<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

போ-முதல் சொற்கள்
போ 6
போ-மின் 5
போக்க 5
போக்க_அரும் 2
போக்கது 1
போக்கலாம் 1
போக்கவும் 1
போக்காது 1
போக்கி 29
போக்கிய 7
போக்கியது 1
போக்கியதே 1
போக்கிலா 1
போக்கிலார் 1
போக்கிற்று 1
போக்கின் 2
போக்கின 3
போக்கினர் 1
போக்கினள் 1
போக்கினன் 1
போக்கினாய் 1
போக்கினார் 2
போக்கினால் 2
போக்கினாள் 4
போக்கினான் 8
போக்கினீர் 1
போக்கினுக்கு 1
போக்கினேன் 2
போக்கு 20
போக்கு_அரு 1
போக்கு_அற 1
போக்குகின்றேன் 1
போக்குதி 1
போக்குதும் 1
போக்கும் 2
போக்குமால் 1
போக்குவது 1
போக்குவல் 1
போக்குவாய் 1
போக்குவாரும் 1
போக்குவாள் 1
போக்குவான் 2
போக்குவென் 1
போக்கூடு 1
போக 45
போகங்கள் 1
போகத்தின் 1
போகத்து 1
போகம் 9
போகமும் 2
போகமே 1
போகல் 2
போகலது 1
போகலம் 1
போகலர் 1
போகலா 1
போகலுற்றான் 1
போகலென் 1
போகலேன் 1
போகலை 3
போகவே 2
போகவோ 1
போகா 5
போகா-முன் 1
போகா-வண்ணம் 2
போகாதன 1
போகாதால் 1
போகாது 3
போகாதே 2
போகாய் 1
போகார் 2
போகாளேல் 1
போகி 4
போகிய 5
போகில 2
போகிலன் 1
போகிலார்கள் 1
போகிலாளை 1
போகின் 1
போகின்ற 7
போகின்றதே 1
போகின்றன 1
போகின்றாய் 1
போகின்றார் 1
போகின்றாள் 1
போகின்றாளை 1
போகின்றான் 5
போகின்றேன் 2
போகினும் 1
போகு 2
போகுதல் 1
போகுதி 1
போகுமால் 1
போகுவது 3
போகுவான் 2
போகேன் 1
போகை 1
போச்சு 1
போட்டு 1
போடு 1
போத்தரும் 1
போத்தின் 1
போத்து 2
போத்தும் 2
போத 12
போதகத்தின் 1
போதகம் 7
போதகமே 1
போதத்த 2
போதத்தது 1
போதத்தானும் 1
போதத்து 2
போதம் 9
போதமும் 2
போதரு 1
போதல் 13
போதல்-முன் 1
போதலால் 3
போதலின் 1
போதலினும் 1
போதலும் 1
போதலுற்றான் 1
போதலுறு 1
போதலே 3
போதலை 3
போதலோ 1
போதலோடும் 2
போதவும் 1
போதற்கு 1
போதா 10
போதாது 2
போதாதோ 1
போதாய் 1
போதார் 1
போதி 23
போதி-கொலாம் 1
போதிகை 3
போதியாததும் 1
போதியாது 1
போதியால் 3
போதியோ 3
போதிர் 1
போதிரால் 1
போதில் 6
போதிலும் 1
போதின் 7
போதின்-வாய் 1
போதினாள் 1
போதினாளும் 1
போதினான் 1
போதினில் 4
போதினின் 2
போதினும் 11
போதினை 1
போதினோடு 1
போது 110
போது-மின் 1
போதுக 1
போதுகின்றில 1
போதுடன் 1
போதுதி 3
போதுதியால் 3
போதும் 53
போதும்-கொல் 1
போதுமால் 1
போதுமே 2
போதுமோ 4
போதுவாய் 1
போதுவான் 3
போதுவென் 1
போதுற 1
போதுறு 1
போதே 9
போதை 1
போதோ 1
போதோடு 1
போதோன் 1
போந்த 14
போந்ததால் 2
போந்தது 5
போந்ததுவும் 1
போந்ததே 1
போந்ததோ 1
போந்தவர் 3
போந்தவன் 3
போந்தவா 1
போந்தன 2
போந்தனம் 3
போந்தனளாம் 1
போந்தனன் 5
போந்தனென் 1
போந்தாய் 3
போந்தார் 1
போந்தாள் 1
போந்தான் 7
போந்திலம் 1
போந்திலர் 1
போந்து 23
போந்துளான் 1
போந்தேன் 5
போந்தை 1
போம் 28
போம்படி 2
போமால் 3
போமே 1
போமேல் 1
போமோ 2
போய் 266
போய்த்து 2
போய்விடின் 1
போய 14
போயதால் 5
போயது 10
போயதே 4
போயவர் 1
போயவன் 1
போயவாறும் 1
போயிட 1
போயிற்று 10
போயின 21
போயினது 4
போயினர் 7
போயினரால் 2
போயினவாம் 1
போயினள் 1
போயினன் 23
போயினனால் 3
போயினாய் 1
போயினாயே 1
போயினார் 26
போயினாரே 2
போயினால் 1
போயினாள் 4
போயினாற்கு 1
போயினான் 37
போயினிர் 1
போயினென் 1
போயினை 2
போயினையோ 1
போயும் 1
போயுற 1
போயே 2
போயோ 2
போர் 316
போர்-தொறும் 1
போர்-தோறும் 1
போர்-மேல் 2
போர்-மேலும் 1
போர்-எனின் 1
போர்_மகளை 1
போர்க்க 3
போர்க்களத்து 1
போர்க்களத்தே 1
போர்க்களம் 2
போர்க்கின்றது 1
போர்க்கு 11
போர்க்கும் 1
போர்க்குமால் 1
போர்கள் 3
போர்த்த 11
போர்த்தது 5
போர்த்தலால் 3
போர்த்தலும் 1
போர்த்தலை 1
போர்த்தவன் 1
போர்த்தவே 1
போர்த்தன 13
போர்த்தார் 1
போர்த்தான் 1
போர்த்து 8
போர்ப்ப 7
போர்ப்பான் 1
போர்ப்பு 2
போர்மத்தன் 1
போர்முக 1
போர்வலான் 1
போர்விலான் 1
போர்வை 2
போர்வையான் 2
போர 1
போரால் 1
போரிடை 16
போரில் 23
போரிலே 1
போரின் 12
போரின்-மேல் 1
போரினில் 2
போரினை 2
போரும் 8
போரே 1
போரை 4
போரையும் 1
போரொடு 1
போல் 358
போல்கிலாது 1
போல்கிலாமையால் 1
போல்கின்றார் 2
போல்கின்றான் 1
போல்கின்றானை 1
போல்கின்றேன் 1
போல்பவர் 8
போல்பவன் 1
போல்பவன்-வயின் 1
போல்வ 5
போல்வது 3
போல்வர் 1
போல்வன 24
போல்வார் 5
போல்வார்கள் 1
போல்வாள் 2
போல்வான் 15
போல்வேன் 1
போல 94
போல-மாதோ 1
போலவே 9
போலாம் 34
போலி 1
போலியர் 5
போலியர்க்கு 1
போலியை 3
போலும் 100
போலுமால் 17
போலுமே 11
போவ 9
போவதாக 2
போவதின் 1
போவது 20
போவதும் 2
போவதே 1
போவதே-கொல் 1
போவர் 4
போவரோ 1
போவன் 1
போவன 14
போவாது 1
போவாய் 2
போவார் 6
போவாராம் 2
போவாரோ 1
போவாள் 1
போவான் 5
போவானே 1
போவீர் 1
போவுண்டது 1
போவென் 2
போவெனே 1
போவெனேல் 1
போவேனோ 1
போழ் 1
போழ்களின் 1
போழ்தத்து 1
போழ்தத்தும் 1
போழ்தத்தே 1
போழ்தில் 8
போழ்தின் 7
போழ்தின்-வாய் 1
போழ்தினில் 1
போழ்தினின் 1
போழ்தினின்-வாய் 1
போழ்தினே 1
போழ்து 6
போழ்தும் 2
போழ்தே 1
போழ்ந்த 4
போழ்ந்தனள் 1
போழ்ந்தனன் 1
போழ்ந்தனிர் 1
போழ்ந்தாய் 1
போழ்ந்தாள் 1
போழ்ந்து 3
போழ்ந்து-என 1
போழ்பட 2
போழ்வது 1
போழ்வாய் 1
போழ்வான் 1
போழ்வித்தனன் 1
போழ்வித்தீர் 1
போழ 1
போழின் 1
போழு-மின் 1
போற்ற 7
போற்ற_அரும் 1
போற்றலர் 1
போற்றலாய் 1
போற்றலை 3
போற்றவே 1
போற்றி 9
போற்றிட 1
போற்றிய 1
போற்றியும் 1
போற்றினர் 2
போற்றினாய் 1
போற்றினான் 1
போற்றினும் 1
போற்றினேன் 1
போற்று-மின் 1
போற்றுகேனோ 1
போற்றும் 3
போற்றுவாய் 1
போற்றுறு 1
போன்ம் 2
போன்ற 23
போன்ற-மன்னோ 1
போன்றதால் 1
போன்றது 16
போன்றதுவே 1
போன்றதே 14
போன்றவர் 3
போன்றவால் 1
போன்றவே 30
போன்றவை 1
போன்றன 25
போன்றனர் 3
போன்றனவால் 1
போன்றனள் 3
போன்றனன் 7
போன்றார் 2
போன்றான் 9
போன்று 34
போன்றும் 5
போன்றுளாய் 1
போன்றுளான் 1
போன 69
போன-பின் 1
போனக 1
போனகம் 3
போனகற்கு 1
போனதால் 1
போனது 3
போனதும் 1
போனதோ 2
போனபோன 1
போனவர் 6
போனவள் 1
போனவன் 6
போனவாறும் 1
போனாய் 1
போனார் 49
போனார்கள் 1
போனால் 4
போனாள் 11
போனான் 92
போனானும் 1
போனானை 1
போனேன் 4
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  போ (6)
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் - ஆரண்:6 115/4
போ நீ கடிது என்று புகன்றிடலும் - ஆரண்:13 16/4
கற்றவா நன்று போ என்று இனையன கழறலுற்றான் - யுத்1:9 82/4
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் - யுத்2:18 32/2
பொன் திண் கழலாய் நனி போ எனலோடு - யுத்2:18 44/3
போ என உரைக்க போந்தேன் நரகதில் பொருந்துவேனோ - யுத்3:27 174/4

 மேல்
 
  போ-மின் (5)
போ-மின் போ-மின் புறத்து என்று போயினான் - யுத்1:14 41/4
போ-மின் போ-மின் புறத்து என்று போயினான் - யுத்1:14 41/4
அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர் - யுத்3:22 35/1
போ-மின் அடா வினை போயது போலாம் - யுத்3:26 37/1
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் - யுத்3:31 44/3

 மேல்
 
  போக்க (5)
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் - ஆரண்:14 3/2
பூண்ட மானமும் போக்க_அரும் காதலும் - ஆரண்:14 13/1
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க - யுத்3:22 99/4
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க
 மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் - யுத்3:28 39/2,3
பொன்றுமால் அவன் எரியிடை அன்னது போக்க
 வென்றி வீர போதியால் என்பது விளம்பா - யுத்4:40 127/2,3

 மேல்
 
  போக்க_அரும் (2)
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் - ஆரண்:14 3/2
பூண்ட மானமும் போக்க_அரும் காதலும் - ஆரண்:14 13/1

 மேல்
 
  போக்கது (1)
வகுதியின் வயத்தன வரவு போக்கது
 புகுதி இல்லாதவர் புலத்திற்று ஆகுமோ - யுத்1:3 69/3,4

 மேல்
 
  போக்கலாம் (1)
போக்கலாம் புகலாம் பின்னை நரகு அன்றி பொருந்திற்று உண்டோ - யுத்2:16 142/4

 மேல்
 
  போக்கவும் (1)
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி - யுத்3:22 38/2

 மேல்
 
  போக்காது (1)
பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது
 ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே - அயோ:5 18/1,2

 மேல்
 
  போக்கி (29)
எயினர் வாழ் சீறூர் அப்பு மாரியின் இரியல் போக்கி
 வயின்வயின் எயிற்றி மாதர் வயிறு அலைத்து ஓட ஓடி - பால:1 14/1,2
ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் - பால:3 74/2
போக்கி நிற்கு இது பொருள் என உணர்கிலென் புவனம் - பால:8 46/2
பொன் திணிந்த தோட்டு அரும்_பெறல் இலச்சினை போக்கி
 நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் - அயோ:1 72/2,3
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே - அயோ:10 45/4
போக்கினேன் வனத்திடை போக்கி பார் உனக்கு - அயோ:11 64/2
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி - அயோ:13 57/3
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி
 அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா - அயோ:13 57/3,4
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் - ஆரண்:6 86/4
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ - கிட்:6 21/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் - கிட்:7 92/3
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் - கிட்:9 16/2
புக்கு உயர்ந்தது எனும் புகழ் போக்கி வேறு - சுந்:3 108/3
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் - சுந்:4 14/3
வஞ்சனை மானின் பின் மன்னை போக்கி என் - சுந்:4 17/1
பொருளும் காமமும் என்று இவை போக்கி வேறு - சுந்:12 93/1
புரண்டு தோள் உற பொலன் கொள் நாண் வலம்பட போக்கி
 திரண்ட வாளிகள் சேவகன் மரகத சிகரத்து - யுத்2:15 239/2,3
புறந்தரு சேனை முந்நீர் அரும் சிறை போக்கி போத - யுத்2:17 75/1
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி
 வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக - யுத்2:18 198/2,3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் - யுத்2:19 165/4
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி
 வில் நடு அறுத்து பாகன் தலையையும் நிலத்தில் வீழ்த்தான் - யுத்3:21 22/3,4
போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி
 ஆகியது அறிந்தால் அன்றி அரும் துயர் ஆற்றல் ஆற்றார் - யுத்3:26 17/1,2
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி
 எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் - யுத்3:28 12/2,3
பொன்னுடை வரி வில் ஆற்றல் புறன் நின்று காண்டல் போக்கி - யுத்3:31 62/4
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி
 தலைமை கண்ணினர் தாழ்கிலா மணி முடி தலங்கள் - யுத்4:35 15/1,2
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி
 ஈண்ட கொண்டு அணைதி என்றான் எழுந்தருள் இறைவி என்றான் - யுத்4:40 26/3,4
புடை அவாவுற சேனையை வளைப்பு உற போக்கி
 படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து - யுத்4:40 125/2,3
போக்கி போக்கி உழக்கும் பொருமலான் - யுத்4:41 49/4
போக்கி போக்கி உழக்கும் பொருமலான் - யுத்4:41 49/4

 மேல்
 
  போக்கிய (7)
பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய
 சேக்கையின் விளை செரு செருக்கும் சிந்தையர் - பால:19 6/1,2
பூ எழு மழுவினால் பொருது போக்கிய
 சேவகன் சேவகம் செகுத்த சேவகற்கு - அயோ:1 76/2,3
போக்கிய பொருள் எனக்கு இன்று போந்ததால் - அயோ:2 66/4
புகர் இல் யாக்கையின் இன் உயிர் போக்கிய
 நிகர் இல் மா புகழ் நின்றது அன்றோ எனா - அயோ:4 24/3,4
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் - ஆரண்:6 86/4
பொருந்துதிர் மயேந்திரத்து என்று போக்கிய
 அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் - கிட்:16 2/2,3
போக்கிய சேனை-தன்னில் புகுந்துள இறையும் போதா - யுத்2:18 260/2

 மேல்
 
  போக்கியது (1)
போர்த்த மென் பனி போக்கியது என்னவே - ஆரண்:9 25/4

 மேல்
 
  போக்கியதே (1)
கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே - யுத்4:38 4/2

 மேல்
 
  போக்கிலா (1)
பொருளுடை மன்னவன் புதல்வ போக்கிலா
 இருளுடை வைகலெம் இரவி தோன்றினாய் - ஆரண்:3 16/2,3

 மேல்
 
  போக்கிலார் (1)
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார்
 தொங்கு உடல் தோள்-மிசை இருந்து சோர்வுற - யுத்3:27 50/1,2

 மேல்
 
  போக்கிற்று (1)
போரை கொண்டு இருந்த முன்_நாள் இளையவன் தன்னை போக்கிற்று
 ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் - யுத்3:31 65/2,3

 மேல்
 
  போக்கின் (2)
பொலம் குழை மகளிர் நாவாய் போக்கின் ஒன்றுஒன்று தாக்க - அயோ:13 55/1
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின்
 மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் - கிட்:11 76/1,2

 மேல்
 
  போக்கின (3)
போக்கின தூதினோடு உணர்வும் போக்கினாள் - பால:19 51/4
சோரி ஆக்கின போக்கின வனம் எனும் தொன்மை - ஆரண்:7 82/4
பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின
 சென்றன பெரும் படை இரிந்து சிந்தின - யுத்3:27 66/3,4

 மேல்
 
  போக்கினர் (1)
பொன் அணி மணி அணி மெய்யின் போக்கினர்
 மின் என மின் என விளங்கும் மெய் விலை - அயோ:4 189/1,2

 மேல்
 
  போக்கினள் (1)
பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் - ஆரண்:10 147/4

 மேல்
 
  போக்கினன் (1)
போக்கினன் தழுவி பல்-கால் பொன் தடம் தோளின் ஒற்றி - யுத்3:28 68/4

 மேல்
 
  போக்கினாய் (1)
போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை - ஆரண்:12 81/3

 மேல்
 
  போக்கினார் (2)
பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார்
 செறிந்தன மயிர்ப்புறம் தினவு தீர்வுற - சுந்:9 30/2,3
பொருத்தமே வாழ்வு என பொழுது போக்கினார்
 ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் - யுத்4:38 18/2,3

 மேல்
 
  போக்கினால் (2)
பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் - சுந்:12 59/4
பொன்றினர் என்பர் ஆவி போக்கினால் பொதுமை பார்க்கின் - யுத்3:26 69/3

 மேல்
 
  போக்கினாள் (4)
போனவர் போனவர் தொடர போக்கினாள்
 தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் - பால:19 26/3,4
சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள்
 வந்தனன் என கடை அடைத்து மாற்றினாள் - பால:19 34/2,3
போக்கின தூதினோடு உணர்வும் போக்கினாள் - பால:19 51/4
புன துழாய் கணவற்கும் வணக்கம் போக்கினாள் - யுத்4:40 71/4

 மேல்
 
  போக்கினான் (8)
சொல்லுக என்று ஓலையும் தூதும் போக்கினான் - பால:13 66/4
பொன் திணி கலங்களும் தூசும் போக்கினான்
 குன்று என உயரிய குவவு தோளினான் - பால:14 6/3,4
பொன்னின் மேனி பொடி உற போக்கினான் - அயோ:14 17/4
புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான்
 நினைவுறு காரியம் நிகழ்த்தும் நெஞ்சினான் - யுத்1:2 7/3,4
போன்றவர் அல்லரை புறத்து போக்கினான் - யுத்1:2 9/4
போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா - யுத்2:16 200/4
புத்திரற்கும் ஓர் ஆயிரம் போக்கினான் - யுத்2:19 123/4
போக்கினான் நிண பறந்தலை அழுவத்துள் புக்கான் - யுத்3:22 187/3

 மேல்
 
  போக்கினீர் (1)
போக்கினீர் என் நாசி போய்த்து என் நீர் பொறுக்குவிரேல் - ஆரண்:6 122/1

 மேல்
 
  போக்கினுக்கு (1)
போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை - சுந்:1 78/3

 மேல்
 
  போக்கினேன் (2)
போக்கினேன் வனத்திடை போக்கி பார் உனக்கு - அயோ:11 64/2
போக்கினேன் கொடியேன் என்று போயினாள் - ஆரண்:9 30/4

 மேல்
 
  போக்கு (20)
பூம் தளிர் உறைப்ப மாழ்கி போக்கு அரிது என்ன நிற்பார் - பால:14 57/4
புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு - அயோ:14 75/3
பொன்றுவென் போக்கு இனி அரிது போன்ம் எனா - ஆரண்:6 21/3
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே - ஆரண்:6 117/4
புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா - ஆரண்:11 75/4
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் - ஆரண்:13 128/4
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல் - ஆரண்:15 52/3
போக்கு எனக்கு அடுத்த நண்பீர் நல்லது புரி-மின் என்னா - கிட்:16 62/3
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான் - சுந்:2 146/3
புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற - யுத்1:9 45/3
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் - யுத்2:15 157/2
பொன்றினை ஆகவே கோடி போக்கு இலாய் - யுத்2:16 82/4
போக்கு அறவும் மாதுலனார் பொன்றவும் என் பின் பிறந்தாள் - யுத்2:17 83/2
போக்கு இலா வகை புறம் வளைத்து பொங்கினார் - யுத்2:18 125/1
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் - யுத்3:20 36/3
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால் - யுத்3:31 59/2
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைந்து சுற்றி - யுத்3:31 70/2
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல - யுத்4:37 43/4
பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல - யுத்4:37 80/2
புகுந்த மா மகர குலம் போக்கு அற - யுத்4:37 163/3

 மேல்
 
  போக்கு_அரு (1)
புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு
 விண்டுவின் உலகிடை விளங்கினான்-அரோ - அயோ:14 75/3,4

 மேல்
 
  போக்கு_அற (1)
புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற
 அடைத்தவாறும் என் உள்ளத்து அடைத்தவால் - யுத்1:9 45/3,4

 மேல்
 
  போக்குகின்றேன் (1)
போக்குகின்றேன் கண்ணுற்றேன் புண்ணியரே வம்-மின் என்று - ஆரண்:13 102/2

 மேல்
 
  போக்குதி (1)
போக்குதி விரைவின் என்றான் உய்ந்தனம் என்று போனார் - யுத்1:9 38/4

 மேல்
 
  போக்குதும் (1)
புல்லுதும் புல்லி இ பிறவி போக்குதும் - யுத்1:4 19/4

 மேல்
 
  போக்கும் (2)
அனகனுக்கு அறிவி என்று அறிய போக்கும் ஓர் - பால:19 25/2
பொன்றுவது அல்லால் அப்பால் இனி ஒரு போக்கும் உண்டோ - யுத்3:28 33/2

 மேல்
 
  போக்குமால் (1)
பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால்
 மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய் - யுத்3:24 115/2,3

 மேல்
 
  போக்குவது (1)
பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது - அயோ:5 18/1

 மேல்
 
  போக்குவல் (1)
அறிந்து போக்குவல் அஞ்சல் நீ என்று இடை அணைந்தான் - யுத்4:32 28/4

 மேல்
 
  போக்குவாய் (1)
போக்குவாய் இது நின்னை வேண்டுகின்ற பொருள் என்றான் - யுத்2:16 353/4

 மேல்
 
  போக்குவாரும் (1)
புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும்
 பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாவை உயிரொடு பறிக்கின்றாரும் - யுத்3:29 41/2,3

 மேல்
 
  போக்குவாள் (1)
பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள்
 எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் - பால:19 35/3,4

 மேல்
 
  போக்குவான் (2)
பொருந்த ஆயிரம் கற்பங்கள் போக்குவான்
 இருந்தும் கண்டிலன் கங்குலின் ஈறு-அரோ - ஆரண்:14 18/3,4
பொன் கயிற்று ஊர்தியான் வலியை போக்குவான்
 முன்கையில் துறு மயிர் முள்ளின் துள்ளுற - யுத்4:37 157/1,2

 மேல்
 
  போக்குவென் (1)
போக்குவென் மனத்துறு காதல் புன்கண் நோய் - யுத்2:16 279/4

 மேல்
 
  போக்கூடு (1)
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் - யுத்2:16 355/3

 மேல்
 
  போக (45)
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் - பால:4 5/4
போக மா மலர் உறை புனிதன் மீட்டமை - பால:5 7/3
போக கண்டு வண்டு_இனம் ஆர்க்கும் பொழில் கண்டார் - பால:10 21/4
போக பூமியில் பொன் நகர் அன்னது ஓர் - பால:11 1/3
உயிர் உறு தலைவன்-பால் போக உன்னினாள் - பால:19 40/3
பொன்னையும் பொருவு நீராள் புனைந்தன எல்லாம் போக
 தன்னையும் தாங்கலாதாள் துகில் ஒன்றும் தாங்கி நின்றாள் - பால:21 12/3,4
பொரு_இல் தேர் மிசை அந்தணர் குழாத்தொடும் போக
 நிருபர் கேண்-மின்கள் இராமற்கு நெறி முறைமையினால் - அயோ:1 73/2,3
புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் என்றான் - அயோ:4 59/4
ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல் - அயோ:13 17/3
புழைத்த வான் பெரு வழி போக காண்டியால் - அயோ:14 36/4
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் - ஆரண்:3 59/4
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் - ஆரண்:6 77/3
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் - ஆரண்:9 26/3
சென்றன போக மேல் வந்து உறுவன தீர்ப்பல் அன்ன - கிட்:3 26/3
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் - கிட்:3 30/4
போக ஆறு ஒழுகலான் செல்வம் போன்றவே - கிட்:10 107/4
போக பூமி புகுந்திட வல்ல நின் - கிட்:13 6/3
போக ஏவி அது கண் பொடித்த நாள் - சுந்:3 28/2
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற - சுந்:4 77/2
தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர் - சுந்:12 4/2
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் - சுந்:12 130/4
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை - சுந்:14 52/2
சிந்தினர் இரிந்து போக சேனையும் யானும் சென்று - யுத்1:9 70/2
புன் புலத்து அரக்கன் தன்னை தீண்டிய புன்மை போக
 அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான் - யுத்1:12 34/2,3
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை - யுத்2:15 246/2
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை - யுத்2:16 17/3
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று - யுத்2:16 21/3
யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் - யுத்2:16 87/4
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் - யுத்2:16 123/4
தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன் - யுத்2:17 86/3
போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக
 தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் - யுத்2:18 179/2,3
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக
 நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த - யுத்2:19 58/2,3
தந்து போக என சாற்றலுற்றான்-தனை - யுத்2:19 151/2
போக விலங்கின உண்டன போலாம் - யுத்3:20 27/3
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே - யுத்3:22 122/3
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் - யுத்3:24 37/4
பொன்_மலை-மீது போய் போக பூமியின் - யுத்3:24 92/1
புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக
 சிறப்பு இனி பெறுக தீர்க என்றனன் சீற்றம் இல்லான் - யுத்3:27 176/3,4
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக - யுத்3:30 8/2
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக
 விதிமுறை காண்பென் என்னும் வேட்கையான் வேலை ஏழும் - யுத்3:30 8/2,3
பொன்னின் மார்பிடை ஏற்றனன் முதுகிடை போக - யுத்4:32 32/4
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல - யுத்4:37 43/4
ஈண்டு போக ஓர் ஊர்தி உண்டோ என இன்றே - யுத்4:41 1/3
நைந்து போக உயிர் நிலை நச்சிலேன் - யுத்4:41 77/3
கரை தெரிவு இலாத போக களிப்பினுள் இருந்தான் மன்னோ - யுத்4:42 20/4

 மேல்
 
  போகங்கள் (1)
துன்னு போகங்கள் துய்த்தனர் தோன்றல்தான் - அயோ:14 17/2

 மேல்
 
  போகத்தின் (1)
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த - யுத்3:24 36/3

 மேல்
 
  போகத்து (1)
புணர்ந்து அவளும் அன்னவனும் அன்றில் விழை போகத்து
 உணர்ந்திலர் நெடும் பகல் இ மா நகர் உறைந்தார் - கிட்:14 58/1,2

 மேல்
 
  போகம் (9)
ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் - பால:3 5/4
போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போலும் அன்றே - பால:3 74/4
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் - பால:10 16/1
உறும் போகம் எல்லாம் நலன் உள் வழி உண்பர் அன்றே - பால:17 12/4
பொறுத்தனன் பகழி மாரி பொழிந்தனன் உயிரின் போகம்
 வெறுத்தனன் நமனும் வேலை உதிரத்தின் வெள்ளம் மீள - யுத்2:15 148/2,3
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் - யுத்3:31 13/3
ஆன நாட்டு அந்த போகம் அமைத்திர் மற்று - யுத்4:34 2/3
விரைவின் இந்திர போகம் விளைவுற - யுத்4:34 6/3
வலி கடன் வான் உளோரை கொண்டு நீ வகுத்த போகம்
 கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் - யுத்4:34 10/1,2

 மேல்
 
  போகமும் (2)
ஒன்றிய போகமும் யோகமும் ஒத்தார் - பால:23 85/4
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் - பால:24 1/2

 மேல்
 
  போகமே (1)
விழையும் போகமே இங்கு இது வாய்கொடு விளம்பின் - சுந்:2 25/3

 மேல்
 
  போகல் (2)
போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய் - ஆரண்:1 41/2
போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா - யுத்2:18 207/3

 மேல்
 
  போகலது (1)
பொன்றான் என்னின் போகலது என்னும் பொருள் கொண்டான் - யுத்4:37 134/2

 மேல்
 
  போகலம் (1)
இன்று நாம் பதி போகலம் மாருதி ஈண்ட - யுத்4:41 43/1

 மேல்
 
  போகலர் (1)
போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி - யுத்3:26 17/1

 மேல்
 
  போகலா (1)
பொருநர் தண்ணுமைக்கு அன்னமும் போகலா
 மருவினார்க்கும் மயக்கம் உண்டாம்-கொலோ - கிட்:15 42/3,4

 மேல்
 
  போகலுற்றான் (1)
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் - பால:9 20/4

 மேல்
 
  போகலென் (1)
புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் - சுந்:2 83/4

 மேல்
 
  போகலேன் (1)
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் - யுத்2:19 77/4

 மேல்
 
  போகலை (3)
பொன் மலைக்கு அவன் நண்ணலின் போகலை - கிட்:7 104/4
போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா - யுத்2:18 207/3
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை - யுத்2:19 150/3

 மேல்
 
  போகவே (2)
பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே - அயோ:11 32/4
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் - கிட்:4 1/4

 மேல்
 
  போகவோ (1)
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி - சுந்:3 9/1

 மேல்
 
  போகா (5)
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா
 புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் - பால:17 9/3,4
போகா உயிர் தாயர் நம் பூம் குழல் சீதை என்றே - அயோ:4 146/3
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் - கிட்:11 70/4
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா
 தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் - சுந்:3 126/1,2
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா
 சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் - யுத்4:41 22/2,3

 மேல்
 
  போகா-முன் (1)
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன்
 மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண - சுந்:10 38/2,3

 மேல்
 
  போகா-வண்ணம் (2)
புக்கனன் போகா-வண்ணம் கண் எனும் புலம் கொள் வாயில் - பால:21 14/3
புக்கது ஓர் ஊழி தீயின் புறத்து ஒன்றும் போகா-வண்ணம்
 அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி - யுத்3:22 154/2,3

 மேல்
 
  போகாதன (1)
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் - யுத்2:15 176/4

 மேல்
 
  போகாதால் (1)
பொன்றாத பொழுது எனக்கு இ கொடும் துயரம் போகாதால் - சுந்:2 224/4

 மேல்
 
  போகாது (3)
புனிதன் போனால் இவனால் போகாது ஒழிவான் என்னா - அயோ:4 67/3
போகாது இருக்கின் இறவாதிருக்கை புணராள் எனக்கொடு உணரா - ஆரண்:13 67/3
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன் - யுத்3:28 61/2

 மேல்
 
  போகாதே (2)
பொருந்திய கேண்மை உகந்தவர்-தம்மொடு போகாதே
 இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே - அயோ:13 18/3,4
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே - யுத்1:1 5/4

 மேல்
 
  போகாய் (1)
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் - சுந்:2 80/4

 மேல்
 
  போகார் (2)
போரிடை செல்லார் நின்று நடுங்கினர் புறத்தும் போகார் - யுத்2:19 169/4
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் - யுத்3:28 40/4

 மேல்
 
  போகாளேல் (1)
நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற - ஆரண்:6 134/3

 மேல்
 
  போகி (4)
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் - பால:20 3/1
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் - சுந்:10 5/3
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது - சுந்:10 26/3
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால் - யுத்3:31 59/2

 மேல்
 
  போகிய (5)
ஆறு போகிய ஆறு போம் ஆறு போன்றதுவே - பால:15 5/4
பொன் நிலை மானின் பின் தொடர்ந்து போகிய
 மன் நிலை அறிக என மங்கை ஏவிய - ஆரண்:13 60/2,3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர - கிட்:4 10/4
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று - யுத்2:16 21/3
கானிடை போகிய கமலக்கண்ணனை - யுத்4:41 107/3

 மேல்
 
  போகில (2)
போகில மீளகில்லா பொன் நகர் வீதி எல்லாம் - அயோ:3 72/4
மண்ணிடை வீழ்கில மறித்தும் போகில
 அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் - சுந்:2 55/2,3

 மேல்
 
  போகிலன் (1)
போல்வன குரங்கு உள சீதை போகிலன்
 வாலியை உரம் கிழித்து ஏக வல்லன - யுத்2:16 81/2,3

 மேல்
 
  போகிலார்கள் (1)
கிட்டின் உய்ந்து போகிலார்கள் என்ன நின்ற கேள்வியால் - யுத்3:31 87/2

 மேல்
 
  போகிலாளை (1)
பொறுப்பினும் இ நிலை போகிலாளை வாளால் - அயோ:3 28/3

 மேல்
 
  போகின் (1)
போகின் நின்னொடும் கொண்டனை போகு என்றாள் - அயோ:4 18/4

 மேல்
 
  போகின்ற (7)
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் - அயோ:10 9/4
வெம்பு கானிடை போகின்ற வேகத்தால் - கிட்:11 12/1
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு - கிட்:16 58/2
பொரு_அரும் உருவத்து அன்னான் போகின்ற பொழுது வேகம் - சுந்:1 38/1
அருகு போகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழகை - சுந்:2 15/2
புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி - யுத்2:18 194/1
இரியல் போகின்ற சேனையை இலக்குவன் விலக்கி - யுத்4:32 18/1

 மேல்
 
  போகின்றதே (1)
பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன் - பால:21 34/2

 மேல்
 
  போகின்றன (1)
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் - யுத்3:27 117/2

 மேல்
 
  போகின்றாய் (1)
போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை - ஆரண்:12 81/3

 மேல்
 
  போகின்றார் (1)
போர் கெழு வீரரே குழுமி போகின்றார்
 நீர் எனும் பெயரும் அ நெறியின் நீங்கலால் - கிட்:14 19/2,3

 மேல்
 
  போகின்றாள் (1)
சீதை போகின்றாள் கூந்தல் வழீஇ வந்து புவனம் சேர்ந்த - கிட்:15 27/3

 மேல்
 
  போகின்றாளை (1)
போகின்றாளை தொழுது புரவலன் - அயோ:4 28/1

 மேல்
 
  போகின்றான் (5)
பிள்ளை மான் நோக்கியை பிரிந்து போகின்றான்
 அள்ளல் நீர் மருத வைப்பு அதனில் அன்னம் ஆம் - பால:14 26/1,2
பொழியும் மா மத யானையின் போகின்றான்
 கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை - பால:14 33/2,3
பொரு_அரும் துயரினன் தொடர்ந்து போகின்றான்
 இருவரை பயந்தவள் ஈன்ற கான்முளை - அயோ:4 187/2,3
பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் - சுந்:12 117/4
பொன் மதில் புறத்து நாளும் போகின்றான் போர் மேற்கொண்டு - யுத்1:9 89/2

