<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

மி-முதல் சொற்கள்
மிக்க 18
மிக்கது 6
மிக்கதும் 1
மிக்கதே 1
மிக்கவர் 1
மிக்கன 4
மிக்காய் 3
மிக்கார் 4
மிக்கால் 1
மிக்காள் 3
மிக்கான் 14
மிக்கானும் 1
மிக்கிடும் 1
மிக்கீர் 1
மிக்கு 18
மிக்கோய் 3
மிக்கோயை 1
மிக்கோன் 4
மிக 14
மிகத்தர் 1
மிகவும் 1
மிகவே 2
மிகு 10
மிகுகின்ற 1
மிகுத்த 1
மிகுத்ததால் 1
மிகுத்தாள் 1
மிகுத்திட 1
மிகுதி 2
மிகுதிகள் 1
மிகுதியால் 1
மிகுதியை 3
மிகுந்த 1
மிகுந்து 2
மிகும் 5
மிகுமால் 1
மிகை 20
மிகையால் 2
மிகையும் 1
மிகையை 1
மிகையோ 1
மிச்சில் 1
மிச்சிலே 1
மிசை 99
மிசையாளர்கள் 1
மிசையான் 1
மிசையின் 1
மிசையே 1
மிஞிறு 3
மிஞிறும் 7
மிடல் 40
மிடல்-கொடு 1
மிடல்_படை 1
மிடலால் 1
மிடலின் 1
மிடலுடை 2
மிடலுண் 1
மிடலொடு 1
மிடலோடு 1
மிடலோர் 3
மிடலோரும் 1
மிடற்றவற்கும் 1
மிடற்றவன் 1
மிடற்றான் 1
மிடற்றில் 1
மிடற்றினுக்கு 1
மிடற்றினை 1
மிடற்றினோனும் 1
மிடற்று 7
மிடறு 1
மிடறும் 3
மிடுக்கர் 1
மிடுக்கனை 1
மிடுக்கினன் 1
மிடுக்கினால் 1
மிடுக்கினான் 1
மிடுக்கினுக்கு 1
மிடுக்கு 6
மிடுக்கு_இல் 1
மிடுக்கும் 1
மிடுக்குற்றன 1
மிடுக்கை 1
மிடை 12
மிடைகின்ற 1
மிடைகின்றார் 1
மிடைதரு 1
மிடைதலின் 2
மிடைதலும் 1
மிடைந்த 19
மிடைந்தவர் 1
மிடைந்தவும் 1
மிடைந்தன 13
மிடைந்தார் 4
மிடைந்திட 1
மிடைந்து 13
மிடைய 2
மிடையும் 2
மிடைவ 1
மிடைவன 1
மிடைவாரும் 1
மித்திரர் 2
மிதக்கின்றன 1
மிதந்த 1
மிதந்தன 8
மிதந்து 1
மிதப்பன 1
மிதிக்க 1
மிதிக்கில 1
மிதிக்கின்றாள் 1
மிதிக்கும் 4
மிதித்தது 1
மிதித்தலின் 1
மிதித்தனர் 2
மிதித்தனள் 1
மிதித்தனன் 1
மிதித்தால் 1
மிதித்திலா 1
மிதித்து 6
மிதிப்ப 1
மிதிப்பவர் 1
மிதிப்பன 1
மிதியால் 1
மிதியுண்டன 1
மிதிலை 22
மிதிலை-வாய் 1
மிதிலையர் 2
மிதிலையில் 1
மிதிலையோரை 2
மிதுனங்கள் 1
மிதுனம் 3
மிருகம் 1
மிலேச்சர்கள் 1
மிலைச்ச 1
மிலைச்சியது 2
மிலைச்சுவாய் 1
மிலைந்தான் 1
மிலைந்து 1
மிழற்றுகின்ற 2
மிழற்றும் 4
மிளிர் 15
மிளிர்கின்ற 2
மிளிர்கின்றது 1
மிளிர்கின்றன 1
மிளிர்தரும் 1
மிளிர்ந்த 1
மிளிர்ந்திடும் 1
மிளிர்ந்து 1
மிளிர்வ 1
மிளிர்வது 2
மிளிர 3
மிளிரும் 2
மிறைத்து 1
மின் 173
மின்-கொள் 2
மின்-பால் 1
மின்-போல் 1
மின்-மேல் 1
மின்-வயின் 1
மின்-உடன் 1
மின்_இனம் 1
மின்மின்-கொள் 1
மின்மினி 7
மின்ன 17
மின்னர் 1
மின்னவே 2
மின்னா 2
மின்னாது 1
மின்னார் 3
மின்னால் 2
மின்னி 4
மின்னிட 4
மின்னிய 1
மின்னின் 15
மின்னின 1
மின்னினார் 1
மின்னினான் 1
மின்னினும் 2
மின்னினோடு 1
மின்னு 9
மின்னுகின்றாய் 1
மின்னும் 19
மின்னும்படி 1
மின்னுமே 1
மின்னுவ 3
மின்னே 2
மின்னை 10
மின்னொடு 4
மின்னொடும் 5
மின்னோடு 1
மின்னோடும் 1
மினல் 2
மினொடு 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  மிக்க (18)
வறியவர்க்கு உதவி மிக்க விருந்து உண மனையின் உய்ப்பார் - பால:2 20/3
தீங்கு அறு குணத்தால் மிக்க செழும் தவன் யாண்டை உள்ளான் - பால:5 32/3
மிக்க வேந்தர்-தம் மெய் அணி சாந்தொடும் - பால:18 21/1
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க இரிசிகற்கு ஈந்து போனான் - பால:24 30/4
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் - அயோ:4 155/3
ஊற்றும் மிக்க நீர் அருவியின் ஒழுகிய குருதி - ஆரண்:6 92/1
விரத மா தவத்தின் மிக்க விளக்கினால் உலகத்து யார்க்கும் - கிட்:16 15/3
பேதங்கள் இயம்பினர் பேதையர் ஆடல் மிக்க
 பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் - சுந்:1 61/2,3
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும் - சுந்:13 26/1
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க
 தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ - யுத்1:4 101/2,3
திருத்திய உணர்வு மிக்க செம் கதிர் செல்வன் செம்மல் - யுத்1:4 127/1
பார்த்தனில் பொறையின் மிக்க பத்தினிக்கு உற்ற பண்பு - யுத்1:7 13/1
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் - யுத்2:15 127/3
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் - யுத்2:18 269/2
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு - யுத்2:19 131/2
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி - யுத்3:22 103/4
ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் - யுத்3:31 53/2
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் - யுத்4:41 9/3

 மேல்
 
  மிக்கது (6)
மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால் - கிட்:4 5/2
வேண்டுமோ துணையும் நும்-பால் வில்லினும் மிக்கது உண்டோ - கிட்:11 58/2
மீண்டு இனி ஒன்று நாம் விளம்ப மிக்கது என் - கிட்:16 11/1
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் - யுத்2:15 130/4
மிக்கது நலனே ஆக வீடுபேறு அளிக்கும் அன்றே - யுத்2:16 138/4
சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் - யுத்3:27 111/3

 மேல்
 
  மிக்கதும் (1)
மிக்கதும் குறைந்ததும் ஆக மேகத்து - யுத்2:16 267/3

 மேல்
 
  மிக்கதே (1)
மேல் நிரைத்து உளது என முழக்கம் மிக்கதே - கிட்:10 6/4

 மேல்
 
  மிக்கவர் (1)
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் - கிட்:7 48/1

 மேல்
 
  மிக்கன (4)
மிக்கன போன்று தோன்றும் உலகங்கள் வீயுமாறும் - ஆரண்:13 119/2
மிக்கன கேட்க என விளம்பல் மேயினாள் - சுந்:3 41/4
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி - சுந்:8 39/2
மிக்கன இராமற்கு வலியும் வீரமும் - யுத்4:37 147/4

 மேல்
 
  மிக்காய் (3)
தாழும் நின் சேனை உள்ளம் தளர்வுறும் தவத்தின் மிக்காய் - யுத்1:7 20/4
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய்
 மாதை ஒறுத்தல் வசை திறம் அன்றோ - யுத்3:26 32/3,4
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் - யுத்3:27 7/4

 மேல்
 
  மிக்கார் (4)
மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார் - அயோ:3 70/1
மேயின வண்ணம் எல்லாம் விளம்புவான் உடன்று மிக்கார் - சுந்:3 147/4
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார்
 வன் மற கண்ணர் ஆற்றல் வரம்பு_இலா வயிர தோளார் - சுந்:8 11/1,2
வானோர் தம் மருத்துவர் மைந்தர் வலி-கண் மிக்கார் - யுத்1:11 29/4

 மேல்
 
  மிக்கால் (1)
விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால்
 உதைத்த வன் சிலையின் வாளி மருமத்தை கருதி ஓட்டி - யுத்3:27 6/2,3

 மேல்
 
  மிக்காள் (3)
கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் - பால:19 59/4
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள்
 அறம் தரு வள்ளல் ஈண்டு இங்கு அரும் தவம் முயலும் நாளுள் - ஆரண்:12 54/1,2
கால்வாள் காணின் காலனும் உட்கும் கதம் மிக்காள் - சுந்:2 76/4

