<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

மூ-முதல் சொற்கள்
மூ 35
மூ-வகை 29
மூ_அடி 2
மூ_இலை 2
மூ_இலை_வேல் 1
மூ_இலை_வேலை 1
மூ_உலகத்தவரும் 1
மூ_உலகத்தினும் 1
மூ_உலகத்துளோர் 1
மூ_உலகத்தை 1
மூ_உலகத்தோர்க்கும் 1
மூ_உலகமும் 2
மூ_உலகிற்கும் 1
மூ_உலகின் 2
மூ_உலகினுக்கும் 1
மூ_உலகு 3
மூ_உலகும் 7
மூ_உலகேனும் 1
மூ_உலகை 1
மூ_உலகையும் 1
மூ_எழு 2
மூக்கன் 2
மூக்கால் 2
மூக்கிடை 1
மூக்கில் 1
மூக்கிலள் 1
மூக்கிற்கு 1
மூக்கின் 6
மூக்கினள் 1
மூக்கினால் 3
மூக்கினான் 2
மூக்கினூடும் 1
மூக்கினை 5
மூக்கினோடு 1
மூக்கு 19
மூக்கும் 13
மூக்கூடும் 1
மூக்கை 1
மூக்கொடு 3
மூக்கொடும் 1
மூக்கோடும் 1
மூங்கில் 2
மூங்கையர் 2
மூங்கையான் 1
மூச்சித்த 1
மூச்சினான் 1
மூச 1
மூசி 1
மூசிய 2
மூசின 1
மூசு 6
மூட்டலால் 2
மூட்டாத 1
மூட்டி 5
மூட்டிய 4
மூட்டியே 1
மூட்டினன் 1
மூட்டு 5
மூட்டும் 2
மூட்டுவாள் 1
மூட்டோடும் 1
மூட 3
மூடர் 1
மூடரும் 1
மூடலால் 1
மூடவே 1
மூடி 3
மூடிய 5
மூடின 1
மூடினது 1
மூடினாயோடு 1
மூடினார் 1
மூடினாரை 1
மூடினான் 2
மூடு 4
மூடுண்ட 1
மூடுதும் 1
மூடும் 5
மூண்ட 10
மூண்டதால் 1
மூண்டது 3
மூண்டால் 1
மூண்டான் 3
மூண்டு 21
மூண்டுளோர் 1
மூண்டுற்று 1
மூத்த 3
மூத்தது 1
மூத்தம் 2
மூத்தமையும் 1
மூத்தவர் 1
மூத்தவற்கு 1
மூத்தவன் 1
மூத்தான் 1
மூதறிவொடு 1
மூதாதை 2
மூது 2
மூதுணர்வின் 1
மூதுரை 1
மூதுலகை 1
மூதூர் 25
மூதூர்க்கு 1
மூதெரி 1
மூப்பிடையே 1
மூப்பின் 1
மூப்பினர் 2
மூப்பினாலும் 1
மூப்பினிர் 1
மூப்பு 4
மூப்பும் 1
மூர்க்கர் 1
மூர்க்கன் 1
மூர்ச்சிக்கும் 1
மூர்ச்சியா 1
மூர்த்தி 17
மூர்த்தி-தானும் 1
மூர்த்தி-பால் 2
மூர்த்தி-என்னின் 1
மூர்த்திகள்-தாமும் 1
மூர்த்தியார் 1
மூர்த்தியான் 1
மூர்த்தியான்-தனை 1
மூர்த்தியை 2
மூரல் 11
மூரி 57
மூரிய 2
மூரியால் 1
மூரியும் 1
மூல 18
மூலத்தானை 1
மூலத்திடை 1
மூலத்து 7
மூலத்துக்கு 1
மூலத்தே 1
மூலத்தை 1
மூலம் 21
மூலமும் 4
மூலமே 5
மூலமோ 1
மூவர் 14
மூவர்-தம்முளும் 1
மூவர்க்கு 2
மூவர்க்கும் 9
மூவரில் 2
மூவரின் 3
மூவருக்கும் 1
மூவரும் 13
மூவரே 1
மூவரை 3
மூவரையும் 2
மூவரோடு 2
மூவரோடுதான் 1
மூவரோடும் 2
மூவா 4
மூவாதமை 1
மூவாது 1
மூவாயிர 1
மூவேம் 1
மூழ்க 10
மூழ்கலின் 1
மூழ்கலும் 1
மூழ்கான் 1
மூழ்கி 8
மூழ்கிட 1
மூழ்கியது 1
மூழ்கிலேன் 1
மூழ்கிவாம் 1
மூழ்கினர் 2
மூழ்கினாம் 1
மூழ்கினார் 3
மூழ்கினாள் 1
மூழ்கினான் 3
மூழ்கு 2
மூழ்குதும் 1
மூழ்கும் 1
மூழ்குவ 1
மூழை 2
மூழையின் 1
மூள் 4
மூள்கின்றான் 1
மூள்வது 1
மூள்வித்தீர் 1
மூள 5
மூளா 1
மூளும் 6
மூளுற 1
மூளுறுத்தி 1
மூளை 2
மூளைகள் 3
மூளையும் 3
மூளையே 1
மூன்றில் 4
மூன்றிற்கு 1
மூன்றிற்கும் 3
மூன்றின் 5
மூன்றினும் 6
மூன்றினுள் 2
மூன்றினோடும் 1
மூன்று 61
மூன்று_பத்து 1
மூன்றுக்கு 1
மூன்றுக்கும் 1
மூன்றுடையவன் 1
மூன்றும் 55
மூன்றையும் 10
மூன்றொடும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  மூ (35)
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் - பால:5 16/2
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி - பால:7 46/2
அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் - பால:8 15/2
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் - பால:24 33/1
மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற - அயோ:1 76/1
முன்பு பின்பு இன்றி மூ_உலகத்தினும் - அயோ:2 24/3
முழுமுதல்வன் வைத்துளது மூ_உலகும் யானும் - ஆரண்:3 55/2
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற - ஆரண்:10 46/1
மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன் - ஆரண்:11 29/1
மூ_உலகமும் இவர் முறையின் ஆள யான் - ஆரண்:12 31/3
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் - கிட்:14 68/3
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா - கிட்:17 14/1
முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் - சுந்:2 74/3
செல்வாய் என்னா மூ_இலை_வேலை செல விட்டாள் - சுந்:2 85/4
மழுவின் வானினன் மன்னரை மூ_எழு - சுந்:3 27/1
தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் - சுந்:3 109/2
முன்னே கொல்வான் மூ_உலகும் - சுந்:5 48/1
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா - யுத்1:3 22/3
தாம மூ_உலகமும் தழுவி சார்தலால் - யுத்1:3 76/3
முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும் - யுத்1:3 171/2
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் - யுத்1:3 175/3
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் - யுத்1:5 72/3
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு - யுத்2:16 153/3
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் - யுத்2:17 54/4
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை - யுத்3:22 46/2
மூ_உலகத்தவரும் முதலோரும் - யுத்3:26 25/1
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் - யுத்3:26 45/1
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் - யுத்3:27 28/2
முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி - யுத்3:30 17/1
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற - யுத்3:31 98/2
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி - யுத்4:36 6/3
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று - யுத்4:36 23/2
உரிமை மூ_உலகும் தொழ உம்பர்-தம் - யுத்4:39 12/1
முனிவர் வானவர் மூ_உலகத்துளோர் யாரும் - யுத்4:41 41/1
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் - யுத்4:42 18/3

 மேல்
 
  மூ-வகை (29)
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் - பால:7 15/2
மூ-வகை உலகிற்கும் முதல்வன் ஆம் என - பால:23 56/3
மூ-வகை உலகினும் முதல்வர் முந்தையோர் - ஆரண்:10 7/1
மூ-வகை உலகமும் முடியும் முந்து உள - ஆரண்:12 10/2
மூ-வகை அமரரும் உலகம் மும்மையும் - ஆரண்:14 87/1
மூ-வகை உலகும் நின் மொழியின் முந்துமோ - கிட்:6 15/4
மூ-வகை இயலோர் ஆவர் முனைவர்க்கும் உலக முன்னே - கிட்:9 10/4
மூ-வகை உலகம் முற்றும் காலத்தும் முற்ற வற்றோ - கிட்:9 22/4
மூ-வகை உலகும் காக்கும் மொய்ம்பினீர் முனிவு உண்டானால் - கிட்:11 63/4
முன்னிய கனை கடல் முழுகி மூ-வகை
 தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு - சுந்:2 122/1,2
மூ-வகை உலகையும் முறையின் நீக்கிய - சுந்:3 62/1
மூ-வகை உலகையும் விழுங்க மூள்கின்றான் - சுந்:7 59/4
மூ-வகை உலகினும் அழகு முற்றுற - யுத்1:2 1/2
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் - யுத்1:3 63/1
மூ-வகை உலகுளோரும் முறையில் நின்று ஏவல் செய்வார் - யுத்2:16 9/1
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை - யுத்2:16 52/1
முனை தொழில் முயன்றதாக மூ-வகை உலகும் முற்ற - யுத்2:16 167/3
மூ-வகை உலகினுள்ளார் உவகையால் தொடர்ந்து மொய்த்தார் - யுத்3:24 42/2
மூ-வகை உலகும் சூழ்ந்த முரண் திசை முறையின் காக்கும் - யுத்3:24 53/3
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய் - யுத்3:27 8/2
மூ-வகை உலகும் காக்கும் முதலவன் தம்பி பூசல் - யுத்3:27 78/1
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த - யுத்3:27 174/1
மூ-வகை பேர் உலகின் முறைமையும் - யுத்3:29 24/3
காவல் மூ-வகை உலகமும் முனிவரும் கலங்க - யுத்3:31 3/3
மூ-வகை உலகின் உள்ளார் இவர் துணை ஆற்றல் முற்றும் - யுத்3:31 51/3
மோதரன் முடிந்த வண்ணம் மூ-வகை உலகத்தோடும் - யுத்4:37 16/1
மூ-வகை உலகமும் கண்கள் மோதி நின்று - யுத்4:40 81/2
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் - யுத்4:40 99/3
மூ-வகை திருமூர்த்தியர்-ஆயினும் - யுத்4:41 56/1

