<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

கே-முதல் சொற்கள்
கேகய 3
கேகயத்து 1
கேகயம் 3
கேகயர் 7
கேகயர்_கோன் 5
கேகயற்கு 1
கேகயன் 17
கேசரி 4
கேசவன் 1
கேட்க 5
கேட்கல் 1
கேட்கவும் 1
கேட்கவோ 1
கேட்கிலம் 1
கேட்கிலர் 1
கேட்கிலன் 1
கேட்கிலா 1
கேட்கிலை 2
கேட்கிற்பாய்-ஆகின் 1
கேட்கின்ற 1
கேட்கும் 3
கேட்ட 32
கேட்ட-பின் 1
கேட்டதும் 1
கேட்டதோ 1
கேட்டல் 1
கேட்டலும் 21
கேட்டலோடும் 1
கேட்டவள் 1
கேட்டள் 1
கேட்டற்கு 1
கேட்டன 1
கேட்டனர் 1
கேட்டனன் 8
கேட்டனென் 2
கேட்டாய் 2
கேட்டாயோ 1
கேட்டார் 8
கேட்டால் 1
கேட்டாள் 2
கேட்டான் 21
கேட்டி 13
கேட்டி-ஆயின் 1
கேட்டிட 1
கேட்டியால் 17
கேட்டிரால் 1
கேட்டிரேல் 1
கேட்டிலர்-ஆயினும் 1
கேட்டிலன் 1
கேட்டிலிர் 1
கேட்டிலீர் 1
கேட்டிலேன் 2
கேட்டிலை 2
கேட்டிலோமே 1
கேட்டு 44
கேட்டும் 8
கேட்டே 1
கேட்டேன் 1
கேட்டேனோ 1
கேட்ப 4
கேட்ப-மன்னோ 1
கேட்பதானான் 1
கேட்பது 3
கேட்பதும் 1
கேட்பவே 1
கேட்பன 1
கேட்பாரோ 1
கேட்புறாத-முன் 1
கேட 1
கேடக 4
கேடகங்கள் 1
கேடகத்தோடு 1
கேடகம் 8
கேடு 33
கேடு_இல் 1
கேடு_இலா 1
கேடும் 2
கேடுற 1
கேண்-மின் 3
கேண்-மின்கள் 1
கேண்ம் 1
கேண்மை 7
கேண்மையர் 1
கேண்மையின் 2
கேண்மோ 2
கேணியில் 1
கேதங்கள் 1
கேதத்தால் 1
கேதம் 1
கேதனன் 1
கேவல 1
கேவலத்து 1
கேழ் 28
கேழ்_இல் 1
கேழ்_இலாள் 1
கேழது 1
கேழல் 2
கேழன 1
கேள் 49
கேள்-தொறும் 1
கேள்வர் 1
கேள்வரை 1
கேள்வற்கு 1
கேள்வன் 4
கேள்வனுக்கு 1
கேள்வனை 2
கேள்வி 22
கேள்விய 1
கேள்வியர் 3
கேள்வியன் 5
கேள்வியாய் 2
கேள்வியார் 4
கேள்வியால் 2
கேள்வியாளன் 1
கேள்வியான் 1
கேள்வியின் 3
கேள்வியீர் 1
கேள்வியும் 3
கேளலை 1
கேளா 22
கேளாத 1
கேளாது 1
கேளாய் 6
கேளாயோ 1
கேளான் 3
கேளிர் 1
கேளிரின் 1
கேளீர் 1
கேளீரோ 1
கேளேன் 1
கேளொடு 2
கேளோடு 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  கேகய (3)
நளிர் புனல் கேகய நாடு நண்ணினான் - பால:24 49/4
நடந்த கோசலை கேகய நாட்டு இறை - அயோ:4 29/1
கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார் - அயோ:5 13/2

 மேல்
 
  கேகயத்து (1)
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் - அயோ:3 52/3

 மேல்
 
  கேகயம் (3)
கேகயம் நவில்வன கிளர் இள வளையின் - பால:2 48/3
கேணியில் வளை முரல் கேகயம் புக - பால:24 47/3
கிடந்த போன்றன கேகயம் தோகைகள் கிளர - அயோ:9 43/2

 மேல்
 
  கேகயர் (7)
வள்ளலையே அனையானை கேகயர்_கோன் மகள் பயந்தாள் - பால:12 23/4
மறந்தான் உணர்வு என்று உன்னா வன் கேகயர்_கோன் மங்கை - அயோ:4 35/2
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை - அயோ:4 36/2
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு - அயோ:4 90/1
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த - அயோ:6 29/1
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் - அயோ:11 7/2
தெவ் மடங்கிய சேண் நிலம் கேகயர்
 தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என - சுந்:3 19/1,2

 மேல்
 
  கேகயர்_கோன் (5)
வள்ளலையே அனையானை கேகயர்_கோன் மகள் பயந்தாள் - பால:12 23/4
மறந்தான் உணர்வு என்று உன்னா வன் கேகயர்_கோன் மங்கை - அயோ:4 35/2
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை - அயோ:4 36/2
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு - அயோ:4 90/1
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த - அயோ:6 29/1

 மேல்
 
  கேகயற்கு (1)
கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் - அயோ:2 70/3

 மேல்
 
  கேகயன் (17)
மாசு அறு கேகயன் மாது மைந்தனை - பால:5 102/4
கேகயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் - பால:23 94/1
தொண்டை வாய் கேகயன் தோகை கோயில் மேல் - அயோ:2 48/1
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் - அயோ:2 50/1
அனைய தன்மையள் ஆகிய கேகயன் அன்னம் - அயோ:2 86/1
தவ்வை ஆம் என கிடந்தனள் கேகயன் தனையை - அயோ:3 4/4
பெண்ணே வண்மை கேகயன் மானே பெறுவாயேல் - அயோ:3 32/3
கேகயன் மடந்தை கிளர் ஞாலம் இவன் ஆள - அயோ:3 101/2
ஆதி அரசன் அரும் கேகயன் மகள் மேல் - அயோ:4 103/1
நந்தல்_இல் கேகயன் பயந்த நங்கை-தன் - அயோ:5 5/2
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன்
 நங்கையே கடைமுறை நல்லள் போலுமால் - அயோ:5 24/3,4
வடி தாழ் கூந்தலில் கேகயன் மாதே மதியாலே - அயோ:6 19/1
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய் - அயோ:12 25/3
மல்கிய கேகயன் மடந்தை வாசகம் - அயோ:12 41/1
கனம் குழை கேகயன் மகளின் கண்ணிய - அயோ:12 51/1
மன்ன என்றலும் மாசு அறு கேகயன் மாது என் - சுந்:5 78/2
அன்று கேகயன் மகள் கொண்ட வரம் எனும் அயில் வேல் - யுத்4:40 104/1

 மேல்
 
  கேசரி (4)
நம்பனை தந்த கேசரி கடல் என நடந்தான் - கிட்:12 5/4
அவன் காண் நெடும் கேசரி என்பவன் ஆற்றல் மிக்கான் - யுத்1:11 30/4
பெயர்ந்திலன் உற்றது அல்லால் கேசரி பெரும் போர் பெற்றான் - யுத்2:19 59/4
மாலை வாளியின் கேசரி மண்ணிடை மடிந்தான் - யுத்3:22 173/4

 மேல்
 
  கேசவன் (1)
கேசவன் சிறுவர் என்ற இந்த தன்மையோர்-தம்மை கேளாய் - யுத்2:17 21/2

 மேல்
 
  கேட்க (5)
அனையவர் கேட்க ஆண்டு ஓர் அரவம் வந்து அணுகி தோன்ற - பால:8 4/2
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி - பால:14 52/1
மிக்கன கேட்க என விளம்பல் மேயினாள் - சுந்:3 41/4
அன்ன நடையாய் கேட்க என அறிவன் அறைவான் ஆயினான் - சுந்:4 59/4
யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் - யுத்2:17 20/4

