<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

உ - முதல் சொற்கள்
உ 2
உக்க 19
உக்கது 13
உக்கம் 2
உக்கவர் 1
உக்கவாறும் 1
உக்கவும் 1
உக்கன 28
உக்கனர் 2
உக்கனவோ 1
உக்கனன் 1
உக்கார் 5
உக்கால் 1
உக்கான் 1
உக்கிட 1
உக்கிர 1
உக்கிலா 1
உக்கிலாத 1
உக்கு 3
உக 147
உகங்களின் 1
உகத்து 1
உகந்தது 1
உகந்தவர்-தம்மொடு 1
உகந்தவன் 1
உகந்து 4
உகந்தே 1
உகந்தோய் 1
உகப்பல் 1
உகப்பன 1
உகம் 3
உகம்-தனில் 1
உகம்-தனின் 1
உகல் 1
உகல்_அரும் 1
உகவா 2
உகவான் 1
உகவும் 1
உகவேன் 1
உகவையின் 1
உகள் 1
உகள்கின்றன 1
உகள்வன 2
உகள 2
உகளும் 1
உகாத-முன்னம் 1
உகிர் 21
உகிர்க்கு 2
உகிர்களால் 1
உகிர்வாள் 1
உகிரால் 7
உகிரான் 1
உகிரின் 5
உகிரும் 1
உகினும் 1
உகு 36
உகுக்கும் 2
உகுத்த 12
உகுத்தலால் 1
உகுத்தலின் 1
உகுத்தனென் 1
உகுத்தாய் 1
உகுத்தார் 1
உகுத்தால் 2
உகுத்தான் 1
உகுத்தி 1
உகுத்திட 1
உகுத்தீரே 1
உகுத்து 3
உகுத்து-அனைய 1
உகுத்தும் 1
உகுதலால் 1
உகுதலும் 2
உகுதற்கு 1
உகுப்ப 1
உகுப்பர் 1
உகுப்பென் 1
உகுப்போர் 1
உகும் 28
உகுவ 1
உகுவது 1
உகுவன 3
உகுவேன் 1
உகைத்தன 1
உகைத்து 1
உங்கள் 14
உங்கள்-பால் 1
உங்களுடன் 1
உங்களை 2
உங்காரத்தால் 1
உங்காரத்திடை 1
உங்கை 4
உச்ச 1
உச்சி 24
உச்சி-நின்று 1
உச்சி-மேல் 2
உச்சிக்கு 1
உச்சியர் 1
உச்சியில் 2
உச்சியின் 5
உச்சியும் 2
உச்சியை 1
உச்சியோடு 1
உசநவ 1
உசாவினன் 1
உஞ்சனை 1
உஞ்சால் 1
உஞ்சு 3
உஞ்சுமோ 1
உஞற்றிய 1
உட்க 10
உட்கவே 1
உட்கறுப்பு 1
உட்கி 4
உட்கிட 2
உட்கினன் 1
உட்கினான் 1
உட்கும் 9
உட்குமேல் 1
உட்கொண்டாள் 1
உட்கொண்டான் 3
உட்கொளா 2
உட்பட 2
உட்புறத்து 1
உட்புறம் 1
உட்பொதி 1
உடம்பானை 1
உடம்பின் 1
உடம்பின 1
உடம்பினர் 1
உடம்பினன் 2
உடம்பினார் 1
உடம்பினானும் 1
உடம்பினில் 1
உடம்பினேனுக்கு 1
உடம்பு 12
உடம்பு-தோறும் 1
உடம்புக்கு 1
உடம்பும் 2
உடம்பை 1
உடம்பொடு 1
உடர் 1
உடர்த்தலை 1
உடரும் 1
உடல் 167
உடல்-தோறும் 1
உடல்-மேல் 2
உடல்-அரோ 1
உடல்_தலை 1
உடல்கள் 3
உடல்களில் 1
உடல்களும் 2
உடல்தான் 1
உடலத்துழி 1
உடலம் 7
உடலமும் 2
உடலாரும் 1
உடலால் 1
உடலிடை 4
உடலில் 3
உடலின் 1
உடலினர் 2
உடலினில் 1
உடலினுக்கு 1
உடலினை 2
உடலும் 12
உடலுள் 1
உடலை 7
உடலையும் 1
உடலொடு 1
உடலொடும் 3
உடலோடு 1
உடலோடும் 2
உடற்காவலோடும் 1
உடற்கு 3
உடற்படுமால் 1
உடற்பழி 1
உடற்ற 3
உடற்றலால் 1
உடற்றவும் 1
உடற்றவே-கொலாம் 1
உடற்றிய 1
உடற்றினர் 1
உடற்றுதற்கு 1
உடற்றும் 8
உடற்றும்-காலை 1
உடற்றுவர் 1
உடற்றுறு 1
உடன் 126
உடன்பட 1
உடன்பிறந்தவர்கள் 1
உடன்பிறந்தேன் 1
உடன்பிறந்தோர் 1
உடன்பிறப்பின் 1
உடன்பிறப்பு 2
உடன்றனர் 1
உடன்றனன் 1
உடன்றான் 2
உடன்று 6
உடன்றேன் 1
உடனா 1
உடனே 37
உடு 3
உடுக்க 1
உடுக்களும் 1
உடுத்த 15
உடுத்தாள் 1
உடுத்தினார் 1
உடுத்து 3
உடுபதி 4
உடுபதியும் 2
உடுபதியே 1
உடுவின் 2
உடை 364
உடைக்கின்றனன்-எனினும் 1
உடைக்கும் 1
உடைகின்றேன் 1
உடைத்த 2
உடைத்தது 1
உடைத்தாம் 2
உடைத்தாய் 1
உடைத்தாய 1
உடைத்து 21
உடைத்து-மன்னோ 1
உடைந்த 2
உடைந்தது 2
உடைந்ததே-போல் 1
உடைந்தவர்க்கு 1
உடைந்தன 1
உடைந்தனன் 1
உடைந்தார் 3
உடைந்தார்களும் 1
உடைந்தார்களை 1
உடைந்து 9
உடைந்துபோம் 1
உடைந்துபோய் 1
உடைந்துபோயதால் 1
உடைப்பரால் 1
உடைப்புறு 1
உடைமை 3
உடைமைக்கு 1
உடைமைக்கும் 1
உடைமைகள் 1
உடைமையாம் 1
உடைமையால் 2
உடைமையாலும் 1
உடைமையின் 4
உடைமையும் 2
உடைமையோர் 1
உடைய 54
உடையது 2
உடையம் 1
உடையர் 7
உடையர்தாம் 1
உடையரானால் 1
உடையரேனும் 1
உடையவட்கு 1
உடையவர் 2
உடையவர்க்கு 1
உடையவரை 1
உடையவள் 2
உடையவன் 10
உடையவனை 1
உடையவாறும் 1
உடையன் 7
உடையன 5
உடையனாம் 1
உடையாதால் 1
உடையாய் 18
உடையாய்க்கு 1
உடையார் 17
உடையார்-மாட்டே 1
உடையார்-மேல் 1
உடையார்க்கு 1
உடையார்க்கும் 1
உடையார்கள் 1
உடையார்களும் 1
உடையார்களை 1
உடையாரின் 1
உடையாள் 3
உடையாளை 1
உடையான் 29
உடையான்-தானே 1
உடையானிடை 1
உடையானுக்கு 1
உடையானுக்கும் 1
உடையானும் 1
உடையானை 3
உடையினன் 2
உடையீர் 2
உடையுமால் 1
உடையுமாறும் 1
உடையேம் 1
உடையேற்கு 1
உடையேன் 11
உடையை 2
உடையையால் 1
உடையோர் 2
உடையோர்க்கு 1
உடையோர்கள் 1
உடையோன் 1
உடைவன 2
உடைவாய் 1
உடைவாள் 3
உடைவாளினும் 1
உடைவாளை 1
உடைவுற்று 1
உண் 33
உண்கண் 7
உண்கணர் 1
உண்கில 1
உண்கிலாது 1
உண்குவர் 1
உண்குவார் 1
உண்குவென் 2
உண்குறு 1
உண்ட 53
உண்ட-பின் 1
உண்ட-போது 1
உண்டதன்-பின் 1
உண்டதனினும் 1
உண்டதனை 1
உண்டது 13
உண்டது-என்ன 1
உண்டதும் 1
உண்டதே 2
உண்டவ 1
உண்டவர் 2
உண்டவர்க்கு 1
உண்டவராம் 1
உண்டவன் 16
உண்டவனின் 1
உண்டவனே 1
உண்டவும் 1
உண்டன 4
உண்டனன் 1
உண்டனெம் 1
உண்டனென் 1
உண்டனையே 1
உண்டாக 5
உண்டாகா 1
உண்டாகிய 2
உண்டாகிலும் 1
உண்டாகின் 3
உண்டாகும் 1
உண்டாகுமோ 16
உண்டாட்டம் 1
உண்டாட 1
உண்டாடிய 1
உண்டாம் 13
உண்டாம்-கொலோ 9
உண்டாமால் 1
உண்டாமே 1
உண்டாமோ 9
உண்டாய் 6
உண்டாய 5
உண்டாயது 2
உண்டாயது-போல் 1
உண்டாயதும் 1
உண்டாயதோ 1
உண்டாயிற்று 1
உண்டாயின் 1
உண்டார் 4
உண்டாரை 1
உண்டால் 19
உண்டாள் 3
உண்டான் 8
உண்டான 1
உண்டானால் 2
உண்டானை 1
உண்டி 2
உண்டிட 2
உண்டியும் 1
உண்டியே 1
உண்டிலர் 1
உண்டிலள் 1
உண்டிலன் 1
உண்டிலாளேல் 1
உண்டிலென் 1
உண்டீர் 1
உண்டு 230
உண்டு-கொல் 7
உண்டு-கொலாம் 2
உண்டு-கொலோ 1
உண்டு-அரோ 3
உண்டு-என்னில் 1
உண்டு-எனின் 2
உண்டும் 2
உண்டுழி 1
உண்டே 20
உண்டே-கொல் 1
உண்டே-கொலோ 1
உண்டேல் 11
உண்டேன் 3
உண்டை 11
உண்டையின் 1
உண்டோ 205
உண்டோன் 2
உண்ண 22
உண்ணகிற்பன 1
உண்ணவும் 3
உண்ணவே 1
உண்ணஉண்ண 1
உண்ணா 2
உண்ணாதன 1
உண்ணாது 1
உண்ணாதே 1
உண்ணாவோ 1
உண்ணாள் 1
உண்ணான் 1
உண்ணிய 4
உண்ணியும் 1
உண்ணின் 1
உண்ணினும் 1
உண்ணுதி 1
உண்ணுதியோ 1
உண்ணும் 30
உண்ணுமா 1
உண்ணேன் 1
உண்பது 7
உண்பதே 1
உண்பர் 1
உண்பல் 2
உண்பன 1
உண்பாய் 4
உண்பாயோ 1
உண்பார் 3
உண்பான் 3
உண்பென் 3
உண்பேன் 1
உண்மை 27
உண்மை_இல் 1
உண்மையர் 1
உண்மையன் 1
உண்மையால் 7
உண்மையாலும் 1
உண்மையான் 1
உண்மையின் 3
உண்மையினோன் 1
உண்மையும் 4
உண்மையே 1
உண்மையோ 4
உண 13
உணங்க 1
உணங்கல் 1
உணங்கல்_இல் 1
உணங்கலை 1
உணங்கா 1
உணங்கி 1
உணங்கிய 2
உணங்கினன் 1
உணங்கினார் 1
உணங்கினான் 1
உணங்கு 2
உணங்கும் 1
உணங்குவாய் 1
உணங்குவார் 1
உணர் 33
உணர்-தோறும் 1
உணர்-மின் 1
உணர்க 1
உணர்கில்லாய் 1
உணர்கிலம் 1
உணர்கிலர் 1
உணர்கிலன் 2
உணர்கிலனால் 1
உணர்கிலாதான் 1
உணர்கிலாது 1
உணர்கிலாம் 1
உணர்கிலாமையால் 1
உணர்கிலாமையின் 1
உணர்கிலார் 1
உணர்கிலீரோ 1
உணர்கிலென் 1
உணர்கிலேன் 2
உணர்கிலை 2
உணர்கிற்பான் 1
உணர்கிற்றியேல் 1
உணர்கின்ற 1
உணர்கின்றிலை 1
உணர்கின்றேன் 2
உணர்குநர் 1
உணர்குவ 1
உணர்குவது 1
உணர்குவான் 1
உணர்குறாது 1
உணர்கை 1
உணர்ச்சி 6
உணர்ச்சியால் 1
உணர்ச்சியின் 1
உணர்ச்சியுற்றான் 1
உணர்த்த 6
உணர்த்தல் 2
உணர்த்தல்-பாலது 1
உணர்த்தலும் 2
உணர்த்தவும் 2
உணர்த்தவே 1
உணர்த்தி 5
உணர்த்திய 6
உணர்த்திலன் 1
உணர்த்திவிட்டான் 1
உணர்த்தினர் 1
உணர்த்தினள் 1
உணர்த்தினன் 4
உணர்த்தினனால் 1
உணர்த்தினார் 1
உணர்த்தினாரோ 1
உணர்த்தினால் 1
உணர்த்தினாள் 1
உணர்த்தினான் 7
உணர்த்தினான்-அரோ 1
உணர்த்தினென் 2
உணர்த்தினேன் 3
உணர்த்தினை 1
உணர்த்து 3
உணர்த்து-மின் 1
உணர்த்துகிற்றும் 1
உணர்த்துகின்றாள் 1
உணர்த்துகின்றேன் 1
உணர்த்துகேன் 1
உணர்த்துகை 1
உணர்த்துதல் 1
உணர்த்துதி 3
உணர்த்துதும் 1
உணர்த்தும் 1
உணர்த்தும்-காலையே 1
உணர்த்துமா 1
உணர்த்துமால் 1
உணர்த்துமாறு 1
உணர்த்துவது 12
உணர்த்துவல் 1
உணர்த்துவாம் 1
உணர்த்துவாம்-அரோ 2
உணர்த்துவாய் 1
உணர்த்துவான் 2
உணர்த்துவீரால் 1
உணர்த்துவென் 4
உணர்தரு 1
உணர்தல் 7
உணர்தல்-பாற்று 1
உணர்தல்-பாற்றோ 1
உணர்தலால் 2
உணர்தலின் 1
உணர்தலும் 1
உணர்தற்கு 1
உணர்தி 6
உணர்தியால் 2
உணர்தியேல் 2
உணர்தியோ 1
உணர்ந்த 23
உணர்ந்தது 2
உணர்ந்தவர் 1
உணர்ந்தவர்க்கு 2
உணர்ந்தவர்களும் 1
உணர்ந்தவன் 1
உணர்ந்தன 1
உணர்ந்தனள் 1
உணர்ந்தனன் 4
உணர்ந்தனை 1
உணர்ந்தனையே 1
உணர்ந்தாய் 2
உணர்ந்தார் 3
உணர்ந்தாரும் 1
உணர்ந்தால் 1
உணர்ந்தாள் 2
உணர்ந்தான் 21
உணர்ந்திருந்து 1
உணர்ந்தில 1
உணர்ந்திலர் 13
உணர்ந்திலர்கள் 2
உணர்ந்திலன் 11
உணர்ந்திலனால் 1
உணர்ந்திலாதார் 1
உணர்ந்திலாதாள் 1
உணர்ந்திலாதான் 4
உணர்ந்திலாமை 1
உணர்ந்திலாமையால் 1
உணர்ந்திலீரோ 1
உணர்ந்திலென் 2
உணர்ந்திலேன் 1
உணர்ந்திலை 7
உணர்ந்திலையே 1
உணர்ந்திலையோ 3
உணர்ந்தீர் 3
உணர்ந்து 50
உணர்ந்து-நின்று 1
உணர்ந்துகொள் 1
உணர்ந்தும் 6
உணர்ந்துவென் 1
உணர்ந்தே 1
உணர்ந்தேம் 1
உணர்ந்தேன் 6
உணர்ந்தோம் 1
உணர்ந்தோய்க்கு 1
உணர்பவர் 1
உணர்பவன் 1
உணர்வத்தினன் 1
உணர்வதன்-முன்னம் 1
உணர்வது 1
உணர்வரேல் 1
உணர்வரோ 2
உணர்வாய் 1
உணர்வார் 1
உணர்வாருழை 1
உணர்வான் 10
உணர்விடை 2
உணர்விலன்-கொல் 1
உணர்விலி 1
உணர்விற்கும் 1
உணர்வின் 8
உணர்வினர் 2
உணர்வினள் 1
உணர்வினன் 3
உணர்வினார் 2
உணர்வினால் 3
உணர்வினான் 1
உணர்வினுக்கு 3
உணர்வினேன் 1
உணர்வினை 2
உணர்வினொடும் 1
உணர்வினோடு 2
உணர்வினோடும் 1
உணர்வினோர் 1
உணர்வினோரும் 1
உணர்வீர் 1
உணர்வு 98
உணர்வு_அரும் 1
உணர்வு_இல் 2
உணர்வுகொண்டான் 1
உணர்வுடை 1
உணர்வுடையான் 1
உணர்வும் 18
உணர்வுற்றான் 1
உணர்வுற்று 1
உணர்வுற 3
உணர்வுறாமலே 1
உணர்வுறும் 1
உணர்வே 4
உணர்வேன் 1
உணர்வை 6
உணர்வொடு 1
உணர்வோடு 2
உணர்வோர் 2
உணர்வோரும் 1
உணர்வோன் 1
உணர 29
உணரகில்லார் 1
உணரகிலேன் 1
உணரகிற்றிலேன் 1
உணரகிற்றிலை 1
உணரல்-பாலதோ 1
உணரலாம் 1
உணரலாமே 1
உணரா 9
உணரா-முன்னம் 1
உணரா-வகை 1
உணரா-வண்ணம் 1
உணராத 1
உணராது 3
உணராய் 1
உணரார் 2
உணரார்-ஆயின் 1
உணராள் 2
உணரான் 3
உணரின் 3
உணரினும் 1
உணரும் 14
உணரும்-தொறும் 1
உணருமாகில் 1
உணரேமால் 1
உணரேல் 1
உணவின் 1
உணவு 8
உணவுக்கு 1
உணா 2
உணா-வகை 1
உணாத 1
உணாதன 3
உணும் 5
உத்தம 6
உத்தமர் 2
உத்தமர்க்கு 1
உத்தமற்கு 1
உத்தமன் 5
உத்தமனே 1
உத்தரகுருவின்-மேல் 1
உத்தரகுருவை 1
உத்தரம் 1
உத்தராசங்கம் 1
உத்தரிகத்தொடு 2
உத்தரியத்தாள் 1
உத்தரியத்தினர் 1
உத்தரியத்தினை 1
உத்தரியத்தை 2
உத்தரியத்தொடு 1
உத்தரியம் 2
உத்தரீகம் 1
உத்தரீயங்களும் 1
உத்தரீயத்தை 1
உத்தரீயம்தான் 1
உத்தானபாதன் 1
உதய 5
உதயகிரி 1
உதயகிரியில் 1
உதயசித்து 1
உதயத்தில் 1
உதயத்தின் 2
உதயத்து 4
உதயத்தோடு 1
உதயம் 15
உதயமா 1
உதரத்துள் 1
உதரபந்தனம் 1
உதரம் 2
உதவ 17
உதவல் 2
உதவல்-பாலெனால் 1
உதவலர் 1
உதவலன் 1
உதவலும் 1
உதவலோ 1
உதவற்கு 6
உதவா 2
உதவாது 3
உதவாமல் 2
உதவாமே 1
உதவாய் 1
உதவார் 1
உதவான் 2
உதவி 43
உதவி-செய்த 1
உதவி-தானும் 1
உதவிக்கு 2
உதவிட 2
உதவிடு 1
உதவிய 11
உதவியதால் 1
உதவியில் 1
உதவியும் 1
உதவியை 4
உதவியோற்கு 1
உதவியோனே 2
உதவிற்று 1
உதவினாய் 2
உதவினாய்-அரோ 1
உதவினார் 1
உதவினான் 2
உதவினானே 1
உதவு 7
உதவுகிற்பாய் 1
உதவுகிற்றி 1
உதவுகின்ற 1
உதவுதல் 1
உதவுதற்கு 1
உதவுதி 1
உதவும் 21
உதவுமால் 1
உதவுவ 1
உதவுவது 1
உதவுவாய் 1
உதவுவார் 1
உதவுவாரும் 1
உதவுவான் 4
உதவுவீர் 2
உதவுற்றான் 1
உதறவே 1
உதறா 1
உதறி 2
உதறின 1
உதி 1
உதிக்கலுற்றான் 1
உதிக்கின்ற 2
உதிக்கின்றாள் 1
உதிக்கின்றான்-தனையும் 1
உதிக்கும் 5
உதித்த 6
உதித்தது 3
உதித்தவர் 2
உதித்தவர்களோடும் 1
உதித்தவும் 1
உதித்தனர் 1
உதித்தனன் 2
உதித்தான் 1
உதித்திடு 1
உதித்து 4
உதித்துளோர் 1
உதித்தேன் 1
உதித்தோர்கட்கு 1
உதித்தோன் 1
உதிப்பது 1
உதிர் 7
உதிர்கின்றதை 1
உதிர்த்தனர் 1
உதிர்த்தனன் 1
உதிர்த்தான் 2
உதிர்த்து 1
உதிர்ந்த 4
உதிர்ந்தது 2
உதிர்ந்தன 9
உதிர்ந்திட 1
உதிர்ந்து 5
உதிர்ப்பது 1
உதிர்வ 1
உதிர்வு 1
உதிர்வுற்றது 1
உதிர்வுற்று 1
உதிர்வுற 1
உதிர 54
உதிரங்கள் 2
உதிரத்தில் 1
உதிரத்தின் 7
உதிரத்து 4
உதிரத்துள் 1
உதிரத்தொடு 1
உதிரத்தொடும் 1
உதிரம் 27
உதிரமது 1
உதிரமும் 6
உதிரும் 2
உதிருமாறும் 1
உது 1
உதைக்கின்றன 1
உதைக்கும் 5
உதைக்கும்-தோறும் 1
உதைத்த 5
உதைத்தது 1
உதைத்தலும் 1
உதைத்தவன் 1
உதைத்தனள் 1
உதைத்தால்-என 1
உதைத்தான் 4
உதைத்து 5
உதைந்து 1
உதைப்பர் 1
உதைப்பித்தான் 1
உதைபட 2
உதைபடும் 1
உதைய 2
உதையானேல் 1
உதையினால் 1
உதையுண்டன 1
உதையுண்டு 1
உந்த 16
உந்த_அரு 1
உந்த_அரும் 1
உந்தலால் 1
உந்தலின் 1
உந்தலும் 1
உந்தன் 1
உந்தா 1
உந்தாது 1
உந்தாய் 1
உந்தி 17
உந்திட 1
உந்திய 9
உந்தியாள் 1
உந்தியான் 1
உந்தியில் 5
உந்தியின் 1
உந்தியே 1
உந்தின 2
உந்தினர் 2
உந்தினர்களால் 1
உந்தினன் 1
உந்தினான் 2
உந்தினேன் 2
உந்தினை 1
உந்து 6
உந்துதல் 1
உந்துதலுமே 1
உந்துதி 1
உந்தும் 1
உந்துவர் 1
உந்துவாரும் 1
உந்துவான் 1
உந்துவெனால் 1
உந்தை 14
உந்தையர் 1
உந்தையர்க்கு 1
உந்தையார் 1
உந்தையை 4
உந்தையோ 1
உந்தையோடு 1
உப்பால் 2
உப்பின் 1
உப்பு 7
உப்புறத்து 1
உபகாரத்தன் 1
உபகாரம் 2
உபநயம் 1
உபநயன 1
உபநிடத்து 1
உபநிடதங்கள் 2
உபயம் 1
உபாயங்கள் 1
உபாயத்தின் 1
உபாயம் 8
உபாயமும் 1
உம் 19
உம்-தமக்கு 1
உம்பர் 87
உம்பர்-கொலோ 1
உம்பர்-தம் 5
உம்பர்-நின்று 1
உம்பர்_கோன் 2
உம்பர்_ஆனவர்க்கும் 1
உம்பர்க்கு 3
உம்பர்க்கும் 3
உம்பர்கள் 1
உம்பரான் 5
உம்பரில் 5
உம்பரின் 12
உம்பரினொடு 1
உம்பருக்கு 4
உம்பரும் 21
உம்பரே 5
உம்பரை 4
உம்பரையும் 1
உம்பரோடு 1
உம்பல் 1
உம்பி 10
உம்பி-தன் 1
உம்பிக்கு 1
உம்பிக்கும் 1
உம்பிமார்கள் 1
உம்பிமாரை 1
உம்பியர் 1
உம்பியே 1
உம்பியை 5
உம்பியைத்தான் 1
உம்மதே 1
உம்முடை 1
உம்முடைய 1
உம்முன் 2
உம்மை 10
உம்மையின் 1
உம்மையே 4
உமக்கு 9
உமக்கே 1
உமது 1
உமதே 1
உமர் 1
உமிழ் 34
உமிழ்க 1
உமிழ்கிற்போன் 1
உமிழ்கின்ற 3
உமிழ்கின்றன 1
உமிழ்கின்றனள் 1
உமிழ்கின்றாரின் 1
உமிழ்கின்றான் 2
உமிழ்தர 1
உமிழ்ந்த 3
உமிழ்ந்தது 1
உமிழ்ந்தவன் 1
உமிழ்ந்தவும் 1
உமிழ்ந்தன 1
உமிழ்ந்தார் 1
உமிழ்ந்தான் 2
உமிழ்ந்து 4
உமிழ்ந்தும் 1
உமிழ்வது 3
உமிழ்வதே 2
உமிழ்வன 2
உமிழ்வார் 1
உமிழ்வான் 2
உமிழ்வோம் 1
உமிழ 3
உமிழா 2
உமிழாநின்றான் 1
உமிழும் 7
உமை 14
உமை_கோன் 1
உமை_ஒரு_பாகன் 1
உமை_ஓரு_பாகனேனும் 1
உமைக்கு 3
உமையனே 1
உமையாள் 2
உமையினை 1
உமையை 1
உமையொடும் 1
உய் 10
உய்-வண்ணம் 1
உய்க்க 1
உய்க்கின்ற 1
உய்க்கும் 9
உய்க்கும்படி 1
உய்க்குமோ 1
உய்க்குவர் 1
உய்க 1
உய்கலார் 1
உய்கலான் 1
உய்கிலர் 1
உய்கிலேம் 1
உய்கிலேன் 1
உய்கிலை-என்னின் 1
உய்கின்றேன் 1
உய்குதி 1
உய்குதும் 1
உய்குநர் 1
உய்குவெம் 1
உய்குவென் 1
உய்ஞ்சனம் 1
உய்ஞ்சனென் 2
உய்த்த 13
உய்த்தது 1
உய்த்ததே 1
உய்த்தல்-பாலார் 1
உய்த்தலான் 1
உய்த்தலும் 1
உய்த்தவனோடும் 1
உய்த்தனம் 1
உய்த்தனர் 2
உய்த்தனரால் 1
உய்த்தனன் 4
உய்த்தனை 1
உய்த்தனையே 1
உய்த்தாய் 1
உய்த்தார் 5
உய்த்தால் 1
உய்த்தான் 8
உய்த்திட 1
உய்த்திடு-மின் 1
உய்த்து 12
உய்த்தும் 1
உய்த்துள 1
உய்த்தே 1
உய்த்தேன் 2
உய்தல் 4
உய்தலை 1
உய்தி 2
உய்தி-கொல் 1
உய்தியால் 1
உய்திர் 1
உய்தும் 3
உய்ந்ததால் 1
உய்ந்தது 2
உய்ந்தவர் 2
உய்ந்தவர்க்கு 1
உய்ந்தனம் 6
உய்ந்தனர் 1
உய்ந்தனன் 4
உய்ந்தனென் 5
உய்ந்தனை 1
உய்ந்தார் 3
உய்ந்தான் 2
உய்ந்திட 1
உய்ந்து 8
உய்ந்தும் 1
உய்ந்துளான் 1
உய்ந்தேம் 1
உய்ந்தேன் 3
உய்ந்தோம் 2
உய்ப்ப 3
உய்ப்பதற்கு 1
உய்ப்பது 2
உய்ப்பதும் 1
உய்ப்பல் 1
உய்ப்பவர் 1
உய்ப்பாய் 2
உய்ப்பார் 1
உய்ப்பாள் 1
உய்ப்பான் 2
உய்ப்புறா 1
உய்ப்பென் 2
உய்ம்-மின் 1
உய்ய 18
உய்யத்தான் 1
உய்யமாட்டீர் 1
உய்யல் 1
உய்யலன் 1
உய்யலாம் 2
உய்யவே 1
உய்யவோ 1
உய்யாநின்றேன் 1
உய்யாமல் 1
உய்யார் 5
உய்யாள் 2
உய்யான் 1
உய்யினும் 1
உய்யுநர் 1
உய்யும் 5
உய்யுமாறு 1
உய்யுமே 2
உய்யுமேல் 1
உய்யுமோ 1
உய்யேன் 1
உய்வது 2
உய்வர் 1
உய்வரே 2
உய்வரோ 1
உய்வலோ 1
உய்வன 1
உய்வார் 2
உய்வான் 2
உய்வானாம் 1
உய்விக்கும் 1
உய்விடத்து 1
உய்விடம் 1
உய்வித்து 2
உய்வித்தேன் 2
உய்விப்பான் 1
உய்வினும் 1
உய்வினை 1
உய்வுறுத்துவென் 1
உய்வெனே 3
உய்வெனோ 1
உய்வேன் 1
உயங்கல் 1
உயங்கி 2
உயங்கினர் 1
உயங்கினார் 1
உயங்கினான் 3
உயங்கும் 3
உயர் 285
உயர்க்கும் 1
உயர்கின்ற 1
உயர்கின்றார் 1
உயர்குவர் 2
உயர்ச்சி 1
உயர்ச்சிய 1
உயர்ச்சியோனை 1
உயர்த்த 1
உயர்த்தவன் 2
உயர்த்தான் 1
உயர்த்தினாய் 1
உயர்தரும் 1
உயர்தி 1
உயர்ந்த 59
உயர்ந்த-மாதோ 1
உயர்ந்ததற்கு 1
உயர்ந்தது 12
உயர்ந்ததேனும் 1
உயர்ந்தமை 1
உயர்ந்தவர் 3
உயர்ந்தவர்க்கு 1
உயர்ந்தவன் 1
உயர்ந்தன 2
உயர்ந்தனன் 1
உயர்ந்தார் 7
உயர்ந்தாரோ 1
உயர்ந்தாள் 2
உயர்ந்தான் 10
உயர்ந்து 26
உயர்ந்துளன் 1
உயர்ந்துளோர் 1
உயர்ந்தேன் 2
உயர்ந்தோர் 1
உயர்ந்தோன் 1
உயர்வர் 1
உயர்வன 1
உயர்வான் 1
உயர்விற்கும் 1
உயர்வின் 2
உயர்வினோடு 1
உயர்வு 1
உயர்வுற்றன 1
உயர்வுற 1
உயர்வை 1
உயர்வோரின் 1
உயர்வோன் 1
உயர 6
உயரத்தினில் 1
உயரிய 2
உயரினான் 1
உயருதல் 1
உயரும் 9
உயருமேல் 1
உயல்வு 1
உயவும் 1
உயா 1
உயாவுதலும் 1
உயிர் 671
உயிர்-கொடு 1
உயிர்-தமை 1
உயிர்-தன்னை 1
உயிர்-தனை 1
உயிர்-தாம் 1
உயிர்-துணை 1
உயிர்-தொறும் 5
உயிர்-தோறும் 1
உயிர்-மேல் 4
உயிர்_துணை 1
உயிர்_துணைவற்கு 1
உயிர்_துணைவன் 1
உயிர்_அன்னாள் 1
உயிர்_இல் 1
உயிர்_இலன் 1
உயிர்க்க 1
உயிர்க்கலுற்றாள் 1
உயிர்க்கின்ற 1
உயிர்க்கின்றவன் 1
உயிர்க்கின்றார் 1
உயிர்க்கின்றாரும் 1
உயிர்க்கின்றான் 1
உயிர்க்கு 45
உயிர்க்கும் 30
உயிர்க்குற்றன 1
உயிர்க்கே 1
உயிர்கட்கு 2
உயிர்கட்கும் 1
உயிர்கள் 20
உயிர்கள்-தாம் 1
உயிர்கள்-தோறும் 2
உயிர்கள்தாம் 1
உயிர்களால் 1
உயிர்களின் 1
உயிர்களும் 6
உயிர்களை 2
உயிர்களொடு 1
உயிர்குடிப்பென் 1
உயிர்கொடு 2
உயிர்கொண்டு 4
உயிர்கொள 1
உயிர்த்த 11
உயிர்த்தல் 1
உயிர்த்தவே 1
உயிர்த்தன 2
உயிர்த்தனர் 1
உயிர்த்தனள் 4
உயிர்த்தனன் 1
உயிர்த்தார் 3
உயிர்த்தாள் 4
உயிர்த்தான் 5
உயிர்த்தான்-அரோ 2
உயிர்த்திலர் 2
உயிர்த்திலர்கள் 1
உயிர்த்திலள் 2
உயிர்த்திலன் 5
உயிர்த்து 37
உயிர்த்தேன் 1
உயிர்தந்து 1
உயிர்தான் 1
உயிர்ப்ப 4
உயிர்ப்பது 1
உயிர்ப்பர் 1
உயிர்ப்பன் 3
உயிர்ப்பன 1
உயிர்ப்பனாகி 1
உயிர்ப்பார் 3
உயிர்ப்பான் 6
உயிர்ப்பிடை 1
உயிர்ப்பிலர் 1
உயிர்ப்பின் 4
உயிர்ப்பின 1
உயிர்ப்பினர் 3
உயிர்ப்பினன் 1
உயிர்ப்பினான் 2
உயிர்ப்பினானை 1
உயிர்ப்பினோடு 2
உயிர்ப்பு 41
உயிர்ப்பு_இலன் 1
உயிர்ப்பும் 5
உயிர்ப்புறத்து 1
உயிர்ப்பொடு 3
உயிர்ப்பொடும் 3
உயிர்ப்போடு 1
உயிர்ப்போடும் 1
உயிரர் 1
உயிரவன் 1
உயிரள் 1
உயிரளாம் 1
உயிரா 3
உயிராத 1
உயிராய் 1
உயிரின் 17
உயிரின்-மேல் 1
உயிரினர் 2
உயிரினன் 2
உயிரினும் 4
உயிரினை 7
உயிரினோடு 2
உயிரினோடும் 4
உயிருக்கு 5
உயிருக்கே 1
உயிருடன் 3
உயிருண்ட 1
உயிருண்டல் 1
உயிருண்ணும் 1
உயிரும் 54
உயிருளும் 1
உயிரே 13
உயிரேயோ 1
உயிரேனும் 1
உயிரை 40
உயிரையும் 1
உயிரொடு 11
உயிரொடும் 11
உயிரோ 4
உயிரோடு 9
உயிரோடும் 7
உயிரோடே 1
உர 7
உரக்கும் 1
உரக 3
உரகம் 5
உரகர் 3
உரகர்_கோன் 1
உரகர்கள் 1
உரகரும் 2
உரகன் 1
உரங்களான் 1
உரங்களில் 1
உரங்களின் 1
உரங்களும் 1
உரத்தன 1
உரத்திடை 1
உரத்தில் 3
உரத்தின் 6
உரத்தின்-மேலும் 1
உரத்தினர் 1
உரத்தினார் 1
உரத்தினால் 1
உரத்தினான் 1
உரத்தினும் 1
உரத்தினை 1
உரத்து 1
உரத்துக்கு 1
உரத்தை 4
உரத்தொடு 1
உரத்தொடும் 1
உரப்பி 4
உரப்பில் 1
உரப்பின 1
உரப்பினள் 1
உரப்பும் 1
உரப்புவர் 1
உரப்புவாரும் 1
உரம் 37
உரம்தான் 1
உரமும் 5
உரலொடு 1
உரவு 13
உரவோய் 10
உரவோர் 4
