<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

ப - பணை சொற்கள்
பக்க 1
பக்கம் 19
பக்கமா 1
பக்கமும் 3
பக்கல் 1
பக 5
பகட்டினால் 1
பகட்டு 3
பகட்டு_இனம் 1
பகட்டை 1
பகட்டொடும் 1
பகடு 3
பகர் 5
பகர்-மின் 1
பகர்கிற்பார் 1
பகர்கின்ற 1
பகர்கின்றது 1
பகர்கின்றானை 1
பகர்தல் 1
பகர்தலும் 1
பகர்தற்கு 1
பகர்தி 4
பகர்ந்த 2
பகர்ந்தது 2
பகர்ந்தார் 2
பகர்ந்தால் 1
பகர்ந்தான் 6
பகர்ந்திடு 1
பகர்ந்தீர் 2
பகர்ந்து 7
பகர்வ 1
பகர்வது 10
பகர்வரேல் 1
பகர்வரோ 1
பகர்வாய் 1
பகர்வார் 1
பகர்வாள் 1
பகர்வான் 7
பகர்வுறும் 1
பகர்வென் 1
பகர்வேன் 1
பகர 9
பகரல் 1
பகரல்-பாலதோ 1
பகரல்-பாலையோ 2
பகரலுற்றான் 1
பகரவேயும் 1
பகரா-முன்னம் 1
பகராய் 2
பகராயே 1
பகரின் 1
பகரினும் 2
பகருதி 1
பகரும் 6
பகரும்-காலை 1
பகல் 70
பகல்-கணே 1
பகல்-தானும் 1
பகல்பட 1
பகலவன் 10
பகலவனும் 1
பகலா 1
பகலாம் 1
பகலாய் 1
பகலிடை 5
பகலில் 4
பகலிலே 1
பகலின் 4
பகலினும் 1
பகலினொடு 1
பகலும் 18
பகலுளே 1
பகலே 2
பகலை 1
பகலோ 1
பகலோன் 4
பகலோனும் 1
பகலோனை 1
பகழி 122
பகழி-தன்னால் 2
பகழி-தன்னை 1
பகழிக்கு 5
பகழிகள் 3
பகழிகளால் 1
பகழியால் 11
பகழியாலே 1
பகழியின் 7
பகழியும் 2
பகழியை 4
பகழியோடும் 1
பகிர் 2
பகிர்ந்தான் 1
பகிரண்டத்து 1
பகிரண்டம் 1
பகிராது 1
பகு 22
பகுக்க 1
பகுத்த 5
பகுத்தன 1
பகுத்தான் 1
பகுத்து 2
பகுதி 8
பகுதிகள் 1
பகுதியின் 1
பகுதியை 1
பகுப்பான் 1
பகும் 1
பகுவாய் 1
பகை 103
பகை-மேல் 2
பகைக்கு 1
பகைகள் 1
பகைஞ 2
பகைஞர் 12
பகைஞர்கள் 1
பகைஞரால் 1
பகைஞருக்கு 1
பகைஞரே 1
பகைஞரை 2
பகைஞரோடு 1
பகைஞன் 13
பகைஞனுக்கு 2
பகைஞனும் 4
பகைஞனே-கொல் 1
பகைஞனை 2
பகைத்தியால் 1
பகைத்து 3
பகைதான் 1
பகைப்பது 1
பகையா 1
பகையாத 1
பகையாதே 1
பகையால் 2
பகையாலே 1
பகையில் 1
பகையின் 3
பகையினால் 1
பகையினை 1
பகையும் 8
பகையே 1
பகையை 12
பகையையும் 1
பகையோடு 1
பகைவரை 1
பகைவனே-கொலாம் 1
பகைவா 1
பங்கத்தன் 1
பங்கம் 10
பங்கம்_இல் 3
பங்கய 10
பங்கயத்த 1
பங்கயத்தவட்கும் 1
பங்கயத்து 10
பங்கயம் 10
பங்கன் 2
பங்கி 4
பங்கிகள் 2
பங்கியர் 2
பங்கியான் 2
பங்கியும் 1
பங்கியோடும் 1
பங்கின் 1
பங்கு 2
பங்குனி 2
பச்சிமத்தினும் 1
பச்சிரத்தம் 2
பச்சிலை 4
பச்சை 6
பசப்பு 1
பசப்பு_அற 1
பசலை 4
பசி 11
பசி-போல் 1
பசி_பிணி 1
பசிக்க 1
பசிக்கு 1
பசித்தான் 1
பசியன் 1
பசியார் 1
பசியால் 2
பசியின் 1
பசியை 2
பசியொடு 1
பசியொடே 1
பசு 9
பசுந்தேன் 2
பசும் 45
பசும்பொன் 9
பசும்பொன்னவன் 1
பசும்பொனால் 1
பசும்பொனின் 2
பசுமை 1
பசுர 1
பசுவின் 1
பசுவும் 1
பசுவை 1
பசை 11
பசை_அற்றிலது 1
பசைந்த 2
பசையில் 1
பசையும் 1
பஞ்ச 1
பஞ்சம் 1
பஞ்சமம் 1
பஞ்சமி 1
பஞ்சர 1
பஞ்சரத்து 1
பஞ்சரத்தொடு 1
பஞ்சரம் 1
பஞ்சவடி 2
பஞ்சானனம் 1
பஞ்சி 13
பஞ்சிடை 1
பஞ்சின் 4
பஞ்சினில் 2
பஞ்சினை 1
பஞ்சு 18
பட்ட 48
பட்டத்தர் 1
பட்டத்தில் 1
பட்டத்தொடு 1
பட்டதனால் 1
பட்டது 22
பட்டதும் 3
பட்டபடி 1
பட்டம் 2
பட்டவர் 4
பட்டவா 1
பட்டவாறும் 1
பட்டன 18
பட்டனர் 12
பட்டனவோ 1
பட்டனள் 1
பட்டனன் 2
பட்டனென் 1
பட்டாய் 2
பட்டாயே 1
பட்டார் 17
பட்டார்-கொலோ 1
பட்டாரை 1
பட்டால் 5
பட்டான் 8
பட்டான்-கொல் 1
பட்டி 1
பட்டிகை 1
பட்டிடுதுமேல் 1
பட்டிமண்டபம் 1
பட்டிலர் 1
பட்டிலன் 1
பட்டின் 1
பட்டு 26
பட்டுள 1
பட்டுளர் 1
பட்டேன் 1
பட்டோர் 1
பட 183
படகம் 1
படத்து 1
படப்பட 1
படப்படர் 1
படப்பை 1
படப்பையும் 1
படம் 17
படமாடம் 1
படர் 100
படர்க 1
படர்கில 1
படர்கின்றது 2
படர்கின்றவன் 1
படர்கின்றன 3
படர்கின்றனவால் 1
படர்கின்றான் 1
படர்குவான் 1
படர்குறும் 1
படர்த்தினனால் 1
படர்தல் 3
படர்ந்த 8
படர்ந்தது 3
படர்ந்தன 1
படர்ந்தார் 1
படர்ந்தான் 3
படர்ந்து 8
படர்ந்தேன் 1
படர்ந்தோர் 1
படர்வ 3
படர்வது 1
படர்வர் 2
படர்வராம் 1
படர்வன 2
படர்வாய் 1
படர்வார் 1
படர்வென் 1
படர்வேன் 1
படர்வோன் 1
படர 22
படரகில்லா 1
படரா 3
படரா-வகை 1
படராது 1
படராநின்ற 1
படரினும் 1
படரும் 14
படலம் 9
படலால் 1
படலும் 4
படலை 6
படலையில் 1
படலையின் 2
படலையும் 1
படலையோடு 1
படலையோடும் 1
படலொடும் 1
படவும் 3
படா 13
படாத 2
படாதன 2
படாது 3
படாதேல் 1
படாநின்ற 2
படார்கள் 1
படி 59
படி-கண் 1
படி-நின்று 1
படி-மேல் 1
படிக்கண் 1
படிக்கின்றான் 1
படிகத்தின் 1
படிகம் 1
படிகளாம் 1
படிகாரன் 1
படிகால் 1
படிகிலா 1
படிகின்ற 1
படிகின்றது 2
படிகையும் 1
படித்தது 1
படித்தலத்து 1
படித்தலம் 2
படித்தவன் 1
படித்து 1
படித்தேன் 1
படிதர 1
படிதனில் 1
படிந்த 5
படிந்தது 5
படிந்தன 3
படிந்தனர் 1
படிந்தனவாம் 1
படிந்தார் 4
படிந்து 10
படிந்து-அனைய 1
படிந்துளதால் 1
படிப்பது 1
படிம 1
படிமையோர் 1
படிய 5
படியகத்து 1
படியது 1
படியான் 1
படியிடை 6
படியில் 7
படியின் 4
படியின்-மேல் 4
படியினில் 1
படியும் 4
படியுமாம் 1
படியுறு 1
படியை 4
படியொடு 2
படிவ 2
படிவங்கள் 1
படிவத்து 2
படிவத்தோடும் 1
படிவம் 14
படிவமொடு 1
படிவர் 1
படிவன 1
படிவாற்கு 1
படிவு 1
படிவுற்றனவால் 1
படிவுற்று 1
படின் 1
படீஇ 2
படு 69
படு-தொறும் 2
படுக்க 1
படுக்கலாத 1
படுக்கிலேன் 1
படுக்கின்ற 1
படுக்கும் 4
படுக்குவென் 1
படுக 1
படுகர் 1
படுகள 1
படுகால்-கொல் 1
படுகிலவால் 1
படுகிலன் 1
படுகிலேன் 1
படுகிற்கிலம் 1
படுகிற்றும் 1
படுகின்றது 1
படுகின்றாய் 1
படுகுவர் 1
படுத்த 8
படுத்த-போது 1
படுத்தலின் 1
படுத்தலும் 1
படுத்தவர் 1
படுத்தன 1
படுத்தனர் 2
படுத்தனன் 1
படுத்தனை 1
படுத்தாய் 2
படுத்தால் 1
படுத்தான் 4
படுத்திடுதலும் 1
படுத்தியேல் 1
படுத்தினான் 1
படுத்து 16
படுத்து-அரோ 1
படுதலின் 2
படுதலும் 2
படுதலோடும் 2
படுதி 1
படுப்பது 2
படுப்பதே 1
படுப்பான் 1
படுப்பெனோ 1
படும் 24
படும்படி 1
படுமா 1
படுவ 6
படுவது 5
படுவதே 3
படுவர் 1
படுவன் 1
படுவன 2
படுவார் 1
படூஉம் 1
படேனேல் 1
படை 374
படை-கொடு 2
படை-தன்னால் 1
படை-தனை 2
படை-தாமும் 1
படை-தொறும் 1
படை-மேல் 1
படை-எனின் 1
படை_தலைவர்-தாமே 1
படைக்க 2
படைக்கணாரை 1
படைக்கல 7
படைக்கலங்கள் 1
படைக்கலங்களும் 2
படைக்கலத்தால் 1
படைக்கலத்தின் 1
படைக்கலத்து 2
படைக்கலத்தை 1
படைக்கலம் 52
படைக்கலமும் 1
படைக்கலமோ 1
படைக்கின்ற 1
படைக்கின்றது 1
படைக்கு 10
படைக்குநர் 1
படைக்கும் 1
படைகட்கு 1
படைகள் 28
படைகளால் 2
படைகளும் 7
படைகளை 2
படைகளோடு 1
படைஞர் 8
படைஞரும் 2
படைஞரை 2
படைஞரோடும் 2
படைத்த 24
படைத்தது 7
படைத்ததும் 1
படைத்ததுவும் 1
படைத்ததுவே 1
படைத்தலின் 1
படைத்தலைவர் 2
படைத்தலைவர்கள் 1
படைத்தலைவன் 1
படைத்தவர் 1
படைத்தவர்க்கு 1
படைத்தவரை 1
படைத்தவரொடும் 1
படைத்தவற்கு 1
படைத்தவன் 5
படைத்தவாறும் 1
படைத்தன 2
படைத்தனம் 1
படைத்தனவே 1
படைத்தனவோ 1
படைத்தனன் 1
படைத்தனன்-கொல்லாம் 1
படைத்தாய் 3
படைத்தார் 1
படைத்தால் 1
படைத்தாளை 1
படைத்தான் 3
படைத்தானை 1
படைத்தி 1
படைத்தீர் 1
படைத்து 8
படைத்துடைய 1
படைத்துடையார் 1
படைத்துள 2
படைத்துளது 1
படைத்தோர்க்கு 1
படைத்தோன் 1
படைதாம் 1
படைப்ப 1
படைப்பர் 1
படைப்பன 1
படைப்பான் 2
படைப்பென் 1
படையார் 1
படையால் 7
படையாலும் 1
படையான் 3
படையானிடை 1
படையில் 1
படையின் 9
படையின்னிடம் 1
படையின 1
படையினர் 1
படையினன் 2
படையினார் 1
படையினால் 4
படையினின் 1
படையினே 1
படையினை 1
படையும் 22
படையுள் 1
படையூற்றம் 1
படையே 2
படையை 20
படையொடு 5
படையொடும் 4
படையோ 1
படையோடு 2
படையோடும் 3
படையோர் 1
படையோனும் 1
பண் 32
பண்கள் 2
பண்களால் 1
பண்டாரத்திடை 1
பண்டாரம் 2
பண்டி 3
பண்டிகள் 1
பண்டிதர் 1
பண்டியில் 2
பண்டியும் 4
பண்டு 85
பண்டுடை 2
பண்டும் 2
பண்டே 2
பண்டை 20
பண்டைய 2
பண்டையில் 1
பண்டையின் 1
பண்டொடு 1
பண்ணவ 1
பண்ணவற்கு 1
பண்ணவன் 9
பண்ணன 1
பண்ணி 2
பண்ணின் 2
பண்ணின 1
பண்ணினான் 1
பண்ணினும் 1
பண்ணு 1
பண்ணும் 3
பண்ணுமே 1
பண்ணை 19
பண்ணைக்கு 1
பண்ணைகள் 2
பண்ணைய 2
பண்ணையால் 1
பண்ணையில் 3
பண்ணையின் 3
பண்ணையும் 1
பண்ணையை 1
பண்ணோ 1
பண்பது 3
பண்பன் 1
பண்பார் 1
பண்பால் 6
பண்பிடையே 1
பண்பில் 1
பண்பிற்கு 1
பண்பிற்றால் 1
பண்பிற்று 1
பண்பின் 5
பண்பினர் 3
பண்பினாய் 1
பண்பினால் 5
பண்பினான் 4
பண்பினானை 1
பண்பினீர் 1
பண்பு 24
பண்பு-அரோ 1
பண்பு_அல 1
பண்பும் 2
பண்புற 3
பண்பே 1
பண்போடு 2
பண 1
பணத்தின் 1
பணத்தினோர்கள் 1
பணத்து 1
பணம் 6
பணவம் 1
பணா 2
பணாமணி 1
பணி 65
பணி-தன்னால் 1
பணி-மின் 1
பணி-மீது 1
பணி_மொழி 1
பணிக்கண் 1
பணிக்கின்றான் 1
பணித்த 6
பணித்தருளலால் 1
பணித்தவர் 1
பணித்தனை 1
பணித்தி 2
பணித்திட 1
பணித்திர் 2
பணித்திலன் 1
பணித்து 4
பணிதலும் 1
பணிந்தனன் 2
பணிந்தான் 7
பணிந்து 7
பணிப்ப 1
பணிப்பான் 1
பணிமாற 1
பணியன் 2
பணியா-முன்னம் 1
பணியாமல் 1
பணியால் 2
பணியிடை 1
பணியில் 1
பணியின் 2
பணியினால் 2
பணியினின் 1
பணியினும் 1
பணியும் 2
பணிலங்கள் 2
பணிலம் 3
பணிலமும் 2
பணிவது 1
பணிவான் 1
பணிவுறும் 1
பணை 60
பணைகள் 1
பணைகளின் 1
பணைகளை 1
பணைகளோடும் 1
பணைத்த 7
பணையம் 1
பணையின் 3
பணையும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  பக்க (1)
பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில் - சுந்:13 26/3

 மேல்
 
  பக்கம் (19)
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா - பால:15 26/2
பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே - பால:23 71/4
பக்கம் நோக்கல் என் பருவரல் இன்பம் என்று இரண்டும் - அயோ:4 210/3
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட - ஆரண்:1 8/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய - ஆரண்:1 12/1
பக்கம் அறிதற்கு எளிதோ பரம்பரனே - ஆரண்:15 46/4
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் - கிட்:3 66/4
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ - கிட்:4 13/2
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் - கிட்:7 89/4
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் - சுந்:2 173/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் - சுந்:12 119/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் - சுந்:12 119/2
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் - யுத்1:3 89/1
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் - யுத்1:5 39/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் - யுத்1:5 39/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் - யுத்2:19 264/1
பக்கம் நோக்கினன் மாருதி தன்மையை பார்த்தான் - யுத்3:22 188/4
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் - யுத்3:31 223/2
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை - யுத்4:37 43/3

 மேல்
 
  பக்கமா (1)
பல் பதினாயிரம் தேவர் பக்கமா
 எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் - யுத்2:19 31/1,2

 மேல்
 
  பக்கமும் (3)
பக்கமும் பெயர்க என பரிவின் நீக்கினான் - அயோ:1 2/2
இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும்
 ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே - யுத்1:8 32/3,4
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால் - யுத்1:11 4/3

 மேல்
 
  பக்கல் (1)
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் - யுத்2:16 131/4

 மேல்
 
  பக (5)
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல - பால:16 22/2
மல் பக மலர்ந்த தோள் மன்னர் மன்னனே - அயோ:11 51/4
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக
 அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே - அயோ:11 66/3,4
மல் பக மலர்ந்த தோள் மைந்தர் சூடிய - சுந்:3 44/3
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த - யுத்4:41 35/1

 மேல்
 
  பகட்டினால் (1)
பார்க்கும் அஞ்ச உறுக்கும் பகட்டினால்
 தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று - யுத்2:19 141/1,2

 மேல்
 
  பகட்டு (3)
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா - அயோ:11 13/1
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை - கிட்:10 109/1
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் - யுத்2:16 330/1

 மேல்
 
  பகட்டு_இனம் (1)
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா - அயோ:11 13/1

 மேல்
 
  பகட்டை (1)
வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் - யுத்3:20 41/3

 மேல்
 
  பகட்டொடும் (1)
பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் - சுந்:8 32/2

 மேல்
 
  பகடு (3)
உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் - பால:2 18/4
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் - அயோ:12 26/1
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் - யுத்4:33 23/2

 மேல்
 
  பகர் (5)
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர்
 மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் - பால:20 8/2,3
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன - அயோ:8 35/2
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர்
 தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் - கிட்:13 17/1,2
சூலம்-கொல் என பகர் சொல் உடையான் - யுத்2:18 59/4
நினைதியாம்-எனின் பகர் என மாதலி நிகழ்த்தும் - யுத்4:37 120/4

 மேல்
 
  பகர்-மின் (1)
பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே - பால:7 33/4

 மேல்
 
  பகர்கிற்பார் (1)
பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் - யுத்2:17 88/4

 மேல்
 
  பகர்கின்ற (1)
என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை - யுத்3:27 66/1

 மேல்
 
  பகர்கின்றது (1)
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் - யுத்2:15 172/2

 மேல்
 
  பகர்கின்றானை (1)
பற்றுதல் அன்றி உண்டோ அடைக்கலம் பகர்கின்றானை - யுத்1:4 105/4

 மேல்
 
  பகர்தல் (1)
அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை - யுத்3:26 13/1

 மேல்
 
  பகர்தலும் (1)
ஆன்றவன் அது பகர்தலும் அறநிலை வழாதாய் - யுத்3:22 79/1

 மேல்
 
  பகர்தற்கு (1)
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு
 அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் - யுத்1:3 24/2,3

 மேல்
 
  பகர்தி (4)
படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் - யுத்1:14 30/4
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் - யுத்2:19 238/4
பண்டு இலை நண்பு நாங்கள் செய்வது என் பகர்தி என்றான் - யுத்2:19 269/4
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் - யுத்3:28 2/4

 மேல்
 
  பகர்ந்த (2)
நினைந்த முனி பகர்ந்த எலாம் நெறி உன்னி அறிவனும் தன் - பால:13 25/1
தீயவன் பகர்ந்த மாற்றம் சேவகன் தெரிய கேட்டான் - யுத்3:21 18/1

 மேல்
 
  பகர்ந்தது (2)
நின்னை நோக்கி பகர்ந்தது நீதியோய் - சுந்:5 29/2
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் - சுந்:12 109/1

 மேல்
 
  பகர்ந்தார் (2)
பார்த்தான் முனி தலைவர் ஆசிகள் பகர்ந்தார் - சுந்:1 73/4
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள் - சுந்:12 121/3

 மேல்
 
  பகர்ந்தால் (1)
பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் - யுத்3:20 10/4

 மேல்
 
  பகர்ந்தான் (6)
நன்று வரவு என்று பல நல் உரை பகர்ந்தான்
 என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் - ஆரண்:3 46/3,4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் - சுந்:13 38/4
பயிற்றவோ நினை பயந்தது நான் என பகர்ந்தான் - யுத்1:3 51/4
பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் - யுத்3:20 15/4
பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் - யுத்3:27 128/4
பரத்துவாசவன் உறைவிடம் இது என பகர்ந்தான் - யுத்4:41 32/4

 மேல்
 
  பகர்ந்திடு (1)
பரம் கெட இப்பொழுதே பகர்ந்திடு என்றான் - அயோ:3 13/3

 மேல்
 
  பகர்ந்தீர் (2)
ஊனம் ஆன உரை பகர்ந்தீர் என - கிட்:7 99/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் - யுத்3:27 139/4

 மேல்
 
  பகர்ந்து (7)
பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன - பால:11 15/1
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் - பால:14 60/4
பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் - அயோ:6 37/4
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் - சுந்:4 2/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் - சுந்:12 109/1
பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து
 விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா - யுத்2:16 229/3,4
அண்டத்து அளவும் இனைய பகர்ந்து அழைத்து - யுத்2:17 87/1

 மேல்
 
  பகர்வ (1)
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி - கிட்:10 114/2

 மேல்
 
  பகர்வது (10)
பாரிடை உற்ற தன்மை பகர்வது என் பாரை தாங்கி - பால:13 35/3
வாரம் என் இனி பகர்வது வைகலும் அனையான் - அயோ:1 38/1
மாற்றம் என் பகர்வது மண்ணும் வானமும் - ஆரண்:12 9/1
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் - ஆரண்:12 11/1
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து - ஆரண்:15 53/1
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ - கிட்:4 13/2
பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் - கிட்:6 5/4
நடு இனி பகர்வது என்னே நாயக நாயினேனை - யுத்1:4 144/1
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் - யுத்3:24 112/3
வருவர் மற்று இனி பகர்வது என் வானவர்க்கு அரிய - யுத்3:30 29/3

 மேல்
 
  பகர்வரேல் (1)
பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் - சுந்:2 145/1

 மேல்
 
  பகர்வரோ (1)
வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் - யுத்2:19 210/2

 மேல்
 
  பகர்வாய் (1)
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் - யுத்2:15 171/4

 மேல்
 
  பகர்வார் (1)
பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் - யுத்1:8 51/4

 மேல்
 
  பகர்வாள் (1)
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி - அயோ:4 147/1

 மேல்
 
  பகர்வான் (7)
இன்னே பலவும் பகர்வான் இரங்கா தாளை நோக்கி - அயோ:4 49/1
வரதன் பகர்வான் வரம் பெற்றவள்தான் இ வையம் - அயோ:4 133/1
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல் - அயோ:4 134/1
அறிவு வந்து உதவ நம்பனை அறிந்து பகர்வான் - ஆரண்:1 46/4
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் - கிட்:7 41/1
ஆற்றாது பின்னும் பகர்வான் அறத்தாறு அழுங்க - கிட்:7 42/1
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் - யுத்2:15 180/4

 மேல்
 
  பகர்வுறும் (1)
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் - ஆரண்:1 40/4

 மேல்
 
  பகர்வென் (1)
நாயகன் உரையான் வாயால் நான் இது பகர்வென் என்னா - அயோ:3 107/3

 மேல்
 
  பகர்வேன் (1)
எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய - அயோ:4 60/1

 மேல்
 
  பகர (9)
மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் - பால:13 66/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் - அயோ:4 151/1
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ - யுத்1:2 44/2
அடுத்தது அன்றியே அயல் ஒன்று பகர நின் அறிவில் - யுத்1:3 24/3
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர
 மல்லினால் செய்த புயத்தவன் மாற்றங்கள் நும்-பால் - யுத்2:16 231/1,2
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க - யுத்2:17 19/1
பரம் இனி உலகுக்கு ஆகாது என்பதும் பகர கேட்டான் - யுத்3:22 1/3
என்று பரமன் பகர நான்முகனும் அன்ன பொருளே இசைதலும் - யுத்3:31 153/1
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ - யுத்3:31 154/3

 மேல்
 
  பகரல் (1)
பாய்ந்த தாரையின் நிலை பகரல் வேண்டுமோ - பால:3 41/4

 மேல்
 
  பகரல்-பாலதோ (1)
பாடு இனி ஒருவரால் பகரல்-பாலதோ - யுத்2:18 110/4

 மேல்
 
  பகரல்-பாலையோ (2)
பரதன் நீ இனையன பகரல்-பாலையோ - கிட்:11 132/4
பால நீ இனையன பகரல்-பாலையோ - யுத்1:2 66/4

 மேல்
 
  பகரலுற்றான் (1)
படை அமை விழியாட்கு ஐயன் இனையன பகரலுற்றான் - யுத்4:41 20/4

 மேல்
 
  பகரவேயும் (1)
பகரவேயும் அரிது பரிந்து எழும் - கிட்:11 38/1

 மேல்
 
  பகரா-முன்னம் (1)
அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் - ஆரண்:11 60/1

 மேல்
 
  பகராய் (2)
பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி - ஆரண்:15 45/4
ஒன்றை பகராய் குழலுக்கு உடைவாய் - கிட்:10 57/1

 மேல்
 
  பகராயே (1)
பாலனோ வேலை பரப்போ பகராயே - ஆரண்:15 41/4

 மேல்
 
  பகரின் (1)
இருந்தனள் என பகரின் என் அடிமை என் ஆம் - சுந்:5 6/4

 மேல்
 
  பகரினும் (2)
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா - பால:7 6/1
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் - ஆரண்:10 10/2

 மேல்
 
  பகருதி (1)
பழுது சொல்லியது என் அது பகருதி என்றான் - யுத்1:3 39/4

 மேல்
 
  பகரும் (6)
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா - பால:7 6/1
அவன் அன்னது பகரும் அளவையின் மன்னவன் அயர்வான் - பால:24 19/1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும்
 விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் - கிட்:1 40/2,3
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ - கிட்:13 35/4
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் - சுந்:13 23/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே - யுத்3:27 155/3

 மேல்
 
  பகரும்-காலை (1)
பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை - யுத்3:20 1/4

 மேல்
 
  பகல் (70)
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே - பால:3 35/4
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் - பால:5 1/1
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு - பால:5 41/1
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து - பால:5 101/1
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் - பால:5 131/4
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட - பால:10 3/1
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே - பால:10 28/4
தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் - பால:10 69/4
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ - பால:13 65/2
பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் - பால:15 27/2
அல் பகல் ஆக்கும் சோதி பளிக்கு அறை அமளி பாங்கர் - பால:16 22/1
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ - பால:20 7/2
எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் - பால:22 40/4
நாளை என உற்ற பகல் நல் தவன் உரைத்தான் - பால:22 41/4
ஏதாம் இல் இரு குழை இரவு தன் பகல்
 காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும் - பால:23 52/1,2
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது - பால:23 99/1
பல் நெடும் பகல் பார் அளிப்பாய் என - அயோ:2 4/2
பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் - அயோ:4 21/4
பெரும் பகல் வருந்தினர் பிறங்கு முலை தெங்கின் - அயோ:5 11/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் - அயோ:8 42/1
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது - அயோ:10 23/1
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து - அயோ:11 17/2
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் - அயோ:11 51/1
சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய - அயோ:11 110/3
மாற்றலன் உதவலன் வரம்பு_இல் பல் பகல்
 ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ - அயோ:11 111/2,3
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல்
 பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் - அயோ:14 17/3,4
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் - ஆரண்:4 8/3
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் - ஆரண்:10 160/3
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் - ஆரண்:12 13/1
காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் - ஆரண்:12 38/4
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன் - ஆரண்:12 48/2
கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே - ஆரண்:14 79/4
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் - கிட்:3 13/1
மாலை பகல் உற்றது என ஓர்வு அரிது மாதோ - கிட்:10 72/4
நிறம் கருகு கங்குல் பகல் நின்ற நிலை நீவா - கிட்:10 74/1
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் - கிட்:11 50/2
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை - கிட்:11 136/3
பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் - கிட்:12 33/3
உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் - கிட்:14 58/2
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் - கிட்:14 62/4
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் - கிட்:14 71/2
பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் - சுந்:1 4/4
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி - சுந்:2 95/2
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா - சுந்:2 130/2
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல்
 ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் - சுந்:2 173/2,3
வன்கண் வஞ்சனை அரக்கர் இத்துணை பகல் வையார் - சுந்:3 16/1
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் - சுந்:3 16/4
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற - சுந்:3 44/1
எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் - சுந்:3 44/2
நிறை இரும் பல் பகல் நிருதர் நீள் நகர் - சுந்:4 11/3
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என - சுந்:4 48/1
தீண்டினான் எனின் இத்தனை சேண் பகல்
 ஈண்டுமோ உயிர் மெய்யின் இமைப்பின் முன் - சுந்:5 20/1,2
தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின் - சுந்:5 28/2
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் - சுந்:7 22/2
உயிர்க்கு உலவு இரவும் அன்று பகல் அன்று என்று உணர்வு தோன்ற - சுந்:10 15/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் - சுந்:14 52/3
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் - யுத்1:2 93/3
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி - யுத்1:3 5/3
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் - யுத்1:6 3/3
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை - யுத்2:18 105/3
அல்லினை தழுவி நின்ற பகல் என அரக்கன்-தன்னை - யுத்2:18 234/1
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 257/4
இ பகல் அன்று எனின் நாளையின் அல்லால் - யுத்3:20 18/1
மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் - யுத்3:20 18/2
பார் மேலினனோ பகல் மேலினனோ - யுத்3:20 94/2
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் - யுத்3:25 20/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் - யுத்3:28 19/4
இரவு அன்று இது ஓர் பகல் என்பர்களால் - யுத்3:31 210/2
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு - யுத்4:36 19/2
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் - யுத்4:40 96/4

 மேல்
 
  பகல்-கணே (1)
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் - யுத்2:19 77/4

 மேல்
 
  பகல்-தானும் (1)
முற்றும் பகல்-தானும் முடிந்துளதால் - ஆரண்:2 19/4

 மேல்
 
  பகல்பட (1)
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் - சுந்:3 74/4

 மேல்
 
  பகலவன் (10)
பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் - அயோ:8 33/1
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் - ஆரண்:3 17/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ - ஆரண்:7 52/4
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர - கிட்:10 25/1
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை - கிட்:11 21/3
பகலவன் வழி முதல் பாரின் நாயகன் - யுத்1:4 42/1
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் - யுத்1:4 148/3
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை - யுத்1:5 76/4
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் - யுத்3:28 26/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் - யுத்4:35 28/2

 மேல்
 
  பகலவனும் (1)
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் - ஆரண்:10 116/4

 மேல்
 
  பகலா (1)
இந்திரன் அருளினன் இறுதி செய் பகலா
 வந்தனன் மருவுதி மலர் அயன் உலகம் - ஆரண்:2 41/1,2

 மேல்
 
  பகலாம் (1)
கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம் - கிட்:1 20/3

 மேல்
 
  பகலாய் (1)
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் - சுந்:4 72/3

 மேல்
 
  பகலிடை (5)
பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே - அயோ:4 176/4
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை - கிட்:14 4/4
நள்ளின் சாகிலன் பகலிடை சாகிலன் நமனார் - யுத்1:3 17/3
முற்ற மூன்று பகலிடை முற்றவும் - யுத்1:8 65/2
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் - யுத்2:18 208/2