 மேல்
 
  போகின்றேன் (2)
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் - அயோ:3 114/4
போகின்றேன் அடியனேன் புகுந்து வந்து கேடு - ஆரண்:12 16/1

 மேல்
 
  போகினும் (1)
கண்ணினை அப்புறம் கரந்து போகினும்
 பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா - யுத்1:5 6/1,2

 மேல்
 
  போகு (2)
போகின் நின்னொடும் கொண்டனை போகு என்றாள் - அயோ:4 18/4
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் - அயோ:4 90/3

 மேல்
 
  போகுதல் (1)
போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் - ஆரண்:13 52/4

 மேல்
 
  போகுதி (1)
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:3 85/4

 மேல்
 
  போகுமால் (1)
புடைபட வலம்கொடு விலங்கி போகுமால்
 படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி - யுத்3:31 173/2,3

 மேல்
 
  போகுவது (3)
போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம் - யுத்2:16 161/2
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா - யுத்2:18 246/2
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே - யுத்4:32 35/3

 மேல்
 
  போகுவான் (2)
புழுங்கிய வெம் சினத்து அரக்கன் போகுவான்
 அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான் - யுத்2:16 266/1,2
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் - யுத்3:24 63/4

 மேல்
 
  போகேன் (1)
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன்
 தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் - யுத்2:16 150/2,3

 மேல்
 
  போகை (1)
போகை நன்று இவன் என்பது புந்தியின் வைத்தாள் - சுந்:5 75/3

 மேல்
 
  போச்சு (1)
போச்சு இத்தனை போலும் நின் ஆற்றல் என புகன்றான் - ஆரண்:13 40/4

 மேல்
 
  போட்டு (1)
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் - யுத்2:16 1/4

 மேல்
 
  போடு (1)
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் - ஆரண்:6 127/4

 மேல்
 
  போத்தரும் (1)
போத்தரும் தாதை சொல் புரக்கும் பூட்சியான் - அயோ:14 129/2

 மேல்
 
  போத்தின் (1)
குறிகொளும் போத்தின் கொல்வார் கொன்ற நெல் குவைகள் செய்வார் - பால:2 20/2

 மேல்
 
  போத்து (2)
இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும் - யுத்2:19 284/2
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள - யுத்3:20 93/2

 மேல்
 
  போத்தும் (2)
பொருது உறை சேர் வேலினாய் புலி போத்தும் புல்வாயும் - பால:12 7/3
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும்
 நீரிடை தோற்ற அன்றே தம் நிலை நீங்கி சென்றால் - யுத்1:8 23/2,3

 மேல்
 
  போத (12)
வளை முரல் தானையான் மருங்கு போத போய் - பால:24 49/2
அல்லை போத அமைந்தனை ஆதலின் - அயோ:4 226/3
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ - ஆரண்:6 31/2
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத
 நகை எழுந்தன குளிர்ந்தன வான் உளோர் நாட்டம் - சுந்:11 33/3,4
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார் - சுந்:12 95/2
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி - யுத்1:3 22/2
புறந்தரு சேனை முந்நீர் அரும் சிறை போக்கி போத
 பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய - யுத்2:17 75/1,2
போர் ஆனை புறத்தின் அவற்றின் இரட்டி போத
 தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர - யுத்2:19 26/2,3
பிழைத்தது கொள்கை போத பெரும் படை தலைவர் யாரும் - யுத்2:19 88/1
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத
 பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை - யுத்2:19 217/3,4
புயங்களும் குலுங்க நக்கு போர்க்கு இனி ஒழி நீ போத
 மயங்கினை மனமும் அஞ்சி வருந்தினை வருந்தல் ஐய - யுத்3:28 7/2,3
பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத
 ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் - யுத்4:37 1/2,3

 மேல்
 
  போதகத்தின் (1)
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா - கிட்:13 28/4

 மேல்
 
  போதகம் (7)
போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ - பால:13 11/1
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ - பால:24 2/3
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் - அயோ:4 75/1
போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் - ஆரண்:5 5/4
போதகம் என பொம்மென் உயிர்ப்பினான் - ஆரண்:14 15/4
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின் - யுத்1:4 110/1
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் - யுத்2:15 160/3

 மேல்
 
  போதகமே (1)
போதல் மேயினன் போதகமே அனான் - கிட்:11 25/4

 மேல்
 
  போதத்த (2)
வென்ற போதத்த வீரனும் வீழ்ந்தனன் - யுத்4:41 53/3
கொன்ற போதத்த உயிர்ப்பு குறைந்துளான் - யுத்4:41 53/4

 மேல்
 
  போதத்தது (1)
சென்ற போதத்தது அ உரை செல்வத்தை - யுத்4:41 53/2

 மேல்
 
  போதத்தானும் (1)
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் - யுத்1:3 30/2

 மேல்
 
  போதத்து (2)
போதத்து அளவே தவழ்வித்து இன் சொல் புகலாநின்றான் - அயோ:4 38/2
என்ற போதத்து இராமன் வனத்திடை - யுத்4:41 53/1

 மேல்
 
  போதம் (9)
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள் - அயோ:4 23/2
போதம் கொள் நெடும் தனி பொரு_இல் கூம்பொடு - அயோ:11 67/2
நின்று போதம் வந்துறுத்தலும் நிறை பிறை எயிற்றை - சுந்:11 49/1
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான் - யுத்1:3 1/2
போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே - யுத்2:15 220/4
போதம் முதல் வாய்மொழியே புகல்வான் - யுத்2:18 46/1
போதம் நின்று ஆர்த்தன புகழும் ஆர்த்தன - யுத்3:24 106/2
போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம் - யுத்3:26 61/2
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய - யுத்4:41 34/2

 மேல்
 
  போதமும் (2)
கண்டான் உயர் போதமும் வேதமும் காண்கிலாதான் - சுந்:4 90/4
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் - சுந்:12 73/1

 மேல்
 
  போதரு (1)
புந்தியின் பெருமையாய் போதரு என்று உரை செய்தான் - கிட்:3 15/3

 மேல்
 
  போதல் (13)
பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் - அயோ:4 181/4
உந்தியே போதல் கண்டு இளவல் ஓடி ஆர்த்து - அயோ:12 54/2
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் - கிட்:7 74/4
போதல் மேயினன் போதகமே அனான் - கிட்:11 25/4
மொழிந்தனன் அவனுழை போதல் முன்னுவான் - கிட்:11 116/4
தளை ஆனேன் உயிர் போதல் தக்கதால் - கிட்:16 34/2
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ - சுந்:5 26/3
போதல் செய்குநரும் புகுவார்களும் - யுத்1:8 51/1
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின் - யுத்1:14 7/3
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் - யுத்2:16 88/4
போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம் - யுத்2:16 161/2
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் - யுத்3:26 84/3
புன துழாய் மாலை மார்பீர் புட்பகம் போதல் முன்னம் - யுத்3:26 86/4

 மேல்
 
  போதல்-முன் (1)
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் - ஆரண்:13 76/4

 மேல்
 
  போதலால் (3)
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால்
 ஈண்டு சால விளங்கினை என்னுமால் - ஆரண்:14 20/3,4
பூண் உறும் அல்குலில் பொருந்தி போதலால்
 நாணினர் வான நாட்டு உறையும் நங்கைமார் - யுத்1:8 14/3,4
பொழிந்தன சர மழை உருவி போதலால்
 ஒழிந்ததும் ஒழிகிலது என்ன ஒல்லென - யுத்4:37 59/2,3

 மேல்
 
  போதலின் (1)
பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் - பால:3 40/2

 மேல்
 
  போதலினும் (1)
போதலினும் அன்ன படை பொன்னி எனல் ஆன - யுத்1:9 7/4

 மேல்
 
  போதலும் (1)
போதலும் புரிவர் செய்த தீமையும் பொறுப்பர் உன்-மேல் - யுத்3:28 6/3

 மேல்
 
  போதலுற்றான் (1)
புலம்புற்று உன் வழி போதலுற்றான் தனை - கிட்:7 98/2

 மேல்
 
  போதலுறு (1)
பூண்டு அதனை நீங்கி நெறி போதலுறு நாளின் - சுந்:4 61/2

 மேல்
 
  போதலே (3)
புல் நுனை நீரின் நொய்தா போதலே புரிந்து நின்ற - ஆரண்:12 68/1
போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் - சுந்:12 23/4
பொன்றுதும் அவனோடு என்றான் போதலே அழகிற்று என்றான் - யுத்3:31 56/4

 மேல்
 
  போதலை (3)
போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா - ஆரண்:2 42/3
உன்னி நாள்-தொறும் விலங்கினன் போதலை உணரார் - சுந்:2 19/4
போதலை புரிந்த யாக்கை பொறுத்தனன் புகுத கண்டார் - யுத்3:29 42/2

 மேல்
 
  போதலோ (1)
போதலோ அரிது போனால் புகலிடம் இல்லை வல்லே - யுத்2:16 136/1

 மேல்
 
  போதலோடும் (2)
போதலோடும் அலமந்தனள் புலர்ந்து பொடியில் - ஆரண்:1 38/2
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும்
 சூது ஆர் முலை தோகையை நோக்கி முன் தோன்று சூழல் - யுத்4:41 31/1,2

 மேல்
 
  போதவும் (1)
புரசை யானையின் வீதியில் போதவும்
 விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் - சுந்:5 36/2,3

 மேல்
 
  போதற்கு (1)
மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் - ஆரண்:15 26/4

 மேல்
 
  போதா (10)
போன படை தலை வீரர்-தமக்கு இரை போதா இ - அயோ:13 20/1
பொன்னி எனல் ஆய புனல் ஆறும் உள போதா
 அன்னம் உள பொன் இவளொடு அன்பின் விளையாட - ஆரண்:3 58/3,4
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா
 தன் உரு கொண்டு நின்றான் தருமத்தின் தனிமை தீர்ப்பான் - கிட்:2 31/3,4
பொன் நிறம் கருகும் என்றால் மணி நிறம் உவமை போதா
 மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் - கிட்:13 65/2,3
ஒழிந்த வேறு உயிர்கள் எல்லாம் அரக்கருக்கு உறையும் போதா - சுந்:2 32/4
போக்கிய சேனை-தன்னில் புகுந்துள இறையும் போதா
 ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய - யுத்2:18 260/2,3
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா
 நீசரை ஈருதியோ நெடு நாசி - யுத்3:20 12/3,4
போதா நெறி எம்மொடு போதுறு நாள் - யுத்3:23 19/2
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா - யுத்3:24 31/4
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் - யுத்4:41 31/1

 மேல்
 
  போதாது (2)
நீர் அடா போதாது என்று நெடும் தறி நேடினாயோ - யுத்1:3 129/2
போதாது உம்-தமக்கு எழு வகையாய் நின்ற புவனம் - யுத்3:30 19/2

 மேல்
 
  போதாதோ (1)
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா - அயோ:11 78/4

 மேல்
 
  போதாய் (1)
போதாய் ஐயா பொன் முடி என்னை புனைவிப்பான் - யுத்3:22 214/4

 மேல்
 
  போதார் (1)
வம்பின் முலையாய் உறை இடவும் போதார் கணக்கு வரம்பு உண்டோ - சுந்:4 117/4

 மேல்
 
  போதி (23)
புல்லிய கையினள் போதி தூது என - பால:19 46/2
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் - பால:24 47/4
போதி என் எதிர்நின்று நின் புன் பொறி நாவை - அயோ:2 74/1
பொன்றி நீங்குதல் புரிவென் யான் போதி நீ என்றாள் - அயோ:2 91/4
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் - அயோ:4 126/3
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை - அயோ:11 29/2
பூ மாண் குழலாள் தனை வவ்வுதி போதி என்றாள் - ஆரண்:10 153/4
நில்லாது மற்று இது அறி போதி என்ன நெடியோய் புயத்தின் வலி என் - ஆரண்:13 66/3
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி
 தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது - ஆரண்:14 97/1,2
துன்னுதி போதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் சொல்வான் - கிட்:9 17/4
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் - கிட்:9 30/4
புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார - கிட்:10 61/2
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் - கிட்:11 8/4
பொன் ஆர் சிகரத்து இறை ஆறினை போதி என்னா - சுந்:1 45/3
உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் - சுந்:3 114/3
போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் - சுந்:8 43/4
நன்று போதி நாம் எழுக எனும் அரக்கனை நணுகி - யுத்1:2 110/2
ஓது போதி என உரைத்தனன் உலகு எலாம் உயர்ந்தோன் - யுத்1:3 56/4
போதி நீ ஐய பின்னை பொன்றினார்க்கு எல்லாம் நின்ற - யுத்2:16 160/1
பிறிந்தார் பிறிந்த பொருளோடு போதி பிறியாது நிற்றி பெரியோய் - யுத்2:19 260/3
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத - யுத்3:21 36/3
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி - யுத்3:24 23/4
பூண்டனர் தழுவி புக்கார் காணுதி போதி என்றார் - யுத்4:34 18/4

 மேல்
 
  போதி-கொலாம் (1)
உஞ்சு போதி-கொலாம் என்று உருத்து எழா - யுத்4:37 178/4

 மேல்
 
  போதிகை (3)
மரகதத்து இலங்கு போதிகை தலத்து வச்சிரம் - பால:3 24/1
செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம் - பால:3 28/2
பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை
 செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர் - பால:3 29/2,3

 மேல்
 
  போதியாததும் (1)
போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் - யுத்1:3 27/4

 மேல்
 
  போதியாது (1)
போதியாது அளவு_இலா உணர்வினார் புகழினார் - கிட்:3 5/3

 மேல்
 
  போதியால் (3)
போதியால் என்றனன் புலவர் புந்தியான் - யுத்4:40 55/4
வென்றி வீர போதியால் என்பது விளம்பா - யுத்4:40 127/3
போதியால் என புகன்றனன் நான் மறை புகன்றான் - யுத்4:41 8/4

 மேல்
 
  போதியோ (3)
மாண்டு போதியோ மறுத்தியோ எங்ஙனம் வாழ்தி - அயோ:2 79/4
உம்பர் மேல் இன்று உருத்தனை போதியோ
 இம்பர் மேல் இனி யாம் உளெமோ என்றார் - ஆரண்:7 12/3,4
போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே - யுத்2:16 319/3

 மேல்
 
  போதிர் (1)
போதிர் மாது இவளை உந்தி இனிது என்று புகல - ஆரண்:1 21/4

 மேல்
 
  போதிரால் (1)
பொய்கையின் கரை பிற்பட போதிரால்
 செய்ய பெண்ணை கரிய பெண்ணை சில - கிட்:13 15/2,3

 மேல்
 
  போதில் (6)
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் - பால:14 56/2
காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் - பால:16 12/4
மாலை போதில் மால் விடை என்ன வருவாரும் - பால:17 34/4
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ - கிட்:10 30/1
கணத்தினும் பாதி போதில் தம்பியை சென்று கண்டான் - யுத்2:19 220/4
பூதலத்தது ஆக்குவாயாக இனி பொலம் தேரை என்ற போதில்
 மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் - யுத்4:37 201/1,2

 மேல்
 
  போதிலும் (1)
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் - யுத்1:3 87/2

 மேல்
 
  போதின் (7)
மெய் போதின் நங்கைக்கு அணி அன்னவள் வெண் பளிங்கில் - பால:17 13/1
ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல் - பால:22 14/1
ஊழி ஆயினவாறு எனா உயர் போதின் மேல் உறை பேதையும் - அயோ:3 59/2
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை - அயோ:9 3/3
எய்தினர் என்ற போதின் வேறு இனி எண்ண வேண்டும் - யுத்1:9 66/3
உற்ற போதின் இருவரும் ஒன்று அல - யுத்2:15 88/1
என்ற போதின் இறைஞ்சினன் எம்பிரான் - யுத்4:40 24/1

 மேல்
 
  போதின்-வாய் (1)
புறஞ்செய்து ஆவது என் என்கின்ற போதின்-வாய் - கிட்:11 31/4

 மேல்
 
  போதினாள் (1)
பாங்குற நடந்தனள் பதும போதினாள் - யுத்4:40 66/4

 மேல்
 
  போதினாளும் (1)
பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய - அயோ:3 115/3

 மேல்
 
  போதினான் (1)
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் - யுத்3:27 86/4

 மேல்
 
  போதினில் (4)
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் - பால:17 12/1
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே - பால:24 2/1
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில்
 என்னை நீ உணர்த்தினை முடிந்தது இல் என - சுந்:3 53/1,2
கிட்டிய போதினில் தவமும் கேள்வியும் - யுத்1:4 64/3

 மேல்
 
  போதினின் (2)
பொன்னின் சோதி போதினின் நாற்றம் பொலிவே போல் - பால:10 23/1
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் - யுத்4:32 27/1

 மேல்
 
  போதினும் (11)
முற்றிய உவகையன் முளரி போதினும்
 குற்றம் இல் முகத்தினன் கொள்கை கண்டவர் - அயோ:4 165/2,3
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன் - அயோ:10 24/1
மெய் திருப்பதம் மேவு என்ற போதினும்
 இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும் - சுந்:3 20/1,2
இ திரு துறந்து ஏகு என்ற போதினும்
 சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை - சுந்:3 20/2,3
மாண்ட போதினும் புகழ் அன்றி மற்றும் ஒன்று உண்டோ - சுந்:12 54/4
பொய் கொடு வஞ்சனை புணர்த்த போதினும்
 மெய் கொள விளியினும் விடுதும் என்னினும் - யுத்1:4 73/2,3
செல்லிய போதினும் திரிந்த போதினும் - யுத்1:4 96/2
செல்லிய போதினும் திரிந்த போதினும்
 நல்லன நிமித்தங்கள் நனி நயந்துள - யுத்1:4 96/2,3
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் - யுத்1:9 67/1
அழைத்த போதினும் வந்திலை அந்தகன் ஆணையின் வழி நின்றாய் - யுத்2:16 320/2
உற்ற போதினும் யாதும் ஒன்று உற்றிலன் - யுத்2:19 125/2

 மேல்
 
  போதினை (1)
போதினை வெறுத்து அரசர் பொன் மனை புகுந்தாள் - பால:22 35/4

 மேல்
 
  போதினோடு (1)
கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் - பால:17 13/4

 மேல்
 
  போது (110)
போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் - பால:1 20/2
அரும் புனல் சொரிந்து போது அரசு உணர்ந்தனன் - பால:5 44/4
போது நீ அன்னை என்ன பொன் அடி வணங்கி போனாள் - பால:9 25/4
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் - பால:10 4/4
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் - பால:10 24/3
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது
 பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் - பால:10 71/1,2
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் - பால:10 75/1
போது மொய்த்த அமளி புரண்டாள்-அரோ - பால:10 78/4
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் - பால:12 31/2
சஞ்சலம் கலந்த போது தையலாரை உய்ய வந்து - பால:13 49/3
பொய் போது தாங்கி பொலிகின்ற தன் மேனி நோக்கி - பால:17 13/2
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ - பால:18 16/3
பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய - பால:19 6/1
இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் - பால:19 33/2
இருவரது உணர்வும் ஒன்றே என்ற போது யாவர் வெல்வார் - பால:19 58/4
கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் - பால:19 65/2
ஊறு பேர் உவகையான் அனிகம் வந்து உற்ற போது
 ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் - பால:20 15/2,3
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் - பால:21 18/2
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை - பால:21 23/3
தான் அணி ஆன போது தனக்கு அணி யாது-மாதோ - பால:22 7/4
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் - பால:22 17/1
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் போது
 அங்க இருக்கினில் ஆயிர நாம - பால:23 99/1,2
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது
 உவந்தவாறு என் இதற்கு உறுதி யாது என்றாள் - அயோ:2 62/3,4
செற்ற போது இவர் சென்று உதவார் எனில் செருவில் - அயோ:2 82/2
பொன்றும் போது உற்றது உற்றனன் போலுமே - அயோ:4 11/4
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ - அயோ:4 97/1
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் - அயோ:4 97/2
உண்டு இடர் உற்ற போது என் உறாதன - அயோ:4 178/4
சில் அரக்குண்ட சேவடி போது என்றான் - அயோ:4 220/4
ஆம்பலும் என்ற-போது நின்ற போது அலர்வது உண்டோ - அயோ:6 3/4
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே - அயோ:9 46/4
என்றனன் என்ற போது இருந்த பேர் அவை - அயோ:12 18/4
மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது
 எண் முதல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் வேண்டுமோ - அயோ:14 72/3,4
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் - அயோ:14 137/3
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் - ஆரண்:3 48/4
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார் - ஆரண்:9 15/2
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் - ஆரண்:9 18/3
இன்ன போது இ வழி நோக்கும் என்பதை - ஆரண்:10 8/1
போது கொண்டு அடுத்தபோது பொங்கு தீ மருந்தினால் - ஆரண்:10 91/2
பாவியாத போது இலாத பாவி மாழை பானல் வேல் - ஆரண்:10 92/2
தென்றல் வந்து எதிர்ந்த போது சீறுவானும் ஆயினான் - ஆரண்:10 94/4
அடைந்த போது அழைக்குமே அழைக்குமாம் எனின் - ஆரண்:12 8/2
பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான் - கிட்:3 16/3
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த - கிட்:3 70/4
நாற்றம் மல்கு போது அடை கனி காய் முதல் நானா - கிட்:4 8/1
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் - கிட்:10 68/3
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க - கிட்:10 77/2
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் - கிட்:10 93/2
பட்ட போது உலகமும் உயிரும் பற்று அற - கிட்:10 93/3
கட்ட போது அல்லது மயிலை காண்டுமோ - கிட்:10 93/4
உள்கிய பொருள் எலாம் உதவி அற்ற போது
 எள்கல் இல் இரவலர்க்கு ஈவது இன்மையால் - கிட்:10 103/2,3
ஆமை ஆம் என்ற போது அல்லன சொல்லினாலும் - கிட்:13 34/3
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா - கிட்:13 50/2
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு போது என புகன்றிட்டாலும் - கிட்:17 21/3
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி - சுந்:1 9/2
ஆனை கமல போது பொலிதர அரக்கர் மாதர் - சுந்:2 102/2
உய்த்த போது தருப்பையில் ஒண் பதம் - சுந்:3 24/3
முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ - சுந்:3 132/4
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் - சுந்:3 146/4
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் - சுந்:4 14/3
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் - சுந்:4 21/4
கொற்றவற்கு ஆண்டு காட்டி கொடுத்த போது அடுத்த தன்மை - சுந்:4 35/1
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ - சுந்:4 85/1
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ - சுந்:4 85/1
அற்ற நாணினர் ஆயின போது அன்றி - சுந்:5 16/3
ஏறு சேவகன் தூதனும் சிறிது போது இருந்தான் - சுந்:11 46/4
மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் - சுந்:12 54/3
போது நீ முன்னர் என்றார் நன்று என அனுமன் போனான் - சுந்:14 12/4
வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது
 உய்யான் எனும் வேலையினுள் உறைவோன் - யுத்1:3 116/1,2
போது உறு கிழவனை தவம் முன் பூண்ட நாள் - யுத்1:4 21/4
மிகை புலம் தருமமே வேட்ட போது அவர் - யுத்1:4 62/1
போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன் - யுத்1:4 63/3
அமை வனம் ஒத்த போது அறைய வேண்டுமோ - யுத்1:6 35/2
போது வந்த புது வலியோ ஒரு - யுத்1:9 61/2
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் - யுத்1:9 67/4
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ - யுத்1:9 69/4
முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது
 தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் - யுத்1:13 13/2,3
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம் - யுத்1:14 43/1
போது உறு பெரும் களம் புகுந்துளான் என - யுத்2:15 107/3
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் - யுத்2:15 139/4
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற - யுத்2:16 17/2
பொறித்த போது அன்னான் அந்த கூனி கூன் போக உண்டை - யுத்2:16 17/3
தெறித்த போது ஒத்தது அன்றி சினம் உண்மை தெரிந்தது இல்லை - யுத்2:16 17/4
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து - யுத்2:16 25/3
தூயவை துணிந்த போது பழி வந்து தொடர்வது உண்டோ - யுத்2:16 137/4
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி - யுத்2:16 183/1
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு - யுத்2:16 308/3
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் - யுத்2:17 21/3
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய் - யுத்2:18 15/1
போது என்று உடனே கொடு போதுதியால் - யுத்2:18 35/4
உமை_ஓரு_பாகனேனும் இவன் முனிந்து உருத்த போது
 கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் - யுத்2:18 177/3,4
மா கால் வரி வெம் சிலையோடும் வளைத்த போது
 சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் - யுத்2:19 14/3,4
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா - யுத்2:19 247/1
போது உகு பந்தர் நின்று மந்திர இருக்கை புக்கான் - யுத்3:25 21/4
மீண்ட போது அதனை எல்லாம் மறத்திரோ விளிதல் வேண்டி - யுத்3:27 80/2
மாண்ட போது உயிர் தந்தீயும் மருந்து வைத்தனையோ மான - யுத்3:27 80/4
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் - யுத்3:27 134/1
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா - யுத்3:28 30/3
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது
 கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் - யுத்3:28 56/3,4
துஞ்சும் போது துணை பிரிந்தேன் எனும் - யுத்3:29 19/1
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல - யுத்3:29 46/3
வள்ளி அம் மருங்குல் செ வாய் மாதர்-மேல் வைத்த போது
 கொள்ளுமே ஆவி தானே நாணத்தால் குறைவது அல்லால் - யுத்3:29 57/3,4
போது தூவினர் வணங்கினர் இராவணன் பொலன் தாள் - யுத்3:30 32/3
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் - யுத்3:31 46/3
நாணத்தால் சிறிது போது நலங்கினன் இருந்து பின்னர் - யுத்3:31 50/1
என் உனக்கு உதவி செய்வது இது படை என்ற போது
 சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் - யுத்3:31 62/2,3
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே - யுத்3:31 225/1
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த - யுத்4:32 17/1
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் - யுத்4:32 27/2
உரும் இடித்த போது அரவு உறு மறுக்கம் வான் உலகின் - யுத்4:35 8/1

 மேல்
 
  போது-மின் (1)
புரிதிர் மா தவம் போது-மின் யான் அது - ஆரண்:4 40/2

 மேல்
 
  போதுக (1)
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ - அயோ:11 1/3

 மேல்
 
  போதுகின்றில (1)
போதுகின்றில பொன் அணி வீதியே - அயோ:11 22/4

 மேல்
 
  போதுடன் (1)
போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் - பால:10 51/4

 மேல்
 
  போதுதி (3)
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் - ஆரண்:16 4/4
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 133/3
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் - யுத்3:27 4/4

 மேல்
 
  போதுதியால் (3)
பொன் ஆர் சடை மாதவ போதுதியால் - ஆரண்:2 15/4
போது என்று உடனே கொடு போதுதியால் - யுத்2:18 35/4
பொன் மேனிய என்னொடு போதுதியால் - யுத்2:18 49/4

 மேல்
 
  போதும் (53)
கடைசியர் முகமும் போதும் கண்மலர்ந்து ஒளிரும் மாதோ - பால:2 7/4
எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென் - பால:13 53/3
கண்ணுளே இருந்த போதும் என்-கொல் காண்கிலாதவே - பால:13 53/4
நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும்
 கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு - பால:14 53/2,3
வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும்
 உறும் போகம் எல்லாம் நலன் உள் வழி உண்பர் அன்றே - பால:17 12/3,4
அளியன கங்குல் போதும் குவியல ஆகும் என்று ஆங்கு - பால:22 11/3
இரு போதும் விடார் இது என்னை-கொலாம் - பால:23 8/2
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் - பால:23 30/2
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும்
 துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் - பால:23 30/2,3
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும்
 வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் - அயோ:1 8/1,2
போதும் அது அன்றேல் புகுதும் எரி என்பார் - அயோ:4 103/4
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி போதும்
 சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ - அயோ:9 19/2,3
ஏன்ற போதும் எதிர் அல என்றலின் - ஆரண்:3 24/3
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ - ஆரண்:3 58/2
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும்
 நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி - ஆரண்:10 106/1,2
தாமரை கங்குல் போதும் குவிந்திலா தன்மை என்னோ - ஆரண்:14 4/4
தரியாள் நடந்தாள் இல்லளேல் தளர்ந்த போதும் தகவேயோ - கிட்:1 23/2
போதும் நாம் வாலி-பால் என்ன போயினார் - கிட்:6 34/4
பொன்னினை நாடிய போதும் என்ப போல் - கிட்:10 110/3
போலும் என்று உரைத்த போதும் புனைந்துரை பொதுமை பார்க்கின் - கிட்:13 39/3
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும்
 துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால - கிட்:13 49/1,2
எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும்
 நொய்தினின் வென்று பற்றி தருகுவென் நொடியில் நுன்-பால் - சுந்:10 4/3,4
திசாதிசை போதும் நாம் அரசன் செய் வினை - யுத்1:2 42/1
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற - யுத்1:3 132/1
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும்
 சீதை-தன் திறத்தின்-ஆயின் அமர் தொழில் திறம்புவேனோ - யுத்1:9 83/3,4
இறந்தனை என்ற போதும் இருந்து யான் அரக்கர் என்பார் - யுத்1:12 30/1
சென்றன எல்லை_இல்லை திரிந்தில சிறிது போதும்
 நின்றன இல்லை எல்லாம் கிடந்தன நெளிந்து பார் மேல் - யுத்2:15 154/3,4
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் - யுத்2:16 31/3
இருந்த போதும் இராவணன் நின்றென - யுத்2:16 57/1
துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும்
 இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ - யுத்2:16 128/2,3
வேர் அற மிதிலையோரை விளிகிலேன் விளிந்த போதும்
 ஆர் உயிர் இவனை உண்ணேன் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் - யுத்2:17 49/3,4
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று - யுத்2:18 229/3
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும்
 முன் சென்று அறியாதது மூன்று உலகத்தினுள்ளும் - யுத்2:19 20/3,4
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும்
 மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும் - யுத்2:19 119/1,2
மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும்
 தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் - யுத்2:19 119/2,3
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும்
 இன்னது என்று அறியான் அன்னான் இனையது ஓர் மாற்றம் சொன்னான் - யுத்2:19 119/3,4
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும்
 மறுகுற கடவான் அல்லன் மாயம் என்று உணர்வான் அல்லன் - யுத்2:19 190/1,2
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான - யுத்2:19 198/2
மாண்டாய் நீயோ யான் ஒரு போதும் உயிர் வாழேன் - யுத்3:22 209/1
பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே - யுத்3:22 215/1
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் - யுத்3:22 215/2
போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி - யுத்3:26 17/1
கூசினோம் போதும் போதும் கூற்றினார் குறுக வந்தார் - யுத்3:27 74/4
கூசினோம் போதும் போதும் கூற்றினார் குறுக வந்தார் - யுத்3:27 74/4
கிட்டிய போதும் காத்தான் இன்னமும் கிளர வல்லான் - யுத்3:28 5/3
வென்றிலென் என்ற போதும் வேதம் உள்ளளவும் யானும் - யுத்3:28 10/1
பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் - யுத்3:28 11/3
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் - யுத்3:28 36/2
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும்
 போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் - யுத்3:28 36/2,3
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா - யுத்3:31 57/2
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி - யுத்4:33 20/3
பொன்றினான் என்ற போதும் புலப்படார் பொய்-கொல் என்பர் - யுத்4:37 214/4
தாங்கினர் என்ற போதும் மைந்தரும் தையலாரும் - யுத்4:42 7/2

 மேல்
 
  போதும்-கொல் (1)
பறந்து போதும்-கொல் என்று பதைக்கின்றார் - அயோ:11 14/2

 மேல்
 
  போதுமால் (1)
உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த - யுத்3:31 29/2

 மேல்
 
  போதுமே (2)
பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே - பால:17 35/4
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே
 நிரை வளை முன் கை இ நின்ற நங்கையின் - ஆரண்:12 30/2,3

 மேல்
 
  போதுமோ (4)
பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ - பால:24 37/4
போம் எனும் துணை போதுமோ யாது என புழுங்கும் - கிட்:7 70/4
தின்ன போதுமோ தேவரின் வலியமோ சிறியேம் - யுத்3:31 40/2
உன்னி பார்த்து நின்று உறையிட போதுமோ யூகம் - யுத்3:31 40/4

 மேல்
 
  போதுவாய் (1)
போதுவாய் நீயே என்ன பொன் அடி இரண்டும் பூண்டான் - யுத்2:16 148/4

 மேல்
 
  போதுவான் (3)
பொன்னையே பொருவுவாய் போது என போதுவான்
 தன்னையே அனையவன் சரணம் வந்து அணுகினான் - கிட்:3 16/3,4
என் பினே போதுவான் நினைதியோ ஏழை நீ - கிட்:13 70/2
போதுவான் அருகு செல்ல பயந்தனர் பொறி கொள் கண்ணார் - யுத்2:16 45/4

 மேல்
 
  போதுவென் (1)
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் - அயோ:8 39/4

 மேல்
 
  போதுற (1)
ஆரியன் முன்னர் போதுற உற்ற அதனாலும் - கிட்:17 8/1

 மேல்
 
  போதுறு (1)
போதா நெறி எம்மொடு போதுறு நாள் - யுத்3:23 19/2

 மேல்
 
  போதே (9)
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் - ஆரண்:2 31/4
மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே
 ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன் - ஆரண்:10 135/2,3
வேண்டிய போதே வேண்டுவ எய்தும் வினை வல்லீர் - கிட்:17 18/4
பெரும் தேன் பிழி சாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே
 இருந்தேன் நுகர்ந்தேன் இதன்-மேல் இனி ஈவது என்னோ - சுந்:1 49/3,4
புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே
 கொன்று அருள் நின்னால் அன்னார் குறைவது சரதம் கோவே - சுந்:3 129/2,3
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் - யுத்2:19 211/1
மேயினார் மேய போதே தெரியுறும் விளைந்தது என்றான் - யுத்3:22 151/3
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் - யுத்3:23 26/4
பிறந்திலேன் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே - யுத்3:27 172/4

 மேல்
 
  போதை (1)
நெய் தவழ் வயிர பாறை நிழலிடை தோன்றும் போதை
 கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் - பால:16 23/3,4

 மேல்
 
  போதோ (1)
கடலோ மழையோ முழு நீல கல்லோ காயா நறும் போதோ
 படர் பூம் குவளை நாள் மலரோ நீலோற்பலமோ பானலோ - பால:10 65/1,2

 மேல்
 
  போதோடு (1)
கோடு உலாம் நாக போதோடு இலவங்க மலரும் கூட்டி - பால:16 16/1

 மேல்
 
  போதோன் (1)
புடைத்து செல்குவர் விசும்பினும் என்றன போதோன்
 படைத்த திக்கு எலாம் பரந்தனர் என்றன பயத்தால் - யுத்3:31 29/3,4

