<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

தீ-முதல் சொற்கள்
தீ 188
தீ-மேல் 1
தீ-அரோ 1
தீ_இனம் 1
தீக்க 2
தீக்கின்றது 1
தீக்கும் 3
தீகின்றாள் 1
தீகுவ 1
தீங்கின்-பால் 1
தீங்கினன் 1
தீங்கினை 1
தீங்கு 16
தீங்குதான் 1
தீங்கும் 3
தீங்குறு 1
தீச்செல 1
தீட்ட 2
தீட்ட_அரு 1
தீட்டலால் 1
தீட்டாத 1
தீட்டி 4
தீட்டிய 7
தீட்டியது 1
தீட்டின 1
தீட்டினாள் 1
தீட்டு 2
தீட்டும் 1
தீண்ட 20
தீண்ட_அரு 1
தீண்ட_அரும் 2
தீண்டல் 1
தீண்டல்-தன்னால் 1
தீண்டலர் 1
தீண்டலால் 1
தீண்டலாவது 1
தீண்டலின் 1
தீண்டலும் 5
தீண்டவும் 1
தீண்டவே 1
தீண்டற்கு 1
தீண்டா 1
தீண்டா-முன் 1
தீண்டா-முன்னம் 2
தீண்டான் 1
தீண்டி 8
தீண்டிய 3
தீண்டில 1
தீண்டிலன் 1
தீண்டின 1
தீண்டினவா 1
தீண்டினள் 1
தீண்டினன் 1
தீண்டினான் 2
தீண்டு 2
தீண்டு-தோறு 1
தீண்டுகின்ற 1
தீண்டுகின்றது 1
தீண்டுதல் 2
தீண்டும் 1
தீண்டுமேல் 1
தீண்டுமோ 1
தீண்டுவான் 1
தீண்டுற்றிலன் 1
தீண்டேன் 1
தீத்த 1
தீதர 1
தீதலால் 1
தீதா 1
தீது 46
தீது_அற 1
தீது_அறும் 1
தீது_இலர் 1
தீது_இலா 2
தீது_இலாத 1
தீதோ 1
தீந்த 2
தீந்தது 1
தீந்தவா 1
தீந்தன 2
தீந்து 8
தீப்பான் 1
தீப 2
தீபத்தின் 1
தீபம் 7
தீபமும் 2
தீபமே 2
தீம் 24
தீமை 31
தீமை-தன்னால் 1
தீமைகள் 2
தீமைதான் 2
தீமையது 1
தீமையால் 1
தீமையும் 9
தீமையே 1
தீமையை 1
தீமையோ 1
தீமையோர் 1
தீமையோரை 1
தீய்க்கும் 5
தீய்க்குமால் 1
தீய்த்து 2
தீய்தலும் 1
தீய்ந்த 1
தீய்ந்தன 2
தீய்ந்திலா 1
தீய்ந்து 4
தீய்ந்துறும் 1
தீய 49
தீயது 1
தீயதே 1
தீயர் 2
தீயரே 1
தீயவர் 16
தீயவரொடு 1
தீயவள் 2
தீயவன் 14
தீயவும் 2
தீயவை 3
தீயள் 1
தீயளால் 1
தீயன் 2
தீயன 9
தீயார் 3
தீயாரின் 1
தீயாரும் 1
தீயால் 2
தீயாள் 1
தீயாளர் 1
தீயிடை 16
தீயில் 4
தீயின் 17
தீயினர் 1
தீயினன் 2
தீயினால் 8
தீயினாள் 1
தீயினான் 1
தீயினில் 2
தீயினும் 4
தீயினை 3
தீயும் 9
தீயுமால் 1
தீயே 4
தீயை 6
தீயையும் 3
தீயொடு 3
தீயொடும் 1
தீயோ 1
தீயோய் 3
தீயோர் 5
தீயோன் 9
தீயோனும் 1
தீர் 32
தீர்க்க 6
தீர்க்ககிற்பார் 1
தீர்க்ககிற்றிலேன் 2
தீர்க்கபாதனும் 1
தீர்க்கல் 1
தீர்க்கினும் 1
தீர்க்கும் 8
தீர்க்குவாரை 1
தீர்க்கையான் 1
தீர்க 2
தீர்கலாது 1
தீர்கில 1
தீர்கிலம் 2
தீர்கிலன் 2
தீர்கிலாது 1
தீர்கிலேன் 1
தீர்குதும் 1
தீர்குவெனோ 1
தீர்கெனோ 1
தீர்த்த 7
தீர்த்தது 1
தீர்த்தம் 4
தீர்த்தமும் 1
தீர்த்தல் 2
தீர்த்தற்கு 1
தீர்த்தன் 4
தீர்த்தன்-மாட்டு 1
தீர்த்தன்-மேல் 2
தீர்த்தனன் 1
தீர்த்தனும் 5
தீர்த்தனை 3
தீர்த்தா 1
தீர்த்தாய் 2
தீர்த்தான் 8
தீர்த்தானும் 1
தீர்த்தி 5
தீர்த்திரால் 1
தீர்த்து 7
தீர்த்தும் 1
தீர்த்துளது 1
தீர்தர 1
தீர்தல் 1
தீர்தலால் 1
தீர்தலும் 2
தீர்தி 4
தீர்தியோ 1
தீர்திர் 1
தீர்திரால் 1
தீர்தும் 2
தீர்ந்த 21
தீர்ந்ததால் 2
தீர்ந்தது 5
தீர்ந்ததோ 2
தீர்ந்தவர் 2
தீர்ந்தவால் 1
தீர்ந்தவே 1
தீர்ந்தவே-கொலாம் 1
தீர்ந்தன 4
தீர்ந்தனர் 2
தீர்ந்தனளோ 1
தீர்ந்தனன் 6
தீர்ந்தாய் 3
தீர்ந்தார் 17
தீர்ந்தால் 1
தீர்ந்தாலும் 1
தீர்ந்தாளோ 1
தீர்ந்தான் 21
தீர்ந்தான்_அல்லன் 1
தீர்ந்தானோ 1
தீர்ந்திலது 1
தீர்ந்திலம் 1
தீர்ந்திலர் 1
தீர்ந்திலன் 1
தீர்ந்திலேனேல் 1
தீர்ந்தீர் 1
தீர்ந்து 20
தீர்ந்தும் 1
தீர்ந்துழி 2
தீர்ந்துளார் 1
தீர்ந்தேம் 1
தீர்ந்தேன் 5
தீர்ந்தோம் 1
தீர்ந்தோர் 1
தீர்ப்ப 1
தீர்ப்பது 2
தீர்ப்பல் 1
தீர்ப்பவள் 1
தீர்ப்பாய் 2
தீர்ப்பார் 2
தீர்ப்பாள் 1
தீர்ப்பான் 10
தீர்ப்பித்தீர் 1
தீர்ப்பின் 1
தீர்ப்பென் 2
தீர்பவர் 1
தீர்வ 1
தீர்வது 10
தீர்வர் 3
தீர்வரோ 1
தீர்வலோ 1
தீர்வன 1
தீர்வார் 1
தீர்வாள் 1
தீர்வான் 2
தீர்விலேன் 1
தீர்வினை 1
தீர்வு 12
தீர்வு_அரும் 1
தீர்வு_இல் 2
தீர்வும் 1
தீர்வுற்று 1
தீர்வுற 1
தீர்வென் 5
தீர்வெனேல் 1
தீர 24
தீரமும் 1
தீரர் 2
தீரவே 1
தீரா 20
தீராத 1
தீராதாய் 1
தீராது 1
தீராது-ஆயின் 1
தீராய் 3
தீரார் 1
தீரான் 1
தீரிய 1
தீரினும் 1
தீருதி 2
தீருதியோ 1
தீரும் 22
தீருமால் 1
தீருமாறு 2
தீருமோ 1
தீவம் 2
தீவர் 1
தீவர்க்கு 1
தீவா 1
தீவிகை 1
தீவிடை 4
தீவிய 1
தீவின் 1
தீவினின் 4
தீவினும் 2
தீவினை 48
தீவினைகள் 1
தீவினைகளால் 1
தீவினைதான் 1
தீவினையாலும் 1
தீவினையும் 1
தீவினையே 1
தீவினையேன் 1
தீவினையை 2
தீவினையோடும் 1
தீவினையோர் 1
தீவினையோன் 1
தீவு 2
தீவு-தோறும் 1
தீவுக்கு 1
தீவுகள் 1
தீவும் 2
தீற்றி 2
தீற்றிய 1
தீற்றியே 1
தீற்றும் 1
தீன் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  தீ (188)
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ
 சோர ஒன்றை ஒன்று முன் தொடர்ந்து சீறு இடங்கா மா - பால:3 17/2,3
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ - பால:3 50/3
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் - பால:5 84/3
மாக வெம் கனல் எனும் வடவை தீ சுட - பால:7 12/3
மங்கை தீ அனையாளும் மனக்கொளா - பால:7 45/2
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி - பால:7 46/2
தீ தொழில் இயற்றுவர் என்ற தீயவர் - பால:8 31/3
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக - பால:8 37/1
தீ விழி சிந்த நோக்கி செய்ததை உணர்ந்து செய்ய - பால:9 21/1
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த - பால:10 13/3
அன்ன மென் நடையவட்கு அமைந்த காம தீ
 தன்னையும் சுடுவது தரிக்கிலான் என - பால:10 61/1,2
அழைத்த தீ விடத்தினை அருந்தல் ஆகுமோ - அயோ:1 24/4
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ
 வினையின் நீங்கிய மேலவர் தாள் இணை - அயோ:2 17/1,2
சூழ்ந்த தீ வினை நிகர் கூனி சொல்லுவாள் - அயோ:2 55/2
தெழித்தனள் உரப்பினள் சிறு கண் தீ உக - அயோ:2 60/1
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் - அயோ:3 57/3
சீதை மணவாளன் தன்னோடும் தீ கானம் - அயோ:4 103/3
எள்ளூறு தீ கருமம் நேர்ந்தாள் இவள் என்னா - அயோ:4 105/2
மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் - அயோ:4 111/4
கண்ணின் கடை தீ உக நெற்றியில் கற்றை நாற - அயோ:4 112/1
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் - அயோ:4 128/4
உதிக்கும் உலையுள் உறு தீ என ஊதை பொங்க - அயோ:4 130/1
தீ ஆற்றுகின்றார் என சிந்தையின்-நின்று செற்ற - அயோ:4 142/2
தீ நிகர் தொழில் ஆடை திரை பொருவன பாராய் - அயோ:9 18/4
தீ எரி செவியில் வைத்தனைய தீய சொல் - அயோ:11 45/3
சின குறும்பு எறிந்து எழு காம தீ அவித்து - அயோ:11 48/1
துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர் - அயோ:11 66/1
தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் - அயோ:11 99/4
செய்து தீ கலம் திருத்தி செல்வனை - அயோ:11 123/2
கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ - அயோ:12 15/4
நகை மிக கண்கள் தீ நாற நாசியில் - அயோ:13 7/3
செம் சரம் என்பன தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ - அயோ:13 14/3
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி - அயோ:14 22/2
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் - அயோ:14 60/4
தீயில் வீழ்ந்து தீ மெழுகின் தேம்பினார் - அயோ:14 89/4
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே - ஆரண்:1 25/4
தீ வரு வனத்திடை இட்டு தீர்ந்தது ஓர் - ஆரண்:3 5/3
ஒற்றும் மூக்கினை உலை உறு தீ என உயிர்க்கும் - ஆரண்:6 91/1
தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி - ஆரண்:6 115/2
கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் - ஆரண்:7 19/2
தீ எரி விழியினர் நிருதர் சேனையின் - ஆரண்:7 37/3
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன - ஆரண்:7 65/2
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் - ஆரண்:7 100/4
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய் - ஆரண்:9 11/1
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் - ஆரண்:9 11/3
போது கொண்டு அடுத்தபோது பொங்கு தீ மருந்தினால் - ஆரண்:10 91/2
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ
 ஊது வன் துருத்தி போல் உயிர்த்து உயிர்த்து உயங்கினான் - ஆரண்:10 91/3,4
காலத்தால் வருவது ஒன்றோ காமத்தால் கனலும் வெம் தீ
 சீலத்தால் அவிவது அன்றி செய்யத்தான் ஆயது உண்டோ - ஆரண்:10 104/3,4
தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன் - ஆரண்:12 22/2
தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே - ஆரண்:12 63/3
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ
 புண் மேல் நுழைய துடிக்கின்றனள் போல் புரண்டாள் - ஆரண்:13 36/3,4
மிடலுண் நாட்டங்கள் தீ உக நோக்கினன் விரைவான் - ஆரண்:13 92/2
ஊறின உதிரம் செம் கண் உயிர்த்தன உயிர்ப்பு செம் தீ
 ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும் - ஆரண்:13 114/2,3
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று - ஆரண்:13 116/3
சிந்துர செம் தீ காட்டு ஓர் மை வரை சேக்கை கொண்டார் - ஆரண்:14 1/2
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ
 வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் - ஆரண்:14 99/2,3
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட - கிட்:3 38/3
செறுக்கும் வன் திறல் திரிபுரம் தீ எழ சினவி - கிட்:3 77/1
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் - கிட்:4 19/3
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம் - கிட்:5 9/1
தீ பொடித்தன விழி தேவர் நாட்டினும் - கிட்:7 16/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ
 வெவ்வேறு உலகத்து இவர் மேனியை மானும் என்றான் - கிட்:7 40/3,4
சிரத்தின்-மேல் எறிந்து ஒறுக்குவர் தெழிப்பர் தீ விழிப்பர் - கிட்:7 55/4
தின்று காந்தி விழி-வழி தீ உக - கிட்:7 97/2
தீ உறு மெழுகின் சிந்தை உருகினன் செம் கண் வாலி - கிட்:7 151/2
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ
 எரிப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆசைகள் - கிட்:10 7/2,3
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் - கிட்:10 91/1
தெரிகின்ற சின தீ பொங்க செரு செய்வான் செருக்கி நின்றார் - கிட்:11 81/4
மூட்டிய பழி எனும் முருங்கு தீ அவித்து - கிட்:11 112/1
பதங்கள் தீ பருகிட பதைக்கின்றார் பல - கிட்:14 23/3
தீ செல ஒழியவும் தடுக்கும் திண் பில - கிட்:14 24/2
வெப்பு உறு செம் தீ நீர் வளியாலும் விளியாதீர் - கிட்:17 10/1
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் - சுந்:2 88/4
கவ்வு தீ கணை மேருவை கால் வளைத்து - சுந்:2 175/1
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ
 துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் - சுந்:2 197/3,4
கண்டனன் காண்டலோடும் கருத்தின் முன் கால செம் தீ
 விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் - சுந்:2 216/1,2
மூண்ட கால வெம் தீ என முற்றிய சீற்றம் - சுந்:3 137/2
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ
 ஒக்க விதைப்பான் உற்றனை அன்றோ உணர்வு இல்லாய் - சுந்:3 151/1,2
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ - சுந்:4 79/4
ஊழி தீ என உண்ணாவோ - சுந்:5 50/4
கோள் வளை எயிறு தின்று தீ என கொதிக்கின்றாரும் - சுந்:7 14/4
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா - சுந்:9 38/1
கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா - சுந்:9 51/2
உறுக்குறும் சொல்லான் ஊழி தீ என உலகம் ஏழும் - சுந்:9 65/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி - சுந்:10 1/1
புரம் பிழைப்பு அரும் தீ புக பொங்கியோன் - சுந்:12 98/1
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க - சுந்:12 118/4
கற்றை வெம் கனலி மற்றை காய தீ முனிவர் காக்கும் - சுந்:12 124/2
முற்றுறு மும்மை செம் தீ முப்புரம் முருங்க சுட்ட - சுந்:12 124/3
வெற்பினால் இயன்றது அன்ன வாலினை விழுங்கி வெம் தீ
 நிற்பினும் சுடாது நின்ற நீர்மையை நினைவில் நோக்கி - சுந்:12 126/1,2
திணி கொள் தீ உற்றது உற்றில தேர்கிலார் - சுந்:13 3/3
தீ கொளுந்தினவும் தெரிகின்றிலார் - சுந்:13 5/4
பருகு தீ மடுத்து உள்ளுற பற்றலால் - சுந்:13 11/1
ஊரை முற்றுவித்து இராவணன் மனை புக்கது உயர் தீ - சுந்:13 32/4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் - சுந்:13 38/4
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ
 வால் கொடு தானும் வளைந்தான் - சுந்:13 48/3,4
சேறு இட ஊர் அடு செம் தீ
 ஆறிட ஓடினது ஆறாய் - சுந்:13 50/3,4
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ
 வட்ட முலை திரு வைகும் - சுந்:13 55/1,2
உரை-செய ஊர் தீ இட்டது ஓங்கு இரும் புகையே ஓத - சுந்:14 10/2
ஓவியம் அமைந்த நகர் தீ உண உளைந்தாய் - யுத்1:2 49/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் - யுத்1:2 88/2
தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ - யுத்1:3 133/3
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால - யுத்1:3 134/2
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி - யுத்1:3 138/2
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் - யுத்1:3 147/2
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் - யுத்1:3 153/4
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான் - யுத்1:4 1/3
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக - யுத்1:4 30/3
தீ தொழில் அரக்கர்-தம் மாய செய் வினை - யுத்1:4 92/1
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி - யுத்1:4 109/2
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து - யுத்1:5 2/3
செறிந்த தம் பெடைகளை தேடி தீ கொள - யுத்1:6 34/3
தீ செலா நெறி பிறிது இன்மையால் திசை - யுத்1:6 36/3
வாழியாய் அடியேன் நின்னை மறப்பெனோ வயங்கு செம் தீ
 சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி - யுத்1:7 5/3,4
காட்டுவாய் உலகம் காட்டி காத்து அவை கடையில் செம் தீ
 ஊட்டுவாய் உண்பாய் நீயே உனக்கும் ஒண்ணாதது உண்டோ - யுத்1:7 6/1,2
தின்று வாயை விழி-வழி தீ உக - யுத்1:9 48/2
தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் - யுத்1:10 11/1
சீறாத உள்ளத்து எழு சீற்றம் உகுத்த செம் தீ
 ஆறாத-முன்னம் அகன் வேலையை ஆறு செய்தான் - யுத்1:11 27/3,4
தங்கள் மா படை சாய்தலும் தீ எழ - யுத்2:15 52/1
சென்று சிந்தை புகுதலும் சீற்ற தீ
 கன்று கண்ணின்-வழி சுடர் கான்றிட - யுத்2:15 86/2,3
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் - யுத்2:15 129/3
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி - யுத்2:15 134/2
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ - யுத்2:15 155/4
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி - யுத்2:15 206/2
சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன் - யுத்2:16 14/2
தீ என கொடிய வீர சேவக செய்கை கண்டால் - யுத்2:16 30/3
தீ எழ நோக்கி என் இ சிறுமை நீ செப்பிற்று என்னா - யுத்2:16 34/3
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி - யுத்2:16 142/3
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி - யுத்2:16 232/3
பொடித்த தீ நயனங்கள் பொறுக்கலாமையால் - யுத்2:16 275/3
உற்றனன் ஊழி தீ அவிய ஊதுவான் - யுத்2:16 305/4
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் - யுத்2:16 344/3
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 34/4
திக்கு அனைத்தும் போர் கடந்தான் போயினான் தீ விழியான் - யுத்2:17 91/4
தீ உமிழ் நெடும் கணை மனத்தின் செல்வன - யுத்2:18 117/2
தீ எழ உவரி நீரை கலக்கினான் சிறுவன் அம்மா - யுத்2:18 182/4
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க - யுத்2:18 208/1
பொறி வான் உகு தீ என வந்து புகுந்தான் - யுத்2:18 248/4
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் - யுத்2:19 62/3
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக - யுத்2:19 86/3
ஊழியின் நிமிர்ந்த செம் தீ உருமினை உமிழ்வது என்ன - யுத்2:19 115/3
பொழிந்து சென்றனன் தீ என பொங்கினான் - யுத்2:19 150/4
போன வென்றியன் தீ என பொங்கினான் - யுத்2:19 154/4
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ - யுத்2:19 198/3
சிகை சென்று நிரம்பிய தீ உமிழ்வார் - யுத்3:20 68/4
தீ_இனம் அமைய செல்லும் மாய மா மாரி சிந்த - யுத்3:21 25/2
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் - யுத்3:21 29/4
ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் - யுத்3:21 33/2
தீ எழும் புகை எழும் உலகும் தீயுமால் - யுத்3:22 48/4
தீ இருள் பெரும் பிழம்பினை ஒழிவு அற திருத்தி - யுத்3:22 94/2
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் - யுத்3:22 193/2
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் - யுத்3:22 208/2
தீ உக கனக குன்றின் திரண்ட தோள் மழையை தீண்ட - யுத்3:24 10/2
செய்ய கொழும் தீ சென்று நெருங்க - யுத்3:26 23/2
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ
 கொழுந்து உக உயிர்க்கும் யாக்கை குலைவுறும் தலையே கொண்டுற்று - யுத்3:26 44/2,3
தீ கொண்ட வஞ்சன் வீச திசைமுகன் பாசம் தீண்ட - யுத்3:26 82/1
தீ மொய்த்த அரக்கர்கள் செம் மயிரின் - யுத்3:27 32/2
தீ உற்றன ஒத்த சின கரியே - யுத்3:27 39/4
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி - யுத்3:27 73/1
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த - யுத்3:27 94/4
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும் - யுத்3:27 103/1
உள் ஆடிய உதிர புனல் கொழும் தீ என ஒழுக - யுத்3:27 125/1
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் - யுத்3:27 138/2
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி - யுத்3:28 52/3
சுடர் கொழும் புகை தீ விழி தூண்டிட - யுத்3:29 5/1
தீ பிறந்துளது இன்று என செய்ததால் - யுத்3:29 6/4
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ
 விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் - யுத்3:29 7/3,4
திருகு வெம் சின தீ நிகர் சீற்றமும் - யுத்3:29 8/1
உலவை காடு உறு தீ என வெகுளி பெற்றுடையார் - யுத்3:30 12/4
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் - யுத்3:30 27/3
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற - யுத்3:31 98/2
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் - யுத்3:31 109/1
தீ விளித்திடு தீபம் நிகர்த்தவால் - யுத்3:31 133/4
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் - யுத்3:31 192/4
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி - யுத்3:31 229/1
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ
 மோதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவனை முறையின் நோக்கி - யுத்4:35 1/1,2
கண்ணின் சிந்திய தீ கடு வேகத்த - யுத்4:37 41/3
செம் தீ வினை மறைவாணனுக்கு ஒருவன் சிறுவிலை நாள் - யுத்4:37 52/1
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் - யுத்4:37 90/1
தீர்ப்பாய் நீயே தீ என வேறாய் வரு தீமை - யுத்4:37 133/3
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த - யுத்4:37 137/4
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என - யுத்4:37 143/3
சிறக்கும் தேரொடும் கண்டிலன் சீற்ற தீ
 பிறக்க நோக்கினன் பின்னுற நோக்கினான் - யுத்4:37 176/3,4
உற்ற தீ கொடுத்து உண்குறு நீர் உகுத்து - யுத்4:38 33/2
இளையவன்-தனை அழைத்து இடுதி தீ என - யுத்4:40 65/1
சினத்தினால் சுடுதியால் தீ செல்வா என்றாள் - யுத்4:40 71/3
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் - யுத்4:40 78/2
மூட்டு தீ வல் விடம் உற்று முற்றுவார்க்கு - யுத்4:41 87/2

