<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

பி-முதல் சொற்கள்
பிச்சம் 3
பிச்சமும் 2
பிச்சர் 1
பிச்சராம் 1
பிச்சரின் 2
பிச்சி 1
பிச்சையும் 1
பிசாசன் 4
பிசாசனும் 1
பிசிதம் 1
பிசை 1
பிசைந்தனர் 1
பிசைந்தான் 1
பிசைந்திருந்தான் 1
பிசைந்து 10
பிசையா 1
பிசையும் 8
பிசையுமால் 1
பிசையுறும் 1
பிஞ்ஞகன் 2
பிடர் 5
பிடர்க்கும் 1
பிடர்த்தலை 1
பிடரில் 1
பிடரின் 1
பிடரொடு 1
பிடவம் 1
பிடவு 1
பிடி 26
பிடி_குலம் 1
பிடிக்க 2
பிடிக்ககிலேன் 1
பிடிக்கலாய் 1
பிடிக்கிலர் 1
பிடிக்கிலேன் 1
பிடிக்கின்றது 1
பிடிக்கு 2
பிடிக்கும் 4
பிடிக்குமேல் 1
பிடிகள் 3
பிடிகளும் 2
பிடிகளோ 1
பிடிகளோடும் 2
பிடித்த 18
பிடித்தது 5
பிடித்தவனை 1
பிடித்தன 1
பிடித்தனவும் 1
பிடித்தாய் 1
பிடித்தார் 1
பிடித்தாரை 1
பிடித்தாள் 1
பிடித்தான் 9
பிடித்தி 1
பிடித்திடின் 1
பிடித்திருந்த 1
பிடித்திலிர் 1
பிடித்திலேனோ 1
பிடித்து 39
பிடித்துடையர் 1
பிடித்தும் 3
பிடித்தே 1
பிடித்தோம் 1
பிடிப்பர் 2
பிடிப்பல் 1
பிடிப்பாய் 1
பிடிப்பானோ 1
பிடிப்பென் 2
பிடிப்பேன் 1
பிடியா 2
பிடியில் 1
பிடியின் 3
பிடியினுக்கு 1
பிடியுண்ட 1
பிடியுண்டார் 1
பிடியுண்டார்களும் 1
பிடியுண்டு 2
பிடியும் 4
பிடியுற 1
பிடியே 1
பிடியொடு 1
பிடியொடும் 2
பிடியோடு 2
பிடுங்கி 2
பிடுங்கினான் 1
பிடுங்குகின்ற 1
பிண்டத்தில் 1
பிண்டம் 1
பிண்டி 4
பிண்டிபாலத்தொடு 1
பிண்டிபாலம் 2
பிண 23
பிணக்கு 3
பிணக்குறும் 1
பிணக்கை 1
பிணங்கள் 1
பிணங்களால் 1
பிணங்களின் 1
பிணங்கி 4
பிணங்கிடு 1
பிணங்கிய 1
பிணங்கினால் 1
பிணங்கு 5
பிணங்குவன 1
பிணத்திடை 1
பிணத்தின் 13
பிணத்தின்-மேல் 1
பிணத்து 4
பிணத்தை 1
பிணம் 13
பிணம்-தொறும் 1
பிணம்பட 1
பிணமா 1
பிணி 23
பிணி-மின் 1
பிணிக்க 1
பிணிக்கு 2
பிணிக்கும் 2
பிணித்த 8
பிணித்ததன் 1
பிணித்தது 6
பிணித்தலோடும் 1
பிணித்தால் 1
பிணித்து 8
பிணித்துளன் 1
பிணிப்ப 4
பிணிப்பன் 1
பிணிப்பார் 1
பிணிப்பு 1
பிணிப்பு_அறா 1
பிணிப்புண்ட 3
பிணிப்புண்டதாம் 1
பிணிப்புண்டது 1
பிணிப்புண்டாரை 1
பிணிப்புற 1
பிணிப்போர் 1
பிணியால் 1
பிணியாள் 1
பிணியிடை 1
பிணியின் 3
பிணியினால் 1
பிணியுற்றாள் 1
பிணை 7
பிணைத்து 1
பிணையுற்ற 1
பிணையே 1
பித்த 2
பித்தர் 2
பித்தரின் 1
பித்தரும் 3
பித்தரை 1
பித்தன் 6
பித்தனே 1
பித்தா 1
பித்தி 3
பித்திகை 4
பித்தின் 1
பித்து 9
பித்துண்டது 1
பித்தும் 2
பித்தேறினை 1
பித்தோ 1
பிதற்றி 3
பிதற்றும் 1
பிதாமகன் 1
பிதிர் 1
பிதிர்களும் 1
பிதிர்த்தார் 1
பிதிர்ந்த 1
பிதிர்ந்தது 1
பிதிர்ந்தன 1
பிதிர்ந்து 2
பிதிர்ப்பாள் 1
பிதிர்பட 1
பிதிர்வ 1
பிதிர்வித்தான் 1
பிதிர 1
பிதிருமாறும் 1
பிதுங்கல் 1
பிதுங்கின 1
பிதுங்கினர் 1
பிந்து 1
பிய்த்து 1
பிய்யா 1
பியல் 3
பியலில் 1
பிரகத்தன் 3
பிரகர 1
பிரச 1
பிரசம் 3
பிரட்டரின் 1
பிரத 1
பிரமன் 2
பிரமனும் 1
பிரளயமே 1
பிராட்டி 1
பிரான் 7
பிரி 4
பிரிக்க 1
பிரிக 1
பிரிகல்லான் 1
பிரிகலம் 1
பிரிகலன் 1
பிரிகலாதாய் 1
பிரிகின்றிலாத 2
பிரித்த 1
பிரித்தது 1
பிரிதல் 3
பிரிதலால் 1
பிரிதலின் 1
பிரிதுமோ 1
பிரிந்த 20
பிரிந்தது 2
பிரிந்தமை 1
பிரிந்தவர் 4
பிரிந்தவர்-தம் 1
பிரிந்தவர்கள் 1
பிரிந்தன 4
பிரிந்தன-கொல் 1
பிரிந்தனர் 1
பிரிந்தனர்கள் 1
பிரிந்தனரால் 1
பிரிந்தனள் 1
பிரிந்தனன் 1
பிரிந்தார் 5
பிரிந்தாரையும் 1
பிரிந்தால் 1
பிரிந்தான் 3
பிரிந்திலன் 2
பிரிந்து 34
பிரிந்தும் 1
பிரிந்துழி 1
பிரிந்துளாய்-கொலோ 1
பிரிந்துளோர் 1
பிரிந்தே 1
பிரிந்தேயோ 1
பிரிந்தேன் 1
பிரிந்தோர்க்கு 1
பிரிப்பு 1
பிரிபவர் 1
பிரிய 6
பிரியகிற்றிலர் 1
பிரியலள் 1
பிரியலன் 1
பிரியலென் 1
பிரியவும் 1
பிரியா 3
பிரியாத 1
பிரியாதான் 1
பிரியாது 3
பிரியாதே 1
பிரியாதோ 1
பிரியாதோர் 1
பிரியாய் 1
பிரியார் 1
பிரியான் 2
பிரியானாக 1
பிரியின் 1
பிரியினும் 1
பிரியும் 1
பிரியேன் 1
பிரியேனால் 1
பிரிவது 1
பிரிவால் 1
பிரிவித்தனென் 1
பிரிவின் 1
பிரிவின 1
பிரிவினன் 1
பிரிவினால் 2
பிரிவினில் 1
பிரிவினும் 1
பிரிவு 18
பிரிவு-செய்து 1
பிரிவு_அரும் 1
பிரிவு_அற 1
பிரிவு_இல் 2
பிரிவுற்ற 1
பிரிவுற்று 1
பிரிவுறல் 1
பிரிவேன் 1
பிரிவோடு 1
பிரை 8
பிரைச 1
பிரைசம் 1
பில்கு 1
பில்கும் 1
பில 11
பிலத்த 1
பிலத்திடை 1
பிலத்தில் 1
பிலத்தின் 1
பிலத்து 2
பிலம் 9
பிலமுகம் 1
பிலன் 1
பிலனிடை 1
பிலனின் 1
பிலனுள் 3
பிலிற்றும் 1
பிழம்பின் 2
பிழம்பினுள் 1
பிழம்பினை 2
பிழம்பு 13
பிழம்பும் 1
பிழம்பை 1
பிழி 5
பிழிந்த 1
பிழிந்தான் 1
பிழிந்திடும் 1
பிழிந்து 2
பிழியும் 1
பிழியும்-மின் 1
பிழை 40
பிழை-கொல் 1
பிழைக்க 2
பிழைக்கல் 3
பிழைக்கல்-பாலார் 1
பிழைக்கலாகுமோ 1
பிழைக்கிலா 1
பிழைக்கின் 1
பிழைக்கின்றாரோ 1
பிழைக்கு 1
பிழைக்கும் 3
பிழைக்குமாறும் 1
பிழைக்குமேல் 1
பிழைக்குமோ 1
பிழைத்த 3
பிழைத்ததாம் 1
பிழைத்ததால் 1
பிழைத்தது 11
பிழைத்ததேனும் 1
பிழைத்தலும் 1
பிழைத்தவர்க்கு 1
பிழைத்தவன் 1
பிழைத்தவோ 1
பிழைத்தன 1
பிழைத்தனர் 1
பிழைத்தனை 2
பிழைத்தனையால் 1
பிழைத்தாய் 3
பிழைத்தார் 2
பிழைத்தால் 1
பிழைத்தான்-கொல்லோ 1
பிழைத்தான்-எனின் 1
பிழைத்தி 1
பிழைத்தியோ 1
பிழைத்திரால் 1
பிழைத்திலர் 2
பிழைத்திலன் 1
பிழைத்தீரோ 1
பிழைத்து 4
பிழைத்துளதாகும் 1
பிழைத்துளேன் 1
பிழைத்தோர்க்கு 1
பிழைப்ப 2
பிழைப்பதானேன் 1
பிழைப்பது 5
பிழைப்பரோ 3
பிழைப்பாயோ 1
பிழைப்பார் 1
பிழைப்பாரோ 1
பிழைப்பிலர் 1
பிழைப்பிலை 1
பிழைப்பு 20
பிழைப்பு_இல் 1
பிழைப்பு_இலா 1
பிழைப்புறாமே 1
பிழையா 3
பிழையாதது 1
பிழையாதவன் 1
பிழையாதார்க்கு 1
பிழையாதால் 1
பிழையாதான் 1
பிழையாது 4
பிழையாதேற்கு 1
பிழையாதோ 1
பிழையாமல் 4
பிழையாய் 3
பிழையால் 1
பிழையான் 1
பிழையிற்று 2
பிழையும் 2
பிழையேன் 3
பிழையை 1
பிள்ள 1
பிள்ளப்பட்டன 1
பிள்ளாய் 2
பிள்ளை 15
பிள்ளைகள் 2
பிள்ளைமை 3
பிள்ளையை 2
பிளக்க 3
பிளக்கல்-பால 1
பிளக்கும் 3
பிளக்குமேல் 1
பிளத்தலுண்டார்களும் 1
பிளத்தும் 1
பிளந்ததால் 1
பிளந்தது 5
பிளந்தன 5
பிளந்தனர் 1
பிளந்தார் 1
பிளந்தான் 4
பிளந்திட 2
பிளந்து 19
பிளந்து-அனைய 1
பிளப்பது 1
பிளப்பன 1
பிளப்புண்டார் 1
பிளப்பென் 1
பிளவா 2
பிளவு 3
பிளவுற்றது 1
பிளிறி 1
பிளிறின 1
பிளிறு 2
பிளிறுவ 1
பிற்பட 13
பிற்படல் 1
பிற்பய 1
பிற்போது 1
பிற 15
பிறக்க 8
பிறக்கம் 2
பிறக்கமும் 1
பிறக்கமே 1
பிறக்கிட 1
பிறக்கின்ற 5
பிறக்கும் 4
பிறக்குமா-போல் 1
பிறக்குமாறு 2
பிறக்குமாறும் 1
பிறக்கையும் 1
பிறகிடு 1
பிறகின் 1
பிறகு 1
பிறகும் 1
பிறங்க 5
பிறங்கடை 1
பிறங்கல் 4
பிறங்கலின் 1
பிறங்கி 6
பிறங்கிய 9
பிறங்கு 21
பிறங்கும் 1
பிறங்குவான் 1
பிறத்தல் 2
பிறத்தல்-தானும் 1
பிறத்தலால் 1
பிறத்தலும் 3
பிறத்தி 1
பிறந்த 42
பிறந்தகம் 1
பிறந்ததனால் 1
பிறந்ததாக 1
பிறந்ததால் 1
பிறந்தது 7
பிறந்தமை 1
பிறந்தவர் 5
பிறந்தவரை 1
பிறந்தவால் 1
பிறந்தன 3
பிறந்தனம் 1
பிறந்தனர் 1
பிறந்தனன் 2
பிறந்தனென் 2
பிறந்தனை 2
பிறந்தாய் 3
பிறந்தாயும் 1
பிறந்தார் 6
பிறந்தார்-தமக்கு 1
பிறந்தார்க்கு 2
பிறந்தார்கள் 1
பிறந்தாரினே 1
பிறந்தாரே 1
பிறந்தால் 1
பிறந்தாள் 3
பிறந்தாளை 1
பிறந்தான் 6
பிறந்தானும் 2
பிறந்தில 1
பிறந்திலம் 1
பிறந்திலன் 5
பிறந்திலாதான் 1
பிறந்திலென் 2
பிறந்திலேன் 1
பிறந்திலை 1
பிறந்து 32
பிறந்துடை 1
பிறந்துடைய 1
பிறந்துடையான் 1
பிறந்தும் 2
பிறந்துளதாம் 1
பிறந்துளது 1
பிறந்துளார் 1
பிறந்தேயும் 1
பிறந்தேன் 3
பிறந்தேனுக்கு 1
பிறந்தேனும் 1
பிறந்தோயை 1
பிறந்தோர் 1
பிறப்ப 2
பிறப்பதே 1
பிறப்பரோ 1
பிறப்பன 1
பிறப்பார் 1
பிறப்பாளர் 1
பிறப்பான் 1
பிறப்பிடை 1
பிறப்பில் 3
பிறப்பின் 2
பிறப்பினானும் 1
பிறப்பினும் 1
பிறப்பினொடு 1
பிறப்பு 12
பிறப்பு-அதனொடும் 1
பிறப்பும் 4
பிறப்பை 1
பிறர் 39
பிறர்க்கு 6
பிறர்க்கும் 4
பிறர்களால் 1
பிறர்களும் 2
பிறரால் 2
பிறரிது 1
பிறருக்கு 1
பிறரும் 16
பிறரே 1
பிறரை 3
பிறவா 1
பிறவாத 1
பிறவாமல் 1
பிறவாயும் 1
பிறவி 32
பிறவிக்கு 3
பிறவிக்கும் 1
பிறவிகள் 1
பிறவியில் 2
பிறவியின் 4
பிறவியும் 1
பிறவியை 2
பிறவும் 33
பிறவே 1
பிறவேன் 1
பிறழ் 11
பிறழ்கிலா 1
பிறழ்கின்ற 1
பிறழ்ந்த 1
பிறழ்ந்திட 1
பிறழ்ந்து 5
பிறழ்வனவும் 1
பிறழ 3
பிறழவே 1
பிறழா 3
பிறழாமல் 1
பிறழும் 3
பிறன் 1
பிறிகில்லார் 1
பிறிகிலென் 1
பிறிகுவென் 1
பிறித்து 2
பிறிதாய் 1
பிறிது 72
பிறிதும் 7
பிறிதுற 2
பிறிதே-கொல் 1
பிறிந்த 1
பிறிந்தவர்க்கு 1
பிறிந்தனர் 2
பிறிந்தனன் 1
பிறிந்தார் 2
பிறிந்தார்களும் 1
பிறிந்திலன் 1
பிறிந்து 3
பிறிந்தோம் 1
பிறியா 1
பிறியாது 2
பிறியார் 1
பிறியும் 1
பிறிவு 5
பிறிவு_அரும் 1
பிறை 52
பிறை_நுதலார்க்கு 1
பிறைகள் 1
பிறைகளும் 1
பிறையாம் 1
பிறையாள் 1
பிறையான் 1
பிறையிடை 1
பிறையின் 2
பிறையும் 1
பிறையை 4
பின் 278
பின்_இலன் 1
பின்செல்ல 1
பின்பட 1
பின்பில் 1
பின்பு 33
பின்பும் 2
பின்வந்தவனும் 1
பின்வந்தோனை 1
பின்ற 2
பின்றல் 1
பின்றலினோரை 1
பின்றா 3
பின்றாத 1
பின்றாதவர் 1
பின்றாதவன் 1
பின்றாது 2
பின்றார் 1
பின்றி 1
பின்றிய 1
பின்றியான் 1
பின்றிலர் 1
பின்றினது 1
பின்றினென் 1
பின்று 1
பின்றுகின்ற 1
பின்றும் 2
பின்றுமேல் 1
பின்றுவர் 1
பின்றுவாய்-கொலாம் 1
பின்றுவான் 1
பின்றை 6
பின்ன 1
பின்னக 1
பின்னங்கள் 2
பின்னது 2
பின்னம் 1
பின்னமே 1
பின்னர் 43
பின்னரும் 24
பின்னரே 1
பின்னரோ 1
பின்னல் 1
பின்னவற்கு 2
பின்னவன் 6
பின்னவன்-தன் 1
பின்னன 1
பின்னா 2
பின்னாக 1
பின்னானையும் 1
பின்னி 3
பின்னின 1
பின்னு 1
பின்னுடைத்தாக 1
பின்னுடைத்து 1
பின்னும் 51
பின்னுளோனும் 1
பின்னுற 5
பின்னுறு 1
பின்னே 11
பின்னேயோ 1
பின்னை 70
பின்னையும் 2
பின்னையோர் 1
பின்னோரை 1
பின்னோன் 3
பினும் 2
பினே 1
பினை 3
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  பிச்சம் (3)
குடையொடு பிச்சம் தொங்கல் குழாங்களும் கொடியின் காடும் - பால:14 55/1
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் - பால:20 7/1
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் - யுத்2:16 248/2

 மேல்
 
  பிச்சமும் (2)
தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட - பால:14 77/3
பிச்சமும் கவிகையும் பெய்யும் இன் நிழல் - அயோ:1 25/2

 மேல்
 
  பிச்சர் (1)
பிச்சர் சொல்லுவ சொல்லினை என் பெரு விறலை - யுத்1:2 101/2

 மேல்
 
  பிச்சராம் (1)
பிச்சராம் அன்ன பேச்சினன் இந்திரன் - அயோ:8 7/3

 மேல்
 
  பிச்சரின் (2)
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி - சுந்:2 187/2
பிச்சரின் திகைத்தன பெற்றி பேச்சினான் - யுத்3:20 32/1

 மேல்
 
  பிச்சி (1)
பிச்சி நீ என் செய்தாய் இ பெரு நறவு இருக்க வாளா - பால:19 11/3

 மேல்
 
  பிச்சையும் (1)
பிச்சையும் இடுதும் என்று உணர்வு பேணலா - ஆரண்:10 125/3

 மேல்
 
  பிசாசன் (4)
பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல் - யுத்1:2 42/3
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 41/4
பெய் கழல் மாலி பிசாசன் எனும் பேர் - யுத்3:20 21/3
சூலம் ஒன்று உடையவன் பிசாசன் தோன்றுவான் - யுத்3:20 33/4

 மேல்
 
  பிசாசனும் (1)
வாம போர் வய பிசாசனும் பனசனும் மலைந்தார் - யுத்3:20 49/4

 மேல்
 
  பிசிதம் (1)
பிறவியில் பெரிய நோக்கின் பிசிதம் உண்டு உழலும் பெற்றி - யுத்2:19 97/1

 மேல்
 
  பிசை (1)
பிசை தொழில் மறவரை பிறிது என் பேசுவ - யுத்1:2 10/2

 மேல்
 
  பிசைந்தனர் (1)
பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா - யுத்2:16 170/2

 மேல்
 
  பிசைந்தான் (1)
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான்
 விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு - சுந்:8 23/2,3

 மேல்
 
  பிசைந்திருந்தான் (1)
இனிதின் என்பது நினைந்து தன் கரம் பிசைந்திருந்தான் - சுந்:3 136/4

 மேல்
 
  பிசைந்து (10)
பெண் என பிழைத்தாய் அல்லை உன்னை யான் பிசைந்து தின்ன - ஆரண்:12 65/3
பெரும் திசை அனைத்தையும் பிசைந்து தேடினென் - கிட்:11 130/1
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து - சுந்:2 219/1
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 41/4
உருமை_ஏற்றை பிசைந்து எரி ஊதுவான் - யுத்2:16 56/4
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் - யுத்2:16 173/4
நீற்று இயல் நுணுகுற பிசைந்து நீங்கு எனா - யுத்2:16 253/3
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் - யுத்2:16 268/4
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி - யுத்2:17 60/2
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக - யுத்2:19 86/3

 மேல்
 
  பிசையா (1)
பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா
 மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் - யுத்2:18 174/1,2

 மேல்
 
  பிசையும் (8)
பெய் வளை தளிரால் பிசையும் புகை - அயோ:4 10/3
கறங்கு போன்றுளான் பிசையும் கையினான் - கிட்:15 5/2
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் - சுந்:7 38/4
மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை - யுத்1:3 137/3
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் - யுத்1:3 138/3
தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க - யுத்1:3 141/2
மேல் ஆளொடு பிசையும் முழு மலை-மேல் செல விலக்கும் - யுத்2:18 160/2
தூவும் அள்ளி பிசையும் துகைக்குமால் - யுத்2:19 142/3

 மேல்
 
  பிசையுமால் (1)
பிசையுமால் அரக்கரை பெரும் கரங்களால் - சுந்:9 37/4

 மேல்
 
  பிசையுறும் (1)
பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை - யுத்2:18 262/3

 மேல்
 
  பிஞ்ஞகன் (2)
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் - அயோ:1 41/2
பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ - யுத்4:38 8/2

 மேல்
 
  பிடர் (5)
வடவாஅனல் அன்று எனின் மண் பிடர் வைத்த பாம்பின் - ஆரண்:10 134/2
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம - சுந்:6 52/2
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் - சுந்:7 23/3
நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது - யுத்2:16 90/2
வையம் துஞ்சும் வன் பிடர் நாகம் மனம் அஞ்ச - யுத்4:37 138/1

 மேல்
 
  பிடர்க்கும் (1)
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா - யுத்2:16 208/4

 மேல்
 
  பிடர்த்தலை (1)
வாள் தலை பிடர்த்தலை வயங்க வாளிகள் - யுத்2:16 282/3

 மேல்
 
  பிடரில் (1)
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் - கிட்:13 37/3

 மேல்
 
  பிடரின் (1)
பிந்து காலினர் கையினர் பெரும் பயம் பிடரின்
 உந்த ஆயிரம் பிண குவை-மேல் விழுந்து உளைவார் - சுந்:7 55/3,4

 மேல்
 
  பிடரொடு (1)
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் - சுந்:7 26/2

 மேல்
 
  பிடவம் (1)
பிழிந்த பால் வழி நுரையினை பொருவின பிடவம் - கிட்:10 46/4

 மேல்
 
  பிடவு (1)
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் - அயோ:9 7/1

 மேல்
 
  பிடி (26)
கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம் - பால:2 32/1
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே - பால:14 14/4
வல்லியின் மருங்கினர் மருங்கு மா பிடி
 புல்லிய களிறு என மைந்தர் போயினார் - பால:14 17/3,4
பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார் - பால:14 39/2
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் - பால:14 68/4
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் - பால:15 12/1
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் - பால:18 13/4
பெடை அன நடையாரும் பிடி என வருவாரும் - பால:23 37/4
நனி மாதவம் உடையாய் இது பிடி நீ என நல்கும் - பால:24 21/1
பிரிந்தே துன்பத்து ஆழ் பிடி என்ன பிணியுற்றாள் - அயோ:6 20/4
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் - அயோ:9 10/2
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை - அயோ:9 47/3
பிடி துவன்றின பூண் ஒளி பேர்ந்தன - அயோ:11 9/3
பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும் - அயோ:11 31/2
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை - அயோ:12 29/3
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் - அயோ:13 13/4
பெருகிய செல்வம் நீ பிடி என்றாள்-வயின் - அயோ:14 23/1
பிடி தரு நடையினள் பெண்மை நன்று இவன் - ஆரண்:6 12/2
பிளிறி ஓடும் பிடி அன்ன பெற்றியாள் - ஆரண்:7 21/4
பிடி எலாம் மதம் பெய்திட பெரும் கவுள் வேழம் - ஆரண்:7 71/1
இந்திரன் ஊர் பிடி என்னலும் ஆனாள் - ஆரண்:14 59/2
வார் அளி தழை மா பிடி வாயிடை - கிட்:1 33/1
உண்ணின் அண்டங்கள் ஓர் பிடி உண்ணவும் உதவா - கிட்:12 24/2
பூ வரும் மழலை அன்னம் புனை மட பிடி என்று இன்ன - கிட்:13 64/1
பிடி மதம் பிறந்தன பிறங்கு பேரியும் - சுந்:3 43/1
பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய - சுந்:7 41/4

 மேல்
 
  பிடி_குலம் (1)
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை - அயோ:12 29/3

 மேல்
 
  பிடிக்க (2)
பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்து அடைந்த பேதை - யுத்1:4 109/1
வேத நூல் மரபுக்கு ஏற்ற ஒழுக்கமே பிடிக்க வேண்டும் - யுத்2:16 136/4

 மேல்
 
  பிடிக்ககிலேன் (1)
பின்னை ஆவி பிடிக்ககிலேன் அந்த - சுந்:5 29/3

 மேல்
 
  பிடிக்கலாய் (1)
பிறந்த என் உறுதி நீ பிடிக்கலாய் எனா - யுத்1:4 17/3

 மேல்
 
  பிடிக்கிலர் (1)
மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை - யுத்1:3 9/2

 மேல்
 
  பிடிக்கிலேன் (1)
பின்றினென் உனக்கு வில் பிடிக்கிலேன் என்றான் - யுத்2:16 281/4

 மேல்
 
  பிடிக்கின்றது (1)
பிடிக்கின்றது உலகம் எங்கும் பரிதி சேய் ஆர்ப்பின் பெற்றி - யுத்2:19 277/4

 மேல்
 
  பிடிக்கு (2)
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் - பால:16 2/4
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை - அயோ:10 10/3

 மேல்
 
  பிடிக்கும் (4)
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் - அயோ:1 41/2
பிடிக்குமேல் பெரும் காற்றையும் கூற்றையும் பிடிக்கும்
 குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் - கிட்:12 25/3,4
குல பிடிக்கும் ஓர் ஊடல் கொடுக்குமால் - சுந்:2 150/4
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும்
 மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் - யுத்1:3 6/3,4

 மேல்
 
  பிடிக்குமேல் (1)
பிடிக்குமேல் பெரும் காற்றையும் கூற்றையும் பிடிக்கும் - கிட்:12 25/3

 மேல்
 
  பிடிகள் (3)
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற - பால:16 7/1
கூந்தல் அம் பிடிகள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த போலும் - பால:16 14/2
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை - அயோ:2 44/3

 மேல்
 
  பிடிகளும் (2)
திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த - பால:15 7/2
தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் நோக்கின - அயோ:10 41/2

 மேல்
 
  பிடிகளோ (1)
யானையோ பிடிகளோ இரதமோ இவுளியோ - பால:20 21/1

 மேல்
 
  பிடிகளோடும் (2)
மீன் எனும் பிடிகளோடும் விளங்கும் வெண் மதி நல் வேழம் - பால:16 4/1
வன கரி பிடிகளோடும் வருவன போல வந்தார் - பால:18 1/4

 மேல்
 
  பிடித்த (18)
விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த
 அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் - பால:12 8/3,4
பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ - பால:24 37/4
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் - அயோ:3 66/2
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் - அயோ:13 8/2
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் - அயோ:13 25/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை - ஆரண்:9 14/3
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் - ஆரண்:9 18/3
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் - ஆரண்:11 22/3
பின் நின்றார் இனையர் என்றும் உணர்கிலம் பிடித்த மாயம் - ஆரண்:11 63/1
பிடித்த வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின - யுத்2:15 25/2
பிடித்த வானரம் பேர் எழில் தோள்களால் - யுத்2:15 39/1
வானில் வென்ற என் மதலையும் வரி சிலை பிடித்த
 யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் - யுத்2:15 204/3,4
காய் ஒளி வயிர வாள் பிடித்த கையினான் - யுத்2:16 295/4
மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி - யுத்2:19 120/3
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து - யுத்3:22 100/3
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் - யுத்3:28 45/3
பிடித்த வாள்கள் வேல்களோடு தோள்கள் பேர் அரா என - யுத்3:31 92/1
பிடித்த பொய் உருவினை பெயர்த்து நீக்கினான் - யுத்4:41 98/3

 மேல்
 
  பிடித்தது (5)
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை - யுத்2:16 185/1
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி - யுத்2:18 219/4
பாவி கை பிடித்தது பண்ணவ நின் - யுத்3:23 14/2
விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய - யுத்3:26 9/4
மற்று ஓர் கை பிடித்தது போல வவ்வியது - யுத்4:37 156/3

 மேல்
 
  பிடித்தவனை (1)
பேர் வீரனை வாசி பிடித்தவனை
 யார் வீரதை இன்ன செய்தார்கள் எனா - யுத்3:20 84/2,3

 மேல்
 
  பிடித்தன (1)
பிடித்தன நிருதரை பெரிய தோள்களை - யுத்2:19 43/1

 மேல்
 
  பிடித்தனவும் (1)
எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் - யுத்3:31 99/1

 மேல்
 
  பிடித்தாய் (1)
பிடித்தாய் வையம் பெற்றனை பேரா வரம் இன்னே - அயோ:6 19/2

 மேல்
 
  பிடித்தார் (1)
பின்றலினோரை வலிந்து பிடித்தார்
 நின்றனர் ஆயிடை நீல நிறத்தான் - யுத்3:20 5/2,3

 மேல்
 
  பிடித்தாரை (1)
ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ - யுத்1:14 40/1

 மேல்
 
  பிடித்தாள் (1)
பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் - சுந்:2 86/4