 மேல்
 
  போந்த (14)
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் - பால:8 32/2
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் - சுந்:2 133/4
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ - சுந்:3 151/1
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் - சுந்:4 34/1
நன்_நுதல்-தன்னை தேடி நால் பெரும் திசையும் போந்த
 மன்னரில் தென்-பால் வந்த தானைக்கு மன்னன் வாலி-தன் - சுந்:12 77/2,3
பொருதமை புண்ணே சொல்ல வென்றமை போந்த தன்மை - சுந்:14 10/1
போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன் - யுத்1:4 63/3
கருத்து உற நோக்கி போந்த காலமும் நன்று காதல் - யுத்1:4 104/1
போந்த மா மலையின் முழை புக்கவே - யுத்1:8 36/4
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி - யுத்1:9 23/4
புன்கணார் புன்கண் நீக்கும் புரவலன் போந்த தன்மை - யுத்1:9 31/3
வால் வலி காட்டி போந்த வள நகர் புக்கு மற்று என் - யுத்1:12 42/3
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ - யுத்1:14 34/4
சேனையை காத்து என் பின்னே திரு நகர் தீர்ந்து போந்த
 யானையை காத்து மற்றை இறைவனை காத்து எண் தீர்ந்த - யுத்3:31 66/1,2

 மேல்
 
  போந்ததால் (2)
பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் - பால:12 20/4
போக்கிய பொருள் எனக்கு இன்று போந்ததால் - அயோ:2 66/4

 மேல்
 
  போந்தது (5)
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை - அயோ:14 45/3
போந்தது என்னுடை புண்ணியத்தால் என்றான் - ஆரண்:3 18/4
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய் - ஆரண்:4 31/3
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் - சுந்:3 41/2
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய - யுத்2:16 104/3

 மேல்
 
  போந்ததுவும் (1)
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா - யுத்4:38 25/4

 மேல்
 
  போந்ததே (1)
போந்ததே பெரிது என்பாரும் புகுவதே பெரிது என்பாரும் - அயோ:3 73/3

 மேல்
 
  போந்ததோ (1)
போந்ததோ உயிரும் கொண்டே ஆயினும் புதுமை அன்றே - யுத்3:27 71/4

 மேல்
 
  போந்தவர் (3)
போந்தவர் போந்திலம் என்னும் புந்தியால் - அயோ:2 45/4
பொங்கினர் கொன்றவர்க்கு எளியர் போந்தவர்
 மங்கையர் திறத்தினில் வயிர்த்த சிந்தையர் - யுத்1:4 77/2,3
போரிடை புறங்கொடுத்து அஞ்சி போந்தவர்
 நேர் வரு தாயத்து நிரப்பினோர் பிறர் - யுத்1:4 78/2,3

 மேல்
 
  போந்தவன் (3)
பூண்டவன் தொடர்ந்து பின்னே போந்தவன் பொழுது நீத்தது - அயோ:13 41/3
கொண்டு போந்தவன் வைத்தது ஓர் உறையுள்-கொல் குல மணி மனைக்கு எல்லாம் - சுந்:2 194/3
மூலமே நோக்கினும் முனிந்து போந்தவன்
 சீலமே நோக்கி யாம் தெரிந்து தேறுதற்கு - யுத்1:4 81/2,3

 மேல்
 
  போந்தவா (1)
போந்தவா கண்டும் நான் இங்கு புகுந்தது புகழோய் - யுத்1:5 68/4

 மேல்
 
  போந்தன (2)
பூவின் மெல்லிய பாதமும் போந்தன
 தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன - அயோ:10 50/2,3
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி - ஆரண்:7 85/2

 மேல்
 
  போந்தனம் (3)
தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி - ஆரண்:6 115/2
போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று - சுந்:12 82/3
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா - யுத்3:31 57/2

 மேல்
 
  போந்தனளாம் (1)
போந்தனளாம் என பொருமல் நீங்கினான் - யுத்2:16 288/4

 மேல்
 
  போந்தனன் (5)
பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன்
 நல் நெடும் பெரும் படை நல்கல் அன்றியே - அயோ:14 44/1,2
புக்கனன் புனலிடை முழுகி போந்தனன்
 தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் - அயோ:14 79/1,2
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன்
 தகவு உறு சிந்தையன் தரும நீதியன் - யுத்1:4 42/2,3
போந்தனன் என்றனன் புகுந்தது ஈது என்றான் - யுத்1:4 54/4
உங்கள்-பால் நின்றும் எம்-பால் போந்தனன் உம்பி என்றான் - யுத்1:14 28/4

 மேல்
 
  போந்தனென் (1)
புக்க இடம் அறிந்திலேன் போந்தனென் என் வினை முடித்தே - பால:12 29/4

 மேல்
 
  போந்தாய் (3)
போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ - ஆரண்:14 72/4
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் - யுத்3:22 220/3
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் - யுத்4:40 112/4

 மேல்
 
  போந்தார் (1)
அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார்
 மரம் கொடும் தண்டு கொண்டும் மலை என மலையாநின்றார் - யுத்2:18 235/2,3

 மேல்
 
  போந்தாள் (1)
தன்மையன் இராமனோ தாமரை தவிர போந்தாள்
 மின்-வயின் மருங்குல் கொண்டாள் வேய்-வயின் மென் தோள் கொண்டாள் - ஆரண்:10 67/2,3

 மேல்
 
  போந்தான் (7)
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான்
 தென் திசை என்ன உன்னி தேடியே வந்தும் என்றார் - கிட்:16 57/2,3
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் - சுந்:11 12/4
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான்
 காதும் கண்ணுதல் மலர் அயன் கடைமுறை காணா - யுத்1:3 1/2,3
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் - யுத்1:12 32/4
பிணங்கினால் ஆவது இல்லை பெயர்வது என்று உணர்ந்து போந்தான்
 குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப - யுத்2:16 163/3,4
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான்
 சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள் - யுத்3:22 65/2,3
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் - யுத்4:34 24/4

 மேல்
 
  போந்திலம் (1)
போந்தவர் போந்திலம் என்னும் புந்தியால் - அயோ:2 45/4

 மேல்
 
  போந்திலர் (1)
போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் - யுத்3:22 2/2

 மேல்
 
  போந்து (23)
கல்லிடை பிறந்து போந்து கடலிடை கலந்த நீத்தம் - பால:1 19/1
செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து ஏறுக என ஏறி சிறந்தான்-மன்னோ - பால:5 63/4
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து
 நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி - பால:6 9/1,2
அரா அணை துறந்து போந்து அயோத்தி எய்திய - பால:23 47/3
பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் - அயோ:11 123/4
மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா - அயோ:14 110/4
கலங்குறா-வணம் காத்தி போந்து எனா - அயோ:14 111/3
நன்று போந்து அளி உனக்கு உரிய நாடு என்றான் - அயோ:14 122/4
பொங்கு அரத்தம் விழி வழி போந்து உக - ஆரண்:7 22/2
பிறந்து போந்து இது படும் பேதையேன் எனா - ஆரண்:12 18/4
பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி - கிட்:2 22/2
புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் - கிட்:3 20/4
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து
 நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி - கிட்:7 87/2,3
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் - கிட்:9 20/3
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் - கிட்:9 21/1
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி - கிட்:10 45/3
சான்று இனி அறனே போந்து உன் தம்முனை சார்தி என்றான் - கிட்:11 74/4
பொருந்தில நிலனொடு போந்து கானிடை - சுந்:4 42/1
போந்து புறம் நின்று இரைக்கின்ற பொறை தீர் மறவர் புறம் சுற்ற - சுந்:12 118/2
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி - சுந்:14 48/1
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள - யுத்1:10 22/2
பொரும் தேவர் குழாம் நகைசெய்திட போந்து பாரின் - யுத்2:19 13/3
போந்து உருத்தது நெருப்பு அனைய போர் கணை - யுத்3:31 180/4

 மேல்
 
  போந்துளான் (1)
போன்றவர் மடிதர போந்துளான் என - கிட்:16 13/2

 மேல்
 
  போந்தேன் (5)
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன்
 அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை - பால:24 34/1,2
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் - சுந்:4 114/4
பொலம் குழையவரை எல்லாம் பொதுவுற நோக்கி போந்தேன்
 அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை - சுந்:14 35/2,3
கால் வலி காட்டி போந்தேன் கை வலிக்கு அவதி உண்டோ - யுத்1:12 42/4
போ என உரைக்க போந்தேன் நரகதில் பொருந்துவேனோ - யுத்3:27 174/4

 மேல்
 
  போந்தை (1)
உழுவை போந்தை உழை உயிர் உண்பதே - யுத்3:29 17/3

 மேல்
 
  போம் (28)
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் - பால:3 65/4
வழங்கவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அம் மா நகர் - பால:3 66/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் - பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் - பால:3 68/4
ஆறு போகிய ஆறு போம் ஆறு போன்றதுவே - பால:15 5/4
புற்று உடைய காடு எல்லாம் நாடாகி போம் என்பார் - அயோ:4 107/4
துறந்து போம் என சொற்ற சொல் தேறுமோ - அயோ:4 218/1
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி - அயோ:5 46/2
மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் - ஆரண்:8 6/4
போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் - ஆரண்:11 38/2
துறந்து போம் இதனையே துணிவென் தொல் வினை - ஆரண்:12 18/3
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் - கிட்:4 1/4
ஆடு நாகம் ஓட மானை யானை ஓட ஆளி போம்
 மாடு நாகம் நீடு சாரல் வாளை ஓடும் வாவியூடு - கிட்:7 4/2,3
போம் எனும் துணை போதுமோ யாது என புழுங்கும் - கிட்:7 70/4
ஆவி போம் வேலை-வாய் அறிவு தந்து அருளினாய் - கிட்:7 127/2
போம் என வைப்போம் என்பது புன்மை புகழ் அன்றே - கிட்:17 7/2
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா - சுந்:3 126/1
கொண்டு மன்னவன் போம் எனும் கொள்கையை - சுந்:12 34/3
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில - யுத்2:15 124/4
பெய்து போம் வகை இராகவன் சிலை நின்று பெயர்ந்தான் - யுத்2:15 227/4
தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும் - யுத்2:16 2/3
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே - யுத்2:18 18/4
இப்போது இவன் உயிர் போம் என உரும் ஏறு என எறிந்தான் - யுத்2:18 165/2
போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா - யுத்2:18 207/3
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் - யுத்2:19 167/4
பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை - யுத்3:20 1/4
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் - யுத்3:20 39/4
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று - யுத்3:31 225/2

 மேல்
 
  போம்படி (2)
காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ - அயோ:4 228/3
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் - யுத்3:22 70/4

 மேல்
 
  போமால் (3)
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால்
 தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தருமம் தீர்தி - கிட்:9 20/3,4
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால்
 மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் - யுத்2:18 182/2,3
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் - யுத்4:36 20/4

 மேல்
 
  போமே (1)
போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம் - யுத்1:3 109/2

 மேல்
 
  போமேல் (1)
ஓம்பி திரிந்தேன் எனக்கு இன்று உதவாது போமேல்
 சோம்பி துறப்பென் இனி சோறும் உவந்து வாழேன் - யுத்2:19 12/3,4

 மேல்
 
  போமோ (2)
பாக்கியம் உடைமை அன்றோ அன்னது பழுது போமோ - ஆரண்:11 56/4
வந்தது இங்கு யாதோ யாரொடும் போமோ என்று தம் மனம் மறுகுதலால் - சுந்:3 77/3

 மேல்
 
  போய் (266)
பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய்
 நட்ட செந்நெலின் நாறு வளர்க்குமே - பால:2 26/3,4
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி - பால:3 13/2
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய்
 தோய்ந்த மா கடல் நறும் தூபம் நாறு மேல் - பால:3 41/2,3
ஆனாத மாடத்திடை ஆடு கொடிகள் மீ போய்
 வான் ஆறு நண்ணி புனல் வற்றிட நக்கும் மன்னோ - பால:3 69/3,4
அன்னவாறு எவரும் நீர் போய் அவதரித்திடும்-மின் என்றான் - பால:5 23/4
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் - பால:5 33/1
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் - பால:5 39/4
உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ - பால:5 49/4
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் - பால:5 71/1
ஈரமொடு உறைதரு முனிவரரிடை போய்
 சோர் பொழுது அணி_நகர் துறுகுவர் எதிர்வார் - பால:5 127/2,3
சென்றன வந்தது நகையும் சிவந்தன கண் இருண்டன போய் திசைகள் எல்லாம் - பால:6 14/4
பெய்யும் மாரியால் பெருகு வெள்ளம் போய்
 மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல் - பால:6 16/1,2
அடுத்த வேள்வி போய் முடித்தும் நாம் எனா - பால:6 19/3
புரங்கள் நேர் இலா நகரம் நீங்கி போய்
 அரங்கின் ஆடுவார் சிலம்பின் அன்னம் நின்று - பால:6 22/2,3
ஏழும் ஏற போய் ஆறும் ஏறினார் - பால:6 24/4
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய்
 முற்ற வால் உணர்வு மேல் முடுகினார் அறிவு சென்று - பால:7 3/1,2
உரியது இந்திரற்கு இது என்று உலகம் ஈந்து போய்
 விரி திரை பாற்றுடல் பள்ளி மேவினான் - பால:8 27/1,2
கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய்
 பிரிந்தவர் கூடினால் பேசல் வேண்டுமோ - பால:10 38/3,4
நல் நெடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய்
 முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் - பால:10 61/3,4
வெளி நின்றவரோ போய் மறைந்தார் விலக்க ஒருவர்-தமை காணேன் - பால:10 68/1
நீங்கா மாயை-அவர்-தமக்கு நிறமே தோற்று புறமே போய்
 ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே - பால:10 76/1,2
முனியும் தம்பியும் போய் முறையால் தமக்கு - பால:11 2/1
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய்
 அழிந்தது என்னவும் ஆழ்ந்தது திங்களே - பால:11 11/3,4
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் - பால:12 29/3
சென்றும் இலர் போய் ஒளித்த தேர் வேந்தர் திரிந்தும் இலார் - பால:13 24/2
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட - பால:13 45/2
கொழுந்து போய் கொடி மதில் மிதிலை கூடிற்றே - பால:14 23/4
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய்
 வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் - பால:15 17/3,4
அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய்
 தெரிந்த கொங்கைகள் செவ்விய நூல் புடை - பால:18 27/2,3
இன்று போய் கொணர்கிலை என் செய்வாய் எனக்கு - பால:19 28/3
நலிந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்கை கொங்கை போய்
 மெலிந்தவா நோக்கி தன் புயங்கள் வீங்கினான் - பால:19 37/3,4
ஆன பூசல் அறிந்திலம் அம்பு போய்
 வான நாடியர் மார்பினும் தைத்தவே - பால:21 33/3,4
மாதர் இன்னணம் எய்த்திட வள்ளல் போய்
 கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக - பால:21 41/1,2
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய்
 நல் தவர் அனுச்சை கொடு நல் மனை புகுந்தான் - பால:22 42/3,4
கரு நாயிறு போல்பவர் காலொடு போய்
 வரு நாள் அயலே வருவாய் மனனே - பால:23 4/1,2
ஏவலும் இறைஞ்சி போய் இராமன் சேவடி - பால:24 48/1
வளை முரல் தானையான் மருங்கு போத போய்
 இளையவன் தன்னொடும் ஏழு நாளிடை - பால:24 49/2,3
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய்
 வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் - அயோ:1 16/2,3
பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய்
 தெட்டவர் அல்லரேல் செல்வம் ஈண்டு என - அயோ:1 19/2,3
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் - அயோ:1 57/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் - அயோ:1 70/4
நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர - அயோ:1 74/3
துன்னு காதல் சுமித்திரையோடும் போய்
 மின்னு நேமியன் மேவு இடம் மேவினாள் - அயோ:2 6/3,4
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய்
 ஆற்றல்-சால் அரசனுக்கு அறிவித்தான் அவன் - அயோ:2 32/2,3
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் - அயோ:2 59/3
பரதனும் இளவலும் பதியின் நீங்கி போய்
 விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் - அயோ:2 64/3,4
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே - அயோ:2 73/1
போய் வனம் ஆள்வது என புகன்று நின்றாள் - அயோ:3 14/3
மாய்ந்தே நான் போய் வான் உலகு ஆள்வென் வசை வெள்ளம் - அயோ:3 48/3
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ - அயோ:3 57/2
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய்
 பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் - அயோ:3 103/3,4
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய்
 தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு - அயோ:3 111/1,2
தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன் - அயோ:4 78/2
போழ்ந்தாய் நெஞ்சை என்றார் பொன்_நாடு அதனில் போய் நீ - அயோ:4 83/3
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் - அயோ:4 91/4
கார் வானம் ஒப்பான்-தனை காண்-தொறும் காண்-தொறும் போய்
 நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் - அயோ:4 143/1,2
இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய்
 கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் - அயோ:4 216/2,3
வல் அரக்கரின் மால் வரை போய் விழுந்து - அயோ:4 220/1
மறைகளை மறைந்து போய் வனத்துள் வைகுவான் - அயோ:5 37/4
ஊனகம் பற்றிய உயிர் கொடு இன்னும் போய்
 வானகம் பற்றிலா வலிமை கூறு என்றான் - அயோ:5 43/3,4
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி - அயோ:6 33/3
பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் - அயோ:8 15/3
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ - அயோ:8 42/2
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய்
 மணி குறு_நகை இள மங்கைமார்கள் முன் - அயோ:11 112/2,3
பொன்னின் வார் சடை புனிதனோடும் போய்
 தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான் - அயோ:11 117/2,3
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய்
 கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே - அயோ:12 25/3,4
போவது சேனையும் ஆர் உயிரும் கொடு போய் அன்றோ - அயோ:13 17/4
மண்டலம் நிறைந்து போய் வழிந்து சோரவே - அயோ:14 52/4
உரிய மெய் நிறுவி போய் உம்பரான் என்றான் - அயோ:14 55/4
என் பெற்று நீ பெற்றது இன் உயிர் போய் நீங்கலோ - அயோ:14 59/3
கண்ணின் நீர் உகுத்தலின் கண்டது இல்லை போய்
 மண்ணு நீர் உகுத்தி நீ மலர்க்கையால் என்றான் - அயோ:14 77/3,4
பொன் திணிந்தன சடை புனிதனோடும் போய்
 சென்றனர் செறி திரை புனலில் செய்க என - அயோ:14 78/2,3
மறப்பரோ நின் தன்மை அது ஆகின் மற்று அவர் போய்
 பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே - ஆரண்:1 50/2,3
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய்
 காந்துகின்றது கட்டுரையீர் என்றான் - ஆரண்:4 31/3,4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் - ஆரண்:6 62/4
வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில் - ஆரண்:6 83/1
சுற்றும் ஓடும் போய் சோரி நீர் சொரிதர சோரும் - ஆரண்:6 91/4
இரு வினை கடந்து போய் உம்பர் எய்தினார் - ஆரண்:7 122/2
உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர் - ஆரண்:8 4/2
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக - ஆரண்:9 27/2
வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 99/4
பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் - ஆரண்:10 147/4
போய் ஐயா புணர்ப்பது என்னே என்பது பொருந்திற்று ஒன்றோ - ஆரண்:11 35/3
பறையும் துணை அன்னது பல் நெறி போய்
 மறையும் என ஏழை வருந்தினளால் - ஆரண்:11 54/3,4
நிலையே உயிரே நிலை தேடினிர் போய்
 உலையா வலியாருழை நீர் உரையீர் - ஆரண்:12 75/3,4
ஓதாது உணர்வாருழை ஓடினை போய்
 நீதான் வினையேன் நிலை சொல்லலையோ - ஆரண்:12 78/3,4
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய்
 ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா - ஆரண்:13 70/3,4
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் - ஆரண்:13 124/2
கடிய கார் இருள் கங்குலின் கற்பம் போய்
 முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் - ஆரண்:14 23/2,3
நீர் கண்டனை இ வழி நேடினை போய்
 சார் கொண்டு என இத்துணை சார்கிலனால் - ஆரண்:14 63/1,2
ஓடும் பெயர் சொல்லி உளைந்து உயிர் போய்
 வாடும் வகை சோரும் மயங்குறுமால் - ஆரண்:14 74/2,3
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப - கிட்:4 8/4
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை - கிட்:5 9/2
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் - கிட்:6 18/4
போய் பொடித்தன மயிர் புறத்த வெம் பொறி - கிட்:7 16/1
மாகங்களை நண்ணிய விண்ணவர் போய் மறைந்தார் - கிட்:7 50/4
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய்
 துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட - கிட்:7 158/2,3
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன - கிட்:9 32/1
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் - கிட்:10 102/4
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் - கிட்:11 126/3
அங்கதற்கு இனியன அருளி ஐய போய்
 தங்குதி உந்தையோடு என்று தாமரை - கிட்:11 137/1,2
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் - கிட்:13 25/2
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் - கிட்:14 6/1
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் - கிட்:14 24/4
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய்
 நீர் உடைய பொய்கையினின் நீள் கரை அடைந்தார் - கிட்:14 71/2,3
உடலினை வழிந்து போய் உவரி நீர் உக - கிட்:16 24/3
போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு - கிட்:17 23/3
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ - சுந்:1 9/3
போர் இயன்றன தோற்ற என்று இகழ்தலின் புறம் போய்
 நேர் இயன்ற வன் திசை-தொறும் நின்ற மா நிற்க - சுந்:2 11/1,2
தீண்ட_அரும் தீவினை தீக்க தீந்து போய்
 மாண்டு அற உலர்ந்தது மாருதி பெயர் - சுந்:2 50/1,2
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய்
 வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் - சுந்:2 59/3,4
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் - சுந்:2 72/4
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் - சுந்:2 125/1
அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் - சுந்:2 142/1
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய்
 தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி - சுந்:2 164/2,3
மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய்
 அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் - சுந்:2 177/2,3
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் - சுந்:2 193/2
ஒன்றானும் உணரகிலேன் மீண்டு இனி போய் என் உரைக்கேன் - சுந்:2 224/3
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ - சுந்:3 6/1
மந்த மாருதம் போய் மலர்-தொறும் வாரி வயங்கு நீர் மம்மரின் வரு தேன் - சுந்:3 87/3
காந்தன் மாண்டிலன் காடு கடந்து போய்
 வாய்ந்து வாழ்வது மானிட வாழ்வு அன்றோ - சுந்:3 101/3,4
இழை தட மார்பத்து அண்ணல் எய்ய போய் வையம் சேர்வான் - சுந்:4 74/3
பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய்
 ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் - சுந்:5 10/2,3
சுந்தர தோளனை தொடர்ந்து காத்து போய்
 அந்தம்_இல் திரு நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு என்பாய் - சுந்:5 38/3,4
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ - சுந்:5 40/3
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய்
 வானவர்கள் நந்தன வனத்தையும் மடித்த - சுந்:6 11/3,4
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் - சுந்:7 18/1
எறிதரு கடையும் வன் கால் இடறிட உடுவின் இனம் போய்
 மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் - சுந்:7 19/3,4
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் - சுந்:7 20/3
மழைகளும் மறி கடலும் போய் மதம் அற முரசம் அறைந்தார் - சுந்:7 23/1
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் - சுந்:9 58/3
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் - சுந்:10 27/3
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் - சுந்:10 38/2
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் - சுந்:11 42/3
முறிந்த வில்லின் வல் ஓசை போய் முடிவதன் முன்னர் - சுந்:11 45/1
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே - சுந்:12 79/2
போய் இற்றீர் நும் புலன் வென்று போற்றிய - சுந்:12 88/1
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா - சுந்:12 112/2
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை - சுந்:13 7/4
போய் சிலர் பொன்றினர் போனார் - சுந்:13 53/3
போய் வரும் கருமம் முற்றிற்று என்பது ஓர் பொம்மல் பொங்க - சுந்:14 3/1
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் - யுத்1:2 21/1
போய் இனி மனிதரை குரங்கை பூமியில் - யுத்1:2 29/1
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து போய் மறையும் - யுத்1:3 12/1
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய்
 இட்டிட்டார் கடலின் நடு எந்தாய் - யுத்1:3 100/3,4
தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே - யுத்1:4 62/2
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய்
 வான் நிறை மீனொடு மாறு கொண்டவே - யுத்1:8 12/3,4
ஓடும் ஓட்டரின் ஒன்றின் முன் ஒன்று போய்
 காடும் நாடும் மரங்களும் கற்களும் - யுத்1:8 63/1,2
போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ - யுத்1:9 54/4
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து - யுத்1:12 5/1
பாறு பொருகின்றன பருந்து இவை என போய்
 ஏறினர் விசும்பிடை இரிந்த உலகு எல்லாம் - யுத்1:12 18/3,4
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் - யுத்1:12 50/4
காலன்-தன் களிப்பு தீர்த்த மகோதர காலையே போய்
 மால் ஒன்றும் மனத்து வீரன் மாபெரும்பக்கனோடும் - யுத்1:13 19/1,2
கூவி இன்று என்னை நீ போய் தன் குலம் முழுதும் கொல்லும் - யுத்1:14 31/1
தாவினான் அவர்-தம் தலை போய் அற - யுத்1:14 40/2
குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய்
 அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால் - யுத்2:15 42/2,3
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய்
 நெரிய ஊழி நெருப்பு என வீசினான் - யுத்2:15 60/3,4
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர் - யுத்2:15 74/2
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் - யுத்2:15 162/1
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய்
 விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று - யுத்2:15 177/1,2
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் - யுத்2:15 179/4
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி - யுத்2:15 206/2
மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் - யுத்2:15 213/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை - யுத்2:15 246/2
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு - யுத்2:15 255/2
கடந்து போய் உலகம் மூன்றும் காக்கின்ற காவலாளன் - யுத்2:16 2/2
நடந்து போய் நகரம் புக்கான் அருக்கனும் நாகம் சேர்ந்தான் - யுத்2:16 2/4
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி - யுத்2:16 7/3
போய் இனி தெரிவது என்னே பொறையினால் உலகம் போலும் - யுத்2:16 30/1
போனக தொழில் முற்றுதி போய் என்றான் - யுத்2:16 73/4
உறங்குதி போய் என உளைய கூறினான் - யுத்2:16 86/4
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் - யுத்2:16 94/4
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற - யுத்2:16 96/3
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா - யுத்2:16 217/1
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய்
 கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என - யுத்2:16 271/1,2
கொண்டனன் எழுந்து போய் தமரை கூடினான் - யுத்2:16 286/4
உண்ணகிற்பன உருமையும் சுடுவன மேருவை உருவி போய்
 விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த - யுத்2:16 327/2,3
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் - யுத்2:17 62/3
வல் நெஞ்சின் என்னை நீ நீத்து போய் வான் அடைந்தால் - யுத்2:17 80/1
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய் - யுத்2:18 172/2
பாரிடை குதியா-முன்னம் இடபனும் பதக நீ போய்
 ஆரிடை புகுதி என்னா அந்தரத்து ஆர்த்து சென்றான் - யுத்2:18 233/3,4
ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி - யுத்2:18 273/3
போய் ஆர்த்தவன் வந்தனன் வந்தனன் என்று பூசல் - யுத்2:19 21/3
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய்
 அற்று எழுந்தன விழுந்து மண்ணிடை அழுந்துகின்றன அனந்தமால் - யுத்2:19 63/3,4
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய்
 கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் - யுத்2:19 65/1,2
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக - யுத்2:19 82/1
போய் இனி உய்வது எங்கே என்று எரி விழித்து புக்கார் - யுத்2:19 91/4
செத்திலென் வலியென் நின்றேன் என்று போய் வையம் சேர்ந்தான் - யுத்2:19 208/4
நீ இவண் இருத்தி யான் போய் நெடியவற்கு உரைப்பென் என்னா - யுத்2:19 214/1
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் - யுத்2:19 214/2
உழைக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் ஆவி உருகும் போய் உணர்வு சோரும் - யுத்2:19 222/1
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் - யுத்2:19 223/4
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் - யுத்2:19 232/2
ஊன் விட உயிர் போய் நீங்க நீங்கும் வேறு உய்தி இல்லை - யுத்2:19 237/3
இ தன்மை எய்தும் அளவின்-கண் நின்ற இமையோர்கள் அஞ்சி இது போய்
 எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் - யுத்2:19 243/1,2
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய்
 பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் - யுத்2:19 262/1,2
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் - யுத்2:19 300/4
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய்
 முற்ற தனி குத்த முடிந்தனனால் - யுத்3:20 92/3,4
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி - யுத்3:22 38/2
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின - யுத்3:22 47/3
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான் - யுத்3:22 78/1
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை - யுத்3:22 83/3
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க - யுத்3:22 85/1
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் - யுத்3:22 94/4
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் - யுத்3:22 227/4
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் - யுத்3:23 2/2
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் - யுத்3:23 2/4
பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே - யுத்3:24 8/1
நாசம் போய் எய்தும் நம்பி தம்பிக்கும் நாசம் இல்லை - யுத்3:24 8/2
கொன் இயல் வயிர தோளாய் மருந்து போய் கொணர்தி என்றான் - யுத்3:24 22/4
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் - யுத்3:24 29/4
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் - யுத்3:24 30/2
விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் - யுத்3:24 33/4
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த - யுத்3:24 36/3
பொன்_மலை-மீது போய் போக பூமியின் - யுத்3:24 92/1
இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 13/3
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான் - யுத்3:26 42/1
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ - யுத்3:26 44/2
போய் கண்டு கோடி அன்றே என்றனன் புழுங்குகின்றான் - யுத்3:26 82/4
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் - யுத்3:26 83/4
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி - யுத்3:26 89/1
மந்திர வேள்வி போய் மடிந்ததாம் என - யுத்3:27 65/1
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி - யுத்3:27 70/3
பாய போய் இலங்கை புக்கு வஞ்சனை பரப்ப செய்யும் - யுத்3:27 73/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க - யுத்3:27 79/2
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய - யுத்3:27 105/2
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய்
 எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே - யுத்3:27 113/1,2
ஒழிந்தருள் சீற்றம் சொன்ன உறுதியை பொறுத்தி யான் போய்
 கழிந்தனென் என்ற பின்னர் நல்லவா காண்டி என்னா - யுத்3:28 13/2,3
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ - யுத்3:28 32/2
மறைந்தன திசைகள் எங்கும் மாறு போய் மலையும் ஆற்றல் - யுத்3:28 42/1
வேக வான் கொடும் கால் எற்ற முற்றும் போய் விளியும் நாளில் - யுத்3:28 44/2
வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று - யுத்3:28 60/3
வரதன் போய் மறுகாநின்ற மனத்தினன் மாயத்தோனை - யுத்3:28 63/1
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம் - யுத்3:29 6/3
அழும் அரற்றும் அயர்க்கும் வியர்க்கும் போய்
 விழும் விழிக்கும் முகிழ்க்கும் தன் மேனியால் - யுத்3:29 15/2,3
உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற - யுத்3:30 5/1
உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற - யுத்3:30 5/1
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் - யுத்3:30 13/3
ஊன் அற குறைத்து உயிர் உண்பென் நீயிர் போய் ஒருங்கே - யுத்3:31 1/2
இடம் பொறாமை உற்று இரிந்து போய் வட வரை இறுத்த - யுத்3:31 17/4
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால் - யுத்3:31 23/3
திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் - யுத்3:31 103/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய்
 மாய தமர் மடிகின்றனர் எனவும் மறம் குறையா - யுத்3:31 109/1,2
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல் - யுத்3:31 133/2
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய்
 படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை - யுத்3:31 138/1,2
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி - யுத்3:31 226/4
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை - யுத்4:32 47/3
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் - யுத்4:33 25/2
சாய்ந்த வல் உருமு போய் அரவ தாழ் கடல் - யுத்4:37 75/1
போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற - யுத்4:37 139/2
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என - யுத்4:37 149/2
நீரிடை விழுந்தது நெருப்பொடு அன்று போய் - யுத்4:37 149/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை - யுத்4:37 161/2
போய் நிறைந்தன அண்ட புறம் எலாம் - யுத்4:37 168/4
தூர்க்கின்ற மலர் மாரி தொடர போய் பாற்கடலில் தூய் நீர் ஆடி - யுத்4:37 198/2
குன்று அனைய நெடும் தோளாய் கூறினேன் அது மனத்துள் கொள்ளாதே போய்
 உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே - யுத்4:38 6/2,3
வீரம் போய் உரம் குறைந்து வரம் குறைந்து வீழ்ந்தானே வேறே கெட்டேன் - யுத்4:38 24/3
செப்புறு இப்படி போய் என செப்பினான் - யுத்4:40 1/4
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த - யுத்4:40 126/3
என்னை ஆளுடை நாயகன் வல்லையின் எதிர் போய்
 பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் - யுத்4:41 36/3,4
துன்ன சொல்லுதிர் என்னலும் தூதர் போய்
 உன்னை கூயினன் உம்முன் எனா முனம் - யுத்4:41 59/2,3
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் - யுத்4:41 66/4
பொன்றும் தன்மை புகுந்தது போய் என்றாள் - யுத்4:41 74/4
யானும் மெய்யினுக்கு இன் உயிர் ஈந்து போய்
 வானுள் எய்திய மன்னவன் மைந்தனால் - யுத்4:41 78/1,2
ஊதுற பறப்பதாய் உலர்ந்த யாக்கை போய்
 ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது - யுத்4:41 90/2,3
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ - யுத்4:41 91/3

 மேல்
 
  போய்த்து (2)
போக்கினீர் என் நாசி போய்த்து என் நீர் பொறுக்குவிரேல் - ஆரண்:6 122/1
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே - யுத்3:27 147/4

 மேல்
 
  போய்விடின் (1)
உஞ்சு இவர் போய்விடின் நாய் குகன் என்று எனை ஓதாரோ - அயோ:13 14/4

 மேல்
 
  போய (14)
என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய
 பின்னர் வானவரை நோக்கி பிதாமகன் பேசுகின்றான் - பால:5 23/1,2
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே - பால:8 1/1
புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை - பால:9 22/2
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின் - பால:14 2/3
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் - ஆரண்:4 41/3
போய தையலை தருதிர் என்று இராகவன் புகல - கிட்:10 45/2
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான் - சுந்:2 146/3
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின் - யுத்1:4 38/1
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் - யுத்1:9 8/3
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய - யுத்2:15 150/4
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் - யுத்2:16 19/1
போய நாள் நாகபாசம் பிணித்தது போனவாறும் - யுத்3:23 23/2
பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் - யுத்3:30 1/2
வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே - யுத்4:37 212/4

 மேல்
 
  போயதால் (5)
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் - சுந்:2 226/4
பொன் நிற தும்பி வந்து ஊதி போயதால் - சுந்:3 37/4
புரம் புக இருந்தது ஓர் மயிலும் போயதால் - சுந்:3 51/4
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால்
 நெருப்பை உற்றது ஓர் இரும்பு கூடம் உற நீறு பட்டது நிகர்த்ததால் - யுத்2:19 80/3,4
அந்தணன் படையும் நின்று அகன்று போயதால் - யுத்3:24 107/4

 மேல்
 
  போயது (10)
போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் - பால:5 22/1
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது
 தீங்கு இழைத்த அதனினோ தெய்வம் சீறியோ - அயோ:11 60/2,3
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ - அயோ:11 61/3
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் - ஆரண்:13 127/3
பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி என்பாள் - ஆரண்:16 3/3
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் - யுத்2:18 205/1
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் - யுத்3:22 12/1
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் - யுத்3:22 28/3
போ-மின் அடா வினை போயது போலாம் - யுத்3:26 37/1
போயது அந்தகன் புரம் புக நிறைந்தது போலாம் - யுத்3:30 43/3

