<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

பு-முதல் சொற்கள்
புக்க 43
புக்கதால் 2
புக்கது 12
புக்கதும் 2
புக்கதே 1
புக்கர 1
புக்கவர் 1
புக்கவரை 1
புக்கவன் 3
புக்கவால் 1
புக்கவும் 1
புக்கவே 1
புக்கவேல் 1
புக்கன 14
புக்கனர் 6
புக்கனரால் 1
புக்கனவால் 1
புக்கனன் 12
புக்கனனால் 1
புக்காய் 2
புக்காயோ 1
புக்கார் 31
புக்கால் 6
புக்காள் 2
புக்கான் 62
புக்கான்-அரோ 1
புக்கானின் 1
புக்கிடினும் 3
புக்கிடு 1
புக்கிடுவென் 1
புக்கிலம் 1
புக்கிலன் 1
புக்கிலாதவும் 1
புக்கு 161
புக்கு-என 1
புக்கு_இடம் 1
புக்குளார் 1
புக்குற்று 1
புக்குற 2
புக்கேமுக்கு 1
புக்கேன் 3
புக்கேனுக்கு 1
புக்கோம் 1
புக்கோர்-தம்மை 1
புக்கோர்க்கு 1
புக 72
புகட 1
புகர் 17
புகர்_அற 1
புகர்_இல் 2
புகல் 35
புகல்_அரும் 2
புகல்_இடம் 1
புகல்கிலாத 1
புகல்கிலாமையால் 1
புகல்கிலை 1
புகல்கின்ற 1
புகல்கின்றது 2
புகல்கின்றேற்கும் 1
புகல்கினும் 1
புகல்தரு 1
புகல்தி 2
புகல்வதானாள் 1
புகல்வது 9
புகல்வர் 2
புகல்வாம் 1
புகல்வாய் 2
புகல்வார் 4
புகல்வாள் 1
புகல்வான் 4
புகல்விர் 1
புகல்வீரே 1
புகல 13
புகலல் 1
புகலலுற்றான் 2
புகலா 2
புகலாநின்றான் 1
புகலாம் 1
புகலால் 1
புகலிடங்கள் 1
புகலிடம் 2
புகலுதல் 1
புகலுதி 2
புகலுதிர் 1
புகலும் 12
புகலுமாறு 1
புகலுற்றார் 1
புகலுற்றீர் 1
புகலுறு 1
புகலோ 1
புகலோடும் 3
புகழ் 123
புகழ்_மகளை 1
புகழ்க்கு 7
புகழ்கள் 1
புகழ்கிற்பாம் 1
புகழ்கின்றது 1
புகழ்கின்றார் 1
புகழ்தற்கு 3
புகழ்தான் 1
புகழ்தியோ 1
புகழ்துமோ 1
புகழ்ந்த 1
புகழ்ந்தது 1
புகழ்ந்தன 1
புகழ்ந்தனர் 2
புகழ்ந்தனரால் 2
புகழ்ந்தனை 1
புகழ்ந்தார் 1
புகழ்ந்திட 1
புகழ்ந்து 6
புகழ்ந்துரைத்தற்கு 1
புகழ்வது 1
புகழ்வன 1
புகழ்வார் 1
புகழ்வுற்று 1
புகழ்வுறும் 1
புகழ 3
புகழதேயால் 1
புகழலாம் 1
புகழன் 1
புகழான்-தன்னை 1
புகழில் 1
புகழின் 10
புகழினர் 1
புகழினாய் 1
புகழினார் 1
புகழினான் 1
புகழினை 2
புகழினோடு 1
புகழினோய் 1
புகழுக்கு 1
புகழுக்கும் 1
புகழுண்ட 1
புகழுதி 1
புகழும் 9
புகழே 7
புகழை 7
புகழொடு 3
புகழொடும் 1
புகழோ 1
புகழோடு 2
புகழோடும் 2
புகழோய் 4
புகழோர் 1
புகழோன் 5
புகழோனும் 1
புகறல் 1
புகறல்-பாலையோ 1
புகறலும் 1
புகறலோடும் 1
புகறி 1
புகறியால் 1
புகன்ற 8
புகன்றனன் 2
புகன்றார் 1
புகன்றான் 20
புகன்றிட்டாலும் 1
புகன்றிட 1
புகன்றிடலும் 1
புகன்றிலன் 1
புகன்றிலை 1
புகன்று 6
புகன்றே 2
புகா 7
புகா-முன் 1
புகா-முனம் 1
புகாத 1
புகாத-முன்னம் 1
புகாது 2
புகார் 1
புகாரோ 1
புகின் 1
புகு 11
புகுகின்றது 1
புகுகின்றாரை 1
புகுத்து 1
புகுத 4
புகுதரும் 1
புகுதல் 3
புகுதல்-பாலதோ 1
புகுதலும் 3
புகுதலோடும் 2
புகுதற்கு 1
புகுதா 1
புகுதாது 1
புகுதி 6
புகுதுக 1
புகுதும் 7
புகுந்த 20
புகுந்தது 19
புகுந்ததும் 1
புகுந்ததோ 1
புகுந்தபோது 1
புகுந்தவன் 1
புகுந்தவால் 1
புகுந்தன 1
புகுந்தனர் 2
புகுந்தனள் 1
புகுந்தனன் 3
புகுந்தனை 1
புகுந்தனையது 1
புகுந்தாய் 1
புகுந்தார் 5
புகுந்தார்-அரோ 1
புகுந்தால் 1
புகுந்தாள் 3
புகுந்தாளை 1
புகுந்தான் 6
புகுந்திட 1
புகுந்திலது 1
புகுந்திலதோ 1
புகுந்திலரேல் 1
புகுந்திலன் 1
புகுந்து 48
புகுந்துள 4
புகுந்துளது 3
புகுந்துளவாம் 1
புகுந்துளார் 1
புகுந்துளான் 1
புகுந்துளோம் 1
புகுந்துளோரும் 2
புகுந்தேம் 1
புகுந்தேன் 1
புகுந்தோர்க்கு 1
புகும் 21
புகும்-கால் 1
புகுவ 1
புகுவது 3
புகுவதே 1
புகுவன 3
புகுவாய் 1
புகுவாயோ 1
புகுவார் 1
புகுவார்களும் 1
புகுவான் 4
புகுவித்தேன் 1
புகுவேம் 1
புகுவேன் 1
புகை 75
புகைக்கண்ணன் 1
புகைகின்ற 1
புகைசெயா 1
புகைந்தன 1
புகைந்தார் 1
புகைந்தான் 1
புகைந்து 5
புகைநிற 1
புகைய 2
புகையிடை 1
புகையினொடு 1
புகையுண்டது 1
புகையுண்டதே 1
புகையும் 10
புகையே 1
புகையொடு 4
புகையொடும் 4
புகையோடு 1
புகையோடும் 1
புகைவாள் 1
புகைவித்து 1
புகைவெங்கணனும் 1
புங்க 3
புங்கத்தின் 1
புங்கமும் 2
புங்கமே 1
புங்கவற்கும் 1
புங்கவன் 5
புஞ்சம் 1
புட்கர 1
புட்களின் 1
புட்டில் 7
புட்டிலன் 1
புட்டிலின் 2
புட்டிலும் 11
புட்டிலொடு 2
புட்டிலோடு 2
புட்பக 7
புட்பக-மிசை 1
புட்பகத்தினை 1
புட்பகம் 7
புடவி 2
புடை 86
புடை-தொறும் 1
புடைக்கின்றாள் 1
புடைக்கும் 4
புடைக்கை 1
புடைகளும் 1
புடைகொட்டி 1
புடைசூழ்ந்து 1
புடைத்த 2
புடைத்தலோடும் 1
புடைத்தவாறும் 1
புடைத்தன 1
புடைத்தனர் 2
புடைத்தனன் 1
புடைத்தார் 3
புடைத்தான் 11
புடைத்திட 1
புடைத்து 23
புடைத்தும் 1
புடைப்ப 2
புடைப்பார் 1
புடைப்பால் 1
புடைப்பு 1
புடைப்பொடு 1
புடைபட 1
புடைபடுத்த 1
புடைபெயர்த்தே 1
புடைபெயர்ந்து 2
புடைபெயர்வன 4
புடைபெயர 1
புடையா 1
புடையில் 1
புடையின் 1
புடையுண்டு 1
புடையும் 3
புடையே 2
புடையொடு 1
புடையோனும் 1
புண் 51
புண்-மேல் 2
புண்கள் 3
புண்கள்-தோறும் 1
புண்களில் 2
புண்களும் 1
புண்ட 1
புண்டரம் 1
புண்டரவாசியின் 1
புண்டரிக 8
புண்டரிகங்கள் 1
புண்டரிகத்தவள் 1
புண்டரிகத்தை 1
புண்டரிகம் 1
புண்டரிகை 1
புண்டரீக 12
புண்டரீகத்தின் 1
புண்டரீகத்து 2
புண்டரீகம் 4
புண்டரீகற்கும் 1
புண்ணாய் 1
புண்ணால் 1
புண்ணிடை 5
புண்ணிய 7
புண்ணியத்தது 1
புண்ணியத்தால் 1
புண்ணியம் 18
புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை 1
புண்ணியர் 2
புண்ணியரே 1
புண்ணியவன் 1
புண்ணியன் 4
புண்ணியா 2
புண்ணில் 3
புண்ணின் 12
புண்ணின்-நின்று 1
புண்ணினானும் 1
புண்ணினில் 1
புண்ணினுள் 1
புண்ணினூடு 1
புண்ணினை 1
புண்ணினொடு 1
புண்ணீர் 4
புண்ணீருள் 1
புண்ணுடை 1
புண்ணுடையாய்-பால் 1
புண்ணும் 2
புண்ணுளே 1
புண்ணூடு 1
புண்ணே 1
புண்ணொடும் 1
புண்தான் 4
புணர் 16
புணர்க்க 1
புணர்க்கினும் 1
புணர்க்கும் 1
புணர்க்குவன் 1
புணர்க 1
புணர்கின்றன 1
புணர்கின்றாரை 1
புணர்குவர் 1
புணர்ச்சி 3
புணர்ச்சியாலும் 1
புணர்த்த 3
புணர்த்தனர் 1
புணர்த்தியேல் 1
புணர்த்து 2
புணர்த்துக 1
புணர்த்துதல் 1
புணர்த்தும் 1
புணர்த்துவென் 1
புணர்த்தேன் 1
புணர்தல் 1
புணர்தலும் 1
புணர்ந்த 3
புணர்ந்தவர் 1
புணர்ந்தாரேனும் 1
புணர்ந்திடுமால் 1
புணர்ந்து 2
புணர்ந்தோர் 1
புணர்ப்பது 2
புணர்ப்பன் 1
புணர்ப்பின் 1
புணர்ப்பினால் 3
புணர்ப்பு 2
புணர்ப்பு_அற 1
புணர்வது 2
புணர்வராம் 1
புணர்வு 1
புணர 2
புணரா 1
புணராள் 1
புணரான் 1
புணரி 19
புணரியில் 4
புணரியின் 1
புணரியும் 1
புணரியுள் 2
புணரியை 2
புணரும் 7
புணில் 1
புணின் 1
புணீர் 2
புணீர்-கொடு 1
புணை 3
புணைகள் 1
புத்தியால் 1
புத்திரர் 2
புத்திரற்கும் 1
புத்திரனோடும் 1
புத்து 2
புத்தேள் 4
புத்தேளிர் 1
புத்தேளிர்க்கும் 1
புத்தேளிரே 1
புதல் 1
புதல்வ 2
புதல்வர் 10
புதல்வரால் 1
புதல்வரே 1
புதல்வரை 3
புதல்வரோடும் 1
புதல்வற்கு 2
புதல்வற்கும் 1
புதல்வன் 36
புதல்வன்-கொல்லோ 1
புதல்வன்-தன்னை 2
புதல்வன்-தனை 1
புதல்வனை 11
புதல்வி 1
புதவ 1
புதவொடு 1
புதா 1
புதிது 4
புதிய 6
புதியது 1
புதியன 2
புது 33
புதுக்கிய 1
புதுக்கின 1
புதுக்கினர் 1
புதுக்கினான் 1
புதுக்கினேன் 1
புதுக்குக 1
புதுக்குவானும் 1
புதுமை 5
புதுவது 1
புதை 3
புதைக்கின்றாரும் 1
புதைத்த 3
புதைத்தார்க்க்கு 1
புதைத்தி 1
புதைத்து 5
புதைத்தே 2
புதைதர 1
புதைப்ப 3
புதைபட 1
புதைய 2
புதையுண்டன 1
புதையும் 1
புதைவு 1
புந்தி 7
புந்திதான் 1
புந்தியர் 1
புந்தியால் 2
புந்தியான் 2
புந்தியில் 1
புந்தியின் 3
புந்தியோய் 2
புந்தியோர் 1
புமான் 1
புய 19
புயங்கள் 2
புயங்களால் 1
புயங்களில் 2
புயங்களுக்கு 1
புயங்களும் 5
புயங்களே 1
புயங்களோடு 1
புயத்த 1
புயத்தவன் 1
புயத்தவனை 1
புயத்தன 1
புயத்தாய் 1
புயத்தால் 2
புயத்தான் 1
புயத்திடை 2
புயத்தில் 2
புயத்திற்கும் 1
புயத்தின் 2
புயத்தின்-மேலும் 1
புயத்தினான் 2
புயத்தினான்-தன் 1
புயத்தினிடை 1
புயத்தினும் 1
புயத்தினொடு 1
புயத்து 21
புயத்துக்கு 1
புயத்தை 2
புயத்தையோ 1
புயத்தொடு 1
புயத்தொடும் 1
புயந்து 1
புயம் 16
புயமும் 1
புயல் 30
புயல்-தொறும் 1
புயலவன் 1
புயலால் 1
புயலின் 2
புயலை 1
புயலொடு 1
புயற்கு 2
புயன் 1
புர 1
புரக்க 4
புரக்கின்றான் 1
புரக்கும் 8
புரங்கள் 5
புரங்களின் 1
புரங்களும் 1
புரசை 6
புரசையும் 1
புரசையொடு 1
புரசையோடு 1
புரட்டல் 1
புரட்டி 1
புரட்டின 1
புரட்டினர் 1
புரட்டுவென் 1
புரண்ட 7
புரண்டவாறும் 1
புரண்டவும் 1
புரண்டன 4
புரண்டனர் 2
புரண்டனள் 3
புரண்டனன் 2
புரண்டார் 8
புரண்டாள் 5
புரண்டாள்-அரோ 4
புரண்டான் 2
புரண்டில 1
புரண்டு 14
புரத்திடை 1
புரத்தின் 2
புரத்தினுள் 1
புரத்து 2
புரத்தை 2
புரந்த 1
புரந்தரன் 19
புரந்தரன்-அவனும் 1
புரந்தரனது 1
புரந்தரனார் 2
புரந்தரனும் 1
புரந்தரனை 1
புரந்தரனோடுதான் 1
புரந்தராதி 1
புரந்தராதியர் 2
புரந்தராதியர்க்கு 1
புரந்தாள் 1
புரந்தான் 2
புரந்து 3
புரந்தேன் 1
புரப்பார் 1
புரப்பான் 1
புரப்போய் 1
புரம் 23
புரமும் 1
புரவல 1
புரவலர் 2
புரவலர்-தம் 1
புரவலர்-தம்_புரவலனே 1
புரவலன் 16
புரவலன்-தன்னொடும் 1
புரவலனே 1
புரவி 70
புரவி-நின்றும் 1
புரவி-மேலும் 1
புரவிகள் 5
புரவிய 3
புரவியன் 1
புரவியான் 1
புரவியில் 2
புரவியின் 12
புரவியும் 18
புரவியை 2
புரவியோ 1
புரவியோடும் 1
புரள் 4
புரள்கின்ற 1
புரள்கின்றது 1
புரள்தலோடும் 1
புரள்பவர் 1
புரள்வ 2
புரள்வர் 1
புரள்வன 1
புரள்வாள் 1
புரள 9
புரளான் 1
புரளும் 3
புரளுமால் 1
புராதனர் 1
புராதனன் 1
புராதனனே 1
புராதனா 3
புராரி 1
புராரியும் 1
புரி 29
புரி-மின் 1
புரி_குழல் 1
புரிக 2
புரிகிலாமை 1
புரிகிலென் 1
புரிகிலேன் 2
புரிகிலை 1
புரிகின்ற 1
புரிகின்றது 2
புரிகின்றார் 1
புரிகின்றாள் 1
புரிகின்றாளால் 1
புரிகின்றேன் 1
புரிகுநர்க்கும் 1
புரிகுவார் 1
புரிகுவான் 1
புரிகேன் 1
புரிசை 4
புரிசையின் 1
புரிஞர் 1
புரித்தனனாம் 1
புரிதர 1
புரிதல் 3
புரிதலின் 1
புரிதலும் 1
புரிதி 3
புரிதியோ 1
புரிதிர் 3
புரிதிரோ 2
புரிதும் 3
புரிதுமேல் 1
புரிதுமோ 1
புரிந்த 13
புரிந்தது 1
புரிந்தவன் 1
புரிந்தவும் 1
புரிந்தன 1
புரிந்தனர் 3
புரிந்தனன் 1
புரிந்தனென் 1
புரிந்தார் 3
புரிந்தாள் 1
புரிந்திலன் 1
புரிந்திலா 1
புரிந்து 18
புரிந்துளாரும் 1
புரிந்துளோர்கள் 1
புரிந்தோர் 4
புரிபவர் 2
புரிய 4
புரியலாகாது 1
புரியாதன 1
புரியும் 8
புரியுமால் 1
புரியுமாறு 1
புரியேல் 1
புரிவது 2
புரிவர் 2
புரிவல் 3
புரிவன 1
புரிவாய் 1
புரிவார் 2
புரிவாரும் 1
புரிவான் 4
புரிவுறும் 1
புரிவென் 4
புரிவை 1
புரிவோர்கட்கும் 1
புருடனும் 1
புருவ 7
புருவங்கள் 6
புருவத்தள் 1
புருவத்தார் 1
புருவத்தாள்-தன் 1
புருவத்தான் 2
புருவத்து 1
புருவத்துக்கு 2
புருவத்தோன் 1
புருவம் 18
புருவமும் 4
புரை 76
புரை-தொறும் 2
புரை-தோறும் 1
புரைகளும் 1
புரைத்தான் 1
புரைத்து 1
புரைய 1
புரையவோ 1
புரையிடை 1
புரையில் 1
புரையின் 1
புரையும் 5
புரையுள் 1
புரையுறும் 1
புரைவது 2
புரைவன 5
புரைவான் 1
புல் 25
புல்கி 1
புல்கிய 2
புல்கு 1
புல்கும் 1
புல்குவாள் 1
புல்ல 2
புல்லர் 1
புல்லர்க்கு 1
புல்லல் 2
புல்லலர் 1
புல்லலாம் 1
புல்லலை 1
புல்லனேன் 1
புல்லால் 1
புல்லி 25
புல்லிட 1
புல்லிடு 1
புல்லிடை 2
புல்லிடையே 1
புல்லிதழ் 1
புல்லிது 5
புல்லிய 13
புல்லியன் 1
புல்லியும் 1
புல்லியோர் 1
புல்லியோர்கட்கு 1
புல்லியோன் 1
புல்லில் 3
புல்லின் 1
புல்லினர் 1
புல்லினன் 4
புல்லினார் 5
புல்லினார்-அரோ 1
புல்லினால் 3
புல்லினாள் 4
புல்லினான் 3
புல்லு 1
புல்லுதியோ 1
புல்லுதிரோ 1
புல்லுதும் 1
புல்லும் 7
புல்லுவ 2
புல்லுவென் 1
புல்லுற 2
புல்லேன் 1
புல்லொடு 2
புல்லொடும் 1
புல்வாய் 1
புல்வாயும் 1
புல 10
புல_மகன் 1
புலக்க 1
புலக்கு 2
புலத்ததாம் 1
புலத்தியன் 4
புலத்திற்று 2
புலத்து 7
புலத்தோர் 2
புலத்தோன் 1
புலந்த 2
புலந்த-காலை 1
புலந்தவர் 1
புலந்தவர்க்கு 1
புலந்து 1
புலப்படா 2
புலப்படார் 1
புலம் 13
புலம்ப 6
புலம்பலன் 1
புலம்பலுற்றாள் 1
புலம்பா 1
புலம்பி 5
புலம்பிட 1
புலம்பிடலுற்றான் 1
புலம்பினர் 1
புலம்பினன் 1
புலம்பினார் 2
புலம்பினான்-அரோ 2
புலம்பினென் 1
புலம்பு 5
புலம்புகின்றார் 1
புலம்புகின்றேன் 1
புலம்பும் 8
புலம்புவ 2
புலம்புவதோ 1
புலம்புற்று 1
புலம்புறு 1
புலமே 1
புலமை 8
புலமை-தானும் 1
புலமை-பாலதோ 1
புலமைத்து 2
புலமைத்தோ 1
புலமையின் 1
புலமையினோய் 1
புலமையினோர் 1
புலமையோய் 1
புலமையோர் 2
புலர் 1
புலர்கின்ற 1
புலர்கின்றாள்-பால் 1
புலர்கின்றான் 1
புலர்த்த 1
புலர்த்தும் 1
புலர்த்துவ 1
புலர்ந்த 8
புலர்ந்தது 2
புலர்ந்தன 1
புலர்ந்தனள் 1
புலர்ந்தார் 1
புலர்ந்து 9
புலர்வன 1
புலர்வாள் 1
புலர்வு 1
புலர 1
புலரா 1
புலரி 1
புலரும் 1
புலவ 1
புலவர் 20
புலவர்க்கு 2
புலவராலும் 1
புலவரும் 1
புலவரேயும் 1
புலவரை 1
புலவரொடு 1
புலவரோ 1
புலவன் 1
புலவனை 1
புலவி 5
புலவிகள் 1
புலவியில் 1
புலவியின் 1
புலவியினும் 1
புலவியை 1
புலவு 9
புலவோர் 4
புலன் 21
புலன்கள் 9
புலன்களை 1
புலனும் 3
புலால் 6
புலாலொடு 1
புலி 19
புலி_ஏறு 1
புலிகளும் 1
புலிதானே 1
புலியின் 1
புலியும் 1
புலியே 1
புலில் 1
புலை 5
புலை-மேலும் 1
புலையர்க்கு 1
புலையனின் 1
புலையனேன் 1
புலையின் 1
புவன 1
புவனங்கள் 2
புவனம் 25
புவனமும் 2
புவனி 2
புவனியும் 1
புவி 26
புவி-கண் 1
புவி-தலை 1
புவிக்கு 3
புவித்தலம் 1
புவியிடம் 1
புவியிடை 3
புவியில் 2
புவியினுக்கு 1
புவியினை 1
புவியுள் 1
புவியெலாம் 1
புவியே 1
புழுக்கம் 1
புழுக்களுக்கு 1
புழுகு 1
புழுங்க 1
புழுங்கா 2
புழுங்கி 11
புழுங்கிட 1
புழுங்கிய 2
புழுங்கின 2
புழுங்கினள் 1
புழுங்கினார் 1
புழுங்கு 5
புழுங்குகின்றான் 2
புழுங்கும் 4
புழுங்குமால் 2
புழுங்குவான் 1
புழுங்குறு 1
புழுங்குறுவென் 1
புழுதி 1
புழுதியே 1
புழுவின் 1
புழுவை 1
புழை 7
புழைத்த 4
புழையில் 1
புழையும் 1
புழையூடு 1
புள் 35
புள்_அரசும் 1
புள்_இனம் 3
புள்ளி 14
புள்ளிமான் 1
புள்ளிற்கும் 1
புள்ளின் 7
புள்ளின்-மேல் 1
புள்ளினுக்கு 1
புள்ளினுக்கும் 1
புள்ளினும் 1
புள்ளினொடு 1
புள்ளும் 6
புள்ளே 1
புள்ளை 1
புள்ளொடு 1
புள்ளொடும் 1
புளகங்கள் 1
புளகம் 2
புளகு 1
புளி 1
புளிக்கும் 1
புளிஞர் 5
புளிஞர்_கோமாஅன் 1
புளிஞர்_கோன் 1
புளிஞர்_வேந்தன் 2
புளிஞரை 1
புளின 4
புளினத்தின் 1
புளினம் 4
புளைந்த 1
புற்றிடை 1
புற்றின்-நின்று 1
புற்றினூடு 1
புற்றினை 1
புற்று 8
புற்றொடும் 1
புற 15
புறக்கொடை 1
புறகிட்டு 1
புறங்கொடா 1
புறங்கொடுத்து 2
புறங்கொடுத்தோர் 1
புறங்கொண்டு 1
புறஞ்செய் 1
புறஞ்செய்து 1
புறஞ்சொலினால் 1
புறத்த 1
புறத்தது 4
புறத்ததை 1
புறத்தர் 1
புறத்தவும் 1
புறத்தன் 1
புறத்தன 2
புறத்தாய் 1
புறத்தார் 1
புறத்தான் 2
புறத்திடை 2
புறத்தில் 2
புறத்தின் 3
புறத்தின்-காறும் 1
புறத்தினால் 1
புறத்தினில் 2
புறத்தினும் 1
புறத்து 89
புறத்தும் 17
புறத்துள் 2
புறத்துள 1
புறத்துறு 1
புறத்தே 1
புறத்தேயும் 3
புறத்தை 2
புறத்தையும் 2
புறத்தொழில் 1
புறத்தோர் 1
புறந்தரு 2
புறப்பட்ட 1
புறப்பட்டு 1
புறப்பட 2
புறப்படு 3
புறப்படும் 1
புறப்பொருள் 1
புறம் 56
புறமும் 4
புறமே 2
புறமேயும் 1
புறவடிக்கு 1
புறவம் 3
புறவின் 2
புறவு 4
புறன் 4
புறாவின் 1
புன் 48
புன்கண் 4
புன்கணார் 2
புன்கணோரும் 1
புன்மை 15
புன்மையாள் 1
புன்மையின் 2
புன்மையை 2
புன்மையோர் 1
புன்னை 5
புன்னைகள் 1
புன்னையும் 1
புன 7
புனத்து 1
புனம் 6
புனமும் 1
புனர்பூசமும் 1
புனல் 186
புனல்-வாய் 1
புனல்_ஆட்டி 1
புனல்கள் 1
புனலவன் 1
புனலால் 2
புனலிடை 4
புனலில் 3
புனலின் 6
புனலினால் 1
புனலினில் 1
புனலினையும் 1
புனலும் 11
புனலுள் 2
புனலை 2
புனலொடு 1
புனலோ 1
புனலோடு 1
புனலோடும் 1
புனற்கு 1
புனித 10
புனிதம் 2
புனிதர் 3
புனிதரை 2
புனிதற்கேனும் 1
புனிதன் 7
புனிதனது 1
புனிதனும் 1
புனிதனே 1
புனிதனை 1
புனிதனோடும் 2
புனிற்றா 1
புனிற்று 1
புனை 58
புனை_இழை 1
புனைதர 1
புனைதல் 1
புனைதலோ 1
புனைதற்கு 1
புனைந்த 12
புனைந்தன 2
புனைந்தனள் 1
புனைந்தனென் 1
புனைந்தனை 1
புனைந்தார் 1
புனைந்தாள் 1
புனைந்தான் 2
புனைந்தானும் 1
புனைந்திலன் 2
புனைந்து 7
புனைந்துரை 1
புனைந்தேன் 2
புனைய 1
புனையலுற்றார் 1
புனையலுற்றாள் 1
புனையா-முன் 1
புனையும் 15
புனையேன் 1
புனைவதற்கு 1
புனைவது 1
புனைவாய் 1
புனைவார் 1
புனைவாரும் 4
புனைவித்து 1
புனைவிப்பான் 1
புனைவென் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  புக்க (43)
புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த - பால:5 62/1
புக்க இடம் அறிந்திலேன் போந்தனென் என் வினை முடித்தே - பால:12 29/4
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் - பால:15 10/4
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க
 சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் - பால:16 18/1,2
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால் - பால:18 21/2
புக்க தேன் அமிழ்தமாய் பொலிந்த போன்றவே - பால:19 8/4
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி - பால:22 27/2
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும் - அயோ:1 2/1
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ - அயோ:11 61/3
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் - அயோ:14 118/2
புக்க வாள் அரி முழங்கு செவியின் பொறி உற - ஆரண்:1 8/1
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை - ஆரண்:4 26/3
புக்க பின் போனது என்னும் உணர்வினள் பொறையுள் நீங்கி - ஆரண்:6 63/1
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் - ஆரண்:10 51/4
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க
 தாபமும் காம_நோயும் ஆர் உயிர் கலந்த அன்றே - ஆரண்:10 82/3,4
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை - ஆரண்:11 34/2
பொன்_அனாள் புக்க சாலை காத்தனன் புறத்து நின்றே - ஆரண்:11 68/4
புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா - ஆரண்:11 75/4
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் - கிட்:1 7/2
வில் இறுத்தருளினான் மிதிலை புக்க அனைய நாள் - கிட்:3 7/4
புக்க அந்தமும் நமக்கு உரை செயும் புரையவோ - கிட்:3 12/2
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை - கிட்:7 79/3
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் - கிட்:8 19/2
புக்க நகரத்து இனிது நாடுதல் புரிந்தார் - கிட்:14 37/1
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ - சுந்:1 15/4
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் - சுந்:3 53/1
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ - சுந்:3 151/1
கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் - சுந்:6 43/2
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் - சுந்:12 119/3
கை எனல் ஆயிற்று அன்றே கை புக்க மணியின் காட்சி - சுந்:14 47/4
ஓத புக்க அவன் உந்தை பேர் உரை எனலோடும் - யுத்1:3 22/1
ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க
 நீர் அடா போதாது என்று நெடும் தறி நேடினாயோ - யுத்1:3 129/1,2
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார் - யுத்1:3 154/3
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி - யுத்1:4 107/1
முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர் - யுத்2:15 145/2
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க
 மை கடம் கார் மத யானை வாள் வேந்தன் வழி வந்தீர் - யுத்2:16 349/1,2
பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் - யுத்2:17 21/3
புக்க தலைப்பெய்தல் நினைந்திலை புந்தி இல்லாய் - யுத்2:19 8/3
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க - யுத்3:22 99/4
உயிர் இற புக்க காலை உள் நின்ற உணர்வினோடும் - யுத்3:28 55/1
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் - யுத்3:29 52/2
புங்கமே தலை என புக்க போலுமால் - யுத்4:37 146/3
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் - யுத்4:38 28/2

 மேல்
 
  புக்கதால் (2)
பொறுக்கலாது மதிள் தரை புக்கதால் - யுத்2:15 15/4
புக்கதால் பெரும் போர் படை பறந்தலை புறத்தில் - யுத்3:22 103/1

 மேல்
 
  புக்கது (12)
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் - அயோ:4 141/3
புக்கது உற்றது புகல்வது என் மூக்கு எனும் புழையூடு - ஆரண்:6 87/3
போர் வனத்து இருந்த வீரர் உறைவிடம் புக்கது அன்றே - ஆரண்:7 56/4
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது
 கங்குலும் பகல் என பொலிந்து காட்டிற்றே - ஆரண்:14 79/3,4
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் - கிட்:7 12/3
பொன் பெரும் கோபுர புரிசை புக்கது
 அற்புதம் அமரரும் எய்தலாவது - கிட்:14 31/2,3
ஊரை முற்றுவித்து இராவணன் மனை புக்கது உயர் தீ - சுந்:13 32/4
பூழியான் உயிர் புக்கது விண் என்றார் - யுத்2:15 85/4
புக்கது ஓர் ஊழி தீயின் புறத்து ஒன்றும் போகா-வண்ணம் - யுத்3:22 154/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் - யுத்3:27 58/4
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும் - யுத்4:37 196/3
பொன் ஒளிர் மேருவின் பொதும்பில் புக்கது ஓர் - யுத்4:41 106/1

 மேல்
 
  புக்கதும் (2)
புக்கதும் புறத்தும் ஆம் மதியும் போன்றனன் - யுத்2:16 267/4
புக்கதும் உணர்ந்தனன் உதிர போர்வையான் - யுத்2:16 290/4

 மேல்
 
  புக்கதே (1)
புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் - கிட்:14 25/4

 மேல்
 
  புக்கர (1)
புக்கர பெரும் தீவிடை உறைபவர் புகழோய் - யுத்3:30 17/4

 மேல்
 
  புக்கவர் (1)
புக்கவர் கண் இமை பொருந்து உறாது ஒளி - பால:3 31/1

 மேல்
 
  புக்கவரை (1)
புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா - பால:15 26/4

 மேல்
 
  புக்கவன் (3)
புக்கவன் தன்னை நோக்கி புரவலர் முனிவர் யாரும் - அயோ:3 106/1
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் - யுத்3:27 4/4
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ - யுத்4:39 11/3

 மேல்
 
  புக்கவால் (1)
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால்
 வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் - யுத்2:19 66/2,3

 மேல்
 
  புக்கவும் (1)
வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பு எலாம் - கிட்:3 60/4

 மேல்
 
  புக்கவே (1)
போந்த மா மலையின் முழை புக்கவே - யுத்1:8 36/4

 மேல்
 
  புக்கவேல் (1)
புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே - கிட்:7 118/4

 மேல்
 
  புக்கன (14)
புக்கன நிறைந்து மேல் பொடிப்ப போன்றவே - பால:23 54/4
புக்கன புறத்தன புண்ணின் கண் மலர் - அயோ:4 170/3
போன புக்கன முன் உறை பொன்னகர் - சுந்:6 23/4
புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன - சுந்:6 38/4
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை - சுந்:8 39/4
பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன
 மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை - யுத்1:6 49/3,4
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் - யுத்1:12 3/2
புரிந்த வானர தானையில் புக்கன புயலின் - யுத்2:16 215/4
கடலிடை புக்கன கரையும் காண்கில - யுத்2:18 97/4
போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன
 பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன - யுத்2:18 107/3,4
புக்கன நேமி பாட்டிற்கு இழிந்தன புவனம் என்ன - யுத்3:22 36/2
போன போன திசை இடம் புக்கன
 தானம் ஆனவை சார்கில சார்குவது - யுத்3:29 13/2,3
பணைகள் ஏறின மலை முழை புக்கன பலவால் - யுத்3:31 28/4
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன
 இறுத்த நீரின் செறிந்தன எங்கணும் - யுத்3:31 127/2,3

 மேல்
 
  புக்கனர் (6)
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் - பால:5 39/4
பொன் திணி கார்முக_சாலை புக்கனர் - பால:13 2/4
புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள் - பால:13 13/2
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் - சுந்:3 41/2
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின - சுந்:9 8/3
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் - யுத்3:20 7/3

 மேல்
 
  புக்கனரால் (1)
போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் - யுத்3:27 15/4

 மேல்
 
  புக்கனவால் (1)
பொன் ஓடை நெடும் கரி புக்கனவால் - யுத்3:31 199/4

 மேல்
 
  புக்கனன் (12)
சாய்வு_அற திருத்திய சாலை புக்கனன் - பால:5 81/4
புக்கனன் போகா-வண்ணம் கண் எனும் புலம் கொள் வாயில் - பால:21 14/3
பொன்னின் நெடு மாட வரை புக்கனன் மணி பூண் - பால:22 43/2
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் - பால:24 3/4
ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன்
 கான் புக காண்கிலேன் என்று கல்லிடை - அயோ:5 3/2,3
புக்கனன் புனலிடை முழுகி போந்தனன் - அயோ:14 79/1
பொன்னின் நல் நகர் வீதியில் புக்கனன்
 சொன்ன தாரையை சுற்றினர் நின்றவர் - கிட்:11 40/2,3
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு - கிட்:16 58/2
சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் - சுந்:2 201/4
போன காலையில் புக்கனன் புங்கவன் போர் வேட்டு - யுத்2:15 215/1
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன்
 நன் மகன் தனது ஆக்கையை நாடுவான் - யுத்3:29 23/3,4
பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் - யுத்4:40 102/3

 மேல்
 
  புக்கனனால் (1)
போர் முற்று களத்திடை புக்கனனால் - யுத்2:18 26/4

 மேல்
 
  புக்காய் (2)
பிலம் புக்காய் நெடு நாள் பெயராய் என - கிட்:7 98/1
கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் - யுத்1:12 28/2

 மேல்
 
  புக்காயோ (1)
போன்றது இல்லை ஆளுடையாய் பொய்யும் புகல புக்காயோ - யுத்3:22 221/4

 மேல்
 
  புக்கார் (31)
பொருள் தரும் இருவர் தம்தம் உறைவிடம் சென்று புக்கார் - பால:5 26/4
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் - பால:10 4/4
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் - பால:15 12/4
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் - பால:15 17/4
வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் - அயோ:3 76/4
அற்புதன் திருவை சேரும் அரு மணம் காண புக்கார்
 நல் பயன் தவத்தின் உய்க்கும் நான்மறை கிழவர் எல்லாம் - அயோ:3 77/3,4
புக்கார் அரசன் பொன்_உலகம் போனான் என்னும் பொருள் கேட்டார் - அயோ:6 36/1
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் - ஆரண்:14 34/4
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் - ஆரண்:16 9/4
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் - கிட்:3 30/4
பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் - கிட்:14 36/4
சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் - கிட்:15 30/4
பூ மன் நறை வண்டு அறை இலங்கு அமளி புக்கார்
 தூம நறையின் துறை பயின்றிலர் துயின்றார் - சுந்:2 159/3,4
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் - சுந்:8 50/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் - சுந்:10 39/1
புவி கொள் நாயகற்கு அடியவர்க்கு அடிமையின் புக்கார் - யுத்1:3 32/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கொற்ற மா கோயில் புக்கார் - யுத்2:16 43/4
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் - யுத்2:16 44/4
பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் - யுத்2:18 242/4
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார்
 கண் நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா - யுத்2:18 256/2,3
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன - யுத்2:18 259/2
போய் இனி உய்வது எங்கே என்று எரி விழித்து புக்கார் - யுத்2:19 91/4
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி - யுத்2:19 165/3
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார்
 மறி கொளும் சிறுவர் தம்மை மற்று உள சுற்றம் தம்மை - யுத்2:19 166/1,2
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார்
 ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் - யுத்3:22 119/3,4
மற்றையோர் நாலும் ஐந்தும் யோசனை மலைந்து புக்கார்
 கொற்ற மாருதியும் வள்ளல் இலக்குவன் நின்ற சூழல் - யுத்3:22 140/1,2
புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் - யுத்3:22 226/4
புக்கார் நமனார் உறை தென் புலமே - யுத்3:27 30/4
பூண்டனர் தழுவி புக்கார் காணுதி போதி என்றார் - யுத்4:34 18/4
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் - யுத்4:38 28/2
போனகம் துறந்த தையல் மருங்குற நெருங்கி புக்கார் - யுத்4:40 29/4

 மேல்
 
  புக்கால் (6)
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப - பால:15 12/2
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் - பால:15 12/4
மல்லல் நீர் அயோத்தி புக்கால் வாழ்வரோ பரதன் மற்றோர் - கிட்:16 14/4
புக்கால் நிறையாத புழை பெரு வாய் திறந்து - சுந்:1 58/2
புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் - சுந்:2 83/4
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால்
 நன்று என கருதாநின்றேன் அல்லது நாயினேன் உன் - யுத்3:31 63/2,3

 மேல்
 
  புக்காள் (2)
குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் - பால:21 16/4
பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள்
 சென்றது பரிதி மேல் பால் செக்கர் வந்து இறுத்தது அன்றே - ஆரண்:6 64/3,4