 மேல்
 
  பிடித்தான் (9)
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் - பால:23 89/4
மறிந்தாரையும் வலித்தாரையும் மடித்தான் சிலை பிடித்தான் - ஆரண்:7 89/4
பிடித்தான் இ அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம் பிழையாதால் - சுந்:2 231/2
பின்னை நின்றது செய்குவென் என்பது பிடித்தான் - சுந்:3 135/4
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் - சுந்:4 31/2
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் - யுத்1:12 22/4
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான்
 முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் - யுத்2:18 158/3,4
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா - யுத்3:22 116/3
பின்றாதவன் உயிர்-மேல் செலவு ஒழிக என்பது பிடித்தான்
 ஒன்றாக இ முதலோன் படை-தனை மாய்க்க என்று உரைத்தான் - யுத்3:27 135/2,3

 மேல்
 
  பிடித்தி (1)
பேர் உளதனையும் பேரா பெரும் பழி பிடித்தி போலாம் - யுத்3:29 56/3

 மேல்
 
  பிடித்திடின் (1)
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் - யுத்3:31 11/2

 மேல்
 
  பிடித்திருந்த (1)
பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ - யுத்4:38 22/2

 மேல்
 
  பிடித்திலிர் (1)
பிடித்திலிர் போலும் நீர் பிழைத்திரால் எனும் - அயோ:11 89/3

 மேல்
 
  பிடித்திலேனோ (1)
பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ
 முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ - யுத்4:38 22/2,3

 மேல்
 
  பிடித்து (39)
அமைப்பு_அரும் காதல்-அது பிடித்து உந்த அந்தரம் சந்திராதித்தர் - பால:3 3/3
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட - பால:6 12/3
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி - பால:15 6/2
பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா - அயோ:10 22/3
எற்றுவாம் பிடித்து ஏந்துதும் என்குநர் - ஆரண்:7 16/1
பிடித்து நல்கு இ உழை என பேதையேன் - ஆரண்:12 3/1
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் - ஆரண்:14 77/2
நாடுகின்றதும் நண்ணிய கால் பிடித்து
 ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் - கிட்:11 13/3,4
பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ - சுந்:2 218/2
பிணங்கு உறு வால் முறை பிடித்து மாலைய - சுந்:5 64/3
மண்டவுதரத்தவள் மலர் குழல் பிடித்து
 கொண்டு சிறை வைத்திடுதலில் குறைவது உண்டோ - சுந்:6 4/3,4
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் - சுந்:8 37/4
மந்தர வால் அடி பிடித்து வல்லையேல் - சுந்:9 20/3
பேடையை பிடித்து தன்னை பிடிக்க வந்து அடைந்த பேதை - யுத்1:4 109/1
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் - யுத்1:5 23/4
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் - யுத்1:12 11/1
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து
 கருத்து அழிவுற திரி திறத்து எயில் கணத்து அன்று - யுத்1:12 14/2,3
பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் - யுத்2:15 67/2
நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது - யுத்2:16 90/2
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த - யுத்2:16 184/4
எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் - யுத்2:16 255/3
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் - யுத்2:18 98/1
சேல் பிடித்து எழு திரை ஆற்றில் திண் நெடும் - யுத்2:18 98/2
கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் - யுத்2:18 98/3
வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே - யுத்2:18 98/4
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் - யுத்2:18 159/3
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் - யுத்2:18 176/2
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால் - யுத்2:19 141/3
வால் பிடித்து அடிக்கும் வானரத்தை மால் கரி - யுத்3:20 43/1
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி - யுத்3:20 43/2
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு - யுத்3:20 43/3
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் - யுத்3:20 43/4
கரு முடித்து அமைந்த மேகம் கால் பிடித்து எழுந்த காலம் - யுத்3:21 19/3
பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா - யுத்3:22 136/2
கமை பிடித்து நின்று உங்களை இத்துணை கண்டேன் - யுத்3:22 192/3
அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் - யுத்3:31 23/2
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் - யுத்3:31 37/4
மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான - யுத்4:34 23/3
பிடித்து கொள்வென் சிறை என பேசுமால் - யுத்4:37 45/4

 மேல்
 
  பிடித்துடையர் (1)
நாசம் உற்றிட நடப்பன கொடுத்தன பிடித்துடையர் நம்ப - யுத்1:2 86/4

 மேல்
 
  பிடித்தும் (3)
உள்ளத்தை பிடித்தும் நாம் என்று ஓடுகின்றாரும் ஒத்தார் - பால:21 3/4
பேர் இயலாளர் செய்கை ஊதியம் பிடித்தும் என்னார் - யுத்2:19 271/3
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் - யுத்3:31 97/3

 மேல்
 
  பிடித்தே (1)
பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே - யுத்3:20 61/4

 மேல்
 
  பிடித்தோம் (1)
பிறிந்தோம் இனி முழுது ஐயமும் பெருமான் உரை பிடித்தோம்
 எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் - யுத்3:27 144/2,3

 மேல்
 
  பிடிப்பர் (2)
பிணத்திடை நடந்து இவர் பிடிப்பர் ஈண்டு எனா - பால:8 42/3
பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே - யுத்2:19 272/3

 மேல்
 
  பிடிப்பல் (1)
பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா - யுத்1:5 6/2

 மேல்
 
  பிடிப்பாய் (1)
பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ - யுத்2:18 270/3

 மேல்
 
  பிடிப்பானோ (1)
பின்னே செம்மை பிடிப்பானோ - சுந்:5 48/4

 மேல்
 
  பிடிப்பென் (2)
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் - சுந்:8 51/3
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை - யுத்2:19 192/2

 மேல்
 
  பிடிப்பேன் (1)
பெரும் குலா உறு நகர்க்கே பெயரும் நாள் வேண்டும் உரு பிடிப்பேன் அன்றேல் - ஆரண்:6 133/1

 மேல்
 
  பிடியா (2)
பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா - சுந்:2 89/2
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண - சுந்:10 38/3

 மேல்
 
  பிடியில் (1)
பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை - பால:14 38/1

 மேல்
 
  பிடியின் (3)
விதியினை நகுவன அயில் விழி பிடியின்
 கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல - பால:2 44/1,2
பிடியின் மென் நடை பெண்ணொடு என்றால் எனை - பால:10 77/3
மா வகிரின் உண்கணர் மட பிடியின் வைக - அயோ:5 12/2

 மேல்
 
  பிடியினுக்கு (1)
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து - சுந்:6 13/3

 மேல்
 
  பிடியுண்ட (1)
சீதை சேவல் பிடியுண்ட சிறை அன்னம் அனையாள் - ஆரண்:1 38/4

 மேல்
 
  பிடியுண்டார் (1)
பிடியுண்டார் என துயிலும் பெற்றியார் - கிட்:15 8/4

 மேல்
 
  பிடியுண்டார்களும் (1)
பிடியுண்டார்களும் பிளத்தலுண்டார்களும் பெரும் தோள் - சுந்:11 31/1

 மேல்
 
  பிடியுண்டு (2)
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் - சுந்:7 35/2
பிணை மதர்த்து அனைய நோக்கம் பாழ்பட பிடியுண்டு அன்பின் - யுத்1:10 22/1

 மேல்
 
  பிடியும் (4)
ஆனை இனமும் பிடியும் இகல் ஆளி ஏறும் - பால:16 39/3
பயிலும் பிடியும் கட கரியும் வருவ திரிவ பார்க்கின்றான் - ஆரண்:14 29/2
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல் - கிட்:14 10/3
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற - சுந்:7 7/3

 மேல்
 
  பிடியுற (1)
தேய கன்று பிடியுற தீங்கு உறும் - சுந்:12 35/2

 மேல்
 
  பிடியே (1)
கலையே பிணையே களிறே பிடியே
 நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய் - ஆரண்:12 75/2,3

 மேல்
 
  பிடியொடு (1)
பிடியொடு நடந்தன பெரும் கை வேழமே - அயோ:12 28/4

 மேல்
 
  பிடியொடும் (2)
சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப - பால:14 61/4
மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும் - சுந்:1 5/3

 மேல்
 
  பிடியோடு (2)
நாகம் நனி வருகின்றது பிடியோடு என நடவா - அயோ:7 4/4
பிடியோடு நிகர்த்தன பின் புறம் முன் - யுத்2:18 23/2

 மேல்
 
  பிடுங்கி (2)
பெய்தனர் பெரு வரை பிடுங்கி வீசினர் - பால:8 33/2
பிடுங்கி உண்குவர் யார் இவர் பெருமை பண்டு அறிந்தார் - யுத்3:31 24/3

 மேல்
 
  பிடுங்கினான் (1)
நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் - யுத்2:19 84/4

 மேல்
 
  பிடுங்குகின்ற (1)
பிடுங்குகின்ற உணர்வினர் பேசுவார் - யுத்4:34 8/4

 மேல்
 
  பிண்டத்தில் (1)
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த - யுத்3:31 222/3

 மேல்
 
  பிண்டம் (1)
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் - பால:5 84/2

 மேல்
 
  பிண்டி (4)
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட - பால:16 24/1
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி
 பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் - ஆரண்:7 76/2,3
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் - கிட்:13 46/1
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி
 பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர் - சுந்:7 3/1,2

 மேல்
 
  பிண்டிபாலத்தொடு (1)
சக்கரங்களும் பிண்டிபாலத்தொடு தண்டும் - யுத்3:22 106/2

 மேல்
 
  பிண்டிபாலம் (2)
கற்பணம் தண்டு பிண்டிபாலம் என்று இனைய காந்தும் - சுந்:2 39/3
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் - சுந்:7 8/2

 மேல்
 
  பிண (23)
கொன்று குவித்த நிணம் கொள் பிண குவை கொண்டு ஓடி - அயோ:13 21/3
கொன்று பத்தியில் குவித்தன பிண பெரும் குன்றம் - ஆரண்:7 79/4
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் - ஆரண்:8 16/3
வரை உறு பிண பெரும் பிறக்கம் மண்டின - சுந்:5 58/3
உந்த ஆயிரம் பிண குவை-மேல் விழுந்து உளைவார் - சுந்:7 55/4
செ வழி சேறல் ஆற்றார் பிண பெரும் குன்றம் தெற்றி - சுந்:8 19/2
இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து - சுந்:11 15/1
ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் - சுந்:11 19/2
குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு - யுத்2:15 27/3
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம் - யுத்2:15 120/3
வந்து மேகங்கள் படிந்தன பிண பெரு மலை மேல் - யுத்2:15 198/4
காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான் - யுத்2:15 238/3
நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் - யுத்2:16 245/4
உதிர கடல் பிண மால் வரை ஒன்று அல்லன பலவாய் - யுத்2:18 164/1
பிண பெரும் குன்றினூடும் குருதி நீர் பெருக்கினூடும் - யுத்2:19 220/1
அலை கொள் வேலையும் அரும் பிண குன்றமும் அணவி - யுத்3:20 57/4
விலங்கல் அன்ன வான் பெரும் பிண குப்பையின் மேலோர் - யுத்3:20 64/2
பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த - யுத்3:20 67/3
உம்பரின் அளவும் சென்ற பிண குன்றின் உயர்வை நோக்கும் - யுத்3:22 25/2
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் - யுத்3:22 31/3
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த - யுத்3:22 107/2
நடுக்குற்றன பிண குன்றுகள் உயிர்க்குற்றன என்ன - யுத்3:31 107/4
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர் - யுத்3:31 118/3

 மேல்
 
  பிணக்கு (3)
பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் - பால:8 7/2
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் - ஆரண்:15 48/3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் - சுந்:3 128/3

 மேல்
 
  பிணக்குறும் (1)
பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை - கிட்:12 36/3

 மேல்
 
  பிணக்கை (1)
பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை
 வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் - கிட்:12 36/3,4

 மேல்
 
  பிணங்கள் (1)
மறித்தன மறிந்த எங்கும் பிணங்கள் மா மலைகள் மான - யுத்2:15 148/4

 மேல்
 
  பிணங்களால் (1)
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால்
 பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம் - யுத்3:31 86/1,2

 மேல்
 
  பிணங்களின் (1)
பிணங்களின் குப்பை மற்றை நரர் உயிர் பிரிந்த யாக்கை - யுத்3:22 3/3

 மேல்
 
  பிணங்கி (4)
பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை - பால:14 38/1
பேய் ஒரு-தலை கொள பிணங்கி வாய்விடா - ஆரண்:7 121/3
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் - சுந்:2 157/4
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி
 பாரின் வீழ்ந்தன போன்றன கிடந்தன பரந்து - யுத்3:20 59/3,4

 மேல்
 
  பிணங்கிடு (1)
பீரிடும் உருவர் தெற்றி பிணங்கிடு தாளர் பேழ் வாய் - சுந்:6 55/2

 மேல்
 
  பிணங்கிய (1)
நின்று பிணங்கிய கல்வியின் நில்லா - யுத்3:20 26/2

 மேல்
 
  பிணங்கினால் (1)
பிணங்கினால் ஆவது இல்லை பெயர்வது என்று உணர்ந்து போந்தான் - யுத்2:16 163/3

 மேல்
 
  பிணங்கு (5)
பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் - அயோ:2 52/3
நீயே இனி வந்து என் நிணம் கொள் பிணங்கு எயிற்றின் - சுந்:1 55/3
பிணங்கு உறு வால் முறை பிடித்து மாலைய - சுந்:5 64/3
பெய்துழி பெய்யும் மாரி அனையவன் பிணங்கு கூற்றின் - யுத்2:19 170/3
பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே - யுத்3:20 61/4

 மேல்
 
  பிணங்குவன (1)
பிணங்குவன அழகு இவளை தவம் செய்து பெற்றது-காண் - பால:13 18/2

 மேல்
 
  பிணத்திடை (1)
பிணத்திடை நடந்து இவர் பிடிப்பர் ஈண்டு எனா - பால:8 42/3

 மேல்
 
  பிணத்தின் (13)
பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் - ஆரண்:7 136/4
படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் - யுத்2:15 152/4
பறைந்தனர் அமரர் அஞ்சி பல் பெரும் பிணத்தின் பம்மல் - யுத்2:16 175/1
உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் - யுத்2:18 118/4
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை - யுத்2:19 49/3
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பிணத்தின் குப்பை - யுத்2:19 60/1
பிதிர்ந்தன மலையும் பாரும் பிளந்தன பிணத்தின் குன்றத்து - யுத்2:19 93/2
பேர் செலாது பிணத்தின் பிறக்கமே - யுத்2:19 156/4
படை உறு பிணத்தின் பம்மல் பருப்பதம் துவன்றி பல் வேறு - யுத்2:19 219/1
வான் உயர் பிணத்தின் குப்பை மறைத்தலின் மயக்கம் உற்றான் - யுத்3:22 23/4
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் - யுத்3:27 54/1
குன்றொடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் - யுத்3:27 66/2
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை - யுத்4:33 21/3

 மேல்
 
  பிணத்தின்-மேல் (1)
பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ - யுத்2:19 97/4

 மேல்
 
  பிணத்து (4)
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி - யுத்2:15 209/1
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் - யுத்2:16 316/2
ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான் - யுத்3:24 10/3
ஒன்று அல பல என்று ஓங்கும் உயர் பிணத்து உம்பர் ஒன்று - யுத்4:32 45/1

 மேல்
 
  பிணத்தை (1)
ஈர்க்கின்ற குருதி ஆற்றின் யானையின் பிணத்தை நோக்கும் - யுத்3:22 31/4

 மேல்
 
  பிணம் (13)
பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி - சுந்:8 49/1
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம்
 பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் - யுத்2:15 122/2,3
பிணம் தலைப்பட்டது பெயர்வது எங்கு இனி - யுத்2:16 103/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட - யுத்2:16 336/2
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற - யுத்2:18 102/3
நூக்குவ கணிப்பு இல அரக்கர் நோன் பிணம் - யுத்2:18 112/4
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற - யுத்2:18 163/1
தூளி ஆர்த்திலதால் பிணம் துன்னலால் - யுத்2:19 134/4
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி - யுத்3:22 54/4
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் - யுத்3:29 25/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று - யுத்3:31 145/2
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் - யுத்3:31 229/3
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் - யுத்4:34 21/1

 மேல்
 
  பிணம்-தொறும் (1)
சாடி கொன்றனன் சிலவரை பிணம்-தொறும் தடவி - சுந்:7 36/3

 மேல்
 
  பிணம்பட (1)
வரம்பு_அறு பிணம்பட கொன்ற மாறு இலா - சுந்:3 51/3

 மேல்
 
  பிணமா (1)
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா
 இடை கண்டன மலை கொண்டு என எழுகின்றன திரையால் - யுத்2:18 150/1,2

 மேல்
 
  பிணி (23)
பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி - பால:12 4/1
பிணி அற நோற்று நின்ற பெரியவன் விரைவின் ஏகி - அயோ:3 82/2
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4
பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான் - அயோ:8 44/2
பேய்முக பிணி அற பகைஞர் பெட்பின் உதிரம் - ஆரண்:1 25/1
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட - ஆரண்:10 71/3
பின்னரும் உலகம் எல்லாம் பிணி முதல் பாசம் வீசி - ஆரண்:10 103/3
உற்று நின்ற வினை கொடும் பிணி ஒன்றின்-மேல் உடன் ஒன்று உராய் - கிட்:10 69/3
மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே - கிட்:10 69/4
முன்னை தான் தன்னை ஓரா முழு பிணி அழுக்கின் மேலே - கிட்:11 91/3
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் - கிட்:15 14/2
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் - சுந்:1 55/1
பெண்ணில் தீயோய் நின் முதல் மாயும் பிணி செய்தாய் - சுந்:3 150/2
பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் - சுந்:4 91/4
தெய்வ பாசம் உற பிணி செய்தார் - யுத்1:3 92/2
பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான் - யுத்1:5 12/2
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் - யுத்1:14 18/2
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி
 கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் - யுத்2:16 280/2,3
பிணி அறுப்பவரில் பெற்ற வரத்தினும் பிறப்பினானும் - யுத்2:19 185/2
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி
 ஆக்கவும் கற்றிலன் அமரில் ஆர் உயிர் - யுத்3:22 38/2,3
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா - யுத்3:27 103/2
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் - யுத்3:28 27/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு - யுத்4:40 42/2

 மேல்
 
  பிணி-மின் (1)
தூய பாசம் எனை பலவும் கொணர்ந்து பிணி-மின் தோள் என்னா - சுந்:12 113/2

 மேல்
 
  பிணிக்க (1)
பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் - அயோ:2 52/3

 மேல்
 
  பிணிக்கு (2)
பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார் - அயோ:11 112/1
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு
 மா மருந்தே நெருநலினும் வந்திலெனோ யான் என்றாள் - ஆரண்:6 110/3,4

 மேல்
 
  பிணிக்கும் (2)
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் - ஆரண்:15 33/3
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும்
 பொரும் பரிகள் ஆக நனி பூண்டது பொலம் தேர் - யுத்4:36 14/3,4

 மேல்
 
  பிணித்த (8)
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் - பால:10 59/1
பெரும் திண் நெடு மால் வரை நிறுவி பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின் - பால:10 70/1
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே - சுந்:1 49/3
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை - சுந்:12 12/1
பெரும் தகை பெரியோனை பிணித்த போர் - சுந்:12 36/1
பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த - சுந்:12 115/3
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன் - யுத்2:16 269/3
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி - யுத்2:16 280/2

 மேல்
 
  பிணித்ததன் (1)
ஆளும் இந்திரற்கு அன்னவன் பிணித்ததன் பின்னை - யுத்1:5 49/3

 மேல்
 
  பிணித்தது (6)
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க - சுந்:11 56/4
பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது
 ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் - யுத்1:5 36/1,2
வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை - யுத்2:19 192/4
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி - யுத்2:19 236/2
போய நாள் நாகபாசம் பிணித்தது போனவாறும் - யுத்3:23 23/2
பேதாய் பிரிவு துயர் பீழை பிணித்தது என்றான் - யுத்4:41 31/4

 மேல்
 
  பிணித்தலோடும் (1)
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும் - யுத்2:19 190/1

 மேல்
 
  பிணித்தால் (1)
நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் - யுத்3:31 8/4

 மேல்
 
  பிணித்து (8)
பருகிய நோக்கு எனும் பாசத்தால் பிணித்து
 ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் - பால:10 37/1,2
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் - ஆரண்:11 22/3
காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர் - கிட்:7 57/2
ஏக நாதனை எறுழ் வலி தோள் பிணித்து ஈர்த்த - சுந்:11 41/3
ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் - சுந்:12 113/4
பொறுக்கிலா-வகை நெடும் புயங்களால் பிணித்து
 இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் - யுத்2:16 262/3,4
வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை - யுத்2:19 192/4
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து - யுத்4:35 6/4

 மேல்
 
  பிணித்துளன் (1)
அனுமனை பிணித்துளன் ஆன-போது இவன் - யுத்2:19 32/3

 மேல்
 
  பிணிப்ப (4)
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட - ஆரண்:10 71/3
நொய்ய பாசம் புறம் பிணிப்ப நோன்மை இலன் போல் உடல் நுணங்கி - சுந்:12 117/1
பணை ஒன்று திரள் தோள் காலபாசத்தால் பிணிப்ப கூசி - யுத்2:16 154/3
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப
 தன்னை தான் என தழுவினன் கண்கள் நீர் ததும்ப - யுத்4:40 111/3,4

 மேல்
 
  பிணிப்பன் (1)
பிழைத்து இவர் போவர் அல்லர் பாசத்தால் பிணிப்பன் என்னா - யுத்2:19 182/3

 மேல்
 
  பிணிப்பார் (1)
பேரவே அருள் என்றனர் உள் அன்பு பிணிப்பார் - யுத்4:41 12/4

 மேல்
 
  பிணிப்பு (1)
உள பரும் பிணிப்பு_அறா உலோபம் ஒன்றுமே - பால:7 24/1

 மேல்
 
  பிணிப்பு_அறா (1)
உள பரும் பிணிப்பு_அறா உலோபம் ஒன்றுமே - பால:7 24/1

 மேல்
 
  பிணிப்புண்ட (3)
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் - கிட்:7 75/3
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:11 62/4
பாசத்தால் ஐயன் தம்பி பிணிப்புண்ட படியை கண்டு - யுத்2:19 209/1

 மேல்
 
  பிணிப்புண்டதாம் (1)
ஏதில் வானரம் பிணிப்புண்டதாம் என்றார் - சுந்:12 25/4

 மேல்
 
  பிணிப்புண்டது (1)
விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை - சுந்:12 24/3

 மேல்
 
  பிணிப்புண்டாரை (1)
பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை - யுத்2:19 294/1

 மேல்
 
  பிணிப்புற (1)
பிறத்தல் ஆற்றுறும் பேதைமை பிணிப்புற தம்மை - யுத்4:37 124/3

 மேல்
 
  பிணிப்போர் (1)
புது கொண்ட வேழம் பிணிப்போர் புனை பாடல் ஓதை - பால:16 46/1

 மேல்
 
  பிணியால் (1)
பூண்டு இ பிணியால் உறுகின்றது தான் பொறாதாள் - ஆரண்:10 146/1

 மேல்
 
  பிணியாள் (1)
பிரிவு எனும் துயர் உருவு கொண்டால் அன்ன பிணியாள் - சுந்:3 7/4

 மேல்
 
  பிணியிடை (1)
பேரும்-கால் வெம் பிணியிடை பேருமால் - ஆரண்:6 76/4

 மேல்
 
  பிணியின் (3)
வினையின் எய்தும் ஓர் பிணியின் வேலையான் - அயோ:11 133/4
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் - சுந்:3 128/3
பிணியின் செம் சுடர் கற்றை பெருக்கலால் - சுந்:13 3/2

 மேல்
 
  பிணியினால் (1)
பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ - அயோ:14 55/2

 மேல்
 
  பிணியுற்றாள் (1)
பிரிந்தே துன்பத்து ஆழ் பிடி என்ன பிணியுற்றாள் - அயோ:6 20/4

 மேல்
 
  பிணை (7)
துருவை மென் பிணை ஈன்ற துளக்கு இலா - பால:2 31/1
பிணை நிரந்து என பரந்தனர் நாணமும் பிரிந்தார் - அயோ:1 52/4
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் - சுந்:3 94/4
பிணை நெடும் கண்ணி என்னும் இன் உயிர் பிரிந்த பின்னை - யுத்1:10 6/2
பிணை மதர்த்து அனைய நோக்கம் பாழ்பட பிடியுண்டு அன்பின் - யுத்1:10 22/1
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த - யுத்2:16 154/2
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம் - யுத்2:18 145/3

 மேல்
 
  பிணைத்து (1)
பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் - பால:13 16/2

 மேல்
 
  பிணையுற்ற (1)
பின்னும் முன்னும் மாறின வீழ்வின் பிணையுற்ற
 தன்னின் நேரா மெய் இரு பாலும் தலை பெற்ற - யுத்4:33 11/2,3

 மேல்
 
  பிணையே (1)
கலையே பிணையே களிறே பிடியே - ஆரண்:12 75/2

 மேல்
 
  பித்த (2)
பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை - பால:14 38/1
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க - அயோ:6 25/3

 மேல்
 
  பித்தர் (2)
பித்தர் சொன்னவும் பேதையர் சொன்னவும் - பால:0 5/3
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் - யுத்3:30 30/4

 மேல்
 
  பித்தரின் (1)
பித்தரின் ஒரு வகை பெயர்ந்து போயினான் - யுத்1:4 32/4

 மேல்
 
  பித்தரும் (3)
பித்தரும் உறங்கினர் இனி பிறரிது என ஆம் - சுந்:2 163/4
பித்தரும் உளர் சிலர் வீடு பெற்றிலார் - யுத்1:3 61/4
பித்தரும் இறை பொறாத பேர் அபிமானம் என்னும் - யுத்3:26 58/3

 மேல்
 
  பித்தரை (1)
பித்தரை போல நீயும் இவருடன் பெயர்ந்த தன்மை - யுத்3:31 49/3

 மேல்
 
  பித்தன் (6)
பித்தன் ஆகிய ஈசனும் அரியும் என் பெயர் கேட்டு - யுத்1:2 116/1
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 41/4
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 46/4
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி - யுத்2:16 256/3
பித்தன் தட மார்பொடு தோள்கள் பிளந்தான் - யுத்2:18 239/3
பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் - யுத்3:27 128/4

 மேல்
 
  பித்தனே (1)
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி - யுத்2:18 230/2

 மேல்
 
  பித்தா (1)
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை - யுத்4:38 10/3

 மேல்
 
  பித்தி (3)
பேதை நீ பித்தி நின் பிறந்த சேயொடும் - அயோ:2 61/2
பெரிய நாள் ஒளி கொள் நானாவித மணி பித்தி பத்தி - சுந்:2 100/1
பித்தி பிற்பட வன் திசை பேர்வுற - யுத்2:15 41/3

 மேல்
 
  பித்திகை (4)
திணியும் இதழ் பித்திகை கத்திகை சேர்த்துவாரும் - பால:16 45/4
பேர்ந்து ஒளிர் நவ மணி படர்ந்த பித்திகை
 சேர்ந்துழி சேர்ந்துழி நிறத்தை சேர்தலால் - கிட்:1 2/2,3
ஆசையை உற்றன அண்ட பித்திகை
 பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி - கிட்:7 19/2,3
ஞாங்கர் உற்பலம் உழத்தியர் பித்திகை நாற - கிட்:10 47/4

 மேல்
 
  பித்தின் (1)
பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான் - யுத்1:5 12/2

 மேல்
 
  பித்து (9)
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் - ஆரண்:7 100/1
பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார் - ஆரண்:10 33/2
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ - கிட்:7 43/2
பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம் - கிட்:13 53/2
பித்து நின் பிரிவினில் பிறந்த வேதனை - சுந்:5 69/3
பித்து இன்றி உணர்தியேல் அளவை பெய்குவென் - யுத்1:3 58/2
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் - யுத்2:15 169/3
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று - யுத்2:19 23/3
பித்து எனல் ஆய் அறம் பிழைத்ததாம் அன்றே - யுத்4:40 61/3

 மேல்
 
  பித்துண்டது (1)
பித்துண்டது பேர்வு உறுமா பெறுதும் - யுத்1:3 114/3

 மேல்
 
  பித்தும் (2)
பித்தும் மாலும் பிறவும் பெருக்கலால் - கிட்:11 20/3
பாக்கியம் பெரும் பித்தும் பயக்குமோ - யுத்4:40 13/4

 மேல்
 
  பித்தேறினை (1)
பித்தேறினை ஆதல் பிழைத்தனையால் - ஆரண்:13 14/4

 மேல்
 
  பித்தோ (1)
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ - கிட்:11 91/4

 மேல்
 
  பிதற்றி (3)
பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் - அயோ:11 108/4
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி - சுந்:2 187/2
பேயனேன் என் பல பிதற்றி பேர்த்து அவன் - யுத்1:5 31/1

 மேல்
 
  பிதற்றும் (1)
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும்
 துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் - ஆரண்:6 90/3,4

 மேல்
 
  பிதாமகன் (1)
பின்னர் வானவரை நோக்கி பிதாமகன் பேசுகின்றான் - பால:5 23/2

 மேல்
 
  பிதிர் (1)
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று - ஆரண்:13 116/3

 மேல்
 
  பிதிர்களும் (1)
மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார் - சுந்:2 137/2

 மேல்
 
  பிதிர்த்தார் (1)
பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர் - ஆரண்:7 97/3

 மேல்
 
  பிதிர்ந்த (1)
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த - சுந்:6 9/4

 மேல்
 
  பிதிர்ந்தது (1)
பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு - பால:5 68/1

 மேல்
 
  பிதிர்ந்தன (1)
பிதிர்ந்தன மலையும் பாரும் பிளந்தன பிணத்தின் குன்றத்து - யுத்2:19 93/2

 மேல்
 
  பிதிர்ந்து (2)
பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது - பால:5 89/1
பிதிர்ந்து சாறு பெரும் துறை மண்டிட - அயோ:11 19/1

 மேல்
 
  பிதிர்ப்பாள் (1)
வான மா மழை நுழைதரு மதி பிதிர்ப்பாள் போல் - அயோ:3 1/3

 மேல்
 
  பிதிர்பட (1)
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் - யுத்3:28 21/3

