<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

த-முதல் சொற்கள்
தக்க 28
தக்கதால் 2
தக்கது 23
தக்கதும் 1
தக்கதே 5
தக்கதேயால் 1
தக்கதோ 4
தக்கரை 1
தக்கலை 1
தக்கவர்க்கு 1
தக்கவாறு 1
தக்கன் 2
தக்கன 3
தக்கனார் 1
தக்கனை 2
தக்கனையால் 1
தக்கார் 3
தக்காள் 1
தக்காள்-மேல் 1
தக்கான் 3
தக்கிலது 3
தக்கிலன் 1
தக்கிலா 1
தக்கிலாது 1
தக்கீர் 1
தக்கு 1
தக்கு_இல் 1
தக்குளையேல் 1
தக்கேன் 2
தக்கை 1
தக்கோய் 10
தக்கோர் 4
தக்கோரை 1
தக்கோன் 5
தக 1
தகட்டிடை 1
தகடு 2
தகர்த்த 1
தகர்த்தது 1
தகர்த்தலால் 1
தகர்த்தனள் 1
தகர்த்தார் 1
தகர்த்து 1
தகர்ந்த 2
தகர்ந்தன 3
தகர்ந்து 13
தகர்வ 1
தகர 1
தகவிலோனை 1
தகவின் 1
தகவினால் 1
தகவினான் 1
தகவு 16
தகவும் 6
தகவுமே 1
தகவேயோ 1
தகவோ 3
தகவோய் 1
தகளியில் 1
தகா 3
தகாத 2
தகாதது 1
தகாதன 2
தகாது 1
தகாதோ 1
தகு 16
தகுதற்கு 1
தகுதி 1
தகுதியாய் 1
தகுதியே 1
தகுதும் 1
தகும் 11
தகுமால் 1
தகுமேல் 1
தகுமோ 2
தகுவன 2
தகுவார் 1
தகுவான் 1
தகை 73
தகை-சால் 2
தகைக்கு 1
தகைத்தது 1
தகைத்தாய் 1
தகைத்து 1
தகைந்த 2
தகைந்தார் 1
தகைந்தான் 1
தகைந்து 1
தகைப்பும் 1
தகைமை 12
தகைமைக்கு 2
தகைமைக்கும் 1
தகைமைத்து 6
தகைமையதோ 1
தகைமையர் 1
தகைமையவே 1
தகைமையார் 1
தகைமையாலோ 1
தகைமையின் 1
தகைமையும் 2
தகைமையோன் 1
தகைய 26
தகையதாய் 1
தகையது 4
தகையதோ 1
தகையர் 7
தகையவள் 1
தகையள் 2
தகையன் 3
தகையன 1
தகையாய் 1
தகையார் 1
தகையால் 1
தகையாள் 1
தகையாளை 1
தகையான் 1
தகையானை 2
தகையின் 2
தகையினர் 1
தகையினன் 1
தகையும் 4
தகையை 1
தகையோர் 2
தகைவார் 1
தகைவான் 1
தகைவு 6
தகைவு_இல் 1
தகைவு_இல்லான் 1
தகைவென் 1
தங்க 4
தங்கண் 1
தங்கல் 1
தங்கல்_இல் 1
தங்கலான் 1
தங்கள் 18
தங்களை 1
தங்காது 3
தங்கி 4
தங்கிய 4
தங்கியது 1
தங்கிற்று 3
தங்கினார் 1
தங்கினான் 1
தங்கு 17
தங்குதி 1
தங்கும் 1
தங்குமே-கொலோ 1
தங்குமோ 2
தங்குவ 1
தங்குவது 1
தங்குவான் 1
தங்குறின் 1
தங்கை 14
தங்கைமீரே 1
தங்கையாள் 1
தங்கையும் 1
தச்சரும் 2
தச்சற்கும் 1
தச்சன் 11
தச்சனே 1
தச்சனை 1
தச்சு 1
தசநவ 1
தசமுக 2
தசமுகத்தான் 1
தசமுகன் 8
தசரத 1
தசரதராமன் 1
தசரதன் 3
தசரதனும் 1
தசும்பின் 2
தசும்பினில் 1
தசும்பு 7
தசும்பு-போல் 1
தசும்புறு 1
தசும்பூடு 1
தசும்பொடு 1
தசை 9
தசையும் 2
தசையொடு 1
தஞ்ச 1
தஞ்சம் 11
தஞ்சமும் 1
தஞ்சமே 1
தஞ்சு 10
தட்ட 2
தட்டது 1
தட்டம் 1
தட்டவன் 1
தட்டவா 1
தட்டால் 1
தட்டான் 1
தட்டி 1
தட்டிடை 1
தட்டிய 1
தட்டில் 2
தட்டின்-நின்றும் 1
தட்டினார் 2
தட்டினான் 1
தட்டினிடை 1
தட்டினில் 1
தட்டும் 2
தட்டுமுட்டு 1
தட்டுறு 1
தட்டொடும் 1
தட 173
தடக்கை 2
தடங்கட்கு 1
தடங்கள் 5
தடங்கள்-தம்மொடும் 1
தடங்கள்-தோறும் 4
தடங்கள்-தோறுமே 1
தடங்களும் 3
தடங்களை 1
தடங்களொடு 1
தடத்த 1
தடத்திடை 2
தடத்தில் 1
தடத்தினும் 1
தடத்து 3
தடத்தொடு 1
தடம் 174
தடம்-தொறும் 3
தடம்-தோறு 1
தடமும் 2
தடவ 4
தடவாரோ 1
தடவி 9
தடவிய 1
தடவின 1
தடவினவோ 1
தடவுதல் 1
தடவும் 7
தடவும்-தோறும் 1
தடற்று 1
தடறு 1
தடன் 1
தடாது 1
தடாநின்ற 1
தடி 7
தடிக்கின்றன 1
தடிக்கு 1
தடிக்கும் 1
தடிகின்றாரும் 1
தடித்த 1
தடித்தது 1
தடித்தன 1
தடித்தாள் 2
தடித்தின் 2
தடித்து 7
தடிந்த 3
தடிந்தவன் 1
தடிந்தனர்கள் 1
தடிந்தனன் 2
தடிந்தார் 1
தடிந்தான் 2
தடிந்திடலும் 1
தடிந்து 8
தடிய 2
தடியோடு 1
தடிவன 1
தடு-மின் 1
தடுக்க 6
தடுக்க_அரும் 1
தடுக்கல் 2
தடுக்கல்-பாலதோ 2
தடுக்கலாதது 1
தடுக்கவும் 1
தடுக்கிலையாம்-எனின் 1
தடுக்கின்றார் 1
தடுக்கும் 1
தடுக்கும்படி 1
தடுத்த 3
தடுத்ததும் 1
தடுத்தல் 1
தடுத்தலீர் 1
தடுத்தவர் 1
தடுத்தனர் 3
தடுத்தனென் 1
தடுத்தனேன் 1
தடுத்தான் 12
தடுத்தான்_அலன் 1
தடுத்தி 2
தடுத்தியாயின் 1
தடுத்தியோ 1
தடுத்து 9
தடுத்துவிட்டான் 1
தடுப்ப 9
தடுப்ப_அரும் 3
தடுப்பது 3
தடுப்பர் 2
தடுப்பவர் 1
தடுப்பவரே 1
தடுப்பன 2
தடுப்பாய் 1
தடுப்பார் 1
தடுப்பான் 2
தடுப்பு 2
தடுப்பென் 1
தடுமாற 3
தடுமாறல் 1
தடுமாறலால் 1
தடுமாறா 1
தடுமாறாது 1
தடுமாறாள் 1
தடுமாறி 6
தடுமாறிட 1
தடுமாறினான் 1
தடுமாறு 1
தடுமாறும் 2
தடுமாறுவார் 1
தடுமாறுவாரும் 1
தடுமாறுவான் 1
தடேன்-என்னின் 1
தடை 12
தடை_இல் 1
தடைக்க 1
தடைக்க_அரும் 1
தடைகொண்டு 1
தடைசெய்குநர் 1
தண் 89
தண்ட 1
தண்டக 3
தண்டகத்தது 1
தண்டகத்தையும் 1
தண்டகம் 5
தண்டத்தர் 1
தண்டத்தை 2
தண்டம் 3
தண்டமே 1
தண்டல் 9
தண்டல்_இல் 4
தண்டலை 12
தண்டா 1
தண்டாத 2
தண்டார் 1
தண்டால் 6
தண்டாவனம் 1
தண்டில் 1
தண்டிலம் 1
தண்டின் 1
தண்டினர் 1
தண்டினாய் 1
தண்டினால் 1
தண்டினும் 1
தண்டு 52
தண்டுகள் 1
தண்டுதல் 1
தண்டும் 5
தண்டை 3
தண்டொடு 1
தண்டொடும் 3
தண்டோடும் 1
தண்ணளி 1
தண்ணளியும் 1
தண்ணிய 1
தண்ணின் 1
தண்ணீர் 5
தண்ணுமை 6
தண்ணுமைக்கு 1
தண்ணென் 4
தண்ணெனும் 1
தண்மை 2
தண்மையால் 1
தண்மையில் 1
தணப்பில் 1
தணப்பு 3
தணி 1
தணிக்க 1
தணிக்கின் 1
தணிக்கும் 1
தணிக்குறு 1
தணிகின்ற 1
தணித்தி 1
தணித்து 1
தணிதர 1
தணிதியேனும் 1
தணிதிரால் 1
தணிந்த 1
தணிந்தது 1
தணிந்தனனால் 1
தணிந்தாள் 1
தணிந்தானோ 1
தணிப்ப 2
தணிப்ப_அரும் 2
தணிப்பென் 1
தணியா 2
தணியாத 1
தணியும் 1
தணிவது 1
தணிவன 1
தணிவு 5
தணிவேன் 1
தத்தம் 6
தத்தமக்கு 1
தத்தமது 1
தத்தமை 1
தத்தா 1
தத்தி 8
தத்தினன் 1
தத்தினை 1
தத்து 2
தத்துகின்றன 1
தத்தும் 1
தத்துவ 1
தத்துவத்தின் 1
தத்துவம் 3
தத்துற்று 1
தத்துறல் 2
தத்துறு 1
தத்துறும் 1
தத்துறுவது 1
ததிக்கு 1
ததிமுகன் 2
ததியின் 1
ததும்ப 4
ததும்பி 1
ததும்பிட 1
ததும்பு 1
ததும்பும் 1
ததும்பும்-ஆயின் 1
ததும்புவார் 1
ததை 3
ததைந்த 2
ததைந்தன 1
ததைய 1
ததையும் 1
ததைவு 1
தந்த 76
தந்த-போது 1
தந்ததனில் 1
தந்ததாம் 1
தந்ததால் 1
தந்தது 11
தந்ததே 1
தந்ததேயால் 1
தந்தருள்வை 1
தந்தருளு 1
தந்தருளும் 1
தந்தவன் 2
தந்தவனே 1
தந்தவும் 1
தந்தன 12
தந்தனம் 1
தந்தனமால் 1
தந்தனர் 3
தந்தனன் 4
தந்தனனால் 1
தந்தனென் 9
தந்தனை 6
தந்தனையாம் 1
தந்தாய் 6
தந்தாய்க்கு 1
தந்தார் 5
தந்தால் 1
தந்தாள் 1
தந்தாளும் 1
தந்தாளை 1
தந்தாற்கு 1
தந்தான் 9
தந்தானும் 2
தந்தானை 1
தந்தி 2
தந்திடுதி 1
தந்தியின் 1
தந்தியும் 1
தந்திர 6
தந்திரம் 7
தந்திரி 1
தந்திரியர் 1
தந்திருந்தனர் 1
தந்திலர் 2
தந்திலன் 1
தந்திலெனோ 1
தந்திலேனேல் 1
தந்தீக 2
தந்தீயும் 2
தந்தீர் 3
தந்து 37
தந்துளான் 1
தந்துறு 1
தந்தேன் 8
தந்தை 29
தந்தைக்கும் 1
தந்தைமார் 1
தந்தையர் 1
தந்தையரை 1
தந்தையார் 3
தந்தையாரை 2
தந்தையின் 2
தந்தையினும் 1
தந்தையும் 5
தந்தையே 2
தந்தையை 11
தப்பா 1
தப்பிடின் 2
தப்பிலேன் 1
தப்பிற்று 1
தப்பின 1
தப்பின-போதும் 1
தப்பு 4
தப்புதல் 1
தப்புதி 1
தப்புமே 1
தப்புவரே 1
தபம் 1
தபனன் 1
தபு 4
தபுத்து 1
தபோதரின் 1
தபோதனர் 2
தபோதனன் 1
தம் 208
தம்-பால் 4
தம்-மின் 2
தம்தம் 20
தம்தம 1
தம்தமின் 1
தம்தாம் 1
தம்பதிகளே 1
தம்பல் 2
தம்பன் 1
தம்பனும் 1
தம்பால் 1
தம்பி 97
தம்பி-தன் 1
தம்பி-தன்-மேல் 1
தம்பி-தன்னொடும் 1
தம்பி-மேல் 4
தம்பிக்கு 15
தம்பிக்கும் 3
தம்பிக்குமாம் 1
தம்பித்து 1
தம்பிமார்களும் 1
தம்பிமாருக்கு 1
தம்பிமாரும் 2
தம்பிமாரை 1
தம்பியது 1
தம்பியர் 8
தம்பியர்க்கும் 2
தம்பியர்கள் 1
தம்பியர்கள்-காறும் 1
தம்பியரும் 1
தம்பியருள் 1
தம்பியரோடு 1
தம்பியரோடும் 1
தம்பியன் 1
தம்பியார் 1
தம்பியால் 1
தம்பியானவன் 1
தம்பியும் 32
தம்பியே 6
தம்பியை 32
தம்பியைத்தான் 1
தம்பியையும் 1
தம்பியொடு 1
தம்பியொடும் 4
தம்பியோ 1
தம்பியோடு 3
தம்பியோடும் 1
தம்பியோன் 1
தம்பிரான் 1
தம்மனை 1
தம்மால் 1
தம்மி 1
தம்மில் 8
தம்மின் 5
தம்முடைய 1
தம்முள் 3
தம்முன் 5
தம்முனார் 3
தம்முனின் 1
தம்முனும் 1
தம்முனை 14
தம்மை 39
தம்மையும் 5
தம்மையே 1
தம்மொடு 2
தம்மொடும் 2
தம்மோடு 1
தம 3
தமக்கு 7
தமது 1
தமர் 9
தமர்க்கு 2
தமரம் 2
தமரம்-அது 1
தமரினோடும் 1
தமரும் 1
தமரை 4
தமரையும் 2
தமரொடு 1
தமரொடும் 6
தமரோடு 1
தமனிய 8
தமாலம் 1
தமாலமும் 1
தமியள் 7
தமியளாய் 1
தமியன் 11
தமியனேனுக்கு 1
தமியனை 1
தமியனோ 1
தமியிர் 1
தமியென் 2
தமியேன் 6
தமியேனுடனே 1
தமியை 3
தமிழ் 17
தமிழ்_முனி 1
தமிழ்நாட்டில் 1
தமிழ்நாட்டினை 1
தமிழ்நாட்டு 1
தமிழ்நாடு 1
தமிழால் 1
தமிழும் 1
தமை 4
தமையன் 2
தமையனும் 1
தமையனை 5
தமையும் 1
தயங்க 11
தயங்கி 2
தயங்கிய 1
தயங்கு 16
தயங்கும் 3
தயங்குவ 2
தயங்குவான் 1
தயங்குற 2
தயமுகன் 1
தயமுகனார் 1
தயரத 4
தயரத_ராமன் 1
தயரதற்கு 2
தயரதன் 20
தயரதன்-தன் 1
தயரதனார் 1
தயரதனும்தான் 1
தயரதனை 2
தயா 6
தயாவிலி 1
தயாவு 1
தயிர் 12
தயிரின் 1
தயிரும் 2
தயில 1
தயிலத்தோணி 1
தயையினொடும் 1
தர 54
தரக்கிற்றி-கொல் 1
தரங்க 7
தரங்கங்கள்-தோறும் 1
தரங்கத்தால் 1
தரங்கத்து 1
தரங்கத்தூடே 1
தரங்கம் 10
தரங்கமும் 1
தரங்களின் 1
தரணி 7
தரணி-தன்னை 1
தரணியில் 1
தரத்தக்க 1
தரத்தது 3
தரத்தர 2
தரத்தரோ 1
தரத்தன 1
தரத்தனும் 1
தரத்தாயோ 1
தரத்தினானோ 1
தரத்து 1
தரத்தொடு 1
தரம் 17
தரமும் 1
தரல் 1
தரல்-பாற்று 1
தரலாமே 1
தரவு 1
தரவே 1
தரள் 1
தரள 15
தரளத்தின் 2
தரளம் 9
தரளமும் 6
தரன் 2
தராதல 1
தராதலத்து 2
தராதலம் 1
தராபதி-காண் 1
தராவலய 1
தரி 1
தரிக்க 1
தரிக்கலாதார் 1
தரிக்கிலன் 1
தரிக்கிலா 1
தரிக்கிலாதாள் 1
தரிக்கிலாதான் 1
தரிக்கிலாமை 1
தரிக்கிலாமையால் 1
தரிக்கிலான் 1
தரிக்கிலேன் 1
தரிக்கிலை 1
தரிக்கும் 1
தரிக்குமாறு 1
தரித்த 4
தரித்தல் 1
தரித்தார் 1
தரித்தான் 3
தரித்திடின் 1
தரித்து 1
தரித்தேன் 1
தரித்தோர் 1
தரிப்பதானாள் 1
தரிப்பார் 1
தரிப்பு 1
தரியா 1
தரியாதாள் 1
தரியாது 2
தரியாள் 1
தரியேம் 1
தரின் 1
தரினும் 1
தரீமுகன் 1
தரு 115
தருக்கி 4
தருக்கிய 1
தருக்கின் 2
தருக்கினர் 4
தருக்கினால் 1
தருக்கினாலே 1
தருக்கினான் 1
தருக்கினின் 1
தருக்கினோன்-தன் 1
தருக்கு 10
தருக்கும் 2
தருக்குறும் 1
தருக 20
தருகிற்றிலையேல் 1
தருகின்ற 1
தருகின்றேன் 1
தருகுவர் 1
தருகுவென் 4
தருகுற்று 1
தருகைக்கு 1
தருண 3
தருணம் 1
தருதல் 1
தருதலாலே 1
தருதற்கு 2
தருதி 12
தருதியால் 1
தருதிர் 9
தருதிரோ 1
தருதும் 2
தருப்பை 4
தருப்பையில் 1
தருப்பையும் 3
தரும் 79
தரும்-தொறும் 2
தரும 18
தரும_செல்வன் 1
தருமத்தாலும் 1
தருமத்திற்கு 1
தருமத்தின் 10
தருமத்து 1
தருமத்தை 5
தருமத்தோடு 1
தருமம் 58
தருமம்-தானே 1
தருமம்தான் 1
தருமமும் 20
தருமமூர்த்தியும் 1
தருமமே 16
தருமமேயோ 1
தருமமேல் 1
தருமமோ 2
தருமன் 1
தருமால் 1
தருமே 1
தருவ 2
தருவதற்கு 1
தருவது 4
தருவதும் 1
தருவதே 1
தருவரேல் 1
தருவல் 1
தருவன 2
தருவாய் 3
தருவார் 1
தருவாரும் 1
தருவான் 2
தருவித்தேன் 1
தருவின் 4
தருவினால் 1
தருவீரே 1
தருவு 1
தருவும் 4
தருவென் 13
தருவேன் 1
தருவோடு 1
தருவோம் 1
தருளினான் 1
தரை 27
தரை-தன்னை 1
தரை-மேல் 1
தரைக்கு 1
தரைத்தலை 1
தரைப்பட 1
தரையிடை 3
தரையில் 3
தரையின் 4
தரையின 1
தரையினை 1
தரையினொடு 1
தரையினோடும் 1
தரையும் 1
தரையொடும் 2
தல 2
தலங்கள் 4
தலங்களில் 1
தலத்த 1
தலத்தது 1
தலத்தன் 2
தலத்தால் 1
தலத்திடை 7
தலத்தில் 4
தலத்தின் 2
தலத்தின்-நின்று 1
தலத்தினன் 1
தலத்தினின் 1
தலத்தினும் 2
தலத்தினோடும் 1
தலத்து 18
தலத்தும் 2
தலத்துற 1
தலத்தே 1
தலத்தை 1
தலத்தொடு 2
தலத்தொடும் 1
தலத்தோடு 1
தலம் 18
தலம்-தொறும் 6
தலனிடை 1
தலனுள் 1
தலை 329
தலை-தொறும் 7
தலை-நின்றும் 1
தலை-மிசை 1
தலை-மீது 1
தலை-மேல் 8
தலை_மகன் 1
தலைக்கு 2
தலைக்கும் 1
தலைக்கொண்ட 2
தலைக்கொண்டனர் 1
தலைக்கொண்டிட 1
தலைக்கொண்டு 4
தலைக்கொள்க 1
தலைக்கொள 1
தலைகண்டு 1
தலைகள் 31
தலைகள்-தோறும் 1
தலைகளால் 1
தலைகளும் 5
தலைகளை 4
தலைத்தலை 10
தலைதடுமாறும் 1
தலைதரும் 1
தலைநிமிர்கின்றன 1
தலைநிற்பது 1
தலைநிற்பின் 1
தலைநிறுத்தி 1
தலைநின்ற 1
தலைநின்றார் 1
தலைநின்றார்க்கு 1
தலைநின்றான் 2
தலைநின்று 1
தலைநின்றேன் 1
தலைப்பட்டது 1
தலைப்பட்டாள் 1
தலைப்பட்டு 4
தலைப்படலும் 1
தலைப்படின் 1
தலைப்பெய்தல் 1
தலைப்பெய்து 1
தலைபுக்கன 1
தலைமகற்கு 1
தலைமகன் 11
தலைமயக்கு 1
தலைமயக்குற்றனர் 1
தலைமயங்கி 1
தலைமயங்கினார் 1
தலைமயங்குமே 3
தலைமலை 1
தலைமிக்கது 1
தலைமேல் 3
தலைமை 5
தலைமையும் 1
தலைமையோடு 1
தலைமையோரும் 1
தலைய 13
தலையது 3
தலையன் 2
தலையன 4
தலையாய் 1
தலையாய 1
தலையாளொடு 1
தலையான் 2
தலையிடை 3
தலையில் 11
தலையின் 7
தலையின்-மேல் 3
தலையின 1
தலையினர் 1
தலையினால் 2
தலையினில் 2
தலையினை 2
தலையினோடும் 1
தலையினோன் 1
தலையும் 13
தலையுற 1
தலையெடுத்து 1
தலையே 1
தலையை 15
தலையையும் 1
தலையொடு 2
தலையொடும் 3
தலையோ 1
தலையோடு 1
தலையோடும் 1
தலையோரும் 1
தலைவ 4
தலைவர் 47
தலைவர்-தம் 1
தலைவர்-தம்மை 1
தலைவர்-தாமே 2
தலைவர்கள் 6
தலைவராய் 2
தலைவரால் 1
தலைவரில் 1
தலைவருக்கு 1
தலைவரும் 13
தலைவரை 5
தலைவரோடும் 1
தலைவற்கு 2
தலைவற்கும் 2
தலைவன் 21
தலைவன்-பால் 1
தலைவனும் 3
தலைவனே 2
தலைவனேயும் 1
தலைவனை 3
தலைவனைத்தான் 1
தலைவனோடும் 1
தலைவாம் 1
தலைவீரர்கள் 1
தலைவோரும்தாம் 1
தவ்வா 1
தவ்வாது 1
தவ்விட 2
தவ்விய 1
தவ்வின 1
தவ்வேலென 1
தவ்வை 1
தவ்வையர் 2
தவ 45
தவங்கள் 4
தவங்களும் 1
தவத்தர் 1
தவத்தவரின் 1
தவத்தவரும் 1
தவத்தள் 1
தவத்தன் 1
தவத்தால் 7
தவத்தாலும் 1
தவத்தியை 4
தவத்திற்கு 2
தவத்தின் 34
தவத்தினால் 3
தவத்தினாலே 1
தவத்தினாள் 1
தவத்தினான் 1
தவத்தினானும் 1
தவத்தினில் 2
தவத்தினின் 1
தவத்தினும் 1
தவத்தினை 2
தவத்தினோடு 1
தவத்தினோய் 1
தவத்தினோர் 1
தவத்தினோர்கள் 1
தவத்து 16
தவத்துளார் 1
தவத்துளாளை 1
தவத்துளோர் 1
தவத்துளோர்களும் 1
தவத்தென் 1
தவத்தை 4
தவத்தையே 1
தவத்தொடும் 2
தவத்தோர் 5
தவத்தோர்க்கு 1
தவத்தோர்களும் 1
தவத்தோருடன் 1
தவத்தோன் 3
தவத்தோனை 1
தவம் 143
தவம்புரிவேன் 1
தவமாய் 1
தவமால் 1
தவமும் 14
தவமே 6
தவமோ 3
தவர் 21
தவர்-பால் 1
தவர்க்கு 8
தவர்க்கும் 1
தவர்க்கேனும் 1
தவர்கள் 2
தவரில் 1
தவரும் 6
தவரை 3
தவரொடும் 1
தவரோடும் 1
தவழ் 19
தவழ்கின்ற 2
தவழ்தலும் 1
தவழ்ந்த 4
தவழ்ந்தது 1
தவழ்ந்திட 1
தவழ்ந்து 2
தவழ்வித்து 1
தவழ்வுறு 1
தவழ 3
தவழும் 5
தவழும்-மாதோ 1
தவழுற 1
தவள் 1
தவள 4
தவளம் 1
தவளை 2
தவறா 1
தவறு 4
தவறு_இலா 1
தவன் 33
தவன 2
தவனும் 4
தவனை 6
தவனொடும் 1
தவனோ 1
தவா 5
தவாத 1
தவிசிடை 2
தவிசில் 2
தவிசின் 2
தவிசு 9
தவித்தனன் 1
தவிர் 4
தவிர்க்க 1
தவிர்க்குமா 1
தவிர்க்குமோ 1
தவிர்க 5
தவிர்கிற்பர்-கொல் 1
தவிர்த்தல் 1
தவிர்த்தனென் 1
தவிர்த்தி 1
தவிர்த்தி-ஆகின் 1
தவிர்த்து 6
தவிர்தல் 3
தவிர்தி 1
தவிர்தியே 1
தவிர்ந்த 1
தவிர்ந்தது 6
தவிர்ந்ததோ 1
தவிர்ந்தன 1
தவிர்ந்தனன் 2
தவிர்ந்தார் 1
தவிர்ந்தாரும் 1
தவிர்ந்தாரோ 1
தவிர்ந்தால் 1
தவிர்ந்தான் 4
தவிர்ந்திடுக 1
தவிர்ந்திலை 1
தவிர்ந்து 5
தவிர்ந்தே 1
தவிர்ந்தேன் 1
தவிர்ப்பான் 1
தவிர்வாய் 1
தவிர்வாள் 1
தவிர்வுற்று 1
தவிர 10
தவிரா 3
தவிராதவனை 1
தவிராய் 1
தவிராள் 1
தவிரான் 5
தவிருதிர் 1
தவிரும் 1
தவிருமோ 1
தவிரேன் 1
தழங்க 2
தழங்கலால் 1
தழங்கா 1
தழங்கி 1
தழங்கிட 1
தழங்கிய 1
தழங்கின 3
தழங்கு 13
தழங்கும் 1
தழல் 32
தழல்-செய்து 1
தழலன 1
தழலால் 2
தழலின் 2
தழலின்-மேல் 1
தழலும் 1
தழலையே 1
தழி 1
தழிய 2
தழிவந்து 1
தழீஇ 18
தழீஇக்கொண்ட 1
தழீஇய 10
தழீஇயது 3
தழீஇயின 2
தழும்ப 1
தழும்பிய 1
தழும்பின் 2
தழும்பினுக்கு 1
தழும்பு 6
தழும்பும் 3
தழும்பொடு 1
தழுவ 19
தழுவலோடும் 1
தழுவற்கு 1
தழுவா 3
தழுவாது 1
தழுவாவகைதான் 1
தழுவி 72
தழுவி-நின்றான் 1
தழுவிக்கொள்ள 1
தழுவிக்கொள 1
தழுவிநின்று 1
தழுவிய 13
தழுவியதே 1
தழுவிலன் 1
தழுவின 4
தழுவினர் 12
தழுவினள் 1
தழுவினளாம் 1
தழுவினன் 13
தழுவினாய் 1
தழுவினார் 1
தழுவினாள் 1
தழுவினான் 7
தழுவினை 1
தழுவினையோ 1
தழுவு 10
தழுவும் 14
தழுவும்-தொறும் 1
தழுவும்படி 1
தழுவுவர் 1
தழுவுவாரும் 2
தழுவுவான் 1
தழுவுவென் 1
தழுவுற்று 1
தழுவுற 1
தழுவுறும் 1
தழை 20
தழை-கொண்டு 1
தழைக்கின்ற 4
தழைக்கும் 1
தழைகளும் 1
தழைத்த 13
தழைத்தது 2
தழைத்தன 2
தழைத்து 7
தழைத்து-அனைய 1
தழைந்த 2
தழைந்தது 1
தழைந்தன 1
தழைந்து 1
தழைப்ப 3
தழைப்பது 1
தழைப்பன 1
தழைப்பு 1
தழைபட 1
தழையிடை 1
தழையுறு 1
தழையொடும் 1
தள் 1
தள்_இல் 1
தள்ள 26
தள்ள_அரிய 1
தள்ள_அரு 3
தள்ள_அரும் 8
தள்ளல் 1
தள்ளலால் 1
தள்ளலுற்று 1
தள்ளவாரி 1
தள்ளவும் 1
தள்ளா 6
தள்ளாடிய 2
தள்ளி 33
தள்ளிடுவான் 2
தள்ளிய 2
தள்ளினர் 1
தள்ளினால் 1
தள்ளினாள் 1
தள்ளினான் 1
தள்ளு 1
தள்ளு-மின் 1
தள்ளுதல் 2
தள்ளுதலால் 1
தள்ளும் 7
தள்ளுவார் 1
தள்ளுற்ற 1
தள்ளுற்று 3
தள்ளுற 11
தள்ளுறும் 3
தள்ளூறு 1
தள 8
தளங்கள்-தம்மொடும் 1
தளத்தின் 1
தளம் 6
தளர் 2
தளர்கின்ற 1
தளர்கின்றார் 1
தளர்கின்றாள் 1
தளர்கின்றேன் 1
தளர்தற்கும் 1
தளர்ந்த 3
தளர்ந்தது 1
தளர்ந்தன 1
தளர்ந்தனர் 1
தளர்ந்தனை 1
தளர்ந்தாய் 1
தளர்ந்தார் 2
தளர்ந்தான் 3
தளர்ந்திலர் 1
தளர்ந்து 12
தளர்ந்துளான் 1
தளர்ந்தே 1
தளர்வது 1
தளர்வர் 1
தளர்வாள் 2
தளர்வாளும் 1
தளர்வான் 4
தளர்வானும் 1
தளர்வு 3
தளர்வு_இல் 1
தளர்வும் 1
தளர்வுற்றேன் 1
தளர்வுறும் 1
தளர்வொடு 1
தளர 7
தளரல் 1
தளரவே 1
தளரா 1
தளராது 1
தளராநின்ற 1
தளரும் 3
தளவ 1
தளவுகள் 1
தளாடி 1
தளிந்த 1
தளிப்ப 1
தளிர் 49
தளிர்_அடி 1
தளிர்_இயல் 1
தளிர்க்கும் 1
தளிர்க்கை 1
தளிர்கள் 1
தளிர்களால் 1
தளிர்களோடு 1
தளிர்த்த 2
தளிர்த்ததால் 1
தளிர்த்தன 3
தளிர்த்தார் 1
தளிர்த்து 2
தளிர்ப்ப 1
தளிர்ப்பான் 2
தளிர்ப்பு 1
தளிரால் 1
தளிரியல் 1
தளிரியற்கு 1
தளிரில் 1
தளிரும் 2
தளிரே 1
தளிரை 1
தளை 14
தளைத்தார் 1
தளைத்து 1
தளையில் 2
தற்கு 3
தற்பத்தை 1
தற்பயன் 1
தற்பர 1
தறி 6
தறித்த 1
தறியின் 1
தறியுள் 1
தறியொடும் 1
தறுகண் 18
தறுகண்ணார் 1
தறுகண்ணான் 1
தறுகண்ணினள் 1
தறுகணர் 1
தறுகணர்க்கு 1
தறுகணாளர் 1
தறுகணான் 1
தறுகணானும் 2
தறுகணானை 1
தறுகணும் 1
தறுகணூடு 1
தறை 1
தறைத்தலை 1
தறையிடை 1
தறையில் 3
தறைவாய் 1
தன் 546
தன்-பால் 5
தன்-பொருட்டு 1
தன்-மேல் 4
தன்-வயின் 2
தன்-உடன் 1
தன்கண் 1
தன்கணே 1
தன்முனை 1
தன்மை 154
தன்மை-சால் 1
தன்மை-போல் 1
தன்மைக்கு 2
தன்மைத்தால் 1
தன்மைத்து 5
தன்மைய 10
தன்மையது 4
தன்மையர் 6
தன்மையள் 4
தன்மையன் 8
தன்மையனாய் 1
தன்மையாய் 2
தன்மையார் 5
தன்மையால் 10
தன்மையாள் 2
தன்மையான் 11
தன்மையானும் 1
தன்மையிர் 1
தன்மையின் 10
தன்மையினள் 1
தன்மையினால் 1
தன்மையினில் 1
தன்மையினோர்க்கு 1
தன்மையும் 21
தன்மையே 3
தன்மையேனும் 1
தன்மையை 19
தன்மையோ 2
தன்மையோடு 1
தன்மையோய் 2
தன்மையோர்-தம்மை 1
தன்வலத்தால் 1
தன்ன 1
தன்னது 5
தன்னதே 1
தன்னால் 7
தன்னாலும் 1
தன்னில் 9
தன்னின் 10
தன்னினும் 1
தன்னுடன் 2
தன்னுடை 11
தன்னுடைய 1
தன்னுடையது 1
தன்னுழை 1
தன்னுள் 2
தன்னுள்ளே 1
தன்னுளே 1
தன்னே 1
தன்னை 110
தன்னைத்தான் 1
தன்னையும் 15
தன்னையே 9
தன்னொடு 3
தன்னொடும் 11
தன்னொடே 1
தன்னோடு 4
தன்னோடும் 2
தன 4
தனக்கு 26
தனக்கும் 6
தனக்கே 1
தனங்களின் 1
தனத்தவள் 1
தனத்தில் 1
தனதன் 1
தனது 24
தனம் 3
தனமே 1
தனயர் 2
தனயர்கள் 2
தனயன் 5
தனயை 1
தனி 292
தனி-அரோ 1
தனித்த 1
தனித்தனி 10
தனித்து 7
தனித்துற 1
தனிப்படான்-ஆகின் 1
தனிமுதல் 1
தனிமை 12
தனிமைதான் 1
தனிமைப்பாடு 1
தனிமையின் 2
தனிமையும் 6
தனிமையை 4
தனிமையோய் 2
தனியவள் 1
தனியன் 2
தனியும் 1
தனியே 15
தனியேன் 2
தனியை 1
தனியோய் 1
தனில் 1
தனு 32
தனுவலானும் 1
தனுவின் 5
தனுவினால் 1
தனுவும் 4
தனுவே-கொல் 1
தனுவை 2
தனை 40
தனையர் 4
தனையர்கள் 1
தனையன் 5
தனையனும் 1
தனையனை 1
தனையும் 2
தனையை 1
தனையை-தன் 1
தனையோ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  தக்க (28)
தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் - அயோ:14 79/2
குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனவே கொணர் தக்க
 வலத்தாலும் மதியாலும் வடிவாலும் மடத்தாலும் - ஆரண்:6 121/1,2
தக்க இன்ன தகாதன இன்ன என்று - கிட்:7 118/1
இ தலை இருந்து நாயேன் ஏயின எனக்கு தக்க
 கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை - கிட்:9 28/2,3
தேவரும் மருள தக்க செலவின எனினும் தேறேன் - கிட்:13 64/2
தக்க மந்திர தலைவர் மா மனைகளும் தாவி - சுந்:2 142/3
தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க
 கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான - யுத்1:3 141/2,3
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா - யுத்1:5 39/1
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு - யுத்1:11 4/1
கொண்ட மா மரத்தை அம்பின் கூட்டத்தால் காட்ட தக்க
 கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் - யுத்2:15 130/1,2
இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன - யுத்2:16 177/3
அண்ணல் எய்வானும் ஆக்கி ஐம் கணை அரிய தக்க
 புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் - யுத்2:17 12/3,4
பழி இது பாவம் என்று பார்க்கிலை பகர தக்க
 மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் - யுத்2:17 19/1,2
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க
 யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் - யுத்2:17 20/3,4
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க
 நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா - யுத்2:17 65/3,4
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் - யுத்2:18 237/1
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் - யுத்2:19 194/3
சான்றோர் மாதை தக்க அரக்கன் சிறை தட்டால் - யுத்3:22 211/1
சீர்த்தவர் செய்ய தக்க கருமமே செய்தார் என்ன - யுத்3:25 9/4
தந்திர தலைமையோரும் முதியரும் தழுவ தக்க
 மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட - யுத்3:26 1/2,3
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் - யுத்3:26 60/1
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி - யுத்3:26 67/3
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க
 கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் - யுத்3:27 7/2,3
மறைகளே தேற தக்க வேதியர் வணங்கல்-பால - யுத்3:28 51/1
பருதி தேவர்கட்கு என தக்க பண்பினர் பான - யுத்3:30 20/2
கால செய்கை நீர் வந்துளீர் இனி தக்க கழலோர் - யுத்3:30 45/3
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க
 ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர - யுத்4:38 3/3,4
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி - யுத்4:40 26/3

 மேல்
 
  தக்கதால் (2)
தளை ஆனேன் உயிர் போதல் தக்கதால்
 வளையான் நேமியன் வன்மை சால் வலிக்கு - கிட்:16 34/2,3
காக்க வந்தனை இது காண தக்கதால் - யுத்2:16 276/4