 மேல்
 
  மிக்கான் (14)
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் - பால:5 57/4
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான்
 வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ - அயோ:8 30/1,2
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான்
 தொள்கின்-தலை எய்திய மான் என சோர்ந்து நைவாள் - ஆரண்:13 44/1,2
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் - சுந்:11 27/4
விசையம் இல் என சொல்லினன் அறிஞரின் மிக்கான் - யுத்1:2 99/4
அன்னவற்கு அடியேன் அல்லேன் என்றனன் அறிவின் மிக்கான் - யுத்1:3 126/4
ஆலம் உண்டவன் அடும் திறல் மிக்கான்
 காலன் என்பர் இவனை கருதாதார் - யுத்1:11 26/3,4
அவன் காண் நெடும் கேசரி என்பவன் ஆற்றல் மிக்கான் - யுத்1:11 30/4
தாய் வினை செய்ய அன்றோ கொன்றனன் தவத்தின் மிக்கான் - யுத்2:16 139/4
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர - யுத்2:18 85/3
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் - யுத்2:18 246/3
உற்ற பேர் உவகையாலே ஓங்கினான் ஊற்றம் மிக்கான் - யுத்3:24 20/4
ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் - யுத்3:24 27/4
சாற்றினார் என்ன துன்பம் தவிர்ந்தனன் தவத்து மிக்கான் - யுத்3:24 56/4

 மேல்
 
  மிக்கானும் (1)
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் - சுந்:11 27/4

 மேல்
 
  மிக்கிடும் (1)
வனை கழல் அரசரின் வண்மை மிக்கிடும்
 சனகர்-தம் குலத்தையோ யாதை சாற்றுகேன் - சுந்:3 65/3,4

 மேல்
 
  மிக்கீர் (1)
வில்லினர் வந்தார் என்றும் விளம்புதிர் வினையம் மிக்கீர் - யுத்1:9 33/4

 மேல்
 
  மிக்கு (18)
உள் நிறை காமம் மிக்கு ஒழுகிற்று என்னவும் - பால:19 1/3
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் - பால:20 24/1
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி - பால:22 27/2
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி - பால:23 54/2
மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் - அயோ:3 106/4
வரத்தின் மிக்கு உயர் மாதவன் வைகு இடம் - அயோ:13 72/2
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் - கிட்:7 12/3
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன - கிட்:11 33/4
வேலை மிக்கு ஆற்றொடு மீள வேலை சூழ் - சுந்:5 63/2
சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி - யுத்1:3 86/2
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு
 பொங்கிய உவகை என்ன பொடித்தன உரோம புள்ளி - யுத்1:4 122/3,4
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் - யுத்1:8 57/2
மிக்கு நின்ற குடை மீது விளங்க - யுத்1:11 4/4
வித்தக அரு மறை உலகை மிக்கு மேல் - யுத்2:15 110/2
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் - யுத்2:16 63/2
மிக்கு உயர் நாசியும் செவியும் வேறு இடம் - யுத்2:16 290/3
மேக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இரண்டு திக்கூடு - யுத்2:16 355/2
மிக்கு உயர் நாசியை ஈர விரைந்தார் - யுத்3:20 7/2

 மேல்
 
  மிக்கோய் (3)
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் - கிட்:7 137/4
கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால் - யுத்2:16 126/3
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் - யுத்3:27 4/4

 மேல்
 
  மிக்கோயை (1)
நாயகம் உலகுக்கு எல்லாம் என்னல் ஆம் நலம் மிக்கோயை
 மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் - கிட்:3 23/3,4

 மேல்
 
  மிக்கோன் (4)
தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன்
 மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய் - பால:8 1/2,3
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம் - பால:17 32/1
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர் - யுத்1:9 29/1
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் - யுத்2:18 195/4

 மேல்
 
  மிக (14)
மேல் வரும் தன்மையால் மிக விளங்கினர்கள் தாம் - பால:20 26/3
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் - அயோ:2 59/3
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே - அயோ:3 65/4
கார்கள்தாம் என மிக கடுத்த கைம்மலை - அயோ:12 47/3
நகை மிக கண்கள் தீ நாற நாசியில் - அயோ:13 7/3
காதல் மிக நின்று எழில் கமண்டலுவின் நல் நீர் - ஆரண்:3 48/2
புண்ணினூடு உறு வேல் என மனம் மிக புழுங்கி - ஆரண்:13 78/3
வில்லை நோக்கி நகும் மிக வீங்கு தோள் - ஆரண்:14 14/1
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் - கிட்:14 15/4
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின் - சுந்:1 71/3
வீர திறம் இது நன்று என வியவா மிக விளியா - யுத்2:15 173/1
முழை வாள் அரி அனையானையும் எனையும் மிக முனிவாய் - யுத்2:18 174/3
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் - யுத்3:20 96/2
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் - யுத்4:36 1/2

 மேல்
 
  மிகத்தர் (1)
அஞ்சுற கனல் புரை மிகத்தர் ஆர்கலி - ஆரண்:7 45/3

 மேல்
 
  மிகவும் (1)
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற - பால:8 5/2

 மேல்
 
  மிகவே (2)
வெய்ய கானத்திடையே வேட்டை வேட்கை மிகவே
 ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன் - அயோ:4 73/1,2
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ - அயோ:4 78/1

 மேல்
 
  மிகு (10)
வனை தொழில் மதி மிகு மயற்கும் சிந்தையால் - பால:6 2/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் - பால:10 74/2
தகவும் மிகு தவமும் இவை தழுவ உயர் கொழுநர் - அயோ:5 15/1
வேதமும் அறிவு அரு மிகு பொருள் உணர்வோன் - ஆரண்:2 42/4
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் - ஆரண்:3 2/4
அன்ன காலை அழல் மிகு தென்றலும் - ஆரண்:6 75/1
பொலிந்தது ஆங்கு மிகு போர் எனலோடும் - யுத்1:11 2/1
கொன்றார் மிகு தானை அரக்கர் குறைந்தார் - யுத்2:18 250/4
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் - யுத்3:27 162/1
தேரும் மதமாவும் வரை ஆளியொடு வாசி மிகு சீயம் முதலா - யுத்3:31 146/1

 மேல்
 
  மிகுகின்ற (1)
விருந்து அமைக்க மிகுகின்ற வேட்கையான் - யுத்4:34 1/4

 மேல்
 
  மிகுத்த (1)
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு - யுத்4:35 13/3

 மேல்
 
  மிகுத்ததால் (1)
வென்று வீங்கிய வீக்கம் மிகுத்ததால் - சுந்:12 89/4

 மேல்
 
  மிகுத்தாள் (1)
அஞ்சு உவணத்தின் வேகம் மிகுத்தாள் அருள்_இல்லாள் - சுந்:2 77/2

 மேல்
 
  மிகுத்திட (1)
எரியினை மிகுத்திட இழையும் மாலையும் - பால:10 52/2

 மேல்
 
  மிகுதி (2)
ஏதலன் மிகுதி எல்லாம் இயற்றிய பின்றை என்-தன் - யுத்4:37 6/3
மிகுதி உன் பெரு மாயையினால் வந்த வீக்கம் - யுத்4:40 87/4

 மேல்
 
  மிகுதிகள் (1)
விகுதியின் மிகுதிகள் எவையும் மேலவர் - யுத்1:3 69/2

 மேல்
 
  மிகுதியால் (1)
அன்பு மிகுதியால் ஐயன் ஆவி உள்ளே அடங்கினான் - யுத்3:22 226/2

 மேல்
 
  மிகுதியை (3)
விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே - பால:2 11/4
மிகுதியை வேறு நோக்கின் எ வண்ணம் விளம்பும் தன்மை - யுத்2:15 221/2
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு - யுத்2:16 317/1

 மேல்
 
  மிகுந்த (1)
மிகுந்த வான்-மிசை மீனம் மலைந்தன - யுத்4:37 163/2

 மேல்
 
  மிகுந்து (2)
ஊக்கமே மிகுந்து உள் தெளிவு இன்றியே - பால:1 10/2
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் - யுத்1:10 3/1

 மேல்
 
  மிகும் (5)
தெரிஞ்சு உறவு என மிகும் தெளிவும் ஆய் வரும் - அயோ:1 21/2
வில் படை பெரிது என்கேனோ வேல் படை மிகும் என்கேனோ - சுந்:2 39/1
மிகும் தகை நினைப்பு முற்ற உரு வெளிப்பட்ட வேலை - சுந்:2 212/1
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச - யுத்2:17 74/2
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை - யுத்3:22 120/3

 மேல்
 
  மிகுமால் (1)
மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால்
 முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் - யுத்4:41 17/2,3

 மேல்
 
  மிகை (20)
விண்ணிடை மதியினை மிகை இது என்பவே - பால:4 9/4
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி - அயோ:6 36/3
மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ - ஆரண்:6 122/4
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் - ஆரண்:11 64/2
ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் - ஆரண்:12 49/4
மிகை உடைத்து உலகம் நூலோர் வினையமும் வேண்டல்-பாற்றே - கிட்:9 9/2
மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர் - கிட்:17 9/1
மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான் - சுந்:2 96/2
மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் - சுந்:2 179/4
மீன் உயர்த்தவன் மருங்குதான் மீளுமோ நினைந்தது மிகை என்றான் - சுந்:2 199/4
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து - சுந்:11 33/2
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட - சுந்:12 109/2
மிகை செய்வார் வினைகட்கு எல்லாம் மேற்செயும் வினையம் வல்லான் - யுத்1:3 147/4
மிகை உறு குரவரை உலகின் வேந்தனை - யுத்1:4 60/2
மிகை புலம் தருமமே வேட்ட போது அவர் - யுத்1:4 62/1
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் - யுத்1:4 101/4
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம் - யுத்2:18 60/3
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள - யுத்2:18 132/1
மிகை சென்றிலர் பின்றிலர் வென்றிலரால் - யுத்3:20 68/3
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி - யுத்4:34 25/3

