை உவாவினில் இராவணன் தன்னையும் சுட்டு - யுத்4:40 125/4

 மேல்
 
  கடை-தொறும் (2)
முரசு எறி கடை-தொறும் இரைத்து மொய்த்தனர் - சுந்:12 14/3
வகுத்த வான் கடை கடை-தொறும் வளை எயிற்று ஈட்டம் - யுத்4:35 13/2

 மேல்
 
  கடை_இல் (1)
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து - கிட்:13 27/3

 மேல்
 
  கடைக்கண் (8)
கரும் கடைக்கண் அயில் காமர் நெஞ்சினை - பால:3 45/2
காண்டலும் நோக்கிய கடைக்கண் அஞ்சனம் - பால:14 25/3
போல் கடைக்கண் அளி பொழிய பொங்கு அணை - அயோ:2 49/3
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் - யுத்3:22 193/2
ஊடலும் கடைக்கண் நோக்கும் மழலை வெவ் உரையும் எல்லாம் - யுத்3:25 18/3
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் - யுத்3:27 115/4
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் - யுத்3:28 16/3
கருமமும் கடைக்கண் உறு ஞானமும் - யுத்4:37 24/1

 மேல்
 
  கடைக்கணால் (1)
கடைக்கணால் நோக்கி நோக்கி இரு கண் நீர் கலுழ போனான் - யுத்3:28 14/4

 மேல்
 
  கடைக்கணித்து (1)
வாள் கடைக்கணித்து ஓச்சலும் வந்து அவன் - யுத்4:37 179/1

 மேல்
 
  கடைக்கணியா (1)
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு - ஆரண்:6 134/1

 மேல்
 
  கடைக்கணில் (1)
தோழி கண்ணில் கடைக்கணில் சொல்லினாள் - பால:18 28/4

 மேல்
 
  கடைக்கால் (3)
கல்லை நோக்கி நகும் கடைக்கால் வரும் - ஆரண்:14 14/2
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால்
 விலங்கல் மேருவும் வேர் பறிந்தால் என வீழ்ந்தான் - கிட்:7 65/3,4
காற்றை முன்னுடை பூதங்கள் அவை சென்று கடைக்கால்
 வீற்று வீற்று உற்று வீவுறும் நீ என்றும் விளியாய் - யுத்4:40 94/3,4

 மேல்
 
  கடைக்கு (2)
கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி - யுத்3:31 221/3
தாள் கடைக்கு அணியா தலை தாழ்வுறா - யுத்4:37 179/2

 மேல்
 
  கடைக்கூட்டால் (1)
கைக்கு அடைந்தான் உயிர் காக்க கடவீர் என் கடைக்கூட்டால் - யுத்2:16 349/4

 மேல்
 
  கடைக்கூட்டானும் (1)
கன்மத்தின் கடைக்கூட்டானும் வயமத்தன் கடிதின் வந்தான் - யுத்2:18 226/4

 மேல்
 
  கடைகண்டு (1)
கடன் யாவும் கடைகண்டு கண்ணனோடு - கிட்:8 18/3

 மேல்
 
  கடைகள்-தோறு (1)
உண்டது தெவிட்டி பேழ் வாய் கடைகள்-தோறு ஒழுகி பாயும் - சுந்:2 209/3

 மேல்
 
  கடைசியர் (6)
கடைசியர் முகமும் போதும் கண்மலர்ந்து ஒளிரும் மாதோ - பால:2 7/4
பண்கள் வாய் மிழற்றும் இன் சொல் கடைசியர் பரந்து நீண்ட - பால:2 10/1
கன்று உறக்கும் குரவை கடைசியர்
 புன் தலை புனம் காப்பு உடை பொங்கரில் - பால:2 34/2,3
கடைசியர் முகம் என மலர்வன கமலம் - பால:2 43/4
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த - பால:9 6/2
புள் குலா வயல் பூசல் கடைசியர்
 கட்கிலார் களை காதல் கொழுநரோடு - அயோ:11 21/2,3

 மேல்
 
  கடைத்தலை (4)
உலர்ந்த வன்கண் உலோபர் கடைத்தலை
 புலர்ந்து நிற்கும் பரிசிலர் போலவே - அயோ:11 25/3,4
நிற்பவர் கடைத்தலை நிறைந்து தேவரே - ஆரண்:12 43/1
நின்றனன் நெடிய வாயில் கடைத்தலை நிறைந்த சீரான் - கிட்:11 97/4
மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் - கிட்:11 100/3

 மேல்
 
  கடைத்தலையான் (1)
முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே - பால:6 10/4

 மேல்
 
  கடைதர (1)
தெண் திரை கடல் கடைதர வலியது தேடி - யுத்1:3 11/2

 மேல்
 
  கடைந்த (12)
வண்ண வான் கடல் பண்டு கடைந்த மத்து என்பார் - பால:13 7/2
கடைந்த நாள் அமிழ்தினோடும் கடலிடை வந்து தோன்றும் - பால:18 12/3
நீர் கடைந்த பேர் ஆமை நேர் உளான் - கிட்:3 43/2
கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால் - கிட்:3 64/3
சுற்றிய நாகம் தேய அமுது எழ கடைந்த தோளான் - சுந்:4 30/4
வேலை நீர் கடைந்த மேல்_நாள் உலகு எலாம் வெருவ வந்த - யுத்1:9 85/3
கடைந்த வேலை போல் கலங்குறும் இலங்கையில் கரந்தான் - யுத்3:22 82/4
ஆர்கலி கடைந்த நாள் அமுதின் வந்தன - யுத்3:24 88/1
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன - யுத்3:25 19/4
வானவர் கடைய மாட்டா மறி கடல் கடைந்த வாலி - யுத்3:31 48/2
கடல் கடைந்த மால் வரையினை சுற்றிய கயிற்றின் - யுத்4:35 10/1
உடல் கடைந்த நாள் ஒளியவன் உதிர்ந்த பொன் கதிரின் - யுத்4:35 10/3

 மேல்
 
  கடைந்தவர்க்கு (1)
கடைந்தவர்க்கு ஆகி ஆலம் உண்டவன் கண்டிலீரோ - யுத்1:4 108/2

 மேல்
 
  கடைந்தனன் (1)
உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் - கிட்:3 64/4

 மேல்
 
  கடைந்தார் (1)
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் - ஆரண்:7 95/4

 மேல்
 
  கடைந்து (6)
குரை கடலை நெடு வரையால் கடைந்து அமுது கொடுத்தானும் - பால:12 6/4
ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ - ஆரண்:2 29/4
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என - கிட்:7 23/2
தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது - கிட்:7 27/3
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் - கிட்:10 96/4
கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான் - யுத்2:19 70/2

 மேல்
 
  கடைந்துளான் (1)
கரத்தொடும் பாழி மா கடல் கடைந்துளான்
 உரத்தொடும் கரனொடும் உயர ஓங்கிய - யுத்1:5 10/1,2

 மேல்
 
  கடைநாள் (1)
கார் உரும் ஏறும் காற்றும் கனலியும் கடைநாள் வையம் - யுத்3:21 23/3

 மேல்
 
  கடைநாளில் (1)
காலம் எனல் ஆயினன் இராமன் அ அரக்கர் கடைநாளில் விளியும் - யுத்3:31 142/2

 மேல்
 
  கடைப்பட்டோனே (1)
நரியொடும் வாழ்வது உண்டோ நாயினும் கடைப்பட்டோனே - யுத்2:17 68/4

 மேல்
 
  கடைப்படு (1)
கந்தர்ப்பன் சாபத்தால் இ கடைப்படு பிறவி கண்டேன் - ஆரண்:15 51/2

 மேல்
 
  கடைப்பிடி (1)
நன்று கேட்டு கடைப்பிடி நன்கு என - அயோ:2 14/3

 மேல்
 
  கடைப்பிடிப்பாய் (1)
சொன்ன கேட்டு அவை கடைப்பிடிப்பாய் என சொன்னான் - கிட்:3 75/4

 மேல்
 
  கடைபடும் (1)
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் - யுத்3:31 173/4

 மேல்
 
  கடைமுறை (4)
நங்கையே கடைமுறை நல்லள் போலுமால் - அயோ:5 24/4
காதும் கண்ணுதல் மலர் அயன் கடைமுறை காணா - யுத்1:3 1/3
ஓர் ஆவுதி கடைமுறை வேள்வி ஓம்புவார் - யுத்1:3 68/1
கட்டது இந்திரன் வாழ்வை கடைமுறை
 பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று - யுத்2:15 91/1,2

 மேல்
 
  கடைமுறையே (1)
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா - யுத்4:38 25/4

 மேல்
 
  கடைய (7)
கடைய முன் கடல் செழும் திரு எழும்படி காட்டி - பால:9 12/2
இழந்தவள் இமையவர் கடைய யாவையும் - பால:10 44/3
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க - ஆரண்:10 78/3
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா - கிட்:7 149/4
மறி கடல் கடைய வந்த மணி-கொலாம் மார்பில் பூண - யுத்1:9 86/4
எறி திரை பெரும் கடல் கடைய ஏற்ற நாள் - யுத்3:24 97/1
வானவர் கடைய மாட்டா மறி கடல் கடைந்த வாலி - யுத்3:31 48/2

 மேல்
 
  கடையிட்டு (2)
உரை கடையிட்டு அளப்ப_அரிய பேர் ஆற்றல் தோள் ஆற்றற்கு உலப்போ இல்லை - யுத்4:38 27/2
திரை கடையிட்டு அளப்ப_அரிய வரம் என்னும் பாற்கடலை சீதை என்னும் - யுத்4:38 27/3

 மேல்
 
  கடையிடு (1)
காலம் ஆம் என கடையிடு கணிக்க அரும் பொருள்கள் - ஆரண்:13 75/3

 மேல்
 
  கடையில் (1)
காட்டுவாய் உலகம் காட்டி காத்து அவை கடையில் செம் தீ - யுத்1:7 6/1

 மேல்
 
  கடையின் (3)
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த - அயோ:13 54/3
கைதவ மான் என்று அண்ணல் காணுதி கடையின் என்றான் - ஆரண்:11 61/4
கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல் - யுத்2:18 101/3

 மேல்
 
  கடையுக (5)
கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட - பால:14 9/3
கடையுக கடல் ஒலி காட்ட காந்துவாள் - ஆரண்:10 25/2
கடையுக முடிவு எனும் காலம் பார்த்து அயல் - சுந்:2 127/3
கடையுக முடிவினில் காலன் என்பது என் - யுத்1:5 20/3
வவ்வும் கடையுக மா மழை பொழிகின்றது மான - யுத்3:27 104/4

 மேல்
 
  கடையுகத்து (5)
கல் நெடு மாரி பெய்ய கடையுகத்து எழுந்த மேகம் - பால:7 50/3
ஞாலம் முற்றுறு கடையுகத்து நச்சு அறா - சுந்:5 63/3
குன்றினும் கடையுகத்து உரும் என குதித்தான் - சுந்:8 34/4
தழங்கு பல்_இயத்து அமலையும் கடையுகத்து ஆழி - சுந்:9 10/3
முற்றுறு கடையுகத்து இடியின் மு மடி - யுத்2:19 39/3

 மேல்
 
  கடையுகநாள் (1)
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள்
 சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் - யுத்3:31 108/2,3

 மேல்
 
  கடையுகம் (3)
கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை - சுந்:7 10/3
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் - யுத்3:22 115/3
கார் பெரு மேகம் வந்து கடையுகம் கலந்தது என்ன - யுத்3:26 91/3

 மேல்
 
  கடையுகம்-தனில் (1)
அரும் கடையுகம்-தனில் அசனி மா மழை - அயோ:13 11/3

 மேல்
 
  கடையும் (5)
சுழலும் வேலையை கடையும் தோளினான் - கிட்:3 38/4
எறிதரு கடையும் வன் கால் இடறிட உடுவின் இனம் போய் - சுந்:7 19/3
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் - சுந்:7 24/4
உரம் ஒருங்கியது நீர் கடையும் வாலியது மார்பு உலகை மூடும் - யுத்1:2 90/1
மந்தரம் என கடையும் வாலியையும் ஒத்தான் - யுத்1:12 17/4

 மேல்
 
  கடையுற (3)
எறுப்பு_இனம் கடையுற யானையே முதல் - ஆரண்:15 2/1
கணிப்ப_அரும் புனல் கடையுற குடித்தலின் காந்தும் - யுத்1:6 25/2
கலக்குறு கண்ணர் ஆகி கடையுற காணல் ஆற்றார் - யுத்2:19 95/2

 மேல்
 
  கடையுறும் (1)
கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் - ஆரண்:2 35/4

 மேல்
 
  கடைவர் (1)
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா - கிட்:7 149/4

 மேல்
 
  கடைவாய் (2)
உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் - பால:2 10/3
கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர் மேய்வன கடைவாய்
 பால் பாய்வன நறை பாய்வன மலர் வாய் அளி படர - அயோ:7 8/1,2

 மேல்
 
  கடைவாயை (1)
நகை நிற பெரும் கடைவாயை நக்குவான் - யுத்3:20 31/3

 மேல்
 
  கடைவுறும் (1)
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் - யுத்2:16 338/2