 மேல்
 
  மூ_அடி (2)
அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் - பால:8 15/2
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் - கிட்:14 68/3

 மேல்
 
  மூ_இலை (2)
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி - பால:7 46/2
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை
 கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் - யுத்3:22 46/2,3

 மேல்
 
  மூ_இலை_வேல் (1)
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற - யுத்3:31 98/2

 மேல்
 
  மூ_இலை_வேலை (1)
செல்வாய் என்னா மூ_இலை_வேலை செல விட்டாள் - சுந்:2 85/4

 மேல்
 
  மூ_உலகத்தவரும் (1)
மூ_உலகத்தவரும் முதலோரும் - யுத்3:26 25/1

 மேல்
 
  மூ_உலகத்தினும் (1)
முன்பு பின்பு இன்றி மூ_உலகத்தினும்
 அன்பின் அல்லது ஓர் ஆக்கம் உண்டாகுமோ - அயோ:2 24/3,4

 மேல்
 
  மூ_உலகத்துளோர் (1)
முனிவர் வானவர் மூ_உலகத்துளோர் யாரும் - யுத்4:41 41/1

 மேல்
 
  மூ_உலகத்தை (1)
முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் - சுந்:2 74/3

 மேல்
 
  மூ_உலகத்தோர்க்கும் (1)
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் - யுத்4:42 18/3

 மேல்
 
  மூ_உலகமும் (2)
மூ_உலகமும் இவர் முறையின் ஆள யான் - ஆரண்:12 31/3
தாம மூ_உலகமும் தழுவி சார்தலால் - யுத்1:3 76/3

 மேல்
 
  மூ_உலகிற்கும் (1)
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் - யுத்3:26 45/1

 மேல்
 
  மூ_உலகின் (2)
தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் - சுந்:3 109/2
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின்
 கோ ஆகிய கொற்றவனும் முதலோர் - யுத்3:27 28/2,3

 மேல்
 
  மூ_உலகினுக்கும் (1)
மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன் - ஆரண்:11 29/1

 மேல்
 
  மூ_உலகு (3)
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் - யுத்1:5 72/3
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் - யுத்2:17 54/4
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று - யுத்4:36 23/2

 மேல்
 
  மூ_உலகும் (7)
முழுமுதல்வன் வைத்துளது மூ_உலகும் யானும் - ஆரண்:3 55/2
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற - ஆரண்:10 46/1
முன்னே கொல்வான் மூ_உலகும்
 பொன்னே ஓங்கிய போர் வில்லான் - சுந்:5 48/1,2
முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும்
 என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி - யுத்1:3 171/2,3
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் - யுத்1:3 175/3
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி - யுத்4:36 6/3
உரிமை மூ_உலகும் தொழ உம்பர்-தம் - யுத்4:39 12/1

 மேல்
 
  மூ_உலகேனும் (1)
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா - கிட்:17 14/1

 மேல்
 
  மூ_உலகை (1)
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு - யுத்2:16 153/3

 மேல்
 
  மூ_உலகையும் (1)
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் - பால:5 16/2

 மேல்
 
  மூ_எழு (2)
மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற - அயோ:1 76/1
மழுவின் வானினன் மன்னரை மூ_எழு
 பொழுதில் நூறி புலவு உறு புண்ணின் நீர் - சுந்:3 27/1,2

 மேல்
 
  மூக்கன் (2)
சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன்
 நவை அறு பாகை அன்றி அமுதினை நக்கினாலும் - யுத்2:16 14/2,3
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் - யுத்4:34 25/2

 மேல்
 
  மூக்கால் (2)
பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால்
 கொத்தா நகத்தால் குடையா சிறையால் புடையா - ஆரண்:13 27/2,3
வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால்
 பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப - ஆரண்:13 28/3,4

 மேல்
 
  மூக்கிடை (1)
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப - சுந்:3 75/4

 மேல்
 
  மூக்கில் (1)
மூக்கில் தாக்குறும் மூரி நந்தும் நேர் - பால:2 57/1

 மேல்
 
  மூக்கிலள் (1)
கொங்கையள் மூக்கிலள் குழையின் காது இலள் - ஆரண்:10 24/3

 மேல்
 
  மூக்கிற்கு (1)
கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ - சுந்:4 54/4

 மேல்
 
  மூக்கின் (6)
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை - பால:19 18/1
மூக்கின் சோரி முழீஇ கொண்ட கண்ணினான் - ஆரண்:7 3/4
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின்
 புயல் இயல் கூந்தல் மாதர் குழாத்தொடும் தாரை போனாள் - கிட்:11 76/3,4
கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண - கிட்:14 44/4
அழைக்கும் தன் கையை வாயின் மூக்கின் வைத்து அயர்க்கும் ஐயா - யுத்2:19 222/3
சொரிய வன் கண்ணின் மூக்கின் செவிகளின் மூளை தூங்க - யுத்3:21 35/3

 மேல்
 
  மூக்கினள் (1)
தெரிந்த மூக்கினள் வாயினள் செக்கர் மேல் - ஆரண்:7 1/3

 மேல்
 
  மூக்கினால் (3)
மூக்கினால் இது முறிந்தமை முடிந்ததால் மொய்ம்பின் - ஆரண்:13 82/2
மூக்கினால் உச்சி முறைமுறையே மோக்கின்றான் - ஆரண்:13 102/4
நோக்கிய கண்களை நுதி கொள் மூக்கினால்
 காக்கைகள் கவர்ந்து கொண்டு உண்ண காண்டியால் - சுந்:5 60/3,4

 மேல்
 
  மூக்கினான் (2)
புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான்
 பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் - ஆரண்:15 13/2,3
ஓம்புறும் முழை என்று உயர் மூக்கினான்
 பாம்பு உறங்கும் படர் செவி பாழியான் - யுத்2:16 64/3,4

 மேல்
 
  மூக்கினூடும் (1)
மூக்கினூடும் சொரிந்தன மூளையே - யுத்2:15 21/4

 மேல்
 
  மூக்கினை (5)
முலை துமித்து உயர் மூக்கினை நீக்கிய மூத்தம் - ஆரண்:6 88/2
ஒற்றும் மூக்கினை உலை உறு தீ என உயிர்க்கும் - ஆரண்:6 91/1
தோட்ட நுங்கின் தொளை உறு மூக்கினை
 காட்டு எனா எழுந்தான் எதிர் கண்டவர் - ஆரண்:7 8/2,3
கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் - ஆரண்:10 83/1
சொல்வித்தும் பழித்தும் நுங்கை மூக்கினை துணிந்தோராலே - யுத்3:27 168/1

 மேல்
 
  மூக்கினோடு (1)
மூக்கினோடு முடிய முடிந்திலேன் - ஆரண்:9 30/2

 மேல்
 
  மூக்கு (19)
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை - பால:14 19/1
முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து - அயோ:11 19/3
புக்கது உற்றது புகல்வது என் மூக்கு எனும் புழையூடு - ஆரண்:6 87/3
உரன் நெரிந்து விழ என்னை உதைத்து உருட்டி மூக்கு அரிந்த - ஆரண்:6 101/1
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட - ஆரண்:6 102/1
கானம்-அதினிடை இருவர் காதொடு மூக்கு உடன் அரிய - ஆரண்:6 103/1
தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு
 அரிந்தான் என்பதும் உணர்ந்தான் அவளை நீ யார் என்றான் - ஆரண்:6 108/3,4
ஆக்க அரிய மூக்கு உங்கை அரியுண்டாள் என்றாரை - ஆரண்:6 117/1
மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு - ஆரண்:6 117/3
பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ - ஆரண்:6 125/1
துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு என சொல்லினாள் - ஆரண்:7 7/4
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் - ஆரண்:10 26/3
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் - ஆரண்:10 81/3
நீட்டும் நெடு மூக்கு எனும் நேமியன் சேம வில் கால் - ஆரண்:13 24/3
ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் - கிட்:13 52/1
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை - யுத்1:2 17/2
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் - யுத்2:16 322/4
மூக்கு இலா முகம் என்று முனிவர்களும் அமரர்களும் - யுத்2:16 353/1
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த - யுத்2:17 83/3

 மேல்
 
  மூக்கும் (13)
மூக்கும் காதும் வெம் முரண் முலை கண்களும் முறையால் - ஆரண்:6 86/3
கொங்கைகளும் குழை காதும் கொடி மூக்கும் குறைந்து அழித்தால் - ஆரண்:6 111/3
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும்
 ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ - ஆரண்:6 112/2,3
மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ - ஆரண்:6 122/4
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ - ஆரண்:6 135/1
வாயிடை இதழும் மூக்கும் வலிந்து அவர் கொய்ய என்றான் - ஆரண்:10 66/4
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும்
 வாட்டினார் வனத்தில் உள்ளார் மானிடர் என்ற வார்த்தை - ஆரண்:12 82/2,3
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும் - சுந்:3 130/3
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி - யுத்1:14 32/3
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 46/2
சித்திரம் பெறுதலின் செவியும் மூக்கும் கொண்டு - யுத்2:16 289/3
புண் உடை செவியொடு மூக்கும் பொன்றலால் - யுத்2:16 292/3
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும்
 வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு - யுத்4:38 25/2,3

 மேல்
 
  மூக்கூடும் (1)
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் - யுத்2:16 355/4

 மேல்
 
  மூக்கை (1)
எள்ளுதிர் நீரே மூக்கை என்று கொண்டு இவறி என்றும் - கிட்:13 47/3

 மேல்
 
  மூக்கொடு (3)
மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் - ஆரண்:8 6/4
துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக - ஆரண்:14 90/1
இளையவள்-தன்னை கொல்லாது இரு செவி மூக்கொடு ஈர்ந்து - சுந்:12 111/1

