<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

கல் - கனை சொற்கள்
கல் 96
கல்-அரோ 1
கல்_தடம் 1
கல்ல 1
கல்லலாம் 1
கல்லா 2
கல்லாத 1
கல்லாதவர் 1
கல்லாது 1
கல்லால் 1
கல்லி 7
கல்லிடை 5
கல்லிய 2
கல்லில் 2
கல்லின் 7
கல்லினன் 1
கல்லினால் 2
கல்லினான் 1
கல்லினின் 1
கல்லினும் 4
கல்லினை 1
கல்லு 1
கல்லுதி 1
கல்லும் 18
கல்லுமா 1
கல்லுமே 1
கல்லுவ 1
கல்லுவென் 2
கல்லென 2
கல்லை 6
கல்லையும் 1
கல்லொடு 2
கல்லொடும் 3
கல்லொலியோடும் 1
கல்லோ 1
கல்வி 17
கல்வி-கண் 1
கல்விக்கு 1
கல்வித்து 1
கல்வியன் 1
கல்வியார் 1
கல்வியால் 1
கல்வியாளர் 1
கல்வியான் 3
கல்வியின் 7
கல்வியினால் 1
கல்வியும் 6
கல்வியே 1
கல்வியோடு 1
கல 6
கல-கடை 1
கலக்க 4
கலக்கத்தால் 1
கலக்கம் 6
கலக்கமுற்றனர் 1
கலக்கமொடு 1
கலக்கல்-பால 1
கலக்கி 7
கலக்கிடுமால் 1
கலக்கிய 3
கலக்கினான் 5
கலக்கினென் 1
கலக்கு 2
கலக்குதியோ 1
கலக்கும் 6
கலக்குமோ 1
கலக்குவன 1
கலக்குவான் 1
கலக்குவென் 2
கலக்குறு 1
கலகம் 1
கலங்க 8
கலங்கல் 6
கலங்கல்_இல் 1
கலங்கலா 2
கலங்கலிர் 1
கலங்கலின் 1
கலங்கலீர் 2
கலங்கள் 5
கலங்களும் 1
கலங்களை 1
கலங்களோடும் 1
கலங்கா 1
கலங்கி 8
கலங்கிட 1
கலங்கிய 2
கலங்கியது 1
கலங்கிற்று 2
கலங்கின 1
கலங்கினர் 1
கலங்கினள் 1
கலங்கினார் 6
கலங்கினாள் 1
கலங்கு 2
கலங்கும் 4
கலங்குமால் 1
கலங்குவது 1
கலங்குவர் 1
கலங்குற 1
கலங்குறா-வணம் 1
கலங்குறும் 1
கலச 3
கலசங்கள் 2
கலசங்களை 1
கலசம் 7
கலசம்-அது 1
கலசமும் 1
கலசமே 1
கலத்தின் 1
கலத்தினின் 1
கலத்து 3
கலத்தை 1
கலத்தொடு 1
கலந்த 25
கலந்த-காலை 1
கலந்ததால் 1
கலந்தது 5
கலந்ததோ 1
கலந்தவர் 1
கலந்தவர்க்கு 1
கலந்தவாம் 1
கலந்தன 3
கலந்தனவோ 1
கலந்தார் 6
கலந்தால் 1
கலந்தான் 5
கலந்து 22
கலந்து-அனைய 1
கலந்து-என 1
கலந்துளார் 1
கலந்தோர் 1
கலப்பதன்-முன்னம் 1
கலப்பன 1
கலப்பை 2
கலப்பைகள் 2
கலப்பையும் 1
கலப்பையோடு 1
கலம் 20
கலமும் 2
கலமே 2
கலவி 9
கலவியில் 3
கலவியின் 2
கலவை 17
கலவை-மேல் 1
கலவைகள் 2
கலவைதாம் 1
கலவையும் 4
கலன் 17
கலன்கள் 2
கலன்களின் 1
கலனும் 3
கலனே 2
கலனொடும் 1
கலா 1
கலாப 3
கலாபத்தார் 1
கலாபம் 4
கலாபமும் 1
கலாம் 4
கலால் 1
கலி 16
கலி_மா 1
கலிக்கு 1
கலிங்க 3
கலிங்கர் 1
கலித்த 3
கலித்தவர் 1
கலித்தவே 1
கலித்தன 4
கலித்தான் 1
கலித்து 3
கலிநட 1
கலிப்ப 3
கலிப்பது 1
கலிப்போ 1
கலியது 1
கலியின் 1
கலியினும் 1
கலின் 1
கலின 15
கலும் 1
கலுழ் 3
கலுழ்கின்றார் 2
கலுழ்ந்த 1
கலுழ்ந்தது 1
கலுழ்ந்தனர் 1
கலுழ்ந்தான் 2
கலுழ்வாள் 1
கலுழ 4
கலுழற்கும் 1
கலுழற்கேயும் 1
கலுழன் 26
கலுழன்-தன்-மேல் 1
கலுழன்-மேல் 2
கலுழனாம் 1
கலுழனின் 6
கலுழனும் 3
கலுழனே 3
கலுழனேதான் 1
கலுழனை 1
கலுழா 1
கலுழி 13
கலுழும் 4
கலை 65
கலை_மகட்கு 1
கலை_மகள் 1
கலை_மகளை 1
கலை_வலாளர் 1
கலை_இல் 1
கலைக்கு 1
கலைக்குள் 1
கலைக்கோட்டு 1
கலைகள் 1
கலைகளின் 1
கலைகளும் 3
கலைசோர 1
கலைமறையோர் 1
கலைமான் 1
கலையர் 1
கலையாள்-தன் 1
கலையில் 1
கலையிற்று 1
கலையின் 2
கலையினால் 1
கலையினாள் 1
கலையுடை 1
கலையும் 8
கலையே 2
கலையொடும் 3
கலையோர் 2
கவ்வ 3
கவ்வலால் 1
கவ்வா 2
கவ்வி 12
கவ்விய 6
கவ்வியது 1
கவ்வின 2
கவ்வு 3
கவ்வும் 1
கவ்வை 8
கவ்வை_இல் 1
கவ்வையர் 2
கவ்வையின் 2
கவ 1
கவச 6
கவசத்த 1
கவசத்தர் 2
கவசத்தன் 2
கவசத்தான் 1
கவசத்திடை 1
கவசத்து 5
கவசத்தை 3
கவசத்தையும் 4
கவசத்தோடும் 1
கவசம் 27
கவசம்தான் 1
கவசமும் 13
கவசமே 1
கவசரும் 1
கவட்டிலை 1
கவட்டு 1
கவடியன் 1
கவடு 2
கவண் 5
கவத்தால் 1
கவந்த 7
கவந்தத்தின் 2
கவந்தத்தினை 1
கவந்தத்தை 1
கவந்தத்தொடு 1
கவந்தபந்த 1
கவந்தம் 6
கவந்தமும் 3
கவந்தன் 5
கவந்தன்-தானும் 1
கவந்தனும் 2
கவயம் 1
கவயன் 3
கவயாக்கன் 1
கவயாக்கனும் 1
கவர் 7
கவர்கிற்போர் 1
கவர்தல் 1
கவர்ந்த 5
கவர்ந்தது 1
கவர்ந்தார் 1
கவர்ந்தான் 3
கவர்ந்து 7
கவர்ந்து-என 1
கவர்வ 1
கவர்வதே 1
கவர்வார் 1
கவர்வாரும் 1
கவர்வுறும் 2
கவரா 1
கவரி 16
கவரி_மா 1
கவரியின் 1
கவரியோடு 1
கவரும் 2
கவல்கின்றார் 1
கவல்கின்றேன் 1
கவல்வாள் 1
கவல்வாளை 1
கவலை 4
கவலை_வேலை 1
கவலையின் 1
கவவுற 1
கவள 2
கவளமும் 1
கவற்சி 1
கவற்சியோ 1
கவற்ற 1
கவற்றுதல் 1
கவன்றனனால் 1
கவன்று 1
கவன 3
கவனம் 3
கவாற்கு 1
கவான் 2
கவானின் 1
கவி 67
கவி_குல 4
கவி_குல_கோன் 1
கவி_குலத்தினுள் 1
கவி_குலத்து 2
கவி_குலம் 5
கவி_குலமும் 2
கவிக்க 1
கவிக்கு 4
கவிக்கும் 1
கவிகள் 14
கவிகளும் 1
கவிகளே 1
கவிகளை 1
கவிகளொடு 1
கவிகை 9
கவிகையான் 1
கவிகையின் 1
கவிகையும் 1
கவிஞர் 4
கவிஞர்க்கு 1
கவிஞரின் 1
கவிஞரை 1
கவிஞன் 1
கவித்த 4
கவித்தற்கு 1
கவித்தனன் 1
கவித்தான்-அரோ 1
கவித்தி 1
கவித்து 5
கவிதை 1
கவிப்பானும் 1
கவியால் 1
கவியின் 26
கவியினும் 1
கவியும் 1
கவிர் 1
கவிழ்ந்து 1
கவின் 7
கவின 2
கவினராய் 1
கவினார் 1
கவினி 1
கவினு 1
கவினும் 1
கவுசலை 2
கவுதாரிகள் 1
கவுள் 6
கவை 1
கழகம் 1
கழங்கு 2
கழங்கும் 1
கழல் 178
கழல்கள் 3
கழல்களை 1
கழல்வர் 1
கழல 3
கழலர் 2
கழலவரை 1
கழலவன் 1
கழலவனும் 1
கழலாய் 3
கழலார் 2
கழலால் 2
கழலான் 4
கழலில் 1
கழலின் 3
கழலினர் 1
கழலினன் 1
கழலினான் 3
கழலீர் 1
கழலும் 11
கழலே 1
கழலொடு 1
கழலோடும் 1
கழலோய் 2
கழலோர் 4
கழலோன் 3
கழற்றி 2
கழற்றியது 1
கழற 1
கழறல் 2
கழறலுற்றான் 3
கழறலோடும் 1
கழறா 2
கழறார் 1
கழறி 6
கழறிற்று 1
கழறினார்-அரோ 1
கழறினான்-அரோ 1
கழறு 1
கழறுக 1
கழறுகேனோ 1
கழறுதல்-முனம் 1
கழறுதிர் 1
கழறுவாம் 1
கழறுவாய் 2
கழறுவார் 1
கழறுவீரால் 1
கழன்ற 1
கழன்றன 1
கழன்றிட 1
கழன்று 5
கழனி 9
கழி 4
கழிக்கின்றாரை 1
கழிக்கின்றீர் 1
கழிக்குமேல் 1
கழிக்குவென் 1
கழிகளும் 1
கழிகின்றேனோ 1
கழித்த 5
கழித்தனள் 1
கழித்தான் 1
கழித்தி 2
கழித்திலாதாள் 1
கழித்து 11
கழித்தும் 1
கழித்தோமும் 1
கழிதியோ 1
கழிந்த 7
கழிந்ததால் 1
கழிந்தது 5
கழிந்ததே 1
கழிந்தன 2
கழிந்தனன் 1
கழிந்தனென் 1
கழிந்தார் 3
கழிந்து 3
கழிந்தும் 1
கழிந்துளவால் 1
கழிப்ப 2
கழிப்பாரை 1
கழிப்பான் 1
கழிப்பிலள் 1
கழிப்பின் 1
கழிப்பேன் 1
கழிய 4
கழியல்-பாலனோ 1
கழியா 1
கழியாநின்றேன் 1
கழியான் 1
கழியீரே 1
கழியும் 2
கழியுமால் 1
கழியேன் 1
கழிவது 3
கழிவரேல் 1
கழிவானேல் 1
கழிவிப்பான் 1
கழிவீர் 1
கழிவீர்_அலிர் 1
கழீஇய 1
கழு 4
கழுக்கடை 1
கழுக்களும் 1
கழுகின் 5
கழுகினுக்கு 2
கழுகு 2
கழுகு_இனம் 1
கழுகும் 4
கழுகொடு 1
கழுத்த 2
கழுத்தவான 1
கழுத்தில் 3
கழுத்தின் 1
கழுத்தின்-கண் 1
கழுத்தினிடை 1
கழுத்தினில் 3
கழுத்தினும் 1
கழுத்தினை 2
கழுத்தினையும் 1
கழுத்து 18
கழுத்துக்கு 1
கழுத்தும் 1
கழுத்தை 3
கழுத்தொடு 2
கழுதின் 2
கழுது 6
கழுதுகள் 2
கழுதும் 4
கழுதை 3
கழுதையும் 1
கழுதையை 1
கழுந்து 2
கழுநீர் 5
கழுவி 1
கழுவிய 1
கழுவினர் 1
கழுவினன் 2
கழுவினார் 1
கழுவினில் 1
கழுவும் 1
கழுவுவாரும் 1
கழுவொடே 1
கழை 6
கழைகள் 1
கழைகளால் 1
கள் 38
கள்_பொருநர் 1
கள்வ 1
கள்வர் 4
கள்வராய் 1
கள்வரை 1
கள்வன் 8
கள்வனால் 1
கள்வனும் 1
கள்வனே 2
கள்வனேன் 2
கள்வனை 2
கள்வனோ 1
கள்வா 1
கள்வார் 1
கள்வியை 1
கள்ள 24
கள்ளத்தால் 1
கள்ளத்தின் 1
கள்ளத்து 1
கள்ளம் 10
கள்ளமாய் 1
கள்ளரின் 2
கள்ளரே 1
கள்ளனை 1
கள்ளிடை 1
கள்ளியின் 1
கள்ளின் 3
கள்ளினால் 2
கள்ளினின் 1
கள்ளினை 1
கள்ளினோடு 1
கள்ளு 1
கள்ளும் 4
கள்ளை 2
கள்ளொடு 1
கள்ளொடும் 1
கள 9
களகள 1
களங்கம் 6
களத்த 1
களத்தன் 1
களத்திடை 8
களத்தில் 2
களத்தின் 7
களத்தின்-மிசை 1
களத்தினில் 1
களத்தினே 1
களத்து 31
களத்துள் 1
களத்தே 2
களத்தை 7
களப்பட்டாரை 1
களப 2
களபம் 1
களபமும் 1
களம் 35
களம்தான் 1
களமும் 1
களவினில் 1
களவு 3
களவும் 3
களவுமே 1
களவை 2
களன் 2
களி 88
களி-கொள் 1
களி_நடம் 1
களிக்கவே 1
களிக்கின்ற 2
களிக்கின்றார் 2
களிக்கின்றாரை 1
களிக்கின்றான்-தன் 1
களிக்கின்றேம்-பால் 1
களிக்கின்றோயை 1
களிக்கு 1
களிக்கும் 17
களிகளை 1
களிகூர 1
களித்த 12
களித்ததால் 1
களித்தது 1
களித்தவர் 1
களித்தவன் 1
களித்தன 4
களித்தனர் 1
களித்தனன் 1
களித்தார் 1
களித்தான் 2
களித்திட 1
களித்து 8
களித்துளது 1
களிப்ப 5
களிப்பன் 1
களிப்பன 2
களிப்பார் 1
களிப்பால் 2
களிப்பின் 3
களிப்பினர் 2
களிப்பினுள் 1
களிப்பினை 1
களிப்பினொடு 1
களிப்பு 15
களிப்பும் 4
களிப்புற 2
களிப்புறு 2
களிப்பொடு 1
களிய 1
களியன 2
களியா 1
களியாட்டம் 2
களியால் 4
களியிடை 1
களியில் 1
களியின் 1
களியினர் 1
களியொடும் 1
களியோடு 2
களில் 1
களிற்றான் 1
களிற்றிடை 1
களிற்றின் 15
களிற்றின்-மேல் 2
களிற்றினாய் 1
களிற்றினில் 1
களிற்றினும் 1
களிற்றினை 2
களிற்றினோடு 1
களிற்று 13
களிற்று_இனம் 1
களிற்றை 4
களிற்றையும் 1
களிற்றொடு 2
களிற்றொடும் 2
களிறு 55
களிறு-போல் 1
களிறும் 22
களிறே 6
களிறோடு 1
களிறோடும் 1
களும் 1
களை 10
களை_கண் 1
களைகட்டு 1
களைகண் 4
களைகண்ணே 1
களைகணை 1
களைகு 1
களைதல் 1
களைதியேல் 1
களைந்தான் 1
களைந்து 2
களைய 3
களையினை 1
களையும் 1
களையுமாறு 1
களையேம் 1
களைவாய் 1
களைவாரும் 1
களைவு 3
களைவு_அரும் 1
களைவென் 2
கற்கடகமும் 1
கற்கடம் 1
கற்கள் 6
கற்களும் 3
கற்களை 1
கற்களோடும் 1
கற்கின்றது 1
கற்கும் 2
கற்ப 2
கற்பக 34
கற்பகத்தின் 1
கற்பகம் 16
கற்பகமும் 1
கற்பங்கள் 2
கற்பணம் 1
கற்பத்தின் 3
கற்பது 1
கற்பம் 4
கற்பமும் 1
கற்பனை 1
கற்பால் 1
கற்பாறையும் 1
கற்பான் 1
கற்பித்தும் 1
கற்பியா 1
கற்பிற்கு 1
கற்பின் 25
கற்பின்-மேல் 1
கற்பினர் 1
கற்பினள் 1
கற்பினாய் 1
கற்பினார் 2
கற்பினாரை 1
கற்பினால் 3
கற்பினாள் 11
கற்பினாள்-தன் 1
கற்பினாள்-பால் 1
கற்பினாளுக்கு 1
கற்பினாளை 2
கற்பினான் 1
கற்பினில் 2
கற்பினின் 1
கற்பினுக்கு 6
கற்பினேனை 1
கற்பினை 2
கற்பினோய் 1
கற்பினோர்க்கு 1
கற்பு 28
கற்புக்கும் 1
கற்புடை 3
கற்புடைய 1
கற்புடையாள் 2
கற்புடையாள்-தனை 1
கற்பும் 8
கற்போயை 1
கற்ற 12
கற்றது 2
கற்றதும் 1
கற்றவர் 5
கற்றவா 1
கற்றவாறு 1
கற்றறிந்துளிரோ 1
கற்றன 1
கற்றனை 1
கற்றாய் 4
கற்றாரே 1
கற்றான் 3
கற்றிரோ 1
கற்றிலம் 1
கற்றிலன் 5
கற்றிலாத 1
கற்றிலாதவரும் 1
கற்று 11
கற்றுண்டாய் 1
கற்றுறு 1
கற்றை 64
கற்றைகள் 2
கற்றையன் 1
கற்றையால் 1
கற்றையான் 1
கற்றையில் 1
கற்றையின் 3
கற்றையும் 1
கற்றையுள் 1
கற்றையே 1
கற்றையை 1
கற்றோர் 1
கற்றோனும் 1
கறங்க 1
கறங்கிட 3
கறங்கின 3
கறங்கு 24
கறங்குபு 2
கறங்குவ 1
கறந்தால் 1
கறந்து 1
கறவை 4
கறவையும் 1
கறி 3
கறிக்கும் 2
கறித்தான் 1
கறிப்பாள் 1
கறுக்க 1
கறுக்கும் 1
கறுத்த 7
கறுத்தது 2
கறுத்தல் 1
கறுத்தவர் 1
கறுத்தாய் 2
கறுத்து 3
கறுத்தே 1
கறுப்ப 1
கறுப்பினான் 1
கறுப்பினோடு 1
கறுப்பு 1
கறுப்புண்ட 1
கறுவினர் 1
கறுவு 4
கறுவுடையான் 1
கறை 28
கறைக்கண் 1
கறைமிடற்று 1
கறையடிக்கு 1
கன்மத்தின் 1
கன்மத்தை 1
கன்மம் 1
கன்றி 4
கன்றிய 5
கன்றின் 3
கன்றினுக்கு 1
கன்றினை 1
கன்று 26
கன்றுகள் 1
கன்றுகின்றது 1
கன்றும் 4
கன்றை 1
கன்றையும் 1
கன்றொடு 2
கன்ன 2
கன்னகம் 1
கன்னங்களின் 1
கன்னம் 1
கன்னல் 4
கன்னலின் 1
கன்னி 24
கன்னி-கொலாம் 1
கன்னிக்கு 1
கன்னிமாடத்திடை 1
கன்னிமாடத்து 1
கன்னிமார் 1
கன்னிமார்கள் 3
கன்னிமார்களை 1
கன்னிமாரொடும் 1
கன்னியர் 7
கன்னியர்-பால் 1
கன்னியர்க்கு 1
கன்னியும் 1
கன்னியே 1
கன்னியை 3
கன 14
கனக 44
கனகத்து 1
கனகம் 7
கனகமும் 1
கனகன் 6
கனகனது 1
கனகனும் 2
கனகனை 3
கனத்தது 1
கனத்திடை 1
கனத்தின் 1
கனத்தினால் 1
கனம் 10
கனம்_குழை 2
கனம்_குழையை 1
கனம்கனம் 1
கனல் 133
கனல்-தலை 1
கனல்-தன்னொடு 1
கனல்_தலை 1
கனல்கள் 3
கனல்களும் 1
கனல்கின்ற 2
கனல்கின்றாரை 1
கனல்வ 1
கனல்வன 1
கனல்வான் 1
கனல 2
கனலர் 1
கனலவன் 1
கனலா 1
கனலான் 1
கனலி 6
கனலிடை 2
கனலியும் 3
கனலியை 1
கனலின் 8
கனலினிலும் 1
கனலினும் 1
கனலினை 1
கனலினையும் 1
கனலுக்கு 1
கனலும் 11
கனலே 2
கனலையும் 1
கனலையே 1
கனலொடு 3
கனலொடும் 2
கனலோ 1
கனவின் 3
கனவின்-தலை 1
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 1
கனவினொடு 1
கனவு 7
கனவு-கொலோ 1
கனவும் 2
கனற்ற 2
கனற்றி 1
கனன்றது 2
கனன்றார் 1
கனன்றான் 6
கனன்று 7
கனா 1
கனாவின் 1
கனி 52
கனி-போல் 1
கனிக்கு 1
கனிகள் 2
கனிகளின் 1
கனிகளும் 2
கனிகின்ற 1
கனித்த 1
கனிந்த 8
கனிந்தன 1
கனிந்தனன் 1
கனிந்து 3
கனிய 1
கனியின் 5
கனியினை 1
கனியும் 8
கனியே 1
கனியை 3
கனிவது 1
கனிவாய் 4
கனை 21
கனைக்கும்-தோறும் 1
கனைந்த 1
கனைப்ப 1
கனையும் 3
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  கல் (96)
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் - பால:3 11/2
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற - பால:3 19/3
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது - பால:3 23/1
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா - பால:7 49/3
கல் நெடு மாரி பெய்ய கடையுகத்து எழுந்த மேகம் - பால:7 50/3
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ - பால:9 14/1
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் - பால:9 22/4
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் - பால:9 23/4
கல் எனும் இரு புயம் கமலம் கண் எனும் - பால:10 53/3
செறி மயிர் கல் என திரண்ட தோளினர் - பால:13 3/2
கல் வில்லோடு உலகு ஈந்த கனம் குழையை காதலித்து - பால:13 21/3
கல் இயங்கு கரும் குற மங்கையர் - பால:16 31/1
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு - பால:23 18/1
தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை - அயோ:2 66/3
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல் - அயோ:4 160/3
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் - அயோ:4 216/3
கல் அரக்கும் கடுமைய அல்ல நின் - அயோ:4 220/3
வன் புல கல் மன மதி இல் வஞ்சனேன் - அயோ:5 22/1
காயும் வில்லினன் கல் திரள் தோளினான் - அயோ:8 1/4
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் - அயோ:8 5/2
கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து - அயோ:9 15/2
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு - அயோ:9 42/1
மாறு_இல் மண்டிலம் நிரம்பிய மாணிக்க மணி_கல் - அயோ:10 15/3
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல்
 தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம் - அயோ:10 27/1,2
கல் அணை கிழங்கொடு கனியும் உண்டிலன் - அயோ:12 57/2
கல் காணும் திண்மையான் கரை காணா காதலான் - அயோ:13 26/1
கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் - அயோ:13 29/3
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல - அயோ:14 85/1
கல் மலை நிகர்க்கல கனிந்த நீலத்தின் - ஆரண்:6 8/2
கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா - ஆரண்:6 62/2
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா - ஆரண்:6 105/1
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் - ஆரண்:7 88/3
கல் உயர் நெடு வரை கடிதின் ஏந்தினார் - ஆரண்:7 107/2
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் - ஆரண்:7 132/4
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர் - ஆரண்:10 64/2
கான் நெடு மரத்தொடு தூறு கல் இவை - ஆரண்:13 4/2
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் - ஆரண்:14 93/1
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் - கிட்:3 6/3
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் - கிட்:7 26/2
செய்த கல் மதிலும் திசை யோசனை - கிட்:11 36/2
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று - கிட்:11 81/2
நீண்ட கல் மதிலும் கொற்ற வாயிலும் நிரைத்த குன்றும் - கிட்:11 82/3
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி - கிட்:11 85/3
கல் அணை மனத்தினை உடை கைகேசியால் - கிட்:11 107/1
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் - கிட்:13 23/2
நெஞ்சம் கண்டே கல் என நின்றே நினைகின்றாள் - சுந்:2 84/4
கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்கேனோ - சுந்:2 228/2
கல் மருங்கு எழுந்து என்றும் ஓர் துளி வர காணா - சுந்:3 3/2
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின - சுந்:3 80/4
காகம் ஒன்றை முனிந்து அயல் கல் எழு புல்லால் - சுந்:5 77/3
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் - சுந்:8 11/4
கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால - சுந்:8 17/2
மீ எரி உய்ப்பது ஓர் கல் செலவிட்டான் - சுந்:9 52/3
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை - யுத்1:1 9/1
கல் தடம் தோளினான் எரியும் கண்ணினால் - யுத்1:2 22/2
கல் கிடந்து ஒளிர் காசு_இனம் காந்தலால் - யுத்1:8 69/1
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி - யுத்1:10 5/2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் - யுத்1:10 12/3
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் - யுத்1:14 16/1
இழுகு மா கல் இடும்-தொறு இடும்-தொறும் - யுத்2:15 11/1
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் - யுத்2:15 19/2
மா கை வானர வீரர் மலைந்த கல்
 தாக்கி வஞ்சர் தலைகள் தகர்த்தலால் - யுத்2:15 21/1,2
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல்
 சென்று தீயவர் ஆர் உயிர் சிந்தின - யுத்2:15 23/2,3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் - யுத்2:15 47/1
கல் குவை நிகர்த்தன மழையும் காட்டின - யுத்2:15 122/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல்
 நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் - யுத்2:15 128/2,3
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் - யுத்2:15 139/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் - யுத்2:15 175/2
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் - யுத்2:15 190/4
கல் என திரண்ட தோளை பாசத்தால் கட்ட கண்டேன் - யுத்2:17 42/2
கல் அன்றோ நீராடும் காலத்து உன் கால் தேய்க்கும் - யுத்2:17 81/1
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ - யுத்2:18 104/3
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட - யுத்2:19 40/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் - யுத்2:19 63/1
கல் அடா நெடு மரங்களோ வரு கருத்தினேன் வலி கடக்கவோ - யுத்2:19 73/3
கல் எடுக்க உரியானும் நின்றனன் அது இன்று நாளையிடை காணலாம் - யுத்2:19 74/2
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் - யுத்2:19 116/3
கல் எறிந்தன கடை உருமின் கார் என - யுத்3:20 37/1
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல - யுத்3:20 38/4
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் - யுத்3:20 44/2
கல் ஒன்று கடாவிய காலை அவன் - யுத்3:20 80/1
கல் அற்ற கழுத்தொடு கால்களொடும் - யுத்3:20 86/4
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் - யுத்3:22 46/3
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் - யுத்3:27 23/3
கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண - யுத்3:27 90/2
கல் எடுத்து எறிய வந்த அனுமனை கண்ணின் நோக்கி - யுத்3:27 91/2
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற - யுத்3:29 9/1
கல் திண் மார்பில் தழுவும் கழுத்தினில் - யுத்3:29 29/1
கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன - யுத்3:31 69/2
கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு - யுத்3:31 100/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை - யுத்4:32 12/3
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் - யுத்4:33 22/1
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப - யுத்4:35 28/1
கடல்கள் யாவையும் கல் மலை குலங்களும் காரும் - யுத்4:35 34/1
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் - யுத்4:37 13/2
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி - யுத்4:37 15/2

 மேல்
 
  கல்-அரோ (1)
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ - யுத்3:20 41/4

 மேல்
 
  கல்_தடம் (1)
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் - அயோ:4 216/3

 மேல்
 
  கல்ல (1)
வார் கழல் காலினாலே கல்ல வல்லவனை முன்னா - யுத்1:12 45/2

 மேல்
 
  கல்லலாம் (1)
கல்லலாம் உலகினை வரம்பு கட்டவும் - யுத்2:16 76/1

 மேல்
 
  கல்லா (2)
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா
 புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே - பால:7 49/3,4
கல்லா மதியே கதிர் வாள் நிலவே - சுந்:4 4/1

 மேல்
 
  கல்லாத (1)
கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி - கிட்:2 18/2

 மேல்
 
  கல்லாதவர் (1)
காமாண்டவர் கல்லாதவர் வல்லீர் என கழறா - யுத்2:18 175/3

 மேல்
 
  கல்லாது (1)
கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற - பால:3 73/1

 மேல்
 
  கல்லால் (1)
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி - யுத்2:16 170/1

 மேல்
 
  கல்லி (7)
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா - பால:16 31/2
கல்லி வாங்கிய குழிகளை நிறைப்பன காணாய் - அயோ:10 13/4
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் - கிட்:7 71/4
கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் - சுந்:13 6/4
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி - யுத்1:5 42/3
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் - யுத்1:10 12/3
மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும் - யுத்4:34 21/2

 மேல்
 
  கல்லிடை (5)
கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் - பால:1 19/1
கான் புக காண்கிலேன் என்று கல்லிடை
 தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் - அயோ:5 3/3,4
கார் என கடிது சென்றான் கல்லிடை படுத்த புல்லின் - அயோ:13 39/1
கல்லிடை படும் துளி திவலை கார் இடு - கிட்:10 15/1
கல்லிடை கிழிக்கும் உருமின் கடுமை காணும் - யுத்1:2 62/2

 மேல்
 
  கல்லிய (2)
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின - சுந்:2 56/2
மருப்பு கல்லிய தோளவன் மீள அரு மாயம் - யுத்4:37 121/4

 மேல்
 
  கல்லில் (2)
நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு - ஆரண்:3 43/2
கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர் - யுத்1:11 11/1

 மேல்
 
  கல்லின் (7)
கல்லின் மாரியை கைவகுத்தாள் அது - பால:7 48/3
கல்லின் மா மதிள் மணி கடை கடந்திடுதல் முன் - கிட்:13 72/2
கரு முறை நிறைந்த மேகம் கான்றன கல்லின் மாரி - யுத்3:21 24/3
காசு அறு கல்லின் மாரி பொழிவ போல் விழுவ கண்டான் - யுத்3:22 143/4
கல்லின் மா மாரி பெற்ற வரத்தினால் சொரியும்-காலை - யுத்3:28 40/2
காண்கிலன் கல்லின் மாரி அல்லது காளை வீரன் - யுத்3:28 41/1
வன் தழை கல்லின் நெஞ்சின் வஞ்சகத்தாளை வாளால் - யுத்3:29 54/3

 மேல்
 
  கல்லினன் (1)
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன்
 எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் - அயோ:8 6/3,4

 மேல்
 
  கல்லினால் (2)
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி - யுத்1:9 14/3
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன - யுத்1:9 16/2

 மேல்
 
  கல்லினான் (1)
காலம் ஒன்றும் அறியாமல் அம்பு கொடு கல்லினான் நெடிய வில்லினான் - யுத்2:19 83/4

 மேல்
 
  கல்லினின் (1)
கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த - யுத்1:9 33/3

 மேல்
 
  கல்லினும் (4)
ஊழிக்காலம் நின்று உலகு எலாம் கல்லினும் உலவாது - சுந்:2 145/2
கல்லினும் வலிதாம் புகை கற்றையால் - சுந்:13 13/1
கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன் - யுத்1:12 36/1
கல்லினும் வலிய தோளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காலை - யுத்2:18 234/2

 மேல்
 
  கல்லினை (1)
கல்லினை பழித்து உயர் கனக தோளினர் - பால:14 17/2

 மேல்
 
  கல்லு (1)
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் - யுத்3:31 95/3

 மேல்
 
  கல்லுதி (1)
கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்தை கண்டு - யுத்3:27 5/2

 மேல்
 
  கல்லும் (18)
கல்லும் புல்லும் கண்டு உருக பெண் கனி நின்றாள் - பால:10 32/4
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த - அயோ:4 135/3
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் - கிட்:14 20/2
காயத்தால் பெரியர் வீரம் கணக்கு_இலர் உலகம் கல்லும்
 ஆயத்தார் வரத்தின் தன்மை அளவு அற்றார் அறிதல் தேற்றா - சுந்:2 33/1,2
கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில் - யுத்1:2 104/3
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும்
 மரங்களும் உருக நோக்கும் காதலன் கருணை வள்ளல் - யுத்1:4 137/1,2
தோளொடு மரனும் கல்லும் சூலமும் வேலும் தாக்க - யுத்2:16 169/4
வீசின மரமும் கல்லும் விலங்கலும் வீற்று வீற்றா - யுத்2:18 209/1
மரங்களும் மலையும் கல்லும் மழை என வழங்கி வந்து - யுத்2:19 178/1
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் - யுத்3:21 12/3
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி - யுத்3:21 14/3
கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும்
 வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த - யுத்3:22 106/3,4
கல்லும் மரமும் கரமும் கதுவ - யுத்3:27 25/4
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும்
 மீண்டன மறிந்து சோர விழுந்தன விழுந்த மெய்யே - யுத்3:27 88/2,3
கல்லும் நெடு மலையும் பல மரமும் கடை காணும் - யுத்3:27 106/1
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச - யுத்3:28 45/4
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி - யுத்4:32 12/2
திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் - யுத்4:37 4/3

 மேல்
 
  கல்லுமா (1)
கல்லுமா முயல்கின்றான் இவன் என்னும் கறுவுடையான் - யுத்2:16 351/2

 மேல்
 
  கல்லுமே (1)
மரமும் கல்லுமே வில்லொடு வாள் மழு சூலம் - யுத்4:32 12/1

 மேல்
 
  கல்லுவ (1)
கல்லுவ காகம் வந்து கலப்பன கமலக்கண்ணன் - யுத்2:17 57/2

 மேல்
 
  கல்லுவென் (2)
கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும் - அயோ:8 38/1
கல்லுவென் வேரோடு என்னும் பவள வாய் கறிக்கும் கற்றோர் - யுத்2:19 224/3

 மேல்
 
  கல்லென (2)
கல்லென வலித்து நிற்பின் கணக்கு_இலா உயிர்கள் எல்லாம் - யுத்1:7 21/1
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ - யுத்3:20 41/4

 மேல்
 
  கல்லை (6)
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி - அயோ:11 79/2
கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல் - அயோ:13 42/3
கல்லை நோக்கி நகும் கடைக்கால் வரும் - ஆரண்:14 14/2
தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் - சுந்:7 14/2
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன - யுத்1:9 16/2
கல்லை நோக்கி கணைகளை நோக்கி தன் - யுத்1:9 59/3

 மேல்
 
  கல்லையும் (1)
இருண்ட கல்லையும் தன் நிறம் ஆக்கிய இரதம் - பால:15 8/4

 மேல்
 
  கல்லொடு (2)
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் - யுத்1:3 100/3
கல்லொடு மரனும் வேரும் கட்டையும் காலில் தீண்டும் - யுத்2:16 177/1

 மேல்
 
  கல்லொடும் (3)
கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின்-மேல் கண்டது உண்டோ - சுந்:3 112/2
எயிற்றொடு நெடும் தலை இட்ட கல்லொடும்
 வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய - யுத்3:20 48/1,2
கான மா மரம் கல்லொடும் ஈர்த்தன கடுகி - யுத்3:22 99/3

 மேல்
 
  கல்லொலியோடும் (1)
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே - யுத்3:22 8/4

 மேல்
 
  கல்லோ (1)
கடலோ மழையோ முழு நீல கல்லோ காயா நறும் போதோ - பால:10 65/1

 மேல்
 
  கல்வி (17)
கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற - பால:3 73/1
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி - பால:3 74/1
கல்வி கரை உற்ற முனி கௌசிகனை மேலோய் - பால:22 40/2
காட்டினன் காட்டி தன் கல்வி மாட்சியால் - அயோ:5 46/3
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி
 செவ்வியான் ஒருவன் ஐய செப்புவேன் செருவில் சால - ஆரண்:7 68/1,2
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா - ஆரண்:10 86/3
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:11 70/4
ஆற்றலும் நிறைவும் கல்வி அமைதியும் அறிவும் என்னும் - கிட்:2 17/3
குலம் இது கல்வி ஈது கொற்றம் ஈது உற்று நின்ற - கிட்:7 83/1
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை - கிட்:10 61/3
காட்சியே இனி கடன் என்று கல்வி சால் - யுத்1:4 18/3
கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் - யுத்2:16 33/3
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி
 மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம் - யுத்2:19 106/1,2
மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி
 இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் - யுத்2:19 120/3,4
கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி - யுத்3:22 125/4
நல் பெரும் கல்வி செல்வம் நவை அறு நெறியை நண்ணி - யுத்3:25 6/1
கடுப்பு அது கருத்தும் அது கட்புலன் மனம் கருதல் கல்வி இல வேல் - யுத்3:31 138/3

 மேல்
 
  கல்வி-கண் (1)
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர் - யுத்1:9 29/1

 மேல்
 
  கல்விக்கு (1)
கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி - யுத்3:26 48/1

 மேல்
 
  கல்வித்து (1)
கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் - யுத்2:19 210/4

 மேல்
 
  கல்வியன் (1)
கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன்
 தயரதன் எனும் பெயர் தனி செல் நேமியான் - பால:13 58/1,2

 மேல்
 
  கல்வியார் (1)
பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல் - கிட்:3 32/2

