<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

ஒ-முதல் சொற்கள்
ஒஃகினன் 1
ஒக்க 49
ஒக்கவே 1
ஒக்கிலர் 2
ஒக்கின் 2
ஒக்கின்ற 4
ஒக்கின்றது 1
ஒக்கின்றவை 1
ஒக்கின்றன 1
ஒக்கின்றார் 2
ஒக்கின்றாரும் 1
ஒக்கின்றாள் 1
ஒக்கின்றாளை 1
ஒக்கின்றான் 2
ஒக்கினும் 1
ஒக்கும் 86
ஒக்குமால் 2
ஒக்குமே 2
ஒக்குமோ 1
ஒசி 2
ஒசித்த 1
ஒசிந்த 1
ஒசிந்தன 3
ஒசிந்து 1
ஒசிய 1
ஒட்ட 2
ஒட்டகம் 3
ஒட்டா 1
ஒட்டாதவர் 1
ஒட்டார் 1
ஒட்டாரோடு 1
ஒட்டான் 2
ஒட்டி 3
ஒட்டிய 4
ஒட்டின 1
ஒட்டினார் 2
ஒட்டினும் 2
ஒட்டு 1
ஒட்டுமோ 1
ஒட்டேன் 2
ஒடிக்கும் 1
ஒடிக்குமேல் 1
ஒடித்த 6
ஒடித்தன 1
ஒடித்தான் 2
ஒடித்து 7
ஒடித்தேன் 1
ஒடிதர 1
ஒடிந்த 1
ஒடிந்தவும் 1
ஒடிந்தன 2
ஒடிந்து 5
ஒடிப்புண்டது 1
ஒடிப்பென் 1
ஒடிய 9
ஒடியா 2
ஒடியுண்டார்களும் 1
ஒடியும் 4
ஒடியுமால் 1
ஒடியெறி 1
ஒடிவுற 1
ஒடுக்க 1
ஒடுக்கி 8
ஒடுக்கின 3
ஒடுக்கினான் 1
ஒடுக்கினை 1
ஒடுக்கும் 1
ஒடுக்குற 1
ஒடுக்குறு 1
ஒடுக்குறுத்து 1
ஒடுங்க 8
ஒடுங்கல் 6
ஒடுங்கல்_இல் 1
ஒடுங்கலன் 1
ஒடுங்கா 4
ஒடுங்கா-முன்னம் 1
ஒடுங்கா-முன்னர் 1
ஒடுங்காத 1
ஒடுங்காது 2
ஒடுங்கார்களோ 1
ஒடுங்கி 3
ஒடுங்கிட 1
ஒடுங்கிய 4
ஒடுங்கின 10
ஒடுங்கினதோ 1
ஒடுங்கினர் 2
ஒடுங்கினன் 2
ஒடுங்கினார் 1
ஒடுங்கினான் 4
ஒடுங்கு 5
ஒடுங்குகின்ற 1
ஒடுங்கும் 7
ஒடுங்குல் 1
ஒடுங்குவ 1
ஒடுங்குவாரும் 1
ஒடுங்குறு 1
ஒண் 55
ஒண்_கணார்க்கு 1
ஒண்_கணாரும் 1
ஒண்_தொடி 1
ஒண்கிலா 1
ஒண்ணா 6
ஒண்ணாத 1
ஒண்ணாதது 2
ஒண்ணாததே 1
ஒண்ணாதன 1
ஒண்ணும் 1
ஒண்ணுமே 1
ஒண்ணுமோ 17
ஒண்மை 2
ஒண்மையானை 1
ஒணா 3
ஒணாத 2
ஒணாதன 1
ஒணாதால் 1
ஒணாதான் 1
ஒணாது 1
ஒணாமையே 1
ஒணுமே 1
ஒத்த 110
ஒத்ததால் 4
ஒத்தது 76
ஒத்ததே 12
ஒத்ததேனும் 1
ஒத்தவர் 1
ஒத்தவன் 5
ஒத்தவால் 2
ஒத்தவே 5
ஒத்தவை 1
ஒத்தன 53
ஒத்தனர் 17
ஒத்தனவால் 2
ஒத்தனள் 1
ஒத்தனன் 22
ஒத்தனன்-அரோ 1
ஒத்தாய் 1
ஒத்தார் 31
ஒத்தால் 1
ஒத்தாள் 12
ஒத்தான் 61
ஒத்தானே 1
ஒத்தி 12
ஒத்திருக்கலால் 1
ஒத்திருக்கும் 3
ஒத்திருந்தாய் 1
ஒத்திலது 1
ஒத்தீர் 1
ஒத்து 80
ஒத்தும் 2
ஒத்துழியும் 1
ஒத்துள 1
ஒத்துளது 2
ஒத்துளரே 1
ஒத்துளவால் 2
ஒத்துளன் 3
ஒத்துளார்-அரோ 1
ஒத்தே 2
ஒத்தேன் 2
ஒத்தோன் 1
ஒதுக்கிய 1
ஒதுக்குமால் 1
ஒதுங்க 9
ஒதுங்ககிற்றில 1
ஒதுங்கல் 1
ஒதுங்கலால் 1
ஒதுங்கலும் 1
ஒதுங்கலுற்ற 1
ஒதுங்கா 1
ஒதுங்கி 15
ஒதுங்கியோ 1
ஒதுங்கிற்று 1
ஒதுங்கின 2
ஒதுங்கினர் 4
ஒதுங்கினவேயும் 1
ஒதுங்கினன் 2
ஒதுங்கினார் 2
ஒதுங்கினார்களோ 1
ஒதுங்கு-தோறு 1
ஒதுங்குகின்ற 1
ஒதுங்கும் 3
ஒதுங்குவ 1
ஒதுங்குவார் 1
ஒப்ப 25
ஒப்பது 19
ஒப்பதே 2
ஒப்பதோ 1
ஒப்பர் 1
ஒப்பவர் 1
ஒப்பவர்கள் 1
ஒப்பவன் 1
ஒப்பவே 1
ஒப்பன 31
ஒப்பனை 4
ஒப்பாய் 3
ஒப்பார் 17
ஒப்பாள் 3
ஒப்பான் 17
ஒப்பான்-தனை 1
ஒப்பானுக்கு 1
ஒப்பானும் 1
ஒப்பானை 1
ஒப்பின் 1
ஒப்பினால் 1
ஒப்பினான்-தனை 1
ஒப்பு 48
ஒப்பு_அறும் 1
ஒப்பு_இலா 1
ஒப்புடைய 1
ஒப்புரை 1
ஒப்புற 4
ஒப்புறு 1
ஒப்புறும் 2
ஒப்பை 1
ஒய்ய 1
ஒய்யென 1
ஒர் 67
ஒரீஇ 15
ஒரு 721
ஒரு-கால் 1
ஒரு-தலை 2
ஒரு-பால் 4
ஒரு-புடை 2
ஒரு-வகை 1
ஒரு_நொடி 1
ஒரு_பாகத்து 1
ஒரு_முதல் 1
ஒரு_மூன்று 1
ஒருக்கினென் 2
ஒருகால் 2
ஒருகாலே 1
ஒருங்க 3
ஒருங்காதது 1
ஒருங்கிய 4
ஒருங்கியது 2
ஒருங்கு 36
ஒருங்குடன் 4
ஒருங்கும் 1
ஒருங்குவது 1
ஒருங்குற 2
ஒருங்கே 8
ஒருசார் 1
ஒருத்தர் 3
ஒருத்தர்-மேல் 1
ஒருத்தர்க்கு 1
ஒருத்தரின் 1
ஒருத்தரை 1
ஒருத்தல் 1
ஒருத்தன் 10
ஒருத்தனும் 1
ஒருத்தனே 1
ஒருத்தி 41
ஒருத்தி-தன்னை 1
ஒருத்திக்கு 1
ஒருத்தியால் 1
ஒருத்தியும் 2
ஒருத்தியுமே 1
ஒருத்தியே 1
ஒருத்தியை 4
ஒருதானே 1
ஒருநாள் 1
ஒருப்பட்டான் 1
ஒருப்பட்டானை 1
ஒருப்படல் 1
ஒருப்படுத்தாள் 1
ஒருப்படுத்து 1
ஒருபது 2
ஒருபதும் 2
ஒருபேரும் 1
ஒருபோதும் 2
ஒருமுறை 1
ஒருமூன்றினில் 1
ஒருமை 4
ஒருமையின் 3
ஒருமையும் 1
ஒருமையே 3
ஒருவ 6
ஒருவ_அரும் 1
ஒருவகில்லா 1
ஒருவகை 3
ஒருவண்ணம் 1
ஒருவர் 52
ஒருவர்-தம்மின் 1
ஒருவர்-தமை 1
ஒருவர்-பால் 2
ஒருவர்-முன் 1
ஒருவர்-மேல் 4
ஒருவர்க்கு 8
ஒருவர்க்கும் 2
ஒருவரால் 7
ஒருவராலும் 2
ஒருவரின் 5
ஒருவருக்கு 1
ஒருவருக்கும் 1
ஒருவரும் 10
ஒருவரே 3
ஒருவரேயால் 1
ஒருவரை 12
ஒருவரையும் 1
ஒருவரோடு 3
ஒருவலர் 1
ஒருவலென் 1
ஒருவழி 2
ஒருவழிப்படும் 1
ஒருவற்கு 6
ஒருவற்கும் 2
ஒருவன் 147
ஒருவன்-காண் 1
ஒருவன்-கொல் 1
ஒருவன்-தன் 2
ஒருவன்-தன்னை 1
ஒருவன்-தனை 1
ஒருவன்-பால் 2
ஒருவனது 1
ஒருவனாய் 2
ஒருவனால் 2
ஒருவனின் 1
ஒருவனுக்கு 1
ஒருவனும் 10
ஒருவனே 8
ஒருவனேதான் 1
ஒருவனேல் 1
ஒருவனை 19
ஒருவனோ 4
ஒருவனோடும் 2
ஒருவா 2
ஒருவாத 1
ஒருவாது 1
ஒருவாய் 1
ஒருவாறு 1
ஒருவி 2
ஒருவிர் 1
ஒருவீர் 1
ஒருவு 2
ஒருவுகின்றனை 1
ஒருவென் 1
ஒருவேன் 2
ஒருவேனுள் 1
ஒருவேனொடு 1
ஒருவோம் 1
ஒல் 6
ஒல்க 2
ஒல்கல் 2
ஒல்கல்_இல் 2
ஒல்கா 1
ஒல்கான் 1
ஒல்கி 12
ஒல்கிட 1
ஒல்கிய 1
ஒல்கினர் 1
ஒல்கினான் 1
ஒல்கும் 2
ஒல்லா 2
ஒல்லாது 2
ஒல்லியில் 1
ஒல்லும் 1
ஒல்லும்படி 1
ஒல்லுமாறு 1
ஒல்லுமோ 1
ஒல்லென் 2
ஒல்லென 3
ஒல்லேன் 3
ஒல்லை 16
ஒல்லையில் 3
ஒல்லையின் 7
ஒல்லொலி 4
ஒல்வது 3
ஒல்வதே 1
ஒல்வாய் 1
ஒல்வானும் 1
ஒல்வீர் 1
ஒலி 135
ஒலி-கொலாம் 1
ஒலிக்கு 1
ஒலிக்கும் 3
ஒலிகள் 1
ஒலிகளும் 1
ஒலித்த 1
ஒலித்தது 2
ஒலித்தற்கு 1
ஒலித்தன 12
ஒலித்தனன் 1
ஒலித்தில 3
ஒலித்து 4
ஒலிதான் 1
ஒலிப்ப 3
ஒலிப்பன 1
ஒலிபட 2
ஒலிபடும் 1
ஒலியாது 1
ஒலியால் 1
ஒலியில் 2
ஒலியின் 2
ஒலியும் 8
ஒலியுள் 1
ஒலியோடு 1
ஒவ்வா 11
ஒவ்வாதால் 1
ஒவ்வாது 2
ஒவ்வாதோ 1
ஒவ்வார் 1
ஒவ்வான் 1
ஒழி 12
ஒழி-மின் 1
ஒழிக்க 2
ஒழிக்கல்-பாலதோ 2
ஒழிக்கலாம் 1
ஒழிக்கும் 1
ஒழிக 4
ஒழிகல்லேன் 1
ஒழிகிலது 1
ஒழிகிலர் 1
ஒழிகின்றிலை 1
ஒழித்து 13
ஒழிதர 2
ஒழிதி 1
ஒழிதும் 1
ஒழிந்த 11
ஒழிந்ததால் 1
ஒழிந்தது 3
ஒழிந்ததும் 1
ஒழிந்தருள் 1
ஒழிந்தவர் 2
ஒழிந்தவன் 1
ஒழிந்தன 5
ஒழிந்தனர் 3
ஒழிந்தனவோ 1
ஒழிந்தனனே 1
ஒழிந்தனை 3
ஒழிந்தார் 1
ஒழிந்தால் 1
ஒழிந்தான் 3
ஒழிந்திடுக 1
ஒழிந்திலர் 1
ஒழிந்திலன் 2
ஒழிந்திலை 1
ஒழிந்து 7
ஒழிந்தேன் 3
ஒழிப்ப 2
ஒழிப்ப_அரும் 1
ஒழிப்பது 2
ஒழிய 30
ஒழியவும் 1
ஒழியா 3
ஒழியாத-வகை 1
ஒழியாது 4
ஒழியாமல் 2
ஒழியாமை 1
ஒழியார் 1
ஒழியான் 6
ஒழியின் 2
ஒழியும் 5
ஒழியேன் 4
ஒழிவதாயின 1
ஒழிவது 3
ஒழிவரோ 1
ஒழிவாய் 1
ஒழிவார் 1
ஒழிவாள் 1
ஒழிவான் 3
ஒழிவு 14
ஒழிவு_அற 3
ஒழிவு_அறு 1
ஒழிவு_இல் 1
ஒழிவு_இலா 1
ஒழிவுற்றால் 1
ஒழிவுறா-வகை 1
ஒழிவுறாமல் 2
ஒழிவென் 1
ஒழுக்க 2
ஒழுக்கத்தின் 1
ஒழுக்கம் 6
ஒழுக்கமும் 3
ஒழுக்கமே 2
ஒழுக்கல் 1
ஒழுக்கி 2
ஒழுக்கிய 1
ஒழுக்கில் 1
ஒழுக்கின் 4
ஒழுக்கின்-பாலதோ 1
ஒழுக்கினர் 1
ஒழுக்கினவோ 1
ஒழுக்கினன் 1
ஒழுக்கினானை 1
ஒழுக்கினை 1
ஒழுக்கினோடு 1
ஒழுக்கு 5
ஒழுக்குதி 1
ஒழுக்கும் 1
ஒழுக்கை 3
ஒழுக 9
ஒழுகல் 1
ஒழுகலால் 1
ஒழுகலான் 1
ஒழுகலெம் 1
ஒழுகவும் 1
ஒழுகா-வண்ணம் 1
ஒழுகாத 1
ஒழுகி 6
ஒழுகிட 2
ஒழுகிய 3
ஒழுகியே 1
ஒழுகிற்று 1
ஒழுகின 2
ஒழுகு 11
ஒழுகுகின்றது 1
ஒழுகுகின்றன 1
ஒழுகும் 7
ஒழுகுவர் 1
ஒழுகுறு 1
ஒழுங்கு 1
ஒழுங்கும் 1
ஒள் 14
ஒள்_நுதல் 1
ஒள்ளிது 2
ஒள்ளிய 7
ஒள்ளியது 1
ஒள்ளியோன் 1
ஒளி 167
ஒளிக்க 7
ஒளிக்கல் 1
ஒளிக்கலாம் 1
ஒளிக்கின்ற 2
ஒளிக்கின்றாய் 1
ஒளிக்கின்றாயால் 1
ஒளிக்கின்றும் 1
ஒளிக்கும் 9
ஒளிக்குமாறு 1
ஒளிகள் 3
ஒளிகளால் 1
ஒளிகளை 1
ஒளிகை 1
ஒளித்த 7
ஒளித்ததாம் 1
ஒளித்ததால் 1
ஒளித்தது 3
ஒளித்தவர் 2
ஒளித்தவன் 1
ஒளித்தவால் 1
ஒளித்தன 1
ஒளித்தனர் 3
ஒளித்தனன் 2
ஒளித்தனை 1
ஒளித்தனையோ 1
ஒளித்தார் 2
ஒளித்தான் 1
ஒளித்தியால் 4
ஒளித்து 19
ஒளித்துறை 1
ஒளிதர 2
ஒளிந்து 1
ஒளிப்ப 8
ஒளிப்பர் 1
ஒளிப்பன 4
ஒளிப்பார் 1
ஒளிப்பாரோடும் 1
ஒளிப்பான் 1
ஒளிப்பினும் 3
ஒளிப்பு 3
ஒளிபட 2
ஒளிய 1
ஒளியது 1
ஒளியவன் 3
ஒளியவனேயும் 1
ஒளியாய் 3
ஒளியால் 3
ஒளியான் 2
ஒளியானும் 1
ஒளியில் 1
ஒளியின் 5
ஒளியினில் 1
ஒளியீர் 1
ஒளியும் 2
ஒளியே 1
ஒளியை 1
ஒளியொடு 1
ஒளியோனும் 1
ஒளியோனை 2
ஒளிர் 74
ஒளிர்கின்றது 2
ஒளிர்தர 1
ஒளிர்தரு 1
ஒளிர்வ 1
ஒளிர்வன 3
ஒளிர 5
ஒளிரவே 1
ஒளிரா 1
ஒளிரும் 14
ஒளிருமேனும் 1
ஒளிவாள் 1
ஒளிறு 4
ஒற்கம் 2
ஒற்ற 2
ஒற்றர் 4
ஒற்றர்-தம்-பால் 1
ஒற்றரை 1
ஒற்றலால் 1
ஒற்றி 2
ஒற்றினள் 1
ஒற்றினாள் 1
ஒற்று 1
ஒற்றும் 3
ஒற்றை 15
ஒறுக்க 2
ஒறுக்கவும் 1
ஒறுக்குவர் 1
ஒறுத்த 1
ஒறுத்தது 1
ஒறுத்தல் 1
ஒறுத்தலோ 1
ஒறுத்தனள் 1
ஒறுத்தாரை 1
ஒறுத்தான் 1
ஒறுத்து 8
ஒறுத்தும் 1
ஒறுப்பல் 1
ஒறுப்பான் 1
ஒறுப்பினும் 1
ஒன்பதினாயிர 2
ஒன்பதினாயிரம் 3
ஒன்பது 5
ஒன்பதும் 2
ஒன்பதொடு 2
ஒன்பான் 1
ஒன்ற 12
ஒன்றதேனும் 1
ஒன்றல் 1
ஒன்றற்கு 1
ஒன்றா 7
ஒன்றாக 6
ஒன்றாகி 2
ஒன்றாகிய 1
ஒன்றாத 3
ஒன்றாதன 1
ஒன்றாது 1
ஒன்றாய் 9
ஒன்றாயிர 1
ஒன்றால் 21
ஒன்றாலே 3
ஒன்றானும் 5
ஒன்றி 15
ஒன்றிட 2
ஒன்றிடுவர் 1
ஒன்றிய 15
ஒன்றியது 1
ஒன்றில் 11
ஒன்றில 1
ஒன்றிலே 1
ஒன்றிற்கு 1
ஒன்றின் 22
ஒன்றின்-நின்று 2
ஒன்றின்-மேல் 2
ஒன்றினர் 1
ஒன்றினார் 2
ஒன்றினால் 6
ஒன்றினாலும் 1
ஒன்றினின் 1
ஒன்றினுக்கு 1
ஒன்றினும் 5
ஒன்றினே 1
ஒன்றினை 8
ஒன்றினொடு 3
ஒன்றினொடும் 1
ஒன்றினோடு 1
ஒன்று 424
ஒன்று-ஆயின் 1
ஒன்றுதான் 2
ஒன்றுதானே 1
ஒன்றும் 150
ஒன்றும்-தன்னை 1
ஒன்றுமே 3
ஒன்றுமோ 2
ஒன்றுவது 1
ஒன்றுவர் 1
ஒன்றுவென் 1
ஒன்றுற 1
ஒன்றுஒன்று 2
ஒன்றே 20
ஒன்றேயும் 1
ஒன்றேனும் 3
ஒன்றை 23
ஒன்றொடு 7
ஒன்றொடும் 1
ஒன்றோ 39
ஒன்றோடு 11
ஒன்னலர்க்கு 1
ஒன்னலரை 1
ஒன்னலார் 1
ஒன்னார் 5

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  ஒஃகினன் (1)
ஒஃகினன் உயிர் வளர்த்து உண்ணும் ஆசையான் - அயோ:11 104/2

 மேல்
 
  ஒக்க (49)
ஒக்க நின்று இமைப்பன உம்பர் நாட்டினும் - பால:3 31/4
பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின் - பால:7 8/1
ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் உணர்ந்த பின்னும் - பால:9 19/2
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் - பால:10 16/1
ஒக்க நெறி உய்ப்பவர் உரைத்த குறி கொள்ளா - பால:15 26/1
ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய - பால:18 21/3
உடன் ஒக்க உவந்து நீயே உண்ணுதி தோழி என்றாள் - பால:19 10/4
ஒக்க நின்று உலகு அளித்து யோகின் எய்திய - அயோ:1 2/3
ஒக்க நோக்கிய யோகரும் அரும் துயர் உழந்தார் - அயோ:4 210/4
உன்ன_அரும் உயிருளும் ஒக்க வைகுவான் - அயோ:10 48/4
ஒக்க நின்று உயிர்-தொறும் உணர்வு நல்குவான் - அயோ:14 79/4
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் - ஆரண்:7 3/1
ஒக்க உயர்ந்து உன்னுளே தோன்றி ஒளிக்கின்ற - ஆரண்:15 46/3
ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக - கிட்:4 5/1
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை - கிட்:4 13/1
ஒக்க உன்னலர்-ஆயின் உயர்ந்து உள - கிட்:7 118/2
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே - கிட்:13 55/2
தாள் ஒக்க வளைந்து நிற்ப இரண்டு இல்லை அனங்கன் சாபம் - கிட்:13 55/4
ஒக்க உறைவோர் உருவம் ஓவியம் அலால் மற்று - கிட்:14 37/3
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி - சுந்:1 41/1
ஒக்க நோக்கியர் குழாத்திடை உறங்குகின்றானை - சுந்:2 138/3
ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் - சுந்:2 173/3
ஒக்க விதைப்பான் உற்றனை அன்றோ உணர்வு இல்லாய் - சுந்:3 151/2
உலந்த மால் வரை அருவி ஆறு ஒழுக்கு அற்றது ஒக்க
 புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை - சுந்:9 1/3,4
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் - சுந்:9 13/3
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் - சுந்:10 2/2
நல்லை நல்லை இ ஞாலத்துள் நின் ஒக்க நல்லார் - சுந்:11 37/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் - சுந்:12 119/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் - சுந்:12 119/1
ஒக்க வெற்பினோடு அன்னமும் காக்கையின் உருவ - சுந்:13 26/2
ஒக்க நோக்கினர் அல்லவர் இதன் நிலை உணரார் - யுத்1:3 44/4
சிலைகள் ஒக்க முறித்து செறித்து நேர் - யுத்1:8 46/2
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட - யுத்1:8 46/3
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் - யுத்1:8 46/4
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன - யுத்1:9 16/2
ஒக்க நின்ற திசை ஒன்பதொடு ஒன்றும் - யுத்1:11 4/2
ஒன்று என வாழ்தி-போல் என்று இடி உரும் ஒக்க நக்கான் - யுத்2:17 25/4
ஒக்க வந்துற்று ஒரு வழி நண்ணினார் - யுத்2:19 131/3
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் - யுத்2:19 212/1
ஒழிந்தன நீல வண்ணம் உள்ளன எல்லாம் ஒக்க
 பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத - யுத்2:19 217/2,3
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் - யுத்2:19 253/1
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் - யுத்2:19 253/2
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் - யுத்2:19 253/2
ஒக்க ஆர்த்தன உறுக்கின தெழித்தன உருமின் - யுத்3:22 103/3
ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க
 வீங்கின ஆகாசத்தை விழுங்கினனே என வளர்ந்தான் வேதம் போல்வான் - யுத்3:24 30/3,4
அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்3:29 38/4
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க - யுத்4:35 13/4
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க
 தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க - யுத்4:35 14/1,2
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் - யுத்4:37 147/1

 மேல்
 
  ஒக்கவே (1)
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய - யுத்3:27 4/2

 மேல்
 
  ஒக்கிலர் (2)
ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் - யுத்3:27 107/3
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் - யுத்4:40 105/3

 மேல்
 
  ஒக்கின் (2)
உண்டு-கொலாம் அருள் என்-கண் உன்-கண் ஒக்கின்
 பண்டைய இன்று பரிந்து அளித்தி என்றாள் - அயோ:3 10/3,4
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் - யுத்2:19 253/2

 மேல்
 
  ஒக்கின்ற (4)
உண்பாய் நீ ஊட்டுவாய் நீ இரண்டும் ஒக்கின்ற
 பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி - ஆரண்:15 45/3,4
இருமை நோக்கி நின்று யாவர்க்கும் ஒக்கின்ற
 அருமை ஆற்றல் அன்றோ அறம் காக்கின்ற - கிட்:7 91/1,2
ஓவியம் புகையுண்டதே ஒக்கின்ற உருவாள் - சுந்:3 11/4
பாழ்படுத்து இரியல்போவார் ஒக்கின்ற பரிசு பாராய் - யுத்1:10 23/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றது (1)
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் - யுத்4:33 19/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றவை (1)
அன்னம் பூவில் துஞ்சுவ ஒக்கின்றவை பாரீர் - யுத்4:33 13/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றன (1)
பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் - ஆரண்:13 39/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றார் (2)
உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் - அயோ:6 25/4
உறைந்து வான் உறுவார்களை ஒக்கின்றார் - அயோ:11 14/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றாரும் (1)
அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் - சுந்:2 180/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றாள் (1)
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் - யுத்2:17 89/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றாளை (1)
உண்டு இலை என்ன நின்ற ஓவியம் ஒக்கின்றாளை - யுத்3:26 90/4

 மேல்
 
  ஒக்கின்றான் (2)
நம்பியும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான் அயல் நின்றான் - அயோ:13 30/1
தம்பியையும் ஒக்கின்றான் தவ வேடம் தலைநின்றான் - அயோ:13 30/2

 மேல்
 
  ஒக்கினும் (1)
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் - சுந்:4 40/4

 மேல்
 
  ஒக்கும் (86)
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை - பால:2 10/2
அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ - பால:3 6/4
மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் - பால:3 8/1
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் - பால:3 8/2
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் - பால:3 8/2
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் - பால:3 8/3
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும்
 யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் - பால:3 8/3,4
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் - பால:3 8/4
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் - பால:3 8/4
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் - பால:4 4/1
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் - பால:4 4/1
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் - பால:4 4/2
நோய் ஒக்கும் என்னின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி - பால:4 4/3
நோய் ஒக்கும் என்னின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி - பால:4 4/3
ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் - பால:4 4/4
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் - பால:7 49/1
அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற - பால:7 49/2
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா - பால:7 49/3
பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி - பால:10 21/1
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் - பால:10 25/1
சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே - பால:16 14/4
யாழ் ஒக்கும் சொல் பொன் அனையாள் ஓர் இகல் மன்னன் - பால:17 24/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் - பால:17 30/1
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் - பால:19 10/1
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் - பால:19 10/1
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண - பால:19 10/2
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து - பால:19 10/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் - அயோ:3 93/1
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும்
 புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் - அயோ:3 93/1,2
நாரணன் ஒக்கும் இந்த நம்பி-தன் கருணை என்பார் - அயோ:3 94/2
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் - அயோ:4 141/3
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன் - அயோ:10 24/1
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் - அயோ:12 43/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய - ஆரண்:1 12/1
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் - ஆரண்:10 70/1
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் - ஆரண்:10 70/1
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய - ஆரண்:10 70/2
வில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேல் ஒக்கும் விழி என்றாலும் - ஆரண்:10 74/1
வில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேல் ஒக்கும் விழி என்றாலும் - ஆரண்:10 74/1
பல் ஒக்கும் முத்து என்றாலும் பவளத்தை இதழ் என்றாலும் - ஆரண்:10 74/2
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ - ஆரண்:10 74/3
நெல் ஒக்கும் புல் என்றாலும் நேர் உரைத்து ஆகவற்றோ - ஆரண்:10 74/4
அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் - ஆரண்:11 36/3
என் ஒக்கும் என்னல் ஆகும் இளையவ இதனை நோக்காய் - ஆரண்:11 57/1
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ - ஆரண்:11 57/2
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ - ஆரண்:11 57/2
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா - ஆரண்:11 57/3
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி - ஆரண்:11 57/4
உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் - ஆரண்:15 9/4
பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே - கிட்:2 21/2
ஆடு இயல் பாணிக்கு ஒக்கும் ஆரிய அமிழ்த பாடல் - கிட்:10 32/3
உரம் கொள் மால் வரை உயிர் படைத்து எழுந்தன ஒக்கும்
 குரங்கின் மா படைக்கு உறையிட படைத்தனன்-கொல்லாம் - கிட்:12 39/3,4
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் - கிட்:13 40/3
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல - கிட்:13 46/3
ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் - கிட்:13 52/1
கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே - கிட்:13 55/1
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே - கிட்:13 55/2
வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் - கிட்:13 55/3
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே - கிட்:13 56/4
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே - கிட்:13 65/4
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி - கிட்:14 44/2
ஒக்கும் எனின் ஒக்கும் என மாருதி உரைத்தான் - கிட்:14 49/4
ஒக்கும் எனின் ஒக்கும் என மாருதி உரைத்தான் - கிட்:14 49/4
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் - சுந்:2 79/2
ஒக்கும் ஊழ்முறை அல்லது வலியது ஒன்று இல் என உணர்வுற்றான் - சுந்:2 203/4
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் - சுந்:4 40/4
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும்
 திங்களை நக்குகின்ற இருள் எலாம் வாரி தின்ன - சுந்:6 51/1,2
நடு ஒக்கும் தனி நாயகன் நாமம் - யுத்1:3 101/1
காலனை ஒக்கும் தூதன் காற்று எனும் கடவுள் என்றார் - யுத்1:9 75/3
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் - யுத்1:13 28/4
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் - யுத்2:15 246/4
உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும் - யுத்2:16 27/1
உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும்
 கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை - யுத்2:16 27/1,2
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை - யுத்2:16 27/2
ஒக்கும் இன் உயிர் அன்னாரை உதவி செய்தாரோடு ஒன்ற - யுத்2:16 138/2
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா - யுத்2:16 208/4
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் - யுத்2:19 158/4
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் - யுத்2:19 253/3
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் - யுத்2:19 253/3
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் - யுத்3:29 38/2
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் - யுத்3:31 143/2
முழுகி தோன்றும் மீன் அரசு ஒக்கும் முறை நோக்கீர் - யுத்4:33 7/4
நட கால் காட்டும் கண்ணுளர் ஒக்கும் நமரங்காள் - யுத்4:33 9/4
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் - யுத்4:34 22/4
உண்டவன் வயிற்றினையும் ஒக்கும் உவமிக்கின் - யுத்4:36 20/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் - யுத்4:41 65/4

 மேல்
 
  ஒக்குமால் (2)
உம்பர் கோமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால்
 கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு - பால:14 40/2,3
நரகம் ஒக்குமால் நல் நெடும் துறக்கம் இ நகர்க்கு - சுந்:2 14/4

 மேல்
 
  ஒக்குமே (2)
வந்து போர் மலைக்க மா மதில் வளைந்தது ஒக்குமே - பால:3 15/4
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே - அயோ:12 7/4

 மேல்
 
  ஒக்குமோ (1)
ஒத்திருக்கும் என்றால் உரை ஒக்குமோ
 எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் - கிட்:15 51/2,3

 மேல்
 
  ஒசி (2)
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் - அயோ:4 94/4
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல - ஆரண்:1 38/3

 மேல்
 
  ஒசித்த (1)
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த
 இசையாலே நிறைந்த புயத்து இராவணவோ இராவணவோ - ஆரண்:6 102/3,4

 மேல்
 
  ஒசிந்த (1)
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் - பால:10 7/2

 மேல்
 
  ஒசிந்தன (3)
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா - பால:17 10/3
கொம்பு அழுது ஒசிந்தன என சிலர் குழைந்தார் - அயோ:5 14/2
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த - சுந்:6 9/4

 மேல்
 
  ஒசிந்து (1)
சாய்ந்து ஒசிந்து முளைத்தன சாலியே - அயோ:11 20/4

 மேல்
 
  ஒசிய (1)
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள - யுத்4:41 69/1

 மேல்
 
  ஒட்ட (2)
ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான் - கிட்:3 51/2
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் - யுத்1:12 15/3

 மேல்
 
  ஒட்டகம் (3)
தள்ள_அரும் பரம் தாங்கிய ஒட்டகம்
 தெள்ளு தீம் குழை யாவையும் தின்கில - பால:14 36/1,2
ஊர் பரி அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம்
 தார் வரும் புரவியின் இரட்டி சாலுமே - யுத்1:5 30/3,4
உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் - யுத்1:10 19/2

 மேல்
 
  ஒட்டா (1)
ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் - பால:10 15/3

 மேல்
 
  ஒட்டாதவர் (1)
ஒட்டாதவர் ஒன்றினர் ஊழ்வலியால் - யுத்2:18 72/3

 மேல்
 
  ஒட்டார் (1)
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் - யுத்3:31 108/4

 மேல்
 
  ஒட்டாரோடு (1)
ஒட்டாரோடு உலகு ஓர் ஏழும் - சுந்:5 47/3

 மேல்
 
  ஒட்டான் (2)
ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான்
 கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் - யுத்1:9 67/3,4
ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான்
 அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் - யுத்4:41 66/3,4

 மேல்
 
  ஒட்டி (3)
ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை - அயோ:6 32/3
ஒட்டி கொல்ல உணர்ந்து வெகுண்டான் - யுத்1:3 100/1
ஒட்டி நாயகன் வென்றி நாள் குறித்து ஒளிர் முளைகள் - யுத்2:16 214/1

 மேல்
 
  ஒட்டிய (4)
ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் - பால:19 65/4
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை - அயோ:1 19/1
ஒட்டிய கனக மான் உருவம் ஆகிய - யுத்1:4 64/1
ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் - யுத்3:20 15/2

 மேல்
 
  ஒட்டின (1)
ஒட்டின ஒன்றை ஒன்று ஊடு அடித்து உதைந்து - சுந்:8 40/3

 மேல்
 
  ஒட்டினார் (2)
ஒட்டினார் ஆவி முடிக்க உவந்தார் - யுத்3:20 19/4
ஒட்டினார் மாறி வட்டம் ஓடினார் சாரி போனார் - யுத்3:22 133/4

 மேல்
 
  ஒட்டினும் (2)
ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் - யுத்1:9 67/3
ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் - யுத்1:9 67/3

 மேல்
 
  ஒட்டு (1)
ஈண்ட ஒட்டு என்னா நின்றாய் இத்தனை பேரும் இன்னம் - யுத்3:27 80/3

 மேல்
 
  ஒட்டுமோ (1)
ஒட்டுமோ மாருதி அறத்தை ஓம்புவான் - யுத்2:16 255/4

 மேல்
 
  ஒட்டேன் (2)
பெண் நாட்டம் ஒட்டேன் இனி பேர் உலகத்துள் என்னா - அயோ:4 118/4
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் - யுத்2:16 158/4

 மேல்
 
  ஒடிக்கும் (1)
ஒடிக்குமேல் வட மேருவை வேரொடும் ஒடிக்கும்
 இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் - கிட்:12 25/1,2

 மேல்
 
  ஒடிக்குமேல் (1)
ஒடிக்குமேல் வட மேருவை வேரொடும் ஒடிக்கும் - கிட்:12 25/1

 மேல்
 
  ஒடித்த (6)
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் - அயோ:3 66/2
ஒடித்த மலை அண்ட முகடு உற்ற மலை அன்றோ - ஆரண்:11 22/4
ஒடித்த கொம்பு அனையாள்-திறத்து உன்னுவான் - ஆரண்:14 9/4
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் - சுந்:1 23/3
ஒடித்த வில்லும் இரதமும் ஒல்லென - யுத்2:15 64/3
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் - யுத்3:30 42/3

 மேல்
 
  ஒடித்தன (1)
ஒடித்தன கால் விசைத்து உதைத்த உந்தின - யுத்2:19 43/2

 மேல்
 
  ஒடித்தான் (2)
கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான்
 நிலை கிடந்தவா நோக்கு என நோக்கினன் நின்றான் - ஆரண்:13 85/3,4
ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் - சுந்:2 86/3

 மேல்
 
  ஒடித்து (7)
ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் - பால:14 22/2
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு - பால:16 2/3
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் - ஆரண்:13 21/4
ஒடித்து வான் தோள் அனைத்தும் தலை பத்தும் உதைத்து உருட்டி - சுந்:2 218/3
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் - சுந்:6 25/2
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய - யுத்1:8 62/1
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் - யுத்4:37 45/3

 மேல்
 
  ஒடித்தேன் (1)
ஒடித்தேன் அன்றே என் புகழ் நானே உணர்வு அற்றேன் - யுத்3:22 216/4

 மேல்
 
  ஒடிதர (1)
கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த - பால:15 1/1

 மேல்
 
  ஒடிந்த (1)
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு - சுந்:11 29/3

 மேல்
 
  ஒடிந்தவும் (1)
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை - சுந்:11 30/4

 மேல்
 
  ஒடிந்தன (2)
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த - சுந்:6 9/4
ஒடிந்தன உருண்டன உலந்தன புலந்த - சுந்:8 28/1

 மேல்
 
  ஒடிந்து (5)
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன - ஆரண்:7 75/4
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் - ஆரண்:10 93/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் - யுத்2:19 63/2
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் - யுத்2:19 80/3
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என - யுத்4:37 149/2

 மேல்
 
  ஒடிப்புண்டது (1)
மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன் - ஆரண்:13 31/2

 மேல்
 
  ஒடிப்பென் (1)
கா எலாம் ஒடிப்பென் என காந்துவாள் - ஆரண்:6 69/2

 மேல்
 
  ஒடிய (9)
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய
 புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல - பால:15 3/1,2
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே - ஆரண்:6 97/4
வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் - ஆரண்:10 3/1
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் - ஆரண்:13 44/4
உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய
 வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் - கிட்:14 20/3,4
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த - சுந்:3 82/1
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் - சுந்:7 27/3
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே - யுத்2:15 37/4
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின - யுத்2:19 45/3

 மேல்
 
  ஒடியா (2)
ஒடியா நெஞ்சத்து ஓர் அடி கொண்டான் உயிரோடும் - சுந்:2 89/3
ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ - யுத்1:3 104/2

 மேல்
 
  ஒடியுண்டார்களும் (1)
ஒடியுண்டார்களும் தலை உடைந்தார்களும் உருவ - சுந்:11 31/2

 மேல்
 
  ஒடியும் (4)
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து - ஆரண்:7 58/2
வான் இடியால் ஒடியும் மால் வரைகள் மான - சுந்:6 19/4
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் - யுத்2:18 240/4
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த - யுத்4:33 15/3

 மேல்
 
  ஒடியுமால் (1)
ஒடியுமால் மருப்பு உலகமும் கம்பிக்கும் உயர் வான் - ஆரண்:7 71/2

 மேல்
 
  ஒடியெறி (1)
ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர் - அயோ:13 13/2

 மேல்
 
  ஒடிவுற (1)
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் - ஆரண்:14 80/2

 மேல்
 
  ஒடுக்க (1)
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை - யுத்1:2 27/3

 மேல்
 
  ஒடுக்கி (8)
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் - பால:5 3/2
ஒன்ற வானகம் எலாம் ஒடுக்கி உம்பரை - பால:8 25/3
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் - பால:24 34/1
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது - கிட்:10 77/3
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் - கிட்:14 45/2
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை - சுந்:1 16/1
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் - யுத்2:16 36/2
உண்டன வயிற்றிடை ஒடுக்கி உமிழ்கிற்போன் - யுத்4:36 12/3

 மேல்
 
  ஒடுக்கின (3)
தம் சிறை ஒடுக்கின தழுவும் இன்னல - கிட்:10 111/1
உதறின சிறையை மீள ஒடுக்கின உலந்து போன - சுந்:6 42/4
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய - சுந்:9 8/2

 மேல்
 
  ஒடுக்கினான் (1)
ஒன்றாத சீற்றத்தை உள்ளே ஒடுக்கினான் - யுத்1:3 161/4

 மேல்
 
  ஒடுக்கினை (1)
ஒடுக்கினை அரக்கரை உயர்த்தினாய் எனா - யுத்2:16 300/3

 மேல்
 
  ஒடுக்கும் (1)
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே - யுத்2:19 76/4

 மேல்
 
  ஒடுக்குற (1)
பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரப்ப - கிட்:14 45/4

 மேல்
 
  ஒடுக்குறு (1)
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் - சுந்:1 23/3

 மேல்
 
  ஒடுக்குறுத்து (1)
ஒடுக்குறுத்து உரைக்கும் தன்மை நான்முகத்து ஒருவற்கு உண்டோ - யுத்4:42 12/4

 மேல்
 
  ஒடுங்க (8)
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் - கிட்:3 64/2
ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க
 பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் - கிட்:14 69/2,3
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப - யுத்1:13 25/1
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை - யுத்2:18 120/2
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க
 மலையின் பிளவுற்றது தீயவன் மார்பம் - யுத்2:18 244/3,4
திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் - யுத்2:19 244/4
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க
 ஆடல் மா கரி சேவகம் அமைந்து என அயர்ந்தான் - யுத்3:22 168/3,4
ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான் - யுத்3:26 42/3

 மேல்
 
  ஒடுங்கல் (6)
ஒடுங்கல் இல் பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தி ஓர் - பால:5 51/3
நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும் - பால:15 2/1
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற - அயோ:10 44/2
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் - ஆரண்:9 8/3
ஒடுங்கல் இல் உலகம் யாவும் உவந்தன உதவி வேள்வி - கிட்:2 23/1
ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற - கிட்:14 66/3

 மேல்
 
  ஒடுங்கல்_இல் (1)
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற - அயோ:10 44/2

 மேல்
 
  ஒடுங்கலன் (1)
போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன் - ஆரண்:1 28/2