 மேல்
 
  கண் (548)
காசு அலம்பு முலையவர் கண் எனும் - பால:1 1/2
கொண்டல்கள் முழவின் ஏங்க குவளை கண் விழித்து நோக்க - பால:2 4/2
எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே - பால:2 8/4
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை - பால:2 10/2
எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து - பால:2 17/1
கற்றிலாத கரும் கண் நுளைச்சியர் - பால:2 30/2
காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை - பால:2 35/3
பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் - பால:2 36/1
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் - பால:3 6/3
அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ - பால:3 6/4
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ - பால:3 17/2
புக்கவர் கண் இமை பொருந்து உறாது ஒளி - பால:3 31/1
கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து - பால:3 47/3
செம் கண் நாயக இது தீர்த்தி இல்லையேல் - பால:5 16/3
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை - பால:5 35/3
கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து - பால:5 113/2
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் - பால:6 12/4
சென்றன வந்தது நகையும் சிவந்தன கண் இருண்டன போய் திசைகள் எல்லாம் - பால:6 14/4
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் - பால:7 10/1
வெம் கண் தீயொடு மேற்செல வீசினாள் - பால:7 45/4
செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே - பால:8 6/4
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் - பால:8 36/2
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக - பால:8 37/1
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் - பால:9 5/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா - பால:9 6/3
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி - பால:9 8/4
மழை கண் மங்கையர் அரங்கினில் வயிரியர் முழவம் - பால:9 11/2
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி - பால:9 12/1
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண்
 ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் - பால:9 15/3,4
கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண்
 ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பது போன்றது அம்மா - பால:10 1/3,4
கை வழி நயனம் செல்ல கண் வழி மனமும் செல்ல - பால:10 8/3
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த - பால:10 13/3
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து - பால:10 16/3
வினையோர் மேவும் மேனகை ஆதி மிளிர் வேல் கண்
 இனையோர் உள்ளத்து இன்னலினோர் தம் முகம் என்னும் - பால:10 28/2,3
மழை பொரு கண் இணை மடந்தைமாரொடும் - பால:10 34/2
கண்ணொடு கண் இணை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று - பால:10 35/2
வரி சிலை அண்ணலும் வாள் கண் நங்கையும் - பால:10 37/3
கால் உறு கண் வழி புகுந்த காதல் நோய் - பால:10 41/3
கலம் குழைந்து உக நெடு நாணும் கண் அற - பால:10 45/1
காதொடும் குழை பொரு கயல் கண் நங்கை-தன் - பால:10 46/1
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் - பால:10 48/2
கல் எனும் இரு புயம் கமலம் கண் எனும் - பால:10 53/3
கண் வழி நுழையும் ஓர் கள்வனே கொலாம் - பால:10 55/4
கண் இரண்டு கதிர் முலைதாம் இரண்டு - பால:11 7/2
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் - பால:11 16/4
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண்
 விலைக்கு ஓட்டும் பேர் அல்குல் மின் நுடங்கும் இடையாரை - பால:12 17/1,2
உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை-தன் உரம் உருவி - பால:12 28/3
மு கண் எண் தோளவன் முனிவும் மாறினான் - பால:13 13/4
உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் - பால:13 39/1
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் இமைத்தலும் மயங்கி நின்றார் - பால:13 41/4
சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண்
 பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் - பால:13 44/3,4
நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே - பால:13 56/4
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் - பால:14 8/2
அம் கண் ஞாலத்து அரசு மிடைந்து அவர் - பால:14 27/1
கவரும் கூர் நுதி கண் எனும் காலவேல் - பால:14 28/2
வார் குலாம் முலை வைத்த கண் வாங்கிட - பால:14 30/1
கரும் கண் வாள் உடையாளை ஓர் காளைதான் - பால:14 34/2
கைத்தலங்களில் கண் அடங்காமையே - பால:14 38/4
கண்டு இரைப்பன ஆடவர் கண் களி - பால:14 46/3
கண் களித்தன காமன் களிக்கவே - பால:14 48/4
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் - பால:14 60/1
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை - பால:14 61/2
அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ - பால:14 64/2
சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா - பால:15 16/2
கண்_நுதல் பொருந்த வரு கண்ணனின் வரும் கார் - பால:15 19/2
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற - பால:15 22/2
கண் மலர் கொடிச்சிமார்க்கு கணி தொழில் புரியும் வேங்கை - பால:16 3/2
கொதி நுனை வேல் கண் மாதர் குறத்தியர் நுதலினோடு - பால:16 6/3
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண்
 கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா - பால:16 40/1,2
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் - பால:17 4/1
கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் - பால:17 13/4
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள் கண் புதைப்ப - பால:17 18/3
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் - பால:17 22/4
நல் நீல கண் கையின் மறைத்து நகுவாளும் - பால:17 31/4
மை அவாம் குவளை எல்லாம் மாதர் கண்_மலர்கள் பூத்த - பால:18 3/1
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த - பால:18 3/2
வண்ண வாய் குவளை வாள் கண் மருங்கு இலா கரும்பின் அன்னார் - பால:18 7/2
கண் உள ஆம்-கொல் என்று கணவரை வினவுவாரும் - பால:18 7/4
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று - பால:18 13/3
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை - பால:18 15/2
செய்ய வாய் வெளுப்ப கண் சிவப்பு உற - பால:18 19/1
நச்சு வேல் கரும் கண் செ வாய் நளிர் முகம் மதுவுள் தோன்ற - பால:19 11/2
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே - பால:19 14/1
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக - பால:19 23/1
களகள உதிர்ந்தது கயல் கண் ஆலியே - பால:19 29/4
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே - பால:19 30/4
வகிர் மதி நெற்றியாள் மழை கண் ஆலி வந்து - பால:19 44/2
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் - பால:20 24/1
கண் கடவாது காத்த காரிகை வலியளே காண் - பால:21 7/4
புக்கனன் போகா-வண்ணம் கண் எனும் புலம் கொள் வாயில் - பால:21 14/3
மை தவழ்ந்த கரும் கண் ஓர் வாள்_நுதல் - பால:21 22/1
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை - பால:21 23/3
பனி வரும் கண் ஓர் பாசிழை அல்குலாள் - பால:21 27/2
இணை நெடும் கண் ஓர் இந்து_முகத்தி பூ - பால:21 29/1
வெம் கண் ஆனையினான் தனி வெண்குடை - பால:21 51/1
கறங்குபு திரிய தாமும் கண் வழுக்கு உற்று நின்றார் - பால:22 13/4
கண் மணி என தகைய கன்னி எழில் காண - பால:22 26/2
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் - பால:22 32/3
நச்சு உடை வடி கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் - பால:22 36/3
கரும் கடை நெடும் கண் ஒளி யாறு நிறை கண்ண - பால:22 38/1
என் கண் துணை கொண்டு இதயத்து எழுதி - பால:23 13/2
கண் குடை இன மணி வெயிலும் கான்றிட - பால:23 40/2
காசொடு கண் நிழல் கஞல கைவினை - பால:23 65/1
பனி வரு மலர் கண் நீர் பரதன் கோல் கொள - பால:23 72/2
கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும் - பால:23 97/3
கண் கீறிய கனலான் முனிவு யாது என்று அயல் கருத - பால:24 9/4
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா - பால:24 16/2
அம் கண் அரசன் மைந்தனும் ஆரோ எனும் அளவில் - பால:24 16/4
கண்ணிய யாவர்க்கும் களை_கண் ஆகிய - பால:24 40/3
அருவி அம் கண் எனும் கலசம் ஆட்டினான் - பால:24 43/4
கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற - அயோ:1 1/3
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் - அயோ:1 35/4
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர் - அயோ:1 50/3
காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய் - அயோ:1 58/3
கரிய மாலினும் கண்_நுதலானினும் - அயோ:2 15/1
நீண்ட கண் அனந்தரும் நீங்குகிற்றிலள் - அயோ:2 51/2
தெழித்தனள் உரப்பினள் சிறு கண் தீ உக - அயோ:2 60/1
கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம் - அயோ:2 65/2
காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா - அயோ:3 3/3
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் - அயோ:3 6/3
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண்
 பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ - அயோ:3 33/3,4
என் மகன் என் கண் என் உயிர் எல்லா உயிர்கட்கும் - அயோ:3 36/3
கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல் - அயோ:3 37/3
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ - அயோ:3 54/1
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் - அயோ:3 60/3
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் - அயோ:3 74/3
கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த - அயோ:3 78/3
கண் எனும் கால வேலும் மிடை நெடும் கானம் புக்கான் - அயோ:3 88/4
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் - அயோ:3 89/4
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் - அயோ:3 93/1
விழிக்கும் கண் வேறு இல்லா வெம் கான் என் கான்முளையை - அயோ:4 48/1
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே - அயோ:4 93/3
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப - அயோ:4 94/2
கண் செய்த பாவம் கடலின் பெரிது என்பார் - அயோ:4 101/4
செந்தாமரை தடம் கண் செவ்வி அருள் நோக்கம் - அயோ:4 110/3
தீட்டாத வேல் கண் சிறு தாய் என யாவராலும் - அயோ:4 111/3
வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் - அயோ:4 113/2
நெய் துடைத்து அடையலர் நேய மாதர் கண்
 மை துடைத்து உறை புகும் வயம் கொள் வேலினாய் - அயோ:4 154/3,4
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை - அயோ:4 160/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல் - அயோ:4 160/3
கரும்பு அன மொழியினர் கண் பனிக்கிலர் - அயோ:4 169/1
புக்கன புறத்தன புண்ணின் கண் மலர் - அயோ:4 170/3
சுரிகையின் கண் மலர் சூன்று நீக்கினார் - அயோ:4 171/4
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ - அயோ:4 177/4
கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் - அயோ:4 184/4
பொன் நெடும் கண் குழித்து அழுவ போன்றவே - அயோ:4 194/4
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் - அயோ:4 198/3
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் - அயோ:4 201/1
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும் - அயோ:5 2/1
நிரந்தரம் இமைப்பு இலா நெடும் கண் ஈண்டிய - அயோ:5 6/3
சேவகம் அமைந்த சிறு கண் கரிகள் என்ன - அயோ:5 12/3
பெரும் தாமரை கண் கரு முகிலை பெயர்ந்தார் காணார் பேதுற்றார் - அயோ:6 31/3
அம் கண் நாயகன் காண வந்து அண்மினார் - அயோ:7 10/4
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற - அயோ:7 18/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் - அயோ:8 6/3
இரு கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்னே - அயோ:8 18/3
செம் கண் நாயக அயனுக்கும் அரும்_பெறல் தீர்த்தம் - அயோ:9 31/3
வாளும் வேலும் விட்டு அளாயின அனைய கண் மயிலே - அயோ:10 2/1
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே - அயோ:10 3/1
வடுவின் மா வகிர் இவை என பொலிந்த கண் மயிலே - அயோ:10 30/1
அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண்
 தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் - அயோ:10 36/1,2
துன்று தாமரை கண் பனி சோர்கின்றான் - அயோ:10 51/4
வடி நெடும் கண் மடந்தையர் ஊர் மட - அயோ:11 9/2
சேல் தடம் கண் திருவொடும் நீங்கிய - அயோ:11 36/3
கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை - அயோ:11 49/2
காடு ஒரு தலைமகன் எய்த கண் இலா - அயோ:11 92/2
பொங்கு கண் புடைத்து அழுவ போன்றவே - அயோ:11 121/4
மரங்களும் மலைகளும் மண்ணும் கண் உற - அயோ:12 46/2
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் - அயோ:13 2/2
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் - அயோ:13 60/3
சிவந்த சாதகரொடு சிறு கண் கூளியும் - அயோ:14 33/2
கண்டனன் நின்றனன் கண்ணன் கண் எனும் - அயோ:14 52/2
கண் முதல் காட்சிய கரை_இல் நீளத்த - அயோ:14 72/1
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை - அயோ:14 81/3
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண்
 இந்தியங்களில் எறி கடல் உண்டு என்னவே - அயோ:14 82/3,4
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட - அயோ:14 84/2
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் - ஆரண்:1 2/2
வட்ட வெம் கண் வரை ஆளி பதினாறு வகையின் - ஆரண்:1 5/2
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் - ஆரண்:1 15/1
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி - ஆரண்:1 15/2
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் - ஆரண்:1 18/4
தேள் இரண்டும் நெரிய சினவு செம் கண் அரவ - ஆரண்:1 42/3
இறங்காத தாமரை கண் எம்பெருமான் இயம்புதியால் - ஆரண்:1 49/2
வானில் பொலி தோகையர் கண்_மலர் வண் - ஆரண்:2 4/1
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் - ஆரண்:2 4/2
வான் நாடியார் கண் எனும் வாள் உடையான் - ஆரண்:2 12/4
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என - ஆரண்:2 24/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண்
 தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் - ஆரண்:3 41/3,4
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல் - ஆரண்:4 4/2
தீட்டி மேல் இந்திரன் சிறு கண் யானையின் - ஆரண்:4 6/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் - ஆரண்:4 13/2
திரு மகிழ் மார்பினர் செம் கண் வீரர்-தாம் - ஆரண்:4 15/2
மூண்ட பெரும் துன்பத்தால் முறை முறையின் நிறை மலர்_கண் மொய்த்த நீரார் - ஆரண்:4 26/2
உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் - ஆரண்:5 2/2
பழுவ நாள் குவளை செவ்வி கண் பனி பரந்து சோர - ஆரண்:5 3/2
முந்திய மலர் கண் ஓர் மூன்று நான்கு தோள் - ஆரண்:6 5/3
நீளிய அல்ல கண் நெடிய மார்பு என்பாள் - ஆரண்:6 9/4
கண் அருள்-செய் கண்ணன் இரு கண்ணின் எதிர் கண்டான் - ஆரண்:6 28/4
வெவ்விய நெடும் கண்_அயில் வீசி அயல் பாரா - ஆரண்:6 30/3
செவ்விது அன்று அறிதல் ஆகும் சிறிதின் என்று உணர செம் கண்
 வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் - ஆரண்:6 33/2,3
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் - ஆரண்:6 39/2
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட - ஆரண்:6 53/3
விளிக்கும் வேலையை வெம் கண் அனங்கனை - ஆரண்:6 72/3
காவியோ கயலோ எனும் கண் இணை - ஆரண்:6 80/1
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் - ஆரண்:6 111/1
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் - ஆரண்:6 111/4
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக - ஆரண்:7 33/1
கண் அளவிடல்_அரு மார்பர் காலினால் - ஆரண்:7 40/2
கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த - ஆரண்:7 87/2
கம்பம் இல் திசையில் நின்ற களிறும் கண் இமைத்த அன்றே - ஆரண்:7 111/4
கொங்கை மார்பிடை குளிப்புற களிப்புறு கொழும் கண்
 நங்கைமார்களை புல்லுதிரோ நலம் நுகர்வீர் - ஆரண்:8 4/3,4
செம்பு காட்டிய கண் இணை பால் என தெளிந்தீர் - ஆரண்:8 5/1
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த - ஆரண்:9 9/1
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் - ஆரண்:10 4/3
கரை அறு திரு நகர் கரும் கண் நங்கைமார் - ஆரண்:10 35/1
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக - ஆரண்:10 38/3
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக - ஆரண்:10 41/3
கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் - ஆரண்:10 44/4
எய்த நகை வந்தது எரி சிந்தின கண் எல்லாம் - ஆரண்:10 51/2
எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல் - ஆரண்:10 64/3
நெரி உறு புருவ செம் கண் அரக்கற்கு நெருப்பின் நாப்பண் - ஆரண்:10 109/3
விடம் நுங்கிய கண் உடையார் இவர் மெல்லமெல்ல - ஆரண்:10 144/3
மை நின்ற வாள் கண் மயில் நின்று என வந்து என் முன்னர் - ஆரண்:10 148/3
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் - ஆரண்:10 166/2
வேல் தரும் கரும் கண் சீதை மெய் அருள் புனையேன் என்றால் - ஆரண்:10 168/3
வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் - ஆரண்:11 19/4
மழை கண் ஏழை என்று உள்ளம் வருந்தினான் - ஆரண்:11 79/4
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் - ஆரண்:12 51/2
அன்று அவர்க்கு அடுத்தது உன்னி மழை கண் நீர் அருவி சோர்வாள் - ஆரண்:12 56/4
மீட்டும் அணுகா நெடு வெம் கண் அனந்த நாகம் - ஆரண்:13 24/1
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி - ஆரண்:13 36/2
கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் - ஆரண்:13 73/4
புண்டரீக கண் புனல் வர புரவலன் புகல்வான் - ஆரண்:13 81/4
புயல் கலந்த நீர் தெளித்தலும் புண்டரீக கண்
 பெயர்த்து பைப்பைய அயர்வு தீர்ந்து இனையன பேசும் - ஆரண்:13 94/3,4
அம் கண் மா ஞாலத்தை விளக்கும் ஆய் கதிர் - ஆரண்:13 109/3
வடு கண் வார் கூந்தலாளை இராவணன் மண்ணினோடும் - ஆரண்:13 113/1
ஊறின உதிரம் செம் கண் உயிர்த்தன உயிர்ப்பு செம் தீ - ஆரண்:13 114/2
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் - ஆரண்:13 115/2
தே மரு தெரியல் வீரன் கண் என தெரிந்த செய்ய - ஆரண்:14 4/3
புண்ணியன் கண்ணும் வன் தோள் தம்பி கண் போன்ற அன்றே - ஆரண்:14 5/4
தெரிந்தது இல்லை திரு மலர்_கண் இமை - ஆரண்:14 18/2
வெம் கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் - ஆரண்:14 39/4
நின்றனள் ஆசையின் நீர் கலுழும் கண்
 குன்றி நிகர்ப்ப குளிர்ப்ப விழிப்பாள் - ஆரண்:14 48/1,2
கண்தான் அயல் வேறு ஒரு கண் இலெனால் - ஆரண்:14 66/2
கண் துயில் இன்றியும் கனவு உண்டாகுமோ - ஆரண்:14 97/4
இனையர் ஆகிய இருவரும் முகத்து இரு கண் போல் - ஆரண்:15 35/1
காண்பார்க்கும் காணப்படு பொருட்கும் கண் ஆகி - ஆரண்:15 42/1
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா - கிட்:1 1/1
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன் - கிட்:1 6/1
திவள அன்னங்கள் திரு நடை காட்டுவ செம் கண்
 குவளை காட்டுவ துவர் இதழ் காட்டுவ குமுதம் - கிட்:1 17/3,4
ஆடா-நின்றாய் ஆயிரம் கண் உடையாய்க்கு ஒளிக்குமாறு உண்டோ - கிட்:1 26/4
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் - கிட்:1 31/3
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு - கிட்:1 40/4
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் - கிட்:2 26/4
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண்
 ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் - கிட்:2 30/3,4
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி - கிட்:2 32/2
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் - கிட்:3 3/3
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி - கிட்:3 20/2
வையம் நுங்கிய வாய் இதழ் துடித்தது மலர் கண்
 செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த - கிட்:3 70/3,4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே - கிட்:3 76/3
மழை பொரு கண் இணை வாரியோடு தன் - கிட்:6 3/3
ஈர்த்தன செம் கண் நீர் வெள்ளம் யாவையும் - கிட்:6 9/1
அருவி அம் கண் திறந்து அன்பின் நோக்கினான் - கிட்:6 19/2
வெம் கண் ஆளி ஏறும் மீளி மாவும் வேக நாகமும் - கிட்:7 1/1
உழை உலாம் நெடும் கண் மாதர் ஊசல் ஊசல் அல்லவேல் - கிட்:7 2/1
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து - கிட்:7 3/3
காய்ப்பொடு உற்று எழு வட கனலும் கண் கெட - கிட்:7 16/2
வாயிடை புகை வர வாலி கண் வரும் - கிட்:7 22/3
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற - கிட்:7 48/3
ஊகங்களின் நாயகர் வெம் கண் உமிழ்ந்த தீயால் - கிட்:7 50/1
கண் மேலினரோ என யாவரும் காண் நின்றார் - கிட்:7 51/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண்
 நேச தாரைகள் சொரிதர நெடு நிலம் சேர்ந்தான் - கிட்:7 75/3,4
கண்ட கண் கனலும் நீரும் குருதியும் கால மாலை - கிட்:7 146/1
தீ உறு மெழுகின் சிந்தை உருகினன் செம் கண் வாலி - கிட்:7 151/2
கண் என பொழிந்தது கால மாரியே - கிட்:10 19/4
கூர் அயில் தரும் கண் என குவிந்தன குவளை - கிட்:10 35/2
கானம் யாவையும் பரப்பிய கண் என சனகன் - கிட்:10 43/3
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை - கிட்:10 90/3
கண் உடை நுதலினன் கணிச்சி வானவன் - கிட்:10 98/1
அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் - கிட்:10 112/4
கண் உற தெரிவுற்றது கட்செவி - கிட்:11 11/3
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது - கிட்:11 46/2
தூ மன நெடும் கண் தாரை நடுங்குவாள் இனைய சொன்னாள் - கிட்:11 47/4