 மேல்
 
  கல்வியால் (1)
காட்டியது அனுமன் நீதி கல்வியால் கடந்தது அல்லால் - கிட்:11 95/2

 மேல்
 
  கல்வியாளர் (1)
ஓதிய கல்வியாளர் புகுந்துளது உரைக்கலுற்றார் - யுத்2:19 293/4

 மேல்
 
  கல்வியான் (3)
மெய் உறு தானையான் வில்லின் கல்வியான் - அயோ:13 8/4
கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான்
 இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் - ஆரண்:7 108/1,2
நூறினான் வாளினால் நுணங்கு கல்வியான் - யுத்2:16 302/4

 மேல்
 
  கல்வியின் (7)
கள்ள வினை மாய அமர் கல்வியின் விளைத்தான் - ஆரண்:9 13/1
வீரம் ஆவதும் கல்வியின் மெய் நெறி - கிட்:7 105/2
கல்வியின் திகழ் கணக்காயர் கம்பலை - கிட்:10 114/1
கண்ணின் சிந்தையின் கல்வியின் ஞானத்தின் கருதி - கிட்:12 34/3
கரை உளது யாவரும் கற்கும் கல்வியின்
 பிரை உளது என்பது மைந்தன் பேசுவான் - யுத்1:3 57/3,4
அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் - யுத்2:16 215/2
நின்று பிணங்கிய கல்வியின் நில்லா - யுத்3:20 26/2

 மேல்
 
  கல்வியினால் (1)
காமத்தால் அன்று கல்வியினால் என்றாள் - பால:21 39/4

 மேல்
 
  கல்வியும் (6)
பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் - பால:2 36/2
கல்வியும் இளமையும் கணக்கு_இல் ஆற்றலும் - அயோ:2 69/1
நினைவும் கல்வியும் நீதியும் சூழ்ச்சியும் நிறைந்தார் - கிட்:3 74/2
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற - யுத்2:15 141/1
நன்று கல்வியும் நன்று நின் திண்மையும் நலனும் - யுத்2:15 203/3
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் - யுத்4:32 12/4

 மேல்
 
  கல்வியே (1)
கண் நிறைந்தன வில் தொழில் கல்வியே - யுத்3:31 126/4

 மேல்
 
  கல்வியோடு (1)
கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் - கிட்:3 22/4

 மேல்
 
  கல (6)
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் - பால:10 12/2
அந்தணர் ஆசி அரும் கல மின்னார் - பால:23 87/1
நீத்த நீர் உடை கல நீரது ஆகுமால் - அயோ:12 10/4
செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார் - அயோ:14 10/2
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை - யுத்3:20 28/2
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே - யுத்3:29 44/3

 மேல்
 
  கல-கடை (1)
கல-கடை கணிப்ப அரும் கதிர்கள் நாறுவ - பால:3 57/3

 மேல்
 
  கலக்க (4)
நீரினை கலக்க வேண்டின் நெருப்பினை அவிக்க வேண்டின் - ஆரண்:12 60/2
கார் வரை நிறுவி தன்னை கனல் எழ கலக்க கண்டும் - யுத்1:4 125/3
கண்ணிடை கலக்க நோக்கி ஐயுறவு உழக்கும்-காலை - யுத்3:28 1/2
வேலையை கலக்க கண்டேன் இவர்க்கு உள மிடுக்கும் உண்டோ - யுத்3:31 52/4

 மேல்
 
  கலக்கத்தால் (1)
காக்குநர் இன்மை கண்ட கலக்கத்தால் கவியின் சேனை - யுத்3:31 59/1

 மேல்
 
  கலக்கம் (6)
கனை கழல் காமனால் கலக்கம் உற்றதை - பால:19 25/1
காணிய வந்தவர் கலக்கம் கைம்மிக - யுத்2:15 102/3
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் - யுத்2:17 7/4
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா - யுத்3:22 32/4
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற - யுத்3:22 135/1
கலக்கம் உற்றிலன் இளவலும் உள்ளத்தில் கனன்றான் - யுத்4:32 20/3

 மேல்
 
  கலக்கமுற்றனர் (1)
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் - யுத்2:16 333/2

 மேல்
 
  கலக்கமொடு (1)
கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் - யுத்3:31 144/4

 மேல்
 
  கலக்கல்-பால (1)
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால
 மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால - யுத்2:17 55/3,4

 மேல்
 
  கலக்கி (7)
வில் என்னும் நெடு வரையால் வேந்து என்னும் கடல் கலக்கி
 எல் என்னும் மணி முறுவல் இந்துமதி எனும் திருவை - பால:12 14/1,2
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என - கிட்:7 23/2
ஈறு_இல் வேலையை இமைப்புறும் அளவினில் கலக்கி
 சேறு காண்குறும் திறல் கெழு வானர சேனை - கிட்:12 4/1,2
காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும் - யுத்2:18 99/2
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் - யுத்2:19 58/4
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி
 இடர் கடந்து நான் இருப்ப நீ நல்கியது இதுவோ - யுத்3:22 189/1,2
காதலால் உரைத்தேன் என்றான் உலகு எலாம் கலக்கி வென்றான் - யுத்3:28 6/4

 மேல்
 
  கலக்கிடுமால் (1)
காலால் நெடு வேலை கலக்கிடுமால் - யுத்2:18 57/4

 மேல்
 
  கலக்கிய (3)
இருந்த அமரர் கலக்கிய நாள் அமுதம் நிறைந்த பொன் கலசம் - பால:10 70/3
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற - யுத்2:15 141/1
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர் - யுத்3:24 28/1

 மேல்
 
  கலக்கினான் (5)
கைத்தலத்து உவரி நீரை கலக்கினான் பயந்த காளை - கிட்:7 144/4
கலக்கினான் மகன் மீள கலக்கினான் - யுத்1:8 40/4
கலக்கினான் மகன் மீள கலக்கினான் - யுத்1:8 40/4
மந்தர பொருப்பால் வேலை கலக்கினான் மைந்தன் என்றான் - யுத்1:14 24/4
தீ எழ உவரி நீரை கலக்கினான் சிறுவன் அம்மா - யுத்2:18 182/4

 மேல்
 
  கலக்கினென் (1)
கண்ட நிருத கடல் கலக்கினென் வலத்தின் - சுந்:6 4/1

 மேல்
 
  கலக்கு (2)
கலக்கு உற முழங்கிற்று என்று சேடியர் கன்னிமார்கள் - சுந்:2 103/3
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் - யுத்4:36 8/3

 மேல்
 
  கலக்குதியோ (1)
காரே எனது ஆவி கலக்குதியோ - கிட்:10 51/4

 மேல்
 
  கலக்கும் (6)
கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த - பால:15 25/4
கணிகொள் நாளத்தில் கால் என புகை என கலக்கும்
 நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் - சுந்:2 132/2,3
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும்
 அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் - யுத்1:11 28/2,3
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் - யுத்2:19 58/4
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும்
 குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் - யுத்4:32 13/3,4
கலக்கும் வானர காவலன் அனுமன் முன் கடுகும் - யுத்4:32 31/3

 மேல்
 
  கலக்குமோ (1)
காது கொற்றம் நினக்கு அலாது பிறர்க்கு எவ்வாறு கலக்குமோ
 வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ - கிட்:10 68/1,2

 மேல்
 
  கலக்குவன (1)
பெரும் களிறு அலை_புனல் கலக்குவன பெட்கும் - பால:15 25/3

 மேல்
 
  கலக்குவான் (1)
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி - யுத்1:5 42/3

 மேல்
 
  கலக்குவென் (2)
கலக்குவென் என்பது கருதினால் அது - அயோ:14 40/2
கலக்குவென் இது காணும் உன் தமையனும் கண்ணால் - யுத்3:22 62/4

 மேல்
 
  கலக்குறு (1)
கலக்குறு கண்ணர் ஆகி கடையுற காணல் ஆற்றார் - யுத்2:19 95/2

 மேல்
 
  கலகம் (1)
கலகம் அல்லது எளிமையும் காண்டியோ - சுந்:3 100/4

 மேல்
 
  கலங்க (8)
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த - ஆரண்:6 102/3
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க
 உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் - கிட்:14 67/3,4
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் - சுந்:1 31/4
ஆசையை உற்ற வேலை கலங்க அன்று அண்ணல் யாக்கை - சுந்:1 37/3
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க - சுந்:12 118/4
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க
 செய்ய கொழும் தீ சென்று நெருங்க - யுத்3:26 23/1,2
காவல் மூ-வகை உலகமும் முனிவரும் கலங்க
 பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் - யுத்3:31 3/3,4
நால் கலங்க நகும்-தொறும் நாவொடு - யுத்4:37 42/2

 மேல்
 
  கலங்கல் (6)
கலங்கல் இல் கற்பின் அருந்ததி கண்டார் - பால:23 91/4
கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் - ஆரண்:10 44/4
கருத்து அழித்து எய்துவென் கலங்கல் என்றனன் - கிட்:7 36/3
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா - சுந்:2 61/1
கலங்கல் இல் உலகுக்கு எல்லாம் காரணம் கண்ட ஆற்றால் - யுத்3:26 3/4
மால் கலங்கல் இல் சிந்தையன் மாதிரம் - யுத்4:37 42/1

 மேல்
 
  கலங்கல்_இல் (1)
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா - சுந்:2 61/1

 மேல்
 
  கலங்கலா (2)
கலங்கலா அற நல் நெறி காண்டலின் - கிட்:7 113/2
கலங்கலா நெடும் காவல் இயற்று எனா - யுத்4:39 10/3

 மேல்
 
  கலங்கலிர் (1)
கலங்கலிர் இன்றே சென்று மனிதரை கடப்பென் என்றான் - யுத்3:28 15/4

 மேல்
 
  கலங்கலின் (1)
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் - அயோ:13 55/4

 மேல்
 
  கலங்கலீர் (2)
தவித்தனன் கரதலம் கலங்கலீர் என - பால:8 40/1
கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் - கிட்:17 21/4

 மேல்
 
  கலங்கள் (5)
தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் - பால:12 30/3
ஈனம் இல் கலங்கள் தம்மின் இயைவன அணிதல் செய்தார் - பால:22 7/2
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி - யுத்3:31 97/1
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் - யுத்3:31 97/3
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி - யுத்3:31 98/1

 மேல்
 
  கலங்களும் (1)
பொன் திணி கலங்களும் தூசும் போக்கினான் - பால:14 6/3

 மேல்
 
  கலங்களை (1)
மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் - அயோ:12 34/2

 மேல்
 
  கலங்களோடும் (1)
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் - யுத்1:5 66/3

 மேல்
 
  கலங்கா (1)
கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை - யுத்3:28 31/2

 மேல்
 
  கலங்கி (8)
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் - அயோ:3 51/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி
 உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால் - ஆரண்:1 48/1,2
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க - ஆரண்:7 66/1
காணிய வம் என கலங்கி விம்மினாள் - ஆரண்:13 47/4
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் - கிட்:3 64/2
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் - கிட்:7 65/3
நந்தனங்கள் கலங்கி நடுங்கவே - சுந்:6 26/4
கூடினார் படைத்தலைவர் கொற்றவனை குடர் கலங்கி
 ஓடினார் அடல் அரக்கர் இராவணனுக்கு உணர்த்துவான் - யுத்2:16 356/3,4

 மேல்
 
  கலங்கிட (1)
காமரம் களி வண்டு கலங்கிட
 மா மரங்கள் மடிந்தன மண்ணொடு - சுந்:6 27/1,2

 மேல்
 
  கலங்கிய (2)
கலங்கிய கங்குல் ஆகி நீங்கிய கற்பம் காணும் - யுத்1:13 23/1
தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் - யுத்3:24 94/4

 மேல்
 
  கலங்கியது (1)
கலங்கியது ஏகுவான்-தன் கருத்து என்-கொல் என்னும் கற்பால் - சுந்:1 36/2

 மேல்
 
  கலங்கிற்று (2)
கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் - யுத்2:19 103/4
காற்று இயக்கு அற்றது கலங்கிற்று அண்டமே - யுத்4:37 79/4

 மேல்
 
  கலங்கின (1)
கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் - சுந்:6 42/1

 மேல்
 
  கலங்கினர் (1)
நா உலர்ந்தனர் கலங்கினர் விலங்கினர் நடுங்கி - யுத்2:15 225/2

 மேல்
 
  கலங்கினள் (1)
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் - ஆரண்:12 71/2

 மேல்
 
  கலங்கினார் (6)
கழுவினில் என்று வானோர் கலங்கினார் நடுங்கினாரால் - யுத்2:16 199/3
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் - யுத்2:19 68/4
காதினான் என்ன வானோர் கலங்கினார் கயிலையானும் - யுத்3:27 86/3
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் - யுத்3:28 47/4
கானக கரி என கலங்கினார் கடல் - யுத்4:37 82/3
மீன் என கலங்கினார் வீரர் வேறு உளார் - யுத்4:37 82/4

 மேல்
 
  கலங்கினாள் (1)
கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் - அயோ:4 13/4

 மேல்
 
  கலங்கு (2)
கலங்கு சூறை வன் போர் நெடும் கால் என - ஆரண்:9 31/3
கலங்கு தெண் திரையிற்று ஆய கண்ணின் நீர் கடலில் கண்டேன் - சுந்:14 35/4

 மேல்
 
  கலங்கும் (4)
காண்டலோ அரிது என்று என்று விம்முறும் கலங்கும்
 மீண்டு மீண்டு புக்கு எரி நுழைந்தால் என மெலிவாள் - சுந்:3 13/3,4
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும்
 கடல் நிகர்த்தனர் மாருதி மந்தரம் கடுத்தான் - சுந்:7 47/3,4
சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் - யுத்2:19 243/4
சூல் கலங்கும் இலங்கை துளங்குமால் - யுத்4:37 42/4

 மேல்
 
  கலங்குமால் (1)
கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் - யுத்1:5 55/4

 மேல்
 
  கலங்குவது (1)
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி - சுந்:0 1/3

 மேல்
 
  கலங்குவர் (1)
கால் கலங்குவர் தேவர் கண மழை - யுத்4:37 42/3

 மேல்
 
  கலங்குற (1)
கலங்குற திரிந்தது ஓர் ஊழி காற்று-என - யுத்4:37 72/3

 மேல்
 
  கலங்குறா-வணம் (1)
கலங்குறா-வணம் காத்தி போந்து எனா - அயோ:14 111/3

 மேல்
 
  கலங்குறும் (1)
கடைந்த வேலை போல் கலங்குறும் இலங்கையில் கரந்தான் - யுத்3:22 82/4

 மேல்
 
  கலச (3)
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா - அயோ:7 6/1
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் - கிட்:11 76/3
வார் ஆழி கலச கொங்கை வஞ்சி போல் மருங்குலாள்-தன் - கிட்:13 37/1

 மேல்
 
  கலசங்கள் (2)
பூண் உலாவிய பொன் கலசங்கள் என் - பால:11 6/1
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் - சுந்:2 202/4

 மேல்
 
  கலசங்களை (1)
வரிந்த பொன் கலசங்களை மானவே - பால:18 27/4

 மேல்
 
  கலசம் (7)
இருந்த அமரர் கலக்கிய நாள் அமுதம் நிறைந்த பொன் கலசம்
 இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் - பால:10 70/3,4
இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி - பால:14 73/1
அருவி அம் கண் எனும் கலசம் ஆட்டினான் - பால:24 43/4
செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென் - கிட்:13 43/1
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி - கிட்:14 44/2
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின - சுந்:3 45/3
ஆங்கு உயர் மழை கண் நீரால் ஆயிரம் கலசம் ஆட்டி - சுந்:14 43/2

 மேல்
 
  கலசம்-அது (1)
நெடிய காதல் அம் கலசம்-அது ஆட்டினன் நெடியோன் - யுத்4:41 37/4

 மேல்
 
  கலசமும் (1)
அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா - யுத்4:35 23/2

 மேல்
 
  கலசமே (1)
ஆட்டு நீர் கலசமே என்னல் ஆன ஓர் - பால:19 39/3

 மேல்
 
  கலத்தின் (1)
கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் - யுத்3:21 6/3

 மேல்
 
  கலத்தினின் (1)
கலத்தினின் பிறந்த மா மணியின் காந்துறு - யுத்4:40 52/1

 மேல்
 
  கலத்து (3)
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் - பால:12 20/3
வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன - கிட்:7 46/4
தொடை கலத்து இராமன் வாளி தோன்றுதல் முன்னர் தோன்றா - யுத்1:13 16/1

 மேல்
 
  கலத்தை (1)
பூவில் திருவை அழகின் புனை கலத்தை
 யாவர்க்கும் செல்வத்தை வீடு என்னும் இன்பத்தை - யுத்1:3 163/1,2

 மேல்
 
  கலத்தொடு (1)
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் - பால:13 54/2

 மேல்
 
  கலந்த (25)
கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் - பால:1 19/1
சஞ்சலம் கலந்த போது தையலாரை உய்ய வந்து - பால:13 49/3
கங்கையே முதலவும் கலந்த நீரினால் - பால:23 48/3
கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த
 சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த - அயோ:9 31/1,2
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் - அயோ:10 6/4
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும் - அயோ:13 46/2
காந்தர்ப்பம் என்பது உண்டால் காதலின் கலந்த சிந்தை - ஆரண்:6 47/1
கான் இடம் இல்லை என்னும் கட்டுரை கலந்த காலை - ஆரண்:7 67/2
தாபமும் காம_நோயும் ஆர் உயிர் கலந்த அன்றே - ஆரண்:10 82/4
அயிர் உற கலந்த தீம் பாலாழி-நின்று ஆழி இந்து - ஆரண்:10 107/1
கருமை கறை நெஞ்சினில் நஞ்சு கலந்த பாம்பின் - ஆரண்:10 136/3
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி - ஆரண்:13 70/2
புயல் கலந்த நீர் தெளித்தலும் புண்டரீக கண் - ஆரண்:13 94/3
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக - ஆரண்:14 7/3
காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த
 ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப - கிட்:4 8/3,4
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ - சுந்:9 1/2
மெய் கலந்த மா நிகர்வரும் உவமையை வென்றார் - சுந்:9 14/3
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால - யுத்1:8 21/3
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும் - யுத்1:9 83/3
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை - யுத்2:16 27/2
வாசம் கலந்த மரை நாள நூலின் வகை என்பது என்னை மழை என்று - யுத்2:19 263/1
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர் - யுத்2:19 263/3
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் - யுத்2:19 263/4
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் - யுத்3:20 58/3
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப - யுத்3:22 97/2

 மேல்
 
  கலந்த-காலை (1)
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை
 குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் - ஆரண்:6 132/2,3

 மேல்
 
  கலந்ததால் (1)
கதிரவன்-தனை ஊரும் கலந்ததால் - யுத்4:37 19/4

 மேல்
 
  கலந்தது (5)
கலந்தது அழும் குரலின் கடல் ஓதை - சுந்:9 46/3
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் - யுத்3:25 6/4
கார் பெரு மேகம் வந்து கடையுகம் கலந்தது என்ன - யுத்3:26 91/3
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன - யுத்3:30 7/4
கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா - யுத்3:31 2/2

 மேல்
 
  கலந்ததோ (1)
கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் - கிட்:7 86/2

 மேல்
 
  கலந்தவர் (1)
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா - பால:17 10/3

 மேல்
 
  கலந்தவர்க்கு (1)
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து - பால:19 2/1

 மேல்
 
  கலந்தவாம் (1)
கடக்க_அரும் துறக்கமே கலந்தவாம் என - யுத்2:18 109/3

 மேல்
 
  கலந்தன (3)
பார்த்த நோக்கன கலந்தன இலக்குவன் பகழி - யுத்2:16 209/4
கண் நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா - யுத்2:18 256/3
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் - யுத்3:21 12/3

 மேல்
 
  கலந்தனவோ (1)
கால் கலந்தனவோ என காட்டுமே - சுந்:2 153/4

 மேல்
 
  கலந்தார் (6)
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் - சுந்:7 23/4
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார்
 உதைபட உரனும் நெரிந்தார் உயிரொடு குருதி உமிழ்ந்தார் - சுந்:7 28/3,4
விரிந்தவர் குவிந்தவர் விலங்கினர் கலந்தார்
 பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் - சுந்:8 24/3,4
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார்
 செய்கைதாம் வரும் தேரிடை கதிர் என செல்வார் - சுந்:9 14/1,2
கண்ணில் கண்டனர் வானவர் விருந்து என கலந்தார்
 உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார் - யுத்3:22 179/2,3
கண்டு இறந்தனர் மடந்தையர் உயிரொடும் கலந்தார்
 பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி - யுத்4:32 10/2,3

 மேல்
 
  கலந்தால் (1)
மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை - சுந்:13 9/1

 மேல்
 
  கலந்தான் (5)
கண்ணினும் மனத்தினும் தனி தனி கலந்தான் - சுந்:8 36/4
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் - யுத்1:12 23/4
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான்
 ஆலமே அன்ன பகழியால் பனசனும் அயர்ந்தான் - யுத்3:22 172/2,3
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான்
 அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் - யுத்3:22 174/1,2
காற்றின் மகன் தனை வந்து கலந்தான்
 மாற்றல்_இல் மாயை வகுக்கும் வலத்தான் - யுத்3:26 28/2,3

 மேல்
 
  கலந்து (22)
காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் - பால:10 67/3
விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ் - பால:13 48/1
காந்து இன மணியின் சோதி கதிரொடும் கலந்து வீச - பால:16 14/3
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும் - அயோ:3 57/1
கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே - அயோ:13 11/4
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் - அயோ:13 66/3
தலை கலந்து இரந்தது தவத்தின் பாலதோ - ஆரண்:13 108/4
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் - சுந்:2 202/4
கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் - சுந்:3 75/3
காய் எரி முளி புல் கானில் கலந்து என காற்றின் செம்மல் - சுந்:10 26/1
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப - யுத்1:6 24/3
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி - யுத்1:14 19/2
பால் உறு பிரை என கலந்து பல் முறை - யுத்3:27 52/3
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் - யுத்3:27 142/3
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும் - யுத்3:28 41/2
மாண் கலந்து அளந்த மாயன் வடிவு என முழுதும் வௌவ - யுத்3:28 41/3
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் - யுத்3:28 41/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் - யுத்3:31 84/3
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் - யுத்3:31 137/3
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் - யுத்3:31 192/3
கரை செயற்கு அரிய தேவர் ஏனையோர் கலந்து காண்பான் - யுத்4:40 40/3
காவி அம் கழனி நாடும் நகரமும் கலந்து வாழும் - யுத்4:41 114/2

 மேல்
 
  கலந்து-அனைய (1)
நெய்த்தலை பால் கலந்து-அனைய நேயத்தான் - கிட்:6 4/4

 மேல்
 
  கலந்து-என (1)
காள மேகத்தை செக்கர் கலந்து-என கரிய குன்றில் - யுத்3:28 67/1

 மேல்
 
  கலந்துளார் (1)
காய் சினம் திருகி வந்து கலந்துளார் தம்மை காணா - யுத்3:27 96/2

 மேல்
 
  கலந்தோர் (1)
கமையுடை முனிவர் மற்றும் அறன் நெறி கலந்தோர் எல்லாம் - யுத்3:24 43/2

 மேல்
 
  கலப்பதன்-முன்னம் (1)
கண்ணின் மீ சென்ற இமை இடை கலப்பதன்-முன்னம்
 எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் - சுந்:11 51/1,2

 மேல்
 
  கலப்பன (1)
கல்லுவ காகம் வந்து கலப்பன கமலக்கண்ணன் - யுத்2:17 57/2

 மேல்
 
  கலப்பை (2)
ஆயதற்கு உரியன கலப்பை யாவையும் - பால:5 81/1
வரம்பு இல் மணி பொன் கலப்பை வயிரத்தின் கொழு மடுத்திட்டு - பால:13 16/3

 மேல்
 
  கலப்பைகள் (2)
வரை முதல் கலப்பைகள் மாடு நாட்டி தன் - கிட்:10 96/3
மூல வேள்விக்கு வேண்டுவ கலப்பைகள் முறையால் - யுத்3:22 159/3

 மேல்
 
  கலப்பையும் (1)
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும்
 காமர் வண் தருப்பையும் பிறவும் கட்டு அற - யுத்3:27 57/1,2

 மேல்
 
  கலப்பையோடு (1)
ஏய்ந்தன கலப்பையோடு இனிதின் எய்தினான் - பால:23 83/4

 மேல்
 
  கலம் (20)
கலம் சுரக்கும் நிதியம் கணக்கு இலா - பால:2 38/1
கலம் குழைந்து உக நெடு நாணும் கண் அற - பால:10 45/1
அரும் கலம் அனைய மாதர் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தார் - பால:21 2/4
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம் - பால:23 97/2
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய - பால:24 8/1
தா இல் மா மணி கலம் மற்றும் தனித்தனி சிதறி - அயோ:3 3/1
மாதங்கம் வரு கலம் மறுகி கால் பொர - அயோ:11 67/3
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி - அயோ:11 79/2
செய்து தீ கலம் திருத்தி செல்வனை - அயோ:11 123/2
தெண் திரை கலம் என விரைவில் செல்கின்றான் - ஆரண்:13 62/1
அரும் கலம் மருங்கு வந்து இருப்ப ஆசையால் - ஆரண்:14 96/2
பெண்ணினுக்கு அரும் கலம் அனைய பெய்வளை - கிட்:10 19/3
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே - சுந்:1 8/4
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே - சுந்:1 78/4
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே - சுந்:9 38/4
உய்த்த கூம்பொடு நெடும் கலம் ஓடுவ கடுப்ப - யுத்1:6 22/3
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் - யுத்2:19 58/1
கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் - யுத்2:19 103/4
அம்பரம் கம் அரும் கலம் ஆழ்ந்து என - யுத்3:31 119/4
பண்பு இறந்தவர்க்கு அரும் கலம் ஆகிய பாவாய் - யுத்4:40 110/2

 மேல்
 
  கலமும் (2)
மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம் - அயோ:4 94/1
பெண் அரும் கலமும் நின் பின்பு தோன்றிய - யுத்4:41 104/3

 மேல்
 
  கலமே (2)
அலம்பு வார் குழல் ஆய் மயில் பெண் அரும் கலமே
 நலம் பெய் வேதியர் மார்பினுக்கு இயைவு உற நாடி - அயோ:10 32/1,2
அன்னமே என்னும் பெண்ணின் அரும் குல கலமே என்னும் - யுத்3:26 43/1

 மேல்
 
  கலவி (9)
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் - பால:10 7/2
கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் - பால:10 38/3
கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே - பால:19 24/4
துறை அறி கலவி செவ்வி தோகையர் தூசு வீசி - பால:19 56/2
கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால் - பால:19 66/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் - கிட்:1 11/2
சயன மாதர் கலவி தலைதரும் - கிட்:13 19/3
ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர் - சுந்:2 115/2
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் - சுந்:2 158/1

 மேல்
 
  கலவியில் (3)
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த - பால:16 22/3
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற - கிட்:10 28/3
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன் - யுத்1:4 31/2

 மேல்
 
  கலவியின் (2)
கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் - சுந்:13 20/4
கலவியின் குறி காண்டும் என்று ஆம் என கனன்றார் - யுத்3:20 65/4

 மேல்
 
  கலவை (17)
வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் - பால:2 12/1
புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா - பால:10 19/3
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல் - பால:10 80/1
பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை - பால:11 12/3
காக துண்ட நறும் கலவை களி - பால:18 22/1
தழுவிய நிலவு என கலவை சாத்தியே - பால:23 50/4
கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த - அயோ:10 25/3
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில - அயோ:12 37/1
கொள்ளை மா முலை கலவை கோதையின் - கிட்:15 20/2
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி - சுந்:2 107/2
முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ் - சுந்:2 111/2
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள - சுந்:2 215/2
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு - யுத்1:1 9/3
வாய் உரைத்த கலவை களி வாசம் - யுத்1:11 15/3
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி - யுத்4:40 29/3
மரு விளை கலவை ஊட்டி குங்குமம் முலையின் ஆட்டி - யுத்4:40 32/2
வாசம் மென் கலவை சாந்து என்று இனையன மயக்கம்-தன்னால் - யுத்4:42 8/3

 மேல்
 
  கலவை-மேல் (1)
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் - சுந்:2 208/1

 மேல்
 
  கலவைகள் (2)
பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின - பால:10 50/2
கலவைகள் புனைவாரும் கலை நல தெரிவாரும் - பால:23 29/1

 மேல்
 
  கலவைதாம் (1)
ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் - அயோ:12 47/2

 மேல்
 
  கலவையும் (4)
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் - பால:20 13/3
கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் - சுந்:3 75/3
மாலையும் சாந்தும் கலவையும் பூணும் வயங்கு நுண் தூசொடு காசும் - சுந்:3 89/1
நாவியும் நறும் கலவையும் கற்பகம் நக்க - சுந்:13 34/1

 மேல்
 
  கலன் (17)
பொன் கலன் கிடந்த மாட நெடும் தெரு-அதனில் போனார் - பால:10 5/4
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3
பொன் இடும் புவி இடும் புனை மணி கலன் எலாம் - பால:20 11/3
ஆரமும் துகிலும் கலன் யாவையும் - பால:21 40/1
அரும் கலன் அணங்கு அரசி ஆர் அமிழ்து அனைத்தும் - பால:22 38/3
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் - பால:23 36/2
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன - அயோ:4 121/1
பரிதி பற்றிய பல் கலன் முற்றினர் - அயோ:7 9/1
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே - கிட்:6 6/4
கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய - கிட்:6 20/3
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து - கிட்:7 3/3
கற்பகம் கொடுக்க வாங்கி கலன் தெரிந்து அணிகின்றாரை - சுந்:2 107/4
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க - சுந்:12 41/2
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் - சுந்:13 22/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய - யுத்1:3 45/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய - யுத்1:3 45/2
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் - யுத்2:16 68/4

 மேல்
 
  கலன்கள் (2)
குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த - பால:14 54/2
உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார் - பால:22 3/2

 மேல்
 
  கலன்களின் (1)
பெய் கலன்களின் இலங்கு ஒளி மருங்கொடு பிறழ - கிட்:1 18/1

 மேல்
 
  கலனும் (3)
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த - பால:5 56/3
பொன் அரும் கலனும் தூசும் புறத்து உள துறத்தல் வம்போ - பால:19 57/1
வீக்கிய கலனும் தூசும் வேறுவேறு ஆனது ஓராள் - பால:21 15/2

 மேல்
 
  கலனே (2)
பொன்னின் பிறிது ஆகில பொன் கலனே - யுத்1:3 112/4
பொன்னுளே தோன்றியது ஓர் பொன் கலனே போல்கின்றேன் - யுத்1:3 160/4

 மேல்
 
  கலனொடும் (1)
கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் - பால:16 22/4

 மேல்
 
  கலா (1)
சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் - பால:17 22/1

 மேல்
 
  கலாப (3)
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் - பால:17 22/4
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல் - ஆரண்:10 22/2
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் - சுந்:2 213/1

 மேல்
 
  கலாபத்தார் (1)
பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் - பால:14 73/4

 மேல்
 
  கலாபம் (4)
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த - பால:14 57/2
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம்
 வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் - பால:22 25/3,4
கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம்
 சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி - பால:22 27/1,2
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி - சுந்:2 187/2

 மேல்
 
  கலாபமும் (1)
மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க - பால:15 10/2

 மேல்
 
  கலாம் (4)
உள் கலாம் உடையாரின் உயங்கினார் - அயோ:11 21/4
அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி - ஆரண்:6 133/2
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி - யுத்2:16 142/3
வன் கலாம் இயற்றி நின்றான் மற்றொரு மனத்தன் ஆகி - யுத்2:19 183/2

 மேல்
 
  கலால் (1)
வெறுக்கை ஓங்கிய மேரு விழு கலால்
 நிறுக்க நேர்வரும் வீரர் நெருக்கலால் - யுத்2:15 15/2,3

 மேல்
 
  கலி (16)
காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் - பால:1 18/1
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் - பால:13 20/1
நுழை கலி கரும் கண்ணியர் நூபுர - பால:14 47/2
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் - அயோ:4 141/1
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் - அயோ:8 28/3
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே - ஆரண்:1 13/4
ஆர்த்து எழுந்தது இறுதியில் ஆர் கலி
 கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே - ஆரண்:7 25/3,4
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி - ஆரண்:10 163/3
கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா - ஆரண்:13 88/1
காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த - கிட்:4 8/3
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே - சுந்:1 8/4
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும் - சுந்:2 27/2
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க - சுந்:3 79/2
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா - யுத்3:27 18/1
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் - யுத்3:27 110/3
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் - யுத்4:34 10/2

 மேல்
 
  கலி_மா (1)
கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா
 தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் - ஆரண்:13 88/1,2

 மேல்
 
  கலிக்கு (1)
ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை - கிட்:7 52/2

 மேல்
 
  கலிங்க (3)
கடகமும் குழையும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் - பால:10 17/1
கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க
 திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் - சுந்:13 22/3,4
கால் என கடு என கலிங்க கம்மியர் - யுத்3:27 52/1

 மேல்
 
  கலிங்கர் (1)
கங்கர் கொங்கர் கலிங்கர் குலிங்கர்கள் - பால:21 46/1

 மேல்
 
  கலித்த (3)
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே - அயோ:3 62/4
கார் இகலி கடலோடு கலித்த
 மாரி கலித்து என வாசி கலித்த - யுத்3:20 25/3,4
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த - யுத்3:20 25/4

 மேல்
 
  கலித்தவர் (1)
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் - யுத்3:31 137/3

 மேல்
 
  கலித்தவே (1)
மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே - பால:14 47/4

 மேல்
 
  கலித்தன (4)
உழை கலித்தன என்ன உயிர்-துணை - பால:14 47/1
இழை கலித்தன இன்_இயமா எழும் - பால:14 47/3
பேரி கலித்தன பேர் உலகை சூழ் - யுத்3:20 25/1
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை - யுத்3:20 25/2

 மேல்
 
  கலித்தான் (1)
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு - சுந்:8 47/3

 மேல்
 
  கலித்து (3)
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் - பால:12 25/3
மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே - பால:14 47/4
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த - யுத்3:20 25/4

 மேல்
 
  கலிநட (1)
கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின - கிட்:1 21/3

 மேல்
 
  கலிப்ப (3)
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து - கிட்:7 3/3
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப
 பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர - சுந்:3 76/3,4
கண்டை ஆயிர கோடிகள் மழை என கலிப்ப
 கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் - யுத்4:41 3/3,4

 மேல்
 
  கலிப்பது (1)
தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத - யுத்3:31 20/3

 மேல்
 
  கலிப்போ (1)
கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ
 போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி - யுத்3:31 19/2,3

 மேல்
 
  கலியது (1)
கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் - கிட்:7 86/2

 மேல்
 
  கலியின் (1)
கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ - அயோ:12 15/4

 மேல்
 
  கலியினும் (1)
கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் - யுத்3:31 53/3

 மேல்
 
  கலின் (1)
முழு கலின் வலிய நம் மூரி நெஞ்சினை - அயோ:4 188/1

 மேல்
 
  கலின (15)
கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் - பால:9 2/2
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் - பால:10 6/2
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட - பால:10 12/1
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ - பால:20 4/2
கால் திரண்டு அனைய கால கடு நடை கலின பாய் மா - அயோ:13 53/4
கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத - சுந்:2 38/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் - சுந்:8 42/1
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின
 புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை - சுந்:9 8/3,4
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி - சுந்:9 9/4
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று - யுத்2:15 156/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து - யுத்2:15 234/2
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால - யுத்2:18 185/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட - யுத்3:20 38/1
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி - யுத்3:22 126/2
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை - யுத்4:41 115/2

 மேல்
 
  கலும் (1)
இந்து காந்தத்தின் ஈர நெடும் கலும்
 வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் - ஆரண்:6 73/3,4

 மேல்
 
  கலுழ் (3)
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா - பால:7 31/1
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என - பால:14 12/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி - ஆரண்:9 3/3

 மேல்
 
  கலுழ்கின்றார் (2)
கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் - ஆரண்:10 44/4
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார்
 கொண்டார் துன்பம் என் முடிவு என்னா குலைகின்றார் - யுத்3:22 218/1,2

 மேல்
 
  கலுழ்ந்த (1)
களித்தான் வாரி கலுழ்ந்த கண்ணினான் - கிட்:16 43/4

 மேல்
 
  கலுழ்ந்தது (1)
பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் - யுத்3:22 200/4

 மேல்
 
  கலுழ்ந்தனர் (1)
கண்ணீரொடும் ஆவி கலுழ்ந்தனர் காலால் - யுத்2:18 252/3

 மேல்
 
  கலுழ்ந்தான் (2)
கரை தெரிவு இலாத துன்பம் விளைந்தவா என கலுழ்ந்தான் - கிட்:16 15/4
கரக்கல் ஆகலா காதலின் வீழ்ந்தனன் கலுழ்ந்தான்
 குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் - யுத்4:32 37/3,4

 மேல்
 
  கலுழ்வாள் (1)
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள்
 உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் - சுந்:3 7/2,3

 மேல்
 
  கலுழ (4)
காரணம் இன்றியேயும் கண்கள் நீர் கலுழ நிற்பார் - அயோ:3 94/4
காதங்கள் கோடி கடை சென்று காணும் நயனங்கள் வாரி கலுழ
 கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான் - யுத்2:19 245/1,2
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ
 துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற - யுத்3:22 77/1,2
கடைக்கணால் நோக்கி நோக்கி இரு கண் நீர் கலுழ போனான் - யுத்3:28 14/4

 மேல்
 
  கலுழற்கும் (1)
கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் - கிட்:16 36/4

 மேல்
 
  கலுழற்கேயும் (1)
இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் - யுத்2:18 183/2