 மேல்
 
  பிதிர்வ (1)
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் - யுத்3:22 129/2

 மேல்
 
  பிதிர்வித்தான் (1)
பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே - சுந்:10 35/4

 மேல்
 
  பிதிர (1)
பிதிர வீழ்ந்தது அசனி ஒளி பெறா - யுத்4:37 19/3

 மேல்
 
  பிதிருமாறும் (1)
தாரகை உதிருமாறும் தனி கதிர் பிதிருமாறும்
 பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் - ஆரண்:13 118/1,2

 மேல்
 
  பிதுங்கல் (1)
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் - கிட்:14 23/2

 மேல்
 
  பிதுங்கின (1)
குன்றம் தன் வயிறு கீறி பிதுங்கின குடர்கள் மான - சுந்:1 3/4

 மேல்
 
  பிதுங்கினர் (1)
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் - யுத்3:27 67/3

 மேல்
 
  பிந்து (1)
பிந்து காலினர் கையினர் பெரும் பயம் பிடரின் - சுந்:7 55/3

 மேல்
 
  பிய்த்து (1)
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி - யுத்3:30 41/4

 மேல்
 
  பிய்யா (1)
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் - யுத்2:18 220/3

 மேல்
 
  பியல் (3)
இரும் பியல் அனந்தனும் இசைந்த யானையும் - அயோ:1 15/2
பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன - யுத்2:17 58/3
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் - யுத்2:19 116/2

 மேல்
 
  பியலில் (1)
பெரும் பியலில் பளிக்கு நுகம் பிணைத்து அதனோடு அணைத்து ஈர்க்கும் - பால:13 16/2

 மேல்
 
  பிரகத்தன் (3)
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 46/4
இறந்து வீழ்ந்தனனே பிரகத்தன் என்று - யுத்2:15 79/1
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும் - யுத்3:30 44/2

 மேல்
 
  பிரகர (1)
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய - ஆரண்:10 11/1

 மேல்
 
  பிரச (1)
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி - சுந்:1 77/2

 மேல்
 
  பிரசம் (3)
பெடை இள வண்டுகள் பிரசம் மாந்திடும் - பால:3 53/3
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம்
 கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை - அயோ:10 13/2,3
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் - கிட்:10 82/3

 மேல்
 
  பிரட்டரின் (1)
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று - யுத்3:27 163/2

 மேல்
 
  பிரத (1)
பிரத பூசனைக்கு உரிய பேறு இலேன் - அயோ:11 127/3

 மேல்
 
  பிரமன் (2)
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் - யுத்2:19 120/2
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த - யுத்3:31 222/3

 மேல்
 
  பிரமனும் (1)
ஆதி பிரமனும் நீ ஆதி பரமனும் நீ - ஆரண்:15 43/1

 மேல்
 
  பிரளயமே (1)
அண்ணாவோ அண்ணாவோ அசுரர்கள்-தம் பிரளயமே அமரர் கூற்றே - யுத்4:38 4/4

 மேல்
 
  பிராட்டி (1)
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி
 தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் - யுத்4:40 117/3,4

 மேல்
 
  பிரான் (7)
அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ - பால:5 57/2
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் - பால:5 60/2
மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது - பால:5 61/1
தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும் - பால:20 12/1
ஆதி வானவர்_பிரான் அணுகலால் அணி கொள் கார் - பால:20 32/3
இ திறம் உன்னி அரக்கர் பிரான் - யுத்2:18 13/4
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு - யுத்4:38 25/3

 மேல்
 
  பிரி (4)
இனியன இழைத்தி என்று இயம்பி என் பிரி
 தனிமையும் தீர்த்தி என்று உரைத்தி தன்மையால் - அயோ:5 33/3,4
மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி - அயோ:6 15/3
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ - அயோ:9 7/3
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் - அயோ:13 65/2

 மேல்
 
  பிரிக்க (1)
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா - ஆரண்:13 68/4

 மேல்
 
  பிரிக (1)
பிரிபவர் யாவரும் பிரிக பேர் இடர் - ஆரண்:14 88/1

 மேல்
 
  பிரிகல்லான் (1)
ஆவியும் உலைகின்றான் அடி இணை பிரிகல்லான்
 காவியின் மலர் காயா கடல் மழை அனையானை - அயோ:8 25/2,3

 மேல்
 
  பிரிகலம் (1)
விலங்கல் அம் தோளாய் நின்னை பிரிகலம் விளிதும் என்று - யுத்3:28 15/2

 மேல்
 
  பிரிகலன் (1)
வீரர்க்கும் வீர நின்னை பிரிகலன் வெல்லும் என்பேன் - யுத்3:31 65/4

 மேல்
 
  பிரிகலாதாய் (1)
ஐய நீ ஆழி வேந்தன் அடி இணை பிரிகலாதாய்
 எய்தியது என்னை என்றாள் இசையினும் இனிய சொல்லாள் - கிட்:11 49/3,4

 மேல்
 
  பிரிகின்றிலாத (2)
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா - யுத்3:27 14/1
ஊன் பிரிகின்றிலாத உயிர் என மறைதலோடும் - யுத்3:27 14/2

 மேல்
 
  பிரித்த (1)
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி - யுத்1:4 123/1

 மேல்
 
  பிரித்தது (1)
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே - அயோ:3 54/4

 மேல்
 
  பிரிதல் (3)
மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை - பால:8 3/1
வான் தனை பிரிதல் ஆற்றா வண்டு இனம் வச்சை மாக்கள் - பால:19 19/1
பெறுவதன் முன் உயிர் பிரிதல் காண்டியால் - அயோ:14 70/1

 மேல்
 
  பிரிதலால் (1)
மஞ்சு உறு நெடு மழை பிரிதலால் மயில் - கிட்:10 111/3

 மேல்
 
  பிரிதலின் (1)
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள - அயோ:12 42/1

 மேல்
 
  பிரிதுமோ (1)
அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் - அயோ:4 110/4

 மேல்
 
  பிரிந்த (20)
அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே - அயோ:4 201/4
அன்ன தாயர் அரிதின் பிரிந்த பின் - அயோ:4 232/1
தந்த கேள்வரை உயிர் உற தழுவினர் பிரிந்த
 கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் - அயோ:9 46/2,3
பிரிந்த ஏது-கொல் பேர் அபிமானம்-கொல் - ஆரண்:14 18/1
மயில்_இயல் பிரிந்த பின் மான நோயினால் - ஆரண்:14 94/1
ஊன் உயிர் பிரிந்து என பிரிந்த ஓதிமம் - கிட்:1 14/2
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை - கிட்:7 84/4
இன் நகை சனகியை பிரிந்த ஏந்தல்-மேல் - கிட்:10 14/1
தான் நெடும் சார் துணை பிரிந்த தன்மையர் - கிட்:10 17/3
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு - கிட்:10 21/1
விழைவுறு பொருள் தர பிரிந்த வேந்தர் வந்து - கிட்:10 24/1
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் - கிட்:16 31/3
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை - சுந்:4 29/2
அன்னவர்க்கு அடியனேன் நின் பிரிந்த பின் அடுத்த எல்லாம் - சுந்:14 44/1
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் - யுத்1:1 2/2
பெரும் தடம் கொம்பிடை பிரிந்த சேவலை - யுத்1:4 29/2
பிணை நெடும் கண்ணி என்னும் இன் உயிர் பிரிந்த பின்னை - யுத்1:10 6/2
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் - யுத்2:19 248/4
பிணங்களின் குப்பை மற்றை நரர் உயிர் பிரிந்த யாக்கை - யுத்3:22 3/3
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த
 இன்னலால் உயிர் துறந்து இரும் துறக்கத்துள் இருந்த - யுத்4:40 101/1,2

 மேல்
 
  பிரிந்தது (2)
கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே - பால:1 18/4
மயில் குலம் பிரிந்தது என்ன மரகத மலை மேல் மெள்ள - யுத்1:9 21/3

 மேல்
 
  பிரிந்தமை (1)
பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ - சுந்:14 30/4

 மேல்
 
  பிரிந்தவர் (4)
குழைவன பிரிந்தவர் கொதிக்கும் கொங்கையே - பால:3 46/4
பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ - பால:10 38/4
அடுத்த பல் பகல் அன்பரின் பிரிந்தவர் என்பது - அயோ:10 23/1
தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் - யுத்3:31 137/2

 மேல்
 
  பிரிந்தவர்-தம் (1)
எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் - சுந்:2 161/4

 மேல்
 
  பிரிந்தவர்கள் (1)
இருந்த குருகின் பெடை பிரிந்தவர்கள் என்ன - கிட்:10 77/4

 மேல்
 
  பிரிந்தன (4)
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் - அயோ:4 201/1
குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை - அயோ:4 201/2
கழல் பிரிந்தன சின காமன் வாளியும் - அயோ:4 201/3
அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே - அயோ:4 201/4

 மேல்
 
  பிரிந்தன-கொல் (1)
பிரிந்தன-கொல் என்று எண்ண பிறந்தது முழக்கின் பெற்றி - யுத்4:37 4/4

 மேல்
 
  பிரிந்தனர் (1)
என்னையும் பிரிந்தனர் இடர் உறா-வகை - அயோ:4 150/3

 மேல்
 
  பிரிந்தனர்கள் (1)
மன்னவர் பிரிந்தனர்கள் மா தவர்கள் போனார் - பால:22 43/3

 மேல்
 
  பிரிந்தனரால் (1)
பிழையேன் உயிரோடு பிரிந்தனரால்
 உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் - கிட்:10 55/3,4

 மேல்
 
  பிரிந்தனள் (1)
தோகையும் பிரிந்தனள் எந்தை துஞ்சினன் - ஆரண்:15 22/1

 மேல்
 
  பிரிந்தனன் (1)
நாதனை பிரிந்தனன் நலத்தின் நீங்கினாள் - அயோ:14 50/2

 மேல்
 
  பிரிந்தார் (5)
மேவினார் பிரிந்தார் அந்த வீங்கு நீர் - பால:18 31/1
பிணை நிரந்து என பரந்தனர் நாணமும் பிரிந்தார் - அயோ:1 52/4
மறைந்தன தடம் திசை வருந்தினர் பிரிந்தார்
 உறைந்தன மகன்றிலுடன் அன்றில் உயிர் ஒன்றி - கிட்:10 70/3,4
பின்றாதவர் பின்றி இரிந்து பிரிந்தார்
 வன் தாள் மரம் வீசிய வானர வீரர் - யுத்2:18 250/2,3
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார் - யுத்3:31 111/1

 மேல்
 
  பிரிந்தாரையும் (1)
செறிந்தாரையும் பிரிந்தாரையும் செறுத்தாரையும் சினத்தால் - ஆரண்:7 89/3

 மேல்
 
  பிரிந்தால் (1)
ஊர் பூண்டன பிரிந்தால் என இரிந்தார் உயிர் உலைந்தார் - ஆரண்:7 98/4

 மேல்
 
  பிரிந்தான் (3)
அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ - ஆரண்:14 29/4
தொல் நிலை பிரிந்தான் என்ன பல வகை நின்ற தூயோன் - யுத்1:9 73/3
பெய்தால் என சர மாரிகள் சொரிந்தான் துயில் பிரிந்தான் - யுத்2:15 158/4

 மேல்
 
  பிரிந்திலன் (2)
காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் - யுத்2:19 54/4
பெயர்த்திலன் உயிர் பிரிந்திலன் கருணையால் பிறந்தான் - யுத்3:22 196/4

 மேல்
 
  பிரிந்து (34)
பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன - பால:11 15/1
பிள்ளை மான் நோக்கியை பிரிந்து போகின்றான் - பால:14 26/1
ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை - பால:16 19/3
பயில்வாள் இறை பண்டு பிரிந்து அறியாள் பதைத்தாள் - பால:17 15/3
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து
 உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் - பால:19 2/1,2
ஓவல் இல் உயிர் பிரிந்து உடல் சென்று என்னவே - பால:24 48/4
வண்ண மேகலை நில_மகள் மற்று உனை பிரிந்து
 கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் - அயோ:1 35/3,4
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ - அயோ:4 86/3
பெரும் தவம் செய்த நங்கை கணவனில் பிரிந்து தெய்வ - அயோ:6 15/2
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் - அயோ:11 49/4
பிரிந்து உறைதரும் குல பேதைமாரினே - ஆரண்:10 123/4
இன் துணை பிரிந்து இரிந்து இன்னல் எய்திய - ஆரண்:13 45/3
பெருமகன் தனை தனி பிரிந்து பேதுறும் - ஆரண்:13 61/3
கூடு தன்னுடையது பிரிந்து ஆர் உயிர் குறியா - ஆரண்:13 71/3
ஊன் உயிர் பிரிந்து என பிரிந்த ஓதிமம் - கிட்:1 14/2
முன் பிரிந்து வினையர்-தம்மை முன்னினான் என்ன நின்றான் - கிட்:2 9/3
பிரிந்து வேறு எய்தும் செல்வம் வெறுமையின் பிறிது அன்றாமால் - கிட்:9 19/2
பிரிந்து உறை மகளிரும் பிலத்த பாந்தளும் - கிட்:10 10/1
தள்ளுற தலைவர்-தம்மை பிரிந்து அவர் தழீஇய தூம - கிட்:10 28/2
நீடு நெஞ்சு உறு நேயத்தால் நெடிது உற பிரிந்து
 வாடுகின்றன மருளுறு காதலின் மயங்கி - கிட்:10 39/1,2
நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும் - சுந்:2 111/1
இல் பிரிந்து உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால் - சுந்:4 13/4
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் - சுந்:4 19/3
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் - யுத்1:1 3/1
துணை பிரிந்து அயரும் அன்றில் சேவலின் துளங்குகின்றான் - யுத்1:10 6/3
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள - யுத்1:10 22/2
ஐயனை பிரிந்து வைகும் அனந்தனே அரக்கர்_வேந்தன் - யுத்1:13 2/4
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும் - யுத்2:16 321/3
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் - யுத்2:19 261/2
அலங்கல் ஓதியர் அரும் துணை பிரிந்து நின்று அயரும் - யுத்3:20 64/3
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் - யுத்3:27 14/4
திரிந்து ஓடின பிரிந்து ஓடின செறிந்து ஓடின திசை-மேல் - யுத்3:27 113/3
தன் பிரிந்து அருள் புரி தருமம் போலியை - யுத்4:40 47/3
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் - யுத்4:42 19/2

 மேல்
 
  பிரிந்தும் (1)
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட - அயோ:6 25/1

 மேல்
 
  பிரிந்துழி (1)
பிற உரைப்பது என் கன்று பிரிந்துழி
 கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் - அயோ:4 13/3,4

 மேல்
 
  பிரிந்துளாய்-கொலோ (1)
பிரிந்துளாய்-கொலோ நீயும் பின் என்றான் - கிட்:3 35/4

 மேல்
 
  பிரிந்துளோர் (1)
உரம் சுட உளைந்தனர் பிரிந்துளோர் எலாம் - கிட்:10 20/4

 மேல்
 
  பிரிந்தே (1)
பிரிந்தே துன்பத்து ஆழ் பிடி என்ன பிணியுற்றாள் - அயோ:6 20/4

 மேல்
 
  பிரிந்தேயோ (1)
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ - ஆரண்:1 59/3

 மேல்
 
  பிரிந்தேன் (1)
துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் - யுத்3:29 19/1

 மேல்
 
  பிரிந்தோர்க்கு (1)
மாயையின் பிரிந்தோர்க்கு எல்லாம் மனோலயம் வந்தது ஒத்தான் - யுத்4:41 112/2

 மேல்
 
  பிரிப்பு (1)
ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் - பால:19 65/4

 மேல்
 
  பிரிபவர் (1)
பிரிபவர் யாவரும் பிரிக பேர் இடர் - ஆரண்:14 88/1

 மேல்
 
  பிரிய (6)
அன்னம் அரிதின் பிரிய அண்ணலும் அகன்று ஓர் - பால:22 43/1
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் - அயோ:4 50/3
எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய
 வற்றே உலகம் எனினும் வானே வருந்தாது எனினும் - அயோ:4 60/1,2
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய
 பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா - அயோ:4 85/3,4
பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு - கிட்:11 125/1
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் - யுத்1:14 33/3

 மேல்
 
  பிரியகிற்றிலர் (1)
பிரியகிற்றிலர் இறைவனை நின்றனர் பின்றார் - யுத்3:31 30/2

 மேல்
 
  பிரியலள் (1)
பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் - அயோ:4 218/4

 மேல்
 
  பிரியலன் (1)
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் - யுத்1:13 5/4

 மேல்
 
  பிரியலென் (1)
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த - அயோ:9 31/2

 மேல்
 
  பிரியவும் (1)
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது - ஆரண்:4 27/3

 மேல்
 
  பிரியா (3)
பெண்ணின் இன் அமுது அன்னவள் தன்னொடும் பிரியா
 வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப - அயோ:1 49/1,2
பேர்ந்தான் நெடு மாயையினில் பிரியா
 ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் - ஆரண்:14 77/1,2
சொல் பிரியா பழி சுமந்து தூங்குவேன் - சுந்:4 13/1

 மேல்
 
  பிரியாத (1)
உன்னை பிரியாத உயிர்ப்பு அலவோ - ஆரண்:14 69/4

 மேல்
 
  பிரியாதான் (1)
பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் - அயோ:13 67/4

 மேல்
 
  பிரியாது (3)
பெரு நாள் உடனே பிரியாது உழல்வாய் - பால:23 4/3
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி - அயோ:4 107/2
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ - கிட்:1 23/4

 மேல்
 
  பிரியாதே (1)
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது - ஆரண்:4 27/3

 மேல்
 
  பிரியாதோ (1)
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ
 என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் - ஆரண்:1 59/3,4

 மேல்
 
  பிரியாதோர் (1)
பிறங்கு இணர் நறும் குழலர் அன்பர் பிரியாதோர்
 உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் - சுந்:2 157/3,4

 மேல்
 
  பிரியாய் (1)
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய்
 தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் - யுத்2:19 261/1,2

 மேல்
 
  பிரியார் (1)
மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் - அயோ:6 25/2

 மேல்
 
  பிரியான் (2)
பிறகின் நின்றனன் பெருந்தகை இளவலை பிரியான்
 அறன் இது அன்று என அரக்கன்-மேல் சரம் தொடுத்து அருளான் - யுத்3:22 71/1,2
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான்
 மன்னன் மகன் வீரர் மயங்கினரால் - யுத்3:31 213/3,4

 மேல்
 
  பிரியானாக (1)
எம்பி பிரியானாக அருளுதி யான் வேண்டினேன் - யுத்2:16 352/4

 மேல்
 
  பிரியின் (1)
உய்யார் உய்யார் கெடுவேன் உன்னை பிரியின் வினையேன் - அயோ:4 64/3

 மேல்
 
  பிரியினும் (1)
சீதை பிரியினும் தீரா திரு என்பார் - அயோ:4 109/4

 மேல்
 
  பிரியும் (1)
நீண்டனென் இருந்து அவன் பிரியும் நெஞ்சிலேன் - ஆரண்:12 48/3

 மேல்
 
  பிரியேன் (1)
தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன் - யுத்2:17 86/3

 மேல்
 
  பிரியேனால் (1)
மல்லினும் உயர் தோளாய் மலர் அடி பிரியேனால் - அயோ:8 38/4

 மேல்
 
  பிரிவது (1)
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் - பால:20 22/3

 மேல்
 
  பிரிவால் (1)
வந்தாய் மறைந்து பிரிவால் வருந்தும் மலர்-மேல் அயன்-தன் முதலோர்-தம் - யுத்2:19 250/1

 மேல்
 
  பிரிவித்தனென் (1)
பிரிவித்தனென் என்பது ஓர் பீழை பொறாது - ஆரண்:14 65/3

 மேல்
 
  பிரிவின் (1)
மருள்தரு பிரிவின் நோய் மாசுணம் கெட - கிட்:10 21/3

 மேல்
 
  பிரிவின (1)
நஞ்சு உறு பிரிவின நாளின் நீளம் ஓர் - ஆரண்:10 126/1

 மேல்
 
  பிரிவினன் (1)
பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான் - அயோ:8 44/2

 மேல்
 
  பிரிவினால் (2)
என் நெடும் பிரிவினால் துஞ்சினான் என்றான் - அயோ:14 83/4
தீங்குறு பிரிவினால் தேய்ந்த தேய்வு அற - யுத்2:15 108/3

 மேல்
 
  பிரிவினில் (1)
பித்து நின் பிரிவினில் பிறந்த வேதனை - சுந்:5 69/3

 மேல்
 
  பிரிவினும் (1)
பிரிவினும் சுடுமோ பெரும் காடு என்றாள் - அயோ:4 221/4

 மேல்
 
  பிரிவு (18)
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் - பால:24 3/3
வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் - அயோ:1 31/3
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் - அயோ:4 30/1
பின்பு உளது இடை மன்னும் பிரிவு உளது என உன்னேல் - அயோ:8 41/2
அன்றில பிரிவு ஒல்லா அண்டர்-தம் மனை ஆவின் - அயோ:9 10/3
பின் தருக என்று தன் பிரிவு_இல் காதலின் - அயோ:14 46/3
பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ - அயோ:14 55/2
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் - அயோ:14 99/1
நண்ணிய பிரிவு செய்த நவையினார் நவையில் உள்ளத்து - ஆரண்:14 5/2
பிரிவு எனும் துயர் உருவு கொண்டால் அன்ன பிணியாள் - சுந்:3 7/4
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ - சுந்:4 46/3
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா - சுந்:8 35/1
மூலம் என்று உணர்தலால் பிரிவு முற்றினான் - யுத்1:4 91/4
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் - யுத்1:14 5/2
ஆவி ஒன்றிட தழுவினர் பிரிவு நோய் அகன்றார் - யுத்3:22 108/4
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே - யுத்3:22 150/2
பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் - யுத்3:22 210/3
பேதாய் பிரிவு துயர் பீழை பிணித்தது என்றான் - யுத்4:41 31/4

 மேல்
 
  பிரிவு-செய்து (1)
பிரிவு-செய்து உலகு எலாம் பெறுவிப்பான் தலை - ஆரண்:13 107/3

 மேல்
 
  பிரிவு_அரும் (1)
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா - சுந்:8 35/1

 மேல்
 
  பிரிவு_அற (1)
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ - சுந்:4 46/3

 மேல்
 
  பிரிவு_இல் (2)
பின் தருக என்று தன் பிரிவு_இல் காதலின் - அயோ:14 46/3
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் - அயோ:14 99/1

 மேல்
 
  பிரிவுற்ற (1)
தம் கோனை பிரிவுற்ற தன்மையாள் - கிட்:16 40/4

 மேல்
 
  பிரிவுற்று (1)
ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று - ஆரண்:14 83/2

 மேல்
 
  பிரிவுறல் (1)
பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி - ஆரண்:13 112/1

 மேல்
 
  பிரிவேன் (1)
தன்னை பிரிவேன் உளென் ஆவதுதான் - ஆரண்:14 69/3

 மேல்
 
  பிரிவோடு (1)
அன்று ஈ எனவும் பிரிவோடு அடியேன் - யுத்3:23 17/2

 மேல்
 
  பிரை (8)
பால் உறு பிரை என பரந்தது எங்குமே - பால:10 41/4
பிரை உறு பால் என நிலையின் பின்றிய - ஆரண்:10 35/3
சீரிய பாலின் வேலை சிறு பிரை தெறித்தது அன்னான் - சுந்:2 94/4
பிரை உளது என்பது மைந்தன் பேசுவான் - யுத்1:3 57/4
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா - யுத்2:19 168/3
பால் உறு பிரை என கலந்து பல் முறை - யுத்3:27 52/3
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் - யுத்3:27 142/3
பிரை கடை இட்டு அழிப்பதனை அறிந்தேனோ தவ பயனின் பெருமை பார்ப்பேன் - யுத்4:38 27/4

 மேல்
 
  பிரைச (1)
பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் - பால:19 27/3

 மேல்
 
  பிரைசம் (1)
பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் - பால:22 2/4

 மேல்
 
  பில்கு (1)
நறத்து உறை முதிர்ச்சி உறு நல் அமுது பில்கு உற்று - பால:22 31/1

 மேல்
 
  பில்கும் (1)
பாகு அடர்ந்து அமுது பில்கும் பவள வாய் தரள பத்தி - யுத்4:40 31/1

 மேல்
 
  பில (11)
பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் - பால:7 30/2
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த - ஆரண்:10 49/1
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் - ஆரண்:14 45/2
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் - ஆரண்:15 33/3
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் - கிட்:14 23/4
தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில
 வாய் செலல் நன்று என மனத்தின் எண்ணினார் - கிட்:14 24/2,3
என்றும் உள மேல் கடல் இயக்கு_இல் பில தீவா - கிட்:14 70/1
ஆழ்வான் அணுக்கன் அவள் ஆழ் பில வயிற்றை - சுந்:1 67/3
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற - சுந்:7 7/3
பிள்ள விரித்த பெரும் பில வாயர் - சுந்:9 60/2
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய - யுத்2:18 234/3

 மேல்
 
  பிலத்த (1)
பிரிந்து உறை மகளிரும் பிலத்த பாந்தளும் - கிட்:10 10/1

 மேல்
 
  பிலத்திடை (1)
பொன்னுலகின் நின்று ஒளிர் பிலத்திடை புணர்த்தேன் - கிட்:14 57/4

 மேல்
 
  பிலத்தில் (1)
பின்னரும் கூறுவான் பிலத்தில் வானத்தில் - கிட்:16 20/1

 மேல்
 
  பிலத்தின் (1)
பிறை குடை எயிற்றின பிலத்தின் வாயின - சுந்:9 43/1

 மேல்
 
  பிலத்து (2)
அன்ன நாளில் மாயாவி அ பிலத்து
 இன்ன வாயினூடு எய்தும் என்ன யாம் - கிட்:3 57/1,2
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் - கிட்:14 25/1

 மேல்
 
  பிலம் (9)
பிலம் சுரக்கும் பெறுதற்கு அரிய தம் - பால:2 38/3
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் - பால:7 29/4
மலைகள் நீடு தலம் நாகர் பிலம் வானம் முதல் ஆம் - ஆரண்:1 23/3
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் - கிட்:3 53/2
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம்
 சென்று முன்னவன் தேடுவேன் அவன் - கிட்:3 55/1,2
பிலம் புக்காய் நெடு நாள் பெயராய் என - கிட்:7 98/1
ஐ_இருபது ஓசனை அமைந்த பிலம் ஐயா - கிட்:14 63/1
ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற - கிட்:14 66/3
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் - யுத்2:16 346/3

 மேல்
 
  பிலமுகம் (1)
பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் - யுத்4:37 90/3

 மேல்
 
  பிலன் (1)
இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் - கிட்:14 42/1

 மேல்
 
  பிலனிடை (1)
பின்ற அரும் பிலனிடை பெய்யுமாறு போல் - யுத்2:16 102/2

 மேல்
 
  பிலனின் (1)
பின்றுகின்ற பிலனின் பெரிய வாயின் ஒரு-பால் - ஆரண்:1 10/3

 மேல்
 
  பிலனுள் (3)
எட்ட அரும் பெரும் பிலனுள் எய்தினான் - கிட்:3 51/4
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான் - கிட்:3 52/1
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் - கிட்:14 69/3

 மேல்
 
  பிலிற்றும் (1)
பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் - பால:5 34/4

 மேல்
 
  பிழம்பின் (2)
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி - யுத்1:3 140/4
வீங்கு இருள் பிழம்பின் உம்பர் மேகத்தின் மீதின் ஆனான் - யுத்2:19 184/4

 மேல்
 
  பிழம்பினுள் (1)
இழுகிய நெய் எனும் இருள் பிழம்பினுள்
 முழுகிய மெய்யர் ஆய் உயிர்ப்பு முட்டினார் - கிட்:14 26/3,4

 மேல்
 
  பிழம்பினை (2)
தீ இருள் பெரும் பிழம்பினை ஒழிவு அற திருத்தி - யுத்3:22 94/2
அள்ளி நுங்கலாம் ஆர் இருள் பிழம்பினை அழித்தான் - யுத்3:22 186/2

 மேல்
 
  பிழம்பு (13)
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு
 என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ - பால:3 20/2,3
மின் என விளக்கு என வெயில் பிழம்பு என - பால:3 39/1
நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக - ஆரண்:14 7/3
சோதி சுடர் பிழம்பு நீ என்று சொல்லுகின்ற - ஆரண்:15 43/3
பேர் இருள் பிழம்பு தோய்த்து நெறி உறீஇ பிறங்கு கற்றை - கிட்:13 59/2
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள - யுத்1:6 19/4
சூழ் இரும் பெரும் சுடர் பிழம்பு தோன்றலால் - யுத்1:6 54/2
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத - யுத்2:19 217/3
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா - யுத்3:22 116/3
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் - யுத்3:25 5/2
பூசின பிழம்பு இது என்ன வரும் அதன் புரிவை நோக்கி - யுத்3:27 92/3
பிழம்பு அனல் திரிவன என்னும் பெற்றியார் - யுத்4:37 64/4
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா - யுத்4:37 206/4

 மேல்
 
  பிழம்பும் (1)
விள்ளா முழு மா நிழல் பிழம்பும் வேண்ட வேண்டும் மேனியதோ - சுந்:4 54/2

 மேல்
 
  பிழம்பை (1)
நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை - பால:10 72/2

 மேல்
 
  பிழி (5)
தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் - பால:2 4/3
தெள் விளி சீறியாழ் பாணர் தேம் பிழி நறவம் மாந்தி - பால:2 8/1
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் - பால:13 40/2
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே - சுந்:1 49/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் - யுத்4:41 113/4

 மேல்
 
  பிழிந்த (1)
பிழிந்த பால் வழி நுரையினை பொருவின பிடவம் - கிட்:10 46/4

 மேல்
 
  பிழிந்தான் (1)
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் - சுந்:8 37/4

 மேல்
 
  பிழிந்திடும் (1)
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் - யுத்3:31 9/4

 மேல்
 
  பிழிந்து (2)
பிழிந்து சாறு கொள் பெற்றியான் - யுத்2:16 114/2
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத - யுத்2:19 217/3

 மேல்
 
  பிழியும் (1)
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் - ஆரண்:3 35/3