 மேல்
 
  புக்கான் (62)
பொய் இலா உள்ளத்தான் தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் - பால:9 18/4
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் - பால:12 29/3
பொன் வரை போலும் இந்துசயிலத்தின் சாரல் புக்கான்
 மன்மத களிறும் மாதர் கொங்கையும் மாரன் அம்பும் - பால:14 81/2,3
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் - பால:23 92/4
போனான் வட திசை-வாய் உயர் பொன் மால் வரை புக்கான் - பால:24 1/4
பொலன் கொள் தேரொடும் இராகவன் திரு_மனை புக்கான் - அயோ:1 48/4
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் - அயோ:1 57/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் - அயோ:1 70/4
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான்
 தன் திரு உள்ளத்து உள்ளே தன்னையே நினையும் அந்த - அயோ:3 84/2,3
கண் எனும் கால வேலும் மிடை நெடும் கானம் புக்கான் - அயோ:3 88/4
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் - அயோ:3 105/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கோசலை கோயில் புக்கான் - அயோ:3 115/4
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் - அயோ:4 138/4
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் - அயோ:6 30/3
பண்ணவன் வருக என்ன பரிவினன் விரைவில் புக்கான்
 கண்ணனை கண்ணின் நோக்கி கனிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி - அயோ:8 12/2,3
புல்லினன் உடனே கொண்டு இனிது உறை புரை புக்கான் - அயோ:9 27/4
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான்
 வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் - அயோ:13 39/3,4
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் - ஆரண்:2 43/4
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் - ஆரண்:3 48/4
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான்
 விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி - ஆரண்:3 49/1,2
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் - ஆரண்:6 62/4
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் - ஆரண்:10 88/4
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் - ஆரண்:10 161/4
புக்கான் அ இராகவன் வைகு புனம் - ஆரண்:11 42/4
பூதங்கள் விளியும் நாளும் போக்கு இலா உலகம் புக்கான் - ஆரண்:13 128/4
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான்
 சீரிய பாலின் வேலை சிறு பிரை தெறித்தது அன்னான் - சுந்:2 94/3,4
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் - சுந்:2 133/4
பொற்றை மாடங்கள் கோடி ஓர் நொடியிடை புக்கான் - சுந்:2 135/4
பொன்னின் மாளிகை ஆயிர_கோடியும் புக்கான்
 கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் - சுந்:2 143/2,3
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் - சுந்:9 62/4
வாயில் தோய் கோயில் புக்கான் அருவி சோர் வயிர கண்ணான் - சுந்:11 7/4
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான்
 தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் - யுத்1:3 147/2,3
பெற்றவன் முனிய புக்கான் நடு இனி பிழைப்பது எங்ஙன் - யுத்1:6 60/2
போயினர் பன்னசாலை இராமனும் இனிது புக்கான் - யுத்1:9 17/4
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் - யுத்1:12 50/4
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான்
 பானத்தான் அல்லன் தெய்வ பாடலான் அல்லன் ஆடல் - யுத்1:13 1/2,3
பூ அணை மாற்றி வேறு ஓர் புனை மணி இருக்கை புக்கான் - யுத்1:13 9/4
எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை புக்கான் - யுத்1:14 14/4
நடந்து போய் நகரம் புக்கான் அருக்கனும் நாகம் சேர்ந்தான் - யுத்2:16 2/4
பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் - யுத்2:16 3/4
பூண்டது ஓர் பணியன் வல்லை அனையரை கொண்டு புக்கான் - யுத்2:16 6/4
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான்
 இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும் - யுத்2:16 180/2,3
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் - யுத்2:16 243/4
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் - யுத்2:18 85/4
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான்
 சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் - யுத்2:18 171/3,4
பொன் கரிது என்னும் கண்கள் பொறி உக நீலன் புக்கான்
 வன் கரம் முறுக்கி மார்பில் குத்தினன் மத்தன் மாண்டான் - யுத்2:18 225/3,4
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா - யுத்2:18 246/2
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் - யுத்2:19 58/4
கொற்ற மங்கலங்கள் ஆர்ப்ப இராவணன் கோயில் புக்கான் - யுத்2:19 204/4
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் - யுத்2:19 205/4
புந்தியில் அனுக்கம் தீர்வான் தன்னுடை கோயில் புக்கான் - யுத்2:19 207/4
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க - யுத்2:19 285/2
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் - யுத்2:19 300/4
பொய்யின் போம்படி ஆக்கினன் கடிதினின் புக்கான் - யுத்3:22 70/4
போக்கினான் நிண பறந்தலை அழுவத்துள் புக்கான்
 காக்கும் வானர துணைவரை தனி தனி கண்டான் - யுத்3:22 187/3,4
போது உகு பந்தர் நின்று மந்திர இருக்கை புக்கான் - யுத்3:25 21/4
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான்
 தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான் - யுத்3:26 42/1,2
வருந்திட மாயம் செய்து நிகும்பலை மருங்கு புக்கான்
 முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் - யுத்3:26 94/3,4
புக்கான் அயில் அம்பு பொழிந்தனனால் - யுத்3:27 30/2
பொன் புனை நகரம் புக்கான் கண்டவர் புலம்பும் பூசல் - யுத்3:29 40/3
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் - யுத்3:29 43/4
பொன் திணிந்தன மதிலுடை இலங்கை ஊர் புக்கான் - யுத்4:32 36/4

 மேல்
 
  புக்கான்-அரோ (1)
பொன் நிற திருவொடும் குடி புக்கான்-அரோ
 நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு - அயோ:10 48/2,3

 மேல்
 
  புக்கானின் (1)
புக்கானின் முன் புக்கு உயர் பூசல் பெருக்கும் வேலை - சுந்:11 27/3

 மேல்
 
  புக்கிடினும் (3)
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் - அயோ:4 141/1
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் - அயோ:4 141/1
வான் புக்கிடினும் எனக்கு அன்னவை மாண் அயோத்தி - அயோ:4 141/2

 மேல்
 
  புக்கிடு (1)
அங்கி புக்கிடு என்று உணர்த்திய அது மனத்து அடையேல் - யுத்4:40 108/2

 மேல்
 
  புக்கிடுவென் (1)
போய் இ நகர் புக்கிடுவென் என்று ஓர் அயல் போனான் - சுந்:2 72/4

 மேல்
 
  புக்கிலம் (1)
புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம்
 கவனம் மாண்டவர் என கருத்திலார் என - கிட்:16 19/2,3

 மேல்
 
  புக்கிலன் (1)
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன்
 ஓது கங்குலில் நெடிது உறக்கம் நீங்கினான் - அயோ:14 137/3,4

 மேல்
 
  புக்கிலாதவும் (1)
புக்கிலாதவும் பொழி அரத்த நீர் - கிட்:3 48/3

 மேல்
 
  புக்கு (161)
பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கு என - பால:0 4/2
பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால் - பால:3 22/2
மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு
 ஒடுங்கல் இல் பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தி ஓர் - பால:5 51/2,3
எரி கதிர்க்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயதே - பால:7 16/4
உறங்குகின்றது ஓர் நறு மலர் சோலை புக்கு உறைந்தார் - பால:9 3/4
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் - பால:9 19/1
இருவரும் மாறி புக்கு இதயம் எய்தினார் - பால:10 37/4
பூ நின்ற மவுலியையும் புக்கு அளைந்த புனல் கங்கை - பால:12 11/3
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் - பால:15 12/1
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து - பால:15 12/3
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா - பால:17 9/3
நெருங்கினர் நெருங்கி புக்கு நீங்கு-மின் நீங்கு-மின் என்று - பால:21 2/3
அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால் - பால:23 46/2
பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு
 உற்றது வயிரத்தின் உற்ற தட்டது - பால:23 70/1,2
பொழிந்த பேர் அன்பினால் தொழுது முன்பு புக்கு
 இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் - பால:24 41/3,4
வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு
 ஏற்று அவள் இருதயத்து இருக்கவே-கொலாம் - அயோ:2 58/3,4
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் - அயோ:4 75/1
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் - அயோ:4 141/4
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் - அயோ:4 141/4
ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் - அயோ:4 141/4
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு - அயோ:4 195/2
பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது - அயோ:5 35/3
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி - அயோ:8 11/1
புக்கு உறைவிடம் நல்கி பூசனை முறை பேணி - அயோ:9 28/1
அளிக்கும் நாயகன் மாயை புக்கு அடங்கினன் எனினும் - அயோ:10 11/1
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ - அயோ:11 1/3
புரவலன்-தன்னொடும் அமரில் புக்கு உடன் - அயோ:11 97/2
அடி மிசை தூளி புக்கு அடைந்த தேவர்-தம் - அயோ:13 3/1
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி - அயோ:13 57/3
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை - அயோ:14 36/3
இன்னல் வேலை புக்கு இழிந்து அழுந்துவார் - அயோ:14 90/4
புக்கு இறைஞ்சினர் அரும் தவன் உவந்து புகலும் - ஆரண்:1 2/4
எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் - ஆரண்:4 27/4
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு
 உறைதும் என்றனன் உள்ளத்து உறைகுவான் - ஆரண்:4 39/3,4
நெஞ்சு புக்கு எனது ஆவத்து நீக்கு எனும் - ஆரண்:6 79/2
மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா - ஆரண்:6 98/4
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் - ஆரண்:7 137/4
ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் புக்கு அரக்கர்-தம் ஆவி - ஆரண்:8 11/1
நாவி நாறு ஓதி நவ்வி நயனமும் குயமும் புக்கு
 பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே - ஆரண்:10 89/3,4
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி - ஆரண்:10 99/2
அரு மணி சாளரம் அதனினூடு புக்கு
 எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும் - ஆரண்:10 128/1,2
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி - ஆரண்:10 139/2
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் - ஆரண்:10 161/4
புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும் - ஆரண்:11 28/2
பொன்னின் மான் ஆகி புக்கு பொன்னை மால் புணர்த்துக என்ன - ஆரண்:11 39/2
புக்க தேயம் புக்கு இன் உயிர் போக்கு எனா - ஆரண்:11 75/4
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி - ஆரண்:13 94/2
ஒன்று இரண்டு யோசனை உள் புக்கு ஓங்கல்தான் - ஆரண்:15 10/3
புரண்டு பாம்பு இடை வர வெருவி புக்கு உறை - ஆரண்:15 14/1
புக்கு நீங்கலின் தளர்வு_இல் இரவி தேர் புரவி - கிட்:4 5/4
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் - கிட்:4 13/4
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற - கிட்:4 16/2
பூண்ட பேர் உலகங்கள் வலியின் புக்கு இடை - கிட்:6 14/2
புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் - கிட்:7 62/4
குலம் புக்கு ஆன்ற முதியர் குறி கொள் நீ - கிட்:7 98/3
புழுங்குறு புணர் முலை கொதிப்ப புக்கு உலாய் - கிட்:10 12/2
மண் உற புக்கு அழுந்தின மாதிரம் - கிட்:11 11/2
புக்கு உறுக்கி புடைத்தும் என புறம் - கிட்:11 33/3
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் - கிட்:11 78/1
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் - கிட்:11 83/2
சாயை புக்கு உறலால் கண்டோர் அயர்வுற கை விலோடும் - கிட்:11 99/3
குழுவொடும் வீரர்-தம் குழாத்தினோடும் புக்கு
 ஒழிவு_இலா பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தினார் - கிட்:11 105/3,4
புவனம் மூன்றும் நின் தாதையின் புக்கு உழல் - கிட்:13 5/2
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல் - கிட்:14 10/3
புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் - கிட்:14 25/4
வைதருப்ப நாடு அதனில் வந்து புக்கு
 எய்து அருப்பம் அத்தனையும் எய்தினார் - கிட்:15 17/1,2
போகின்ற பொழுது கண்டேன் புக்கனன் இலங்கை புக்கு
 வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறையகத்து வைத்தான் - கிட்:16 58/2,3
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு
 தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் - கிட்:17 27/2,3
புறத்து உறல் அஞ்சி வேறு ஓர் அரணம் புக்கு உறைதல் நோக்கி - சுந்:1 29/1
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு
 நலிவிட அமுத வாயால் நச்சு உயிர்த்து அயில் கண் நல்லார் - சுந்:2 108/1,2
ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை - சுந்:2 116/4
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் - சுந்:2 138/4
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் - சுந்:2 142/4
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் - சுந்:2 196/3
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் - சுந்:2 203/1
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய - சுந்:2 207/2
என்று சோலை புக்கு எய்தினன் இராகவன் தூதன் - சுந்:3 2/1
மீண்டு மீண்டு புக்கு எரி நுழைந்தால் என மெலிவாள் - சுந்:3 13/4
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண் - சுந்:3 73/2
புக்கு உயர்ந்தது எனும் புகழ் போக்கி வேறு - சுந்:3 108/3
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ - சுந்:5 40/3
ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு
 கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு - சுந்:8 47/2,3
புக்கு மீண்டிலர் என்று அழுது இரங்கினர் புலம்பி - சுந்:9 13/4
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் - சுந்:10 36/2
புக்கு இனி வென்றும் என்றால் புலம்பு அன்றி புலமைத்து ஆமோ - சுந்:11 11/4
புக்கானின் முன் புக்கு உயர் பூசல் பெருக்கும் வேலை - சுந்:11 27/3
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் - சுந்:12 47/1
உருகி வேலையின் ஊடு புக்கு உற்றன - சுந்:13 11/3
அம்பரத்து உம்பர் புக்கு அமரிடை தலை துமித்து அமரர் உய்ய - யுத்1:2 82/2
முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார் - யுத்1:2 94/1
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார் - யுத்1:3 44/3
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது - யுத்1:3 49/3
மாய பொறி புக்கு மயங்குவரால் - யுத்1:3 108/4
ஒன்றல் இல் பொருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உறைவன் என்றாய் - யுத்1:3 123/2
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி - யுத்1:3 135/3
புன்னை அம் பொதும்பரும் புக்கு நோக்கினான் - யுத்1:4 27/4
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் - யுத்1:4 61/2
மண்ணுற சேற்றுள் புக்கு சுரிகின்ற மாலை குன்றம் - யுத்1:8 19/1
புக்கு அடங்கிட போவன போன்றவே - யுத்1:8 57/4
முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் - யுத்1:9 84/3
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும் - யுத்1:11 28/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி - யுத்1:12 10/2
வால் வலி காட்டி போந்த வள நகர் புக்கு மற்று என் - யுத்1:12 42/3
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு - யுத்1:13 15/1
பாவியை அமருக்கு அஞ்சி அரண் புக்கு பதுங்கினானை - யுத்1:14 31/2
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் - யுத்1:14 38/3
வாயிலூடு புக்கு ஊரை வளைந்ததே - யுத்2:15 5/4
குறைந்த தூளி குழுமி விண்ணூடு புக்கு
 உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே - யுத்2:15 16/3,4
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:15 131/4
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் - யுத்2:15 176/4
இரண்டு தோளினும் இரண்டு புக்கு அழுந்திட எய்தான் - யுத்2:15 239/4
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் - யுத்2:16 5/4
புக்கு அடங்கிய மேரு புழை என - யுத்2:16 63/3
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் - யுத்2:16 207/4
திறப்ப ஆயிரம் திரிவன ஆயிரம் சென்று புக்கு உருவாது - யுத்2:16 330/2
புக்கு அடைந்த புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க - யுத்2:16 349/1
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் - யுத்2:16 355/4
புன துழாய் மாலையான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன் புக்கு உன் - யுத்2:17 26/3
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி - யுத்2:17 60/2
பொருவோர் நமனார் பதி புக்கு உறைவோர் - யுத்2:18 36/3
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய - யுத்2:18 161/3
தவ்விட உருமின் புக்கு வாளொடும் தழுவி கொண்டான் - யுத்2:18 211/4
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன் - யுத்2:18 245/2
புண்ணிடை எரி புக்கு என்ன மானத்தால் புழுங்கி நையும் - யுத்2:18 263/4
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா - யுத்2:19 72/2
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் - யுத்2:19 117/4
புக்கு முந்தினர் போரிடை பொன்றுவான் - யுத்2:19 131/4
போலும் உன் உயிர் உண்பது புக்கு எனா - யுத்2:19 147/3
இரங்கினன் என்ன மேல்-பால் குன்று புக்கு இரவி நின்றான் - யுத்2:19 178/4
ஏகி தனி மன்னன் இருந்துழி புக்கு
 ஓகை பொருள் இன்று என உள் அழியா - யுத்3:21 2/1,2
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க - யுத்3:22 168/3
நீலன் ஆயிரம் வடி கணை நிறம் புக்கு நெருங்க - யுத்3:22 172/1
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி - யுத்3:22 189/1
கூவலில் புக்கு வேலை கோட்படும் என்று கொள்ளேல் - யுத்3:23 28/4
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் - யுத்3:24 32/4
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு
 முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் - யுத்3:25 13/3,4
புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன - யுத்3:26 67/1
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு
 கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே - யுத்3:27 70/1,2
பாய போய் இலங்கை புக்கு வஞ்சனை பரப்ப செய்யும் - யுத்3:27 73/3
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த - யுத்3:27 119/1
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் - யுத்3:27 119/4
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற - யுத்3:28 1/3
பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி - யுத்3:29 1/2
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் - யுத்3:29 25/3
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் - யுத்3:29 37/1
பண்கள் புக்கு அலம்பும் நாவை உயிரொடு பறிக்கின்றாரும் - யுத்3:29 41/3
நாதா புக்கு இருந்து உனக்கு அன்பினால் இவண் நடந்தார் - யுத்3:30 19/4
துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா - யுத்3:31 28/3
புக்கு அழைத்திட புகுந்துளது இராக்கத புணரி - யுத்3:31 31/4
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு
 ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் - யுத்3:31 104/3,4
புக்கு அணையலுற்றனர் மறைத்தனர் புயற்கு அதிகம் வாளி பொழிவார் - யுத்3:31 148/2
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று - யுத்3:31 225/2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி - யுத்4:33 24/3
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி - யுத்4:37 2/1
புக்கு போக பொடிப்பன போக்கு இல - யுத்4:37 43/4
மயிரின் கால்-தொறும் வார் கணை மாரி புக்கு
 உயிரும் தீர உருவின ஓடலும் - யுத்4:37 169/1,2
புக்கு ஓடி உயிர் பருகி புறம் போயிற்று இராகவன் தன் புனித வாளி - யுத்4:37 197/4
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் - யுத்4:37 211/3
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் - யுத்4:41 9/4
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா - யுத்4:41 21/1
மன்னின் பின் வள நகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் - யுத்4:41 65/1

 மேல்
 
  புக்கு-என (1)
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என
 ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை - யுத்4:37 149/2,3

 மேல்
 
  புக்கு_இடம் (1)
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு - அயோ:4 195/2

 மேல்
 
  புக்குளார் (1)
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் - ஆரண்:15 5/4

 மேல்
 
  புக்குற்று (1)
முதல யாவையும் புக்குற்று முற்றின - யுத்2:15 32/3

 மேல்
 
  புக்குற (2)
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர - யுத்2:16 314/2
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற
 பதுங்கினர் நடுங்கினர் பகழி பாய்தலின் - யுத்3:27 67/1,2

 மேல்
 
  புக்கேமுக்கு (1)
உம்மையே புகல் புக்கேமுக்கு இதின் வரும் உறுதி உண்டோ - கிட்:2 24/4

 மேல்
 
  புக்கேன் (3)
பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் - பால:12 27/3
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன்
 விண்டவர் வலத்தையும் விரித்து உரை-செய்கேனோ - சுந்:5 7/1,2
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை - சுந்:14 35/3

 மேல்
 
  புக்கேனுக்கு (1)
உன்னையே புகல் புக்கேனுக்கு உறுகண் வந்து அடைவது உண்டோ - பால:5 28/3

 மேல்
 
  புக்கோம் (1)
பொன் செய் தோளினாய் போர் பெரும் படையொடும் புக்கோம்
 என் செய்தோம் என்று பெரும் புகழ் எய்துவான் இருந்தோம் - யுத்1:5 71/3,4

 மேல்
 
  புக்கோர்-தம்மை (1)
உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி - யுத்1:3 138/4

 மேல்
 
  புக்கோர்க்கு (1)
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு
 தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் - கிட்:11 55/2,3

 மேல்
 
  புக (72)
நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை - பால:7 29/2
சலம் புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சி - பால:7 29/3
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் - பால:7 29/4
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி - பால:9 12/1
தள்ள_அரிய பெரு நீதி தனி ஆறு புக மண்டும் - பால:12 23/1
முருங்கு எரியில் புக மூழ்குதும் என்பார் - பால:13 29/4
மேல்-பால் மலையில் புக வீங்கு இருள் வேறு இருந்த - பால:16 40/3
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக
 நினைப்பது ஒன்று உரைப்பது ஒன்று ஆம் ஓர் நேர்_இழை - பால:19 23/1,2
வன்மை கடல் புக உய்ப்பது ஓர் வழி புக்கனன் மறவோன் - பால:24 3/4
குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் - பால:24 13/4
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் - பால:24 15/1
கேணியில் வளை முரல் கேகயம் புக
 பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் - பால:24 47/3,4
உய்யல் ஆவது ஓர் நெறி புக உதவிட வேண்டும் - அயோ:1 61/4
முறை மகன் வனம் புக மொழியை காக்கின்ற - அயோ:4 190/3
ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன் - அயோ:5 3/2
கான் புக காண்கிலேன் என்று கல்லிடை - அயோ:5 3/3
தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் - அயோ:5 3/4
பூ இயல் கானகம் புக உய்த்தேன் என்கோ - அயோ:5 20/2
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த - அயோ:6 29/1
பெற்றவன் இருக்கவே பிள்ளை கான் புக
 உற்றது என் தெரிதர உரை-செய்வீர் என்றான் - அயோ:11 63/3,4
எரி புக நினைகுவென் அருள் என இறைவன் - ஆரண்:2 38/4
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக
 அருள் திரண்ட அருக்கன் தன் மேல் அழன்று - ஆரண்:7 28/2,3
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக
 துன் நெடும் கஞ்சுக துகிலர் சோர்வு இலர் - ஆரண்:10 16/1,2
பொன் மயம் ஆன நங்கை மனம் புக புன்மை பூண்ட - ஆரண்:10 87/1
அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக
 விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் - ஆரண்:11 76/3,4
புழைத்த வாளி உரம் புக புல்லியோன் - ஆரண்:11 79/1
புனல் திரு நாட்டிடை புனிதர் ஊர் புக
 நினைத்திலிர் அற நெறி நினைக்கிலாதவர் - ஆரண்:12 50/2,3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் - ஆரண்:13 44/1
முன்பு நின் தம்பி வந்து சரண் புக முறை இலோயை - கிட்:7 123/1
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து - கிட்:11 4/1
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் - கிட்:12 17/4
நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் - கிட்:14 41/3
பொறிந்து இமையோர் கோன் வச்சிர பாணம் புக மூழ்க - கிட்:17 13/3
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் - சுந்:2 64/2
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் - சுந்:2 190/4
நரம்பின் இன் இசை செவி புக நாசியில் கற்பக விரை நாற - சுந்:2 195/4
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள் - சுந்:3 7/2
புரம் புக இருந்தது ஓர் மயிலும் போயதால் - சுந்:3 51/4
இல் புக தக்கலை என்னில் யானுடை - சுந்:4 20/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் - சுந்:4 28/3
விண்தலம் புக நீள் மரம் வீழ்ந்தவே - சுந்:6 32/4
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் - சுந்:8 17/3
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின - சுந்:9 42/3
புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன் - சுந்:12 98/1
வரையினை புரை மாடங்கள் எரி புக மகளிர் - சுந்:13 22/1
மற்றொரு கடல் புக வட வை தீ-அரோ - யுத்1:6 53/4
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் - யுத்1:8 42/3
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக
 வேசை மங்கையர் அன்பு என மீண்டவே - யுத்1:8 58/3,4
கரும் கடல் புக பெருகு காவிரி கடுப்ப - யுத்1:9 6/4
மன்னன் முன் புக வன் கண் அரக்கரும் - யுத்2:15 46/2
பறத்தி நின் நெடும் பதி புக கிளையொடும் பாவி - யுத்2:15 251/3
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் - யுத்2:16 355/4
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் - யுத்2:18 159/1
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் - யுத்2:18 166/4
நா மாண்டு அற அயல் நின்று உற நடுவே புக நடந்தான் - யுத்2:18 175/4
மண் ஈரம் உற கடிது ஊர் புக வந்தார் - யுத்2:18 252/4
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக - யுத்2:19 86/2
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக
 தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக - யுத்2:19 86/2,3
வயிற்றிடை புக பல பகலும் வைகிய - யுத்3:20 48/2
மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான் - யுத்3:20 74/2
புழுங்கின உயிர்கள் யாவும் கால் புக புரை இன்றாக - யுத்3:21 11/4
சிங்கத்தின் நாதம் வந்து செவி புக விலங்கு சிந்தி - யுத்3:22 13/2
சிந்தையுள் புக செப்பினன் அனையவன் திகைத்தான் - யுத்3:22 89/3
புட்பக மானம்-அதில் புக நின்றேன் - யுத்3:26 39/2
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக
 தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் - யுத்3:27 23/2,3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் - யுத்3:27 158/4
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் - யுத்3:28 26/1
போயது அந்தகன் புரம் புக நிறைந்தது போலாம் - யுத்3:30 43/3
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன - யுத்3:31 127/2
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி - யுத்4:32 10/3
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி - யுத்4:32 34/2
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 24/4

 மேல்
 
  புகட (1)
புகட உற்ற பொறுத்தன போவன - யுத்2:19 146/2

 மேல்
 
  புகர் (17)
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் - பால:7 50/1
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த - பால:11 13/3
புகர் இல் யாக்கையின் இன் உயிர் போக்கிய - அயோ:4 24/3
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை - ஆரண்:7 75/3
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு - ஆரண்:13 25/3
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து - கிட்:2 27/1
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் - கிட்:11 38/2
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் - சுந்:7 8/3
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப - சுந்:13 23/2
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி - சுந்:13 29/2
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் - யுத்1:10 13/1
செம் புகர் சுடர் வேல் கணம் செல்லவே - யுத்2:15 20/4
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் - யுத்2:16 234/3
பொருது உடைவன மத மழையன புகர் மலை - யுத்2:18 129/4
போர்மத்தன் என்பான் வந்தான் புகர் மத்த பூட்கை மேலான் - யுத்2:18 213/4
பொன்னின் ஓடை மின் பிறழ் நெற்றி புகர் வேழம் - யுத்4:33 11/1
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் - யுத்4:37 108/3

 மேல்
 
  புகர்_அற (1)
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் - யுத்1:10 13/1

 மேல்
 
  புகர்_இல் (2)
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் - கிட்:11 38/2
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப - சுந்:13 23/2

 மேல்
 
  புகல் (35)
பொய் இல் கேள்வி புலமையினோர் புகல்
 தெய்வ மா கவி மாட்சி தெரிக்கவே - பால:0 7/3,4
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன - பால:3 6/2
உன்னையே புகல் புக்கேனுக்கு உறுகண் வந்து அடைவது உண்டோ - பால:5 28/3
பொன் நகரும் அல்லாது புகல் உண்டோ இகல் கடந்த புலவு வேலோய் - பால:6 8/4
பொய் திறத்தினன் ஆக்குதியோ புகல்
 மெய் திறத்து நம் வேந்தனை நீ என்றான் - அயோ:4 14/3,4
யான் புகல் இனையது ஓர் உறுதி கேள் எனா - அயோ:4 149/4
புகல் இடம் கொடு வனம் போலும் என்று தம் - அயோ:4 176/1
பொய் முறை இலரால் எம் புகல் இடம் வனமேயால் - அயோ:8 26/1
புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் - அயோ:9 24/2
புகல் புகுந்திலரேல் புறத்து அண்டத்தின் - ஆரண்:3 17/1
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற - ஆரண்:6 110/1
கண்டிலேன் என புகல் என கை தலை கொள்வார் - ஆரண்:7 138/4
பொய் தவிர் பயத்தை ஒழி புக்க புகல் என்றான் - ஆரண்:10 51/4
புன்மை தெரிப்பின் வேறு இனி எற்றே புகல் வேலோய் - ஆரண்:11 4/4
பொன்றினன் எனக்கு இனி புகல் என் என்கின்றாள் - ஆரண்:13 45/2
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் - ஆரண்:13 127/3
நல் மதியோர் புகல் மந்திர நாம - ஆரண்:14 40/1
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் - ஆரண்:15 20/3
உம்மையே புகல் புக்கேமுக்கு இதின் வரும் உறுதி உண்டோ - கிட்:2 24/4
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர் - கிட்:5 13/1
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு - கிட்:11 55/2
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் - கிட்:13 24/2
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி - சுந்:1 4/1
இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான் - சுந்:2 127/2
புரியும் நல் நெறி முனிவரும் புலவரும் புகல் இலா பொறைகூர - சுந்:2 191/1
பூவில் வந்த புராதனனே புகல்
 சாவம் உண்டு எனது ஆர் உயிர் தந்ததால் - சுந்:5 21/3,4
புகல் மதித்து உணர்கிலாமையின் நமக்கு எளிமை சால் பொறைமை கூர - யுத்1:2 93/1
உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ - யுத்1:4 5/4
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் - யுத்1:4 42/2
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ - யுத்1:4 87/4
பூரியரேனும் தம்மை புகல் புகுந்தோர்க்கு பொன்றா - யுத்1:4 116/3
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை - யுத்1:4 143/4
விழுதலும் புகல் வேற்று இடம் இன்மையால் - யுத்1:8 55/3
பொய் இடம் இலாத புனலின் புகல் இலாத - யுத்1:9 9/2
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ - யுத்4:39 11/3

 மேல்
 
  புகல்_அரும் (2)
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி - சுந்:1 4/1
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை - யுத்1:4 143/4

 மேல்
 
  புகல்_இடம் (1)
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன - பால:3 6/2

 மேல்
 
  புகல்கிலாத (1)
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் - கிட்:1 7/2

 மேல்
 
  புகல்கிலாமையால் (1)
புனை மலர் தாரவர் புகல்கிலாமையால்
 கனை கடல் நெடு நிலம் காவல் ஆழியான் - ஆரண்:4 17/2,3

 மேல்
 
  புகல்கிலை (1)
பொன்ற யாதும் புகல்கிலை போலுமால் - கிட்:1 32/3

 மேல்
 
  புகல்கின்ற (1)
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் - ஆரண்:1 56/1

 மேல்
 
  புகல்கின்றது (2)
புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ - அயோ:1 36/1
நிரந்தரம் புகல்கின்றது நீ இந்த உலகின் - யுத்4:40 113/3

 மேல்
 
  புகல்கின்றேற்கும் (1)
போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும்
 ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் - ஆரண்:11 38/2,3

 மேல்
 
  புகல்கினும் (1)
மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத - சுந்:6 59/3

 மேல்
 
  புகல்தரு (1)
பொய் வழி இல் முனி புகல்தரு மறையால் - பால:5 119/1

 மேல்
 
  புகல்தி (2)
புன்மையின் நின்ற நீராய் செய்வது புகல்தி என்றான் - ஆரண்:11 32/4
புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் - யுத்1:14 12/4

 மேல்
 
  புகல்வதானாள் (1)
புல்லிய கிடந்தது ஒன்றை நோக்கினன் புகல்வதானாள் - யுத்2:17 18/4

 மேல்
 
  புகல்வது (9)
வேறு நாம் புகல்வது நிலவின் வீக்கமே - பால:19 3/4
பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ - பால:22 8/4
நங்கையும் நம்பி ஒத்தாள் நாம் இனி புகல்வது என்னோ - பால:22 21/4
புரிகிலென் நின்னொடு இன்னம் புகல்வது கேட்டி என்றான் - பால:24 31/4
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் - அயோ:4 182/3
புக்கது உற்றது புகல்வது என் மூக்கு எனும் புழையூடு - ஆரண்:6 87/3
ஆன்ற பாழ் வயிற்று அலகையை புகல்வது என் அமர் வேட்டு - ஆரண்:8 14/2
பொருக்கென நோக்கினர் புகல்வது ஓர்கிலர் - ஆரண்:10 27/1
புனை குழலாட்கு வந்த காரியம் புகல்வது ஆனான் - கிட்:11 52/4

 மேல்
 
  புகல்வர் (2)
பொருத்தம் அன்று என்று சால புலமையோர் புகல்வர் என்றான் - ஆரண்:6 44/4
பொங்கு வன் தலையில் பூட்டி ஆட்செய புகல்வர் அன்றே - யுத்3:26 68/4

 மேல்
 
  புகல்வாம் (1)
போனான் மனமும் செயலும் புகல்வாம் - ஆரண்:11 40/4

 மேல்
 
  புகல்வாய் (2)
புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய்
 பெண்ணோ தீயோ மாயா பேயோ கொடியாய் நீ இ - அயோ:4 44/2,3
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய்
 நான் ஈது துணிந்தனென் நண்ணினெனால் - யுத்2:18 32/2,3

 மேல்
 
  புகல்வார் (4)
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் - பால:5 129/4
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் - பால:5 131/4
பொன்றாது ஒழியார் புகல்வார் உளரால் - ஆரண்:14 71/2
பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார்
 கன்னி ஆரையின் ஒளியினில் கண் வழுக்கு உறுதல் - சுந்:2 19/2,3

 மேல்
 
  புகல்வாள் (1)
பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் - அயோ:4 145/4

 மேல்
 
  புகல்வான் (4)
காதல் புதல்வன் பெயரே புகல்வான் உயிரும் கண்டான் - அயோ:4 38/4
பொய் ஒன்று அறியா மைந்தன் கேள் நீ என்ன புகல்வான் - அயோ:4 76/4
புண்டரீக கண் புனல் வர புரவலன் புகல்வான் - ஆரண்:13 81/4
போதம் முதல் வாய்மொழியே புகல்வான்
 ஏதும் அறியான் வறிது ஏகினனால் - யுத்2:18 46/1,2

 மேல்
 
  புகல்விர் (1)
புந்தியின் உற்றது புகல்விர் ஆம் என்றான் - கிட்:16 9/4

 மேல்
 
  புகல்வீரே (1)
பூ போலும் மெல்லியலால் பொருள் என்னோ புகல்வீரே - ஆரண்:6 120/4

 மேல்
 
  புகல (13)
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற - பால:8 5/2
புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம் - அயோ:1 78/2
தா இல் முனிவன் புகல தளராநின்ற மன்னன் - அயோ:4 46/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல
 நீண்டது அன்று இது நிறை புனல் நாட்டுக்கு நெடு நாள் - அயோ:9 32/1,2
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் - அயோ:14 40/4
போதிர் மாது இவளை உந்தி இனிது என்று புகல - ஆரண்:1 21/4
பொய் இலாதவன் வரன்முறை இ மொழி புகல
 ஐயன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமரர்க்கும் அமரன் - கிட்:3 70/1,2
போய தையலை தருதிர் என்று இராகவன் புகல
 தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி - கிட்:10 45/2,3
புண்டரிக கணானும் உற்றது புகல கேட்டான் - சுந்:4 76/2
போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ - யுத்1:9 54/4
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே - யுத்2:15 77/4
போன்றது இல்லை ஆளுடையாய் பொய்யும் புகல புக்காயோ - யுத்3:22 221/4
பொன்னின் ஒளிர் தேர் இது கொடு ஆர் புகல என்றான் - யுத்4:36 18/3

 மேல்
 
  புகலல் (1)
பொன் தொடி மடந்தைக்கு அப்பால் உற்றது புகலல் உற்றாம் - பால:13 44/4

 மேல்
 
  புகலலுற்றான் (2)
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் - அயோ:13 34/4
புழுங்கிய புண்ணினானும் இனையன புகலலுற்றான் - யுத்2:19 286/4

 மேல்
 
  புகலா (2)
போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா
 வேதமும் அறிவு அரு மிகு பொருள் உணர்வோன் - ஆரண்:2 42/3,4
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா
 தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் - யுத்3:27 145/3,4

 மேல்
 
  புகலாநின்றான் (1)
போதத்து அளவே தவழ்வித்து இன் சொல் புகலாநின்றான்
 ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய - அயோ:4 38/2,3

 மேல்
 
  புகலாம் (1)
போக்கலாம் புகலாம் பின்னை நரகு அன்றி பொருந்திற்று உண்டோ - யுத்2:16 142/4

 மேல்
 
  புகலால் (1)
மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால்
 தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் - பால:3 8/1,2

 மேல்
 
  புகலிடங்கள் (1)
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த - யுத்3:24 36/3

 மேல்
 
  புகலிடம் (2)
போதலோ அரிது போனால் புகலிடம் இல்லை வல்லே - யுத்2:16 136/1
ஒளிக்க மற்றொரு புகலிடம் உணர்கிலர் உருமின் - யுத்3:22 177/2

 மேல்
 
  புகலுதல் (1)
ஒழி சில புகலுதல் ஒல்லை நீங்குதி - யுத்1:4 8/2

 மேல்
 
  புகலுதி (2)
புனையும் நீள் முடி பெறும்படி புகலுதி என்றாள் - அயோ:2 86/4
புரி தொழில் எனை அது புகலுதி எனலும் - ஆரண்:2 38/2

 மேல்
 
  புகலுதிர் (1)
பொய் இலீர் புகலுதிர் புலமை உள்ளத்தீர் - யுத்3:24 69/4

 மேல்
 
  புகலும் (12)
புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையோடு அளாய் - பால:2 41/3
புகலும் வாள் அரிக்கு அண்ணியர் பொன் புயம் - பால:16 28/1
புகலும் வாள் அரி கண்ணியர் பூண் முலை - பால:16 28/2
பொங்கின மறையவர் புகலும் நான்மறை - பால:23 41/3
புக்கு இறைஞ்சினர் அரும் தவன் உவந்து புகலும் - ஆரண்:1 2/4
பொன்றாத பொலம் கழலோன் புகலும் - ஆரண்:2 14/4
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் - ஆரண்:6 127/4
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் - கிட்:12 40/4
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் - சுந்:7 58/3
போலுமால் உறு பொருள் புகலும் பூட்சியோய் - யுத்1:2 66/2
பொருது பொன்றுதல் புரிதிரோ உறுவது புகலும்
 தருவென் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது யான் என சலித்தான் - யுத்3:22 59/3,4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும்
 வையம் சான்று இனி சான்றுக்கு சான்று இலை வழக்கால் - யுத்4:40 91/3,4

 மேல்
 
  புகலுமாறு (1)
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ - பால:3 4/4

 மேல்
 
  புகலுற்றார் (1)
பொய் உரை-செய்யான் புள் அரசு என்றே புகலுற்றார்
 கை உறை நெல்லி தன்மையின் எல்லாம் கரை கண்டாம் - கிட்:17 1/1,2

 மேல்
 
  புகலுற்றீர் (1)
உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர்
 கொங்கை மார்பிடை குளிப்புற களிப்புறு கொழும் கண் - ஆரண்:8 4/2,3

 மேல்
 
  புகலுறு (1)
போயின இரு வினை புகலுறு விதியால் - ஆரண்:2 40/3

 மேல்
 
  புகலோ (1)
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் - அயோ:4 45/3

 மேல்
 
  புகலோடும் (3)
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் - அயோ:3 103/4
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ - கிட்:11 43/3
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும்
 வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் - யுத்4:37 132/2,3