 மேல்
 
  பகலில் (4)
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ - அயோ:4 31/3
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் - கிட்:14 17/3
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே - சுந்:3 143/3
பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் - சுந்:14 52/4

 மேல்
 
  பகலிலே (1)
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே
 குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை - யுத்3:31 152/3,4

 மேல்
 
  பகலின் (4)
தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் - கிட்:13 43/3
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் - சுந்:4 56/3
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் - யுத்3:28 32/4
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின்
 கூறு ஆகிய நாலில் ஓர் கூறிடையே - யுத்3:31 207/1,2

 மேல்
 
  பகலினும் (1)
அல்லினும் பகலினும் அமரர் ஆட்செய்வார் - சுந்:3 72/2

 மேல்
 
  பகலினொடு (1)
பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் - பால:2 45/1

 மேல்
 
  பகலும் (18)
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே - பால:14 55/4
நள் உறு கதிர் இலா பகலும் நாளொடும் - அயோ:12 7/2
அந்தியும் பகலும் நீர் அறாத கண்ணினான் - அயோ:14 138/4
எல்லியும் பகலும் நொந்து இரங்கி ஆற்றலெம் - ஆரண்:3 13/2
முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் - ஆரண்:10 116/2
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் - ஆரண்:10 116/4
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல - ஆரண்:10 125/2
அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய் - கிட்:10 62/3
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை - சுந்:5 25/1
அலங்கல் மாலை நின் புயம் நினைந்து அல்லும் தன் பகலும்
 குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் - சுந்:9 2/3,4
துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி - யுத்1:2 92/1
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் - யுத்1:4 120/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் - யுத்1:6 32/2
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் - யுத்2:15 247/3
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும்
 தேறாதன செம் கண வெம் களி மா - யுத்2:18 41/2,3
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய - யுத்3:20 48/2
இரவும் நன் பகலும் பெரு நெடும் செரு இயற்றி - யுத்3:22 86/1
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும் - யுத்4:36 14/3

 மேல்
 
  பகலுளே (1)
இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா - சுந்:9 26/1

 மேல்
 
  பகலே (2)
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே
 வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் - ஆரண்:1 27/1,2
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே
 தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா - யுத்3:27 150/1,2

 மேல்
 
  பகலை (1)
பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன - பால:3 32/4

 மேல்
 
  பகலோ (1)
பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது - பால:23 10/1

 மேல்
 
  பகலோன் (4)
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் - ஆரண்:7 88/1
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் - கிட்:17 14/3
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன்
 எல் வேறு தெரிப்ப கொடு ஏகினனால் - யுத்2:18 20/1,2
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் - யுத்3:27 138/1

 மேல்
 
  பகலோனும் (1)
முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் - ஆரண்:10 116/2

 மேல்
 
  பகலோனை (1)
பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும் - யுத்3:31 98/3

 மேல்
 
  பகழி (122)
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் - பால:7 50/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் - பால:7 52/2
துணர்த்த பூம் தொடையலான் பகழி தூவினான் - பால:8 42/1
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை - அயோ:14 36/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் - ஆரண்:7 76/3
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் - ஆரண்:7 108/2
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர் - ஆரண்:7 123/1
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற - ஆரண்:7 126/1
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் - ஆரண்:8 18/4
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த - ஆரண்:9 9/1
ஊழி எரியின் கொடிய பாய் பகழி ஒன்பான் - ஆரண்:9 12/1
வள்ளல் உருவை பகழி மாரியின் மறைத்தான் - ஆரண்:9 13/2
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று - ஆரண்:11 65/3
செக்கர் மேனி பகழி செலுத்தினான் - ஆரண்:11 75/3
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன் - ஆரண்:12 11/1
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் - ஆரண்:13 111/3
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி
 ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் - கிட்:4 16/3,4
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி - கிட்:7 64/4
ஏவிய பகழி என்னும் கூற்றினை ஏவல் என்றான் - கிட்:7 132/4
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி - கிட்:10 17/2
சினை வரால் பகழி ஆவம் நெல் சினை என்னும் செப்பம் - கிட்:13 35/3
கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி - சுந்:2 67/2
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த - சுந்:3 87/1
ஆரியன் பகழி வல்லது அறிந்து இருந்து அறிவு இலாதாய் - சுந்:3 113/3
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி - சுந்:3 115/1
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் - சுந்:8 45/4
உற்ற பகழி உறாது முறியா உதிர்கின்றதை உன்னா - சுந்:8 46/2
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் - சுந்:10 34/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் - சுந்:11 49/4
நீட்டிய பகழி ஒன்றால் முதலொடு நீக்க நின்றான் - சுந்:12 71/4
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் - யுத்1:2 88/4
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி
 எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி - யுத்1:6 17/1,2
பருகிட புனல் இல பகழி பாரிடம் - யுத்1:6 46/2
நின்று நூறு_ஆயிரம் பகழி நீட்டலால் - யுத்1:6 50/1
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய - யுத்1:7 6/3
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் - யுத்1:7 16/4
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி - யுத்1:9 19/3
ஒன்று அல பகழி என் கைக்கு உரியன உலகம் எல்லாம் - யுத்1:9 84/1
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா - யுத்1:9 85/4
பல் பெரும் பகழி மாரி வேரொடும் பறிய நூறி - யுத்1:12 36/3
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் - யுத்2:15 128/4
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் - யுத்2:15 144/4
பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம் - யுத்2:15 148/2
ஐ_இரண்டு கார்முகத்தினும் ஆயிரம் பகழி
 கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று - யுத்2:15 197/1,2
பல் அலங்கார பண்பே காகுத்தன் பகழி மாதோ - யுத்2:16 22/4
பார்த்த நோக்கன கலந்தன இலக்குவன் பகழி - யுத்2:16 209/4
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி - யுத்2:16 220/4
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி
 எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் - யுத்2:16 232/3,4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய - யுத்2:17 39/1
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் - யுத்2:17 57/3
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் - யுத்2:18 191/4
தொடை நின்ற பகழி மாரி மாரியின் மும்மை தூர்த்தான் - யுத்2:18 194/4
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் - யுத்2:18 195/1
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் - யுத்2:18 195/1
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் - யுத்2:18 195/2
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் - யுத்2:18 195/2
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை - யுத்2:18 195/3
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை - யுத்2:18 195/3
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் - யுத்2:18 195/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே - யுத்2:18 196/3
பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி - யுத்2:18 228/2
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் - யுத்2:18 231/4
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் - யுத்2:19 64/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே - யுத்2:19 67/4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் - யுத்2:19 78/1
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக - யுத்2:19 82/1
விலக்க_அரும் பகழி மாரி விளைக்கின்ற விளைவை உன்னி - யுத்2:19 95/3
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான் - யுத்2:19 112/1
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் - யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் - யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் - யுத்2:19 112/4
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி - யுத்2:19 115/2
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் - யுத்2:19 166/1
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி - யுத்2:19 172/2
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் - யுத்2:19 200/2
ஈர்க்கு அடை பகழி மாரி இலக்குவன் என்ன நின்ற - யுத்2:19 205/1
தூண்டினன் பகழி மாரி தலைவர்கள் தொலைந்து சோர - யுத்2:19 229/2
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் - யுத்3:21 19/4
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி - யுத்3:21 20/1
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ - யுத்3:21 20/3
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் - யுத்3:21 30/4
ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் - யுத்3:21 33/2
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் - யுத்3:22 27/3
வேனிலான் அனையவன் பகழி வெம்மையால் - யுத்3:22 47/4
ஆன காலையில் இராமனும் அயில் முக பகழி
 சோனை மாரியின் சொரிந்தனன் அனுமனை தூண்டி - யுத்3:22 57/1,2
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி
 சோனை மாரியின் இரு மடி மும் மடி சொரிந்தான் - யுத்3:22 66/3,4
பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி
 உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ - யுத்3:22 69/1,2
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி
 விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி - யுத்3:22 73/1,2
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி - யுத்3:22 128/3
சொரிந்தன பகழி மாரி தோளினும் மார்பின் மேலும் - யுத்3:22 129/1
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி - யுத்3:22 143/2
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி - யுத்3:22 147/1
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான் - யுத்3:22 186/1
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி - யுத்3:27 6/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் - யுத்3:27 48/4
பதுங்கினர் நடுங்கினர் பகழி பாய்தலின் - யுத்3:27 67/2
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த - யுத்3:27 94/4
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் - யுத்3:27 95/3
சென்றன பகழி மாரி மேருவை உருவி தீர்வ - யுத்3:27 99/3
படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி - யுத்3:27 100/1
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி
 விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் - யுத்3:27 123/1,2
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் - யுத்3:27 177/1
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி - யுத்3:28 12/2
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க - யுத்3:28 29/4
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் - யுத்3:28 31/1
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் - யுத்3:28 52/4
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி - யுத்3:28 68/3
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி - யுத்3:30 41/4
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் - யுத்3:31 138/1
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் - யுத்3:31 140/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி
 மழைகள் முறை சொரிய அமரர் மலர் சொரிய - யுத்3:31 160/3,4
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட - யுத்3:31 162/1
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு - யுத்3:31 166/1
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் - யுத்3:31 167/1
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல - யுத்3:31 217/2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி
 நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க - யுத்4:32 19/1,2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி - யுத்4:33 24/3
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் - யுத்4:37 14/3
பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி - யுத்4:37 91/4
பாதியின் மதி முக பகழி ஒன்றினால் - யுத்4:37 148/4
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய - யுத்4:41 42/4

 மேல்
 
  பகழி-தன்னால் (2)
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி - யுத்2:18 190/2
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி - யுத்2:18 218/4

 மேல்
 
  பகழி-தன்னை (1)
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் - யுத்2:18 190/1

 மேல்
 
  பகழிக்கு (5)
பொன்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன - யுத்1:7 14/2
உந்து சிலை பகழிக்கு உண்ண கொடுத்தேனே - யுத்2:18 268/4
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் - யுத்2:19 233/3
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் - யுத்3:22 27/4
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள - யுத்3:31 221/2

 மேல்
 
  பகழிகள் (3)
குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப - யுத்1:6 25/1
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி - யுத்2:16 314/1
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று - யுத்2:19 287/2

 மேல்
 
  பகழிகளால் (1)
தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் - யுத்3:28 26/4

 மேல்
 
  பகழியால் (11)
வை தலை பகழியால் மழை செய் வில்லினான் - ஆரண்:7 112/4
மாற்ற_அரும் பகழியால் அறுத்து மாற்றினான் - ஆரண்:7 131/4
பற்றுவான் இனி அல்லன் பகழியால்
 செற்று வானில் செலுத்தல் உற்றான் என - ஆரண்:11 74/1,2
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க - யுத்2:16 343/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன - யுத்2:16 344/2
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:19 181/4
பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை - யுத்2:19 294/1
சொன்ன நாலையும் இலக்குவன் பகழியால் தொலைந்தான் - யுத்3:20 52/4
ஆலமே அன்ன பகழியால் பனசனும் அயர்ந்தான் - யுத்3:22 172/3
வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் - யுத்3:22 173/1
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி - யுத்3:31 173/3

 மேல்
 
  பகழியாலே (1)
எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே
 கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் - யுத்2:18 192/1,2

 மேல்
 
  பகழியின் (7)
விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி - ஆரண்:13 79/3
பகழியின் செலவு என அனுமன் பற்றினால் - சுந்:2 58/2
புரிந்து நோக்கிய திசை-தொறும் பகழியின் புயலால் - யுத்2:16 235/1
தொடை பெரும் பகழியின் மாரி தூர்த்து உற - யுத்2:16 271/3
இன கொடும் பகழியின் மதிலை எய்தினான் - யுத்2:16 273/2
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு - யுத்2:19 129/3
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை - யுத்3:22 194/1

 மேல்
 
  பகழியும் (2)
சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும் - யுத்3:22 54/1
தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க - யுத்3:22 105/3

 மேல்
 
  பகழியை (4)
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் - கிட்:7 71/4
சொல்லினை நோக்கும் தன் கை பகழியை நோக்கும் தோளான் - யுத்2:19 224/4
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் - யுத்2:19 225/2
பறிக்கும் மார்பின் பகழியை பல் முறை - யுத்3:29 32/1

 மேல்
 
  பகழியோடும் (1)
பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும்
 எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும் - யுத்3:28 53/2,3

 மேல்
 
  பகிர் (2)
காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர்
 தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ - பால:5 86/3,4
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் - யுத்1:3 138/3

 மேல்
 
  பகிர்ந்தான் (1)
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று - யுத்2:18 158/1

 மேல்
 
  பகிரண்டத்து (1)
பாரிடை தேய்க்கும் மீள பகிரண்டத்து அடிக்கும் பற்றி - யுத்1:3 137/2

 மேல்
 
  பகிரண்டம் (1)
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் - யுத்1:3 130/2

 மேல்
 
  பகிராது (1)
பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது
 இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் - பால:5 126/1,2

 மேல்
 
  பகு (22)
பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் - பால:7 32/3
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து - ஆரண்:1 19/2
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின் - ஆரண்:6 130/3
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் - ஆரண்:7 76/3
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் - ஆரண்:11 76/2
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் - ஆரண்:13 64/1
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் - ஆரண்:15 20/2
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க - கிட்:17 28/1
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற - சுந்:3 90/3
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் - சுந்:3 133/2
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ - சுந்:8 47/4
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் - யுத்1:3 88/2
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி - யுத்1:3 135/3
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் - யுத்2:16 345/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் - யுத்2:19 231/1
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் - யுத்3:20 72/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க - யுத்3:27 79/2
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி - யுத்3:27 123/1
பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள் - யுத்4:33 12/2
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் - யுத்4:35 13/1
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர - யுத்4:38 3/4

 மேல்
 
  பகுக்க (1)
பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் - யுத்3:31 219/3

 மேல்
 
  பகுத்த (5)
பகுத்த வான் மதி கொடு பதுமத்து அண்ணலே - அயோ:5 4/1
பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி - கிட்:12 13/3
பாயிரம் உணர்ந்த நூலோர் காமத்து பகுத்த பத்தி - யுத்2:17 14/3
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் - யுத்3:20 11/1
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய் - யுத்4:35 13/1

 மேல்
 
  பகுத்தன (1)
பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற - சுந்:6 54/2

 மேல்
 
  பகுத்தான் (1)
பாதவம் ஒன்று பகுத்தான்
 மாதிரம் வாலின் வளைத்தான் - சுந்:13 49/1,2

 மேல்
 
  பகுத்து (2)
பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து
 என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை - ஆரண்:1 11/1,2
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற - சுந்:2 126/1

 மேல்
 
  பகுதி (8)
பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே - ஆரண்:10 61/4
பாழி தோள் நெடும் படைக்கல பதாதியின் பகுதி - சுந்:9 11/4
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை - சுந்:11 10/2
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த - யுத்1:3 132/3
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி
 வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் - யுத்2:15 198/3,4
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி
 புண்ணினொடு குறிகள் புள்ளி என விரைவின் - யுத்3:31 167/2,3
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த - யுத்4:40 87/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் - யுத்4:40 94/2

 மேல்
 
  பகுதிகள் (1)
சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் - யுத்4:40 98/4

 மேல்
 
  பகுதியின் (1)
பகுதியின் உள் பயன் பயந்தது அன்னதின் - யுத்1:3 69/1

 மேல்
 
  பகுதியை (1)
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் - யுத்2:15 221/4

 மேல்
 
  பகுப்பான் (1)
பரத நூல் முறை நாடகம் பயன் உற பகுப்பான்
 இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ - கிட்:10 37/3,4

 மேல்
 
  பகும் (1)
சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் - ஆரண்:12 43/2

 மேல்
 
  பகுவாய் (1)
கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நகைத்து நீ கொணர்ந்த குன்றை - யுத்2:16 196/2

 மேல்
 
  பகை (103)
உறுப்பு உறு படையின் தாக்கி உறு பகை இன்றி சீறி - பால:2 16/2
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் - பால:3 6/1
காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற - பால:4 5/3
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் - பால:4 12/1
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் - பால:5 3/2
சமித்தது என் பகை என தமரொடு ஆர்ப்பவே - பால:5 88/4
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் - பால:7 15/2
தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் - பால:8 21/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் - பால:8 22/3
உய்வான் உற இ பழி பூண உன்னோடு எனக்கு பகை உண்டோ - பால:10 66/4
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் - பால:12 16/2
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த - பால:16 22/3
மானவ மற்றும் கேளாய் வழி பகை உடையன் நும்-பால் - பால:24 32/2
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் - பால:24 34/1
தள்ள_அரும் பகை எலாம் தவிர்த்து நின்ற யான் - அயோ:1 17/2
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ - அயோ:1 22/3
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி - அயோ:1 63/3
யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பின் - அயோ:2 21/1
வன் பகை புலன் மாசு அற மாய்ப்பது என் - அயோ:2 24/2
மற்றும் நுந்தைக்கு வான் பகை பெரிது உள மறத்தார் - அயோ:2 82/1
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் - அயோ:3 65/1
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் - அயோ:3 65/3
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் - அயோ:3 102/3
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ - அயோ:8 42/2
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த - அயோ:9 41/3
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக - அயோ:10 38/2
அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென் - அயோ:11 113/2
பாவமும் நின்ற பெரும் பழியும் பகை நண்போடும் - அயோ:13 17/1
முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் - ஆரண்:6 48/1
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் - ஆரண்:11 64/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை
 தளை அரி தவத்தர் வடிவம் தாங்கினான் - ஆரண்:12 20/3,4
மேவ_அரும் பகை எனக்கு ஆக மேல்வரின் - ஆரண்:14 87/2
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் - ஆரண்:15 13/3
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் - ஆரண்:15 52/4
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் - கிட்:3 3/3
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் - கிட்:3 10/3
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து - கிட்:7 90/3
செயலை செற்ற பகை தெறுவான் தெரிந்து - கிட்:7 92/1
பகை நேர்வார் உளர் ஆன பண்பினால் - கிட்:8 15/2
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா - கிட்:9 9/3
தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை
 பேர்த்தனர் இனி என பேசி வானவர் - கிட்:10 18/1,2
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை - கிட்:14 46/3
இற்றது என் பகை என எழுந்த இந்திரன் - சுந்:2 52/3
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன - சுந்:2 56/3
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பகை என்றான் - சுந்:2 65/4
பகை என மதியினை பகுத்து பாடு உற - சுந்:2 126/1
துளக்கியது தென்றல் பகை சோர உயர்வோரின் - சுந்:2 162/2
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி - சுந்:2 179/3
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் - சுந்:2 191/3
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை - சுந்:2 215/4
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை - சுந்:4 110/3
அயல் அயல் மலையொடு அறைந்தான் அடு பகை அளகை அடைந்தார் - சுந்:7 29/1
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் - சுந்:9 15/4
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் - சுந்:9 61/4
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் - சுந்:12 109/1
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை
 முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் - யுத்1:2 27/3,4
வேறும் என்னொடு தரும் பகை பிறிது இனி வேண்டலென் வினையத்தால் - யுத்1:3 80/1
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் - யுத்1:3 138/3
வன் பகை மனிதரின் வைத்த வன்பினை - யுத்1:4 5/2
பகை உற வருதலும் துறந்த பண்பு இது - யுத்1:4 60/3
பகை புலம் சார்தலோ பழியின் நீங்குமோ - யுத்1:4 62/4
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம் - யுத்1:4 71/3
வாலி-தன் உறு பகை வலி தொலைத்தலால் - யுத்1:4 91/2
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் - யுத்1:4 101/1
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் - யுத்1:4 102/4
உற பெரும் பகை வரின் உதவும் உண்மையர் - யுத்1:5 27/3
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் - யுத்1:5 38/4
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை - யுத்1:6 1/1
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற - யுத்1:12 40/1
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் - யுத்1:12 40/2
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த - யுத்1:12 40/3
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் - யுத்1:12 40/4
அம்புக்கு முன்னம் சென்று உன் அரும் பகை முடிப்பல் என்று - யுத்1:12 41/3
உறு பகை மனிதன் இன்று எம் இறைவனை உறுகிற்பானேல் - யுத்2:15 147/1
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் - யுத்2:15 182/4
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய - யுத்2:17 39/1
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை - யுத்2:17 42/1
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர் - யுத்2:18 60/1
பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற - யுத்2:19 218/3
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் - யுத்3:20 21/1
பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் - யுத்3:20 31/2
செவ்விது சேறி சென்று உன் பழம் பகை தீர்த்தி என்றான் - யுத்3:21 7/2
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி - யுத்3:21 17/2
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் - யுத்3:21 18/2
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம் - யுத்3:22 39/1
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் - யுத்3:22 116/4
பாகசாதனனும் மற்றை பகை அடும் திகிரி பற்றும் - யுத்3:22 122/1
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் - யுத்3:22 227/4
பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் - யுத்3:23 16/4
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் - யுத்3:27 144/3
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் - யுத்3:28 4/3
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் - யுத்3:28 8/1
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் - யுத்3:28 8/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் - யுத்3:28 19/4
புரந்தரன் பகை போயிற்று அன்றோ எனும் - யுத்3:29 11/1
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் - யுத்3:29 11/4
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை - யுத்3:30 34/3
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய - யுத்4:35 11/3
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான - யுத்4:36 16/1
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா - யுத்4:38 14/3
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை - யுத்4:40 50/3
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய - யுத்4:40 113/4
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் - யுத்4:41 55/4

 மேல்
 
  பகை-மேல் (2)
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல்
 பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் - யுத்3:27 24/1,2
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் - யுத்3:29 37/1

 மேல்
 
  பகைக்கு (1)
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் - யுத்1:12 40/2

 மேல்
 
  பகைகள் (1)
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் - சுந்:3 128/4

 மேல்
 
  பகைஞ (2)
ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் - யுத்1:13 20/1
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:19 270/4

 மேல்
 
  பகைஞர் (12)
கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் - பால:3 10/1
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை - அயோ:1 19/1
பேய்முக பிணி அற பகைஞர் பெட்பின் உதிரம் - ஆரண்:1 25/1
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் - ஆரண்:12 84/1
செற்றதும் பகைஞர் நட்டார் செய்த பேர் உதவி-தானும் - கிட்:11 93/1
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் - கிட்:13 27/4
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் - யுத்1:2 98/3
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர் - யுத்1:9 27/1
நான் நகு பகைஞர் எல்லாம் நகுவர் என்று அதற்கு நாணான் - யுத்2:16 11/2
மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா - யுத்2:19 276/3
தீது இலர் பகைஞர் என்ன திட்கென்ற மனத்தன் தெய்வ - யுத்3:25 21/3
படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை - யுத்3:31 138/2

 மேல்
 
  பகைஞர்கள் (1)
அற பெரும் பகைஞர்கள் அளவு_இல் ஆற்றலர் - யுத்1:5 27/2

 மேல்
 
  பகைஞரால் (1)
அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா - யுத்1:2 85/1

 மேல்
 
  பகைஞருக்கு (1)
உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ - அயோ:1 17/4

 மேல்
 
  பகைஞரே (1)
எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் - யுத்4:38 9/4

 மேல்
 
  பகைஞரை (2)
தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை - அயோ:11 112/4
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை - யுத்2:16 27/2

 மேல்
 
  பகைஞரோடு (1)
படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு - யுத்1:4 79/2

 மேல்
 
  பகைஞன் (13)
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே - ஆரண்:10 113/3
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை - கிட்:2 23/3
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் - கிட்:3 15/1
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான் - கிட்:3 50/3
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள - கிட்:6 25/3
இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன்
 பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப - சுந்:11 39/1,2
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் - யுத்1:2 43/4
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் - யுத்1:4 20/4
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் - யுத்1:5 36/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் - யுத்3:20 34/1
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ - யுத்3:20 34/3
எல்லுற்று உயர் வேள்வி_இரும்_பகைஞன் - யுத்3:20 86/2
ஆம்பல் அம் பகைஞன் தன்னோடு அயிந்தரம் அமைந்தோன் அன்னாய் - யுத்3:31 45/4

 மேல்
 
  பகைஞனுக்கு (2)
ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் - யுத்1:3 80/3
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய் - யுத்1:4 3/3

 மேல்
 
  பகைஞனும் (4)
வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெள்கினான் - யுத்1:2 44/4
இந்திரன் பகைஞனும் இராமன் தம்பி கை - யுத்2:16 91/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் - யுத்3:20 50/1
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் - யுத்4:37 112/1

 மேல்
 
  பகைஞனே-கொல் (1)
இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி - யுத்3:21 16/1

 மேல்
 
  பகைஞனை (2)
புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் - யுத்4:40 113/1
ஈன்றவள் பகைஞனை காண்டி ஈண்டு எனா - யுத்4:41 109/4

 மேல்
 
  பகைத்தியால் (1)
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால்
 எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை - பால:10 66/2,3

 மேல்
 
  பகைத்து (3)
தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் - பால:14 76/4
மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்தினான் வயிர மார்பில் - யுத்3:22 134/1
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத - யுத்3:22 134/2

 மேல்
 
  பகைதான் (1)
உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ - கிட்:1 27/4

 மேல்
 
  பகைப்பது (1)
பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம் - கிட்:7 29/3

 மேல்
 
  பகையா (1)
பண்ணும் நரம்பின் பகையா இயல் பாணி ஓதை - பால:16 44/2

 மேல்
 
  பகையாத (1)
பயிராயோ பகையாத பண்பினாய் - கிட்:8 5/2

 மேல்
 
  பகையாதே (1)
பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே
 போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் - சுந்:2 80/3,4

 மேல்
 
  பகையால் (2)
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் - அயோ:4 126/3
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3

 மேல்
 
  பகையாலே (1)
பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே
 நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் - யுத்3:22 215/1,2

 மேல்
 
  பகையில் (1)
பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் - யுத்3:22 200/4

 மேல்
 
  பகையின் (3)
சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற - யுத்3:28 49/3
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின்
 வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா - யுத்3:31 115/1,2
பருவத்தால் பூத்த என்ன பூத்தன பகையின் சீறும் - யுத்4:42 5/3

 மேல்
 
  பகையினால் (1)
மானம் உற்ற தம் பகையினால் முனிவுற்று வளைந்த - சுந்:7 49/1

 மேல்
 
  பகையினை (1)
நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும் - பால:15 2/1

 மேல்
 
  பகையும் (8)
பாவம் நீ தருமம் நீ பகையும் நீ உறவும் நீ - கிட்:7 127/4
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் - கிட்:11 57/2
பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும் - கிட்:13 1/2
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ - யுத்1:2 90/4
இனி வரும் பகையும் இல்லை ஈறு உண்டு என்று இரங்க வேண்டா - யுத்2:16 147/2
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும்
 ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார் - யுத்3:20 50/2,3
பழியும் காத்து அரும் பகையும் காத்து எமை - யுத்3:24 111/3
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் - யுத்3:26 83/4

 மேல்
 
  பகையே (1)
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே - ஆரண்:4 21/3

 மேல்
 
  பகையை (12)
விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று - அயோ:8 19/1
தென்றலை பகையை செய்த சீதையை தருதி என்றான் - ஆரண்:11 33/4
தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி - கிட்:3 21/1
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் - சுந்:2 164/4
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை
 தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால் - யுத்1:3 55/2,3
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர - யுத்1:9 67/2
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் - யுத்2:16 31/3
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி - யுத்2:16 155/2
பந்தனை பகையை செற்றுக காட்டலை என்னின் பாரோர் - யுத்2:16 188/2
இருந்து நான் பகையை எல்லாம் ஈறு கண்டு அளவு_இல் இன்பம் - யுத்2:17 41/1
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல - யுத்2:17 47/2
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை - யுத்2:17 72/3

 மேல்
 
  பகையையும் (1)
அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல் - யுத்2:15 92/3

 மேல்
 
  பகையோடு (1)
வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும் - யுத்3:20 85/1

 மேல்
 
  பகைவரை (1)
பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம் - யுத்1:4 76/1

 மேல்
 
  பகைவனே-கொலாம் (1)
பகைவனே-கொலாம் இறவு பார்க்கின்றேன் - அயோ:14 100/4

 மேல்
 
  பகைவா (1)
செறிந்தோர் வினை பகைவா என தொழுதார் நெடும் தேவர் - யுத்3:27 144/4

 மேல்
 
  பங்கத்தன் (1)
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் - யுத்3:22 13/4

 மேல்
 
  பங்கம் (10)
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே - அயோ:4 3/3
சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா - அயோ:10 54/4
சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை - ஆரண்:4 8/1
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை - ஆரண்:4 8/2
பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் - கிட்:1 41/2
பங்கம் வந்துற்றது அன்றி பழியும் வந்துற்றது அன்றே - யுத்2:16 15/4
பங்கம் உற நூறி இலக்குவனை படேனேல் - யுத்2:19 10/2
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா - யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் - யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக - யுத்3:27 11/2

 மேல்
 
  பங்கம்_இல் (3)
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா - யுத்2:19 176/2
பங்கம்_இல் மேரு ஆற்றல் பனசன் வந்து இடையில் பாய்ந்தான் - யுத்3:21 36/4
பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக - யுத்3:27 11/2

 மேல்
 
  பங்கய (10)
பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து - பால:2 23/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் - பால:3 9/1
தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா - பால:3 18/3
பள்ளி நீங்கிய பங்கய பழன நல் நாரை - பால:9 6/1
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப - பால:14 75/3
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே - அயோ:3 66/4
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த - அயோ:9 39/4
பார் துறந்தனள் பங்கய செல்வியே - அயோ:11 18/4
பங்கய செல்வியை மனத்து பாவியா - ஆரண்:6 23/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் - யுத்1:9 19/2

 மேல்
 
  பங்கயத்த (1)
கந்தம் நாறு பங்கயத்த கானம் மான மாதரார் - பால:3 15/2

 மேல்
 
  பங்கயத்தவட்கும் (1)
பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் - கிட்:13 61/2

 மேல்
 
  பங்கயத்து (10)
பள்ளி கொள்வன பங்கயத்து அன்னமே - பால:2 33/4
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் - பால:20 5/3
பங்கயத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் - அயோ:7 16/3
பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்கயத்து இருந்த பொன்னை - ஆரண்:10 76/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும் - கிட்:1 7/1
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா - சுந்:6 51/4
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் - யுத்1:3 149/3
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் - யுத்3:26 2/4
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் - யுத்4:40 63/1
பங்கயத்து பரத்துவன் வேண்டலால் - யுத்4:41 85/2

 மேல்
 
  பங்கயம் (10)
பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம்
 வால் நிலா உற குவிவ மானுமே - பால:2 58/3,4
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் - பால:10 18/1
கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் - பால:16 32/2
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன - பால:18 7/1
பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் - பால:18 10/4
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட - பால:20 7/3
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அனையான் - அயோ:1 58/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ - அயோ:3 54/1
பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் - அயோ:5 16/4
பாசடை பொய்கை பூத்த பங்கயம் நிகர்ப்ப பாராய் - யுத்1:10 10/4

 மேல்
 
  பங்கன் (2)
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் - கிட்:7 150/1
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த - யுத்2:16 154/2

 மேல்
 
  பங்கி (4)
வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் - பால:17 8/2
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை - அயோ:3 64/2
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க - ஆரண்:12 56/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் - சுந்:2 35/1

 மேல்
 
  பங்கிகள் (2)
துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும் - பால:15 24/1
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள்
 வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை - யுத்2:15 103/2,3

 மேல்
 
  பங்கியர் (2)
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் - பால:8 36/2
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் - யுத்3:31 6/4