 மேல்
 
  பிழியும்-மின் (1)
இரவியை விழ விடும் என்றால் எழு மழை பிழியும்-மின் என்றால் - சுந்:7 17/2

 மேல்
 
  பிழை (40)
பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ - அயோ:3 33/4
நதியின் பிழை அன்று நறும் புனல் இன்மை அற்றே - அயோ:4 129/1
பதியின் பிழை அன்று பயந்து நமை புரந்தாள் - அயோ:4 129/2
மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த - அயோ:4 129/3
மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த - அயோ:4 129/3
விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் - அயோ:4 129/4
பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா - அயோ:10 22/3
நின்றேன் என்றால் நின் பிழை உண்டோ பழி உண்டோ - அயோ:11 82/3
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் - ஆரண்:6 90/3
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ - ஆரண்:6 112/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ - ஆரண்:6 125/3
புகழ்ந்தனை தனி பிழை பொறுத்தனென் இது என்றான் - ஆரண்:11 20/4
பேதாய் பிழை செய்தனை பேர் உலகின் - ஆரண்:13 9/1
உம் பிழை என்பது அல்லால் உலகம் செய் பிழையும் உண்டோ - ஆரண்:13 124/4
பிள்ளாய் பெரியாய் பிழை செய்தனையால் - ஆரண்:14 67/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா - கிட்:7 85/3
பெருமை என்பது இது என் பிழை பேணல் விட்டு - கிட்:7 91/3
அல்லல் செய்யல் உனக்கு அபயம் பிழை
 புல்லல் என்னவும் புல்லலை பொங்கினாய் - கிட்:7 102/3,4
பெறுதியோ பிழை உற்றுறு பெற்றிதான் - கிட்:7 114/4
பிழை இலது உவமை காட்ட பெற்றிலன் பெறும்-கொல் இன்னும் - கிட்:13 62/4
பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் பிழை ஒன்றோ - கிட்:14 40/3
பெரும் திறலினானை உயிர் உண்டு பிழை என்று அம் - கிட்:14 59/3
பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா - சுந்:2 89/2
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு - சுந்:2 108/1
பின் தூக்கின் இது சால பிழை பயக்கும் என பெயர்ந்தான் - சுந்:2 219/4
பின்னே வாளா பேதுறுவீரேல் பிழை என்றாள் - சுந்:3 152/3
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி - சுந்:4 112/2
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் - சுந்:7 23/3
பெற்றிலன் எனினும் ஆண்டு ஒன்று உள்ளது பிழை உறாமே - சுந்:12 127/2
அத்த என் பிழை பொறுத்தருள்வாய் என - யுத்1:4 12/3
நோம் பிழை செய்த-கொல்லோ குரங்கு என இரங்கி நோக்கி - யுத்1:9 27/2
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை - யுத்1:9 27/3
நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் - யுத்1:9 27/4
பிழை அற அறிந்த எல்லாம் உரைத்தி என்று அரக்கன் பேச - யுத்1:13 4/2
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை - யுத்2:16 92/3
பேர் இடர் இயற்றலுற்றேன் பிழை இது பொறுத்தி இன்னும் - யுத்2:17 49/2
இரந்தனன் வேண்டிற்று அல்லால் இவன் பிழை இழைத்தது உண்டோ - யுத்2:17 72/1
பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ - யுத்2:18 141/1
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் - யுத்2:19 282/3
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை
 என்னை மீட்பான்-பொருட்டு இலங்கை எய்தினேன் - யுத்4:40 50/3,4

 மேல்
 
  பிழை-கொல் (1)
பிழை-கொல் நன்மை-கொல் பெறுவது என்று ஐயுறு பீழையால் பெரும் தென்றல் - சுந்:2 196/2

 மேல்
 
  பிழைக்க (2)
பொன் பிழைக்க பொதிந்தனர் போலவே - அயோ:4 12/4
பெரும் தேராரை கொன்று பிழைக்க பெறுவேனேல் - யுத்3:22 213/2

 மேல்
 
  பிழைக்கல் (3)
பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் - ஆரண்:10 77/1
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ - கிட்:7 133/4
பிழைத்தது பிழைத்ததேனும் வானரம் பிழைக்கல் ஆற்றா - யுத்3:27 87/2

 மேல்
 
  பிழைக்கல்-பாலார் (1)
பாரினில் கிழிய வீசின் ஆர் உளர் பிழைக்கல்-பாலார்
 போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா - யுத்3:26 4/2,3

 மேல்
 
  பிழைக்கலாகுமோ (1)
பிறப்பு எனும் பெரும் கடல் பிழைக்கலாகுமோ - அயோ:1 20/4

 மேல்
 
  பிழைக்கிலா (1)
ஊன் பிழைக்கிலா உயிர் நெடிது அளிக்கும் நீள் அரசை - யுத்4:40 117/1

 மேல்
 
  பிழைக்கின் (1)
பிறக்கும் பொன் வயிற்று அன்னை இ பெய்வளை பிழைக்கின்
 இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி - யுத்4:40 100/2,3

 மேல்
 
  பிழைக்கின்றாரோ (1)
பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ - யுத்3:26 76/4

 மேல்
 
  பிழைக்கு (1)
வான் பிழைக்கு இது முதல் எனாது ஆள்வுற மதித்து - யுத்4:40 117/2

 மேல்
 
  பிழைக்கும் (3)
வரம் பிழைக்கும் மறை பிழையாதவன் - சுந்:12 98/3
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ - சுந்:12 98/4
பிறந்தனம் ஆகின் உள்ளேம் உய்ந்தனம் பிழைக்கும் பெற்றி - யுத்3:26 6/2

 மேல்
 
  பிழைக்குமாறும் (1)
பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே - யுத்3:31 75/4

 மேல்
 
  பிழைக்குமேல் (1)
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை - யுத்3:22 78/3

 மேல்
 
  பிழைக்குமோ (1)
இல்லை என்று உளனேல் தீயோன் பிழைக்குமோ இழுக்கம் உற்றேன் - யுத்3:26 85/4

 மேல்
 
  பிழைத்த (3)
பிழைத்த தன்மை இது என பேர் எழில் - கிட்:7 109/1
பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த
 கண்ணில் கண்ட வன் பாசம் எல்லாம் இட்டு கட்டினார் - சுந்:12 115/3,4
பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே - யுத்3:27 172/4

 மேல்
 
  பிழைத்ததாம் (1)
பித்து எனல் ஆய் அறம் பிழைத்ததாம் அன்றே - யுத்4:40 61/3

 மேல்
 
  பிழைத்ததால் (1)
பிழைத்ததால் உனக்கு அரும் திரு நாளொடு பெரும் துயில் நெடும் காலம் - யுத்2:16 320/3

 மேல்
 
  பிழைத்தது (11)
பிழைத்தது பொறுத்தல் என்றும் பெரியவர் கடனே அன்பால் - பால:9 23/1
ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் - அயோ:4 151/4
பிறந்து பேர் அறம் பிழைத்தது என்றபோது - அயோ:11 125/2
பெரும் பழி சூடினேன் பிழைத்தது என்-அரோ - கிட்:6 25/4
பேதை பிள்ளை நீ பிழைத்தது பொறுத்தனென் பெயர்த்தும் - யுத்1:3 56/1
உரம் தலத்துற உழைத்தவால் பிழைத்தது ஒன்று இல்லை - யுத்2:16 211/3
பிழைத்தது கொள்கை போத பெரும் படை தலைவர் யாரும் - யுத்2:19 88/1
வேட்கின்ற வேள்வி இன்று பிழைத்தது வென்றோம் என்று - யுத்3:27 83/1
பிழைத்தது பிழைத்ததேனும் வானரம் பிழைக்கல் ஆற்றா - யுத்3:27 87/2
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி - யுத்4:40 117/3
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் - யுத்4:40 117/4

 மேல்
 
  பிழைத்ததேனும் (1)
பிழைத்தது பிழைத்ததேனும் வானரம் பிழைக்கல் ஆற்றா - யுத்3:27 87/2

 மேல்
 
  பிழைத்தலும் (1)
பிழைத்தலும் அனங்க வேள் பிழைப்பு இல் அம்பொடும் - பால:19 33/3

 மேல்
 
  பிழைத்தவர்க்கு (1)
வாழ்மைதான் அறம் பிழைத்தவர்க்கு வாய்க்குமோ - யுத்1:4 10/4

 மேல்
 
  பிழைத்தவன் (1)
பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது - அயோ:11 98/3

 மேல்
 
  பிழைத்தவோ (1)
பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ
 இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே - அயோ:4 22/3,4

 மேல்
 
  பிழைத்தன (1)
பின்னை சானகி உதவியும் பிழைத்தன பிறிது என் - யுத்3:22 190/2

 மேல்
 
  பிழைத்தனர் (1)
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் - யுத்3:20 11/3

 மேல்
 
  பிழைத்தனை (2)
என் பிழைத்தனை என்று நின்று ஏங்குமால் - அயோ:4 12/2
பிழைத்தனை பாவி உன் பெண்மையால் என்றான் - கிட்:7 31/4

 மேல்
 
  பிழைத்தனையால் (1)
பித்தேறினை ஆதல் பிழைத்தனையால் - ஆரண்:13 14/4

 மேல்
 
  பிழைத்தாய் (3)
பெண் என பிழைத்தாய் அல்லை உன்னை யான் பிசைந்து தின்ன - ஆரண்:12 65/3
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் - யுத்2:18 172/2
பேர உய்த்தனையே பிழைத்தாய் எனா - யுத்4:37 177/3

 மேல்
 
  பிழைத்தார் (2)
உருண்டனர் உலைந்தனர் உழைத்தனர் பிழைத்தார்
 சுருண்டனர் புரண்டார் தொலைந்தனர் மலைந்தார் - சுந்:8 29/3,4
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார் - யுத்3:31 111/1

 மேல்
 
  பிழைத்தால் (1)
நாண்மையே உடையார் பிழைத்தால் நகை - பால:7 38/1

 மேல்
 
  பிழைத்தான்-கொல்லோ (1)
மாருதி பிழைத்தான்-கொல்லோ என்றனர் மறுகி நோக்கி - யுத்2:19 195/2

 மேல்
 
  பிழைத்தான்-எனின் (1)
பின்றும் என்று உணரேல் பிழைத்தான்-எனின்
 பொன்றும் தன்மை புகுந்தது போய் என்றாள் - யுத்4:41 74/3,4

 மேல்
 
  பிழைத்தி (1)
பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி - யுத்1:4 45/2

 மேல்
 
  பிழைத்தியோ (1)
பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் - யுத்2:19 222/4

 மேல்
 
  பிழைத்திரால் (1)
பிடித்திலிர் போலும் நீர் பிழைத்திரால் எனும் - அயோ:11 89/3

 மேல்
 
  பிழைத்திலர் (2)
தேவரும் பிழைத்திலர் தெய்வ வேதியர் - சுந்:3 66/1
ஏவரும் பிழைத்திலர் அறமும் ஈறு இன்றால் - சுந்:3 66/2

 மேல்
 
  பிழைத்திலன் (1)
பேர் அழிந்ததனினும் மறம் பிழைத்திலன்
 வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி - ஆரண்:7 130/2,3

 மேல்
 
  பிழைத்தீரோ (1)
பெடையீர் ஒன்றும் பேசீரோ பிழையாதேற்கு பிழைத்தீரோ
 நடை நீர் அழிய செய்தாரே நடு இலாதார் நனி அவரோடு - கிட்:1 27/2,3

 மேல்
 
  பிழைத்து (4)
வந்தனன் இனியவன் வருந்த யான் பிழைத்து
 உய்ந்தனென் போவது ஓர் உறுதி எண்ணினேன் - அயோ:1 26/3,4
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து
 அற்றம் ஒன்று பெற்று இவன் அகன்றனன் - கிட்:3 67/3,4
பிழைத்து உயிர் உயிர்ப்ப அருள் செய்த பெரியோனே - கிட்:14 65/2
பிழைத்து இவர் போவர் அல்லர் பாசத்தால் பிணிப்பன் என்னா - யுத்2:19 182/3

 மேல்
 
  பிழைத்துளதாகும் (1)
பெண் அலாது பிழைத்துளதாகும் என்று - யுத்4:40 6/3

 மேல்
 
  பிழைத்துளேன் (1)
எழுந்து நான் உனக்கு என்ன பிழைத்துளேன்
 அழுந்து துன்பத்தினாய் என்று அரற்றினான் - யுத்4:41 63/2,3

 மேல்
 
  பிழைத்தோர்க்கு (1)
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் - ஆரண்:9 18/3

 மேல்
 
  பிழைப்ப (2)
பிழைப்ப அரிது எனக்கும் இது என்ன பெற்றியோ - கிட்:10 84/4
பின்னை என் இதனை கொண்டு விளையாடி பிழைப்ப செய்தாய் - யுத்1:12 38/4

 மேல்
 
  பிழைப்பதானேன் (1)
பிறவியின் பெயர்ந்தேன் பின்னும் நரகினின் பிழைப்பதானேன் - யுத்1:4 126/4

 மேல்
 
  பிழைப்பது (5)
ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் - பால:24 36/3
பிறந்திலன் அன்றே ஒன்றோ நரகமும் பிழைப்பது அன்றால் - கிட்:11 64/4
பேர் அருளாளர் தம்தம் செய்கையின் பிழைப்பது உண்டோ - யுத்1:4 125/2
பெற்றவன் முனிய புக்கான் நடு இனி பிழைப்பது எங்ஙன் - யுத்1:6 60/2
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ - யுத்3:23 27/4

 மேல்
 
  பிழைப்பரோ (3)
பெண்கள்-பால் வைத்த நேயம் பிழைப்பரோ சிறியோர் பெற்றால் - பால:2 10/4
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் - சுந்:6 54/4
அருள் இது ஆயின் கெட்டேன் பிழைப்பரோ அரக்கர் ஆனோர் - யுத்1:4 124/4

 மேல்
 
  பிழைப்பாயோ (1)
பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ
 சீதையால் இன்னம் வருவ சிலவேயோ - யுத்2:18 270/3,4

 மேல்
 
  பிழைப்பார் (1)
பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் - ஆரண்:7 136/4

 மேல்
 
  பிழைப்பாரோ (1)
பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ
 ஒடித்து வான் தோள் அனைத்தும் தலை பத்தும் உதைத்து உருட்டி - சுந்:2 218/2,3

 மேல்
 
  பிழைப்பிலர் (1)
பிழைப்பிலர் என்பது ஓர் பெரும் பயத்தினால் - யுத்1:6 57/4

 மேல்
 
  பிழைப்பிலை (1)
பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன - யுத்2:17 58/3

 மேல்
 
  பிழைப்பு (20)
பிழைத்தலும் அனங்க வேள் பிழைப்பு இல் அம்பொடும் - பால:19 33/3
பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் - அயோ:2 10/3
பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது - அயோ:11 98/3
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் - அயோ:13 30/4
பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார் - ஆரண்:10 33/2
பேர் உலகு அளித்தவன் பிழைப்பு இல் சாபத்தால் - ஆரண்:13 56/4
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான் - கிட்:16 22/2
பின்னை யான் நிரப்புதல் பிழைப்பு இன்றாகுமால் - கிட்:16 30/2
ஆவ என் அடிமையும் பிழைப்பு இன்றாம்-அரோ - சுந்:3 66/4
புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன் - சுந்:12 98/1
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா - யுத்1:0 1/4
பெருத்து உயர் தவத்தினானும் பிழைப்பு இலன் என்னும் பெற்றி - யுத்1:4 104/3
வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக - யுத்1:6 29/2
நல்லை ஆகுதி பிழைப்பு இனி உண்டு என நயவேல் - யுத்2:15 254/4
சொல் என பிழைப்பு இலா சூலம் சோர்வு இலான் - யுத்2:16 254/4
விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த - யுத்2:16 327/3
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத - யுத்2:18 192/4
பேதையை குலத்தின் வந்த பிழைப்பு இலாதாளை பெண்ணை - யுத்3:26 47/2
பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத - யுத்3:26 78/3
பின் தனி நின்ற-போதும் அடிமையில் பிழைப்பு இல் என்றான் - யுத்3:31 63/4

 மேல்
 
  பிழைப்பு_இல் (1)
பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார் - ஆரண்:10 33/2

 மேல்
 
  பிழைப்பு_இலா (1)
பிழைத்தவன் பிழைப்பு_இலா மறையை பேணலாது - அயோ:11 98/3

 மேல்
 
  பிழைப்புறாமே (1)
இடுகின்ற வேள்வி மாண்டது இனி அவன் பிழைப்புறாமே
 முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் - யுத்3:27 100/3,4

 மேல்
 
  பிழையா (3)
செவ்வே பிழையா நெடு வாள் உறை தீர்த்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 41/4
சிந்தை தளராது அறம் பிழையா செய்கையாய் - யுத்1:3 166/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா
 மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் - யுத்3:27 103/2,3

 மேல்
 
  பிழையாதது (1)
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன் - யுத்3:20 76/3

 மேல்
 
  பிழையாதவன் (1)
வரம் பிழைக்கும் மறை பிழையாதவன்
 சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ - சுந்:12 98/3,4

 மேல்
 
  பிழையாதார்க்கு (1)
ஆய்வினை உடையர் ஆகி அறம் பிழையாதார்க்கு எல்லாம் - யுத்1:7 17/1

 மேல்
 
  பிழையாதால் (1)
பிடித்தான் இ அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம் பிழையாதால்
 எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை - சுந்:2 231/2,3

 மேல்
 
  பிழையாதான் (1)
பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் - சுந்:2 86/4

 மேல்
 
  பிழையாது (4)
பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா - யுத்2:18 174/1
பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா - யுத்2:18 174/1
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா - யுத்3:27 145/3
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா - யுத்3:27 161/2

 மேல்
 
  பிழையாதேற்கு (1)
பெடையீர் ஒன்றும் பேசீரோ பிழையாதேற்கு பிழைத்தீரோ - கிட்:1 27/2

 மேல்
 
  பிழையாதோ (1)
பின்னே கொடுத்தால் பிழையாதோ மெய் என்பார் - அயோ:4 108/4

 மேல்
 
  பிழையாமல் (4)
நின் பெற்றாட்கும் நிற்கும் நினைப்பு பிழையாமல்
 நல் பொன் தோளாய் நல்லவர் பேண நனி நிற்கும் - ஆரண்:15 30/2,3
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல்
 துணிக்கும் வண்ணம் காணுதி துன்பம் துற என்றான் - ஆரண்:15 33/3,4
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல்
 அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக - சுந்:10 28/1,2
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல்
 ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய - யுத்4:37 109/2,3

 மேல்
 
  பிழையாய் (3)
உஞ்சு பிழையாய் உறவினோடும் என உன்னா - ஆரண்:11 24/1
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் - யுத்2:17 71/4
பேணாய் உனக்கு ஓர் பொருள் வேண்டும் என்று பெறுவான் அருத்தி பிழையாய்
 ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் - யுத்2:19 254/2,3

 மேல்
 
  பிழையால் (1)
அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பு இழைத்த வன் பிழையால்
 எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் - ஆரண்:6 107/3,4

 மேல்
 
  பிழையான் (1)
பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் - யுத்3:27 128/4

 மேல்
 
  பிழையிற்று (2)
பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா - யுத்3:22 136/2
பெண்டிரின் திறம்பினாரை துறந்தது பிழையிற்று ஆமே - யுத்3:27 173/4

 மேல்
 
  பிழையும் (2)
உம் பிழை என்பது அல்லால் உலகம் செய் பிழையும் உண்டோ - ஆரண்:13 124/4
பேதையன் என்ன வாழ்ந்தாய் என்பது ஓர் பிழையும் தீர்ந்தாய் - யுத்1:14 26/2

 மேல்
 
  பிழையேன் (3)
பெற்றேன் அருமை அறிவேன் பிழையேன் பிழையேன் என்றான் - அயோ:4 60/4
பெற்றேன் அருமை அறிவேன் பிழையேன் பிழையேன் என்றான் - அயோ:4 60/4
பிழையேன் உயிரோடு பிரிந்தனரால் - கிட்:10 55/3

 மேல்
 
  பிழையை (1)
பின்வந்தவனும் முன் மடிந்த பிழையை நோக்கி பெரும் துயரால் - யுத்3:22 227/3

 மேல்
 
  பிள்ள (1)
பிள்ள விரித்த பெரும் பில வாயர் - சுந்:9 60/2

 மேல்
 
  பிள்ளப்பட்டன (1)
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் - சுந்:10 28/1

 மேல்
 
  பிள்ளாய் (2)
பிள்ளாய் பெரியாய் பிழை செய்தனையால் - ஆரண்:14 67/3
பேதைமை உரைத்தாய் பிள்ளாய் உலகு எலாம் பெயர பேரா - யுத்3:28 9/1

 மேல்
 
  பிள்ளை (15)
மால் உண்ட நளின பள்ளி வளர்த்திய மழலை பிள்ளை
 கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த - பால:2 13/2,3
பிள்ளை முன் இட்டது பேதைமை என்பார் - பால:13 30/4
பிள்ளை மான் நோக்கியை பிரிந்து போகின்றான் - பால:14 26/1
கொம்பில் கிள்ளை பிள்ளை ஒளிக்க குழைவாளும் - பால:17 28/4
பிள்ளை அழுத பெரியோரை என் சொல்ல - அயோ:4 96/3
பிள்ளை மா களிறும் பிடி ஈட்டமும் - அயோ:11 31/2
பெற்றவன் இருக்கவே பிள்ளை கான் புக - அயோ:11 63/3
பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் - ஆரண்:10 77/1
பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி - ஆரண்:13 112/1
பிள்ளை உரையின் திறம் உணர்த்துதி பெயர்த்தும் - சுந்:4 62/4
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் - யுத்1:1 5/3
பேதை பிள்ளை நீ பிழைத்தது பொறுத்தனென் பெயர்த்தும் - யுத்1:3 56/1
பிள்ளை மேனிக்கு ஓர் ஆனி வந்திலது இனி செயல் என்-கொல் பிறிது என்ன - யுத்1:3 84/2
இலையில் பிள்ளை என பொலிகின்றான் - யுத்1:3 102/4
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற - யுத்1:9 21/4

 மேல்
 
  பிள்ளைகள் (2)
அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள்
 தறையில் கீறிடின் தச்சரும் காய்வரோ - பால:0 9/1,2
பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம் - கிட்:13 53/2

 மேல்
 
  பிள்ளைமை (3)
பிள்ளைமை விளம்பினை பேதை நீ என - யுத்1:2 72/1
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி - யுத்2:16 164/2
பிள்ளைமை அனையது சிதைந்து பேர்ந்ததால் - யுத்3:27 62/4

 மேல்
 
  பிள்ளையை (2)
பெண்டிரில் கூற்றம் அன்னாள் பிள்ளையை கொணர்க என்றாள் - அயோ:3 83/4
மாலை பிறை பிள்ளையை கூவுதிர் வல்லை என்றான் - ஆரண்:10 132/4

 மேல்
 
  பிளக்க (3)
நெரிய நெஞ்சு பிளக்க நெடும் திசை - கிட்:11 37/3
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் - சுந்:8 18/4
மழை விழ மலைகள் கீற மாதிரம் பிளக்க மாதோ - யுத்2:19 273/4

 மேல்
 
  பிளக்கல்-பால (1)
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால
 தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி - யுத்2:18 191/2,3

 மேல்
 
  பிளக்கும் (3)
வகிர் படுத்து உரக்கும் பற்றி வாய்களை பிளக்கும் வன் தோல் - யுத்1:3 138/1
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் - யுத்2:16 20/1
பிளக்குமேல் பிளக்கும் என்னா மாருதி பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:16 198/4

 மேல்
 
  பிளக்குமேல் (1)
பிளக்குமேல் பிளக்கும் என்னா மாருதி பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:16 198/4

 மேல்
 
  பிளத்தலுண்டார்களும் (1)
பிடியுண்டார்களும் பிளத்தலுண்டார்களும் பெரும் தோள் - சுந்:11 31/1

 மேல்
 
  பிளத்தும் (1)
மழுக்களின் பிளத்தும் என்று ஓடுவார் வழி - அயோ:4 188/2

 மேல்
 
  பிளந்ததால் (1)
பெற்ற ஆர்ப்பு விசும்பு பிளந்ததால்
 மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ - யுத்1:8 65/3,4

 மேல்
 
  பிளந்தது (5)
பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் - பால:13 35/2
பீறின நெடும் திசை பிளந்தது அண்டமே - சுந்:11 3/4
பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சீயம் பின்னை - யுத்1:3 130/1
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு - யுத்2:16 232/1
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் - யுத்2:19 102/2

 மேல்
 
  பிளந்தன (5)
பாய்ந்த வஞ்சகர் இதயமும் பிளந்தன பல்லம் - ஆரண்:8 11/4
முடிந்தன பிளந்தன முரிந்தன நெரிந்த - சுந்:6 9/1
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் - யுத்1:12 24/3
பிதிர்ந்தன மலையும் பாரும் பிளந்தன பிணத்தின் குன்றத்து - யுத்2:19 93/2
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன - யுத்3:31 214/2

 மேல்
 
  பிளந்தனர் (1)
பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே - யுத்3:20 61/4

 மேல்
 
  பிளந்தார் (1)
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார்
 குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் - சுந்:7 26/2,3

 மேல்
 
  பிளந்தான் (4)
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் - யுத்2:18 158/2
பித்தன் தட மார்பொடு தோள்கள் பிளந்தான்
 சித்தங்கள் நடுங்கி அரக்கர் திகைத்தார் - யுத்2:18 239/3,4
பிளந்தான் உலகு ஏழினொடு ஏழு பெயர்ந்து - யுத்3:20 78/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் - யுத்4:37 101/4

 மேல்
 
  பிளந்திட (2)
மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த மைந்தனும் - யுத்1:4 3/2
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த - யுத்2:19 291/2

 மேல்
 
  பிளந்து (19)
பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின் - பால:7 8/1
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா - பால:7 8/2
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா - பால:7 8/3
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் - பால:7 8/4
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா - ஆரண்:1 18/2
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் - சுந்:3 47/1
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் - சுந்:3 113/1
பிளந்து தின்பென் என்று உடன்றனன் பெயர்ந்தனன் பெயரான் - சுந்:3 134/3
அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் - சுந்:6 60/4
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் - யுத்1:3 153/4
உந்தையை உன் முன் கொன்று உடலை பிளந்து அளைய - யுத்1:3 166/1
இழிய பாய்ந்தனன் இரு நிலம் பிளந்து இரு கூறா - யுத்2:16 241/1
மத்தகம் பிளந்து பாய் உதிரம் வார்ந்து எழ - யுத்2:16 289/1
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் - யுத்2:18 103/4
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் - யுத்2:19 40/4
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/1
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/2
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் - யுத்4:34 24/3
வரை செய் மேனியை வள் உகிரால் பிளந்து
 இரை செய்வேன் மறலிக்கு இனி என்னுமால் - யுத்4:40 19/3,4

 மேல்
 
  பிளந்து-அனைய (1)
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் - யுத்4:34 24/4

 மேல்
 
  பிளப்பது (1)
பெய்யுமே மழை புவி பிளப்பது அன்றியே - யுத்4:40 82/1

 மேல்
 
  பிளப்பன (1)
பூதலங்களை பிளப்பன அண்டத்தை பொதுப்ப - யுத்4:32 16/2

 மேல்
 
  பிளப்புண்டார் (1)
பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் - யுத்2:19 292/2

 மேல்
 
  பிளப்பென் (1)
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி - யுத்2:18 263/3

 மேல்
 
  பிளவா (2)
இன்றே பிளவா எரியா கரி ஆக்க என்றான் - சுந்:4 86/4
மழு வாள் உறினும் பிளவா மனனோடு - யுத்3:23 21/1

 மேல்
 
  பிளவு (3)
பிடித்த வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின - யுத்2:15 25/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் - யுத்3:27 67/3
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் - யுத்4:37 118/2

 மேல்
 
  பிளவுற்றது (1)
மலையின் பிளவுற்றது தீயவன் மார்பம் - யுத்2:18 244/4

 மேல்
 
  பிளிறி (1)
பிளிறி ஓடும் பிடி அன்ன பெற்றியாள் - ஆரண்:7 21/4

 மேல்
 
  பிளிறின (1)
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை - சுந்:1 5/4

 மேல்
 
  பிளிறு (2)
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை - அயோ:9 47/3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு - கிட்:1 39/4

 மேல்
 
  பிளிறுவ (1)
பெயர்ந்து விட்டவை யாவும் பிளிறுவ - யுத்1:8 39/4

 மேல்
 
  பிற்பட (13)
பொய்கையின் கரை பிற்பட போதிரால் - கிட்:13 15/2
நீங்கி நாடு நெடியன பிற்பட
 தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் - கிட்:13 16/3,4
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் - கிட்:13 25/2
என்னவே கடந்து இஞ்சியும் பிற்பட
 துன்ன_அரும் கடி மா நகர் துன்னினான் - சுந்:2 154/2,3
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு - சுந்:2 201/2
குன்று அன்ன தோளவன்-தன் கோமனை பிற்பட பெயர்ந்தான் - சுந்:2 223/2
பித்தி பிற்பட வன் திசை பேர்வுற - யுத்2:15 41/3
பிற்பட நெடு நிலம் பிளந்து பேருமால் - யுத்2:19 40/4
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த - யுத்3:24 36/3
இலங்கையின்-நின்று மேரு பிற்பட இமைப்பில் பாய்ந்து - யுத்3:26 3/1
நினைப்பும் இடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடும் தேர் - யுத்4:36 16/4
சொன்ன வாசகம் பிற்பட சூரியன் மகனும் - யுத்4:41 16/1
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி - யுத்4:41 44/2

 மேல்
 
  பிற்படல் (1)
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் - கிட்:10 68/3

 மேல்
 
  பிற்பய (1)
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன் - யுத்1:3 66/2

 மேல்
 
  பிற்போது (1)
பெற்றவன் எய்தும் என்னும் பெற்றியை உன்னி பிற்போது
 உற்றனன் மைந்தன் தானை நாற்பது வெள்ளத்தோடும் - யுத்2:19 228/3,4