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் - கிட்:11 101/2
நின்றனன் விம்மினன் மலர்_கண் நீர் உக - கிட்:11 108/2
கண் கொள் ஆயிர கோடியின் இரட்டியின் கணித்த - கிட்:12 6/3
வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் - கிட்:12 10/2
அரும்பு கண் தாரை சோர அழுங்குவேன் அறிவது உண்டோ - கிட்:13 44/2
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண்
 மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி - கிட்:13 48/2,3
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ - கிட்:13 61/3
கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண - கிட்:14 44/4
நின்றனள் நெடும் கண் இணை நீர் கலுழி கொள்ள - கிட்:14 52/4
செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும் - கிட்:14 53/2
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று - கிட்:15 1/1
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் - கிட்:15 27/1
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் - சுந்:1 25/4
தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் - சுந்:2 17/1
கன்னி ஆரையின் ஒளியினில் கண் வழுக்கு உறுதல் - சுந்:2 19/3
தள்ளுற பாணி தள்ளா நடம் புரி தடம் கண் மாதர் - சுந்:2 36/2
தேவரும் அவுணரும் செம் கண் நாகரும் - சுந்:2 48/1
நஞ்சம் கொண்ட கண்_நுதலை போல் நகுகின்றான் - சுந்:2 84/3
கருத்து இயல்பு உரைக்கும் உண் கண் கரும் கயல் செம்மை காட்ட - சுந்:2 105/2
கோது அறு குவளை நாட்டம் கொழுநர் கண் வண்ணம் கொள்ள - சுந்:2 106/1
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் - சுந்:2 107/3
நலிவிட அமுத வாயால் நச்சு உயிர்த்து அயில் கண் நல்லார் - சுந்:2 108/2
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி - சுந்:2 109/1
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை - சுந்:2 115/4
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் - சுந்:2 133/4
கறங்கின மறம் கொள் எயில் காவலர் துடி கண்
 பிறங்கு இணர் நறும் குழலர் அன்பர் பிரியாதோர் - சுந்:2 157/2,3
கண் இமை அடைத்தன அடைத்தன கபாடம் - சுந்:2 160/4
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம் - சுந்:2 161/3
கள்ளம் என்-கொல் அறிந்திலம் கண் முகிழ்த்து - சுந்:2 169/3
பாவை பேசுவது போல் கண் பனிப்பு உற - சுந்:2 171/3
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண்
 சேண் உயர் உறக்கம் தீர்ந்த சிந்தையர் செய்வது ஓரார் - சுந்:2 185/1,2
மழை_கண் என்பது காரண குறி என வகுத்தாள் - சுந்:3 6/4
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் - சுந்:3 28/2
காகம் முற்றும் ஓர் கண் இல ஆகிய - சுந்:3 28/3
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல் - சுந்:3 32/3
அயில்_விழி அனைய கண் அமைந்து நோக்கினேன் - சுந்:3 39/2
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த - சுந்:3 83/1
உன்னரும் பொன்னின் மணியினின் புனைந்த இழை குலம் மழை கரும் கடை கண்
 மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி - சுந்:3 85/2,3
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய - சுந்:3 88/4
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண்
 காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் - சுந்:3 94/3,4
காசு இல் கண் இணை சான்று என கண்டனன் - சுந்:3 95/3
செம் கண் மால் நான்முகன் சிவன் என்றே கொலாம் - சுந்:3 122/3
முன் முன் நின்றார் கண் கனல் சிந்த முடுகுற்றார் - சுந்:3 148/1
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் - சுந்:4 66/2
நீக்கி நிறை கண் இணை ததும்ப நெடு நீளம் - சுந்:4 67/2
அஞ்சலன் என வெம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார் - சுந்:5 81/2
சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் - சுந்:5 83/1
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச - சுந்:6 40/2
கண் கொள அரிது மீது கார் கொள அரிது திண் கால் - சுந்:6 50/1
தெறித்த குண்டலம் தெறித்தன கண் மணி சிதறி - சுந்:7 32/4
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி - சுந்:8 4/1
தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் - சுந்:8 41/3
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா - சுந்:9 38/1
முழுமுதல் கண்_நுதல் முருகன் தாதை கைம் - சுந்:9 45/1
துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் - சுந்:10 17/3
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் - சுந்:10 29/1
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் - சுந்:10 40/3
தீட்டு வாள் அனைய கண் தெரிவை ஓர் திரு அனாள் - சுந்:10 46/1
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக - சுந்:10 48/1
சேறு இரண்டு அருகு செய்யும் செறி மத சிறு கண் யானை - சுந்:11 6/3
வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க - சுந்:11 8/3
ஆழி அம் தேரும் மாவும் அரக்கரும் உருக்கும் செம் கண்
 குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை - சுந்:11 13/1,2
கண் அனார் உயிரே ஒப்பார் கை படைக்கலத்தின் காப்பார் - சுந்:11 17/1
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண்
 நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் - சுந்:11 20/3,4
சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள் - சுந்:11 30/1
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் - சுந்:11 58/3
புல்லுற மலர்ந்த கண் குமுத பூவினன் - சுந்:12 27/2
கண் வைக்கும்-தொறும் களிற்றொடு மாதிரம் காக்கும் - சுந்:12 43/3
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா - சுந்:12 49/3
அம் கண் நாயகன்-தனது ஆணை கூறிய - சுந்:12 59/2
தீட்டிய வாள் என தெறு கண் தேவியர் - சுந்:12 61/1
சிந்து என திருத்திய தெறு கண் தெய்வமோ - சுந்:12 67/4
அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் - சுந்:12 69/3
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் - சுந்:14 32/3
மஞ்சு என வன் மென் கொங்கை வழிகின்ற மழை கண் நீராள் - சுந்:14 40/4
ஆங்கு உயர் மழை கண் நீரால் ஆயிரம் கலசம் ஆட்டி - சுந்:14 43/2
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து - யுத்1:2 38/1
கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருத்தன் கைக்கொடு - யுத்1:2 67/1
கற்றுறு மாட்சி என் கண் இன்று-ஆயினும் - யுத்1:2 74/1
மை உரைத்து உலவு கண் மனைவி-பால் வரம் அளித்து அவை மறாதே - யுத்1:2 84/3
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா - யுத்1:3 44/1
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண்
 உதிரம் கான்றன தோன்றின புகை கொடி உமிழ்ந்தது கொடும் தீயே - யுத்1:3 79/3,4
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி - யுத்1:3 98/2
கட்டு ஆர் கடு மத்திகை கண் கொடியோன் - யுத்1:3 115/3
பொன்கணான் ஆவி உண்ட புண்டரீக கண் அம்மான் - யுத்1:3 121/4
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று - யுத்1:3 122/2
திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் - யுத்1:3 127/4
தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ - யுத்1:3 133/3
நினைவதன்-முன்னம் கொன்று நின்றது அ நெடும் கண் சீயம் - யுத்1:3 143/3
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக - யுத்1:4 30/3
கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற - யுத்1:4 122/2
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின் - யுத்1:4 134/2
கூற்றையும் கண் பொறி குறுக காண்பரேல் - யுத்1:5 21/3
கண் இலர் கரை இலர் கரந்து போயினார் - யுத்1:5 24/4
சீற்றம் மீக்கொண்ட சிவந்தன தாமரை செம் கண் - யுத்1:6 4/4
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன் - யுத்1:8 49/3
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ - யுத்1:9 22/4
கட்டவா கண்டும் கண் எதிரே வந்து - யுத்1:9 47/3
மேய வெம் கண் விறல் கொள் இராக்கதர் - யுத்1:9 54/2
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை - யுத்1:10 12/1
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் - யுத்1:11 17/4
அறக்கண் அல்லது ஒரு கண் இலன் ஆகி - யுத்1:11 22/1
மூன்று கண் இலன் ஆயினும் மூன்று எயில் எரித்தோன் - யுத்1:11 32/1
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற - யுத்1:12 41/1
கதிர் கொடும் கண் அரக்கர் கரங்களால் - யுத்2:15 24/3
நிறைந்த வெம் கண் அரக்கர் நெருக்கலால் - யுத்2:15 26/3
விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே - யுத்2:15 32/4
மன்னன் முன் புக வன் கண் அரக்கரும் - யுத்2:15 46/2
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை - யுத்2:15 52/2
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை - யுத்2:15 56/1
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து - யுத்2:15 103/1
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் - யுத்2:15 129/3
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண்
 கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட - யுத்2:15 150/1,2
அரக்குற்று எரி பொறி கண் திசை கரிக்கும் சிறிது அனுங்கா - யுத்2:15 165/2
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி - யுத்2:15 191/4
பார்ப்பு அடங்கின கண் எலாம் பல வகை படைகள் - யுத்2:15 236/2
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண்
 கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் - யுத்2:15 243/3,4
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற - யுத்2:16 10/3
வேல் நகு நெடும் கண் செ வாய் மெல் இயல் மிதிலை வந்த - யுத்2:16 11/3
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ - யுத்2:16 25/1
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் - யுத்2:16 44/4
இறங்கிய கண் முகிழ்த்து இரவும் எல்லியும் - யுத்2:16 86/3
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல் - யுத்2:16 97/3
செருவிடை அஞ்சார் வந்து என் கண் எதிர் சேர்வர்-ஆகின் - யுத்2:16 158/1
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண்
 உள்ள நீர் எல்லாம் மாறி உதிர நீர் ஒழுக நின்றான் - யுத்2:16 164/3,4
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் - யுத்2:16 221/2
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி - யுத்2:16 232/3
முருக்கின் நாள்_மலர் முகை விரிந்தாலன முரண் கண்
 அரக்கர் செம் மயிர் கரும் தலை அடுக்கலின் அணைகள் - யுத்2:16 244/1,2
கண்டனன் வதனம் வாய் கண் கை கால் என - யுத்2:16 274/1
கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன - யுத்2:16 292/4
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் - யுத்2:16 344/3
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற - யுத்2:16 348/3
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் - யுத்2:16 355/3
கண் எலாம் நும் கண் ஆக்கி காமவேள் என்னும் நாமத்து - யுத்2:17 12/2
கண் எலாம் நும் கண் ஆக்கி காமவேள் என்னும் நாமத்து - யுத்2:17 12/2
கண்டாள் கருணனை தன் கண் கடந்த தோளானை - யுத்2:17 89/1
காலங்கள் கணக்கு இற கண் இமையா - யுத்2:18 59/1
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண்
 சேல் பிடித்து எழு திரை ஆற்றில் திண் நெடும் - யுத்2:18 98/1,2
கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல் - யுத்2:18 101/3
கண் அகன் தேர் குலம் மறிந்த காட்சிய - யுத்2:18 108/2
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என - யுத்2:18 121/2
கண் நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா - யுத்2:18 256/3
குழுமி கொலை வாள் கண் அரக்கியர் கூந்தல் தாழ - யுத்2:19 1/1
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் - யுத்2:19 10/1
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை - யுத்2:19 10/4
தூம கண் அரக்கனும் தொல் அமர் யார்க்கும் தோலா - யுத்2:19 25/1
கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட - யுத்2:19 29/2
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் - யுத்2:19 62/4
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் - யுத்2:19 82/4
நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் - யுத்2:19 84/4
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு - யுத்2:19 131/2
தேறினார் கண் நெருப்பு உக சீறினார் - யுத்2:19 145/1
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர் - யுத்2:19 153/2
மான வெம் கண் அரக்கன் மன கொளா - யுத்2:19 154/3
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல் - யுத்2:19 156/2
தேரிடை செல்லார் மான புரவியில் செல்லார் செம் கண்
 காரிடை செல்லார் காலின் கால் என செல்லார் காவல் - யுத்2:19 169/1,2
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ - யுத்2:19 198/3
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் - யுத்2:19 205/4
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் - யுத்2:19 265/2
மீனினும் பெரிய வாள் கண் விழிப்பது முகிழ்ப்பது ஆக - யுத்2:19 281/3
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் - யுத்2:19 282/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் - யுத்3:20 31/1
கரகம் உந்திய மலை முழையில் கண்_செவி - யுத்3:20 42/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர - யுத்3:20 51/1
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர - யுத்3:20 88/2
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண்
 மேருவின் தோற்றத்தான் தன் உச்சி-மேல் அதனை வீச - யுத்3:21 38/1,2
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் - யுத்3:22 7/2
பாற்கடல் அனைய வாள் கண் பனி கடல் படைத்தது அன்றே - யுத்3:22 9/4
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண்
 ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப - யுத்3:22 11/1,2
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் - யுத்3:22 15/3
மலைகளை நோக்கும் மற்று அ வான் உற குவிந்த வன் கண்
 தலைகளை நோக்கும் வீரர் சரங்களை நோக்கும் தாக்கி - யுத்3:22 26/1,2
செம் பெரும் குருதியின் திகழ்ந்த செம் கண் மீன் - யுத்3:22 52/1
வெம் கண் மாருதி மேனி-மேல் வேறு உள வீர - யுத்3:22 67/2
அச்சம் உற்றனர் கண் புதைத்து அடங்கினர் அமரர் - யுத்3:22 69/4
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ - யுத்3:22 77/1
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான் - யுத்3:22 78/1
வெம் கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலகை - யுத்3:22 102/4
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் - யுத்3:22 113/1
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி - யுத்3:22 128/2
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் - யுத்3:22 181/3
வெம் கண் வானர குழுவொடும் இளையவன் விளிந்தான் - யுத்3:22 182/1
சுக்கிரீவனை நோக்கி தன் தாமரை துணை கண்
 உக்க நீர்த்திரள் ஒழுகிட நெடிது நின்று உயிர்த்தான் - யுத்3:22 188/1,2
தருமம் நின்று தன் கண் புடைத்து அலமர சாய்ந்தான் - யுத்3:22 195/3
வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர் - யுத்3:22 196/2
வான நாடியர் வயிறு அலைத்து அழுது கண் மழை நீர் - யுத்3:22 199/1
கண் விழித்தனன் தம்பியை தெரிவுற கண்டான் - யுத்3:22 201/2
வாய் மடித்து இரண்டு கையும் முறுக்கி தன் வயிர செம் கண்
 தீ உக கனக குன்றின் திரண்ட தோள் மழையை தீண்ட - யுத்3:24 10/1,2
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் - யுத்3:24 37/4
மர கண் வன் கள்வனே வஞ்சனேன் இனி - யுத்3:24 78/3
மேனகை இலங்கு வாள் கண் திலோத்தமை அரம்பை மெல்லென் - யுத்3:25 3/1
மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண் - யுத்3:25 4/3
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் - யுத்3:25 13/4
மா பிறழ் நோக்கினார்-தம் மணி நெடும் குவளை வாள் கண்
 சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர - யுத்3:25 15/1,2
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் - யுத்3:25 20/1
கட்டுரை அதனை கேளா கண் எரி கதுவ நோக்கி - யுத்3:26 9/1
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண்
 காற்றின் மகன் தனை வந்து கலந்தான் - யுத்3:26 28/1,2
கண் குலைகின்றது காணுதி கண்ணால் - யுத்3:26 34/2
வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் - யுத்3:26 54/4
இலங்கையை இடந்து வெம் கண் இராக்கதர் என்கின்றாரை - யுத்3:26 71/1
கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்தை கண்டு - யுத்3:27 5/2
கண்டனன் திசை-தொறும் நோக்கி கண் அகல் - யுத்3:27 53/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண்
 மோதினார் கணத்தின் முன்னே முழுவதும் முருக்கி முற்ற - யுத்3:27 86/1,2
கண் செல்கில மனம் செல்கில கணிதம் உறும் எனின் ஓர் - யுத்3:27 108/2
கண் ஆர் நுதல் பெருமான் இவர்க்கு அரிதோ என கடை பார்த்து - யுத்3:27 139/3
கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர் - யுத்3:27 159/2
கடைக்கணால் நோக்கி நோக்கி இரு கண் நீர் கலுழ போனான் - யுத்3:28 14/4
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற - யுத்3:29 9/1
சேல் இயல் கண் இயக்கர்-தம் தேவிமார் - யுத்3:29 21/1
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை - யுத்3:29 28/3
பெய் கண் தாரை அருவி பெரும் திரை - யுத்3:29 30/3
மற கண் வெம் சின மலை என இ நின்ற வயவர் - யுத்3:30 22/1
அற கண் துஞ்சிலன் ஆயிரம் பணம் தலை அனந்தன் - யுத்3:30 22/3
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் - யுத்3:31 79/3
பாடு பேருமாறு கண்டு கண் செல் பண்பும் இல்லையால் - யுத்3:31 82/4
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் - யுத்3:31 85/1
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே - யுத்3:31 87/3
கண் நிறைந்தன வில் தொழில் கல்வியே - யுத்3:31 126/4
மூன்று கண் அமைந்தன ஐம் முகத்தன - யுத்3:31 181/1
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் - யுத்3:31 192/3
கண் வாளி கடை சிறை காண நுழைந்து - யுத்3:31 206/2
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி - யுத்3:31 229/1
கண் திறந்தனர் கணவர்-தம் முகத்த அவர் முறுவல் - யுத்4:32 10/1
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி - யுத்4:32 13/1
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க - யுத்4:32 32/3
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ - யுத்4:33 5/1
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த - யுத்4:33 6/3
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த - யுத்4:33 15/3
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க - யுத்4:34 11/3
நெய்தலை வென்ற வாள் கண் குமுதத்தின் நீர்மை காட்ட - யுத்4:34 20/2
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் - யுத்4:34 24/3
ஈசனை இமையா மு கண் இறைவனை இருமைக்கு ஏற்ற - யுத்4:35 3/1
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று - யுத்4:37 11/1
கமல வாள் முக நாடியர் கண் கணை - யுத்4:37 32/3
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன - யுத்4:37 33/2
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி - யுத்4:37 35/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் - யுத்4:37 50/2
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன் - யுத்4:37 88/2
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் - யுத்4:37 126/3
கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் - யுத்4:37 126/4
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் - யுத்4:37 128/3
நினையும் ஞான கண் உடையார்-மேல் நினையாதார் - யுத்4:37 129/3
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த - யுத்4:37 137/4
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும் - யுத்4:37 140/1
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் - யுத்4:37 140/3
கழுது சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் - யுத்4:37 164/4
கை துறந்த படையினன் கண் அகல் - யுத்4:37 172/1
மற கண் வஞ்சன் இராமனை வான் திசை - யுத்4:37 176/2
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை - யுத்4:38 11/4
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக - யுத்4:38 15/3
தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் - யுத்4:38 26/1
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் - யுத்4:38 28/2
குடம் கொள் நீரினும் கண் சோர் குமிழியான் - யுத்4:38 32/4
கண் இலாதவன் காதல் தொடர்தலால் - யுத்4:40 6/2
சாதுகை மாந்தர்-தம்மை தடுப்பது என்று அருளி செம் கண்
 வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி - யுத்4:40 41/2,3
கண் இணை உதிரமும் புனலும் கான்று உக - யுத்4:40 57/1
முற்றுறு நெடும் கண் நீர் ஆலி மொய்த்து உக - யுத்4:40 59/2
ஆழ்ந்து அழுந்திட தழுவி கண் அருவி நீராட்டி - யுத்4:40 103/2
சிந்தையோடு கண் களிப்புற செரு எலாம் நினையா - யுத்4:40 123/3
புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ - யுத்4:41 19/4
நெற்றியின் அழலும் செம் கண் நீறு அணி கடவுள் நீடு - யுத்4:41 23/1
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் - யுத்4:41 24/2
சடில நீள் துகள் ஒழிதர தனது கண் அருவி - யுத்4:41 37/3
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் - யுத்4:41 54/2
விழுகின்ற கண் எலாம் வெள்ளம் மாறின - யுத்4:41 88/2