 மேல்
 
  ஒடுங்கா (4)
உரம் பெயர்வு இல் வன் கரி கரந்து உற ஒடுங்கா
 வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் - கிட்:10 82/2,3
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் - யுத்1:7 16/3
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய - யுத்2:15 177/3
கொலை ஒடுங்கா நெடும் புயத்தின் குன்றொடும் - யுத்3:20 39/1

 மேல்
 
  ஒடுங்கா-முன்னம் (1)
ஓய்விடம் இல்லான் வல்லை ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னம்
 ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் - யுத்2:19 121/3,4

 மேல்
 
  ஒடுங்கா-முன்னர் (1)
உடன் உறைந்து அறிந்தான் என்ன ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னர்
 வட திசை வாயில் வந்து மன்னவன் முன்னர் ஆனான் - யுத்2:15 132/3,4

 மேல்
 
  ஒடுங்காத (1)
மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் - சுந்:2 179/4

 மேல்
 
  ஒடுங்காது (2)
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் - அயோ:2 21/2
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா - யுத்1:3 139/4

 மேல்
 
  ஒடுங்கார்களோ (1)
உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ - சுந்:2 151/4

 மேல்
 
  ஒடுங்கி (3)
உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயிர்த்திலள் ஒடுங்கி நின்றாள் - ஆரண்:6 63/2
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி
 முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த - கிட்:10 81/3,4
ஒடுங்கி யாம் கரந்து உறைவிடம் அறிகிலம் உயிரை - யுத்3:31 24/2

 மேல்
 
  ஒடுங்கிட (1)
உன்னும் நல் உணர்வு ஒடுங்கிட புலம்பிடலுற்றான் - கிட்:1 22/4

 மேல்
 
  ஒடுங்கிய (4)
ஒடுங்கிய உயிரினன் உணர்வு கைதர - அயோ:12 13/3
எல் ஒடுங்கிய முகத்து இளவல் நின்றனன் - அயோ:14 49/1
மல் ஒடுங்கிய புயத்தவனை வைது எழுது - அயோ:14 49/2
சொற்ற தம்பி உரைக்கு உணர்ந்து உயிர் சோர்வு ஒடுங்கிய தொல்லையோன் - கிட்:10 69/1

 மேல்
 
  ஒடுங்கின (10)
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் - கிட்:1 39/1
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் - கிட்:1 39/1
மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள் - கிட்:1 39/2
மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள் - கிட்:1 39/2
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் - கிட்:1 39/3
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் - கிட்:1 39/3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு - கிட்:1 39/4
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு - கிட்:1 39/4
புழை அடைத்து ஒடுங்கின வச்சை மாக்கள் போல் - கிட்:10 120/4
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே - யுத்2:18 88/4

 மேல்
 
  ஒடுங்கினதோ (1)
மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா - ஆரண்:6 98/4

 மேல்
 
  ஒடுங்கினர் (2)
ஒடுங்கினர் வானர தலைவர் உள் முகிழ்த்து - யுத்2:16 265/2
தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் - யுத்3:22 175/4

 மேல்
 
  ஒடுங்கினன் (2)
ஒடுங்கினன் உரமும் ஆற்றல் ஊற்றமும் உயிரும் என்ன - யுத்2:18 220/1
உறு குறை துன்பம் இல்லான் ஒடுங்கினன் செய்வது ஓரான் - யுத்2:19 190/3

 மேல்
 
  ஒடுங்கினார் (1)
உம்பரும் உணர்வு சிந்தி ஒடுங்கினார் உலகம் யாவும் - யுத்2:19 103/3

 மேல்
 
  ஒடுங்கினான் (4)
உண்டு-கொல் உயிர் என ஒடுங்கினான் உரு - அயோ:14 52/1
உரம் குடைந்து நொந்துநொந்து உளைந்துஉளைந்து ஒடுங்கினான் - ஆரண்:10 93/4
உணங்கினான் உயிரோடு யாக்கை ஒடுங்கினான் உரை-செய்து இன்னும் - யுத்2:16 163/2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான் - யுத்3:21 34/3

 மேல்
 
  ஒடுங்கு (5)
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் - ஆரண்:1 28/1
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் - ஆரண்:1 28/3
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன - கிட்:10 119/3
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின - யுத்2:15 121/3
அழித்து ஒடுங்கு கால மாரி அன்ன வாளி ஓளியால் - யுத்3:31 96/3

 மேல்
 
  ஒடுங்குகின்ற (1)
ஒடுங்குகின்ற உயிர்ப்பினர் உள் அழிந்து - யுத்4:34 8/2

 மேல்
 
  ஒடுங்கும் (7)
ஊனம்_இல் ஞாலம் ஒடுங்கும் எயிற்று ஆண் - பால:8 8/2
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் - அயோ:2 21/2
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் - அயோ:6 35/4
ஓங்கி ஓங்கி ஒடுங்கும் உயிர்ப்பினான் - ஆரண்:14 10/4
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும்
 திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே - கிட்:1 29/1,2
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும்
 கூர் அயில் தரும் கண் என குவிந்தன குவளை - கிட்:10 35/1,2
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க - சுந்:4 37/2

 மேல்
 
  ஒடுங்குல் (1)
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் - அயோ:2 21/3

 மேல்
 
  ஒடுங்குவ (1)
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை - கிட்:13 54/2

 மேல்
 
  ஒடுங்குவாரும் (1)
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் - சுந்:2 188/4

 மேல்
 
  ஒடுங்குறு (1)
துடித்து வீங்கி ஒடுங்குறு தோளினன் - ஆரண்:14 9/2

 மேல்
 
  ஒண் (55)
சேல் உண்ட ஒண் கணாரின் திரிகின்ற செம் கால் அன்னம் - பால:2 13/1
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என - பால:2 23/2
உய்ந்தனென் அடியனேன் என்ன ஒண் தவன் - பால:5 96/2
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண்
 பாய் பரி விரைந்து உதறி நின்றன பரந்தே - பால:15 20/3,4
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் - பால:17 4/4
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் - பால:17 21/2
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் - பால:20 24/1
உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும் - அயோ:2 19/1
மாழை ஒண் கணி உரை-செய கேட்ட மந்தரை என் - அயோ:2 87/1
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் - அயோ:3 74/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் - அயோ:3 93/1
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் - அயோ:4 90/3
வரி கொள் ஒண் சிலை வயவர்-தம் கணிச்சியின் மறித்த - அயோ:10 18/1
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை - அயோ:11 17/3
உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே - அயோ:11 19/4
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை - அயோ:11 29/2
உம்பருக்கு அரசன் மால் கரியின் ஓடை எயிறு ஒண்
 கிம்புரி பெரிய தோள்_வளையொடும் கிளரவே - ஆரண்:1 12/3,4
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் - ஆரண்:2 9/2
உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் - ஆரண்:5 2/2
உம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஒண் தவர்க்கும் ஓத நீர் - ஆரண்:6 2/3
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் - ஆரண்:14 49/4
ஊறிட ஒள் நகர் உரைத்த ஒண் தள - கிட்:1 15/3
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற - கிட்:7 48/3
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் - கிட்:9 1/3
ஓவிய மரன்கள்-தோறும் உரைத்து அற உரிஞ்சி ஒண் கேழ் - கிட்:10 34/3
ஊசல் வறிது ஆன இதண் ஒண் மணிகள் விண்-மேல் - கிட்:10 76/3
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் - கிட்:11 11/4
உரு கொள் ஒண் கிரி ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினை - கிட்:11 14/1
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் - கிட்:13 58/2
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் - கிட்:14 30/1
உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர் - கிட்:14 43/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் - கிட்:15 1/2
இனைய ஆய ஒண் துறையை எய்தினார் - கிட்:15 23/1
சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் - கிட்:17 12/4
உய்த்த போது தருப்பையில் ஒண் பதம் - சுந்:3 24/3
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய - சுந்:3 88/4
அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் - சுந்:10 20/4
ஊறுகின்றன கிணறு உதிரம் ஒண் நகர் - யுத்1:2 13/1
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் - யுத்1:4 1/4
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக - யுத்1:8 58/3
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி - யுத்1:8 64/3
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி - யுத்2:15 195/4
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் - யுத்2:16 297/4
ஊரொடும் பொருந்தி தோன்றும் ஒளியவன் என்ன ஒண் பொன் - யுத்2:17 76/1
ஓளி ஒண் கணைகள்-தோறும் உந்திய வேழம் ஒற்றை - யுத்2:19 96/1
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் - யுத்3:20 70/4
உலைவுற்றில உய்த்தலும் ஓய்வு இலன் ஒண்
 தலை அற்று உகவும் தரை உற்றிலனால் - யுத்3:20 100/2,3
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய - யுத்3:21 10/2
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் - யுத்3:25 5/2
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் - யுத்3:27 86/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் - யுத்3:27 86/1
உப்பு தேன் மது ஒண் தயிர் பால் கரும்பு - யுத்3:31 135/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் - யுத்4:40 7/1
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு - யுத்4:41 113/3
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த - யுத்4:41 114/3

 மேல்
 
  ஒண்_கணார்க்கு (1)
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு
 தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் - யுத்4:41 113/3,4

 மேல்
 
  ஒண்_கணாரும் (1)
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த - யுத்4:41 114/3

 மேல்
 
  ஒண்_தொடி (1)
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் - ஆரண்:14 49/4

 மேல்
 
  ஒண்கிலா (1)
ஆரிடை சென்றும் கொள்ள ஒண்கிலா அழகு கொண்டாள் - பால:18 17/2

 மேல்
 
  ஒண்ணா (6)
யாது என திகைக்கும் அல்லால் மதனற்கும் எழுத ஒண்ணா
 சீதையை தருதலாலே திருமகள் இருந்த செய்ய - பால:10 4/2,3
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா
 வினை என வந்து நின்ற மான் எதிர் விழித்தது அன்றே - ஆரண்:11 55/3,4
ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ - கிட்:7 84/2
ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா - கிட்:13 52/3
ஓவியர்க்கு எழுத_ஒண்ணா உருவத்தன் உருமையோடும் - சுந்:12 81/3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா
 தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச - யுத்3:24 31/2,3

 மேல்
 
  ஒண்ணாத (1)
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி - யுத்4:41 67/2

 மேல்
 
  ஒண்ணாதது (2)
பெற_ஒண்ணாதது ஓர் பேறு பெற்றவர்க்கு - கிட்:16 45/3
ஊட்டுவாய் உண்பாய் நீயே உனக்கும் ஒண்ணாதது உண்டோ - யுத்1:7 6/2

 மேல்
 
  ஒண்ணாததே (1)
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே - யுத்2:15 77/4

 மேல்
 
  ஒண்ணாதன (1)
ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார் - யுத்3:27 139/2

 மேல்
 
  ஒண்ணும் (1)
ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ - கிட்:1 24/4

 மேல்
 
  ஒண்ணுமே (1)
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற - யுத்3:31 71/3

 மேல்
 
  ஒண்ணுமோ (17)
ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் - பால:3 5/4
ஒண்ணுமோ ஒன்று உணர்த்துகின்றேன் இவன் - பால:21 25/3
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ - பால:23 68/4
ஒண்ணுமோ இதற்கு உள் அழியேல் என்றான் - அயோ:4 17/4
ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ - அயோ:4 228/4
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ
 துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் - ஆரண்:6 14/3,4
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள் - ஆரண்:10 30/3
சொல்_பிறந்தார்க்கு இது துணிய ஒண்ணுமோ
 இல்_பிறந்தார்-தமக்கு இயைவ செய்திலள் - ஆரண்:10 32/1,2
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ - ஆரண்:13 110/4
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ - ஆரண்:15 23/4
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ - கிட்:15 4/4
உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான் - சுந்:4 50/3
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ
 விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ - யுத்1:4 87/3,4
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ - யுத்2:16 289/4
துஞ்சுமாறு அன்றி வாழ ஒண்ணுமோ நாள்-மேல் தோன்றின் - யுத்3:31 47/2
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ
 சரம் துணிந்த ஒன்றை நூறு சென்று சென்று தள்ளலால் - யுத்3:31 85/2,3
ஒண்ணுமோ கணிக்க என்பார் உவகையின் உயர்ந்த தோளார் - யுத்3:31 219/4

 மேல்
 
  ஒண்மை (2)
ஒண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் - பால:2 53/4
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை
 தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி - யுத்1:5 54/2,3

 மேல்
 
  ஒண்மையானை (1)
ஒன்றோ இதனால் வரும் ஊதியம் ஒண்மையானை
 கொன்றேன் எனின் இந்திரனும் துயர் கோளிம் நீங்கும் - சுந்:11 26/1,2

 மேல்
 
  ஒணா (3)
தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் - பால:3 16/3
பெய் கடல் பிறந்து அயல் பெறற்கு ஒணா மருந்து பெற்று - பால:13 54/1
துன்பு உருக்கவும் சுற்றி உருக்க ஒணா
 என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய் - யுத்4:41 47/1,2

 மேல்
 
  ஒணாத (2)
என்-வயின் உற்ற குற்றம் யாவர்க்கும் எழுத ஒணாத
 தன்மையன் இராமனோ தாமரை தவிர போந்தாள் - ஆரண்:10 67/1,2
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் - சுந்:2 110/3

 மேல்
 
  ஒணாதன (1)
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன - யுத்2:16 251/4

 மேல்
 
  ஒணாதால் (1)
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் - ஆரண்:10 72/4

 மேல்
 
  ஒணாதான் (1)
செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் - யுத்2:19 267/4

 மேல்
 
  ஒணாது (1)
கொன்றுளான் தனை கொல_ஒணாது எனின் - கிட்:3 55/3

 மேல்
 
  ஒணாமையே (1)
இழிந்தன வழி நடந்து ஏற ஒணாமையே - அயோ:14 21/4

 மேல்
 
  ஒணுமே (1)
நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே
 தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும் - யுத்2:18 81/1,2

 மேல்
 
  ஒத்த (110)
ஆவி ஒத்த அன்பு சேவல் கூவ வந்து அணைந்திடாது - பால:3 22/3
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த
 சாந்தனால் வேள்வி முற்றின் தனையர்கள் உளர் ஆம் என்றான் - பால:5 31/3,4
உறு வலி யானையை ஒத்த மேனியர் - பால:13 3/1
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத - பால:15 7/3
உள்ளது மறாது உதவும் வள்ளலையும் ஒத்த - பால:15 23/4
கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த - பால:15 25/4
உலகு அளந்தவன்-தன் மார்பின் உத்தரீயத்தை ஒத்த - பால:16 15/4
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் - பால:18 6/1
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் - பால:18 6/1
பொன் ஒத்த முலையின் வந்து பூ ஒற்ற உளைகின்றாரும் - பால:18 6/4
கூறு பாற்கடலையே ஒத்த குன்று எலாம் - பால:19 3/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை - பால:19 18/1
உழை குலாம் நயனத்தார்-மாட்டு ஒன்று ஒன்றே விரும்பற்கு ஒத்த
 அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் - பால:22 20/3,4
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் - பால:22 36/2
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் - அயோ:1 75/1
வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே - அயோ:2 40/4
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ - அயோ:3 52/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ - அயோ:3 54/1
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து - அயோ:3 67/1
ஒத்த மா தவம் செய்து உயர்ந்தார் அன்றே - அயோ:4 21/2
நெகுதற்கு ஒத்த நெஞ்சும் நேயத்தாலே ஆவி - அயோ:4 59/1
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் - அயோ:4 59/2
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி - அயோ:4 59/3
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற - அயோ:4 122/1
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை - அயோ:4 122/2
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை - அயோ:4 122/2
உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற - அயோ:6 2/2
முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத - அயோ:13 43/2
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த - அயோ:13 60/4
ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன் - ஆரண்:1 17/2
ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன் - ஆரண்:1 17/2
துண்ட மதி வைத்தவனை ஒத்த முனி சொல்லும் - ஆரண்:3 51/4
தமியை நீ வருதற்கு ஒத்த தன்மை என் தையல் என்றான் - ஆரண்:6 35/4
சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் - ஆரண்:6 42/3
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த
 காரணம் இதுவே ஆயின் என் உயிர் காண்பென் என்றாள் - ஆரண்:6 43/3,4
தனியை நீ ஆதலால் மற்று அவரொடும் தழுவற்கு ஒத்த
 வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி - ஆரண்:6 48/2,3
ஓடுகின்றன உயிரையும் தொடர்வன ஒத்த - ஆரண்:7 80/4
அனந்தரின் நெடும் கணோடு ஒத்த ஆம்-அரோ - ஆரண்:10 124/4
உரும் ஒத்த வலத்து உயிர் நுங்கிய திங்கள் ஓடி - ஆரண்:10 136/1
தீரினும் உதவற்கு ஒத்த தென்றல் வந்து இறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 163/4
இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி - ஆரண்:13 21/1
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன - ஆரண்:16 1/1
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் - ஆரண்:16 6/4
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் - கிட்:7 53/4
குங்குமம் கொட்டி என்ன குவி முலை குவட்டுக்கு ஒத்த
 பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் - கிட்:8 2/1,2
நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன் - கிட்:8 19/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் - கிட்:9 10/1
ஏன்று எனக்கு உரியது ஆன கருமமும் இயற்றற்கு ஒத்த
 சான்றவர் நின்னின் இல்லை ஆதலால் தருமம்-தானே - கிட்:9 30/2,3
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ - கிட்:10 31/4
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ - கிட்:10 31/4
கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த - கிட்:10 32/4
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த
 விழைவுறு வேட்கையொடும் வேண்டினர்க்கு உதவ வேண்டி - கிட்:10 33/2,3
ஒருவன் மார்பினின் உத்தரியத்தினை ஒத்த - கிட்:10 41/4
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன - கிட்:10 78/1
மதங்கியரை ஒத்த மயில் வைகு மர மூலத்து - கிட்:10 78/3
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை - கிட்:13 28/3
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் - கிட்:17 28/2
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த - சுந்:1 9/4
இருவரும் முன்னர் சென்றால் ஒத்த அ இரண்டு பாலும் - சுந்:1 38/4
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி - சுந்:3 147/2
காண்டற்கு ஒத்த காலமும் ஈதே தெறு காவல் - சுந்:4 1/1
தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார் - சுந்:4 1/2
வழு_இல செய்தற்கு ஒத்த வானரம் வானின் நீண்ட - சுந்:4 32/4
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த
 ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின் - சுந்:6 15/2,3
தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த - சுந்:6 15/4
தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின் - சுந்:6 33/2
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி - சுந்:8 4/1
சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த
 மாகத்தார் தேவிமாரும் வான் சிறப்பு உற்றார் மற்றை - சுந்:14 34/1,2
தையலை வணங்கற்கு ஒத்த இடை பெறும் தன்மை நோக்கி - சுந்:14 37/1
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா - யுத்1:1 3/4
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் - யுத்1:3 125/4
பயிற்றிய பருவம் ஒத்த காலத்துள் அமுது பல்கும் - யுத்1:3 135/2
அமை வனம் ஒத்த போது அறைய வேண்டுமோ - யுத்1:6 35/2
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த - யுத்1:8 19/4
ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான் - யுத்2:15 107/1
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை - யுத்2:15 188/1
நாள் ஒத்த நளினம் அன்ன முகத்தியர் நயனம் எல்லாம் - யுத்2:16 4/1
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த - யுத்2:16 4/2
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த
 கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் - யுத்2:16 4/2,3
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் - யுத்2:16 4/3
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை - யுத்2:16 4/4
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் - யுத்2:16 213/4
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த
 தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த - யுத்2:16 332/3,4
மத்தன் வயிர மார்பின் உரும் ஒத்த கரம் சென்று உற்ற - யுத்2:18 226/1
பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த
 வன் கலாம் இயற்றி நின்றான் மற்றொரு மனத்தன் ஆகி - யுத்2:19 183/1,2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் - யுத்2:19 265/2
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி - யுத்2:19 267/3
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல - யுத்3:21 28/2
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் - யுத்3:22 115/3
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த - யுத்3:22 135/4
உணர்வதன்-முன்னம் இன்னே உற்றுழி உதவற்கு ஒத்த
 துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி - யுத்3:24 9/1,2
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் - யுத்3:24 14/4
வாடல் மென் மலரே ஒத்த ஆர்ப்பு ஒலி வருதலோடும் - யுத்3:25 18/4
பழம் கார்முகம் ஒத்த பணை குலமும் - யுத்3:27 21/2
புற்று ஒத்த முடி தலை பூழியன - யுத்3:27 34/4
தீ உற்றன ஒத்த சின கரியே - யுத்3:27 39/4
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி - யுத்3:27 73/1
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் - யுத்3:27 95/1
எதிர் ஒத்த இருளை சீறி எழுகின்ற இயற்கையாலும் - யுத்3:27 95/2
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் - யுத்3:27 95/3
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் - யுத்3:30 30/3
தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ - யுத்3:31 16/4
தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் - யுத்3:31 50/2
கொம்போடும் விழுந்தன ஒத்த குறைந்து - யுத்3:31 198/3
துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் - யுத்3:31 203/4
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் - யுத்4:32 47/4
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க - யுத்4:35 14/1
ஊட்டிய நல் மருந்து ஒத்த தாம்-அரோ - யுத்4:41 87/3
தெய்வ நீராடற்கு ஒத்த செய் வினை வசிட்டன் செய்ய - யுத்4:42 15/1
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் - யுத்4:42 18/3

 மேல்
 
  ஒத்ததால் (4)
அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ - ஆரண்:5 3/4
உருள் உறுத்த திண் கயிலை ஒத்ததால் - கிட்:15 25/4
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் - யுத்2:19 66/4
ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் - யுத்4:37 35/4

 மேல்
 
  ஒத்தது (76)
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே - பால:1 6/4
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே - பால:1 7/4
மன்னு மணி முடி அணிந்து வரன்முறை செய்திட இவண் நீ வருதற்கு ஒத்தது
 என்னை என அடியேற்கு ஓர் வரம் அருளும் அடிகள் என யாவது என்றான் - பால:5 61/3,4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் - பால:10 71/4
சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே - பால:14 28/4
இதங்கள் கொள்கிலா இறைவனை ஒத்தது ஓர் யானை - பால:15 4/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே - பால:16 26/4
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும் - பால:16 36/1
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு - பால:16 36/3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் - பால:16 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் - பால:16 38/4
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் - பால:18 21/4
வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே - பால:19 4/4
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே - பால:20 28/4
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே - பால:23 38/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே - பால:23 44/4
உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது
 அம்பு அன கண்ணவள் உள்ளம் அன்னதேயால் - அயோ:3 20/3,4
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் - அயோ:4 211/4
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ - அயோ:5 2/4
உக்க வான் தனி எயிறு ஒத்தது இந்துவே - அயோ:10 39/4
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் - அயோ:11 36/4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் - அயோ:12 45/4
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ - அயோ:12 46/4
நல் நகர் ஒத்தது நடந்த கானமும் - அயோ:14 85/2
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை - ஆரண்:6 88/4
உருகிய வெள்ளி அள்ளி வீசினால் ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:10 109/4
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:11 70/4
ஊட்டிய நல் நீர் ஐயன் உண்ட நீர் ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:13 137/4
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே - கிட்:1 36/4
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை - கிட்:7 52/4
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் - கிட்:8 19/4
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே - கிட்:10 2/4
மகர வேலையை ஒத்தது மா நகர் - கிட்:11 38/4
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் - கிட்:12 32/4
ஒளித்து பின் செல்லும் கால பாசத்தை ஒத்தது அன்றே - சுந்:1 33/4
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் - சுந்:1 34/4
முளரி கானமும் ஒத்தது முழங்கு நீர் இலங்கை - சுந்:2 31/4
சொரிந்த பால் ஒத்தது நிலவின் தோற்றமே - சுந்:2 54/4
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் - சுந்:2 194/4
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:7 39/4
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா - சுந்:11 15/4
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் - சுந்:11 60/2
திரைக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது தேவர் - சுந்:11 60/3
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:11 62/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் - சுந்:12 131/4
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை - சுந்:13 27/4
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் - சுந்:14 41/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி - யுத்1:1 10/4
விழுங்கி நீங்கியது ஒத்தது வேலை சூழ் ஞாலம் - யுத்1:6 1/4
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் - யுத்1:6 16/4
சாபமே ஒத்தது அம்பு தருமமே வலியது அம்மா - யுத்1:7 18/4
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே - யுத்1:8 13/4
நறை நெடும் கடல் ஒத்தது நாம நீர் - யுத்1:8 52/4
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் - யுத்1:13 27/4
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் - யுத்2:15 198/1
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த - யுத்2:15 207/4
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை - யுத்2:15 224/4
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் - யுத்2:15 245/4
தெறித்த போது ஒத்தது அன்றி சினம் உண்மை தெரிந்தது இல்லை - யுத்2:16 17/4
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே - யுத்2:16 256/4
நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே - யுத்2:16 308/4
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் - யுத்2:16 339/4
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் - யுத்2:16 339/4
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் - யுத்2:18 13/3
ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை - யுத்2:18 274/4
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை - யுத்3:21 31/4
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை - யுத்3:22 101/4
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை - யுத்3:22 178/4
எடுத்த நாள் ஒத்தது அண்ணல் எழுந்த நாள் உலகுக்கு எல்லாம் - யுத்3:24 41/4
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் - யுத்3:25 20/4
எய்ய எரிந்தால் ஒத்தது இலங்கை - யுத்3:26 23/4
இறை அரவ_குலம் ஒத்தது இலங்கை - யுத்3:26 27/4
ஒத்தது ஓர் இடையூறு உண்டு என்று உணர்விடை உதிப்பது அன்றால் - யுத்3:31 58/4
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் - யுத்3:31 188/4
செல் ஆயிரம் விழுங்கால் உகும் விலங்கு ஒத்தது சேனை - யுத்4:37 51/3
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி - யுத்4:42 18/4

 மேல்
 
  ஒத்ததே (12)
வானவர்க்கு இரங்கி நீர் வளைந்தது ஒத்ததே - பால:7 13/4
சத்திரம் மார்பிடை தைத்தது ஒத்ததே - பால:19 45/4
இழிந்துளார்க்கும் இராமற்கும் ஒத்ததே - பால:21 53/4
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே - பால:23 45/4
உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்ததே - பால:23 46/4
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே - பால:23 60/4
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே - கிட்:10 8/4
ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே - கிட்:10 9/4
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே - கிட்:10 17/4
ஊழியின் வரவு பார்த்து உழல்வது ஒத்ததே - சுந்:2 125/4
மல்லிகை கானமும் வானம் ஒத்ததே - யுத்1:5 4/4
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே - யுத்1:5 7/4

 மேல்
 
  ஒத்ததேனும் (1)
அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும்
 நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம - ஆரண்:10 159/1,2

 மேல்
 
  ஒத்தவர் (1)
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் - அயோ:10 36/2

 மேல்
 
  ஒத்தவன் (5)
காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ - அயோ:4 228/3
இடந்து எழுந்தவனை ஒத்தவன் வேலை - யுத்1:11 25/3
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் - யுத்1:12 14/4
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் - யுத்2:16 331/2
ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆர் அயிலால் - யுத்3:20 97/2

 மேல்
 
  ஒத்தவால் (2)
ஆற்றல்-சால் கோசலை அறிவும் ஒத்தவால்
 வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு - அயோ:2 58/2,3
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் - யுத்3:31 124/4

 மேல்
 
  ஒத்தவே (5)
கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே - பால:19 24/4
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே - ஆரண்:7 104/4
நாடக தொழிலினை நடிப்ப ஒத்தவே - ஆரண்:7 118/4
திசையொடு திசை செரு செய்தல் ஒத்தவே - கிட்:10 23/4
ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே - யுத்1:8 32/4

 மேல்
 
  ஒத்தவை (1)
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் - அயோ:3 105/3

 மேல்
 
  ஒத்தன (53)
புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா - பால:15 26/4
ஒளி கொள் சீறடி ஒத்தன ஆம் என - பால:18 26/2
தாமரை ஒத்தன தவள மாடமே - அயோ:4 196/4
கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப - அயோ:9 44/3
ஒத்தன சேறலின் உரை இலாமையின் - அயோ:12 49/2
கொம்பு ஒத்தன நால் ஒளிர் கோள் வயிர - ஆரண்:2 22/1
குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன
 உணர்வு சென்றுழி செல்லும் ஒழுக்கு அலால் - கிட்:7 111/2,3
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ - கிட்:10 7/2
எரிப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆசைகள் - கிட்:10 7/3
சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் - கிட்:10 7/4
தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே - கிட்:10 18/4
ஊடிய மடந்தையர் வதனம் ஒத்தன
 தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை - கிட்:10 113/1,2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் - சுந்:3 133/2
ஒத்தன தெரிவுற உணர்த்தினான்-அரோ - சுந்:5 39/4
இடுக்கியன ஒத்தன எயிற்றின் இடை ஞால்வ - சுந்:6 13/4
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த - சுந்:6 15/2
வில்லும் ஒத்தன விண் உற வீசின - சுந்:6 36/4
வாயின் வைதன ஒத்தன அத்துணை மழுவொடு கொலை வாளும் - யுத்1:3 82/4
ஒத்தன உணர்த்தினேன் உணரகிற்றிலை - யுத்1:4 12/2
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் - யுத்1:6 24/4
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் - யுத்2:15 11/3
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் - யுத்2:15 211/3
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் - யுத்2:16 213/2
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர - யுத்2:16 213/3
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன - யுத்2:18 90/4
உற்றன விசும்பிடை பலவும் ஒத்தன - யுத்2:18 105/4
உடல் பொறை உவகையின் குனிப்ப ஒத்தன - யுத்2:18 109/4
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் - யுத்2:19 146/4
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் - யுத்2:19 177/2
அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் - யுத்3:20 53/2
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற - யுத்3:20 53/4
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே - யுத்3:22 53/4
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த - யுத்3:22 177/4
முழங்கா முகில் ஒத்தன மும் முரசே - யுத்3:27 21/4
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் - யுத்3:27 114/1
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் - யுத்3:27 114/1
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் - யுத்3:27 114/1
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் - யுத்3:27 114/2
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் - யுத்3:27 114/2
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் - யுத்3:27 114/2
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் - யுத்3:27 114/3
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் - யுத்3:27 114/3
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் - யுத்3:27 114/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் - யுத்3:31 109/1
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் - யுத்3:31 109/1
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் - யுத்3:31 109/4
ஊன் நகு வடி கணைகள் ஊழி அனல் ஒத்தன உலர்ந்த உலவை - யுத்3:31 140/1
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா - யுத்3:31 140/2
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் - யுத்3:31 140/3
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் - யுத்3:31 140/4
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் - யுத்3:31 200/3
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே - யுத்3:31 200/4
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் - யுத்4:37 52/4

 மேல்
 
  ஒத்தனர் (17)
ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே - பால:19 58/3
தீயில் மூழ்கினர் ஒத்தனர் செங்கணான் - அயோ:4 225/3
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் - ஆரண்:4 26/4
குன்றோடு குன்று ஒத்தனர் கோள் அரி கொற்ற வல் ஏறு - கிட்:7 46/1
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் - சுந்:7 46/4
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் - சுந்:7 48/4
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் - சுந்:7 49/4
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் - சுந்:11 60/4
கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட - யுத்1:11 14/4
ஒத்தனர் அணுகி வந்து வணங்கினர் இலங்கை உன் ஊர் - யுத்3:30 1/3
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் - யுத்3:31 110/2
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் - யுத்3:31 141/2
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் - யுத்3:31 141/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் - யுத்3:31 142/3
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் - யுத்3:31 143/2
பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் - யுத்3:31 143/4
ஒன்றை ஒன்று முனிந்தன ஒத்தனர்
 அன்றியும் நரசிங்கமும் ஆடக - யுத்4:37 26/2,3

 மேல்
 
  ஒத்தனவால் (2)
ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால்
 செம் நாகம் விழுங்கிய திங்களினை - யுத்3:27 36/3,4
உண் வாய் வரி வண்டு_இனம் ஒத்தனவால் - யுத்3:31 206/4

 மேல்
 
  ஒத்தனள் (1)
தனி வரு தோழியும் தாயை ஒத்தனள்
 இனி வரும் தென்றலும் இரவும் என்னவே - பால:19 50/3,4

 மேல்
 
  ஒத்தனன் (22)
பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் - பால:15 4/2
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே - அயோ:3 65/4
உயிர் தெற உவந்து வந்தான் ஒத்தனன் உதயம் செய்தான் - ஆரண்:10 107/4
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை - கிட்:7 21/3
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே - கிட்:7 21/4
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் - சுந்:7 49/4
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் - சுந்:11 60/4
ஒத்தனன் இராமனும் உணர்வு தோன்றிய - யுத்1:4 32/3
காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் - யுத்2:15 98/4
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் - யுத்2:15 211/2
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் - யுத்2:15 220/1
நாதன் ஒத்தனன் என்னினோ துயில்கிலன் நம்பன் - யுத்2:15 220/2
வேதம் ஒத்தனன் மாருதி வேதத்தின் சிரத்தின் - யுத்2:15 220/3
போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே - யுத்2:15 220/4
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் - யுத்2:15 247/3
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் - யுத்2:15 247/3
ஊதையோடு அருவிகள் உமிழ்வது ஒத்தனன்
 மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் - யுத்2:16 291/3,4
தாதையும் ஒத்தனன் உவமை தற்கு இலான் - யுத்3:24 98/4
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் - யுத்3:31 109/4
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே - யுத்3:31 141/1
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் - யுத்3:31 141/4
நஞ்ச நெடு நீரினையும் ஒத்தனன் அடுத்து அதனை நக்கினரையும் - யுத்3:31 143/3

 மேல்
 
  ஒத்தனன்-அரோ (1)
உவணன் என்னும் நெடு மன்னவனும் ஒத்தனன்-அரோ - ஆரண்:1 37/4

 மேல்
 
  ஒத்தாய் (1)
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் - யுத்3:28 2/4

 மேல்
 
  ஒத்தார் (31)
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் - பால:13 18/4
குன்றின் முழை-தோறும் நுழை கோள் அரிகள் ஒத்தார் - பால:15 24/4
உள்ளத்தை பிடித்தும் நாம் என்று ஓடுகின்றாரும் ஒத்தார் - பால:21 3/4
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் - பால:21 4/4
ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் - பால:21 19/4
உடம்பொடு துறக்க நகர் உற்றவரை ஒத்தார் - பால:23 1/4
ஒன்றிய போகமும் யோகமும் ஒத்தார் - பால:23 85/4
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் - அயோ:1 74/4
மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார்
 வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் - அயோ:3 70/1,2
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் - அயோ:3 70/2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் - அயோ:3 70/3
சாதுகை மாந்தர் எல்லாம் தயரதன் தன்னை ஒத்தார் - அயோ:3 70/4
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய - அயோ:6 34/3
குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார்
 அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் - கிட்:3 21/2,3
உவா உற வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் - கிட்:3 21/4
ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார்
 மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க - கிட்:3 22/2,3
கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் - கிட்:3 22/4
ஒன்றோடு சென்று ஒன்று எதிர் உற்றனவேயும் ஒத்தார்
 நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த - கிட்:7 46/2,3
சுந்தோபசுந்த பெயர் தொல்லையினோரும் ஒத்தார் - கிட்:7 48/4
உடல் உறு பாசம் வீசாது உம்பர் செல்வாரை ஒத்தார் - சுந்:1 10/4
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் - சுந்:2 173/4
கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார்
 ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் - சுந்:9 60/3,4
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் - சுந்:9 63/4
உரவு தோள் அரக்கர் எல்லாம் என்பு இலா உயிர்கள் ஒத்தார் - சுந்:10 27/4
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் - சுந்:10 30/2
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே - சுந்:10 30/4
உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார்
 கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் - யுத்2:19 59/2,3
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் - யுத்2:19 284/3
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் - யுத்2:19 284/4
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் - யுத்3:28 56/4
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் - யுத்4:42 7/4

 மேல்
 
  ஒத்தால் (1)
ஒத்தால் பரதன் பெரிது உத்தமன் ஆதல் உண்டோ - கிட்:7 43/4

 மேல்
 
  ஒத்தாள் (12)
படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் - பால:7 51/4
அன்று அ மாடத்து உம்பர் அளிக்கும் அமுது ஒத்தாள் - பால:10 26/4
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் - பால:18 15/4
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் - பால:18 16/4
நங்கையும் நம்பி ஒத்தாள் நாம் இனி புகல்வது என்னோ - பால:22 21/4
உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் - பால:22 39/4
உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் - பால:23 90/4
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் - அயோ:3 70/3
சுந்தரன் ஊர்தரு தோகையும் ஒத்தாள் - ஆரண்:14 59/4
ஓதத்தின் ஓடும் மதுகைடவரை ஒத்தாள் - சுந்:1 64/4
பழம் தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒத்தாள்
 குழந்தையை உயிர்த்த மலடிக்கு உவமை கொண்டாள் - சுந்:4 65/2,3
உழந்து விழி பெற்றது ஓர் உயிர் பொறையும் ஒத்தாள் - சுந்:4 65/4

 மேல்
 
  ஒத்தான் (61)
வண்டு ஆதரிக்க திரி மா மத யானை ஒத்தான் - பால:17 21/4
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் - பால:18 13/4
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் - பால:18 14/4
இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் - பால:22 30/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4
அண்ணல் பெரியோன் தனது ஆதியின் மூர்த்தி ஒத்தான் - அயோ:4 112/4
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் - ஆரண்:12 63/4
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் - ஆரண்:13 26/4
ஒத்தான் உடனே உயிர்த்தான் உருத்தான் அவன் தோள் - ஆரண்:13 27/1
பெற்றனனே ஒத்தான் பெயர்த்தேன் பழி என்றான் - ஆரண்:13 101/4
ஓங்கல் உரிக்குள் உருத்திரன் ஒத்தான் - ஆரண்:14 60/4
உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் - கிட்:14 67/4
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் - சுந்:1 23/4
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் - சுந்:1 24/4
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் - சுந்:1 25/4
காணிய விரைவில் செல்லும் கனக மால் வரையும் ஒத்தான் - சுந்:1 26/4
வடக்கு எழுந்து இலங்கை செல்லும் பரிதி வானவனும் ஒத்தான் - சுந்:1 28/4
ஊழி நாள் வட-பால் தோன்றும் உவா முழுமதியும் ஒத்தான் - சுந்:1 30/4
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் - சுந்:1 71/4
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் - சுந்:2 220/4
ஆழியின் நடுவண் நின்ற அரு வரைக்கு அரசும் ஒத்தான்
 ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் - சுந்:6 46/3,4
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் - சுந்:6 46/4
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் - சுந்:7 46/4
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் - சுந்:7 48/4
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் - சுந்:9 60/4
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் - சுந்:9 63/4
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே - சுந்:10 30/4
பாழி மா மேரு ஒத்தான் வீரத்தின் பன்மை தீர்ப்பான் - சுந்:11 13/4
ஒள் எரியோடும் குன்றத்து ஊழி வீழ் உருமொடு ஒத்தான் - சுந்:12 132/4
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் - யுத்1:3 148/4
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் - யுத்1:3 148/4
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் - யுத்1:3 149/4
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் - யுத்1:3 149/4
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் - யுத்1:10 3/4
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் - யுத்1:10 4/4
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் - யுத்1:11 3/4
உதைய குன்றின்-நின்று உகு குன்றில் பாய்ந்தவன் ஒத்தான் - யுத்1:12 4/4
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் - யுத்1:12 5/4
மந்தரம் என கடையும் வாலியையும் ஒத்தான் - யுத்1:12 17/4
ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் - யுத்1:12 19/4
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான்
 இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் - யுத்2:15 211/3,4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் - யுத்2:15 221/4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் - யுத்2:15 221/4
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் - யுத்2:19 59/3
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் - யுத்2:19 200/4
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் - யுத்2:19 202/4
வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் - யுத்2:19 221/4
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் - யுத்3:21 29/4
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான்
 பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார் - யுத்3:22 74/2,3
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் - யுத்3:22 115/4
உருமினால் இடியுண்டது ஓர் மராமரம் ஒத்தான் - யுத்3:22 195/4
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் - யுத்3:27 14/4
உதிரத்தின் செம்மையாலும் உதிக்கின்ற கதிரோன் ஒத்தான் - யுத்3:27 95/4
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் - யுத்3:31 108/4
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் - யுத்3:31 229/4
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் - யுத்3:31 230/4
மாயையின் பிரிந்தோர்க்கு எல்லாம் மனோலயம் வந்தது ஒத்தான்
 ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் - யுத்4:41 112/2,3
நோய் உறுத்து உலர்ந்து யாக்கைக்கு உயிர் புகுந்தனையது ஒத்தான் - யுத்4:41 112/4
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான்
 அளி வரும் மனத்தோர்க்கு எல்லாம் அரும் பத அமுதம் ஆனான் - யுத்4:41 113/1,2
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு - யுத்4:41 113/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் - யுத்4:41 113/4

 மேல்
 
  ஒத்தானே (1)
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே - சுந்:10 30/4

 மேல்
 
  ஒத்தி (12)
அன்றிலோடு ஒத்தி என்று அழுது சீறினாள் - பால:19 28/4
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் - யுத்2:19 253/1
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் - யுத்2:19 253/2
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயல் ஆரும் யானும் அறியேம் - யுத்2:19 258/1
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயல் ஆரும் யானும் அறியேம் - யுத்2:19 258/1
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் - யுத்2:19 258/2
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் - யுத்2:19 258/2
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் - யுத்2:19 258/3
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் - யுத்2:19 258/3
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் - யுத்2:19 259/3
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் - யுத்2:19 259/3
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 259/4

 மேல்
 
  ஒத்திருக்கலால் (1)
ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான் - யுத்4:41 66/3

 மேல்
 
  ஒத்திருக்கும் (3)
ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் - பால:5 118/2
ஒத்திருக்கும் என்றால் உரை ஒக்குமோ - கிட்:15 51/2
ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உன்னுவாள் - சுந்:3 20/4

 மேல்
 
  ஒத்திருந்தாய் (1)
ஒத்திருந்தாய் என உணர்கின்றேன் என்றான் - யுத்4:41 95/4

 மேல்
 
  ஒத்திலது (1)
ஒத்திலது என்ன சொன்னான் அவன் இவை உரைப்பதானான் - யுத்3:31 49/4

 மேல்
 
  ஒத்தீர் (1)
தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர்
 போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு - கிட்:17 23/2,3