 மேல்
 
  பங்கியான் (2)
பிறங்கு பங்கியான் பெயரும் பெட்பினில் - கிட்:15 5/1
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் - யுத்2:16 62/4

 மேல்
 
  பங்கியும் (1)
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் - பால:5 84/3

 மேல்
 
  பங்கியோடும் (1)
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை - பால:13 48/2

 மேல்
 
  பங்கின் (1)
பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் - யுத்3:23 5/2

 மேல்
 
  பங்கு (2)
இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை - பால:13 12/1
பங்கு பெற்று ஒளிர் பதுமராகத்து ஒளி பாய - கிட்:1 20/2

 மேல்
 
  பங்குனி (2)
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது - பால:23 99/1
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் - சுந்:2 68/4

 மேல்
 
  பச்சிமத்தினும் (1)
பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி - யுத்3:22 69/1

 மேல்
 
  பச்சிரத்தம் (2)
பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப - சுந்:11 39/2
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் - யுத்1:2 28/4

 மேல்
 
  பச்சிலை (4)
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் - பால:1 13/3
பச்சிலை கிழங்கு காய் பரமன் நுங்கிய - கிட்:11 113/1
பச்சிலை தாமரை பகல் கண்டால் என - சுந்:4 48/1
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் - யுத்4:40 44/3

 மேல்
 
  பச்சை (6)
பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை - பால:2 13/4
பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா - பால:6 24/3
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் - பால:22 36/2
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் - ஆரண்:10 131/2
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம் - சுந்:12 94/3
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் - யுத்3:28 37/1

 மேல்
 
  பசப்பு (1)
உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற - சுந்:3 37/1

 மேல்
 
  பசப்பு_அற (1)
உன் நிறம் பசப்பு_அற உயிர் உயிர்ப்பு உற - சுந்:3 37/1

 மேல்
 
  பசலை (4)
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி - பால:21 13/1
பரந்து மீன் அரும்பிய பசலை வானகம் - அயோ:5 6/1
இல் நிற பசலை உற்று இருந்த மாதரின் - கிட்:10 116/2
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த - யுத்4:42 5/4

 மேல்
 
  பசி (11)
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த - அயோ:9 41/3
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி - அயோ:11 99/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து - ஆரண்:7 26/3
பற்றினை உய்த்தாய் பற்பல காலம் பசி கூர - ஆரண்:11 9/2
முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த - கிட்:10 81/4
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் - சுந்:1 55/1
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் - சுந்:1 56/1
ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் - சுந்:1 57/2
கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ - யுத்2:19 47/4
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா - யுத்3:27 103/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு - யுத்4:40 42/2

 மேல்
 
  பசி-போல் (1)
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் - யுத்2:19 263/4

 மேல்
 
  பசி_பிணி (1)
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் - சுந்:1 55/1

 மேல்
 
  பசிக்க (1)
சோறு தன் அயலுளோர் பசிக்க துய்த்துளோன் - அயோ:11 103/3

 மேல்
 
  பசிக்கு (1)
இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகினோடு - யுத்2:16 59/1

 மேல்
 
  பசித்தான் (1)
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் - பால:10 71/2

 மேல்
 
  பசியன் (1)
பால் வரு பசியன் அன்பால் மாருதி வாலை பற்றி - சுந்:12 133/2

 மேல்
 
  பசியார் (1)
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார்
 தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி - யுத்3:31 9/2,3

 மேல்
 
  பசியால் (2)
பேதித்த உயிர் அனைத்தும் பெரும் பசியால் வருந்தாமல் - பால:12 3/2
இருந்து பசியால் இடர் உழந்தவர்கள் எய்தும் - சுந்:4 69/1

 மேல்
 
  பசியின் (1)
ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன - யுத்1:8 50/2

 மேல்
 
  பசியை (2)
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் - யுத்1:4 109/3
ஏறுகின்ற பசியை எழுப்பினான் - யுத்2:16 55/3

 மேல்
 
  பசியொடு (1)
புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா - பால:7 11/1

 மேல்
 
  பசியொடே (1)
மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே - ஆரண்:1 10/4

 மேல்
 
  பசு (9)
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி - பால:10 15/1
வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் மேயினார் - பால:19 6/4
செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான் - பால:20 20/3
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி - அயோ:9 43/1
பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால் - அயோ:11 20/3
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் - ஆரண்:10 162/3
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் - சுந்:10 40/1
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப - சுந்:13 21/1
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் - யுத்1:9 19/2

 மேல்
 
  பசுந்தேன் (2)
பளிக்கு மாளிகை தலம்-தொறும் இடம்-தொறும் பசுந்தேன்
 துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் - சுந்:2 28/1,2
பளிக்கு வேதிகை பவளத்தின் கூடத்து பசுந்தேன்
 துளிக்கும் கற்பக பந்தரில் கருநிறத்தோர்-பால் - சுந்:2 134/1,2

 மேல்
 
  பசும் (45)
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் - பால:2 7/3
பாம்பு நான்று என பாய் பசும் தேறலே - பால:2 35/4
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி - பால:11 14/1
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் - பால:14 51/3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ - பால:16 8/4
பாய் அரி திறலான் பசும் சாந்தினால் - பால:18 23/1
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் - அயோ:4 198/3
கைம் மறந்தன பசும் குழவி காந்து எரி - அயோ:4 205/2
பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை பசும்
 கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் களிக்கின்றார் - அயோ:7 11/3,4
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் - அயோ:10 3/4
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் - அயோ:10 18/2
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ - ஆரண்:7 52/4
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி - ஆரண்:10 99/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா - ஆரண்:11 57/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் - கிட்:7 75/3
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் - கிட்:10 42/4
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் - சுந்:1 77/4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா - சுந்:2 57/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் - சுந்:2 206/2
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற - சுந்:2 207/4
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் - சுந்:2 208/1
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ - சுந்:3 87/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப - சுந்:11 51/3
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை - யுத்1:1 9/1
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் - யுத்1:3 89/1
பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே - யுத்1:8 17/4
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் - யுத்2:15 61/3
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா - யுத்2:16 348/1
பற்றி நீர் தருதிர் அன்றேல் பசும் தலை கொணர்திர் பாரித்து - யுத்2:17 28/2
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு - யுத்2:18 87/1
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி - யுத்2:18 232/3
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய - யுத்2:18 234/3
பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய - யுத்2:19 164/3
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன - யுத்2:19 200/1
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது - யுத்3:20 61/3
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் - யுத்3:21 32/2
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா - யுத்3:22 162/2
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் - யுத்3:25 4/2
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் - யுத்3:31 21/2
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் - யுத்3:31 110/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் - யுத்4:35 19/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் - யுத்4:35 28/2
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் - யுத்4:35 28/2
பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று - யுத்4:37 107/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி - யுத்4:40 33/3

 மேல்
 
  பசும்பொன் (9)
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி - பால:2 8/3
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் - பால:3 23/2
பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய - பால:3 34/3
பசும்பொன் மானங்கள் போவன வருவன பாராய் - அயோ:10 36/4
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா - ஆரண்:13 70/4
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன்
 உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி - சுந்:2 15/3,4
பொசிவு உறு பசும்பொன் குன்றில் பொன் மதில் நடுவண் பூத்து - சுந்:2 97/1
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் - சுந்:3 78/2
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் - சுந்:3 80/3

 மேல்
 
  பசும்பொன்னவன் (1)
கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் முன்னவன் காதில் - யுத்1:3 12/3

 மேல்
 
  பசும்பொனால் (1)
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா - சுந்:6 51/4

 மேல்
 
  பசும்பொனின் (2)
பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை - அயோ:3 97/3
பசும்பொனின் மானங்கள் உருகி பாய்ந்தன - யுத்1:6 41/2

 மேல்
 
  பசுமை (1)
பாடலம் வறுமை கூர பகலவன் பசுமை கூர - கிட்:10 25/1

 மேல்
 
  பசுர (1)
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி - பால:20 31/2

 மேல்
 
  பசுவின் (1)
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் - அயோ:2 9/4

 மேல்
 
  பசுவும் (1)
பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் - பால:23 69/1

 மேல்
 
  பசுவை (1)
வென்றி என் வயம் ஆனது வீடண பசுவை
 கொன்று இனி பயன் இல்லை என்று இராவணன் கொண்டான் - யுத்4:32 36/1,2

 மேல்
 
  பசை (11)
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் - பால:7 3/1
பருதி_வானவன் நிலம் பசை அற பருகுவான் - பால:7 5/1
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய - பால:11 14/2
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் - பால:14 51/3
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட - பால:16 21/3
பாழி பொன் தோள் மன்னவ என்றாள் பசை அற்றாள் - அயோ:3 46/4
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் - அயோ:7 5/2
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் - ஆரண்:2 8/2
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் - கிட்:5 1/2
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே - சுந்:1 18/2
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் - யுத்2:15 171/4

 மேல்
 
  பசை_அற்றிலது (1)
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் - யுத்2:15 171/4

 மேல்
 
  பசைந்த (2)
பறித்து வீழ்த்திய மலர் என குளிர்ந்தன பசைந்த
 இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற - அயோ:9 40/2,3
பசைந்த சிந்தை நீ பரிவின் வையம் என் - அயோ:14 112/1

 மேல்
 
  பசையில் (1)
பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் - யுத்1:3 91/1

 மேல்
 
  பசையும் (1)
பாவையர் மனமும் போல் பசையும் அற்றதே - பால:7 15/4

 மேல்
 
  பஞ்ச (1)
பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச
 பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் - ஆரண்:13 128/3,4

 மேல்
 
  பஞ்சம் (1)
பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் - யுத்3:31 143/4

 மேல்
 
  பஞ்சமம் (1)
பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட - யுத்1:11 13/4

 மேல்
 
  பஞ்சமி (1)
பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த - யுத்4:40 126/4

 மேல்
 
  பஞ்சர (1)
பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா - ஆரண்:1 24/2

 மேல்
 
  பஞ்சரத்து (1)
பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் - அயோ:4 193/4

 மேல்
 
  பஞ்சரத்தொடு (1)
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப - சுந்:13 21/1

 மேல்
 
  பஞ்சரம் (1)
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் - யுத்4:37 167/4

 மேல்
 
  பஞ்சவடி (2)
பாங்கர் உளதால் உறையுள் பஞ்சவடி மஞ்ச - ஆரண்:3 57/4
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை - ஆரண்:5 7/2

 மேல்
 
  பஞ்சானனம் (1)
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு - பால:16 36/3

 மேல்
 
  பஞ்சி (13)
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் - பால:3 9/1
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ - பால:16 8/4
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் - பால:20 30/1
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள - அயோ:1 18/1
பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் - அயோ:7 20/4
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க - ஆரண்:6 24/1
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் - கிட்:10 44/3
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி - கிட்:13 33/1
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும - சுந்:2 4/1
மறித்த நோக்கியர் மலர் அடி மஞ்சுள பஞ்சி
 குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி - சுந்:2 30/3,4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா - சுந்:2 34/3
பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார் - சுந்:6 14/3
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் - யுத்3:31 151/2

 மேல்
 
  பஞ்சிடை (1)
பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் - அயோ:6 4/4

 மேல்
 
  பஞ்சின் (4)
பஞ்சின் மெல் அடிகள் நோவ பதைத்தனள் பருவ கால - ஆரண்:6 59/2
வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ - ஆரண்:10 18/2
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் - கிட்:7 150/1
பஞ்சின் மெல் அடியினார் ஆடல் பாணியும் - கிட்:14 14/2

 மேல்
 
  பஞ்சினில் (2)
வீறு பஞ்சினில் அமிழ்த நெய் மாட்டிய விளக்கே - அயோ:10 15/1
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் - அயோ:10 32/3

 மேல்
 
  பஞ்சினை (1)
பஞ்சினை அணிவார் பால் வளை தெரிவார் - அயோ:3 68/2

 மேல்
 
  பஞ்சு (18)
பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில் - பால:13 49/1
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி - பால:19 36/3
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் - பால:21 10/1
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் - பால:22 14/2
பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் - அயோ:10 20/4
பஞ்சு அடுத்த பரிபுர பல்லவ - அயோ:14 11/2
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே - ஆரண்:1 6/4
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய - ஆரண்:10 70/2
பஞ்சு அணை பாம்பணை ஆக பள்ளி சேர் - ஆரண்:13 55/1
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் - கிட்:1 31/1
பயில் பாடக மெல் அடி பஞ்சு அனையார் - கிட்:10 56/1
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர் - கிட்:10 112/3
பஞ்சு அன மெல் அடி மயிலை பற்றுதல் - யுத்1:2 16/2
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி - யுத்1:4 123/1
பஞ்சு எரி உற்றது என்ன அரக்கர்-தம் பரவை எல்லாம் - யுத்3:29 53/1
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை - யுத்3:31 58/3
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க - யுத்4:32 19/3
பாய்ந்தனள் பாய்தலும் பாவின் பஞ்சு என - யுத்4:40 72/3

 மேல்
 
  பட்ட (48)
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் - பால:2 26/3
பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால் - பால:9 8/1
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் - ஆரண்:1 29/4
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் - ஆரண்:1 29/4
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் - ஆரண்:1 45/1
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் - ஆரண்:6 90/3
வலியானே யான் பட்ட வலி காண வாராயோ - ஆரண்:6 94/4
பார்த்தானே யான் பட்ட பழி வந்து பாராயோ - ஆரண்:6 95/4
கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ - ஆரண்:6 99/4
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட
 வசையாலே நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாதோ - ஆரண்:6 102/1,2
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் - ஆரண்:14 86/3
பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய - ஆரண்:15 2/4
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் - ஆரண்:15 50/1
பட்ட நல் வலம் பாகம் எய்துவான் - கிட்:3 40/2
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற - கிட்:10 93/3
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த - சுந்:11 32/4
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் - யுத்1:5 48/3
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் - யுத்1:5 63/4
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் - யுத்1:12 10/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட - யுத்1:14 38/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட - யுத்1:14 38/1
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் - யுத்1:14 38/2
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் - யுத்1:14 38/2
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் - யுத்2:15 50/1
பானல் பட்ட பல கணை மாரியின் - யுத்2:15 50/2
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப - யுத்2:16 172/1
சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் - யுத்2:16 172/3
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் - யுத்2:16 172/4
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் - யுத்2:16 172/4
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி - யுத்2:18 185/4
எரி பட்ட மலை-கண் இருந்தவர் என்ன - யுத்2:18 255/4
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட - யுத்2:19 98/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட
 இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் - யுத்3:21 39/3,4
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட
 தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் - யுத்3:22 197/3,4
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே - யுத்3:24 2/3
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட
 நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் - யுத்3:25 10/1,2
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட
 அந்தரம் முழுதும் தானே அனையவர்க்கு அறிய சொன்னான் - யுத்3:26 1/3,4
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட
 அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா - யுத்3:26 46/3,4
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் - யுத்3:29 10/4
பட்ட வீரரை பெறுகிலெம் பெறுவது பழியால் - யுத்3:30 51/2
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் - யுத்3:31 83/3
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் - யுத்4:32 27/2
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம் - யுத்4:34 7/3
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க - யுத்4:35 14/2
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட
 விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு - யுத்4:37 113/2,3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் - யுத்4:37 114/2
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா - யுத்4:37 206/4
நான நெய் ஊட்ட பட்ட நவை இல கலவை தாங்கி - யுத்4:40 29/3

 மேல்
 
  பட்டத்தர் (1)
மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் - சுந்:9 18/4

 மேல்
 
  பட்டத்தில் (1)
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ - ஆரண்:8 19/4

 மேல்
 
  பட்டத்தொடு (1)
வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே - பால:23 53/4

 மேல்
 
  பட்டதனால் (1)
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால்
 அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் - யுத்3:27 42/1,2

 மேல்
 
  பட்டது (22)
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் - பால:10 79/4
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே - ஆரண்:1 6/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் - ஆரண்:8 16/4
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால் - ஆரண்:11 76/2
படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் - ஆரண்:13 113/4
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த - யுத்1:5 60/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் - யுத்1:5 60/4
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர - யுத்1:9 67/2
சோனை பட்டது சொல்ல_அரும் வானர - யுத்2:15 50/3
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் - யுத்2:15 50/4
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் - யுத்2:15 50/4
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று - யுத்2:15 91/2
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ - யுத்2:16 18/4
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் - யுத்2:16 318/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன - யுத்2:16 325/4
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் - யுத்2:18 72/4
கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை - யுத்2:18 216/4
நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் - யுத்2:19 80/4
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி - யுத்2:19 195/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் - யுத்3:26 77/3
திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் - யுத்3:27 111/4
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் - யுத்3:31 48/4

 மேல்
 
  பட்டதும் (3)
கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார் - சுந்:7 56/2
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் - யுத்2:19 53/3
பட்டதும் உண்டே உன்னை இந்திர செல்வம் பற்று - யுத்4:34 16/1

 மேல்
 
  பட்டபடி (1)
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் - ஆரண்:6 107/4

 மேல்
 
  பட்டம் (2)
பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் - அயோ:10 8/4
அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன் - யுத்2:15 115/2

 மேல்
 
  பட்டவர் (4)
பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் - அயோ:1 19/2
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே - சுந்:10 29/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் - யுத்1:5 60/1
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் - யுத்1:5 60/2

 மேல்
 
  பட்டவா (1)
பட்டவா முழுவதும் பரிவினால் உரை-செய்தான் - கிட்:5 14/4

 மேல்
 
  பட்டவாறும் (1)
கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் - யுத்3:22 1/1

 மேல்
 
  பட்டன (18)
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ - ஆரண்:8 19/4
பட்டன பொடிகள் ஆன பகுத்தன பாங்கு நின்ற - சுந்:6 54/2
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் - சுந்:10 29/1
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் - சுந்:10 29/2
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் - சுந்:10 29/2
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் - சுந்:10 29/3
காரே பட்டன நுதல் ஓடை கட கரியே பட்டன கடிது என்றார் - சுந்:10 29/3
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் - சுந்:10 34/2
பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த - சுந்:11 32/4
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் - யுத்1:6 38/1
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் - யுத்2:15 144/4
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி - யுத்2:16 177/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன - யுத்2:18 135/4
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன - யுத்2:18 135/4
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை - யுத்2:19 94/2
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் - யுத்2:19 163/2
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி - யுத்3:22 70/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் - யுத்3:27 111/2

 மேல்
 
  பட்டனர் (12)
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/1
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/2
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/3
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/4
பாம்பு என நீங்கினர் பட்டனர் வீழ்ந்தார் - சுந்:9 61/3
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும் - யுத்1:2 12/3
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் - யுத்1:5 60/4
பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ - யுத்3:20 19/2
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் - யுத்3:22 22/3
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட - யுத்3:22 197/3
பட்டனர் அரக்கர் என்னின் படைக்கலம் படைத்த எல்லாம் - யுத்3:26 9/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர்
 மதம் புலர் களிறு என சீற்றம் மாறினர் - யுத்3:27 67/3,4

 மேல்
 
  பட்டனவோ (1)
யானை பட்டனவோ என்றான் இரதம் இற்றனவோ என்றான் - யுத்3:22 23/1

 மேல்
 
  பட்டனள் (1)
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் - பால:10 79/4

 மேல்
 
  பட்டனன் (2)
பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் - யுத்2:16 255/1
பட்டனன் பட்டனன் என்று பார்த்தவர் - யுத்2:16 255/1

 மேல்
 
  பட்டனென் (1)
பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் - யுத்3:28 11/3

 மேல்
 
  பட்டாய் (2)
பட்டாய் எனவே கொடு பத்தினியை - ஆரண்:13 8/3
ஊரிலே பட்டாய் என்றால் பழி என உளைய சொன்னான் - யுத்1:14 38/4

 மேல்
 
  பட்டாயே (1)
கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே
 எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் - யுத்4:38 4/2,3

 மேல்
 
  பட்டார் (17)
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார்
 பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/1,2
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார்
 ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/2,3
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார்
 பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/3,4
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/4
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த - சுந்:10 39/2
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ - யுத்2:16 169/2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா - யுத்2:17 92/2
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் - யுத்2:18 72/4
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் - யுத்2:18 251/4
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் - யுத்2:18 257/4
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ - யுத்2:19 97/4
யார் இது பட்டார் என்-போல் எளி வந்த வண்ணம் என்னும் - யுத்2:19 225/3
பாரின்-மேல் நோக்கின் அன்றேல் பட்டனர் பட்டார் என்னும் - யுத்3:22 22/3
பரிய தோளுடை விராதன் மாரீசனும் பட்டார்
 கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் - யுத்3:30 40/1,2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் - யுத்3:31 108/1
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா - யுத்4:33 6/2
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் - யுத்4:33 17/1

 மேல்
 
  பட்டார்-கொலோ (1)
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ - சுந்:14 19/4

 மேல்
 
  பட்டாரை (1)
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ - யுத்2:18 270/2

 மேல்
 
  பட்டால் (5)
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் - சுந்:11 25/2
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால்
 கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் - யுத்2:16 132/3,4
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப - யுத்2:16 172/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் - யுத்2:16 318/1
சின்னபின்னங்கள் பட்டால் பொருதியோ திரிந்து நீயே - யுத்2:18 186/3

 மேல்
 
  பட்டான் (8)
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ - யுத்2:16 318/3
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் - யுத்2:16 318/4
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான்
 மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் - யுத்2:18 269/1,2
பாகமே காலம் ஆக படுத்தியேல் பட்டான் அன்றேல் - யுத்2:19 180/2
பனி எனப்படுவித்து அன்னான் பலத்தையும் தொலைத்து பட்டான்
 இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் - யுத்2:19 230/3,4
பாவுண்ட கீர்த்தியானுக்கு உணர்த்தினென் பரிதி பட்டான் - யுத்2:19 231/4
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் - யுத்3:22 85/4
கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் - யுத்4:32 43/4

 மேல்
 
  பட்டான்-கொல் (1)
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு - யுத்2:19 2/2

 மேல்
 
  பட்டி (1)
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் - பால:3 61/4

 மேல்
 
  பட்டிகை (1)
தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட - பால:23 64/2

 மேல்
 
  பட்டிடுதுமேல் (1)
பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் - யுத்1:2 53/4

 மேல்
 
  பட்டிமண்டபம் (1)
பாடல் வேதிகை பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும் - சுந்:2 131/3

 மேல்
 
  பட்டிலர் (1)
பட்டிலர் என்றிலை என்று பகர்ந்தான் - யுத்3:20 15/4

 மேல்
 
  பட்டிலன் (1)
பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் - யுத்2:18 224/4

 மேல்
 
  பட்டின் (1)
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் - சுந்:3 78/2

 மேல்
 
  பட்டு (26)
ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் - பால:14 22/2
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே - பால:23 62/4
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற - அயோ:14 34/2
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி - ஆரண்:11 34/3
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் - கிட்:5 12/2
இரண்டு மால் யானை பட்டு உருள எற்றுமால் - சுந்:9 34/2
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் - யுத்1:6 21/3
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் - யுத்1:14 38/3
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா - யுத்2:15 173/3
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர - யுத்2:15 190/1
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் - யுத்2:16 172/2
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் - யுத்2:16 172/2
கூறு கூறு பட்டு இலங்கையும் விலங்கலும் பறவையும் குலைந்து ஓட - யுத்2:16 336/3
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் - யுத்2:18 151/1
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார் - யுத்2:18 255/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் - யுத்2:18 255/2
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் - யுத்2:18 255/3
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு - யுத்2:19 2/2
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் - யுத்3:22 105/4
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து - யுத்3:27 80/1
பட்டு ஒழிந்தனனே எனும் பல் முறை - யுத்3:29 14/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க - யுத்3:31 21/3
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க - யுத்3:31 21/3
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் - யுத்3:31 86/1
பட்டு வந்த போல் விழுந்த என்ன தன்மை பண்ணுமே - யுத்3:31 87/4
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் - யுத்4:37 211/4

 மேல்
 
  பட்டுள (1)
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் - யுத்2:18 142/1

 மேல்
 
  பட்டுளர் (1)
அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல் - சுந்:13 18/3

 மேல்
 
  பட்டேன் (1)
பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன்
 ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் - யுத்2:17 62/2,3

 மேல்
 
  பட்டோர் (1)
கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று - யுத்4:34 20/1

 மேல்
 
  பட (183)
அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள் - பால:0 9/1
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட
 செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா - பால:7 7/1,2
விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ - பால:7 19/2
பட கருதியோ பகர்-மின் வந்த பரிசு என்றே - பால:7 33/4
தந்திரம் பட தானவர் வானவர் - பால:7 39/2
தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும் - பால:10 13/1
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் - பால:10 66/2
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட
 ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என - பால:10 78/2,3
கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட
 புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே - பால:14 9/3,4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் - பால:14 12/3
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல் - பால:15 10/3
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் - பால:15 17/3
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் - பால:15 18/1
மன்றல் மணம் நாறு பட மாடம் நுழைகின்றார் - பால:15 24/3
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட
 தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே - பால:20 7/3,4
சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து - பால:20 10/1
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் - பால:23 15/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் - பால:24 17/4
தாடகை எனும் பெயர் தையலாள் பட
 கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி - அயோ:2 57/2,3
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ - அயோ:11 99/3
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் - அயோ:13 13/4
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் - அயோ:13 20/3
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் - அயோ:13 20/3
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ - அயோ:13 20/4
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ - அயோ:13 20/4
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற - அயோ:13 60/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் - அயோ:14 30/1
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே - ஆரண்:1 6/4
இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே - ஆரண்:4 21/4
செம் பராகம் பட செறிந்த கூந்தலாள் - ஆரண்:6 2/1
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற - ஆரண்:7 21/3
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ - ஆரண்:7 69/4
உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன - ஆரண்:7 75/4
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச - ஆரண்:7 81/1
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் - ஆரண்:7 94/4
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி - ஆரண்:8 20/3
இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே - ஆரண்:9 14/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற - ஆரண்:10 5/2
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் - ஆரண்:10 24/4
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற - ஆரண்:12 11/2
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் - ஆரண்:12 71/2
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் - ஆரண்:14 46/3
தலையின்-மேல் அடி பட கடிது சாய் நெடிய தாள் - கிட்:5 11/1
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் - கிட்:7 72/1
நெறி பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர நெடிது தாழ்ந்து - கிட்:9 25/3
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி - கிட்:10 16/3
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் - கிட்:10 74/3
மழை பட பொதுளிய மருத தாமரை - கிட்:10 120/1
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ - கிட்:10 120/2
வீற்று பட நூறிய வேலையின் வேலை உய்த்து - சுந்:1 44/3
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை - சுந்:3 22/3
துள்ளின மரன் பட நெரிந்தன துடித்த - சுந்:6 16/4
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட
 இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட - சுந்:6 26/1,2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே - சுந்:6 34/4
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் - சுந்:7 23/3
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி - சுந்:7 37/1
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி - சுந்:7 37/2
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் - சுந்:7 37/3
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் - சுந்:7 37/4
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் - சுந்:8 24/4
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் - சுந்:8 30/1
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த - சுந்:8 40/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் - சுந்:9 33/2
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து - சுந்:9 35/2
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் - சுந்:9 45/4
நேரே பட்டவர் பட மாடே தனி நில்லா உயிரொடு நின்றாரே - சுந்:10 29/4
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி - சுந்:11 46/3
இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் - சுந்:12 7/3
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட
 ஒறுத்தனள் என்று கொண்டு உவக்கின்றாள் உயிர் - சுந்:12 29/1,2
எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட
 பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் - யுத்1:2 35/1,2
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர் - யுத்1:2 61/1
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் - யுத்1:2 61/2
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் - யுத்1:2 61/2
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் - யுத்1:2 61/3
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் - யுத்1:3 138/3
துமிந்த துண்டமும் பல பட துரந்தன தொடர்ந்து - யுத்1:6 20/3
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் - யுத்1:6 21/3
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி - யுத்1:6 28/2
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி - யுத்1:6 28/2
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட
 தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் - யுத்1:8 46/3,4
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது - யுத்1:9 44/1
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் - யுத்1:9 86/3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி - யுத்1:10 14/1
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் - யுத்1:10 15/2
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற - யுத்1:13 9/3
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் - யுத்2:15 22/2
சாய்ந்து சாய்ந்து சரம் பட தள்ளலுற்று - யுத்2:15 33/3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் - யுத்2:15 47/1
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் - யுத்2:15 62/2
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர் - யுத்2:15 68/1
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் - யுத்2:15 83/4
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் - யுத்2:15 191/3
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய - யுத்2:15 193/1
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற - யுத்2:15 193/2
நாரத முனிவற்கு ஏற்ப நயம் பட உரைத்த நாவும் - யுத்2:16 1/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த - யுத்2:16 211/2
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த - யுத்2:16 211/2
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் - யுத்2:16 212/1
அறத்தின் இன் உயிர் அனையவன் கணை பட அரக்கர் - யுத்2:16 222/1
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி - யுத்2:16 222/3
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் - யுத்2:16 237/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் - யுத்2:16 246/4
அற்ற துண்டங்கள் பட பட துணிந்தன அனந்தம் - யுத்2:16 246/4
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற - யுத்2:16 342/4
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் - யுத்2:17 66/4
பாரில் செலுமாறு பட படரும் - யுத்2:18 26/2
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி - யுத்2:18 73/3
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் - யுத்2:18 93/1
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் - யுத்2:18 93/2
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் - யுத்2:18 93/2
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் - யுத்2:18 93/3
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே - யுத்2:18 93/4
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன - யுத்2:18 113/1
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய - யுத்2:18 116/1
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட
 இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை - யுத்2:18 129/1,2
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட
 நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு - யுத்2:18 134/2,3
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் - யுத்2:18 140/3
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா - யுத்2:18 143/1
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் - யுத்2:18 153/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால - யுத்2:18 185/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால - யுத்2:18 185/1
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் - யுத்2:18 185/2
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் - யுத்2:18 185/2
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் - யுத்2:18 185/3
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் - யுத்2:18 224/2
கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை - யுத்2:18 272/2
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட - யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட - யுத்2:19 40/1
கல் பட மரம் பட கால வேல் பட
 வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் - யுத்2:19 40/1,2
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் - யுத்2:19 40/2
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் - யுத்2:19 40/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட
 சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் - யுத்2:19 61/2,3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் - யுத்2:19 63/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் - யுத்2:19 63/3
சரதம் ஆக தரை பட சாடுமால் - யுத்2:19 143/3
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் - யுத்2:19 231/2
கடம் படு கரி பட கலின மா பட - யுத்3:20 38/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட
 இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட - யுத்3:20 38/1,2
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட
 உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் - யுத்3:20 38/2,3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் - யுத்3:20 44/2
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் - யுத்3:20 44/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே - யுத்3:20 44/4
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை - யுத்3:20 45/1
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் - யுத்3:20 88/4
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி - யுத்3:21 8/3
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் - யுத்3:21 31/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் - யுத்3:22 11/3
வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய - யுத்3:22 55/4
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி - யுத்3:22 70/1
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த - யுத்3:22 107/2
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த - யுத்3:22 107/2
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் - யுத்3:22 174/1
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் - யுத்3:22 180/2
பல பட முறுவல் வந்து பரந்தன பனித்த மெய் வேர் - யுத்3:25 7/1
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து - யுத்3:27 164/1
வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் - யுத்3:27 164/2
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் - யுத்3:27 164/4
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் - யுத்3:28 25/3
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச - யுத்3:28 45/4
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் - யுத்3:30 10/3
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற - யுத்3:30 26/1
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் - யுத்3:31 94/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் - யுத்3:31 99/2
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் - யுத்3:31 104/2
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் - யுத்3:31 117/3
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் - யுத்3:31 123/2
தறித்த தேரும் களிறும் தரை பட
 மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை - யுத்3:31 132/2,3
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ - யுத்3:31 138/4
நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட - யுத்3:31 154/4
உலகு செவிடு பட மழைகள் உதிர உயர் - யுத்3:31 159/1
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட
 விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி - யுத்3:31 160/2,3
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட
 நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி - யுத்3:31 162/1,2
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட - யுத்3:31 162/4
மாறு பட உலக நிரைகள் அளறு பட - யுத்3:31 162/4
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான் - யுத்4:32 33/3
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் - யுத்4:35 28/2
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ - யுத்4:37 55/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன - யுத்4:37 146/2
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன - யுத்4:37 146/2
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை - யுத்4:37 149/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை - யுத்4:37 156/1
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் - யுத்4:37 199/4
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே - யுத்4:38 6/3