 மேல்
 
  தீ-மேல் (1)
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி - யுத்4:34 25/3

 மேல்
 
  தீ-அரோ (1)
மற்றொரு கடல் புக வட வை தீ-அரோ - யுத்1:6 53/4

 மேல்
 
  தீ_இனம் (1)
தீ_இனம் அமைய செல்லும் மாய மா மாரி சிந்த - யுத்3:21 25/2

 மேல்
 
  தீக்க (2)
தீண்ட_அரும் தீவினை தீக்க தீந்து போய் - சுந்:2 50/1
திங்களின் மோலி அண்ணல் திரிபுரம் தீக்க சீறி - யுத்3:27 11/3

 மேல்
 
  தீக்கின்றது (1)
தீக்கின்றது இ உலகு ஏழையும் என செல்வதும் தெரிந்தான் - யுத்3:27 147/1

 மேல்
 
  தீக்கும் (3)
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ - கிட்:7 21/2
தீயையும் தீக்கும் தெய்வ செம் கதிர் செல்வன் சீறி - கிட்:16 54/4
திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும்
 எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் - யுத்1:6 15/3,4

 மேல்
 
  தீகின்றாள் (1)
தீயிடை தன் நெடும் கூந்தல் தீகின்றாள் - கிட்:7 22/4

 மேல்
 
  தீகுவ (1)
கரிகுவ தீகுவ கனல்வ காட்டலால் - பால:10 52/3

 மேல்
 
  தீங்கின்-பால் (1)
செம்மையின் தருமத்தின் செயலின் தீங்கின்-பால்
 வெம்மையின் ஒழுக்கத்தின் மேன்மை மேவினீர் - அயோ:1 84/1,2

 மேல்
 
  தீங்கினன் (1)
தீங்கினன் சிரத்தின் மேலும் உயிரினும் சீரிது அம்மா - யுத்1:12 44/3

 மேல்
 
  தீங்கினை (1)
தீவினை உடையார்-மாட்டே தீங்கினை செய்தது அன்றே - யுத்1:7 17/4

 மேல்
 
  தீங்கு (16)
தீங்கு அறு குணத்தால் மிக்க செழும் தவன் யாண்டை உள்ளான் - பால:5 32/3
தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய் - பால:12 27/2
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் - அயோ:5 40/1
சென்று கேட்பது ஓர் தீங்கு உளது ஆம் எனா - அயோ:11 27/3
தீங்கு இழைத்த அதனினோ தெய்வம் சீறியோ - அயோ:11 60/3
தீயாரின் ஒளித்தியால் வெளி நின்றால் தீங்கு உண்டோ - ஆரண்:1 53/3
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி - ஆரண்:10 139/2
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ - கிட்:7 82/3
தீங்கு இயல் அரக்கரும் திருகினார் சினம் - சுந்:9 29/2
தேய கன்று பிடியுற தீங்கு உறும் - சுந்:12 35/2
தீங்கு சொல்லினை திசைகளை உலகொடும் செருக்கால் - யுத்1:2 102/2
தீவினை ஒருவன் செய்ய அவனொடும் தீங்கு இலாதோர் - யுத்2:16 139/1
தீங்கு இலா கற்பின் திருமடந்தை சேடி ஆம் - யுத்2:17 88/3
தீங்கு இழைப்பவர்கட்கு எல்லாம் சீரியன் மாய செல்வன் - யுத்2:19 184/3
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் - யுத்3:24 30/2
தீங்கு உள தேவரும் மறுக்கம் தீர்ந்தனர் - யுத்3:24 104/4

 மேல்
 
  தீங்குதான் (1)
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் - யுத்3:22 197/4

 மேல்
 
  தீங்கும் (3)
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல் - கிட்:9 29/3
ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் - யுத்1:4 127/2
அற்றன தீங்கும் என்னா அரி குல தலைவர் பற்றி - யுத்2:16 176/3

 மேல்
 
  தீங்குறு (1)
தீங்குறு பிரிவினால் தேய்ந்த தேய்வு அற - யுத்2:15 108/3

 மேல்
 
  தீச்செல (1)
சென்று விண்ணொடும் பொறியொடும் தீச்செல சேவகன் செனி நேரே - யுத்2:16 325/3

 மேல்
 
  தீட்ட (2)
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் - அயோ:13 34/3
தீட்டியது தீட்ட அரிய செய்கையது செவ்வே - சுந்:4 63/2

 மேல்
 
  தீட்ட_அரு (1)
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் - அயோ:13 34/3

 மேல்
 
  தீட்டலால் (1)
யாவரும் வன்மை நேர் எறிந்து தீட்டலால்
 மே வரும் கை அடை வேலும் தேயுமால் - பால:4 8/1,2

 மேல்
 
  தீட்டாத (1)
தீட்டாத வேல் கண் சிறு தாய் என யாவராலும் - அயோ:4 111/3

 மேல்
 
  தீட்டி (4)
வல்லியும் அனங்கன் வில்லும் மான்_மத சாந்தின் தீட்டி
 பல் இயல் நெறியின் பார்க்கும் பரம் பொருள் என்ன யார்க்கும் - பால:22 12/2,3
திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சினை தெரிய தீட்டி
 தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் - அயோ:3 74/2,3
தீட்டி மேல் இந்திரன் சிறு கண் யானையின் - ஆரண்:4 6/3
சேகு அற விளக்கி நானம் தீட்டி மண் சேர்ந்த காசை - யுத்4:40 31/2

 மேல்
 
  தீட்டிய (7)
சித்திர சுவர் நெடும் சேனை தீட்டிய
 பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே - அயோ:12 49/3,4
தீட்டிய வாள் என தெறு கண் தேவியர் - சுந்:12 61/1
தீட்டிய வாழ்வும் எய்த திருத்திய வாழ்வும் எல்லாம் - சுந்:12 71/3
தீட்டிய மழு வாள் வீரன் தாதையை செற்றான் சுற்றம் - யுத்1:9 36/1
தீட்டிய படை கை வீர சேனையின் தலைவ தெள்ளி - யுத்1:13 18/2
தீட்டிய படையும் மாவும் யானையும் தேரும் செல்ல - யுத்3:30 4/4
தீட்டிய படிவம் என்ன தோன்றினன் திகைத்த நெஞ்சன் - யுத்4:34 11/4

 மேல்
 
  தீட்டியது (1)
தீட்டியது தீட்ட அரிய செய்கையது செவ்வே - சுந்:4 63/2

 மேல்
 
  தீட்டின (1)
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் - பால:14 56/2

 மேல்
 
  தீட்டினாள் (1)
தெவ்வர் அம்பு அனைய சொல் தீட்டினாள் தனக்கு - அயோ:4 162/2

 மேல்
 
  தீட்டு (2)
தீட்டு வாள் அனைய கண் தெரிவை ஓர் திரு அனாள் - சுந்:10 46/1
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய - யுத்1:7 6/3

 மேல்
 
  தீட்டும் (1)
ஆல் இலை படிவம் தீட்டும் ஐய நுண் பலகை நொய்ய - கிட்:13 39/1

 மேல்
 
  தீண்ட (20)
தீண்ட நிமிர்ந்த பெரும் கோயில் சீத மணியின் வேதிகைவாய் - பால:10 69/2
அம்புயத்து அணங்கின் அன்னார் அம் மலர் கைகள் தீண்ட
 வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் - பால:17 8/1,2
முளரிகள் இராமன் செம் கை முறைமையின் தீண்ட நோற்ற - பால:22 11/2
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த - அயோ:13 60/4
தீண்ட இன்று தேறினேன் - ஆரண்:1 67/4
பார் அவள் பாதம் தீண்ட பாக்கியம் படைத்தது அம்மா - ஆரண்:10 68/3
தீரும் என் சிறுவனும் தீண்ட அஞ்சுமால் - ஆரண்:13 56/2
செஞ்செவே திரு உரு தீண்ட அஞ்சுவான் - ஆரண்:13 59/2
வந்துற்றீர் மலர்க்கை தீண்ட முன்னுடை வடிவம் பெற்றேன் - ஆரண்:15 51/3
தேவு சேவடி தீண்டலும் தீண்ட_அரும் - கிட்:11 35/3
தீண்ட_அரும் தீவினை தீக்க தீந்து போய் - சுந்:2 50/1
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் - சுந்:4 22/2
சேவகன் திரு உரு தீண்ட தீய்ந்திலா - சுந்:5 67/2
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த - சுந்:14 32/2
சென்றது தெரிதல் தேற்றாம் சேவடி படியில் தீண்ட
 நின்றது ஓர் பொழுதின் அண்ட நெடு முகட்டு இருந்த முன்னோன் - யுத்1:3 131/2,3
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு - யுத்2:16 46/3
தீண்ட_அரு நெடும் தலை தழுவி சேர்ந்தன - யுத்2:18 116/2
தீ உக கனக குன்றின் திரண்ட தோள் மழையை தீண்ட
 ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான் - யுத்3:24 10/2,3
தீ கொண்ட வஞ்சன் வீச திசைமுகன் பாசம் தீண்ட
 வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை - யுத்3:26 82/1,2
தீண்ட வல்லர் இலாத சிலையுமே - யுத்4:37 39/4

 மேல்
 
  தீண்ட_அரு (1)
தீண்ட_அரு நெடும் தலை தழுவி சேர்ந்தன - யுத்2:18 116/2

 மேல்
 
  தீண்ட_அரும் (2)
தேவு சேவடி தீண்டலும் தீண்ட_அரும்
 பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் - கிட்:11 35/3,4
தீண்ட_அரும் தீவினை தீக்க தீந்து போய் - சுந்:2 50/1

 மேல்
 
  தீண்டல் (1)
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் - ஆரண்:11 72/2

 மேல்
 
  தீண்டல்-தன்னால் (1)
சேட்டு அகன் பரிதி மார்பன் சீறியும் தீண்டல்-தன்னால்
 மீட்டு அவன் கருணை-செய்தால் பெறும் பதம் விளம்பலாமோ - சுந்:6 43/3,4

 மேல்
 
  தீண்டலர் (1)
செய் வினை நாவாய் ஏறி தீண்டலர் மனத்தின் செல்லும் - அயோ:13 61/3

 மேல்
 
  தீண்டலால் (1)
செய்ய தாமரை தாள் பண்டு தீண்டலால்
 வெய்ய பாதகம் தீர்த்து விளங்குவாள் - அயோ:7 25/1,2

 மேல்
 
  தீண்டலாவது (1)
தீண்டலாவது ஓர் தீவினை தீர் வரம் - சுந்:5 35/3

 மேல்
 
  தீண்டலின் (1)
அடித்தலம் தீண்டலின் அவனிக்கு அம் மயிர் - ஆரண்:6 12/3

 மேல்
 
  தீண்டலும் (5)
கயம் தரு நறும் புனல் கையில் தீண்டலும்
 பயந்தவர்களும் இகழ் குறளன் பார்த்து எதிர் - பால:8 24/1,2
செஞ்செவே கமல கையால் தீண்டலும் நீண்ட கொம்பும் - பால:17 7/2
தீண்டலும் உணர்ந்த அ தெய்வ கற்பினாள் - அயோ:2 51/1
தேவு சேவடி தீண்டலும் தீண்ட_அரும் - கிட்:11 35/3
தீண்டலும் மார்பிடை திருவும் நோவுற - கிட்:11 126/1

 மேல்
 
  தீண்டவும் (1)
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை - யுத்4:34 18/3

 மேல்
 
  தீண்டவே (1)
சிந்தின மணி முடி சிகரம் தீண்டவே - கிட்:7 18/4

 மேல்
 
  தீண்டற்கு (1)
தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி - ஆரண்:10 138/2

 மேல்
 
  தீண்டா (1)
தீண்டா வஞ்சகர் தீண்டா-முன் - சுந்:5 46/2

 மேல்
 
  தீண்டா-முன் (1)
தீண்டா வஞ்சகர் தீண்டா-முன்
 மாண்டாள் என்று மனம் தேறி - சுந்:5 46/2,3

 மேல்
 
  தீண்டா-முன்னம் (2)
தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி - ஆரண்:11 38/1
தீண்டினன் தீண்டா-முன்னம் தெற்கொடு வடக்கு செல்ல - கிட்:11 82/2

 மேல்
 
  தீண்டான் (1)
தீண்டான் அயன் மேல் உரை சிந்தை-செயா - ஆரண்:12 72/2

 மேல்
 
  தீண்டி (8)
செய்தது அ திசைமுகன் தீண்டி அன்று தன் - பால:13 6/2
உயிர்ப்பு_இலன் துடிப்பும் இல்லன் என்று உணர்ந்து உருவம் தீண்டி
 அயிர்த்தனள் நோக்கி மன்னற்கு ஆருயிர் இன்மை தேறி - அயோ:6 14/1,2
எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற - ஆரண்:2 31/3
கைத்தலம்-அதனால் தீண்டி காய்ந்த அன்று என்னை காண்டி - சுந்:2 92/3
சீதையை திருவை தீண்டி சிறை வைத்த தீயோன் சேயே - யுத்3:26 47/3
சீத நீர் முகத்தின் அப்பி சேவகன் மேனி தீண்டி
 போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம் - யுத்3:26 61/1,2
தெய்வதம்-தன்னை மற்று உன் தேவியை திருவை தீண்டி
 வெய்யவன் கொன்றான் என்றால் வேதனை உழப்பது இன்னம் - யுத்3:26 64/2,3
பத்தினி-தன்னை தீண்டி பாதகன் படுத்த-போது - யுத்3:26 88/1

 மேல்
 
  தீண்டிய (3)
தீண்டிய நெடு வரை தெய்வ மத்தினை - ஆரண்:15 12/2
ஆளும் நாயகன் அம் கையின் தீண்டிய அதனால் - ஆரண்:15 38/1
புன் புலத்து அரக்கன் தன்னை தீண்டிய புன்மை போக - யுத்1:12 34/2