உரவோன் 9
உரவோனும் 1
உரற்றலும் 1
உரற்றிய 1
உரற்றின 2
உரறல் 1
உரறவே 1
உரறி 1
உரறிய 1
உரறினர் 1
உரறினனால் 1
உரறினான் 1
உரறு 1
உரறும் 1
உரன் 9
உரனின் 1
உரனுடைய 1
உரனும் 3
உரனையும் 1
உரனையோ 1
உராய் 5
உராய 1
உராவ 2
உராவ_அரு 1
உரி 6
உரி-போல் 1
உரிக்கும் 1
உரிக்குள் 1
உரிஞ்ச 2
உரிஞ்சி 2
உரிஞ்சுறு 1
உரித்த 2
உரித்து 6
உரித்தோ 1
உரிந்த 1
உரிந்தன 1
உரிந்து 2
உரிமை 17
உரிமைக்கு 1
உரிமைக்கும் 1
உரிமைத்து 1
உரிமையின் 1
உரிமையும் 1
உரிமையே 1
உரிமையை 1
உரிமையோர் 1
உரிய 39
உரியது 17
உரியதோ 1
உரியர் 2
உரியவர் 2
உரியன் 2
உரியன 5
உரியாய் 1
உரியார் 8
உரியார்கள் 2
உரியாரிடை 1
உரியாரை 2
உரியால் 1
உரியான் 1
உரியானும் 3
உரியேம் 1
உரியை 1
உரியோர்கள் 1
உரியோன்-தன்னை 1
உரிவான் 1
உரிவை 2
உரிவையால் 1
உரிவையான் 1
உரீஇ 1
உரு 114
உரு-தனை 1
உருக்க 1
உருக்கவும் 1
உருக்கள் 1
உருக்களாய் 1
உருக்களை 1
உருக்கி 3
உருக்கிய 4
உருக்கின் 1
உருக்கின்றாரும் 1
உருக்கினன் 1
உருக்கினால் 1
உருக்கு 8
உருக்கும் 2
உருக்கொடு 4
உருக்கொண்டது 1
உருக்கொண்டு 1
உருக 6
உருககில்லார் 1
உருகவும் 1
உருகா 1
உருகி 16
உருகிய 6
உருகியது 2
உருகியார் 1
உருகிற்று 1
உருகின 2
உருகினர் 1
உருகினள் 2
உருகினன் 5
உருகு 13
உருகுகின்ற 1
உருகுகின்றது 2
உருகுகின்றாள் 1
உருகுகின்றான் 1
உருகுதி 1
உருகும் 5
உருகுமா 1
உருகுமேல் 1
உருகுவார் 1
உருகுவான்-தனை 1
உருங்குவ 1
உருட்ட 1
உருட்டற்கு 1
உருட்டி 13
உருட்டிய 1
உருட்டியும் 1
உருட்டின 1
உருட்டினான் 2
உருட்டினான்-அரோ 1
உருட்டினும் 1
உருட்டுகின்றனர் 1
உருட்டும் 2
உருண்ட 2
உருண்ட-போது 1
உருண்டவால் 1
உருண்டன 6
உருண்டனர் 2
உருண்டனவாம் 1
உருண்டார் 3
உருண்டான் 1
உருண்டு 1
உருத்த 8
உருத்தது 1
உருத்தவன் 1
உருத்தனர் 1
உருத்தனன் 1
உருத்தனனால் 1
உருத்தனை 1
உருத்தாரேனும் 1
உருத்தான் 4
உருத்திர 1
உருத்திரமூர்த்தி 1
உருத்திரரும் 1
உருத்திரன் 4
உருத்திரனை 1
உருத்திரனோடும் 1
உருத்து 33
உருத்துளனாய் 1
உருந்து 1
உருப்ப 1
உருப்பசி 7
உருப்பசியும் 1
உரும் 100
உரும்_ஏற்று_இனம் 1
உரும்_ஏறு 5
உரும்_ஏறும் 1
உருமின் 29
உருமினது 1
உருமினால் 1
உருமினும் 2
உருமினை 1
உருமு 6
உருமு-போல் 1
உருமும் 1
உருமேற்றின்-மேல் 1
உருமை 5
உருமை_ஏற்றை 1
உருமையும் 1
உருமையை 1
உருமையோடும் 1
உருமொடு 2
உருமொடும் 1
உருமோடு 1
உருவ 32
உருவங்கள் 1
உருவங்களும் 1
உருவத்தன் 2
உருவத்தாய் 1
உருவத்தார்-தம் 1
உருவத்தான் 1
உருவத்தின் 1
உருவத்தினன் 1
உருவத்து 3
உருவது 1
உருவம் 32
உருவமா 1
உருவமாக 1
உருவமும் 4
உருவமுமாய் 1
உருவமே 2
உருவர் 1
உருவல் 1
உருவலின் 1
உருவலோடும் 1
உருவன் 1
உருவனாய் 1
உருவா 3
உருவாது 1
உருவாய் 2
உருவால் 1
உருவாள் 1
உருவான 1
உருவி 31
உருவிக்கொடு 1
உருவிடையே 1
உருவிய 1
உருவில் 4
உருவிற்று 3
உருவின் 4
உருவின 5
உருவினன் 1
உருவினாய் 1
உருவினார் 1
உருவினால் 1
உருவினானும் 1
உருவினுக்கு 1
உருவினை 6
உருவினோடும் 2
உருவு 23
உருவுகொண்டு 1
உருவும் 9
உருவுமால் 1
உருவே 1
உருவை 6
உருவொடு 1
உருவொடே 1
உருவோ 2
உருவோடு 2
உருவோனே 1
உருள் 13
உருள்கள் 1
உருள்கின்றன 1
உருள்குவது 1
உருள்தரு 1
உருள்வன 1
உருள்வோன் 1
உருள 6
உருளா 1
உருளுடை 1
உருளும் 4
உருளுறு 3
உருளை 4
உருளொடும் 1
உரை 203
உரை-கொடு 1
உரை-சால் 1
உரை-செய் 5
உரை-செய்க 3
உரை-செய்கின்றது 2
உரை-செய்கேன் 1
உரை-செய்கேனோ 1
உரை-செய்த 1
உரை-செய்தனள் 1
உரை-செய்தனை 1
உரை-செய்தாய் 1
உரை-செய்தால் 1
உரை-செய்தாள் 1
உரை-செய்தான் 5
உரை-செய்து 3
உரை-செய்ய 5
உரை-செய்யான் 1
உரை-செய்யும் 3
உரை-செய்வதானான் 1
உரை-செய்வல் 1
உரை-செய்வாம் 3
உரை-செய்வாய் 3
உரை-செய்வாள் 1
உரை-செய்வான் 5
உரை-செய்வீர் 1
உரை-செய்வென் 1
உரை-செய 21
உரை-செயற்கு 2
உரை-செயா 2
உரை-செயா-முன் 1
உரை-செயாள் 1
உரை-செயின் 3
உரை-செயும் 3
உரை-தருவான் 1
உரை-புரிவான் 1
உரை-மின் 1
உரை-வழங்கும் 1
உரை-வழங்குவீர் 1
உரை-வைக்கலும் 1
உரைக்க 17
உரைக்க-வேண்டின் 1
உரைக்கல் 1
உரைக்கல்-பாலதோ 2
உரைக்கல்-பாலார் 1
உரைக்கலாம் 1
உரைக்கலாமோ 2
உரைக்கலாற்றான் 1
உரைக்கலுற்ற 1
உரைக்கலுற்றது 1
உரைக்கலுற்றார் 1
உரைக்கலுற்றாள் 2
உரைக்கலுற்றான் 2
உரைக்கவும் 1
உரைக்கவே 1
உரைக்கவேயும் 1
உரைக்கிலாதான் 1
உரைக்கிலென் 1
உரைக்கிலேன் 1
உரைக்கின் 5
உரைக்கின்ற 5
உரைக்கின்றாரோ 1
உரைக்கு 8
உரைக்கும் 21
உரைக்குவது 1
உரைக்கேன் 4
உரைகள் 1
உரைத்த 38
உரைத்த-காலை 1
உரைத்த-போது 2
உரைத்தது 9
உரைத்தபோது 1
உரைத்தல் 6
உரைத்தலின் 2
உரைத்தலும் 12
உரைத்தலோடும் 14
உரைத்தன 1
உரைத்தனர் 1
உரைத்தனன் 9
உரைத்தனை 2
உரைத்தாய் 4
உரைத்தார் 14
உரைத்தாரோ 1
உரைத்தாலும் 3
உரைத்தாள் 2
உரைத்தான் 21
உரைத்தி 10
உரைத்திட்டு 1
உரைத்திட 1
உரைத்திடுதலும் 1
உரைத்திடுமின் 1
உரைத்தியேல் 2
உரைத்திலர் 1
உரைத்திலன் 5
உரைத்திலென் 1
உரைத்து 39
உரைத்தும் 4
உரைத்துமேனும் 1
உரைத்தேம் 1
உரைத்தேன் 2
உரைத்தேனை 1
உரைத்தோன் 1
உரைதந்தார் 1
உரைதந்தால் 1
உரைதந்தே 1
உரைதர 1
உரைதரு 1
உரைதரும் 1
உரைநேர்வான் 1
உரைப்ப 18
உரைப்ப_அரும் 1
உரைப்பதானான் 5
உரைப்பது 28
உரைப்பதும் 1
உரைப்பதை 1
உரைப்பரோ 1
உரைப்பவள் 1
உரைப்பன 1
உரைப்பாம் 2
உரைப்பார் 1
உரைப்பாள் 2
உரைப்பான் 5
உரைப்பின் 1
உரைப்பு 1
உரைப்பென் 4
உரையன் 1
உரையா 9
உரையாடல் 1
உரையாடலை 1
உரையாடிலிரோ 1
உரையாடினர் 1
உரையாடினனால் 1
உரையாத 1
உரையாது 1
உரையாநின்றாய் 1
உரையாம் 1
உரையாமல் 1
உரையாய் 8
உரையார் 2
உரையால் 5
உரையாள் 1
உரையான் 2
உரையின் 5
உரையின்-படி 1
உரையின்-வழி 1
உரையினர் 1
உரையினை 1
உரையீர் 3
உரையுண்ட 1
உரையும் 9
உரையுமே 1
உரையை 2
உரையொடு 1
உரோம 3
உரோமங்கள் 1
உரோமபதன் 3
உரோமம் 1
உல 2
உலக்க 7
உலக்கிலன் 1
உலக்கின்றார் 1
உலக்கின்றாரை 1
உலக்குநர் 1
உலக்கும் 2
உலக்குமால் 1
உலக்கை 9
உலக்கையும் 2
உலக 4
உலகங்கட்கும் 1
உலகங்கள் 21
உலகங்களும் 4
உலகங்களை 1
உலகங்களோடும் 1
உலகத்தவரும் 1
உலகத்தார் 3
உலகத்தாரும் 1
உலகத்தாள் 1
உலகத்திடை 2
உலகத்திலுள்ள 1
உலகத்தின் 3
உலகத்தினில் 1
உலகத்தினின் 1
உலகத்தினும் 7
உலகத்தினுள் 1
உலகத்தினுள்ளும் 1
உலகத்தினை 1
உலகத்தினோர்க்கும் 1
உலகத்து 26
உலகத்தும் 7
உலகத்துள் 4
உலகத்துள்ளும் 1
உலகத்துள்ளோரும் 1
உலகத்துளோர் 1
உலகத்துளோரையும் 1
உலகத்தே 2
உலகத்தேயோ 1
உலகத்தை 3
உலகத்தையும் 1
உலகத்தோடும் 1
உலகத்தோர் 2
உலகத்தோர்க்கும் 1
உலகம் 225
உலகம்-தன்னில் 2
உலகம்-தனில் 1
உலகம்தான் 1
உலகமும் 33
உலகமே 1
உலகமேதான் 1
உலகன் 1
உலகிடை 3
உலகிடையே 1
உலகியல் 1
உலகில் 31
உலகில்-மன்னோ 1
உலகிற்கு 3
உலகிற்கும் 5
உலகின் 47
உலகினால் 1
உலகினிடை 1
உலகினில் 13
உலகினின் 1
உலகினுக்கு 8
உலகினுக்கும் 4
உலகினும் 12
உலகினுள்ளார் 1
உலகினை 19
உலகு 310
உலகு-போல் 1
உலகுக்கு 24
உலகுக்கும் 5
உலகுடை 2
உலகும் 68
உலகுள் 1
உலகுளோரும் 1
உலகூடு 1
உலகெலாம் 1
உலகேனும் 1
உலகை 44
உலகையும் 13
உலகொடு 5
உலகொடும் 2
உலகோ 2
உலகோடு 1
உலகோடும் 1
உலகோர் 1
உலகோருடன் 1
உலங்கின் 1
உலங்கின்-மேல் 1
உலங்கும் 1
உலத்தலின் 1
உலத்தலோடும் 2
உலத்தினை 1
உலத்தோடு 1
உலந்த 5
உலந்ததன்-பின் 1
உலந்தது 5
உலந்ததும் 2
உலந்தமை 1
உலந்தவர் 2
உலந்தவர்-தம் 1
உலந்தவர்-தம்-மேல் 1
உலந்தவர்க்கு 2
உலந்தன 4
உலந்தனர் 3
உலந்தாய் 1
உலந்தார் 9
உலந்தார்க்கு 1
உலந்தாள் 1
உலந்தான் 3
உலந்து 10
உலப்பார் 1
உலப்பிற்று 1
உலப்பினும் 4
உலப்பு 26
உலப்பு_இல் 1
உலப்பு_இல 1
உலப்பு_இலர் 1
உலப்புற 1
உலப்புறும் 1
உலப்புறுவர்கள் 1
உலப்போ 1
உலம் 3
உலம்பிட 1
உலர் 1
உலர்ந்த 6
உலர்ந்தது 2
உலர்ந்தது-கொலோ 1
உலர்ந்தன 4
உலர்ந்தனர் 1
உலர்ந்தான் 2
உலர்ந்தில 1
உலர்ந்து 5
உலர்ந்தேன் 2
உலர 1
உலரும் 2
உலவ 1
உலவா 6
உலவாதால் 1
உலவாது 1
உலவாய் 1
உலவார் 1
உலவான் 1
உலவானேல் 1
உலவி 1
உலவு 5
உலவுகின்ற 1
உலவும் 3
உலவை 8
உலவைகள் 2
உலறிட்டன 1
உலறிடவும் 1
உலறினார் 1
உலா 1
உலாம் 31
உலாய் 2
உலாய 2
உலாயது 3
உலாவ 2
உலாவரு 1
உலாவரும் 1
உலாவலால் 1
உலாவி 5
உலாவிட 1
உலாவிய 3
உலாவினர் 1
உலாவினன் 1
உலாவினான் 1
உலாவு 12
உலாவுகின்ற 2
உலாவுகின்றாள் 1
உலாவும் 4
உலாவுமே 1
உலாவுவர் 1
உலாவுவான் 1
உலாவுறு 1
உலை 10
உலை-தொறும் 1
உலைக்கு 1
உலைகளை 1
உலைகின்றான் 1
உலைத்து 2
உலைதல் 1
உலைந்த 4
உலைந்தவே 1
உலைந்தனர் 3
உலைந்தனன் 1
உலைந்தார் 4
உலைந்திட 1
உலைந்து 18
உலைய 20
உலையலீர் 1
உலையற்க 1
உலையா 6
உலையாத 1
உலையில் 3
உலையின் 1
உலையும் 3
உலையுள் 1
உலைவ 1
உலைவிலீர் 1
உலைவு 24
உலைவு_இல் 1
உலைவு_இல 2
உலைவும் 1
உலைவுற்றார் 1
உலைவுற்றில 1
உலைவுற்று 1
உலைவுற 4
உலைவுறா-வகை 1
உலைவுறாமல் 1
உலைவுறும் 1
உலைவென் 1
உலைவேன் 1
உலோகமுடை 1
உலோகமும் 2
உலோபம் 2
உலோபர் 2
உலோபேன் 1
உலோவினாரும் 1
உலோவினீரே 1
உவக்கின்ற 5
உவக்கின்றாள் 1
உவக்கின்றேன்-தன் 1
உவக்கின்றேனை 1
உவக்கும் 5
உவக்கும்-மாதோ 1
உவகை 52
உவகை-தன்னை 1
உவகைக்கு 2
உவகையர் 3
உவகையராய் 1
உவகையள் 1
உவகையன் 7
உவகையால் 5
உவகையாலே 1
உவகையாளன் 1
உவகையான் 2
உவகையின் 14
உவகையினால் 1
உவகையுடன் 1
உவகையும் 6
உவகையை 1
உவகையொடு 1
உவகையோடு 2
உவகையோடும் 1
உவண 4
உவணத்தின் 1
உவணத்தினோடு 1
உவணத்து 2
உவணம் 2
உவணன் 1
உவத்தி 1
உவந்த 12
உவந்த-போது 1
உவந்தது 3
உவந்தவள் 1
உவந்தவன் 1
உவந்தவாறு 1
உவந்தன 3
உவந்தனர் 3
உவந்தனள் 1
உவந்தனன் 4
உவந்தனை 2
உவந்தனைய 1
உவந்தார் 9
உவந்தாள் 1
உவந்தான் 6
உவந்திருந்த 1
உவந்திலன் 1
உவந்தீர் 1
உவந்து 49
உவந்துளான் 1
உவந்தேன் 2
உவப்ப 6
உவப்பதன் 1
உவப்பார் 1
உவப்பான் 1
உவப்பு 2
உவமம் 4
உவமிக்கின் 1
உவமிக்கும் 1
உவமிப்போர் 1
உவமை 53
உவமை-சால் 1
உவமை-செய் 1
உவமைக்கும் 1
உவமைய 1
உவமையன் 1
உவமையாலும் 1
உவமையாளோடும் 1
உவமையும் 2
உவமையே 1
உவமையை 1
உவய 1
உவயம் 1
உவர் 3
உவரி 18
உவரி_வாய் 1
உவரியில் 1
உவரியின் 1
உவரியுள் 1
உவரியை 2
உவள் 1
உவன் 2
உவா 8
உவாசவர் 1
உவாவினில் 2
உவாவுற்று 2
உவையும் 1
உழ 1
உழக்க 2
உழக்கல்-பாலை 1
உழக்கி 1
உழக்கினர் 1
உழக்கினான் 1
உழக்குநர் 1
உழக்கும் 13
உழக்கும்-காலை 1
உழக்குவான் 1
உழத்தலின் 1
உழத்தியர் 1
உழத்து 1
உழந்த 5
உழந்தவர்கள் 1
உழந்தனர் 1
உழந்தனன் 1
உழந்தார் 2
உழந்தாள் 2
உழந்தான் 2
உழந்திட 1
உழந்து 18
உழந்தே 1
உழப்பதற்கு 1
உழப்பது 1
உழப்பம் 1
உழப்பவர் 1
உழல் 19
உழல்கின்ற 1
உழல்கின்றாரை 1
உழல்கின்றிலிர்கள் 1
உழல்குவர் 1
உழல்கேனோ 1
உழல்பவர் 1
உழல்பவன் 1
உழல்வது 1
உழல்வன 1
உழல்வாய் 1
உழல்வார்-மேல் 1
உழல்வீர் 2
உழல்வென் 1
உழல்வேன் 2
உழல்வோர் 1
உழல 1
உழலவிட்டான் 1
உழலா 1
உழலின் 1
உழலும் 7
உழவர் 2
உழவர்-தம் 1
உழவன் 5
உழவனும் 1
உழவனை 1
உழவா 1
உழற்றும் 1
உழன்ற 1
உழன்று 2
உழி 1
உழிஞை-மேல் 1
உழிஞையை 1
உழு 3
உழுகின்ற 3
உழுத 15
உழுதிரோ 1
உழுதேம் 1
உழுந்து 6
உழும் 3
உழுவை 9
உழுவையின் 2
உழுவையும் 1
உழுவையோடு 1
உழை 24
உழை-தொறும் 2
உழைக்கும் 4
உழைக்குமால் 1
உழைச்சுற்றம் 1
உழைத்த 1
உழைத்தது 1
உழைத்தவால் 1
உழைத்தனர் 2
உழைத்தனள் 2
உழைத்தார் 2
உழைத்தாள் 1
உழைத்து 4
உழைப்பதானார் 1
உழைப்பது 1
உழைப்பன 1
உழைய 1
உழையர் 6
உழையராய் 1
உழையரின் 1
உழையரை 1
உழையவும் 1
உழையள் 2
உழையனா 1
உழையார் 1
உழையின் 2
உழையே 1
உழையை 1
உழைஉழை 1
உள் 110
உள்-நின்றும் 1
உள்_பாடல் 1
உள்கிடும் 1
உள்கிய 1
உள்கும் 1
உள்புரை 1
உள்ள 59
உள்ளடி 2
உள்ளத்தள் 1
உள்ளத்தன் 4
உள்ளத்தாய் 1
உள்ளத்தாய்க்கு 1
உள்ளத்தார் 1
உள்ளத்தார்க்கு 1
உள்ளத்தாரும் 1
உள்ளத்தால் 1
உள்ளத்தாள் 3
உள்ளத்தாளை 1
உள்ளத்தான் 6
உள்ளத்தானும் 2
உள்ளத்தானை 1
உள்ளத்தில் 3
உள்ளத்தின் 8
உள்ளத்தீர் 1
உள்ளத்தீர்கள் 1
உள்ளத்து 35
உள்ளத்துள் 1
உள்ளத்தேம் 1
உள்ளத்தை 2
உள்ளத்தோடு 2
உள்ளத்தோரை 1
உள்ளதனை 1
உள்ளதில் 2
உள்ளது 13
உள்ளதுவோ 1
உள்ளதே 2
உள்ளதை 2
உள்ளபடி 1
உள்ளம் 112
உள்ளமும் 20
உள்ளமே 5
உள்ளலார்கள் 1
உள்ளவர் 5
உள்ளவர்-தம்மை 1
உள்ளவன் 1
உள்ளவா 1
உள்ளவாறு 3
உள்ளவாறும் 1
உள்ளவும் 1
உள்ளவை 1
உள்ளளவும் 1
உள்ளன 7
உள்ளாது 1
உள்ளாய் 4
உள்ளார் 24
உள்ளார்கள் 1
உள்ளாரே 1
உள்ளாரையும் 1
உள்ளால் 1
உள்ளாற்கு 1
உள்ளான் 3
உள்ளி 4
உள்ளிட 1
உள்ளில் 1
உள்ளினார் 2
உள்ளுடை 1
உள்ளுதி 1
உள்ளும் 6
உள்ளுவாள் 1
உள்ளுவேனோ 1
உள்ளுற 9
உள்ளுறு 1
உள்ளூர் 1
உள்ளே 7
உள்ளேம் 1
உள்ளேன் 4
உள்ளோம் 1
உள்ளோர் 2
உள 210
உள_அல்ல 1
உளத்தினான் 1
உளதன்று 3
உளதன்றோ 1
உளதனையும் 14
உளதா 1
உளதாக 1
உளதாகும் 1
உளதாம் 5
உளதாய் 1
உளதால் 12
உளதானால் 1
உளது 111
உளது-அரோ 1
உளது_அன்றால் 1
உளதும் 1
உளதே 7
உளதேல் 4
உளதோ 18
உளம் 15
உளம்-கொடு 1
உளம்தான் 1
உளமோ 1
உளர் 86
உளர்-கொலாம் 2
உளர்-கொலோ 3
உளர்_அல்லர் 1
உளராமேல் 1
உளராய் 1
உளராயின 1
உளரால் 3
உளரே 7
உளரோ 21
உளவா 1
உளவாக்கலும் 1
உளவாக 1
உளவாகுதல் 1
உளவாம் 5
உளவால் 4
உளவும் 1
உளவே 2
உளவேனும் 1
உளவை 1
உளவோ 8
உளள் 2
உளன் 73
உளனாக 1
உளனாம் 2
உளனாய் 2
உளனேல் 1
உளனேனும் 1
உளனோ 1
உளாய் 2
உளார் 40
உளார்க்கு 2
உளாரும் 1
உளாருமே 1
உளாரையும் 2
உளாள் 5
உளாளோ 6
உளான் 18
உளில் 1
உளீர் 1
உளுக்கவும் 1
உளுக்கி 1
உளுக்கியது 1
உளுக்கினன் 1
உளுக்குவாள் 1
உளுக்குற்றனள் 1
உளெம் 1
உளெமோ 1
உளென் 7
உளெனே 1
உளெனோ 1
உளே 2
உளேம் 1
உளேன் 3
உளேன்-அரோ 1
உளை 42
உளை-போலும் 1
உளைக்கின்ற 1
உளைக்கும் 2
உளைகிலன் 1
உளைகின்றது 1
உளைகின்றாரும் 1
உளைத்த 1
உளைத்தன 1
உளைத்தனர் 1
உளைத்தார் 1
உளைந்த 1
உளைந்தனம் 1
உளைந்தனர் 1
உளைந்தனள் 1
உளைந்தாய் 1
உளைந்தாள்-அரோ 1
உளைந்தான் 1
உளைந்து 6
உளைந்துஉளைந்து 1
உளைப்பதும் 1
உளைப்புறும் 1
உளைய 7
உளையகிற்றி 1
உளையா 1
உளையாக 1
உளையாய் 1
உளையும் 2
உளைவன 2
உளைவார் 1
உளைவாள் 1
உளைவு 5
உளைவுறு 2
உளைவை 1
உளோம் 1
உளோர் 20
உளோர்க்கு 2
உளோர்கள் 2
உளோரும் 2
உளோரை 1
உளோன் 1
உளோனும் 3
உற்கு 1
உற்பத்தி 1
உற்பலம் 1
உற்பாதங்கள் 1
உற்பாதம் 1
உற்ற 162
உற்ற-பின் 1
உற்ற-போது 2
உற்ற-போதே 1
உற்றதனை 3
உற்றதாம் 1
உற்றதால் 7
உற்றது 110
உற்றதும் 4
உற்றதே 2
உற்றதை 9
உற்றதோ 2
உற்றபடி 2
உற்றமை 1
உற்றவர் 7
உற்றவரை 2
உற்றவள் 1
உற்றவன் 2
உற்றவால் 1
உற்றவாறு 4
உற்றவும் 1
உற்றவேற்கு 1
உற்றவை 1
உற்றன 24
உற்றனர் 11
உற்றனவேயும் 1
உற்றனள் 2
உற்றனளே 1
உற்றனன் 10
உற்றனை 4
உற்றனைய 1
உற்றாம் 1
உற்றாய் 3
உற்றாயோ 2
உற்றார் 36
உற்றார்-அரோ 1
உற்றாரே 1
உற்றாரை 1
உற்றால் 9
உற்றால்-ஒத்தது 1
உற்றாலும் 1
உற்றாள் 6
உற்றான் 42
உற்றான்-அரோ 2
உற்றிட 3
உற்றிடத்து 1
உற்றிடில் 1
உற்றிருந்து 1
உற்றில 2
உற்றிலம் 1
உற்றிலர் 1
உற்றிலள் 1
உற்றிலன் 4
உற்றிலனால் 1
உற்றிலாதார் 1
உற்றிலார் 1
உற்றிலாள் 1
உற்றிலென் 1
உற்றீர் 1
உற்று 159
உற்று-என 1
உற்றுடைய 1
உற்றுழி 4
உற்றுள 3
உற்றுளது 8
உற்றுளன் 1
உற்றுளோர் 1
உற்றுறு 2
உற்றே 1
உற்றேம் 1
உற்றேற்கு 1
உற்றேன் 3
உற்றேனை 1
உற்றேனோ 1
உற 510
உறக்கம் 14
உறக்கமும் 1
உறக்கினும் 1
உறக்கு 1
உறக்கும் 2
உறங்கல 1
உறங்கலர் 1
உறங்கலால் 1
உறங்கலையால் 1
உறங்கா 1
உறங்காதன 1
உறங்காதாய் 1
உறங்கியிற்றார் 1
உறங்கின 2
உறங்கினர் 3
உறங்கினர்கள் 1
உறங்கினும் 1
உறங்கினை 1
உறங்கு 3
உறங்குகின்ற 1
உறங்குகின்றது 1
உறங்குகின்றபோது 1
உறங்குகின்றன 1
உறங்குகின்றார் 1
உறங்குகின்றானை 1
உறங்குதி 1
உறங்குதியால் 1
உறங்குதிரோ 1
உறங்கும் 14
உறங்குவ 1
உறங்குவாய் 1
உறங்குவாயோ 1
உறங்குவாரை 1
உறங்குவாள் 1
உறங்குவான் 4
உறங்குவானை 1
உறல் 6
உறலால் 1
உறலின் 2
உறவாகலையோ 1
உறவாகி 1
உறவினை 1
உறவினோடும் 2
உறவு 24
உறவுண்ட 1
உறவும் 4
உறவே 1
உறவொடும் 2
உறவோடு 1
உறவோடும் 1
உறவோர் 1
உறழ் 28
உறழ்ந்து 1
உறழா 1
உறழும் 2
உறற்கு 1
உறா 21
உறா-வகை 2
உறா-வகையின் 1
உறாத 4
உறாதவர் 1
உறாதன 2
உறாது 3
உறாதே 1
உறாமே 1
உறாமையின் 1
உறாவகை 1
உறியொடு 1
உறில் 1
உறின் 4
உறினும் 1
உறீஇ 1
உறு 367
உறு-கால் 1
உறுக்கி 4
உறுக்கின 2
உறுக்கினர் 1
உறுக்கு 2
உறுக்கும் 3
உறுக்கும்-தோறும் 1
உறுக்குமால் 1
உறுக்குறும் 1
உறுக 1
உறுகண் 3
உறுகில 1
உறுகிலாது 1
உறுகிலாமை 1
உறுகிற்பானேல் 1
உறுகின்ற 1
உறுகின்றது 2
உறுகின்றன 1
உறுகின்றாரால் 1
உறுகின்றாரை 1
உறுகின்று 1
உறுகு 1
உறுகுவை 1
உறுத்த 1
உறுத்தல் 1
உறுத்தற்கு 1
உறுத்தன 1
உறுத்தி 1
உறுத்திய 1
உறுத்திலா 1
உறுத்து 5
உறுதல் 6
உறுதலும் 1
உறுதலோடும் 1
உறுதி 54
உறுதி-தானும் 1
உறுதிக்கு 1
உறுதிகள் 6
உறுதியால் 1
உறுதியில் 1
உறுதியும் 2
உறுதியே 1
உறுதியை 2
உறுதியோ 1
உறுதிர் 3
உறுப்பினான் 1
உறுப்பு 9
உறுப்பொடு 1
உறுபொருள் 1
உறும் 62
உறும்-கொலோ 1
உறும்-தொறும் 1
உறும்படி 2
உறுமா 1
உறுமால் 1
உறுமை 1
உறுமோ 1
உறுவ 3
உறுவது 18
உறுவதும் 1
உறுவதே 2
உறுவர் 3
உறுவரோ 1
உறுவல் 2
உறுவலோ 1
உறுவன் 1
உறுவன 3
உறுவார் 3
உறுவார்களை 1
உறுவாரும் 1
உறுவாள் 4
உறுவாள்-தனை 1
உறுவான் 3
உறுவான்-தனை 1
உறுவேன் 1
உறை 123
உறை-தொறும் 1
உறை-மின் 2
உறைக்கும் 1
உறைகின்ற 2
உறைகின்றது 1
உறைகின்றது-போல் 1
உறைகின்றதே 1
உறைகின்றாய் 1
உறைகின்றார் 2
உறைகின்றானும் 1
உறைகுவான் 1
உறைகுவென் 1
உறைத்தன 1
உறைதந்தன 1
உறைதரு 1
உறைதரும் 2
உறைதல் 2
உறைதலின் 1
உறைதி 4
உறைதும் 2
உறைந்த 5
உறைந்தது 1
உறைந்தன்றி 1
உறைந்தன 1
உறைந்தார் 3
உறைந்தால் 1
உறைந்தான் 2
உறைந்து 13
உறைந்துளது 1
உறைப்ப 2
உறைப்பு 1
உறைப்புறு 1
உறைபவர் 7
உறைபவற்கு 1
உறைய 1
உறையவும் 1
உறையவே 1
உறையிட 2
உறையில் 1
உறையின் 2
உறையினை 1
உறையுட்கு 1
உறையும் 39
உறையுள் 11
உறையுள்-கொல் 1
உறையுள்-தனை 1
உறையுள்-நின்று 1
உறையுளாம் 1
உறையுளாய் 1
உறையுளாள் 1
உறையுளுள்ளே 1
உறையுளை 5
உறையுளோ 1
உறையுறு 1
உறைவ 4
உறைவது 2
உறைவர் 1
உறைவன் 1
உறைவாய் 3
உறைவார் 2
உறைவார்களும் 1
உறைவார்களோடு 1
உறைவாளும் 1
உறைவான் 1
உறைவானினும் 1
உறைவிடம் 17
உறைவிடமாம் 1
உறைவீர் 2
உறைவு 1
உறைவுறும் 1
உறைவென் 2
உறைவெனோ 1
உறைவேன் 1
உறைவோர் 5
உறைவோர்-தம் 2
உறைவோர்க்கும் 1
உறைவோர்கள் 1
உறைவோன் 1
உன் 213
உன்-கண் 2
உன்-தன் 3
உன்-தனது 1
உன்-பால் 6
உன்-மேல் 2
உன்-வயத்தது 1
உன்-வயின் 2
உன்பின் 1
உன்மத்தன் 1
உன்முன் 2
உன்ன 15
உன்ன_அரும் 1
உன்னது 4
உன்னம் 1
உன்னரும் 1
உன்னல் 1
உன்னலர் 1
உன்னலர்-ஆயின் 1
உன்னலாம் 1
உன்னலை 1
உன்னவே 1
உன்னற்கு 2
உன்னா 20
உன்னாநின்றே 1
உன்னாய் 2
உன்னார் 2
உன்னால் 9
உன்னான் 1
உன்னி 69
உன்னிய 4
உன்னியும் 1
உன்னியோ 1
உன்னிலன் 1
உன்னின் 9
உன்னினர் 1
உன்னினள் 1
உன்னினன் 1
உன்னினார் 3
உன்னினாள் 2
உன்னினான் 7
உன்னினான்-கொல் 1
உன்னினும் 1
உன்னினென் 1
உன்னினேன் 4
உன்னினை 1
உன்னு 4
உன்னுடை 2
உன்னுடையது 1
உன்னுதும் 1
உன்னும் 16
உன்னும்-தோறும் 1
உன்னுமால் 1
உன்னுமேல் 1
உன்னுவாம் 2
உன்னுவாய் 2
உன்னுவார் 3
உன்னுவாள் 8
உன்னுவான் 10
உன்னுவீர் 1
உன்னுவேற்கு 1
உன்னுவேன் 1
உன்னுளே 1
உன்னேல் 1
உன்னேன் 1
உன்னை 83
உன்னைத்தான் 1
உன்னைத்தானே 1
உன்னையும் 3
உன்னையே 3
உன்னொடு 3
உன்னொடும் 2
உன்னோடு 7
உன 2
உனக்கு 110
உனக்கும் 7
உனக்குமே 1
உனக்கே 2
உனது 8
உனதே 1
உனுடை 1
உனை 33
உனையும் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  உ (2)
உ திசை விஞ்சை மாதர் உறையுளை முறையின் உற்றான் - சுந்:2 189/4
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன் - யுத்1:5 40/1