 மேல்
 
  மூக்கொடும் (1)
முற்ற நாண் இல் அரக்கியர் மூக்கொடும்
 அற்ற நாணினர் ஆயின போது அன்றி - சுந்:5 16/2,3

 மேல்
 
  மூக்கோடும் (1)
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும்
 அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா - யுத்2:16 321/3,4

 மேல்
 
  மூங்கில் (2)
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன - ஆரண்:7 65/2
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் - யுத்3:22 154/1

 மேல்
 
  மூங்கையர் (2)
முனியும் என்று அவிந்த வாய மூங்கையர் போன்ற அன்றே - ஆரண்:10 98/4
துருவ தார் புரவி எல்லாம் மூங்கையர் சொல் பெற்று-என்ன - யுத்4:42 5/1

 மேல்
 
  மூங்கையான் (1)
மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன யான் மொழியலுற்றேன் - பால:2 1/4

 மேல்
 
  மூச்சித்த (1)
மூச்சித்த இராவணனும் முடி சாய்ந்து இருந்தான் - ஆரண்:13 40/3

 மேல்
 
  மூச்சினான் (1)
முற்றும் நாளின் விடும் நெடு மூச்சினான் - யுத்3:29 29/4

 மேல்
 
  மூச (1)
மூச முட்டி முழுதும் முருக்கலால் - சுந்:13 2/2

 மேல்
 
  மூசி (1)
வழுவுற பின்னி மூசி மாசுண்ட சடையின் மாலை - யுத்4:41 117/3

 மேல்
 
  மூசிய (2)
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு - பால:17 6/2
மூசிய உயிர்ப்பு எனும் முடுகு வாதமும் - சுந்:2 124/1

 மேல்
 
  மூசின (1)
மூசின முயங்கு சேறு உலர மொண்டு உற - கிட்:10 109/3

 மேல்
 
  மூசு (6)
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு - அயோ:14 2/3
மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா - ஆரண்:3 40/1
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன் - கிட்:14 8/3
மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் - யுத்1:8 25/1
மூசு வண்டு_இனம் மு மத யானையின் - யுத்1:8 58/1
முறித்து எழுந்து அழுந்த யானை வீசும் மூசு பாகரை - யுத்3:31 78/3

 மேல்
 
  மூட்டலால் (2)
மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால்
 அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் - சுந்:5 65/3,4
மூல மந்திரம் தன்னொடு மூட்டலால் - யுத்4:37 194/4

 மேல்
 
  மூட்டாத (1)
மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் - அயோ:4 111/4

 மேல்
 
  மூட்டி (5)
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் - பால:24 28/4
காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம் - ஆரண்:13 135/3
உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ - கிட்:10 58/3
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி
 பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் - யுத்1:4 109/2,3
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் - யுத்3:22 154/1

 மேல்
 
  மூட்டிய (4)
மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ - கிட்:11 95/4
மூட்டிய பழி எனும் முருங்கு தீ அவித்து - கிட்:11 112/1
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான் - யுத்1:4 1/3
முற்றும் மூடிய கஞ்சுகன் மூட்டிய
 வெற்று அனல் பொறி கண்ணினன் வேத்திரம் - யுத்1:9 53/1,2

 மேல்
 
  மூட்டியே (1)
முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே - அயோ:10 44/4

 மேல்
 
  மூட்டினன் (1)
கொண்டு நெய் சொரிந்து எரி குழும் மூட்டினன்
 பண்டு உள மறை நெறி பரவி செய்தனன் - பால:23 84/3,4

 மேல்
 
  மூட்டு (5)
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற - பால:19 24/2
முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் - ஆரண்:13 27/4
மூட்டு அற நீக்குவான் முயலும் வேலையில் - யுத்2:16 282/2
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல - யுத்3:22 76/2
மூட்டு தீ வல் விடம் உற்று முற்றுவார்க்கு - யுத்4:41 87/2

 மேல்
 
  மூட்டும் (2)
மூட்டும் வகை யாவது-கொல் என்று முயல்கின்றான் - சுந்:6 5/4
மெய் சிலை விரிஞ்சன் மூட்டும் வேள்வியின் வேட்டு பெற்ற - யுத்3:27 9/3

 மேல்
 
  மூட்டுவாள் (1)
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் இடுக்கண் மூட்டுவாள் - அயோ:2 47/4

 மேல்
 
  மூட்டோடும் (1)
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை - சுந்:12 114/4

 மேல்
 
  மூட (3)
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட
 மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத - யுத்2:19 98/3,4
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை - யுத்2:19 104/3
முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட
 தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க - யுத்3:22 170/2,3

 மேல்
 
  மூடர் (1)
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் - யுத்2:19 259/3

 மேல்
 
  மூடரும் (1)
மூடரும் மொழியார் என்ன மன்னனும் முறுவல் செய்தான் - சுந்:6 58/4

 மேல்
 
  மூடலால் (1)
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால்
 கண்டிலர் இராமனை இமைப்பு இல் கண்ணினார் - யுத்4:37 78/3,4

 மேல்
 
  மூடவே (1)
மொய் கண்டார் திரை வேலையை மூடவே - யுத்3:29 30/4

 மேல்
 
  மூடி (3)
மூடி முற்றியும் முண்டித்தும் நீட்டியும் முறையால் - யுத்1:3 31/2
முன்னி வானினும் மூடி நின்றார்களை முறையால் - யுத்1:12 1/3
மூடி மேனியை முற்றுற சுற்றின மூழ்க - யுத்3:22 168/2

 மேல்
 
  மூடிய (5)
மூடிய களி மன்ன முடுகின நெறி காணா - அயோ:9 13/2
மு புறத்து உலகமும் அடங்க மூடிய
 இ புறத்து அண்டத்தோர்க்கு இயைவது அன்று இது - ஆரண்:10 29/2,3
மூடிய உலகினை முற்றும் முட்டி என்று - கிட்:16 7/2
முற்றும் மூடிய கஞ்சுகன் மூட்டிய - யுத்1:9 53/1
மூடிய நெய்யொடு நறவம் முற்றிய - யுத்3:27 51/1

 மேல்
 
  மூடின (1)
மூடின கங்குல் மாலை இருளினை முனிவர் மொய்ம்பின் - யுத்2:19 194/2

 மேல்
 
  மூடினது (1)
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற - ஆரண்:10 46/1

 மேல்
 
  மூடினாயோடு (1)
மூலமே வீரமே மூடினாயோடு போர் - கிட்:5 6/1

 மேல்
 
  மூடினார் (1)
மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை - யுத்2:19 92/3

 மேல்
 
  மூடினாரை (1)
மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை - யுத்2:19 92/3

 மேல்
 
  மூடினான் (2)
முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான்
 நிறை பெற்று ஆவி நெருப்பு உயிர்க்கும் வாள் - கிட்:16 50/2,3
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி - யுத்2:19 203/2

 மேல்
 
  மூடு (4)
முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் - பால:7 6/2
மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன் - அயோ:11 5/2
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் - யுத்2:19 262/4
மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் - யுத்4:32 25/2

 மேல்
 
  மூடுண்ட (1)
மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண் - யுத்3:25 4/3

 மேல்
 
  மூடுதும் (1)
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் - யுத்3:31 223/4

 மேல்
 
  மூடும் (5)
மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம் - ஆரண்:6 81/2
மூடும் உம்பரும் இம்பரும் பூழியில் மூழ்க - கிட்:12 15/3
பேழ் வாயகத்து அலது பேர் உலகம் மூடும்
 நீள் வானகத்தினிடை ஏகு நெறி நேரா - சுந்:1 67/1,2
உரம் ஒருங்கியது நீர் கடையும் வாலியது மார்பு உலகை மூடும்
 மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் - யுத்1:2 90/1,2
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும்
 பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி - யுத்2:16 156/3,4

 மேல்
 
  மூண்ட (10)
மூண்ட பெரும் துன்பத்தால் முறை முறையின் நிறை மலர்_கண் மொய்த்த நீரார் - ஆரண்:4 26/2
முனைவரும் மறை வலோரும் முந்தை_நாள் சிந்தை மூண்ட
 வினை வரும் நெறியை மாற்றும் மெய் உணர்வோரும் விண்ணோர் - கிட்:15 34/1,2
மூண்ட கால வெம் தீ என முற்றிய சீற்றம் - சுந்:3 137/2
மூண்ட சினத்தவர் மூவர் முனிந்தார் - சுந்:9 56/1
மூண்ட கோபம் முறையது அன்றாம் எனா - சுந்:12 106/3
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து - யுத்3:27 80/1
மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் - யுத்3:31 7/4
மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் - யுத்3:31 57/4
மூண்ட செரு இன்று அளவில் முற்றும் இனி வெற்றி - யுத்4:36 5/1
மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும் - யுத்4:37 160/2

 மேல்
 
  மூண்டதால் (1)
மொழிந்த காம கடும் கனல் மூண்டதால்
 வழிந்த நாகத்தின் வன் தொளை வாள் எயிற்று - ஆரண்:6 65/2,3

 மேல்
 
  மூண்டது (3)
முன் கொற்ற மன்னன் முடி கொள்க என கொள்ள மூண்டது
 என் குற்றம் அன்றோ இகல் மன்னவன் குற்றம் யாதோ - அயோ:4 128/2,3
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப - யுத்1:3 79/2
மொழி படைத்த வலி என மூண்டது ஓர் - யுத்1:9 44/2

 மேல்
 
  மூண்டால் (1)
மூண்டால் முன்னே ஆர் உயிரொடும் முடியாதே - ஆரண்:15 26/3

 மேல்
 
  மூண்டான் (3)
முனைவர் வானவர் எவரொடும் போர் செய மூண்டான் - யுத்3:22 163/4
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் - யுத்3:26 94/4
முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் - யுத்3:27 100/4