 மேல்
 
  தக்கது (23)
தக்கது அன்று என்ன ஓராள் தாழ்ந்தனள் இருப்ப தாழா - பால:9 19/3
சமைவு உற அறிந்திலம் தக்கது ஆகுக - பால:23 73/3
சலம் தலைமிக்கது தக்கது என்-கொல் என்று என்று - அயோ:3 17/3
தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் - அயோ:3 93/4
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் - அயோ:4 136/2
ஆக செய்_தக்கது இல்லை அறத்தில்-நின்று - அயோ:10 54/1
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ - ஆரண்:11 37/2
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே - சுந்:1 78/4
தக்கது என் உயிர் வீடு எனின் தாழ்கிலா - சுந்:3 108/1
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் - யுத்1:3 87/2
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ - யுத்1:4 38/3
தழுவின என்று செய்ய தக்கது சமைதி போலாம் - யுத்1:13 12/2
ஆய்தர தக்கது அன்றோ தூது வந்து அரசது ஆள்கை - யுத்1:14 29/2
தாழ்க்கிற்பாய் அல்லை என் சொல் தலைக்கொள தக்கது என்று - யுத்2:16 159/1
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் - யுத்2:16 263/2
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் - யுத்2:16 324/4
இரங்கிட தக்கது உண்டேல் இகழ்கிலென் இல்லை என்னின் - யுத்2:19 239/2
தாள்முதல் காவல் பூண்டு செல்க என தக்கது என்னா - யுத்3:21 9/2
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் - யுத்3:22 89/4
சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது
 அமைக என்று இராமன் சொன்னான் அந்தரத்து அவனும் சென்றான் - யுத்3:26 89/3,4
காய்வு தக்கது அன்றால் கடை காண்டியால் - யுத்4:37 181/4
தன்ன தோள் இணையை நோக்கி வீடணா தக்கது அன்றால் - யுத்4:37 215/2
சாதியால் அன்று எனின் தக்கது ஓர் நெறி - யுத்4:40 55/3

 மேல்
 
  தக்கதும் (1)
தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் - யுத்2:15 170/4

 மேல்
 
  தக்கதே (5)
தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் - அயோ:1 34/4
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி - அயோ:3 106/2
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான் - யுத்1:3 41/2
தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே
 வாழி எம்பி-மேல் அன்பு மாட்ட வான் - யுத்3:24 112/1,2
சாதலின் சிறந்தது ஒன்று இல்லை தக்கதே
 வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் - யுத்4:40 64/3,4

 மேல்
 
  தக்கதேயால் (1)
தலைவன் நீ உலகுக்கு எல்லாம் உனக்கு அது தக்கதேயால்
 புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் - யுத்2:16 151/3,4

 மேல்
 
  தக்கதோ (4)
தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ
 வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் - சுந்:4 51/3,4
தாழ் வினை இதனின் மேல் பகர தக்கதோ
 சூழ் வினை மனிதரால் தோன்றிற்றாம் எனா - யுத்1:2 44/2,3
தக்கதோ இது நினக்கு என தனி மனம் தளர்ந்தான் - யுத்3:22 188/3
தனக்கு அளிக்கும் பணியினும் தக்கதோ
 புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் - யுத்4:40 17/3,4

 மேல்
 
  தக்கரை (1)
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை
 கண்டவர் பொறுப்பரோ உலகம் காவலர் - யுத்1:2 18/1,2

 மேல்
 
  தக்கலை (1)
இல் புக தக்கலை என்னில் யானுடை - சுந்:4 20/3

 மேல்
 
  தக்கவர்க்கு (1)
தருமம் பற்றிய தக்கவர்க்கு எலாம் - கிட்:8 16/3

 மேல்
 
  தக்கவாறு (1)
தக்கவாறு இயற்றி மற்று உன் சிலை வலி தருக்கினாலே - யுத்3:27 4/3

 மேல்
 
  தக்கன் (2)
தக்கன் நல் வேள்வியில் தழலும் ஆறின - பால:13 13/3
வெற்றி வேல் மன்னவன் தக்கன் வேள்வியில் - பால:14 5/1

 மேல்
 
  தக்கன (3)
தக்கன கனி காயும் தந்து உரைதரும் அன்பால் - அயோ:9 28/2
சாது என்று உணர்கிற்றியேல் தக்கன
 கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் - சுந்:12 86/3,4
தகுவன இனிய சொல்ல தக்கன சாப நாணின் - யுத்2:17 56/3

 மேல்
 
  தக்கனார் (1)
சமை உறு தக்கனார் வேள்வி சாரவே - பால:13 12/4

 மேல்
 
  தக்கனை (2)
சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை
 போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் - கிட்:11 8/3,4
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் - யுத்3:31 44/3

 மேல்
 
  தக்கனையால் (1)
தவம் எலாம் கொள தக்கனையால் என்றான் - ஆரண்:3 31/4

 மேல்
 
  தக்கார் (3)
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் - சுந்:12 109/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் - யுத்1:14 9/3
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார்
 இங்கு உற்றார் அல்லரோதான் வேறும் ஓர் இலங்கை உண்டோ - யுத்2:16 201/1,2

 மேல்
 
  தக்காள் (1)
சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள்
 இட்டு இடை இருக்கும் தன்மை இயம்ப கேட்டு உணர்தி என்னின் - கிட்:13 38/1,2

 மேல்
 
  தக்காள்-மேல் (1)
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை - யுத்4:37 210/3

 மேல்
 
  தக்கான் (3)
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி - அயோ:6 36/3
தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான்
 ஆவது ஆகுக அன்று எனின் அறிகுவம் என்றே - யுத்1:3 41/2,3
சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று - யுத்3:29 58/2

 மேல்
 
  தக்கிலது (3)
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் - கிட்:7 89/4
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் - யுத்3:20 7/4
சலம் இது தக்கிலது என்ன சாற்றின - யுத்4:40 68/4

 மேல்
 
  தக்கிலன் (1)
தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும் கொண்டான் - ஆரண்:6 63/3

 மேல்
 
  தக்கிலா (1)
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா
 வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை - அயோ:5 21/1,2

 மேல்
 
  தக்கிலாது (1)
தழைத்த வீரன் உரை-செய தக்கிலாது
 இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை - கிட்:7 109/2,3

 மேல்
 
  தக்கீர் (1)
நூலை நயந்து நுண்ணிது உணர்ந்தீர் நுவல் தக்கீர்
 காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் - கிட்:17 9/2,3

 மேல்
 
  தக்கு (1)
தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு - யுத்1:3 99/1

 மேல்
 
  தக்கு_இல் (1)
தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு - யுத்1:3 99/1

 மேல்
 
  தக்குளையேல் (1)
தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல்
 பொன் மேனிய என்னொடு போதுதியால் - யுத்2:18 49/3,4

 மேல்
 
  தக்கேன் (2)
சொன்னவர் வாரார் யானே தோற்கினும் தோற்க தக்கேன்
 என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா - யுத்2:18 189/2,3
ஆர் உறவு ஆக தக்கேன் அளியத்தேன் அழுந்துகின்றேன் - யுத்2:19 211/4

 மேல்
 
  தக்கை (1)
கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை - யுத்3:22 5/3

 மேல்
 
  தக்கோய் (10)
தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய்
 முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா - கிட்:7 133/2,3
தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கோய்
 பாக்கியம் அன்றி என்றும் பாவத்தை பற்றலாமோ - கிட்:9 16/3,4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய்
 பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் - கிட்:13 37/2,3
சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் - கிட்:13 48/4
தந்தவன் அன்புக்கு ஆன்ற தவ நெறி உணர்ந்து தக்கோய்
 இந்திரன் கருமம் ஆற்றும் இறைவன் நீ இயம்பு தூது - சுந்:12 107/2,3
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா - யுத்1:3 22/3
சாதியின் புன்மை இன்னும் தவிர்ந்திலை போலும் தக்கோய் - யுத்2:16 130/4
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய்
 தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் - யுத்3:20 7/3,4
தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய்
 வழு இலன் அன்றே வள்ளல் என்றனன் வலியன் என்றான் - யுத்3:24 13/2,3
தழுவுற வைத்து இன்று ஏகு என்று உரைத்தியேல் சமைவென் தக்கோய்
 பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் - யுத்3:26 84/2,3

 மேல்
 
  தக்கோர் (4)
தஞ்சு என மாதரை உள்ளலார்கள் தக்கோர் - அயோ:3 21/4
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு - சுந்:12 76/3
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் - யுத்1:8 18/4
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் - யுத்2:16 322/2

 மேல்
 
  தக்கோரை (1)
தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை
 எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் - சுந்:5 51/2,3

 மேல்
 
  தக்கோன் (5)
ஓதும் கடுவை தன் மிடற்றில் ஒளித்த தக்கோன்
 ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே - ஆரண்:10 135/3,4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் - யுத்1:3 19/4
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன்
 கருமத்தால் அன்றி காரணத்தால் உள்ள காட்சி - யுத்1:3 52/2,3
தாயினும் உயிர்க்கு நல்லாள் இருந்துழி அறிய தக்கோன்
 ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் - யுத்1:9 79/2,3
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் - யுத்1:11 31/4

 மேல்
 
  தக (1)
தக மலர்ந்து பொலிந்து தயங்குவான் - கிட்:11 21/4

 மேல்
 
  தகட்டிடை (1)
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் - அயோ:13 58/3

 மேல்
 
  தகடு (2)
தள்ள_அரும் தமனிய தகடு வேய்ந்தன - பால:3 27/2
பொன் தகடு உறு நீலம் புரைவன பல காணாய் - அயோ:9 12/4

 மேல்
 
  தகர்த்த (1)
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் - யுத்1:2 113/2

 மேல்
 
  தகர்த்தது (1)
தாருகன் பண்டு தேவரை தகர்த்தது தனி மா - யுத்4:37 106/1

 மேல்
 
  தகர்த்தலால் (1)
தாக்கி வஞ்சர் தலைகள் தகர்த்தலால்
 நாக்கினூடும் செவியினும் நாகம் வாழ் - யுத்2:15 21/2,3

 மேல்
 
  தகர்த்தனள் (1)
தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள்
 கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும் - ஆரண்:9 29/2,3

 மேல்
 
  தகர்த்தார் (1)
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார்
 தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் - சுந்:7 42/1,2

 மேல்
 
  தகர்த்து (1)
தாள் ஆற்றலால் இடித்து தலை பத்தும் தகர்த்து இன்று என் - சுந்:2 217/3

 மேல்
 
  தகர்ந்த (2)
தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை - அயோ:2 43/3
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த
 பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய - சுந்:7 41/3,4

 மேல்
 
  தகர்ந்தன (3)
இடிந்தன தகர்ந்தன எரிந்தன கரிந்த - சுந்:6 9/3
சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட - சுந்:6 26/1
இடிந்தன தகர்ந்தன இலங்கை மதில் எங்கும் - யுத்1:12 24/4

 மேல்
 
  தகர்ந்து (13)
தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின - கிட்:7 20/3
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி - கிட்:10 16/3
கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே - கிட்:11 82/4
தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே - சுந்:1 78/4
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய - சுந்:6 19/3
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக - சுந்:6 27/3
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப - சுந்:8 9/4
அழுந்த உய்த்த அடுக்கல் தகர்ந்து அயல் - யுத்1:8 54/2
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின - யுத்3:22 47/3
சாடிகள் பொரியொடு தகர்ந்து தள்ளுற - யுத்3:27 51/2
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா - யுத்3:28 46/2
தகர்ந்து மால் வரை சாய்வுற தாக்கின - யுத்4:37 163/1
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த - யுத்4:37 199/2

 மேல்
 
  தகர்வ (1)
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ - கிட்:7 54/4

 மேல்
 
  தகர (1)
எயில் தலை தகர தலத்து இந்திரன் - யுத்2:16 61/1

 மேல்
 
  தகவிலோனை (1)
தன்னை முனிவுற்ற தறுகண் தகவிலோனை
 பின்னை முனிவுற்றிடும் என தவிர்தல் பேணான் - ஆரண்:11 21/1,2

 மேல்
 
  தகவின் (1)
தன்னுடை உரிமை செல்வம் தம்பிக்கு தகவின் நல்கி - கிட்:2 28/2

 மேல்
 
  தகவினால் (1)
தவன் நிலாவகை காப்பென் தகவினால்
 புவனி நாதன் தொழுது என்று போயினாள் - அயோ:4 27/3,4

 மேல்
 
  தகவினான் (1)
தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் - பால:20 16/3

 மேல்
 
  தகவு (16)
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே - பால:5 83/3
தனியே பறவாய் தகவு ஏதும் இலாய் - பால:23 5/3
தகவு என நினைந்ததோ தன்மை யாது என்றான் - அயோ:1 78/4
தகவு இல தவ வேடம் தழுவினை வருவான் என் - அயோ:9 24/3
தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் - அயோ:13 32/3
தகவு இல் துன்பம் தவிருதிர் நீர் எனா - ஆரண்:3 17/3
துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன் - ஆரண்:14 16/3
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள் - கிட்:10 107/3
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் - கிட்:15 1/4
சால உரைத்தார் வாரி கடக்கும் தகவு இன்மை - கிட்:17 4/2
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் - சுந்:2 88/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் - யுத்1:3 82/1
தகவு உறு சிந்தையன் தரும நீதியன் - யுத்1:4 42/3
அளி தகவு இல்லா ஆற்றல் அமைந்தவன் கொடுமை அஞ்சி - யுத்1:13 24/1
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் - யுத்2:15 213/2
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் - யுத்2:16 352/1

 மேல்
 
  தகவும் (6)
தானமும் தருமமும் தகவும் தன்மை சேர் - அயோ:1 80/1
தகவும் மிகு தவமும் இவை தழுவ உயர் கொழுநர் - அயோ:5 15/1
தையல்-தன் கற்பும் தன் தகவும் தம்பியும் - அயோ:5 47/1
தருமமும் தகவும் இவர் தனம் எனும் தகையர் இவர் - கிட்:2 7/1
தாய் என உயிர்க்கு நல்கி தருமமும் தகவும் சால்பும் - கிட்:7 125/1
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும்
 சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த - யுத்2:15 186/2,3

 மேல்
 
  தகவுமே (1)
தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர் - யுத்2:16 80/1

 மேல்
 
  தகவேயோ (1)
தரியாள் நடந்தாள் இல்லளேல் தளர்ந்த போதும் தகவேயோ
 எரியாநின்ற ஆர் உயிருக்கு இரங்கினால் ஈது இசை அன்றோ - கிட்:1 23/2,3

 மேல்
 
  தகவோ (3)
தருமம் அன்ன நின் தந்த யான் தளர்வது தகவோ
 கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி - அயோ:1 62/3,4
பிறியார் பிரிவு ஏது என்னும் பெரியோய் தகவோ என்னும் - அயோ:4 30/1
தந்த பாவை தவ பாவை தனிமை தகவோ என தளர்ந்து - யுத்1:1 8/2

 மேல்
 
  தகவோய் (1)
தருமமும் இது தக்கதே உரைத்தனை தகவோய் - அயோ:1 34/4

 மேல்
 
  தகளியில் (1)
மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் - கிட்:10 2/2

 மேல்
 
  தகா (3)
தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி - கிட்:3 21/1
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் - யுத்1:2 95/1
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத - யுத்1:2 95/2

 மேல்
 
  தகாத (2)
தாழ்தலும் தகாத செய்தது என்னை நீ தருமம் அன்றால் - கிட்:2 30/1
தனை எழ நோக்கி நீ தகாத செய்தியோ - யுத்4:40 38/3

 மேல்
 
  தகாதது (1)
கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை - யுத்2:16 341/2

 மேல்
 
  தகாதன (2)
தக்க இன்ன தகாதன இன்ன என்று - கிட்:7 118/1
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க - யுத்2:17 20/3

 மேல்
 
  தகாது (1)
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 131/4

 மேல்
 
  தகாதோ (1)
தனியன் நானிலம் தாங்கியது அவற்கு இது தகாதோ - அயோ:1 42/4

 மேல்
 
  தகு (16)
அ தகு மரபில்-நின்று அளித்தியால் என்றான் - பால:5 85/4
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே - பால:23 57/4
திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ - பால:24 22/2
தூண் தகு திரள் புயம் துளங்க துண்ணெனா - அயோ:4 151/2
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம் - அயோ:5 8/3
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி - அயோ:11 87/3
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் - அயோ:14 75/2
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி - ஆரண்:3 51/3
தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின் - கிட்:10 79/3
மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் - கிட்:10 83/2
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு - கிட்:15 51/1
தெளித்து ஆட தகு தீர்த்தன்-மாட்டு உயிர் - கிட்:16 43/2
காண் தகு கொள்கை உம்பர் இல் என கருத்துள் கொண்டான் - சுந்:1 1/4
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் - சுந்:4 82/2
காரும் யாளியும் சீயமும் காண் தகு
 பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் - யுத்2:15 61/2,3
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன் - யுத்4:32 41/2

 மேல்
 
  தகுதற்கு (1)
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி - அயோ:4 59/3

 மேல்
 
  தகுதி (1)
தன்னை காட்டுதற்கு என்பது மன கொளல் தகுதி
 உன்னை காட்டினன் கற்பினுக்கு அரசி என்று உலகில் - யுத்4:40 109/2,3

 மேல்
 
  தகுதியாய் (1)
தகுதியாய் நின்ற வென்றி மாருதி தனிமை சார்ந்த - யுத்2:15 221/1

 மேல்
 
  தகுதியே (1)
தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும் - யுத்3:27 170/3

 மேல்
 
  தகுதும் (1)
நாய் என தகுதும் அன்றே காமனும் நாமும் எல்லாம் - யுத்2:16 30/4

 மேல்
 
  தகும் (11)
உற தகும் அரசு இராமற்கு என்று உவக்கின்ற மனத்தை - அயோ:1 45/1
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் - அயோ:10 7/4
கோ முனிய தகும் என்று மனத்து இறை கொள்ளாதே - அயோ:13 23/2
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் - ஆரண்:6 4/1
காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் - ஆரண்:11 49/4
முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல் - சுந்:3 18/1
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ - சுந்:6 3/4
உறக்கம் அ வழி நீங்கி உண தகும்
 வறைக்கு அமைந்தன ஊனொடு வாக்கிய - யுத்2:16 54/1,2
தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு - யுத்2:17 74/3
தலையினால் தொழவும் தகும் தன்மையோய் - யுத்4:40 15/4
தூக்கி கொள்ள தகும் என சொல்லினான் - யுத்4:41 82/4

 மேல்
 
  தகுமால் (1)
தளர்வர் என்பது தவம் புரிவோர்கட்கும் தகுமால்
 கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள் - கிட்:10 49/2,3

 மேல்
 
  தகுமேல் (1)
தன்னை கொல்லுகை துணிவரேல் தனக்கு அது தகுமேல்
 முன்னர் கொல்லுகை முயல்க என்று அறிஞரே மொழிந்தார் - யுத்3:22 90/1,2

 மேல்
 
  தகுமோ (2)
தா இல் மா தவம் அல்லது பிறிது ஒன்று தகுமோ - சுந்:2 10/4
சரத்தின் வேறு இனி பவித்திரம் உளது என தகுமோ - யுத்3:22 109/4

 மேல்
 
  தகுவன (2)
வேதம் என்னவும் தகுவன விசும்பினும் உயர்ந்த - கிட்:4 7/2
தகுவன இனிய சொல்ல தக்கன சாப நாணின் - யுத்2:17 56/3

 மேல்
 
  தகுவார் (1)
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார்
 தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார் - யுத்4:37 119/1,2

 மேல்
 
  தகுவான் (1)
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் - சுந்:7 37/4

 மேல்
 
  தகை (73)
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் - பால:2 5/1
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என - பால:3 49/2
தரு வனத்துள் யான் இயற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறு தவம் செய்வோர்கள் - பால:6 11/1
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி - பால:17 14/3
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் - பால:22 19/3
தன் நோக்கு எரி கால் தகை வாள் அரவின் - பால:23 17/1
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன் - பால:23 64/3
வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து - பால:23 85/2
நிவந்த அந்தணர் நெடும் தகை மன்னவர் நகரத்து - அயோ:1 71/1
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் - அயோ:9 17/2
சான்றும்-தானே நல் அறம் ஆக தகை ஞாலம் - அயோ:11 84/3
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை
 மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் - அயோ:12 34/1,2
தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை
 ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் - அயோ:12 47/1,2
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் - அயோ:14 64/4
தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின் - ஆரண்:1 51/3
சாவப்பெற்றவரே தகை வான் உறை - ஆரண்:3 21/3
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற - ஆரண்:6 110/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் - ஆரண்:11 64/4
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் - ஆரண்:15 13/3
தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால் - ஆரண்:15 33/1
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் - கிட்:3 15/1
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு - கிட்:6 23/3
தன் தோள் வலியால் தகை மால் வரை சாலும் வாலி - கிட்:7 38/2
தருமம் இன்னது எனும் தகை தன்மையும் - கிட்:7 107/1
தகை நேர் வண் புகழ் நின்று தம்பியார் - கிட்:8 15/1
தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி - கிட்:10 63/2
தாமரை மலர் தவிசு இகந்து தகை அன்னம் - கிட்:10 80/1
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் - கிட்:11 18/2
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது - கிட்:11 91/1
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் - கிட்:11 130/2
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் - கிட்:13 33/3
தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் - கிட்:14 1/4
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் - கிட்:15 18/3
திற தகை இராமன் என்னும் சேவகன் பற்றி செல்லும் - சுந்:1 29/3
தழங்கு பேரியின் அரவமும் தகை நெடும் களிறு - சுந்:2 13/1
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் - சுந்:2 40/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி மாளிகையில் சார - சுந்:2 98/2
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக - சுந்:2 180/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் - சுந்:2 199/2
குன்று குன்றிய தகை உற ஓங்கிய கொற்ற மாளிகை-தன்னில் - சுந்:2 201/3
மிகும் தகை நினைப்பு முற்ற உரு வெளிப்பட்ட வேலை - சுந்:2 212/1
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன் - சுந்:2 212/2
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே - சுந்:2 212/3
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ - சுந்:3 79/3
தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான் - சுந்:8 33/3
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் - சுந்:10 30/2
பெரும் தகை பெரியோனை பிணித்த போர் - சுந்:12 36/1
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் - சுந்:12 109/3
தாய் தந்தை எனும் தகை வந்தனைதான் - யுத்1:3 113/1
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை - யுத்1:4 60/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ - யுத்1:4 101/3
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் - யுத்1:5 51/2
போவாராம் தகை அழிவராம் என தனி பொருவார் - யுத்1:5 51/3
ஆவாரம் தகை இராவணற்கு அரும்_பெறல் புதல்வர் - யுத்1:5 51/4
தனையன் நான்முகன் தகை மகன் சிறுவற்கு தவத்தால் - யுத்1:5 52/3
தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர் - யுத்1:9 28/3
தகை பெரு வலத்தொடு தலத்திடை அமுக்கி - யுத்1:12 12/2
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி - யுத்2:16 228/2
தொழும் தகை அமைச்சரை சுளித்து நோக்குறா - யுத்2:18 1/3
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் - யுத்2:18 60/4
சாய்ந்தது தகை பெரும் கவியின் தானையே - யுத்2:18 99/4
தறுகணர் தகை அறு நிலையினர் சலம் உறு - யுத்2:18 136/3
தகை வான் நகர் நீ தவிர்வாய் எனவும் - யுத்3:23 16/1
வைத்து நெடும் தகை மாருதி வந்தான் - யுத்3:26 26/4
தழங்கா கடல் வாழ்வன-போல் தகை சால் - யுத்3:27 21/3
வந்தான் நெடும் தகை மாருதி மயங்கா முகம் மலர்ந்தான் - யுத்3:27 101/1
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் - யுத்3:27 118/3
பார்த்தான் நெடும் தகை வீடணன் உயிர் காலுற பயத்தால் - யுத்3:27 156/1
தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் - யுத்4:35 28/3
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ - யுத்4:36 15/3
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை - யுத்4:37 159/3
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் - யுத்4:40 33/1
பின்னும் நோக்கினான் பெரும் தகை புதல்வனை பிரிந்த - யுத்4:40 101/1

 மேல்
 
  தகை-சால் (2)
தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி - பால:2 27/2
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால்
 வீரம் நீங்கிய மனிதன் என்று இகழ்ச்சி மேல் விளைய - யுத்1:6 7/2,3

 மேல்
 
  தகைக்கு (1)
போம் தகைக்கு உரியது அன்றால் போகலை போகல் என்னா - யுத்2:18 207/3

 மேல்
 
  தகைத்தது (1)
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய - கிட்:16 16/2

 மேல்
 
  தகைத்தாய் (1)
சண்ட வேகமும் குறைதர நினைவு எனும் தகைத்தாய்
 விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் - யுத்4:41 6/2,3

 மேல்
 
  தகைத்து (1)
சாதகர் என்னவும் தகைத்து அம் மாலையே - பால:10 63/4

 மேல்
 
  தகைந்த (2)
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் - சுந்:2 127/1
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் - யுத்2:18 60/4

 மேல்
 
  தகைந்தார் (1)
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் - யுத்3:20 8/4

 மேல்
 
  தகைந்தான் (1)
தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான்
 வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு - யுத்2:18 241/2,3

 மேல்
 
  தகைந்து (1)
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ - யுத்2:16 96/2

 மேல்
 
  தகைப்பும் (1)
தீமையும் தகைப்பும் நீங்கி தெளிந்தது குரக்கு சேனை - யுத்2:18 205/3

 மேல்
 
  தகைமை (12)
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் - பால:12 2/4
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் - பால:12 2/4
தமரையும் அறியார் நின்று திகைப்பு உறு தகைமை சான்ற - பால:15 28/2
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே - பால:24 1/1
மன்னன் தகைமை காண வாராய் மகனே என்னும் - அயோ:4 33/4
இங்கு அடுத்த தகைமை இயம்புவாம் - ஆரண்:12 1/4
இன்னது தகைமை என்ப இயல்புளி மரபின் எண்ணி - கிட்:9 17/1
மாருதி வலி தகைமை பேசி மறவோரும் - கிட்:14 71/1
திறத்தையும் கடந்தது சீற்றத்தின் தகைமை - சுந்:3 133/4
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை - சுந்:11 17/2
தான் அவை உருவில் தோன்றும் பாவனை தகைமை சான்றோர் - யுத்3:25 12/2
உள பெரும் தகைமை தன்னால் ஒருவன் என்று உண்மை வேதம் - யுத்4:34 14/2

 மேல்
 
  தகைமைக்கு (2)
உன்னும் தகைமைக்கு அடையா உறு நோய் உறுகின்று உணரான் - அயோ:4 33/2
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் - யுத்3:24 14/4

 மேல்
 
  தகைமைக்கும் (1)
தன் பெரும் தனயை என்னும் தகைமைக்கும் தலைமை சான்றாள் - சுந்:14 26/3

 மேல்
 
  தகைமைத்து (6)
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ - பால:17 8/4
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு - பால:18 15/1
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட - ஆரண்:10 71/3
பெற்றுழி இனிது உண்டாட பெறற்கு அரும் தகைமைத்து என்றாள் - ஆரண்:11 60/4
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் - ஆரண்:11 72/2
குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தகைமைத்து ஒன்றோ - கிட்:2 32/3

 மேல்
 
  தகைமையதோ (1)
நடித்து வாழ் தகைமையதோ அடிமைதான் நன்_நுதலை - சுந்:2 218/1

 மேல்
 
  தகைமையர் (1)
தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் - சுந்:3 91/3

 மேல்
 
  தகைமையவே (1)
நாட்டின் நகரில் நடு உள்ள கயிறு நவிலும் தகைமையவே
 வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த - சுந்:12 114/1,2

 மேல்
 
  தகைமையார் (1)
தாம் உற எளிவரும் தகைமையார் அலர் - யுத்1:4 80/1

 மேல்
 
  தகைமையாலோ (1)
தன்மையோ அரக்கன் தன்னை அயர்த்தது ஓர் தகைமையாலோ
 மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓர் வலத்தன் ஆனான் - ஆரண்:10 87/2,3

 மேல்
 
  தகைமையின் (1)
என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய் - யுத்4:41 47/2

 மேல்
 
  தகைமையும் (2)
உனக்கு மானிடர் வலியர் ஆம் தகைமையும் உளதோ - யுத்1:2 103/4
கொற்ற வானர தலைவர்-தம் தகைமையும் கூற - யுத்3:30 39/3

 மேல்
 
  தகைமையோன் (1)
சாகல் இன்று பொருள் அன்று என நகும் தகைமையோன்
 வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே - ஆரண்:1 41/3,4

 மேல்
 
  தகைய (26)
கைவரை என தகைய காளை உரை கேளா - பால:7 28/1
சான்று என தகைய செங்கோலினான் உயிர்கள்-தாம் - பால:20 27/1
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் - பால:22 25/1
கண் மணி என தகைய கன்னி எழில் காண - பால:22 26/2
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் - ஆரண்:6 127/3
நஞ்சு என தகைய ஆகி நளிர் இரும் பனிக்கு தேம்பா - கிட்:2 15/2
தார் கிடந்த தோள் தகைய வல்லதோ - கிட்:3 43/4
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும் - கிட்:7 143/1
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் - கிட்:7 148/1
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற - கிட்:10 63/1
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் - கிட்:10 77/1
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க - கிட்:10 77/2
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது - கிட்:10 77/3
இ தகைய மாரியிடை துன்னி இருள் எய்த - கிட்:10 83/1
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் - கிட்:13 24/4
அருந்ததி என தகைய சீதை அவளாக - கிட்:14 48/2
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் - கிட்:16 53/1
ஏயின உற தகைய இத்துணையவேயோ - யுத்1:2 48/4
தன் நிகர் பிறர் இலா தகைய சாம்பனை - யுத்1:4 69/2
வேத நூல் என தகைய திருவுளத்தின் குறிப்பு அறியேன் என்று விட்டான் - யுத்1:4 102/2
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த - யுத்1:8 21/1
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த - யுத்1:10 8/3
வேய் என தகைய தோளி இராகவன் மேனி நோக்கி - யுத்2:16 30/2
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் - யுத்4:36 2/1
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள - யுத்4:36 27/2
தா_அரும் பொறையினான்-தன் அறிவினால் தகைய தக்க - யுத்4:38 3/3

 மேல்
 
  தகையதாய் (1)
தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர - அயோ:1 14/2

 மேல்
 
  தகையது (4)
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் - பால:20 29/4
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் - பால:24 46/4
சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே - சுந்:11 10/4
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ - யுத்4:40 62/4

 மேல்
 
  தகையதோ (1)
என்னும் ஈது இயம்ப வேண்டும் தகையதோ இனி மற்று உன்னால் - சுந்:2 93/2

 மேல்
 
  தகையர் (7)
தருமமும் தகவும் இவர் தனம் எனும் தகையர் இவர் - கிட்:2 7/1
மருவ_அரும் தகையர் தானவர்கள் வானவர்கள்-தாம் - கிட்:5 8/4
நினைவு_அரும் தகையர் நம் வினையினால் மனிதர் ஆய் எளிது நின்றார் - யுத்1:2 85/4
உடன் கொள தகையர் நம்முழை வந்து ஒன்றினால் - யுத்1:4 79/4
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை - யுத்2:18 264/2
தாமசத்தினில் பிறந்தவர் அறம் தெறும் தகையர்
 தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் - யுத்4:37 117/1,2
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர்
 தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் - யுத்4:37 118/1,2

 மேல்
 
  தகையவள் (1)
வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின் - சுந்:12 123/1

 மேல்
 
  தகையள் (2)
இ தகையள் ஆகி உயிர் ஏமுற விளங்கும் - சுந்:4 70/1
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா - சுந்:14 36/4

 மேல்
 
  தகையன் (3)
மனு எனும் தகையன் மார்பிடை மறைந்தன மலை - பால:20 23/3
நஞ்சினால் இலங்கை வேந்தன் நாளை இ தகையன் அன்றோ - யுத்3:29 53/4
தாயருக்கு அன்று சார்ந்த கன்று எனும் தகையன் ஆனான் - யுத்4:41 112/1

 மேல்
 
  தகையன (1)
நூல் வரும் தகையன நுனிக்கும் நோன்மைய - பால:23 71/1

 மேல்
 
  தகையாய் (1)
நின்றான் உளன் ஆகி நெடும் தகையாய் - யுத்2:18 79/4

 மேல்
 
  தகையார் (1)
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார்
 தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் - யுத்4:37 119/3,4

 மேல்
 
  தகையால் (1)
தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத செய்கை தழுவி புணர்ந்த தகையால்
 உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் - யுத்2:19 265/1,2

 மேல்
 
  தகையாள் (1)
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி - சுந்:3 94/2

 மேல்
 
  தகையாளை (1)
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் - யுத்1:1 2/2

 மேல்
 
  தகையான் (1)
தவ்வேலென வந்தான் அவன் தனி வேல் என தகையான் - யுத்2:18 154/4

 மேல்
 
  தகையானை (2)
பள்ளம் எனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை - பால:12 23/2
தழை கொள் தோளொடு தலை பல பரப்பி முன் துயில்வது ஓர் தகையானை - சுந்:2 205/4

 மேல்
 
  தகையின் (2)
தான் இடை விளங்கிய தகையின் ஆரம்தான் - பால:23 58/2
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் - யுத்4:40 54/2

 மேல்
 
  தகையினர் (1)
தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள - யுத்4:37 118/3

 மேல்
 
  தகையினன் (1)
நினைவுறு தகையினன் நெறியுறு முறையின் - யுத்4:37 93/4

 மேல்
 
  தகையும் (4)
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் - பால:12 3/4
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி - அயோ:6 36/3
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் - யுத்4:33 23/4
தைத்து உளதாய் நின்றது என ஒன்றேயும் காண்பு அரிய தகையும் காண்-மின் - யுத்4:33 25/4

 மேல்
 
  தகையை (1)
நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன - கிட்:10 63/3

 மேல்
 
  தகையோர் (2)
தன்னை போல் தகையோர் இல்லா தளிரை போல் அடியினாளும் - ஆரண்:6 55/3
மதி கெடும் தகையோர் வந்து நாம் உறை - யுத்1:9 52/2

 மேல்
 
  தகைவார் (1)
தாம் அடங்கலும் நெடும் திசை உலகொடும் தகைவார்
 தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் - யுத்4:37 119/2,3

 மேல்
 
  தகைவான் (1)
தனி நின்று உழல் தன் உயிரை சிறிதே தகைவான் இந்த - அயோ:4 67/2

 மேல்
 
  தகைவு (6)
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் - அயோ:6 16/1
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் - ஆரண்:11 75/2
வெருவரும் தகைவு இலர் விழுவர் நின்று எழுவரால் - கிட்:5 8/3
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் - கிட்:13 1/3
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான் - சுந்:2 197/2
தாயே அனைய கருணையான் துணையை ஏதும் தகைவு இல்லா - சுந்:12 122/1

 மேல்
 
  தகைவு_இல் (1)
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் - கிட்:13 1/3

 மேல்
 
  தகைவு_இல்லான் (1)
தன்னது இன் ஒளி தழைப்பு உற துயில்வு உறு தையலை தகைவு_இல்லான்
 அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ - சுந்:2 197/2,3

 மேல்
 
  தகைவென் (1)
இன்று ஏகாத-வண்ணம் தகைவென் உலகோடு என்னா - அயோ:4 66/4

 மேல்
 
  தங்க (4)
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க
 மீளல அவையும் அன்ன விழைவன உணர்வு வீந்த - கிட்:10 27/2,3
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க
 சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் - யுத்1:9 37/1,2
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க
 புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் - யுத்3:29 35/3,4
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் - யுத்4:36 3/1

 மேல்
 
  தங்கண் (1)
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற - யுத்1:10 8/4

 மேல்
 
  தங்கல் (1)
பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் - யுத்1:3 91/1

 மேல்
 
  தங்கல்_இல் (1)
பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் - யுத்1:3 91/1

 மேல்
 
  தங்கலான் (1)
சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான்
 அனகன் கை அம்பு எனும் அளவு இல் ஊதையால் - சுந்:5 59/2,3

 மேல்
 
  தங்கள் (18)
தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும் - பால:8 6/1
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் - பால:10 18/3
கோணுதற்கு உரிய திங்கள் குழவியும் குறவர் தங்கள்
 வாள் நுதல் கொடிச்சி மாதர் மகவொடு தவழும்-மாதோ - பால:16 7/3,4
மருங்கு என குழையும் கொம்பின் மட பெடை வண்டும் தங்கள்
 கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் - பால:16 17/3,4
தங்கள் இன் உயிரும் கொடுத்தார் தமர் - பால:21 38/2
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் - பால:21 51/2
திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள்
 கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா - ஆரண்:2 26/2,3
தான் காப்போர் இனி தங்கள் தலை காத்து நின்று உங்கள் - ஆரண்:6 118/2
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் - ஆரண்:7 121/2
இல்லறம் துறந்த தம்பி எம்மனோர்க்காக தங்கள்
 வில் அறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் வேத நல் நூல் - கிட்:7 78/1,2
தழுவினர் நின்ற காலை தாமரை_கண்ணன் தங்கள்
 முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள - யுத்1:4 121/1,2
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் - யுத்1:9 77/1
தங்கள் மா படை சாய்தலும் தீ எழ - யுத்2:15 52/1
துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும் - யுத்2:16 128/2
தேரினை ஓட்டி வந்தான் திருவினை தேவர் தங்கள்
 ஊரினை நோக்கா-வண்ணம் உதிர வேல் நோக்கியுள்ளான் - யுத்2:16 171/3,4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள்
 தையலர் அறுகு தூவி வாழ்த்தினர் தழுவ சார்ந்தான் - யுத்2:19 206/3,4
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் - யுத்4:37 37/4
தாயரை வணங்கி தங்கள் இறையொடு முனியை தாழ்ந்து - யுத்4:42 6/2

 மேல்
 
  தங்களை (1)
தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் - ஆரண்:10 9/2

 மேல்
 
  தங்காது (3)
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா - பால:7 49/3
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் - கிட்:7 158/2
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது
 அண்டத்தையும் பொதுத்து ஏகும் என்று இமையோர்களும் அயிர்த்தார் - யுத்4:37 48/1,2

 மேல்
 
  தங்கி (4)
தங்கி நீங்கலர் தாம் இனிது ஆடுவார் - பால:16 34/4
தங்கி வைகும் தபோதனர் யாவரும் - அயோ:7 10/2
தங்கி நீ நாவாயோடும் சாருதி விடியல் என்றான் - அயோ:8 15/4
தனி இடம் சார்ந்தனர் தங்கி மாதவர் - ஆரண்:3 10/3

 மேல்
 
  தங்கிய (4)
வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் - அயோ:3 51/2
வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா - ஆரண்:1 20/3
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் - யுத்2:18 155/3
தாயினும் தொழ தக்காள்-மேல் தங்கிய காதல் தன்மை - யுத்4:37 210/3

 மேல்
 
  தங்கியது (1)
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க - யுத்4:36 11/2

