<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

கூ-முதல் சொற்கள்
கூ 2
கூகையை 1
கூச 4
கூசலர் 1
கூசலன் 1
கூசார் 2
கூசி 6
கூசிம் 1
கூசின 4
கூசினன் 2
கூசினார் 1
கூசினேன் 1
கூசினை 1
கூசினோம் 1
கூசுதல் 1
கூசும் 1
கூசுமால் 1
கூசுவது 1
கூசுவான் 1
கூட்ட 2
கூட்டத்தால் 1
கூட்டத்து 1
கூட்டத்தோடும் 1
கூட்டம் 11
கூட்டம்-போல் 1
கூட்டம்தான் 1
கூட்டமும் 3
கூட்டி 18
கூட்டிக்கொண்டு 1
கூட்டிய 3
கூட்டில் 1
கூட்டின் 1
கூட்டினன் 2
கூட்டினார் 1
கூட்டினால் 1
கூட்டினான் 1
கூட்டினுள் 1
கூட்டு 6
கூட்டும் 2
கூட்டுற 1
கூட்டொடும் 1
கூட 19
கூடங்கள் 2
கூடத்தின் 2
கூடத்து 1
கூடத்தை 1
கூடம் 8
கூடம்-தோறும் 1
கூடமே 1
கூடல் 2
கூடலம் 1
கூடலும் 1
கூடலை 1
கூடவும் 1
கூடா 1
கூடாதாரின் 1
கூடாது 1
கூடாது-அரோ 1
கூடி 18
கூடிதி 1
கூடிய 3
கூடியது 1
கூடிற்றே 2
கூடின 5
கூடினர் 4
கூடினார் 8
கூடினார்க்கு 1
கூடினால் 1
கூடினாள் 1
கூடினான் 5
கூடு 12
கூடுகின்றிலர் 1
கூடுகெனோ 1
கூடுதியோ 1
கூடும் 6
கூடுமேல் 1
கூடுமோ 5
கூடுவல் 1
கூடுவார் 1
கூடுவார்கள் 1
கூடுவாரிடை 1
கூத்தரின் 1
கூத்தன 1
கூத்தனும் 1
கூத்தாட 1
கூத்து 5
கூதாளம் 1
கூதாளி 1
கூதிர் 6
கூதிரும் 1
கூந்தல் 38
கூந்தலர் 2
கூந்தலள் 1
கூந்தலார் 2
கூந்தலாள் 5
கூந்தலாளை 2
கூந்தலில் 2
கூந்தலின் 4
கூந்தலும் 3
கூந்தலே 2
கூந்தலை 1
கூப்ப 3
கூப்பி 12
கூப்பிட 1
கூப்பினர் 1
கூப்பினன் 1
கூப்பினாள் 2
கூப்பினான் 4
கூப்புகின்றாள் 1
கூப்புமால் 1
கூம்ப 1
கூம்பல் 1
கூம்பலுற்று 1
கூம்பலொடும் 1
கூம்பி 1
கூம்பின 1
கூம்பு 2
கூம்பொடு 3
கூம்போடு 1
கூய் 4
கூய்க்கொண்டு 1
கூய 1
கூயது 2
கூயள் 1
கூயினன் 3
கூர் 34
கூர்க்கில 1
கூர்க்கின்ற 1
கூர்கிலாதார் 1
கூர்கின்றார் 1
கூர்த்த 3
கூர்த்தன 1
கூர்த்து 1
கூர்தர 1
கூர்தரும் 1
கூர்தியோ 1
கூர்ந்த 1
கூர்ந்தவர் 1
கூர்ந்தார் 1
கூர்ந்து 2
கூர்ந்துள்ளார் 1
கூர்ம் 5
கூர்மத்தின் 1
கூர்மை 1
கூர்மையன் 1
கூர 27
கூரல் 1
கூரவும் 1
கூரவே 3
கூரிய 4
கூருதியோ 1
கூரும் 3
கூல 4
கூலத்தன் 1
கூலத்தில் 1
கூலத்து 2
கூலம் 6
கூலமே 2
கூவ 2
கூவத்தின் 1
கூவல் 1
கூவல்-செய் 1
கூவலில் 1
கூவலின் 1
கூவலோடும் 1
கூவா-முன்னம் 1
கூவாயோ 1
கூவி 10
கூவியது 1
கூவிரம் 1
கூவினர் 1
கூவினான் 3
கூவுக 1
கூவுகின்றிலை 1
கூவுதிர் 1
கூவும் 3
கூவுவ 1
கூவுவான் 1
கூவுறு 1
கூழ் 2
கூழுடன் 1
கூழை 4
கூழையின் 1
கூளி 3
கூளிகட்கு 1
கூளிகள் 1
கூளியும் 1
கூளியோடு 1
கூற்றம் 25
கூற்றம்-கொல்லோ 1
கூற்றமும் 9
கூற்றமே 3
கூற்றன 1
கூற்றாய் 2
கூற்றின் 17
கூற்றின்-பால் 1
கூற்றின்-வாய் 2
கூற்றின்படி 1
கூற்றினார் 2
கூற்றினாரும் 2
கூற்றினாரே 1
கூற்றினாரையும் 1
கூற்றினால் 2
கூற்றினுக்கு 2
கூற்றினும் 5
கூற்றினே 1
கூற்றினை 7
கூற்றினையும் 1
கூற்று 27
கூற்றுக்கு 3
கூற்றுக்கும் 2
கூற்றும் 16
கூற்றுவ 1
கூற்றுவற்கு 1
கூற்றுவன் 3
கூற்றுவனை 2
கூற்றுற 1
கூற்றே 1
கூற்றை 10
கூற்றையும் 10
கூற்றையே 1
கூற 39
கூறல் 5
கூறல்-மேயினான் 1
கூறலாம் 2
கூறலாமே 1
கூறலாமோ 2
கூறலும் 19
கூறலுற்றாம்-அரோ 1
கூறலுற்றான் 4
கூறலை 1
கூறவே 2
கூறன் 1
கூறா 2
கூறா-முன்னம் 1
கூறாய் 6
கூறாயின 1
கூறான் 2
கூறி 37
கூறிட்டு 2
கூறிட 2
கூறிடின் 2
கூறிடும் 1
கூறிடையே 1
கூறிய 14
கூறிற்று 1
கூறின் 5
கூறின 7
கூறினர் 4
கூறினள் 2
கூறினன் 2
கூறினாம் 1
கூறினார் 6
கூறினாள் 4
கூறினான் 36
கூறினும் 1
கூறினென் 1
கூறினேன் 1
கூறு 35
கூறு-செய்து 1
கூறுக 1
கூறுகள் 1
கூறுகின்றன 1
கூறுகின்றான் 1
கூறுகூறாக்கி 1
கூறுகேன் 1
கூறுதலும் 1
கூறுதி 4
கூறுதியோ 1
கூறுபட்டதும் 1
கூறுபட்டு 1
கூறுபடுக்கும் 1
கூறும் 17
கூறுவது 6
கூறுவல் 1
கூறுவாம் 4
கூறுவாய் 2
கூறுவார் 3
கூறுவாள் 7
கூறுவான் 19
கூறுவீர் 1
கூறுவென் 2
கூறுவெனேல் 1
கூறுற்ற 1
கூறுற 2
கூறே 1
கூறை 2
கூறோம் 1
கூன் 8
கூனர் 1
கூனல் 7
கூனி 7
கூனியால் 1
கூனியின் 1
கூனியும் 1
கூனியே 1
கூனியை 2
கூனின் 1
கூனீயும் 1
கூனுடை 1
கூனும் 2
கூனை 1
கூனையின் 1
கூனொடு 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  கூ (2)
ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ
 காத்தனர் பின் ஒரு களைகண் இன்மையால் - அயோ:12 10/2,3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு - கிட்:1 39/4

 மேல்
 
  கூகையை (1)
அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் - பால:13 23/4

 மேல்
 
  கூச (4)
குறைந்தன குரக்கு வெள்ளம் கொன்றனன் கூற்றும் கூச - யுத்2:16 175/4
கூச மூன்று உலகும் காக்கும் கொற்றத்தேன் வீர கோட்டி - யுத்2:17 13/2
கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை - யுத்2:19 122/3
கூச அண்டம் குலுங்க குலம் கொள் தார் - யுத்4:37 31/3

 மேல்
 
  கூசலர் (1)
நோக்கி கூசலர் நுன்னை இ தன்மையை - ஆரண்:7 3/2

 மேல்
 
  கூசலன் (1)
குருதி வாய்-நின்று ஒழுகவும் கூசலன்
 நிருதன் நீலன் நெடு வரை மார்பினில் - யுத்2:15 77/1,2

 மேல்
 
  கூசார் (2)
கொச்சை மாந்தரை கோல் வளை மகளிரும் கூசார்
 நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி - ஆரண்:8 2/2,3
குறுமை கண்டவர் கொழும் கனல் என்னினும் கூசார்
 சிறுமை கண்டவர் பெருமை கண்டு அல்லது தேறார் - யுத்1:6 11/3,4

 மேல்
 
  கூசி (6)
கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி - பால:7 53/3
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் - சுந்:2 188/4
கூசி ஆவி குலைவுறுவாளையும் - சுந்:3 95/1
கூசி கூசி இனையன கூறினான் - சுந்:3 98/4
கூசி கூசி இனையன கூறினான் - சுந்:3 98/4
பணை ஒன்று திரள் தோள் காலபாசத்தால் பிணிப்ப கூசி
 துணை இன்றி சேரல் நன்றோ தோற்றுள கூற்றின் சூழல் - யுத்2:16 154/3,4

 மேல்
 
  கூசிம் (1)
கூசிம் மயிர் பொடிப்பு அற்றன அனல் ஆயின கொடிய - யுத்4:37 57/4

 மேல்
 
  கூசின (4)
கூசின அல்ல பேச நாணின குயில்கள் எல்லாம் - பால:17 6/3
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து - யுத்2:16 297/2
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் - யுத்3:27 92/4
கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் - யுத்3:31 70/4

 மேல்
 
  கூசினன் (2)
கூசினன் அந்தகன் குலைந்தது உம்பரே - கிட்:7 19/4
கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் - சுந்:2 124/4

 மேல்
 
  கூசினார் (1)
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் - யுத்2:19 70/4

 மேல்
 
  கூசினேன் (1)
கொண்டு நின்றானை கொல்ல கூசினேன் எதிரே கொல்ல - யுத்3:26 51/2

 மேல்
 
  கூசினை (1)
கொன்றவர் தம்மை கொல்ல கூசினை கொள்க என்றான் - யுத்3:29 60/4

 மேல்
 
  கூசினோம் (1)
கூசினோம் போதும் போதும் கூற்றினார் குறுக வந்தார் - யுத்3:27 74/4

 மேல்
 
  கூசுதல் (1)
தெய்வ படை பழுது உற்றது என கூசுதல் சிதைவால் - யுத்3:27 161/1

 மேல்
 
  கூசும் (1)
கூசும் வானரர் குன்று கொடு இ கடல் - யுத்1:9 51/1

 மேல்
 
  கூசுமால் (1)
குளிக்கும் நீரும் கொதித்து எழ கூசுமால்
 விளிக்கும் வேலையை வெம் கண் அனங்கனை - ஆரண்:6 72/2,3

 மேல்
 
  கூசுவது (1)
கூசுவது மானுடரை நன்று நம் கொற்றம் - யுத்1:2 52/4

 மேல்
 
  கூசுவான் (1)
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான்
 அண்டர்_நாயகன் அருள் தூதன் யான் எனா - சுந்:4 22/2,3

 மேல்
 
  கூட்ட (2)
கொற்றவ நின்னை காண குறுகினன் நிமிர்ந்த கூட்ட
 சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் - அயோ:8 11/2,3
கூட்டினான் உயிரை விண்ணோர் குழாத்திடை அரக்கர் கூட்ட
 காட்டில் வாழ் விலங்கு மாக்கள் கோள் அரி கண்ட என்ன - யுத்3:22 137/2,3

 மேல்
 
  கூட்டத்தால் (1)
கொண்ட மா மரத்தை அம்பின் கூட்டத்தால் காட்ட தக்க - யுத்2:15 130/1

 மேல்
 
  கூட்டத்து (1)
கோடி நூறு அமைந்த கூட்டத்து இராக்கதர் கொடி திண் தேரும் - யுத்2:19 92/1

 மேல்
 
  கூட்டத்தோடும் (1)
மங்கையர் கூட்டத்தோடும் வானவர்க்கு இறைவன் செல்வம் - பால:18 2/3

 மேல்
 
  கூட்டம் (11)
மாந்தர்க்கும் மடந்தைமார்க்கும் மறைகளே வகுத்த கூட்டம்
 ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த - ஆரண்:6 47/2,3
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும் - ஆரண்:12 82/2
குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார் - கிட்:3 21/2
கூட்டம் உற்று இருந்த வீரர் குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்_நாள் - கிட்:3 22/1
கொழு மணி முடிகள்-தோறும் கொண்ட நல் மணியின் கூட்டம்
 அழுது அயர்கின்ற அண்ணல் அடித்தலத்து அமர சூட்டி - யுத்1:12 33/1,2
குத்துவார் கூட்டம் எல்லாம் வானர குழுவின் தோன்ற - யுத்3:25 20/2
குன்று_இனம் இடிய துள்ளி ஆடின குரக்கின் கூட்டம் - யுத்3:26 95/4
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் - யுத்3:27 92/4
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் - யுத்3:28 56/4
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம்
 அழுந்துற மடித்த பேழ் வாய் தலை அடியுறை ஒன்று ஆக - யுத்3:28 65/3,4
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம்
 அண்டமும் கீழ் மேலாக ஆகியது அதனை அண்ணல் - யுத்3:31 224/2,3

 மேல்
 
  கூட்டம்-போல் (1)
கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல்
 வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே - யுத்2:18 98/3,4

 மேல்
 
  கூட்டம்தான் (1)
கூட்டம்தான் புறத்து உளதோ குறித்த பொருள் உணர்ந்திலனால் - ஆரண்:6 113/2

 மேல்
 
  கூட்டமும் (3)
குன்றொடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும்
 பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின - யுத்3:27 66/2,3
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும்
 ஆடல் வென்றி அரக்கர்-தம் ஆக்கையும் - யுத்3:29 26/1,2
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற - யுத்4:40 27/2

 மேல்
 
  கூட்டி (18)
கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி
 வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த - பால:10 11/2,3
அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் - பால:16 9/3
கோடு உலாம் நாக போதோடு இலவங்க மலரும் கூட்டி
 சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் - பால:16 16/1,2
நஞ்சினோடு அமுதம் கூட்டி நாட்டங்கள் ஆன என்ன - பால:22 15/1
குவளையின் எழிலும் வேலின் கொடுமையும் குழைத்து கூட்டி
 திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சினை தெரிய தீட்டி - அயோ:3 74/1,2
கூட்டினன் தேர் பொறி கூட்டி கோள் முறை - அயோ:5 46/1
குதித்தது செவியை நீட்டி குரபதம் உரத்தை கூட்டி
 உதித்து எழும் ஊதை உள்ளம் என்று இவை உருவ செல்லும் - ஆரண்:11 70/2,3
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் - ஆரண்:13 124/2
குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி
 மழலையும் பிறவும் தந்து வடித்ததை மலரின் மேலான் - கிட்:13 62/1,2
காற்றினை மருங்கில் கட்டி கால் வகுத்து உயிரும் கூட்டி
 கூற்றினை ஏற்றி அன்ன குல பரி குழுவ குன்றின் - சுந்:8 5/1,2
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ - சுந்:10 46/3
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி
 சண்ட வேகத்த மாருதி தோளொடும் சாத்தி - சுந்:11 55/1,2
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி
 சால்பு அடுத்து அரக்கன் மாட தனி மணி நடுவண் சார்த்தி - யுத்1:10 14/2,3
குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி - யுத்1:14 22/2
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான் - யுத்2:18 204/2
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி
 மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின் - யுத்3:21 27/2,3
கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் - யுத்3:26 48/4
ஓத நீர் செல்வது அன்ன தானையை உணர்வு கூட்டி
 வேத வேதாந்தம் கூறும் பொருளினை விரிக்கின்றார்-போல் - யுத்3:30 9/2,3