 மேல்
 
  போயதே (4)
நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே - பால:10 40/4
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே - பால:14 9/4
பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே - பால:20 10/4
புற நிலத்தையும் கைம்மிக போயதே - சுந்:6 30/4

 மேல்
 
  போயவர் (1)
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது - சுந்:10 26/3

 மேல்
 
  போயவன் (1)
போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் - யுத்3:27 96/4

 மேல்
 
  போயவாறும் (1)
போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில் - யுத்3:22 151/1

 மேல்
 
  போயிட (1)
போயிட துணிந்தோம் என்றார் புராரி மற்று யானும் காற்றின் - பால:5 25/3

 மேல்
 
  போயிற்று (10)
புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே - பால:7 49/4
வீழ்ந்தார் அயர்ந்தார் புரண்டார் விழி போயிற்று இன்று என்றார் - அயோ:4 83/1
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா - அயோ:13 50/3
மன்றல் அம் கோதை மாதர் மனம் என போயிற்று அம்மா - ஆரண்:11 72/4
பூட்டிய வலயத்தோடும் பூழியாய் போயிற்று அன்றே - யுத்2:15 135/4
வலம் செய்து போயிற்று என்றால் மற்று இனி வலியது உண்டோ - யுத்3:28 4/2
புரந்தரன் பகை போயிற்று அன்றோ எனும் - யுத்3:29 11/1
புக்கு ஓடி உயிர் பருகி புறம் போயிற்று இராகவன் தன் புனித வாளி - யுத்4:37 197/4
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா - யுத்4:38 25/4
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா - யுத்4:41 64/2

 மேல்
 
  போயின (21)
புன மான் அனையாரொடு போயின என் - பால:23 16/3
போயின இரு வினை புகலுறு விதியால் - ஆரண்:2 40/3
போயின திசைகள்-தோறும் மரனொடு புல்லும் எல்லாம் - கிட்:2 12/3
போயின தூதரின் புகுதும் சேனையை - கிட்:11 117/1
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் - சுந்:3 94/3
போயின பதாதி சொன்ன புரவியின் இரட்டி போலாம் - சுந்:8 10/3
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் - யுத்1:2 21/1
வேதலும் இலங்கையும் மீள போயின
 தூதன் வந்தான் என துணுக்கம் கொண்டதால் - யுத்1:6 43/3,4
ஒருங்கு நனி போயின உயர்ந்த கரையூடே - யுத்1:9 6/3
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் - யுத்2:18 182/2
அன்னானொடு போயின தானை அளந்து கூற - யுத்2:19 24/1
போயின போதும் ஒன்றும் துடித்திலன் பொடித்து மான - யுத்2:19 198/2
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப - யுத்3:21 25/1
போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் - யுத்3:22 2/2
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் - யுத்3:22 27/3
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர் - யுத்3:22 32/3
புல்லுற பொருத்துவது ஒன்று போயின
 நல் உயிர் ஈகுவது ஒன்று நல் நிறம் - யுத்3:24 90/2,3
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா - யுத்3:26 4/3
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் - யுத்3:28 22/3
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் - யுத்3:28 22/3
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று - யுத்4:38 24/2

 மேல்
 
  போயினது (4)
போயினது என்றும் சொன்னார் புகுந்தது போரும் என்றார் - யுத்1:9 79/4
மஞ்சின் மா மழை போயினது ஆம் என மாற - யுத்3:22 81/2
போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில் - யுத்3:22 151/1
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி - யுத்3:24 5/2

 மேல்
 
  போயினர் (7)
உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் - அயோ:1 63/4
கழிந்து போயினர் மானிடர் என்னும்-கால் - ஆரண்:7 9/3
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் - ஆரண்:10 88/3
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு - கிட்:10 21/1
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு - கிட்:11 55/2
போயினர் பன்னசாலை இராமனும் இனிது புக்கான் - யுத்1:9 17/4
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் - யுத்2:19 166/1

 மேல்
 
  போயினரால் (2)
போவாய் அகல்வான் என்னா பொன்_நாட்டிடை போயினரால் - அயோ:4 86/4
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் - ஆரண்:14 32/4

 மேல்
 
  போயினவாம் (1)
புகழும் மேன்மையும் போயினவாம் என - யுத்2:15 7/2

 மேல்
 
  போயினள் (1)
போயினள் தையல் இப்பால் புரிக என புலவர் கோமான் - யுத்3:24 1/1

 மேல்
 
  போயினன் (23)
பொருள தரும் முனிவரும் தொடர போயினன்
 மருள் ஒழி உணர்வு உடை வரத மா தவன் - பால:5 50/3,4
போயினன் என்றான் என்ற போழ்தத்தே ஆவி போனான் - அயோ:6 12/4
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி போதும் - அயோ:9 19/2
ஆளும் என்றே போயினன் அன்றோ அரசு ஆள்வான் - அயோ:11 77/4
போயினன் திரு நகர் புரிசை வாயிலே - அயோ:12 53/4
மாண்டு போயினன் எருவைகட்கு அரசன் மற்று உளரோ - சுந்:3 13/1
போயினன் அரக்கன் பின்னை பொங்கு அரா நுங்கி கான்ற - சுந்:3 147/1
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் - சுந்:8 2/4
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் - சுந்:11 12/4
போயினன் அரக்கிமாரை சொல்லு-மின் பொதுவின் என்று ஆங்கு - சுந்:14 38/3
போயினன் நகர் பொம்மென்று இரைத்து எழ - யுத்2:16 65/2
கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் - யுத்2:16 263/4
போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் - யுத்2:16 269/4
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ - யுத்2:16 289/4
போயினன் என்பது உன்னி வானர வீரர் போல்வார் - யுத்2:19 187/2
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் - யுத்2:19 214/2
விசும்பு போயினன் மாயையின் பெருமையான் மேலை - யுத்3:22 162/1
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் - யுத்3:22 184/3
போயினன் என்ற மாற்றம் செவி துளை புகுதலோடும் - யுத்3:26 74/2
போயினன் ஆதல் வேண்டும் புரிந்திலன் ஒன்றும் என்பான் - யுத்3:28 17/3
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் - யுத்4:32 34/4
வாடி போயினன் நீ இனி வஞ்சனை மதியால் - யுத்4:32 35/2
பேர்த்து சாரதி போயினன் பின்றுவான் - யுத்4:37 171/4

 மேல்
 
  போயினனால் (3)
பொன் மான் உருவம் கொடு போயினனால்
 நன் மான் அனையாள்-தனை நாடுறுவான் - ஆரண்:11 43/3,4
புன் போர் என நின்று அயல் போயினனால் - யுத்3:20 83/4
போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் - யுத்3:20 85/4

 மேல்
 
  போயினாய் (1)
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் - அயோ:11 49/4

 மேல்
 
  போயினாயே (1)
பொன்றினையே இராகவனார் புய வலியை இன்று அறிந்து போயினாயே - யுத்4:38 6/4

 மேல்
 
  போயினார் (26)
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு அரிதின் போயினார் - பால:10 45/4
புல்லிய களிறு என மைந்தர் போயினார் - பால:14 17/4
ஆடவர் உயிர் என அருகு போயினார் - பால:14 21/4
பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார்
 காமர் தாமரை நாள்_மலர் கானத்துள் - பால:14 39/2,3
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் - அயோ:4 148/3
போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் - அயோ:4 229/4
புரசை யானையில் கொண்டு போயினார் - அயோ:11 120/4
பூ உதிர் கொம்பு என மகளிர் போயினார் - அயோ:12 34/4
மண்டு நீர் நெடு நகர் மாந்தர் போயினார்
 விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார் - அயோ:14 136/2,3
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார்
 கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் - அயோ:14 136/3,4
புனிதனது உறையுள்-நின்று அரிதின் போயினார் - ஆரண்:3 1/4
பொழியும் சோலை விரைவினில் போயினார் - ஆரண்:3 35/4
புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் - ஆரண்:14 101/4
போதும் நாம் வாலி-பால் என்ன போயினார் - கிட்:6 34/4
பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் - கிட்:7 1/4
பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார்
 செங்கதிர் செல்வனை பணிவுறும் சென்னியார் - கிட்:13 74/3,4
போயினார் போன பின் புற நெடும் திசைகள்-தோறு - கிட்:14 1/1
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் - கிட்:14 24/4
புனையும் நோயினார் கடிது போயினார் - கிட்:15 23/4
பொன்றுவாரின் பொருந்தினர் போயினார்
 துன்று_அல்_ஓதியை கண்டிலர் துன்பினார் - கிட்:15 52/3,4
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார்
 வேத நீதி விதி வழி மேல்வரும் - சுந்:12 95/2,3
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் - யுத்1:4 14/4
கண் இலர் கரை இலர் கரந்து போயினார் - யுத்1:5 24/4
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் - யுத்1:6 32/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார்
 இன்று போன இடம் அறியோம் என்றார் - யுத்2:15 84/3,4
போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில் - யுத்3:22 151/1

 மேல்
 
  போயினாரே (2)
பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே - பால:5 36/4
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே - பால:7 54/4

 மேல்
 
  போயினால் (1)
புண்ணியம் எனும் நின் உயிர் போயினால்
 மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ - யுத்4:41 73/3,4

 மேல்
 
  போயினாள் (4)
கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள்
 மனம் குழை நறவமோ மாலைதான்-கொலோ - பால:19 43/2,3
புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் - பால:21 20/4
புவனி நாதன் தொழுது என்று போயினாள் - அயோ:4 27/4
போக்கினேன் கொடியேன் என்று போயினாள் - ஆரண்:9 30/4

 மேல்
 
  போயினாற்கு (1)
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு
 சக்கரம் உண்டோ கையில் தனு உண்டோ வாளி உண்டோ - யுத்1:13 15/1,2

 மேல்
 
  போயினான் (37)
மைந்தனும் முனியொடு மறைய போயினான் - பால:10 39/4
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் - பால:24 40/4
பூவினை சென்னியில் புனைந்து போயினான்
 ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் - பால:24 48/2,3
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் - அயோ:1 85/4
பொன் திணி நெடு மதில் வாயில் போயினான் - அயோ:4 164/4
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் - அயோ:4 232/4
ஐயனும் போயினான் அல்லின் நாப்பணே - அயோ:5 47/4
பொழுதும் நாளும் குறித்திலன் போயினான் - அயோ:11 7/4
பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் - அயோ:11 86/4
போயினான் வர கண்ட பொம்மலாள் - அயோ:11 114/3
துன்னு துன்பத்தால் துறந்து போயினான்
 முன்னரே என முனிவன் கூறினான் - அயோ:11 124/3,4
துறந்து போயினான் நுந்தை தோன்றல் நீ - அயோ:11 125/1
இறந்து போயினான் இருந்தது ஆண்டு அது - அயோ:11 125/3
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான்
 ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் - அயோ:13 71/2,3
படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான்
 பொடி தலம் இலங்குறு பொலம் கொள் மேனியான் - அயோ:14 134/3,4
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் - அயோ:14 135/4
பண்டை நூல் தெரி பரத்துவனும் போயினான்
 மண்டு நீர் நெடு நகர் மாந்தர் போயினார் - அயோ:14 136/1,2
கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் - அயோ:14 136/4
பொறுத்தி என்று போயினான் - ஆரண்:1 68/4
ஆவி போயினான் எனா - ஆரண்:1 69/2
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் - ஆரண்:10 95/4
புனை_இழை காட்டு அது என்று போயினான் பொறாத சிந்தை - ஆரண்:11 55/2
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் - கிட்:11 17/4
பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் - கிட்:11 136/4
புனையும் வார் கழலினான் அருளொடும் போயினான் - கிட்:13 73/4
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் - சுந்:12 7/4
போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் - சுந்:12 23/4
குடை கெழு மன்னன் இல் கொண்டு போயினான் - சுந்:12 24/4
உத்தமன் அ நகர் ஒழிய போயினான் - யுத்1:4 12/4
பித்தரின் ஒரு வகை பெயர்ந்து போயினான் - யுத்1:4 32/4
போ-மின் போ-மின் புறத்து என்று போயினான் - யுத்1:14 41/4
பெற்றனென் விடை என பெயர்ந்து போயினான் - யுத்2:16 93/4
பின் இகல் பழுது என பெயர்ந்து போயினான் - யுத்2:16 258/4
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் - யுத்2:17 91/4
பொன்றினர் நமர் எலாம் இளவல் போயினான்
 வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் - யுத்3:24 74/3,4
பொருந்தினன் வட திசை கடிது போயினான் - யுத்3:24 85/4
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் - யுத்3:24 116/4

 மேல்
 
  போயினிர் (1)
போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று - சுந்:12 82/3

 மேல்
 
  போயினென் (1)
போயினென் பெண் உரை மறாது போனதால் - யுத்3:24 71/3

 மேல்
 
  போயினை (2)
போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால் - அயோ:13 35/3
கண்டு போயினை நீள் நெறி காட்டிட - சுந்:12 34/1

 மேல்
 
  போயினையோ (1)
போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ - ஆரண்:14 72/4

 மேல்
 
  போயும் (1)
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன - சுந்:4 33/4

 மேல்
 
  போயுற (1)
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற
 வஞ்சி சென்று இறுத்தவன் வாகை மீ கொள - அயோ:11 106/2,3

 மேல்
 
  போயே (2)
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற - சுந்:4 77/2
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா - யுத்3:27 145/3

 மேல்
 
  போயோ (2)
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் - அயோ:4 45/3
போயோ நின்றாய் என்னை இகந்தாய் புகழ் பாராய் - யுத்3:22 203/3

 மேல்
 
  போர் (316)
வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை - பால:2 16/3
வந்து போர் மலைக்க மா மதில் வளைந்தது ஒக்குமே - பால:3 15/4
போரில் வந்து சீறுகின்ற போர் அரக்கர் போலுமே - பால:3 17/4
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை - பால:3 67/3
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் - பால:8 32/2
சொல் வில்லால் உலகு அளிப்பாய் போர் செய்ய தொடங்கினார் - பால:13 21/4
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் - பால:13 25/2
பொரும் குலிகம் அப்பியன போர் மணிகள் ஆர்ப்ப - பால:15 25/2
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் - பால:17 18/1
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் - பால:19 59/1
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் - பால:23 15/3
மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் - பால:24 30/1
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக - அயோ:1 60/2
புல்கு காதல் புரவலன் போர் வலாய் - அயோ:2 13/3
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் - அயோ:2 21/2
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் - அயோ:3 66/2
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் - அயோ:3 96/2
பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புரம் மூன்று எரித்த போர் வில் - அயோ:4 57/2
காவும் அழுத களிறு அழுத கால் வய போர்
 மாவும் அழுத அ மன்னவனை மானவே - அயோ:4 98/3,4
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ - அயோ:4 134/2
போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் - அயோ:4 140/3
பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் - அயோ:4 144/3
போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் - அயோ:4 229/4
போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான் - அயோ:5 40/3
நாயகன் போர் குகன் எனும் நாமத்தான் - அயோ:8 1/2
போர் பெரும் கோலத்தை பொருந்த நோக்கு எனா - அயோ:14 48/4
போர் அறிந்திலன் இவன் தனது பொற்பும் முரணும் - ஆரண்:1 22/2
போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன் - ஆரண்:1 28/2
பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர்
 விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் - ஆரண்:2 8/2,3
போர் வித்தகன் நேமி பொறுத்தவன் மா - ஆரண்:2 9/3
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த - ஆரண்:6 43/3
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் - ஆரண்:6 51/3
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர்
 எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு - ஆரண்:6 89/2,3
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து - ஆரண்:6 95/2
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து - ஆரண்:6 95/2
பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் - ஆரண்:6 115/1
சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால் - ஆரண்:7 13/2
துமில போர் வல் அரக்கர்க்கு சுட்டினாள் - ஆரண்:7 15/1
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை - ஆரண்:7 23/1
போர் பெரும் பணை பொம்மென் முழக்கமா - ஆரண்:7 25/1
போர் வனத்து இருந்த வீரர் உறைவிடம் புக்கது அன்றே - ஆரண்:7 56/4
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர்
 சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் - ஆரண்:7 83/3,4
வலம் கொள் போர் மானிடன் வலிந்து கொன்றமை - ஆரண்:7 125/1
சலம்-கொள் போர் அரக்கர்-தம் உருக்கள் தாங்கின - ஆரண்:7 125/3
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர்
 தீர வாழ்க்கையின் தெவ்வரை செவிடை பறித்த - ஆரண்:8 7/2,3
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர்
 கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி - ஆரண்:9 3/2,3
தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர்
 ஆளின் வனம் நின்றதனை அம்பின் வனம் என்னும் - ஆரண்:9 5/2,3
பண்டு போர் மழுவாளியை பண்பினால் - ஆரண்:9 17/3
கலங்கு சூறை வன் போர் நெடும் கால் என - ஆரண்:9 31/3
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க - ஆரண்:10 1/1
குண்டலம் முதலிய குலம் கொள் போர் அணி - ஆரண்:10 20/1
போர் இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன் - ஆரண்:10 31/1
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் - ஆரண்:11 6/2
அம்பு உய்க்கும் போர் வில்லி-தனக்கும் அயல் நிற்கும் - ஆரண்:11 17/2
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் - ஆரண்:13 15/1
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு - ஆரண்:13 25/3
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி - ஆரண்:13 112/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர்
 ஓங்கல் உரிக்குள் உருத்திரன் ஒத்தான் - ஆரண்:14 60/3,4
போர் கொண்டனனோ பொருள் உண்டு இது எனா - ஆரண்:14 63/4
வன் தொழில் வீர போர் வலி அரக்கியை - ஆரண்:14 89/1
வென்று போர் மீண்டனென் என விளம்பினாய் - ஆரண்:14 89/2
மூலமே வீரமே மூடினாயோடு போர்
 ஏலுமே தேவர்-பால் ஏகு எனா ஏவினான் - கிட்:5 6/1,2
சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர் - கிட்:5 6/3
சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர்
 வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் - கிட்:5 6/3,4
மன்னவன் வருக போர் செய்க எனா மலையினை - கிட்:5 7/2
அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன் - கிட்:6 24/2
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று - கிட்:7 10/2
இடித்து உரப்பி வந்து போர் எதிர்த்தியேல் அடர்ப்பென் என்று - கிட்:7 12/1
பெற்றிலன் பெரும் திறல் பெயர்த்தும் போர் செயற்கு - கிட்:7 24/3
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் - கிட்:7 41/3
வலம் கொள் பாரிடை எற்றுவான் உற்ற போர் வாலி - கிட்:7 65/2
வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி - கிட்:7 66/2
இருவர் போர் எதிரும் காலை இருவரும் நல் உற்றாரே - கிட்:7 89/1
மெய் போர் மாருதி-தன்னை வீர நீ - கிட்:9 3/2
போர் பெரும் களம் என பொலிந்தது உம்பரே - கிட்:10 13/4
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும் - கிட்:10 93/1
ஆண்டு போர் வாலி ஆற்றல் மாற்றியது அம்பு ஒன்று-ஆயின் - கிட்:11 58/1
போர் கெழு வீரரே குழுமி போகின்றார் - கிட்:14 19/2
கை இல் போர் அரக்கன் மார்பினிடை பறித்து எருவை வேந்தன் - கிட்:15 29/3
சாகையும் உணர்த்துதி தவிர்த்தி சோகம் போர்
 வாகையாய் என்றனன் வரம்பு_இல் ஆற்றலான் - கிட்:16 18/3,4
ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என - கிட்:16 39/3
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர் - கிட்:17 4/1
வாலி அளிக்கும் வீர வய போர் வசை_இல்லான் - கிட்:17 4/4
ஆலம் நுகர்ந்தான் என்ன வய போர் அடர்கிற்பீர் - கிட்:17 9/4
மறிந்து உருள போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர் - கிட்:17 13/2
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா - கிட்:17 14/1
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு - கிட்:17 27/2
அறத்தகை அரசன் திண் போர் ஆழியும் அனையன் ஆனான் - சுந்:1 29/4
போர் இயன்றன தோற்ற என்று இகழ்தலின் புறம் போய் - சுந்:2 11/1
உளைய உள்ள போர் இவனொடும் உளது என உணர்ந்தான் - சுந்:2 139/4
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே - சுந்:2 140/1
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர்
 கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும் - சுந்:2 158/1,2
போர் இயற்கை இராவணன் பொன் மனை - சுந்:2 165/1
இற்றை போர் பெரும் சீற்றம் என்னோடும் முடிந்திடுக - சுந்:2 221/1
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் - சுந்:2 221/3
கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் - சுந்:2 221/4
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் - சுந்:3 54/2
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப - சுந்:3 91/4
பொற்கணான் தம்பி என்று இனைய போர் தொழில் - சுந்:3 125/1
வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக - சுந்:4 18/2
பொன்னே ஓங்கிய போர் வில்லான் - சுந்:5 48/2
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை - சுந்:5 73/2
காட்டும் இதுவே கருமம் அன்னவர் கடும் போர்
 மூட்டும் வகை யாவது-கொல் என்று முயல்கின்றான் - சுந்:6 5/3,4
சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர்
 ஆனன நுகர குளரும் ஆன அடி பற்றா - சுந்:6 11/1,2
சாகம் நெடு மா பணை தழைத்தன தனி போர்
 நாகம் அனையான் எறிய மேல் நிமிர்வ நாளும் - சுந்:6 22/1,2
நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் - சுந்:7 4/1
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர்
 முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார் - சுந்:7 16/1,2
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர்
 மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் - சுந்:7 18/1,2
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் - சுந்:7 20/2
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர்
 உதவு இயல் இனிதின் உவந்தான் எவரினும் அதிகம் உயர்ந்தான் - சுந்:7 21/3,4
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர்
 துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் - சுந்:7 22/3,4
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று - சுந்:7 51/3
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் - சுந்:8 2/4
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் - சுந்:8 3/4
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் - சுந்:8 13/2
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் - சுந்:9 5/3
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த - சுந்:9 6/3
புனை மலர் தாரினானும் போர் அணி அணிந்து போனான் - சுந்:10 6/4
வர உற்றார் வாராநின்றார் வந்தவர் வரம்பு_இல் வெம் போர்
 பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க - சுந்:10 27/1,2
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா - சுந்:11 15/4
வாழி போர் வலி மாருதி மேனியை மறைத்தான் - சுந்:11 43/4
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் - சுந்:11 44/4
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின் - சுந்:11 46/1
பெரும் தகை பெரியோனை பிணித்த போர்
 முருந்தன் மற்றை உலகு ஒரு மூன்றையும் - சுந்:12 36/1,2
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம் - சுந்:12 62/1
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற - சுந்:12 74/3
மேய தெய்வ படைக்கலத்தை மீட்டான் அமரர் போர் வென்றான் - சுந்:12 113/3
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை - சுந்:12 114/4
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் - சுந்:12 130/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் - சுந்:12 131/4
நன்று நன்று போர் வலி என இராவணன் நக்கான் - சுந்:13 40/4
போர் கெழு மாலை புனைந்தார் - சுந்:13 45/3
போர் தொழில் மாருதி போனான் - சுந்:13 57/4
சென்று படையோடு சிறு மானுடர் சின போர்
 வென்று பெயர்வாய் அரச நீ கொல் என வீரம் - யுத்1:2 58/2,3
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர்
 அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் - யுத்1:2 61/1,2
போர் அடா பொருதி-ஆயின் புறப்படு புறப்படு என்றான் - யுத்1:3 129/3
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் - யுத்1:4 36/3
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ - யுத்1:4 41/2
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில் - யுத்1:4 94/3
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் - யுத்1:5 7/1
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் - யுத்1:5 33/2
பொன் செய் தோளினாய் போர் பெரும் படையொடும் புக்கோம் - யுத்1:5 71/3
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் - யுத்1:7 13/4
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் - யுத்1:8 23/2
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர்
 முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் - யுத்1:9 84/2,3
பொன் மதில் புறத்து நாளும் போகின்றான் போர் மேற்கொண்டு - யுத்1:9 89/2
பொலிந்தது ஆங்கு மிகு போர் எனலோடும் - யுத்1:11 2/1
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர்
 வேல் வலி காட்டினார்க்கும் வில் வலி காட்டினார்க்கும் - யுத்1:12 42/1,2
போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் - யுத்1:13 8/3
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை - யுத்1:13 11/3
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற - யுத்1:13 22/2
புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் - யுத்1:14 12/4
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் - யுத்2:15 34/2
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் - யுத்2:15 65/4
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் - யுத்2:15 65/4
துன்னு போர் கண்ட தூதுவர் ஓடினார் - யுத்2:15 82/2
ஆன்ற போர் அரக்கர்கள் நெருங்கி ஆர்த்து எழ - யுத்2:15 106/2
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம் - யுத்2:15 122/3
திக்கு இரிதர போர் வென்ற சிலையினை வளைய வாங்கி - யுத்2:15 131/2
பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர்
 புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி - யுத்2:15 133/1,2
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய - யுத்2:15 150/4
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் - யுத்2:15 160/2
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் - யுத்2:15 160/4
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் - யுத்2:15 160/4
நன்று போர் வலி நன்று போர் ஆள் வலி வீரம் - யுத்2:15 203/1
நன்று போர் வலி நன்று போர் ஆள் வலி வீரம் - யுத்2:15 203/1
போன காலையில் புக்கனன் புங்கவன் போர் வேட்டு - யுத்2:15 215/1
தேரில் போர் அரக்கன் செல சேவகன் தனியே - யுத்2:15 216/1
அன்ன காய் கதிர் இரவி-மேல் பாய்ந்த போர் அனுமன் - யுத்2:15 244/2
கிடந்த போர் வலியார்-மாட்டே கெடாத வானவரை எல்லாம் - யுத்2:16 2/1
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச - யுத்2:16 17/1
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் - யுத்2:16 88/4
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற - யுத்2:16 96/3
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் - யுத்2:16 150/2
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் - யுத்2:16 170/4
போர் இணை ஆக ஏன்று பொருகின்ற பூசல் நோக்கி - யுத்2:16 171/2
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை - யுத்2:16 309/2
போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே - யுத்2:16 319/3
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர்
 வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் - யுத்2:16 329/2,3
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் - யுத்2:17 91/4
நான் அஞ்சினேன் என்று உனை நாணுக போர்
 யான் அஞ்சினென் என்றும் இயம்புவதோ - யுத்2:18 8/3,4
போர் ஏறிட ஏறுவ பூணுறு திண் - யுத்2:18 17/3
போர் முற்று களத்திடை புக்கனனால் - யுத்2:18 26/4
வில்லானொடு போர் செய வேண்டும் எனா - யுத்2:18 54/2
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் - யுத்2:18 119/3
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் - யுத்2:18 155/4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்2:18 164/2
போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக - யுத்2:18 179/2
பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் - யுத்2:18 224/4
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி - யுத்2:18 231/3
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர்
 அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார் - யுத்2:18 235/1,2
ஏயா தனி போர் வலி காட்டிய இந்திரன்-தன் - யுத்2:19 21/1
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர்
 பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று - யுத்2:19 23/2,3
போர் ஆனை புறத்தின் அவற்றின் இரட்டி போத - யுத்2:19 26/2
போர் கடந்தவன் இன்று வலிது போர் என்றான் - யுத்2:19 28/4
போர் கடந்தவன் இன்று வலிது போர் என்றான் - யுத்2:19 28/4
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் - யுத்2:19 30/4
பெயர்ந்திலன் உற்றது அல்லால் கேசரி பெரும் போர் பெற்றான் - யுத்2:19 59/4
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/4
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் - யுத்2:19 93/4
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர்
 ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல் - யுத்2:19 122/1,2
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் - யுத்2:19 171/4
மாயையை தெரிய உன்னார் போர் தொழில் மாற்றி நின்றார் - யுத்2:19 187/4
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் - யுத்2:19 205/4
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் - யுத்2:19 211/1
எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு - யுத்2:19 226/1
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இரைக்கின்றது இராமன் போர் வில் - யுத்2:19 277/1
போர் ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திலை போலும் என்றான் - யுத்2:19 291/4
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் - யுத்3:20 1/2
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர்
 பட்டனர் ஒன்று படுத்தனர் ஒன்றோ - யுத்3:20 19/1,2
முழை குல சீயம் வெம் போர் வேட்டது முனிந்தது என்ன - யுத்3:20 30/1
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் - யுத்3:20 36/3
வாம போர் வய பிசாசனும் பனசனும் மலைந்தார் - யுத்3:20 49/4
சிங்கம் அன்ன போர் வீரரில் தலைவராய் தெரிந்தார் - யுத்3:20 51/2
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் - யுத்3:20 67/2
தன் போர் தவிராதவனை சலியா - யுத்3:20 83/2
புன் போர் என நின்று அயல் போயினனால் - யுத்3:20 83/4
போர் வீரர் உவந்து புகழ்ந்தனரால் - யுத்3:20 84/4
போர் மேலினன் வாசி எனும் பொறியான் - யுத்3:20 94/4
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர்
 செய்தன செருக்கி சென்று நெருக்கினர் தலைவர் செற்றி - யுத்3:21 12/1,2
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் - யுத்3:22 4/2
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி - யுத்3:22 5/2
செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் - யுத்3:22 24/1
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி - யுத்3:22 33/3
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் - யுத்3:22 55/3
தெய்வ போர் கணைக்கு அத்துணைக்கு அத்துணை செலுத்தி - யுத்3:22 70/2
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல் - யுத்3:22 75/1
முற்ற எண் இலா முரண் கணை தூர்த்தனன் முரண் போர்
 ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய - யுத்3:22 75/3,4
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் - யுத்3:22 90/3
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் - யுத்3:22 90/4
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் - யுத்3:22 92/2
புக்கதால் பெரும் போர் படை பறந்தலை புறத்தில் - யுத்3:22 103/1
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் - யுத்3:22 118/3
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் - யுத்3:22 119/3
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் - யுத்3:22 138/4
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற - யுத்3:22 156/3
முனைவர் வானவர் எவரொடும் போர் செய மூண்டான் - யுத்3:22 163/4
மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் - யுத்3:22 185/4
அடல் கடந்த போர் வாளி என்று ஆகுலித்து அழுதான் - யுத்3:22 189/4
உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் - யுத்3:23 3/4
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய - யுத்3:24 8/3
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் - யுத்3:24 8/4
நன்னுதல் நாமும் வெம் போர் காணுதும் நாளை என்றான் - யுத்3:24 45/4
வெம்பு போர் அரக்கரை முருக்கி வேர் அறுத்து - யுத்3:24 76/2
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் - யுத்3:24 83/3
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா - யுத்3:26 4/3
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக - யுத்3:27 23/2
மா ஆளிகள் போர் தெறு மா மறவோர் - யுத்3:27 41/2
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை - யுத்3:27 55/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் - யுத்3:27 58/4
பொங்கு போர் ஆற்ற என் தோளும் போனதோ - யுத்3:27 64/4
போர் நெடும் கால் பொர பொழியும் மா மழை - யுத்3:27 68/3
மாய போர் ஆற்றல் எல்லாம் இன்றொடு மாளும் அன்றே - யுத்3:27 73/4
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் - யுத்3:27 85/3
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் - யுத்3:27 86/4
நல்லை போர் வா வா என்றான் நமனுக்கும் நமனாய் நின்றான் - யுத்3:27 90/4
அம்பினை மாட்டி என்னே சிறிது போர் ஆற்ற வல்லான் - யுத்3:27 97/3
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் - யுத்3:27 125/3
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு - யுத்3:27 154/3
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி - யுத்3:27 182/2
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி - யுத்3:28 12/2
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் - யுத்3:28 20/4
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் - யுத்3:28 21/1
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் - யுத்3:28 27/2
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் - யுத்3:28 36/3
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் - யுத்3:28 62/2
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் - யுத்3:28 63/2
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன் - யுத்3:29 23/3
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் - யுத்3:29 52/2
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் - யுத்3:29 56/4
ஆலகாலத்தின் அமிழ்தின் முன் பிறந்த போர் அரக்கர் - யுத்3:30 26/4
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை - யுத்3:30 43/2
மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் - யுத்3:30 47/2
கொன்று போர் கடக்கும் ஆயின் கொள்ளுதும் வென்றி அன்றேல் - யுத்3:31 56/3
சோருதிர் என்னின் வெம் போர் தோற்றும் நாம் என்ன சொன்னான் - யுத்3:31 61/3
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் - யுத்3:31 91/1
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் - யுத்3:31 92/2
ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும் - யுத்3:31 114/3
போந்து உருத்தது நெருப்பு அனைய போர் கணை - யுத்3:31 180/4
வல்லே வல்ல போர் வலி முற்றி மலையோமேல் - யுத்3:31 186/2
எல்லா உலகங்களும் ஏறிய போர்
 வில்லாளர் அரக்கரின் மேதகையார் - யுத்3:31 189/3,4
உளைத்தார் உரும் ஏறு என ஒன்று அல போர்
 விளைத்தார் இமையோர்கள் வெதும்பினரால் - யுத்3:31 191/3,4
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/3
ஊழி கனல் போல்பவர் உந்தின போர்
 ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல - யுத்3:31 195/1,2
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல - யுத்3:31 202/3
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை - யுத்3:31 222/2
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற - யுத்4:32 8/4
சாலிகை முதல ஆன போர் பரம் தாங்கிற்று எல்லாம் - யுத்4:32 50/1
நாம திண் போர் முற்றிய கோப நகை நாறும் - யுத்4:33 12/1
மின்னும் ஓடை ஆடல் வய போர் மிடல் வேழ - யுத்4:33 13/1
புயலவன் திசை போர் மத ஆனையின் - யுத்4:33 28/3
போர் இயற்கை நினைந்து எழு பொம்மலார் - யுத்4:33 34/2
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில் - யுத்4:34 1/1
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் - யுத்4:35 3/4
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க - யுத்4:35 10/2
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி - யுத்4:37 2/2
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை - யுத்4:37 5/2
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் - யுத்4:37 8/2
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் - யுத்4:37 12/4
திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் - யுத்4:37 50/4
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர்
 வல்லான் எழு மழு தோமரம் மணி தண்டு இருப்பு உலக்கை - யுத்4:37 54/1,2
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர்
 முன்னம் இத்தனை முயன்றிலனாம் என்பர் முனிவர் - யுத்4:37 100/3,4
பயன் படைத்தவர் யாரினும் படைத்தவன் பல் போர்
 வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான் - யுத்4:37 102/2,3
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர்
 உவண புள்ளே ஆயின வானோர் உலகு எல்லாம் - யுத்4:37 142/3,4
கடை துறந்தது போர் என் கருத்து என்றான் - யுத்4:37 174/4
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க - யுத்4:37 199/3
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த - யுத்4:37 202/3
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற - யுத்4:37 208/3
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற - யுத்4:38 5/3
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர - யுத்4:38 10/1
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் - யுத்4:38 24/1
புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் - யுத்4:40 113/1
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர்
 வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் - யுத்4:40 124/1,2
வாலி சேயினை சாம்பனை பனசனை வய போர்
 நீலன் ஆதிய நெடும் படை தலைவரை நெடிய - யுத்4:41 10/1,2
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் - யுத்4:41 27/3
அரவ போர் மேகம் என்ன ஆலித்த மரங்கள் ஆன்ற - யுத்4:42 5/2