 மேல்
 
  தீண்டில (1)
விளைவு இலது ஐயன் மேனி தீண்டில மீண்டது அம்மா - யுத்3:26 11/4

 மேல்
 
  தீண்டிலன் (1)
தீண்டிலன் என்னும் வாய்மை திசைமுகன் செய்த முட்டை - சுந்:14 33/1

 மேல்
 
  தீண்டின (1)
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை - ஆரண்:12 62/2

 மேல்
 
  தீண்டினவா (1)
தீண்டினவா ஒன்றும் செயல் அற்றவாம் தெறித்து - யுத்2:17 82/2

 மேல்
 
  தீண்டினள் (1)
கைகளின் தீண்டினள் கால கோள்_அனாள் - அயோ:2 50/4

 மேல்
 
  தீண்டினன் (1)
தீண்டினன் தீண்டா-முன்னம் தெற்கொடு வடக்கு செல்ல - கிட்:11 82/2

 மேல்
 
  தீண்டினான் (2)
செறி மலர் சேவடி முடியின் தீண்டினான் - கிட்:11 125/4
தீண்டினான் எனின் இத்தனை சேண் பகல் - சுந்:5 20/1

 மேல்
 
  தீண்டு (2)
தீண்டு அளவில் வேதிகை செய் தெய்வ மணி-கொல்லோ - சுந்:4 68/4
தீண்டு உருவம் அல்லாத திருமாலே இவன் என்றார் தெரிய நோக்கி - யுத்3:24 38/2

 மேல்
 
  தீண்டு-தோறு (1)
நீட்டிய நாவினர் நிலத்தில் தீண்டு-தோறு
 ஊட்டிய வெம்மையால் உலையும் காலினர் - கிட்:14 22/1,2

 மேல்
 
  தீண்டுகின்ற (1)
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் - கிட்:15 24/4

 மேல்
 
  தீண்டுகின்றது (1)
தீண்டுகின்றது செம் கதிர் செல்வனும் - கிட்:13 20/2

 மேல்
 
  தீண்டுதல் (2)
தேரின் ஆழியும் தெரிந்தனம் தீண்டுதல் அஞ்சி - ஆரண்:13 76/1
கூறும் இ உரு தீண்டுதல் கூடுமோ - சுந்:5 19/4

 மேல்
 
  தீண்டும் (1)
கல்லொடு மரனும் வேரும் கட்டையும் காலில் தீண்டும்
 புல்லொடு பிறவும் எல்லாம் பொடி பொடி ஆகி போன - யுத்2:16 177/1,2

 மேல்
 
  தீண்டுமேல் (1)
நன்_நுதல் தீண்டுமேல் நணுகும் கூற்று என - யுத்1:4 98/3

 மேல்
 
  தீண்டுமோ (1)
சிறை இருந்தேனை அ புனிதன் தீண்டுமோ - சுந்:4 11/4

 மேல்
 
  தீண்டுவான் (1)
சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான்
 எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை - பால:13 5/2,3

 மேல்
 
  தீண்டுற்றிலன் (1)
தீண்டுற்றிலன் என்று உணர் சிந்தையினான் - ஆரண்:13 7/2

 மேல்
 
  தீண்டேன் (1)
தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் - சுந்:4 113/4

 மேல்
 
  தீத்த (1)
தீத்த காம தெறு கதிர் தீயினால் - கிட்:1 36/2

 மேல்
 
  தீதர (1)
வளையொடு திகிரியும் வடவை தீதர
 விளைதரு கடு உடை விரிகொள் பாயலும் - பால:5 20/1,2

 மேல்
 
  தீதலால் (1)
காட்டினும் காய்ந்து தம் காயம் தீதலால்
 சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் - கிட்:14 22/3,4

 மேல்
 
  தீதா (1)
தீதா நின்ற சிந்தனை செய்தான் அவன் என்ன - அயோ:11 78/3

 மேல்
 
  தீது (46)
தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் - பால:5 27/4
தீது என்றுள்ளவை யாவையும் செய்து எமை - பால:7 37/1
கொள்ளுதல் தீது கொடுப்பது நன்றால் - பால:8 19/4
தீது_இலா உதவி-செய்த சேவடி கரிய செம்மல் - பால:9 25/1
தீது_இலா உவகையும் சிறிது-அரோ பெரிது-அரோ - பால:20 28/2
தேரிடை வந்தனன் தீது இலேன் என்கோ - அயோ:5 21/4
தீது இலன்-கொல் திரு முடியோன் என்றான் - அயோ:11 1/4
சிந்தை ஆர தழுவினள் தீது_இலர் - அயோ:11 41/2
தீது இல் தெய்வ மடந்தையர் சேடியர் - அயோ:14 13/3
நன்று தீது நாடலேன் - ஆரண்:1 66/3
தெறுத்து வந்த தீது எலாம் - ஆரண்:1 68/1
மைந்தர் தீது இலர் வைகினர் மா தவர் - ஆரண்:3 26/2
தீது இல் வரவு ஆக திரு நின் வரவு சேயோய் - ஆரண்:6 31/1
தாவியாது தீது எனாது தையலாளை மெய் உற - ஆரண்:10 92/1
தீது உரை செய்தாய் இனைய செய்கை சிதைவு அன்றோ - ஆரண்:11 26/2
தீது உள துடைத்தி என்றான் சேவடி கமலம் சேர்வான் - ஆரண்:13 125/4
சிந்தினன் மணலின் வேதி தீது அற இயற்றி தெண் நீர் - ஆரண்:13 134/3
இன்னுரை அருளி தீது இன்று இருந்தனை போலும் என்றான் - ஆரண்:16 2/3
தீது அவித்து அமைய செய்த செய் தவ செல்வம் நன்றே - கிட்:2 21/4
தீது_அறும் பெரும் சாகைகள் தழைக்கின்ற செயலால் - கிட்:4 7/1
தீது தீர்ப்பது என் சிந்தை கருத்து-அரோ - கிட்:7 108/4
நன்று தீது என்று இயல் தெரி நல் அறிவு - கிட்:7 117/1
செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என - கிட்:14 16/2
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார் - கிட்:15 30/3
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார் - கிட்:15 30/3
தென் தமிழ் உரைத்தோன் முன்னா தீது தீர் முனிவர் யாரும் - சுந்:3 129/1
தீது உயிர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓர் இரண்டில் தேய்ந்தது - சுந்:3 146/2
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் - சுந்:4 77/1
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் - சுந்:6 1/3
தீது செய்தவர் தாழ்குவர் இது மெய்ம்மை தெரியின் - யுத்1:3 53/4
தீது இலா ஆக உலகு ஈன்ற தெய்வத்தை - யுத்1:3 165/1
தீது ஆய் விளைதல் நனி திண்ணம் என செப்பினான் - யுத்1:3 176/3
தீது இலராய் நமக்கு அன்பு செய்வரோ - யுத்1:4 72/4
வெம்புற்ற மனமும் யானும் தீது இன்றி மீள வந்தேன் - யுத்1:12 41/4
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின் - யுத்1:14 7/3
வீரமே விளைப்பரேனும் தீது இன்றி மீள வல்லான் - யுத்1:14 9/4
தீது உறு சிறு தொழில் அரக்கன் சீற்றத்தால் - யுத்2:15 107/2
தீது என்று அது சிந்தனை செய்திலெனால் - யுத்2:18 35/1
மற்றும் ஒரு தீது இல் மணி பணி தந்து - யுத்2:18 44/1
தீது இலர் நின்றவர் சேனையின் உள்ளார் - யுத்3:20 14/3
தான் நேர்வது தீது எனவே தணிவேன் - யுத்3:21 5/2
யாவர்க்கும் தீது இலாமை கண்டு கண்டு உவகை ஏற - யுத்3:22 156/1
முன்னமே அறிகுவேன் மொழிதல் தீது அது - யுத்3:24 82/2
தீது இலர் பகைஞர் என்ன திட்கென்ற மனத்தன் தெய்வ - யுத்3:25 21/3
நோவன செய்தல் தீது என்று உரைப்ப நுன் தாதை சீறி - யுத்3:27 174/3
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி - யுத்4:41 43/2

 மேல்
 
  தீது_அற (1)
தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் - பால:5 27/4

 மேல்
 
  தீது_அறும் (1)
தீது_அறும் பெரும் சாகைகள் தழைக்கின்ற செயலால் - கிட்:4 7/1

 மேல்
 
  தீது_இலர் (1)
சிந்தை ஆர தழுவினள் தீது_இலர்
 எந்தை என்னையர் எங்கையர் என்றனள் - அயோ:11 41/2,3

 மேல்
 
  தீது_இலா (2)
தீது_இலா உதவி-செய்த சேவடி கரிய செம்மல் - பால:9 25/1
தீது_இலா உவகையும் சிறிது-அரோ பெரிது-அரோ - பால:20 28/2

 மேல்
 
  தீது_இலாத (1)
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார் - கிட்:15 30/3

 மேல்
 
  தீதோ (1)
தேவியாய் இருத்தல் தீதோ சிறையிடை தேம்புகின்றாய் - யுத்2:17 62/4

 மேல்
 
  தீந்த (2)
சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன் - யுத்1:7 3/2
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் - யுத்3:30 27/4

 மேல்
 
  தீந்தது (1)
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் - யுத்4:40 72/4

 மேல்
 
  தீந்தவா (1)
தீந்தவா கண்டும் அரக்கரை செருவிடை முருக்கி - யுத்1:5 68/3

 மேல்
 
  தீந்தன (2)
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் - யுத்1:6 23/4
தின்னவே உலகம் எல்லாம் தீந்தன எனக்கும் தீயார் - யுத்1:7 15/3

 மேல்
 
  தீந்து (8)
திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் - ஆரண்:13 119/3
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் - கிட்:14 20/2
வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் - கிட்:16 55/4
தீண்ட_அரும் தீவினை தீக்க தீந்து போய் - சுந்:2 50/1
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால் - சுந்:4 80/1
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள - யுத்1:6 19/4
தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த - யுத்2:19 238/2
தெவ் இடத்து அமையின் மும்மை உலகமும் தீந்து அறாவோ - யுத்3:26 81/3

 மேல்
 
  தீப்பான் (1)
சீற்றம் ஆகிய ஐம்முகன் உலகு எலாம் தீப்பான்
 ஏற்ற மா நுதல் விழியிடை தோன்றினர் இவரால் - யுத்3:30 25/1,2

 மேல்
 
  தீப (2)
பன்னு கோடி தீப மாலை பாலை யாழ் பழித்த சொல் - ஆரண்:10 95/3
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் - கிட்:11 98/2

 மேல்
 
  தீபத்தின் (1)
தீபத்தின் எரிந்து எழு செம் கணினார் - யுத்3:20 73/2

 மேல்
 
  தீபம் (7)
செந்தாமரை பூத்து என தீபம் எடுத்தது அன்றே - பால:16 41/4
தளம் கிளர் மணி கால தவழ் சுடர் உமிழ் தீபம்
 இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும் - பால:23 25/1,2
செயிர் அற ஒளிர் தீபம் சிலதியர் கொணர்வாரும் - பால:23 27/2
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் - அயோ:3 65/2
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க - ஆரண்:10 82/3
பெண் இயல் தீபம் அன்ன பேர் எழிலாட்டி-மாட்டு - ஆரண்:14 5/1
தீ விளித்திடு தீபம் நிகர்த்தவால் - யுத்3:31 133/4

 மேல்
 
  தீபமும் (2)
மாலையும் தீபமும் வழங்குக என்றனன் - பால:5 110/4
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் - சுந்:11 54/1

 மேல்
 
  தீபமே (2)
தெய்வ மேனி படைத்த சேயொளி போல் மழுங்கின தீபமே - அயோ:3 63/4
தீபமே அனைய ஞான திரு மறை முனிவர் செப்பும் - யுத்1:7 18/3

 மேல்
 
  தீம் (24)
தேக்கு எறிந்து வருதலின் தீம் புனல் - பால:1 10/3
தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான் - பால:2 1/2
தினை சிலம்புவ தீம் சொல் இளம் கிளி - பால:2 29/1
செவ்விய மதுரம் சேர்ந்தன பொருளின் சீரிய கூரிய தீம் சொல் - பால:3 1/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ - பால:7 45/1
தெள் விளி பாணி தீம் தேன் செவி மடுத்து இனிது சென்றார் - பால:10 11/4
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் - பால:10 23/2
தெள்ளு தீம் குழை யாவையும் தின்கில - பால:14 36/2
மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் - பால:16 21/4
பாயும் தீம் புனல் பண்ணை சென்று எய்தினார் - பால:17 39/4
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் - பால:18 21/4
செய்ய தாமரை செல்வியை தீம் புனல் - பால:18 25/3
இன் அமிழ்து அனைய தீம் சொல் இடை தடுமாறி என்ன - பால:19 16/2
தீம் கரும்பினும் தித்திக்கும் இன்_சொலார் - பால:21 49/1
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் - பால:22 22/4
சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் - அயோ:4 113/1
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி - ஆரண்:10 14/2
அயிர் உற கலந்த தீம் பாலாழி-நின்று ஆழி இந்து - ஆரண்:10 107/1
தீம் கனி நாவல் ஓங்கும் சேண் உயர் குன்றின் செம்பொன் - கிட்:10 29/1
விண்ணின் தீம் புனல் உலகத்தின் நாகரின் வெற்றி - கிட்:12 34/1
சீல மங்கையர் வாய் என தீம் கனி - கிட்:13 18/3
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி - கிட்:15 47/3
வால் எயிற்று ஊறு தீம் தேன் மாந்தினர் மயங்குவாரை - சுந்:2 110/4
தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் - சுந்:2 184/1

 மேல்
 
  தீமை (31)
சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் - பால:13 9/4
இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல் - அயோ:2 46/3
தேவர்-தம் உலகினும் தீமை செய்து உழல் - அயோ:12 8/1
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி - ஆரண்:3 54/1
மதியிலி மறைய செய்த தீமை போல் வளர்ந்தது அன்றே - ஆரண்:10 86/4
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை - ஆரண்:10 136/2
நன்மையும் தீமை அன்றே நாசம் வந்து உற்ற-போது - ஆரண்:11 32/3
தேவரும் உளர் தீமை திருத்தினார் - கிட்:7 120/4
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை
 வைகலும் புரிந்துளாரும் வான் உயர் நிலையை வள்ளல் - கிட்:7 139/1,2
தீமை தீர் ஒழுக்கின் வந்த திற தொழில் மறவரோடும் - கிட்:9 8/2
நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு - கிட்:9 12/2
சீறுவாய் அல்லை ஐய சிறியவர் தீமை செய்தால் - கிட்:11 54/1
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் - சுந்:1 40/3
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர - சுந்:1 76/2
சிறிதும் நோக்கலை தீமை திருத்தினாய் - சுந்:12 87/2
தீமை நன்மையை தீர்த்தல் ஒல்லாது எனும் - சுந்:12 90/1
தெளிவுறல் அரிது இவர் மனத்தின் தீமை நாம் - யுத்1:4 94/1
சீதையை குறித்ததேயோ தேவரை தீமை செய்த - யுத்1:4 115/1
செழும் தனி மலரோன் பின்னை இராவணன் தீமை செல்வம் - யுத்1:4 147/3
பொய்யின் ஈட்டிய தீமை பொறுக்கலாது - யுத்1:8 67/2
சீதையை விடுதி-ஆயின் தீரும் இ தீமை என்றான் - யுத்1:9 81/4
இன்று அவிந்தது போலும் உன் தீமை என்று இசையோடு - யுத்2:15 250/3
திறம் என நின்ற தீமை இம்மையே தீர்ந்த செல்வ - யுத்2:16 129/3
கண்ணுதல் தீமை செய்ய கமலத்து முளைத்த தாதை - யுத்2:16 140/1
கருத்து இலா இறைவன் தீமை கருதினால் அதனை காத்து - யுத்2:16 152/1
தென் நகர் இலங்கை தீமை தீர்வது திண்ணம் சேர்ந்து - யுத்3:24 45/3
தீரும் இ சீதையோடும் என்கிலது அன்று என் தீமை
 வேரொடு முடிப்பது ஆக விளைந்தது வேறும் இன்னும் - யுத்3:26 76/1,2
சீதைக்கும் கூற்றம் காட்டி தீர்ந்திலது ஒருவன் தீமை
 பேதை பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்கும் பிழைப்பு இலாத - யுத்3:26 78/2,3
தீர்ப்பாய் நீயே தீ என வேறாய் வரு தீமை
 பேர்ப்பாய் போலாம் என்றனர் வானோர் உயிர் பெற்றார் - யுத்4:37 133/3,4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் - யுத்4:37 203/2
என்ன தீமை இவர் இழைத்தார் அவன் - யுத்4:40 21/3

 மேல்
 
  தீமை-தன்னால் (1)
வெம் கொடும் தீமை-தன்னால் வேலையில் இட்டிலேமேல் - யுத்3:26 2/2

 மேல்
 
  தீமைகள் (2)
சில் அறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு - கிட்:9 23/3
தா நெடும் தீமைகள் உடைய தன்மையார் - யுத்1:6 40/1

 மேல்
 
  தீமைதான் (2)
தீமைதான் அதின் தீர்தல் அன்றியே - அயோ:14 113/3
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ - கிட்:7 82/3

 மேல்
 
  தீமையது (1)
தின்னும் புன்மையின் தீமையது ஏது ஐய - பால:7 42/2

 மேல்
 
  தீமையால் (1)
அன்னை தீமையால் அரசன் நின்னையும் - அயோ:11 124/2

 மேல்
 
  தீமையும் (9)
உந்தை தீமையும் உலகு உறாத நோய் - அயோ:14 101/1
தந்த தீவினை தாய் செய் தீமையும்
 எந்தை நீங்க மீண்டு அரசு செய்க எனா - அயோ:14 101/2,3
சேகு உற வினையின் செய்த தீமையும் தொடர்ந்து செல்ல - சுந்:10 13/2
தீயர் அன்றியும் தீமையும் செய்வரால் - சுந்:13 14/4
தீமையும் வன்மையும் தீர்க்கும் செய்கையான் - யுத்1:3 73/2
காலமும் காலனும் கணக்கு_இல் தீமையும்
 மூலம் மூன்று இலை என வகுத்து முற்றிய - யுத்2:16 311/1,2
தீமையும் தகைப்பும் நீங்கி தெளிந்தது குரக்கு சேனை - யுத்2:18 205/3
போதலும் புரிவர் செய்த தீமையும் பொறுப்பர் உன்-மேல் - யுத்3:28 6/3
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி - யுத்4:41 43/2