 மேல்
 
  மிகையால் (2)
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால்
 சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் - யுத்2:19 243/3,4
திக்கு அணை வகுத்தனர் என செல நெருக்கினர் செருக்கின் மிகையால்
 முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் - யுத்3:31 148/3,4

 மேல்
 
  மிகையும் (1)
உள்ளமும் மிகையும் உற்ற குற்றமும் உறுதி-தானும் - யுத்4:37 7/2

 மேல்
 
  மிகையை (1)
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை
 செவ்வே உற நினையா ஒரு செயல் செய்குவென் என்பான் - யுத்2:18 154/2,3

 மேல்
 
  மிகையோ (1)
காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர் - ஆரண்:6 131/1

 மேல்
 
  மிச்சில் (1)
ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் - ஆரண்:4 6/2

 மேல்
 
  மிச்சிலே (1)
மிச்சிலே நுகர்வது வேறுதான் ஒன்றும் - கிட்:11 113/2

 மேல்
 
  மிசை (99)
வெள்ளியங்கிரி மிசை விரிந்த போலுமே - பால:3 27/4
வயிர நல் கால் மிசை மரகத துலாம் - பால:3 28/1
விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும் - பால:5 11/3
பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே - பால:5 36/4
வீழ்ந்தனன் அடி மிசை விழிகள் நீர் தர - பால:5 47/1
முனிவனும் பொறி மிசை நெறியை முன்னினார் - பால:5 64/4
வைத்தது தரை மிசை மறித்தும் அ வழி - பால:5 85/1
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை
 வந்த மா தவரொடும் வழிக்கொண்டு ஏகினான் - பால:5 96/3,4
கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற - பால:5 103/2
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ - பால:9 14/1
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த - பால:9 15/1
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் - பால:10 71/2
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் - பால:13 62/4
சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட - பால:14 33/1
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற - பால:19 24/2
புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் - பால:21 20/4
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு - பால:21 22/2
ஆனையின் மிசை யாணர் அணி முரசு அறைக என்றான் - பால:23 19/4
அஞ்சன ஒளியானும் அலர் மிசை உறைவாளும் - பால:23 21/1
தேர் மிசை வருவாரும் சிவிகையில் வருவாரும் - பால:23 35/1
கார் மிசை வருவாரும் கரிணியில் வருவாரும் - பால:23 35/3
பார் மிசை வருவாரும் பண்டியில் வருவாரும் - பால:23 35/4
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய - பால:24 10/1
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய - பால:24 10/2
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி - பால:24 10/3
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர - பால:24 10/4
சிவப்பு உறு மலர் மிசை சிறந்த செல்வியும் - அயோ:1 29/2
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் - அயோ:1 50/4
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் - அயோ:1 51/4
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் - அயோ:1 71/3
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக - அயோ:1 73/2
வஞ்சி போலி என்று அடி மிசை வீழ்ந்து உரை-வழங்கும் - அயோ:2 75/4
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் - அயோ:3 3/4
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் - அயோ:3 98/1
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ - அயோ:3 100/2
கிடந்த பார் மிசை வீழ்ந்தனள் கெட்டு உயிர் - அயோ:4 29/3
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் - அயோ:4 232/4
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய - அயோ:6 33/1
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல் - அயோ:12 32/2
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் - அயோ:12 32/3
பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே - அயோ:12 32/4
வார் மிசை பம்பையும் துடியும் மற்றவும் - அயோ:12 33/2
நல் நெடும் தேர் மிசை நடத்தல் மேயினான் - அயோ:12 52/4
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம் - அயோ:13 3/1
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே - அயோ:13 3/4
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான் - அயோ:13 39/3
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று - அயோ:13 65/1
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை
 ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ - அயோ:14 81/3,4
இருந்த மா கரன் தாள் இணையின் மிசை
 சொரிந்த சோரியள் கூந்தலள் தூம்பு என - ஆரண்:7 1/1,2
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு - ஆரண்:7 54/1
மலை மிசை மலை இனம் வருவ போல் மலை - ஆரண்:7 54/2
தலை மிசை தலை மிசை தாவி சென்றனர் - ஆரண்:7 54/3
தலை மிசை தலை மிசை தாவி சென்றனர் - ஆரண்:7 54/3
கொலை மிசை நஞ்சு என கொதிக்கும் நெஞ்சினார் - ஆரண்:7 54/4
கருது வீர நின் கொடி மிசை காக்கையின் கணங்கள் - ஆரண்:7 69/3
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் - ஆரண்:9 9/4
தலை மிசை மகுடம் என்ன தனித்தனி இனிது தாங்கி - ஆரண்:12 66/2
கொண்டான் உயர் தேர் மிசை கோல் வளையாள் - ஆரண்:12 73/1
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப - ஆரண்:13 37/4
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி - ஆரண்:13 84/1
நேர் ஆகாயத்தின் மிசை நிற்கின்றான் நீ இவனை - ஆரண்:15 50/3
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் - சுந்:1 71/2
அரும் தவன் சுரபியே ஆதி வான் மிசை
 விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா - சுந்:2 54/1,2
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி - சுந்:2 111/3
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி - சுந்:3 148/2
வீங்கு அணை பணி மிசை மேகம் அன்னவன் - சுந்:4 43/2
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் - சுந்:4 66/2
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை - சுந்:4 105/3
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை - சுந்:5 73/1
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் - சுந்:7 29/2
உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் - சுந்:7 53/2
வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் - சுந்:7 53/4
காவலன் கால் மிசை விழுந்து காவல் மா - சுந்:10 49/3
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் - சுந்:11 43/2
கொற்ற மாருதி மற்றவன் தேர் மிசை குதித்து - சுந்:11 44/2
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் - சுந்:11 51/4
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி - யுத்1:3 23/2
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி - யுத்1:9 14/3
வலிந்து செல்ல மிசை செல்லும் மனத்தான் - யுத்1:11 2/4
தோரணத்த மணி வாயில் மிசை சூல் - யுத்1:11 17/1
கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த - யுத்1:12 24/2
வாங்கிய மணிகள் அன்னான் தலை மிசை மௌலி மேலே - யுத்1:12 44/1
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய - யுத்1:12 50/2
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன - யுத்1:14 13/1
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன - யுத்1:14 13/1
நீறு நீர் மிசை சென்று நெருக்கலான் - யுத்2:15 10/2
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் - யுத்2:15 14/2
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம் - யுத்2:15 178/1
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த - யுத்2:15 182/2
நஞ்சினால் செய்த நெஞ்சினான் பார் மிசை நடந்தான் - யுத்2:15 208/4
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி - யுத்2:16 225/1
இளைய வள்ளலே ஏறுதி தோள் மிசை என்றான் - யுத்2:16 225/4
பொன்னின் மால் வரை வெள்ளி மால் வரை மிசை பொலிந்தது - யுத்2:16 227/3
மை திரு நிறத்தான் தாள் என் தலை மிசை வைக்கல்-பால - யுத்2:17 55/4
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா - யுத்2:18 167/3
செறித்தான் அவன் இட தோள் மிசை இமையோர்களும் திகைத்தார் - யுத்2:18 167/4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் - யுத்2:19 72/3
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி - யுத்2:19 273/3
வேத வேந்தனும் அவன் மலர் தாள் மிசை விழுந்தான் - யுத்4:40 102/4

 மேல்
 
  மிசையாளர்கள் (1)
மேல் ஏறின மிசையாளர்கள் தலை மெய்-தொறும் உருவ - யுத்2:18 153/2

 மேல்
 
  மிசையான் (1)
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு - ஆரண்:2 6/3

 மேல்
 
  மிசையின் (1)
விரிந்தன திசை-தொறும் மிசையின் மின் எலாம் - கிட்:10 10/4

 மேல்
 
  மிசையே (1)
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர - யுத்2:19 246/4

 மேல்
 
  மிஞிறு (3)
பம்பு தேன் மிஞிறு தும்பி பரந்து இசை பாடி ஆட - பால:16 2/1
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என - பால:16 34/1
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக - அயோ:9 4/1

 மேல்
 
  மிஞிறும் (7)
விழைவன தென்றலும் மிஞிறும் மெல்லென - பால:3 46/2
தேனொடு மிஞிறும் வண்டும் தும்பியும் தொடர்ந்து செல்ல - பால:14 68/3
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் - பால:16 21/2
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப - பால:16 39/2
சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து - பால:21 50/1
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப - பால:22 17/3
புள்ளினொடு வண்டும் மிஞிறும் கடி-கொள் பூவும் - சுந்:6 16/1