 மேல்
 
  போர்-தொறும் (1)
வந்த போர்-தொறும் துரந்த நாள் வானவர் உலகை - யுத்1:2 113/3

 மேல்
 
  போர்-தோறும் (1)
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து - யுத்3:27 80/1

 மேல்
 
  போர்-மேல் (2)
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் - யுத்2:18 176/4
பொங்கினன் என்ன தோன்றி பொலிந்தனன் போர்-மேல் போவான் - யுத்3:27 11/4

 மேல்
 
  போர்-மேலும் (1)
போர்-மேலும் இராமர் புகுந்து அடர்வார் - யுத்3:31 212/4

 மேல்
 
  போர்-எனின் (1)
என் போலியர் போர்-எனின் நன்று இது ஓர் - யுத்3:20 83/3

 மேல்
 
  போர்_மகளை (1)
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர - யுத்4:38 10/1

 மேல்
 
  போர்க்க (3)
அஞ்சன நோக்கம் போர்க்க இருண்டதோ அறிகிலேமால் - பால:21 10/4
புற்று ஆம் என ஓங்கிய தோளொடு மார்பு போர்க்க - அயோ:4 114/4
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க
 தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன - சுந்:1 19/2,3

 மேல்
 
  போர்க்களத்து (1)
கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண - யுத்3:27 90/2

 மேல்
 
  போர்க்களத்தே (1)
பூழி அணை-மேல் துயின்றனையோ போர்க்களத்தே - யுத்2:17 85/4

 மேல்
 
  போர்க்களம் (2)
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் - யுத்2:17 21/3
கைகொள் சேனையை கா என போர்க்களம் கடந்தான் - யுத்3:22 88/4

 மேல்
 
  போர்க்கின்றது (1)
போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல் - கிட்:7 39/3

 மேல்
 
  போர்க்கு (11)
போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன் - யுத்1:4 63/3
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே - யுத்1:11 32/2
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ - யுத்1:14 33/4
தடு-மின் போர்க்கு வருக என சாற்று-மின் - யுத்2:15 3/2
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே - யுத்2:15 16/4
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு
 நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின் - யுத்2:15 255/2,3
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு
 வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் - யுத்2:16 36/3,4
பொன்றினன் இராவணன் புதல்வன் போர்க்கு இனி - யுத்2:19 27/2
முந்து போர்க்கு முறைமுறை முற்றினார் - யுத்2:19 151/4
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான் - யுத்3:22 164/3
புயங்களும் குலுங்க நக்கு போர்க்கு இனி ஒழி நீ போத - யுத்3:28 7/2

 மேல்
 
  போர்க்கும் (1)
போர்க்கும் பூழியில் மறைதர முறையினின் புகுந்தார் - கிட்:12 19/4

 மேல்
 
  போர்க்குமால் (1)
ஊழியில் கடல் என உலகம் போர்க்குமால்
 ஆழியை குடிப்பினும் அயன் செய் அண்டத்தை - கிட்:6 33/2,3

 மேல்
 
  போர்கள் (3)
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள்
 குறிகொளும் போத்தின் கொல்வார் கொன்ற நெல் குவைகள் செய்வார் - பால:2 20/1,2
கற்ற போர்கள் எலாம் செய்த காலையில் - யுத்2:15 88/2
ஆண்தகை நீயே இன்னும் ஆற்றுதி அருமை போர்கள்
 காண்டலும் நாணும் என்றான் மைந்தனும் கருத்தை சொன்னான் - யுத்2:19 299/3,4

 மேல்
 
  போர்த்த (11)
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த
 உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் - பால:11 13/3,4
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் - ஆரண்:8 13/4
போர்த்த மென் பனி போக்கியது என்னவே - ஆரண்:9 25/4
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் - கிட்:10 44/3
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த
 நங்கையை கண்ட வள்ளல் நயனங்கள் பனிப்ப நைந்தான் - கிட்:11 51/3,4
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் - சுந்:11 47/4
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் - யுத்1:10 20/3
போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட - யுத்2:15 99/1
போர்த்த பேரியின் கண்ணன காளத்தின் பொகுட்ட - யுத்2:16 209/1
போர்த்த வானம் என இடி போர்த்து எழ - யுத்2:19 133/2
போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி - யுத்3:31 19/3

 மேல்
 
  போர்த்தது (5)
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை - பால:14 76/2
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது
 மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக - அயோ:11 66/2,3
போர்த்தது பொழிந்தது அம்மா பொரு படை பருவ மாரி - சுந்:10 24/2
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் - யுத்1:4 146/4
பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர் - யுத்2:16 306/2

 மேல்
 
  போர்த்தலால் (3)
பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால்
 கங்கை யாறு கடுத்தது கார் என - பால:14 27/2,3
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால்
 ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய - பால:18 21/2,3
சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவ போர்த்தலால்
 பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே - கிட்:6 8/3,4

 மேல்
 
  போர்த்தலும் (1)
புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும்
 இன் துயில் உணர்ந்து என உணர்ச்சி எய்தினான் - யுத்2:16 284/2,3

 மேல்
 
  போர்த்தலை (1)
போர்த்தலை புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுடை தழும்பும் போலாம் - யுத்4:37 207/3

 மேல்
 
  போர்த்தவன் (1)
திண் போர் தொழில் என்று ஆனையின் உரி போர்த்தவன் திகைத்தான் - யுத்4:37 50/4

 மேல்
 
  போர்த்தவே (1)
பொடி வனம் எழுந்தன வானம் போர்த்தவே - கிட்:11 120/4

 மேல்
 
  போர்த்தன (13)
போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி - பால:5 112/2
போர்த்தன பொடித்து உரோம புளகங்கள் பூவின் மாரி - கிட்:3 28/2
போர்த்தன மயிர் புறம் புளகம் பொங்கு தோள் - கிட்:6 9/2
போர்த்தன மலையொடு மரனும் முன்பு போல் - யுத்3:24 95/2
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் - யுத்4:37 50/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் - யுத்4:37 50/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் - யுத்4:37 50/1
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் - யுத்4:37 50/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் - யுத்4:37 50/2
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர் - யுத்4:37 50/2
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே - யுத்4:37 50/3
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே - யுத்4:37 50/3
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே - யுத்4:37 50/3

 மேல்
 
  போர்த்தார் (1)
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் - யுத்3:27 156/4

 மேல்
 
  போர்த்தான் (1)
போர்த்தான் பொன் தோள் முற்றும் அளந்தான் புகழ் சங்கம் - யுத்3:31 188/3

 மேல்
 
  போர்த்து (8)
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என - பால:8 34/3
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் - அயோ:6 4/2
போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு - சுந்:5 62/3
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ - சுந்:12 24/2
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ - யுத்2:16 261/2
போர்த்த வானம் என இடி போர்த்து எழ - யுத்2:19 133/2
பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி - யுத்3:29 1/2
போர்த்து பொய்த்தனன் என்று பொலம் கொள் தேர் - யுத்4:37 171/3

 மேல்
 
  போர்ப்ப (7)
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் - கிட்:8 2/2
பூ இயல் புறவம் எங்கும் பொறி வரி வண்டு போர்ப்ப
 தீவிய களிய ஆகி செருக்கின காம செவ்வி - கிட்:10 34/1,2
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது - கிட்:11 46/2
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப - சுந்:8 9/4
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப
 பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் - சுந்:13 23/2,3
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப
 தீ_இனம் அமைய செல்லும் மாய மா மாரி சிந்த - யுத்3:21 25/1,2
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப
 வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் - யுத்3:26 54/3,4

 மேல்
 
  போர்ப்பான் (1)
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் - கிட்:16 62/4

 மேல்
 
  போர்ப்பு (2)
போர்ப்பு உற செயலினை புகழ்கின்றார் பலர் - சுந்:12 9/2
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன - யுத்2:15 236/4

 மேல்
 
  போர்மத்தன் (1)
போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் - யுத்2:18 213/4

 மேல்
 
  போர்முக (1)
போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன - யுத்2:18 107/3

 மேல்
 
  போர்வலான் (1)
பொற்பு அழியா வலம் பொருந்தும் போர்வலான்
 வில் பழியுண்டது வினையினேன் வந்த - ஆரண்:13 48/2,3

 மேல்
 
  போர்விலான் (1)
புகை உற குனிப்புறும் புருவ போர்விலான் - அயோ:13 7/4

 மேல்
 
  போர்வை (2)
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த - பால:11 13/3
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை - யுத்2:19 217/4

 மேல்
 
  போர்வையான் (2)
புலி தானை களிற்று உரிவை போர்வையான் வரி சிலையை - பால:13 20/3
புக்கதும் உணர்ந்தனன் உதிர போர்வையான் - யுத்2:16 290/4

 மேல்
 
  போர (1)
போர ஆளினோடு தேர்கள் நூறு கோடி பொன்றுமால் - யுத்3:31 93/2

 மேல்
 
  போரால் (1)
புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால்
 வதையுண்டன யானை மறிந்தன யானை மண்-மேல் - சுந்:11 28/3,4

 மேல்
 
  போரிடை (16)
போரிடை உறங்கும் அன்னம் பொழிலிடை உறங்கும் தோகை - பால:2 6/4
சினத்தொடு காதல்கள் செய்த போரிடை
 மனத்து உறை காதலே வாகை கொண்டதே - பால:19 61/3,4
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை
 பட்டவர் அல்லரேல் பரம ஞானம் போய் - அயோ:1 19/1,2
போரிடை மடிந்தார் என்ற உரை செவி புகாத-முன்னம் - ஆரண்:10 65/2
மறிந்து போரிடை வழி கொள்வான் வயிர வாள் படையால் - சுந்:11 45/2
கொச்சை துன்மதி எத்தனை போரிடை குறைந்தான் - யுத்1:2 112/2
தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை
 பொங்கினர் கொன்றவர்க்கு எளியர் போந்தவர் - யுத்1:4 77/1,2
போரிடை புறங்கொடுத்து அஞ்சி போந்தவர் - யுத்1:4 78/2
பொன் முகம் காண்பது ஓர் தோலும் போரிடை
 வல் முகம் காண்பது ஓர் வாளும் வாங்கினான் - யுத்2:16 294/3,4
போரிடை கொண்டாரேனும் வஞ்சனை புணர்ந்தாரேனும் - யுத்2:17 45/3
புக்கு முந்தினர் போரிடை பொன்றுவான் - யுத்2:19 131/4
போரிடை செல்லார் நின்று நடுங்கினர் புறத்தும் போகார் - யுத்2:19 169/4
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் - யுத்3:22 182/4
மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் - யுத்4:32 6/4
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என - யுத்4:37 149/2
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த - யுத்4:37 202/3

 மேல்
 
  போரில் (23)
போரில் வந்து சீறுகின்ற போர் அரக்கர் போலுமே - பால:3 17/4
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில்
 கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி - பால:7 53/2,3
மை வண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் - பால:9 24/3
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில்
 ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே - பால:19 58/2,3
புவி பாவை பரம் கெட போரில் வந்தோரை எல்லாம் - அயோ:4 117/1
மா போரில் புறம் காப்பேன் வான் சுமந்து செல வல்லேன் - ஆரண்:6 120/1
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை - ஆரண்:12 80/2
கேட்டார் கொள்ளார் கண்டவர் பேணார் கிளர் போரில்
 தோட்டார் கோதை சோர் குழல்-தன்னை துவளாமல் - ஆரண்:15 32/1,2
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில்
 மாண்டவன் மைந்தனோடும் வாழ்தி நல் திருவின் வைகி - கிட்:9 7/3,4
முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் - சுந்:2 74/3
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில்
 தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் - சுந்:8 13/2,3
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ - சுந்:9 1/2
மண்டு போரில் அரக்கனை மாய்த்து எனை - சுந்:12 34/2
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில்
 நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி - சுந்:14 9/2,3
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில்
 வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி - யுத்1:14 17/1,2
பொருந்த வந்துற்ற போரில் தோற்றனன் போலும் என்னா - யுத்2:16 13/2
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் - யுத்2:19 229/3
பொங்கியது என்ன மன்னன் பொருக்கென எழுந்து போரில்
 மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா - யுத்2:19 276/2,3
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில்
 நொந்திலென் இனையது ஒன்றும் நுவன்றிலென் மனிதன் நோன்மை - யுத்2:19 288/2,3
போயினார் போயவாறும் போயினது அன்றி போரில்
 ஆயினார் ஆயது ஒன்றும் அறிந்திலென் ஐய யாரும் - யுத்3:22 151/1,2
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் - யுத்4:35 20/3
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில்
 பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா - யுத்4:37 206/3,4
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று - யுத்4:38 24/2

 மேல்
 
  போரிலே (1)
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் - யுத்1:14 38/3

 மேல்
 
  போரின் (12)
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் - பால:10 7/2
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய - பால:24 10/1
இல்லறம் துறந்திலாதோர் இயற்கையை இழந்தும் போரின்
 வில் அறம் துறந்தும் வாழ்வேற்கு இன்னன மேன்மை இல்லா - கிட்:9 23/1,2
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில் - சுந்:5 15/1
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா - யுத்1:2 117/1
போதகம் ஒன்று கன்றி இடங்கர் மா பொருத போரின்
 ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் - யுத்1:4 110/1,2
போரின் மத்தனும் பொரு வயமத்தனும் புலவர் - யுத்1:5 45/1
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின்
 உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற - யுத்2:17 59/1,2
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் - யுத்2:18 145/2
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய - யுத்2:18 260/3
வரம் துணிந்த வீரர் போரின் முந்த உந்து வாசியே - யுத்3:31 85/4
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து - யுத்3:31 88/3

 மேல்
 
  போரின்-மேல் (1)
போரின்-மேல் நோக்கு இலாத இருவரும் பொருத பூசல் - யுத்3:22 22/4

 மேல்
 
  போரினில் (2)
எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில்
 அம்பு இடை தொடுக்குமோ அருளின் ஆழியான் - கிட்:7 35/3,4
ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் - யுத்3:20 15/2

 மேல்
 
  போரினை (2)
செய்த போரினை நோக்கி இ தேரிடை சேர்ந்த - யுத்2:16 239/1
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ - யுத்3:28 32/2

 மேல்
 
  போரும் (8)
குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும்
 புரிகிலென் நின்னொடு இன்னம் புகல்வது கேட்டி என்றான் - பால:24 31/3,4
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய - சுந்:11 4/3
போயினது என்றும் சொன்னார் புகுந்தது போரும் என்றார் - யுத்1:9 79/4
போந்த பின் வந்திலாதான் இனி பொரும் போரும் உண்டோ - யுத்1:14 34/4
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் - யுத்2:19 77/4
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் - யுத்3:26 80/3
பல் பெரும் போரும் செய்து வருந்தின அற்றம் பார்த்து - யுத்3:27 5/3
எவ்வம் இல் ஆற்றல் போரும் முற்றும் நாம் இயம்பலுற்றாம் - யுத்3:31 232/4

 மேல்
 
  போரே (1)
சிறந்தது போரே என்றான் சேவகன் முறுவல் செய்தான் - யுத்1:14 7/4

 மேல்
 
  போரை (4)
புன் தவர் இருவர் போரை புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் - யுத்2:16 37/4
போரை கொடு வந்து புகுந்தது நாம் - யுத்2:18 81/3
ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை
 தூக்கினர் முனிவர் என்னை இதற்கு அது தோற்கும் என்றார் - யுத்2:19 52/3,4
போரை கொண்டு இருந்த முன்_நாள் இளையவன் தன்னை போக்கிற்று - யுத்3:31 65/2

 மேல்
 
  போரையும் (1)
விளைந்த போரையும் ஆவதும் விளம்புவதும் விசையால் - ஆரண்:7 75/2

 மேல்
 
  போரொடு (1)
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் - பால:2 46/2

 மேல்
 
  போல் (358)
பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே - பால:1 19/4
இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல்
 தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் - பால:2 52/1,2
பெயரும் பல் கதி பிறக்குமாறு போல்
 அயிரும் தேனும் இன் பாகும் ஆயர் ஊர் - பால:2 55/2,3
போல் வகைத்து அல்லால் உயர்வினோடு உயர்ந்தது என்னலாம் பொன் மதில் நிலையே - பால:3 7/4
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் - பால:3 9/2
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் - பால:3 9/2
காண்வரு நெடு வரை கதலி கானம் போல்
 தாள் நிமிர் பதாகையின் குழாம் தழைத்தன - பால:3 37/1,2
மருங்குல் போல் தேய்வன வளர்வது ஆசையே - பால:3 45/4
நந்தன வனத்து அலர் கொய்து நவ்வி போல்
 வந்து இளையவரொடு வாவி ஆடி வாய் - பால:3 68/1,2
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல்
 ஆனாத மாடத்திடை ஆடு கொடிகள் மீ போய் - பால:3 69/2,3
வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் - பால:5 10/4
மடங்கல் போல் மொய்ம்பினான் முன்னர் மன்னுயிர் - பால:6 4/1
மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல்
 ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து - பால:6 16/2,3
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல்
 என்றும் தேய்வு உறா தூணி யாத்து இரு - பால:6 20/1,2
அரும்பு கொங்கையார் அம் மெல் ஓதி போல்
 சுரும்பு வாழ்வது ஓர் சோலை நண்ணினார் - பால:6 23/3,4
சூழி யானை போல் தோன்றும் மால் வரை - பால:6 24/2
அஞ்சினார் நெஞ்சு போல் என்றும் ஆறாது-அரோ - பால:7 7/4
பாவையர் மனமும் போல் பசையும் அற்றதே - பால:7 15/4
அளப்ப_அரும் குணங்களை அழிக்குமாறு போல்
 கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா - பால:7 24/2,3
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல்
 நாற்றம் கேட்டலும் தின்ன நயப்பது ஓர் - பால:7 41/2,3
மாறிய பிறப்பில் தேடி வருவ போல் வந்த அன்றே - பால:8 2/4
பூவை போல் நிறத்தினாற்கு புறத்தொழில் புரிந்த அன்றே - பால:8 3/4
பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல்
 ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே - பால:8 32/3,4
கானகம் மறைத்தன கால மாரி போல்
 மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என - பால:8 34/2,3
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல்
 வஞ்சனை அரக்கரை வெருவி மா தவர் - பால:8 39/2,3
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் - பால:8 47/3
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் - பால:9 2/4
நவ்வி போல் விழியினாள் தன் வன முலை நணுகல் உற்றான் - பால:9 17/4
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல்
 பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை - பால:10 7/2,3
ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல்
 களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் - பால:10 15/3,4
பொன்னின் சோதி போதினின் நாற்றம் பொலிவே போல்
 தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் - பால:10 23/1,2
நூல் உறு மருங்குல் போல் நுடங்குவாள் நெடும் - பால:10 41/2
மலை முகட்டு இடத்து உகு மழை-கண் ஆலி போல்
 முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் - பால:10 48/1,2
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல்
 நடந்தது கிடந்தது என் உள்ளம் நண்ணியே - பால:10 57/3,4
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல்
 உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் - பால:10 71/2,3
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் - பால:10 73/4
வெள்ள பாற்கடல் போல் மிளிர் கண்ணினாள் - பால:11 4/2
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே - பால:11 10/3
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் - பால:11 13/4
திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ - பால:11 14/4
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல்
 புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் - பால:11 15/3,4
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி - பால:12 1/2
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய - பால:12 25/2
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் - பால:13 22/2
அம் மன்னர் சேனை தமது ஆசை போல் ஆயிற்றால் - பால:13 22/4
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல்
 மண் உறு வேந்தன் செல்வம் வறியவர் முகந்து கொண்டார் - பால:13 39/3,4
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல்
 மொய் கிடங்கும் அண்ணல் தோள் முயங்கிடாது முன்னமே - பால:13 54/2,3
ஒன்று அலா முழுமதி ஊரும் மானம் போல்
 சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே - பால:14 18/3,4
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல்
 தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் - பால:14 20/2,3
வஞ்சி போல் மருங்குலார்-மாட்டு யாவரே வணங்கலாதார் - பால:17 7/4
மயில் போல் வருவாள் மனம் காணிய காதல் மன்னன் - பால:17 15/1
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் - பால:17 15/4
மாற்றான் உதவான் கடு வச்சையன் போல் ஓர் மன்னன் - பால:17 19/4
தன்னை கண்டாள் மென் நடை கண்டாள் தமரை போல்
 துன்ன கண்டாள் தோழமை கொண்டாள் துணை என்றாள் - பால:17 29/1,2
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான் - பால:17 38/2
வேற்று மன்னர் தம் மேல் வரும் வேந்தர் போல்
 ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும் - பால:18 33/2,3
வள் உறை கழித்த வாள் போல் வசி உற வயங்கு கண்ணாள் - பால:19 20/2
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை - பால:19 38/2
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல்
 தன்னையும் துறக்கும் தன்மை காமத்தே தங்கிற்று அன்றே - பால:19 57/3,4
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே - பால:19 66/4
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல்
 மங்கையை பயந்த மன்னன் வள நகர் வந்தது அன்றே - பால:20 5/3,4
ஆறு பாய்கின்றது ஓர் அமலை போல் ஆனதே - பால:20 15/4
சால் வரும் செல்வம் என்று உணர் பெரும் தாதை போல்
 மேல் வரும் தன்மையால் மிக விளங்கினர்கள் தாம் - பால:20 26/2,3
வீதி-வாய் செல்கின்றான் போல் விழித்து இமையாது நின்ற - பால:21 6/1
மழை உறா மின்னின் அன்ன மருங்குல் போல் நுடங்கி நின்றாள் - பால:21 9/4
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது - பால:21 30/3
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை - பால:21 35/1
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு - பால:21 36/1
பருவ மேகம் படிந்தது போல் படிந்து - பால:21 42/3
நிறைஞ்ச பூம் தவிசு ஏறி நிழல்கள் போல்
 புறஞ்செய் தம்பியருள் பொலிந்தான்-அரோ - பால:21 43/2,3
அமிழ் இமை துணைகள் கண்ணுக்கு அணி என அமைக்குமா போல்
 உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார் - பால:22 3/1,2
கனை ஏழ் கடல் போல் கரு நாழிகைதான் - பால:23 5/1
மலையிடை உதிக்கின்றாள் போல் மண்டபம் அதனில் வந்தாள் - பால:23 79/4
கார் கடல் போல் கருணை கடல் பண்டை - பால:23 98/3
ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப - அயோ:0 1/2
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் - அயோ:1 50/4
திணி சுடர் இரவியை திருத்துமாறு போல்
 பணியிடை பள்ளியான் பரந்த மார்பிடை - அயோ:2 35/1,2
மணியினை வேகடம் வகுக்குமாறு போல்
 அணி நகர் அணிந்தனர் அருத்தி மாக்களே - அயோ:2 35/3,4
இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல்
 துன்ன_அரும் கொடு மன கூனி தோன்றினாள் - அயோ:2 46/3,4
போல் கடைக்கண் அளி பொழிய பொங்கு அணை - அயோ:2 49/3
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல்
 பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் - அயோ:2 52/2,3
புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் - அயோ:2 69/4
வான மா மழை நுழைதரு மதி பிதிர்ப்பாள் போல்
 தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் - அயோ:3 1/3,4
வளை துறந்தனள் மதியினில் மறு துடைப்பாள் போல்
 அளக வாள் நுதல் அரும்_பெறல் திலகமும் அழித்தாள் - அயோ:3 2/3,4
மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல்
 தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் - அயோ:3 7/3,4
போல் மேல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று ஆம் பொறை என்னா - அயோ:3 29/2
முச்சு அற்றார் போல் பின்னும் இரந்தே மொழிகின்றான் - அயோ:3 35/4
நையா நின்றேன் நாவும் உலர்ந்தேன் நளினம் போல்
 கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல் - அயோ:3 37/2,3
இடி ஏறுண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தான் - அயோ:3 39/4
பரிந்தால் என் ஆம் என்றனள் பாயும் கனலே போல்
 எரிந்து ஆறாதே இன் உயிர் உண்ணும் எரி அன்னாள் - அயோ:3 47/3,4
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே - அயோ:3 53/4
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே - அயோ:3 62/4
தெய்வ மேனி படைத்த சேயொளி போல் மழுங்கின தீபமே - அயோ:3 63/4
அன்பு உருகு சிந்தையொடும் ஆ உருகுமா போல்
 என்பு உருக நெஞ்சு உருகியார் உருககில்லார் - அயோ:3 98/3,4
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல்
 உன்னும் தகைமைக்கு அடையா உறு நோய் உறுகின்று உணரான் - அயோ:4 33/1,2
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி - அயோ:4 37/2
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் - அயோ:4 45/4
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் - அயோ:4 59/2
கண்ணுள் மணி போல் மகவை இழந்தும் உயிர் காதலியா - அயோ:4 85/1
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய - அயோ:4 85/3
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ - அயோ:4 86/3
சாராத-முன்னம் தயரதனை போல் வீழ்ந்தார் - அயோ:4 92/4
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் - அயோ:4 105/4
வேலை திரிகின்றது போல் திரிகின்ற வேலை - அயோ:4 119/4
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் - அயோ:4 191/2
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை - அயோ:4 204/1
வகுத்த வாள் நுதலியர் வதன ராசி போல்
 உகுத்த கண்ணீரினின் ஒளியும் நீங்கிட - அயோ:5 4/2,3
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி - அயோ:5 41/1
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் - அயோ:6 35/4
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல்
 களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் - அயோ:7 5/3,4
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் - அயோ:7 8/4
அனையர் வந்துற ஆண்டு எதிர்ந்தார்கள் போல்
 இனிய மா தவ பள்ளிகொண்டு எய்தினார் - அயோ:7 13/3,4
இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் - அயோ:8 22/3
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் - அயோ:8 22/4
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் - அயோ:8 28/2
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச - அயோ:9 2/1
ஓங்கு தெப்பம் ஒன்று அமைத்து அதன் உம்பரின் உலம் போல்
 வீங்கு தோள் அண்ணல் தேவியோடு இனிது வீற்றிருப்ப - அயோ:9 36/2,3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற - அயோ:10 3/3
களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல்
 ஒளித்து நின்றுளர் ஆயினும் உரு தெரிகின்ற - அயோ:10 11/2,3
ஏவிய திகிரி போல் இரவி ஏகினான் - அயோ:10 38/4
என்று கற்றனை நீ இது போல் என்றான் - அயோ:10 51/3
அல்லேனோ யான் அன்பு உடையார் போல் அழுகின்றேன் - அயோ:11 80/4
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து - அயோ:11 120/1
முழையில் மஞ்ஞை போல் எரியில் மூழ்கினார் - அயோ:11 131/4
தன் புகழ் கற்றை மற்றை ஒளிகளை தவிர்க்குமா போல்
 மன் புகழ் பெருமை நுங்கள் மரபினோர் புகழ்கள் எல்லாம் - அயோ:13 36/2,3
உவந்தன குனிப்பன காண்டி உம்பர் போல் - அயோ:14 33/4
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் - ஆரண்:1 2/2
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல்
 சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா - ஆரண்:1 27/2,3
அருவி பாயும் வரை போல் குருதி ஆறு பெருகி - ஆரண்:1 33/3
இரு வினையும் உடையார் போல் அரும் தவம் நின்று இயற்றுவார் - ஆரண்:1 56/2
ஒரு வினையும் இல்லார் போல் உறங்குதியால் உறங்காதாய் - ஆரண்:1 56/4
மின்னின் செறி கற்றை விரிந்தன போல்
 பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் - ஆரண்:2 3/3,4
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல்
 சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் - ஆரண்:2 10/3,4
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என - ஆரண்:2 24/2
போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை - ஆரண்:4 4/4
தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை - ஆரண்:4 6/4
ஆளுறு திகிரி போல் ஆரத்தான் தனை - ஆரண்:4 7/2
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து - ஆரண்:4 24/2
பொன்னை போல் ஒளிரும் மேனி பூவை பூ வண்ணத்தான் இ - ஆரண்:6 55/1
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் - ஆரண்:6 55/2
தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் - ஆரண்:6 55/3
தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் - ஆரண்:6 55/3
என்னை போல் இடையே வந்தாள் இகழ்விப்பென் இவளை என்னா - ஆரண்:6 55/4
மின்னொடு தொடர்ந்து செல்லும் மேகம் போல் மிதிலை வேந்தன் - ஆரண்:6 62/3
ஆடவர்க்கு அரசன் அயில் அம்பு போல்
 பாடவ தொழில் மன்மதன் பாய் கணை - ஆரண்:6 66/2,3
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே - ஆரண்:6 100/3
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் - ஆரண்:6 105/3
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் - ஆரண்:6 111/1
நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல்
 சொலத்தான் இங்கு உரியாரை சொல்லீரோ வல்லீரேல் - ஆரண்:6 121/3,4
அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் - ஆரண்:6 124/4
மரங்கள் போல் நெடு வாளொடு தோள் விழ - ஆரண்:7 20/1
மலை மிசை மலை இனம் வருவ போல் மலை - ஆரண்:7 54/2
அந்தகர்க்கு அளிக்கும் நோய் போல் அரக்கி முன் ஆக அம்மா - ஆரண்:7 55/4
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல்
 எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் - ஆரண்:7 88/3,4
மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல்
 சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு - ஆரண்:7 101/2,3
தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல்
 வஞ்சகத்து அரக்கரை வளைத்து வள்ளல்தான் - ஆரண்:7 124/2,3
ஓவலர் உதவிய பரிசின் ஓங்கல் போல்
 தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை - ஆரண்:10 7/2,3
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல்
 வார் விசி கருவியோர் வகுத்த பாணியின் - ஆரண்:10 22/2,3
பொற்பு அறையாக்கினன் போல் என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 32/4
பிள்ளை போல் பேச்சினாளை பெற்ற பின் பிழைக்கல் ஆற்றாய் - ஆரண்:10 77/1
கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே - ஆரண்:10 77/4
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட - ஆரண்:10 82/2
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே - ஆரண்:10 85/4
மதியிலி மறைய செய்த தீமை போல் வளர்ந்தது அன்றே - ஆரண்:10 86/4
ஊது வன் துருத்தி போல் உயிர்த்து உயிர்த்து உயங்கினான் - ஆரண்:10 91/4
மரம் குடைந்த தும்பி போல் அனங்கன் வாளி வந்துவந்து - ஆரண்:10 93/3
பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த - ஆரண்:10 103/2
துன்_அரும் தவத்தின் எய்தும் துறக்கம் போல் தோன்றிற்று அன்றே - ஆரண்:10 103/4
வயிரம் உற்று உடைந்து சென்றோர் வலியவன் செல்லுமா போல்
 உயிர் தெற உவந்து வந்தான் ஒத்தனன் உதயம் செய்தான் - ஆரண்:10 107/3,4
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம் - ஆரண்:10 117/2
பணைகளை தழுவிய பவள வல்லி போல்
 இணை மலர் கைகளின் இறுக இன் உயிர் - ஆரண்:10 121/2,3
தாமரை வனத்திடை தாவும் அன்னம் போல்
 தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை - ஆரண்:12 14/1,2
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல்
 இறைவா இளையோய் என ஏங்கினளால் - ஆரண்:12 71/2,3
கொடி போல் புரள்வாள் குலைவாள் அயர்வாள் - ஆரண்:12 74/2
நிருதாதியர் வேரற நீல் முகில் போல்
 சர தாரைகள் வீசினிர் சார்கிலிரோ - ஆரண்:12 77/1,2
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ - ஆரண்:13 20/1
புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் - ஆரண்:13 36/4
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் - ஆரண்:13 44/4
ஓரும் தன்மை ஈது என் என்பது உரன் இலாதவர் போல்
 தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் - ஆரண்:13 76/3,4
நின்றேனும் நின்றேன் நெடு மரம் போல் நின்றேனே - ஆரண்:13 98/4
சொல் உடையார் என் போல் இனி உளரோ தொல் வினையேன் - ஆரண்:13 99/1
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் - ஆரண்:14 30/4
முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த - ஆரண்:14 36/2
மருங்குல் போல் ஆனதோ வடிவம் மெல்லவே - ஆரண்:14 96/4
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் - ஆரண்:15 5/4
இனையர் ஆகிய இருவரும் முகத்து இரு கண் போல்
 கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் - ஆரண்:15 35/1,2
பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் - ஆரண்:15 42/2
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல்
 துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் - ஆரண்:15 52/3,4
மஞ்சு பூத்த மழை அனைய குழலாள் கண் போல் மணி குவளாய் - கிட்:1 31/3
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல்
 தூய செம் கமல பாதம் தோய்-தொறும் குழைந்து தோன்றும் - கிட்:2 12/1,2
சாய்வு உறும் தொழுவ போல் இங்கு இவர்களோ தருமம் ஆவார் - கிட்:2 12/4
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் - கிட்:3 3/4
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் - கிட்:3 12/4
நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவ மணி தடங்கள் நீடும் - கிட்:3 31/2
பயில்வு_இல் கல்வியார் பொலிவு_இல் பான்மை போல்
 குயிலும் மா மணி குழுவு சோதியால் - கிட்:3 32/2,3
எரி கனல் எய்திய மெழுகின் யாக்கை போல்
 உருகினன் என்கிலம் உயிருக்கு ஊற்றம் ஆய் - கிட்:6 5/2,3
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல்
 பொங்கு நாகமும் துவன்று சாரலூடு போயினார் - கிட்:7 1/3,4
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல்
 புனல் பரப்பல் ஒப்பு இருந்த பொன் பரப்பும் என்பரால் - கிட்:7 6/2,3
இருவி ஆர் தடங்கள்-தோறும் ஏறு பாயுமாறு போல்
 அருவி பாயும் முன்றில் ஒன்றி யானை பாயும் ஏனலில் - கிட்:7 7/2,3
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் - கிட்:7 47/3
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி - கிட்:7 73/2
அலமர செய்யலாமோ அறிந்திருந்து அயர்ந்துளார் போல் - கிட்:7 83/4
போல் இயற்கையும் சீலமும் போற்றலை - கிட்:7 95/2
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல்
 செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன் - கிட்:7 110/2,3
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் - கிட்:7 148/1
வேந்து அமை இருக்கை எம் போல் விரதியர் விழைதற்கு ஒவ்வா - கிட்:9 20/2
ஆவி போல் துணைவரோடும் அளவிடற்கு அரிய இன்பம் - கிட்:9 22/2
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல்
 பெரும் பொறை அறிவினோரால் நிலையினை பெறுவது அம்மா - கிட்:9 29/3,4
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் - கிட்:10 15/4
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் - கிட்:10 45/4
இழைவாள் நுதலாள் இடை போல் இடையே - கிட்:10 54/3
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல்
 கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின - கிட்:10 105/1,2
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் - கிட்:10 108/4
பொன்னினை நாடிய போதும் என்ப போல்
 அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் - கிட்:10 110/3,4
புழை அடைத்து ஒடுங்கின வச்சை மாக்கள் போல் - கிட்:10 120/4
பருப்பதத்தினை எய்திய பண்பு போல் - கிட்:11 14/4
கண்ட வானரம் காலனை கண்ட போல்
 மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் - கிட்:11 16/1,2
ஆவி நீங்கினன் போல் அயர்வான் அது - கிட்:11 30/2
என்னை கண்டனன் போல் கண்டு இங்கு இ துணை நெடிது வைகி - கிட்:11 71/2
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல்
 ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே - கிட்:11 126/3,4
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் - கிட்:13 24/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற - கிட்:13 26/3
வார் ஆழி கலச கொங்கை வஞ்சி போல் மருங்குலாள்-தன் - கிட்:13 37/1
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா - கிட்:13 52/2
இந்து வான் ஓடலான் இறைவன் மா மௌலி போல்
 விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் - கிட்:14 3/3,4
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் - கிட்:15 27/1
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் - கிட்:15 27/1
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் - கிட்:15 27/4
பெரு வடிவு உயர்ந்த மாயோன் மேக்கு உற பெயர்த்த தாள் போல்
 உரு அறி வடிவின் உம்பர் ஓங்கினன் உவமையாலும் - கிட்:17 26/2,3
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல்
 இங்கு ஆர் கடத்திர் எனை என்னா எழுந்தாள் - சுந்:1 63/2,3
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை - சுந்:2 52/1
வாராநின்றாரோ என மாரி மழையே போல்
 ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள் - சுந்:2 75/2,3
நஞ்சம் கொண்ட கண்_நுதலை போல் நகுகின்றான் - சுந்:2 84/3
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல்
 ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் - சுந்:2 86/2,3
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் - சுந்:2 89/4
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் - சுந்:2 100/4
அருத்திய பயிர்க்கு நீர் போல் அரு நறவு அருந்துவாரை - சுந்:2 105/4
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை - சுந்:2 106/4
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல்
 இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான் - சுந்:2 127/1,2
பாவை பேசுவது போல் கண் பனிப்பு உற - சுந்:2 171/3
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற - சுந்:2 195/2
பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் - சுந்:2 202/2
ஆலம் பார்த்து உண்டவன் போல் ஆற்றல் அமைந்துளர் எனினும் - சுந்:2 220/1
உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான் - சுந்:2 232/2
நல் மருந்து போல் நலன் அற உணங்கிய நங்கை - சுந்:3 3/3
மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் - சுந்:3 3/4
முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல்
 வரனும் மாயமும் வஞ்சமும் வரம்பு_இல வல்லோர் - சுந்:3 18/1,2
பேண நோற்றது மனை பிறவி பெண்மை போல்
 நாணம் நோற்று உயர்ந்தது நங்கை தோன்றலால் - சுந்:3 69/1,2
நல் மத்தம் நாகத்து அயல் சூடிய நம்பனே போல்
 உன்மத்தன் ஆனான் தனை ஒன்றும் உணர்ந்திலாதான் - சுந்:4 84/3,4
பெரும் கடல் கடந்தனர் பெயரும் பெற்றி போல்
 கரும் கடல் கடந்தனென் காலினால் என்றான் - சுந்:4 97/3,4
வேர்த்தது என்று இடைஇடை வீசும் தூசு போல்
 போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு - சுந்:5 62/2,3
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால் - சுந்:6 20/2
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் - சுந்:6 40/4
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் - சுந்:7 16/1
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல்
 தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் - சுந்:7 19/1,2
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் - சுந்:7 19/4
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் - சுந்:7 22/4
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு - சுந்:7 39/3
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் - சுந்:8 22/4
மடிந்தன மறிந்தன முறிந்தன மலை போல்
 படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா - சுந்:8 28/3,4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல்
 தோளொடும் நிருதரை வாளொடும் துகைத்தான் - சுந்:8 31/3,4
போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் - சுந்:8 43/4
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ - சுந்:8 47/4
உதித்து புலர்ந்த தோல் போல் உருவத்து அமரர் ஓடினார் - சுந்:8 48/4
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல்
 தூக்கிய கரிகளும் புரள நூக்கினான் - சுந்:9 32/3,4
கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு - சுந்:9 55/2
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் - சுந்:9 61/4
இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் - சுந்:10 41/4
ஓடினார் உயிர்கள் நாடு உடல்கள் போல் உறுதியால் - சுந்:10 45/1
மீளி போல் மொய்ம்பினானும் விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் - சுந்:11 8/4
சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல்
 பட்ட பட்டன திசையொடும் பொறியொடும் பரந்த - சுந்:11 32/3,4
குன்று போல் நெடு மாருதி ஆகமும் குலுங்க - சுந்:11 49/3
வந்து இரைந்தனர் மைந்தரும் மகளிரும் மழை போல்
 அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திசை-தொறும் ஆர்ப்பார் - சுந்:11 62/1,2
ஓவியம் புகையுண்டது போல் ஒளிர் - சுந்:12 30/1
நொய்ய பாசம் புறம் பிணிப்ப நோன்மை இலன் போல் உடல் நுணங்கி - சுந்:12 117/1
ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் - சுந்:12 117/3
பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் - சுந்:12 117/4
ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு - சுந்:12 121/1
கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் - சுந்:13 6/4
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல்
 ஊரை முற்றுவித்து இராவணன் மனை புக்கது உயர் தீ - சுந்:13 32/3,4
கால் கொடு கை கொடு கார் போல்
 வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ - சுந்:13 48/2,3
முழுதுற விழுங்குவார் போல் மொய்த்தனர் சிலவர் முற்றும் - சுந்:14 4/3
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி - யுத்1:1 3/3
என் முனும் எளியர் போல் இருத்தியோ எனா - யுத்1:2 31/2
நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ - யுத்1:2 89/2
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன் - யுத்1:3 66/2
தூமமும் கனலும் போல் தொடர்ந்த தோற்றத்தான் - யுத்1:3 76/4
வேலையும் திரையும் போல் வேறுபாடு இலான் - யுத்1:3 77/4
குன்று போல் மணி வாயிலின் பெரும் புறத்து உய்த்தனர் மழு கூர் வாள் - யுத்1:3 81/1
உயிர் நேடுவேம் போல் உடல் அளைய கண்டும் - யுத்1:3 167/3
உன் நாள் உலவாய் நீ என் போல் உளை என்றான் - யுத்1:3 170/4
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட - யுத்1:4 131/1
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் - யுத்1:5 67/4
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல்
 வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால் - யுத்1:6 13/1,2
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் - யுத்1:8 9/4
இ விலங்கல் விடேம் இனி என்ப போல்
 எ விலங்கும் வந்து எய்தின வேலையே - யுத்1:8 29/3,4
புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் - யுத்1:8 44/4
ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய - யுத்1:8 58/2
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ - யுத்1:9 8/4
அப்பு நீராடுவான் போல் அருக்கனும் அத்தம் சேர்ந்தான் - யுத்1:9 18/4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் - யுத்1:9 63/3
வெள்ளம் போல் கண்ணி அழுதலும் இராவணன்-மேல் தன் - யுத்1:12 5/3
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் - யுத்1:12 5/4
பாற்கடலோடும் வந்து எதிரும் பான்மை போல் - யுத்2:15 117/4
ஆறு போல் சோரி சோர அனுமனும் அலக்கண் உற்றான் - யுத்2:15 138/4
முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல்
 பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் - யுத்2:15 144/3,4
வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை - யுத்2:15 171/2
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் - யுத்2:16 62/4
பின்ற அரும் பிலனிடை பெய்யுமாறு போல்
 வன் திறல் இரு கரம் வாங்கி மாந்தியே - யுத்2:16 102/2,3
போந்தது போல் பொலம் தேரில் பொங்கிய - யுத்2:16 104/3
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட - யுத்2:16 157/1
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி - யுத்2:16 179/2
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் - யுத்2:16 238/2
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் - யுத்2:16 324/4
கால் பட கை பட கால பாசம் போல்
 வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் - யுத்2:18 93/2,3
போல் ஆயின வய வானமும் ஆறானது புவியே - யுத்2:18 149/4
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் - யுத்2:18 208/4
ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி - யுத்2:19 199/3
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு - யுத்3:20 70/2
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள - யுத்3:20 93/2
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் - யுத்3:21 19/4
வல் விலங்கல் போல் அரக்கர்-தம் குழாத்தொடு மடிய - யுத்3:22 58/2
கடைந்த வேலை போல் கலங்குறும் இலங்கையில் கரந்தான் - யுத்3:22 82/4
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த - யுத்3:22 97/4
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற - யுத்3:22 140/4
காசு அறு கல்லின் மாரி பொழிவ போல் விழுவ கண்டான் - யுத்3:22 143/4
துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் - யுத்3:23 8/3
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் - யுத்3:24 32/4
போர்த்தன மலையொடு மரனும் முன்பு போல்
 தூர்த்தன வேலையை காலின் தோன்றலும் - யுத்3:24 95/2,3
ஈது இடை ஆக வந்தார் அலங்கல்-மீது ஏறினார் போல்
 ஊதினார் வேய்கள் வண்டின் உருவினார் உற்ற எல்லாம் - யுத்3:25 21/1,2
இரும் சிறகு அற்ற புள் போல் யாதும் ஒன்று இயற்றல் ஆற்றேன் - யுத்3:26 46/2
மா வாளிகள் மா மழை போல் வரலால் - யுத்3:27 41/1
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் - யுத்3:28 44/1
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் - யுத்3:28 47/4
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே - யுத்3:29 5/4
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி - யுத்3:29 44/2
தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல்
 நிலையின்-மேல் மிதிக்கும் தாளன் ஏக்கத்தால் நிறைந்த நெஞ்சள் - யுத்3:29 45/1,2
கண்ணுற அருமை காணா கற்பத்தின் முடிவில் கார் போல்
 எண்ணுற அரிய சேனை எய்தியது இலங்கை நோக்கி - யுத்3:30 3/3,4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல்
 அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை - யுத்3:31 5/2,3
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல்
 மற்றை வானர பெரும் கடல் பயம் கொண்டு மறுகி - யுத்3:31 27/2,3
குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும் - யுத்3:31 76/2
பட்டு வந்த போல் விழுந்த என்ன தன்மை பண்ணுமே - யுத்3:31 87/4
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் - யுத்3:31 89/2
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் - யுத்3:31 117/2
கண்ட படு மலை போல் நெடு மரம் போல் கடும் தொழிலோர் - யுத்3:31 117/2
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை - யுத்3:31 136/3
போல் உயர் கயிடனை மதுவை போன்று உளார் - யுத்3:31 169/2
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல்
 வாழி சுடர் வாளி வழங்கினனால் - யுத்3:31 195/3,4
ஒருவன் ஒருவன் மலை போல் உயர்வோன் - யுத்3:31 211/1
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி - யுத்4:32 3/2
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் - யுத்4:32 13/4
சென்று ஓங்கும் உணர்வினர் போல் தேறாது வருந்துதியோ என்ன தேறி - யுத்4:38 11/3
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை - யுத்4:40 5/2
அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்தும் நோக்கினும் - யுத்4:40 63/3
மின்னை காட்டுதல் போல் வந்து விளியும் இ உலகம் - யுத்4:40 95/1
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் - யுத்4:41 26/4
குன்று போல் நெடு மாருதி கூடினான் - யுத்4:41 80/4
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் - யுத்4:41 106/2