 மேல்
 
  உக்க (19)
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா - பால:7 8/2
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா - பால:7 8/3
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் - பால:7 8/4
உக்க பால் புரை நறா உண்ட வள்ளமும் - பால:19 8/1
உக்க வான் தனி எயிறு ஒத்தது இந்துவே - அயோ:10 39/4
உக்க வீரர் உதிரத்தின் ஒளிர் செச்சையினொடே - ஆரண்:1 8/4
உக்க சோரியின் ஈரம் உற்று உருகியது உலகம் - ஆரண்:6 87/4
உக்க அந்தமும் உடல் பொறை துறந்து உயர் பதம் - கிட்:3 12/1
உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும் - சுந்:4 60/3
ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க - சுந்:6 10/4
உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று - சுந்:7 33/1
உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உடைவுற்று - சுந்:7 33/2
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் - சுந்:7 33/3
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் - சுந்:7 33/4
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி - யுத்1:3 89/4
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் - யுத்3:22 26/3
குயில் தலத்து உக்க என்ன குழைகின்ற குழையை நோக்கும் - யுத்3:22 29/2
உக்க நீர்த்திரள் ஒழுகிட நெடிது நின்று உயிர்த்தான் - யுத்3:22 188/2
தாம தலை உக்க தழங்கு எரியின் - யுத்3:27 32/3

 மேல்
 
  உக்கது (13)
உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயிர்த்திலள் ஒடுங்கி நின்றாள் - ஆரண்:6 63/2
உக்கது ஆங்கு எரி படலையோடு உதிரத்தின் ஓதம் - கிட்:7 62/2
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே - கிட்:10 17/4
உக்கது என்னும் உறு பழி கோடியோ - சுந்:3 108/4
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க - யுத்2:16 197/4
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் - யுத்2:19 72/4
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் - யுத்3:27 118/1
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் - யுத்3:27 118/1
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் - யுத்3:27 118/2
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் - யுத்3:27 118/2
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் - யுத்3:27 118/3
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் - யுத்3:27 118/3
உங்காரத்தால் உக்கது பல் நூறு உதிர் ஆகி - யுத்4:37 132/4

 மேல்
 
  உக்கம் (2)
சீத பனி நீர் அளவி திண் கால் உக்கம் மென் கால் - அயோ:4 38/1
அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த - சுந்:3 85/1

 மேல்
 
  உக்கவர் (1)
உக்கவர் ஒழிதர உயிர் உளோர் எலாம் - யுத்3:27 58/2

 மேல்
 
  உக்கவாறும் (1)
சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை - யுத்3:22 1/2

 மேல்
 
  உக்கவும் (1)
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் - யுத்3:31 124/4

 மேல்
 
  உக்கன (28)
உக்கன பல்லொடு கரங்கள் வீழ்ந்தன - பால:13 13/1
உக்கன நீர் வறந்து உதிர வாரியே - அயோ:4 170/4
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில் - அயோ:10 6/3
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ - ஆரண்:13 20/1
உக்கன உரும் இனம் உலைந்த உம்பரும் - கிட்:7 17/3
உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று - சுந்:7 33/1
உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உடைவுற்று - சுந்:7 33/2
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் - சுந்:7 33/3
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் - சுந்:7 33/4
உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி - சுந்:8 39/3
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு - சுந்:11 29/3
உள்ள வான் படை உலப்பு_இல யாவையும் உக்கன உரவோய் நின் - யுத்1:3 84/1
அயிர் உக்கன நெடு மால் வரை அனல் உக்கன விழிகள் - யுத்2:15 174/1
அயிர் உக்கன நெடு மால் வரை அனல் உக்கன விழிகள் - யுத்2:15 174/1
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா - யுத்2:15 174/2
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா - யுத்2:15 174/2
உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும் - யுத்2:15 174/3
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் - யுத்2:15 174/4
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் - யுத்2:15 174/4
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் - யுத்2:15 174/4
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் - யுத்2:15 176/4
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் - யுத்2:18 139/2
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் - யுத்2:18 139/3
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு - யுத்2:18 147/2
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க - யுத்3:22 36/4
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று - யுத்3:27 111/1
ஊன் உக்கன உயிர் உக்கன உலகத்தினுள் எவையும் - யுத்3:27 118/4
ஊன் உக்கன உயிர் உக்கன உலகத்தினுள் எவையும் - யுத்3:27 118/4

 மேல்
 
  உக்கனர் (2)
உக்கனர் உயங்கினர் உருகி சோர்ந்தனர் - அயோ:4 195/3
உக்கனர் என்ன வீசி தம்மை கொண்டு ஓடி போனார் - யுத்2:18 258/2

 மேல்
 
  உக்கனவோ (1)
உக்கனவோ முடிவு இல்லை ஓர் அம்பினொடும் அரக்கி - பால:12 29/2

 மேல்
 
  உக்கனன் (1)
உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் - யுத்2:16 290/2

 மேல்
 
  உக்கார் (5)
உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் - அயோ:6 36/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார்
 ஆற்று குருதி நிணத்தோடு அடுத்த அள்ளல் பெரும் கொள்ளை - சுந்:8 42/1,2
உக்கார் சம்புவாலி உலந்தான் ஒன்றே குரங்கு என்றார் - சுந்:8 50/4
உண் நீர் அற ஆவி உலந்தனர் உக்கார்
 கண்ணீரொடும் ஆவி கலுழ்ந்தனர் காலால் - யுத்2:18 252/2,3
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய - யுத்3:27 30/3

 மேல்
 
  உக்கால் (1)
உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் - சுந்:2 83/3

 மேல்
 
  உக்கான் (1)
ஒன்றும் உணர்ந்திலன் மாருதி உக்கான்
 வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் - யுத்3:26 41/3,4

 மேல்
 
  உக்கிட (1)
உக்கிட அணு ஒன்று ஓடி உதைத்தது போலும் அம்மா - யுத்3:29 52/4

 மேல்
 
  உக்கிர (1)
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:15 131/4

 மேல்
 
  உக்கிலா (1)
உக்கிலா உடுக்களும் உருள்கள் தாக்கலின் - யுத்4:37 65/1

 மேல்
 
  உக்கிலாத (1)
உக்கிலாத வேறு உலகம் யாவதோ - கிட்:3 48/4

 மேல்
 
  உக்கு (3)
தொல் மக்கள் தம் மனம் உக்கு உயிர் பிரிவு என்பது ஓர் துயரின் - பால:24 3/3
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் - யுத்3:31 141/2
ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா - யுத்4:37 134/3

 மேல்
 
  உக (147)
மேகம் அவை இற்று உக விழிந்தனள் புழுங்கா - பால:7 34/1
மாக வரை இற்று உக உதைத்தனள் மதி திண் - பால:7 34/2
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக
 விண்-தனை நோக்கி தன் வில்லை நோக்கினான் - பால:8 37/1,2
கலம் குழைந்து உக நெடு நாணும் கண் அற - பால:10 45/1
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் - பால:13 38/1
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக
 முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற - பால:19 24/1,2
கனக நூபுரம் கை வளையோடு உக
 மனம் நெகும்படி வாடி ஓர் வாள்_நுதல் - பால:21 26/1,2
தெழித்தனள் உரப்பினள் சிறு கண் தீ உக
 விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள் - அயோ:2 60/1,2
மா தாம்பு அற்று என்ன மழை கண்ணீர் ஆலி உக
 நா தாம் பற்றா மழலை நங்கைமார் ஏங்கினார் - அயோ:4 97/3,4
கண்ணின் கடை தீ உக நெற்றியில் கற்றை நாற - அயோ:4 112/1
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் - அயோ:4 143/2
நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக
 குன்று அன தோளவன் தொழுது கொற்றவன் - அயோ:4 164/2,3
முலை குவட்டு இழி கணீர் ஆலி மொய்த்து உக
 மலை குவட்டு அயர்வு உறும் மயிலின் மாழ்கினார் - அயோ:4 192/3,4
கஞ்சம் நீரில் ஒளிப்ப கயல் உக
 பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் - அயோ:7 20/3,4
விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் - அயோ:9 23/4
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த - அயோ:9 40/4
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் - அயோ:10 36/3
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக
 கா இயல் குட வரை கால நேமி மேல் - அயோ:10 38/2,3
கன்று உயிர் ஓய்ந்து உக கறந்து பால் உண்டோன் - அயோ:11 102/1
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா - ஆரண்:1 18/2
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக
 போர் அறிந்திலன் இவன் தனது பொற்பும் முரணும் - ஆரண்:1 22/1,2
வட்டம் இட்ட கிரி அற்று உக வயங்கு வயிர - ஆரண்:1 29/1
மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் - ஆரண்:3 52/4
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக
 இன்னவா செய்வது என்று அறியாது இளம் - ஆரண்:6 75/2,3
எழுந்து நின்று உலகு ஏழும் எரிந்து உக
 பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் - ஆரண்:7 9/1,2
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் - ஆரண்:7 9/2
பொங்கு அரத்தம் விழி வழி போந்து உக
 வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை - ஆரண்:7 22/2,3
சிந்தின தெறித்து உக செறிந்த தோளினார் - ஆரண்:7 41/2
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் - ஆரண்:7 96/3
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக
 இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் - ஆரண்:7 105/1,2
எல் உயர் பொறி உக எறிதல் மேயினார் - ஆரண்:7 107/4
புண்ணின் நீரும் பொடிகளும் போய் உக
 அண்ணல் வீரனை தம்பியும் அன்னமும் - ஆரண்:9 27/2,3
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக
 வேந்தனுக்கு இளையவள் தாளில் வீழ்ந்தனர் - ஆரண்:10 38/3,4
நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் - ஆரண்:10 164/2
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா - ஆரண்:13 17/2
மிடலுண் நாட்டங்கள் தீ உக நோக்கினன் விரைவான் - ஆரண்:13 92/2
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல - ஆரண்:14 2/1
துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக
 வளை எயிறு இதழொடு அரிந்து மாற்றிய - ஆரண்:14 90/1,2
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் - கிட்:3 10/2
வாலினால் உரம் வரிந்தனர் நெரிந்து உக வலிப்பர் - கிட்:7 57/1
கொல் நகங்களின் கரங்களின் குலைந்து உக மலைந்தான் - கிட்:7 60/4
தின்று காந்தி விழி-வழி தீ உக
 அன்று அ வாலி அனையன விளம்பினான் - கிட்:7 97/2,3
உக நேர் சிந்தி உலந்து அழிந்தனன் - கிட்:8 15/3
அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார் - கிட்:8 19/1
தேன் உக மலர்ந்து சாய்ந்த சே இதழ் காந்தள் செம் பூ - கிட்:10 26/2
ஐ_இரண்டின் அளவு அடி அற்று உக
 வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா - கிட்:11 36/3,4
நின்றனன் விம்மினன் மலர்_கண் நீர் உக
 குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம - கிட்:11 108/2,3
உடலினை வழிந்து போய் உவரி நீர் உக
 கடலினை புரையுறும் அருவி கண்ணினான் - கிட்:16 24/3,4
விளையா நீள் சிறகு இன்றி வெந்து உக
 தளை ஆனேன் உயிர் போதல் தக்கதால் - கிட்:16 34/1,2
கா வல் நாட்டங்கள் பொறி உக கனல் என கனன்றான் - சுந்:2 128/3
பாணிகள் அளந்த பாடல் அமிழ்து உக பாடுவாரும் - சுந்:2 185/4
வல் அரக்கன்-தனை பற்றி வாயாறு குருதி உக
 கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்கேனோ - சுந்:2 228/1,2
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ - சுந்:2 228/4
தனியன் நின்றனன் தலை பத்தும் கடிது உக தாக்கி - சுந்:3 136/1
மூவரும் தேவர்-தாமும் முரண் உக முற்றும் கொற்றம் - சுந்:3 142/1
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த - சுந்:4 30/2
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய் - சுந்:4 70/3
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால் - சுந்:4 80/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக
 சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான் - சுந்:5 59/1,2
மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை - சுந்:6 2/2
குலைந்து உக இடிந்தன குல கிரிகளோடு - சுந்:6 12/2
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக
 பூ மரங்கள் எரிந்து பொரிந்தவே - சுந்:6 27/3,4
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி - சுந்:6 35/3
பொறி தர விழி உயிர் ஒன்றோ புகை உக அயில் ஒளி மின் போல் - சுந்:7 19/1
நிரை மணி தலை நெரிந்து உக சாய்ந்து உயிர் நீப்பார் - சுந்:7 48/2
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் - சுந்:8 23/2
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் - சுந்:8 31/3
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் - சுந்:8 37/4
நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் - சுந்:8 45/2
சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி - சுந்:8 47/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் - சுந்:10 37/1
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால - சுந்:10 37/3
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக
 புயல் மகிழ் புரி குழல் பொடி அளாவுற - சுந்:10 48/1,2
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் - சுந்:11 1/2
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் - சுந்:11 20/3
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் - சுந்:11 20/3
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் - சுந்:11 20/4
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் - சுந்:11 20/4
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய - சுந்:11 36/2
உற்ற வாளிகள் உரத்து அடங்கின உக உதறா - சுந்:11 44/1
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு - சுந்:12 76/3
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு - சுந்:12 99/1
என்னும் மாத்திரத்து ஈண்டு எரி நீண்டு உக
 மின்னும் வாள் எயிற்றின் சினம் வீங்கினான் - சுந்:12 105/1,2
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும் - சுந்:13 20/3
ஊழ் கொள நோக்கிநோக்கி உயிர் உக உளைந்து உயிர்த்தார் - சுந்:14 6/4
பூ நிற கண்கள் புனல் உக மயிர் புறம் பொடிப்ப - யுத்1:3 23/3
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக
 பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் - யுத்1:4 30/3,4
மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் - யுத்1:5 8/1
விலங்கு நாட்டத்தன் என்று உளன் வெயில் உக விழிப்பான் - யுத்1:5 43/4
நன்று நன்று என நகையொடும் புகை உக நக்கான் - யுத்1:6 6/4
தின்று வாயை விழி-வழி தீ உக
 நன்று நன்று நம் மந்திரம் நன்று எனா - யுத்1:9 48/2,3
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் - யுத்1:11 1/1
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் - யுத்1:11 14/3
கர பல் நகம் அன்னவை மின் உக காந்துகின்றான் - யுத்1:11 31/2
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக
 மண்டி ஓடினர் வானர வீரரே - யுத்2:15 59/3,4
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக
 கார் இழிந்த உரும் என காய்ந்து எதிர் - யுத்2:15 65/1,2
பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர் - யுத்2:15 65/3
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக
 போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர் - யுத்2:15 74/1,2
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் - யுத்2:15 99/2
வெவ் விழி நெருப்பு உக வில்லின் நாணினை - யுத்2:15 123/2
என்று உரைத்து எயிற்று பேழ் வாய் எரி உக நகை செய்து யாணர் - யுத்2:15 140/1
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா - யுத்2:15 173/3
கூம்பல் மா மரம் எரிந்து உக குறும் துகள் நுறுங்க - யுத்2:15 193/3
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி - யுத்2:15 206/2
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி - யுத்2:15 206/2
இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி - யுத்2:15 229/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் - யுத்2:15 243/2
அழிந்து மீன் உக ஆழி நீர் - யுத்2:16 114/3
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி - யுத்2:16 232/3
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக
 கேடக புறத்தினால் கிழிய வீசினான் - யுத்2:16 303/3,4
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர - யுத்2:17 60/1
பொன் அடி மருங்கு வீழ்ந்தான் உயிர் உக பொருமுகின்றான் - யுத்2:17 63/4
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் - யுத்2:18 5/2
உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக
 இலை துறு மரம் என கொடிகள் இற்று உக - யுத்2:18 89/1,2
இலை துறு மரம் என கொடிகள் இற்று உக
 மலை-தொறும் பாய்ந்து என மான யானையின் - யுத்2:18 89/2,3
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் - யுத்2:18 140/1
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் - யுத்2:18 151/1
தொய்யல் படர் அழுவ கொழும் சேறாய் உக துகைப்பான் - யுத்2:18 161/4
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் - யுத்2:18 166/2
தேரிடை நின்று கண்கள் தீ உக சீற்றம் பொங்க - யுத்2:18 208/1
பொன் கரிது என்னும் கண்கள் பொறி உக நீலன் புக்கான் - யுத்2:18 225/3
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக
 வற்றி ஓடு உதிர வாரி சோர்வுற மயங்கினான் நிலம் முயங்கினான் - யுத்2:19 86/3,4
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் - யுத்2:19 122/1
தேறினார் கண் நெருப்பு உக சீறினார் - யுத்2:19 145/1
மேல் நிமிர்ந்து நெருப்பு உக வீசினான் - யுத்2:19 147/4
தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த - யுத்2:19 238/2
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் - யுத்3:22 193/2
தீ உக கனக குன்றின் திரண்ட தோள் மழையை தீண்ட - யுத்3:24 10/2
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் - யுத்3:24 94/1
கொழுந்து உக உயிர்க்கும் யாக்கை குலைவுறும் தலையே கொண்டுற்று - யுத்3:26 44/3
மாற்றுவான் அல்லன் மானம் உயிர் உக வருந்தும் என்னா - யுத்3:26 62/3
கூறு ஆய் உக ஆவி குறைத்தனனால் - யுத்3:27 31/4
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க - யுத்3:27 79/2
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் - யுத்3:27 125/4
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் - யுத்3:27 138/2
மெய் கிடந்த விழி வழி நீர் உக
 நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான் - யுத்3:29 27/1,2
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க - யுத்4:34 11/3
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் - யுத்4:35 29/2
ஒன்றை ஒன்று உற்று எரி உக நோக்கின - யுத்4:37 33/3
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக
 கீண்டனவோ என்பர் கீழவோ என்பர் - யுத்4:37 68/1,2
படை உக இமையவர் பருவரல் கெட வந்து - யுத்4:37 87/1
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் - யுத்4:37 87/4
அந்தரத்தினை மறைத்தனர் மழை உக ஆர்ப்பார் - யுத்4:37 112/4
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த - யுத்4:37 137/4
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக
 மழை பெரும் குலம் என வான் வந்தார் சிலர் - யுத்4:38 15/3,4
கண் இணை உதிரமும் புனலும் கான்று உக
 மண்ணினை நோக்கிய மலரின் வைகுவாள் - யுத்4:40 57/1,2
முற்றுறு நெடும் கண் நீர் ஆலி மொய்த்து உக
 இற்றது போலும் யான் இருந்து பெற்ற பேறு - யுத்4:40 59/2,3

 மேல்
 
  உகங்களின் (1)
உகங்களின் கடை சென்றாலும் ஓய்வு இல ஓடலுற்ற - யுத்2:15 145/4

 மேல்
 
  உகத்து (1)
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல - யுத்2:15 140/2

 மேல்
 
  உகந்தது (1)
சீர் உகந்தது நெரித்தது தானவர் சிரத்தை - யுத்4:37 106/4

 மேல்
 
  உகந்தவர்-தம்மொடு (1)
பொருந்திய கேண்மை உகந்தவர்-தம்மொடு போகாதே - அயோ:13 18/3

 மேல்
 
  உகந்தவன் (1)
பூ தவிசு உகந்தவன் புகன்ற பொய் அறு - யுத்3:31 184/3

 மேல்
 
  உகந்து (4)
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த - பால:5 31/3
உற்றுடைய பெரு வரமும் உகந்து உடைய தண்ணளியும் உணர்வும் நோக்கின் - யுத்1:4 99/3
எந்திரம் அனைய வாழ்க்கை இனி சிலர் உகந்து என் என்றார் - யுத்3:28 46/4
ஊண் தொழில் உகந்து தெவ்வர் முறுவல் என் புகழை உண்ண - யுத்4:37 208/2

 மேல்
 
  உகந்தே (1)
வான் அடைந்தாய் இன்னம் இருந்தேன் நான் வாழ்வு உகந்தே
 ஊன் அடைந்த தெவ்வர் உயிர் அடைந்த ஒள் வேலோய் - அயோ:14 63/3,4

 மேல்
 
  உகந்தோய் (1)
இறப்பதே பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய் - ஆரண்:1 50/4

 மேல்
 
  உகப்பல் (1)
என் உயிர் யானே மாய்ப்பல் பின்னும் வாழ்வு உகப்பல் என்னின் - யுத்1:3 126/3

 மேல்
 
  உகப்பன (1)
நரி உண்டி உகப்பன நண்ணினவால் - யுத்3:27 38/2

 மேல்
 
  உகம் (3)
உகம் பல் காலமும் தவம் செய்து பெரு வரம் உடையான் - யுத்1:5 33/1
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் - யுத்3:22 126/4
அனைய பேர் உகம் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா - யுத்3:30 28/4

 மேல்
 
  உகம்-தனில் (1)
விதியால் இ உகம்-தனில் மெய் வலியால் - யுத்2:18 74/1

 மேல்
 
  உகம்-தனின் (1)
ஓர் உகம்-தனின் உலகம் நின்று உருட்டினும் உருளா - யுத்4:37 106/3

 மேல்
 
  உகல் (1)
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் - சுந்:1 4/2

 மேல்
 
  உகல்_அரும் (1)
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் - சுந்:1 4/2

 மேல்
 
  உகவா (2)
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா
 வீரற்கு உரியது சொற்றனை விறலோய் ஒரு தனியேன் - யுத்2:15 167/1,2
உளம்தான் நினையாத-முன் உய்த்து உகவா
 கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய் - யுத்3:20 78/1,2