 மேல்
 
  மூண்டு (21)
மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை - அயோ:2 51/3
மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் - அயோ:4 111/4
மூண்டு எழு காதலால் முளரி தாள் தொழ - அயோ:11 42/1
காசையின் கரியவன் காண மூண்டு எழும் - அயோ:12 27/3
மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் - ஆரண்:3 8/3
மூண்டு எழு சிந்தனை முறை இலோன் தனை - ஆரண்:12 33/2
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் - கிட்:11 126/3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி - சுந்:8 20/2
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின் - சுந்:11 23/3
கோவம் மூண்டு எழுந்தும் கொல்லான் காட்டுமேல் காட்சி கொள்வான் - யுத்1:3 119/4
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் - யுத்1:4 100/2
முடுக்குவென் வருணனை என்ன மூண்டு எதிர் - யுத்1:6 56/2
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் - யுத்2:19 229/3
இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 13/3
முழுவது ஏழ் உலகம் இன்ன முறை முறை செய்கை மேல் மூண்டு
 எழுவதே அமரர் இன்னம் இருப்பதே அறம் உண்டு என்று - யுத்3:26 66/1,2
மூண்டு வந்தது தீவினை முன் நின்று முடுக்க - யுத்3:31 33/2
மூண்டு அற முருக்கிய ஊழி காலத்தில் - யுத்3:31 170/3
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் - யுத்3:31 223/4
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் - யுத்4:32 52/1
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட - யுத்4:37 10/3
துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே - யுத்4:38 19/4

 மேல்
 
  மூண்டுளோர் (1)
முச்சு இறு வாழ்க்கையின் மூண்டுளோர் என - யுத்3:20 45/4

 மேல்
 
  மூண்டுற்று (1)
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் - ஆரண்:13 7/3

 மேல்
 
  மூத்த (3)
ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த
 வேந்தர்க்கும் விருப்பிற்று ஆகும் வேறும் ஓர் உரை உண்டு என்றாள் - ஆரண்:6 47/3,4
முந்தை_நாள் உலகம் தந்த மூத்த வானோர்கட்கு எல்லாம் - யுத்3:27 166/1
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த
 தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை - யுத்3:27 174/1,2

 மேல்
 
  மூத்தது (1)
மூத்தது கொள்கை போலாம் என்னுடை முயற்சி எல்லாம் - யுத்2:19 296/4

 மேல்
 
  மூத்தம் (2)
முலை துமித்து உயர் மூக்கினை நீக்கிய மூத்தம்
 மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட - ஆரண்:6 88/2,3
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர் - ஆரண்:9 28/1

 மேல்
 
  மூத்தமையும் (1)
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை - ஆரண்:2 28/2

 மேல்
 
  மூத்தவர் (1)
மூத்தவர் இருக்கவே முறைமையால் நிலம் - அயோ:12 16/3

 மேல்
 
  மூத்தவற்கு (1)
மூத்தவற்கு உரித்து அரசு எனின் முறைமையின் உலகம் - அயோ:2 76/1

 மேல்
 
  மூத்தவன் (1)
மூத்தவன் முழுது உணர் முனியை முன்னி நீ - பால:8 31/2

 மேல்
 
  மூத்தான் (1)
இன் துணைவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இளையவற்கும் எனக்கும் மூத்தான்
 குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் - அயோ:13 65/3,4

 மேல்
 
  மூதறிவொடு (1)
தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் - யுத்1:11 32/4

 மேல்
 
  மூதாதை (2)
ஆணையின் நினது மூதாதை ஐய நின் - பால:24 47/1
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை - யுத்2:16 12/1

 மேல்
 
  மூது (2)
மூது ஆனவன் முன்னம் முடிந்திடு எனும் - யுத்3:23 19/3
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி - யுத்3:30 50/1

 மேல்
 
  மூதுணர்வின் (1)
மு காலும் வலம் கொடு மூதுணர்வின்
 மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர - யுத்2:18 85/2,3

 மேல்
 
  மூதுரை (1)
மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார் - சுந்:2 137/2

 மேல்
 
  மூதுலகை (1)
முன் ஓடு உதிர திரை மூதுலகை
 பின் ஓடி வளைந்த பெரும் கடல்-வாய் - யுத்3:31 199/1,2

 மேல்
 
  மூதூர் (25)
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் - பால:15 27/4
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் - அயோ:3 91/2
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர்
 வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை - கிட்:16 61/1,2
கண்டனன் இலங்கை மூதூர் கடி பொழில் கனக நாஞ்சில் - சுந்:1 2/1
விசும்பிடை செல்லும் வீரன் விலங்கி வேறு இலங்கை மூதூர்
 பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் - சுந்:1 77/3,4
நடந்து தனியே புகுதும் நம்பி நனி மூதூர்
 அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை - சுந்:2 63/2,3
நாள் நாளும் தான் நல்கிய காவல் நனி மூதூர்
 வாழ்நாள் அன்னாள் போவதின் மேலே வழி நின்றாள் - சுந்:2 73/1,2
எல்லாம் உட்கும் ஆழி இலங்கை இகல் மூதூர்
 நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் - சுந்:2 79/1,2
எய்தி இ மூதூர் காப்பன் இலங்கைமாதேவி என் பேர் - சுந்:2 91/2
எத்தனை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம் - சுந்:2 92/1
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் - சுந்:2 94/3
மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற - சுந்:2 96/1
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ - சுந்:2 97/3
ஈனம் உறு பற்றலரை எற்றி எயில் மூதூர்
 மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை - சுந்:6 2/1,2
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் - யுத்1:10 14/4
தந்திரம் இலங்கை மூதூர் மதிலினை தழுவி தாவி - யுத்1:13 26/1
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் - யுத்1:13 27/4
என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அளவு எலாம் இலங்கை மூதூர்
 மன்னவன் நீயே என்று வந்து அடைந்தவற்கு வாயால் - யுத்1:14 6/2,3
வருவதும் இலங்கை மூதூர் புலை எலாம் மாண்ட பின்னை - யுத்2:16 133/1
இறை உடை இருக்கை மூதூர் என்றும் வந்து இருக்கலாதீர் - யுத்2:17 37/2
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் - யுத்2:17 45/2
தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் - யுத்3:26 19/2
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் - யுத்3:26 83/3
எரி உண அளகை மூதூர் இந்திரன் இருக்கை எல்லாம் - யுத்3:29 36/1
வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ - யுத்3:29 60/2

 மேல்
 
  மூதூர்க்கு (1)
பாய் புனல் இலங்கை மூதூர்க்கு என்றனன் பழியை வென்றான் - சுந்:4 36/4

 மேல்
 
  மூதெரி (1)
மூதெரி வளர்க்கிலெம் முறையின் நீங்கினோம் - ஆரண்:3 14/3

 மேல்
 
  மூப்பிடையே (1)
இறுத்தாய் தமியேன் என்னாது என்னை இ மூப்பிடையே
 வெறுத்தாய் இனி நான் வாழ்நாள் வேண்டேன் வேண்டேன் என்றான் - அயோ:4 57/3,4

 மேல்
 
  மூப்பின் (1)
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை - யுத்2:16 12/1

 மேல்
 
  மூப்பினர் (2)
அளவு_இல் மூப்பினர் அரும் தவர்க்கு அருவி நீர் கொணர்ந்து - அயோ:10 29/3
இடுகு கண்ணினர் இடர் உறு மூப்பினர் ஏக - அயோ:10 30/2

 மேல்
 
  மூப்பினாலும் (1)
எரிகின்ற மூப்பினாலும் ஏவுண்ட நோவினாலும் - யுத்3:24 17/1

 மேல்
 
  மூப்பினிர் (1)
வெவ் வழி வருந்தினிர் விளைந்த மூப்பினிர்
 இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர் - ஆரண்:12 40/2,3

 மேல்
 
  மூப்பு (4)
நரை திரை மூப்பு இவை மாற்றி இந்திரனும் நந்தாமல் - பால:12 6/3
விரும்பிய மூப்பு எனும் வீடு கண்ட யான் - அயோ:1 15/1
அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும் - அயோ:1 27/2
மூப்பு எனும் பருவமும் முனிய முற்றினான் - ஆரண்:12 22/4

 மேல்
 
  மூப்பும் (1)
ஐய சாலவும் அலசினென் அரும் பெரு மூப்பும்
 மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த - அயோ:1 61/1,2

 மேல்
 
  மூர்க்கர் (1)
மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் - யுத்3:31 7/4

 மேல்
 
  மூர்க்கன் (1)
முற்ற ஓதி என் மூர்க்கன் முடி தலை - யுத்1:14 43/3

 மேல்
 
  மூர்ச்சிக்கும் (1)
முறிக்கும் மூர்ச்சிக்கும் மோக்கும் முயங்குமால் - யுத்3:29 32/2

 மேல்
 
  மூர்ச்சியா (1)
முற்றினான் உயிர் உலந்து மூர்ச்சியா - கிட்:15 7/4

 மேல்
 
  மூர்த்தி (17)
மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் - பால:4 1/4
ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம் - பால:8 7/3
அறத்தின் மூர்த்தி வந்து அவதரித்தான் என்பது அல்லால் - அயோ:1 36/2
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் - அயோ:3 95/4
அண்ணல் பெரியோன் தனது ஆதியின் மூர்த்தி ஒத்தான் - அயோ:4 112/4
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய் - அயோ:12 31/2
தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின் - ஆரண்:1 51/3
தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி - ஆரண்:1 52/4
அட்ட மூர்த்தி தாள் பணியும் ஆற்றலான் - கிட்:3 40/4
வேதமும் அறனும் சொல்லும் மெய் அற_மூர்த்தி வில்லோன் - சுந்:12 73/4
சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி - யுத்1:7 5/4
மூலம் வந்து உலகை உண்ணும் உருத்திர மூர்த்தி என்ன - யுத்2:19 54/2
தாதை சொல் தலைமேல் கொண்ட தாபதன் தரும மூர்த்தி
 ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் - யுத்2:19 275/1,2
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ - யுத்3:28 47/1
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் - யுத்3:31 230/4
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் - யுத்4:40 99/3
மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு - யுத்4:41 95/3