 மேல்
 
  கண்-தொறும் (3)
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக - யுத்2:15 74/1
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய - யுத்2:15 184/2
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி - யுத்2:16 329/1

 மேல்
 
  கண்-போல் (1)
கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் - யுத்2:19 210/4

 மேல்
 
  கண்_களி (1)
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் - ஆரண்:2 4/2

 மேல்
 
  கண்_செவி (1)
கரகம் உந்திய மலை முழையில் கண்_செவி
 உரகம் முந்தின என ஒளிக்கும் ஒள் இலை - யுத்3:20 42/1,2

 மேல்
 
  கண்_நுதல் (4)
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் - பால:11 16/4
கண்_நுதல் பொருந்த வரு கண்ணனின் வரும் கார் - பால:15 19/2
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் - சுந்:1 25/4
முழுமுதல் கண்_நுதல் முருகன் தாதை கைம் - சுந்:9 45/1

 மேல்
 
  கண்_நுதலானினும் (1)
கரிய மாலினும் கண்_நுதலானினும்
 உரிய தாமரை மேல் உறைவானினும் - அயோ:2 15/1,2

 மேல்
 
  கண்_நுதலை (1)
நஞ்சம் கொண்ட கண்_நுதலை போல் நகுகின்றான் - சுந்:2 84/3

 மேல்
 
  கண்_மலர் (2)
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை - அயோ:14 81/3
வானில் பொலி தோகையர் கண்_மலர் வண் - ஆரண்:2 4/1

 மேல்
 
  கண்_மலர்கள் (1)
மை அவாம் குவளை எல்லாம் மாதர் கண்_மலர்கள் பூத்த - பால:18 3/1

 மேல்
 
  கண்_அயில் (1)
வெவ்விய நெடும் கண்_அயில் வீசி அயல் பாரா - ஆரண்:6 30/3

 மேல்
 
  கண்கள் (58)
கரங்கள் குவித்து இரு கண்கள் பனிப்ப - பால:13 29/1
பானல் அம் கண்கள் ஆட பவள வாய் முறுவல் ஆட - பால:16 20/1
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் - பால:16 23/2
மை தாழ் கரும் கண்கள் சிவப்பு உற வந்து தோன்ற - பால:17 16/1
சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் - பால:17 30/4
சே அரி கரும் கண்கள் சிவந்தவே - பால:18 23/4
மாதரார் கண்கள் ஊடே வாவும் மான் தேரில் செல்வான் - பால:21 6/2
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் - பால:21 10/1
வஞ்சமும் களவும் இன்றி மழை என மதர்த்த கண்கள்
 அஞ்சன நிறமோ அண்ணல் வண்ணமோ அறிதல் தேற்றாம் - பால:22 15/3,4
பாத மலரை தொழுது கண்கள் பனி சோரும் - பால:22 35/2
கண்கள் களிப்ப மனங்கள் களிப்பார் - பால:23 96/4
அனையது ஆகிய உவகையன் கண்கள் நீர் அரும்ப - அயோ:1 42/1
தோய் கயல் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினள் சொல்லும் - அயோ:2 70/4
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி - அயோ:3 17/2
காரணம் இன்றியேயும் கண்கள் நீர் கலுழ நிற்பார் - அயோ:3 94/4
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார் - அயோ:4 139/1
கைகளின் மதர் நெடும் கண்கள் எற்றினார் - அயோ:4 166/4
நகை மிக கண்கள் தீ நாற நாசியில் - அயோ:13 7/3
கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல் - அயோ:13 42/3
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் - அயோ:13 55/4
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் - ஆரண்:1 7/1
நீரொடு நெருப்பு கான்ற நிரை நெடும் கண்கள் எல்லாம் - ஆரண்:10 65/4
கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள் - ஆரண்:10 70/4
சீறிய கோளரி கண்கள் சிவந்தான் - ஆரண்:14 53/2
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து - கிட்:9 25/3
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா - கிட்:13 54/4
மீன் உலாம் நெடு மலர் கண்கள் நீர் விழ விழுந்து - கிட்:13 71/3
மறுகு வாள் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினர் வயிர்த்தனர் உயிர்க்கின்றார் - சுந்:2 192/4
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் - சுந்:2 216/2
துயில் என கண்கள் இமைத்தலும் முகிழ்த்தலும் துறந்தாள் - சுந்:3 4/1
இழைக்கும் நுண்ணிய மருங்குலாள் இணை நெடும் கண்கள்
 மழை_கண் என்பது காரண குறி என வகுத்தாள் - சுந்:3 6/3,4
ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த - சுந்:3 8/2
பாய்ந்தன கண்கள் ஒன்றும் பரிந்திலள் உயிர்க்கும் பெண்மைக்கு - சுந்:3 111/3
கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள்
 குதறின பறவை வேலை குளித்தன குளித்திலாத - சுந்:6 42/1,2
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் - சுந்:8 14/3
பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள்
 விழுந்தன சோரி அ வீரன் மணி தோள் - சுந்:9 51/3,4
தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில் - சுந்:11 19/3
வீங்கின தோள் மலர் கண்கள் விம்மின - சுந்:14 24/3
கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர - சுந்:14 46/2
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப - யுத்1:3 23/3
பெரிய கண்கள் பெற்று உவக்கின்ற அரம்பையர் பிறரும் - யுத்1:12 6/2
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த - யுத்2:16 210/2
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க - யுத்2:18 208/1
பொன் கரிது என்னும் கண்கள் பொறி உக நீலன் புக்கான் - யுத்2:18 225/3
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக - யுத்2:19 86/3
திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் - யுத்2:19 244/4
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள்
 விழிப்பு இலன் மேனி சால வெதும்பினன் ஈசன் வேலும் - யுத்2:19 274/1,2
அருகின பின்னை சால அலசினென் ஐய கண்கள்
 செருகின அன்றே யானும் மாயையின் தீர்ந்திலேனேல் - யுத்2:19 287/3,4
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார் - யுத்3:22 218/1
வியர்ப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன மேனி மெல்ல - யுத்3:24 12/2
அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள்
 சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின் - யுத்3:24 102/2,3
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள்
 காகம் உண்டதன்-பின் மீண்டும் முடிப்பென் என் கருத்தை என்றான் - யுத்3:26 80/3,4
விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேறலை கழுத்தினில் - யுத்3:31 83/1
கழுகும் காகமும் மொய்த்தன கண்கள் நீர் - யுத்4:37 21/2
வாய் நிறைந்தன கண்கள் மறைந்தன - யுத்4:37 168/1
மூ-வகை உலகமும் கண்கள் மோதி நின்று - யுத்4:40 81/2
தன்னை தான் என தழுவினன் கண்கள் நீர் ததும்ப - யுத்4:40 111/4
நோக்கினன் பல் முறை கண்கள் நீர் ததும்ப - யுத்4:41 40/3

 மேல்
 
  கண்களால் (15)
முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால்
 எதிர்ந்தனன் ஓசனை இரண்டொடு ஒன்றினே - பால:5 68/3,4
கடித்த வாள் எயிறுகள் அதுக்கி கண்களால்
 வடித்த வெம் குருதி வேல் விழிக்கும் மாதர் மெய் - பால:19 22/2,3
பெற்றிலை போலும் நின் பெரிய கண்களால் - அயோ:11 55/4
காண்டி ஐய நின் மெய் உணர் கண்களால் - சுந்:5 24/4
கண்டனம் ஒரு-புடை நின்று கண்களால்
 தெண் திரை கடல் என வளைந்த சேனையை - சுந்:7 61/1,2
நோக்கிய கண்களால் நொறில் கனல் பொறி - சுந்:12 63/1
கண்டனென் கற்பினுக்கு அணியை கண்களால்
 தெண் திரை அலை கடல் இலங்கை தென் நகர் - சுந்:14 25/1,2
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் - யுத்2:17 7/4
கண்டனென் இராவணன் தன்னை கண்களால்
 மண்டு அமர் புரிந்தனென் வலியின் ஆர் உயிர் - யுத்3:24 72/1,2
கண்டனன் என்ப மன்னோ கண்களால் கருத்தில் ஆவி - யுத்3:26 90/3
இருந்தனள் தேவி யானே எதிர்ந்தனன் கண்களால் நம் - யுத்3:26 94/1
கை கிடந்தது கண்டனன் கண்களால் - யுத்3:29 27/4
ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள - யுத்3:29 42/3
காறின உள்ளம் நோவ கண்களால் தெரிய கண்டான் - யுத்4:34 19/4
கருமமே அன்றி கண்டிலம் கண்களால்
 அருமை ஒன்றும் உணர்ந்திலை ஐய நின் - யுத்4:41 72/2,3

 மேல்
 
  கண்களில் (1)
கரத்தொடு கரங்களை புடைத்து கண்களில்
 நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் - ஆரண்:10 27/3,4

 மேல்
 
  கண்களின் (4)
கண்களின் காணவே களிப்பு நல்கலால் - பால:10 33/2
நல் நெடும் கண்களின் நான்ற நீர் துளி - அயோ:4 194/1
செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களின் தெரிய கண்டான் - கிட்:7 77/4
நீண்ட வாள் எயிற்று அரக்கனை கண்களின் நேரே - சுந்:12 54/1

 மேல்
 
  கண்களும் (11)
காமுகர் படுவ மாதர் கண்களும் காமன் அம்பும் - பால:2 5/2
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு - பால:14 53/3
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள் - அயோ:4 77/1
கைகளும் கண்களும் கமலம் போன்றவே - அயோ:10 42/4
மூக்கும் காதும் வெம் முரண் முலை கண்களும் முறையால் - ஆரண்:6 86/3
இச்சையில் துயில்பவர் யாவர் கண்களும்
 நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல - ஆரண்:10 125/1,2
பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் - சுந்:2 202/2
தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள - சுந்:10 16/2
ஏவு கண்களும் இமைத்திலர்களாம் இது எலாம் - சுந்:10 44/3
அருணன் கண்களும் கண்டிலா இலங்கை பண்டு அமரில் - யுத்1:5 58/2
இருபது என்னும் எரி புரை கண்களும்
 உருகு செம்பு என ஓடியது ஊற்று நீர் - யுத்3:29 8/3,4

 மேல்
 
  கண்களூடு (1)
கண்டு தன் கண்களூடு மழை என கலுழி கால - யுத்3:24 11/1

 மேல்
 
  கண்களூடும் (1)
காயத்தின் செவியினூடும் வாயினும் கண்களூடும்
 பாய போய் இலங்கை புக்கு வஞ்சனை பரப்ப செய்யும் - யுத்3:27 73/2,3

 மேல்
 
  கண்களே (2)
கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே - பால:3 53/4
ஓடின உமிழ்ந்தன உதிரம் கண்களே - அயோ:11 65/4

 மேல்
 
  கண்களை (5)
நோக்கிய கண்களை நுதி கொள் மூக்கினால் - சுந்:5 60/3
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி - யுத்1:3 138/2
கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும் - யுத்3:29 41/1
கண்களை சூன்று நீக்கும் அரக்கியர் குழாமும் கண்டான் - யுத்4:34 23/4
சுந்தர கண்களை எற்றி துள்ளினார் - யுத்4:40 69/4

 மேல்
 
  கண்கூடாக (1)
கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர் - கிட்:11 93/2

 மேல்
 
  கண்ட (88)
விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட
 வரதன் உதித்திடு மற்றைய ஒளியை - பால:5 116/2,3
கண்ட திறத்து இது கைதவம் ஐய - பால:8 16/1
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ - பால:9 14/1
அனையாள் மேனி கண்ட பின் அண்டத்து அரசு ஆளும் - பால:10 28/1
கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கண்ட வேந்தரே - பால:13 10/4
நிறை_மதி தோற்றம் கண்ட நீல் நெடும் கடலிற்று ஆகி - பால:14 62/1
புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் - பால:17 9/4
கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன் - பால:22 30/2
விரும்பிய மூப்பு எனும் வீடு கண்ட யான் - அயோ:1 15/1
திருமகள் மணவினை தெரிய கண்ட யான் - அயோ:1 28/2
கண்ட மாதரை காதலின் நோக்கினாள் - அயோ:2 3/1
அன்னது கண்ட அலங்கல் மன்னன் அஞ்சி - அயோ:3 9/1
அந்தி வந்து அடைந்த தாயை கண்ட ஆன் கன்றின் அன்னான் - அயோ:3 108/4
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் - அயோ:4 50/3
புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் என்றான் - அயோ:4 59/4
வஞ்சனை கண்ட பின் வகிர்ந்து நீங்கலா - அயோ:4 183/2
காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ - அயோ:4 228/3
போயினான் வர கண்ட பொம்மலாள் - அயோ:11 114/3
மறத்தியோ மறைகளின் வரம்பு கண்ட நீ - அயோ:14 68/4
ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையள் ஆகும் - ஆரண்:5 5/1
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட
 பெண் பிறந்தேனுக்கு என்றால் என்படும் பிறருக்கு என்றாள் - ஆரண்:6 53/3,4
விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள் - ஆரண்:6 82/1
குட-பாலின் முளைத்தது கண்ட குணங்கள் தீயோன் - ஆரண்:10 134/1
கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம் - ஆரண்:11 44/1
விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் - ஆரண்:11 58/4
கண்ட வானவர்களோடும் களையுமாறு இன்று காண்டி - ஆரண்:13 117/4
அன்னது கண்ட வீரர் அதிசயம் அளவின்று எய்தி - ஆரண்:16 8/3
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் - கிட்:4 16/4
கண்ட கண் கனலும் நீரும் குருதியும் கால மாலை - கிட்:7 146/1
நோக்கினால் நமை நோக்கு அழி கண்ட நுண் மருங்குல் - கிட்:10 38/1
கண்ட வானரம் காலனை கண்ட போல் - கிட்:11 16/1
கண்ட வானரம் காலனை கண்ட போல் - கிட்:11 16/1
நங்கையை கண்ட வள்ளல் நயனங்கள் பனிப்ப நைந்தான் - கிட்:11 51/4
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா - கிட்:11 83/1
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு - கிட்:11 83/3
சொல்லவும் கூடும் கேட்டால் துஞ்சவும் அடுக்கும் கண்ட
 வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் - கிட்:16 14/2,3
ஆனனம் கண்ட மண்டபத்துள் ஆய் கதிர் - சுந்:2 123/2
முன்னே சொன்னேன் கண்ட கனாவின் முடிவு அம்மா - சுந்:3 152/2
கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த - சுந்:4 76/1
கண்ட வாள் அரக்கன் விழி காகங்கள் - சுந்:5 15/3
கண்ட நிருத கடல் கலக்கினென் வலத்தின் - சுந்:6 4/1
அன்று அது கண்ட ஆழி அனுமனை அமரின் ஆற்றல் - சுந்:11 14/3
களைதியேல் ஆவி நம்-பால் இவன் வந்து கண்ணின் கண்ட
 அளவு உரையாமல் செய்தி ஆதி என்று அமைய சொன்னான் - சுந்:12 111/3,4
மண்ணில் கண்ட வானவரை வலியின் கவர்ந்த வரம் பெற்ற - சுந்:12 115/1
கண்ணில் கண்ட வன் பாசம் எல்லாம் இட்டு கட்டினார் - சுந்:12 115/4
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் - யுத்1:1 5/1
காரியம் ஈது எனின் கண்ட ஆற்றினால் - யுத்1:2 43/2
காதலால் நோக்கினான் கண்ட முனி கணங்கள் - யுத்1:3 165/2
மனு முதல் யாவையும் வரம்பு கண்ட நீ - யுத்1:4 57/2
நாடுவான் அன்று கண்ட நான்முகன் கழீஇய நல் நீர் - யுத்1:4 150/2
மறுமை கண்ட மெய்ம் ஞானியர் ஞாலத்து வரினும் - யுத்1:6 11/1
வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார் - யுத்1:6 11/2
கையினிடை சென்று கரை கண்ட கரை இல்லை - யுத்1:9 9/4
இந்திரன் முதுகு கண்ட இராவணற்கு ஏய சொன்னான் - யுத்1:9 70/4
துன்னு போர் கண்ட தூதுவர் ஓடினார் - யுத்2:15 82/2
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட
 தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் - யுத்2:15 150/2,3
ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 45/3
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ் - யுத்2:16 247/3
காக்கிய வந்தனை என்னின் கண்ட என் - யுத்2:16 279/1
வல்லியம் மருங்கு கண்ட மான் என மறுக்கமுற்று - யுத்2:17 18/1
தாய் எரி வீழ கண்ட பார்ப்பு என தரிக்கிலாதாள் - யுத்2:17 31/4
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் - யுத்2:18 28/2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் - யுத்2:18 185/2
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் - யுத்2:18 206/1
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் - யுத்2:18 212/1
சிரங்களும் கரமும் எல்லாம் குலைந்தனர் கண்ட தேவர் - யுத்2:18 235/4
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ - யுத்2:19 69/1
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ - யுத்2:19 69/1
கண்ட காலையில் விலங்கினான் இரவி காதல் காதுவது ஓர் காதலால் - யுத்2:19 69/3
கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் - யுத்2:19 69/4
பானமும் துயிலும் கண்ட கனவும் பண் கனிந்த பாடல் - யுத்2:19 281/1
அன்னது கண்ட வானோர் அதிசயம் உற்றார் ஆழி - யுத்3:21 22/1
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ - யுத்3:22 77/1
காட்டில் வாழ் விலங்கு மாக்கள் கோள் அரி கண்ட என்ன - யுத்3:22 137/3
கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் - யுத்3:23 24/1
கலங்கல் இல் உலகுக்கு எல்லாம் காரணம் கண்ட ஆற்றால் - யுத்3:26 3/4
சானகி உருவமாக சமைத்து அவள் தன்மை கண்ட
 வான் உயர் அனுமன் முன்னே வாளினால் கொன்று மாற்றி - யுத்3:26 15/1,2
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் - யுத்3:27 14/4
காக்குநர் இன்மை கண்ட கலக்கத்தால் கவியின் சேனை - யுத்3:31 59/1
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் - யுத்3:31 117/2
கண்ட தொகை கவ்விய காலொடு தோள் - யுத்3:31 203/2
வென்றியின் தலைவர் கண்ட இராமன் என் விளைந்தது என்றான் - யுத்4:32 45/4
அன்னது கண்ணின் கண்ட அரக்கனும் அமரர் ஈந்தார் - யுத்4:37 3/1
கண்ட சங்கரன் நான்முகன் கை தலம் - யுத்4:37 28/1
கண்ட தெறு கணை காற்றினை கருணை கடல் கனக - யுத்4:37 48/3
விரிந்த தன் படை மெய் கண்ட பொய் என வீய்ந்த - யுத்4:37 95/1
போன பேர் உயிரினை கண்ட பொய் உடல் - யுத்4:40 45/2
காட்டினன் மாருதி கண்ணின் கண்ட அ - யுத்4:41 110/1