 மேல்
 
  கலுழன் (26)
வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் - பால:5 10/4
மா இரு ஞாலம் உண்டோன் கலுழன் மேல் சரணம் வைத்தான் - பால:5 22/4
என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய - பால:5 23/1
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என - ஆரண்:13 3/3
வாட்டும் கலுழன் என வன் தலை பத்தின் மீதும் - ஆரண்:13 24/2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் - கிட்:13 25/3
உய்தும் நாம் என்பது என்னே உறு வலி கலுழன் ஊழின் - சுந்:1 21/3
கார் நிறத்து அண்ணல் ஏவ கலுழன் வந்துற்ற காலை - சுந்:1 34/2
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் - சுந்:1 71/4
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் - சுந்:2 86/2
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன்
 உலங்கின்-மேல் உருத்து என்ன நீ குரங்கின்-மேல் உருக்கின் - சுந்:9 2/1,2
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் - சுந்:12 129/4
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் - யுத்1:3 49/2
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன்
 நாணினான் மற்றை அனந்தனும் தலை நடுக்குற்றான் - யுத்2:15 219/3,4
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் - யுத்2:19 243/3
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும் - யுத்2:19 288/1
வாச தார் மாலை மார்ப வான் உறை கலுழன் வந்தான் - யுத்2:19 294/4
கண்டிலன்-போலும் சொற்ற கலுழன் அன்று என்னை கண்ணால் - யுத்2:19 297/4
வான நாட்டு உறைகின்றார் வய கலுழன் வல் விசையால் மாயன் வைகும் - யுத்3:24 37/1
சிறை அரவ கலுழன் கொடு சீறும் - யுத்3:26 27/3
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் - யுத்3:27 177/3
நடுங்கினை போல சால தளர்ந்தனை கலுழன் நண்ண - யுத்3:28 2/3
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் - யுத்3:31 8/3
மறை விரித்து-என்ன ஆடுறு மான மா கலுழன்
 சிறை விரித்து-என்ன கொய்சகம் மருங்கு உற சேர்த்தி - யுத்4:35 6/1,2
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் - யுத்4:37 87/4
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன்
 நண்ணலும் இமையவர் நமது உறு கருமம் - யுத்4:37 88/2,3

 மேல்
 
  கலுழன்-தன்-மேல் (1)
விடையின்-மேல் கலுழன்-தன்-மேல் வில்லினர் விளங்குகின்ற - யுத்3:22 18/1

 மேல்
 
  கலுழன்-மேல் (2)
விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின் - சுந்:5 72/3
உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் - யுத்1:2 87/2

 மேல்
 
  கலுழனாம் (1)
காற்றிடை கழித்து தீர்த்தான் கலுழனாம் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்2:19 296/2

 மேல்
 
  கலுழனின் (6)
கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் - கிட்:17 24/4
கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான் - சுந்:12 50/2
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் - யுத்1:9 57/4
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி - யுத்1:14 18/3
அறுத்தது கலுழனின் அமரர் ஆர்க்கவே - யுத்2:16 304/4
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற - யுத்2:18 181/2

 மேல்
 
  கலுழனும் (3)
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் - சுந்:1 31/4
துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி - சுந்:11 56/3
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் - யுத்1:3 89/2

 மேல்
 
  கலுழனே (3)
எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ - ஆரண்:4 10/3
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் - சுந்:7 48/4
உறு வலி கலுழனே ஒத்து தோன்றினான் - யுத்3:24 97/4

 மேல்
 
  கலுழனேதான் (1)
ஆற்றல் சால் கலுழனேதான் ஆற்றுமே அமரின் ஆற்றல் - யுத்2:16 29/2

 மேல்
 
  கலுழனை (1)
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் - யுத்4:37 1/3

 மேல்
 
  கலுழா (1)
காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா
 பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் - அயோ:3 3/3,4

 மேல்
 
  கலுழி (13)
செறி மத கலுழி பாய் சேறுமே சேறு எலாம் - பால:20 13/4
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ - அயோ:4 177/4
ஒழுக்கிய கண்ணின் நீர் கலுழி ஊற்றிடை - அயோ:4 188/3
வீங்கு நீர் அழுவம்-தன்னுள் விழு மத கலுழி வெள்ளத்து - அயோ:13 51/2
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட - அயோ:14 84/2
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத - கிட்:1 10/1
கார் அளி கலுழி கரும் கைம் மலை - கிட்:1 33/2
தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் - கிட்:10 29/4
நின்றனள் நெடும் கண் இணை நீர் கலுழி கொள்ள - கிட்:14 52/4
அழுகின்ற கலுழி மாரி ஆம் என பொலிந்தது அன்றே - கிட்:15 28/4
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக - சுந்:10 48/1
கண்டு தன் கண்களூடு மழை என கலுழி கால - யுத்3:24 11/1
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் - யுத்4:41 54/2

 மேல்
 
  கலுழும் (4)
கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் - ஆரண்:10 120/4
நின்றனள் ஆசையின் நீர் கலுழும் கண் - ஆரண்:14 48/1
காயத்தான் என்ன சொல்லி வணங்கினான் கலுழும் கண்ணான் - யுத்2:19 232/4
கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் - யுத்3:24 7/4

 மேல்
 
  கலை (65)
பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் - பால:2 44/3
கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம் - பால:2 48/2
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் - பால:3 8/3
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் - பால:3 61/4
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை
 தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் - பால:3 67/3,4
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் - பால:5 29/3
வரு கலை பிறவும் நீதி மனுநெறி வரம்பும் வாய்மை - பால:5 30/1
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் - பால:5 30/2
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் - பால:5 30/4
கரும் தடம் கண்ணியர் கலை வலாளன் இல் - பால:5 38/2
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள - பால:5 63/3
கயல் பொரு விழியொடும் கலை வலாளனை - பால:5 72/3
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த - பால:10 5/3
கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் - பால:12 17/4
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் - பால:12 25/1
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் - பால:12 25/3
மை கரி மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல் - பால:15 26/3
உண்ணா அமுது அன்ன கலை பொருள் உள்ளது உண்டும் - பால:16 47/1
கந்தம் துன்றும் சோர் குழல் காணார் கலை பேணார் - பால:17 23/2
தெய்வ பாடல் சொல் கலை என்ன தெரிவாரும் - பால:17 33/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு - பால:18 18/2
கலை உருவு அல்குலாள் கணவன் புல்குவாள் - பால:19 62/2
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் - பால:21 17/1
கலவைகள் புனைவாரும் கலை நல தெரிவாரும் - பால:23 29/1
கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும் - பால:23 32/1
ஆர்த்தன பல் கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு - பால:23 93/3
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா - பால:24 24/2
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் - அயோ:1 39/1
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் - அயோ:1 39/1
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ - அயோ:1 55/1
நீண்ட கூந்தலர் நீள் கலை தாங்கலர் - அயோ:2 1/3
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை
 தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே - அயோ:2 44/3,4
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை - அயோ:13 29/2
தூய்மையன் இரும் கலை துணிந்த கேள்வியன் - ஆரண்:4 5/1
நல் கலை மதி உற வயங்கு நம்பி-தன் - ஆரண்:6 15/1
எல் கலை திரு அரை எய்தி ஏமுற - ஆரண்:6 15/2
பொன்_கலை நோற்றில போலுமால் என்றாள் - ஆரண்:6 15/4
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் - ஆரண்:6 25/3
கலை உவா மதியே கறி ஆக வன் - ஆரண்:6 67/1
கனம் தலை வரும் குழல் சரிந்து கலை சோர - ஆரண்:10 42/2
சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் - ஆரண்:10 54/4
கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான் - ஆரண்:13 85/3
கலை கொண்டு ஓங்கிய மதியமும் கதிரவன்-தானும் - கிட்:4 4/1
கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர் - கிட்:11 93/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் - கிட்:11 101/2
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் - கிட்:13 37/2
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் - கிட்:14 44/3
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் - சுந்:2 190/3
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் - சுந்:3 94/4
முற்றுண்டாய் கலை யாவையும் முற்றுற - சுந்:12 31/2
காற்றின் மகன் கலை கற்றான் - சுந்:13 51/3
காடு பற்றியும் கன வரை பற்றியும் கலை தோல் - யுத்1:3 31/1
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று - யுத்1:4 102/3
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் - யுத்1:6 1/2
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து - யுத்1:13 28/3
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் - யுத்2:18 28/2
செம் கண்ணவன் இவனே என திரிந்தான் கலை தெரிந்தான் - யுத்3:22 113/4
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் - யுத்3:22 118/2
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் - யுத்3:28 43/3
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் - யுத்3:31 81/4
கலை உறு திங்களின் வடிவு காட்டிய - யுத்4:37 155/3
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர - யுத்4:38 10/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் - யுத்4:40 7/1
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் - யுத்4:40 7/3
கருவும் மாண்டு அற காணுதியோ கலை
 தருமம் நீ அலது இல் எனும் தன்மையாய் - யுத்4:41 75/3,4

 மேல்
 
  கலை_மகட்கு (1)
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் - பால:12 25/1

 மேல்
 
  கலை_மகள் (1)
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் - அயோ:1 39/1

 மேல்
 
  கலை_மகளை (1)
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர - யுத்4:38 10/1

 மேல்
 
  கலை_வலாளர் (1)
கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர்
 கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் - கிட்:11 93/2,3

 மேல்
 
  கலை_இல் (1)
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை - அயோ:13 29/2

 மேல்
 
  கலைக்கு (1)
தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் - அயோ:4 136/4

 மேல்
 
  கலைக்குள் (1)
வரு கலைக்குள் வளர்வது மானுற - யுத்4:40 7/2

 மேல்
 
  கலைக்கோட்டு (1)
பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் - பால:5 34/4

 மேல்
 
  கலைகள் (1)
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் - ஆரண்:6 10/3

 மேல்
 
  கலைகளின் (1)
கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான் - ஆரண்:7 108/1

 மேல்
 
  கலைகளும் (3)
தழங்கிய கலைகளும் நிறையும் சங்கமும் - பால:10 44/1
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர - பால:13 56/2
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் - சுந்:2 186/2

 மேல்
 
  கலைசோர (1)
புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் - அயோ:3 56/2

 மேல்
 
  கலைமறையோர் (1)
கை வழி நிதி எனும் நதி கலைமறையோர்
 மெய் வழி உவரி நிறைந்தன மேன்மேல் - பால:5 119/3,4

 மேல்
 
  கலைமான் (1)
கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம் - ஆரண்:11 44/1

 மேல்
 
  கலையர் (1)
வில் கலையர் வேதம் உறை நாவர் தனி மெய்யர் - ஆரண்:10 54/2

 மேல்
 
  கலையாள்-தன் (1)
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் - பால:17 30/1

 மேல்
 
  கலையில் (1)
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப - யுத்2:18 244/2

 மேல்
 
  கலையிற்று (1)
முற்றுறு கலையிற்று ஆய முழுமதி முகத்தினானை - யுத்1:4 133/2

 மேல்
 
  கலையின் (2)
குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் - அயோ:1 5/1
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே - அயோ:4 32/2

 மேல்
 
  கலையினால் (1)
கலையினால் திங்கள் போல வளர்கின்ற காலத்தே உன் - யுத்3:29 47/1

 மேல்
 
  கலையினாள் (1)
இன மணி கலையினாள் தோழி நீயும் என் - பால:19 25/3

 மேல்
 
  கலையுடை (1)
சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ - யுத்4:40 9/3

 மேல்
 
  கலையும் (8)
உவள் அரு மறையினொடு ஒழிவு_அறு கலையும்
 தவள் மதி புனை அரன் நிகர் முனி தரவே - பால:5 122/3,4
மானும் கலையும் என மால் வரை வந்து இழிந்தார் - பால:16 39/4
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற - பால:19 24/2
சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின - பால:19 63/2
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் - பால:21 8/1
நள் ஒலித்தில நளிர் கலையும் அன்னவே - அயோ:4 204/2
மயிலும் பெடையும் உடன் திரிய மானும் கலையும் மருவி வர - ஆரண்:14 29/1
கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி - கிட்:2 18/2

 மேல்
 
  கலையே (2)
கலையே பிணையே களிறே பிடியே - ஆரண்:12 75/2
கலையே போலும் கால எயிற்றான் கனல் கண்ணான் - கிட்:15 2/4

 மேல்
 
  கலையொடும் (3)
நாவிய செவ்வி நாற கலையொடும் புலந்த நவ்வி - கிட்:10 34/4
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப - சுந்:3 76/3
குவித்த பல் மணி குப்பைகள் கலையொடும் கொழிப்ப - சுந்:12 41/1

 மேல்
 
  கலையோர் (2)
கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர்
 எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் - யுத்3:27 159/2,3
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர்
 எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே - யுத்4:37 50/2,3

 மேல்
 
  கவ்வ (3)
கற்றை மேகலைகள் நீங்கி சீறடி கவ்வ காலில் - பால:18 11/3
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற - சுந்:12 74/3
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று - யுத்1:8 16/3

 மேல்
 
  கவ்வலால் (1)
கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால்
 நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற - யுத்1:6 52/1,2

 மேல்
 
  கவ்வா (2)
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா
 வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் - யுத்1:8 19/2,3
கவ்வா நின்ற மால் வரை முற்றும் அவை கண்டான் - யுத்4:37 141/2

 மேல்
 
  கவ்வி (12)
கண்ணொடு கண் இணை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று - பால:10 35/2
கவ்வி நோக்கின என்று-கொல் காட்டு இன மயில்கள் - பால:15 9/2
கண்டு ஆதரிக்க திரிவான் மதம் கவ்வி உண்ண - பால:17 21/3
வன் பறழ் வாயில் கவ்வி வல்லியம் இரிந்த மாதோ - சுந்:1 6/4
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி
 சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை - சுந்:3 10/1,2
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி
 வாள் அரா விழுங்கி காலும் மதியினை நிகர்த்த வண்ணம் - யுத்1:10 18/3,4
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா - யுத்2:16 178/3
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி
 சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை - யுத்2:16 312/3,4
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி
 தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற - யுத்2:17 60/2,3
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய - யுத்2:18 106/2
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி - யுத்2:19 102/4
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி
 போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப - யுத்3:21 13/3,4

 மேல்
 
  கவ்விய (6)
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா - அயோ:9 9/3
கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் - ஆரண்:2 35/4
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் - யுத்1:3 89/2
கற்றை அம் தளிர்கள் என்ன கவ்விய நிமிர்வ காணாய் - யுத்1:10 19/4
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற - யுத்2:16 252/2
கண்ட தொகை கவ்விய காலொடு தோள் - யுத்3:31 203/2

 மேல்
 
  கவ்வியது (1)
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி - யுத்2:16 194/3

 மேல்
 
  கவ்வின (2)
தழைத்த வான் சிறையன தசையும் கவ்வின
 அழைத்த வான் பறவைகள் அலங்கு பொன் வடிம்பு - அயோ:14 36/1,2
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின
 புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன - சுந்:2 56/2,3

 மேல்
 
  கவ்வு (3)
கவ்வு மீனொடு முழுகுவ எழுவன கரண்டம் - கிட்:1 16/4
கவ்வு தீ கணை மேருவை கால் வளைத்து - சுந்:2 175/1
கவ்வு அயில் கால நேமி கணக்கையும் கடந்தது என்பார் - யுத்1:9 74/4

 மேல்
 
  கவ்வும் (1)
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் - சுந்:4 56/2

 மேல்
 
  கவ்வை (8)
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் - பால:5 60/2
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள - பால:5 63/3
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து - அயோ:3 4/2
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் - அயோ:4 156/4
கவ்வை என்று இறையும் தன் கருத்தின் நோக்கலன் - அயோ:5 34/2
கவ்வை இன்றாக நுங்கள் வரவு என கருணையோனும் - கிட்:2 14/3
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் - சுந்:2 70/2
கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ - யுத்4:40 37/4

 மேல்
 
  கவ்வை_இல் (1)
கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ - யுத்4:40 37/4

 மேல்
 
  கவ்வையர் (2)
காய் எரி உற்றனர் அனைய கவ்வையர்
 வாயிலும் முன்றிலும் மறைய மொய்த்தனர் - அயோ:4 179/3,4
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் - அயோ:14 128/4

 மேல்
 
  கவ்வையின் (2)
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் - கிட்:6 2/4
கவ்வையின் தீர்ந்தார் வந்து வீழ்கின்றார்-தம்மை காண - யுத்4:38 1/3

 மேல்
 
  கவ (1)
மன்ன கவ சத்து உற வரிந்தது என என்கோ - யுத்4:36 3/3

 மேல்
 
  கவச (6)
கருவியும் கைகளும் கவச மார்பமும் - அயோ:14 31/1
கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் - ஆரண்:7 43/1
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச
 மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் - ஆரண்:7 81/1,2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ - ஆரண்:8 11/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் - யுத்3:22 49/2
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி - யுத்3:28 68/2

 மேல்
 
  கவசத்த (1)
ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ - ஆரண்:7 118/2

 மேல்
 
  கவசத்தர் (2)
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை - சுந்:7 6/1
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் - சுந்:8 11/4

 மேல்
 
  கவசத்தன் (2)
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் - ஆரண்:7 59/1
வீங்கிய கவசத்தன் வெய்ய கண்ணினன் - ஆரண்:7 114/2

 மேல்
 
  கவசத்தான் (1)
தனு அன்றி துணை இல்லான் தருமத்தின் கவசத்தான்
 மனு வென்ற நீதியான் மகவு இன்றி வருந்துவான் - பால:12 16/3,4

 மேல்
 
  கவசத்திடை (1)
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் - யுத்3:27 125/4

 மேல்
 
  கவசத்து (5)
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா - யுத்2:15 173/3
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய் - யுத்2:15 177/1
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை - யுத்2:16 306/3
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் - யுத்2:19 115/4
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் - யுத்3:27 115/1

 மேல்
 
  கவசத்தை (3)
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி - யுத்2:16 327/4
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் - யுத்2:19 170/4
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி - யுத்2:19 171/1

 மேல்
 
  கவசத்தையும் (4)
முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் - ஆரண்:13 27/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய - யுத்3:27 124/1
என்று கொண்டு அயிர்த்தான் நெடும் கவசத்தையும் குலையா - யுத்3:27 127/2
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் - யுத்4:36 3/4

 மேல்
 
  கவசத்தோடும் (1)
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் - யுத்3:27 9/4

 மேல்
 
  கவசம் (27)
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் - அயோ:4 114/3
ஆடவர்க்கு அரும் பெரும் கவசம் ஆயது - அயோ:12 50/3
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து - அயோ:14 28/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் - ஆரண்:7 61/4
தெறித்த வன் தலை தெறித்தன செறி சுடர் கவசம்
 தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் - சுந்:7 32/1,2
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் - சுந்:8 14/3
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை - யுத்2:15 97/3
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் - யுத்2:15 111/2
நோக்கி இங்கு இது சங்கரன் கவசம் என்று உணர்வுற நுனித்து உன்னி - யுத்2:16 328/2
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி - யுத்2:16 329/1
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் - யுத்2:18 19/3
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத - யுத்2:18 192/4
நூறு கோல் கவசம் கீறி நுழைதலும் குழைவு தோன்ற - யுத்2:18 193/1
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் - யுத்2:19 99/1
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் - யுத்2:19 117/4
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ - யுத்2:19 118/2
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று - யுத்2:19 287/2
கவசம் நீக்கினர் கண்டு கண்டு ஆர் உயிர் கழிந்தார் - யுத்3:20 66/4
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர - யுத்3:21 21/3
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர - யுத்3:27 85/2
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம்
 புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் - யுத்3:27 119/3,4
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல் - யுத்3:28 23/3
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத - யுத்3:31 69/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை - யுத்3:31 100/1
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல - யுத்3:31 112/2
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் - யுத்4:37 15/1

 மேல்
 
  கவசம்தான் (1)
நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி - ஆரண்:8 2/3

 மேல்
 
  கவசமும் (13)
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல - ஆரண்:8 10/2
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் - ஆரண்:8 20/4
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் - ஆரண்:13 87/4
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து - யுத்2:15 234/3
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் - யுத்2:15 242/4
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் - யுத்2:16 71/4
எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி - யுத்2:18 104/2
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும்
 சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும் - யுத்2:19 138/2,3
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல - யுத்3:22 76/2
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு - யுத்3:22 84/2
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட - யுத்3:28 24/1
செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் - யுத்4:35 4/4
கயில் விரிவு அற வரு கவசமும் உருவி - யுத்4:37 85/1

 மேல்
 
  கவசமே (1)
கண்ணனே எளியேம் இட்ட கவசமே கடலே அன்ன - யுத்3:31 71/1

 மேல்
 
  கவசரும் (1)
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் - சுந்:7 16/1

 மேல்
 
  கவட்டிலை (1)
இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற - யுத்2:15 115/3

 மேல்
 
  கவட்டு (1)
காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை - பால:15 2/3

 மேல்
 
  கவடியன் (1)
பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன்
 கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் - அயோ:8 5/1,2

 மேல்
 
  கவடு (2)
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ - ஆரண்:15 40/3
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் - யுத்1:11 1/1

 மேல்
 
  கவண் (5)
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் - பால:3 11/2
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் - கிட்:13 23/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் - சுந்:2 68/1
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் - யுத்3:22 46/3
கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் - யுத்3:22 106/3

 மேல்
 
  கவத்தால் (1)
பயன் படைத்தனம் பல் கவத்தால் என்றார் - யுத்4:37 186/4

 மேல்
 
  கவந்த (7)
கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் - ஆரண்:7 86/1
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் - ஆரண்:7 120/4
காலநேமியை பொரும் கவந்த காட்சியான் - ஆரண்:15 18/4
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் - சுந்:4 55/1
ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல் - யுத்2:16 168/3
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா - யுத்3:22 198/1
மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் - யுத்3:31 107/3

 மேல்
 
  கவந்தத்தின் (2)
கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் - யுத்3:22 145/4
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/2

 மேல்
 
  கவந்தத்தினை (1)
காந்தன் நின்று ஆடுவான் உயர் கவந்தத்தினை
 வேந்த நீ அலசினாய் விடுதியால் நடம் எனா - சுந்:10 47/2,3

 மேல்
 
  கவந்தத்தை (1)
தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை - ஆரண்:7 138/3

 மேல்
 
  கவந்தத்தொடு (1)
கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள் - யுத்4:33 9/1

 மேல்
 
  கவந்தபந்த (1)
கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட - ஆரண்:3 20/2

 மேல்
 
  கவந்தம் (6)
ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ - ஆரண்:7 118/2
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம்
 ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் - ஆரண்:8 15/1,2
அட கரும் கவந்தம் நின்று ஆடுகின்றன - யுத்2:18 109/1
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று ஆறு எண்ணாயிரம் - யுத்2:18 110/1
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் - யுத்3:31 215/2
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் - யுத்3:31 215/3

 மேல்
 
  கவந்தமும் (3)
கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று - அயோ:14 33/3
கங்குல் அன்ன கவந்தமும் கையெடுத்து - யுத்2:15 29/3
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்றொடும் ஆடி - யுத்2:15 232/1

 மேல்
 
  கவந்தன் (5)
கையின் வளைந்து வயிற்று அடக்கும் கவந்தன் வனத்தை கண்ணுற்றார் - ஆரண்:15 1/4
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் - ஆரண்:15 10/4
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன்
 வினையின் எய்திய வீரர் நீர் யாவர்-கொல் என்ன - ஆரண்:15 35/2,3
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன்
 மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும் - ஆரண்:15 37/1,2
காலின் செல்லும் கவந்தன் உயிர்க்கும் கரனுக்கும் - யுத்3:22 212/2

 மேல்
 
  கவந்தன்-தானும் (1)
விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும்
 மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் - யுத்4:41 42/1,2

 மேல்
 
  கவந்தனும் (2)
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் - கிட்:3 12/4
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம் - யுத்2:16 276/1

 மேல்
 
  கவயம் (1)
கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ - யுத்1:7 4/2

 மேல்
 
  கவயன் (3)
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் - யுத்1:11 30/2
காலனார் வயத்து அடைந்திலன் ஏவுண்ட கவயன்
 ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் - யுத்2:15 199/2,3
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் - யுத்2:19 59/3

 மேல்
 
  கவயாக்கன் (1)
காலன் அனைய துன்மருடன் காம்பன் கயவன் கவயாக்கன்
 ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் - சுந்:4 116/3,4

 மேல்
 
  கவயாக்கனும் (1)
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் - யுத்1:11 30/2

 மேல்
 
  கவர் (7)
கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் - பால:8 36/1
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு - பால:23 34/1
உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும் - அயோ:2 19/1
கள்ளை மா கவர் கண்ணியன் கண்டிலன் - அயோ:11 31/1
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் - அயோ:13 8/2
ஆடவர் உயிர் கவர் அலங்கல் வேலினர் - ஆரண்:7 50/3
நின்று அசைத்து உயிர் கவர் நீல காலனோ - சுந்:12 66/1

 மேல்
 
  கவர்கிற்போர் (1)
கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர்
 நல் இலங்கை முதலோர் நவை இல்லோர் - யுத்1:11 11/1,2

 மேல்
 
  கவர்தல் (1)
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் - கிட்:7 66/4

 மேல்
 
  கவர்ந்த (5)
தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு - ஆரண்:6 127/2
கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த
 இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ - ஆரண்:7 87/2,3
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா - கிட்:13 50/2
மண்ணில் கண்ட வானவரை வலியின் கவர்ந்த வரம் பெற்ற - சுந்:12 115/1
காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான் - யுத்2:16 270/2

 மேல்
 
  கவர்ந்தது (1)
கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது கான்று மீள - ஆரண்:13 26/3

 மேல்
 
  கவர்ந்தார் (1)
நாரம் கொண்டார் நாடு கவர்ந்தார் நடை அல்லா - ஆரண்:11 11/1

 மேல்
 
  கவர்ந்தான் (3)
ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் - ஆரண்:6 113/4
காய்ந்தான் கவர்ந்தான் உயிர் காலனும் கைவிதிர்த்தான் - ஆரண்:13 38/4
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் - யுத்2:18 158/3

 மேல்
 
  கவர்ந்து (7)
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல - பால:22 19/1
அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென் - அயோ:11 113/2
கான்ற இன் உயிர் காலனும் கவர்ந்து மெய்ம்மறந்தான் - ஆரண்:8 14/4
காக்கைகள் கவர்ந்து கொண்டு உண்ண காண்டியால் - சுந்:5 60/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை - யுத்2:16 276/2
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் - யுத்2:16 325/2

 மேல்
 
  கவர்ந்து-என (1)
வயின்-தொறும் கவர்ந்து-என துண்ட வாள்களால் - யுத்4:37 144/3

 மேல்
 
  கவர்வ (1)
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி - யுத்4:34 23/2

 மேல்
 
  கவர்வதே (1)
உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் - ஆரண்:15 9/4

 மேல்
 
  கவர்வார் (1)
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் - ஆரண்:7 99/4

 மேல்
 
  கவர்வாரும் (1)
நாடகம் நவில்வாரும் நகை உயிர் கவர்வாரும் - பால:23 33/4

 மேல்
 
  கவர்வுறும் (2)
ஊன் எலாம் உயிர் கவர்வுறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான் - சுந்:7 45/1
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் - யுத்4:40 45/3

 மேல்
 
  கவரா (1)
கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா
 இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் - பால:24 13/2,3

 மேல்
 
  கவரி (16)
வரப்பு_அறு மணியும் பொன்னும் ஆரமும் கவரி வாலும் - பால:10 10/1
இனிய பொன் கவரி கால் இயக்க ஏகினான் - பால:23 72/4
கற்றவர் மானம் நோக்கின் கவரி_மா அனைய நீரார் - அயோ:1 6/4
அந்தரத்து அன்னம் எல்லாம் ஆர்ந்து என கவரி துன்ன - அயோ:3 76/2
ஆங்கு வந்து அடைந்த அண்ணல் ஆசையின் கவரி வீச - அயோ:3 104/1
குழைக்கின்ற கவரி இன்றி கொற்ற வெண்குடையும் இன்றி - அயோ:4 1/1
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் - அயோ:10 5/3
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை - ஆரண்:7 119/1
கவரி இங்கு இது என கரதலம்-கொடு திரித்து - கிட்:5 12/1
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் - கிட்:11 101/2
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை - சுந்:2 52/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் - சுந்:2 206/2
கை தரும் கவரி வீசிய காலால் - யுத்1:11 5/1
பேரும் கற்றை கவரி பெரும் கடல் - யுத்2:15 98/1
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற - யுத்4:42 2/3
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற - யுத்4:42 16/2

 மேல்
 
  கவரி_மா (1)
கற்றவர் மானம் நோக்கின் கவரி_மா அனைய நீரார் - அயோ:1 6/4

 மேல்
 
  கவரியின் (1)
கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற - அயோ:1 1/3

 மேல்
 
  கவரியோடு (1)
அரம்பையர் கவரியோடு ஆடும் தாரினான் - யுத்1:2 6/4

 மேல்
 
  கவரும் (2)
கவரும் கூர் நுதி கண் எனும் காலவேல் - பால:14 28/2
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும்
 கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் - கிட்:7 66/3,4

 மேல்
 
  கவல்கின்றார் (1)
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் - சுந்:2 28/4

 மேல்
 
  கவல்கின்றேன் (1)
கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் - ஆரண்:11 17/4

 மேல்
 
  கவல்வாள் (1)
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் - சுந்:3 18/4

 மேல்
 
  கவல்வாளை (1)
கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை
 நின்ற உருப்பசியும் மேனகையும் நேர்ந்து எடுத்து - யுத்2:18 272/2,3

 மேல்
 
  கவலை (4)
கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை
 கல்லி வாங்கிய குழிகளை நிறைப்பன காணாய் - அயோ:10 13/3,4
கவலை_வேலை எனும் கரை கண்டிலா - யுத்1:9 58/2
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற - யுத்2:16 10/3
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் - யுத்2:16 38/4

 மேல்
 
  கவலை_வேலை (1)
கவலை_வேலை எனும் கரை கண்டிலா - யுத்1:9 58/2

 மேல்
 
  கவலையின் (1)
கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும் - அயோ:8 38/1

 மேல்
 
  கவவுற (1)
கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி - யுத்2:15 235/4

 மேல்
 
  கவள (2)
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல - கிட்:1 17/1
கவள யானையின் ஓடையின் காந்தவே - சுந்:6 29/4

 மேல்
 
  கவளமும் (1)
தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர் - அயோ:14 15/2

 மேல்
 
  கவற்சி (1)
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க - யுத்1:9 88/2

 மேல்
 
  கவற்சியோ (1)
காலம் நீளிது காரும் மாரியும் வந்தது என்ற கவற்சியோ
 நீல மேனி அரக்கர் வீரம் நினைந்து அழுங்கிய நீர்மையோ - கிட்:10 64/1,2

 மேல்
 
  கவற்ற (1)
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி - ஆரண்:10 1/2

 மேல்
 
  கவற்றுதல் (1)
கண்பால் உறும் மாயை கவற்றுதல் கற்ற நம்மை - ஆரண்:10 150/3

 மேல்
 
  கவன்றனனால் (1)
காணா மனம் நொந்து கவன்றனனால்
 ஆண் நாதனை அந்தணர் நாயகனை - ஆரண்:2 25/1,2

 மேல்
 
  கவன்று (1)
கறுத்தல் இல் சிந்தையாள் கவன்று கூறினாள் - சுந்:12 29/4

 மேல்
 
  கவன (3)
கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ - கிட்:13 5/4
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து - யுத்2:16 48/1
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த - யுத்2:16 49/3

 மேல்
 
  கவனம் (3)
கவனம் ஒன்று இலான் கால் கடா என - கிட்:3 65/3
கவனம் மாண்டவர் என கருத்திலார் என - கிட்:16 19/3
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் - யுத்3:31 164/3

 மேல்
 
  கவாற்கு (1)
கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் - கிட்:13 36/4

 மேல்
 
  கவான் (2)
கவான் அரசு அன்னமும் பெடையும் காண்டலின் - கிட்:1 3/2
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் - யுத்1:3 153/2

 மேல்
 
  கவானின் (1)
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற - யுத்2:17 8/2

 மேல்
 
  கவி (67)
தெய்வ மா கவி மாட்சி தெரிக்கவே - பால:0 7/4
இறையும் ஞானம் இலாத என் புன் கவி
 முறையின் நூல் உணர்ந்தாரும் முனிவரோ - பால:0 9/3,4
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே - பால:1 9/4
தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான் - பால:2 1/2
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி - பால:3 13/2
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் - பால:10 23/2
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே - அயோ:2 34/1
கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் - ஆரண்:5 1/4
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு - கிட்:2 1/2
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் - கிட்:2 20/1
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் - கிட்:2 34/3
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் - கிட்:7 124/1
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் - கிட்:9 25/4
காண்டியால் உன்முன் வந்த கவி குல கோனொடு என்றான் - கிட்:11 66/4
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் - கிட்:11 101/4
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் - கிட்:11 106/2
நண்ணிய கவி குலத்து அரசன் நாள்-தொறும் - கிட்:11 124/3
உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் - கிட்:15 16/3
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் - சுந்:2 225/1
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் - சுந்:4 29/3
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் - சுந்:5 71/1
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால் - யுத்1:8 10/1
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி - யுத்1:8 20/1
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் - யுத்1:8 24/4
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி
 கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் - யுத்1:8 64/3,4
கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் - யுத்1:8 70/2
இரும் கவி கொள் சேனை மணி ஆரம் இடறி தன் - யுத்1:9 6/1
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து - யுத்1:9 33/2
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா - யுத்1:10 7/4
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி - யுத்1:13 27/3
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் - யுத்2:15 57/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் - யுத்2:15 128/2
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் - யுத்2:15 129/3
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி - யுத்2:16 39/2
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் - யுத்2:16 264/4
உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் - யுத்2:16 290/2
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி - யுத்2:17 75/3
கடித்தன கவி குலம் கால்கள் மேற்பட - யுத்2:18 91/3
அடைந்தன கவி குலம் எற்ற அற்றன - யுத்2:18 92/1
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் - யுத்2:18 94/3
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின - யுத்2:18 95/1
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் - யுத்2:18 97/1
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் - யுத்2:19 44/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் - யுத்2:19 63/1
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் - யுத்2:19 68/3
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் - யுத்2:19 265/3
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை - யுத்3:20 40/1
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ - யுத்3:20 41/4
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி
 தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு - யுத்3:20 43/2,3
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய - யுத்3:20 44/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர - யுத்3:20 51/1
சீறும் கவி சேனை சிதைக்கும் எனா - யுத்3:20 98/3
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி - யுத்3:21 13/3
சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை - யுத்3:22 13/1
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி - யுத்3:22 164/4
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் - யுத்3:22 179/1
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் - யுத்3:27 24/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் - யுத்3:27 58/4
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் - யுத்3:27 112/3
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் - யுத்3:27 156/4
அறு கால் வய கவி வீரரும் அரி என்பதை அறிந்தார் - யுத்3:27 160/4
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் - யுத்3:28 19/1
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் - யுத்3:28 20/1
சீல செய்கையும் கவி பெரும் சேனையும் தெரிக்கில் - யுத்3:30 45/4
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் - யுத்4:36 1/2
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே - யுத்4:37 59/4
காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள் - யுத்4:41 97/1

 மேல்
 
  கவி_குல (4)
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் - யுத்2:19 44/1
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை - யுத்3:20 40/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர - யுத்3:20 51/1
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் - யுத்3:22 179/1

 மேல்
 
  கவி_குல_கோன் (1)
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன்
 கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் - சுந்:2 225/1,2

 மேல்
 
  கவி_குலத்தினுள் (1)
காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள்
 நோற்றனள் வயிற்றின் வந்து உதித்து நும் முனாற்கு - யுத்4:41 97/1,2

 மேல்
 
  கவி_குலத்து (2)
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் - சுந்:5 71/1
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் - யுத்2:15 128/2

 மேல்
 
  கவி_குலம் (5)
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் - சுந்:4 29/3
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் - யுத்2:15 57/4
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ - யுத்3:20 41/4
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய - யுத்3:20 44/1
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி - யுத்3:21 13/3

 மேல்
 
  கவி_குலமும் (2)
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும்
 குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் - யுத்3:28 19/1,2
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும்
 வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் - யுத்3:28 20/1,2

 மேல்
 
  கவிக்க (1)
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற - யுத்4:42 16/2

 மேல்
 
  கவிக்கு (4)
துறை அடுத்த விருத்த தொகை கவிக்கு
 உறை அடுத்த செவிகளுக்கு ஓதில் யாழ் - பால:0 6/1,2
கவிக்கு நாயகன் அனையவன் உறையுளை கடந்தான் - சுந்:2 130/4
நளன் வருக என்றனன் கவிக்கு நாயகன் - யுத்1:8 1/4
ஞாலமும் காட்டிய கவிக்கு நாள் அறா - யுத்4:40 43/3

 மேல்
 
  கவிக்கும் (1)
கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது - அயோ:12 23/3

 மேல்
 
  கவிகள் (14)
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் - கிட்:14 33/2
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் - கிட்:16 2/3
கவிகள் ஆகுவார் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் காலால் - யுத்1:3 32/3
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற - யுத்2:15 141/1
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் - யுத்2:16 169/3
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி - யுத்2:16 170/1
ஆக்கினார் கவிகள் தம் குழுவை ஆர்ப்பினார் - யுத்2:18 125/4
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் - யுத்2:18 215/1
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன - யுத்3:21 24/4
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் - யுத்3:21 25/3
பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின - யுத்3:27 66/3
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய - யுத்3:27 68/1
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த - யுத்3:28 58/4
இரிந்த வான் கவிகள் எல்லாம் இமையவர் இரதம் ஈந்தார் - யுத்4:37 4/1

 மேல்
 
  கவிகளும் (1)
தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை - கிட்:10 18/1

 மேல்
 
  கவிகளே (1)
கற்களோடும் உருண்ட கவிகளே - யுத்2:15 22/4

 மேல்
 
  கவிகளை (1)
வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த - யுத்3:22 106/4

 மேல்
 
  கவிகளொடு (1)
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் - யுத்3:28 22/2

 மேல்
 
  கவிகை (9)
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி - பால:22 1/3
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க - அயோ:3 76/1
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் - அயோ:11 51/1
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் - அயோ:12 35/3
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம் - ஆரண்:7 47/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் - கிட்:2 26/4
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின - கிட்:11 121/4
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச - யுத்2:17 8/3
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம - யுத்4:42 11/3