 மேல்
 
  மூர்த்தி-தானும் (1)
முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும்
 வழு இலா மறையும் உன்னால் வாழ்ந்தன ஆகும் மைந்த - யுத்3:24 23/2,3

 மேல்
 
  மூர்த்தி-பால் (2)
அற நிலை வழாமையும் ஆதி மூர்த்தி-பால்
 நிறைவரு நேயமும் நின்ற வாய்மையும் - யுத்1:4 43/1,2
ஆயவன் தருமமும் ஆதி மூர்த்தி-பால்
 மேயது ஓர் சிந்தையும் மெய்யும் வேதியர் - யுத்1:4 52/1,2

 மேல்
 
  மூர்த்தி-என்னின் (1)
இறையவன் இராமன் என்னும் நல் அற மூர்த்தி-என்னின்
 பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி - யுத்3:28 51/2,3

 மேல்
 
  மூர்த்திகள்-தாமும் (1)
மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் - சுந்:11 4/4

 மேல்
 
  மூர்த்தியார் (1)
மூவர்க்கும் தலைவர் ஆன மூர்த்தியார் அறத்தை முற்றும் - யுத்2:16 145/3

 மேல்
 
  மூர்த்தியான் (1)
முட்டும் என்று உருவொடு வளைந்த மூர்த்தியான் - சுந்:4 99/4

 மேல்
 
  மூர்த்தியான்-தனை (1)
முற்றுற பொலிதரு மூர்த்தியான்-தனை - பால:5 69/4

 மேல்
 
  மூர்த்தியை (2)
தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை
 காட்சியே இனி கடன் என்று கல்வி சால் - யுத்1:4 18/2,3
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை - யுத்2:15 210/3

 மேல்
 
  மூரல் (11)
முருக்கு இதழ் முத்த மூரல் முறுவலார் முகங்கள் என்னும் - பால:14 56/1
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி - அயோ:3 79/3
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி - ஆரண்:6 112/1
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை - கிட்:10 35/4
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன் - கிட்:11 34/2
முருந்து நிகர் மூரல் நகையாளையும் முனிந்தான் - கிட்:14 59/4
மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே - சுந்:4 52/4
மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ - யுத்1:1 7/4
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் - யுத்3:25 20/1
செவ்விதின் துளக்கி மூரல் முறுவலும் தெரிவது ஆக்கி - யுத்3:27 171/2
முளரி அம் கண்ணன் மூரல் முறுவலன் மொழிவதானான் - யுத்4:37 205/4

 மேல்
 
  மூரி (57)
மூக்கில் தாக்குறும் மூரி நந்தும் நேர் - பால:2 57/1
முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி
 உழக்க வாளைகள் பாளையில் குதிப்பன ஓடை - பால:9 11/3,4
முற்ற ஏழ் உலகையும் வென்ற மூரி வில் - பால:14 5/3
மூரி மா மத யானையை முட்டினான் - பால:14 30/4
முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல் - பால:17 2/1
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் - பால:24 28/4
முழு கலின் வலிய நம் மூரி நெஞ்சினை - அயோ:4 188/1
மூரி வில் கை இளையவன் முன் செல - அயோ:4 228/2
குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி
 சடையினன் உரி மானின் சருமன் நல் மர நாரின் - அயோ:9 21/1,2
முடுகுக என்ற சொல் மூரி மா நகர் - அயோ:12 24/3
மொய் பெரும் சேனையும் மூரி ஞாலமும் - அயோ:12 56/1
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே - ஆரண்:7 93/4
முழங்கின பெரும் பணை மூரி மால் கரி - ஆரண்:7 110/1
முருங்கிய கனலின் மூரி விடத்தினை முருக்கும் சீற்றத்து - ஆரண்:10 111/3
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் - ஆரண்:14 23/3
மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை - கிட்:2 5/2
மூரி திசை யானை இரண்டு என முட்டினாரே - கிட்:7 45/4
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை - கிட்:7 79/3
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் - கிட்:8 19/4
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் - கிட்:10 6/3
முழங்கின முறை முறை மூரி மேகம் நீர் - கிட்:10 22/1
முழங்கும் ஓதையும் மூரி நீர் முழக்கொடு முழங்கும் - சுந்:2 13/2
முரிந்து உயர் பாற்கடல் முகந்து மூரி வான் - சுந்:2 53/2
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி
 மழை தொடர் மஞ்ஞை என்ன விழாவொடு வருகின்றாரை - சுந்:2 114/3,4
முழுகினான் தவ மொய்ம்பொடு மூரி வில் - சுந்:3 27/3
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல - சுந்:3 90/4
முரண் தரு மேரு வில் முரிய மூரி நாண் - சுந்:4 49/2
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் - சுந்:7 3/4
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி - சுந்:8 22/2
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி - சுந்:9 17/3
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின - சுந்:9 42/3
முறிந்தது மூரி வில் அம் முறியே கொடு - சுந்:9 50/1
முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை - சுந்:10 25/2
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் - சுந்:11 44/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் - சுந்:12 131/4
மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என - சுந்:14 16/3
மூரி வானரம் வாங்கிய மொய்ம் மலை - யுத்1:8 34/2
முரபன் நகு தோளவன் மூரி மடங்கல் என்ன - யுத்1:11 31/1
மூரி வல் நெடும் தானையில் முற்றினான் - யுத்2:15 100/2
மூரி நீர் அண்டம் எல்லாம் வயிற்றிடை முன்னம் கொண்ட - யுத்2:15 222/2
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் - யுத்2:15 238/4
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் - யுத்2:16 26/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி
 வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ - யுத்2:16 169/1,2
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் - யுத்2:16 189/3
முழுக்கினர் உழக்கினர் மூரி யாக்கையை - யுத்2:18 96/3
முழங்கின முரசம் வேழம் முழங்கின மூரி திண் தேர் - யுத்2:18 184/1
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி - யுத்2:18 185/4
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி
 தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு - யுத்2:19 203/2,3
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் - யுத்3:20 32/2
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி
 நுகம் பயில் தேரினோடும் நுறுக்கினன் நூழில் தீர்த்தான் - யுத்3:22 126/2,3
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி
 ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் - யுத்3:25 5/1,2
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் - யுத்3:25 13/4
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா - யுத்3:29 27/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் - யுத்3:31 99/2
முழுகி மீது எழுந்தது என்ன சென்றது மூரி திண் தேர் - யுத்4:37 2/4
முடியும் என்பது ஒர் மூரி முழக்கினால் - யுத்4:37 34/4
விழு மலர் கண்ணீர் மூரி வெள்ளத்தால் முருகின் செவ்வி - யுத்4:41 117/2

 மேல்
 
  மூரிய (2)
மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் - பால:22 41/2
முன்பனில் வந்து மொழிந்தனன் மூரிய தேர் வல்லான் - அயோ:13 24/4

 மேல்
 
  மூரியால் (1)
பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் - பால:19 35/3

 மேல்
 
  மூரியும் (1)
நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ - யுத்1:2 89/2

 மேல்
 
  மூல (18)
மூல தாமரை முழு மலர் முளைத்து என முளைத்தான் - பால:9 4/4
மூல நாசம்பெற முடிக்கும் மொய்ம்பினாள் - ஆரண்:6 1/2
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் - ஆரண்:13 14/1
மூல காரணத்தவனொடும் உலகெலாம் முற்றும் - ஆரண்:13 75/2
மூல மா மலர் முன்னவன் முற்றுறும் - ஆரண்:14 27/3
மும்மை சால் உலகுக்கு எல்லாம் மூல மந்திரத்தை முற்றும் - கிட்:7 77/1
மூல வெம் கொடுமையின் தவத்தின் முற்றினான் - யுத்3:20 35/2
மூல வேள்விக்கு வேண்டுவ கலப்பைகள் முறையால் - யுத்3:22 159/3
மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் - யுத்3:22 212/3
திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் - யுத்3:24 50/4
மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய் - யுத்3:24 115/3
மூல தானை என்று உண்டு அது மும்மை நூறு அமைந்த - யுத்3:30 45/1
வினையம் மற்று இலை மூல மா தானையை விரைவோடு - யுத்3:31 2/3
வாழி மற்று அவன் மூல மா தானை முன் வருவ - யுத்3:31 32/3
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் - யுத்3:31 142/1
செய் தவத்து இராவணன் மூல சேனையே - யுத்3:31 182/4
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட - யுத்4:37 113/2
மூல மந்திரம் தன்னொடு மூட்டலால் - யுத்4:37 194/4

 மேல்
 
  மூலத்தானை (1)
அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் - யுத்1:13 21/3

 மேல்
 
  மூலத்திடை (1)
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் - யுத்2:18 169/4

 மேல்
 
  மூலத்து (7)
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை - பால:24 28/3
அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று - ஆரண்:1 48/3
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி - ஆரண்:2 30/1
மதங்கியரை ஒத்த மயில் வைகு மர மூலத்து
 ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க - கிட்:10 78/3,4
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள - யுத்1:7 8/2
இன் உயிர் ஒன்றே மூலத்து இருவரும் ஒருவரேயால் - யுத்3:24 22/2
கன்னம் மூலத்து அற்றன வெண் சாமரை காணீர் - யுத்4:33 13/2

 மேல்
 
  மூலத்துக்கு (1)
அண்ட மூலத்துக்கு அப்பால் ஆழியும் கொதித்தது ஏழு - யுத்1:6 58/1

 மேல்
 
  மூலத்தே (1)
மூன்று உலகத்தினோர்க்கும் மூலத்தே முடிந்த அன்றே - கிட்:7 152/2

 மேல்
 
  மூலத்தை (1)
மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை
 இ பரம் துடைத்தவர் எய்தும் இன்பத்தை - பால:23 68/1,2