 மேல்
 
  பிற (15)
பிற உரைப்பது என் கன்று பிரிந்துழி - அயோ:4 13/3
ஆனவன் பிற உள யாவும் ஆற்றி பின் - அயோ:14 80/1
இரைத்த மறை நாலினொடு இயைந்த பிற யாவும் - ஆரண்:3 43/1
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட - ஆரண்:6 53/3
நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும் - யுத்1:3 73/3
பேருக்கு உலகு அளவே இனி உளவோ பிற என்றான் - யுத்2:15 167/4
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் - யுத்2:16 220/2
கேளாத என்று பிற என்று சொன்ன கெடுவார்கள் சொன்ன கடவான் - யுத்2:19 256/2
காண்டலே நலம் பிற கண்டது இல்லையால் - யுத்3:24 75/4
தானும் முனிவரரும் பிற தவத்தோர்களும் அறத்தோர் - யுத்3:27 132/2
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் - யுத்3:27 132/3
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் - யுத்3:27 132/3
பிற வினை உரைப்பது என்னே பேர் அருளாளர் என்பார் - யுத்4:32 49/3
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ - யுத்4:37 55/2
நீள் முடி தொகையும் பிற நீர்மையும் - யுத்4:39 4/2

 மேல்
 
  பிறக்க (8)
பெருமகன் என்-வயின் பிறக்க சீதை ஆம் - அயோ:1 28/1
உள் நிற்கும் உயிர்ப்பு எனும் ஊதை பிறக்க நின்ற - அயோ:4 112/3
பிறப்பான் உறில் வந்து பிறக்க எனா - ஆரண்:14 76/2
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் - சுந்:7 38/4
நீரிடை நிமிர் பொறி பிறக்க நீண்ட ஈது - யுத்1:8 11/3
மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் - யுத்1:8 25/1
பீறிற்றாம் அண்டம் என்பது ஓர் ஆகுலம் பிறக்க
 வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க - யுத்4:35 33/1,2
பிறக்க நோக்கினன் பின்னுற நோக்கினான் - யுத்4:37 176/4

 மேல்
 
  பிறக்கம் (2)
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ - கிட்:13 30/4
வரை உறு பிண பெரும் பிறக்கம் மண்டின - சுந்:5 58/3

 மேல்
 
  பிறக்கமும் (1)
இமிழ் கனி பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன - கிட்:14 35/3

 மேல்
 
  பிறக்கமே (1)
பேர் செலாது பிணத்தின் பிறக்கமே - யுத்2:19 156/4

 மேல்
 
  பிறக்கிட (1)
பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் - பால:7 30/2

 மேல்
 
  பிறக்கின்ற (5)
நகை பிறக்கின்ற வாயன் நாக்கொடு கடை வாய் நக்க - யுத்4:34 25/1
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் - யுத்4:34 25/2
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் - யுத்4:34 25/2
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி - யுத்4:34 25/3
சிகை பிறக்கின்ற சொல்லன் அரசியல் இருக்கை சேர்ந்தான் - யுத்4:34 25/4

 மேல்
 
  பிறக்கும் (4)
பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால் - பால:16 35/2
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற - அயோ:2 5/2
பேடையும் ஞிமிறும் பாய பெயர்வுழி பிறக்கும் ஓசை - கிட்:10 32/1
பிறக்கும் பொன் வயிற்று அன்னை இ பெய்வளை பிழைக்கின் - யுத்4:40 100/2

 மேல்
 
  பிறக்குமா-போல் (1)
காரிடை உருமின் மாரி கனலொடு பிறக்குமா-போல்
 நீரொடு நெருப்பு கான்ற நிரை நெடும் கண்கள் எல்லாம் - ஆரண்:10 65/3,4

 மேல்
 
  பிறக்குமாறு (2)
பெயரும் பல் கதி பிறக்குமாறு போல் - பால:2 55/2
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் - அயோ:8 22/4

 மேல்
 
  பிறக்குமாறும் (1)
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும்
 நீரொடு நிலனும் காலும் நின்றவும் திரிந்த யாவும் - ஆரண்:13 118/2,3

 மேல்
 
  பிறக்கையும் (1)
பிறக்கையும் கடன் என்று பின் பாசத்தை - யுத்4:41 76/2

 மேல்
 
  பிறகிடு (1)
உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே - பால:15 3/3

 மேல்
 
  பிறகின் (1)
பிறகின் நின்றனன் பெருந்தகை இளவலை பிரியான் - யுத்3:22 71/1

 மேல்
 
  பிறகு (1)
காலையும் மனத்தையும் பிறகு காண்பது ஓர் - யுத்3:20 33/1

 மேல்
 
  பிறகும் (1)
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு - சுந்:10 10/2

 மேல்
 
  பிறங்க (5)
பேர் யாக்கையின் பெரும் கரை வயின்-தொறும் பிறங்க
 ஏரி ஆக்கின ஆறுகள் இயற்றின நிறைய - ஆரண்:7 82/2,3
கடுப்பினில் பெரும் கறங்கு என சாரிகை பிறங்க
 தடுப்பர் பின்றுவர் ஒன்றுவர் தழுவுவர் விழுவர் - கிட்:7 56/3,4
பிறிந்து பெயர கருணை கண்வழி பிறங்க - கிட்:14 47/4
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க - சுந்:11 56/4
பெய் இரு தாரை கண்ணீர் பெரும் துளி பிறங்க வானின் - யுத்2:19 221/3

 மேல்
 
  பிறங்கடை (1)
பிறங்கடை பெரியோய் பெரியோரொடும் - பால:7 40/2

 மேல்
 
  பிறங்கல் (4)
பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு - பால:5 68/1
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல்
 வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் - கிட்:7 47/2,3
உறங்கல பிறங்கல் அயல் நின்ற உயர் வேழம் - கிட்:10 74/4
பொன் பிறங்கல் இலங்கை பொருந்தலர் - சுந்:5 17/1

 மேல்
 
  பிறங்கலின் (1)
பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் - யுத்2:15 67/2

 மேல்
 
  பிறங்கி (6)
பெண்ணை வன் செறும்பின் பிறங்கி செறி - அயோ:8 6/1
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால் - ஆரண்:8 16/2
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன - சுந்:3 49/2
பேரும் ஓர் இடம் இன்று என திசை-தொறும் பிறங்கி
 காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான் - யுத்2:15 238/2,3
இடம் பிறங்கி வலம்பெயர்ந்து ஈடு உற - யுத்3:29 7/2
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் - யுத்3:31 229/3

 மேல்
 
  பிறங்கிய (9)
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் - பால:15 12/1
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம் - அயோ:5 30/2
பெரிய மா கனி பலா கனி பிறங்கிய வாழை - அயோ:10 33/2
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா - ஆரண்:8 15/3
வான் உற பிறங்கிய வைர தோளொடும் - கிட்:10 85/2
இரு குறங்கின் பிறங்கிய வாழையில் - கிட்:15 41/3
பிறங்கிய நெடு மதில் பின்னும் முன்னரும் - யுத்1:5 25/1
பிறங்கிய தசையொடு நறவும் பெற்றனை - யுத்2:16 86/2
படம் பிறங்கிய பாந்தளும் பாரும் பேர்ந்து - யுத்3:29 7/1

 மேல்
 
  பிறங்கு (21)
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ - பால:3 17/2
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு - பால:9 3/3
பேர்கிலாது பிறங்கு முகத்தினான் - பால:14 30/2
பெரும் பகல் வருந்தினர் பிறங்கு முலை தெங்கின் - அயோ:5 11/1
பிழியும் தேனின் பிறங்கு அருவி திரள் - ஆரண்:3 35/3
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் - ஆரண்:6 53/2
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் - ஆரண்:13 118/2
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் - கிட்:10 74/3
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ - கிட்:12 16/2
பேர் இருள் பிழம்பு தோய்த்து நெறி உறீஇ பிறங்கு கற்றை - கிட்:13 59/2
பிறங்கு பங்கியான் பெயரும் பெட்பினில் - கிட்:15 5/1
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் - சுந்:1 34/4
பிறங்கு இணர் நறும் குழலர் அன்பர் பிரியாதோர் - சுந்:2 157/3
பிடி மதம் பிறந்தன பிறங்கு பேரியும் - சுந்:3 43/1
பிறங்கு எருத்து அணைவன பெயரும் பொற்பு உடை - சுந்:4 44/2
பிறங்கு பொன் மணி ஆசனத்து இருக்கவும் பெற்றேன் - சுந்:12 51/2
பேய மன்றினில் நின்று பிறங்கு எரி - சுந்:13 14/1
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது - யுத்1:3 49/3
பிறங்கு இரும் கடலில் பெய்த போழ்தத்தும் பெரிய பாந்தள் - யுத்1:8 20/2
பெருமை ஏற்றது கோடும் என்றே பிறங்கு
 உருமை_ஏற்றை பிசைந்து எரி ஊதுவான் - யுத்2:16 56/3,4
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் - யுத்2:18 227/3

 மேல்
 
  பிறங்கும் (1)
பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும்
 வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ - ஆரண்:8 19/3,4

 மேல்
 
  பிறங்குவான் (1)
பெற்று இவண் அடைந்து என பிறங்குவான் தனை - பால:5 69/2

 மேல்
 
  பிறத்தல் (2)
பிறத்தல் ஒன்று உற்ற பின் பெறுவ யாவையும் - அயோ:5 27/1
பிறத்தல் ஆற்றுறும் பேதைமை பிணிப்புற தம்மை - யுத்4:37 124/3

 மேல்
 
  பிறத்தல்-தானும் (1)
இறத்தலும் பிறத்தல்-தானும் என்பன இரண்டும் யாண்டும் - கிட்:9 15/1

 மேல்
 
  பிறத்தலால் (1)
பெற்றத்தால் பெறும் செல்வம் யான் பிறத்தலால் துறந்த பெரியாள் என்றான் - அயோ:13 64/4

 மேல்
 
  பிறத்தலும் (3)
கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் - அயோ:4 184/4
இறத்தலும் பிறத்தலும் இயற்கை என்பதே - அயோ:14 68/3
பேரி ஓசை பிறத்தலும் பெட்புறு - ஆரண்:7 24/1

 மேல்
 
  பிறத்தி (1)
பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும் - அயோ:1 36/3

 மேல்
 
  பிறந்த (42)
பெரு வரை இரண்டொடும் பிறந்த நஞ்சொடும் - பால:7 22/1
பெண் வழி நலனொடும் பிறந்த நாணொடும் - பால:10 55/1
பேதை நீ பித்தி நின் பிறந்த சேயொடும் - அயோ:2 61/2
பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் - அயோ:4 218/4
மின்-உடன் பிறந்த வாள் பரத வேந்தற்கு என் - அயோ:5 44/1
என்-உடன் பிறந்த யான் வலியன் என்றியால் - அயோ:5 44/4
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன் - அயோ:11 90/3
பின் இளையவனொடும் பிறந்த துன்பொடும் - அயோ:12 52/3
பெருமகன் என்-வயின் பிறந்த காதலின் - அயோ:14 43/1
பாவகாரியின் பிறந்த பாவியேன் - அயோ:14 97/2
நின்னை ஒப்பு இலா நீ பிறந்த பார் - அயோ:14 110/2
தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் - ஆரண்:4 25/4
மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாளை - ஆரண்:10 76/3
மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே - ஆரண்:10 135/2
பேர் அளிக்கு பிறந்த இல் ஆயினான் - கிட்:1 33/4
செல்லிடை பிறந்த செம் கனல்கள் சிந்தின - கிட்:10 15/3
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி - கிட்:13 33/1
பிறந்த பார் முழுவதும் தம்பியே பெற - சுந்:3 34/3
இறந்தவர் பிறந்த பயன் எய்தினர்-கொல் என்கோ - சுந்:4 64/1
பித்து நின் பிரிவினில் பிறந்த வேதனை - சுந்:5 69/3
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் - சுந்:8 12/3
பிறந்த என் உறுதி நீ பிடிக்கலாய் எனா - யுத்1:4 17/3
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி - யுத்1:4 107/1
அருப்பு_அற பிறந்த கோபம் ஆறினான் ஆறா ஆற்றல் - யுத்1:7 11/3
தீயவை செய்வர் ஆகின் சிறந்தவர் பிறந்த உற்றார் - யுத்2:16 137/1
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய - யுத்2:17 37/1
பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் - யுத்2:17 77/1
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் - யுத்2:19 87/4
பெய் கணை பொதிகளாலே வளர்ந்தது பிறந்த கோபம் - யுத்2:19 114/3
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் - யுத்2:19 261/1
பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த
 சோரி ஆற்றிடை அழுந்தினர் இன் உயிர் துறந்தார் - யுத்3:20 67/3,4
முன் பிறந்த நின் தமையனை முறை தவிர்த்து உனக்கு - யுத்3:22 61/1
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால - யுத்3:24 34/2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம - யுத்3:24 40/3
பெற்ற ஆயுளார் பிறந்த காதலார் - யுத்3:24 114/2
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் - யுத்3:29 7/4
ஆலகாலத்தின் அமிழ்தின் முன் பிறந்த போர் அரக்கர் - யுத்3:30 26/4
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த
 பேர் இடங்கரின் கொடும் குழை அணிந்தன பேய்கள் - யுத்4:37 116/3,4
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் - யுத்4:37 156/4
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை - யுத்4:40 36/4
கலத்தினின் பிறந்த மா மணியின் காந்துறு - யுத்4:40 52/1
எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் - யுத்4:40 110/4

 மேல்
 
  பிறந்தகம் (1)
மண் பிறந்தகம் உனக்கு நீ வான் நின்றும் வந்தாய் - யுத்4:40 110/3

 மேல்
 
  பிறந்ததனால் (1)
என் பிறந்ததனால் பயன் இராவணற்கு என்றான் - யுத்3:22 61/4

 மேல்
 
  பிறந்ததாக (1)
பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக
 அயர்த்திலன் இராம நாமம் வாழ்த்தினன் அமரர் ஆர்த்தார் - யுத்3:24 12/3,4

 மேல்
 
  பிறந்ததால் (1)
பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் - யுத்3:31 78/4

 மேல்
 
  பிறந்தது (7)
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ - ஆரண்:10 36/4
அன்னங்கள் பிறந்தது அறிந்திலையோ - ஆரண்:11 53/4
சேக்கையின் அரவு நீங்கி பிறந்தது தேவர் செய்த - ஆரண்:11 56/3
பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சீயம் பின்னை - யுத்1:3 130/1
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே - யுத்3:25 19/3
பிரிந்தன-கொல் என்று எண்ண பிறந்தது முழக்கின் பெற்றி - யுத்4:37 4/4
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு - யுத்4:41 113/3

 மேல்
 
  பிறந்தமை (1)
நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ - யுத்4:40 52/4

 மேல்
 
  பிறந்தவர் (5)
உய்ந்தனன் அடியேன் என்னின் பிறந்தவர் உளரோ வாழி - அயோ:3 110/2
பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் பிழை ஒன்றோ - கிட்:14 40/3
ஏயினீர் என்னின் என்னின் பிறந்தவர் யாவர் இன்னும் - கிட்:17 23/4
தாமசத்தினில் பிறந்தவர் அறம் தெறும் தகையர் - யுத்4:37 117/1
பெண் பிறந்தவர் அருந்ததியே முதல் பெருமை - யுத்4:40 110/1

 மேல்
 
  பிறந்தவரை (1)
உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார் - யுத்2:19 59/2

 மேல்
 
  பிறந்தவால் (1)
ஈண்டில பிறந்தவால் இனம் கொள் செம் சிதல் - சுந்:3 42/2

 மேல்
 
  பிறந்தன (3)
பிடி மதம் பிறந்தன பிறங்கு பேரியும் - சுந்:3 43/1
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி - யுத்2:19 39/4
நலத்தின் நின் பிறந்தன நடந்த நன்மை சால் - யுத்4:40 52/2

 மேல்
 
  பிறந்தனம் (1)
பிறந்தனம் ஆகின் உள்ளேம் உய்ந்தனம் பிழைக்கும் பெற்றி - யுத்3:26 6/2

 மேல்
 
  பிறந்தனர் (1)
பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே - யுத்2:19 272/3

 மேல்
 
  பிறந்தனன் (2)
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் - அயோ:8 22/4
பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் - சுந்:12 76/4

 மேல்
 
  பிறந்தனென் (2)
பிறந்தனென் பெற்று நின்ற பெற்றியால் பெற்ற தாதை - ஆரண்:13 130/3
பெற்றிடின் இன்று பிறந்தனென் என்றாள் - ஆரண்:14 54/4

 மேல்
 
  பிறந்தனை (2)
பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி - யுத்1:4 45/2
நீதியோனுடன் பிறந்தனை ஆதலின் நின் உயிர் நினக்கு ஈவென் - யுத்2:16 319/2

 மேல்
 
  பிறந்தாய் (3)
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் - அயோ:11 85/4
பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் - யுத்3:22 210/3
ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய்
 மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் - யுத்3:22 221/1,2

 மேல்
 
  பிறந்தாயும் (1)
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் - யுத்2:19 258/3

 மேல்
 
  பிறந்தார் (6)
பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் - அயோ:2 81/4
பிறந்தார் பெயரும் தன்மை பிறரால் அறிதற்கு எளிதோ - அயோ:4 35/4
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் - அயோ:13 30/4
என்னின் யார் உளர் இல் பிறந்தார் என்றான் - ஆரண்:3 30/4
இறந்தார் பிறந்தார் என இன் உயிர் பெற்ற மன்னன் - ஆரண்:10 155/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார்
 உள் அன்றியும் புறத்தேயும் உற்று உளனாம் என உற்றான் - யுத்3:31 115/3,4

 மேல்
 
  பிறந்தார்-தமக்கு (1)
இல்_பிறந்தார்-தமக்கு இயைவ செய்திலள் - ஆரண்:10 32/2

 மேல்
 
  பிறந்தார்க்கு (2)
சொல்_பிறந்தார்க்கு இது துணிய ஒண்ணுமோ - ஆரண்:10 32/1
என் பிறந்தார்க்கு இடை எய்தலாத என் - கிட்:16 31/2

 மேல்
 
  பிறந்தார்கள் (1)
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் - கிட்:7 43/3

 மேல்
 
  பிறந்தாரினே (1)
குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே - யுத்1:8 53/4

 மேல்
 
  பிறந்தாரே (1)
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் - யுத்3:24 30/1

 மேல்
 
  பிறந்தால் (1)
மின் பிறந்தால் என விளங்கு எயிற்றினாய் - கிட்:16 31/1

 மேல்
 
  பிறந்தாள் (3)
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் - ஆரண்:6 90/4
பெய் தவத்தினோர் பெண்_கொடி எம்முடன் பிறந்தாள்
 செய்த குற்றம் ஒன்று இல்லவள் நாசி வெம் சினத்தால் - யுத்2:16 230/1,2
போக்கு அறவும் மாதுலனார் பொன்றவும் என் பின் பிறந்தாள்
 மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த - யுத்2:17 83/2,3

 மேல்
 
  பிறந்தாளை (1)
ஆவி துணையை அமுதின் பிறந்தாளை
 தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல - யுத்1:3 163/3,4

 மேல்
 
  பிறந்தான் (6)
பிறந்தான் ஆண்டான் என்னும் இது என்னால் பெறலாமே - அயோ:11 76/4
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் - கிட்:16 31/3
பிறந்தான் என பெரிய கோள் அரி பெயர்ந்தான் - சுந்:1 70/4
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி - சுந்:4 112/2
பெயர்த்திலன் உயிர் பிரிந்திலன் கருணையால் பிறந்தான் - யுத்3:22 196/4
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச - யுத்4:37 131/4

 மேல்
 
  பிறந்தானும் (2)
பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் - அயோ:4 144/3
பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் - அயோ:13 67/4

 மேல்
 
  பிறந்தில (1)
வளர்ந்தில பிறந்தில செக்கர் வானமே - அயோ:2 42/4

 மேல்
 
  பிறந்திலம் (1)
பெற்றிலம் பிறந்திலம் என்னும் பேர் அலால் - யுத்1:2 14/3

 மேல்
 
  பிறந்திலன் (5)
பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுமோ - அயோ:1 27/4
பிறந்திலன் பரதன் நீ பெற்றதால் என்றாள் - அயோ:2 63/4
எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் - அயோ:2 65/4
பிறந்திலன் அன்றே ஒன்றோ நரகமும் பிழைப்பது அன்றால் - கிட்:11 64/4
பிறந்திலன் ஆக்க வந்தீர் பேர் எழில் மானம் கொல்ல - யுத்2:17 15/2

 மேல்
 
  பிறந்திலாதான் (1)
பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் - யுத்2:19 222/4

 மேல்
 
  பிறந்திலென் (2)
மன்-உடன் பிறந்திலென் மண் கொண்டு ஆள்கின்றான் - அயோ:5 44/2
தன்-உடன் பிறந்திலென் தம்பி முன் அலென் - அயோ:5 44/3

 மேல்
 
  பிறந்திலேன் (1)
பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே - யுத்3:27 172/4

 மேல்
 
  பிறந்திலை (1)
குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல் - யுத்4:40 52/3

 மேல்
 
  பிறந்து (32)
கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் - பால:1 19/1
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் - பால:3 6/3
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் - பால:10 59/1
பெய் கடல் பிறந்து அயல் பெறற்கு ஒணா மருந்து பெற்று - பால:13 54/1
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள - பால:23 79/3
அரசர் இல் பிறந்து பின் அரசர் இல் வளர்ந்து - அயோ:2 68/1
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே - அயோ:2 73/1
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ - அயோ:4 16/4
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் - அயோ:4 107/1
முழுவதே பிறந்து உலகு உடைய மொய்ம்பினோன் - அயோ:4 185/1
யான் பிறந்து அறத்தின்-நின்று இழுக்கிற்று என்னவோ - அயோ:5 30/3
பிறந்து தேவர் உணர்ந்து பெயர்ந்து முன் - அயோ:11 14/3
பிறந்து பேர் அறம் பிழைத்தது என்றபோது - அயோ:11 125/2
ஆவ நான் பிறந்து அவத்தன் ஆனவா - அயோ:11 128/4
பிறந்து வேறு ஓர் உலகு பெற்றார் என - அயோ:14 7/3
மாறி வந்து பிறந்து அன்ன மாட்சியார் - அயோ:14 19/4
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் - அயோ:14 99/1
உரனின் நீ பிறந்து உரிமை ஆதலால் - அயோ:14 109/3
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ - ஆரண்:3 19/4
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை - ஆரண்:6 1/3
பிறந்து போந்து இது படும் பேதையேன் எனா - ஆரண்:12 18/4
ஆரியன் பிறந்து ஆக்கினையாம்-அரோ - கிட்:7 93/4
பிறந்து பின் தீர்வலோ பின்னர் அன்னது - கிட்:10 88/3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் - சுந்:3 128/3
மீண்டு வந்து பிறந்து தன் மேனியை - சுந்:5 35/2
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் - யுத்2:19 120/2
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் - யுத்2:19 250/2
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய - யுத்3:21 18/3
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் - யுத்3:22 220/3
பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத - யுத்3:26 78/3
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம் - யுத்3:29 6/3
யாகத்தில் பிறந்து இயைந்தவர் தேவரை எல்லாம் - யுத்3:30 10/2

 மேல்
 
  பிறந்துடை (1)
பெற்றுடை வாளும் நாளும் பிறந்துடை உரனும் பின்னும் - சுந்:3 117/1

 மேல்
 
  பிறந்துடைய (1)
பெற்றுடைய பெரு வரமும் பிறந்துடைய வஞ்சனையும் பிறவும் உன் கை - யுத்1:4 99/1

 மேல்
 
  பிறந்துடையான் (1)
பெற்றான் நெடிது ஆண்மை பிறந்துடையான் - யுத்2:18 62/4

 மேல்
 
  பிறந்தும் (2)
பெற்றும் இலை யான் நெறி பிறந்தும் இலென் என்றான் - யுத்1:2 60/4
வாய் பிறந்தும் உயிர்ப்பின் வளர்ந்தும் வான் - யுத்3:29 6/1

 மேல்
 
  பிறந்துளதாம் (1)
பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை - யுத்4:37 151/2

 மேல்
 
  பிறந்துளது (1)
தீ பிறந்துளது இன்று என செய்ததால் - யுத்3:29 6/4

 மேல்
 
  பிறந்துளார் (1)
பிறந்துளார் பிறவாத பெரும் பதம் - சுந்:12 100/1

 மேல்
 
  பிறந்தேயும் (1)
பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் - யுத்2:19 222/4

 மேல்
 
  பிறந்தேன் (3)
வில்லும் சுமக்க பிறந்தேன் வெகுண்டு என்னை என்றான் - அயோ:4 135/4
பெயரும் பெண் பிறந்தேன் பட்ட பிழை என பிதற்றும் - ஆரண்:6 90/3
முன் பிறந்தேன் என முடிய கூறினான் - கிட்:16 31/4

 மேல்
 
  பிறந்தேனுக்கு (1)
பெண் பிறந்தேனுக்கு என்றால் என்படும் பிறருக்கு என்றாள் - ஆரண்:6 53/4

 மேல்
 
  பிறந்தேனும் (1)
காண பிறந்தேனும் நின்றேன் அவை காட்டும் என்றான் - அயோ:4 144/4

 மேல்
 
  பிறந்தோயை (1)
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை
 முன்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் இது முடியேனேல் - யுத்3:22 61/2,3

 மேல்
 
  பிறந்தோர் (1)
அந்தகாரத்தொடு ஆலகாலத்தொடு பிறந்தோர்
 இந்த வாள் எயிற்று அரக்கர் எண் அறிந்திலம் இறைவ - யுத்3:30 15/3,4

 மேல்
 
  பிறப்ப (2)
ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் - கிட்:10 32/2
பிறப்ப ஆயிடை தெழித்துற திரிந்தனன் கறங்கு என பெரும் சாரி - யுத்2:16 330/4

 மேல்
 
  பிறப்பதே (1)
இறப்பதே பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய் - ஆரண்:1 50/4

 மேல்
 
  பிறப்பரோ (1)
பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே - ஆரண்:1 50/3

 மேல்
 
  பிறப்பன (1)
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா - யுத்2:17 56/4

 மேல்
 
  பிறப்பார் (1)
இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார்
 மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் - யுத்2:17 80/2,3

 மேல்
 
  பிறப்பாளர் (1)
இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி - பால:14 73/1

 மேல்
 
  பிறப்பான் (1)
பிறப்பான் உறில் வந்து பிறக்க எனா - ஆரண்:14 76/2

 மேல்
 
  பிறப்பிடை (1)
வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப - ஆரண்:10 161/3

 மேல்
 
  பிறப்பில் (3)
மாறிய பிறப்பில் தேடி வருவ போல் வந்த அன்றே - பால:8 2/4
மாறி இ பிறப்பில் வந்தார் மானிடர் ஆகி-மன்னோ - கிட்:3 19/2
யாண்டை என் நிலை அறிவுறுப்பார்கள் இ பிறப்பில்
 காண்டலோ அரிது என்று என்று விம்முறும் கலங்கும் - சுந்:3 13/2,3

 மேல்
 
  பிறப்பின் (2)
மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின்
 உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் - பால:23 90/3,4
பெற்றியர் பிறப்பின் மேன்மை பெரியவர் அரிய நூலும் - அயோ:1 6/3

 மேல்
 
  பிறப்பினானும் (1)
பிணி அறுப்பவரில் பெற்ற வரத்தினும் பிறப்பினானும்
 மணி நிறத்து அரக்கன் செய்த மாய மந்திரத்தினானும் - யுத்2:19 185/2,3

 மேல்
 
  பிறப்பினும் (1)
பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர் - யுத்4:40 46/1

 மேல்
 
  பிறப்பினொடு (1)
பிறப்பினொடு இறப்பு என பெயரும் சிந்தையாள் - பால:19 52/2

 மேல்
 
  பிறப்பு (12)
பிறப்பு எனும் பெரும் கடல் பிழைக்கலாகுமோ - அயோ:1 20/4
என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ - ஆரண்:12 68/2
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன - கிட்:1 16/3
ஈரம் ஆவதும் இல் பிறப்பு ஆவதும் - கிட்:7 105/1
நல் பிறப்பு உடைமையும் நாணும் நன்று-அரோ - சுந்:4 13/2
பிறந்தனன் தன் பொன் பாதம் ஏத்துவார் பிறப்பு அறுப்பான் - சுந்:12 76/4
இல் பிறப்பு என்பது ஒன்றும் இரும் பொறை என்பது ஒன்றும் - சுந்:14 29/3
வஞ்சனை மனத்தினை பிறப்பு மாறினை - யுத்1:4 7/3
பிறப்பு எனும் புன்மை இல்லை நினைந்து என்-கொல் பெயர்ந்த வண்ணம் - யுத்2:16 128/4
அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் - யுத்3:31 176/3
நீக்குவாய் உனை நினைக்குவார் பிறப்பு என நீங்கும் - யுத்4:37 122/4
அரந்தை வெம் பிறப்பு அறுக்கும் நாயக நினது அருளால் - யுத்4:40 122/3

 மேல்
 
  பிறப்பு-அதனொடும் (1)
அற்பு வான் தளை இல் பிறப்பு-அதனொடும் இகந்து தன் அரும் தெய்வ - சுந்:2 198/2

 மேல்
 
  பிறப்பும் (4)
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் - சுந்:4 56/2
இல் பிறப்பும் ஒழுக்கும் இழுக்கம் இல் - சுந்:5 17/3
பெரியவன் அயனார் செல்வம் பெற்றவன் பிறப்பும் பேர்ந்தான் - யுத்3:24 59/2
பெண்மையும் பெருமையும் பிறப்பும் கற்பு எனும் - யுத்4:40 53/1