 மேல்
 
  தங்கிற்று (3)
தன்னையும் துறக்கும் தன்மை காமத்தே தங்கிற்று அன்றே - பால:19 57/4
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ - யுத்2:16 18/4
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் - யுத்2:19 289/2

 மேல்
 
  தங்கினார் (1)
தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் - ஆரண்:14 92/4

 மேல்
 
  தங்கினான் (1)
தனை உணர்ந்திலன் மெல் அணை தங்கினான் - கிட்:11 24/4

 மேல்
 
  தங்கு (17)
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் - பால:3 6/1
தா_இல் பொன் தலத்தின் நல் தவத்தினோர்கள் தங்கு தாள் - பால:3 22/1
தணி மலர் திருமகள் தங்கு மாளிகை - பால:3 50/1
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை - பால:13 48/2
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே - பால:20 7/4
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி - பால:21 13/1
தங்கு ஒளி முறுவலின் தாமம் நான்றன - அயோ:2 37/3
தங்கு நீரிடை தாழ்ந்து குழைப்பன - அயோ:7 23/2
எயினர் தங்கு இடம் இருடிகள் இருப்பிடம் ஏய்ந்த - அயோ:9 45/1
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில - அயோ:12 37/1
தங்கு திண் கரிய காளிமை தழைந்து தவழ - ஆரண்:1 13/1
மன்றல் தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி போல மல்லிகை - ஆரண்:10 94/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 131/4
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் - கிட்:7 1/3
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய - கிட்:14 21/3
இல்லில் தங்கு வயங்கு எரி யாவையும் - சுந்:13 6/1
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய - யுத்2:15 29/1

 மேல்
 
  தங்குதி (1)
தங்குதி உந்தையோடு என்று தாமரை - கிட்:11 137/2

 மேல்
 
  தங்கும் (1)
கொள்ளை வாள் கண்ணினார்-தம் குங்கும குழம்பு தங்கும்
 தெள்ளிய பளிக்கு பாறை தெளி சுனை மணியில் செய்த - பால:16 10/2,3

 மேல்
 
  தங்குமே-கொலோ (1)
சந்திரமௌலி-பால் தங்குமே-கொலோ
 அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் - ஆரண்:10 28/3,4

 மேல்
 
  தங்குமோ (2)
கொன்று நீக்குதல் குற்றத்தில் தங்குமோ
 சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் - கிட்:11 3/3,4
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ
 உலங்கும் நம் மேல் வரின் ஒழிக்கல்-பாலதோ - யுத்1:2 20/3,4

 மேல்
 
  தங்குவ (1)
தழை பட பேர் இலை புரையில் தங்குவ
 விழைபடு பெடையொடும் மெள்ள நள்ளிகள் - கிட்:10 120/2,3

 மேல்
 
  தங்குவது (1)
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் - ஆரண்:2 9/1

 மேல்
 
  தங்குவான் (1)
தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான்
 பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் - யுத்1:3 59/2,3

 மேல்
 
  தங்குறின் (1)
தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின்
 மருளும் மன்னவற்கு யான் சொலும் வாசகம் - சுந்:5 28/2,3

 மேல்
 
  தங்கை (14)
சேவலோன் துணைவன் ஆன செங்கையோன் தங்கை திக்கின் - ஆரண்:6 32/2
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் - ஆரண்:6 33/3
அமைதியின் உலகம் மூன்றும் ஆள்பவன் தங்கை ஆயின் - ஆரண்:6 35/2
இராவணன் தங்கை என்றது ஏழைமை பாலது என்னா - ஆரண்:6 45/2
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை
 மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் - ஆரண்:8 6/3,4
தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள் - ஆரண்:9 29/2
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் - ஆரண்:10 26/3
என்னையே இராவணன் தங்கை என்ற பின் - ஆரண்:10 30/1
தங்கை நிலை இங்கு இது-கொல் என்று தளர்கின்றார் - ஆரண்:10 43/2
மருந்து அனைய தங்கை மணி நாசி வடி வாளால் - ஆரண்:10 58/1
கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் - ஆரண்:10 83/1
தங்கை என்றலும் முதிர்ந்த சலத்தால் - யுத்1:11 21/2
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி - யுத்1:14 32/3
தங்கை அழுதாள் இரங்காத அரக்கிமாரும் தளர்ந்து அழுதார் - யுத்3:23 5/4

 மேல்
 
  தங்கைமீரே (1)
அன்னைமீர் ஐயன்மீர் என் ஆர் உயிர் தங்கைமீரே
 என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று - யுத்2:17 44/1,2

 மேல்
 
  தங்கையாள் (1)
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு - ஆரண்:6 119/3

 மேல்
 
  தங்கையும் (1)
தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய - ஆரண்:10 24/1

 மேல்
 
  தச்சரும் (2)
தறையில் கீறிடின் தச்சரும் காய்வரோ - பால:0 9/2
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் - பால:3 4/3

 மேல்
 
  தச்சற்கும் (1)
அரியன தச்சற்கும் உதவி ஆணையால் - யுத்1:2 4/4

 மேல்
 
  தச்சன் (11)
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன்
 மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் - பால:10 74/1,2
உலைவு இலா வகை இழைத்த தருமம் என நினைந்த எலாம் உதவும் தச்சன்
 புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ - ஆரண்:10 2/3,4
வந்தான் நெடு வான் உறை தச்சன் மனத்து உணர்ந்தான் - ஆரண்:10 156/1
தெய்வ தச்சன் மெய் திரு நெடும் காதலன் சேர்ந்தான் - கிட்:12 21/4
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன்
 துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் - சுந்:2 8/3,4
சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் - சுந்:2 26/4
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த - சுந்:12 132/2
வந்தனன் வானர தச்சன் மன்ன நின் - யுத்1:8 2/1
தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது - யுத்1:10 21/2
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் - யுத்3:21 32/4
மல்லினால் இயன்ற தோளான் வளியினால் வான தச்சன்
 கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் - யுத்3:22 131/2,3

 மேல்
 
  தச்சனே (1)
தேவரும் மருள்கொள தெய்வ தச்சனே - யுத்1:2 1/4

 மேல்
 
  தச்சனை (1)
தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் - சுந்:2 17/1

 மேல்
 
  தச்சு (1)
தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் - ஆரண்:7 139/4

 மேல்
 
  தசநவ (1)
தசநவ பெயர் சரள சண்பகத்து - கிட்:15 16/1

 மேல்
 
  தசமுக (2)
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் - யுத்1:5 57/2
தலைகள் பத்தொடும் தழுவிய தசமுக தலைவன் - யுத்2:15 211/1

 மேல்
 
  தசமுகத்தான் (1)
தட்ட உயரத்தினில் உறும் தசமுகத்தான்
 ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் - யுத்1:12 15/2,3

 மேல்
 
  தசமுகன் (8)
தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த - யுத்1:12 46/3
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த - யுத்1:12 49/1
தன்மைக்கு தலையாய தசமுகன்
 தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் - யுத்2:15 12/1,2
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் - யுத்2:15 195/2
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை - யுத்2:16 307/4
சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி - யுத்2:19 100/2
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான் - யுத்2:19 111/2
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த - யுத்3:22 76/1

 மேல்
 
  தசரத (1)
இம்பரில் பணி செய தசரத பெயரினான் இசை வளர்த்தான் - யுத்1:2 82/4

 மேல்
 
  தசரதராமன் (1)
தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் - பால:9 23/3

 மேல்
 
  தசரதன் (3)
தசரதன் மதலையாய் வருதும் தாரணி - பால:5 19/4
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் - பால:5 62/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம் - பால:12 26/1

 மேல்
 
  தசரதனும் (1)
தன் அனைய நிறை குணத்து தசரதனும் வரன்முறையால் - பால:12 21/3

 மேல்
 
  தசும்பின் (2)
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை - யுத்3:31 21/1
தசும்பின் நின்று இடை திரிந்திட மதி தகை அமிழ்தின் - யுத்4:35 28/3

 மேல்
 
  தசும்பினில் (1)
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன - யுத்1:8 17/3

 மேல்
 
  தசும்பு (7)
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் - பால:3 25/3
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் - அயோ:10 36/2
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா - சுந்:1 77/1
தசும்பு இடை விரிந்தன என்னும் தாரைய - யுத்1:6 41/1
உண்ணாதன கூர் நறவு உண்ட தசும்பு
 எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் - யுத்2:18 39/3,4
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச - யுத்2:18 232/2
தசும்பு நுண் நெடும் கோளொடு காலமும் சார - யுத்3:22 162/4

 மேல்
 
  தசும்பு-போல் (1)
தசும்பு-போல் உடைந்து ஒழியும் என்று அனைவரும் தளர - யுத்4:37 107/3

 மேல்
 
  தசும்புறு (1)
தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர - ஆரண்:7 52/2

 மேல்
 
  தசும்பூடு (1)
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு
 உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க - யுத்4:35 13/3,4

 மேல்
 
  தசும்பொடு (1)
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் - யுத்2:16 101/1

 மேல்
 
  தசை (9)
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் - ஆரண்:9 4/3
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது - கிட்:10 12/3
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் - சுந்:10 38/2
குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ - யுத்2:16 68/2
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக - யுத்2:16 340/4
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் - யுத்2:19 164/1
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் - யுத்3:22 160/4
தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் - யுத்4:37 86/4
மருந்தினும் இனிய மன்னுயிரின் வான் தசை
 அருந்தினையே நறவு அமைய உண்டியே - யுத்4:40 51/1,2

 மேல்
 
  தசையும் (2)
தழைத்த வான் சிறையன தசையும் கவ்வின - அயோ:14 36/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி - யுத்2:16 169/1

 மேல்
 
  தசையொடு (1)
பிறங்கிய தசையொடு நறவும் பெற்றனை - யுத்2:16 86/2

 மேல்
 
  தஞ்ச (1)
தஞ்ச நல் துணைவன் ஆன தவறு_இலா புகழான்-தன்னை - யுத்1:4 141/3

 மேல்
 
  தஞ்சம் (11)
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் - அயோ:4 9/2
தானே தானே தஞ்சம் இலாதான் தகைவு இல்லான் - அயோ:6 16/1
தஞ்சம் இ உலகம் நீ தாங்குவாய் என - அயோ:12 12/1
வேற்றார்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான் - கிட்:7 42/4
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும் - கிட்:11 94/2
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ - சுந்:6 3/4
அருள்_இல் வஞ்சரை தஞ்சம் என்று அடைந்தவர் அனைய - சுந்:13 31/4
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் - யுத்1:8 9/4
தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை - யுத்1:9 27/3
தஞ்சம் என்று அணைந்த வீரர் தனிமையின் சாதல் நன்றே - யுத்3:31 47/4
தஞ்சம் நான் உனை தேற்ற தரிக்கிலா - யுத்4:37 178/1

 மேல்
 
  தஞ்சமும் (1)
தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர் - யுத்2:16 80/1

 மேல்
 
  தஞ்சமே (1)
தஞ்சமே உனக்கு உறு பொருள் உணர்த்துகை தவிரேன் - அயோ:2 75/3

 மேல்
 
  தஞ்சு (10)
தஞ்சு என மாதரை உள்ளலார்கள் தக்கோர் - அயோ:3 21/4
தஞ்சு என ஒதுங்கினர் தனது பார் உளோர் - அயோ:11 106/1
தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல் - ஆரண்:7 124/2
தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் - ஆரண்:10 126/2
தஞ்சு என உணர்ந்திலை உணரும் தன்மையோய் - யுத்1:2 16/4
தஞ்சு என மனிதர்-பால் வைத்த சார்பினை - யுத்1:4 7/2
தஞ்சு என நம்-வயின் சார்ந்துளான் அலன் - யுத்1:4 68/2
தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் - யுத்1:4 112/2
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட - யுத்1:4 123/3
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் - யுத்3:20 8/4

 மேல்
 
  தட்ட (2)
தட்ட உயரத்தினில் உறும் தசமுகத்தான் - யுத்1:12 15/2
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் - யுத்4:41 22/3

 மேல்
 
  தட்டது (1)
உற்றது வயிரத்தின் உற்ற தட்டது
 சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது - பால:23 70/2,3

 மேல்
 
  தட்டம் (1)
பால் நிற தட்டம் வட்ட கண்ணடி பலவும் இன்ன - கிட்:13 39/2

 மேல்
 
  தட்டவன் (1)
வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் - யுத்3:22 173/1

 மேல்
 
  தட்டவா (1)
தட்டவா கண்டும் தா_அற்ற தெவ்வரை - யுத்1:9 47/2

 மேல்
 
  தட்டால் (1)
சான்றோர் மாதை தக்க அரக்கன் சிறை தட்டால்
 ஆன்றோர் சொல்லும் நல் அறம் அன்னான் வயமானால் - யுத்3:22 211/1,2

 மேல்
 
  தட்டான் (1)
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் - யுத்3:21 32/4

 மேல்
 
  தட்டி (1)
தோள் உற தட்டி கல்லை துகள்பட துகைக்கின்றாரும் - சுந்:7 14/2

 மேல்
 
  தட்டிடை (1)
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் - யுத்2:16 224/1

 மேல்
 
  தட்டிய (1)
தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை - சுந்:7 6/2

 மேல்
 
  தட்டில் (2)
தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில்
 கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் - சுந்:2 186/1,2
மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில்
 பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை - யுத்4:36 9/2,3

 மேல்
 
  தட்டின்-நின்றும் (1)
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி - யுத்3:28 39/1

 மேல்
 
  தட்டினார் (2)
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் - சுந்:7 37/4
தட்டினார் தழுவினார் மேல் தாவினார் தரையினோடும் - யுத்3:22 133/1

 மேல்
 
  தட்டினான் (1)
தட்டினார் பட தட்டினான் மலை என தகுவான் - சுந்:7 37/4

 மேல்
 
  தட்டினிடை (1)
இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால் - ஆரண்:3 56/1

 மேல்
 
  தட்டினில் (1)
ஆயிடை கனலின் நின்று அம் பொன் தட்டினில்
 தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் - பால:5 84/1,2

 மேல்
 
  தட்டும் (2)
கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் - அயோ:13 52/1
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும்
 தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா - யுத்2:19 223/1,2

 மேல்
 
  தட்டுமுட்டு (1)
தட்டுமுட்டு ஆடின தலையொடு தலைகள் - சுந்:8 40/4

 மேல்
 
  தட்டுறு (1)
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் - யுத்2:16 48/4

 மேல்
 
  தட்டொடும் (1)
உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் - ஆரண்:8 10/4

 மேல்
 
  தட (173)
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து - பால:1 16/3
தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை - பால:5 70/4
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் - பால:5 72/2
ஏழையர் அனைவரும் இவர் தட முலை தோய் - பால:5 128/1
தாறு மாய் தறுகண் குன்றம் தட மத அருவி தாழ்ப்ப - பால:10 6/1
வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் - பால:10 58/3
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் - பால:11 17/1
தட நிமிர் வட_வரை-தானும் நாண் உற - பால:13 4/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை - பால:13 58/3
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி - பால:14 52/1
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி - பால:14 52/2
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் - பால:15 17/1
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு - பால:18 15/1
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு - பால:19 60/3
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே - பால:21 19/2
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் - பால:22 42/3
தட முலை பெரியாரும் தனி இடை சிறியாரும் - பால:23 37/3
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ - பால:23 56/2
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே - பால:23 57/4
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் - பால:23 86/4
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் - பால:23 89/4
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய் - அயோ:2 32/2
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:3 85/4
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் - அயோ:3 108/3
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை - அயோ:4 122/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் - அயோ:5 26/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் - அயோ:8 6/3
சாந்து அணி புளினத்தின் தட முலை உயர் கங்கை - அயோ:8 34/1
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை - அயோ:9 47/3
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி - அயோ:10 29/2
தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே - அயோ:11 2/4
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால் - அயோ:11 4/2
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி - அயோ:11 87/3
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் - அயோ:11 92/4
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் - அயோ:11 112/2
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் - அயோ:13 39/2
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் - அயோ:14 65/3
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான் - அயோ:14 83/2
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் - அயோ:14 130/4
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ - ஆரண்:1 10/2
சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே - ஆரண்:1 11/4
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ - ஆரண்:2 29/3
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் - ஆரண்:4 20/1
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் - ஆரண்:5 6/1
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் - ஆரண்:6 25/3
தாடகை கொடியாள் தட மார்பிடை - ஆரண்:6 66/1
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா - ஆரண்:6 105/1
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால் - ஆரண்:7 17/3
எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும் - ஆரண்:7 19/3
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை - ஆரண்:7 27/1
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை - ஆரண்:7 83/2
கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த - ஆரண்:7 118/1
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த - ஆரண்:7 135/3
கொம்பு காட்டுதிரோ தட மார்பிடை - ஆரண்:8 5/3
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை - ஆரண்:9 17/2
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் - ஆரண்:10 149/2
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் - ஆரண்:11 1/3
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ - ஆரண்:11 37/2
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் - ஆரண்:12 45/3
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி - ஆரண்:13 25/1
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி - ஆரண்:13 28/2
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை - ஆரண்:13 30/3
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் - ஆரண்:13 134/4
பொன்னின் மணி தட மார்பு புணர்ந்து என் - ஆரண்:14 52/3
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் - கிட்:1 20/4
தயரதன் கனக மாட தட மதில் அயோத்தி வேந்தன் - கிட்:2 27/4
புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் - கிட்:3 20/4
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை - கிட்:3 25/1
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் - கிட்:3 76/1
தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் - கிட்:6 17/2
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே - கிட்:7 6/4
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ - கிட்:7 54/4
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி - கிட்:7 76/1
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த - கிட்:7 136/2
தன் துணை தட கை ஆர தனையனை தழுவி சால - கிட்:7 155/2
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் - கிட்:10 96/4
தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன - கிட்:11 32/3
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர - கிட்:11 78/2
நீண்ட பொன் தட கையால் நெடிது புல்லினான் - கிட்:11 126/2
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் - கிட்:11 127/3
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை - கிட்:12 12/3
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் - கிட்:12 18/2
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ - கிட்:13 45/4
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் - சுந்:1 16/3
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே - சுந்:1 28/1
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப - சுந்:1 38/2
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் - சுந்:1 71/2
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் - சுந்:2 6/3
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க - சுந்:2 137/1
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் - சுந்:2 194/4
தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் - சுந்:3 91/3
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப - சுந்:3 91/4
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி - சுந்:3 131/1
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே - சுந்:4 47/4
இழை தட மார்பத்து அண்ணல் எய்ய போய் வையம் சேர்வான் - சுந்:4 74/3
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் - சுந்:6 49/4
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் - சுந்:6 53/4
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை - சுந்:7 31/4
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் - சுந்:7 34/1
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் - சுந்:7 38/4
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த - சுந்:7 41/3
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய - சுந்:7 42/4
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் - சுந்:8 31/3
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் - சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் - சுந்:8 37/4
மலைகளை நகும் தட மார்பர் மால் கடல் - சுந்:9 22/1
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு - சுந்:9 38/2
தாரொடும் உருளொடும் தட கையால் தனி - சுந்:9 39/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய - சுந்:9 42/1
நீண்ட வீரனும் நெடும் தட கைகளை நீட்டி - சுந்:11 42/1
கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் - சுந்:11 54/4
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு - சுந்:12 128/3
மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி - சுந்:13 30/3
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் - சுந்:13 36/2
தாள்களில் மார்பில் தோளில் தலையினில் தட கை-தம்மில் - சுந்:14 6/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் - சுந்:14 21/3
எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் - யுத்1:3 12/2
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி - யுத்1:3 23/2
தலையில் கொண்ட தட கையினான் தன் - யுத்1:3 102/1
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி - யுத்1:3 140/4
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் - யுத்1:3 150/4
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று - யுத்1:4 56/1
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று - யுத்1:4 56/1
சிந்துர தட வரை எறிய சேணிடை - யுத்1:8 13/1
தேன் இவர் தட வரை திரை கரும் கடல் - யுத்1:8 15/1
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி - யுத்1:8 21/2
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் - யுத்1:8 46/4
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் - யுத்1:9 34/2
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி - யுத்1:9 85/1
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை - யுத்1:12 9/3
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து - யுத்1:12 14/2
வம்பு உடை தட மா மரம் மாண்டன - யுத்2:15 20/3
சண்டமாருதம் என்ன தட வரை - யுத்2:15 63/3
தத்தி மார்பின் வயிர தட கையால் - யுத்2:15 66/1
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் - யுத்2:15 162/1
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் - யுத்2:15 176/2
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய - யுத்2:15 193/4
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் - யுத்2:15 248/1
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே - யுத்2:16 44/3
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த - யுத்2:16 184/4
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை - யுத்2:16 191/1
படர் நெடும் தட தட்டிடை திசை-தொறும் பாகர் - யுத்2:16 224/1
அற்றது தட கை வாள் அற்றது இல் என - யுத்2:16 305/1
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின - யுத்2:18 95/1
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன - யுத்2:18 113/4
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை - யுத்2:18 125/2
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய - யுத்2:18 127/2
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் - யுத்2:18 212/3
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி - யுத்2:18 219/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச - யுத்2:18 224/3
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் - யுத்2:18 225/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச - யுத்2:18 232/2
பித்தன் தட மார்பொடு தோள்கள் பிளந்தான் - யுத்2:18 239/3
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் - யுத்2:19 80/1
மன்றல் நாறு தட மேனி-மேல் உதிர வாரி சோர வரும் மாருதி - யுத்2:19 82/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் - யுத்2:19 83/1
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் - யுத்3:20 1/3
மல்லல் தட மார்பன் வடி கணையால் - யுத்3:20 86/1
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு - யுத்3:22 52/3
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு - யுத்3:22 84/2
தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை - யுத்3:22 197/1
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச - யுத்3:24 31/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி - யுத்3:24 44/2
தட முலை உமைக்கு காட்டி வாயுவின் தனயன் என்றான் - யுத்3:24 44/4
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் - யுத்3:27 47/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன - யுத்3:28 44/3
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி - யுத்3:31 9/3
மா தட மேருவை வளைந்த வான் சுடர் - யுத்3:31 184/1
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு - யுத்4:37 147/2
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் - யுத்4:37 158/2
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய - யுத்4:37 200/2
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால் - யுத்4:41 62/1
குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் - யுத்4:41 91/4

 மேல்
 
  தடக்கை (2)
மாற்றினையோ உன் வலத்தை சிவன் தடக்கை வாள் கொண்டாய் - ஆரண்:6 96/4
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் - யுத்3:26 55/2

 மேல்
 
  தடங்கட்கு (1)
உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் - பால:18 7/3

 மேல்
 
  தடங்கள் (5)
புனை மலர் தடங்கள் நோக்கி பூசல் வண்டு ஆர்த்து பொங்க - பால:18 1/1
தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் நோக்கின - அயோ:10 41/2
தோளின்-கண் நயனம் வைத்தாள் சுடர் மணி தடங்கள் கண்டாள் - ஆரண்:5 4/4
நாரம் நின்றன போல் தோன்றி நவ மணி தடங்கள் நீடும் - கிட்:3 31/2
மருண்ட மா மலை தடங்கள் செல்லல் ஆவ அல்ல மால் - கிட்:7 5/1

 மேல்
 
  தடங்கள்-தம்மொடும் (1)
தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும்
 பூணொடும் புலம்பினென் பொழுது போக்கி இ - கிட்:6 21/2,3

 மேல்
 
  தடங்கள்-தோறும் (4)
போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும்
 மாதவி வேலி பூக வனம்-தொறும் வயல்கள்-தோறும் - பால:1 20/2,3
சாந்து உயர் தடங்கள்-தோறும் தாதுராகத்தின் சார்ந்த - பால:16 14/1
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி - அயோ:10 4/3
இருவி ஆர் தடங்கள்-தோறும் ஏறு பாயுமாறு போல் - கிட்:7 7/2

 மேல்
 
  தடங்கள்-தோறுமே (1)
துயின்றன இடங்கர் மா தடங்கள்-தோறுமே - கிட்:10 117/4

 மேல்
 
  தடங்களும் (3)
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் - பால:17 3/4
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் - ஆரண்:3 2/4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் - யுத்1:2 100/4

 மேல்
 
  தடங்களை (1)
மாறு என தடங்களை பொருது மா மரம் - பால:14 22/1

 மேல்
 
  தடங்களொடு (1)
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே - யுத்2:19 64/4

 மேல்
 
  தடத்த (1)
தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ - யுத்2:16 28/2

 மேல்
 
  தடத்திடை (2)
தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி - பால:18 8/2
தடத்திடை இருந்தது ஓர் அன்ன தன்மையாள் - சுந்:3 60/4

 மேல்
 
  தடத்தில் (1)
வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில்
 சந்தி நோக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி - ஆரண்:6 83/1,2

 மேல்
 
  தடத்தினும் (1)
கானினும் வரையினும் கடி தடத்தினும்
 சேனையோடு அவதரித்திடும்-மின் சென்று என - பால:5 18/2,3

 மேல்
 
  தடத்து (3)
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து
 உண்ண ஆம்பல் இன் அமிழ்தம் ஊறு வாய் - கிட்:15 12/1,2
திரு முலை தடத்து வைத்தாள் வைத்தலும் செல்வ நின்-பால் - சுந்:14 42/2
தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் - யுத்1:12 34/4

 மேல்
 
  தடத்தொடு (1)
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து - கிட்:7 5/3

 மேல்
 
  தடம் (174)
பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம் - பால:2 36/1
தடம் கொள் சோலை-வாய் மலர் பெய் தாழ் குழல் - பால:2 52/2
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி - பால:3 13/3
கரும் தடம் கண்ணியர் கலை வலாளன் இல் - பால:5 38/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா - பால:7 31/1
தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல - பால:10 57/2
நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே - பால:13 56/4
தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே - பால:14 12/4
புண்டரிக தடம் போவ போன்றவே - பால:14 24/4
சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் - பால:14 50/1
அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ - பால:14 64/2
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் - பால:18 12/2
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே - பால:20 23/4
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் - பால:20 31/3
வரை தடம் தோளும் காண மறுகினில் வீழும் மாதர் - பால:21 5/3
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட - பால:21 17/3
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் - பால:23 1/3
மாடு ஓர் தடம் உற்று அதனை எய்தும் வகை காணார் - பால:23 2/2
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே - பால:23 61/4
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் - அயோ:1 71/3
பாயல் துறந்த படை தடம் கண் மென் தோள் - அயோ:3 6/3
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் - அயோ:3 7/4
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் - அயோ:3 74/3
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை - அயோ:4 91/3
செந்தாமரை தடம் கண் செவ்வி அருள் நோக்கம் - அயோ:4 110/3
வரை தடம் தோளினான் வதனம் நோக்கினான் - அயோ:4 155/2
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் - அயோ:4 155/3
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை - அயோ:4 160/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல் - அயோ:4 160/3
மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் - அயோ:4 160/4
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம்
 கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ - அயோ:4 177/3,4
கருவி மா மழை கல்_தடம் கண்டு நான் - அயோ:4 216/3
வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே - அயோ:10 40/4
சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் - அயோ:11 36/2
சேல் தடம் கண் திருவொடும் நீங்கிய - அயோ:11 36/3
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் - அயோ:11 36/4
பொன் தடம் தேர் வலான் புலமை உள்ளத்தான் - அயோ:12 3/2
தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் - அயோ:14 92/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் - ஆரண்:4 13/2
விரை தடம் தாரினான் வேந்தர் வேந்தன்-தன் - ஆரண்:4 18/3
வரை தடம் தோள் இணை வலியவோ என்றான் - ஆரண்:4 18/4
எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை - ஆரண்:6 91/2
நீர் தரங்கம் நெடும் தடம் தோள்களா - ஆரண்:7 25/2
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் - ஆரண்:7 102/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி - ஆரண்:9 3/3
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து - ஆரண்:9 20/1
கரும் தடம் கண்ணியர் கண்ணின் வெள்ளத்தே - ஆரண்:10 23/4
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் - ஆரண்:10 149/2
பெரும் தடம் கண்ணவள் பேசல் மேயினாள் - ஆரண்:12 36/4
வாள் தடம் கண்ணி நீர் யாவர் மா மகள் - ஆரண்:12 38/3
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு - ஆரண்:13 62/2
தடம் பெரும் கண்ணினாள்-தன் தனிமையை நினையலுற்றான் - ஆரண்:14 8/4
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் - கிட்:2 30/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா - கிட்:2 33/1
மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் - கிட்:3 18/4
தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி - கிட்:3 29/2
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி - கிட்:4 2/3
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும் - கிட்:5 9/3
தடம் பெரும் கண்ணனை தாங்கினான் தனது - கிட்:6 10/3
வரை தடம் தோளினான் மனத்தின் எண்ணினான் - கிட்:7 14/2
பாழி தடம் தோளினும் மார்பினும் கைகள் பாய - கிட்:7 52/3
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி - கிட்:7 60/2
தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும் - கிட்:7 157/1
கரும் தடம் கண்ணினாளை நாடல் ஆம் காலம்-காறும் - கிட்:9 19/3
பாழி அம் தடம் தோள் வீர பார்த்திலை-போலும் அன்றே - கிட்:9 21/3
ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் - கிட்:9 31/4
மறைந்தன தடம் திசை வருந்தினர் பிரிந்தார் - கிட்:10 70/3
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை - கிட்:10 106/1
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த - கிட்:11 22/2
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற - கிட்:11 46/1
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் - கிட்:11 87/3
தனி வரும் தடம் கிரி என பெரியவன் சலத்தால் - கிட்:12 8/1
கன்று வளர் தடம் சாரல் மயேந்திர மா நெடு வரையும் கடலும் காண்டிர் - கிட்:13 31/4
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் - கிட்:13 37/2
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா - கிட்:13 54/4
ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் - கிட்:14 11/4
உழை தடம் கண்ணி என்று உரைத்திட்டு ஊழின் வந்து - கிட்:16 1/3
தார் நிழல் பரப்பும் தோளான் தடம் கடல் தாவா முன்னம் - கிட்:17 27/3
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் - சுந்:2 14/2
தள்ளுற பாணி தள்ளா நடம் புரி தடம் கண் மாதர் - சுந்:2 36/2
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் - சுந்:2 158/1
மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி - சுந்:2 158/3
தழைத்த பொன் முலை தடம் கடந்து அருவி போய் தாழ - சுந்:3 6/1
கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த - சுந்:3 82/3
நேர்தரும் பரவை பிறழ் திரை தவழ்ந்து நெடும் தடம் திசை-தொறும் நிமிர - சுந்:3 90/2
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் - சுந்:4 66/2
தூண் திரள் தடம் தோளானும் உற்றது சொல்லலுற்றான் - சுந்:4 73/4
சந்து ஆர் தடம் குன்றினில் தன் உயிர் காதலோனும் - சுந்:4 89/3
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் - சுந்:6 33/1
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் - சுந்:7 51/1
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற - சுந்:8 4/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு - சுந்:8 10/1
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை - சுந்:8 10/4
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் - சுந்:8 25/3
நெரிந்தன தடம் சுவர் நெரிந்தன பெரும் பார் - சுந்:8 27/1
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை - சுந்:8 37/1
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி - சுந்:10 16/1
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் - சுந்:11 42/3
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் - சுந்:11 43/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் - சுந்:11 50/4
மை தடம் கண்ணியர் மைந்தர் யாவரும் - சுந்:12 2/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன - சுந்:12 41/3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி - சுந்:12 49/2
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் - சுந்:14 29/1
தன்னை கண்டும் இரங்காது தனியே கதறும் தடம் கடல்-வாய் - யுத்1:1 5/2
கல் தடம் தோளினான் எரியும் கண்ணினால் - யுத்1:2 22/2
வாள் தடம் தவழ் ஆரமும் வயங்கு ஒளி மார்பும் - யுத்1:2 100/3
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை - யுத்1:3 3/1
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர - யுத்1:3 8/1
வள தடம் தாமரை மலர்ந்ததாம் என - யுத்1:4 15/3
பெரும் தடம் கொம்பிடை பிரிந்த சேவலை - யுத்1:4 29/2
புண்டரீக தடம் புரையும் பூட்சியான் - யுத்1:4 48/2
மந்தர தடம் தோள் வீரர் வலம்செய்தார் பாடி வைப்பை - யுத்1:4 149/4
மா தடம் திசை-தொறும் வளைத்த வல் இருள் - யுத்1:5 3/1
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து - யுத்1:6 25/3
சாய் உரைப்ப அரியவாய தடம் தோள் - யுத்1:11 15/2
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் - யுத்1:12 8/2
தடம் கொள் குன்றும் மரங்களும் தாங்கியே - யுத்2:15 4/1
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை - யுத்2:15 6/3
பத்தி வன் தடம் தோள் உற பற்றுவான் - யுத்2:15 66/4
தட்டுறு குறங்கு போல தடம் துயில் கொள்வதானான் - யுத்2:16 48/4
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் - யுத்2:16 185/4
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி - யுத்2:16 190/3
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் - யுத்2:16 226/4
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை - யுத்2:16 274/2
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் - யுத்2:16 291/1
தாக்குகின்றன நுழைகில தலையது தாமரை தடம் கண்ணான் - யுத்2:16 328/1
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட - யுத்2:16 338/3
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா - யுத்2:16 354/2
கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் - யுத்2:17 87/4
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல - யுத்2:18 163/3
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் - யுத்2:18 168/3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி - யுத்2:18 200/1
சாயா பெரும் சாய் கெட தாம்புகளால் தடம் தோள் - யுத்2:19 21/2
மதுகை தடம் தோள் வலி காட்டிய வான வேந்தன் - யுத்2:19 22/3
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் - யுத்2:19 63/1
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் - யுத்2:19 64/1
பொன் உறு தடம் தேர் பூண்ட மடங்கல் மா புரண்ட போதும் - யுத்2:19 119/1
ஆனையும் தடம் தேரும் தன் ஆர் உயிர் - யுத்2:19 154/1
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை - யுத்2:19 155/1
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் - யுத்2:19 296/1
பெரிய வாள் தடம் கண்ணியர் கணவர்-தம் பெரும் தோள் - யுத்3:20 63/1
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை - யுத்3:21 15/2
பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி - யுத்3:21 22/3
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை - யுத்3:22 121/2
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் - யுத்3:22 187/2
கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள் கமல தடம் கண்ணன் - யுத்3:23 5/3
தையலை இராமன் மேனி தைத்த வேல் தடம் கணாளை - யுத்3:23 32/1
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் - யுத்3:24 54/1
புண்டரீக தடம் தருமம் பூத்து என - யுத்3:24 66/4
அலங்கல் அம் தடம் தோள் அண்ணல் அனுமனே ஆதல் வேண்டும் - யுத்3:26 3/3
பொன் தடம் தோளான் வீரன் பொன் அடி மருங்கில் போனான் - யுத்3:26 53/4
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு - யுத்3:27 70/1
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் - யுத்3:27 115/1
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் - யுத்3:27 122/3
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா - யுத்3:27 152/3
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க - யுத்3:27 161/4
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி - யுத்3:27 163/1
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட - யுத்3:27 180/3
போக்கினன் தழுவி பல்-கால் பொன் தடம் தோளின் ஒற்றி - யுத்3:28 68/4
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா - யுத்3:30 21/3
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் - யுத்3:31 99/4
விலக்கினான் தடம் தோளினும் மார்பினும் விசிகம் - யுத்4:32 20/1
தடம் பணையின் நறும் பழனம் தழுவியதே என பொலியும் தகையும் காண்-மின் - யுத்4:33 23/4
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்4:33 24/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் - யுத்4:35 29/2
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி - யுத்4:37 1/1
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை - யுத்4:37 13/1
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் - யுத்4:37 13/2
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் - யுத்4:37 13/4
வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என - யுத்4:37 182/2
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் - யுத்4:40 42/4
இரும் தடம் கண்டு அதின் எய்துறா-வகை - யுத்4:40 58/3
கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா - யுத்4:41 98/2

 மேல்
 
  தடம்-தொறும் (3)
துவரின் நீள் மணி தடம்-தொறும் இடம்-தொறும் துவன்றி - அயோ:10 5/2
குவால் மணி தடம்-தொறும் பவள கொம்பு இவர் - கிட்:1 3/1
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று - கிட்:10 39/3

 மேல்
 
  தடம்-தோறு (1)
சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு
 அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் - கிட்:10 75/1,2

 மேல்
 
  தடமும் (2)
மாதவத்தோர் உறை இடமும் மழை உறங்கும் மணி தடமும் வான மாதர் - கிட்:13 28/2
சிறையும் தெள்ளு பூம் தடமும் தெண் பளிக்கு - கிட்:15 13/3

 மேல்
 
  தடவ (4)
தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள் - ஆரண்:14 46/1
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் - ஆரண்:14 46/3
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ
 கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர - சுந்:3 79/3,4
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் - யுத்3:30 27/3

 மேல்
 
  தடவாரோ (1)
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் - யுத்2:17 80/4

 மேல்
 
  தடவி (9)
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி
 பாறு பின் செல கால் என செல்வது பண்டு ஓர் - பால:15 5/2,3
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் - அயோ:4 104/1
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் - கிட்:3 53/2
சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி
 சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப - கிட்:10 37/1,2
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் - கிட்:14 28/4
தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார் - கிட்:15 19/3
சாடி கொன்றனன் சிலவரை பிணம்-தொறும் தடவி
 தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் - சுந்:7 36/3,4
நீரை வற்றிட பருகி மா நெடு நிலம் தடவி
 தாருவை சுட்டு மலைகளை தழல்-செய்து தனி மா - சுந்:13 32/1,2
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி
 விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் - யுத்3:31 9/3,4

 மேல்
 
  தடவிய (1)
தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை - சுந்:7 6/2

 மேல்
 
  தடவின (1)
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா - யுத்1:3 142/4

 மேல்
 
  தடவினவோ (1)
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி - யுத்4:38 23/4

 மேல்
 
  தடவுதல் (1)
தடவுதல் அறிவு அரு தனி முதலவனும் - பால:5 129/3

 மேல்
 
  தடவும் (7)
சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி - பால:5 13/3
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை - அயோ:4 115/2
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும்
 சிகர மாளிகை தலம்-தொறும் தெரிவையர் தீற்றும் - சுந்:2 27/2,3
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் - யுத்1:8 46/4
சென்னிவான் தடவும் செம்பொன் கோபுரத்து உம்பர் சேர்ந்தான் - யுத்1:10 24/4
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை - யுத்3:31 4/4
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல - யுத்4:32 22/3