 மேல்
 
  மூலம் (21)
ஓதும் மூலம் அவை என ஓர்தியே - அயோ:2 20/4
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய - அயோ:3 66/1
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் - அயோ:3 95/4
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் - அயோ:9 44/2
மூலம் இல் கனவின் திரு முற்றுற - அயோ:14 18/2
மூலம் வந்து உதவிய மூவர்க்கு ஆயினும் - அயோ:14 71/3
அன்று மூலம் ஆதியாய் - ஆரண்:1 66/1
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி - ஆரண்:7 76/2
மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன் - ஆரண்:13 31/2
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் - ஆரண்:16 2/4
மூலம் ஓர்கிலர் மறுகி ஓடினார் முழை அதனின் - கிட்:2 2/4
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் - கிட்:7 1/3
சாகா மூலம் தின்று உழல்வார்-மேல் சலம் என் ஆம் - சுந்:2 80/2
மூலம் பார்க்குறின் உலகை முற்றுவிக்கும் முறை தெரினும் - சுந்:2 220/3
தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி - சுந்:12 112/3
மூலம் என்று உணர்தலால் பிரிவு முற்றினான் - யுத்1:4 91/4
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக - யுத்1:8 38/2
மூலம் மூன்று இலை என வகுத்து முற்றிய - யுத்2:16 311/2
மூலம் வந்து உலகை உண்ணும் உருத்திர மூர்த்தி என்ன - யுத்2:19 54/2
மூலம் கொண்டு உணரா நின்னை முடித்து அன்றி முடியேன் என்றான் - யுத்3:28 49/4
மூலம் கொண்டார் கண்டகர் ஆவி முடிவிப்பான் - யுத்4:37 125/2

 மேல்
 
  மூலமும் (4)
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து - அயோ:9 38/3
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ - கிட்:7 21/2
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய - சுந்:12 75/1
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ - யுத்4:41 48/3

 மேல்
 
  மூலமே (5)
மூலமே இல்லா முதல்வனே நீ முயலும் - ஆரண்:15 41/1
மூலமே வீரமே மூடினாயோடு போர் - கிட்:5 6/1
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி - கிட்:9 26/4
மூலமே நோக்கினும் முனிந்து போந்தவன் - யுத்1:4 81/2
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் - யுத்2:16 179/1

 மேல்
 
  மூலமோ (1)
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ
 தோன்றி அரு வினையேன் சாப துயர் துடைத்தாய் - ஆரண்:15 40/3,4

 மேல்
 
  மூவர் (14)
மூவர் ஆனவர்-தம்முளும் முந்திய - பால:0 10/2
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய - அயோ:3 66/1
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி - அயோ:4 118/2
முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார் - ஆரண்:2 5/3
மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை - கிட்:2 5/2
மூவர் நீ முதல்வன் நீ முற்றும் நீ மற்றும் நீ - கிட்:7 127/3
மூண்ட சினத்தவர் மூவர் முனிந்தார் - சுந்:9 56/1
முனைவரும் அமரரும் மூவர் தேவரும் - சுந்:12 70/2
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் - யுத்1:5 51/2
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் - யுத்1:5 54/4
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் - யுத்3:20 11/3
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் - யுத்3:26 5/3
மூவர் தலைகள் பொதிர் எறிவர் அற முதல்வ - யுத்3:31 165/3
தலைவர் ஒரு மூவர் தனி மானம் இதுதானோ - யுத்4:36 17/4

 மேல்
 
  மூவர்-தம்முளும் (1)
மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் - சுந்:2 10/3

 மேல்
 
  மூவர்க்கு (2)
மூலம் வந்து உதவிய மூவர்க்கு ஆயினும் - அயோ:14 71/3
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி - யுத்3:21 17/2

 மேல்
 
  மூவர்க்கும் (9)
மருள் இல் வாணியும் வல்லவர் மூவர்க்கும்
 தெருளும் நல் அறமும் மன செம்மையும் - அயோ:2 19/2,3
முறைமையால் என் பயந்தெடுத்த மூவர்க்கும்
 குறைவு_இலா என் நெடு வணக்கம் கூறி பின் - அயோ:5 37/1,2
சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும் - ஆரண்:6 94/3
சிறக்கும் மாமியர் மூவர்க்கும் சீதை ஆண்டு - சுந்:5 33/1
முறுவல் பூக்கும் அன்றே நின்ற மூவர்க்கும் முகங்கள் - சுந்:9 3/4
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் - யுத்1:4 100/2
மூவர்க்கும் தலைவர் ஆன மூர்த்தியார் அறத்தை முற்றும் - யுத்2:16 145/3
நம்பியை முதல்வர் ஆன மூவர்க்கும் நால்வர் ஆன - யுத்3:27 72/3
முன்னர் சென்றனன் மூவர்க்கும் பின் உளான் - யுத்4:41 59/4

 மேல்
 
  மூவரில் (2)
முன்னமும் மகவாய் வந்த மூவரில் ஒருவன் போனான் - ஆரண்:11 68/1
மூவரில் பெற்றம் உடையவன் தன்னையும் முழுதும் - யுத்1:2 105/2

 மேல்
 
  மூவரின் (3)
மூவரின் நால்வர் ஆம் முனி வந்து எய்தினான் - அயோ:1 4/4
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் - சுந்:2 128/4
மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத - சுந்:6 59/3

 மேல்
 
  மூவருக்கும் (1)
நல் நுதலார் மூவருக்கும் நாலு கூறிட்டு அளித்தான் - பால:12 21/4

 மேல்
 
  மூவரும் (13)
தெரிவையர் மூவரும் சிறிது நாள் செலீஇ - பால:5 98/1
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் - பால:9 5/1
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே - பால:23 60/4
மெய் நிறை மூவரை மூவரும் வேட்டார் - பால:23 100/4
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் - அயோ:1 36/4
அல்லாதவர் மூவரும் அந்தகனும் - ஆரண்:13 12/2
மூவரும் தேவர்-தாமும் முரண் உக முற்றும் கொற்றம் - சுந்:3 142/1
மூவரும் அல்லன் மற்றை முனிவரும் அல்லன் எல்லை - சுந்:12 72/3
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் - யுத்1:2 23/4
மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை - யுத்1:3 9/2
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் - யுத்1:5 39/2
முன் உனக்கு இறைவர் ஆன மூவரும் தோற்றார் தேவர் - யுத்2:16 40/1
நண்ணா ஒரு மூவரும் நண்ணிடினும் - யுத்2:18 76/3

 மேல்
 
  மூவரே (1)
மூவரே அல்லர் ஆகின் முனிவரே முழுதும் தோற்ற - யுத்1:3 119/2

 மேல்
 
  மூவரை (3)
மெய் நிறை மூவரை மூவரும் வேட்டார் - பால:23 100/4
மூவரை வென்று மூன்று உலகும் முற்றுற - யுத்1:2 70/1
மூவரை கண்டால் என்ன இருவரை முறையின் நோக்கி - யுத்3:23 28/2

 மேல்
 
  மூவரையும் (2)
ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் - ஆரண்:10 55/4
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட - யுத்2:17 90/3

 மேல்
 
  மூவரோடு (2)
ஈன்றவர் மூவரோடு இருமை நோக்குறும் - அயோ:14 87/2
மூவரோடு முனிவர் மற்று யாவரும் - யுத்4:39 8/3

 மேல்
 
  மூவரோடுதான் (1)
மூவரோடுதான் முன் நின்று முட்டிய சேனையில் - ஆரண்:8 3/2

 மேல்
 
  மூவரோடும் (2)
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் - கிட்:7 69/4
மூவரோடும் உலகு ஒரு மூன்றொடும் - யுத்3:29 33/3

 மேல்
 
  மூவா (4)
மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா
 மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திசை மேல்_நாள் - ஆரண்:3 40/1,2
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட - யுத்2:17 90/3
மூவா முதல் நான்முகனார் மொழியால் - யுத்2:18 55/4
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் - யுத்3:27 28/2

 மேல்
 
  மூவாதமை (1)
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை - ஆரண்:2 28/2

 மேல்
 
  மூவாது (1)
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா - யுத்2:19 251/2

 மேல்
 
  மூவாயிர (1)
மூவாயிர கோடியரோடு முரண் - யுத்2:18 15/2

 மேல்
 
  மூவேம் (1)
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை - ஆரண்:6 132/2

 மேல்
 
  மூழ்க (10)
கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய - பால:16 32/1
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க
 தேறான் ஆகி செய்கை மறந்தான் செயல் முற்றி - அயோ:3 49/2,3
மூடும் உம்பரும் இம்பரும் பூழியில் மூழ்க
 தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் - கிட்:12 15/3,4
பொறிந்து இமையோர் கோன் வச்சிர பாணம் புக மூழ்க
 எறிந்துழி மற்று ஓர் புன் மயிரேனும் இழவாதீர் - கிட்:17 13/3,4
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க
 உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் - கிட்:17 28/1,2
முற்றினார் உலந்தார் ஐயன் மொய்ம்பினோடு உடலை மூழ்க
 சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம் - சுந்:12 129/2,3
மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க
 எழுகின்ற சேனை நோக்கி இயைந்து இருந்தானை கண்டான் - யுத்1:14 15/3,4
முந்தி வந்து இறைஞ்சினானை முகந்து உயிர் மூழ்க புல்லி - யுத்2:16 125/1
மூடி மேனியை முற்றுற சுற்றின மூழ்க
 ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க - யுத்3:22 168/2,3
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க - யுத்3:27 161/4