 மேல்
 
  படகம் (1)
போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட - யுத்2:15 99/1

 மேல்
 
  படத்து (1)
இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய - பால:14 4/1

 மேல்
 
  படப்பட (1)
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் - யுத்1:6 38/1

 மேல்
 
  படப்படர் (1)
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த - யுத்4:32 9/3

 மேல்
 
  படப்பை (1)
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் - பால:2 26/3

 மேல்
 
  படப்பையும் (1)
முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் - கிட்:15 39/2

 மேல்
 
  படம் (17)
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் - பால:5 104/1
படம் செய் நாகணை பள்ளி நீங்கினான் - அயோ:14 92/1
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் - ஆரண்:9 3/2
படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக - ஆரண்:12 35/3
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே - ஆரண்:13 3/4
படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் - ஆரண்:14 8/3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர - கிட்:4 10/4
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் - கிட்:10 108/4
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் - சுந்:4 109/2
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல - யுத்3:20 38/4
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி - யுத்3:22 73/1
படம் துடிக்கின்ற நாக பாற்கடல் பள்ளியானும் - யுத்3:27 76/2
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் - யுத்3:28 2/4
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் - யுத்3:28 19/4
படம் பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் பேர்ந்து - யுத்3:29 7/1
படம் பொறாமையின் நனம் தலை அனந்தனும் பதைத்தான் - யுத்3:31 17/2
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் - யுத்4:40 70/2

 மேல்
 
  படமாடம் (1)
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் - பால:15 17/4

 மேல்
 
  படர் (100)
பகலினொடு இகலுவ படர் மணி மடவார் - பால:2 45/1
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் - பால:3 9/1
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற - பால:5 56/1
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் - பால:5 71/4
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற - பால:7 16/1
பழி படர் மன்னவன் பரித்த நாட்டினூங்கு - பால:7 19/3
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி - பால:9 12/1
மா தவன் அருள் உண்டாக வழிபடு படர் உறாதே - பால:9 25/3
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் - பால:10 18/1
படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ - பால:10 65/2
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் - பால:13 28/3
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல - பால:14 55/3
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க - பால:16 18/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் - பால:17 30/1
படர் திரை கரும் கடல் பரமன் மார்பிடை - பால:19 67/3
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் - பால:23 26/4
பண் உறு படர் சின பரும யானையான் - அயோ:1 1/2
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா - அயோ:4 85/4
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் - அயோ:7 7/1
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் - அயோ:8 42/1
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் - அயோ:11 105/4
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர்
 ஓலை ஏய் நெடும் கடல் ஓடிற்று இல்லையால் - அயோ:13 4/1,2
கான் தலை நண்ணிய காளை பின் படர்
 தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன - அயோ:13 5/1,2
பாங்கின் உத்தரியம் மான படர் திரை தவழ பாரின் - அயோ:13 51/1
படர் எலாம் படைத்தாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி - அயோ:13 69/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் - அயோ:14 30/1
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் - அயோ:14 127/4
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து - ஆரண்:1 34/3
பட்ட தன்மையும் உணர்ந்து படர் சாபம் இட முன் - ஆரண்:1 45/1
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் - ஆரண்:2 4/2
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி - ஆரண்:3 12/3
மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை - ஆரண்:7 61/1
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா - ஆரண்:7 61/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் - ஆரண்:7 61/4
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் - ஆரண்:7 99/2
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால் - ஆரண்:12 39/1
பாகம் தலையை பறித்து படர் கற்பினாள்-பால் - ஆரண்:13 34/3
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி - ஆரண்:13 43/3
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ - ஆரண்:15 23/4
எல் படர் நாகர்-தம் இருக்கை ஈது என - கிட்:1 5/1
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் - கிட்:10 73/3
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா - கிட்:11 9/2
பரிய மா மதிலும் படர் வாயிலும் - கிட்:11 37/1
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் - கிட்:14 69/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை - கிட்:15 24/3
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் - கிட்:16 53/3
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க - கிட்:17 28/1
பாரிடை அழுந்துகின்ற படர் நெடும் பனி மா குன்றம் - சுந்:1 8/2
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி - சுந்:1 60/1
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி - சுந்:2 107/1
பத்தியர் உறையும் பத்தி படர் நெடும் தெருவும் பார்த்தான் - சுந்:2 189/2
உற்றது உண்டு எனா படர் உழந்து உறாதன உறுவாள் - சுந்:3 17/4
பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை - சுந்:6 31/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் - சுந்:10 37/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன - சுந்:12 41/3
பாசிழை பரவை படர் அல்குலார் - சுந்:13 19/4
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் - யுத்1:2 54/1
இரங்கு படர் சீதை பட இன்று இருவர் நின்றார் - யுத்1:2 61/3
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் - யுத்1:3 87/1
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு - யுத்1:3 144/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் - யுத்1:4 132/1
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை - யுத்1:6 31/3
பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற - யுத்1:7 11/1
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து - யுத்1:9 12/3
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை - யுத்1:9 55/2
வனங்களும் படர் வரை-தொறும் திரிதரு மானின் - யுத்1:11 35/3
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை - யுத்2:15 8/2
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை - யுத்2:15 97/3
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் - யுத்2:15 165/1
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா - யுத்2:15 185/1
பாம்பு உறங்கும் படர் செவி பாழியான் - யுத்2:16 64/4
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் - யுத்2:16 224/1
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் - யுத்2:16 241/3
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி - யுத்2:16 355/1
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி - யுத்2:18 73/3
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே - யுத்2:18 95/4
பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர்
 மருமமும் அழிபட நுழைவன வடி கணை - யுத்2:18 130/1,2
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன - யுத்2:18 135/4
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் - யுத்2:18 140/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் - யுத்2:18 159/3
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் - யுத்2:18 161/4
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் - யுத்2:19 65/3
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் - யுத்2:19 137/3
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் - யுத்2:19 264/1
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் - யுத்3:20 96/2
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் - யுத்3:21 33/4
பயிலும் காலம் பத்தொடு நாலும் படர் கானத்து - யுத்3:22 205/1
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர்
 தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் - யுத்3:27 45/1,2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் - யுத்3:27 48/3
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் - யுத்3:27 109/2
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் - யுத்3:31 22/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் - யுத்3:31 115/3
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் - யுத்3:31 162/3
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை - யுத்4:33 7/3
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி - யுத்4:33 19/2
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் - யுத்4:35 19/2
பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும் - யுத்4:35 30/3
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் - யுத்4:36 7/2
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர்
 சோரி சோர உணர்வு துளங்கினான் - யுத்4:37 170/1,2
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை - யுத்4:37 204/2

 மேல்
 
  படர்க (1)
படையொடு உற்று படர்க என பன்னினான் - கிட்:13 10/4

 மேல்
 
  படர்கில (1)
யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை - யுத்2:16 272/3

 மேல்
 
  படர்கின்றது (2)
பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் - யுத்3:27 133/3
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் - யுத்4:37 46/1

 மேல்
 
  படர்கின்றவன் (1)
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் - ஆரண்:1 37/2

 மேல்
 
  படர்கின்றன (3)
பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா - ஆரண்:7 93/3
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் - யுத்1:12 18/2
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் - யுத்2:18 150/4

 மேல்
 
  படர்கின்றனவால் (1)
படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால்
 அடு நீள் உயிர் இன்மையின் ஆழ்கிலவால் - யுத்3:27 37/2,3

 மேல்
 
  படர்கின்றான் (1)
ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் - யுத்3:24 34/3

 மேல்
 
  படர்குவான் (1)
படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் - யுத்3:24 44/3

 மேல்
 
  படர்குறும் (1)
படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும்
 கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் - யுத்1:9 57/3,4

 மேல்
 
  படர்த்தினனால் (1)
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் - யுத்3:20 88/4

 மேல்
 
  படர்தல் (3)
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் - அயோ:14 127/4
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா - ஆரண்:1 43/2
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது - சுந்:10 26/3

 மேல்
 
  படர்ந்த (8)
ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை - அயோ:6 32/3
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் - அயோ:10 27/4
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை - கிட்:1 2/2
படர்ந்த நீள் நெடும் தலை பரப்பி மீது - கிட்:3 44/1
கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் - கிட்:11 93/3
பன்னிரண்டு யோசனை படர்ந்த மெய்யினன் - கிட்:14 29/1
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் - சுந்:1 30/2
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி - யுத்2:16 314/1

 மேல்
 
  படர்ந்தது (3)
பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே - அயோ:12 32/4
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் - யுத்4:36 7/4
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது - யுத்4:37 153/2

 மேல்
 
  படர்ந்தன (1)
பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான - சுந்:1 17/4

 மேல்
 
  படர்ந்தார் (1)
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட - யுத்3:26 1/3

 மேல்
 
  படர்ந்தான் (3)
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் - கிட்:12 18/4
பார்த்தவர் இமையா-முன்னம் விசும்பிடை படர்ந்தான் என்னும் - யுத்3:27 182/3
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் - யுத்4:41 5/4

 மேல்
 
  படர்ந்து (8)
படர்ந்து ஒளி பரந்து உயிர் பருகும் ஆகமும் - பால:10 57/1
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி - அயோ:9 43/1
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் - ஆரண்:10 108/1
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால் - கிட்:1 10/3
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன - கிட்:12 31/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர - சுந்:3 76/4
மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை - சுந்:4 36/3
சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர் - யுத்2:19 136/1

 மேல்
 
  படர்ந்தேன் (1)
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் - அயோ:4 77/2

 மேல்
 
  படர்ந்தோர் (1)
பார் இயங்குநர் விசும்பு படர்ந்தோர்
 வார் இயங்கு மழையின் குரல் மானும் - யுத்1:11 12/1,2

 மேல்
 
  படர்வ (3)
கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல - அயோ:13 49/3
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ - யுத்1:9 8/4
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால் - யுத்1:10 15/2

 மேல்
 
  படர்வது (1)
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன - யுத்1:14 13/1

 மேல்
 
  படர்வர் (2)
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் - கிட்:14 6/1
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் - யுத்1:6 10/4

 மேல்
 
  படர்வராம் (1)
பாதகர் நம்-வயின் படர்வராம் எனின் - யுத்1:4 72/3

 மேல்
 
  படர்வன (2)
கரிய மால் வரை கொழுந்து என படர்வன காணாய் - அயோ:10 18/4
மருள் கொள படர்வன நாகர் வைப்பையும் - யுத்1:6 46/3

 மேல்
 
  படர்வாய் (1)
பாவி நீயே வெம் கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை - அயோ:4 46/3

 மேல்
 
  படர்வார் (1)
அன்னர் பின் படர்வார் என ஆயினார் - ஆரண்:7 14/3

 மேல்
 
  படர்வென் (1)
ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை - ஆரண்:6 86/1

 மேல்
 
  படர்வேன் (1)
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி - ஆரண்:4 25/1

 மேல்
 
  படர்வோன் (1)
பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன்
 வந்து மண்ணினிடையோன் எனினும் வானினிடையோர் - ஆரண்:1 16/2,3

 மேல்
 
  படர (22)
நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் - பால:14 62/4
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர - பால:24 10/4
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர
 சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற - பால:24 11/1,2
பால் பாய்வன நறை பாய்வன மலர் வாய் அளி படர
 சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் - அயோ:7 8/2,3
வங்க நீர் கடலும் வந்து தன் வழி படர மான - அயோ:13 50/2
விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு - ஆரண்:10 47/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் - கிட்:3 4/2
உணங்கி உன் வழி படர உன்னுவேற்கு - கிட்:3 62/2
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ - கிட்:5 13/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை - கிட்:11 39/2
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் - கிட்:14 71/2
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் - சுந்:1 42/4
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர - சுந்:3 76/4
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர
 வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் - யுத்1:6 23/3,4
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் - யுத்1:12 18/2
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர
 புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் - யுத்2:16 243/3,4
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் - யுத்2:19 274/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து - யுத்3:24 34/1
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை - யுத்3:24 93/1
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி - யுத்3:27 13/2
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் - யுத்3:31 162/3
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் - யுத்4:36 21/2

 மேல்
 
  படரகில்லா (1)
நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் - யுத்3:24 29/2

 மேல்
 
  படரா (3)
நீர் மேல் படரா நெடும் குன்று நிமிர்ந்து நிற்றல் - சுந்:1 42/1
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா
 பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் - யுத்2:15 180/3,4
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா
 அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா - யுத்3:22 162/2,3

 மேல்
 
  படரா-வகை (1)
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் - யுத்3:27 138/1

 மேல்
 
  படராது (1)
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் - சுந்:1 42/2

 மேல்
 
  படராநின்ற (1)
பருப்பதம் வேவது என்ன படர் ஒளி படராநின்ற
 உரு பெற காட்டி நின்று நான் உனக்கு அபயம் என்ன - யுத்1:7 11/1,2

 மேல்
 
  படரினும் (1)
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை - சுந்:7 38/2

 மேல்
 
  படரும் (14)
பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா - பால:11 9/2
எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் - பால:14 23/3
அயிர் துற்றிய கடல் மா நிலம் அடைய தனி படரும்
 செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் - பால:24 12/1,2
படரும் நல் அறம் பாலித்து இரவியின் - அயோ:10 52/2
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் - ஆரண்:3 27/2
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி - ஆரண்:4 25/1
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா - ஆரண்:11 57/3
படரும் கால் என கறங்கு என செல்லுவார் பார்த்தார் - ஆரண்:13 84/2
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை - கிட்:14 2/3
பரித்த செல்வம் ஒழிய படரும் நாள் - சுந்:3 26/1
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை - யுத்2:17 72/3
பாரில் செலுமாறு பட படரும்
 தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் - யுத்2:18 26/2,3
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும்
 இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் - யுத்3:28 19/2,3
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை - யுத்4:41 20/3

 மேல்
 
  படலம் (9)
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம்
 அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி - அயோ:10 18/2,3
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற - ஆரண்:10 46/1
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் - சுந்:7 18/1
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் - யுத்1:6 33/2
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் - யுத்1:6 35/3
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் - யுத்1:6 38/2
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம - யுத்1:7 3/3
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை - யுத்2:19 104/3
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப - யுத்3:31 15/2

 மேல்
 
  படலால் (1)
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால்
 கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் - யுத்3:31 108/1,2

 மேல்
 
  படலும் (4)
படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை - ஆரண்:7 109/1
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும்
 தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க - சுந்:11 48/1,2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் - யுத்2:15 176/1
பாழி புயம் அம்பு உருவ படலும்
 வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு - யுத்3:20 70/1,2

 மேல்
 
  படலை (6)
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் - பால:14 11/3
தூளியின் படலை வந்து தொடர்வு உற மரமும் தூறும் - ஆரண்:7 58/1
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று - ஆரண்:13 116/3
சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு - கிட்:10 75/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே - யுத்1:7 2/3
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை
 போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன - யுத்2:15 236/3,4

 மேல்
 
  படலையில் (1)
கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க - சுந்:13 22/3

 மேல்
 
  படலையின் (2)
தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் - அயோ:10 45/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி - சுந்:13 31/1

 மேல்
 
  படலையும் (1)
தூளியின் படலையும் துரகம் தேரொடு - அயோ:14 25/1

 மேல்
 
  படலையோடு (1)
உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம் - கிட்:7 62/2

 மேல்
 
  படலையோடும் (1)
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் - யுத்1:7 1/1

 மேல்
 
  படலொடும் (1)
படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன - யுத்2:18 132/2

 மேல்
 
  படவும் (3)
கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ - ஆரண்:6 101/3
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் - யுத்2:19 53/3
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு - யுத்4:33 24/2

 மேல்
 
  படா (13)
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் - பால:20 1/3
களி படா மனத்தவன் காணின் கற்பு எனும் - கிட்:1 9/1
கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என - கிட்:1 9/2
துளி படா நயனங்கள் துளிப்ப சோரும் என்று - கிட்:1 9/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா - கிட்:2 33/1
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் - கிட்:2 33/3
நாள் படா மறைகளாலும் நவை படா ஞானத்தாலும் - கிட்:2 33/3
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா
 வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே - சுந்:3 106/3,4
ஊனோடு உயிர் வேறு படா உபயம் - யுத்1:3 117/1
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி - யுத்2:15 230/3
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் - யுத்2:19 75/4
பனி படா நின்றது என்ன பரக்கின்ற சேனை பாறி - யுத்4:37 17/1
நுனி படா நின்ற வீரன் அவன் ஒன்று நோக்கா-வண்ணம் - யுத்4:37 17/3

 மேல்
 
  படாத (2)
முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத
 தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது - யுத்1:3 36/2,3
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம் - யுத்1:6 38/1

 மேல்
 
  படாதன (2)
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி - யுத்3:22 70/1
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை - யுத்3:31 173/1

 மேல்
 
  படாது (3)
ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது - கிட்:1 9/4
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் - கிட்:2 33/2
பாணியின் தள்ளி கால மாத்திரை படாது பட்ட - யுத்3:25 10/1

 மேல்
 
  படாதேல் (1)
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல்
 வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் - பால:13 28/3,4

 மேல்
 
  படாநின்ற (2)
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் - கிட்:2 33/2
குனி படாநின்ற வில்லால் ஒல்லையின் நூறி கொன்றான் - யுத்4:37 17/4

 மேல்
 
  படார்கள் (1)
பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் - ஆரண்:3 37/1

 மேல்
 
  படி (59)
பரவு நல் ஒழுக்கின் படி பூண்டது - பால:1 12/2
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள - பால:2 21/3
கறங்கு அடல் திகிரி படி காத்தவர் - பால:7 40/1
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் - பால:12 16/2
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப - பால:15 12/2
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் - பால:20 8/2
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி - பால:22 41/1
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ - பால:24 9/1
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர - பால:24 10/4
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் - பால:24 17/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா - பால:24 21/3
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் - அயோ:1 65/2
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் - அயோ:4 139/3
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி - அயோ:4 147/2
படி அடங்கலும் நிமிர் பசும் கண் மாரியால் - அயோ:4 198/3
படி உற புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் - அயோ:5 25/4
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே - அயோ:6 7/3
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் - அயோ:7 3/3
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் - அயோ:7 8/4
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா - அயோ:9 9/3
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் - அயோ:14 22/3
அன்ன செலவின் படி மேல் அயல் சூழ் - ஆரண்:2 3/1
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் - ஆரண்:6 82/2
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் - ஆரண்:7 99/2
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற - ஆரண்:10 5/2
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் - ஆரண்:10 45/3
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் - ஆரண்:13 21/2
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி - ஆரண்:13 84/1
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் - ஆரண்:14 34/2
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க - ஆரண்:14 34/3
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா - கிட்:1 1/1
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் - கிட்:1 1/3
மருத்து மகன் இ படி இடந்து உற வளர்ந்தான் - கிட்:14 67/2
பானல் உண் கண்ணும் வண்ண படி முறை மாற பண்ணை - சுந்:2 181/1
பன்னிருவரினும் இருவரை தவிர்வுற்று உதித்தது ஓர் படி ஒளி பரப்ப - சுந்:3 81/4
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் - சுந்:4 9/2
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் - சுந்:4 38/1
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக - சுந்:10 28/2
நிலை மேற்கொண்டு மெலிகின்ற நெடியோன்-தன்-முன் படி ஏழும் - யுத்1:1 6/2
கல்லி மா படி கலக்குவான் கனல் என காந்தி - யுத்1:5 42/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை - யுத்1:10 12/1
அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ - யுத்1:10 12/2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால் - யுத்1:10 12/3
பாழி ஆள் வயிர படி பல் முறை - யுத்2:15 38/3
பள்ள கடல் கொள்ள படர் படி பேரினும் பதையா - யுத்2:15 185/1
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி - யுத்2:16 335/2
நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் - யுத்2:17 17/4
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் - யுத்2:18 147/3
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் - யுத்2:18 152/4
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் - யுத்3:31 115/1
பெய்த கணை மா முகில் எனும் படி வளைத்தனர் முனிந்தனர்களால் - யுத்3:31 150/2
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் - யுத்4:33 17/4
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் - யுத்4:33 23/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் - யுத்4:37 50/2
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் - யுத்4:37 167/4
முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ - யுத்4:38 22/3
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் - யுத்4:40 70/2
வஞ்சர் இல்லை இ அண்டத்தின் எனும் படி மடித்த - யுத்4:40 126/1
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் - யுத்4:41 105/2

 மேல்
 
  படி-கண் (1)
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் - அயோ:11 126/2

 மேல்
 
  படி-நின்று (1)
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி - அயோ:4 37/2

 மேல்
 
  படி-மேல் (1)
படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் - யுத்2:19 249/4

 மேல்
 
  படிக்கண் (1)
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் - யுத்1:14 18/2

 மேல்
 
  படிக்கின்றான் (1)
பாணியின் அளந்து இசை படிக்கின்றான் என - ஆரண்:12 21/3

 மேல்
 
  படிகத்தின் (1)
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க - பால:16 18/1

 மேல்
 
  படிகம் (1)
ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம்
 போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி - கிட்:1 19/1,2

 மேல்
 
  படிகளாம் (1)
படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் - அயோ:10 35/4

 மேல்
 
  படிகாரன் (1)
பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று - யுத்1:9 53/3

 மேல்
 
  படிகால் (1)
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் - பால:24 13/3

 மேல்
 
  படிகிலா (1)
பயிறலை பறவை பாரில் படிகிலா பரப்பை பார்க்கும் - யுத்3:22 29/4

 மேல்
 
  படிகின்ற (1)
பாம குருதி படிகின்ற படை - யுத்3:31 201/2

 மேல்
 
  படிகின்றது (2)
தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது - கிட்:1 1/2
காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான் - யுத்3:27 146/3

 மேல்
 
  படிகையும் (1)
பருமமும் முதுகு இடு படிகையும் வலி படர் - யுத்2:18 130/1

 மேல்
 
  படித்தது (1)
கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா - ஆரண்:12 3/3

 மேல்
 
  படித்தலத்து (1)
படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் - அயோ:14 134/3

 மேல்
 
  படித்தலம் (2)
படித்தலம் காவலன் பெயரல்-பாலனோ - அயோ:11 89/2
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி - யுத்3:28 45/1

 மேல்
 
  படித்தவன் (1)
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா - கிட்:2 32/4

 மேல்
 
  படித்து (1)
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் - சுந்:4 38/1

 மேல்
 
  படித்தேன் (1)
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் - யுத்3:22 216/3

 மேல்
 
  படிதர (1)
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப - பால:15 12/2

 மேல்
 
  படிதனில் (1)
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் - ஆரண்:9 3/2

 மேல்
 
  படிந்த (5)
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் - சுந்:11 29/4
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள் - யுத்1:11 8/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன - யுத்1:11 8/2
தாரையும் மேகமும் படிந்த தன்மைய - யுத்3:27 68/4
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் - யுத்4:42 1/3

 மேல்
 
  படிந்தது (5)
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து - பால:21 42/3
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம் - அயோ:14 7/2
பயிர் உற தெய்வம் என்-மேல் படிந்தது பார்-மின் என்னா - சுந்:2 188/2
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா - யுத்1:11 8/3
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் - யுத்3:26 45/3

 மேல்
 
  படிந்தன (3)
படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை - ஆரண்:7 116/2
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா - சுந்:8 28/4
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் - யுத்2:15 198/4

 மேல்
 
  படிந்தனர் (1)
படிந்தனர் பரந்தனர் பரந்தது ஓர் நெருப்பின் - யுத்1:12 24/1

 மேல்
 
  படிந்தனவாம் (1)
அன்னங்கள் படிந்தனவாம் எனலாய் - யுத்3:27 24/4

 மேல்
 
  படிந்தார் (4)
பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் - அயோ:5 16/4
நீறு தோய் மணி மேனியர் நெடும் புனல் படிந்தார்
 ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் - அயோ:9 35/2,3
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார்
 பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் - சுந்:7 26/1,2
பைம் புனல் வேலை படிந்தார் - சுந்:13 52/4

 மேல்
 
  படிந்து (10)
ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில - பால:2 25/1
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் - பால:15 20/3
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து
 இருவர் தாளும் முறையின் இறைஞ்சினான் - பால:21 42/3,4
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ - அயோ:10 16/2
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் - கிட்:1 1/3
வான் படிந்து உலகிடை கிடந்த மாண்பது - கிட்:1 1/4
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் - சுந்:5 56/3
தொடர்ந்தன துரந்தன படிந்து நெறி தூர - சுந்:6 18/2
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து
 தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் - யுத்1:12 5/1,2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா - யுத்4:41 22/2

 மேல்
 
  படிந்து-அனைய (1)
மழை படிந்து-அனைய தொங்கல் வயங்க - யுத்1:11 8/4

 மேல்
 
  படிந்துளதால் (1)
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால்
 துன்னும் துறை நீர் நிறை வாவி தொடர்ந்து - யுத்3:27 24/2,3

 மேல்
 
  படிப்பது (1)
பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் - பால:8 7/1

 மேல்
 
  படிம (1)
மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் - யுத்4:33 9/3

 மேல்
 
  படிமையோர் (1)
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர்
 கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் - யுத்3:31 149/1,2

 மேல்
 
  படிய (5)
சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப - பால:14 61/4
படிய வாயில் பருப்பதம் பாய்ந்து என - யுத்2:15 37/2
பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் - யுத்3:27 34/2
பார் இடந்து கொண்டு எழுந்தன பாம்பு எனும் படிய
 பாரிடம் துனைந்து எழுந்தன மலை அன்ன படிய - யுத்4:37 116/1,2
பாரிடம் துனைந்து எழுந்தன மலை அன்ன படிய
 பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த - யுத்4:37 116/2,3

 மேல்
 
  படியகத்து (1)
பொன் துன்னும் படியகத்து புரள்கின்ற பொழுதகத்து - ஆரண்:6 106/2

 மேல்
 
  படியது (1)
பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில் - சுந்:13 26/3

 மேல்
 
  படியான் (1)
பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான்
 அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் - யுத்1:3 4/3,4

 மேல்
 
  படியிடை (6)
படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் - பால:7 51/4
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார் - சுந்:7 26/1
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து - யுத்1:12 5/1
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன - யுத்2:16 204/2
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் - யுத்2:16 345/1
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் - யுத்3:21 31/2

 மேல்
 
  படியில் (7)
அரவிந்த மலருள் நீங்கி அடி இணை படியில் தோய - ஆரண்:6 52/3
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் - சுந்:11 29/4
சென்றது தெரிதல் தேற்றாம் சேவடி படியில் தீண்ட - யுத்1:3 131/2
பார்த்து உவந்தனன் குனித்தது வானரம் படியில் - யுத்2:15 202/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய - யுத்2:16 149/1
ஐயப்படல் அப்படி இ படியில்
 செய்யப்படுகிற்றி தெரித்தனெனால் - யுத்2:18 50/3,4
பல்லும் தலையும் உடலும் படியில்
 செல்லும் பொறி சிந்தின சென்றனவால் - யுத்3:27 25/2,3

 மேல்
 
  படியின் (4)
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா - பால:7 6/1
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே - ஆரண்:1 6/4
படியின் மேல் விழுந்தான் பழி பார்க்கலான் - சுந்:3 110/4
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே - யுத்3:27 180/4

 மேல்
 
  படியின்-மேல் (4)
படியின்-மேல் நின்ற மேரு மால் வரையினும் பரிய - கிட்:4 9/4
ஏழ்_இருபது ஓசனை இடந்து படியின்-மேல்
 ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க - கிட்:14 69/1,2
படியின்-மேல் காதலின் யாதும் பார்க்கிலென் - யுத்3:24 81/1
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல்
 எற்றுவேன் என்று உரைக்கும் இரைக்குமால் - யுத்4:37 44/3,4

 மேல்
 
  படியினில் (1)
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த - சுந்:3 82/1

 மேல்
 
  படியும் (4)
தேனில் படியும் செவி வண்டு உடையான் - ஆரண்:2 4/4
தம்பி தலை அற்ற படியும் தயரதன் சேய் - ஆரண்:9 1/1
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் - ஆரண்:14 34/4
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற - யுத்4:37 34/3

 மேல்
 
  படியுமாம் (1)
படியுமாம் சிறியோர் தன்மை நினக்கு இது பழியிற்றாமால் - யுத்3:26 63/2

 மேல்
 
  படியுறு (1)
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி - ஆரண்:7 47/2

 மேல்
 
  படியை (4)
படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும் - யுத்1:9 57/3
பாசத்தால் ஐயன் தம்பி பிணிப்புண்ட படியை கண்டு - யுத்2:19 209/1
பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற படியை ஒருவாய் பரமேட்டி - யுத்3:22 222/4
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான் - யுத்3:31 22/1

 மேல்
 
  படியொடு (2)
படியொடு திரு நகர் துறந்து பல் மரம் - அயோ:12 28/1
படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை - ஆரண்:7 116/2

 மேல்
 
  படிவ (2)
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே - யுத்2:18 95/4
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ - யுத்2:19 97/4

 மேல்
 
  படிவங்கள் (1)
பாதங்கள் இவை என்னின் படிவங்கள் எப்படியோ - ஆரண்:1 47/2

 மேல்
 
  படிவத்து (2)
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் - பால:22 36/2
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் - யுத்2:18 50/1

 மேல்
 
  படிவத்தோடும் (1)
பம்பு பேர் ஒளிய நாகம் பற்றிய படிவத்தோடும்
 உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் - யுத்2:19 202/3,4

 மேல்
 
  படிவம் (14)
பன்னு தொல் அற படிவம் நோக்கினான் - அயோ:11 117/4
எழுதிய படிவம் ஒத்து எய்துவான் தனை - அயோ:14 47/3
பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச - ஆரண்:13 128/3
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த - கிட்:2 19/1
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா - கிட்:2 32/4
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம் - கிட்:3 6/3
பாக்கியம் புரிந்த எல்லாம் குவிந்து இரு படிவம் ஆகி - கிட்:3 18/3
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே - கிட்:6 6/4
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் - கிட்:11 50/2
ஆல் இலை படிவம் தீட்டும் ஐய நுண் பலகை நொய்ய - கிட்:13 39/1
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் - சுந்:4 38/1
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான் - சுந்:4 78/3
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட - யுத்2:19 98/3
தீட்டிய படிவம் என்ன தோன்றினன் திகைத்த நெஞ்சன் - யுத்4:34 11/4

 மேல்
 
  படிவமொடு (1)
மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு
 வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என - கிட்:2 4/2,3

 மேல்
 
  படிவர் (1)
அந்தரத்து அமரர் அலர் மானிட படிவர் மயர் - கிட்:2 6/3

 மேல்
 
  படிவன (1)
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே - யுத்3:22 53/4

 மேல்
 
  படிவாற்கு (1)
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு
 புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் - ஆரண்:14 28/2,3

 மேல்
 
  படிவு (1)
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி - பால:3 13/3

 மேல்
 
  படிவுற்றனவால் (1)
பாம்போடு கடல் படிவுற்றனவால்
 வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல - யுத்3:31 202/2,3

 மேல்
 
  படிவுற்று (1)
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று
 ஆடுகின்றன கொழுநரை பொருவின அன்னம் - கிட்:10 39/3,4