 மேல்
 
  உகவான் (1)
உலக்குமால் இராமன் பின்னர் உயிர் பொறை உகவான் உற்ற - யுத்4:34 17/3

 மேல்
 
  உகவும் (1)
தலை அற்று உகவும் தரை உற்றிலனால் - யுத்3:20 100/3

 மேல்
 
  உகவேன் (1)
இ மாண் உலகத்து உயிரோடு இனி வாழ்வு உகவேன் என் சொல் - அயோ:4 42/3

 மேல்
 
  உகவையின் (1)
உகவையின் மொழிந்ததோ உள்ளம் நோக்கியோ - அயோ:1 78/3

 மேல்
 
  உகள் (1)
விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து - அயோ:7 24/2

 மேல்
 
  உகள்கின்றன (1)
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் - யுத்2:18 145/2

 மேல்
 
  உகள்வன (2)
ஒலி நடத்திய திரை-தொறும் உகள்வன நீர் நாய் - கிட்:1 21/2
ஓடல் அன்றி நின்று உகள்வன கண்டிலர் உரு கெழு பரி எல்லாம் - யுத்2:16 316/4

 மேல்
 
  உகள (2)
வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் - பால:18 4/4
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி - பால:22 41/1

 மேல்
 
  உகளும் (1)
உகளும் இவுளி தலை துமிய உறு தலைகள் - யுத்3:31 155/1

 மேல்
 
  உகாத-முன்னம் (1)
தறையிடை உகாத-முன்னம் தாங்கினன் தழுவி வாங்கி - ஆரண்:10 15/3

 மேல்
 
  உகிர் (21)
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் - பால:3 9/1
வள் உகிர் தளிர் கை நோவ மாடகம் பற்றி வார்ந்த - பால:10 11/1
வலி உலாம் உலகினில் வாழும் வள் உகிர்
 புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே - அயோ:13 10/3,4
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் - ஆரண்:12 55/4
கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க - சுந்:1 8/3
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி - சுந்:1 22/3
கை செறி முகிழ் உகிர் கனகன் என்பவன் - சுந்:4 48/2
ஆகம் வந்து எனை வள் உகிர் வாளின் அளைந்த - சுந்:5 77/2
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் - சுந்:6 53/4
கூர் உகிர் கிளைத்த கொற்ற கனகன் மெய் குழம்பின் தோன்ற - சுந்:11 20/2
வள் உகிர் பெரும் குறிகளும் புயங்களில் வயங்க - சுந்:12 38/4
உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி - யுத்1:3 138/4
மலைகளின் புரண்டு வீழ வள் உகிர் நுதியால் வாங்கி - யுத்1:3 141/1
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற - யுத்1:3 149/1
வான் தரு வள்ளல் வெள்ளை வள் உகிர் வயிர மார்பின் - யுத்1:3 152/3
திரிந்தவன் உரத்தின் உகிர் செற்றும் வகை குத்தி - யுத்1:12 14/1
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா - யுத்2:16 178/3
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் - யுத்2:18 212/3
துவசம் அன்ன தம் கூர் உகிர் பெரும் குறி தோள்-மேல் - யுத்3:20 66/3
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப - யுத்3:22 11/2
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர்
 தலை-மேல் முடியை தரை தள்ளுதலால் - யுத்3:27 40/1,2

 மேல்
 
  உகிர்க்கு (2)
வள் உகிர்க்கு உவமை நம்மால் மயர்வு_அற வகுக்கலாமோ - கிட்:13 47/2
அறிகிலென் உகிர்க்கு யான் உவமம் ஆவன - சுந்:4 41/4

 மேல்
 
  உகிர்களால் (1)
உகிர் புரை புக்கோர்-தம்மை உகிர்களால் உறக்கும் ஊன்றி - யுத்1:3 138/4

 மேல்
 
  உகிர்வாள் (1)
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த - சுந்:8 21/3

 மேல்
 
  உகிரால் (7)
அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய் - பால:18 27/2
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால்
 கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும் - ஆரண்:13 23/2,3
பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் - ஆரண்:13 39/4
வேலினால் அற எறிந்து என விறல் வலி உகிரால்
 தோலினால் உடன் நெடு வரை முழை என தொளைப்பர் - கிட்:7 57/3,4
பிடித்த வள் உகிரால் பிளவு ஆக்கின - யுத்2:15 25/2
மலை-மேல் உயர் புற்றினை வள் உகிரால்
 நிலை பேர மறிப்ப நிகர்த்தனவால் - யுத்3:27 40/3,4
வரை செய் மேனியை வள் உகிரால் பிளந்து - யுத்4:40 19/3

 மேல்
 
  உகிரான் (1)
முளையாத திங்கள் உகிரான் முன் வந்து முறை நின்ற வீரன் மொழிவான் - யுத்2:19 266/4

 மேல்
 
  உகிரின் (5)
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட - பால:16 24/1
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் - யுத்1:3 153/2
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய - யுத்2:18 161/3
மண்களில் தொடர்ந்து வானில் பிடித்து வள் உகிரின் மான - யுத்4:34 23/3
அயின்றன புள்_இனம் உகிரின் அள்ளின - யுத்4:37 144/4

 மேல்
 
  உகிரும் (1)
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும்
 பல்லும் கூர்க்கின்ற கூர்க்கில அரக்கர்-தம் படைகள் - யுத்4:32 14/3,4

 மேல்
 
  உகினும் (1)
உறு கால் கிளர் பூதம் எலாம் உகினும்
 மறுகா நெறி எய்துவென் வான் உடையாய் - ஆரண்:2 20/3,4

 மேல்
 
  உகு (36)
தாது உகு சோலை-தோறும் சண்பக காடு-தோறும் - பால:1 20/1
அமிர்து உகு குதலையொடு அணி நடை பயிலா - பால:5 121/1
உகு பகல் அளவு என உரை நனி புகல்வார் - பால:5 131/4
மலை முகட்டு இடத்து உகு மழை-கண் ஆலி போல் - பால:10 48/1
தாயரின் பரி சேடியர் தாது உகு
 வீ அரி தளிர் மெல் அணை மேனியில் - பால:10 81/1,2
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் - பால:14 60/1
தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி - பால:16 4/3
தேன் உகு நறவ மாலை செறி குழல் தெய்வம் அன்னாள் - பால:18 8/1
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை - பால:19 9/3
பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே - பால:19 22/4
அற்று உகு முத்தின் முன்பு அவனி சேர்ந்தன - பால:19 30/3
ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் - பால:23 30/2
பல் நந்து உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் - அயோ:7 7/1
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் - ஆரண்:10 97/3
தேன் உகு மழலையை செவியின் ஓர்ப்பது - கிட்:1 14/4
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு - கிட்:7 20/1
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் - கிட்:11 21/2
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் - கிட்:17 28/2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் - சுந்:1 9/1
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி - சுந்:1 9/2
தேன் உகு சரள சோலை தெய்வ நீர் ஆற்றின் தெண் நீர் - சுந்:2 102/3
தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு
 மன் நெடும் கற்பக வனத்து வைகிய - சுந்:2 122/2,3
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல - சுந்:8 7/3
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் - யுத்1:3 88/2
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் - யுத்1:5 64/1
திடல் திறந்து உகு மணி திரள்கள் சேண் நிலம் - யுத்1:6 48/1
உதைய குன்றின்-நின்று உகு குன்றில் பாய்ந்தவன் ஒத்தான் - யுத்1:12 4/4
பாளை தாது உகு நீர் நெடும் பண்ணைய - யுத்2:15 9/2
பாறு உகு சிறை என விசும்பில் பாறிட - யுத்2:16 302/3
என்றனள் என்றலோடும் எரி உகு கண்ணன்-தன்னை - யுத்2:17 25/1
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு
 மட்டின அருவியின் மதத்த வானரம் - யுத்2:18 90/1,2
பொறி வான் உகு தீ என வந்து புகுந்தான் - யுத்2:18 248/4
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் - யுத்2:19 49/1
மத்தகத்து உகு தரளமும் வளை சொரி முத்தும் - யுத்3:20 54/4
மத்த கரி நெடு மத்தகம் வகிர்பட்டு உகு மணி-மேல் - யுத்3:22 115/1
போது உகு பந்தர் நின்று மந்திர இருக்கை புக்கான் - யுத்3:25 21/4

 மேல்
 
  உகுக்கும் (2)
கானமும் மலையும் எல்லாம் கண்ணின் நீர் உகுக்கும் கங்குல் - ஆரண்:14 2/2
கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் - யுத்1:8 25/2

 மேல்
 
  உகுத்த (12)
மாலைவாய் உகுத்த தேனும் வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க - பால:2 9/3
புல்லிடை உகுத்த அமுது ஏயும் போல் என்றாள் - அயோ:2 69/4
உகுத்த கண்ணீரினின் ஒளியும் நீங்கிட - அயோ:5 4/3
தீயிடை உகுத்த நெய்யின் சீற்றத்திற்கு ஊற்றம் செய்ய - ஆரண்:10 66/2
உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் - கிட்:12 13/2
ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த
 அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை - சுந்:3 8/2,3
உப்பு உறைத்தன மேகம் உகுத்த நீர் - யுத்1:8 60/4
சீறாத உள்ளத்து எழு சீற்றம் உகுத்த செம் தீ - யுத்1:11 27/3
உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே - யுத்2:18 92/4
ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள - யுத்3:29 42/3
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க - யுத்4:35 13/4
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி - யுத்4:42 4/3

 மேல்
 
  உகுத்தலால் (1)
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால்
 அகழி-தானும் அழுவது போன்றதே - யுத்2:15 7/3,4

 மேல்
 
  உகுத்தலின் (1)
கண்ணின் நீர் உகுத்தலின் கண்டது இல்லை போய் - அயோ:14 77/3

 மேல்
 
  உகுத்தனென் (1)
புல்லிடை உகுத்தனென் பொய்ம்மை யாக்கையை - அயோ:11 110/2

 மேல்
 
  உகுத்தாய் (1)
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா - கிட்:7 85/3

 மேல்
 
  உகுத்தார் (1)
உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் - அயோ:6 36/2

 மேல்
 
  உகுத்தால் (2)
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல் - யுத்1:5 8/2
பால் உகுத்தால் என நிலவு பாய்ந்ததால் - யுத்1:5 8/4

 மேல்
 
  உகுத்தான் (1)
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான்
 தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த - அயோ:9 39/2,3

 மேல்
 
  உகுத்தி (1)
மண்ணு நீர் உகுத்தி நீ மலர்க்கையால் என்றான் - அயோ:14 77/4

 மேல்
 
  உகுத்திட (1)
காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய் - அயோ:1 58/3

 மேல்
 
  உகுத்தீரே (1)
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே - ஆரண்:6 117/4

 மேல்
 
  உகுத்து (3)
உயிர் ஒன்றும் ஒழிய எல்லாம் உகுத்து ஒரு தெரிவை நின்றாள் - பால:21 8/4
ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயமே உகுத்து என் ஐய - யுத்2:16 136/3
உற்ற தீ கொடுத்து உண்குறு நீர் உகுத்து
 எற்றையோர்க்கும் இவன் அலது இல் எனா - யுத்4:38 33/2,3

 மேல்
 
  உகுத்து-அனைய (1)
ஆயிடை அன்னம் அன்னாள் அமுது உகுத்து-அனைய செய்ய - ஆரண்:11 66/1

 மேல்
 
  உகுத்தும் (1)
தள்ள தண் நறவை எல்லாம் தவிசிடை உகுத்தும் தேறாள் - பால:19 18/2

 மேல்
 
  உகுதலால் (1)
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் - பால:7 2/2

 மேல்
 
  உகுதலும் (2)
உகுதலும் உற்றது என் என்று கொற்றவன் - பால:19 44/3
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி - யுத்2:16 329/1

 மேல்
 
  உகுதற்கு (1)
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் - அயோ:4 59/2

 மேல்
 
  உகுப்ப (1)
அளை உறும் அரவும் அமுது வாய் உகுப்ப அண்டமும் வையமும் அளப்ப - சுந்:3 84/4

 மேல்
 
  உகுப்பர் (1)
ஊறு உற தம் உயிர் உகுப்பர் என்னையே - கிட்:6 22/3

 மேல்
 
  உகுப்பென் (1)
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா - யுத்2:17 91/3

 மேல்
 
  உகுப்போர் (1)
ஓங்கார பொருள் என்று உணர்ந்து இரு வினை உகுப்போர்
 ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் - யுத்4:40 97/2,3

 மேல்
 
  உகும் (28)
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ - பால:8 38/2
அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் - பால:17 23/3
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் - பால:20 12/4
அணி நெடு முடி ஒன்றுஒன்று அறைதலின் உகும் அம் பொன் - பால:23 32/3
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும்
 வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் - அயோ:5 2/1,2
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் - அயோ:14 137/3
செறியும் வாளொடு வாளிடை தேய்ந்து உகும்
 பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே - ஆரண்:7 27/3,4
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும் - ஆரண்:10 15/2
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு - ஆரண்:11 41/1
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின - கிட்:7 20/2
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும்
 உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய - கிட்:14 20/2,3
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே - சுந்:2 212/3
நரகம் எய்துவென் நாவும் வெந்து உகும் என நவின்றான் - யுத்1:3 37/4
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த - யுத்2:16 210/2
உகும் திறல் அமரர் நாடும் வானர யூகத்தோரும் - யுத்2:17 74/1
புண் உற உயிர் உகும் புரவி பூட்டு அற - யுத்2:18 108/1
சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும்
 விண் தலத்தினின் மீன் என வீழ்ந்தவால் - யுத்2:19 138/3,4
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் - யுத்3:31 86/3
மழு அற்று உகும் மலை அற்று உகும் வளை அற்று உகும் வயிரத்து - யுத்3:31 105/1
மழு அற்று உகும் மலை அற்று உகும் வளை அற்று உகும் வயிரத்து - யுத்3:31 105/1
மழு அற்று உகும் மலை அற்று உகும் வளை அற்று உகும் வயிரத்து - யுத்3:31 105/1
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் - யுத்3:31 105/2
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் - யுத்3:31 105/2
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் - யுத்3:31 105/2
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத - யுத்3:31 105/3
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத - யுத்3:31 105/3
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் - யுத்3:31 105/4
செல் ஆயிரம் விழுங்கால் உகும் விலங்கு ஒத்தது சேனை - யுத்4:37 51/3

 மேல்
 
  உகுவ (1)
உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன - யுத்1:6 48/2

 மேல்
 
  உகுவது (1)
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ - யுத்3:31 139/4

 மேல்
 
  உகுவன (3)
தோல் உரிந்து உகுவன போன்று தோன்றுமால் - பால:14 11/4
கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் - ஆரண்:10 120/4
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா - யுத்2:17 56/4

 மேல்
 
  உகுவேன் (1)
உலத்தோடு எதிர் தோளாய் எனது உறவோடு உயிர் உகுவேன்
 நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் - பால:24 23/2,3

 மேல்
 
  உகைத்தன (1)
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக - யுத்2:16 327/1

 மேல்
 
  உகைத்து (1)
ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு - யுத்1:8 22/3

 மேல்
 
  உங்கள் (14)
உங்கள் குல தனி நாதற்கு உயிர்_துணைவன் உயர் தோளான் - அயோ:13 25/2
தான் காப்போர் இனி தங்கள் தலை காத்து நின்று உங்கள்
 ஊன் காக்க உரியார் யார் என்னை உயிர் நீர் காக்கின் - ஆரண்:6 118/2,3
காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள்
 கூற்றுவனை இப்பொழுதே கொணர்கின்றேன் என்று சலம்கொண்டு போனாள் - ஆரண்:6 135/3,4
வாக்கினால் உங்கள் வாழ்வையும் நாளையும் - ஆரண்:9 30/3
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் - கிட்:5 4/4
கோ இயல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்தோர்கட்கு எல்லாம் - கிட்:7 84/1
கொம்பும் உண்டு அரும் கூற்றமும் உண்டு உங்கள்
 அம்பும் உண்டு என்று சொல்லு நம் ஆணையே - கிட்:11 4/3,4
சாலுமால் உங்கள் தன்மையினோர்க்கு எலாம் - கிட்:11 29/4
நிறம் பொலீர் உங்கள் தீவினை நேர்ந்ததால் - கிட்:11 31/2
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த - யுத்2:16 323/1
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே - யுத்2:19 76/4
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் - யுத்3:22 181/2
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் - யுத்3:27 168/2
உங்கள் வான் செவி புகுந்திலதோ முழங்கு ஓதை - யுத்3:30 42/4

 மேல்
 
  உங்கள்-பால் (1)
உங்கள்-பால் நின்றும் எம்-பால் போந்தனன் உம்பி என்றான் - யுத்1:14 28/4

 மேல்
 
  உங்களுடன் (1)
வாரும் உங்களுடன் வானுளோர்களையும் மண்ணுளோரையும் வர சொலும் - யுத்2:19 77/3

 மேல்
 
  உங்களை (2)
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து - யுத்2:16 324/3
கமை பிடித்து நின்று உங்களை இத்துணை கண்டேன் - யுத்3:22 192/3

 மேல்
 
  உங்காரத்தால் (1)
உங்காரத்தால் உக்கது பல் நூறு உதிர் ஆகி - யுத்4:37 132/4

 மேல்
 
  உங்காரத்திடை (1)
ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா - யுத்4:37 134/3

 மேல்
 
  உங்கை (4)
ஆக்க அரிய மூக்கு உங்கை அரியுண்டாள் என்றாரை - ஆரண்:6 117/1
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும் - ஆரண்:12 82/2
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும் - சுந்:3 130/3
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை - யுத்1:2 17/2

 மேல்
 
  உச்ச (1)
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ - ஆரண்:7 139/3

 மேல்
 
  உச்சி (24)
பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா - பால:6 24/3
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் - பால:10 25/1
ஒருவனை தழுவிநின்று உச்சி மோந்து தன் - பால:24 43/3
ஓடை நல் அணி முனிந்தன உயர் களிறு உச்சி
 சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின் - அயோ:4 209/1,2
அம் பொன் மால் வரை அலர் கதிர் உச்சி சென்று அணுக - அயோ:10 26/3
உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி சேர் - ஆரண்:4 2/1
உயர் குலத்து அன்னை சொல் உச்சி ஏந்தினான் - ஆரண்:12 37/2
மூக்கினால் உச்சி முறைமுறையே மோக்கின்றான் - ஆரண்:13 102/4
உன் அடைக்கலம் என்று உய்த்தே உயர் கரம் உச்சி வைத்தான் - கிட்:7 143/4
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் - சுந்:1 16/4
நீள் வாய் விசும்பும் தனது உச்சி நெருக்க நின்றாள் - சுந்:1 54/4
ஊன்றிய உதயத்து உச்சி ஒற்றை வான் உருளை தேரோன் - சுந்:2 95/3
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை - சுந்:14 33/2
மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் - யுத்1:3 6/4
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த - யுத்1:4 145/1
இருந்த மால் மலையின் உச்சி ஏறினன் இராமன் இப்பால் - யுத்1:10 1/4
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் - யுத்2:16 189/3
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் - யுத்2:19 218/4
குழைவுற அனந்தன் உச்சி குன்றின்-நின்று அண்ட_கோளம் - யுத்2:19 273/2
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ - யுத்3:22 69/2
ஓடுகின்றானை நோக்கி உயர் பெரும் பழியை உச்சி
 சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் - யுத்3:29 55/1,2
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் - யுத்4:33 18/3
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி
 சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் - யுத்4:35 18/2,3
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் - யுத்4:41 117/4

 மேல்
 
  உச்சி-நின்று (1)
உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ் - யுத்3:30 37/1

 மேல்
 
  உச்சி-மேல் (2)
உயிர் உயிர்த்து இரண்டு கையும் உச்சி-மேல் உயர் நீட்டி - சுந்:2 188/3
மேருவின் தோற்றத்தான் தன் உச்சி-மேல் அதனை வீச - யுத்3:21 38/2

 மேல்
 
  உச்சிக்கு (1)
பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் - யுத்3:21 8/4

 மேல்
 
  உச்சியர் (1)
உன்னலர் கரதலம் சுமந்த உச்சியர்
 மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் - ஆரண்:10 8/2,3

 மேல்
 
  உச்சியில் (2)
உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் - யுத்1:13 12/4
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில்
 படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல - யுத்3:20 38/3,4

 மேல்
 
  உச்சியின் (5)
உச்சியின் அழுத்து-மின் உருத்து அது அன்று எனின் - சுந்:12 3/3
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் - யுத்1:3 22/4
மாசு அற்ற சோதி வெள்ளத்து உச்சியின் வரம்பில் தோன்றும் - யுத்1:9 72/3
ஓகை மாதவர் உச்சியின் வைத்த நின் - யுத்3:29 20/3
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி - யுத்4:42 18/4

 மேல்
 
  உச்சியும் (2)
ஆறுபட்டதும் நிலம் அனந்தன் உச்சியும்
 சேறுபட்டதும் ஒரு கணத்தில் தீர்ந்தவால் - யுத்2:16 299/3,4
பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் - யுத்3:21 8/4

 மேல்
 
  உச்சியை (1)
சுதையத்து ஓங்கிய சுவேலத்தின் உச்சியை துறந்து - யுத்1:12 4/1

 மேல்
 
  உச்சியோடு (1)
உதிர்த்தனன் உலகினை அனந்தன் உச்சியோடு
 அதிர்த்தனன் ஆர்த்தனன் ஆயிரம் பெரும் - யுத்2:16 296/2,3

 மேல்
 
  உசநவ (1)
உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் - கிட்:15 16/3

 மேல்
 
  உசாவினன் (1)
உசாவினன் உட்கினன் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் - யுத்1:2 42/2

 மேல்
 
  உஞ்சனை (1)
உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் - சுந்:3 114/3

 மேல்
 
  உஞ்சால் (1)
உஞ்சால் அதுதான் இழிவோ உரையீர் - ஆரண்:12 76/4

 மேல்
 
  உஞ்சு (3)
உஞ்சு இவர் போய்விடின் நாய் குகன் என்று எனை ஓதாரோ - அயோ:13 14/4
உஞ்சு பிழையாய் உறவினோடும் என உன்னா - ஆரண்:11 24/1
உஞ்சு போதி-கொலாம் என்று உருத்து எழா - யுத்4:37 178/4

 மேல்
 
  உஞ்சுமோ (1)
உஞ்சுமோ அதற்கு ஒரு குறை உண்டாகுமோ - யுத்2:16 80/4

 மேல்
 
  உஞற்றிய (1)
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் - யுத்3:22 215/2

 மேல்
 
  உட்க (10)
தெள் வார் மழையும் திரை ஆழியும் உட்க நாளும் - பால:3 72/1
ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் - பால:12 30/4
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க
 வாழ்வாய் எனக்கு ஆமிடம் ஆய் வருவாய்-கொல் என்னா - சுந்:1 54/2,3
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை - யுத்2:16 52/1
தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க
 பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய - யுத்2:16 52/2,3
உற்றது போலும் என்னும் ஒலிபட உலகம் உட்க
 பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி - யுத்2:16 190/2,3
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க - யுத்2:16 197/4
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க - யுத்3:22 36/4
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க
 செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே - யுத்3:25 19/2,3
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க - யுத்3:28 29/4

 மேல்
 
  உட்கவே (1)
உண்ணிய வந்த வெம் கூற்றும் உட்கவே - யுத்2:18 121/4

 மேல்
 
  உட்கறுப்பு (1)
ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த - கிட்:4 6/3

 மேல்
 
  உட்கி (4)
ஓட உட்கி உயிர் உளைந்தாள்-அரோ - ஆரண்:6 66/4
ஆர்கலி ஆர்ப்பின் உட்கி அசைவு உற அரக்கர் சேனை - ஆரண்:7 56/3
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி - யுத்2:16 177/4
மகர நன் மீன் வந்தன காணா மனம் உட்கி
 சிகரம் அன்ன யானை-கொல் என்ன சில நாணி - யுத்4:33 16/2,3

 மேல்
 
  உட்கிட (2)
அந்தகனும் உட்கிட அரக்கர் கடலோடும் - ஆரண்:9 2/1
எண் தோளனும் உட்கிட எற்றினனால் - யுத்3:20 89/4

 மேல்
 
  உட்கினன் (1)
உசாவினன் உட்கினன் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் - யுத்1:2 42/2

 மேல்
 
  உட்கினான் (1)
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான்
 தளிர்த்தன மயிர் புறம் சிலிர்ப்ப தண்மையால் - சுந்:12 123/2,3

 மேல்
 
  உட்கும் (9)
பெண் என உட்கும் பெரும் பழிக்கு நாணும் - அயோ:3 19/1
கூற்றும் உட்கும் தன் குலத்தினோர் பெயர் எலாம் கூறி - ஆரண்:6 92/3
கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும்
 துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் - ஆரண்:13 23/3,4
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் - கிட்:17 6/2
உள கடிய காலன் மனம் உட்கும் மணி வாயில் - சுந்:2 69/3
கால்வாள் காணின் காலனும் உட்கும் கதம் மிக்காள் - சுந்:2 76/4
எல்லாம் உட்கும் ஆழி இலங்கை இகல் மூதூர் - சுந்:2 79/1
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும்
 ஐவரும் உலந்த தன்மை அனைவரும் அமைய கண்டார் - சுந்:9 64/3,4
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் - யுத்4:41 27/3

 மேல்
 
  உட்குமேல் (1)
உண்ணிய அமைந்தன உணவுக்கு உட்குமேல்
 திண்ணிய அரக்கரின் தீரர் யாவரே - யுத்1:2 34/3,4

 மேல்
 
  உட்கொண்டாள் (1)
நறவு என அதனை வாயின் வைத்தனள் நாண் உட்கொண்டாள் - பால:19 12/4

 மேல்
 
  உட்கொண்டான் (3)
நல் அறம் துறந்தது என்னா நகை வர நாண் உட்கொண்டான் - கிட்:7 78/4
நன்று உணர் கேள்வியாளன் அருள்வர நாண் உட்கொண்டான்
 நின்றனன் நிற்றலோடும் நீத்தனன் முனிவு என்று உன்னி - கிட்:11 59/2,3
நல் நகர் நொய்தின் செய்தான் தாதையும் நாண் உட்கொண்டான் - யுத்1:9 15/4

 மேல்
 
  உட்கொளா (2)
உய்த்து உரைத்த மகன் உரை உட்கொளா
 எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா - அயோ:4 26/2,3
மன்னன் மைந்தன் மன கருத்து உட்கொளா
 பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் - கிட்:11 17/3,4

 மேல்
 
  உட்பட (2)
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் - பால:20 7/1
உட்பட கூடி அண்டம் உற உள செலவின் ஒற்றை - சுந்:1 24/3

 மேல்
 
  உட்புறத்து (1)
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி - பால:19 18/3

 மேல்
 
  உட்புறம் (1)
ஓங்கிய உலகமும் உயிரும் உட்புறம்
 தாங்கிய பொருள்களும் தானும் தான் என - யுத்2:15 116/1,2

 மேல்
 
  உட்பொதி (1)
ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி
 சீரை ஞூறு அவை சேமம் செலுத்துமோ - சுந்:12 97/3,4

 மேல்
 
  உடம்பானை (1)
படை பேரா வரும்-போதும் பதையாத உடம்பானை
 மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் - யுத்2:16 50/2,3

 மேல்
 
  உடம்பின் (1)
ஊனுடை உடம்பின் நீங்கி மருந்தினால் உயிர் வந்து எய்தும் - யுத்3:27 170/1

 மேல்
 
  உடம்பின (1)
ஊன் உடை உடம்பின உயிர்கள் யாவையும் - யுத்1:4 16/1

 மேல்
 
  உடம்பினர் (1)
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய - ஆரண்:6 98/3

 மேல்
 
  உடம்பினன் (2)
நாணி-நின்ற ஒளி மழுங்கி நடுங்காநின்ற உடம்பினன் ஆய் - ஆரண்:10 118/1
ஊன் உடை பொறை உடம்பினன் என்று கொண்டு உணர்ந்த - யுத்1:6 9/2

 மேல்
 
  உடம்பினார் (1)
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் - பால:19 7/2

 மேல்
 
  உடம்பினானும் (1)
ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற - ஆரண்:12 58/3

 மேல்
 
  உடம்பினில் (1)
உடம்பினில் செறி மயிர் சுறுக்கென்று ஏறவே - கிட்:6 10/4

 மேல்
 
  உடம்பினேனுக்கு (1)
உணங்கிய உடம்பினேனுக்கு உயிரினை உதவி உம்பர் - ஆரண்:12 70/2

 மேல்
 
  உடம்பு (12)
உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் - பால:23 90/4
மண் உற்று அயர்ந்து மறுகிற்று உடம்பு எல்லாம் - அயோ:4 93/2
மடிஞ்ச பின் உடம்பு கூட்டும் வினை என வயிர தேர்கள் - அயோ:13 52/4
மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு இது கொண்டு - அயோ:14 62/3
அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்கின்றான் - ஆரண்:6 11/2
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா - ஆரண்:10 50/3
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே - கிட்:10 17/4
ஓசனை உலப்பு இலாத உடம்பு அமைந்துடைய என்ன - சுந்:1 37/1
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் - சுந்:8 19/4
ஏய்ந்த தம் உடம்பு இட்ட உயிர்க்கு இடம் - யுத்1:8 36/1
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் - யுத்3:20 38/3
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ - யுத்3:29 7/3

 மேல்
 
  உடம்பு-தோறும் (1)
ஓதிய உடம்பு-தோறும் உயிர் என உலாயது அன்றே - பால:1 20/4

 மேல்
 
  உடம்புக்கு (1)
ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால் - யுத்2:17 20/2

 மேல்
 
  உடம்பும் (2)
உயிர் எலாம் உறைவது ஓர் உடம்பும் ஆயினான் - பால:4 10/4
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் - பால:13 40/4

 மேல்
 
  உடம்பை (1)
மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால் - அயோ:6 25/2

 மேல்
 
  உடம்பொடு (1)
உடம்பொடு துறக்க நகர் உற்றவரை ஒத்தார் - பால:23 1/4

 மேல்
 
  உடர் (1)
உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே - அயோ:13 69/3

 மேல்
 
  உடர்த்தலை (1)
உடர்த்தலை வைர வேல் உருவ உற்றவர் - யுத்2:19 46/3

 மேல்
 
  உடரும் (1)
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் - யுத்3:20 62/2