 மேல்
 
  கூட்டிக்கொண்டு (1)
கொன்று ஒரு பயனும் இல்லை கூடுமேல் கூட்டிக்கொண்டு
 நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் - யுத்2:16 122/2,3

 மேல்
 
  கூட்டிய (3)
கூட்டிய சீர்த்தி கொடுத்திலன் அல்லால் - பால:23 101/2
கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும் - சுந்:12 71/2
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி - யுத்1:9 26/1

 மேல்
 
  கூட்டில் (1)
குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில்
 பயிற்றிய பருவம் ஒத்த காலத்துள் அமுது பல்கும் - யுத்1:3 135/1,2

 மேல்
 
  கூட்டின் (1)
கூட்டின் உய்க்கும் குரீஇயின் குழாம்-அரோ - பால:2 27/4

 மேல்
 
  கூட்டினன் (2)
கூட்டினன் தேர் பொறி கூட்டி கோள் முறை - அயோ:5 46/1
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா - யுத்3:27 158/3

 மேல்
 
  கூட்டினார் (1)
கூட்டினார் படை பாகத்தின் மேற்பட கொன்றாய் - யுத்1:5 70/1

 மேல்
 
  கூட்டினால் (1)
நெடும் படை கூட்டினால் அன்றி நேட அரிது - கிட்:6 29/3

 மேல்
 
  கூட்டினான் (1)
கூட்டினான் உயிரை விண்ணோர் குழாத்திடை அரக்கர் கூட்ட - யுத்3:22 137/2

 மேல்
 
  கூட்டினுள் (1)
குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் - கிட்:10 86/4

 மேல்
 
  கூட்டு (6)
குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன - பால:3 70/3
கொடியொடு கொடுஞ்சு இற புரவி கூட்டு அற - ஆரண்:7 116/1
கூட்டு ஒருவரையும் வேண்டா கொற்றவ பெற்ற தாதை - கிட்:7 87/1
கொற்றமும் வீரமும் வலியும் கூட்டு அற - யுத்1:2 19/2
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற - யுத்2:18 1/1
கூட்டு உரு கண்டு அன்ன தன்மை கூடினான் - யுத்4:41 110/4

 மேல்
 
  கூட்டும் (2)
மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் - அயோ:13 52/4
கூட்டும் என்று உமை கொற்றவன் கூறிய - கிட்:11 28/2

 மேல்
 
  கூட்டுற (1)
குஞ்சித அடிகள் மண்டிலத்தில் கூட்டுற
 அஞ்சன குன்றின் நின்று ஆடும் பாடுமால் - யுத்4:41 93/3,4

 மேல்
 
  கூட்டொடும் (1)
கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் - சுந்:6 43/2

 மேல்
 
  கூட (19)
குனி சிலை தம்பி பின் கூட ஏனையன் - பால:23 72/3
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ - அயோ:3 63/1
குன்றிடை இவரும் மேக குழுவிடை குதிக்கும் கூட
 சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் - ஆரண்:11 72/1,2
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம் - கிட்:14 11/1
வாம கூட சுடர் மணி வயங்குறும் - கிட்:14 11/3
கூடு பாணியின் இசையொடும் முழவொடும் கூட
 தோடு சீறு அடி விழி மனம் கையொடு தொடரும் - சுந்:12 46/1,2
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட
 பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் - யுத்1:4 131/1,2
ஒள்ளிய உணர்வு கூட உதவலர் எனினும் ஒன்றோ - யுத்1:8 24/1
குன்று உரைத்தாலும் நேரா குவவு தோள் நிலத்தை கூட
 மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் - யுத்2:17 17/2,3
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே - யுத்3:22 8/4
கோத்த மேகலையினோடும் துகில் மணி குறங்கை கூட
 காத்தன கூந்தல் கற்றை அற்றம் அ தன்மை கண்டு - யுத்3:25 9/1,2
கொழுந்து உறு கோப தீயும் நடுக்கமும் மனத்தை கூட
 உழுந்து உருள் பொழுதும் தாழா வினையினான் மறுக்கம் உற்றான் - யுத்3:26 75/3,4
அழுதியோ நீயும் கூட ஆர்த்தியோ அவனை வாழ்த்தி - யுத்3:27 169/3
குவளை கண்ணி அங்கு இராக்கத கன்னியை கூட
 அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின் - யுத்3:30 14/2,3
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் - யுத்3:31 82/2
கொண்டது ஓர் உருவம் தன்னால் இறுதி நாள் வந்து கூட
 மண்டு நாள் மறித்தும் காட்ட மன்னுயிர் அனைத்தும் வாரி - யுத்3:31 230/2,3
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட
 மா வாய் திண் தேர் மண்டுதலால் நீர் மறி வேலை - யுத்4:33 8/2,3
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட
 உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட - யுத்4:40 34/2,3
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ - யுத்4:41 82/3

 மேல்
 
  கூடங்கள் (2)
வெந்த வல் இரும்பிடை நெடும் கூடங்கள் வீழ்ப்ப - கிட்:7 54/1
மாட கூடங்கள் மாளிகை ஒளிகை மகளிர் - சுந்:2 131/1

 மேல்
 
  கூடத்தின் (2)
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன - அயோ:8 35/2
ஏம கூடத்தின் உம்பர் எய்தினன் இறுதி இல்லா - யுத்3:24 46/2

 மேல்
 
  கூடத்து (1)
பளிக்கு வேதிகை பவளத்தின் கூடத்து பசுந்தேன் - சுந்:2 134/1

 மேல்
 
  கூடத்தை (1)
திருத்து கூடத்தை திண் கணையத்தொடும் - பால:14 37/3

 மேல்
 
  கூடம் (8)
கோ முனி இருக்கை ஓர் கூடம் ஆக்கினான் - பால:8 38/4
குஞ்சர குழாத்தின் சுற்ற கொற்றவன் இருந்த கூடம்
 வெம் சின தனுவலானும் மேரு மால் வரையில் சேரும் - பால:23 77/2,3
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் - யுத்2:16 5/4
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி - யுத்2:16 47/1
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப - யுத்2:16 193/3
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப - யுத்2:18 244/2
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் - யுத்2:19 80/4
கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் - யுத்3:31 70/4

 மேல்
 
  கூடம்-தோறும் (1)
ஆ துறு சாலை-தோறும் ஆனையின் கூடம்-தோறும்
 மா துறு மாடம்-தோறும் வாசியின் பந்தி-தோறும் - சுந்:2 99/1,2

 மேல்
 
  கூடமே (1)
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே - பால:23 44/4

 மேல்
 
  கூடல் (2)
ஊடல் கண்டவர் கூடல் கண்டிலர் நையும் மைந்தர்கள் உய்யவே - அயோ:3 61/4
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் - ஆரண்:13 83/2

 மேல்
 
  கூடலம் (1)
கூறின நாள் அவர் இருக்கை கூடலம்
 ஏறல் அஞ்சுதும் என இன்ப துன்பங்கள் - சுந்:14 20/1,2

 மேல்
 
  கூடலும் (1)
குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும்
 நன்று இது என்று ஞாலம் ஏழும் நாகம் ஏழும் மானும் தன் - யுத்3:31 76/2,3

 மேல்
 
  கூடலை (1)
குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை
 இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் - பால:19 33/1,2

 மேல்
 
  கூடவும் (1)
ஊடவும் கூடவும் உயிரின் இன் இசை - பால:3 65/1

 மேல்
 
  கூடா (1)
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய - யுத்2:17 39/1

 மேல்
 
  கூடாதாரின் (1)
கூடாதாரின் திரிகின்ற நீயும் ஆகம் குளிர்ந்தாயோ - கிட்:1 26/2

 மேல்
 
  கூடாது (1)
நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் - யுத்3:25 10/2

 மேல்
 
  கூடாது-அரோ (1)
சூரும் ஓடாது கூடாது-அரோ சூரியன் - பால:7 9/2

 மேல்
 
  கூடி (18)
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் - ஆரண்:8 12/4
கோ இயல் தருமம் நீங்க கொடுமையோடு உறவு கூடி
 பாவியர்க்கு ஏற்ற செய்கை கருதுவன் பழியும் பாரேன் - கிட்:11 69/3,4
உட்பட கூடி அண்டம் உற உள செலவின் ஒற்றை - சுந்:1 24/3
கூடி நான்கு உயர் வேலையும் கோக்க நின்று - சுந்:2 176/1
கூடி கொன்றனன் சிலவரை கொடி நெடு மரத்தால் - சுந்:7 36/2
கூற்றுவன் தன்னொடு எ உலகும் கூடி வந்து - யுத்1:4 65/1
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் - யுத்1:13 28/4
குன்றின் மேல் இவர் கோள் அரி_ஏறு என கூடி
 அன்று வானவர் ஆசிகள் இயம்பினர் ஈன்ற - யுத்2:15 218/2,3
கோது இலா மலைகள் கூடி வருவது போவதாக - யுத்2:16 45/2
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி
 தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி - யுத்2:16 47/1,2
குன்றின் வீழ் குரீஇ குழாத்தின் குழாம் கொடு குதித்து கூடி
 சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி - யுத்2:16 178/1,2
மாயத்தவர் கூடி மலைந்திடினும் - யுத்2:18 64/2
இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும் - யுத்2:19 60/3
நொய்தினின் சென்று கூடி இராவணி உளைவை நோக்கி - யுத்2:19 170/1
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் - யுத்3:27 180/2
கோல் விழுந்து அழுந்தா-முனம் கூடி யாம் - யுத்3:31 129/1
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே - யுத்3:31 217/4
குழுவின் கொண்டார் நாடி துடிக்க பொறி கூடி
 தழுவி கொள்ள கள்ள மன பேய் அவை-தம்மை - யுத்4:33 10/2,3

 மேல்
 
  கூடிதி (1)
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி - யுத்2:16 150/4

 மேல்
 
  கூடிய (3)
கூடிய நறை வாயில் கொண்டன விழி கொள்ளா - அயோ:9 13/1
நொய்தின் கூடிய சேனை நூறு_ஆயிரகோடி - கிட்:12 21/1
பின் கூடிய சேனை பெரும் திசை பின்ன ஆக - சுந்:4 94/1

 மேல்
 
  கூடியது (1)
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப - பால:9 14/3

 மேல்
 
  கூடிற்றே (2)
கொழுந்து போய் கொடி மதில் மிதிலை கூடிற்றே - பால:14 23/4
பெரும் திரை கடல் என பெரிது கூடிற்றே - கிட்:16 2/4

 மேல்
 
  கூடின (5)
கூடின குறை தலை மிறைத்து கூத்து நின்று - பால:8 43/2
கூடின புருவங்கள் குனித்து கூத்து நின்று - அயோ:11 65/2
கோள் இரு_நாலினோடு ஒன்று கூடின
 ஆளுறு திகிரி போல் ஆரத்தான் தனை - ஆரண்:4 7/1,2
கொஞ்சுறு கிளி நெடும் குதலை கூடின
 அம் சிறை அறுபத அளக ஓதிய - கிட்:10 118/1,2
முன் கூடின கூறினன் காலம் ஓர் மூன்றும் வல்லான் - சுந்:4 94/4

 மேல்
 
  கூடினர் (4)
கூடினர் நாளொடு கோளும் நின்றமை - பால:5 106/3
கூடினர் அழுதனர் குழாம் குழாம் கொடே - அயோ:4 206/4
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன - கிட்:10 113/3
கூடினர் செய்யும் மாயம் தெரிந்தனை கூறி கொற்றம் - யுத்3:31 67/2

 மேல்
 
  கூடினார் (8)
அ வழி இமையவர் அறிந்து கூடினார்
 இ வழி இராமனை இவன் கொண்டு ஏகுமேல் - அயோ:14 128/1,2
குன்று இசைத்தது வல்லையில் கூடினார்
 தென் திசை கடல் சீகர மாருதம் - கிட்:15 53/2,3
கூடினார் ஊடினார் உம்பர் வாழ் கொம்பு அனார் - சுந்:10 45/4
கூடினார் படைத்தலைவர் கொற்றவனை குடர் கலங்கி - யுத்2:16 356/3
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் - யுத்3:22 155/4
கூற்றினை வென்று தம் உருவும் கூடினார் - யுத்3:24 100/4
கோல் தலைத்தலை உற மறுக்கம் கூடினார்
 வேல் தலத்து ஊன்றினர் துளங்கும் மெய்யினர் - யுத்3:27 49/2,3
குண்டையின் பாகனும் பிறரும் கூடினார்
 அண்டர்கள் விசும்பினின்று ஆர்க்கின்றாருழை - யுத்3:31 174/2,3

 மேல்
 
  கூடினார்க்கு (1)
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் - சுந்:7 43/3

 மேல்
 
  கூடினால் (1)
பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ - பால:10 38/4

 மேல்
 
  கூடினாள் (1)
கூடினாள் என்ன நின்று செவியிடை குறுகி சொன்னாள் - யுத்3:23 22/3

 மேல்
 
  கூடினான் (5)
கூழையின் நெற்றி நின்றானை கூடினான் - யுத்2:15 118/4
கொண்டனன் எழுந்து போய் தமரை கூடினான் - யுத்2:16 286/4
குழன்ற பூம் குஞ்சியான் உணர்வு கூடினான் - யுத்3:24 102/4
குன்று போல் நெடு மாருதி கூடினான் - யுத்4:41 80/4
கூட்டு உரு கண்டு அன்ன தன்மை கூடினான் - யுத்4:41 110/4

 மேல்
 
  கூடு (12)
கூடு கோசலம் என்னும் கோது இலா - பால:2 61/3
கூடு தன்னுடையது பிரிந்து ஆர் உயிர் குறியா - ஆரண்:13 71/3
கூடு உறை நீக்கிய குருதி வாட்களும் - கிட்:10 9/2
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று - கிட்:10 39/3
நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய - கிட்:14 11/2
வில் கூடு நுதல் திரு நின்னிடை மேவ ஏவி - சுந்:4 94/2
கூடு பாணியின் இசையொடும் முழவொடும் கூட - சுந்:12 46/1
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி - யுத்2:16 355/1
கூளி கொடும் கூற்றினுக்கு ஆவது ஓர் கூடு போல்வ - யுத்2:19 17/4
கொண்டு சிலம்பி தன் வாயின் கூர் நூல் இயைய கூடு இயற்றி - யுத்3:22 222/3
செறித்து அமைந்த சில்லி என்னும் ஆழி கூடு தேர் எலாம் - யுத்3:31 78/2
கூடு சாரியில் குப்புற்று கூத்து நின்று - யுத்4:40 4/2

 மேல்
 
  கூடுகின்றிலர் (1)
கூடுகின்றிலர் கொடிச்சியர் தம் மனம் கொதிப்ப - அயோ:10 12/2

 மேல்
 
  கூடுகெனோ (1)
கூடுகெனோ அவன் குணங்கள் வீணையில் - பால:19 31/3

 மேல்
 
  கூடுதியோ (1)
கொன்று இறந்த பின் கூடுதியோ குழை - சுந்:3 99/3

 மேல்
 
  கூடும் (6)
உவா உற வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் - கிட்:3 21/4
எள்ள அரும் மயேந்திரத்து எம்மில் கூடும் என்று - கிட்:14 18/3
சொல்லவும் கூடும் கேட்டால் துஞ்சவும் அடுக்கும் கண்ட - கிட்:16 14/2
கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும்
 என்தன் ஆர் உயிரும் நீங்கும் என்பதை இயைய எண்ணி - சுந்:3 139/2,3
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த - யுத்1:6 19/1
கொல்லலாம் என்றோ நன்று குரங்கு என்றால் கூடும் அன்றே - யுத்3:27 90/3