 மேல்
 
  கண்ட-கால் (1)
மாற்றவளை கண்ட-கால் அழலாதோ மனம் என்றாள் - ஆரண்:6 114/4

 மேல்
 
  கண்ட-போது (1)
விருந்து கண்ட-போது என் உறுமோ என்று விம்மும் - சுந்:3 15/2

 மேல்
 
  கண்டகர் (12)
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர்
 மெய் குலம் வேரொடும் துணித்து வீழ்த்தின - ஆரண்:7 123/1,2
ஈரும் கண்டாய் கண்டகர் உய்ந்தார் எவர் ஐயா - ஆரண்:11 11/4
கண்டகர் ஆய அரக்கர் கணத்து ஓர் - ஆரண்:14 49/3
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து - கிட்:11 4/1
புளிக்கும் கண்டகர் புண்ணீருள் - சுந்:5 53/1
கடல் கடந்து புகுந்தனை கண்டகர்
 உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை - சுந்:12 32/1,2
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி - யுத்2:15 191/4
கண்டகர் நெடும் தலை கனலும் கண்ணன - யுத்2:18 106/1
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர்
 சிர கொடும் குவை குன்று திரட்டினான் - யுத்2:19 139/2,3
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர்
 எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் - யுத்3:31 123/1,2
கால் தோய் மேனி கண்டகர் கண்டப்படு காலை - யுத்4:33 19/1
மூலம் கொண்டார் கண்டகர் ஆவி முடிவிப்பான் - யுத்4:37 125/2

 மேல்
 
  கண்டகர்க்கு (1)
கண்டகர்க்கு அரும் காலன் ஆயினார் - கிட்:15 19/2

 மேல்
 
  கண்டகரோடும் (1)
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால் - ஆரண்:13 81/1

 மேல்
 
  கண்டகன் (1)
கறையடிக்கு அழிவு செய்த கண்டகன் நெஞ்சம் உன்-தன் - கிட்:7 148/2

 மேல்
 
  கண்டகனை (1)
கற்றை பூம் குழலாளை சிறை வைத்த கண்டகனை
 முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் - சுந்:2 221/2,3

 மேல்
 
  கண்டங்கள் (1)
கண்டங்கள் பலவும் காண்பென் என்பதும் கழறுவீரால் - யுத்1:9 35/4

 மேல்
 
  கண்டங்களொடும் (1)
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ் - யுத்2:16 247/3

 மேல்
 
  கண்டத்தான் (1)
கரு மணி கண்டத்தான் தன் சென்னியில் கறை வெண் திங்கள் - யுத்1:12 46/1

 மேல்
 
  கண்டத்திடை (1)
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா - சுந்:1 65/2

 மேல்
 
  கண்டத்தின் (2)
கண்ணுதல் கண்டத்தின் காட்சி ஆம் என - கிட்:10 3/2
கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற - யுத்3:31 222/1

 மேல்
 
  கண்டத்து (3)
கோன் அணி சங்கம் வந்து குடியிருந்து அனைய கண்டத்து
 ஈனம் இல் கலங்கள் தம்மின் இயைவன அணிதல் செய்தார் - பால:22 7/1,2
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும் - யுத்3:27 76/1
ஆலம் கொண்டு இருண்ட கண்டத்து அமரர்_கோன் அருளின் பெற்ற - யுத்3:28 49/2

 மேல்
 
  கண்டதாம் (1)
நாய் இனம் சீயம் கண்டதாம் என நடப்பது அல்லால் - யுத்1:9 69/3

 மேல்
 
  கண்டது (24)
காலின் ஓடியும் கண்டது இல்லையே - பால:2 60/4
கருத்தும் அ வழி கண்டது உண்டோ என்றாள் - பால:21 37/3
கண்ணின் நீர் உகுத்தலின் கண்டது இல்லை போய் - அயோ:14 77/3
நின்றது உண்டு கண்டது என்று அழிந்து அழுங்கும் நீர்மையான் - ஆரண்:10 94/2
பெண்பால் உரு நான் இது கண்டது பேதை நீ ஈண்டு - ஆரண்:10 150/1
காற்றினோன்-தன்னை வாளா முனிதலின் கண்டது இல்லை - ஆரண்:10 168/1
காரியம் என்னை ஈண்டு கண்டது கனக மானேல் - ஆரண்:11 59/3
புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால் - ஆரண்:13 12/3
கருமமே அல்லது பிறிது என் கண்டது
 தருமம் நீ அல்லது தனித்து வேறு உண்டோ - கிட்:6 16/2,3
கறுவு உற்ற பொருளுக்கு என்னோ காரணம் கண்டது என்றான் - கிட்:11 79/4
களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்று கண்டது உண்டோ - கிட்:11 92/4
கள்ள வாள் அரக்கன் செல கண்டது
 தெள்ளியோய் அது தென் திசை என்பது ஓர் - கிட்:13 8/2,3
கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின்-மேல் கண்டது உண்டோ - சுந்:3 112/2
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் - சுந்:10 39/4
தாய் வர கண்டது அன்ன உவகையின் தளிர்த்தார் அம்மா - சுந்:14 3/4
கண்டது ஓர் பொழுதினில் தெரியும் கைதவம் - யுத்1:4 87/2
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் - யுத்1:5 56/3
கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ - யுத்1:7 4/2
காற்றினுக்கு அரசன்_மைந்தன் கடுமை நீ கண்டது அன்றோ - யுத்1:13 20/2
காக்கலாம் நும் முன்-தன்னை எனின் அது கண்டது இல்லை - யுத்2:16 142/1
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே - யுத்3:22 134/4
காண்டலே நலம் பிற கண்டது இல்லையால் - யுத்3:24 75/4
கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே - யுத்3:27 70/2
சிரங்களை துணித்தும் என்ன கண்டது திறம்பினோமோ - யுத்3:27 75/4

 மேல்
 
  கண்டதும் (5)
கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர் - கிட்:11 93/2
கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் - கிட்:13 67/4
ஆழியான் அரசவை கண்டதும் அறைகுவாய் - கிட்:13 69/4
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என - சுந்:14 23/3
கண்டதும் கேட்டதும் கழறுவாய் என்றான் - யுத்1:4 48/4

 மேல்
 
  கண்டதே (1)
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே - யுத்3:31 83/4

 மேல்
 
  கண்டதோ (1)
கேட்டதோ கண்டதோ கிளத்துவீர் என்றான் - சுந்:7 60/4

 மேல்
 
  கண்டநாணும் (1)
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும் - யுத்2:19 138/2

 மேல்
 
  கண்டப்படு (1)
கால் தோய் மேனி கண்டகர் கண்டப்படு காலை - யுத்4:33 19/1

 மேல்
 
  கண்டப்படுத்தான் (1)
கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும் - ஆரண்:13 23/3

 மேல்
 
  கண்டபின் (1)
ஆவணம் கண்டபின் அளகை தோற்றதே - பால:3 58/4

 மேல்
 
  கண்டம் (12)
செந்தயிர் கண்டம் கண்டம் இடை இடை செறிந்த சோற்றின் - பால:2 22/2
செந்தயிர் கண்டம் கண்டம் இடை இடை செறிந்த சோற்றின் - பால:2 22/2
அற்ற கண்டம் அவை ஆசையினது அந்தம் உறவே - ஆரண்:1 27/4
கரம் என கரன் கண்டம் உற்றான்-அரோ - ஆரண்:9 24/4
கண்டம் உற்றுள அரும் கணவர்க்கு ஏங்கிய - சுந்:12 6/3
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் - யுத்2:15 130/2
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் - யுத்2:15 130/2
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் - யுத்2:16 331/3
அரம் ஒன்று வயிர வாளால் ஆயிரம் கண்டம் கண்டான் - யுத்2:18 210/4
சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் - யுத்3:22 130/4
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் - யுத்3:27 178/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் - யுத்3:31 84/3

 மேல்
 
  கண்டமாக (1)
கரத்தினில் திரியாநின்ற மரத்தினை கண்டமாக
 சரத்தினின் துணித்து வீழ்த்த தறுகணான் தன்னை நோக்கி - யுத்3:21 34/1,2

 மேல்
 
  கண்டமானபடி (2)
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் - யுத்2:19 65/2
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ - யுத்2:19 69/1

 மேல்
 
  கண்டமை (1)
சேவகன் தேவி தன்னை கண்டமை விரைவின் செப்பி - சுந்:14 11/2

 மேல்
 
  கண்டமையால் (1)
மேல்_நாள் அவர் வில் வலி கண்டமையால்
 தான் ஆக நினைந்து சமைந்திலனால் - ஆரண்:11 40/1,2

 மேல்
 
  கண்டருள் (1)
வினையின் கூற்றுவ கண்டருள் நீ என விளம்ப - கிட்:12 28/4

 மேல்
 
  கண்டலும் (1)
கானலும் கழிகளும் மணலும் கண்டலும்
 பானலும் குவளையும் பரந்த புன்னையும் - யுத்1:4 25/1,2

 மேல்
 
  கண்டவர் (25)
காதலால் கண்டவர் பிறவி காண்குறார் - பால:8 28/2
கமையாள் மேனி கண்டவர் காட்சி கரை காணார் - பால:10 25/2
கண்டவர் மனங்கள் கைகோப்ப காதலின் - பால:14 24/1
கையும் மெய்யும் அறிந்திலள் கண்டவர்
 உய்யும் உய்யும் என தளர்ந்து ஓய்வுற்றாள் - பால:21 35/3,4
மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் வினையே - பால:23 13/4
ஊடல் கண்டவர் கூடல் கண்டிலர் நையும் மைந்தர்கள் உய்யவே - அயோ:3 61/4
கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த - அயோ:3 78/3
குற்றம் இல் முகத்தினன் கொள்கை கண்டவர்
 உற்றதை ஒருவகை உணர்த்துவாம்-அரோ - அயோ:4 165/3,4
ஏழை-தன் செயல் கண்டவர் யாவரும் - அயோ:4 224/1
கண்டவர் உறு பொருள் கருதுவது எளிதோ - ஆரண்:2 44/4
காட்டு எனா எழுந்தான் எதிர் கண்டவர்
 நாட்டம் தீய உலகை நடுக்குவான் - ஆரண்:7 8/3,4
கேட்டார் கொள்ளார் கண்டவர் பேணார் கிளர் போரில் - ஆரண்:15 32/1
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க - கிட்:14 67/3
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும் - சுந்:13 20/3
கண்டவர் பொறுப்பரோ உலகம் காவலர் - யுத்1:2 18/2
கண்ணினும் நீங்கினர் யாவர் கண்டவர்
 நண்ண_அரும் வலத்தினர் யாவர் நாயக - யுத்1:2 26/2,3
வினைகளை வென்று மேல் வீடு கண்டவர்
 எனைவர் என்று இயம்புகேன் எவ்வம் தீர்க்கையான் - யுத்1:2 71/1,2
குறுமை கண்டவர் கொழும் கனல் என்னினும் கூசார் - யுத்1:6 11/3
சிறுமை கண்டவர் பெருமை கண்டு அல்லது தேறார் - யுத்1:6 11/4
இடை உறு கருமத்தின் எல்லை கண்டவர்
 கடை உறு நோக்கினின் காணும் காட்சியான் - யுத்2:15 109/3,4
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் - யுத்2:15 179/1
மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர்
 கை குலைக்கின்றதும் கண்ணின் நோக்கினான் - யுத்3:27 60/3,4
பொன் புனை நகரம் புக்கான் கண்டவர் புலம்பும் பூசல் - யுத்3:29 40/3
ஆற்றினான் செரு கண்டவர் அஞ்சினார் - யுத்4:37 183/4
சுந்தர சயிலம் தன்னை கண்டவர் வினைகள் தீர்க்கும் - யுத்4:41 21/2

 மேல்
 
  கண்டவள் (1)
காண்டற்கு இனியாள் உரு கண்டவள் கேட்கும் ஆற்றால் - ஆரண்:10 146/3

 மேல்
 
  கண்டவளே (1)
கண்டவளே இவள் என்பது கண்டான் - யுத்3:26 31/1

 மேல்
 
  கண்டவன் (5)
குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன்
 களிப்பு எனும் கரை இலா கடலுள் ஆழ்ந்தனன் - பால:24 42/3,4
வாசம் நாறு ஓதியாளை கண்டவன் வவ்வல் ஆற்றான் - ஆரண்:10 71/2
நாசியின் அளவையின் நடத்த கண்டவன்
 கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் - சுந்:2 124/3,4
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் - யுத்1:3 28/2
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன்
 தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி - யுத்1:4 31/2,3

 மேல்
 
  கண்டவே (1)
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே - சுந்:6 33/4

 மேல்
 
  கண்டறிகிலன் (1)
அண்ணல் மற்றவன் ஆக்கை கண்டறிகிலன் ஆகி - யுத்3:22 78/2

 மேல்
 
  கண்டன் (1)
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் - யுத்2:19 69/2

 மேல்
 
  கண்டன (6)
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் - யுத்2:18 28/3
இடை கண்டன மலை கொண்டு என எழுகின்றன திரையால் - யுத்2:18 150/2
கண்டன கெழீஇ வரும் கருணை தாம் என - யுத்3:24 66/2
கரக்கலுற்று ஒழிந்தன ஒழிய கண்டன
 மரக்கலம் முதலவும் உய்ந்து வாழ்ந்தன - யுத்3:24 101/2,3
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் - யுத்3:28 57/4
காலம் கொண்டார் கண்டன முன்னே கழிவிப்பான் - யுத்4:37 125/3

 மேல்
 
  கண்டன-போல் (1)
மலை கண்டன-போல் வரு தோளோடு தாள் - யுத்2:18 28/1

 மேல்
 
  கண்டனம் (4)
கண்டனம் ஒரு-புடை நின்று கண்களால் - சுந்:7 61/1
வாலி-பால் கண்டனம் வரம்பு_இல் ஆற்றலாய் - யுத்1:2 80/4
தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா - யுத்1:6 30/2
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை - யுத்3:30 34/3

 மேல்
 
  கண்டனமால் (1)
கம்ப கரி நின்றது கண்டனமால்
 இம்பர் தலை மா தவர்-பால் இவன் ஆம் - ஆரண்:2 22/2,3

 மேல்
 
  கண்டனர் (19)
சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் - பால:7 47/4
எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் - பால:13 34/4
ஆறு கண்டனர் அகம் மகிழ்ந்து இறைஞ்சினர் அறிந்து - அயோ:9 35/1
கண்டனர் இராமனை களிக்கும் சிந்தையார் - ஆரண்:3 3/4
கடந்தனர் கண்டனர் கழுகின் வேந்தையே - ஆரண்:4 1/4
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் - ஆரண்:7 120/4
தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் - ஆரண்:7 139/4
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் - கிட்:14 30/1
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை - சுந்:1 59/3
கண்டனர் பற்றி - சுந்:13 41/2
கண்டனர் அரக்கரை கறுவு கைம்மிக - சுந்:14 19/1
மேக்கு உயர் சீயம்-தன்னை கண்டனர் வெருவுகின்றார் - யுத்1:3 155/4
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை - யுத்2:16 312/4
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் - யுத்2:16 317/3
மாதர் வெள்ளமே கண்டனர் கண்டிலர் மலையினும் பெரியாரை - யுத்2:16 317/4
கண்டனர் கண்டு செய்யலாவது ஒன்றானும் காணார் - யுத்2:19 174/2
கண்ணில் கண்டனர் வானவர் விருந்து என கலந்தார் - யுத்3:22 179/2
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் - யுத்3:27 110/4
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க - யுத்4:37 57/3

 மேல்
 
  கண்டனரே (1)
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் - ஆரண்:4 26/4

 மேல்
 
  கண்டனவால் (1)
காலும் கரமும் தரை கண்டனவால்
 கோலும் மழுவும் எழுவும் கொழுவும் - யுத்3:27 26/2,3