 மேல்
 
  தீமையே (1)
விளைவன தீமையே ஆம் என்பதை உணர்ந்து வீரன் - ஆரண்:6 60/2

 மேல்
 
  தீமையை (1)
கரக்கும் வீரதை தீமையை எனும் இது கண்டோம் - யுத்2:16 218/2

 மேல்
 
  தீமையோ (1)
செல்வமோ அது அவர் தீமையோ இது - சுந்:3 72/1

 மேல்
 
  தீமையோர் (1)
தேவரை வென்றவர் யாவர் தீமையோர் - யுத்1:2 70/4

 மேல்
 
  தீமையோரை (1)
தீயன வந்த-போது சுடுதியால் தீமையோரை - கிட்:9 14/4

 மேல்
 
  தீய்க்கும் (5)
தீயையும் தீய்க்கும் செல்லும் திசையையும் தீய்க்கும் சொல்லும் - யுத்2:16 19/3
தீயையும் தீய்க்கும் செல்லும் திசையையும் தீய்க்கும் சொல்லும் - யுத்2:16 19/3
வாயையும் தீய்க்கும் முன்னின் மனத்தையும் தீய்க்கும் மன்னோ - யுத்2:16 19/4
வாயையும் தீய்க்கும் முன்னின் மனத்தையும் தீய்க்கும் மன்னோ - யுத்2:16 19/4
திருமால் தனக்கு இளையான் படை உலகு ஏழையும் தீய்க்கும்
 அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி - யுத்3:27 137/3,4

 மேல்
 
  தீய்க்குமால் (1)
நினைவுறு மனத்தையும் நெருப்பின் தீய்க்குமால்
 அனைய அ திங்களே ஆகுமால் என்றான் - ஆரண்:10 130/3,4

 மேல்
 
  தீய்த்து (2)
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் - யுத்2:19 239/4
திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க - யுத்3:26 67/2

 மேல்
 
  தீய்தலும் (1)
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து - ஆரண்:14 17/2

 மேல்
 
  தீய்ந்த (1)
பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் - பால:16 19/4

 மேல்
 
  தீய்ந்தன (2)
தீய்ந்தன நோக்கினன் திசைக்கும் சிந்தையான் - பால:19 38/4
தீய்ந்தன செவிகள் உள்ளம் திரிந்தது சிவந்த சோரி - சுந்:3 111/2

 மேல்
 
  தீய்ந்திலா (1)
சேவகன் திரு உரு தீண்ட தீய்ந்திலா
 பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா - சுந்:5 67/2,3

 மேல்
 
  தீய்ந்து (4)
தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் - பால:12 30/3
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து
 நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் - அயோ:9 38/3,4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் - ஆரண்:13 38/3
சேறு தீய்ந்து எழ காந்தின சேடன் தன் சிரங்கள் - யுத்1:6 21/4

 மேல்
 
  தீய்ந்துறும் (1)
தீய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திரியுமோ தெய்வம் என் ஆம் - யுத்3:23 26/2

 மேல்
 
  தீய (49)
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் - பால:7 45/3
செய்தனர் ஒன்று அல தீய மாயமே - பால:8 33/4
செயிர் உறு திங்களை தீய நோக்கினாள் - பால:19 40/4
செஞ்செவே நீண்டு மீண்டு சே அரி சிதறி தீய
 வஞ்சமும் களவும் இன்றி மழை என மதர்த்த கண்கள் - பால:22 15/2,3
தீய மந்தரை இ உரை செப்பலும் தேவி - அயோ:2 84/1
தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் - அயோ:4 217/4
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் - அயோ:5 19/2
மானம் அரவின் வாய் தீய வளை வான் தொளை வாள் எயிற்றின்-வழி - அயோ:6 34/1
தீ எரி செவியில் வைத்தனைய தீய சொல் - அயோ:11 45/3
தீய கானகம் திருவின் நீங்கி முன் - அயோ:11 114/2
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா - அயோ:14 125/3
தின்று தீய தேடினேன் - ஆரண்:1 66/4
தீவினை தீய நோற்று தேவரின் பெற்றது என்றாள் - ஆரண்:6 34/4
நாட்டம் தீய உலகை நடுக்குவான் - ஆரண்:7 8/4
இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் - ஆரண்:7 68/4
தீய வார் கணை முதலிய தெறு சின படைகள் - ஆரண்:7 84/2
செறுத்து இறுதியில் புவனி தீய எழு தீயின் - ஆரண்:9 10/1
தீய கான் நெறியின் உய்த்தனன் அவள் தேடுவார் - கிட்:3 14/2
தீவினை தீய நோற்றார் என்னின் யார் செல்வ நின்னை - கிட்:3 23/2
தீய முன் உடல் பிறவி சென்ற அது அன்றோ - கிட்:14 39/3
தீய செய்குநர் தேவரால் அனையவர் சேரும் - சுந்:2 20/1
முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ் - சுந்:2 111/2
தீய நல் தொடி சீதையை நினை-தொறும் உயிர்த்து உயிர் தேய்வானை - சுந்:2 206/4
ஒள்ளிய மாலை தீய உயிர்க்கின்ற உயிர்ப்பினானை - சுந்:2 210/4
சிக்கு_அற நோக்கினென் தீய இன்னமும் - சுந்:3 41/3
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை - சுந்:3 147/3
மண்ணில் தீய மானுயர் தம்தம் வழியோடும் - சுந்:3 150/1
உழை குல தீய மாய உருவு கொண்டு உறுதல் செய்தான் - சுந்:4 74/1
தீயவர் தீய செய்தல் தீயவர் தெரியின் அல்லால் - சுந்:6 48/1
முன் நின்றார் முதுகு தீய பின் நின்றார் முடுகுகின்றார் - சுந்:7 9/4
தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய - சுந்:9 12/4
சுறு கொள நோக்குவான்-தன் செவி தொளை தீய சொன்னார் - சுந்:9 65/4
தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின் - சுந்:11 7/2
திக்கய வலியும் மேல்_நாள் திரிபுரம் தீய செற்ற - சுந்:11 11/1
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் - சுந்:12 131/2
தீய சாலவும் சிறிது என நினைந்து நாம் தின்னும் - யுத்1:2 115/3
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் - யுத்1:3 136/3
செயிர் அறு கிடுகும் பற்றி வானவர் உள்ளம் தீய
 அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு - யுத்1:3 144/2,3
செய் தவம் பயந்த வீரர் திரள் மரம் ஏழும் தீய
 எய்தவன் இருந்த சூழல் இருவரும் எய்த சென்றார் - யுத்1:4 128/3,4
செரும வானிடை கற்பக மரங்களும் தீய
 நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு - யுத்1:6 18/2,3
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய
 வீட்டுவாய் நினையின் நாயேற்கு இத்தனை வேண்டுமோதான் - யுத்1:7 6/3,4
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும் - யுத்1:7 16/2
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் - யுத்1:9 86/3
தேயத்தின் தலைவன் மைந்தன் சிலையை நாண் எறிந்தான் தீய
 மாயத்தின் இயற்கை வல்லார் நிலை என்னை முடிவின் மாரி - யுத்2:15 142/1,2
தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய
 வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி - யுத்2:16 346/1,2
தெய்வமோ என்னும் மெய்ம்மை சிதைந்ததோ என்னும் தீய
 வைவலோ உவகை என்னும் வஞ்சமோ வலியது என்னும் - யுத்2:17 33/1,2
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் - யுத்2:19 128/4
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் - யுத்2:19 265/2
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி - யுத்3:21 17/2

 மேல்
 
  தீயது (1)
தீயது தீவர்க்கு எய்தல் திண்ணம் என் - சுந்:3 38/3

 மேல்
 
  தீயதே (1)
தீயதே உரைத்தி என்றான் தேவரை இடுக்கண் தீர்ப்பான் - ஆரண்:11 62/4

 மேல்
 
  தீயர் (2)
திங்கள் வாள் முகத்தினாளே தேவரின் தீயர் அன்றே - ஆரண்:12 51/3
தீயர் அன்றியும் தீமையும் செய்வரால் - சுந்:13 14/4

 மேல்
 
  தீயரே (1)
செற்றவர் என்னை செற்றார் தீயரே எனினும் உன்னோடு - கிட்:3 27/2

 மேல்
 
  தீயவர் (16)
தீ தொழில் இயற்றுவர் என்ற தீயவர்
 ஏத்த_அரும் குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் - பால:8 31/3,4
பவர் சடை அந்தணன் பணித்த தீயவர்
 இவர் என இலக்குவற்கு இராமன் காட்டினான் - பால:8 36/3,4
தெருளா வினை தீயவர் சேர் நரகோ - பால:23 9/1
நிவந்த வேதியர் நீவிரும் தீயவர்
 கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட - ஆரண்:3 20/1,2
தீயவர் சேனை வந்து சேர்ந்தமை தெரிய சென்று - ஆரண்:7 57/3
சே_இழை அன்ன சொல்ல தீயவர் சேர்தல் செய்தார் - ஆரண்:12 52/1
தீயவர் சேர்க்கிலாது செவ்வியோர் சேர்ந்து செய்தல் - ஆரண்:15 54/2
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் - கிட்:17 6/2
தீயவர் தீய செய்தல் தீயவர் தெரியின் அல்லால் - சுந்:6 48/1
தீயவர் தீய செய்தல் தீயவர் தெரியின் அல்லால் - சுந்:6 48/1
தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் - சுந்:9 52/4
தீயவர் அறத்தினால் தேவர் ஆயது - யுத்1:2 68/3
தென் திசை வாயிலின் வைகும் தீயவர்
 என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் - யுத்1:5 22/1,2
சென்று தீயவர் ஆர் உயிர் சிந்தின - யுத்2:15 23/3
செய் கொலை தொழிலையும் சென்ற தீயவர்
 மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர் - யுத்3:27 60/2,3
தீயவர் பெருமை நோக்கி நடுக்கமும் திகைப்பும் உற்றார் - யுத்4:32 51/3

 மேல்
 
  தீயவரொடு (1)
தீயவரொடு ஒன்றிய திறத்து அரு நலத்தோர் - பால:15 20/1

 மேல்
 
  தீயவள் (2)
தன் நேர் இல்லா தீயவள் உள்ளம் தடுமாறாள் - அயோ:3 34/2
சிரங்கள் ஓடின தீயவள் ஓடினாள் - ஆரண்:7 20/4

 மேல்
 
  தீயவன் (14)
தீயவன் வெம் தொழில் தீர் என நின்றார் - பால:8 10/3
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு - அயோ:10 39/3
வன் தொழில் தீயவன் மகுட மா தலை - ஆரண்:7 129/3
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை - ஆரண்:12 72/1
சீறி தீயவன் ஏறு தேரையும் - கிட்:16 42/1
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி - சுந்:2 164/3
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை - சுந்:8 10/4
திக்கு உற விளக்குவான் சிறுவன் தீயவன்
 மை கரு நிறத்திடை மறைந்த தன் உரு - யுத்2:16 267/1,2
மலையின் பிளவுற்றது தீயவன் மார்பம் - யுத்2:18 244/4
தீயவன் இளவல்-தன்-மேல் செல்வதன் முன்னம் செல்க என்று - யுத்2:19 91/1
தீயவன் பெரும் சேவகன் சென்னி-மேல் - யுத்2:19 124/3
தீயவன் பகர்ந்த மாற்றம் சேவகன் தெரிய கேட்டான் - யுத்3:21 18/1
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா - யுத்3:22 32/4
தேவர்-தம் படைக்கலம் தொடுத்து தீயவன்
 சாவது காண்டும் என்று இளவல் சாற்றவும் - யுத்3:24 73/1,2

 மேல்
 
  தீயவும் (2)
நல்லவும் தீயவும் நாடி நாயகற்கு - அயோ:1 9/1
நல்லவும் ஒன்றோ தீயவும் நாடி நவை தீர - கிட்:17 11/1

 மேல்
 
  தீயவை (3)
தீயவை யாவையினும் சிறந்த தீயாள் - அயோ:3 14/4
சேறி ஐய விரைந்தனை தீயவை எல்லாம் - சுந்:5 76/1
தீயவை செய்வர் ஆகின் சிறந்தவர் பிறந்த உற்றார் - யுத்2:16 137/1

 மேல்
 
  தீயள் (1)
தீயள் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் மகனும் - யுத்4:40 115/2

 மேல்
 
  தீயளால் (1)
தந்தையும் கொடியன் நல் தாயும் தீயளால்
 எந்தையே பரதனே என் செய்வாய் என்றாள் - அயோ:2 67/3,4

 மேல்
 
  தீயன் (2)
தீயன் என்று இவனை யான் அயிர்த்தல் செய்கிலேன் - யுத்1:4 86/3
ஓங்கி உற்று எரியாநின்ற வெகுளியன் உயிர்ப்பன் தீயன்
 தீங்கு இழைப்பவர்கட்கு எல்லாம் சீரியன் மாய செல்வன் - யுத்2:19 184/2,3

 மேல்
 
  தீயன (9)
தீயன வகை யாவும் திசை திசை செல நூறி - அயோ:8 37/1
தீயன இராமனே செய்யுமேல் அவை - அயோ:11 61/1
தீயன பொறுத்தி என்றான் சிறியன சிந்தியாதான் - கிட்:7 125/4
செய்வன செய்தல் யாண்டும் தீயன சிந்தியாமை - கிட்:9 11/1
தீயன வந்த-போது சுடுதியால் தீமையோரை - கிட்:9 14/4
செய்திர் செய்தற்கு_அரு நெடும் தீயன
 நொய்தில் அன்னவை நீக்கவும் நோக்குதிர் - கிட்:11 27/2,3
தீயன செய்யார்-ஆயின் யாவரே செறுநர் ஆவார் - கிட்:11 55/4
தீயன சிறியோர் செய்தால் பொறுப்பதே பெரியோர் செய்கை - யுத்1:7 10/3
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு - யுத்2:16 308/3

 மேல்
 
  தீயார் (3)
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் - அயோ:4 45/4
தின்னவே உலகம் எல்லாம் தீந்தன எனக்கும் தீயார்
 மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் - யுத்1:7 15/3,4
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் - யுத்4:33 17/4

 மேல்
 
  தீயாரின் (1)
தீயாரின் ஒளித்தியால் வெளி நின்றால் தீங்கு உண்டோ - ஆரண்:1 53/3

 மேல்
 
  தீயாரும் (1)
நல்லாரும் தீயாரும் நரகத்தார் சொர்க்கத்தார் நம்பி நம்மோடு - யுத்4:38 9/3

 மேல்
 
  தீயால் (2)
ஊகங்களின் நாயகர் வெம் கண் உமிழ்ந்த தீயால்
 மேகங்கள் எரிந்தன வெற்பும் எரிந்த திக்கின் - கிட்:7 50/1,2
அரி வென்ற வெற்றி ஆற்றல் மாருதி அமைத்த தீயால்
 எரிகின்றதாயே காண் இ கொடி நகர் இருந்தது இன்னும் - யுத்1:10 9/3,4

 மேல்
 
  தீயாள் (1)
தீயவை யாவையினும் சிறந்த தீயாள் - அயோ:3 14/4

 மேல்
 
  தீயாளர் (1)
கேள்வி தீயாளர் துன்பம் கிளர்வித்தீர் பாவம்-தன்னை - கிட்:11 73/3

 மேல்
 
  தீயிடை (16)
தீயிடை நுழைவது ஒர் தெளிவினை உடையான் - ஆரண்:2 37/2
மொய் கொள் தீயிடை வெந்து முருங்கிய - ஆரண்:6 71/3
தீயிடை உகுத்த நெய்யின் சீற்றத்திற்கு ஊற்றம் செய்ய - ஆரண்:10 66/2
தீயிடை தன் நெடும் கூந்தல் தீகின்றாள் - கிட்:7 22/4
அருவி அம் திரள்களும் அலங்கு தீயிடை
 உருகு பொன் பாய்வ போன்று ஒழுகுகின்றது - கிட்:14 13/3,4
தீயிடை குளித்த அ தெய்வ கற்பினாள் - யுத்1:2 81/1
தீயிடை நடப்பான் போல செறி புனற்கு இறைவன் சென்றான் - யுத்1:7 2/4
தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும் - யுத்2:19 121/2
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த - யுத்3:22 56/3
தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் - யுத்3:26 74/4
மூள முற்றிய சின கொடும் தீயிடை முளைத்தோர் - யுத்3:30 23/2
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை - யுத்3:30 27/2
தீயிடை பொடிந்து எழும் உயிர்ப்பன் சீற்றத்தன் - யுத்4:37 145/2
தீயிடை அருகுற சென்று தேவர்க்கும் - யுத்4:40 67/1
பொன்னை தீயிடை பெய்வது அ பொன்னுடை தூய்மை - யுத்4:40 109/1
மின்னு தீயிடை யான் இனி வீடுவென் - யுத்4:41 61/3

 மேல்
 
  தீயில் (4)
தீயில் மூழ்கினர் ஒத்தனர் செங்கணான் - அயோ:4 225/3
தீயில் வீழ்ந்து தீ மெழுகின் தேம்பினார் - அயோ:14 89/4
எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில்
 விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து - ஆரண்:4 24/1,2
தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில்
 காய்ப்புண்ட செம்பின் தோன்ற கறுப்புண்ட மனத்தன் கண்டான் - சுந்:11 19/3,4

 மேல்
 
  தீயின் (17)
பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில் - பால:13 49/1
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல் - அயோ:3 58/1
புண் உற்ற தீயின் புகை உற்று உயிர் பதைப்ப - அயோ:4 93/1
தேவிமாரை இவற்கு உரிமை செய்யும் நாளில் செம் தீயின்
 ஆவி நீத்திர் என நீக்கி அரிவைமார்கள் இருவரையும் - அயோ:6 28/1,2
தீயின் ஆகுதி செல்வனும் சிந்தித்தான் - அயோ:14 6/4
செறுத்து இறுதியில் புவனி தீய எழு தீயின்
 மறத்தின் வயிரத்து ஒருவன் வந்து அணுகும் முந்தை - ஆரண்:9 10/1,2
உள்ளவர்-தம்மை எல்லாம் உயிர் குடித்து ஊழி தீயின்
 வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி - சுந்:3 145/2,3
சீறிய கால தீயின் செறி சுடர் சிகைகள் அன்னார் - சுந்:10 9/4
தீயின் தூயவளை துயர் செய்ததால் - சுந்:12 88/4
வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் - யுத்1:2 39/3
தீயின் வெந்தன இனி துன்னிமித்தம் பெறும் திறனும் உண்டோ - யுத்1:2 96/4
புக்கது ஓர் ஊழி தீயின் புறத்து ஒன்றும் போகா-வண்ணம் - யுத்3:22 154/2
உய்ந்து நீர் போவீர் நாளை ஊழி வெம் தீயின் ஓங்கி - யுத்3:26 10/2
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை - யுத்3:30 43/2
பூ நனி வடவை தீயின் புக்கு என பொரித்து போம் என்று - யுத்3:31 225/2
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி - யுத்4:37 179/3
தீயின் வீழும் உலகும் திரியுமால் - யுத்4:41 71/4