 மேல்
 
  கேட்கல் (1)
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் - யுத்3:22 149/2

 மேல்
 
  கேட்கவும் (1)
பாடவும் விறலியர் பாடல் கேட்கவும்
 ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் - பால:3 65/2,3

 மேல்
 
  கேட்கவோ (1)
இனையன கேட்கவோ எம்மனோர்களை - யுத்1:4 57/3

 மேல்
 
  கேட்கிலம் (1)
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் - யுத்3:31 35/3

 மேல்
 
  கேட்கிலர் (1)
பெறுவது யாது ஒன்றும் காண்கிலர் கேட்கிலர் பெயர்ந்தார் - சுந்:9 3/2

 மேல்
 
  கேட்கிலன் (1)
முழுதும் நோக்கி நீ வேதியன் கேட்கிலன் முனிய - யுத்1:3 39/3

 மேல்
 
  கேட்கிலா (1)
எ உலகத்தும் நின் ஏவல் கேட்கிலா
 தெவ்வினை அறுத்து உனக்கு அடிமை செய்த யான் - யுத்1:2 30/1,2

 மேல்
 
  கேட்கிலை (2)
உரை-செய கேட்கிலை உணர்தியோ என்றாள் - அயோ:2 68/4
ஆ எனல் கேட்கிலை அறத்தை நீக்கி வேறு - யுத்4:40 81/3

 மேல்
 
  கேட்கிற்பாய்-ஆகின் (1)
கேட்கிற்பாய்-ஆகின் எய்தி அவரொடும் கெழீஇய நட்பை - யுத்2:16 159/2

 மேல்
 
  கேட்கின்ற (1)
கேட்கின்ற வீரம் எல்லாம் கிளத்துவீர் கிளத்தல் வேண்டா - யுத்3:27 83/2

 மேல்
 
  கேட்கும் (3)
கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள் - பால:19 13/2
காண்டற்கு இனியாள் உரு கண்டவள் கேட்கும் ஆற்றால் - ஆரண்:10 146/3
கடிக்கும் வல் அரவும் கேட்கும் மந்திரம் களிக்கின்றோயை - சுந்:3 132/1

 மேல்
 
  கேட்ட (32)
திருந்தினார் அன்ன சொல் கேட்ட செய் கழல் - அயோ:2 10/2
மாழை ஒண் கணி உரை-செய கேட்ட மந்தரை என் - அயோ:2 87/1
வண்டு உளர் தாரவன் வாய்மை கேட்ட மங்கை - அயோ:3 10/1
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட
 அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா - அயோ:3 112/3,4
என்பத்தை கேட்ட மைந்தன் இராமனுக்கு இளையார் என்று - அயோ:13 43/1
அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை - ஆரண்:6 33/1
வரனையும் மறந்தான் கேட்ட மங்கையை மறந்திலாதான் - ஆரண்:10 83/4
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார் - ஆரண்:12 51/1
கேள்வி நூல் மறை வலாள என்றனன் என்ன கேட்ட
 பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் - கிட்:2 30/2,3
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட - கிட்:7 122/1
மாருதி மாற்றம் கேட்ட மலை புரை வயிர தோளான் - கிட்:11 67/1
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் - கிட்:11 128/1
அன்னதாம் நகு சொல் கேட்ட சாரதி ஐய கேண்மோ - சுந்:10 22/1
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை - சுந்:11 1/1
முற்றுற கேட்ட பின் முனிதி மொய்ம்பினோய் - யுத்1:2 74/4
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப - யுத்1:2 100/1
இ பொருள் கேட்ட நீர் இயம்புவீர் இவன் - யுத்1:4 55/2
கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும் - யுத்1:5 70/3
அ உரை கேட்ட நங்கை செவிகளை அமைய பொத்தி - யுத்2:17 64/1
அன்னது கேட்ட மைந்தன் அரும்பு இயல் முறுவல் தோன்ற - யுத்2:18 189/1
என்பது சொல்ல கேட்ட இந்திரவில்லினோடும் - யுத்2:19 90/1
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் - யுத்2:19 284/3
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் - யுத்2:19 284/4
என்றனன் என்ன கேட்ட இராவணன் இதனை சொன்னான் - யுத்2:19 290/4
ஆர்த்து எழும் ஓசை கேட்ட அரக்கரும் முரசம் ஆர்ப்ப - யுத்3:20 1/1
சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை - யுத்3:22 13/1
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான் - யுத்3:24 103/3
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி - யுத்3:27 171/1
கேட்ட அண்ணலும் முறுவலும் சீற்றமும் கிளர - யுத்3:31 34/1
வீரன் மற்று அதனை கேட்ட இளையவன் விளம்பலுற்றான் - யுத்3:31 61/4
என்றனள் இறைவி கேட்ட இராக்கதர்க்கு இறைவன் நீல - யுத்4:40 28/1
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால் - யுத்4:41 62/1

 மேல்
 
  கேட்ட-பின் (1)
நின்று கேட்ட-பின் நீங்கு-மின் என சொல்லி நேர்வான் - யுத்3:31 35/2

 மேல்
 
  கேட்டதும் (1)
கண்டதும் கேட்டதும் கழறுவாய் என்றான் - யுத்1:4 48/4

 மேல்
 
  கேட்டதோ (1)
கேட்டதோ கண்டதோ கிளத்துவீர் என்றான் - சுந்:7 60/4

 மேல்
 
  கேட்டல் (1)
சீயத்தின் முழக்கம் கேட்டல் போன்றனர் செறுநர் எல்லாம் - யுத்2:15 142/4

 மேல்
 
  கேட்டலும் (21)
நாற்றம் கேட்டலும் தின்ன நயப்பது ஓர் - பால:7 41/3
பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் - பால:9 16/1
மற்றவன் சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் மகனை - அயோ:1 41/1
மொழிந்தது கேட்டலும் மொய்த்து நெஞ்சினை - அயோ:1 83/1
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என - அயோ:11 58/1
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும்
 கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான் - அயோ:11 95/1,2
செஞ்செவே முனிவரன் செப்ப கேட்டலும்
 நஞ்சினை நுகர் என நடுங்குவாரினும் - அயோ:12 12/2,3
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உள் எழுந்து - அயோ:14 5/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உலகு எலாம் உலைய - ஆரண்:7 73/1
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் - கிட்:16 33/1
என்று அற துறை கேட்டலும் இருபது நயனம் - சுந்:3 133/1
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி - சுந்:10 1/1
கேட்டலும் கிளர் சுடர் கெட்ட வான் என - சுந்:12 26/1
வென்றி கேட்டலும் வீடு பெற்றார் என வியந்தார் - யுத்1:5 73/4
சொற்ற வார்த்தையை கேட்டலும் தொல் உயிர் - யுத்1:14 39/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை - யுத்2:19 276/1
மற்று அ வாசகம் கேட்டலும் மாலியவான் வந்து - யுத்3:30 39/1
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி - யுத்4:34 11/2
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும் - யுத்4:41 14/1
தாய் சொல் கேட்டலும் தந்தை சொல் கேட்டலும் - யுத்4:41 79/1
தாய் சொல் கேட்டலும் தந்தை சொல் கேட்டலும்
 பாசத்து அன்பினை பற்று அற நீக்கலும் - யுத்4:41 79/1,2

 மேல்
 
  கேட்டலோடும் (1)
சொற்றது கேட்டலோடும் துணுக்குற உணர்வு சோர - யுத்3:26 57/1

 மேல்
 
  கேட்டவள் (1)
அன்னது கேட்டவள் அரச ஆயவற்கு - கிட்:7 30/1

 மேல்
 
  கேட்டள் (1)
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை - யுத்4:38 11/4

 மேல்
 
  கேட்டற்கு (1)
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின் - யுத்2:17 59/1