 மேல்
 
  ஒத்து (80)
இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே - பால:3 9/4
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே - பால:3 10/4
உருகு பொன்_பாவையும் ஒத்து தோன்றினாள் - பால:10 52/4
இந்திர நீலம் ஒத்து இருண்ட குஞ்சியும் - பால:10 56/1
தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் - பால:15 7/4
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் - பால:15 17/3
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா - பால:15 26/2
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் - பால:15 27/4
அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் - பால:16 26/3
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் - பால:17 27/4
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் - பால:20 1/3
காவியும் குவளையும் கடி கொள் காயாவும் ஒத்து
 ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே - பால:20 22/1,2
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் - பால:20 24/1
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர் - பால:21 30/1
பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் - பால:22 2/4
அறத்தின் விளைவு ஒத்து முகடு உந்தி அருகு உய்க்கும் - பால:22 31/2
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் - பால:22 38/4
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய - பால:24 8/1
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் - பால:24 13/3
உமிழ்வது ஒத்து உதவு காதல் உந்திட வந்தது அன்றே - அயோ:3 71/2
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா - அயோ:4 120/4
உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் - அயோ:4 197/4
இருந்தையின் எழு நீ ஒத்து எழுவன இயல் காணாய் - அயோ:9 8/4
நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற - அயோ:10 1/1
எழுதிய படிவம் ஒத்து எய்துவான் தனை - அயோ:14 47/3
இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே - ஆரண்:1 36/4
இசை கட்டிய ஒத்து இவர் சாமரையான் - ஆரண்:2 8/4
உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி சேர் - ஆரண்:4 2/1
உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் - ஆரண்:6 89/4
இடித்த உரும் ஒத்து உரறி யாவர் செயல் என்றான் - ஆரண்:10 49/4
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு - கிட்:2 15/3
கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் - கிட்:7 47/4
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் - கிட்:7 52/1
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் - கிட்:7 74/4
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் - கிட்:7 129/2
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை - கிட்:10 35/4
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய - கிட்:14 17/2
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து
 அடியுண்டான் தளர்ந்து அலறி வீழ்தலும் - கிட்:15 8/1,2
மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன் - சுந்:2 17/2
அண்டமேயும் ஒத்து இருந்தது இ அணி நகர் அமைதி - சுந்:2 22/4
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய - சுந்:3 81/2
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய - சுந்:4 101/1
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் - சுந்:9 14/4
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் - சுந்:9 15/4
அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல் - சுந்:13 18/3
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் - சுந்:13 36/2
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் - யுத்1:3 74/4
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் - யுத்1:3 101/3
உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை - யுத்1:3 125/1
ஒத்து உற உணர்ந்திலாமை உயிரொடும் உறவினோடும் - யுத்1:9 34/3
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய - யுத்2:15 29/1
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து
 அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே - யுத்2:15 34/3,4
ஒத்து இரு சிறு குறள் பாதம் உய்த்த நாள் - யுத்2:15 110/1
உரும் இடித்துழி உலைந்து ஒளிக்கும் நாகம் ஒத்து
 இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில - யுத்2:15 124/1,2
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் - யுத்2:16 213/1
உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக - யுத்2:18 89/1
மண்ணின் தலை உருள்கின்றன மழை ஒத்து உயர் மதமா - யுத்2:18 140/4
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் - யுத்2:18 212/4
ஒத்து அண்டமும் மண்ணும் நடுங்க உருத்தான் - யுத்2:18 239/2
உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் - யுத்2:18 265/4
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் - யுத்2:19 23/2
ஒத்து இரு தானையும் உடற்ற உற்றுழி - யுத்2:19 38/1
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் - யுத்2:19 212/1
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் - யுத்3:20 11/3
தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஒத்து இரண்டு சேனையும் - யுத்3:20 36/2
ஒத்து வேற்று உரு தெரியல உயர் மதத்து ஓங்கல் - யுத்3:20 54/3
உறு வலி கலுழனே ஒத்து தோன்றினான் - யுத்3:24 97/4
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் - யுத்3:27 114/4
உம்பரில் செல்கின்றான் ஒத்து உதித்தனன் அருக்கன் உப்பால் - யுத்3:28 34/4
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற - யுத்3:31 145/3
ஊரோடு மறிந்தனன் ஒத்து உரவோர் - யுத்3:31 196/4
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே - யுத்4:37 56/1
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் - யுத்4:37 119/3
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் - யுத்4:37 130/2
புலை-மேலும் செலற்கு ஒத்து பொது நின்ற செல்வத்தின் புன்மை தன்மை - யுத்4:37 203/3
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த - யுத்4:40 112/2
அண்ட கோடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம் அருக்கர் - யுத்4:41 3/1
அண்டம் உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்து அனிலன் - யுத்4:41 6/1
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் - யுத்4:41 38/4
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் - யுத்4:41 62/3

 மேல்
 
  ஒத்தும் (2)
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ - ஆரண்:6 78/1
வந்து ஒத்தும் நிருத மாக்கள் விளம்பின நெறி வழாமை - சுந்:2 104/3

 மேல்
 
  ஒத்துழியும் (1)
வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் - கிட்:10 85/4

 மேல்
 
  ஒத்துள (1)
உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள
 குழீஇயின குமுறின கொள்கை கொண்டதால் - யுத்3:24 96/2,3

 மேல்
 
  ஒத்துளது (2)
ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் - ஆரண்:14 37/3
ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர் - சுந்:2 12/2

 மேல்
 
  ஒத்துளரே (1)
உரு பொடியா மன்மதனை ஒத்துளரே ஆயினும் உன் - ஆரண்:6 97/1

 மேல்
 
  ஒத்துளவால் (2)
உலைவு இன்று கிடந்தன ஒத்துளவால்
 மலையும் சுனையும் வயிறும் உடலும் - யுத்3:27 33/3,4
ஒளி முற்றிய திங்களை ஒத்துளவால் - யுத்3:31 204/4

 மேல்
 
  ஒத்துளன் (3)
ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் - கிட்:11 13/4
குச்சி சென்றான் ஒத்துளன் ஆகும் குறி காணீர் - யுத்4:33 18/4
சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல் - யுத்4:42 18/1

 மேல்
 
  ஒத்துளார்-அரோ (1)
ஒருவனை இருவரும் ஒத்துளார்-அரோ - ஆரண்:4 15/4

 மேல்
 
  ஒத்தே (2)
தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே - பால:7 52/4
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே - பால:16 42/4

 மேல்
 
  ஒத்தேன் (2)
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் - ஆரண்:15 48/3
நாய் ஒத்தேன் என்ன நலன் இழைத்தேன் நான் என்றான் - ஆரண்:15 48/4

 மேல்
 
  ஒத்தோன் (1)
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் - பால:5 29/3

 மேல்
 
  ஒதுக்கிய (1)
உம்பர் ஆற்றலை ஒதுக்கிய உரும் என செல்வ - யுத்2:16 233/2

 மேல்
 
  ஒதுக்குமால் (1)
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால்
 ஆவி ஒத்த அன்பு சேவல் கூவ வந்து அணைந்திடாது - பால:3 22/2,3

 மேல்
 
  ஒதுங்க (9)
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் - பால:10 75/4
ஊனும் உயிரும் உடையார்கள் உளைந்து ஒதுங்க - அயோ:4 116/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு - அயோ:5 3/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா - அயோ:5 21/1
அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அடி அன்ன - அயோ:7 20/2
ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையள் ஆகும் - ஆரண்:5 5/1
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ - சுந்:1 31/3
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் - சுந்:10 15/3
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான் அங்கதன் அதனை பார்த்தான் - யுத்2:18 209/4

 மேல்
 
  ஒதுங்ககிற்றில (1)
ஓர் இடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்ககிற்றில
 நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா - யுத்1:6 45/2,3

 மேல்
 
  ஒதுங்கல் (1)
ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் - கிட்:14 23/1

 மேல்
 
  ஒதுங்கலால் (1)
உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால்
 உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே - பால:14 45/3,4

 மேல்
 
  ஒதுங்கலும் (1)
உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும்
 எதிரில் நின்ற இராவணி ஈடுற - யுத்2:19 161/2,3

 மேல்
 
  ஒதுங்கலுற்ற (1)
உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற
 தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற - யுத்3:30 5/1,2

 மேல்
 
  ஒதுங்கா (1)
இ இடை பெயர்தல் என்னா இமையிடை ஒதுங்கா முன்னர் - யுத்2:18 211/2

 மேல்
 
  ஒதுங்கி (15)
நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி - பால:6 9/2
மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் - பால:9 15/2
பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் - பால:10 30/4
எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி
 தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் - பால:13 17/3,4
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி
 மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க - பால:15 10/1,2
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற - பால:17 30/3
உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ - அயோ:1 17/4
நவ்வியின் ஒதுங்கி இறை நாணி அயல் நின்றாள் - ஆரண்:6 30/4
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே - ஆரண்:13 3/4
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து - கிட்:1 26/1
உறக்கம் உற்றார் கனவு உற்றார் எனும் உணர்வினொடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல் - கிட்:13 30/3
உற்ற காலையின் உயிர்கொடு திசை-தொறும் ஒதுங்கி
 அற்றம் நோக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் - சுந்:11 59/1,2
வலியினர் எனில் அவர்க்கு ஒதுங்கி வாழ்துமோ - யுத்1:2 33/3
மற துறை அன்று சேமம் மறைந்து உறைந்து ஒதுங்கி வாழ்தல் - யுத்1:14 12/2
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து - யுத்3:27 164/1

 மேல்
 
  ஒதுங்கியோ (1)
உவன் இலாமையினோ வலி ஒதுங்கியோ உரையாய் - யுத்1:2 114/4

 மேல்
 
  ஒதுங்கிற்று (1)
பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் - கிட்:11 46/3

 மேல்
 
  ஒதுங்கின (2)
படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக - ஆரண்:12 35/3
ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க - கிட்:10 78/4

 மேல்
 
  ஒதுங்கினர் (4)
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர்
 ஏங்கிய குரலினர் இணைந்த காந்தளின் - அயோ:4 191/2,3
தஞ்சு என ஒதுங்கினர் தனது பார் உளோர் - அயோ:11 106/1
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் - யுத்1:2 23/4
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற - யுத்3:27 67/1

 மேல்
 
  ஒதுங்கினவேயும் (1)
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் - யுத்1:13 28/4

 மேல்
 
  ஒதுங்கினன் (2)
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் - சுந்:2 59/3
உன் மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் அன்றோ - யுத்3:20 17/1

 மேல்
 
  ஒதுங்கினார் (2)
ஓதிமங்களின் மாதர் ஒதுங்கினார் - சுந்:13 9/4
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார்
 நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் - யுத்2:19 64/2,3

 மேல்
 
  ஒதுங்கினார்களோ (1)
உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ
 சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் - அயோ:11 52/2,3

 மேல்
 
  ஒதுங்கு-தோறு (1)
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் - பால:17 4/4

 மேல்
 
  ஒதுங்குகின்ற (1)
நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி - ஆரண்:10 106/2

 மேல்
 
  ஒதுங்கும் (3)
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் - பால:17 4/4
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த - ஆரண்:14 30/3
ஓங்கு நாளின் ஒதுங்கும் உலகு-போல் - யுத்4:37 23/2

 மேல்
 
  ஒதுங்குவ (1)
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் - அயோ:4 191/2

 மேல்
 
  ஒதுங்குவார் (1)
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார்
 சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் - யுத்3:31 95/2,3

 மேல்
 
  ஒப்ப (25)
உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பலால் - பால:4 10/2
உருவமும் மதியமோடு ஒப்ப தோன்றினார் - பால:5 98/4
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப
 பண்டை வண்ணமாய் நின்றனள் மா முனி பணிப்பான் - பால:9 14/3,4
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் - பால:13 40/4
ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும் - அயோ:3 18/2
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம் - அயோ:3 19/3
வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப
 சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான் - அயோ:3 24/2,3
கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் - அயோ:4 13/4
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் - அயோ:10 9/4
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் - கிட்:7 6/2
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி - கிட்:13 27/2
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப
 ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் - சுந்:1 38/2,3
ஓயா அருவி திரள் உத்தரியத்தை ஒப்ப
 தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் - சுந்:1 40/2,3
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப - சுந்:10 7/4
உரகர்_கோன் இனிது அரசு வீற்றிருந்தனன் ஒப்ப - சுந்:12 40/4
ஒளி உற உயர்ந்தவர் ஒப்ப எண்ணலார் - யுத்1:4 94/3
ஒப்ப அரும் பெருமையும் உரைக்க வேண்டுமோ - யுத்1:5 26/2
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப
 தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை - யுத்1:12 9/2,3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப
 எந்திரம் என திரி இரக்கம்_இல் அரக்கன் - யுத்1:12 17/2,3
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப
 பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் - யுத்2:16 172/1,2
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப
 குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் - யுத்2:16 193/3,4
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப
 பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் - யுத்3:22 11/2,3
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை - யுத்3:29 43/3
மாவின் மனம் ஒப்ப உணர் மாதலி வலித்தான் - யுத்4:36 23/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் - யுத்4:42 1/4

 மேல்
 
  ஒப்பது (19)
சிற்பதம் ஒப்பது ஓர் மெய்க்கொடு சென்றான் - பால:8 12/4
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் - பால:13 19/1
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் - பால:22 26/4
பாற்கடல் ஒப்பது ஓர் பள்ளி அணைந்தான் - பால:23 98/4
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் - பால:24 14/1
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் - பால:24 14/1
பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் - அயோ:10 26/4
ஓர்ந்து உணர்வு இல்லவர் உள்ளம் ஒப்பது - கிட்:1 2/4
உவா மதி உலப்பு இல உதித்தது ஒப்பது - கிட்:1 3/4
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது - கிட்:1 10/4
முன்கையே ஒப்பது ஒன்றும் உண்டு மூன்று உலகத்துள்ளும் - கிட்:13 45/1
உயிர் இலா ஓவியம் என்ன ஒப்பது - கிட்:14 34/4
இத்தோடு ஒப்பது யாது உண்டே - சுந்:5 41/4
சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் - சுந்:5 83/1
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் - சுந்:9 3/3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் - யுத்2:18 238/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா - யுத்3:27 158/3
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் - யுத்4:32 11/2
அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் - யுத்4:36 12/4

 மேல்
 
  ஒப்பதே (2)
ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே - பால:23 70/4
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட - அயோ:3 112/3

 மேல்
 
  ஒப்பதோ (1)
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ
 கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் - ஆரண்:6 10/2,3

 மேல்
 
  ஒப்பர் (1)
மன்மதனை ஒப்பர் மணி மேனி வட மேரு - ஆரண்:10 52/1

 மேல்
 
  ஒப்பவர் (1)
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் - கிட்:2 5/3

 மேல்
 
  ஒப்பவர்கள் (1)
ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா - ஆரண்:10 55/3

 மேல்
 
  ஒப்பவன் (1)
பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் - யுத்2:15 92/2

 மேல்
 
  ஒப்பவே (1)
உயர்ந்தவர்க்கு உதவிய உதவி ஒப்பவே - பால:8 24/4

 மேல்
 
  ஒப்பன (31)
பாடக கால் அடி பதுமத்து ஒப்பன
 சேடரை தழீஇயின செய்ய வாயின - பால:3 30/1,2
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை - பால:17 17/3
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் - அயோ:10 28/4
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை - ஆரண்:13 20/3
கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி - கிட்:12 9/3
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் - யுத்1:6 3/3
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் - யுத்2:15 157/4
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ - யுத்2:15 226/1
உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை - யுத்2:16 207/1
அயிர் ஒப்பன நுண் துகள்-செய்து அவர்-தம் - யுத்2:18 61/3
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் - யுத்2:18 139/2
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் - யுத்2:18 142/1
அலகு_அற்றன சினம் முற்றிய அனல் ஒப்பன அவையும் - யுத்2:18 148/3
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் - யுத்2:18 151/2
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் - யுத்2:18 151/2
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் - யுத்2:18 151/3
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் - யுத்2:18 164/3
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் - யுத்2:19 23/1
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும் - யுத்3:27 103/1
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும் - யுத்3:27 103/1
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா - யுத்3:27 103/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா - யுத்3:27 103/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா - யுத்3:27 103/2
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் - யுத்3:27 103/3
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் - யுத்3:27 103/3
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் - யுத்3:27 103/4
நளின காடே ஒப்பன காண்-மின் நமரங்காள் - யுத்4:33 6/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் - யுத்4:33 12/4
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் - யுத்4:37 47/1
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் - யுத்4:37 47/1
மருமத்தினும் நுழைகிற்பன மழை ஒப்பன வானோர் - யுத்4:37 47/2

 மேல்
 
  ஒப்பனை (4)
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் - பால:23 30/2
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ - பால:23 68/4
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ - பால:23 68/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் - யுத்4:42 1/4

 மேல்
 
  ஒப்பாய் (3)
ஒப்பாய் உயிர் கொண்டு அலது ஓவலையோ - கிட்:10 52/4
உன்னது ஆக்கினை பாக்கியம் உரு கொண்டது ஒப்பாய்
 முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் - யுத்1:5 72/2,3
கொல்லுதி அமரர்-தங்கள் கூற்றினை கூற்றம் ஒப்பாய் - யுத்3:27 5/4

 மேல்
 
  ஒப்பார் (17)
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் - பால:14 60/4
குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும் - பால:24 31/3
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் - அயோ:4 94/4
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் - ஆரண்:10 53/4
ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் - ஆரண்:10 55/4
இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார் - ஆரண்:11 12/2
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் - ஆரண்:11 12/3
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் - கிட்:13 66/1
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா அயன் மைந்தன் - கிட்:17 8/3
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே - கிட்:17 10/3
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் - சுந்:2 68/4
கண் அனார் உயிரே ஒப்பார் கை படைக்கலத்தின் காப்பார் - சுந்:11 17/1
யார் இனி என்னோடு ஒப்பார் என்பதோர் இன்பம் உற்றான் - யுத்1:14 13/4
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் - யுத்2:19 120/4
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன் - யுத்3:26 50/3
கறவையும் கன்றும் ஒப்பார் தமர்க்கு இடர் காண்கில் என்றான் - யுத்4:32 49/4
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட - யுத்4:42 17/1

 மேல்
 
  ஒப்பாள் (3)
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை - பால:10 27/1
ஊழி நெருப்பின் உரு-தனை ஒப்பாள் - ஆரண்:14 45/4
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள்
 மற்றும் தெய்வ பல் படை கொண்டே மலைவாளை - சுந்:2 87/1,2

 மேல்
 
  ஒப்பான் (17)
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் - பால:5 29/4
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் - பால:24 11/4
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் - அயோ:3 105/4
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் - ஆரண்:9 1/4
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் - கிட்:7 69/4
மலையே போல்வான் மால் கடல் ஒப்பான் மறம் முற்ற - கிட்:15 2/1
கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு - கிட்:16 39/2
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் - சுந்:1 14/4
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான்
 தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சார்ந்தான் - சுந்:4 78/3,4
கோதாவரியை சினம் கொண்டனன் கொண்டல் ஒப்பான் - சுந்:4 85/4
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான்
 துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க - சுந்:4 92/2,3
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் - சுந்:6 49/4
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் - சுந்:8 2/4
வானே எய்த தனியே நின்ற மத மால் வரை ஒப்பான்
 தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் - சுந்:8 41/2,3
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான்
 ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் - யுத்2:16 240/1,2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான்
 சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் - யுத்3:21 34/3,4
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் - யுத்3:22 126/4

 மேல்
 
  ஒப்பான்-தனை (1)
கார் வானம் ஒப்பான்-தனை காண்-தொறும் காண்-தொறும் போய் - அயோ:4 143/1

 மேல்
 
  ஒப்பானுக்கு (1)
உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு
 அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ - சுந்:6 45/1,2

 மேல்
 
  ஒப்பானும் (1)
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் - யுத்2:16 123/4

 மேல்
 
  ஒப்பானை (1)
தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி - கிட்:10 63/2

 மேல்
 
  ஒப்பின் (1)
அரம்பை என்று அளக மாதர் குறங்கினுக்கு அமைந்த ஒப்பின்
 வரம்பையும் கடந்த-போது மற்று உரை வகுக்கல் ஆமோ - கிட்:13 36/1,2

 மேல்
 
  ஒப்பினால் (1)
ஒப்பினால் உரைக்கின்றாரோ உண்மையே உணர்த்தினாரோ - யுத்1:9 76/3

 மேல்
 
  ஒப்பினான்-தனை (1)
ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த - சுந்:3 8/2

 மேல்
 
  ஒப்பு (48)
ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் - பால:10 24/4
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி - பால:14 69/2
மதியினை வாங்கி ஒப்பு காண்குவர் குறவர் மன்னோ - பால:16 6/4
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் - பால:16 12/2
காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் - பால:16 12/4
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் - பால:19 7/2
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே - பால:22 10/4
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் - பால:24 2/4
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று - அயோ:9 26/3
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம் - அயோ:13 6/3
நின்னை ஒப்பு இலா நீ பிறந்த பார் - அயோ:14 110/2
ஒப்பு இறையும் பெறல் அரிய ஒருவா முன் உவந்து உறையும் - ஆரண்:1 60/1
ஒப்பு வரவிற்று என உரைப்ப அரிய வாளும் - ஆரண்:3 56/2
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு
 ஆம் என அறிகிலென் ஆர்-கொலாம் இவர் - ஆரண்:4 13/3,4
எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில் - ஆரண்:4 24/1
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ - ஆரண்:6 14/3
ஒப்பு அழிய செய்கலார் உயர் குலத்து தோன்றினோர் உணர்ந்து நோக்கி - ஆரண்:6 126/3
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் - ஆரண்:10 142/2
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் - ஆரண்:11 6/2
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா - ஆரண்:11 20/3
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ - ஆரண்:14 99/2
ஓர்கில கிளவிகள் ஒன்றொடு ஒப்பு இல - கிட்:1 13/3
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் - கிட்:2 9/4
புனல் பரப்பல் ஒப்பு இருந்த பொன் பரப்பும் என்பரால் - கிட்:7 6/3
ஒப்பு ஆம் யாவையும் என்று உணர்த்தலும் - கிட்:9 3/4
அத்தி ஒப்பு எனின் அன்னவை உணர்ந்தவர் உளரால் - கிட்:12 33/1
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் - கிட்:12 34/2
ஒப்பு ஒன்றும் உலகில் காணேன் பல நினைந்து உலைவென் இன்னும் - கிட்:13 43/4
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ - கிட்:13 46/4
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் - கிட்:14 45/2
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே - கிட்:17 10/3
ஒப்பு அரும் திருவும் நீங்கி உறவொடும் உலக்க உன்னி - சுந்:3 127/3
ஒப்பு அரும் பெரு மறு உலகம் ஓத யான் - சுந்:4 15/3
ஒப்பு உறு நாகர் நாடும் உம்பர்-நின்று இம்பர்-காறும் - சுந்:4 33/2
ஒப்பு அடைகில்லார் எல்லாம் உலந்தனர் குரங்கும் ஒன்றே - சுந்:11 16/3
உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை - சுந்:12 83/1
பொன் அலது இல்லை பொன்னை ஒப்பு என பொறையில் நின்றாள் - சுந்:14 27/1
தன் அலது இல்லை தன்னை ஒப்பு என தனக்கு வந்த - சுந்:14 27/2
நின் அலது இல்லை நின்னை ஒப்பு என நினக்கு நேர்ந்தாள் - சுந்:14 27/3
என் அலது இல்லை என்னை ஒப்பு என எனக்கும் ஈந்தாள் - சுந்:14 27/4
தந்தாளை நோக்கினான் தன் ஒப்பு ஒன்று இல்லாதான் - யுத்1:3 164/4
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் - யுத்2:16 26/3
ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் - யுத்2:18 17/1
உம்பர் நெடு வானினும் ஒப்பு உறழா - யுத்2:18 42/2
ஒப்பு ஆரும் இல்லான் தம்பி உணர்ந்திருந்து இன்னல் உய்ப்பான் - யுத்2:19 201/2
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா - யுத்4:36 19/3
வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் - யுத்4:37 130/3
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி - யுத்4:41 67/2

 மேல்
 
  ஒப்பு_அறும் (1)
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று - அயோ:9 26/3

 மேல்
 
  ஒப்பு_இலா (1)
உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை - சுந்:12 83/1

 மேல்
 
  ஒப்புடைய (1)
அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் - கிட்:4 20/3

 மேல்
 
  ஒப்புரை (1)
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் - கிட்:7 49/4

 மேல்
 
  ஒப்புற (4)
ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண் - பால:16 5/2
ஒப்புற நோக்கி நும் உணர்வினால் என்றான் - யுத்1:4 55/4
ஊழி ஞாயிறு மின்மினி ஒப்புற
 வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே - யுத்4:37 195/3,4
ஒப்புற குவிந்தனர் ஓகை கூறுவார் - யுத்4:40 35/4

 மேல்
 
  ஒப்புறு (1)
உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம் - யுத்2:18 61/1

 மேல்
 
  ஒப்புறும் (2)
காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று - கிட்:17 3/3
செயிர் ஒப்புறும் இந்திரர் சிந்திய நாள் - யுத்2:18 61/2

 மேல்
 
  ஒப்பை (1)
பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம் - கிட்:13 53/2

 மேல்
 
  ஒய்ய (1)
ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் - யுத்3:31 166/3

 மேல்
 
  ஒய்யென (1)
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த - யுத்3:22 135/4

 மேல்
 
  ஒர் (67)
உண்டு ஒர் காரியம் வருக என உரைத்தனன் எனலும் - அயோ:1 50/2
விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும் - அயோ:2 15/3
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் - அயோ:3 52/3
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை - அயோ:4 7/2
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் - அயோ:4 232/4
இல்லை ஒர் பயன் நான் இன்று இடர் உறும் இதின் என்னா - அயோ:9 27/3
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் - அயோ:14 117/1
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர்
 ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் - ஆரண்:2 9/1,2
தீயிடை நுழைவது ஒர் தெளிவினை உடையான் - ஆரண்:2 37/2
கனல் வரு கடும் சினத்து அரக்கர் காய ஒர்
 வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர் - ஆரண்:3 4/1,2
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை - ஆரண்:6 88/4
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய - கிட்:1 20/1
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் - கிட்:2 7/2
சூரியன் மரபுக்கும் ஒர் தொல் மறு - கிட்:7 93/3
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என - கிட்:7 112/3
எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் - கிட்:10 66/2
மாடு வென்றி ஒர் மாதிர யானையின் - கிட்:11 13/1
பேழ் வாய் ஒர் அரக்கி உருக்கொடு பெட்பின் ஓங்கி - சுந்:1 54/1
ஊண்தான் என உற்று ஒர் உயிர்ப்பு உயிராத முன்னர் - சுந்:1 59/2
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர்
 பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை - சுந்:7 5/2,3
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் - சுந்:9 50/2
செற்ற முதலோரொடு செறுத்தது ஒர் திறத்தும் - யுத்1:2 60/2
மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ - யுத்1:3 107/3
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ - யுத்1:4 41/2
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் - யுத்1:5 38/4
பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் - யுத்1:5 50/4
தலையின் மேலும் ஒர் சேது தருவ போன்ம் - யுத்1:8 48/4
குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை - யுத்1:9 3/2
இருந்த நகரின் புறன் ஒர் குன்றிடை இறுத்தான் - யுத்1:9 13/4
குவடு உடை தனி ஒர் குன்று என நின்றான் - யுத்1:11 1/4
வன்மைக்கும் ஒர் வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ - யுத்2:15 12/4
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் - யுத்2:15 43/4
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று - யுத்2:15 91/2
நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் - யுத்2:15 100/3
தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் - யுத்2:15 170/4
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் - யுத்2:15 179/3
உதிர வாரி நுகர்வது ஒர் ஊணினான் - யுத்2:16 58/2
ஒன்ற புகுகின்றது ஒர் காலம் உணர்ந்தான் - யுத்2:18 238/2
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் - யுத்2:18 238/4
கொன்று ஈவது ஒர் கொள்கை குறித்தலினோ - யுத்3:23 17/4
நன்று சால என்று உவந்து ஒர் நாழிகை - யுத்3:24 116/2
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் - யுத்3:26 31/3
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் - யுத்3:27 102/2
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் - யுத்3:27 117/3
ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார் - யுத்3:27 140/3
பயிராதது ஒர் பொருள் இன்னது என்று உணர்வீர் இது பரமால் - யுத்3:27 142/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் - யுத்3:27 152/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா - யுத்3:27 158/3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் - யுத்3:27 158/4
வினயம் மேவினர் இனிதின் அங்கு இருந்தது ஒர் வேலை - யுத்3:30 33/2
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் - யுத்3:31 110/1
ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும் - யுத்4:33 30/2
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் - யுத்4:36 3/4
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி - யுத்4:36 6/3
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் - யுத்4:36 22/1
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் - யுத்4:37 25/1
சென்ற தேர் ஒர் இரண்டினும் சேர்த்திய - யுத்4:37 33/1
முடியும் என்பது ஒர் மூரி முழக்கினால் - யுத்4:37 34/4
இரைத்து இடிக்கின்ற இன்றும் ஒர் ஈறு இலா - யுத்4:37 40/4
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் - யுத்4:37 46/1
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் - யுத்4:37 52/2
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே - யுத்4:37 56/1
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் - யுத்4:37 70/2
ஆயது ஒர் அமைதியின் அறிவினின் அமைவான் - யுத்4:37 89/1
எல் உண்டாகின் நெருப்பு உண்டு எனும் இது ஒர்
 சொல் உண்டாயது-போல் இவன் தோளிடை - யுத்4:37 184/1,2
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் - யுத்4:41 40/4
உண்டு ஒர் பேர் அடையாளம் உனக்கு அது - யுத்4:41 86/2

 மேல்
 
  ஒரீஇ (15)
இருவரும் தொழுதனர் இரண்டு கன்று ஒரீஇ
 வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் - அயோ:4 148/1,2
திரு அரை துகில் ஒரீஇ சீரை சாத்தியே - அயோ:4 148/4
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் - அயோ:4 177/3
உறைந்த பாற்கடல் சேக்கை உடன் ஒரீஇ
 அறம் திறம்பல் கண்டு ஐயன் அயோத்தியில் - அயோ:4 218/2,3
மருத வைப்பின் வளம் கெழு நாடு ஒரீஇ
 சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும் - அயோ:7 9/2,3
பூவின் நீத்து என நாடு பொலிவு ஒரீஇ
 தேவி நீத்து அரும் சேண் நெறி சென்றிட - அயோ:11 26/2,3
காவிரி நாடு அன்ன கழனி நாடு ஒரீஇ
 தாவர சங்கமம் என்னும் தன்மைய - அயோ:13 1/2,3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா - அயோ:13 50/3
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ
 பின்னுடைத்து ஆயினும் ஆக பேதுறும் - கிட்:6 18/1,2
வானரங்கள் வெருவி மலை ஒரீஇ
 கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை - கிட்:11 39/1,2
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ
 உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் - கிட்:15 16/2,3
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ
 தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் - கிட்:15 18/2,3
அனைய பொன்னி அகன் புனல் நாடு ஒரீஇ
 மனையின் மாட்சி குலாம் மலை மண்டலம் - கிட்:15 50/1,2
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ
 தூதர் ஓடினர் தாதையின் சொல்லுவார் - யுத்3:29 1/3,4
ஐயுறு பொருள்களை ஆசு இல் மாசு ஒரீஇ
 கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் - யுத்4:40 80/1,2