 மேல்
 
  கவிகையான் (1)
காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் - யுத்2:15 98/4

 மேல்
 
  கவிகையின் (1)
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை - பால:14 70/3

 மேல்
 
  கவிகையும் (1)
பிச்சமும் கவிகையும் பெய்யும் இன் நிழல் - அயோ:1 25/2

 மேல்
 
  கவிஞர் (4)
வவ்விய கவிஞர் அனைவரும் வடநூல் முனிவரும் புகழ்ந்தது வரம்பு_இல் - பால:3 1/2
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய - கிட்:1 5/3
நல் இயல் நவை அறு கவிஞர் நா வரும் - யுத்2:15 114/3
நல் இயல் கவிஞர் நாவில் பொருள் குறித்து அமர்ந்த நாம - யுத்2:16 22/1

 மேல்
 
  கவிஞர்க்கு (1)
உத்தம கவிஞர்க்கு ஒன்று உணர்த்துவென் - பால:0 5/2

 மேல்
 
  கவிஞரின் (1)
கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால் - யுத்2:16 126/3

 மேல்
 
  கவிஞரை (1)
இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ - கிட்:10 37/4

 மேல்
 
  கவிஞன் (1)
ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப - யுத்2:15 248/3

 மேல்
 
  கவித்த (4)
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் - பால:21 48/3
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம் - சுந்:2 120/2
இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் - யுத்1:4 142/4
இந்திரன் கவித்த மௌலி இமையவர் இறைஞ்சி ஏத்த - யுத்2:17 52/1

 மேல்
 
  கவித்தற்கு (1)
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் - அயோ:1 72/3

 மேல்
 
  கவித்தனன் (1)
மழை குன்றம் அனையான் மௌலி கவித்தனன் வரும் என்று என்று - அயோ:4 1/3

 மேல்
 
  கவித்தான்-அரோ (1)
கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ - யுத்4:39 6/4

 மேல்
 
  கவித்தி (1)
இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் - யுத்1:4 142/4

 மேல்
 
  கவித்து (5)
கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் - பால:8 42/2
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா - சுந்:2 130/2
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப - சுந்:12 41/4
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து
 யாவது உண்டு இனி நமக்கு என்ன சொல்லினான் - யுத்1:2 38/1,2
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் - யுத்2:16 355/3

 மேல்
 
  கவிதை (1)
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த - யுத்4:42 2/2

 மேல்
 
  கவிப்பானும் (1)
கவிப்பானும் நின்றேன் இது காக்குநர் கா-மின் என்றான் - அயோ:4 117/4

 மேல்
 
  கவியால் (1)
தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற - யுத்4:42 12/3

 மேல்
 
  கவியின் (26)
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை - பால:14 78/3
மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் - கிட்:3 33/2
மறந்திலன் கவியின் வேந்தன் வய படை வருவிப்பாரை - கிட்:11 64/1
வந்தனை விளம்புதி கவியின் மன்னனை - சுந்:5 38/2
வருகின்ற கவியின் வேந்தை மயிந்தனுக்கு இளைய வள்ளல் - யுத்1:4 119/1
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின்
 வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை - யுத்1:5 68/1,2
பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் - யுத்1:9 24/1
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் - யுத்2:15 19/2
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் - யுத்2:15 119/2
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி - யுத்2:16 167/2
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் - யுத்2:16 183/2
பறந்தலை அதனின் வந்த பல் பெரும் கவியின் பண்ணை - யுத்2:16 202/1
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே - யுத்2:18 93/4
வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே - யுத்2:18 98/4
சாய்ந்தது தகை பெரும் கவியின் தானையே - யுத்2:18 99/4
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் - யுத்2:19 53/4
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற - யுத்2:19 98/1
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல - யுத்3:20 38/4
மலையொடும் மரத்தொடும் கவியின் வல் நெடும் - யுத்3:20 39/3
அரகம் முந்தின நெடும் கவியின் ஆக்கையில் - யுத்3:20 42/3
கொன்றான் கவியின் குலம் ஆளுடையான் - யுத்3:20 87/4
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த - யுத்3:21 10/4
தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை - யுத்3:21 39/1
ஏத்து ஆடினர் இமையோர்களும் கவியின் குலம் எல்லாம் - யுத்3:27 148/1
காக்குநர் இன்மை கண்ட கலக்கத்தால் கவியின் சேனை - யுத்3:31 59/1
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும் - யுத்4:32 51/1

 மேல்
 
  கவியினும் (1)
வழக்கினும் மதி கவியினும் மரபின் நாடி - ஆரண்:3 41/2

 மேல்
 
  கவியும் (1)
இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும் - யுத்2:19 60/3

 மேல்
 
  கவிர் (1)
கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா - சுந்:2 180/3

 மேல்
 
  கவிழ்ந்து (1)
கார் மத கன வரை கவிழ்ந்து வீழ்வன - யுத்2:18 107/2

 மேல்
 
  கவின் (7)
கரும்பொடு செந்நெலும் கவின் கொண்டு ஓங்கிட - பால:5 44/2
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என - அயோ:2 38/2
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் - அயோ:9 5/2
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் - ஆரண்:13 89/1
ஓவியமே என ஒளி கவின் குலாம் - கிட்:10 1/2
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு - கிட்:15 29/2
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் - யுத்3:31 215/3

 மேல்
 
  கவின (2)
கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின
 பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் - கிட்:1 21/3,4
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின - சுந்:3 80/4

 மேல்
 
  கவினராய் (1)
கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம் - அயோ:2 65/2

 மேல்
 
  கவினார் (1)
கையில் பெய்யும் காமனும் நாணும் கவினார் தம் - பால:17 33/2

 மேல்
 
  கவினி (1)
கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை - பால:14 62/3

 மேல்
 
  கவினு (1)
காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு
 சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய - கிட்:1 42/1,2

 மேல்
 
  கவினும் (1)
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை - ஆரண்:12 67/2

 மேல்
 
  கவுசலை (2)
தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே - பால:5 128/4
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் - பால:12 22/4

 மேல்
 
  கவுதாரிகள் (1)
பொறி மயிர் கவுதாரிகள் போற்றுறு - அயோ:11 13/3

 மேல்
 
  கவுள் (6)
ஆறு என சென்றன அருவி பாய் கவுள்
 தாறு என கனல் உமிழ் தறுகண் யானையே - பால:14 22/3,4
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற - பால:16 8/1
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள்
 தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் - அயோ:8 3/3,4
ஆவும் மாவும் அழி கவுள் வேழமும் - அயோ:11 32/2
பிடி எலாம் மதம் பெய்திட பெரும் கவுள் வேழம் - ஆரண்:7 71/1
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை - சுந்:8 26/4

 மேல்
 
  கவை (1)
கவை உறு நெஞ்சன் காந்தி கனல்கின்ற கண்ணன் பத்து - யுத்2:16 14/1

 மேல்
 
  கழகம் (1)
கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம்
 சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் - பால:2 48/2,3

 மேல்
 
  கழங்கு (2)
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற - பால:15 22/2
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் - சுந்:2 181/4

 மேல்
 
  கழங்கும் (1)
கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி - சுந்:2 88/3

 மேல்
 
  கழல் (178)
அதிர் கழல் ஒலிப்பன அயில் இமைப்பன - பால:3 59/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் - பால:5 32/2
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய - பால:5 54/2
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் - பால:5 56/2
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ - பால:9 14/1
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப - பால:9 14/3
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் - பால:9 23/4
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும் - பால:10 36/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம் - பால:12 26/1
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் - பால:12 31/2
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ - பால:13 65/3
திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை - பால:14 2/2
துன்றிய கனை கழல் தூதர் கொள்க எனா - பால:14 6/2
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் - பால:14 71/1
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப - பால:14 79/2
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் - பால:16 18/4
வனை கரும் கழல் மைந்தரும் மாதரும் - பால:18 30/2
கனை கழல் காமனால் கலக்கம் உற்றதை - பால:19 25/1
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் - பால:20 22/3
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் - பால:20 23/2
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன - பால:21 19/1
நுனிப்ப அரு நுண் வினை சிலம்பு நோன் கழல்
 பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே - பால:23 66/3,4
கொற்றவனை கழல் கும்பிடலோடும் - பால:23 92/3
தன் மக்களும் மருமக்களும் நனி தன் கழல் தழுவ - பால:24 3/1
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் - பால:24 38/1
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் - அயோ:0 1/4
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் - அயோ:1 4/1
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர் - அயோ:1 67/2
மன் நெடும் கழல் வந்து வணங்கிட - அயோ:2 4/1
திருந்தினார் அன்ன சொல் கேட்ட செய் கழல்
 பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் - அயோ:2 10/2,3
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என - அயோ:2 44/2
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் - அயோ:2 66/2
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் - அயோ:3 29/3
வனைந்த பொன் கழல் கால் வீரன் வணங்கலும் குழைந்து வாழ்த்தி - அயோ:4 2/3
அடியில் சுடர் பொன் கழல் ஆர்கலி நாண ஆர்ப்ப - அயோ:4 115/1
கழல் பிரிந்தன சின காமன் வாளியும் - அயோ:4 201/3
கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் - அயோ:7 3/4
தேவா நின் கழல் சேவிக்க வந்தனென் - அயோ:8 10/3
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் - அயோ:10 22/1
உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ - அயோ:11 52/2
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால் - அயோ:11 57/3
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது - அயோ:11 60/2
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் - அயோ:13 1/1
தெவ் இடைதர நின்று ஆர்க்கும் செறி கழல் புளிஞர்_கோமாஅன் - அயோ:13 44/2
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் - அயோ:13 65/2
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் - அயோ:13 68/2
பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன் - அயோ:14 44/1
பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன் - ஆரண்:1 16/2
செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் - ஆரண்:4 10/4
வனை கழல் வரி சிலை மதுகை மைந்தரை - ஆரண்:4 11/1
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு - ஆரண்:4 13/3
வனை கழல் தயரதன் மைந்தர் யாம் என்றார் - ஆரண்:4 17/4
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க - ஆரண்:7 135/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் - ஆரண்:9 4/4
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் - ஆரண்:9 8/1
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே - ஆரண்:10 6/4
வனை கழல் வயங்கு வாள் வீரர் வல்லரோ - ஆரண்:10 34/2
பொன் திணி கரும் கழல் விழுந்தனள் புரண்டாள் - ஆரண்:10 45/4
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர் - ஆரண்:10 53/3
கரும் கழல் காலன் அஞ்சும் காவலன் கறுத்து நோக்கி - ஆரண்:10 111/1
கனை கழல் அரக்கனும் கண்ணின் நோக்கினான் - ஆரண்:10 130/2
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா - ஆரண்:11 55/3
கரண்ட நீர் இலங்கை வேந்தை சிறை-வைத்த கழல் கால் வீரன் - ஆரண்:12 61/2
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் - ஆரண்:14 60/2
பரல் தரு கானகத்து அரக்கர் பல் கழல்
 முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் - ஆரண்:14 78/1,2
வருவன யாவையும் வருக வார் கழல்
 செரு வலி வீர நின் தீரும் அல்லது - ஆரண்:14 88/2,3
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் - ஆரண்:15 35/2
அதிர் கழல் வீரர்-தாமும் அன்னதே அமைவது ஆனார் - ஆரண்:15 55/4
நீண்டவன் கழல் தாழ் நெடியோய் என்றான் - கிட்:1 34/4
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் - கிட்:2 25/3
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் - கிட்:3 4/1
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு - கிட்:4 18/3
ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் - கிட்:5 15/3
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து - கிட்:7 3/3
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை - கிட்:7 88/1
அறை கழல் இராமன் ஆகி அற நெறி நிறுத்த வந்தது - கிட்:7 137/3
தன் மான கழல் தாழும் வேலையில் - கிட்:9 6/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை - கிட்:9 28/3
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் - கிட்:11 11/4
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் - கிட்:11 17/4
பூண்டு நின்று உய்த்தல்-பாலார் நும் கழல் புகுந்துளோரும் - கிட்:11 58/4
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் - கிட்:11 68/4
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி - கிட்:11 122/3
நொய்தினின் சேனை பின்பு ஒழிய நோன் கழல்
 ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் - கிட்:11 123/2,3
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் - கிட்:11 124/4
வனை கழல் வரி சிலை வள்ளியோய் என்றான் - கிட்:11 131/4
கழல் உலாம் காலும் கால வேல் உலாம் கையும் காந்தும் - சுந்:2 34/1
புனை கழல் இராகவன் பொன் புயத்தையோ - சுந்:3 65/1
வனை கழல் அரசரின் வண்மை மிக்கிடும் - சுந்:3 65/3
வனை கழல் இராமன் பெரும் பெயர் ஓதி இருந்தனன் வந்து அயல் மறைந்தே - சுந்:3 93/4
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் - சுந்:5 5/4
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் - சுந்:7 16/1
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் - சுந்:7 32/2
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் - சுந்:7 38/3
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண - சுந்:8 5/3
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க - சுந்:9 8/1
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் - சுந்:9 10/2
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய - சுந்:9 45/3
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மைந்தனை மகிழ்ந்து நோக்கி - சுந்:10 6/2
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை - சுந்:11 10/2
ஆண்தகை வனை கழல் அனுமன் நோக்கினான் - சுந்:11 23/4
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை - சுந்:12 12/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் - சுந்:14 1/4
மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய - சுந்:14 22/2
வார் கழல் அனுமன் சொல்ல வழி நெடிது எளிதின் போனார் - சுந்:14 51/4
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல்
 மன்னனும் உவந்த தன் முனிவு மாறினான் - யுத்1:2 2/3,4
பொரு கழல் இராவணன் அயற்கு பூசனை - யுத்1:2 4/2
கன்றிய கரும் கழல் சேனை காவலன் - யுத்1:2 15/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் - யுத்1:2 33/4
பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல்
 நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் - யுத்1:2 42/3,4
கனை கழல் காலினர் கரும சூழ்ச்சியர் - யுத்1:4 13/3
நாயகன் மலர்_கழல் நணுகி நம் மனத்து - யுத்1:4 22/3
அறை கழல் வீடணன் அயிர்ப்பு_இல் சிந்தையான் - யுத்1:4 33/4
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் - யுத்1:4 42/2
வார்க்குறு வனை கழல் தம்முன் வாழ்ந்த நாள் - யுத்1:4 63/1
செறி கழல் அரக்கர்-தம் அரசு சீரியோர் - யுத்1:4 90/1
கருத்தினன் அன்றே தன் பொன் கழல் அடைந்தோரை காணும் - யுத்1:4 127/3
தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் - யுத்1:4 144/4
வார் கெழு கனை கழல் அரக்கர் வன்மையும் - யுத்1:5 15/2
வார் கழல் காலினாலே கல்ல வல்லவனை முன்னா - யுத்1:12 45/2
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய - யுத்1:12 50/2
நூற்று இரண்டு எனும் வெள்ளமும் நோன் கழல்
 ஆற்றல் சால் துன்முகனும் அங்கு ஆர்த்து எழ - யுத்2:15 81/1,2
சீறியது அனையன் ஆன செறி கழல் அரக்கன் தெய்வ - யுத்2:15 138/2
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட - யுத்2:15 150/2
தின்றாய் செறி கழல் இந்திரன் இசையை திசை திரித்தாய் - யுத்2:15 161/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் - யுத்2:15 176/1
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் - யுத்2:15 185/3
வாரின் பெய் கழல் மாருதி கதுமென வந்தான் - யுத்2:15 216/4
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் - யுத்2:16 7/4
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை - யுத்2:16 12/3
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை - யுத்2:16 12/3
கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய - யுத்2:16 49/1
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் - யுத்2:16 58/4
காலன்-மேல் நிமிர் மத்தன் கழல் பொரு - யுத்2:16 60/3
கார் இயல் காலன் அன்ன கழல் கும்பகருணன் என்னும் - யுத்2:16 109/3
சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் - யுத்2:16 124/4
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் - யுத்2:16 220/2
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் - யுத்2:16 221/2
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் - யுத்2:16 331/3
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற - யுத்2:17 8/2
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் - யுத்2:17 60/4
அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் - யுத்2:18 16/2
தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் - யுத்2:18 155/2
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் - யுத்2:18 179/3
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் - யுத்2:18 227/3
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி - யுத்2:18 232/3
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி - யுத்2:18 236/3
துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் - யுத்2:18 259/3
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல்
 தாள்களை துணித்தனர் தலையை தள்ளினர் - யுத்2:19 44/1,2
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் - யுத்2:19 51/1
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற - யுத்2:19 98/1
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை - யுத்2:19 183/3
வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் - யுத்2:19 195/4
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன - யுத்2:19 200/1
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் - யுத்2:19 291/1
பெய் கழல் மாலி பிசாசன் எனும் பேர் - யுத்3:20 21/3
பொன்னுடை வனை கழல் பொலம் பொன் தோளினாய் - யுத்3:22 40/3
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே - யுத்3:25 19/3
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா - யுத்3:26 5/4
அறை அரவ கழல் மாருதி ஆர்த்தான் - யுத்3:26 27/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் - யுத்3:26 54/1
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் - யுத்3:26 57/3
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் - யுத்3:27 47/2
நூறு நூறு_ஆயிர கோடி நோன் கழல்
 மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை - யுத்3:27 55/1,2
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற - யுத்3:30 26/1
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் - யுத்3:31 110/2
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல - யுத்3:31 112/2
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர் - யுத்3:31 123/1
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் - யுத்3:31 193/2
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி - யுத்4:35 8/3
வனையும் வன் கழல் அரக்கர்-தம் வரத்தினோ மற்றோ - யுத்4:37 120/3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் - யுத்4:37 126/3
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் - யுத்4:38 33/4
தன் துணை கழல் வணங்கலும் கருணையால் தழுவி - யுத்4:40 107/3
வனையும் வார் கழல் இலங்கையர் மன்னனை வந்து இங்கு - யுத்4:41 15/3
பந்தி அம் கழல் பாதம் அருச்சியா - யுத்4:41 46/3
அறை கழல் அனுமனும் அறிய கூறுவான் - யுத்4:41 96/4
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை - யுத்4:41 118/2

 மேல்
 
  கழல்கள் (3)
தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப - பால:15 30/1
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் - ஆரண்:16 8/4
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் - யுத்2:16 149/2

 மேல்
 
  கழல்களை (1)
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின - யுத்2:19 45/3

 மேல்
 
  கழல்வர் (1)
காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர்
 வேலினால் அற எறிந்து என விறல் வலி உகிரால் - கிட்:7 57/2,3

 மேல்
 
  கழல (3)
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல
 அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக - ஆரண்:8 10/2,3
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே - யுத்2:19 64/4
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல
 வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி - யுத்3:22 76/2,3

 மேல்
 
  கழலர் (2)
வற்கலையர் வார் கழலர் மார்பின் அணி நூலர் - ஆரண்:10 54/1
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை - சுந்:7 6/1

 மேல்
 
  கழலவரை (1)
பொன் உயிர்க்கும் கழலவரை யாம் போலும் புகழ்கிற்பாம் - பால:12 9/2

 மேல்
 
  கழலவன் (1)
அறை இரும் கழலவன் காணும் ஆசையால் - சுந்:4 11/2

 மேல்
 
  கழலவனும் (1)
வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி - யுத்1:3 143/4

 மேல்
 
  கழலாய் (3)
விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த - பால:12 8/3
சொற்றும் தரம் அன்று இது சூழ் கழலாய்
 பெற்றும் பெறுகில்லது ஓர் பெற்றியதே - ஆரண்:2 19/1,2
பொன் திண் கழலாய் நனி போ எனலோடு - யுத்2:18 44/3

 மேல்
 
  கழலார் (2)
பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் - பால:12 27/3
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார்
 மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் - யுத்3:31 8/2,3

 மேல்
 
  கழலால் (2)
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் - சுந்:7 42/2
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் - யுத்4:37 27/3

 மேல்
 
  கழலான் (4)
புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் - ஆரண்:2 5/4
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் - யுத்1:5 38/4
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் - யுத்2:18 155/3
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான்
 புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற - யுத்3:20 91/3,4

 மேல்
 
  கழலில் (1)
மானவன் மலர் கழலில் வைத்தும்_இலென் என்றால் - சுந்:6 2/3

 மேல்
 
  கழலின் (3)
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே - ஆரண்:1 41/4
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப - கிட்:17 29/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ - சுந்:3 79/3

 மேல்
 
  கழலினர் (1)
கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் - ஆரண்:7 43/1

 மேல்
 
  கழலினன் (1)
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் - யுத்3:22 124/3

 மேல்
 
  கழலினான் (3)
மாறு அதிர் கழலினான் வாசி என்றனன் - பால:14 3/4
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான்
 அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் - அயோ:8 5/2,3
புனையும் வார் கழலினான் அருளொடும் போயினான் - கிட்:13 73/4

 மேல்
 
  கழலீர் (1)
பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ - ஆரண்:6 125/1

 மேல்
 
  கழலும் (11)
சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் - பால:4 8/4
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் - பால:20 25/4
கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை - அயோ:14 28/1
கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள் - சுந்:4 106/2
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் - சுந்:4 113/3
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழி தெழித்து உரப்பும் சொல்லும் - சுந்:7 12/2
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச - சுந்:11 4/1
சித்திர சேவடி கழலும் சேர்த்தினான் - யுத்2:15 110/4
முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும் - யுத்2:18 184/3
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும் - யுத்2:19 138/2
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் - யுத்4:32 13/3

 மேல்
 
  கழலே (1)
எனைவர் உள்ளவர் யாவரும் என் இரு கழலே
 நினைவது ஓதுவது என் பெயர் நினக்கு இது நேர - யுத்1:3 48/2,3

 மேல்
 
  கழலொடு (1)
மன்னவர் கழலொடு மாறு கொள்வன - பால:3 64/1

 மேல்
 
  கழலோடும் (1)
சிலம்புகள் சிலம்பிடை செறித்த கழலோடும்
 நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை - பால:7 29/1,2

 மேல்
 
  கழலோய் (2)
பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ் - அயோ:4 215/1
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய்
 மூவாயிர கோடியரோடு முரண் - யுத்2:18 15/1,2

 மேல்
 
  கழலோர் (4)
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர்
 வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே - அயோ:9 46/3,4
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர்
 பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா - யுத்3:30 21/2,3
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் - யுத்3:30 27/4
கால செய்கை நீர் வந்துளீர் இனி தக்க கழலோர்
 சீல செய்கையும் கவி பெரும் சேனையும் தெரிக்கில் - யுத்3:30 45/3,4

 மேல்
 
  கழலோன் (3)
மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் - பால:4 1/4
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் - அயோ:1 35/4
பொன்றாத பொலம் கழலோன் புகலும் - ஆரண்:2 14/4

 மேல்
 
  கழற்றி (2)
கரம் இரண்டினும் வாலினும் காலினும் கழற்றி
 பரமன் அன்னவன் பெயர் அறிகுவென் என பறிப்பான் - கிட்:7 72/3,4
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி
 செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் - யுத்1:5 48/2,3

 மேல்
 
  கழற்றியது (1)
கடர் கடை மத்தின் பாம்பு கழற்றியது என்ன காசின் - யுத்1:4 132/3

 மேல்
 
  கழற (1)
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா - யுத்2:15 167/1

 மேல்
 
  கழறல் (2)
கார்முக வலியை யான் கழறல் வேண்டுமோ - பால:13 15/1
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் - அயோ:14 128/4

 மேல்
 
  கழறலுற்றான் (3)
காண்டி எனின் குறி கேட்டி என வேறு கொண்டு இருந்து கழறலுற்றான் - கிட்:13 32/4
கற்றவா நன்று போ என்று இனையன கழறலுற்றான் - யுத்1:9 82/4
கருமம் உண்டு உரைப்பது என்றான் உரை என கழறலுற்றான் - யுத்2:16 133/4

 மேல்
 
  கழறலோடும் (1)
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும்
 அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற - பால:5 60/2,3

 மேல்
 
  கழறா (2)
காமாண்டவர் கல்லாதவர் வல்லீர் என கழறா
 நா மாண்டு அற அயல் நின்று உற நடுவே புக நடந்தான் - யுத்2:18 175/3,4
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா
 அண்டர் நாயகன் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா - யுத்4:37 108/1,2

 மேல்
 
  கழறார் (1)
காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார்
 ஆவல் பேர் அன்பினால் அறைகின்றேன் ஆம் அன்றோ - ஆரண்:6 119/1,2

 மேல்
 
  கழறி (6)
கதம் கொள் சீற்றத்தை ஆற்றுவான் இனியன கழறி
 பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் - பால:15 4/1,2
காணுதி மெய்ம்மை என்று தம்பிக்கு கழறி கண்ணன் - கிட்:2 19/4
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி
 மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் - சுந்:12 54/2,3
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி - யுத்1:6 8/4
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி - யுத்2:15 191/4
காரணம் யாது நின்னால் உணர்ந்தது கழறி காண் என்று - யுத்2:19 234/2

 மேல்
 
  கழறிற்று (1)
காட்டுறும் அறிஞர் என்ன அன்னவள் கழறிற்று எல்லாம் - ஆரண்:16 7/2

 மேல்
 
  கழறினார்-அரோ (1)
கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ - யுத்4:40 37/4

 மேல்
 
  கழறினான்-அரோ (1)
கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ
 சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே - யுத்1:4 56/3,4

 மேல்
 
  கழறு (1)
கழறு தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று - கிட்:3 38/1

 மேல்
 
  கழறுக (1)
காய்ந்தன நீதான் யாவன் கருத்து என்-கொல் கழறுக என்ன - யுத்3:24 61/3

 மேல்
 
  கழறுகேனோ (1)
கண்டு வருகிற்றிலென் என கழறுகேனோ - சுந்:5 7/4

 மேல்
 
  கழறுதல்-முனம் (1)
கருதி மற்றொன்று கழறுதல்-முனம் விழி கனல்கள் - யுத்1:12 3/1

 மேல்
 
  கழறுதிர் (1)
கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த - யுத்1:9 33/3

 மேல்
 
  கழறுவாம் (1)
காரியத்தின் நிலைமை கழறுவாம் - யுத்4:33 34/4

 மேல்
 
  கழறுவாய் (2)
கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் - கிட்:13 67/4
கண்டதும் கேட்டதும் கழறுவாய் என்றான் - யுத்1:4 48/4

 மேல்
 
  கழறுவார் (1)
வாய் தெரிந்து உணரா-வண்ணம் கழறுவார் வணங்கி மாய் - யுத்1:9 32/3

 மேல்
 
  கழறுவீரால் (1)
கண்டங்கள் பலவும் காண்பென் என்பதும் கழறுவீரால் - யுத்1:9 35/4

 மேல்
 
  கழன்ற (1)
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் - அயோ:1 51/2

 மேல்
 
  கழன்றன (1)
தோல் உரிந்து கழன்றன தோல் எலாம் - சுந்:13 8/4

 மேல்
 
  கழன்றிட (1)
அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன் - ஆரண்:13 25/2

 மேல்
 
  கழன்று (5)
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா - பால:7 49/3
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் - யுத்2:15 145/3
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் - யுத்3:27 119/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய - யுத்3:27 124/1
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் - யுத்4:37 204/4

 மேல்
 
  கழனி (9)
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி - பால:2 42/4
காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி
 போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் - பால:2 46/1,2
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன் - பால:6 23/1
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி - பால:9 8/4
கார் மழை பொழியவும் கழனி பாய் நதி - அயோ:1 81/3
கரும்பு அலர் செந்நெல் அம் கழனி கான நாடு - அயோ:11 113/1
காவிரி நாடு அன்ன கழனி நாடு ஒரீஇ - அயோ:13 1/2
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா - ஆரண்:10 110/2
காவி அம் கழனி நாடும் நகரமும் கலந்து வாழும் - யுத்4:41 114/2

 மேல்
 
  கழி (4)
தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து - பால:15 22/3
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு - பால:23 18/1
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம் - அயோ:4 39/1
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் - கிட்:3 3/3

 மேல்
 
  கழிக்கின்றாரை (1)
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை - சுந்:2 115/4

 மேல்
 
  கழிக்கின்றீர் (1)
காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் - ஆரண்:12 38/4

 மேல்
 
  கழிக்குமேல் (1)
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் - யுத்2:19 67/2

 மேல்
 
  கழிக்குவென் (1)
இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே - அயோ:13 18/4

 மேல்
 
  கழிகளும் (1)
கானலும் கழிகளும் மணலும் கண்டலும் - யுத்1:4 25/1

 மேல்
 
  கழிகின்றேனோ (1)
கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ - யுத்2:17 43/4

 மேல்
 
  கழித்த (5)
சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி - பால:14 66/2
வள் உறை கழித்த வாள் போல் வசி உற வயங்கு கண்ணாள் - பால:19 20/2
நல் இயல் அரும் கடன் கழித்த நம்பியை - ஆரண்:13 49/3
நாய் உயிர் ஆகும் அன்றே நாள் பல கழித்த காலை - யுத்2:17 14/2
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே - யுத்3:31 83/4

 மேல்
 
  கழித்தனள் (1)
கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய - கிட்:6 20/3

 மேல்
 
  கழித்தான் (1)
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் - யுத்2:15 242/4

 மேல்
 
  கழித்தி (2)
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் - அயோ:11 123/4
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் - யுத்3:28 12/3

 மேல்
 
  கழித்திலாதாள் (1)
பெரும் திரு கழித்திலாதாள் கணவனை கொன்று பேர்ந்தோன் - யுத்3:21 6/2

 மேல்
 
  கழித்து (11)
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3
வள் உறை கழித்து ஒளிர்வன வாள் நிமிர் மதியம் - அயோ:1 56/1
கழித்து நீக்கிய கற்பக நறு மலர் காணாய் - அயோ:10 21/4
கழித்து நீர் வரு துறை ஆற்றை சூழ் படை - அயோ:13 63/1
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை - அயோ:13 63/2
காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி - கிட்:13 59/1
கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி - சுந்:2 37/3
வலம் கழித்து ஒழுகு நீர் வழங்கு கங்கையின் - சுந்:4 45/1
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் - யுத்2:19 170/4
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி - யுத்2:19 171/1
காற்றிடை கழித்து தீர்த்தான் கலுழனாம் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்2:19 296/2

 மேல்
 
  கழித்தும் (1)
கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற - யுத்3:31 176/4

 மேல்
 
  கழித்தோமும் (1)
காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும் - ஆரண்:11 62/2

 மேல்
 
  கழிதியோ (1)
கடியுமாறு அன்றி சோர்ந்து கழிதியோ கருத்து இலார்-போல் - யுத்3:26 63/4

 மேல்
 
  கழிந்த (7)
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை - பால:11 11/1
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி - அயோ:9 33/2
காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின் - அயோ:9 37/3
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் - கிட்:6 2/4
நாயகன்-தனையும் தேற்ற நாள் பல கழிந்த அன்றேல் - கிட்:11 70/2
கழிந்த தீயொடு காலையும் - யுத்2:16 114/1
அம் கடம் கழிந்த பேர் அருவி குன்றின்-நின்று - யுத்3:27 48/1

 மேல்
 
  கழிந்ததால் (1)
பூண்ட தம்பி பொழுது கழிந்ததால்
 ஈண்டு இரும் புனல் தோய்ந்து உன் இசை என - கிட்:1 34/2,3

 மேல்
 
  கழிந்தது (5)
கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே - பால:16 47/4
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன் - அயோ:1 83/3
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா - அயோ:3 55/2
கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே - அயோ:12 25/4
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே - யுத்4:37 59/4

 மேல்
 
  கழிந்ததே (1)
காலம் ஆம் என கங்குல் கழிந்ததே - ஆரண்:14 27/4

 மேல்
 
  கழிந்தன (2)
பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் - ஆரண்:6 41/4
கண்ணினுள் மணியூடு கழிந்தன
 எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை - யுத்4:37 190/1,2

 மேல்
 
  கழிந்தனன் (1)
கழிந்தனன் பல காவதம் காலினே - அயோ:13 71/4

 மேல்
 
  கழிந்தனென் (1)
கழிந்தனென் என்ற பின்னர் நல்லவா காண்டி என்னா - யுத்3:28 13/3

 மேல்
 
  கழிந்தார் (3)
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார்
 உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் - ஆரண்:7 94/1,2
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி - சுந்:8 48/3
கவசம் நீக்கினர் கண்டு கண்டு ஆர் உயிர் கழிந்தார் - யுத்3:20 66/4

 மேல்
 
  கழிந்து (3)
கழிந்து போயினர் மானிடர் என்னும்-கால் - ஆரண்:7 9/3
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய - சுந்:2 207/2
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை - யுத்2:19 150/3

 மேல்
 
  கழிந்தும் (1)
கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் - யுத்2:19 212/2

 மேல்
 
  கழிந்துளவால் (1)
கண்ணிய நாள் கழிந்துளவால் கண்டிலமால் கனம்_குழையை - சுந்:2 226/1

 மேல்
 
  கழிப்ப (2)
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை - கிட்:7 139/1
சொரியும் சோரியின் துறை-தொறும் துறை-தொறும் கழிப்ப
 நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் - யுத்2:16 245/3,4

 மேல்
 
  கழிப்பாரை (1)
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் - யுத்2:16 132/4

 மேல்
 
  கழிப்பான் (1)
தொழிலை நோக்கி தன்னுடைய தோளை நோக்கி நாள் கழிப்பான் - ஆரண்:14 31/4

 மேல்
 
  கழிப்பிலள் (1)
கழிப்பிலள் என்றனன் கருணை உள்ளத்தான் - யுத்4:40 84/4

 மேல்
 
  கழிப்பின் (1)
கண்டு நின்று இறை பொழுது இனி காலத்தை கழிப்பின்
 உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை - யுத்4:32 15/1,2

 மேல்
 
  கழிப்பேன் (1)
செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் - யுத்3:22 64/4

 மேல்
 
  கழிய (4)
கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை - பால:14 33/3
கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய
 சேரும் ஊசியின் சென்றது நின்றது என் செப்ப - கிட்:7 64/1,2
கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய
 போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் - யுத்3:27 15/3,4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய
 அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் - யுத்3:27 124/1,2

 மேல்
 
  கழியல்-பாலனோ (1)
கைப்புகல்-பாலனோ கழியல்-பாலனோ
 ஒப்புற நோக்கி நும் உணர்வினால் என்றான் - யுத்1:4 55/3,4

 மேல்
 
  கழியா (1)
கழியா உயிர் உந்திய காரிகை-தன் - பால:23 15/1

 மேல்
 
  கழியாநின்றேன் (1)
கண்ணும் நீராய் உயிரும் ஒழுக கழியாநின்றேன்
 எண்ணும் நீர் நான்மறையோர் எரி முன் நின் மேல் சொரிய - அயோ:4 55/1,2

 மேல்
 
  கழியான் (1)
கண்ணில் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான்
 மண்ணில் சாகிலன் வானிலும் சாகிலன் வரத்தால் - யுத்1:3 14/3,4

 மேல்
 
  கழியீரே (1)
கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே - அயோ:11 75/4

 மேல்
 
  கழியும் (2)
இருந்து பல நாள் கழியும் எல்லையினில் நல்லோய் - கிட்:14 59/1
அன்னவே காலங்கள் கழியும் ஆதலான் - சுந்:12 57/3

 மேல்
 
  கழியுமால் (1)
நாள் பல கழியுமால் நடுவண் நின்றது ஓர் - யுத்2:16 106/2

 மேல்
 
  கழியேன் (1)
கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் - யுத்3:21 6/3

 மேல்
 
  கழிவது (3)
களைவு_அரும் தானையோடும் கழிவது காண்டி என்றான் - யுத்2:16 33/4
கணம் தரு குரங்கொடு கழிவது அன்று இது - யுத்2:16 103/1
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் - யுத்2:16 141/3

 மேல்
 
  கழிவரேல் (1)
அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர் - கிட்:7 85/1

 மேல்
 
  கழிவானேல் (1)
கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல்
 உய்யேன் நங்காய் உன் அபயம் என் உயிர் என்றான் - அயோ:3 37/3,4

 மேல்
 
  கழிவிப்பான் (1)
காலம் கொண்டார் கண்டன முன்னே கழிவிப்பான்
 சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் - யுத்4:37 125/3,4

 மேல்
 
  கழிவீர் (1)
காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் - சுந்:4 8/3

 மேல்
 
  கழிவீர்_அலிர் (1)
காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் - சுந்:4 8/3

 மேல்
 
  கழீஇய (1)
நாடுவான் அன்று கண்ட நான்முகன் கழீஇய நல் நீர் - யுத்1:4 150/2

 மேல்
 
  கழு (4)
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி - சுந்:8 7/1
செறுத்து எரி விழிப்பவர் சிகை கழு வலத்தார் - சுந்:8 38/2
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் - யுத்3:22 46/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை - யுத்3:31 179/3

 மேல்
 
  கழுக்கடை (1)
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன - சுந்:7 8/4

 மேல்
 
  கழுக்களும் (1)
கழுக்களும் உலக்கையும் காலபாசமும் - ஆரண்:7 34/4

 மேல்
 
  கழுகின் (5)
கடந்தனர் கண்டனர் கழுகின் வேந்தையே - ஆரண்:4 1/4
வருணங்கள் வகுத்திட்ட காலத்தே வந்து உதித்தேன் கழுகின் மன்னன் - ஆரண்:4 25/3
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் - சுந்:4 81/3
காட்டிலே கழுகின் வேந்தன் செய்தது காட்டமாட்டேன் - யுத்1:12 39/1
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின்
 தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் - யுத்3:27 103/3,4

 மேல்
 
  கழுகினுக்கு (2)
சே ஒளி சிறைய வேக கழுகினுக்கு அரசு செய்வேம் - கிட்:16 53/2
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் - யுத்1:12 5/4

 மேல்
 
  கழுகு (2)
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி - கிட்:16 62/1
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட - யுத்3:31 162/1

 மேல்
 
  கழுகு_இனம் (1)
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி - கிட்:16 62/1