 மேல்
 
  கேட்டன (1)
இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன
 சந்திரன் முதலிய தாரகை குழாம் - கிட்:7 18/2,3

 மேல்
 
  கேட்டனர் (1)
கெடுக்கும் நாள் உருமின் ஆர்ப்பு கேட்டனர் என்ன கேட்டார் - யுத்2:15 127/4

 மேல்
 
  கேட்டனன் (8)
அண்ணல் அன்ன சொல் கேட்டனன் அன்றியும் - அயோ:4 222/1
கேட்டனன் கிராதர் வேந்தன் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பன் ஆகி - அயோ:13 34/1
கேட்டனன் உரை கண்டனன் கண்ணினால் - ஆரண்:7 8/1
கேட்டனன் என்ப-மன்னோ கேள்வியால் செவிகள் முற்றும் - ஆரண்:16 7/3
கேட்டனன் அமலனும் கிளந்தவாறு எலாம் - கிட்:5 15/1
ஆர்ப்பு ஒலி கேட்டனன் அமளி-மேல் ஒரு - கிட்:7 13/3
என்றலும் கேட்டனன் எருவை வேந்தன் தன் - கிட்:16 22/1
கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா - யுத்1:4 1/1

 மேல்
 
  கேட்டனென் (2)
கேட்டனென் கண்டிலென் கெழுவு கங்கை நீர் - ஆரண்:12 38/1
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் - கிட்:11 95/1

 மேல்
 
  கேட்டாய் (2)
கேட்டாய் உணர்ந்திலையோ என் உரையும் கேளாயோ - யுத்2:18 267/3
அச்சென கேட்டாய் அன்றே ஆயிரம் மௌலி அண்ணல் - யுத்3:27 9/2

 மேல்
 
  கேட்டாயோ (1)
காயாநின்றாய் ஒரு நீயும் கண்டார் சொல்ல கேட்டாயோ
 பாயாநின்ற மலர் வாளி பறியாநின்றார் இன்மையால் - ஆரண்:10 114/2,3

 மேல்
 
  கேட்டார் (8)
எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் - பால:13 34/4
புக்கார் அரசன் பொன்_உலகம் போனான் என்னும் பொருள் கேட்டார்
 உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் - அயோ:6 36/1,2
சொல் என்று என் வாயில் கேட்டார் தொடர்ந்து ஏழு சேனையோடும் - ஆரண்:10 64/1
கேட்டார் கொள்ளார் கண்டவர் பேணார் கிளர் போரில் - ஆரண்:15 32/1
கேட்டார் இ உரை கேட்பாரோ - சுந்:5 45/4
ஆரியன் உரைப்பதானான் அனைவரும் அதனை கேட்டார் - யுத்1:4 103/4
கெடுக்கும் நாள் உருமின் ஆர்ப்பு கேட்டனர் என்ன கேட்டார் - யுத்2:15 127/4
கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் - யுத்3:28 39/4

 மேல்
 
  கேட்டால் (1)
சொல்லவும் கூடும் கேட்டால் துஞ்சவும் அடுக்கும் கண்ட - கிட்:16 14/2

 மேல்
 
  கேட்டாள் (2)
வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் - கிட்:8 1/4
இங்கு உள தன்மை எல்லாம் இயைபுளி இயைய கேட்டாள்
 அங்கு உள தன்மை எல்லாம் அடியனேற்கு அறிய சொன்னாள் - சுந்:14 45/1,2

 மேல்
 
  கேட்டான் (21)
கண்டிலன் வினவ கேட்டான் கைகயள் கோயில் நண்ணி - அயோ:3 83/2
என்றனள் என்ன கேட்டான் எழுந்த பேர் உவகை பொங்க - அயோ:3 84/1
கேட்டான் இளையோன் கிளர் ஞாலம் வரத்தினாலே - அயோ:4 111/1
கோதை வில் குரிசில் அன்னான் கூறிய கொள்கை கேட்டான்
 சீதையை நோக்கி தம்பி திருமுகம் நோக்கி தீரா - அயோ:8 17/1,2
யாண்டு என இனிது கேட்டான் எயினர்_கோன் இதனை சொன்னான் - அயோ:13 41/4
கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் - ஆரண்:13 17/1
புண்டரிக கணானும் உற்றது புகல கேட்டான்
 வண்டு உறை சாலை வந்தான் நின் திரு வடிவு காணான் - சுந்:4 76/2,3
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற - சுந்:6 53/2
கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான்
 வாள் கொள் நோக்கியை பாக்கியம் பழுத்து அன்ன மயிலை - யுத்1:5 69/1,2
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் - யுத்1:14 3/1
அந்தர சித்தர் ஆர்க்கும் அமலையும் கேட்டான் ஐயன் - யுத்2:18 206/2
கேட்டான் இடை உற்றது என் என்று கிளத்தல் யாரும் - யுத்2:19 3/1
அ உரை அருள கேட்டான் அழுகின்ற அரக்கன் தம்பி - யுத்2:19 227/1
கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் - யுத்2:19 274/4
அழுங்கினை வந்தது என்னை அடுத்தது என்று எடுத்து கேட்டான்
 புழுங்கிய புண்ணினானும் இனையன புகலலுற்றான் - யுத்2:19 286/3,4
தீயவன் பகர்ந்த மாற்றம் சேவகன் தெரிய கேட்டான்
 நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் - யுத்3:21 18/1,2
பரம் இனி உலகுக்கு ஆகாது என்பதும் பகர கேட்டான்
 வரன்முறை தவிர்ந்தான் வல்லை தருதிர் என் மகனை என்றான் - யுத்3:22 1/3,4
கிழித்தது கிழித்தது என்னும் நாண் உரும் ஏறு கேட்டான்
 அழித்து ஒழி காலத்து ஆர்க்கும் ஆர்கலிக்கு இரட்டி ஆர்த்தான் - யுத்3:22 148/3,4
உய்ந்தனம் உய்ந்தோம் என்ற வீடணன் உரையை கேட்டான் - யுத்3:24 19/4
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் - யுத்3:28 17/4
செய்தலை உற்ற ஓசை செயலதும் செவியின் கேட்டான் - யுத்4:34 20/4

 மேல்
 
  கேட்டி (13)
செவ்வியோய் கேட்டி மேல்_நாள் செறி சுடர் குலிசத்து அண்ணல் - பால:9 17/2
புரிகிலென் நின்னொடு இன்னம் புகல்வது கேட்டி என்றான் - பால:24 31/4
வள்ளியோய் கேட்டி என்னா வசிட்ட மா முனிவன் சொன்னான் - அயோ:14 116/4
காண்டி எனின் குறி கேட்டி என வேறு கொண்டு இருந்து கழறலுற்றான் - கிட்:13 32/4
தூய நீ கேட்டி என் துணைவி ஆம் எனா - சுந்:3 31/3
அன்றியும் கேட்டி என்று அறைதல் மேயினாள் - சுந்:3 36/4
சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கனன்று சொன்னாள் - சுந்:3 112/4
கேட்டி அடியேன் உரை முனிந்தருளல் கேளான் - சுந்:5 2/1
உறுதி கேட்டி உயிர் நெடிது ஓம்புவாய் - சுந்:12 87/4
என் பெரும் தெய்வம் ஐயா இன்னமும் கேட்டி என்பான் - சுந்:14 26/4
தன்னை உள்ளவா கேட்டி என்று உரை-செய சமைந்தான் - யுத்1:2 118/4
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின் - யுத்2:17 59/1
இ உரை கேட்டி என்னா இனையன் விளம்பலுற்றான் - யுத்3:27 171/4