 மேல்
 
  கூடுமேல் (1)
கொன்று ஒரு பயனும் இல்லை கூடுமேல் கூட்டிக்கொண்டு - யுத்2:16 122/2

 மேல்
 
  கூடுமோ (5)
குறங்கினுக்கு உவமை இ உலகில் கூடுமோ - சுந்:4 44/4
கூறும் இ உரு தீண்டுதல் கூடுமோ - சுந்:5 19/4
கொச்சை ஆண்மையும் சீர்மையில் கூடுமோ - சுந்:12 94/4
கொன்று தின்றல்லது ஓர் எண்ணம் கூடுமோ
 என்றனன் இகல் குறித்து எரியும் கண்ணினான் - யுத்1:2 41/3,4
குலங்களினோடும் கொல்ல கூடுமோ என்ன கொன்றை - யுத்3:22 157/3

 மேல்
 
  கூடுவல் (1)
சென்று கூடுவல் என்பது சிந்தனை செய்யா - சுந்:12 55/3

 மேல்
 
  கூடுவார் (1)
கூடுவார் வன முலை கொழித்த சாந்தமே - பால:3 55/4

 மேல்
 
  கூடுவார்கள் (1)
கூடுவார்கள் முதலும் குறைவு அற - யுத்4:34 5/3

 மேல்
 
  கூடுவாரிடை (1)
கூடுவாரிடை இன்_இயம் கொட்டுவார் முட்டு_இல் - சுந்:2 23/3

 மேல்
 
  கூத்தரின் (1)
குமுதன் இட்ட குல வரை கூத்தரின்
 திமிதன் இட்டு திரியும் திரை கடல் - யுத்1:8 42/1,2

 மேல்
 
  கூத்தன (1)
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன
 தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில - யுத்2:18 113/1,2

 மேல்
 
  கூத்தனும் (1)
கூத்தனும் வருக என கடிது கூவினான் - யுத்2:16 309/4

 மேல்
 
  கூத்தாட (1)
வேறு காலையும் துணித்தனன் அறத்தொடு வேதங்கள் கூத்தாட - யுத்2:16 343/4

 மேல்
 
  கூத்து (5)
கூடின குறை தலை மிறைத்து கூத்து நின்று - பால:8 43/2
கூடின புருவங்கள் குனித்து கூத்து நின்று - அயோ:11 65/2
கூத்து ஆடினர் அர_மங்கையர் குனித்து ஆடினர் தவத்தோர் - யுத்3:27 148/2
மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் - யுத்4:33 9/3
கூடு சாரியில் குப்புற்று கூத்து நின்று - யுத்4:40 4/2

 மேல்
 
  கூதாளம் (1)
கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த - கிட்:10 32/4

 மேல்
 
  கூதாளி (1)
சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த - கிட்:13 40/1

 மேல்
 
  கூதிர் (6)
கூதிர் ஆம் பருவம் தன்னை கொணருதிர் விரைவின் என்றான் - ஆரண்:10 101/4
கூதிர் வந்து அடைந்த-காலை கொதித்தன குவவு திண் தோள் - ஆரண்:10 102/1
கூதிர் வாடை வெம் கூற்றினை நோக்கினன் - ஆரண்:14 15/1
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து - கிட்:10 8/3
கூதிர் நுண் குறும் பனி திவலை கோவை கால் - யுத்1:4 28/1
கூதிர் கால் நெடு மழை சொரிய கோத்து இழி - யுத்2:16 291/2

 மேல்
 
  கூதிரும் (1)
உள அல கூதிரும் இறுதி உற்றதால் - கிட்:10 95/2

 மேல்
 
  கூந்தல் (38)
புலம்பும் மேகலை புது மலர் புனை அறல் கூந்தல்
 சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் - பால:9 1/3,4
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் - பால:14 60/1
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் - பால:14 68/4
பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின் - பால:16 9/2
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் - பால:16 12/2
கூந்தல் அம் பிடிகள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த போலும் - பால:16 14/2
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு - பால:17 6/2
வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும் - பால:17 12/3
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள் கண் புதைப்ப - பால:17 18/3
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் - பால:19 20/3
பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் - பால:21 1/4
விரிந்து வீழ் கூந்தல் பாரார் மேகலை அற்ற நோக்கார் - பால:21 2/1
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 14/1
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல்
 வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி - பால:21 18/3,4
வண்ணம் செய் கூந்தல் பார வலயத்து மழையில் தோன்றும் - பால:22 4/3
நெறி இரும் கூந்தல் நங்கை சீறடி நீர் கொப்பூழின் - அயோ:6 5/2
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல்
 கழித்து நீக்கிய கற்பக நறு மலர் காணாய் - அயோ:10 21/3,4
கூந்தல் மென் மயில் குறுகின நெடும் சிறை கோலி - அயோ:10 31/3
கூந்தல் தெய்வ மகளிர் கொண்டாடினார் - அயோ:14 12/2
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் - ஆரண்:6 40/2
தே மலர் நிறைந்த கூந்தல் தேவர்க்கும் அணங்கு ஆம் என்ன - ஆரண்:10 69/2
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல்
 பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய - ஆரண்:10 70/1,2
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் - ஆரண்:10 79/2
நேர் இழை மகளிர் கூந்தல் நிறை நறை வாசம் நீந்தி - ஆரண்:10 163/1
தீயிடை தன் நெடும் கூந்தல் தீகின்றாள் - கிட்:7 22/4
புயல் இயல் கூந்தல் மாதர் குழாத்தொடும் தாரை போனாள் - கிட்:11 76/4
நேர்மையை பருமை செய்த நிறை நறும் கூந்தல் நீத்தம் - கிட்:13 59/4
சீதை போகின்றாள் கூந்தல் வழீஇ வந்து புவனம் சேர்ந்த - கிட்:15 27/3
கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி - சுந்:2 113/3
கூந்தல் மென் மழை கொள் முகில்-மேல் எழு கோளின் - சுந்:5 82/1
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ - யுத்2:16 3/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த - யுத்2:16 230/3
குழுமி கொலை வாள் கண் அரக்கியர் கூந்தல் தாழ - யுத்2:19 1/1
வணங்கு நுண் இடை வன முலை செக்கர் வார் கூந்தல்
 அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் - யுத்3:20 61/1,2
கூந்தல் அம் பார கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் - யுத்3:25 8/1
காத்தன கூந்தல் கற்றை அற்றம் அ தன்மை கண்டு - யுத்3:25 9/2
புயல் பொரு கூந்தல் பார கற்றையின் புனையலுற்றார் - யுத்3:25 16/4
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் - யுத்4:38 23/3

 மேல்
 
  கூந்தலர் (2)
தோடு அவிழ் கோதையும் துறந்த கூந்தலர்
 ஆடவர் உயிர் என அருகு போயினார் - பால:14 21/3,4
நீண்ட கூந்தலர் நீள் கலை தாங்கலர் - அயோ:2 1/3

 மேல்
 
  கூந்தலள் (1)
சொரிந்த சோரியள் கூந்தலள் தூம்பு என - ஆரண்:7 1/2

 மேல்
 
  கூந்தலார் (2)
பொன் அணி புணர் முலை புரி மென் கூந்தலார்
 மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே - பால:14 14/3,4
துன்று இரும் கூந்தலார் முகங்கள் தோன்றலால் - பால:14 18/2

 மேல்
 
  கூந்தலாள் (5)
தோடு அவிழ் கூந்தலாள் ஒருத்தி தோன்றலோடு - பால:19 31/1
செம் பராகம் பட செறிந்த கூந்தலாள்
 வெம்பு அராகம் தனி விளைந்த மெய்யினாள் - ஆரண்:6 2/1,2
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும் - ஆரண்:6 108/1
குட திசை செக்கரின் சேந்த கூந்தலாள்
 வட திசை வாயிலின் வந்து தோன்றினாள் - ஆரண்:10 25/3,4
காசுண்ட கூந்தலாள் கற்பும் காதலும் - சுந்:3 64/3

 மேல்
 
  கூந்தலாளை (2)
மரு ஒன்று கூந்தலாளை வனத்து இவன் கொண்டு வாரான் - ஆரண்:6 52/1
வடு கண் வார் கூந்தலாளை இராவணன் மண்ணினோடும் - ஆரண்:13 113/1

 மேல்
 
  கூந்தலில் (2)
வடி தாழ் கூந்தலில் கேகயன் மாதே மதியாலே - அயோ:6 19/1
கூய் கொழும் புனல் குஞ்சியில் கூந்தலில்
 மீ சொரிந்தனர் வீரரும் மாதரும் - சுந்:13 5/1,2

 மேல்
 
  கூந்தலின் (4)
கூந்தலின் வறுமைய மலரின் கூலமே - அயோ:4 208/4
நரைத்த கூந்தலின் நங்கை மந்தாகினி - அயோ:7 22/2
அஞ்சன நயனத்தின் அவிழ்ந்த கூந்தலின்
 வஞ்சனை அரக்கர்-தம் வடிவின் செய்கையின் - கிட்:10 4/2,3
கூறு மங்கையர் நறும் கூந்தலின் சுறு - யுத்1:2 13/3

 மேல்
 
  கூந்தலும் (3)
சுழலிடு கூந்தலும் துகிலும் சோர்தர - பால:10 43/3
அறல் நறும் கூந்தலும் அளக வண்டு சூழ் - கிட்:14 9/2
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும் - சுந்:13 27/3

 மேல்
 
  கூந்தலே (2)
வெறியவும் அவர் மென் மலர் கூந்தலே - பால:2 40/4
மலர் கடி நாறுவ மகளிர் கூந்தலே - பால:3 57/4

 மேல்
 
  கூந்தலை (1)
நல் நெடும் கூந்தலை நோக்கி நாயகன் - அயோ:14 83/3

 மேல்
 
  கூப்ப (3)
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப
 தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் - பால:14 79/2,3
அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் - கிட்:15 32/4
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப - யுத்2:16 163/4

 மேல்
 
  கூப்பி (12)
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி
 அரைசு எய்தி இருந்த பயன் எய்தினென் மற்று இனி செய்வது அருளுக என்று - பால:6 10/2,3
புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் - பால:18 5/4
செம் கை கூப்பி நின் காதல் திரு மகன் - அயோ:4 3/2
இரு கை கூப்பி இறைஞ்சினன் எய்தியது - அயோ:11 37/2
செம் வழி உள்ளத்து அண்ணல் தென் திசை செம் கை கூப்பி
 எ வழி உறைந்தான் நம்முன் என்றலும் எயினர் வேந்தன் - அயோ:13 38/2,3
அன்றியும் அண்ணல் ஆணை மறுக்கிலன் அங்கை கூப்பி
 நின்றவன் இருந்து கண்ணீர் நிலன் உற புலர்கின்றாள்-பால் - ஆரண்:7 63/3,4
இன்னமும் காண்டி வாழி ஏகு என இரு கை கூப்பி
 பொன்_அனாள் புக்க சாலை காத்தனன் புறத்து நின்றே - ஆரண்:11 68/3,4
ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி
 தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி - கிட்:8 3/2,3
என்றலும் கரங்கள் கூப்பி எழுந்தனர் இறைஞ்சி தாழா - சுந்:14 8/1
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று - யுத்1:4 56/1
கண்டான் இறை ஆறிய நெஞ்சினன் கைகள் கூப்பி
 உண்டாயது என் இவ்வுழி என்றலும் உம்பிமாரை - யுத்2:19 4/1,2
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி
 படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் - யுத்3:24 44/2,3

 மேல்
 
  கூப்பிட (1)
குனி சிலை வயவனும் கரங்கள் கூப்பிட
 துனி அறு முனிவரர் தொடர்ந்து சூழ்வர - பால:5 64/1,2

 மேல்
 
  கூப்பினர் (1)
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் - சுந்:13 39/1

 மேல்
 
  கூப்பினன் (1)
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த - கிட்:11 22/2

 மேல்
 
  கூப்பினாள் (2)
இன்னமும் துயில்க என இரு கை கூப்பினாள் - சுந்:3 53/4
காட்டுவாயாதி என்று அழுது கை கூப்பினாள் - சுந்:10 46/4

 மேல்
 
  கூப்பினான் (4)
யாண்டையான் பணித்திர் என்று இரு கை கூப்பினான் - அயோ:11 42/4
இளையவன் விளம்பிநின்று இரு கை கூப்பினான் - ஆரண்:14 90/4
குன்று போல நின்று இரு கை கூப்பினான்
 நின்ற நீதியாய் நெடிது கேட்டியால் - கிட்:3 36/2,3
இவன் என கூறி நின்று இரு கை கூப்பினான் - சுந்:12 62/4

 மேல்
 
  கூப்புகின்றாள் (1)
கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் - பால:17 16/4

 மேல்
 
  கூப்புமால் (1)
கந்து காணினும் கைத்தலம் கூப்புமால்
 இந்து காந்தத்தின் ஈர நெடும் கலும் - ஆரண்:6 73/2,3

 மேல்
 
  கூம்ப (1)
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப
 மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் - பால:14 75/3,4

 மேல்
 
  கூம்பல் (1)
கூம்பல் மா மரம் எரிந்து உக குறும் துகள் நுறுங்க - யுத்2:15 193/3

 மேல்
 
  கூம்பலுற்று (1)
கூம்பலுற்று உயர்ந்த கையர் ஒரு வழி கூறலாமோ - யுத்3:30 2/2

 மேல்
 
  கூம்பலொடும் (1)
கூம்பலொடும் சேர் கை கமலத்தன் குலம் எல்லாம் - கிட்:17 20/3

 மேல்
 
  கூம்பி (1)
குரை செய் வண்டின் குழாம் இரிய கூம்பி சாம்பி குவிந்து உளதால் - பால:10 75/2

 மேல்
 
  கூம்பின (1)
கூம்பின கையன் நின்ற குன்று என குவவு திண் தோள் - சுந்:8 1/1

 மேல்
 
  கூம்பு (2)
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண - அயோ:13 58/2
கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க - சுந்:1 8/3

 மேல்
 
  கூம்பொடு (3)
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு
 மாதங்கம் வரு கலம் மறுகி கால் பொர - அயோ:11 67/2,3
கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல - அயோ:13 49/3
உய்த்த கூம்பொடு நெடும் கலம் ஓடுவ கடுப்ப - யுத்1:6 22/3

 மேல்
 
  கூம்போடு (1)
கூம்போடு உயர் பாய்கள் குறைந்தன-போல் - யுத்3:31 202/4

 மேல்
 
  கூய் (4)
கூய் தரும்-தொறும் தரும்-தொறும் தானை வெம் குழுவின் - சுந்:9 12/1
கூய் கொழும் புனல் குஞ்சியில் கூந்தலில் - சுந்:13 5/1
கூய் உரைப்ப குல மால் வரையேனும் - யுத்1:11 15/1
ஈண்டு கூய் தருக என்ன வந்து எய்தினார் - யுத்4:41 52/3

 மேல்
 
  கூய்க்கொண்டு (1)
கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் - யுத்3:26 82/3

 மேல்
 
  கூய (1)
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் - கிட்:10 45/4

 மேல்
 
  கூயது (2)
கோடு பற்றிய கொற்றவன் கூயது ஓர் - கிட்:7 115/2
உறுவது தெரிய அன்று உன்னை கூயது
 சிறு தொழில் மனிதரை கோறி சென்று எனக்கு - யுத்2:16 85/1,2