 மேல்
 
  மிடல் (40)
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் - பால:4 2/2
மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன - பால:18 16/1
வீழ்ந்தாளே இ வெய்யவள் என்னா மிடல் வேந்தன் - அயோ:3 48/1
மெய் ஆர் தவமே செய்து உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற - அயோ:4 64/1
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே - ஆரண்:1 5/4
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் - ஆரண்:1 34/1
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் - ஆரண்:7 90/2
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் - ஆரண்:7 95/3
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன - ஆரண்:13 84/3
மிடல் உள் நாட்டிய தார் இளையோன் சொலை மதியா - ஆரண்:13 92/1
மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் - கிட்:3 45/2
மெய்க்கொள் வாலினால் மிடல் இராவணன் - கிட்:3 48/1
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் - கிட்:7 49/4
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று - கிட்:7 53/1
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் - கிட்:7 66/3
மிடல் திசை-கண் வினதன் விறல் தரு - கிட்:13 10/3
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின - கிட்:16 24/1
வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே - கிட்:17 11/3
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் - சுந்:1 10/2
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் - சுந்:7 47/3
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் - சுந்:9 53/3
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் - சுந்:11 42/3
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் - யுத்1:2 62/3
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் - யுத்1:2 83/1
மிடல் ஒன்று சரத்தொடு மீது உயர் வான் - யுத்2:18 29/1
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் - யுத்2:18 97/1
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல்
 ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி - யுத்2:18 133/1,2
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் - யுத்2:18 173/3
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் - யுத்2:19 61/3
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி - யுத்3:22 147/1
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் - யுத்3:28 25/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் - யுத்3:28 26/2
வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா - யுத்3:30 52/3
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் - யுத்3:31 100/2
வில்லோடும் விழுந்த மிடல் கரமே - யுத்3:31 197/4
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ - யுத்4:33 13/1
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா - யுத்4:33 17/3
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் - யுத்4:33 24/1
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் - யுத்4:37 54/1
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து - யுத்4:37 54/3

 மேல்
 
  மிடல்-கொடு (1)
குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த - யுத்2:15 166/3

 மேல்
 
  மிடல்_படை (1)
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் - ஆரண்:1 34/1

 மேல்
 
  மிடலால் (1)
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் - யுத்2:18 157/1

 மேல்
 
  மிடலின் (1)
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் - யுத்3:27 54/1

 மேல்
 
  மிடலுடை (2)
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி - யுத்3:22 135/2
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள - யுத்3:22 194/3

 மேல்
 
  மிடலுண் (1)
மிடலுண் நாட்டங்கள் தீ உக நோக்கினன் விரைவான் - ஆரண்:13 92/2

 மேல்
 
  மிடலொடு (1)
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள - யுத்2:18 132/1

 மேல்
 
  மிடலோடு (1)
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு
 எல்லாம் இடை பயின்றாய் புயம் நால் ஐந்தினொடு இயைந்தாய் - யுத்2:15 163/1,2

 மேல்
 
  மிடலோர் (3)
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று - ஆரண்:6 129/3
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர்
 புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க - ஆரண்:7 91/2,3
வில்லும் மழுவும் எழுவும் மிடலோர்
 பல்லும் தலையும் உடலும் படியில் - யுத்3:27 25/1,2

 மேல்
 
  மிடலோரும் (1)
வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும்
 தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் - யுத்3:31 186/3,4

 மேல்
 
  மிடற்றவற்கும் (1)
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே - யுத்3:31 50/3

 மேல்
 
  மிடற்றவன் (1)
ஆலம் கொள் மிடற்றவன் ஆர் அழல்வாய் - யுத்2:18 59/2

 மேல்
 
  மிடற்றான் (1)
ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் - ஆரண்:13 31/3

 மேல்
 
  மிடற்றில் (1)
ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் - ஆரண்:10 135/3

 மேல்
 
  மிடற்றினுக்கு (1)
மிடற்றினுக்கு உவமை என்று உரைக்கும் வெள்ளியோர்க்கு - சுந்:4 50/2

 மேல்
 
  மிடற்றினை (1)
மிடற்றினை கடித்து உடன் விளிந்து போவன - யுத்2:19 46/4

 மேல்
 
  மிடற்றினோனும் (1)
இருள் தரும் மிடற்றினோனும் அமரரும் இனையர் ஆகி - பால:5 26/2

 மேல்
 
  மிடற்று (7)
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே - கிட்:5 4/3
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் - கிட்:13 25/3
நஞ்சினை மிடற்று வைத்த நகை மழுவாளன் நாளும் - யுத்1:4 112/1
மிடற்று வீசல் உறா விழுந்தான்-அரோ - யுத்3:29 5/3
என்று இறைஞ்சலும் மணி மிடற்று இறைவனும் இனி நீர் - யுத்3:31 26/1
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் - யுத்3:31 229/4
ஆலம் சார் மிடற்று அரும் கறை கிடந்து-என இலங்கும் - யுத்4:35 9/2

 மேல்
 
  மிடறு (1)
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி - கிட்:15 47/3

 மேல்
 
  மிடறும் (3)
அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் - பால:16 9/3
வீணையும் குழலும் தம்தம் மிடறும் வேற்றுமையின் தீர்ந்த - சுந்:2 185/3
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த - சுந்:3 84/2

 மேல்
 
  மிடுக்கர் (1)
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை - சுந்:4 117/2

 மேல்
 
  மிடுக்கனை (1)
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் - யுத்3:30 41/3

 மேல்
 
  மிடுக்கினன் (1)
நன்று சாலவும் நடுங்க அரும் மிடுக்கினன் நாமும் - ஆரண்:13 83/1

 மேல்
 
  மிடுக்கினால் (1)
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் - யுத்2:15 127/3

 மேல்
 
  மிடுக்கினான் (1)
மேல் நிமிர்ந்த மிடுக்கினான்
 தான் உயர்ந்த தவத்தினான் - யுத்2:16 115/2,3

 மேல்
 
  மிடுக்கினுக்கு (1)
ஊன்றி மேருவை எடுக்குறும் மிடுக்கினுக்கு உரிய - கிட்:12 3/1

 மேல்
 
  மிடுக்கு (6)
மலைக்க நீங்கும் மிடுக்கு இலள் மாந்துவாள் - ஆரண்:6 68/4
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ - ஆரண்:13 12/4
பெயர்வு உற வலிக்கவும் மிடுக்கு_இல் பெற்றியார் - கிட்:7 27/1
வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான் - கிட்:17 4/3
மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் - யுத்2:15 212/2
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி - யுத்3:31 42/2

 மேல்
 
  மிடுக்கு_இல் (1)
பெயர்வு உற வலிக்கவும் மிடுக்கு_இல் பெற்றியார் - கிட்:7 27/1

 மேல்
 
  மிடுக்கும் (1)
வேலையை கலக்க கண்டேன் இவர்க்கு உள மிடுக்கும் உண்டோ - யுத்3:31 52/4

 மேல்
 
  மிடுக்குற்றன (1)
மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் - யுத்3:31 107/3

 மேல்
 
  மிடுக்கை (1)
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி - யுத்2:18 230/2

 மேல்
 
  மிடை (12)
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் - பால:2 7/3
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் - பால:23 27/3
மேல் மேல் வந்து முந்தி வணங்கி மிடை தாளான் - அயோ:3 29/4
கண் எனும் கால வேலும் மிடை நெடும் கானம் புக்கான் - அயோ:3 88/4
மிடை மா வலி தான் அனையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் - அயோ:4 56/2
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் - அயோ:4 177/3
பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா - ஆரண்:7 93/3
விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு - ஆரண்:10 47/1
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர் - சுந்:2 66/1
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக - சுந்:10 30/3
வீடினார் வீடினார் மிடை உடல் குவைகள்-வாய் - சுந்:10 45/2
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை - யுத்1:10 19/1

 மேல்
 
  மிடைகின்ற (1)
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற
 பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற - யுத்4:37 139/3,4

 மேல்
 
  மிடைகின்றார் (1)
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார்
 புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் - சுந்:7 22/2,3

 மேல்
 
  மிடைதரு (1)
விலங்கல் நாண மிடைதரு தோளினாய் - யுத்4:39 10/1

 மேல்
 
  மிடைதலின் (2)
மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே - ஆரண்:7 47/4
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும் - சுந்:13 27/3

 மேல்
 
  மிடைதலும் (1)
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை - யுத்3:31 70/3

 மேல்
 
  மிடைந்த (19)
வீரரும் களிறும் தேரும் புரவியும் மிடைந்த சேனை - பால:14 80/1
அலகு இல் ஆனைகள் அநேகமும் அவற்றோடு மிடைந்த
 திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த - பால:15 7/1,2
இயங்கு கார் மிடைந்த கா எழினி சூழலும் - பால:19 5/2
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த
 பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் - அயோ:10 28/3,4
தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் - அயோ:13 19/1
கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை - அயோ:13 54/4
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் - ஆரண்:7 111/1
மிடைந்த பேர் அண்டங்கள் மேல கீழன - ஆரண்:12 8/3
விளரி சொல்லியர் வாயினால் வேலையுள் மிடைந்த
 பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் - சுந்:2 31/1,2
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த
 ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர் - சுந்:7 49/2,3
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த - சுந்:9 6/4
வீடு பெற்றன இடை மிடைந்த வேணுவின் - யுத்1:6 51/2
இடைஇடை மிடைந்த சேனை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு - யுத்1:13 22/3
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை - யுத்2:16 309/2
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி - யுத்2:16 310/2
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த
 குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த - யுத்3:22 56/2,3
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த - யுத்3:22 97/4
வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த
 கொடியை பார்த்தனர் வேர்த்தனர் வானவர் குலைந்தார் - யுத்3:31 22/3,4
மெய்யுற உணர்ந்தோம் வெள்ளம் ஆயிரம் மிடைந்த சேனை - யுத்3:31 218/2

 மேல்
 
  மிடைந்தவர் (1)
மிடைந்தவர் உலப்பு இலர் தவத்தை மேவலால் - சுந்:4 23/3

 மேல்
 
  மிடைந்தவும் (1)
வேல் திரண்டனவும் வில்லு மிடைந்தவும் வெற்பு என்றாலும் - சுந்:11 6/1