 மேல்
 
  கழுகும் (4)
மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி - கிட்:13 48/3
காகமும் கழுகும் பேயும் காலனும் கணக்கு_இல் காலம் - சுந்:10 13/1
கழுகும் காகமும் மொய்த்தன கண்கள் நீர் - யுத்4:37 21/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு - யுத்4:40 42/2

 மேல்
 
  கழுகொடு (1)
கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் - யுத்4:33 1/3

 மேல்
 
  கழுத்த (2)
ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த
 ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் - யுத்2:16 209/2,3
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் - யுத்2:19 65/2

 மேல்
 
  கழுத்தவான (1)
உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் - யுத்1:10 19/2

 மேல்
 
  கழுத்தில் (3)
தணிவு அரும் கருணையான் கழுத்தில் சாத்திய - பால:23 59/3
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் - சுந்:14 39/3
கையில் கால்களில் மார்பு கழுத்தில்
 தெய்வ பாசம் உற பிணி செய்தார் - யுத்1:3 92/1,2

 மேல்
 
  கழுத்தின் (1)
கழுத்தின் நாண் உன் மகற்கு காப்பின் நாண் ஆம் என்றான் - அயோ:4 48/4

 மேல்
 
  கழுத்தின்-கண் (1)
கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற - அயோ:1 25/1

 மேல்
 
  கழுத்தினிடை (1)
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு - சுந்:8 47/3

 மேல்
 
  கழுத்தினில் (3)
கால் தரு காலில் கையில் கழுத்தினில் நுதலில் கண்ணில் - யுத்3:27 94/2
கல் திண் மார்பில் தழுவும் கழுத்தினில்
 சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு - யுத்3:29 29/1,2
விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேறலை கழுத்தினில்
 தெழித்த வாய்கள் செல்லலுற்ற தாள்கள் தோள்கள் செல்லினை - யுத்3:31 83/1,2

 மேல்
 
  கழுத்தினும் (1)
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள் - கிட்:7 63/2

 மேல்
 
  கழுத்தினை (2)
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் - சுந்:1 16/2
கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும் - யுத்3:29 41/1

 மேல்
 
  கழுத்தினையும் (1)
கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி - யுத்3:24 32/2

 மேல்
 
  கழுத்து (18)
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி - பால:23 54/2
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன - அயோ:2 37/2
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச - ஆரண்:7 81/1
சூடு அறுப்புண்ட என கழுத்து அறுப்புண்ட துரகம் - ஆரண்:8 9/4
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை - சுந்:11 30/4
கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால் - சுந்:11 31/3
கருணை கொண்டல் வறியன் கழுத்து என - யுத்1:8 35/3
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற - யுத்2:15 25/1
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ - யுத்2:16 206/1
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் - யுத்2:16 213/2
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த - யுத்2:16 316/1
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ - யுத்2:19 41/4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து - யுத்2:19 43/3
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் - யுத்2:19 99/1
வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் - யுத்3:20 41/3
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப - யுத்3:22 11/2
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் - யுத்3:31 101/1
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி - யுத்4:37 15/2

 மேல்
 
  கழுத்துக்கு (1)
மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் - பால:22 7/3

 மேல்
 
  கழுத்தும் (1)
கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து - யுத்4:33 25/1

 மேல்
 
  கழுத்தை (3)
மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி - கிட்:13 48/3
நோக்குவார் நோக்காமை நுன் கணையால் என் கழுத்தை
 நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள் - யுத்2:16 353/2,3
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் - யுத்3:27 177/4

 மேல்
 
  கழுத்தொடு (2)
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த - கிட்:11 51/3
கல் அற்ற கழுத்தொடு கால்களொடும் - யுத்3:20 86/4

 மேல்
 
  கழுதின் (2)
கானகத்து இயங்கிய கழுதின் தேர் குலம் - பால:7 13/1
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா - யுத்2:18 150/1

 மேல்
 
  கழுது (6)
உவந்த வன் கழுது உயிர் சுமந்து உளுக்கியது உம்பர் - ஆரண்:7 86/4
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே - ஆரண்:7 93/4
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி - கிட்:10 81/3
ஆர்த்து எழு கழுது இரைத்து ஆட காண்டியால் - சுந்:5 62/4
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் - யுத்3:31 164/3
கழுது சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் - யுத்4:37 164/4

 மேல்
 
  கழுதுகள் (2)
வெறுமைகள் கெடுவன விழி குழி கழுதுகள் - யுத்2:18 131/4
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி - யுத்3:22 54/4

 மேல்
 
  கழுதும் (4)
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் - கிட்:1 40/3
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை - சுந்:5 56/1
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா - யுத்3:22 198/1
கழுதும் புள்ளும் அரக்கனை காண்டலும் - யுத்3:29 25/4

 மேல்
 
  கழுதை (3)
காற்று_இனம் ஆர்த்தன கழுதை ஆர்த்தன - ஆரண்:7 32/2
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் - சுந்:3 40/2
மலை பெரும் கழுதை ஐஞ்ஞூற்று இரட்டியன் மனத்தின் செல்லும் - யுத்3:22 121/1

 மேல்
 
  கழுதையும் (1)
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த - யுத்3:22 130/3

 மேல்
 
  கழுதையை (1)
பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது - யுத்1:5 36/1

 மேல்
 
  கழுந்து (2)
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் - பால:5 56/2
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் - அயோ:14 26/4

 மேல்
 
  கழுநீர் (5)
குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை - பால:2 2/2
நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் - பால:2 26/2
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி - பால:17 2/3
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் - பால:19 19/4
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய - சுந்:2 5/3

 மேல்
 
  கழுவி (1)
கண்ண நீரினால் கழுவி ஆட்டினான் - அயோ:11 118/4

 மேல்
 
  கழுவிய (1)
கறை அற கழுவிய கால வேலையே - அயோ:12 39/4

 மேல்
 
  கழுவினர் (1)
கழுவினர் இருவரும் கண்ணின் நீரினால் - ஆரண்:4 20/2

 மேல்
 
  கழுவினன் (2)
கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை - ஆரண்:14 84/2
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் - யுத்4:41 117/4

 மேல்
 
  கழுவினார் (1)
கண்ணின் நீரினில் பாதம் கழுவினார் - ஆரண்:9 27/4

 மேல்
 
  கழுவினில் (1)
கழுவினில் என்று வானோர் கலங்கினார் நடுங்கினாரால் - யுத்2:16 199/3

 மேல்
 
  கழுவும் (1)
கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் - ஆரண்:7 19/2

 மேல்
 
  கழுவுவாரும் (1)
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் - அயோ:3 89/4

 மேல்
 
  கழுவொடே (1)
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே - ஆரண்:1 5/4

 மேல்
 
  கழை (6)
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம் - அயோ:10 13/2
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து - அயோ:10 44/1
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத - கிட்:1 10/1
கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின - கிட்:1 21/3
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் - சுந்:7 23/4
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால - யுத்1:8 21/3

 மேல்
 
  கழைகள் (1)
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன - யுத்1:9 16/2

 மேல்
 
  கழைகளால் (1)
எயில் இளம் கழைகளால் இயற்றி ஆறு இடு - அயோ:10 47/3

 மேல்
 
  கள் (38)
உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் - பால:2 10/3
கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி - பால:10 11/2
கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே - பால:14 36/4
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ - பால:14 45/2
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும் - பால:16 10/1
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் - பால:18 24/1
கள் மணி வள்ளத்துள்ளே களிக்கும் தன் முகத்தை நோக்கி - பால:19 17/1
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் - பால:19 20/3
கள் அவிழ் கோதையான் செல்வம் காணிய - அயோ:2 36/3
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் - அயோ:3 11/1
பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும் - அயோ:4 98/2
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி - அயோ:4 105/3
களி துறந்தன மலர் கள் உண் வண்டுமே - அயோ:4 200/4
கள் ஒலித்தில மலர் களிறும் அன்னவே - அயோ:4 204/4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் - ஆரண்:10 37/1
காமரம் முரலும் பாடல் கள் என கனிந்த இன் சொல் - ஆரண்:10 69/1
கனிகளின் மலரின் வந்த கள் உண்டு களி-கொள் அன்னம் - ஆரண்:10 98/1
கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் - ஆரண்:10 120/4
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் - ஆரண்:14 34/2
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் - கிட்:2 12/1
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற - கிட்:10 28/3
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் - கிட்:14 20/2
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் - சுந்:1 71/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் - சுந்:2 35/1
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் - சுந்:2 36/4
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை - சுந்:2 106/4
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் - சுந்:2 160/1
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள்
 உண்டு அலமந்த கண்ணார் ஊசலிட்டு உலாவுகின்ற - சுந்:2 186/2,3
தயிர் நிறத்து உறு கள் உள்ளம் தள்ளுற அறிவு தள்ளி - சுந்:2 188/1
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப - சுந்:2 210/3
கள் உறையும் மலர் சோலை அயல் ஒன்று கண்ணுற்றான் - சுந்:2 232/4
கள் அவிழ் அலங்கலானை காற்றின் சேய் வரவு கண்டான் - சுந்:10 17/4
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் - சுந்:12 38/3
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் - யுத்1:1 5/3
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா - யுத்1:8 19/2
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால் - யுத்2:15 7/3
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் - யுத்4:38 23/3
கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் - யுத்4:41 27/4

 மேல்
 
  கள்_பொருநர் (1)
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் - சுந்:2 160/1

 மேல்
 
  கள்வ (1)
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி - யுத்3:25 15/3

 மேல்
 
  கள்வர் (4)
காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர்
 ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் - ஆரண்:6 131/1,2
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் - சுந்:4 19/3
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் - யுத்1:9 26/4
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர்
 வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி - யுத்1:9 29/1,2

 மேல்
 
  கள்வராய் (1)
கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல் - பால:5 74/1

 மேல்
 
  கள்வரை (1)
கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை
 விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை - யுத்1:2 17/1,2

 மேல்
 
  கள்வன் (8)
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் - பால:19 55/2
கணம் குழை கருத்தின் உறை கள்வன் எனல் ஆனான் - பால:22 39/1
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் - ஆரண்:14 7/1
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன்
 நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் - கிட்:14 41/2,3
நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் - யுத்1:3 123/4
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் - யுத்1:5 11/3
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் - யுத்2:19 223/4
என்ன நின்று இரங்கி கள்வன் அயோத்தி-மேல் எழுவென் என்று - யுத்3:26 52/1

 மேல்
 
  கள்வனால் (1)
கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் - யுத்3:31 174/4

 மேல்
 
  கள்வனும் (1)
கரந்தை சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும்
 நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் - யுத்3:29 11/3,4

 மேல்
 
  கள்வனே (2)
கண் வழி நுழையும் ஓர் கள்வனே கொலாம் - பால:10 55/4
மர கண் வன் கள்வனே வஞ்சனேன் இனி - யுத்3:24 78/3

 மேல்
 
  கள்வனேன் (2)
ஈர்கிலா கள்வனேன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி - அயோ:8 16/3
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன்
 முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் - அயோ:11 90/3,4

 மேல்
 
  கள்வனை (2)
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
கால் உடை சிறுவன் மாய கள்வனை கணத்தின்-காலை - யுத்2:19 192/1

 மேல்
 
  கள்வனோ (1)
கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் - யுத்3:24 7/4

 மேல்
 
  கள்வா (1)
காக்கின்ற என் நெடும் காவலின் வலி நீக்கிய கள்வா
 போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் - யுத்2:15 157/1,2

 மேல்
 
  கள்வார் (1)
கள்வார் இலாமை பொருள் காவலும் இல்லை யாதும் - பால:3 72/3

 மேல்
 
  கள்வியை (1)
நன் பொறை நெஞ்சில் இல்லா கள்வியை நச்சி என்றாள் - ஆரண்:6 61/4

 மேல்
 
  கள்ள (24)
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா - பால:9 6/3
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் - அயோ:3 56/3
கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட - அயோ:4 61/3
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை - அயோ:13 63/2
கள்ள மாய வாழ்வு எலாம் - ஆரண்:1 62/1
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா - ஆரண்:6 57/3
காய் எரி அனைய கள்ள உள்ளத்தாள் கதித்தலோடும் - ஆரண்:6 58/4
கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா - ஆரண்:6 62/2
கள்ள வினை மாய அமர் கல்வியின் விளைத்தான் - ஆரண்:9 13/1
வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் - ஆரண்:13 55/4
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி - ஆரண்:13 112/3
கள்ள வாள் அரக்கன் செல கண்டது - கிட்:13 8/2
கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை - கிட்:16 27/3
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் - சுந்:2 66/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை - சுந்:2 115/4
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் - சுந்:3 61/3
கள்ள அரக்கர் கடி இலங்கை காணாத ஒழிந்ததால் அன்றோ - சுந்:4 115/3
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால் - சுந்:12 31/3
கள்ள அரக்கர்கள் கண்டால் - சுந்:13 58/2
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி - யுத்1:3 84/3
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் - யுத்2:15 185/3
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான் - யுத்2:16 164/1
கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் - யுத்3:31 144/4
தழுவி கொள்ள கள்ள மன பேய் அவை-தம்மை - யுத்4:33 10/3

 மேல்
 
  கள்ளத்தால் (1)
கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் - பால:19 59/4

 மேல்
 
  கள்ளத்தின் (1)
கள்ளத்தின் விளைவு எலாம் கருத்து இலா இருள் - யுத்1:4 88/3

 மேல்
 
  கள்ளத்து (1)
கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா - யுத்1:3 99/3

 மேல்
 
  கள்ளம் (10)
ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும் - பால:17 24/3
களிப்பன மதர்ப்ப நீண்டு கதுப்பினை அளப்ப கள்ளம்
 ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி - பால:21 16/1,2
கள்ளம் என்-கொல் அறிந்திலம் கண் முகிழ்த்து - சுந்:2 169/3
என நினைத்து எய்த நோக்கி இரங்கும் என் உள்ளம் கள்ளம்
 மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் - சுந்:4 28/1,2
கள்ளம் திரிவாரவர் கைதவம் நீ - யுத்1:3 105/1
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க - யுத்1:9 88/2
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம்
 துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற - யுத்1:14 35/1,2
கானமும் தள்ள தள்ள களியொடும் கள்ளம் கற்ற - யுத்2:19 281/2
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் - யுத்3:31 115/3
கள்ளம் இல் கால பாடும் கருமமும் கருதேன் ஆகில் - யுத்4:37 7/3

 மேல்
 
  கள்ளமாய் (1)
கள்ளமாய் உலகம் கொள்ளும் கருணையாய் மறையில் கூறும் - யுத்1:7 8/1

 மேல்
 
  கள்ளரின் (2)
கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் - அயோ:1 17/3
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி - கிட்:10 81/3

 மேல்
 
  கள்ளரே (1)
கள்ளரே காண்டி என்னா மந்திரம் கருத்துள் கொண்டான் - யுத்1:9 30/1

 மேல்
 
  கள்ளனை (1)
கள்ளனை வரவு நோக்கி நின்றனன் காண்கிலாதான் - யுத்1:14 1/3

 மேல்
 
  கள்ளிடை (1)
கள்ளிடை தோன்ற நோக்கி கணவரை கனல்கின்றாரை - சுந்:2 109/4

 மேல்
 
  கள்ளியின் (1)
பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின்
 தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா - பால:7 8/1,2

 மேல்
 
  கள்ளின் (3)
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே - பால:19 14/1
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் - யுத்3:25 6/4
காதல் என்றதுவும் ஓர் கள்ளின் தோன்றிற்றே - யுத்4:41 94/4

 மேல்
 
  கள்ளினால் (2)
கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை - கிட்:11 94/3
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால்
 தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் - கிட்:13 14/2,3

 மேல்
 
  கள்ளினின் (1)
கனித்த இன் களி கள்ளினின் காட்டுமோ - யுத்4:40 10/4

 மேல்
 
  கள்ளினை (1)
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் - யுத்1:8 24/4

 மேல்
 
  கள்ளினோடு (1)
காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி - கிட்:13 59/1

 மேல்
 
  கள்ளு (1)
கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ் - கிட்:15 20/3

 மேல்
 
  கள்ளும் (4)
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து - பால:19 2/1
கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே - பால:19 24/4
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு - ஆரண்:14 28/2
கள்ளும் முகையும் தளிர்களோடு இனிய காயும் - சுந்:6 16/2

 மேல்
 
  கள்ளை (2)
கள்ளை மா கவர் கண்ணியன் கண்டிலன் - அயோ:11 31/1
ஒளித்தவன் உயிர் கள்ளை உண்டு உளம் - கிட்:3 59/1

 மேல்
 
  கள்ளொடு (1)
நச்சு என கொடிய நாக கள்ளொடு குருதி நக்கி - சுந்:2 187/1

 மேல்
 
  கள்ளொடும் (1)
காமரம் களி வண்டொடும் கள்ளொடும்
 காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே - சுந்:6 33/3,4

 மேல்
 
  கள (9)
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை - சுந்:3 22/3
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் - சுந்:8 30/1
கள பெரும் தானையை கண்ணின் நோக்கினான் - யுத்1:4 15/4
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் - யுத்2:15 243/3
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த - யுத்3:22 56/3
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் - யுத்3:22 119/3
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் - யுத்3:22 186/3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் - யுத்4:37 114/2
கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே - யுத்4:38 4/2

 மேல்
 
  களகள (1)
களகள உதிர்ந்தது கயல் கண் ஆலியே - பால:19 29/4

 மேல்
 
  களங்கம் (6)
நீள் இரும் களங்கம் நீக்கி நிரை மணி மாட நெற்றி - பால:10 14/3
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே - பால:13 51/4
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப - அயோ:6 24/3
கோடு தேய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் அன குறிய - கிட்:4 6/4
கார் இயன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று - கிட்:7 93/1
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் - கிட்:13 60/2

 மேல்
 
  களத்த (1)
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு - யுத்3:31 120/3

 மேல்
 
  களத்தன் (1)
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் - யுத்3:24 1/4

 மேல்
 
  களத்திடை (8)
புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் - யுத்2:15 119/4
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் - யுத்2:15 206/4
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ - யுத்2:16 206/3
போர் முற்று களத்திடை புக்கனனால் - யுத்2:18 26/4
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் - யுத்3:22 198/4
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் - யுத்3:24 83/3
கரி உண்ட களத்திடை உற்றன கார் - யுத்3:27 38/1
காகம் ஆடு களத்திடை காண்பெனோ - யுத்3:29 20/1

 மேல்
 
  களத்தில் (2)
கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில்
 கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் - யுத்1:2 104/3,4
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் - யுத்2:19 220/3

 மேல்
 
  களத்தின் (7)
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை - யுத்1:12 29/3
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி - யுத்2:15 195/3
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி - யுத்2:16 200/3
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் - யுத்2:18 223/4
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ - யுத்2:19 41/4
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த - யுத்2:19 291/3
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப - யுத்3:31 64/3

 மேல்
 
  களத்தின்-மிசை (1)
உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் - யுத்3:23 3/4

 மேல்
 
  களத்தினில் (1)
காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் - யுத்4:32 23/4

 மேல்
 
  களத்தினே (1)
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே - யுத்2:19 137/4

 மேல்
 
  களத்து (31)
இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான் - அயோ:1 27/1
செவ்வியோய் அனையது ஆக செரு களத்து உருத்து எய்யாதே - கிட்:7 122/2
மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு - கிட்:11 56/3
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் - சுந்:7 58/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் - சுந்:8 42/1
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி - சுந்:8 48/3
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த - யுத்1:2 103/2
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் - யுத்1:14 31/3
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில - யுத்2:15 124/4
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா - யுத்2:16 15/3
பேய் இரும் கணங்களோடு சுடு களத்து உறையும் பெற்றி - யுத்2:16 24/1
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை - யுத்2:16 317/2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா - யுத்2:17 92/2
காதலை பேரனை மருகனை களத்து
 ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் - யுத்2:18 115/2,3
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்2:18 164/2
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி - யுத்2:19 96/3
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் - யுத்3:20 61/2
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே - யுத்3:20 95/4
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் - யுத்3:22 181/3
மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் - யுத்3:22 185/4
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய - யுத்3:24 8/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் - யுத்3:27 58/1
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் - யுத்3:29 37/3
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த - யுத்3:31 110/3
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் - யுத்3:31 121/1
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் - யுத்3:31 121/2
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின் - யுத்3:31 207/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் - யுத்3:31 226/1
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த - யுத்4:32 17/1
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை - யுத்4:37 5/2
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய - யுத்4:37 109/3

 மேல்
 
  களத்துள் (1)
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ - யுத்2:15 151/4

 மேல்
 
  களத்தே (2)
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் - யுத்2:16 1/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் - யுத்4:37 203/2

 மேல்
 
  களத்தை (7)
நின்றனன் இலக்குவன் களத்தை நீங்கலன் - யுத்2:19 27/1
அறு குறை களத்தை நோக்கி அந்தரம் அதனை நோக்கும் - யுத்2:19 190/4
கடை உறு காலத்து ஆழி உலகு அன்ன களத்தை கண்டான் - யுத்2:19 219/4
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் - யுத்3:22 11/1
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு - யுத்3:31 231/3
காண்டி நீ அரக்கர்_வேந்தன் தன்னொடும் களத்தை என்றான் - யுத்4:32 52/4
குழுவிய களத்தை கண்ணின் நோக்கினர் துணுக்கம் கொண்டார் - யுத்4:33 1/4

 மேல்
 
  களப்பட்டாரை (1)
பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை
 தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே - யுத்2:19 294/1,2

 மேல்
 
  களப (2)
களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் - அயோ:10 29/4
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:1 2/3

 மேல்
 
  களபம் (1)
மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் - அயோ:4 80/2

 மேல்
 
  களபமும் (1)
எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் - பால:5 113/3

 மேல்
 
  களம் (35)
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை - ஆரண்:6 132/2
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச - ஆரண்:7 81/1
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன் - கிட்:1 6/1
போர் பெரும் களம் என பொலிந்தது உம்பரே - கிட்:10 13/4
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி - சுந்:2 187/3
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் - சுந்:2 190/3
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் - சுந்:8 24/4
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் - சுந்:9 45/4
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா - சுந்:11 15/4
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ - யுத்1:14 11/3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் - யுத்2:15 47/1
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட - யுத்2:15 51/3
அரக்கர் சேனை அடு களம் பாழ்பட - யுத்2:15 62/1
போது உறு பெரும் களம் புகுந்துளான் என - யுத்2:15 107/3
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் - யுத்2:15 198/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த - யுத்2:15 233/4
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக - யுத்2:16 313/4
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் - யுத்2:16 346/3
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் - யுத்2:18 85/4
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால - யுத்2:18 185/1
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் - யுத்2:18 224/2
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் - யுத்2:19 295/3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் - யுத்3:20 44/2
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் - யுத்3:20 60/2
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் - யுத்3:20 67/2
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே - யுத்3:22 134/4
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன் - யுத்3:29 23/3
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் - யுத்3:31 94/3
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற - யுத்4:32 8/4
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால - யுத்4:33 4/1
உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் - யுத்4:33 22/4
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம் - யுத்4:34 7/3
பல களம் தலை மௌலியோடு இலங்கலின் பல் தோள் - யுத்4:35 27/1
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால் - யுத்4:40 39/1
அருந்ததி அனைய நங்கை அமர் களம் அணுகி ஆடல் - யுத்4:40 42/1

 மேல்
 
  களம்தான் (1)
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் - யுத்3:22 114/2

 மேல்
 
  களமும் (1)
அண்டம் மா களமும் வீந்த அரக்கரே உயிரும் ஆக - யுத்3:31 230/1

 மேல்
 
  களவினில் (1)
பொன் இகழ் களவினில் பொருந்தினோன் எனும் - அயோ:11 107/3

 மேல்
 
  களவு (3)
களவு செய்தவன் உறை காணும் காலம் வந்து - கிட்:10 95/3
களவு இயல் வஞ்சனை இலங்கை காவலற்கு - யுத்1:4 49/3
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர - யுத்1:4 142/3

 மேல்
 
  களவும் (3)
வஞ்சமும் களவும் இன்றி மழை என மதர்த்த கண்கள் - பால:22 15/3
வஞ்சமும் களவும் பொய்யும் மயக்கமும் மரபு_இல் கொட்பும் - கிட்:11 94/1
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி - சுந்:9 63/1

 மேல்
 
  களவுமே (1)
சுரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுமே கடனா - யுத்3:22 109/1

 மேல்
 
  களவை (2)
களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் - யுத்1:3 62/4
களவை ஆய்ந்து உற தெளிந்திலது ஆயினும் கண்ணால் - யுத்4:40 92/3

 மேல்
 
  களன் (2)
களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் - பால:5 43/2
உண்டாடிய வெம் களன் ஊடுருவ - யுத்2:18 27/2

 மேல்
 
  களி (88)
பணை முக களி யானை பல் மாக்களோடு - பால:1 11/1
கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் - பால:2 2/4
இன் துணை களி அன்னம் இரிக்குமே - பால:2 32/4
இடை இடை எங்கணும் களி அறாதன - பால:3 53/1
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் - பால:5 11/4
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு - பால:9 3/3
கன்னிமாடத்து உம்பரின் மாடே களி பேடோடு - பால:10 23/3
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் - பால:10 33/1
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் - பால:10 57/3
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல் - பால:10 80/1
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் - பால:11 15/3
கண்டு இரைப்பன ஆடவர் கண் களி
 வண்டு இரைப்பன ஆனை மதங்களே - பால:14 46/3,4
உண் களி கமலங்களின் உள் உறை - பால:14 48/2
திண் களி சிறு தும்பி என சிலர் - பால:14 48/3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை - பால:14 61/2
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் - பால:16 16/2
கான மா மயில்கள் எல்லாம் களி கெட களிக்கும் சாயல் - பால:18 14/1
காக துண்ட நறும் கலவை களி
 ஆகம் உண்டது அடங்கலும் நீங்கலால் - பால:18 22/1,2
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் - பால:19 20/3
அரும் களி மால் கயிறு அனைய வீரர்க்கும் - பால:19 66/1
மழை குலாவு ஓதி நல்லார் களி மயக்கு உற்று நின்றார் - பால:22 20/2
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் - பால:22 25/1
இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் - பால:22 30/4
ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர - பால:23 33/3
தேவரும் களி கொள திரிந்து சாற்றினார் - அயோ:2 33/4
கம்ப நெடும் களி யானை அன்ன மன்னன் - அயோ:3 20/1
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி - அயோ:3 104/2
களி துறந்தன மலர் கள் உண் வண்டுமே - அயோ:4 200/4
களி அன்னமும் மட அன்னமும் நடம் ஆடுவ கண்டான் - அயோ:7 2/4
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் - அயோ:7 3/3
காணிய எனல் ஆகும் களி மயில் இவை காணாய் - அயோ:9 4/4
பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும் - அயோ:9 8/3
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை - அயோ:9 9/2
மூடிய களி மன்ன முடுகின நெறி காணா - அயோ:9 13/2
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த - அயோ:13 54/3
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் - அயோ:13 60/3
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் - ஆரண்:2 4/2
கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட - ஆரண்:3 20/2
மருள் தரும் களி வஞ்சனை வளை எயிற்று அரக்கர் - ஆரண்:7 87/1
களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே - ஆரண்:10 122/4
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் - ஆரண்:14 7/1
ஆடும் களி மா மத யானை அனான் - ஆரண்:14 74/4
களி படா மனத்தவன் காணின் கற்பு எனும் - கிட்:1 9/1
உண்டவர் பெரும் களி உறலின் ஓதியர் - கிட்:1 12/3
வவ்வு மாந்தரின் களி மயக்கு உறுவன மகரம் - கிட்:1 16/2
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து - கிட்:1 26/1
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை - கிட்:7 79/3
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண் - கிட்:13 48/2
கண்ணுற நோக்கலுற்றார் களி உற கனிந்த காமர் - கிட்:15 26/2
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை - சுந்:1 5/4
கந்தார வீணை களி செம் செவி காது நுங்க - சுந்:1 62/4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா - சுந்:2 34/3
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் - சுந்:2 36/4
கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும் - சுந்:2 78/3
கானக மயில்கள் என்ன களி மட அன்னம் என்ன - சுந்:2 102/1
பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் - சுந்:3 30/4
காமரம் களி வண்டு கலங்கிட - சுந்:6 27/1
காமரம் களி வண்டொடும் கள்ளொடும் - சுந்:6 33/3
நின்றன திசை-கண் வேழம் நெடும் களி செருக்கு நீங்க - சுந்:8 18/1
நின்ற வன் திசை நெடும் களி யானையின் நெற்றி - சுந்:9 18/3
களி வரு சிந்தையால் காண்டி நங்களை - சுந்:12 11/3
காமத்தால் இறந்தார் களி வண்டு உறை - சுந்:12 92/3
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா - சுந்:13 30/4
கற்பு எனும் பெயரது ஒன்றும் களி நடம் புரிய கண்டேன் - சுந்:14 29/4
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர - யுத்1:1 10/3
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் - யுத்1:6 52/3
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை - யுத்1:8 16/4
வாய் உரைத்த கலவை களி வாசம் - யுத்1:11 15/3
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் - யுத்2:15 144/1
நல் நெடும் களி மால் யானை நாணுற நடந்து வந்தான் - யுத்2:17 5/4
அடியோடு மத களி யானைகளின் - யுத்2:18 23/1
கண்டான் அ இராமன் எனும் களி மா - யுத்2:18 27/1
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா - யுத்2:18 41/3
மால் ஏறின களி யானைகள் மழை ஏறு என மறிய - யுத்2:18 153/4
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று - யுத்2:18 156/1
சையத்தினும் உயர்வுற்றன தறுகண் களி மதமா - யுத்2:18 161/1
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக - யுத்2:19 58/2
காக நெடும் களி யானை களிப்பால் - யுத்3:20 27/4
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர - யுத்3:23 1/3
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க - யுத்3:25 19/1
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு - யுத்3:27 33/2
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் - யுத்3:31 118/1
அம்பரங்களொடும் களி யானையும் - யுத்3:31 119/2
கனித்த இன் களி கள்ளினின் காட்டுமோ - யுத்4:40 10/4
புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் - யுத்4:40 17/4
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் - யுத்4:41 91/2
ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் - யுத்4:42 4/4
சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் - யுத்4:42 6/4

 மேல்
 
  களி-கொள் (1)
கனிகளின் மலரின் வந்த கள் உண்டு களி-கொள் அன்னம் - ஆரண்:10 98/1

 மேல்
 
  களி_நடம் (1)
கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட - ஆரண்:3 20/2

 மேல்
 
  களிக்கவே (1)
கண் களித்தன காமன் களிக்கவே - பால:14 48/4

 மேல்
 
  களிக்கின்ற (2)
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை - பால:16 46/4
காதல் முந்தி களிக்கின்ற சிந்தையான் - அயோ:11 1/2

 மேல்
 
  களிக்கின்றார் (2)
கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் களிக்கின்றார் - அயோ:7 11/4
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் - சுந்:2 28/4

 மேல்
 
  களிக்கின்றாரை (1)
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை - சுந்:2 106/4

 மேல்
 
  களிக்கின்றான்-தன் (1)
சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் - யுத்2:16 124/4

 மேல்
 
  களிக்கின்றேம்-பால் (1)
கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால்
 நவை உற வந்தது என் நீ அமுது உண்பாய் நஞ்சு உண்பாயோ - யுத்2:16 126/3,4

 மேல்
 
  களிக்கின்றோயை (1)
கடிக்கும் வல் அரவும் கேட்கும் மந்திரம் களிக்கின்றோயை
 அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி - சுந்:3 132/1,2

 மேல்
 
  களிக்கு (1)
மன களிக்கு மற்று உன்னை அம் மானவன் - யுத்4:40 17/2

 மேல்
 
  களிக்கும் (17)
வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ - பால:2 9/4
காணுதற்கு இனிய வேழ கன்றொடு களிக்கும் முன்றில் - பால:16 7/2
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் - பால:16 17/4
கான மா மயில்கள் எல்லாம் களி கெட களிக்கும் சாயல் - பால:18 14/1
கள் மணி வள்ளத்துள்ளே களிக்கும் தன் முகத்தை நோக்கி - பால:19 17/1
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் - பால:19 55/2
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல - பால:22 19/1
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன் - அயோ:1 83/3
வேத்தவை முனிவரோடு விருப்பொடு களிக்கும் மெய்ம்மை - அயோ:3 105/1
கண்டனர் இராமனை களிக்கும் சிந்தையார் - ஆரண்:3 3/4
கண்டனன் மனம் என களிக்கும் கண்ணினான் - ஆரண்:13 62/4
களிக்கும் மஞ்ஞையை கண்ணுளர் இனம் என கண்ணுற்று - கிட்:10 36/1
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் - கிட்:10 36/4
களிக்கும் நல்வினை காணாயோ - சுந்:5 53/4
ஓகை கொண்டு களிக்கும் மனத்தள் உயர்ந்தாள் - சுந்:5 75/2
கற்று உணர் மாருதி களிக்கும் சிந்தையான் - சுந்:9 26/2
தேவரும் அழுதனர் களிக்கும் சிந்தையார் - சுந்:10 49/4

 மேல்
 
  களிகளை (1)
களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே - ஆரண்:10 122/4

 மேல்
 
  களிகூர (1)
தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் - அயோ:13 32/3

 மேல்
 
  களித்த (12)
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே - பால:19 14/1
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த - அயோ:9 40/4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் - ஆரண்:10 37/1
காட்டிய உயிர்கள் எல்லாம் அருந்தின களித்த போலாம் - ஆரண்:13 137/2
களித்த வாலியும் கடிதின் எய்தினான் - கிட்:3 59/2
உள் உற களித்த குன்றின் உயர்ச்சிய ஓடை யானை - சுந்:2 35/4
கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும் - சுந்:2 158/2
கடக்கும்-வகை வீசின களித்த திசை யானை - சுந்:6 13/2
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் - யுத்1:8 24/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர் - யுத்3:28 56/2
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா - யுத்3:31 140/2
காதலால் கருமம் ஒன்று கேட்டியால் களித்த சிந்தை - யுத்4:37 6/2

 மேல்
 
  களித்ததால் (1)
கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது - அயோ:12 23/3

 மேல்
 
  களித்தது (1)
மனம் என களித்தது கண்ணின் மாலையே - ஆரண்:12 28/4

 மேல்
 
  களித்தவர் (1)
களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்று கண்டது உண்டோ - கிட்:11 92/4

 மேல்
 
  களித்தவன் (1)
களித்தவன் களிப்பு நீக்கி காப்பவர் தம்மை கண்ணுற்று - யுத்1:13 24/3

 மேல்
 
  களித்தன (4)
கண் களித்தன காமன் களிக்கவே - பால:14 48/4
கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் - ஆரண்:7 86/1
நெஞ்சு உற களித்தன நேமிப்புள் எலாம் - ஆரண்:10 126/4
வாக்கினால் உரையாம் என களித்தன மான்கள் - கிட்:10 38/4

 மேல்
 
  களித்தனர் (1)
சிந்தினர் களித்தனர் அறமும் தேவரும் - பால:5 65/2

 மேல்
 
  களித்தனன் (1)
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் - யுத்4:41 38/4

 மேல்
 
  களித்தார் (1)
காம நறையின் திறம் நுகர்ந்தனர் களித்தார்
 பூ மன் நறை வண்டு அறை இலங்கு அமளி புக்கார் - சுந்:2 159/2,3

 மேல்
 
  களித்தான் (2)
களித்தான் வாரி கலுழ்ந்த கண்ணினான் - கிட்:16 43/4
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் - யுத்2:15 218/4

 மேல்
 
  களித்திட (1)
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் - யுத்4:40 42/4

 மேல்
 
  களித்து (8)
மைந்தர் பேச மனம் களித்து ஓடுவார் - பால:14 41/4
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் - அயோ:6 13/3
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ - ஆரண்:4 21/2
ஆடினார் பாடினார் அங்கும் இங்கும் களித்து
 ஓடினார் உவகை இன் நறவை உண்டு உணர்கிலார் - கிட்:4 21/1,2
களித்து புன் தொழில்-மேல் நின்ற அரக்கர் கண்ணுறுவராம் என்று - சுந்:1 33/3
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான் - சுந்:5 27/3
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் - யுத்2:15 139/1
காத்தாய் உலகு அனைத்தும் என களித்து ஆடினர் கமலம் - யுத்3:27 148/3

 மேல்
 
  களித்துளது (1)
இனம் என களித்துளது என்பது என் அவன் - ஆரண்:12 28/3

 மேல்
 
  களிப்ப (5)
மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் முக - பால:14 48/1
கண்கள் களிப்ப மனங்கள் களிப்பார் - பால:23 96/4
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி - கிட்:3 20/2
வருவாய் போல வாராதாய் வந்தாய் என்று மனம் களிப்ப
 வெருவாதிருந்தோம் நீ இடையே துன்பம் விளைக்க மெலிகின்றோம் - யுத்3:22 224/1,2
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த - யுத்4:42 17/3

 மேல்
 
  களிப்பன் (1)
கற்பினால் இயன்றது என்பான் பெரியது ஓர் களிப்பன் ஆனான் - சுந்:12 126/4

 மேல்
 
  களிப்பன (2)
களிப்பன மதர்ப்ப நீண்டு கதுப்பினை அளப்ப கள்ளம் - பால:21 16/1
செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் - அயோ:3 69/3

 மேல்
 
  களிப்பார் (1)
கண்கள் களிப்ப மனங்கள் களிப்பார் - பால:23 96/4

 மேல்
 
  களிப்பால் (2)
காக நெடும் களி யானை களிப்பால் - யுத்3:20 27/4
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் - யுத்4:42 7/4

 மேல்
 
  களிப்பின் (3)
வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை - பால:2 16/3
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் - பால:5 57/4
கரை செயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள் - பால:6 1/4

 மேல்
 
  களிப்பினர் (2)
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் - யுத்3:22 81/4
உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார் - யுத்3:22 179/3