 மேல்
 
  ஒரு (721)
ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடல் உற்று ஒரு
 பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கு என - பால:0 4/1,2
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் - பால:3 3/1
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் - பால:3 3/1
ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் - பால:3 5/4
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் - பால:4 4/2
உள்ளமும் ஒரு வழி ஓட நின்றவன் - பால:4 6/2
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் - பால:5 1/1
பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் - பால:5 3/3
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் - பால:5 8/2
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் - பால:5 30/4
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து - பால:5 101/1
இ அளவது என ஒரு கரை பிறிது இலவா - பால:5 122/2
ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் - பால:5 124/4
பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது - பால:5 126/1
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் - பால:5 131/2
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி - பால:6 10/2
சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் - பால:7 27/4
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய் - பால:8 11/2
அடி ஒரு மூன்றும் நீ அளந்து கொள்க என - பால:8 23/3
காக்கும் நீ ஒரு வேள்வி காத்தனை எனும் கருத்தே - பால:8 46/4
உய்யலாம் உறுதி நாடி உழல்பவன் ஒரு நாள் உற்ற - பால:9 18/2
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை - பால:10 27/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் - பால:10 33/1
காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் - பால:10 42/3
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது - பால:10 71/1
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட - பால:10 75/3
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த - பால:11 18/1
ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் - பால:12 7/4
பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் - பால:12 8/2
அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் - பால:12 8/4
செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் - பால:12 12/4
மலை உருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி - பால:12 28/4
ஞான முனிக்கு ஒரு நாண் இலை என்பார் - பால:13 31/1
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட - பால:13 45/2
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் - பால:13 64/4
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ - பால:13 65/2
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் - பால:14 3/3
தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு
 மூரி மா மத யானையை முட்டினான் - பால:14 30/3,4
கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை - பால:14 33/3
கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு
 கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே - பால:14 40/3,4
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே - பால:14 55/4
மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் - பால:14 75/4
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் - பால:15 19/3
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை - பால:16 43/1
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் - பால:17 14/1
தோள் உண்ட மாலை ஒரு தோகையை சூட்ட நோக்கி - பால:17 14/2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி - பால:17 31/2
கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் - பால:18 13/2
சோனை வார் குழலினார்-தம் குழாத்து ஒரு தோன்றல் நின்றான் - பால:18 14/2
வீழியின் கனிவாய் ஒரு மெல்லியல் - பால:18 28/3
மாற்ற_அரும் கரதலம் மறிக்கும் மாது ஒரு
 சீற்றம் ஆம் அவிநயம் தெரிக்கின்றாரினே - பால:19 21/3,4
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு
 பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் - பால:19 27/2,3
மன்றல் நாறு ஒரு சிறை இருந்து ஓர் வாள்_நுதல் - பால:19 28/1
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு
 சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய - பால:19 41/2,3
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு
 கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள் - பால:19 43/1,2
மாறு இலா காதலன் செயலை மற்று ஒரு
 நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் - பால:19 47/2,3
கருத்து ஒரு தன்மையது உயிரும் ஒன்று தம் - பால:19 48/1
துனி வரு நலத்தொடு சோர்கின்றாள் ஒரு
 குனி வரு நுதலிக்கு கொழுநன் இன்றியே - பால:19 50/1,2
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் - பால:19 52/4
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் - பால:19 64/3
வட்ட வாள் முகத்து ஒரு மயிலும் மன்னனும் - பால:19 65/1
உயிர் ஒன்றும் ஒழிய எல்லாம் உகுத்து ஒரு தெரிவை நின்றாள் - பால:21 8/4
பழுது இலா ஒரு பாவை அன்னாள் பதைத்து - பால:21 24/1
வண்ண வாய் ஒரு வாள்_நுதல் மானிடற்கு - பால:21 25/1
மருள் மயங்கு மடந்தையர்-மாட்டு ஒரு
 பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன் - பால:21 34/1,2
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு
 பாகு இன் மென்_மொழி தன் மலர் பாதங்கள் - பால:21 36/1,2
நங்கை அங்கு ஒரு பொன் நயந்தார் உய்ய - பால:21 38/1
நாமத்தால் அழிவாள் ஒரு நல்_நுதல் - பால:21 39/1
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே - பால:21 52/4
ஒரு நாள் தரியாது ஒழிவார் உளரோ - பால:23 4/4
தெருவே திரிவார் ஒரு சேவகனார் - பால:23 8/1
நினையாய் ஒரு கால் நெடிதோ நெறி தான் - பால:23 16/1
கரை தெரிவு_அரிது ஆகும் இரவு ஒரு கரை கண்டார் - பால:23 20/4
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் - பால:23 21/3
உள் நிறை நிமிர் செல்வம் ஒரு துறை செல என்றும் - பால:23 38/1
நாலையும் அனையன புரவி நான்கு ஒரு
 பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே - பால:23 71/3,4
நின்றே நெறி உணர்வான் ஒரு நினைவாளனை அழையா - பால:24 6/1
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் - பால:24 13/1
புவனம் முழுவதும் வென்று ஒரு முனிவற்கு அருள்புரிவாய் - பால:24 19/2
தன்னால் ஒரு செயல் இன்மையை நினையா உயிர் தளரா - பால:24 24/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா - பால:24 26/1
செய்கையின் ஒரு முறை திறம்பல் இன்றியே - அயோ:1 13/2
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் - அயோ:1 28/4
புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ - அயோ:1 36/1
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் - அயோ:1 66/4
உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு
 வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் - அயோ:1 85/3,4
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என - அயோ:2 38/2
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் - அயோ:2 78/4
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே - அயோ:2 83/2
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் - அயோ:2 87/4
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய் - அயோ:2 90/3
தழைக்கின்ற உள்ளத்து அன்னாள் முன் ஒரு தமியன் சென்றான் - அயோ:4 1/4
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் - அயோ:4 31/2
முன் நாள் ஒரு மா முனிவன் மொழியும் சாபம் உளது என்று - அயோ:4 72/3
ஒரு மா முனிவன் மனையோடு ஒளி ஒன்றில ஆம் நயனம் - அயோ:4 74/1
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ - அயோ:4 78/1
வண் திண் சிலையாய் கேண்மோ எனவே ஒரு சொல் வகுத்தான் - அயோ:4 84/4
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் - அயோ:4 91/4
ஒரு கையில் கொண்டனர் உருட்டுகின்றனர் - அயோ:4 171/3
பரிவு இகந்த மனத்து ஒரு பற்று இலாது - அயோ:4 221/1
திரு நகர்க்கு ஓசனை இரண்டு சென்று ஒரு
 விரை செறி சோலையை விரைவின் எய்தினான் - அயோ:5 7/1,2
வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு
 கவ்வை என்று இறையும் தன் கருத்தின் நோக்கலன் - அயோ:5 34/1,2
தரை கெழு திருவினை தவிர்த்து மற்று ஒரு
 விரை செறி குழலி-மாட்டு அளித்த மெய்யனை - அயோ:5 42/2,3
ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் - அயோ:8 19/2
உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ - அயோ:8 29/3
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் - அயோ:8 34/4
உறைவிடம் அமைவிப்பேன் ஒரு நொடி வரை உம்மை - அயோ:8 36/3
முன்பு உளெம் ஒரு நால்வேம் முடிவு உளது என உன்னா - அயோ:8 41/3
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை - அயோ:9 9/2
நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற - அயோ:10 1/1
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை - அயோ:10 10/3
பாறை மற்று ஒரு பரிதியின் பொலிவது பாராய் - அயோ:10 15/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் - அயோ:10 22/2
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் - அயோ:10 27/1
தெரிவைமார்க்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவே - அயோ:10 33/1
ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ் - அயோ:11 37/3
தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய - அயோ:11 56/3
செருக்கினால் அன்று ஒரு தெய்வத்தாலும் அன்று - அயோ:11 62/2
மாளவும் உளன் ஒரு மன்னன் வன் சொலால் - அயோ:11 72/1
மீளவும் உளன் ஒரு வீரன் மேய பார் - அயோ:11 72/2
ஆளவும் உளன் ஒரு பரதன் ஆயினால் - அயோ:11 72/3
வழியுடைத்தாய் வரும் மரபை மாய்த்து ஒரு
 பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் - அயோ:11 73/2,3
பரதன் என்று ஒரு பழி படைத்தது என்னுமால் - அயோ:11 91/3
காடு ஒரு தலைமகன் எய்த கண் இலா - அயோ:11 92/2
நாடு ஒரு துயரிடை நைவதே எனும் - அயோ:11 92/3
மை அறு மனத்து ஒரு மாசு உளான் அலன் - அயோ:11 94/1
தாளினில் அடைந்தவர்-தம்மை தற்கு ஒரு
 கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் - அயோ:11 100/1,2
வழி வரு தருமத்தை மறந்து மற்று ஒரு
 பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் - அயோ:11 105/3,4
ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று - அயோ:11 111/1
மறந்து வேறு ஒரு மைந்தன் ஆம்-கொலாம் - அயோ:11 125/4
தருமம் என்று ஒரு பொருள் தந்து நாட்டுதல் - அயோ:12 6/1
முறை தெரிந்து ஒரு வகை முடிய நோக்குறின் - அயோ:12 9/1
காத்தனர் பின் ஒரு களைகண் இன்மையால் - அயோ:12 10/3
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என - அயோ:12 31/3
ஒல்கிய ஒரு வகை பொறை உயிர்த்தவே - அயோ:12 41/4
கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட - அயோ:12 56/2
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே - அயோ:13 10/4
தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல் அன்றோ - அயோ:13 15/3
துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான் - அயோ:13 30/3
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் - அயோ:13 31/4
பெருமையும் நின் ஒரு பின்பு வந்த என் - அயோ:14 29/3
ஒரு மகள் காதலின் உலகை நோய் செய்த - அயோ:14 37/1
விரைஞ்சு ஒரு நொடியில் இ அனிக வேலையை - அயோ:14 39/2
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் - அயோ:14 40/4
புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு - அயோ:14 68/2
காலம் என்று ஒரு வலை கடக்கல் ஆகுமோ - அயோ:14 71/4
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை - ஆரண்:1 5/3
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை - ஆரண்:1 19/3
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே - ஆரண்:1 26/4
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் - ஆரண்:1 48/4
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி - ஆரண்:1 49/3
ஒரு வினையும் இல்லார் போல் உறங்குதியால் உறங்காதாய் - ஆரண்:1 56/4
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் - ஆரண்:1 57/2
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் - ஆரண்:2 11/3
கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் - ஆரண்:2 35/4
மேயினை இனி ஒரு வினை இலை விறலோய் - ஆரண்:2 40/4
போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா - ஆரண்:2 42/3
உண்டவன் ஒரு பெயர் உணர்குநர் உறு பேறு - ஆரண்:2 44/2
அரக்கர் என் கடலிடை ஆழ்கின்றார் ஒரு
 மரக்கலம் பெற்று என மறுக்கம் நீங்கினார் - ஆரண்:3 6/3,4
இரக்கம் என்று ஒரு பொருள் இலாத நெஞ்சினர் - ஆரண்:3 12/1
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் - ஆரண்:3 37/3
இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால் - ஆரண்:3 56/1
முந்து ஒரு கரு மலை முகட்டு முன்றிலின் - ஆரண்:4 3/1
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் - ஆரண்:4 14/1
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு - ஆரண்:4 39/3
வேறு ஒரு மணியினால் விளங்குமோ என்பாள் - ஆரண்:6 17/4
தாம் உரை-செய்கின்றது ஒரு தையல் வரும் என்னா - ஆரண்:6 27/3
விண் அருள வந்தது ஒரு மெல் அமுதம் என்ன - ஆரண்:6 28/1
பாருழையின் இல்லது ஒரு மெல் உருவு பாரா - ஆரண்:6 29/2
ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் - ஆரண்:6 46/1
ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின் - ஆரண்:6 54/3
வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில் - ஆரண்:6 83/1
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால் - ஆரண்:6 104/1
புவனம் அனைத்தையும் ஒரு தன் பூம் கணையால் உயிர் வாங்கும் - ஆரண்:6 124/3
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை - ஆரண்:6 132/2
பெண்ணின் நோக்குடையாள் ஒரு பேதை என் - ஆரண்:7 6/3
ஒரு கையால் உலகு ஏந்தும் உரத்தினார் - ஆரண்:7 10/3
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் - ஆரண்:7 23/2
மலை எலாம் ஒரு மாடு தொக்கு என்னவே - ஆரண்:7 29/4
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை - ஆரண்:7 38/2
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் - ஆரண்:7 88/4
நாக தனி ஒரு வில்லியை நளிர் முப்புரர் முன் நாள் - ஆரண்:7 96/1
மை கரு மனத்து ஒரு வஞ்சன் மாண்பு இலன் - ஆரண்:7 123/3
உருளும் ஆழியது ஒரு தனி தேரினன் மேகத்து - ஆரண்:8 17/2
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் - ஆரண்:9 9/4
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான் - ஆரண்:9 12/2
முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா - ஆரண்:9 14/1
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் - ஆரண்:9 22/4
மலரின் மேல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அரிது நுனிப்பது ஒரு வரம்பு_இல் ஆற்றல் - ஆரண்:10 2/2
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ - ஆரண்:10 2/4
மங்கையர்-திறத்து ஒரு மாற்றம் கூறினும் - ஆரண்:10 9/1
அன்னவன் அமைச்சரை நோக்கி ஆண்டு ஒரு
 நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் - ஆரண்:10 10/1,2
இனி ஒரு கற்பம் உண்டு-என்னில் அன்றியே - ஆரண்:10 34/1
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் - ஆரண்:10 37/2
கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் - ஆரண்:10 56/4
காயாநின்றாய் ஒரு நீயும் கண்டார் சொல்ல கேட்டாயோ - ஆரண்:10 114/2
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் - ஆரண்:10 116/3
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் - ஆரண்:10 118/3
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் - ஆரண்:10 119/2
பெருமை சிறுமைக்கு ஒரு பெற்றி குறைந்தது உண்டோ - ஆரண்:10 136/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ - ஆரண்:10 137/4
கோமான் உலகுக்கு ஒரு நீ குறைகின்றது என்னே - ஆரண்:10 153/3
மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன் - ஆரண்:11 29/1
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் - ஆரண்:11 39/4
மாணிக்க மயத்து ஒரு மான் உளதால் - ஆரண்:11 49/3
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:11 70/4
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் - ஆரண்:11 76/4
நிற்றியோ இளையோய் ஒரு நீ என்றாள் - ஆரண்:12 4/4
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் - ஆரண்:12 13/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை - ஆரண்:12 20/3
நாட்டிடை ஒரு முறை நண்ணினேன் மலர் - ஆரண்:12 38/2
மனக்கு இனியாள் ஒரு மாதை நாடுவான் - ஆரண்:12 47/4
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் - ஆரண்:12 59/2
உள்கும் உயிர்க்கும் உயங்கும் ஒரு சார்வு காணாள் - ஆரண்:13 44/3
ஒரு மகள் தனிமையை உன்னி உள் உறும் - ஆரண்:13 61/1
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு
 கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை - ஆரண்:13 62/2,3
உய்த்து வாழ்தர வேறு ஒரு பொருள் இலான் உதவ - ஆரண்:13 72/2
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த - ஆரண்:13 78/2
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் - ஆரண்:13 83/4
உயிர்த்திலன் ஒரு நாழிகை உணர்விலன்-கொல் என்று - ஆரண்:13 94/1
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் - ஆரண்:13 109/4
வாயிடை மொழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு செயலும் உண்டோ - ஆரண்:13 127/2
கண்டனென் என்று வீரற்கு ஆண்டு ஒரு காதல் காட்ட - ஆரண்:14 6/2
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் - ஆரண்:14 26/1
கெழுந்தகைக்கு ஒரு வன்மை கிடைக்குமோ - ஆரண்:14 26/3
தரு சொல் கருதேன் ஒரு தையலை யான் - ஆரண்:14 65/2
கண்தான் அயல் வேறு ஒரு கண் இலெனால் - ஆரண்:14 66/2
உள்ளாய் ஒரு நீயும் ஒளித்தனையோ - ஆரண்:14 67/2
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் - ஆரண்:14 85/4
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் - ஆரண்:14 94/2
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் - ஆரண்:15 21/2
சீதம் வீங்கு உவரியை செகுக்குமாறு ஒரு
 காதி காதலன் தரு கடலின் அன்னது - கிட்:1 4/3,4
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என - கிட்:1 13/2
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ - கிட்:1 23/4
புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் - கிட்:1 24/2
அடையீர் எனினும் ஒரு மாற்றம் அறிந்தது உரையீர் அன்னத்தின் - கிட்:1 27/1
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் - கிட்:1 29/1
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய - கிட்:2 4/1
மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு - கிட்:2 4/2
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் - கிட்:2 5/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் - கிட்:3 4/2
உளை வய புரவியான் உதவ உற்று ஒரு சொலால் - கிட்:3 8/1
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த - கிட்:4 3/4
ஒரு கணைக்கு ஆற்றுமோ உலகம் ஏழுமே - கிட்:6 13/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு
 திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் - கிட்:6 23/3,4
ஒரு முறையே பரந்து உலகம் யாவையும் - கிட்:6 32/1
ஆர்ப்பு ஒலி கேட்டனன் அமளி-மேல் ஒரு
 பாற்கடல் கிடந்ததே அனைய பான்மையான் - கிட்:7 13/3,4
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் - கிட்:7 48/1
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி - கிட்:7 87/3
காட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் கருமம்தான் இதன்-மேல் உண்டோ - கிட்:7 87/4
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் - கிட்:7 137/4
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி - கிட்:7 153/2
ஒரு மைந்தற்கும் அடாதது உன்னினார் - கிட்:8 16/2
மறித்து ஒரு மாற்றம் கூறான் வான் உயர் தோற்றத்து அன்னான் - கிட்:9 25/1
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் - கிட்:10 48/4
மாற்றுவார் துயர்க்கு ஒரு வரம்பு உண்டாகுமோ - கிட்:10 92/4
தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான் - கிட்:10 94/1
வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ - கிட்:10 99/4
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும் - கிட்:11 7/3
சேடு சென்று செடில் ஒரு திக்கின் மா - கிட்:11 13/2
குன்றின்-நின்று ஒரு குன்றினில் குப்புறும் - கிட்:11 15/3
நினை ஒரு மாற்றம் இன்னே நிகழ்த்துவது உளது நின்-பால் - கிட்:11 68/2
இளைத்து வேறு ஒரு மா நிலம் வேண்டும் என்று இரங்க - கிட்:12 11/1
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த - கிட்:12 14/3
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் - கிட்:12 40/4
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி - கிட்:13 11/2
முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் - கிட்:13 17/4
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக - கிட்:13 32/1
வேதனை அரக்கர் ஒரு மாயை விளைவித்தார் - கிட்:14 51/1
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் - கிட்:14 52/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் - கிட்:15 1/2
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் - கிட்:15 28/3
புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம் - கிட்:16 19/2
வாக்கினால் ஒரு மொழி வழங்குறாத முன் - கிட்:16 29/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் - கிட்:16 59/1
வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் - கிட்:17 5/1
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் - சுந்:1 56/1
வாழும் மன் உயிர் யாவையும் ஒரு வழி வாழும் - சுந்:2 12/1
சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ - சுந்:2 64/3
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர் - சுந்:2 66/1
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால் - சுந்:2 89/1
செற்றம் நீங்கிய மனத்தினன் ஒரு சிறை சென்றான் - சுந்:2 135/3
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய - சுந்:2 144/1
ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை - சுந்:2 155/3
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் - சுந்:2 164/2
ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் - சுந்:2 178/4
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக - சுந்:2 180/1
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் - சுந்:2 191/3
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் - சுந்:2 193/4
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை - சுந்:2 194/2
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல - சுந்:2 213/2
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் - சுந்:2 214/3
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் - சுந்:2 221/3
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் - சுந்:2 226/4
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் - சுந்:3 8/4
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் - சுந்:3 10/4
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் - சுந்:3 59/3
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண - சுந்:3 74/1
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர - சுந்:3 84/1
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி - சுந்:3 92/4
தான் ஒரு மனிதனால் தளர்ந்துளான் எனின் - சுந்:3 123/3
மீண்டு நின்று ஒரு தன்மையால் இனையன விளம்பும் - சுந்:3 137/4
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே - சுந்:3 143/3
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் - சுந்:4 1/3
தீராய் ஒரு நாள் வலி சேவகனே - சுந்:4 6/3
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு
 போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் - சுந்:4 21/3,4
பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு - சுந்:4 43/3
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் - சுந்:4 56/2
ஊறு ஒரு சிறியோன் செய்ய முனிதியோ உலகை உள்ளம் - சுந்:4 80/3
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் - சுந்:4 97/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா - சுந்:4 103/1
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் - சுந்:4 109/2
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ - சுந்:4 115/2
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் - சுந்:5 5/2
பெரும் துயரினோடும் ஒரு வீடு பெறுகில்லாள் - சுந்:5 6/3
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை - சுந்:5 25/1
இன்னும் ஈண்டு ஒரு திங்கள் இருப்பல் யான் - சுந்:5 29/1
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு
 வார்த்தை கூறுதி மன் அருளால் எனை - சுந்:5 31/1,2
சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான் - சுந்:5 59/2
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் - சுந்:5 66/1
ஆண்தகை இனி ஒரு பொழுதும் ஆற்றுமோ - சுந்:5 66/4
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் - சுந்:6 46/1
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் - சுந்:7 5/4
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் - சுந்:7 11/2
இனி ஒரு பழி மற்று உண்டோ இதனின் என்று இரைத்து பொங்கி - சுந்:7 11/3
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் - சுந்:7 24/2
மண்டலம் திரிந்து ஒரு மரத்தினால் உயிர் - சுந்:7 61/3
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா - சுந்:8 35/1
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் - சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் - சுந்:8 37/4
நின்றார் நின்றிலர் தனி நின்றான் ஒரு நேமி தேரொடும் அவன் நேரே - சுந்:10 31/3
உற்றான் இந்திரசித்துக்கு இளையவன் ஒரு நாளே பலர் உயிர் உண்ண - சுந்:10 32/1
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் - சுந்:10 35/1
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் - சுந்:10 37/4
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் - சுந்:10 38/4
முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் - சுந்:11 11/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற - சுந்:11 13/3
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி - சுந்:11 27/2
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் - சுந்:11 34/2
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ - சுந்:11 43/1
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் - சுந்:11 61/2
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு
 பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் - சுந்:12 10/1,2
கயிலையின் ஒரு தனி கணிச்சி வானவன் - சுந்:12 15/1
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் - சுந்:12 15/4
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால் - சுந்:12 31/3
முருந்தன் மற்றை உலகு ஒரு மூன்றையும் - சுந்:12 36/2
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு மதி தழைத்து என்ன - சுந்:12 37/1
இங்கு ஒரு திங்களோ இருப்பல் யான் என - சுந்:12 59/1
முந்து ஒரு மலருளோன் இலங்கை முற்றுற - சுந்:12 67/3
என்றலும் இவை சொல்லியது எற்கு ஒரு
 குன்றின் வாழும் குரங்கு-கொலாம் இது - சுந்:12 102/1,2
நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில் - சுந்:12 122/3
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் - சுந்:12 131/2
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை - சுந்:13 28/1
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை - சுந்:13 28/1
ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன் - சுந்:14 1/2
ஒரு கணத்து இரண்டு கண்டேன் ஒளி மணி ஆழி ஆன்ற - சுந்:14 42/1
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே - யுத்1:1 5/4
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை - யுத்1:2 18/1
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் - யுத்1:2 28/3
வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் - யுத்1:2 39/3
பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல் - யுத்1:2 42/3
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் - யுத்1:2 49/2
ஊறு படை ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு நாளே - யுத்1:2 56/1
பேர் உலகில் யாவும் ஒரு நாள் புடைபெயர்த்தே - யுத்1:2 64/2
நீ ஒரு தனி உலகு ஏழும் நீந்தினாய் - யுத்1:2 79/2
எனக்கு நிற்க மற்று என்னொடு இங்கு ஒரு வயிற்று உதித்த - யுத்1:2 103/3
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை - யுத்1:2 104/2
தன்னின் முன்னிய பொருள் இலா ஒரு தனி தலைவன் - யுத்1:2 111/1
பூதம் கண்ணிய வலி எலாம் ஒரு தனி பொறுத்தான் - யுத்1:3 1/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் - யுத்1:3 19/4
சென்று மற்று அவன் தன்னொடும் ஒரு சிறை சேர்ந்தான் - யுத்1:3 21/3
தனக்கும் தன் நிலை அறிவு அரும் ஒரு தனி தலைவன் - யுத்1:3 33/2
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை - யுத்1:3 63/3
ஒரு வினை ஒரு பயன் அன்றி உய்க்குமோ - யுத்1:3 67/1
ஒரு வினை ஒரு பயன் அன்றி உய்க்குமோ - யுத்1:3 67/1
ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ - யுத்1:3 106/4
ஐயா ஒரு நாளும் அயர்த்தனையோ - யுத்1:3 107/4
தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் - யுத்1:3 115/2
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் - யுத்1:3 159/1
செயிரின் ஒரு பொழுதில் நுந்தையை யாம் சீறி - யுத்1:3 167/2
மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் - யுத்1:4 2/4
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால் - யுத்1:4 16/2
ஒரு தனி பேடை-மேல் உள்ளம் ஓடலால் - யுத்1:4 30/1
பித்தரின் ஒரு வகை பெயர்ந்து போயினான் - யுத்1:4 32/4
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு
 நன் பொருள் உணர்த்தினன் என்றும் நாட்டினான் - யுத்1:4 53/3,4
வெம் முனை விளைதலின் அன்று வேறு ஒரு
 சும்மையான் உயிர் கொள துணிதலால் அன்று - யுத்1:4 59/1,2
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் - யுத்1:4 67/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் - யுத்1:4 67/2
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் - யுத்1:4 67/3
உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் - யுத்1:4 67/4
படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு
 மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் - யுத்1:4 79/2,3
பற்றுதல் பழுது என பழுது உறா ஒரு
 பெற்றியின் உணர்வினார் முடிய பேசினார் - யுத்1:4 82/3,4
அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என - யுத்1:4 85/2
ஆயினும் ஒரு பொருள் உரைப்பென் ஆழியாய் - யுத்1:4 86/2
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் - யுத்1:4 101/4
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ - யுத்1:4 111/4
ஒல்லை வந்து உணர்வும் ஒன்ற இருவரும் ஒரு நாள் உற்ற - யுத்1:4 120/3
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா - யுத்1:4 130/2
தென்றல் என்று ஒரு புலி உயிர்த்து சென்றதால் - யுத்1:5 9/4
இப்படி மதில் ஒரு மூன்று வேறு இனி - யுத்1:5 26/1
நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் - யுத்1:5 34/4
மாயையான் உளன் மகோதரன் என்று ஒரு மறவோன் - யுத்1:5 36/4
உண்ணும் நாள் ஒரு நாளின் என்று ஒளிர் படை தானை - யுத்1:5 38/2
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 41/4
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 46/4
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் - யுத்1:5 54/4
உம்பர் வானகத்து ஒரு தனி நமனை சென்று உற்றான் - யுத்1:5 62/3
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் - யுத்1:5 74/1
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் - யுத்1:5 74/2
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் - யுத்1:6 3/3
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக - யுத்1:6 10/2
வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ - யுத்1:6 31/2
உற்று ஒரு தனியே தானே தன்கணே உலகம் எல்லாம் - யுத்1:6 60/1
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் - யுத்1:8 5/3
காலிடை ஒரு மலை உருட்டி கைகளின் - யுத்1:8 7/1
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் - யுத்1:8 7/4
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு - யுத்1:8 8/2
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ - யுத்1:8 65/4
எய்தி யோசனை ஈண்டு ஒரு நூறுடன் - யுத்1:8 71/1
அண்ட முதல்வன் ஒரு தன் ஆவி அனையாளை - யுத்1:9 2/3
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர - யுத்1:9 5/3
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே - யுத்1:9 11/1
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி - யுத்1:9 26/2
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் - யுத்1:9 34/2
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க - யுத்1:9 37/1
போது வந்த புது வலியோ ஒரு
 தூது வந்தவன் தோள் வலி சொல்லிய - யுத்1:9 61/2,3
உம்பர் மந்திரிக்கும் மேலா ஒரு முழம் உயர்ந்த ஞான - யுத்1:9 80/3
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் - யுத்1:10 3/4
தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத - யுத்1:10 15/3
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா - யுத்1:11 8/3
அறக்கண் அல்லது ஒரு கண் இலன் ஆகி - யுத்1:11 22/1
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் - யுத்1:12 11/1
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் - யுத்1:12 20/4
மின் தெரி எயிற்றின் ஒரு மேகம் விழும் என்ன - யுத்1:12 22/2
ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற - யுத்1:14 5/3
அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு
 பந்தர் பெற்றது போன்றது பற்றுதல் - யுத்2:15 28/2,3
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து - யுத்2:15 34/3
நீளம் எய்தி ஒரு சிறை நின்றன - யுத்2:15 40/3
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் - யுத்2:15 76/3
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் - யுத்2:15 106/4
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் - யுத்2:15 130/4
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி - யுத்2:15 135/1
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா - யுத்2:15 143/4
வெறுவிது நம்-தம் வீரம் என்று ஒரு மேன்மை தோன்ற - யுத்2:15 147/2
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் - யுத்2:15 161/1
தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் - யுத்2:15 164/4
வீரற்கு உரியது சொற்றனை விறலோய் ஒரு தனியேன் - யுத்2:15 167/2
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் - யுத்2:15 168/1
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் - யுத்2:15 171/4
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை - யுத்2:15 179/2
ஒன்று உண்டு இனி உரை நேர்குவது உன் மார்பின் என் ஒரு கை - யுத்2:15 182/1
எனையர் அன்னவர் யாவரும் ஒரு குவடு ஏந்தி - யுத்2:15 187/2
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க - யுத்2:15 187/3
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன் - யுத்2:15 219/3
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி - யுத்2:15 227/2
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான் - யுத்2:15 244/1
ஆண்டு ஒரு செம்பொன் பீடத்து இருந்து தன் வருத்தம் ஆறி - யுத்2:16 6/1
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் - யுத்2:16 26/3
தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ - யுத்2:16 27/4
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் - யுத்2:16 40/2
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் - யுத்2:16 44/4
உஞ்சுமோ அதற்கு ஒரு குறை உண்டாகுமோ - யுத்2:16 80/4
தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன் - யுத்2:16 111/3
தாங்கு கொம்பு ஒரு நான்கு கால் - யுத்2:16 113/1
கொன்று ஒரு பயனும் இல்லை கூடுமேல் கூட்டிக்கொண்டு - யுத்2:16 122/2
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா - யுத்2:16 180/1
தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் - யுத்2:16 182/4
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் - யுத்2:16 203/4
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர - யுத்2:16 213/3
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் - யுத்2:16 223/4
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் - யுத்2:16 232/4
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் - யுத்2:16 234/3
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் - யுத்2:16 236/3
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் - யுத்2:16 236/3
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர - யுத்2:16 243/3
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா - யுத்2:16 253/1
ஒரு தனி உளை இதற்கு உவமை யாது என்றான் - யுத்2:16 257/4
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு
 பாடு உற நடந்தனன் அனுமன் பாறினன் - யுத்2:16 278/2,3
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு
 மா இரும் கேடகம் இடத்து வாங்கினான் - யுத்2:16 295/1,2
சேறுபட்டதும் ஒரு கணத்தில் தீர்ந்தவால் - யுத்2:16 299/4
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன் - யுத்2:16 304/2
மற்று ஒரு வயிர வாள் கடிதின் வாங்கினான் - யுத்2:16 305/2
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு
 நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே - யுத்2:16 308/3,4
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் - யுத்2:16 319/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் - யுத்2:16 324/1
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை - யுத்2:16 326/3
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை - யுத்2:16 326/3
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் - யுத்2:16 331/2
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த - யுத்2:16 332/4
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி - யுத்2:16 340/1
உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் - யுத்2:16 347/4
நீதியால் வந்தது ஒரு நெடும் தரும நெறி அல்லால் - யுத்2:16 350/1
உம்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் ஒரு பொழுதும் - யுத்2:16 352/3
வரம் கொண்டான் இனி மறுத்தல் வழக்கு அன்று என்று ஒரு வாளி - யுத்2:16 354/1
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி - யுத்2:17 6/1
படைத்தது ஓர் உவகை-தன்னை வேறு ஒரு வினயம் பண்ணி - யுத்2:17 47/3
இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார் - யுத்2:17 80/2
கொண்டாள் ஒரு துணுக்கம் அன்னவனை கொற்றவனார் - யுத்2:17 89/2
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் - யுத்2:17 93/3
நம்பிக்கு ஒரு நன் மகனோ இனி நான் - யுத்2:18 11/4
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் - யுத்2:18 28/3
திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண் - யுத்2:18 29/2
கொல்லேன் ஒரு நான் உயிர் கோள் நெறியில் - யுத்2:18 30/3
வா நீ மயிடன் ஒரு வல் விசையில் - யுத்2:18 32/1
மாறே ஒரு மன் என வைக்குவெனால் - யுத்2:18 38/4
மற்றும் ஒரு தீது இல் மணி பணி தந்து - யுத்2:18 44/1
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் - யுத்2:18 50/1
ஊழிக்கும் உயர்ந்து ஒரு நாள் ஒருவா - யுத்2:18 58/1
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் - யுத்2:18 65/2
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் - யுத்2:18 66/2
இடையில் படுகிற்கிலம் யாம் ஒரு நின் - யுத்2:18 71/1
நன்று ஆகுக என்று ஒரு நாயகனும் - யுத்2:18 75/2
நண்ணா ஒரு மூவரும் நண்ணிடினும் - யுத்2:18 76/3
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ - யுத்2:18 84/3
ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் - யுத்2:18 115/3
சீதை என்று ஒரு கொடும் கூற்றம் தேடினார் - யுத்2:18 115/4
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை - யுத்2:18 128/3
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட - யுத்2:18 129/1
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் - யுத்2:18 138/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் - யுத்2:18 144/1
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல - யுத்2:18 146/1
கூறு ஆயின பயமுற்று ஒரு குலைவு ஆயின உலகம் - யுத்2:18 146/2
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் - யுத்2:18 147/1
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் - யுத்2:18 151/1
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் - யுத்2:18 151/4
செவ்வே உற நினையா ஒரு செயல் செய்குவென் என்பான் - யுத்2:18 154/3
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் - யுத்2:18 155/3
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் - யுத்2:18 162/1
திரிந்தான் ஒரு தனியே நெடும் தேவாந்தகன் சினத்தான் - யுத்2:18 163/4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்2:18 164/2
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு - யுத்2:18 166/1
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் - யுத்2:18 172/1
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் - யுத்2:18 172/1
இன்று அல்லது நெடு நாள் உனை ஒரு நாளினும் எதிரேன் - யுத்2:18 173/1
உமையனே காக்க மற்று அங்கு உமை ஒரு கூறன் காக்க - யுத்2:18 188/1
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து - யுத்2:18 199/3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி - யுத்2:18 200/1
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி - யுத்2:18 200/1
ஊரிடை நின்றான் என்ன கேடகம் ஒரு கை தோன்ற - யுத்2:18 208/3
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில் - யுத்2:18 218/3
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் - யுத்2:18 263/2
கட்டான்-கொல் இதற்கு ஒரு காரணம் என்-கொல் என்றான் - யுத்2:19 2/4
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் - யுத்2:19 20/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட - யுத்2:19 61/2
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் - யுத்2:19 65/1
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் - யுத்2:19 66/3
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் - யுத்2:19 71/1
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் - யுத்2:19 72/3
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் - யுத்2:19 77/4
சென்று சென்று உருவலோடும் வாள் எயிறு தின்று சீறி ஒரு சேம வன் - யுத்2:19 78/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் - யுத்2:19 83/1
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் - யுத்2:19 83/2
மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம் - யுத்2:19 106/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் - யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் - யுத்2:19 108/4
நெற்றி-மேல் ஒரு நூறு நெடும் கணை - யுத்2:19 125/1
நூறு தேர் ஒரு நாழிகை நூறினான் - யுத்2:19 129/4
ஒக்க வந்துற்று ஒரு வழி நண்ணினார் - யுத்2:19 131/3
ஒன்று வாள் முகம் நோக்கி ஒரு விலான் - யுத்2:19 157/2
நெருங்கினார் நெருங்க கண்டும் ஒரு தனி நெஞ்சும் வில்லும் - யுத்2:19 178/2
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி - யுத்2:19 186/4
நேசத்தார் எல்லாம் வீழ்ந்தார் யான் ஒரு தமியென் நின்றேன் - யுத்2:19 209/2
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் - யுத்2:19 231/2
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் - யுத்2:19 239/4
மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன் - யுத்2:19 247/3
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் - யுத்2:19 258/2
இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி - யுத்2:19 300/1
சென்று ஒரு கணத்தில் நாளை நான்முகன் படைத்த தெய்வ - யுத்2:19 300/2
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் - யுத்3:20 11/1
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் - யுத்3:20 11/3
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா - யுத்3:20 12/3
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் - யுத்3:20 62/2
கொற்ற குமுதன் ஒரு குன்று கொளா - யுத்3:20 81/3
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் - யுத்3:20 87/1
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் - யுத்3:20 88/4
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் - யுத்3:20 89/1
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே - யுத்3:20 95/4
எந்தாய் ஒரு நீ இடர் கூருதியோ - யுத்3:21 4/4
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ - யுத்3:21 20/3
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் - யுத்3:22 48/1
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன் - யுத்3:22 64/2
நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் - யுத்3:22 94/3
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் - யுத்3:22 114/2
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் - யுத்3:22 114/3
நூறு_ஆயிரம் மத மால் கரி ஒரு நாழிகை நுவல்-போது - யுத்3:22 117/1
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர் - யுத்3:22 180/1
வன் தொழிற்கு ஒரு வரம்பும் உண்டாய் வரவற்றோ - யுத்3:22 191/4
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன - யுத்3:22 193/1
உயிர்த்திலன் ஒரு நாழிகை உணர்த்திலன் ஒன்றும் - யுத்3:22 196/1
மாண்டாய் நீயோ யான் ஒரு போதும் உயிர் வாழேன் - யுத்3:22 209/1
ஆவிக்கு ஒரு கோள் வரவோ அலர் வாழ் - யுத்3:23 14/3
வகையாது தொடர்ந்து ஒரு மான் முதலா - யுத்3:23 16/2
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் - யுத்3:24 9/4
கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் - யுத்3:24 27/2
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர் - யுத்3:24 28/1
உமை_ஒரு_பாகன் வைகும் கயிலை கண்டு உவகை உற்றான் - யுத்3:24 43/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான் - யுத்3:24 64/3
இனி ஒரு கணத்தின் வந்து எய்தும் ஈண்டுறும் - யுத்3:24 86/3
நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் - யுத்3:25 10/2
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து - யுத்3:26 6/1
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் - யுத்3:26 29/3
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் - யுத்3:26 32/3
நான்முகனுக்கு ஒரு நால்வரின் வந்தாய் - யுத்3:26 33/1
மால் முகம் உற்று ஒரு மாதை வதைத்தல் - யுத்3:26 33/4
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி - யுத்3:26 50/2
வினை ஒரு கணத்தின் முற்றி மீள்கின்றான் வினையேன் வந்த - யுத்3:26 77/2
ஒலியாது உறு சேனையை உற்று ஒரு நாள் - யுத்3:27 22/3
கொல்வென் என்று உன்னைத்தானே குறித்து ஒரு சூளும் கொண்ட - யுத்3:27 77/1
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க - யுத்3:27 84/3
மாறு ஒரு குன்றம் வாங்கி மறுகுவான் மார்பில் தோளில் - யுத்3:27 94/1
ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் - யுத்3:27 107/3
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா - யுத்3:27 108/4
ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் - யுத்3:27 121/3
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் - யுத்3:27 122/3
மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து - யுத்3:27 123/3
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் - யுத்3:27 126/3
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் - யுத்3:27 128/2
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே - யுத்3:27 150/1
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே - யுத்3:27 150/1
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய - யுத்3:27 155/4
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட - யுத்3:27 166/3
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் - யுத்3:27 177/3
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க - யுத்3:27 180/1
பொன்றுதல் ஒரு காலத்து தவிருமோ பொதுமைத்து அன்றோ - யுத்3:28 10/3
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் - யுத்3:28 27/3
பொன்றுவது அல்லால் அப்பால் இனி ஒரு போக்கும் உண்டோ - யுத்3:28 33/2
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி - யுத்3:28 51/3
கெட்ட தூதர் கிளத்தினவாறு ஒரு
 கட்ட மானிடன் கொல்ல என் காதலன் - யுத்3:29 14/1,2
மூவரோடும் உலகு ஒரு மூன்றொடும் - யுத்3:29 33/3
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் - யுத்3:29 37/1
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே - யுத்3:29 40/4
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும் - யுத்3:29 52/1
கூம்பலுற்று உயர்ந்த கையர் ஒரு வழி கூறலாமோ - யுத்3:30 2/2
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக - யுத்3:30 8/2
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று மாறு ஒரு திசை-மேல் மண்டி - யுத்3:30 9/1
நக்கர கடல் நால் ஒரு மூன்றுக்கும் நாதர் - யுத்3:30 17/3
இருவர் என்றவர் தம்மையும் ஒரு கையோடு எற்றி - யுத்3:30 29/2
ஒரு விலால் ஒரு நாழிகை பொழுதினின் உலந்தார் - யுத்3:30 40/4
ஒரு விலால் ஒரு நாழிகை பொழுதினின் உலந்தார் - யுத்3:30 40/4
ஒரு குரங்கு வந்து இலங்கையை மலங்கு எரியூட்டி - யுத்3:30 46/1
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில் - யுத்3:30 47/3
வானர பெரும் சேனையை யான் ஒரு வழி சென்று - யுத்3:31 1/1
பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் - யுத்3:31 3/4
காட்டுகின்றனென் காணுதி ஒரு கணத்து என்னா - யுத்3:31 34/2
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின் - யுத்3:31 36/1
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் - யுத்3:31 103/1
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் - யுத்3:31 103/1
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் - யுத்3:31 104/2
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் - யுத்3:31 105/4
ஒரு காலையின் உலகத்து உறும் உயிர் யாவையும் உண்ண - யுத்3:31 106/1
என்னே ஒரு கடுப்பு என்றிட இரும் சாரிகை திரிந்தான் - யுத்3:31 113/4
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் - யுத்3:31 114/2
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள் - யுத்3:31 136/1
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ - யுத்3:31 138/4
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் - யுத்3:31 144/1
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் - யுத்3:31 149/2
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே - யுத்3:31 152/3
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக - யுத்3:31 156/4
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் - யுத்3:31 163/3
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு - யுத்3:31 166/1
ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் - யுத்3:31 166/3
கரக்கும் உற்று ஒரு புறத்து என்னும் கண்ணினால் - யுத்3:31 168/2
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் - யுத்3:31 170/2
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று - யுத்3:31 175/1
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி - யுத்3:31 177/3
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி - யுத்3:31 215/1
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் - யுத்3:31 218/1
செய்யுறு வினையம் எல்லாம் ஒரு முகம் தெரிவது உண்டே - யுத்3:31 218/3
கண்டு ஒரு முறுவல் காட்டி அவற்றினை அவற்றால் காத்தான் - யுத்3:31 224/4
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் - யுத்3:31 230/4
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே - யுத்4:32 15/3
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து - யுத்4:32 41/1
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் - யுத்4:32 52/1
பின் ஒரு பெயரும் இன்றி மாண்டனர் என்று சொன்ன - யுத்4:34 12/3
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ - யுத்4:34 13/1
வன் திறல் காற்றும் காண்டும் வலிக்கு ஒரு வரம்பும் உண்டோ - யுத்4:34 15/4
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை - யுத்4:34 16/2
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் - யுத்4:36 2/1
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் - யுத்4:36 3/1
வேதம் ஒரு நாலும் நிறை வேள்விகளும் வெவ்வேறு - யுத்4:36 13/1
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் - யுத்4:36 14/2
தலைவர் ஒரு மூவர் தனி மானம் இதுதானோ - யுத்4:36 17/4
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா - யுத்4:36 22/3
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா - யுத்4:36 22/3
வல் இதனை ஊர்வது ஒரு மாதலி என பேர் - யுத்4:36 25/3
துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் - யுத்4:37 27/1
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் - யுத்4:37 45/3
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ - யுத்4:37 55/2
செறுத்து ஒரு தொழிலிடை செய்தது இல்லையால் - யுத்4:37 71/4
பண்ணவன் உயர் கொடி என ஒரு பரவை - யுத்4:37 88/1
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் - யுத்4:37 91/1
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் - யுத்4:37 91/1
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் - யுத்4:37 92/1
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் - யுத்4:37 92/1
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் - யுத்4:37 92/2
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் - யுத்4:37 92/2
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் - யுத்4:37 92/3
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் - யுத்4:37 92/3
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் - யுத்4:37 92/4
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் - யுத்4:37 92/4
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் - யுத்4:37 97/4
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் - யுத்4:37 112/1
ஓய்வு அகன்றது ஒரு தலை நூறு உற - யுத்4:37 161/1
உண்ணாதே உயிர் உண்ணாது ஒரு நஞ்சு சனகி எனும் பெரு நஞ்சு உன்னை - யுத்4:38 4/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் - யுத்4:40 7/1
உலகம் மூன்றும் உதவற்கு ஒரு தனி - யுத்4:40 15/1
படைப்பர் வந்து இடை ஒரு பழி வந்தால் அது - யுத்4:40 54/3
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ - யுத்4:40 81/4
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் - யுத்4:40 86/1
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் - யுத்4:41 16/4
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை - யுத்4:41 20/3
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து - யுத்4:41 34/1
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய - யுத்4:41 34/2
முன்பு உரு கொண்டு ஒரு வழி முற்றுறா - யுத்4:41 47/3
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா - யுத்4:41 64/2
ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நாணாது - யுத்4:41 64/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் - யுத்4:41 65/4
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ - யுத்4:41 82/3
மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் - யுத்4:41 97/4
மறைத்தனர் பூணின் மைந்தர் உயிர்க்கு ஒரு மறுக்கம் தோன்ற - யுத்4:42 9/4
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் - யுத்4:42 12/2

 மேல்
 
  ஒரு-கால் (1)
பொன் ஆர் சிலை இரு கால்களும் ஒரு-கால் பொறை உயிரா - யுத்3:27 116/3

 மேல்
 
  ஒரு-தலை (2)
பேய் ஒரு-தலை கொள பிணங்கி வாய்விடா - ஆரண்:7 121/3
நாய் ஒரு-தலை கொள நகையுற்றார் சிலர் - ஆரண்:7 121/4

 மேல்
 
  ஒரு-பால் (4)
பின்றுகின்ற பிலனின் பெரிய வாயின் ஒரு-பால்
 மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே - ஆரண்:1 10/3,4
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் - யுத்1:6 27/4
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் - யுத்3:27 154/1
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் - யுத்4:32 12/4

 மேல்
 
  ஒரு-புடை (2)
கண்டனம் ஒரு-புடை நின்று கண்களால் - சுந்:7 61/1
கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார் - சுந்:12 12/2

 மேல்
 
  ஒரு-வகை (1)
உற்றது தெரியும்-வண்ணம் ஒரு-வகை உரைக்கலுற்றாள் - ஆரண்:10 63/4

 மேல்
 
  ஒரு_நொடி (1)
பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது - பால:5 126/1

 மேல்
 
  ஒரு_பாகத்து (1)
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் - பால:3 3/1

 மேல்
 
  ஒரு_முதல் (1)
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் - ஆரண்:14 26/1

 மேல்
 
  ஒரு_மூன்று (1)
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய - யுத்3:27 155/4

 மேல்
 
  ஒருக்கினென் (2)
கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் - யுத்3:22 191/2
இன்று ஒருக்கினென் இத்தனை வீரரை இருந்தேன் - யுத்3:22 191/3

 மேல்
 
  ஒருகால் (2)
கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ - கிட்:1 24/3
திக்குவிசயம் இனி ஒருகால் செய்யாயோ - யுத்2:18 269/4

 மேல்
 
  ஒருகாலே (1)
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே
 குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் - கிட்:17 10/3,4

 மேல்
 
  ஒருங்க (3)
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் - யுத்2:16 26/1
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் - யுத்2:19 177/2
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் - யுத்2:19 219/3

 மேல்
 
  ஒருங்காதது (1)
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ - யுத்1:2 90/4

 மேல்
 
  ஒருங்கிய (4)
ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார் - பால:10 38/2
மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் - யுத்1:2 90/2
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் - யுத்1:2 90/3
தொக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று எவரினும் தூயான் - யுத்2:15 213/1

 மேல்
 
  ஒருங்கியது (2)
உரம் ஒருங்கியது நீர் கடையும் வாலியது மார்பு உலகை மூடும் - யுத்1:2 90/1
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் - யுத்1:2 90/3

 மேல்
 
  ஒருங்கு (36)
பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் - பால:8 7/2
ஊற்று ஆர் நறை நாள்_மலர் மாதர் ஒருங்கு வாச - பால:17 19/1
உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு - அயோ:1 85/3
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் - அயோ:4 212/1
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் - அயோ:5 17/3
ஒருங்கு தேனொடு மீன் உபகாரத்தன் - அயோ:8 8/3
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு - அயோ:13 11/2
உறைவென் கானத்து ஒருங்கு உடனே என்றான் - அயோ:14 4/4
பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் - ஆரண்:6 115/1
ஒருங்கு இலா இவளோடும் உறைவெனோ என்பானேல் இறைவ ஒன்றும் - ஆரண்:6 133/3
ஒருங்கு உயர்ந்து உலகின் மேல் ஊழி பேர்ச்சியுள் - ஆரண்:14 81/1
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை - கிட்:11 39/2
தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல - கிட்:15 49/2
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து - சுந்:2 37/1
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:4 42/4
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் - சுந்:4 97/2
ஒன்று உளது உணர்த்துவது ஒருங்கு கேள் எனா - யுத்1:2 15/3
உறைவிடம் எய்தினான் ஒருங்கு கேள்வியின் - யுத்1:4 33/1
ஒருங்கு நனி போயின உயர்ந்த கரையூடே - யுத்1:9 6/3
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து - யுத்1:9 12/3
இருவரை ஒருங்கு காணும் யோகியும் என்னல் ஆனான் - யுத்1:9 25/4
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் - யுத்1:13 28/4
உன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் உன்னொடும் ஒருங்கு தோன்றும் - யுத்2:16 146/1
ஒருங்கு அமர் புரிகிலேன் உன்னொடு யான் என - யுத்2:16 268/1
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம் - யுத்2:18 83/1
ஒருங்கு ஆயின உயிர் மாய்ந்தன பிறிது என் பல உரையால் - யுத்2:18 156/2
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என - யுத்3:22 47/1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை - யுத்3:26 95/2
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன - யுத்3:30 7/4
கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் - யுத்3:30 8/4
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் - யுத்3:31 192/3
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் - யுத்3:31 224/2
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி - யுத்3:31 226/4
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி - யுத்4:35 18/2
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் - யுத்4:36 14/2
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் - யுத்4:37 78/3

 மேல்
 
  ஒருங்குடன் (4)
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் - பால:22 38/4
உறையும் இ வழி உயர் தவம் ஒருங்குடன் முயல்வார்க்கு - அயோ:9 30/3
சாயின் அண்டமும் மேருவும் ஒருங்குடன் சாயும் - கிட்:12 23/2
உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஓம்பும் என் - சுந்:3 100/1

 மேல்
 
  ஒருங்கும் (1)
ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் - ஆரண்:1 30/1

 மேல்
 
  ஒருங்குவது (1)
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ - யுத்1:2 90/4

 மேல்
 
  ஒருங்குற (2)
உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் - ஆரண்:5 2/2
ஒருங்குற தழுவுவென் ஒன்றும் காண்கிலென் - ஆரண்:14 96/3

 மேல்
 
  ஒருங்கே (8)
உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே
 இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை - பால:15 3/3,4
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் - பால:22 20/4
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே
 சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த - கிட்:12 14/2,3
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே
 தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை - யுத்2:15 210/2,3
ஊன் அற குறைத்து உயிர் உண்பென் நீயிர் போய் ஒருங்கே
 ஆன மற்றவர் இருவரை கோறீர் என்று அறைந்தான் - யுத்3:31 1/2,3
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே
 இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம் - யுத்3:31 25/1,2
ஒன்றும் அஞ்சலிர் வஞ்சனை அரக்கரை ஒருங்கே
 கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் - யுத்3:31 26/2,3
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று - யுத்3:31 56/1

 மேல்
 
  ஒருசார் (1)
வேலையுள் இலங்கை என்னும் விரி நகர் ஒருசார் விண் தோய் - சுந்:14 31/1

 மேல்
 
  ஒருத்தர் (3)
முன்னம் ஒருத்தர் தொடா முலையோடு உன் - ஆரண்:14 52/2
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் - யுத்3:30 20/4
ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் - யுத்4:38 18/3

 மேல்
 
  ஒருத்தர்-மேல் (1)
ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் - யுத்4:38 18/3

 மேல்
 
  ஒருத்தர்க்கு (1)
ஓர் ஒருத்தர்க்கு ஒருவரின் உற்று உயர் - யுத்2:15 44/3

 மேல்
 
  ஒருத்தரின் (1)
ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியது அம்மா - யுத்2:16 152/4