 மேல்
 
  தீயினர் (1)
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர்
 பவர் சடை அந்தணன் பணித்த தீயவர் - பால:8 36/2,3

 மேல்
 
  தீயினன் (2)
வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கும் தீயினன்
 கொட்டிய துடியினன் குறிக்கும் கொம்பினன் - அயோ:13 9/2,3
தேரினன் சிலையினன் உமிழும் தீயினன் - யுத்2:18 119/4

 மேல்
 
  தீயினால் (8)
முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால்
 புழுங்கு நாகம் என புரண்டாள்-அரோ - ஆரண்:7 2/3,4
தீத்த காம தெறு கதிர் தீயினால்
 காய்த்து இரும்பை கருமக கம்மியன் - கிட்:1 36/2,3
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து - சுந்:14 42/3
மோதல் அம் கனை கடல் முருக்கும் தீயினால்
 பூதலம் காவொடும் எரிந்த பொன் மதில் - யுத்1:6 43/1,2
தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய - யுத்2:16 346/1
வடி குலங்கள் வாளி ஓட வாயினூடு தீயினால் - யுத்3:31 89/4
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் - யுத்4:40 72/4
கனிந்து உயர் கற்பு எனும் கடவுள் தீயினால்
 நினைந்திலை என் வலி நீக்கினாய் என - யுத்4:40 76/1,2

 மேல்
 
  தீயினாள் (1)
தீயை சுட்டது ஓர் கற்பு எனும் தீயினாள் - சுந்:12 35/4

 மேல்
 
  தீயினான் (1)
சின கொடும் திறல் சீற்ற வெம் தீயினான்
 மன கடுப்பினன் மா தவத்து ஓங்கலை - அயோ:14 3/1,2

 மேல்
 
  தீயினில் (2)
திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில்
 எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால் - அயோ:14 73/2,3
வடவை தீயினில் வாசுகி கான்ற மா கடுவை - யுத்3:30 27/1

 மேல்
 
  தீயினும் (4)
விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் - ஆரண்:14 42/4
தீயினும் முதிர்வுர சிவந்த கண்ணினான் - யுத்2:16 270/1
தீயினும் எரியும் நெஞ்சன் வெருவலன் தெரிய நோக்கி - யுத்3:24 5/3
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் - யுத்3:28 22/2

 மேல்
 
  தீயினை (3)
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் - பால:7 45/3
தீயினை நயப்புறுதல் செய்தனை தெரிந்தாய் - யுத்1:2 48/3
என்று தீயினை எய்தி இரைத்து எழுந்து - யுத்4:41 80/1

 மேல்
 
  தீயும் (9)
உதி உறு துருத்தி ஊதும் உலை உறு தீயும் வாயின் - பால:16 6/1
வன் பணை மரமும் தீயும் மலைகளும் குளிர வாழும் - ஆரண்:10 100/1
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து - ஆரண்:14 17/2
தேவியை குறித்து செற்ற சீற்றமும் மான தீயும்
 ஆவியை குறித்து நின்றது ஐயனை அதனை கண்டேன் - கிட்:11 69/1,2
தீயும் இ உலகம் மூன்றும் தேவரும் வீவர் ஒன்றோ - கிட்:11 70/3
சீ சீ உற்றது என தீயும் நெஞ்சினான் - யுத்2:16 293/4
தேசத்தார் என்னை என்னே சிந்திப்பார் என்று தீயும்
 வாச தார் மாலை மார்பன் வாய் திறந்து அரற்றலுற்றான் - யுத்2:19 209/3,4
கொழுந்து உறு கோப தீயும் நடுக்கமும் மனத்தை கூட - யுத்3:26 75/3
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் - யுத்3:31 192/3

 மேல்
 
  தீயுமால் (1)
தீ எழும் புகை எழும் உலகும் தீயுமால் - யுத்3:22 48/4

 மேல்
 
  தீயே (4)
நச்சு தீயே பெண் உரு அன்றோ என நாணா - அயோ:3 35/3
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் - சுந்:1 55/1
உதிரம் கான்றன தோன்றின புகை கொடி உமிழ்ந்தது கொடும் தீயே - யுத்1:3 79/4
தொழுது நின்றனன் நாயகன் தாள் இணை குளிர்ந்தது சுடு தீயே - யுத்1:3 85/4

 மேல்
 
  தீயை (6)
வலம்கொடு தீயை வணங்கினர் வந்து - பால:23 91/1
தீயை ஓம்பினை செய் அமுது என்றனர் - அயோ:7 15/4
அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் - கிட்:11 90/4
தீயை சுட்டது ஓர் கற்பு எனும் தீயினாள் - சுந்:12 35/4
செறிவுறு செம்மைய தீயை ஓம்புவ - யுத்1:6 42/1
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ - யுத்1:9 22/4

 மேல்
 
  தீயையும் (3)
தீயையும் தீக்கும் தெய்வ செம் கதிர் செல்வன் சீறி - கிட்:16 54/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/3
தீயையும் தீய்க்கும் செல்லும் திசையையும் தீய்க்கும் சொல்லும் - யுத்2:16 19/3

 மேல்
 
  தீயொடு (3)
வெம் கண் தீயொடு மேற்செல வீசினாள் - பால:7 45/4
சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால் - சுந்:13 9/2
கழிந்த தீயொடு காலையும் - யுத்2:16 114/1

 மேல்
 
  தீயொடும் (1)
உரும் உறழ் முழக்கொடும் ஊழி தீயொடும்
 இரு பிறை செறிந்து எழும் கடல் உண்டாம் எனின் - பால:7 22/2,3

 மேல்
 
  தீயோ (1)
பெண்ணோ தீயோ மாயா பேயோ கொடியாய் நீ இ - அயோ:4 44/3

 மேல்
 
  தீயோய் (3)
செயிர் உற புலை சிந்தையால் என் சொனாய் தீயோய் - அயோ:2 71/4
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் - அயோ:4 45/4
பெண்ணில் தீயோய் நின் முதல் மாயும் பிணி செய்தாய் - சுந்:3 150/2

 மேல்
 
  தீயோர் (5)
திசைத்ததும் இல்லை எனக்கு வந்து தீயோர்
 இசைத்ததும் இல்லை முன் ஈந்த இ வரங்கள் - அயோ:3 23/1,2
திறத்தை சீறும்-கொல் முனிவரை சீறும்-கொல் தீயோர்
 மறத்தை சீறும்-கொல் என்-கொலோ முடிவு என்று மறையின் - ஆரண்:13 74/2,3
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் - சுந்:1 40/3
திறம் தெரிந்து உலகம் பூண செம் நெறி செலுத்தி தீயோர்
 இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு - சுந்:12 76/2,3
திக்கு அனைத்தினும் ஏழு மா தீவினும் தீயோர்
 புக்கு அழைத்திட புகுந்துளது இராக்கத புணரி - யுத்3:31 31/3,4

 மேல்
 
  தீயோன் (9)
குட-பாலின் முளைத்தது கண்ட குணங்கள் தீயோன்
 வடவாஅனல் அன்று எனின் மண் பிடர் வைத்த பாம்பின் - ஆரண்:10 134/1,2
தேவர் செய்கையன் அங்ஙனம் உரை-செய தீயோன்
 தா இல் வேதியன் தக்கதே உரை-செய தக்கான் - யுத்1:3 41/1,2
தெய்வ வெம் படையும் தீரா மாயமும் வல்ல தீயோன்
 கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் - யுத்1:12 28/1,2
கொன்றாயும் நீயே உன்னை கொல்லுமேல் குணங்கள் தீயோன் - யுத்1:12 29/4
சீதையை திருவை தீண்டி சிறை வைத்த தீயோன் சேயே - யுத்3:26 47/3
இல்லை என்று உளனேல் தீயோன் பிழைக்குமோ இழுக்கம் உற்றேன் - யுத்3:26 85/4
சேய் இரு விசும்பை நோக்கி வீடண தீயோன் அப்பால் - யுத்3:28 17/2
இ புறத்து இனைய சேனை ஏவி ஆண்டு இருந்த தீயோன்
 அ புறத்து அமைந்த சூழ்ச்சி அறிந்திவன் அயலே வந்து - யுத்3:31 60/1,2
செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன்
 வைத வைவினில் ஒழிந்தன வீடணன் மாண்டான் - யுத்4:32 29/2,3

 மேல்
 
  தீயோனும் (1)
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் - யுத்3:27 105/4

 மேல்
 
  தீர் (32)
தீயவன் வெம் தொழில் தீர் என நின்றார் - பால:8 10/3
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர்
 தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் - பால:17 3/3,4
செயிர் தீர் மலர் காவின் ஓர் மாதவி சூழல் சேர - பால:17 15/2
வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர்
 நீரிடை தோன்றும் திங்கள் நிழல் என பொலிந்தது அன்றே - பால:18 17/3,4
வரதனும் எய்தி மை தீர் மா தவர் தொழுது நீதி - பால:23 78/3
திறம் திறம்பினும் செய்தவம் திறம்பினும் செயிர் தீர்
 மறம் திறம்பினும் வரன்முறை திறம்புதல் வழக்கோ - அயோ:2 73/3,4
மனுவின் வழி நின் கணவற்கு உயிரும் உதவி வசை தீர்
 புனிதம் மருவும் புகழே புனைவாய் பொன்னே என்றான் - அயோ:4 41/3,4
இறுதி செய் சேனையும் எல்லை தீர் நகர் - அயோ:13 62/2
நதம் உலாவு நளி நீர்-வயின் அழுந்த நவை தீர்
 அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று - ஆரண்:1 44/2,3
நாழி நரை தீர் உலகு எலாம் ஆக நளினத்து நீ தந்த நான்முகனார்-தாமே - ஆரண்:2 29/1
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர்
 கற்பங்கள் எனை பல கண்டுளான்-தனை - ஆரண்:4 8/3,4
அம் சொற்கள் அமுதில் அள்ளி கொண்டவள் வதனம் மை தீர்
 கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள் - ஆரண்:10 70/3,4
வெம்மை தீர் ஒழுக்கினன் விரிந்த கேள்வியன் - ஆரண்:12 46/1
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் - ஆரண்:15 40/1
தீமை தீர் ஒழுக்கின் வந்த திற தொழில் மறவரோடும் - கிட்:9 8/2
வேண்டலர் அறிவரேனும் கேண்மை தீர் வினையிற்று ஆமால் - கிட்:11 66/2
போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு - கிட்:17 23/3
தென் தமிழ் உரைத்தோன் முன்னா தீது தீர் முனிவர் யாரும் - சுந்:3 129/1
பாவை நின் பொருட்டினால் ஓர் பழி பெற பயன் தீர் நோன்பின் - சுந்:3 142/2
தீண்டலாவது ஓர் தீவினை தீர் வரம் - சுந்:5 35/3
போதமும் பொருந்து கேள்வி புரை அறு பயனும் பொய் தீர்
 மா தவம் சார்ந்த தீரா வரங்களும் மற்றும் முற்றும் - சுந்:12 73/1,2
பூதல பரப்பின் அண்ட பொகுட்டினுள் புறத்துள் பொய் தீர்
 வேதம் உற்று இயங்கு வைப்பின் வேறுவேறு இடத்து வேந்தர் - சுந்:12 108/1,2
போந்து புறம் நின்று இரைக்கின்ற பொறை தீர் மறவர் புறம் சுற்ற - சுந்:12 118/2
பொன் திருத்தியது ஆதலால் இராவணன் புரை தீர்
 குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் - சுந்:13 36/1,2
அடர் சிலை துறந்தது என்ன ஆரம் தீர் மார்பினானை - யுத்1:4 132/2
பூழி சென்று தன் திரு உரு பொருந்தவும் பொறை தீர்
 வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் - யுத்1:6 3/1,2
தெள்ளிய தெரிக்கும் தெவ்வர் தீர் வினை சேர்தலோடும் - யுத்1:9 30/2
இறுக்க வேண்டுவது இல்லை எண் தீர் மணி - யுத்2:15 15/1
நட்டவாம் என வீழ்ந்தன துடிகளின் நவை தீர்
 வட்ட வாய்களில் வதிந்தன வருண சாமரைகள் - யுத்2:16 214/3,4
சீற்றம் தலைத்தலை சென்று உற இது தீர் என தெரியா - யுத்3:27 129/3
பொது இயற்கை தீர் கற்புடை பத்தினி பொருட்டால் - யுத்3:30 48/2
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர்
 மா தவமும் ஆவுதியும் ஐம் புலனும் மற்றும் - யுத்4:36 13/3,4

 மேல்
 
  தீர்க்க (6)
மாட்டாயோ இ காலம் வல்லோர் வலி தீர்க்க
 மீட்டாயோ வீரம் மெலிந்தாயோ தோள் ஆற்றல் - யுத்2:18 267/1,2
ஆர் இது தீர்க்க வல்லார் அஞ்சனை பயந்த வள்ளல் - யுத்2:19 195/1
திரு வாழ் மார்ப நின் மாயை எம்மால் தீர்க்க தீருமோ - யுத்3:22 224/4
திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க
 தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி - யுத்3:26 67/2,3
சேகு அறு மலரும் சாந்தும் செரு தொழில் வருத்தம் தீர்க்க
 மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு - யுத்3:31 231/2,3
நொந்தவர் நோவு தீர்க்க சிறிது அன்றோ நொடிதல் முன்னே - யுத்4:32 42/3

 மேல்
 
  தீர்க்ககிற்பார் (1)
செய் திறன் இனி வேறு உண்டோ விதியை யார் தீர்க்ககிற்பார் - யுத்2:16 166/4

 மேல்
 
  தீர்க்ககிற்றிலேன் (2)
தேறினள் துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் - கிட்:6 22/4
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் - கிட்:6 23/4

 மேல்
 
  தீர்க்கபாதனும் (1)
தீர்க்கபாதனும் வினதனும் சரபனும் திரைக்கும் - கிட்:12 19/1

 மேல்
 
  தீர்க்கல் (1)
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ - யுத்4:40 62/4

 மேல்
 
  தீர்க்கினும் (1)
நஞ்சு தீர்க்கினும் தீர்கிலாது அது நலிந்து என்ன - அயோ:2 75/2

 மேல்
 
  தீர்க்கும் (8)
மருமத்து தன்னை ஊன்றும் மற கொடும் பாவம் தீர்க்கும்
 உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற - அயோ:6 2/1,2
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி - ஆரண்:2 30/3
அயல் இனி முனிவது என்னை அரக்கரை வருக்கம் தீர்க்கும்
 செயல் இனி செயல் என்று எண்ணி கண்ணிய சீற்றம் தீர்ந்தான் - ஆரண்:13 126/3,4
சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் - கிட்:15 30/4
தீமையும் வன்மையும் தீர்க்கும் செய்கையான் - யுத்1:3 73/2
யார் இது கொடுத்த தேவன் என்னை ஈது இதனை தீர்க்கும்
 காரணம் யாது நின்னால் உணர்ந்தது கழறி காண் என்று - யுத்2:19 234/1,2
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் - யுத்2:19 275/2
சுந்தர சயிலம் தன்னை கண்டவர் வினைகள் தீர்க்கும்
 கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் - யுத்4:41 21/2,3

 மேல்
 
  தீர்க்குவாரை (1)
என் சிறை தீர்க்குவாரை காண்கிலேன் என்னின் வந்த - யுத்2:17 38/3

 மேல்
 
  தீர்க்கையான் (1)
எனைவர் என்று இயம்புகேன் எவ்வம் தீர்க்கையான்
 முனைவரும் அமரரும் முன்னும் பின்னரும் - யுத்1:2 71/2,3

 மேல்
 
  தீர்க (2)
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன - யுத்2:16 325/4
சிறப்பு இனி பெறுக தீர்க என்றனன் சீற்றம் இல்லான் - யுத்3:27 176/4

 மேல்
 
  தீர்கலாது (1)
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் - அயோ:11 57/4

 மேல்
 
  தீர்கில (1)
தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில
 ஆள் உடை குறைத்தலை அதிர ஆடுவ - யுத்2:18 113/2,3

 மேல்
 
  தீர்கிலம் (2)
ஏயினர் உயிர் குடித்து எவ்வம் தீர்கிலம்
 வாயினும் மனத்தினும் வெறுத்து வாழ்துமேல் - யுத்1:2 21/2,3
மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் - யுத்3:20 18/2

 மேல்
 
  தீர்கிலன் (2)
ஆவி தீர்கிலன் ஆற்றலும் தீர்கிலன் அனையான் - யுத்1:3 15/4
ஆவி தீர்கிலன் ஆற்றலும் தீர்கிலன் அனையான் - யுத்1:3 15/4

 மேல்
 
  தீர்கிலாது (1)
நஞ்சு தீர்க்கினும் தீர்கிலாது அது நலிந்து என்ன - அயோ:2 75/2

 மேல்
 
  தீர்கிலேன் (1)
தீர்கிலேன் ஆனது ஐய செய்குவென் அடிமை என்றான் - அயோ:8 16/4

 மேல்
 
  தீர்குதும் (1)
தின்று தீர்குதும் என்குநர் உரும் என தெழிக்குநர் சின வேழ - யுத்1:3 81/3

 மேல்
 
  தீர்குவெனோ (1)
செல்லேன் எனின் இ இடர் தீர்குவெனோ - யுத்2:18 30/4

 மேல்
 
  தீர்கெனோ (1)
தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த - யுத்2:19 238/2

 மேல்
 
  தீர்த்த (7)
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் - அயோ:0 1/4
அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ - ஆரண்:14 29/4
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம் - கிட்:14 11/1
பாழிய பணை தோள் வீர துணை இலேன் பரிவு தீர்த்த
 வாழிய வள்ளலே யான் மறு இலா மனத்தேன் என்னின் - சுந்:4 72/1,2
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் - யுத்1:7 13/3
காலன்-தன் களிப்பு தீர்த்த மகோதர காலையே போய் - யுத்1:13 19/1
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி - யுத்4:33 24/3