 மேல்
 
  மூழ்கலின் (1)
தெரி கணை மூழ்கலின் திறந்த மார்பினர் - ஆரண்:7 122/1

 மேல்
 
  மூழ்கலும் (1)
நீத்த நீரில் நெடியவன் மூழ்கலும்
 தீத்த காம தெறு கதிர் தீயினால் - கிட்:1 36/1,2

 மேல்
 
  மூழ்கான் (1)
மோதுற்று ஆர் திரை வேலையில் மூழ்கான்
 மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான் - யுத்1:3 103/1,2

 மேல்
 
  மூழ்கி (8)
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி
 கடைய முன் கடல் செழும் திரு எழும்படி காட்டி - பால:9 12/1,2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி
 இன்னே என்னை காணுதி நீ என்று இகலி தன் - பால:17 31/2,3
முறையில் நின்றிலர் முந்துறு களியிடை மூழ்கி
 நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர - அயோ:1 74/2,3
அளித்தவர் அஞ்சும் நெஞ்சின் அடைத்தவர் அறிவில் மூழ்கி
 குளித்தவர் இன்ப துன்பம் குறைத்தவர் அன்றி வேரி - கிட்:11 92/1,2
முழை-தலை இருள் கடலின் மூழ்கி முடிவேமை - கிட்:14 65/1
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் - யுத்2:16 179/1
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி
 உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் - யுத்3:20 55/3,4
முன்னை தாய் தந்தை எனும் பெரு மாயையில் மூழ்கி
 தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து - யுத்4:40 90/2,3

 மேல்
 
  மூழ்கிட (1)
முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த - கிட்:10 81/4

 மேல்
 
  மூழ்கியது (1)
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் - யுத்2:16 355/4

 மேல்
 
  மூழ்கிலேன் (1)
நினைத்து இருந்து நெடும் துயர் மூழ்கிலேன்
 மனத்து மாசு என் உயிரொடும் வாங்குவேன் - யுத்4:41 58/3,4

 மேல்
 
  மூழ்கிவாம் (1)
பாடவம் விளம்பினம் பழியில் மூழ்கிவாம் - கிட்:16 7/4

 மேல்
 
  மூழ்கினர் (2)
தீயில் மூழ்கினர் ஒத்தனர் செங்கணான் - அயோ:4 225/3
பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் - ஆரண்:3 37/1

 மேல்
 
  மூழ்கினாம் (1)
முற்றுவது என் இனி பழியின் மூழ்கினாம் - யுத்1:2 14/4

 மேல்
 
  மூழ்கினார் (3)
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார்
 என்னையும் பிரிந்தனர் இடர் உறா-வகை - அயோ:4 150/2,3
முழையில் மஞ்ஞை போல் எரியில் மூழ்கினார் - அயோ:11 131/4
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் - ஆரண்:7 102/4

 மேல்
 
  மூழ்கினாள் (1)
வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர் - பால:18 17/3

 மேல்
 
  மூழ்கினான் (3)
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் - பால:10 61/4
காமனும் அரும் துயர் கடலில் மூழ்கினான்
 ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை - அயோ:12 42/3,4
கடம் செய்வான் என கடலில் மூழ்கினான் - அயோ:14 92/4

 மேல்
 
  மூழ்கு (2)
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் - பால:13 55/2
தெள்ளு நீரிடை மூழ்கு செந்தாமரை - பால:18 29/2

 மேல்
 
  மூழ்குதும் (1)
முருங்கு எரியில் புக மூழ்குதும் என்பார் - பால:13 29/4

 மேல்
 
  மூழ்கும் (1)
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ - அயோ:11 130/1

 மேல்
 
  மூழ்குவ (1)
முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் - அயோ:9 11/4

 மேல்
 
  மூழை (2)
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் - ஆரண்:14 45/2
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் - யுத்2:16 213/2

 மேல்
 
  மூழையின் (1)
மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை - யுத்1:6 49/4

 மேல்
 
  மூள் (4)
மூள் இரும் சின கரி முழங்கும் ஓதையும் - அயோ:14 25/2
மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை - ஆரண்:7 133/2
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல் - கிட்:10 105/1
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி - யுத்4:37 179/3

 மேல்
 
  மூள்கின்றான் (1)
மூ-வகை உலகையும் விழுங்க மூள்கின்றான் - சுந்:7 59/4

 மேல்
 
  மூள்வது (1)
மூள்வது ஏதம் அது முடியா-முனம் - ஆரண்:11 81/3

 மேல்
 
  மூள்வித்தீர் (1)
மூள்வித்தீர் முனியாதானை முனிவித்தீர் முடிவின் என்றான் - கிட்:11 73/4

 மேல்
 
  மூள (5)
களியா உள்ளத்து அண்ணல் மனத்தில் கதம் மூள
 விளியா நின்றே நீதி நலத்தின் வினை ஓர்வான் - சுந்:2 81/1,2
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள் - சுந்:2 209/1
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள
 வழுவல்_இல் அபயம் நின்-பால் வழங்கினன் அவன் பொன் பாதம் - யுத்1:4 121/2,3
பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் - யுத்3:26 16/4
மூள முற்றிய சின கொடும் தீயிடை முளைத்தோர் - யுத்3:30 23/2

 மேல்
 
  மூளா (1)
மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா - சுந்:5 49/2

 மேல்
 
  மூளும் (6)
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் - அயோ:3 60/1
மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர் - ஆரண்:10 60/1
காவி ஆன கண்ணி மேனி காண மூளும் ஆசையால் - ஆரண்:10 92/3
மூளும் சாபத்தின் முந்திய தீவினை முடித்தான் - ஆரண்:15 38/2
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் - சுந்:13 25/1
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான் - யுத்1:5 49/2

 மேல்
 
  மூளுற (1)
மூளுற பொருத்தி மாட முன்றிலில் முறையினோடு - யுத்3:29 49/3

 மேல்
 
  மூளுறுத்தி (1)
மூளுறுத்தி அடுக்கின மொய்ம்பினால் - கிட்:11 32/4

 மேல்
 
  மூளை (2)
மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் - பால:22 41/2
சொரிய வன் கண்ணின் மூக்கின் செவிகளின் மூளை தூங்க - யுத்3:21 35/3

 மேல்
 
  மூளைகள் (3)
முடித்தலத்தினில் எற்றிட மூளைகள்
 வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ - யுத்2:15 67/3,4
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா - யுத்2:15 174/2
இடந்தன மூளைகள் இனிதின் உண்டன - யுத்2:19 47/3

 மேல்
 
  மூளையும் (3)
சேறும் வண்டலும் மூளையும் நிணமுமாய் திணிய - சுந்:7 39/1
மூளையும் உதிரமும் முழங்கு இரும் குழம்பு ஆய் - சுந்:8 31/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி - யுத்2:16 169/1

 மேல்
 
  மூளையே (1)
மூக்கினூடும் சொரிந்தன மூளையே - யுத்2:15 21/4

 மேல்
 
  மூன்றில் (4)
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் - அயோ:6 7/1
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் - ஆரண்:10 64/4
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை - சுந்:3 22/3
அமைவரும் புவனம் மூன்றில் என்னுடை ஆட்சியே தான் - யுத்2:17 50/2

 மேல்
 
  மூன்றிற்கு (1)
ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் - ஆரண்:6 46/1

 மேல்
 
  மூன்றிற்கும் (3)
உலகம் மூன்றிற்கும் முதன்மை பெற்றோர் என உயர்ந்தார் - சுந்:9 5/1
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு மதி தழைத்து என்ன - சுந்:12 37/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் - யுத்2:16 324/1

 மேல்
 
  மூன்றின் (5)
ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின்
 இரு திறத்தார்க்கும் செய்த வரம்பு இவர் இருவர் என்றாள் - ஆரண்:6 54/3,4
மயக்கு அறும் உலகம் மூன்றின் வாழ்பவர்க்கு அனைய வல்லோர் - ஆரண்:12 53/3
மண்டலங்கள் மூன்றின் மேல் என்றும் மலராத - ஆரண்:15 44/3
நலம் இது புவனம் மூன்றின் நாயகம் உன்னது அன்றோ - கிட்:7 83/2
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் - யுத்4:32 52/1

 மேல்
 
  மூன்றினும் (6)
முன்னர் வந்து உதித்து உலகம் மூன்றினும்
 நின்னை ஒப்பு இலா நீ பிறந்த பார் - அயோ:14 110/1,2
உரு பொறாது உலைவுறும் உலகம் மூன்றினும்
 செரு பெறா தினவு உறு சிகர தோளினார் - ஆரண்:7 44/3,4
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும்
 எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால் - ஆரண்:14 98/1,2
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும்
 நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் - கிட்:11 7/3,4
புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம் - கிட்:16 19/2
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும்
 எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் - யுத்1:3 71/3,4

 மேல்
 
  மூன்றினுள் (2)
எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள்
 முற்குணத்தவரே முதலோர் அவர் - பால:0 2/2,3
சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் - சுந்:2 143/4

 மேல்
 
  மூன்றினோடும் (1)
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும்
 புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் - யுத்3:29 52/1,2