 மேல்
 
  பிறப்பை (1)
பேதைமைத்து ஆய் வரும் பிறப்பை நீக்குறும் - அயோ:1 30/2

 மேல்
 
  பிறர் (39)
கல்லாது நிற்பார் பிறர் இன்மையின் கல்வி முற்ற - பால:3 73/1
தரம் பிறர் இன்மை உன்னி தருமமே தூது செல்ல - பால:10 2/2
பெண்கள் இனி பிறர் யார் உளர் என்றார் - பால:23 96/3
கூனீயும் அல்லால் கொடியார் பிறர் உளரோ - அயோ:4 99/3
பெற்றாயும் நீயே பிறர் இல்லை பிறர்க்கு நல்க - அயோ:4 132/2
பெண்ணின் நோக்கும் சுவையில் பிறர் பிறர்க்கு - அயோ:7 11/1
மன்றிடை பிறர் பொருள் மறைத்து வவ்வினோன் - அயோ:11 102/2
பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் - அயோ:11 108/4
தன் நேர் இலாத தம்பி தடுப்பான் பிறர் இல்லை - ஆரண்:15 34/3
நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் - கிட்:11 7/4
வென்று இசைக்கு உரியார் பிறர் வேண்டுமோ - கிட்:13 7/4
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் - சுந்:3 128/4
உன்னினர் பிறர் என உணர்ந்தும் உய்ந்து அவர் - சுந்:4 12/1
பிறர் மனை எய்திய பெண்ணை பேணுதல் - சுந்:4 14/1
இச்சை தன்மையினில் பிறர் இல்லினை - சுந்:12 94/1
இறந்துளார் பிறர் யாரும் இராமனை - சுந்:12 100/3
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே - யுத்1:3 109/4
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை - யுத்1:3 159/2
நீயுமே நிகர் பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ - யுத்1:4 3/4
திண்ணிது உன் செயல் பிறர் செறுநர் வேண்டுமோ - யுத்1:4 6/4
தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை - யுத்1:4 69/2
நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர்
 சீரிய கிளைஞரை மடிய செற்றுளோர் - யுத்1:4 78/3,4
வசம் செயாதவன் தான் அன்றி பிறர் இலா வலியான் - யுத்1:5 41/2
நேர் நிற்பவர் உளரோ பிறர் நீ அல்லவர் இனி நின் - யுத்2:15 167/3
நின்று உன் நிலை தருவாய் எனின் நின் நேர் பிறர் உளரோ - யுத்2:15 182/3
பிறர் மனை நோக்குவேமை உறவு என பெறுதி போலாம் - யுத்2:16 129/4
தன்னின் நேர் பிறர் தான் அலாது இல்லவன் தோள் மேல் - யுத்2:16 227/1
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் - யுத்2:16 322/2
இவன் அல்லன் எனில் பிறர் யார் உளரோ - யுத்2:18 82/4
நின்றார் பிறர் உண்மை நினைந்தனையோ - யுத்2:18 83/4
சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் - யுத்2:19 24/4
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா - யுத்2:19 168/3
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் - யுத்3:22 198/4
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று - யுத்3:23 2/3
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை - யுத்3:23 6/3
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா - யுத்3:27 146/2
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான் - யுத்3:27 151/2
உம்பர் அன்றியே உணர்வு உடையார் பிறர் உளரோ - யுத்3:31 42/3
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச - யுத்4:37 131/4

 மேல்
 
  பிறர்க்கு (6)
பெற்றாயும் நீயே பிறர் இல்லை பிறர்க்கு நல்க - அயோ:4 132/2
பெண்ணின் நோக்கும் சுவையில் பிறர் பிறர்க்கு
 எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை - அயோ:7 11/1,2
இற்றையில் பிறர்க்கு இகல் ஏறு என - கிட்:7 94/3
காது கொற்றம் நினக்கு அலாது பிறர்க்கு எவ்வாறு கலக்குமோ - கிட்:10 68/1
கற்பும் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட்டுகேன் - சுந்:5 17/4
சென்று உலப்பினும் நினக்கு அன்றி பிறர்க்கு என்றும் தீரான் - யுத்1:5 59/4

 மேல்
 
  பிறர்க்கும் (4)
எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா - பால:8 6/3
அடுத்த தம்பிக்குமாம் பிறர்க்கும் ஆகுமோ என்றாள் - அயோ:2 83/4
இன்னர் என்று எனாத வண்ணம் இறைவர்க்கும் பிறர்க்கும் எல்லாம் - யுத்1:9 15/3
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா - யுத்2:16 180/1

 மேல்
 
  பிறர்களால் (1)
சேமமும் பிறர்களால் செப்பல்-பாலவோ - யுத்1:3 73/4

 மேல்
 
  பிறர்களும் (2)
ஏனையர் பிறர்களும் சுற்ற ஏகினன் - அயோ:14 80/3
ஓரும் தேவரும் முனிவரும் பிறர்களும் உரைப்ப - யுத்1:3 16/3

 மேல்
 
  பிறரால் (2)
பிறந்தார் பெயரும் தன்மை பிறரால் அறிதற்கு எளிதோ - அயோ:4 35/4
ஊர் கொன்றவனால் பிறரால் என உற்ற எல்லாம் - யுத்2:19 6/3

 மேல்
 
  பிறரிது (1)
பித்தரும் உறங்கினர் இனி பிறரிது என ஆம் - சுந்:2 163/4

 மேல்
 
  பிறருக்கு (1)
பெண் பிறந்தேனுக்கு என்றால் என்படும் பிறருக்கு என்றாள் - ஆரண்:6 53/4

 மேல்
 
  பிறரும் (16)
அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால் - பால:23 46/2
ஏனை வேந்தரும் பிறரும் யாவரும் - அயோ:14 91/3
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் - கிட்:3 13/1
ஆங்கு நோக்கினர் அமரரும் அவுணரும் பிறரும்
 வீங்கினார்கள் தோள் வீரரை யார் வியவாதார் - கிட்:7 73/3,4
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ - சுந்:12 56/4
தேவரும் பிறரும் அல்லன் திசை களிறு அல்லன் திக்கின் - சுந்:12 72/1
அந்தகன் முதலினோர் அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சார் - யுத்1:2 94/3
அந்த மான் இடவனோடு ஆழி மா வலவனும் பிறரும் ஐயா - யுத்1:2 97/3
உலவும் காற்றொடு கடவுளர் பிறரும் ஆய் உலகின் - யுத்1:3 7/3
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி - யுத்1:3 154/2
பெரிய கண்கள் பெற்று உவக்கின்ற அரம்பையர் பிறரும்
 உரிய குன்றிடை உரும் இடி வீழ்தலும் உலைவுற்று - யுத்1:12 6/2,3
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு - யுத்2:16 153/3
தேவரும் பிறரும் காண செருவது செய்வ எல்லாம் - யுத்2:18 187/2
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும்
 மற்றை வீரரும் இந்திரசித்தொடு மடிந்தார் - யுத்3:30 44/2,3
குண்டையின் பாகனும் பிறரும் கூடினார் - யுத்3:31 174/2
மந்திர சுற்றத்தவர்களும் வரம்பு_இலர் பிறரும்
 அந்தரத்தினை மறைத்தனர் மழை உக ஆர்ப்பார் - யுத்4:37 112/3,4

 மேல்
 
  பிறரே (1)
தேவரே பிறரே யாரே செப்புதி தெரிய என்றான் - யுத்1:3 119/3

 மேல்
 
  பிறரை (3)
பிறன் கடை நின்றவன் பிறரை சீறினோன் - அயோ:11 96/2
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ - கிட்:7 82/3
பேர் அறிவாள நன்று நன்று என பிறரை நோக்கி - யுத்1:4 103/2

 மேல்
 
  பிறவா (1)
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் - அயோ:8 22/4

 மேல்
 
  பிறவாத (1)
பிறந்துளார் பிறவாத பெரும் பதம் - சுந்:12 100/1

 மேல்
 
  பிறவாமல் (1)
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் - யுத்2:19 258/3

 மேல்
 
  பிறவாயும் (1)
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் - யுத்2:19 258/3

 மேல்
 
  பிறவி (32)
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் - பால:7 3/1
காதலால் கண்டவர் பிறவி காண்குறார் - பால:8 28/2
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி - பால:10 9/2
பெரும் சிறை உள எனின் பிறவி என்னும் இ - அயோ:1 21/3
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க - அயோ:6 25/3
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் - ஆரண்:1 45/2
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி - ஆரண்:1 51/1
இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் - ஆரண்:1 60/3
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் - ஆரண்:3 7/3
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் - ஆரண்:6 45/4
வேண்டேன் இ மா மாய புன் பிறவி வேண்டேனே - ஆரண்:13 97/4
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் - ஆரண்:14 3/2
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் - ஆரண்:14 86/3
மாய பிறவி மயல் நீக்கி மாசு இலா - ஆரண்:15 48/1
கந்தர்ப்பன் சாபத்தால் இ கடைப்படு பிறவி கண்டேன் - ஆரண்:15 51/2
பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி என்பாள் - ஆரண்:16 3/3
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா - கிட்:7 126/3
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி - கிட்:7 141/4
மால் தரும் பிறவி நோய்க்கு மருந்து என வணங்கு மைந்த - கிட்:7 153/4
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது - கிட்:11 91/1
தீய முன் உடல் பிறவி சென்ற அது அன்றோ - கிட்:14 39/3
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் - கிட்:15 14/2
பேண நோற்றது மனை பிறவி பெண்மை போல் - சுந்:3 69/1
என்பு பெறாத இழி பிறவி எய்தினும் நின் - யுத்1:3 169/3
புல்லுதும் புல்லி இ பிறவி போக்குதும் - யுத்1:4 19/4
பெரும் தவம் இயற்றினோர்க்கும் பேர்வு_அரும் பிறவி நோய்க்கு - யுத்1:4 136/1
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட - யுத்1:4 138/1
மருள் உறு பிறவி நோய்க்கு மருந்தும் ஆம் மாறி செல்லும் - யுத்2:16 134/3
புன் சிறை பிறவி தீர்ப்பான் உளன் என புலவர் நின்றார் - யுத்2:17 38/2
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து - யுத்3:26 6/1
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் - யுத்3:31 173/4
பிறப்பினும் துணைவனை பிறவி பேர் இடர் - யுத்4:40 46/1

 மேல்
 
  பிறவிக்கு (3)
பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் - பால:17 27/3
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து - கிட்:13 27/3
இந்த இ பிறவிக்கு இரு மாதரை - சுந்:5 34/2

 மேல்
 
  பிறவிக்கும் (1)
பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் - யுத்3:22 213/4

 மேல்
 
  பிறவிகள் (1)
உண்மை_இல் பிறவிகள் உலப்பு_இல் கோடிகள் - அயோ:14 69/1

 மேல்
 
  பிறவியில் (2)
பிறவியில் பெரிய நோக்கின் பிசிதம் உண்டு உழலும் பெற்றி - யுத்2:19 97/1
வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு - யுத்3:22 180/4

 மேல்
 
  பிறவியின் (4)
துதி_அறு பிறவியின் இன்ப துன்பம்தான் - ஆரண்:13 106/2
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் - யுத்1:4 20/4
பிறவியின் பெயர்ந்தேன் பின்னும் நரகினின் பிழைப்பதானேன் - யுத்1:4 126/4
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:19 270/4

 மேல்
 
  பிறவியும் (1)
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த - யுத்4:40 112/3

 மேல்
 
  பிறவியை (2)
தெளிந்து தீவினையை செற்றார் பிறவியை தீர்வர் என்ன - கிட்:11 90/1
மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேரின் வாங்க - யுத்1:4 135/1

 மேல்
 
  பிறவும் (33)
மேய வான் கடவுளும் பிறவும் வேறும் நீ - பால:5 1/4
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் - பால:5 29/3
வரு கலை பிறவும் நீதி மனுநெறி வரம்பும் வாய்மை - பால:5 30/1
ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன் - பால:5 90/2
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று - பால:5 123/2
சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் - அயோ:3 81/4
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே - கிட்:6 6/4
பித்தும் மாலும் பிறவும் பெருக்கலால் - கிட்:11 20/3
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் - கிட்:13 33/3
மழலையும் பிறவும் தந்து வடித்ததை மலரின் மேலான் - கிட்:13 62/2
இமிழ் கனி பிறக்கமும் பிறவும் இன்னன - கிட்:14 35/3
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:1 2/3
வேய் உயர் குன்றும் வென்றி வேழமும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:1 17/2
தொல் நகர் பிறவும் எல்லாம் பொலிந்தன துறக்கம் என்ன - சுந்:8 9/2
யானுடை எம்பி வீந்த இடுக்கணும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:11 18/2
வந்தனை நீதியும் பிறவும் மாண்பு அமைந்து - யுத்1:4 97/3
பெற்றுடைய பெரு வரமும் பிறந்துடைய வஞ்சனையும் பிறவும் உன் கை - யுத்1:4 99/1
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால் - யுத்1:5 19/2
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா - யுத்1:8 19/2
வன் திறல் ஆளி சீயம் மற்றைய பிறவும் முற்றும் - யுத்2:15 154/2
மண்ணும் வானமும் மற்றைய பிறவும் தன் வாய் பெய்து - யுத்2:15 224/3
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் - யுத்2:16 170/4
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன - யுத்2:16 177/2
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும்
 நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் - யுத்2:18 152/1,2
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி - யுத்3:24 33/2
ஏனைய பிறவும் கண்டார்க்கு இந்திரசாலம் என்ன - யுத்3:25 12/1
காமர் வண் தருப்பையும் பிறவும் கட்டு அற - யுத்3:27 57/2
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும்
 வவ்வும் கடையுக மா மழை பொழிகின்றது மான - யுத்3:27 104/3,4
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும்
 தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் - யுத்3:31 147/1,2
காப்பு_அரு மலைகளும் பிறவும் காப்பவர் - யுத்3:31 183/3
பிறவும் ஆடையும் சாந்தமும் பெய்ம் மலர் - யுத்4:34 3/2
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க - யுத்4:35 2/3
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் - யுத்4:41 118/3

 மேல்
 
  பிறவே (1)
பேதை மானிடவரோடு குரங்கு அல பிறவே ஆக - யுத்1:9 83/1

 மேல்
 
  பிறவேன் (1)
இ பிறவி கடல் கடந்தேன் இனி பிறவேன் இரு வினையும் - ஆரண்:1 60/3

 மேல்
 
  பிறழ் (11)
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால் - பால:5 111/3
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் - பால:10 26/2
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் - ஆரண்:2 3/4
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் - கிட்:14 44/3
கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண - கிட்:14 44/4
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த - சுந்:1 6/1
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை - சுந்:1 6/2
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர - சுந்:3 90/2
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் - சுந்:10 28/1
மா பிறழ் நோக்கினார்-தம் மணி நெடும் குவளை வாள் கண் - யுத்3:25 15/1
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் - யுத்4:33 11/1

 மேல்
 
  பிறழ்கிலா (1)
பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா
 ஓதி ஓதி உணரும்-தொறும் உணர்ச்சி உதவும் - ஆரண்:0 1/1,2

 மேல்
 
  பிறழ்கின்ற (1)
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற - யுத்4:37 139/4

 மேல்
 
  பிறழ்ந்த (1)
அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் - கிட்:10 112/4

 மேல்
 
  பிறழ்ந்திட (1)
பெருகு காதலும் துன்பும் பிறழ்ந்திட
 இருபது என்னும் எரி புரை கண்களும் - யுத்3:29 8/2,3

 மேல்
 
  பிறழ்ந்து (5)
எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன - பால:15 22/4
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் - ஆரண்:6 25/2
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ - சுந்:3 78/3
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து
 பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ - யுத்3:22 100/3,4
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற - யுத்3:25 15/4

 மேல்
 
  பிறழ்வனவும் (1)
ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே - கிட்:10 9/4

 மேல்
 
  பிறழ (3)
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 13/4
பெய் கலன்களின் இலங்கு ஒளி மருங்கொடு பிறழ
 வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் - கிட்:1 18/1,2
பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ
 பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு - யுத்2:18 141/1,2

 மேல்
 
  பிறழவே (1)
கங்கணங்களும் இலங்கிய கரம் பிறழவே - ஆரண்:1 15/4

 மேல்
 
  பிறழா (3)
நெல் வாலும் அறாத நிறம் பிறழா
 வல் வாய் மடியா வயிர படையான் - ஆரண்:2 13/3,4
பெண்மையும் அழகும் பிறழா மன - சுந்:3 106/1
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா - யுத்2:16 208/4

 மேல்
 
  பிறழாமல் (1)
பின்னை அறியோம் முன் அறியோம் இடையும் அறியோம் பிறழாமல்
 நின்னை வணங்கி நீ வகுத்த நெறியில் நிற்கும் இது அல்லால் - யுத்3:22 219/2,3

 மேல்
 
  பிறழும் (3)
கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும் - கிட்:10 13/2
மெய் தருப்பை நூல் பிறழும் மேனியார் - கிட்:15 17/3
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் - யுத்4:36 2/2

 மேல்
 
  பிறன் (1)
பிறன் கடை நின்றவன் பிறரை சீறினோன் - அயோ:11 96/2

 மேல்
 
  பிறிகில்லார் (1)
பிறிந்தார் சீற்றம் மன்னனை அஞ்சி பிறிகில்லார்
 செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார் - சுந்:3 153/2,3

 மேல்
 
  பிறிகிலென் (1)
பிறிகிலென் உடன் ஏக பெறுகுவென் எனின் நாயேன் - அயோ:8 36/4

 மேல்
 
  பிறிகுவென் (1)
பிறிகுவென் உலகில் வல்லோய் பெரும் புகழ் பெறுதி என்றான் - யுத்2:16 195/4

 மேல்
 
  பிறித்து (2)
பிறித்து அவர்க்கு உற்றுளது என்னை பெற்றியோய் - சுந்:14 17/4
பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் - யுத்3:31 78/4

 மேல்
 
  பிறிதாய் (1)
நின்னின் பிறிதாய் நிலையின் திரியா - யுத்1:3 112/1

 மேல்
 
  பிறிது (72)
பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன - பால:3 32/4
பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் - பால:5 3/3
இ அளவது என ஒரு கரை பிறிது இலவா - பால:5 122/2
தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும் - பால:8 6/1
வந்து எங்கும் தம் மன் உயிரேயோ பிறிது ஒன்றோ - பால:17 23/1
பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுமோ - அயோ:1 27/4
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம் - அயோ:2 77/2
அஞ்சி அழுங்கி விழுந்திலரால் அன்பின் தறுகண் பிறிது உண்டோ - அயோ:6 23/3
வைகுதி எனின் மேல் ஓர் வாழ்வு இலை பிறிது என்றான் - அயோ:8 29/4
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் - அயோ:11 85/4
சலம் பிறிது உற மனம் தளர்ந்து கூறுவாள் - அயோ:11 93/4
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி - ஆரண்:2 30/1
வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர் - ஆரண்:3 4/2
பேர் உழைய நாகர்_உலகில் பிறிது வானில் - ஆரண்:6 29/1
பெற்றிலது ஆதலின் பிறிது ஒன்று ஆம் என - ஆரண்:15 8/3
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் - கிட்:2 7/2
என்பு தோன்றல உருகின எனின் பிறிது எவனோ - கிட்:3 79/4
கருமமே அல்லது பிறிது என் கண்டது - கிட்:6 16/2
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ - கிட்:7 34/2
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் - கிட்:7 89/4
சரம் அலால் பிறிது வேறு உளது-அரோ தருமமே - கிட்:7 128/4
பெற்றிலென் கடந்த சொல்லின் பயன் இலை பிறிது ஒன்றேனும் - கிட்:7 134/3
பிரிந்து வேறு எய்தும் செல்வம் வெறுமையின் பிறிது அன்றாமால் - கிட்:9 19/2
ஊட்டினையால் பிறிது உயவும் இல்லையால் - கிட்:11 112/4
பெரிய ஆய் பரவை ஒவ்வா பிறிது ஒன்று நினைந்து பேச - கிட்:13 54/1
நல் இயலாளுக்கு எல்லாம் நலன் அன்றி பிறிது உண்டாமோ - கிட்:13 60/4
மாறும் அதின் மாறு பிறிது இல் என வலித்தான் - சுந்:1 76/4
தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ - சுந்:2 10/4
மாண்டு மாண்டு பிறிது உறும் மாலைய - சுந்:3 104/2
மல் அடு திரள் தோள் வஞ்சன் மனம் பிறிது ஆகும் வண்ணம் - சுந்:3 112/1
அன்றியும் பிறிது உள்ளது ஒன்று ஆரியன் - சுந்:5 14/1
சாதி அன்றேல் பிறிது என் செய்தி அவர் பின் தனி நின்றாய் - சுந்:8 43/3
வேறு செய்வது ஓர் வினை பிறிது இன்மையின் விரிஞ்சன் - சுந்:11 53/3
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு மதி தழைத்து என்ன - சுந்:12 37/1
நகை புலன் பிறிது ஒன்று உண்டோ நம் குலம் நவை இன்றாமே - சுந்:12 109/4
ஊழி காலம் வந்து உற்றதோ பிறிது வேறு உண்டோ - சுந்:13 38/3
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் - யுத்1:1 5/1
பிசை தொழில் மறவரை பிறிது என் பேசுவ - யுத்1:2 10/2
ஏற்றம் என் பிறிது இனி எவர்க்கும் இன் உயிர் - யுத்1:2 24/1
பெண்-பொருட்டு அன்றியும் பிறிது உண்டாம் எனின் - யுத்1:2 76/3
ஏயது பிறிது உணர்ந்து இயம்ப வேண்டுமோ - யுத்1:2 79/1
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ - யுத்1:2 90/4
ஆதி நாயகன் பெயர் அன்றி யான் பிறிது அறியேன் - யுத்1:3 27/2
எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை - யுத்1:3 43/4
வேறும் என்னொடு தரும் பகை பிறிது இனி வேண்டலென் வினையத்தால் - யுத்1:3 80/1
பிள்ளை மேனிக்கு ஓர் ஆனி வந்திலது இனி செயல் என்-கொல் பிறிது என்ன - யுத்1:3 84/2
தன்னின் பிறிது ஆயினதாம் எனினும் - யுத்1:3 112/2
உன்னின் பிறிது ஆயினவோ உலகம் - யுத்1:3 112/3
பொன்னின் பிறிது ஆகில பொன் கலனே - யுத்1:3 112/4
உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ - யுத்1:4 5/4
நிற்றல் என் பிறிது என நெருக்கி நேர்குவார் - யுத்1:4 37/4
அமைப்பது என் பிறிது இவர் அரக்கர் அல்லரோ - யுத்1:4 38/2
அரண் பிறிது இல் என அருளின் வேலையை - யுத்1:4 51/3
பெற்றியே பெற்றி அன்னது அன்று எனின் பிறிது ஒன்றானும் - யுத்1:4 105/2
பின்றும் என்றாலும் நம்-பால் புகழ் அன்றி பிறிது உண்டாமோ - யுத்1:4 106/4
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ - யுத்1:4 111/4
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா - யுத்1:4 130/2
தீ செலா நெறி பிறிது இன்மையால் திசை - யுத்1:6 36/3
கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ - யுத்1:7 4/2
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ - யுத்1:8 65/4
பூசலே பிறிது இல்லை என புறத்து - யுத்2:15 1/1
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் - யுத்2:15 172/2
தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ - யுத்2:16 27/4
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ - யுத்2:16 227/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் - யுத்2:18 152/3
ஒருங்கு ஆயின உயிர் மாய்ந்தன பிறிது என் பல உரையால் - யுத்2:18 156/2
தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த - யுத்3:22 74/1
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் - யுத்3:22 181/2
பின்னை சானகி உதவியும் பிழைத்தன பிறிது என் - யுத்3:22 190/2
செய்வகை பிறிது இலை உயிரின் தீர்ந்தவர் - யுத்3:24 69/2
சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா - யுத்3:26 53/3
இரியல் தேவரை கண்டனம் பகை பிறிது இல்லை - யுத்3:30 34/3

 மேல்
 
  பிறிதும் (7)
பிறிதும் அன்னவன் பெரு வலி ஆற்றலை பெரியோய் - கிட்:3 80/1
பெற்றியின் உணர்தல்-பாற்றோ உயிர் நிலை பிறிதும் உண்டோ - சுந்:4 35/2
பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின் - யுத்1:2 96/2
பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும்
 உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளதில் இல்லதில் உலவான் - யுத்1:3 14/1,2
பேரை சொல்லுவது அல்லது பிறிதும் ஒன்று உளதோ - யுத்1:3 29/4
எனக்கு உயிர் பிறிதும் ஒன்று உண்டு என்று இரேல் இரக்கம் அல்லால் - யுத்2:17 24/1
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர் - யுத்4:37 214/1

 மேல்
 
  பிறிதுற (2)
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் - ஆரண்:12 53/2
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா - யுத்2:19 168/3

 மேல்
 
  பிறிதே-கொல் (1)
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 253/4

 மேல்
 
  பிறிந்த (1)
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் - யுத்2:19 260/3

 மேல்
 
  பிறிந்தவர்க்கு (1)
பிறிந்தவர்க்கு உறு துயர் என்னும் பெற்றியோர் - யுத்1:6 34/1

 மேல்
 
  பிறிந்தனர் (2)
பிறிந்தனர் பொருந்தினர் என தெரிதல் பேணார் - யுத்1:12 25/2
எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் - யுத்2:15 188/4

 மேல்
 
  பிறிந்தனன் (1)
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் - யுத்3:31 99/4

 மேல்
 
  பிறிந்தார் (2)
பிறிந்தார் சீற்றம் மன்னனை அஞ்சி பிறிகில்லார் - சுந்:3 153/2
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் - யுத்2:19 260/3

 மேல்
 
  பிறிந்தார்களும் (1)
பின் ஆனதும் முன் ஆனது பிறிந்தார்களும் செறிந்தார் - யுத்2:18 171/2

 மேல்
 
  பிறிந்திலன் (1)
பிறிந்திலன் உளன் என்று ஒன்றும் தெரிந்திலென் பெயர்ந்தேன் என்று - யுத்3:24 15/2

 மேல்
 
  பிறிந்து (3)
பிறிந்து பெயர கருணை கண்வழி பிறங்க - கிட்:14 47/4
பிறிந்து போவதே கருமம் இப்பொழுது என பெயர்ந்தான் - யுத்3:22 80/3
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் - யுத்4:32 28/3

 மேல்
 
  பிறிந்தோம் (1)
பிறிந்தோம் இனி முழுது ஐயமும் பெருமான் உரை பிடித்தோம் - யுத்3:27 144/2

 மேல்
 
  பிறியா (1)
பிறியா இன் உயிர் பெற்ற பெற்றி தாம் - கிட்:8 6/2

 மேல்
 
  பிறியாது (2)
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் - சுந்:10 32/4
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் - யுத்2:19 260/3

 மேல்
 
  பிறியார் (1)
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் - அயோ:4 30/1

 மேல்
 
  பிறியும் (1)
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் - யுத்2:18 254/3

 மேல்
 
  பிறிவு (5)
பிறிவு இல் அன்பு நனி பண்டு உடைய பெற்றிதனினும் - ஆரண்:1 46/3
பிறிவு உற்ற மயக்கத்தால் முந்து உற்றது ஓர் பெற்றி ஓரான் - கிட்:11 79/2
பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு - கிட்:11 125/1
பிறிவு அரும் கருணையும் மெய்யும் பேணினான் - யுத்1:4 90/4
பிறிவு எனும் பீழை தாங்கள் பிறந்த நாள் தொடங்கி என்றும் - யுத்2:17 77/1

 மேல்
 
  பிறிவு_அரும் (1)
பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு - கிட்:11 125/1

 மேல்
 
  பிறை (52)
பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் - பால:2 36/1
பிறை முக தலை பெட்பின் இரும்பு போழ் - பால:2 37/1
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் - பால:3 17/1
இரு பிறை செறிந்து எழும் கடல் உண்டாம் எனின் - பால:7 22/3
பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள் - பால:7 30/2
பிறை எனும் நுதலவள் பெண்மை என் படும் - பால:10 40/1
வாள் நிலா வயங்கு செவ்வி வளர் பிறை வகிர்ந்தது என்கோ - பால:22 8/2
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை - அயோ:10 10/3
பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர் - ஆரண்:7 97/3
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த - ஆரண்:8 11/2
மாலை பிறை பிள்ளையை கூவுதிர் வல்லை என்றான் - ஆரண்:10 132/4
மு நாளில் இளம் பிறை ஆகி முளைத்தது என்றால் - ஆரண்:10 133/3
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை - ஆரண்:10 136/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் - ஆரண்:10 138/1
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி - ஆரண்:13 23/1
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் - கிட்:10 65/3
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் - சுந்:1 65/1
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க - சுந்:2 137/1
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் - சுந்:7 26/2
பிறை குடை எயிற்றின பிலத்தின் வாயின - சுந்:9 43/1
நின்று போதம் வந்துறுத்தலும் நிறை பிறை எயிற்றை - சுந்:11 49/1
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய - யுத்1:2 100/2
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி - யுத்1:3 89/3
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா - யுத்1:3 137/1
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள் - யுத்1:11 8/1
வகை பிறை நிறத்து எயிறு உடை பொறி வழக்கின் - யுத்1:12 12/3
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் - யுத்2:16 101/3
முளை பிறை நெற்றி வான மடந்தையர் முன்னும் பின்னும் - யுத்2:17 6/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய - யுத்2:17 37/1
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய - யுத்2:18 106/2
பிறை பற்றிய எனும் நெற்றிய பிழை அற்றன பிறழ - யுத்2:18 141/1
பிறை தலை வயிர வாளி மழை என பெய்யும் கையான் - யுத்2:18 221/4
தேம்பல் பிறை சென்னி வைத்தான் தரு தெய்வ ஏதி - யுத்2:19 12/2
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து - யுத்3:20 30/2
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் - யுத்3:22 68/4
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற - யுத்3:22 77/2
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண் - யுத்3:27 29/2
முன்_நாளினில் இரண்டாம் பிறை முளைத்தால்-என வளைத்தார் - யுத்3:27 116/4
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் - யுத்3:27 177/1
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் - யுத்3:28 44/1
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி - யுத்3:28 51/3
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி - யுத்3:28 51/3
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே - யுத்3:31 123/4
என்றும் என்றும் அமைந்த இளம் பிறை
 ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் - யுத்3:31 124/3,4
சென்று பாய்வன திங்கள் இளம் பிறை
 அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை - யுத்3:31 136/2,3
நாளின் முற்றா வெண் பிறை போலும் நமரங்காள் - யுத்4:33 14/4
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து - யுத்4:35 6/4
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க - யுத்4:35 13/4
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய - யுத்4:37 78/2
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் - யுத்4:37 101/4
பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ - யுத்4:38 8/2
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை - யுத்4:42 9/3

 மேல்
 
  பிறை_நுதலார்க்கு (1)
பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் - பால:2 36/1