 மேல்
 
  போல்கிலாது (1)
புள்ளி மான் அனையார் முகம் போல்கிலாது
 உள்ளம் நாணி ஒளிப்பன போன்றவே - பால:18 29/3,4

 மேல்
 
  போல்கிலாமையால் (1)
பூ செலாதவள் நடை போல்கிலாமையால்
 ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் - யுத்1:6 36/1,2

 மேல்
 
  போல்கின்றார் (2)
மா வாதம் சாய்த்த மராமரமே போல்கின்றார் - அயோ:4 95/4
புனல் வர உயிர் வரும் உலவை போல்கின்றார் - ஆரண்:3 4/4

 மேல்
 
  போல்கின்றான் (1)
முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் - கிட்:16 25/4

 மேல்
 
  போல்கின்றானை (1)
பொன் புரை மேகம் ஒன்று வருவது போல்கின்றானை
 முன்பனை முன்பு நோக்கி இவன்-கொலாம் பரதன் முன்னோன் - யுத்2:19 90/2,3

 மேல்
 
  போல்கின்றேன் (1)
பொன்னுளே தோன்றியது ஓர் பொன் கலனே போல்கின்றேன் - யுத்1:3 160/4

 மேல்
 
  போல்பவர் (8)
கரு நாயிறு போல்பவர் காலொடு போய் - பால:23 4/1
கரு மா முகில் போல்பவர் கன்னியர்-பால் - பால:23 8/3
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் - ஆரண்:13 90/4
தன் போல்பவர் தானும் இலாத தனி - யுத்2:18 68/1
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார் - யுத்2:18 68/3
உன் போல்பவர் யார் உளர் என்று உரையா - யுத்2:18 68/4
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 190/4
ஊழி கனல் போல்பவர் உந்தின போர் - யுத்3:31 195/1

 மேல்
 
  போல்பவன் (1)
கனியும் போல்பவன் கங்குலும் திங்களும் - பால:11 2/3

 மேல்
 
  போல்பவன்-வயின் (1)
உருந்து நஞ்சு போல்பவன்-வயின் பாய்வென் என்று உடன்றான் - சுந்:12 50/4

 மேல்
 
  போல்வ (5)
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ - யுத்1:10 13/4
கூளி கொடும் கூற்றினுக்கு ஆவது ஓர் கூடு போல்வ - யுத்2:19 17/4
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ - யுத்3:22 100/4
நண்ணின போல்வ தொல் நகர் நாண - யுத்3:26 20/4
முழை கிடந்த வல் அரி இனம் முழங்குவ போல்வ
 தழைக்கும் மின் ஒளி பொன் மலர் சதங்கையும் சாத்தி - யுத்4:35 7/3,4

 மேல்
 
  போல்வது (3)
கண்டேன் இவர் போல்வது ஓர் பெண் உரு கண்டிலேனால் - ஆரண்:10 145/2
வான் கிடந்தது போல்வது கிடந்துழி வந்தார் - ஆரண்:13 88/4
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை - யுத்3:27 20/4

 மேல்
 
  போல்வர் (1)
புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால் - ஆரண்:13 12/3

 மேல்
 
  போல்வன (24)
செவ்வி நோக்கின திரிவன போல்வன திரிந்த - பால:15 9/4
சேண் உலாவிய நாள் எலாம் உயிர் ஒன்று போல்வன செய்து பின் - அயோ:3 50/1
பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் - அயோ:10 8/4
விண் தொடர்ந்து விலக்குவ போல்வன
 கண்டிலன் கொடியின் நெடும் கானமே - அயோ:11 29/3,4
கோட்டி மாக்களை கூவுவ போல்வன
 கேட்டிலன் முரசின் கிளர் ஓதையே - அயோ:11 30/3,4
கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே - அயோ:11 75/4
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து - ஆரண்:3 24/2
குன்று போல்வன கிடந்த கண்டு அதிசயம் கொண்டார் - ஆரண்:13 86/4
உரன் இலன் ஒருவன் நாட்டு உயிர்கள் போல்வன
 வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு - ஆரண்:15 3/2,3
கறங்கு போல்வன காற்றினும் கூற்றினும் கடிய - கிட்:12 16/1
புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன - சுந்:6 38/4
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் - சுந்:11 49/4
சொல்லின் தீர்ந்தன போல்வன தொல் உரு - சுந்:13 6/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் - யுத்1:3 81/2
இருள் கெட சென்றன இரவி போல்வன - யுத்1:6 46/4
வேம் மின் போல்வன வீழ்வதன் முன்னமே - யுத்1:14 41/3
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா - யுத்2:15 159/2
போல்வன குரங்கு உள சீதை போகிலன் - யுத்2:16 81/2
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன - யுத்2:18 133/4
வருவன போல்வன மனத்தினால் சினம் - யுத்2:19 36/3
ஒன்று போல்வன ஓராயிரம் பகழி ஊடு போய் உருவ ஆடக - யுத்2:19 82/1
ஊதை போல்வன உரும் உறழ் திறலன உருவி - யுத்4:32 16/1
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் - யுத்4:32 16/4
அண்டம் இது போல்வன அளப்பு_இல அடுக்கி - யுத்4:36 20/1

 மேல்
 
  போல்வார் (5)
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் - அயோ:3 87/4
பொலியாநின்றார் உன்னை போல்வார் உளரோ பொன்னே - அயோ:4 62/2
கண்டாள் மகனும் மகனும் தன கண்கள் போல்வார்
 தண்டாவனம் செல்வதற்கே சமைந்தார்கள்-தம்மை - அயோ:4 139/1,2
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் - யுத்2:18 236/4
போயினன் என்பது உன்னி வானர வீரர் போல்வார்
 நாயகற்கு இளைய கோவும் அன்னதே நினைந்து நக்கான் - யுத்2:19 187/2,3

 மேல்
 
  போல்வார்கள் (1)
பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள்
 இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் - பால:12 24/3,4

 மேல்
 
  போல்வாள் (2)
மண்ணிடை மணியின் வந்த வஞ்சியே போல்வாள் வந்தாள் - ஆரண்:6 50/4
போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில் - சுந்:2 76/3

 மேல்
 
  போல்வான் (15)
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான்
 எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி - பால:5 33/2,3
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ - பால:19 58/1
பொன்னின் மலை வருகின்றது போல்வான் அனல் கால்வான் - பால:24 7/3
புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் - அயோ:3 19/4
வீர நீர் பணித்திர் என்றான் மெய்ம்மையின் வேலி போல்வான்
 வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் - கிட்:2 25/2,3
மலையே போல்வான் மால் கடல் ஒப்பான் மறம் முற்ற - கிட்:15 2/1
நிலையே போல்வான் நீர்மை இலாதான் நிமிர் திங்கள் - கிட்:15 2/3
பொருப்பு உறழ் வயிர திண் தோள் பொரு சினத்து ஆளி போல்வான்
 தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய - கிட்:16 16/1,2
ஓங்கலே போல்வான் மேனி காணவே ஒளிப்பர் அன்றே - யுத்2:16 41/2
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான் - யுத்2:18 171/3
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான்
 தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர - யுத்3:21 21/2,3
வீங்கின ஆகாசத்தை விழுங்கினனே என வளர்ந்தான் வேதம் போல்வான் - யுத்3:24 30/4
தன்மையும் கண்டு கையால் வணங்கினான் தருமம் போல்வான் - யுத்3:24 49/4
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான்
 ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும் - யுத்3:31 114/2,3
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் - யுத்4:37 199/4

 மேல்
 
  போல்வேன் (1)
இ தலைக்கு அல்லேன் அல்லேன் இரு தலை சூலம் போல்வேன் - யுத்2:19 212/4

 மேல்
 
  போல (94)
மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் - பால:7 50/4
ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று - பால:8 3/2
மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் - பால:8 6/2
அல் கடந்து இலங்கு பல் மீன் அரும்பிய வானும் போல
 வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த - பால:10 5/2,3
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி - பால:10 9/2
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் - பால:10 12/2
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல
 மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து - பால:10 16/2,3
தழல் இடு வல்லியே போல சாம்பினான் - பால:10 43/4
சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல
 காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை - பால:15 2/2,3
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல
 உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே - பால:15 3/2,3
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா - பால:17 10/3
புலந்தவர் போல நின்று வளைகில பூத்த கொம்பர் - பால:17 10/4
வன கரி பிடிகளோடும் வருவன போல வந்தார் - பால:18 1/4
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல
 வண்டு உளர் கோதை மாதர் மைந்தர்-தம் வயிர திண் தோள் - பால:18 9/2,3
சங்கு_இனம் ஆர்ப்ப வந்து சார்வன போல சார - பால:20 5/2
மனங்கள் போல முகமும் மறைக்குமே - பால:21 28/4
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல
 அம் சொற்கள் கிள்ளைக்கு எல்லாம் அருளினாள் அழகை மாந்தி - பால:22 19/1,2
விழி போல வளர்ந்தது வீகிலதால் - பால:23 15/2
பழி போல வளர்ந்தது பாய் இருளே - பால:23 15/4
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல
 ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர - பால:23 33/2,3
மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள் - அயோ:3 8/2
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து - அயோ:3 67/1
பெற்றவன் தன்னை போல பெரும் பரிவு இயற்றி நின்றார் - அயோ:3 85/2
மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல
 தானும் தன தம்முனும் அல்லது மும்மை ஞாலத்து - அயோ:4 116/2,3
நோய் ஆற்றுகில்லா உயிர் போல நுடங்கு இடையார் - அயோ:4 142/3
யானே காப்பென் இ உலகை என்பான் போல எறி கதிரோன் - அயோ:6 30/4
குன்று போல குவவிய தோளினாய் - அயோ:10 51/2
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல
 கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல - அயோ:13 49/2,3
கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல
 நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் - அயோ:13 49/3,4
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் - அயோ:14 56/3
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் - ஆரண்:2 26/4
நஞ்சு நக்கினர் போல நடுங்குவாள் - ஆரண்:6 79/4
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் - ஆரண்:6 120/2
மன்றல் தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி போல மல்லிகை - ஆரண்:10 94/3
நின்றதே போல நீங்கும் நிதி-வழி நேயம் நீட்டும் - ஆரண்:11 72/3
மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் - ஆரண்:13 35/4
நீண்டேன் மரம் போல நின்று ஒழிந்த புன் தொழிலேன் - ஆரண்:13 97/3
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் - ஆரண்:13 136/2
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல
 கானமும் மலையும் எல்லாம் கண்ணின் நீர் உகுக்கும் கங்குல் - ஆரண்:14 2/1,2
பொய் உறு பிறவி போல போக்க_அரும் பொங்கு கங்குல் - ஆரண்:14 3/2
ஒன்று போல உலப்பு இல் நாள்கள்-தாம் - ஆரண்:14 19/2
மொக்குளே போல முரண் இற்ற அண்டங்கள் - ஆரண்:15 46/2
குன்று போல நின்று இரு கை கூப்பினான் - கிட்:3 36/2
வாள் எயிற்று அரவம் போல வான் தலை தோன்ற வார்ந்த - கிட்:10 27/1
போல நின்று பொலிவது பூம் பொழில் - கிட்:13 18/2
நெருப்பையே விளைத்த போல நெஞ்சமும் மறுக கேட்டு - கிட்:16 16/3
வீடிய சடாயுவை போல வீடுதல் - கிட்:16 21/3
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல
 வன் தொழில் கொற்ற பொன்_தோள் மணந்து அரு மயிலே அன்னார் - சுந்:2 213/2,3
புழைத்த போல நீர் நிரந்தரம் பொழிகின்ற பொலிவால் - சுந்:3 6/2
புள்ளி மா மேரு என்னும் பொன்மலை எடுப்பான் போல
 வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் - சுந்:6 53/3,4
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல
 சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ - சுந்:8 7/3,4
குன்றிடை வாவுறு கோள் அரி போல
 மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான் - சுந்:9 62/2,3
தாயை போல தளர்ந்து மயங்கினாள் - சுந்:12 35/3
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும் - யுத்1:3 120/3
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் - யுத்1:4 120/4
என்றது போல வந்து எழுந்தது இந்துவே - யுத்1:5 5/4
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் - யுத்1:6 52/4
தீயிடை நடப்பான் போல செறி புனற்கு இறைவன் சென்றான் - யுத்1:7 2/4
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல
 குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப - யுத்1:8 22/1,2
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் - யுத்1:9 89/4
பொருந்திய காதல் தூண்ட பொன் நகர் காண்பான் போல
 பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல - யுத்1:10 1/2,3
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல
 வன் தனி குன்றுக்கு அப்பால் இரவியும் மறைய போனான் - யுத்1:12 49/3,4
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல
 ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் - யுத்2:15 140/2,3
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் - யுத்2:16 48/4
மலை கிடந்தது போல வணங்கினான் - யுத்2:16 66/4
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள - யுத்2:16 125/3
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல - யுத்2:16 222/4
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் - யுத்2:17 36/4
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் - யுத்2:17 76/4
மறைந்தன திசைகள் எல்லாம் வானவர் மனமே போல
 குறைந்தன சுடரின் மும்மை கொழும் கதிர் குவிந்து ஒன்று ஒன்றை - யுத்2:18 196/1,2
பொன் நெடும் குன்றம் சூழ்ந்த பொறி வரி அரவம் போல
 அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி - யுத்2:18 219/2,3
கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் - யுத்2:19 212/2
நினைவு இலார் போல நின்று நெகிழ்தியோ நீத்தி என்னா - யுத்2:19 213/3
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல
 நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர - யுத்3:20 56/3,4
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் - யுத்3:21 37/2
காய்ந்தனன் கனலி நெய்யால் கனன்றது போல காந்தி - யுத்3:21 37/3
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் - யுத்3:22 28/3
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் - யுத்3:22 129/2
பொன்னின் மால் வரை குரீஇ இனம் மொய்ப்பது போல
 பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த - யுத்3:22 167/3,4
வருவாய் போல வாராதாய் வந்தாய் என்று மனம் களிப்ப - யுத்3:22 224/1
பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே - யுத்3:24 8/1
வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் - யுத்3:26 41/4
மற்று எலாம் நும்மை போல வாயினால் சொல்ல மாட்டேன் - யுத்3:27 84/1
நடுங்கினை போல சால தளர்ந்தனை கலுழன் நண்ண - யுத்3:28 2/3
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல - யுத்3:28 38/4
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி - யுத்3:28 45/2
கலையினால் திங்கள் போல வளர்கின்ற காலத்தே உன் - யுத்3:29 47/1
பித்தரை போல நீயும் இவருடன் பெயர்ந்த தன்மை - யுத்3:31 49/3
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் - யுத்3:31 62/3
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் - யுத்3:31 82/2
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல
 சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் - யுத்4:32 22/3,4
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர் - யுத்4:37 25/3
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய - யுத்4:37 129/4
மற்று ஓர் கை பிடித்தது போல வவ்வியது - யுத்4:37 156/3

 மேல்
 
  போல-மாதோ (1)
மடந்தையர் சூழ நின்ற மந்தரம் போல-மாதோ - பால:18 12/4

 மேல்
 
  போலவே (9)
நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே
 மலையின் உள்ள எலாம் கொண்டு மண்டலால் - பால:1 6/2,3
வாள் அரா நுங்கிய மதியும் போலவே - பால:10 47/4
பொன் பிழைக்க பொதிந்தனர் போலவே - அயோ:4 12/4
புலர்ந்து நிற்கும் பரிசிலர் போலவே - அயோ:11 25/4
பூரியர் குழாத்திடை அறிஞர் போலவே - அயோ:12 33/4
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே - அயோ:13 10/4
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே - ஆரண்:7 123/4
போலவே உரை-செய் புன மானை நாடுதல் புரிஞர் - கிட்:1 42/4
புடை பெயரா நெடும் கடலும் போலவே - சுந்:2 127/4

 மேல்
 
  போலாம் (34)
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம்
 இ-வயின் நின்னை நீக்கி இன் உயிர் தீர்ந்தேன் அல்லேன் - அயோ:5 19/2,3
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா - ஆரண்:6 57/3
போவது குற்றம் வாளின் பொருவது நாணம் போலாம்
 ஆவது கற்பினாரை வஞ்சிக்கும் ஆற்றலே ஆம் - ஆரண்:12 84/2,3
காட்டிய உயிர்கள் எல்லாம் அருந்தின களித்த போலாம்
 பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று - ஆரண்:13 137/2,3
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் - கிட்:2 34/3
புல்லுவ அல்ல ஆற்றல் போற்றலர் குறித்தல் போலாம்
 அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய் - கிட்:10 62/2,3
புண் கொள உயர்ந்தது இ பார் பொறை கொள அரிது போலாம் - சுந்:6 50/4
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் - சுந்:7 11/2
போயின பதாதி சொன்ன புரவியின் இரட்டி போலாம்
 தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை - சுந்:8 10/3,4
திக்கயம் அல்லதேல் புன் குரங்கின்-மேல் சேறி போலாம்
 இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் - சுந்:10 2/3,4
கொன்றது இ குரங்கு போலாம் அரக்கர்-தம் குழாத்தை என்றான் - சுந்:10 21/4
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் - சுந்:12 72/4
ஈண்டு இனும் இருத்தி போலாம் என்றனன் என்றலோடும் - சுந்:14 49/3
பொன் அடி தொழத்தொழ மறுத்தல் புகழ் போலாம் - யுத்1:2 50/4
புனம் கொள் புன் தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம்
 வனங்களும் படர் வரை-தொறும் திரிதரு மானின் - யுத்1:11 35/2,3
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம்
 என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த - யுத்1:12 40/2,3
தழுவின என்று செய்ய தக்கது சமைதி போலாம்
 அழுவ நீர் வேலை அன்னது ஆயிர வெள்ளம் அன்றே - யுத்1:13 12/2,3
வன் பழி தருதி போலாம் வரன்முறை அறியா வார்த்தை - யுத்1:13 17/2
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் - யுத்2:15 139/4
ஒன்றிலே நிற்றல் போலாம் உத்தமர்க்கு உரியது ஒல்கி - யுத்2:16 35/3
பிறர் மனை நோக்குவேமை உறவு என பெறுதி போலாம் - யுத்2:16 129/4
நின்றவன் அல்லன் போலாம் சனகன் இ கணத்தினின் முன் - யுத்2:17 70/3
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் - யுத்2:19 194/3
மூத்தது கொள்கை போலாம் என்னுடை முயற்சி எல்லாம் - யுத்2:19 296/4
போக விலங்கின உண்டன போலாம்
 காக நெடும் களி யானை களிப்பால் - யுத்3:20 27/3,4
போ-மின் அடா வினை போயது போலாம்
 ஆம் எனில் இன்னும் அயோத்தியை அண்மி - யுத்3:26 37/1,2
புரட்டுவென் தலையை இன்று பழியொடும் ஒழிவென் போலாம் - யுத்3:27 163/4
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம்
 அரி உணும் அலங்கல் மௌலி இழந்த என் மதலை யாக்கை - யுத்3:29 36/2,3
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம்
 மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு - யுத்3:29 52/2,3
பேர் உளதனையும் பேரா பெரும் பழி பிடித்தி போலாம்
 போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் - யுத்3:29 56/3,4
போயது அந்தகன் புரம் புக நிறைந்தது போலாம்
 ஏயும் மும்மை நூல் மார்பினர் எய்த வில் இரண்டால் - யுத்3:30 43/3,4
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் - யுத்4:37 97/4
பேர்ப்பாய் போலாம் என்றனர் வானோர் உயிர் பெற்றார் - யுத்4:37 133/4
போர்த்தலை புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுடை தழும்பும் போலாம்
 நேர்த்ததும் காணலுற்ற ஈசனார் இருக்கை நிற்க - யுத்4:37 207/3,4

 மேல்
 
  போலி (1)
வஞ்சி போலி என்று அடி மிசை வீழ்ந்து உரை-வழங்கும் - அயோ:2 75/4

 மேல்
 
  போலியர் (5)
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர் - அயோ:1 67/2
எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் - அயோ:9 31/4
வஞ்சி போலியர் மருங்கு என நுடங்கின வல்லி - கிட்:10 44/4
எம் போலியர் எண்ணிடின் என் பலவா - யுத்1:3 111/2
என் போலியர் போர்-எனின் நன்று இது ஓர் - யுத்3:20 83/3

 மேல்
 
  போலியர்க்கு (1)
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் - ஆரண்:12 51/4

 மேல்
 
  போலியை (3)
மாக நெடும் கிரி போலியை வவ்வா - ஆரண்:14 58/2
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் - யுத்2:18 176/2
தன் பிரிந்து அருள் புரி தருமம் போலியை
 அற்பின் அ தலைவனும் அமைய நோக்கினான் - யுத்4:40 47/3,4