 மேல்
 
  உடல் (167)
ஆர்த்தனர் முறைமுறை அன்பினால் உடல்
 போர்த்தன புளகம் வேர் பொடித்த நீள் நிதி - பால:5 112/1,2
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல்
 புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே - பால:7 10/3,4
உடல் தோட்ட நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோர் உவரி நீர் - பால:12 10/3
திமிர மா உடல் குங்கும சேதகம் - பால:16 26/1
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் - பால:17 15/4
வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே - பால:18 24/4
கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் - பால:19 65/2
ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் - பால:19 65/4
தெய்வம் என உற்ற உடல் சிந்தை வசம் அன்றோ - பால:22 34/4
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் - பால:22 38/4
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் - பால:23 6/3
உடல் ஓய்வு உற நாளும் உறங்கலையால் - பால:23 11/3
ஓவல் இல் உயிர் பிரிந்து உடல் சென்று என்னவே - பால:24 48/4
உய்ய தாங்கும் உடல் அன்ன மன்னனுக்கு - அயோ:2 25/2
உடைந்த போழ்தின் உடல் விழுந்து என்னவே - அயோ:4 29/4
நெக்கன உடல் உயிர் நிலையில் நின்றில - அயோ:4 170/1
ஓவு_இல் நல் உயிர் உயிர்ப்பினோடு உடல் பதைத்து உலைய - அயோ:4 211/1
ஆவி நீத்த உடல் எனல் ஆயதே - அயோ:11 26/4
பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார் - அயோ:11 112/1
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் - ஆரண்:1 29/4
மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி - ஆரண்:1 32/1
அயிர் கிடக்கும் கடல் வலயத்தவர் அறிய நீ உடல் நான் ஆவி என்று - ஆரண்:4 23/2
உரிய கடன் வினையேற்கும் உதவுவீர் உடல் இரண்டுக்கு உயிர் ஒன்று ஆனான் - ஆரண்:4 27/2
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது - ஆரண்:4 27/3
உலந்தார் உடல் கடலோடு உற உலவா உடல் உற்றார் - ஆரண்:7 92/3
உலந்தார் உடல் கடலோடு உற உலவா உடல் உற்றார் - ஆரண்:7 92/3
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து - ஆரண்:7 98/3
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் - ஆரண்:7 120/4
தனி இருந்த உடல் அன்ன தையல்-பால் - ஆரண்:9 26/4
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார் - ஆரண்:10 48/3
மாறு ஓர் உடல் புக்கு என மண்டபம் வந்து புக்கான் - ஆரண்:10 161/4
கூறிடின் நின் உடல் கூறிடும் என்றான் - ஆரண்:14 53/4
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் - ஆரண்:16 8/2
உக்க அந்தமும் உடல் பொறை துறந்து உயர் பதம் - கிட்:3 12/1
உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் - கிட்:3 64/4
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல்
 கட்டி மால் வரையை வந்து உறுதலும் கருணையான் - கிட்:5 14/1,2
உடல் கொண்டு இரண்டு ஆகி உடற்றவும் கண்டிலாதேம் - கிட்:7 49/3
வாரம் அன்று நின் மண்ணினுக்கு என் உடல்
 பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து - கிட்:7 90/2,3
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது - கிட்:10 77/3
பயின்று உடல் குளிர்ப்பவும் பாணி நீத்து அவண் - கிட்:10 117/1
உடல் கண்டோம் இனி முடிவு உள காணுமாறு உளதோ - கிட்:12 35/2
தீய முன் உடல் பிறவி சென்ற அது அன்றோ - கிட்:14 39/3
உடல் உறு பாசம் வீசாது உம்பர் செல்வாரை ஒத்தார் - சுந்:1 10/4
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி - சுந்:1 60/1
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் - சுந்:2 68/1
செவ்விராது உணர்வு ஓய்ந்து உடல் தேம்புவாள் - சுந்:3 29/4
முறைமுறை படைகள் எறிந்தார் முடை உடல் மறிய முறிந்தார் - சுந்:7 26/4
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் - சுந்:7 33/3
ஓடி கொன்றனன் சிலவரை உடல் உடல்-தோறும் - சுந்:7 36/1
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற - சுந்:7 41/1
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து - சுந்:7 44/1
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து - சுந்:7 44/1
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் - சுந்:7 44/2
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் - சுந்:7 44/2
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் - சுந்:7 44/3
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் - சுந்:7 44/3
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி - சுந்:7 44/4
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி - சுந்:7 44/4
கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார் - சுந்:10 31/1
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் - சுந்:10 36/2
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று - சுந்:10 36/3
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த - சுந்:10 39/2
ஆவி ஒன்று உடல் இரண்டு ஆயதாலே-கொலாம் - சுந்:10 44/4
வீடினார் வீடினார் மிடை உடல் குவைகள்-வாய் - சுந்:10 45/2
சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் - சுந்:11 48/4
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை - சுந்:11 59/3
வச்சிர உடல் மறி கடலின்-வாய் மடுத்து - சுந்:12 3/2
உடல் கடந்தும் நின் ஊழி கடந்திலை - சுந்:12 32/2
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே - சுந்:12 63/4
நொய்ய பாசம் புறம் பிணிப்ப நோன்மை இலன் போல் உடல் நுணங்கி - சுந்:12 117/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் - சுந்:12 119/1
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ - சுந்:13 27/1
நொய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து உடல் எரி நுழைய - சுந்:13 30/2
இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் - யுத்1:2 12/4
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் - யுத்1:2 83/2
உயிர் நேடுவேம் போல் உடல் அளைய கண்டும் - யுத்1:3 167/3
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் - யுத்1:4 109/3
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் - யுத்1:5 64/1
உடல் திறந்து உதிரம் வந்து உகுவ போன்றன - யுத்1:6 48/2
பார மால் வரை ஏற பதைத்து உடல்
 பேரவே குன்றும் வேலையும் பேர்ந்தவால் - யுத்1:8 45/3,4
பத்தினொடு பத்துடையவன் உடல் பதைப்ப - யுத்1:12 8/3
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி - யுத்1:12 10/2
துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி - யுத்1:12 12/1
கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை - யுத்1:12 13/1
போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் - யுத்1:13 8/3
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல்
 அற்று உலந்த குரங்கும் அனந்தமே - யுத்2:15 47/3,4
ஓடுகின்ற உதிரம் புகுந்து உடல்
 நாடுகின்றனர் கற்பு உடை நங்கைமார் - யுத்2:15 49/3,4
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் - யுத்2:15 138/3
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா - யுத்2:15 173/3
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் - யுத்2:15 179/4
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி - யுத்2:15 195/4
உடல் கிடந்துழி உம்பர்க்கும் உற்று உயிர் - யுத்2:16 62/1
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல்
 ஓம்புறும் முழை என்று உயர் மூக்கினான் - யுத்2:16 64/2,3
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் - யுத்2:16 317/3
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் - யுத்2:17 89/4
உடல் என்று உயிரோடும் உருத்தனனால் - யுத்2:18 29/4
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் - யுத்2:18 103/4
உடல் பொறை உவகையின் குனிப்ப ஒத்தன - யுத்2:18 109/4
துளக்குவார் உடல் பொறை துணிந்து துள்ளுவார் - யுத்2:18 118/2
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் - யுத்2:18 164/3
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார் - யுத்2:18 256/2
எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் - யுத்2:19 40/3
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல்
 சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் - யுத்2:19 42/2,3
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் - யுத்2:19 64/2
கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் - யுத்2:19 87/2
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார - யுத்2:19 121/1
ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல்
 கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை - யுத்2:19 122/2,3
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி - யுத்2:19 165/3
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் - யுத்2:19 167/4
தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு - யுத்2:19 203/3
சொற்றது முடித்தேன் நாளை என் உடல் சோர்வை நீக்கி - யுத்2:19 204/1
செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று - யுத்2:19 264/2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் - யுத்2:19 265/2
மலையின் பெரியான் உடல் மண்ணிடை இட்டு - யுத்3:20 72/1
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் - யுத்3:22 181/2
உடல் கடந்தனவோ உனை அரக்கன் வில் உதைத்த - யுத்3:22 189/3
சுமை உடல் பொறை சுமக்க வந்தனென் என சொன்னான் - யுத்3:22 192/4
வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர் - யுத்3:22 196/2
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் - யுத்3:23 2/2
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் - யுத்3:23 2/4
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள் - யுத்3:23 9/1
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் - யுத்3:23 32/4
உண்டு உயிர் என்பது உன்னி உடல் கணை ஒன்று ஒன்று ஆக - யுத்3:24 11/2
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால - யுத்3:24 34/2
உடல் முன்னே செல உள்ளம் கடை குழையாய் செல செல்வான் உருவை நோக்கி - யுத்3:24 35/2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம - யுத்3:24 40/3
மரியுண்ட உடல் பொறை மானினவால் - யுத்3:27 38/4
பொங்கு உடல் துணிந்த தம் புதல்வர் போக்கிலார் - யுத்3:27 50/1
தொங்கு உடல் தோள்-மிசை இருந்து சோர்வுற - யுத்3:27 50/2
அங்கு உடல் தம்பியை தழுவி அண்மினார் - யுத்3:27 50/3
நூல் என உடல் பொறை தொடர்ந்த நோய் என - யுத்3:27 52/2
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் - யுத்3:27 67/3
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி - யுத்3:27 73/1
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் - யுத்3:27 111/2
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் - யுத்3:27 119/2
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி - யுத்3:27 123/1
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் உடல் தரித்தான் - யுத்3:27 125/2
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் - யுத்3:27 126/4
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே - யுத்3:27 136/2
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு - யுத்3:28 23/2
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல்
 புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் - யுத்3:28 23/3,4
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் - யுத்3:28 26/1
பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும் - யுத்3:28 53/2
நாடினான் தன் மகன் உடல் நாள் எலாம் - யுத்3:29 26/4
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி - யுத்3:30 52/2
திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் - யுத்3:31 103/4
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் - யுத்3:31 104/2
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் - யுத்3:31 108/1
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் - யுத்3:31 108/4
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் - யுத்3:31 112/3
ஓவிலார் உடல் உந்து உதிர புனல் - யுத்3:31 125/1
மண் நிறைந்தன பேர் உடல் வானவர் - யுத்3:31 126/3
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல்
 பேய் விளிப்ப நடிப்பன பெட்புறும் - யுத்3:31 133/2,3
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் - யுத்3:31 154/2
நீறு படும் இரத நிரையின் உடல் தழுவி - யுத்3:31 162/2
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப - யுத்4:32 9/2
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி - யுத்4:32 34/2
உயிர் புறத்து ஒழிய நின்ற உடல் அன்ன உருவ தம்பி - யுத்4:32 47/2
ஓகத்து அம்பின் பொன்றினவேனும் உடல் ஒன்றி - யுத்4:33 4/2
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் - யுத்4:33 24/1
உடல் கடைந்த நாள் ஒளியவன் உதிர்ந்த பொன் கதிரின் - யுத்4:35 10/3
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி - யுத்4:38 23/4
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் - யுத்4:38 28/2
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் - யுத்4:40 5/4
உடல் முருக்கியிட்டு உண்குவென் என்றலும் - யுத்4:40 20/2
எச்சில் என் உடல் உயிர் ஏகிற்றே இனி - யுத்4:40 44/1
போன பேர் உயிரினை கண்ட பொய் உடல்
 தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் - யுத்4:40 45/2,3

 மேல்
 
  உடல்-தோறும் (1)
ஓடி கொன்றனன் சிலவரை உடல் உடல்-தோறும்
 கூடி கொன்றனன் சிலவரை கொடி நெடு மரத்தால் - சுந்:7 36/1,2

 மேல்
 
  உடல்-மேல் (2)
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் - யுத்3:22 113/2
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல்
 புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா - யுத்3:27 108/3,4

 மேல்
 
  உடல்-அரோ (1)
கண்டனன் துந்துபி கடல் அனான் உடல்-அரோ - கிட்:5 1/4

 மேல்
 
  உடல்_தலை (1)
மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி - ஆரண்:1 32/1

 மேல்
 
  உடல்கள் (3)
ஓடினார் உயிர்கள் நாடு உடல்கள் போல் உறுதியால் - சுந்:10 45/1
செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த - யுத்3:28 40/3
துகளின் உடல்கள் விழ உயிர்கள் சுரர் உலகின் - யுத்3:31 155/3

 மேல்
 
  உடல்களில் (1)
தலை உற பட்டது அல்லால் உடல்களில் தங்கிற்று உண்டோ - யுத்2:16 18/4

 மேல்
 
  உடல்களும் (2)
உடல்களும் உதிர நீரும் ஒளிர் படைக்கலமும் உற்ற - யுத்3:22 147/3
தலைகளும் உடல்களும் சரமும் தாவுவ - யுத்3:27 44/4

 மேல்
 
  உடல்தான் (1)
கட்ட வன் பிறவி தந்த கடை ஆன உடல்தான்
 விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் - ஆரண்:1 45/2,3

 மேல்
 
  உடலத்துழி (1)
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் - யுத்1:12 10/1

 மேல்
 
  உடலம் (7)
நஞ்சு நுகர்ந்தார் என உடலம் நடுங்காநின்றார் என்றாலும் - அயோ:6 23/2
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் - ஆரண்:7 101/4
உருவி ஓடின கேடக தட்டொடும் உடலம் - ஆரண்:8 10/4
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம்
 வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா - ஆரண்:8 15/2,3
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் - சுந்:2 188/4
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப - யுத்3:22 175/3
ஏண் இலா உடலம் நீக்கல் எளிது எனக்கு எனவும் சொன்னாள் - யுத்3:23 31/4

 மேல்
 
  உடலமும் (2)
ஆவியும் உடலமும் இலது என அருளின் - பால:5 120/3
ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் - ஆரண்:12 49/4

 மேல்
 
  உடலாரும் (1)
உயிர் போனால் உடலாரும் உய்வரோ - கிட்:8 5/4

 மேல்
 
  உடலால் (1)
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் - சுந்:7 42/1

 மேல்
 
  உடலிடை (4)
ஊறு அளாவிய கடு என உடலிடை நுழைய - சுந்:12 48/4
உடலிடை தோன்றிற்று ஒன்றை அறுத்து அதன் உதிரம் ஊற்றி - யுத்2:16 141/1
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி - யுத்2:19 199/2
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை - யுத்3:22 194/1

 மேல்
 
  உடலில் (3)
சக்கரத்தானவன் உடலில் தாக்கு உற - அயோ:10 39/1
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி - யுத்2:18 236/1
தொழுவினில் புலி அனான் உடலில் தூவினார் - யுத்3:31 179/4

 மேல்
 
  உடலின் (1)
தாது இயங்கு அமளி சேக்கை உயிர் இலா உடலின் சாய்வார் - சுந்:2 112/2

 மேல்
 
  உடலினர் (2)
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் - கிட்:14 23/2
நடுங்குகின்ற உடலினர் நா உலர்ந்து - யுத்4:34 8/1

 மேல்
 
  உடலினில் (1)
ஆயிரம் சரம் அனுமன் தன் உடலினில் அழுத்தி - யுத்4:32 34/3

 மேல்
 
  உடலினுக்கு (1)
ஒருவு இல் பெண்மை என்று உரைக்கின்ற உடலினுக்கு உயிரே - அயோ:10 14/1

 மேல்
 
  உடலினை (2)
உடலினை வழிந்து போய் உவரி நீர் உக - கிட்:16 24/3
உடலினை நோக்கும் இன் உயிரை நோக்குமால் - யுத்1:5 11/1

 மேல்
 
  உடலும் (12)
ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என - பால:19 48/3
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் - அயோ:4 59/2
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே - அயோ:12 7/4
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ - கிட்:5 13/4
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் - யுத்3:23 4/2
பல்லும் தலையும் உடலும் படியில் - யுத்3:27 25/2
வாலும் தலையும் வயிறும் உடலும்
 காலும் கரமும் தரை கண்டனவால் - யுத்3:27 26/1,2
மலையும் சுனையும் வயிறும் உடலும் - யுத்3:27 33/4
உடலும் வன் தலைகளும் உதிரத்து ஓங்கு அலை - யுத்3:27 54/3
தலையும் உடலும் இடை தழுவு தவழ் குருதி - யுத்3:31 156/3
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான் - யுத்3:31 213/3
ஆவியும் உடலும் ஒன்ற தழுவினன் அழுது சோர்வான் - யுத்4:41 116/4

 மேல்
 
  உடலுள் (1)
உடலுள் நாட்டிய குருதி அம் பரவையின் உம்பர் - ஆரண்:13 92/3

 மேல்
 
  உடலை (7)
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே - ஆரண்:4 23/4
முற்றினார் உலந்தார் ஐயன் மொய்ம்பினோடு உடலை மூழ்க - சுந்:12 129/2
உந்தையை உன் முன் கொன்று உடலை பிளந்து அளைய - யுத்1:3 166/1
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க - யுத்2:17 59/3
தோள்களை துணித்தனர் உடலை துண்ட வன் - யுத்2:19 44/3
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின - யுத்2:19 45/2
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி - யுத்2:19 49/2

 மேல்
 
  உடலையும் (1)
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் - யுத்1:3 125/4

 மேல்
 
  உடலொடு (1)
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் - சுந்:2 197/4

 மேல்
 
  உடலொடும் (3)
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் - அயோ:1 74/4
உயர்வுற விசையின் எறிந்தான் உடலொடும் உலகு துறந்தார் - சுந்:7 29/4
உடலொடும் உருள் கரி உதிரமது உரு கெழு - யுத்2:18 132/3

 மேல்
 
  உடலோடு (1)
பீடிப்புறு புண் உடலோடு பெயர்ந்தார் - யுத்2:18 251/3

 மேல்
 
  உடலோடும் (2)
உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும்
 எடுத்த முனிவோடும் அயல் நின்றதும் இசைப்பாய் - சுந்:4 60/3,4
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க - யுத்3:29 35/3

 மேல்
 
  உடற்காவலோடும் (1)
ஒன்றானும் அறா உருவா உடற்காவலோடும்
 பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி - யுத்2:19 15/2,3

 மேல்
 
  உடற்கு (3)
ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார் - பால:10 38/2
ஊன் அளைந்த உடற்கு உயிர் ஆம் என - அயோ:11 15/1
பொருள் தர போயினர் பிரிந்த பொய் உடற்கு
 உருள்தரு தேர்-மிசை உயிர்கொண்டு உய்த்தலான் - கிட்:10 21/1,2

 மேல்
 
  உடற்படுமால் (1)
உடற்படுமால் உடனே உறும் நன்மை - ஆரண்:14 57/3

 மேல்
 
  உடற்பழி (1)
பொத்துற உடற்பழி புகுந்தது என நாணி - ஆரண்:10 61/1

 மேல்
 
  உடற்ற (3)
ஒத்து இரு தானையும் உடற்ற உற்றுழி - யுத்2:19 38/1
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் - யுத்4:34 22/4
உடையான் முயன்றுறு காரியம் உறு தீவினை உடற்ற
 இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் - யுத்4:37 49/1,2

 மேல்
 
  உடற்றலால் (1)
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால்
 கடைந்து தெள் அமுது கொள்ளும் வள்ளல் என மேல் நிமிர்ந்தது ஓர் கறுப்பினான் - யுத்2:19 70/1,2

 மேல்
 
  உடற்றவும் (1)
உடல் கொண்டு இரண்டு ஆகி உடற்றவும் கண்டிலாதேம் - கிட்:7 49/3

 மேல்
 
  உடற்றவே-கொலாம் (1)
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம்
 இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் - அயோ:13 6/3,4

 மேல்
 
  உடற்றிய (1)
ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த - யுத்2:15 146/3

 மேல்
 
  உடற்றினர் (1)
உற்று உடன்று அரக்கரும் உருத்து உடற்றினர்
 செற்றுற நெருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையர் - சுந்:9 31/1,2

 மேல்
 
  உடற்றுதற்கு (1)
ஒள்ளிய கலவி பூசல் உடற்றுதற்கு உருத்த நெஞ்சர் - சுந்:2 115/2

 மேல்
 
  உடற்றும் (8)
உழுவையோடு அரி என உடற்றும் சீற்றத்தார் - ஆரண்:7 48/4
யோக வெம் சேனையும் உடற்றும் உம்முடை - யுத்2:18 2/2
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை - யுத்3:23 6/3
ஓதிய வென்றியன் உடற்றும் ஊற்றத்தன் - யுத்3:24 98/2
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும்
 சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் - யுத்3:27 154/1,2
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும்
 பெரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவர் சர மா மழை பெய்வார் - யுத்3:31 103/1,2
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும்
 நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் - யுத்4:32 11/2,3
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் - யுத்4:37 147/1

 மேல்
 
  உடற்றும்-காலை (1)
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை
 வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று - யுத்4:37 18/2,3

 மேல்
 
  உடற்றுவர் (1)
காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர் - கிட்:7 57/2

 மேல்
 
  உடற்றுறு (1)
தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம் - யுத்3:24 93/3

 மேல்
 
  உடன் (126)
தமரம்-அது உடன் வளர் சதுமறை எனவும் - பால:5 121/3
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் - பால:10 16/1
உடன் தொடர்ந்து போன ஆவி வந்தவா என் உள்ளமே - பால:13 52/4
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் - பால:15 20/3
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம் - பால:17 2/2
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் - பால:17 7/3
ஊடி காண காட்டும் நலத்தாள் உடன் நில்லாள் - பால:17 26/2
உற இ கோலம் பெற்றிலென் என்றால் உடன் வாழ்வு இ - பால:17 27/2
ஆன தூயவரோடு உடன் ஆடினார் - பால:18 20/1
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன்
 புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய் - பால:19 2/2,3
உடன் ஒக்க உவந்து நீயே உண்ணுதி தோழி என்றாள் - பால:19 10/4
குலம் வரு கனக வான் குன்றை நின்று உடன்
 வலம் வரு கதிர் என வாளும் வீக்கியே - பால:23 63/3,4
மன்னர் மன்னனை வற்புறுத்தாது உடன்
 துன்னும் கானம் தொடர துணிவதோ - அயோ:4 19/2,3
திருவின் நீங்கி தவம் செயும் நாள் உடன்
 அருமை நோன்புகள் ஆற்றுதி ஆம் அன்றே - அயோ:4 20/3,4
இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி - அயோ:4 145/2
உறைந்த பாற்கடல் சேக்கை உடன் ஒரீஇ - அயோ:4 218/2
கோவினை உடன் கொடு குறுகினேன் என்கோ - அயோ:5 20/3
பிறிகிலென் உடன் ஏக பெறுகுவென் எனின் நாயேன் - அயோ:8 36/4
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் - அயோ:8 39/4
உய்குவெம் இவனோடு யாம் உடன் உறைதலின் என்பான் - அயோ:9 29/2
மருவு காதலின் இனிது உடன் ஆடிய மந்தி - அயோ:10 14/2
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ - அயோ:10 16/2
பலம் பெய் மந்திகள் உடன் வந்து கொடுப்பன பாராய் - அயோ:10 32/4
இடி கொள் வேழத்தை எயிற்றொடும் எடுத்து உடன் விழுங்கும் - அயோ:10 35/1
உய்யாநின்றேன் இன்னமும் என்முன் உடன் வந்தான் - அயோ:11 79/1
புரவலன்-தன்னொடும் அமரில் புக்கு உடன்
 விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன் - அயோ:11 97/2,3
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் - அயோ:13 71/3
பனி படர் காடு உடன் படர்தல் மெய் என்றான் - அயோ:14 127/4
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் - ஆரண்:2 11/3
காலம் ஓர்ந்து உடன் உறை கடிய நோய் அனாள் - ஆரண்:6 1/4
கானம்-அதினிடை இருவர் காதொடு மூக்கு உடன் அரிய - ஆரண்:6 103/1
உந்த_அரு நிலையது ஆகி உடன் உறைந்து உயிர்கள் தம்மை - ஆரண்:7 55/3
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் - ஆரண்:7 88/4
உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய் - ஆரண்:7 95/1
மால் பொத்தின மறவோர் உடன் மழை பொத்தின வழி செம் - ஆரண்:7 99/1
எல்லாம் உடன் ஆய் இருள் ஓட இரித்தது அன்றே - ஆரண்:10 159/4
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் - ஆரண்:11 6/2
காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும் - ஆரண்:11 62/2
நின்று பின்னரும் நெடு நெறி கடந்து உடன் நிமிர - ஆரண்:13 86/1
மயிலும் பெடையும் உடன் திரிய மானும் கலையும் மருவி வர - ஆரண்:14 29/1
உன்னு குன்று எலாம் உடன் அடுக்கினேம் - கிட்:3 57/4
துன்பு தோன்றிய பொழுது உடன் தோன்றுவன் எவர்க்கும் - கிட்:3 79/1
ஏழும் ஊடு புக்கு உருவி பின் உடன் அடுத்து இயன்ற - கிட்:4 16/2
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை - கிட்:5 9/2
ஏன்று உடன் உற்றன எனக்கு நேர் என - கிட்:7 25/2
உன் உயிர் கோடலுக்கு உடன் வந்தான் என - கிட்:7 30/3
உருத்தவன் உயிர் குடித்து உடன் வந்தாரையும் - கிட்:7 36/2
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் - கிட்:7 52/1
தோலினால் உடன் நெடு வரை முழை என தொளைப்பர் - கிட்:7 57/4
உடன் ஆய் உற்றது எலாம் உணர்த்தலும் - கிட்:8 18/4
உற்று நின்ற வினை கொடும் பிணி ஒன்றின்-மேல் உடன் ஒன்று உராய் - கிட்:10 69/3
நீ உடன் கொணருதி நெறி வலோய் என - கிட்:11 117/2
அங்கதன் உடன் செல அரிகள் முன் செல - கிட்:11 118/1
வானராதிபர் ஆயிரர் உடன் வர வகுத்த - கிட்:12 2/2
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் - கிட்:12 4/3
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் - கிட்:12 30/4
சீதை-தனை தேர்ந்து இங்கு உடன் மீளும் திறன் இன்று என்று - கிட்:17 6/3
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் - சுந்:1 72/2
விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ - சுந்:2 225/4
ஏற்கின்றாரொடு உடன் உறை இன்பமால் - சுந்:3 102/4
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:4 42/4
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் - சுந்:7 22/3
நீதி அன்றால் உடன் வந்தாரை காக்கும் நிலை இல்லாய் - சுந்:8 43/2
பாய்ந்தவன்-மேல் உடன் மாருதி பாய்ந்தான் - சுந்:9 54/4
கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார் - சுந்:10 31/1
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை - சுந்:11 10/2
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் - சுந்:12 51/4
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை - சுந்:14 52/2
கொண்டு உடன் இருந்தனன் கொற்ற ஆணையால் - யுத்1:2 8/3
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் - யுத்1:2 55/4
அவனும் மற்று உள அமரரும் உடன் உறைந்து அடங்க - யுத்1:2 114/2
உம் தாரியது அன்று உலகு யாவும் உடன்
 தந்தார் கொள நின்றது தான் எனலும் - யுத்1:3 118/3,4
நஞ்சினை உடன் கொடு வாழ்தல் நன்மையோ - யுத்1:4 7/4
நளிர் மலர் கையினன் நால்வரோடு உடன்
 களவு இயல் வஞ்சனை இலங்கை காவலற்கு - யுத்1:4 49/2,3
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன்
 மாண்டு ஒழிவு இன்றி நம் மருங்கு வந்தவன் - யுத்1:4 61/2,3
உடன் கொள தகையர் நம்முழை வந்து ஒன்றினால் - யுத்1:4 79/4
உடன் உதித்தவர்களோடும் ஒருவன் என்று உரையாநின்றாய் - யுத்1:4 144/2
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே - யுத்1:8 1/2
ஊன்றிய பெரும் படை உலைய உற்று உடன்
 ஆன்ற போர் அரக்கர்கள் நெருங்கி ஆர்த்து எழ - யுத்2:15 106/1,2
உடன் உறைந்து அறிந்தான் என்ன ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னர் - யுத்2:15 132/3
தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் - யுத்2:15 164/4
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி - யுத்2:15 196/3
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் - யுத்2:15 226/4
கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும் - யுத்2:16 16/2
உடன் இருத்தி உதிரத்தொடு ஒள் நறை - யுத்2:16 68/1
மந்திரம் அன்று நம் வலி எலாம் உடன்
 உந்துதல் கருமம் என்று உணர கூறினான் - யுத்2:16 84/3,4
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த - யுத்2:16 216/4
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானர தானையை மற கூற்றம் - யுத்2:16 335/1
ஆனோரும் உடன் பொருவான் அமைவான் - யுத்2:18 52/4
தழுவா உடன் ஏகுதி தாழல் என - யுத்2:18 53/3
எல்லாம் உடன் எய்திய பின் இவனே - யுத்2:18 54/1
ஏகாய் உடன் நீயும் எதிர்த்துளனாம் - யுத்2:18 80/1
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் - யுத்2:18 147/1
வீரர் வந்து உடன் உற விமல நீ நெடும் - யுத்2:19 30/3
மிடற்றினை கடித்து உடன் விளிந்து போவன - யுத்2:19 46/4
உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார் - யுத்2:19 59/2
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் - யுத்2:19 65/4
வலம் கொள் பேர் உலகம் மேருவோடு உடன் மறிக்கும் மாருதி-தன் வாசம் நாறு - யுத்2:19 81/3
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் - யுத்2:19 100/4
தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் - யுத்2:19 124/4
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் - யுத்2:19 262/4
தன்னுடை சேனை கோடி ஐந்து உடன் தழுவ தானை - யுத்3:21 8/1
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான் - யுத்3:22 164/3
நாசம் உஞற்றிய போதும் நடந்தேன் உடன் அல்லேன் - யுத்3:22 215/2
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் - யுத்3:23 4/2
நின்றிலென் உடன் நெறி படைக்கு நீதியால் - யுத்3:24 74/1
முடிகுவென் உடன் என முடிய கூறலும் - யுத்3:24 81/2
கார் ஆயிரம் உடன் ஆகியது எனல் ஆகிய கரியோன் - யுத்3:27 102/1
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய - யுத்3:27 155/4
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் - யுத்3:28 20/1
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன - யுத்3:30 7/4
உற்ற தன்மையும் மனிதரது ஊற்றமும் உடன் ஆம் - யுத்3:30 39/2
நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் - யுத்3:31 8/4
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே - யுத்3:31 12/3
வருவரேல் உடன் கடல்களும் தொடர்ந்து பின் வருமால் - யுத்3:31 12/4
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன்
 கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் - யுத்3:31 84/2,3
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால் - யுத்3:31 109/3
வினையமுடை முதல்வர் எவரும் உடன் விளிய - யுத்3:31 157/2
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ - யுத்3:31 185/3
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த - யுத்4:33 15/3
நின்றன எல்லாம் பெய்தால் உடன் நுங்கு நெருப்பும் காண்டும் - யுத்4:34 15/2
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி - யுத்4:35 18/2
இனம் தொடர்ந்து உடன் வர ஏகினாள் என்ப - யுத்4:38 12/3
உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன்
 அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் - யுத்4:38 32/2,3
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் - யுத்4:40 112/4
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து - யுத்4:40 123/2

 மேல்
 
  உடன்பட (1)
உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான் - சுந்:4 50/3

 மேல்
 
  உடன்பிறந்தவர்கள் (1)
ஒருவனோ குபேரன் நின்னொடு உடன்பிறந்தவர்கள் அன்னார் - ஆரண்:6 46/2