 மேல்
 
  ஒருத்தரை (1)
ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் - யுத்1:4 127/2

 மேல்
 
  ஒருத்தல் (1)
ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக - அயோ:1 65/1

 மேல்
 
  ஒருத்தன் (10)
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி - பால:19 36/3
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் - ஆரண்:10 140/4
மற்று ஒருத்தன் வலிந்து அறைகூவ வந்து - கிட்:7 94/1
மன் நகை தரத்தர ஒருத்தன் மனை உற்றாள் - யுத்1:2 50/3
கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருத்தன் கைக்கொடு - யுத்1:2 67/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் - யுத்2:16 324/1
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 252/4
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் - யுத்2:19 264/4
கரந்திலன் தனித்து ஒருத்தன் நேரும் வந்து காலினான் - யுத்3:31 74/4
இறைவரின் ஒருத்தன் என்று எண்ணுகின்றனென் - யுத்4:41 96/2

 மேல்
 
  ஒருத்தனும் (1)
ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என - பால:19 48/3

 மேல்
 
  ஒருத்தனே (1)
நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் - யுத்3:22 94/3

 மேல்
 
  ஒருத்தி (41)
ஒன்றும் உண்கண் மதி முகத்து ஒருத்தி செய்தது உரை-செய்வாம் - பால:13 55/4
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண - பால:19 10/2
மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி வெள்ளை - பால:19 16/1
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி - பால:19 17/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை - பால:19 18/1
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் - பால:19 19/4
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே - பால:19 30/4
தோடு அவிழ் கூந்தலாள் ஒருத்தி தோன்றலோடு - பால:19 31/1
பாடினள் ஒருத்தி தன் பாங்கிமார்களோடு - பால:19 32/3
குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை - பால:19 33/1
பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள் - பால:19 34/1
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி - பால:19 36/3
சோர் குழல் ஒருத்தி தன் வருத்தம் சொல்லுவான் - பால:19 42/1
பொய் தலை மருங்குலாள் ஒருத்தி புல்லிய - பால:19 45/1
மெல்லியல் ஒருத்தி தான் விரும்பும் சேடியை - பால:19 46/1
ஊறு பேர் அன்பினாள் ஒருத்தி தன் உயிர் - பால:19 47/1
வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து - பால:19 49/1
ஆக்கிய காதலாள் ஒருத்தி அந்தியில் - பால:19 51/1
பார்த்தனள் ஒருத்தி தன் பாங்கு_அனாளையே - பால:19 54/4
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் - பால:19 57/2
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் - பால:19 59/1
நினைத்தனள் சீறுவாள் ஒருத்தி நீடிய - பால:19 61/2
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து - பால:21 9/3
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 14/1
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி - பால:21 15/3
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 16/3
மாது ஒருத்தி மனத்தினை அல்லது ஓர் - பால:21 23/1
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் - பால:21 37/2
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் - அயோ:4 153/1
வேய் கொள் தோளி ஒருத்தி விளம்பினாள் - அயோ:11 40/4
உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே - அயோ:13 69/3
உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் - ஆரண்:6 132/1
உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு - ஆரண்:14 78/3
தின்றாள் ஒருத்தி இவள் என்பது தெரிந்தான் - சுந்:1 66/4
உண்பேன் ஒருத்தி அது ஒழிப்பது அரிது என்றாள் - சுந்:1 69/4
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ - சுந்:3 108/2
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய - சுந்:14 28/1
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த - யுத்2:17 83/3
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் - யுத்2:17 89/4
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் - யுத்3:29 39/2
உண்மையும் நீ எனும் ஒருத்தி தோன்றலால் - யுத்4:40 53/3

 மேல்
 
  ஒருத்தி-தன்னை (1)
பெண் தனி ஒருத்தி-தன்னை பேதை வாள் அரக்கன் பற்றி - ஆரண்:13 117/1

 மேல்
 
  ஒருத்திக்கு (1)
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான் - பால:19 35/2

 மேல்
 
  ஒருத்தியால் (1)
சீதை என்று ஒருத்தியால் உள்ளம் தேம்பிய - யுத்3:24 70/1

 மேல்
 
  ஒருத்தியும் (2)
ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என - பால:19 48/3
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் - பால:19 58/2

 மேல்
 
  ஒருத்தியுமே (1)
ஊழியான் பெரும் தேவி ஒருத்தியுமே யான் காணேன் - சுந்:2 227/3

 மேல்
 
  ஒருத்தியே (1)
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் - யுத்4:41 27/3

 மேல்
 
  ஒருத்தியை (4)
தொழுதனள் ஒருத்தியை தூது வேண்டுவாள் - பால:19 53/4
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் - பால:21 37/2
வெறுப்பு உண்டாய ஒருத்தியை வேண்டினால் - சுந்:12 96/1
புன்மை சால் ஒருத்தியை சுடாது போற்றினாய் - யுத்4:40 77/3

 மேல்
 
  ஒருதானே (1)
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே
 உணர்ந்தான் உணர்வுற்று அவன் மேல் இட்டு உயிர்தந்து உய்க்க உரை-செய்வான் - ஆரண்:10 113/3,4

 மேல்
 
  ஒருநாள் (1)
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் - யுத்2:18 72/4

 மேல்
 
  ஒருப்பட்டான் (1)
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் - சுந்:1 14/4

 மேல்
 
  ஒருப்பட்டானை (1)
ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை
 தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் - சுந்:10 1/3,4

 மேல்
 
  ஒருப்படல் (1)
உன்னி செய்கை-மேல் ஒருப்படல் உறுவதே உறுதி - கிட்:12 37/3

 மேல்
 
  ஒருப்படுத்தாள் (1)
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள்
 எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் - அயோ:4 90/3,4

 மேல்
 
  ஒருப்படுத்து (1)
உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற - அயோ:6 2/2

 மேல்
 
  ஒருபது (2)
ஒருபது முகமும் கண்ணும் உருவமும் மார்பும் தோள்கள் - ஆரண்:10 80/3
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப - யுத்1:12 9/2

 மேல்
 
  ஒருபதும் (2)
குறுகி நோக்கி மற்று அவன் தலை ஒருபதும் குறித்த - சுந்:2 129/1
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை - யுத்2:18 128/3

 மேல்
 
  ஒருபேரும் (1)
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் - சுந்:11 10/3

 மேல்
 
  ஒருபோதும் (2)
வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும்
 மல்லினும் உயர் தோளாய் மலர் அடி பிரியேனால் - அயோ:8 38/3,4
ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் - அயோ:8 39/2

 மேல்
 
  ஒருமுறை (1)
செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் - அயோ:4 159/4

 மேல்
 
  ஒருமூன்றினில் (1)
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில்
 இரண்டை இரண்டு கையில் கொடு எழுந்தான் - சுந்:9 57/3,4

 மேல்
 
  ஒருமை (4)
எழல் உறு மனத்தினர் ஒருமை எய்தினார் - ஆரண்:7 43/4
ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ - கிட்:7 91/4
உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை
 தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ - யுத்3:31 16/3,4
கொடுத்தும் நம் உயிர் என ஒருமை கூறினான் - யுத்3:31 177/4

 மேல்
 
  ஒருமையின் (3)
ஒருமையின் நிறுவி மும்மை உலகினும் உயர்தி அன்றே - கிட்:7 140/4
ஒருமையின் வந்தனரேனும் உய்கலார் - கிட்:10 94/3
ஒருமையின் உணர நோக்கின் பொறையினது ஊற்றம் அன்றே - யுத்1:12 37/2

 மேல்
 
  ஒருமையும் (1)
ஒருமையும் கண்டு இனி உவத்தி உள்ளம் நீ - அயோ:14 29/4

 மேல்
 
  ஒருமையே (3)
மும்மையும் உணர வல்லார் ஒருமையே மொழியும் நீரார் - அயோ:1 8/4
ஒருமையே எம்மனோர்க்கு உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:3 71/4
ஒருமையே அரசு செய்வாய் உரிமையே உனதே ஒன்றும் - யுத்2:16 144/3

 மேல்
 
  ஒருவ (6)
தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் - அயோ:14 41/3
ஒருவ அரும் செல்வத்து யாண்டும் உறையவும் பெற்றேன் ஒன்றோ - ஆரண்:6 49/2
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் - கிட்:7 129/2
ஒருவ_அரும் காலம் உன் உரிமையோர் உரை - கிட்:11 132/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் - யுத்1:2 33/4
நோய் கொண்டு மருந்து செய்யா ஒருவ நின் நோன்மை எல்லாம் - யுத்2:18 230/3

 மேல்
 
  ஒருவ_அரும் (1)
ஒருவ_அரும் காலம் உன் உரிமையோர் உரை - கிட்:11 132/2

 மேல்
 
  ஒருவகில்லா (1)
உயிர் உறு காதலாரின் ஒன்றை ஒன்று ஒருவகில்லா
 செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த - பால:10 13/2,3

 மேல்
 
  ஒருவகை (3)
உற்றதை ஒருவகை உணர்த்துவாம்-அரோ - அயோ:4 165/4
ஒருவகை உணர்வு வந்து உரைப்பது ஆயினான் - கிட்:6 19/4
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே - சுந்:2 212/3

 மேல்
 
  ஒருவண்ணம் (1)
தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி - பால:6 13/1

 மேல்
 
  ஒருவர் (52)
உணர்த்தினர் ஒருவர் முன் ஒருவர் ஓடினார் - பால:8 42/4
உணர்த்தினர் ஒருவர் முன் ஒருவர் ஓடினார் - பால:8 42/4
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் - பால:10 37/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை - பால:14 76/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை - பால:14 76/2
ஊனும் உயிரும் அனையார் ஒருவர்க்கு ஒருவர்
 தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப - பால:16 39/1,2
ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே - பால:19 58/3
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை - பால:24 28/3
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர்
 தத்தமக்கு உற்ற அரசு என தழைக்கின்ற மனத்தர் - அயோ:1 75/1,2
ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த - அயோ:3 87/2
மாதை ஒருவர் புணர்வராம் வஞ்சித்த - அயோ:4 109/2
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி - அயோ:13 54/1
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி - அயோ:13 54/1
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி - ஆரண்:1 49/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ - ஆரண்:6 125/3
உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் - ஆரண்:10 35/4
ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா - ஆரண்:10 55/3
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி - ஆரண்:10 163/3
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் - கிட்:7 56/1
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை - கிட்:13 54/2
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை - கிட்:16 61/2
உரம் மடங்கி வந்து உழையராய் உழல்குவர் ஒருவர்
 தரம் அடங்குவது அன்று இது தவம் செய்த தவமால் - சுந்:2 9/3,4
உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர்
 விழையும் போகமே இங்கு இது வாய்கொடு விளம்பின் - சுந்:2 25/2,3
மாதரும் மைந்தர்-தாமும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் வைத்த - சுந்:2 106/3
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ - சுந்:6 3/4
ஒருவரின் ஒருவர் முந்தி முறை மறுத்து உருக்கின்றாரும் - சுந்:7 13/3
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் - சுந்:7 17/4
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் - சுந்:7 25/3
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர்
 புக்கு மீண்டிலர் என்று அழுது இரங்கினர் புலம்பி - சுந்:9 13/3,4
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே - யுத்1:2 97/4
ஒருவரின் ஒருவர் சென்று உறுக்கி ஊன்றுவார் - யுத்1:4 36/4
நாமம் நாட்டிய சவம் எனின் நாள்-தொறும் ஒருவர்
 ஈம நாட்டிடை இடாமல் தன் எயிற்றிடை இடுவான் - யுத்1:5 44/1,2
ஒன்றும் வேண்டலர் ஆயினும் ஒருவர்-பால் ஒருவர்
 சென்று வேண்டுவரேல் அவர் சிறுமையின் தீரார் - யுத்1:6 6/1,2
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர்
 குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் - யுத்2:16 220/1,2
உறுக்கினர் ஒருவரை ஒருவர் உற்று இகல் - யுத்2:16 262/1
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் - யுத்2:19 69/2
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள் - யுத்2:19 91/2
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் - யுத்2:19 120/4
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் - யுத்3:20 51/3
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர்
 விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் - யுத்3:22 71/3,4
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் - யுத்3:22 119/4
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே - யுத்3:22 122/3
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 190/4
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி - யுத்3:24 57/2
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு - யுத்3:25 13/3
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார் - யுத்3:26 8/3
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற - யுத்3:27 67/1
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற - யுத்3:27 67/1
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் - யுத்3:28 22/4
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் - யுத்3:28 61/3
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் - யுத்3:31 149/1
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ் - யுத்3:31 172/1

 மேல்
 
  ஒருவர்-தம்மின் (1)
என்று அவன் இரங்கும் காலத்து இருவரும் ஒருவர்-தம்மின்
 வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை - யுத்1:12 32/1,2

 மேல்
 
  ஒருவர்-தமை (1)
வெளி நின்றவரோ போய் மறைந்தார் விலக்க ஒருவர்-தமை காணேன் - பால:10 68/1

 மேல்
 
  ஒருவர்-பால் (2)
மாதரும் மைந்தர்-தாமும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் வைத்த - சுந்:2 106/3
ஒன்றும் வேண்டலர் ஆயினும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் - யுத்1:6 6/1

 மேல்
 
  ஒருவர்-முன் (1)
உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் - ஆரண்:10 35/4

 மேல்
 
  ஒருவர்-மேல் (4)
ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று - கிட்:7 89/2
ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று - கிட்:7 89/2
மற்று இனி ஒருவர்-மேல் ஓர் மரனொடும் கற்கள் வீச - யுத்2:16 176/1
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு - யுத்3:25 13/3

 மேல்
 
  ஒருவர்க்கு (8)
ஊனும் உயிரும் அனையார் ஒருவர்க்கு ஒருவர் - பால:16 39/1
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் - ஆரண்:6 111/4
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று - கிட்:7 59/2
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி - சுந்:3 72/3
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ - சுந்:6 3/4
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் - யுத்1:3 133/2
பேசுவார் ஒருவர்க்கு ஆவி தோற்றிலென் பெண்-பால் வைத்த - யுத்2:17 13/3
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற - யுத்3:31 71/3

 மேல்
 
  ஒருவர்க்கும் (2)
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் - யுத்2:19 253/1
ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால் - யுத்4:37 128/2

 மேல்
 
  ஒருவரால் (7)
ஊழ்வினை ஒருவரால் ஒழிக்கல்-பாலதோ - அயோ:4 158/4
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள் - ஆரண்:10 30/3
அதிசயம் ஒருவரால் அமைக்கல் ஆகுமோ - ஆரண்:13 106/1
அண்ணலே ஒருவரால் அறியல்-பாலதோ - கிட்:10 98/4
பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் - யுத்1:2 89/1
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ - யுத்1:3 59/4
பாடு இனி ஒருவரால் பகரல்-பாலதோ - யுத்2:18 110/4

 மேல்
 
  ஒருவராலும் (2)
உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும்
 கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி - பால:6 10/1,2
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் - சுந்:5 4/4

 மேல்
 
  ஒருவரின் (5)
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் - அயோ:1 75/1
ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த - அயோ:3 87/2
ஒருவரின் ஒருவர் முந்தி முறை மறுத்து உருக்கின்றாரும் - சுந்:7 13/3
ஒருவரின் ஒருவர் சென்று உறுக்கி ஊன்றுவார் - யுத்1:4 36/4
ஓர் ஒருத்தர்க்கு ஒருவரின் உற்று உயர் - யுத்2:15 44/3

 மேல்
 
  ஒருவருக்கு (1)
ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே - பால:19 58/3

 மேல்
 
  ஒருவருக்கும் (1)
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த - யுத்4:37 202/3

 மேல்
 
  ஒருவரும் (10)
ஓட்டினன் ஒருவரும் உணர்வுறாமலே - அயோ:5 46/4
ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர்கள் எ உலகினும் - கிட்:5 8/2
தன் துணை ஒருவரும் தன்னில் வேறு இலான் - கிட்:7 34/3
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று - கிட்:7 59/2
உய்தலை உற்று மீண்டார் ஒருவரும் இல்லை உள்ளார் - சுந்:9 64/2
இனையர் என்று உணர்தியேல் இருவரும் ஒருவரும் எதிர் இலாதார் - யுத்1:2 85/2
ஒருவரும் காணா வண்ணம் உயர்ந்ததற்கு உவமை கூறின் - யுத்1:3 148/2
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் - யுத்2:16 158/4
ஒருவரும் உரையார் வாயால் உயிர்த்திலர் உள்ளம் ஓய்வார் - யுத்2:18 264/1
ஒருவரும் நின்றார் இல்லை உள்ளவர் ஓடி போனார் - யுத்2:19 163/4

 மேல்
 
  ஒருவரே (3)
ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் - ஆரண்:10 55/4
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் - யுத்3:30 29/1
ஒருவரே வல்லர் ஓர் உலகத்தினை வெல்ல - யுத்3:31 12/1

 மேல்
 
  ஒருவரேயால் (1)
இன் உயிர் ஒன்றே மூலத்து இருவரும் ஒருவரேயால்
 என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் - யுத்3:24 22/2,3

 மேல்
 
  ஒருவரை (12)
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் - பால:10 37/2
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் - கிட்:7 56/1
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் - சுந்:2 28/4
உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் - சுந்:3 7/3
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் - சுந்:7 25/3
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் - யுத்2:16 220/1
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் - யுத்2:16 220/1
உறுக்கினர் ஒருவரை ஒருவர் உற்று இகல் - யுத்2:16 262/1
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் - யுத்3:22 71/3
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் - யுத்3:22 119/4
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் - யுத்3:28 22/4
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே - யுத்3:31 25/1

 மேல்
 
  ஒருவரையும் (1)
கூட்டு ஒருவரையும் வேண்டா கொற்றவ பெற்ற தாதை - கிட்:7 87/1

 மேல்
 
  ஒருவரோடு (3)
உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் - சுந்:3 7/3
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் - யுத்3:20 51/3
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி - யுத்3:24 57/2

 மேல்
 
  ஒருவலர் (1)
பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் - கிட்:12 33/3

 மேல்
 
  ஒருவலென் (1)
ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் - அயோ:8 39/2

 மேல்
 
  ஒருவழி (2)
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் - அயோ:6 33/4
துன் இருள் ஒருவழி தொக்கது ஆம் என - சுந்:2 121/3

 மேல்
 
  ஒருவழிப்படும் (1)
ஒருவழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள் - அயோ:2 89/4

 மேல்
 
  ஒருவற்கு (6)
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு - பால:19 41/2
உன்னை ஒருவற்கு ஒருவன் என்று உணர்கை நன்றோ - ஆரண்:11 27/4
ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ - கிட்:7 91/4
உறவுண்ட சிந்தையானும் உரை-செய்வான் ஒருவற்கு இன்னம் - கிட்:11 88/1
உன்னா ஒருவற்கு இது உணர்த்தினனால் - யுத்2:18 31/4
ஒடுக்குறுத்து உரைக்கும் தன்மை நான்முகத்து ஒருவற்கு உண்டோ - யுத்4:42 12/4

 மேல்
 
  ஒருவற்கும் (2)
எனக்கும் நான்முகத்து ஒருவற்கும் யாரினும் உயர்ந்த - யுத்1:3 33/1
எனக்கும் எண் வகை ஒருவற்கும் இமையவர்க்கு இறைவன் - யுத்4:40 89/1

 மேல்
 
  ஒருவன் (147)
எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை - பால:10 66/3
ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் - பால:12 7/4
முயல் கறை இல் மதி குடையாய் இவர் குலத்தோன் முன் ஒருவன்
 செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் - பால:12 12/3,4
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் - பால:12 29/3
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை - பால:13 5/3
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் - பால:17 21/1
ஆழி மன் ஒருவன் உரைத்தான் அது - பால:18 28/2
ஏய்ந்த பேர் எழிலினான் ஒருவன் எய்தினான் - பால:19 38/1
ஏந்து இழையாரை எய்வான் யாவனோ ஒருவன் என்றாள் - பால:21 11/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4
சூழ் வினை நான்முகத்து ஒருவன் சூழினும் - அயோ:4 158/3
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் - அயோ:8 11/4
உறு பதம் நுங்கிய ஒருவன் ஆக யான் - அயோ:11 109/4
காமன் என்று ஒருவன் செய்யும் வன்மையை காத்தி என்றாள் - ஆரண்:6 38/4
மானிடன் ஒருவன் வந்த வலி கெழு சேனைக்கு அம்மா - ஆரண்:7 67/1
செவ்வியான் ஒருவன் ஐய செப்புவேன் செருவில் சால - ஆரண்:7 68/2
இனைய ஆதலின் மானிடன் ஒருவன் என்று இவனை - ஆரண்:7 72/1
ஒருவன் என்று உள்ளத்தில் உலைவுற்றார் சிலர் - ஆரண்:7 122/4
ஆள் இரண்டு_நூறு உள என அந்தரத்து ஒருவன்
 மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை - ஆரண்:7 133/1,2
மறத்தின் வயிரத்து ஒருவன் வந்து அணுகும் முந்தை - ஆரண்:9 10/2
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் - ஆரண்:10 57/2
பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்கயத்து இருந்த பொன்னை - ஆரண்:10 76/1
ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் அந்தணன் நாவில் வைத்தான் - ஆரண்:10 76/2
துன்னலன் ஒருவன் பெற்ற புகழ் என சுட்டது அன்றே - ஆரண்:10 110/4
வேலைத்தலை வந்து ஒருவன் வலியால் விழுங்கும் - ஆரண்:10 141/1
தேவரில் ஒருவன் என்னை இன்னலும் செயத்தக்கானோ - ஆரண்:10 165/2
மருகர் உலந்தார் ஒருவன் மலைந்தான் வரி வில்லால் - ஆரண்:11 5/4
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் - ஆரண்:11 22/3
உன்னை ஒருவற்கு ஒருவன் என்று உணர்கை நன்றோ - ஆரண்:11 27/4
முன்னமும் மகவாய் வந்த மூவரில் ஒருவன் போனான் - ஆரண்:11 68/1
இரண்டு தோள் ஒருவன் அன்றோ மழுவினால் எறிந்தான் என்றாள் - ஆரண்:12 61/4
முந்து ஆரே உள்ளார் முடிந்தான் முனை ஒருவன்
 எந்தாயே எற்காக நீயும் இறந்தனையால் - ஆரண்:13 95/2,3
உண்டாகிய கார் இருள் ஓடு ஒருவன்
 கண்தான் அயல் வேறு ஒரு கண் இலெனால் - ஆரண்:14 66/1,2
உரன் இலன் ஒருவன் நாட்டு உயிர்கள் போல்வன - ஆரண்:15 3/2
அழிப்பதற்கு ஒருவன் ஆன அண்ணலும் அறிதிர் அன்றே - ஆரண்:15 53/3
பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி - கிட்:2 22/2
ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் - கிட்:2 30/4
பாரம் ஈந்தவன் பரிவு இலன் ஒருவன் தன் இளையோன் - கிட்:3 71/3
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் - கிட்:5 4/4
தாரம் மற்று ஒருவன் கொள தன் கையில் - கிட்:7 96/1
வாரம் ஆவதும் மற்று ஒருவன் புணர் - கிட்:7 105/3
நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற - கிட்:9 29/1
ஒருவன் மார்பினின் உத்தரியத்தினை ஒத்த - கிட்:10 41/4
உதவாமல் ஒருவன் செய்த உதவிக்கு கைம்மாறாக - கிட்:11 65/1
தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ - கிட்:13 22/4
நான்முகத்து ஒருவன் மற்றை நாரி ஓர் பாகத்து அண்ணல் - கிட்:16 60/1
மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் - சுந்:2 10/3
உன்னி நான்முகத்து ஒருவன் நின்று ஊழ்முறை உரைக்க - சுந்:2 26/2
வீவினை நினைக்கிலான் ஒருவன் மெய் இலான் - சுந்:2 41/3
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் - சுந்:2 128/4
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் - சுந்:2 229/2
ஒருவன் அன்றே உலகு அழிக்கும் ஊழியான் - சுந்:3 124/2
ஒன்றாக உலகம் மூன்றும் ஆள்கின்ற ஒருவன் யானே - சுந்:3 141/3
ஊழி பலவும் நிலைநிறுத்தற்கு ஒருவன் நீயே உளை ஆனாய் - சுந்:4 110/2
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் - சுந்:4 114/4
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா - சுந்:6 51/4
மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத - சுந்:6 59/3
பொன்றுவாரின் ஒருவன் என்றாய் போலும் எனை என்னா - சுந்:8 44/2
உரம் சுட எரி உயிர்த்து ஒருவன் ஓங்கினான் - சுந்:11 2/2
மாபெரும்பக்கன் என்று ஒருவன் வன்மையான் - யுத்1:2 38/4
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் - யுத்1:2 43/4
நீ அயன் முதல் குலம் இதற்கு ஒருவன் நின்றாய் - யுத்1:2 48/1
என்று ஒருவன் இல் உறை தவத்தியை இரங்காய் - யுத்1:2 51/1
ஏச உழல்வேன் ஒருவன் யானும் உளென் அன்றோ - யுத்1:2 59/4
உம்பருக்கு இறைவனுக்கு அரசு அளித்து உதவினான் ஒருவன் நேமி - யுத்1:2 82/3
உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் - யுத்1:2 87/2
ஒருவன் யாவர்க்கும் நாயகன் திரு பெயர் உணர - யுத்1:3 40/2
ஓம வேள்வியின் உறு பதம் உய்ப்பதும் ஒருவன்
 நாமம் அன்னது கேள் நமோ நாராயணாய - யுத்1:3 42/3,4
ஒருவன் யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும் முதல்வன் - யுத்1:3 52/1
பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் - யுத்1:3 59/3
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை - யுத்1:3 63/3
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் - யுத்1:3 71/4
ஒன்றல் இல் பொருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உறைவன் என்றாய் - யுத்1:3 123/2
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் - யுத்1:3 149/3
தான் தனி ஒருவன் தன்னை உரை-செயும் தரத்தினானோ - யுத்1:3 152/2
கையனும் ஒருவன் செய்த உதவியில் கருத்திலானும் - யுத்1:4 114/2
உடன் உதித்தவர்களோடும் ஒருவன் என்று உரையாநின்றாய் - யுத்1:4 144/2
தெய்வ நாயகன் தெரி கணை திசை முகத்து ஒருவன்
 வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக - யுத்1:6 29/1,2
ஆனிற கண்ணன் என்று ஒருவன் அங்கையால் - யுத்1:8 12/1
தழுவி நின்று ஒருவன் தனி தாங்குவான் - யுத்1:8 55/2
வேந்த வெற்பை ஒருவன் விரல்களால் - யுத்1:9 46/3
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர் - யுத்1:9 84/2
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் - யுத்1:12 40/2
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க - யுத்1:13 14/2
தோரணத்து ஒருவன் என தோன்றினான் - யுத்2:15 44/4
வறியவர் ஒருவன் வண்மை பூண்டவன் மேல் சென்று என்ன - யுத்2:15 147/4
என்று கை மறித்து இராவணன் ஒருவன் நீ என்றான் - யுத்2:15 203/4
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் - யுத்2:16 36/2
உய்ந்தனை ஒருவன் போனாய் என மனம் உவக்கின்றேன்-தன் - யுத்2:16 125/2
தீவினை ஒருவன் செய்ய அவனொடும் தீங்கு இலாதோர் - யுத்2:16 139/1
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு - யுத்2:16 153/3
பொன்ற வந்து அடைந்த தானை புரவலன் ஒருவன் தானோ - யுத்2:16 186/2
புன துழாய் மாலையான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன் புக்கு உன் - யுத்2:17 26/3
வரி சிலை ஒருவன் அல்லால் மைந்தர் என் மருங்கு வந்தார் - யுத்2:17 68/1
உம்பிக்கு உயிர் ஈறு செய்தான் ஒருவன்
 தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை - யுத்2:18 11/1,2
நாள் உற்ற இருக்கையில் யான் ஒருவன்
 தாள் அற்று உருள கணை தள்ளிடுவான் - யுத்2:18 34/2,3
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை - யுத்2:18 72/2
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு - யுத்2:18 119/1
கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற - யுத்2:18 197/3
காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் - யுத்2:19 54/4
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட - யுத்2:19 239/3
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய - யுத்2:19 241/1
வித்தகன் ஒருவன் செய்யும் வினையம் என்று இனைய சொன்னான் - யுத்3:21 28/4
மஞ்சினும் கரிய மெய்யான் இருவர்-மேல் ஒருவன் வந்தான் - யுத்3:22 35/4
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி - யுத்3:22 38/2
கும்பகன்னன் என்று ஒருவன் நீர் அம்பிடை குறைத்த - யுத்3:22 64/1
எங்கும் உளன் ஒருவன் என இரு நான் மறை தெரிக்கும் - யுத்3:22 113/3
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே - யுத்3:26 12/3
உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் - யுத்3:26 51/4
சீதைக்கும் கூற்றம் காட்டி தீர்ந்திலது ஒருவன் தீமை - யுத்3:26 78/2
தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும் - யுத்3:27 8/3
உண்டாயது ஓர் ஆல் உலகுள் ஒருவன்
 கொண்டான் உறைகின்றது-போல் குலவி - யுத்3:27 16/1,2
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை - யுத்3:27 55/2
உயிர்-தோறும் உற்றுளன் தோத்திரத்து ஒருவன் என உரைக்கும் - யுத்3:27 142/1
ஊர் உளது ஒருவன் நின்றாய் நீ உளை உறைய நின்னோடு - யுத்3:27 165/3
உய்வினை ஒருவன் தூண்டாது உலத்தலின் தவத்தை நண்ணி - யுத்3:28 28/1
மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு - யுத்3:29 52/3
ஒருவன் இந்திரசித்து என உள்ளவன் உள நாள் - யுத்3:31 37/1
என் அப்பா மற்று இ எழுபது வெள்ளமும் ஒருவன்
 தின்ன போதுமோ தேவரின் வலியமோ சிறியேம் - யுத்3:31 40/1,2
ஓயும் உள்ளத்தேம் ஒருவன் மற்று இவண் வந்து இங்கு உற்றார் - யுத்3:31 41/2
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட - யுத்3:31 42/1
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் - யுத்3:31 102/4
ஒல்வதே இ ஒருவன் இ ஊகத்தை - யுத்3:31 128/1
உரம் சுடுகிற்கிலர் ஒருவன் நாமுடை - யுத்3:31 171/3
தோன்றின புரம் சுடும் ஒருவன் தோற்றத்த - யுத்3:31 181/4
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின் - யுத்3:31 207/1
ஒருவன் என உன்னும் உணர்ச்சி இலார் - யுத்3:31 210/1
ஒருவன் ஒருவன் மலை போல் உயர்வோன் - யுத்3:31 211/1
ஒருவன் ஒருவன் மலை போல் உயர்வோன் - யுத்3:31 211/1
ஒருவன் படை வெள்ளம் ஓர் ஆயிரமே - யுத்3:31 211/2
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால் - யுத்3:31 211/3
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால் - யுத்3:31 211/3
ஒருவன் உயிர் உண்டதும் உள்ளதுவோ - யுத்3:31 211/4
மாட்டுவன் ஒருவன் அன்றே இறுதியில் மனத்தால் என்றான் - யுத்4:34 13/4
உள பெரும் தகைமை தன்னால் ஒருவன் என்று உண்மை வேதம் - யுத்4:34 14/2
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் - யுத்4:37 13/4
செம் தீ வினை மறைவாணனுக்கு ஒருவன் சிறுவிலை நாள் - யுத்4:37 52/1
ஊணுடை உயிர்-தொறும் உறைவுறும் ஒருவன் - யுத்4:37 84/4
துயில்வுழி உணர்தரு சுடர் ஒளி ஒருவன் - யுத்4:37 85/4
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் - யுத்4:38 13/2
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி - யுத்4:38 23/4
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று - யுத்4:38 24/2
ஒருவன் மாண்டனன் என்று கொண்டு ஊழி வாழ் - யுத்4:41 75/1
மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு - யுத்4:41 95/3
நான்முகத்து ஒருவன் ஏவ நயன் அறி மயன் என்று ஓதும் - யுத்4:42 13/1
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் - யுத்4:42 13/4
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை - யுத்4:42 18/2

 மேல்
 
  ஒருவன்-காண் (1)
உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண்
 நரை திரை மூப்பு இவை மாற்றி இந்திரனும் நந்தாமல் - பால:12 6/2,3

 மேல்
 
  ஒருவன்-கொல் (1)
ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது - யுத்4:41 90/3

 மேல்
 
  ஒருவன்-தன் (2)
வாரம் கொண்டார் மற்று ஒருவன்-தன் மனை வாழும் - ஆரண்:11 11/2
ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் - யுத்4:38 5/1

 மேல்
 
  ஒருவன்-தன்னை (1)
தூதுவன் ஒருவன்-தன்னை இ வழி விரைவில் தூண்டி - யுத்1:14 2/1

 மேல்
 
  ஒருவன்-தனை (1)
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் - சுந்:9 53/4

 மேல்
 
  ஒருவன்-பால் (2)
சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் - பால:19 34/2
மெய்யினுக்கு உறையுள் ஆன ஒருவன்-பால் விரைவின் சென்றான் - யுத்1:4 118/4

 மேல்
 
  ஒருவனது (1)
கண்ணுதல் ஒருவனது அடு படை கருதி - யுத்4:37 94/1

 மேல்
 
  ஒருவனாய் (2)
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் - யுத்1:2 83/1
நெய் உரைத்து உறையில் இட்டு அறம் வளர்த்து ஒருவனாய் நெறியில் நின்றான் - யுத்1:2 84/2

 மேல்
 
  ஒருவனால் (2)
பொறி புண்டரீகம் போலும் ஒருவனால் புனைந்த மௌலி - யுத்1:14 36/3
மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் - யுத்3:22 79/3

 மேல்
 
  ஒருவனின் (1)
புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் - அயோ:14 39/4

 மேல்
 
  ஒருவனுக்கு (1)
உம்பருக்கு உதவி செய்த ஒருவனுக்கு உதயம் செய்த - யுத்3:27 72/2

 மேல்
 
  ஒருவனும் (10)
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் - பால:3 3/1
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ - பால:19 58/1
ஊர் அறுத்த ஒருவனும் ஓம்பினும் - ஆரண்:3 22/2
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா - யுத்1:3 44/1
வீடணன் ஒருவனும் இளைய வீரனும் - யுத்2:15 126/1
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க - யுத்2:15 237/3
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் - யுத்2:15 248/4
வில் வினை ஒருவனும் இவனை வீட்டுதற்கு - யுத்2:16 308/1
ஊழியின் ஒருவனும் எதிர் சென்று ஊன்றினான் - யுத்2:16 310/4
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் - யுத்4:40 63/1

 மேல்
 
  ஒருவனே (8)
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல் - பால:19 57/3
உதவிய ஒருவனே உயரும் என்பரால் - அயோ:14 121/4
ஒருவனே அவன் இராவணன் ஆம் என உரைத்தான் - ஆரண்:13 91/4
யாவரோ என நகை-செயும் ஒருவனே இறைவர் - கிட்:7 69/3
ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை - சுந்:2 155/3
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார் - சுந்:9 63/3
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் - யுத்1:2 54/1
உய்வெனோ உலகம் மூன்றுக்கு ஒருவனே செரு வலோனே - யுத்3:29 48/4

 மேல்
 
  ஒருவனேதான் (1)
குரக்கு இனத்து ஒருவனேதான் ஆகுக கொடுமை ஆக - சுந்:4 27/2

 மேல்
 
  ஒருவனேல் (1)
எண்ணிய இருவர் தம்முள் ஒருவனேல் யான் முன் நோற்ற - சுந்:10 19/1

 மேல்
 
  ஒருவனை (19)
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் - பால:5 120/2
ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் - பால:6 11/4
இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு - பால:8 41/3
ஒருவனை அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே - பால:8 41/4
ஒருவனை தழுவிநின்று உச்சி மோந்து தன் - பால:24 43/3
ஒருவனை இருவரும் ஒத்துளார்-அரோ - ஆரண்:4 15/4
சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் - சுந்:2 140/3
உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான் - சுந்:2 232/2
பரஞ்சுடர் ஒருவனை பொருவும் பான்மையான் - சுந்:11 2/4
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் - யுத்1:3 82/3
இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் - யுத்2:16 281/2
மோதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவனை முறையின் நோக்கி - யுத்2:17 2/2
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் - யுத்3:24 51/4
சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் - யுத்3:31 39/3
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் - யுத்3:31 185/1
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் - யுத்4:32 27/1
செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன் - யுத்4:32 29/2
மோதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவனை முறையின் நோக்கி - யுத்4:35 1/2
நாயகன் ஒருவனை நலிகிலது உணர்வான் - யுத்4:37 89/2

 மேல்
 
  ஒருவனோ (4)
ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் - அயோ:4 187/4
ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் - ஆரண்:6 46/1
ஒருவனோ குபேரன் நின்னொடு உடன்பிறந்தவர்கள் அன்னார் - ஆரண்:6 46/2
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் - சுந்:12 65/3

 மேல்
 
  ஒருவனோடும் (2)
உற்றதை உணர்த்தி பின்னை உலகுடை ஒருவனோடும்
 இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின் - யுத்3:26 53/1,2
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட - யுத்3:27 180/3

 மேல்
 
  ஒருவா (2)
ஒப்பு இறையும் பெறல் அரிய ஒருவா முன் உவந்து உறையும் - ஆரண்:1 60/1
ஊழிக்கும் உயர்ந்து ஒரு நாள் ஒருவா
 பாழி திசை நின்று சுமந்த பணை - யுத்2:18 58/1,2

 மேல்
 
  ஒருவாத (1)
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத
 வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய் - ஆரண்:15 31/1,2

 மேல்
 
  ஒருவாது (1)
கணம் குழையினாளொடு உயர் காதல் ஒருவாது உற்று - கிட்:14 58/3

 மேல்
 
  ஒருவாய் (1)
பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற படியை ஒருவாய் பரமேட்டி - யுத்3:22 222/4

 மேல்
 
  ஒருவாறு (1)
ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய - அயோ:4 38/3

 மேல்
 
  ஒருவி (2)
உற்று அடைந்து ஐய நீ ஒருவி ஓங்கிய - அயோ:4 160/2
ஏவரும் அறிவினில் இரு வினை ஒருவி
 போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் - ஆரண்:2 43/3,4

 மேல்
 
  ஒருவிர் (1)
ஒருவிர் வந்து உயிர் தருதிரோ உம் படையோடும் - யுத்3:22 59/2

 மேல்
 
  ஒருவீர் (1)
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் - அயோ:13 66/4

 மேல்
 
  ஒருவு (2)
ஒருவு இல் பெண்மை என்று உரைக்கின்ற உடலினுக்கு உயிரே - அயோ:10 14/1
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் - சுந்:1 38/3

 மேல்
 
  ஒருவுகின்றனை (1)
ஒருவுகின்றனை ஊழி அருக்கனும் - அயோ:4 221/2

 மேல்
 
  ஒருவென் (1)
ஒருவென் தனி ஆவியை உண்ணுதியோ - சுந்:4 7/4

 மேல்
 
  ஒருவேன் (2)
துயிலேன் ஒருவேன் உயிர் சோர்வு உணர்வாய் - கிட்:10 53/3
ஓர்ந்தானும் உவந்து ஒருவேன் நினது ஊழ் இல் பேழ் வாய் - சுந்:1 57/3

 மேல்
 
  ஒருவேனுள் (1)
ஒருவேனுள் உளை ஆகின் உய்தியால் - கிட்:8 10/3

 மேல்
 
  ஒருவேனொடு (1)
ஒருவேனொடு நீ உறவாகலையோ - பால:23 14/4

 மேல்
 
  ஒருவோம் (1)
ஒருவோம் உலகு ஏழையும் உண்டு உமிழ்வோம் - யுத்2:18 69/1

 மேல்
 
  ஒல் (6)
உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி - பால:2 31/3
ஒல் என உரறிய ஊழி பேர்ச்சியுள் - பால:8 35/3
ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ - ஆரண்:7 30/2
ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் - கிட்:10 32/2
ஒல் ஒளி வானில் தேவர் உரை தெரிவு ஒழிக்க மன்னோ - சுந்:8 8/4
ஒல் வினை இது என கருதி ஊன்றினான் - யுத்2:16 308/2

 மேல்
 
  ஒல்க (2)
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் - யுத்2:19 70/1
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/1

 மேல்
 
  ஒல்கல் (2)
ஒல்கல்_இல் தவத்து உத்தமன் ஓது நூல் - அயோ:2 13/1
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் - கிட்:17 14/2

 மேல்
 
  ஒல்கல்_இல் (2)
ஒல்கல்_இல் தவத்து உத்தமன் ஓது நூல் - அயோ:2 13/1
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் - கிட்:17 14/2

 மேல்
 
  ஒல்கா (1)
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் - யுத்4:35 3/4

 மேல்
 
  ஒல்கான் (1)
ஓய்கின்றாய் காண்டி என்னா உரைத்தனன் இடபன் ஒல்கான் - யுத்2:18 230/4

 மேல்
 
  ஒல்கி (12)
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி - பால:17 5/2
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா - பால:17 10/3
உழை புகு செப்பின் ஒளிதர மறைத்த உத்தரியத்தினர் ஒல்கி
 குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் - சுந்:3 88/2,3
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி
 தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள - சுந்:10 16/1,2
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி
 ஏறு சேவகன் தூதனும் சிறிது போது இருந்தான் - சுந்:11 46/3,4
ஒளி வரும் நாகத்துக்கு ஒல்கி அன்று தன் - சுந்:12 11/1
துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி
 நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய - யுத்1:2 92/1,2
ஒன்றிலே நிற்றல் போலாம் உத்தமர்க்கு உரியது ஒல்கி
 பின்றுமேல் அவனுக்கு அன்றோ பழியொடு நரகம் பின்னை - யுத்2:16 35/3,4
உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும் - யுத்2:19 161/2
உன் மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் அன்றோ - யுத்3:20 17/1
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு - யுத்3:25 13/3
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு - யுத்3:25 13/3

 மேல்
 
  ஒல்கிட (1)
கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட
 செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர் - ஆரண்:10 21/2,3

 மேல்
 
  ஒல்கிய (1)
ஒல்கிய ஒரு வகை பொறை உயிர்த்தவே - அயோ:12 41/4

 மேல்
 
  ஒல்கினர் (1)
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் - யுத்2:19 64/1