 மேல்
 
  மிடைந்தன (13)
தோள் மிடைந்தன தூணம் மிடைந்து என - பால:14 29/1
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என - பால:14 29/2
தாள் மிடைந்தன தம்மி மிடைந்து என - பால:14 29/3
ஆள் மிடைந்தன ஆளி மிடைந்து என - பால:14 29/4
மேக மாலை மிடைந்தன மேல் எலாம் - பால:16 33/3
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும் - அயோ:13 46/2
கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை - அயோ:13 54/4
ஏதிகள் மிடைந்தன இமையவர்க்கு எலாம் - ஆரண்:7 36/3
வேய்ந்த வாளொடு வேல் இடை மிடைந்தன வெட்ட - ஆரண்:7 137/1
கொடி வனம் மிடைந்தன குமுறு பேரியின் - கிட்:11 120/1
இடி வனம் மிடைந்தன பணிலம் ஏங்கின - கிட்:11 120/2
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி - கிட்:11 120/3
மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன
 தோய்வுறும் கணை செம்புனல் தோய்ந்தில - யுத்4:37 168/2,3

 மேல்
 
  மிடைந்தார் (4)
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் - ஆரண்:7 95/3
புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார் - சுந்:7 28/1
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார்
 புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் - சுந்:7 29/2,3
வீர வச்சிரத்து_எயிற்றனும் இடபனும் மிடைந்தார் - யுத்3:20 50/4

 மேல்
 
  மிடைந்திட (1)
மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு - பால:5 51/2

 மேல்
 
  மிடைந்து (13)
வில்லொடு மின்னு வாள் மிடைந்து உலாவிட - பால:8 35/1
அம் கண் ஞாலத்து அரசு மிடைந்து அவர் - பால:14 27/1
தோள் மிடைந்தன தூணம் மிடைந்து என - பால:14 29/1
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என - பால:14 29/2
தாள் மிடைந்தன தம்மி மிடைந்து என - பால:14 29/3
ஆள் மிடைந்தன ஆளி மிடைந்து என - பால:14 29/4
மன் நெடும் குடை மிடைந்து அடைய வான் மறைதர - பால:20 11/1
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் - சுந்:2 47/4
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க - சுந்:8 19/3
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம - யுத்1:8 17/2
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன - யுத்2:18 95/3
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் - யுத்2:19 70/4
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற - யுத்3:22 140/4

 மேல்
 
  மிடைய (2)
கங்கமொடு காகம் மிடைய கடலின் ஓடும் - ஆரண்:9 9/3
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய
 பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் - யுத்2:15 188/2,3

 மேல்
 
  மிடையும் (2)
மிடையும் வெள் வளை புள்ளொடும் ஒலிப்ப மெல்லியலார் - பால:9 12/3
ஆனை கடல் தேர் பரி ஆள் மிடையும்
 தானை கடலோடு தலைப்படலும் - யுத்2:18 86/3,4

 மேல்
 
  மிடைவ (1)
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் - பால:21 1/2

 மேல்
 
  மிடைவன (1)
வழங்கின மிடைவன மான யானைகள் - கிட்:10 22/2

 மேல்
 
  மிடைவாரும் (1)
மணி மலை என மன்ன வாயிலின் மிடைவாரும் - பால:23 32/4

 மேல்
 
  மித்திரர் (2)
மித்திரர் அடைந்துளோர் மெலியர் வன்மையோர் - யுத்1:4 11/2
மித்திரர் வதனம் நோக்கான் இளையவன் வினவ பேசான் - யுத்3:26 58/2

 மேல்
 
  மிதக்கின்றன (1)
வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் - ஆரண்:7 93/2

 மேல்
 
  மிதந்த (1)
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த - யுத்4:32 9/4

 மேல்
 
  மிதந்தன (8)
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் - ஆரண்:7 83/1
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை - ஆரண்:7 83/2
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை - ஆரண்:7 83/2
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் - ஆரண்:7 83/3
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் - ஆரண்:7 83/3
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் - ஆரண்:7 83/4
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் - ஆரண்:7 83/4
வீசிய காலின் வீந்து மிதந்தன மீன்கள் எல்லாம் - சுந்:1 37/4

 மேல்
 
  மிதந்து (1)
மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் - யுத்1:6 40/4

 மேல்
 
  மிதப்பன (1)
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் - யுத்2:16 213/4

 மேல்
 
  மிதிக்க (1)
மிதிக்க நிமிர் தூளியின் விளக்கம் அறு மெய்யை - பால:15 16/1

 மேல்
 
  மிதிக்கில (1)
பாரிடை மிதிக்கில பரியின் பந்தியே - பால:14 20/4

 மேல்
 
  மிதிக்கின்றாள் (1)
தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல் - யுத்3:29 45/1

 மேல்
 
  மிதிக்கும் (4)
தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன் - ஆரண்:12 22/2
மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை - சுந்:9 36/2
நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் - யுத்3:29 45/2
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும்
 இடம் பொறாமை உற்று இரிந்து போய் வட வரை இறுத்த - யுத்3:31 17/3,4

 மேல்
 
  மிதித்தது (1)
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் - ஆரண்:11 70/1

 மேல்
 
  மிதித்தலின் (1)
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் - யுத்3:31 21/2

 மேல்
 
  மிதித்தனர் (2)
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் - யுத்3:30 3/2
மிதித்தனர் வடகமும் தூசும் வீசினார் - யுத்4:37 150/2

 மேல்
 
  மிதித்தனள் (1)
நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை - பால:7 29/2

 மேல்
 
  மிதித்தனன் (1)
மிதித்தனன் வெம் சின வீரருள் வீரன் - சுந்:9 55/4

 மேல்
 
  மிதித்தால் (1)
நெய் எரி மிதித்தால் என்ன நிலத்திடை பதைத்தாள் நெஞ்சம் - யுத்2:17 32/2

 மேல்
 
  மிதித்திலா (1)
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை - யுத்2:16 211/4

 மேல்
 
  மிதித்து (6)
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற - பால:23 91/3
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற - அயோ:10 35/3
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி - ஆரண்:3 39/2
வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் - சுந்:2 45/4
மிதித்து பெயர்த்தும் நெடும் தோரணத்தை வீரன் மேற்கொண்டான் - சுந்:8 48/2
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் - யுத்2:18 159/4

 மேல்
 
  மிதிப்ப (1)
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி - பால:11 14/1

 மேல்
 
  மிதிப்பவர் (1)
விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர்
 மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ - பால:3 51/2,3

 மேல்
 
  மிதிப்பன (1)
விளிவு தோன்ற மிதிப்பன போன்றன - பால:18 26/3

 மேல்
 
  மிதியால் (1)
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் - யுத்2:18 157/1

 மேல்
 
  மிதியுண்டன (1)
மிதியுண்டன யானை விழுந்தன யானை மேல் மேல் - சுந்:11 28/2

 மேல்
 
  மிதிலை (22)
அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் - பால:9 6/4
இனைய நாட்டினில் இனிது சென்று இஞ்சி சூழ் மிதிலை
 புனையும் நீள் கொடி புரிசையின் புறத்து வந்து இறுத்தார் - பால:9 13/1,2
துகில் கொடி மிதிலை மாடத்து உம்பரில் துவன்றி நின்ற - பால:10 3/2
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் - பால:10 4/4
வேனில் வேள் இருந்த அ மிதிலை நோக்கி நம் - பால:14 7/2
கொழுந்து போய் கொடி மதில் மிதிலை கூடிற்றே - பால:14 23/4
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் - பால:20 3/1
இஞ்சி சூழ் மிதிலை மா வீதி சென்று எய்தினான் - பால:20 30/4
மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை
 தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் - பால:24 3/2,3
முன்னே நெடு முடி மன்னவன் முறையில் செல மிதிலை
 நல் மா நகர் உறைவார் மனம் நனி பின் செல நடுவே - பால:24 4/1,2
வேய் உயர் கானம் தானும் தம்பியும் மிதிலை பொன்னும் - அயோ:6 12/3
வேறு இடம் இயற்றினன் மிதிலை நாடிக்கும் - அயோ:10 46/1
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் - ஆரண்:6 62/3
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த - ஆரண்:10 110/1
வில்லினென் செல்வேனோ மிதிலை வேந்தன்-பால் - ஆரண்:15 24/4
வில் இறுத்தருளினான் மிதிலை புக்க அனைய நாள் - கிட்:3 7/4
அஞ்சின மிதிலை நாட்டு அன்னம் என்னவே - கிட்:10 111/4
விளைவினை விளம்பினால் மிதிலை நாடியை - சுந்:12 20/3
மன் பெரு மருகி என்னும் வாய்மைக்கும் மிதிலை மன்னன் - சுந்:14 26/2
வேல் நகு நெடும் கண் செ வாய் மெல் இயல் மிதிலை வந்த - யுத்2:16 11/3
முத்தனார் மிதிலை ஊர் அறிவு முற்றிய - யுத்2:16 256/2
மேவி கனல் முன் மிதிலை பதி என் - யுத்3:23 14/1

 மேல்
 
  மிதிலை-வாய் (1)
முன்னை நாள் முனியொடு முதிய நீர் மிதிலை-வாய்
 சென்னி நீள் மாலையான் வேள்வி காணிய செல - கிட்:13 67/1,2

 மேல்
 
  மிதிலையர் (2)
விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன் - பால:8 48/3
மேவு கானம் மிதிலையர் கோன் மகள் - அயோ:10 50/1