 மேல்
 
  புகழ் (123)
போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என - பால:1 5/2
தான் உயர் புகழ் என தயங்கு சோதிய - பால:3 33/2
தள்ள_அரும் பெரும் புகழ் தயரத பெயர் - பால:4 6/3
நல புகழ் பெற இனி நல்க வேண்டுமால் - பால:5 79/4
மெய் புகழ் புனைதர இளைய வீரர்கள் - பால:5 132/2
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் - பால:10 73/4
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் - பால:13 22/2
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண - பால:23 1/1
அறன் நின்றதன் நிலை நின்று உயர் புகழ் ஒன்றுவது அன்றோ - பால:24 22/3
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் - அயோ:1 39/2
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி - அயோ:1 43/2
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக - அயோ:1 60/2
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் - அயோ:2 21/2
பன்ன_அரும் பெரும் புகழ் பரதன் பார்-தனில் - அயோ:2 56/3
பரக்கும் தொல் புகழ் அமுதினை பருகுகின்றதுவே - அயோ:2 85/4
விளையும் தன் புகழ் வல்லியை வேரறுத்து என்ன - அயோ:3 2/1
உள்ளார் எல்லாம் ஓத உவக்கும் புகழ் கொள்ளாய் - அயோ:3 30/3
பொன்றா-முன்னம் பொன்றினர் என்னும் புகழ் அல்லால் - அயோ:3 41/2
பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி - அயோ:3 43/2
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ - அயோ:3 57/2
பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன் - அயோ:3 96/3
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் - அயோ:3 103/4
நிகர் இல் மா புகழ் நின்றது அன்றோ எனா - அயோ:4 24/4
கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட - அயோ:4 61/3
பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ்
 மன்னை உற்றது உண்டோ மற்று இ வன் துயர் - அயோ:4 215/1,2
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ்
 இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய் - அயோ:4 216/1,2
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம் - அயோ:5 30/2
ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் - அயோ:8 19/2
சுடரும் மெய் புகழ் சூடினென் என்பது என் - அயோ:10 52/3
வாழிய நின் புகழ் என்று வாழ்த்தினார் - அயோ:12 20/4
மருந்து எனின் அன்று உயிர் வண் புகழ் கொண்டு பின் மாயேனோ - அயோ:13 18/2
வேடு கொடுத்தது பார் எனும் இ புகழ் மேவீரோ - அயோ:13 22/2
தன் புகழ் கற்றை மற்றை ஒளிகளை தவிர்க்குமா போல் - அயோ:13 36/2
மன் புகழ் பெருமை நுங்கள் மரபினோர் புகழ்கள் எல்லாம் - அயோ:13 36/3
உன் புகழ் ஆக்கிக்கொண்டாய் உயர் குணத்து உரவு தோளாய் - அயோ:13 36/4
தன் புகழ் தன்னினும் பெரிய தன்மையான் - அயோ:14 132/4
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை - ஆரண்:4 26/3
எல்லை_இல் புகழ் எய்துவித்தாய் என்றான் - ஆரண்:4 35/4
காத்தவன் புகழ் என தேயும் கற்பினாள் - ஆரண்:6 19/4
வசையாலே நினது புகழ் மாசுண்டது ஆகாதோ - ஆரண்:6 102/2
துன்னலன் ஒருவன் பெற்ற புகழ் என சுட்டது அன்றே - ஆரண்:10 110/4
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் - ஆரண்:10 118/3
பொன்றலின் இராமன் அம்பால் பொன்றலே புகழ் உண்டு அன்றோ - ஆரண்:11 33/3
பொன் நின்ற வயிர தோளாய் புகழ் உடைத்தாம் அன்று என்றான் - ஆரண்:11 63/4
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ்
 தந்திலர் விதியினார் தரும வேலியை - ஆரண்:13 53/2,3
பொன்றான் என்றால் நீங்குவது அன்றோ புகழ் அம்மா - ஆரண்:15 27/4
உயர் புகழ் தேவியை உதவல்-பாலெனால் - கிட்:6 12/3
வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழ் அன்றி வசையும் உண்டோ - கிட்:7 86/4
தகை நேர் வண் புகழ் நின்று தம்பியார் - கிட்:8 15/1
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் - கிட்:8 19/2
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் - கிட்:9 27/2
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் - கிட்:11 8/4
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற - கிட்:13 26/3
புவி புகழ் சென்னி பேர் அமலன் தோள் புகழ் - கிட்:14 33/1
புவி புகழ் சென்னி பேர் அமலன் தோள் புகழ்
 கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் - கிட்:14 33/1,2
பார் புகழ் தவத்தினை பணித்து அருளுக என்றான் - கிட்:14 55/3
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ்
 முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் - கிட்:15 51/3,4
போம் என வைப்போம் என்பது புன்மை புகழ் அன்றே - கிட்:17 7/2
போர் நிழல் பரப்பும் மேலோர் புகழ் என உலகம் புக்கு - கிட்:17 27/2
வெண்மை நீங்கிய புகழ் விரிந்தது என்னவே - சுந்:2 44/4
புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே - சுந்:2 58/4
புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் - சுந்:2 83/4
குன்று என அயோத்தி வேந்தன் புகழ் என குலவு தோளான் - சுந்:2 98/4
நாடி ஏகினன் இராகவன் புகழ் எனும் நலத்தான் - சுந்:2 131/4
நாயகன் புகழ் நடந்த பேர் உலகு எலாம் நடந்தான் - சுந்:2 146/4
ஆவினான் புகழ் அம் கை நரம்பினால் - சுந்:2 176/2
பாடினான் புகழ் பாடுகின்றார் சிலர் - சுந்:2 176/4
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ்
 ஏந்து செல்வம் இகழ்ந்தனை இன் உயிர் - சுந்:3 101/1,2
புக்கு உயர்ந்தது எனும் புகழ் போக்கி வேறு - சுந்:3 108/3
பொன்றும் பொழுதே புகழ் பூணும் எனா - சுந்:4 10/4
துன்பு அழி பெரும் புகழ் குலத்துள் தோன்றினேன் - சுந்:4 16/3
புரண்டில புகழ் இல பொருப்பு என்று ஒன்று போன்று - சுந்:4 49/3
கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் - சுந்:5 83/4
போன மாற்றலர் புகழ் என கால் பொர புரண்ட - சுந்:9 7/3
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் - சுந்:10 38/4
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் - சுந்:11 5/4
நெறியில் நின்ற தன் நாயகன் புகழ் என நிமிர்ந்தான் - சுந்:11 40/4
மாண்ட போதினும் புகழ் அன்றி மற்றும் ஒன்று உண்டோ - சுந்:12 54/4
வேரொடும் அமரர்-தம் புகழ் விழுங்கினான் - சுந்:12 68/4
பொன் அடி தொழத்தொழ மறுத்தல் புகழ் போலாம் - யுத்1:2 50/4
அன்று ஒழிவதாயின அரக்கர் புகழ் ஐயா - யுத்1:2 51/3
மாசு_இல் புகழ் காதலுறுவேம் வளமை கூர - யுத்1:2 52/2
பொன்னை கொல்லும் ஒளி புகழ் பொய்யா - யுத்1:3 96/2
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் - யுத்1:3 156/4
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் - யுத்1:4 17/2
பின்றும் என்றாலும் நம்-பால் புகழ் அன்றி பிறிது உண்டாமோ - யுத்1:4 106/4
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் - யுத்1:5 43/3
என் செய்தோம் என்று பெரும் புகழ் எய்துவான் இருந்தோம் - யுத்1:5 71/4
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் - யுத்1:12 40/2
பொன்றாது பொன்றினான் தன் புகழ் என இழிந்து போனான் - யுத்1:12 51/4
விளையும் வென்றி இராவணன் மெய் புகழ்
 முளையினோடும் களைந்து முடிப்ப-போல் - யுத்2:15 6/1,2
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய - யுத்2:15 150/4
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ - யுத்2:15 171/1
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் - யுத்2:15 248/4
வானமும் வையமும் வளர்ந்த வான் புகழ்
 போனதோ புகுந்ததோ பொன்றும் காலமே - யுத்2:16 74/3,4
பிறிகுவென் உலகில் வல்லோய் பெரும் புகழ் பெறுதி என்றான் - யுத்2:16 195/4
அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் - யுத்2:16 277/4
ஊண் இலா யாக்கை பேணி உயர் புகழ் சூடாது உன் முன் - யுத்2:17 22/1
இன் உயிர் நீங்கி என்றும் கெடா புகழ் எய்துகின்றேன் - யுத்2:17 71/3
செரு ஆசையினார் புகழ் தேடுறுவார் - யுத்2:18 36/1
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் - யுத்2:18 155/4
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் - யுத்3:20 7/3
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் - யுத்3:20 91/3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் - யுத்3:22 118/3
சங்கம் ஏறிய பெரும் புகழ் சாம்பனும் சாய்ந்தான் - யுத்3:22 171/3
போயோ நின்றாய் என்னை இகந்தாய் புகழ் பாராய் - யுத்3:22 203/3
எண்-மேல் வைத்த என் புகழ் நன்றால் எளியேனோ - யுத்3:22 208/4
ஒடித்தேன் அன்றே என் புகழ் நானே உணர்வு அற்றேன் - யுத்3:22 216/4
நோக்கினன் கரடிகட்கு அரசும் நோன் புகழ்
 ஆக்கிய நிருதனும் அழுத கண்ணினார் - யுத்3:24 67/1,2
தா அரும் பெரும் புகழ் சாம்பன்-தன்னையும் - யுத்3:24 68/3
தந்தனென் என்று தரும் புகழ் உண்டோ - யுத்3:26 36/2
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் - யுத்3:28 36/3
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் - யுத்3:29 56/4
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் - யுத்3:31 3/2
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் - யுத்3:31 44/1
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் - யுத்3:31 46/3
போர்த்தான் பொன் தோள் முற்றும் அளந்தான் புகழ் சங்கம் - யுத்3:31 188/3
தோற்பென் என்னினும் புகழ் நிற்கும் தருமமும் தொடரும் - யுத்4:32 30/1
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி - யுத்4:35 17/4
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று - யுத்4:37 64/1
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர - யுத்4:38 10/1
பரவும் மெய்யினுக்கு உயிர் அளித்து உறு புகழ் படைத்தோன் - யுத்4:40 119/4
பாடு உறு பெரும் புகழ் பரதன் தோன்றினான் - யுத்4:41 108/4

 மேல்
 
  புகழ்_மகளை (1)
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர - யுத்4:38 10/1

 மேல்
 
  புகழ்க்கு (7)
சீலமும் புகழ்க்கு வேண்டும் செய்கையும் தெரிந்துகொண்டு - அயோ:1 7/3
ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும் - அயோ:11 30/1
தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சார்ந்தான் - சுந்:4 78/4
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய - சுந்:14 28/1
புன் தவர் இருவர் போரை புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் - யுத்2:16 37/4
பன்மை தொடங்கல் புகழ்க்கு அழிவு அன்றோ - யுத்3:26 35/4
மாடு சென்று அடியின் வீழ்ந்து வணங்கி நின் புகழ்க்கு மன்னா - யுத்3:29 55/3

 மேல்
 
  புகழ்கள் (1)
மன் புகழ் பெருமை நுங்கள் மரபினோர் புகழ்கள் எல்லாம் - அயோ:13 36/3

 மேல்
 
  புகழ்கிற்பாம் (1)
பொன் உயிர்க்கும் கழலவரை யாம் போலும் புகழ்கிற்பாம்
 மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் - பால:12 9/2,3

 மேல்
 
  புகழ்கின்றது (1)
என் புகழ்கின்றது ஏழை எயினனேன் இரவி என்பான் - அயோ:13 36/1

 மேல்
 
  புகழ்கின்றார் (1)
போர்ப்பு உற செயலினை புகழ்கின்றார் பலர் - சுந்:12 9/2

 மேல்
 
  புகழ்தற்கு (3)
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் - பால:5 29/3
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த - பால:5 31/3
பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த - யுத்2:19 183/1

 மேல்
 
  புகழ்தான் (1)
தம்பியே புகழ்தான் என்னை பழி என்னை அறம்தான் என்னை - யுத்2:19 240/2

 மேல்
 
  புகழ்தியோ (1)
புன் தவர் இருவர் போரை புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் - யுத்2:16 37/4

 மேல்
 
  புகழ்துமோ (1)
தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் - சுந்:2 17/1

 மேல்
 
  புகழ்ந்த (1)
ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி - பால:2 1/3

 மேல்
 
  புகழ்ந்தது (1)
வவ்விய கவிஞர் அனைவரும் வடநூல் முனிவரும் புகழ்ந்தது வரம்பு_இல் - பால:3 1/2

 மேல்
 
  புகழ்ந்தன (1)
பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர் - சுந்:1 61/3

 மேல்
 
  புகழ்ந்தனர் (2)
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின் - பால:14 2/3
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் - யுத்2:18 181/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்தனரால் (2)
பூ மாரி பொழிந்து புகழ்ந்தனரால் - யுத்3:20 79/4
போர் வீரர் உவந்து புகழ்ந்தனரால் - யுத்3:20 84/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்தனை (1)
புகழ்ந்தனை தனி பிழை பொறுத்தனென் இது என்றான் - ஆரண்:11 20/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்தார் (1)
பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் - யுத்3:27 148/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்திட (1)
நாடு அணைந்தவர் புகழ்ந்திட வீற்றிரு நலத்தால் - யுத்4:41 7/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்து (6)
புனையும் சென்னியையாய் புகழ்ந்து ஏத்துதி - அயோ:2 17/3
பொன் நகர் புகுதி என்னா புகழ்ந்து அவள் இறைஞ்சி போனாள் - சுந்:2 93/4
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் - சுந்:3 22/4
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க - யுத்3:24 50/2
பிரட்டரின் புகழ்ந்து பேதை அடியரின் தொழுது பின் சென்று - யுத்3:27 163/2
புரந்தராதி மற்று ஏனையோர் தனி தனி புகழ்ந்து ஆங்கு - யுத்4:40 122/2

 மேல்
 
  புகழ்ந்துரைத்தற்கு (1)
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை - பால:12 11/2

 மேல்
 
  புகழ்வது (1)
பூவலயத்தை அன்றோ புகழ்வது புலவர் போற்றும் - சுந்:6 59/2

 மேல்
 
  புகழ்வன (1)
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் - கிட்:1 21/4

 மேல்
 
  புகழ்வார் (1)
புறத்தும் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார் - யுத்3:31 6/4

 மேல்
 
  புகழ்வுற்று (1)
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று
 ஆர்க்கும் விண்ணவர் அமலையே உயர்ந்தது அன்று அமரில் - சுந்:7 51/3,4

 மேல்
 
  புகழ்வுறும் (1)
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் - கிட்:4 15/2

 மேல்
 
  புகழ (3)
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி - பால:14 69/2
புன் தொழில் பொறுக்கும் என்றான் உலகு எலாம் புகழ நின்றான் - யுத்1:3 145/4
பூவை நிறவ என வேதம் முறை புகழ - யுத்3:31 165/4

 மேல்
 
  புகழதேயால் (1)
புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் - யுத்2:16 151/4

 மேல்
 
  புகழலாம் (1)
பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே - சுந்:6 52/4

 மேல்
 
  புகழன் (1)
வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று - யுத்3:28 60/3

 மேல்
 
  புகழான்-தன்னை (1)
தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை
 துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் - யுத்1:4 141/3,4

 மேல்
 
  புகழில் (1)
புறவு ஒன்றின் பொருட்டாக துலை புக்க பெருந்தகை-தன் புகழில் பூத்த - பால:5 62/1

 மேல்
 
  புகழின் (10)
பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே புகழின் புகழே - அயோ:4 58/1
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே - ஆரண்:4 21/3
பொற்பினுக்கு அணியினை புகழின் சேக்கையை - ஆரண்:12 26/3
அண்டர்-தம் புகழின் தோன்றும் வெள் எயிற்று அமைதியானை - சுந்:2 209/4
மீ செலா புனலவன் புகழின் வீந்தவால் - யுத்1:6 36/4
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் - யுத்2:15 176/4
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் - யுத்2:19 30/4
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் - யுத்3:27 4/4
பொற்பினுக்கு அழகினை புகழின் வாழ்க்கையை - யுத்4:40 47/2
வண்மை இல் மன்னவன் புகழின் மாய்ந்தவால் - யுத்4:40 53/4

 மேல்
 
  புகழினர் (1)
ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ - அயோ:12 10/2

 மேல்
 
  புகழினாய் (1)
ஈறு_இல் வண் புகழினாய் இது அது என்றனர் - பால:14 3/2

 மேல்
 
  புகழினார் (1)
போதியாது அளவு_இலா உணர்வினார் புகழினார்
 காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் - கிட்:3 5/3,4

 மேல்
 
  புகழினான் (1)
போன மந்தர மணி புய நெடும் புகழினான்
 ஆன தன் பொரு சினத்து அரசன்-மாடு அணுகினான் - கிட்:3 1/1,2

 மேல்
 
  புகழினை (2)
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் - அயோ:3 96/4
செவிக்கு தேன் என இராகவன் புகழினை திருத்தும் - சுந்:2 130/3

 மேல்
 
  புகழினோடு (1)
காதை என் புகழினோடு நிலைபெற அமரர் காண - யுத்3:28 9/2

 மேல்
 
  புகழினோய் (1)
போயினை என்ற போழ்து புகழினோய் தன்மை கண்டால் - அயோ:13 35/3

 மேல்
 
  புகழுக்கு (1)
காவாய் என்னாள் மகனை கணவன் புகழுக்கு அழிவாள் - அயோ:4 53/3

 மேல்
 
  புகழுக்கும் (1)
இன்று உளார் நாளை மாள்வர் புகழுக்கும் இறுதி உண்டோ - யுத்3:28 10/4

 மேல்
 
  புகழுண்ட (1)
ஒறுத்து வானவர் புகழுண்ட பார வில் உளைய - யுத்2:15 192/3

 மேல்
 
  புகழுதி (1)
புனம் கொள் புன் தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம் - யுத்1:11 35/2

 மேல்
 
  புகழும் (9)
சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ - அயோ:4 134/3
புறத்து இனி யார் திறம் புகழும் வாகையும் - கிட்:10 100/4
ஆழி நெடும் கை ஆண்தகை-தன் அருளும் புகழும் அழிவு இன்றி - சுந்:4 110/1
புன் நெடும் குரங்கின் சேரல் புல்லிது புகழும் அன்றால் - யுத்1:13 21/2
புகழும் மேன்மையும் போயினவாம் என - யுத்2:15 7/2
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால் - யுத்2:15 170/1
போதம் நின்று ஆர்த்தன புகழும் ஆர்த்தன - யுத்3:24 106/2
உம்மையே புகழும் பூண துறக்கமும் உமக்கே ஆக - யுத்3:27 175/2
உய்ந்தவர்க்கு அரும் துறக்கமும் புகழும் பெற்று உயர்ந்தேன் - யுத்4:40 105/4

 மேல்
 
  புகழே (7)
பூணினும் புகழே அமையும் என்று இனைய பொற்பில் நின்று உயிர் நனி புரக்கும் - பால:3 12/1
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே
 நிறம் திறம்பினும் நியாயமே திறம்பினும் நெறியின் - அயோ:2 73/1,2
புனிதம் மருவும் புகழே புனைவாய் பொன்னே என்றான் - அயோ:4 41/4
பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே புகழின் புகழே
 மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே - அயோ:4 58/1,2
பொன் தேர் அரசே தமியேன் புகழே உயிரே உன்னை - அயோ:4 60/3
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் - சுந்:4 113/3
புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக - யுத்3:27 176/3

 மேல்
 
  புகழை (7)
பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் - கிட்:7 85/4
வென்றது விண்ணவர் புகழை வேரொடும் - சுந்:9 27/2
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் - யுத்1:12 44/4
போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா - யுத்2:16 200/4
அருந்தினேன் அயோத்தி வந்த அரசர்-தம் புகழை அம்மா - யுத்2:17 41/4
கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற - யுத்3:31 176/4
ஊண் தொழில் உகந்து தெவ்வர் முறுவல் என் புகழை உண்ண - யுத்4:37 208/2

 மேல்
 
  புகழொடு (3)
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் - சுந்:11 12/4
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது - யுத்1:6 8/1
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த - யுத்2:15 186/3

 மேல்
 
  புகழொடும் (1)
உய்த்துள காலம் எல்லாம் புகழொடும் ஓங்கி நிற்பான் - சுந்:14 46/4

 மேல்
 
  புகழோ (1)
பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் - ஆரண்:14 32/2

 மேல்
 
  புகழோடு (2)
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் - அயோ:4 45/3
சொல் பொங்கு பெரும் புகழோடு தொழில் மாய் - ஆரண்:2 18/1

 மேல்
 
  புகழோடும் (2)
போனது பொற்பும் மேன்மையும் அற்றேன் புகழோடும்
 யான் அது உனக்கு இன்று எங்ஙன் உரைக்கேன் இனி என்னா - ஆரண்:11 3/2,3
கற்பு நீங்கிய கனம்_குழை இவள் எனின் காகுத்தன் புகழோடும்
 பொற்பும் யானும் இ இலங்கையும் அரக்கரும் பொன்றுதும் இன்று என்றான் - சுந்:2 198/3,4

 மேல்
 
  புகழோய் (4)
போந்தவா கண்டும் நான் இங்கு புகுந்தது புகழோய் - யுத்1:5 68/4
பொன்-போல் ஒளிர் மேனியனை புகழோய்
 என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார் - யுத்2:18 68/2,3
பொருவோமொடு நேர் பொருதாய் புகழோய்
 தருவோம் நின் மனத்தது தந்தனமால் - யுத்2:18 69/3,4
புக்கர பெரும் தீவிடை உறைபவர் புகழோய் - யுத்3:30 17/4

 மேல்
 
  புகழோர் (1)
புன்மை செய் தொழில் என் வினை கொடுமையால் புகழோர்
 என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் - யுத்3:22 190/3,4

 மேல்
 
  புகழோன் (5)
பொறித்த நாமத்தை அறிகுவான் நோக்கினன் புகழோன் - கிட்:7 76/4
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் - சுந்:2 142/4
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன்
 நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர - யுத்2:19 262/2,3
நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் - யுத்4:40 107/4
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் - யுத்4:41 9/4

 மேல்
 
  புகழோனும் (1)
பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும்
 சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன - ஆரண்:14 32/2,3

 மேல்
 
  புகறல் (1)
புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல்
 சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் - சுந்:2 140/2,3

 மேல்
 
  புகறல்-பாலையோ (1)
போற்றலை இன்னன புகறல்-பாலையோ - கிட்:7 33/4

 மேல்
 
  புகறலும் (1)
போவது புரிதிர் என்ன புகறலும் பொறாத தூதர் - யுத்3:20 2/3

 மேல்
 
  புகறலோடும் (1)
பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும்
 நாண் இலள் ஐயள் நொய்யள் நல்லளும் அல்லள் என்றாள் - ஆரண்:6 39/3,4

 மேல்
 
  புகறி (1)
பொன்றல் இல் பகழிக்கு அப்பால் இலக்கம் என் புகறி என்ன - யுத்1:7 14/2

 மேல்
 
  புகறியால் (1)
பொருக்கென வீடண புகறியால் என்றான் - யுத்2:16 108/4

 மேல்
 
  புகன்ற (8)
புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம் - அயோ:1 78/2
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் - ஆரண்:6 40/2
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை - ஆரண்:13 126/1
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் - ஆரண்:16 8/4
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் - சுந்:5 70/2
பொன் அடி வணங்கி நின்று நின் பெயர் புகன்ற போழ்தில் - சுந்:14 39/4
பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு - யுத்3:31 184/3
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் - யுத்4:35 3/2

 மேல்
 
  புகன்றனன் (2)
போதியால் என புகன்றனன் நான் மறை புகன்றான் - யுத்4:41 8/4
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் - யுத்4:41 9/4

 மேல்
 
  புகன்றார் (1)
போழ கிற்றில என்று புகன்றார்
 வாழி திக்கின் மயக்கின் மதம் தாழ் - யுத்1:3 90/2,3

 மேல்
 
  புகன்றான் (20)
சேய் என புகன்றான் மற்றை திசையுளோர்க்கு அவதி உண்டோ - பால:5 25/4
புறத்தும் உளதோ என மனத்தொடு புகன்றான் - பால:22 31/4
புனித மாதவம் அல்லது ஒன்று இல் என புகன்றான் - அயோ:1 40/4
புனையும் வாகையாய் பொறுத்தி என் உரை என புகன்றான் - ஆரண்:7 72/4
போச்சு இத்தனை போலும் நின் ஆற்றல் என புகன்றான் - ஆரண்:13 40/4
புலமையோய் அவன் உறைவிடம் காட்டு என்று புகன்றான் - கிட்:3 72/4
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் - கிட்:3 80/4
போகவே என் தன் மனத்து இடர் போம் என புகன்றான் - கிட்:4 1/4
பொன்னுலகம் ஈகுவல் நினக்கு எனல் புகன்றான் - கிட்:14 64/4
போழ்வான் நினைத்து இனைய வாய்மொழி புகன்றான் - சுந்:1 67/4
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான்
 நாயகன் புகழ் நடந்த பேர் உலகு எலாம் நடந்தான் - சுந்:2 146/3,4
போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் - யுத்1:3 27/4
பொய் அற்றானும் இது ஒன்று புகன்றான் - யுத்1:3 92/4
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் - யுத்2:15 157/2
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் - யுத்3:22 94/4
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் - யுத்3:22 182/4
பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் - யுத்3:31 26/4
போழ்ந்த துன்பங்கள் புறப்பட நின்று இவை புகன்றான் - யுத்4:40 103/4
போதியால் என புகன்றனன் நான் மறை புகன்றான் - யுத்4:41 8/4
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் - யுத்4:41 10/4

 மேல்
 
  புகன்றிட்டாலும் (1)
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு போது என புகன்றிட்டாலும்
 கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் - கிட்:17 21/3,4

 மேல்
 
  புகன்றிட (1)
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் - யுத்4:41 11/1

 மேல்
 
  புகன்றிடலும் (1)
போ நீ கடிது என்று புகன்றிடலும் - ஆரண்:13 16/4

 மேல்
 
  புகன்றிலன் (1)
பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் - யுத்3:26 56/2

 மேல்
 
  புகன்றிலை (1)
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் - யுத்2:16 324/4

 மேல்
 
  புகன்று (6)
பொறுத்தி என்று அவன் புகன்று நின் மகற்கு - பால:6 15/2
போய் வனம் ஆள்வது என புகன்று நின்றாள் - அயோ:3 14/3
புல் இறுத்தது யாவும் புகன்று தன் - ஆரண்:4 37/3
பொன்மலை என்ன நின்ற புனிதனை புகன்று நோக்கி - சுந்:6 47/2
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் - சுந்:14 9/2
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் - யுத்1:2 45/4

 மேல்
 
  புகன்றே (2)
புனை மலர் சொரிந்து ஆர்த்தனர் ஆசிகள் புகன்றே - யுத்4:41 4/4
ஆன மாதவர் குழாத்தொடும் அரு மறை புகன்றே - யுத்4:41 39/4

 மேல்
 
  புகா (7)
பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் - பால:12 27/3
ஊறிய துன்பத்தின் உவரியுள் புகா
 ஏறினன் உணர்த்தினன் இகல் இராவணன் - கிட்:16 32/2,3
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி - சுந்:2 21/1
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி - சுந்:2 21/1
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் - சுந்:2 138/4
முழுக்கு நீரில் புகா முழுகி செலா - யுத்1:8 32/1
உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உள் புகா
 கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் - யுத்4:41 81/3,4

 மேல்
 
  புகா-முன் (1)
சிங்க ஏறு அனையான் சொன்ன வாசகம் செவி புகா-முன்
 கங்குலின் நிறத்தினான் தன் கண் மழை தாரை கான்ற - யுத்1:4 122/1,2

 மேல்
 
  புகா-முனம் (1)
புண்ணிடை அயில் என செவி புகா-முனம்
 கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் - அயோ:14 56/2,3

 மேல்
 
  புகாத (1)
புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள் - பால:13 13/2

 மேல்
 
  புகாத-முன்னம் (1)
போரிடை மடிந்தார் என்ற உரை செவி புகாத-முன்னம்
 காரிடை உருமின் மாரி கனலொடு பிறக்குமா-போல் - ஆரண்:10 65/2,3

 மேல்
 
  புகாது (2)
மறம் புகாது இனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே - சுந்:2 21/2
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் - சுந்:2 21/4

 மேல்
 
  புகார் (1)
மறம் புகாது இனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே - சுந்:2 21/2

 மேல்
 
  புகாரோ (1)
பொன்னுலகம் மீள புகாரோ புரந்தரனார் - யுத்2:17 79/4

 மேல்
 
  புகின் (1)
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் - பால:10 16/4

 மேல்
 
  புகு (11)
ஊர் புகு வாயிலோ இது என்று உன்னினார் - ஆரண்:15 20/4
நீர் புகு கடற்கு வழியோ என நினைந்தான் - சுந்:2 64/4
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் - சுந்:2 127/1
உழை புகு செப்பின் ஒளிதர மறைத்த உத்தரியத்தினர் ஒல்கி - சுந்:3 88/2
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் - சுந்:3 88/3
முரண் புகு தீவினை முடித்த முன்னவன் - யுத்1:4 51/1
கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் - யுத்1:4 51/2
என்ற வார்த்தை எரி புகு நெய் என - யுத்2:15 86/1
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் - யுத்2:16 207/4
ஓடி புகு வாயில் நெருக்கின் உலந்தார் - யுத்2:18 251/1
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே - யுத்3:31 123/4

 மேல்
 
  புகுகின்றது (1)
ஒன்ற புகுகின்றது ஒர் காலம் உணர்ந்தான் - யுத்2:18 238/2

 மேல்
 
  புகுகின்றாரை (1)
பொன் நகர் வீதி-தோறும் புது மனை புகுகின்றாரை - சுந்:2 117/4

 மேல்
 
  புகுத்து (1)
நாயகன் புகுத்து ஈங்கு என நன்று என - யுத்1:9 54/3

 மேல்
 
  புகுத (4)
புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் என்றான் - அயோ:4 59/4
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் - அயோ:14 100/2
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் - ஆரண்:10 118/3
போதலை புரிந்த யாக்கை பொறுத்தனன் புகுத கண்டார் - யுத்3:29 42/2

 மேல்
 
  புகுதரும் (1)
துற்றிய புகுதரும் தோற்றத்தால் நமன் - ஆரண்:15 17/3

 மேல்
 
  புகுதல் (3)
பொன் ஆர் வலய தோளான் கானோ புகுதல் தவிரான் - அயோ:4 72/1
பொன்றுவேன் எனா புகுதல் மேயினான் - கிட்:3 55/4
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால் - யுத்3:31 59/2

 மேல்
 
  புகுதல்-பாலதோ (1)
பொன் தொடிக்கு இ நிலை புகுதல்-பாலதோ
 உற்றதை இன்னது என்று உணரகிற்றிலேன் - ஆரண்:13 54/2,3

 மேல்
 
  புகுதலும் (3)
பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் - ஆரண்:1 4/4
சென்று சிந்தை புகுதலும் சீற்ற தீ - யுத்2:15 86/2
பூதலத்திடை புக்கனன் புகுதலும் பொரு இல் - யுத்4:40 102/3

 மேல்
 
  புகுதலோடும் (2)
புண்ணில் ஆம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என செவியில் புகுதலோடும்
 உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட - பால:6 12/2,3
போயினன் என்ற மாற்றம் செவி துளை புகுதலோடும்
 மேயின வடுவின் நின்ற வேதனை களைய வெந்த - யுத்3:26 74/2,3

 மேல்
 
  புகுதற்கு (1)
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ - அயோ:4 31/3

 மேல்
 
  புகுதா (1)
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் - யுத்2:18 19/3

 மேல்
 
  புகுதாது (1)
பண்ணோ ஒழியா பகலோ புகுதாது
 எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது - பால:23 10/1,2

 மேல்
 
  புகுதி (6)
பொன் நகர் புகுதி என்னா புகழ்ந்து அவள் இறைஞ்சி போனாள் - சுந்:2 93/4
புகுதி இல்லாதவர் புலத்திற்று ஆகுமோ - யுத்1:3 69/4
புகுதி கூர்ந்துள்ளார் வேதம் பொதுவுற புலத்து நோக்கும் - யுத்2:15 221/3
ஆரிடை புகுதி என்னா அந்தரத்து ஆர்த்து சென்றான் - யுத்2:18 233/4
வானிடை புகுதி அன்றே யான் பழி மறுக்கில் என்றான் - யுத்3:27 170/4
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ - யுத்4:40 87/3

 மேல்
 
  புகுதுக (1)
வனத்து இருக்க இ வையம் புகுதுக
 நினைத்து இருந்து நெடும் துயர் மூழ்கிலேன் - யுத்4:41 58/2,3

 மேல்
 
  புகுதும் (7)
ஆரிடை புகுதும் நாம் என்று அமரர்கள் கமலத்தோன் தன் - பால:13 35/1
போதும் அது அன்றேல் புகுதும் எரி என்பார் - அயோ:4 103/4
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு - கிட்:11 55/2
போயின தூதரின் புகுதும் சேனையை - கிட்:11 117/1
நடந்து தனியே புகுதும் நம்பி நனி மூதூர் - சுந்:2 63/2
மடியா நெறி வந்து வளம் புகுதும்
 கொடியார் வரும் என்று குலாவுவதோ - சுந்:4 9/3,4
அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய - யுத்3:26 6/4

 மேல்
 
  புகுந்த (20)
கால் உறு கண் வழி புகுந்த காதல் நோய் - பால:10 41/3
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் - பால:10 75/1
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த செய்தியும் - பால:13 57/3
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் - பால:16 24/4
பூ_மழை பொழிந்தனர் புகுந்த தேவருள் - பால:24 45/1
புள் எலாம் திருநகர் புகுந்த போன்றவே - அயோ:2 36/4
எந்தை புகுந்த இடையூறு உண்டாயதோ - அயோ:4 89/2
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ - அயோ:4 177/4
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய - அயோ:6 34/3
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே - அயோ:13 10/4
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய் - ஆரண்:4 31/3
துறந்து கான் புகுந்த நாள் வலம் துடித்ததே - சுந்:3 34/4
புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே - சுந்:3 129/2
நஞ்சு அனையான் அகம் புகுந்த நங்கை யான் - சுந்:4 17/3
புரத்தினுள் தரும் தூது புகுந்த பின் - சுந்:12 103/3
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை - யுத்2:15 132/2
புன் மகன் கேட்டி கேட்டற்கு உரியது புகுந்த போரின் - யுத்2:17 59/1
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் - யுத்2:18 85/4
பூணிப்பு ஒன்று உடையன் ஆகி புகுந்த நான் புறத்து நின்று - யுத்2:18 178/1
புகுந்த மா மகர குலம் போக்கு அற - யுத்4:37 163/3

 மேல்
 
  புகுந்தது (19)
பொத்துற உடற்பழி புகுந்தது என நாணி - ஆரண்:10 61/1
பொன்-வயின் மேனி கொண்டாள் பொருட்டினால் புகுந்தது என்றாள் - ஆரண்:10 67/4
வாழ் மனை புகுந்தது ஆண்டு ஓர் மாசுணம் வர கண்டு அன்ன - ஆரண்:10 164/3
போவது புரிவல் யான் புகுந்தது உண்டு எனின் - ஆரண்:12 19/1
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என - கிட்:1 13/2
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு - கிட்:11 55/2
எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் - கிட்:11 85/4
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை - சுந்:3 77/1
போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று - சுந்:12 82/3
போந்தனன் என்றனன் புகுந்தது ஈது என்றான் - யுத்1:4 54/4
போந்தவா கண்டும் நான் இங்கு புகுந்தது புகழோய் - யுத்1:5 68/4
போர் தொழில் விலக்க போனேன் அறிந்திலேன் புகுந்தது ஒன்றும் - யுத்1:7 13/4
போயினது என்றும் சொன்னார் புகுந்தது போரும் என்றார் - யுத்1:9 79/4
பூசல் வண்டு உறையும் தாராய் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் - யுத்2:16 31/4
போரை கொடு வந்து புகுந்தது நாம் - யுத்2:18 81/3
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் - யுத்2:19 105/4
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் - யுத்3:27 86/4
பொன் தழைத்து-அனைய அல்குல் சீதையால் புகுந்தது என்ன - யுத்3:29 54/2
பொன்றும் தன்மை புகுந்தது போய் என்றாள் - யுத்4:41 74/4

 மேல்
 
  புகுந்ததும் (1)
ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால் - யுத்3:31 32/2

 மேல்
 
  புகுந்ததோ (1)
போனதோ புகுந்ததோ பொன்றும் காலமே - யுத்2:16 74/4

 மேல்
 
  புகுந்தபோது (1)
பொன்றும் தன்மை புகுந்தபோது அவற்கு - கிட்:16 38/2

 மேல்
 
  புகுந்தவன் (1)
ஆர்ப்பர் நல்லவர் அடைக்கலம் புகுந்தவன் அழிய - யுத்4:32 30/2

 மேல்
 
  புகுந்தவால் (1)
புறமும் உள்ளும் நிறைய புகுந்தவால் - யுத்4:34 3/4

 மேல்
 
  புகுந்தன (1)
மின் புகுந்தன பல் குழுவாம் என மிளிர்வ - யுத்2:16 208/1

 மேல்
 
  புகுந்தனர் (2)
பதி புகுந்தனர் தம்மை படுப்பது ஓர் - யுத்1:9 52/3
போனவர் மீள வந்து புகுந்தனர் போலும் என்றார் - யுத்3:20 3/4

 மேல்
 
  புகுந்தனள் (1)
புகுந்தனள் அன்றோ என்று மயிர் புறம் பொடிக்கின்றானை - சுந்:2 212/4

 மேல்
 
  புகுந்தனன் (3)
அந்தரம் புகுந்தனன் அழகு காணவே - பால:23 82/4
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் - கிட்:12 9/4
சரண் புகுந்தனன் என முன்னம் சாற்றினான் - யுத்1:4 51/4

 மேல்
 
  புகுந்தனை (1)
கடல் கடந்து புகுந்தனை கண்டகர் - சுந்:12 32/1

 மேல்
 
  புகுந்தனையது (1)
நோய் உறுத்து உலர்ந்து யாக்கைக்கு உயிர் புகுந்தனையது ஒத்தான் - யுத்4:41 112/4

 மேல்
 
  புகுந்தாய் (1)
போய் தாவினை நெடு மா கடல் பிழைத்தாய் கடல் புகுந்தாய்
 வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் - யுத்2:18 172/2,3

 மேல்
 
  புகுந்தார் (5)
போர்க்கும் பூழியில் மறைதர முறையினின் புகுந்தார் - கிட்:12 19/4
பூசல் காணிய வந்தனர் அந்தரம் புகுந்தார் - யுத்2:15 223/4
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார்
 பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த - யுத்3:20 67/2,3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் - யுத்3:22 118/3
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் - யுத்3:27 156/4

 மேல்
 
  புகுந்தார்-அரோ (1)
போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ - யுத்1:9 54/4

 மேல்
 
  புகுந்தால் (1)
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் - யுத்2:15 179/4

 மேல்
 
  புகுந்தாள் (3)
போதினை வெறுத்து அரசர் பொன் மனை புகுந்தாள் - பால:22 35/4
பொன் தாழ் குழை-தன்னொடும் போக்கினள் போய் புகுந்தாள் - ஆரண்:10 147/4
ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள்
 தீங்கு இலா கற்பின் திருமடந்தை சேடி ஆம் - யுத்2:17 88/2,3

 மேல்
 
  புகுந்தாளை (1)
பொய் நின்ற நெஞ்சின் கொடியாள் புகுந்தாளை நோக்கி - ஆரண்:10 148/1

 மேல்
 
  புகுந்தான் (6)
நல் தவர் அனுச்சை கொடு நல் மனை புகுந்தான் - பால:22 42/4
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் - கிட்:12 8/4
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் - கிட்:12 17/4
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான்
 கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் - யுத்2:15 160/2,3
பொறி வான் உகு தீ என வந்து புகுந்தான் - யுத்2:18 248/4
போனான் இடை புகுந்தான் என புலன் கொள்கிலர் மறந்தார் - யுத்3:31 116/2

 மேல்
 
  புகுந்திட (1)
போக பூமி புகுந்திட வல்ல நின் - கிட்:13 6/3

 மேல்
 
  புகுந்திலது (1)
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர் - யுத்3:22 32/3