 மேல்
 
  ஒல்கினான் (1)
உளைவு தோன்ற இராவணி ஒல்கினான்
 கிளையின் நின்ற இருவர் கிளைத்தலும் - யுத்2:19 162/1,2

 மேல்
 
  ஒல்கும் (2)
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் - பால:17 15/4
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும்
 நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை - கிட்:14 45/2,3

 மேல்
 
  ஒல்லா (2)
அன்றில பிரிவு ஒல்லா அண்டர்-தம் மனை ஆவின் - அயோ:9 10/3
வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா
 உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க - யுத்3:27 84/2,3

 மேல்
 
  ஒல்லாது (2)
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ - சுந்:3 138/3
தீமை நன்மையை தீர்த்தல் ஒல்லாது எனும் - சுந்:12 90/1

 மேல்
 
  ஒல்லியில் (1)
ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று - ஆரண்:7 107/3

 மேல்
 
  ஒல்லும் (1)
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும் - யுத்4:32 14/3

 மேல்
 
  ஒல்லும்படி (1)
ஒல்லும்படி நல்லது உனக்கு உதவ - யுத்2:18 70/1

 மேல்
 
  ஒல்லுமாறு (1)
ஒல்லுமாறு இயலுமேல் உடன்பிறப்பின் பயன் ஓரான் - யுத்2:16 351/3

 மேல்
 
  ஒல்லுமோ (1)
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி - சுந்:3 72/3

 மேல்
 
  ஒல்லென் (2)
ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி - அயோ:12 27/2
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு - அயோ:13 11/2

 மேல்
 
  ஒல்லென (3)
ஒல்லென இரைத்ததால் உயிர்_இல் யாக்கை அ - அயோ:12 22/3
ஒடித்த வில்லும் இரதமும் ஒல்லென
 படுத்த வாசியும் பதாகையும் பாழ்பட - யுத்2:15 64/3,4
ஒழிந்ததும் ஒழிகிலது என்ன ஒல்லென
 கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே - யுத்4:37 59/3,4

 மேல்
 
  ஒல்லேன் (3)
பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் - பால:17 27/3
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் - ஆரண்:11 6/2
வாழியாய் அரசர் வைகும் வள நகர் வைகல் ஒல்லேன்
 பாழி அம் தடம் தோள் வீர பார்த்திலை-போலும் அன்றே - கிட்:9 21/2,3

 மேல்
 
  ஒல்லை (16)
ஒல்லை உம்பர் நாடு அளந்த தாளின் மீது உயர்ந்த வான் - பால:3 21/2
உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் - பால:5 50/2
ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பது போன்றது அம்மா - பால:10 1/4
கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை
 நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் - பால:14 62/3,4
ஒல்லை வந்து உறுவன உற்ற பெற்றியின் - அயோ:1 9/3
உளைவன இயற்றல் ஒல்லை உன் நிலை உணருமாகில் - ஆரண்:6 60/3
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் - ஆரண்:6 82/3
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி - ஆரண்:6 85/4
உலக்க இன் உயிர் குடித்து ஒல்லை மீள்குவல் - கிட்:7 23/3
ஒல்லை செரு வேட்டு உயர் வன் புய ஓங்கல் உம்பர் - கிட்:7 37/1
உறங்குவாரை வந்து ஒல்லை எய்தினான் - கிட்:15 5/4
ஓதுற்றான் மறை ஒல்லை உணர்ந்தான் - யுத்1:3 103/4
ஒல்லை உளதேல் இயம்புதியால் என்று உரைத்தான் - யுத்1:3 168/4
ஒழி சில புகலுதல் ஒல்லை நீங்குதி - யுத்1:4 8/2
ஒல்லை வந்து உணர்வும் ஒன்ற இருவரும் ஒரு நாள் உற்ற - யுத்1:4 120/3
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை
 கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் - யுத்3:29 43/3,4

 மேல்
 
  ஒல்லையில் (3)
ஒல்லையில் அவனும் வந்துறுதல் நன்று என - பால:13 66/2
ஊன்றினார் எலாம் உலைந்தனர் ஒல்லையில் ஒழிந்தார் - ஆரண்:8 14/3
ஒல்லையில் எழுந்தனன் உவகை உள்ளத்தான் - யுத்3:22 44/4

 மேல்
 
  ஒல்லையின் (7)
ஒல்லையின் இயற்றி நல் உறுதி வாய்மையும் - அயோ:2 11/3
ஓங்கினன் மாருதி ஒல்லையின் உற்றான் - சுந்:9 58/4
ஒல்லையின் ஓடி நீர் உரைத்து என் ஆணையால் - சுந்:12 27/3
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் - யுத்1:5 63/4
ஒல்லையின் உலந்து வீயும் இட்டது ஒன்று ஒழுகா-வண்ணம் - யுத்1:7 21/2
ஒல்லையின் உடைந்தனன் உயிர் கொண்டு உய்ந்துளான் - யுத்2:19 31/3
குனி படாநின்ற வில்லால் ஒல்லையின் நூறி கொன்றான் - யுத்4:37 17/4

 மேல்
 
  ஒல்லொலி (4)
போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் - அயோ:4 229/4
ஒல்லொலி வேலை நீர் உடுத்த பாரை ஓர் - அயோ:12 36/3
ஒல்லொலி வீரர் பேசும் உரை ஒலி உரப்பில் தோன்றும் - யுத்3:22 8/2
ஒல்லொலி ஐய செய்யும் ஓமத்துக்கு உறுப்பு ஒன்று ஆமோ - யுத்3:27 77/4

 மேல்
 
  ஒல்வது (3)
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ - சுந்:3 138/3
ஒல்வது நினையினும் உறுதி ஓரினும் - யுத்1:2 37/1
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம் - யுத்3:31 86/2

 மேல்
 
  ஒல்வதே (1)
ஒல்வதே இ ஒருவன் இ ஊகத்தை - யுத்3:31 128/1

 மேல்
 
  ஒல்வாய் (1)
ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால் - யுத்4:37 128/2

 மேல்
 
  ஒல்வானும் (1)
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ - யுத்2:18 84/3

 மேல்
 
  ஒல்வீர் (1)
ஒல்வீர் ஒற்றை உர கரி-தன்னை - யுத்1:3 95/3

 மேல்
 
  ஒலி (135)
தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும் - பால:2 28/1
உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி
 வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே - பால:2 31/3,4
மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின் - பால:2 50/3
வளை ஒலி வயிர் ஒலி மகர வீணையின் - பால:3 60/1
வளை ஒலி வயிர் ஒலி மகர வீணையின் - பால:3 60/1
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி - பால:3 60/2
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி - பால:3 60/2
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி
 துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் - பால:3 60/2,3
துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் - பால:3 60/3
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே - பால:3 60/4
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே - பால:3 60/4
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி - பால:3 64/2
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி
 இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ - பால:3 64/2,3
முரசு ஒலி கறங்கிட முனிவர் ஏத்துற - பால:6 1/3
வரம்பு இல் வான் சிறை மதகுகள் முழவு ஒலி வழங்க - பால:9 7/1
ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே - பால:13 37/4
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட - பால:14 77/2
உம்பர் வானகத்து நின்ற ஒலி வளர் தருவின் ஓங்கும் - பால:16 2/2
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்கையர் பாடல் ஓதை - பால:16 44/1
சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட - பால:21 20/2
குழலினோடு உற கூறு பல்லாண்டு ஒலி
 மழலை யாழ் இசையோடு மலிந்தவே - பால:21 50/3,4
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க - பால:22 42/2
ஒலி கடல் உலகினில் உம்பர் நாகரில் - பால:23 81/1
பணை நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் - அயோ:1 52/1
கணை நிரந்தன நாண் ஒலி கறங்கின நிறை பேர் - அயோ:1 52/2
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் - அயோ:3 55/3
ஒலி ஆர் கடல் சூழ் உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் - அயோ:4 62/1
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் - அயோ:4 75/1
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை - அயோ:4 202/1
வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும் - அயோ:4 202/2
தேர் ஒலி நீத்தன தெருவும் தெண் திரை - அயோ:4 202/3
நீர் ஒலி நீத்தன நீத்தம் போலுமே - அயோ:4 202/4
முழவு எழும் ஒலி இல முறையின் யாழ் நரம்பு - அயோ:4 203/1
எழ எழும் ஒலி இல இமைப்பு இல் கண்ணினர் - அயோ:4 203/2
விழவு எழும் ஒலி இல வேறும் ஒன்று இல - அயோ:4 203/3
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே - அயோ:4 203/4
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை - அயோ:4 204/1
மெய்ம் மறந்தனர் ஒலி மறந்த வேதமே - அயோ:4 205/4
சுழிபட்டு ஓங்கிய தூங்கு ஒலி ஆற்று தன் - அயோ:7 24/1
வீறு கொண்டன வேதியர் வாழ்த்து ஒலி
 ஏறு கொண்டு எழும் மல்லர் இடிப்பினை - அயோ:11 16/2,3
ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி
 காசையின் கரியவன் காண மூண்டு எழும் - அயோ:12 27/2,3
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என - அயோ:12 40/2
ஒலி உலாம் சேனையை உவந்து கூவினான் - அயோ:13 10/2
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே - ஆரண்:1 22/4
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் - ஆரண்:1 23/2
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால் - ஆரண்:1 48/2
ஒலி ஆழி உலகு உரைக்கும் உரை பொய்யோ ஊழியினும் - ஆரண்:6 94/2
முருடு இரண்டு முழங்கு உற தாக்கு ஒலி
 உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக - ஆரண்:7 28/1,2
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி
 முழங்கின சங்கொடு புரவி மொய்த்து உற - ஆரண்:7 110/2,3
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க - ஆரண்:8 21/2
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் - ஆரண்:10 24/4
கடையுக கடல் ஒலி காட்ட காந்துவாள் - ஆரண்:10 25/2
சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும் - ஆரண்:14 80/3
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை - ஆரண்:15 8/2
தள மலர் புள் ஒலி தழங்க இன்னது ஓர் - கிட்:1 6/2
ஒலி நடத்திய திரை-தொறும் உகள்வன நீர் நாய் - கிட்:1 21/2
ஆர்ப்பு ஒலி கேட்டனன் அமளி-மேல் ஒரு - கிட்:7 13/3
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து - கிட்:7 14/3
ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே - கிட்:7 86/1
ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் - கிட்:10 32/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் - கிட்:16 59/1
பாத சிலம்பின் ஒலி வேலை ஒலி பம்ப - சுந்:1 64/2
பாத சிலம்பின் ஒலி வேலை ஒலி பம்ப - சுந்:1 64/2
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் - சுந்:7 20/1
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் - சுந்:7 20/1
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் - சுந்:7 20/1
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் - சுந்:7 20/1
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் - சுந்:7 20/2
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு - சுந்:8 26/3
ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு - சுந்:8 47/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் - யுத்1:2 33/4
ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும் - யுத்1:3 139/2
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற - யுத்1:3 149/1
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப - யுத்1:12 9/2
மாற்றம் என் நெடு நாண் ஒலி வைத்தலும் - யுத்2:15 96/3
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் - யுத்2:15 246/4
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி
 ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே - யுத்2:16 256/3,4
குழை அஞ்ச முழங்கின நாண் ஒலி கோள் - யுத்2:18 21/3
மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் - யுத்2:18 100/4
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி - யுத்2:18 101/4
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் - யுத்2:18 153/1
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற - யுத்2:18 179/1
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற - யுத்2:18 179/1
போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக - யுத்2:18 179/2
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் - யுத்2:18 179/3
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால - யுத்2:18 191/2
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி
 நத்து ஒலி முரசு ஒலி நடுக்கலால் தலை - யுத்2:19 38/2,3
நத்து ஒலி முரசு ஒலி நடுக்கலால் தலை - யுத்2:19 38/3
நத்து ஒலி முரசு ஒலி நடுக்கலால் தலை - யுத்2:19 38/3
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி - யுத்2:19 39/4
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த - யுத்2:19 291/2
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த - யுத்2:19 291/3
போர் ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திலை போலும் என்றான் - யுத்2:19 291/4
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த - யுத்3:21 19/1
சங்கு ஒலி வயிரின் ஓசை ஆகுளி தழங்கு காளம் - யுத்3:22 7/1
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் - யுத்3:22 7/2
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் - யுத்3:22 7/2
வில் ஒலி வயவர் ஆர்க்கும் விளி ஒலி தெழிப்பின் ஓங்கும் - யுத்3:22 8/1
வில் ஒலி வயவர் ஆர்க்கும் விளி ஒலி தெழிப்பின் ஓங்கும் - யுத்3:22 8/1
ஒல்லொலி வீரர் பேசும் உரை ஒலி உரப்பில் தோன்றும் - யுத்3:22 8/2
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் - யுத்3:22 8/3
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் - யுத்3:22 8/3
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே - யுத்3:22 8/4
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் - யுத்3:22 13/4
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா - யுத்3:22 34/1
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் - யுத்3:22 138/2
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி - யுத்3:24 92/4
தாழ் வரும் பேர் ஒலி செவியில் சார்தலும் - யுத்3:24 103/2
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான் - யுத்3:24 103/3
அரம்பையர் வாழ்த்து ஒலி அமுத ஏழ் இசை - யுத்3:24 105/1
வாடல் மென் மலரே ஒத்த ஆர்ப்பு ஒலி வருதலோடும் - யுத்3:25 18/4
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே - யுத்3:25 19/3
ஆர்ப்பு ஒலி அமுதம் ஆக ஆர் உயிர் ஆற்றினாளை - யுத்3:26 91/4
வழங்கா சிலை நாண் ஒலி வானில் வரும் - யுத்3:27 21/1
கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே - யுத்3:27 70/2
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் - யுத்3:27 109/2
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா - யுத்3:27 110/2
நோகின்றன திசை யானைகள் செவி நாண் ஒலி நுழைய - யுத்3:27 117/4
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த - யுத்3:27 129/2
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட - யுத்3:30 32/4
உப்பு நீங்கியது ஓங்கு நீர் வீங்கு ஒலி உவரி - யுத்3:31 15/4
தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத - யுத்3:31 20/3
ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் - யுத்3:31 53/2
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் - யுத்3:31 188/4
தேர் ஆர்ப்பு ஒலி வீரர் தெழிப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/1
மீ உயர்ந்து எழுந்தாள் அன்றே வீங்கு ஒலி வேலை நின்றும் - யுத்3:31 226/3
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப - யுத்4:32 10/4
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப - யுத்4:32 10/4
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் - யுத்4:34 10/4
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் - யுத்4:35 34/4
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி
 ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு - யுத்4:37 35/2,3
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு - யுத்4:37 35/3
அழைப்பு ஒலி முழக்கு எழ அழகு மின்னிட - யுத்4:38 15/1
இ ஒலி யாவது என்று இயம்ப இற்று எனா - யுத்4:40 37/3
வளை ஒலி முன் கையாள் வாயின் கூறினாள் - யுத்4:40 65/2

 மேல்
 
  ஒலி-கொலாம் (1)
இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் - பால:14 5/4

 மேல்
 
  ஒலிக்கு (1)
அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர் - யுத்3:22 35/1

 மேல்
 
  ஒலிக்கும் (3)
நந்தாது ஒலிக்கும் நரலை பெரு வேலை எல்லாம் - பால:16 41/3
கங்குலின் ஒலிக்கும் மா கடலும் போன்றதே - பால:23 41/4
உரம் தவிர்த்து ஊழி பேரும் காலத்தின் ஒலிக்கும் ஓதை - யுத்3:22 12/2

 மேல்
 
  ஒலிகள் (1)
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா - யுத்2:17 56/4

 மேல்
 
  ஒலிகளும் (1)
சிங்க நாதமும் சிலையின் நாண் ஒலிகளும் சின மா - யுத்3:22 102/2

 மேல்
 
  ஒலித்த (1)
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப - யுத்1:12 9/2

 மேல்
 
  ஒலித்தது (2)
உண்டு-கொல் எழுச்சி என்பார் ஒலித்தது சங்கம் என்பார் - பால:14 74/3
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் - கிட்:4 13/4

 மேல்
 
  ஒலித்தற்கு (1)
உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள - யுத்3:24 96/2

 மேல்
 
  ஒலித்தன (12)
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் - அயோ:3 55/3
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் - அயோ:3 62/1
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் - அயோ:3 62/1
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் - அயோ:3 62/1
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் - அயோ:3 62/2
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் - அயோ:3 62/2
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் - அயோ:3 62/2
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் - அயோ:3 62/3
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் - அயோ:3 62/3
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் - அயோ:3 62/3
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே - அயோ:3 62/4
முழங்கின யானை வாசி ஒலித்தன முரசின் பண்ணை - யுத்3:21 11/1

 மேல்
 
  ஒலித்தனன் (1)
சங்கம் ஒன்று ஒலித்தனன் கடலும் தள்ளுற - யுத்3:22 45/4

 மேல்
 
  ஒலித்தில (3)
நள் ஒலித்தில நளிர் கலையும் அன்னவே - அயோ:4 204/2
புள் ஒலித்தில புனல் பொழிலும் அன்னவே - அயோ:4 204/3
கள் ஒலித்தில மலர் களிறும் அன்னவே - அயோ:4 204/4

 மேல்
 
  ஒலித்து (4)
ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த - பால:13 20/2
உலகம் ஏழும் உரும் ஏறு என ஒலித்து உரறவே - ஆரண்:1 23/4
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் - சுந்:7 12/3
உரற்றின விண்ணின் ஒலித்து எழும் வண்ணம் - யுத்3:26 24/3

 மேல்
 
  ஒலிதான் (1)
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான்
 வருமே உரையாய் வலியாய் வலியே - சுந்:4 3/3,4

 மேல்
 
  ஒலிப்ப (3)
மிடையும் வெள் வளை புள்ளொடும் ஒலிப்ப மெல்லியலார் - பால:9 12/3
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து - ஆரண்:7 58/2
சங்காரத்து ஆர் கண்டை ஒலிப்ப தழல் சிந்த - யுத்4:37 132/1

 மேல்
 
  ஒலிப்பன (1)
அதிர் கழல் ஒலிப்பன அயில் இமைப்பன - பால:3 59/1

 மேல்
 
  ஒலிபட (2)
ஒலிபட உதைக்கும்-தோறும் மயிர் புளகு உறுகின்றாரை - சுந்:2 108/4
உற்றது போலும் என்னும் ஒலிபட உலகம் உட்க - யுத்2:16 190/2

 மேல்
 
  ஒலிபடும் (1)
உரும் என ஒலிபடும் உர விலோய் என்றான் - கிட்:10 94/4

 மேல்
 
  ஒலியாது (1)
ஒலியாது உறு சேனையை உற்று ஒரு நாள் - யுத்3:27 22/3

 மேல்
 
  ஒலியால் (1)
இரைத்த பேர் ஒலியால் இடை யாவரும் - பால:14 44/3

 மேல்
 
  ஒலியில் (2)
வாக்கின் தாக்குறும் ஒலியில் மாயுமே - பால:2 57/4
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர் - ஆரண்:10 64/2

 மேல்
 
  ஒலியின் (2)
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள - ஆரண்:7 56/2
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் - சுந்:10 14/3

 மேல்
 
  ஒலியும் (8)
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன - சுந்:7 1/2
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும்
 தழங்கு பல்_இயத்து அமலையும் கடையுகத்து ஆழி - சுந்:9 10/2,3
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச - யுத்2:17 74/2
தேர் ஆர்ப்பு ஒலி வீரர் தெழிப்பு ஒலியும்
 தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் - யுத்3:31 193/1,2
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் - யுத்3:31 193/2
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும்
 போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/2,3
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும்
 காரால் பொலியும் களிறு ஆர்ப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/3,4
காரால் பொலியும் களிறு ஆர்ப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/4

 மேல்
 
  ஒலியுள் (1)
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக - ஆரண்:7 28/2

 மேல்
 
  ஒலியோடு (1)
வந்தனை மா தவர் வாழ்த்து ஒலியோடு
 முந்திய சங்கம் முழங்கின-மாதோ - பால:23 87/3,4

 மேல்
 
  ஒவ்வா (11)
ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா இன்னல் உழக்கும் உயிர் உண்டோ - அயோ:3 45/2
ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உரை தந்து அரசன் உயிரும் - அயோ:4 66/1
ஓதம் கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா
 பூதங்கள்-தொறும் உறைந்தால் அவை உன்னை பொறுக்குமோ - ஆரண்:1 47/3,4
அன்னவள் உரைத்தலோடும் ஐயனும் அறிதற்கு ஒவ்வா
 நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல - ஆரண்:6 37/1,2
செருப்பு அடியின் பொடி ஒவ்வா மானிடரை சீறுதியோ - ஆரண்:6 97/2
தெருளேம் இது என்னோ திணி மை இழைத்தாலும் ஒவ்வா
 இருளூடு இரு குண்டலம் கொண்டும் இருண்ட நீல - ஆரண்:10 143/2,3
இயல் தரும் புலமை செங்கோல் மனு முதல் எவரும் ஒவ்வா
 தயரதன் கனக மாட தட மதில் அயோத்தி வேந்தன் - கிட்:2 27/3,4
வேந்து அமை இருக்கை எம் போல் விரதியர் விழைதற்கு ஒவ்வா
 போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் - கிட்:9 20/2,3
பெரிய ஆய் பரவை ஒவ்வா பிறிது ஒன்று நினைந்து பேச - கிட்:13 54/1
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா
 பங்கம் வந்துற்றது அன்றி பழியும் வந்துற்றது அன்றே - யுத்2:16 15/3,4
மின் உரைத்தாலும் ஒவ்வா விளங்கு ஒளி அலங்கல் வேலோய் - யுத்2:16 32/4

 மேல்
 
  ஒவ்வாதால் (1)
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ - ஆரண்:10 74/3

 மேல்
 
  ஒவ்வாது (2)
ஒவ்வாது ஒவ்வாது என்னா ஒளிவாள் நிருபர் முனிவர் - அயோ:4 34/2
ஒவ்வாது ஒவ்வாது என்னா ஒளிவாள் நிருபர் முனிவர் - அயோ:4 34/2

 மேல்
 
  ஒவ்வாதோ (1)
கூவத்தின் சிறு புனலை கடல் அயிர்த்தது ஒவ்வாதோ கொற்ற வேந்தே - யுத்1:4 100/4

 மேல்
 
  ஒவ்வார் (1)
ஓர் ஆழி தேரும் ஒவ்வார் உனக்கு நான் உரைப்பது என்னோ - கிட்:13 37/4

 மேல்
 
  ஒவ்வான் (1)
ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் - யுத்2:16 25/4

 மேல்
 
  ஒழி (12)
மருள் ஒழி உணர்வு உடை வரத மா தவன் - பால:5 50/4
எற்றே செயல் இன்று ஒழி நீ என்று என்று இரவாநின்றான் - அயோ:4 37/4
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் - ஆரண்:10 51/4
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் - ஆரண்:10 88/4
பெண்பால் என கருது பெற்றி ஒழி உற்றால் - சுந்:1 69/1
ஒழி சில புகலுதல் ஒல்லை நீங்குதி - யுத்1:4 8/2
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் - யுத்2:15 160/4
மை அற்று ஒழி மா தவம் மற்றும் எலாம் - யுத்2:18 78/2
அறுபதின் முதல் இடை நால் ஒழி ஆயிரம் - யுத்2:18 136/1
அழித்து ஒழி காலத்து ஆர்க்கும் ஆர்கலிக்கு இரட்டி ஆர்த்தான் - யுத்3:22 148/4
புயங்களும் குலுங்க நக்கு போர்க்கு இனி ஒழி நீ போத - யுத்3:28 7/2
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி
 கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் - யுத்4:37 179/3,4

 மேல்
 
  ஒழி-மின் (1)
ஒன்றும் தளர்வு உற்று அயரீர் ஒழி-மின் இடர் என்றிடலும் - அயோ:4 84/3

 மேல்
 
  ஒழிக்க (2)
ஒல் ஒளி வானில் தேவர் உரை தெரிவு ஒழிக்க மன்னோ - சுந்:8 8/4
உய்யுநர் என்று உரைத்தது உண்மையோ ஒழிக்க ஒன்றோ - யுத்2:19 292/3

 மேல்
 
  ஒழிக்கல்-பாலதோ (2)
ஊழ்வினை ஒருவரால் ஒழிக்கல்-பாலதோ - அயோ:4 158/4
உலங்கும் நம் மேல் வரின் ஒழிக்கல்-பாலதோ - யுத்1:2 20/4

 மேல்
 
  ஒழிக்கலாம் (1)
உதவி கொன்றார்க்கு என்றேனும் ஒழிக்கலாம் உபாயம் உண்டோ - கிட்:11 61/4

 மேல்
 
  ஒழிக்கும் (1)
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான் - ஆரண்:13 6/2

 மேல்
 
  ஒழிக (4)
நீ துயர் ஒழிக என நின்று கூறினான் - கிட்:7 29/4
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக - சுந்:2 218/4
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான் - சுந்:4 75/1
பின்றாதவன் உயிர்-மேல் செலவு ஒழிக என்பது பிடித்தான் - யுத்3:27 135/2

 மேல்
 
  ஒழிகல்லேன் (1)
ஒறுத்து மனம் உற்றது முடிப்பென் ஒழிகல்லேன்
 வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் - ஆரண்:11 30/2,3

 மேல்
 
  ஒழிகிலது (1)
ஒழிந்ததும் ஒழிகிலது என்ன ஒல்லென - யுத்4:37 59/3

 மேல்
 
  ஒழிகிலர் (1)
உரைதரு பொழுதினும் ஒழிகிலர் எனை ஆள் - பால:5 126/3

 மேல்
 
  ஒழிகின்றிலை (1)
ஒழிகின்றிலை அன்றியும் ஒன்று உணர்கின்றிலை யான் இனிமேல் - அயோ:4 43/3

 மேல்
 
  ஒழித்து (13)
வில் துறந்து அரை வீக்கிய வாள் ஒழித்து
 அற்றம் நீத்த மனத்தினன் அன்பினன் - அயோ:8 9/2,3
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் - அயோ:14 118/2
ஒன்று ஒழித்து இரண்டையும் உருட்டினான்-அரோ - ஆரண்:7 129/4
உற்று இரண்டு ஒன்று ஆய் நின்றால் ஒன்று ஒழித்து ஒன்றை உன்ன - ஆரண்:10 84/2
பொன்னின் மால் வரை பொருப்பு ஒழித்து வேறு - கிட்:3 57/3
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல - சுந்:2 213/2
ஒன்று ஒழித்து ஒன்றின் ஏக அரிய தோள் ஒழுக்கினானை - சுந்:2 213/4
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல - யுத்1:12 49/3
அரக்கன் அ உரு ஒழித்து அரியின் சேனையை - யுத்2:16 108/1
உருளுறு சகட வாழ்க்கை ஒழித்து வீடு அளிக்கும் அன்றே - யுத்2:16 134/4
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் - யுத்2:18 212/3
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி - யுத்3:28 68/2
தனை ஒழித்து இல் அரக்கியர்-தங்களை - யுத்4:40 18/3

 மேல்
 
  ஒழிதர (2)
உக்கவர் ஒழிதர உயிர் உளோர் எலாம் - யுத்3:27 58/2
சடில நீள் துகள் ஒழிதர தனது கண் அருவி - யுத்4:41 37/3

 மேல்
 
  ஒழிதி (1)
உம்பரும் உலகும் எல்லாம் விளியும் அஃது ஒழிதி என்றான் - யுத்3:27 3/4

 மேல்
 
  ஒழிதும் (1)
உசாவினன் உட்கினன் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் - யுத்1:2 42/2

 மேல்
 
  ஒழிந்த (11)
ஒழிந்த என் இனி ஒள்_நுதல் தாதை-தன் - பால:21 53/1
ஊழி திரிவது என கோயில் உலையும் வேலை மற்று ஒழிந்த
 மாழை உண்கண் தேவியரும் மயிலின் குழாத்தின் வந்து இரைந்தார் - அயோ:6 22/3,4
மாயாத வானவர்க்கும் மற்று ஒழிந்த மன்னுயிர்க்கும் - ஆரண்:1 52/2
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் - ஆரண்:10 116/3
நீண்டேன் மரம் போல நின்று ஒழிந்த புன் தொழிலேன் - ஆரண்:13 97/3
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே - கிட்:10 106/4
ஒழிந்த வேறு உயிர்கள் எல்லாம் அரக்கருக்கு உறையும் போதா - சுந்:2 32/4
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் - யுத்1:8 5/3
ஒழிந்த மேருவின் உம்பர் விட்டு இம்பரின் - யுத்2:15 31/3
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த - யுத்4:40 90/4
உறைப்பு இலர் ஆதலானே வேறு இருந்து ஒழிந்த மின்னார் - யுத்4:42 9/2

 மேல்
 
  ஒழிந்ததால் (1)
கள்ள அரக்கர் கடி இலங்கை காணாத ஒழிந்ததால் அன்றோ - சுந்:4 115/3

 மேல்
 
  ஒழிந்தது (3)
உன்னற்கு அரிய பழிக்கு அஞ்சி அன்றோ ஒழிந்தது யான் என்று - அயோ:6 37/3
கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் - ஆரண்:7 134/4
ஓய்ந்தது ஒழிந்தது ஓடி உலந்ததும் ஆக அன்றே - யுத்2:15 155/2

 மேல்
 
  ஒழிந்ததும் (1)
ஒழிந்ததும் ஒழிகிலது என்ன ஒல்லென - யுத்4:37 59/3

 மேல்
 
  ஒழிந்தருள் (1)
ஒழிந்தருள் சீற்றம் சொன்ன உறுதியை பொறுத்தி யான் போய் - யுத்3:28 13/2

 மேல்
 
  ஒழிந்தவர் (2)
ஒழிந்தவர் நால்வரும் ஊழி உருத்த - சுந்:9 51/1
ஒழிந்தவர் உரத்தின்-மேலும் உதிர நீர் வாரி ஆக - யுத்3:27 181/3

 மேல்
 
  ஒழிந்தவன் (1)
தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத - யுத்2:16 337/2

 மேல்
 
  ஒழிந்தன (5)
ஓவியம் ஒழிந்தன உயிர் இலாமையால் - அயோ:5 1/4
அடுத்த நீர் ஒழிந்தன அருவி தூங்கின - கிட்:10 106/2
ஒழிந்தன நீல வண்ணம் உள்ளன எல்லாம் ஒக்க - யுத்2:19 217/2
கரக்கலுற்று ஒழிந்தன ஒழிய கண்டன - யுத்3:24 101/2
வைத வைவினில் ஒழிந்தன வீடணன் மாண்டான் - யுத்4:32 29/3

 மேல்
 
  ஒழிந்தனர் (3)
தேவியர் ஒழிந்தனர் தெய்வ மா நகர் - அயோ:5 1/3
ஒழிந்தனர் சரங்களை உருமின் ஏறு என - ஆரண்:7 105/3
ஒழிந்தனர் ஒழிந்திலர் உணர்ந்திலர்கள் ஒன்றும் - யுத்1:12 16/4

 மேல்
 
  ஒழிந்தனவோ (1)
மான மா வந்த எல்லாம் மடிந்து ஒழிந்தனவோ என்றான் - யுத்3:22 23/2

 மேல்
 
  ஒழிந்தனனே (1)
பட்டு ஒழிந்தனனே எனும் பல் முறை - யுத்3:29 14/3

 மேல்
 
  ஒழிந்தனை (3)
கெடுத்து ஒழிந்தனை உனக்கு அரும் புதல்வனை கிளர் நீர் - அயோ:2 83/1
கெடுத்து ஒழிந்தனை என்னையும் உன்னையும் கெடுவாய் - யுத்1:3 24/1
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு - யுத்1:3 24/2

 மேல்
 
  ஒழிந்தார் (1)
ஊன்றினார் எலாம் உலைந்தனர் ஒல்லையில் ஒழிந்தார்
 கான்ற இன் உயிர் காலனும் கவர்ந்து மெய்ம்மறந்தான் - ஆரண்:8 14/3,4

 மேல்
 
  ஒழிந்தால் (1)
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா - யுத்4:41 67/3

 மேல்
 
  ஒழிந்தான் (3)
ஏற்றாரை நோக்கான் இடை ஏந்தினன் நின்று ஒழிந்தான்
 மாற்றான் உதவான் கடு வச்சையன் போல் ஓர் மன்னன் - பால:17 19/3,4
வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் - அயோ:13 29/4
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான்
 பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் - யுத்1:5 50/3,4

 மேல்
 
  ஒழிந்திடுக (1)
படை ஒழிந்திடுக தம்பதிகளே இனி - பால:5 109/1

 மேல்
 
  ஒழிந்திலர் (1)
ஒழிந்தனர் ஒழிந்திலர் உணர்ந்திலர்கள் ஒன்றும் - யுத்1:12 16/4

 மேல்
 
  ஒழிந்திலன் (2)
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் - அயோ:13 71/3
அடுத்த நல் உணர்வு ஒழிந்திலன் அம்பரம் செம்பொன் - யுத்2:15 210/1

 மேல்
 
  ஒழிந்திலை (1)
தத்துறல் ஒழிந்திலை தையல் நீ எனா - சுந்:5 39/2

 மேல்
 
  ஒழிந்து (7)
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள - பால:5 63/3
தத்துறல் ஒழிந்து நீள் தருமம் ஓங்கவே - பால:5 100/4
ஒழிந்து தன் உயிர் உலைந்து உருகு தாதையை - பால:24 41/2
ஏனை நின்றவர் இருடியர் சிலர் ஒழிந்து யாரும் - சுந்:12 45/3
உன்னை ஒன்று இழைத்திலது ஒழிந்து நீங்கியது - யுத்3:24 84/3
நெஞ்சினன் ஆகி உள்ளம் தள்ளுதல் ஒழிந்து நின்றான் - யுத்3:26 92/2
மாண்டு ஒழிந்து உலகில் நிற்கும் வயங்கு இசை முயங்க மாட்டாது - யுத்4:37 208/1

 மேல்
 
  ஒழிந்தேன் (3)
காணாது ஒழிந்தேன் என்றால் நன்று ஆய்த்து அன்றோ கருமம் - அயோ:4 65/4
உன்னாநின்றே உடைகின்றேன் ஒழிந்தேன் ஐயம் உயிர் உயிர்த்தேன் - சுந்:4 112/3
உறங்குகின்றபோது உயிருண்டல் குற்றம் என்று ஒழிந்தேன்
 பிறங்கு பொன் மணி ஆசனத்து இருக்கவும் பெற்றேன் - சுந்:12 51/1,2

 மேல்
 
  ஒழிப்ப (2)
ஒழிப்ப_அரும் திறல் பல் பூத கணத்தொடும் உறையும் உண்மை - ஆரண்:15 53/4
மழை குரல் இடியின் சொன்ன மாற்றங்கள் ஒழிப்ப மன்னோ - சுந்:10 14/4

 மேல்
 
  ஒழிப்ப_அரும் (1)
ஒழிப்ப_அரும் திறல் பல் பூத கணத்தொடும் உறையும் உண்மை - ஆரண்:15 53/4

 மேல்
 
  ஒழிப்பது (2)
உரைப்பதை உணர்கிலன் ஒழிப்பது ஓர்கிலன் - அயோ:4 180/3
உண்பேன் ஒருத்தி அது ஒழிப்பது அரிது என்றாள் - சுந்:1 69/4

 மேல்
 
  ஒழிய (30)
உயிர் ஒன்றும் ஒழிய எல்லாம் உகுத்து ஒரு தெரிவை நின்றாள் - பால:21 8/4
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற - ஆரண்:6 110/1
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் - ஆரண்:7 102/2
தாம் தாம் ஒழிய தமியேனுடனே - ஆரண்:14 72/3
உற வெதுப்புறும் கொடும் தொழில் வேனிலான் ஒழிய
 திறம் நினைப்ப அரும் கார் எனும் செவ்வியோன் சேர - கிட்:10 42/1,2
நொய்தினின் சேனை பின்பு ஒழிய நோன் கழல் - கிட்:11 123/2
பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக - கிட்:13 31/3
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை - கிட்:14 2/3
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் - சுந்:1 25/4
ஏவிய கரணம் மற்றும் கொழுநரோடு ஒழிய யாணர் - சுந்:2 116/2
பரித்த செல்வம் ஒழிய படரும் நாள் - சுந்:3 26/1
திருந்தினாள் ஒழிய மற்று இருந்த தீவினை - சுந்:3 30/2
சில் இடம் ஒழிய தெய்வ இலங்கையும் சிதைந்தது என்றார் - சுந்:6 57/4
அனகனும் ஒழிய பல் வேறு அவுணர் ஆனவரை எல்லாம் - யுத்1:3 143/2
உத்தமன் அ நகர் ஒழிய போயினான் - யுத்1:4 12/4
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் - யுத்1:10 3/4
ஒழிவு அரும் உதவி செய்த உன்னை யான் ஒழிய வாழேன் - யுத்1:12 31/2
இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும் - யுத்2:16 180/3
எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும் - யுத்2:16 199/1
ஒழிய பார்-மிசை இழிந்து சென்று இளவலும் உற்றான் - யுத்2:16 241/4
கொன்றான் ஒழிய கொலை கோள் அறியா - யுத்2:18 51/1
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு - யுத்2:18 147/2
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல - யுத்3:22 32/1
முற்றினன் இரண்டு மூன்று காவதம் ஒழிய பின்னும் - யுத்3:22 140/3
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று - யுத்3:23 2/3
கரக்கலுற்று ஒழிந்தன ஒழிய கண்டன - யுத்3:24 101/2
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய
 புக்கார் நமனார் உறை தென் புலமே - யுத்3:27 30/3,4
மொய் வலி வீரர்கள் ஒழிய முற்றுற - யுத்3:31 182/2
உயிர் புறத்து ஒழிய நின்ற உடல் அன்ன உருவ தம்பி - யுத்4:32 47/2
கண்ணனை ஒழிய அ பால் செல்வதே கருமம் என்றான் - யுத்4:37 11/4

 மேல்
 
  ஒழியவும் (1)
தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில - கிட்:14 24/2

 மேல்
 
  ஒழியா (3)
பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது - பால:23 10/1
உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா - பால:23 10/3
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த - யுத்1:9 7/3

 மேல்
 
  ஒழியாத-வகை (1)
வேரும் ஒழியாத-வகை வென்று அலது மீளேன் - யுத்1:2 64/4

 மேல்
 
  ஒழியாது (4)
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் - அயோ:4 72/2
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல - ஆரண்:13 68/3
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் - ஆரண்:13 69/3
மலை அறாது ஒழியாது என்னா வரி சிலை ஒன்று வாங்கி - யுத்3:28 43/2

 மேல்
 
  ஒழியாமல் (2)
உற்று கையால் ஆயுதம் எல்லாம் ஒழியாமல்
 பற்றி கொள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி இல்லான் - சுந்:2 87/3,4
எள் உறையும் ஒழியாமல் யாண்டையுளும் உளனாய் தன் - சுந்:2 232/1

 மேல்
 
  ஒழியாமை (1)
யாரும் ஒழியாமை நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 64/3

 மேல்
 
  ஒழியார் (1)
பொன்றாது ஒழியார் புகல்வார் உளரால் - ஆரண்:14 71/2

 மேல்
 
  ஒழியான் (6)
தழுவி நின்று ஒழியான் தரை மேல் வையான் - பால:14 31/4
போவாது ஒழியான் என்றாள் புதல்வன்-தன்னை கணவன் - அயோ:4 53/1
சாவாது ஒழியான் என்று என்று உள்ளம் தள்ளுற்று அயர்வாள் - அயோ:4 53/2
எய்தாது ஒழியான் இது என்னை-கொலாம் - ஆரண்:14 62/4
வாராது ஒழியான் எனும் வண்மையினால் - சுந்:4 6/1
ஒன்று கேள் இனம் உறுதி என்று அன்பினன் ஒழியான்
 துன்று தாரவன் பின்னரும் இனையன சொன்னான் - யுத்1:2 110/3,4

 மேல்
 
  ஒழியின் (2)
காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ - ஆரண்:2 28/4
வெற்றி உனது ஆக விளையாது ஒழியின் என்னை - யுத்1:2 60/3

 மேல்
 
  ஒழியும் (5)
எரிவு-செய்து ஒழியும் ஈது இழுதை நீரதால் - ஆரண்:13 107/2
முடிவு உள உவமம் எல்லாம் இலக்கணம் ஒழியும் முன்னர் - சுந்:4 38/2
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் - யுத்1:4 99/2
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து - யுத்2:15 34/3
தசும்பு-போல் உடைந்து ஒழியும் என்று அனைவரும் தளர - யுத்4:37 107/3

 மேல்
 
  ஒழியேன் (4)
பொய் மாணாமற்கு இன்றே பொன்றாது ஒழியேன் என்றாள் - அயோ:4 42/4
இன்றே இறவாது ஒழியேன் எமரோ - ஆரண்:14 71/1
உண்டேன் இவன் உயிர் இப்பொழுது ஒழியேன் என உரையா - யுத்2:18 170/3
உவயம் உறும் உலகின் பயம் உணர்ந்தேன் இனி ஒழியேன்
 சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் - யுத்3:27 157/3,4

 மேல்
 
  ஒழிவதாயின (1)
அன்று ஒழிவதாயின அரக்கர் புகழ் ஐயா - யுத்1:2 51/3

 மேல்
 
  ஒழிவது (3)
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் - கிட்:4 16/4
உம்மையே இகழ்வர் என்னின் எளிமையாய் ஒழிவது ஒன்றோ - கிட்:11 57/3
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் - சுந்:7 61/4

 மேல்
 
  ஒழிவரோ (1)
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் - யுத்1:8 18/4

 மேல்
 
  ஒழிவாய் (1)
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம் - அயோ:4 39/1

 மேல்
 
  ஒழிவார் (1)
ஒரு நாள் தரியாது ஒழிவார் உளரோ - பால:23 4/4

 மேல்
 
  ஒழிவாள் (1)
துறந்தாள் துயரம் தன்னை துறவாது ஒழிவாள் இவளே - அயோ:4 35/3

 மேல்
 
  ஒழிவான் (3)
இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன் - அயோ:4 35/1
பூணாது ஒழிவான் எனின் யாம் உளமோ பொன்றேல் என்றான் - அயோ:4 39/4
புனிதன் போனால் இவனால் போகாது ஒழிவான் என்னா - அயோ:4 67/3