 மேல்
 
  தடவும்-தோறும் (1)
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த - பால:10 3/3

 மேல்
 
  தடற்று (1)
தடற்று வாள் உருவி தரு தூதரை - யுத்3:29 5/2

 மேல்
 
  தடறு (1)
தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் - கிட்:15 47/2

 மேல்
 
  தடன் (1)
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து - பால:19 10/3

 மேல்
 
  தடாது (1)
வான் தடாது அரக்கர் என்னும் பெயரையும் மாய்க்கும் என்னா - யுத்3:22 123/2

 மேல்
 
  தடாநின்ற (1)
ஊன் தடாநின்ற வாளி மழை துரந்து உருத்து சென்றான் - யுத்3:22 123/3

 மேல்
 
  தடி (7)
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் - பால:7 51/2
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை - ஆரண்:7 83/2
தடி தடவ பல தலை தழுவ தாள் - ஆரண்:14 46/1
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி - கிட்:11 120/3
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் - சுந்:3 43/3
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை - யுத்2:18 131/3
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் - யுத்4:33 15/4

 மேல்
 
  தடிக்கின்றன (1)
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் - யுத்4:33 15/4

 மேல்
 
  தடிக்கு (1)
நிணம் தரு நெடும் தடிக்கு உலகு நேருமோ - யுத்2:16 103/2

 மேல்
 
  தடிக்கும் (1)
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் - ஆரண்:10 4/3

 மேல்
 
  தடிகின்றாரும் (1)
கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும்
 புண் கொள திறந்து மார்பின் ஈருளை போக்குவாரும் - யுத்3:29 41/1,2

 மேல்
 
  தடித்த (1)
ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய் - பால:5 36/3

 மேல்
 
  தடித்தது (1)
தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் - சுந்:14 48/4

 மேல்
 
  தடித்தன (1)
தடித்தன எயிற்றினால் தலைகள் சந்து அற - யுத்2:18 91/2

 மேல்
 
  தடித்தாள் (2)
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் - பால:22 38/4
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் - யுத்2:17 89/4

 மேல்
 
  தடித்தின் (2)
சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை - கிட்:11 37/2
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் - யுத்1:2 116/4

 மேல்
 
  தடித்து (7)
தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின - கிட்:7 20/3
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை - சுந்:2 86/1
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம் - சுந்:2 202/3
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் - யுத்3:22 100/1
இ கணத்தும் எறிப்ப தடித்து என - யுத்4:37 43/1
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற - யுத்4:37 45/1
தரங்க நீர் வேலையில் தடித்து வீழ்ந்து-என - யுத்4:38 21/1

 மேல்
 
  தடிந்த (3)
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் - ஆரண்:4 23/1
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை - யுத்2:17 89/3
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி - யுத்3:28 68/3

 மேல்
 
  தடிந்தவன் (1)
சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை - சுந்:9 17/1

 மேல்
 
  தடிந்தனர்கள் (1)
மானிடர் தடிந்தனர்கள் வாள் உருவி என்றாள் - ஆரண்:10 50/4

 மேல்
 
  தடிந்தனன் (2)
வலத்த காலையும் வடித்த வெம் கணையினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான் - யுத்2:16 341/4
தடிந்தனன் திருவை அந்தோ தவிர்ந்தது தருமம் அம்மா - யுத்3:26 45/4

 மேல்
 
  தடிந்தார் (1)
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார்
 எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய - சுந்:7 42/3,4

 மேல்
 
  தடிந்தான் (2)
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் - யுத்2:15 230/4
தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் - யுத்3:31 1/4

 மேல்
 
  தடிந்திடலும் (1)
தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும்
 தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் - யுத்3:31 196/2,3

 மேல்
 
  தடிந்து (8)
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து
 தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் - ஆரண்:7 133/3,4
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து
 யானும் மாள்வென் இருந்து அரசு ஆள்கிலென் - கிட்:7 99/2,3
கால் உறு கணை தடிந்து இடுவ காண்டியால் - சுந்:5 61/4
தறையில் வைக்கிலென் நின் தலை வாளியின் தடிந்து - யுத்2:15 253/4
வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின் - யுத்2:18 103/2
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் - யுத்2:19 65/1
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல - யுத்3:31 201/1
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த - யுத்4:41 9/2

 மேல்
 
  தடிய (2)
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில - ஆரண்:7 120/1
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய - யுத்2:15 193/4

 மேல்
 
  தடியோடு (1)
தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண் - யுத்2:18 23/3

 மேல்
 
  தடிவன (1)
தடிவன கொடும் சரம் தள்ள தள்ளுற - யுத்3:22 53/1

 மேல்
 
  தடு-மின் (1)
தடு-மின் போர்க்கு வருக என சாற்று-மின் - யுத்2:15 3/2

 மேல்
 
  தடுக்க (6)
நின்று உயர் பழியை அஞ்சி நேர்ந்திலன் தடுக்க வள்ளல் - அயோ:6 8/1
சாவாதிருத்தல் இலள் ஆனது உற்றது அதையோ தடுக்க முடியாது - ஆரண்:13 68/1
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் - ஆரண்:13 69/3
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை - யுத்1:6 56/3
காணலாம் என்னும் ஆசை தடுக்க என் ஆவி காத்தேன் - யுத்3:23 31/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் - யுத்3:31 60/3

 மேல்
 
  தடுக்க_அரும் (1)
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை - யுத்1:6 56/3

 மேல்
 
  தடுக்கல் (2)
தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே - அயோ:11 126/3
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி - யுத்2:16 184/2

 மேல்
 
  தடுக்கல்-பாலதோ (2)
தாய் எனும் பெயர் எனை தடுக்கல்-பாலதோ - அயோ:11 71/4
தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ - யுத்2:19 32/4

 மேல்
 
  தடுக்கலாதது (1)
தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் - யுத்2:15 212/4

 மேல்
 
  தடுக்கவும் (1)
போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான் - அயோ:5 40/3

 மேல்
 
  தடுக்கிலையாம்-எனின் (1)
தடுக்கிலையாம்-எனின் குரங்கின் தானையை - யுத்2:16 300/2

 மேல்
 
  தடுக்கின்றார் (1)
தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர் - சுந்:12 4/2

 மேல்
 
  தடுக்கும் (1)
தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில - கிட்:14 24/2

 மேல்
 
  தடுக்கும்படி (1)
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் - யுத்3:27 138/2

 மேல்
 
  தடுத்த (3)
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை - கிட்:10 106/1
தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும் - சுந்:9 32/2
தடுத்த கூர் வாளியின் ஆரை தாங்கலேம் - யுத்3:31 177/2

 மேல்
 
  தடுத்ததும் (1)
அறுத்ததும் தடுத்ததும் அன்றி ஆரியன் - யுத்4:37 71/3

 மேல்
 
  தடுத்தல் (1)
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் - யுத்3:31 145/4

 மேல்
 
  தடுத்தலீர் (1)
தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர் - யுத்2:18 3/3

 மேல்
 
  தடுத்தவர் (1)
தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் - யுத்3:31 137/2

 மேல்
 
  தடுத்தனர் (3)
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி - சுந்:9 13/2
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி - யுத்2:19 53/2
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ - யுத்3:31 147/4

 மேல்
 
  தடுத்தனென் (1)
தாக்கு அணங்கு அனையவள் பிறர் மனை என தடுத்தனென் தக்கோர் முன் - யுத்2:16 322/2

 மேல்
 
  தடுத்தனேன் (1)
தடுத்தனேன் ஆவது எல்லாம் தவத்து அரன் தந்த வாளால் - ஆரண்:13 113/3

 மேல்
 
  தடுத்தான் (12)
தந்தனென் என்றனன் வெள்ளி தடுத்தான் - பால:8 15/4
தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை - சுந்:5 51/2
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற - யுத்2:17 60/3
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான்
 நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் - யுத்2:18 247/3,4
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் - யுத்2:19 108/4
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் - யுத்2:19 112/4
தக்கிலது என்றனன் மாலி தடுத்தான் - யுத்3:20 7/4
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான்
 சேம திண் சிலை மாலியும் நீலனும் செறுத்தார் - யுத்3:20 49/2,3
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான்
 தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் - யுத்3:27 105/3,4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான்
 புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் - யுத்3:27 130/1,2
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் - யுத்3:27 134/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் - யுத்4:37 48/4

 மேல்
 
  தடுத்தான்_அலன் (1)
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் - யுத்3:27 134/2

 மேல்
 
  தடுத்தி (2)
தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய் - கிட்:7 133/2
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க - யுத்3:27 7/2

 மேல்
 
  தடுத்தியாயின் (1)
தம்பியை தடுத்தியாயின் தந்தனை கொற்றம் என்றான் - யுத்4:37 9/3

 மேல்
 
  தடுத்தியோ (1)
சான்று என நின்ற நீ தடுத்தியோ என்றான் - அயோ:4 163/3

 மேல்
 
  தடுத்து (9)
தடுத்து இமையாமல் இருந்தவர் தாளில் - பால:13 34/1
தடுத்து வல்லவர் தணிவு செய்து நோய் - கிட்:3 56/1
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் - சுந்:10 1/4
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் - சுந்:14 39/3
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி - யுத்2:19 111/4
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் - யுத்3:20 87/1
சாய்ந்தது காக்கும் தெய்வம் சலித்தன தடுத்து வந்து - யுத்3:24 61/2
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் - யுத்3:31 37/4
தடுத்து வீரர்-தாமும் ஒன்று செய்யுமா சலத்தினால் - யுத்3:31 84/4

 மேல்
 
  தடுத்துவிட்டான் (1)
தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் - யுத்3:28 3/4

 மேல்
 
  தடுப்ப (9)
தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் - பால:3 16/3
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல - பால:9 20/1
தழைந்த சந்தன சோலை தன் செலவினை தடுப்ப
 நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் - அயோ:10 9/3,4
சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் - ஆரண்:7 22/4
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் - கிட்:11 23/3
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய - கிட்:16 16/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் - யுத்2:16 243/2
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் - யுத்3:31 147/2
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே - யுத்3:31 225/1

 மேல்
 
  தடுப்ப_அரும் (3)
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் - கிட்:11 23/3
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய - கிட்:16 16/2
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் - யுத்2:16 243/2

 மேல்
 
  தடுப்பது (3)
செய் வினைக்கு உதவும் நட்பால் செல்பவர் தடுப்பது ஏய்க்கும் - அயோ:6 1/2
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் - ஆரண்:13 83/2
சாதுகை மாந்தர்-தம்மை தடுப்பது என்று அருளி செம் கண் - யுத்4:40 41/2

 மேல்
 
  தடுப்பர் (2)
தடுப்பர் பின்றுவர் ஒன்றுவர் தழுவுவர் விழுவர் - கிட்:7 56/4
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் - யுத்3:22 91/2

 மேல்
 
  தடுப்பவர் (1)
நின்றார்கள் தடுப்பவர் இன்மை நெளிந்தார் - யுத்2:18 250/1

 மேல்
 
  தடுப்பவரே (1)
தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் - பால:8 21/3

 மேல்
 
  தடுப்பன (2)
தனித்தனி தடுப்பன போலும் சால்பின - பால:23 66/2
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க - யுத்3:27 7/2

 மேல்
 
  தடுப்பாய் (1)
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் - யுத்3:27 145/2

 மேல்
 
  தடுப்பார் (1)
சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் - அயோ:4 62/4

 மேல்
 
  தடுப்பான் (2)
தன் நேர் இலாத தம்பி தடுப்பான் பிறர் இல்லை - ஆரண்:15 34/3
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான்
 விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம் - சுந்:5 5/2,3

 மேல்
 
  தடுப்பு (2)
தானே வரின் நின்று தடுப்பு அரிதால் - ஆரண்:13 16/2
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் - யுத்2:19 119/3

 மேல்
 
  தடுப்பென் (1)
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே - ஆரண்:6 131/3

 மேல்
 
  தடுமாற (3)
சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் - பால:21 2/2
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி - சுந்:2 182/3
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற
 மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல - சுந்:3 90/3,4

 மேல்
 
  தடுமாறல் (1)
தாளில் தடுமாறல் தவிர்ந்து தகைந்தான் - யுத்2:18 241/2

 மேல்
 
  தடுமாறலால் (1)
தள்ளி ஓடி அலை தடுமாறலால்
 தெள்ளு நீரிடை மூழ்கு செந்தாமரை - பால:18 29/1,2

 மேல்
 
  தடுமாறா (1)
சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா
 மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி - யுத்4:33 16/1,2

 மேல்
 
  தடுமாறாது (1)
கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை - யுத்3:28 31/2

 மேல்
 
  தடுமாறாள் (1)
தன் நேர் இல்லா தீயவள் உள்ளம் தடுமாறாள்
 முன்னே தந்தாய் இ வரம் நல்காய் முனிவாயேல் - அயோ:3 34/2,3

 மேல்
 
  தடுமாறி (6)
இன் அமிழ்து அனைய தீம் சொல் இடை தடுமாறி என்ன - பால:19 16/2
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் - பால:22 19/3
மீனே என்ன மெய் தடுமாறி விழுகின்றாள் - அயோ:6 16/4
நடுங்கினன் நா தடுமாறி நாட்டமும் - அயோ:12 13/1
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி
 களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் - சுந்:2 190/2,3
தாங்கல் ஆற்றகிலார் தடுமாறி தாம் - யுத்4:37 23/3

 மேல்
 
  தடுமாறிட (1)
தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் - யுத்3:27 145/4

 மேல்
 
  தடுமாறினான் (1)
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான்
 உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள் - பால:17 38/2,3

 மேல்
 
  தடுமாறு (1)
தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய் - யுத்3:27 35/3

 மேல்
 
  தடுமாறும் (2)
எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் - பால:1 17/3
சாலவும் தடுமாறும் தனிமையோய் - சுந்:5 13/4

 மேல்
 
  தடுமாறுவார் (1)
தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார்
 தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது - பால:21 30/2,3

 மேல்
 
  தடுமாறுவாரும் (1)
சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் - சுந்:2 187/4

 மேல்
 
  தடுமாறுவான் (1)
தான் நின்று எய்யகில்லான் தடுமாறுவான் - ஆரண்:14 25/4

 மேல்
 
  தடேன்-என்னின் (1)
யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம் - யுத்3:22 123/1

 மேல்
 
  தடை (12)
காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் - பால:24 5/2
தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என - ஆரண்:7 33/3
இ வழி இருந்த-காலை தடை அவற்கு இல்லை என்றார் - ஆரண்:10 166/4
தடை புகு மந்திரம் தகைந்த நாகம் போல் - சுந்:2 127/1
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ - யுத்2:16 42/4
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால் - யுத்2:18 249/1
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு - யுத்3:22 20/2
தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம் - யுத்3:24 93/3
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் - யுத்3:27 151/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் - யுத்3:27 152/4
பெரும் தடை உற்று-என பேதுற்றாள்-அரோ - யுத்4:40 58/4
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை - யுத்4:41 20/3

 மேல்
 
  தடை_இல் (1)
தார்_இனம் குழுமின தடை_இல் கூற்று என - ஆரண்:7 33/3

 மேல்
 
  தடைக்க (1)
தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் - ஆரண்:13 111/1

 மேல்
 
  தடைக்க_அரும் (1)
தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் - ஆரண்:13 111/1

 மேல்
 
  தடைகொண்டு (1)
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை - யுத்2:18 249/3

 மேல்
 
  தடைசெய்குநர் (1)
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் - அயோ:4 123/3

 மேல்
 
  தண் (89)
போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என - பால:1 5/2
அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண்
 இணை இல் ஆரமும் இன்ன கொண்டு ஏகலான் - பால:1 7/2,3
தாமரை படுவ வண்டும் தகை வரும் திருவும் தண் தார் - பால:2 5/1
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா - பால:3 44/4
தண் நிழல் பரப்பவும் இருளை தள்ளவும் - பால:4 9/2
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் - பால:5 33/2
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து - பால:9 3/1
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் - பால:9 9/2
தழைத்து வண்டு இமிரும் தண் தார் தசரதராமன் என்பான் - பால:9 23/3
தாதொடும் குழையொடும் அடுத்த தண் பனி - பால:10 46/3
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை - பால:10 73/2
தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் - பால:13 46/3
தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே - பால:16 3/4
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி - பால:16 42/1
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் - பால:17 3/4
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் - பால:17 6/1
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் - பால:17 39/2
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் - பால:18 24/2
தாவு தண் மதி-தன்னொடும் தாரகை - பால:18 31/2
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே - பால:19 1/4
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில் - பால:19 9/1
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து - பால:19 10/3
தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் - பால:19 13/3
தண் மதி ஆகின் யானும் தருவென் இ நறவை என்றாள் - பால:19 17/4
தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள் - பால:19 18/2
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் - பால:20 12/3
தண் நிற பாற்கடல் தழீஇயது ஆம் என - பால:23 62/3
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் - அயோ:3 54/3
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் - அயோ:4 79/2
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று - அயோ:6 28/3
சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் - அயோ:10 21/1
எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே - அயோ:10 28/2
தார் துறந்தன தண் தலை நெல்லினும் - அயோ:11 18/2
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து - அயோ:11 47/2
தழைத்த தண் துளவினோன் தலைவன் அல்லன் என்று - அயோ:11 98/1
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில - அயோ:12 37/1
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் - அயோ:13 25/4
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் - அயோ:13 31/4
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன் - ஆரண்:2 7/1
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ - ஆரண்:2 29/3
தாயின் நீங்க_அரும் தந்தையின் தண் நகர் - ஆரண்:4 29/1
ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள் - ஆரண்:6 71/2
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை - ஆரண்:7 119/2
பாணி தண் பளிங்கு நாகம் பாடலம் பவளம்-மன்னோ - ஆரண்:10 96/4
தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே - ஆரண்:10 113/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 131/4
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் - ஆரண்:10 135/1
தண் தளிர் மலரின் செய்த சீதள சேக்கை சார்ந்தான் - ஆரண்:10 162/4
சந்த மலர் தண் கற்பக நீழல் தலைவற்கும் - ஆரண்:11 2/1
தண் தமிழ் தென்றல் என்னும் கோள் அரா தவழும் சாரல் - ஆரண்:14 6/3
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி - ஆரண்:14 9/3
சாயும் தம்பி திருத்திய தண் தளிர் - ஆரண்:14 17/1
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் - ஆரண்:14 98/3
தண் நறும் கானும் குன்றும் நதிகளும் தவிர போனார் - ஆரண்:16 9/1
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே - கிட்:1 36/4
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் - கிட்:10 77/1
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் - கிட்:13 16/1
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ - கிட்:13 26/4
சேடு உறு தண் புனல் தெய்வ திரு நதியின் இரு கரையும் தெரிதிர்-மாதோ - கிட்:13 29/4
தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் - கிட்:14 35/2
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் - கிட்:15 24/4
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி - கிட்:15 32/2
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை - கிட்:15 43/3
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் - சுந்:1 9/1
துளிக்கும் கற்பக தண் நறும் சோலைகள்-தோறும் - சுந்:2 28/2
தண் இமை அடைத்தன தழங்கு இசை வழங்கும் - சுந்:2 160/3
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் - சுந்:2 208/1
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ - சுந்:3 77/2
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ் - சுந்:3 101/1
தளம் கெழு கற்பக முகிழும் தண் துறை - சுந்:4 40/1
தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ - சுந்:4 51/3
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ - சுந்:4 85/1
தாழி தண் கடல்-தம்மோடும் - சுந்:5 50/1
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் - சுந்:6 28/2
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப - சுந்:12 37/2
குழுவு தண் புனல் மேகம் கொதிக்கவே - சுந்:13 15/4
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை - சுந்:14 35/3
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் - யுத்1:3 97/3
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி - யுத்1:4 31/3
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா - யுத்1:4 130/2
கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் - யுத்1:8 25/2
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் - யுத்2:15 211/4
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் - யுத்2:16 221/3
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள் - யுத்3:23 4/3
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் - யுத்3:24 36/1
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் - யுத்3:31 21/2
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன - யுத்4:37 80/3
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் - யுத்4:42 1/3
தண் நறு நாற்றம் தம்மில் தலைதடுமாறும் நீரால் - யுத்4:42 10/2

 மேல்
 
  தண்ட (1)
தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும் - யுத்3:23 24/2

 மேல்
 
  தண்டக (3)
பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் - ஆரண்:1 4/4
தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம் - ஆரண்:3 3/3
தண்டக வனத்து உறைதி என்று உரைதர கொண்டு - ஆரண்:3 51/1

 மேல்
 
  தண்டகத்தது (1)
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் - கிட்:13 17/2

 மேல்
 
  தண்டகத்தையும் (1)
தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார் - கிட்:15 19/3

 மேல்
 
  தண்டகம் (5)
ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை - அயோ:6 32/3
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை - ஆரண்:11 34/2
தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் - கிட்:13 16/4
துன்னு தண்டகம் கடிது துன்னினார் - கிட்:15 18/4
தரத்து உவாசவர் வேள்வியர் தண்டகம் அதுதான் - யுத்4:41 32/2

 மேல்
 
  தண்டத்தர் (1)
நாந்தக உழவர் மேல் நாடும் தண்டத்தர்
 காந்திய மனத்தினர் புலவி கைம்மிக - ஆரண்:10 38/1,2

 மேல்
 
  தண்டத்தை (2)
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி - பால:15 5/2
தண்டத்தை இடுதி அன்றே நின்-வயின் தந்திலேனேல் - சுந்:10 5/4

 மேல்
 
  தண்டம் (3)
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை - யுத்1:2 18/1
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் - யுத்2:18 237/1
பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் - யுத்3:20 10/4

 மேல்
 
  தண்டமே (1)
தண்டமே அடியனேற்கு உறு பதம் தருவதே - கிட்:7 130/4

 மேல்
 
  தண்டல் (9)
தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் - ஆரண்:10 162/1
தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின - சுந்:4 104/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் - சுந்:12 13/2
தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர் - சுந்:14 15/1
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ - சுந்:14 19/4
தண்டல்_இல் மந்திர தலைவர் சார்க என - யுத்1:2 8/2
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் - யுத்2:16 263/2
தண்டல் இல் மானமும் நாணும் தாங்கினான் - யுத்2:16 286/2
தலைவனே முதல் தண்டல் இலோர் எலாம் கண்டார் - யுத்4:35 32/4

 மேல்
 
  தண்டல்_இல் (4)
தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின - சுந்:4 104/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் - சுந்:12 13/2
தண்டல்_இல் நெடும் சிறை தளை பட்டார்-கொலோ - சுந்:14 19/4
தண்டல்_இல் மந்திர தலைவர் சார்க என - யுத்1:2 8/2

 மேல்
 
  தண்டலை (12)
தண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க - பால:2 4/1
தண்டலை பரப்பும் சாலி வேலியும் தழீஇய வைப்பும் - பால:2 12/3
தண்டலை இலையோடு கனி பல தருவாரும் - பால:23 28/2
தண்டலை கோசல தலைவன் மாதரை - அயோ:4 178/1
அன்னம் துயில் வதி தண்டலை அயல் நந்து உளை புளினம் - அயோ:7 7/2
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி - அயோ:10 4/3
தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில் - சுந்:2 186/1
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம் - சுந்:6 23/3
தண்டலை மருத வைப்பின் கங்கை நீர் தழுவும் நாட்டு - யுத்3:21 15/3
தண்டலை இருக்கை-தன்னை பொருக்கென சார்ந்து தானே - யுத்3:26 90/2
தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை - யுத்3:27 53/4
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ - யுத்4:41 48/2

 மேல்
 
  தண்டா (1)
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் - கிட்:15 1/4

 மேல்
 
  தண்டாத (2)
தண்டாத செங்கோல் தயரதனும்தான் அளித்தான் - அயோ:4 90/2
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை - யுத்2:17 89/3

 மேல்
 
  தண்டார் (1)
இருவரும் இழந்த வில்லார் எழு முனை வயிர தண்டார்
 உரும் என கடிதின் ஓடி அனுமனை இமைப்பின் உற்றார் - யுத்2:19 173/1,2

 மேல்
 
  தண்டால் (6)
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால்
 தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் - யுத்2:19 211/1,2
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் - யுத்3:22 120/4
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள - யுத்3:22 125/3
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் - யுத்3:22 134/3
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால்
 கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட - யுத்3:27 180/2,3
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் - யுத்4:32 33/4

 மேல்
 
  தண்டாவனம் (1)
தண்டாவனம் செல்வதற்கே சமைந்தார்கள்-தம்மை - அயோ:4 139/2

 மேல்
 
  தண்டில் (1)
தறி மடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர் - பால:13 3/4

 மேல்
 
  தண்டிலம் (1)
தண்டிலம் விரித்தனன் தருப்பை சாத்தினன் - பால:23 84/1

 மேல்
 
  தண்டின் (1)
திருகு பொன் நெடும் தண்டின் திரண்டவால் - சுந்:13 11/4

 மேல்
 
  தண்டினர் (1)
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் - யுத்3:31 10/4

 மேல்
 
  தண்டினாய் (1)
தண்டினாய் எனக்கு ஆர் உயிர் தந்த நீ - சுந்:12 34/4

 மேல்
 
  தண்டினால் (1)
சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் - யுத்3:22 130/4

 மேல்
 
  தண்டினும் (1)
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் - யுத்2:18 155/4

 மேல்
 
  தண்டு (52)
சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை - பால:3 11/1
தண்டு போல் புயத்தான் தடுமாறினான் - பால:17 38/2
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண - அயோ:13 58/2
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி - ஆரண்:1 35/2
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி - ஆரண்:7 76/2
பிரகர நெடும் திசை பெரும் தண்டு ஏந்திய - ஆரண்:10 11/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை - ஆரண்:12 20/3
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஓர் ஆடக தண்டு வாங்கி - ஆரண்:13 35/2
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 38/1
கற்பணம் தண்டு பிண்டிபாலம் என்று இனைய காந்தும் - சுந்:2 39/3
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி - சுந்:7 3/1
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு - சுந்:7 8/1
காமர் தண்டு எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம் கால பாசம் - சுந்:8 6/3
சக்கரம் தோமரம் உலக்கை தண்டு அயில் வாள் - சுந்:8 39/1
மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு
 காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி - சுந்:10 11/3,4
தண்டு என கொளலுற்று அது நொய்து என தவிர்ந்தான் - யுத்1:3 11/4
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் - யுத்1:3 97/4
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ - யுத்1:13 13/1
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற - யுத்2:15 8/1
எறிந்தும் எய்தும் எழு முளை தண்டு கொண்டு - யுத்2:15 26/1
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு
 ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே - யுத்2:15 37/3,4
தண்டு வாள் அயில் சக்கரம் சாயகம் - யுத்2:15 59/1
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி - யுத்2:16 47/1
நாம வேல் உலக்கை வாள் நாஞ்சில் தண்டு எழு - யுத்2:16 100/2
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு
 தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி - யுத்2:16 184/1,2
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு - யுத்2:16 190/4
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை - யுத்2:16 191/1
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம் - யுத்2:16 246/1
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் - யுத்2:16 329/3
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய - யுத்2:16 331/1
மரம் கொடும் தண்டு கொண்டும் மலை என மலையாநின்றார் - யுத்2:18 235/3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் - யுத்2:18 238/4
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் - யுத்2:18 239/1
பொடியாயின தண்டு பொருந்தினர் புக்கார் - யுத்2:18 242/4
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் - யுத்2:19 49/1
தனு என்றும் வாளி என்றும் தண்டு என்றும் தனி வேல் என்றும் - யுத்2:19 50/2
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் - யுத்2:19 173/4
தண்டு அவன் கையது ஆன தன்மையை தறுகணாளர் - யுத்2:19 174/1
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா - யுத்3:20 92/2
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை - யுத்3:22 46/2
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று - யுத்3:22 111/3
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் - யுத்3:22 116/2
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் - யுத்3:22 131/3
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற - யுத்3:22 135/1
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு
 பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா - யுத்3:22 136/1,2
சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின் - யுத்3:31 11/3
மழு எழு தண்டு கோல் வலயம் நாஞ்சில் வாள் - யுத்3:31 179/1
முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் - யுத்3:31 203/3
வல்லான் எழு மழு தோமரம் மணி தண்டு இருப்பு உலக்கை - யுத்4:37 54/2
தண்டு கொண்டு எறிந்தான் ஐந்தொடு ஐந்துடை தலையான் - யுத்4:37 105/4
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள் - யுத்4:37 188/1
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய - யுத்4:41 34/2

 மேல்
 
  தண்டுகள் (1)
தண்டுகள் தழுவும் ஆசை புனல் கரை சார்கின்றாரும் - பால:18 9/4

 மேல்
 
  தண்டுதல் (1)
தண்டுதல் இன்றி ஒன்றி தலைத்தலை சிறந்த காதல் - பால:10 7/1

 மேல்
 
  தண்டும் (5)
முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை - ஆரண்:7 34/3
எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும்
 தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க - யுத்3:22 105/2,3
சக்கரங்களும் பிண்டிபாலத்தொடு தண்டும்
 கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் - யுத்3:22 106/2,3
முரண் தடம் தண்டும் ஏந்தி மனிதரை முறையை குன்றி - யுத்3:27 163/1
கோளும் தண்டும் மழு எனும் கூற்றமும் - யுத்4:37 165/2

 மேல்
 
  தண்டை (3)
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் - யுத்2:15 76/2
தண்டை தோள்_வளை கடகம் என்று இனையன தறுகண் - யுத்2:16 247/2
சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் - யுத்3:22 124/4

 மேல்
 
  தண்டொடு (1)
தண்டொடு திகிரி வாள் தனு என்று இன்னன - சுந்:3 47/3

 மேல்
 
  தண்டொடும் (3)
தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை - பால:5 70/4
பார் இழிந்து பரு வலி தண்டொடும்
 ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் - யுத்2:15 73/3,4
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும்
 மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் - யுத்2:15 74/3,4

 மேல்
 
  தண்டோடும் (1)
தண்டோடும் இழிந்து தலத்தினன் ஆய் - யுத்3:20 89/2

 மேல்
 
  தண்ணளி (1)
தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் - பால:20 3/3

 மேல்
 
  தண்ணளியும் (1)
உற்றுடைய பெரு வரமும் உகந்து உடைய தண்ணளியும் உணர்வும் நோக்கின் - யுத்1:4 99/3

 மேல்
 
  தண்ணிய (1)
தண்ணிய மெலிந்தன தழைத்த மேகமே - கிட்:10 3/4

 மேல்
 
  தண்ணின் (1)
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி - யுத்3:31 9/3

 மேல்
 
  தண்ணீர் (5)
தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன் - அயோ:4 78/2
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன - யுத்1:8 17/3
தண்ணீர் தருக என்றனர் தாவுற ஓடி - யுத்2:18 252/1
வருவதன் முன்னம் மாண்டார் சிலர் சிலர் வந்த தண்ணீர்
 பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் - யுத்2:18 257/3,4
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் - யுத்2:19 164/1

 மேல்
 
  தண்ணுமை (6)
தாக்கின் தாக்குறும் பறையும் தண்ணுமை
 வீக்கின் தாக்குறும் விளியும் மள்ளர்-தம் - பால:2 57/2,3
பதங்களில் தண்ணுமை பாணி பண் உற - பால:3 51/1
தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க - பால:10 8/2
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை
 வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும் - அயோ:4 202/1,2
தான் அளைந்து தழுவின தண்ணுமை
 தேன் அளைந்து செவி உற வார்த்து என - அயோ:11 15/2,3
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண - சுந்:2 184/2

 மேல்
 
  தண்ணுமைக்கு (1)
பொருநர் தண்ணுமைக்கு அன்னமும் போகலா - கிட்:15 42/3

 மேல்
 
  தண்ணென் (4)
சவி உற தெளிந்து தண்ணென் ஒழுக்கமும் தழுவி சான்றோர் - ஆரண்:5 1/3
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ - கிட்:1 29/4
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால் - சுந்:6 20/2
தண்ணென் மா மதி கோளொடும் சாய்ந்து என சாய்ந்தான் - சுந்:11 57/4

 மேல்
 
  தண்ணெனும் (1)
தண்ணெனும் கானம் நீங்கி தாங்க_அரும் தவத்தின் மிக்கோன் - பால:8 1/2

 மேல்
 
  தண்மை (2)
உதிக்கும் காலையில் தண்மை செய்வான் தனது உருவில் - பால:9 2/3
தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் - அயோ:14 64/4

 மேல்
 
  தண்மையால் (1)
தளிர்த்தன மயிர் புறம் சிலிர்ப்ப தண்மையால்
 குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே - சுந்:12 123/3,4

 மேல்
 
  தண்மையில் (1)
தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் - அயோ:14 69/2

 மேல்
 
  தணப்பில் (1)
தம்மையும் உணர்ந்திலர் தணப்பில் அன்பினால் - அயோ:4 167/1

 மேல்
 
  தணப்பு (3)
தாக்கிய தணப்பு இல் கால் எறிய தன்னுடை - ஆரண்:15 19/1
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர - யுத்3:31 169/3
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் - யுத்4:40 85/4

 மேல்
 
  தணி (1)
தணி மலர் திருமகள் தங்கு மாளிகை - பால:3 50/1

 மேல்
 
  தணிக்க (1)
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை - அயோ:12 30/1

 மேல்
 
  தணிக்கின் (1)
பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் - பால:5 8/4

 மேல்
 
  தணிக்கும் (1)
தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால் - ஆரண்:15 33/1

 மேல்
 
  தணிக்குறு (1)
தணிக்குறு பகைஞரை தாழ்க என் தலை - அயோ:11 112/4

 மேல்
 
  தணிகின்ற (1)
தணிகின்ற நம் சொல் தொடர் தன்மையது அன்று தன்மை - சுந்:4 91/1

 மேல்
 
  தணித்தி (1)
தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் - சுந்:8 1/4

 மேல்
 
  தணித்து (1)
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா - சுந்:1 77/1

 மேல்
 
  தணிதர (1)
வறுமை நோய் தணிதர வான் வழங்கவே - பால:5 53/1

 மேல்
 
  தணிதியேனும் (1)
சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும்
 உந்தையை உயிர் கொண்டானை உயிருண்ணும் ஊற்றம் இல்லா - ஆரண்:13 132/2,3

 மேல்
 
  தணிதிரால் (1)
தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால் - கிட்:11 55/3

 மேல்
 
  தணிந்த (1)
தழுவி நின்றன பசி இல பகை இல தணிந்த
 உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட - அயோ:9 41/3,4

 மேல்
 
  தணிந்தது (1)
தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் - யுத்3:26 74/4

 மேல்
 
  தணிந்தனனால் (1)
தலை கைக்கொடு எறிந்து தணிந்தனனால் - யுத்3:20 72/4

 மேல்
 
  தணிந்தாள் (1)
தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள்
 மன்மதன் ஆம் இவன் என்னும் மனத்தாள் - ஆரண்:14 40/3,4

 மேல்
 
  தணிந்தானோ (1)
தன் குல பொறை தன் பொறை என தணிந்தானோ
 என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் - சுந்:3 16/3,4

 மேல்
 
  தணிப்ப (2)
தணிப்ப_அரும் பெரும் படைக்கலம் தழல் உமிழ் தறுகண் - சுந்:11 56/1
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி - யுத்1:6 25/4

 மேல்
 
  தணிப்ப_அரும் (2)
தணிப்ப_அரும் பெரும் படைக்கலம் தழல் உமிழ் தறுகண் - சுந்:11 56/1
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி - யுத்1:6 25/4

 மேல்
 
  தணிப்பென் (1)
தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு - பால:5 17/3

 மேல்
 
  தணியா (2)
தரைக்கு நாயகன் தாய் இனி நீ என தணியா - அயோ:2 90/4
தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா
 உப்பு வேலை என்று உலகு உறு பெரும் பழி நீங்கி - யுத்1:6 30/2,3

 மேல்
 
  தணியாத (1)
தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ - பால:16 37/2

 மேல்
 
  தணியும் (1)
தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் - பால:16 45/3

 மேல்
 
  தணிவது (1)
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ - யுத்1:9 22/4

 மேல்
 
  தணிவன (1)
தணிவன அறநெறி தணிவு இலாதன - பால:3 32/2

 மேல்
 
  தணிவு (5)
தணிவன அறநெறி தணிவு இலாதன - பால:3 32/2
தணிவு அரும் கருணையான் கழுத்தில் சாத்திய - பால:23 59/3
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் - அயோ:4 137/4
தடுத்து வல்லவர் தணிவு செய்து நோய் - கிட்:3 56/1
தணிவு அற பண்டு செய்த தவத்தினும் தருமத்தாலும் - யுத்2:19 185/1

 மேல்
 
  தணிவேன் (1)
தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன்
 வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம் - யுத்3:21 5/2,3

 மேல்
 
  தத்தம் (6)
வளைத்தனர் விடிய தத்தம் வாயில்கள்-தோறும் வந்து - யுத்1:13 25/4
முறிந்து தத்தம் முது நகர் நோக்கினார் - யுத்2:15 79/4
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம்
 போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய - யுத்2:15 150/3,4
வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் - யுத்2:17 66/1
நல் வித்தாய் நடந்தான் முன்னே என்பரோ நயந்தோர் தத்தம்
 கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் - யுத்2:19 210/3,4
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் - யுத்3:29 61/3

 மேல்
 
  தத்தமக்கு (1)
தத்தமக்கு உற்ற அரசு என தழைக்கின்ற மனத்தர் - அயோ:1 75/2

 மேல்
 
  தத்தமது (1)
உம்பர் தத்தமது உள்ளம் நடுங்கவே - யுத்2:15 75/4

 மேல்
 
  தத்தமை (1)
தத்தமை ஒன்றும் உணர்ந்திலர் தாவா - பால:5 114/3

 மேல்
 
  தத்தா (1)
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் - யுத்3:27 122/3

 மேல்
 
  தத்தி (8)
பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால் - ஆரண்:13 27/2
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய் - சுந்:4 70/3
தத்தி வீழ் அருவியின் திரள் சால - யுத்1:11 5/3
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் - யுத்1:12 8/2
தத்தி மார்பின் வயிர தட கையால் - யுத்2:15 66/1
தத்தி தழுவி திரள் தோள்-கொடு தள்ளி - யுத்2:18 243/3
தலை குவட்டு அணைந்த செக்கர் சரிந்தன குழல்கள் தத்தி
 உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் - யுத்2:18 265/3,4
தழுவினன் நின்ற-காலை தத்தி வீழ் அருவி சாலும் - யுத்4:41 117/1