 மேல்
 
  கூயள் (1)
கூயள் அன்னை குறுகுதிர் ஈண்டு என - அயோ:11 40/3

 மேல்
 
  கூயினன் (3)
கூயினன் நும் முன் என்று அவர் கூறலும் - யுத்2:16 65/1
கூயினன் நுந்தை என்றார் குன்று என குவிந்த தோளான் - யுத்3:22 2/1
உன்னை கூயினன் உம்முன் எனா முனம் - யுத்4:41 59/3

 மேல்
 
  கூர் (34)
கவரும் கூர் நுதி கண் எனும் காலவேல் - பால:14 28/2
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் - பால:14 56/2
அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய் - பால:18 27/2
கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர்
 நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் - அயோ:3 60/2,3
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர்
 பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே - அயோ:3 66/3,4
கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் - அயோ:3 100/3
எள்ளா நிலை கூர் பெருமைக்கு இழிவாம் என்றால் உரவோய் - அயோ:4 52/2
கொல் பெற்ற வெற்றி கொலை பெற்ற கூர் வேலோய் - அயோ:14 59/4
கோ முறை புரிகிலை என்னின் கூர் எரி - அயோ:14 131/3
நெய் நின்ற கூர் வாளவன் நேர் உற நோக்கு நங்காய் - ஆரண்:10 148/2
ஏவு கூர் வாளியால் எய்து நாய் அடியனேன் - கிட்:7 127/1
கூர் அயில் தரும் கண் என குவிந்தன குவளை - கிட்:10 35/2
குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் - கிட்:10 58/1
கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க - சுந்:1 8/3
கொட்புறு புரவி தெய்வ கூர் நுதி குலிசத்தாற்கும் - சுந்:1 24/1
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி - சுந்:2 114/2
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி - சுந்:7 3/1
தோமரம் உலக்கை கூர் வாள் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி - சுந்:8 6/1
தாம் அரம் தின்ற கூர் வேல் தழல் ஒளி வட்டம் சாபம் - சுந்:8 6/2
கூர் உகிர் கிளைத்த கொற்ற கனகன் மெய் குழம்பின் தோன்ற - சுந்:11 20/2
குன்று போல் மணி வாயிலின் பெரும் புறத்து உய்த்தனர் மழு கூர் வாள் - யுத்1:3 81/1
மேல் நிறை அன்னமும் பெடையும் வேட்கை கூர்
 பூ நிறை சோலையும் புரிந்து நோக்கினான் - யுத்1:4 25/3,4
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல - யுத்1:8 23/1
மையல் கூர் மனத்து இராவணன் படையினால் மயங்கும் - யுத்2:15 214/1
உண்ணாதன கூர் நறவு உண்ட தசும்பு - யுத்2:18 39/3
கூர் மருப்பு இணையன குறைந்த கையன - யுத்2:18 107/1
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் - யுத்2:18 212/3
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் - யுத்2:19 261/3
துவசம் அன்ன தம் கூர் உகிர் பெரும் குறி தோள்-மேல் - யுத்3:20 66/3
கொண்டு சிலம்பி தன் வாயின் கூர் நூல் இயைய கூடு இயற்றி - யுத்3:22 222/3
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி - யுத்3:28 68/3
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு - யுத்3:29 61/1
தடுத்த கூர் வாளியின் ஆரை தாங்கலேம் - யுத்3:31 177/2
மழுவின் கூர் வாய் வன் பல் இடுக்கின் வய வீரர் - யுத்4:33 10/1

 மேல்
 
  கூர்க்கில (1)
பல்லும் கூர்க்கின்ற கூர்க்கில அரக்கர்-தம் படைகள் - யுத்4:32 14/4

 மேல்
 
  கூர்க்கின்ற (1)
பல்லும் கூர்க்கின்ற கூர்க்கில அரக்கர்-தம் படைகள் - யுத்4:32 14/4

 மேல்
 
  கூர்கிலாதார் (1)
அரிவையர் மைந்தர் யாரே ஆதரம் கூர்கிலாதார்
 உருகிய மனத்த ஆகி ஊர்வன பறப்ப யாவும் - ஆரண்:11 58/2,3

 மேல்
 
  கூர்கின்றார் (1)
கொழுந்து எரி உற்று என துயரம் கூர்கின்றார் - அயோ:4 168/4

 மேல்
 
  கூர்த்த (3)
கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை - பால:7 32/2
கூர்த்த நல் அறத்தை நோக்கி குறித்ததோ யாது-கொல்லோ - யுத்1:4 140/2
கூற்று அலது உயிர் அது குடிக்கும் கூர்த்த என் - யுத்2:18 5/3

 மேல்
 
  கூர்த்தன (1)
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் - யுத்2:18 191/4

 மேல்
 
  கூர்த்து (1)
கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும் - கிட்:10 13/2

 மேல்
 
  கூர்தர (1)
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து - அயோ:3 4/2

 மேல்
 
  கூர்தரும் (1)
நலம் பொறை கூர்தரும் மயிலை நாடிய - ஆரண்:14 101/2

 மேல்
 
  கூர்தியோ (1)
அருமை ஏது உனக்கு நின்று அவலம் கூர்தியோ - கிட்:6 16/4

 மேல்
 
  கூர்ந்த (1)
தூக்கினன் உள்ளம் கூர்ந்த வாலி சேய் தூசி செல்ல - யுத்3:28 59/2

 மேல்
 
  கூர்ந்தவர் (1)
குற்றம் இல் கேள்வியர் அன்பு கூர்ந்தவர்
 பற்றுதல் பழுது என பழுது உறா ஒரு - யுத்1:4 82/2,3

 மேல்
 
  கூர்ந்தார் (1)
இருவரும் உவகை கூர்ந்தார் யாவரும் இன்பம் உற்றார் - யுத்1:4 145/3

 மேல்
 
  கூர்ந்து (2)
வந்தனன் என்ன சொன்னார் வரம்பு_இலா உவகை கூர்ந்து
 சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் - யுத்2:16 124/3,4
புல்லுவ களிப்பு கூர்ந்து புலவு நாறு அலகை எல்லாம் - யுத்2:17 57/4

 மேல்
 
  கூர்ந்துள்ளார் (1)
புகுதி கூர்ந்துள்ளார் வேதம் பொதுவுற புலத்து நோக்கும் - யுத்2:15 221/3

 மேல்
 
  கூர்ம் (5)
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் - சுந்:2 186/2
குறுமுனி என கடல் குடித்த கூர்ம் கணை - யுத்1:6 42/4
கோடையின் கதிர் என கொடிய கூர்ம் கணை - யுத்2:16 303/2
கொலையின்-மேல் குறித்த வேடன் கூர்ம் கணை உயிரை கொள்ள - யுத்3:29 45/3
குழுக்களை கூர்ம் கணை குப்பை ஆக்கி நேர் - யுத்4:37 76/2

 மேல்
 
  கூர்மத்தின் (1)
கூர்மத்தின் வெரிநின் வைத்து வானவர் அமுதம் கொண்ட - யுத்2:18 213/1

 மேல்
 
  கூர்மை (1)
கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர் - அயோ:3 60/2

 மேல்
 
  கூர்மையன் (1)
வாய்மையன் மறு_இலன் மதியின் கூர்மையன்
 ஆய்மையின் மந்திரத்து அறிஞன் ஆம் என - ஆரண்:4 5/2,3

 மேல்
 
  கூர (27)
ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர
 நாடகம் நவில்வாரும் நகை உயிர் கவர்வாரும் - பால:23 33/3,4
பொய் சொல் பேணா வாய்மொழி மன்னன் பொறை கூர
 நச்சு தீயே பெண் உரு அன்றோ என நாணா - அயோ:3 35/2,3
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் எங்கணும் வறுமை கூர
 உமிழ்வது ஒத்து உதவு காதல் உந்திட வந்தது அன்றே - அயோ:3 71/1,2
அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன் - அயோ:13 72/3
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ - ஆரண்:1 40/3
கண்டனன் இராமனை வர கருணை கூர
 புண்டரிக வாள் நயனம் நீர் பொழிய நின்றான் - ஆரண்:3 46/1,2
பற்றினை உய்த்தாய் பற்பல காலம் பசி கூர
 உற்று உயிர் உள்ளே தேய உலந்தாய் பினை அன்றோ - ஆரண்:11 9/2,3
பின் சென்று காதல் கூர பேழ்கணித்து இரங்குகின்ற - கிட்:2 10/3
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர
 கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி - கிட்:2 18/1,2
அனகனை குறுகினான் அ அண்ணலும் அருத்தி கூர
 புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் - கிட்:3 20/3,4
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர - கிட்:10 25/1
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர
 கோடல்கள் பெருமை கூர குவலயம் சிறுமை கூர - கிட்:10 25/1,2
கோடல்கள் பெருமை கூர குவலயம் சிறுமை கூர - கிட்:10 25/2
கோடல்கள் பெருமை கூர குவலயம் சிறுமை கூர
 ஆடின மயில்கள் பேசாது அடங்கின குயில்கள் அன்பர் - கிட்:10 25/2,3
மண்ணவர் இறைஞ்ச செல்லும் மாருதி மறம் உள் கூர
 அண்ணல் வாள் அரக்கன்-தன்னை அமுக்குவென் இன்னம் என்னா - சுந்:1 25/2,3
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர
 அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி - யுத்1:1 10/3,4
மாசு_இல் புகழ் காதலுறுவேம் வளமை கூர
 பேசுவது மானம் இடை பேணுவது காமம் - யுத்1:2 52/2,3
புகல் மதித்து உணர்கிலாமையின் நமக்கு எளிமை சால் பொறைமை கூர
 நகல் மதிக்கில மறு பொலிய வாள் ஒளி இழந்து உய்தல் நண்ணும் - யுத்1:2 93/1,2
ஆழியான் அவனை நோக்கி அருள் சுரந்து உவகை கூர
 ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் - யுத்1:4 139/1,2
ஆண்தகையும் அன்பினொடு காதல்-அது கூர
 நீண்ட கையினால் அவரை நெஞ்சினொடு புல்லி - யுத்1:9 1/1,2
கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான் - யுத்2:19 245/2
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர
 நெய் ஆர் ஆடல் கொள்க என்று நிகழ்த்துக என்றான் நெறி இல்லான் - யுத்3:23 1/3,4
அழுகையோடு உவகை உற்ற வீடணன் ஆர்வம் கூர
 தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய் - யுத்3:24 13/1,2
கொன்றவர்-தம்மை கொல்லும் கோள் இலர் நாணம் கூர
 பொன்றினர் என்பர் ஆவி போக்கினால் பொதுமை பார்க்கின் - யுத்3:26 69/2,3
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர
 சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் - யுத்4:38 10/1,2
மன் உயிர்க்கு உவமை கூர வந்தவர் வணக்கம் செய்தார் - யுத்4:41 119/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் - யுத்4:42 1/4

 மேல்
 
  கூரல் (1)
சிந்தாகுலங்கள் களைவாய் தளர்ந்து துயர் கூரல் என்ன செயலோ - யுத்2:19 250/3

 மேல்
 
  கூரவும் (1)
மாந்தர் வன் துயர் கூரவும் யான் வனம் - ஆரண்:3 18/3

 மேல்
 
  கூரவே (3)
குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே - சுந்:12 6/4
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே - சுந்:12 123/4
விண்ணின் நாடு உறைவிடம் வெறுமை கூரவே - யுத்2:19 37/4

 மேல்
 
  கூரிய (4)
செவ்விய மதுரம் சேர்ந்தன பொருளின் சீரிய கூரிய தீம் சொல் - பால:3 1/1
கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை - பால:14 33/3
கூரிய வாள் கொடு கொன்று நீக்கி யானும் - அயோ:3 26/2
கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் - யுத்2:16 109/4

 மேல்
 
  கூருதியோ (1)
எந்தாய் ஒரு நீ இடர் கூருதியோ - யுத்3:21 4/4

 மேல்
 
  கூரும் (3)
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் - கிட்:10 40/4
கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும்
 மந்தாரத்தின் மாலை அலம்பும் மகுடத்தாள் - சுந்:2 78/3,4
நூல் பெரும் கடல் நுணங்கிய கேள்வியன் நோக்கினன் மறம் கூரும்
 வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் - சுந்:2 204/1,2

 மேல்
 
  கூல (4)
கூல மா மரத்து இரும் சிறை புலர்த்துவ குரண்டம் - கிட்:1 19/4
கூல வெம் சேனையின் குணிப்பு இலாமையும் - சுந்:12 22/2
கூல வான் குரங்கினால் குறுகும் கோள் அது - யுத்1:2 80/3
கூல சேனையின் வெள்ளம் மற்று அதற்கு இன்று குறித்த - யுத்3:30 45/2

 மேல்
 
  கூலத்தன் (1)
மேலின் மேல் நின்ற-காறும் சென்ற கூலத்தன் விண்டு - சுந்:1 32/2

 மேல்
 
  கூலத்தில் (1)
குயின்றன குல மணி நதியின் கூலத்தில்
 பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில் - அயோ:5 9/1,2

 மேல்
 
  கூலத்து (2)
கூலத்து ஆர் உலகம் எல்லாம் குளிர்ப்பொடு வெதுப்பும் நீங்க - ஆரண்:10 104/1
பாயும் வேலையின் கூலத்து மணலினும் பலரால் - யுத்3:31 41/4

 மேல்
 
  கூலம் (6)
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி - யுத்1:3 86/4
கூலம் இட்டிய ஆர்கலி கோத்ததால் - யுத்1:8 38/3
கூலம் கொள் குரங்கை எல்லாம் கொல்லுதி வெள்ளம் ஆன - யுத்1:13 19/3
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி - யுத்2:16 173/1
கூலம் நீங்கிய இராக்கத பூசுரர் கொணர்ந்தார் - யுத்3:22 159/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் - யுத்3:31 142/3

 மேல்
 
  கூலமே (2)
கூந்தலின் வறுமைய மலரின் கூலமே - அயோ:4 208/4
வள நகர் கூலமே போலும் மாண்பது - கிட்:1 6/4

 மேல்
 
  கூவ (2)
ஆவி ஒத்த அன்பு சேவல் கூவ வந்து அணைந்திடாது - பால:3 22/3
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் - சுந்:2 196/3

 மேல்
 
  கூவத்தின் (1)
கூவத்தின் சிறு புனலை கடல் அயிர்த்தது ஒவ்வாதோ கொற்ற வேந்தே - யுத்1:4 100/4

 மேல்
 
  கூவல் (1)
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் - சுந்:4 114/4

 மேல்
 
  கூவல்-செய் (1)
கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட - ஆரண்:12 31/2

 மேல்
 
  கூவலில் (1)
கூவலில் புக்கு வேலை கோட்படும் என்று கொள்ளேல் - யுத்3:23 28/4

 மேல்
 
  கூவலின் (1)
கூவலின் உயிர்த்த சில் நீர் உலகினை குப்புற்று என்ன - ஆரண்:10 165/1

 மேல்
 
  கூவலோடும் (1)
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் - ஆரண்:10 169/2

 மேல்
 
  கூவா-முன்னம் (1)
கூவா-முன்னம் இளையோன் குறுகி நீ - அயோ:8 10/1

 மேல்
 
  கூவாயோ (1)
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ
 பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ - யுத்2:18 270/2,3