 மேல்
 
  ஒழிவு (14)
உவள் அரு மறையினொடு ஒழிவு_அறு கலையும் - பால:5 122/3
ஒழிவு அரும் கருணை ஓர் உருவு கொண்டு என - பால:23 50/2
ஓத வேலை ஒழிவு இன்று உணர்த்தினான் - ஆரண்:4 33/4
ஓட்டினான் தொடர்ந்த தன்னை ஒழிவு_அற நிறைந்த தன்மை - ஆரண்:11 71/3
ஒழிவு_இலா பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தினார் - கிட்:11 105/4
ஊன் அற கொன்று துகைக்கவும் ஒழிவு இலா நிருதர் - சுந்:7 49/3
உய்த்து ஒன்றும் ஒழிவு இன்றி உணர்தல்-பாற்று எனா - யுத்1:3 58/3
மு புறத்து உலக துள்ளும் ஒழிவு_அற முற்றும் பற்றி - யுத்1:3 142/1
மாண்டு ஒழிவு இன்றி நம் மருங்கு வந்தவன் - யுத்1:4 61/3
ஒழிவு அரும் உதவி செய்த உன்னை யான் ஒழிய வாழேன் - யுத்1:12 31/2
தீ இருள் பெரும் பிழம்பினை ஒழிவு அற திருத்தி - யுத்3:22 94/2
உந்தினை பின் கொலை ஒழிவு_இல் உண்மையும் - யுத்3:24 107/1
உற்றது முழுதும் நோக்கி ஒழிவு_அற உணர்வு உள் ஊற - யுத்4:32 46/1
உணர்த்துவாய் உண்மை ஒழிவு இன்று காலம் வந்துளதால் - யுத்4:40 85/1

 மேல்
 
  ஒழிவு_அற (3)
ஓட்டினான் தொடர்ந்த தன்னை ஒழிவு_அற நிறைந்த தன்மை - ஆரண்:11 71/3
மு புறத்து உலக துள்ளும் ஒழிவு_அற முற்றும் பற்றி - யுத்1:3 142/1
உற்றது முழுதும் நோக்கி ஒழிவு_அற உணர்வு உள் ஊற - யுத்4:32 46/1

 மேல்
 
  ஒழிவு_அறு (1)
உவள் அரு மறையினொடு ஒழிவு_அறு கலையும் - பால:5 122/3

 மேல்
 
  ஒழிவு_இல் (1)
உந்தினை பின் கொலை ஒழிவு_இல் உண்மையும் - யுத்3:24 107/1

 மேல்
 
  ஒழிவு_இலா (1)
ஒழிவு_இலா பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தினார் - கிட்:11 105/4

 மேல்
 
  ஒழிவுற்றால் (1)
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால்
 இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் - சுந்:4 56/2,3

 மேல்
 
  ஒழிவுறா-வகை (1)
ஒன்றும் ஆண்டு உறு பொருள் ஒழிவுறா-வகை
 வன் திறல் மாய மான் வந்தது ஆதியா - ஆரண்:13 104/2,3

 மேல்
 
  ஒழிவுறாமல் (2)
ஒன்றும் ஆண்டு ஒழிவுறாமல் உணர்த்தினன் உணர்த்த கேட்டு - கிட்:2 29/3
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல்
 கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் - சுந்:10 23/3,4

 மேல்
 
  ஒழிவென் (1)
புரட்டுவென் தலையை இன்று பழியொடும் ஒழிவென் போலாம் - யுத்3:27 163/4

 மேல்
 
  ஒழுக்க (2)
திடரிடை சென்று அவை ஒழுக்க சேர்ந்தன - யுத்2:18 97/3
சேதியாநின்றது உன் ஒழுக்க செய்தியால் - யுத்4:40 55/2

 மேல்
 
  ஒழுக்கத்தின் (1)
வெம்மையின் ஒழுக்கத்தின் மேன்மை மேவினீர் - அயோ:1 84/2

 மேல்
 
  ஒழுக்கம் (6)
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் - பால:2 38/4
ஒன்று உரைத்து உயிரினும் ஒழுக்கம் நன்று என - அயோ:14 24/3
புவியிடை ஒழுக்கம் நோக்காய் பொங்கு எரி புனிதர் ஈயும் - ஆரண்:12 67/3
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க - யுத்2:17 65/3
ஊண் திறம் உவந்தனை ஒழுக்கம் பாழ்பட - யுத்4:40 49/1
அடைப்பர் ஐம் புலன்களை ஒழுக்கம் ஆணியா - யுத்4:40 54/1

 மேல்
 
  ஒழுக்கமும் (3)
சவி உற தெளிந்து தண்ணென் ஒழுக்கமும் தழுவி சான்றோர் - ஆரண்:5 1/3
மெலியவர்-பாலதேயோ ஒழுக்கமும் விழுப்பம் தானும் - கிட்:7 86/3
திண்மையும் ஒழுக்கமும் தெளிவும் சீர்மையும் - யுத்4:40 53/2

 மேல்
 
  ஒழுக்கமே (2)
உப்பின் சென்றது உதிரத்து ஒழுக்கமே - யுத்2:15 27/4
வேத நூல் மரபுக்கு ஏற்ற ஒழுக்கமே பிடிக்க வேண்டும் - யுத்2:16 136/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கல் (1)
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் - யுத்2:16 342/2

 மேல்
 
  ஒழுக்கி (2)
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற - அயோ:10 44/2
தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த - சுந்:6 15/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கிய (1)
ஒழுக்கிய கண்ணின் நீர் கலுழி ஊற்றிடை - அயோ:4 188/3

 மேல்
 
  ஒழுக்கில் (1)
உரை-செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதும் ஆம் ஒழுக்கில் நின்றான் - கிட்:9 24/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கின் (4)
பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது - பால:1 12/2
தீமை தீர் ஒழுக்கின் வந்த திற தொழில் மறவரோடும் - கிட்:9 8/2
மயில் அடித்து ஒழுக்கின் அனைய மா மதத்த மாதிர காவல் மால் யானை - சுந்:3 82/2
ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே - யுத்1:8 32/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கின்-பாலதோ (1)
உனக்கு உறு நெறி செலல் ஒழுக்கின்-பாலதோ - அயோ:11 48/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கினர் (1)
ஒழுக்கினர் நிருதரை உதிர ஆற்றினே - யுத்2:18 96/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கினவோ (1)
உன் செய்கை அன்னவைதான் சொன்ன ஒழுக்கினவோ
 என் செய்தேன் முன்னம் மறம் செய்கை எய்தினார் - ஆரண்:15 47/2,3

 மேல்
 
  ஒழுக்கினன் (1)
வெம்மை தீர் ஒழுக்கினன் விரிந்த கேள்வியன் - ஆரண்:12 46/1

 மேல்
 
  ஒழுக்கினானை (1)
ஒன்று ஒழித்து ஒன்றின் ஏக அரிய தோள் ஒழுக்கினானை - சுந்:2 213/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கினை (1)
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ - கிட்:7 43/2

 மேல்
 
  ஒழுக்கினோடு (1)
செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும் - யுத்3:27 175/3

 மேல்
 
  ஒழுக்கு (5)
உன் அலால் பெரும் தெய்வம் உயர்ந்துளோர் ஒழுக்கு அன்றே - ஆரண்:1 55/2
உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே - கிட்:7 5/4
உணர்வு சென்றுழி செல்லும் ஒழுக்கு அலால் - கிட்:7 111/3
மயிர் ஒழுக்கு என ஒன்று உண்டால் வல்லி சேர் வயிற்றில் மற்று என் - கிட்:13 41/1
உலந்த மால் வரை அருவி ஆறு ஒழுக்கு அற்றது ஒக்க - சுந்:9 1/3

 மேல்
 
  ஒழுக்குதி (1)
கையினால் ஒழுக்குதி கடன் எலாம் என்றான் - அயோ:14 76/4

 மேல்
 
  ஒழுக்கும் (1)
இல் பிறப்பும் ஒழுக்கும் இழுக்கம் இல் - சுந்:5 17/3

 மேல்
 
  ஒழுக்கை (3)
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் - ஆரண்:6 127/4
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த - கிட்:10 33/2
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் - யுத்3:22 26/3

 மேல்
 
  ஒழுக (9)
கண்ணும் நீராய் உயிரும் ஒழுக கழியாநின்றேன் - அயோ:4 55/1
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக
 உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் - ஆரண்:8 10/3,4
ஊற்று உறு கண்ணின் நீர் ஒழுக நின்றவன் - ஆரண்:14 83/1
உலைய வாய் முழை திறந்து உதிர ஆறு ஒழுக மா - கிட்:5 11/2
குளிறு சோரி ஒழுக கொதித்து இடை - யுத்2:15 45/3
உள்ள நீர் எல்லாம் மாறி உதிர நீர் ஒழுக நின்றான் - யுத்2:16 164/4
கால் உயர் வரையின் செம் கேழ் அருவி-போல் ஒழுக கண்டான் - யுத்2:18 199/2
ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி - யுத்2:19 199/3
உள் ஆடிய உதிர புனல் கொழும் தீ என ஒழுக
 தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் உடல் தரித்தான் - யுத்3:27 125/1,2

 மேல்
 
  ஒழுகல் (1)
குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது_இலர் ஆதல் என்னா - கிட்:9 25/2

 மேல்
 
  ஒழுகலால் (1)
பொங்கு கொன்றை ஈர்த்து ஒழுகலால் பொன்னியை பொருவும் - பால:9 5/3

 மேல்
 
  ஒழுகலான் (1)
போக ஆறு ஒழுகலான் செல்வம் போன்றவே - கிட்:10 107/4

 மேல்
 
  ஒழுகலெம் (1)
மா தவத்து ஒழுகலெம் மறைகள் யாவையும் - ஆரண்:3 14/1

 மேல்
 
  ஒழுகவும் (1)
குருதி வாய்-நின்று ஒழுகவும் கூசலன் - யுத்2:15 77/1

 மேல்
 
  ஒழுகா-வண்ணம் (1)
ஒல்லையின் உலந்து வீயும் இட்டது ஒன்று ஒழுகா-வண்ணம்
 எல்லை_இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிதின் எந்தாய் - யுத்1:7 21/2,3

 மேல்
 
  ஒழுகாத (1)
தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத செய்கை தழுவி புணர்ந்த தகையால் - யுத்2:19 265/1

 மேல்
 
  ஒழுகி (6)
உலம் தரு வயிர திண் தோள் ஒழுகி வார் ஒளி கொள் மேனி - பால:17 10/1
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் - பால:20 24/1
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை - கிட்:16 61/2
உண்டது தெவிட்டி பேழ் வாய் கடைகள்-தோறு ஒழுகி பாயும் - சுந்:2 209/3
உதிரத்தொடும் ஒழுகி கடல் நடு உற்றவும் உளவால் - யுத்2:18 142/4
ஒழுகி பாயும் மு மத வேழம் உயிரோடும் - யுத்4:33 7/1

 மேல்
 
  ஒழுகிட (2)
பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப - சுந்:11 39/2
உக்க நீர்த்திரள் ஒழுகிட நெடிது நின்று உயிர்த்தான் - யுத்3:22 188/2

 மேல்
 
  ஒழுகிய (3)
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் - பால:7 52/2
ஊற்றும் மிக்க நீர் அருவியின் ஒழுகிய குருதி - ஆரண்:6 92/1
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் - ஆரண்:15 37/1

 மேல்
 
  ஒழுகியே (1)
உதிரமும் தெரிகிலாது இடை பரந்து ஒழுகியே - சுந்:10 43/4

 மேல்
 
  ஒழுகிற்று (1)
உள் நிறை காமம் மிக்கு ஒழுகிற்று என்னவும் - பால:19 1/3

 மேல்
 
  ஒழுகின (2)
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி - யுத்1:3 89/4
வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே - யுத்2:18 98/4

 மேல்
 
  ஒழுகு (11)
மாலை வாய் அமுது ஒழுகு மக்களை - பால:2 58/2
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ - ஆரண்:3 58/2
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை - ஆரண்:6 25/1
பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால் - கிட்:15 3/3
குஞ்சரம் குடைந்து ஒழுகு கொட்பதால் - கிட்:15 21/1
ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை - கிட்:15 48/3
மழை பொதுத்து ஒழுகு நீரால் மஞ்சனம் ஆடுவாரும் - சுந்:2 182/4
உய்தல் வந்து உற்றதோ என்று அருவி நீர் ஒழுகு கண்ணாள் - சுந்:4 37/3
வலம் கழித்து ஒழுகு நீர் வழங்கு கங்கையின் - சுந்:4 45/1
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் - யுத்2:15 11/3
உருகு காதலின் ஒழுகு கண்ணீரினன் உவகை - யுத்4:41 38/3

 மேல்
 
  ஒழுகுகின்றது (1)
உருகு பொன் பாய்வ போன்று ஒழுகுகின்றது - கிட்:14 13/4

 மேல்
 
  ஒழுகுகின்றன (1)
ஒழுகுகின்றன ஓடு இகல் ஆடல் மா - யுத்4:37 21/3

 மேல்
 
  ஒழுகும் (7)
பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும்
 காவும் அழுத களிறு அழுத கால் வய போர் - அயோ:4 98/2,3
ஆர்ப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் கொழுந்து ஒழுகும்
 பார்ப்பு அடங்கின கண் எலாம் பல வகை படைகள் - யுத்2:15 236/1,2
உய் திறம் உடையார்க்கு அன்றோ அறன் வழி ஒழுகும் உள்ளம் - யுத்2:16 165/2
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் - யுத்2:16 291/4
உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் - யுத்2:18 265/4
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் - யுத்3:21 36/1
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் - யுத்3:25 5/2

 மேல்
 
  ஒழுகுவர் (1)
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு - யுத்3:25 13/3

 மேல்
 
  ஒழுகுறு (1)
கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் - யுத்2:18 98/3

 மேல்
 
  ஒழுங்கு (1)
உயிர் ஒழுங்கு அதற்கு வேண்டும் உவமை ஒன்று உரைக்க-வேண்டின் - கிட்:13 41/2

 மேல்
 
  ஒழுங்கும் (1)
உவந்த சாதகத்து ஈட்டமும் ஓரியின் ஒழுங்கும்
 நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் - யுத்3:22 198/3,4

 மேல்
 
  ஒள் (14)
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் - பால:3 68/4
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் - பால:10 72/1
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே - பால:16 42/4
ஒழிந்த என் இனி ஒள்_நுதல் தாதை-தன் - பால:21 53/1
ஊன் அடைந்த தெவ்வர் உயிர் அடைந்த ஒள் வேலோய் - அயோ:14 63/4
ஊறிட ஒள் நகர் உரைத்த ஒண் தள - கிட்:1 15/3
ஒள் எரியோடும் குன்றத்து ஊழி வீழ் உருமொடு ஒத்தான் - சுந்:12 132/4
ஒள் எரியோனும் ஒளித்தான் - சுந்:13 58/4
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள் - யுத்1:11 8/1
உடன் இருத்தி உதிரத்தொடு ஒள் நறை - யுத்2:16 68/1
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் - யுத்2:19 87/4
உரகம் முந்தின என ஒளிக்கும் ஒள் இலை - யுத்3:20 42/2
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் - யுத்3:29 57/2
உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட - யுத்4:40 34/3

 மேல்
 
  ஒள்_நுதல் (1)
ஒழிந்த என் இனி ஒள்_நுதல் தாதை-தன் - பால:21 53/1

 மேல்
 
  ஒள்ளிது (2)
உரிய மா தவன் ஒள்ளிது என்று உவந்தனன் விரைந்து ஓர் - அயோ:1 73/1
ஒள்ளிது உன் உணர்வு மின்னே உன்னை ஆர் ஒளிக்கும் ஈட்டார் - ஆரண்:6 57/1

 மேல்
 
  ஒள்ளிய (7)
ஒள்ளிய பனைமீன் துஞ்சும் திவலைய ஊழி காலின் - சுந்:1 22/2
ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர் - சுந்:2 115/2
ஒள்ளிய மாலை தீய உயிர்க்கின்ற உயிர்ப்பினானை - சுந்:2 210/4
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் - சுந்:9 60/4
ஒள்ளிய புதல்வனை உரப்பி என் உரை - யுத்1:2 72/2
ஒள்ளிய உணர்வு கூட உதவலர் எனினும் ஒன்றோ - யுத்1:8 24/1
ஒள்ளிய நாளின் நல்ல ஓரையின் உலகம் மூன்றும் - யுத்4:42 17/2

 மேல்
 
  ஒள்ளியது (1)
ஒள்ளியது உணர்ந்தேன் என்ன வீடணற்கு உரைப்பதானான் - யுத்1:14 1/4

 மேல்
 
  ஒள்ளியோன் (1)
ஒள்ளியோன் இனைய எல்லாம் உரைத்தலும் உரைக்கலுற்ற - அயோ:14 116/1

 மேல்
 
  ஒளி (167)
நிரை மணி குலத்தின் ஆளி நீள் வகுத்த ஒளி மேல் - பால:3 24/3
புக்கவர் கண் இமை பொருந்து உறாது ஒளி
 தொக்குடன் தயங்கி விண்ணவரின் தோன்றலால் - பால:3 31/1,2
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா - பால:3 44/4
இணர் ஒளி பரப்பி நின்று இருள் துரப்பன - பால:3 50/2
விலக்க_அரு மொய்ம்பின் விளங்கு ஒளி நாமம் - பால:5 117/3
அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச - பால:6 5/2
உம்பர்க்கு ஏயும் மாளிகை ஒளி நிழல் பாய - பால:10 22/1
படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும் - பால:10 57/1
ஒளி அம்பு எய்யும் மன்மதனார் உனக்கு இ மாயம் உரைத்தாரோ - பால:10 68/3
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் - பால:11 15/3
உழுகின்ற கொழு முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிரின் ஒளி
 பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி - பால:13 17/1,2
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி - பால:14 52/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிர் ஏய் ஒளி
 ஈனும் மாழை இளம் தளிரே இடை - பால:16 25/1,2
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் - பால:16 37/3
மணியின் அணி நீக்கி வயங்கு ஒளி முத்தம் வாங்கி - பால:16 45/1
உலம் தரு வயிர திண் தோள் ஒழுகி வார் ஒளி கொள் மேனி - பால:17 10/1
ஒளி கொள் சீறடி ஒத்தன ஆம் என - பால:18 26/2
கதுவு உறுகின்றது என்ன கொழுந்து ஒளி கஞல தூக்கி - பால:22 5/2
தையலாள் அமிழ்த மேனி தயங்கு ஒளி தழுவிக்கொள்ள - பால:22 9/2
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் - பால:22 28/1
மின்னின் எழில் அன்னவள்-தன் மேனி ஒளி மான - பால:22 28/2
கரும் கடை நெடும் கண் ஒளி யாறு நிறை கண்ண - பால:22 38/1
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் - பால:23 25/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி - பால:23 26/2
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி - பால:23 26/2
வயிரம் மின் ஒளி ஈனும் மரகத மணி வேதி - பால:23 27/1
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு - பால:23 34/1
ஊர்தியில் வருவாரும் ஒளி மணி நிரை ஓடை - பால:23 35/2
உணர்வு என ஒளி திகழ் உத்தரீயம்தான் - பால:23 59/2
மேவ_அரும் சுடர் ஒளி விளங்கும் மார்பின் நூல் - பால:23 60/1
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே - பால:23 62/4
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் - பால:23 64/1
ஏனையர் தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம் - பால:23 88/2
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற - பால:23 91/3
ஒளி வாய் மழு உடையாய் பொர உரியாரிடை அல்லால் - பால:24 20/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா - பால:24 26/1
தங்கு ஒளி முறுவலின் தாமம் நான்றன - அயோ:2 37/3
முதிர் ஒளி உயிர்த்தன முடுகி காலையில் - அயோ:2 38/1
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் - அயோ:2 52/2
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி - அயோ:3 79/1
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி - அயோ:3 79/1
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த - அயோ:3 79/2
ஒரு மா முனிவன் மனையோடு ஒளி ஒன்றில ஆம் நயனம் - அயோ:4 74/1
நந்தினர் நகை ஒளி விளக்கம் நங்கைமார் - அயோ:4 172/3
ஒளி துறந்தன முகம் உயிர் துறந்து என - அயோ:4 200/1
அந்தியில் வெயில் ஒளி அழிய வானகம் - அயோ:5 5/1
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் - அயோ:6 30/2
வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியின் மறைய - அயோ:7 1/1
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால் - அயோ:8 34/3
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல - அயோ:9 5/1
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி - அயோ:10 8/1
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன - அயோ:11 9/3
வாய் ஒளி மழுங்க தன் மலர்ந்த தாமரை - அயோ:11 45/1
வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம் - அயோ:11 91/2
கேள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்தது இல்லையால் - அயோ:12 48/3
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் - ஆரண்:1 12/2
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் - ஆரண்:2 3/2
யான் நின்றது என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா - ஆரண்:2 7/2
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல் - ஆரண்:4 4/2
சேண் எலாம் புல் ஒளி செலுத்தி சிந்தையில் - ஆரண்:6 13/3
பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் - ஆரண்:6 23/4
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி - ஆரண்:6 85/4
மழுவும் வாளும் வயங்கு ஒளி மு சிகை - ஆரண்:7 19/1
ஓங்கு ஒளி வாளினன் உருமின் ஆர்ப்பினன் - ஆரண்:7 114/1
செய்த சே ஒளி முறுவலன் கடும் கணை தெரிந்தான் - ஆரண்:8 20/2
மண்டிய பேர் ஒளி வயங்கி வீசலால் - ஆரண்:10 20/2
நாணி-நின்ற ஒளி மழுங்கி நடுங்காநின்ற உடம்பினன் ஆய் - ஆரண்:10 118/1
எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன - ஆரண்:10 123/2
வேந்தன் ஒளி அன்றியும் மேலொடு கீழ் விரித்தான் - ஆரண்:10 157/2
தன் மானம் இலாத தயங்கு ஒளி சால் - ஆரண்:11 43/1
பொன்னின் ஒளி மேனி பொருந்திய ஏழ் - ஆரண்:11 53/3
உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் - ஆரண்:12 32/1
ஒன்றொடு ஒன்று அடித்த மேகத்து உரும் என எயிற்றின் ஒளி
 மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் - ஆரண்:12 62/3,4
ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் - ஆரண்:14 37/3
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது - ஆரண்:14 97/2
பேராளன் தானாய் ஒளி ஓங்கும் பெற்றியனாய் - ஆரண்:15 50/2
ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது - கிட்:1 9/4
பெய் கலன்களின் இலங்கு ஒளி மருங்கொடு பிறழ - கிட்:1 18/1
பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய - கிட்:1 20/2
சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவ போர்த்தலால் - கிட்:6 8/3
ஓவியமே என ஒளி கவின் குலாம் - கிட்:10 1/2
ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே - கிட்:10 9/4
குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் - கிட்:10 44/2
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு - கிட்:10 79/1
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி
 பொடி வனம் எழுந்தன வானம் போர்த்தவே - கிட்:11 120/3,4
பாடு உறு சுடர் ஒளி பரப்புகின்றது - கிட்:14 12/3
நல் தவம் அனைத்தும் உரு நண்ணி ஒளி பெற்ற - கிட்:14 43/3
சே ஒளி சிறைய வேக கழுகினுக்கு அரசு செய்வேம் - கிட்:16 53/2
பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் - சுந்:1 4/4
கேழ் உலாம் முழுநிலாவின் கிளர் ஒளி இருளை கீற - சுந்:1 30/1
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன் - சுந்:2 15/3
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி - சுந்:2 21/1
விளக்கு_இனம் இருட்டினை விழுங்கி ஒளி கால - சுந்:2 69/2
பெரிய நாள் ஒளி கொள் நானாவித மணி பித்தி பத்தி - சுந்:2 100/1
பளிங்கு செற்றி குயிற்றிய பாய் ஒளி
 விளிம்பும் வெள்ளமும் மெய் தெரியாது மேல் - சுந்:2 152/1,2
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால் - சுந்:2 153/2
விளக்கு ஒளி என சுழல்வ மெல்லியர்கள் மேனி - சுந்:2 162/4
தழைந்த மொய் ஒளி பெய் மணி தாழ்-தொறும் - சுந்:2 167/1
கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா - சுந்:2 180/3
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் - சுந்:2 197/2
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற - சுந்:2 207/3
வெயிலிடை தந்த விளக்கு என ஒளி இலா மெய்யாள் - சுந்:3 4/2
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ - சுந்:3 79/3
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் - சுந்:3 80/3
பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப - சுந்:3 81/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் - சுந்:4 40/3
திரண்டில ஒளி இல திருவின் சேர்வு இல - சுந்:4 49/1
வேனில் விளையாடு சுடரோனின் ஒளி விம்மும் - சுந்:6 19/1
மீன் முறை நெருக்க ஒளி வாளொடு வில் வீச - சுந்:6 21/3
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் - சுந்:6 51/1
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் - சுந்:7 19/1
தாம் அரம் தின்ற கூர் வேல் தழல் ஒளி வட்டம் சாபம் - சுந்:8 6/2
ஒல் ஒளி வானில் தேவர் உரை தெரிவு ஒழிக்க மன்னோ - சுந்:8 8/4
சே ஒளி தோரணத்து உம்பர் சேண் நெடு - சுந்:9 28/3
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் - சுந்:10 15/2
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் - சுந்:10 15/3
ஒளி வரும் நாகத்துக்கு ஒல்கி அன்று தன் - சுந்:12 11/1
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப - சுந்:12 37/2
மணியின் ஆய வயங்கு ஒளி மாளிகை - சுந்:13 3/1
ஒரு கணத்து இரண்டு கண்டேன் ஒளி மணி ஆழி ஆன்ற - சுந்:14 42/1
நகல் மதிக்கில மறு பொலிய வாள் ஒளி இழந்து உய்தல் நண்ணும் - யுத்1:2 93/2
வாள் தடம் தவழ் ஆரமும் வயங்கு ஒளி மார்பும் - யுத்1:2 100/3
பொன்னை கொல்லும் ஒளி புகழ் பொய்யா - யுத்1:3 96/2
விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் வெண் கடல் - யுத்1:4 15/2
ஒளி உற உயர்ந்தவர் ஒப்ப எண்ணலார் - யுத்1:4 94/3
சுடர் ஒளி வலயம் தீர்ந்த சுந்தர தோளினானை - யுத்1:4 132/4
வட திசை வயங்கு ஒளி வாயில் வைகுவோர் - யுத்1:5 20/1
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி - யுத்1:6 44/1
பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற - யுத்1:7 11/1
விழுந்த பல் மணியின் ஒளி மீமிசை - யுத்1:8 54/3
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் - யுத்1:9 18/3
காய்ச்சிய இரும்பு மான சேந்து ஒளி கஞல்வ காணாய் - யுத்1:10 11/4
மங்கல வயங்கு ஒளி மறைத்த வல் அரக்கன் - யுத்1:12 20/3
புதை இருள் பொழுதினும் மலரும் பொங்கு ஒளி
 சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை - யுத்2:15 113/1,2
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த - யுத்2:15 207/4
மின் உரைத்தாலும் ஒவ்வா விளங்கு ஒளி அலங்கல் வேலோய் - யுத்2:16 32/4
எழும் கதிரவன் ஒளி மறைய எங்கணும் - யுத்2:16 107/1
துன்னு பேர் ஒளி இலக்குவன் தோன்றிய தோற்றம் - யுத்2:16 227/2
நெற்றியில் நின்று ஒளி நெடிது இமைப்பன - யுத்2:16 285/1
காய் ஒளி வயிர வாள் பிடித்த கையினான் - யுத்2:16 295/4
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச - யுத்2:17 5/1
ஊர் சென்றன-போல் ஒளி ஓடைகளின் - யுத்2:18 25/2
முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா - யுத்2:19 22/4
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன - யுத்2:19 118/3
எரிந்து எழு பல் படையின் ஒளி யாணர் - யுத்3:20 28/1
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை - யுத்3:20 28/2
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க - யுத்3:20 28/3
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க - யுத்3:20 28/3
கதிரவன் செழும் சே ஒளி கற்றை அம் கரத்தால் - யுத்3:20 55/2
நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர - யுத்3:20 56/4
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் - யுத்3:24 39/1
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் - யுத்3:25 5/2
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் - யுத்3:27 95/3
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல் - யுத்3:28 23/3
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் - யுத்3:28 60/2
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத - யுத்3:31 69/3
ஒளி முற்றிய திங்களை ஒத்துளவால் - யுத்3:31 204/4
தழைக்கும் மின் ஒளி பொன் மலர் சதங்கையும் சாத்தி - யுத்4:35 7/4
உலகின் முடிவில் பெரிய ஊழ் ஒளி இது அன்றால் - யுத்4:36 17/2
பிதிர வீழ்ந்தது அசனி ஒளி பெறா - யுத்4:37 19/3
அலங்கு ஒளி திரிதரும் உலகு அனைத்தையும் - யுத்4:37 72/2
அங்கியும் தன் ஒளி அடங்கிற்று ஆர்கலி - யுத்4:37 80/1
துயில்வுழி உணர்தரு சுடர் ஒளி ஒருவன் - யுத்4:37 85/4
விளங்கு ஒளி வயிர வாள் அரக்கன் வீசிய - யுத்4:37 158/1
உந்தி ஓங்கும் ஒளி வளை தோள்-கொலோ - யுத்4:40 9/2
சூழ் ஒளி மானத்து தோன்றுகின்றனன் - யுத்4:41 105/3
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு - யுத்4:41 113/3

 மேல்
 
  ஒளிக்க (7)
ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் - பால:10 15/3
கொம்பில் கிள்ளை பிள்ளை ஒளிக்க குழைவாளும் - பால:17 28/4
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா - சுந்:11 21/3
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ - யுத்1:4 87/3
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:15 131/4
ஓங்கல்-போல் புயத்தினான்-தன் உரத்திடை ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:18 222/4
ஒளிக்க மற்றொரு புகலிடம் உணர்கிலர் உருமின் - யுத்3:22 177/2

 மேல்
 
  ஒளிக்கல் (1)
ஒளிக்கல் ஆம் இடம் யாது என உன்னுமால் - ஆரண்:6 72/4

 மேல்
 
  ஒளிக்கலாம் (1)
ஓடை வாள் நுதலினாளை ஒளிக்கலாம் உபாயம் உன்னி - கிட்:10 59/1

 மேல்
 
  ஒளிக்கின்ற (2)
ஒக்க உயர்ந்து உன்னுளே தோன்றி ஒளிக்கின்ற
 பக்கம் அறிதற்கு எளிதோ பரம்பரனே - ஆரண்:15 46/3,4
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த - யுத்1:8 19/4

 மேல்
 
  ஒளிக்கின்றாய் (1)
உருவினை காட்டி காட்டி ஒளிக்கின்றாய் ஒளிக்கின்றாயால் - கிட்:10 60/4

 மேல்
 
  ஒளிக்கின்றாயால் (1)
உருவினை காட்டி காட்டி ஒளிக்கின்றாய் ஒளிக்கின்றாயால் - கிட்:10 60/4

 மேல்
 
  ஒளிக்கின்றும் (1)
உன்னை காட்டலை ஒளிக்கின்றும் இலை மறை உரையால் - யுத்4:40 95/4

 மேல்
 
  ஒளிக்கும் (9)
உத்தராசங்கம் இட்டு ஒளிக்கும் கூற்றமே - பால:14 16/4
ஊறின உவகையை ஒளிக்கும் சிந்தையான் - அயோ:1 77/3
ஒள்ளிது உன் உணர்வு மின்னே உன்னை ஆர் ஒளிக்கும் ஈட்டார் - ஆரண்:6 57/1
ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது - கிட்:1 9/4
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் - கிட்:13 65/3
ஒளிக்கும் தேவர் உவந்து உள்ளம் - சுந்:5 53/3
ஒளிக்கும் ஆழி கிடந்தன ஓர்கிலார் - யுத்1:8 33/2
உரும் இடித்துழி உலைந்து ஒளிக்கும் நாகம் ஒத்து - யுத்2:15 124/1
உரகம் முந்தின என ஒளிக்கும் ஒள் இலை - யுத்3:20 42/2

 மேல்
 
  ஒளிக்குமாறு (1)
ஆடா-நின்றாய் ஆயிரம் கண் உடையாய்க்கு ஒளிக்குமாறு உண்டோ - கிட்:1 26/4

 மேல்
 
  ஒளிகள் (3)
துன்று மாளிகை ஒளிகள் துரிசு_அற துருவி - சுந்:2 141/3
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம - சுந்:6 52/2
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் - சுந்:8 22/4

 மேல்
 
  ஒளிகளால் (1)
ஆசையை ஒளிகளால் அளந்து காட்டவே - பால:23 65/4

 மேல்
 
  ஒளிகளை (1)
தன் புகழ் கற்றை மற்றை ஒளிகளை தவிர்க்குமா போல் - அயோ:13 36/2

 மேல்
 
  ஒளிகை (1)
மாட கூடங்கள் மாளிகை ஒளிகை மகளிர் - சுந்:2 131/1

 மேல்
 
  ஒளித்த (7)
உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ - பால:5 49/4
சென்றும் இலர் போய் ஒளித்த தேர் வேந்தர் திரிந்தும் இலார் - பால:13 24/2
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி - ஆரண்:10 99/2
ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் - ஆரண்:10 135/3
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன் - கிட்:14 41/2
உந்தா முன் உலைந்து உயர் வேலை ஒளித்த குன்றம் - சுந்:1 43/1
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் - சுந்:12 123/2

 மேல்
 
  ஒளித்ததாம் (1)
வேண்ட இல்லை என்று ஒளித்ததாம் என மனம் வெதும்பி - யுத்1:6 5/2

 மேல்
 
  ஒளித்ததால் (1)
அறம் உனக்கு அஞ்சி இன்று ஒளித்ததால் அதன் - யுத்2:16 79/1

 மேல்
 
  ஒளித்தது (3)
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே - அயோ:3 54/4
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் - கிட்:11 83/2
ஓடினர் அல்லவர் ஒளித்தது உம்பரே - யுத்2:15 126/4

 மேல்
 
  ஒளித்தவர் (2)
ஒளித்தவர் உண்டு மீண்டு இ உலகு எலாம் உணர ஓடி - கிட்:11 92/3
ஒளித்தவர் வெளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் செய்தான் - யுத்1:13 24/4

 மேல்
 
  ஒளித்தவன் (1)
ஒளித்தவன் உயிர் கள்ளை உண்டு உளம் - கிட்:3 59/1

 மேல்
 
  ஒளித்தவால் (1)
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால்
 கழுதும் புள்ளும் அரக்கனை காண்டலும் - யுத்3:29 25/3,4

 மேல்
 
  ஒளித்தன (1)
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன - கிட்:10 119/3

 மேல்
 
  ஒளித்தனர் (3)
சீதையை ஒளித்தனர் மறைத்த புரை தேர்வுற்று - கிட்:14 51/2
உருவமும் தெரியா-வண்ணம் ஒளித்தனர் உறையும் மாயத்து - யுத்1:9 25/3
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் - யுத்3:29 4/4

 மேல்
 
  ஒளித்தனன் (2)
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் - சுந்:6 40/4
உம்பரில் பரப்பி தான் வேறு ஒளித்தனன் என்ன ஓர்வான் - யுத்3:21 30/2

 மேல்
 
  ஒளித்தனை (1)
ஒளித்தனை அஞ்சல் என்று ஆங்கு இனியன உணர்த்துகின்றாள் - பால:19 14/4

 மேல்
 
  ஒளித்தனையோ (1)
உள்ளாய் ஒரு நீயும் ஒளித்தனையோ
 பிள்ளாய் பெரியாய் பிழை செய்தனையால் - ஆரண்:14 67/2,3

 மேல்
 
  ஒளித்தார் (2)
உள்ளம் உலைவு உற்று அமரர் ஓடினார் ஒளித்தார்
 வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 13/3,4
ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் - ஆரண்:10 46/4

 மேல்
 
  ஒளித்தான் (1)
ஒள் எரியோனும் ஒளித்தான் - சுந்:13 58/4

 மேல்
 
  ஒளித்தியால் (4)
தீயாரின் ஒளித்தியால் வெளி நின்றால் தீங்கு உண்டோ - ஆரண்:1 53/3
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால்
 திரு ஆன நில_மகளை இஃது அறிந்தால் சீறாளோ - ஆரண்:1 57/2,3
உன் உயிர்க்கு உறுதி நோக்கி ஒளித்தியால் ஓடி என்றாள் - ஆரண்:12 68/4
கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் - யுத்2:15 252/4

 மேல்
 
  ஒளித்து (19)
ஒளித்து நின்றுளர் ஆயினும் உரு தெரிகின்ற - அயோ:10 11/3
ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம் - அயோ:13 51/3
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே - ஆரண்:13 3/4
மாண்பால் உலகை வயிற்று ஒளித்து வாங்குதியால் - ஆரண்:15 42/3
ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று - கிட்:7 89/2
உற்ற என்னை ஒளித்து உயிர் உண்ட நீ - கிட்:7 94/2
ஓயா வாளி ஒளித்து நின்று எய்வான் - கிட்:8 12/1
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி - கிட்:10 81/3
உவண பதிக்கு ஒளித்து உறையும் கொங்கணமும் குலிந்தமும் சென்று உறுதிர் மாதோ - கிட்:13 23/4
ஒளித்து பின் செல்லும் கால பாசத்தை ஒத்தது அன்றே - சுந்:1 33/4
ஒளித்து வாழ்கின்ற தருமம் அன்னான்-தனை உற்றான் - சுந்:2 134/4
உள் உறை உயிரினை ஒளித்து வைத்தவா - சுந்:3 61/4
முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார் - யுத்1:2 94/1
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் - யுத்1:5 7/2
குரண்டம் ஆடு நீர் அளகையின் ஒளித்து உறை குபேரன் - யுத்1:5 56/1
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் - யுத்1:14 38/3
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல - யுத்3:21 28/2
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும் - யுத்3:28 41/2
ஊற்றம் தான் உடைத்து அன்று எனையும் ஒளித்து
 ஏற்ற எ உலகு உற்றனை எல்லை இல் - யுத்3:29 22/2,3

 மேல்
 
  ஒளித்துறை (1)
ஏழை நின் ஒளித்துறை இன்னது ஆம் என - சுந்:3 120/1

 மேல்
 
  ஒளிதர (2)
முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் - பால:5 83/1
உழை புகு செப்பின் ஒளிதர மறைத்த உத்தரியத்தினர் ஒல்கி - சுந்:3 88/2

 மேல்
 
  ஒளிந்து (1)
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் - யுத்2:19 232/2

 மேல்
 
  ஒளிப்ப (8)
உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் - பால:2 18/4
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் - பால:5 33/1
கஞ்சம் நீரில் ஒளிப்ப கயல் உக - அயோ:7 20/3
குளிறும் வான் மதி குழவி தன் சூல் வயிற்று ஒளிப்ப
 பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை - அயோ:9 47/2,3
திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம் - ஆரண்:11 28/1
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் - கிட்:11 126/3
உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப
 கைத்த சிந்தையன் மாருதி நனி தவ கனன்றான் - சுந்:11 50/1,2
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப
 தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் - யுத்3:22 175/3,4

 மேல்
 
  ஒளிப்பர் (1)
ஓங்கலே போல்வான் மேனி காணவே ஒளிப்பர் அன்றே - யுத்2:16 41/2

 மேல்
 
  ஒளிப்பன (4)
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன் - பால:3 56/3
உள்ளம் நாணி ஒளிப்பன போன்றவே - பால:18 29/4
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி - பால:21 16/2
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் - யுத்2:16 207/4

 மேல்
 
  ஒளிப்பார் (1)
உரிந்த மெய்யினர் ஓடினர் நீரிடை ஒளிப்பார்
 விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும் - சுந்:13 27/2,3

 மேல்
 
  ஒளிப்பாரோடும் (1)
உன்-பால் இல்லை என்ற-கால் ஒளிப்பாரோடும் உறவு உண்டோ - கிட்:1 28/4

 மேல்
 
  ஒளிப்பான் (1)
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல - யுத்1:12 49/3

 மேல்
 
  ஒளிப்பினும் (3)
ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் - பால:10 15/3
நூல் மறைந்து ஒளிப்பினும் நுவன்ற பூதங்கள் - யுத்2:18 101/1
மேல் மறைந்து ஒளிப்பினும் விரிஞ்சன் வீயினும் - யுத்2:18 101/2

 மேல்
 
  ஒளிப்பு (3)
உயல்வு உறு பரவை அல்குல் ஒளிப்பு அற தளிப்ப உள்ளத்து - அயோ:13 56/3
கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல் - யுத்2:18 101/3
ஊனுடை உயிர்கள் யாவும் உய்யுமோ ஒளிப்பு இலாமல் - யுத்3:27 82/2

 மேல்
 
  ஒளிபட (2)
கை கொள் வாள் ஒளிபட சிவந்து காட்ட தன் - பால:19 8/2
ஒளிபட உணர்ந்தில உறங்குகின்றன - ஆரண்:10 122/2

 மேல்
 
  ஒளிய (1)
பம்பு பேர் ஒளிய நாகம் பற்றிய படிவத்தோடும் - யுத்2:19 202/3

 மேல்
 
  ஒளியது (1)
மேரு மந்தரம் புரைவது வெயில் அன்ன ஒளியது
 ஓர் உகம்-தனின் உலகம் நின்று உருட்டினும் உருளா - யுத்4:37 106/2,3

 மேல்
 
  ஒளியவன் (3)
ஊரொடும் பொருந்தி தோன்றும் ஒளியவன் என்ன ஒண் பொன் - யுத்2:17 76/1
உத்தரகுருவை உற்றான் ஒளியவன் கதிர்கள் ஊன்றி - யுத்3:24 54/2
உடல் கடைந்த நாள் ஒளியவன் உதிர்ந்த பொன் கதிரின் - யுத்4:35 10/3

 மேல்
 
  ஒளியவனேயும் (1)
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் - யுத்2:19 202/4

 மேல்
 
  ஒளியாய் (3)
என்னும் அளவினில் வானகம் இருள் கீறிட ஒளியாய்
 மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் - பால:24 7/1,2
மின்னை தொழு வளைத்தது என்ன மிளிர் ஒளியாய்
 முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும் - யுத்1:3 171/1,2
மல்லல் உரு ஒளியாய் நாளும் வளர்க நீ - யுத்1:3 173/4