 மேல்
 
  கண்டனள் (3)
கண்டனள் தன் கிளைக்கு இறுதி காட்டுவாள் - ஆரண்:6 4/4
சந்தி நோக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி - ஆரண்:6 83/2
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் - சுந்:3 18/4

 மேல்
 
  கண்டனளாம் (1)
கார் கொள் மேனியை கண்டனளாம் என - ஆரண்:6 76/2

 மேல்
 
  கண்டனளால் (1)
கண்டார் எனலாம் வகை கண்டனளால்
 பண்டு ஆரும் உறா இடர்படறுவாள் - ஆரண்:11 46/3,4

 மேல்
 
  கண்டனன் (33)
கண்டிலன் என்னை என்பார் கண்டனன் என்னை என்பார் - பால:14 74/1
கண்டனன் இரவியும் கமல வாள் முகம் - அயோ:4 178/2
கண்டனன் நின்றனன் கண்ணன் கண் எனும் - அயோ:14 52/2
கண்டனன் இராமனை வர கருணை கூர - ஆரண்:3 46/1
கேட்டனன் உரை கண்டனன் கண்ணினால் - ஆரண்:7 8/1
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க - ஆரண்:7 66/1
கண்டனன் மனம் என களிக்கும் கண்ணினான் - ஆரண்:13 62/4
அன்னது கண்டனன் அல்கினான் என - ஆரண்:14 100/3
கண்டனன் என்ப-மன்னோ கதிரவன் சிறுவன் காமர் - கிட்:3 17/1
அழுந்து துன்பினுக்கு அ கரை கண்டனன் அனையான் - கிட்:3 73/2
கண்டனன் துந்துபி கடல் அனான் உடல்-அரோ - கிட்:5 1/4
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் - கிட்:10 48/4
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி - கிட்:11 71/2
தையலாள் வர கண்டனன் ஆம் என தளிர்ப்பான் - கிட்:12 29/2
கண்டனன் இலங்கை மூதூர் கடி பொழில் கனக நாஞ்சில் - சுந்:1 2/1
நாயகன் பெரும் கோயிலை நண்ணுவான் கண்டனன் நளிர் திங்கள் - சுந்:2 193/3
கண்டனன் காண்டலோடும் கருத்தின் முன் கால செம் தீ - சுந்:2 216/1
கரு நிறத்து அரக்கியர் குழுவில் கண்டனன்
 குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் - சுந்:3 59/2,3
அனையது ஓர் தன்மை அஞ்சனை சிறுவன் கண்டனன் அமைவு உற நோக்கி - சுந்:3 93/2
காசு இல் கண் இணை சான்று என கண்டனன்
 ஊசல் ஆடி உளையும் உளத்தினான் - சுந்:3 95/3,4
கண்டனன் அனுமனும் கருத்தும் எண்ணினான் - சுந்:4 22/1
கண்டனன் தானும் தன் கமலக்கண்களால் - சுந்:4 104/4
தோற்ற வந்தது ஓர் கனவு கண்டனன் என சொன்னான் - யுத்1:3 34/4
கண்டனன் என பெரிய காதல் முதிர்கின்றான் - யுத்1:9 2/4
கண்டனன் வதனம் வாய் கண் கை கால் என - யுத்2:16 274/1
கண்டனன் நாயகன்-தன்னை கண்ணுறா - யுத்2:16 286/1
காத்து நின்ற இருவரை கண்டனன்
 ஆர்த்த தம் பெரும் சேனை கொண்டு அண்டமேல் - யுத்2:19 155/2,3
களைவு அரும் துன்பம் நீங்க கண்டனன் என்ப மன்னோ - யுத்3:22 141/3
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் - யுத்3:22 172/2
கண்டனன் என்ப மன்னோ கண்களால் கருத்தில் ஆவி - யுத்3:26 90/3
கண்டனன் திசை-தொறும் நோக்கி கண் அகல் - யுத்3:27 53/1
கண்டனன் எய்த தன்மை கண்டிலர் இமைப்பு_இல்_கண்ணார் - யுத்3:27 93/4
கை கிடந்தது கண்டனன் கண்களால் - யுத்3:29 27/4

 மேல்
 
  கண்டனனே (1)
கனவு கண்டனனே என்ன கதுமென எழுந்து காணும் - யுத்3:26 70/2

 மேல்
 
  கண்டனும் (2)
நீலம் காட்டிய கண்டனும் நேமியும் - யுத்3:29 18/1
நீலம் கொண்டு ஆர் கண்டனும் நேமி படையோனும் - யுத்4:37 125/1

 மேல்
 
  கண்டனென் (5)
கண்டனென் என்று வீரற்கு ஆண்டு ஒரு காதல் காட்ட - ஆரண்:14 6/2
திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் - சுந்:2 230/2
தேடினென் கண்டனென் தேவியே எனா - சுந்:3 63/2
கண்டனென் கற்பினுக்கு அணியை கண்களால் - சுந்:14 25/1
கண்டனென் இராவணன் தன்னை கண்களால் - யுத்3:24 72/1

 மேல்
 
  கண்டனை (6)
தோள் செய்த வீரம் என்னில் கண்டனை சொல்லும் உண்டோ - ஆரண்:13 122/2
நீர் கண்டனை இ வழி நேடினை போய் - ஆரண்:14 63/1
கண்டனை நின்றாய் என்று காணுமேல் அரக்கன் காய்தல் - சுந்:6 40/3
கடந்தவன் சரிதை கண்டனை அன்றே - யுத்1:11 25/4
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு - யுத்2:15 255/2
நடுங்கி நஞ்சு அடை கண்டனை வானவர் நம்ப - யுத்3:31 24/1

 மேல்
 
  கண்டனையாள் (1)
மின்னை கண்டனையாள் தன்னை நாடுதல் விலக்கல்-பாற்றோ - கிட்:11 71/4

 மேல்
 
  கண்டா (1)
கண்டா குலம் முற்று ஆயிரம் ஆர்க்கின்றது கண்ணில் - யுத்4:37 126/1

 மேல்
 
  கண்டாம் (1)
கை உறை நெல்லி தன்மையின் எல்லாம் கரை கண்டாம்
 உய் உரை பெற்றாம் நல்லவை எல்லாம் உற எண்ணி - கிட்:17 1/2,3

 மேல்
 
  கண்டாய் (14)
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய்
 காதல் என்-தன் உயிர் மேலும் இ கரியோன்-பால் உண்டால் - பால:12 31/2,3
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை - ஆரண்:6 128/3
ஈரும் கண்டாய் கண்டகர் உய்ந்தார் எவர் ஐயா - ஆரண்:11 11/4
தேடா-நின்ற என் உயிரை தெரிய கண்டாய் சிந்தை உவந்து - கிட்:1 26/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா - கிட்:7 85/3
கற்கின்றது இவன் தன் நாமம் கருதுவது இவனை கண்டாய்
 பொன் குன்றம் அனைய தோளாய் பொது நின்ற தலைமை நோக்கின் - கிட்:7 138/2,3
கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் - கிட்:13 36/4
இ நெடும் காலம் எல்லாம் இமையவர்க்கு இறுதி கண்டாய்
 புன் நெடும் குரங்கின் சேரல் புல்லிது புகழும் அன்றால் - யுத்1:13 21/1,2
விளைவன சொன்ன-போதும் கொள்கிலை விடுதி கண்டாய்
 கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் - யுத்2:16 33/2,3
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் - யுத்2:16 36/4
காணலாம் இன்னும் என்னும் காதலால் இருந்தேன் கண்டாய் - யுத்2:17 22/4
கட்டுண்டாய் உயர்ந்த வேள்வி துறை எலாம் கரையும் கண்டாய்
 மட்டு உண்டார் மனிசர் தின்ற வஞ்சரால் வயிர திண் தோள் - யுத்2:17 35/2,3
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய்
 பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் - யுத்4:41 21/3,4
இ இடை வந்து கண்டாய் சரண் என இயம்பிற்று என்றான் - யுத்4:41 24/4

 மேல்
 
  கண்டார் (75)
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் - பால:9 5/4
கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் - பால:9 13/4
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் - பால:10 2/4
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் - பால:10 3/4
ஐய நுண் இடையார் ஆடும் ஆடக அரங்கு கண்டார் - பால:10 8/4
ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் - பால:10 9/4
பரப்பிய பொன்னி அன்ன ஆவணம் பலவும் கண்டார் - பால:10 10/4
கட்புலத்து இனைய என்று தெரிவு_இல திரிய கண்டார் - பால:10 12/4
வயிர வான் மருப்பு யானை மலை என மலைவ கண்டார் - பால:10 13/4
சாளரம்-தோறும் தோன்றும் சந்திர உதயம் கண்டார் - பால:10 14/4
களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் - பால:10 15/4
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் - பால:10 16/4
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 17/4
மங்கையர் விரும்பி ஆடும் வாவிகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 18/4
பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் - பால:10 19/4
குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் - பால:10 20/4
போக கண்டு வண்டு_இனம் ஆர்க்கும் பொழில் கண்டார் - பால:10 21/4
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் - பால:10 22/4
பாடலால் ஊடல் நீங்கும் பரிமுக மாக்கள் கண்டார் - பால:16 16/4
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் - பால:16 17/4
பூ அணை பலவும் கண்டார் பொன் அரி மாலை கண்டார் - பால:16 19/1
பூ அணை பலவும் கண்டார் பொன் அரி மாலை கண்டார்
 மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார் - பால:16 19/1,2
மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார்
 ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை - பால:16 19/2,3
பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் - பால:16 19/4
வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் - பால:16 20/4
மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் - பால:16 21/4
கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் - பால:16 22/4
உன்னை கண்டார் எள்ளுவர் பொல்லாது உடு நீ என்று - பால:17 29/3
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன - பால:21 19/1
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன - பால:21 19/1
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே - பால:21 19/2
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே - பால:21 19/2
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார்
 ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் - பால:21 19/3,4
சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார்
 அமை திரள் கொள் தோளியரும் ஆடவரும் எல்லாம் - பால:22 29/2,3
கரை தெரிவு_அரிது ஆகும் இரவு ஒரு கரை கண்டார் - பால:23 20/4
கலங்கல் இல் கற்பின் அருந்ததி கண்டார் - பால:23 91/4
தேர்ந்ததே தேரின் அல்லால் யாவரே தெரிய கண்டார் - அயோ:3 73/4
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் - அயோ:3 87/4
அனையவன் மேனி கண்டார் அன்பினுக்கு எல்லை காணார் - அயோ:3 91/3
துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால் - அயோ:6 23/1
ஊரும் திகிரி குறி கண்டார் உவந்தார் எல்லாம் உயிர் வந்தார் - அயோ:6 33/2
ஆறு செல்ல செல்ல தேர் ஆழி கண்டார் அயல்-பால - அயோ:6 35/1
கன்று நீர் நுகர் காளிந்தி எனும் நதி கண்டார் - அயோ:9 34/4
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் - அயோ:9 47/4
கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் - ஆரண்:5 1/4
காயாநின்றாய் ஒரு நீயும் கண்டார் சொல்ல கேட்டாயோ - ஆரண்:10 114/2
கண்டார் எனலாம் வகை கண்டனளால் - ஆரண்:11 46/3
கடலின்-மாடு உயர் திரை என கிடந்தது கண்டார் - ஆரண்:13 84/4
அன்னோ கண்டார் உம்பரும் வெய்துற்று அழுதாரால் - ஆரண்:15 34/4
கடல் கண்டோம் என்பர் யாவரே முடிவு உற கண்டார் - கிட்:12 35/4
கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்டார்
 இ நகரம் ஆம் இகல் இராவணனது ஊர் என்று - கிட்:14 36/1,2
கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் - கிட்:14 43/4
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று - கிட்:15 1/1
ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு - சுந்:8 47/2
ஐவரும் உலந்த தன்மை அனைவரும் அமைய கண்டார் - சுந்:9 64/4
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் - சுந்:10 32/2
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் - சுந்:10 39/4
கண்ணினின் வேறு அயல் கண்டார் - சுந்:13 46/4
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் - சுந்:14 52/4
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார்
 ஒக்க நோக்கினர் அல்லவர் இதன் நிலை உணரார் - யுத்1:3 44/3,4
நின்றார்கள் தேவர் கண்டார் என்பது ஓர் நாணம் நீள - யுத்1:12 51/2
காண்தகும் என இமையவர் குழுக்கொண்டு கண்டார் - யுத்2:16 249/4
சென்றது விசும்பினூடு தேவரும் தெரிய கண்டார் - யுத்2:18 204/4
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார்
 வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் - யுத்2:19 116/3,4
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார்
 இருவரும் நின்றார் மற்றை இராக்கதர் என்னும் பேர்கள் - யுத்2:19 163/2,3
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார் - யுத்3:22 218/1
மின் எரி ஒளியில் சென்றார் சாம்பனை விரைவில் கண்டார் - யுத்3:24 16/4
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை - யுத்3:27 16/4
விண்ணோர் அது கண்டார் வய வீரர்க்கு இனி மேன்மேல் - யுத்3:27 139/1
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் - யுத்3:28 47/4
மொய் கண்டார் திரை வேலையை மூடவே - யுத்3:29 30/4
போதலை புரிந்த யாக்கை பொறுத்தனன் புகுத கண்டார்
 ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள - யுத்3:29 42/2,3
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் - யுத்4:32 5/4
தலைவனே முதல் தண்டல் இலோர் எலாம் கண்டார் - யுத்4:35 32/4
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் - யுத்4:35 34/4

 மேல்
 
  கண்டார்க்கு (1)
ஏனைய பிறவும் கண்டார்க்கு இந்திரசாலம் என்ன - யுத்3:25 12/1

 மேல்
 
  கண்டாரும் (1)
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே - பால:21 19/2

 மேல்
 
  கண்டாரே (1)
கண்டாரே காதலிக்கும் கட்டழகும் விடம் அன்றோ - ஆரண்:6 123/3

 மேல்
 
  கண்டாரை (1)
ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் - பால:21 19/4

 மேல்
 
  கண்டால் (23)
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் - பால:22 20/4
போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால்
 ஆயிரம் இராமர் நின் கேழ் ஆவரோ தெரியின் அம்மா - அயோ:13 35/3,4
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால்
 ஏற்பு_இல என்பது அன்றி இணை அடிக்கு உவமை என்னோ - கிட்:13 33/3,4
அங்கையும் அடியும் கண்டால் அரவிந்தம் நினையுமா-போல் - கிட்:13 48/1
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி - சுந்:0 1/3
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி - சுந்:2 84/2
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என - சுந்:4 48/1
நாயே அனைய வல் அரக்கர் நலிய கண்டால் நல்காயோ - சுந்:12 122/2
கள்ள அரக்கர்கள் கண்டால்
 எள்ளுவர் பற்றுவர் என்னா - சுந்:13 58/2,3
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால்
 அந்த மான் இடவனோடு ஆழி மா வலவனும் பிறரும் ஐயா - யுத்1:2 97/2,3
தீ என கொடிய வீர சேவக செய்கை கண்டால்
 நாய் என தகுதும் அன்றே காமனும் நாமும் எல்லாம் - யுத்2:16 30/3,4
கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ - யுத்2:17 43/4
தையல் காண காட்டு-மின்கள் கண்டால் அன்றி தனது உள்ளத்து - யுத்3:23 3/2
மூவரை கண்டால் என்ன இருவரை முறையின் நோக்கி - யுத்3:23 28/2
அன்னவன் தன்னை கண்டால் ஆணையே அரக்கர்க்கு எல்லாம் - யுத்3:24 16/1
அன்னவன் தன்மை கண்டால் ஆற்றுமோ ஆக்கை வேறே - யுத்3:24 22/1
மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் - யுத்3:31 53/4
கருமம் என்று அனுமன் ஆக்கி காட்டிய தன்மை கண்டால்
 அருமை என் இராமற்கு அம்மா அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் - யுத்4:32 44/2,3
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் - யுத்4:32 47/4
அலக்கணில் தலைவர் எல்லாம் அழுந்தினர் அதனை கண்டால்
 உலக்குமால் இராமன் பின்னர் உயிர் பொறை உகவான் உற்ற - யுத்4:34 17/2,3
கண்ணும் மனமும் கடிய காலும் இவை கண்டால்
 உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் - யுத்4:36 21/1,2
அண்ணல்-தன் தோற்றம் கண்டால் ஐய நீ கமலம் அன்ன - யுத்4:37 11/3
மண்ணும் நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி - யுத்4:41 50/3

 மேல்
 
  கண்டாலும் (2)
கரும்பு கண்டாலும் மாலை காம்பு கண்டாலும் ஆலி - கிட்:13 44/1
கரும்பு கண்டாலும் மாலை காம்பு கண்டாலும் ஆலி - கிட்:13 44/1