 மேல்
 
  படின் (1)
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் - யுத்3:31 215/2

 மேல்
 
  படீஇ (2)
தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை - பால:5 81/3
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் - பால:5 107/2

 மேல்
 
  படு (69)
கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள - பால:2 21/1
பொன் மலை அல்லன மணி படு புளினம் - பால:2 47/4
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு
 பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் - பால:3 40/1,2
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் - பால:7 19/1
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் - பால:8 12/2
பாத்த யானையின் பதங்களில் படு மதம் நாற - பால:15 6/1
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் - பால:15 27/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு
 முலைகள் தம்தமின் முந்தி நெருங்கலால் - பால:18 18/2,3
பருணிதன்-கொல் படு கொலையான் என்றாள் - பால:21 34/4
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண - பால:23 1/1
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் - பால:23 1/2
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் - பால:23 1/3
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால் - பால:23 81/3
இடம் படு தோளவனோடு இயை வேள்வி - பால:23 90/1
மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின் - பால:23 90/3
நால் கடல் படு மணி நளினம் பூத்தது ஓர் - அயோ:2 49/1
பாற்கடல் படு திரை பவள வல்லியே - அயோ:2 49/2
தொளை படு குழலினோடு யாழ்க்கு தோற்றன - அயோ:4 175/3
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் - அயோ:7 7/1
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக - அயோ:9 4/1
படு முரசு அறைந்தனர் பரதன் தம்முனை - அயோ:12 24/1
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத - கிட்:1 10/1
மழை படு தரளமும் மணியும் வாரி நேர் - கிட்:1 10/2
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது - கிட்:1 10/4
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன் - கிட்:14 41/2
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக - சுந்:2 180/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் - சுந்:2 206/2
கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும் - சுந்:4 50/1
அரி படு சீற்றத்தான்-தன் அருகு சென்று அடியின் வீழ்ந்தார் - சுந்:6 56/1
கரி படு திசையின் நீண்ட காவலாய் காவல் ஆற்றோம் - சுந்:6 56/2
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச - சுந்:6 56/3
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் - சுந்:6 56/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் - சுந்:8 12/4
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் - சுந்:10 30/2
முறை படு தானையின் மருங்கு முற்றினான் - யுத்1:4 33/3
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் - யுத்1:5 60/2
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி - யுத்1:10 14/2
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற - யுத்1:12 18/1
சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின் - யுத்2:15 38/1
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட - யுத்2:15 51/3
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் - யுத்2:15 188/3
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் - யுத்2:15 243/3
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் - யுத்2:16 212/1
நடையில் படு நீதியா நல்குதலும் - யுத்2:18 71/4
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு - யுத்2:18 87/1
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப - யுத்2:18 244/2
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க - யுத்2:18 244/3
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் - யுத்2:19 40/2
கடம் படு கரி பட கலின மா பட - யுத்3:20 38/1
இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட - யுத்3:20 38/2
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் - யுத்3:20 44/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே - யுத்3:20 44/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் - யுத்3:22 53/3
படு மாரி நெடும் கணை பாய்தலினால் - யுத்3:27 35/1
படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால் - யுத்3:27 37/2
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் - யுத்3:31 21/2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் - யுத்3:31 108/1
பள்ளம் படு கடல் ஏழினும் படி ஏழினும் பகையின் - யுத்3:31 115/1
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் - யுத்3:31 117/2
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று - யுத்3:31 145/2
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட - யுத்3:31 162/1
சேம படு கேடகம் மால் கடல் சேர் - யுத்3:31 201/3
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ் - யுத்3:31 203/1
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன - யுத்3:31 214/1
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் - யுத்4:37 56/3
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் - யுத்4:37 56/4
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் - யுத்4:37 70/2
படைக்கலம் மழை படு துளியின் பான்மைய - யுத்4:37 70/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் - யுத்4:37 203/2

 மேல்
 
  படு-தொறும் (2)
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை - யுத்2:16 215/1
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும்
 பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன - யுத்2:18 135/3,4

 மேல்
 
  படுக்க (1)
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று - யுத்2:15 91/2

 மேல்
 
  படுக்கலாத (1)
பரிபவம் செய்ஞ்ஞரை படுக்கலாத நீ - யுத்1:2 17/3

 மேல்
 
  படுக்கிலேன் (1)
பழியினை உணர்ந்து யான் படுக்கிலேன் உனை - யுத்1:4 8/1

 மேல்
 
  படுக்கின்ற (1)
படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் - யுத்2:15 152/4

 மேல்
 
  படுக்கும் (4)
வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ் - பால:2 32/2
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை - யுத்3:22 78/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை - யுத்3:31 100/1
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும்
 வட்ட வேல்-அது வலம்-கொடு வாங்கினன் வணங்கி - யுத்4:32 27/2,3

 மேல்
 
  படுக்குவென் (1)
படுக்குவென் அது அன்று ஆயின் பற்றினென் கொணர்வென் என்றான் - ஆரண்:11 65/4

 மேல்
 
  படுக (1)
மா துயர் படுக நான் நெடிது உன் மாற்றவள் - அயோ:2 61/3

 மேல்
 
  படுகர் (1)
பூக வனம்-ஊடு படுகர் புளின முன்றில் - அயோ:5 13/3

 மேல்
 
  படுகள (1)
படுகள பரப்பை நோக்கி பாழி வாய் மடித்து நூழில் - யுத்3:22 128/1

 மேல்
 
  படுகால்-கொல் (1)
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் - சுந்:2 64/2

 மேல்
 
  படுகிலவால் (1)
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் - யுத்3:28 27/2

 மேல்
 
  படுகிலன் (1)
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன்
 செய்யும் மற்றும் இகல் என்று சின வாள் உருவி வன் - ஆரண்:1 34/1,2

 மேல்
 
  படுகிலேன் (1)
பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் - யுத்3:28 11/3

 மேல்
 
  படுகிற்கிலம் (1)
இடையில் படுகிற்கிலம் யாம் ஒரு நின் - யுத்2:18 71/1

 மேல்
 
  படுகிற்றும் (1)
தொடையில் படுகிற்றும் என துணியா - யுத்2:18 71/2

 மேல்
 
  படுகின்றது (1)
படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி - யுத்3:27 100/1

 மேல்
 
  படுகின்றாய் (1)
பாவம் பாராது இன் உயிர் கொள்ள படுகின்றாய் - அயோ:3 42/4

 மேல்
 
  படுகுவர் (1)
பாம்பினும் வெய்யோர் சால படுகுவர் பயம் இன்று இன்றே - யுத்2:19 57/2

 மேல்
 
  படுத்த (8)
பாய்ந்த பூம் பள்ளியில் படுத்த பல்லவம் - பால:19 38/3
கார் என கடிது சென்றான் கல்லிடை படுத்த புல்லின் - அயோ:13 39/1
பல்லவம் மலர் கொடு படுத்த பாயலின் - ஆரண்:14 93/2
பருந்து உண பாட்டி யாக்கை படுத்த நாள் படைஞரோடும் - யுத்1:14 32/1
படுத்த வாசியும் பதாகையும் பாழ்பட - யுத்2:15 64/4
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் - யுத்2:15 204/1
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் - யுத்2:19 264/4
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை - யுத்4:41 118/2

 மேல்
 
  படுத்த-போது (1)
பத்தினி-தன்னை தீண்டி பாதகன் படுத்த-போது
 மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே - யுத்3:26 88/1,2

 மேல்
 
  படுத்தலின் (1)
பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின்
 தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற - பால:3 19/2,3

 மேல்
 
  படுத்தலும் (1)
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் - யுத்3:31 55/2

 மேல்
 
  படுத்தவர் (1)
படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு - யுத்1:4 79/2

 மேல்
 
  படுத்தன (1)
பளிக்கு மால் வரை முந்தி படுத்தன
 ஒளிக்கும் ஆழி கிடந்தன ஓர்கிலார் - யுத்1:8 33/1,2

 மேல்
 
  படுத்தனர் (2)
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் - யுத்2:19 53/3
பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ - யுத்3:20 19/2

 மேல்
 
  படுத்தனன் (1)
படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் - ஆரண்:13 113/4

 மேல்
 
  படுத்தனை (1)
படுத்தனை பல வகை அமரர்-தங்களை - யுத்2:16 78/3

 மேல்
 
  படுத்தாய் (2)
வாலியை படுத்தாய் அலை மன் அற - கிட்:7 95/3
வேலியை படுத்தாய் விறல் வீரனே - கிட்:7 95/4

 மேல்
 
  படுத்தால் (1)
பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் - அயோ:6 4/4

 மேல்
 
  படுத்தான் (4)
படுத்தான் வானவர் பற்றாரை - சுந்:5 51/1
பரி கொடு பரிகளை தலத்திடை படுத்தான்
 வரி சிலை வயவரை வயவரின் மடித்தான் - சுந்:8 30/2,3
நூறு_ஆயிரம் படுத்தான் இது நுவல்-காலையின் இளையோன் - யுத்2:18 162/2
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான்
 போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் - யுத்2:18 176/3,4

 மேல்
 
  படுத்திடுதலும் (1)
சின்னபின்னம் படுத்திடுதலும் சினவி என் - கிட்:5 7/3

 மேல்
 
  படுத்தியேல் (1)
பாகமே காலம் ஆக படுத்தியேல் பட்டான் அன்றேல் - யுத்2:19 180/2

 மேல்
 
  படுத்தினான் (1)
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே - யுத்3:27 180/4

 மேல்
 
  படுத்து (16)
படுத்து வைகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் - அயோ:10 23/4
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் - சுந்:6 24/2
பணி படுத்து உயர் குன்றம் படுத்து-அரோ - சுந்:6 24/4
ஆடக தருவின் சோலை பொடி படுத்து அரக்கர் காக்கும் - சுந்:6 58/1
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் - யுத்1:2 54/2
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு - யுத்1:3 24/2
வகிர் படுத்து உரக்கும் பற்றி வாய்களை பிளக்கும் வன் தோல் - யுத்1:3 138/1
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி - யுத்1:3 138/2
படுத்து இவண் மீடும் என்று உரைத்த பண்பினீர் - யுத்2:18 3/2
சாரித்து அலைத்து உருட்டும் நெடும் தலத்தில் படுத்து அரைக்கும் - யுத்2:18 159/2
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் - யுத்2:18 176/3
பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் - யுத்2:18 224/4
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் - யுத்2:18 225/1
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த - யுத்3:21 19/1
திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் - யுத்3:24 35/4
படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து
 கடை உவாவினில் இராவணன் தன்னையும் சுட்டு - யுத்4:40 125/3,4

 மேல்
 
  படுத்து-அரோ (1)
பணி படுத்து உயர் குன்றம் படுத்து-அரோ - சுந்:6 24/4

 மேல்
 
  படுதலின் (2)
வேறு வேறு படுதலின் வெம்பியே - யுத்2:15 70/2
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல் - யுத்2:18 133/1

 மேல்
 
  படுதலும் (2)
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து - பால:10 16/3
நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் - யுத்1:6 20/1

 மேல்
 
  படுதலோடும் (2)
சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம் - யுத்2:15 132/1
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும்
 வேக வான் கொடும் கால் எற்ற முற்றும் போய் விளியும் நாளில் - யுத்3:28 44/1,2

 மேல்
 
  படுதி (1)
படுதி என்று உறுதிகள் பலவும் பன்னினான் - யுத்1:4 44/4

 மேல்
 
  படுப்பது (2)
பதி புகுந்தனர் தம்மை படுப்பது ஓர் - யுத்1:9 52/3
படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை - யுத்3:31 138/2

 மேல்
 
  படுப்பதே (1)
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா - யுத்1:1 3/4

 மேல்
 
  படுப்பான் (1)
ஞாலம் படுப்பான் தனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற நல் வில் - ஆரண்:13 31/1

 மேல்
 
  படுப்பெனோ (1)
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு - யுத்2:19 238/3

 மேல்
 
  படும் (24)
பிறை எனும் நுதலவள் பெண்மை என் படும்
 நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம் - பால:10 40/1,2
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா - அயோ:4 120/4
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் - அயோ:14 30/1
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி - ஆரண்:7 111/2
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம - ஆரண்:10 113/1
பிறந்து போந்து இது படும் பேதையேன் எனா - ஆரண்:12 18/4
கல்லிடை படும் துளி திவலை கார் இடு - கிட்:10 15/1
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின் - யுத்2:15 245/2
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் - யுத்2:18 51/3
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் - யுத்2:19 40/3
தானையும் பரியும் படும் தன்மையை - யுத்2:19 154/2
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல - யுத்3:20 38/4
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல - யுத்3:20 38/4
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் - யுத்3:20 44/2
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் - யுத்3:22 31/3
பாய் பரி குலம் படும் பாகர் பொன்றுவர் - யுத்3:22 48/2
கோடிகள் பல படும் குழாம் குழாங்களாய் - யுத்3:27 51/3
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் - யுத்3:31 144/1
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி - யுத்3:31 162/2
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை - யுத்3:31 173/1
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி - யுத்3:31 173/3
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி - யுத்4:32 13/1
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை - யுத்4:33 23/3
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி - யுத்4:35 8/3

 மேல்
 
  படும்படி (1)
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி - யுத்2:16 312/3

 மேல்
 
  படுமா (1)
பார்த்து ஊழி வடவை பொங்க படுவது படுமா பார்த்தி - யுத்1:13 8/2

 மேல்
 
  படுவ (6)
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் - பால:2 5/1
காமுகர் படுவ மாதர் கண்களும் காமன் அம்பும் - பால:2 5/2
மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும் - பால:2 5/3
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ - பால:2 5/4
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே - சுந்:9 38/4
பல் படு தலை பட படுவ பாதகர் - யுத்3:20 44/3

 மேல்
 
  படுவது (5)
பார்த்து ஊழி வடவை பொங்க படுவது படுமா பார்த்தி - யுத்1:13 8/2
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் - யுத்2:16 110/3
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் - யுத்2:16 318/1
வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் - யுத்2:19 277/2
பழித்துமோ நம்மை நாம் படுவது அஞ்சினால் - யுத்3:31 176/2

 மேல்
 
  படுவதே (3)
உரம் படுவதே இதனின் மேல் உறுதி உண்டோ - யுத்1:2 54/4
படுவதே துணிந்தாய் ஆகில் வந்தது பகர்தி என்றான் - யுத்1:14 30/4
பார்க்கிலேன் முந்தி படுவதே நன்று என பட்டான் - யுத்3:22 85/4

 மேல்
 
  படுவர் (1)
இவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து இமையவர் படுவர் எந்தாய் - யுத்2:16 110/4

 மேல்
 
  படுவன் (1)
மைந்தரில் கடை என படுவன் வாழியாய் - யுத்3:22 39/4

 மேல்
 
  படுவன (2)
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் - யுத்2:16 330/1
ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து - யுத்3:28 24/3

 மேல்
 
  படுவார் (1)
பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் - யுத்3:31 143/4

 மேல்
 
  படூஉம் (1)
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம்
 கொச்சை ஆண்மையும் சீர்மையில் கூடுமோ - சுந்:12 94/3,4

 மேல்
 
  படேனேல் (1)
பங்கம் உற நூறி இலக்குவனை படேனேல்
 அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத - யுத்2:19 10/2,3

 மேல்
 
  படை (374)
படை உழ எழுந்த பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும் - பால:2 7/1
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை
 வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை - பால:3 67/1,2
படை ஒழிந்திடுக தம்பதிகளே இனி - பால:5 109/1
ஊன் உறு படை பல சிலையொடு பயிலா - பால:5 123/3
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை
 ஒல் என உரறிய ஊழி பேர்ச்சியுள் - பால:8 35/2,3
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி - பால:9 12/1
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 17/4
பம்பி பொங்கும் கங்கையின் ஆழ்ந்த படை மன்னன் - பால:10 22/3
துனி இன்றி உயிர் செல்ல சுடர் ஆழி படை வெய்யோன் - பால:12 16/1
தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் - பால:12 30/3
எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் - பால:13 23/3
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் - பால:16 23/2
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் - பால:21 10/1
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் - பால:23 77/1
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய - பால:24 16/1
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் - அயோ:3 6/3
படை மாண் அரசை பல கால் மழுவாள்-அதனால் எறிவான் - அயோ:4 56/1
எழுந்தது பெரும் படை எழு வேலையின் - அயோ:12 25/1
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை
 பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் - அயோ:12 35/2,3
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ - அயோ:12 46/4
இன்னணம் நெடும் படை ஏக ஏந்தலும் - அயோ:12 52/1
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை - அயோ:13 6/1
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் - அயோ:13 6/4
எலி எலாம் இ படை அரவம் யான் என - அயோ:13 10/1
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு - அயோ:13 11/2
வேழ நெடும் படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ - அயோ:13 15/2
தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் - அயோ:13 19/1
போன படை தலை வீரர்-தமக்கு இரை போதா இ - அயோ:13 20/1
ஆடு கொடி படை சாடி அறத்தவரே ஆள - அயோ:13 22/1
ஏ முனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் - அயோ:13 23/3
கழித்து நீர் வரு துறை ஆற்றை சூழ் படை
 கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை - அயோ:13 63/1,2
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை - அயோ:14 22/1
கோள் இரும் படை இது என்று உணர கூறவே - அயோ:14 25/4
நல் நெடும் பெரும் படை நல்கல் அன்றியே - அயோ:14 44/2
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே - ஆரண்:1 25/4
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் - ஆரண்:1 34/1
சின படை வீரர் மேல் செல்லும் அன்பினான் - ஆரண்:4 16/2
கன படை வரி சிலை காளை நீவிர் யார் - ஆரண்:4 16/3
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா - ஆரண்:6 105/1
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் - ஆரண்:6 105/3
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை - ஆரண்:6 128/3
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை
 உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் - ஆரண்:7 23/1,2
பல் பதினாயிரம் படை கை வீரரே - ஆரண்:7 30/4
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை - ஆரண்:7 38/2
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை
 ஏறின ஏழினது இரட்டி என்பரால் - ஆரண்:7 38/2,3
இந்திரன் முதலினோர் எறிந்த மா படை
 சிந்தின தெறித்து உக செறிந்த தோளினார் - ஆரண்:7 41/1,2
ஆன்று அமை எறி படை அழுவத்து ஆர்கலி - ஆரண்:7 51/1
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் - ஆரண்:7 61/2
என்னும் மாத்திரத்து எறி படை இடி எனா இடியா - ஆரண்:7 74/1
சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால் - ஆரண்:7 85/1
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் - ஆரண்:7 92/2
அடைந்தார் படை தலைவீரர்கள் பதினால்வரும் அயில் வாள் - ஆரண்:7 95/2
படை பெரும் தலைவரும் படைத்த தேர்களும் - ஆரண்:7 102/1
படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை - ஆரண்:7 109/1
படை தலை தலைவர்கள் படலும் பல் படை
 புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் - ஆரண்:7 109/1,2
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் - ஆரண்:7 111/1
பற்றின மழை என படை வழங்குவார் - ஆரண்:7 117/4
நிருதர்-தம் பெரும் படை நெடிது நின்றவன் - ஆரண்:7 122/3
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற - ஆரண்:7 126/1
ஊ அறுப்புண்ட மொய் படை கையொடும் உயர்ந்த - ஆரண்:8 9/1
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் - ஆரண்:8 15/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 1/3
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க - ஆரண்:10 1/1
கோசிகன் அளித்த கடவுள் படை கொதிப்போடு - ஆரண்:11 25/3
வேகமுடன் வேல இழந்தான் படை வேறு எடா-முன் - ஆரண்:13 34/1
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் - ஆரண்:13 41/2
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல - ஆரண்:13 99/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது - ஆரண்:14 79/1
நெடும் படை கூட்டினால் அன்றி நேட அரிது - கிட்:6 29/3
அடும் படை அரக்கர்-தம் இருக்கை ஆணையாய் - கிட்:6 29/4
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை
 ஊழியில் கடல் என உலகம் போர்க்குமால் - கிட்:6 33/1,2
பற்றி ஆன்ற படை தலை வீரரும் - கிட்:7 100/1
மள்ளர்கள் மறு படை மான யானை-மேல் - கிட்:10 16/1
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர - கிட்:11 26/2
மீட்டும் ஒன்று விளம்புகின்றாள் படை
 கூட்டும் என்று உமை கொற்றவன் கூறிய - கிட்:11 28/1,2
மறந்திலன் கவியின் வேந்தன் வய படை வருவிப்பாரை - கிட்:11 64/1
ஓடின நெடும் படை கொணர்தல் உற்றதால் - கிட்:11 134/2
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை
 பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் - கிட்:11 136/3,4
குன்று உறழ் நெடும் படை அடைதல் கூறுவாம் - கிட்:12 1/4
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் - கிட்:12 8/4
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் - கிட்:12 9/4
பாயிர பெரும் படை கொண்டு பரவையின் திரையின் - கிட்:12 12/2
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் - கிட்:12 13/4
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை - கிட்:12 17/2
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் - கிட்:12 30/4
பண் உறு கிளவி செ வாய் படை உறும் நோக்கினாளை - கிட்:15 26/3
படை உளர் ஆயினார் பாரில் யார் எனா - கிட்:16 24/2
பவள காடு என பொலிந்தது படை நெடும் கண்ணால் - சுந்:2 31/2
வில் படை பெரிது என்கேனோ வேல் படை மிகும் என்கேனோ - சுந்:2 39/1
வில் படை பெரிது என்கேனோ வேல் படை மிகும் என்கேனோ - சுந்:2 39/1
மல் படை உடைத்து என்கேனோ வாள் படை வலிது என்கேனோ - சுந்:2 39/2
மல் படை உடைத்து என்கேனோ வாள் படை வலிது என்கேனோ - சுந்:2 39/2
நன் படை பெரிது என்கேனோ நாயகற்கு உரைக்கும் நாளில் - சுந்:2 39/4
மற்றும் தெய்வ பல் படை கொண்டே மலைவாளை - சுந்:2 87/2
வழங்கும் தெய்வ பல் படை காணாள் மலைவான்-மேல் - சுந்:2 88/1
இன்னர் ஆம் இரும் பெரும் படை தலைவர்கள் இருக்கை - சுந்:2 143/1
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை - சுந்:2 147/3
பன் நலம் பதினாயிரம் படை
 கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை - சுந்:3 22/2,3
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் - சுந்:4 114/3
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் - சுந்:4 117/3
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் - சுந்:5 72/1
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை
 இங்கு வந்து இறுக்கும் நீ இடரும் ஐயமும் - சுந்:5 73/2,3
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் - சுந்:5 77/4
வானவர் எறிந்த தெய்வ அடு படை வடுக்கள் மற்றை - சுந்:7 7/1
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் - சுந்:7 27/3
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை - சுந்:7 31/4
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை - சுந்:7 38/2
மிடல் அயில் படை மின் என விலங்கலின் கலங்கும் - சுந்:7 47/3
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் - சுந்:7 52/2
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி - சுந்:9 12/3
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை - சுந்:9 13/1
வாங்கிய சிலையினர் வழங்கினார் படை
 ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே - சுந்:9 29/3,4
ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார் - சுந்:9 59/3
பாகு இயல் கிளவி செ வாய் படை விழி பணைத்த வேய் தோள் - சுந்:10 13/3
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி - சுந்:10 24/2
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் - சுந்:10 30/1
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் - சுந்:10 33/3
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் - சுந்:10 33/4
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் - சுந்:10 39/4
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் - சுந்:11 16/4
ஆழி பல் படை அனையன அளப்ப_அரும் சரத்தால் - சுந்:11 43/3
திண்ணென் யாக்கையை திசைமுகன் படை சென்று திருக - சுந்:11 57/1
சாய்ந்த மாருதி சதுமுகன் படை எனும் தன்மை - சுந்:11 58/1
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி - சுந்:12 7/1
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ - சுந்:12 24/2
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் - யுத்1:2 54/2
ஊறு படை ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு நாளே - யுத்1:2 56/1
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் - யுத்1:2 59/3
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த - யுத்1:2 103/2
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் - யுத்1:3 83/1
உள்ள வான் படை உலப்பு_இல யாவையும் உக்கன உரவோய் நின் - யுத்1:3 84/1
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் - யுத்1:4 16/4
மா இரு ஞாலத்து வைத்த மா படை
 தேயினும் நாள் எலாம் தேய்க்க வேண்டுவது - யுத்1:5 31/2,3
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் - யுத்1:5 33/2
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் - யுத்1:5 34/2
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் - யுத்1:5 35/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் - யுத்1:5 36/2
உண்ணும் நாள் ஒரு நாளின் என்று ஒளிர் படை தானை - யுத்1:5 38/2
ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் - யுத்1:5 40/2
அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் - யுத்1:5 41/1
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் - யுத்1:5 42/2
அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன் - யுத்1:5 43/2
தாமம் நாட்டிய கொடி படை பதுமத்தின் தலைவன் - யுத்1:5 44/3
சொன்ன சொன்னவர் படை துணை இரட்டியின் தொகையான் - யுத்1:5 46/3
கூட்டினார் படை பாகத்தின் மேற்பட கொன்றாய் - யுத்1:5 70/1
வரம் தரும் இந்த மா கடல் படை செல வழி வேறு - யுத்1:5 75/3
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை
 தொடுத்தனன் அமரரும் துணுக்கம் எய்தினார் - யுத்1:6 56/3,4
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால் - யுத்1:8 10/1
பெருத்த குன்றம் கரடி பெரும் படை
 விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய - யுத்1:8 41/2,3
பருத்த மால் வரை ஏந்திய பல் படை
 நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா - யுத்1:8 49/1,2
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் - யுத்1:9 2/1
போதலினும் அன்ன படை பொன்னி எனல் ஆன - யுத்1:9 7/4
சாமரையின் வீசினர் படை_தலைவர்-தாமே - யுத்1:9 11/4
அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற - யுத்1:9 87/2
இங்கு இவன் படை இலங்கையர் மன்னன் - யுத்1:11 21/1
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட - யுத்1:13 16/3
தீட்டிய படை கை வீர சேனையின் தலைவ தெள்ளி - யுத்1:13 18/2
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் - யுத்1:14 16/3
தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா - யுத்1:14 30/2
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை
 இடங்கர் மா இரிய புனல் ஏறிட - யுத்2:15 4/2,3
பதனமும் மதிலும் படை நாஞ்சிலும் - யுத்2:15 32/1
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் - யுத்2:15 34/2
தங்கள் மா படை சாய்தலும் தீ எழ - யுத்2:15 52/1
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை
 ஊழி ஆழி கிளர்ந்து என ஓங்கின - யுத்2:15 56/1,2
வாங்கி வார் சிலை வானர மா படை
 ஏங்க நாண் எறிந்திட்டு இடையீடு இன்றி - யுத்2:15 69/1,2
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் - யுத்2:15 70/3
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் - யுத்2:15 83/4
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை
 ஊழி நாளினும் வெற்றி கொண்டு உற்ற நின் - யுத்2:15 85/1,2
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே - யுத்2:15 93/4
மற்றும் வான் படை வானவர் மார்பிடை - யுத்2:15 97/1
ஊன்றிய பெரும் படை உலைய உற்று உடன் - யுத்2:15 106/1
வாழிய வரி சிலை தம்பி மா படை
 கூழையின் நெற்றி நின்றானை கூடினான் - யுத்2:15 118/3,4
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா - யுத்2:15 147/3
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு - யுத்2:15 163/1
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் - யுத்2:15 175/3
இரிந்து நீங்கியது இராக்கத பெரும் படை எங்கும் - யுத்2:15 191/1
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் - யுத்2:15 204/1
இரியலுற்றது வானர பெரும் படை இமையோர் - யுத்2:15 207/1
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி - யுத்2:15 229/2
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி - யுத்2:15 230/2
மற்றும் வெம் படை வாங்கினன் வழங்குறா-முன்னம் - யுத்2:15 242/1
படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை - யுத்2:16 50/2
தருக என் தேர் படை சாற்று என் கூற்றையும் - யுத்2:16 88/1
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக - யுத்2:16 95/1
பெரும் படை இளவலோடு என்ற பேச்சினால் - யுத்2:16 95/2
வரும் படை வந்தது வானுளோர்கள் தம் - யுத்2:16 95/3
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் - யுத்2:16 100/4
புழுங்கும் நம் பெரும் படை இரியல்போகின்றது - யுத்2:16 107/3
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ - யுத்2:16 242/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் - யுத்2:16 243/2
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் - யுத்2:16 263/2
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு - யுத்2:16 278/2
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் - யுத்2:16 298/4
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை - யுத்2:16 307/4
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை
 காத்தது கருணனை கண்டு மாய மா - யுத்2:16 309/2,3
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி - யுத்2:16 310/2
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் - யுத்2:16 318/1
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி - யுத்2:16 328/3
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் - யுத்2:16 329/3
காய்ப்புண்ட நெடும் படை கை உளதா - யுத்2:18 10/1
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் - யுத்2:18 48/3
உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம் - யுத்2:18 61/1
வயிர படை தள்ளிய வாளியினான் - யுத்2:18 61/4
காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும் - யுத்2:18 99/2
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர் - யுத்2:18 127/1
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை
 விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் - யுத்2:18 129/2,3
இறை அற்றைய முனிவில் படை எறிய புடை எழு பொன் - யுத்2:18 141/3
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் - யுத்2:18 150/4
பறித்தான் நெடும் படை வானவர் பலர் ஆர்த்திட பலவா - யுத்2:18 167/1
சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான் - யுத்2:18 169/1
என் உனக்கு இச்சை நின்ற எறி படை சேனை எல்லாம் - யுத்2:18 186/2
பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும் - யுத்2:18 201/1
தன் படை உற்ற தன்மை நோக்கினான் தரிக்கிலாமை - யுத்2:18 217/1
வன் படை அனையது ஆங்கு ஓர் மராமரம் சுழற்றி வந்தான் - யுத்2:18 217/3
பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர - யுத்2:18 217/4
பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர - யுத்2:18 217/4
கொடும் படை வயிர கோட்டால் குத்துவான் குறிக்கும் காலை - யுத்2:18 220/2
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் - யுத்2:18 247/3
பாம்பின் தரு வெம் படை பாசுபதத்தினோடும் - யுத்2:19 12/1
கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட - யுத்2:19 29/2
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பிணத்தின் குப்பை - யுத்2:19 60/1
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் - யுத்2:19 70/1
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் - யுத்2:19 70/4
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் - யுத்2:19 71/1
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார் - யுத்2:19 74/3
பிழைத்தது கொள்கை போத பெரும் படை தலைவர் யாரும் - யுத்2:19 88/1
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை
 தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் - யுத்2:19 133/3,4
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் - யுத்2:19 137/3
நன்று நம் படை நாற்பது வெள்ளமும் - யுத்2:19 157/3
நீயும் நாற்பது வெள்ள நெடும் படை
 மாய வெம் கணை மாரி வழங்கினை - யுத்2:19 158/2,3
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு - யுத்2:19 219/1
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் - யுத்3:20 20/2
மால் கடலானது மா படை வாள்கள் - யுத்3:20 24/3
இரியல்போவன தொடர்ந்து அயல் இன படை கிடைந்த - யுத்3:20 63/3
காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் - யுத்3:20 99/4
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி - யுத்3:21 16/2
படை பெரும் தலைவர் நிற்க பல் பெரும் சேனை வெள்ளம் - யுத்3:22 16/1
நீலனை முதலாய் உள்ள நெடும் படை தலைவர் நின்றார் - யுத்3:22 19/1
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் - யுத்3:22 20/4
எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 78/4
உரவு நம் படை மெலிந்துளது அருந்துதற்கு உணவு - யுத்3:22 86/2
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் - யுத்3:22 90/4
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே - யுத்3:22 91/1
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் - யுத்3:22 92/2
அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் - யுத்3:22 93/2
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து - யுத்3:22 100/3
புக்கதால் பெரும் போர் படை பறந்தலை புறத்தில் - யுத்3:22 103/1
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி - யுத்3:22 103/4
கதிர் அயில் படை குலம் வரன்முறை முறை கடாவ - யுத்3:22 107/1
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் - யுத்3:22 113/2
பரு வலி பனசன் என்று இ படை தலை வீரர் யாரும் - யுத்3:22 119/2
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் - யுத்3:22 119/4
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி - யுத்3:22 120/1
நகம் படை ஆக கொல்லும் நரசிங்கம் நடந்தது என்ன - யுத்3:22 120/2
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை - யுத்3:22 120/3
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி - யுத்3:22 164/4
தளைத்து வைத்தது சதுமுகன் பெரும் படை தள்ளி - யுத்3:22 177/1
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் - யுத்3:22 179/1
விரிஞ்சன் வெம் படை என்றாலும் வேதத்தின் வேதம் அன்ன - யுத்3:24 21/1
அம்புயத்து அயன் படை ஆதல் தேறினென் - யுத்3:24 83/1
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி - யுத்3:25 15/3
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் - யுத்3:26 2/4
எறி படை அரக்கர் எல்லாம் இறந்தனர் இலங்கை ஊரும் - யுத்3:26 8/2
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் - யுத்3:26 20/1
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர - யுத்3:27 3/2
எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால் - யுத்3:27 19/2
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் - யுத்3:27 23/3
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் - யுத்3:27 24/1
பல்லார் படை நின்றது பல் அணியால் - யுத்3:27 29/1
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண் - யுத்3:27 29/2
பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் - யுத்3:27 29/3
ஆர் படை நின்றது பல் படையே - யுத்3:27 29/4
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை
 விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் - யுத்3:27 53/2,3
ஆயிரம் மலருடை ஆழி மா படை
 ஏ எனும் மாத்திரத்து இற்ற கொற்றமும் - யுத்3:27 59/1,2
சென்றன பெரும் படை இரிந்து சிந்தின - யுத்3:27 66/4
திரை கடல் பெரும் படை இரிந்து சிந்திட - யுத்3:27 69/1
படை பெரும் தலைவர் நின்றார் அல்லவர் இறுதி பற்றும் - யுத்3:27 89/1
படுகின்றது அன்றோ மற்று உன் பெரும் படை பகழி மாரி - யுத்3:27 100/1
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் - யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் - யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் - யுத்3:27 130/2
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் - யுத்3:27 130/3
இது காத்தி-கொல் என்னா எடுத்து இசிக படை எய்தான் - யுத்3:27 131/1
செதுகா படை தொடுப்பேன் என நினைந்தான் திசைமுகத்தோன் - யுத்3:27 131/3
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் - யுத்3:27 131/4
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் - யுத்3:27 134/1
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் - யுத்3:27 134/4
தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்தான் - யுத்3:27 136/3
வரும் ஆங்கது தவிர்ந்தால் என மலரோன் படை மாய - யுத்3:27 137/2
திருமால் தனக்கு இளையான் படை உலகு ஏழையும் தீய்க்கும் - யுத்3:27 137/3
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் - யுத்3:27 138/1
மாயோன் நெடும் படை வாங்கிய வளை வாள் எயிற்று அரக்கன் - யுத்3:27 145/1
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் - யுத்3:27 149/4
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா - யுத்3:27 150/2
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் - யுத்3:27 157/4
அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய் - யுத்3:27 158/1
தெய்வ படை பழுது உற்றது என கூசுதல் சிதைவால் - யுத்3:27 161/1
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா - யுத்3:27 164/3
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் - யுத்3:27 168/2
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை - யுத்3:28 4/1
படை பெரும் குல தலைவரை கொணருதிர் என்-பால் - யுத்3:30 31/1
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை - யுத்3:31 5/3
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி - யுத்3:31 13/4
இ பெரும் படை எழுந்து இரைந்து ஏக மேல் எழுந்த - யுத்3:31 15/1
வழங்கு பல் படை மீனது மத கரி மகரம் - யுத்3:31 20/1
அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் - யுத்3:31 23/2
பொருவது இ படை கண்டு தம் உயிர் பொறுத்து அன்றோ - யுத்3:31 25/4
இ கொடும் படை எங்கு உளது இயம்புதி என்றான் - யுத்3:31 31/1
வென்றி வெம் திறல் படை பெரும் தலைவர்கள் மீண்டார் - யுத்3:31 35/4
என் உனக்கு உதவி செய்வது இது படை என்ற போது - யுத்3:31 62/2
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி - யுத்3:31 97/1
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் - யுத்3:31 97/3
ஆர்ப்பர் பலர் அடர்ப்பர் பலர் அடுத்து அடுத்தே படை கலங்கள் அள்ளி அள்ளி - யுத்3:31 98/1
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் - யுத்3:31 98/4
ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும் - யுத்3:31 114/3
செறுத்த வீரர் பெரும் படை சிந்தின - யுத்3:31 127/1
பற்றி மேகம் பொழிந்து என பல் படை - யுத்3:31 131/4
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை
 தெறித்து சிந்த சர மழை சிந்தினான் - யுத்3:31 132/3,4
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் - யுத்3:31 140/4
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் - யுத்3:31 145/4
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் - யுத்3:31 149/1
வைது கொலின் அல்லது மற படை கொடி படை கடக்கும் வலிதான் - யுத்3:31 150/3
வைது கொலின் அல்லது மற படை கொடி படை கடக்கும் வலிதான் - யுத்3:31 150/3
அனைய படை நெளிய அமரர் சொரி மலர்கள் - யுத்3:31 157/3
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி - யுத்3:31 167/2
சுருக்கம் உற்றது படை சுருக்கத்தால் இனி - யுத்3:31 168/1
மேயின பெரும் படை இதனை ஓர் விலால் - யுத்3:31 172/3
இடை படும் படாதன இமைப்பிலோர் படை
 புடைபட வலம்கொடு விலங்கி போகுமால் - யுத்3:31 173/1,2
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி - யுத்3:31 173/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை
 தொழுவினில் புலி அனான் உடலில் தூவினார் - யுத்3:31 179/3,4
காந்தருப்பம் எனும் கடவுள் மா படை
 வேந்தருக்கு அரசனும் வில்லின் ஊக்கினான் - யுத்3:31 180/1,2
பல் ஆயிர கோடியர் பல் படை நூல் - யுத்3:31 189/1
தொல்லார் படை வந்து தொடர்ந்தது எனா - யுத்3:31 194/3
ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல - யுத்3:31 195/2
பாம குருதி படிகின்ற படை
 சேம படு கேடகம் மால் கடல் சேர் - யுத்3:31 201/2,3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு - யுத்3:31 209/3
ஒருவன் படை வெள்ளம் ஓர் ஆயிரமே - யுத்3:31 211/2
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன - யுத்3:31 214/2
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் - யுத்3:31 216/1
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக - யுத்3:31 224/1
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து - யுத்3:31 228/1
தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி - யுத்3:31 228/3
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பெயர்ந்துபோய் நாம் - யுத்4:32 1/1
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த - யுத்4:32 9/3
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த - யுத்4:32 9/4
தாழ் இல் என் படை தருக்கு அறும் என்பது ஓர் தன்மை - யுத்4:32 11/4
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி - யுத்4:32 12/2
கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க - யுத்4:32 22/1
மோக மா படை ஒன்று உளது அயன் முதல் வகுத்தது - யுத்4:32 23/1
நெடும் படை வாள் நாஞ்சில் உழு நிண சேற்றின் உதிர நீர் நிறைந்த காப்பின் - யுத்4:33 23/1
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை - யுத்4:37 43/3
நிருமித்தன படை பற்று அற நிமிர்வுற்றன அமிழ்த - யுத்4:37 47/3
படை உக இமையவர் பருவரல் கெட வந்து - யுத்4:37 87/1
தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் - யுத்4:37 89/4
கண்ணுதல் ஒருவனது அடு படை கருதி - யுத்4:37 94/1
துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய - யுத்4:37 94/4
விரிந்த தன் படை மெய் கண்ட பொய் என வீய்ந்த - யுத்4:37 95/1
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் - யுத்4:37 98/4
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா - யுத்4:37 108/1
மாயையின் படை தொடுப்பென் என்று இராவணன் மதித்தான் - யுத்4:37 109/4
மாயம் பொத்திய வய படை விடுதலும் வரம்பு_இல் - யுத்4:37 111/1
எய்யும் எய்யும் தேவருடை திண் படை எல்லாம் - யுத்4:37 130/1
நிருதி திக்கில் நின்றவன் வென்றி படை நெஞ்சில் - யுத்4:37 137/1
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை
 காமரத்தால் சிவன் கரத்து வாங்கினான் - யுத்4:37 159/3,4
படை துறந்து மயங்கிய பண்பினான் - யுத்4:37 174/1
நாரணன் படை நாயகன் உய்ப்புறா - யுத்4:37 185/1
பார வெம் படை வாங்கி இ பாதகன் - யுத்4:37 191/2
அந்தணன் படை வாங்கி அருச்சியா - யுத்4:37 192/2
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை - யுத்4:37 196/1
மின்னை மீட்டுறு படை அரக்கர் வேரற - யுத்4:40 50/2
படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து - யுத்4:40 125/3
நீலன் ஆதிய நெடும் படை தலைவரை நெடிய - யுத்4:41 10/2
தனயன் ஆதியாம் படை பெரும் தலைவர்கள் தம்மை - யுத்4:41 15/2
படை அமை விழியாட்கு ஐயன் இனையன பகரலுற்றான் - யுத்4:41 20/4