 மேல்
 
  தத்தினன் (1)
தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் - யுத்3:26 19/2

 மேல்
 
  தத்தினை (1)
தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ - சுந்:4 98/2

 மேல்
 
  தத்து (2)
தத்து உறு சிந்தையர் தளரும் தேவர் இ - ஆரண்:10 33/1
தத்து நீர் கடல் முழுவதும் குருதியாய் தயங்க - யுத்3:20 54/1

 மேல்
 
  தத்துகின்றன (1)
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க - யுத்4:35 14/2

 மேல்
 
  தத்தும் (1)
வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் - பால:2 2/1

 மேல்
 
  தத்துவ (1)
தருக்கினர் கெடுவர் என்றல் தத்துவ நிலையிற்று அன்றோ - ஆரண்:11 31/2

 மேல்
 
  தத்துவத்தின் (1)
தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின் - ஆரண்:1 51/3

 மேல்
 
  தத்துவம் (3)
தானம் நண்ணினன் தத்துவம் நண்ணினான் - அயோ:2 30/4
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் - யுத்1:3 61/2
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின் - யுத்4:40 91/1

 மேல்
 
  தத்துற்று (1)
தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும் - ஆரண்:13 20/2

 மேல்
 
  தத்துறல் (2)
தத்துறல் ஒழிந்து நீள் தருமம் ஓங்கவே - பால:5 100/4
தத்துறல் ஒழிந்திலை தையல் நீ எனா - சுந்:5 39/2

 மேல்
 
  தத்துறு (1)
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் - யுத்1:9 34/2

 மேல்
 
  தத்துறும் (1)
தத்துறும் உயிரொடு புலன்கள் தள்ளுறும் - சுந்:5 69/2

 மேல்
 
  தத்துறுவது (1)
தத்துறுவது என்னை மனனே தளரல் அம்மா - ஆரண்:10 61/2

 மேல்
 
  ததிக்கு (1)
பெரும் ததிக்கு அரும் தேன் மாறும் மரகத பெரும் குன்று எய்தி - கிட்:15 33/3

 மேல்
 
  ததிமுகன் (2)
ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் - யுத்1:11 33/4
கெந்தமாதனன் இடும்பன் வன் ததிமுகன் கிளர - யுத்3:22 175/2

 மேல்
 
  ததியின் (1)
தம்பன் தூம தனி பெயரோன் ததியின் வதனன் சதவலி என்று - சுந்:4 117/1

 மேல்
 
  ததும்ப (4)
நீக்கி நிறை கண் இணை ததும்ப நெடு நீளம் - சுந்:4 67/2
தன்னை தான் என தழுவினன் கண்கள் நீர் ததும்ப - யுத்4:40 111/4
மெய்யும் ஆவியும் குலைதர விழிகள் நீர் ததும்ப
 செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி - யுத்4:41 11/2,3
நோக்கினன் பல் முறை கண்கள் நீர் ததும்ப
 பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் - யுத்4:41 40/3,4

 மேல்
 
  ததும்பி (1)
சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து - யுத்1:1 8/3

 மேல்
 
  ததும்பிட (1)
நனம் தலைய கொங்கைகள் ததும்பிட நடந்தார் - ஆரண்:10 42/3

 மேல்
 
  ததும்பு (1)
ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால் - பால:18 24/2

 மேல்
 
  ததும்பும் (1)
தம்பியை உன்னும்-தோறும் தாரை நீர் ததும்பும் கண்ணான் - சுந்:11 5/1

 மேல்
 
  ததும்பும்-ஆயின் (1)
தவளம் என்று உரைக்கும் வண்ணம் சிவந்து தேன் ததும்பும்-ஆயின்
 குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே - கிட்:13 49/3,4

 மேல்
 
  ததும்புவார் (1)
ததும்புவார் விழி தாரை வேல் தோள்-தொறும் தாக்க - சுந்:12 47/4

 மேல்
 
  ததை (3)
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து - பால:1 16/3
ததை மலர் தாமரை அன்ன தாளினால் - பால:3 48/3
தாழ நின்ற ததை மலர் கையினால் - பால:18 28/1

 மேல்
 
  ததைந்த (2)
தாள தாமரை மலர் ததைந்த பொய்கையும் - பால:10 47/3
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில் - பால:19 9/1

 மேல்
 
  ததைந்தன (1)
வட்ட வேங்கையின் மலரொடும் ததைந்தன வயங்கும் - அயோ:10 8/3

 மேல்
 
  ததைய (1)
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை - யுத்1:12 4/3

 மேல்
 
  ததையும் (1)
ததையும் மலர் தார் அண்ணல் இவ்வண்ணம் மயல் உழந்து தளரும் ஏல்வை - பால:11 13/1

 மேல்
 
  ததைவு (1)
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் - யுத்2:15 113/4

 மேல்
 
  தந்த (76)
பாளை தந்த மது பருகி பரு - பால:2 24/3
நெய் திரள் நரம்பின் தந்த மழலையின் இயன்ற பாடல் - பால:10 8/1
இம்பர் இ நகரில் தந்த முனிவனை இறைஞ்சும் என்பார் - பால:13 43/4
தந்த வார் குழல் சோர்பவை தாங்கலார் - பால:14 41/1
பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் - பால:20 5/3
மதியினை தந்த மேகம் மருங்கு நா வளைப்பது என்ன - பால:22 5/3
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் - பால:23 87/2
இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த
 வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த - பால:24 31/1,2
என் உளது உலகினுக்கு இடுக்கண் யான் தந்த
 உன்னுடை வில்லும் உன் உரத்துக்கு ஈடு அன்றால் - பால:24 38/3,4
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் - அயோ:1 35/4
தருமம் அன்ன நின் தந்த யான் தளர்வது தகவோ - அயோ:1 62/3
தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் - அயோ:2 21/3
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த வரத்தை தவிர்க என்றல் - அயோ:3 38/3
செயல்_அரும் தவங்கள் செய்தி செம்மலை தந்த செல்வ - அயோ:3 93/3
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் - அயோ:3 96/4
வாய் தந்தன கூறுதியோ மறை தந்த நாவால் - அயோ:4 131/2
என்னின் நீக்குவர் யானும் இன்று என் தந்த
 உன்னின் நீக்கினென் உய்ந்தனென் யான் என்றாள் - அயோ:7 17/3,4
தந்த கேள்வரை உயிர் உற தழுவினர் பிரிந்த - அயோ:9 46/2
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ - அயோ:11 40/1
தந்த தீவினை தாய் செய் தீமையும் - அயோ:14 101/2
தந்த பாரகம் தன்னை மெய்ம்மையால் - அயோ:14 114/3
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான் - ஆரண்:1 45/2
நாழி நரை தீர் உலகு எலாம் ஆக நளினத்து நீ தந்த நான்முகனார்-தாமே - ஆரண்:2 29/1
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் - ஆரண்:3 41/4
தந்த சொல்லை தலைக்கொண்டு தாரணி - ஆரண்:4 34/2
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன - ஆரண்:7 65/2
தேர் தந்த அல்குல் சீதை தேவர்-தம் உலகின் இம்பர் - ஆரண்:10 78/1
வார் தந்த கொங்கையார்-தம் வயிறு தந்தாளும் அல்லள் - ஆரண்:10 78/2
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க - ஆரண்:10 78/3
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி - ஆரண்:10 99/1
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி - ஆரண்:10 163/3
தளை அவிழ் குழல் இவள் கண்டு தந்த என் - ஆரண்:12 32/3
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் - ஆரண்:12 45/1
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் - ஆரண்:13 64/1
தடுத்தனேன் ஆவது எல்லாம் தவத்து அரன் தந்த வாளால் - ஆரண்:13 113/3
முளரி-மேல் வைகுவான் முருகன் தந்த அ - கிட்:6 17/1
தாளோடு தாள் தேய்த்தலின் தந்த தழல் பிறங்கல் - கிட்:7 47/2
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி - கிட்:9 26/4
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த
 மடங்கல் வீரன் நல் மாற்றம் விளம்புவான் - கிட்:11 22/2,3
நம்பனை தந்த கேசரி கடல் என நடந்தான் - கிட்:12 5/4
தரங்க நீர் எழு தாமரை நான்முகன் தந்த
 வரம் கொள் பேர் உலகத்தினில் மற்றை மன்னுயிர்கள் - கிட்:12 39/1,2
வன் தந்த வரி கொள் நாகம் வயங்கு அழல் உமிழும் வாய - சுந்:1 3/1
பொன் தந்த முழைகள்-தோறும் புறத்து உராய் புரண்டு பேர்வ - சுந்:1 3/2
குழை முகத்து ஆயம் தந்த புனல் குளிர்ப்பு இல என்று ஊடி - சுந்:2 182/2
வெயிலிடை தந்த விளக்கு என ஒளி இலா மெய்யாள் - சுந்:3 4/2
மற்றுடை எவையும் தந்த மலர் அயன் முதலோர் வார்த்தை - சுந்:3 117/2
பதவிய மனிதரேனும் பைந்தொடி நின்னை தந்த
 உதவியை உணர நோக்கின் உயிர் கொலைக்கு உரியர் அல்லர் - சுந்:3 144/1,2
வையம் தந்த நான்முகன் மைந்தன் மகன் மைந்தன் - சுந்:3 149/1
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் - சுந்:4 71/1
தந்த வார்த்தை திரு செவி சாற்றுவாய் - சுந்:5 34/4
தண்டினாய் எனக்கு ஆர் உயிர் தந்த நீ - சுந்:12 34/4
தந்த பாவை தவ பாவை தனிமை தகவோ என தளர்ந்து - யுத்1:1 8/2
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த
 இரு குன்றம் அனைய தோளான் எய்தினன் என்னலோடும் - யுத்1:4 119/2,3
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம் - யுத்1:8 47/2
அன்று உலகு தந்த முதல் அந்தணன் அமைத்தான் - யுத்1:9 3/3
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு - யுத்1:9 20/1
தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர் - யுத்1:9 28/3
உய்வெனே தமியனேனுக்கு உயிர் தந்த உதவியோனே - யுத்1:12 28/4
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த
 உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் - யுத்1:12 40/3,4
தார் கெழு மௌலி பத்தின் தனி மணி வலிதின் தந்த
 வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ - யுத்1:12 45/3,4
திரு மணி பறித்து தந்த வென்றியே சீரிது அன்றோ - யுத்1:12 46/4
அஞ்சினான் அலன் அயன் தந்த வேலினும் ஆவி - யுத்2:15 208/1
எனக்கு அவன் தந்த செல்வத்து இலங்கையும் அரசும் எல்லாம் - யுத்2:16 135/1
கரு வரை கனக குன்றம் என்னல் ஆம் காட்சி தந்த
 இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் - யுத்2:16 158/2,3
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் - யுத்2:19 62/3
உண்டு இலை என்ன நின்ற உயிர் தந்த உதவியோனே - யுத்2:19 269/3
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது - யுத்3:20 61/3
தள மலர் கிழவன் தந்த படைக்கலம் தழலின் சாற்றி - யுத்3:26 11/2
முந்தை_நாள் உலகம் தந்த மூத்த வானோர்கட்கு எல்லாம் - யுத்3:27 166/1
வீடணன் தந்த வென்றி ஈது என விளம்பி மெய்ம்மை - யுத்3:28 69/3
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த
 அண்டத்தை நிறைய பெய்து குலுக்கியது அனையது ஆன - யுத்3:31 222/3,4
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த
 வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை - யுத்4:34 9/1,2
செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் - யுத்4:35 4/4
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என - யுத்4:37 58/2
மறத்தலால் தந்த மாயையின் மாய்ந்தது அ மாயை - யுத்4:37 124/4
மா மறு தந்த முகத்தினாள் - யுத்4:40 23/4

 மேல்
 
  தந்த-போது (1)
உய்த்தனம் தந்த-போது உணர்தியால் எனா - கிட்:6 4/2

 மேல்
 
  தந்ததனில் (1)
முட்டை தந்ததனில் வந்த முதல் முன்னவனினே - ஆரண்:1 45/4

 மேல்
 
  தந்ததாம் (1)
பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் - யுத்3:31 26/4

 மேல்
 
  தந்ததால் (1)
சாவம் உண்டு எனது ஆர் உயிர் தந்ததால் - சுந்:5 21/4

 மேல்
 
  தந்தது (11)
நீ தந்தது அன்றே நெறியோர்-கண் நிலாதது ஈன்ற - அயோ:4 131/3
நின்றாரை காத்தி அயலாரை காய்தி நிலை இல்லா தீவினையும் நீ தந்தது அன்றே - ஆரண்:2 30/4
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே - ஆரண்:10 78/4
தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது
 மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ - கிட்:7 27/3,4
தந்தது உன் அரசு என்று தருக்கு இலான் - கிட்:7 101/3
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது
 என்ன சொல் அவன் இயம்பியது இயம்புதி என்றான் - யுத்1:3 36/3,4
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் - யுத்1:3 136/4
தந்தது தருமமே கொணர்ந்துதான் இவன் - யுத்1:4 35/1
சாய இந்திரனே பண்டு தந்தது - யுத்2:15 95/4
பாக்கியம் தந்தது நின்னை பல் முறை - யுத்2:16 279/2
மாய்க்குமா நெடு மந்திரம் தந்தது ஓர் வலியின் - யுத்4:37 122/2

 மேல்
 
  தந்ததே (1)
சடையன் வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் தந்ததே - பால:0 11/4

 மேல்
 
  தந்ததேயால் (1)
தள்ளுற்ற அறமும் தேவர் துயரமும் தந்ததேயால்
 கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி - ஆரண்:13 112/2,3

 மேல்
 
  தந்தருள்வை (1)
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ - யுத்4:36 15/3

 மேல்
 
  தந்தருளு (1)
பேறு பெற என்கண் அருள் தந்தருளு பின் போய் - சுந்:5 10/2

 மேல்
 
  தந்தருளும் (1)
அவன் அல்லன் எனில் புவி தந்தருளும்
 தவன் அல்லன் எனில் தனியே வலியோன் - யுத்2:18 82/2,3

 மேல்
 
  தந்தவன் (2)
தந்தவன் அன்புக்கு ஆன்ற தவ நெறி உணர்ந்து தக்கோய் - சுந்:12 107/2
கடல் படைத்தவரொடும் கங்கை தந்தவன் வழி கடவுள் மன்னன் - யுத்1:2 83/4

 மேல்
 
  தந்தவனே (1)
நோய் தந்தவனே நுவல் தீர்வும் எனா - யுத்1:3 113/3

 மேல்
 
  தந்தவும் (1)
சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும்
 சிங்கல் இல் அரு மறை தெரிந்த தீர்த்தமும் - பால:23 48/1,2

 மேல்
 
  தந்தன (12)
தணியாத நறும் தளிர் தந்தன போன்று தாழ - பால:16 37/2
வாய் தந்தன கூறுதியோ மறை தந்த நாவால் - அயோ:4 131/2
அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி - அயோ:4 145/1
தந்தன உயிர் எல்லாம் தன் உயிர் என நல்கும் - அயோ:9 22/2
தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன
 மூளுறுத்தி அடுக்கின மொய்ம்பினால் - கிட்:11 32/3,4
வாய் தந்தன சொல்லி வணங்கினனால் - யுத்1:3 113/4
தந்தன கண்டிலேன் தரும தானமும் - யுத்1:4 97/2
பொறை தந்தன காசு ஒளிர் பூண் இமையோர் - யுத்2:18 40/2
திறை தந்தன தெய்வ நிதி கிழவன் - யுத்2:18 40/3
முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் - யுத்2:18 40/4
வானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன
 ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும் - யுத்4:33 30/1,2
தானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன
 ஏனை வர்க்கம் கணக்கு_இல இ எலாம் - யுத்4:33 30/3,4

 மேல்
 
  தந்தனம் (1)
அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் - பால:5 63/1

 மேல்
 
  தந்தனமால் (1)
தருவோம் நின் மனத்தது தந்தனமால் - யுத்2:18 69/4

 மேல்
 
  தந்தனர் (3)
கரும் கடல் தொட்டனர் கங்கை தந்தனர்
 பொரும் புலி மானொடு புனலும் ஊட்டினர் - கிட்:6 23/1,2
இசையில் தந்தனர் இந்திரன் என்பான் - யுத்1:3 91/3
தாழ்வு இல் கொற்றத்து அமரர்கள் தந்தனர் - யுத்4:39 4/4

 மேல்
 
  தந்தனன் (4)
தந்தனன் நெடு நாவாய் தாமரை நயனத்தான் - அயோ:8 31/2
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் - ஆரண்:13 134/4
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் - யுத்1:5 1/3
தந்தனன் மருந்து-தன்னை தாக்குதல் முன்னே யோகம் - யுத்4:32 42/1

 மேல்
 
  தந்தனனால் (1)
தந்தான் உறையும் நெறி தந்தனனால்
 நந்தாத பெரும் தவ நாடு-அது நீ - ஆரண்:2 16/2,3

 மேல்
 
  தந்தனென் (9)
எந்தை தந்தனென் இயைந்த செய்க என்றான் - பால:6 18/4
தந்தனென் என்றனன் வெள்ளி தடுத்தான் - பால:8 15/4
என்னது ஆகில் யான் இன்று தந்தனென்
 மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா - அயோ:14 110/3,4
சாதியாதனவும் இல்லை உயிர் தந்தனென் அடா - ஆரண்:1 21/3
தந்தனென் என அது சாரலென் உரவோய் - ஆரண்:2 41/3
தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா - யுத்1:14 25/3
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் - யுத்2:18 17/4
தந்தனென் என்னும் கொள்கை தவிர்ந்தேன் தனி அல்லேன் - யுத்3:22 202/2
தந்தனென் என்று தரும் புகழ் உண்டோ - யுத்3:26 36/2

 மேல்
 
  தந்தனை (6)
தீரா இடர் தந்தனை தெவ்வர் தொழும் - ஆரண்:14 68/2
தந்தனை போக என தடுக்கின்றார் பலர் - சுந்:12 4/2
இடர்கள் தந்தனை வந்து இடர் மேலுமே - சுந்:12 32/4
நீ தந்தனை நீ உறு நெஞ்சினென் நான் - யுத்1:3 113/2
தந்தனை நீ அது நினக்கு சான்று எனா - யுத்3:24 107/2
தம்பியை தடுத்தியாயின் தந்தனை கொற்றம் என்றான் - யுத்4:37 9/3

 மேல்
 
  தந்தனையாம் (1)
அன்னான் உயிர் தந்தனையாம் எனின் யான் - யுத்2:18 14/2

 மேல்
 
  தந்தாய் (6)
முன்னே தந்தாய் இ வரம் நல்காய் முனிவாயேல் - அயோ:3 34/3
தந்தாய் தனி அறத்தின் தாயே தயா நிலையே - அயோ:14 58/2
பின் செல்வது இல்லா பெரும் செல்வம் நீ தந்தாய் - ஆரண்:15 47/4
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய்
 உத்தம எனா இனைய வாசகம் உரைத்தாள் - சுந்:4 70/3,4
துஞ்சுறு பொழுதில் தந்தாய் துறக்கம் என்று உவந்து சொன்னாள் - சுந்:14 40/3
தந்தாய் எனின் யான் அலது யார் தருவார் - யுத்2:18 37/3

 மேல்
 
  தந்தாய்க்கு (1)
செம்மையால் உயிர் தந்தாய்க்கு செயல் என்னால் எளியது உண்டே - சுந்:4 71/2

 மேல்
 
  தந்தார் (5)
தாம் நுகர் சாகம் எல்லாம் முறைமுறை சிலவர் தந்தார் - சுந்:14 5/4
தந்தார் கொள நின்றது தான் எனலும் - யுத்1:3 118/4
ஏவரே உலகம் தந்தார் என் பெயர் ஏத்தி வாழும் - யுத்1:3 119/1
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த - யுத்2:17 46/1
போகத்தின் நெறிகள் தந்தார் புகலிடங்கள் பிற்பட போய் பூவின் வந்த - யுத்3:24 36/3

 மேல்
 
  தந்தால் (1)
பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ - அயோ:3 33/4

 மேல்
 
  தந்தாள் (1)
என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் - சுந்:14 28/4

 மேல்
 
  தந்தாளும் (1)
வார் தந்த கொங்கையார்-தம் வயிறு தந்தாளும் அல்லள் - ஆரண்:10 78/2

 மேல்
 
  தந்தாளை (1)
தந்தாளை நோக்கினான் தன் ஒப்பு ஒன்று இல்லாதான் - யுத்1:3 164/4

 மேல்
 
  தந்தாற்கு (1)
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் - ஆரண்:6 115/4

 மேல்
 
  தந்தான் (9)
கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் - அயோ:6 21/4
ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல் - அயோ:13 17/3
தந்தான் உறையும் நெறி தந்தனனால் - ஆரண்:2 16/2
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் - ஆரண்:3 41/4
சான்று என நின்ற வீரன் தான் வந்து வீடு தந்தான் - கிட்:7 152/4
உருக்கினன் உணர்வை தந்தான் உயிர் இதின் உதவி உண்டோ - சுந்:4 27/4
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான்
 வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் - யுத்4:37 130/2,3
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் - யுத்4:42 14/4
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் - யுத்4:42 14/4

 மேல்
 
  தந்தானும் (2)
உலகு தந்தானும் பல் வேறு உயிர்கள் தந்தானும் உள் உற்று - யுத்1:3 120/1
உலகு தந்தானும் பல் வேறு உயிர்கள் தந்தானும் உள் உற்று - யுத்1:3 120/1

 மேல்
 
  தந்தானை (1)
அணி அரங்கம் தந்தானை அறியாதார் அறியாதார் - பால:12 4/4

 மேல்
 
  தந்தி (2)
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் - சுந்:9 20/2
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் - யுத்1:2 113/2

 மேல்
 
  தந்திடுதி (1)
ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் - பால:6 11/4

 மேல்
 
  தந்தியின் (1)
தந்தியின் நெடு மழை சிதறின தரையின - யுத்2:18 138/4

 மேல்
 
  தந்தியும் (1)
தந்தியும் பிடிகளும் தடங்கள் நோக்கின - அயோ:10 41/2

 மேல்
 
  தந்திர (6)
தந்திர தலைவரும் தரணி பாலரும்	 - அயோ:12 2/2
தந்திர தலைவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிறகும் தாதைக்கு - சுந்:10 10/2
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் - யுத்2:16 5/2
தந்திர கடலை நீந்தி தன் பெரும் படையை சார்ந்தான் - யுத்2:16 124/1
தந்திர தலைமையோரும் முதியரும் தழுவ தக்க - யுத்3:26 1/2
தந்திர பெரும் தலைவரும் தலை தலையோரும் - யுத்4:37 112/2

 மேல்
 
  தந்திரம் (7)
தந்திரம் பட தானவர் வானவர் - பால:7 39/2
தந்திரம் இலங்கை மூதூர் மதிலினை தழுவி தாவி - யுத்1:13 26/1
தந்திரம் காற்று உறு சாம்பல் பின்னரும் - யுத்2:16 91/3
தந்திரம் வானவர் தானவர் என்றும் - யுத்3:20 9/3
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி - யுத்3:21 16/2
தந்திரம் அதனை தெய்வ படையினால் சமைப்பின் அல்லால் - யுத்3:22 152/3
தந்திரம் தெரிவான் போனான் உண்பன தாழ்க்க தாழா - யுத்3:22 158/2

 மேல்
 
  தந்திரி (1)
தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் - சுந்:3 86/1

 மேல்
 
  தந்திரியர் (1)
மந்திரியர் தந்திரியர் வள நகரத்தவர் மறையோர் மற்றும் சுற்ற - யுத்4:41 68/1

 மேல்
 
  தந்திருந்தனர் (1)
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம் - கிட்:3 15/1

 மேல்
 
  தந்திலர் (2)
தந்திலர் விதியினார் தரும வேலியை - ஆரண்:13 53/3
தழும்பிய தேவரும் தெரிவு தந்திலர்
 பிழம்பு அனல் திரிவன என்னும் பெற்றியார் - யுத்4:37 64/3,4

 மேல்
 
  தந்திலன் (1)
ஏறா வருணன் வழி தந்திலன் என்று இராமன் - யுத்1:11 27/2

 மேல்
 
  தந்திலெனோ (1)
தம்மை தளையில் கொடு தந்திலெனோ
 உம்மை குலைய பொரும் உம்பரையும் - யுத்2:18 9/2,3

 மேல்
 
  தந்திலேனேல் (1)
தண்டத்தை இடுதி அன்றே நின்-வயின் தந்திலேனேல் - சுந்:10 5/4

 மேல்
 
  தந்தீக (2)
வேறு இலா அன்பினான் விடை தந்தீக எனா - அயோ:5 41/2
செம்மையின் திருவடித்தலம் தந்தீக என - அயோ:14 133/3

 மேல்
 
  தந்தீயும் (2)
பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ - அயோ:3 33/4
மாண்ட போது உயிர் தந்தீயும் மருந்து வைத்தனையோ மான - யுத்3:27 80/4

 மேல்
 
  தந்தீர் (3)
மாயீர் மாயா வன் பழி தந்தீர் முலை தந்தீர் - அயோ:11 74/3
மாயீர் மாயா வன் பழி தந்தீர் முலை தந்தீர்
 தாயீரே நீர் இன்னும் எனக்கு என் தருவீரே - அயோ:11 74/3,4
வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா - யுத்3:27 84/2

 மேல்
 
  தந்து (37)
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை - அயோ:1 66/3
நோய் தந்து என்னை நோவன செய்து நுவலாதே - அயோ:3 33/2
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண் - அயோ:3 33/3
ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உரை தந்து அரசன் உயிரும் - அயோ:4 66/1
நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு எனை நாளும் வளர்த்த தாதை - அயோ:4 136/1
தக்கன கனி காயும் தந்து உரைதரும் அன்பால் - அயோ:9 28/2
கை வணத்த வாய் கிள்ளை தந்து அளிப்பன காணாய் - அயோ:10 34/4
தருமம் என்று ஒரு பொருள் தந்து நாட்டுதல் - அயோ:12 6/1
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி - ஆரண்:5 1/1
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே - ஆரண்:10 78/4
வன் சொற்கள் தந்து மட மங்கை ஏவ நிலை தேர வந்த மருளோ - ஆரண்:13 64/2
ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் - கிட்:3 4/4
ஆவி போம் வேலை-வாய் அறிவு தந்து அருளினாய் - கிட்:7 127/2
கொற்றவ நின்-கண் தந்து குரக்கு இயல் தொழிலும் காட்ட - கிட்:7 134/2
குளித்தன மண்ணிடை கூனல் தந்து எலாம் - கிட்:10 119/4
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் - கிட்:11 23/3
ஈண்டிய கருணை தந்து இருக்கை ஏவியே - கிட்:11 126/4
மழலையும் பிறவும் தந்து வடித்ததை மலரின் மேலான் - கிட்:13 62/2
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் - கிட்:15 51/4
தன் நிறத்தோடு மாறு தந்து இமைக்கும் நீவி அம் தழைபட உடுத்த - சுந்:3 80/1
தந்து ஆரம் புதவொடு தாள் அற - சுந்:6 34/3
தாம்பினின் பற்றி தந்து என் மன சினம் தணித்தி என்றான் - சுந்:8 1/4
தந்து உள வரத்தினும் தறுகண் பாசமும் - சுந்:12 19/3
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் - சுந்:14 41/4
வலத்த கால் முந்துற தந்து நம் மனையிடை புகுவ மன்னோ - யுத்1:2 95/4
தன்னுளே உலகங்கள் எவையும் தந்து அவை - யுத்1:3 59/1
புகல்_அரும் கானம் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை - யுத்1:4 143/4
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி - யுத்1:9 23/4
சானகிக்கு அழகு தந்து அயல் சார - யுத்1:11 6/4
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் - யுத்1:13 7/2
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு - யுத்2:15 48/1
நினக்கு நான் தருவென் தந்து உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பென் - யுத்2:16 135/2
முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் - யுத்2:18 40/4
மற்றும் ஒரு தீது இல் மணி பணி தந்து
 உற்று இன் நினைவு யாவையும் உந்துவெனால் - யுத்2:18 44/1,2
தந்து போக என சாற்றலுற்றான்-தனை - யுத்2:19 151/2
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் - யுத்3:22 12/1
வரங்கள் தந்து உலகு அளிப்பவர் யாவரும் மாட்டார் - யுத்3:31 38/2

 மேல்
 
  தந்துளான் (1)
தரும சீல என்றான் மறை தந்துளான் - யுத்4:39 12/4

 மேல்
 
  தந்துறு (1)
தந்துறு பயன் இவை முறையின் சாற்றிய - யுத்1:3 65/2

 மேல்
 
  தந்தேன் (8)
வாய் தந்தேன் என்றேன் இனி யானோ அது மாற்றேன் - அயோ:3 33/1
உன் வயம் ஆமே ஆளுதி தந்தேன் உரை குன்றேன் - அயோ:3 36/2
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் - அயோ:4 56/4
தாழ் கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் - யுத்1:4 139/4
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் - யுத்1:12 40/4
உன் அரசு உனக்கு தந்தேன் ஆளுதி ஊழி காலம் - யுத்1:14 27/2
தந்தேன் பிரியேன் தனி போக தாழ்க்கிலேன் - யுத்2:17 86/3
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான் - யுத்3:27 151/2

 மேல்
 
  தந்தை (29)
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் - பால:5 29/4
தந்தை நீ தனி தாயும் நீ இவர்க்கு - பால:6 18/3
சீதை தந்தை உன் தாதையை தெறுகிலன் இராமன் - அயோ:2 81/2
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ - அயோ:4 131/4
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் - அயோ:6 13/3
தனையனும் தந்தை சார்விடம் மேவியான் - அயோ:11 38/4
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா - அயோ:11 76/1
தந்தை தன்-வயின் தருமம் யாவையும் - அயோ:11 134/3
தன் முன்னே அவன் தன்மை தந்தை துணை முந்து உரைத்த - அயோ:13 27/1
முழுது உலகு அளித்த தந்தை முந்தையோர் முறையினின்றும் - அயோ:13 33/3
தந்தை ஆம் என தாழ்ந்து வணங்கினான் - அயோ:14 1/2
தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால் - அயோ:14 105/3
தாய் வரம் கொள தந்தை ஏவலால் - அயோ:14 106/1
தனையர் ஆயினார் தந்தை தாயரை - அயோ:14 107/1
தாய் பணித்து உவந்தன தந்தை செய்க என - அயோ:14 125/1
தள்ளி ஓங்கிய அமலன் தன் தனி உயிர் தந்தை
 வள்ளியோன் திரு மேனியில் தழல் நிற வண்ணன் - ஆரண்:13 93/2,3
தன் தாய் தந்தை தம்முன் எனும் தன்மையர் முன்னே - ஆரண்:15 27/3
தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை - கிட்:9 32/3
உன் தாய் தந்தை இனத்தவன் ஓத - யுத்1:3 93/3
தாய் தந்தை எனும் தகை வந்தனைதான் - யுத்1:3 113/1
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ - யுத்1:4 101/3
தந்தை மற்றையவன் சார்வு இல் வலத்தோர் - யுத்1:11 24/1
எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் - யுத்2:17 53/1
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் - யுத்2:19 149/3
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் - யுத்2:19 149/3
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்றும் எனை அல்லால் - யுத்3:22 210/1
முன்னை தாய் தந்தை எனும் பெரு மாயையில் மூழ்கி - யுத்4:40 90/2
தந்தை வேகமும் தனது நாயகன் தனி சிலையின் - யுத்4:41 44/1
தாய் சொல் கேட்டலும் தந்தை சொல் கேட்டலும் - யுத்4:41 79/1

 மேல்
 
  தந்தைக்கும் (1)
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள் - அயோ:4 77/1

 மேல்
 
  தந்தைமார் (1)
தாய் அவை தந்தைமார் என்று உணர்வரோ தருமம் பார்ப்பார் - யுத்2:16 137/2

 மேல்
 
  தந்தையர் (1)
தந்தையர் தேரிடை தனயர் வன் தலை - யுத்3:22 51/1

 மேல்
 
  தந்தையரை (1)
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை
 மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் - அயோ:1 66/3,4

 மேல்
 
  தந்தையார் (3)
தந்தையார் தந்தையாரை செருவிடை சாய தள்ளி - யுத்3:27 166/2
வானுடை தந்தையார் வரவு கண்டு-என - யுத்4:41 107/2
ஓட்டிய மானத்துள் உயிரின் தந்தையார்
 கூட்டு உரு கண்டு அன்ன தன்மை கூடினான் - யுத்4:41 110/3,4

 மேல்
 
  தந்தையாரை (2)
தந்தையார் தந்தையாரை செருவிடை சாய தள்ளி - யுத்3:27 166/2
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட - யுத்3:27 166/3

 மேல்
 
  தந்தையின் (2)
தாயரும் அரும் தவத்தவரும் தந்தையின்
 ஆய மந்திரியரும் அளவு_இல் சுற்றமும் - அயோ:12 53/1,2
தாயின் நீங்க_அரும் தந்தையின் தண் நகர் - ஆரண்:4 29/1

 மேல்
 
  தந்தையினும் (1)
தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் - அயோ:13 32/3

 மேல்
 
  தந்தையும் (5)
தாயரும் தந்தையும் தவமும் அன்பினால் - பால:5 1/3
தந்தையும் கொடியன் நல் தாயும் தீயளால் - அயோ:2 67/3
தந்தையும் தாயும் நீரே தலைநின்றேன் பணி-மின் என்றான் - அயோ:3 110/4
தந்தையும் உமையை பெற்றான் தாமரை செங்கணானும் - ஆரண்:10 75/2
தாயோ நீயே தந்தையும் நீயே தவம் நீயே - யுத்3:22 203/1

 மேல்
 
  தந்தையே (2)
தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் - பால:20 16/3
தந்தையே தாயே செய்த தருமமே தவமே என்னும் - யுத்2:17 34/3

 மேல்
 
  தந்தையை (11)
அரும் தவன் தந்தையை அற்றம் நோக்கியே - பால:5 38/1
கொன்றான் அன்றே தந்தையை என்றாள் குலைகின்றாள் - அயோ:6 17/4
மாளும் என்றே தந்தையை உன்னான் வசை கொண்டாள் - அயோ:11 77/1
கொன்றேன் நான் என் தந்தையை மற்று உன் கொலை வாயால் - அயோ:11 82/1
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ - கிட்:11 61/1
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை
 மிகை உறு குரவரை உலகின் வேந்தனை - யுத்1:4 60/1,2
அரந்தையன் ஆகும் அன்றே தந்தையை நலிவதாயின் - யுத்2:17 72/4
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் - யுத்2:18 50/1
தன் தாதை படும் துயர் தந்தையை முன் - யுத்2:18 51/3
தந்தையை எய்தி அன்று ஆங்கு உற்றுள தன்மை எல்லாம் - யுத்2:19 207/1
தந்தையை கண்டு புகுந்துள தன்மையும் தன்-மேல் - யுத்3:22 89/1

 மேல்
 
  தப்பா (1)
தப்பின-போதும் அன்னான் தனு உமிழ் சரங்கள் தப்பா - யுத்2:16 26/4

 மேல்
 
  தப்பிடின் (2)
உண்ணும் தன்மைய ஊன் முறை தப்பிடின் உடனே - யுத்3:31 9/1
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி - யுத்3:31 9/3

 மேல்
 
  தப்பிலேன் (1)
தாழ்குவென் திருவடி தப்பிலேன் என - அயோ:5 36/2

 மேல்
 
  தப்பிற்று (1)
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் - யுத்3:31 135/4

 மேல்
 
  தப்பின (1)
தப்பின மணி காசும் சங்கமும் மயில்_அன்னார் - பால:23 30/1

 மேல்
 
  தப்பின-போதும் (1)
தப்பின-போதும் அன்னான் தனு உமிழ் சரங்கள் தப்பா - யுத்2:16 26/4

 மேல்
 
  தப்பு (4)
தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற - பால:5 132/3
தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் - கிட்:13 43/3
தப்பு இல் கார் நிறம் தவிர்ந்தது கரி மதம் தழுவ - யுத்3:31 15/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் - யுத்3:31 60/3

 மேல்
 
  தப்புதல் (1)
தப்புதல் இன்றி கொன்று தையலார் கருவும் தள்ளி - யுத்1:3 142/2

 மேல்
 
  தப்புதி (1)
தப்புதி அறத்தை ஏழாய் தருமத்தை காமியாயோ - சுந்:3 127/4

 மேல்
 
  தப்புமே (1)
தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா - யுத்1:6 30/2

 மேல்
 
  தப்புவரே (1)
தப்புவரே அவர் சங்கை இலா என் - யுத்3:26 39/3

 மேல்
 
  தபம் (1)
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல - பால:9 20/1

 மேல்
 
  தபனன் (1)
போல் இயல் தபனன் மைந்தன் உறைதரும் புரம் ஈது என்றான் - யுத்4:41 26/4

 மேல்
 
  தபு (4)
சலத்தோடு இயைவு இலன் என் மகன் அனையான் உயிர் தபு மேல் - பால:24 23/1
புரை தபு நாளொடு பொழுது நோக்குவான் - அயோ:1 85/2
புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி - அயோ:6 10/3
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே - ஆரண்:12 30/2

 மேல்
 
  தபுத்து (1)
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் - பால:3 24/2

 மேல்
 
  தபோதரின் (1)
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் - யுத்4:41 40/4

 மேல்
 
  தபோதனர் (2)
தங்கி வைகும் தபோதனர் யாவரும் - அயோ:7 10/2
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா - யுத்1:2 93/4