 மேல்
 
  கேட்டி-ஆயின் (1)
காரணம் கேட்டி-ஆயின் கடை இலா மறையின்-கண்ணும் - சுந்:12 74/1

 மேல்
 
  கேட்டிட (1)
கருத கேட்டிட கட்டுரைத்து இடர் கடல் கடக்க - யுத்1:3 40/3

 மேல்
 
  கேட்டியால் (17)
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் - அயோ:14 40/4
ஒன்று உளது உரை இனம் உணர கேட்டியால் - அயோ:14 120/4
நின்ற நீதியாய் நெடிது கேட்டியால்
 ஒன்று யான் உனக்கு உரைப்பது உண்டு எனா - கிட்:3 36/3,4
சான்று உள அன்னவை தையல் கேட்டியால் - கிட்:7 25/4
மறந்தனென் இதுவும் ஓர் மாற்றம் கேட்டியால்
 அறம் தரு சிந்தை என் ஆவி நாயகன் - சுந்:3 34/1,2
வெயிலினும் மெய்யன விளம்ப கேட்டியால் - சுந்:3 39/4
இங்கு இதின் அற்புதம் இன்னும் கேட்டியால் - சுந்:3 48/4
என்றனள் இயம்பி வேறு இன்னும் கேட்டியால்
 இன்று இவண் இப்பொழுது இயைந்தது ஓர் கனா - சுந்:3 50/1,2
வாழியாய் கேட்டியால் வாழ்வு கைம்மிக - யுத்1:4 10/1
மேயது கேட்டியால் விளைவு நோக்குவாய் - யுத்1:4 58/4
நகையுறல் இன்றியே நயந்து கேட்டியால் - யுத்1:4 76/4
மேயின சில பொருள் விளம்ப கேட்டியால் - யுத்1:4 86/4
செய் திறம் அன்னது தெரிய கேட்டியால் - யுத்2:16 83/4
காதலால் கருமம் ஒன்று கேட்டியால் களித்த சிந்தை - யுத்4:37 6/2
கேட்டியால் என அரக்கர்கள் கிளர் பெரும் செருவில் - யுத்4:40 120/3
கிட்கிந்தை இதுவேல் ஐய கேட்டியால் எனது பெண்மை - யுத்4:41 27/1
இங்கண் நல்லது ஒன்று இன்னமும் கேட்டியால் - யுத்4:41 85/4

 மேல்
 
  கேட்டிரால் (1)
என் உணர்வு அனைய நீர் இனிது கேட்டிரால் - அயோ:1 12/4

 மேல்
 
  கேட்டிரேல் (1)
கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் - யுத்3:30 39/4

 மேல்
 
  கேட்டிலர்-ஆயினும் (1)
செவிகளால் பல கேட்டிலர்-ஆயினும் தேவர்க்கு - யுத்1:3 32/1

 மேல்
 
  கேட்டிலன் (1)
கேட்டிலன் முரசின் கிளர் ஓதையே - அயோ:11 30/4

 மேல்
 
  கேட்டிலிர் (1)
பொன்றிய பூசல் ஒன்றும் கேட்டிலிர் போலும் என்றாள் - ஆரண்:12 56/3

 மேல்
 
  கேட்டிலீர் (1)
கேட்டிலீர் இனி காண்டிர் கிடைத்திரால் - கிட்:11 28/4

 மேல்
 
  கேட்டிலேன் (2)
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை - யுத்1:12 39/3
என்னத்தான் கேட்டிலேன் என் ஆனவாறு இதுவே - யுத்2:17 84/4

 மேல்
 
  கேட்டிலை (2)
அன்று எழுந்து உயர்ந்த ஓசை கேட்டிலை போலும் அம்மா - சுந்:3 118/4
கண்டிலை முன்பு சொல்ல கேட்டிலை கடன் ஒன்று எம்-பால் - யுத்2:19 269/1

 மேல்
 
  கேட்டிலோமே (1)
கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே
 தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி - யுத்3:27 70/2,3

 மேல்
 
  கேட்டு (44)
ஐயன் அங்கு அது கேட்டு அறன் அல்லவும் - பால:7 44/1
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் - பால:12 19/1
மங்கையர் பாடல் கேட்டு கின்னரம் மயங்கும்-மாதோ - பால:16 9/4
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு
 கூசின அல்ல பேச நாணின குயில்கள் எல்லாம் - பால:17 6/2,3
அனையவன் வரவு கேட்டு அலங்கல் வீரனும் - அயோ:2 12/3
நன்று கேட்டு கடைப்பிடி நன்கு என - அயோ:2 14/3
தாய் உரைத்த சொல் கேட்டு தழைக்கின்ற - அயோ:4 6/1
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் - அயோ:5 40/1
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே - அயோ:6 7/3
கனிந்த பாடல் கேட்டு அசுணமா வருவன காணாய் - அயோ:10 24/4
என்ன கேட்டு அ இரக்கம் இலாளையும் - அயோ:13 70/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டு உவந்து ஓங்கிட - ஆரண்:3 23/1
கேட்டு உவந்தனன் கேழ் கிளர் மௌலியான் - ஆரண்:4 38/1
அ உரை கேட்டு அடல் அரக்கி அறியாயோ நீ என்னை - ஆரண்:6 109/1
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி - ஆரண்:7 68/1
அழைத்தது உண்டு அது கேட்டு அயர்வு எய்துமால் - ஆரண்:11 79/3
ஒன்றும் ஆண்டு ஒழிவுறாமல் உணர்த்தினன் உணர்த்த கேட்டு
 நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் - கிட்:2 29/3,4
கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் - கிட்:3 22/4
சொன்ன கேட்டு அவை கடைப்பிடிப்பாய் என சொன்னான் - கிட்:3 75/4
என்று அவள் உரைத்த மாற்றம் யாவையும் இனிது கேட்டு
 நன்று உணர் கேள்வியாளன் அருள்வர நாண் உட்கொண்டான் - கிட்:11 59/1,2
எந்தை கேட்டு அருளுக என்ன இயம்பினன் இயம்ப வல்லான் - கிட்:11 60/4
இட்டு இடை இருக்கும் தன்மை இயம்ப கேட்டு உணர்தி என்னின் - கிட்:13 38/2
கேட்டு அவளும் என்னுடைய கேடு_இல் தவம் இன்னே - கிட்:14 54/1
நெருப்பையே விளைத்த போல நெஞ்சமும் மறுக கேட்டு
 விருப்பினால் அவனை நோக்கி விளம்பினன் எண்கின் வேந்தன் - கிட்:16 16/3,4
கூறிய வாசகம் கேட்டு கோது_இலான் - கிட்:16 32/1
விளித்தான் அன்னது கேட்டு மெய்ம்மையோய் - கிட்:16 43/1
சொன்ன வார்த்தை கேட்டு அறிவு இலள் என துறந்தானோ - சுந்:3 14/2
உன்னையும் கேட்டு மற்று உன் ஊற்றமும் உடைய நாளும் - சுந்:3 130/1
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன - சுந்:4 59/1
வார்த்தை கேட்டு உவப்பதன் முன்னர் மா கடல் - சுந்:5 71/2
ஆர்த்தது கேட்டு உவந்து இருத்தி அன்னை நீ - சுந்:5 71/4
ஆக இ மொழி ஆசு இல கேட்டு அறிவுற்றாள் - சுந்:5 75/1
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின் - யுத்1:2 112/1
பித்தன் ஆகிய ஈசனும் அரியும் என் பெயர் கேட்டு
 எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் - யுத்1:2 116/1,2
அன்ன கேட்டு அவன் அந்தண அந்தணர்க்கு அடாத - யுத்1:3 36/1
வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை - யுத்1:5 68/2
உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம் - யுத்2:16 126/2
சொல் அது கேட்டு அடி தொழுது சுற்றிய - யுத்3:22 44/1
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால் - யுத்3:24 62/1
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம் - யுத்3:29 21/3
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ - யுத்4:34 13/1
தேவர் அது கேட்டு இது செயற்கு உரியது என்றார் - யுத்4:36 6/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய - யுத்4:36 24/1
வார்த்தை உண்டு அதனை கேட்டு நாணுறு மனத்தினேற்கு - யுத்4:37 207/2