 மேல்
 
  களிப்பினுள் (1)
கரை தெரிவு இலாத போக களிப்பினுள் இருந்தான் மன்னோ - யுத்4:42 20/4

 மேல்
 
  களிப்பினை (1)
களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் - பால:10 15/4

 மேல்
 
  களிப்பினொடு (1)
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள - யுத்4:36 27/2

 மேல்
 
  களிப்பு (15)
கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து - பால:5 113/2
கண்களின் காணவே களிப்பு நல்கலால் - பால:10 33/2
களிப்பு எனும் கரை இலா கடலுள் ஆழ்ந்தனன் - பால:24 42/4
கண்ணும் உள்ளமும் வண்டு என களிப்பு உற கண்டான் - அயோ:1 49/4
களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல் - அயோ:10 11/2
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா - கிட்:13 50/2
கருவி மா மழை என்று களிப்பு உறா - கிட்:15 42/2
தேனினும் களிப்பு செய்யும் சிந்தையர் தெரிந்தும் என்னின் - சுந்:7 4/2
காவலில்-நின்று தம் களிப்பு கைம்மிக - யுத்1:2 70/2
காலன்-தன் களிப்பு தீர்த்த மகோதர காலையே போய் - யுத்1:13 19/1
களித்தவன் களிப்பு நீக்கி காப்பவர் தம்மை கண்ணுற்று - யுத்1:13 24/3
புல்லுவ களிப்பு கூர்ந்து புலவு நாறு அலகை எல்லாம் - யுத்2:17 57/4
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன் - யுத்3:26 50/3
கொலையினை நோக்கும் ஒன்றும் உரைத்திலன் களிப்பு கொண்டான் - யுத்3:28 66/4
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் - யுத்4:41 113/4

 மேல்
 
  களிப்பும் (4)
காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ - பால:5 45/1
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும் - கிட்:11 94/2
விழுந்து அழி கண்ணின் நீரும் உவகையும் களிப்பும் வீங்க - யுத்3:28 65/1
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் - யுத்4:34 24/3

 மேல்
 
  களிப்புற (2)
வாழ்ந்த சிந்தையின் மனங்களும் களிப்புற மன்னன் - யுத்4:40 103/3
சிந்தையோடு கண் களிப்புற செரு எலாம் நினையா - யுத்4:40 123/3

 மேல்
 
  களிப்புறு (2)
கண்ணினில் என கொடு களிப்புறு மனத்தான் - ஆரண்:3 42/4
கொங்கை மார்பிடை குளிப்புற களிப்புறு கொழும் கண் - ஆரண்:8 4/3

 மேல்
 
  களிப்பொடு (1)
கருமத்தின் விளைவை எண்ணி களிப்பொடு காண வந்த - அயோ:6 2/3

 மேல்
 
  களிய (1)
தீவிய களிய ஆகி செருக்கின காம செவ்வி - கிட்:10 34/2

 மேல்
 
  களியன (2)
கன்றொடு விளையாடும் களியன பல காணாய் - அயோ:9 10/4
மால் உறு களியன மறுகின மதம் மழை - யுத்2:18 133/3

 மேல்
 
  களியா (1)
களியா உள்ளத்து அண்ணல் மனத்தில் கதம் மூள - சுந்:2 81/1

 மேல்
 
  களியாட்டம் (2)
கன்னி நன் மயில் அன்னாரை நெடும் களியாட்டம் கண்டான் - யுத்3:25 1/4
அயிர்ப்பினில் அறிதிர் என்றே அது களியாட்டம் ஆக - யுத்3:25 14/2

 மேல்
 
  களியால் (4)
கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் - பால:5 127/4
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை - பால:16 46/4
களியால் இவன் அயர்கின்றன உளவோ கனல் உமிழும் - பால:24 20/2
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால்
 ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் - யுத்3:31 109/3,4

 மேல்
 
  களியிடை (1)
முறையில் நின்றிலர் முந்துறு களியிடை மூழ்கி - அயோ:1 74/2

 மேல்
 
  களியில் (1)
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா - யுத்4:33 6/2

 மேல்
 
  களியின் (1)
ஆடலும் களியின் வந்த அமலையும் அமுதின் ஆன்ற - யுத்3:25 18/1

 மேல்
 
  களியினர் (1)
காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் - சுந்:2 137/4

 மேல்
 
  களியொடும் (1)
கானமும் தள்ள தள்ள களியொடும் கள்ளம் கற்ற - யுத்2:19 281/2

 மேல்
 
  களியோடு (2)
சித்தம் உறும் களியோடு சிறந்தே - பால:5 114/2
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் - யுத்3:20 74/3

 மேல்
 
  களில் (1)
அரும் களில் திரிகின்றது ஓர் ஆசையான் - யுத்2:16 59/4

 மேல்
 
  களிற்றான் (1)
புரசை மத களிற்றான் பொற்கோயில் முன்னர் - அயோ:4 88/2

 மேல்
 
  களிற்றிடை (1)
எண் திசை பெரும் களிற்றிடை மணி என இசைக்கும் - யுத்4:35 21/1

 மேல்
 
  களிற்றின் (15)
முழை விழை கிரி நிகர் களிற்றின் மும் மத - பால:3 54/2
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை - பால:14 78/3
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் - அயோ:12 31/4
ஆயிரம்_ஆயிரம் களிற்றின் ஆற்றலர் - ஆரண்:7 37/1
வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் - ஆரண்:10 3/1
மாவினில் சிவிகை தன் மேல் மழை மத களிற்றின் வைய - ஆரண்:10 169/3
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள - சுந்:2 215/2
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப - சுந்:3 75/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் - சுந்:8 12/4
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் - யுத்1:10 20/3
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற - யுத்1:12 41/1
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் - யுத்2:15 144/1
சேறலும் களிற்றின் மேலான் திண் திறல் அரக்கன் செவ்வே - யுத்2:18 218/1
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் - யுத்2:18 223/4
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின்
 மருப்பு கல்லிய தோளவன் மீள அரு மாயம் - யுத்4:37 121/3,4

 மேல்
 
  களிற்றின்-மேல் (2)
துனை வலத்து அயிராவத களிற்றின்-மேல் தோன்றி - யுத்3:22 163/3
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் - யுத்3:22 165/1

 மேல்
 
  களிற்றினாய் (1)
மத இயல் களிற்றினாய் மறு_இல் விஞ்சைகள் - அயோ:14 121/2

 மேல்
 
  களிற்றினில் (1)
மதித்த களிற்றினில் வாள் அரி_ஏறு - சுந்:9 55/1

 மேல்
 
  களிற்றினும் (1)
கைத்தலம் குலைத்தார் ஆக களிற்றினும் புரவி-மேலும் - யுத்2:18 183/3

 மேல்
 
  களிற்றினை (2)
வரும் களிற்றினை தின்றனன் மால் அறா - யுத்2:16 59/3
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் - யுத்3:22 193/2

 மேல்
 
  களிற்றினோடு (1)
இனி என் எற்றுவென் களிற்றினோடு எடுத்து என எழுந்தான் - யுத்3:22 169/2

 மேல்
 
  களிற்று (13)
கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம் - பால:2 32/1
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் - பால:13 20/1
புலி தானை களிற்று உரிவை போர்வையான் வரி சிலையை - பால:13 20/3
கையின் ஆட்டும் களிற்று அரசு என்னவே - பால:18 25/4
கொல் உயர் களிற்று அரசர் கோமகன் இருந்தான் - பால:22 40/1
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் - பால:23 1/2
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா - அயோ:5 36/3
ஏழ் உயர் மத களிற்று இறைவ ஏகினை - அயோ:11 54/1
மருப்பு இறா மத களிற்று அமரர் மன்னமும் - ஆரண்:7 44/1
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் - சுந்:9 10/2
ஒற்றை வாளியோடு உருண்டன கரும் களிற்று ஓங்கல் - யுத்2:15 233/3
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி - யுத்4:32 13/1
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி - யுத்4:33 25/3

 மேல்
 
  களிற்று_இனம் (1)
கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம்
 வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ் - பால:2 32/1,2

 மேல்
 
  களிற்றை (4)
கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன - பால:14 19/2
ஆயிரம் களிற்றை ஓர் மரத்தினால் அடித்து - சுந்:9 35/3
குலை உற குளித்த வாளி குதிரையை களிற்றை ஆளை - யுத்2:16 18/3
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் - யுத்3:22 155/4

 மேல்
 
  களிற்றையும் (1)
கட களிற்றையும் காரிகையாரையும் - பால:14 42/3

 மேல்
 
  களிற்றொடு (2)
பண் முதிர் களிற்றொடு பரந்த சேனையின் - அயோ:14 32/1
கண் வைக்கும்-தொறும் களிற்றொடு மாதிரம் காக்கும் - சுந்:12 43/3

 மேல்
 
  களிற்றொடும் (2)
ஊர விட்ட களிற்றொடும் ஓடு நாள் - யுத்2:16 69/2
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் - யுத்2:16 172/3

 மேல்
 
  களிறு (55)
கண்ணிடை கனல் சொரி களிறு கால் கொடு - பால:3 43/1
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா - பால:7 31/1
இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின் - பால:13 29/2
புல்லிய களிறு என மைந்தர் போயினார் - பால:14 17/4
எருத்தின் ஏந்திய மால் களிறு என்னவே - பால:14 37/4
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் - பால:14 71/1
காத்திரங்களால் தலத்தொடும் தேய்ந்தது ஓர் களிறு - பால:15 6/4
கார் நிரை என களிறு காவிடை நிரைத்தார் - பால:15 14/3
பெரும் களிறு அலை_புனல் கலக்குவன பெட்கும் - பால:15 25/3
பெரும் களிறு ஏயும் மைந்தர் பேர் எழில் ஆகத்தோடு - பால:16 17/1
அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய் - பால:20 6/3
பரந்த தேர் களிறு பாய் புரவி பண்ணையில் - பால:23 42/1
ஓடை மா கட களிறு உதய மால் வரை - அயோ:2 41/3
காரொடு தொடர் மத களிறு சென்றன - அயோ:2 44/1
காவும் அழுத களிறு அழுத கால் வய போர் - அயோ:4 98/3
நீட்டில களிறு கை நீரின் வாய் புதல் - அயோ:4 207/1
ஓடை நல் அணி முனிந்தன உயர் களிறு உச்சி - அயோ:4 209/1
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் - அயோ:9 47/4
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா - அயோ:13 50/3
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் - அயோ:13 66/3
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற - ஆரண்:7 21/3
அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் - ஆரண்:7 77/2
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர் - ஆரண்:7 123/1
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் - ஆரண்:8 15/1
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி - ஆரண்:9 3/3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு - கிட்:1 39/4
கண் துயின்றில நெடிய கடல் துயின்றன களிறு - கிட்:1 40/4
கடம் திறந்து எழு களிறு அனைய கார் முகில் - கிட்:10 108/1
வன் திசை களிறு அன்ன மயேந்திர - கிட்:15 53/1
தழங்கு பேரியின் அரவமும் தகை நெடும் களிறு
 முழங்கும் ஓதையும் மூரி நீர் முழக்கொடு முழங்கும் - சுந்:2 13/1,2
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய - சுந்:2 144/1
மத்த மத வெம் களிறு உறங்கின மயங்கும் - சுந்:2 163/3
ஆடல் மா களிறு அனையவன் அரக்கியர்க்கு அருளி - சுந்:7 43/1
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் - சுந்:12 72/1
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் - யுத்1:9 5/4
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் - யுத்1:11 1/1
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய - யுத்2:15 193/1
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் - யுத்2:16 5/4
மருப்பு இழந்தன களிறு எலாம் வால் செவி இழந்த - யுத்2:16 210/1
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற - யுத்2:16 348/3
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி - யுத்2:17 79/3
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி - யுத்2:18 21/1
திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண் - யுத்2:18 29/2
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி - யுத்2:18 218/4
மத்த சின மால் களிறு என்ன மலைந்தார் - யுத்2:18 243/1
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் - யுத்2:19 59/3
கரு கிளர் மேகம் அன்ன களிறு அனையானை கண்டான் - யுத்2:19 285/4
மதம் புலர் களிறு என சீற்றம் மாறினர் - யுத்3:27 67/4
கடம் பொறா மத களிறு தேர் பரி இடை கடவ - யுத்3:31 17/1
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் - யுத்3:31 163/3
வெய்ய களிறு பரியாளொடு இரதம் விழ - யுத்3:31 166/2
காரால் பொலியும் களிறு ஆர்ப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/4
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 24/4
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் - யுத்4:36 2/1
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் - யுத்4:37 56/4

 மேல்
 
  களிறு-போல் (1)
தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல்
 கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் - யுத்3:31 137/2,3

 மேல்
 
  களிறும் (22)
குரைத்த தேரும் களிறும் குதிரையும் - பால:14 44/1
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் - பால:14 79/3
வீரரும் களிறும் தேரும் புரவியும் மிடைந்த சேனை - பால:14 80/1
மன்மத களிறும் மாதர் கொங்கையும் மாரன் அம்பும் - பால:14 81/3
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ - பால:20 4/2
கள் ஒலித்தில மலர் களிறும் அன்னவே - அயோ:4 204/4
பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும் - அயோ:11 31/2
தேரும் மாவும் களிறும் சிவிகையும் - அயோ:11 34/1
கம்பம் இல் திசையில் நின்ற களிறும் கண் இமைத்த அன்றே - ஆரண்:7 111/4
ஆரியம் தனி ஐம் கர களிறும் ஓர் ஆழி - சுந்:2 11/3
மடங்கல் அரி_ஏறும் மத மால் களிறும் நாண - சுந்:2 63/1
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் - சுந்:9 37/1
என்னா முன்னம் இரும் களிறும் தன் - யுத்1:3 94/1
களிறும் மாவும் நிருதரும் கால் அற - யுத்2:15 45/1
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய - யுத்2:15 146/1
செம் மலை அனைய வெம் களிறும் சேனையின் - யுத்2:16 251/2
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற - யுத்2:16 252/2
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய - யுத்2:19 52/2
ஆடல் மா களிறும் மாவும் கடாவினர் ஆர்த்து மண்டி - யுத்2:19 92/2
தேரொடு களிறும் மாவும் அரக்கரும் நெருங்கி தெற்ற - யுத்3:22 124/1
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த - யுத்3:31 110/3
தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட - யுத்3:31 132/2

 மேல்
 
  களிறே (6)
கலையே பிணையே களிறே பிடியே - ஆரண்:12 75/2
என் தேடினை வந்த இளம் களிறே - ஆரண்:14 70/4
காவலன் பயந்த வீர கார்முக களிறே கற்ற - யுத்1:10 21/1
வந்தேன் தொடர மத களிறே வந்தேனால் - யுத்2:17 86/4
கைகேசி கருத்து இதுவோ களிறே - யுத்3:23 15/4
எம் பெரும் களிறே காண ஏசற்றேன் எழுந்திராயோ - யுத்3:29 50/4

 மேல்
 
  களிறோடு (1)
இலக்கண களிறோடு இள மெல் நடை - சுந்:2 150/3

 மேல்
 
  களிறோடும் (1)
இளம் களிறோடும் சாய்ந்த இராமனை இடையில் கண்டான் - யுத்3:24 3/4

 மேல்
 
  களும் (1)
நூறு நூறு குடம் களும் நுங்கினான் - யுத்2:16 55/2

 மேல்
 
  களை (10)
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை - பால:2 10/2
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை - பால:2 10/2
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த - பால:9 6/2
கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா - பால:24 13/2
கண்ணிய யாவர்க்கும் களை_கண் ஆகிய - பால:24 40/3
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் - அயோ:7 5/4
கட்கிலார் களை காதல் கொழுநரோடு - அயோ:11 21/3
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே - கிட்:10 101/1
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் - யுத்1:2 54/2
களை என தம்பிமாரை வேரொடும் களைய கண்டும் - யுத்1:14 33/2

 மேல்
 
  களை_கண் (1)
கண்ணிய யாவர்க்கும் களை_கண் ஆகிய - பால:24 40/3

 மேல்
 
  களைகட்டு (1)
வேவு எழு மழுவின் வாயால் வேர் அற களைகட்டு அன்னார் - பால:24 33/2

 மேல்
 
  களைகண் (4)
காத்தனர் பின் ஒரு களைகண் இன்மையால் - அயோ:12 10/3
கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் - ஆரண்:4 28/4
கனகனும் அவனில் வந்த வானவர் களைகண் ஆன - யுத்1:3 143/1
கரவு இலாளர் விழ களைகண் இலா - யுத்1:8 56/3

 மேல்
 
  களைகண்ணே (1)
கரு ஆய் அளிக்கும் களைகண்ணே நீயே இடரை காவாயேல் - யுத்3:22 224/3

 மேல்
 
  களைகணை (1)
களைகணை தொழ அவன் கண்ணின் கூறினான் - யுத்4:40 65/4

 மேல்
 
  களைகு (1)
உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் - பால:2 10/3

 மேல்
 
  களைதல் (1)
நந்தல்_இல் புவி-கண் இடர் பின் களைதல் நன்றால் - சுந்:5 9/4

 மேல்
 
  களைதியேல் (1)
களைதியேல் ஆவி நம்-பால் இவன் வந்து கண்ணின் கண்ட - சுந்:12 111/3

 மேல்
 
  களைந்தான் (1)
காயம் இனிது உண்டு உலகின் ஆர் இடர் களைந்தான் - ஆரண்:3 38/4

 மேல்
 
  களைந்து (2)
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி - ஆரண்:13 112/3
முளையினோடும் களைந்து முடிப்ப-போல் - யுத்2:15 6/2

 மேல்
 
  களைய (3)
கொன்று களைய குறித்த பொருள் அதுவோ - அயோ:4 106/3
களை என தம்பிமாரை வேரொடும் களைய கண்டும் - யுத்1:14 33/2
மேயின வடுவின் நின்ற வேதனை களைய வெந்த - யுத்3:26 74/3

 மேல்
 
  களையினை (1)
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி - ஆரண்:13 112/3

 மேல்
 
  களையும் (1)
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து - கிட்:13 27/3

 மேல்
 
  களையுமாறு (1)
கண்ட வானவர்களோடும் களையுமாறு இன்று காண்டி - ஆரண்:13 117/4

 மேல்
 
  களையேம் (1)
கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன - ஆரண்:6 134/2

 மேல்
 
  களைவாய் (1)
சிந்தாகுலங்கள் களைவாய் தளர்ந்து துயர் கூரல் என்ன செயலோ - யுத்2:19 250/3

 மேல்
 
  களைவாரும் (1)
குப்பைகள் என வாரிக்கொண்டு அயல் களைவாரும் - பால:23 30/4

 மேல்
 
  களைவு (3)
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த - பால:9 6/2
களைவு_அரும் தானையோடும் கழிவது காண்டி என்றான் - யுத்2:16 33/4
களைவு அரும் துன்பம் நீங்க கண்டனன் என்ப மன்னோ - யுத்3:22 141/3

 மேல்
 
  களைவு_அரும் (1)
களைவு_அரும் தானையோடும் கழிவது காண்டி என்றான் - யுத்2:16 33/4

 மேல்
 
  களைவென் (2)
குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால் - கிட்:10 67/2
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் - சுந்:10 23/4

 மேல்
 
  கற்கடகமும் (1)
தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே - பால:5 99/4

 மேல்
 
  கற்கடம் (1)
காயும் புள்ளி கற்கடம் நாகம் கனி வாழை - அயோ:6 18/3

 மேல்
 
  கற்கள் (6)
கற்கள் வானிடை மீன் என வீழ்வன காணாய் - அயோ:10 17/4
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் - கிட்:2 12/1
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு - யுத்2:15 48/1
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் - யுத்2:15 190/4
மற்று இனி ஒருவர்-மேல் ஓர் மரனொடும் கற்கள் வீச - யுத்2:16 176/1
கண்டு கைகளோடு அணி வகுத்து உரும் உறழ் கற்கள்
 கொண்டு கூற்றமும் நடுக்குற தோள் புடை கொட்டி - யுத்4:32 6/1,2

 மேல்
 
  கற்களும் (3)
காடு அமர் மரமும் மாவும் கற்களும் கரைந்து காய்ந்த - ஆரண்:13 129/3
காடும் நாடும் மரங்களும் கற்களும்
 நாடும் நாட்டும் நளிர் கடல் நாட்டில் ஓர் - யுத்1:8 63/2,3
குன்றும் கற்களும் மரங்களும் குறைந்தன குரங்கின் - யுத்2:16 203/1

 மேல்
 
  கற்களை (1)
அம்பு கற்களை அள்ளின அம்பு எலாம் - யுத்2:15 20/1

 மேல்
 
  கற்களோடும் (1)
கற்களோடும் உருண்ட கவிகளே - யுத்2:15 22/4

 மேல்
 
  கற்கின்றது (1)
கற்கின்றது இவன் தன் நாமம் கருதுவது இவனை கண்டாய் - கிட்:7 138/2

 மேல்
 
  கற்கும் (2)
கரை உளது யாவரும் கற்கும் கல்வியின் - யுத்1:3 57/3
கார்த்தவீரியன் என்பானால் கட்டுண்டான் என்ன கற்கும்
 வார்த்தை உண்டு அதனை கேட்டு நாணுறு மனத்தினேற்கு - யுத்4:37 207/1,2

 மேல்
 
  கற்ப (2)
கற்ப தருவின் கதிர் நாள் நிழல் கற்றை நாற - ஆரண்:10 160/2
காலையும் மாலை-தானும் இல்லது ஓர் கனக கற்ப
 சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய - சுந்:14 31/2,3

 மேல்
 
  கற்பக (34)
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் - பால:3 22/2
நனை வரு கற்பக நாட்டு நல் நகர் - பால:6 2/1
அ நகரும் கற்பக நாட்டு அணி நகரும் மணி மாட அயோத்தி என்னும் - பால:6 8/3
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து - பால:6 9/1
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் - பால:18 16/4
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான - பால:22 17/2
கழித்து நீக்கிய கற்பக நறு மலர் காணாய் - அயோ:10 21/4
கற்பக நறு நிழல் காதலித்தியோ - அயோ:11 51/3
கந்தம் உந்திய கற்பக காவில்-நின்று - அயோ:14 14/2
புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா - ஆரண்:10 19/2
ஏந்தும் மணி கற்பக சீதள கா இழைத்தான் - ஆரண்:10 157/4
சந்த மலர் தண் கற்பக நீழல் தலைவற்கும் - ஆரண்:11 2/1
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன - ஆரண்:16 1/1
கற்பக கானது கமல காடது - கிட்:14 31/1
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி - சுந்:1 77/2
நான நாள் மலர் கற்பக நறு விரை நான்ற - சுந்:2 5/1
வான நாள்_மலர் கற்பக மலர்களும் வய மா - சுந்:2 16/2
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் - சுந்:2 28/2
மன் நெடும் கற்பக வனத்து வைகிய - சுந்:2 122/3
துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால் - சுந்:2 134/2
வாளின் ஆற்றிய கற்பக வல்லியர் - சுந்:2 174/1
பொன்னகர் தரள பந்தர் கற்பக பொதும்பர் பொன்_தோள் - சுந்:2 184/3
நரம்பின் இன் இசை செவி புக நாசியில் கற்பக விரை நாற - சுந்:2 195/4
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி - சுந்:2 206/3
கற்பக மாலையும் புலவு காலுமால் - சுந்:3 44/4
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின - சுந்:3 80/4
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர - சுந்:3 89/2
தளம் கெழு கற்பக முகிழும் தண் துறை - சுந்:4 40/1
மணம் கிளர் கற்பக சோலை வாவி-வாய் - சுந்:5 64/2
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம் - சுந்:6 23/3
கனல் பரந்தவும் தெரிகில கற்பக கானம் - சுந்:13 24/4
செரும வானிடை கற்பக மரங்களும் தீய - யுத்1:6 18/2
கற்பக கொம்பினை கரிய மாசுணம் - யுத்2:15 112/3
நினைந்தவும் தரும் கற்பக நீரவாய் - யுத்4:41 48/1

 மேல்
 
  கற்பகத்தின் (1)
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ - கிட்:13 46/2

 மேல்
 
  கற்பகம் (16)
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே - பால:3 36/4
கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் - பால:16 22/4
வேண்டினர்க்கு உதவுவான் விரும்பி கற்பகம்
 ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என - பால:23 57/2,3
கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த - அயோ:10 25/3
தான மா மணி கற்பகம் தாங்கிய - அயோ:14 9/3
கான்ற நெல் தழை கற்றையும் கற்பகம்
 ஈன்று அளிக்க நுகர்ந்தன யானையே - அயோ:14 15/3,4
கானில் உயர் கற்பகம் உயிர்த்த கதிர் வல்லி - ஆரண்:6 26/1
காத்தி தையலை என்று தன் கற்பகம்
 பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் - ஆரண்:7 17/2,3
கற்பகம் முதலிய நிதியம் கையன - ஆரண்:12 43/3
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய - கிட்:1 5/3
குழை-தொறும் கனகம் தூங்கும் கற்பகம் நிகர்த்த கொன்றை - கிட்:10 33/4
மரம் அடங்கலும் கற்பகம் மனை எலாம் கனகம் - சுந்:2 9/1
கற்பகம் கொடுக்க வாங்கி கலன் தெரிந்து அணிகின்றாரை - சுந்:2 107/4
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் - சுந்:6 25/2
நாவியும் நறும் கலவையும் கற்பகம் நக்க - சுந்:13 34/1
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் - யுத்3:26 57/3

 மேல்
 
  கற்பகமும் (1)
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ - ஆரண்:4 21/2

 மேல்
 
  கற்பங்கள் (2)
கற்பங்கள் எனை பல கண்டுளான்-தனை - ஆரண்:4 8/4
பொருந்த ஆயிரம் கற்பங்கள் போக்குவான் - ஆரண்:14 18/3

 மேல்
 
  கற்பணம் (1)
கற்பணம் தண்டு பிண்டிபாலம் என்று இனைய காந்தும் - சுந்:2 39/3

 மேல்
 
  கற்பத்தின் (3)
இரிந்து நீங்கினர் கற்பத்தின் இறுதி என்று அயிர்த்தார் - கிட்:4 14/2
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை - யுத்2:16 27/2
கண்ணுற அருமை காணா கற்பத்தின் முடிவில் கார் போல் - யுத்3:30 3/3

 மேல்
 
  கற்பது (1)
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் - பால:8 12/2

 மேல்
 
  கற்பம் (4)
கற்பம் பல சென்றது காணுதியால் - ஆரண்:2 18/4
இனி ஒரு கற்பம் உண்டு-என்னில் அன்றியே - ஆரண்:10 34/1
கடிய கார் இருள் கங்குலின் கற்பம் போய் - ஆரண்:14 23/2
கலங்கிய கங்குல் ஆகி நீங்கிய கற்பம் காணும் - யுத்1:13 23/1

 மேல்
 
  கற்பமும் (1)
நிலை ஆர் கற்பமும் நின்றது இன்று நீ - கிட்:16 35/3

 மேல்
 
  கற்பனை (1)
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் - யுத்3:25 6/4

 மேல்
 
  கற்பால் (1)
கலங்கியது ஏகுவான்-தன் கருத்து என்-கொல் என்னும் கற்பால்
 விலங்கு அயில் எயிற்று வீரன் முடுகிய வேகம் வெய்யோர் - சுந்:1 36/2,3

 மேல்
 
  கற்பாறையும் (1)
மலைகளும் மரங்களும் மணி கற்பாறையும்
 அலை புனல் நதிகளும் அருவி சாரலும் - ஆரண்:3 2/1,2

 மேல்
 
  கற்பான் (1)
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான்
 எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும் - சுந்:10 4/2,3

 மேல்
 
  கற்பித்தும் (1)
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும்
 திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் - ஆரண்:2 26/1,2

 மேல்
 
  கற்பியா (1)
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா
 தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் - அயோ:3 55/2,3

 மேல்
 
  கற்பிற்கு (1)
வணங்கு நுண் இடை திரிசடை வணங்க வான் கற்பிற்கு
 இணங்கர் இன்மையாள் நோக்கி ஓர் இடர் இன்றி இலங்கைக்கு - யுத்4:41 5/1,2

 மேல்
 
  கற்பின் (25)
கற்பின் நின்றன கால மாரியே - பால:2 59/4
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை - பால:14 70/3
அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின்
 நங்கையும் நம்பி ஒத்தாள் நாம் இனி புகல்வது என்னோ - பால:22 21/3,4
கலங்கல் இல் கற்பின் அருந்ததி கண்டார் - பால:23 91/4
கன்னியர்க்கு அமைவரும் கற்பின் மா நிலம் - அயோ:1 14/1
மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார் - அயோ:3 70/1
பன்னி கற்பின் அனசூயை பணியால் அணிகலன் - ஆரண்:1 4/2
ஆரண மறையோன் எந்தை அருந்ததி கற்பின் எம் மோய் - ஆரண்:6 43/1
கான் சுட முளைத்த கற்பின் கனலியை கண்ணின் கண்டாள் - ஆரண்:6 51/4
ஆயிடை அமுதின் வந்த அருந்ததி கற்பின் அம் சொல் - ஆரண்:6 58/1
ஆதலால் முனிவாய் அல்லை அருந்ததி அனைய கற்பின்
 காதலாள் துயரம் நீக்கி தேவர்-தம் கருத்தும் முற்றி - ஆரண்:13 125/1,2
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு - ஆரண்:14 28/2
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ - கிட்:7 110/1
கருமமே காத்ததோ கற்பின் காவலோ - சுந்:3 71/2
அன்ன காலையில் அனுமனும் அருந்ததி கற்பின்
 என்னை ஆளுடை நாயகன் தேவியை என் முன் - சுந்:3 135/1,2
மயில் இயல் சீதை-தன் கற்பின் மாட்சியால் - சுந்:12 15/2
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் - யுத்1:2 99/3
திட்டியின் விடம் அன்ன கற்பின் செல்வியை - யுத்2:16 75/3
வினைகளை கற்பின் வென்ற விளக்கினை வெருவல் காண்பான் - யுத்2:17 4/4
தீங்கு இலா கற்பின் திருமடந்தை சேடி ஆம் - யுத்2:17 88/3
தையலை துணை இலாளை தவத்தியை தரும கற்பின்
 தெய்வதம்-தன்னை மற்று உன் தேவியை திருவை தீண்டி - யுத்3:26 64/1,2
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின்
 பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை - யுத்4:38 10/2,3
வான் உயர் கற்பின் மாதர் ஈட்டமும் காண்டல் மாட்சி - யுத்4:40 27/3
வணங்கு இயல் மயிலினை கற்பின் வாழ்வினை - யுத்4:40 48/3
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் - யுத்4:40 72/4

 மேல்
 
  கற்பின்-மேல் (1)
கல்லொடும் தொடர்ந்த நெஞ்சம் கற்பின்-மேல் கண்டது உண்டோ - சுந்:3 112/2

 மேல்
 
  கற்பினர் (1)
மறு_அறு கற்பினர் மழை கண்ணீரினர் - அயோ:4 173/2

 மேல்
 
  கற்பினள் (1)
கரை செயா வேலையின் பெரிய கற்பினள் தெரிந்து - கிட்:13 68/3

 மேல்
 
  கற்பினாய் (1)
நண்ணினன் தென் புலம் நவை_இல் கற்பினாய் - சுந்:3 40/4

 மேல்
 
  கற்பினார் (2)
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் - பால:11 15/3
விளங்கும் மாதர் கற்பினார் இவரின் யாரோ என நின்றார் - அயோ:6 24/2

 மேல்
 
  கற்பினாரை (1)
ஆவது கற்பினாரை வஞ்சிக்கும் ஆற்றலே ஆம் - ஆரண்:12 84/3

 மேல்
 
  கற்பினால் (3)
கற்பினால் இயன்றது என்பான் பெரியது ஓர் களிப்பன் ஆனான் - சுந்:12 126/4
சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த - சுந்:14 34/1
ஆனவள் கற்பினால் வெந்தது அல்லது ஓர் - யுத்1:2 75/3

 மேல்
 
  கற்பினாள் (11)
தீண்டலும் உணர்ந்த அ தெய்வ கற்பினாள்
 நீண்ட கண் அனந்தரும் நீங்குகிற்றிலள் - அயோ:2 51/1,2
காத்தவன் புகழ் என தேயும் கற்பினாள் - ஆரண்:6 19/4
காண்டலும் கண்ணின் நீர் துடைத்த கற்பினாள்
 ஈண்டு எழுந்தருளும் என்று இனிய கூறினாள் - ஆரண்:12 33/3,4
மனைவி யான் என்றனள் மறு_இல் கற்பினாள் - ஆரண்:12 39/4
கண்ணொடு மனம் அவை சுழன்ற கற்பினாள்
 உள் நிறை உணர்வு அழிந்து ஒன்றும் ஓர்ந்திலள் - ஆரண்:13 51/2,3
நிலம் பொறை இலது என நிமிர்ந்த கற்பினாள்
 நலம் பொறை கூர்தரும் மயிலை நாடிய - ஆரண்:14 101/1,2
திருமகள் அனைய அ தெய்வ கற்பினாள்
 வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் - கிட்:6 13/1,2
வஞ்சி அம் மருங்குல் அம் மறு இல் கற்பினாள்
 கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள் - சுந்:4 106/1,2
காயின் தீர்வு அரும் கேடு அரும் கற்பினாள்
 தீயின் தூயவளை துயர் செய்ததால் - சுந்:12 88/3,4
தலை மேல் கொண்ட கற்பினாள் மணி வாய் எள்ள தனி தோன்றி - யுத்1:1 6/3
தீயிடை குளித்த அ தெய்வ கற்பினாள்
 வாயிடை மொழிந்த சொல் மறுக்க வல்லமோ - யுத்1:2 81/1,2

 மேல்
 
  கற்பினாள்-தன் (1)
மண்ணொடும் கொண்டு போனான் வான் உயர் கற்பினாள்-தன்
 புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த - சுந்:14 32/1,2

 மேல்
 
  கற்பினாள்-பால் (1)
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால்
 மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 34/3,4

 மேல்
 
  கற்பினாளுக்கு (1)
அருந்ததி கற்பினாளுக்கு அழிவு உண்டோ அரக்கன் நம்மை - யுத்3:26 94/2

 மேல்
 
  கற்பினாளை (2)
கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை
 விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் - சுந்:11 25/3,4
பெரும் சிறை கற்பினாளை பெண்ணினை கண்ணின் கொல்ல - யுத்3:26 46/1

 மேல்
 
  கற்பினான் (1)
கண்ணிடை நிறுத்துவென் என்னும் கற்பினான் - யுத்2:16 301/4

 மேல்
 
  கற்பினில் (2)
மறு அது கற்பினில் வையம் யாவையும் - அயோ:14 70/2
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை - யுத்3:27 174/2

 மேல்
 
  கற்பினின் (1)
நெஞ்சு அயிர்த்து அயல் மறைய நின்று கற்பினின் நினையும் - கிட்:2 4/4

 மேல்
 
  கற்பினுக்கு (6)
கற்பினுக்கு அரசியை கண்ணின் நோக்கினான் - ஆரண்:12 26/4
கண்டனென் கற்பினுக்கு அணியை கண்களால் - சுந்:14 25/1
காணியை பெண்மைக்கு எல்லாம் கற்பினுக்கு அணியை பொற்பின் - யுத்4:40 30/1
அரும் குல கற்பினுக்கு அணியை அண்மினார் - யுத்4:40 36/1
கற்பினுக்கு அரசினை பெண்மை காப்பினை - யுத்4:40 47/1
உன்னை காட்டினன் கற்பினுக்கு அரசி என்று உலகில் - யுத்4:40 109/3

 மேல்
 
  கற்பினேனை (1)
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை
 புவியிடை ஒழுக்கம் நோக்காய் பொங்கு எரி புனிதர் ஈயும் - ஆரண்:12 67/2,3

 மேல்
 
  கற்பினை (2)
கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் - சுந்:4 20/4
நங்கை மற்று நின் கற்பினை உலகுக்கு நாட்ட - யுத்4:40 108/1

 மேல்
 
  கற்பினோய் (1)
கைத்தலத்தின் எடுத்து அரும் கற்பினோய்
 பொய் திறத்தினன் ஆக்குதியோ புகல் - அயோ:4 14/2,3

 மேல்
 
  கற்பினோர்க்கு (1)
கருங்குழல் சேயரி கண்ணி கற்பினோர்க்கு
 அரும் கலம் மருங்கு வந்து இருப்ப ஆசையால் - ஆரண்:14 96/1,2

 மேல்
 
  கற்பு (28)
கற்பு உறுத்திய கற்புடையாள்-தனை - அயோ:4 15/3
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை - அயோ:7 18/2
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை - அயோ:11 93/2
காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார் - ஆரண்:6 119/1
கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள் - ஆரண்:10 32/3
கற்பு அழியாமை என் கடமை ஆயினும் - ஆரண்:13 48/1
பொரும் சிறை அற்றதேல் பூவை கற்பு எனும் - ஆரண்:13 57/3
களி படா மனத்தவன் காணின் கற்பு எனும் - கிட்:1 9/1
அளவு_இல் கற்பு உடைய சிற்றவை பணித்தருளலால் - கிட்:3 8/2
கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய - கிட்:6 20/3
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை - கிட்:16 3/2
கற்பு நீங்கிய கனம்_குழை இவள் எனின் காகுத்தன் புகழோடும் - சுந்:2 198/3
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால் - சுந்:2 224/1
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் - சுந்:4 13/3
தீயை சுட்டது ஓர் கற்பு எனும் தீயினாள் - சுந்:12 35/4
நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில் - சுந்:12 122/3
கற்பு எனும் பெயரது ஒன்றும் களி நடம் புரிய கண்டேன் - சுந்:14 29/4
காலம் மேல் விளை பொருள் உணரும் கற்பு இலா - யுத்1:2 66/3
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற - யுத்1:3 86/1
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் - யுத்1:4 53/1
நாடுகின்றனர் கற்பு உடை நங்கைமார் - யுத்2:15 49/4
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை - யுத்2:16 74/1
அழிகிலை என்ற-போது என் கற்பு என் ஆம் அறம்தான் என் ஆம் - யுத்2:17 19/4
காலமும் காட்டும்-கொல் என்தன் கற்பு என்றாள் - யுத்4:40 43/4
பெண்மையும் பெருமையும் பிறப்பும் கற்பு எனும் - யுத்4:40 53/1
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் - யுத்4:40 61/1
கனிந்து உயர் கற்பு எனும் கடவுள் தீயினால் - யுத்4:40 76/1
அங்கி யான் என்னை இ அன்னை கற்பு எனும் - யுத்4:40 78/1