 மேல்
 
  கூவி (10)
குயிலொடும் இனிது பேசி சிலம்பொடும் இனிது கூவி
 மயில்_இனம் திரிவ என்ன திரிந்தனர் மகளிர் எல்லாம் - பால:15 29/3,4
குரிசிலும் தம்பியை கூவி கொண்டலின் - அயோ:12 21/1
கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் - ஆரண்:10 164/4
கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் - சுந்:3 142/4
நன்று என அவனை கூவி நம்பி நீ நண்ணலார்-பால் - யுத்1:14 10/1
கூவி இன்று என்னை நீ போய் தன் குலம் முழுதும் கொல்லும் - யுத்1:14 31/1
ஆங்கு அவன்-தன்னை கூவி ஏவுதி-என்னின் ஐய - யுத்2:16 41/1
அந்த நெறியை அவர் செய்ய அரக்கன் மருத்தன்-தனை கூவி
 முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் - யுத்3:23 2/1,2
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி
 ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் - யுத்3:31 223/1,2
வன்னி கூவி வரன்முறையால் மறை - யுத்4:38 31/2

 மேல்
 
  கூவியது (1)
கூவியது அதனுக்கு அன்றோ என்றனன் கூற்றின் வெய்யோன் - யுத்2:18 187/4

 மேல்
 
  கூவிரம் (1)
கூவிரம் செறி பொன் கொடி தேரொடும் - யுத்4:37 175/1

 மேல்
 
  கூவினர் (1)
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் - ஆரண்:10 169/2

 மேல்
 
  கூவினான் (3)
ஒலி உலாம் சேனையை உவந்து கூவினான்
 வலி உலாம் உலகினில் வாழும் வள் உகிர் - அயோ:13 10/2,3
கூவினான் அவன் கோபுர வாயிலில் - யுத்1:14 40/3
கூத்தனும் வருக என கடிது கூவினான் - யுத்2:16 309/4

 மேல்
 
  கூவுக (1)
ஈண்டு இப்பொழுதே விரைந்து எங்கையை கூவுக என்றான் - ஆரண்:10 146/4

 மேல்
 
  கூவுகின்றிலை (1)
கூவுகின்றிலை கூறலை சென்று எனா - சுந்:2 171/2

 மேல்
 
  கூவுதிர் (1)
மாலை பிறை பிள்ளையை கூவுதிர் வல்லை என்றான் - ஆரண்:10 132/4

 மேல்
 
  கூவும் (3)
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் - பால:9 9/2
என்றான் எனலும் கடிது ஏகினர் கூவும் எல்லை - ஆரண்:10 147/1
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல - கிட்:14 38/3

 மேல்
 
  கூவுவ (1)
கோட்டி மாக்களை கூவுவ போல்வன - அயோ:11 30/3

 மேல்
 
  கூவுவான் (1)
கோது_இல் சிந்தை அனுமனை கூவுவான்
 போதல் மேயினன் போதகமே அனான் - கிட்:11 25/3,4

 மேல்
 
  கூவுறு (1)
கூவுறு கோழியும் துயில்வு கொண்டவே - ஆரண்:10 129/4

 மேல்
 
  கூழ் (2)
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன - அயோ:11 25/1
ஆ முனையின் சிறு கூழ் என இப்பொழுது ஆகாதோ - அயோ:13 23/4

 மேல்
 
  கூழுடன் (1)
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன்
 உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் - யுத்1:4 67/3,4

 மேல்
 
  கூழை (4)
நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் - அயோ:5 10/4
கூழை போன்ற பொருநர் குழாங்களே - அயோ:11 33/4
கூழை புறத்து விரிந்தது ஓர் கொட்பால் - ஆரண்:14 45/3
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக - சுந்:8 21/4

 மேல்
 
  கூழையின் (1)
கூழையின் நெற்றி நின்றானை கூடினான் - யுத்2:15 118/4

 மேல்
 
  கூளி (3)
கூளி கொடும் கூற்றினுக்கு ஆவது ஓர் கூடு போல்வ - யுத்2:19 17/4
கூளி ஆர்த்தன குஞ்சரம் ஆர்த்தன - யுத்2:19 134/2
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் - யுத்4:33 15/4

 மேல்
 
  கூளிகட்கு (1)
கூளிகட்கு நல் உடன்பிறந்தோர் பெரும் குழுவாய் - யுத்3:30 23/3

 மேல்
 
  கூளிகள் (1)
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன - ஆரண்:7 31/4

 மேல்
 
  கூளியும் (1)
சிவந்த சாதகரொடு சிறு கண் கூளியும்
 கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று - அயோ:14 33/2,3

 மேல்
 
  கூளியோடு (1)
கோர ஆளி சீயம் மீளி கூளியோடு ஞாளியும் - யுத்3:31 93/1

 மேல்
 
  கூற்றம் (25)
கூற்றம் இல்லை ஓர் குற்றம் இலாமையால் - பால:2 39/1
கூற்றம் போலும் கொலை கணினால் அன்றி - பால:14 35/1
பெண்டிரில் கூற்றம் அன்னாள் பிள்ளையை கொணர்க என்றாள் - அயோ:3 83/4
கொன்று உழல் கூற்றம் என்னும் பெயர் இன்றி கொடுமை பூண்டாள் - அயோ:3 109/2
கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் - அயோ:4 47/4
கூற்றம் வந்து உற்ற காலத்து உயிர் என குலைவு-கொண்டாள் - ஆரண்:12 64/4
அந்தோ வினையேன் அரும் கூற்றம் ஆனேனே - ஆரண்:13 95/4
கூற்றம் உண்ண கொடுப்பென் என்று எண்ணினாய் - கிட்:7 103/3
நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம்
 வந்ததே அன்றோ அஞ்சாது ஆர் அதன் வலியை தீர்ப்பார் - கிட்:7 147/3,4
கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் - சுந்:3 139/2
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் - யுத்1:5 57/2
சொல் உண்டே இவனை வெல்ல தோற்றும் ஓர் கூற்றம் உண்டோ - யுத்1:14 16/2
கொன்று வீழ்த்தினது இராகவன் சரம் எனும் கூற்றம் - யுத்2:15 237/4
உணர்ந்தது கூற்றம் என்று உம்பர் ஓடினார் - யுத்2:16 103/4
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானர தானையை மற கூற்றம்
 கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி - யுத்2:16 335/1,2
சீதை என்று ஒரு கொடும் கூற்றம் தேடினார் - யுத்2:18 115/4
சங்கையும் இல்லா-வண்ணம் தன் உளே தழுவி கூற்றம்
 எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப - யுத்2:19 51/2,3
அட்டன கூற்றம் என்ன அடர்ந்தன அனந்தம் அம்மா - யுத்2:19 94/4
கூற்றம் கொடு முனை வந்து என கொன்றான் இகல் வென்றான் - யுத்3:22 112/4
சீதைக்கும் கூற்றம் காட்டி தீர்ந்திலது ஒருவன் தீமை - யுத்3:26 78/2
கொல்லுதி அமரர்-தங்கள் கூற்றினை கூற்றம் ஒப்பாய் - யுத்3:27 5/4
கோல் ஒன்று துணிதலோடும் கூற்றுக்கும் கூற்றம் அன்னான் - யுத்3:27 179/1
கூற்றம் ஓர் சூலம் கொண்டு குறுகியது என்ன கொல்வான் - யுத்3:28 50/2
கூற்றம் உன் எதிர் வந்து உயிர் கொள்வது ஓர் - யுத்3:29 22/1
கூற்றம் ஆகிய கொம்பின் ஐம்பாலிடை கொடுமைக்கு - யுத்3:30 25/3

 மேல்
 
  கூற்றம்-கொல்லோ (1)
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் - யுத்1:1 6/4

 மேல்
 
  கூற்றமும் (9)
கொல்லும் வேலும் கூற்றமும் என்னும் இவை எல்லாம் - பால:10 32/1
மந்தரை கூற்றமும் வழி செல்வாரொடும் - அயோ:12 54/1
கொம்பும் உண்டு அரும் கூற்றமும் உண்டு உங்கள் - கிட்:11 4/3
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன - சுந்:10 17/2
கூற்றமும் நின்றது எம்மை கொல்லிய விதியும் நின்ற - யுத்2:16 131/3
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு - யுத்2:19 34/1
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் - யுத்2:19 55/4
கொண்டு கூற்றமும் நடுக்குற தோள் புடை கொட்டி - யுத்4:32 6/2
கோளும் தண்டும் மழு எனும் கூற்றமும்
 தோளின் பத்திகள்-தோறும் சுமந்தன - யுத்4:37 165/2,3

 மேல்
 
  கூற்றமே (3)
உத்தராசங்கம் இட்டு ஒளிக்கும் கூற்றமே - பால:14 16/4
குரங்கு என பெயர் கொடு திரியும் கூற்றமே - யுத்2:19 45/4
கொற்ற வில்லி அன்று ஏறிய கூற்றமே - யுத்2:19 140/4

 மேல்
 
  கூற்றன (1)
குமுதம் நாறும் மதத்தன கூற்றன
 சமுதரோடு மடிந்தன சார்தரும் - யுத்4:33 26/1,2

 மேல்
 
  கூற்றாய் (2)
உன் உயிர்க்கு கூற்றாய் உலகு ஆள உற்றேனோ - அயோ:14 60/3
கூற்றாய் நின்ற குல சனகி குவளை மலர்ந்த தாமரைக்கு - ஆரண்:10 115/2

 மேல்
 
  கூற்றின் (17)
ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் - பால:6 11/4
கொன்று உழல் வாழ்க்கையள் கூற்றின் தோற்றத்தள் - பால:7 20/2
வயங்கு மாலை வான் நோக்கி இதுவோ கூற்றின் வடிவு என்றாள் - பால:10 64/4
கூற்றின் உற்றது கூறலுற்றாம்-அரோ - அயோ:10 56/4
குகன் என பெயரிய கூற்றின் ஆற்றலான் - அயோ:13 7/1
தன்மையை வினாயினான் கூற்றின் தன்மையான் - சுந்:12 64/4
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா - யுத்2:15 143/3
துணை இன்றி சேரல் நன்றோ தோற்றுள கூற்றின் சூழல் - யுத்2:16 154/4
கூவியது அதனுக்கு அன்றோ என்றனன் கூற்றின் வெய்யோன் - யுத்2:18 187/4
பெய்துழி பெய்யும் மாரி அனையவன் பிணங்கு கூற்றின்
 கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் - யுத்2:19 170/3,4
கூற்றின் கொலையால் உழல் கொள்கையனை - யுத்3:20 99/2
குழுவொடும் கொண்டு தோள்-மேல் கணத்தினின் குதிப்பென் கூற்றின் - யுத்3:26 84/4
கொல்லோடு சுடர் கணை கூற்றின் நிண - யுத்3:31 197/1
மாதிரங்களை அளப்பன மாற்ற_அரும் கூற்றின்
 தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் - யுத்4:32 16/3,4
புட்டிலொடு கோதைகள் புழுங்கி எரி கூற்றின்
 அட்டில் எனலாய் அமலன் அங்கையின் அடங்க - யுத்4:36 4/1,2
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின்
 மருமத்தினும் நுழைகிற்பன மழை ஒப்பன வானோர் - யுத்4:37 47/1,2
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள் - யுத்4:37 183/1

 மேல்
 
  கூற்றின்-பால் (1)
வண்மையை நோக்கிடா அரிய கூற்றின்-பால்
 கண்மையும் உளது என கருதல் ஆகுமோ - அயோ:14 69/3,4

 மேல்
 
  கூற்றின்-வாய் (2)
மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் - யுத்3:22 73/4
கூற்றின்-வாய் உற்றால் வீரம் குறைவரே இறைமை கொண்டார் - யுத்3:31 46/4

 மேல்
 
  கூற்றின்படி (1)
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் - யுத்3:27 129/1

 மேல்
 
  கூற்றினார் (2)
கூசினோம் போதும் போதும் கூற்றினார் குறுக வந்தார் - யுத்3:27 74/4
கொல்வித்தும் தோற்று நின்ற கூற்றினார் குலத்தை எல்லாம் - யுத்3:27 168/3

 மேல்
 
  கூற்றினாரும் (2)
கூற்றினாரும் குனிக்க குனித்து எதிர் - ஆரண்:9 19/2
வாடை ஆய் கூற்றினாரும் உருவினை மாற்றி வந்தார் - கிட்:10 59/3

 மேல்
 
  கூற்றினாரே (1)
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே - ஆரண்:4 23/4

 மேல்
 
  கூற்றினாரையும் (1)
கூற்றினாரையும் ஆர் உயிர் கொண்டதே - யுத்2:15 96/4

 மேல்
 
  கூற்றினால் (2)
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் - யுத்2:16 298/2
கோலின் மேவிய கூற்றினால் குமுதனும் குறைந்தான் - யுத்3:22 172/4

 மேல்
 
  கூற்றினுக்கு (2)
கூற்றினுக்கு அன்றே வீரன் சரத்திற்கும் குறித்தது உண்டோ - சுந்:3 116/4
கூளி கொடும் கூற்றினுக்கு ஆவது ஓர் கூடு போல்வ - யுத்2:19 17/4

 மேல்
 
  கூற்றினும் (5)
எண்ணும் கூற்றினும் இத்தனை வேண்டுமோ - பால:11 7/4
கறங்கு போல்வன காற்றினும் கூற்றினும் கடிய - கிட்:12 16/1
கூற்றினும் மும் மடி கொன்றான் - சுந்:13 51/4
கோறிர் என்றனன் என்றலும் பற்றினர் கூற்றினும் கொலை வல்லார் - யுத்1:3 80/4
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:9 20/4

 மேல்
 
  கூற்றினே (1)
கொல் இயல் யானையை கொல்லும் கூற்றினே - யுத்2:18 104/4

 மேல்
 
  கூற்றினை (7)
வீட்டி வாள் அவுணரை விருந்து கூற்றினை
 ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் - ஆரண்:4 6/1,2
கூதிர் வாடை வெம் கூற்றினை நோக்கினன் - ஆரண்:14 15/1
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் - கிட்:7 132/4
கூற்றினை ஏற்றி அன்ன குல பரி குழுவ குன்றின் - சுந்:8 5/2
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் - யுத்2:16 240/4
கூற்றினை வென்று தம் உருவும் கூடினார் - யுத்3:24 100/4
கொல்லுதி அமரர்-தங்கள் கூற்றினை கூற்றம் ஒப்பாய் - யுத்3:27 5/4

 மேல்
 
  கூற்றினையும் (1)
கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு - ஆரண்:6 96/2

 மேல்
 
  கூற்று (27)
கூற்றும் உண்டு-கொல் கூற்று உறழ் வேலினாய் - பால:7 41/4
புதிய கூற்று அனையாள் புகைந்து ஏவிய - பால:7 46/1
கூற்று உறழ் நயனங்கள் சிவப்ப கூன் நுதல் - பால:19 21/1
கொற்றம் செய் கொலை வேல் என்ன கூற்று என கொடிய கண்ணாள் - பால:21 13/3
தாய் என நினைவான் முன்னே கூற்று என தமியள் வந்தாள் - அயோ:3 107/4
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப - அயோ:4 94/2
கூற்று உறழ் சொல்லினால் கொலை செய்வேன்-கொலோ - அயோ:5 23/4
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் - அயோ:11 56/4
கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் - அயோ:11 111/4
தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என - ஆரண்:7 33/3
தெருளும் வார் கணை கூற்று எதிர் ஆவி சென்று என்ன - ஆரண்:8 17/4
கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு - கிட்:16 39/2
கூற்றும் நீ தன் உயிர் கொள்ளும் கூற்று என - யுத்1:2 24/3
நன்_நுதல் தீண்டுமேல் நணுகும் கூற்று என - யுத்1:4 98/3
கொள்ள வாய் வெருவும் கொடும் கூற்று அனா - யுத்1:9 56/4
குன்றம் நின்றது எடுத்து எதிர் கூற்று என - யுத்2:15 71/1
கூற்று மால் கொண்டது என்ன கொல்கின்றான் குறுக சென்றான் - யுத்2:15 156/3
கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நகைத்து நீ கொணர்ந்த குன்றை - யுத்2:16 196/2
கொன்றன மானம் தோன்ற கூற்று என சீற்றம் கொண்டான் - யுத்2:17 25/2
கூற்று அலது உயிர் அது குடிக்கும் கூர்த்த என் - யுத்2:18 5/3
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம் - யுத்2:18 214/2
வதையின் மற்றொரு கூற்று என மாருதி - யுத்2:19 127/3
கூற்று வந்து உயிரை கொள்ளும் குறி இன்மை குறித்தலாலும் - யுத்2:19 175/2
ஆக கூற்று ஆவி உண்பது இதனின் மேற்று ஆகும் என்றான் - யுத்3:22 122/4
கொன்றான் நிமிர் கூற்று என எ உயிரும் - யுத்3:31 190/3
கொல்லும் கூற்று என குறைக்கும் இ நிறை பெரும் குழுவை - யுத்4:32 14/2
கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப - யுத்4:37 99/1