 மேல்
 
  தீர்த்தது (1)
தீர்த்தது செறிந்தது ஓடி திரை நெடும் கடலை எல்லாம் - பால:14 76/3

 மேல்
 
  தீர்த்தம் (4)
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம்
 மங்கல புனலும் நாலு வாரியின் நீரும் பூரித்து - அயோ:3 81/1,2
செம் கண் நாயக அயனுக்கும் அரும்_பெறல் தீர்த்தம்
 எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் - அயோ:9 31/3,4
திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் - கிட்:1 35/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா - கிட்:13 21/4

 மேல்
 
  தீர்த்தமும் (1)
சிங்கல் இல் அரு மறை தெரிந்த தீர்த்தமும்
 கங்கையே முதலவும் கலந்த நீரினால் - பால:23 48/2,3

 மேல்
 
  தீர்த்தல் (2)
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் - சுந்:1 55/1
தீமை நன்மையை தீர்த்தல் ஒல்லாது எனும் - சுந்:12 90/1

 மேல்
 
  தீர்த்தற்கு (1)
செல்வாய் என்ன செல்ல விடுத்தான் இது தீர்த்தற்கு
 ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால் - யுத்4:37 128/1,2

 மேல்
 
  தீர்த்தன் (4)
தீர்த்தன் என்று அறிந்ததோ அவர்-தம் சிந்தையே - பால:5 112/4
தீர்த்தன் இத்தனை சிந்தையின் செம் கணின் - பால:21 31/3
தீர்த்தன் நல் அருளை நோக்கி செய்ததோ சிறப்பு பெற்றான் - யுத்1:4 140/1
தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் - யுத்2:18 155/2

 மேல்
 
  தீர்த்தன்-மாட்டு (1)
தெளித்து ஆட தகு தீர்த்தன்-மாட்டு உயிர் - கிட்:16 43/2

 மேல்
 
  தீர்த்தன்-மேல் (2)
தீர்த்தன்-மேல் அவன் திசைமுகன் படைக்கலம் செலுத்த - யுத்3:22 85/3
தீர்த்தன்-மேல் வர துரந்தனன் உலகு எலாம் தெரிய - யுத்4:37 96/4

 மேல்
 
  தீர்த்தனன் (1)
எந்தை தீர்த்தனன் என்பது ஓர் ஏம்பலால் - யுத்2:19 149/4

 மேல்
 
  தீர்த்தனும் (5)
தீர்த்தனும் பொலிந்தான் கதிரோன் திசை - ஆரண்:9 25/3
தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை - கிட்:10 18/1
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் - சுந்:5 71/1
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் - யுத்3:28 20/3
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் - யுத்4:37 14/4

 மேல்
 
  தீர்த்தனை (3)
தீர்த்தனை அ வழி யாது செப்புகேன் - கிட்:6 9/4
செறித்து என சுரிக்க வீசி தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஆர்த்தான் - யுத்2:16 192/4
தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஒத்து இரண்டு சேனையும் - யுத்3:20 36/2

 மேல்
 
  தீர்த்தா (1)
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான் - யுத்3:27 156/3

 மேல்
 
  தீர்த்தாய் (2)
உன் உறவு நீ தீர்த்தாய் ஓர் உறவும் இல்லாதேன் - ஆரண்:13 96/3
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் - ஆரண்:16 5/4

 மேல்
 
  தீர்த்தான் (8)
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் - யுத்1:3 153/4
தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் - யுத்2:15 178/4
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் - யுத்2:19 109/4
காற்றிடை கழித்து தீர்த்தான் கலுழனாம் காண்-மின் காண்-மின் - யுத்2:19 296/2
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் - யுத்3:22 116/4
நுகம் பயில் தேரினோடும் நுறுக்கினன் நூழில் தீர்த்தான்
 உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் - யுத்3:22 126/3,4
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் - யுத்3:27 130/4
தினையும் அல்லல் உற்று அழுங்கன்-மின் என்று இடர் தீர்த்தான் - யுத்4:32 39/4

 மேல்
 
  தீர்த்தானும் (1)
தீர்த்தானும் தன் வெம் சிலை நாணை தெறிப்புற்றான் - யுத்3:31 188/2

 மேல்
 
  தீர்த்தி (5)
செம் கண் நாயக இது தீர்த்தி இல்லையேல் - பால:5 16/3
தனிமையும் தீர்த்தி என்று உரைத்தி தன்மையால் - அயோ:5 33/4
சிறுவர் செய் கடன் செய்து தீர்த்தி என்று - அயோ:11 116/3
செவ்விது சேறி சென்று உன் பழம் பகை தீர்த்தி என்றான் - யுத்3:21 7/2
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் - யுத்3:22 221/2

 மேல்
 
  தீர்த்திரால் (1)
சிந்தையின் உறு துயர் தீர்த்திரால் எனும் - அயோ:11 88/3

 மேல்
 
  தீர்த்து (7)
வெய்ய பாதகம் தீர்த்து விளங்குவாள் - அயோ:7 25/2
செவ்வே பிழையா நெடு வாள் உறை தீர்த்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 41/4
இந்திரற்கு உரியது ஓர் இடுக்கண் தீர்த்து இகல் - கிட்:6 24/1
சாதல் தீர்த்து அளித்த வீர தலைமகன் மெலிவு தீர - சுந்:14 12/3
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த - யுத்1:12 40/3
இ கடன்கள் உடையீர் நீர் எம் வினை தீர்த்து உம்முடைய - யுத்2:16 349/3
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் - யுத்4:37 49/3

 மேல்
 
  தீர்த்தும் (1)
செருக்குநர் தீர்த்தும் என்பார்-தம்மின் ஆர் செருக்கர் என்னா - ஆரண்:11 31/3

 மேல்
 
  தீர்த்துளது (1)
ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் - யுத்1:6 13/4

 மேல்
 
  தீர்தர (1)
பழங்கணோடு இரந்தவர் பரிவு தீர்தர
 வழங்கவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அம் மா நகர் - பால:3 66/3,4

 மேல்
 
  தீர்தல் (1)
தீமைதான் அதின் தீர்தல் அன்றியே - அயோ:14 113/3

 மேல்
 
  தீர்தலால் (1)
புள்ளும் மீன் உணா புலவு தீர்தலால் - கிட்:15 20/4

 மேல்
 
  தீர்தலும் (2)
அந்தரம் வருதலும் அனைய தீர்தலும்
 சுந்தர தோளினிர் தொன்மை நீரவால் - ஆரண்:13 110/1,2
அருளும் காதலின் தீர்தலும் அல்லது ஓர் - சுந்:12 93/3

 மேல்
 
  தீர்தி (4)
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி - கிட்:7 141/4
தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தருமம் தீர்தி - கிட்:9 20/4
மேல் முறை வைத்தேம் அண்ணல் நுகர்ந்தனை மெலிவு தீர்தி
 மான வாள் முகமே நங்கட்கு உரைத்தது மாற்றம் என்று - சுந்:14 5/2,3
இல்லையேல் இறந்து தீர்தி இது அலால் இயம்பல் ஆகா - யுத்2:17 69/3

 மேல்
 
  தீர்தியோ (1)
சித்திரவதை செய கண்டு தீர்தியோ - யுத்1:4 11/4

 மேல்
 
  தீர்திர் (1)
தீர்ப்பித்தீர் இன்னம் என் என் செய்வித்து தீர்திர் அம்மா - யுத்2:17 11/4

 மேல்
 
  தீர்திரால் (1)
செம்மையின் இன் உயிர் தீர்ந்து தீர்திரால் - யுத்2:18 4/4

 மேல்
 
  தீர்தும் (2)
திருமுகம் நோக்கலம் இறந்து தீர்தும் என்று - கிட்:1 7/3
திருந்தியது யாது அது செய்து தீர்தும் என்று - கிட்:16 5/3

 மேல்
 
  தீர்ந்த (21)
செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் - பால:8 5/3
பற்று அற வீசி ஏகி யோகியின் பரிவு தீர்ந்த - பால:14 58/4
திரு நகர் தீர்ந்த வண்ணம் மானவ தெரித்தி என்ன - அயோ:8 18/1
அன்று தீர்ந்த பின் அரச வேலையும் - அயோ:14 93/1
திரு நகர் தீர்ந்த பின்னர் செய் தவம் பயந்தது என்னா - ஆரண்:6 49/3
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் - ஆரண்:10 139/4
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் - கிட்:13 13/1
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின் - கிட்:16 46/2
சேண் உயர் நெடு நாள் தீர்ந்த திரிதலை சிறுவன்-தன்னை - சுந்:1 26/3
சேண் உயர் உறக்கம் தீர்ந்த சிந்தையர் செய்வது ஓரார் - சுந்:2 185/2
வீணையும் குழலும் தம்தம் மிடறும் வேற்றுமையின் தீர்ந்த
 பாணிகள் அளந்த பாடல் அமிழ்து உக பாடுவாரும் - சுந்:2 185/3,4
திங்கள் ஒன்று இருப்பென் இன்னே திரு உளம் தீர்ந்த பின்னை - சுந்:14 45/3
சுடர் ஒளி வலயம் தீர்ந்த சுந்தர தோளினானை - யுத்1:4 132/4
இருந்தனன் நின்றது என்னோ இயம்புவது எல்லை தீர்ந்த
 அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் - யுத்1:4 136/3,4
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த - யுத்2:15 207/4
திறம் என நின்ற தீமை இம்மையே தீர்ந்த செல்வ - யுத்2:16 129/3
மறைந்தன பெருமை தீர்ந்த மலை குலம் வற்றி வற்றி - யுத்2:16 175/3
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த - யுத்3:21 10/4
திக்கு எலாம் இருளும் தீர்ந்த தேவரும் இடுக்கண் தீர்ந்தார் - யுத்3:22 154/4
பாந்தளின் பெரிய திண் தோள் பரதனை பழியின் தீர்ந்த
 வேந்தனை கண்டு நீ நின் வில் வலம் காட்டி மீண்டு - யுத்3:27 71/2,3
யானையை காத்து மற்றை இறைவனை காத்து எண் தீர்ந்த
 வானை இ தலத்தினோடும் மறையொடும் வளர்த்தி என்றான் - யுத்3:31 66/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்ததால் (2)
சிந்தையின் உறைபவற்கு உருவம் தீர்ந்ததால்
 இந்திரற்கு ஆயிரம் நயனம் ஈசற்கு - ஆரண்:6 5/1,2
திங்கள் ஒன்றின் என் செய் தவம் தீர்ந்ததால்
 இங்கு வந்திலனே எனின் யாணர் நீர் - சுந்:5 32/1,2

 மேல்
 
  தீர்ந்தது (5)
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் - பால:5 22/3
தீ வரு வனத்திடை இட்டு தீர்ந்தது ஓர் - ஆரண்:3 5/3
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் - யுத்2:18 237/4
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் - யுத்3:27 10/4
விடம் ஒன்று கொண்டு ஒன்று ஈர்ந்தது-போல் தீர்ந்தது வேகம் - யுத்3:27 138/4

 மேல்
 
  தீர்ந்ததோ (2)
திரு உறை மார்பனும் தீர்ந்ததோ வந்து - கிட்:11 132/1
தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ - யுத்1:2 77/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தவர் (2)
அழுங்குறு மகளிர் தம் அன்பர் தீர்ந்தவர்
 புழுங்குறு புணர் முலை கொதிப்ப புக்கு உலாய் - கிட்:10 12/1,2
செய்வகை பிறிது இலை உயிரின் தீர்ந்தவர்
 உய்கிலர் இனி செயற்கு உரியது உண்டு-எனின் - யுத்3:24 69/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்தவால் (1)
சேறுபட்டதும் ஒரு கணத்தில் தீர்ந்தவால் - யுத்2:16 299/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தவே (1)
செம் நிறத்தனவாய் நிறம் தீர்ந்தவே - யுத்2:15 30/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தவே-கொலாம் (1)
சினம் கிடந்து எரிதலின் தீர்ந்தவே-கொலாம்
 அனங்கன் ஐம் கொடும் கணை அடரும் ஆடவர் - அயோ:12 51/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்தன (4)
சொல்லின் தீர்ந்தன போல்வன தொல் உரு - சுந்:13 6/2
திரிந்த வேகத்த பாகர்கள் தீர்ந்தன செருவில் - யுத்2:16 215/3
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த - யுத்2:16 316/1
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன
 மிக்கன இராமற்கு வலியும் வீரமும் - யுத்4:37 147/3,4

 மேல்
 
  தீர்ந்தனர் (2)
அணைமலர் சேக்கையுள் ஆடல் தீர்ந்தனர்
 பணைகளை தழுவிய பவள வல்லி போல் - ஆரண்:10 121/1,2
தீங்கு உள தேவரும் மறுக்கம் தீர்ந்தனர் - யுத்3:24 104/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தனளோ (1)
சீதை என்-வயின் தீர்ந்தனளோ எனும் - ஆரண்:14 15/3

 மேல்
 
  தீர்ந்தனன் (6)
திரு நகர் திரு தீர்ந்தனன் ஆம் என்றான் - அயோ:11 37/4
திறம் நினைந்திலன் சீர்மையின் தீர்ந்தனன்
 அறம் மறந்தனன் அன்பு கிடக்க நம் - கிட்:11 2/2,3
திறன் அலது என்று உயிர்க்கு இறைவன் தீர்ந்தனன்
 புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் - சுந்:4 14/2,3
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் - யுத்1:5 1/4
தேவியை திரு மறு மார்பின் தீர்ந்தனன்
 நோ இலள் என்பது நோக்கினான்-கொலோ - யுத்2:15 111/3,4
உறக்கம் தீர்ந்தனன் உறைகின்றது இவர் தொடர்ந்து ஒறுக்க - யுத்3:30 22/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தாய் (3)
அல்லும் நன் பகலும் நீங்கா அனங்க நீ அருளின் தீர்ந்தாய்
 செல்லும் என்று எளிவந்தோர்-மேல் செலுத்தலும் சீர்மைத்து ஆமோ - கிட்:10 62/3,4
உணர்த்தினேன் முன்னர் நீ அஃது உணர்ந்திலை உணர்வின் தீர்ந்தாய்
 புணர்ப்பது ஒன்று இன்மை நோக்கி மாருதிக்கு உரைப்பான் போனேன் - கிட்:11 87/1,2
பேதையன் என்ன வாழ்ந்தாய் என்பது ஓர் பிழையும் தீர்ந்தாய்
 சீதையை பெற்றேன் உன்னை சிறுவனுமாக பெற்றேன் - யுத்1:14 26/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்தார் (17)
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் - அயோ:6 9/4
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார்
 வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் - ஆரண்:12 51/1,2
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார்
 அருகு போகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழகை - சுந்:2 15/1,2
தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார்
 ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் - சுந்:3 126/2,3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார்
 துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் - சுந்:3 128/3,4
திலகம் மண் உற வணங்கினர் கோயிலின் தீர்ந்தார்
 அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் - சுந்:9 5/2,3
வந்தனை புரிவர் அன்றே வீரராய் வசையின் தீர்ந்தார் - யுத்2:16 188/4
பாடினார் மா தவரும் வேதியரும் பயம் தீர்ந்தார்
 கூடினார் படைத்தலைவர் கொற்றவனை குடர் கலங்கி - யுத்2:16 356/2,3
சினத்து உளார் யாவர் தீர்ந்தார் தயரதன் சிறுவன்-தன்னை - யுத்2:17 26/2
திக்கொடு நெறியும் காணார் திரிந்து சென்று உயிரும் தீர்ந்தார் - யுத்2:18 258/4
தேற்றம் வந்து எய்தி நின்ற மயக்கமும் நோவும் தீர்ந்தார்
 ஏற்றமும் வலியும் பெற்றார் எழுந்தனர் வீரர் எல்லாம் - யுத்2:19 175/3,4
சங்கை ஒன்று இன்றி தீர்ந்தார் பாசத்தை தருமம் நல்க - யுத்2:19 278/4
சின்னபின்னங்கள் ஆன புண்ணொடும் மயர்வு தீர்ந்தார்
 முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் - யுத்2:19 295/2,3
திக்கு எலாம் இருளும் தீர்ந்த தேவரும் இடுக்கண் தீர்ந்தார் - யுத்3:22 154/4
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார்
 வெறிது நம் வென்றி என்றான் மாலி மேல் விளைவது ஓர்வான் - யுத்3:26 8/3,4
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே - யுத்3:26 12/3
கவ்வையின் தீர்ந்தார் வந்து வீழ்கின்றார்-தம்மை காண - யுத்4:38 1/3

 மேல்
 
  தீர்ந்தால் (1)
தொடர்ந்து நும் பணியின் தீர்ந்தால் அதுவும் நும் தொழிலே அன்றோ - கிட்:11 56/2

 மேல்
 
  தீர்ந்தாலும் (1)
தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும்
 ஓய்விடம் இல்லான் வல்லை ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னம் - யுத்2:19 121/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்தாளோ (1)
பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ
 நல்லாரும் தீயாரும் நரகத்தார் சொர்க்கத்தார் நம்பி நம்மோடு - யுத்4:38 9/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்தான் (21)
வரதன் வந்துற்றான் என்ன மன்னனும் மயக்கம் தீர்ந்தான்
 புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி - அயோ:6 10/2,3
செயல் இனி செயல் என்று எண்ணி கண்ணிய சீற்றம் தீர்ந்தான் - ஆரண்:13 126/4
ஓய்வினன் உணர்வும் தேய உரைத்திலன் உயிரும் தீர்ந்தான் - ஆரண்:13 127/4
அளித்தனன் அரக்கர் செற்ற சீற்றத்தான் அவலம் தீர்ந்தான் - ஆரண்:13 136/4
இடம்படு மான துன்பம் இருள்தர எண்ணின் தீர்ந்தான்
 விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் - ஆரண்:14 8/1,2
ஆரியன் அருளின் தீர்ந்தான்_அல்லன் வந்து அடுத்த செல்வம் - கிட்:11 67/3
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான்
 வில்லியும் அவனை நோக்கி விரைவின் என் வரவு வீர - கிட்:11 77/2,3
சென்று தேடினன் இந்திரசித்தினை தீர்ந்தான் - சுந்:2 141/4
நாயகன் சுக்கிரீவன் என்று உளன் நவையின் தீர்ந்தான் - சுந்:4 29/4
இடை நின்ற மயக்கம் தீர்ந்தான் ஏந்திய சிலையன் காந்தி - யுத்2:18 194/3
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் - யுத்3:22 121/4
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான்
 காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற - யுத்3:22 156/2,3
தேக்கினான் என்ன நின்று தியங்கினான் உணர்வு தீர்ந்தான் - யுத்3:24 2/4
நாயகன் மேனிக்கு இல்லை வடு என நடுக்கம் தீர்ந்தான் - யுத்3:24 5/4
புரக்க உள்ளாரே என்ன கருதினன் பொருமல் தீர்ந்தான் - யுத்3:24 18/4
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான்
 ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க - யுத்3:24 30/2,3
சித்திர தன்மை உற்ற சேவகன் உணர்வு தீர்ந்தான்
 மித்திரர் வதனம் நோக்கான் இளையவன் வினவ பேசான் - யுத்3:26 58/1,2
தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் - யுத்3:26 74/4
வீரனும் ஐயம் தீர்ந்தான் வீடணன்-தன்னை மெய்யோடு - யுத்3:27 1/1
சென்றுழி செல்லும் அன்றே தெறு கணை வலியின் தீர்ந்தான்
 வென்றி இப்போதே கோடும் காண் என விளம்பும் எல்லை - யுத்3:28 33/3,4
அனந்தனும் தலைகள் ஏந்தி அயா_உயிர்த்து அல்லல் தீர்ந்தான் - யுத்3:31 227/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தான்_அல்லன் (1)
ஆரியன் அருளின் தீர்ந்தான்_அல்லன் வந்து அடுத்த செல்வம் - கிட்:11 67/3