 மேல்
 
  படை-கொடு (2)
பரதன் இ படை-கொடு பார் கொண்டு ஆள் மறம் - அயோ:14 27/1
திறம்கொள் வெம் சின படை-கொடு குமுதனும் சேர்ந்தான் - கிட்:12 16/4

 மேல்
 
  படை-தன்னால் (1)
தவ்வா உண்மை காருடம் என்னும் படை-தன்னால் - யுத்4:37 141/4

 மேல்
 
  படை-தனை (2)
ஒன்றாக இ முதலோன் படை-தனை மாய்க்க என்று உரைத்தான் - யுத்3:27 135/3
இ பொன் படை-தனை மற்றொரு தொழில் செய்கிலை என்னா - யுத்3:27 158/2

 மேல்
 
  படை-தாமும் (1)
ஐயன் ஐம் படை-தாமும் அடி தொழில் - யுத்4:37 30/1

 மேல்
 
  படை-தொறும் (1)
நகை நெடும் படை-தொறும் தலை-தொறும் நடந்தான் - சுந்:8 33/4

 மேல்
 
  படை-மேல் (1)
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற - யுத்3:31 71/3

 மேல்
 
  படை-எனின் (1)
தான் விட்டது மலரோன் படை-எனின் மற்று இடைதருமே - யுத்3:27 136/1

 மேல்
 
  படை_தலைவர்-தாமே (1)
சாமரையின் வீசினர் படை_தலைவர்-தாமே - யுத்1:9 11/4

 மேல்
 
  படைக்க (2)
நோக்கினான் கண்டான் பண்டு இ உலகினை படைக்க நோற்றான் - யுத்3:24 2/1
பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க - யுத்4:35 14/4

 மேல்
 
  படைக்கணாரை (1)
பண்டு ஏய் உலகு ஏழினும் உள்ள படைக்கணாரை
 கண்டேன் இவர் போல்வது ஓர் பெண் உரு கண்டிலேனால் - ஆரண்:10 145/1,2

 மேல்
 
  படைக்கல (7)
பாழி தோள் நெடும் படைக்கல பதாதியின் பகுதி - சுந்:9 11/4
சில்லி உண்டையின் திரண்டன படைக்கல திரள்கள் - சுந்:13 29/4
மான வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் படைக்கல வாரி - யுத்2:16 216/2
நிண பெரும் சேற்றினூடும் படைக்கல நெருக்கினூடும் - யுத்2:19 220/2
படைக்கல விஞ்சை மற்றும் படைத்தன பலவும் தன்-பால் - யுத்3:28 14/1
கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் - யுத்3:31 53/3
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி - யுத்3:31 223/1

 மேல்
 
  படைக்கலங்கள் (1)
கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் - யுத்3:24 27/2

 மேல்
 
  படைக்கலங்களும் (2)
படைக்கலங்களும் மற்றும் நீ தேடிய பலவும் - யுத்2:15 252/2
படைக்கலங்களும் பரு மணி பூண்களும் பரு வாய் - யுத்3:22 97/1

 மேல்
 
  படைக்கலத்தால் (1)
வியன் படைக்கலத்தால் அற்று வீழ்தலும் - யுத்4:37 186/2

 மேல்
 
  படைக்கலத்தின் (1)
கண் அனார் உயிரே ஒப்பார் கை படைக்கலத்தின் காப்பார் - சுந்:11 17/1

 மேல்
 
  படைக்கலத்து (2)
கொன் நின்ற படைக்கலத்து எம்பியை கொன்றுளானை - யுத்2:19 9/2
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் - யுத்3:22 26/3

 மேல்
 
  படைக்கலத்தை (1)
மேய தெய்வ படைக்கலத்தை மீட்டான் அமரர் போர் வென்றான் - சுந்:12 113/3

 மேல்
 
  படைக்கலம் (52)
கோமகற்கு இனி நீ தெய்வ படைக்கலம் கொடுத்தி என்னா - பால:7 54/2
அண்ணல்-தன் சொல்லே அன்ன படைக்கலம் அருளினானே - பால:8 1/4
ஊன் நகு படைக்கலம் உருத்து வீசின - பால:8 34/1
நிற பெரும் படைக்கலம் நிறத்தின் நேர் உற - அயோ:5 29/1
எனை பல படைக்கலம் ஏந்தி யாரையும் - கிட்:10 97/3
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர் - சுந்:7 3/2
கரும் கடல் அரக்கர்-தம் படைக்கலம் கரத்தால் - சுந்:8 23/1
செறிந்தன படைக்கலம் இட கையின் சிதைத்தான் - சுந்:8 25/2
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த - சுந்:9 6/4
பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார் - சுந்:9 30/2
மாறு இலா பெரும் படைக்கலம் தொடுப்பதே மதித்தான் - சுந்:11 53/4
கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் - சுந்:11 54/4
தணிப்ப_அரும் பெரும் படைக்கலம் தழல் உமிழ் தறுகண் - சுந்:11 56/1
ஈசனின் பெறு படைக்கலம் இமைப்பு அளவில் எ உலகில் யாவும் - யுத்1:2 86/3
கொள்ளை தெய்வ வான் படைக்கலம் யாவையும் கொல்லா - யுத்1:3 17/2
கொற்றவன் படைக்கலம் குடித்த வேலை விட்டு - யுத்1:6 53/2
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட - யுத்1:13 16/3
எண்ணுறு படைக்கலம் இழுக எற்றிட - யுத்2:16 97/1
மற்றும் வேறு உள படைக்கலம் இலக்குவன் வாளி - யுத்2:16 246/2
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக - யுத்2:16 313/4
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன் - யுத்2:18 20/1
துன்ன_அரும் படைக்கலம் துணித்து தூவினன் - யுத்2:18 123/2
வேண்டிய படைக்கலம் மழையின் வீசுவார் - யுத்2:18 124/4
பல்லாயிர கோடி படைக்கலம் பண்டு தேவர் - யுத்2:19 18/1
சீரிய அனலி தெய்வ படைக்கலம் தெரிந்து வாங்கி - யுத்2:19 218/2
இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் - யுத்3:21 39/4
ஆளுற்று எண்ணிய படைக்கலம் எவற்றினும் அமரில் - யுத்3:22 60/2
ஈன்ற அந்தணன் படைக்கலம் தொடுக்கில் இ உலகம் - யுத்3:22 79/2
அறிந்து தெய்வ வான் படைக்கலம் தொடுப்பதற்கு அமைந்தான் - யுத்3:22 80/2
எல் கொள் நான்முகன் படைக்கலம் இவர் என்-மேல் விடா-முன் - யுத்3:22 83/1
தீர்த்தன்-மேல் அவன் திசைமுகன் படைக்கலம் செலுத்த - யுத்3:22 85/3
முந்தை நான்முகன் படைக்கலம் தொடுக்குற்ற முறையும் - யுத்3:22 89/2
அந்தகன் பெரும் படைக்கலம் மந்திரத்து அமைந்தான் - யுத்3:22 110/1
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் - யுத்3:22 142/3
பொன் மலை வில்லினான் தன் படைக்கலம் பொருந்த பற்றி - யுத்3:22 153/3
முன்னை நான்முகன் படைக்கலம் இமைப்பதன் முன்னம் - யுத்3:22 167/2
படைக்கலம் சுமந்து உழல்கின்ற பதகனேன் பழி பார்த்து - யுத்3:22 193/3
தேவர்-தம் படைக்கலம் தொடுத்து தீயவன் - யுத்3:24 73/1
அன்னவன் படைக்கலம் அமரர் தானவர் - யுத்3:24 84/1
பட்டனர் அரக்கர் என்னின் படைக்கலம் படைத்த எல்லாம் - யுத்3:26 9/2
தள மலர் கிழவன் தந்த படைக்கலம் தழலின் சாற்றி - யுத்3:26 11/2
பரம் கொள் வானவரின் தெய்வ படைக்கலம் படைத்தவாறும் - யுத்3:27 75/2
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான் - யுத்4:32 25/1
எய்த வாளியும் ஏயின படைக்கலம் யாவும் - யுத்4:32 29/1
வினையின் வெய்யன படைக்கலம் வேலை என்று இசைக்கும் - யுத்4:35 22/3
படைக்கலம் மழை படு துளியின் பான்மைய - யுத்4:37 70/4
ஆர்த்து வெம் சினத்து ஆசுர படைக்கலம் அமரர் - யுத்4:37 96/1
ஆசுர பெரும் படைக்கலம் அமரரை அமரின் - யுத்4:37 97/1
வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான் - யுத்4:37 102/3
மயன் படைக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்-மேல் - யுத்4:37 102/4
விட்டனன் விடு படைக்கலம் வேரொடும் உலகை - யுத்4:37 103/1
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் - யுத்4:37 211/4

 மேல்
 
  படைக்கலமும் (1)
உடல்களும் உதிர நீரும் ஒளிர் படைக்கலமும் உற்ற - யுத்3:22 147/3

 மேல்
 
  படைக்கலமோ (1)
பாசமோ மலரின் மேலான் பெரும் படைக்கலமோ பண்டை - யுத்3:27 74/1

 மேல்
 
  படைக்கின்ற (1)
பரதன் பெறுவான் இனி யான் படைக்கின்ற செல்வம் - அயோ:4 133/3

 மேல்
 
  படைக்கின்றது (1)
யாரை படைக்கின்றது யாரை அளிக்கின்றது - யுத்1:3 159/3

 மேல்
 
  படைக்கு (10)
குரங்கின் மா படைக்கு உறையிட படைத்தனன்-கொல்லாம் - கிட்:12 39/4
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து - சுந்:2 37/1
நண்ணுறு பொறிகளும் படைக்கு நாயகர் - யுத்2:16 97/2
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர் - யுத்3:22 180/1
துய்ய தெய்வ வான் படைக்கு எலாம் வரன்முறை துரக்கும் - யுத்3:22 185/2
நின்றிலென் உடன் நெறி படைக்கு நீதியால் - யுத்3:24 74/1
ஏலும் காட்டின் எறிந்த படைக்கு எலாம் - யுத்3:29 18/2
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் - யுத்3:30 30/4
இ நிமித்தம் இ படைக்கு இடைந்து வந்து அடுத்தது ஓர் - யுத்3:31 79/1
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள - யுத்3:31 221/2

 மேல்
 
  படைக்குநர் (1)
பண்பு உற நெடிது நோக்கி படைக்குநர் சிறுமை அல்லால் - ஆரண்:6 53/1

 மேல்
 
  படைக்கும் (1)
வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் - பால:5 63/2

 மேல்
 
  படைகட்கு (1)
தெய்வ வான் பெரும் படைகட்கு வரன்முறை திருந்து - யுத்3:22 88/1

 மேல்
 
  படைகள் (28)
ஊறிய உவகையோடும் உம்பர்-தம் படைகள் எல்லாம் - பால:8 2/2
தேவர்-தம் படைகள் செப்ப செவ்விது என்று அவனும் நேர - பால:8 3/3
தீய வார் கணை முதலிய தெறு சின படைகள்
 மேய மால் வரை ஒன்றினை வளைத்தன மேகம் - ஆரண்:7 84/2,3
அனைவரும் மலை என நின்றார் அளவு_அறு படைகள் பயின்றார் - சுந்:7 15/1
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் - சுந்:7 22/4
முறைமுறை படைகள் எறிந்தார் முடை உடல் மறிய முறிந்தார் - சுந்:7 26/4
செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி - சுந்:8 22/3
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி - சுந்:10 12/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் - சுந்:10 25/1
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி - சுந்:11 15/2
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும் - சுந்:14 50/1
முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது - யுத்1:13 13/2
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் - யுத்1:13 13/3
ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த - யுத்2:15 146/3
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு - யுத்2:15 153/2
பார்ப்பு அடங்கின கண் எலாம் பல வகை படைகள்
 தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை - யுத்2:15 236/2,3
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் - யுத்2:16 180/2
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த - யுத்2:19 58/3
எறிவன எய்வ பெய்வ எற்றுறு படைகள் யாவும் - யுத்3:22 28/2
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி - யுத்3:22 34/2
முற்றின படைகள் யாவும் முறை முறை முறிந்து சிந்த - யுத்3:22 125/2
தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் - யுத்3:28 3/4
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி - யுத்3:28 39/1
எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் - யுத்3:31 99/1
இலகு தொடு படைகள் இடியொடு உரும் அனைய - யுத்3:31 159/3
வீடி நின்று அழிவது என்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி - யுத்3:31 223/3
பல்லும் கூர்க்கின்ற கூர்க்கில அரக்கர்-தம் படைகள் - யுத்4:32 14/4
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ - யுத்4:37 213/2

 மேல்
 
  படைகளால் (2)
நச்சு அடை படைகளால் நலியும் ஈட்டதோ - சுந்:12 3/1
நூக்கினார் படைகளால் நுறுக்கினார் குழம்பு - யுத்2:18 125/3

 மேல்
 
  படைகளும் (7)
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல - பால:14 55/3
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் - ஆரண்:7 102/2
மாடு நின்றவர் வழங்கிய படைகளும் மாற்றா - ஆரண்:8 12/2
ஊக்கிய படைகளும் உருத்த வீரரும் - சுந்:9 32/1
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த - சுந்:11 32/2
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் - யுத்3:22 54/2
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் - யுத்4:37 119/4

 மேல்
 
  படைகளை (2)
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் - சுந்:7 38/4
ஆயிரம் தலையை ஆழி படைகளை அறுத்தும் அப்பால் - யுத்3:22 27/2

 மேல்
 
  படைகளோடு (1)
அலகு அளந்து அறியா நெடும் படைகளோடு அலங்க - யுத்4:35 27/2

 மேல்
 
  படைஞர் (8)
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் - பால:14 79/3
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் - சுந்:7 23/4
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் - சுந்:12 119/3
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் - யுத்1:6 10/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற - யுத்1:13 20/3
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் - யுத்2:19 77/1
மன்னவர் இவர் இவர் படைஞர் மற்றுளோர் - யுத்3:22 50/2
மழ விடை அனைய நம் படைஞர் மாண்டனர் - யுத்4:37 60/3

 மேல்
 
  படைஞரும் (2)
பம்பு திண் புரவியும் படைஞரும் புடை வர - பால:20 20/2
தேரும் மாவும் படைஞரும் தெற்றிட - யுத்2:15 100/1

 மேல்
 
  படைஞரை (2)
கொண்டனென் வாகை என்று படைஞரை குறித்து சொன்னான் - ஆரண்:7 66/4
விலக்கினர் படைஞரை வேதம் நீதி நூல் - யுத்1:4 40/1

 மேல்
 
  படைஞரோடும் (2)
பருந்து உண பாட்டி யாக்கை படுத்த நாள் படைஞரோடும்
 மருந்தினும் இனிய மாமன் மடிந்த நாள் வனத்துள் வைகி - யுத்1:14 32/1,2
கிளையொடும் படைஞரோடும் கேடு இலா உயிர்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:14 33/1

 மேல்
 
  படைத்த (24)
என்றனன் என்றலும் முனிவோடு எழுந்தனன் மண் படைத்த முனி இறுதி காலம் - பால:6 14/1
பாசடை கமலத்தோன் படைத்த வில் இறும் - பால:13 64/2
தெய்வ மேனி படைத்த சேயொளி போல் மழுங்கின தீபமே - அயோ:3 63/4
பருமையும் அன்னவன் படைத்த சேனையின் - அயோ:14 29/2
பாத லக்கம் மதவெற்பு அவை படைத்த வலியான் - ஆரண்:1 17/4
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே - ஆரண்:1 22/4
படை பெரும் தலைவரும் படைத்த தேர்களும் - ஆரண்:7 102/1
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் - ஆரண்:9 8/1
இருபதும் படைத்த செல்வம் எய்துதி இனி நீ எந்தாய் - ஆரண்:10 80/4
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே - ஆரண்:12 30/2
சிலை கிடந்ததால் இலக்குவ தேவர் நீர் படைத்த
 மலை கிடந்து என வலியது வடிவினால் மதியின் - ஆரண்:13 85/1,2
பாதகம் திரண்டு உயிர் படைத்த பண்பினான் - ஆரண்:15 15/4
மொழி படைத்த வலி என மூண்டது ஓர் - யுத்1:9 44/2
பழி படைத்த பெரும் பயத்து அன்னவன் - யுத்1:9 44/3
படைத்த மால் வரை யாவும் பறித்து வேர் - யுத்1:9 45/1
முன் படைத்த முகில் அன்ன காட்சியன் - யுத்2:15 68/3
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ - யுத்2:16 206/3
சென்று ஒரு கணத்தில் நாளை நான்முகன் படைத்த தெய்வ - யுத்2:19 300/2
வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு - யுத்3:22 180/4
பட்டனர் அரக்கர் என்னின் படைக்கலம் படைத்த எல்லாம் - யுத்3:26 9/2
படைத்த திக்கு எலாம் பரந்தனர் என்றன பயத்தால் - யுத்3:31 29/4
அயன் படைத்த பேர் அண்டத்தின் அரும் தவம் ஆற்றி - யுத்4:37 102/1
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட - யுத்4:37 113/2
அயன் படைத்த வில் ஆயிரம் பேரினான் - யுத்4:37 186/1

 மேல்
 
  படைத்தது (7)
பரதன் என்று ஒரு பழி படைத்தது என்னுமால் - அயோ:11 91/3
பார் அவள் பாதம் தீண்ட பாக்கியம் படைத்தது அம்மா - ஆரண்:10 68/3
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா - சுந்:6 51/4
படைத்தது ஓர் உவகை-தன்னை வேறு ஒரு வினயம் பண்ணி - யுத்2:17 47/3
வேள்வியில் படைத்தது ஈசன் வேண்டினன் பெற்று வெற்றி - யுத்2:19 235/2
பாற்கடல் அனைய வாள் கண் பனி கடல் படைத்தது அன்றே - யுத்3:22 9/4
பண்டு நான்முகன் படைத்தது கனகன் இ பாரை - யுத்4:37 105/1

 மேல்
 
  படைத்ததும் (1)
கருவி நான்முகன் வேள்வியில் படைத்ததும் கட்டி - யுத்4:35 4/3

 மேல்
 
  படைத்ததுவும் (1)
தன்னை படைத்ததுவும் தானே எனும் தன்மை - யுத்1:3 157/1

 மேல்
 
  படைத்ததுவே (1)
பின்னை படைத்ததுவே காட்டும் பெரும் பெருமை - யுத்1:3 157/2

 மேல்
 
  படைத்தலின் (1)
வரம் அரக்கன் படைத்தலின் மாயையின் - ஆரண்:9 24/1

 மேல்
 
  படைத்தலைவர் (2)
கூடினார் படைத்தலைவர் கொற்றவனை குடர் கலங்கி - யுத்2:16 356/3
பாரிடம்-மீதினின் அணுகி தம்பியொடும் படைத்தலைவர் பலரும் சுற்ற - யுத்4:37 202/2

 மேல்
 
  படைத்தலைவர்கள் (1)
தம் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தர வந்த தானை - கிட்:12 22/2

 மேல்
 
  படைத்தலைவன் (1)
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர் - யுத்2:15 68/1

 மேல்
 
  படைத்தவர் (1)
பயன் படைத்தவர் யாரினும் படைத்தவன் பல் போர் - யுத்4:37 102/2

 மேல்
 
  படைத்தவர்க்கு (1)
அரக்கர் என்பது ஓர் பெயர் படைத்தவர்க்கு எலாம் அடுத்த - யுத்3:22 65/1

 மேல்
 
  படைத்தவரை (1)
பழம் தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒத்தாள் - சுந்:4 65/2

 மேல்
 
  படைத்தவரொடும் (1)
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் - யுத்1:2 83/4

 மேல்
 
  படைத்தவற்கு (1)
பேர் படைத்தவற்கு அடியவருக்கு அடியரும் பெறுவார் - யுத்3:22 180/3

 மேல்
 
  படைத்தவன் (5)
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி - கிட்:7 64/4
பொடி குழீஇ அண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த - யுத்3:22 98/4
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர் - யுத்3:22 180/1
முன் இ பார் எலாம் படைத்தவன் நாள் எலாம் முறை நின்று - யுத்3:31 40/3
பயன் படைத்தவர் யாரினும் படைத்தவன் பல் போர் - யுத்4:37 102/2

 மேல்
 
  படைத்தவாறும் (1)
பரம் கொள் வானவரின் தெய்வ படைக்கலம் படைத்தவாறும்
 உரங்களும் நின்றது அன்றே உம்மை நாம் உயிரினோடும் - யுத்3:27 75/2,3

 மேல்
 
  படைத்தன (2)
தலை படைத்தன போன்றனவால் நெடும் சரங்கள் - யுத்2:16 206/4
படைக்கல விஞ்சை மற்றும் படைத்தன பலவும் தன்-பால் - யுத்3:28 14/1

 மேல்
 
  படைத்தனம் (1)
பயன் படைத்தனம் பல் கவத்தால் என்றார் - யுத்4:37 186/4

 மேல்
 
  படைத்தனவே (1)
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த - அயோ:13 60/4

 மேல்
 
  படைத்தனவோ (1)
அலகு_இல் பல் உரு படைத்தனவோ என அயிர்த்தார் - யுத்3:31 23/4

 மேல்
 
  படைத்தனன் (1)
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் - ஆரண்:13 111/3

 மேல்
 
  படைத்தனன்-கொல்லாம் (1)
குரங்கின் மா படைக்கு உறையிட படைத்தனன்-கொல்லாம் - கிட்:12 39/4

 மேல்
 
  படைத்தாய் (3)
உன்னை படைத்தாய் நீ என்றால் உயிர் படைப்பான் - யுத்1:3 157/3
என்னை படைத்தாய் நீ எனும் இதுவும் ஏத்து ஆமோ - யுத்1:3 157/4
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய்
 உய்ந்தவர்க்கு அரும் துறக்கமும் புகழும் பெற்று உயர்ந்தேன் - யுத்4:40 105/3,4

 மேல்
 
  படைத்தார் (1)
பாதியின் மேலுளர் நாசி படைத்தார் - யுத்3:20 14/4

 மேல்
 
  படைத்தால் (1)
வல்லே படைத்தால் வரம்பு இன்மை வாராதோ - யுத்1:3 158/4

 மேல்
 
  படைத்தாளை (1)
படர் எலாம் படைத்தாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி - அயோ:13 69/1

 மேல்
 
  படைத்தான் (3)
மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 34/4
பன்னி நாள் பல பணி உழந்து அரிதினின் படைத்தான்
 சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் - சுந்:2 26/3,4
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் - யுத்1:5 67/4

 மேல்
 
  படைத்தானை (1)
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் - யுத்3:20 91/3

 மேல்
 
  படைத்தி (1)
வினை வர்க்கம் முற்றும் உடனே படைத்தி அவை எய்தி என்றும் விளையா - யுத்2:19 259/1