 மேல்
 
  உடன்பிறந்தேன் (1)
எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் - ஆரண்:6 109/4

 மேல்
 
  உடன்பிறந்தோர் (1)
கூளிகட்கு நல் உடன்பிறந்தோர் பெரும் குழுவாய் - யுத்3:30 23/3

 மேல்
 
  உடன்பிறப்பின் (1)
ஒல்லுமாறு இயலுமேல் உடன்பிறப்பின் பயன் ஓரான் - யுத்2:16 351/3

 மேல்
 
  உடன்பிறப்பு (2)
ஓசை சோரியை நோக்கினன் உடன்பிறப்பு என்னும் - கிட்:7 75/2
இன்றொடும் தவிர்ந்தது அன்றே உடன்பிறப்பு என்று விட்டான் - யுத்2:16 162/3

 மேல்
 
  உடன்றனர் (1)
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர் - யுத்4:37 25/3

 மேல்
 
  உடன்றனன் (1)
பிளந்து தின்பென் என்று உடன்றனன் பெயர்ந்தனன் பெயரான் - சுந்:3 134/3

 மேல்
 
  உடன்றான் (2)
உருந்து நஞ்சு போல்பவன்-வயின் பாய்வென் என்று உடன்றான் - சுந்:12 50/4
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் - யுத்2:18 240/4

 மேல்
 
  உடன்று (6)
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று
 செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல - கிட்:7 59/2,3
மேயின வண்ணம் எல்லாம் விளம்புவான் உடன்று மிக்கார் - சுந்:3 147/4
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் - சுந்:7 12/3
உற்று உடன்று அரக்கரும் உருத்து உடற்றினர் - சுந்:9 31/1
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் - யுத்1:12 20/1
உற்று உருத்து எழு வெள்ளம் உடன்று எழா - யுத்3:31 131/1

 மேல்
 
  உடன்றேன் (1)
கொல்வென் என்று உடன்றேன் உன்னை கொல்கிலென் குறித்து சொன்ன - சுந்:3 138/1

 மேல்
 
  உடனா (1)
வரும் காலனும் பெரும் பூதமும் மழை மேகமும் உடனா
 பொரும் காலையில் மலை-மேல் விழும் உரும் ஏறு என புடைத்தான் - யுத்2:18 156/3,4

 மேல்
 
  உடனே (37)
பெரு நாள் உடனே பிரியாது உழல்வாய் - பால:23 4/3
உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் - அயோ:4 56/3
திரு உளம் எனின் மற்று என் சேனையும் உடனே கொண்டு - அயோ:8 39/1
புல்லினன் உடனே கொண்டு இனிது உறை புரை புக்கான் - அயோ:9 27/4
உறைவென் கானத்து ஒருங்கு உடனே என்றான் - அயோ:14 4/4
உண்மையும் எல்லாம் உடனே கொண்டு ஏகினையே - அயோ:14 64/3
ஒத்தான் உடனே உயிர்த்தான் உருத்தான் அவன் தோள் - ஆரண்:13 27/1
உடற்படுமால் உடனே உறும் நன்மை - ஆரண்:14 57/3
அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ - கிட்:10 56/3
தாய் உருத்து உடனே வர தட நெடு வரையை - கிட்:12 12/3
உடனே அண்டம் இரண்டும் முந்து உயிர்த்து - கிட்:16 36/1
நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர் வாள் எயிற்றின் - சுந்:1 59/1
ஊழின் முறை இன்றி உடனே புகும் இது ஒன்றோ - சுந்:2 65/2
உருகியது உடனே ஆறி வலித்தது குளிர்ப்பு உள் ஊற - சுந்:14 42/4
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் - யுத்1:12 15/3
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் - யுத்2:15 164/2
போது என்று உடனே கொடு போதுதியால் - யுத்2:18 35/4
கொன்றான் இவன் அல்லது கொண்டு உடனே
 நின்றார் பிறர் உண்மை நினைந்தனையோ - யுத்2:18 83/3,4
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ - யுத்2:18 84/3
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் - யுத்2:18 146/4
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே
 கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் - யுத்2:18 148/1,2
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான் - யுத்2:19 210/1
வினை வர்க்கம் முற்றும் உடனே படைத்தி அவை எய்தி என்றும் விளையா - யுத்2:19 259/1
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே
 பகை ஆடியவா பரிவு ஏதும் இலேன் - யுத்3:23 16/3,4
ஓமத்து அனல் வெவ் வடவைக்கு உடனே
 பாம கடல் நின்றது ஓர் பான்மையதை - யுத்3:27 17/3,4
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் - யுத்3:27 154/1
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் - யுத்3:27 154/2
யாவரும் உடனே தொடர்ந்து ஏகினார் - யுத்3:29 24/2
உண்ணும் தன்மைய ஊன் முறை தப்பிடின் உடனே
 மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார் - யுத்3:31 9/1,2
அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் - யுத்3:31 114/4
பாயும் உற்று உடனே என பன்னினான் - யுத்3:31 130/3
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே
 பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் - யுத்3:31 141/1,2
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் - யுத்3:31 224/2
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே
 வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் - யுத்4:32 35/3,4
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் - யுத்4:37 54/1
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே
 பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் - யுத்4:37 56/1,2
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் - யுத்4:41 66/4

 மேல்
 
  உடு (3)
உன்னை கண்டார் எள்ளுவர் பொல்லாது உடு நீ என்று - பால:17 29/3
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் - யுத்3:22 115/3
உரிந்தன உடு குலம் உதிர்ந்து சிந்தின - யுத்4:37 62/2

 மேல்
 
  உடுக்க (1)
நின்ற கொடை கை என் அன்பன் உடுக்க நெடும் சீரை - அயோ:13 21/1

 மேல்
 
  உடுக்களும் (1)
உக்கிலா உடுக்களும் உருள்கள் தாக்கலின் - யுத்4:37 65/1

 மேல்
 
  உடுத்த (15)
பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே - பால:3 20/4
அலப்பு நீர் உடுத்த பார் அளிக்கும் மைந்தரை - பால:5 79/3
வடகத்தோடு உடுத்த தூசை மாசு இல் நீர் நனைப்ப நோக்கி - பால:16 18/3
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே - அயோ:2 83/2
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல - அயோ:3 78/1
ஒல்லொலி வேலை நீர் உடுத்த பாரை ஓர் - அயோ:12 36/3
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால் - ஆரண்:1 48/2
உடுத்த நீர் ஆடையள் உருவ செவ்வியள் - ஆரண்:6 12/1
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே - கிட்:10 106/4
தன் நிறத்தோடு மாறு தந்து இமைக்கும் நீவி அம் தழைபட உடுத்த
 பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ - சுந்:3 80/1,2
உடுத்த துகிலோடும் உயிர் உக்க உடலோடும் - சுந்:4 60/3
நால் கடல் உடுத்த பாரின் நாயகன் புதல்வன் நாம - யுத்1:4 129/2
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே - யுத்2:15 210/2
தாவு நீர் உடுத்த நல் தரணி தன்னுடன் - யுத்4:41 102/3
வேசியர் உடுத்த கூறை வேந்தர்கள் சுற்ற வெற்றி - யுத்4:42 8/1

 மேல்
 
  உடுத்தாள் (1)
அஞ்சு வணத்தின் ஆடை உடுத்தாள் அரவு எல்லாம் - சுந்:2 77/1

 மேல்
 
  உடுத்தினார் (1)
ஊனம்_இல் மலர் ஆடை உடுத்தினார் - அயோ:14 9/4

 மேல்
 
  உடுத்து (3)
உடுத்து நண்ணுதற்கு உற்றுளது யாது என்றான் - அயோ:14 2/4
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன - சுந்:12 42/4
மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் - யுத்3:31 7/4

 மேல்
 
  உடுபதி (4)
ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண் - பால:16 5/2
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் - அயோ:9 39/2
உடுபதி வேலையின் உதயம் போன்றதே - அயோ:12 24/4
உவா உற வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் - கிட்:3 21/4

 மேல்
 
  உடுபதியும் (2)
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ - ஆரண்:4 21/2
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் - ஆரண்:10 116/3

 மேல்
 
  உடுபதியே (1)
ஓயாநின்றேன் உயிர் காத்தற்கு உரியார் யாவர் உடுபதியே - ஆரண்:10 114/4

 மேல்
 
  உடுவின் (2)
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் - சுந்:6 40/4
எறிதரு கடையும் வன் கால் இடறிட உடுவின் இனம் போய் - சுந்:7 19/3

 மேல்
 
  உடை (364)
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே - பால:1 9/4
மணி உடை கொடி தோன்ற வந்து ஊன்றலால் - பால:1 11/3
சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் - பால:2 27/1
கன்று உடை பிடி நீக்கி களிற்று_இனம் - பால:2 32/1
குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல் - பால:2 32/3
புன் தலை புனம் காப்பு உடை பொங்கரில் - பால:2 34/3
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே - பால:3 10/4
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம் - பால:3 23/2
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை - பால:3 26/2
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே - பால:3 36/4
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ - பால:3 50/3
கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் - பால:4 8/3
விளைதரு கடு உடை விரிகொள் பாயலும் - பால:5 20/2
தரு உடை கடவுள் வேந்தன் சாற்றுவான் எனது கூறு - பால:5 24/1
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் - பால:5 29/4
மருள் ஒழி உணர்வு உடை வரத மா தவன் - பால:5 50/4
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன் - பால:5 68/2
முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால் - பால:5 68/3
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் - பால:5 73/2
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே - பால:5 73/4
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே - பால:5 83/3
நமித்திரர் நடுக்கு உறு நலம் கொள் மொய்ம்பு உடை
 நிமி திரு மரபுளான் முன்னர் நீர்மையின் - பால:5 88/1,2
அரிய நல் தவம் உடை வசிட்டன் ஆணையால் - பால:5 95/1
வாங்கிய துயர் உடை மன்னன் பின்னரும் - பால:5 97/1
தளை அவிழ் தருவு உடை சயிலகோபனும் - பால:5 103/1
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் - பால:5 120/2
மேவினன் உலகு உடை வேந்தர்-தம் வேந்தன் - பால:5 120/4
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் - பால:5 130/1
காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே - பால:7 2/4
பாய்ந்த பொன் கால் உடை பளிக்கு பீடமே - பால:7 14/4
நோக்கினன் அவர் முகம் நோக்க நோக்கு உடை
 கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் - பால:7 18/1,2
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த - பால:7 51/1
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் - பால:7 51/2
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக - பால:7 51/3
கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் - பால:8 36/1
கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து - பால:9 3/1
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம் - பால:10 59/1
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் - பால:13 14/1
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய - பால:13 14/3
வாள் உடை உழவன் ஓர் மன்னன்-பால் வைத்தான் - பால:13 14/4
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ் - பால:13 28/2
பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் - பால:13 35/2
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் - பால:13 40/4
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை
 கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன - பால:14 19/1,2
சூர் உடை நிலை என தோய்ந்தும் தோய்கிலா - பால:14 20/1
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் - பால:14 20/2
நீர் உடை ஆடையாளும் நெளித்தனள் முதுகை என்றால் - பால:14 80/3
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் - பால:16 36/2
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் - பால:16 40/1
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய - பால:17 1/1
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி - பால:17 1/2
தான் உடை உதயம் என்னும் தமனிய தறியுள் நின்று - பால:17 1/3
மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன - பால:18 16/1
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ - பால:18 16/3
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் - பால:19 7/1
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் - பால:19 7/2
மான் உடை நோக்கினார் வாயின் மாந்தினார் - பால:19 7/3
தேன் உடை மலரிடை தேன் பெய்து என்னவே - பால:19 7/4
உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல் - பால:19 57/3
கப்பு உடை நாவின் நாகர் உலகமும் கண்ணில் தோன்ற - பால:20 2/1
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட - பால:20 2/2
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த - பால:20 2/3
உப்பு உடை கடலும் தெண் நீர் உண் நசை உற்றது அன்றே - பால:20 2/4
தங்கு தாமரை உடை தானமே போலுமே - பால:20 7/4
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் - பால:20 13/3
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை - பால:21 24/2
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் - பால:22 32/2
நச்சு உடை வடி கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் - பால:22 36/3
பளிங்கு உடை உயர் திண்ணை பத்தியின் வைப்பாரும் - பால:23 25/4
மது விரி குழலாரும் மதில் உடை நெடு மாடம் - பால:23 34/3
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் - பால:23 53/1
தேன் உடை மலர்_மகள் திளைக்கும் மார்பினில் - பால:23 58/1
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் - பால:23 79/1
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் - பால:24 33/1
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் - பால:24 38/1
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் - பால:24 38/2
தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல் - அயோ:1 24/2
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ - அயோ:1 55/4
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் - அயோ:1 56/4
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் - அயோ:2 9/4
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் - அயோ:2 42/2
மண் உறு முரசு உடை மன்னர் மாலையில் - அயோ:2 65/3
அறன் நிரம்பிய அருள் உடை அரும் தவர்க்கேனும் - அயோ:2 77/1
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா - அயோ:3 55/2
தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி - அயோ:3 113/1
இருள் உடை உலகம் தாங்கும் இன்னலுக்கு இயைந்து நின்றான் - அயோ:3 113/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு - அயோ:3 113/3
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் - அயோ:3 113/4
உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் - அயோ:4 56/3
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் - அயோ:4 138/4
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை - அயோ:4 154/1
திடர் உடை குங்கும சேறும் சாந்தமும் - அயோ:4 177/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா - அயோ:5 21/1
வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை - அயோ:5 21/2
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை
 மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் வகிர் - அயோ:7 18/2,3
பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் - அயோ:8 33/1
சேல் உடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட - அயோ:8 33/2
தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் - அயோ:8 33/3
கால் உடை நெடு ஞெண்டின் சென்றது கடிது அம்மா - அயோ:8 33/4
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமலன் - அயோ:10 1/2
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் - அயோ:11 5/1
கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை
 நுதலவன் சிலை விலின் நோன்மை நூறிய - அயோ:11 49/2,3
நீத்த நீர் உடை கல நீரது ஆகுமால் - அயோ:12 10/4
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை - அயோ:13 6/2
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம் - அயோ:13 6/3
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண - அயோ:13 58/2
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் - அயோ:13 60/3
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை - அயோ:14 22/1
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி - அயோ:14 22/2
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் - அயோ:14 22/3
படி உடை பரல் உடை பாலை மேல் உயர் - அயோ:14 22/3
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே - அயோ:14 22/4
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் - அயோ:14 26/4
அல்லலின் அழுங்கினை ஐய ஆள் உடை
 மல் உயர் தோளினான் வலியனோ என்றான் - அயோ:14 54/3,4
பிறந்து நீ உடை பிரிவு_இல் தொல் பதம் - அயோ:14 99/1
வரன் நில் உந்தை சொல் மரபினால் உடை
 தரணி நின்னது என்று இயைந்த தன்மையால் - அயோ:14 109/1,2
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ - ஆரண்:1 43/3
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் - ஆரண்:6 14/4
உடை உயிர் யாவையும் உடையுமால் என்றாள் - ஆரண்:6 16/4
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் - ஆரண்:6 22/1
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் - ஆரண்:6 61/1
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட - ஆரண்:6 88/3
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் - ஆரண்:7 67/4
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி - ஆரண்:7 70/3
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர் - ஆரண்:7 102/2
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் - ஆரண்:7 129/2
பொற்றை மா முழை புலால் உடை வாயினின் புகுந்து - ஆரண்:7 134/2
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் - ஆரண்:8 18/1
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் - ஆரண்:8 21/4
உரம் உடை தன்மையால் உலகு ஏழையும் - ஆரண்:9 24/2
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக - ஆரண்:10 16/1
தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் - ஆரண்:10 17/3
முடை உடை வாயினள் முறையிட்டு ஆர்த்து எழு - ஆரண்:10 25/1
பனி வரும் கானிடை பழிப்பு_இல் நோன்பு உடை
 முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 34/3,4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் - ஆரண்:10 37/1
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் - ஆரண்:10 50/2
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா - ஆரண்:10 50/3
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த - ஆரண்:10 65/1
மயில் உடை சாயலாளை வஞ்சியா-முன்னம் நீண்ட - ஆரண்:10 85/1
எயில் உடை இலங்கை நாதன் இதயம் ஆம் சிறையில் வைத்தான் - ஆரண்:10 85/2
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல - ஆரண்:10 85/3
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே - ஆரண்:10 85/4
நோக்கிய மானை நோக்கி நுதி உடை மதியின் ஒன்றும் - ஆரண்:11 56/1
கொற்றவன் மைந்த மற்றை குழைவு உடை உழையை வல்லை - ஆரண்:11 60/2
செய்வென் என்று அமைய நோக்க தெளிவு உடை தம்பி செப்பும் - ஆரண்:11 61/2
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் - ஆரண்:11 64/1
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் - ஆரண்:11 64/4
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் - ஆரண்:12 45/1
நாள் உடை வாழ்க்கையன் நாரி பாகத்தன் - ஆரண்:12 45/2
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் - ஆரண்:12 45/3
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் - ஆரண்:12 45/4
ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற - ஆரண்:12 58/3
தன் நோக்கிய நெஞ்சு உடை யோகியர் தம்மை சார்ந்த - ஆரண்:13 33/3
திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் - ஆரண்:13 119/3
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் - ஆரண்:14 7/1
துப்பு உடை மால் வரை தோன்றலன் என்னா - ஆரண்:14 61/3
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் - ஆரண்:14 61/4
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ - ஆரண்:14 99/2
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் - ஆரண்:14 99/3
உறுப்பு உடை உயிர் எலாம் உலைந்து சாய்ந்தன - ஆரண்:15 2/2
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் - கிட்:2 12/1
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் - கிட்:3 8/3
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை - கிட்:3 25/1
ஐயன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமரர்க்கும் அமரன் - கிட்:3 70/2
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் - கிட்:4 15/4
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது - கிட்:5 3/1
அயன் உடை அண்டத்தின் அ புறத்தையும் - கிட்:6 12/1
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் - கிட்:6 18/4
ஊன் உடை மானிடம் ஆனது உண்மையால் - கிட்:6 30/4
அருமையின் நின்று உயிர் அளிக்கும் ஆறு உடை
 தருமமே தவிர்க்குமோ தன்னை தான்-அரோ - கிட்:7 32/3,4
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய - கிட்:7 40/1
வன்னிதான் இடு சாப வரம்பு உடை
 பொன் மலைக்கு அவன் நண்ணலின் போகலை - கிட்:7 104/3,4
சுடர் உடை மதியம் என்ன தோன்றினன் தோன்றி யாண்டும் - கிட்:7 145/1
இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் - கிட்:7 145/2
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி - கிட்:7 145/3
பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா - கிட்:9 9/3
நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் - கிட்:9 9/4
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் - கிட்:9 27/2
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே - கிட்:10 17/4
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க - கிட்:10 27/2
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற - கிட்:10 28/3
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் - கிட்:10 46/3
கண் உடை நுதலினன் கணிச்சி வானவன் - கிட்:10 98/1
கல் அணை மனத்தினை உடை கைகேசியால் - கிட்:11 107/1
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் - கிட்:11 128/1
உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் - கிட்:11 128/2
இருள் உடை உலகினுக்கு இரவி அன்ன நின் - கிட்:11 128/3
இனையன யான் உடை இயல்பும் எண்ணமும் - கிட்:11 131/1
வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை
 தென் திசை சென்றுளார் திறன் எடுத்து உரை-செய்வாம் - கிட்:14 2/3,4
இ குறி உடை கொடி இராமன் மனையாளோ - கிட்:14 49/2
மா வடிவு உடை கமல நான்முகன் வகுக்கும் - கிட்:14 68/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் - கிட்:14 68/2
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் - கிட்:14 68/4
தேர் உடை நெடுந்தகையும் மேலை மலை சென்றான் - கிட்:14 71/4
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி - கிட்:15 47/3
பூ வரு புரி குழல் பொரு_இல் கற்பு உடை
 தேவியை காண்கிலார் செய்வது ஓர்கிலார் - கிட்:16 3/2,3
முறை உடை எம்பியார் முடிந்தவா எனா - கிட்:16 23/1
இறை உடை குலிசவேல் எறிதலால் முனம் - கிட்:16 23/3
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின - கிட்:16 24/1
இசை உடை அண்ணல் சென்ற வேகத்தால் எழுந்த குன்றும் - சுந்:1 18/1
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே - சுந்:1 18/2
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து - சுந்:1 27/3
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா - சுந்:1 65/2
தசும்பு உடை கனக நாஞ்சில் கடி மதில் தணித்து நோக்கா - சுந்:1 77/1
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி - சுந்:1 77/2
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை - சுந்:2 5/2
கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் - சுந்:2 42/1
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை - சுந்:2 55/1
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி - சுந்:2 108/3
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி - சுந்:2 179/3
அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை - சுந்:3 8/3
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை - சுந்:3 10/2
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் - சுந்:3 43/3
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை
 நங்கையர் மன தவம் நவிலல்-பாலதோ - சுந்:3 68/3,4
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப - சுந்:3 75/4
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க - சுந்:3 76/2
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற - சுந்:3 90/3
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் - சுந்:3 128/3
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் - சுந்:4 13/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் - சுந்:4 28/3
பிறங்கு எருத்து அணைவன பெயரும் பொற்பு உடை
 மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின - சுந்:4 44/2,3
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் - சுந்:4 97/2
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில் - சுந்:5 16/1
நன்று நன்று இ உலகு உடை நாயகன் - சுந்:5 27/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக - சுந்:5 59/1
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை - சுந்:7 31/4
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த - சுந்:7 49/2
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின் - சுந்:8 3/2
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட - சுந்:8 3/3
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் - சுந்:8 3/4
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் - சுந்:9 32/3
தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் - சுந்:9 33/4
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா - சுந்:9 38/1
பாய் உடை நெடும் கலம் படுவ போன்றவே - சுந்:9 38/4
வாயிடை எரி உடை வடவை போன்றவை - சுந்:9 40/4
ஆண்ட நாயகன் தூதனும் அயன் உடை அண்டம் - சுந்:11 36/1
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும் - சுந்:11 48/1
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் - சுந்:11 51/2
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி - சுந்:12 7/1
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் - சுந்:12 7/2
எயில் உடை திரு நகர் சிதைப்ப எய்தினன் - சுந்:12 15/3
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி - சுந்:13 29/2
பொன்னினும் மணியினும் அமைந்த பொற்பு உடை
 நல் நகர் நோக்கினன் நாகம் நோக்கினான் - யுத்1:2 2/1,2
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் - யுத்1:2 45/1
மீன் உடை நெடும் கடல் இலங்கை வேந்து என்பான் - யுத்1:2 77/1
தான் உடை நெடும் தவம் தளர்ந்து சாய்வது ஓர் - யுத்1:2 77/2
தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ - யுத்1:2 77/4
சம்பர பெயர் உடை தானவர்க்கு இறைவனை தனு வலத்தால் - யுத்1:2 82/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் - யுத்1:2 86/1
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா - யுத்1:3 137/1
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் - யுத்1:3 144/4
ஊன் உடை உடம்பின உயிர்கள் யாவையும் - யுத்1:4 16/1
பற்றினம் சிறையிடை வைத்து பார் உடை
 கொற்றவர்க்கு உணர்த்துதும் என்று கூறுவார் - யுத்1:4 37/1,2
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் - யுத்1:4 53/1
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் - யுத்1:4 53/2
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு - யுத்1:4 53/3
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ - யுத்1:4 113/3
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன் - யுத்1:5 7/2
நிலை உடை வட வரை குலைய நேர்ந்து அதன் - யுத்1:5 17/1
மருங்கு உடை வினையமும் பொறியின் மாட்சியும் - யுத்1:5 19/1
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் - யுத்1:6 5/3
ஊன் உடை பொறை உடம்பினன் என்று கொண்டு உணர்ந்த - யுத்1:6 9/2
மீன் உடை கடல் பெருமையும் வில்லொடு நின்ற - யுத்1:6 9/3
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் - யுத்1:6 26/1
பேர் உடை கிரி என பெருத்த மீன்களும் - யுத்1:6 45/1
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய - யுத்1:8 7/3
வேர் உடை நெடும் கிரி தலைவர் வீசின - யுத்1:8 11/1
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி - யுத்1:8 21/2
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால - யுத்1:8 21/3
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல - யுத்1:8 23/1
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் - யுத்1:8 23/2
கொழுந்து உடை பவள கொடியின் குலம் - யுத்1:8 54/1
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற - யுத்1:9 21/4
கொத்துறு தலையான் வைகும் குறும்பு உடை இலங்கை குன்றம் - யுத்1:9 34/1
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:9 78/2
காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற - யுத்1:10 13/2
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் - யுத்1:11 1/3
குவடு உடை தனி ஒர் குன்று என நின்றான் - யுத்1:11 1/4
வகை பிறை நிறத்து எயிறு உடை பொறி வழக்கின் - யுத்1:12 12/3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப - யுத்1:12 17/2
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் - யுத்1:14 35/1
கொம்பு உடை பணை கூறு உற நூறின - யுத்2:15 20/2
வம்பு உடை தட மா மரம் மாண்டன - யுத்2:15 20/3
நாடுகின்றனர் கற்பு உடை நங்கைமார் - யுத்2:15 49/4
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் - யுத்2:15 119/2
விலக்குவென் என்ன வந்தான் வில் உடை மேரு என்ன - யுத்2:15 141/4
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் - யுத்2:15 164/2
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட - யுத்2:15 230/1
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி - யுத்2:15 230/2
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் - யுத்2:15 230/4
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் - யுத்2:15 241/1
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் - யுத்2:15 249/4
உடை பெரும் குலத்தினரொடும் உறவொடும் உதவும் - யுத்2:15 252/1
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் - யுத்2:15 255/4
தாங்கிய அமளி-மாட்டு ஓர் தவிசு உடை பீடம் சார்ந்தான் - யுத்2:16 12/4
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி - யுத்2:16 39/2
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன - யுத்2:16 39/3
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே - யுத்2:16 44/3
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை
 சானகி துயர் இனம் தவிர்ந்தது இல்லையோ - யுத்2:16 74/1,2
அறிவு உடை அமைச்சன் நீ அல்லை அஞ்சினை - யுத்2:16 85/3
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் - யுத்2:16 87/2
ஊன் உடை உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன் - யுத்2:16 87/3
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் - யுத்2:16 101/1
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் - யுத்2:16 101/3
தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் - யுத்2:16 106/3
ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன் - யுத்2:16 111/2
மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ - யுத்2:16 141/4
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய - யுத்2:16 155/3
வில் உடை தலையாளொடு சூதரை வீழ்த்த - யுத்2:16 212/2
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட - யுத்2:16 226/3
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த - யுத்2:16 233/1
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய் - யுத்2:16 271/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா - யுத்2:16 292/1
பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் - யுத்2:16 292/2
புண் உடை செவியொடு மூக்கும் பொன்றலால் - யுத்2:16 292/3
கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன - யுத்2:16 292/4
நாசியை பார்க்கும் முன் நடந்த நாள் உடை
 வாசியை பார்க்கும் இ மண்ணை பார்க்குமால் - யுத்2:16 293/2,3
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் - யுத்2:16 298/2
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் - யுத்2:16 298/4
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் - யுத்2:16 333/3
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் - யுத்2:16 339/2
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் - யுத்2:16 346/3
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய - யுத்2:17 37/1
இறை உடை இருக்கை மூதூர் என்றும் வந்து இருக்கலாதீர் - யுத்2:17 37/2
சிறை உடை காண நீரும் சிறையொடும் சேர்ந்தவாறே - யுத்2:17 37/3
மறை உடை வரம்பு நீங்கா வழி வந்த மன்னர் நீரே - யுத்2:17 37/4
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் - யுத்2:17 45/2
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் - யுத்2:17 50/4
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர் - யுத்2:18 18/1
நல்லாறு உடை வீடணன் நாரணன் முன் - யுத்2:18 54/3
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் - யுத்2:18 88/3
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் - யுத்2:18 97/1
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் - யுத்2:18 103/4
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன - யுத்2:18 113/1
தோள் உடை நெடும் தலை துமிந்தனும் தீர்கில - யுத்2:18 113/2
ஆள் உடை குறைத்தலை அதிர ஆடுவ - யுத்2:18 113/3
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன - யுத்2:18 113/4
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய - யுத்2:18 127/2
விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் - யுத்2:18 129/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே - யுத்2:18 147/4
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் - யுத்2:18 208/4
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் - யுத்2:18 223/2
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ - யுத்2:18 232/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச - யுத்2:18 232/2
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய - யுத்2:18 234/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல - யுத்2:18 234/4
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி - யுத்2:18 236/3
புண் மேல் உடை மேனியினார் திசை போனார் - யுத்2:18 253/4
குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா - யுத்2:19 56/3
மாவும் யானையும் வாள் உடை தானையும் - யுத்2:19 142/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் - யுத்2:19 172/3
கால் உடை சிறுவன் மாய கள்வனை கணத்தின்-காலை - யுத்2:19 192/1
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் - யுத்2:19 219/3
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் - யுத்2:19 282/3
வான் உடை அண்ணல் செய்த மங்கையர் மருங்கு சென்றார் - யுத்2:19 283/4
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் - யுத்3:20 50/2
உப்பு உடை கடல் மடுத்தன உதிர நீர் ஓதம் - யுத்3:20 53/1
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் - யுத்3:22 165/1
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா - யுத்3:27 149/2
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து - யுத்4:35 7/2
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் - யுத்4:37 46/2
உடை கடல் ஏழினும் உலகம் ஏழினும் - யுத்4:37 70/1
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் - யுத்4:42 7/4
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த - யுத்4:42 16/1

 மேல்
 
  உடைக்கின்றனன்-எனினும் (1)
ஒன்னார் பெரும் படை போர் கடல் உடைக்கின்றனன்-எனினும்
 அல் நேரலர் உடனே திரி நிழலே எனல் ஆனான் - யுத்3:31 114/3,4

 மேல்
 
  உடைக்கும் (1)
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் - ஆரண்:4 23/1

 மேல்
 
  உடைகின்றேன் (1)
உன்னாநின்றே உடைகின்றேன் ஒழிந்தேன் ஐயம் உயிர் உயிர்த்தேன் - சுந்:4 112/3

 மேல்
 
  உடைத்த (2)
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற - யுத்1:12 18/1
உடைத்த பூசனை வரன்முறை இயற்ற என்று உரைத்தான் - யுத்3:30 31/4

 மேல்
 
  உடைத்தது (1)
உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் - யுத்2:17 47/4

 மேல்
 
  உடைத்தாம் (2)
பொன் நின்ற வயிர தோளாய் புகழ் உடைத்தாம் அன்று என்றான் - ஆரண்:11 63/4
நகை உடைத்தாம் அமர் செய்தல் நன்று எனா - யுத்1:2 45/3