 மேல்
 
  தீர்ந்தானோ (1)
தின்பர் என் இனி செயத்தக்கது என்று தீர்ந்தானோ
 தன் குல பொறை தன் பொறை என தணிந்தானோ - சுந்:3 16/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்திலது (1)
சீதைக்கும் கூற்றம் காட்டி தீர்ந்திலது ஒருவன் தீமை - யுத்3:26 78/2

 மேல்
 
  தீர்ந்திலம் (1)
செய்தும் என்று அமைந்தது செய்து தீர்ந்திலம்
 நொய்து சென்று உற்றது நுவலகிற்றிலம் - கிட்:16 8/1,2

 மேல்
 
  தீர்ந்திலர் (1)
உணர்ந்திலர் கனவினும் ஊடல் தீர்ந்திலர் - ஆரண்:10 119/4

 மேல்
 
  தீர்ந்திலன் (1)
செய்திலன் குலத்து மானம் தீர்ந்திலன் சிறிதும் என்றான் - யுத்2:16 165/4

 மேல்
 
  தீர்ந்திலேனேல் (1)
செருகின அன்றே யானும் மாயையின் தீர்ந்திலேனேல் - யுத்2:19 287/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தீர் (1)
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர்
 எங்கள் நாயகர் நீங்கள் என்று இமையவர் இசைத்தார் - யுத்3:22 181/3,4

 மேல்
 
  தீர்ந்து (20)
அந்தரம் தீர்ந்து உலகு அளிக்கும் நீரினால் - அயோ:2 67/2
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி - அயோ:4 145/2
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை - அயோ:4 154/1
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு - அயோ:10 39/3
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் - அயோ:11 132/3
அஞ்சுவென் மறுக்கிலென் அவலம் தீர்ந்து இனி - ஆரண்:12 15/2
சே இதழ் தாமரை சேக்கை தீர்ந்து இவண் - ஆரண்:12 29/1
பெயர்த்து பைப்பைய அயர்வு தீர்ந்து இனையன பேசும் - ஆரண்:13 94/4
உயர்ந்தது சீற்றம் மற்று அது உற்றது செய்ய தீர்ந்து
 நயம் தெரி அனுமன் வேண்ட நல்கினன் நம்மை இன்னும் - கிட்:11 80/3,4
இருந்து அதின் தீர்ந்து சென்றார் வேங்கடத்து இறுத்த எல்லை - கிட்:15 33/4
செல்வது ஆங்கு அவருழை சென்று தீர்ந்து அற - யுத்1:2 37/3
பள்ளி தீர்ந்து இருந்தான் என்ன பொலிதரு பண்பினானை - யுத்1:4 130/4
செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து
 துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் - யுத்1:9 21/1,2
நல் நிலை நின்று தீர்ந்து நவை உயிர்கள்-தோறும் - யுத்1:9 73/2
திரு மறு மார்பன் நல்க அனந்தரும் தீர்ந்து செல்வ - யுத்2:16 144/1
செம்மையின் இன் உயிர் தீர்ந்து தீர்திரால் - யுத்2:18 4/4
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து
 மீண்ட போது அதனை எல்லாம் மறத்திரோ விளிதல் வேண்டி - யுத்3:27 80/1,2
சேனையை காத்து என் பின்னே திரு நகர் தீர்ந்து போந்த - யுத்3:31 66/1
ஆண்டு உறைந்து அடங்கினை அச்சம் தீர்ந்து இவண் - யுத்4:40 49/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து
 உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த - யுத்4:40 90/3,4

 மேல்
 
  தீர்ந்தும் (1)
சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா - யுத்2:19 275/3

 மேல்
 
  தீர்ந்துழி (2)
திருந்து இழையவர் சில தினங்கள் தீர்ந்துழி
 மருந்தினும் இனியன வருக்கை வாழை மா - பால:5 40/1,2
தெருள் தரு வேள்வியின் கடன்கள் தீர்ந்துழி
 அருள் தரும் அவையில் வந்து அரசன் எய்தினான் - பால:5 91/3,4

 மேல்
 
  தீர்ந்துளார் (1)
தேறி இன் துயில் செய்தல் தீர்ந்துளார்
 வீறு செம் சுடர் கடவுள் வேலை-வாய் - கிட்:15 11/2,3

 மேல்
 
  தீர்ந்தேம் (1)
உய்ந்தனம் வினையும் தீர்ந்தேம் உறுதி வேறு இதனின் உண்டோ - கிட்:11 48/4

 மேல்
 
  தீர்ந்தேன் (5)
வண்ணமும் இலைகளாலே காட்டலால் வாட்டம் தீர்ந்தேன்
 தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் - பால:13 46/2,3
இ-வயின் நின்னை நீக்கி இன் உயிர் தீர்ந்தேன் அல்லேன் - அயோ:5 19/3
அறம்-தலை நின்றிலாத அரக்கனின் ஆண்மை தீர்ந்தேன்
 துறந்தனென் தவம் செய்கேனோ துறப்பெனோ உயிரை சொல்லாய் - ஆரண்:13 130/1,2
மொழி உனக்கு அபயம் என்றாய் ஆதலான் முனிவு தீர்ந்தேன்
 பழி எனக்கு ஆகும் என்று பாதகர் பரவை என்னும் - யுத்1:7 19/1,2
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன்
 செல்வமும் பெறுதற்கு உண்டோ குறை இனி சிறுமை யாதோ - யுத்3:28 61/3,4

 மேல்
 
  தீர்ந்தோம் (1)
எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் - யுத்3:27 144/3

 மேல்
 
  தீர்ந்தோர் (1)
சென்று இ தன்மையை தவிரும் என்று இரந்திட தீர்ந்தோர் - யுத்3:30 13/4

 மேல்
 
  தீர்ப்ப (1)
எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப
 அல் ஆழி கரை கண்டான் ஆயிர வாய் மணி விளக்கம் அழலும் சேக்கை - பால:11 17/2,3

 மேல்
 
  தீர்ப்பது (2)
தீது தீர்ப்பது என் சிந்தை கருத்து-அரோ - கிட்:7 108/4
தீர்ப்பது துன்பம் யான் என் உயிரொடு என்று உணர்ந்த சிந்தை - யுத்3:26 91/1

 மேல்
 
  தீர்ப்பல் (1)
சென்றன போக மேல் வந்து உறுவன தீர்ப்பல் அன்ன - கிட்:3 26/3

 மேல்
 
  தீர்ப்பவள் (1)
சோகம் தீர்ப்பவள் என்று சுமித்திரை - அயோ:4 28/3

 மேல்
 
  தீர்ப்பாய் (2)
தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்தான் - யுத்3:27 136/3
தீர்ப்பாய் நீயே தீ என வேறாய் வரு தீமை - யுத்4:37 133/3

 மேல்
 
  தீர்ப்பார் (2)
வந்ததே அன்றோ அஞ்சாது ஆர் அதன் வலியை தீர்ப்பார் - கிட்:7 147/4
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் - யுத்3:22 197/4

 மேல்
 
  தீர்ப்பாள் (1)
தேடிய தெய்வம் அன்ன திரிசடை மறுக்கம் தீர்ப்பாள் - யுத்3:23 22/4

 மேல்
 
  தீர்ப்பான் (10)
தீயதே உரைத்தி என்றான் தேவரை இடுக்கண் தீர்ப்பான் - ஆரண்:11 62/4
உறுவல் தீர்ப்பான் தனி உறுவது ஓராதே - ஆரண்:13 96/2
தன் உரு கொண்டு நின்றான் தருமத்தின் தனிமை தீர்ப்பான் - கிட்:2 31/4
சேக்கை விட்டு இரியல்போகி திரிதரும் அதனை தீர்ப்பான்
 போக்கு எனக்கு அடுத்த நண்பீர் நல்லது புரி-மின் என்னா - கிட்:16 62/2,3
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான்
 மாயோன் மகர கடல் நின்று எழு மாண்பது ஆகி - சுந்:1 40/3,4
பாழி மா மேரு ஒத்தான் வீரத்தின் பன்மை தீர்ப்பான் - சுந்:11 13/4
புன் சிறை பிறவி தீர்ப்பான் உளன் என புலவர் நின்றார் - யுத்2:17 38/2
ஏய்ந்தது பகர்தி என்றான் இமையவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் - யுத்2:19 238/4
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான்
 கரக்க நின்றே நெடு மாயம் எமக்கும் காட்டக்கடவாயோ - யுத்3:22 220/3,4
தீர்ப்பான் படை தொடுப்பேன் என தெரிந்தான் அது தெரியா - யுத்3:27 150/2

 மேல்
 
  தீர்ப்பித்தீர் (1)
தீர்ப்பித்தீர் இன்னம் என் என் செய்வித்து தீர்திர் அம்மா - யுத்2:17 11/4

 மேல்
 
  தீர்ப்பின் (1)
செய்திலர் இவனை ஒன்றும் நீ இது தீர்ப்பின் அல்லால் - யுத்2:19 89/3

 மேல்
 
  தீர்ப்பென் (2)
கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று - பால:5 6/3
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் - யுத்3:26 10/3

 மேல்
 
  தீர்பவர் (1)
வல் இயல் மறவர் தம் வடுவின் தீர்பவர்
 வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக - சுந்:4 18/1,2

 மேல்
 
  தீர்வ (1)
சென்றன பகழி மாரி மேருவை உருவி தீர்வ
 ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் - யுத்3:27 99/3,4

 மேல்
 
  தீர்வது (10)
ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் - அயோ:4 134/4
இன்னல் தீர்வது ஏது எனா - ஆரண்:1 65/2
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் - கிட்:13 17/3
மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ - யுத்1:3 107/3
செழு நகர் அடைந்த போழ்தும் இ துயர் தீர்வது உண்டோ - யுத்1:12 31/4
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் - யுத்3:24 6/4
தென் நகர் இலங்கை தீமை தீர்வது திண்ணம் சேர்ந்து - யுத்3:24 45/3
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் - யுத்3:26 31/3
தீர்வது பொருளோ துன்பம் நீ உளை தெய்வம் உண்டு - யுத்3:27 1/3
என்று யாம் இடுக்கண் தீர்வது என்கின்றார் இவன் இன்று உன்னால் - யுத்4:37 214/3

 மேல்
 
  தீர்வர் (3)
தெளிந்து தீவினையை செற்றார் பிறவியை தீர்வர் என்ன - கிட்:11 90/1
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர்
 கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் - யுத்2:16 141/2,3
சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர்
 போதலும் புரிவர் செய்த தீமையும் பொறுப்பர் உன்-மேல் - யுத்3:28 6/2,3

 மேல்
 
  தீர்வரோ (1)
செ விலங்கல் இல் சிந்தையின் தீர்வரோ
 இ விலங்கல் விடேம் இனி என்ப போல் - யுத்1:8 29/2,3

 மேல்
 
  தீர்வலோ (1)
பிறந்து பின் தீர்வலோ பின்னர் அன்னது - கிட்:10 88/3

 மேல்
 
  தீர்வன (1)
தின்று தீர்வன போலும் சினத்தன - யுத்4:37 33/4

 மேல்
 
  தீர்வார் (1)
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் - சுந்:11 25/4

 மேல்
 
  தீர்வாள் (1)
உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் - யுத்2:17 47/4

 மேல்
 
  தீர்வான் (2)
இறல் உண்டே என்னின் தீர்வான் இருந்த பேர் இடரை எல்லாம் - கிட்:11 88/3
புந்தியில் அனுக்கம் தீர்வான் தன்னுடை கோயில் புக்கான் - யுத்2:19 207/4

 மேல்
 
  தீர்விலேன் (1)
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை - சுந்:5 25/1

 மேல்
 
  தீர்வினை (1)
தீர்வினை சென்று நின்ற சீற்றத்தான் சிந்தை செய்தான் - கிட்:11 67/2

 மேல்
 
  தீர்வு (12)
தீர்வு_இல் அன்பு செலுத்தலில் செவ்வியோர் - அயோ:2 28/3
எந்நாள் அவன் என்னை இ தீர்வு அரும் இன்னல் செய்தான் - ஆரண்:10 152/3
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி - கிட்:7 141/4
எல்லை தீர்வு அரிய வெம் கானம் யாதோ என - கிட்:13 72/3
சிந்தாகுலம் உற்றது பின்னரும் தீர்வு இல் அன்பால் - சுந்:1 43/2
வாயில் தீர்வு அரிதாகிய மா தவம் - சுந்:12 88/2
காயின் தீர்வு அரும் கேடு அரும் கற்பினாள் - சுந்:12 88/3
சீரியது அன்று நம் செய்கை தீர்வு அரும் - சுந்:14 16/2
நிலையின் தீர்வு_இல் மனத்தின் நினைந்தான் - யுத்1:3 102/2
தீர்வு அரும் இன்னல் தம்மை செய்யினும் செய்ய சிந்தை - யுத்1:4 125/1
சென்று தீர்வு இல எனை பல கோடியும் சிந்தி - யுத்2:15 237/2
சொறிந்து தீர்வு உறு தினவினர் மலைகளை சுற்றி - யுத்3:31 10/3

 மேல்
 
  தீர்வு_அரும் (1)
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி - கிட்:7 141/4

 மேல்
 
  தீர்வு_இல் (2)
தீர்வு_இல் அன்பு செலுத்தலில் செவ்வியோர் - அயோ:2 28/3
நிலையின் தீர்வு_இல் மனத்தின் நினைந்தான் - யுத்1:3 102/2

 மேல்
 
  தீர்வும் (1)
நோய் தந்தவனே நுவல் தீர்வும் எனா - யுத்1:3 113/3

 மேல்
 
  தீர்வுற்று (1)
சீறிய மனத்தர் தெய்வ மடந்தையர் ஊடல் தீர்வுற்று
 ஆறினர் அஞ்சுகின்றார் அன்பரை தழுவி உம்பர் - சுந்:1 12/2,3

 மேல்
 
  தீர்வுற (1)
செறிந்தன மயிர்ப்புறம் தினவு தீர்வுற
 சொறிந்தனர் என இருந்து ஐயன் தூங்கினான் - சுந்:9 30/3,4

 மேல்
 
  தீர்வென் (5)
ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் - சுந்:1 57/2
மாண்டு தீர்வென் என்றே நிலம் வன் கையால் - சுந்:5 20/3
திறம்-தனை உலகின் நீக்கி பின் உயிர் தீர்வென் என்றால் - யுத்1:12 30/2
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் - யுத்3:26 83/4
சென்று வானிடை கண்டு இடர் தீர்வென் என்று இருந்தேன் - யுத்4:40 114/3

 மேல்
 
  தீர்வெனேல் (1)
சின்னபின்னம் செய்து என் சினத்தை தீர்வெனேல்
 என்னை இன்று என் ஐயன் துறக்கும் என்று அலால் - அயோ:12 55/2,3

 மேல்
 
  தீர (24)
நின்று தவம் இயற்றி தான் தீர நேர்ந்ததோ - அயோ:4 106/1
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர
 புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் - அயோ:9 24/1,2
தோன்றும் தீரா பாதகம் அற்று என் துயர் தீர
 சான்றும்-தானே நல் அறம் ஆக தகை ஞாலம் - அயோ:11 84/2,3
தீர வாழ்க்கையின் தெவ்வரை செவிடை பறித்த - ஆரண்:8 7/3
பூண்ட என் மானம் தீர தண்டகம் புக்க காலை - ஆரண்:11 34/2
வையகத்து இ பழி தீர மாய்வது - கிட்:6 27/3
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர
 குயிலுறுத்து அமைய வைத்த கொழுகொம்பு என்று உணர்ந்து கோடி - கிட்:13 41/3,4
நல்லவும் ஒன்றோ தீயவும் நாடி நவை தீர
 சொல்லவும் வல்லீர் காரியம் நீரே துணிவுற்றீர் - கிட்:17 11/1,2
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர
 ஏறும் வகை எங்கு உள்ளது இராம என எல்லாம் - சுந்:1 76/2,3
மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை - சுந்:4 36/3
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர
 கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால - சுந்:8 17/1,2
சாதல் தீர்த்து அளித்த வீர தலைமகன் மெலிவு தீர
 போது நீ முன்னர் என்றார் நன்று என அனுமன் போனான் - சுந்:14 12/3,4
தீர சொல் பொருள் தேவரும் முனிவரும் செப்பும் - யுத்1:3 29/3
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர
 இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் - யுத்1:4 142/3,4
வள்ளலே காத்தி என்ற மா கரி வருத்தம் தீர
 புள்ளின்-மேல் வந்து தோன்றும் புராதனா போற்றி போற்றி - யுத்1:7 8/3,4
நன்று என வருணன் தானும் உலகத்து நலிவு தீர
 குன்று என உயர்ந்த தோளாய் கூறுவல் என்று கூறும் - யுத்1:7 14/3,4
தீர நீண்டு பரந்த திமிங்கிலம் - யுத்1:8 45/2
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர
 ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் - யுத்1:9 67/2,3
தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும் - யுத்2:18 81/2
சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் - யுத்2:19 243/4
தொல் நாள் பிரிந்த துயர் தீர அண்ணல் திரு மேனி கண்டு தொழுவான் - யுத்2:19 248/4
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து - யுத்3:26 6/1
உயிரும் தீர உருவின ஓடலும் - யுத்4:37 169/2
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர - யுத்4:38 3/4