 மேல்
 
  புகுந்திலதோ (1)
உங்கள் வான் செவி புகுந்திலதோ முழங்கு ஓதை - யுத்3:30 42/4

 மேல்
 
  புகுந்திலரேல் (1)
புகல் புகுந்திலரேல் புறத்து அண்டத்தின் - ஆரண்:3 17/1

 மேல்
 
  புகுந்திலன் (1)
பொங்கிய சீற்றம் பற்றி புகுந்திலன் பொருமி நின்றான் - கிட்:11 84/2

 மேல்
 
  புகுந்து (48)
மேகநாதன் புகுந்து இலங்கை மேய நாள் - பால:5 7/2
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் - பால:6 13/3
நெருக்கி உள் புகுந்து அரு நிறையும் பெண்மையும் - பால:10 54/1
பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் - பால:21 1/4
அரசர் இல் புகுந்து பேர் அரசி ஆன நீ - அயோ:2 68/2
பொய் வணக்கிய மா தவர் புரை-தொறும் புகுந்து உன் - அயோ:10 34/3
வாயின் நீங்கி வனம் புகுந்து எய்திய - ஆரண்:4 29/2
பொற்றை மா முழை புலால் உடை வாயினின் புகுந்து
 பற்ற ஆதரிப்பான் தனை நோக்கினன் பரிவான் - ஆரண்:7 134/2,3
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் - ஆரண்:10 81/2
பூம் தென்றல் புகுந்து உறை சாளரமும் புனைந்தான் - ஆரண்:10 157/3
போகின்றேன் அடியனேன் புகுந்து வந்து கேடு - ஆரண்:12 16/1
போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை - ஆரண்:12 81/3
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் - கிட்:2 29/2
கானகம் புகுந்து யான் முடித்த காரியம் - கிட்:10 87/3
பூமியில் அணங்கு அனார்-தம் பொதுவிடை புகுந்து பொன் தோள் - கிட்:11 47/3
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் - சுந்:2 58/3
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் - சுந்:2 58/3
புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே - சுந்:2 58/4
இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன் - சுந்:10 23/2
பூ வரும் அயனொடும் புகுந்து பொன் நகர் - யுத்1:2 1/1
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் - யுத்1:3 28/2
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார் - யுத்1:3 154/3
கை புகுந்து உறு சரண் அருளி காத்துமேல் - யுத்1:4 73/1
கானிடை புகுந்து இரும் கனி காயொடு நுகர்ந்த - யுத்1:6 9/1
ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல் - யுத்2:15 49/3
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி - யுத்2:15 212/3
திருவுறை மார்பனோடும் புகுந்து பின் என்றும் தீரா - யுத்2:16 133/2
காவற்கு புகுந்து நின்றார் காகுத்த வேடம் காட்டி - யுத்2:16 145/4
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ - யுத்2:16 208/2
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் - யுத்2:18 119/3
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்2:18 164/2
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து எதிரே புகுந்து அடர்த்தான் - யுத்2:18 169/2
தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும் - யுத்2:19 293/2
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார் - யுத்3:20 1/2
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் - யுத்3:20 60/2
இலக்கு வன் கணைக்கு ஆக்குவென் இது புகுந்து இடையே - யுத்3:22 62/2
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத - யுத்3:22 134/2
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே - யுத்3:23 16/3
என் புகுந்து எய்தும் என்பது அறிகிலென் என்றலோடும் - யுத்3:24 14/3
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் - யுத்3:27 141/2
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் - யுத்3:27 141/2
போர்-மேலும் இராமர் புகுந்து அடர்வார் - யுத்3:31 212/4
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்4:32 18/4
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி - யுத்4:38 23/4
உன் உருக்கொடு புகுந்து நின்று ஓம்புதி உமை_கோன் - யுத்4:40 96/2
பன்னசாலையுள் புகுந்து நீடு அருச்சனை பலவும் - யுத்4:41 40/1
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் - யுத்4:41 66/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் - யுத்4:41 69/4

 மேல்
 
  புகுந்துள (4)
போக்கிய சேனை-தன்னில் புகுந்துள இறையும் போதா - யுத்2:18 260/2
தந்தையை கண்டு புகுந்துள தன்மையும் தன்-மேல் - யுத்3:22 89/1
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் - யுத்3:22 182/4
சீதை காதலின் புகுந்துள பரிசு எலாம் தெரித்தான் - யுத்3:30 35/4

 மேல்
 
  புகுந்துளது (3)
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் - யுத்2:17 74/4
ஓதிய கல்வியாளர் புகுந்துளது உரைக்கலுற்றார் - யுத்2:19 293/4
புக்கு அழைத்திட புகுந்துளது இராக்கத புணரி - யுத்3:31 31/4

 மேல்
 
  புகுந்துளவாம் (1)
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி - கிட்:1 19/2

 மேல்
 
  புகுந்துளார் (1)
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார்
 துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினார் - கிட்:15 18/3,4

 மேல்
 
  புகுந்துளான் (1)
போது உறு பெரும் களம் புகுந்துளான் என - யுத்2:15 107/3

 மேல்
 
  புகுந்துளோம் (1)
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/4

 மேல்
 
  புகுந்துளோரும் (2)
பூண்டு நின்று உய்த்தல்-பாலார் நும் கழல் புகுந்துளோரும் - கிட்:11 58/4
பூசினர்க்கு இரட்டி ஆனார் பூசலார் புகுந்துளோரும் - யுத்4:42 8/4

 மேல்
 
  புகுந்தேம் (1)
விரை அளித்த கான் புகுந்தேம் வேதியரும் மா தவரும் வேண்ட நீண்டு - ஆரண்:6 128/2

 மேல்
 
  புகுந்தேன் (1)
சரண் உனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் - கிட்:3 25/4

 மேல்
 
  புகுந்தோர்க்கு (1)
பூரியரேனும் தம்மை புகல் புகுந்தோர்க்கு பொன்றா - யுத்1:4 116/3

 மேல்
 
  புகும் (21)
அளை புகும் அரவினோடு அலவன் வாழ்வு உற - பால:5 103/3
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை - பால:7 11/3
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் - பால:19 52/4
மை துடைத்து உறை புகும் வயம் கொள் வேலினாய் - அயோ:4 154/4
நிந்தனை தேவரை நிகழ்த்தினோன் புகும்
 வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே - அயோ:11 101/3,4
நங்கைமார் புகும் உலகம் நண்ணினார் - அயோ:11 132/4
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ் - ஆரண்:15 20/1
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் - ஆரண்:15 20/2
ஊழின் முறை இன்றி உடனே புகும் இது ஒன்றோ - சுந்:2 65/2
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும்
 கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா - சுந்:2 125/1,2
நாளினால் செவியில் புகும் நாம யாழ் - சுந்:2 174/3
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான் - சுந்:8 33/1
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் - சுந்:13 21/4
நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா - யுத்1:6 45/3
பள்ளம் போய் புகும் புனல் என படியிடை படிந்து - யுத்1:12 5/1
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ - யுத்1:13 16/4
மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் - யுத்2:15 213/4
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் - யுத்2:16 210/3
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் - யுத்3:24 38/4
நெருக்குடை வாயிலூடு புகும் எனின் நெடிது காலம் - யுத்3:30 7/1
இலக்குவற்கு முன் வீடணன் புகும் இருவரையும் - யுத்4:32 31/1

 மேல்
 
  புகும்-கால் (1)
ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் - பால:4 4/4

 மேல்
 
  புகுவ (1)
வலத்த கால் முந்துற தந்து நம் மனையிடை புகுவ மன்னோ - யுத்1:2 95/4

 மேல்
 
  புகுவது (3)
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே - பால:3 5/1
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ - யுத்1:13 16/4
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் - யுத்2:16 19/1

 மேல்
 
  புகுவதே (1)
போந்ததே பெரிது என்பாரும் புகுவதே பெரிது என்பாரும் - அயோ:3 73/3

 மேல்
 
  புகுவன (3)
எரியினில் புகுவன என தோன்றும் ஈட்டது - கிட்:1 7/4
புகுவன போழ்ந்து உன் மார்பில் திறந்தன புண்கள் எல்லாம் - யுத்2:17 56/2
பாய்வன புகுவன நிருதர் பல் உயிர் - யுத்2:18 117/3

 மேல்
 
  புகுவாய் (1)
வாயே புகுவாய் வழி மற்று இலை வானின் என்றாள் - சுந்:1 55/4

 மேல்
 
  புகுவாயோ (1)
புற திறனாலே பின்னும் இழக்க புகுவாயோ - ஆரண்:11 10/4

 மேல்
 
  புகுவார் (1)
புண் திறந்த மா முழையிடை வாளொடும் புகுவார்
 தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை - ஆரண்:7 138/2,3

 மேல்
 
  புகுவார்களும் (1)
போதல் செய்குநரும் புகுவார்களும்
 மாதிரம்-தொறும் வானர வீரர்கள் - யுத்1:8 51/1,2

 மேல்
 
  புகுவான் (4)
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா - பால:24 24/2
வள்ளல் வனம் புகுவான் என்று உரைத்த மாற்றத்தால் - அயோ:4 96/4
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் - சுந்:2 138/4
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் - யுத்4:32 34/4

 மேல்
 
  புகுவித்தேன் (1)
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன்
 பெண்-மேல் வைத்த காதலின் இ பேறுகள் பெற்றேன் - யுத்3:22 208/2,3

 மேல்
 
  புகுவேம் (1)
வரை அளித்த குல மாட நகர் புகுவேம் இவை தெரிய மனக்கொள் என்றான் - ஆரண்:6 128/4

 மேல்
 
  புகுவேன் (1)
உன்னின் முன்னம் புகுவேன் உயர் வானகம் யான் என்றான் - அயோ:4 58/4

 மேல்
 
  புகை (75)
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை - பால:2 41/1
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை
 நகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறை - பால:2 41/1,2
நகல் இன் ஆலை நறும் புகை நான்மறை - பால:2 41/2
அகில் இடு கொழும் புகை அளாய் மயங்கின - பால:3 35/1
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய் - பால:3 41/2
தாவும் மா புகை தழுவு சோலை கண்டு - பால:6 25/3
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் - பால:10 3/4
உலை முக புகை நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்ததே - பால:10 48/4
அகில் இடு கொழும் புகை அழுங்கலின் முழங்கா - பால:15 27/3
பெய் வளை தளிரால் பிசையும் புகை
 வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் - அயோ:4 10/3,4
புண் உற்ற தீயின் புகை உற்று உயிர் பதைப்ப - அயோ:4 93/1
மஞ்சு என அகில் புகை வழங்கும் மாளிகை - அயோ:4 193/1
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை - அயோ:4 199/1
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை
 நெட்டிலும் இழந்தன நிறைந்த பால் கிளி - அயோ:4 199/1,2
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் - அயோ:10 18/2
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் - அயோ:11 24/2
புகை உற குனிப்புறும் புருவ போர்விலான் - அயோ:13 7/4
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் - ஆரண்:7 3/1
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த - ஆரண்:10 49/1
புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான் - ஆரண்:15 13/2
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை
 தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் - கிட்:5 9/2,3
மீ பொடித்தன புகை உயிர்ப்பு வீங்கவே - கிட்:7 16/4
வாயிடை புகை வர வாலி கண் வரும் - கிட்:7 22/3
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் - கிட்:9 9/1
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் - கிட்:10 75/2
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு - கிட்:10 79/1
போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில் - சுந்:2 76/3
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் - சுந்:2 80/4
கணிகொள் நாளத்தில் கால் என புகை என கலக்கும் - சுந்:2 132/2
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் - சுந்:2 138/4
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை - சுந்:2 179/2
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் - சுந்:3 94/3
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ - சுந்:3 151/1
புருவமும் சிலையும் கோட்டி புகை உயிர்த்து உயிர்க்கின்றாரும் - சுந்:7 13/2
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் - சுந்:7 19/1
முழைகளின் இதழ்கள் திறந்தார் முது புகை கதுவ முனிந்தார் - சுந்:7 23/2
புகை நெடும் பொறி புகும் திசை-தொறும் பொலிந்தான் - சுந்:8 33/1
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத - சுந்:11 33/3
ஒன்று சீற்றத்தின் உயிர்ப்பு எனும் பெரும் புகை உயிர்ப்ப - சுந்:12 39/3
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை
 வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே - சுந்:12 63/3,4
வானகத்தை நெடும் புகை மாய்த்தலால் - சுந்:13 4/1
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை - சுந்:13 7/4
மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை
 சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால் - சுந்:13 9/1,2
கல்லினும் வலிதாம் புகை கற்றையால் - சுந்:13 13/1
எழுந்து பொன் தலத்து ஏறலின் நீள் புகை
 கொழுந்து சுற்ற உயிர்ப்பு இலர் கோளும் உற - சுந்:13 18/1,2
கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க - சுந்:13 22/3
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் - சுந்:13 25/1
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும் - சுந்:13 26/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி - சுந்:13 31/1
புகை நிற கண்ணனும் புகன்று பொங்கினான் - யுத்1:2 45/4
உதிரம் கான்றன தோன்றின புகை கொடி உமிழ்ந்தது கொடும் தீயே - யுத்1:3 79/4
நன்று நன்று என நகையொடும் புகை உக நக்கான் - யுத்1:6 6/4
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி - யுத்1:6 17/2
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள - யுத்1:6 19/4
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் - யுத்1:6 33/2
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் - யுத்1:6 35/3
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் - யுத்1:7 1/1
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம - யுத்1:7 3/3
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற - யுத்1:10 20/2
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து - யுத்2:15 103/1
புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி - யுத்2:15 133/2
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் - யுத்2:15 157/2
மடித்த வாய் கொழும் புகை வழங்க மாறு இதழ் - யுத்2:16 275/1
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் - யுத்2:16 355/3
புகை ஆடிய நாள் புனை வாகையினான் - யுத்2:18 60/2
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக - யுத்2:19 86/2
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் - யுத்3:21 21/2
தீ எழும் புகை எழும் உலகும் தீயுமால் - யுத்3:22 48/4
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே - யுத்3:23 16/3
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ - யுத்3:27 109/4
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் - யுத்3:27 113/1
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே - யுத்3:27 147/4
சுடர் கொழும் புகை தீ விழி தூண்டிட - யுத்3:29 5/1
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் - யுத்4:34 25/2
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ - யுத்4:35 1/1

 மேல்
 
  புகைக்கண்ணன் (1)
மாபெரும்பக்கனோடு வான் புகைக்கண்ணன் வந்து இங்கு - யுத்3:20 2/1

 மேல்
 
  புகைகின்ற (1)
பொடித்தான் ஆகும் இப்பொழுது என்ன புகைகின்ற - யுத்4:37 140/4

 மேல்
 
  புகைசெயா (1)
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் - யுத்1:3 147/2

 மேல்
 
  புகைந்தன (1)
பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள் - சுந்:9 51/3

 மேல்
 
  புகைந்தார் (1)
புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார்
 தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் - சுந்:7 27/1,2

 மேல்
 
  புகைந்தான் (1)
பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான்
 குரு மணி திரு மேனியும் மனம் என குலைந்தான் - யுத்3:22 195/1,2

 மேல்
 
  புகைந்து (5)
புதிய கூற்று அனையாள் புகைந்து ஏவிய - பால:7 46/1
கால் தாக்க நிமிர்ந்து புகைந்து கனன்று பொங்கும் - அயோ:4 121/3
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர் - யுத்2:15 74/2
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த - யுத்2:16 191/3
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் - யுத்3:27 113/1

 மேல்
 
  புகைநிற (1)
புகைநிற கண்ணவன் பொலம் பொன் தேரினான் - யுத்3:20 31/4

 மேல்
 
  புகைய (2)
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய
 தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய - பால:24 10/1,2
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இனையன புகைய
 தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின் - சுந்:13 34/2,3

 மேல்
 
  புகையிடை (1)
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் - சுந்:13 21/4

 மேல்
 
  புகையினொடு (1)
பொங்கி முற்றிய உணர்வு புணர்தலும் புகையினொடு
 பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் - கிட்:1 41/1,2

 மேல்
 
  புகையுண்டது (1)
ஓவியம் புகையுண்டது போல் ஒளிர் - சுந்:12 30/1

 மேல்
 
  புகையுண்டதே (1)
ஓவியம் புகையுண்டதே ஒக்கின்ற உருவாள் - சுந்:3 11/4

 மேல்
 
  புகையும் (10)
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது - அயோ:11 66/2
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் - அயோ:14 100/2
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி புட்டிலன் புகையும் நெஞ்சன் - ஆரண்:7 59/2
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் - ஆரண்:9 9/2
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின் - கிட்:11 98/1
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் - சுந்:4 57/2
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும்
 தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான் - சுந்:11 54/1,2
பொறிந்து எழு கண்ணினன் புகையும் வாயினன் - யுத்2:16 250/1
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ - யுத்2:16 261/2
மழையினை நீலம் ஊட்டி வாசமும் புகையும் ஆட்டி - யுத்2:19 282/1

 மேல்
 
  புகையே (1)
உரை-செய ஊர் தீ இட்டது ஓங்கு இரும் புகையே ஓத - சுந்:14 10/2

 மேல்
 
  புகையொடு (4)
புகையொடு முழங்கு பேர் உயிர்ப்பு பொங்கிய - சுந்:2 126/3
பொன் சென்ற வடிம்பின் வாளி புகையொடு பொறியும் சிந்தி - யுத்2:19 196/3
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப - யுத்3:21 25/1
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் - யுத்3:28 20/4

 மேல்
 
  புகையொடும் (4)
அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி - அயோ:10 18/3
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று - ஆரண்:13 116/3
இணங்கு எரி புகையொடும் எழுந்தது என்னவே - சுந்:2 43/4
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ - யுத்3:22 100/4

 மேல்
 
  புகையோடு (1)
புகலும் வேள்வியில் பூம் புகையோடு அளாய் - பால:2 41/3

 மேல்
 
  புகையோடும் (1)
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க - யுத்4:37 199/3

 மேல்
 
  புகைவாள் (1)
புண் திறந்ததில் எரி நுழைந்தால் என புகைவாள் - சுந்:3 12/4

 மேல்
 
  புகைவித்து (1)
புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும் - ஆரண்:11 28/2

 மேல்
 
  புகைவெங்கணனும் (1)
புகைவெங்கணனும் பொருவார் பொரவே - யுத்3:20 68/2

 மேல்
 
  புங்க (3)
புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி - யுத்2:18 194/1
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் - யுத்3:31 91/1
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர - யுத்3:31 121/4

 மேல்
 
  புங்கத்தின் (1)
பொறை சிகை பெரும் தலை-நின்றும் புங்கத்தின் அளவும் - யுத்4:37 101/3

 மேல்
 
  புங்கமும் (2)
சுக்கிரீவன்-தன் மார்பில் புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் - யுத்2:15 131/3
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி - யுத்2:18 198/2

 மேல்
 
  புங்கமே (1)
புங்கமே தலை என புக்க போலுமால் - யுத்4:37 146/3

 மேல்
 
  புங்கவற்கும் (1)
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார் - யுத்3:31 74/1

 மேல்
 
  புங்கவன் (5)
போற்ற வன் திரிபுரம் எரிந்த புங்கவன்
 ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் - ஆரண்:12 9/2,3
அறுக்கும் புங்கவன் ஆண்ட பேர் ஆடக தனி வில் - கிட்:3 77/3
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன்
 தாக்கு_அணங்கு உறை தாமரை தாளினால் - கிட்:11 34/2,3
போன காலையில் புக்கனன் புங்கவன் போர் வேட்டு - யுத்2:15 215/1
புங்கவன் கணை புட்டில் பொருந்திய - யுத்3:31 121/3

 மேல்
 
  புஞ்சம் (1)
அரண்டு அருகும் செறி அஞ்சன புஞ்சம்
 முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த - ஆரண்:14 36/1,2

 மேல்
 
  புட்கர (1)
வன்னி என்பவன் புட்கர தீவுக்கு மன்னன் - யுத்3:30 38/3

 மேல்
 
  புட்களின் (1)
கொன் நிற குருதி குடை புட்களின்
 தொல் நிற சிறையில் துளி தூவலால் - யுத்2:15 30/1,2

 மேல்
 
  புட்டில் (7)
வில் தாங்கி வாளி பெரும் புட்டில் புறத்து வீக்கி - அயோ:4 114/2
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா - ஆரண்:7 61/3
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் - யுத்2:15 113/4
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி - யுத்2:19 15/3
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் - யுத்3:20 30/3
புங்கவன் கணை புட்டில் பொருந்திய - யுத்3:31 121/3
காய் இரும் சிலை ஒன்றேனும் கணை புட்டில் ஒன்றதேனும் - யுத்3:31 217/1

 மேல்
 
  புட்டிலன் (1)
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி புட்டிலன் புகையும் நெஞ்சன் - ஆரண்:7 59/2

 மேல்
 
  புட்டிலின் (2)
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் - யுத்2:15 159/3
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா - யுத்4:37 198/4

 மேல்
 
  புட்டிலும் (11)
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த - அயோ:4 135/3
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து - அயோ:14 28/2
வாங்கி வாளொடு வாளி பெய் புட்டிலும்
 தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை - ஆரண்:7 18/1,2
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி - ஆரண்:13 77/2
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய - சுந்:9 8/2
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் - யுத்1:6 13/1
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி - யுத்2:16 228/2
தோளில் கணை புட்டிலும் இந்திரன் தோற்ற நாளே - யுத்2:19 17/1
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு - யுத்3:22 84/2
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க - யுத்4:32 2/4
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி - யுத்4:35 9/3

 மேல்
 
  புட்டிலொடு (2)
குழு வழு இல் புட்டிலொடு கோடி என நல்கி - ஆரண்:3 55/4
புட்டிலொடு கோதைகள் புழுங்கி எரி கூற்றின் - யுத்4:36 4/1

 மேல்
 
  புட்டிலோடு (2)
ஒன்று பல் கணை மழை உறு புட்டிலோடு இரண்டு - ஆரண்:13 86/3
பொங்கு தோள் வளையும் கணை புட்டிலோடு
 அங்கதங்களும் அம்பும் இலங்கிட - யுத்3:29 28/1,2

 மேல்
 
  புட்பக (7)
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் - சுந்:1 24/4
புனை மணி பொலி புட்பக விமானத்து போனார் - சுந்:13 37/2
புட்பக மானம்-அதில் புக நின்றேன் - யுத்3:26 39/2
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே - யுத்4:41 2/3
அனைய புட்பக விமானம் வந்து அவனியை அணுக - யுத்4:41 4/1
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் - யுத்4:41 6/3
பொன் அணி புட்பக பொரு இல் மானமும் - யுத்4:41 103/3

 மேல்
 
  புட்பக-மிசை (1)
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் - யுத்4:41 16/4

 மேல்
 
  புட்பகத்தினை (1)
புட்பகத்தினை வதிகென நினைந்தனன் புவியில் - யுத்4:41 35/4

 மேல்
 
  புட்பகம் (7)
பொன் திகழ் புட்பகம் மேல்கொடு போனான் - யுத்3:26 41/2
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் - யுத்3:26 84/3
புன துழாய் மாலை மார்பீர் புட்பகம் போதல் முன்னம் - யுத்3:26 86/4
அண்டமே போன்றது ஐயன் புட்பகம் அண்டத்து உம்பர் - யுத்4:41 19/1
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் - யுத்4:41 31/1
பொன்னின் நாடு வந்து இழிந்து-என புட்பகம் தாழ - யுத்4:41 36/2
தான் உயர் புட்பகம் நிலத்தை சார்ந்ததால் - யுத்4:41 111/4

 மேல்
 
  புடவி (2)
புழுங்குவான் அழுங்கினான் புடவி மீதினில் - கிட்:16 25/3
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி - யுத்2:15 195/4

 மேல்
 
  புடை (86)
துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் - பால:2 18/3
தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன - பால:5 55/3
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் - பால:5 56/2
புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் - பால:5 109/4
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் - பால:5 129/4
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் - பால:6 13/3
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் - பால:6 20/1
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த - பால:11 18/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் - பால:12 18/3
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே - பால:14 9/4
பூ நிறை கூந்தல் மாதர் புடை பிடி நடையில் போனார் - பால:14 68/4
வாள் புடை இலங்க செம் கேழ் மணி அணி வலையம் மின்ன - பால:15 30/2
குடைந்து நீராடும் மாதர் குழாம் புடை சூழ ஆழி - பால:18 12/1
தெரிந்த கொங்கைகள் செவ்விய நூல் புடை
 வரிந்த பொன் கலசங்களை மானவே - பால:18 27/3,4
பம்பு திண் புரவியும் படைஞரும் புடை வர - பால:20 20/2
போன பேர் இருவர் தம் புடை வரும் படையினே - பால:20 21/4
புரந்தரன் புடை வரும் அமரர் போன்றனர் - பால:23 42/4
மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் - பால:24 7/2
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர - பால:24 11/1
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா - பால:24 21/3
சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து - அயோ:4 114/1
புழுதி ஆடிய மெய்யினர் புடை வந்து பொரும - அயோ:4 213/2
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் - அயோ:6 30/2
பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் - அயோ:9 7/1
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் - அயோ:10 5/3
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி - ஆரண்:3 57/2
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட - ஆரண்:10 5/3
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும் - ஆரண்:10 144/1
பூணின் பொலிவார் புடை ஏந்திட பொங்கு தோளான் - ஆரண்:10 158/3
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என - ஆரண்:14 99/1
ஓதிமம் தனி பெடையொடும் புடை இருந்து உறைவ - கிட்:4 7/4
விழுந்தன தோள் புடை விசித்த காற்றினே - கிட்:7 15/4
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க - கிட்:10 77/2
வள்ளி புடை சுற்றி உயர் சிற்றலை மரம்-தோறு - கிட்:10 81/1
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க - கிட்:12 15/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற - கிட்:13 26/3
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி - கிட்:14 44/2
புடை பெயரா நெடும் கடலும் போலவே - சுந்:2 127/4
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் - சுந்:2 204/2
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க - சுந்:3 74/2
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற - சுந்:3 75/2
விண்தலம் இரு புடை விளங்கும் மெய்ம்மைய - சுந்:4 102/2
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் - சுந்:7 29/3
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் - சுந்:7 29/3
புடை பெருத்து உயர் பெருமையின் கருமையின் பொலிவின் - சுந்:7 47/2
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க - சுந்:8 19/3
நெரிந்தன நுகம் புடை நெரிந்தன அதன் கால் - சுந்:8 27/2
பேன வேலையின் புடை பரந்தது பெரும் சேனை - சுந்:9 6/2
மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் - சுந்:10 36/4
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் - சுந்:10 37/4
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ - சுந்:12 24/2
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் - சுந்:12 119/3
பொழி திரை அன்ன வேலை புடை பரந்து என்ன பொங்கி - சுந்:14 50/3
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற - யுத்1:1 2/1
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி - யுத்1:1 3/3
ஒன்று தன் பெரும் துணைவரும் புடை செல உரவோன் - யுத்1:5 76/2
பொங்கு அரத்த விழியோர் புடை சூழ - யுத்1:11 10/4
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம - யுத்1:11 11/4
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை - யுத்1:12 9/3
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற - யுத்1:13 22/2
புடை உறு வயிர வாள் பொலிய வீக்கினான் - யுத்2:15 109/2
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என - யுத்2:15 110/3
குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் - யுத்2:15 165/4
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் - யுத்2:15 211/2
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர - யுத்2:16 243/3
சேமத்தன பின் புடை செல்ல அடும் - யுத்2:18 18/2
தாறு ஆடின மால் கரியின் புடை தாழ் - யுத்2:18 24/1
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் - யுத்2:18 127/3
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் - யுத்2:18 127/4
இறை அற்றைய முனிவில் படை எறிய புடை எழு பொன் - யுத்2:18 141/3
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் - யுத்2:18 148/2
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் - யுத்2:18 150/3
புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி - யுத்2:18 194/1
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன - யுத்2:19 56/1
பூண் எறிந்த குவடு அனைய தோள்கள் இரு புடை பரந்து உயர அடல் வலி - யுத்2:19 61/1
தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று - யுத்2:19 141/2
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் - யுத்2:19 243/3
புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள - யுத்3:22 97/3
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் - யுத்3:22 118/3
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய - யுத்3:22 178/3
திரிகின்றன புடை நின்றில திசை சென்றன சிதறி - யுத்3:27 112/2
கொன்னே ஊதி தோள் புடை கொட்டிக்கொடு சார்ந்தார் - யுத்3:31 187/3
கொண்டு கூற்றமும் நடுக்குற தோள் புடை கொட்டி - யுத்4:32 6/2
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் - யுத்4:37 203/1
முன்பு பின்பு இரு புடை எனும் குணிப்பு அரு முறைமை - யுத்4:40 88/1
புடை அவாவுற சேனையை வளைப்பு உற போக்கி - யுத்4:40 125/2

 மேல்
 
  புடை-தொறும் (1)
கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் - யுத்2:16 309/1

 மேல்
 
  புடைக்கின்றாள் (1)
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி - யுத்3:29 44/2

 மேல்
 
  புடைக்கும் (4)
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும் - அயோ:3 27/1
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் - சுந்:9 33/2
மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை - யுத்1:3 137/3
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி - யுத்2:16 174/4

 மேல்
 
  புடைக்கை (1)
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் - யுத்1:5 7/1

 மேல்
 
  புடைகளும் (1)
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும்
 நல் நெடும் தாழ்வரை நாடினார் நவை இலார் - கிட்:14 4/2,3

 மேல்
 
  புடைகொட்டி (1)
தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் - ஆரண்:13 32/4

 மேல்
 
  புடைசூழ்ந்து (1)
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன - பால:22 22/3

 மேல்
 
  புடைத்த (2)
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ - யுத்2:16 206/1
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக - யுத்3:27 23/2

 மேல்
 
  புடைத்தலோடும் (1)
பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும்
 பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் - யுத்2:19 173/3,4

 மேல்
 
  புடைத்தவாறும் (1)
புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற - யுத்1:9 45/3

 மேல்
 
  புடைத்தன (1)
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த - யுத்3:22 177/4

 மேல்
 
  புடைத்தனர் (2)
பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும் - யுத்2:19 173/3
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் - யுத்3:22 133/2

 மேல்
 
  புடைத்தனன் (1)
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி - யுத்2:16 190/3

 மேல்
 
  புடைத்தார் (3)
பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் - ஆரண்:7 97/2
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் - யுத்2:18 236/4
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார் - யுத்3:22 218/1

 மேல்
 
  புடைத்தான் (11)
பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான்
 மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் - ஆரண்:13 35/3,4
ஓச்சி சிறகால் புடைத்தான் உலையா விழுந்து - ஆரண்:13 40/2
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் - சுந்:8 24/4
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான்
 பரி கொடு பரிகளை தலத்திடை படுத்தான் - சுந்:8 30/1,2
பூண்ட பேயொடு சாரதி தரைப்பட புடைத்தான் - சுந்:11 42/4
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் - சுந்:11 47/4
பொரும் காலையில் மலை-மேல் விழும் உரும் ஏறு என புடைத்தான் - யுத்2:18 156/4
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் - யுத்2:18 168/3
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் - யுத்2:18 169/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற - யுத்3:20 91/4
பொங்கு பாய் பரி சாரதியோடும் பட புடைத்தான்
 சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் - யுத்4:32 33/3,4

 மேல்
 
  புடைத்திட (1)
போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட
 சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் - யுத்2:15 99/1,2

 மேல்
 
  புடைத்து (23)
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் - பால:5 16/2
கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் - அயோ:4 113/4
பொங்கு கண் புடைத்து அழுவ போன்றவே - அயோ:11 121/4
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை - அயோ:14 81/3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் - ஆரண்:7 109/2
கணத்தின் மேல் நின்ற வானவர் கை புடைத்து ஆர்ப்ப - ஆரண்:7 136/1
கரத்தொடு கரங்களை புடைத்து கண்களில் - ஆரண்:10 27/3
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி - ஆரண்:13 2/2
புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் - கிட்:7 12/3
ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின் - சுந்:6 15/3
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் - சுந்:8 23/2
துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் - சுந்:10 17/3
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் - சுந்:11 36/4
பூசுரர்க்கு அலக்கண் ஈந்தான் மன்னுயிர் புடைத்து தின்றான் - யுத்1:14 4/2
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் - யுத்2:16 329/2
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா - யுத்2:19 72/2
தருமம் நின்று தன் கண் புடைத்து அலமர சாய்ந்தான் - யுத்3:22 195/3
மரத்தினின் புடைத்து அடர்த்து உருத்த மாருதி - யுத்3:27 69/2
புடைத்து இரிந்து ஓடும் வேலை புனல் என இரியலுற்றார் - யுத்3:27 89/3
புடைத்து செல்குவர் விசும்பினும் என்றன போதோன் - யுத்3:31 29/3
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க - யுத்4:32 32/3
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் - யுத்4:35 28/4
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி - யுத்4:41 67/2

 மேல்
 
  புடைத்தும் (1)
புக்கு உறுக்கி புடைத்தும் என புறம் - கிட்:11 33/3

 மேல்
 
  புடைப்ப (2)
கை கொடு கைத்தலம் புடைப்ப காவலின் - கிட்:7 17/1
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் - யுத்2:15 61/3

 மேல்
 
  புடைப்பார் (1)
புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் - கிட்:7 51/4

 மேல்
 
  புடைப்பால் (1)
தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் - யுத்2:15 164/4

 மேல்
 
  புடைப்பு (1)
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/3

 மேல்
 
  புடைப்பொடு (1)
போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப - யுத்3:21 13/4

 மேல்
 
  புடைபட (1)
புடைபட வலம்கொடு விலங்கி போகுமால் - யுத்3:31 173/2

 மேல்
 
  புடைபடுத்த (1)
ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த
 வையம் திரிந்தார் கதிரவனும் வானின் நாப்பண் வந்துற்றான் - ஆரண்:15 1/1,2

 மேல்
 
  புடைபெயர்த்தே (1)
பேர் உலகில் யாவும் ஒரு நாள் புடைபெயர்த்தே
 யாரும் ஒழியாமை நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 64/2,3

 மேல்
 
  புடைபெயர்ந்து (2)
பிறங்கு தெண் திரை கடல் புடைபெயர்ந்து என பெயர்வ - கிட்:12 16/2
பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் - யுத்2:16 51/4

 மேல்
 
  புடைபெயர்வன (4)
இயல் புடைபெயர்வன மயில் மணி இழையின் - பால:2 42/1
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் - பால:2 42/2
புயல் புடைபெயர்வன பொழில் அவர் விழியின் - பால:2 42/3
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி - பால:2 42/4

 மேல்
 
  புடைபெயர (1)
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப - அயோ:4 94/2

 மேல்
 
  புடையா (1)
கொத்தா நகத்தால் குடையா சிறையால் புடையா
 முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் - ஆரண்:13 27/3,4

 மேல்
 
  புடையில் (1)
புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம் - கிட்:16 19/2

 மேல்
 
  புடையின் (1)
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் - பால:23 53/2

 மேல்
 
  புடையுண்டு (1)
தோளில் புடையுண்டு அயர் சூரியன் மைந்தன் - யுத்2:18 241/1

 மேல்
 
  புடையும் (3)
பூண்டு உயர் வடம் இரு புடையும் வாங்கலின் - ஆரண்:15 12/3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி - சுந்:8 20/2
சூழ் இரண்டு புடையும் முறை சுற்ற - யுத்1:11 7/4

 மேல்
 
  புடையே (2)
கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே - ஆரண்:12 72/4
புடையே கொடு கொன்று அடல் மாருதி போனான் - யுத்2:18 249/4

 மேல்
 
  புடையொடு (1)
புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார் - சுந்:7 27/1

 மேல்
 
  புடையோனும் (1)
மன்றல் மா மலரோனும் வடி மழுவாள் புடையோனும் வரங்கள் ஈந்த - யுத்4:38 7/1

 மேல்
 
  புண் (51)
புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே - பால:7 10/4
புண் உறு புலவி நீங்க கொழுநரை புல்லி கொண்டார் - பால:13 39/2
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை - பால:17 4/2
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து - பால:21 9/3
புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய - பால:24 9/3
புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் - அயோ:3 19/4
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை - அயோ:3 89/3
புண் உற்ற தீயின் புகை உற்று உயிர் பதைப்ப - அயோ:4 93/1
புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் - அயோ:4 101/3
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் - அயோ:4 139/3
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ் - ஆரண்:1 7/1
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க - ஆரண்:7 91/3
புண் திறந்த மா முழையிடை வாளொடும் புகுவார் - ஆரண்:7 138/2
பெரும் புண் திறவா-வகை பேருதி நீ - ஆரண்:13 18/2
புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் - ஆரண்:13 36/4
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் - கிட்:3 3/4
புண் உற்றது அனைய சோரி பொறியோடும் பொடிப்ப நோக்கி - கிட்:7 81/3
பூட்கைகள் நிறத்த புண் திறப்ப போன்றவே - கிட்:10 5/4
புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார - கிட்:10 61/2
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் - கிட்:10 71/3
புண் திறந்ததில் எரி நுழைந்தால் என புகைவாள் - சுந்:3 12/4
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை - சுந்:3 47/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் - சுந்:5 7/1
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி - சுந்:5 54/2
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி - சுந்:5 58/1
புண் கொள உயர்ந்தது இ பார் பொறை கொள அரிது போலாம் - சுந்:6 50/4
ஐயன் மல் பெரும் புயத்தன புண் அளப்பு_அரிதால் - சுந்:7 50/4
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் - சுந்:10 39/1
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக - யுத்2:15 59/3
புண் திறந்தன கண்ணினன் பொங்கினான் - யுத்2:15 94/3
புண் உறு புலவு வேலோய் பழியொடும் பொருந்தி பின்னை - யுத்2:16 140/3
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய - யுத்2:16 155/3
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த - யுத்2:16 191/3
புண் உடை செவியொடு மூக்கும் பொன்றலால் - யுத்2:16 292/3
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் - யுத்2:17 12/4
புண் உற உயிர் உகும் புரவி பூட்டு அற - யுத்2:18 108/1
பீடிப்புறு புண் உடலோடு பெயர்ந்தார் - யுத்2:18 251/3
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் - யுத்2:18 253/4
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார் - யுத்2:18 256/2
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல - யுத்3:20 97/3
புண் ஆகிய மேனி பொருந்திடவோ - யுத்3:23 13/2
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து - யுத்3:24 102/1
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா - யுத்3:27 108/4
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி - யுத்3:28 68/3
புண் திறத்தன நெஞ்சன் பொருமலன் - யுத்3:29 34/3
புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் - யுத்3:29 41/2
புண் நிறைந்த புனலின் நிறைந்தன - யுத்3:31 126/2
புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள் - யுத்4:32 49/1
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் - யுத்4:34 24/4
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் - யுத்4:35 28/2
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் - யுத்4:37 211/3

 மேல்
 
  புண்-மேல் (2)
புண்-மேல் இரத்தம் பொடிப்ப கடிப்பார் புடைப்பார் - கிட்:7 51/4
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் - யுத்3:22 208/2

 மேல்
 
  புண்கள் (3)
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற - சுந்:2 207/4
வாள்களின் வேலின் வாளி மழையினின் வகிர்ந்த புண்கள்
 நாள்கள் மேல் உலகில் சென்ற எண் என நம்பி கண்ண - சுந்:14 6/2,3
புகுவன போழ்ந்து உன் மார்பில் திறந்தன புண்கள் எல்லாம் - யுத்2:17 56/2

 மேல்
 
  புண்கள்-தோறும் (1)
பாடு உறு புண்கள்-தோறும் பசும் புனல் பாய பாய - யுத்2:19 164/3

 மேல்
 
  புண்களில் (2)
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் - பால:19 53/2
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி - யுத்4:34 23/2

 மேல்
 
  புண்களும் (1)
பூவும் புண்களும் தெரிந்தில மாருதி புயத்தில் - சுந்:7 52/4

 மேல்
 
  புண்ட (1)
ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட
 சீதை போகின்றாள் கூந்தல் வழீஇ வந்து புவனம் சேர்ந்த - கிட்:15 27/2,3

 மேல்
 
  புண்டரம் (1)
வரும் புண்டரம் வாளி உன் மார்பு உருவி - ஆரண்:13 18/1

 மேல்
 
  புண்டரவாசியின் (1)
மா புண்டரவாசியின் வட்டணை-மேல் - யுத்3:20 97/1

 மேல்
 
  புண்டரிக (8)
புண்டரிக தடம் போவ போன்றவே - பால:14 24/4
புண்டரிக வாள் நயனம் நீர் பொழிய நின்றான் - ஆரண்:3 46/2
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி - ஆரண்:14 97/1
புண்டரிக மோட்டின் பொகுட்டே புரை அம்மா - ஆரண்:15 44/4
புண்டரிக நயனத்தான்-பால் இனி யான் போவேனோ - சுந்:2 225/3
புண்டரிக கணானும் உற்றது புகல கேட்டான் - சுந்:4 76/2
புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம் - யுத்4:36 12/2
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் - யுத்4:36 20/4

 மேல்
 
  புண்டரிகங்கள் (1)
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் - கிட்:3 17/3

 மேல்
 
  புண்டரிகத்தவள் (1)
புண்டரிகத்தவள் வதனம் போன்றது - கிட்:14 30/4

 மேல்
 
  புண்டரிகத்தை (1)
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் - கிட்:13 58/4

 மேல்
 
  புண்டரிகம் (1)
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் - பால:11 15/4