 மேல்
 
  கண்டாள் (20)
தன்னை கண்டாள் மென் நடை கண்டாள் தமரை போல் - பால:17 29/1
தன்னை கண்டாள் மென் நடை கண்டாள் தமரை போல் - பால:17 29/1
துன்ன கண்டாள் தோழமை கொண்டாள் துணை என்றாள் - பால:17 29/2
வாள் கணின் நிழலை கண்டாள் வண்டு என ஓச்சுகின்றாள் - பால:19 13/4
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார் - அயோ:4 139/1
கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் - அயோ:7 3/4
கருப்பு ஏந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இடர் காணாள் - அயோ:7 6/3
தோளின்-கண் நயனம் வைத்தாள் சுடர் மணி தடங்கள் கண்டாள் - ஆரண்:5 4/4
அல்லி அம் கமலம் கண்டாள் அண்ணல்-தன் வடிவம் கண்டாள் - ஆரண்:5 6/4
அல்லி அம் கமலம் கண்டாள் அண்ணல்-தன் வடிவம் கண்டாள் - ஆரண்:5 6/4
கான் சுட முளைத்த கற்பின் கனலியை கண்ணின் கண்டாள் - ஆரண்:6 51/4
கண்டாள் தனது ஆர் உயிர் கண்டிலளால் - ஆரண்:12 73/2
வெம் கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் - ஆரண்:14 39/4
துஞ்சாதாரும் துஞ்சுதல் கண்டாள் துயர் ஆற்றாள் - சுந்:4 2/1
காட்டினன் ஓர் ஆழி அது வாள் நுதலி கண்டாள் - சுந்:4 63/4
முறிவு_அற எண்ணி வண்ண மோதிரம் காட்ட கண்டாள்
 இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் - சுந்:14 41/3,4
காய் எரி அனையான் முன்னர் காட்டினன் வணங்க கண்டாள்
 தாய் எரி வீழ கண்ட பார்ப்பு என தரிக்கிலாதாள் - யுத்2:17 31/3,4
கண்டாள் கருணனை தன் கண் கடந்த தோளானை - யுத்2:17 89/1
கண்டாள் கண்ணால் கணவன் உரு அன்றி ஒன்றும் காணாதாள் - யுத்3:23 4/1
கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் - யுத்3:23 7/3

 மேல்
 
  கண்டான் (119)
மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என - பால:10 82/3
அல் ஆழி கரை கண்டான் ஆயிர வாய் மணி விளக்கம் அழலும் சேக்கை - பால:11 17/3
காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான்
 நாகம்_அனன் இடை இங்கு உளது இடையூறு என நடவான் - பால:24 5/2,3
ஐயன் தனை அரிதின் தரும் அரசன் அது கண்டான்
 வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை - பால:24 15/3,4
கண்ணும் உள்ளமும் வண்டு என களிப்பு உற கண்டான் - அயோ:1 49/4
காதல் புதல்வன் பெயரே புகல்வான் உயிரும் கண்டான் - அயோ:4 38/4
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் - அயோ:4 50/3
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான்
 அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற - அயோ:6 7/1,2
விரத மா தவனை கண்டான் வீரன் வந்தனனோ என்றான் - அயோ:6 10/4
களி அன்னமும் மட அன்னமும் நடம் ஆடுவ கண்டான் - அயோ:7 2/4
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் - அயோ:7 5/4
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான்
 பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான் - அயோ:13 39/2,3
கண்டான் இமையோர் இறை காசினியின் - ஆரண்:2 24/3
வல்லிகள் நுடங்க கண்டான் மங்கை-தன் மருங்குல் நோக்க - ஆரண்:5 6/2
கண் அருள்-செய் கண்ணன் இரு கண்ணின் எதிர் கண்டான் - ஆரண்:6 28/4
கனி இரும் பொழில் காத்து அயல் இருந்தவன் கண்டான் - ஆரண்:6 84/4
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் - ஆரண்:13 23/4
கொழுந்தே அனையாள் குழைந்து ஏங்கிய கொள்கை கண்டான்
 அழுந்தேல் அவலத்திடை அஞ்சலை அன்னம் என்னா - ஆரண்:13 37/1,2
கடலுள் நாட்டிய வரை என தாதையை கண்டான் - ஆரண்:13 92/4
கொற்றவரை கண்டான் தன் உள்ளம் குளிர்ப்புற்றான் - ஆரண்:13 101/2
கன்று இருளில் திரி கோளரி கண்டான் - ஆரண்:14 48/4
நின்றானை கண்டான் நெறி நின்றார் நேர் நின்றான் - ஆரண்:15 49/4
கன்னி அன்னமும் கமலமும் முதலிய கண்டான்
 தன்னின் நீங்கிய தளிரியற்கு உருகினன் தளர்வான் - கிட்:1 22/2,3
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் - கிட்:7 71/4
செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களின் தெரிய கண்டான் - கிட்:7 77/4
கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் - கிட்:7 145/4
கண்டான் நும்பி அறம் கடக்கிலான் - கிட்:16 41/2
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான்
 ஈண்டு இதுதான்-கொல் வேலை இலங்கை என்று ஐயம் எய்தா - சுந்:1 1/1,2
வரை தாள் நெடும் பொன் குடுமி தலை மாடு கண்டான் - சுந்:1 48/4
கண்ணடி வைத்தது அன்ன இலங்கையை தெரிய கண்டான் - சுந்:1 79/4
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் - சுந்:2 63/4
வல்லே சென்றாள் மாருதி கண்டான் வருக என்றான் - சுந்:2 79/4
கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் - சுந்:2 119/4
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் - சுந்:2 144/4
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் - சுந்:4 75/4
கண்டான் உயர் போதமும் வேதமும் காண்கிலாதான் - சுந்:4 90/4
காந்துகின்றது காட்டினள் மாருதி கண்டான் - சுந்:5 82/4
நின்றது ஓர் சயித்தம் கண்டான் நீக்குவன் இதனை என்னா - சுந்:6 49/3
கயிலையின்மலை என நின்றான் அனையவர் வரு தொழில் கண்டான் - சுந்:7 20/4
நின்றனன் ஏனையன் நின்றது கண்டான்
 குன்றிடை வாவுறு கோள் அரி போல - சுந்:9 62/1,2
கள் அவிழ் அலங்கலானை காற்றின் சேய் வரவு கண்டான் - சுந்:10 17/4
காய்ப்புண்ட செம்பின் தோன்ற கறுப்புண்ட மனத்தன் கண்டான் - சுந்:11 19/4
சுற்றிலா அரக்கர் தாமே காட்டலின் தெரிய கண்டான் - சுந்:12 127/4
கற்று உணர் மாருதி கண்டான் - சுந்:13 47/4
கணனின் எய்தினர் பணி என தாதையை கண்டான்
 துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் - யுத்1:3 38/3,4
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் - யுத்1:4 129/4
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் - யுத்1:9 26/4
இணை நெடும் கமல கண்ணால் இலங்கையை எய்த கண்டான் - யுத்1:10 6/4
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் - யுத்1:11 17/4
ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான்
 மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை - யுத்1:11 19/1,2
மின் தளிர்த்து அனைய பல் மா மணியினை வெளியில் கண்டான்
 ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல - யுத்1:12 49/2,3
எழுகின்ற சேனை நோக்கி இயைந்து இருந்தானை கண்டான் - யுத்1:14 15/4
ஏது எனக்கு அரியது என்றான் இறுதியின் எல்லை கண்டான் - யுத்1:14 26/4
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான்
 விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் - யுத்2:15 130/2,3
அலக்கணும் தலைவர் செய்த தன்மையும் அமைய கண்டான்
 இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று - யுத்2:15 141/2,3
கறுத்த சிந்தையன் இராவணன் அனையது கண்டான்
 ஒறுத்து வானவர் புகழுண்ட பார வில் உளைய - யுத்2:15 192/2,3
காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான்
 மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் - யுத்2:15 238/3,4
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் - யுத்2:17 7/4
கண்டான் அ இராமன் எனும் களி மா - யுத்2:18 27/1
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் - யுத்2:18 170/1
கடை நின்று கணிக்க ஆங்கு ஓர் கணக்கு இலாவாறும் கண்டான்
 இடை நின்ற மயக்கம் தீர்ந்தான் ஏந்திய சிலையன் காந்தி - யுத்2:18 194/2,3
கால் உயர் வரையின் செம் கேழ் அருவி-போல் ஒழுக கண்டான்
 கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து - யுத்2:18 199/2,3
அரம் ஒன்று வயிர வாளால் ஆயிரம் கண்டம் கண்டான் - யுத்2:18 210/4
நசையிடை கண்டான் என்ன நகும் அழும் முனியும் நாணும் - யுத்2:18 262/4
காட்டாதன காட்டிய தாதையை சென்று கண்டான் - யுத்2:19 3/4
கண்டான் இறை ஆறிய நெஞ்சினன் கைகள் கூப்பி - யுத்2:19 4/1
கடை உறு காலத்து ஆழி உலகு அன்ன களத்தை கண்டான் - யுத்2:19 219/4
கணத்தினும் பாதி போதில் தம்பியை சென்று கண்டான் - யுத்2:19 220/4
கரு கிளர் மேகம் அன்ன களிறு அனையானை கண்டான் - யுத்2:19 285/4
நாயக பரிதி போன்றான் தேவரை நடுக்கம் கண்டான் - யுத்3:22 10/4
வீரருள் வீரன் கண்டான் விழுந்தன விழுந்த என்னும் - யுத்3:22 22/2
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் - யுத்3:22 120/4
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் - யுத்3:22 142/4
காசு அறு கல்லின் மாரி பொழிவ போல் விழுவ கண்டான் - யுத்3:22 143/4
சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் - யுத்3:22 144/4
கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் - யுத்3:22 145/4
கோள் இலா மன்னன் நாட்டு குடி என குலைவ கண்டான் - யுத்3:22 146/4
கடல்களும் நெடிய கானும் கார் தவழ் மலையும் கண்டான் - யுத்3:22 147/4
கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான்
 மாலை வாளியின் கேசரி மண்ணிடை மடிந்தான் - யுத்3:22 173/3,4
காக்கும் வானர துணைவரை தனி தனி கண்டான் - யுத்3:22 187/4
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான்
 படைக்கலம் சுமந்து உழல்கின்ற பதகனேன் பழி பார்த்து - யுத்3:22 193/2,3
கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் - யுத்3:22 194/4
கண் விழித்தனன் தம்பியை தெரிவுற கண்டான்
 விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி - யுத்3:22 201/2,3
நோக்கினான் கண்டான் பண்டு இ உலகினை படைக்க நோற்றான் - யுத்3:24 2/1
இளம் களிறோடும் சாய்ந்த இராமனை இடையில் கண்டான் - யுத்3:24 3/4
காய் சினத்து அனுமன் என்னும் கடல் கடந்தானை கண்டான் - யுத்3:24 10/4
காமமே நுகரும் செல்வ கடவுளர் ஈட்டம் கண்டான்
 நேமியின் விசையின் செல்வான் நிடதத்தின் நெற்றி உற்றான் - யுத்3:24 46/3,4
காவல் மூன்று உலகும் ஓதும் கடவுள் மா மரத்தை கண்டான் - யுத்3:24 48/4
காவலர் எண்மர் நின்ற தன்மையும் தெரிய கண்டான் - யுத்3:24 53/4
திரு உறை கமலம் அன்ன நாட்டையும் தெரிய கண்டான் - யுத்3:24 57/4
கரியவன் என்ன நின்ற நீல மால் வரையை கண்டான் - யுத்3:24 59/4
நல் குன்றம் அதனை கண்டான் உணர்ந்தனன் நாகம் முற்ற - யுத்3:24 60/3
கன்னி நன் மயில் அன்னாரை நெடும் களியாட்டம் கண்டான் - யுத்3:25 1/4
கண்டவளே இவள் என்பது கண்டான்
 விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான் - யுத்3:26 31/1,2
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் - யுத்3:26 92/4
மாள்விக்கும் தாழ்வில் என்னும் வானவர் மறுக்கம் கண்டான்
 சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் - யுத்3:26 93/2,3
காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான்
 நேமி தனி அரி தான் என நினைந்தான் எதிர் நடந்தான் - யுத்3:27 146/3,4
அவன் அன்னது கண்டான் இவன் ஆரோ என அயிர்த்தான் - யுத்3:27 149/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் - யுத்3:27 178/4
நிறைந்தவன் கண்டான் காணா இனையது ஓர் நினைவது ஆனான் - யுத்3:28 42/4
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என - யுத்3:29 30/1
மெய் கண்டான் அதன்-மேல் விழுந்தான்-அரோ - யுத்3:29 30/2
காறின உள்ளம் நோவ கண்களால் தெரிய கண்டான் - யுத்4:34 19/4
கண்ணின் நீர் ஆறும் மாறா கரும் கடல் மடுப்ப கண்டான் - யுத்4:34 21/4
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் - யுத்4:34 22/4
கண்களை சூன்று நீக்கும் அரக்கியர் குழாமும் கண்டான் - யுத்4:34 23/4
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான்
 மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/1,2
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான்
 கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் - யுத்4:34 24/2,3
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான்
 புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் - யுத்4:34 24/3,4
மாதிரம் எவையும் வென்ற வன் தொழில் அரக்கன் கண்டான்
 சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் - யுத்4:37 16/2,3
சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் - யுத்4:37 16/3
கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் - யுத்4:37 126/4
வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான்
 ஐயன் நின்றான் செய் வகை ஒன்றும் அறிகில்லான் - யுத்4:37 130/3,4
கவ்வா நின்ற மால் வரை முற்றும் அவை கண்டான்
 எல் வாய்-தோறும் எய்தின என்னா எதிர் எய்தான் - யுத்4:37 141/2,3
காதலித்த உரு ஆகி அறம் வளர்க்கும் கண்ணாளன் தெரிய கண்டான் - யுத்4:37 201/4
சீரினையே மனம் உவப்ப உரு முற்றும் திருவாளன் தெரிய கண்டான் - யுத்4:37 202/4
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் - யுத்4:37 204/4
சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் - யுத்4:42 6/4
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் - யுத்4:42 13/4

 மேல்
 
  கண்டிகை (1)
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல - யுத்3:31 112/2

 மேல்
 
  கண்டிட (1)
கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட
 அமைந்த வில்லும் அரும் கணை தூணியும் - ஆரண்:3 20/2,3

 மேல்
 
  கண்டிடும் (1)
கண்ணனே இது கண்டிடும் பின் என்றாள் - பால:21 25/4

 மேல்
 
  கண்டித்து (2)
காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து
 ஆயிரம் கூறு செய்தான் அமரரை அலக்கண் செய்தான் - யுத்2:15 134/3,4
கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து
 எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் - யுத்4:33 25/1,2

 மேல்
 
  கண்டில் (1)
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் - பால:1 13/3

 மேல்
 
  கண்டில (2)
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா - யுத்2:18 150/1
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா - யுத்2:18 150/1

 மேல்
 
  கண்டிலது (1)
தேடி வந்து அது கண்டிலது ஆம் என நின்றான் - ஆரண்:13 71/4

 மேல்
 
  கண்டிலம் (6)
காவல் செய் தலைவரை இன்மை கண்டிலம் - அயோ:12 8/4
இடை கண்டிலம் அல்லது எல்லா உருவும் தெரிந்தாம் - ஆரண்:10 144/2
எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் - கிட்:10 66/2
எய்தும் வந்து என்பது ஓர் இறையும் கண்டிலம்
 உய்தும் என்றால் இது ஓர் உரிமைத்து ஆகுமோ - கிட்:16 8/3,4
கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் - யுத்3:31 174/4
கருமமே அன்றி கண்டிலம் கண்களால் - யுத்4:41 72/2

 மேல்
 
  கண்டிலமால் (2)
மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால்
 திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் - கிட்:4 5/2,3
கண்ணிய நாள் கழிந்துளவால் கண்டிலமால் கனம்_குழையை - சுந்:2 226/1

 மேல்
 
  கண்டிலர் (25)
கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் - பால:3 3/2
கோல வில் கால் குனித்ததும் கண்டிலர்
 காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட - பால:7 47/2,3
விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர்
 ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் - பால:19 65/3,4
ஊடல் கண்டவர் கூடல் கண்டிலர் நையும் மைந்தர்கள் உய்யவே - அயோ:3 61/4
கார் கொண்ட மேனியானை கண்டிலர் கண்ணில் வற்றா - அயோ:6 9/3
நினையும் நெஞ்சினர் கண்டிலர் நேடுவார் - அயோ:7 13/2
அற்றன தலை எனும் ஆக்கை கண்டிலர்
 தெற்றினர் எயிறுகள் திருகினார் சினம் - ஆரண்:7 103/2,3
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ - கிட்:12 33/4
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் - கிட்:14 17/4
துன்று_அல்_ஓதியை கண்டிலர் துன்பினார் - கிட்:15 52/4
கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் - சுந்:13 20/4
கண்டிலர் மடந்தையை என்னும் கட்டுரை - சுந்:14 15/2
திரிந்தனர் சாரிகை தேவர் கண்டிலர்
 புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ - யுத்2:16 261/1,2
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை - யுத்2:16 312/4
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக - யுத்2:16 313/4
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் - யுத்2:16 314/4
ஆழ்ந்த அல்லது பெயர்ந்தன கண்டிலர் அதிர் குரல் மணி தேர்கள் - யுத்2:16 315/4
ஓடல் அன்றி நின்று உகள்வன கண்டிலர் உரு கெழு பரி எல்லாம் - யுத்2:16 316/4
மாதர் வெள்ளமே கண்டனர் கண்டிலர் மலையினும் பெரியாரை - யுத்2:16 317/4
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் - யுத்3:22 71/3
கண்டனன் எய்த தன்மை கண்டிலர் இமைப்பு_இல்_கண்ணார் - யுத்3:27 93/4
கண்டிலர் என்-பால் உண்டே நீயிரும் காண்டிர் அன்றே - யுத்3:27 173/3
கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் - யுத்3:28 39/4
வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த - யுத்3:31 22/3
கண்டிலர் இராமனை இமைப்பு இல் கண்ணினார் - யுத்4:37 78/4

 மேல்
 
  கண்டிலளால் (1)
கண்டாள் தனது ஆர் உயிர் கண்டிலளால்
 மண் தான் உறும் மின்னின் மயங்கினளால் - ஆரண்:12 73/2,3