 மேல்
 
  தபோதனன் (1)
பன்னு மா மறை தபோதனன் தாள்-மிசை பணிந்தான் - யுத்4:41 36/4

 மேல்
 
  தம் (208)
முற்றில் ஆர முகந்து தம் முன்றிலில் - பால:2 30/3
பிலம் சுரக்கும் பெறுதற்கு அரிய தம்
 குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் - பால:2 38/3,4
சீற்றம் இல்லை தம் சிந்தையின் செம்மையால் - பால:2 39/2
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் - பால:3 6/1
ஏகுகின்ற தம் கணங்களோடும் எல்லை காண்கிலா - பால:3 14/1
தம் குலம் விளங்குற தரணி தாங்கினார் - பால:5 2/2
அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும் - பால:5 5/2
தம் தலை அறுத்து இடர் தணிப்பென் தாரணிக்கு - பால:5 17/3
தம் மனம் என மருள் தையலார்களே - பால:5 42/4
குளனொடு நதிகள் தம் குறைகள் தீரவே - பால:5 43/4
தூவி அன்னம் தம் இனம் என்று நடை கண்டு தொடர - பால:9 9/1
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை - பால:10 7/3
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல - பால:10 16/2
குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் - பால:10 20/4
இனையோர் உள்ளத்து இன்னலினோர் தம் முகம் என்னும் - பால:10 28/3
பல காலும் தம் மெய் நனி வாடும்படி நோற்றார் - பால:10 29/2
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் - பால:10 37/2
உள்ளம் என்ன தம் வாயும் உலர்ந்தன - பால:14 36/3
விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர் - பால:15 11/3
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த - பால:16 22/3
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் - பால:17 7/3
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் - பால:17 8/3
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம்
 ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் - பால:17 21/1,2
வந்து எங்கும் தம் மன் உயிரேயோ பிறிது ஒன்றோ - பால:17 23/1
சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் - பால:17 30/4
கையில் பெய்யும் காமனும் நாணும் கவினார் தம்
 மையல் பேதை மாதர் மிழற்றும் மழலை சொல் - பால:17 33/2,3
ஆற்றல் இன்மையினால் அழிந்தேயும் தம்
 வேற்று மன்னர் தம் மேல் வரும் வேந்தர் போல் - பால:18 33/1,2
வேற்று மன்னர் தம் மேல் வரும் வேந்தர் போல் - பால:18 33/2
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம்
 மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண - பால:19 10/1,2
கருத்து ஒரு தன்மையது உயிரும் ஒன்று தம்
 அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் - பால:19 48/1,2
போன பேர் இருவர் தம் புடை வரும் படையினே - பால:20 21/4
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் - பால:20 25/3
தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் - பால:21 3/3
மஞ்சு அன மேனியான் தன் மணி நிறம் மாதரார் தம்
 அஞ்சன நோக்கம் போர்க்க இருண்டதோ அறிகிலேமால் - பால:21 10/3,4
மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் - பால:22 7/3
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் - பால:22 19/3
அரைசர் தம் அரசனும் அணுகல் மேயினான் - பால:23 39/4
கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் - பால:23 49/1
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் - பால:24 3/3
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் - அயோ:1 8/1
அறிவனை வணங்கி தம் அரசை கைதொழுது - அயோ:1 11/2
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் - அயோ:1 16/2
முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார் - அயோ:1 43/3
என்பு தோல் உடையார்க்கும் இலார்க்கும் தம்
 வன் பகை புலன் மாசு அற மாய்ப்பது என் - அயோ:2 24/1,2
இன்று ஓர்-காறும் எல் வளையார் தம் இறையோரை - அயோ:3 41/3
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம்
 பூண்-பால் ஆக காண்பவர் நல்லார் புகழ் பேணி - அயோ:3 43/1,2
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே - அயோ:3 51/4
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை - அயோ:3 89/3
சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம்
 புகர் இல் யாக்கையின் இன் உயிர் போக்கிய - அயோ:4 24/2,3
மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம்
 கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப - அயோ:4 94/1,2
மீட்டாள் அளித்தாள் வனம் தம் முனை வெம்மை முற்றி - அயோ:4 111/2
புகல் இடம் கொடு வனம் போலும் என்று தம்
 மகன்-வயின் இரங்குறும் மகளிர் வாய்களால் - அயோ:4 176/1,2
நந்தல்_இல் நகருளார் நாட்டுளார்கள் தம்
 சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் - அயோ:4 182/2,3
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் - அயோ:4 191/4
வாழ்த்தினார் தம் மகனை மருகியை - அயோ:4 231/1
தேர் கொண்டு வள்ளல் வந்தான் என்று தம் சிந்தை உந்த - அயோ:6 9/1
துஞ்சினானை தம் உயிரின் துணையை கண்டார் துணுக்கத்தால் - அயோ:6 23/1
கூடுகின்றிலர் கொடிச்சியர் தம் மனம் கொதிப்ப - அயோ:10 12/2
சூழ் அமைந்த சுரும்பும் நரம்பும் தம்
 ஏழ் அமைந்த இசை இசையாமையால் - அயோ:11 33/1,2
பின்னை அ பெரியோர் தம் பெருந்தகை - அயோ:11 35/2
தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் - அயோ:11 128/2
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் - அயோ:11 132/3
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது - அயோ:13 2/1
மறந்து வைகினர் முன்னை தம் வாழ்வு எலாம் - அயோ:14 7/4
தாதிமார் என தம் பணி கேட்பவே - அயோ:14 13/4
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் - அயோ:14 19/3
தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் - அயோ:14 41/3
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் - ஆரண்:4 14/1
பூண்ட பெரும் புகழ் நிறுவி தம் பொருட்டால் பொன்_உலகம் புக்க தாதை - ஆரண்:4 26/3
காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார் - ஆரண்:6 119/1
முழங்கின அரக்கர் தம் முகிலின் ஆர்ப்பு-அரோ - ஆரண்:7 110/4
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் - ஆரண்:7 120/4
கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் - ஆரண்:7 139/1
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் - ஆரண்:8 15/2
உரகர்கள் தம் மனம் உலைந்து சூழவே - ஆரண்:10 11/4
நிச்சயம் பகலும் தம் இமைகள் நீக்கல - ஆரண்:10 125/2
மறம்-தலை திரிந்த வாழ்க்கை அரக்கர் தம் வருக்கத்தோடும் - ஆரண்:12 54/3
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் - ஆரண்:12 84/1
தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் - ஆரண்:13 32/4
பொன் நோக்கியர் தம் புலன் நோக்கிய புன்கணோரும் - ஆரண்:13 33/1
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் - ஆரண்:13 89/1
தம் தாதையரை தனையர் கொலை நேர்ந்தார் - ஆரண்:13 95/1
முற்றிய அரக்கர் தம் முழங்கு தானையேல் - ஆரண்:15 8/1
ஊறு உற தம் உயிர் உகுப்பர் என்னையே - கிட்:6 22/3
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் - கிட்:7 48/1
அழுங்குறு மகளிர் தம் அன்பர் தீர்ந்தவர் - கிட்:10 12/1
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற - கிட்:10 28/3
தம் சிறை ஒடுக்கின தழுவும் இன்னல - கிட்:10 111/1
தம் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தர வந்த தானை - கிட்:12 22/2
அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா - கிட்:13 57/2
காட்டினும் காய்ந்து தம் காயம் தீதலால் - கிட்:14 22/3
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் - கிட்:14 33/2
இருந்தனர் தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணுவார் - கிட்:16 5/4
தம் கோனை பிரிவுற்ற தன்மையாள் - கிட்:16 40/4
வாரி கடப்போர் யாவர் என தம் வலி சொல்வார் - கிட்:17 2/4
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே - சுந்:1 47/3
நாகாலயங்களொடு நாகர் உலகும் தம்
 பாகு ஆர் மருங்கு துயில்வு என்ன உயர் பண்பு - சுந்:2 2/1,2
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப - சுந்:2 5/4
வாரி வானமும் வழங்கல ஆகும் தம் வளர்ச்சி - சுந்:2 18/2
இத்துணை தாழ்த்தனம் முனியும் என்று தம்
 முத்தின் ஆரங்களும் முடியும் மாலையும் - சுந்:2 49/2,3
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி - சுந்:2 109/3
ஈர தென்றல் இழுக மெலிந்து தம்
 பார கொங்கையை பார்த்தனர் பாதகன் - சுந்:2 172/1,2
வவ்வு சாந்து தம் மா முலை வவ்விய - சுந்:2 175/3
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி - சுந்:2 190/2
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் - சுந்:2 190/4
தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என - சுந்:3 19/2
வந்தது இங்கு யாதோ யாரொடும் போமோ என்று தம் மனம் மறுகுதலால் - சுந்:3 77/3
வல் இயல் மறவர் தம் வடுவின் தீர்பவர் - சுந்:4 18/1
தின்றார் தம் குடர் பேய் தின்ன - சுந்:5 44/2
தம் துவாரம் துகள் பட சாய்ந்தவே - சுந்:6 34/4
தோட்டொடும் துதைந்த தெய்வ மரம்-தொறும் தொடுத்த புள் தம்
 கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் - சுந்:6 43/1,2
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் - சுந்:7 34/3
கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம்
 வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் மடிந்தார் - சுந்:7 34/3,4
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் - சுந்:7 42/1
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் - சுந்:7 42/1
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் - சுந்:7 42/1
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் - சுந்:7 42/2
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் - சுந்:7 42/2
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் - சுந்:7 42/2
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் - சுந்:7 42/3
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் - சுந்:7 42/3
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் - சுந்:7 42/3
மானம் உற்ற தம் பகையினால் முனிவுற்று வளைந்த - சுந்:7 49/1
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் - சுந்:8 13/4
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த - சுந்:10 39/2
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் - சுந்:10 40/3
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் - சுந்:10 41/1
சொல்லும் தம் முகம் எனும் தூது சொல்லவே - சுந்:12 21/4
கல்லி தம் இயல்பு எய்தும் கருத்தர் போல் - சுந்:13 6/4
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் - சுந்:13 39/1
உய்ந்து தம் உயிர்கொடு இ உலகத்துள் உளார் - யுத்1:2 36/4
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம்
 பல்லிடை கிழித்து இரிவ கண்டு பயன் உய்ப்பாய் - யுத்1:2 62/3,4
காவலில்-நின்று தம் களிப்பு கைம்மிக - யுத்1:2 70/2
சொல்வரம் பெரிய மா முனிவர் என்பவர்கள் தம் துணை இலாதார் - யுத்1:2 91/1
சினம் தம் மீக்கொள கடித்தன துடித்திலன் திருப்பெயர் மறவாதான் - யுத்1:3 88/4
ஆய பெறும் நல் நெறி தம் அறிவு என்று - யுத்1:3 108/1
தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல - யுத்1:3 163/4
தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை - யுத்1:4 77/1
மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால் - யுத்1:4 88/2
குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய - யுத்1:5 55/1
செறிந்த தம் பெடைகளை தேடி தீ கொள - யுத்1:6 34/3
நீரிடை தோற்ற அன்றே தம் நிலை நீங்கி சென்றால் - யுத்1:8 23/3
பனி தரும் கிரி தம் மனம் பற்று_அறு - யுத்1:8 30/3
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம் - யுத்1:8 36/1
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் - யுத்1:8 42/3
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம்
 தலையின் மேலும் ஒர் சேது தருவ போன்ம் - யுத்1:8 48/3,4
துடைத்த வானர வீரர் தம் தோள்களை - யுத்1:9 45/2
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர - யுத்1:9 46/2
தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத - யுத்1:10 15/3
நாத வீணை இசை நாரதனார் தம்
 வேத கீத அமுது அள்ளி விழுங்க - யுத்1:11 9/3,4
வானோர் தம் மருத்துவர் மைந்தர் வலி-கண் மிக்கார் - யுத்1:11 29/4
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் - யுத்1:13 13/3
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் - யுத்2:15 234/4
வரும் படை வந்தது வானுளோர்கள் தம்
 சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே - யுத்2:16 95/3,4
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி - யுத்2:16 314/3
தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் - யுத்2:17 80/4
தம் தாதை மனத்து இடர் தள்ளிடுவான் - யுத்2:18 33/2
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம்
 வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே - யுத்2:18 88/3,4
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு - யுத்2:18 118/3
ஆக்கினார் கவிகள் தம் குழுவை ஆர்ப்பினார் - யுத்2:18 125/4
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் - யுத்2:18 254/3
உருகு தம் காதலோரை உண்ணும் நீர் உதவும் என்றார் - யுத்2:18 257/2
வான மகளிரும் தம் வாய் திறந்து மாழ்கினார் - யுத்2:18 273/4
தழுவி தலை பெய்து தம் கை-கொடு மார்பின் எற்றி - யுத்2:19 1/2
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி - யுத்2:19 102/4
ஆர்த்த தம் பெரும் சேனை கொண்டு அண்டமேல் - யுத்2:19 155/3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் - யுத்2:19 165/4
ஆழி அரக்கர் தம் வாயில் அடைப்பார் - யுத்3:20 13/2
கூறினர் தம் நிலை செய்கை குறித்தார் - யுத்3:20 16/4
நாயகர் ஆளொடும் அவிய நவ்வி தம்
 பாயொடும் வேலையில் திரியும் பண்பு என - யுத்3:20 46/3,4
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் - யுத்3:20 48/4
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது - யுத்3:20 61/3
நலம் கொள் நெஞ்சினர் தம் துணை கணவரை நாடி - யுத்3:20 64/1
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் - யுத்3:20 65/1
நவை செய் வன் தலை இழந்த தம் அன்பரை நணுகி - யுத்3:20 66/1
துவசம் அன்ன தம் கூர் உகிர் பெரும் குறி தோள்-மேல் - யுத்3:20 66/3
தன் தூதரும் ஏகினர் தம் நகர்வாய் - யுத்3:21 1/4
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி - யுத்3:21 14/3
மாடு எரிந்து எழுந்து இருவர் தம் கணைகளும் வழங்க - யுத்3:22 72/1
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் - யுத்3:22 100/2
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப - யுத்3:22 175/3
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா - யுத்3:22 198/1
மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய்ம் மருந்தும் உள நீ வீர - யுத்3:24 27/3
கூற்றினை வென்று தம் உருவும் கூடினார் - யுத்3:24 100/4
கரும்பினும் இனிய சொல்லார் சித்தர் தம் கன்னிமார்கள் - யுத்3:25 2/3
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் - யுத்3:26 69/1
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் - யுத்3:27 50/1
தம் குடர் முதுகிடை சொரிய தள்ளுவார் - யுத்3:27 50/4
மனிதரை காட்டி நும் தம் மலை-தொறும் வழிக்கொளீரே - யுத்3:27 98/4
வணங்குவார் வாழ்த்துவார் தன் வடிவினை நோக்கி தம் வாய் - யுத்3:28 16/1
பல்லும் வாயும் மனமும் தம் பாதமும் - யுத்3:29 3/1
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம்
 தாலியை தொடல் என்னும் மற்று ஓர் தலை - யுத்3:29 21/3,4
மறலியை பண்டு தம் பெரும் தாய் சொல வலியால் - யுத்3:30 18/1
என உரைத்தலும் எழுந்து தம் இரதம்-மேல் ஏறி - யுத்3:31 2/1
பொருவது இ படை கண்டு தம் உயிர் பொறுத்து அன்றோ - யுத்3:31 25/4
சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் - யுத்3:31 39/3
தனுவின் ஆற்றலும் தம் உயிர் தாங்கவும் சாலா - யுத்3:31 43/2
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் - யுத்3:31 106/4
தம் மனத்தில் சலத்தர் மலை தலை - யுத்3:31 122/1
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ - யுத்3:31 147/4
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் - யுத்3:31 173/4
உயிர் வறந்தும் உதிரம் வறந்து தம்
 மயர் வறந்தும் மதம் மறவாதன - யுத்4:33 28/1,2
வருந்தினர்க்கு தம் அன்பினின் வந்தவர்க்கு - யுத்4:34 1/2
தம் அடங்கு முனிவரையும் தலை அடங்கா நிலை அடங்க சாய்த்த நாளின் - யுத்4:37 200/3
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் - யுத்4:38 10/2
முயக்கு இயல் முறை கெட முயங்கினார்கள் தம்
 துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே - யுத்4:38 19/3,4
துடைப்பர் தம் உயிரொடும் குலத்தின் தோகைமார் - யுத்4:40 54/4
விரை செறி குழலினார் தம் வேந்தனை வணங்கி பெண்மைக்கு - யுத்4:41 29/3

 மேல்
 
  தம்-பால் (4)
நாண்-பால் ஓரா நங்கையர் தம்-பால் நணுகாரே - அயோ:3 43/3
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால்
 போவது குற்றம் வாளின் பொருவது நாணம் போலாம் - ஆரண்:12 84/1,2
ஏதி அம் கொழுநர் தம்-பால் எய்திய காதலாலே - சுந்:2 112/1
தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால்
 வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் - யுத்1:3 55/3,4

 மேல்
 
  தம்-மின் (2)
மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா - கிட்:17 25/2
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் - யுத்3:31 147/2

 மேல்
 
  தம்தம் (20)
தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தோடும் தமரினோடும் - பால:2 22/3
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் - பால:3 4/3
பொருள் தரும் இருவர் தம்தம் உறைவிடம் சென்று புக்கார் - பால:5 26/4
தம் சொற்கள் குழறி தம்தம் தகை தடுமாறி நின்றார் - பால:22 19/3
தம்தம் மக்களே கடன்முறை நெடு நிலம் தாங்க - அயோ:1 63/2
தம்தம் இன்மையும் எளிமையும் நிற்கொண்டு தவிர்க்க - அயோ:2 80/2
என்னலும் இருது எல்லாம் ஏகின யாவும் தம்தம்
 பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த - ஆரண்:10 103/1,2
திடல் உறு கிரியில் தம்தம் செய்வினை முற்றி முற்றா - சுந்:1 10/3
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம்
 சிந்தித்தது உதவும் தெய்வ மணி விளக்கு ஒளிரும் சேக்கை - சுந்:2 104/1,2
வீணையும் குழலும் தம்தம் மிடறும் வேற்றுமையின் தீர்ந்த - சுந்:2 185/3
மண்ணில் தீய மானுயர் தம்தம் வழியோடும் - சுந்:3 150/1
மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் - சுந்:11 4/4
மறந்து தம்தம் மதியின் மயங்கினார் - சுந்:12 91/2
தம்தம் தெருவும் வாயில்-தொறும் யாரும் அறிய சாற்றினார் - சுந்:12 120/4
பேர் அருளாளர் தம்தம் செய்கையின் பிழைப்பது உண்டோ - யுத்1:4 125/2
தாயினும் அன்பினானை தாள் உற வணங்கி தம்தம்
 ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும் - யுத்1:9 17/2,3
தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் - யுத்3:22 175/4
தாமத்தன மார்பத்தன சரணத்தன தம்தம்
 காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் - யுத்3:27 115/3,4
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால் - யுத்3:31 59/2
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி - யுத்4:42 18/4

 மேல்
 
  தம்தம (1)
சென்று தம்தம செய்கை புரிந்தனர் - யுத்4:39 3/4

 மேல்
 
  தம்தமின் (1)
முலைகள் தம்தமின் முந்தி நெருங்கலால் - பால:18 18/3

 மேல்
 
  தம்தாம் (1)
தம்தாம் உலகத்திடை விஞ்சையர் பாணி தள்ளும் - சுந்:1 62/3

 மேல்
 
  தம்பதிகளே (1)
படை ஒழிந்திடுக தம்பதிகளே இனி - பால:5 109/1

 மேல்
 
  தம்பல் (2)
மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார் - பால:16 19/2
வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ - கிட்:10 28/4

 மேல்
 
  தம்பன் (1)
தம்பன் தூம தனி பெயரோன் ததியின் வதனன் சதவலி என்று - சுந்:4 117/1

 மேல்
 
  தம்பனும் (1)
புனையும் அம்பினில் தம்பனும் பொருப்பு என புரண்டான் - யுத்3:22 174/4

 மேல்
 
  தம்பால் (1)
வருந்திய கொழுநர் தம்பால் வரம்பு இன்றி வளர்ந்த காம - சுந்:2 105/3

 மேல்
 
  தம்பி (97)
பெரியவன் தம்பி என்று இனையது ஓர் பெருமை அ - பால:20 25/2
குனி சிலை தம்பி பின் கூட ஏனையன் - பால:23 72/3
சிறந்த தம்பி திரு உற எந்தையை - அயோ:4 16/1
வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி
 யாணர் திருநாடு இழப்பித்தவர் ஈந்த எல்லாம் - அயோ:4 144/1,2
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி
 என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி - அயோ:4 147/1,2
தான் புனை சீரையை தம்பி சாத்திட - அயோ:4 149/1
தன்-உடன் பிறந்திலென் தம்பி முன் அலென் - அயோ:5 44/3
நிற்றி ஈண்டு என்று புக்கு நெடியவன் தொழுது தம்பி
 கொற்றவ நின்னை காண குறுகினன் நிமிர்ந்த கூட்ட - அயோ:8 11/1,2
சீதையை நோக்கி தம்பி திருமுகம் நோக்கி தீரா - அயோ:8 17/2
பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி - அயோ:8 18/2
காலை வாய் அளவும் தம்பி இமைப்பிலன் காத்து நின்றான் - அயோ:8 20/4
தம்பி நின்றானை நோக்கி தலைமகன் தன்மை நோக்கி - அயோ:8 21/3
கோலை வந்து உமிழ் சிலை தம்பி கோலிய - அயோ:10 43/3
தெவ் அடு சிலையினாய் தேவி தம்பி என்று - அயோ:11 58/3
பாகு அனைய சொல்லியொடு தம்பி பரிவின் பின் - ஆரண்:3 59/3
சந்தி நோக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி
 இந்து நோக்கிய நுதலியை காத்து அயல் இருண்ட - ஆரண்:6 83/2,3
தம்பி தலை அற்ற படியும் தயரதன் சேய் - ஆரண்:9 1/1
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் - ஆரண்:10 81/2
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா - ஆரண்:11 55/3
சீரியது அன்று இது என்று சிந்தையில் தெளிந்த தம்பி
 காரியம் என்னை ஈண்டு கண்டது கனக மானேல் - ஆரண்:11 59/2,3
செய்வென் என்று அமைய நோக்க தெளிவு உடை தம்பி செப்பும் - ஆரண்:11 61/2
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி - ஆரண்:13 94/2
புண்ணியன் கண்ணும் வன் தோள் தம்பி கண் போன்ற அன்றே - ஆரண்:14 5/4
சாயும் தம்பி திருத்திய தண் தளிர் - ஆரண்:14 17/1
தன் நேர் இலாத தம்பி தடுப்பான் பிறர் இல்லை - ஆரண்:15 34/3
பூண்ட தம்பி பொழுது கழிந்ததால் - கிட்:1 34/2
தா அரும் பெரு வலி தம்பி நம்பி நின் - கிட்:6 15/2
இல்லறம் துறந்த தம்பி எம்மனோர்க்காக தங்கள் - கிட்:7 78/1
முன்பு நின் தம்பி வந்து சரண் புக முறை இலோயை - கிட்:7 123/1
தனு என நினைதி மற்று என் தம்பி நின் தம்பி ஆக - கிட்:7 135/2
தனு என நினைதி மற்று என் தம்பி நின் தம்பி ஆக - கிட்:7 135/2
வைத்த பின் உரிமை தம்பி மா முகம் நோக்கி வல்லை - கிட்:7 144/1
தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி
 நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன - கிட்:10 63/2,3
சொற்ற தம்பி உரைக்கு உணர்ந்து உயிர் சோர்வு ஒடுங்கிய தொல்லையோன் - கிட்:10 69/1
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் - சுந்:1 38/3
ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ - சுந்:3 23/2
வரம் கொள் பொன் முடி தம்பி வனைந்திலன் - சுந்:3 25/2
பொற்கணான் தம்பி என்று இனைய போர் தொழில் - சுந்:3 125/1
ஆறுற்ற நெஞ்சின் தனது ஆர் உயிர் ஆய தம்பி
 கூறுற்ற சொல் என்று உள கோது அறு நல் மருந்தால் - சுந்:4 88/2,3
தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில் - சுந்:11 19/3
மாற்றவன் தம்பி நம் மருங்கு வந்து இவண் - யுத்1:4 65/3
தம்பி முற்பகல் சந்திரர் நால்வரின் தயங்கும் - யுத்1:5 48/1
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர - யுத்1:9 5/3
வாழ்வு எலாம் தம்பி கொள்ள வயங்கு எரி நரகம் என்னும் - யுத்1:9 37/3
வாழிய வரி சிலை தம்பி மா படை - யுத்2:15 118/3
வீற்று வீற்று ஆகி உற்ற தன்மையும் வீரன் தம்பி
 கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா - யுத்2:15 143/2,3
ஏற்றனன் இலங்கை வேந்தன் எரி விழித்து இராமன் தம்பி
 கூற்று மால் கொண்டது என்ன கொல்கின்றான் குறுக சென்றான் - யுத்2:15 156/2,3
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த - யுத்2:15 201/3
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து - யுத்2:16 25/3
வன் துணை பெரும் தம்பி வணங்கலும் - யுத்2:16 67/1
இந்திரன் பகைஞனும் இராமன் தம்பி கை - யுத்2:16 91/1
மாற்ற_அரும் தம்பி நின்றான் மற்றையோர் முற்றும் நின்றார் - யுத்2:16 131/2
மாண்டனன் அரக்கன் தம்பி என்று உலகு ஏழும் வாழ்த்த - யுத்2:16 182/3
இராமன் தம்பி நீ இராவணன் தம்பி நான் இருவேம் - யுத்2:16 229/1
இராமன் தம்பி நீ இராவணன் தம்பி நான் இருவேம் - யுத்2:16 229/1
உற்ற காலையின் இராவணன் தம்பி மாடு உதவ - யுத்2:16 242/1
சாதியால் வந்த சிறு நெறி அறியான் என் தம்பி
 ஆதியாய் உனை அடைந்தான் அரசர் உருக்கொண்டு அமைந்த - யுத்2:16 350/2,3
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் - யுத்2:16 352/1
குன்று நின்று அனைய தம்பி புறக்கொடை காத்து நிற்ப - யுத்2:17 23/2
எறி வரும் செருவில் தம்பி தன்-பொருட்டு இறந்தான் என்ன - யுத்2:17 77/3
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் - யுத்2:18 181/1
மன்னவன் தம்பி மற்று அ இராவணன் மகனை நோக்கி - யுத்2:18 186/1
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி - யுத்2:18 191/3
மற்று இவன்-தன்னை வெல்ல வல்லனோ வள்ளல் தம்பி
 கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற - யுத்2:18 197/2,3
நாலிடைப்பட்ட சேனை நாயகன் தம்பி எய்த - யுத்2:18 216/3
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் - யுத்2:19 79/3
தன் பெரும் தம்பி என்றான் ஆம் என சாரன் சொன்னான் - யுத்2:19 90/4
சூடினான் இராமன் பாதம் சூடிய தோன்றல் தம்பி - யுத்2:19 92/4
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி - யுத்2:19 111/4
தாமரை கண்ணன் தம்பி தன்மை ஈது-ஆயின் மெய்யே - யுத்2:19 167/1
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா - யுத்2:19 176/2
வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் - யுத்2:19 195/4
ஒப்பு ஆரும் இல்லான் தம்பி உணர்ந்திருந்து இன்னல் உய்ப்பான் - யுத்2:19 201/2
மயங்கினான் வள்ளல் தம்பி மற்றையோர் முற்றும் மண்ணை - யுத்2:19 203/1
பாசத்தால் ஐயன் தம்பி பிணிப்புண்ட படியை கண்டு - யுத்2:19 209/1
அ உரை அருள கேட்டான் அழுகின்ற அரக்கன் தம்பி
 இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும் - யுத்2:19 227/1,2
வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் - யுத்2:19 277/2
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி - யுத்2:19 298/4
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன் - யுத்3:22 64/2
சான்றவன் அது தவிர்ந்தனன் உணர்வுடை தம்பி - யுத்3:22 79/4
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் - யுத்3:22 156/2
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி
 முனிவர் வானவர் முனிந்து வந்து எய்த யாம் முயன்ற - யுத்3:22 166/2,3
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ - யுத்3:22 225/4
வள்ளலோ தம்பி மாள வாழ்கிலன் மாய வாழ்க்கை - யுத்3:24 7/3
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் - யுத்3:26 62/4
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி
 வலம் கொண்டு வயிர வல் வில் இடம் கொண்டு வஞ்சன்-மேலே - யுத்3:27 13/2,3
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா - யுத்3:27 14/1
மூ-வகை உலகும் காக்கும் முதலவன் தம்பி பூசல் - யுத்3:27 78/1
முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் - யுத்3:27 100/4
பரதன் போன்று இருந்தான் தம்பி வருகின்ற பரிசு பார்த்தான் - யுத்3:28 63/4
தலையினை நோக்கும் தம்பி கொற்றவை தழீஇய பொன் தோள் - யுத்3:28 66/1
நாள் வெயில் பரந்தது என்ன நம்பி-தன் தம்பி மார்பில் - யுத்3:28 67/2
உயிர் புறத்து ஒழிய நின்ற உடல் அன்ன உருவ தம்பி
 துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை - யுத்4:32 47/2,3
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா - யுத்4:41 64/2
ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நாணாது - யுத்4:41 64/3
தானுடை உயிரினை தம்பி நோக்கினான் - யுத்4:41 107/4
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற - யுத்4:42 2/3

 மேல்
 
  தம்பி-தன் (1)
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம் - அயோ:4 120/3

 மேல்
 
  தம்பி-தன்-மேல் (1)
தன் துணை தம்பி-தன்-மேல் துணைவர்-மேல் தாழ்ந்த அன்பான் - யுத்2:19 241/4

 மேல்
 
  தம்பி-தன்னொடும் (1)
வந்த நம்பியை தம்பி-தன்னொடும்
 முந்தை நான்மறை முனிக்கு காட்டி நல் - பால:6 18/1,2

 மேல்
 
  தம்பி-மேல் (4)
தம்பி-மேல் செலும் மானவன் தம்பியே - கிட்:11 12/4
அன்பு தன் தம்பி-மேல் ஆத்து அறிவினை மயக்க ஐயன் - யுத்3:24 14/1
வன் புலம் கடந்து மீளும் தம்பி-மேல் வைத்த மாலை - யுத்3:28 64/1
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் - யுத்4:32 27/4

 மேல்
 
  தம்பிக்கு (15)
முன்னே கொடுத்து முறை திறம்ப தம்பிக்கு
 பின்னே கொடுத்தால் பிழையாதோ மெய் என்பார் - அயோ:4 108/3,4
வந்த தம்பிக்கு உதவிய வள்ளலே - ஆரண்:4 34/3
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் - ஆரண்:11 64/4
காணுதி மெய்ம்மை என்று தம்பிக்கு கழறி கண்ணன் - கிட்:2 19/4
தன்னுடை உரிமை செல்வம் தம்பிக்கு தகவின் நல்கி - கிட்:2 28/2
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா - கிட்:2 33/1
ஆரம் வீங்கு தோள் தம்பிக்கு தன் அரசு உரிமை - கிட்:3 71/2
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய - கிட்:7 40/1
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து - கிட்:7 87/2
தாள் இணை வீழ்ந்தான் தம்பிக்கு இரங்குவான் தறுகணானும் - சுந்:11 8/1
தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை - யுத்2:18 11/2
நாயகன் தம்பிக்கு உற்ற துயர் சுட நடுங்குகின்றான் - யுத்2:19 198/4
தமையனை கொன்று தம்பிக்கு வானர தலைமை - யுத்3:22 192/1
மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் - யுத்3:31 57/4
தாய் படை துடைய செல்வம் ஈக என தம்பிக்கு ஈந்து - யுத்3:31 228/1

 மேல்
 
  தம்பிக்கும் (3)
தம்பிக்கும் என் ஆண்மை தவிர்ந்தே தளர்வுற்றேன் - ஆரண்:11 17/3
வள்ளல் இந்திரன் மைந்தற்கும் தம்பிக்கும் வயிர்த்த - கிட்:4 10/1
நாசம் போய் எய்தும் நம்பி தம்பிக்கும் நாசம் இல்லை - யுத்3:24 8/2

 மேல்
 
  தம்பிக்குமாம் (1)
அடுத்த தம்பிக்குமாம் பிறர்க்கும் ஆகுமோ என்றாள் - அயோ:2 83/4

 மேல்
 
  தம்பித்து (1)
தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா - பால:24 8/2

 மேல்
 
  தம்பிமார்களும் (1)
தன் துணை திரு தம்பிமார்களும்
 சென்று சூழ ஆண்டு இருந்த செம்மல்தான் - அயோ:14 93/3,4

 மேல்
 
  தம்பிமாருக்கு (1)
தன் இணை தோள்கள் ஆர தழுவி அ தம்பிமாருக்கு
 இன் உயிர் துணைவர் தம்மை காட்டினான் இருவர் தாளும் - யுத்4:41 119/2,3

 மேல்
 
  தம்பிமாரும் (2)
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும் - யுத்3:26 16/2
தாயரும் தம்பிமாரும் தவம் புரி நகரம் சார - யுத்3:26 74/1

 மேல்
 
  தம்பிமாரை (1)
களை என தம்பிமாரை வேரொடும் களைய கண்டும் - யுத்1:14 33/2

 மேல்
 
  தம்பியது (1)
தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என - சுந்:3 19/2

 மேல்
 
  தம்பியர் (8)
தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து - பால:20 29/1
தன் ஏர் புரை தரு தம்பியர் தழுவி செல மழை-வாய் - பால:24 4/3
சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் - அயோ:3 69/2
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த - ஆரண்:10 65/1
தம்பியர் அல்லது தனக்கு வேறு உயிர் - கிட்:7 35/1
தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி - சுந்:2 142/2
வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர்
 போன்றவர் அல்லரை புறத்து போக்கினான் - யுத்1:2 9/3,4
தம்பியர் தம்மொடு தாயரும் ஆயோர் - யுத்3:26 38/1

 மேல்
 
  தம்பியர்க்கும் (2)
தான் உடைய இராவணற்கும் தம்பியர்க்கும் தவிர்ந்ததோ - ஆரண்:6 98/2
காதல் தம்பியர்க்கும் ஊர்க்கும் நாட்டிற்கும் காட்டிற்று அன்றே - யுத்3:26 78/4

 மேல்
 
  தம்பியர்கள் (1)
தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ - யுத்1:4 101/3

 மேல்
 
  தம்பியர்கள்-காறும் (1)
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும்
 உடம்பொடு துறக்க நகர் உற்றவரை ஒத்தார் - பால:23 1/3,4

 மேல்
 
  தம்பியரும் (1)
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் - அயோ:14 65/3

 மேல்
 
  தம்பியருள் (1)
புறஞ்செய் தம்பியருள் பொலிந்தான்-அரோ - பால:21 43/3

 மேல்
 
  தம்பியரோடு (1)
தம்பியரோடு தானும் தண் புனல் படிந்த பின்னர் - யுத்4:42 1/3

 மேல்
 
  தம்பியரோடும் (1)
தம்பியரோடும் தானும் தருமமும் தரணி காத்தான் - யுத்4:42 21/3

 மேல்
 
  தம்பியன் (1)
சுற்றிய சீரையன் தொடரும் தம்பியன்
 முற்றிய உவகையன் முளரி போதினும் - அயோ:4 165/1,2

 மேல்
 
  தம்பியார் (1)
தகை நேர் வண் புகழ் நின்று தம்பியார்
 பகை நேர்வார் உளர் ஆன பண்பினால் - கிட்:8 15/1,2

 மேல்
 
  தம்பியால் (1)
தனி இடம் அதனை நண்ணி தம்பியால் சமைக்கப்பட்ட - ஆரண்:5 7/3

 மேல்
 
  தம்பியானவன் (1)
அன்னது கண்டு அவன் தம்பியானவன்
 பொன் அடி வணங்கி நீ பொறுத்தியால் என - யுத்2:16 89/1,2

 மேல்
 
  தம்பியும் (32)
அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயன் ஆம் - பால:6 21/1
முனியும் தம்பியும் போய் முறையால் தமக்கு - பால:11 2/1
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ - பால:12 1/4
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் - பால:20 20/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் - அயோ:1 57/3
செல்லும் சொல் வல்லான் எதிர் தம்பியும் தெவ்வர் சொல்லும் - அயோ:4 135/1
தன்னது ஆருயிர் தம்பியும் தாமரை - அயோ:4 232/3
தையல்-தன் கற்பும் தன் தகவும் தம்பியும்
 மை_அறு கருணையும் உணர்வும் வாய்மையும் - அயோ:5 47/1,2
வேய் உயர் கானம் தானும் தம்பியும் மிதிலை பொன்னும் - அயோ:6 12/3
தன் துணை தம்பியும் தானும் முந்தினான் - அயோ:14 46/4
தன் துணை தம்பியும் தானும் தையலும் - அயோ:14 139/3
அண்ணல் வீரனை தம்பியும் அன்னமும் - ஆரண்:9 27/3
தன் நேர் இலாதானும் தம்பியும் அ தன்மையனாய் - ஆரண்:13 100/2
ஆடவர்க்கு அரசனோடு தம்பியும் அழுது சோர - ஆரண்:13 129/2
வீரனும் தம்பியும் விடிவு நோக்குவார் - ஆரண்:14 92/2
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் - கிட்:7 75/3
நண்ணும் வேலையில் நம்பி தம்பியும்
 திண்ணம் செய்வன செய்து செம்மலை - கிட்:9 4/3,4
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை - கிட்:9 31/3
பிறிவு_அரும் தம்பியும் பிரிய பேர் உலகு - கிட்:11 125/1
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின் - கிட்:11 137/3
பெற்ற தாயரும் தம்பியும் பெயர்த்தும் வந்து எய்தி - சுந்:3 17/1
பெயர்ந்தனன் தம்பியும் பெயர்வு_இல் சேனையும் - யுத்1:4 46/3
தருதி வில் எனும் அளவையில் தம்பியும் வெம்பி - யுத்1:6 12/3
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல - யுத்1:10 1/3
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் - யுத்1:13 7/4
செம் தனி சுடரோன் சேயும் தம்பியும் முன்பு செல்ல - யுத்1:13 26/3
வரதனும் வாழ்வான் அல்லன் தம்பியும் அனையன வாழான் - யுத்2:17 46/3
ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார் - யுத்3:20 50/3
சேயோ நீயே தம்பியும் நீயே திரு நீயே - யுத்3:22 203/2
கோது அறு தம்பியும் விளிய கோள் இலன் - யுத்3:24 79/3
தாயினை இழந்த கன்றின் தம்பியும் தலத்தன் ஆனான் - யுத்3:26 59/4
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் - யுத்4:40 115/3

 மேல்
 
  தம்பியே (6)
பரிந்த தம்பியே பாங்கு நின்றான் மற்றை பல்லோர் - கிட்:4 14/3
தம்பி-மேல் செலும் மானவன் தம்பியே - கிட்:11 12/4
பிறந்த பார் முழுவதும் தம்பியே பெற - சுந்:3 34/3
தார் உலாம் மணி மார்ப நின் தம்பியே
 தேர் உலாவு கதிரும் திருந்து தன் - யுத்1:9 60/1,2
தம்பியே சாற்றி போனான் என்பதும் சமைய சொன்னார் - யுத்1:9 80/4
தம்பியே புகழ்தான் என்னை பழி என்னை அறம்தான் என்னை - யுத்2:19 240/2