 மேல்
 
  புண்டரிகை (1)
புண்டரிகை போலும் இவள் இன்னல் புரிகின்றாள் - சுந்:5 1/2

 மேல்
 
  புண்டரீக (12)
புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் - பால:18 5/4
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர் - அயோ:1 50/3
புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு - அயோ:14 75/3
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு - ஆரண்:13 62/2
புண்டரீக கண் புனல் வர புரவலன் புகல்வான் - ஆரண்:13 81/4
புயல் கலந்த நீர் தெளித்தலும் புண்டரீக கண் - ஆரண்:13 94/3
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி - கிட்:2 32/2
பொன்கணான் ஆவி உண்ட புண்டரீக கண் அம்மான் - யுத்1:3 121/4
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான் - யுத்1:4 48/2
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை - யுத்2:16 274/2
புண்டரீக தடம் தருமம் பூத்து என - யுத்3:24 66/4
புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ - யுத்4:41 19/4

 மேல்
 
  புண்டரீகத்தின் (1)
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் - யுத்4:37 108/3

 மேல்
 
  புண்டரீகத்து (2)
புண்டரீகத்து வைகும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 7/4
புண்டரீகத்து புராதனன் தன்னொடும் பொருந்தி - யுத்4:40 106/3

 மேல்
 
  புண்டரீகம் (4)
புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா - அயோ:14 52/3
நெறி புண்டரீகம் அன்ன முகத்தியர்-முன்னே நென்னல் - யுத்1:14 36/2
பொறி புண்டரீகம் போலும் ஒருவனால் புனைந்த மௌலி - யுத்1:14 36/3
வாவி கொண்ட புண்டரீகம் அன்ன கண்ணன் வாளி ஒன்று - யுத்3:31 88/1

 மேல்
 
  புண்டரீகற்கும் (1)
புண்டரீகற்கும் உண்டோ இறுதி இ புலையர்க்கு அல்லால் - யுத்3:23 24/4

 மேல்
 
  புண்ணாய் (1)
அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும் - அயோ:6 6/3

 மேல்
 
  புண்ணால் (1)
போதி என்றான் பூத்த மரம் போல் புண்ணால் பொலிகின்றான் - சுந்:8 43/4

 மேல்
 
  புண்ணிடை (5)
புண்ணிடை அயில் என செவி புகா-முனம் - அயோ:14 56/2
புண்ணிடை பொழி உயிர் புனல் பொலிந்து வரவும் - ஆரண்:1 43/1
புண்ணிடை எரி புக்கு என்ன மானத்தால் புழுங்கி நையும் - யுத்2:18 263/4
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற - யுத்3:28 1/3
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் - யுத்3:29 10/4

 மேல்
 
  புண்ணிய (7)
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் - பால:24 40/4
புண்ணிய புனல்_ஆட்டி புலமையோர் - அயோ:2 31/2
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி - அயோ:3 111/3
புண்ணிய நதி ஆடி புனிதரை வழிபாடு உற்று - அயோ:8 30/3
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம் - அயோ:14 73/1
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த - சுந்:14 32/2
புலத்தியன் மரபின் வந்து புண்ணிய மரபு பூண்டாய் - யுத்3:29 59/3

 மேல்
 
  புண்ணியத்தது (1)
பொருப்பு உறழ் தோள் புணர் புண்ணியத்தது
 கருப்பு வில் அன்று அவன் காமன் அல்லனே - பால:10 54/3,4

 மேல்
 
  புண்ணியத்தால் (1)
போந்தது என்னுடை புண்ணியத்தால் என்றான் - ஆரண்:3 18/4

 மேல்
 
  புண்ணியம் (18)
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே - பால:3 5/1
புண்ணியம் தொடர் வேள்விகள் யாவையும் புரிந்த - அயோ:1 35/1
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் - அயோ:3 93/2
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ - ஆரண்:6 31/2
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே - ஆரண்:15 39/4
புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் துறக்கமே போன்றது அன்றே - ஆரண்:16 1/4
பொருந்திட இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது என்ன - ஆரண்:16 5/2
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் - ஆரண்:16 9/4
புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர் - கிட்:17 16/4
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் - சுந்:2 226/4
புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே - சுந்:10 19/2
வேள்வி ஆதிய புண்ணியம் தவத்தொடும் விலக்கி - யுத்1:3 55/1
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல - யுத்1:8 22/1
புண்ணியம் பொருந்தார்-தம் முயற்சி போல் - யுத்1:8 44/4
புலத்தியன் மரபு மாயா புண்ணியம் பொருந்திற்று என்னா - யுத்2:16 127/2
பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் - யுத்3:24 57/3
பொழுது சொல்லினும் புண்ணியம் போன பின் - யுத்4:37 164/1
புண்ணியம் எனும் நின் உயிர் போயினால் - யுத்4:41 73/3

 மேல்
 
  புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை (1)
பூண் எலாம் பொறுத்த மேனி புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை
 காணலாம் இன்னும் என்னும் காதலால் இருந்தேன் கண்டாய் - யுத்2:17 22/3,4

 மேல்
 
  புண்ணியர் (2)
பூத்த நாள்_மலர் அயன் முதல புண்ணியர்
 ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ - அயோ:12 10/1,2
போற்றினர் விருந்து உவந்திருந்த புண்ணியர்
 ஏற்றமும் பெரு வலி அழகொடு எய்தினார் - யுத்3:24 100/2,3

 மேல்
 
  புண்ணியரே (1)
போக்குகின்றேன் கண்ணுற்றேன் புண்ணியரே வம்-மின் என்று - ஆரண்:13 102/2

 மேல்
 
  புண்ணியவன் (1)
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் - யுத்2:19 214/2

 மேல்
 
  புண்ணியன் (4)
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை - ஆரண்:13 126/1
புண்ணியன் கண்ணும் வன் தோள் தம்பி கண் போன்ற அன்றே - ஆரண்:14 5/4
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் - கிட்:11 124/4
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் - சுந்:2 133/4

 மேல்
 
  புண்ணியா (2)
பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா
 கருப்பு வில் இறுத்து ஆட்கொண்டு கா என்றாள் - பால:21 21/3,4
பொய்யோ பொய் உரையாத புண்ணியா - கிட்:8 9/4

 மேல்
 
  புண்ணில் (3)
புண்ணில் ஆம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என செவியில் புகுதலோடும் - பால:6 12/2
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி - ஆரண்:10 99/2
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது - சுந்:3 150/3

 மேல்
 
  புண்ணின் (12)
இயங்கு தென்றல் மன்மத வேள் எய்த புண்ணின் இடை நுழைய - பால:10 64/2
புக்கன புறத்தன புண்ணின் கண் மலர் - அயோ:4 170/3
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக - ஆரண்:9 27/2
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் - ஆரண்:13 26/1
புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் - கிட்:1 24/2
பொழுதில் நூறி புலவு உறு புண்ணின் நீர் - சுந்:3 27/2
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ - சுந்:3 87/2
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் - சுந்:5 56/3
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப - சுந்:11 51/3
என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும் - யுத்1:12 34/1
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் - யுத்3:22 201/4
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் - யுத்4:34 21/3

 மேல்
 
  புண்ணின்-நின்று (1)
விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி - யுத்3:24 11/3

 மேல்
 
  புண்ணினானும் (1)
புழுங்கிய புண்ணினானும் இனையன புகலலுற்றான் - யுத்2:19 286/4

 மேல்
 
  புண்ணினில் (1)
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க - யுத்2:19 285/2

 மேல்
 
  புண்ணினுள் (1)
புண்ணினுள் நுழைந்து ஓடிய புந்தியோர் - யுத்4:37 190/3

 மேல்
 
  புண்ணினூடு (1)
புண்ணினூடு உறு வேல் என மனம் மிக புழுங்கி - ஆரண்:13 78/3

 மேல்
 
  புண்ணினை (1)
புண்ணினை கோல் உறுத்து அனைய பொம்மலால் - யுத்4:40 57/3

 மேல்
 
  புண்ணினொடு (1)
புண்ணினொடு குறிகள் புள்ளி என விரைவின் - யுத்3:31 167/3

 மேல்
 
  புண்ணீர் (4)
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர்
 நீத்தம் ஓடி நெடும் திசை நேர் உற - ஆரண்:9 28/1,2
ஊறிட ஊன் இடு புண்ணீர்
 சேறு இட ஊர் அடு செம் தீ - சுந்:13 50/2,3
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் - யுத்2:15 50/4
தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர்
 பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட - யுத்2:15 51/2,3

 மேல்
 
  புண்ணீருள் (1)
புளிக்கும் கண்டகர் புண்ணீருள்
 குளிக்கும் பேய் குடையும்-தோறும் - சுந்:5 53/1,2

 மேல்
 
  புண்ணுடை (1)
போர்த்தலை புறகிட்டு ஏற்ற புண்ணுடை தழும்பும் போலாம் - யுத்4:37 207/3

 மேல்
 
  புண்ணுடையாய்-பால் (1)
ஊறாநின்ற புண்ணுடையாய்-பால் உயிர் காணேன் - யுத்3:22 204/1

 மேல்
 
  புண்ணும் (2)
புண்ணும் செய்தது முதுகு என புறங்கொடுத்து ஓடி - யுத்1:5 57/1
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் - யுத்4:40 112/4

 மேல்
 
  புண்ணுளே (1)
புண்ணுளே கோல் இட்டு அன்ன மானத்தால் புழுங்குகின்றான் - சுந்:11 17/4

 மேல்
 
  புண்ணூடு (1)
புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய் - அயோ:4 44/2

 மேல்
 
  புண்ணே (1)
பொருதமை புண்ணே சொல்ல வென்றமை போந்த தன்மை - சுந்:14 10/1

 மேல்
 
  புண்ணொடும் (1)
சின்னபின்னங்கள் ஆன புண்ணொடும் மயர்வு தீர்ந்தார் - யுத்2:19 295/2

 மேல்
 
  புண்தான் (4)
புண்தான் உறு நெஞ்சு புழுங்குறுவென் - ஆரண்:14 66/3
புண்தான் என நோய் உற விம்முறுகின்ற போழ்தின் - சுந்:4 90/2
புண்தான் உறு நெஞ்சு புழுக்கம் உற - யுத்2:18 27/3
புண்தான் என புனலோடு இழி உதிரம் விழி பொழிவான் - யுத்2:18 170/2

 மேல்
 
  புணர் (16)
பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் - பால:2 44/3
வன் தோரணங்கள் புணர் வாயிலும் வானின் உம்பர் - பால:3 70/1
புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா - பால:10 19/3
பொருப்பு உறழ் தோள் புணர் புண்ணியத்தது - பால:10 54/3
பொன் அணி புணர் முலை புரி மென் கூந்தலார் - பால:14 14/3
புணர் நலம் கிளர் கொங்கை புழுங்கிட - பால:21 29/3
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் - அயோ:3 56/3
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை - அயோ:3 89/3
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் - அயோ:4 97/2
பூரியர் புணர் மாதர் பொது மனம் என மன்னும் - அயோ:9 1/1
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை - ஆரண்:12 80/2
வாரம் ஆவதும் மற்று ஒருவன் புணர்
 தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ - கிட்:7 105/3,4
புழுங்குறு புணர் முலை கொதிப்ப புக்கு உலாய் - கிட்:10 12/2
மாடு இருந்த மற்று இவன் புணர் மங்கையர் மயங்கி - சுந்:12 53/1
நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் - யுத்1:2 42/4
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் - யுத்3:31 6/2

 மேல்
 
  புணர்க்க (1)
பொன் மான் உருவால் சில மாயை புணர்க்க அன்றோ - சுந்:4 87/1

 மேல்
 
  புணர்க்கினும் (1)
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ - யுத்3:28 32/2

 மேல்
 
  புணர்க்கும் (1)
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ - யுத்3:28 32/2

 மேல்
 
  புணர்க்குவன் (1)
போவுண்டது என்னின் ஐய புணர்க்குவன் மாயம் என்று - யுத்2:19 231/3

 மேல்
 
  புணர்க (1)
புறத்தினில் புகழே ஆக பழியோடும் புணர்க போக - யுத்3:27 176/3

 மேல்
 
  புணர்கின்றன (1)
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் - யுத்2:18 150/3

 மேல்
 
  புணர்கின்றாரை (1)
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை - சுந்:2 118/4

 மேல்
 
  புணர்குவர் (1)
எஞ்சல் இல் மனம் நாளை புணர்குவர் எனலோடும் - பால:23 21/2

 மேல்
 
  புணர்ச்சி (3)
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் - கிட்:7 110/2
தூய்மை சால் புணர்ச்சி பேணி துகள்_அறு தொழிலை ஆகி - கிட்:9 8/3
கிடந்தனர் நடந்தது புணர்ச்சி தரு கேதம் - சுந்:2 158/4

 மேல்
 
  புணர்ச்சியாலும் (1)
பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும்
 இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க - கிட்:9 28/1,2

 மேல்
 
  புணர்த்த (3)
தூம மென் குழலினர் புணர்த்த சூழ்ச்சியால் - பால:5 45/4
பொய் நிலையோர்கள் புணர்த்த வஞ்சம் உண்டோ - அயோ:3 22/3
பொய் கொடு வஞ்சனை புணர்த்த போதினும் - யுத்1:4 73/2

 மேல்
 
  புணர்த்தனர் (1)
இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் - ஆரண்:10 33/4

 மேல்
 
  புணர்த்தியேல் (1)
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல்
 யாது உனக்கு இயலாதது எந்தை வருந்தல் என்ன இயம்பினான் - கிட்:10 68/3,4

 மேல்
 
  புணர்த்து (2)
புணர்த்து நோக்கி பொது நின்ற நீதியை - சுந்:12 85/2
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் - யுத்2:17 12/4

 மேல்
 
  புணர்த்துக (1)
பொன்னின் மான் ஆகி புக்கு பொன்னை மால் புணர்த்துக என்ன - ஆரண்:11 39/2

 மேல்
 
  புணர்த்துதல் (1)
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா - யுத்1:9 71/2

 மேல்
 
  புணர்த்தும் (1)
புணர்த்தும் மாயையில் பொதுவுற நின்று அவை உணரா - யுத்4:40 85/2

 மேல்
 
  புணர்த்துவென் (1)
புணர்த்துவென் சீதை தானே புணர்வது ஓர் வினையம் போற்றி - யுத்2:17 3/2

 மேல்
 
  புணர்த்தேன் (1)
பொன்னுலகின் நின்று ஒளிர் பிலத்திடை புணர்த்தேன் - கிட்:14 57/4

 மேல்
 
  புணர்தல் (1)
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் - பால:16 17/4

 மேல்
 
  புணர்தலும் (1)
பொங்கி முற்றிய உணர்வு புணர்தலும் புகையினொடு - கிட்:1 41/1

 மேல்
 
  புணர்ந்த (3)
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா - ஆரண்:13 68/4
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை - சுந்:14 52/2
தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத செய்கை தழுவி புணர்ந்த தகையால் - யுத்2:19 265/1

 மேல்
 
  புணர்ந்தவர் (1)
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் - ஆரண்:10 119/2

 மேல்
 
  புணர்ந்தாரேனும் (1)
போரிடை கொண்டாரேனும் வஞ்சனை புணர்ந்தாரேனும்
 ஆர் உமக்கு அறையல்-பாலார் அனுமனும் உளனோ நும்-பால் - யுத்2:17 45/3,4

 மேல்
 
  புணர்ந்திடுமால் (1)
பொய்யாதன வந்து புணர்ந்திடுமால்
 மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ - யுத்1:3 107/2,3

 மேல்
 
  புணர்ந்து (2)
பொன்னின் மணி தட மார்பு புணர்ந்து என் - ஆரண்:14 52/3
புணர்ந்து அவளும் அன்னவனும் அன்றில் விழை போகத்து - கிட்:14 58/1

 மேல்
 
  புணர்ந்தோர் (1)
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன - பால:3 6/2

 மேல்
 
  புணர்ப்பது (2)
போய் ஐயா புணர்ப்பது என்னே என்பது பொருந்திற்று ஒன்றோ - ஆரண்:11 35/3
புணர்ப்பது ஒன்று இன்மை நோக்கி மாருதிக்கு உரைப்பான் போனேன் - கிட்:11 87/2

 மேல்
 
  புணர்ப்பன் (1)
போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் - ஆரண்:11 38/2

 மேல்
 
  புணர்ப்பின் (1)
நின்றனன் நிகழ்த்தினன் புணர்ப்பின் நெஞ்சினான் - யுத்1:2 15/4

 மேல்
 
  புணர்ப்பினால் (3)
பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் - பால:5 8/4
போழ்ந்தனிர் எனது இடர் புணர்ப்பினால் என்றான் - பால:5 47/4
பூண்டனன் நின் கொடும் புணர்ப்பினால் என்றால் - அயோ:11 70/2

 மேல்
 
  புணர்ப்பு (2)
புல்லி கொண்டன மாயை புணர்ப்பு_அற - சுந்:13 6/3
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் - யுத்3:31 218/1

 மேல்
 
  புணர்ப்பு_அற (1)
புல்லி கொண்டன மாயை புணர்ப்பு_அற
 கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் - சுந்:13 6/3,4

 மேல்
 
  புணர்வது (2)
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை - சுந்:7 5/3
புணர்த்துவென் சீதை தானே புணர்வது ஓர் வினையம் போற்றி - யுத்2:17 3/2

 மேல்
 
  புணர்வராம் (1)
மாதை ஒருவர் புணர்வராம் வஞ்சித்த - அயோ:4 109/2

 மேல்
 
  புணர்வு (1)
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி - யுத்4:32 10/3

 மேல்
 
  புணர (2)
புணர ஆர் உயிர் வெந்து புழுங்குமால் - ஆரண்:6 70/4
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:4 42/4

 மேல்
 
  புணரா (1)
அறன் நின்றவர் இகழும்படி நடுவின் தலை புணரா
 திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ - பால:24 22/1,2

 மேல்
 
  புணராள் (1)
போகாது இருக்கின் இறவாதிருக்கை புணராள் எனக்கொடு உணரா - ஆரண்:13 67/3

 மேல்
 
  புணரான் (1)
புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா - அயோ:4 54/2

 மேல்
 
  புணரி (19)
புணரி மேல் பொர போவதும் போன்றதே - பால:1 11/4
புவித்தலம் குருதியின் புணரி ஆக்கினன் - பால:8 40/3
பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி
 எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி - பால:13 17/2,3
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் - கிட்:3 8/3
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க - சுந்:1 19/2
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ - சுந்:1 63/1
நீப்புண்ட உதிர வாரி நெடும் திரை புணரி தோன்ற - சுந்:11 19/1
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ - சுந்:12 24/2
புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் - சுந்:12 119/3
பொய்கை தாமரை பூத்து என பொலிந்தது புணரி - யுத்1:6 29/4
பூசற்கு முயன்று நம்-பால் பொரு திரை புணரி வேலி - யுத்1:9 72/1
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும் - யுத்1:11 28/2
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய - யுத்2:16 52/3
போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன - யுத்2:18 107/3
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் - யுத்3:22 12/1
புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி - யுத்3:31 20/4
புக்கு அழைத்திட புகுந்துளது இராக்கத புணரி - யுத்3:31 31/4
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி - யுத்4:32 17/4
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என - யுத்4:37 149/2

 மேல்
 
  புணரியில் (4)
புண்ணின் நீர் புணரியில் படிந்து பூவையர் - சுந்:5 56/3
பூளை வீய்ந்து அன்ன போவன புணரியில் புனல் மீன் - சுந்:13 25/3
பொன்னின் மா மணி மகுடத்தை புணரியில் வீழ்த்த - யுத்2:15 244/4
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் - யுத்2:16 172/2

 மேல்
 
  புணரியின் (1)
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் - யுத்3:24 9/4

 மேல்
 
  புணரியும் (1)
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் - கிட்:5 9/3

 மேல்
 
  புணரியுள் (2)
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் - ஆரண்:9 9/2
போன போக்க அரும் பெருமைய புணரியுள் புக்க - யுத்3:22 99/4

 மேல்
 
  புணரியை (2)
புடைத்தவாறும் புணரியை போக்கு_அற - யுத்1:9 45/3
முகந்த வாயின் புணரியை முற்றுற - யுத்4:37 163/4

 மேல்
 
  புணரும் (7)
அலங்கலான் புணரும் செல்வம் காண வந்து அடைந்திலாதார் - அயோ:3 75/2
புரிந்த தன்மையை உரை-செயின் பழி அவர் புணரும் - கிட்:4 14/4
புன் தொழில் குரங்கொடு புணரும் நட்பனோ - கிட்:7 34/4
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும்
 கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் - சுந்:13 20/3,4
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில் - யுத்1:4 94/3
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் - யுத்1:4 146/2
புணரும் கேள்வியர் அல்லர் பொறி இலர் - யுத்1:9 41/2

 மேல்
 
  புணில் (1)
வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப - அயோ:3 24/2

 மேல்
 
  புணின் (1)
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின்
 நீரும் வாரி அதனை நிறைத்ததே - யுத்2:15 61/3,4

 மேல்
 
  புணீர் (2)
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர்
 பற்களோடும் சொரிதர பற்றிய - யுத்2:15 22/2,3
வெம் புணீர் சொரிய நின்றான் இனையன விளம்பலுற்றான் - யுத்2:16 149/4

 மேல்
 
  புணீர்-கொடு (1)
செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் - யுத்3:22 64/4

 மேல்
 
  புணை (3)
பனி நின்ற பெரும் பிறவி கடல் கடக்கும் புணை பற்றி - ஆரண்:1 51/1
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல் - ஆரண்:15 52/3
புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் - யுத்2:17 43/2

 மேல்
 
  புணைகள் (1)
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன - யுத்3:31 28/2

 மேல்
 
  புத்தியால் (1)
போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் - ஆரண்:11 38/2

 மேல்
 
  புத்திரர் (2)
புத்திரர் இனி பெறுதல் புல்லிது என நல்லோர் - அயோ:3 99/3
புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் - யுத்1:4 11/1

 மேல்
 
  புத்திரற்கும் (1)
புத்திரற்கும் ஓர் ஆயிரம் போக்கினான் - யுத்2:19 123/4

 மேல்
 
  புத்திரனோடும் (1)
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் - யுத்3:29 37/1

 மேல்
 
  புத்து (2)
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் - பால:5 33/1
புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன - கிட்:13 21/3

 மேல்
 
  புத்தேள் (4)
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள்
 இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் - யுத்2:16 234/3,4
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள்
 வலம் கிளர் வாளும் வேண்டில் வழங்குவென் யாதும் மாற்றேன் - யுத்2:17 51/3,4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் - யுத்3:28 52/4
புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள்
 அறவனும் ஐய நின்னை நிகர்க்கிலன் அப்பால் நின்ற - யுத்4:32 49/1,2

 மேல்
 
  புத்தேளிர் (1)
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர்
 இரு வினையும் உடையார் போல் அரும் தவம் நின்று இயற்றுவார் - ஆரண்:1 56/1,2

 மேல்
 
  புத்தேளிர்க்கும் (1)
புனித வேதியர்க்கும் மேல் உறை புத்தேளிர்க்கும்
 இனியன இழைத்தி என்று இயம்பி என் பிரி - அயோ:5 33/2,3

 மேல்
 
  புத்தேளிரே (1)
புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே - கிட்:7 118/4

 மேல்
 
  புதல் (1)
நீட்டில களிறு கை நீரின் வாய் புதல்
 பூட்டில புரவிகள் புள்ளும் பார்ப்பினுக்கு - அயோ:4 207/1,2

 மேல்
 
  புதல்வ (2)
பொருளுடை மன்னவன் புதல்வ போக்கிலா - ஆரண்:3 16/2
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இலை மெய்யே - ஆரண்:3 53/3

 மேல்
 
  புதல்வர் (10)
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் - பால:12 2/4
பொறையோடும் தொடர் மனத்தான் புதல்வர் எனும் பெயரே-காண் - பால:12 26/2
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின் - பால:14 2/3
புக்கு_இடம் அறிந்திலர் புதல்வர் பூசலிட்டு - அயோ:4 195/2
புனைதலோ ஐய புதல்வர் ஆதல்தான் - அயோ:14 107/4
போன்றவர் ஆக மெய் புதல்வர் ஆக தான் - அயோ:14 124/2
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி - ஆரண்:6 128/1
ஆவாரம் தகை இராவணற்கு அரும்_பெறல் புதல்வர் - யுத்1:5 51/4
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் - யுத்3:27 50/1
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் - யுத்3:30 20/1

 மேல்
 
  புதல்வரால் (1)
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை - யுத்1:4 143/4

 மேல்
 
  புதல்வரே (1)
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் - அயோ:1 16/2

 மேல்
 
  புதல்வரை (3)
பூதலம் முழுதும் தாங்கும் புதல்வரை அளிக்கும் வேள்வி - பால:5 27/3
பராவ_அரும் புதல்வரை பயக்க யாவரும் - அயோ:2 54/1
மன் உயிர் புதல்வரை மற்றும் பெற்றிலார் - அயோ:4 174/4

 மேல்
 
  புதல்வரோடும் (1)
பொலம் குழை மகளிரோடும் பால் நுகர் புதல்வரோடும்
 குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் - யுத்3:26 71/2,3

 மேல்
 
  புதல்வற்கு (2)
பொருந்து நாள் நாளை நின் புதல்வற்கு என்றனர் - அயோ:2 10/1
இனி உன் புதல்வற்கு அரசும் ஏனையோர்க்கு இன் உயிரும் - அயோ:4 41/2

 மேல்
 
  புதல்வற்கும் (1)
பரியும் நின் குல புதல்வற்கும் நினக்கும் இ பார் மேல் - அயோ:2 78/3

 மேல்
 
  புதல்வன் (36)
அயன் புதல்வன் தயரதனை அறியாதார் இல்லை அவன் - பால:12 15/1
தயரதன் புதல்வன் என்பார் தாமரை கண்ணன் என்பார் - பால:13 42/1
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை - பால:13 58/3
உரை செய் எம் பெரும உன் புதல்வன் வேள்விதான் - பால:13 65/1
காதல் புதல்வன் பெயரே புகல்வான் உயிரும் கண்டான் - அயோ:4 38/4
தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன்
 விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று - அயோ:4 78/2,3
பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் - அயோ:4 80/3
இன்று உம் புதல்வன் இனி நீர் ஏவும் பணி செய்திடுவேன் - அயோ:4 84/2
வேந்தன் பணியினால் கைகேசி மெய் புதல்வன்
 பாந்தள்-மிசை கிடந்த பார் அளிப்பான் ஆயினான் - அயோ:4 91/1,2
கானகம் பற்றி நல் புதல்வன் காய் உண - அயோ:5 43/1
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட - அயோ:6 25/1
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் - அயோ:6 30/3
பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம் - அயோ:11 128/1
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி - ஆரண்:4 25/1
பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற - ஆரண்:6 32/1
இரவி-தன் புதல்வன் தன்னை இந்திரன் புதல்வன் என்னும் - கிட்:2 22/1
இரவி-தன் புதல்வன் தன்னை இந்திரன் புதல்வன் என்னும் - கிட்:2 22/1
இந்திரன் தனி புதல்வன் இன் அளி - கிட்:3 49/1
வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம் - கிட்:3 61/3
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து - கிட்:6 26/3
புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் - கிட்:7 62/4
புதல்வன் பொன் மகுடம் பொறுத்தலால் - கிட்:9 1/1
உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் - கிட்:11 128/2
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் - சுந்:12 72/4
பாழி சால் இரணியன் புதல்வன் பண்பு என - யுத்1:4 4/1
நால் கடல் உடுத்த பாரின் நாயகன் புதல்வன் நாம - யுத்1:4 129/2
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் - யுத்1:11 23/4
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன்
 சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல - யுத்1:12 3/2,3
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த - யுத்1:12 49/1
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற - யுத்2:16 266/3
அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி - யுத்2:18 217/2
பொன்றினன் இராவணன் புதல்வன் போர்க்கு இனி - யுத்2:19 27/2
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த - யுத்3:28 47/2
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் - யுத்3:29 52/2
பொன்றினள் சீதை இன்றே புரவல புதல்வன் தன்னை - யுத்3:29 60/3
தூண் திரண்டு அனைய திண் தோள் சூரியன் புதல்வன் சொல்ல - யுத்4:32 52/3

 மேல்
 
  புதல்வன்-கொல்லோ (1)
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் - யுத்3:21 18/2

 மேல்
 
  புதல்வன்-தன்னை (2)
போவாது ஒழியான் என்றாள் புதல்வன்-தன்னை கணவன் - அயோ:4 53/1
சாந்து என புதல்வன்-தன்னை தரையிடை தேய்த்து தன் ஊர் - யுத்1:14 34/2

 மேல்
 
  புதல்வன்-தனை (1)
நின் நெடும் புதல்வன்-தனை நேமியான் - அயோ:2 4/3

 மேல்
 
  புதல்வனை (11)
முரசம் ஆர்ப்ப நின் முதல் மணி புதல்வனை முறையால் - அயோ:1 46/3
கெடுத்து ஒழிந்தனை உனக்கு அரும் புதல்வனை கிளர் நீர் - அயோ:2 83/1
முன் பயந்தெடுத்த காதல் புதல்வனை முறையினோடும் - அயோ:3 77/1
மனக்கு அரும் புதல்வனை என்றல் மன்னவன் - அயோ:5 31/2
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் - அயோ:11 49/4
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் - கிட்:3 6/2
தனையன் நொய்தினின் தயரதன் புதல்வனை சார்ந்தான் - கிட்:12 28/2
சூரியன் புதல்வனை நோக்கி சொல்லுவான் - சுந்:14 16/4
ஒள்ளிய புதல்வனை உரப்பி என் உரை - யுத்1:2 72/2
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன் - யுத்2:16 269/3
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த - யுத்4:40 101/1

 மேல்
 
  புதல்வி (1)
பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புரங்கள் செற்ற - ஆரண்:6 32/1

 மேல்
 
  புதவ (1)
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே - அயோ:2 38/4

 மேல்
 
  புதவொடு (1)
தந்து ஆரம் புதவொடு தாள் அற - சுந்:6 34/3

 மேல்
 
  புதா (1)
உன்னம் நாரை மகன்றில் புதா உளில் - சுந்:2 149/1

 மேல்
 
  புதிது (4)
பூதம் அத்தனையும் ஓர் வடிவு கொண்டு புதிது என்று - ஆரண்:1 17/1
புதிது அலர் கற்பக தருவும் பொய்_இலா - ஆரண்:10 19/2
ஐயா புதிது உண்டது அறிந்திலையோ - ஆரண்:13 10/4
ஊழி-தோறும் புதிது உறும் கீர்த்தியான் - சுந்:3 96/4

 மேல்
 
  புதிய (6)
பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில - பால:3 46/1
புதிய கூற்று அனையாள் புகைந்து ஏவிய - பால:7 46/1
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக - பால:16 3/3
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய் - பால:19 2/3
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும் - சுந்:6 51/1
பூண்டன புரவியோ புதிய காற்று என்பர் - யுத்4:37 68/3

 மேல்
 
  புதியது (1)
போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள் - ஆரண்:5 5/4

 மேல்
 
  புதியன (2)
புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் - பால:17 9/4
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே - அயோ:2 38/4

 மேல்
 
  புது (33)
போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் - பால:1 20/2
புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த - பால:2 11/1
புலம்பும் மேகலை புது மலர் புனை அறல் கூந்தல் - பால:9 1/3
புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் - பால:9 19/1
மன்றல் அம் புது மலர்_மழையில் சூழ்ந்து என - பால:14 18/1
புது கொண்ட வேழம் பிணிப்போர் புனை பாடல் ஓதை - பால:16 46/1
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் - பால:22 42/3
பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின் - அயோ:2 43/1
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி - அயோ:3 104/2
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப - அயோ:4 214/2
பொழியும் கண்ணீர் புது புனல் ஆட்டினர் - அயோ:7 14/1
பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ - அயோ:9 14/2
செயலுடை புது மலர் பொற்ப சிந்தியே - அயோ:10 47/4
பொழிந்த கண்ணின் புது புனல் போயினான் - அயோ:13 71/2
புண்ணின் புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் - ஆரண்:13 26/1
புண்டரிக புது மலரில் தேன் போதி - ஆரண்:14 97/1
போக பூமியையும் ஏசும் புது மலர் சோலை புக்கார் - கிட்:3 30/4
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு - கிட்:4 18/3
குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் - கிட்:10 44/2
கொழும் குழல் புது குதலையர் நூபுர குரலும் - சுந்:2 13/3
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு - சுந்:2 108/1
பொன் நகர் வீதி-தோறும் புது மனை புகுகின்றாரை - சுந்:2 117/4
பூவையர் பலாண்டு கூற புது மணம் புணர்கின்றாரை - சுந்:2 118/4
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை - சுந்:2 179/2
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ - சுந்:3 80/2
பொய்ம் முறை அரக்கர் காக்கும் புள் உறை புது மென் சோலை - சுந்:6 44/1
போது வந்த புது வலியோ ஒரு - யுத்1:9 61/2
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் - யுத்1:12 12/4
பொழிந்து சோரி புது புனல் பொங்கி மீ - யுத்2:15 31/1
பொன் நெடு நாட்டை எல்லாம் புது குடி ஏற்றிற்று அன்றே - யுத்3:28 48/4
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி - யுத்4:33 20/2
புண்ணின் நீர் ஆறும் பல் பேய் புது புனல் ஆடும் பொம்மல் - யுத்4:34 21/3
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி - யுத்4:34 23/2

 மேல்
 
  புதுக்கிய (1)
கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை - அயோ:11 49/2

 மேல்
 
  புதுக்கின (1)
உவரியை புதுக்கின உதிர ஆறு-அரோ - ஆரண்:7 119/4

 மேல்
 
  புதுக்கினர் (1)
புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் - பால:15 16/4

 மேல்
 
  புதுக்கினான் (1)
போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா - யுத்2:16 200/4

 மேல்
 
  புதுக்கினேன் (1)
புல் நிலை குரக்கு இயல் புதுக்கினேன் என்றான் - கிட்:11 129/4

 மேல்
 
  புதுக்குக (1)
ஆலையம் புதுக்குக அந்தணாளர்-தம் - பால:5 110/1

 மேல்
 
  புதுக்குவானும் (1)
பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் - பால:10 74/4

 மேல்
 
  புதுமை (5)
புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் - பால:17 9/4
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே - பால:19 49/4
பொங்கு இளம் கொங்கைகள் புதுமை வேறு இல - அயோ:12 37/3
புனை மணி அளகம் என்றும் புதுமை ஆம் உவமை பூணா - கிட்:13 57/4
போந்ததோ உயிரும் கொண்டே ஆயினும் புதுமை அன்றே - யுத்3:27 71/4

 மேல்
 
  புதுவது (1)
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது - யுத்1:3 36/3

 மேல்
 
  புதை (3)
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த - பால:11 13/3
புதை இருள் பொழுதினும் மலரும் பொங்கு ஒளி - யுத்2:15 113/1
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய - யுத்4:35 11/3

 மேல்
 
  புதைக்கின்றாரும் (1)
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும்
 நெய் தவழ் வயிர பாறை நிழலிடை தோன்றும் போதை - பால:16 23/2,3

 மேல்
 
  புதைத்த (3)
நடையர் நாசி புதைத்த கை நாற்றலர் - பால:14 42/2
சேலையால் செறிய வாய் புதைத்த செங்கையன் - ஆரண்:10 17/2
பொடி குழீஇ அண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த - யுத்3:22 98/4

 மேல்
 
  புதைத்தார்க்க்கு (1)
எய்த்து இடுக்கண் உற்றார் புதைத்தார்க்க்கு இரு - பால:14 38/3

 மேல்
 
  புதைத்தி (1)
கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் - பால:19 59/4

 மேல்
 
  புதைத்து (5)
குன்று இவர் தோளினானை தொழுது வாய் புதைத்து கூறும் - அயோ:3 84/4
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை - அயோ:3 108/2
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் - அயோ:8 12/4
அச்சம் உற்றனர் கண் புதைத்து அடங்கினர் அமரர் - யுத்3:22 69/4
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ - யுத்4:41 82/3

 மேல்
 
  புதைத்தே (2)
சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் - பால:17 30/4
வெம் சின கூற்றும் தன் விழி புதைத்தே - அயோ:11 68/4

 மேல்
 
  புதைதர (1)
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ - பால:20 7/2

 மேல்
 
  புதைப்ப (3)
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள் கண் புதைப்ப
 ஆர் என்னலோடும் அனல் என்ன அயிர்த்து உயிர்த்தாள் - பால:17 18/3,4
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி - பால:19 59/2
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு - யுத்2:19 34/1

 மேல்
 
  புதைபட (1)
புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார் - சுந்:7 28/1

 மேல்
 
  புதைய (2)
நெறிகளும் புதைய பண்டி நிறைத்து மண் நெளிய ஊர்வார் - பால:2 20/4
பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் - யுத்3:21 8/4

 மேல்
 
  புதையுண்டன (1)
புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால் - சுந்:11 28/3

 மேல்
 
  புதையும் (1)
புதையும் நல் மணி பொன் உருள் அச்சொடும் - யுத்2:19 127/1

 மேல்
 
  புதைவு (1)
புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும் - யுத்1:10 3/2

 மேல்
 
  புந்தி (7)
பொறியின் ஒன்றி அயல் சென்று திரி புந்தி உணரா - ஆரண்:1 46/1
போந்தது என்னை புகுந்த என் புந்தி போய் - ஆரண்:4 31/3
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில் - கிட்:7 132/2
புந்தி நொந்து இராமனும் உயிர்ப்ப பூம் கணை - யுத்1:5 2/2
புக்க தலைப்பெய்தல் நினைந்திலை புந்தி இல்லாய் - யுத்2:19 8/3
பொருளினை உணர வேறு புறத்தும் ஒன்று உண்டோ புந்தி
 தெருளினை உடையர் ஆயின் செயல் அரும் கருணை செல்வ - யுத்2:19 268/1,2
புந்தி ஓங்கும் உவகை பொருமலோ - யுத்4:40 9/1

 மேல்
 
  புந்திதான் (1)
பூண்ட வேந்தன் திருமகன் புந்திதான்
 தூண்டு தேரினும் முந்து உற தூண்டுவான் - அயோ:11 28/2,3

 மேல்
 
  புந்தியர் (1)
பொன்றினம் யாம் என பொருமும் புந்தியர்
 வன் திறல் மாருதி வல்லையோ எமை - கிட்:14 27/2,3

 மேல்
 
  புந்தியால் (2)
போந்தவர் போந்திலம் என்னும் புந்தியால் - அயோ:2 45/4
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால்
 வகை இல் வஞ்சனாய் அரசு வவ்வ யான் - அயோ:14 100/2,3

 மேல்
 
  புந்தியான் (2)
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய - கிட்:17 26/1
போதியால் என்றனன் புலவர் புந்தியான் - யுத்4:40 55/4

 மேல்
 
  புந்தியில் (1)
புந்தியில் அனுக்கம் தீர்வான் தன்னுடை கோயில் புக்கான் - யுத்2:19 207/4

 மேல்
 
  புந்தியின் (3)
புந்தியின் பெருமையாய் போதரு என்று உரை செய்தான் - கிட்:3 15/3
புந்தியின் உற்றது புகல்விர் ஆம் என்றான் - கிட்:16 9/4
போகை நன்று இவன் என்பது புந்தியின் வைத்தாள் - சுந்:5 75/3

 மேல்
 
  புந்தியோய் (2)
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் - யுத்4:40 22/4
புனித நூல் கற்று உணர் புந்தியோய் என்றான் - யுத்4:40 38/4

 மேல்
 
  புந்தியோர் (1)
புண்ணினுள் நுழைந்து ஓடிய புந்தியோர்
 எண்ணின் நுண்ணிய என் செயல்-பாற்று எனா - யுத்4:37 190/3,4

 மேல்
 
  புமான் (1)
அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ - யுத்3:29 31/4