 மேல்
 
  படைத்தீர் (1)
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர்
 நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் - யுத்3:22 180/1,2

 மேல்
 
  படைத்து (8)
உரம் கொள் மால் வரை உயிர் படைத்து எழுந்தன ஒக்கும் - கிட்:12 39/3
குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி - கிட்:13 62/1
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் - யுத்1:2 83/1
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் - யுத்1:2 83/2
அடல் படைத்து அவனியை பெரு வளம் தருக என்று அருளினானும் - யுத்1:2 83/3
உற்று உயிர் படைத்து எழுந்து ஓடல் உற்றதால் - யுத்1:6 53/3
அயில் படைத்து உருமின் செல்லும் அம்பொடும் அரக்கன் யாக்கை - யுத்3:21 31/1
வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும் - யுத்3:21 31/3

 மேல்
 
  படைத்துடைய (1)
வேய் படைத்துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி - யுத்3:31 228/2

 மேல்
 
  படைத்துடையார் (1)
வாய் படைத்துடையார் எல்லாம் வாழ்த்தினார் வணக்கம் செய்தார் - யுத்3:31 228/4

 மேல்
 
  படைத்துள (2)
வல்லை வல்லை இன்று ஆகும் நீ படைத்துள வாழ்நாட்கு - சுந்:11 37/3
பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த - யுத்4:40 126/4

 மேல்
 
  படைத்துளது (1)
அயன் படைத்துளது ஆழியும் குலிசமும் அனையது - யுத்4:32 26/2

 மேல்
 
  படைத்தோர்க்கு (1)
பாணித்தல் வீரம் அன்றால் பரு வலி படைத்தோர்க்கு எல்லாம் - யுத்2:18 178/2

 மேல்
 
  படைத்தோன் (1)
பரவும் மெய்யினுக்கு உயிர் அளித்து உறு புகழ் படைத்தோன் - யுத்4:40 119/4

 மேல்
 
  படைதாம் (1)
முற்றாதன தேவர் முரண் படைதாம்
 மற்று ஆரும் வழங்க வலார் இலவும் - யுத்2:18 62/2,3

 மேல்
 
  படைப்ப (1)
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப
 எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய - அயோ:1 55/2,3

 மேல்
 
  படைப்பர் (1)
படைப்பர் வந்து இடை ஒரு பழி வந்தால் அது - யுத்4:40 54/3

 மேல்
 
  படைப்பன (1)
பண்ணைகள் பயில் இடம் குழி படைப்பன
 சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன - பால:3 43/3,4

 மேல்
 
  படைப்பான் (2)
பயில் உறவு உற்றபடி பெரும்பான்மை இ பெரும் திரு நகர் படைப்பான்
 மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் - பால:3 4/2,3
உன்னை படைத்தாய் நீ என்றால் உயிர் படைப்பான்
 என்னை படைத்தாய் நீ எனும் இதுவும் ஏத்து ஆமோ - யுத்1:3 157/3,4

 மேல்
 
  படைப்பென் (1)
இடம் கொள் நான்முகனையும் படைப்பென் ஈண்டு எனா - பால:6 4/3

 மேல்
 
  படையார் (1)
நீரின் மத்து எனும் பெருமையர் நெடும் கடல் படையார்
 ஆரும் அத்தனை வலி உடையார் இலை அமரில் - யுத்1:5 45/2,3

 மேல்
 
  படையால் (7)
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் - ஆரண்:13 23/4
பாவம் தோற்றது தருமமே வென்றது இ படையால் - கிட்:12 38/4
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் - சுந்:7 42/3
மறிந்து போரிடை வழி கொள்வான் வயிர வாள் படையால்
 செறிந்த வான் பெரு மலைகளை சிறகு அற செயிரா - சுந்:11 45/2,3
சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால்
 அரம் கொண்ட கரும் கடலின் அழுவத்துள் அழுத்தினான் - யுத்2:16 354/3,4
நான்முகன் படையால் அன்றி சாகிலன் நம்ப என்றான் - யுத்2:18 203/4
அந்தணன் படையால் வந்தது என்பதும் ஆற்றல் சான்ற - யுத்3:24 6/1

 மேல்
 
  படையாலும் (1)
செப்பு உறு தெய்வ பல் படையாலும் சிதையாதீர் - கிட்:17 10/2

 மேல்
 
  படையான் (3)
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் - பால:24 12/2
வல் வாய் மடியா வயிர படையான் - ஆரண்:2 13/4
ஓட நோக்கி உயர் படையான் மற்று அ - யுத்2:15 90/2

 மேல்
 
  படையானிடை (1)
சூல படையானிடை வந்து தொடர்ந்தான் - யுத்2:18 247/1

 மேல்
 
  படையில் (1)
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில்
 செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய - சுந்:11 52/2,3

 மேல்
 
  படையின் (9)
உறுப்பு உறு படையின் தாக்கி உறு பகை இன்றி சீறி - பால:2 16/2
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே - அயோ:12 49/4
வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் - சுந்:7 10/1
இலங்கையின் அரண் இது படையின் எண் இது - யுத்1:5 32/1
எரிந்து எழு பல் படையின் ஒளி யாணர் - யுத்3:20 28/1
அலங்கலான் படையின் என்றார் அன்னதேல் ஆகும் என்றான் - யுத்3:22 157/4
சீரியது அன்று இது ஒன்றும் திசைமுகன் படையின் செய்கை - யுத்3:23 27/3
வேக வெம் படையின் கொன்று தருகுவென் வென்றி என்றான் - யுத்3:26 17/4
விட்டீய வழங்கிய வெம் படையின்
 சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும் - யுத்3:31 192/1,2

 மேல்
 
  படையின்னிடம் (1)
பாசறை படையின்னிடம் பற்றிய - யுத்2:15 1/3

 மேல்
 
  படையின (1)
உறைப்புறு படையின உதிர்ந்த யாக்கைகள் - சுந்:9 43/3

 மேல்
 
  படையினர் (1)
கரத்து எறி படையினர் கமலத்தோன் தரும் - ஆரண்:7 39/2

 மேல்
 
  படையினன் (2)
பம்பை பம்பு படையினன் பல்லவத்து - அயோ:8 3/2
கை துறந்த படையினன் கண் அகல் - யுத்4:37 172/1

 மேல்
 
  படையினார் (1)
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் - கிட்:3 5/4

 மேல்
 
  படையினால் (4)
மையல் கூர் மனத்து இராவணன் படையினால் மயங்கும் - யுத்2:15 214/1
வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் - யுத்2:19 300/3
தந்திரம் அதனை தெய்வ படையினால் சமைப்பின் அல்லால் - யுத்3:22 152/3
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த - யுத்4:41 9/2

 மேல்
 
  படையினின் (1)
அன்பின் வீடணன் ஆழியான் படையினின் அறுத்தி - யுத்4:32 24/3

 மேல்
 
  படையினே (1)
போன பேர் இருவர் தம் புடை வரும் படையினே - பால:20 21/4

 மேல்
 
  படையினை (1)
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் - யுத்2:19 189/1

 மேல்
 
  படையும் (22)
பந்தமும் கப்பண படையும் பாசமும் - ஆரண்:7 35/4
நாம இந்திரன் வச்சிர படையும் என் நடுவண் - கிட்:7 70/3
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் - சுந்:4 55/1
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் - சுந்:7 9/2
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் - சுந்:8 13/2
கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும் - சுந்:12 71/2
தெய்வ வெம் படையும் தீரா மாயமும் வல்ல தீயோன் - யுத்1:12 28/1
எல் கொடும் படையும் கொண்டது இ கடல் - யுத்2:15 19/4
தெய்வ படையும் சினமும் திறலும் - யுத்2:18 78/1
காவலன் படையும் தெய்வ கடலவன் படையும் கால் கொள் - யுத்3:21 27/1
காவலன் படையும் தெய்வ கடலவன் படையும் கால் கொள் - யுத்3:21 27/1
பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே - யுத்3:24 8/1
நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் - யுத்3:24 29/2
அந்தணன் படையும் நின்று அகன்று போயதால் - யுத்3:24 107/4
முக்கணான் படையும் ஆழி முதலவன் படையும் முன் நின்று - யுத்3:27 4/1
முக்கணான் படையும் ஆழி முதலவன் படையும் முன் நின்று - யுத்3:27 4/1
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் - யுத்3:27 158/4
நாம வேல்=தானும் மற்றை நான்முகன் படையும் நாண - யுத்3:28 52/2
எயிலுடை இலங்கை நோக்கி இரிந்தனர் படையும் விட்டார் - யுத்3:28 55/4
தீட்டிய படையும் மாவும் யானையும் தேரும் செல்ல - யுத்3:30 4/4
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை - யுத்3:31 70/3
வழு இலா இலங்கை வேந்தும் வான் பெரும் படையும் சூழ - யுத்4:41 18/2

 மேல்
 
  படையுள் (1)
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள்
 புக்கான் அயில் அம்பு பொழிந்தனனால் - யுத்3:27 30/1,2

 மேல்
 
  படையூற்றம் (1)
படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை - பால:6 13/2

 மேல்
 
  படையே (2)
ஆர் படை நின்றது பல் படையே - யுத்3:27 29/4
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக - யுத்3:31 224/1

 மேல்
 
  படையை (20)
அம்பு படையை துணிபடுத்ததும் அறிந்தான் - ஆரண்:9 1/2
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே - சுந்:12 116/1
கொன்று பெயர்வோம் நமர் கொடி படையை எல்லாம் - யுத்1:2 57/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட - யுத்1:13 16/3
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை - யுத்2:16 84/1
தந்திர கடலை நீந்தி தன் பெரும் படையை சார்ந்தான் - யுத்2:16 124/1
ஆற்றல் சால் படையை விட்டான் ஆரியன் அரக்கன் அம்மா - யுத்2:18 200/3
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் - யுத்2:18 200/4
நன்று என உவந்த வீரன் நான்முகன் படையை வாங்கி - யுத்2:18 204/1
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி - யுத்2:19 186/4
கொண்டல்-மேல் ஓட்டி சென்றான் குரங்கு_இன படையை கொன்றான் - யுத்3:21 15/4
கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை - யுத்3:22 20/1
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை
 எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 78/3,4
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் - யுத்3:22 154/1
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா - யுத்3:22 155/1
இறு காலையின் உலகு யாவையும் அவிப்பான் இகல் படையை
 மறுகா-வகை வலித்தான் அது வாங்கும்படி வல்லான் - யுத்3:27 160/1,2
முட்டிய செருவில் முன்னம் முதலவன் படையை என்-மேல் - யுத்3:28 5/1
மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் - யுத்3:31 57/4
தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி - யுத்3:31 59/3
இரியல் உறு படையை நிருதர் இடை விலகி - யுத்3:31 158/1

 மேல்
 
  படையொடு (5)
படையொடு ஆடவர்கள் பாய் புரவி மால் கயிறு தேர் - ஆரண்:1 9/1
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி - கிட்:12 27/2
படையொடு உற்று படர்க என பன்னினான் - கிட்:13 10/4
படையொடு மேலவர் மடிய பல் பரி - யுத்3:20 47/1
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் - யுத்3:31 146/3

 மேல்
 
  படையொடும் (4)
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே - கிட்:12 14/2
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும்
 பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார் - கிட்:13 74/2,3
பொன் செய் தோளினாய் போர் பெரும் படையொடும் புக்கோம் - யுத்1:5 71/3
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய - யுத்4:37 109/3

 மேல்
 
  படையோ (1)
ஈசனார் படையோ மாயோன் நேமியோ யாதோ இன்னம் - யுத்3:27 74/2

 மேல்
 
  படையோடு (2)
ஆய காலத்து அயன் படையோடு இருப்ப ஆகாது அனல் இடுதல் - சுந்:12 113/1
சென்று படையோடு சிறு மானுடர் சின போர் - யுத்1:2 58/2

 மேல்
 
  படையோடும் (3)
வற்கம் ஆயின மா படையோடும் சென்று - யுத்2:15 93/2
ஒருவிர் வந்து உயிர் தருதிரோ உம் படையோடும்
 பொருது பொன்றுதல் புரிதிரோ உறுவது புகலும் - யுத்3:22 59/2,3
சக்கர படையோடும் தழீஇ சென்று - யுத்4:37 196/2

 மேல்
 
  படையோர் (1)
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம - யுத்1:11 11/4

 மேல்
 
  படையோனும் (1)
நீலம் கொண்டு ஆர் கண்டனும் நேமி படையோனும்
 மூலம் கொண்டார் கண்டகர் ஆவி முடிவிப்பான் - யுத்4:37 125/1,2

 மேல்
 
  பண் (32)
பதங்களில் தண்ணுமை பாணி பண் உற - பால:3 51/1
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை - பால:10 7/3
பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன - பால:14 24/3
பண் இயல் வய பரிகள் பந்தியில் நிரைத்தார் - பால:15 13/4
பண் மலர் பவள செ வாய் பனி மலர் குவளை அன்ன - பால:16 3/1
பண் ஆன பாடல் செவி மாந்தி பயன் கொள் ஆடல் - பால:16 47/3
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை - பால:17 4/3
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் - பால:17 6/1
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன - பால:18 7/1
பண் நிறம் செறிந்து இடை பரந்தது என்னவும் - பால:19 1/2
பண் குடை வண்டு_இனம் பாட ஆடல் மா - பால:23 40/3
பண் உறு படர் சின பரும யானையான் - அயோ:1 1/2
ஆடுகின்றனர் பண் அடைவு இன்றியே - அயோ:2 2/1
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள் - அயோ:2 65/1
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே - அயோ:3 58/4
பண் எனும் சொல்லினார்-தம் தோள் எனும் பணைத்த வேயும் - அயோ:3 88/3
பண் முதிர் களிற்றொடு பரந்த சேனையின் - அயோ:14 32/1
பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் - அயோ:14 84/4
பாணிகள் பணி செய பழுது_இல் பண் இடை - ஆரண்:10 13/2
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் - ஆரண்:10 162/3
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் - கிட்:1 40/2
பண் உறு கிளவி செ வாய் படை உறும் நோக்கினாளை - கிட்:15 26/3
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் - சுந்:2 160/1
பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை - சுந்:6 31/1
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை - யுத்2:15 8/2
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் - யுத்2:16 10/1
பண் பெற்றாரோடு கூடா பகை பெற்றாய் பகழி பாய - யுத்2:17 39/1
பானமும் துயிலும் கண்ட கனவும் பண் கனிந்த பாடல் - யுத்2:19 281/1
பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க - யுத்3:20 28/3
சங்கை இல் பெரும் பண் உற்ற துறை-தொறும் திறம்ப தள்ளி - யுத்3:25 11/2
பண்டு உலகு உய்த்தவனோடும் பண் அமை - யுத்3:31 174/1
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப - யுத்4:32 10/4

 மேல்
 
  பண்கள் (2)
பண்கள் வாய் மிழற்றும் இன் சொல் கடைசியர் பரந்து நீண்ட - பால:2 10/1
பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாவை உயிரொடு பறிக்கின்றாரும் - யுத்3:29 41/3

 மேல்
 
  பண்களால் (1)
பண்களால் கிளவி செய்து பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி - யுத்2:17 7/1

 மேல்
 
  பண்டாரத்திடை (1)
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த - சுந்:10 39/2

 மேல்
 
  பண்டாரம் (2)
பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் - ஆரண்:13 39/4
பாவ பண்டாரம் அன்ன செய்குன்றம் பலவும் பாராய் - யுத்1:10 21/4

 மேல்
 
  பண்டி (3)
நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் - பால:2 20/4
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி
 பெற்ற ஏறு அன்ன புள்ளின் பேதையர் வெருவி நீங்க - பால:14 58/1,2
பண்டி எங்கும் பரந்தன பல்_இயம் - அயோ:11 10/1

 மேல்
 
  பண்டிகள் (1)
பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன - பால:14 24/3

 மேல்
 
  பண்டிதர் (1)
பண்டிதர் பழையவர் கிழவர் பண்பினர் - யுத்1:2 8/1

 மேல்
 
  பண்டியில் (2)
பண்டியில் நிறை வாச பனி மலர் கொணர்வாரும் - பால:23 28/1
பார் மிசை வருவாரும் பண்டியில் வருவாரும் - பால:23 35/4

 மேல்
 
  பண்டியும் (4)
கொள்ளும் கொள்ளையில் கொணரும் பண்டியும்
 அள்ளல் ஓங்கு அளத்து அமுதின் பண்டியும் - பால:2 53/2,3
அள்ளல் ஓங்கு அளத்து அமுதின் பண்டியும்
 தள்ளும் நீர்மையின் தலைமயங்குமே - பால:2 53/3,4
ஊரும் பண்டியும் ஊருநர் இன்மையால் - அயோ:11 34/2
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும்
 மண்ணினை மறைத்தன மலிந்த மா கொடி - அயோ:12 26/1,2

 மேல்
 
  பண்டு (85)
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் - பால:10 71/2
காத்த கண்ணன் மணி உந்தி கமல நாளத்திடை பண்டு
 பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் - பால:10 74/3,4
பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன - பால:11 15/1
தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் - பால:12 5/4
எய்தவன் யாவனோ ஏற்றி பண்டு என்பார் - பால:13 6/4
வண்ண வான் கடல் பண்டு கடைந்த மத்து என்பார் - பால:13 7/2
பாறு பின் செல கால் என செல்வது பண்டு ஓர் - பால:15 5/3
பயில்வாள் இறை பண்டு பிரிந்து அறியாள் பதைத்தாள் - பால:17 15/3
பல் நோக்கினது என்பது பண்டு கொலாம் - பால:23 17/2
பண்டு உள மறை நெறி பரவி செய்தனன் - பால:23 84/4
நிருப நின் குல மன்னவர் நேமி பண்டு உருட்டி - அயோ:1 34/1
பாக்கியம் புரிந்திலா பரதன்-தன்னை பண்டு
 ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் - அயோ:2 66/1,2
வஞ்சனை பண்டு மடந்தை வேடம் என்றே - அயோ:3 21/3
அரும் தேரானை சம்பரனை பண்டு அமர் வென்றாய் - அயோ:6 20/1
பங்கயத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் - அயோ:7 16/3
செய்ய தாமரை தாள் பண்டு தீண்டலால் - அயோ:7 25/1
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் - அயோ:11 73/3
பாலை ஏய் நிறத்தொடு பண்டு தான் படர் - அயோ:13 4/1
அழித்து வேறு அவனி பண்டு ஆண்ட வேந்தரை - அயோ:13 63/3
பள்ள நீர் வெள்ளம் அன்ன பரதனை விலக்கி பண்டு
 தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி - அயோ:14 116/2,3
பண்டு எழும் தனது வன் கதி பதிற்றின் முடுகி - ஆரண்:1 35/3
பிறிவு இல் அன்பு நனி பண்டு உடைய பெற்றிதனினும் - ஆரண்:1 46/3
பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் - ஆரண்:3 37/1
வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு
 பார்த்தானே யான் பட்ட பழி வந்து பாராயோ - ஆரண்:6 95/3,4
பண்டு போர் மழுவாளியை பண்பினால் - ஆரண்:9 17/3
பண்டு ஏய் உலகு ஏழினும் உள்ள படைக்கணாரை - ஆரண்:10 145/1
பண்டு ஆரும் உறா இடர்படறுவாள் - ஆரண்:11 46/4
பண்டு உலகு அளந்தோன் நல்க பாற்கடல் அமுதம் அ நாள் - ஆரண்:13 123/3
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் - கிட்:5 1/2
பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர் - கிட்:10 20/1
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர் - கிட்:13 17/1
பண்டு அரா_அணை பள்ளியான் உந்தியில் பயந்த - சுந்:2 22/3
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க - சுந்:4 92/3
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு - சுந்:6 53/1
பண்டு உள துயரும் என்று அனுமன் பன்னுவான் - சுந்:14 25/4
ஆயவள் சீதை பண்டு அமுதின் தோன்றினாள் - யுத்1:2 81/4
எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து - யுத்1:2 87/1
பண்டு வானவர் தானவர் யாவரும் பற்றி - யுத்1:3 11/1
எந்தாய் பண்டு ஓர் இடங்கர் விழுங்க - யுத்1:3 93/1
ஆர்கலி அமரர் உய்ய அமுது பண்டு அளித்தது அன்றே - யுத்1:4 125/4
கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் - யுத்1:5 48/4
அருணன் கண்களும் கண்டிலா இலங்கை பண்டு அமரில் - யுத்1:5 58/2
சேனை காவலர் ஓர் ஐவர் உளர் பண்டு தேவர் - யுத்1:5 63/1
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் - யுத்1:5 67/4
பாய்ந்து பண்டு உறையும் மலை பாந்தள்கள் - யுத்1:8 36/3
பற்றினன் என்ப மன்னோ பண்டு தான் பல நாள் செய்த - யுத்1:9 23/3
சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை - யுத்1:9 64/1
பருதி-மேல் பண்டு பாய்ந்தவன் ஆம் என பாய்ந்தான் - யுத்1:12 3/4
ஊழி காண்கிற்கும் வாழ்நாள் உந்தையை உயிர் பண்டு உண்டான் - யுத்1:14 5/4
இந்திரன் செம்மல் பண்டு ஓர் இராவணன் என்பான்-தன்னை - யுத்1:14 24/1
சாய இந்திரனே பண்டு தந்தது - யுத்2:15 95/4
அள்ளி அம் கைகள் இருபதும் பற்றி பண்டு அரன் மா - யுத்2:15 209/2
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன் - யுத்2:15 219/3
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் - யுத்2:18 65/2
பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் - யுத்2:18 72/4
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு - யுத்2:18 87/1
பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு
 சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் - யுத்2:19 2/2,3
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி - யுத்2:19 16/3
பல்லாயிர கோடி படைக்கலம் பண்டு தேவர் - யுத்2:19 18/1
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் - யுத்2:19 149/3
தணிவு அற பண்டு செய்த தவத்தினும் தருமத்தாலும் - யுத்2:19 185/1
ஆழி அம் செல்வ பண்டு இ அகலிடம் அளித்த அண்ணல் - யுத்2:19 235/1
பண்டு இலை நண்பு நாங்கள் செய்வது என் பகர்தி என்றான் - யுத்2:19 269/4
ஏக சாதனனும் மூன்று புரங்கள் பண்டு எரித்துளோனும் - யுத்3:22 122/2
நோக்கினான் கண்டான் பண்டு இ உலகினை படைக்க நோற்றான் - யுத்3:24 2/1
நெடும் பாற்கடல் கிடந்தாரும் பண்டு இவர் நீர் குறை நேர - யுத்3:27 143/1
இலவ தீவினின் உறைபவர் இவர்கள் பண்டு இமையா - யுத்3:30 12/1
மறலியை பண்டு தம் பெரும் தாய் சொல வலியால் - யுத்3:30 18/1
வேதாள கரத்து இவர் பண்டு புவியிடம் விரிவு - யுத்3:30 19/1
காளியை பண்டு கண்ணுதல் காட்டிய-காலை - யுத்3:30 23/1
ஏற்றம் ஆக பண்டு உதித்துளோர் என்பவர் இவரால் - யுத்3:30 25/4
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற - யுத்3:30 26/1
உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை - யுத்3:31 16/3
பிடுங்கி உண்குவர் யார் இவர் பெருமை பண்டு அறிந்தார் - யுத்3:31 24/3
தேவரும் அவுணர்-தாமும் செரு பண்டு செய்த காலம் - யுத்3:31 51/1
பண்டு உலகு உய்த்தவனோடும் பண் அமை - யுத்3:31 174/1
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி - யுத்4:32 10/3
பாற்கடல் பண்டு அமிழ்தம் பயந்த நாள் - யுத்4:33 31/1
பண்டு அரிதன் உந்தி அயன் வந்த பழ முந்தை - யுத்4:36 12/1
பண்டு நான்முகன் படைத்தது கனகன் இ பாரை - யுத்4:37 105/1
தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா - யுத்4:37 106/1
பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று - யுத்4:37 107/1
தேரின்-மேல் இருந்தான் பண்டு தேவர்-தம் - யுத்4:37 170/3
புரம் சுட பண்டு அமைந்தது பொன் பணை - யுத்4:37 193/1
பண்டு நான் தொழும் தேவரும் முனிவரும் பாராய் - யுத்4:40 106/1

 மேல்
 
  பண்டுடை (2)
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை
 வரம்-தனின் வளர்வன அவற்றை வள்ளலும் - யுத்2:18 120/2,3
பண்டுடை தீவினை பயந்த பண்பினால் - யுத்3:24 72/4

 மேல்
 
  பண்டும் (2)
பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற படியை ஒருவாய் பரமேட்டி - யுத்3:22 222/4
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் - யுத்3:31 151/2

 மேல்
 
  பண்டே (2)
பண்டே எரி முன் உன்னை பாவி தேவி ஆக - அயோ:4 47/3
பாம்பு_அணை அமலனே மற்று இராமன் என்று எமக்கு பண்டே
 ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ - யுத்3:31 45/2,3

 மேல்
 
  பண்டை (20)
பண்டை வண்ணமாய் நின்றனள் மா முனி பணிப்பான் - பால:9 14/4
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை
 பாற்கடல் ஒப்பது ஓர் பள்ளி அணைந்தான் - பால:23 98/3,4
பண்டை நாள் இராகவன் பாணி வில் உமிழ் - அயோ:2 48/3
பண்டை நூல் தெரி பரத்துவனும் போயினான் - அயோ:14 136/1
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை
 வரை அளித்த குல மாட நகர் புகுவேம் இவை தெரிய மனக்கொள் என்றான் - ஆரண்:6 128/3,4
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா - கிட்:2 32/4
பார் இடந்த வெம் பன்றி பண்டை நாள் - கிட்:3 43/1
பதியொடும் பெரும் திரு பறித்த பண்டை நாள் - சுந்:9 19/2
பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான் - யுத்1:3 4/3
பண்டை நாள் இருந்த கங்கை நங்கையும் பதைத்தாள் பார்ப்பான் - யுத்1:6 58/3
பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள - யுத்1:7 7/3
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் - யுத்1:9 2/1
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் - யுத்2:15 130/4
பண்டை தன் நாமத்தின் காரணத்தை பாரித்தான் - யுத்2:17 87/2
முகம் தோன்ற நின்று காற்றினுக்கு அரசன் பண்டை
 நான்முகன் படையால் அன்றி சாகிலன் நம்ப என்றான் - யுத்2:18 203/3,4
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள - யுத்3:22 194/3
பாசமோ மலரின் மேலான் பெரும் படைக்கலமோ பண்டை
 ஈசனார் படையோ மாயோன் நேமியோ யாதோ இன்னம் - யுத்3:27 74/1,2
அன்றில் தீவினின் உறைபவர் இவர் பண்டை அமரர்க்கு - யுத்3:30 13/1
பரந்த தேவர் மாயன் நம்மை வேர் அறுத்த பண்டை நாள் - யுத்3:31 74/2
பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல் - யுத்4:41 19/3

 மேல்
 
  பண்டைய (2)
பண்டைய இன்று பரிந்து அளித்தி என்றாள் - அயோ:3 10/4
பண்டைய அயன் தரு பாலகில்லரும் - ஆரண்:3 3/1

 மேல்
 
  பண்டையில் (1)
பண்டையில் நாசி இழந்து பதைக்கும் - ஆரண்:14 49/1

 மேல்
 
  பண்டையின் (1)
கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி - யுத்2:16 335/2

 மேல்
 
  பண்டொடு (1)
பண்டொடு இன்று-அளவுமே என் பெரும் பழவினை - கிட்:7 130/3

 மேல்
 
  பண்ணவ (1)
பாவி கை பிடித்தது பண்ணவ நின் - யுத்3:23 14/2

 மேல்
 
  பண்ணவற்கு (1)
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை - யுத்3:22 78/3

 மேல்
 
  பண்ணவன் (9)
பரகதி உணர்ந்தவர்க்கு உதவு பண்ணவன் - பால:5 9/4
பண்ணவன் வருக என்ன பரிவினன் விரைவில் புக்கான் - அயோ:8 12/2
பரக்க என் பகர்வது பகழி பண்ணவன்
 துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற - ஆரண்:12 11/1,2
பதவியை எவர்க்கும் நல்கும் பண்ணவன் பணித்த யாவும் - கிட்:7 141/3
பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர் - கிட்:10 20/1
ஆதி பண்ணவன் ஆயிர நாமம் - யுத்1:3 103/3
பண்ணவன் உயர் கொடி என ஒரு பரவை - யுத்4:37 88/1
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக - யுத்4:37 94/2
பரசுடை கடவுள் நேமி பண்ணவன் பதுமத்து அண்ணல் - யுத்4:40 40/1

 மேல்
 
  பண்ணன (1)
இடை இடைதர விழுந்து இழிந்த பண்ணன
 கடல் நெடும் குருதிய கனலி காலுறு - யுத்3:20 47/2,3

 மேல்
 
  பண்ணி (2)
படைத்தது ஓர் உவகை-தன்னை வேறு ஒரு வினயம் பண்ணி
 உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் - யுத்2:17 47/3,4
தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி
 மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் - யுத்4:33 9/2,3

 மேல்
 
  பண்ணின் (2)
பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை பசும் - அயோ:7 11/3
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம் - யுத்2:18 140/3

 மேல்
 
  பண்ணின (1)
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் - அயோ:12 26/1

 மேல்
 
  பண்ணினான் (1)
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் - யுத்4:37 167/4

 மேல்
 
  பண்ணினும் (1)
பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ - சுந்:14 30/4

 மேல்
 
  பண்ணு (1)
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி - யுத்3:31 167/2

 மேல்
 
  பண்ணும் (3)
பண்ணும் நரம்பின் பகையா இயல் பாணி ஓதை - பால:16 44/2
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா - அயோ:4 85/4
நாடி நால் பெரும் பண்ணும் நயப்பு உற - சுந்:2 176/3

 மேல்
 
  பண்ணுமே (1)
பட்டு வந்த போல் விழுந்த என்ன தன்மை பண்ணுமே - யுத்3:31 87/4

 மேல்
 
  பண்ணை (19)
பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை - பால:2 13/4
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் - பால:10 73/4
பாயும் தீம் புனல் பண்ணை சென்று எய்தினார் - பால:17 39/4
அங்கு அவர் பண்ணை நல் நீராடுவான் அமைந்த தோற்றம் - பால:18 2/1
பாளை விரிய குதி கொள் பண்ணை வள நாடா - பால:22 41/3
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி - அயோ:13 59/3
பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப - ஆரண்:13 28/4
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப - ஆரண்:13 37/4
பாரமும் மருங்கும் தெய்வ தருவும் நீர் பண்ணை ஆடும் - கிட்:3 31/3
நரம்பையும் அமிழ்த நாறும் நறவையும் நல் நீர் பண்ணை
 கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் - கிட்:13 36/3,4
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை
 பொன் நகர் வீதி-தோறும் புது மனை புகுகின்றாரை - சுந்:2 117/3,4
பானல் உண் கண்ணும் வண்ண படி முறை மாற பண்ணை
 சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர - சுந்:2 181/1,2
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி - யுத்1:6 28/2
பறந்தலை அதனின் வந்த பல் பெரும் கவியின் பண்ணை
 இறந்தது கிடக்க நின்ற இரிதலின் யாரும் இன்றி - யுத்2:16 202/1,2
பண்ணை விழுங்க உணர்ந்திலர் பண்பால் - யுத்3:20 23/4
முழங்கின யானை வாசி ஒலித்தன முரசின் பண்ணை
 தழங்கின வயவர் ஆர்த்தார் என்பதோர் முறைமை தள்ள - யுத்3:21 11/1,2
மான மா புரவி பொன் தார் மா கொடி கொண்ட பண்ணை
 சேனையோர் சுழலும் தாரும் சேண் தர புலம்ப மற்றை - யுத்3:22 6/2,3
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை - யுத்3:27 20/4
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை
 தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் - யுத்4:33 23/3,4

 மேல்
 
  பண்ணைக்கு (1)
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் - சுந்:4 114/4