 மேல்
 
  உடைத்தாய் (1)
ஐய நீர் உடைத்தாய் மருங்கு அரும் கனல் மண்ட - யுத்1:6 24/2

 மேல்
 
  உடைத்தாய (1)
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி - யுத்3:21 17/2

 மேல்
 
  உடைத்து (21)
அம் சொலார் பயிலும் அயோத்தி மாநகரின்அழகு உடைத்து அன்று என அறிவான் - பால:3 9/3
மயல் உடைத்து உலகம் என்பார் மானிடன் அல்லன் என்பார் - பால:13 42/3
தம்பியை காண்-மின் என்பார் தவம் உடைத்து உலகம் என்பார் - பால:13 43/3
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் ஏழைமை உடைத்து மாதோ - பால:22 3/4
அன்றினும் இன்று உடைத்து அழகு என்றார்-அரோ - பால:23 80/4
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை - அயோ:11 17/3
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் - அயோ:11 73/3
மொழி உடைத்து ஆக்கலின் முறைமை வேறு உண்டோ - அயோ:11 73/4
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் - ஆரண்:11 64/2
நகை உடைத்து ஆகும் அன்றே ஆதலின் நன்று இது என்னா - ஆரண்:11 64/3
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் - கிட்:1 21/4
அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தேன் ஆர் உயிர் துறக்கலாற்றேன் - கிட்:3 25/3
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் - கிட்:9 9/1
மிகை உடைத்து உலகம் நூலோர் வினையமும் வேண்டல்-பாற்றே - கிட்:9 9/2
மல் படை உடைத்து என்கேனோ வாள் படை வலிது என்கேனோ - சுந்:2 39/2
மங்குலின் பொலிந்த ஞாலம் மாதுமை உடைத்து மாதோ - சுந்:12 83/4
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல் - யுத்1:2 2/3
இஞ்சி மா நகர் இடம் உடைத்து ஈண்டு இனிது இருத்தி - யுத்1:2 117/2
மந்தரம் அனைய தோளாய் வரம்பு உடைத்து அன்று-மன்னோ - யுத்2:19 288/4
ஊற்றம் தான் உடைத்து அன்று எனையும் ஒளித்து - யுத்3:29 22/2
உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த - யுத்3:31 29/2

 மேல்
 
  உடைத்து-மன்னோ (1)
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ - பால:16 8/4

 மேல்
 
  உடைந்த (2)
உடைந்த போழ்தின் உடல் விழுந்து என்னவே - அயோ:4 29/4
உடைந்த வானர சேனையும் ஓத நீர் உவரி - யுத்3:22 82/1

 மேல்
 
  உடைந்தது (2)
இடிக்கு உடைந்தது என புரண்டு ஏங்கினாள் - ஆரண்:12 3/4
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற - யுத்2:16 183/3

 மேல்
 
  உடைந்ததே-போல் (1)
ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் - யுத்4:42 4/4

 மேல்
 
  உடைந்தவர்க்கு (1)
உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின் - யுத்1:4 108/3

 மேல்
 
  உடைந்தன (1)
உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே - யுத்2:18 92/4

 மேல்
 
  உடைந்தனன் (1)
ஒல்லையின் உடைந்தனன் உயிர் கொண்டு உய்ந்துளான் - யுத்2:19 31/3

 மேல்
 
  உடைந்தார் (3)
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் - ஆரண்:7 94/4
முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார் - சுந்:7 16/2
ஓது நெடும் செரு அஞ்சி உடைந்தார்
 தீது இலர் நின்றவர் சேனையின் உள்ளார் - யுத்3:20 14/2,3

 மேல்
 
  உடைந்தார்களும் (1)
ஒடியுண்டார்களும் தலை உடைந்தார்களும் உருவ - சுந்:11 31/2

 மேல்
 
  உடைந்தார்களை (1)
உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய் - ஆரண்:7 95/1

 மேல்
 
  உடைந்து (9)
முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் - பால:3 15/3
இந்திரன் இடைந்தான் உடைந்து ஓடினார் - பால:7 39/1
என்பு உலப்பு உற உடைந்து இரங்கும் மன்னன்-பால் - அயோ:5 22/2
வயிரம் உற்று உடைந்து சென்றோர் வலியவன் செல்லுமா போல் - ஆரண்:10 107/3
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர - சுந்:6 60/3
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு - யுத்2:16 36/3
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் - யுத்2:19 70/1
தசும்பு-போல் உடைந்து ஒழியும் என்று அனைவரும் தளர - யுத்4:37 107/3
உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன் - யுத்4:38 32/2

 மேல்
 
  உடைந்துபோம் (1)
உடைந்துபோம் அயன் முதல் உயிரும் வீயுமால் - ஆரண்:12 8/4

 மேல்
 
  உடைந்துபோய் (1)
உற்றதே எனினும் அண்டம் உடைந்துபோய் உயர்ந்ததேனும் - கிட்:17 24/2

 மேல்
 
  உடைந்துபோயதால் (1)
பூரண மணி குடம் உடைந்துபோயதால் - யுத்3:27 45/4

 மேல்
 
  உடைப்பரால் (1)
உள்ளி ஆமை முதுகின் உடைப்பரால் - கிட்:15 44/4

 மேல்
 
  உடைப்புறு (1)
உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை - யுத்3:22 16/2

 மேல்
 
  உடைமை (3)
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் - ஆரண்:4 14/1
பாக்கியம் உடைமை அன்றோ அன்னது பழுது போமோ - ஆரண்:11 56/4
ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ - கிட்:7 84/2

 மேல்
 
  உடைமைக்கு (1)
ஒன்று ஊக்கி ஒன்று இழைத்தல் உணர்வு உடைமைக்கு உரித்து அன்றால் - சுந்:2 219/3

 மேல்
 
  உடைமைக்கும் (1)
இன்மைக்கும் ஒன்று உடைமைக்கும் யாவர்க்கும் - யுத்2:15 12/3

 மேல்
 
  உடைமைகள் (1)
செய்_தவம் உடைமைகள் தெரிதர நதியும் - பால:5 125/2

 மேல்
 
  உடைமையாம் (1)
எரியும் சிந்தனை கோசலைக்கு உடைமையாம் என்றால் - அயோ:2 78/2

 மேல்
 
  உடைமையால் (2)
உற்றது நெடும் துணை உடைமையால் என்றாள் - கிட்:7 24/4
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும் - கிட்:7 152/3

 மேல்
 
  உடைமையாலும் (1)
சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் - பால:22 21/1

 மேல்
 
  உடைமையின் (4)
நாள் உடைமையின் அவர் நடுக்கம் நோக்கி இ - பால:13 14/2
உம்மை யான் உடைமையின் உலகம் யாவையும் - அயோ:1 23/1
அரும் தவம் உடைமையின் அளவு_இல் ஆற்றலின் - ஆரண்:10 23/2
செய்த மா தவம் உடைமையின் அரி அயன் சிவன் என்று - யுத்1:3 54/1

 மேல்
 
  உடைமையும் (2)
யான் தவம் உடைமையும் இழப்பு இன்றாம்-அரோ - பால:5 76/4
நல் பிறப்பு உடைமையும் நாணும் நன்று-அரோ - சுந்:4 13/2

 மேல்
 
  உடைமையோர் (1)
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா - ஆரண்:10 50/3

 மேல்
 
  உடைய (54)
என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய - பால:5 23/1
திருகலை உடைய இந்த செகத்து உளோர் தன்மை தேரா - பால:5 30/3
ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் - பால:5 118/2
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் - பால:11 13/2
தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய் - பால:12 27/2
ஊக்கம் உள்ளத்து உடைய முனிவரால் - பால:17 35/1
தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து - பால:20 29/1
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் - பால:22 25/3
நாவில் நஞ்சம் உடைய நங்கை தன்னை நோக்கி - அயோ:4 46/2
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி - அயோ:4 107/2
புற்று உடைய காடு எல்லாம் நாடாகி போம் என்பார் - அயோ:4 107/4
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா - அயோ:4 120/4
முழுவதே பிறந்து உலகு உடைய மொய்ம்பினோன் - அயோ:4 185/1
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் - அயோ:5 17/3
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் - அயோ:13 65/2
மா தயா உடைய தன் கணவன் வஞ்சன் வலியின் - ஆரண்:1 38/1
பிறிவு இல் அன்பு நனி பண்டு உடைய பெற்றிதனினும் - ஆரண்:1 46/3
முழுவது ஏழ் உலகு உடைய மைந்தன்மீர் கேண்-மின் என முறையின் சொல்வான் - ஆரண்:4 24/4
தேன் உடைய நறும் தெரியல் தேவரையும் தெறும் ஆற்றல் - ஆரண்:6 98/1
தான் உடைய இராவணற்கும் தம்பியர்க்கும் தவிர்ந்ததோ - ஆரண்:6 98/2
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய - ஆரண்:6 98/3
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் - ஆரண்:6 120/2
கொன்றிலர்களா நெடிய குன்று உடைய கானில் - ஆரண்:10 62/3
என்-பால் இல்லை அப்பாலோ இருப்பார் அல்லர் விருப்பு உடைய
 உன்-பால் இல்லை என்ற-கால் ஒளிப்பாரோடும் உறவு உண்டோ - கிட்:1 28/3,4
காலின் மா மதலை இவர் காண்-மினோ கறுவு உடைய
 வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர் - கிட்:2 2/1,2
அளவு_இல் கற்பு உடைய சிற்றவை பணித்தருளலால் - கிட்:3 8/2
உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ - கிட்:3 16/2
உலைவு_இல் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலான் - கிட்:3 39/2
உள்ளமே என ஒன்றின் ஒன்று உள் வயிர்ப்பு உடைய
 தெள்ளு நீரிடை கிடந்த பார் சுமக்கின்ற சேடன் - கிட்:4 10/2,3
ஒன்றினுக்கு ஒன்றின் இடை நெடிது யோசனை உடைய - கிட்:4 11/4
உண்டு எனும் தருமமே உருவமா உடைய நின் - கிட்:7 130/1
பிறை துளங்குவ அனைய பேர் எயிறு உடைய பேதையர் பெருமை நின் - கிட்:10 65/3
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் - கிட்:12 20/1
நீர் உடைய பொய்கையினின் நீள் கரை அடைந்தார் - கிட்:14 71/3
ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ - சுந்:1 35/4
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே - சுந்:2 140/1
நோற்ற நோன்பு உடைய வாழ் நாள் வரம் இவை நுனித்த எல்லாம் - சுந்:3 116/3
உன்னையும் கேட்டு மற்று உன் ஊற்றமும் உடைய நாளும் - சுந்:3 130/1
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் - சுந்:7 25/3
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் - யுத்1:3 82/3
அடுத்த நாட்டு அரசியல் உடைய ஆணையால் - யுத்1:4 79/1
உற்றுடைய பெரு வரமும் உகந்து உடைய தண்ணளியும் உணர்வும் நோக்கின் - யுத்1:4 99/3
எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய
 புள்ளிமான் உரி ஆடையன் உமையொடும் பொருந்தும் - யுத்1:5 53/1,2
தா நெடும் தீமைகள் உடைய தன்மையார் - யுத்1:6 40/1
தார் உடைய தோள்கள் பலவும் தழுவ நின்றான் - யுத்1:12 19/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட - யுத்1:13 16/3
பெரும் தவம் உடைய ஐயா என் உற்ற பெற்றி என்றான் - யுத்2:16 13/4
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் - யுத்2:17 93/3
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் - யுத்2:19 61/3
ஊரிடை செல்லார் நாணால் உயிரின்-மேல் உடைய அன்பால் - யுத்2:19 169/3
தெற்றென உடைய வீரர் இருந்தனர் செய்வது ஓரார் - யுத்2:19 191/4
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய
 பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் - யுத்4:37 90/2,3
பூண் தொழில் உடைய மார்பா போர் புறங்கொடுத்தோர் போன்ற - யுத்4:37 208/3
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன - யுத்4:38 7/2

 மேல்
 
  உடையது (2)
பொய்த்தலை உடையது எல்லாம் தருமமே போலும் என்னா - யுத்2:17 30/3
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா - யுத்4:36 19/3

 மேல்
 
  உடையம் (1)
தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் - அயோ:3 93/4

 மேல்
 
  உடையர் (7)
முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் - ஆரண்:6 48/1
உரு இங்கு இது உடையர் ஆக மற்றையோர் யாரும் இல்லை - ஆரண்:6 52/2
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் - சுந்:4 28/2
உற்றுறு நெடும் பகை உடையர் அல்லதூஉம் - யுத்1:4 71/3
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் - யுத்1:4 136/4
ஆய்வினை உடையர் ஆகி அறம் பிழையாதார்க்கு எல்லாம் - யுத்1:7 17/1
தெருளினை உடையர் ஆயின் செயல் அரும் கருணை செல்வ - யுத்2:19 268/2

 மேல்
 
  உடையர்தாம் (1)
மற்று உடையர்தாம் உளரோ வாள் அரக்கன் அன்றியே தவத்தின் வாய்த்தார் - யுத்1:4 99/4

 மேல்
 
  உடையரானால் (1)
என் அனைய முனிவரரும் இமையவரும் இடையூறு ஒன்று உடையரானால்
 பல் நகமும் நகு வெள்ளி பனிவரையும் பாற்கடலும் பதும பீடத்து - பால:6 8/1,2

 மேல்
 
  உடையரேனும் (1)
தருவது விதியே என்றால் தவம் பெரிது உடையரேனும்
 வருவது வரும் நாள் அன்றி வந்து கைகூட வற்றோ - ஆரண்:10 80/1,2

 மேல்
 
  உடையவட்கு (1)
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் - யுத்2:17 93/3

 மேல்
 
  உடையவர் (2)
நிறை மக உடையவர் நெறி செல் ஐம்பொறி - அயோ:4 190/1
இரு கால் உடையவர் யாவரும் திரிந்தார் இளைத்திருந்தார் - யுத்3:31 106/3

 மேல்
 
  உடையவர்க்கு (1)
மடல் உடை அலங்கல் மார்ப மதி உடையவர்க்கு மன்னோ - யுத்2:16 141/4

 மேல்
 
  உடையவரை (1)
தனு உடையவரை வேறு ஓர் நீலனை சாம்பன்-தன்னை - யுத்2:16 156/2

 மேல்
 
  உடையவள் (2)
இ நிலை உடையவள் தரிக்கும் என்றியேல் - சுந்:5 70/1
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற - யுத்1:3 86/1

 மேல்
 
  உடையவன் (10)
என்னை ஆள் உடையவன் தோள்-நின்று எம்பிரான் - பால:5 13/2
பூண்ட போர் மழு உடையவன் பெரும் புகழ் குறுக - அயோ:1 60/2
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே - அயோ:2 83/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு - அயோ:3 113/3
பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான் - அயோ:8 44/2
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் - ஆரண்:10 26/3
மூவரில் பெற்றம் உடையவன் தன்னையும் முழுதும் - யுத்1:2 105/2
துணை இலான்-தனை துணை என உடையவன் தொழுதான் - யுத்1:3 38/4
சூலம் ஒன்று உடையவன் பிசாசன் தோன்றுவான் - யுத்3:20 33/4
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் - யுத்4:32 12/4

 மேல்
 
  உடையவனை (1)
வேலையை கடக்க பாயும் விறல் உடையவனை வீட்டி - யுத்4:41 26/2

 மேல்
 
  உடையவாறும் (1)
வரங்கள் நீர் உடையவாறும் மாயங்கள் வல்லவாறும் - யுத்3:27 75/1

 மேல்
 
  உடையன் (7)
மானவ மற்றும் கேளாய் வழி பகை உடையன் நும்-பால் - பால:24 32/2
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் - ஆரண்:3 38/2
மின்னை போல் இடையாளோடும் மேவும் மெய் உடையன் அல்லன் - ஆரண்:6 55/2
ஆர் உயிர் ஆயிரம் உடையன் ஆம் எனா - சுந்:14 14/3
தானே உடையன் தனி மாயையினால் - யுத்1:3 117/2
பூணிப்பு ஒன்று உடையன் ஆகி புகுந்த நான் புறத்து நின்று - யுத்2:18 178/1
அணு என சிறியது ஆங்கு ஓர் ஆக்கையும் உடையன் ஆனான் - யுத்2:19 185/4

 மேல்
 
  உடையன (5)
முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் - கிட்:12 9/2
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல - யுத்3:20 56/3
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் - யுத்4:37 90/1
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய - யுத்4:37 90/2
பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் - யுத்4:37 90/3

 மேல்
 
  உடையனாம் (1)
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன் - யுத்2:15 219/3

 மேல்
 
  உடையாதால் (1)
ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால்
 வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் - யுத்4:37 128/2,3

 மேல்
 
  உடையாய் (18)
ஒளி வாய் மழு உடையாய் பொர உரியாரிடை அல்லால் - பால:24 20/3
நனி மாதவம் உடையாய் இது பிடி நீ என நல்கும் - பால:24 21/1
தனி நாயகம் உலகு ஏழையும் உடையாய் இது தவிராய் - பால:24 21/2
உரையா இதுதான் அழகோ உலகு ஏழ் உடையாய் என்னும் - அயோ:4 32/4
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா - அயோ:4 85/4
மறுகா நெறி எய்துவென் வான் உடையாய் - ஆரண்:2 20/4
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா - ஆரண்:13 99/2
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல - ஆரண்:13 99/3
நீரே உடையாய் அருள் நின் இலையோ - கிட்:10 51/3
உர குப்பையின் உயர் தோள் பல உடையாய் உரன் உடையாய் - யுத்2:15 165/3
உர குப்பையின் உயர் தோள் பல உடையாய் உரன் உடையாய்
 குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் - யுத்2:15 165/3,4
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் - யுத்2:15 168/1
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் - யுத்2:15 170/3
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் - யுத்2:19 250/4
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய்
 கொல் என்று உரைத்தி கொலையுண்டு நிற்றி கொடியாய் உன் மாயை அறியேன் - யுத்2:19 257/2,3
பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் - யுத்2:19 261/1
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் - யுத்2:19 261/3
நீதி ஆறு என தெரிவுறு நிலைமை பெற்று உடையாய்
 ஆதி நான்மறை கிழவன் நின் குலம் என அமைந்தாய் - யுத்4:41 8/1,2

 மேல்
 
  உடையாய்க்கு (1)
ஆடா-நின்றாய் ஆயிரம் கண் உடையாய்க்கு ஒளிக்குமாறு உண்டோ - கிட்:1 26/4

 மேல்
 
  உடையார் (17)
அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர் - பால:0 1/3
நாண்மையே உடையார் பிழைத்தால் நகை - பால:7 38/1
வலியார் உடையார் என்றான் மழுவாள் உடையான் வரவும் - அயோ:4 62/3
அல்லேனோ யான் அன்பு உடையார் போல் அழுகின்றேன் - அயோ:11 80/4
இரு வினையும் உடையார் போல் அரும் தவம் நின்று இயற்றுவார் - ஆரண்:1 56/2
வந்தனை முனித்தலைவர்-பால் உடையார் வானத்து - ஆரண்:10 53/1
விடம் நுங்கிய கண் உடையார் இவர் மெல்லமெல்ல - ஆரண்:10 144/3
உண்டாகிய கேடு உடையார் துயில்வாய் - ஆரண்:11 46/1
சொல் உடையார் என் போல் இனி உளரோ தொல் வினையேன் - ஆரண்:13 99/1
உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ - சுந்:2 151/4
உறுவது என்-கொலோ உரன் அழிவு என்பது ஒன்று உடையார்
 பெறுவது யாது ஒன்றும் காண்கிலர் கேட்கிலர் பெயர்ந்தார் - சுந்:9 3/1,2
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் - சுந்:9 16/4
ஆரும் அத்தனை வலி உடையார் இலை அமரில் - யுத்1:5 45/3
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார்
 உன் போல்பவர் யார் உளர் என்று உரையா - யுத்2:18 68/3,4
உற மேவிய காதல் உனக்கு உடையார்
 புறம் ஏதும் இலாரொடு பூணகிலாய் - யுத்3:23 10/1,2
உம்பர் அன்றியே உணர்வு உடையார் பிறர் உளரோ - யுத்3:31 42/3
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார்
 இரக்கம் உளது ஆகின் அது நல் அறம் எழுந்து வளர்கின்றது இனி நீர் - யுத்3:31 152/1,2

 மேல்
 
  உடையார்-மாட்டே (1)
தீவினை உடையார்-மாட்டே தீங்கினை செய்தது அன்றே - யுத்1:7 17/4

 மேல்
 
  உடையார்-மேல் (1)
நினையும் ஞான கண் உடையார்-மேல் நினையாதார் - யுத்4:37 129/3

 மேல்
 
  உடையார்க்கு (1)
உய் திறம் உடையார்க்கு அன்றோ அறன் வழி ஒழுகும் உள்ளம் - யுத்2:16 165/2

 மேல்
 
  உடையார்க்கும் (1)
என்பு தோல் உடையார்க்கும் இலார்க்கும் தம் - அயோ:2 24/1

 மேல்
 
  உடையார்கள் (1)
ஊனும் உயிரும் உடையார்கள் உளைந்து ஒதுங்க - அயோ:4 116/4

 மேல்
 
  உடையார்களும் (1)
இல்லாரும் இல்லை உடையார்களும் இல்லை மாதோ - பால:3 73/4

 மேல்
 
  உடையார்களை (1)
விடும் பாக்கியம் உடையார்களை குலத்தோடு அற வீட்டி - யுத்3:27 143/2

 மேல்
 
  உடையாரின் (1)
உள் கலாம் உடையாரின் உயங்கினார் - அயோ:11 21/4

 மேல்
 
  உடையாள் (3)
வயிறு உடையாள் என மறுக்கும் ஆதலால் - ஆரண்:6 22/2
பொறைதான் உரு ஆனது ஓர் பொற்பு உடையாள் - ஆரண்:12 71/4
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா - ஆரண்:13 99/2

 மேல்
 
  உடையாளை (1)
கரும் கண் வாள் உடையாளை ஓர் காளைதான் - பால:14 34/2

 மேல்
 
  உடையான் (29)
வரவே எனை ஆள் உடையான் வருமே - பால:23 3/3
மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான்
 பொன்னின் மலை வருகின்றது போல்வான் அனல் கால்வான் - பால:24 7/2,3
வயிர பணை துணிய தொடு வடி வாய் மழு உடையான் - பால:24 12/4
சமைய பெரிது உடையான் நெறி தள்ளுற்று இடை தளரும் - பால:24 14/2
என்னை கண்டும் ஏகா-வண்ணம் இடையூறு உடையான்
 உன்னை கண்டும் இலனோ என்றான் உயர் கோசலையை - அயோ:4 50/1,2
வலியார் உடையார் என்றான் மழுவாள் உடையான் வரவும் - அயோ:4 62/3
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப - அயோ:4 133/2
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் - அயோ:7 1/4
நஞ்சங்களை வெல ஆகிய நயனங்களை உடையான்
 துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் - அயோ:7 3/2,3
கங்கை இரு கரை உடையான் கணக்கு இறந்த நாவாயான் - அயோ:13 25/1
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் - அயோ:13 25/4
உண்டு இடுக்கண் ஒன்று உடையான் உலையாத அன்பு உடையான் - அயோ:13 31/1
உண்டு இடுக்கண் ஒன்று உடையான் உலையாத அன்பு உடையான்
 கொண்ட தவ வேடமே கொண்டிருந்தான் குறிப்பு எல்லாம் - அயோ:13 31/1,2
தேனில் படியும் செவி வண்டு உடையான் - ஆரண்:2 4/4
வான் நாடியார் கண் எனும் வாள் உடையான் - ஆரண்:2 12/4
தீயிடை நுழைவது ஒர் தெளிவினை உடையான்
 நீ விடை தருக என நிறுவினன் நெறியால் - ஆரண்:2 37/2,3
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல - ஆரண்:13 99/3
ஊற்றம் உற்று உடையான் உனக்கு ஆர் அமர் - கிட்:7 103/1
உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான்
 பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி - கிட்:12 13/2,3
ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட - யுத்1:3 175/2
உகம் பல் காலமும் தவம் செய்து பெரு வரம் உடையான்
 சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் - யுத்1:5 33/1,2
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான்
 செரு பெய் வானிடை சின கடாய் கடாய் வந்து செறுத்த - யுத்1:5 34/2,3
ஓவா நெடு மா தவம் ஒன்று உடையான்
 தேவாசுரர் ஆதியர் செய் செருவில் - யுத்2:18 55/1,2
சூலம்-கொல் என பகர் சொல் உடையான் - யுத்2:18 59/4
ஞாலம் உடையான் அது நாம் அற ஓர் - யுத்3:20 77/3
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் - யுத்3:27 102/4
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் - யுத்3:27 142/2
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் - யுத்3:27 157/4
உடையான் முயன்றுறு காரியம் உறு தீவினை உடற்ற - யுத்4:37 49/1

 மேல்
 
  உடையான்-தானே (1)
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே
 அடக்கி ஐம் புலன்கள் வென்ற தவ பயன் அறுதலோடும் - சுந்:1 28/1,2

 மேல்
 
  உடையானிடை (1)
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் - யுத்2:15 180/4

 மேல்
 
  உடையானுக்கு (1)
எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் - ஆரண்:6 109/4

 மேல்
 
  உடையானுக்கும் (1)
இமைப்பு இல் நாட்டம் ஓர் எட்டு உடையானுக்கும்
 சமைத்த தோள் வலி தாங்கினர் ஆயினும் - அயோ:2 23/2,3

 மேல்
 
  உடையானும் (1)
புலியின் அதள் உடையானும் பொன்னாடை புனைந்தானும் பூவினானும் - ஆரண்:10 4/1

 மேல்
 
  உடையானை (3)
வற்கலையின் உடையானை மாசு அடைந்த மெய்யானை - அயோ:13 29/1
தூண் ஆம் என்னும் தோள் உடையானை சுடரோனை - சுந்:2 73/3
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர - யுத்1:1 10/3

 மேல்
 
  உடையினன் (2)
பழுது சீரையின் உடையினன் வரும்படி பாரா - அயோ:4 213/3
உடையினன் மயிர் நாலும் உருவினன் நெறி பேணும் - அயோ:9 21/3

 மேல்
 
  உடையீர் (2)
உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ - கிட்:1 27/4
இ கடன்கள் உடையீர் நீர் எம் வினை தீர்த்து உம்முடைய - யுத்2:16 349/3

 மேல்
 
  உடையுமால் (1)
உடை உயிர் யாவையும் உடையுமால் என்றாள் - ஆரண்:6 16/4

 மேல்
 
  உடையுமாறும் (1)
மொக்குளின் உடையுமாறும் காண் என முனியும் வேலை - ஆரண்:13 119/4

 மேல்
 
  உடையேம் (1)
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம்
 இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் - பால:5 131/1,2

 மேல்
 
  உடையேற்கு (1)
அருள் உடையேற்கு அவை அரியவோ என்றான் - கிட்:11 128/4

 மேல்
 
  உடையேன் (11)
பொன் தோள் வலி நிலை சோதனை புரிவான் நசை உடையேன்
 செற்று ஓடிய திரள் தோள் உறு தினவும் சிறிது உடையேன் - பால:24 18/2,3
செற்று ஓடிய திரள் தோள் உறு தினவும் சிறிது உடையேன்
 மற்று ஓர் பொருள் இலை இங்கு இது என் வரவு என்றனன் உரவோன் - பால:24 18/3,4
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் - அயோ:4 59/2
நீ இவண் வருகுதி எனும் நினைவு உடையேன்
 போயின இரு வினை புகலுறு விதியால் - ஆரண்:2 40/2,3
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் - ஆரண்:4 22/2
தன் சொல் கடந்து தளர்கின்ற நெஞ்சம் உடையேன் மருங்கு தனியே - ஆரண்:13 64/3
வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ - ஆரண்:13 99/4
வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ - ஆரண்:13 99/4
இணங்கி வரு பாசம் உடையேன் இவண் இருந்தேன் - கிட்:14 58/4
ஓர் ஆயிர கோடி இடர்க்கு உடையேன்
 தீராய் ஒரு நாள் வலி சேவகனே - சுந்:4 6/2,3
ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ - யுத்1:3 104/2

 மேல்
 
  உடையை (2)
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா - கிட்:9 26/3
ஆய் வினை உடையை அன்றே அறத்தினை நோக்கி ஈன்ற - யுத்2:16 139/3

 மேல்
 
  உடையையால் (1)
தூயையா உடையையால் உறவினை துணிகுவார் - கிட்:3 14/4

 மேல்
 
  உடையோர் (2)
உறையுள் எய்தி உணர்வு உடையோர் உணர் - அயோ:7 26/2
தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர்
 சிந்தையினும் சென்னியினும் வீற்றிருக்கும் சீர்த்தியான் - அயோ:13 32/3,4

 மேல்
 
  உடையோர்க்கு (1)
திறம் திறம்பல் தெளிவு உடையோர்க்கு எலாம் - கிட்:7 106/4

 மேல்
 
  உடையோர்கள் (1)
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் - யுத்3:31 143/2

 மேல்
 
  உடையோன் (1)
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் - பால:5 33/2

 மேல்
 
  உடைவன (2)
ஒன்றின் ஒன்று பட்டு உடைவன இடித்து உரும் அதிர - யுத்2:15 190/1
பொருது உடைவன மத மழையன புகர் மலை - யுத்2:18 129/4

 மேல்
 
  உடைவாய் (1)
ஒன்றை பகராய் குழலுக்கு உடைவாய்
 வன் தைப்புறு நீள் வயிரத்தினையோ - கிட்:10 57/1,2

 மேல்
 
  உடைவாள் (3)
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன் - பால:23 64/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் - ஆரண்:7 61/4
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ - சுந்:3 75/1

 மேல்
 
  உடைவாளினும் (1)
கை அம்பு அற்று உடைவாளினும் கை வைத்தான் - பால:21 32/4

 மேல்
 
  உடைவாளை (1)
பொன் உடைவாளை நீட்டி நீ இது பொறுத்தி என்றான் - கிட்:7 157/2

 மேல்
 
  உடைவுற்று (1)
உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உடைவுற்று
 உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் - சுந்:7 33/2,3