 மேல்
 
  தீரமும் (1)
திரள் மணி குப்பையும் கனக தீரமும்
 மருளும் மென் பொதும்பரும் மணலின் குன்றமும் - யுத்1:4 26/2,3

 மேல்
 
  தீரர் (2)
திண்ணிய அரக்கரின் தீரர் யாவரே - யுத்1:2 34/4
தீரர் என்று அமரர் பேசி சிந்தினார் தெய்வ பொன் பூ - யுத்3:28 30/4

 மேல்
 
  தீரவே (1)
குளனொடு நதிகள் தம் குறைகள் தீரவே - பால:5 43/4

 மேல்
 
  தீரா (20)
சீதை பிரியினும் தீரா திரு என்பார் - அயோ:4 109/4
தீரா மனத்தாள் தர வந்தன சீரம் என்றார் - அயோ:4 143/4
சீதையை நோக்கி தம்பி திருமுகம் நோக்கி தீரா
 காதலன் ஆகும் என்று கருணையின் மலர்ந்த கண்ணன் - அயோ:8 17/2,3
தின்றும் தீரா வன் பழி கொண்டீர் திரு எய்தி - அயோ:11 75/2
தோன்றும் தீரா பாதகம் அற்று என் துயர் தீர - அயோ:11 84/2
தீரா இடர் தந்தனை தெவ்வர் தொழும் - ஆரண்:14 68/2
தறை அடித்தது போல் தீரா தகைய இ திசைகள் தாங்கும் - கிட்:7 148/1
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா
 நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் - கிட்:9 9/3,4
செம்மை சேர் உள்ளத்தீர்கள் செய்த பேர் உதவி தீரா
 வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் - கிட்:11 57/1,2
வாழ்வித்தீர் இமையோர்க்கு இன்னல் வருவித்தீர் மரபின் தீரா
 கேள்வி தீயாளர் துன்பம் கிளர்வித்தீர் பாவம்-தன்னை - கிட்:11 73/2,3
மா தவம் சார்ந்த தீரா வரங்களும் மற்றும் முற்றும் - சுந்:12 73/2
தெய்வ வெம் படையும் தீரா மாயமும் வல்ல தீயோன் - யுத்1:12 28/1
எல்லையில் சென்றும் தீரா இசை என பழுது இலாத - யுத்2:16 22/3
சிற்பத்தின் நம்மால் பேச சிறியவோ என்னை தீரா
 தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ - யுத்2:16 27/3,4
திருவுறை மார்பனோடும் புகுந்து பின் என்றும் தீரா
 பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 133/2,3
செல்வழி உணர்வு தோன்ற செப்பினம் சிறுமை தீரா
 வெவ் வழி மாயை ஒன்று வேறு இருந்து எண்ணி வேட்கை - யுத்2:17 1/2,3
சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா
 பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் - யுத்2:19 275/3,4
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா - யுத்3:22 32/4
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா - யுத்4:33 17/3
தேய நின்றவன் சிலை வலம் காட்டினான் தீரா
 பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் - யுத்4:37 109/1,2

 மேல்
 
  தீராத (1)
தீராத வசை என்றேன் எனை முனிந்த முனிவு ஆறி தேறினாயோ - யுத்4:38 5/2

 மேல்
 
  தீராதாய் (1)
சில் நாள் நீ இடர் தீராதாய்
 இன்னா வைகலின் எல்லோரும் - சுந்:5 52/1,2

 மேல்
 
  தீராது (1)
தீராது ஒன்றால் நின் பழி ஊரில் திரு நில்லாள் - அயோ:11 81/2

 மேல்
 
  தீராது-ஆயின் (1)
திருத்தலாம் ஆகின் அன்றோ திருத்தலாம் தீராது-ஆயின்
 பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி - யுத்2:16 152/2,3

 மேல்
 
  தீராய் (3)
செயிர் தீராய் விதி ஆன தெய்வமே - கிட்:8 5/3
தீராய் ஒரு நாள் வலி சேவகனே - சுந்:4 6/3
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் - யுத்2:19 261/2

 மேல்
 
  தீரார் (1)
சென்று வேண்டுவரேல் அவர் சிறுமையின் தீரார்
 இன்று வேண்டியது எறி கடல் நெறிதனை மறுத்தான் - யுத்1:6 6/2,3

 மேல்
 
  தீரான் (1)
சென்று உலப்பினும் நினக்கு அன்றி பிறர்க்கு என்றும் தீரான் - யுத்1:5 59/4

 மேல்
 
  தீரிய (1)
இ பழி நின்னால் தீரிய வந்தேன் இவண் என்றான் - ஆரண்:11 6/4

 மேல்
 
  தீரினும் (1)
தீரினும் உதவற்கு ஒத்த தென்றல் வந்து இறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 163/4

 மேல்
 
  தீருதி (2)
சிந்தையின் உணர கூறி தீருதி இடர் நீ எந்தாய் - யுத்2:19 207/2
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் - யுத்4:38 34/2

 மேல்
 
  தீருதியோ (1)
செயிர் ஏதும் இலாரொடு தீருதியோ
 அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ - கிட்:10 56/2,3

 மேல்
 
  தீரும் (22)
தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் - பால:5 27/4
உறைந்து தீரும் உறுதி பெற்றேன் இதின் - அயோ:4 16/3
தீரும் எஞ்சி என நெஞ்சின் உறு சிந்தை தெரிய - ஆரண்:1 22/3
தீரும் என் சிறுவனும் தீண்ட அஞ்சுமால் - ஆரண்:13 56/2
சிந்தாகுலத்தொடு உரை-செய்த செய்கை அது தீரும் என்று தெளிவாய் - ஆரண்:13 69/2
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி - ஆரண்:13 70/2
செரு வலி வீர நின் தீரும் அல்லது - ஆரண்:14 88/3
ஐய நின் தீரும் என்ன அரி_குலத்து அரசன் சொல்வான் - கிட்:3 24/4
தன்னை தான் உணர தீரும் தகை அறு பிறவி என்பது - கிட்:11 91/1
கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை - கிட்:11 94/3
மீளவும் உற்றேம் அன்னவை தீரும் வெளி பெற்றேம் - கிட்:17 3/2
தேடி இ வழி காண்பெனேல் தீரும் என் சிறுமை - சுந்:3 1/2
உண்டு அது தீரும் அன்றே உரன் இலா குரங்கு ஒன்றேனும் - சுந்:10 3/3
ஐயுறவு எல்லாம் தீரும் அளவையாய் அமைந்தது அன்றே - யுத்1:4 118/1
இன்று இது தீரும் என்னில் எளிவரும் பூதம் எல்லாம் - யுத்1:7 22/2
சீதையை விடுதி-ஆயின் தீரும் இ தீமை என்றான் - யுத்1:9 81/4
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே - யுத்2:16 38/1
சீதையை எய்தி உள்ளம் சிறுமையின் தீரும் செய்கை - யுத்2:17 2/3
தீரும் இ சீதையோடும் என்கிலது அன்று என் தீமை - யுத்3:26 76/1
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா - யுத்4:33 17/3
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும் - யுத்4:37 140/1
குடித்தே தீரும் என்று உயிர் எல்லாம் குலைகின்ற - யுத்4:37 140/2

 மேல்
 
  தீருமால் (1)
சுமந்த தோளும் பொறை துயர் தீருமால் - ஆரண்:3 20/4

 மேல்
 
  தீருமாறு (2)
சில் அறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு
 நல் அறம் தொடர்ந்த நோன்பின் நவை அற நோற்பல் நாளும் - கிட்:9 23/3,4
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு
 விருந்திடு வில்லின் செல்வன் விழா அணி விரும்பி நோக்கி - யுத்4:40 42/2,3

 மேல்
 
  தீருமோ (1)
திரு வாழ் மார்ப நின் மாயை எம்மால் தீர்க்க தீருமோ - யுத்3:22 224/4

 மேல்
 
  தீவம் (2)
தீவம் என சில வாளி செலுத்த - யுத்3:26 25/3
தீவம் தோன்றிய முழை துணை என தெறு கண்ணர் - யுத்3:30 24/2

 மேல்
 
  தீவர் (1)
சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் - யுத்2:19 193/4

 மேல்
 
  தீவர்க்கு (1)
தீயது தீவர்க்கு எய்தல் திண்ணம் என் - சுந்:3 38/3

 மேல்
 
  தீவா (1)
என்றும் உள மேல் கடல் இயக்கு_இல் பில தீவா
 நின்று நிலைபெற்றுளது நீள் நுதலியோடும் - கிட்:14 70/1,2

 மேல்
 
  தீவிகை (1)
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் - அயோ:11 24/3

 மேல்
 
  தீவிடை (4)
இலங்கை நாட்டினன் எறி கடல் தீவிடை உறையும் - யுத்1:5 43/1
நிலயம் அன்னது சாகர தீவிடை நிற்கும் - யுத்3:30 16/2
புக்கர பெரும் தீவிடை உறைபவர் புகழோய் - யுத்3:30 17/4
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் - யுத்3:30 18/4

 மேல்
 
  தீவிய (1)
தீவிய களிய ஆகி செருக்கின காம செவ்வி - கிட்:10 34/2

 மேல்
 
  தீவின் (1)
மன்னவ மருகாந்தாரம் என்பது ஓர் தீவின் வாழ்வார் - யுத்1:7 15/1

 மேல்
 
  தீவினின் (4)
சாக தீவினின் உறைபவர் தானவர் சமைத்த - யுத்3:30 10/1
குசையின் தீவினின் உறைபவர் கூற்றுக்கும் விதிக்கும் - யுத்3:30 11/1
இலவ தீவினின் உறைபவர் இவர்கள் பண்டு இமையா - யுத்3:30 12/1
அன்றில் தீவினின் உறைபவர் இவர் பண்டை அமரர்க்கு - யுத்3:30 13/1

 மேல்
 
  தீவினும் (2)
திக்கு அனைத்தினும் ஏழு மா தீவினும் தீயோர் - யுத்3:31 31/3
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் - யுத்4:37 70/2

 மேல்
 
  தீவினை (48)
விழுந்தன தீவினை வேரினோடுமே - பால:5 67/4
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் - பால:9 15/3
விரிந்திடு தீவினை செய்த வெவ்விய தீவினையாலும் - பால:12 22/1
விளிவார் விளிவது தீவினை விழைவாருழை அன்றோ - பால:24 20/1
திக்கு நோக்கிய தீவினை பயன் என சிந்தை - அயோ:4 210/1
தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி - அயோ:13 35/2
தந்த தீவினை தாய் செய் தீமையும் - அயோ:14 101/2
தீவினை தீய நோற்று தேவரின் பெற்றது என்றாள் - ஆரண்:6 34/4
சீதை உருவோ நிருதர் தீவினை அது அன்றோ - ஆரண்:11 23/4
சேதன மன் உயிர் தின்னும் தீவினை
 பாதக அரக்கர்-தம் பதியின் வைகுதற்கு - ஆரண்:12 49/2,3
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் - ஆரண்:14 86/3
மூளும் சாபத்தின் முந்திய தீவினை முடித்தான் - ஆரண்:15 38/2
மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க - கிட்:3 22/3
தீவினை தீய நோற்றார் என்னின் யார் செல்வ நின்னை - கிட்:3 23/2
தீவினை இயற்றமேனும் எம்பி-மேல் சீறி என்-மேல் - கிட்:7 132/3
சிந்தையால் செய்கையால் ஓர் தீவினை செய்திலாதாய் - கிட்:7 147/2
தீவினை நல்வினை என்ன தேற்றிய - கிட்:10 104/1
வஞ்சனை தீவினை மறந்த மா தவர் - கிட்:10 112/1
நிறம் பொலீர் உங்கள் தீவினை நேர்ந்ததால் - கிட்:11 31/2
தீவினை ஐந்தின் ஒன்று ஆம் அன்றியும் திருக்கு நீங்கா - கிட்:11 89/3
உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் - கிட்:12 13/2
கேள்வி தீவினை கீறினீர் இருள் - கிட்:16 47/3
தீவினை என இருள் செறிந்தது எங்குமே - சுந்:2 41/4
தீண்ட_அரும் தீவினை தீக்க தீந்து போய் - சுந்:2 50/1
உன்ன அரும் தீவினை உரு கொண்டு என்னவே - சுந்:2 121/4
வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை
 வவ்வி மாற்ற அரும் சாபமும் மாற்றிய - சுந்:3 29/1,2
திருந்தினாள் ஒழிய மற்று இருந்த தீவினை
 அரும் திறல் அரக்கியர் அல்லும் நள் உற - சுந்:3 30/2,3
நலம் துடிக்கின்றதோ நான் செய் தீவினை
 சலம் துடித்து இன்னமும் தருவது உண்மையோ - சுந்:3 32/1,2
வெல்லுமோ தீவினை அறத்தை மெய்ம்மையால் - சுந்:3 72/4
செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார் - சுந்:3 153/3
தீண்டலாவது ஓர் தீவினை தீர் வரம் - சுந்:5 35/3
தடுத்தான் தீவினை தக்கோரை - சுந்:5 51/2
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் - யுத்1:4 35/2
முரண் புகு தீவினை முடித்த முன்னவன் - யுத்1:4 51/1
சிட்டனும் மருமகன் இழைத்த தீவினை
 கிட்டிய போதினில் தவமும் கேள்வியும் - யுத்1:4 64/2,3
தீவினை உடையார்-மாட்டே தீங்கினை செய்தது அன்றே - யுத்1:7 17/4
தீவினை ஒருவன் செய்ய அவனொடும் தீங்கு இலாதோர் - யுத்2:16 139/1
இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால் - யுத்2:16 320/1
அலக்கணுற்றது தீவினை நல்வினை ஆர்த்து எழுந்தது வேர்த்து - யுத்2:16 333/1
பண்டுடை தீவினை பயந்த பண்பினால் - யுத்3:24 72/4
சின்னமே செய்ய கண்டும் தீவினை நெஞ்சம் ஆவி - யுத்3:26 43/3
மூண்டு வந்தது தீவினை முன் நின்று முடுக்க - யுத்3:31 33/2
விழுந்து புரள் தீவினை நிலத்தொடு வெதும்ப - யுத்4:36 27/1
உடையான் முயன்றுறு காரியம் உறு தீவினை உடற்ற - யுத்4:37 49/1
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் - யுத்4:37 52/4
தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் - யுத்4:37 89/4
வேர்த்து தீவினை வெம்பி விழுந்தது - யுத்4:37 171/2
எனக்கு நீ அருள் இ வரம் தீவினை
 தனக்கு வாழ்விடம் ஆய சழக்கியர் - யுத்4:40 23/1,2

 மேல்
 
  தீவினைகள் (1)
சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் - கிட்:15 30/4

 மேல்
 
  தீவினைகளால் (1)
வஞ்சர் தீவினைகளால் மான மா மணி இழந்து - பால:7 7/3

 மேல்
 
  தீவினைதான் (1)
செய்யாதனவோ இலை தீவினைதான்
 பொய்யாதன வந்து புணர்ந்திடுமால் - யுத்1:3 107/1,2

 மேல்
 
  தீவினையாலும் (1)
விரிந்திடு தீவினை செய்த வெவ்விய தீவினையாலும்
 அரும் கடை இல் மறை அறைந்த அறம் செய்த அறத்தாலும் - பால:12 22/1,2

 மேல்
 
  தீவினையும் (1)
நின்றாரை காத்தி அயலாரை காய்தி நிலை இல்லா தீவினையும் நீ தந்தது அன்றே - ஆரண்:2 30/4

 மேல்
 
  தீவினையே (1)
அளியென் செய்த தீவினையே அந்தி ஆகி வந்தாயோ - பால:10 68/4

 மேல்
 
  தீவினையேன் (1)
நலம் காண் நடந்தனையோ நாயகனே தீவினையேன் நண்பினின்றும் - ஆரண்:4 22/3

 மேல்
 
  தீவினையை (2)
தெளிந்து தீவினையை செற்றார் பிறவியை தீர்வர் என்ன - கிட்:11 90/1
தின்றனன் முனிந்து நனி தீவினையை எல்லாம் - யுத்1:2 65/3

 மேல்
 
  தீவினையோடும் (1)
செய்தாயேனும் தீவினையோடும் பழி அல்லால் - ஆரண்:11 13/1

 மேல்
 
  தீவினையோர் (1)
தேட்டம்தான் வாள் எயிற்றில் தின்னவோ தீவினையோர்
 கூட்டம்தான் புறத்து உளதோ குறித்த பொருள் உணர்ந்திலனால் - ஆரண்:6 113/1,2

 மேல்
 
  தீவினையோன் (1)
சேமத்தது நின்றது தீவினையோன்
 ஓமத்து அனல் வெவ் வடவைக்கு உடனே - யுத்3:27 17/2,3

 மேல்
 
  தீவு (2)
நாவலம் பெரும் தீவு என்னும் நளிர் கடல் வளாக வைப்பில் - யுத்3:24 48/3
ஏழுடை கடலினும் தீவு ஓர் ஏழினும் - யுத்4:37 69/1

 மேல்
 
  தீவு-தோறும் (1)
தீவு-தோறும் இனிது உறை செய்கையர் - யுத்3:31 125/3

 மேல்
 
  தீவுக்கு (1)
வன்னி என்பவன் புட்கர தீவுக்கு மன்னன் - யுத்3:30 38/3

 மேல்
 
  தீவுகள் (1)
மா பெரும் தீவுகள் ஏழும் மாதிரம் - யுத்3:31 183/1

 மேல்
 
  தீவும் (2)
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் - யுத்2:16 8/1
என்றலும் உலகம் ஏழும் ஏழு மா தீவும் எல்லை - யுத்3:26 95/1

 மேல்
 
  தீற்றி (2)
சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி
 ஆலம் அன்ன நம் அரக்கர்கள் வயங்கு எரி மடுத்தலின் அனுமன்-தன் - யுத்1:3 86/2,3
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி
 மந்திரத்து அயினி நீரால் வலம்செய்து காப்பும் இட்டார் - யுத்4:40 33/3,4

 மேல்
 
  தீற்றிய (1)
திங்களும் கரிது என வெண்மை தீற்றிய
 சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை - பால:3 26/1,2

 மேல்
 
  தீற்றியே (1)
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே - அயோ:10 45/4

 மேல்
 
  தீற்றும் (1)
சிகர மாளிகை தலம்-தொறும் தெரிவையர் தீற்றும்
 அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் - சுந்:2 27/3,4

 மேல்
 
  தீன் (1)
தீன் உணாதன என் இது செய்யுமே - யுத்1:8 28/2

 மேல்