 மேல்
 
  கேட்டும் (8)
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும்
 நஞ்சு தீர்க்கினும் தீர்கிலாது அது நலிந்து என்ன - அயோ:2 75/1,2
கீண்டிலென் வாய் அது கேட்டும் நின்ற யான் - அயோ:11 70/3
பெருமகன் உலைவு உறு பெற்றி கேட்டும் நீ - ஆரண்:12 13/2
கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ - ஆரண்:12 82/4
கேட்டும் காண்டற்கு இருத்தி-கொல் கிள்ளை நீ - சுந்:3 107/2
கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் - யுத்3:31 55/4
கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள் - யுத்4:34 14/3
மெய்யுறு கட்டுரை கேட்டும் மீட்டியோ - யுத்4:40 80/3

 மேல்
 
  கேட்டே (1)
கேட்டே இருந்தேன் எனினும் கிளர் வான் இன்றே அடைய - அயோ:4 63/1

 மேல்
 
  கேட்டேன் (1)
என்றனர் யானே கேட்டேன் நீ அதற்கு இயைவ செய்தாய் - சுந்:3 129/4

 மேல்
 
  கேட்டேனோ (1)
எம்பியோ யான் உன்னை இ உரையும் கேட்டேனோ - யுத்2:17 78/4

 மேல்
 
  கேட்ப (4)
பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் - பால:5 34/4
இந்திரனும் மலர் அயனும் இமையவரும் பணி கேட்ப
 சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த - ஆரண்:6 100/1,2
தன் நெடும் செல்வம் தானே பெற்றமை பலரும் கேட்ப
 பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் - யுத்1:4 148/2,3
என் இவன் எழுந்த தன்மை என்று உலகு ஈன்றாள் கேட்ப
 மன்னவன் இராமன் தூதன் மருந்தின்-மேல் வந்தான் வஞ்சர் - யுத்3:24 45/1,2

 மேல்
 
  கேட்ப-மன்னோ (1)
பாதி முழுதும் இவற்கே பணி கேட்ப-மன்னோ - பால:4 2/4

 மேல்
 
  கேட்பதானான் (1)
கேடு உளது ஆகும் என்றான் அவன் அது கேட்பதானான் - யுத்3:31 67/4

 மேல்
 
  கேட்பது (3)
சென்று கேட்பது ஓர் தீங்கு உளது ஆம் எனா - அயோ:11 27/3
ஓதி கேட்பது பரம்பொருள் இன்னம் ஒன்று உளதோ - யுத்1:3 30/4
விரும்பி நான் கேட்பது உண்டால் நின்னுழை வார்த்தை வீரன் - யுத்2:17 58/1

 மேல்
 
  கேட்பதும் (1)
கேட்பதும் பல் பொருட்கு ஐயம் கேடு அற - யுத்4:40 79/2

 மேல்
 
  கேட்பவே (1)
தாதிமார் என தம் பணி கேட்பவே - அயோ:14 13/4

 மேல்
 
  கேட்பன (1)
எனைத்து உள கேட்பன துன்பம் யான் என்றான் - அயோ:11 59/4

 மேல்
 
  கேட்பாரோ (1)
கேட்டார் இ உரை கேட்பாரோ - சுந்:5 45/4

 மேல்
 
  கேட்புறாத-முன் (1)
முனிவரர் வாசகம் கேட்புறாத-முன்
 நனி இதழ் துடித்திட நகைத்து வீடணன் - யுத்4:40 38/1,2

 மேல்
 
  கேட (1)
கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர் - யுத்3:31 120/1

 மேல்
 
  கேடக (4)
கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த - ஆரண்:7 118/1
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த - ஆரண்:7 135/3
உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் - ஆரண்:8 10/4
கேடக புறத்தினால் கிழிய வீசினான் - யுத்2:16 303/4

 மேல்
 
  கேடகங்கள் (1)
கேடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன - யுத்3:31 120/2

 மேல்
 
  கேடகத்தோடு (1)
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு - சுந்:3 91/1

 மேல்
 
  கேடகம் (8)
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன - பால:23 33/1
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் - யுத்2:16 248/2
மா இரும் கேடகம் இடத்து வாங்கினான் - யுத்2:16 295/2
வீசினன் கேடகம் முகத்து வீங்கு கால் - யுத்2:16 297/1
பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர் - யுத்2:16 306/2
மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் - யுத்2:16 331/4
ஊரிடை நின்றான் என்ன கேடகம் ஒரு கை தோன்ற - யுத்2:18 208/3
சேம படு கேடகம் மால் கடல் சேர் - யுத்3:31 201/3

 மேல்
 
  கேடு (33)
கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா - பால:7 24/3
கெடுப்பவர் அன்னது ஓர் கேடு இலை என்றான் - பால:8 21/4
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் - பால:16 16/3
மறப்பு எனும் அதனின் மேல் கேடு மற்று உண்டோ - அயோ:1 20/2
காமம் இல்லை எனின் கடும் கேடு எனும் - அயோ:2 29/3
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் - அயோ:3 52/3
என்ன கேடு உண்டு இ எல்லை_இல் இன்பத்தை - அயோ:10 55/3
வேரோடும் கேடு ஆக முடித்து என் விளைவித்தாய் - அயோ:11 81/4
கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே - ஆரண்:10 77/4
பதி உறு கேடு வந்து குறுகிய பயத்தினாலும் - ஆரண்:10 86/2
உண்டாகிய கேடு உடையார் துயில்வாய் - ஆரண்:11 46/1
போகின்றேன் அடியனேன் புகுந்து வந்து கேடு
 ஆகின்றது அரசன் தன் ஆணை நீர் மறுத்து - ஆரண்:12 16/1,2
அருப்பம்_இல் கேடு வந்து அடையும் ஆர் உயிர் - ஆரண்:12 17/3
கேடு சூழ்வார்க்கு வேண்டும் உரு கொள கிடைத்த அன்றே - கிட்:10 59/4
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் - கிட்:11 95/1
ஐய நான் அஞ்சினேன் இ நறவினின் அரிய கேடு
 கையினால் அன்றியேயும் கருதுதல் கருமம் அன்றால் - கிட்:11 96/1,2
கேட்டு அவளும் என்னுடைய கேடு_இல் தவம் இன்னே - கிட்:14 54/1
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா - சுந்:2 125/2
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் - சுந்:6 54/4
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ - சுந்:11 10/1
கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை - சுந்:11 25/3
காயின் தீர்வு அரும் கேடு அரும் கற்பினாள் - சுந்:12 88/3
நன்மையின் தொடர்ந்தார்க்கு உண்டோ கேடு நான்முகத்தோன் ஆதி - யுத்1:3 136/1
உறங்கின கேடு உற்றாலும் உணர்வரோ உணர்வு இலாதார் - யுத்1:8 20/4
கிளையொடும் படைஞரோடும் கேடு இலா உயிர்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:14 33/1
கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என - யுத்2:16 271/2
கெடுத்தனை வீடணா நீ என்றனன் கேடு இலாதான் - யுத்2:19 226/4
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த - யுத்3:22 96/4
கேடு வந்து அடுத்தது என்னா இனையன கிளத்தலுற்றான் - யுத்3:29 55/4
கேடு உளது ஆகும் என்றான் அவன் அது கேட்பதானான் - யுத்3:31 67/4
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு - யுத்3:31 120/3
கேடு நம்-தமக்கு என்பது மனம்-கொண்டு கிளர்ந்தான் - யுத்4:32 25/4
கேட்பதும் பல் பொருட்கு ஐயம் கேடு அற - யுத்4:40 79/2

 மேல்
 
  கேடு_இல் (1)
கேட்டு அவளும் என்னுடைய கேடு_இல் தவம் இன்னே - கிட்:14 54/1

 மேல்
 
  கேடு_இலா (1)
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ - சுந்:11 10/1

 மேல்
 
  கேடும் (2)
ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய - கிட்:9 16/1
தாழ்வித்தேனோ இத்தனை கேடும் தருவித்தேன் - யுத்3:22 207/4