 மேல்
 
  பண்ணைகள் (2)
பண்ணைகள் பயில் இடம் குழி படைப்பன - பால:3 43/3
படை நெடும் கண்ணார் ஆடும் பண்ணைகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 17/4

 மேல்
 
  பண்ணைய (2)
பவர் இனப்படு மணி குவிக்கும் பண்ணைய
 உவரியை புதுக்கின உதிர ஆறு-அரோ - ஆரண்:7 119/3,4
பாளை தாது உகு நீர் நெடும் பண்ணைய
 தாள தாமரை அன்னங்கள் தாவிட - யுத்2:15 9/2,3

 மேல்
 
  பண்ணையால் (1)
பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் - யுத்3:31 219/3

 மேல்
 
  பண்ணையில் (3)
பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண - பால:18 15/3
பரந்த தேர் களிறு பாய் புரவி பண்ணையில்
 தரம் தரம் நடந்தன தானை வேந்தனை - பால:23 42/1,2
பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில்
 துற்றிய புகுதரும் தோற்றத்தால் நமன் - ஆரண்:15 17/2,3

 மேல்
 
  பண்ணையின் (3)
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி - பால:17 5/2
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின்
 மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய் - பால:20 30/1,2
தேடினார் என பண்ணையின் சேர்ந்ததால் - யுத்4:34 5/4

 மேல்
 
  பண்ணையும் (1)
பண்ணையும் ஆயமும் திரளும் பாங்கரும் - பால:5 113/1

 மேல்
 
  பண்ணையை (1)
பல் பெரும் தேரொடும் அரக்கர் பண்ணையை
 கொல்வென் இங்கு அன்னது காண்டி-கொல் எனா - யுத்3:22 44/2,3

 மேல்
 
  பண்ணோ (1)
பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது - பால:23 10/1

 மேல்
 
  பண்பது (3)
பாசடை வயின்-தொறும் பரந்த பண்பது - கிட்:1 8/4
பல் நாளும் பன்னி ஆற்றா மதி எனும் பண்பது ஆகி - கிட்:13 56/2
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது
 விடம் தரு விழியது முடுகி வேலையில் - யுத்4:37 153/2,3

 மேல்
 
  பண்பன் (1)
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன்
 எரி கணை சிந்தி காலின் எய்தினான் தன்னோடு ஏற்றான் - யுத்3:21 32/2,3

 மேல்
 
  பண்பார் (1)
பாரில் திரியும் பனி மால் வரை அன்ன பண்பார்
 மூரி திசை யானை இரண்டு என முட்டினாரே - கிட்:7 45/3,4

 மேல்
 
  பண்பால் (6)
பல் மணி மாட பத்தி நிழல் பட படர்வ பண்பால்
 தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத - யுத்1:10 15/2,3
பண்ணை விழுங்க உணர்ந்திலர் பண்பால் - யுத்3:20 23/4
பால் கிளர் மீனிடை ஆடிய பண்பால் - யுத்3:20 24/4
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் - யுத்3:25 20/4
பங்கயத்து அண்ணல் மீளா படை பழுதுற்ற பண்பால் - யுத்3:26 2/4
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால்
 காற்றை முன்னுடை பூதங்கள் அவை சென்று கடைக்கால் - யுத்4:40 94/2,3

 மேல்
 
  பண்பிடையே (1)
பாரோடும் அடுத்து எறி பண்பிடையே - யுத்3:20 75/4

 மேல்
 
  பண்பில் (1)
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில்
 முடிவு உள உவமம் எல்லாம் இலக்கணம் ஒழியும் முன்னர் - சுந்:4 38/1,2

 மேல்
 
  பண்பிற்கு (1)
பல் நெடும் காலம் நோற்று தன்னுடை பண்பிற்கு ஏற்ற - யுத்4:42 19/1

 மேல்
 
  பண்பிற்றால் (1)
பாய் திரை பவளமும் குவளை பண்பிற்றால் - சுந்:4 39/4

 மேல்
 
  பண்பிற்று (1)
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் - கிட்:13 24/2

 மேல்
 
  பண்பின் (5)
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா - கிட்:9 9/3
பரிந்தனர் பதைத்தனர் பணித்த குறி பண்பின்
 தெரிந்து உணர்தி மற்று இவள்-கொல் தேவி எனலோடும் - கிட்:14 48/3,4
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின்
 ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் - கிட்:16 53/3,4
புறந்தரு பண்பின் ஆய உயிரொடும் பொருந்தினானை - யுத்1:12 30/3
பாரும் உளவே அதின் இரட்டி அவை பண்பின்
 பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா - யுத்4:36 22/2,3

 மேல்
 
  பண்பினர் (3)
வினையின் நீங்கிய பண்பினர் மேயினார் - கிட்:15 50/3
பண்டிதர் பழையவர் கிழவர் பண்பினர்
 தண்டல்_இல் மந்திர தலைவர் சார்க என - யுத்1:2 8/1,2
பருதி தேவர்கட்கு என தக்க பண்பினர் பான - யுத்3:30 20/2

 மேல்
 
  பண்பினாய் (1)
பயிராயோ பகையாத பண்பினாய்
 செயிர் தீராய் விதி ஆன தெய்வமே - கிட்:8 5/2,3

 மேல்
 
  பண்பினால் (5)
பதவிய இருமையும் பயக்க பண்பினால்
 உதவிய ஒருவனே உயரும் என்பரால் - அயோ:14 121/3,4
பண்டு போர் மழுவாளியை பண்பினால்
 கொண்ட வில்லை வருணன் கொடுத்தனன் - ஆரண்:9 17/3,4
பகை நேர்வார் உளர் ஆன பண்பினால்
 உக நேர் சிந்தி உலந்து அழிந்தனன் - கிட்:8 15/2,3
பணி பழுத்து அமைந்த பூண் அல்குல் பண்பினால்
 பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான் - யுத்1:5 12/1,2
பண்டுடை தீவினை பயந்த பண்பினால் - யுத்3:24 72/4

 மேல்
 
  பண்பினான் (4)
பத்திர சிறைகளை விரிக்கும் பண்பினான் - ஆரண்:13 5/4
பாதகம் திரண்டு உயிர் படைத்த பண்பினான் - ஆரண்:15 15/4
பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான்
 நகை நிற பெரும் கடைவாயை நக்குவான் - யுத்3:20 31/2,3
படை துறந்து மயங்கிய பண்பினான்
 இடை பெறும் துயர் பார்த்து இகல் நீதியின் - யுத்4:37 174/1,2

 மேல்
 
  பண்பினானை (1)
பள்ளி தீர்ந்து இருந்தான் என்ன பொலிதரு பண்பினானை - யுத்1:4 130/4

 மேல்
 
  பண்பினீர் (1)
படுத்து இவண் மீடும் என்று உரைத்த பண்பினீர்
 தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர் - யுத்2:18 3/2,3

 மேல்
 
  பண்பு (24)
பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற - ஆரண்:4 21/1
பண்பு உற நெடிது நோக்கி படைக்குநர் சிறுமை அல்லால் - ஆரண்:6 53/1
பாயும் உருவோடு இது பண்பு அலவால் - ஆரண்:11 51/2
பாவியர் ஆம் இவர் பண்பு இலர் நம்-பால் - ஆரண்:14 50/1
பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி - ஆரண்:15 45/4
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து - கிட்:7 90/3
பருப்பதத்தினை எய்திய பண்பு போல் - கிட்:11 14/4
பாகு ஆர் மருங்கு துயில்வு என்ன உயர் பண்பு
 ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் - சுந்:2 2/2,3
பள்ளியில் மைந்தரோடும் ஊடிய பண்பு நீங்கி - சுந்:2 115/1
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் - சுந்:2 196/4
பாவி தன் உயிர் கொள்வான் இழைத்த பண்பு இதால் - சுந்:3 62/2
பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு - சுந்:3 105/3
பாழி சால் இரணியன் புதல்வன் பண்பு என - யுத்1:4 4/1
பகை உற வருதலும் துறந்த பண்பு இது - யுத்1:4 60/3
பார்த்தனில் பொறையின் மிக்க பத்தினிக்கு உற்ற பண்பு
 வார்த்தையின் அறிந்தது அல்லால் தேவர்-பால் வந்திலேன் நான் - யுத்1:7 13/1,2
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என - யுத்2:15 110/3
பல் எறிந்தன தலை மலையின் பண்பு என - யுத்3:20 37/4
பாயொடும் வேலையில் திரியும் பண்பு என - யுத்3:20 46/4
பயிற்றியர் ஆயினும் தெரிக்கும் பண்பு இலார் - யுத்3:20 48/3
பவள குன்றினின் உறைபவர் வெள்ளி பண்பு அழிந்து ஓர் - யுத்3:30 14/1
பதம் புலர்ந்த வேகம் ஆக வாள் அரக்கர் பண்பு சால் - யுத்3:31 77/3
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற - யுத்4:37 34/3
பழுது சொல்லும் அன்றே மற்றை பண்பு எலாம் - யுத்4:37 164/2
பண்பு இறந்தவர்க்கு அரும் கலம் ஆகிய பாவாய் - யுத்4:40 110/2

 மேல்
 
  பண்பு-அரோ (1)
பாவினால் இது உணர்த்திய பண்பு-அரோ - பால:0 10/4

 மேல்
 
  பண்பு_அல (1)
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் - சுந்:2 196/4

 மேல்
 
  பண்பும் (2)
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும்
 செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும் - பால:21 8/1,2
பாடு பேருமாறு கண்டு கண் செல் பண்பும் இல்லையால் - யுத்3:31 82/4

 மேல்
 
  பண்புற (3)
பால் நிற பட்டின் மாலை உத்தரியம் பண்புற பசும்பொன் ஆரத்தின் - சுந்:3 78/2
பழுது அற வினவிய பொருளை பண்புற
 தொழுது உயர் கையினான் தெரிய சொல்லினான் - யுத்1:5 16/3,4
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற
 ஆர்ப்பன துடைப்பன போன்ற ஆடுவ - யுத்2:16 96/3,4

 மேல்
 
  பண்பே (1)
பல் அலங்கார பண்பே காகுத்தன் பகழி மாதோ - யுத்2:16 22/4

 மேல்
 
  பண்போடு (2)
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு
 ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் - யுத்2:19 238/3,4
பாய்ந்தவன் தோளில் மார்பில் பல்லங்கள் நல்ல பண்போடு
 ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் - யுத்3:21 37/1,2

 மேல்
 
  பண (1)
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள - யுத்3:22 194/3

 மேல்
 
  பணத்தின் (1)
பணத்தின் மேல் நிலம் குழியுற கால் கொடு பதைப்பார் - ஆரண்:7 136/2

 மேல்
 
  பணத்தினோர்கள் (1)
தெவ் உலகத்தும் காண்டி சிரத்தினில் பணத்தினோர்கள்
 அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி - ஆரண்:10 72/1,2

 மேல்
 
  பணத்து (1)
அரி மணி பணத்து அரா அரசன் நாட்டினும் - பால:7 16/3

 மேல்
 
  பணம் (6)
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம - ஆரண்:10 113/1
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் - ஆரண்:12 63/4
பணம் கிளர் தலை-தொறும் உயிர்த்த பாய் விடம் - சுந்:2 43/2
பணம் அயிர்ப்பு எய்தும் அல்குல் பாவையர் பருவம் நோக்கும் - யுத்1:10 22/3
அற கண் துஞ்சிலன் ஆயிரம் பணம் தலை அனந்தன் - யுத்3:30 22/3
பணம் கிளர் அரவு என எழுந்து பார்ப்புறா - யுத்4:40 48/4

 மேல்
 
  பணவம் (1)
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி - யுத்3:22 5/2

 மேல்
 
  பணா (2)
பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து - ஆரண்:1 11/1
பன்னக அரசர் செம் கேழ் பணா மணி வலிதின் பற்றி - சுந்:2 183/1

 மேல்
 
  பணாமணி (1)
பாரகம் சுமந்த பாம்பின் பணாமணி பறிக்க வேண்டின் - யுத்1:12 45/1

 மேல்
 
  பணி (65)
பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன - பால:3 32/4
பாதி முழுதும் இவற்கே பணி கேட்ப-மன்னோ - பால:4 2/4
அன்னதற்கு அடியேன் செய்யும் பணி இனிது அளித்தி என்றான் - பால:5 28/4
படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை - பால:6 13/2
இலங்கை அரசன் பணி அமைந்து ஓர் இடையூறா - பால:7 25/1
வாச நாள் மலரோன் அன்ன மா முனி பணி மறாத - பால:7 53/1
இன்று யான் செயும் பணி என்-கொல் பணி என இசைத்தான் - பால:8 47/4
இன்று யான் செயும் பணி என்-கொல் பணி என இசைத்தான் - பால:8 47/4
பணி அரங்க பெரும் பாயல் பரம் சுடரை யாம் காண - பால:12 4/3
பார் காத்தற்கு உரியாரை பணி நீ என்று அடி பணிந்தான் - பால:12 18/4
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய - பால:12 25/2
பணி அணி இன முத்தம் பல இரு நில மன்னர் - பால:23 32/2
நீதி எற்கு என நினைந்தும் அ பணி தலைநின்றான் - அயோ:1 69/4
பணி தலைநின்ற காதல் சுமந்திரன் பரிவின் சென்றான் - அயோ:3 82/4
மன்னவன் பணி அன்று ஆகின் நும் பணி மறுப்பனோ என் - அயோ:3 114/1
மன்னவன் பணி அன்று ஆகின் நும் பணி மறுப்பனோ என் - அயோ:3 114/1
என் இனி உறுதி அப்பால் இ பணி தலைமேல் கொண்டேன் - அயோ:3 114/3
ஏயது உண்டு ஓர் பணி என்று இயம்பினான் - அயோ:4 6/4
ஈண்டு உரைத்த பணி என்னை என்றவட்கு - அயோ:4 7/1
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம் - அயோ:4 24/2
இன்று உம் புதல்வன் இனி நீர் ஏவும் பணி செய்திடுவேன் - அயோ:4 84/2
அன்னவன் பணி தலை ஏந்தி ஆற்றுதல் - அயோ:4 161/1
வள்ளல் தாதை பணி என்னும் வானோர் தவத்தால் வயங்கு இருளின் - அயோ:6 38/3
பணி மொழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான் - அயோ:8 44/1
யாதானும் தான் ஆக எனக்கே பணி செய்வான் - அயோ:11 78/2
தாதிமார் என தம் பணி கேட்பவே - அயோ:14 13/4
கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு - ஆரண்:6 96/2
இந்திரனும் மலர் அயனும் இமையவரும் பணி கேட்ப - ஆரண்:6 100/1
வானவரை பணி கொண்ட மருகாவோ மருகாவோ - ஆரண்:6 103/4
தருக இ பணி எம்-வயின் தான் என்றார் - ஆரண்:7 10/4
என்னை-கொல் பணி என இறைஞ்சுகின்றனர் - ஆரண்:10 10/3
பாணிகள் பணி செய பழுது_இல் பண் இடை - ஆரண்:10 13/2
தயரதன் பணி ஈது என்ன சிந்தையில் தழுவி-நின்றான் - ஆரண்:13 126/2
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் - கிட்:1 40/2
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் - கிட்:9 18/4
மன்னவ நின் பணி மறுத்து வைகி என் - கிட்:11 129/3
பால் முக பரவை பள்ளி பரம்பரன் பணி என்றாலும் - கிட்:16 60/2
நாயகன் பணி இது என்னா நளிர் கடல் இலங்கை தாமும் - சுந்:1 17/3
கார் மேக வண்ணன் பணி பூண்டனன் காலின் மைந்தன் - சுந்:1 46/1
பன்னி நாள் பல பணி உழந்து அரிதினின் படைத்தான் - சுந்:2 26/3
முன்னின பணி முறை மாறி முந்துவார் - சுந்:2 47/3
தா அரும் பணி முறை தழுவும் தன்மையார் - சுந்:2 48/4
நின்று ஊக்கி உணர்ந்து உரைப்பான் நேமியோன் பணி அன்றால் - சுந்:2 219/2
வில் பணி கொண்டு அரும் சிறையின் மீட்ட நாள் - சுந்:4 20/2
வீங்கு அணை பணி மிசை மேகம் அன்னவன் - சுந்:4 43/2
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு - சுந்:4 60/2
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் - சுந்:4 114/4
பணி படுத்து உயர் குன்றம் படுத்து-அரோ - சுந்:6 24/4
கொண்டனை என்முன் தன்னை பணி என நெஞ்சம் கோடல் - சுந்:10 3/2
பணி குலங்களுக்கு அரசினது உருவினை பற்றி - சுந்:11 56/2
தவ்வின பணி உளது ஆகத்தான்-கொலோ - யுத்1:2 30/3
இம்பரில் பணி செய தசரத பெயரினான் இசை வளர்த்தான் - யுத்1:2 82/4
கணனின் எய்தினர் பணி என தாதையை கண்டான் - யுத்1:3 38/3
பணி பழுத்து அமைந்த பூண் அல்குல் பண்பினால் - யுத்1:5 12/1
பந்தனை செய்குதல் பணி நமக்கு என - யுத்1:8 2/3
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி - யுத்1:14 18/3
மற்றும் ஒரு தீது இல் மணி பணி தந்து - யுத்2:18 44/1
மறன் அல்லது பல் பணி மற்று அணியான் - யுத்2:18 63/2
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் - யுத்3:24 30/1
பத்தியின் அடைந்த தானைக்கு இடம் இலை பணி என் என்றார் - யுத்3:30 1/4
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த - யுத்4:37 199/2
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை - யுத்4:37 204/2
பனித்த கொங்கை மழலை பணி_மொழி - யுத்4:40 10/2
வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் - யுத்4:40 64/4
ஆதியான் பணி அருள் பெற்ற அரசருக்கு அரசன் - யுத்4:40 102/1

 மேல்
 
  பணி-தன்னால் (1)
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு - யுத்4:38 25/3

 மேல்
 
  பணி-மின் (1)
தந்தையும் தாயும் நீரே தலைநின்றேன் பணி-மின் என்றான் - அயோ:3 110/4

 மேல்
 
  பணி-மீது (1)
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் - யுத்4:36 1/3

 மேல்
 
  பணி_மொழி (1)
பனித்த கொங்கை மழலை பணி_மொழி
 நுனித்தது ஒன்று நுவல்வது ஒன்று ஆயினாள் - யுத்4:40 10/2,3

 மேல்
 
  பணிக்கண் (1)
பற்றிய கோள் அரி யாளி பணிக்கண்
 தெற்றிய பாத சிலம்பு சிலம்ப - ஆரண்:14 44/1,2

 மேல்
 
  பணிக்கின்றான் (1)
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் - ஆரண்:3 17/4

 மேல்
 
  பணித்த (6)
பவர் சடை அந்தணன் பணித்த தீயவர் - பால:8 36/3
பதவியை எவர்க்கும் நல்கும் பண்ணவன் பணித்த யாவும் - கிட்:7 141/3
பரிந்தனர் பதைத்தனர் பணித்த குறி பண்பின் - கிட்:14 48/3
சிற்றவை பணித்த மோலி பொலிகின்ற சென்னியானை - யுத்1:4 133/4
தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் என்றான் - யுத்1:14 21/4
பாகம் மூன்றையும் வென்று கொண்டு அமரர் முன் பணித்த
 வாகை மாலையும் மருங்கு உற வரி வண்டொடு அளவி - யுத்4:35 16/2,3

 மேல்
 
  பணித்தருளலால் (1)
அளவு_இல் கற்பு உடைய சிற்றவை பணித்தருளலால்
 வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் - கிட்:3 8/2,3

 மேல்
 
  பணித்தவர் (1)
முன் உற பணித்தவர் மொழியை யான் என - அயோ:14 126/1

 மேல்
 
  பணித்தனை (1)
பின்னுற பணித்தனை பெருமையோய் எனக்கு - அயோ:14 126/3

 மேல்
 
  பணித்தி (2)
பருந்தினுக்கு இனிய வேலாய் இன் அருள் பணித்தி என்றான் - யுத்3:21 6/4
துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் - யுத்3:31 149/4

 மேல்
 
  பணித்திட (1)
மா முனி பணித்திட மன்னர்_மன்னவன் - பால:5 86/1

 மேல்
 
  பணித்திர் (2)
யாண்டையான் பணித்திர் என்று இரு கை கூப்பினான் - அயோ:11 42/4
வீர நீர் பணித்திர் என்றான் மெய்ம்மையின் வேலி போல்வான் - கிட்:2 25/2

 மேல்
 
  பணித்திலன் (1)
பழுது_இல் மாதவன் பின் ஒன்றும் பணித்திலன் இருந்தான் - அயோ:1 44/1

 மேல்
 
  பணித்து (4)
தாய் பணித்து உவந்தன தந்தை செய்க என - அயோ:14 125/1
பார் புகழ் தவத்தினை பணித்து அருளுக என்றான் - கிட்:14 55/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் - யுத்3:27 143/4
பரதனை தனது செங்கோல் நடாவுற பணித்து நாளும் - யுத்4:42 20/3

 மேல்
 
  பணிதலும் (1)
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அனையான் - அயோ:1 58/2

 மேல்
 
  பணிந்தனன் (2)
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அனையான் - அயோ:1 58/2
பார்த்தனன் பாரா-முன்னம் பணிந்தனன் விசய பாவை - யுத்3:22 149/3

 மேல்
 
  பணிந்தான் (7)
இந்திரன் என கடிது எழுந்து அடி பணிந்தான் - பால:6 5/4
பார் காத்தற்கு உரியாரை பணி நீ என்று அடி பணிந்தான் - பால:12 18/4
பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் - அயோ:4 145/4
நின்றவனை வந்த நெடியோன் அடி பணிந்தான்
 அன்று அவனும் அன்பொடு தழீஇ அழுத கண்ணால் - ஆரண்:3 46/1,2
ஏறு கடிது என்று தொழுது இன் அடி பணிந்தான் - சுந்:5 10/4
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் - சுந்:13 56/4
பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் - யுத்4:41 36/4

 மேல்
 
  பணிந்து (7)
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் - பால:6 6/1
வாழி மாதவன் பணிந்து மனக்கு இனிய தம்பியொடும் வம்பின் மாலை - பால:11 18/3
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் - பால:20 23/2
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் - அயோ:8 12/4
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் - கிட்:11 77/2
காலுற பணிந்து பின்னை கடன்முறை கடவோர்க்கு எல்லாம் - சுந்:14 7/2
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி - யுத்4:41 116/2

 மேல்
 
  பணிப்ப (1)
பாதாளத்து உறைவீர் என நான்முகன் பணிப்ப
 நாதா புக்கு இருந்து உனக்கு அன்பினால் இவண் நடந்தார் - யுத்3:30 19/3,4

 மேல்
 
  பணிப்பான் (1)
பண்டை வண்ணமாய் நின்றனள் மா முனி பணிப்பான் - பால:9 14/4

 மேல்
 
  பணிமாற (1)
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற
 கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின் - சுந்:2 195/2,3

 மேல்
 
  பணியன் (2)
பால் நிறுத்து அந்தணன் பணியன் ஆகி நின் - சுந்:9 21/1
பூண்டது ஓர் பணியன் வல்லை அனையரை கொண்டு புக்கான் - யுத்2:16 6/4

 மேல்
 
  பணியா-முன்னம் (1)
தூயவன் பணியா-முன்னம் சொல்லுவாள் சோர்வு இலாள் அம் - ஆரண்:6 34/1

 மேல்
 
  பணியாமல் (1)
அடி-மேல் விழுந்து பணியாமல் நின்ற நிலை உன்னி உன்னி அழிவான் - யுத்2:19 249/2

 மேல்
 
  பணியால் (2)
பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் - அயோ:6 38/2
பன்னி கற்பின் அனசூயை பணியால் அணிகலன் - ஆரண்:1 4/2

 மேல்
 
  பணியிடை (1)
பணியிடை பள்ளியான் பரந்த மார்பிடை - அயோ:2 35/2

 மேல்
 
  பணியில் (1)
பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன் - யுத்2:17 52/3

 மேல்
 
  பணியின் (2)
பாழி அம் புயத்து நின் பணியின் நீங்கலா - அயோ:11 54/3
தொடர்ந்து நும் பணியின் தீர்ந்தால் அதுவும் நும் தொழிலே அன்றோ - கிட்:11 56/2

 மேல்
 
  பணியினால் (2)
பன்னு மறை பொருள் உணர்ந்த பெரியோன் தன் பணியினால்
 தன் அனைய நிறை குணத்து தசரதனும் வரன்முறையால் - பால:12 21/2,3
வேந்தன் பணியினால் கைகேசி மெய் புதல்வன் - அயோ:4 91/1

 மேல்
 
  பணியினின் (1)
குன்று அன தோளினான்-தன் பணியினின் குறிப்பு இது என்றான் - யுத்4:40 28/2

 மேல்
 
  பணியினும் (1)
தனக்கு அளிக்கும் பணியினும் தக்கதோ - யுத்4:40 17/3

 மேல்
 
  பணியும் (2)
அட்ட மூர்த்தி தாள் பணியும் ஆற்றலான் - கிட்:3 40/4
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி - யுத்1:9 42/3

 மேல்
 
  பணிலங்கள் (2)
படை உழ எழுந்த பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும் - பால:2 7/1
பல்_இயம் துவைப்ப நல் மா பணிலங்கள் முரல பொன் தேர் - சுந்:8 8/1

 மேல்
 
  பணிலம் (3)
வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் - பால:2 2/1
பாற்று_இனம் ஆர்த்தன பணிலம் ஆர்த்தன - ஆரண்:7 32/4
இடி வனம் மிடைந்தன பணிலம் ஏங்கின - கிட்:11 120/2

 மேல்
 
  பணிலமும் (2)
தாங்கு அணை பணிலமும் வளையும் தாங்கு நீர் - சுந்:4 43/1
கடல் படு பணிலமும் கன்னி பூகமும் - சுந்:4 50/1

 மேல்
 
  பணிவது (1)
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு - ஆரண்:5 2/4

 மேல்
 
  பணிவான் (1)
படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் - யுத்2:19 249/4

 மேல்
 
  பணிவுறும் (1)
செங்கதிர் செல்வனை பணிவுறும் சென்னியார் - கிட்:13 74/4

 மேல்
 
  பணை (60)
பணை முக களி யானை பல் மாக்களோடு - பால:1 11/1
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் - பால:3 9/2
துடி இடை பணை முலை தோகை அன்னவர் - பால:3 36/1
ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் - பால:3 74/2
அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் - பால:9 6/4
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற - பால:13 16/1
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய - பால:15 3/1
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் - பால:20 3/1
தழுவு சங்குடன் நெடும் பணை தழங்கிட எழுந்து - பால:20 29/3
வயிர பணை துணிய தொடு வடி வாய் மழு உடையான் - பால:24 12/4
பணை நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் - அயோ:1 52/1
பாகு இயல் பவள செ வாய் பணை முலை பரவை அல்குல் - அயோ:3 72/1
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக - அயோ:9 4/1
வன் பணை வில்லினன் மல் உயர் தோளினன் வாள் வீரற்கு - அயோ:13 24/2
பணை இன் மென் முலை மேல் பனி மாருதம் - ஆரண்:6 70/3
போர் பெரும் பணை பொம்மென் முழக்கமா - ஆரண்:7 25/1
முழங்கின பெரும் பணை மூரி மால் கரி - ஆரண்:7 110/1
படியொடு படிந்தன பருத்த தேர் பணை
 நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின் - ஆரண்:7 116/2,3
தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் - ஆரண்:10 17/3
வன் பணை மரமும் தீயும் மலைகளும் குளிர வாழும் - ஆரண்:10 100/1
பற்றி ஆசையின் நெடும் பணை மருப்பு இணை பறித்து - கிட்:5 10/3
பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே - கிட்:5 12/4
ஆயவன் எழுதலோடும் அரும் பணை மரங்கள் யாவும் - சுந்:1 17/1
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த - சுந்:3 82/1
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி - சுந்:3 85/3
பாழிய பணை தோள் வீர துணை இலேன் பரிவு தீர்த்த - சுந்:4 72/1
வானினிடை வீசிய இரும் பணை மரத்தால் - சுந்:6 19/2
சாகம் நெடு மா பணை தழைத்தன தனி போர் - சுந்:6 22/1
மாங்கனி பணை மட்டித்து மாற்றியே - சுந்:6 25/4
திவளும் பொன் பணை மா மரம் சேர்ந்தன - சுந்:6 29/3
புல்லும் பொன் பணை பல் மணி பொன் மரம் - சுந்:6 36/1
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த - சுந்:9 6/3
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் - சுந்:11 34/2
மீ கரிந்து நெடும் பணை வேர் உற - சுந்:13 16/3
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை - யுத்1:3 3/1
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் - யுத்1:3 91/4
வீழியின் கனி இதழ் பணை மென் தோள் - யுத்1:11 7/1
கொம்பு உடை பணை கூறு உற நூறின - யுத்2:15 20/2
திக்கில் சின மத யானைகள் வய வெம் பணை செருவில் - யுத்2:15 176/3
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் - யுத்2:15 180/4
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை - யுத்2:16 52/1
கதிர வாள் வயிர பணை கையினான் - யுத்2:16 58/3
பணை ஒன்று திரள் தோள் காலபாசத்தால் பிணிப்ப கூசி - யுத்2:16 154/3
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி - யுத்2:16 340/1
பாழி திசை நின்று சுமந்த பணை
 சூழி கரி தள்ளுதல் தோள் வலியோ - யுத்2:18 58/2,3
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம் - யுத்2:18 88/1
பட்டன பட்டன படர் பணை குவிவன - யுத்2:18 135/4
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று - யுத்2:18 158/1
செறி பணை மரமே நின்ற மரங்களில் தெரிய செப்பும் - யுத்2:19 56/2
கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர் - யுத்3:20 6/3
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் - யுத்3:22 4/2
பழம் கார்முகம் ஒத்த பணை குலமும் - யுத்3:27 21/2
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல - யுத்3:28 38/4
திரை பொருது புறம் குவிப்ப திறம் கொள் பணை மரம் உருட்டி சிறை புள் ஆர்ப்ப - யுத்4:33 21/2
புரம் சுட பண்டு அமைந்தது பொன் பணை
 மரம் துளைத்தது வாலியை மாய்த்துளது - யுத்4:37 193/1,2
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை - யுத்4:37 204/2
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர - யுத்4:37 212/1
கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் - யுத்4:37 212/2
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் - யுத்4:38 10/4
பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை - யுத்4:42 4/2

 மேல்
 
  பணைகள் (1)
பணைகள் ஏறின மலை முழை புக்கன பலவால் - யுத்3:31 28/4

 மேல்
 
  பணைகளின் (1)
சென்று திக்கினை அளந்தன பணைகளின் தேவர் - கிட்:4 11/1

 மேல்
 
  பணைகளை (1)
பணைகளை தழுவிய பவள வல்லி போல் - ஆரண்:10 121/2

 மேல்
 
  பணைகளோடும் (1)
பாரொடும் பொருந்தி நின்ற மராமரம் பணைகளோடும்
 வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் - யுத்2:17 76/3,4

 மேல்
 
  பணைத்த (7)
பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் - பால:5 36/2
பணைத்த வெம் முலை பாய் மத யானையை - பால:14 32/3
பால் உள பவள செ வாய் பல் வளை பணைத்த வேய் தோள் - பால:19 60/1
பண் எனும் சொல்லினார்-தம் தோள் எனும் பணைத்த வேயும் - அயோ:3 88/3
பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில் - ஆரண்:15 17/2
பாகு இயல் கிளவி செ வாய் படை விழி பணைத்த வேய் தோள் - சுந்:10 13/3
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் - யுத்4:38 10/4

 மேல்
 
  பணையம் (1)
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக - சுந்:2 183/3

 மேல்
 
  பணையின் (3)
தார் பெரும் பணையின் விண் தழங்கு காரினும் - கிட்:10 13/3
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம் - யுத்2:18 145/3
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் - யுத்4:33 23/4

 மேல்
 
  பணையும் (1)
சங்கமும் பணையும் கொம்பும் தாளமும் காளத்தோடு - பால:14 77/1

 மேல்