 மேல்
 
  மிதிலையில் (1)
முனியொடு மிதிலையில் முதல்வன் முந்து நாள் - சுந்:3 33/1

 மேல்
 
  மிதிலையோரை (2)
வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி - சுந்:3 145/3
வேர் அற மிதிலையோரை விளிகிலேன் விளிந்த போதும் - யுத்2:17 49/3

 மேல்
 
  மிதுனங்கள் (1)
பாடுகின்றன கின்னர மிதுனங்கள் பாராய் - அயோ:10 12/4

 மேல்
 
  மிதுனம் (3)
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் - பால:14 60/4
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் - பால:16 16/3
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் - சுந்:2 117/1

 மேல்
 
  மிருகம் (1)
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் - அயோ:4 73/3

 மேல்
 
  மிலேச்சர்கள் (1)
மான மாகதர் மச்சர் மிலேச்சர்கள்
 ஏனை வீர இலாடர் விதர்ப்பர்கள் - பால:21 47/1,2

 மேல்
 
  மிலைச்ச (1)
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் - பால:23 53/2

 மேல்
 
  மிலைச்சியது (2)
பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் - அயோ:10 26/4
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை - யுத்4:42 18/2

 மேல்
 
  மிலைச்சுவாய் (1)
விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா - கிட்:9 2/4

 மேல்
 
  மிலைந்தான் (1)
முற்றா மதியம் மிலைந்தான் முனிந்தானை அன்னான் - அயோ:4 132/4

 மேல்
 
  மிலைந்து (1)
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் - கிட்:7 61/4

 மேல்
 
  மிழற்றுகின்ற (2)
வெளிப்படு நகைய ஆகி வெறியன மிழற்றுகின்ற
 ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் - பால:10 15/2,3
இனியன மிழற்றுகின்ற யாவையும் இலங்கை வேந்தன் - ஆரண்:10 98/3

 மேல்
 
  மிழற்றும் (4)
பண்கள் வாய் மிழற்றும் இன் சொல் கடைசியர் பரந்து நீண்ட - பால:2 10/1
மது கொண்ட மாந்தர் மடவாரின் மிழற்றும் ஓதை - பால:16 46/2
மையல் பேதை மாதர் மிழற்றும் மழலை சொல் - பால:17 33/3
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு - ஆரண்:14 30/2

 மேல்
 
  மிளிர் (15)
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் - பால:2 42/2
வினையோர் மேவும் மேனகை ஆதி மிளிர் வேல் கண் - பால:10 28/2
வெள்ள பாற்கடல் போல் மிளிர் கண்ணினாள் - பால:11 4/2
மின் திரிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர் - பால:15 24/2
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் - பால:17 21/2
மேகம் தனி வருகின்றது மின்னோடு என மிளிர் பூண் - அயோ:7 4/3
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் - ஆரண்:7 90/2
வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் - சுந்:2 75/4
மின்னை தொழு வளைத்தது என்ன மிளிர் ஒளியாய் - யுத்1:3 171/1
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட - யுத்2:16 70/1
பொதியின் மிளிர் காசு பொறுத்தனவும் - யுத்2:18 43/2
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் - யுத்2:19 248/2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் - யுத்2:19 257/2
மின்-போல் மிளிர் வாளொடு தோள் விழவும் - யுத்3:20 83/1
விளக்கையும் விளக்கும் மேனி மிளிர் கதிர் பரப்பும் வீச - யுத்3:25 5/3

 மேல்
 
  மிளிர்கின்ற (2)
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற
 தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து - பால:15 22/2,3
விரிகின்ற கதிர ஆகி மிளிர்கின்ற மணிகள் வீச - யுத்1:10 9/1

 மேல்
 
  மிளிர்கின்றது (1)
மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன் - யுத்2:19 247/3

 மேல்
 
  மிளிர்கின்றன (1)
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண - யுத்3:31 112/4

 மேல்
 
  மிளிர்தரும் (1)
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் - யுத்4:41 24/2

 மேல்
 
  மிளிர்ந்த (1)
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த
 கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா - பால:9 6/2,3

 மேல்
 
  மிளிர்ந்திடும் (1)
அழல் இடா மிளிர்ந்திடும் அயில் கொள் கண்ணினாள் - பால:10 43/2

 மேல்
 
  மிளிர்ந்து (1)
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் - ஆரண்:6 39/2

 மேல்
 
  மிளிர்வ (1)
மின் புகுந்தன பல் குழுவாம் என மிளிர்வ
 பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ - யுத்2:16 208/1,2

 மேல்
 
  மிளிர்வது (2)
மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன - பால:18 16/1
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் - யுத்2:18 189/4

 மேல்
 
  மிளிர (3)
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் - பால:21 1/2
வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர
 எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ - யுத்2:19 246/2,3
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் - யுத்3:22 142/3

 மேல்
 
  மிளிரும் (2)
குழை உறா மிளிரும் கெண்டை கொண்டலின் ஆலி சிந்த - பால:21 9/1
மீன் என மிளிரும் கண்ணாய் வேரற வெல்வர் என்னின் - ஆரண்:12 55/2