 மேல்
 
  புய (19)
நிலை உருவ புய வலியை நீ உருவ நோக்கு ஐயா - பால:12 28/2
ஈது இவன் தன் வரலாறும் புய வலியும் என உரைத்தான் - பால:12 31/4
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் - பால:17 8/3
வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே - அயோ:3 59/4
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல - அயோ:14 85/1
போன மந்தர மணி புய நெடும் புகழினான் - கிட்:3 1/1
ஒல்லை செரு வேட்டு உயர் வன் புய ஓங்கல் உம்பர் - கிட்:7 37/1
ஏய் உரு புய சாம்பன் என்பவனும் வந்து இறுத்தான் - கிட்:12 12/4
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் - சுந்:2 158/1
வாழி காட்டும் என்று உண்டு உன் வரை புய
 பாழி காட்டி அரும் பழி காட்டினாய் - சுந்:12 33/3,4
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு - சுந்:12 128/3
பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் - யுத்1:9 5/4
பொற்றை மால் வரைகளோ என் புய நெடும் பொருப்பும் அம்மா - யுத்1:9 87/4
புய துறை வலியரேனும் பொறையொடும் பொருந்தி வாழ்தல் - யுத்1:14 8/3
இனி அவை மறையுமோ இந்திரன் புய
 பனி வரை உள நெடும் பாச பல் தழும்பு - யுத்2:19 32/1,2
பொன் அரும்பு உறு தார் புய பொருப்பினான் பொன்ற - யுத்4:32 38/1
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் - யுத்4:33 22/1
திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செரு கடந்த புய வலியும் தின்று மார்பில் - யுத்4:37 197/3
பொன்றினையே இராகவனார் புய வலியை இன்று அறிந்து போயினாயே - யுத்4:38 6/4

 மேல்
 
  புயங்கள் (2)
மலை கடந்த புயங்கள் மடந்தைமார் - பால:18 18/1
மெலிந்தவா நோக்கி தன் புயங்கள் வீங்கினான் - பால:19 37/4

 மேல்
 
  புயங்களால் (1)
பொறுக்கிலா-வகை நெடும் புயங்களால் பிணித்து - யுத்2:16 262/3

 மேல்
 
  புயங்களில் (2)
புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா - பால:10 19/3
வள் உகிர் பெரும் குறிகளும் புயங்களில் வயங்க - சுந்:12 38/4

 மேல்
 
  புயங்களுக்கு (1)
இரண்டு இல புயங்களுக்கு உவமம் ஏற்குமோ - சுந்:4 49/4

 மேல்
 
  புயங்களும் (5)
இந்திரன் மகன் புயங்களும் இரவி சேய் உரனும் - கிட்:7 54/3
திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான் - சுந்:2 138/2
ஆகமும் புயங்களும் அழுந்த ஐம் தலை - சுந்:5 68/3
புயங்களும் குலுங்க நக்கு போர்க்கு இனி ஒழி நீ போத - யுத்3:28 7/2
எழு உயர் புயங்களும் மார்பும் எங்கணும் - யுத்4:38 17/2

 மேல்
 
  புயங்களே (1)
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் - யுத்2:16 180/2

 மேல்
 
  புயங்களோடு (1)
பாழி வன் புயங்களோடு அரக்கன் பல் தலை - சுந்:12 58/2

 மேல்
 
  புயத்த (1)
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் - பால:23 1/3

 மேல்
 
  புயத்தவன் (1)
மல்லினால் செய்த புயத்தவன் மாற்றங்கள் நும்-பால் - யுத்2:16 231/2

 மேல்
 
  புயத்தவனை (1)
மல் ஒடுங்கிய புயத்தவனை வைது எழுது - அயோ:14 49/2

 மேல்
 
  புயத்தன (1)
ஐயன் மல் பெரும் புயத்தன புண் அளப்பு_அரிதால் - சுந்:7 50/4

 மேல்
 
  புயத்தாய் (1)
இரு குன்று அனைய புயத்தாய் இபம் என்று உணராது எய்தாய் - அயோ:4 77/3

 மேல்
 
  புயத்தால் (2)
எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான் - பால:14 31/3
செம் கதிரவன் சிறுவனை திரள் புயத்தால்
 மங்கல வயங்கு ஒளி மறைத்த வல் அரக்கன் - யுத்1:12 20/2,3

 மேல்
 
  புயத்தான் (1)
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான் - பால:17 38/2

 மேல்
 
  புயத்திடை (2)
வையம் என் புயத்திடை நுங்கள் மாட்சியால் - அயோ:1 13/3
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் - சுந்:8 18/4

 மேல்
 
  புயத்தில் (2)
கண்ணனை என் நெடும் புயத்தில் காண்டியால் - சுந்:5 72/4
பூவும் புண்களும் தெரிந்தில மாருதி புயத்தில் - சுந்:7 52/4

 மேல்
 
  புயத்திற்கும் (1)
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா - கிட்:2 31/3

 மேல்
 
  புயத்தின் (2)
நில்லாது மற்று இது அறி போதி என்ன நெடியோய் புயத்தின் வலி என் - ஆரண்:13 66/3
கொலை ஒடுங்கா நெடும் புயத்தின் குன்றொடும் - யுத்3:20 39/1

 மேல்
 
  புயத்தின்-மேலும் (1)
பொழிந்தது அவன் தோளின்-மேலும் இலக்குவன் புயத்தின்-மேலும்
 ஒழிந்தவர் உரத்தின்-மேலும் உதிர நீர் வாரி ஆக - யுத்3:27 181/2,3

 மேல்
 
  புயத்தினான் (2)
பொருப்பு நாண உயர்ந்த புயத்தினான் - அயோ:11 39/4
பொன்னொடே பொருவின் அல்லது ஒன்றொடு பொரு படா உயர் புயத்தினான் - யுத்2:19 75/4

 மேல்
 
  புயத்தினான்-தன் (1)
ஓங்கல்-போல் புயத்தினான்-தன் உரத்திடை ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:18 222/4

 மேல்
 
  புயத்தினிடை (1)
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி - ஆரண்:10 1/2

 மேல்
 
  புயத்தினும் (1)
கொற்ற தோளினும் இலக்குவன் புயத்தினும் குளித்து - யுத்3:22 75/2

 மேல்
 
  புயத்தினொடு (1)
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் - சுந்:5 7/1

 மேல்
 
  புயத்து (21)
மல் காக்கும் மணி புயத்து மன்னன் இவன் மழ_விடையோன் - பால:13 23/1
தூய பொன் புயத்து பொதி தூ குறி - பால:18 23/2
வரை புயத்து அண்ணல் தன் மனையை நோக்கினான் - அயோ:4 180/4
பாழி அம் புயத்து நின் பணியின் நீங்கலா - அயோ:11 54/3
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற - அயோ:14 34/2
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து
 எய்வு இல் மல் பொருவு தோள் இருவர் ஏற நிருதன் - ஆரண்:1 34/3,4
இசையாலே நிறைந்த புயத்து இராவணவோ இராவணவோ - ஆரண்:6 102/4
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை - ஆரண்:8 6/3
மற்கு நோக்கிய திரள் புயத்து அண்ணலே வானம் - ஆரண்:13 79/2
பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே - கிட்:2 21/2
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி - கிட்:7 60/2
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் - கிட்:12 18/4
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய் - சுந்:5 3/2
அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ - சுந்:12 32/3
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை - யுத்1:5 54/2
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி - யுத்1:5 62/2
மல் குலாவு வய புயத்து அங்கதன் - யுத்2:15 80/2
இருளிடை சுடலை ஆடும் எண் புயத்து அண்ணல் வண்ண - யுத்3:22 144/3
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை - யுத்3:31 21/1
ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் - யுத்4:37 104/4
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் - யுத்4:38 25/2

 மேல்
 
  புயத்துக்கு (1)
மல் என்னும் திரள் புயத்துக்கு அணி என்ன வைத்தானே - பால:12 14/4

 மேல்
 
  புயத்தை (2)
எள்ளுதி போலும் நின் புயத்தை எம்மொடும் - யுத்1:2 25/4
ஏல்புடை பாசம் மேல்_நாள் இராவணன் புயத்தை வாலி - யுத்2:19 192/3

 மேல்
 
  புயத்தையோ (1)
புனை கழல் இராகவன் பொன் புயத்தையோ
 வனிதையர் திலகத்தின் மனத்தின் மாண்பையோ - சுந்:3 65/1,2

 மேல்
 
  புயத்தொடு (1)
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் - யுத்2:19 205/4

 மேல்
 
  புயத்தொடும் (1)
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட - பால:15 1/3

 மேல்
 
  புயந்து (1)
மணி வரை புயந்து மென் சாந்தும் மாழ்கி மெல் - பால:14 15/3

 மேல்
 
  புயம் (16)
கல் எனும் இரு புயம் கமலம் கண் எனும் - பால:10 53/3
புகலும் வாள் அரிக்கு அண்ணியர் பொன் புயம்
 புகலும் வாள் அரி கண்ணியர் பூண் முலை - பால:16 28/1,2
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் - பால:18 12/2
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் - பால:20 19/4
பாழி புயம் உயர் திக்கிடை அடைய புடை படர - பால:24 11/1
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் - அயோ:1 65/2
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா - அயோ:4 151/2
வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம்
 இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் - கிட்:6 13/2,3
எருத்து உயர் சுடர் புயம் இரண்டும் எயிறு என்ன - கிட்:14 67/1
இறுகு திண் புயம் இருபதும் இவற்கு இலை என்னா - சுந்:2 129/2
அலங்கல் மாலை நின் புயம் நினைந்து அல்லும் தன் பகலும் - சுந்:9 2/3
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் - சுந்:9 16/4
பாரை ஞூறுவ பற்பல பொன் புயம்
 ஈர்_ஐஞ்ஞூறு தலை உள என்னினும் - சுந்:12 97/1,2
எல்லாம் இடை பயின்றாய் புயம் நால் ஐந்தினொடு இயைந்தாய் - யுத்2:15 163/2
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் - யுத்2:15 180/4
பாழி புயம் அம்பு உருவ படலும் - யுத்3:20 70/1

 மேல்
 
  புயமும் (1)
கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து - யுத்4:33 25/1

 மேல்
 
  புயல் (30)
புயல் புடைபெயர்வன பொழில் அவர் விழியின் - பால:2 42/3
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ - பால:3 4/4
இரும் புயல் ககன மீது இடைவிடாது எழுந்து - பால:5 44/3
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் - பால:5 72/2
புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் - பால:13 42/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை - பால:13 58/3
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள - பால:23 45/1
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் - அயோ:3 93/2
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம் - அயோ:4 120/3
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை - அயோ:4 122/2
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த - அயோ:9 2/3
புயல் கலந்த நீர் தெளித்தலும் புண்டரீக கண் - ஆரண்:13 94/3
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை - ஆரண்:13 126/1
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து - கிட்:2 27/1
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் - கிட்:3 17/3
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர் - கிட்:5 13/1
சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார - கிட்:10 82/1
புயல் இயல் கூந்தல் மாதர் குழாத்தொடும் தாரை போனாள் - கிட்:11 76/4
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் - கிட்:11 127/3
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் - சுந்:4 82/4
புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன - சுந்:6 38/4
புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் - சுந்:7 29/3
புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற - சுந்:10 48/2
புரந்தரன் தலை பொதிர் எறிந்திட புயல் வானில் - சுந்:11 35/1
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின் - யுத்1:3 89/1
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் - யுத்3:21 31/2
புயல் பொரு கூந்தல் பார கற்றையின் புனையலுற்றார் - யுத்3:25 16/4
சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை - யுத்3:28 53/4
புயல் பொழி அருவி கண்ணன் பொருமலன் பொங்குகின்றான் - யுத்4:32 47/1
மங்குவின் நெடு புயல் மழை வறந்ததால் - யுத்4:37 80/4

 மேல்
 
  புயல்-தொறும் (1)
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே - யுத்3:31 123/4

 மேல்
 
  புயலவன் (1)
புயலவன் திசை போர் மத ஆனையின் - யுத்4:33 28/3

 மேல்
 
  புயலால் (1)
புரிந்து நோக்கிய திசை-தொறும் பகழியின் புயலால்
 எரிந்து செல்வதை நோக்கிய இராமனுக்கு இளையான் - யுத்2:16 235/1,2

 மேல்
 
  புயலின் (2)
பொன்_வரை இழிவது ஓர் புயலின் பொற்பு உற - பால:5 13/1
புரிந்த வானர தானையில் புக்கன புயலின் - யுத்2:16 215/4

 மேல்
 
  புயலை (1)
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் - கிட்:7 92/3

 மேல்
 
  புயலொடு (1)
போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை - சுந்:1 78/3

 மேல்
 
  புயற்கு (2)
பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய - பால:10 47/2
புக்கு அணையலுற்றனர் மறைத்தனர் புயற்கு அதிகம் வாளி பொழிவார் - யுத்3:31 148/2

 மேல்
 
  புயன் (1)
பெரிய திண் புயன் நீ உளை தவ வரம் பெரிதால் - யுத்3:30 34/1

 மேல்
 
  புர (1)
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் - யுத்1:12 21/3

 மேல்
 
  புரக்க (4)
புனையும் மா முடி புனைந்து இந்த நல் அறம் புரக்க
 நினையல் வேண்டும் யான் நின்-வயின் பெறுவது ஈது என்றான் - அயோ:1 68/3,4
பார எட்டினோடு இரண்டினில் ஒன்று பார் புரக்க
 பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும் - ஆரண்:8 19/2,3
புரக்க வந்தனம் எனும் பெருமை பூண்ட நாம் - யுத்1:4 66/2
புரக்க உள்ளாரே என்ன கருதினன் பொருமல் தீர்ந்தான் - யுத்3:24 18/4

 மேல்
 
  புரக்கின்றான் (1)
புரந்தான் உலகு எலாம் புரக்கின்றான் என்றாள் - ஆரண்:6 18/4

 மேல்
 
  புரக்கும் (8)
பூணினும் புகழே அமையும் என்று இனைய பொற்பில் நின்று உயிர் நனி புரக்கும்
 யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் - பால:3 12/1,2
போத்தரும் தாதை சொல் புரக்கும் பூட்சியான் - அயோ:14 129/2
மரபுளி நிறுத்திலன் புரக்கும் மாண்பிலன் - ஆரண்:15 3/1
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் - கிட்:11 127/3
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல - யுத்3:20 56/3
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் - யுத்3:22 65/2
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் - யுத்3:22 220/3
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் - யுத்4:38 13/2

 மேல்
 
  புரங்கள் (5)
புரங்கள் நேர் இலா நகரம் நீங்கி போய் - பால:6 22/2
வென்றவன் புரங்கள் வேவ தனி சரம் துரந்த மேரு - சுந்:3 118/2
ஏக சாதனனும் மூன்று புரங்கள் பண்டு எரித்துளோனும் - யுத்3:22 122/2
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார் - யுத்3:31 74/1
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என - யுத்4:37 58/2

 மேல்
 
  புரங்களின் (1)
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் - யுத்2:19 239/4

 மேல்
 
  புரங்களும் (1)
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி - யுத்2:19 298/2

 மேல்
 
  புரசை (6)
புரசை மா கரி நிருபர்க்கும் புரத்து உறைவோர்க்கும் - அயோ:1 46/1
புரசை மத களிற்றான் பொற்கோயில் முன்னர் - அயோ:4 88/2
புரசை யானையில் கொண்டு போயினார் - அயோ:11 120/4
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ - கிட்:11 43/3
புரசை யானையின் வீதியில் போதவும் - சுந்:5 36/2
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை - சுந்:12 114/4

 மேல்
 
  புரசையும் (1)
செய் தொடர் கன வல்லியும் புரசையும் சிந்தி - சுந்:13 30/1

 மேல்
 
  புரசையொடு (1)
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை - யுத்2:18 129/2

 மேல்
 
  புரசையோடு (1)
ஆக்கைய புரசையோடு அணைந்த தாளன - யுத்2:18 112/2

 மேல்
 
  புரட்டல் (1)
பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பு ஆம் என - சுந்:12 58/3

 மேல்
 
  புரட்டி (1)
பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர் - யுத்2:16 306/2

 மேல்
 
  புரட்டின (1)
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் - ஆரண்:8 13/4

 மேல்
 
  புரட்டினர் (1)
போழ்களின் புரட்டினர் நிருதர் பொங்கினார் - யுத்2:19 44/4

 மேல்
 
  புரட்டுவென் (1)
புரட்டுவென் தலையை இன்று பழியொடும் ஒழிவென் போலாம் - யுத்3:27 163/4

 மேல்
 
  புரண்ட (7)
பூதலம் உற்று அதனில் புரண்ட மன்னன் - அயோ:3 16/1
நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின் - ஆரண்:7 116/3
போன மாற்றலர் புகழ் என கால் பொர புரண்ட
 வானயாற்று வெண் திரை என வரம்பு_இல பரந்த - சுந்:9 7/3,4
பொருப்பு உருண்டனவாம் என தலத்திடை புரண்ட - யுத்2:16 210/4
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் - யுத்2:19 119/1
புழுதியே பாயல் ஆக புரண்ட நாள் புரண்டு மேல் வீழ்ந்து - யுத்3:27 169/2
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின் - யுத்3:31 92/3

 மேல்
 
  புரண்டவாறும் (1)
புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி - யுத்2:18 194/1

 மேல்
 
  புரண்டவும் (1)
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே - அயோ:13 3/4

 மேல்
 
  புரண்டன (4)
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை - ஆரண்:7 75/3
தழைந்தன புரண்டன மீனம்தாம் எலாம் - சுந்:4 105/4
புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால் - சுந்:11 28/3
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் - யுத்3:22 55/3

 மேல்
 
  புரண்டனர் (2)
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் - யுத்2:18 93/3
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே - யுத்2:18 93/4

 மேல்
 
  புரண்டனள் (3)
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் - கிட்:8 2/3
பொய் என உணராள் அன்பால் புரண்டனள் பூசலிட்டாள் - யுத்2:17 32/4
போழ்ந்தனள் பெரும் பாம்பு என்ன புரண்டனள் பொருமி பொங்கி - யுத்2:18 266/2

 மேல்
 
  புரண்டனன் (2)
படி உற புரண்டனன் பலவும் பன்னினான் - அயோ:5 25/4
போழ்ந்தனன் என்ன கூறி புரண்டனன் பொருமுகின்றான் - யுத்3:26 55/4

 மேல்
 
  புரண்டார் (8)
வீழ்ந்தார் அயர்ந்தார் புரண்டார் விழி போயிற்று இன்று என்றார் - அயோ:4 83/1
பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் - அயோ:6 31/4
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார்
 குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் - ஆரண்:7 94/2,3
பொய்ந்நிலை மருங்கினர் புலம்பினர் புரண்டார் - ஆரண்:10 41/4
புதைபட இருளின் மிடைந்தார் பொடியிடை நெடிது புரண்டார்
 விதைபடும் உயிரர் விழுந்தார் விளியொடு விழியும் இழந்தார் - சுந்:7 28/1,2
சுருண்டனர் புரண்டார் தொலைந்தனர் மலைந்தார் - சுந்:8 29/4
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி - யுத்3:21 16/3
புரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் பலர் புரண்டார் பலர் உருண்டார் - யுத்3:31 111/2

 மேல்
 
  புரண்டாள் (5)
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் - அயோ:3 3/4
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள்
 உண்டாய துன்ப கடற்கு எல்லை உணர்ந்திலாதாள் - அயோ:4 139/3,4
பொன் திணி கரும் கழல் விழுந்தனள் புரண்டாள் - ஆரண்:10 45/4
புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் - ஆரண்:13 36/4
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள் - யுத்3:23 9/1

 மேல்
 
  புரண்டாள்-அரோ (4)
போது மொய்த்த அமளி புரண்டாள்-அரோ - பால:10 78/4
பொன்னின் வார் தளிரில் புரண்டாள்-அரோ - ஆரண்:6 75/4
புழுங்கு நாகம் என புரண்டாள்-அரோ - ஆரண்:7 2/4
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ - ஆரண்:9 29/4

 மேல்
 
  புரண்டான் (2)
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான்
 மடல் தோகையர் வலி வென்றவன் வானோர் முகம் மலர்ந்தார் - யுத்2:18 168/3,4
புனையும் அம்பினில் தம்பனும் பொருப்பு என புரண்டான் - யுத்3:22 174/4

 மேல்
 
  புரண்டில (1)
புரண்டில புகழ் இல பொருப்பு என்று ஒன்று போன்று - சுந்:4 49/3

 மேல்
 
  புரண்டு (14)
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல - பால:15 3/2
புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே - அயோ:1 31/2
பொடி தலம் தோள் உற புரண்டு சோர்கின்றான் - அயோ:11 89/4
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் - ஆரண்:6 39/2
இடிக்கு உடைந்தது என புரண்டு ஏங்கினாள் - ஆரண்:12 3/4
புரண்டு பாம்பு இடை வர வெருவி புக்கு உறை - ஆரண்:15 14/1
பொன் தந்த முழைகள்-தோறும் புறத்து உராய் புரண்டு பேர்வ - சுந்:1 3/2
மலைகளின் புரண்டு வீழ வள் உகிர் நுதியால் வாங்கி - யுத்1:3 141/1
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் - யுத்1:5 56/3
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் - யுத்1:12 15/4
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில - யுத்2:15 124/4
புரண்டு தோள் உற பொலன் கொள் நாண் வலம்பட போக்கி - யுத்2:15 239/2
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் - யுத்2:19 211/2
புழுதியே பாயல் ஆக புரண்ட நாள் புரண்டு மேல் வீழ்ந்து - யுத்3:27 169/2

 மேல்
 
  புரத்திடை (1)
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் - யுத்3:30 27/4

 மேல்
 
  புரத்தின் (2)
உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர் - கிட்:14 43/2
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக - யுத்1:9 83/2

 மேல்
 
  புரத்தினுள் (1)
புரத்தினுள் தரும் தூது புகுந்த பின் - சுந்:12 103/3

 மேல்
 
  புரத்து (2)
புரசை மா கரி நிருபர்க்கும் புரத்து உறைவோர்க்கும் - அயோ:1 46/1
இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ - ஆரண்:7 87/3

 மேல்
 
  புரத்தை (2)
துன்னவர் புரத்தை முற்றும் சுடு தொழில் தொல்லையோனும் - சுந்:12 130/1
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப - யுத்3:26 54/3

 மேல்
 
  புரந்த (1)
தாரணி புரந்த சாலகடங்கட மன்னன் தையல் - ஆரண்:6 43/2

 மேல்
 
  புரந்தரன் (19)
அன்று அளித்த அரசு அன்றோ புரந்தரன் இன்று ஆள்கின்றது அரச என்றான் - பால:6 9/4
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் - பால:9 20/4
புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை - பால:9 22/2
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன - பால:22 22/3
புரந்தரன் புடை வரும் அமரர் போன்றனர் - பால:23 42/4
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர் - அயோ:1 67/2
புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே - அயோ:5 6/4
பொன் ஒளிர் நெடு முடி புரந்தரன் போனான் - ஆரண்:2 32/4
புரந்தரன் முதலிய புலவர் யாரையும் - ஆரண்:4 12/1
அசைவு உற புரந்தரன் அடர்ந்த தோள்களின் - ஆரண்:10 12/3
போர் இலான் புரந்தரன் ஏவல் பூண்டனன் - ஆரண்:10 31/1
புரந்தரன் தலை பொதிர் எறிந்திட புயல் வானில் - சுந்:11 35/1
புள் உயர்த்தவன் திகிரியும் புரந்தரன் அயிலும் - சுந்:12 38/1
புரந்தரன் செல்வத்து ஐய கொல்கை ஓர் பொருளிற்றோதான் - யுத்2:17 72/2
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் - யுத்3:22 12/1
புரந்தரன் முதல்வர் ஆய நான்மறை புலவர் பாரில் - யுத்3:28 57/2
புரந்தரன் பகை போயிற்று அன்றோ எனும் - யுத்3:29 11/1
தோன்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரக தேர்-மேல் - யுத்4:37 8/1
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா - யுத்4:38 14/3

 மேல்
 
  புரந்தரன்-அவனும் (1)
ஆழியானும் மற்று அயனொடு புரந்தரன்-அவனும்
 சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் - யுத்3:31 39/2,3

 மேல்
 
  புரந்தரனது (1)
தேர் இது புரந்தரனது என்றனர் தெளிந்தார் - யுத்4:36 26/4

 மேல்
 
  புரந்தரனார் (2)
பொன்னுலகம் மீள புகாரோ புரந்தரனார் - யுத்2:17 79/4
போந்ததுவும் கடைமுறையே புரந்தரனார் பெரும் தவமாய் போயிற்று அம்மா - யுத்4:38 25/4

 மேல்
 
  புரந்தரனும் (1)
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் - பால:6 13/3

 மேல்
 
  புரந்தரனை (1)
இரு காலில் புரந்தரனை இரும் தளையில் இடுவித்த - ஆரண்:6 104/3

 மேல்
 
  புரந்தரனோடுதான் (1)
பூ அராவு வேல் புரந்தரனோடுதான் பொன்றா - ஆரண்:8 3/1

 மேல்
 
  புரந்தராதி (1)
புரந்தராதி மற்று ஏனையோர் தனி தனி புகழ்ந்து ஆங்கு - யுத்4:40 122/2

 மேல்
 
  புரந்தராதியர் (2)
பொருக்கென நோக்கிய புரந்தராதியர்
 இரக்கமும் அவலமும் துளக்கும் எய்தினார் - சுந்:9 25/3,4
பொத்தினர் செவிகளை புரந்தராதியர் - யுத்2:19 38/4

 மேல்
 
  புரந்தராதியர்க்கு (1)
பொன்னொடு வெள்ளியும் புரந்தராதியர்க்கு
 இன் இயல் முறைமுறை இருக்கை ஈயவே - ஆரண்:10 16/3,4

 மேல்
 
  புரந்தாள் (1)
பதியின் பிழை அன்று பயந்து நமை புரந்தாள்
 மதியின் பிழை அன்று மகன் பிழை அன்று மைந்த - அயோ:4 129/2,3

 மேல்
 
  புரந்தான் (2)
புரந்தான் உலகு எலாம் புரக்கின்றான் என்றாள் - ஆரண்:6 18/4
புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் - யுத்4:40 113/1

 மேல்
 
  புரந்து (3)
அன்னவன் தான் புரந்து அளிக்கும் திரு நாட்டில் நெடும் காலம் அளவது ஆக - பால:5 34/1
இளை புரந்து அளித்தல் மேல் இவர்ந்த காதலன் - ஆரண்:15 25/2
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது - யுத்1:6 8/1

 மேல்
 
  புரந்தேன் (1)
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம் - யுத்3:29 36/2

 மேல்
 
  புரப்பார் (1)
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார்
 மறத்தார் குலம் முதல் வேர் அற மாய்ப்பான் இவண் வந்தார் - யுத்3:27 141/2,3

 மேல்
 
  புரப்பான் (1)
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ் - அயோ:4 216/1

 மேல்
 
  புரப்போய் (1)
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய்
 சா-மின் நீர் என்றல் தருமம் அன்று என்றனர் தளர்ந்தார் - யுத்3:31 44/3,4

 மேல்
 
  புரம் (23)
பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புரம் மூன்று எரித்த போர் வில் - அயோ:4 57/2
புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் - அயோ:14 39/4
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் - ஆரண்:13 15/1
ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் - ஆரண்:13 31/3
புரம் எலாம் எரி செய்தோன் முதலினோர் பொரு இலா - கிட்:7 128/1
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் - கிட்:10 20/2
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ - கிட்:10 90/2
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் - கிட்:10 98/2
சொன்னாயே நீ யாவன் அடா தொல் புரம் அட்டான் - சுந்:2 82/2
புரம் புக இருந்தது ஓர் மயிலும் போயதால் - சுந்:3 51/4
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய - சுந்:11 2/3
புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன் - சுந்:12 98/1
பூசலிட்ட இயல் புரம் எலாம் - சுந்:13 2/4
மா புரம் அடங்கலும் இரிந்து அயர வன் தாள் - யுத்1:12 21/2
போயது அந்தகன் புரம் புக நிறைந்தது போலாம் - யுத்3:30 43/3
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் - யுத்3:31 38/1
புரம் சுடு கடவுளும் புள்ளின் பாகனும் - யுத்3:31 171/1
தோன்றின புரம் சுடும் ஒருவன் தோற்றத்த - யுத்3:31 181/4
மு புரம் எரித்தவனும் நான்முகனும் முன்_நாள் - யுத்4:36 19/1
புரம் சுட பண்டு அமைந்தது பொன் பணை - யுத்4:37 193/1
பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ - யுத்4:38 8/2
மா புரம் தவிர்ந்து விண் வழி சென்றார் சிலர் - யுத்4:38 14/4
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் - யுத்4:41 26/4

 மேல்
 
  புரமும் (1)
புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும் - யுத்1:10 3/2

 மேல்
 
  புரவல (1)
பொன்றினள் சீதை இன்றே புரவல புதல்வன் தன்னை - யுத்3:29 60/3

 மேல்
 
  புரவலர் (2)
புக்கவன் தன்னை நோக்கி புரவலர் முனிவர் யாரும் - அயோ:3 106/1
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன் - கிட்:11 34/2

 மேல்
 
  புரவலர்-தம் (1)
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே - ஆரண்:4 21/3

 மேல்
 
  புரவலர்-தம்_புரவலனே (1)
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே - ஆரண்:4 21/3

 மேல்
 
  புரவலன் (16)
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர் - அயோ:1 50/3
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் - அயோ:1 57/4
புல்கு காதல் புரவலன் போர் வலாய் - அயோ:2 13/3
போகின்றாளை தொழுது புரவலன்
 ஆகம் மற்று அவள்-தன்னையும் ஆற்றி இ - அயோ:4 28/1,2
பொன்றிய புரவலன் பொரு_இல் சேனையே - அயோ:14 24/4
புறத்து இனி உரைப்பது என்னே புரவலன் தேவி-தன்னை - ஆரண்:11 36/1
போனவள் புலவி நோக்கி புரவலன் பொலன் கொள் தாராய் - ஆரண்:11 67/1
புண்டரீக கண் புனல் வர புரவலன் புகல்வான் - ஆரண்:13 81/4
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி - கிட்:2 32/2
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் புரவலன் தன்னை நோக்கி - கிட்:7 155/4
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் - சுந்:12 72/4
புன்கணார் புன்கண் நீக்கும் புரவலன் போந்த தன்மை - யுத்1:9 31/3
பொன்ற வந்து அடைந்த தானை புரவலன் ஒருவன் தானோ - யுத்2:16 186/2
புனையும் நல் நெடு நீறு என நூறிய புரவலன் பொர வென்று - யுத்2:16 326/2
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர் - யுத்3:27 13/1
புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ - யுத்4:41 19/4

 மேல்
 
  புரவலன்-தன்னொடும் (1)
புரவலன்-தன்னொடும் அமரில் புக்கு உடன் - அயோ:11 97/2

 மேல்
 
  புரவலனே (1)
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே - ஆரண்:4 21/3

 மேல்
 
  புரவி (70)
சதங்கைகள் அல்லன புரவி தார்களே - பால:3 51/4
பரவையின் பெரியன புரவி பந்தியே - பால:3 62/4
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி - பால:3 64/2
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி - பால:11 14/1
விறலியரோடு நல் யாழ் செயிரியர் புரவி மேலார் - பால:14 60/2
தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் - பால:14 67/3
பால் நிற புரவி அன்ன புள் என பாரில் செல்ல - பால:14 68/2
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம் - பால:14 75/1
தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் - பால:20 3/3
அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய் - பால:20 6/3
பரந்த தேர் களிறு பாய் புரவி பண்ணையில் - பால:23 42/1
நாலையும் அனையன புரவி நான்கு ஒரு - பால:23 71/3
உளை விரி புரவி தேர் உதயசித்து எனும் - பால:24 49/1
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் - அயோ:3 103/2
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை - அயோ:4 202/1
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி - அயோ:5 46/2
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி - அயோ:5 46/2
பண்ணின புரவி தேர் பகடு பண்டியும் - அயோ:12 26/1
பொடி மிசை புரண்டவும் புரவி ஈட்டமே - அயோ:13 3/4
தாள் அற தலை அற புரவி தாளொடும் - அயோ:14 35/3
படையொடு ஆடவர்கள் பாய் புரவி மால் கயிறு தேர் - ஆரண்:1 9/1
புல்லினர் திசை-தொறும் புரவி தேரினர் - ஆரண்:7 49/3
அசும்புறு மத கரி புரவி ஆடக - ஆரண்:7 52/1
முழங்கின சங்கொடு புரவி மொய்த்து உற - ஆரண்:7 110/3
கொடியொடு கொடுஞ்சு இற புரவி கூட்டு அற - ஆரண்:7 116/1
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி - ஆரண்:9 2/2
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் - ஆரண்:10 131/2
புக்கு நீங்கலின் தளர்வு_இல் இரவி தேர் புரவி - கிட்:4 5/4
ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி
 ஏழும் மங்கையர் எழுவரும் நடுங்கினர் என்ப - கிட்:4 17/2,3
கொட்புறு புரவி தெய்வ கூர் நுதி குலிசத்தாற்கும் - சுந்:1 24/1
ஆழி அண்டத்தின் அருக்கன்-தன் அலங்கு தேர் புரவி
 ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் - சுந்:2 12/3,4
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் - சுந்:8 13/4
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் - சுந்:8 42/1
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை - சுந்:9 8/4
ஊழி காற்று அன்ன புரவி மற்று அவற்றினுக்கு இரட்டி - சுந்:9 11/3
தேரினை நிகர்த்தன புரவி தேர்களே - சுந்:9 39/4
ஓய்வு_இல புரவி வாய் உதிரம் கால்வன - சுந்:9 40/3
நூறொடு நூறு பூண்ட நொறில் வய புரவி நோன் தேர் - சுந்:10 7/2
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி - சுந்:10 16/1
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த - சுந்:12 114/3
யானை இலர் தேர் புரவி யாதும் இலர் ஏவும் - யுத்1:2 63/1
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ - யுத்1:9 8/4
இன்னது ஓர் குலத்த என்று புலப்படா புரவி எல்லாம் - யுத்1:10 15/4
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் - யுத்1:13 22/1
கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால் - யுத்2:15 121/2
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் - யுத்2:15 144/2
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த - யுத்2:15 151/2
கார் செல தேர் செல புரவி கால் செல - யுத்2:16 98/2
ஓடின புரவி வேழம் ஓடின உருளை திண் தேர் - யுத்2:16 168/1
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் - யுத்2:16 310/1
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே - யுத்2:18 18/4
புண் உற உயிர் உகும் புரவி பூட்டு அற - யுத்2:18 108/1
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன - யுத்2:18 113/1
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் - யுத்2:18 145/2
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் - யுத்2:18 182/1
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர - யுத்2:19 26/3
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் - யுத்2:19 51/1
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் - யுத்2:19 58/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் - யுத்2:19 121/4
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ - யுத்2:19 171/3
சாலி வண் கதிர் நிகர் புரவி தானையான் - யுத்3:20 35/1
மான மா புரவி பொன் தார் மா கொடி கொண்ட பண்ணை - யுத்3:22 6/2
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க - யுத்3:25 19/2
பால் கொளும் புரவி எல்லாம் படுத்தினான் படியின் மேலே - யுத்3:27 180/4
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் - யுத்3:28 17/4
துள்ளு பாய் புரவி தேரும் முறை முறை தானே தூண்டி - யுத்3:28 29/1
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் - யுத்3:28 37/1
அணி நெடும் புரவி எல்லாம் ஆற்றல ஆய அன்றே - யுத்3:28 38/2
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி - யுத்3:31 167/2
துருவ தார் புரவி எல்லாம் மூங்கையர் சொல் பெற்று-என்ன - யுத்4:42 5/1

 மேல்
 
  புரவி-நின்றும் (1)
பந்தி அம் புரவி-நின்றும் பாரிடை இழிந்தோர் வாச - பால:14 54/1

 மேல்
 
  புரவி-மேலும் (1)
கைத்தலம் குலைத்தார் ஆக களிற்றினும் புரவி-மேலும்
 தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி - யுத்2:18 183/3,4

 மேல்
 
  புரவிகள் (5)
மன் மணி புரவிகள் மகளிர் ஊர்வன - பால:14 14/1
பூட்டில புரவிகள் புள்ளும் பார்ப்பினுக்கு - அயோ:4 207/2
வல்லி ஊடு அற மறிந்தன புரவிகள் மடிய - யுத்3:22 55/2
பல் விலங்கொடு புரவிகள் பூண்ட தேர் பரவை - யுத்3:22 58/1
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால் - யுத்3:28 27/2

 மேல்
 
  புரவிய (3)
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் - யுத்2:15 233/2
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் - யுத்2:16 212/1
போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று - யுத்2:16 315/2

 மேல்
 
  புரவியன் (1)
வால் உளை புரவியன் மடித்த வாயினான் - யுத்3:20 33/2

 மேல்
 
  புரவியான் (1)
உளை வய புரவியான் உதவ உற்று ஒரு சொலால் - கிட்:3 8/1

 மேல்
 
  புரவியில் (2)
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை - பால:3 67/3
தேரிடை செல்லார் மான புரவியில் செல்லார் செம் கண் - யுத்2:19 169/1

 மேல்
 
  புரவியின் (12)
ஆடு வாம் புரவியின் குரத்தை யாப்பன - பால:3 55/1
போயின பதாதி சொன்ன புரவியின் இரட்டி போலாம் - சுந்:8 10/3
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் - சுந்:8 34/1
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை - சுந்:9 9/3
தார் வரும் புரவியின் இரட்டி சாலுமே - யுத்1:5 30/4
புரவியின் தலை பூட்கையின் தலை இவை பொருத்தி - யுத்2:15 235/3
ஆற்று கொய் உளை புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் - யுத்2:15 241/4
கரியின் கைகளும் புரவியின் கால்களும் காலின் - யுத்2:16 245/1
ஊர்குவார் உயிரும் கொண்டான் புரவியின் உயிரும் உண்டான் - யுத்2:19 172/4
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி - யுத்3:21 22/3
பொங்கும் ஓதையும் புரவியின் அமலையும் பொலம் தேர் - யுத்3:22 102/3
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் - யுத்3:31 13/3

 மேல்
 
  புரவியும் (18)
தாக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் படைஞர் தாளும் - பால:14 79/3
வீரரும் களிறும் தேரும் புரவியும் மிடைந்த சேனை - பால:14 80/1
பம்பு திண் புரவியும் படைஞரும் புடை வர - பால:20 20/2
ஆழியும் புரவியும் ஆளும் அற்று அவை - ஆரண்:7 104/3
பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய - சுந்:7 41/4
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்தி - சுந்:11 34/1
பொருப்பை மீதிடும் புரவியும் பூட்கையும் தேரும் - யுத்1:5 34/1
தும்பி ஈட்டமும் இரதமும் புரவியும் தொடர்ந்த - யுத்1:5 35/1
பொன்றி வீழ்ந்த புரவியும் பூட்கையும் - யுத்2:15 58/4
அவிந்தன புரவியும் ஆளும் அற்றன - யுத்2:15 120/2
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய - யுத்2:15 146/1
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் தெற்றி - யுத்2:15 238/1
ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும் - யுத்2:18 111/2
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய - யுத்2:19 52/2
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி - யுத்2:19 152/2
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர் - யுத்3:20 59/1
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய - யுத்3:27 54/2
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற - யுத்4:32 13/2

 மேல்
 
  புரவியை (2)
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் - சுந்:9 33/4
மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை - சுந்:9 36/2

 மேல்
 
  புரவியோ (1)
பூண்டன புரவியோ புதிய காற்று என்பர் - யுத்4:37 68/3

 மேல்
 
  புரவியோடும் (1)
விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற - அயோ:13 52/3

 மேல்
 
  புரள் (4)
பூழி பொன் தார் முற்றும் அடங்க புரள் போழ்தில் - அயோ:3 46/2
அற்பின் நல் திரை புரள் ஆசை வேலையன் - ஆரண்:12 26/2
புரள் நெடும் திரைகளும் புரிந்து நோக்கினான் - யுத்1:4 26/4
விழுந்து புரள் தீவினை நிலத்தொடு வெதும்ப - யுத்4:36 27/1

 மேல்
 
  புரள்கின்ற (1)
பொன் துன்னும் படியகத்து புரள்கின்ற பொழுதகத்து - ஆரண்:6 106/2

 மேல்
 
  புரள்கின்றது (1)
மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள் - யுத்2:17 36/3