 மேல்
 
  கூற்றுக்கு (3)
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து - சுந்:14 28/3
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் - யுத்2:16 337/3
இலக்குவன்-தன்னை வேலால் எறிந்து உயிர் கூற்றுக்கு ஈந்தேன் - யுத்4:34 17/1

 மேல்
 
  கூற்றுக்கும் (2)
கோல் ஒன்று துணிதலோடும் கூற்றுக்கும் கூற்றம் அன்னான் - யுத்3:27 179/1
குசையின் தீவினின் உறைபவர் கூற்றுக்கும் விதிக்கும் - யுத்3:30 11/1

 மேல்
 
  கூற்றும் (16)
கூற்றும் உண்டு-கொல் கூற்று உறழ் வேலினாய் - பால:7 41/4
ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே - பால:7 53/4
வெம் சின கூற்றும் தன் விழி புதைத்தே - அயோ:11 68/4
கூற்றும் உட்கும் தன் குலத்தினோர் பெயர் எலாம் கூறி - ஆரண்:6 92/3
கூற்றும் வந்து என்னை இன்னே குறுகுமால் குறித்த ஆற்றால் - ஆரண்:10 168/2
கூற்றும் என் பெயர் சொல குலையும் ஆர் இனி - கிட்:7 28/3
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் - கிட்:16 59/2
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க - சுந்:1 54/2
வவ்வுதல் கூற்றும் ஆற்றான் மாறுமாறு உலகின் வாழ்வார் - சுந்:11 21/2
கூற்றும் நீ தன் உயிர் கொள்ளும் கூற்று என - யுத்1:2 24/3
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி - யுத்1:14 19/2
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய் - யுத்2:15 153/3
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் - யுத்2:15 243/4
குறைந்தன குரக்கு வெள்ளம் கொன்றனன் கூற்றும் கூச - யுத்2:16 175/4
உண்ணிய வந்த வெம் கூற்றும் உட்கவே - யுத்2:18 121/4
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் - யுத்2:18 185/2

 மேல்
 
  கூற்றுவ (1)
வினையின் கூற்றுவ கண்டருள் நீ என விளம்ப - கிட்:12 28/4

 மேல்
 
  கூற்றுவற்கு (1)
வில்லும் கூற்றுவற்கு உண்டு என திரிகின்ற வீரன் - யுத்4:32 14/1

 மேல்
 
  கூற்றுவன் (3)
கூற்றுவன் தன்னொடு எ உலகும் கூடி வந்து - யுத்1:4 65/1
வச்சிரத்து_எயிற்றவன் உளன் கூற்றுவன் மாற்றான் - யுத்1:5 40/4
உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை - யுத்4:32 15/2

 மேல்
 
  கூற்றுவனை (2)
கூற்றுவனை இப்பொழுதே கொணர்கின்றேன் என்று சலம்கொண்டு போனாள் - ஆரண்:6 135/4
கொள்ள கொடும் கூற்றுவனை கொணர்ந்தான் குரங்கின் - கிட்:7 41/2

 மேல்
 
  கூற்றுற (1)
குறித்து எறிந்தன எய்தன கூற்றுற
 தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட - யுத்3:31 132/1,2

 மேல்
 
  கூற்றே (1)
அண்ணாவோ அண்ணாவோ அசுரர்கள்-தம் பிரளயமே அமரர் கூற்றே - யுத்4:38 4/4

 மேல்
 
  கூற்றை (10)
கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை
 பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் - பால:7 32/2,3
ஆக்கினாய் ஆக்கி உன்னை ஆர் உயிர் உண்ணும் கூற்றை
 போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை - ஆரண்:12 81/2,3
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை
 நடுங்கினர்க்கு அபயம் நல்கும் அதனினும் நல்லது உண்டோ - கிட்:2 23/3,4
கொலையே செய்வான் கூற்றை நிகர்ப்பான் கொடுமைக்கு ஓர் - கிட்:15 2/2
விழுந்து முற்றினர் கூற்றை விழுங்குவார் - சுந்:13 18/4
வெஞ்சின கூற்றை மாற்றும் மேன்மையின் மேன்மை உண்டோ - யுத்1:4 112/4
அமை உரு கொண்ட கூற்றை நாண் எறிந்து உருமின் ஆர்த்தான் - யுத்2:18 188/4
நெறி கொளும் கூற்றை நோக்கி ஆர் உயிர் நெடிது நீத்தார் - யுத்2:19 166/4
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை
 கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் - யுத்3:26 82/2,3
பாவகர் உளரோ கூற்றை அஞ்சினால் பழியும் உண்டோ - யுத்3:31 51/4

 மேல்
 
  கூற்றையும் (10)
கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி - கிட்:12 9/3
பிடிக்குமேல் பெரும் காற்றையும் கூற்றையும் பிடிக்கும் - கிட்:12 25/3
கூறு சேனை பதி கொடும் கூற்றையும்
 நீறு செய்திடும் நீலன் என்று ஓதினான் - கிட்:13 3/3,4
கூற்றையும் கண் பொறி குறுக காண்பரேல் - யுத்1:5 21/3
தருக என் தேர் படை சாற்று என் கூற்றையும்
 வருக முன் வானமும் மண்ணும் மற்றவும் - யுத்2:16 88/1,2
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்2:16 155/4
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் - யுத்2:16 201/4
கூற்றையும் வென்று உயர் வட்டணை கொண்டான் - யுத்3:26 28/4
அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்3:29 38/4
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல - யுத்4:32 22/3

 மேல்
 
  கூற்றையே (1)
கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் - யுத்2:16 29/4

 மேல்
 
  கூற (39)
என்ன மா முனிவன் கூற எழுந்த பேர் உவகை பொங்க - பால:5 28/1
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற
 கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் - பால:5 56/1,2
குலம் செய் தவம் என்று இனிது கூற முனி கூறும் - பால:6 7/4
ஆண்தகை அ உரை கூற அறிந்தோன் - பால:8 14/1
பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் - பால:9 16/1
அ உரை இராமன் கூற அறிவனும் அவனை நோக்கி - பால:9 17/1
ஆன்றவன் அ உரை கூற அன்னம் அன்னாள் - அயோ:3 12/1
கொடியாள் இன்ன கூறினள் கூற குல வேந்தன் - அயோ:3 39/1
ஆண்டு இனையராய் இனைய கூற அடல் வீரன் - அயோ:3 103/1
இளையான் இது கூற இராமன் இயைந்த நீதி - அயோ:4 125/1
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ - அயோ:5 19/1
கார் குலாம் நிறத்தான் கூற காதலன் உணர்த்துவான் இ - அயோ:8 16/1
பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி - அயோ:8 18/2
வலியன் என்று அவர் கூற மகிழ்ந்தனன் - அயோ:11 2/1
எந்தை கூற வேறு எவரும் இல்லையால் - அயோ:14 105/4
வேதியர்கள் வேத மொழி வேறு பல கூற
 காதல் மிக நின்று எழில் கமண்டலுவின் நல் நீர் - ஆரண்:3 48/1,2
அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை - ஆரண்:6 44/1
நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற
 ஒன்றும் இவர் எனக்கு இரங்கார் உயிர் இழப்பென் நிற்கின் என அரக்கி உன்னா - ஆரண்:6 134/3,4
அன்னாள் அது கூற அரக்கனும் அன்னது ஆக - ஆரண்:10 152/1
ஆண்டையான் அனைய கூற அரக்கர் ஓர் இருவரோடும் - ஆரண்:11 34/1
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் - ஆரண்:11 35/1
ஆரியன் அனைய கூற அன்னது தன்னை நோக்கி - ஆரண்:11 59/1
அ வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயர்வு நீங்கி - ஆரண்:13 133/1
குன்று இவர் தோளினாய் கூற வேண்டுவது - கிட்:6 28/3
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே - கிட்:9 31/1
அன்னது சுயம்பிரபை கூற அனுமானும் - கிட்:14 64/1
தேவர் நின்று ஆசி கூற முனிவர் சோபனங்கள் செப்ப - சுந்:2 118/2
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை - சுந்:2 118/4
ஆரியன் அனைய கூற அடி இணை இறைஞ்சி ஐய - யுத்2:16 109/1
அன்னானொடு போயின தானை அளந்து கூற
 என்னால் அரிதேனும் இயம்பு வான்மீகன் என்னும் - யுத்2:19 24/1,2
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி - யுத்2:19 273/1
கொற்றவ அனுமன் நின்றேன் தொழுதனென் என்று கூற
 இற்றனம் ஐய எல்லோம் எழுந்தனம் எழுந்தோம் என்னா - யுத்3:24 20/2,3
குரக்கு_இனம் உய்ந்தது கூற வேண்டுமோ - யுத்3:24 101/4
நல் மகன் உம்பி கூற நண்ணலார் ஆண்டு நண்ணி - யுத்3:26 14/2
அனையன இளவல் கூற அருக்கன் சேய் அயர்கின்றான் ஓர் - யுத்3:26 70/1
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி - யுத்3:27 11/1
கொற்ற வானர தலைவர்-தம் தகைமையும் கூற
 கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் - யுத்3:30 39/3,4
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற
 கடுத்தது கேட்டும் ஈண்டு இங்கு இருந்துவீர் ஏது நோக்கின் - யுத்3:31 55/3,4
அடுக்கிய உலகம் மூன்றும் ஆதர தூதர் கூற
 இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் - யுத்4:42 12/1,2

 மேல்
 
  கூறல் (5)
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ - பால:17 8/4
கூறுவது உளது என கூறல் மேயினான் - அயோ:14 123/4
வைவன வந்தபோதும் வசை_இல இனிய கூறல்
 மெய்யன வழங்கல் யாவும் மேவின வெஃகல் இன்மை - கிட்:9 11/2,3
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து - சுந்:2 29/3
குண்டலங்கள் மற்று என் இனி பெரு விறல் கூறல் - யுத்1:3 12/4

 மேல்
 
  கூறல்-மேயினான் (1)
கோதமன் காதலன் கூறல்-மேயினான் - பால:13 11/4

 மேல்
 
  கூறலாம் (2)
குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தகைமைத்து ஒன்றோ - கிட்:2 32/3
கோடு உறு கரம் என சிறிது கூறலாம்
 தோடு உறு மலர் என சுரும்பு சுற்று அறா - சுந்:4 47/2,3

 மேல்
 
  கூறலாமே (1)
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே
 வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் - கிட்:13 55/2,3

 மேல்
 
  கூறலாமோ (2)
குன்றினும் உயர்ந்தது என்றால் மன நிலை கூறலாமோ - யுத்1:14 10/4
கூம்பலுற்று உயர்ந்த கையர் ஒரு வழி கூறலாமோ
 வாம் புனல் பரவை ஏழும் இறுதியின் வளர்ந்தது என்னா - யுத்3:30 2/2,3

 மேல்
 
  கூறலும் (19)
அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும்
 விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய - பால:5 5/2,3
இருக்க என இருந்த பின் இனிய கூறலும்
 முருக்கு இதழ் மடந்தையர் முனிவனை தொழா - பால:5 39/2,3
ஆழ்ந்த பேர் அன்பினாள் அனைய கூறலும்
 சூழ்ந்த தீ வினை நிகர் கூனி சொல்லுவாள் - அயோ:2 55/1,2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் - அயோ:4 3/1
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் - அயோ:4 131/1
கொற்றவன் அது கூறலும் கோகிலம் - அயோ:4 227/1
என்று கூறலும் ஏத்தி இறைஞ்சினான் - அயோ:11 4/1
நல்லவன் உரை-செய நம்பி கூறலும்
 அல்லலின் அழுங்கிய அன்பின் மா நகர் - அயோ:12 22/1,2
தாதை கூறலும் தம்பியை நோக்கினான் - ஆரண்:4 33/1
அன்னவன் அஃது எலாம் அறிய கூறலும்
 இன்னலும் உவகையும் இரண்டும் எய்தினான் - ஆரண்:14 85/2,3
மறு இலான் அது கூறலும் வானவர்க்கு இறைவன் - கிட்:4 2/1
எரி கதிர் காதலன் இனைய கூறலும்
 அருவி அம் கண் திறந்து அன்பின் நோக்கினான் - கிட்:6 19/1,2
கோல் நினைத்திலன் என உலகம் கூறலும்
 நீல் நிறத்து இராவணன் முனிவு நீக்குவான் - சுந்:9 21/2,3
இயைந்தன இயைந்தன இனைய கூறலும்
 மயிந்தனும் துமிந்தனும் என்னும் மாண்பினார் - யுத்1:4 39/1,2
என்று கூறலும் எழுந்து இரு நிலன் உற இறைஞ்சி - யுத்1:5 73/1
கொற்ற வீரன் உணர்த்து என்று கூறலும்
 முற்ற ஓதி என் மூர்க்கன் முடி தலை - யுத்1:14 43/2,3
கூயினன் நும் முன் என்று அவர் கூறலும்
 போயினன் நகர் பொம்மென்று இரைத்து எழ - யுத்2:16 65/1,2
அற்று அவர் கூறலும் ஆர் அழலிற்றாய் - யுத்3:20 4/1
முடிகுவென் உடன் என முடிய கூறலும்
 அடி இணை வணங்கிய சாம்பன் ஆழியாய் - யுத்3:24 81/2,3

 மேல்
 
  கூறலுற்றாம்-அரோ (1)
கூற்றின் உற்றது கூறலுற்றாம்-அரோ - அயோ:10 56/4

 மேல்
 
  கூறலுற்றான் (4)
மை மலி பொழில் யாது என்ன மா தவன் கூறலுற்றான் - பால:8 5/4
குழையுறு மெய்யன் பைய வரன்முறை கூறலுற்றான் - யுத்1:13 4/4
கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் - யுத்2:16 109/4
கொன்றனை ஆதி என்னா இனையன கூறலுற்றான் - யுத்2:17 61/4

 மேல்
 
  கூறலை (1)
கூவுகின்றிலை கூறலை சென்று எனா - சுந்:2 171/2

 மேல்
 
  கூறவே (2)
கோள் இரும் படை இது என்று உணர கூறவே - அயோ:14 25/4
காலன் நின்று இசைக்கும் நாள் கடிகை கூறவே - ஆரண்:10 17/4

 மேல்
 
  கூறன் (1)
உமையனே காக்க மற்று அங்கு உமை ஒரு கூறன் காக்க - யுத்2:18 188/1

 மேல்
 
  கூறா (2)
இழிய பாய்ந்தனன் இரு நிலம் பிளந்து இரு கூறா
 கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன் - யுத்2:16 241/1,2
ஏறே இன்னும் உய்யினும் உய்வேன் இரு கூறா
 கீறா நெஞ்சம் பெற்றனென் அன்றோ கெடுவேனே - யுத்3:22 204/3,4

 மேல்
 
  கூறா-முன்னம் (1)
கூறா-முன்னம் கூறுபடுக்கும் கொலை வாளின் - அயோ:3 49/1

 மேல்
 
  கூறாய் (6)
விரி இருள் இரண்டு கூறாய் வெகுண்டன அதனை நோக்கி - பால:2 17/3
கொற்றம் என்பது ஒன்று எ வழி உண்டு அது கூறாய்
 சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் - அயோ:2 82/3,4
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் - சுந்:14 32/4
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு - யுத்2:16 190/4
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க - யுத்2:16 197/4
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் - யுத்2:18 212/4