 மேல்
 
  மிறைத்து (1)
கூடின குறை தலை மிறைத்து கூத்து நின்று - பால:8 43/2

 மேல்
 
  மின் (173)
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் - பால:3 24/2
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே - பால:3 35/4
மின் என விளக்கு என வெயில் பிழம்பு என - பால:3 39/1
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால் - பால:5 111/3
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் - பால:7 10/2
மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் - பால:9 15/2
மின் சேவிக்க மின் அரசு என்னும்படி நின்றாள் - பால:10 31/4
மின் சேவிக்க மின் அரசு என்னும்படி நின்றாள் - பால:10 31/4
விண்ணின் நீங்கிய மின் உரு இ முறை - பால:11 3/1
மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் - பால:12 9/3
விலைக்கு ஓட்டும் பேர் அல்குல் மின் நுடங்கும் இடையாரை - பால:12 17/2
நுடங்கிய மின் என நொய்தின் எய்தினாள் - பால:13 56/3
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே - பால:14 14/4
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என - பால:14 29/2
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன - பால:14 64/3
மின் திரிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர் - பால:15 24/2
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் - பால:15 29/1
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் - பால:18 6/1
மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி வெள்ளை - பால:19 16/1
துறப்ப_அரும் முகிலிடை தோன்றும் மின் என - பால:19 52/3
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் - பால:20 11/4
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் - பால:21 1/2
திருவின் நாயகன் மின் திரிந்தால் என - பால:21 42/1
மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய - பால:23 7/2
மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் வினையே - பால:23 13/4
வயிரம் மின் ஒளி ஈனும் மரகத மணி வேதி - பால:23 27/1
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என - பால:23 40/1
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள - பால:23 45/1
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் - பால:24 38/2
மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் - அயோ:3 8/2
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி - அயோ:3 79/1
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் - அயோ:3 98/1
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் - அயோ:3 114/4
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் - அயோ:4 33/1
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற - அயோ:4 122/1
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் - அயோ:4 128/4
மின் என மின் என விளங்கும் மெய் விலை - அயோ:4 189/2
மின் என மின் என விளங்கும் மெய் விலை - அயோ:4 189/2
முடித்தாய் அன்றே மந்திரம் என்றாள் முகில்-வாய் மின்
 துடித்தால் என்ன மன்னவன் மார்பில் துவள்கின்றாள் - அயோ:6 19/3,4
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே - அயோ:11 9/4
கேள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்தது இல்லையால் - அயோ:12 48/3
ஆனனம் கமலத்து அன்ன மின் அன்ன அமுத செம் வாய் - அயோ:13 59/1
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் - அயோ:14 60/4
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன - ஆரண்:6 25/4
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி - ஆரண்:6 59/1
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் - ஆரண்:7 59/1
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் - ஆரண்:10 8/3
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக - ஆரண்:10 16/1
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து - ஆரண்:10 49/3
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த - ஆரண்:10 110/1
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை - ஆரண்:10 136/2
மின் வானமும் மண்ணும் விளங்குவது ஓர் - ஆரண்:11 43/2
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி - ஆரண்:11 57/4
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க - ஆரண்:12 56/1
மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம் - ஆரண்:12 68/3
மின் என விளங்கும் வீர துண்டத்தன் மேரு என்னும் - ஆரண்:13 1/3
மின் துன்னு நூலின் மணி மார்பு அழுந்த விரைவோடு புல்லி உருகா - ஆரண்:13 65/3
மின் நினைந்த விலங்கும் எயிற்றினான் - ஆரண்:14 11/2
மின் திரிகின்ற எயிற்றின் விளக்கால் - ஆரண்:14 48/3
மின் கன்றும் எயிற்று கோள் மா வேங்கை என்று இனையவேயும் - கிட்:2 10/2
மின் உரு கொண்ட வில்லோர் வியப்புற வேத நல் நூல் - கிட்:2 31/1
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் - கிட்:3 50/4
மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால் - கிட்:6 18/3
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் - கிட்:7 47/3
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் - கிட்:8 2/4
சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் - கிட்:10 7/4
விரிந்தன திசை-தொறும் மிசையின் மின் எலாம் - கிட்:10 10/4
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின்
 கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும் - கிட்:10 13/1,2
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் - கிட்:10 20/2
மழை கரு மின் எயிற்று அரக்கன் வஞ்சனை - கிட்:10 84/1
வாள் உறை உற்று என மறைந்த மின் எலாம் - கிட்:10 105/4
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் - கிட்:11 76/3
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் - கிட்:11 83/4
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் - கிட்:11 119/4
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் - கிட்:13 65/3
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று - கிட்:13 69/3
மின் திசைத்திடும் இடை கொடியை நாடினர் விராய் - கிட்:14 2/2
மின் இரண்டு அனைய குண்டலங்கள் வில் இட - கிட்:14 29/2
மின் பிறந்தால் என விளங்கு எயிற்றினாய் - கிட்:16 31/1
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப - கிட்:17 29/1
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை - சுந்:1 6/2
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் - சுந்:1 35/3
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப - சுந்:1 40/1
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த - சுந்:2 1/2
மா காரின் மின் கொடி மடக்கினர் அடுக்கி - சுந்:2 3/1
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் - சுந்:2 47/4
தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி - சுந்:2 116/3
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து - சுந்:2 117/2
குவியும் மீன் ஆரம் ஆக மின் கொடி மருங்குல் ஆக - சுந்:2 180/2
எழுவான் என்ன மின் இமைக்கும் ஆரம் புரளும் இயல்பிற்று ஆய் - சுந்:2 214/2
மின் நிற மருங்குலாய் செவியில் மெல்லென - சுந்:3 37/3
விரி மழை குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் என - சுந்:3 59/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க - சுந்:3 78/4
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் - சுந்:3 80/3
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் - சுந்:3 81/3
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி - சுந்:3 85/3
அருளும் மின் மருங்கும் அரிது ஆக்கியோ - சுந்:3 103/4
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் - சுந்:3 133/2
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி - சுந்:3 148/2
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி - சுந்:3 148/2
மின் துன்னும் மருங்குல் விளங்கு இழையாள் - சுந்:4 10/2
மின் நேர் எயிற்று வல் அரக்கர் வீக்கம் நோக்கி வீரற்கு - சுந்:4 112/1
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த - சுந்:6 15/2
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை - சுந்:6 29/2
விரிய வீசலின் மின் நெடும் பொன் மதில் - சுந்:6 39/2
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் - சுந்:7 9/2
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் - சுந்:7 16/1
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் - சுந்:7 19/1
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை - சுந்:7 38/2
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் - சுந்:7 47/3
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட - சுந்:8 3/3
மின் நகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்கி தோன்ற - சுந்:8 9/1
மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் - சுந்:9 18/4
மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான் - சுந்:9 62/3
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச - சுந்:10 12/2
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன - சுந்:10 37/2
விழுந்து பார் அடையா-முனம் மின் எனும் எயிற்றான் - சுந்:11 52/1
மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத - சுந்:12 78/2
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் - சுந்:13 21/4
மின் உயிர்க்கும் வேல் இரணியன் தழல் எழ விழித்தான் - யுத்1:3 46/4
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர் - யுத்1:4 27/1
மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் - யுத்1:7 15/4
மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் - யுத்1:8 62/4
மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற - யுத்1:9 31/1
நாள் அவாம் மின் தோய் மாடத்து உம்பர் ஓர் நாகர் பாவை - யுத்1:10 18/2
கர பல் நகம் அன்னவை மின் உக காந்துகின்றான் - யுத்1:11 31/2
மின் தெரி எயிற்றின் ஒரு மேகம் விழும் என்ன - யுத்1:12 22/2
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் - யுத்1:12 43/4
மின் தளிர்த்து அனைய பல் மா மணியினை வெளியில் கண்டான் - யுத்1:12 49/2
வேம் மின் போல்வன வீழ்வதன் முன்னமே - யுத்1:14 41/3
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் - யுத்2:15 111/1
கிளர் மழை குழுவிடை கிளர்ந்த மின் என - யுத்2:15 115/1
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் - யுத்2:15 119/2
சென்ற வன் பொறி மின் பல செறிந்திட தெய்வ - யுத்2:15 190/2
மின் உரைத்தாலும் ஒவ்வா விளங்கு ஒளி அலங்கல் வேலோய் - யுத்2:16 32/4
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட - யுத்2:16 70/1
மின் புகுந்தன பல் குழுவாம் என மிளிர்வ - யுத்2:16 208/1
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச - யுத்2:17 5/1
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி - யுத்2:17 6/1
மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் - யுத்2:17 17/3
மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள் - யுத்2:17 36/3
மின் இலைய வேலோனே யான் உன் விழி காணேன் - யுத்2:17 79/1
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் - யுத்2:17 80/3
மின் வந்த எயிற்றவன் வில் வல உன் - யுத்2:18 47/2
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா - யுத்2:18 75/3
மின் நின்ற வயிர வாளி திறந்தன மேனி முற்றும் - யுத்2:18 202/2
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான் - யுத்2:18 204/2
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் - யுத்2:18 208/4
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி - யுத்2:18 225/2
மின் சென்று அறியா மழுவாளன் விடைக்கும் மேல்_நாள் - யுத்2:19 20/2
மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும் - யுத்2:19 119/2
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை - யுத்2:19 183/3
மின் சென்றது அன்ன வானத்து உரும் இனம் வீழ்வ என்ன - யுத்2:19 196/2
மின் நகு வானிடை ஏகி விரைந்தான் - யுத்3:20 17/2
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை - யுத்3:20 28/2
மின் எயிற்று அரக்கர்-தம்-மேல் ஏவினான் வில்லின் செல்வன் - யுத்3:22 153/4
துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் - யுத்3:23 8/3
மின் எரி ஒளியில் சென்றார் சாம்பனை விரைவில் கண்டார் - யுத்3:24 16/4
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி - யுத்3:26 20/3
மின் ஆர் கணை தாள் அற வீச விழுந்து - யுத்3:27 36/1
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க - யுத்3:27 79/2
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என - யுத்3:28 18/3
மின் எயிற்று அரக்கர் சேனை யாவரும் மீளா வண்ணம் - யுத்3:28 48/2
மின் நிமிர்த்தது அன்ன வாளி வேதநாதன் வீசினான் - யுத்3:31 79/4
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின்
 இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே - யுத்3:31 92/3,4
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண - யுத்3:31 112/4
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம் - யுத்3:31 187/2
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் - யுத்4:33 11/1
தழைக்கும் மின் ஒளி பொன் மலர் சதங்கையும் சாத்தி - யுத்4:35 7/4
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் - யுத்4:37 3/4
மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா - யுத்4:37 157/3
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் - யுத்4:41 106/2

 மேல்
 
  மின்-கொள் (2)
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் - யுத்3:27 85/3
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி - யுத்3:27 85/4

 மேல்
 
  மின்-பால் (1)
மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன் - யுத்2:19 247/3

 மேல்
 
  மின்-போல் (1)
மின்-போல் மிளிர் வாளொடு தோள் விழவும் - யுத்3:20 83/1

 மேல்
 
  மின்-மேல் (1)
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி - சுந்:1 60/1

 மேல்
 
  மின்-வயின் (1)
மின்-வயின் மருங்குல் கொண்டாள் வேய்-வயின் மென் தோள் கொண்டாள் - ஆரண்:10 67/3

 மேல்
 
  மின்-உடன் (1)
மின்-உடன் பிறந்த வாள் பரத வேந்தற்கு என் - அயோ:5 44/1

 மேல்
 
  மின்_இனம் (1)
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் - பால:21 1/2

 மேல்
 
  மின்மின்-கொள் (1)
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர - யுத்3:27 85/2

 மேல்
 
  மின்மினி (7)
மேட்டு இமைப்பன மின்மினி ஆம் என - பால:2 27/3
எரியும் மின்மினி மணி விளக்கின் இன் துணை - கிட்:10 86/3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா - சுந்:2 96/4
மெய் துறு மரம்-தொறும் மின்மினி குலம் - சுந்:4 101/2
மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேரின் வாங்க - யுத்1:4 135/1
முற்ற சுடர் மின்மினி மொய்த்துள வன் - யுத்3:27 34/3
ஊழி ஞாயிறு மின்மினி ஒப்புற - யுத்4:37 195/3

 மேல்
 
  மின்ன (17)
மறை மன்னும் மணி முடியும் ஆரமும் வாளொடு மின்ன
 பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் - பால:12 8/1,2
வாள் புடை இலங்க செம் கேழ் மணி அணி வலையம் மின்ன
 தோள் என உயர்ந்த குன்றின் சூழல்கள் இனிது நோக்கி - பால:15 30/2,3
செம்பொன் செய் சுருளும் தெய்வ குழைகளும் சேர்ந்து மின்ன
 பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி - பால:17 5/1,2
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன
 விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல - பால:18 9/1,2
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப - பால:22 17/3
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் - பால:22 25/4
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன
 சிற்றிடை நுடங்க ஒளிர் சீறடி பெயர்த்தாள் - பால:22 27/3,4
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் - அயோ:3 11/2
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன
 மாறா தனி சொல் துளி மாரி வழங்கி வந்தான் - அயோ:4 121/1,2
காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் - அயோ:8 34/2
வேண்டிய உலகம் எல்லாம் வெளிப்பட மணிகள் மின்ன
 ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும் - சுந்:1 20/2,3
கோவையும் குழையும் மின்ன கொண்டலின் முரசம் ஆர்ப்ப - சுந்:2 118/1
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன - சுந்:7 8/4
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன
 தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் - யுத்1:3 150/3,4
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன - யுத்1:14 19/3
நாந்தகம் மின்ன தேரை நராந்தகன் நடத்தி வந்தான் - யுத்2:18 207/4
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன
 மேகம் ஆகாயத்து இட்ட வில்லொடும் வீழ்ந்தது என்ன - யுத்3:28 44/3,4