 மேல்
 
  போலும் (100)
பறை அடுத்தது போலும் என் பா-அரோ - பால:0 6/4
பொறி வரி அரவின் ஆடும் புனிதனும் போலும் அன்றே - பால:1 15/4
போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போலும் அன்றே - பால:3 74/4
மடல் சேர் தாரான் நிறம் போலும் அந்தி மாலை வந்ததுவே - பால:10 65/4
பொன் உயிர்க்கும் கழலவரை யாம் போலும் புகழ்கிற்பாம் - பால:12 9/2
முளைக்கலா மதி கொழுந்து போலும் வாள் முகத்தினான் - பால:13 50/2
கூற்றம் போலும் கொலை கணினால் அன்றி - பால:14 35/1
பொன் வரை போலும் இந்துசயிலத்தின் சாரல் புக்கான் - பால:14 81/2
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் - பால:15 18/4
கூந்தல் அம் பிடிகள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த போலும்
 காந்து இன மணியின் சோதி கதிரொடும் கலந்து வீச - பால:16 14/2,3
புனம் கொள் கார் மயில் போலும் ஓர் பொன்_கொடி - பால:21 28/1
தனித்தனி தடுப்பன போலும் சால்பின - பால:23 66/2
இனியது போலும் இ அரசை எண்ணுமோ - அயோ:1 22/1
பெரும் பொருள் இழந்தவர் போலும் பெற்றியார் - அயோ:4 169/4
புகல் இடம் கொடு வனம் போலும் என்று தம் - அயோ:4 176/1
தேம்பின குவிந்த போலும் செங்கழுநீரும் சேரை - அயோ:6 3/2
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் - அயோ:8 5/2
வச்சிராயுதம் போலும் மருங்கினான் - அயோ:8 7/4
பெரு நில கிழத்தி நோற்றும் பெற்றிலள் போலும் என்னா - அயோ:8 18/4
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் - அயோ:8 28/1
தொக்க நல் முறை கூறி தூயவன் உயிர் போலும்
 மக்களின் அருள் உற்றான் மைந்தரும் மகிழ்வு உற்றார் - அயோ:9 28/3,4
மன்னன் வைகும் வள_நகர் போலும் ஈது - அயோ:11 35/3
பெற்றிலை போலும் நின் பெரிய கண்களால் - அயோ:11 55/4
பிடித்திலிர் போலும் நீர் பிழைத்திரால் எனும் - அயோ:11 89/3
குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை - அயோ:14 65/2
பொடித்தன போலும் இ புல் என்று உன்னுவாள் - ஆரண்:6 12/4
பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் - ஆரண்:6 41/4
பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே - ஆரண்:6 120/4
மாண்டது போலும் கொள்கை யானுடை வன்மை வல்லை - ஆரண்:10 167/2
நாயக நீயே பற்றி நல்கலை போலும் என்னா - ஆரண்:11 66/3
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் - ஆரண்:12 51/4
பொன்றிய பூசல் ஒன்றும் கேட்டிலிர் போலும் என்றாள் - ஆரண்:12 56/3
ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும்
 சூலம் எடுத்து ஆர்த்து எறிந்தான் மறம் தோற்றிலாதான் - ஆரண்:13 31/3,4
போச்சு இத்தனை போலும் நின் ஆற்றல் என புகன்றான் - ஆரண்:13 40/4
முற்றிய ஞாயிறு போலும் முகத்தாள் - ஆரண்:14 44/4
இன்னுரை அருளி தீது இன்று இருந்தனை போலும் என்றான் - ஆரண்:16 2/3
வள நகர் கூலமே போலும் மாண்பது - கிட்:1 6/4
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி - கிட்:1 19/2
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் - கிட்:1 21/4
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை - கிட்:7 81/2
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை - கிட்:7 84/4
உய்திர் போலும் உதவி கொன்றீர் எனா - கிட்:11 27/4
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும்
 ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி - கிட்:11 50/2,3
போலும் என்று உரைத்த போதும் புனைந்துரை பொதுமை பார்க்கின் - கிட்:13 39/3
கலையே போலும் கால எயிற்றான் கனல் கண்ணான் - கிட்:15 2/4
ஆகா செய்தாய் அஞ்சலை போலும் அறிவு_இல்லாய் - சுந்:2 80/1
கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும்
 மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி - சுந்:2 158/2,3
சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் - சுந்:3 115/4
அன்று எழுந்து உயர்ந்த ஓசை கேட்டிலை போலும் அம்மா - சுந்:3 118/4
நன்று உணர்வு உரையன் தூயன் நவை இலன் போலும் என்னா - சுந்:4 26/4
இலஞ்சியும் போலும் வேறு உவமை யாண்டு-அரோ - சுந்:4 45/4
புண்டரிகை போலும் இவள் இன்னல் புரிகின்றாள் - சுந்:5 1/2
பொன்றுவாரின் ஒருவன் என்றாய் போலும் எனை என்னா - சுந்:8 44/2
ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை - சுந்:10 1/3
விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை - சுந்:12 24/3
எள்ளுதி போலும் நின் புயத்தை எம்மொடும் - யுத்1:2 25/4
இன்னம் ஏகுதி போலும் என்று அடி தொழுது இரந்தான் - யுத்1:2 111/4
ஒன்றும் உன் உள்ளத்து யாதும் உணர்ந்திலை போலும் அன்றே - யுத்1:3 145/2
கால வெம் கனல் போலும் கணைகளால் - யுத்1:9 43/1
அறிகிலை போலும் ஐய அமர் எனக்கு அஞ்சி போன - யுத்1:9 86/1
அருமையும் அடர்ந்து நின்ற பழியையும் அயர்ந்தாய் போலும்
 இருமையும் கெடுக்கலுற்றாய் என் நினைந்து என் செய்தாய் நீ - யுத்1:12 37/3,4
பொறி புண்டரீகம் போலும் ஒருவனால் புனைந்த மௌலி - யுத்1:14 36/3
முற்றும் உண்பது போலும் முனிவினான் - யுத்1:14 39/2
இன்று அவிந்தது போலும் உன் தீமை என்று இசையோடு - யுத்2:15 250/3
பொருந்த வந்துற்ற போரில் தோற்றனன் போலும் என்னா - யுத்2:16 13/2
போய் இனி தெரிவது என்னே பொறையினால் உலகம் போலும்
 வேய் என தகைய தோளி இராகவன் மேனி நோக்கி - யுத்2:16 30/1,2
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் - யுத்2:16 36/4
சாதியின் புன்மை இன்னும் தவிர்ந்திலை போலும் தக்கோய் - யுத்2:16 130/4
உற்றது போலும் என்னும் ஒலிபட உலகம் உட்க - யுத்2:16 190/2
பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை - யுத்2:16 276/2
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும்
 வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் - யுத்2:16 333/2,3
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும்
 இலக்கை அற்றது அ இலங்கைக்கும் இராவணன் தனக்கும் என்று எழுந்து ஓடி - யுத்2:16 333/3,4
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும்
 வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் - யுத்2:16 346/3,4
மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும்
 நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் - யுத்2:17 17/3,4
ஆசையின் கனியை கண்ணின் கண்டிலை போலும் அஞ்சி - யுத்2:17 21/4
பொய்த்தலை உடையது எல்லாம் தருமமே போலும் என்னா - யுத்2:17 30/3
கட்டுண்டாய் என்னே யானும் காண்கின்றேன் போலும் கண்ணால் - யுத்2:17 35/4
பொன்றினள் போலும் என்னா பொறை அழிந்து உயிர்ப்பு போவாள் - யுத்2:17 36/2
போலும் உன் உயிர் உண்பது புக்கு எனா - யுத்2:19 147/3
இத்தனை போலும் செய்யும் இகல் எனா முறுவல் எய்தி - யுத்2:19 177/3
போர் ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திலை போலும் என்றான் - யுத்2:19 291/4
போனவர் மீள வந்து புகுந்தனர் போலும் என்றார் - யுத்3:20 3/4
போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் - யுத்3:22 2/2
இங்கு இனி உலகம் யாவும் இடம் இலை போலும் என்னும் - யுத்3:22 30/2
துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி - யுத்3:22 35/3
விலங்கினிர் போலும் வெள்ளம் நூற்றை ஓர் வில்லின் வேழ - யுத்3:22 157/2
வாளின் எறிந்தனன் மா கடல் போலும்
 நீள் உறு சேனையினோடு நிமிர்ந்தான் - யுத்3:26 40/3,4
புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் - யுத்3:29 35/4
புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் - யுத்3:29 35/4
உக்கிட அணு ஒன்று ஓடி உதைத்தது போலும் அம்மா - யுத்3:29 52/4
ஆண்ட நாயக கண்டிலை போலும் நீ அவரை - யுத்3:31 36/3
ஆற்றுவாய் அல்லை நீயும் அஞ்சினை போலும் ஆவி - யுத்3:31 46/2
மீன் அலர் வேலை பட்டது உணர்ந்திலை போலும் மேலோய் - யுத்3:31 48/4
நாளின் முற்றா வெண் பிறை போலும் நமரங்காள் - யுத்4:33 14/4
இ நிலை இதுவோ பொய்ம்மை விளம்பினீர் போலும் என்றான் - யுத்4:34 12/4
தின்று தீர்வன போலும் சினத்தன - யுத்4:37 33/4
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி - யுத்4:37 139/1
பீடு உள குன்றம் போலும் பெரும் திசை எல்லை யானை - யுத்4:37 211/2
இற்றது போலும் யான் இருந்து பெற்ற பேறு - யுத்4:40 59/3
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் - யுத்4:41 10/4

 மேல்
 
  போலுமால் (17)
நங்கையே கடைமுறை நல்லள் போலுமால் - அயோ:5 24/4
ஐய நீ அறிந்திலை போலுமால் என்றாள் - அயோ:11 94/4
பொன்_கலை நோற்றில போலுமால் என்றாள் - ஆரண்:6 15/4
கொன்றிலை போலுமால் கூறுவாய் என்றான் - ஆரண்:14 89/4
பொன்ற யாதும் புகல்கிலை போலுமால்
 வன் தயாவிலி என்ன வருந்தினான் - கிட்:1 32/3,4
போலுமால் உம் புறத்து இருப்பார் இது - கிட்:11 29/3
யாவது என்று அறிந்திலிர் போலுமால் என்றான் - சுந்:7 59/3
புன் தலை குரங்கு இது போலுமால் அமர் - சுந்:9 27/1
அரசியல் அழிந்தது என்று அயர்தி போலுமால் - யுத்1:2 17/4
போலுமால் உறு பொருள் புகலும் பூட்சியோய் - யுத்1:2 66/2
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் - யுத்1:4 20/4
புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் - யுத்2:15 119/4
புல்லலாம் என்பது போலுமால் ஐயா - யுத்2:16 76/4
பூண் ஒளிர் மார்பினன் யாவன் போலுமால் - யுத்2:16 105/4
பொருது பற்றிய தாமரை போலுமால் - யுத்4:33 32/4
புங்கமே தலை என புக்க போலுமால்
 துங்க வாள் அரக்கனது உரத்தில் தோற்றல - யுத்4:37 146/3,4
உன்னை நீ ஒன்றும் உணர்ந்திலை போலுமால் உரவோய் - யுத்4:40 99/2

 மேல்
 
  போலுமே (11)
ஆழ்ந்த யானை மீள்கிலாது அழுந்துகின்ற போலுமே - பால:3 16/4
போரில் வந்து சீறுகின்ற போர் அரக்கர் போலுமே - பால:3 17/4
பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே - பால:3 20/4
பொங்கு இரும் பாற்கடல் தரங்கம் போலுமே - பால:3 26/4
வெள்ளியங்கிரி மிசை விரிந்த போலுமே - பால:3 27/4
பூமியும் அயோத்தி மா நகரம் போலுமே - பால:4 7/4
புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே - பால:7 10/4
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே - பால:7 12/4
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே - பால:20 7/4
பொன்றும் போது உற்றது உற்றனன் போலுமே - அயோ:4 11/4
நீர் ஒலி நீத்தன நீத்தம் போலுமே - அயோ:4 202/4

 மேல்
 
  போவ (9)
புண்டரிக தடம் போவ போன்றவே - பால:14 24/4
புன் உற தொடர்வ மேனி புலால் உற கடிது போவ
 வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய - சுந்:2 35/2,3
பொன் திணி மணி பரு மரன் திசைகள் போவ
 மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த - சுந்:6 15/1,2
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ
 மீன் முறை நெருக்க ஒளி வாளொடு வில் வீச - சுந்:6 21/2,3
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல - சுந்:8 7/3
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ - யுத்1:10 12/4
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ
 தலை படைத்தன போன்றனவால் நெடும் சரங்கள் - யுத்2:16 206/3,4
பொருப்பதங்களை உருவி மற்று அப்புறம் போவ
 செரு பதம் பெறா அரக்கர்-தம் தலை பல சிந்தி - யுத்2:16 207/2,3
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ
 முன்பு நின்றவர் முகத்திற்கும் கடை குழை முதுகின் - யுத்2:16 208/2,3

 மேல்
 
  போவதாக (2)
மண்டுற வீரர் எல்லாம் வருவது போவதாக
 கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே - யுத்2:16 44/2,3
கோது இலா மலைகள் கூடி வருவது போவதாக
 ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 45/2,3

 மேல்
 
  போவதின் (1)
வாழ்நாள் அன்னாள் போவதின் மேலே வழி நின்றாள் - சுந்:2 73/2

 மேல்
 
  போவது (20)
போவது புரிபவர் மனமும் பொன் விலை - பால:7 15/3
மாசு உறு பிறவி போல வருவது போவது ஆகி - பால:10 9/2
உய்ந்தனென் போவது ஓர் உறுதி எண்ணினேன் - அயோ:1 26/4
என்று போவது எனா எழும் இன் உயிர் - அயோ:4 11/3
போவது சேனையும் ஆர் உயிரும் கொடு போய் அன்றோ - அயோ:13 17/4
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் - ஆரண்:2 43/4
போவது புரிவல் யான் புகுந்தது உண்டு எனின் - ஆரண்:12 19/1
போவது குற்றம் வாளின் பொருவது நாணம் போலாம் - ஆரண்:12 84/2
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா - ஆரண்:13 1/1
எழுந்தான் உயிர்த்தான் அட எங்கு இனி போவது என்னா - ஆரண்:13 37/3
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் - கிட்:3 80/4
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க - சுந்:1 19/2
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் - சுந்:1 24/4
அன்று போவது என்று ஆயிரம் ஆயிரத்து அடங்கா - சுந்:2 141/2
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் - சுந்:8 2/4
போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் - சுந்:14 11/4
மடித்தது மணி வாய் ஆவி வருவது போவது ஆகி - சுந்:14 48/3
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் - யுத்2:19 66/3
போவது புரிதிர் என்ன புகறலும் பொறாத தூதர் - யுத்3:20 2/3
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா - யுத்3:27 177/2

 மேல்
 
  போவதும் (2)
புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே - பால:1 11/4
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும்
 வருவதும் குரங்கு நம் வாழ்க்கை ஊர் கடந்து - யுத்1:2 35/2,3

 மேல்
 
  போவதே (1)
பிறிந்து போவதே கருமம் இப்பொழுது என பெயர்ந்தான் - யுத்3:22 80/3

 மேல்
 
  போவதே-கொல் (1)
போவதே-கொல் முனிவு எனும் பொம்மலான் - யுத்3:29 33/4

 மேல்
 
  போவர் (4)
பிழைத்து இவர் போவர் அல்லர் பாசத்தால் பிணிப்பன் என்னா - யுத்2:19 182/3
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் - யுத்3:25 13/4
போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால் - யுத்4:37 37/3
போவர் அஞ்சினர் அன்னது ஓர் போழ்தினின் - யுத்4:37 175/2

 மேல்
 
  போவரோ (1)
பொன்றுவது அல்லது புறத்து போவரோ - சுந்:9 44/4

 மேல்
 
  போவன் (1)
கொண்டு போவன் இலங்கையர் கோக்கு எனா - ஆரண்:7 7/2

 மேல்
 
  போவன (14)
தொடர்ந்து போவன தோகை மஞ்ஞையே - பால:2 52/4
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை - பால:17 4/2
பொங்கு நீர் சுழி போவன போன்றதே - அயோ:7 23/4
பசும்பொன் மானங்கள் போவன வருவன பாராய் - அயோ:10 36/4
பொடித்து எழுந்த பெரும் பொறி போவன
 இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும் - சுந்:13 10/1,2
பூளை வீய்ந்து அன்ன போவன புணரியில் புனல் மீன் - சுந்:13 25/3
இட்டுழி அறிகில இரியல் போவன
 முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் - யுத்1:6 38/3,4
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் - யுத்1:8 57/2
புக்கு அடங்கிட போவன போன்றவே - யுத்1:8 57/4
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் - யுத்1:9 86/3
மிடற்றினை கடித்து உடன் விளிந்து போவன - யுத்2:19 46/4
புகட உற்ற பொறுத்தன போவன
 துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர் - யுத்2:19 146/2,3
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ - யுத்3:22 100/4
நழுவி தள்ளி போவன காண்-மின் நமரங்காள் - யுத்4:33 10/4

 மேல்
 
  போவாது (1)
போவாது ஒழியான் என்றாள் புதல்வன்-தன்னை கணவன் - அயோ:4 53/1

 மேல்
 
  போவாய் (2)
போவாய் அகல்வான் என்னா பொன்_நாட்டிடை போயினரால் - அயோ:4 86/4
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய் - யுத்2:18 15/1

 மேல்
 
  போவார் (6)
வந்தது வேழம் என்ன மயில் என இரியல் போவார் - பால:14 54/4
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் - பால:14 56/4
உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் - அயோ:6 25/4
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா - ஆரண்:13 68/4
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார்
 கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க - சுந்:13 22/2,3
பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் - யுத்3:26 16/4

 மேல்
 
  போவாராம் (2)
பொய்த்தோர் வில்லிகள் போவாராம்
 இத்தோடு ஒப்பது யாது உண்டே - சுந்:5 41/3,4
போவாராம் தகை அழிவராம் என தனி பொருவார் - யுத்1:5 51/3

 மேல்
 
  போவாரோ (1)
ஆழ நெடும் திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ
 வேழ நெடும் படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ - அயோ:13 15/1,2

 மேல்
 
  போவாள் (1)
பொன்றினள் போலும் என்னா பொறை அழிந்து உயிர்ப்பு போவாள்
 மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள் - யுத்2:17 36/2,3

 மேல்
 
  போவான் (5)
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் - ஆரண்:10 118/3
புள் உறையும் மானத்தை உற நோக்கி அயல் போவான்
 கள் உறையும் மலர் சோலை அயல் ஒன்று கண்ணுற்றான் - சுந்:2 232/3,4
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான்
 சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் - சுந்:6 1/2,3
பேர் அடாநின்ற தாளோடு உலகு எலாம் பெயர போவான் - யுத்1:3 129/4
பொங்கினன் என்ன தோன்றி பொலிந்தனன் போர்-மேல் போவான் - யுத்3:27 11/4

 மேல்
 
  போவானே (1)
புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா - அயோ:4 54/2

 மேல்
 
  போவீர் (1)
உய்ந்து நீர் போவீர் நாளை ஊழி வெம் தீயின் ஓங்கி - யுத்3:26 10/2

 மேல்
 
  போவுண்டது (1)
போவுண்டது என்னின் ஐய புணர்க்குவன் மாயம் என்று - யுத்2:19 231/3

 மேல்
 
  போவென் (2)
புனித மா தவத்து அணங்கினை சுமந்தனென் போவென்
 இனிதின் என்பது நினைந்து தன் கரம் பிசைந்திருந்தான் - சுந்:3 136/3,4
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் - யுத்4:32 35/4

 மேல்
 
  போவெனே (1)
பொருப்பு அனையானிடை போவெனே எனின் - ஆரண்:12 17/2

 மேல்
 
  போவெனேல் (1)
பொன்றி நீர் மடிய யான் போவெனேல் அது - கிட்:16 12/3

 மேல்
 
  போவேனோ (1)
புண்டரிக நயனத்தான்-பால் இனி யான் போவேனோ
 விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ - சுந்:2 225/3,4

 மேல்
 
  போழ் (1)
பிறை முக தலை பெட்பின் இரும்பு போழ்
 குறை நறை கறி குப்பை பருப்பொடு - பால:2 37/1,2

 மேல்
 
  போழ்களின் (1)
போழ்களின் புரட்டினர் நிருதர் பொங்கினார் - யுத்2:19 44/4

 மேல்
 
  போழ்தத்து (1)
வண்ண முலை கொண்டு இடை வணங்க வரு போழ்தத்து
 எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான - ஆரண்:6 28/2,3

 மேல்
 
  போழ்தத்தும் (1)
பிறங்கு இரும் கடலில் பெய்த போழ்தத்தும் பெரிய பாந்தள் - யுத்1:8 20/2

 மேல்
 
  போழ்தத்தே (1)
போயினன் என்றான் என்ற போழ்தத்தே ஆவி போனான் - அயோ:6 12/4

 மேல்
 
  போழ்தில் (8)
செரு மலைகின்ற போழ்தில் திரிபுரம் எரித்த தேவன் - பால:24 29/3
பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில்
 ஊழின் பெற்றாய் என்று உரை இன்றேல் உயிர் மாய்வென் - அயோ:3 46/2,3
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில்
 தன் பொருவு_இல் கன்று தனி தாவி வரல் கண்டு ஆங்கு - அயோ:3 98/1,2
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில்
 வயிரம் உற்று உடைந்து சென்றோர் வலியவன் செல்லுமா போல் - ஆரண்:10 107/2,3
சென்று அவன் தன்னை இன்னே கொணர்கின்றேன் சிறிது போழ்தில்
 வென்றியிர் இருந்தீர் என்று விடைபெற்று விரைவில் போனான் - கிட்:2 35/3,4
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில்
 தீவினை இயற்றமேனும் எம்பி-மேல் சீறி என்-மேல் - கிட்:7 132/2,3
பொன் அடி வணங்கி நின்று நின் பெயர் புகன்ற போழ்தில் - சுந்:14 39/4
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில்
 செம் கதிரவன் சிறுவனை திரள் புயத்தால் - யுத்1:12 20/1,2

 மேல்
 
  போழ்தின் (7)
உடைந்த போழ்தின் உடல் விழுந்து என்னவே - அயோ:4 29/4
புண்தான் என நோய் உற விம்முறுகின்ற போழ்தின்
 எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட - சுந்:4 90/2,3
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் - யுத்2:17 74/4
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் - யுத்2:19 239/4
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை - யுத்3:24 28/3
சித்திரம் இதனை எல்லாம் தெரியலாம் சிறிது போழ்தின் - யுத்3:26 88/4
ஆர்த்தவன் அனைய போழ்தின் அழிவு இலா தேர் கொண்டு அன்றி - யுத்3:27 182/1

 மேல்
 
  போழ்தின்-வாய் (1)
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய்
 குன்றம் அன்ன சிலை முறிந்த கொள்கை கண்டு குளிர் மனத்து - பால:13 55/2,3

 மேல்
 
  போழ்தினில் (1)
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில்
 நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன் - கிட்:8 19/2,3

 மேல்
 
  போழ்தினின் (1)
போவர் அஞ்சினர் அன்னது ஓர் போழ்தினின்
 ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை - யுத்4:37 175/2,3

 மேல்
 
  போழ்தினின்-வாய் (1)
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய்
 அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் - அயோ:4 74/2,3

 மேல்
 
  போழ்தினே (1)
பூ தொடர் சாலையின் இருந்த போழ்தினே - ஆரண்:12 34/4

 மேல்
 
  போழ்து (6)
புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் - பால:17 9/4
போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால் - அயோ:13 35/3
செய்தி காவல் நீ சிறிது போழ்து எனா - கிட்:3 52/3
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் - கிட்:11 128/1
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான் - கிட்:17 5/2
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் - யுத்4:37 18/1

 மேல்
 
  போழ்தும் (2)
இயன்றது என் பொருட்டினால் இ இடர் உனக்கு என்ற போழ்தும்
 அயின்றனை கிழங்கும் காயும் அமுது என அரிய புல்லில் - அயோ:13 40/1,2
செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ - யுத்1:12 31/4

 மேல்
 
  போழ்தே (1)
கட்டுரையின் தம கைத்து உள போழ்தே
 இட்டு இசைகொண்டு அறன் எய்த முயன்றோர் - பால:8 22/1,2

 மேல்
 
  போழ்ந்த (4)
போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா - பால:3 16/2
பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த
 கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த - சுந்:7 50/2,3
போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று - யுத்2:16 315/2
போழ்ந்த துன்பங்கள் புறப்பட நின்று இவை புகன்றான் - யுத்4:40 103/4

 மேல்
 
  போழ்ந்தனள் (1)
போழ்ந்தனள் பெரும் பாம்பு என்ன புரண்டனள் பொருமி பொங்கி - யுத்2:18 266/2

 மேல்
 
  போழ்ந்தனன் (1)
போழ்ந்தனன் என்ன கூறி புரண்டனன் பொருமுகின்றான் - யுத்3:26 55/4

 மேல்
 
  போழ்ந்தனிர் (1)
போழ்ந்தனிர் எனது இடர் புணர்ப்பினால் என்றான் - பால:5 47/4

 மேல்
 
  போழ்ந்தாய் (1)
போழ்ந்தாய் நெஞ்சை என்றார் பொன்_நாடு அதனில் போய் நீ - அயோ:4 83/3

 மேல்
 
  போழ்ந்தாள் (1)
போழ்ந்தாள் உள்ள புன்மையை நோக்கி புலர்கின்றான் - அயோ:3 40/4

 மேல்
 
  போழ்ந்து (3)
போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான் - ஆரண்:7 126/2
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் - யுத்1:9 86/3
புகுவன போழ்ந்து உன் மார்பில் திறந்தன புண்கள் எல்லாம் - யுத்2:17 56/2

 மேல்
 
  போழ்ந்து-என (1)
போழ்ந்து-என அரக்கன் செய்த புன் தொழில் பொறையிற்று ஆமால் - யுத்4:38 2/1

 மேல்
 
  போழ்பட (2)
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் - ஆரண்:7 81/2
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட
 இரக்கம் இல் இராவணன் எறிந்த நாணினால் - யுத்2:15 125/1,2

 மேல்
 
  போழ்வது (1)
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் - சுந்:9 16/4

 மேல்
 
  போழ்வாய் (1)
சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் என்னை போழ்வாய்
 பழிக்கும் நாணாய் மாணா பாவி இனி என் பல உன் - அயோ:4 48/2,3

 மேல்
 
  போழ்வான் (1)
போழ்வான் நினைத்து இனைய வாய்மொழி புகன்றான் - சுந்:1 67/4

 மேல்
 
  போழ்வித்தனன் (1)
போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் - யுத்3:20 85/4

 மேல்
 
  போழ்வித்தீர் (1)
போழ்வித்தீர் உரை பொய்யின் நீங்கினீர் - கிட்:16 47/4

 மேல்
 
  போழ (1)
போழ கிற்றில என்று புகன்றார் - யுத்1:3 90/2

 மேல்
 
  போழின் (1)
போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில் - சுந்:2 76/3

 மேல்
 
  போழு-மின் (1)
எய்யு-மின் ஈரு-மின் எறி-மின் போழு-மின்
 கொய்யு-மின் குடரினை கூறு கூறுகள் - சுந்:12 1/1,2

 மேல்
 
  போற்ற (7)
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய - பால:5 54/2
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் - ஆரண்:2 27/3
போற்ற வன் திரிபுரம் எரிந்த புங்கவன் - ஆரண்:12 9/2
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் - யுத்2:15 248/4
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு - யுத்2:16 153/3
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் - யுத்3:31 229/2
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற
 விழுமிய குணத்து வீரன் விளங்கினன் விமானத்து உம்பர் - யுத்4:41 18/3,4

 மேல்
 
  போற்ற_அரும் (1)
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் - யுத்2:15 248/4

 மேல்
 
  போற்றலர் (1)
புல்லுவ அல்ல ஆற்றல் போற்றலர் குறித்தல் போலாம் - கிட்:10 62/2

 மேல்
 
  போற்றலாய் (1)
பொய் உறா மாருதி உரையும் போற்றலாய் - யுத்4:40 80/4

 மேல்
 
  போற்றலை (3)
போற்றலை இன்னன புகறல்-பாலையோ - கிட்:7 33/4
போல் இயற்கையும் சீலமும் போற்றலை
 வாலியை படுத்தாய் அலை மன் அற - கிட்:7 95/2,3
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் - யுத்4:40 22/4

 மேல்
 
  போற்றவே (1)
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் - கிட்:9 20/3

 மேல்
 
  போற்றி (9)
அன்னே தேனே ஆர் அமிழ்தே என்று அடி போற்றி
 முன்னே முன்னே மொய்ம் மலர் தூவி முறை சார - பால:10 30/2,3
பொங்கு பல் முரசம் ஆர்ப்ப இல் உறை தெய்வம் போற்றி
 கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி - சுந்:2 113/2,3
புண்டரீகத்து வைகும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 7/4
புண்டரீகத்து வைகும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 7/4
புள்ளின்-மேல் வந்து தோன்றும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 8/4
புள்ளின்-மேல் வந்து தோன்றும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 8/4
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று - யுத்1:8 16/3
பொன் அரி சுமந்த பீடத்து இமையவர் போற்றி செய்ய - யுத்1:14 27/3
புணர்த்துவென் சீதை தானே புணர்வது ஓர் வினையம் போற்றி
 கணத்து வன் சனகன்-தன்னை கட்டினென் கொணர்ந்து காட்டின் - யுத்2:17 3/2,3

 மேல்
 
  போற்றிட (1)
செறி குழல் போற்றிட திருந்து மா தவத்து - பால:5 53/3

 மேல்
 
  போற்றிய (1)
போய் இற்றீர் நும் புலன் வென்று போற்றிய
 வாயில் தீர்வு அரிதாகிய மா தவம் - சுந்:12 88/1,2

 மேல்
 
  போற்றியும் (1)
ஆழியை உருட்டியும் அறங்கள் போற்றியும்
 வேள்வியை இயற்றியும் வளர்க்க வேண்டுமோ - அயோ:12 20/1,2

 மேல்
 
  போற்றினர் (2)
போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் - பால:10 51/4
போற்றினர் விருந்து உவந்திருந்த புண்ணியர் - யுத்3:24 100/2

 மேல்
 
  போற்றினாய் (1)
புன்மை சால் ஒருத்தியை சுடாது போற்றினாய்
 அன்னது ஆர் சொல்ல ஈது அறைதியால் என்றான் - யுத்4:40 77/3,4

 மேல்
 
  போற்றினான் (1)
பொன்னின் கால் தளிர் சூடினன் போற்றினான் - யுத்4:40 25/4

 மேல்
 
  போற்றினும் (1)
போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம் - யுத்2:16 161/2

 மேல்
 
  போற்றினேன் (1)
பொறை இருந்து ஆற்றி என் உயிரும் போற்றினேன்
 அறை இரும் கழலவன் காணும் ஆசையால் - சுந்:4 11/1,2

 மேல்
 
  போற்று-மின் (1)
பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின்
 என்ன மற்று எங்கையர்க்கு இயம்புவாய் என்றாள் - அயோ:5 39/3,4

 மேல்
 
  போற்றுகேனோ (1)
புன்கண் பொறி யாக்கை பொறுத்து உயிர் போற்றுகேனோ
 என் கட்புலம் முன் உனக்கு ஈந்துவைத்து இல்லை என்ற - அயோ:4 127/2,3

 மேல்
 
  போற்றும் (3)
நினைவரால் அரிய நன்னீர் நேர்பட புலவர் போற்றும்
 சினை வரால் பகழி ஆவம் நெல் சினை என்னும் செப்பம் - கிட்:13 35/2,3
பூவலயத்தை அன்றோ புகழ்வது புலவர் போற்றும்
 மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத - சுந்:6 59/2,3
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும்
 ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி - யுத்4:37 110/1,2

 மேல்
 
  போற்றுவாய் (1)
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் - யுத்3:31 46/3

 மேல்
 
  போற்றுறு (1)
பொறி மயிர் கவுதாரிகள் போற்றுறு
 நெறியின் மாக்களும் முந்தி நெருங்கினார் - அயோ:11 13/3,4

 மேல்
 
  போன்ம் (2)
பொன்றுவென் போக்கு இனி அரிது போன்ம் எனா - ஆரண்:6 21/3
தலையின் மேலும் ஒர் சேது தருவ போன்ம் - யுத்1:8 48/4

 மேல்
 
  போன்ற (23)
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை - பால:17 4/2
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு - பால:19 45/3
கூழை போன்ற பொருநர் குழாங்களே - அயோ:11 33/4
வேய் தெரிந்து உரைப்ப போன்ற புள்ளொடு விலங்கும் அம்மா - ஆரண்:7 57/4
முனியும் என்று அவிந்த வாய மூங்கையர் போன்ற அன்றே - ஆரண்:10 98/4
செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் - ஆரண்:10 117/4
புண்ணியன் கண்ணும் வன் தோள் தம்பி கண் போன்ற அன்றே - ஆரண்:14 5/4
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் - கிட்:9 30/4
வெள்ளி வேல் எறிவன போன்ற மேகங்கள் - கிட்:10 16/2
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற
 வளை கையர் போன்ற மஞ்ஞை தோன்றிகள் அரங்கின்-மாடே - கிட்:10 31/2,3
வளை கையர் போன்ற மஞ்ஞை தோன்றிகள் அரங்கின்-மாடே - கிட்:10 31/3
முறுவலிக்கின்றன போன்ற முத்து எலாம் - கிட்:10 115/4
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் - சுந்:2 55/4
பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற - யுத்1:6 26/4
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற - யுத்1:9 21/4
குடித்து கால்வன போன்ற குதிரையே - யுத்2:15 39/4
ஆர்ப்பன துடைப்பன போன்ற ஆடுவ - யுத்2:16 96/4
மண்டலம் விழுந்தன போன்ற மண்ணினே - யுத்2:18 106/4
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே - யுத்2:19 137/4
கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற
 தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா - யுத்3:24 31/1,2
பூ பிறழ்ந்து உருவம் வேறாய் பொலிந்தது ஓர் பழனம் போன்ற - யுத்3:25 15/4
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் - யுத்4:37 143/4
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற
 ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் - யுத்4:37 208/3,4

 மேல்
 
  போன்ற-மன்னோ (1)
மா நில கிழத்தி கைகள் மறித்தன போன்ற-மன்னோ - கிட்:10 26/4

 மேல்
 
  போன்றதால் (1)
பொற்பு உற தழுவிய தன்மை போன்றதால் - யுத்2:15 112/4

 மேல்
 
  போன்றது (16)
ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பது போன்றது அம்மா - பால:10 1/4
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் - பால:10 75/4
பொங்கு மா கடலில் செல்லும் தோற்றமே போன்றது அன்றே - பால:18 2/4
புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் துறக்கமே போன்றது அன்றே - ஆரண்:16 1/4
பொன்னொடும் காசை நீட்டி கொடுப்பதே போன்றது அன்றே - கிட்:10 30/4
புண்டரிகத்தவள் வதனம் போன்றது - கிட்:14 30/4
துப்பின் செய்தது போன்றது சூழ் வரை - யுத்2:15 27/2
பந்தர் பெற்றது போன்றது பற்றுதல் - யுத்2:15 28/3
மா இரும் கடல் போன்றது வானவர் - யுத்2:15 95/2
மேருவின் சிகரம் போன்றது என்னினும் வெளிறு உண்டாமால் - யுத்2:15 222/1
பொழிந்தது போன்றது அன்றே பொங்கு இருள் கங்குல் போர்வை - யுத்2:19 217/4
போன்றது இல்லை ஆளுடையாய் பொய்யும் புகல புக்காயோ - யுத்3:22 221/4
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் - யுத்3:28 28/4
சேர்ப்பது போன்றது யாண்டும் சுமை பொறாது உலகம் என்ன - யுத்3:30 6/4
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி - யுத்4:32 17/4
அண்டமே போன்றது ஐயன் புட்பகம் அண்டத்து உம்பர் - யுத்4:41 19/1

 மேல்
 
  போன்றதுவே (1)
ஆறு போகிய ஆறு போம் ஆறு போன்றதுவே - பால:15 5/4

 மேல்
 
  போன்றதே (14)
இம்பர் வாரி எழுந்தது போன்றதே - பால:1 3/4
புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே - பால:1 11/4
உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே - பால:14 45/4
பொய்கை காதல் கொழுநரும் போன்றதே - பால:18 19/4
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே - பால:18 31/4
பொங்கி ஓங்கி தழைப்பது போன்றதே - பால:21 51/4
கங்குலின் ஒலிக்கும் மா கடலும் போன்றதே - பால:23 41/4
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே - பால:23 61/4
பொங்கு நீர் சுழி போவன போன்றதே - அயோ:7 23/4
உடுபதி வேலையின் உதயம் போன்றதே - அயோ:12 24/4
கதிர் மதி நீங்கிய கங்குல் போன்றதே - அயோ:12 35/4
போன பின் பொலிவு அற்றது போன்றதே - கிட்:11 39/4
புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே - சுந்:2 58/4
அகழி-தானும் அழுவது போன்றதே - யுத்2:15 7/4

 மேல்
 
  போன்றவர் (3)
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் - அயோ:14 124/2
போன்றவர் மடிதர போந்துளான் என - கிட்:16 13/2
போன்றவர் அல்லரை புறத்து போக்கினான் - யுத்1:2 9/4

 மேல்
 
  போன்றவால் (1)
சூடின மலர்கள் நீர் தோய்த்த போன்றவால் - யுத்4:40 74/4

 மேல்
 
  போன்றவே (30)
பகல் இடு மின் அணி பரப்பு போன்றவே - பால:3 35/4
வல்லை வந்து எழுந்தது ஓர் மழையும் போன்றவே - பால:8 35/4
தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே - பால:14 12/4
மின் என மட பிடி மேகம் போன்றவே - பால:14 14/4
புண்டரிக தடம் போவ போன்றவே - பால:14 24/4
உள்ளம் நாணி ஒளிப்பன போன்றவே - பால:18 29/4
புக்க தேன் அமிழ்தமாய் பொலிந்த போன்றவே - பால:19 8/4
பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே - பால:19 22/4
பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே - பால:21 49/4
புக்கன நிறைந்து மேல் பொடிப்ப போன்றவே - பால:23 54/4
ஏ வரும் பெரும் குறி இட்ட போன்றவே - பால:23 56/4
புள் எலாம் திருநகர் புகுந்த போன்றவே - அயோ:2 36/4
தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே - அயோ:2 41/4
மா கயத்தியை உள் கொதித்து மனத்து வைவன போன்றவே - அயோ:3 52/4
பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே - அயோ:4 176/4
பொன் நெடும் கண் குழித்து அழுவ போன்றவே - அயோ:4 194/4
கைகளும் கண்களும் கமலம் போன்றவே - அயோ:10 42/4
ஓதம் கொள் கடலின்-நின்று உலைவ போன்றவே - அயோ:11 67/4
பொங்கு கண் புடைத்து அழுவ போன்றவே - அயோ:11 121/4
தோற்று இள மகளிரை சுமப்ப போன்றவே - அயோ:12 29/4
பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே - கிட்:10 5/4
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே - கிட்:10 16/4
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே - கிட்:10 22/4
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே - கிட்:10 106/4
போக ஆறு ஒழுகலான் செல்வம் போன்றவே - கிட்:10 107/4
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே - சுந்:9 38/4
புக்கு அடங்கிட போவன போன்றவே - யுத்1:8 57/4
படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே - யுத்2:18 95/4
அம்மனை குலம் ஆடுவ போன்றவே - யுத்3:31 122/4
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே - யுத்3:31 123/4