 மேல்
 
  மூன்று (61)
எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது இரண்டு மூன்று நாள் - பால:8 30/1
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் இடுக்கண் மூட்டுவாள் - அயோ:2 47/4
பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புரம் மூன்று எரித்த போர் வில் - அயோ:4 57/2
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல் - அயோ:12 14/1
மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே - அயோ:13 5/4
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை - அயோ:13 64/3
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் - அயோ:14 135/4
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து - ஆரண்:3 24/2
முந்திய மலர் கண் ஓர் மூன்று நான்கு தோள் - ஆரண்:6 5/3
மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம் - ஆரண்:6 81/2
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் - ஆரண்:8 18/4
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் - ஆரண்:10 26/3
இந்திரன் சசியை பெற்றான் இரு_மூன்று வதனத்தோன் தன் - ஆரண்:10 75/1
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ - ஆரண்:15 40/3
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல் - கிட்:0 1/1
மூன்று என முற்றிய முடிவு_இல் பேர் உலகு - கிட்:7 25/1
மூன்று உலகத்தினோர்க்கும் மூலத்தே முடிந்த அன்றே - கிட்:7 152/2
வல்லி மூன்று உளவால் கோல வயிற்றில் மற்று அவையும் மார - கிட்:13 42/2
வில்லி மூன்று உலகின் வாழும் மாதரும் தோற்ற மெய்ம்மை - கிட்:13 42/3
முன்கையே ஒப்பது ஒன்றும் உண்டு மூன்று உலகத்துள்ளும் - கிட்:13 45/1
ஒன்றா மூன்று உலகத்துளோரையும் - கிட்:16 37/1
மூன்று உற்ற தலத்திடை முற்றிய துன்பம் வீப்பான் - சுந்:1 53/1
கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் - சுந்:2 42/1
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் - சுந்:2 193/2
குடிமை மூன்று உலகும் செயும் கொற்றத்து என் - சுந்:3 110/1
முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன் - சுந்:10 2/1
முற்றி மூன்று உலகுக்கும் முதல்வன் ஆயது - யுத்1:2 19/3
மூவரை வென்று மூன்று உலகும் முற்றுற - யுத்1:2 70/1
முனைவர் வானவர் முதலினர் மூன்று உலகத்தும் - யுத்1:3 48/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று - யுத்1:3 122/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று - யுத்1:3 122/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று
 மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று - யுத்1:3 122/1,2
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று - யுத்1:3 122/2
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று - யுத்1:3 122/2
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று
 தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:3 122/2,3
இப்படி மதில் ஒரு மூன்று வேறு இனி - யுத்1:5 26/1
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் - யுத்1:5 54/4
முடுக்கினன் தருக என மூன்று கோடியர் - யுத்1:8 8/1
முற்ற மூன்று பகலிடை முற்றவும் - யுத்1:8 65/2
மூன்று கண் இலன் ஆயினும் மூன்று எயில் எரித்தோன் - யுத்1:11 32/1
மூன்று கண் இலன் ஆயினும் மூன்று எயில் எரித்தோன் - யுத்1:11 32/1
மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே - யுத்2:15 169/1
இந்திரன் குலிச வேலும் ஈசன் கை இலை மூன்று என்னும் - யுத்2:16 23/1
முனிவரும் கருணை வைப்பர் மூன்று உலகத்தும் தோன்றி - யுத்2:16 147/1
மூலம் மூன்று இலை என வகுத்து முற்றிய - யுத்2:16 311/2
கூச மூன்று உலகும் காக்கும் கொற்றத்தேன் வீர கோட்டி - யுத்2:17 13/2
முன் சென்று அறியாதது மூன்று உலகத்தினுள்ளும் - யுத்2:19 20/4
ஏக சாதனனும் மூன்று புரங்கள் பண்டு எரித்துளோனும் - யுத்3:22 122/2
முற்றினன் இரண்டு மூன்று காவதம் ஒழிய பின்னும் - யுத்3:22 140/3
மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல் - யுத்3:22 211/3
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் - யுத்3:22 221/2
காவல் மூன்று உலகும் ஓதும் கடவுள் மா மரத்தை கண்டான் - யுத்3:24 48/4
மூன்று என ஒன்றிய உலகம் முன்னை நாள் - யுத்3:24 89/3
இருக்குமது என்னாம் இ மூன்று உலகையும் எரி மடாதே - யுத்3:26 65/4
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய - யுத்3:27 155/4
மூன்று கண் அமைந்தன ஐம் முகத்தன - யுத்3:31 181/1
மூன்று வைப்பினும் அ புறத்து உலகினும் முனையின் - யுத்4:32 4/1
ஒன்றினால் நான்கு மூன்று கடிகையின் உலந்தது என்றார் - யுத்4:34 9/4
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய - யுத்4:35 31/2
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் - யுத்4:38 27/1
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ - யுத்4:40 98/1

 மேல்
 
  மூன்று_பத்து (1)
மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே - அயோ:13 5/4

 மேல்
 
  மூன்றுக்கு (1)
உய்வெனோ உலகம் மூன்றுக்கு ஒருவனே செரு வலோனே - யுத்3:29 48/4

 மேல்
 
  மூன்றுக்கும் (1)
நக்கர கடல் நால் ஒரு மூன்றுக்கும் நாதர் - யுத்3:30 17/3

 மேல்
 
  மூன்றுடையவன் (1)
ஆம் ஆம் என தலை மூன்றுடையவன் ஆர்த்து வந்து அடர்ந்தான் - யுத்2:18 175/1

 மேல்
 
  மூன்றும் (55)
அடி ஒரு மூன்றும் நீ அளந்து கொள்க என - பால:8 23/3
மூன்றும் காண மா தவம் யானே முயல்கின்றேன் - அயோ:11 84/4
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் - ஆரண்:4 14/1
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும்
 காவலோன் பின்னை காமவல்லி ஆம் கன்னி என்றாள் - ஆரண்:6 32/3,4
அமைதியின் உலகம் மூன்றும் ஆள்பவன் தங்கை ஆயின் - ஆரண்:6 35/2
நீட்டினான் உலகம் மூன்றும் நின்று எடுத்து அளந்த பாதம் - ஆரண்:11 71/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை - ஆரண்:12 20/3
கண்டிலன் உலகம் மூன்றும் காலினால் கடந்து கொண்ட - கிட்:2 32/1
தீயும் இ உலகம் மூன்றும் தேவரும் வீவர் ஒன்றோ - கிட்:11 70/3
புவனம் மூன்றும் நின் தாதையின் புக்கு உழல் - கிட்:13 5/2
வான் நின்ற உலகம் மூன்றும் வரம்பு இன்றி வளர்ந்தவேனும் - கிட்:13 63/1
நாலினோடு உலகம் மூன்றும் நடுக்கு உற அடுக்கு நாகர் - சுந்:1 32/1
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் - சுந்:2 214/3
உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஓம்பும் என் - சுந்:3 100/1
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் - சுந்:3 128/4
ஒன்றாக உலகம் மூன்றும் ஆள்கின்ற ஒருவன் யானே - சுந்:3 141/3
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால் - சுந்:4 80/1
முன் கூடின கூறினன் காலம் ஓர் மூன்றும் வல்லான் - சுந்:4 94/4
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் - சுந்:10 23/3
முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் - சுந்:11 11/2
அந்தணன் உலகம் மூன்றும் ஆதியின் அறத்தின் ஆற்றல் - சுந்:12 107/1
தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர் - சுந்:14 15/1
முற்றும் முதலாய் உலகம் மூன்றும் எதிர் தோன்றி - யுத்1:2 60/1
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் - யுத்1:2 114/3
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் - யுத்1:3 63/1
தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ - யுத்1:3 133/3
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து - யுத்2:15 34/3
கடந்து போய் உலகம் மூன்றும் காக்கின்ற காவலாளன் - யுத்2:16 2/2
கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும் - யுத்2:16 16/2
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் - யுத்2:16 36/2
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் - யுத்2:16 40/2
மறம் என நின்ற மூன்றும் மருங்கு அற மாற்றி மற்றும் - யுத்2:16 129/2
பொழுதினின் உலகம் மூன்றும் திரியும் என்று உள்ளம் பொங்கி - யுத்2:16 199/4
மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய் - யுத்2:16 240/3
உம்மையின் நின்று நான் உலகம் மூன்றும் என் - யுத்2:18 4/1
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட - யுத்2:19 239/3
தொழுதனன் உலகம் மூன்றும் தலையின்-மேல் கொள்ளும் தூயான் - யுத்3:24 13/4
முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும் - யுத்3:24 23/2
உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும்
 தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை - யுத்3:24 28/2,3
தூய பேர் உலகம் மூன்றும் தூவிய மலரின் சூழ்ந்த - யுத்3:24 51/3
புறம் கிடந்து உழைப்பது என் இப்பொழுது இறை புவனம் மூன்றும்
 கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா - யுத்3:26 72/2,3
வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் - யுத்3:27 164/2
நால் ஒன்றும் மூன்றும் ஆன புவனங்கள் நடுங்கலோடும் - யுத்3:27 179/3
தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் - யுத்3:28 3/4
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே - யுத்3:28 4/4
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும்
 கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் - யுத்3:28 39/3,4
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம் - யுத்3:29 36/2
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் - யுத்4:36 13/3
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் - யுத்4:36 14/2
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் - யுத்4:37 27/3
எரியாநிற்கும் பல் தலை மூன்றும் எரி சிந்தி - யுத்4:37 127/1
வென்றியான் உலகம் மூன்றும் மெய்ம்மையால் மேவினாலும் - யுத்4:37 206/1
உலகம் மூன்றும் உதவற்கு ஒரு தனி - யுத்4:40 15/1
அடுக்கிய உலகம் மூன்றும் ஆதர தூதர் கூற - யுத்4:42 12/1
ஒள்ளிய நாளின் நல்ல ஓரையின் உலகம் மூன்றும்
 துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த - யுத்4:42 17/2,3

 மேல்
 
  மூன்றையும் (10)
புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல் - சுந்:2 140/2
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி - சுந்:11 27/2
முருந்தன் மற்றை உலகு ஒரு மூன்றையும்
 அரும் தவ பயனால் அரசு ஆள்கின்றான் - சுந்:12 36/2,3
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் - யுத்1:5 74/1
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் - யுத்2:15 106/4
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் - யுத்2:15 161/1
மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் - யுத்3:22 79/3
நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் - யுத்3:22 94/3
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் - யுத்3:22 114/3
பாகம் மூன்றையும் வென்று கொண்டு அமரர் முன் பணித்த - யுத்4:35 16/2

 மேல்
 
  மூன்றொடும் (1)
மூவரோடும் உலகு ஒரு மூன்றொடும்
 போவதே-கொல் முனிவு எனும் பொம்மலான் - யுத்3:29 33/3,4

 மேல்