 மேல்
 
  தம்பியை (32)
தம்பியை காண்-மின் என்பார் தவம் உடைத்து உலகம் என்பார் - பால:13 43/3
பின்னும் தம்பியை நோக்கி பெரியவன் - அயோ:10 55/1
தேற்றி தம்பியை தேவரும் கைதொழ - அயோ:10 56/1
குரிசிலும் தம்பியை கூவி கொண்டலின் - அயோ:12 21/1
தாதை கூறலும் தம்பியை நோக்கினான் - ஆரண்:4 33/1
செய்யது அன்று என செப்பிய தம்பியை
 ஐயன் வல்லன் என் ஆர் உயிர் வல்லன் நான் - ஆரண்:11 77/2,3
சொன்ன தம்பியை தும்பியை அரி தொலைத்து என்ன - கிட்:7 60/3
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் - கிட்:7 65/1
மதி சால் தம்பியை வல்லை ஏவினான் - கிட்:9 2/2
அண்ணல் தம்பியை நோக்கினன் உரை-செய்வதானான் - கிட்:12 34/4
தம்பியை உன்னும்-தோறும் தாரை நீர் ததும்பும் கண்ணான் - சுந்:11 5/1
பாக்கியம் அனைய வீரன் தம்பியை சுற்றும் பற்றி - யுத்2:15 146/4
முறையில் வைத்து நின் தம்பியை இராக்கதர் முதல் பேர் - யுத்2:15 253/2
தம்பியை எடுத்து மார்பில் தழுவி தன் தறுகணூடு - யுத்2:16 149/3
தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் - யுத்2:16 153/4
தம்பியை முனிந்திலேன் சமரம் தன்னில் யான் - யுத்2:16 277/3
தாதையை தம்முனை தம்பியை தனி - யுத்2:18 115/1
கணத்தினும் பாதி போதில் தம்பியை சென்று கண்டான் - யுத்2:19 220/4
துறந்து நீங்கினன் அல்லனேல் தம்பியை தொலைத்து - யுத்3:22 183/2
கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் - யுத்3:22 194/4
தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை - யுத்3:22 197/1
கண் விழித்தனன் தம்பியை தெரிவுற கண்டான் - யுத்3:22 201/2
பொன்றும் என்னும் தம்பியை ஆர்வத்தொடு புல்லி - யுத்3:22 217/3
ஓங்கிய தம்பியை உயிர் வந்து உள் உற - யுத்3:24 104/1
தம்பியை தழுவி ஐயன் தாமரை தவிசின் மேலான் - யுத்3:27 3/1
அங்கு உடல் தம்பியை தழுவி அண்மினார் - யுத்3:27 50/3
தம்பியை கண்டு நின் தன் தனு வலம் காட்டிற்று உண்டோ - யுத்3:27 72/4
தம்பியை காட்டி தாரீர் சாதிரோ சலத்தின் என்றான் - யுத்3:27 97/4
சயம்-தனை பொரும் தம்பியை உயிர் கொள சமைந்தான் - யுத்4:32 26/4
தம்பியை தடுத்தியாயின் தந்தனை கொற்றம் என்றான் - யுத்4:37 9/3
தொழுது நின்ற தன் தம்பியை தோய் கணீர் - யுத்4:41 60/1
சான்று என நின்றவன் இனைய தம்பியை
 வான் தொடர் பேர் அரசு ஆண்ட மன்னனை - யுத்4:41 109/2,3

 மேல்
 
  தம்பியைத்தான் (1)
தன்னைத்தான் தம்பியைத்தான் தானை தலைவனைத்தான் - யுத்2:17 84/1

 மேல்
 
  தம்பியையும் (1)
தம்பியையும் ஒக்கின்றான் தவ வேடம் தலைநின்றான் - அயோ:13 30/2

 மேல்
 
  தம்பியொடு (1)
தழுவு தேரிடை தம்பியொடு ஏறினான் - அயோ:11 7/3

 மேல்
 
  தம்பியொடும் (4)
வாழி மாதவன் பணிந்து மனக்கு இனிய தம்பியொடும் வம்பின் மாலை - பால:11 18/3
என்று எழுந்த தம்பியொடும் எழுகின்ற காதலொடும் - அயோ:13 28/1
மருந்து அனைய தம்பியொடும் வன் துணைவரோடும் - யுத்1:9 13/2
பாரிடம்-மீதினின் அணுகி தம்பியொடும் படைத்தலைவர் பலரும் சுற்ற - யுத்4:37 202/2

 மேல்
 
  தம்பியோ (1)
தம்பியோ வானவர் ஆம் தாமரையின் காடு உழக்கும் - யுத்2:17 78/1

 மேல்
 
  தம்பியோடு (3)
தயரதன் தொல் குல தனையன் தம்பியோடு
 உயர் குலத்து அன்னை சொல் உச்சி ஏந்தினான் - ஆரண்:12 37/1,2
ஐயறு தம்பியோடு அளவளாவுதல் - யுத்2:16 83/2
வீடண நீயும் மற்று உன் தம்பியோடு ஏகி வெம்மை - யுத்3:31 67/1

 மேல்
 
  தம்பியோடும் (1)
சரதம் இ புவியெலாம் தம்பியோடும் இ - அயோ:2 64/1

 மேல்
 
  தம்பியோன் (1)
தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன்
 ஊழி நாளும் உறங்குவான் - யுத்2:16 111/3,4

 மேல்
 
  தம்பிரான் (1)
தம்பிரான் பகழி தூண்ட தலை அற்று தலத்தன் ஆனான் - யுத்3:21 30/4

 மேல்
 
  தம்மனை (1)
சானகி எனும் பெயர் உலகின் தம்மனை
 ஆனவள் கற்பினால் வெந்தது அல்லது ஓர் - யுத்1:2 75/2,3

 மேல்
 
  தம்மால் (1)
தான் நகு நாள்_மலர் என்று இவை தம்மால்
 மீன் நகு வானின் விளங்கியது இ பார் - பால:23 88/3,4

 மேல்
 
  தம்மி (1)
தாள் மிடைந்தன தம்மி மிடைந்து என - பால:14 29/3

 மேல்
 
  தம்மில் (8)
மாறு மாறு ஆகி தம்மில் மயங்கும் மா மருத வேலி - பால:2 3/4
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் - பால:16 18/4
தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் - கிட்:10 29/4
போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை - சுந்:9 66/2
பொரு படை இரண்டும் தம்மில் பொருதன பொருதலோடும் - யுத்2:18 201/1
தாக்கிய திசைகள்-தோறும் தலைத்தலை மயங்கி தம்மில்
 நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய - யுத்2:19 52/1,2
குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா - யுத்2:19 56/3
தண் நறு நாற்றம் தம்மில் தலைதடுமாறும் நீரால் - யுத்4:42 10/2

 மேல்
 
  தம்மின் (5)
சரம் பயில் சாபம் என்ன புருவங்கள் தம்மின் ஆடா - பால:16 13/1
பெண்கள் தாம் தம்மின் நொந்து பேதுறுகின்ற காலை - பால:21 7/2
ஈனம் இல் கலங்கள் தம்மின் இயைவன அணிதல் செய்தார் - பால:22 7/2
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின்
 ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ - சுந்:1 35/3,4
தருக்கி வீசிட விசும்பு இடம் இன்மையின் தம்மின்
 நெருக்குகின்றன நின்றன சென்றில நிறைந்த - யுத்2:15 189/1,2

 மேல்
 
  தம்முடைய (1)
பின்பு என்ப அல்லவேனும் தம்முடைய நிலையின் பேரா - யுத்3:24 4/2

 மேல்
 
  தம்முள் (3)
ஞானமும் துயரும் தம்முள் மலைந்து என நலிந்த அன்றே - ஆரண்:14 2/4
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப - சுந்:1 38/2
எண்ணிய இருவர் தம்முள் ஒருவனேல் யான் முன் நோற்ற - சுந்:10 19/1

 மேல்
 
  தம்முன் (5)
மாண்டனன் எந்தை என் தம்முன் மா தவம் - அயோ:11 70/1
தன் தாய் தந்தை தம்முன் எனும் தன்மையர் முன்னே - ஆரண்:15 27/3
மானே அன்னாள்-தன்னொடு தம்முன் வரை ஆரும் - ஆரண்:15 28/1
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் - கிட்:7 41/1
வார்க்குறு வனை கழல் தம்முன் வாழ்ந்த நாள் - யுத்1:4 63/1

 மேல்
 
  தம்முனார் (3)
தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ - யுத்1:4 135/3
சந்தி இன்றி நிரந்தரம் தம்முனார்
 பந்தி அம் கழல் பாதம் அருச்சியா - யுத்4:41 46/2,3
புனையும் தம்முனார் பாதுகை பூசனை - யுத்4:41 51/2

 மேல்
 
  தம்முனின் (1)
சங்கை_இல் இலக்குவன் தழுவி தம்முனின்
 செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் - கிட்:11 118/3,4

 மேல்
 
  தம்முனும் (1)
தானும் தன தம்முனும் அல்லது மும்மை ஞாலத்து - அயோ:4 116/3

 மேல்
 
  தம்முனை (14)
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ - அயோ:4 134/2
தாள் நிலாம் மலர் தூவினன் தம்முனை
 காணலாம் எனும் ஆசை கடாவவே - அயோ:11 6/3,4
படு முரசு அறைந்தனர் பரதன் தம்முனை
 கொடி நகர் தரும் அவன் கொணர சேனையும் - அயோ:12 24/1,2
பெரும் துணை தம்முனை நோக்கி பின்னவன் - ஆரண்:14 81/3
மாற்றான் என தம்முனை கொல்லிய வந்து நின்றான் - கிட்:7 42/3
வானம் ஆள என் தம்முனை வைத்தவன் - கிட்:7 99/1
சான்று இனி அறனே போந்து உன் தம்முனை சார்தி என்றான் - கிட்:11 74/4
தம்முனை கொல்வித்து அன்னான் கொன்றவற்கு அன்பு சான்ற - சுந்:12 84/1
தம்முனை துறந்தது தரும நீதியோ - யுத்1:4 59/3
தகை உறு தம்முனை தாயை தந்தையை - யுத்1:4 60/1
மறுத்த தம்முனை வாய்மையால் - யுத்2:16 120/1
தாதையை தம்முனை தம்பியை தனி - யுத்2:18 115/1
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் - யுத்4:32 47/4
பின்னர் வீடணன் பேர் எழில் தம்முனை
 வன்னி கூவி வரன்முறையால் மறை - யுத்4:38 31/1,2

 மேல்
 
  தம்மை (39)
தாழ்ந்து எழு மாதரார் தம்மை நோக்கி நீர் - பால:5 47/3
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை - பால:14 76/2
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை
 மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் - பால:24 28/3,4
வருந்தா வண்ணம் வருந்தினார் மறந்தார் தம்மை வள்ளலும் ஆங்கு - அயோ:6 31/1
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து - ஆரண்:4 24/2
உந்த_அரு நிலையது ஆகி உடன் உறைந்து உயிர்கள் தம்மை
 அந்தகர்க்கு அளிக்கும் நோய் போல் அரக்கி முன் ஆக அம்மா - ஆரண்:7 55/3,4
ஆற்றார் ஆகின் தம்மை கொண்டு அடங்காரோ என் ஆர் உயிர்க்கு - ஆரண்:10 115/1
காவலின் உழையர் தம்மை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் - ஆரண்:10 165/4
தாரம் கொண்டார் என்ற இவர் தம்மை தருமம்தான் - ஆரண்:11 11/3
தன் நோக்கிய நெஞ்சு உடை யோகியர் தம்மை சார்ந்த - ஆரண்:13 33/3
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க - கிட்:10 27/2
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள் - கிட்:13 17/2
விலங்கினர் தம்மை எல்லாம் வேரொடும் விளிய நூறி - கிட்:17 21/2
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை
 மண்ணுளே நோக்கி நின்று வாய் மடித்து உருத்து மாயா - சுந்:11 17/2,3
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் - யுத்1:3 61/2
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா - யுத்1:3 137/1
என்னினும் அடைந்தோர் தம்மை ஏமுற இனிதின் ஓம்பி - யுத்1:4 111/3
பூரியரேனும் தம்மை புகல் புகுந்தோர்க்கு பொன்றா - யுத்1:4 116/3
தீர்வு அரும் இன்னல் தம்மை செய்யினும் செய்ய சிந்தை - யுத்1:4 125/1
வன் கணார் தம்மை நோக்கி மணி நகை முறுவல் தோன்ற - யுத்1:9 31/2
பதி புகுந்தனர் தம்மை படுப்பது ஓர் - யுத்1:9 52/3
கண மயில் குழுவின் நம்மை காண்கின்றார் தம்மை காணாய் - யுத்1:10 22/4
களித்தவன் களிப்பு நீக்கி காப்பவர் தம்மை கண்ணுற்று - யுத்1:13 24/3
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி - யுத்1:14 34/1
காதலர் தம்மை நோக்கான் கடல் பெரும் சேனை நோக்கான் - யுத்2:16 3/2
ஈண்டு நம் தூதர் தம்மை இவ்வழி தருதி என்றான் - யுத்2:16 6/3
அற பெரும் துணைவர் தம்மை அபயம் என்று அடைந்த நின்னை - யுத்2:16 128/1
வெற்றியர் தம்மை செல்ல சொல்லினென் விரைவின் என்றான் - யுத்2:17 28/4
தம்மை தளையில் கொடு தந்திலெனோ - யுத்2:18 9/2
உக்கனர் என்ன வீசி தம்மை கொண்டு ஓடி போனார் - யுத்2:18 258/2
மறி கொளும் சிறுவர் தம்மை மற்று உள சுற்றம் தம்மை - யுத்2:19 166/2
மறி கொளும் சிறுவர் தம்மை மற்று உள சுற்றம் தம்மை
 குறிக்கொளும் என்று கூறி அவர் முகம் குழைய நோக்கி - யுத்2:19 166/2,3
சிந்திய கண்ணின் நீரர் ஏங்குவார் தம்மை தேற்றி - யுத்3:24 19/2
காய் சினம் திருகி வந்து கலந்துளார் தம்மை காணா - யுத்3:27 96/2
வலம்கொடு தொடர்ந்தார் தம்மை மன்னனை கா-மின் யாதும் - யுத்3:28 15/3
கொன்றவர் தம்மை கொல்ல கூசினை கொள்க என்றான் - யுத்3:29 60/4
பிறத்தல் ஆற்றுறும் பேதைமை பிணிப்புற தம்மை
 மறத்தலால் தந்த மாயையின் மாய்ந்தது அ மாயை - யுத்4:37 124/3,4
தனயன் ஆதியாம் படை பெரும் தலைவர்கள் தம்மை
 வனையும் வார் கழல் இலங்கையர் மன்னனை வந்து இங்கு - யுத்4:41 15/2,3
இன் உயிர் துணைவர் தம்மை காட்டினான் இருவர் தாளும் - யுத்4:41 119/3

 மேல்
 
  தம்மையும் (5)
தடுப்பவரே பகை தம்மையும் அன்னார் - பால:8 21/3
தம்மையும் உணர்ந்து தரை கண்டு விரைகின்ற - பால:15 21/2
தம்மையும் உணர்ந்திலர் தணப்பில் அன்பினால் - அயோ:4 167/1
நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய - சுந்:2 6/4
இருவர் என்றவர் தம்மையும் ஒரு கையோடு எற்றி - யுத்3:30 29/2

 மேல்
 
  தம்மையே (1)
தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே - கிட்:7 77/2

 மேல்
 
  தம்மொடு (2)
நந்தினர் தம்மொடு நனி நடந்ததோ - யுத்1:2 39/2
தம்பியர் தம்மொடு தாயரும் ஆயோர் - யுத்3:26 38/1

 மேல்
 
  தம்மொடும் (2)
அன்னவர் தம்மொடும் வானர தலைவராய் அணுகி நின்றார் - யுத்1:2 98/2
அன்னவர் தம்மொடும் ஐ_இரு வெள்ளம் - யுத்3:20 20/1

 மேல்
 
  தம்மோடு (1)
உய்வன ஆக்கி தம்மோடு உயர்வன உவந்து செய்வாய் - கிட்:9 11/4

 மேல்
 
  தம (3)
கட்டுரையின் தம கைத்து உள போழ்தே - பால:8 22/1
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன - யுத்2:18 133/4
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன - யுத்2:18 133/4

 மேல்
 
  தமக்கு (7)
முனியும் தம்பியும் போய் முறையால் தமக்கு
 இனிய பள்ளிகள் எய்திய பின் இருள் - பால:11 2/1,2
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் - பால:12 15/2
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் - அயோ:10 36/2
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த - சுந்:12 115/2
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் - யுத்1:1 2/2
நாயகன் தன்மை கண்டும் தமக்கு உற்ற நாணம் பார்த்தும் - யுத்3:26 59/1
துயர் தமக்கு உதவி மீளா துறக்கம் போய் வந்த தொல்லை - யுத்4:32 47/3

 மேல்
 
  தமது (1)
அம் மன்னர் சேனை தமது ஆசை போல் ஆயிற்றால் - பால:13 22/4

 மேல்
 
  தமர் (9)
தங்கள் இன் உயிரும் கொடுத்தார் தமர்
 எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா - பால:21 38/2,3
தமர் எலாம் வர உவந்தனைய தன்மை முனிவன் - ஆரண்:1 3/4
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் - சுந்:8 19/4
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் - சுந்:10 41/1
சாய்ந்தது நிருதர் தானை தமர் தலை இடறி தள்ளுற்று - யுத்2:15 155/1
தானே பொருவான் அயலே தமர் வந்து - யுத்2:18 52/3
ஓய்வன நமன் தமர் கால்கள் ஓயவே - யுத்2:18 117/4
மாய தமர் மடிகின்றனர் எனவும் மறம் குறையா - யுத்3:31 109/2
அரியணை பொலிந்தான் தமர் ஆர்த்து எழ - யுத்4:39 7/4

 மேல்
 
  தமர்க்கு (2)
தம்மையே தமர்க்கு நல்கும் தனி பெரும் பதத்தை தானே - கிட்:7 77/2
கறவையும் கன்றும் ஒப்பார் தமர்க்கு இடர் காண்கில் என்றான் - யுத்4:32 49/4

 மேல்
 
  தமரம் (2)
ஏறு பாய் தமரம் நீரில் எருமை பாய் துழனி இன்ன - பால:2 3/3
தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம்
 ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் - யுத்1:6 13/3,4

 மேல்
 
  தமரம்-அது (1)
தமரம்-அது உடன் வளர் சதுமறை எனவும் - பால:5 121/3

 மேல்
 
  தமரினோடும் (1)
தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தோடும் தமரினோடும்
 அந்தணர் அமுத உண்டி அயில் உறும் அமலைத்து எங்கும் - பால:2 22/3,4

 மேல்
 
  தமரும் (1)
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் - யுத்2:16 287/2

 மேல்
 
  தமரை (4)
தன்னை கண்டாள் மென் நடை கண்டாள் தமரை போல் - பால:17 29/1
நன்று என புளிஞர்_வேந்தன் நண்ணினன் தமரை நாவாய் - அயோ:13 45/1
கொண்டனன் எழுந்து போய் தமரை கூடினான் - யுத்2:16 286/4
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் - யுத்2:19 167/4

 மேல்
 
  தமரையும் (2)
தமரையும் அறியார் நின்று திகைப்பு உறு தகைமை சான்ற - பால:15 28/2
தழுவி நின்று அவன் இரும் கிளையையும் தமரையும்
 வழு இல் சிந்தனையினான் வரிசையின் அளவளாய் - பால:20 18/1,2

 மேல்
 
  தமரொடு (1)
சமித்தது என் பகை என தமரொடு ஆர்ப்பவே - பால:5 88/4

 மேல்
 
  தமரொடும் (6)
தானை மன்னன் தமரொடும் சார்ந்தனன் - பால:21 44/2
தன் துணை தேவிமாரும் தமரொடும் தழுவ தானும் - கிட்:11 97/3
எல் வரம் பெரிய தோள் இருவரே தமரொடும் உலகம் யாவும் - யுத்1:2 91/2
தானை கார் கரும் கடலொடும் தமரொடும் தாமும் - யுத்1:5 63/3
இந்திரன் தமரொடும் இரியல் எய்திட - யுத்2:16 307/2
பொன்னின் மௌலியன் வீடணன் தமரொடும் போனான் - யுத்3:22 87/2

 மேல்
 
  தமரோடு (1)
உன்னுடை தமரோடு உயர் கீர்த்தியோய் - யுத்4:39 13/2

 மேல்
 
  தமனிய (8)
தள்ள_அரும் தமனிய தகடு வேய்ந்தன - பால:3 27/2
துன்னிய தமனிய தொழில் தழைத்த அ - பால:3 39/2
தான் உடை உதயம் என்னும் தமனிய தறியுள் நின்று - பால:17 1/3
சுற்றும் நீள் தமனிய சோதி பொங்க மேல் - பால:23 61/1
தள்ளுற சுமந்து எழுதரும் தமனிய கொம்பில் - அயோ:1 56/2
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம் - சுந்:2 104/1
தலை என விளங்கிய தமனிய பெரு - யுத்1:5 17/2
தாள் வலந்து ஒளிர் தமனிய கச்சொடும் சார்த்தி - யுத்4:35 5/2

 மேல்
 
  தமாலம் (1)
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் - கிட்:7 1/3

 மேல்
 
  தமாலமும் (1)
தாளின் ஏலமும் தமாலமும் தொடர்தரு சாரல் - அயோ:10 2/2

 மேல்
 
  தமியள் (7)
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் - பால:19 26/4
தாய் என நினைவான் முன்னே கூற்று என தமியள் வந்தாள் - அயோ:3 107/4
எய்திய வேலையில் தமியள் எய்திய - அயோ:14 81/1
வைகலும் தமியள் அ வனத்து வைகுவாள் - ஆரண்:6 3/2
வம்பு இழை கொங்கை வஞ்சி வனத்திடை தமியள் வைக - ஆரண்:13 124/1
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா - சுந்:14 36/4
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய - யுத்3:26 78/1

 மேல்
 
  தமியளாய் (1)
ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே - ஆரண்:11 37/3

 மேல்
 
  தமியன் (11)
சக்கரத்தவன் என தமியன் ஆயினான் - அயோ:1 2/4
தழைக்கின்ற உள்ளத்து அன்னாள் முன் ஒரு தமியன் சென்றான் - அயோ:4 1/4
தன் நிகர் வீரனும் தமியன் வில்லினன் - ஆரண்:7 113/3
நெடும் கடலில் மந்தரம் என தமியன் நின்றான் - ஆரண்:9 8/4
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த - ஆரண்:10 65/1
தாக்கினான் நடு அடுத்தது தெரிகிலம் தமியன்
 யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் - ஆரண்:13 82/3,4
நாள் அனைத்தையும் கடந்தனன் தமியன் நம் தாதை - ஆரண்:13 90/3
சிங்கம் என தமியன் திரிவானை - ஆரண்:14 39/2
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் - சுந்:6 46/1
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் - யுத்2:19 231/2
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் - யுத்3:31 229/4

 மேல்
 
  தமியனேனுக்கு (1)
உய்வெனே தமியனேனுக்கு உயிர் தந்த உதவியோனே - யுத்1:12 28/4

 மேல்
 
  தமியனை (1)
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் - யுத்3:22 197/4

 மேல்
 
  தமியனோ (1)
மற்று ஒன்றும் காண்கிலாதாள் தமியனோ வள்ளல் என்றாள் - பால:21 13/4

 மேல்
 
  தமியிர் (1)
ஏகு என்றீர் இருக்கின்றீர் தமியிர் என்று பின் - ஆரண்:12 16/3

 மேல்
 
  தமியென் (2)
வந்தது தமியென் இ மறுக்கம் காணவோ - அயோ:11 88/2
நேசத்தார் எல்லாம் வீழ்ந்தார் யான் ஒரு தமியென் நின்றேன் - யுத்2:19 209/2

 மேல்
 
  தமியேன் (6)
வறியோர் தனமே என்னும் தமியேன் வலியே என்னும் - அயோ:4 30/3
இறுத்தாய் தமியேன் என்னாது என்னை இ மூப்பிடையே - அயோ:4 57/3
பொன் தேர் அரசே தமியேன் புகழே உயிரே உன்னை - அயோ:4 60/3
வெம்பும் தமியேன் முன் விளக்கு என தோன்றும் அன்றே - ஆரண்:10 142/4
தருமே தமியேன் எனது ஆர் உயிர் தான் - சுந்:4 3/2
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன்
 எம்பிமாருக்கும் என் சிறு தாதைக்கும் இருவீர் - யுத்3:22 64/2,3

 மேல்
 
  தமியேனுடனே (1)
தாம் தாம் ஒழிய தமியேனுடனே
 போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ - ஆரண்:14 72/3,4

 மேல்
 
  தமியை (3)
தமியை நீ வருதற்கு ஒத்த தன்மை என் தையல் என்றான் - ஆரண்:6 35/4
தருவரேல் கொள்வென் அன்றேல் தமியை வேறு இடத்து சார - ஆரண்:6 46/3
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை - யுத்1:3 159/2

 மேல்
 
  தமிழ் (17)
நாவினான் உரையின்-படி நான் தமிழ்
 பாவினால் இது உணர்த்திய பண்பு-அரோ - பால:0 10/3,4
எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே - அயோ:10 28/2
மலையினை மண் உற அழுத்தலால் தமிழ்
 தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே - அயோ:12 44/3,4
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் - ஆரண்:3 41/4
என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் - ஆரண்:3 46/4
தண் தமிழ் தென்றல் என்னும் கோள் அரா தவழும் சாரல் - ஆரண்:14 6/3
தன்-பால் தழுவும் குழல் வண்டு தமிழ் பாட்டு இசைக்கும் தாமரையே - கிட்:1 28/2
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் - கிட்:13 31/1
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை - கிட்:14 2/3
தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் - கிட்:14 35/2
சாந்து அளாவிய கலவை-மேல் தவழ்வுறு தண் தமிழ் பசும் தென்றல் - சுந்:2 208/1
தென் தமிழ் உரைத்தோன் முன்னா தீது தீர் முனிவர் யாரும் - சுந்:3 129/1
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் - யுத்2:16 221/3
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை - யுத்3:22 101/4
இ சிலை இயற்கை மேல்_நாள் தமிழ் முனி இயம்பிற்று எல்லாம் - யுத்3:27 9/1
தமிழ் நெறி வழக்கம் அன்ன தனி சிலை வழங்க சாய்ந்தார் - யுத்4:34 22/2
இது தமிழ் முனிவன் வைகும் இயல் தரு குன்றம் முன் தோன்று - யுத்4:41 25/1

 மேல்
 
  தமிழ்_முனி (1)
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை - யுத்3:22 101/4

 மேல்
 
  தமிழ்நாட்டில் (1)
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ - கிட்:13 30/4

 மேல்
 
  தமிழ்நாட்டினை (1)
என்ற தென் தமிழ்நாட்டினை எங்கணும் - கிட்:15 52/1

 மேல்
 
  தமிழ்நாட்டு (1)
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் - கிட்:13 31/1

 மேல்
 
  தமிழ்நாடு (1)
இனிய தென் தமிழ்நாடு சென்று எய்தினார் - கிட்:15 50/4

 மேல்
 
  தமிழால் (1)
நீண்ட தமிழால் உலகை நேமியின் அளந்தான் - ஆரண்:3 36/4

 மேல்
 
  தமிழும் (1)
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் - கிட்:15 51/4

 மேல்
 
  தமை (4)
தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் - பால:21 3/3
அன்னையே அனைய அன்பின் அறவோர்கள் தமை விட்டு - ஆரண்:1 39/3
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் - சுந்:10 41/1
சேமித்தனர் இமையோர் தமை சிரத்து ஏந்திய கரத்தால் - யுத்3:27 146/1

 மேல்
 
  தமையன் (2)
தன் துணை தமையன் தனி வாளியின் - கிட்:11 15/1
தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் - யுத்2:16 153/4

 மேல்
 
  தமையனும் (1)
கலக்குவென் இது காணும் உன் தமையனும் கண்ணால் - யுத்3:22 62/4

 மேல்
 
  தமையனை (5)
முன் பிறந்த நின் தமையனை முறை தவிர்த்து உனக்கு - யுத்3:22 61/1
தமையனை கொன்று தம்பிக்கு வானர தலைமை - யுத்3:22 192/1
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் - யுத்3:27 168/2
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல - யுத்4:32 22/3
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் - யுத்4:40 112/4

 மேல்
 
  தமையும் (1)
மற்றையோர் தமையும் எல்லாம் வாள் எயிற்று அரவம் வந்து - யுத்2:19 191/1

 மேல்
 
  தயங்க (11)
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட - ஆரண்:10 5/3
தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க
 பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது - கிட்:10 77/2,3
தழுவா நின்ற கரும் கடல் மீது உதயகிரியில் சுடர் தயங்க
 எழுவான் என்ன மின் இமைக்கும் ஆரம் புரளும் இயல்பிற்று ஆய் - சுந்:2 214/1,2
தாலி அம் பெரு மலை தயங்க காண்டியால் - சுந்:5 55/4
தாரையின் நெடும் கற்றைகள் சொரிவன தயங்க
 ஆர மால் வரை அருவியின் அழி கொழும் குருதி - சுந்:11 48/2,3
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க
 புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன - சுந்:12 41/2,3
செம்பொன் மௌலி சிகரங்கள் தயங்க
 அம் பொன் மேரு வரை கோபுரம் ஆக - யுத்1:11 3/1,2
எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க
 புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் - யுத்2:18 253/3,4
தத்து நீர் கடல் முழுவதும் குருதியாய் தயங்க
 சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த - யுத்3:20 54/1,2
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க
 முத்த ஓடைய முரண் திசை முழு மத யானை - யுத்4:35 14/2,3
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க - யுத்4:37 117/4

 மேல்
 
  தயங்கி (2)
தொக்குடன் தயங்கி விண்ணவரின் தோன்றலால் - பால:3 31/2
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி - யுத்1:6 25/4

 மேல்
 
  தயங்கிய (1)
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய
 பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் - யுத்2:15 29/1,2

 மேல்
 
  தயங்கு (16)
தான் உயர் புகழ் என தயங்கு சோதிய - பால:3 33/2
தயங்கு தாரகை புரை தரள நீழலும் - பால:19 5/1
தையலாள் அமிழ்த மேனி தயங்கு ஒளி தழுவிக்கொள்ள - பால:22 9/2
சலம் வரு தரளமும் தயங்கு நீலமும் - பால:23 63/1
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன் - பால:23 64/3
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும் - அயோ:3 57/1
தயங்கு பூண் முலை சானகி இருந்துழி சார்ந்தான் - அயோ:4 212/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே - அயோ:12 44/4
தன் மானம் இலாத தயங்கு ஒளி சால் - ஆரண்:11 43/1
தவா நெடு வானகம் தயங்கு மீனொடும் - கிட்:1 3/3
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ் - கிட்:4 3/2
தடி வனம் மிடைந்தன தயங்கு பூண் ஒளி - கிட்:11 120/3
சண்ட வான் கிரண வாளால் தயங்கு இருள் காடு சாய்க்கும் - யுத்1:7 7/1
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி - யுத்2:16 315/3
தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு - யுத்2:19 203/3
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் - யுத்4:37 118/2

 மேல்
 
  தயங்கும் (3)
சகர நீர் வேலை தழுவிய கதிரின் தலை-தொறும் தலை-தொறும் தயங்கும்
 வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் - சுந்:3 74/3,4
தானவர் துரந்த ஏதி தழும்பொடு தயங்கும் தோளர் - சுந்:7 7/2
தம்பி முற்பகல் சந்திரர் நால்வரின் தயங்கும்
 கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி - யுத்1:5 48/1,2

 மேல்
 
  தயங்குவ (2)
தாங்கு சாமரை மாடு தயங்குவ
 ஓங்கிஓங்கி வளர்ந்து உயர் கீர்த்தியின் - பால:21 49/2,3
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் - யுத்3:22 100/1

 மேல்
 
  தயங்குவான் (1)
தக மலர்ந்து பொலிந்து தயங்குவான் - கிட்:11 21/4

 மேல்
 
  தயங்குற (2)
தாழ விட்ட செம் தோலன் தயங்குற
 சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் - அயோ:8 4/3,4
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி - யுத்4:35 10/4

 மேல்
 
  தயமுகன் (1)
தன்னுடை தானையோடும் தயமுகன் தருக என்று ஏய - சுந்:8 3/1

 மேல்
 
  தயமுகனார் (1)
நாக்கு அரியும் தயமுகனார் நாகரிகர் அல்லாமை - ஆரண்:6 117/2

 மேல்
 
  தயரத (4)
தள்ள_அரும் பெரும் புகழ் தயரத பெயர் - பால:4 6/3
தாங்கி நின்ற தயரத ராமனும் - ஆரண்:9 21/1
தராவலய நேமி உழவன் தயரத பேர் - ஆரண்:10 57/1
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம - யுத்4:42 11/3

 மேல்
 
  தயரத_ராமன் (1)
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம - யுத்4:42 11/3

 மேல்
 
  தயரதற்கு (2)
தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் - அயோ:3 93/4
இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் - ஆரண்:4 25/2

 மேல்
 
  தயரதன் (20)
தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே - பால:5 128/4
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் - பால:12 2/4
தயரதன் புதல்வன் என்பார் தாமரை கண்ணன் என்பார் - பால:13 42/1
தயரதன் எனும் பெயர் தனி செல் நேமியான் - பால:13 58/2
சாதுகை மாந்தர் எல்லாம் தயரதன் தன்னை ஒத்தார் - அயோ:3 70/4
தாவு இல் ஐம்பொறி மறுகு உற தயரதன் என்ன - அயோ:4 211/3
வனை கழல் தயரதன் மைந்தர் யாம் என்றார் - ஆரண்:4 17/4
தரும நீரர் தயரதன் காதலர் - ஆரண்:7 4/3
தம்பி தலை அற்ற படியும் தயரதன் சேய் - ஆரண்:9 1/1
சக்கரம் நடத்தும் எனையோ தயரதன் தன் - ஆரண்:11 28/3
தயரதன் தொல் குல தனையன் தம்பியோடு - ஆரண்:12 37/1
தயரதன் பணி ஈது என்ன சிந்தையில் தழுவி-நின்றான் - ஆரண்:13 126/2
தயரதன் கனக மாட தட மதில் அயோத்தி வேந்தன் - கிட்:2 27/4
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன்
 பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் - கிட்:3 4/1,2
தனையன் நொய்தினின் தயரதன் புதல்வனை சார்ந்தான் - கிட்:12 28/2
சினத்து உளார் யாவர் தீர்ந்தார் தயரதன் சிறுவன்-தன்னை - யுத்2:17 26/2
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் - யுத்3:27 14/4
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் - யுத்4:32 47/4
மயன் படைக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்-மேல் - யுத்4:37 102/4
வரத கேள் என தயரதன் உரை செய்வான் மறு இல் - யுத்4:40 116/1

 மேல்
 
  தயரதன்-தன் (1)
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி - ஆரண்:6 128/1

 மேல்
 
  தயரதனார் (1)
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு - யுத்4:38 25/3

 மேல்
 
  தயரதனும்தான் (1)
தண்டாத செங்கோல் தயரதனும்தான் அளித்தான் - அயோ:4 90/2

 மேல்
 
  தயரதனை (2)
அயன் புதல்வன் தயரதனை அறியாதார் இல்லை அவன் - பால:12 15/1
சாராத-முன்னம் தயரதனை போல் வீழ்ந்தார் - அயோ:4 92/4

 மேல்
 
  தயா (6)
தயா முதல் அறத்தினை தழீஇயது என்னவே - அயோ:14 53/4
தந்தாய் தனி அறத்தின் தாயே தயா நிலையே - அயோ:14 58/2
மா தயா உடைய தன் கணவன் வஞ்சன் வலியின் - ஆரண்:1 38/1
தரும தயா இவை தழுவும் தன்மையர் - கிட்:14 10/2
தாரம்தான் அலளேனும் தயா எனும் - சுந்:5 30/2
தன் துணை பெரும் தேவி தயா எனா - யுத்4:40 24/2

 மேல்
 
  தயாவிலி (1)
வன் தயாவிலி என்ன வருந்தினான் - கிட்:1 32/4

 மேல்
 
  தயாவு (1)
தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் - ஆரண்:10 126/2

 மேல்
 
  தயிர் (12)
தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும் - பால:2 28/1
தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும் - பால:10 13/1
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ - ஆரண்:2 29/3
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் - ஆரண்:4 23/1
தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது - கிட்:7 27/3
எழுந்த ஆம்பிகள் இடறின செறி தயிர்
 மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் - கிட்:10 46/2,3
தயிர் நிறத்து உறு கள் உள்ளம் தள்ளுற அறிவு தள்ளி - சுந்:2 188/1
மத்து உறு தயிர் என வந்து சென்று இடை - சுந்:5 69/1
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் - சுந்:10 30/2
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா - யுத்2:15 174/2
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் - யுத்3:27 142/3
உப்பு தேன் மது ஒண் தயிர் பால் கரும்பு - யுத்3:31 135/1

 மேல்
 
  தயிரின் (1)
மத்து உறு தயிரின் உள்ளம் மறுகினன் மயங்குகின்றான் - யுத்2:19 208/2

 மேல்
 
  தயிரும் (2)
செறி நறும் தயிரும் பாலும் வெண்ணெயும் சேந்த நெய்யும் - பால:1 15/1
தயிரும் வேரியும் தலைமயங்குமே - பால:2 55/4

 மேல்
 
  தயில (1)
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் - அயோ:6 27/4

 மேல்
 
  தயிலத்தோணி (1)
தொல் நெறி தயிலத்தோணி வளர்த்து-மின் என்ன சொன்னான் - யுத்3:29 61/4

 மேல்
 
  தயையினொடும் (1)
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் - பால:5 33/2