 மேல்
 
  கேடுற (1)
கேடுற தளர்ந்தார் போன்றும் திரு உற கிளர்ந்தார் போன்றும் - கிட்:10 25/4

 மேல்
 
  கேண்-மின் (3)
முழுவது ஏழ் உலகு உடைய மைந்தன்மீர் கேண்-மின் என முறையின் சொல்வான் - ஆரண்:4 24/4
எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்-மின் என்றான் - ஆரண்:15 51/4
ஏனோர்களும் இ உரை கேண்-மின் இவன் - யுத்2:18 52/2

 மேல்
 
  கேண்-மின்கள் (1)
நிருபர் கேண்-மின்கள் இராமற்கு நெறி முறைமையினால் - அயோ:1 73/3

 மேல்
 
  கேண்ம் (1)
ஒன்று நீர் கேண்ம் என உரைத்தல் மேயினான் - பால:5 17/4

 மேல்
 
  கேண்மை (7)
ஆள் முதற்கு அமைந்த கேண்மை அன்பனை நோக்கி ஐய - அயோ:8 24/3
பொருந்திய கேண்மை உகந்தவர்-தம்மொடு போகாதே - அயோ:13 18/3
கிடந்திலர் என்னின் பின்னை நிற்குமோ கேண்மை அம்மா - கிட்:11 56/4
மெய் உறு கேண்மை ஆக்கி மேலை_நாள் விளைவது ஆன - கிட்:11 62/2
வேண்டலர் அறிவரேனும் கேண்மை தீர் வினையிற்று ஆமால் - கிட்:11 66/2
கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் - யுத்2:16 33/3
கிளை உறு சுற்றம் என் அரசு என் கேண்மை என் - யுத்3:24 77/3

 மேல்
 
  கேண்மையர் (1)
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர்
 மித்திரர் அடைந்துளோர் மெலியர் வன்மையோர் - யுத்1:4 11/1,2

 மேல்
 
  கேண்மையின் (2)
கிடந்தன நின்றன கிரிகள் கேண்மையின்
 தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும் - ஆரண்:4 1/2,3
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் - கிட்:13 58/2

 மேல்
 
  கேண்மோ (2)
வண் திண் சிலையாய் கேண்மோ எனவே ஒரு சொல் வகுத்தான் - அயோ:4 84/4
அன்னதாம் நகு சொல் கேட்ட சாரதி ஐய கேண்மோ
 இன்னதாம் என்னல் ஆமோ உலகியல் இகழல் அம்மா - சுந்:10 22/1,2

 மேல்
 
  கேணியில் (1)
கேணியில் வளை முரல் கேகயம் புக - பால:24 47/3

 மேல்
 
  கேதங்கள் (1)
கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான் - யுத்2:19 245/2

 மேல்
 
  கேதத்தால் (1)
கெட்டேன் நீ உயிர் கேதத்தால்
 விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால் - சுந்:5 47/1,2

 மேல்
 
  கேதம் (1)
கிடந்தனர் நடந்தது புணர்ச்சி தரு கேதம் - சுந்:2 158/4

 மேல்
 
  கேதனன் (1)
வள் உறை வயிர வாள் மகர கேதனன்
 வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே - பால:19 4/3,4

 மேல்
 
  கேவல (1)
கேவல மலராய் வேறு ஓர் இடம் இன்றி கிடந்த ஆற்றால் - யுத்4:42 3/3

 மேல்
 
  கேவலத்து (1)
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு - கிட்:2 5/4

 மேல்
 
  கேழ் (28)
கேழ் கிளர் மதுகையர் கிளைகளும் இளையார் - பால:5 128/2
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ்
 பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் - பால:13 28/2,3
வாள் புடை இலங்க செம் கேழ் மணி அணி வலையம் மின்ன - பால:15 30/2
இமை உற இமைக்கும் செம் கேழ் இன மணி முத்தினோடும் - பால:22 10/3
கேகயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் - பால:23 94/1
மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் - அயோ:11 87/2
ஆயிரம் இராமர் நின் கேழ் ஆவரோ தெரியின் அம்மா - அயோ:13 35/4
கேட்டு உவந்தனன் கேழ் கிளர் மௌலியான் - ஆரண்:4 38/1
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான - ஆரண்:10 97/1
கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் - ஆரண்:13 17/1
ஓவிய மரன்கள்-தோறும் உரைத்து அற உரிஞ்சி ஒண் கேழ்
 நாவிய செவ்வி நாற கலையொடும் புலந்த நவ்வி - கிட்:10 34/3,4
கேழ் இலா வன முலை கிரி சுமந்து இடைவது ஓர் - கிட்:13 69/2
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ்
 கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண - கிட்:14 44/3,4
கேழ் உலாம் முழுநிலாவின் கிளர் ஒளி இருளை கீற - சுந்:1 30/1
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து - சுந்:2 60/3
முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ்
 மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி - சுந்:2 111/2,3
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா - சுந்:2 125/2
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது - சுந்:2 178/1
பன்னக அரசர் செம் கேழ் பணா மணி வலிதின் பற்றி - சுந்:2 183/1
கேழ்_இலாள் நிறை இறை கீண்டதாம் எனின் - சுந்:3 67/1
நாரம் உண்டு அலர்ந்த செம் கேழ் நளினம் என்று உரைக்க நாணும் - சுந்:4 52/2
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி - சுந்:5 54/2
கேழ் இரு மணியும் பொன்னும் விசும்பு இருள் கிழித்து நீக்கும் - சுந்:8 16/1
கேள் இது நீயும் காண கிளர்ந்த கோள் அரியின் கேழ் இல் - யுத்1:3 146/1
கால் உயர் வரையின் செம் கேழ் அருவி-போல் ஒழுக கண்டான் - யுத்2:18 199/2
குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ்
 சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் - யுத்3:28 54/2,3
தோளின்-மேல் உதிர செம் கேழ் சுவடு தன் உருவில் தோன்ற - யுத்3:28 67/3
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி - யுத்4:33 19/3

 மேல்
 
  கேழ்_இல் (1)
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா - சுந்:2 125/2

 மேல்
 
  கேழ்_இலாள் (1)
கேழ்_இலாள் நிறை இறை கீண்டதாம் எனின் - சுந்:3 67/1

 மேல்
 
  கேழது (1)
கிடந்ததும் ஆர்த்தது மழையின் கேழது - யுத்4:37 153/4

 மேல்
 
  கேழல் (2)
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் - அயோ:14 117/1
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் - ஆரண்:1 32/3

 மேல்
 
  கேழன (1)
கிளையினும் நரம்பினும் நிரம்பும் கேழன
 அளவு_இறந்து உயிர்க்க விட்டு அரற்றும் தன்மையால் - அயோ:4 175/1,2