 மேல்
 
  புரள்தலோடும் (1)
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும்
 வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும் - யுத்3:21 31/2,3

 மேல்
 
  புரள்பவர் (1)
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் - யுத்3:28 22/3

 மேல்
 
  புரள்வ (2)
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ - ஆரண்:7 69/4
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே - கிட்:10 16/4

 மேல்
 
  புரள்வர் (1)
மலை என எழுவர் வீழ்வர் மண்ணிடை புரள்வர் வானில் - யுத்2:19 193/1

 மேல்
 
  புரள்வன (1)
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை - யுத்3:29 43/3

 மேல்
 
  புரள்வாள் (1)
கொடி போல் புரள்வாள் குலைவாள் அயர்வாள் - ஆரண்:12 74/2

 மேல்
 
  புரள (9)
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள - அயோ:4 74/4
போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான் - ஆரண்:7 126/2
தூக்கிய கரிகளும் புரள நூக்கினான் - சுந்:9 32/4
புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் - யுத்2:17 43/2
பொன்னால் இயன்ற நகை ஓடை பொங்க வன மாலை மார்பு புரள
 தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் - யுத்2:19 248/3,4
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள
 கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண் - யுத்3:20 93/2,3
புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள
 விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த - யுத்3:22 97/3,4
சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் - யுத்3:22 130/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை - யுத்4:37 161/2

 மேல்
 
  புரளான் (1)
பூதம் ஐந்தொடும் பொருந்திய உருவினால் புரளான்
 வேதம் நான்கினும் விளம்பிய பொருள்களால் விளியான் - யுத்1:3 18/1,2

 மேல்
 
  புரளும் (3)
புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா - பால:7 11/1
எழுவான் என்ன மின் இமைக்கும் ஆரம் புரளும் இயல்பிற்று ஆய் - சுந்:2 214/2
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு - யுத்1:4 53/3

 மேல்
 
  புரளுமால் (1)
உழும் நிலத்தை உருளும் புரளுமால் - யுத்3:29 15/4

 மேல்
 
  புராதனர் (1)
போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம் - யுத்1:3 109/2

 மேல்
 
  புராதனன் (1)
புண்டரீகத்து புராதனன் தன்னொடும் பொருந்தி - யுத்4:40 106/3

 மேல்
 
  புராதனனே (1)
பூவில் வந்த புராதனனே புகல் - சுந்:5 21/3

 மேல்
 
  புராதனா (3)
புண்டரீகத்து வைகும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 7/4
புள்ளின்-மேல் வந்து தோன்றும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 8/4
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று - யுத்1:8 16/3

 மேல்
 
  புராரி (1)
போயிட துணிந்தோம் என்றார் புராரி மற்று யானும் காற்றின் - பால:5 25/3

 மேல்
 
  புராரியும் (1)
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த - பால:5 31/3

 மேல்
 
  புரி (29)
ஆசு அலம் புரி ஐம்பொறி வாளியும் - பால:1 1/1
மண்ணும் மணி முழவு அதிர வான் அரங்கில் நடம் புரி வாள் இரவி ஆன - பால:11 16/3
பொம்மென்ன வண்டு அலம்பும் புரி குழலை காதலித்த - பால:13 22/3
பொன் அணி புணர் முலை புரி மென் கூந்தலார் - பால:14 14/3
மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால் - பால:15 21/1
பொன் அரி மாலை கொண்டு புரி குழல் புனையலுற்றாள் - பால:19 16/4
துன்று புரி கோதை எழில் கண்டு உலகு சூழ்வந்து - பால:22 33/1
ஒன்று புரி கோலொடு தனி திகிரி உய்ப்பான் - பால:22 33/2
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் - பால:23 30/2
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் - அயோ:4 74/2
செம் தழல் புரி செல்வன் திசைமுக_முனி செவ்வே - அயோ:9 22/1
புரி தொழில் எனை அது புகலுதி எனலும் - ஆரண்:2 38/2
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி - ஆரண்:3 54/1
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் - ஆரண்:6 86/4
வண்டு உழல் புரி குழல் மடந்தைமாரொடும் - ஆரண்:7 120/3
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் - ஆரண்:12 4/2
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் - கிட்:1 7/2
அன்ன தன்மையர் ஆற்றலின் அமர் புரி பொழுதின் - கிட்:7 60/1
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் - கிட்:8 2/2
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை - கிட்:16 3/2
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர - சுந்:1 76/2
தள்ளுற பாணி தள்ளா நடம் புரி தடம் கண் மாதர் - சுந்:2 36/2
சஞ்சலம் புரி சக்கரவாகமுடன் தாழ் - சுந்:5 81/3
புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற - சுந்:10 48/2
எம் முனை தூது வந்தாய் இகல் புரி தன்மை என்னை - சுந்:12 84/3
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய - யுத்2:17 93/2
தாயரும் தம்பிமாரும் தவம் புரி நகரம் சார - யுத்3:26 74/1
ஏவல் புரி இந்திரனும் அற்று என இசைத்தான் - யுத்4:36 6/2
தன் பிரிந்து அருள் புரி தருமம் போலியை - யுத்4:40 47/3

 மேல்
 
  புரி-மின் (1)
போக்கு எனக்கு அடுத்த நண்பீர் நல்லது புரி-மின் என்னா - கிட்:16 62/3

 மேல்
 
  புரி_குழல் (1)
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் - கிட்:1 7/2

 மேல்
 
  புரிக (2)
ஒன்று பெருமை உரிமை புரிக என்றான் - யுத்1:3 174/4
போயினள் தையல் இப்பால் புரிக என புலவர் கோமான் - யுத்3:24 1/1

 மேல்
 
  புரிகிலாமை (1)
போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை
 வானையும் வென்றுளோரை வல்லையின் மடிய நூறி - சுந்:9 66/2,3

 மேல்
 
  புரிகிலென் (1)
புரிகிலென் நின்னொடு இன்னம் புகல்வது கேட்டி என்றான் - பால:24 31/4

 மேல்
 
  புரிகிலேன் (2)
யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் - யுத்2:16 87/4
ஒருங்கு அமர் புரிகிலேன் உன்னொடு யான் என - யுத்2:16 268/1

 மேல்
 
  புரிகிலை (1)
கோ முறை புரிகிலை என்னின் கூர் எரி - அயோ:14 131/3

 மேல்
 
  புரிகின்ற (1)
பொய்ம் மருங்கின் நில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் பொதுமை நோக்கி - யுத்3:24 29/3

 மேல்
 
  புரிகின்றது (2)
அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் - பால:3 1/4
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் - யுத்2:18 152/4

 மேல்
 
  புரிகின்றார் (1)
கானிடை அடைந்து புவி காவல் புரிகின்றார்
 மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் - ஆரண்:10 50/1,2

 மேல்
 
  புரிகின்றாள் (1)
புண்டரிகை போலும் இவள் இன்னல் புரிகின்றாள்
 அண்ட முதல் நாயகனது ஆவி அனையாளை - சுந்:5 1/2,3

 மேல்
 
  புரிகின்றாளால் (1)
பெற்றிலம் என்று கொண்டே பெரும் தவம் புரிகின்றாளால்
 மற்று இதன் தூய்மை எவ்வாறு உரைப்பது மலர்-கண் வந்தாய் - யுத்4:41 23/3,4

 மேல்
 
  புரிகின்றேன் (1)
பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் - சுந்:5 8/4

 மேல்
 
  புரிகுநர்க்கும் (1)
வதை புரிகுநர்க்கும் உண்டாம் மாற்றல் ஆம் ஆற்றல் மாயா - கிட்:11 61/3

 மேல்
 
  புரிகுவார் (1)
இனையர் வந்து உறுவர் என்று இயல் தவம் புரிகுவார்
 வினை எனும் சிறை துறந்து உயர் பதம் விரவினார் - கிட்:3 13/2,3

 மேல்
 
  புரிகுவான் (1)
ஆலம் உண்டவனின் நின்று அரு நடம் புரிகுவான் - கிட்:3 2/4

 மேல்
 
  புரிகேன் (1)
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் - யுத்4:36 6/4

 மேல்
 
  புரிசை (4)
பொழுது இடை போதலின் புரிசை பொன் நகர் - பால:3 40/2
பொன்னின் மா நகர் புரிசை நீங்கினான் - பால:6 21/4
போயினன் திரு நகர் புரிசை வாயிலே - அயோ:12 53/4
பொன் பெரும் கோபுர புரிசை புக்கது - கிட்:14 31/2

 மேல்
 
  புரிசையின் (1)
புனையும் நீள் கொடி புரிசையின் புறத்து வந்து இறுத்தார் - பால:9 13/2

 மேல்
 
  புரிஞர் (1)
போலவே உரை-செய் புன மானை நாடுதல் புரிஞர் - கிட்:1 42/4

 மேல்
 
  புரித்தனனாம் (1)
புரித்தனனாம் என பொலியும் பொற்பதே - சுந்:2 42/4

 மேல்
 
  புரிதர (1)
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி - யுத்4:35 8/3

 மேல்
 
  புரிதல் (3)
பொய் இல் நாயகம் பூண்ட பின் இனி அது புரிதல்
 நொய்யது ஆகும் என்று ஆரும் என் காவலின் நுழைந்தார் - யுத்1:3 54/3,4
அன்னது புரிதல் நன்று என்று அரக்கனும் அமைய அம் சொல் - யுத்3:26 18/1
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி - யுத்3:26 19/1

 மேல்
 
  புரிதலின் (1)
புரிதலின் இலங்கை ஊரும் திரிந்தது புலவரேயும் - யுத்2:19 104/2

 மேல்
 
  புரிதலும் (1)
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் - யுத்3:28 20/4

 மேல்
 
  புரிதி (3)
புரிதி சிற்றடிமை குற்றம் பொறுப்பர் என்று எண்ணவேண்டா - கிட்:7 142/4
போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு - கிட்:17 23/3
வதை தொழில் புரிதி சாப நூல் நெறி மறப்பிலாதாய் - யுத்3:27 6/4

 மேல்
 
  புரிதியோ (1)
புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி - யுத்2:15 133/2

 மேல்
 
  புரிதிர் (3)
புரிதிர் மா தவம் போது-மின் யான் அது - ஆரண்:4 40/2
போவது புரிதிர் என்ன புகறலும் பொறாத தூதர் - யுத்3:20 2/3
நன்று அது புரிதிர் என்று நாயகன் நவில்வதானான் - யுத்3:27 2/4

 மேல்
 
  புரிதிரோ (2)
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ - யுத்1:4 41/2
பொருது பொன்றுதல் புரிதிரோ உறுவது புகலும் - யுத்3:22 59/3

 மேல்
 
  புரிதும் (3)
நன்று அது கண்டு பின்னர் நல்லவா புரிதும் தூணில் - யுத்1:3 123/3
நன்று இது புரிதும் அன்றே நளிர் கடல் பெருமை நம்மால் - யுத்1:7 22/1
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் - யுத்2:16 122/3

 மேல்
 
  புரிதுமேல் (1)
பின்னை காரியம் புரிதுமேல் நாள் பல பெயரும் - கிட்:12 37/2

 மேல்
 
  புரிதுமோ (1)
அரும் தவம் புரிதுமோ அன்னது அன்று எனின் - கிட்:16 5/1

 மேல்
 
  புரிந்த (13)
பூவை போல் நிறத்தினாற்கு புறத்தொழில் புரிந்த அன்றே - பால:8 3/4
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் - பால:12 5/3
பொய்ம்மை இல் சிறுமையில் புரிந்த ஆண்_தொழில் - பால:24 44/1
புண்ணியம் தொடர் வேள்விகள் யாவையும் புரிந்த
 அண்ணலே இனி அரும் தவம் இயற்றவும் அடுக்கும் - அயோ:1 35/1,2
புன் தொழில் அனையவள் புரிந்த சீற்றத்தால் - ஆரண்:14 89/3
பாக்கியம் புரிந்த எல்லாம் குவிந்து இரு படிவம் ஆகி - கிட்:3 18/3
புரிந்த தன்மையை உரை-செயின் பழி அவர் புணரும் - கிட்:4 14/4
புரிந்த வானர தானையில் புக்கன புயலின் - யுத்2:16 215/4
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் - யுத்2:16 243/4
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் - யுத்2:19 211/1
போதலை புரிந்த யாக்கை பொறுத்தனன் புகுத கண்டார் - யுத்3:29 42/2
புரிந்த தன்மை வென்றி மேலும் நன்று மாலி பொய்க்குமோ - யுத்3:31 73/4
சொன்ன நீதியின் புரிந்த பின் சூரியன் மருமான்-தன்னை - யுத்4:41 40/2

 மேல்
 
  புரிந்தது (1)
செற்றம் முன் புரிந்தது ஓர் செம்மல் வெம்மையால் - பால:19 30/1

 மேல்
 
  புரிந்தவன் (1)
மனையில் மெய் எனும் மா தவம் புரிந்தவன் மைந்தன் - அயோ:10 37/4

 மேல்
 
  புரிந்தவும் (1)
புலவர் சொல் துறை புரிந்தவும் போன்றன சரங்கள் - யுத்2:16 221/4

 மேல்
 
  புரிந்தன (1)
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் - யுத்3:20 36/3

 மேல்
 
  புரிந்தனர் (3)
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ - யுத்2:16 261/2
சென்று தம்தம செய்கை புரிந்தனர் - யுத்4:39 3/4
புரிந்தனர் நாணமும் பொறையும் நீங்கினார் - யுத்4:40 75/4

 மேல்
 
  புரிந்தனன் (1)
திரிந்தனன் புரிந்தனன் என நனி தெரியார் - சுந்:8 24/2

 மேல்
 
  புரிந்தனென் (1)
மண்டு அமர் புரிந்தனென் வலியின் ஆர் உயிர் - யுத்3:24 72/2

 மேல்
 
  புரிந்தார் (3)
புக்க நகரத்து இனிது நாடுதல் புரிந்தார்
 மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து - கிட்:14 37/1,2
புரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் பலர் புரண்டார் பலர் உருண்டார் - யுத்3:31 111/2
தூர்ப்பார் ஆனார் துள்ளல் புரிந்தார் தொழுகின்றார் - யுத்4:37 133/2

 மேல்
 
  புரிந்தாள் (1)
புரிந்தாள் என்பது தனது பொரு அரிய திருமனத்தால் - ஆரண்:6 108/2

 மேல்
 
  புரிந்திலன் (1)
போயினன் ஆதல் வேண்டும் புரிந்திலன் ஒன்றும் என்பான் - யுத்3:28 17/3

 மேல்
 
  புரிந்திலா (1)
பாக்கியம் புரிந்திலா பரதன்-தன்னை பண்டு - அயோ:2 66/1

 மேல்
 
  புரிந்து (18)
பொருந்தினர் பொருந்துபு விலங்கு எனா புரிந்து
 இருந்தவர் இவர் என இனைய செய்தனர் - பால:5 38/3,4
புல் நுனை நீரின் நொய்தா போதலே புரிந்து நின்ற - ஆரண்:12 68/1
புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின் - கிட்:3 34/3
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் - கிட்:9 7/3
சில் அறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு - கிட்:9 23/3
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் - சுந்:4 57/2
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் - யுத்1:2 35/2
பூ நிறை சோலையும் புரிந்து நோக்கினான் - யுத்1:4 25/4
புரள் நெடும் திரைகளும் புரிந்து நோக்கினான் - யுத்1:4 26/4
புரிந்து நோக்கிய திசை-தொறும் பகழியின் புயலால் - யுத்2:16 235/1
போதியோ பின்றை வருதியோ அன்று எனின் போர் புரிந்து இப்போதே - யுத்2:16 319/3
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த - யுத்2:17 46/1
பூட்டுறு பாசம்-தன்னை பல் முறை புரிந்து நோக்கி - யுத்2:19 242/2
போயின பகழி வேக தன்மையை புரிந்து நோக்கும் - யுத்3:22 27/3
பொன் தாழ் குழையாள்-தனை ஈன்ற பூ மா மடந்தை புரிந்து அழுதாள் - யுத்3:23 6/1
போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம் - யுத்3:26 61/2
புரிந்து ஓடின பொரிந்து ஓடின புகைந்து ஓடின புகை போய் - யுத்3:27 113/1
பூசனை தொழில் புரிந்து தான் முறைமையின் போற்றும் - யுத்4:37 110/1

 மேல்
 
  புரிந்துளாரும் (1)
வைகலும் புரிந்துளாரும் வான் உயர் நிலையை வள்ளல் - கிட்:7 139/2

 மேல்
 
  புரிந்துளோர்கள் (1)
பொலன் குழை தெரிவையர் புரிந்துளோர்கள் யார் - கிட்:6 20/4

 மேல்
 
  புரிந்தோர் (4)
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே - பால:3 5/1
புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் துறக்கமே போன்றது அன்றே - ஆரண்:16 1/4
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல - யுத்1:8 22/1
பொரு அரும் இன்பம் துய்த்து புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் - யுத்3:24 57/3

 மேல்
 
  புரிபவர் (2)
போவது புரிபவர் மனமும் பொன் விலை - பால:7 15/3
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு - பால:21 36/1

 மேல்
 
  புரிய (4)
கற்பு எனும் பெயரது ஒன்றும் களி நடம் புரிய கண்டேன் - சுந்:14 29/4
தே மன் உரிமை புரிய திசை முகத்தோன் - யுத்1:3 175/1
துன்ப மனிதர் கருமமே புரிய முன்பு துணிந்தமையால் - யுத்3:22 226/3
புல்லும் சிறு கொடியும் இடை தெரியா-வகை புரிய
 செல்லும் நெறி-தொறும் சென்றன தெறு கால் புரை மறவோன் - யுத்3:27 106/2,3

 மேல்
 
  புரியலாகாது (1)
போர் தொழில் புரியலாகாது என்பது ஓர் பொருளை உன்னி - யுத்3:27 182/2

 மேல்
 
  புரியாதன (1)
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் - யுத்2:19 18/4

 மேல்
 
  புரியும் (8)
உழவர்-தம் மனையன உழு தொழில் புரியும்
 மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின் - பால:2 50/2,3
புரியும் வேள்வியும் காண்டும் நாம் எழுக என்று போனார் - பால:8 48/4
கண் மலர் கொடிச்சிமார்க்கு கணி தொழில் புரியும் வேங்கை - பால:16 3/2
புரியும் தன் மகன் அரசு எனில் பூதலம் எல்லாம் - அயோ:2 78/1
பொய் கிளர் வன்மையில் புரியும் புன்மையோர் - ஆரண்:15 16/3
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க - சுந்:1 19/2
புரியும் நல் நெறி முனிவரும் புலவரும் புகல் இலா பொறைகூர - சுந்:2 191/1
மண தொழில் புரியும் அன்றே மருத்தனை உருவம் மாற்றி - யுத்2:17 3/4

 மேல்
 
  புரியுமால் (1)
மண்டு அமர் புரியுமால் ஆழி மாறு உற - சுந்:3 47/4

 மேல்
 
  புரியுமாறு (1)
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன - யுத்1:9 70/3

 மேல்
 
  புரியேல் (1)
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் - யுத்2:15 160/2

 மேல்
 
  புரிவது (2)
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை - கிட்:7 88/1
போன-பின் புரிவது ஒன்றும் தெரிகிலர் துன்பம் பூண்பார் - யுத்3:26 15/4

 மேல்
 
  புரிவர் (2)
வந்தனை புரிவர் அன்றே வீரராய் வசையின் தீர்ந்தார் - யுத்2:16 188/4
போதலும் புரிவர் செய்த தீமையும் பொறுப்பர் உன்-மேல் - யுத்3:28 6/3

 மேல்
 
  புரிவல் (3)
போவது புரிவல் யான் புகுந்தது உண்டு எனின் - ஆரண்:12 19/1
நன்று வரவு ஆக நடனம் புரிவல் என்னா - கிட்:14 52/3
சொன்னன புரிவல் என்று அரக்கன் சொல்லலும் - யுத்2:16 258/2

 மேல்
 
  புரிவன (1)
கருதிய கருதிய புரிவன கனலும் - யுத்4:37 91/3

 மேல்
 
  புரிவாய் (1)
அரசன் ஆக்கி பின் அப்புறத்து அடுத்தது புரிவாய் - அயோ:1 46/4

 மேல்
 
  புரிவார் (2)
சுரவே புரிவார் உளரோ கதிரோன் - பால:23 3/2
மறமே புரிவார் வசமாயினையோ - யுத்3:23 10/3

 மேல்
 
  புரிவாரும் (1)
குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும்
 உண்டை கொள் மத வேழத்து ஓடைகள் அணிவாரும் - பால:23 28/3,4

 மேல்
 
  புரிவான் (4)
அரைசன் அவனிடை வந்து இனிது ஆராதனை புரிவான்
 விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் - பால:24 17/1,2
பொன் தோள் வலி நிலை சோதனை புரிவான் நசை உடையேன் - பால:24 18/2
அருகா வினை புரிவான் உளன் அவனால் அமைவன-தாம் - பால:24 26/3
ஊன் விடும் உவகையின் உரை நனி புரிவான் - ஆரண்:2 39/4

 மேல்
 
  புரிவுறும் (1)
அற்றது ஆகிய செரு புரிவுறும் அளவினில் - கிட்:5 10/1

 மேல்
 
  புரிவென் (4)
பொன்றி நீங்குதல் புரிவென் யான் போதி நீ என்றாள் - அயோ:2 91/4
வாழியாய் புரிவென் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான் - கிட்:9 31/2
பின்னை நின்றது புரிவென் என்று அன்னவன் பேச - யுத்3:22 92/3
அன்னது புரிவென் என்னா ஆயிர நாமத்து அண்ணல் - யுத்3:22 153/1

 மேல்
 
  புரிவை (1)
பூசின பிழம்பு இது என்ன வரும் அதன் புரிவை நோக்கி - யுத்3:27 92/3

 மேல்
 
  புரிவோர்கட்கும் (1)
தளர்வர் என்பது தவம் புரிவோர்கட்கும் தகுமால் - கிட்:10 49/2

 மேல்
 
  புருடனும் (1)
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ - யுத்4:40 87/3

 மேல்
 
  புருவ (7)
பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே - பால:17 35/4
புகை உற குனிப்புறும் புருவ போர்விலான் - அயோ:13 7/4
மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ
 தேள் இரண்டும் நெரிய சினவு செம் கண் அரவ - ஆரண்:1 42/2,3
பொருந்திய இராவணன் புருவ கார்முக - ஆரண்:10 23/3
நெரி உறு புருவ செம் கண் அரக்கற்கு நெருப்பின் நாப்பண் - ஆரண்:10 109/3
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ - கிட்:10 65/4
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ - யுத்4:35 1/1

 மேல்
 
  புருவங்கள் (6)
பொங்கு இரும் கூந்தல் சோரா புருவங்கள் நெரியா பூவின் - பால:16 9/2
சரம் பயில் சாபம் என்ன புருவங்கள் தம்மின் ஆடா - பால:16 13/1
கூடின புருவங்கள் குனித்து கூத்து நின்று - அயோ:11 65/2
நெரிந்த புருவங்கள் நெடு நெற்றியினை முற்ற - ஆரண்:10 47/3
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்கொண்டு ஏறிட - யுத்2:16 275/2
குனித்த கோல புருவங்கள் கொம்மை வேர் - யுத்4:40 10/1

 மேல்
 
  புருவத்தள் (1)
இறை கடை துடித்த புருவத்தள் எயிறு என்னும் - பால:7 30/1

 மேல்
 
  புருவத்தார் (1)
புருவத்தார் மேனி எல்லாம் பொன் நிற பசலை பூத்த - யுத்4:42 5/4

 மேல்
 
  புருவத்தாள்-தன் (1)
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் - அயோ:6 4/3

 மேல்
 
  புருவத்தான் (2)
நெல் தொடுத்து நெரிந்த புருவத்தான் - அயோ:8 5/4
நெரிந்து எழு புருவத்தான் தன் நிறத்து உற நின்றது அன்றே - யுத்3:21 20/4

 மேல்
 
  புருவத்து (1)
நெரிந்தது அன்ன புருவத்து நெற்றியான் - யுத்2:16 57/3

 மேல்
 
  புருவத்துக்கு (2)
வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் - கிட்:13 55/3
குனிக்க குனித்த புருவத்துக்கு உவமம் நீயே கோடியால் - சுந்:4 55/4

 மேல்
 
  புருவத்தோன் (1)
தெற்றின புருவத்தோன் தன் மனம் என செல்லும் தேரான் - யுத்2:19 100/3

 மேல்
 
  புருவம் (18)
நின்றனவும் திரிந்தன மேல் நிவந்த கொழும் கடை புருவம் நெற்றி முற்ற - பால:6 14/3
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் - பால:17 4/1
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி - பால:21 13/1
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய - பால:24 16/1
கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் - ஆரண்:7 108/3
வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் - ஆரண்:11 19/4
கை கார் முகத்தோடு கடை புருவம் குனித்தான் - ஆரண்:13 22/4
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும் - ஆரண்:13 114/3
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது - கிட்:11 46/2
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய - சுந்:2 109/2
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல் - சுந்:3 32/3
பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் - யுத்1:4 30/4
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட - யுத்1:4 131/1
பூண்ட வில் என குனிந்தன கொழும் கடை புருவம் - யுத்1:6 5/4
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா - யுத்2:15 143/3
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி - யுத்2:18 231/3
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் - யுத்3:25 7/4
பேர் ஆசை பெயர்ந்ததோ பெயர்ந்து ஆசை கரி இரிய புருவம் பேர்த்தாய் - யுத்4:38 5/4

 மேல்
 
  புருவமும் (4)
பொலம் துடிக்கு அமை மருங்குல் போல் கண்களும் புருவமும் பொன்_தோளும் - சுந்:2 202/2
துனி அறு புருவமும் தோளும் நாட்டமும் - சுந்:3 33/2
புருவமும் சிலையும் கோட்டி புகை உயிர்த்து உயிர்க்கின்றாரும் - சுந்:7 13/2
மின்னின் அன்ன புருவமும் விண்ணினை - யுத்2:16 72/3

 மேல்
 
  புரை (76)
துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் - பால:2 45/3
நாகுகள் உமிழ்வன நகை புரை தரளம் - பால:2 48/4
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் - பால:3 24/2
ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன் - பால:5 90/2
பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய - பால:10 47/2
கடல் புரை திரு நகர் இரைத்து காணவே - பால:13 4/4
நுண் திரை புரை நோக்கிய நோக்கினை - பால:14 46/2
தயங்கு தாரகை புரை தரள நீழலும் - பால:19 5/1
உக்க பால் புரை நறா உண்ட வள்ளமும் - பால:19 8/1
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும் - பால:23 37/2
தன் ஏர் புரை தரு தம்பியர் தழுவி செல மழை-வாய் - பால:24 4/3
மின்னே புரை இடையாளொடும் இனிது ஏகினன் வீரன் - பால:24 4/4
குன்றே புரை தோளான் எதிர் புள்ளின் குறி தேர்வான் - பால:24 6/3
அண்டர்_நாயகன் வரை புரை அகலத்துள் அலங்கல் - அயோ:1 54/2
புரை தபு நாளொடு பொழுது நோக்குவான் - அயோ:1 85/2
மழை குலம் புரை குழல் விரிந்து மண் உற - அயோ:4 197/1
புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி - அயோ:6 10/3
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் - அயோ:8 3/4
எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் - அயோ:8 6/4
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் - அயோ:8 28/2
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான - அயோ:9 2/2
துகில் புரை திரை நீரில் தோய்வன துறை ஆடும் - அயோ:9 11/3
துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் - அயோ:9 16/4
வாள் புரை விழியாய் உன் மலர் அடி அணி மான - அயோ:9 17/1
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் - அயோ:9 17/2
கோள் புரை இருள் வாச குழல் புரை மழை காணாய் - அயோ:9 17/3
கோள் புரை இருள் வாச குழல் புரை மழை காணாய் - அயோ:9 17/3
தோள் புரை இள வேயின் தொகுதிகள் அவை காணாய் - அயோ:9 17/4
புல்லினன் உடனே கொண்டு இனிது உறை புரை புக்கான் - அயோ:9 27/4
சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் - அயோ:10 21/1
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல் - அயோ:10 21/3
இலவும் இந்திரகோபமும் புரை இதழ் இனியோய் - அயோ:10 25/1
சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் - அயோ:11 36/2
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் - ஆரண்:3 41/4
அஞ்சுற கனல் புரை மிகத்தர் ஆர்கலி - ஆரண்:7 45/3
நஞ்சு தொக்கு என புரை நயனத்தார்களும் - ஆரண்:7 45/4
மாரி ஆக்கிய வடி கணை வரை புரை நிருதர் - ஆரண்:7 82/1
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே - ஆரண்:12 30/2
சந்த மென் தளிர் புரை சரணம் சார்ந்தனன் - ஆரண்:14 82/3
புண்டரிக மோட்டின் பொகுட்டே புரை அம்மா - ஆரண்:15 44/4
மாருதி மாற்றம் கேட்ட மலை புரை வயிர தோளான் - கிட்:11 67/1
மொய்ம்பு மால் வரை புரை நெடு வானரம் மொய்ப்ப - கிட்:12 5/2
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் - கிட்:12 15/4
புக்கதே அனையது ஓர் புரை புக்கு எய்தினார் - கிட்:14 25/4
சீதையை ஒளித்தனர் மறைத்த புரை தேர்வுற்று - கிட்:14 51/2
குன்று புரை தோளவர் எழுந்து நெறி கொண்டார் - கிட்:14 70/3
அத்திரம் புரை யானை அரக்கன்-மேல் - சுந்:2 168/1
பத்திரம் புரை நாட்டம் பதைப்பு அற - சுந்:2 168/3
இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை - சுந்:3 88/1
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய - சுந்:3 88/4
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி - சுந்:5 58/1
சிந்து வார் அம் புரை திரை சேர்ந்தன - சுந்:6 34/2
பறை புரை விழிகள் பறிந்தார் படியிடை நெடிது படிந்தார் - சுந்:7 26/1
பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் - சுந்:7 26/2
தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் - சுந்:8 41/3
ஓவியம் புரை நலார் விழு-தொறும் சிலர் உயிர்த்து - சுந்:10 44/2
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர் - சுந்:12 73/1
வரையினை புரை மாடங்கள் எரி புக மகளிர் - சுந்:13 22/1
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் - சுந்:13 22/2
பொன் திருத்தியது ஆதலால் இராவணன் புரை தீர் - சுந்:13 36/1
மாலையின் மலர் புரை சமய வாதியர் - யுத்1:3 77/2
உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி - யுத்1:3 138/4
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை
 மாலை கொண்டு வணங்கினவாறு எலாம் - யுத்1:9 43/2,3
குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த - யுத்2:15 166/3
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட - யுத்2:15 230/1
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் - யுத்2:16 68/4
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று - யுத்2:18 156/1
பொன் புரை மேகம் ஒன்று வருவது போல்கின்றானை - யுத்2:19 90/2
புழுங்கின உயிர்கள் யாவும் கால் புக புரை இன்றாக - யுத்3:21 11/4
செல்லும் நெறி-தொறும் சென்றன தெறு கால் புரை மறவோன் - யுத்3:27 106/3
சாரதி மலை புரை தலையை நெடும் தரையிடை இடுதலும் முறை திரிய - யுத்3:28 27/4
இருபது என்னும் எரி புரை கண்களும் - யுத்3:29 8/3
நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான் - யுத்3:29 27/2
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ - யுத்4:37 84/1
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் - யுத்4:37 87/4
மந்தரம் புரை தோள் உற வாங்கினான் - யுத்4:37 192/4

 மேல்
 
  புரை-தொறும் (2)
பொய் வணக்கிய மா தவர் புரை-தொறும் புகுந்து உன் - அயோ:10 34/3
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி - யுத்1:3 89/4

 மேல்
 
  புரை-தோறும் (1)
விழுந்த பனி அன்ன திரை வீசு புரை-தோறும்
 கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற - பால:15 22/1,2

 மேல்
 
  புரைகளும் (1)
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும் - கிட்:14 4/2

 மேல்
 
  புரைத்தான் (1)
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் - கிட்:14 68/4

 மேல்
 
  புரைத்து (1)
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து - பால:19 15/3

 மேல்
 
  புரைய (1)
புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய
 கண் கீறிய கனலான் முனிவு யாது என்று அயல் கருத - பால:24 9/3,4

 மேல்
 
  புரையவோ (1)
புக்க அந்தமும் நமக்கு உரை செயும் புரையவோ
 திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் - கிட்:3 12/2,3

 மேல்
 
  புரையிடை (1)
புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் - அயோ:9 24/2

 மேல்
 
  புரையில் (1)
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ - கிட்:10 120/2

 மேல்
 
  புரையின் (1)
வழுத்து அரும் பொகுட்டது ஓர் புரையின் வைகுமால் - யுத்1:3 70/3

 மேல்
 
  புரையும் (5)
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் - ஆரண்:7 109/2
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் - கிட்:10 20/2
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான் - யுத்1:4 48/2
குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் - யுத்2:18 272/4
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் - யுத்4:33 24/1

 மேல்
 
  புரையுள் (1)
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் - பால:5 39/4

 மேல்
 
  புரையுறும் (1)
கடலினை புரையுறும் அருவி கண்ணினான் - கிட்:16 24/4

 மேல்
 
  புரைவது (2)
வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் - யுத்2:16 228/4
மேரு மந்தரம் புரைவது வெயில் அன்ன ஒளியது - யுத்4:37 106/2

 மேல்
 
  புரைவன (5)
பொன் தகடு உறு நீலம் புரைவன பல காணாய் - அயோ:9 12/4
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் - அயோ:10 3/4
கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள் - சுந்:4 106/2
பருவரை புரைவன வன் தோள் பனிமலை அருவி நெடும் கால் - சுந்:7 25/1
வட வரை புரைவன கோயில் வாயிலின் - யுத்1:5 28/3

 மேல்
 
  புரைவான் (1)
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் - யுத்3:31 108/2

 மேல்
 
  புல் (25)
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா - பால:16 40/2
புல் எயிற்று இளம் கன்னியர் தோள் என பொலிந்த - அயோ:9 42/4
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி - அயோ:9 43/1
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி - அயோ:11 79/2
புல் அணை மருங்கில் தான் பொடியின் வைகினான் - அயோ:12 57/4
மரகதத்தின் கொழுந்து என வார்ந்த புல்
 குரகதத்தின் குழாங்களும் கொண்டவே - அயோ:14 16/3,4
புல் இறுத்தது யாவும் புகன்று தன் - ஆரண்:4 37/3
பொடித்தன போலும் இ புல் என்று உன்னுவாள் - ஆரண்:6 12/4
சேண் எலாம் புல் ஒளி செலுத்தி சிந்தையில் - ஆரண்:6 13/3
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் - ஆரண்:6 127/4
நெல் ஒக்கும் புல் என்றாலும் நேர் உரைத்து ஆகவற்றோ - ஆரண்:10 74/4
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா - ஆரண்:11 57/3
புல் நுனை நீரின் நொய்தா போதலே புரிந்து நின்ற - ஆரண்:12 68/1
முரி புல் கானிடை எரி பரந்தன என முனைவார் - கிட்:7 59/4
புற மயிர்த்தலம் பொடித்தன போன்றன பசும் புல் - கிட்:10 42/4
பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா - கிட்:10 46/1
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர் - கிட்:11 107/3
புல் நிலை குரக்கு இயல் புதுக்கினேன் என்றான் - கிட்:11 129/4
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை - சுந்:2 222/3
காய் எரி முளி புல் கானில் கலந்து என காற்றின் செம்மல் - சுந்:10 26/1
புல் நுனை பனி நீர் அன்ன மனிசரை பொருள் என்று உன்னி - யுத்2:16 40/3
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் - யுத்2:19 74/4
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் - யுத்2:19 233/3
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன் - யுத்3:26 51/1
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் - யுத்3:31 21/2

 மேல்
 
  புல்கி (1)
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும் - ஆரண்:10 144/1

 மேல்
 
  புல்கிய (2)
புல்கிய மணி வடம் பூண்கிலாமையால் - அயோ:12 41/3
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன - கிட்:6 6/2

 மேல்
 
  புல்கு (1)
புல்கு காதல் புரவலன் போர் வலாய் - அயோ:2 13/3

 மேல்
 
  புல்கும் (1)
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/3

 மேல்
 
  புல்குவாள் (1)
கலை உருவு அல்குலாள் கணவன் புல்குவாள்
 சிலை உரு அழிதர செறிந்த மார்பில் தன் - பால:19 62/2,3

 மேல்
 
  புல்ல (2)
நாமம் அழிய புலனும் நல் அறிவு புல்ல - கிட்:14 46/4
அயில் எயிற்று அரக்கன் அள்ள திரிந்த நாள் அணங்கு புல்ல
 கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் - சுந்:1 11/3,4

 மேல்
 
  புல்லர் (1)
மறந்த புல்லர் வலி தொலையேன் எனின் - ஆரண்:3 19/2

 மேல்
 
  புல்லர்க்கு (1)
புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று அன்றே - பால:7 49/4

 மேல்
 
  புல்லல் (2)
புல்லல் என்னவும் புல்லலை பொங்கினாய் - கிட்:7 102/4
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் - சுந்:4 58/1

 மேல்
 
  புல்லலர் (1)
புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே - யுத்1:4 120/2

 மேல்
 
  புல்லலாம் (1)
புல்லலாம் என்பது போலுமால் ஐயா - யுத்2:16 76/4

 மேல்
 
  புல்லலை (1)
புல்லல் என்னவும் புல்லலை பொங்கினாய் - கிட்:7 102/4

 மேல்
 
  புல்லனேன் (1)
பூண்டு இ உலகுக்கு இடர் கொடுத்த புல்லனேன்
 மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு இது கொண்டு - அயோ:14 62/2,3

 மேல்
 
  புல்லால் (1)
காகம் ஒன்றை முனிந்து அயல் கல் எழு புல்லால்
 வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் - சுந்:5 77/3,4

 மேல்
 
  புல்லி (25)
புண் உறு புலவி நீங்க கொழுநரை புல்லி கொண்டார் - பால:13 39/2
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி - பால:17 32/2
பொன் மான் உரியானும் தழீஇ என புல்லி பின்னை - அயோ:4 138/3
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி
 இ முறை உருவோ நான் காண்குவது என உள்ளம் - அயோ:9 23/2,3
புல்லி மோந்து பொழிந்த கண்ணீரினன் - ஆரண்:4 35/2
என்றலும் எழுந்து புல்லி ஏறிய வெகுளி நீங்கி - ஆரண்:11 33/1
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் - ஆரண்:12 14/4
மின் துன்னு நூலின் மணி மார்பு அழுந்த விரைவோடு புல்லி உருகா - ஆரண்:13 65/3
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது - கிட்:1 28/1
நீ இனி அயர்வாய் அல்லை என்று தன் நெஞ்சில் புல்லி
 நாயகன் இராமன் செய்த நல்வினை பயன் இது என்றான் - கிட்:7 151/3,4
புல்லி கொண்டன மாயை புணர்ப்பு_அற - சுந்:13 6/3
புல்லுதும் புல்லி இ பிறவி போக்குதும் - யுத்1:4 19/4
நீண்ட கையினால் அவரை நெஞ்சினொடு புல்லி
 ஈண்ட எழுக என்றனன் இழைத்த பரிசு எல்லாம் - யுத்1:9 1/2,3
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான் - யுத்1:12 34/3
முந்தி வந்து இறைஞ்சினானை முகந்து உயிர் மூழ்க புல்லி
 உய்ந்தனை ஒருவன் போனாய் என மனம் உவக்கின்றேன்-தன் - யுத்2:16 125/1,2
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி
 நின்று நின்று இரங்கி ஏங்கி நிறை கணால் நெடிது நோக்கி - யுத்2:16 162/1,2
என அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து மார்பு இறுக புல்லி
 அனையவன்-தன்னை கொண்டு ஆங்கு அணுகுதி அன்ப என்னா - யுத்2:17 4/1,2
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி
 அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் - யுத்2:19 165/3,4
ஐயன்தான் அவன்-மேல் வீழ்ந்தான் அழுந்துற மார்பின் புல்லி
 உய்யலன் என்ன ஆவி உயிர்த்து உயிர்த்து உருகுகின்றான் - யுத்2:19 221/1,2
புல்லி முற்றிய உயிரினர் பொருந்தினர் கிடந்தார் - யுத்3:20 60/3
புல்லி தரை இட்டனன் நேர் பொருவான் - யுத்3:20 71/4
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் - யுத்3:22 55/3
பொன்றும் என்னும் தம்பியை ஆர்வத்தொடு புல்லி
 ஒன்றும் பேசான் தன்னை மறந்தான் துயில்வுற்றான் - யுத்3:22 217/3,4
சொற்றனன் சாம்பன் வீரன் அனுமனை தொடர புல்லி
 பெற்றனன் உன்னை என்னை பெறாதன பெரியோய் என்றும் - யுத்4:32 46/2,3
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ - யுத்4:39 11/3