 மேல்
 
  கூறாயின (1)
கூறாயின என அன்னவை கொலை வாளியின் கொன்றான் - யுத்2:18 162/3

 மேல்
 
  கூறான் (2)
மறித்து ஒரு மாற்றம் கூறான் வான் உயர் தோற்றத்து அன்னான் - கிட்:9 25/1
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி - யுத்2:17 64/3

 மேல்
 
  கூறி (37)
என்று இவை பற்பல இனிமை கூறி நல் - பால:5 78/1
ஓடினர் அரசன்-மாட்டு உவகை கூறி நின்று - பால:5 106/1
ஆறிய அறிவன் கூறி அளித்தலும் அண்ணல்-தன்-பால் - பால:8 2/1
இனிய கூறி நின்று ஏயின செய்தியால் - அயோ:2 17/4
என்று கொண்டு இனைய கூறி அடி இணை இறைஞ்சி மீட்டும் - அயோ:3 115/1
வந்தனை முதலிய மாற்றம் கூறி பின் - அயோ:5 32/2
குறைவு_இலா என் நெடு வணக்கம் கூறி பின் - அயோ:5 37/2
தொக்க நல் முறை கூறி தூயவன் உயிர் போலும் - அயோ:9 28/3
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ - அயோ:11 130/1
என இவை அன்ன மாற்றம் இயைவன பலவும் கூறி
 புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் - அயோ:13 37/1,2
வழியும் கூறி வரம்பு அகல் ஆசிகள் - ஆரண்:3 35/1
கூற்றும் உட்கும் தன் குலத்தினோர் பெயர் எலாம் கூறி
 ஆற்றுகிற்கிலள் பற்பல பன்னி நின்று அழைத்தாள் - ஆரண்:6 92/3,4
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே - ஆரண்:10 21/4
கொன்றை ஆவி புறத்து இவை கூறி யான் - கிட்:1 32/2
என்ன மற்று இனைய கூறி ஏகு அவன் தொடர என்றான் - கிட்:9 27/1
இன்னும் நீ இசைத்த செய்வான் இயைந்தனம் என்று கூறி
 அன்னது ஓர் அமைதியான் தன் அருள் சிறிது அறிவான் நோக்கி - கிட்:11 75/2,3
நங்கையும் இனிது கூறி நாயக நடந்தது என்னோ - கிட்:11 84/3
வென்றியான் அடியேன்-தன்னை வேறு கொண்டு இருந்து கூறி
 தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ - சுந்:4 34/3,4
இவன் என கூறி நின்று இரு கை கூப்பினான் - சுந்:12 62/4
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா - சுந்:12 112/2
எய்தினன் இரந்து கூறி இறைஞ்சினன் இருந்து நங்கை - சுந்:14 37/3
குன்று உறழ் நெடியவர் கொடுமை கூறி என் - யுத்1:5 22/3
குன்று கொண்டு அடுக்கி சேது குயிற்றுதிர் என்று கூறி
 சென்றனன் இருக்கை நோக்கி வருணனும் அருளின் சென்றான் - யுத்1:7 22/3,4
வாயில் காவலன் கூறி வணங்கலும் - யுத்1:9 54/1
வந்த பேர் உவமை கூறி வழுத்துவான் அமைந்த-காலை - யுத்1:10 7/2
நின்றான் இது கூறி நிகழ்த்தினனால் - யுத்2:18 75/4
குறிக்கொளும் என்று கூறி அவர் முகம் குழைய நோக்கி - யுத்2:19 166/3
சிந்தையின் உணர கூறி தீருதி இடர் நீ எந்தாய் - யுத்2:19 207/2
போழ்ந்தனன் என்ன கூறி புரண்டனன் பொருமுகின்றான் - யுத்3:26 55/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக - யுத்3:27 11/2
குலையும் இ உலகு என கொண்டு நான்முகன் கூறி
 உலைவிலீர் இதில் உறையும் என்று இரந்திட உறைந்தார் - யுத்3:30 16/3,4
கூடினர் செய்யும் மாயம் தெரிந்தனை கூறி கொற்றம் - யுத்3:31 67/2
ஆர்க்கின்ற வானவரும் அந்தணரும் முனிவர்களும் ஆசி கூறி
 தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி - யுத்4:37 198/1,2
என்று கூறி இளவலோடு ஆரையும் - யுத்4:39 3/1
பன்னும் நீதிகள் பல் பல கூறி மற்று - யுத்4:39 13/1
கோது அறு தவத்தினை கூறி காட்டுகேன் - யுத்4:40 64/2
வந்த வாசகம் கூறி மேல் வான் வழி போனான் - யுத்4:41 44/4

 மேல்
 
  கூறிட்டு (2)
நல் நுதலார் மூவருக்கும் நாலு கூறிட்டு அளித்தான் - பால:12 21/4
இரண்டு கூறிட்டு என இலங்கு எயிற்றினான் - ஆரண்:15 14/4

 மேல்
 
  கூறிட (2)
அயல் வரும் முனிவரும் ஆசி கூறிட
 புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் - பால:5 72/1,2
தூதர் கூறிட திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்தார் - யுத்3:30 32/1

 மேல்
 
  கூறிடின் (2)
கூறிடின் நின் உடல் கூறிடும் என்றான் - ஆரண்:14 53/4
முன்றிலின் வைகுவார் முறைமை கூறிடின்
 ஒன்றிய உலகையும் எடுக்கும் ஊற்றத்தார் - யுத்1:5 29/2,3

 மேல்
 
  கூறிடும் (1)
கூறிடின் நின் உடல் கூறிடும் என்றான் - ஆரண்:14 53/4

 மேல்
 
  கூறிடையே (1)
கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே
 நூறு ஆயின யோசனை நூழில்கள் சால் - யுத்3:31 207/2,3

 மேல்
 
  கூறிய (14)
என்று கூறிய பின்னர் அ எழில் மலர் கானத்து - பால:8 47/1
கூறிய தூதரும் கொணர்ந்த ஓலையை - பால:14 3/1
கோதை வில் குரிசில் அன்னான் கூறிய கொள்கை கேட்டான் - அயோ:8 17/1
குருக்களை இகழ்தலின் அன்று கூறிய
 செருக்கினால் அன்று ஒரு தெய்வத்தாலும் அன்று - அயோ:11 62/1,2
கூறிய முனிவனை குவிந்த தாமரை - அயோ:14 123/1
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே - ஆரண்:7 123/4
வெற்றி கூறிய வானவர் வீரன் வில் - ஆரண்:9 15/1
குரங்கு என கருதி நாயேன் கூறிய மனத்து கொள்ளேல் - கிட்:7 126/2
கூட்டும் என்று உமை கொற்றவன் கூறிய
 நாள் திறம்பின் உம் நாள் திறம்பும் என - கிட்:11 28/2,3
கூறிய வாசகம் கேட்டு கோது_இலான் - கிட்:16 32/1
அம் கண் நாயகன்-தனது ஆணை கூறிய
 மங்கையும் இன் உயிர் துறத்தல் வாய்மையால் - சுந்:12 59/2,3
கூறிய மனிதர்-பால் கொற்றம் கொள்ளலை - யுத்1:2 78/3
கொல்லு-மின் இவனை என்று அரக்கன் கூறிய
 எல்லையில் தூதரை எறிதல் என்பது - யுத்1:4 94/1,2
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி - யுத்3:30 50/1

 மேல்
 
  கூறிற்று (1)
குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ - கிட்:7 85/2

 மேல்
 
  கூறின் (5)
மானுயர் திரு வடிவினள் அவள் இவள் மாறு கொண்டனள் கூறின்
 தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் - சுந்:2 199/1,2
ஒருவரும் காணா வண்ணம் உயர்ந்ததற்கு உவமை கூறின்
 வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு - யுத்1:3 148/2,3
வலை-கொலாம் என்ன சுற்றி வளைத்ததற்கு உவமை கூறின்
 கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து - யுத்1:13 28/2,3
குரக்கு_இனம் உற்றது என் கூறின் தன் குலத்து - யுத்2:15 125/3
வில் ஒன்று இரு கூறின் விழுந்திடலும் - யுத்3:20 80/2

 மேல்
 
  கூறின (7)
கோ முனி கணங்கள் எல்லாம் கூறின ஆசி கொற்ற - பால:13 36/3
கூறின நெறி முறை குயிற்றி குங்கும - அயோ:10 46/2
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை - ஆரண்:7 38/2
கூறின மாற்றம் சென்று செவித்தலம் குறுகா-முன்னம் - ஆரண்:13 114/1
கூறின கூறின சொற்கள் கோத்தலால் - சுந்:11 3/3
கூறின கூறின சொற்கள் கோத்தலால் - சுந்:11 3/3
கூறின நாள் அவர் இருக்கை கூடலம் - சுந்:14 20/1

 மேல்
 
  கூறினர் (4)
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ - சுந்:10 7/3
ஆசி கூறினர் ஆர்த்தனர் ஆய் மலர் - யுத்2:19 130/1
கூறினர் தம் நிலை செய்கை குறித்தார் - யுத்3:20 16/4
மாண்டு செய்வது என் என்று உரை கூறினர் மறுப்பார் - யுத்3:31 36/4

 மேல்
 
  கூறினள் (2)
கொடியாள் இன்ன கூறினள் கூற குல வேந்தன் - அயோ:3 39/1
குறைவு இலன் என கூறினள் நால்வர்க்கும் - அயோ:4 4/3

 மேல்
 
  கூறினன் (2)
வனிதை_ஓர்_கூறினன் வடிவு காட்டின - அயோ:2 39/2
முன் கூடின கூறினன் காலம் ஓர் மூன்றும் வல்லான் - சுந்:4 94/4

 மேல்
 
  கூறினாம் (1)
நாடு கூறினாம் நகரம் கூறுவாம் - பால:2 61/4

 மேல்
 
  கூறினார் (6)
நிகழ்ந்ததை இது என நெடிது கூறினார் - பால:14 2/4
கூறினார் அது மனம் கொண்ட கொற்றவன் - அயோ:1 77/2
இன்று இது காக்க என்று இரந்து கூறினார் - கிட்:14 27/4
குமைப்பது நலன் என முடுகி கூறினார் - யுத்1:4 38/4
உறு பொருள் யாவரும் ஒன்ற கூறினார்
 செறி பெரும் கேள்வியாய் கருத்து என் செப்பு என - யுத்1:4 83/1,2
கூறினார் எடுத்து ஆர்த்தது வானர குழுவும் - யுத்2:16 226/2

 மேல்
 
  கூறினாள் (4)
ஈண்டு எழுந்தருளும் என்று இனிய கூறினாள் - ஆரண்:12 33/4
கறுத்தல் இல் சிந்தையாள் கவன்று கூறினாள் - சுந்:12 29/4
என்னுடை இறைவிக்கும் இனிது கூறினாள் - யுத்1:4 98/4
வளை ஒலி முன் கையாள் வாயின் கூறினாள்
 உளைவுறு மனத்தவன் உலகம் யாவுக்கும் - யுத்4:40 65/2,3

 மேல்
 
  கூறினான் (36)
கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் - பால:7 43/4
யாது நும் கருத்து என இனைய கூறினான் - அயோ:1 30/4
மாறும் ஓர் அளவை சால் வாய்மை கூறினான் - அயோ:1 77/4
கூறுவது யாது என இனைய கூறினான் - அயோ:5 41/4
முன்னரே என முனிவன் கூறினான் - அயோ:11 124/4
சிந்தனை எமக்கு என தெரிந்து கூறினான் - அயோ:12 11/4
அந்தம்_இல் நலத்து ஆசிகள் கூறினான் - அயோ:14 1/4
பரத கூறு எனா பரிந்து கூறினான் - அயோ:14 94/4
சிந்தை யாவதும் தெரிய கூறினான் - அயோ:14 101/4
இருக்க ஈண்டு என்று இனியன கூறினான்
 மரு கொள் சோலையில் மைந்தரும் வைகினார் - ஆரண்:3 28/3,4
குறை கிடந்தது இனி என கூறினான் - ஆரண்:3 32/4
உண்மையான் அனையவட்கு உணர கூறினான் - ஆரண்:12 5/4
கோணினான் நெடும் கொடுமை கூறினான் - கிட்:3 63/4
நீ துயர் ஒழிக என நின்று கூறினான் - கிட்:7 29/4
கொற்ற வாகையினீர் என கூறினான் - கிட்:13 11/4
முன் பிறந்தேன் என முடிய கூறினான் - கிட்:16 31/4
கூசி கூசி இனையன கூறினான் - சுந்:3 98/4
கோது இலானும் இனையன கூறினான் - சுந்:5 26/4
குணத்தினானும் இனையன கூறினான் - சுந்:12 85/4
ஓயும் நம் வலி என உணர கூறினான் - யுத்1:2 21/4
கொற்றவ கேள் என இனைய கூறினான் - யுத்1:2 22/4
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் - யுத்1:2 27/4
கொல்வது கருமம் என்று உணர கூறினான் - யுத்1:2 37/4
அஞ்சன_வண்ண என்று அறிய கூறினான் - யுத்1:4 68/4
ஏனையன் வரவும் என்று இனைய கூறினான் - யுத்1:4 74/4
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் - யுத்1:4 81/4
உந்துதல் கருமம் என்று உணர கூறினான் - யுத்2:16 84/4
உறங்குதி போய் என உளைய கூறினான் - யுத்2:16 86/4
இன்னம் ஒன்று உரை உளது என்ன கூறினான் - யுத்2:16 89/4
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் - யுத்2:19 78/4
கொன்று நின்றபடி என கூறினான் - யுத்2:19 157/4
மாலி என்று அடி முறை வணங்கி கூறினான் - யுத்3:20 35/4
உற்றவாறு எலாம் உணர கூறினான் - யுத்3:24 114/4
கொடுத்தும் நம் உயிர் என ஒருமை கூறினான் - யுத்3:31 177/4
எழ விடு தேரை என்று இராமன் கூறினான் - யுத்4:37 60/4
களைகணை தொழ அவன் கண்ணின் கூறினான் - யுத்4:40 65/4

 மேல்
 
  கூறினும் (1)
மங்கையர்-திறத்து ஒரு மாற்றம் கூறினும்
 தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் - ஆரண்:10 9/1,2

 மேல்
 
  கூறினென் (1)
கொல்ல வந்தானை நீதி கூறினென் விலக்கி கொள்வான் - யுத்3:26 85/1

 மேல்
 
  கூறினேன் (1)
குன்று அனைய நெடும் தோளாய் கூறினேன் அது மனத்துள் கொள்ளாதே போய் - யுத்4:38 6/2