 மேல்
 
  கேள் (49)
மன்னவர்_மன்ன கேள் வசிட்டன் என்னும் ஓர் - பால:5 77/2
ஒன்றிய வலியினள் உறுதி கேள் எனா - பால:7 20/4
தேர் முக அல்குலாள் செவ்வி கேள் எனா - பால:13 15/4
ஊனம் உளது அதன் மெய்ந்நெறி கேள் என்று உரை-புரிவான் - பால:24 25/4
எவ்வம்_இல் அன்பினை இனிது கேள் எனா - அயோ:1 79/4
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள்
 முன் நாள் ஒரு மா முனிவன் மொழியும் சாபம் உளது என்று - அயோ:4 72/2,3
பொய் ஒன்று அறியா மைந்தன் கேள் நீ என்ன புகல்வான் - அயோ:4 76/4
யான் புகல் இனையது ஓர் உறுதி கேள் எனா - அயோ:4 149/4
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் - அயோ:5 17/4
நல்_நுதலவள் நின் கேள் நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம் - அயோ:8 40/3
ஆவது உள்ளதே ஐய கேள் ஐ_இரண்டு அமைந்த - அயோ:9 33/1
கேள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்தது இல்லையால் - அயோ:12 48/3
வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா - அயோ:14 102/3
வள்ளல் வாழி கேள் எனா - ஆரண்:1 62/3
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா - ஆரண்:3 11/4
கேள் உயர் நாட்டத்து கிரியின் தோற்றத்தான் - ஆரண்:6 9/2
நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் - ஆரண்:6 130/4
மொழிதரும் அளவில் நங்கை கேள் இது முரண் இல் யாக்கை - ஆரண்:12 83/1
கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என - கிட்:1 9/2
ஒன்று உளது அதனை நீ உணர்ந்து கேள் எனா - கிட்:6 28/4
அத்தா இது கேள் என ஆரியன் கூறுவான் இ - கிட்:7 43/1
வரம் தரும் வள்ளால் ஒன்று கேள் என மறித்தும் சொல்வான் - கிட்:7 126/4
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன் - கிட்:11 23/1
கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே - கிட்:13 55/1
எந்தாய் இது கேள் என இன்ன இசைத்தது அன்றே - சுந்:1 43/4
ஐய கேள் வையம் நல்கும் அயன் அருள் அமைதி ஆக - சுந்:2 91/1
வாயது கேள் என மறித்தும் கூறுவாள் - சுந்:3 38/4
ஒன்று கேள் உரைக்க நிற்கு ஓர் உயிர் என உரியோன்-தன்னை - சுந்:3 139/1
வேறும் உண்டு உரை கேள் அது மெய்ம்மையோய் - சுந்:5 19/1
ஆண்டையின் அருக்கன் மைந்தன் ஐய கேள் அரிவை நம்-பால் - சுந்:14 49/1
ஒன்று உளது உணர்த்துவது ஒருங்கு கேள் எனா - யுத்1:2 15/3
கொற்றவ கேள் என இனைய கூறினான் - யுத்1:2 22/4
இன்னம் ஒன்று உரை செய்கேன் இனிது கேள் எம்பிரான் இருவர் ஆய - யுத்1:2 98/1
ஒன்று கேள் இனம் உறுதி என்று அன்பினன் ஒழியான் - யுத்1:2 110/3
எந்தை கேள் எனக்கு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இயம்ப - யுத்1:3 35/1
நாமம் அன்னது கேள் நமோ நாராயணாய - யுத்1:3 42/4
கேள் இது நீயும் காண கிளர்ந்த கோள் அரியின் கேழ் இல் - யுத்1:3 146/1
கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான் - யுத்1:5 69/1
அண்ணல் கேள் இவர்க்கு உவமையும் அளவும் ஒன்று உளதோ - யுத்1:11 34/1
கேள் இல் ஞாலம் கிளத்திய தொல் முறை - யுத்2:15 40/1
மன்ன கேள் என வந்து வணங்கினார் - யுத்2:15 82/3
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் - யுத்2:15 160/4
தேவ மற்று இவர்கள் செய்கை கேள் என தெரிய சொன்னார் - யுத்3:20 2/4
ஆன்ற பேர் அண்ணலே அவற்றின் ஆற்றல் கேள்
 மூன்று என ஒன்றிய உலகம் முன்னை நாள் - யுத்3:24 89/2,3
வெவ் இடர் கடலின் வைகல் கேள் என விளம்பலுற்றான் - யுத்3:26 81/4
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் - யுத்3:27 128/2
என்ன உன்னலை உன்னை நீ இராம கேள் இதனை - யுத்4:40 86/2
வரத கேள் என தயரதன் உரை செய்வான் மறு இல் - யுத்4:40 116/1
சிரத்து வாச வண்டு அலம்பிடு தெரிவை கேள் இது நீள் - யுத்4:41 32/1

 மேல்
 
  கேள்-தொறும் (1)
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர - சுந்:3 79/4

 மேல்
 
  கேள்வர் (1)
ஒன்றா நின்ற ஆர் உயிரோடும் உயர் கேள்வர்
 பொன்றா-முன்னம் பொன்றினர் என்னும் புகழ் அல்லால் - அயோ:3 41/1,2

 மேல்
 
  கேள்வரை (1)
தந்த கேள்வரை உயிர் உற தழுவினர் பிரிந்த - அயோ:9 46/2

 மேல்
 
  கேள்வற்கு (1)
மறையின் கேள்வற்கு மன் இளம் தோன்றல் பின் - அயோ:14 4/1

 மேல்
 
  கேள்வன் (4)
பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன்
 என்னையே என்னையே இ உலகு இயல் இருந்த வண்ணம் - பால:9 16/1,2
ஒன்றினை உமையாள் கேள்வன் உவந்தனன் மற்றை ஒன்றை - பால:24 27/1
சேய் அரசு ஆள்வது சீதை கேள்வன் ஒன்றால் - அயோ:3 14/2
சீதை கேள்வன் அவனும் தன் சிற்றவை - ஆரண்:4 33/2

 மேல்
 
  கேள்வனுக்கு (1)
என்று இறைஞ்சி அ இந்திரை கேள்வனுக்கு
 ஒன்றும் நான்மறை ஓதிய பூசனை - அயோ:2 9/1,2

 மேல்
 
  கேள்வனை (2)
திருவின் கேள்வனை கொணர்-மின் சென்று என - பால:6 17/2
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் - பால:24 11/4

 மேல்
 
  கேள்வி (22)
பொய் இல் கேள்வி புலமையினோர் புகல் - பால:0 7/3
மருந்தினும் இனிய கேள்வி செவி உற மாந்துவாரும் - பால:2 15/3
ஒண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் - பால:2 53/4
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி
 ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் - பால:3 74/1,2
நோய் ஒக்கும் என்னின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி
 ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் - பால:4 4/3,4
செவி-வயின் அமுத கேள்வி தெவிட்டினார் தேவர் நாவின் - பால:14 70/1
ஆய்ந்து உணர் கேள்வி அரும் தவரோடும் - பால:23 102/2
கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் - அயோ:6 21/4
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி - ஆரண்:10 139/2
கேள்வி நூல் மறை வலாள என்றனன் என்ன கேட்ட - கிட்:2 30/2
அயர்வு இல் கேள்வி சால் அறிஞர் வேலை முன் - கிட்:3 32/1
செவியுறு கேள்வி செல்வன் சென்னியின் இறைஞ்சி சொன்னான் - கிட்:7 124/4
சாலும் நூல் உணர் கேள்வி வீர தளர்ந்தது என்னை தவத்தினோய் - கிட்:10 64/4
அந்தம்_இல் கேள்வி நீயும் அயர்த்தனை ஆகும் அன்றே - கிட்:11 60/2
கேள்வி தீயாளர் துன்பம் கிளர்வித்தீர் பாவம்-தன்னை - கிட்:11 73/3
கேள்வி தீவினை கீறினீர் இருள் - கிட்:16 47/3
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் - சுந்:12 73/1
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை - யுத்1:3 55/2
கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா - யுத்1:4 1/1
முன்புற கண்டிலென் கேள்வி முன்பு இலென் - யுத்1:4 20/1
பொருந்து கேள்வி புலமையினோய் எனா - யுத்4:39 1/2
நூல் முகத்து ஓங்கு கேள்வி நுணங்கியோன் வணங்கு நெஞ்சன் - யுத்4:42 13/2

 மேல்
 
  கேள்விய (1)
மல்கு கேள்விய வள்ளலை நோக்கினான் - அயோ:2 13/2

 மேல்
 
  கேள்வியர் (3)
ஆன்று அமை கேள்வியர் எனினும் ஆண்_தொழிற்கு - யுத்1:2 9/1
குற்றம் இல் கேள்வியர் அன்பு கூர்ந்தவர் - யுத்1:4 82/2
புணரும் கேள்வியர் அல்லர் பொறி இலர் - யுத்1:9 41/2