 மேல்
 
  கண்டிலன் (16)
கண்டிலன் என்னை என்பார் கண்டனன் என்னை என்பார் - பால:14 74/1
கண்டிலன் வினவ கேட்டான் கைகயள் கோயில் நண்ணி - அயோ:3 83/2
கண்டிலன் கொடியின் நெடும் கானமே - அயோ:11 29/4
கள்ளை மா கவர் கண்ணியன் கண்டிலன்
 பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும் - அயோ:11 31/1,2
காவல் மன்னவன் கான்முளை கண்டிலன்
 ஆவும் மாவும் அழி கவுள் வேழமும் - அயோ:11 32/1,2
இருப்பு நல் இடம் எங்கணும் கண்டிலன்
 அருப்பம் அன்று இது என்று ஐயுறவு எய்தினான் - அயோ:11 39/2,3
இருந்தும் கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு-அரோ - ஆரண்:14 18/4
கண்டிலன் உலகம் மூன்றும் காலினால் கடந்து கொண்ட - கிட்:2 32/1
பாகம் அல்லது கண்டிலன் அனுமனை பார்த்தான் - சுந்:11 41/1
தலை கண்டிலன் நின்று சலித்தனனால் - யுத்2:18 28/4
கரைத்திலன் கண்ணின் நீரை கண்டிலன் யாதும் கண்ணால் - யுத்2:19 215/2
கடலும் அல்லாது இடை ஒன்றும் கண்டிலன் - யுத்3:27 54/4
ஆறுமே அன்றி ஓர் ஆக்கை கண்டிலன் - யுத்3:27 55/4
கண்டிலன் தலை காந்தி அ மானிடன் - யுத்3:29 34/1
மெய்யன் அன்னவை கண்டிலன் வேதங்கள் - யுத்4:37 30/3
சிறக்கும் தேரொடும் கண்டிலன் சீற்ற தீ - யுத்4:37 176/3

 மேல்
 
  கண்டிலன்-கொலாம் (1)
கண்டிலன்-கொலாம் இளவலும் கனை கடல் நடுவண் - சுந்:3 12/1

 மேல்
 
  கண்டிலன்-போலும் (1)
கண்டிலன்-போலும் சொற்ற கலுழன் அன்று என்னை கண்ணால் - யுத்2:19 297/4

 மேல்
 
  கண்டிலனேல் (1)
கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல்
 நம்பிக்கு ஒரு நன் மகனோ இனி நான் - யுத்2:18 11/3,4

 மேல்
 
  கண்டிலா (3)
தோகையை கண்டிலா வகையும் சொல்லி எம் - கிட்:16 18/2
அருணன் கண்களும் கண்டிலா இலங்கை பண்டு அமரில் - யுத்1:5 58/2
கவலை_வேலை எனும் கரை கண்டிலா
 அவலம் எய்தி அடைத்துழி ஆர்த்து எழும் - யுத்1:9 58/2,3

 மேல்
 
  கண்டிலாதன (1)
கண்டிலாதன அயன் கண்டிலாதன-கொலாம் - கிட்:14 6/4

 மேல்
 
  கண்டிலாதன-கொலாம் (1)
கண்டிலாதன அயன் கண்டிலாதன-கொலாம் - கிட்:14 6/4

 மேல்
 
  கண்டிலாதேம் (1)
உடல் கொண்டு இரண்டு ஆகி உடற்றவும் கண்டிலாதேம்
 மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் - கிட்:7 49/3,4

 மேல்
 
  கண்டிலாதேன் (1)
மொய்யனே முளரி அன்ன நின் முகம் கண்டிலாதேன்
 உய்வெனோ உலகம் மூன்றுக்கு ஒருவனே செரு வலோனே - யுத்3:29 48/3,4

 மேல்
 
  கண்டிலார் (2)
களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் - யுத்1:3 62/4
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார்
 எய்விடத்து எறியும் நாணின் ஓசை-அலது யாதும் ஒன்று செவி உற்றிலார் - யுத்2:19 68/1,2

 மேல்
 
  கண்டிலாள் (1)
கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள்
 துஞ்சினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் சூழ்ச்சியாள் - சுந்:4 106/2,3

 மேல்
 
  கண்டிலீர்-கொலாம் (1)
கண்டிலீர்-கொலாம் கடலினை மலை கொண்டு கட்டி - யுத்3:30 47/1

 மேல்
 
  கண்டிலீரோ (2)
கடைந்தவர்க்கு ஆகி ஆலம் உண்டவன் கண்டிலீரோ
 உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின் - யுத்1:4 108/2,3
அனுமனை கண்டிலீரோ அவனிலும் வலியரோ என் - யுத்3:27 98/1

 மேல்
 
  கண்டிலெம் (1)
முனிவனும் உரைப்பது ஓர் முறைமை கண்டிலெம்
 இனி என இருந்தனன் இளைய மைந்தனும் - அயோ:14 127/1,2

 மேல்
 
  கண்டிலென் (5)
அடித்தலம் கண்டிலென் யான் என் ஐயனை - அயோ:11 89/1
கேட்டனென் கண்டிலென் கெழுவு கங்கை நீர் - ஆரண்:12 38/1
ஊடு கண்டிலென் எனின் பின் உரியது ஒன்று இல்லை - சுந்:3 1/3
முன்புற கண்டிலென் கேள்வி முன்பு இலென் - யுத்1:4 20/1
அறிந்திலென் அவனை யாண்டும் கண்டிலென் ஆவி யாக்கை - யுத்3:24 15/1

 மேல்
 
  கண்டிலெனால் (1)
பின் கண்டும் ஓர் பெண் கரை கண்டிலெனால்
 மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் வினையே - பால:23 13/3,4

 மேல்
 
  கண்டிலேம் (1)
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் - யுத்1:9 57/4

 மேல்
 
  கண்டிலேன் (3)
கண்டிலேன் என புகல் என கை தலை கொள்வார் - ஆரண்:7 138/4
கரை சேரா இடர் வேலை கண்டிலேன்
 உரை சேர் ஆர் உயிரே என் உள்ளமே - கிட்:8 4/2,3
தந்தன கண்டிலேன் தரும தானமும் - யுத்1:4 97/2

 மேல்
 
  கண்டிலேனால் (1)
கண்டேன் இவர் போல்வது ஓர் பெண் உரு கண்டிலேனால்
 உண்டே எனின் வேறு இனி எங்கை உணர்த்தி நின்ற - ஆரண்:10 145/2,3

 மேல்
 
  கண்டிலை (3)
ஆசையின் கனியை கண்ணின் கண்டிலை போலும் அஞ்சி - யுத்2:17 21/4
கண்டிலை முன்பு சொல்ல கேட்டிலை கடன் ஒன்று எம்-பால் - யுத்2:19 269/1
ஆண்ட நாயக கண்டிலை போலும் நீ அவரை - யுத்3:31 36/3

 மேல்
 
  கண்டிலையோ (1)
மகனே கண்டிலையோ நம் வாழ்வு எலாம் - கிட்:8 15/4

 மேல்
 
  கண்டு (201)
விருந்தினர் முகம் கண்டு அன்ன விழா அணி விரும்புவாரும் - பால:2 15/4
இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல் - பால:2 52/1
வேலை கண்டு தாம் மீள வல்லவர் - பால:2 60/2
தாவும் மா புகை தழுவு சோலை கண்டு
 யாவது ஈது என்றான் எவர்க்கும் மேல் நின்றான் - பால:6 25/3,4
தூவி அன்னம் தம் இனம் என்று நடை கண்டு தொடர - பால:9 9/1
போக கண்டு வண்டு_இனம் ஆர்க்கும் பொழில் கண்டார் - பால:10 21/4
அன்னம் ஆடும் முன் துறை கண்டு அங்கு அயல் நின்றாள் - பால:10 23/4
கல்லும் புல்லும் கண்டு உருக பெண் கனி நின்றாள் - பால:10 32/4
எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு
 அறிந்து உயிர் இழக்கவும் ஆகுமே-கொலாம் - பால:10 59/3,4
ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன் - பால:11 1/1
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் - பால:11 15/3
அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் - பால:13 23/4
குன்றம் அன்ன சிலை முறிந்த கொள்கை கண்டு குளிர் மனத்து - பால:13 55/3
கண்டு இரைப்பன ஆடவர் கண் களி - பால:14 46/3
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு
 கொய்து அவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரால் - பால:14 53/3,4
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் - பால:14 77/4
தம்மையும் உணர்ந்து தரை கண்டு விரைகின்ற - பால:15 21/2
மரம் பயில் கடுவன் பூண மந்தி கண்டு உவக்கும்-மாதோ - பால:16 13/4
கண்டு ஆதரிக்க திரிவான் மதம் கவ்வி உண்ண - பால:17 21/3
ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் - பால:17 30/2
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் - பால:21 4/4
கருணை என்பது கண்டு அறியான் பெரும் - பால:21 34/3
துன்று புரி கோதை எழில் கண்டு உலகு சூழ்வந்து - பால:22 33/1
முன் கண்டு முடிப்ப அரு வேட்கையினால் - பால:23 13/1
காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும் - பால:23 52/2
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் - அயோ:1 28/4
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன் - அயோ:1 50/1
நாளும் கண்டு நடுவுறும் நோன்மையின் - அயோ:2 22/2
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று - அயோ:3 20/2
வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும் - அயோ:3 50/3
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் - அயோ:3 51/3
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் - அயோ:3 57/3
தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு - அயோ:3 98/2
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா - அயோ:4 34/4
காட்டே உறைவாய் நீ இ கைகேசியையும் கண்டு இ - அயோ:4 63/3
கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் - அயோ:4 140/4
எழுவதே எழுதல் கண்டு இருப்பதே இருந்து - அயோ:4 185/3
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் - அயோ:4 216/3
அறம் திறம்பல் கண்டு ஐயன் அயோத்தியில் - அயோ:4 218/3
பொன் உந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ்தந்தனர் போனார் - அயோ:7 7/4
மெய் ஞிறை விரி சாயல் கண்டு நின் விழி கண்டு - அயோ:9 6/3
மெய் ஞிறை விரி சாயல் கண்டு நின் விழி கண்டு
 மஞ்ஞையும் மட மானும் வருவன பல காணாய் - அயோ:9 6/3,4
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை - அயோ:9 9/2
உந்தியே போதல் கண்டு இளவல் ஓடி ஆர்த்து - அயோ:12 54/2
வேழ நெடும் படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ - அயோ:13 15/2
அன்பனும் நின்றனன் நின்றது கண்டு அரி_ஏறு அன்ன - அயோ:13 24/3
அற்கு ஆணி கண்டு அனைய அழகு அமைந்த மேனியான் - அயோ:13 26/2
கண்டு உணர்ந்து பெயர்கின்றேன் கா-மின்கள் நெறி என்னா - அயோ:13 31/3
காலை என்று எழுந்தது கண்டு வானவர் - அயோ:14 20/1
கருகிய அண்ணலை கண்டு காதலின் - அயோ:14 23/3
ஒருமையும் கண்டு இனி உவத்தி உள்ளம் நீ - அயோ:14 29/4
நைதல் கண்டு உவந்தவள் நவையின் ஓங்கிய - அயோ:14 38/3
இறுவது கண்டு அவற்கு இரங்கல் வேண்டுமோ - அயோ:14 70/4
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் - ஆரண்:1 7/3
காளை மைந்தர் அது கண்டு கதம் வந்து கதுவ - ஆரண்:1 20/1
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் - ஆரண்:1 28/1
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் - ஆரண்:3 37/3
அனையவன் தானும் கண்டு அயிர்த்து நோக்கினான் - ஆரண்:4 11/2
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு - ஆரண்:5 2/4
வாளங்கள் உறைவ கண்டு மங்கை-தன் கொங்கை நோக்கும் - ஆரண்:5 4/2
ஆசை கண்டு அருளிற்று உண்டோ அன்று எனல் உண்டோ என்னும் - ஆரண்:6 40/3
காமனும் தனை கண்டு உணரா-வகை - ஆரண்:6 74/2
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் - ஆரண்:6 77/3
கண்டு நோக்க_அரும் காரிகையாள்-தனை - ஆரண்:7 7/1
யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர் - ஆரண்:7 67/3
கண்டு நின்று கருத்து உணர்ந்தான் என - ஆரண்:9 17/1
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ - ஆரண்:10 115/4
வாழ் மனை புகுந்தது ஆண்டு ஓர் மாசுணம் வர கண்டு அன்ன - ஆரண்:10 164/3
தளை அவிழ் குழல் இவள் கண்டு தந்த என் - ஆரண்:12 32/3
சிந்தும்படி கண்டு சிரித்திடுவீர் - ஆரண்:12 79/4
மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன் - ஆரண்:13 31/2
போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் - ஆரண்:13 52/4
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால் - ஆரண்:13 81/1
குன்று போல்வன கிடந்த கண்டு அதிசயம் கொண்டார் - ஆரண்:13 86/4
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் - ஆரண்:13 89/1
பளிக்கு அறை கண்டு அதில் வைகல் பயின்றார் - ஆரண்:14 37/4
நின் செய்கை கண்டு நினைந்தனவோ நீள் மறைகள் - ஆரண்:15 47/1
தன் கன்று கண்டு அன்ன தன்மைய தறுகண் பேழ் வாய் - கிட்:2 10/1
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என - கிட்:7 23/2
கண்டு கொண்டேன் இனி காண என் கடவெனோ - கிட்:7 130/2
மாரன் அன்னவர் வரவு கண்டு உவக்கின்ற மகளிர் - கிட்:10 35/3
வெளி-கண் வந்த கார் விருந்து என விருந்து கண்டு உள்ளம் - கிட்:10 36/3
ஆரை கண்டு உயிர் ஆற்றுவான் உணர்வு அழிந்தான் - கிட்:10 48/2
மறை அறிந்தவர் வரவு கண்டு உமை வலியும் வஞ்சகர் வழியொடும் - கிட்:10 67/1
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் - கிட்:10 67/3
உன்னை கண்டு உம் கோன் தன்னை உற்ற இடத்து உதவும் பெற்றி - கிட்:11 71/1
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி - கிட்:11 71/2
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் - கிட்:13 17/3
சுரும்பு கண்டு ஆலும் கோதை தோள் நினைந்து உவமை சொல்ல - கிட்:13 44/3
இரும்பு கண்டு அனைய நெஞ்சம் எனக்கு இல்லை இசைப்பது என்னோ - கிட்:13 44/4
வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் - சுந்:1 1/3
ஊரின் இ நெடும் கோபுரத்து உயர்ச்சி கண்டு உணர்ந்தால் - சுந்:2 18/3
நக்காளை கண்டு ஐயன் மனத்து ஓர் நகை கொண்டான் - சுந்:2 83/1
செவ்வி கண்டு குலாவுகின்றார் சிலர் - சுந்:2 175/4
இன் நகை அரம்பைமாரை ஆடல் கண்டு இருக்கின்றாரும் - சுந்:2 184/4
கண்டு கண்ணொடும் கருத்தொடும் கடாவினன் காரணம் கடை நின்றது - சுந்:2 194/1
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் - சுந்:2 225/1
கருத்தின் ஆசை கரை இன்மை கண்டு இறை - சுந்:3 26/3
நல் நிற காரின் வரவு கண்டு உவக்கும் நாடக மயில் என நடப்ப - சுந்:3 85/4
கண்டு வருகிற்றிலென் என கழறுகேனோ - சுந்:5 7/4
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி - சுந்:8 48/3
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் - சுந்:9 58/3
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் - சுந்:12 7/4
கண்டு போயினை நீள் நெறி காட்டிட - சுந்:12 34/1
காவல் கண்டு இவண் இருந்தவர் கட்புலன் கதுவ - சுந்:12 52/2
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர - யுத்1:1 10/3
பல்லிடை கிழித்து இரிவ கண்டு பயன் உய்ப்பாய் - யுத்1:2 62/4
வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ - யுத்1:2 94/4
வாழியான் அவன்-தனை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து உருகி - யுத்1:3 20/1
கண்ணினும் கரந்துளன் கண்டு காட்டுவார் - யுத்1:3 71/1
நன்று அது கண்டு பின்னர் நல்லவா புரிதும் தூணில் - யுத்1:3 123/3
நின்றவன் தன்னை நோக்கி நிலை இது கண்டு நீயும் - யுத்1:3 145/1
சித்திரவதை செய கண்டு தீர்தியோ - யுத்1:4 11/4
ஓதிமம் துயில்வ கண்டு உயிர்ப்பு வீங்கினான் - யுத்1:4 28/4
இருந்தது கண்டு நின்று இரக்கம் எய்தினான் - யுத்1:4 29/4
பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் - யுத்1:4 30/4
எற்றுவது அன்றியே இவனை கண்டு இறை - யுத்1:4 37/3
சிறுமை கண்டவர் பெருமை கண்டு அல்லது தேறார் - யுத்1:6 11/4
சீறுமா கண்டு வந்த திறத்தினை தெரிவதாக - யுத்1:7 12/3
ஐயன் ஈட்டிய சேனை கண்டு அன்பினால் - யுத்1:8 67/3
மதில் புறம் கண்டு மண்ணில் மறைந்தன - யுத்2:15 24/2
கண்டு நின்ற கரடியின் காவலன் - யுத்2:15 63/1
கண்டு நின்று கயிலை இடந்தவன் - யுத்2:15 94/2
இறத்தி யான் அது நினைக்கிலென் தனிமை கண்டு இரங்கி - யுத்2:15 251/4
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 46/2
சிந்துதல் கண்டு நீ இருந்து தேம்புதல் - யுத்2:16 84/2
அன்னது கண்டு அவன் தம்பியானவன் - யுத்2:16 89/1
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட - யுத்2:16 157/1
அன்று தேய்ந்தது என்று உரைத்தலும் அமரர் கண்டு உவப்ப - யுத்2:16 203/3
காத்தது கருணனை கண்டு மாய மா - யுத்2:16 309/3
இருந்து நான் பகையை எல்லாம் ஈறு கண்டு அளவு_இல் இன