 மேல்
 
  கூறு (35)
கூறு பாடலும் குழலின் பாடலும் - பால:2 56/1
தரு உடை கடவுள் வேந்தன் சாற்றுவான் எனது கூறு
 மருவலர்க்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன - பால:5 24/1,2
இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத - பால:5 24/3
அரியும் மற்று எனது கூறு நீலன் என்று அறைந்திட்டானால் - பால:5 24/4
வாயு மற்று எனது கூறு மாருதி எனலும் மற்றோர் - பால:5 25/1
அழிவது என் காரணம் அறிஞ கூறு என்றான் - பால:7 19/4
கூறு பாற்கடலையே ஒத்த குன்று எலாம் - பால:19 3/2
குழலினோடு உற கூறு பல்லாண்டு ஒலி - பால:21 50/3
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே - அயோ:3 24/1
கூறு ஆகி ஓடாத இ துணையே குற்றமே - அயோ:4 100/4
வானகம் பற்றிலா வலிமை கூறு என்றான் - அயோ:5 43/4
கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் - அயோ:11 111/4
பரத கூறு எனா பரிந்து கூறினான் - அயோ:14 94/4
கூறு திக்கினுக்கு அப்புறம் குப்புறற்கு உரியார் - கிட்:12 26/2
கூறு சேனை பதி கொடும் கூற்றையும் - கிட்:13 3/3
கூறு இரண்டு ஆக்கும் வாள் கை குழுவையும் குணிக்கல் ஆற்றேம் - சுந்:11 6/2
கொய்யு-மின் குடரினை கூறு கூறுகள் - சுந்:12 1/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் - சுந்:12 119/2
கூறு மங்கையர் நறும் கூந்தலின் சுறு - யுத்1:2 13/3
சாணிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினை சத கூறு இட்ட - யுத்1:3 124/1
அயிரா இமைப்பினை ஓர் ஆயிரம் கூறு இட்ட - யுத்1:3 167/1
கொம்பு உடை பணை கூறு உற நூறின - யுத்2:15 20/2
ஆயிரம் கூறு செய்தான் அமரரை அலக்கண் செய்தான் - யுத்2:15 134/4
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு - யுத்2:16 232/1
கூறு திக்கையும் விசும்பையும் மறைத்தனன் கொடியோன் - யுத்2:16 236/4
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட - யுத்2:16 336/3
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட - யுத்2:16 336/3
கூறு ஆயின பயமுற்று ஒரு குலைவு ஆயின உலகம் - யுத்2:18 146/2
கூறு ஆய் உக ஆவி குறைத்தனனால் - யுத்3:27 31/4
கூறு கூறு ஆக்கிய குவையும் சோரியின் - யுத்3:27 55/3
கூறு கூறு ஆக்கிய குவையும் சோரியின் - யுத்3:27 55/3
கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே - யுத்3:31 207/2
கூறு ஆயின கனல் சிந்துவ குடிக்க புனல் குறுகி - யுத்4:37 53/3
குழுவினர் முறை முறை கூறு கூறு கொண்டு - யுத்4:38 17/3
குழுவினர் முறை முறை கூறு கூறு கொண்டு - யுத்4:38 17/3

 மேல்
 
  கூறு-செய்து (1)
கூறு-செய்து அமர் தொழில் கொதிப்பை நீக்கினான் - ஆரண்:7 106/4

 மேல்
 
  கூறுக (1)
செவ்வியோய் கூறுக என்ன செப்புவான் உற்ற செவ்வி - சுந்:4 81/2

 மேல்
 
  கூறுகள் (1)
கொய்யு-மின் குடரினை கூறு கூறுகள்
 செய்யு-மின் மண்ணிடை தேய்-மின் தின்னு-மின் - சுந்:12 1/2,3

 மேல்
 
  கூறுகின்றன (1)
கூறுகின்றன முன் குறி உற்றன கோமாற்கு - சுந்:5 76/3

 மேல்
 
  கூறுகின்றான் (1)
கொன்று வந்தான் என்று உண்டோ அடைக்கலம் கூறுகின்றான்
 துன்றி வந்து அன்பு செய்யும் துணைவனும் அவனே பின்னை - யுத்1:4 106/2,3

 மேல்
 
  கூறுகூறாக்கி (1)
கூறுகூறாக்கி அம்பால் கோடியின் மேலும் கொன்றான் - யுத்2:18 193/4

 மேல்
 
  கூறுகேன் (1)
யாவது கூறுகேன் இரும்பின் நெஞ்சினேன் - அயோ:5 20/4

 மேல்
 
  கூறுதலும் (1)
கொல்லும்படியால் அரி கூறுதலும் - யுத்2:18 70/4

 மேல்
 
  கூறுதி (4)
வார்த்தை கூறுதி மன் அருளால் எனை - சுந்:5 31/2
கூறுதி அறிய என்றான் வருணனும் தொழுது கூறும் - யுத்1:7 12/4
கொன்று இவர் தின்னா-முன்னம் கூறுதி தெரிய என்றான் - யுத்1:14 20/3
ஒன்று கூறுதி உயர் குணத்தோய் என உனை யான் - யுத்4:40 114/2

 மேல்
 
  கூறுதியோ (1)
வாய் தந்தன கூறுதியோ மறை தந்த நாவால் - அயோ:4 131/2

 மேல்
 
  கூறுபட்டதும் (1)
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து - யுத்2:16 299/2

 மேல்
 
  கூறுபட்டு (1)
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் - யுத்3:31 86/3

 மேல்
 
  கூறுபடுக்கும் (1)
கூறா-முன்னம் கூறுபடுக்கும் கொலை வாளின் - அயோ:3 49/1

 மேல்
 
  கூறும் (17)
ஆங்கு உரை இனைய கூறும் அரும் தவர்க்கு அரசன் செய்ய - பால:5 32/1
குலம் செய் தவம் என்று இனிது கூற முனி கூறும் - பால:6 7/4
குன்று இவர் தோளினானை தொழுது வாய் புதைத்து கூறும் - அயோ:3 84/4
கொடுமையால் அளந்தாளை ஆர் இவர் என்று உரை என்ன குரிசில் கூறும் - அயோ:13 68/4
நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் - ஆரண்:6 130/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளாய் வருந்தலை என்று கூறும் - கிட்:7 136/4
கூறும் இ உரு தீண்டுதல் கூடுமோ - சுந்:5 19/4
கள்ளமாய் உலகம் கொள்ளும் கருணையாய் மறையில் கூறும்
 எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள - யுத்1:7 8/1,2
கூறுதி அறிய என்றான் வருணனும் தொழுது கூறும் - யுத்1:7 12/4
குன்று என உயர்ந்த தோளாய் கூறுவல் என்று கூறும் - யுத்1:7 14/4
கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து - யுத்1:12 2/3
இறுத்து கூறும் என்றான் இசை எங்கணும் - யுத்2:15 87/2
குத்தே என நின்றாய் இது கூறும் தரம் அன்றால் - யுத்2:15 169/4
கிழிபட அயில் வேல் வந்து கிடைப்பினும் ஆன்றோர் கூறும்
 மொழிகொடு வாழ்வது அல்லால் முறை கெட புறம் நின்று ஆர்க்கும் - யுத்2:17 66/2,3
நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய் - யுத்2:18 271/2
குறை இலை குணங்கட்கு என்னோ கோள் இலா வேதம் கூறும்
 இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் - யுத்3:26 5/2,3
வேத வேதாந்தம் கூறும் பொருளினை விரிக்கின்றார்-போல் - யுத்3:30 9/3

 மேல்
 
  கூறுவது (6)
குணங்களை என் கூறுவது கொம்பினை சேர்ந்து அவை உய்ய - பால:13 18/1
ஒன்று கூறுவது உண்டு உறுதி பொருள் - அயோ:2 14/2
கூறுவது யாது என இனைய கூறினான் - அயோ:5 41/4
கொய் குல மலர் மார்ப கூறுவது உளது என்றான் - அயோ:9 29/4
கூறுவது உளது என கூறல் மேயினான் - அயோ:14 123/4
கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம் - யுத்3:26 87/2

 மேல்
 
  கூறுவல் (1)
குன்று என உயர்ந்த தோளாய் கூறுவல் என்று கூறும் - யுத்1:7 14/4

 மேல்
 
  கூறுவாம் (4)
கோசலம் புனை ஆற்று அணி கூறுவாம் - பால:1 1/4
நாடு கூறினாம் நகரம் கூறுவாம் - பால:2 61/4
குன்று உறழ் நெடும் படை அடைதல் கூறுவாம் - கிட்:12 1/4
கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் - சுந்:12 86/4

 மேல்
 
  கூறுவாய் (2)
கொன்றிலை போலுமால் கூறுவாய் என்றான் - ஆரண்:14 89/4
கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் - சுந்:5 31/4

 மேல்
 
  கூறுவார் (3)
கொதி கொள் வேல் அரக்கர்-தம் கொடுமை கூறுவார் - பால:5 14/4
கொற்றவர்க்கு உணர்த்துதும் என்று கூறுவார்
 எற்றுவது அன்றியே இவனை கண்டு இறை - யுத்1:4 37/2,3
ஒப்புற குவிந்தனர் ஓகை கூறுவார் - யுத்4:40 35/4

 மேல்
 
  கூறுவாள் (7)
மந்தரை பின்னரும் வகைந்து கூறுவாள்
 அந்தரம் தீர்ந்து உலகு அளிக்கும் நீரினால் - அயோ:2 67/1,2
அன்னவள் கூறுவாள் அரசர்க்கு அத்தையர்க்கு - அயோ:5 39/1
வெம் உரை வல்லவள் மீட்டும் கூறுவாள்
 தெவ் அடு சிலையினாய் தேவி தம்பி என்று - அயோ:11 58/2,3
சலம் பிறிது உற மனம் தளர்ந்து கூறுவாள் - அயோ:11 93/4
வன் தறுகண்ணினள் வயிர்த்து கூறுவாள் - ஆரண்:12 12/4
மலை குல மயில் என மடந்தை கூறுவாள் - கிட்:7 23/4
வாயது கேள் என மறித்தும் கூறுவாள் - சுந்:3 38/4

 மேல்
 
  கூறுவான் (19)
மறுத்தியோ எனா வசிட்டன் கூறுவான் - பால:6 15/4
அறிந்து நான்மறை அந்தணன் கூறுவான் - பால:7 36/4
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் - பால:13 64/4
வழிந்த கண்ணீரினன் மன்னன் கூறுவான் - அயோ:1 83/4
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் - அயோ:11 56/4
கோ குமரனுக்கு அது தெரிய கூறுவான் - அயோ:12 4/4
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் - அயோ:13 13/4
ஐயனும் அவற்கு அன்பினன் கூறுவான் - ஆரண்:3 29/4
மறைவலான் எதிர் வள்ளலும் கூறுவான்
 இறைவ நின் அருள் எ தவத்திற்கு எளிது - ஆரண்:3 32/1,2
அந்தம்_இல் உள்ளம் என்று அறிய கூறுவான்
 சந்த மென் தளிர் புரை சரணம் சார்ந்தனன் - ஆரண்:14 82/2,3
அத்தா இது கேள் என ஆரியன் கூறுவான் இ - கிட்:7 43/1
அஞ்சன வண்ணனுக்கு அனுசன் கூறுவான் - கிட்:11 110/4
வான் தொடர்குவென் என மறித்தும் கூறுவான் - கிட்:16 13/4
பின்னரும் கூறுவான் பிலத்தில் வானத்தில் - கிட்:16 20/1
வச்சிரத்து எயிற்றவன் வல்லை கூறுவான்
 அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் - யுத்1:2 28/2,3
வர கதம் சிறப்பன மாற்றம் கூறுவான் - யுத்3:27 69/4
கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் - யுத்4:37 179/4
மாடு உற கொணர்ந்தனன் வள்ளல் கூறுவான் - யுத்4:40 83/4
அறை கழல் அனுமனும் அறிய கூறுவான் - யுத்4:41 96/4

 மேல்
 
  கூறுவீர் (1)
கொல்லலை தருக என கூறுவீர் என்றான் - சுந்:12 27/4

 மேல்
 
  கூறுவென் (2)
தொகையுற கூறுவென் குரங்கின் சொல் என - யுத்1:4 76/3
கொல்லிய வரினும் உள்ளம் கூறுவென் தெரிய என்னா - யுத்2:17 18/3

 மேல்
 
  கூறுவெனேல் (1)
என்று ஆங்கு இனிது இயம்பி இன்று அறிய கூறுவெனேல்
 ஒன்றாது தேவர் உறுதிக்கு என உன்னா - ஆரண்:15 49/1,2

 மேல்
 
  கூறுற்ற (1)
கூறுற்ற சொல் என்று உள கோது அறு நல் மருந்தால் - சுந்:4 88/3

 மேல்
 
  கூறுற (2)
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப - யுத்4:35 28/1
குதித்தனர் பாரிடை குன்று கூறுற
 மிதித்தனர் வடகமும் தூசும் வீசினார் - யுத்4:37 150/1,2

 மேல்
 
  கூறே (1)
கூறே பல செய்து உயிர் கொண்டு உனையும் - யுத்2:18 38/3

 மேல்
 
  கூறை (2)
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் - யுத்1:6 52/3
வேசியர் உடுத்த கூறை வேந்தர்கள் சுற்ற வெற்றி - யுத்4:42 8/1

 மேல்
 
  கூறோம் (1)
கூறோம் இனி நாம் அ கும்பகருணனார் - யுத்2:17 92/1

 மேல்
 
  கூன் (8)
கூற்று உறழ் நயனங்கள் சிவப்ப கூன் நுதல் - பால:19 21/1
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் - ஆரண்:12 55/4
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் - கிட்:7 8/3
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை - கிட்:15 45/2
தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் - கிட்:15 47/2
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை - யுத்2:16 17/3
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் - யுத்2:16 87/2
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் - யுத்3:31 216/2

 மேல்
 
  கூனர் (1)
கொணரும் கூனர் குறளர் கொழும் சுடர் - யுத்1:9 41/3

 மேல்
 
  கூனல் (7)
கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் - பால:16 4/2
நெடுகு கூனல் வால் நீட்டின உருகு உறு நெஞ்ச - அயோ:10 30/3
குளித்தன மண்ணிடை கூனல் தந்து எலாம் - கிட்:10 119/4
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி - கிட்:12 2/3
கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் - சுந்:7 7/4
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் - யுத்1:2 63/3
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் - யுத்1:13 1/2

 மேல்
 
  கூனி (7)
துன்ன_அரும் கொடு மன கூனி தோன்றினாள் - அயோ:2 46/4
சூழ்ந்த தீ வினை நிகர் கூனி சொல்லுவாள் - அயோ:2 55/2
வேதனை கூனி பின் வெகுண்டு நோக்கியே - அயோ:2 61/1
கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் - அயோ:3 1/1
முன் மாய்விப்ப துணிந்தாள் அன்றேல் கூனி மொழியால் - அயோ:4 71/2
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு இழந்து உயர் வனம் குறுகி - யுத்1:2 109/2
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை - யுத்2:16 17/3

 மேல்
 
  கூனியால் (1)
குறியது ஆம் மேனி ஆய கூனியால் குவவு தோளாய் - கிட்:9 12/3

 மேல்
 
  கூனியின் (1)
கூனியின் கொடியார் அலரே இவர் - யுத்4:40 22/3

 மேல்
 
  கூனியும் (1)
தோன்றிய கூனியும் துடிக்கும் நெஞ்சினாள் - அயோ:2 47/1

 மேல்
 
  கூனியே (1)
குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே - அயோ:2 60/4

 மேல்
 
  கூனியை (2)
வினை நிரம்பிய கூனியை விரும்பினள் நோக்கி - அயோ:2 86/2
உரைத்த கூனியை உவந்தனள் உயிர் உற தழுவி - அயோ:2 90/1

 மேல்
 
  கூனின் (1)
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் - சுந்:7 40/4

 மேல்
 
  கூனீயும் (1)
கூனீயும் அல்லால் கொடியார் பிறர் உளரோ - அயோ:4 99/3

 மேல்
 
  கூனுடை (1)
கூனுடை குரங்கினோடு மனிதரை கொன்று சென்று அ - யுத்3:27 82/3

 மேல்
 
  கூனும் (2)
சிந்தொடு குறளும் கூனும் சிலதியர் குழாமும் தெற்றி - பால:22 23/1
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து - அயோ:0 1/3

 மேல்
 
  கூனை (1)
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் - யுத்1:6 16/4

 மேல்
 
  கூனையின் (1)
ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை - கிட்:15 48/3

 மேல்
 
  கூனொடு (1)
கூனொடு குறளும் சிந்தும் சிலதியர் குழாமும் கொண்ட - பால:14 68/1

 மேல்