 மேல்
 
  தர (54)
வீழ்ந்தனன் அடி மிசை விழிகள் நீர் தர
 வாழ்ந்தனெம் இனி என மகிழும் சிந்தையான் - பால:5 47/1,2
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் - பால:5 71/4
உள் நிறம் காட்டினீர் என் உயிர் தர உலோவினீரே - பால:13 46/4
துண்ணெனும் முழக்கின துருக்கர் தர வந்த - பால:15 13/2
பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை - பால:20 24/2
குல காவலும் இன்று உனக்கு யான் தர கோடி என்றான் - அயோ:4 124/4
மாயா பழியாள் தர வற்கலை ஏந்தி வந்தார் - அயோ:4 142/4
தீரா மனத்தாள் தர வந்தன சீரம் என்றார் - அயோ:4 143/4
வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி - அயோ:4 144/1
வெம் வினையவள் தர விளைந்ததேயும் அன்று - அயோ:4 159/1
வருந்தி தான் தர வந்த அமுதையும் - அயோ:7 27/1
நறியன கனி காயும் நறவு இவை தர வல்லேன் - அயோ:8 36/2
செல்லுவென் நெறி தூரம் செறி புனல் தர வல்லேன் - அயோ:8 38/2
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த - அயோ:9 2/3
வாக்கினால் வரம் தர கொண்டு மைந்தனை - அயோ:11 64/1
அந்தர் வந்து என அந்தி தன் கை தர
 மந்த மந்த நடந்தது வாடையே - அயோ:14 14/3,4
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா - ஆரண்:2 32/3
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் - ஆரண்:6 120/2
தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர
 விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின - ஆரண்:7 52/2,3
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் - கிட்:3 12/3
திறத்துளி நோக்கின் செய்த வினை தர தெரிந்த அன்றே - கிட்:9 15/2
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு - கிட்:10 21/1
விழைவுறு பொருள் தர பிரிந்த வேந்தர் வந்து - கிட்:10 24/1
பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா - கிட்:10 46/1
சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை - கிட்:11 8/3
நாள் தர குறித்ததும் இன்று நாளை அ - கிட்:11 134/3
தம் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தர வந்த தானை - கிட்:12 22/2
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் - சுந்:1 63/2
வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் - சுந்:2 45/4
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் - சுந்:7 19/1
தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் - சுந்:7 19/2
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் - சுந்:7 27/3
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் - சுந்:9 13/3
தாய் அளந்து உலகங்கள் தர கொள்வான் - சுந்:13 7/2
குறுமுனி பெயரினான் நிறை தவர்க்கு இறை தர கொண்டு நின்றார் - யுத்1:2 87/4
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான் - யுத்1:3 1/2
இறையவன் தர நெடும் தவத்தின் எய்தினான் - யுத்1:4 43/4
நாயகன் தர நெடும் தவத்தின் நண்ணினன் - யுத்1:4 52/3
முன்னவன் தர பெற்றது ஓர் முழு வலி சிலையான் - யுத்1:5 50/2
தர வலோம் மலர் என்று உயிர் தாங்கிய - யுத்1:8 56/1
புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் - யுத்1:14 12/4
நீ தர கொள்வென் யானே இதற்கு இனி நிகர் வேறு எண்ணின் - யுத்1:14 29/3
நாய் தர கொள்ளும் சீயம் நல் அரசு என்று நக்கான் - யுத்1:14 29/4
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் - யுத்2:15 65/4
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத - யுத்2:19 10/3
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல - யுத்3:20 97/3
சேனையோர் சுழலும் தாரும் சேண் தர புலம்ப மற்றை - யுத்3:22 6/3
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி - யுத்3:24 23/4
தானே சிவன் தர பெற்றது தவம் நாள் பல உழந்தே - யுத்3:27 151/1
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் - யுத்3:30 12/3
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் - யுத்3:31 44/3
எந்தை தர வந்தனை எமக்கு உதவுகிற்பாய் - யுத்4:36 15/2
பயின்றன சுடர் தர பதும நாளங்கள் - யுத்4:37 144/2
அது திகழ் அனந்த வெற்பு என்று அருள் தர அனுமன் தோன்றிற்று - யுத்4:41 25/3

 மேல்
 
  தரக்கிற்றி-கொல் (1)
வான் தரக்கிற்றி-கொல் என்று குறை இரப்ப வரம் கொடுத்து ஆங்கு - பால:12 5/2

 மேல்
 
  தரங்க (7)
தரங்க வார் குழல் தாமரை சீறடி - பால:14 34/1
நீர் தரங்க வேலை அஞ்ச நீல மேகம் நாணவே - கிட்:7 11/2
தரங்க நீர் எழு தாமரை நான்முகன் தந்த - கிட்:12 39/1
தாழ் இரும் குருதியால் தரங்க வேலைகள் - சுந்:5 54/3
தரங்க வேலையின் நெடிய தன் வால் இட்ட தழலால் - சுந்:13 39/3
தரங்க நீர் வேலையில் தடித்து வீழ்ந்து-என - யுத்4:38 21/1
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் - யுத்4:41 22/3

 மேல்
 
  தரங்கங்கள்-தோறும் (1)
நீர் தரங்கங்கள்-தோறும் நிலம்-தொறும் - யுத்4:37 162/1

 மேல்
 
  தரங்கத்தால் (1)
தள்ளும் நீர் பெரும் கங்கை தரங்கத்தால்
 வள்ளி நுண் இடை மா மலராளொடும் - அயோ:7 19/1,2

 மேல்
 
  தரங்கத்து (1)
தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து
 எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன - பால:15 22/3,4

 மேல்
 
  தரங்கத்தூடே (1)
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே
 தீயிடை நடப்பான் போல செறி புனற்கு இறைவன் சென்றான் - யுத்1:7 2/3,4

 மேல்
 
  தரங்கம் (10)
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் - பால:2 11/2
பொங்கு இரும் பாற்கடல் தரங்கம் போலுமே - பால:3 26/4
செம் கிடை தரங்கம் கெண்டை சினை வரால் இனைய தேம்ப - பால:10 18/2
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி - பால:16 42/1
நீர் தரங்கம் நெடும் தடம் தோள்களா - ஆரண்:7 25/2
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம்
 மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே - ஆரண்:10 135/1,2
தரங்கம் கெண்டை வரால் ஆமை என்று இத்தகைய-தமை நோக்கி - கிட்:1 25/2
நிறைந்தன நெடும் குளம் நெருங்கின தரங்கம்
 குறைந்தன கரும் குயில் குளிர்ந்த உயர் குன்றம் - கிட்:10 70/1,2
தரளமும் பவளமும் தரங்கம் ஈட்டிய - யுத்1:4 26/1
தாங்கிய தரங்கம் ஆக கரையினை தள்ளி தள்ளி - யுத்2:18 261/3

 மேல்
 
  தரங்கமும் (1)
தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா - பால:3 18/3

 மேல்
 
  தரங்களின் (1)
தரங்களின் அமைந்து தாழ்ந்து அழகின் சார்பின - ஆரண்:6 7/1

 மேல்
 
  தரணி (7)
தம் குலம் விளங்குற தரணி தாங்கினார் - பால:5 2/2
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் - அயோ:1 16/2
தன் மா மகனும் தானும் தரணி பெறுமாறு அன்றி - அயோ:4 71/3
தந்திர தலைவரும் தரணி பாலரும்	 - அயோ:12 2/2
தரணி நின்னது என்று இயைந்த தன்மையால் - அயோ:14 109/2
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் - யுத்4:41 102/3
தம்பியரோடும் தானும் தருமமும் தரணி காத்தான் - யுத்4:42 21/3

 மேல்
 
  தரணி-தன்னை (1)
தாய் உரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி-தன்னை
 தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி - அயோ:13 35/1,2

 மேல்
 
  தரணியில் (1)
தள்ளு வன் கால் பொர தரணியில் தவழ் - கிட்:16 26/3

 மேல்
 
  தரத்தக்க (1)
வாய் தரத்தக்க சொல்லி என்னை உன் வசஞ்செய்வாயேல் - யுத்1:14 29/1

 மேல்
 
  தரத்தது (3)
எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் - அயோ:9 31/4
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி - யுத்2:16 184/2
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் - யுத்4:40 96/4

 மேல்
 
  தரத்தர (2)
மன் நகை தரத்தர ஒருத்தன் மனை உற்றாள் - யுத்1:2 50/3
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர
 வேந்த வெற்பை ஒருவன் விரல்களால் - யுத்1:9 46/2,3

 மேல்
 
  தரத்தரோ (1)
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் - யுத்2:19 233/3

 மேல்
 
  தரத்தன (1)
இலை கண்டோம் என தெரிப்ப அரும் தரத்தன ஏழும் - கிட்:4 4/4

 மேல்
 
  தரத்தனும் (1)
வெல்லலாம் தரத்தனும் அல்லன் மேலை நாள் - சுந்:12 56/2

 மேல்
 
  தரத்தாயோ (1)
தானவர்க்கு வேந்தன் நீ என்னும் தரத்தாயோ
 வானவர்க்கும் நீயே இறை தொல் மறை வல்லோய் - யுத்1:3 172/3,4

 மேல்
 
  தரத்தினானோ (1)
தான் தனி ஒருவன் தன்னை உரை-செயும் தரத்தினானோ
 வான் தரு வள்ளல் வெள்ளை வள் உகிர் வயிர மார்பின் - யுத்1:3 152/2,3

 மேல்
 
  தரத்து (1)
தரத்து உவாசவர் வேள்வியர் தண்டகம் அதுதான் - யுத்4:41 32/2

 மேல்
 
  தரத்தொடு (1)
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க - யுத்4:36 11/2

 மேல்
 
  தரம் (17)
தரம் பிறர் இன்மை உன்னி தருமமே தூது செல்ல - பால:10 2/2
இம்பர் நாட்டின் தரம் அல்லள் ஈங்கு இவள் - பால:14 40/1
தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து - பால:15 22/3
தரம் தரம் நடந்தன தானை வேந்தனை - பால:23 42/2
தரம் தரம் நடந்தன தானை வேந்தனை - பால:23 42/2
சொற்றும் தரம் அன்று இது சூழ் கழலாய் - ஆரண்:2 19/1
தரம் அடங்குவது அன்று இது தவம் செய்த தவமால் - சுந்:2 9/4
தரம் உறு நிலை-தொறும் சாளரம்-தொறும் - சுந்:12 14/2
தரம் பெறு தலைவரும் தழுவ தோன்றினான் - யுத்1:2 6/3
பின்னும் வீடணன் ஐய நின் தரம் அலா பெரியோர் - யுத்1:2 118/1
குத்தே என நின்றாய் இது கூறும் தரம் அன்றால் - யுத்2:15 169/4
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த - யுத்2:16 217/3
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த - யுத்3:22 167/4
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் - யுத்3:24 38/4
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் - யுத்3:27 127/4
நீக்கும் தரம் அல்லா முழு முதலோன் என நினைத்தான் - யுத்3:27 147/2
வேர்த்தான் இது விலக்கும் தரம் உளதோ முதல் வீரா - யுத்3:27 156/2

 மேல்
 
  தரமும் (1)
தாமரை இருந்த தையல் சேடி ஆம் தரமும் அல்லள் - ஆரண்:10 69/3

 மேல்
 
  தரல் (1)
வில்லினின் வலி தரல் அரிது எனலால் வெயிலினும் அனல் உமிழ் அயில் விரைவில் - யுத்3:28 25/1

 மேல்
 
  தரல்-பாற்று (1)
பழுது_இல் வாய்மையினாய் தரல்-பாற்று என்றான் - யுத்4:41 60/4

 மேல்
 
  தரலாமே (1)
தரும் தான் என்றால் நான்முகன் இன்னும் தரலாமே
 அருந்தா அந்த தேவர் இரந்தால் அமிழ்து என்னும் - பால:10 27/2,3

 மேல்
 
  தரவு (1)
தரவு வேண்டினென் என்றனன் தாமரை_கண்ணன் - யுத்3:22 86/4

 மேல்
 
  தரவே (1)
தவள் மதி புனை அரன் நிகர் முனி தரவே - பால:5 122/4

 மேல்
 
  தரள் (1)
வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக - கிட்:15 12/3

 மேல்
 
  தரள (15)
கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன - பால:3 36/3
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை - பால:5 35/3
தாமரை மலர் முக தரள வாள் நகை - பால:5 45/3
சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே - பால:14 18/4
தயங்கு தாரகை புரை தரள நீழலும் - பால:19 5/1
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி - பால:23 54/2
சந்திரற்கு உவமை-செய் தரள வெண்குடை - அயோ:1 3/1
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க - அயோ:3 76/1
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை - கிட்:15 32/1
பொன்னகர் தரள பந்தர் கற்பக பொதும்பர் பொன்_தோள் - சுந்:2 184/3
சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து - யுத்1:1 8/3
வால் நிற தரள பந்தர் மரகதம் நடுவண் வைத்த - யுத்1:10 17/3
தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள
 தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி - யுத்4:37 118/3,4
பாகு அடர்ந்து அமுது பில்கும் பவள வாய் தரள பத்தி - யுத்4:40 31/1
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் - யுத்4:40 33/1

 மேல்
 
  தரளத்தின் (2)
தூ மழை தரளத்தின் தோம் இல் வெண் மழை - அயோ:2 43/2
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க - யுத்4:35 14/1

 மேல்
 
  தரளம் (9)
நெல் மலை அல்லன நிரை வரு தரளம்
 சொல் மலை அல்லன தொடு கடல் அமிர்தம் - பால:2 47/1,2
நாகுகள் உமிழ்வன நகை புரை தரளம் - பால:2 48/4
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம்
 மா தாம்பு அற்று என்ன மழை கண்ணீர் ஆலி உக - அயோ:4 97/2,3
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் - அயோ:7 7/1
ஆறு இடு மணியொடு தரளம் அப்பியே - அயோ:10 46/4
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா - ஆரண்:11 57/3
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் - கிட்:13 58/2
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து - சுந்:2 117/2
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த - சுந்:3 81/1

 மேல்
 
  தரளமும் (6)
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா - பால:7 8/3
சலம் வரு தரளமும் தயங்கு நீலமும் - பால:23 63/1
சங்கமும் மகர மீனும் தரளமும் மணியும் தள்ளி - அயோ:13 50/1
மழை படு தரளமும் மணியும் வாரி நேர் - கிட்:1 10/2
தரளமும் பவளமும் தரங்கம் ஈட்டிய - யுத்1:4 26/1
மத்தகத்து உகு தரளமும் வளை சொரி முத்தும் - யுத்3:20 54/4

 மேல்
 
  தரன் (2)
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் - சுந்:11 30/2
தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன் - யுத்4:37 135/3

 மேல்
 
  தராதல (1)
தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை - யுத்3:21 39/1

 மேல்
 
  தராதலத்து (2)
தராதலத்து எவரும் பேண அவனையே சலிக்கும் நீரால் - ஆரண்:10 108/2
இ தராதலத்து இயம்புதற்கு உரியவர் யாரே - யுத்4:41 17/4

 மேல்
 
  தராதலம் (1)
தராதலம் முதல் உலகு அனைத்தும் தள்ளுற - பால:23 47/1

 மேல்
 
  தராபதி-காண் (1)
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் - பால:12 3/4

 மேல்
 
  தராவலய (1)
தராவலய நேமி உழவன் தயரத பேர் - ஆரண்:10 57/1

 மேல்
 
  தரி (1)
மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே - யுத்2:18 269/3

 மேல்
 
  தரிக்க (1)
தான் தனியவள் வர தரிக்க வல்லரோ - ஆரண்:10 26/4

 மேல்
 
  தரிக்கலாதார் (1)
தனிமையும் அரக்கர் தானை பெருமையும் தரிக்கலாதார்
 பனி வரு கண்ணர் விம்மி பதைக்கின்ற நெஞ்சர் பாவத்து - யுத்3:31 72/2,3

 மேல்
 
  தரிக்கிலன் (1)
தரிக்கிலன் மடங்கல் ஏற்றால் தொலைப்புண்டு சாய்ந்து போன - யுத்2:19 285/3

 மேல்
 
  தரிக்கிலா (1)
தஞ்சம் நான் உனை தேற்ற தரிக்கிலா
 வஞ்ச நீ பெரும் செல்வத்து வைகினை - யுத்4:37 178/1,2

 மேல்
 
  தரிக்கிலாதாள் (1)
தாய் எரி வீழ கண்ட பார்ப்பு என தரிக்கிலாதாள் - யுத்2:17 31/4

 மேல்
 
  தரிக்கிலாதான் (1)
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான்
 ஆழ்ந்து எழு துன்பத்தாளை அரக்கன் இன்று அயில் கொள் வாளால் - யுத்3:26 55/2,3

 மேல்
 
  தரிக்கிலாமை (1)
தன் படை உற்ற தன்மை நோக்கினான் தரிக்கிலாமை
 அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி - யுத்2:18 217/1,2

 மேல்
 
  தரிக்கிலாமையால் (1)
தாய் தனி குறுகலும் தரிக்கிலாமையால்
 வாய் திறந்து அரற்றின மறைகள் நான்கொடும் - யுத்4:40 67/2,3

 மேல்
 
  தரிக்கிலான் (1)
தன்னையும் சுடுவது தரிக்கிலான் என - பால:10 61/2

 மேல்
 
  தரிக்கிலேன் (1)
தாதியர்க்கு ஆட்செய தரிக்கிலேன் என்றாள் - அயோ:2 61/4

 மேல்
 
  தரிக்கிலை (1)
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் - யுத்2:19 79/3

 மேல்
 
  தரிக்கும் (1)
இ நிலை உடையவள் தரிக்கும் என்றியேல் - சுந்:5 70/1

 மேல்
 
  தரிக்குமாறு (1)
தாரம் வௌவினன் என்ற சொல் தரிக்குமாறு உளதோ - கிட்:3 71/4

 மேல்
 
  தரித்த (4)
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ - பால:13 5/1
தழையுறு சாலை-நின்றும் தனி சிலை தரித்த மேரு - ஆரண்:7 64/2
சங்கமும் தரித்த மால் மற்று இ நகர் தன்னை சாரார் - யுத்1:14 23/2
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த
 கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல - யுத்3:22 76/1,2

 மேல்
 
  தரித்தல் (1)
சாளரத்தூடு வந்து தவழ்தலும் தரித்தல் தேற்றான் - ஆரண்:10 164/1

 மேல்
 
  தரித்தார் (1)
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் - யுத்4:37 119/4

 மேல்
 
  தரித்தான் (3)
சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் - பால:7 27/4
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா - ஆரண்:7 61/3
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் உடல் தரித்தான்
 தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் - யுத்3:27 125/2,3

 மேல்
 
  தரித்திடின் (1)
சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின் - யுத்3:31 11/3

 மேல்
 
  தரித்து (1)
ஓர் இடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்ககிற்றில - யுத்1:6 45/2

 மேல்
 
  தரித்தேன் (1)
ஆனது அனைத்தும் ஆவி தரித்தேன் அயர்கின்றேன் - ஆரண்:11 3/1

 மேல்
 
  தரித்தோர் (1)
வன்மை தரித்தோர் மானிடர் மற்று அங்கு அவர் வாளால் - ஆரண்:11 4/1

 மேல்
 
  தரிப்பதானாள் (1)
சங்கையள் ஆய தையல் சிறிது உயிர் தரிப்பதானாள் - யுத்3:23 29/4

 மேல்
 
  தரிப்பார் (1)
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார்
 யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும - யுத்3:31 44/1,2

 மேல்
 
  தரிப்பு (1)
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய - கிட்:16 16/2

 மேல்
 
  தரியா (1)
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா
 உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும் - யுத்2:15 174/2,3

 மேல்
 
  தரியாதாள் (1)
தண் தாமரை பூ நெருப்புற்ற தன்மை உற்றாள் தரியாதாள்
 பெண் தான் உற்ற பெரும் பீழை உலகுக்கு எல்லாம் பெரிது அன்றோ - யுத்3:23 4/3,4

 மேல்
 
  தரியாது (2)
ஒரு நாள் தரியாது ஒழிவார் உளரோ - பால:23 4/4
கான் அடைந்தேன் என்ன தரியாது காவல நீ - அயோ:14 63/2

 மேல்
 
  தரியாள் (1)
தரியாள் நடந்தாள் இல்லளேல் தளர்ந்த போதும் தகவேயோ - கிட்:1 23/2

 மேல்
 
  தரியேம் (1)
வாழ்ந்தே இருப்ப தரியேம் வந்தேம் வந்தேம் இனியே - அயோ:4 83/4

 மேல்
 
  தரின் (1)
குசை பரியோய் தரின் இன்று கொள்வேன் அன்றேல் - அயோ:3 23/3

 மேல்
 
  தரினும் (1)
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் - கிட்:10 96/2

 மேல்
 
  தரீமுகன் (1)
சாகரத்தொடும் தரீமுகன் என்பவன் சார்ந்தான் - கிட்:12 10/4

 மேல்
 
  தரு (115)
நல் மலை அல்லன நதி தரு நிதியம் - பால:2 47/3
மன்னவர் தரு திறை அளக்கும் மண்டபம் - பால:3 61/1
மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் - பால:4 1/4
தரு உடை கடவுள் வேந்தன் சாற்றுவான் எனது கூறு - பால:5 24/1
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் - பால:5 30/2
தெருள் தரு வேள்வியின் கடன்கள் தீர்ந்துழி - பால:5 91/3
நிறை தரு சாலை தாள் நீக்கி யாவையும் - பால:5 108/2
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா - பால:5 129/1
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா - பால:5 130/2
மதி தரு குமரரும் வலியர்-கொல் எனவே - பால:5 130/4
தரு வனத்துள் யான் இயற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறு தவம் செய்வோர்கள் - பால:6 11/1
கயம் தரு நறும் புனல் கையில் தீண்டலும் - பால:8 24/1
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல - பால:9 20/1
வரம் தரு முனிவன் எய்த வருதலும் வெருவி மாயா - பால:9 20/2
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை - பால:10 7/3
தடம் தரு தாமரை தாளுமே அல - பால:10 57/2
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் - பால:10 57/3
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் - பால:17 6/1
உலம் தரு வயிர திண் தோள் ஒழுகி வார் ஒளி கொள் மேனி - பால:17 10/1
தேன் தரு கமல செவ்வாய் திறந்தனள் நுகர நாணி - பால:19 19/3
தூண் தரு வயிர தோளான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் - பால:20 3/4
தன் ஏர் புரை தரு தம்பியர் தழுவி செல மழை-வாய் - பால:24 4/3
மண்டலம் தரு மதி கெழு மழை முகில் அனைய - அயோ:1 54/1
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் - அயோ:3 61/1
இணர் ஆர் தரு தார் அரசன் இடரால் அயர்வான் வினையேன் - அயோ:4 54/3
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் - அயோ:4 74/2
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் - அயோ:9 10/2
நடையினன் மறை நாலும் நடம் நவில் தரு நாவான் - அயோ:9 21/4
நல் தவ முனி அந்தோ விதி தரு நவை என்பான் - அயோ:9 25/2
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன - அயோ:13 38/1
தேன் தரு மலருளான் சிறுவ செய்வென் என்று - அயோ:14 124/3
வான் தரு சேனையும் மற்றும் சுற்றுற - அயோ:14 135/3
பண்டைய அயன் தரு பாலகில்லரும் - ஆரண்:3 3/1
பனி தரு தெய்வ பஞ்சவடி எனும் பருவ சோலை - ஆரண்:5 7/2
பிடி தரு நடையினள் பெண்மை நன்று இவன் - ஆரண்:6 12/2
பரம் தரு நான்முகன் பழிப்பு உற்றான்-அரோ - ஆரண்:6 18/2
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை - ஆரண்:7 119/2
கறந்தால் என நீர் தரு சந்திரகாந்தத்தாலே - ஆரண்:10 155/3
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் - ஆரண்:10 162/3
அறம் தரு வள்ளல் ஈண்டு இங்கு அரும் தவம் முயலும் நாளுள் - ஆரண்:12 54/2
அரண் தரு திரள் தோள் சால உள எனின் ஆற்றல் உண்டோ - ஆரண்:12 61/1
தரு சொல் கருதேன் ஒரு தையலை யான் - ஆரண்:14 65/2
பரல் தரு கானகத்து அரக்கர் பல் கழல் - ஆரண்:14 78/1
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன - ஆரண்:16 1/1
காதி காதலன் தரு கடலின் அன்னது - கிட்:1 4/4
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து - கிட்:2 27/1
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் - கிட்:3 5/4
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் - கிட்:4 5/3
நீரும் நீர் தரு நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிவந்த - கிட்:7 64/3
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் - கிட்:7 66/3
ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே - கிட்:7 86/1
மாலினால் தரு வன் பெரும் பூதங்கள் - கிட்:7 119/3
சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில் - கிட்:11 19/1
தரு வினைத்து ஆகையின் தாழ்விற்று ஆகுமோ - கிட்:11 132/3
மிடல் திசை-கண் வினதன் விறல் தரு
 படையொடு உற்று படர்க என பன்னினான் - கிட்:13 10/3,4
ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள் - சுந்:2 75/3
வடம் தரு தடம் கொள் புய மைந்தர் கலவி போர் - சுந்:2 158/1
கிடந்தனர் நடந்தது புணர்ச்சி தரு கேதம் - சுந்:2 158/4
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம் - சுந்:2 161/3
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் - சுந்:2 173/4
அறம் தரு சிந்தை என் ஆவி நாயகன் - சுந்:3 34/2
தரு உயர் சோலை திசை-தொறும் கரிய தழல் உமிழ் உயிர்ப்பு முன் தவழ - சுந்:3 92/2
சென்று இறங்கி மறம் தரு செம் கணாய் - சுந்:3 99/4
திலகமே உன் திறத்து அனங்கன் தரு
 கலகம் அல்லது எளிமையும் காண்டியோ - சுந்:3 100/3,4
தரு ஒன்றிய கான் அடைவாய் தவிர் நீ - சுந்:4 7/1
முரண் தரு மேரு வில் முரிய மூரி நாண் - சுந்:4 49/2
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய் - சுந்:4 62/1
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே - சுந்:6 20/1
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ - சுந்:6 21/2
கானத்து ஆர் தரு அண்ணல் கடாவவே - சுந்:6 37/4
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் - சுந்:7 21/3
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து - சுந்:7 44/1
வலம் தரு தோளவர் ஐவரும் வந்தார் - சுந்:9 46/4
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச - சுந்:9 57/2
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் - சுந்:9 57/3
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா - யுத்1:2 117/1
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து போய் மறையும் - யுத்1:3 12/1
தரு முதல் தலைவனும் தானும் ஆனவன் - யுத்1:3 64/2
தரு பரன் அருள் இனி சான்று வேண்டுமோ - யுத்1:3 67/4
அழல் தரு கதிரோன் தோன்றும் உதயத்தோடு அத்தம் ஆன - யுத்1:3 151/3
வான் தரு வள்ளல் வெள்ளை வள் உகிர் வயிர மார்பின் - யுத்1:3 152/3
மறம் தரு சிந்தையன் மதியின் நீங்கினான் - யுத்1:4 45/1
நெறி தரு மாருதி என்னும் நேர் இலா - யுத்1:4 83/3
வழை தரு எடுத்து அருகு வந்தனர் அநேகர் - யுத்1:9 10/4
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை - யுத்1:12 9/3
தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த - யுத்1:12 46/3
அறம் தரு தவத்தை ஆயும் அறிவினால் அவற்றை முற்றும் - யுத்1:14 7/1
கணம் தரு குரங்கொடு கழிவது அன்று இது - யுத்2:16 103/1
நிணம் தரு நெடும் தடிக்கு உலகு நேருமோ - யுத்2:16 103/2
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் - யுத்2:16 221/3
எண் தரு கருமம் மற்று இதனின் இல் என - யுத்2:16 263/3
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா - யுத்2:18 145/4
தரு வனம் அனைய தோளான்-தன் எதிர் தானிமாலி - யுத்2:18 264/3
பாம்பின் தரு வெம் படை பாசுபதத்தினோடும் - யுத்2:19 12/1
தேம்பல் பிறை சென்னி வைத்தான் தரு தெய்வ ஏதி - யுத்2:19 12/2
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற - யுத்2:19 98/1
அறம் தரு சிந்தை ஐய ஆர்த்தும் என்று அனுமன் சொன்னான் - யுத்2:19 272/4
கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர் - யுத்3:20 6/3
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் - யுத்3:22 81/4
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் - யுத்3:22 113/2
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி - யுத்3:24 33/2
பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் - யுத்3:24 42/4
தரு வனம் ஒன்றில் வானோர் தலைத்தலை மயங்கி தாழ - யுத்3:24 50/1
தரு நெறி தருமமே காட்ட தாழ்க்கிலன் - யுத்3:24 91/2
அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய - யுத்3:26 6/4
கால் தரு காலில் கையில் கழுத்தினில் நுதலில் கண்ணில் - யுத்3:27 94/2
வரம் தரு முதல்வன் மற்றை மான் மறி கரத்து வள்ளல் - யுத்3:28 57/1
தடற்று வாள் உருவி தரு தூதரை - யுத்3:29 5/2
விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப - யுத்4:35 27/3
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் - யுத்4:37 47/1
தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் - யுத்4:37 89/4
நோய்க்கும் நோய் தரு வினைக்கும் நின் பெரும் பெயர் நொடியின் - யுத்4:37 122/3
விடம் தரு விழியது முடுகி வேலையில் - யுத்4:37 153/3
இது தமிழ் முனிவன் வைகும் இயல் தரு குன்றம் முன் தோன்று - யுத்4:41 25/1
துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர் - யுத்4:41 41/2

 மேல்
 
  தருக்கி (4)
தருக்கி உற்று எதிர் தாக்கின தானையே - யுத்2:15 18/4
தருக்கி வீசிட விசும்பு இடம் இன்மையின் தம்மின் - யுத்2:15 189/1
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க - யுத்3:22 170/3
தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி - யுத்4:37 118/4

 மேல்
 
  தருக்கிய (1)
தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை - கிட்:11 73/1

 மேல்
 
  தருக்கின் (2)
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர் - கிட்:7 26/3
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி - யுத்2:16 184/2

 மேல்
 
  தருக்கினர் (4)
சிரத்தினர் தருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையார் - ஆரண்:7 39/4
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க - ஆரண்:10 78/3
தருக்கினர் கெடுவர் என்றல் தத்துவ நிலையிற்று அன்றோ - ஆரண்:11 31/2
தாள் பெயர்த்து இடம் பெறாது தருக்கினர் நெருக்குவாரும் - சுந்:7 14/3

 மேல்
 
  தருக்கினால் (1)
தாக்க_அரும் சடாயுவை தருக்கினால் உயிர் - கிட்:16 29/3

 மேல்
 
  தருக்கினாலே (1)
தக்கவாறு இயற்றி மற்று உன் சிலை வலி தருக்கினாலே
 புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் - யுத்3:27 4/3,4

 மேல்
 
  தருக்கினான் (1)
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான்
 வலம் கொள் பேர் உலகம் மேருவோடு உடன் மறிக்கும் மாருதி-தன் வாசம் நாறு - யுத்2:19 81/2,3

 மேல்
 
  தருக்கினின் (1)
சலத்த காலனை தறுகணர்க்கு அரசனை தருக்கினின் பெரியானை - யுத்2:16 341/3

 மேல்
 
  தருக்கினோன்-தன் (1)
தளிர்_இயல் பொருட்டின் வந்த சீற்றமும் தருக்கினோன்-தன்
 கிளர் இயல் உருவினோடும் கிழிப்புற கிளர்ந்து தோன்றும் - யுத்4:37 205/1,2

 மேல்
 
  தருக்கு (10)
தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன் - ஆரண்:3 54/2
தந்தது உன் அரசு என்று தருக்கு இலான் - கிட்:7 101/3
தாரம் ஆவதை தாங்கும் தருக்கு அதோ - கிட்:7 105/4
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் - சுந்:2 229/2
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் - சுந்:7 11/2
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா - சுந்:14 36/4
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர் - யுத்1:2 23/2
தருக்கு இனி இன்றொடும் சமையும் தான் எனா - யுத்2:16 260/2
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான் - யுத்3:22 164/3
தாழ் இல் என் படை தருக்கு அறும் என்பது ஓர் தன்மை - யுத்4:32 11/4

 மேல்
 
  தருக்கும் (2)
தருக்கும் அம் மாருதி தனிமை தன்மையும் - சுந்:9 25/2
தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை - யுத்1:4 77/1

 மேல்
 
  தருக்குறும் (1)
தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கோய் - கிட்:9 16/3

 மேல்
 
  தருக (20)
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ - பால:24 35/3
பின் தருக என்று தன் பிரிவு_இல் காதலின் - அயோ:14 46/3
நீ விடை தருக என நிறுவினன் நெறியால் - ஆரண்:2 37/3
தருக இ பணி எம்-வயின் தான் என்றார் - ஆரண்:7 10/4
பற்றி தருக என்பென் என பதையா - ஆரண்:11 48/3
இலங்கையை இடந்து வேரொடு இ-வயின் தருக என்றாலும் - கிட்:17 21/1
தன்னுடை தானையோடும் தயமுகன் தருக என்று ஏய - சுந்:8 3/1
அண்டர்_கோன் தன்னை பற்றி தருக எனா அடியேன் நிற்க - சுந்:10 3/1
கொல்லலை தருக என கூறுவீர் என்றான் - சுந்:12 27/4
சீதையை தருக என்று என செப்பினான் - சுந்:12 101/3
அடல் படைத்து அவனியை பெரு வளம் தருக என்று அருளினானும் - யுத்1:2 83/3
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த - யுத்1:4 119/2
தருண மங்கையை மீட்பது ஓர் நெறி தருக என்னும் - யுத்1:6 2/1
முடுக்கினன் தருக என மூன்று கோடியர் - யுத்1:8 8/1
முன் தருக என்ற தேவர் முதுகு புக்கு அமரில் முன்னம் - யுத்1:9 84/3
தருக என் தேர் படை சாற்று என் கூற்றையும் - யுத்2:16 88/1
தண்ணீர் தருக என்றனர் தாவுற ஓடி - யுத்2:18 252/1
வல்லியம் முனிந்தால்-அன்னான் வருக தேர் தருக என்றான் - யுத்3:28 12/4
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் - யுத்4:40 115/3
ஈண்டு கூய் தருக என்ன வந்து எய்தினார் - யுத்4:41 52/3

 மேல்
 
  தருகிற்றிலையேல் (1)
நீ தா தருகிற்றிலையேல் நெருப்பு ஆதி என்னா - சுந்:4 85/3

 மேல்
 
  தருகின்ற (1)
வேதனை தருகின்ற வில்லை நோக்கி தன் - பால:13 11/2

 மேல்
 
  தருகின்றேன் (1)
செவ்வி இளம் சிறுவர்களை தருகின்றேன் இனி தேவர் - பால:12 19/3

 மேல்
 
  தருகுவர் (1)
வெற்றியும் தருகுவர் வினையம் வேண்டுவர் - யுத்1:4 71/1

 மேல்
 
  தருகுவென் (4)
மேயின பொருள் நாடி தருகுவென் வினை முற்றும் - அயோ:8 37/3
நொய்தினின் வென்று பற்றி தருகுவென் நொடியில் நுன்-பால் - சுந்:10 4/4
ஏ எனும் அளவில் பற்றி தருகுவென் இடர் என்று ஒன்றும் - சுந்:11 12/2
வேக வெம் படையின் கொன்று தருகுவென் வென்றி என்றான் - யுத்3:26 17/4

 மேல்
 
  தருகுற்று (1)
சவுளமொடு உபநயம் விதிமுறை தருகுற்று
 இ அளவது என ஒரு கரை பிறிது இலவா - பால:5 122/1,2

 மேல்
 
  தருகைக்கு (1)
தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் - யுத்2:15 170/4

 மேல்
 
  தருண (3)
புதுக்கினர் என தருண மங்கையர் பொலிந்தார் - பால:15 16/4
சம்பக நறும் பொழில்களில் தருண வஞ்சி - அயோ:5 14/1
தருண மங்கையை மீட்பது ஓர் நெறி தருக என்னும் - யுத்1:6 2/1

 மேல்
 
  தருணம் (1)
தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் - ஆரண்:4 25/4

 மேல்
 
  தருதல் (1)
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன் - யுத்1:3 52/2

 மேல்
 
  தருதலாலே (1)
சீதையை தருதலாலே திருமகள் இருந்த செய்ய - பால:10 4/3

 மேல்
 
  தருதற்கு (2)
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன - ஆரண்:16 1/1
தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர் - கிட்:17 23/2

 மேல்
 
  தருதி (12)
தருதி இ வரம் என சொலி உயிர் உற தழுவி - அயோ:1 70/2
யான் கொண்டு ஊடாடும்-வண்ணம் இராமனை தருதி என்-பால் - ஆரண்:10 79/4
தென்றலை பகையை செய்த சீதையை தருதி என்றான் - ஆரண்:11 33/4
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த - ஆரண்:11 60/3
இருந்து அருள் தருதி எம்மோடு என்று அடி இணையின் வீழ்ந்தான் - கிட்:9 19/4
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் - சுந்:10 1/4
தருதி வில் எனும் அளவையில் தம்பியும் வெம்பி - யுத்1:6 12/3
வழியினை தருதி என்றான் வருணனை நோக்கி வள்ளல் - யுத்1:7 19/4
வன் பழி தருதி போலாம் வரன்முறை அறியா வார்த்தை - யுத்1:13 17/2
ஈண்டு நம் தூதர் தம்மை இவ்வழி தருதி என்றான் - யுத்2:16 6/3
செறி சுடர் மந்தரம் தருதி சென்று என - யுத்3:24 97/2
உன்னை நீ அவரை வென்று தருதி என்று உணர்ந்தும் அன்றால் - யுத்3:28 8/3

 மேல்
 
  தருதியால் (1)
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் - யுத்4:37 8/3

 மேல்
 
  தருதிர் (9)
கொய்து அவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரால் - பால:14 53/4
கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் - பால:16 23/4
அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ - பால:22 2/2
சென்று இனி தருதிர் என்ன வந்தன சிவன் சேர் வெள்ளி - அயோ:13 45/2
தரும் கதிர் சீத யாக்கை சந்திரன் தருதிர் என்ன - ஆரண்:10 111/2
போய தையலை தருதிர் என்று இராகவன் புகல - கிட்:10 45/2
சென்று இவண் தருதிர் என்றான் என்றலும் நால்வர் சென்றார் - யுத்2:16 43/2
பற்றி நீர் தருதிர் அன்றேல் பசும் தலை கொணர்திர் பாரித்து - யுத்2:17 28/2
வரன்முறை தவிர்ந்தான் வல்லை தருதிர் என் மகனை என்றான் - யுத்3:22 1/4

 மேல்
 
  தருதிரோ (1)
ஒருவிர் வந்து உயிர் தருதிரோ உம் படையோடும் - யுத்3:22 59/2

 மேல்
 
  தருதும் (2)
தருதும் ஈண்டு என்பது சாற்றி தானையை - அயோ:12 21/3
இவ்வழி தருதும் என்பது இயம்பல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றால் - ஆரண்:10 112/2

 மேல்
 
  தருப்பை (4)
தண்டிலம் விரித்தனன் தருப்பை சாத்தினன் - பால:23 84/1
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ - அயோ:2 31/4
மெய் தருப்பை நூல் பிறழும் மேனியார் - கிட்:15 17/3
நெல்லினால் அலக்கும் காலும் நிரப்பினான் தருப்பை என்னும் -