 மேல்
 
  பிறைகள் (1)
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் - சுந்:10 15/3

 மேல்
 
  பிறைகளும் (1)
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப - யுத்3:22 97/2

 மேல்
 
  பிறையாம் (1)
வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி - யுத்1:6 15/2

 மேல்
 
  பிறையாள் (1)
நெற்றி பிறையாள் முனம் நின்றிடலும் - ஆரண்:11 48/1

 மேல்
 
  பிறையான் (1)
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை - யுத்1:9 35/2

 மேல்
 
  பிறையிடை (1)
வளர் இளம் பிறையிடை மறுவின் தோன்றவே - அயோ:14 117/4

 மேல்
 
  பிறையின் (2)
கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் - சுந்:7 7/4
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் - யுத்4:37 204/4

 மேல்
 
  பிறையும் (1)
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி - யுத்1:14 23/1

 மேல்
 
  பிறையை (4)
பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் - பால:5 36/2
விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து - பால:22 5/1
பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா - அயோ:10 22/3
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி - யுத்3:28 45/1

 மேல்
 
  பின் (278)
பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் - பால:5 3/3
இரும் துயர் உழக்குநர் என் பின் என்பது ஓர் - பால:5 4/3
இருக்க என இருந்த பின் இனிய கூறலும் - பால:5 39/2
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு - பால:5 41/1
மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது - பால:5 61/1
வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின்
 தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம் - பால:5 82/2,3
ஓம்பிட முடிந்த பின் உலகு காவலன் - பால:5 90/3
மருவிய வயாவொடு வருத்தம் துய்த்த பின்
 பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு - பால:5 98/2,3
முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே - பால:6 10/4
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் - பால:7 29/4
செய்த பின் வானவரும் செயல் ஆற்றா - பால:8 9/1
நீண்ட பூம் பழுவத்தை நெறியின் எய்தி பின்
 வேண்டுவ கொண்டு தன் வேள்வி மேவினான் - பால:8 29/2,3
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின்
 பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல் - பால:8 32/2,3
அனையாள் மேனி கண்ட பின் அண்டத்து அரசு ஆளும் - பால:10 28/1
சிந்தையும் நிறையும் மெய் நலனும் பின் செல - பால:10 39/3
இனிய பள்ளிகள் எய்திய பின் இருள் - பால:11 2/2
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின்
 பார் காத்தற்கு உரியாரை பணி நீ என்று அடி பணிந்தான் - பால:12 18/3,4
கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் - பால:13 18/3
கோமுனியுடன் வரு கொண்டல் என்ற பின்
 தாமரை கண்ணினான் என்ற தன்மையால் - பால:13 62/1,2
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின்
 நிகழ்ந்ததை இது என நெடிது கூறினார் - பால:14 2/3,4
இருவரும் முனி பின் போன இருவரும் என்ன போனார் - பால:14 71/4
வைத்த பின் மறை வல்லோர்க்கு வரம்பு அறு மணியும் பொன்னும் - பால:14 72/2
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல - பால:15 3/2
பாறு பின் செல கால் என செல்வது பண்டு ஓர் - பால:15 5/3
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் - பால:19 26/4
மொய் கொள் திண் சேனை பின் நிற்க முன் சேறலும் - பால:20 17/2
கண்ணனே இது கண்டிடும் பின் என்றாள் - பால:21 25/4
சேகு சேர்தர சேவகன் தேரின் பின்
 ஏகும் மீளும் இது என் செய்தவாறு-அரோ - பால:21 36/3,4
அருத்தி உற்ற பின் நாணம் உண்டாகுமோ - பால:21 37/4
மீன் எலாம் தன் பின் வர வெண்மதி - பால:21 44/3
பின் கண்டும் ஓர் பெண் கரை கண்டிலெனால் - பால:23 13/3
குனி சிலை தம்பி பின் கூட ஏனையன் - பால:23 72/3
நல் மா நகர் உறைவார் மனம் நனி பின் செல நடுவே - பால:24 4/2
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு - பால:24 41/1
ஆனவன் போன பின் அரசர் கோமகன் - பால:24 50/1
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் - அயோ:1 2/1
துறந்திலன் என்பது ஓர் சொல் உண்டான பின்
 பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுமோ - அயோ:1 27/3,4
பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும் - அயோ:1 36/3
பழுது_இல் மாதவன் பின் ஒன்றும் பணித்திலன் இருந்தான் - அயோ:1 44/1
அரசன் ஆக்கி பின் அப்புறத்து அடுத்தது புரிவாய் - அயோ:1 46/4
அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் - அயோ:1 85/1
அருளும் நீத்த பின் ஆவது உண்டாகுமோ - அயோ:2 19/4
யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பின்
 போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் - அயோ:2 21/1,2
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின்
 வேரொடும் கெடல் வேண்டல் உண்டாகுமோ - அயோ:2 21/3,4
மெய்யில் நின்ற பின் வேள்வியும் வேண்டுமோ - அயோ:2 25/4
வேதனை கூனி பின் வெகுண்டு நோக்கியே - அயோ:2 61/1
அரசர் இல் பிறந்து பின் அரசர் இல் வளர்ந்து - அயோ:2 68/1
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம் - அயோ:2 77/2
கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் - அயோ:3 1/1
சொன்ன பின் என் செயல் காண்டி சொல்லிடு என்றான் - அயோ:3 9/4
சேண் உலாவிய நாள் எலாம் உயிர் ஒன்று போல்வன செய்து பின்
 ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா - அயோ:3 50/1,2
சேமம் என்பன பற்றி அன்பு திருந்த இன் துயில் செய்த பின்
 வாமம் மேகலை மங்கையோடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா - அயோ:3 53/1,2
இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக - அயோ:4 1/2
மாண்ட மா தவத்தோருடன் வைகி பின்
 மீண்டு நீ வரல் வேண்டும் என்றான் என்றான் - அயோ:4 7/3,4
உரிமை மா நிலம் உற்ற பின் கொற்றவன் - அயோ:4 20/2
பேதை சிறுவனை பின் பார்த்து நிற்குமே - அயோ:4 109/3
பின் குற்றம் மன்னும் பயக்கும் அரசு என்றல் பேணேன் - அயோ:4 128/1
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி - அயோ:4 147/1
உரைத்த பின் இராமன் ஒன்று உரைக்க நேர்ந்திலன் - அயோ:4 155/1
செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் - அயோ:4 159/4
என்ற பின் முனிவன் ஒன்று இயம்ப எண்ணிலன் - அயோ:4 164/1
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல - அயோ:4 180/2
வஞ்சனை கண்ட பின் வகிர்ந்து நீங்கலா - அயோ:4 183/2
நினையும் வள்ளல் பின் வந்து அயல் நின்றனள் - அயோ:4 223/3
வாழும் நாள் உள என்ற பின் மாள்வரோ - அயோ:4 224/3
என் துறந்த பின் இன்பம்-கொலாம் என்றாள் - அயோ:4 227/4
சீரை சுற்றி திருமகள் பின் செல - அயோ:4 228/1
அன்ன தாயர் அரிதின் பிரிந்த பின்
 முன்னர் நின்ற முனிவனை கைதொழா - அயோ:4 232/1,2
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார் - அயோ:5 1/1
இரதம்-நின்று இழிந்து பின் இராமன் இன்புறும் - அயோ:5 7/3
பிறத்தல் ஒன்று உற்ற பின் பெறுவ யாவையும் - அயோ:5 27/1
வந்தனை முதலிய மாற்றம் கூறி பின்
 எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என - அயோ:5 32/2,3
ஆண்தகை வேந்தனை அவலம் ஆற்றி பின் - அயோ:5 35/4
குறைவு_இலா என் நெடு வணக்கம் கூறி பின்
 இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் - அயோ:5 37/2,3
சீரிய_அல்லன செப்பல் என்ற பின்
 பாரிடை வணங்கினன் பரியும் நெஞ்சினன் - அயோ:5 45/2,3
இறைவன் கைதொழுது ஏந்து எரி ஓம்பி பின்
 அறிஞர் காதற்கு அமை விருந்து ஆயினான் - அயோ:7 26/3,4
இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் - அயோ:8 22/3
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி - அயோ:9 33/2
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின்
 மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ - அயோ:10 40/2,3
மாலை வந்து அகன்ற பின் மருங்கு இலாளொடும் - அயோ:10 43/1
தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின்
 பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ் - அயோ:10 45/1,2
உற்ற தன்மை வினாவி உவந்த பின்
 இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் - அயோ:11 3/2,3
ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து - அயோ:11 17/2
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் - அயோ:11 132/3
இனைய தன்மையால் இயைவ செய்த பின்
 மனையின் எய்தினான் மரபின் வாழ்வினை - அயோ:11 133/2,3
காத்தனர் பின் ஒரு களைகண் இன்மையால் - அயோ:12 10/3
பின் இளையவனொடும் பிறந்த துன்பொடும் - அயோ:12 52/3
கான் தலை நண்ணிய காளை பின் படர் - அயோ:13 5/1
மருந்து எனின் அன்று உயிர் வண் புகழ் கொண்டு பின் மாயேனோ - அயோ:13 18/2
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் - அயோ:13 30/4
மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் - அயோ:13 52/4
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே - அயோ:13 62/4
மறையின் கேள்வற்கு மன் இளம் தோன்றல் பின்
 முறையின் நீங்கி முது நிலம் கொள்கிலேன் - அயோ:14 4/1,2
பின் தருக என்று தன் பிரிவு_இல் காதலின் - அயோ:14 46/3
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின்
 வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் - அயோ:14 74/2,3
என்ற பின் ஏந்தலும் எழுந்து நான்மறை - அயோ:14 78/1
ஆனவன் பிற உள யாவும் ஆற்றி பின்
 மான மந்திரத்தவர் மன்னர் மா தவர் - அயோ:14 80/1,2
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல - அயோ:14 85/1
அன்று தீர்ந்த பின் அரச வேலையும் - அயோ:14 93/1
சொற்ற வாசக துணிவு உணர்ந்த பின்
 இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான் - அயோ:14 102/1,2
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின்
 நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் - அயோ:14 118/2,3
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை - ஆரண்:2 28/2
செல்தி ஆண்டு அவன் சேருதி சேர்ந்த பின்
 இல்லை நின்-வயின் எய்தகில்லாதவே - ஆரண்:3 33/3,4
உண்டு அவர்கள் பின் உமிழ்க என்றலும் உமிழ்ந்தான் - ஆரண்:3 37/4
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி - ஆரண்:3 49/2
பாகு அனைய சொல்லியொடு தம்பி பரிவின் பின்
 போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் - ஆரண்:3 59/3,4
சென்ற பின் அவன் சேர்குவென் யான் என்றான் - ஆரண்:4 30/4
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் - ஆரண்:6 25/2
பின் இது தெரியும் என்னா பெய் வளை தோளி என்பால் - ஆரண்:6 37/3
ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த - ஆரண்:6 47/3
புக்க பின் போனது என்னும் உணர்வினள் பொறையுள் நீங்கி - ஆரண்:6 63/1
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ - ஆரண்:6 125/3
அன்னர் பின் படர்வார் என ஆயினார் - ஆரண்:7 14/3
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் - ஆரண்:7 100/1
பின் உற தன் பெரும் கரம் நீட்டினான் - ஆரண்:9 16/4
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின்
 அரா அழன்றது அனைய தன் ஆற்றலால் - ஆரண்:9 23/1,2
என்னையே இராவணன் தங்கை என்ற பின்
 அன்னையே என்று அடி வணங்கல் அன்றியே - ஆரண்:10 30/1,2
பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் - ஆரண்:10 77/1
சொன்ன பின் உயிரை நீப்பான் துணிந்தனென் என்ன சொன்னாள் - ஆரண்:10 81/4
பெற்றனை செல்வம் பின் அது இகழ்ந்தால் பெறல் ஆமோ - ஆரண்:11 9/4
பின் நின்றார் இனையர் என்றும் உணர்கிலம் பிடித்த மாயம் - ஆரண்:11 63/1
விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால் - ஆரண்:11 65/2
ஏகு என்றீர் இருக்கின்றீர் தமியிர் என்று பின்
 வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் - ஆரண்:12 16/3,4
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய - ஆரண்:13 60/2
பின் உறுவது ஓராதே பேதுறுவேன் பெண்பாலாள்-தன் - ஆரண்:13 96/1
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் - ஆரண்:13 124/2
ஆய பின் அமலன்-தானும் ஐய நீ அமைதி என்ன - ஆரண்:13 127/1
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் - ஆரண்:13 131/4
குளித்தனன் கான ஆற்றின் குளித்த பின் கொண்ட நல் நீர் - ஆரண்:13 136/3
வேந்து ஆகை துறந்த பின் மெய் உறவோர் - ஆரண்:14 72/2
மயில்_இயல் பிரிந்த பின் மான நோயினால் - ஆரண்:14 94/1
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து - ஆரண்:15 26/2
பின் செல்வது இல்லா பெரும் செல்வம் நீ தந்தாய் - ஆரண்:15 47/4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் - ஆரண்:15 56/1
பின் அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே - ஆரண்:16 8/1
பின் சென்று காதல் கூர பேழ்கணித்து இரங்குகின்ற - கிட்:2 10/3
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ - கிட்:2 31/2
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை - கிட்:3 25/1
புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின்
 இனிது இருந்து நல் விருந்தும் ஆயினான் - கிட்:3 34/3,4
பிரிந்துளாய்-கொலோ நீயும் பின் என்றான் - கிட்:3 35/4
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற - கிட்:4 16/2
ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்று இன்னும் - கிட்:4 16/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு - கிட்:6 23/3
விரை குழல் பின் உரை விளம்ப அஞ்சினாள் - கிட்:7 36/4
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் - கிட்:7 43/3
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ - கிட்:7 133/4
வைத்த பின் உரிமை தம்பி மா முகம் நோக்கி வல்லை - கிட்:7 144/1
பிறந்து பின் தீர்வலோ பின்னர் அன்னது - கிட்:10 88/3
ஆகுநர் யாரையும் துணைவர் ஆக்கி பின்
 ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ - கிட்:10 99/1,2
சேகு_அற பல் முறை தெருட்டி செய்த பின்
 வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ - கிட்:10 99/3,4
போன பின் பொலிவு அற்றது போன்றதே - கிட்:11 39/4
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் - கிட்:11 78/1
மங்கையர் உள்ளமும் வழியும் பின் செல - கிட்:11 118/2
முன் செல பின் செல மருங்கு மொய்ப்புற - கிட்:11 119/2
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல - கிட்:11 122/4
பின் செயத்தக்கது பேசல்-பாற்று என்றான் - கிட்:11 135/4
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் - கிட்:13 13/1
ஆண்டு இறந்த பின் அந்தரத்து இந்துவை - கிட்:13 20/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் - கிட்:13 23/3
போயினார் போன பின் புற நெடும் திசைகள்-தோறு - கிட்:14 1/1
சந்நிதி உற்றிலாதார் நெடிது பின் தவிர சென்றார் - கிட்:15 30/2
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் - கிட்:15 31/3
அவன் அவை உரைத்த பின் அனுமன் சொல்லுவான் - கிட்:16 19/1
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான் - கிட்:16 22/2
பின் பிறந்தான் துணை பிரிந்த பேதையேன் - கிட்:16 31/3
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின்
 தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள் - கிட்:16 42/2,3
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின்
 வன் திண் தோள் வலி மாறு இலாதவன் - கிட்:16 46/2,3
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் - சுந்:1 33/1
ஒளித்து பின் செல்லும் கால பாசத்தை ஒத்தது அன்றே - சுந்:1 33/4
பின் தூக்கின் இது சால பிழை பயக்கும் என பெயர்ந்தான் - சுந்:2 219/4
ஊடு கண்டிலென் எனின் பின் உரியது ஒன்று இல்லை - சுந்:3 1/3
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன - சுந்:3 49/2
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர - சுந்:3 89/2
கொன்று இறந்த பின் கூடுதியோ குழை - சுந்:3 99/3
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும் - சுந்:3 130/3
வஞ்சனை மானின் பின் மன்னை போக்கி என் - சுந்:4 17/1
மஞ்சனை வைது பின் வழி கொள்வாய் எனா - சுந்:4 17/2
இல் இயல் அறத்தை யான் இறந்து வாழ்ந்த பின்
 சொல்லிய என் பழி அவரை சுற்றுமோ - சுந்:4 18/3,4
கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த - சுந்:4 76/1
பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் - சுந்:4 91/4
பின் கூடிய சேனை பெரும் திசை பின்ன ஆக - சுந்:4 94/1
நந்தல்_இல் புவி-கண் இடர் பின் களைதல் நன்றால் - சுந்:5 9/4
பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய் - சுந்:5 10/2
முன் நின்றார் முதுகு தீய பின் நின்றார் முடுகுகின்றார் - சுந்:7 9/4
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் - சுந்:8 3/4
சாதி அன்றேல் பிறிது என் செய்தி அவர் பின் தனி நின்றாய் - சுந்:8 43/3
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் - சுந்:10 23/4
அண்ணல் மாருதி அன்று தன் பின் சென்ற அறத்தின் - சுந்:11 57/2
மறுப்பு உண்டாய பின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின் - சுந்:12 96/2
புரத்தினுள் தரும் தூது புகுந்த பின்
 அரக்கரை கொன்றது அஃது உரையாய் என்றான் - சுந்:12 103/3,4
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற - சுந்:13 28/2
அன்னவர்க்கு அடியனேன் நின் பிரிந்த பின் அடுத்த எல்லாம் - சுந்:14 44/1
வைத்த பின் துகிலின் வைத்த மா மணிக்கு அரசை வாங்கி - சுந்:14 46/1
முற்றுற கேட்ட பின் முனிதி மொய்ம்பினோய் - யுத்1:2 74/4
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல் - யுத்1:3 54/3
பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் - யுத்1:3 59/3
தோளொடு தாளும் நீக்கி நின்னையும் துணித்து பின் என் - யுத்1:3 146/2
பின் இலேன் முன் இலேன் எந்தை பெருமானே - யுத்1:3 160/3
சூழ்வினை முற்றி யான் அவர்க்கு தோற்ற பின்
 ஏழை நீ என் பெரும் செல்வம் எய்தி பின் - யுத்1:4 4/2,3
ஏழை நீ என் பெரும் செல்வம் எய்தி பின்
 வாழவோ கருத்து அது வர வற்று ஆகுமோ - யுத்1:4 4/3,4
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின்
 அமைப்பது என் பிறிது இவர் அரக்கர் அல்லரோ - யுத்1:4 38/1,2
குகனொடும் ஐவர் ஆனேம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் - யுத்1:4 143/1
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் - யுத்1:5 1/3
பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் - யுத்1:5 50/4
பின் செய்தோம் சில அவை இனி பீடு இன்று பெறுமோ - யுத்1:5 71/2
வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார் - யுத்1:6 11/2
பெரும் புற கடலையும் தொடர்ந்து பின் செல்வ - யுத்1:6 47/4
ஆன பேர் அணை அன்பின் அமைந்த பின்
 கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் - யுத்1:8 70/1,2
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் - யுத்1:12 22/4
திறம்-தனை உலகின் நீக்கி பின் உயிர் தீர்வென் என்றால் - யுத்1:12 30/2
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் - யுத்1:13 17/4
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ - யுத்1:14 34/4
பொன்றுதி-ஆயின் என் பின் வாயிலில் புறப்படு என்றான் - யுத்1:14 37/4
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் - யுத்2:15 105/2
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் - யுத்2:15 160/4
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால் - யுத்2:15 166/2
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் - யுத்2:15 234/4
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் - யுத்2:16 19/1
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் - யுத்2:16 40/2
திருவுறை மார்பனோடும் புகுந்து பின் என்றும் தீரா - யுத்2:16 133/2
உனக்கு இதின் உறுதி இல்லை உத்தம உன் பின் வந்தேன் - யுத்2:16 135/3
பின் இகல் பழுது என பெயர்ந்து போயினான் - யுத்2:16 258/4
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் - யுத்2:16 322/4
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள் - யுத்2:16 353/3
வென்று எனை இராமன் உன்னை மீட்ட பின் அவனோடு ஆவி - யுத்2:17 25/3
போக்கு அறவும் மாதுலனார் பொன்றவும் என் பின் பிறந்தாள் - யுத்2:17 83/2
பின் நாள் அ இராமன் எனும் பெயரான் - யுத்2:18 14/3
சேமத்தன பின் புடை செல்ல அடும் - யுத்2:18 18/2
பிடியோடு நிகர்த்தன பின் புறம் முன் - யுத்2:18 23/2
பின் வந்தவனே அறி பெற்றியதால் - யுத்2:18 47/3
எல்லாம் உடன் எய்திய பின் இவனே - யுத்2:18 54/1
பின் ஆனதும் முன் ஆனது பிறிந்தார்களும் செறிந்தார் - யுத்2:18 171/2
பின் நின்றார் முன் நின்றாரை காணலாம் பெற்றித்து ஆக - யுத்2:18 202/1
பின் படை செல்ல நள்ளார் பெரும் படை இரிந்து பேர - யுத்2:18 217/4
பின் நெடும் குன்றம் தேடி பெயர்குவான் பெயரா-வண்ணம் - யுத்2:18 219/1
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் - யுத்2:19 20/3
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர - யுத்2:19 26/3
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் - யுத்2:19 42/3
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் - யுத்2:19 105/2
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் - யுத்2:19 116/2
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் - யுத்2:19 120/2
முன் சென்ற முதுகில் பாய பின் சென்ற மார்பம் உற்ற - யுத்2:19 196/4
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி - யுத்2:19 236/2
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ - யுத்3:22 20/3
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை - யுத்3:22 61/2
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை - யுத்3:23 6/3
தன் பெருமை ஓர் இரண்டாயிரம் உளது யோசனை அது பின் தவிர போனால் - யுத்3:24 24/3
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால் - யுத்3:24 62/1
நோவிலை வீடணா என்று நோக்கி பின்
 தா அரும் பெரும் புகழ் சாம்பன்-தன்னையும் - யுத்3:24 68/2,3
உந்தினை பின் கொலை ஒழிவு_இல் உண்மையும் - யுத்3:24 107/1
பின் பயன் உணர்தல் தேற்றா பேதை-பால் வஞ்சன் செய்த - யுத்3:25 6/3
பின் இனி முடிப்பது யாது என்று இரங்கினான் உணர்வு பெற்றான் - யுத்3:26 52/4
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று - யுத்3:27 163/2
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என - யுத்3:29 30/1
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் - யுத்3:31 12/4
பின் தனி நின்ற-போதும் அடிமையில் பிழைப்பு இல் என்றான் - யுத்3:31 63/4
தேய நிற்பது பின் இனி என் செய - யுத்3:31 130/2
பின் ஓடி வளைந்த பெரும் கடல்-வாய் - யுத்3:31 199/2
முன் நின்றார் எலாம் பின் உற காலினும் முடுகி - யுத்4:32 32/1
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும் - யுத்4:32 51/1
பின் ஒரு பெயரும் இன்றி மாண்டனர் என்று சொன்ன - யுத்4:34 12/3
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி - யுத்4:35 17/4
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் - யுத்4:36 21/2
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை - யுத்4:37 3/3
காற்று பின் செல செல்வன உலகு எலாம் கடப்ப - யுத்4:37 99/3
பொழுது சொல்லினும் புண்ணியம் போன பின்
 பழுது சொல்லும் அன்றே மற்றை பண்பு எலாம் - யுத்4:37 164/1,2
மருங்கு பின் முன் செல வழி இன்று என்னலாய் - யுத்4:40 36/2
சொன்ன நீதியின் புரிந்த பின் சூரியன் மருமான்-தன்னை - யுத்4:41 40/2
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் - யுத்4:41 40/4
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் - யுத்4:41 44/3
முன்னர் சென்றனன் மூவர்க்கும் பின் உளான் - யுத்4:41 59/4
மன்னின் பின் வள நகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் - யுத்4:41 65/1
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் - யுத்4:41 65/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் - யுத்4:41 65/4
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் - யுத்4:41 70/3
பிறக்கையும் கடன் என்று பின் பாசத்தை - யுத்4:41 76/2
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும் - யுத்4:41 119/1
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் - யுத்4:42 19/2

 மேல்
 
  பின்_இலன் (1)
பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் - யுத்1:3 59/3

 மேல்
 
  பின்செல்ல (1)
சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல
 பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் - ஆரண்:10 118/2,3

 மேல்
 
  பின்பட (1)
பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் - சுந்:1 51/4

 மேல்
 
  பின்பில் (1)
பின்பில் சிறந்தார் குணம் நன்று இது பெற்ற யாக்கைக்கு - சுந்:1 50/2

 மேல்
 
  பின்பு (33)
கரியவன் பின்பு சென்றவன் அரும் காதலின் - பால:20 25/1
முன்பு பின்பு இன்றி மூ_உலகத்தினும் - அயோ:2 24/3
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட - அயோ:3 112/3
பின்பு உளது இடை மன்னும் பிரிவு உளது என உன்னேல் - அயோ:8 41/2
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு
 பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் - அயோ:13 67/3,4
பெருமையும் நின் ஒரு பின்பு வந்த என் - அயோ:14 29/3
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா - ஆரண்:11 55/3
நொய்தினின் சேனை பின்பு ஒழிய நோன் கழல் - கிட்:11 123/2
பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருநை எனும் திரு நதி பின்பு ஒழிய நாக - கிட்:13 31/3
தூயவன் பிரிந்த பின்பு தேடிய துணைவன் தொல்லை - சுந்:4 29/2
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் - சுந்:4 75/3
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் - யுத்1:1 2/2
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன் - யுத்1:3 66/2
பின்பு பெறும் பேறும் உண்டோ பெறுகுவெனேல் - யுத்1:3 169/2
பிறந்தனை பின்பு அதின் பிழைத்தி பேர்குதி - யுத்1:4 45/2
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர - யுத்1:9 5/3
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல - யுத்1:10 1/3
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் - யுத்2:16 101/3
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா - யுத்2:16 208/4
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் - யுத்2:16 268/4
பேர் கொன்றவன் வென்றி இலக்குவன் பின்பு நின்றார் - யுத்2:19 6/2
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று - யுத்2:19 23/3
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை - யுத்3:22 61/2
பிறந்தாய் என்னை பின்பு தொடர்ந்தாய் பிரிவு அற்றாய் - யுத்3:22 210/3
முன்பு பின்பு நடு இல்லாய் முடிந்தால் அன்றி முடியாவே - யுத்3:22 223/4
பின்பு என்ப அல்லவேனும் தம்முடைய நிலையின் பேரா - யுத்3:24 4/2
பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற - யுத்3:24 24/1
ஆரியன் பின்பு போனான் அனைவரும் அதுவே நல்ல - யுத்3:31 68/2
பேர் உயிர்ப்பொடு இருந்தனர் பின்பு உறும் - யுத்4:33 34/3
முன்பு பின்பு இரு புடை எனும் குணிப்பு அரு முறைமை - யுத்4:40 88/1
பின்பு காணுமாறு உரைத்தது என்று உரைத்தனன் பெரியோன் - யுத்4:41 13/4
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு
 போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா - யுத்4:41 64/1,2
பெண் அரும் கலமும் நின் பின்பு தோன்றிய - யுத்4:41 104/3

 மேல்
 
  பின்பும் (2)
பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் - அயோ:4 218/4
பின்பும் நின்று உறுதியை பயக்கும் பேர் அறம் - அயோ:5 28/2

 மேல்
 
  பின்வந்தவனும் (1)
பின்வந்தவனும் முன் மடிந்த பிழையை நோக்கி பெரும் துயரால் - யுத்3:22 227/3

 மேல்
 
  பின்வந்தோனை (1)
முன் நின்ற பின்வந்தோனை நோக்கினன் மொழியலுற்றான் - ஆரண்:7 59/4

 மேல்
 
  பின்ற (2)
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் - பால:10 26/2
பின்ற அரும் பிலனிடை பெய்யுமாறு போல் - யுத்2:16 102/2

 மேல்
 
  பின்றல் (1)
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் - யுத்3:22 11/3

 மேல்
 
  பின்றலினோரை (1)
பின்றலினோரை வலிந்து பிடித்தார் - யுத்3:20 5/2

 மேல்
 
  பின்றா (3)
பின்றா நின்றனர் உதிர பெரு நதி பெருகாநின்றன அருகு ஆரும் - சுந்:10 31/2
பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா
 வைதனர் யாதுதானர் வலித்தனர் வானரேசர் - யுத்2:16 170/2,3
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை - யுத்3:27 43/3

 மேல்
 
  பின்றாத (1)
பின்றாத வலத்து உயர் பெற்றியனை - யுத்3:20 87/3

 மேல்
 
  பின்றாதவர் (1)
பின்றாதவர் பின்றி இரிந்து பிரிந்தார் - யுத்2:18 250/2

 மேல்
 
  பின்றாதவன் (1)
பின்றாதவன் உயிர்-மேல் செலவு ஒழிக என்பது பிடித்தான் - யுத்3:27 135/2

 மேல்
 
  பின்றாது (2)
பின்றாது எய்தி பேர் இசையாளற்கு அழிவு உண்டேல் - ஆரண்:15 29/2
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை - யுத்3:23 6/3

 மேல்
 
  பின்றார் (1)
பிரியகிற்றிலர் இறைவனை நின்றனர் பின்றார்
 இரியலுற்றனர் மற்றையோர் யாவரும் எறி நீர் - யுத்3:31 30/2,3

 மேல்
 
  பின்றி (1)
பின்றாதவர் பின்றி இரிந்து பிரிந்தார் - யுத்2:18 250/2

 மேல்
 
  பின்றிய (1)
பிரை உறு பால் என நிலையின் பின்றிய
 உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் - ஆரண்:10 35/3,4

 மேல்
 
  பின்றியான் (1)
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா - யுத்4:37 206/4

 மேல்
 
  பின்றிலர் (1)
மிகை சென்றிலர் பின்றிலர் வென்றிலரால் - யுத்3:20 68/3

 மேல்
 
  பின்றினது (1)
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் - அயோ:9 10/2