 மேல்
 
  கேள்வியன் (5)
தூய்மையன் இரும் கலை துணிந்த கேள்வியன்
 வாய்மையன் மறு_இலன் மதியின் கூர்மையன் - ஆரண்:4 5/1,2
வெம்மை தீர் ஒழுக்கினன் விரிந்த கேள்வியன்
 செம்மையோன் மன்மதன் திகைக்கும் செவ்வியன் - ஆரண்:12 46/1,2
நூல் பெரும் கடல் நுணங்கிய கேள்வியன் நோக்கினன் மறம் கூரும் - சுந்:2 204/1
சால் பெரும் கேள்வியன் தானை நாயகன் - யுத்1:4 75/2
நுணங்கிய கேள்வியன் நுவல்வதாயினான் - யுத்1:4 84/4

 மேல்
 
  கேள்வியாய் (2)
வகை உள அன்னவை வரம்பு_இல் கேள்வியாய்
 தொகையுற கூறுவென் குரங்கின் சொல் என - யுத்1:4 76/2,3
செறி பெரும் கேள்வியாய் கருத்து என் செப்பு என - யுத்1:4 83/2

 மேல்
 
  கேள்வியார் (4)
சுற்றும் நான்மறை துறை செய் கேள்வியார்
 கொற்ற மண்கணை குமுற மன்னனை - அயோ:11 119/2,3
நோக்கினர் இருவரும் நுணங்கு கேள்வியார் - ஆரண்:15 19/4
அறையும் தேடினார் அறிவின் கேள்வியார் - கிட்:15 13/4
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார்
 மருளுறு சோலையின் மறைந்து வைகினார் - யுத்1:4 23/2,3

 மேல்
 
  கேள்வியால் (2)
கேட்டனன் என்ப-மன்னோ கேள்வியால் செவிகள் முற்றும் - ஆரண்:16 7/3
கிட்டின் உய்ந்து போகிலார்கள் என்ன நின்ற கேள்வியால்
 முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே - யுத்3:31 87/2,3

 மேல்
 
  கேள்வியாளன் (1)
நன்று உணர் கேள்வியாளன் அருள்வர நாண் உட்கொண்டான் - கிட்:11 59/2

 மேல்
 
  கேள்வியான் (1)
நோக்கினன் நின்றனன் நுணங்கு கேள்வியான்
 வாக்கினால் ஒரு மொழி வழங்குறாத முன் - கிட்:16 29/1,2

 மேல்
 
  கேள்வியின் (3)
சொல் நிறை கேள்வியின் தொடர்ந்த மாந்தரின் - கிட்:10 116/1
உறைவிடம் எய்தினான் ஒருங்கு கேள்வியின்
 துறை அறி துணைவரோடு இருந்த சூழலில் - யுத்1:4 33/1,2
அன்னவன் பின்னுற அலகு_இல் கேள்வியின்
 தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை - யுத்1:4 69/1,2

 மேல்
 
  கேள்வியீர் (1)
நுந்துவென் உயிரினை நுணங்கு கேள்வியீர்
 புந்தியின் உற்றது புகல்விர் ஆம் என்றான் - கிட்:16 9/3,4

 மேல்
 
  கேள்வியும் (3)
பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார் - அயோ:1 5/2
பரவு கேள்வியும் பழுது_இல் ஞானமும் - அயோ:14 104/1
கிட்டிய போதினில் தவமும் கேள்வியும்
 விட்டது கண்டும் நாம் விடாது வேட்டுமோ - யுத்1:4 64/3,4

 மேல்
 
  கேளலை (1)
கெட்டனர் என்பது கேளலை என்னா - யுத்3:20 19/3

 மேல்
 
  கேளா (22)
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா
 கொங்கு உறை நறை குல மலர் குழல் துளக்கா - பால:7 27/1,2
கைவரை என தகைய காளை உரை கேளா
 ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய - பால:7 28/1,2
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற - பால:8 5/2
அ சொல் கேளா ஆவி புழுங்கா அயர்கின்றான் - அயோ:3 35/1
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை - அயோ:3 86/1
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா - அயோ:4 120/4
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் - அயோ:8 25/1
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான் - அயோ:8 30/1
அன்னவன் உரை கேளா அமலனும் உரைநேர்வான் - அயோ:8 40/1
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா
 நல் நலம் தொலைந்து சோரும் அரக்கனை நாளும் தோலா - ஆரண்:10 110/2,3
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் - ஆரண்:12 84/1
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு - ஆரண்:14 30/2
ஏந்தலும் இதனை கேளா இன் இள முறுவல் நாற - கிட்:9 20/1
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா
 இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன் - சுந்:10 23/1,2
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி - யுத்1:14 28/1
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா
 ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா - யுத்2:15 143/3,4
மாற்றம் அஃது உரைப்ப கேளா மலை முழை திறந்தது என்ன - யுத்2:16 196/1
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர - யுத்2:17 60/1
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா
 தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி - யுத்3:22 34/1,2
ஆர்த்த பேர் அமலை கேளா அணுகினன் அனுமன் எல்லா - யுத்3:22 149/1
கட்டுரை அதனை கேளா கண் எரி கதுவ நோக்கி - யுத்3:26 9/1
அன்ன வாசகங்கள் கேளா அனல் உயிர்த்து அலங்கல் பொன் தோள் - யுத்3:27 79/1

 மேல்
 
  கேளாத (1)
கேளாத என்று பிற என்று சொன்ன கெடுவார்கள் சொன்ன கடவான் - யுத்2:19 256/2

 மேல்
 
  கேளாது (1)
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான் - சுந்:4 75/1

 மேல்
 
  கேளாய் (6)
மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய்
 எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா - பால:8 6/2,3
இயம் துவைத்த கடை தலையாய் யான் அறிந்தபடி கேளாய் - பால:12 15/4
மானவ மற்றும் கேளாய் வழி பகை உடையன் நும்-பால் - பால:24 32/2
இன் உரை பொருளும் கேளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய் - யுத்2:16 32/2
கேசவன் சிறுவர் என்ற இந்த தன்மையோர்-தம்மை கேளாய்
 பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் - யுத்2:17 21/2,3
உம்பி உணர்வுடையான் சொன்ன உரை கேளாய்
 நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய் - யுத்2:18 271/1,2

 மேல்
 
  கேளாயோ (1)
கேட்டாய் உணர்ந்திலையோ என் உரையும் கேளாயோ
 காட்டாயோ என்னுடைய கண்மணியை காட்டாயோ - யுத்2:18 267/3,4

 மேல்
 
  கேளான் (3)
கேட்டி அடியேன் உரை முனிந்தருளல் கேளான்
 வீட்டியிடுமேல் அவனை வேறல் வினை அன்றால் - சுந்:5 2/1,2
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை - யுத்3:22 138/1
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் - யுத்3:22 138/2

 மேல்
 
  கேளிர் (1)
கெட்டது உன் பொருட்டினாலே நின்னுடை கேளிர் எல்லாம் - யுத்4:34 16/3

 மேல்
 
  கேளிரின் (1)
கிள்ள எழுகின்ற புனல் கேளிரின் விரும்பி - பால:15 23/2

 மேல்
 
  கேளீர் (1)
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் - யுத்3:27 139/4

 மேல்
 
  கேளீரோ (1)
எல்லீரும் உறங்குதிரோ யான் அழைத்தல் கேளீரோ - ஆரண்:6 105/4

 மேல்
 
  கேளேன் (1)
என்றானும் யானோ வாழேன் நீ இலை எனவும் கேளேன்
 இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை - யுத்1:12 29/2,3

 மேல்
 
  கேளொடு (2)
கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு - பால:10 14/2
கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும் - ஆரண்:12 57/2

 மேல்
 
  கேளோடு (1)
கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு
 அளவு_இலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து - கிட்:9 33/2,3

 மேல்