 மேல்
 
  மின்னர் (1)
வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் - சுந்:7 10/1

 மேல்
 
  மின்னவே (2)
வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே - பால:23 53/4
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே - பால:23 57/4

 மேல்
 
  மின்னா (2)
அடியுண்ட அரக்கன் அரும் கனல் மின்னா
 இடியுண்டது ஓர் மால் வரை என்ன விழுந்தான் - யுத்2:18 240/1,2
வாள்-தனின் வயங்க மின்னா மழை அதின் இருளமாட்டா - யுத்3:30 4/1

 மேல்
 
  மின்னாது (1)
மின்னாது இடியாது இருள்-வாய் விளைவு ஈது - ஆரண்:14 73/3

 மேல்
 
  மின்னார் (3)
விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே - பால:2 11/4
அந்தணர் ஆசி அரும் கல மின்னார்
 தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் - பால:23 87/1,2
உறைப்பு இலர் ஆதலானே வேறு இருந்து ஒழிந்த மின்னார்
 பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை - யுத்4:42 9/2,3

 மேல்
 
  மின்னால் (2)
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் - பால:24 24/4
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் - யுத்2:19 248/2

 மேல்
 
  மின்னி (4)
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ - பால:3 17/2
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் - பால:5 34/2
அசையும் ஆலம் என அன்ன அயில் மின்னி வரலும் - ஆரண்:1 26/2
ஊர் எரிந்த நாள் துரந்தது என்ன மின்னி ஓடலால் - யுத்3:31 91/2

 மேல்
 
  மின்னிட (4)
இழையும் ஆரமும் இடையும் மின்னிட
 குழையும் மா மலர் கொம்பு அனார்கள் தாம் - அயோ:11 131/1,2
வில்லும் வாளும் அணி-தொறும் மின்னிட
 மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ - கிட்:11 45/1,2
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் - சுந்:8 14/4
அழைப்பு ஒலி முழக்கு எழ அழகு மின்னிட
 குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட - யுத்4:38 15/1,2

 மேல்
 
  மின்னிய (1)
மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என - பால:10 82/3

 மேல்
 
  மின்னின் (15)
மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என - பால:10 82/3
மழை உறா மின்னின் அன்ன மருங்குல் போல் நுடங்கி நின்றாள் - பால:21 9/4
மின்னின் எழில் அன்னவள்-தன் மேனி ஒளி மான - பால:22 28/2
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் - அயோ:3 11/2
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே - அயோ:4 58/2
மின்னின் செறி கற்றை விரிந்தன போல் - ஆரண்:2 3/3
மண் தான் உறும் மின்னின் மயங்கினளால் - ஆரண்:12 73/3
வெற்றியர் உளர் எனின் மின்னின் நுண் இடை - ஆரண்:13 54/1
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு - கிட்:10 52/1
வேரா நின்றாள் மின்னின் இமைக்கும் மிளிர் பூணாள் - சுந்:2 75/4
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி - சுந்:2 108/3
நீண்ட விழி நேர்_இழை-தன் மின்னின் நிறம் எல்லாம் - சுந்:4 68/1
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த - யுத்1:8 21/1
மின்னின் அன்ன புருவமும் விண்ணினை - யுத்2:16 72/3
மின்னின் ஒன்றிய விண்ணுளோர் - யுத்2:16 118/1

 மேல்
 
  மின்னின (1)
மின்னின மணியினின் பளிங்கின் வெள்ளியின் - கிட்:11 121/2

 மேல்
 
  மின்னினார் (1)
வேகடம் செய் மணி என மின்னினார் - பால:18 22/4

 மேல்
 
  மின்னினான் (1)
உழும் கதிர் மணி அணி உமிழும் மின்னினான்
 மழுங்கிய நெடும் கணின் வழங்கும் மாரியான் - கிட்:16 25/1,2

 மேல்
 
  மின்னினும் (2)
வானகம் மின்னினும் மழை முழங்கினும் - கிட்:10 87/1
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் - யுத்2:18 189/4

 மேல்
 
  மின்னினோடு (1)
விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு
 இடியும் வேம் என்னில் வேறு யாவை வேவாதவே - பால:7 6/3,4

 மேல்
 
  மின்னு (9)
வில்லொடு மின்னு வாள் மிடைந்து உலாவிட - பால:8 35/1
மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் - பால:22 43/4
மின்னு நேமியன் மேவு இடம் மேவினாள் - அயோ:2 6/4
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே - ஆரண்:1 11/4
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து - ஆரண்:1 19/2
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் - ஆரண்:11 39/4
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் - யுத்3:20 20/2
விண் தலத்து இலங்கு திங்கள் இரண்டொடும் மின்னு வீசும் - யுத்3:28 54/1
மின்னு தீயிடை யான் இனி வீடுவென் - யுத்4:41 61/3

 மேல்
 
  மின்னுகின்றாய் (1)
வெருவர முழங்குகின்ற மேகமே மின்னுகின்றாய்
 தருவல் என்று இரங்கினாயோ தாமரை மறந்த தையல் - கிட்:10 60/2,3

 மேல்
 
  மின்னும் (19)
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே - அயோ:4 58/2
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும்
 பொன் தகடு உறு நீலம் புரைவன பல காணாய் - அயோ:9 12/3,4
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட - ஆரண்:1 8/2
அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும்
 வஞ்சி என நஞ்சம் என வஞ்ச மகள் வந்தாள் - ஆரண்:6 24/3,4
மின்னும் வால் உளை மடங்கலை முனிந்தன வேழம் - ஆரண்:7 74/3
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் - ஆரண்:14 32/4
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும்
 துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற - கிட்:10 31/1,2
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா - கிட்:13 52/2
மின்னும் மௌலியன் மெய்ம்மையன் வீடணன் - சுந்:5 22/2
மின்னும் வாள் எயிற்றின் சினம் வீங்கினான் - சுந்:12 105/2
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான் - யுத்2:15 244/1
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி - யுத்2:18 225/2
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் - யுத்3:20 52/2
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் - யுத்3:27 24/1
மின்னும் வாள் எயிற்று அரக்கரை அம் கையால் விலக்கி - யுத்3:30 38/2
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க - யுத்4:32 32/3
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா - யுத்4:33 6/2
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ - யுத்4:33 13/1
மின்னும் மோலி இயற்கைய வீடணன் - யுத்4:40 25/2

 மேல்
 
  மின்னும்படி (1)
மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் - பால:24 7/2

 மேல்
 
  மின்னுமே (1)
வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே - பால:2 31/4

 மேல்
 
  மின்னுவ (3)
துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ
 பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே - பால:3 35/3,4
முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ
 மதுகரம் இசைப்பன மைந்தர் ஈட்டமே - பால:3 59/3,4
வேட்கையின் பருகிய மேகம் மின்னுவ
 வாள் கைகள் மயங்கிய செருவின் வார் மத - கிட்:10 5/2,3

 மேல்
 
  மின்னே (2)
மின்னே புரை இடையாளொடும் இனிது ஏகினன் வீரன் - பால:24 4/4
ஒள்ளிது உன் உணர்வு மின்னே உன்னை ஆர் ஒளிக்கும் ஈட்டார் - ஆரண்:6 57/1

 மேல்
 
  மின்னை (10)
மின்னை உற்ற நடுக்கத்து மேனியாள் - அயோ:4 215/4
மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள் - ஆரண்:1 39/2
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் - ஆரண்:6 55/2
மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாளை - ஆரண்:10 76/3
மின்னை கண்டனையாள் தன்னை நாடுதல் விலக்கல்-பாற்றோ - கிட்:11 71/4
மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் - யுத்1:3 96/4
மின்னை தொழு வளைத்தது என்ன மிளிர் ஒளியாய் - யுத்1:3 171/1
மின்னை மீட்டுறு படை அரக்கர் வேரற - யுத்4:40 50/2
மின்னை காட்டுதல் போல் வந்து விளியும் இ உலகம் - யுத்4:40 95/1
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை - யுத்4:41 33/1

 மேல்
 
  மின்னொடு (4)
விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ - பால:13 53/1
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் - ஆரண்:6 62/3
மின்னொடு நிகர்ப்பன பலவும் வீசினான் - யுத்2:16 306/4
நீண்ட மின்னொடு வான் நெடு நீல வில் - யுத்4:37 39/1

 மேல்
 
  மின்னொடும் (5)
மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் - பால:7 50/4
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் - பால:15 12/1
மின்னொடும் பொருவுற விளங்கு வேலினாய் - அயோ:14 44/4
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே - கிட்:10 14/4
எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும் - யுத்3:28 53/3

 மேல்
 
  மின்னோடு (1)
மேகம் தனி வருகின்றது மின்னோடு என மிளிர் பூண் - அயோ:7 4/3

 மேல்
 
  மின்னோடும் (1)
மின்னோடும் விழுந்தன மேகம் என - யுத்3:31 199/3

 மேல்
 
  மினல் (2)
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் - கிட்:7 6/1
மினல் பரந்து எழு கொழும் சுடர் உலகு எலாம் விழுங்கி - சுந்:13 24/1

 மேல்
 
  மினொடு (1)
கார் மினொடு உலாயது என நூல் கஞலும் மார்பன் - அயோ:3 100/1

 மேல்