 மேல்
 
  போன்றவை (1)
வாயிடை எரி உடை வடவை போன்றவை - சுந்:9 40/4

 மேல்
 
  போன்றன (25)
பொரு மயில் கணத்தன மலையும் போன்றன - பால:3 34/4
பால் விரிந்து இடைஇடை பறப்ப போன்றன
 மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் - பால:14 11/2,3
அன்னம் உந்திய திரை ஆறு போன்றன
 பொன் அணி புணர் முலை புரி மென் கூந்தலார் - பால:14 14/2,3
விளிவு தோன்ற மிதிப்பன போன்றன
 நளினம் ஏறிய நாகு இள அன்னமே - பால:18 26/3,4
வீடு எனும் உலகின் வீழ் விமானம் போன்றன
 ஓடை மா கட களிறு உதய மால் வரை - அயோ:2 41/2,3
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே - அயோ:3 51/4
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே - அயோ:3 58/4
கிடந்த போன்றன கேகயம் தோகைகள் கிளர - அயோ:9 43/2
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன
 அல்குலின் அணிகளும் அல்குல் ஆயின - கிட்:6 6/2,3
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் - கிட்:10 42/4
மானை நாடி நின்று அழைப்பன போன்றன மஞ்ஞை - கிட்:10 43/4
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன
 மல்லிகை மலர்-தொறும் வதிந்த வண்டு எலாம் - சுந்:2 56/3,4
போன்றன இனைய தன்மை பொருவியது இனையது என்று - யுத்1:3 152/1
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி - யுத்1:6 25/4
உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன
 கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் - யுத்1:6 48/2,3
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை - யுத்1:8 16/4
மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் - யுத்1:8 62/4
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி - யுத்2:16 220/4
புலவர் சொல் துறை புரிந்தவும் போன்றன சரங்கள் - யுத்2:16 221/4
பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன - யுத்2:18 107/4
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன - யுத்2:18 108/4
தொலைவு இல் தன்மைய தோன்றுவ போன்றன சோரி - யுத்3:20 57/3
பாரின் வீழ்ந்தன போன்றன கிடந்தன பரந்து - யுத்3:20 59/4
தொழுவில் நின்றன போன்றன சூழி மா - யுத்4:37 21/4
பூண்டு இரண்டு எதிர் நின்றவும் போன்றன
 ஆண்ட வில்லி-தன் வில்லும் அரக்கன்-தன் - யுத்4:37 39/2,3

 மேல்
 
  போன்றனர் (3)
புரந்தரன் புடை வரும் அமரர் போன்றனர் - பால:23 42/4
மீளும் மாலையும் போன்றனர் வீரரே - யுத்2:15 40/4
சீயத்தின் முழக்கம் கேட்டல் போன்றனர் செறுநர் எல்லாம் - யுத்2:15 142/4

 மேல்
 
  போன்றனவால் (1)
தலை படைத்தன போன்றனவால் நெடும் சரங்கள் - யுத்2:16 206/4

 மேல்
 
  போன்றனள் (3)
பைம் தொடி ஓவிய பாவை போன்றனள்
 சிந்தையும் நிறையும் மெய் நலனும் பின் செல - பால:10 39/2,3
போன்றனள் புலர்ந்தனள் புழுங்கும் நெஞ்சினள் - ஆரண்:6 20/2
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள்
 பருகல் உற்ற அமுது பயந்த நாள் - யுத்4:40 7/3,4

 மேல்
 
  போன்றனன் (7)
கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் - பால:5 48/4
அம்பின் போன்றனன் அன்று அடல் வாலி-தன் - கிட்:11 12/3
பொன் துளங்கு உளை சீயமும் போன்றனன் - கிட்:11 15/4
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் - கிட்:11 124/4
புக்கதும் புறத்தும் ஆம் மதியும் போன்றனன் - யுத்2:16 267/4
உற்று எழும் அருணனது உதயம் போன்றனன் - யுத்2:16 283/4
காளி போன்றனன் இராவணன் வெள்ளிடை கரந்த - யுத்4:32 17/3

 மேல்
 
  போன்றார் (2)
பொலம் கொள் மா மயில் வரையின்-மேல் திரிவன போன்றார் - யுத்3:20 64/4
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் - யுத்3:23 32/4

 மேல்
 
  போன்றான் (9)
வேயும் போன்றான் என்று மயங்கா விழுகின்றாள் - அயோ:6 18/4
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் - ஆரண்:10 118/4
பொய்த்துளோர் கொள திகைத்து நின்றானையும் போன்றான் - ஆரண்:13 72/4
புறத்து சுற்றிய மேரு மால் வரையையும் போன்றான் - சுந்:11 61/4
பொய்யை மெய் போல் நடிக்கின்ற யோகி போன்றான் போகின்றான் - சுந்:12 117/4
பொன் குவட்டு இடையே தோன்றும் மரகத குன்றம் போன்றான் - யுத்1:10 5/4
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் - யுத்2:15 248/4
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் - யுத்2:19 201/4
நாயக பரிதி போன்றான் தேவரை நடுக்கம் கண்டான் - யுத்3:22 10/4

 மேல்
 
  போன்று (34)
வனிதையும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர் - பால:5 64/3
வசிட்டனும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர் - பால:5 74/3
போன்று ஒளிர் புனித நின் அருளில் பூத்த என் - பால:5 76/2
குன்றம் போன்று உயர் தோளில் கொற்ற வில் - பால:6 20/3
வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் - பால:10 72/4
பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் - பால:10 74/4
தோல் உரிந்து உகுவன போன்று தோன்றுமால் - பால:14 11/4
தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ - பால:16 37/2
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் - பால:19 5/3
நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற - பால:19 12/3
தூது சென்று உரைப்பன போன்று தோன்றவே - பால:23 52/4
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் - ஆரண்:8 16/3
பாகு இயல் கிளவியாள் பவள கொம்பர் போன்று
 ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் - ஆரண்:12 25/3,4
மிக்கன போன்று தோன்றும் உலகங்கள் வீயுமாறும் - ஆரண்:13 119/2
உருகு பொன் பாய்வ போன்று ஒழுகுகின்றது - கிட்:14 13/4
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி - சுந்:2 15/4
தூசு உறை இட்டது போன்று தோன்றிற்றே - சுந்:2 57/4
சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர - சுந்:2 181/2
புரண்டில புகழ் இல பொருப்பு என்று ஒன்று போன்று
 இரண்டு இல புயங்களுக்கு உவமம் ஏற்குமோ - சுந்:4 49/3,4
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று - சுந்:12 49/4
வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் - யுத்1:9 30/4
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் - யுத்1:10 14/4
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே - யுத்1:11 32/2
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று
 இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் - யுத்2:18 158/1,2
கட்டைகள் எரிவன போன்று காட்டுவ - யுத்2:19 42/4
மரங்களின் அரக்கரை மலைகள் போன்று உயர் - யுத்2:19 45/1
பரதன் போன்று இருந்தான் தம்பி வருகின்ற பரிசு பார்த்தான் - யுத்3:28 63/4
அழுதவால் சில அன்பின போன்று அடி - யுத்3:29 25/1
போல் உயர் கயிடனை மதுவை போன்று உளார் - யுத்3:31 169/2
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த - யுத்4:32 17/1
ஞாளி போன்று உள என்பது என் நள் இருள் அடைந்த - யுத்4:32 17/2
கானகமும் கடி பொழிலும் முறி ஈன்ற போன்று ஒளிர்வ காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 20/4
வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று
 சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் - யுத்4:37 18/3,4
குன்று போன்று உள தோளினான் சீதையை குறுக - யுத்4:40 107/2

 மேல்
 
  போன்றும் (5)
மான்_இனம் வருவ போன்றும் மயில்_இனம் திரிவ போன்றும் - பால:21 1/1
மான்_இனம் வருவ போன்றும் மயில்_இனம் திரிவ போன்றும்
 மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும் - பால:21 1/1,2
மீன்_இனம் மிளிர வானில் மின்_இனம் மிடைவ போன்றும்
 தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க - பால:21 1/2,3
கேடுற தளர்ந்தார் போன்றும் திரு உற கிளர்ந்தார் போன்றும் - கிட்:10 25/4
கேடுற தளர்ந்தார் போன்றும் திரு உற கிளர்ந்தார் போன்றும் - கிட்:10 25/4

 மேல்
 
  போன்றுளாய் (1)
புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் - யுத்4:40 17/4

 மேல்
 
  போன்றுளான் (1)
கறங்கு போன்றுளான் பிசையும் கையினான் - கிட்:15 5/2

 மேல்
 
  போன (69)
போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என - பால:1 5/2
முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் - பால:3 15/3
பண்டு வரும் குறி பகர்ந்து பாசறையின் பொருள்-வயினின் பிரிந்து போன
 வண்டு தொடர் நறும் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுநர் வர மணி தேரோடும் - பால:11 15/1,2
உடன் தொடர்ந்து போன ஆவி வந்தவா என் உள்ளமே - பால:13 52/4
மண்ணுளே இழிந்தது என்ன வந்து போன மைந்தனார் - பால:13 53/2
இருவரும் முனி பின் போன இருவரும் என்ன போனார் - பால:14 71/4
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன
 மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் - பால:18 10/2,3
போன பேர் இருவர் தம் புடை வரும் படையினே - பால:20 21/4
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு - பால:24 41/1
ஆனவன் போன பின் அரசர் கோமகன் - பால:24 50/1
கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் - அயோ:3 1/1
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய - அயோ:6 34/3
மன்னற்கு அல்லார் வனம் போன மைந்தற்கு அல்லார் வாங்க_அரிய - அயோ:6 37/1
நள்ளில் போன வரி சிலை கை நம்பி செய்கை நடத்துவாம் - அயோ:6 38/4
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் - அயோ:10 40/2
போன படை தலை வீரர்-தமக்கு இரை போதா இ - அயோ:13 20/1
போன மந்தர மணி புய நெடும் புகழினான் - கிட்:3 1/1
போன பின் பொலிவு அற்றது போன்றதே - கிட்:11 39/4
ஆன்ற நூல் அறிஞ போன பொருள் மனத்து அடைப்பாய் அல்லை - கிட்:11 74/2
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் - கிட்:11 78/1
போயினார் போன பின் புற நெடும் திசைகள்-தோறு - கிட்:14 1/1
ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் - சுந்:2 178/4
மான் என்பது அறிந்து போன மானிடர் ஆவார் மீண்டு - சுந்:3 140/1
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன - சுந்:4 33/4
போன புக்கன முன் உறை பொன்னகர் - சுந்:6 23/4
உதறின சிறையை மீள ஒடுக்கின உலந்து போன - சுந்:6 42/4
போன மாற்றலர் புகழ் என கால் பொர புரண்ட - சுந்:9 7/3
போன திக்கு அறியாது புலம்பினார் - சுந்:13 4/2
அறிகிலை போலும் ஐய அமர் எனக்கு அஞ்சி போன
 எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி - யுத்1:9 86/1,2
இன்று போன இடம் அறியோம் என்றார் - யுத்2:15 84/4
அன்னவன்னொடும் போன அரக்கரில் - யுத்2:15 89/1
போன காலையில் புக்கனன் புங்கவன் போர் வேட்டு - யுத்2:15 215/1
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன - யுத்2:15 236/4
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன
 இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன - யுத்2:16 177/2,3
ஒன்றும் ஆகின்றது இல்லை என்று இரிந்து ஓடி போன - யுத்2:16 178/4
போன போன வன் திசை-தொறும் பொறி குலம் பொடிப்ப - யுத்2:16 216/3
போன போன வன் திசை-தொறும் பொறி குலம் பொடிப்ப - யுத்2:16 216/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன
 செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் - யுத்2:16 344/2,3
ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே - யுத்2:17 14/4
மறந்தன பெரிய போன வரும் எனும் மருந்து-தன்னால் - யுத்2:17 15/3
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன
 துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் - யுத்2:18 259/2,3
போன மகவுடையார் எல்லாம் புலம்பினார் - யுத்2:18 273/2
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன
 செறி பணை மரமே நின்ற மரங்களில் தெரிய செப்பும் - யுத்2:19 56/1,2
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் - யுத்2:19 68/3
போன வென்றியன் தீ என பொங்கினான் - யுத்2:19 154/4
பொங்கினர் ஆர்த்த ஓசை அண்டத்தும் புறத்தும் போன
 சங்கை ஒன்று இன்றி தீர்ந்தார் பாசத்தை தருமம் நல்க - யுத்2:19 278/3,4
தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன
 கரு கிளர் மேகம் அன்ன களிறு அனையானை கண்டான் - யுத்2:19 285/3,4
ஈது உரை நிகழும் வேலை எய்தியது அறிய போன
 தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும் - யுத்2:19 293/1,2
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி - யுத்2:19 298/2
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன - யுத்3:21 24/4
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க - யுத்3:22 99/4
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் - யுத்3:24 37/4
பூதலத்து அரவொடு மலைந்து போன நாள் - யுத்3:24 98/1
சொன்னதும் உண்டு போன சுவடு உண்டு தொடர்ந்து செல்லின் - யுத்3:26 52/2
புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன
 திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க - யுத்3:26 67/1,2
சொற்றனன் அனுமன் வஞ்சன் அயோத்தி-மேல் போன சூழ்ச்சி - யுத்3:26 73/4
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று - யுத்3:26 81/2
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை - யுத்3:26 88/3
போன போன திசை இடம் புக்கன - யுத்3:29 13/2
போன போன திசை இடம் புக்கன - யுத்3:29 13/2
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன
 துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா - யுத்3:31 28/2,3
இ வழி இயன்ற எல்லாம் இயம்பினாம் இரிந்து போன
 தெவ் அழி ஆற்றல் வெற்றி சேனையின் செயலும் சென்ற - யுத்3:31 232/1,2
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை - யுத்4:37 156/1
பொழுது சொல்லினும் புண்ணியம் போன பின் - யுத்4:37 164/1
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன
 அன்றுதான் உணர்ந்திலையே ஆனாலும் அவர் நாட்டை அணுகாநின்ற - யுத்4:38 7/2,3
உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன் - யுத்4:38 32/2
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் - யுத்4:40 22/4
போன பேர் உயிரினை கண்ட பொய் உடல் - யுத்4:40 45/2
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன - யுத்4:41 30/4

 மேல்
 
  போன-பின் (1)
போன-பின் புரிவது ஒன்றும் தெரிகிலர் துன்பம் பூண்பார் - யுத்3:26 15/4

 மேல்
 
  போனக (1)
போனக தொழில் முற்றுதி போய் என்றான் - யுத்2:16 73/4

 மேல்
 
  போனகம் (3)
போனகம் பற்றிய பொய்_இல் மன்னற்கு இங்கு - அயோ:5 43/2
போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப - யுத்3:21 13/4
போனகம் துறந்த தையல் மருங்குற நெருங்கி புக்கார் - யுத்4:40 29/4

 மேல்
 
  போனகற்கு (1)
போனகற்கு விளம்பி புலன் கொளீஇ - அயோ:2 30/2

 மேல்
 
  போனதால் (1)
போயினென் பெண் உரை மறாது போனதால்
 ஆயது இ பழியுடை மரணம் அன்பினீர் - யுத்3:24 71/3,4

 மேல்
 
  போனது (3)
புக்க பின் போனது என்னும் உணர்வினள் பொறையுள் நீங்கி - ஆரண்:6 63/1
போனது பொற்பும் மேன்மையும் அற்றேன் புகழோடும் - ஆரண்:11 3/2
மனத்தின் முன் செல்லும் மானம் போனது வழியது ஆக - யுத்3:26 86/1

 மேல்
 
  போனதும் (1)
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே - பால:18 31/4

 மேல்
 
  போனதோ (2)
போனதோ புகுந்ததோ பொன்றும் காலமே - யுத்2:16 74/4
பொங்கு போர் ஆற்ற என் தோளும் போனதோ - யுத்3:27 64/4

 மேல்
 
  போனபோன (1)
போனபோன திக்கு அறிகிலர் அனைவரும் போனார் - சுந்:13 33/2

 மேல்
 
  போனவர் (6)
போனவர் போனவர் தொடர போக்கினாள் - பால:19 26/3
போனவர் போனவர் தொடர போக்கினாள் - பால:19 26/3
ஆற்றல் மா தவன் ஆணையின் போனவர்
 கூற்றின் உற்றது கூறலுற்றாம்-அரோ - அயோ:10 56/3,4
ஆக்கி போனவர் ஆர்-கொல் என்றான் அவள் - ஆரண்:7 3/3
போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை - சுந்:9 66/2
போனவர் மீள வந்து புகுந்தனர் போலும் என்றார் - யுத்3:20 3/4

 மேல்
 
  போனவள் (1)
போனவள் புலவி நோக்கி புரவலன் பொலன் கொள் தாராய் - ஆரண்:11 67/1

 மேல்
 
  போனவன் (6)
உருக்கி என் உயிரொடு உண்டு போனவன்
 பொருப்பு உறழ் தோள் புணர் புண்ணியத்தது - பால:10 54/2,3
மண் வழி நடந்து அடி வருந்த போனவன்
 கண் வழி நுழையும் ஓர் கள்வனே கொலாம் - பால:10 55/3,4
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல - பால:15 3/2
பொன் நெடும் தேரொடும் பவனி போனவன்
 துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ - அயோ:4 181/2,3
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் - ஆரண்:2 33/1
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா - யுத்4:41 64/2

 மேல்
 
  போனவாறும் (1)
போய நாள் நாகபாசம் பிணித்தது போனவாறும்
 நீ அமா நினையாய் மாள நினைத்தியோ நெறி இலாரால் - யுத்3:23 23/2,3

 மேல்
 
  போனாய் (1)
உய்ந்தனை ஒருவன் போனாய் என மனம் உவக்கின்றேன்-தன் - யுத்2:16 125/2

 மேல்
 
  போனார் (49)
புரியும் வேள்வியும் காண்டும் நாம் எழுக என்று போனார் - பால:8 48/4
பொன் கலன் கிடந்த மாட நெடும் தெரு-அதனில் போனார் - பால:10 5/4
பாடக காலினாரை பயபய கொண்டு போனார் - பால:14 52/4
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் - பால:14 60/4
மங்கையர் இல்லை என்ன மடந்தையர் மருங்கு போனார் - பால:14 66/4
ஆர் அணங்கு அனைய மாதர் அடி முறை காத்து போனார் - பால:14 67/4
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் - பால:14 68/4
செப்ப அரும் திருவின் நல்லார் தெரிவையர் சூழ போனார் - பால:14 69/4
இருவரும் முனி பின் போன இருவரும் என்ன போனார் - பால:14 71/4
பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் - பால:14 73/4
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் - பால:17 22/4
மன்னவர் பிரிந்தனர்கள் மா தவர்கள் போனார்
 மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் - பால:22 43/3,4
பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் - அயோ:6 4/4
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த - அயோ:6 29/1
பொன் உந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ்தந்தனர் போனார் - அயோ:7 7/4
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் - அயோ:7 8/4
மயில்_இனம் நடம் ஆடும் வழி இனியன போனார் - அயோ:9 2/4
புனையும் வற்கலை பொற்பினர் நெடு நெறி போனார்
 சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து - அயோ:9 38/2,3
வெளிறு நீங்கிய பாலையை மெல்லென போனார்
 குளிறும் வான் மதி குழவி தன் சூல் வயிற்று ஒளிப்ப - அயோ:9 47/1,2
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் - அயோ:13 61/4
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் - ஆரண்:13 77/4
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் - ஆரண்:16 4/4
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் - ஆரண்:16 8/4
தண் நறும் கானும் குன்றும் நதிகளும் தவிர போனார்
 மண்ணிடை வைகல்-தோறும் வரம்பு இலாது ஆடும் மாக்கள் - ஆரண்:16 9/1,2
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் - சுந்:4 82/4
குன்றமும் உலகும் வானும் கடல்களும் குலைய போனார்
 நின்றது ஓர் சயித்தம் கண்டான் நீக்குவன் இதனை என்னா - சுந்:6 49/2,3
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் - சுந்:8 13/4
போனபோன திக்கு அறிகிலர் அனைவரும் போனார்
 ஏனை நின்றவர் எங்கணும் இரிந்தனர் இலங்கை - சுந்:13 33/2,3
புனை மணி பொலி புட்பக விமானத்து போனார்
 நினையும் மாத்திரை யாவரும் நீங்கினர் நினையும் - சுந்:13 37/2,3
போய் சிலர் பொன்றினர் போனார்
 ஏச்சு என மைந்தர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 53/3,4
போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் - சுந்:14 11/4
வீரரும் விரைவில் போனார் விலங்கல் மேல் இலங்கை வெய்யோன் - சுந்:14 51/1
வார் கழல் அனுமன் சொல்ல வழி நெடிது எளிதின் போனார் - சுந்:14 51/4
போக்குதி விரைவின் என்றான் உய்ந்தனம் என்று போனார் - யுத்1:9 38/4
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு - யுத்2:16 36/3
வவ்வினர் கொண்டு போனார் மாருதி வானை முற்றும் - யுத்2:16 194/2
மாறு ஓர் திசை நோக்கி போனார் மகோதரனார் - யுத்2:17 92/4
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் - யுத்2:18 253/4
உக்கனர் என்ன வீசி தம்மை கொண்டு ஓடி போனார்
 கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் - யுத்2:18 258/2,3
ஒருவரும் நின்றார் இல்லை உள்ளவர் ஓடி போனார் - யுத்2:19 163/4
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் - யுத்2:19 167/4
வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க - யுத்2:19 281/4
இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் - யுத்3:21 39/4
ஒட்டினார் மாறி வட்டம் ஓடினார் சாரி போனார் - யுத்3:22 133/4
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் - யுத்3:22 156/4
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் - யுத்3:22 226/4
வர கடவார்கள் எல்லாம் மாற்றலர் மலைந்து போனார்
 புரக்க உள்ளாரே என்ன கருதினன் பொருமல் தீர்ந்தான் - யுத்3:24 18/3,4
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார்
 மீண்டிலர் விளித்து வீழ்ந்தார் விரதியர் இருவரோடும் - யுத்3:29 37/1,2
புன் தொழில் குலம் ஆதும் என்று உரைத்தனர் போனார் - யுத்3:30 52/4

 மேல்
 
  போனார்கள் (1)
போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் - யுத்3:27 15/4

 மேல்
 
  போனால் (4)
புனிதன் போனால் இவனால் போகாது ஒழிவான் என்னா - அயோ:4 67/3
உயிர் போனால் உடலாரும் உய்வரோ - கிட்:8 5/4
போதலோ அரிது போனால் புகலிடம் இல்லை வல்லே - யுத்2:16 136/1
தன் பெருமை ஓர் இரண்டாயிரம் உளது யோசனை அது பின் தவிர போனால்
 முன்பு உள யோசனை எல்லாம் முற்றினை பொற்கூடம் சென்று உறுதி மொய்ம்ப - யுத்3:24 24/3,4

 மேல்
 
  போனாள் (11)
போது நீ அன்னை என்ன பொன் அடி வணங்கி போனாள் - பால:9 25/4
தெய்வ மங்கையரும் நாண தேன் இசை முரல போனாள் - பால:14 63/4
இருவரை பயந்த நங்கை யாழ் இசை முரல போனாள் - பால:14 64/4
வள்ளலை பயந்த நங்கை வானவர் வணங்க போனாள் - பால:14 65/4
பொருப்பு ஏந்திய தோளானொடு விளையாடினள் போனாள் - அயோ:7 6/4
நின்றிலள் அவனை சேரும் நெறியினை நினைந்து போனாள்
 இன்று இவன் ஆகம் புல்லேன் எனின் உயிர் இழப்பென் என்னா - ஆரண்:6 64/1,2
கூற்றுவனை இப்பொழுதே கொணர்கின்றேன் என்று சலம்கொண்டு போனாள் - ஆரண்:6 135/4
சேயரி குவளை முத்தம் சிந்துபு சீறி போனாள் - ஆரண்:11 66/4
புயல் இயல் கூந்தல் மாதர் குழாத்தொடும் தாரை போனாள் - கிட்:11 76/4
பொன் திணி விசும்பினிடை நல் நுதலி போனாள் - கிட்:14 70/4
பொன் நகர் புகுதி என்னா புகழ்ந்து அவள் இறைஞ்சி போனாள் - சுந்:2 93/4

 மேல்
 
  போனான் (92)
பத்தி ஆன் நிரையும் பாரும் பரிவுடன் நல்கி போனான்
 முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் - பால:14 72/3,4
மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் - பால:14 75/4
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் - பால:14 79/4
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம் - பால:17 2/2
போனான் வட திசை-வாய் உயர் பொன் மால் வரை புக்கான் - பால:24 1/4
ஈட்டிய தவத்தின் மிக்க இரிசிகற்கு ஈந்து போனான் - பால:24 30/4
திருவின் நாயகனும் தென்-பால் யோசனை இரண்டு போனான்
 அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும் - அயோ:6 6/2,3
துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் - அயோ:6 6/4
பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் - அயோ:6 8/4
அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் - அயோ:6 11/4
போயினன் என்றான் என்ற போழ்தத்தே ஆவி போனான் - அயோ:6 12/4
போனான் போனான் எங்களை நீத்து இப்பொழுது என்னா - அயோ:6 16/2
போனான் போனான் எங்களை நீத்து இப்பொழுது என்னா - அயோ:6 16/2
புக்கார் அரசன் பொன்_உலகம் போனான் என்னும் பொருள் கேட்டார் - அயோ:6 36/1
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி - அயோ:6 36/3
பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான்
 மையோ மரகதமோ மறி கடலோ மழை முகிலோ - அயோ:7 1/2,3
தோள் முதற்கு அமைந்த வில்லான் மறையவர் தொடர போனான்
 ஆள் முதற்கு அமைந்த கேண்மை அன்பனை நோக்கி ஐய - அயோ:8 24/2,3
பொன் ஒளிர் நெடு முடி புரந்தரன் போனான் - ஆரண்:2 32/4
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் - ஆரண்:3 59/4
ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் - ஆரண்:11 15/2
அன்னது செய்வென் என்னா மாரீசன் அமைந்து போனான்
 மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் - ஆரண்:11 39/3,4
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் - ஆரண்:11 39/4
போனான் மனமும் செயலும் புகல்வாம் - ஆரண்:11 40/4
முன்னமும் மகவாய் வந்த மூவரில் ஒருவன் போனான்
 அன்ன மாரீசன் என்றே அயிர்த்தனன் இதனை ஐய - ஆரண்:11 68/1,2
பொருது தாதையை இத்தனை நெறி கொடு போனான்
 ஒருவனே அவன் இராவணன் ஆம் என உரைத்தான் - ஆரண்:13 91/3,4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான்
 மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி - ஆரண்:15 56/1,2
வென்றியிர் இருந்தீர் என்று விடைபெற்று விரைவில் போனான் - கிட்:2 35/4
ஆல் இலை பள்ளியானும் அங்கதனோடும் போனான்
 வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் - கிட்:8 1/3,4
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் - கிட்:9 25/4
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான்
 பின்னர் மாருதியை நோக்கி பேர் எழில் வீர நீயும் - கிட்:9 27/2,3
வாழியாய் புரிவென் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான்
 சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை - கிட்:9 31/2,3
பொன்னின் வார் சிலையினானும் மாருதியோடும் போனான் - கிட்:11 75/4
சொல்லுதி நுந்தைக்கு என்றான் நன்று என தொழுது போனான் - கிட்:11 77/4
வந்தனென் மறைத்தலோடும் மற்று அவன் மறைய போனான்
 வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் - கிட்:16 55/3,4
பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் - சுந்:1 51/4
பொன் மேனியனும் நெடிது ஆசி புனைந்து போனான் - சுந்:1 60/4
பூண்டான் அருக்கன் உயர் வானின் வழி போனான் - சுந்:1 74/4
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் - சுந்:2 72/4
மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான்
 இ மதில் இலங்கை நாப்பண் எய்துமேல் தன் முன் எய்தும் - சுந்:2 96/2,3
பூம்-தொறும் வாவி செல்லும் பொறி வரி வண்டின் போனான் - சுந்:2 99/4
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் - சுந்:3 146/4
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி - சுந்:8 14/2
புனை மலர் தாரினானும் போர் அணி அணிந்து போனான் - சுந்:10 6/4
போர் தொழில் மாருதி போனான் - சுந்:13 57/4
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் - சுந்:14 1/4
போது நீ முன்னர் என்றார் நன்று என அனுமன் போனான் - சுந்:14 12/4
மண்ணொடும் கொண்டு போனான் வான் உயர் கற்பினாள்-தன் - சுந்:14 32/1
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான்
 இரண்டு மானமும் இலங்கை மா நகரமும் இழந்து - யுத்1:5 56/3,4
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் - யுத்1:9 5/4
கால் மிசை வணங்கி போனான் கல்லினால் கடலை கட்டி - யுத்1:9 14/3
தம்பியே சாற்றி போனான் என்பதும் சமைய சொன்னார் - யுத்1:9 80/4
வன் தனி குன்றுக்கு அப்பால் இரவியும் மறைய போனான் - யுத்1:12 49/4
பொன்றாது பொன்றினான் தன் புகழ் என இழிந்து போனான் - யுத்1:12 51/4
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான்
 மாருதி அல்லன் ஆகின் நீ எனும் மாற்றம் பெற்றேன் - யுத்1:14 13/2,3
பொய் இலாதவன் நின்ற இடத்து அனுமனும் போனான் - யுத்2:15 214/4
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் - யுத்2:16 1/4
பிளக்குமேல் பிளக்கும் என்னா மாருதி பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:16 198/4
புனை மலர் சரள சோலை நோக்கினன் எழுந்து போனான்
 வினைகளை கற்பின் வென்ற விளக்கினை வெருவல் காண்பான் - யுத்2:17 4/3,4
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் - யுத்2:18 176/4
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான்
 நடுங்கினர் அரக்கர் விண்ணோர் நன்று நன்று என்ன நக்கார் - யுத்2:18 220/3,4
புடையே கொடு கொன்று அடல் மாருதி போனான் - யுத்2:18 249/4
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான்
 வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் - யுத்2:19 210/1,2
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான்
 தெவ் முறை துறந்து வென்ற செங்கள மருங்கில் சேர்ந்தான் - யுத்2:19 216/3,4
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:19 270/4
காரியம் இல்லான் போனான் கருணையோர் கடமை ஈதால் - யுத்2:19 271/2
வவ்விய வில்லன் போனான் வரம் பெற்று வளர்ந்த தோளான் - யுத்3:21 7/4
பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் - யுத்3:21 8/4
ஆள் முதல் தானையோடும் அனைவரும் தொடர போனான்
 நாள் முதல் திங்கள்-தன்னை தழுவிய அனைய நண்பான் - யுத்3:21 9/3,4
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான்
 அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை - யுத்3:22 4/2,3
பொன்னின் மௌலியன் வீடணன் தமரொடும் போனான்
 கன்னல் ஒன்றில் ஓர் கங்குலின் வேலையை கடந்தான் - யுத்3:22 87/2,3
மா பெரும் தேரில் நின்ற மகோதரன் மறைய போனான்
 ஏவரும் இரிந்தார் எல்லாம் இன மழை என்ன ஆர்த்து - யுத்3:22 155/2,3
தந்திரம் தெரிவான் போனான் உண்பன தாழ்க்க தாழா - யுத்3:22 158/2
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் - யுத்3:24 9/4
பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் - யுத்3:24 42/4
இந்திரன் இருந்த தன்மை கண்டு உவந்து இறைஞ்சி போனான் - யுத்3:24 52/4
பொன்னி நாட்டு உவமை வைப்பை புலன் கொள நோக்கி போனான் - யுத்3:24 58/4
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான்
 பொன் குன்றம் அனைய தோளான் நோக்கினான் புலவன் சொன்ன - யுத்3:24 60/1,2
பொன் உரு அமைக்கும் மாயம் இயற்றுவான் மைந்தன் போனான்
 இன்னது இ தலையது ஆக இராமனுக்கு இரவி செம்மல் - யுத்3:26 18/2,3
பொன் திகழ் புட்பகம் மேல்கொடு போனான்
 ஒன்றும் உணர்ந்திலன் மாருதி உக்கான் - யுத்3:26 41/2,3
பொன் தடம் தோளான் வீரன் பொன் அடி மருங்கில் போனான் - யுத்3:26 53/4
வெல்லவும் தரையின் வீழ்வுற்று உணர்ந்திலென் விரைந்து போனான்
 இல்லை என்று உளனேல் தீயோன் பிழைக்குமோ இழுக்கம் உற்றேன் - யுத்3:26 85/3,4
வண்டினது உருவம் கொண்டான் மானவன் மனத்தின் போனான்
 தண்டலை இருக்கை-தன்னை பொருக்கென சார்ந்து தானே - யுத்3:26 90/1,2
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று - யுத்3:26 92/3
வார்த்தையை நிறுத்தி போனான் இராவணன் மருங்கு சென்றான் - யுத்3:27 182/4
கடைக்கணால் நோக்கி நோக்கி இரு கண் நீர் கலுழ போனான் - யுத்3:28 14/4
அணங்குடை நெடு வேல் பாயும் அமர் கடந்து அரிதின் போனான் - யுத்3:28 16/4
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் - யுத்3:28 59/4
பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் - யுத்3:31 3/4
ஆரியன் பின்பு போனான் அனைவரும் அதுவே நல்ல - யுத்3:31 68/2
போனான் இடை புகுந்தான் என புலன் கொள்கிலர் மறந்தார் - யுத்3:31 116/2
வந்த வாசகம் கூறி மேல் வான் வழி போனான் - யுத்4:41 44/4
பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் - யுத்4:42 2/4

 மேல்
 
  போனானும் (1)
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா - யுத்4:41 64/2

 மேல்
 
  போனானை (1)
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு - யுத்4:41 64/1

 மேல்
 
  போனேன் (4)
புணர்ப்பது ஒன்று இன்மை நோக்கி மாருதிக்கு உரைப்பான் போனேன்
 இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் - கிட்:11 87/2,3
சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி - யுத்1:7 5/4
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் - யுத்1:7 13/4
சொல்விக்க வந்து போனேன் நோவுறு துயர் செய்தாரை - யுத்3:26 48/2

 மேல்