 மேல்
 
  கற்புக்கும் (1)
ஆர் உயிர் நீங்கல் நின்-பால் கற்புக்கும் அழிவு உண்டாமே - யுத்3:23 27/2

 மேல்
 
  கற்புடை (3)
பொது இயற்கை தீர் கற்புடை பத்தினி பொருட்டால் - யுத்3:30 48/2
ஆன மங்கையரும் அரும் கற்புடை
 மான மங்கையர் தாமும் வழுத்தினார் - யுத்4:38 30/3,4
கண்ணனும் வாரை கடலும் கற்புடை
 பெண் அரும் கலமும் நின் பின்பு தோன்றிய - யுத்4:41 104/2,3

 மேல்
 
  கற்புடைய (1)
பெண்மை நீங்காத கற்புடைய பேதையை - சுந்:2 44/2

 மேல்
 
  கற்புடையாள் (2)
பூண்டாள் கற்புடையாள் பொய்யாள் - சுந்:5 46/1
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி - யுத்4:41 67/2

 மேல்
 
  கற்புடையாள்-தனை (1)
கற்பு உறுத்திய கற்புடையாள்-தனை
 வற்புறுத்தி மனம் கொள தேற்றுவான் - அயோ:4 15/3,4

 மேல்
 
  கற்பும் (8)
தையல்-தன் கற்பும் தன் தகவும் தம்பியும் - அயோ:5 47/1
காசுண்ட கூந்தலாள் கற்பும் காதலும் - சுந்:3 64/3
கற்பும் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட்டுகேன் - சுந்:5 17/4
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என - சுந்:14 23/3
ஆயிடை அணங்கின் கற்பும் ஐய நின் அருளும் செய்ய - சுந்:14 38/1
கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும்
 தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும் - யுத்3:23 24/1,2
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் - யுத்3:28 28/4
காந்தையருக்கு அணி அனைய சானகியார் பேர் அழகும் அவர்-தம் கற்பும்
 ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் - யுத்4:38 25/1,2

 மேல்
 
  கற்போயை (1)
கைத்து ஓடும் சிறை கற்போயை
 வைத்தோன் இன் உயிர் வாழ்வானாம் - சுந்:5 41/1,2

 மேல்
 
  கற்ற (12)
காலமும் இடனும் ஏற்ற கருவியும் தெரிந்து கற்ற
 நூல் உற நோக்கி தெய்வம் நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர் - அயோ:1 7/1,2
கண்பால் உறும் மாயை கவற்றுதல் கற்ற நம்மை - ஆரண்:10 150/3
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் - சுந்:8 13/2
காலமே நோக்கினும் கற்ற நூல்களின் - யுத்1:4 81/1
காவலன் பயந்த வீர கார்முக களிறே கற்ற
 தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது - யுத்1:10 21/1,2
கற்ற கைகளினால் கடி மா நகர் - யுத்2:15 2/3
கற்ற போர்கள் எலாம் செய்த காலையில் - யுத்2:15 88/2
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி - யுத்2:15 149/4
கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற
 வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் - யுத்2:18 197/3,4
கானமும் தள்ள தள்ள களியொடும் கள்ளம் கற்ற
 மீனினும் பெரிய வாள் கண் விழிப்பது முகிழ்ப்பது ஆக - யுத்2:19 281/2,3
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் - யுத்3:31 10/4
கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் - யுத்3:31 53/3

 மேல்
 
  கற்றது (2)
கற்றது ஆரொடு சொல்லுதி விரைந்து என கனன்றான் - யுத்1:3 47/4
கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற - யுத்2:18 197/3

 மேல்
 
  கற்றதும் (1)
கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர் - கிட்:11 93/2

 மேல்
 
  கற்றவர் (5)
கற்றவர் மானம் நோக்கின் கவரி_மா அனைய நீரார் - அயோ:1 6/4
கண்ணினும் நல்லன் கற்றவர் கற்றிலாதவரும் - அயோ:1 39/3
கற்றவர் ஞானம் இன்றேல் காமத்தை கடக்கல் ஆமோ - ஆரண்:10 84/4
கற்றவர் கற்றவர் உணர்வு காண்கிலா - யுத்1:6 53/1
கற்றவர் கற்றவர் உணர்வு காண்கிலா - யுத்1:6 53/1

 மேல்
 
  கற்றவா (1)
கற்றவா நன்று போ என்று இனையன கழறலுற்றான் - யுத்1:9 82/4

 மேல்
 
  கற்றவாறு (1)
கற்றவாறு என்றும் வானவர் கைத்தலம் குலைந்தார் - யுத்2:15 194/4

 மேல்
 
  கற்றறிந்துளிரோ (1)
தேவரோடு கற்றறிந்துளிரோ மனம் திகைத்தீர் - ஆரண்:8 3/4

 மேல்
 
  கற்றன (1)
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி - யுத்2:16 220/4

 மேல்
 
  கற்றனை (1)
என்று கற்றனை நீ இது போல் என்றான் - அயோ:10 51/3

 மேல்
 
  கற்றாய் (4)
கற்றாய் அயரேல் அவளே தரும் நின் காதற்கு அரசை - அயோ:4 37/3
கற்றாய் இது காணுதி இன்று என கைம்மறித்தான் - அயோ:4 132/3
கங்கையை நோக்கி சேறி கடலினும் நெடிது கற்றாய் - கிட்:13 40/4
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் - யுத்1:5 74/4

 மேல்
 
  கற்றாரே (1)
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே
 ஆக கூற்று ஆவி உண்பது இதனின் மேற்று ஆகும் என்றான் - யுத்3:22 122/3,4

 மேல்
 
  கற்றான் (3)
காற்றின் மகன் கலை கற்றான்
 கூற்றினும் மும் மடி கொன்றான் - சுந்:13 51/3,4
கற்றான் மறை நூலொடு கண்ணுதல்-பால் - யுத்2:18 62/1
கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி - யுத்3:22 125/4

 மேல்
 
  கற்றிரோ (1)
கற்றிரோ இன்னம் மாண்டு கிடத்திரோ நடத்திரோதான் - யுத்3:27 84/4

 மேல்
 
  கற்றிலம் (1)
சொல்லினால் சொல கற்றிலம் யாம் என சொன்னான் - யுத்2:16 231/4

 மேல்
 
  கற்றிலன் (5)
காக்கவும் கற்றிலன் காதல் நண்பரை - யுத்3:22 38/1
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி - யுத்3:22 38/2
ஆக்கவும் கற்றிலன் அமரில் ஆர் உயிர் - யுத்3:22 38/3
நீக்கவும் கற்றிலன் என்று நின்றதால் - யுத்3:22 38/4
கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி - யுத்3:22 125/4

 மேல்
 
  கற்றிலாத (1)
கற்றிலாத கரும் கண் நுளைச்சியர் - பால:2 30/2

 மேல்
 
  கற்றிலாதவரும் (1)
கண்ணினும் நல்லன் கற்றவர் கற்றிலாதவரும்
 உண்ணும் நீரினும் உயிரினும் அவனையே உவப்பார் - அயோ:1 39/3,4

 மேல்
 
  கற்று (11)
கருமமும் இது கற்று உணர்ந்தோய்க்கு இனி கடவ - அயோ:1 34/3
சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும் - அயோ:7 9/3
கன்னியர் அணி கோலம் கற்று அறிகுநர் என்ன - அயோ:9 14/1
கடிய மாசுணம் கற்று அறிந்தவர் என அடங்கி - அயோ:10 35/2
கொல்லும் வேல் குந்தம் கற்று உயர் கொற்றவர் - அயோ:11 12/3
கற்று உணர் மாருதி களிக்கும் சிந்தையான் - சுந்:9 26/2
கற்று உணர் மாருதி கண்டான் - சுந்:13 47/4
குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் - யுத்1:3 10/2
கற்று உணரும் மாருதி கடை குழை வர தன் - யுத்1:9 5/2
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் - யுத்2:15 179/1
புனித நூல் கற்று உணர் புந்தியோய் என்றான் - யுத்4:40 38/4

 மேல்
 
  கற்றுண்டாய் (1)
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால் - சுந்:12 31/3

 மேல்
 
  கற்றுறு (1)
கற்றுறு மாட்சி என் கண் இன்று-ஆயினும் - யுத்1:2 74/1

 மேல்
 
  கற்றை (64)
நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை
 கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த - பால:10 72/2,3
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை
 விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் - பால:10 73/2,3
கற்றை வார் சடை முடி கணிச்சி வானவன் - பால:14 5/2
கற்றை மேகலைகள் நீங்கி சீறடி கவ்வ காலில் - பால:18 11/3
நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற - பால:19 12/3
கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம் - பால:22 27/1
கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற - அயோ:1 1/3
கண்ணின் கடை தீ உக நெற்றியில் கற்றை நாற - அயோ:4 112/1
மங்கை வார் குழல் கற்றை மழை_குலம் - அயோ:7 23/1
தன் புகழ் கற்றை மற்றை ஒளிகளை தவிர்க்குமா போல் - அயோ:13 36/2
கற்றை மாசுணம் விரித்து வரி கச்சு ஒளிரவே - ஆரண்:1 14/4
மின்னின் செறி கற்றை விரிந்தன போல் - ஆரண்:2 3/3
கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான் - ஆரண்:2 10/2
கற்றை அம் சடையவன் கண்ணின் காய்தலால் - ஆரண்:6 6/1
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை
 மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ - ஆரண்:10 3/3,4
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை
 நெரி உறு புருவ செம் கண் அரக்கற்கு நெருப்பின் நாப்பண் - ஆரண்:10 109/2,3
கற்ப தருவின் கதிர் நாள் நிழல் கற்றை நாற - ஆரண்:10 160/2
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் - கிட்:11 21/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் - கிட்:11 101/2
பேர் இருள் பிழம்பு தோய்த்து நெறி உறீஇ பிறங்கு கற்றை
 சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா - கிட்:13 59/2,3
கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் - கிட்:14 43/4
நெறிந்து நிமிர் கற்றை நிறை ஓதி நெடு நீலம் - கிட்:14 47/1
கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் - கிட்:17 24/4
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை - சுந்:2 52/1
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா - சுந்:2 57/1
நகை எரி கற்றை நெற்றி நாவி தோய்ந்து அனைய ஓதி - சுந்:2 179/1
கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா - சுந்:2 180/3
சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர - சுந்:2 181/2
கற்றை பூம் குழலாளை சிறை வைத்த கண்டகனை - சுந்:2 221/2
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை - சுந்:3 10/2
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின - சுந்:3 80/4
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன - சுந்:6 38/3
சேண் எலாம் விரியும் கற்றை சேயொளி செல்வற்கேயும் - சுந்:6 52/3
வண்டு அலைத்து எழு குழல் கற்றை கால் வருடவே - சுந்:10 42/2
கற்றை வெம் கனலி மற்றை காய தீ முனிவர் காக்கும் - சுந்:12 124/2
பிணியின் செம் சுடர் கற்றை பெருக்கலால் - சுந்:13 3/2
எழு கொழும் சுடர் கற்றை சென்று எய்தலால் - சுந்:13 15/3
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை
 துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி - யுத்1:1 9/1,2
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும் - யுத்1:3 2/2
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் - யுத்1:4 133/1
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற - யுத்1:10 8/4
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற - யுத்1:10 10/2
காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற - யுத்1:10 13/2
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி - யுத்1:10 17/2
கற்றை அம் தளிர்கள் என்ன கவ்விய நிமிர்வ காணாய் - யுத்1:10 19/4
காட்டிய காலகேயர் கொழு நிண கற்றை கால - யுத்1:13 18/1
பேரும் கற்றை கவரி பெரும் கடல் - யுத்2:15 98/1
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் - யுத்2:15 242/4
கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் - யுத்2:16 166/1
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை - யுத்2:18 196/4
செம் குழல் கற்றை சோர தெரிவையர் ஆற்ற தெய்வ - யுத்2:19 165/2
கதிரவன் செழும் சே ஒளி கற்றை அம் கரத்தால் - யுத்3:20 55/2
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய - யுத்3:21 10/2
சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் - யுத்3:22 144/4
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை
 சுடருடை பெரும் குருதியில் பாம்பு என சுமந்த - யுத்3:22 194/1,2
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி - யுத்3:25 5/1
கூந்தல் அம் பார கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் - யுத்3:25 8/1
காத்தன கூந்தல் கற்றை அற்றம் அ தன்மை கண்டு - யுத்3:25 9/2
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் - யுத்3:27 95/3
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் - யுத்3:28 54/3
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் - யுத்3:28 65/3
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால் - யுத்3:29 44/1
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரை மற்று அவன் சடை கற்றை
 மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த - யுத்4:40 112/1,2
கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக - யுத்4:41 23/2

 மேல்
 
  கற்றைகள் (2)
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க - சுந்:11 48/2
துன்று செம் மயிர் சுடர் நெடும் கற்றைகள் சுற்ற - சுந்:12 39/1

 மேல்
 
  கற்றையன் (1)
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை - அயோ:7 18/2

 மேல்
 
  கற்றையால் (1)
கல்லினும் வலிதாம் புகை கற்றையால்
 எல்லி பெற்றது இமையவர் நாடு இயல் - சுந்:13 13/1,2

 மேல்
 
  கற்றையான் (1)
காலன் மேல் நிமிர் செம் மயிர் கற்றையான் - யுத்2:16 60/4

 மேல்
 
  கற்றையில் (1)
சோனை வார் குழல் கற்றையில் சொருகிய மாலை - அயோ:3 1/2

 மேல்
 
  கற்றையின் (3)
பூவு நாறலள் பூம் குழல் கற்றையின்
 நாவி நாள்_மலர் கங்கையும் நாறினாள் - அயோ:7 21/3,4
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற - அயோ:10 7/2
புயல் பொரு கூந்தல் பார கற்றையின் புனையலுற்றார் - யுத்3:25 16/4

 மேல்
 
  கற்றையும் (1)
கான்ற நெல் தழை கற்றையும் கற்பகம் - அயோ:14 15/3

 மேல்
 
  கற்றையுள் (1)
தேவதேவன் செறி சடை கற்றையுள்
 கோவை மாலை எருக்கொடு கொன்றையின் - அயோ:7 21/1,2

 மேல்
 
  கற்றையே (1)
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே - யுத்1:8 61/4

 மேல்
 
  கற்றையை (1)
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு - அயோ:14 2/3

 மேல்
 
  கற்றோர் (1)
கல்லுவென் வேரோடு என்னும் பவள வாய் கறிக்கும் கற்றோர்
 சொல்லினை நோக்கும் தன் கை பகழியை நோக்கும் தோளான் - யுத்2:19 224/3,4

 மேல்
 
  கற்றோனும் (1)
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் - சுந்:10 32/2

 மேல்
 
  கறங்க (1)
காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் - பால:1 18/1

 மேல்
 
  கறங்கிட (3)
முரசு இனம் கறங்கிட முத்த வெண்குடை - பால:5 94/1
முரசு ஒலி கறங்கிட முனிவர் ஏத்துற - பால:6 1/3
முந்து இயம் பல கறங்கிட முறைமுறை பொறிகள் - சுந்:9 15/1

 மேல்
 
  கறங்கின (3)
கணை நிரந்தன நாண் ஒலி கறங்கின நிறை பேர் - அயோ:1 52/2
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண் - அயோ:3 64/3
கறங்கின மறம் கொள் எயில் காவலர் துடி கண் - சுந்:2 157/2

 மேல்
 
  கறங்கு (24)
கறங்கு அடல் திகிரி படி காத்தவர் - பால:7 40/1
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து - பால:9 3/1
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் - அயோ:14 56/3
கறங்கு ஆகும் என திரிய நீயோதான் கடவாயே - ஆரண்:1 49/4
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் - ஆரண்:7 132/4
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் - ஆரண்:8 16/3
படரும் கால் என கறங்கு என செல்லுவார் பார்த்தார் - ஆரண்:13 84/2
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து - கிட்:7 3/3
கடுப்பினில் பெரும் கறங்கு என சாரிகை பிறங்க - கிட்:7 56/3
கறங்கு போல்வன காற்றினும் கூற்றினும் கடிய - கிட்:12 16/1
கறங்கு போன்றுளான் பிசையும் கையினான் - கிட்:15 5/2
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி - சுந்:2 21/1
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் - சுந்:7 36/4
பெயர்க்கும் சாரிகை கறங்கு என திசை-தொறும் பெயர்வின் - சுந்:7 53/1
தெரிவையர் மனம் என கறங்கு என திரிந்தான் - சுந்:8 35/4
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் - யுத்1:3 49/2
கறங்கு என திரிபவர் கணக்கு வேண்டுமேல் - யுத்1:5 25/3
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி - யுத்1:8 20/1
செறிந்து உழல் கறங்கு அனையர் மேனி நிலை தேரார் - யுத்1:12 25/1
கறங்கு அலாது கணக்கு_இலான் - யுத்2:16 116/2
காலம் கொள் உலகும் ஓட கறங்கு என திரிவென் காண்டி - யுத்2:16 157/4
பிறப்ப ஆயிடை தெழித்துற திரிந்தனன் கறங்கு என பெரும் சாரி - யுத்2:16 330/4
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் - யுத்2:18 182/2
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா - யுத்3:26 72/3

 மேல்
 
  கறங்குபு (2)
கறங்குபு திரியும் என் கன்னி மா மதில் - பால:10 59/2
கறங்குபு திரிய தாமும் கண் வழுக்கு உற்று நின்றார் - பால:22 13/4

 மேல்
 
  கறங்குவ (1)
கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து - பால:3 47/3

 மேல்
 
  கறந்தால் (1)
கறந்தால் என நீர் தரு சந்திரகாந்தத்தாலே - ஆரண்:10 155/3

 மேல்
 
  கறந்து (1)
கன்று உயிர் ஓய்ந்து உக கறந்து பால் உண்டோன் - அயோ:11 102/1

 மேல்
 
  கறவை (4)
கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் - அயோ:4 13/4
ஊட்டில கறவை நைந்து உருகி சோர்ந்தவே - அயோ:4 207/4
கதிர் நெடு மணிகளும் கறவை ஆன்களும் - ஆரண்:10 19/3
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் - யுத்4:41 117/4

 மேல்
 
  கறவையும் (1)
கறவையும் கன்றும் ஒப்பார் தமர்க்கு இடர் காண்கில் என்றான் - யுத்4:32 49/4

 மேல்
 
  கறி (3)
குறை நறை கறி குப்பை பருப்பொடு - பால:2 37/2
கலை உவா மதியே கறி ஆக வன் - ஆரண்:6 67/1
சங்கமும் கறி கிழங்கு என இடைஇடை தழுவி - யுத்1:6 26/2

 மேல்
 
  கறிக்கும் (2)
கல்லுவென் வேரோடு என்னும் பவள வாய் கறிக்கும் கற்றோர் - யுத்2:19 224/3
கறிக்கும் வாயில் இட்டு இன்று என காந்துமால் - யுத்3:29 32/4

 மேல்
 
  கறித்தான் (1)
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் - யுத்2:18 158/3

 மேல்
 
  கறிப்பாள் (1)
கடிதடம் உற்றவள் உருமு கறிப்பாள் - ஆரண்:14 46/4

 மேல்
 
  கறுக்க (1)
துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு - யுத்1:9 18/2

 மேல்
 
  கறுக்கும் (1)
கறுக்கும் வெம் சின காலன் தன் காலமும் காலால் - கிட்:3 77/2

 மேல்
 
  கறுத்த (7)
கறுத்த மா முனி கருத்தை உன்னி நீ - பால:6 15/1
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த - அயோ:9 40/4
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால் - ஆரண்:9 10/3
கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று - சுந்:2 30/2
கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி - சுந்:2 37/3
கறுத்த மாசுணம் கனக மா மேனியை கட்ட - சுந்:11 61/1
கறுத்த சிந்தையன் இராவணன் அனையது கண்டான் - யுத்2:15 192/2

 மேல்
 
  கறுத்தது (2)
கால கனல் கார் விடம் உண்டு கறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 141/4
அந்தி வந்து இறுத்தது கறுத்தது அண்டமே - யுத்1:5 2/4

 மேல்
 
  கறுத்தல் (1)
கறுத்தல் இல் சிந்தையாள் கவன்று கூறினாள் - சுந்:12 29/4

 மேல்
 
  கறுத்தவர் (1)
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் - யுத்3:31 137/3

 மேல்
 
  கறுத்தாய் (2)
கறுத்தாய் உருவம் மனமும் கண்ணும் கையும் செய்யாய் - அயோ:4 57/1
தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து - ஆரண்:10 114/1

 மேல்
 
  கறுத்து (3)
கரும் கழல் காலன் அஞ்சும் காவலன் கறுத்து நோக்கி - ஆரண்:10 111/1
கறுத்து எழு நிறத்தினர் எயிற்றினர் கயிற்றார் - சுந்:8 38/1
வெள்ளை எயிற்றர் கறுத்து உயர் மெய்யர் - சுந்:9 60/1

 மேல்
 
  கறுத்தே (1)
கறுத்தே அருளாய் யானோ கண்ணின் கண்டேன் அல்லேன் - அயோ:4 82/2

 மேல்
 
  கறுப்ப (1)
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 16/3

 மேல்
 
  கறுப்பினான் (1)
கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான்
 இடைந்து சென்றவனை எய்தி எய்த அரிய காவல் பெற்று இகல் இயற்றுவான் - யுத்2:19 70/2,3

 மேல்
 
  கறுப்பினோடு (1)
ஒன்றும் உள் கறுப்பினோடு ஒளியின் வாள் உரீஇ - யுத்1:5 5/1

 மேல்
 
  கறுப்பு (1)
கறுப்பு உறு மனமும் கண்ணில் சிவப்பு உறு சூட்டும் காட்டி - பால:2 16/1

 மேல்
 
  கறுப்புண்ட (1)
காய்ப்புண்ட செம்பின் தோன்ற கறுப்புண்ட மனத்தன் கண்டான் - சுந்:11 19/4

 மேல்
 
  கறுவினர் (1)
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என - யுத்2:18 136/4

 மேல்
 
  கறுவு (4)
கருதி உள் கிடந்தது ஓர் கறுவு காந்தலால் - அயோ:14 27/2
காலின் மா மதலை இவர் காண்-மினோ கறுவு உடைய - கிட்:2 2/1
கறுவு உற்ற பொருளுக்கு என்னோ காரணம் கண்டது என்றான் - கிட்:11 79/4
கண்டனர் அரக்கரை கறுவு கைம்மிக - சுந்:14 19/1

 மேல்
 
  கறுவுடையான் (1)
கல்லுமா முயல்கின்றான் இவன் என்னும் கறுவுடையான்
 ஒல்லுமாறு இயலுமேல் உடன்பிறப்பின் பயன் ஓரான் - யுத்2:16 351/2,3

 மேல்
 
  கறை (28)
முயல் கறை இல் மதி குடையாய் இவர் குலத்தோன் முன் ஒருவன் - பால:12 12/3
கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை - பால:14 62/3
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் - பால:23 53/1
கச்சொடு ஆர்த்த கறை கதிர் வாளினன் - அயோ:8 7/1
கறை துடைக்குறு பேதை ஓர் கொடிச்சியை காணாய் - அயோ:10 22/4
கறை அற கழுவிய கால வேலையே - அயோ:12 39/4
கருமை கறை நெஞ்சினில் நஞ்சு கலந்த பாம்பின் - ஆரண்:10 136/3
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் - ஆரண்:12 71/2
ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் - ஆரண்:14 37/3
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே - கிட்:5 4/3
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா - சுந்:1 65/2
முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை - சுந்:2 119/2
முயல் கரும் கறை நீங்கிய மொய் மதி - சுந்:2 166/1
கறை புனல் பொறிகளோடு உமிழும் கண்ணின - சுந்:9 43/2
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் - யுத்1:3 89/1
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் - யுத்1:5 64/1
முயல் கறை மதி தவழ் முன்றில் குன்றுகள் - யுத்1:8 10/2
கரு மணி கண்டத்தான் தன் சென்னியில் கறை வெண் திங்கள் - யுத்1:12 46/1
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் - யுத்2:15 176/1
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் - யுத்2:15 185/3
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி - யுத்2:16 312/3
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் - யுத்3:25 4/4
எல்லி வான் மதியின் உற்ற கறை என என் மேல் வந்து - யுத்3:28 61/1
முயல் கறை பயிலா திங்கள் முகத்தியர் முழுதும் நின்னை - யுத்3:29 51/2
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே - யுத்3:31 50/3
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் - யுத்3:31 229/4
ஆலம் சார் மிடற்று அரும் கறை கிடந்து-என இலங்கும் - யுத்4:35 9/2
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் - யுத்4:37 204/4

 மேல்
 
  கறைக்கண் (1)
கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை - யுத்2:18 103/3

 மேல்
 
  கறைமிடற்று (1)
எழுந்தனர் கறைமிடற்று இறையும் தாமரை - பால:5 11/1

 மேல்
 
  கறையடிக்கு (1)
கறையடிக்கு அழிவு செய்த கண்டகன் நெஞ்சம் உன்-தன் - கிட்:7 148/2

 மேல்
 
  கன்மத்தின் (1)
கன்மத்தின் கடைக்கூட்டானும் வயமத்தன் கடிதின் வந்தான் - யுத்2:18 226/4

 மேல்
 
  கன்மத்தை (1)
கன்மத்தை ஞாலத்தவர் யார் உளரே கடப்பார் - சுந்:4 84/1

 மேல்
 
  கன்மம் (1)
கன்மம் அன்று இது நமக்கு உறுதி என்று உணர்தலும் கருமம் அன்றால் - யுத்1:2 98/4

 மேல்
 
  கன்றி (4)
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் - ஆரண்:1 32/2
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி
 சேக்கை விட்டு இரியல்போகி திரிதரும் அதனை தீர்ப்பான் - கிட்:16 62/1,2
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின் - யுத்1:4 110/1
கன்றி ஓடிட கல் மழை நிகர்த்தன கற்கள் - யுத்2:15 190/4

 மேல்
 
  கன்றிய (5)
கன்றிய மனத்து உறு காம வேட்கையால் - பால:10 60/3
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் - ஆரண்:12 56/2
கன்றிய கரும் கழல் சேனை காவலன் - யுத்1:2 15/2
கன்றிய நிறத்தது நறவின் கண்ணது - யுத்1:5 9/2
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி - யுத்1:6 33/3

 மேல்
 
  கன்றின் (3)
அந்தி வந்து அடைந்த தாயை கண்ட ஆன் கன்றின் அன்னான் - அயோ:3 108/4
தாய் வர நோக்கிய கன்றின் தன்மையார் - ஆரண்:3 5/4
தாயினை இழந்த கன்றின் தம்பியும் தலத்தன் ஆனான் - யுத்3:26 59/4

 மேல்
 
  கன்றினுக்கு (1)
இரண்டு கன்றினுக்கு இரங்கும் ஓர் ஆ என இருந்தார் - அயோ:1 31/4

 மேல்
 
  கன்றினை (1)
ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று - ஆரண்:14 83/2

 மேல்
 
  கன்று (26)
கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த - பால:2 13/3
ஊரில் நின்ற கன்று உள்ளிட மென் முலை - பால:2 25/3
கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம் - பால:2 32/1
கன்று உறக்கும் குரவை கடைசியர் - பால:2 34/2
தாயை முன்னிய கன்று என நின்று உயிர் தளிர்ப்ப - அயோ:1 57/2
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் - அயோ:2 9/4
தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு - அயோ:3 98/2
பிற உரைப்பது என் கன்று பிரிந்துழி - அயோ:4 13/3
ஆவும் அழுத அதன் கன்று அழுத அன்று அலர்ந்த - அயோ:4 98/1
இருவரும் தொழுதனர் இரண்டு கன்று ஒரீஇ - அயோ:4 148/1
கன்று நீர் நுகர் காளிந்தி எனும் நதி கண்டார் - அயோ:9 34/4
கன்று உயிர் ஓய்ந்து உக கறந்து பால் உண்டோன் - அயோ:11 102/1
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் - அயோ:13 65/2
தாய் தன்னை அறியாத கன்று இல்லை தன் கன்றை - ஆரண்:1 54/1
கன்று இருளில் திரி கோளரி கண்டான் - ஆரண்:14 48/4
தன் தாயை கண்ணுற்ற கன்று அனைய தன்மையன் ஆய் - ஆரண்:15 49/3
தன் கன்று கண்டு அன்ன தன்மைய தறுகண் பேழ் வாய் - கிட்:2 10/1
கன்று வளர் தடம் சாரல் மயேந்திர மா நெடு வரையும் கடலும் காண்டிர் - கிட்:13 31/4
தாயை முன்னிய கன்று அனையான் தனக்கு - சுந்:5 11/2
தேய கன்று பிடியுற தீங்கு உறும் - சுந்:12 35/2
கன்று புல்லிய கோள் அரி குழு என கனல்கின்ற தறுகண்ணார் - யுத்1:3 81/4
கன்று கண்ணின்-வழி சுடர் கான்றிட - யுத்2:15 86/3
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் - யுத்2:15 218/4
கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை - யுத்2:18 272/2
தாயருக்கு அன்று சார்ந்த கன்று எனும் தகையன் ஆனான் - யுத்4:41 112/1
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் - யுத்4:41 117/4

 மேல்
 
  கன்றுகள் (1)
உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட - அயோ:9 41/4

 மேல்
 
  கன்றுகின்றது (1)
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா - கிட்:2 10/4

 மேல்
 
  கன்றும் (4)
கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே - அயோ:11 75/4
மின் கன்றும் எயிற்று கோள் மா வேங்கை என்று இனையவேயும் - கிட்:2 10/2
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா - கிட்:13 28/4
கறவையும் கன்றும் ஒப்பார் தமர்க்கு இடர் காண்கில் என்றான் - யுத்4:32 49/4

 மேல்
 
  கன்றை (1)
தாய் தன்னை அறியாத கன்று இல்லை தன் கன்றை
 ஆயும் அறியும் உலகின் தாய் ஆகி ஐய - ஆரண்:1 54/1,2

 மேல்
 
  கன்றையும் (1)
ஈட்டில இரை புனிற்று ஈன்ற கன்றையும்
 ஊட்டில கறவை நைந்து உருகி சோர்ந்தவே - அயோ:4 207/3,4

 மேல்
 
  கன்றொடு (2)
காணுதற்கு இனிய வேழ கன்றொடு களிக்கும் முன்றில் - பால:16 7/2
கன்றொடு விளையாடும் களியன பல காணாய் - அயோ:9 10/4

 மேல்
 
  கன்ன (2)
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான - பால:22 17/2
கன்ன கனியும் இருள்-தன்னையும் காண்டும் அன்றே - ஆரண்:10 137/1

 மேல்
 
  கன்னகம் (1)
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம்
 விழு மழைக்கு இரட்டி விட்டு அரக்கர் வீசினார் - யுத்3:22 46/3,4

 மேல்
 
  கன்னங்களின் (1)
கன்னங்களின் வேறு உள காணுதுமால் - ஆரண்:11 53/2

 மேல்
 
  கன்னம் (1)
கன்னம் மூலத்து அற்றன வெண் சாமரை காணீர் - யுத்4:33 13/2

 மேல்
 
  கன்னல் (4)
கன்னல் வார் சிலை கால் வளைத்தே மதன் - பால:11 8/1
காலம் அறிவுற்று உணர்தல் கன்னல் அளவு அல்லால் - கிட்:10 72/3
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை - சுந்:3 22/3
கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான் - யுத்3:22 87/3

 மேல்
 
  கன்னலின் (1)
கன்னலின் மண வேலை கடிகைகள் தெரிவாரும் - பால:23 31/4

 மேல்
 
  கன்னி (24)
கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ - பால:3 39/3
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் - பால:7 53/2
கறங்குபு திரியும் என் கன்னி மா மதில் - பால:10 59/2
கன்னி நல் நகரில் கமழ் சேக்கையுள் - பால:10 82/1
கண் மணி என தகைய கன்னி எழில் காண - பால:22 26/2
கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன் - பால:22 30/2
கன்னி நல் நகர் வாழை கமுகொடு நடுவாரும் - பால:23 23/2
கன்னி அருந்ததி காரிகை காணா - பால:23 95/3
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் - அயோ:3 81/1
கன்னி நல் மயில்களும் குயில் கணங்களும் - அயோ:4 174/1
கன்னி நீக்க அரும் கங்கையும் கைதொழா - அயோ:7 17/1
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் - ஆரண்:3 58/1
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் - ஆரண்:6 25/3
காவலோன் பின்னை காமவல்லி ஆம் கன்னி என்றாள் - ஆரண்:6 32/4
கன்னி அன்னமும் கமலமும் முதலிய கண்டான் - கிட்:1 22/2
கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்டார் - கிட்:14 36/1
கன்னி ஆரையின் ஒளியினில் கண் வழுக்கு உறுதல் - சுந்:2 19/3
கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் - சுந்:2 143/3
கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும் - சுந்:4 50/1
கன்னி என்-வயின் வைத்த கருணையாள் - சுந்:5 22/3
கன்னி மா மதில் நகர்-நின்று நம் பலம் காண்பான் - யுத்1:12 1/2
கன்னி நாள் திருவை சேரும் கண்ணனும் ஆளும் காணி - யுத்3:24 58/2
கன்னி நன் மயில் அன்னாரை நெடும் களியாட்டம் கண்டான் - யுத்3:25 1/4
கன்னி மா மதில் இலங்கை மன்னொடு கடற்படையும் - யுத்4:41 16/3

 மேல்
 
  கன்னி-கொலாம் (1)
கடலே உரை நீயும் ஓர் கன்னி-கொலாம் - பால:23 11/4

 மேல்
 
  கன்னிக்கு (1)
அன்ன கன்னிக்கு ஆடை அளிப்பான் அமைவாளும் - பால:17 29/4

 மேல்
 
  கன்னிமாடத்திடை (1)
கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் - கிட்:13 67/4

 மேல்
 
  கன்னிமாடத்து (1)
கன்னிமாடத்து உம்பரின் மாடே களி பேடோடு - பால:10 23/3

 மேல்
 
  கன்னிமார் (1)
கனவினுக்கு இடையூறு அடுக்க மயங்கினார் சில கன்னிமார் - அயோ:3 56/4

 மேல்
 
  கன்னிமார்கள் (3)
கலக்கு உற முழங்கிற்று என்று சேடியர் கன்னிமார்கள்
 மலர்_கையால் மாடத்து உம்பர் மழையின் வாய் பொத்துவாரை - சுந்:2 103/3,4
கரும்பினும் இனிய சொல்லார் சித்தர் தம் கன்னிமார்கள்
 வரம்பு அறு கம்மையோர்கள் மயில்_குலம் மருள வந்தார் - யுத்3:25 2/3,4
கந்தர்ப்பர் இயக்கர் சித்தர் அரக்கர்-தம் கன்னிமார்கள்
 சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் - யுத்3:29 38/1,2

 மேல்
 
  கன்னிமார்களை (1)
காது இயல் கயல் விழி கன்னிமார்களை
 வேதியர்க்கு அரு மறை விதியின் நல்கியே - பால:23 49/3,4

 மேல்
 
  கன்னிமாரொடும் (1)
கால் தளம் பொலிதரு கன்னிமாரொடும்
 ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை - அயோ:12 29/2,3

 மேல்
 
  கன்னியர் (7)
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி - பால:3 13/3
கன்னியர் குடை துறை கமல அன்னமே - பால:3 64/4
கரும்பு அனைய செம் சொல் நவில் கன்னியர் துயின்றார் - அயோ:5 11/4
கன்னியர் அணி கோலம் கற்று அறிகுநர் என்ன - அயோ:9 14/1
புல் எயிற்று இளம் கன்னியர் தோள் என பொலிந்த - அயோ:9 42/4
கங்கையே முதலிய கடவுள் கன்னியர்
 கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட - ஆரண்:10 21/1,2
கரும்பு இயல் சித்தியர் இயக்கர் கன்னியர்
 வரம்பு_அறு சும்மையர் தலைமயங்கினார் - சுந்:12 16/3,4

 மேல்
 
  கன்னியர்-பால் (1)
கரு மா முகில் போல்பவர் கன்னியர்-பால்
 வருவார் உளரோ குல மன்னவரே - பால:23 8/3,4

 மேல்
 
  கன்னியர்க்கு (1)
கன்னியர்க்கு அமைவரும் கற்பின் மா நிலம் - அயோ:1 14/1

 மேல்
 
  கன்னியும் (1)
கன்னியும் இ சிலை காணுமோ என்பார் - பால:13 8/4

 மேல்
 
  கன்னியே (1)
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே
 ஆகும் வேறு இதற்கு ஐயுறவு இல்லையே - பால:11 10/3,4

 மேல்
 
  கன்னியை (3)
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் - பால:3 8/3
கன்னியை அழி செய கருதினோன் குரு - அயோ:11 107/1
குவளை கண்ணி அங்கு இராக்கத கன்னியை கூட - யுத்3:30 14/2

 மேல்
 
  கன (14)
கன கரியானது கைத்தலம் என்னின் - பால:8 17/3
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் - பால:21 17/1
கன படை வரி சிலை காளை நீவிர் யார் - ஆரண்:4 16/3
அம்பும் அனலும் நுழையா கன அந்தகார - ஆரண்:10 142/1
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் - கிட்:13 23/2
செய் தொடர் கன வல்லியும் புரசையும் சிந்தி - சுந்:13 30/1
காடு பற்றியும் கன வரை பற்றியும் கலை தோல் - யுத்1:3 31/1
கன சினத்து உருமின் கடும் கார் வரை - யுத்1:8 43/1
காம்பு இறங்கும் கன வரை கைம்மலை - யுத்2:16 64/1
கன கரு மேகம் ஒன்று கார்முகம் தாங்கி ஆர்க்கும் - யுத்2:17 24/3
கார் மத கன வரை கவிழ்ந்து வீழ்வன - யுத்2:18 107/2
காடு எரிந்தன கன வரை எரிந்தன கனக - யுத்3:22 72/2
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் - யுத்3:27 130/3
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த - யுத்3:31 110/3