 மேல்
 
  ஒளியால் (3)
ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால்
 எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா - பால:5 118/2,3
விசையால் அனுங்க வட மேரு வையம் ஒளியால் விளங்க இமையா - யுத்2:19 244/3
ஞானம் தொடர்ந்த சுடர் என்னும் ஒன்று நயனம் தொடர்ந்த ஒளியால்
 வானம் தொடர்ந்த பதம் என்னும் ஒன்று மறை நாலும் அந்தம் அறியாது - யுத்2:19 255/2,3

 மேல்
 
  ஒளியான் (2)
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் - ஆரண்:2 3/4
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான்
 அடி-மேல் விழுந்து பணியாமல் நின்ற நிலை உன்னி உன்னி அழிவான் - யுத்2:19 249/1,2

 மேல்
 
  ஒளியானும் (1)
அஞ்சன ஒளியானும் அலர் மிசை உறைவாளும் - பால:23 21/1

 மேல்
 
  ஒளியில் (1)
மின் எரி ஒளியில் சென்றார் சாம்பனை விரைவில் கண்டார் - யுத்3:24 16/4

 மேல்
 
  ஒளியின் (5)
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து - பால:22 13/3
கண்ணிடை ஒளியின் பாங்கர் கடி கமழ் சாலை-நின்றும் - ஆரண்:6 50/2
வாள் உலாம் முழு மணிகள் வயங்கு ஒளியின் தொகை வழங்க வயிர குன்ற - ஆரண்:10 5/1
மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேரின் வாங்க - யுத்1:4 135/1
ஒன்றும் உள் கறுப்பினோடு ஒளியின் வாள் உரீஇ - யுத்1:5 5/1

 மேல்
 
  ஒளியினில் (1)
கன்னி ஆரையின் ஒளியினில் கண் வழுக்கு உறுதல் - சுந்:2 19/3

 மேல்
 
  ஒளியீர் (1)
தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் - ஆரண்:4 25/4

 மேல்
 
  ஒளியும் (2)
உகுத்த கண்ணீரினின் ஒளியும் நீங்கிட - அயோ:5 4/3
கண் மேல் ஒளியும் தொடரா-வகை தான் கடாவி - ஆரண்:13 36/2

 மேல்
 
  ஒளியே (1)
இரியாநிற்கும் எ உலகும் தன் ஒளியே ஆய் - யுத்4:37 127/3

 மேல்
 
  ஒளியை (1)
வரதன் உதித்திடு மற்றைய ஒளியை
 பரதன் என பெயர் பன்னினன் அன்றே - பால:5 116/3,4

 மேல்
 
  ஒளியொடு (1)
சந்திரன் ஒளியொடு தழுவ சார்த்திய - ஆரண்:4 3/2

 மேல்
 
  ஒளியோனும் (1)
மஞ்சு அலங்கு ஒளியோனும் இ மா நகர் வந்தான் - சுந்:5 81/1

 மேல்
 
  ஒளியோனை (2)
மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை
 ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் - யுத்1:11 19/2,3
ஊரோடு மடுத்து ஒளியோனை உறும் - யுத்3:20 75/1

 மேல்
 
  ஒளிர் (74)
வனிதையும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர்
 முனிவனும் பொறி மிசை நெறியை முன்னினார் - பால:5 64/3,4
வசிட்டனும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர்
 விசிட்டனும் வேத்தவை பொலிய மேவினார் - பால:5 74/3,4
போன்று ஒளிர் புனித நின் அருளில் பூத்த என் - பால:5 76/2
சுரதலம் உற்று ஒளிர் நெல்லி கடுப்ப - பால:5 116/1
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா - பால:5 129/1
உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் - பால:13 39/1
திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை - பால:14 2/2
திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி - பால:14 49/3
எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன - பால:15 22/4
வன்னங்கள் பலவும் தோன்ற மணி ஒளிர் மலையின் நில்லார் - பால:16 24/3
அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் - பால:16 26/3
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே - பால:16 42/4
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் - பால:19 5/3
சிற்றிடை நுடங்க ஒளிர் சீறடி பெயர்த்தாள் - பால:22 27/4
செயிர் அற ஒளிர் தீபம் சிலதியர் கொணர்வாரும் - பால:23 27/2
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி - பால:23 54/2
விரிந்து ஒளிர் காசு பொன் தூசு வீசினர் - பால:23 75/2
நன்று ஒளிர் முகத்தன் ஆகி நாரணன் வலியின் ஆண்ட - பால:24 35/2
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் - அயோ:3 114/4
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த - அயோ:13 60/4
உக்க வீரர் உதிரத்தின் ஒளிர் செச்சையினொடே - ஆரண்:1 8/4
மரவம் கிளர் கோங்கு ஒளிர் வாச வனம் - ஆரண்:2 1/4
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன் - ஆரண்:2 7/1
மேல் நின்று என நின்று ஒளிர் வெண்குடையான் - ஆரண்:2 7/4
வில்லால் ஒளிர் மேகம் என பொலிவான் - ஆரண்:2 11/4
கொம்பு ஒத்தன நால் ஒளிர் கோள் வயிர - ஆரண்:2 22/1
பொன் ஒளிர் நெடு முடி புரந்தரன் போனான் - ஆரண்:2 32/4
தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை - ஆரண்:4 6/4
திங்களின் சிறந்து ஒளிர் முகத்தள் செவ்வியள் - ஆரண்:6 23/3
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க - ஆரண்:6 24/1
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் - ஆரண்:6 25/2
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் - ஆரண்:8 20/4
ஊன் கிடந்து ஒளிர் உதிரமும் கிடந்துளது உலகின் - ஆரண்:13 88/3
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை - கிட்:1 2/2
பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய - கிட்:1 20/2
பொருக்க எய்தினன் பொன் ஒளிர் மேனியான் - கிட்:11 14/2
பொன்னுலகின் நின்று ஒளிர் பிலத்திடை புணர்த்தேன் - கிட்:14 57/4
தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை - சுந்:2 53/1
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் - சுந்:2 68/4
அம்சு வள் நத்தின் முத்து ஒளிர் ஆரத்து அணி கொண்டாள் - சுந்:2 77/4
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் - சுந்:3 81/3
மோக்கும் முலை வைத்து உற முயங்கும் ஒளிர் நல் நீர் - சுந்:4 67/1
பூண்டது ஒளிர் பொன் அனைய பொம்மல் நிறம் மெய்யே - சுந்:4 68/2
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர்
 திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும் - சுந்:6 24/2,3
மழு என பொலிந்து ஒளிர் வயிர வான் தனி - சுந்:9 45/2
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் - சுந்:10 37/1
உரன் நெரிந்தவும் உதிரங்கள் உமிழ்ந்தவும் ஒளிர் பொன் - சுந்:11 30/3
ஓவியம் புகையுண்டது போல் ஒளிர்
 பூவின் மெல்லியல் மேனி பொடி உற - சுந்:12 30/1,2
உண்ணும் நாள் ஒரு நாளின் என்று ஒளிர் படை தானை - யுத்1:5 38/2
கல் கிடந்து ஒளிர் காசு_இனம் காந்தலால் - யுத்1:8 69/1
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர்
 வெற்றி வீரற்கு காட்டி விளம்பினான் - யுத்1:9 63/3,4
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர்
 சேயிரு மணி நெடும் சேம தேர் தெரிந்து - யுத்2:15 105/2,3
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் - யுத்2:15 176/2
உறுக்கி தனி எதிர் நின்றவன் உரத்தில் தனது ஒளிர் பல் - யுத்2:15 184/1
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் - யுத்2:16 68/4
பூண் ஒளிர் மார்பினன் யாவன் போலுமால் - யுத்2:16 105/4
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ - யுத்2:16 208/2
ஒட்டி நாயகன் வென்றி நாள் குறித்து ஒளிர் முளைகள் - யுத்2:16 214/1
ஒறுத்து ஒளிர் வாள் எனும் உரவு நாகத்தை - யுத்2:16 304/3
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச - யுத்2:17 5/1
பொறை தந்தன காசு ஒளிர் பூண் இமையோர் - யுத்2:18 40/2
மதியின் ஒளிர் தூசு வகுத்தனவும் - யுத்2:18 43/3
பொன்-போல் ஒளிர் மேனியனை புகழோய் - யுத்2:18 68/2
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் - யுத்2:18 151/1
கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் - யுத்2:19 69/4
உடல்களும் உதிர நீரும் ஒளிர் படைக்கலமும் உற்ற - யுத்3:22 147/3
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை - யுத்3:22 194/1
ஓளிம் முற்றாது உற்று உயர் வேழத்து ஒளிர் வெண் கோடு - யுத்4:33 14/1
தாள் வலந்து ஒளிர் தமனிய கச்சொடும் சார்த்தி - யுத்4:35 5/2
பொன்னின் ஒளிர் தேர் இது கொடு ஆர் புகல என்றான் - யுத்4:36 18/3
உன்னை மீட்பான்-பொருட்டு உவரி தூர்த்து ஒளிர்
 மின்னை மீட்டுறு படை அரக்கர் வேரற - யுத்4:40 50/1,2
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் - யுத்4:40 54/2
பொன் ஒளிர் மேருவின் பொதும்பில் புக்கது ஓர் - யுத்4:41 106/1
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் - யுத்4:41 106/2

 மேல்
 
  ஒளிர்கின்றது (2)
ஊழி நாள் இரவி என்ன ஒளிர்கின்றது உயிருக்கு இன்னல் - யுத்3:23 25/3
அசும்பு பாய்கின்றது அருக்கனின் ஒளிர்கின்றது அண்டம் - யுத்4:37 107/2

 மேல்
 
  ஒளிர்தர (1)
இன்னணம் ஒளிர்தர இமையவர்க்கு எலாம் - பால:23 67/1

 மேல்
 
  ஒளிர்தரு (1)
காவியும் ஒளிர்தரு கமலமும் எனவே - பால:5 120/1

 மேல்
 
  ஒளிர்வ (1)
கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 20/4

 மேல்
 
  ஒளிர்வன (3)
வள் உறை கழித்து ஒளிர்வன வாள் நிமிர் மதியம் - அயோ:1 56/1
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய் - யுத்2:15 153/3
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க - யுத்4:35 14/1

 மேல்
 
  ஒளிர (5)
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன் - பால:3 56/3
உந்த_அரும் இருள் துரந்து ஒளிர நிற்பது - கிட்:14 32/4
நெற்றியின் நெடும் கணை ஒளிர நின்றவன் - யுத்2:16 283/2
ஒற்ற வானகம் உதய மண்டிலம் என ஒளிர
 சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப - யுத்4:32 8/2,3
உருவினோடும் வந்து உதித்தனர் ஆம் என ஒளிர
 கருவி நான்முகன் வேள்வியில் படைத்ததும் கட்டி - யுத்4:35 4/2,3

 மேல்
 
  ஒளிரவே (1)
கற்றை மாசுணம் விரித்து வரி கச்சு ஒளிரவே - ஆரண்:1 14/4

 மேல்
 
  ஒளிரா (1)
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா
 எது வினை இடர் இலை இனிது நும் மனையும் - பால:5 130/2,3

 மேல்
 
  ஒளிரும் (14)
கடைசியர் முகமும் போதும் கண்மலர்ந்து ஒளிரும் மாதோ - பால:2 7/4
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் - பால:7 10/2
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் - பால:14 56/4
இருள் அற்றிட உற்று ஒளிரும் இரவிக்கு எதிரும் திகிரி - அயோ:4 31/1
பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே புகழின் புகழே - அயோ:4 58/1
தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம் - அயோ:4 86/1
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் - அயோ:4 128/4
அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம் - ஆரண்:6 10/1
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ - ஆரண்:6 55/1
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும்
 வில்லாளனை முனியா வெயில் அயில் ஆம் என விழியா - ஆரண்:7 88/1,2
பொன் உயிர்த்து ஒளிரும் பூணாய் பொது நின்று தருமம் நோக்கி - கிட்:7 154/3
சிந்தித்தது உதவும் தெய்வ மணி விளக்கு ஒளிரும் சேக்கை - சுந்:2 104/2
விரி மழை குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் என - சுந்:3 59/1
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் - சுந்:8 11/4

 மேல்
 
  ஒளிருமேனும் (1)
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும்
 அரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் அண்டத்தும் புறத்தும் நின்று உலகம் ஆக்கும் - யுத்3:24 39/1,2

 மேல்
 
  ஒளிவாள் (1)
ஒவ்வாது ஒவ்வாது என்னா ஒளிவாள் நிருபர் முனிவர் - அயோ:4 34/2

 மேல்
 
  ஒளிறு (4)
ஒளிறு வேல் கரற்கு உற்றது உணர்த்தினாள் - ஆரண்:7 21/1
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் - ஆரண்:8 15/2
ஒளிறு மா மணி தேரும் உருட்டி வெம் - யுத்2:15 45/2
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு - யுத்4:33 24/2

 மேல்
 
  ஒற்கம் (2)
ஒற்கம் வந்து உதவாமல் உறுக என - யுத்2:15 93/3
ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் - யுத்2:16 196/3

 மேல்
 
  ஒற்ற (2)
பொன் ஒத்த முலையின் வந்து பூ ஒற்ற உளைகின்றாரும் - பால:18 6/4
ஒற்ற வானகம் உதய மண்டிலம் என ஒளிர - யுத்4:32 8/2

 மேல்
 
  ஒற்றர் (4)
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற - பால:5 56/1
ஒற்றர் வந்து அளவு நோக்கி குரங்கு என உழல்கின்றாரை - யுத்1:9 23/2
தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர்
 சுகன் இவன் அவனும் சாரன் என்பது தெரிய சொன்னான் - யுத்1:9 28/3,4
ஒற்றர் வந்தனர் என்ன உணர்த்தினான் - யுத்1:9 53/4

 மேல்
 
  ஒற்றர்-தம்-பால் (1)
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் - யுத்1:14 35/1

 மேல்
 
  ஒற்றரை (1)
ஓர்வுறும் மனத்தன் ஆகி ஒற்றரை உணர்ந்து கொண்டான் - யுத்1:9 24/2

 மேல்
 
  ஒற்றலால் (1)
உருவி மேனி சென்று உலவி ஒற்றலால்
 பொரு_இல் மாரி மேல் ஒழுகு பொற்பினால் - கிட்:15 3/2,3

 மேல்
 
  ஒற்றி (2)
வான யாறொடு மழை ஒற்றி வற்றவே - யுத்2:15 104/4
போக்கினன் தழுவி பல்-கால் பொன் தடம் தோளின் ஒற்றி - யுத்3:28 68/4

 மேல்
 
  ஒற்றினள் (1)
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் - சுந்:4 66/2

 மேல்
 
  ஒற்றினாள் (1)
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள்
 அழுதனள் சிரித்தனள் அற்றம் சொல்லினாள் - பால:19 53/2,3

 மேல்
 
  ஒற்று (1)
இரங்க உய்ந்தனம் ஈது எங்கள் ஒற்று என்றார் - யுத்1:9 64/4

 மேல்
 
  ஒற்றும் (3)
ஒற்றும் மூக்கினை உலை உறு தீ என உயிர்க்கும் - ஆரண்:6 91/1
ஒற்றும் மோந்து உள் உருகும் உழைக்குமால் - யுத்3:29 29/3
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் - யுத்3:31 95/2

 மேல்
 
  ஒற்றை (15)
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க - பால:22 42/2
ஒற்றை மா மணி உமிழ் உதரபந்தனம் - பால:23 61/2
ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே - பால:23 70/4
உட்பட கூடி அண்டம் உற உள செலவின் ஒற்றை
 புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் - சுந்:1 24/3,4
ஊன்றிய உதயத்து உச்சி ஒற்றை வான் உருளை தேரோன் - சுந்:2 95/3
ஒற்றை அண்டத்தின் அளவினோ அதன் புறத்து உலவா - யுத்1:3 2/3
ஒற்றை ஆணை மற்று யார் உனக்கு இ பெயர் உரைத்தார் - யுத்1:3 47/3
ஒல்வீர் ஒற்றை உர கரி-தன்னை - யுத்1:3 95/3
ஒற்றை வாளியோடு உருண்டன கரும் களிற்று ஓங்கல் - யுத்2:15 233/3
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் - யுத்2:18 151/1
ஓளி ஒண் கணைகள்-தோறும் உந்திய வேழம் ஒற்றை
 வாளியின் தலைய பாரில் மறிவன மலையின் சூழ்ந்த - யுத்2:19 96/1,2
ஒற்றை வெம் கணையொடும் உருண்டவால் - யுத்2:19 136/4
ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட - யுத்3:22 176/4
ஒற்றை மால் வரை-மேல் உயர் தாரைகள் - யுத்3:31 131/3
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் - யுத்4:37 13/4

 மேல்
 
  ஒறுக்க (2)
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் - சுந்:1 56/1
உறக்கம் தீர்ந்தனன் உறைகின்றது இவர் தொடர்ந்து ஒறுக்க - யுத்3:30 22/4

 மேல்
 
  ஒறுக்கவும் (1)
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் - சுந்:14 15/3

 மேல்
 
  ஒறுக்குவர் (1)
சிரத்தின்-மேல் எறிந்து ஒறுக்குவர் தெழிப்பர் தீ விழிப்பர் - கிட்:7 55/4

 மேல்
 
  ஒறுத்த (1)
ஒறுத்த தன்மை ஊழியாய் - ஆரண்:1 68/3

 மேல்
 
  ஒறுத்தது (1)
ஒறுத்தது ஆயிரம் உருவது திசைமுகன் உதவ - யுத்2:16 234/2

 மேல்
 
  ஒறுத்தல் (1)
மாதை ஒறுத்தல் வசை திறம் அன்றோ - யுத்3:26 32/4

 மேல்
 
  ஒறுத்தலோ (1)
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து - சுந்:2 37/1

 மேல்
 
  ஒறுத்தனள் (1)
ஒறுத்தனள் என்று கொண்டு உவக்கின்றாள் உயிர் - சுந்:12 29/2

 மேல்
 
  ஒறுத்தாரை (1)
மீண்டேன் என்னை ஒறுத்தாரை குலங்களோடும் வேரறுத்தேன் - சுந்:4 113/2

 மேல்
 
  ஒறுத்தான் (1)
வாளால் ஒறுத்தான் சிலை வாயிடை நின்றும் வாங்கி - ஆரண்:13 30/2

 மேல்
 
  ஒறுத்து (8)
ஒறுத்து மனம் உற்றது முடிப்பென் ஒழிகல்லேன் - ஆரண்:11 30/2
ஒறுத்து ஞாலத்து உயிர்-தமை உண்டு உழல் - ஆரண்:14 24/2
ஒறுத்து உருத்திரன் என தனி தனி உதைத்தான் - சுந்:8 38/4
ஒறுத்து மற்று அவனோடும் வந்து உற்றனன் - யுத்2:15 87/4
ஒறுத்து வானவர் புகழுண்ட பார வில் உளைய - யுத்2:15 192/3
ஒறுத்து மற்று அவர் தலைகளால் சில மலை உயர்த்தான் - யுத்2:15 229/4
ஒறுத்து ஒளிர் வாள் எனும் உரவு நாகத்தை - யுத்2:16 304/3
ஒறுத்து உலகு அனைத்தையும் உழலும் ஓட்டிடை - யுத்4:37 71/1

 மேல்
 
  ஒறுத்தும் (1)
ஒறுத்தும் ஆவது உணர்த்தினான் - யுத்2:16 120/2

 மேல்
 
  ஒறுப்பல் (1)
உழுந்து பேரு முன் திசை திரிந்து ஒறுப்பல் என்று உதைக்கும் - கிட்:7 67/2

 மேல்
 
  ஒறுப்பான் (1)
உண்டு இலங்கை என்று உணர்ந்திலர் உலகு எலாம் ஒறுப்பான்
 கொண்டு இறந்தமை அறிந்திலராம் என குழையா - சுந்:3 12/2,3

 மேல்
 
  ஒறுப்பினும் (1)
ஒறுப்பினும் அந்தரம் உண்மை ஒன்றும் ஓவா - அயோ:3 28/1

 மேல்
 
  ஒன்பதினாயிர (2)
ஒன்பதினாயிர கோடி யூகம் தன் - கிட்:11 119/1
ஒன்பதினாயிர கோடி உற்றது - கிட்:11 135/1

 மேல்
 
  ஒன்பதினாயிரம் (3)
ஒன்பதினாயிரம் கடந்தால் இமயம் எனும் குலவரையை உறுதி உற்றால் - யுத்3:24 24/2
இ மலைக்கும் ஒன்பதினாயிரம் உளதாம் யோசனையின் நிடதம் என்னும் - யுத்3:24 25/1
மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால் - யுத்3:24 26/1

 மேல்
 
  ஒன்பது (5)
யோசனை ஒன்பதொடு ஒன்பது சென்றார் - ஆரண்:14 33/4
மறம் கொள் வானரம் ஒன்பது கோடி எண் வகுத்த - கிட்:12 16/3
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் - யுத்1:5 34/2
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற - யுத்2:19 279/2
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே - யுத்3:29 40/4

 மேல்
 
  ஒன்பதும் (2)
பொற்பு உற்றன ஆய் மணி ஒன்பதும் பூவில் நின்ற - ஆரண்:10 160/1
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை - யுத்2:18 128/3

 மேல்
 
  ஒன்பதொடு (2)
யோசனை ஒன்பதொடு ஒன்பது சென்றார் - ஆரண்:14 33/4
ஒக்க நின்ற திசை ஒன்பதொடு ஒன்றும் - யுத்1:11 4/2

 மேல்
 
  ஒன்பான் (1)
ஊழி எரியின் கொடிய பாய் பகழி ஒன்பான்
 ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான் - ஆரண்:9 12/1,2

 மேல்
 
  ஒன்ற (12)
ஒன்ற வானகம் எலாம் ஒடுக்கி உம்பரை - பால:8 25/3
உயிர்ப்பின் நெருப்பு உமிழ்கின்றனள் ஒன்ற
 எயிற்றின் மலை குலம் மென்று இனிது உண்ணும் - ஆரண்:14 43/1,2
ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற
 நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் - கிட்:14 66/3,4
உறவு உன்னா உயிர் ஒன்ற ஓவினான் - கிட்:16 45/2
காலையின் நறு மலர் ஒன்ற கட்டிய - யுத்1:3 77/1
உறு பொருள் யாவரும் ஒன்ற கூறினார் - யுத்1:4 83/1
ஒல்லை வந்து உணர்வும் ஒன்ற இருவரும் ஒரு நாள் உற்ற - யுத்1:4 120/3
ஒன்ற வந்தன வாசகம் இனையன உரைத்தான் - யுத்2:15 250/4
ஒக்கும் இன் உயிர் அன்னாரை உதவி செய்தாரோடு ஒன்ற
 துக்கம் இ தொடர்ச்சி என்று துறப்பரால் துணிவு பூண்டோர் - யுத்2:16 138/2,3
ஒன்ற புகுகின்றது ஒர் காலம் உணர்ந்தான் - யுத்2:18 238/2
ஆர்வமும் உயிரும் ஒன்ற அழுந்துற தழுவி ஐய - யுத்3:27 1/2
ஆவியும் உடலும் ஒன்ற தழுவினன் அழுது சோர்வான் - யுத்4:41 116/4

 மேல்
 
  ஒன்றதேனும் (1)
காய் இரும் சிலை ஒன்றேனும் கணை புட்டில் ஒன்றதேனும்
 தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல - யுத்3:31 217/1,2

 மேல்
 
  ஒன்றல் (1)
ஒன்றல் இல் பொருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உறைவன் என்றாய் - யுத்1:3 123/2

 மேல்
 
  ஒன்றற்கு (1)
ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று - யுத்2:18 261/2

 மேல்
 
  ஒன்றா (7)
ஒன்றா நின்ற ஆர் உயிரோடும் உயர் கேள்வர் - அயோ:3 41/1
நினக்கு ஒன்றா நிலை நிறுவி நேமியான் - அயோ:14 96/2
எனக்கு ஒன்றா தவம் அடுப்பது எண்ணினால் - அயோ:14 96/4
ஒன்றா மூன்று உலகத்துளோரையும் - கிட்:16 37/1
உருக்கி எரியால் இகல் அரக்கனையும் ஒன்றா
 முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி - சுந்:5 8/2,3
சொறிந்த தன்மையும் செய்தில ஆயின தூயவன் துணிவு ஒன்றா
 அறிந்த நாயகன் சேவடி மறந்திலன் அயர்த்திலன் அவன் நாமம் - யுத்1:3 83/3,4
ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம் - யுத்3:31 190/2

 மேல்
 
  ஒன்றாக (6)
ஒன்றாக உலகம் மூன்றும் ஆள்கின்ற ஒருவன் யானே - சுந்:3 141/3
ஏழும் ஒன்றாக நின்று இரைப்ப காண்டியால் - சுந்:5 54/4
ஒன்றாக நினைய ஒன்றாய் விளைந்தது என் கருமம் அந்தோ - யுத்1:12 29/1
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக - யுத்2:16 340/4
ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக
 பூசின பிழம்பு இது என்ன வரும் அதன் புரிவை நோக்கி - யுத்3:27 92/2,3
ஒன்றாக இ முதலோன் படை-தனை மாய்க்க என்று உரைத்தான் - யுத்3:27 135/3

 மேல்
 
  ஒன்றாகி (2)
ஏழும் ஒன்றாகி நின்று இரைப்ப காண்டியால் - அயோ:14 34/4
அவனும் அடுத்து ஒன்றாகி நின்று அன்ன உருவோனே - ஆரண்:6 124/2

 மேல்
 
  ஒன்றாகிய (1)
ஒன்றாகிய உன் கிளையோரை எலாம் - ஆரண்:14 71/3

 மேல்
 
  ஒன்றாத (3)
ஒன்றாத காம கனல் உள் தெறலோடும் நாசி - ஆரண்:10 147/3
ஒன்றாத சீற்றத்தை உள்ளே ஒடுக்கினான் - யுத்1:3 161/4
ஒன்று இடின் அதனை உண்ணும் உலகத்தின் உயிர்க்கு ஒன்றாத
 நின்றன எல்லாம் பெய்தால் உடன் நுங்கு நெருப்பும் காண்டும் - யுத்4:34 15/1,2

 மேல்
 
  ஒன்றாதன (1)
மனக்கு ஒன்றாதன வரத்தின் நின்னையும் - அயோ:14 96/1

 மேல்
 
  ஒன்றாது (1)
ஒன்றாது தேவர் உறுதிக்கு என உன்னா - ஆரண்:15 49/2

 மேல்
 
  ஒன்றாய் (9)
உரும் இவை என்ன தாக்கி ஊழ் உற நெருக்கி ஒன்றாய்
 விரி இருள் இரண்டு கூறாய் வெகுண்டன அதனை நோக்கி - பால:2 17/2,3
நட்பினின் இடையறாவாய் ஞானிகள் உணர்வின் ஒன்றாய்
 கட்புலத்து இனைய என்று தெரிவு_இல திரிய கண்டார் - பால:10 12/3,4
இரு கையும் இரைத்து மொய்த்தார் இன் உயிர் யார்க்கும் ஒன்றாய்
 பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் - அயோ:3 87/3,4
ஆழியும் உலகும் ஒன்றாய் அழிதர முழுதும் வீசும் - ஆரண்:13 2/3
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் - சுந்:7 12/3
ஒன்றாக நினைய ஒன்றாய் விளைந்தது என் கருமம் அந்தோ - யுத்1:12 29/1
மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல் - யுத்3:22 211/3
சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி - யுத்4:37 15/4
சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி - யுத்4:37 15/4

 மேல்
 
  ஒன்றாயிர (1)
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம் - யுத்2:18 83/1

 மேல்
 
  ஒன்றால் (21)
சேய் அரசு ஆள்வது சீதை கேள்வன் ஒன்றால்
 போய் வனம் ஆள்வது என புகன்று நின்றாள் - அயோ:3 14/2,3
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள் - அயோ:11 81/2
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால்
 திருகாத சினம் திருகி திசை அனைத்தும் செல நூறி - ஆரண்:6 104/1,2
தன் தானை திண் தேரொடும் மாள தனு ஒன்றால்
 கொன்றான் முற்றும் கொல்ல மனத்தில் குறிகொண்டான் - ஆரண்:11 14/3,4
அன்னவன்-தன்னை உம் கோன் அம்பு ஒன்றால் ஆவி வாங்கி - சுந்:4 31/1
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் - சுந்:8 43/1
பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி - சுந்:10 33/2
நீட்டிய பகழி ஒன்றால் முதலொடு நீக்க நின்றான் - சுந்:12 71/4
அஞ்சன மேனியான்-தன் அடு கணை ஒன்றால் மாழ்கி - சுந்:12 79/3
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் - யுத்1:3 150/4
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய - யுத்1:7 6/3
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் - யுத்2:15 128/4
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ - யுத்2:16 42/4
வாலியை வாளி ஒன்றால் வானிடை வைத்து வாரி - யுத்3:26 7/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் - யுத்3:27 178/4
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் - யுத்4:37 15/1
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் - யுத்4:37 15/1
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால்
 கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி - யுத்4:37 15/1,2
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி - யுத்4:37 15/2
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி - யுத்4:37 15/2
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய - யுத்4:41 42/4

 மேல்
 
  ஒன்றாலே (3)
தன்னை கொண்டு இருந்தே தாழ்த்தான் அன்று எனின் தனு ஒன்றாலே
 மின்னை கண்டனையாள் தன்னை நாடுதல் விலக்கல்-பாற்றோ - கிட்:11 71/3,4
சயம் கொடு தருவென் இன்றே மனிதரை தனு ஒன்றாலே - யுத்3:28 7/4
ஆனவன் அம்பு ஒன்றாலே உலந்தமை அயர்ந்தது என் நீ - யுத்3:31 48/3

 மேல்
 
  ஒன்றானும் (5)
ஒன்றானும் உணர்ந்திலன் ஆவி உலைந்து சோர்ந்தான் - ஆரண்:10 154/2
ஒன்றானும் உணரகிலேன் மீண்டு இனி போய் என் உரைக்கேன் - சுந்:2 224/3
பெற்றியே பெற்றி அன்னது அன்று எனின் பிறிது ஒன்றானும்
 வெற்றியே பெறுக தோற்க வீக வீயாது வாழ்க - யுத்1:4 105/2,3
ஒன்றானும் அறா உருவா உடற்காவலோடும் - யுத்2:19 15/2
கண்டனர் கண்டு செய்யலாவது ஒன்றானும் காணார் - யுத்2:19 174/2

 மேல்
 
  ஒன்றி (15)
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு - பால:3 40/1
தண்டுதல் இன்றி ஒன்றி தலைத்தலை சிறந்த காதல் - பால:10 7/1
சுழி ஒன்றி நின்றது அன்ன உந்தியாள் தூய செந்தேன் - பால:19 15/2
ஒன்றி வாழுதி ஊழி பல என்றாள் - அயோ:4 5/4
பொறியின் ஒன்றி அயல் சென்று திரி புந்தி உணரா - ஆரண்:1 46/1
நெறியின் ஒன்றி நிலை நின்ற நினைவு உண்டதனினும் - ஆரண்:1 46/2
உள்ளம் ஒன்றி எ உயிரும் வாழுமால் - கிட்:3 46/3
அருவி பாயும் முன்றில் ஒன்றி யானை பாயும் ஏனலில் - கிட்:7 7/3
உறைந்தன மகன்றிலுடன் அன்றில் உயிர் ஒன்றி - கிட்:10 70/4
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார் - சுந்:3 2/2
எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால் - யுத்1:2 76/1
இரு கை வன் சிறுவரோடு ஒன்றி என்னொடும் - யுத்2:16 88/3
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் - யுத்3:31 124/4
எல்லோம் எல்லோம் ஒன்றி வளைந்து இ நெடியோனை - யுத்3:31 186/1
ஓகத்து அம்பின் பொன்றினவேனும் உடல் ஒன்றி
 மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி - யுத்4:33 4/2,3

 மேல்
 
  ஒன்றிட (2)
உண்ணவும் நிலைபெறாது உணர்வும் ஒன்றிட
 அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் - பால:10 35/3,4
ஆவி ஒன்றிட தழுவினர் பிரிவு நோய் அகன்றார் - யுத்3:22 108/4

 மேல்
 
  ஒன்றிடுவர் (1)
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் - யுத்1:2 55/4

 மேல்
 
  ஒன்றிய (15)
ஒன்றிய வலியினள் உறுதி கேள் எனா - பால:7 20/4
தீயவரொடு ஒன்றிய திறத்து அரு நலத்தோர் - பால:15 20/1
ஒன்றிய போகமும் யோகமும் ஒத்தார் - பால:23 85/4
தரு ஒன்றிய கான் அடைவாய் தவிர் நீ - சுந்:4 7/1
நாகம் ஒன்றிய நல் வரையின்-தலை மேல்_நாள் - சுந்:5 77/1
ஏது ஒன்றிய நீதி இயைந்தன - சுந்:12 86/2
விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும் - யுத்1:2 76/2
ஒன்றிய உலகையும் எடுக்கும் ஊற்றத்தார் - யுத்1:5 29/3
ஒன்றிய உணர்வே ஆய ஓர் உயிர் துணைவ நின்னை - யுத்1:12 27/1
மின்னின் ஒன்றிய விண்ணுளோர் - யுத்2:16 118/1
அல் ஒன்றிய வாளொடு தேரினன் ஆய் - யுத்3:20 80/3
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப - யுத்3:22 11/2
ஒன்றிய பூசனை இயற்ற உன்னினேன் - யுத்3:24 74/2
மூன்று என ஒன்றிய உலகம் முன்னை நாள் - யுத்3:24 89/3
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை - யுத்3:26 95/2

 மேல்
 
  ஒன்றியது (1)
குன்று ஒன்று ஒன்றோடு ஒன்றியது என்ன குவி தோளான் - அயோ:3 45/4

 மேல்
 
  ஒன்றில் (11)
உரம் சுடு வடி கணை ஒன்றில் வென்று மு - அயோ:14 39/3
ஓங்கு உயர் நெடு வரை ஒன்றில் நின்று அது - ஆரண்:4 9/1
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர் - ஆரண்:9 28/1
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் - ஆரண்:10 64/4
இ கணம் ஒன்றில் நின்ற ஏழினோடு ஏழு சான்ற - ஆரண்:13 119/1
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை - யுத்2:18 210/3
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் - யுத்2:19 65/1
கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான் - யுத்3:22 87/3
தரு வனம் ஒன்றில் வானோர் தலைத்தலை மயங்கி தாழ - யுத்3:24 50/1
மேல் நிறை குன்றம் ஒன்றில் மெய்ம் மெலிவு ஆற்றலுற்றான் - யுத்4:32 50/4
சிறையுடை கொடும் சரம் எலாம் இமைப்பு ஒன்றில் திரிய - யுத்4:37 101/2

 மேல்
 
  ஒன்றில (1)
ஒரு மா முனிவன் மனையோடு ஒளி ஒன்றில ஆம் நயனம் - அயோ:4 74/1

 மேல்
 
  ஒன்றிலே (1)
ஒன்றிலே நிற்றல் போலாம் உத்தமர்க்கு உரியது ஒல்கி - யுத்2:16 35/3

 மேல்
 
  ஒன்றிற்கு (1)
ஒன்றிற்கு ஒன்று உற்று அம்பு தலைப்பட்டு உயிர் நுங்க - யுத்4:33 5/2

 மேல்
 
  ஒன்றின் (22)
கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே - பால:1 18/4
புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த - பால:5 62/1
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின்
 தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ - அயோ:9 7/2,3
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ - ஆரண்:1 10/2
ஊறு ஓசை முதல் பொறி யாவையும் ஒன்றின் ஒன்று - ஆரண்:10 161/1
உள்ளமே என ஒன்றின் ஒன்று உள் வயிர்ப்பு உடைய - கிட்:4 10/2
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இடை நெடிது யோசனை உடைய - கிட்:4 11/4
ஒன்று ஒழித்து ஒன்றின் ஏக அரிய தோள் ஒழுக்கினானை - சுந்:2 213/4
திங்கள் ஒன்றின் என் செய் தவம் தீர்ந்ததால் - சுந்:5 32/1
ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு - யுத்1:8 22/3
ஓடும் ஓட்டரின் ஒன்றின் முன் ஒன்று போய் - யுத்1:8 63/1
ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் - யுத்2:15 140/3
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர - யுத்2:15 190/1
ஆயிரம் தோளும் அன்னான் விரல் ஒன்றின் ஆற்றல் ஆற்றா - யுத்2:16 24/4
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க - யுத்2:16 349/1
சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன் - யுத்2:18 210/2
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ - யுத்2:19 79/2
ஒன்றின் நால்வரும் ஐவரும் இராக்கதர் உலந்தார் - யுத்3:22 104/3
அன்பு என்பது ஒன்றின் தன்மை அமரரும் அறிந்தது அன்றே - யுத்3:24 4/4
உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற - யுத்3:30 5/1
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று மாறு ஒரு திசை-மேல் மண்டி - யுத்3:30 9/1
புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள் - யுத்4:32 49/1

 மேல்
 
  ஒன்றின்-நின்று (2)
உரு கொள் ஒண் கிரி ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினை - கிட்:11 14/1
ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினும் உயர் மத மழை தாழ் - சுந்:8 34/3

 மேல்
 
  ஒன்றின்-மேல் (2)
உற்று நின்ற வினை கொடும் பிணி ஒன்றின்-மேல் உடன் ஒன்று உராய் - கிட்:10 69/3
ஓர் இடத்து ஒன்றின்-மேல் ஒன்று சென்றுற - யுத்1:8 11/2

 மேல்
 
  ஒன்றினர் (1)
ஒட்டாதவர் ஒன்றினர் ஊழ்வலியால் - யுத்2:18 72/3

 மேல்
 
  ஒன்றினார் (2)
உற்றனர் நிருதர் வந்து என்ன ஒன்றினார்
 எற்றுதிர் பற்றுதிர் எறிதிர் என்று இடை - யுத்1:4 34/2,3
ஊறினார் வந்து இளவலை ஒன்றினார்
 மாறு மாறு மலையும் மரங்களும் - யுத்2:19 145/2,3

 மேல்
 
  ஒன்றினால் (6)
இரு வரத்தினில் ஒன்றினால் அரசு கொண்டு இராமன் - அயோ:2 89/1
திரிதர செய்தி ஒன்றினால் செழு நிலம் எல்லாம் - அயோ:2 89/3
ஏய வரங்கள் இரண்டின் ஒன்றினால் என் - அயோ:3 14/1
உடன் கொள தகையர் நம்முழை வந்து ஒன்றினால் - யுத்1:4 79/4
ஒன்றினால் நான்கு மூன்று கடிகையின் உலந்தது என்றார் - யுத்4:34 9/4
பாதியின் மதி முக பகழி ஒன்றினால் - யுத்4:37 148/4

 மேல்
 
  ஒன்றினாலும் (1)
மானிடர் இருவராலும் வானரம் ஒன்றினாலும்
 ஆனதே உள என் வீரம் அழிகிற்றே அம்ம என்றான் - சுந்:11 18/3,4

 மேல்
 
  ஒன்றினின் (1)
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான் - யுத்4:37 53/1

 மேல்
 
  ஒன்றினுக்கு (1)
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இடை நெடிது யோசனை உடைய - கிட்:4 11/4

 மேல்
 
  ஒன்றினும் (5)
ஊன்றும் உணர்வு அப்புறம் ஒன்றினும் ஓடல் இன்றி - ஆரண்:10 151/1
குன்றினுக்கு உயர்ந்து அகன்றன ஒன்றினும் குறுகா - கிட்:4 11/3
இணங்கா காலம் இரண்டொடு ஒன்றினும்
 வணங்காது இ துணை வைக வல்லையோ - கிட்:8 7/3,4
உழைத்தனள் உலைந்து உயிர் உலக்கும் ஒன்றினும்
 பிழைப்ப அரிது எனக்கும் இது என்ன பெற்றியோ - கிட்:10 84/3,4
ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினும் உயர் மத மழை தாழ் - சுந்:8 34/3

 மேல்
 
  ஒன்றினே (1)
எதிர்ந்தனன் ஓசனை இரண்டொடு ஒன்றினே - பால:5 68/4

 மேல்
 
  ஒன்றினை (8)
ஒன்றினை உமையாள் கேள்வன் உவந்தனன் மற்றை ஒன்றை - பால:24 27/1
மேய மால் வரை ஒன்றினை வளைத்தன மேகம் - ஆரண்:7 84/3
உரு கொள் ஒண் கிரி ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினை
 பொருக்க எய்தினன் பொன் ஒளிர் மேனியான் - கிட்:11 14/1,2
ஓங்கல் ஒன்றினை உம்பர்_கோன் - யுத்2:16 113/2
ஒன்றினை ஒன்று தொடர்ந்தன ஓடை - யுத்3:20 26/3
ஆல மா மரம் ஒன்றினை விரைவினில் அடைந்தான் - யுத்3:22 159/2
தொடை ஒன்றினை கணை மீமிசை துறுவாய் இனி என்றான் - யுத்3:27 138/3
உலகம் ஒன்றினை விளக்குறும் கதிரினை ஓட்டி - யுத்4:35 15/3

 மேல்
 
  ஒன்றினொடு (3)
கடல் ஒன்றினொடு ஒன்று மலைக்கவும் காவல் மேரு - கிட்:7 49/1
திடல் ஒன்றினொடு ஒன்று அமர் செய்யவும் சீற்றம் என்பது - கிட்:7 49/2
உண்ணஉண்ண சென்று ஒன்றினொடு ஒன்று உற - யுத்1:8 44/2

 மேல்
 
  ஒன்றினொடும் (1)
ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின் - சுந்:6 15/3

 மேல்
 
  ஒன்றினோடு (1)
ஓதம் கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா - ஆரண்:1 47/3

 மேல்
 
  ஒன்று (424)
உத்தம கவிஞர்க்கு ஒன்று உணர்த்துவென் - பால:0 5/2
கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே - பால:1 18/4
நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா - பால:3 14/2
சோர ஒன்றை ஒன்று முன் தொடர்ந்து சீறு இடங்கா மா - பால:3 17/3
போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போலும் அன்றே - பால:3 74/4
ஒன்று என உலகிடை உலாவி மீமிசை - பால:4 11/3
ஒன்று நீர் கேண்ம் என உரைத்தல் மேயினான் - பால:5 17/4
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் - பால:5 84/2
ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே - பால:5 84/4
என் அனைய முனிவரரும் இமையவரும் இடையூறு ஒன்று உடையரானால் - பால:6 8/1
ஒன்று தாங்கினான் உலகம் தாங்கினான் - பால:6 20/4
செய்தனர் ஒன்று அல தீய மாயமே - பால:8 33/4
அரிய யான் சொலின் ஐய நிற்