 மேல்
 
  பின்றினென் (1)
பின்றினென் உனக்கு வில் பிடிக்கிலேன் என்றான் - யுத்2:16 281/4

 மேல்
 
  பின்று (1)
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு - சுந்:2 201/2

 மேல்
 
  பின்றுகின்ற (1)
பின்றுகின்ற பிலனின் பெரிய வாயின் ஒரு-பால் - ஆரண்:1 10/3

 மேல்
 
  பின்றும் (2)
பின்றும் என்றாலும் நம்-பால் புகழ் அன்றி பிறிது உண்டாமோ - யுத்1:4 106/4
பின்றும் என்று உணரேல் பிழைத்தான்-எனின் - யுத்4:41 74/3

 மேல்
 
  பின்றுமேல் (1)
பின்றுமேல் அவனுக்கு அன்றோ பழியொடு நரகம் பின்னை - யுத்2:16 35/4

 மேல்
 
  பின்றுவர் (1)
தடுப்பர் பின்றுவர் ஒன்றுவர் தழுவுவர் விழுவர் - கிட்:7 56/4

 மேல்
 
  பின்றுவாய்-கொலாம் (1)
பின்றுவாய்-கொலாம் என்ன பேசுவான் - அயோ:14 95/4

 மேல்
 
  பின்றுவான் (1)
பேர்த்து சாரதி போயினன் பின்றுவான் - யுத்4:37 171/4

 மேல்
 
  பின்றை (6)
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே - பால:8 1/1
புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை
 மெல்லியலாளை நோக்கி விலை_மகள் அனைய நீயும் - பால:9 22/2,3
நாழிகை கங்குலின் நள் அடைந்த பின்றை
 யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் - அயோ:3 5/1,2
அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை
 வினை அறு நோன்பினாளும் மெய்ம்மையின் நோக்கி வெய்ய - ஆரண்:16 6/1,2
போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே - யுத்2:16 319/3
ஏதலன் மிகுதி எல்லாம் இயற்றிய பின்றை என்-தன் - யுத்4:37 6/3

 மேல்
 
  பின்ன (1)
பின் கூடிய சேனை பெரும் திசை பின்ன ஆக - சுந்:4 94/1

 மேல்
 
  பின்னக (1)
பின்னக அசத்த பொருள் இல்லை பெரியோனை - யுத்4:36 3/2

 மேல்
 
  பின்னங்கள் (2)
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட - பால:16 24/1
சித்திர வில் வலோனும் சின்ன பின்னங்கள் செய்தான் - யுத்2:19 177/4

 மேல்
 
  பின்னது (2)
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் - யுத்1:1 11/4
பின்னது ஆக்கிய பதம் நினக்கு ஆக்கினென் பெற்றாய் - யுத்1:5 72/4

 மேல்
 
  பின்னம் (1)
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ - ஆரண்:1 59/3

 மேல்
 
  பின்னமே (1)
பின்னமே ஆயது_இல்லை என்னும் பேர் ஆற்றல் பேர்ந்தான் - யுத்3:26 43/4

 மேல்
 
  பின்னர் (43)
பின்னர் வானவரை நோக்கி பிதாமகன் பேசுகின்றான் - பால:5 23/2
மா முனிக்கு உரைத்து பின்னர் வில் கொண்ட மழை_அனான் மேல் - பால:7 54/3
இனையன நிகழ்ந்த பின்னர் காவதம் இரண்டு சென்றார் - பால:8 4/1
முனைவ ஈது யாவது என்று முன்னவன் வினவ பின்னர்
 வினை அற நோற்று நின்ற மேலவன் விளம்பலுற்றான் - பால:8 4/3,4
செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர்
 மை மலி பொழில் யாது என்ன மா தவன் கூறலுற்றான் - பால:8 5/3,4
என்று கூறிய பின்னர் அ எழில் மலர் கானத்து - பால:8 47/1
பெரிய காரியம் உள அவை முடிப்பது பின்னர்
 விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன் - பால:8 48/2,3
அடைந்து அவண் இறுத்த பின்னர் அருக்கனும் உம்பர் சேர்ந்தான் - பால:17 3/1
இரதம் ஆண்டு இழிந்த பின்னர் இரு மருங்கு இரண்டு கையும் - பால:23 78/1
பின்னர் இல் என கருதியும் பெரு நில வரைப்பின் - அயோ:1 32/2
பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ - அயோ:4 22/3
ஆரும் பின்னர் அழுது அவலித்திலர் - அயோ:4 229/1
பின்னர் வீரரை பெற்ற பெற்றி அ - அயோ:14 90/1
திரு நகர் தீர்ந்த பின்னர் செய் தவம் பயந்தது என்னா - ஆரண்:6 49/3
பெண்ணிடை அரசி தேவர் பெற்ற நல் வரத்தால் பின்னர்
 மண்ணிடை மணியின் வந்த வஞ்சியே போல்வாள் வந்தாள் - ஆரண்:6 50/3,4
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர்
 இளங்கோவோடு எனை இருத்தி இரு கோளும் சிறை வைத்தாற்கு இளையாள் என்றே - ஆரண்:6 132/3,4
இறந்தனர் முடிவர் பின்னர் இடர் இலை உலகம் என்றாள் - ஆரண்:12 54/4
சேண் உயர் பெருமை-தன்னை சிக்கு அற தெளிந்தேன் பின்னர்
 காணுதி மெய்ம்மை என்று தம்பிக்கு கழறி கண்ணன் - கிட்:2 19/3,4
ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார் - கிட்:3 22/2
என்று அவற்கு இயம்பி பின்னர் இருந்தனன் இளவல்-தன்னை - கிட்:7 136/1
பின்னர் மாருதியை நோக்கி பேர் எழில் வீர நீயும் - கிட்:9 27/3
பிறந்து பின் தீர்வலோ பின்னர் அன்னது - கிட்:10 88/3
அனையது கருதி பின்னர் அரி_குலத்தவனை நோக்கி - கிட்:11 68/1
வனைபவர் இல்லை அன்றே வனத்துள் நாம் வந்த பின்னர்
 அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா - கிட்:13 57/1,2
பின்னர் எய்திய தன்மையும் பேசுவாம் - சுந்:2 154/4
தெரிதர உணர்ந்தேம் பின்னர் என் இனி செய்தும் என்றார் - சுந்:14 10/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர்
 பன்னிரு பகலில் சென்று தென் திசை பரவை கண்டார் - சுந்:14 52/3,4
நன்று அது கண்டு பின்னர் நல்லவா புரிதும் தூணில் - யுத்1:3 123/3
வெல்லலாம் பின்னர் என்று இடை விலக்கினான் - யுத்1:4 94/4
பெண் இறை கொண்ட நெஞ்சில் நாண் நிறை கொண்ட பின்னர்
 கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற - யுத்2:16 10/2,3
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் - யுத்2:17 57/3
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர்
 ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் - யுத்2:19 229/3,4
மற வினை முடித்த பின்னர் வருவென் என்று உணர்த்தி மாய - யுத்2:19 270/3
உயிர்ப்பு முன் உதித்த பின்னர் உரோமங்கள் சிலிர்ப்ப ஊறி - யுத்3:24 12/1
அமைவுற நோக்கி உற்றது அறிந்து வந்து அறைந்த பின்னர்
 சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது - யுத்3:26 89/2,3
கழிந்தனென் என்ற பின்னர் நல்லவா காண்டி என்னா - யுத்3:28 13/3
நாணத்தால் சிறிது போது நலங்கினன் இருந்து பின்னர்
 தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் - யுத்3:31 50/1,2
வீரியன் பின்னர் செய்த செயல் எலாம் விரிக்கலுற்றாம் - யுத்3:31 68/4
உலக்குமால் இராமன் பின்னர் உயிர் பொறை உகவான் உற்ற - யுத்4:34 17/3
தேரினை நீ கொடு விசும்பில் செல்க என்ன மாதலியை செலுத்தி பின்னர்
 பாரிடம்-மீதினின் அணுகி தம்பியொடும் படைத்தலைவர் பலரும் சுற்ற - யுத்4:37 202/1,2
பின்னர் வீடணன் பேர் எழில் தம்முனை - யுத்4:38 31/1
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான் - யுத்4:41 20/1
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர்
 உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் - யுத்4:42 1/3,4

 மேல்
 
  பின்னரும் (24)
வாங்கிய துயர் உடை மன்னன் பின்னரும்
 பாங்குரு முனிவர் தாள் பரவி ஏத்தலும் - பால:5 97/1,2
அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும்
 துறந்திலன் என்பது ஓர் சொல் உண்டான பின் - அயோ:1 27/2,3
மந்தரை பின்னரும் வகைந்து கூறுவாள் - அயோ:2 67/1
என்று பின்னரும் மன்னன் ஏவியது - அயோ:4 5/1
முடிவுற இன்னை மொழிந்த பின்னரும்
 அடி உற தழுவினன் அழுங்கு பேர் அரா - அயோ:5 25/1,2
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம் - அயோ:8 15/1
எழுந்தனன் ஏங்கினன் இரங்கி பின்னரும்
 விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன் - அயோ:11 46/1,2
மொழிந்தனன் பின்னரும் முருகன் செவ்வியான் - அயோ:11 46/4
தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ - அயோ:13 41/1
பின்னரும் அ பெரியவன் பெய் வளை - ஆரண்:4 36/1
பின்னரும் உலகம் எல்லாம் பிணி முதல் பாசம் வீசி - ஆரண்:10 103/3
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர - ஆரண்:13 86/1
வெம் கதம் இல்லவள் பின்னரும் மேலோய் - ஆரண்:14 55/1
பின்னரும் விளம்புவான் பெருமையோய் நினது - கிட்:11 129/1
ஆரியன் பின்னரும் அமைந்து நன்கு உணர் - கிட்:11 133/1
பின்னரும் கூறுவான் பிலத்தில் வானத்தில் - கிட்:16 20/1
சிந்தாகுலம் உற்றது பின்னரும் தீர்வு இல் அன்பால் - சுந்:1 43/2
மொய்த்து உளவாம் என முன்னும் பின்னரும்
 தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் - சுந்:4 101/3,4
முனைவரும் அமரரும் முன்னும் பின்னரும்
 அனையவர் திறத்து உளர் யாவர் ஆற்றினார் - யுத்1:2 71/3,4
துன்று தாரவன் பின்னரும் இனையன சொன்னான் - யுத்1:2 110/4
நின்றனன் பின்னரும் நீதி சான்றன - யுத்1:4 9/3
தந்திரம் காற்று உறு சாம்பல் பின்னரும்
 அந்தரம் உணர்ந்து உனக்கு உறுவது ஆற்றுவாய் - யுத்2:16 91/3,4
பின்னரும் எழுந்து பேர்த்தும் வணங்கி எம் பெரும யாரும் - யுத்2:19 233/1
என்று பின்னரும் இராமனை யான் உனக்கு ஈவது - யுத்4:40 114/1

 மேல்
 
  பின்னரே (1)
பின்னரே தெரிகுதி தெரிவு இல் பெற்றியோய் - யுத்3:24 82/4

 மேல்
 
  பின்னரோ (1)
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ
 ஆயதன் முன்னரோ அருளுவீர் என்றான் - அயோ:11 61/3,4

 மேல்
 
  பின்னல் (1)
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் - யுத்1:1 5/3

 மேல்
 
  பின்னவற்கு (2)
பின்னவற்கு இயம்பி நின்ற பேர் எழிலானை நோக்கி - கிட்:7 143/2
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் - சுந்:4 31/2

 மேல்
 
  பின்னவன் (6)
பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடியனேன் பெற்றது அன்றோ - அயோ:3 114/2
பின்னவன் நின்றனன் என்றிலன் அன்னவை பேசானேல் - அயோ:13 16/2
பெரும் துணை தம்முனை நோக்கி பின்னவன்
 வருந்தலை வருந்தலை வள்ளியோய் எனா - ஆரண்:14 81/3,4
பின்னவன் இவன் என்பதும் பேணலை - கிட்:7 104/2
பேர் இயல் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் எனக்கு முன்னோன் - யுத்2:16 109/2
பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே - யுத்3:27 172/4

 மேல்
 
  பின்னவன்-தன் (1)
பின்னவன்-தன் நிலை பேசுவாம்-அரோ - ஆரண்:13 60/4

 மேல்
 
  பின்னன (1)
ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன
 நாகர் வாழ் இடம் முதல் என நான்முகன் வைகும் - சுந்:12 44/1,2

 மேல்
 
  பின்னா (2)
பாசிலை துன்று வனம் பல பின்னா
 காசு_அறு குன்றினொடு ஆறு கடந்தார் - ஆரண்:14 33/2,3
பேர் உலகு எங்கும் உழன்று இருள் பின்னா
 மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் - ஆரண்:14 35/3,4

 மேல்
 
  பின்னாக (1)
சித்தியர் உறையும் மாட தெருவும் பின்னாக சென்றான் - சுந்:2 189/3

 மேல்
 
  பின்னானையும் (1)
பின்னானையும் இப்படி செய்து பெயர்த்து - யுத்2:18 31/2

 மேல்
 
  பின்னி (3)
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் - ஆரண்:2 3/4
கோள் அரவு என்ன பின்னி அவற்றொடும் குழைந்து சாய்ந்த - கிட்:10 27/4
வழுவுற பின்னி மூசி மாசுண்ட சடையின் மாலை - யுத்4:41 117/3

 மேல்
 
  பின்னின (1)
பின்னின விசும்பினும் பெரிய பெட்பு உற - கிட்:11 121/3

 மேல்
 
  பின்னு (1)
பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின் - அயோ:14 66/2

 மேல்
 
  பின்னுடைத்தாக (1)
பின்னுடைத்தாக பேரி கடல் பட பெயர்ந்த தூளி - யுத்3:21 8/3

 மேல்
 
  பின்னுடைத்து (1)
பின்னுடைத்து ஆயினும் ஆக பேதுறும் - கிட்:6 18/2

 மேல்
 
  பின்னும் (51)
பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் - பால:5 34/4
பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது - பால:5 89/1
பின்னும் தாழ் குழல் பேதைமை பெண் இவள் - பால:7 42/3
ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் உணர்ந்த பின்னும்
 தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா - பால:9 19/2,3
பெற்று உயிர் பின்னும் காணும் ஆசையால் சிறிது பெற்ற - பால:13 44/2
அரு வரை சூழ்ந்தது என்ன அருகு முன் பின்னும் செல்ல - பால:14 71/2
பின்னும் மா தவம் தொடங்கி நோன்பு இழைத்தவர் அல்லர் - அயோ:1 67/3
என்று பின்னும் இராமனை நோக்கி நான் - அயோ:2 14/1
முச்சு அற்றார் போல் பின்னும் இரந்தே மொழிகின்றான் - அயோ:3 35/4
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி - அயோ:4 147/1
நாயகன் பின்னும் தன் தேர் பாகனை நோக்கி நம்பி - அயோ:6 12/1
பின்னும் தம்பியை நோக்கி பெரியவன் - அயோ:10 55/1
காணிய நீ இது பின்னும் காண்டியால் - அயோ:14 45/4
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் - ஆரண்:6 127/4
புற திறனாலே பின்னும் இழக்க புகுவாயோ - ஆரண்:11 10/4
பின்னும் உரைப்பவள் பேர் எழில் வீரா - ஆரண்:14 52/1
என்றான் என்னா பின்னும் இசைப்பான் இடர்-தன்னை - ஆரண்:15 27/1
ஆற்றாது பின்னும் பகர்வான் அறத்தாறு அழுங்க - கிட்:7 42/1
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா - கிட்:7 126/1
திங்கள் வாள் முகத்தினாட்கு செப்பு என பின்னும் செப்பும் - கிட்:13 66/4
நீசரை எல்லாம் நூறி நினைத்தது முடிப்பல் பின்னும் - கிட்:17 22/4
சாயா வரம் தழுவினாய் தழிய பின்னும்
 ஓயா உயர்ந்த விசை கண்டும் உணர்கில்லாய் - சுந்:1 68/1,2
பெற்றுடை வாளும் நாளும் பிறந்துடை உரனும் பின்னும்
 மற்றுடை எவையும் தந்த மலர் அயன் முதலோர் வார்த்தை - சுந்:3 117/1,2
கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ - சுந்:4 54/4
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ - சுந்:4 115/4
தேவர்கள் பின்னும் மன்ன அதன் உரு சுமக்கும் திண்மை - சுந்:6 59/1
முற்ற முனிந்தான் நிருதன் முனியா முன்னும் பின்னும் சென்று - சுந்:8 46/1
வீட்டினேன் பின்னும் மென்மையினால் உந்தன் - சுந்:12 104/3
வந்தனென் என்ற பின்னும் கோறியோ மறைகள் வல்லோய் - சுந்:12 107/4
பின்னும் வீடணன் ஐய நின் தரம் அலா பெரியோர் - யுத்1:2 118/1
என் உயிர் யானே மாய்ப்பல் பின்னும் வாழ்வு உகப்பல் என்னின் - யுத்1:3 126/3
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ - யுத்1:4 111/4
பிறவியின் பெயர்ந்தேன் பின்னும் நரகினின் பிழைப்பதானேன் - யுத்1:4 126/4
பிறங்கிய நெடு மதில் பின்னும் முன்னரும் - யுத்1:5 25/1
பின்னும் நீ முன்னும் நீயே பேறும் நீ இழவும் நீயே - யுத்1:7 9/2
மாதுல தலைவன் பின்னும் அன்பின் ஓர் மாற்றம் சொன்னான் - யுத்1:13 14/4
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி - யுத்2:15 137/2
மாறி ஓர் பாகன் ஏற மறி திரை பரவை பின்னும்
 சீறியது அனையன் ஆன செறி கழல் அரக்கன் தெய்வ - யுத்2:15 138/1,2
வாடிய கையர் ஆகி மன்னவற்கு உரைப்ப பின்னும்
 நீடிய பரிகள் எல்லாம் நிரைத்திடும் விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 47/3,4
முளை பிறை நெற்றி வான மடந்தையர் முன்னும் பின்னும்
 வளைத்தனர் வந்து சூழ வந்திகர் வாழ்த்த வந்தான் - யுத்2:17 6/3,4
ஆணிப்பொன் ஆனான்-தன்னை பின்னும் கண்டு அறிவென் என்னா - யுத்2:18 178/3
நீரிடை அழுந்தி பின்னும் நெருப்பொடு நிமிர வந்தான் - யுத்2:18 233/2
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் - யுத்2:19 53/4
முற்றினன் இரண்டு மூன்று காவதம் ஒழிய பின்னும்
 சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற - யுத்3:22 140/3,4
தீய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திரியுமோ தெய்வம் என் ஆம் - யுத்3:23 26/2
உழும் தரை-தன்னை பின்னும் இனையன உரைப்பதானான் - யுத்3:26 44/4
வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் - யுத்3:27 97/1
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான் - யுத்3:31 213/3
பின்னும் முன்னும் மாறின வீழ்வின் பிணையுற்ற - யுத்4:33 11/2
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த - யுத்4:40 101/1
பின்னும் ஓர் வரம் வானர பெரும் கடல் பெயர்ந்து - யுத்4:40 121/1

 மேல்
 
  பின்னுளோனும் (1)
பரதனும் பின்னுளோனும் பயந்தெடுத்தவரும் ஊரும் - கிட்:16 15/1

 மேல்
 
  பின்னுற (5)
பின்னுற பணித்தனை பெருமையோய் எனக்கு - அயோ:14 126/3
மற்று அவன் பின்னுற மகோதர பெயர் - யுத்1:2 22/1
மற்று அவன் பின்னுற மற்றையோர்களும் - யுத்1:2 46/1
அன்னவன் பின்னுற அலகு_இல் கேள்வியின் - யுத்1:4 69/1
பிறக்க நோக்கினன் பின்னுற நோக்கினான் - யுத்4:37 176/4

 மேல்
 
  பின்னுறு (1)
பின்னுறு முறையின் உன் தன் பெரும் கடல் சேனையோடும் - கிட்:9 17/3

 மேல்
 
  பின்னே (11)
பின்னே கொடுத்தால் பிழையாதோ மெய் என்பார் - அயோ:4 108/4
பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது - அயோ:13 41/3
பின்னே வாளா பேதுறுவீரேல் பிழை என்றாள் - சுந்:3 152/3
பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி - சுந்:4 112/2
பின்னே செம்மை பிடிப்பானோ - சுந்:5 48/4
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர - யுத்1:4 142/3
தாதையை கொன்றான் பின்னே தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி - யுத்1:14 26/1
துன்பொடும் துயிலன் ஆனான் உணர்வு இனி தொடர்ந்த பின்னே
 என் புகுந்து எய்தும் என்பது அறிகிலென் என்றலோடும் - யுத்3:24 14/2,3
கடல் முன்னே நிமிர்ந்து ஓட கால் பின்னே தொடர்ந்து ஓட கடிதின் செல்வான் - யுத்3:24 35/1
சேனையை காத்து என் பின்னே திரு நகர் தீர்ந்து போந்த - யுத்3:31 66/1
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின் - யுத்3:31 113/1

 மேல்
 
  பின்னேயோ (1)
பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ - யுத்4:38 22/2

 மேல்
 
  பின்னை (70)
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள - பால:23 79/3
பின்னை எய்திய நலத்தினும் அரிதினின் பெற்றேன் - அயோ:1 64/2
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் - அயோ:4 50/3
பொன் மான் உரியானும் தழீஇ என புல்லி பின்னை
 சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் - அயோ:4 138/3,4
பின்னை அ பெரியோர் தம் பெருந்தகை - அயோ:11 35/2
பின்னை ஏதும் உதவும் துணை பெறாள் உரை பெறாள் - ஆரண்:1 39/1
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் - ஆரண்:4 41/3
காவலோன் பின்னை காமவல்லி ஆம் கன்னி என்றாள் - ஆரண்:6 32/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ - ஆரண்:10 137/4
பின்னை முனிவுற்றிடும் என தவிர்தல் பேணான் - ஆரண்:11 21/2
எண்ணுவென் என்னின் பின்னை என் உயிர் இழப்பேன் என்றான் - ஆரண்:12 65/4
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை
 உடற்படுமால் உடனே உறும் நன்மை - ஆரண்:14 57/2,3
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை - கிட்:7 84/4
கண்ணுறும்-ஆயின் பின்னை யார் அவன் சீற்றம் காப்பார் - கிட்:10 61/4
கிடந்திலர் என்னின் பின்னை நிற்குமோ கேண்மை அம்மா - கிட்:11 56/4
கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே - கிட்:11 82/4
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ - கிட்:11 91/4
பின்னை காரியம் புரிதுமேல் நாள் பல பெயரும் - கிட்:12 37/2
நாடு உறுதிர் உற்று அதனை நாடுறுதிர் அதன் பின்னை நளி நீர் பொன்னி - கிட்:13 29/3
பின்னை யான் நிரப்புதல் பிழைப்பு இன்றாகுமால் - கிட்:16 30/2
சித்திர நகரம் பின்னை சிதைவது திண்ணம் என்றான் - சுந்:2 92/4
பின்னை இ அரக்கர் சேனை பெருமையும் முனிவர் பேணி - சுந்:3 130/2
பின்னை நின்றது செய்குவென் என்பது பிடித்தான் - சுந்:3 135/4
கோன் என்பது அறிந்த பின்னை திறம்புவார் குறையின் அல்லால் - சுந்:3 140/4
ஆதலின் பின்னை நீயே அறிந்தவாறு அறிதி என்னா - சுந்:3 146/3
போயினன் அரக்கன் பின்னை பொங்கு அரா நுங்கி கான்ற - சுந்:3 147/1
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ - சுந்:4 46/3
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை - சுந்:4 75/2
பின்னை ஆவி பிடிக்ககிலேன் அந்த - சுந்:5 29/3
மன்னனை வாழ்த்தி பின்னை வயங்கு எரி மடுப்பென் என்னா - சுந்:12 130/3
காலுற பணிந்து பின்னை கடன்முறை கடவோர்க்கு எல்லாம் - சுந்:14 7/2
திங்கள் ஒன்று இருப்பென் இன்னே திரு உளம் தீர்ந்த பின்னை
 மங்குவென் உயிரோடு என்று உன் மலரடி சென்னி வைத்தாள் - சுந்:14 45/3,4
பிளந்தது தூணும் ஆங்கே பிறந்தது சீயம் பின்னை
 வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் - யுத்1:3 130/1,2
ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும் - யுத்1:3 139/2
பின்னை படைத்ததுவே காட்டும் பெரும் பெருமை - யுத்1:3 157/2
துன்றி வந்து அன்பு செய்யும் துணைவனும் அவனே பின்னை
 பின்றும் என்றாலும் நம்-பால் புகழ் அன்றி பிறிது உண்டாமோ - யுத்1:4 106/3,4
செழும் தனி மலரோன் பின்னை இராவணன் தீமை செல்வம் - யுத்1:4 147/3
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் - யுத்1:5 46/4
ஆளும் இந்திரற்கு அன்னவன் பிணித்ததன் பின்னை
 தாளினும் உள தோளினும் உள இனம் தழும்பு - யுத்1:5 49/3,4
பிணை நெடும் கண்ணி என்னும் இன் உயிர் பிரிந்த பின்னை
 துணை பிரிந்து அயரும் அன்றில் சேவலின் துளங்குகின்றான் - யுத்1:10 6/2,3
பேர்கின்றது ஆவி யாக்கை பெயர்கின்றது இல்லை பின்னை
 தேர்கின்ற சிந்தை அன்றோ திகைத்தனை என்று தெண் நீர் - யுத்1:12 35/2,3
பின்னை என் இதனை கொண்டு விளையாடி பிழைப்ப செய்தாய் - யுத்1:12 38/4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் - யுத்1:13 17/4
பின்றுமேல் அவனுக்கு அன்றோ பழியொடு நரகம் பின்னை - யுத்2:16 35/4
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை - யுத்2:16 92/3
வருவதும் இலங்கை மூதூர் புலை எலாம் மாண்ட பின்னை
 திருவுறை மார்பனோடும் புகுந்து பின் என்றும் தீரா - யுத்2:16 133/1,2
புண் உறு புலவு வேலோய் பழியொடும் பொருந்தி பின்னை
 எண்ணுறு நரகின் வீழ்வது அறிஞரும் இயற்றுவாரோ - யுத்2:16 140/3,4
போக்கலாம் புகலாம் பின்னை நரகு அன்றி பொருந்திற்று உண்டோ - யுத்2:16 142/4
நீர் கோல வாழ்வை நச்சி நெடிது நாள் வளர்த்து பின்னை
 போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் - யுத்2:16 150/1,2
போதி நீ ஐய பின்னை பொன்றினார்க்கு எல்லாம் நின்ற - யுத்2:16 160/1
அறிகுவர் எவரும் பின்னை யான் உன்னோடு அமரும் செய்யேன் - யுத்2:16 195/3
மனத்து உளான் எனினும் கொல்வென் வாழுதி பின்னை மன்னோ - யுத்2:17 26/4
பின்னை கரடிக்கு இறையைத்தான் பேர் மாய்த்தாய் - யுத்2:17 84/3
தனு வலம் காட்டி பின்னை நாற்பது வெள்ள தானை - யுத்2:19 230/2
வீட்டியது என்னின் பின்னை வீவென் என்று எண்ணும் வேத - யுத்2:19 242/3
அருகின பின்னை சால அலசினென் ஐய கண்கள் - யுத்2:19 287/3
ஏயின பின்னை மீள்வார் நீ அலாது யாவர் என்னா - யுத்3:22 2/3
பின்னை நின்றது புரிவென் என்று அன்னவன் பேச - யுத்3:22 92/3
கொலை தொழில் அவுணன் பின்னை இராக்கத வேடம் கொண்டான் - யுத்3:22 121/3
பின்னை சானகி உதவியும் பிழைத்தன பிறிது என் - யுத்3:22 190/2
பின்னை அறியோம் முன் அறியோம் இடையும் அறியோம் பிறழாமல் - யுத்3:22 219/2
தெள்ளிதின் உணர்ந்த பின்னை சிந்தனை தெரிவென் அன்றே - யுத்3:24 7/2
உற்றதை உணர்த்தி பின்னை உலகுடை ஒருவனோடும் - யுத்3:26 53/1
மாலியை கண்டேன் பின்னை மாலியவானை கண்டேன் - யுத்3:31 52/1
தேறினால் பின்னை யாதும் செயற்கு அரிது - யுத்4:37 173/1
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை
 பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் - யுத்4:38 10/3,4
பின்னை நீக்கி உவகையும் பேசினை - யுத்4:40 14/2
பின்னை மீட்டு உறு பகை கடந்திலேன் பிழை - யுத்4:40 50/3
பின்னை காட்டுவது அரியது என்று எண்ணி இ பெரியோன் - யுத்4:40 109/4
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப - யுத்4:40 111/3

 மேல்
 
  பின்னையும் (2)
ஆழியானை அடைந்தனள் பின்னையும்
 வாழலாம் எனும் ஆசை மருந்தினே - ஆரண்:6 78/3,4
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் - யுத்2:17 71/4

 மேல்
 
  பின்னையோர் (1)
பின்னையோர் நின்றோர் எல்லாம் வென்று அவர் பெயர்வர் என்றும் - யுத்3:28 8/2

 மேல்
 
  பின்னோரை (1)
அரைசன் அவன் பின்னோரை என்னாலும் அளப்பு அரிதால் - பால:12 6/1

 மேல்
 
  பின்னோன் (3)
ஆர்க்கின்ற பின்னோன் தனை நோக்கினன் தானும் ஆர்த்தான் - கிட்:7 39/1
நின் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எளியனோ நினக்கு பின்னோன்
 பொன்கணான் ஆவி உண்ட புண்டரீக கண் அம்மான் - யுத்1:3 121/3,4
எண்ணினும் பெரியன் ஆன இலங்கையர் வேந்தன் பின்னோன்
 மண்ணினை அளந்து நின்ற மால் என வளர்ந்து நின்றான் - யுத்2:16 53/3,4

 மேல்
 
  பினும் (2)
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல் - அயோ:4 134/1
காண்டலே குறை பினும் காலம் வேண்டுமோ - சுந்:5 66/3

 மேல்
 
  பினே (1)
என் பினே போதுவான் நினைதியோ ஏழை நீ - கிட்:13 70/2

 மேல்
 
  பினை (3)
கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் - ஆரண்:4 28/4
உற்று உயிர் உள்ளே தேய உலந்தாய் பினை அன்றோ - ஆரண்:11 9/3
இன்று உளார் பினை நாளை இலார் என எயிற்றால் - யுத்1:5 36/2

 மேல்