 மேல்
 
  புல்லிட (1)
புல்லிட கிடத்தி வச்சிரத்த கால் பொருத்தியே - பால:3 23/4

 மேல்
 
  புல்லிடு (1)
புல்லிடு சுடர் என பொலிந்த வேந்தரால் - பால:14 10/2

 மேல்
 
  புல்லிடை (2)
புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் - அயோ:2 69/4
புல்லிடை உகுத்தனென் பொய்ம்மை யாக்கையை - அயோ:11 110/2

 மேல்
 
  புல்லிடையே (1)
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே - ஆரண்:6 117/4

 மேல்
 
  புல்லிதழ் (1)
புல்லிதழ் கமல தெய்வ பூவிற்கும் உண்டு பொற்பின் - கிட்:13 60/1

 மேல்
 
  புல்லிது (5)
தன் உயிர்க்கு என்கை புல்லிது தன் பயந்தெடுத்த - அயோ:1 37/3
புத்திரர் இனி பெறுதல் புல்லிது என நல்லோர் - அயோ:3 99/3
பொங்கு பொன் துளை என்றாலும் புல்லிது பொறுமைத்து ஆமால் - கிட்:13 40/2
புல்லிது பழியொடும் புணரும் போர் தொழில் - யுத்1:4 94/3
புன் நெடும் குரங்கின் சேரல் புல்லிது புகழும் அன்றால் - யுத்1:13 21/2

 மேல்
 
  புல்லிய (13)
புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி - பால:1 17/2
புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை - பால:9 22/2
புல்லிய களிறு என மைந்தர் போயினார் - பால:14 17/4
பொய் தலை மருங்குலாள் ஒருத்தி புல்லிய
 கைத்தலம் நீக்கினள் கருத்தின் நீக்கலள் - பால:19 45/1,2
புல்லிய கையினள் போதி தூது என - பால:19 46/2
மரங்களும் நிகர்க்கல மலையும் புல்லிய
 உரங்களின் உயர் திசை ஓம்பும் ஆனையின் - ஆரண்:6 7/2,3
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன - சுந்:2 56/3
புல்லிய முறுவல் தோன்ற பொறாமையும் சிறிது பொங்க - சுந்:7 2/1
புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென் - சுந்:12 69/2
கன்று புல்லிய கோள் அரி குழு என கனல்கின்ற தறுகண்ணார் - யுத்1:3 81/4
புல்லிய கிடந்தது ஒன்றை நோக்கினன் புகல்வதானாள் - யுத்2:17 18/4
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி - யுத்3:28 12/2
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன் - யுத்3:28 61/2

 மேல்
 
  புல்லியன் (1)
புல்லியன் எனினும் என் தோள் ஏறுதி புனித என்றான் - யுத்2:18 180/4

 மேல்
 
  புல்லியும் (1)
புனைந்து இதழ் உரிஞ்சுறு பொழுது புல்லியும்
 வனைந்தில வைகறை மலரும் மா மலர் - ஆரண்:10 124/1,2

 மேல்
 
  புல்லியோர் (1)
பொய்கை என்னது என்று உணர்ந்தும் புல்லியோர்
 எய்தினார்கள் யார் இது எனா எனா - கிட்:15 6/1,2

 மேல்
 
  புல்லியோர்கட்கு (1)
சீறினன் உரை-செய்வான் அ சிறு வலி புல்லியோர்கட்கு
 ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் - ஆரண்:12 59/1,2

 மேல்
 
  புல்லியோன் (1)
புழைத்த வாளி உரம் புக புல்லியோன்
 இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து - ஆரண்:11 79/1,2

 மேல்
 
  புல்லில் (3)
அயின்றனை கிழங்கும் காயும் அமுது என அரிய புல்லில்
 துயின்றனை எனவும் ஆவி துறந்திலென் சுடரும் காசு - அயோ:13 40/2,3
திருமகள் தலைமகன் புல்லில் சேர எற்கு - கிட்:11 106/3
பொருள் நயந்து நல் நூல் நெறி அடுக்கிய புல்லில்
 கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி - யுத்1:6 2/2,3

 மேல்
 
  புல்லின் (1)
கார் என கடிது சென்றான் கல்லிடை படுத்த புல்லின்
 வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் - அயோ:13 39/1,2

 மேல்
 
  புல்லினர் (1)
புல்லினர் திசை-தொறும் புரவி தேரினர் - ஆரண்:7 49/3

 மேல்
 
  புல்லினன் (4)
புல்லினன் உடனே கொண்டு இனிது உறை புரை புக்கான் - அயோ:9 27/4
புல்லினன் நின்று அவன் புனைந்த வேடத்தை - அயோ:14 54/1
புல்லினன் உவகையின் பொருமி விம்முவான் - ஆரண்:14 91/4
பொழிந்தது ஓர் கருணை-தன்னால் புல்லினன் என்று தோன்ற - யுத்1:4 138/3

 மேல்
 
  புல்லினார் (5)
கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார்
 விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் - பால:19 65/2,3
துன்னி மார்பு உற தொடர்ந்து புல்லினார்
 இன்னல் வேலை புக்கு இழிந்து அழுந்துவார் - அயோ:14 90/3,4
புல்லினார் உலகினை பொது இலா வகையினால் - கிட்:14 5/3
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் - யுத்3:28 40/4
ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார்
 திருத்தமே அனையவன் சிகர தோள்கள்-மேல் - யுத்4:38 18/3,4

 மேல்
 
  புல்லினார்-அரோ (1)
பொருத்துவர் ஆம் என புல்லினார்-அரோ - பால:19 48/4

 மேல்
 
  புல்லினால் (3)
நாறிய நகை அணி நல்ல புல்லினால்
 ஏறிய செவ்வியின் இயற்றுமோ எனா - ஆரண்:6 17/1,2
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய - சுந்:14 31/3
புல்லினால் தொடுத்து வாச பூவினால் வேய்ந்துவிட்டான் - யுத்1:9 16/4

 மேல்
 
  புல்லினாள் (4)
உரை-செயும் கிள்ளையை உவந்து புல்லினாள் - பால:19 27/4
கனவு எனும் நலத்தினால் கணவன் புல்லினாள் - பால:19 64/4
ஆய காதலால் அழுது புல்லினாள் - அயோ:11 114/4
பூம் தளிர் கைகளான் மெய் உற புல்லினாள் - சுந்:10 47/4

 மேல்
 
  புல்லினான் (3)
பொன்னின் மார்பு உற அணைத்து உயிர் உற புல்லினான்
 தன்னை அ தாதை முன் தழுவினான் என்னவே - பால:20 24/3,4
உயா உற திரு உளம் உருக புல்லினான்
 நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் - அயோ:14 53/2,3
நீண்ட பொன் தட கையால் நெடிது புல்லினான்
 மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் - கிட்:11 126/2,3

 மேல்
 
  புல்லு (1)
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ் - அயோ:10 45/2

 மேல்
 
  புல்லுதியோ (1)
புல்லுதியோ என பொருமி பொங்கினாள் - ஆரண்:13 49/4

 மேல்
 
  புல்லுதிரோ (1)
நங்கைமார்களை புல்லுதிரோ நலம் நுகர்வீர் - ஆரண்:8 4/4

 மேல்
 
  புல்லுதும் (1)
புல்லுதும் புல்லி இ பிறவி போக்குதும் - யுத்1:4 19/4

 மேல்
 
  புல்லும் (7)
கல்லும் புல்லும் கண்டு உருக பெண் கனி நின்றாள் - பால:10 32/4
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும்
 மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் - பால:22 32/3,4
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை - ஆரண்:1 19/3
போயின திசைகள்-தோறும் மரனொடு புல்லும் எல்லாம் - கிட்:2 12/3
புல்லும் பொன் பணை பல் மணி பொன் மரம் - சுந்:6 36/1
புல்லும் சிறு கொடியும் இடை தெரியா-வகை புரிய - யுத்3:27 106/2
குன்றொடு மரனும் புல்லும் பல் உயிர் குழுவும் கொல்லும் - யுத்4:34 15/3

 மேல்
 
  புல்லுவ (2)
புல்லுவ அல்ல ஆற்றல் போற்றலர் குறித்தல் போலாம் - கிட்:10 62/2
புல்லுவ களிப்பு கூர்ந்து புலவு நாறு அலகை எல்லாம் - யுத்2:17 57/4

 மேல்
 
  புல்லுவென் (1)
புழுங்கும் என் நோவொடு புல்லுவென் அன்றி - ஆரண்:14 41/3

 மேல்
 
  புல்லுற (2)
புல்லுற மலர்ந்த கண் குமுத பூவினன் - சுந்:12 27/2
புல்லுற பொருத்துவது ஒன்று போயின - யுத்3:24 90/2

 மேல்
 
  புல்லேன் (1)
இன்று இவன் ஆகம் புல்லேன் எனின் உயிர் இழப்பென் என்னா - ஆரண்:6 64/2

 மேல்
 
  புல்லொடு (2)
புல்லொடு துகளும் இன்றி பொடிபட நூறி பொன்னால் - சுந்:6 57/2
புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன - யுத்2:16 177/2

 மேல்
 
  புல்லொடும் (1)
புள் அடையா விலங்கு அரிய புல்லொடும்
 கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் - கிட்:14 20/1,2

 மேல்
 
  புல்வாய் (1)
புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால் - ஆரண்:13 12/3

 மேல்
 
  புல்வாயும் (1)
பொருது உறை சேர் வேலினாய் புலி போத்தும் புல்வாயும்
 ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் - பால:12 7/3,4

 மேல்
 
  புல (10)
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் - பால:14 3/3
வன் புல கல் மன மதி இல் வஞ்சனேன் - அயோ:5 22/1
தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ - அயோ:5 22/4
தென் புல கிழவன் ஊர் மயிடமோ திசையின் வாழ் - கிட்:5 2/1
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் - சுந்:12 109/3
புல குறி அற நெறி பொருந்த நோக்கினார் - யுத்1:4 40/4
தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட - யுத்2:15 119/3
புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் - யுத்2:15 119/4
புன் மக்கள் தருமம் பூணா புல மக்கள் தருமம் பூண்டால் - யுத்2:16 146/4
தன் புல நயனம் என்னும் தாமரை சொரியும் தாரை - யுத்3:28 64/2

 மேல்
 
  புல_மகன் (1)
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் - பால:14 3/3

 மேல்
 
  புலக்க (1)
திரு புலக்க உய்த்தான் திசை யானையின் - யுத்4:37 188/3

 மேல்
 
  புலக்கு (2)
உன் புலக்கு உரிய சொல் உணர்த்த செல்கெனோ - அயோ:5 22/3
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் - அயோ:14 40/4

 மேல்
 
  புலத்ததாம் (1)
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க - யுத்1:4 101/2

 மேல்
 
  புலத்தியன் (4)
புலத்தியன் வழிமுதல் வந்த பொய் அறு - யுத்2:16 77/1
புலத்தியன் மரபு மாயா புண்ணியம் பொருந்திற்று என்னா - யுத்2:16 127/2
வரி வில் ஆண்மையும் நோக்கிய புலத்தியன் மருமான் - யுத்2:16 223/2
புலத்தியன் மரபின் வந்து புண்ணிய மரபு பூண்டாய் - யுத்3:29 59/3

 மேல்
 
  புலத்திற்று (2)
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி - ஆரண்:5 1/1
புகுதி இல்லாதவர் புலத்திற்று ஆகுமோ - யுத்1:3 69/4

 மேல்
 
  புலத்து (7)
ஆய்வு அரும் புலத்து அறிவு மேவினாய் - அயோ:14 106/4
தென் புலத்து அன்றி மீளா நெறி உய்க்கும் தேவரோ-தாம் - கிட்:2 13/2
தென் புலத்து உய்ப்பென் என்று செப்பினன் செருவில் நீயும் - கிட்:7 123/2
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ - கிட்:15 16/2
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் - யுத்1:4 101/4
புன் புலத்து அரக்கன் தன்னை தீண்டிய புன்மை போக - யுத்1:12 34/2
புகுதி கூர்ந்துள்ளார் வேதம் பொதுவுற புலத்து நோக்கும் - யுத்2:15 221/3

 மேல்
 
  புலத்தோர் (2)
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் - யுத்1:4 101/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ - யுத்1:4 101/3

 மேல்
 
  புலத்தோன் (1)
வேற்று புலத்தோன் அலென் ஐய விலங்கல் எல்லாம் - சுந்:1 44/1

 மேல்
 
  புலந்த (2)
நாவிய செவ்வி நாற கலையொடும் புலந்த நவ்வி - கிட்:10 34/4
ஒடிந்தன உருண்டன உலந்தன புலந்த
 இடிந்தன எரிந்தன நெரிந்தன எழுந்த - சுந்:8 28/1,2

 மேல்
 
  புலந்த-காலை (1)
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில் - அயோ:10 6/3

 மேல்
 
  புலந்தவர் (1)
புலந்தவர் போல நின்று வளைகில பூத்த கொம்பர் - பால:17 10/4

 மேல்
 
  புலந்தவர்க்கு (1)
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய் - பால:19 2/3

 மேல்
 
  புலந்து (1)
நெய் தாவும் வேலானொடு நெஞ்சு புலந்து நின்றாள் - பால:17 16/2

 மேல்
 
  புலப்படா (2)
பொய் அடை உள்ளத்தார்க்கு புலப்படா புலவ மற்று உன் - கிட்:7 156/3
இன்னது ஓர் குலத்த என்று புலப்படா புரவி எல்லாம் - யுத்1:10 15/4

 மேல்
 
  புலப்படார் (1)
பொன்றினான் என்ற போதும் புலப்படார் பொய்-கொல் என்பர் - யுத்4:37 214/4

 மேல்
 
  புலம் (13)
புக்கனன் போகா-வண்ணம் கண் எனும் புலம் கொள் வாயில் - பால:21 14/3
வன்கண் புலம் தாங்கிய மன்னவன் காண்-கொல் என்றான் - அயோ:4 127/4
செவி புலம் நுகர்வது ஓர் தெய்வ தேன்-கொலாம் - அயோ:12 23/4
துணை இலாதவருக்கு இன்னா பகை புலம் தொலைத்து நீக்கல் - ஆரண்:15 52/4
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய - கிட்:14 21/3
நண்ணினன் தென் புலம் நவை_இல் கற்பினாய் - சுந்:3 40/4
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் - சுந்:3 41/2
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் - சுந்:7 58/3
போயவர் உயிரும் போகி தென் புலம் படர்தல் பொய்யாது - சுந்:10 26/3
மிகை புலம் தருமமே வேட்ட போது அவர் - யுத்1:4 62/1
நகை புலம் பொதுவுற நடந்து நாயக - யுத்1:4 62/3
பகை புலம் சார்தலோ பழியின் நீங்குமோ - யுத்1:4 62/4
வன் புலம் கடந்து மீளும் தம்பி-மேல் வைத்த மாலை - யுத்3:28 64/1

 மேல்
 
  புலம்ப (6)
தள்ளுற மணிகள் சிந்த சலஞ்சலம் புலம்ப சாலில் - பால:2 18/2
படி புக்கால் என படிதர பரிபுரம் புலம்ப
 துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து - பால:15 12/2,3
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண் - அயோ:3 64/3
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப
 அழிந்த சிந்தையள் அன்னமும் இன்னது என்று அறியாள் - அயோ:4 214/2,3
சேனையோர் சுழலும் தாரும் சேண் தர புலம்ப மற்றை - யுத்3:22 6/3
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப
 கருது சேனையும் கொன்று மா கடலையும் கடந்து - யுத்3:30 46/3,4

 மேல்
 
  புலம்பலன் (1)
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி - யுத்3:24 5/2

 மேல்
 
  புலம்பலுற்றாள் (1)
ஆழ்ந்தனள் புலம்பலுற்றாள் அழ கண்டும் அறிந்திலாதாள் - யுத்2:18 266/4

 மேல்
 
  புலம்பா (1)
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் - சுந்:4 28/3

 மேல்
 
  புலம்பி (5)
பொன் தொடி தளிர் கை சங்கம் வண்டொடு புலம்பி ஆர்ப்ப - பால:18 11/1
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க - பால:21 1/3
பொன் திணி போதினாளும் பூமியும் புலம்பி நைய - அயோ:3 115/3
புக்கு மீண்டிலர் என்று அழுது இரங்கினர் புலம்பி - சுந்:9 13/4
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் - யுத்2:19 233/3

 மேல்
 
  புலம்பிட (1)
நூபுரம் புலம்பிட சிலம்பு நொந்து அழ - யுத்4:38 14/1

 மேல்
 
  புலம்பிடலுற்றான் (1)
உன்னும் நல் உணர்வு ஒடுங்கிட புலம்பிடலுற்றான் - கிட்:1 22/4

 மேல்
 
  புலம்பினர் (1)
பொய்ந்நிலை மருங்கினர் புலம்பினர் புரண்டார் - ஆரண்:10 41/4

 மேல்
 
  புலம்பினன் (1)
பூவையும் பொருவான் அவன் புலம்பினன் தளர்வான் - கிட்:10 50/2

 மேல்
 
  புலம்பினார் (2)
போன திக்கு அறியாது புலம்பினார்
 தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய - சுந்:13 4/2,3
போன மகவுடையார் எல்லாம் புலம்பினார்
 ஏனை மகளிர் நிலை என் ஆகும் போய் இரங்கி - யுத்2:18 273/2,3

 மேல்
 
  புலம்பினான்-அரோ (2)
பூண்டனன் கிடந்தனன் புலம்பினான்-அரோ - அயோ:11 87/4
பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ - அயோ:14 57/4

 மேல்
 
  புலம்பினென் (1)
பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ - கிட்:6 21/3

 மேல்
 
  புலம்பு (5)
பாந்தளின் அல்குலார்-தம் பரிபுரம் புலம்பு பாத - பால:14 57/3
புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் - பால:21 20/4
புலம்பு உறு குரிசில்-தன் புலர்வு நோக்கினாள் - அயோ:11 93/1
புக்கு இனி வென்றும் என்றால் புலம்பு அன்றி புலமைத்து ஆமோ - சுந்:11 11/4
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப - யுத்4:32 10/4

 மேல்
 
  புலம்புகின்றார் (1)
பூவையோடும் புலம்புகின்றார் சிலர் - சுந்:2 171/4

 மேல்
 
  புலம்புகின்றேன் (1)
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன்
 வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் - யுத்3:28 61/2,3

 மேல்
 
  புலம்பும் (8)
புலம்பும் மேகலை புது மலர் புனை அறல் கூந்தல் - பால:9 1/3
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் - ஆரண்:6 77/3
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல - கிட்:13 46/3
பொன்றினன் என்ற சொல் புலம்பும் நெஞ்சினன் - கிட்:16 22/3
பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி - சுந்:8 49/1
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் - யுத்2:16 149/2
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் - யுத்3:22 201/4
பொன் புனை நகரம் புக்கான் கண்டவர் புலம்பும் பூசல் - யுத்3:29 40/3

 மேல்
 
  புலம்புவ (2)
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ - ஆரண்:7 69/4
சேரை என்று புலம்புவ தேரையே - கிட்:15 43/4

 மேல்
 
  புலம்புவதோ (1)
நரன் இருந்து தோள் பார்க்க நான் கிடந்து புலம்புவதோ
 கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ - ஆரண்:6 101/2,3

 மேல்
 
  புலம்புற்று (1)
புலம்புற்று உன் வழி போதலுற்றான் தனை - கிட்:7 98/2

 மேல்
 
  புலம்புறு (1)
புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் - ஆரண்:14 101/4

 மேல்
 
  புலமே (1)
புக்கார் நமனார் உறை தென் புலமே - யுத்3:27 30/4

 மேல்
 
  புலமை (8)
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் - பால:20 1/2
பொன் தடம் தேர் வலான் புலமை உள்ளத்தான் - அயோ:12 3/2
இயல் தரும் புலமை செங்கோல் மனு முதல் எவரும் ஒவ்வா - கிட்:2 27/3
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் - கிட்:9 16/2
போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு - கிட்:17 23/3
போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் - சுந்:14 11/4
பொய் இலீர் புகலுதிர் புலமை உள்ளத்தீர் - யுத்3:24 69/4
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் - யுத்3:31 46/3

 மேல்
 
  புலமை-தானும் (1)
நீதியும் தருமம் நிறை நிலைமையும் புலமை-தானும்
 ஆதி அம் கடவுளாலே அரும் தவம் ஆற்றி பெற்றாய் - யுத்2:16 130/1,2

 மேல்
 
  புலமை-பாலதோ (1)
பொரும் என நினைகையும் புலமை-பாலதோ - அயோ:14 43/4

 மேல்
 
  புலமைத்து (2)
புக்கு இனி வென்றும் என்றால் புலம்பு அன்றி புலமைத்து ஆமோ - சுந்:11 11/4
பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா - யுத்1:9 71/2

 மேல்
 
  புலமைத்தோ (1)
புன் தொழிலினால் இசை பொறுத்தல் புலமைத்தோ - யுத்1:2 51/4

 மேல்
 
  புலமையின் (1)
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் - ஆரண்:2 33/1

 மேல்
 
  புலமையினோய் (1)
பொருந்து கேள்வி புலமையினோய் எனா - யுத்4:39 1/2

 மேல்
 
  புலமையினோர் (1)
பொய் இல் கேள்வி புலமையினோர் புகல் - பால:0 7/3

 மேல்
 
  புலமையோய் (1)
புலமையோய் அவன் உறைவிடம் காட்டு என்று புகன்றான் - கிட்:3 72/4

 மேல்
 
  புலமையோர் (2)
புண்ணிய புனல்_ஆட்டி புலமையோர்
 எண்ணும் நல்வினை முற்றுவித்து ஏற்றினான் - அயோ:2 31/2,3
பொருத்தம் அன்று என்று சால புலமையோர் புகல்வர் என்றான் - ஆரண்:6 44/4

 மேல்
 
  புலர் (1)
மதம் புலர் களிறு என சீற்றம் மாறினர் - யுத்3:27 67/4

 மேல்
 
  புலர்கின்ற (1)
புல் நிலைய காமத்தால் புலர்கின்ற நிலை பூவை - சுந்:2 222/3

 மேல்
 
  புலர்கின்றாள்-பால் (1)
நின்றவன் இருந்து கண்ணீர் நிலன் உற புலர்கின்றாள்-பால் - ஆரண்:7 63/4

 மேல்
 
  புலர்கின்றான் (1)
போழ்ந்தாள் உள்ள புன்மையை நோக்கி புலர்கின்றான் - அயோ:3 40/4

 மேல்
 
  புலர்த்த (1)
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை - யுத்1:10 20/1

 மேல்
 
  புலர்த்தும் (1)
அணியும் முலையார் அகில் ஆவி புலர்த்தும் நல்லார் - பால:16 45/2

 மேல்
 
  புலர்த்துவ (1)
கூல மா மரத்து இரும் சிறை புலர்த்துவ குரண்டம் - கிட்:1 19/4

 மேல்
 
  புலர்ந்த (8)
உதித்து புலர்ந்த தோல் போல் உருவத்து அமரர் ஓடினார் - சுந்:8 48/4
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை - சுந்:9 1/4
சுவை அற புலர்ந்த நாவான் இனையன சொல்லலுற்றான் - யுத்2:16 14/4
புலர்ந்த காலையில் பொறி வரி அம்பு எனும் தும்பி - யுத்3:20 58/2
கதம் புலர்ந்த சிந்தை வந்த காவல் யானை மாலொடு - யுத்3:31 77/1
மதம் புலர்ந்த நின்ற வீரர் வாய் புலர்ந்த மா எலாம் - யுத்3:31 77/2
மதம் புலர்ந்த நின்ற வீரர் வாய் புலர்ந்த மா எலாம் - யுத்3:31 77/2
பதம் புலர்ந்த வேகம் ஆக வாள் அரக்கர் பண்பு சால் - யுத்3:31 77/3

 மேல்
 
  புலர்ந்தது (2)
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி - அயோ:3 17/2
விதம் புலர்ந்தது என்னின் வென்ற வென்றி சொல்ல வேணுமோ - யுத்3:31 77/4

 மேல்
 
  புலர்ந்தன (1)
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க - யுத்3:22 14/3

 மேல்
 
  புலர்ந்தனள் (1)
போன்றனள் புலர்ந்தனள் புழுங்கும் நெஞ்சினள் - ஆரண்:6 20/2

 மேல்
 
  புலர்ந்தார் (1)
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார்
 ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் - யுத்3:27 117/2,3

 மேல்
 
  புலர்ந்து (9)
பூசபூச புலர்ந்து புழுங்கினள் - பால:10 80/2
புலர்ந்து நிற்கும் பரிசிலர் போலவே - அயோ:11 25/4
போதலோடும் அலமந்தனள் புலர்ந்து பொடியில் - ஆரண்:1 38/2
வாய் புலர்ந்து அழிந்த மெய்யின் வருத்தத்த வழியில் யாண்டும் - ஆரண்:7 57/1
போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் - ஆரண்:13 52/4
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் - சுந்:3 8/4
பன்னி வாய் புலர்ந்து உணர்வு தேய்ந்து ஆர் உயிர் பதைப்பாள் - சுந்:3 14/4
பச்சை மேனி புலர்ந்து பழி படூஉம் - சுந்:12 94/3
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் - சுந்:13 10/4

 மேல்
 
  புலர்வன (1)
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் - பால:10 3/4

 மேல்
 
  புலர்வாள் (1)
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள்
 வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ - ஆரண்:13 64/1,2

 மேல்
 
  புலர்வு (1)
புலம்பு உறு குரிசில்-தன் புலர்வு நோக்கினாள் - அயோ:11 93/1

 மேல்
 
  புலர (1)
வாயும் நெஞ்சும் புலர மயங்குவான் - ஆரண்:14 17/4

 மேல்
 
  புலரா (1)
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா
 வாரணத்தினை நிறுத்தியே சூடினர் வாகை - யுத்3:30 21/3,4

 மேல்
 
  புலரி (1)
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் - அயோ:10 40/2

 மேல்
 
  புலரும் (1)
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும்
 மதம் பெய் வண்டு என சனகி-மேல் மனம் செல மறுகி - சுந்:12 47/1,2

 மேல்
 
  புலவ (1)
பொய் அடை உள்ளத்தார்க்கு புலப்படா புலவ மற்று உன் - கிட்:7 156/3

 மேல்
 
  புலவர் (20)
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே - பால:3 39/4
புரந்தரன் முதலிய புலவர் யாரையும் - ஆரண்:4 12/1
புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன - கிட்:13 21/3
வாய்மையால் உவமை ஆக மதி அறி புலவர் வைத்த - கிட்:13 34/2
நினைவரால் அரிய நன்னீர் நேர்பட புலவர் போற்றும் - கிட்:13 35/2
பூவலயத்தை அன்றோ புகழ்வது புலவர் போற்றும் - சுந்:6 59/2
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் - சுந்:8 13/2
போரின் மத்தனும் பொரு வயமத்தனும் புலவர்
 நீரின் மத்து எனும் பெருமையர் நெடும் கடல் படையார் - யுத்1:5 45/1,2
சென்று தேய்வு உறுவரோ புலவர் சீறினால் - யுத்1:6 50/3
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா - யுத்1:10 7/4
புலவர் சொல் துறை புரிந்தவும் போன்றன சரங்கள் - யுத்2:16 221/4
புன் சிறை பிறவி தீர்ப்பான் உளன் என புலவர் நின்றார் - யுத்2:17 38/2
பொய் திரு பெறுகிற்பானும் வீடணன் புலவர் கோமான் - யுத்2:17 55/2
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் - யுத்2:18 181/4
பொன்னுலகு ஆளும் செல்வம் துறந்தது புலவர் எல்லாம் - யுத்2:19 236/4
போர் தொழில் புரிந்தன புலவர் போக்கு இலார் - யுத்3:20 36/3
போயினள் தையல் இப்பால் புரிக என புலவர் கோமான் - யுத்3:24 1/1
புரந்தரன் முதல்வர் ஆய நான்மறை புலவர் பாரில் - யுத்3:28 57/2
பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத - யுத்4:37 1/2
போதியால் என்றனன் புலவர் புந்தியான் - யுத்4:40 55/4

 மேல்
 
  புலவர்க்கு (2)
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் - அயோ:3 96/2
புலவர்க்கு இந்திரன் பொன்னகர் அழிதர பொருதார் - யுத்3:30 12/2

 மேல்
 
  புலவராலும் (1)
நூல் கடல் புலவராலும் நுனிப்ப_அரும் வலத்தது ஆய - யுத்1:13 27/1

 மேல்
 
  புலவரும் (1)
புரியும் நல் நெறி முனிவரும் புலவரும் புகல் இலா பொறைகூர - சுந்:2 191/1

 மேல்
 
  புலவரேயும் (1)
புரிதலின் இலங்கை ஊரும் திரிந்தது புலவரேயும்
 எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை - யுத்2:19 104/2,3

 மேல்
 
  புலவரை (1)
மாண்ட சோதிட வாய்மை புலவரை
 ஈண்டு கூய் தருக என்ன வந்து எய்தினார் - யுத்4:41 52/2,3

 மேல்
 
  புலவரொடு (1)
ஈண்டிய புலவரொடு அவுணர் இந்துவை - ஆரண்:15 12/1

 மேல்
 
  புலவரோ (1)
புனை சடை முடியினர் புலவரோ எனா - ஆரண்:4 11/4

 மேல்
 
  புலவன் (1)
பொன் குன்றம் அனைய தோளான் நோக்கினான் புலவன் சொன்ன - யுத்3:24 60/2

 மேல்
 
  புலவனை (1)
முழுது உணர் புலவனை முளரி கண்ணினான் - யுத்1:5 16/2

 மேல்
 
  புலவி (5)
புண் உறு புலவி நீங்க கொழுநரை புல்லி கொண்டார் - பால:13 39/2
காந்திய மனத்தினர் புலவி கைம்மிக - ஆரண்:10 38/2
போனவள் புலவி நோக்கி புரவலன் பொலன் கொள் தாராய் - ஆரண்:11 67/1
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி - யுத்4:35 15/1
வருத்தம் ஏது எனின் அது புலவி வைகலும் - யுத்4:38 18/1

 மேல்
 
  புலவிகள் (1)
செம் சிலை கரத்தர் மாதர் புலவிகள் திருத்தி சேந்த - பால:10 20/3

 மேல்
 
  புலவியில் (1)
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை - பால:10 7/3

 மேல்
 
  புலவியின் (1)
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும் - சுந்:13 20/3

 மேல்
 
  புலவியினும் (1)
வலிய நெடும் புலவியினும் வணங்காத மகுட நிரை வயங்க மன்னோ - ஆரண்:10 4/4

 மேல்
 
  புலவியை (1)
துனி உறு புலவியை காதல் சூழ் சுடர் - பால:19 64/1

 மேல்
 
  புலவு (9)
பொன் நகரும் அல்லாது புகல் உண்டோ இகல் கடந்த புலவு வேலோய் - பால:6 8/4
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் - அயோ:13 37/2
புள்ளிற்கும் புலன் இல் பேய்க்கும் தாய் அன்ன புலவு வேலோய் - ஆரண்:13 112/4
புள்ளும் மீன் உணா புலவு தீர்தலால் - கிட்:15 20/4
பொழுதில் நூறி புலவு உறு புண்ணின் நீர் - சுந்:3 27/2
கற்பக மாலையும் புலவு காலுமால் - சுந்:3 44/4
புண் உறு புலவு வேலோய் பழியொடும் பொருந்தி பின்னை - யுத்2:16 140/3
புல்லுவ களிப்பு கூர்ந்து புலவு நாறு அலகை எல்லாம் - யுத்2:17 57/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை - யுத்4:37 13/1

 மேல்
 
  புலவோர் (4)
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும் - யுத்1:11 28/2
பொரா நின்றேம் இது காணிய வந்தனர் புலவோர்
 பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து - யுத்2:16 229/2,3
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் - யுத்3:27 110/4
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர்
 வரங்கள் தந்து உலகு அளிப்பவர் யாவரும் மாட்டார் - யுத்3:31 38/1,2

 மேல்
 
  புலன் (21)
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் - அயோ:1 16/3
துனி வரு புலன் என தொடர்ந்து தோற்கலா - அயோ:1 22/2
வன் பகை புலன் மாசு அற மாய்ப்பது என் - அயோ:2 24/2
போனகற்கு விளம்பி புலன் கொளீஇ - அயோ:2 30/2
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ - ஆரண்:10 2/4
பொன் நோக்கியர் தம் புலன் நோக்கிய புன்கணோரும் - ஆரண்:13 33/1
புள்ளிற்கும் புலன் இல் பேய்க்கும் தாய் அன்ன புலவு வேலோய் - ஆரண்:13 112/4
பொறியின் யாக்கையதோ புலன் நோக்கிய - கிட்:7 114/1
நன் புலன் நடுக்கு உற உணர்வு நைந்து அற - கிட்:14 21/1
மன்னு புலன் வென்று வரு மாது அவள் மலர்த்தாள் - கிட்:14 64/2
புலன் கொள்வார்கட்கு அனையது பொய்க்குமோ - கிட்:15 36/4
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம் - சுந்:2 203/1
கொள்ளப்பட்டன உயிர் என்னும்படி கொன்றான் ஐம் புலன் வென்றானே - சுந்:10 28/4
போய் இற்றீர் நும் புலன் வென்று போற்றிய - சுந்:12 88/1
பகை புலன் நணுகி உய்த்தார் பகர்ந்தது பகர்ந்து பற்றார் - சுந்:12 109/1
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட - சுந்:12 109/2
நகை புலன் பிறிது ஒன்று உண்டோ நம் குலம் நவை இன்றாமே - சுந்:12 109/4
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார் - யுத்1:4 23/2
பொன்னி நாட்டு உவமை வைப்பை புலன் கொள நோக்கி போனான் - யுத்3:24 58/4
போனான் இடை புகுந்தான் என புலன் கொள்கிலர் மறந்தார் - யுத்3:31 116/2
பொய் இல் தன்னை புலன் தெரியாமை-போல் - யுத்4:37 30/4

 மேல்
 
  புலன்கள் (9)
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் - பால:3 6/1
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி - பால:10 19/1
அலந்தலை உற்ற அரும் புலன்கள் ஐந்தும் - அயோ:3 17/4
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் - சுந்:1 10/2
அடக்கி ஐம் புலன்கள் வென்ற தவ பயன் அறுதலோடும் - சுந்:1 28/2
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா - சுந்:3 126/1
பொன் மொய்த்த தோளான் மயல் கொண்டு புலன்கள் வேறாய் - சுந்:4 84/2
தத்துறும் உயிரொடு புலன்கள் தள்ளுறும் - சுந்:5 69/2
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் - சுந்:9 63/4

 மேல்
 
  புலன்களை (1)
அடைப்பர் ஐம் புலன்களை ஒழுக்கம் ஆணியா - யுத்4:40 54/1

 மேல்
 
  புலனும் (3)
நாமம் அழிய புலனும் நல் அறிவு புல்ல - கிட்:14 46/4
வேறு தாம் செயும் வினை இலை மெய்யின் ஐம் புலனும்
 ஆறினார்களும் அஞ்சினார் உலகு எலாம் அனுங்க - யுத்4:35 25/3,4
மா தவமும் ஆவுதியும் ஐம் புலனும் மற்றும் - யுத்4:36 13/4

 மேல்
 
  புலால் (6)
பொற்றை மா முழை புலால் உடை வாயினின் புகுந்து - ஆரண்:7 134/2
புன் உற தொடர்வ மேனி புலால் உற கடிது போவ - சுந்:2 35/2
பூவின் மணம் நாறுவ புலால் கமழ்கிலாத - சுந்:6 17/2
புண்ணின் மீ சென்று பொழி புனல் பசும் புலால் பொடிப்ப - சுந்:11 51/3
பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே - யுத்1:8 17/4
பூவின் மாலை புலால் வெறி பூத்ததால் - யுத்4:37 20/4

 மேல்
 
  புலாலொடு (1)
முடியின் மாலைகள் புலாலொடு முழு முடை நாறும் - ஆரண்:7 71/4

 மேல்
 
  புலி (19)
பொருது உறை சேர் வேலினாய் புலி போத்தும் புல்வாயும் - பால:12 7/3
புலி தானை களிற்று உரிவை போர்வையான் வரி சிலையை - பால:13 20/3
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் - அயோ:8 4/4
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே - அயோ:13 10/4
முன்னவன் என்று நினைந்திலன் மொய் புலி அன்னான் ஓர் - அயோ:13 16/1
புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால் - ஆரண்:13 12/3
ஆள் அரவ புலி ஆரம் அணைத்தாள் - ஆரண்:14 47/2
பொரும் புலி மானொடு புனலும் ஊட்டினர் - கிட்:6 23/2
போதகத்தின் மழ கன்றும் புலி பறழும் உறங்கு இடனும் பொருந்திற்று அம்மா - கிட்:13 28/4
புலி அடு மதுகை மைந்தர் புது பிழை உயிரை புக்கு - சுந்:2 108/1
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் - சுந்:3 4/4
புல்லல் ஏற்ற திருமகளும் பூவும் பொருந்த புலி ஏழும் - சுந்:4 58/1
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் - சுந்:8 5/4
தென்றல் என்று ஒரு புலி உயிர்த்து சென்றதால் - யுத்1:5 9/4
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் - யுத்1:5 56/3
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த - யுத்1:5 60/3
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள - யுத்3:20 93/2
தொழுவினில் புலி அனான் உடலில் தூவினார் - யுத்3:31 179/4
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின - யுத்3:31 214/3

 மேல்
 
  புலி_ஏறு (1)
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் - சுந்:8 5/4

 மேல்
 
  புலிகளும் (1)
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் - யுத்1:8 23/2

 மேல்
 
  புலிதானே (1)
புலிதானே புறத்து ஆக குட்டி கோட்படாது என்ன - ஆரண்:6 94/1

 மேல்
 
  புலியின் (1)
புலியின் அதள் உடையானும் பொன்னாடை புனைந்தானும் பூவினானும் - ஆரண்:10 4/1

 மேல்
 
  புலியும் (1)
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற - யுத்1:10 2/3

 மேல்
 
  புலியே (1)
தென்றல் புலியே இரை தேடுதியோ - பால:23 7/4

 மேல்
 
  புலில் (1)
பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில்
 வயின்-தொறும் வயின்-தொறும் வைகினர் ஒன்றும் - அயோ:5 9/2,3

 மேல்
 
  புலை (5)
செயிர் உற புலை சிந்தையால் என் சொனாய் தீயோய் - அயோ:2 71/4
பொன்றும் என்னும் மெய்ம்மை உணர்ந்தாய் புலை ஆடற்கு - ஆரண்:11 18/2
வருவதும் இலங்கை மூதூர் புலை எலாம் மாண்ட பின்னை - யுத்2:16 133/1
புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் - யுத்2:16 151/4
புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன் - யுத்3:22 191/1

 மேல்
 
  புலை-மேலும் (1)
புலை-மேலும் செலற்கு ஒத்து பொது நின்ற செல்வத்தின் புன்மை தன்மை - யுத்4:37 203/3

 மேல்
 
  புலையர்க்கு (1)
புண்டரீகற்கும் உண்டோ இறுதி இ புலையர்க்கு அல்லால் - யுத்3:23 24/4

 மேல்
 
  புலையனின் (1)
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா - அயோ:14 125/3

 மேல்
 
  புலையனேன் (1)
புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் - யுத்3:29 35/4

 மேல்
 
  புலையின் (1)
புலையின் வாழ்க்கை அரக்கர் பொருப்பு உளார்