 மேல்
 
  கனக (44)
கைம் முறை வழங்கினன் கனக மாரியே - பால:5 92/4
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் - பால:7 53/2
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் - பால:11 16/4
கைதவம் தனு எனல் கனக குன்று என்பார் - பால:13 6/1
கல்லினை பழித்து உயர் கனக தோளினர் - பால:14 17/2
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணி கனக குன்றை - பால:16 1/1
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் - பால:20 12/3
கனக நூபுரம் கை வளையோடு உக - பால:21 26/1
சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் - பால:22 12/1
குலம் வரு கனக வான் குன்றை நின்று உடன் - பால:23 63/3
கொங்கையின் நிரைந்தன கனக கும்பமே - அயோ:2 37/4
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த - அயோ:3 78/4
கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் - அயோ:3 100/3
கனக மால் வரை இயல்பு எலாம் தெரிவுற காட்டும் - அயோ:10 1/4
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க - ஆரண்:7 66/1
காரியம் என்னை ஈண்டு கண்டது கனக மானேல் - ஆரண்:11 59/3
கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை - ஆரண்:14 84/2
கதிரவன் சிறுவன் ஆன கனக வாள் நிறத்தினானை - ஆரண்:15 55/1
தயரதன் கனக மாட தட மதில் அயோத்தி வேந்தன் - கிட்:2 27/4
பரவிய கனக நுண் பராகம் பாடு உற - கிட்:14 13/1
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் - கிட்:14 33/2
கமுக வார் நெடும் கனக ஊசலில் - கிட்:15 22/1
கரை பொரு கடல் அயல் கனக மால் வரை - கிட்:16 6/1
கண்டனன் இலங்கை மூதூர் கடி பொழில் கனக நாஞ்சில் - சுந்:1 2/1
காணிய விரைவில் செல்லும் கனக மால் வரையும் ஒத்தான் - சுந்:1 26/4
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா - சுந்:1 77/1
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய - சுந்:4 101/1
கண்ணின் நீரொடும் கனக தோரணத்தொடும் கடை நாள் - சுந்:11 57/3
கறுத்த மாசுணம் கனக மா மேனியை கட்ட - சுந்:11 61/1
காலையும் மாலை-தானும் இல்லது ஓர் கனக கற்ப - சுந்:14 31/2
நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி - யுத்1:3 150/2
திரள் மணி குப்பையும் கனக தீரமும் - யுத்1:4 26/2
ஒட்டிய கனக மான் உருவம் ஆகிய - யுத்1:4 64/1
தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம் - யுத்1:4 146/3
கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை - யுத்1:12 13/1
கரு வரை கனக குன்றம் என்னல் ஆம் காட்சி தந்த - யுத்2:16 158/2
காடு எரிந்தன கன வரை எரிந்தன கனக
 வீடு எரிந்தன வேலைகள் எரிந்தன மேகம் - யுத்3:22 72/2,3
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் - யுத்3:22 115/4
தீ உக கனக குன்றின் திரண்ட தோள் மழையை தீண்ட - யுத்3:24 10/2
காசம் ஆயின எல்லாம் கரந்த தனது உருவிடையே கனக தோள்கள் - யுத்3:24 40/2
துயல்வரு கனக நாணும் காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி - யுத்3:25 16/3
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் - யுத்3:27 180/2
கனக வரை பொருவ கதிர் கொள் மணி இரதம் - யுத்3:31 161/4
கண்ட தெறு கணை காற்றினை கருணை கடல் கனக
 சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் - யுத்4:37 48/3,4

 மேல்
 
  கனகத்து (1)
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி - யுத்4:34 19/2

 மேல்
 
  கனகம் (7)
பாதைகள் சொரிவன பரு மணி கனகம்
 ஊதைகள் சொரிவன உறை உறும் அமுதம் - பால:2 51/2,3
கரை தெரிவு_அரியது கனகம் வேய்ந்தது - பால:23 39/1
காயம் கனகம் மணி கால் செவி வால் - ஆரண்:11 51/1
குழை-தொறும் கனகம் தூங்கும் கற்பகம் நிகர்த்த கொன்றை - கிட்:10 33/4
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு - கிட்:15 29/2
மரம் அடங்கலும் கற்பகம் மனை எலாம் கனகம்
 அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் - சுந்:2 9/1,2
கனகம் நீடு இலங்கை நின்று உருக காண்டியால் - சுந்:5 59/4

 மேல்
 
  கனகமும் (1)
சுண்ணமும் மலரும் சாந்தும் கனகமும் தூவ வந்து - அயோ:3 89/1

 மேல்
 
  கனகன் (6)
கை செறி முகிழ் உகிர் கனகன் என்பவன் - சுந்:4 48/2
கூர் உகிர் கிளைத்த கொற்ற கனகன் மெய் குழம்பின் தோன்ற - சுந்:11 20/2
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் - யுத்1:3 79/3
காணுதி விரைவின் என்றான் நன்று என கனகன் நக்கான் - யுத்1:3 124/4
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் - யுத்3:22 174/1
பண்டு நான்முகன் படைத்தது கனகன் இ பாரை - யுத்4:37 105/1

 மேல்
 
  கனகனது (1)
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த - சுந்:3 82/3

 மேல்
 
  கனகனும் (2)
கனகனும் அவனில் வந்த வானவர் களைகண் ஆன - யுத்1:3 143/1
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் - யுத்1:3 149/4

 மேல்
 
  கனகனை (3)
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய - பால:17 1/1
முழை கொள் மேருவின் முகட்டிடை கனகனை முருக்கிய முரண் சீயம் - சுந்:2 205/3
ஊற்றம் இல்லவன் ஓடினன் கனகனை உற்றான் - யுத்1:3 34/3

 மேல்
 
  கனத்தது (1)
தோய் முகத்தது கனத்தது சுடர் குதிரையின் - ஆரண்:1 25/2

 மேல்
 
  கனத்திடை (1)
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் - பால:3 11/2

 மேல்
 
  கனத்தின் (1)
கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் - யுத்3:23 7/3

 மேல்
 
  கனத்தினால் (1)
கனத்தினால் கடந்த பூண் முலைய கைவளை - யுத்4:40 71/1

 மேல்
 
  கனம் (10)
கல் வில்லோடு உலகு ஈந்த கனம் குழையை காதலித்து - பால:13 21/3
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே - பால:19 14/1
கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள் - பால:19 43/2
கனம் குழை கேகயன் மகளின் கண்ணிய - அயோ:12 51/1
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் - அயோ:13 60/3
கனம் துகள்பட்டன கடல்கள் தூர்ந்தன - ஆரண்:7 53/2
கனம் தலை வரும் குழல் சரிந்து கலை சோர - ஆரண்:10 42/2
கைத்த சிந்தையன் கனம் குழை அணங்கினை காணான் - ஆரண்:13 72/1
கற்பு நீங்கிய கனம்_குழை இவள் எனின் காகுத்தன் புகழோடும் - சுந்:2 198/3
கண்ணிய நாள் கழிந்துளவால் கண்டிலமால் கனம்_குழையை - சுந்:2 226/1

 மேல்
 
  கனம்_குழை (2)
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே - பால:19 14/1
கற்பு நீங்கிய கனம்_குழை இவள் எனின் காகுத்தன் புகழோடும் - சுந்:2 198/3

 மேல்
 
  கனம்_குழையை (1)
கண்ணிய நாள் கழிந்துளவால் கண்டிலமால் கனம்_குழையை
 விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் - சுந்:2 226/1,2

 மேல்
 
  கனம்கனம் (1)
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் - பால:19 55/2

 மேல்
 
  கனல் (133)
கண்ணிடை கனல் சொரி களிறு கால் கொடு - பால:3 43/1
புண்ணில் ஆம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என செவியில் புகுதலோடும் - பால:6 12/2
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் - பால:7 10/1
ஏக வெம் கனல் அரசிருந்த காட்டினில் - பால:7 12/1
மாக வெம் கனல் எனும் வடவை தீ சுட - பால:7 12/3
மறை கடை அரக்கி வடவை கனல் இரண்டு ஆய் - பால:7 30/3
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ - பால:8 38/2
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் - பால:10 50/3
கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி - பால:10 64/1
ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என - பால:10 78/3
உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை-தன் உரம் உருவி - பால:12 28/3
எழுந்த கொழும் கனல் என்ன எழுந்தான் - பால:13 26/2
தாறு என கனல் உமிழ் தறுகண் யானையே - பால:14 22/4
காரணம் இன்றியேயும் கனல் எழ விழிக்கும் கண்ணார் - பால:14 67/1
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் - பால:23 90/2
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி - பால:24 10/3
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் - பால:24 14/1
கரை சென்றிலன் அனையான் நெடு முடிவின் கனல் கால்வான் - பால:24 17/3
களியால் இவன் அயர்கின்றன உளவோ கனல் உமிழும் - பால:24 20/2
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் - பால:24 29/2
வறக்கும் மா வடவை கனல் ஆனதால் - அயோ:2 5/3
காய் கனல்_தலை நெய் சொரிந்து என கதம் கனற்ற - அயோ:2 70/2
ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் - அயோ:3 16/4
ஆறா கனல் ஆற்றும் ஓர் அஞ்சனம் மேகம் என்ன - அயோ:4 121/4
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற - அயோ:4 122/1
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த - அயோ:9 39/4
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் - அயோ:10 28/4
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் - ஆரண்:1 7/1
மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கு திமிர - ஆரண்:1 13/3
கனல் வரு கடும் சினத்து அரக்கர் காய ஒர் - ஆரண்:3 4/1
மொழிந்த காம கடும் கனல் மூண்டதால் - ஆரண்:6 65/2
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ - ஆரண்:6 78/1
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் - ஆரண்:7 9/2
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே - ஆரண்:7 27/4
அஞ்சுற கனல் புரை மிகத்தர் ஆர்கலி - ஆரண்:7 45/3
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் - ஆரண்:7 96/3
பொழிந்தனர் பொழி கனல் பொடிக்கும் கண்ணினார் - ஆரண்:7 105/4
கால கனல் கார் விடம் உண்டு கறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 141/4
ஒன்றாத காம கனல் உள் தெறலோடும் நாசி - ஆரண்:10 147/3
பார் என புனல் என பவன வான் கனல்
 பேர் எனைத்து அவை அவன் முனியின் பேருமால் - ஆரண்:12 7/1,2
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் - ஆரண்:12 74/1
தொகை கனல் கரு_மகன் துருத்தி தூம்பு என - ஆரண்:15 13/1
கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம் - ஆரண்:15 33/2
பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப - ஆரண்:15 36/2
எரி கனல் எய்திய மெழுகின் யாக்கை போல் - கிட்:6 5/2
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல - கிட்:7 59/3
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே - கிட்:10 8/4
காயின் வெம் கனல் கடவுளும் இரவியும் கரியும் - கிட்:12 23/4
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் - கிட்:14 15/4
கலையே போலும் கால எயிற்றான் கனல் கண்ணான் - கிட்:15 2/4
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் அரும் கனல் முருங்க உண்ணும் - சுந்:1 30/3
காணா வந்த கட்செவி என்ன கனல் கண்ணாள் - சுந்:2 73/4
வல் வாய்-தோறும் வெம் கனல் பொங்க மதி வானில் - சுந்:2 85/3
கா வல் நாட்டங்கள் பொறி உக கனல் என கனன்றான் - சுந்:2 128/3
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற - சுந்:2 208/2
வெம் கனல் முழுகியும் புனலுள் வீக்கியும் - சுந்:3 68/1
முன் முன் நின்றார் கண் கனல் சிந்த முடுகுற்றார் - சுந்:3 148/1
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ - சுந்:9 1/2
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி - சுந்:12 7/1
நோக்கிய கண்களால் நொறில் கனல் பொறி - சுந்:12 63/1
ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி - சுந்:12 97/3
கடிய மா மனை-தோறும் கடும் கனல் - சுந்:13 1/4
கோசிக துகில் உற்ற கொழும் கனல்
 தூசின் உத்தரிகத்தொடு சுற்றுறா - சுந்:13 19/1,2
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் - சுந்:13 23/3
கனல் பரந்தவும் தெரிகில கற்பக கானம் - சுந்:13 24/4
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ - சுந்:13 27/1
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல் - சுந்:13 32/3
ஊழி வெம் கனல் உண்டிட உலகம் என்று உயர்ந்த - சுந்:13 35/3
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த - யுத்1:3 8/3
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி - யுத்1:3 84/3
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற - யுத்1:3 86/1
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் - யுத்1:3 87/1
கார் வரை நிறுவி தன்னை கனல் எழ கலக்க கண்டும் - யுத்1:4 125/3
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி - யுத்1:5 42/3
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் - யுத்1:6 5/3
குறுமை கண்டவர் கொழும் கனல் என்னினும் கூசார் - யுத்1:6 11/3
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் - யுத்1:6 12/4
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி - யுத்1:6 17/3
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த - யுத்1:6 19/1
ஐய நீர் உடைத்தாய் மருங்கு அரும் கனல் மண்ட - யுத்1:6 24/2
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் - யுத்1:6 32/4
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் - யுத்1:6 55/3
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே - யுத்1:8 61/4
கால வெம் கனல் போலும் கணைகளால் - யுத்1:9 43/1
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி - யுத்1:14 19/2
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய - யுத்2:15 29/1
காய்ந்த நெஞ்சன் கனல் சொரி கண்ணினன் - யுத்2:15 43/3
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் - யுத்2:15 157/4
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ - யுத்2:15 226/1
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் - யுத்2:16 62/4
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி - யுத்2:16 205/3
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி - யுத்2:16 329/1
நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி - யுத்2:16 341/1
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி - யுத்2:16 345/2
சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான் - யுத்2:18 168/1
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் - யுத்2:18 170/1
அடியுண்ட அரக்கன் அரும் கனல் மின்னா - யுத்2:18 240/1
காற்று அலன் புனலோ அல்லன் கனல் அல்லன் இரண்டு கையால் - யுத்2:19 55/1
பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும் - யுத்2:19 173/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் - யுத்3:20 31/1
இந்தனங்களாய் இறந்தவர் விழி கனல் இலங்க - யுத்3:22 54/3
காற்று அன்று இது கனல் அன்று என இமையோரிடை காணா - யுத்3:22 112/1
கிளர்ந்தாரையும் கிடைத்தாரையும் கிழித்தான் கனல் விழித்தான் - யுத்3:22 114/1
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி - யுத்3:22 128/2
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி - யுத்3:22 128/3
மேவி கனல் முன் மிதிலை பதி என் - யுத்3:23 14/1
கா-மின் அது இன்று கனல் கரி ஆக - யுத்3:26 37/3
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை - யுத்3:26 38/3
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் - யுத்3:27 39/1
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் - யுத்3:27 44/3
யாறுகள் எழும் கனல் அவிய சென்றவால் - யுத்3:27 46/4
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் - யுத்3:27 57/1
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் - யுத்3:27 57/4
தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெம் கனல்
 அடங்கியது அவிந்துளது அமையுமாம் அன்றே - யுத்3:27 63/1,2
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ - யுத்3:27 109/4
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் - யுத்3:27 110/3
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் - யுத்3:27 110/4
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று - யுத்3:27 111/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் - யுத்3:27 111/2
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் - யுத்3:27 119/3
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி - யுத்3:27 137/4
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே - யுத்3:27 147/4
சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும் - யுத்3:27 153/1
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் - யுத்3:27 154/1
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து - யுத்3:28 24/2
காற்று என உரும் ஏறு என்ன கனல் என கடை நாள் உற்ற - யுத்3:28 50/1
நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான் - யுத்3:29 27/2
ஊழி கனல் போல்பவர் உந்தின போர் - யுத்3:31 195/1
தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற - யுத்4:33 12/3
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் - யுத்4:37 47/1
கூறு ஆயின கனல் சிந்துவ குடிக்க புனல் குறுகி - யுத்4:37 53/3
கால் ஆயின கனல் ஆயின உரும் ஆயின கதிய - யுத்4:37 55/3
பாய்ந்த வெம் கனல் என முழங்கி பாய்தலும் - யுத்4:37 75/2

 மேல்
 
  கனல்-தலை (1)
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் - பால:23 89/1

 மேல்
 
  கனல்-தன்னொடு (1)
ஆழி பெரும் கனல்-தன்னொடு சுடர் என்னவும் ஆகா - யுத்3:27 133/2

 மேல்
 
  கனல்_தலை (1)
காய் கனல்_தலை நெய் சொரிந்து என கதம் கனற்ற - அயோ:2 70/2

 மேல்
 
  கனல்கள் (3)
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு - கிட்:7 20/1
செல்லிடை பிறந்த செம் கனல்கள் சிந்தின - கிட்:10 15/3
கருதி மற்றொன்று கழறுதல்-முனம் விழி கனல்கள்
 பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் - யுத்1:12 3/1,2

 மேல்
 
  கனல்களும் (1)
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் - யுத்2:15 227/3

 மேல்
 
  கனல்கின்ற (2)
கன்று புல்லிய கோள் அரி குழு என கனல்கின்ற தறுகண்ணார் - யுத்1:3 81/4
கவை உறு நெஞ்சன் காந்தி கனல்கின்ற கண்ணன் பத்து - யுத்2:16 14/1

 மேல்
 
  கனல்கின்றாரை (1)
கள்ளிடை தோன்ற நோக்கி கணவரை கனல்கின்றாரை - சுந்:2 109/4

 மேல்
 
  கனல்வ (1)
கரிகுவ தீகுவ கனல்வ காட்டலால் - பால:10 52/3

 மேல்
 
  கனல்வன (1)
கரு மலை நிகர்வன கதமலை கனல்வன - யுத்2:18 130/4

 மேல்
 
  கனல்வான் (1)
கைத்தும் கடு நஞ்சின் என கனல்வான் - யுத்1:3 114/4

 மேல்
 
  கனல (2)
கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள் - பால:18 2/2
கான்று நாட்டங்கள் வட_அனற்கு இரு மடி கனல - யுத்4:35 31/4

 மேல்
 
  கனலர் (1)
வெம்பு கோப கனலர் விலக்கினார் - ஆரண்:7 12/1

 மேல்
 
  கனலவன் (1)
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் - சுந்:12 123/2

 மேல்
 
  கனலா (1)
யானே உயிர் உண்பல் என கனலா
 வான் ஏழும் நடுங்கிட வந்தனனால் - யுத்1:3 117/3,4

 மேல்
 
  கனலான் (1)
கண் கீறிய கனலான் முனிவு யாது என்று அயல் கருத - பால:24 9/4

 மேல்
 
  கனலி (6)
துய் அடை கனலி அன்ன தோளினன் தொழிலும் தூயன் - கிட்:7 156/2
மறுகி ஏறிய முனிவு எனும் வடவை வெம் கனலி
 அறிவு எனும் பெரும் பரவை அம் புனலினால் அவித்தான் - சுந்:2 129/3,4
கற்றை வெம் கனலி மற்றை காய தீ முனிவர் காக்கும் - சுந்:12 124/2
கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து - யுத்1:6 35/1
கடல் நெடும் குருதிய கனலி காலுறு - யுத்3:20 47/3
காய்ந்தனன் கனலி நெய்யால் கனன்றது போல காந்தி - யுத்3:21 37/3

 மேல்
 
  கனலிடை (2)
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் - பால:7 14/1
பெருக்கினான் பெரும் கனலிடை பெய்து பெய்து எருவை - யுத்2:16 244/3

 மேல்
 
  கனலியும் (3)
காலமே என்ன-மன்னோ கனலியும் கடிதின் உண்டான் - சுந்:12 133/4
சோரியும் கனலியும் சொரியும் கண்ணினான் - யுத்3:20 34/4
கார் உரும் ஏறும் காற்றும் கனலியும் கடைநாள் வையம் - யுத்3:21 23/3

 மேல்
 
  கனலியை (1)
கான் சுட முளைத்த கற்பின் கனலியை கண்ணின் கண்டாள் - ஆரண்:6 51/4

 மேல்
 
  கனலின் (8)
ஆயிடை கனலின் நின்று அம் பொன் தட்டினில் - பால:5 84/1
துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் - அயோ:4 123/4
முருங்கிய கனலின் மூரி விடத்தினை முருக்கும் சீற்றத்து - ஆரண்:10 111/3
புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார் - சுந்:7 27/1
காடு பற்றிய பெரும் கனலின் கை பரந்து - யுத்1:6 51/3
காளியே அனைய காலன் கொலையன கனலின் வெய்ய - யுத்2:19 101/3
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை - யுத்3:31 58/3
குயின்றன சுடர் மணி கனலின் குப்பையின் - யுத்4:37 144/1

 மேல்
 
  கனலினிலும் (1)
காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள் - ஆரண்:6 135/3

 மேல்
 
  கனலினும் (1)
காற்றினும் மாலை ஆன கனலினும் காமன் வாளி - யுத்1:9 20/3

 மேல்
 
  கனலினை (1)
காம வெம் கனலினை கனற்றி காட்டிற்றே - பால:19 9/4

 மேல்
 
  கனலினையும் (1)
காற்றினையும் புனலினையும் கனலினையும் கடும் கால - ஆரண்:6 96/1

 மேல்
 
  கனலுக்கு (1)
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் - யுத்4:38 32/3

 மேல்
 
  கனலும் (11)
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு - ஆரண்:6 110/3
காலத்தால் வருவது ஒன்றோ காமத்தால் கனலும் வெம் தீ - ஆரண்:10 104/3
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் - கிட்:2 12/1
காய்ப்பொடு உற்று எழு வட கனலும் கண் கெட - கிட்:7 16/2
கண்ட கண் கனலும் நீரும் குருதியும் கால மாலை - கிட்:7 146/1
தூமமும் கனலும் போல் தொடர்ந்த தோற்றத்தான் - யுத்1:3 76/4
தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ - யுத்1:3 133/3
கண்டகர் நெடும் தலை கனலும் கண்ணன - யுத்2:18 106/1
காரொடு கனலும் காலும் கிளர்ந்தது ஓர் காலம் என்ன - யுத்3:22 124/2
கருதிய கருதிய புரிவன கனலும்
 பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி - யுத்4:37 91/3,4
காலும் வெம் கனலும் கடை காண்கிலா - யுத்4:37 194/1

 மேல்
 
  கனலே (2)
பரிந்தால் என் ஆம் என்றனள் பாயும் கனலே போல் - அயோ:3 47/3
தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் - சுந்:8 41/3

 மேல்
 
  கனலையும் (1)
முதுகு நொய்து என செய்தவன் கனலையும் முனிவோன் - யுத்1:11 33/2

 மேல்
 
  கனலையே (1)
காற்றையே மேற்கொண்டானோ கனலையே கடாவினானோ - யுத்2:16 29/3

 மேல்
 
  கனலொடு (3)
காரிடை உருமின் மாரி கனலொடு பிறக்குமா-போல் - ஆரண்:10 65/3
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த - யுத்1:3 7/1
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய - யுத்1:6 23/1

 மேல்
 
  கனலொடும் (2)
புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான் - ஆரண்:15 13/2
குமிழி நீரோடும் சோரி கனலொடும் கொழிக்கும் கண்ணான் - யுத்4:34 22/1

 மேல்
 
  கனலோ (1)
புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய் - அயோ:4 44/2

 மேல்
 
  கனவின் (3)
மூலம் இல் கனவின் திரு முற்றுற - அயோ:14 18/2
மனந்தலை வரும் கனவின் இன் சுவை மறந்தார் - ஆரண்:10 42/1
மெள்ள இன் கனவின் பயன் வேண்டியோ - சுந்:2 169/2

 மேல்
 
  கனவின்-தலை (1)
தனி வரும்-கொல் கனவின்-தலை என்றாள் - பால:21 27/4

 மேல்
 
  கனவினுக்கு (1)
கனவினுக்கு இடையூறு அடுக்க மயங்கினார் சில கன்னிமார் - அயோ:3 56/4

 மேல்
 
  கனவினும் (1)
உணர்ந்திலர் கனவினும் ஊடல் தீர்ந்திலர் - ஆரண்:10 119/4

 மேல்
 
  கனவினொடு (1)
எண்ணுறு கனவினொடு உணர்வு என இமையில் - யுத்4:37 94/3

 மேல்
 
  கனவு (7)
கனவு எனும் நலத்தினால் கணவன் புல்லினாள் - பால:19 64/4
கண் துயில் இன்றியும் கனவு உண்டாகுமோ - ஆரண்:14 97/4
உறக்கம் உற்றார் கனவு உற்றார் எனும் உணர்வினொடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல் - கிட்:13 30/3
துயில்_இலை ஆதலின் கனவு தோன்றல - சுந்:3 39/1
தோற்ற வந்தது ஓர் கனவு கண்டனன் என சொன்னான் - யுத்1:3 34/4
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை - யுத்3:21 31/4
கனவு கண்டனனே என்ன கதுமென எழுந்து காணும் - யுத்3:26 70/2

 மேல்
 
  கனவு-கொலோ (1)
கைதவம்-கொல் கனவு-கொலோ என்றாள் - பால:21 22/4

 மேல்
 
  கனவும் (2)
பானமும் துயிலும் கண்ட கனவும் பண் கனிந்த பாடல் - யுத்2:19 281/1
கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் - யுத்3:23 24/1

 மேல்
 
  கனற்ற (2)
காய் கனல்_தலை நெய் சொரிந்து என கதம் கனற்ற
 கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் - அயோ:2 70/2,3
ஆன்றும் உளது ஆம் நெடிது ஆசை கனற்ற நின்றாய்க்கு - ஆரண்:10 151/2

 மேல்
 
  கனற்றி (1)
காம வெம் கனலினை கனற்றி காட்டிற்றே - பால:19 9/4

 மேல்
 
  கனன்றது (2)
கைம்மிக கனன்றது அல்லால் தளர்ந்திலர் காளை வீரர் - யுத்2:19 114/4
காய்ந்தனன் கனலி நெய்யால் கனன்றது போல காந்தி - யுத்3:21 37/3

 மேல்
 
  கனன்றார் (1)
கலவியின் குறி காண்டும் என்று ஆம் என கனன்றார் - யுத்3:20 65/4

 மேல்
 
  கனன்றான் (6)
கா வல் நாட்டங்கள் பொறி உக கனல் என கனன்றான்
 ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் - சுந்:2 128/3,4
கைத்த சிந்தையன் மாருதி நனி தவ கனன்றான்
 வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி - சுந்:11 50/2,3
கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான்
 திருந்து தோளிடை வீக்கிய பாசத்தை சிந்தி - சுந்:12 50/2,3
கற்றது ஆரொடு சொல்லுதி விரைந்து என கனன்றான் - யுத்1:3 47/4
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான்
 புண்தான் என புனலோடு இழி உதிரம் விழி பொழிவான் - யுத்2:18 170/1,2
கலக்கம் உற்றிலன் இளவலும் உள்ளத்தில் கனன்றான்
 அலக்கண் எய்துவித்தான் அடல் அரக்கனை அம்பால் - யுத்4:32 20/3,4

 மேல்
 
  கனன்று (7)
கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் - பால:19 59/4
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும் - அயோ:4 121/3
காட்டாய் கடிது என்று கனன்று உரையா - ஆரண்:13 17/4
கறுத்த மேனியில் பொலிந்தன ஊடலில் கனன்று
 மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி - சுந்:2 30/2,3
சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கனன்று சொன்னாள் - சுந்:3 112/4
பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை - சுந்:12 2/2
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் - யுத்2:16 331/3

 மேல்
 
  கனா (1)
இன்று இவண் இப்பொழுது இயைந்தது ஓர் கனா
 வன் துணை கோளரி இரண்டு மாறு இலா - சுந்:3 50/2,3

 மேல்
 
  கனாவின் (1)
முன்னே சொன்னேன் கண்ட கனாவின் முடிவு அம்மா - சுந்:3 152/2

 மேல்
 
  கனி (52)
போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போலும் அன்றே - பால:3 74/4
தரும் கனி பலவொடு தாழை இன் கனி - பால:5 40/3
தரும் கனி பலவொடு தாழை இன் கனி
 அரும் தவ அருந்து என அருந்தினான்-அரோ - பால:5 40/3,4
கல்லும் புல்லும் கண்டு உருக பெண் கனி நின்றாள் - பால:10 32/4
வாள் நிலா முறுவல் கனி வாய் மதி - பால:11 6/3
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி - பால:12 12/1
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் - பால:12 17/1
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் - பால:12 22/4
வண்ண மாத்துவர் வாய் கனி வாய்ச்சியர் - பால:14 49/2
பாகு அடர்ந்த பனி கனி வாய்ச்சியர் - பால:18 22/3
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக - பால:19 23/1
தண்டலை இலையோடு கனி பல தருவாரும் - பால:23 28/2
காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய் - அயோ:1 58/3
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் - அயோ:2 81/1
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் - அயோ:4 47/1
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ - அயோ:4 97/1
காயும் புள்ளி கற்கடம் நாகம் கனி வாழை - அயோ:6 18/3
நறியன கனி காயும் நறவு இவை தர வல்லேன் - அயோ:8 36/2
தக்கன கனி காயும் தந்து உரைதரும் அன்பால் - அயோ:9 28/2
நிறையும் நீர் மலர் நெடும் கனி கிழங்கு காய் கிடந்து ஓர் - அயோ:9 30/1
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் - அயோ:9 35/3
காலம் இன்றியும் கனிந்தன கனி நெடும் கந்தம் - அயோ:9 44/1
பெரிய மா கனி பலா கனி பிறங்கிய வாழை - அயோ:10 33/2
பெரிய மா கனி பலா கனி பிறங்கிய வாழை - அயோ:10 33/2
அரிய மா கனி கடுவன்கள் அன்பு கொண்டு அளிப்ப - அயோ:10 33/3
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி
 முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து - அயோ:11 19/2,3
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் - ஆரண்:3 58/1
கனி இரும் பொழில் காத்து அயல் இருந்தவன் கண்டான் - ஆரண்:6 84/4
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் - ஆரண்:6 120/2
செந்தாமரை கண்ணொடும் செம் கனி வாயினோடும் - ஆரண்:10 149/1
தொண்டை அம் கனி இதழ் தோன்றல் சான்றது - கிட்:1 12/4
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் - கிட்:1 29/3
நாற்றம் மல்கு போது அடை கனி காய் முதல் நானா - கிட்:4 8/1
தீம் கனி நாவல் ஓங்கும் சேண் உயர் குன்றின் செம்பொன் - கிட்:10 29/1
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால் - கிட்:13 14/2
சீல மங்கையர் வாய் என தீம் கனி
 காலம் இன்றி கனிவது காண்டிரால் - கிட்:13 18/3,4
இமிழ் கனி பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன - கிட்:14 35/3
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் - கிட்:15 1/2
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை - கிட்:15 45/2
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி
 இடறுவார் நறும் தேனின் இழுக்குவார் - கிட்:15 47/3,4
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின் - சுந்:2 195/3
தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய் - சுந்:6 40/1
கொம்போடு அடை பூ கனி காய் எனினும் - யுத்1:3 111/3
கானிடை புகுந்து இரும் கனி காயொடு நுகர்ந்த - யுத்1:6 9/1
கனி தரும் நெடும் காய் தரும் நாள்-தொறும் - யுத்1:8 30/1
வீழியின் கனி இதழ் பணை மென் தோள் - யுத்1:11 7/1
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல - யுத்1:12 3/3
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி - யுத்2:16 39/2
கனி வரும் காலத்து ஐய பூ கொய்ய கருதலாமோ - யுத்2:16 147/4
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் - யுத்2:16 156/3
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு - யுத்3:20 70/2
துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்கோடு தேன் துற்ற - யுத்4:40 121/3

 மேல்
 
  கனி-போல் (1)
வீழியின் கனி-போல் மேனி கிழிபட அனுமன் வீர - யுத்2:19 115/1

 மேல்
 
  கனிக்கு (1)
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் - சுந்:2 144/4

 மேல்
 
  கனிகள் (2)
காதைகள் சொரிவன செவி நுகர் கனிகள் - பால:2 51/4
கண்டு நின்றேன் மற்று இன்னும் கைகளால் கனிகள் வெவ்வேறு - யுத்3:26 51/3

 மேல்
 
  கனிகளின் (1)
கனிகளின் மலரின் வந்த கள் உண்டு களி-கொள் அன்னம் - ஆரண்:10 98/1

 மேல்
 
  கனிகளும் (2)
காயும் கானில் கிழங்கும் கனிகளும்
 தூய தேடி கொணர்ந்தனர் தோன்றல் நீ - அயோ:7 15/1,2
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா - யுத்1:8 19/2

 மேல்
 
  கனிகின்ற (1)
கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் - அயோ:13 29/3

 மேல்
 
  கனித்த (1)
கனித்த இன் களி கள்ளினின் காட்டுமோ - யுத்4:40 10/4

 மேல்
 
  கனிந்த (8)
காமரம் கனிந்து என கனிந்த மென் மொழி - அயோ:4 196/1
கனிந்த பாடல் கேட்டு அசுணமா வருவன காணாய் - அயோ:10 24/4
கல் மலை நிகர்க்கல கனிந்த நீலத்தின் - ஆரண்:6 8/2
காமரம் முரலும் பாடல் கள் என கனிந்த இன் சொல் - ஆரண்:10 69/1
கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய் - கிட்:14 60/2
கண்ணுற நோக்கலுற்றார் களி உற கனிந்த காமர் - கிட்:15 26/2
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் - சுந்:2 35/1
பானமும் துயிலும் கண்ட கனவும் பண் கனிந்த பாடல் - யுத்2:19 281/1

 மேல்
 
  கனிந்தன (1)
காலம் இன்றியும் கனிந்தன கனி நெடும் கந்தம் - அயோ:9 44/1

 மேல்
 
  கனிந்தனன் (1)
கண்ணனை கண்ணின் நோக்கி கனிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி - அயோ:8 12/3

 மேல்
 
  கனிந்து (3)
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே - அயோ:3 58/4
காமரம் கனிந்து என கனிந்த மென் மொழி - அயோ:4 196/1
கனிந்து உயர் கற்பு எனும் கடவுள் தீயினால் - யுத்4:40 76/1

 மேல்
 
  கனிய (1)
கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் - அயோ:13 29/3

 மேல்
 
  கனியின் (5)
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் - பால:2 9/2
முந்து மு கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின் - பால:2 22/1
கை உறு நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் - சுந்:4 25/3
கைத்து ஒன்று நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் - யுத்1:3 58/4
கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் - யுத்4:40 80/2

 மேல்
 
  கனியினை (1)
கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய - கிட்:7 64/1

 மேல்
 
  கனியும் (8)
கனியும் போல்பவன் கங்குலும் திங்களும் - பால:11 2/3
கல் அணை கிழங்கொடு கனியும் உண்டிலன் - அயோ:12 57/2
கன்ன கனியும் இருள்-தன்னையும் காண்டும் அன்றே - ஆரண்:10 137/1
கனியும் கந்தமும் காயும் தூயன - கிட்:3 34/1
தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ - யுத்1:8 18/1
இம்பரின் இயைந்த காயும் கனியும் கொண்டு இரண்டு வெள்ளம் - யுத்1:13 7/1
கனியும் காய்களும் உணவு உள முழை உள கரக்க - யுத்3:31 43/3
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ - யுத்4:41 48/3

 மேல்
 
  கனியே (1)
கருவே கனியே விளை காம விதைக்கு - பால:23 14/2

 மேல்
 
  கனியை (3)
கண்தான் அரு நான்மறையின் கனியை - ஆரண்:2 24/4
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற - சுந்:2 106/2
ஆசையின் கனியை கண்ணின் கண்டிலை போலும் அஞ்சி - யுத்2:17 21/4

 மேல்
 
  கனிவது (1)
காலம் இன்றி கனிவது காண்டிரால் - கிட்:13 18/4

 மேல்
 
  கனிவாய் (4)
வீழியின் கனிவாய் ஒரு மெல்லியல் - பால:18 28/3
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் - அயோ:4 47/1
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை - சுந்:3 83/3
தொண்டை கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்ப - யுத்2:17 87/3

 மேல்
 
  கனை (21)
காகளமும் பல்_இயமும் கனை கடலின் மேல் முழங்க கானம் பாட - பால:5 55/1
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும் - பால:10 36/3
துன்றிய கனை கழல் தூதர் கொள்க எனா - பால:14 6/2
கனை கழல் காமனால் கலக்கம் உற்றதை - பால:19 25/1
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் - பால:23 5/1
அந்தம் இல் கனை கடல் அமரர் நாட்டிய - ஆரண்:4 3/3
கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் - ஆரண்:4 17/3
கனை கழல் அரக்கனும் கண்ணின் நோக்கினான் - ஆரண்:10 130/2
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா - ஆரண்:11 55/3
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி - கிட்:3 20/2
முன்னிய கனை கடல் முழுகி மூ-வகை - சுந்:2 122/1
கண்டிலன்-கொலாம் இளவலும் கனை கடல் நடுவண் - சுந்:3 12/1
கனை கழல் காலினர் கரும சூழ்ச்சியர் - யுத்1:4 13/3
வார் கெழு கனை கழல் அரக்கர் வன்மையும் - யுத்1:5 15/2
மோதல் அம் கனை கடல் முருக்கும் தீயினால் - யுத்1:6 43/1
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் - யுத்1:10 3/1
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் - யுத்2:16 7/4
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி - யுத்2:16 167/2
கனை திரை கடல் சேனையை கலந்தது காணா - யுத்3:31 2/2
கனை இருள் கதுவிட அமரர்கள் கதற - யுத்4:37 93/2
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை - யுத்4:41 118/2

 மேல்
 
  கனைக்கும்-தோறும் (1)
கனைக்கும்-தோறும் உதிரங்கள் கக்குவார் - யுத்1:9 55/4

 மேல்
 
  கனைந்த (1)
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ - யுத்4:41 48/3

 மேல்
 
  கனைப்ப (1)
கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த - பால:2 13/3

 மேல்
 
  கனையும் (3)
கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் - பால:9 13/4
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் - ஆரண்:15 35/2
கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் - யுத்4:32 5/4

 மேல்