 மேல்
 
  உண் (33)
உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் - பால:2 10/3
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என - பால:2 23/2
உண் என வடி கணை தொடுக்கிலன் உயிர்க்கே - பால:7 35/2
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் - பால:10 23/2
உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் - பால:13 39/1
கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே - பால:14 36/4
உண் களி கமலங்களின் உள் உறை - பால:14 48/2
உண் அமுதம் ஊட்டி இளையோர் நகர் கொணர்ந்த - பால:15 13/1
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் - பால:15 19/3
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக - பால:16 3/3
தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை - பால:19 9/2
உப்பு உடை கடலும் தெண் நீர் உண் நசை உற்றது அன்றே - பால:20 2/4
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ - அயோ:4 78/1
களி துறந்தன மலர் கள் உண் வண்டுமே - அயோ:4 200/4
ஊண் அல உண் வழி நாயின் உண்டவன் - அயோ:11 108/1
தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் - ஆரண்:10 135/1
கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய - கிட்:7 64/1
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே - கிட்:13 49/4
கருத்து இயல்பு உரைக்கும் உண் கண் கரும் கயல் செம்மை காட்ட - சுந்:2 105/2
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி - சுந்:2 109/1
கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா - சுந்:2 180/3
பானல் உண் கண்ணும் வண்ண படி முறை மாற பண்ணை - சுந்:2 181/1
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் - சுந்:2 185/1
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை - சுந்:7 5/3
உறங்கலர் உண் பதம் உலவை ஆதலால் - யுத்1:5 25/2
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம் - யுத்2:18 60/3
வாய்கொண்டு சொற்றற்கு ஏற்ற வலி கொண்டு பலி உண் வாழ்க்கை - யுத்2:18 230/1
உண் நீர் அற ஆவி உலந்தனர் உக்கார் - யுத்2:18 252/2
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் - யுத்2:19 164/1
உண் வாய் வரி வண்டு_இனம் ஒத்தனவால் - யுத்3:31 206/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை - யுத்4:37 13/1
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக - யுத்4:38 15/3
இன் உண் நீர் உளவாக என இயம்பிடுக என்றான் - யுத்4:40 121/4

 மேல்
 
  உண்கண் (7)
ஒன்றும் உண்கண் மதி முகத்து ஒருத்தி செய்தது உரை-செய்வாம் - பால:13 55/4
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் - பால:17 21/2
நீலத்து உண்கண் மங்கையர் சூழ நிரை ஆவின் - பால:17 34/3
பொழிந்த உண்கண் நீர் புது புனல் ஆட்டினர் புலம்ப - அயோ:4 214/2
அரும்பு அனைய கொங்கை அயில் அம்பு அனைய உண்கண்
 கரும்பு அனைய செம் சொல் நவில் கன்னியர் துயின்றார் - அயோ:5 11/3,4
மாழை உண்கண் தேவியரும் மயிலின் குழாத்தின் வந்து இரைந்தார் - அயோ:6 22/4
மாழை உண்கண் மயில் எனும் சாயலார் - அயோ:11 33/3

 மேல்
 
  உண்கணர் (1)
மா வகிரின் உண்கணர் மட பிடியின் வைக - அயோ:5 12/2

 மேல்
 
  உண்கில (1)
மனம் கிடந்து உண்கில மகளிர் கொங்கையே - அயோ:12 51/4

 மேல்
 
  உண்கிலாது (1)
அதி விட நீரும் நெய்யும் உண்கிலாது ஆவி உண்ணும் - பால:16 6/2

 மேல்
 
  உண்குவர் (1)
பிடுங்கி உண்குவர் யார் இவர் பெருமை பண்டு அறிந்தார் - யுத்3:31 24/3

 மேல்
 
  உண்குவார் (1)
ஊற்றுறு குருதியோடு உயிரும் உண்குவார் - யுத்1:5 21/4

 மேல்
 
  உண்குவென் (2)
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் - ஆரண்:7 67/4
உடல் முருக்கியிட்டு உண்குவென் என்றலும் - யுத்4:40 20/2

 மேல்
 
  உண்குறு (1)
உற்ற தீ கொடுத்து உண்குறு நீர் உகுத்து - யுத்4:38 33/2

 மேல்
 
  உண்ட (53)
சேல் உண்ட ஒண் கணாரின் திரிகின்ற செம் கால் அன்னம் - பால:2 13/1
மால் உண்ட நளின பள்ளி வளர்த்திய மழலை பிள்ளை - பால:2 13/2
கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த - பால:2 13/3
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய் - பால:3 41/2
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் - பால:5 62/3
உண்ட பேதைமை மயக்கு அற வேறுபட்டு உருவம் - பால:9 14/2
சொற்கலை_முனிவன் உண்ட சுடர் மணி கடலும் துன்னி - பால:10 5/1
தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் - பால:13 46/3
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் - பால:17 14/1
தோள் உண்ட மாலை ஒரு தோகையை சூட்ட நோக்கி - பால:17 14/2
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி - பால:17 14/3
தாள் உண்ட கச்சின் தகை உண்ட முலைக்கண் ஆவி - பால:17 14/3
வாள் உண்ட கண்ணின் மழை உண்டு என வார நின்றாள் - பால:17 14/4
உக்க பால் புரை நறா உண்ட வள்ளமும் - பால:19 8/1
தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை - பால:19 9/2
நிச்சயம் அன்று எனின் நெடிது நாள் உண்ட
 எச்சிலை நுகருவது இன்பம் ஆவதோ - அயோ:1 25/3,4
காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா - அயோ:3 3/3
எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் - அயோ:8 6/4
உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட - அயோ:9 41/4
நீள மாலைய துயில்வன நீர் உண்ட கமம் சூல் - அயோ:10 2/3
எண்ணெய் உண்ட பொன் எழில் கொள் மேனியை - அயோ:11 118/3
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண் - ஆரண்:1 19/1
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் - ஆரண்:10 140/4
இரும்பு உண்ட நிர் மீளினும் என்னுழையின் - ஆரண்:13 18/3
கரும்பு உண்ட சொல் மீள்கிலள் காணுதியால் - ஆரண்:13 18/4
ஊட்டிய நல் நீர் ஐயன் உண்ட நீர் ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:13 137/4
ஆரியன் அமரர்க்காக அசுரரை ஆவி உண்ட
 வீரியன் வேள்வி செய்து விண் உலகோடும் ஆண்ட - கிட்:2 26/2,3
ஆர்த்த ஓசை ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டதே - கிட்:7 11/4
உற்ற என்னை ஒளித்து உயிர் உண்ட நீ - கிட்:7 94/2
நச்சிலேன் நச்சினேன்-ஆயின் நாய் உண்ட
 எச்சிலே அது இதற்கு ஐயம் இல்லையால் - கிட்:11 113/3,4
உண்ட மா மரனின் அம் மலையின்-வாய் உறையும் நீர் - கிட்:14 6/2
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் - சுந்:2 89/4
ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை - சுந்:10 1/3
மாயர் உண்ட நறவு மடுத்ததால் - சுந்:13 14/2
உண்ட நெருப்பை - சுந்:13 41/1
பொன்கணான் ஆவி உண்ட புண்டரீக கண் அம்மான் - யுத்1:3 121/4
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட
 நஞ்சு என சிறந்தேன் அன்றோ நாயகன் அருளின் நாயேன் - யுத்1:4 123/3,4
இலங்கை வேந்தன் என்று உரைத்தலும் இடி உண்ட அரவின் - யுத்1:5 55/3
தாரை உண்ட பேர் அண்டங்கள் அடங்கலும் தானே - யுத்1:6 31/1
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் - யுத்2:15 246/4
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட
 தேவரையும் வைப்பேன் சிறை என்ன சீறினான் - யுத்2:17 90/3,4
உண்ணாதன கூர் நறவு உண்ட தசும்பு - யுத்2:18 39/3
வரை உண்ட மதுகை மேனி மருமத்து வள்ளல் வாளி - யுத்2:19 168/1
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா - யுத்2:19 168/3
உண்ட செஞ்சோறும் நோக்கார் உயிருக்கே உதவி செய்தார் - யுத்2:19 174/4
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் - யுத்2:19 231/1
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர - யுத்3:21 21/3
அண்டம் உண்ட தன் வாயினால் ஆர்-மின் என்று அருள - யுத்3:22 77/3
தோடு உண்ட சுருளும் தூங்கும் குழைகளும் சுருளின் தோய்ந்த - யுத்3:25 4/1
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் - யுத்3:25 4/2
கரி உண்ட களத்திடை உற்றன கார் - யுத்3:27 38/1
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட
 முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி - யுத்3:27 178/1,2
உண்ட சங்கம் இராவணன் ஊதினான் - யுத்4:37 28/4

 மேல்
 
  உண்ட-பின் (1)
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் - பால:10 7/2

 மேல்
 
  உண்ட-போது (1)
உண்ட-போது அன்றி யான் உளென் ஆவெனோ - சுந்:5 15/4

 மேல்
 
  உண்டதன்-பின் (1)
காகம் உண்டதன்-பின் மீண்டும் முடிப்பென் என் கருத்தை என்றான் - யுத்3:26 80/4

 மேல்
 
  உண்டதனினும் (1)
நெறியின் ஒன்றி நிலை நின்ற நினைவு உண்டதனினும்
 பிறிவு இல் அன்பு நனி பண்டு உடைய பெற்றிதனினும் - ஆரண்:1 46/2,3

 மேல்
 
  உண்டதனை (1)
உண்டை உண்டதனை தன் உள்ளத்து உள்ளுவாள் - அயோ:2 48/4

 மேல்
 
  உண்டது (13)
உண்டது உண்டு என் நெஞ்சில் இன்னும் உண்டு அது என்றும் உண்டு-அரோ - பால:13 48/4
ஆகம் உண்டது அடங்கலும் நீங்கலால் - பால:18 22/2
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் - பால:24 25/2
ஐயா புதிது உண்டது அறிந்திலையோ - ஆரண்:13 10/4
உண்டது தெவிட்டி பேழ் வாய் கடைகள்-தோறு ஒழுகி பாயும் - சுந்:2 209/3
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் - சுந்:7 61/4
இன் உயிர் உண்டது இப்போது யாண்டையான் இராமன் என்பான் - சுந்:12 80/2
காலம் உண்டது கை கொள்வான் - யுத்2:16 117/2
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் - யுத்3:21 21/2
குடியும் மாசு உண்டது என்னின் அறத்தொடும் உலகை கொன்று - யுத்3:26 63/3
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால் - யுத்3:31 211/3
வார்த்தை உண்டது இன் உயிர்களால் மறலிதன் வயிற்றை - யுத்4:37 96/2
பசும் புனல் பெரும் பரவை பண்டு உண்டது பனிப்புற்று - யுத்4:37 107/1

 மேல்
 
  உண்டது-என்ன (1)
உரு விளை பவள வல்லி பால் நுரை உண்டது-என்ன
 மரு விளை கலவை ஊட்டி குங்குமம் முலையின் ஆட்டி - யுத்4:40 32/1,2

 மேல்
 
  உண்டதும் (1)
ஒருவன் உயிர் உண்டதும் உள்ளதுவோ - யுத்3:31 211/4

 மேல்
 
  உண்டதே (2)
முந்தி என் உயிரை அம் முறுவல் உண்டதே - பால:10 56/4
ஆர்த்த ஓசை ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டதே - கிட்:7 11/4

 மேல்
 
  உண்டவ (1)
ஞாலம் உண்டவ நல்கினான் - யுத்2:16 117/4

 மேல்
 
  உண்டவர் (2)
உண்டவர் பெரும் களி உறலின் ஓதியர் - கிட்:1 12/3
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என - யுத்2:19 144/2

 மேல்
 
  உண்டவர்க்கு (1)
ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியது அம்மா - யுத்2:16 152/4

 மேல்
 
  உண்டவராம் (1)
நஞ்சம் உண்டவராம் என அனுமன்-மேல் நடந்தார் - சுந்:7 54/2

 மேல்
 
  உண்டவன் (16)
உண்டவன் ஆம் இது உணர்ந்துகொள் என்றான் - பால:8 16/4
உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்ததே - பால:23 46/4
ஊண் அல உண் வழி நாயின் உண்டவன்
 ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்-கொலாம் என - அயோ:11 108/1,2
உண்டவன் ஒரு பெயர் உணர்குநர் உறு பேறு - ஆரண்:2 44/2
வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் - ஆரண்:10 60/3
வளவி உண்டவன் வருந்தும் என்றால் அது வருத்தோ - கிட்:10 49/4
ஆலம் பார்த்து உண்டவன் போல் ஆற்றல் அமைந்துளர் எனினும் - சுந்:2 220/1
ஆலம் உண்டவன் நன்று ஊட்ட உலகு எலாம் அழிவின் உண்ணும் - சுந்:12 133/3
எயிற்றினால் எறிந்து இன் உயிர் உண்டவன் நாமம் - யுத்1:3 51/3
கடைந்தவர்க்கு ஆகி ஆலம் உண்டவன் கண்டிலீரோ - யுத்1:4 108/2
ஆலம் உண்டவன் அடும் திறல் மிக்கான் - யுத்1:11 26/3
ஆலம் உண்டவன் ஆழி-வாய் - யுத்2:16 117/3
அந்தோ உயிர் உண்டவன் ஆர் உயிர்-மேல் - யுத்3:21 4/2
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் - யுத்3:31 230/4
உண்டவன் வயிற்றினையும் ஒக்கும் உவமிக்கின் - யுத்4:36 20/3
அண்டம் உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்து அனிலன் - யுத்4:41 6/1

 மேல்
 
  உண்டவனின் (1)
ஆலம் உண்டவனின் நின்று அரு நடம் புரிகுவான் - கிட்:3 2/4

 மேல்
 
  உண்டவனே (1)
ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் - யுத்2:18 160/3

 மேல்
 
  உண்டவும் (1)
நெடிது உயிர்த்து உண்டவும் நீந்தி நின்றவும் - அயோ:13 3/3

 மேல்
 
  உண்டன (4)
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன
 மரகதத்தின் கொழுந்து என வார்ந்த புல் - அயோ:14 16/2,3
இடந்தன மூளைகள் இனிதின் உண்டன
 கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ - யுத்2:19 47/3,4
போக விலங்கின உண்டன போலாம் - யுத்3:20 27/3
உண்டன வயிற்றிடை ஒடுக்கி உமிழ்கிற்போன் - யுத்4:36 12/3

 மேல்
 
  உண்டனன் (1)
ஆவி உண்டனன் அவனை அன்னவன் - கிட்:3 58/4

 மேல்
 
  உண்டனெம் (1)
உரியன இனிதின் நாமும் உண்டனெம் அன்றோ என்றான் - அயோ:8 14/4

 மேல்
 
  உண்டனென் (1)
உண்டனென் ஈண்டு அவள் உழையள் அல்லளால் - ஆரண்:14 97/3

 மேல்
 
  உண்டனையே (1)
அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும் - பால:21 5/1

 மேல்
 
  உண்டாக (5)
ஆயிரம் மாதர்க்கு உள்ள அறிகுறி உனக்கு உண்டாக என்று - பால:9 21/3
மா தவன் அருள் உண்டாக வழிபடு படர் உறாதே - பால:9 25/3
அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக
 எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற - ஆரண்:2 31/2,3
மத யானை அனைய மைந்த மற்றும் உண்டாக வற்றோ - கிட்:11 65/2
இற்றை நாள் முதல் ஆயு உண்டாக என்றார் - யுத்1:9 65/4

 மேல்
 
  உண்டாகா (1)
அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா
 வினை செய குழன்ற அல்ல விதி செய விளைந்த நீலம் - கிட்:13 57/2,3

 மேல்
 
  உண்டாகிய (2)
உண்டாகிய கேடு உடையார் துயில்வாய் - ஆரண்:11 46/1
உண்டாகிய கார் இருள் ஓடு ஒருவன் - ஆரண்:14 66/1

 மேல்
 
  உண்டாகிலும் (1)
ஆதி எனும் பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாகிலும் நீ - ஆரண்:15 43/2

 மேல்
 
  உண்டாகின் (3)
மலக்கம் உண்டாகின் ஆக வாகை என் வயத்தது என்றான் - யுத்4:34 17/4
எல் உண்டாகின் நெருப்பு உண்டு எனும் இது ஒர் - யுத்4:37 184/1
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா - யுத்4:37 184/3

 மேல்
 
  உண்டாகும் (1)
உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ - ஆரண்:14 28/4

 மேல்
 
  உண்டாகுமோ (16)
அருத்தி உற்ற பின் நாணம் உண்டாகுமோ - பால:21 37/4
பிறந்திலன் என்பதில் பிறிது உண்டாகுமோ - அயோ:1 27/4
அருளும் நீத்த பின் ஆவது உண்டாகுமோ - அயோ:2 19/4
வேரொடும் கெடல் வேண்டல் உண்டாகுமோ - அயோ:2 21/4
அன்பின் அல்லது ஓர் ஆக்கம் உண்டாகுமோ - அயோ:2 24/4
காலம் அல்லது கண்ணும் உண்டாகுமோ - அயோ:2 27/4
கோள் இல அறநெறி குறை உண்டாகுமோ - அயோ:11 72/4
ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ - அயோ:12 14/4
அரிவு-செய் விதியினார்க்கு அரிது உண்டாகுமோ - ஆரண்:13 107/4
கண் துயில் இன்றியும் கனவு உண்டாகுமோ - ஆரண்:14 97/4
மாற்றுவார் துயர்க்கு ஒரு வரம்பு உண்டாகுமோ - கிட்:10 92/4
அழித்து அழித்து ஆக்குவாற்கு அரிய உண்டாகுமோ - யுத்1:2 3/4
உஞ்சுமோ அதற்கு ஒரு குறை உண்டாகுமோ - யுத்2:16 80/4
கோல் உள யாம் உளேம் குறை உண்டாகுமோ - யுத்2:16 81/4
கரக்குவது அல்லது ஓர் கடன் உண்டாகுமோ - யுத்3:24 78/4
சிறந்தது தவம் அலால் செயல் உண்டாகுமோ - யுத்4:37 151/4

 மேல்
 
  உண்டாட்டம் (1)
குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான் - ஆரண்:6 44/2

 மேல்
 
  உண்டாட (1)
பெற்றுழி இனிது உண்டாட பெறற்கு அரும் தகைமைத்து என்றாள் - ஆரண்:11 60/4

 மேல்
 
  உண்டாடிய (1)
உண்டாடிய வெம் களன் ஊடுருவ - யுத்2:18 27/2

 மேல்
 
  உண்டாம் (13)
இரு பிறை செறிந்து எழும் கடல் உண்டாம் எனின் - பால:7 22/3
ஆளும் உளதாம் அவரது ஆர் உயிரும் உண்டாம்
 வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் - ஆரண்:10 60/2,3
வதை புரிகுநர்க்கும் உண்டாம் மாற்றல் ஆம் ஆற்றல் மாயா - கிட்:11 61/3
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் - கிட்:13 60/2
கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் - சுந்:2 221/4
பொர நிகழ்ந்தது ஓர் பூசல் உண்டாம் என பொருமா - சுந்:3 18/3
இருள் உண்டாம் என எண்ணலர் ஈதலும் - சுந்:12 93/2
தெருள் உண்டாம் என எண்ணலர் சீரியோர் - சுந்:12 93/4
தென் திசைக்கும் ஓர் மேரு உண்டாம் என தெரிந்த - சுந்:13 36/4
பெண்-பொருட்டு அன்றியும் பிறிது உண்டாம் எனின் - யுத்1:2 76/3
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் - யுத்3:24 29/4
தின்றனென்-எனினும் உண்டாம் பழி என சீற்றம் சிந்தும் - யுத்4:37 12/2
ஏவர்க்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்றேன் - யுத்4:38 26/2

 மேல்
 
  உண்டாம்-கொலோ (9)
ஆசை நோய்க்கு மருந்தும் உண்டாம்-கொலோ - பால:10 80/4
காணல் ஆவது ஓர் காலம் உண்டாம்-கொலோ - பால:11 6/4
வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ - பால:11 9/4
மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ - அயோ:2 16/4
அனைய மன்னற்கு அழிவும் உண்டாம்-கொலோ - அயோ:2 26/4
மோகத்துக்கு ஓர் முடிவும் உண்டாம்-கொலோ - ஆரண்:6 77/4
மருவினார்க்கும் மயக்கம் உண்டாம்-கொலோ - கிட்:15 42/4
ஆயும் இது எம்-வயின் அயிர்ப்பு உண்டாம்-கொலோ - யுத்1:2 29/4
வன்மைக்கும் ஒர் வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ - யுத்2:15 12/4

 மேல்
 
  உண்டாமால் (1)
மேருவின் சிகரம் போன்றது என்னினும் வெளிறு உண்டாமால்
 மூரி நீர் அண்டம் எல்லாம் வயிற்றிடை முன்னம் கொண்ட - யுத்2:15 222/1,2

 மேல்
 
  உண்டாமே (1)
ஆர் உயிர் நீங்கல் நின்-பால் கற்புக்கும் அழிவு உண்டாமே
 சீரியது அன்று இது ஒன்றும் திசைமுகன் படையின் செய்கை - யுத்3:23 27/2,3

 மேல்
 
  உண்டாமோ (9)
அருள் தரும் திறத்து அறல் அன்றி வலியது உண்டாமோ - ஆரண்:7 87/4
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ - கிட்:13 45/4
நல் இயலாளுக்கு எல்லாம் நலன் அன்றி பிறிது உண்டாமோ - கிட்:13 60/4
மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் - சுந்:2 33/3
இற்று இடைந்து இறுதல் மெய்யே விளக்கின் முன் இருள் உண்டாமோ - சுந்:3 117/4
ஆண்தகை நெஞ்சில் நின்றும் அகன்றிலை அழிவு உண்டாமோ
 ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் - சுந்:4 77/3,4
பின்றும் என்றாலும் நம்-பால் புகழ் அன்றி பிறிது உண்டாமோ - யுத்1:4 106/4
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ - யுத்2:16 42/4
பொருத்து உறு பொருள் உண்டாமோ பொரு தொழிற்கு உரியர் ஆகி - யுத்2:16 152/3

 மேல்
 
  உண்டாய் (6)
நா அம்பால் என் ஆருயிர் உண்டாய் இனி ஞாலம் - அயோ:3 42/3
உண்டேன் அதனால் நீ என் உயிரை முதலோடு உண்டாய்
 பண்டே எரி முன் உன்னை பாவி தேவி ஆக - அயோ:4 47/2,3
உறுப்பு உண்டாய் நடு ஓங்கிய நாசியை - சுந்:12 96/3
இட்டு உண்டாய் அறங்கள் செய்தாய் எதிர்ந்துளோர் இருக்கை எல்லாம் - யுத்2:17 35/1
என்னுடை தாதை தன்னை இன் உயிர் உண்டாய் என்னும் - யுத்3:21 17/1
வன் தொழிற்கு ஒரு வரம்பும் உண்டாய் வரவற்றோ - யுத்3:22 191/4

 மேல்
 
  உண்டாய (5)
உண்டாய துன்ப கடற்கு எல்லை உணர்ந்திலாதாள் - அயோ:4 139/4
உண்டாய காதலின் என் உயிர் என்பது உமது அன்றோ - ஆரண்:6 123/2
உற்று உண்டாய விசும்பை உருவினாய் - சுந்:12 31/1
வெறுப்பு உண்டாய ஒருத்தியை வேண்டினால் - சுந்:12 96/1
மறுப்பு உண்டாய பின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின் - சுந்:12 96/2

 மேல்
 
  உண்டாயது (2)
உண்டாயது என் இவ்வுழி என்றலும் உம்பிமாரை - யுத்2:19 4/2
உண்டாயது ஓர் ஆல் உலகுள் ஒருவன் - யுத்3:27 16/1

 மேல்
 
  உண்டாயது-போல் (1)
சொல் உண்டாயது-போல் இவன் தோளிடை - யுத்4:37 184/2

 மேல்
 
  உண்டாயதும் (1)
உண்டாயதும் உற்றதும் முற்றும் உணர்த்தி உள்ளம் - சுந்:4 90/1

 மேல்
 
  உண்டாயதோ (1)
எந்தை புகுந்த இடையூறு உண்டாயதோ
 அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன - அயோ:4 89/2,3

 மேல்
 
  உண்டாயிற்று (1)
உள் நிறைந்து உயிர்ப்பு வீங்கும் ஊடல் உண்டாயிற்று அன்றே - யுத்4:42 10/4

 மேல்
 
  உண்டாயின் (1)
அந்தம்_இல் காலம் நோற்ற ஆற்றல் உண்டாயின் அன்றி - கிட்:11 48/1

 மேல்
 
  உண்டார் (4)
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார்
 ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் - அயோ:9 35/3,4
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் - கிட்:15 1/2
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை - சுந்:2 106/4
மட்டு உண்டார் மனிசர் தின்ற வஞ்சரால் வயிர திண் தோள் - யுத்2:17 35/3

 மேல்
 
  உண்டாரை (1)
அன்பு எனும் விடம் உண்டாரை ஆற்றல் ஆம் மருந்தும் உண்டோ - ஆரண்:10 100/3

 மேல்
 
  உண்டால் (19)
உண்ண வந்த நகையும் என்று ஒன்று உண்டால்
 எண்ணும் கூற்றினும் இத்தனை வேண்டுமோ - பால:11 7/3,4
காதல் என்-தன் உயிர் மேலும் இ கரியோன்-பால் உண்டால்
 ஈது இவன் தன் வரலாறும் புய வலியும் என உரைத்தான் - பால:12 31/3,4
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம் - அயோ:8 27/1
காந்தர்ப்பம் என்பது உண்டால் காதலின் கலந்த சிந்தை - ஆரண்:6 47/1
இன்னம் ஒன்று இரப்பது உண்டால் எம்பியை உம்பிமார்கள் - கிட்:7 133/1
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி - கிட்:7 136/3
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால்
 கங்கையை நோக்கி சேறி கடலினும் நெடிது கற்றாய் - கிட்:13 40/3,4
மயிர் ஒழுக்கு என ஒன்று உண்டால் வல்லி சேர் வயிற்றில் மற்று என் - கிட்:13 41/1
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் - கிட்:16 59/1
ஊழியான் விளம்பிய உரையும் ஒன்று உண்டால் - சுந்:12 58/4
உந்தை என் துணைவன் அன்றே ஓங்கு அற சான்றும் உண்டால்
 நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல் - யுத்1:14 25/1,2
ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால்
 தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க - யுத்2:17 20/2,3
விரும்பி நான் கேட்பது உண்டால் நின்னுழை வார்த்தை வீரன் - யுத்2:17 58/1
ஊர் மத்தம் உண்டால் அன்ன மயக்கத்தான் உருமை திண்பான் - யுத்2:18 213/3
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் - யுத்3:23 26/4
மாருதி உளன் நாம் செய்த தவம் உண்டு வலியும் உண்டால் - யுத்3:27 1/4
சீதையை விடுவது உண்டோ இருபது திரள் தோள் உண்டால் - யுத்3:28 9/4
போக்கு அற போகி தம்தம் உறைவிடம் புகுதல் உண்டால்
 தாக்கி இ படையை முற்றும் தலை துமிப்பளவும் தாங்கி - யுத்3:31 59/2,3
செல் உண்டால் அன்னது ஓர் கணை சிந்தினான் - யுத்4:37 184/4

 மேல்
 
  உண்டாள் (3)
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் - பால:19 19/4
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் - யுத்2:17 89/4
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் - யுத்3:23 4/2

 மேல்
 
  உண்டான் (8)
உண்டான் உந்தி கடல் பூத்தது ஓத கடலும் தான் வேறு ஓர் - பால:10 71/3
நினைத்தனன் இருந்தனன் நெருப்பு உண்டான் என - அயோ:11 59/2
ஓடினன் உலாவினன் உவகை தேன் உண்டான் - சுந்:3 63/4
எறிந்த அரக்கனை இன் உயிர் உண்டான் - சுந்:9 50/4
காலமே என்ன-மன்னோ கனலியும் கடிதின் உண்டான் - சுந்:12 133/4
ஊழி காண்கிற்கும் வாழ்நாள் உந்தையை உயிர் பண்டு உண்டான் - யுத்1:14 5/4
ஊர்குவார் உயிரும் கொண்டான் புரவியின் உயிரும் உண்டான் - யுத்2:19 172/4
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் - யுத்4:41 62/3

 மேல்
 
  உண்டான (1)
துறந்திலன் என்பது ஓர் சொல் உண்டான பின் - அயோ:1 27/3

 மேல்
 
  உண்டானால் (2)
மூ-வகை உலகும் காக்கும் மொய்ம்பினீர் முனிவு உண்டானால் - கிட்:11 63/4
உன்னால் நல் அறம் உண்டானால் - சுந்:5 52/4

 மேல்
 
  உண்டானை (1)
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் - ஆரண்:11 35/2

 மேல்
 
  உண்டி (2)
அந்தணர் அமுத உண்டி அயில் உறும் அமலைத்து எங்கும் - பால:2 22/4
நரி உண்டி உகப்பன நண்ணினவால் - யுத்3:27 38/2

 மேல்
 
  உண்டிட (2)
ஊழி வெம் கனல் உண்டிட உலகம் என்று உயர்ந்த - சுந்:13 35/3
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால் - யுத்3:31 109/3

 மேல்
 
  உண்டியும் (1)
அமிழ்து உறழ் அயினியை அடுத்த உண்டியும்
 தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் - கிட்:14 35/1,2

 மேல்
 
  உண்டியே (1)
அருந்தினையே நறவு அமைய உண்டியே
 இருந்தனையே இனி எமக்கும் ஏற்பன - யுத்4:40 51/2,3

 மேல்
 
  உண்டிலர் (1)
உண்டிலர் ஆகில் இ நாள் அன்னவர்க்கு உய்தல் உண்டோ - ஆரண்:13 123/4

 மேல்
 
  உண்டிலள் (1)
கோது என்று உண்டிலள் இத்தனையே குறை - பால:7 37/2

 மேல்
 
  உண்டிலன் (1)
கல் அணை கிழங்கொடு கனியும் உண்டிலன்
 வில் அணைத்து உயர்ந்து தோள் வீரன் வைகிய - அயோ:12 57/2,3

 மேல்
 
  உண்டிலாளேல் (1)
ஊற்று ஆர் குருதி புனல் பார்_மகள் உண்டிலாளேல்
 ஏற்றான் இகல் இந்திரன் ஈர்_இரு கால் எனக்கே - யுத்2:19 11/2,3

 மேல்
 
  உண்டிலென் (1)
உண்டிலென் நறவம் பொய்ம்மை உரைத்திலென் வலியால் ஒன்றும் - யுத்3:27 173/1

 மேல்
 
  உண்டீர் (1)
நோயீர் அல்லீர் நும் கணவன் தன் உயிர் உண்டீர்
 பேயீரே நீர் இன்னம் இருக்க பெறுவீரே - அயோ:11 74/1,2

 மேல்
 
  உண்டு (230)
உறியொடு வாரி உண்டு குருந்தொடு மருதம் உந்தி - பால:1 15/2
வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ - பால:2 9/4
பால் உண்டு துயில பச்சை தேரை தாலாட்டும் பண்ணை - பால:2 13/4
ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் - பால:3 5/4
பொருது இடர் தணிக்கின் உண்டு எனும் புணர்ப்பினால் - பால:5 8/4
ஓடினர் உவகை மா நறவு உண்டு ஓர்கிலார் - பால:5 12/2
நலம் செய் வினை உண்டு எனினும் அன்று நகர் நீ யான் - பால:6 7/2
ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் உணர்ந்த பின்னும் - பால:9 19/2
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் - பால:10 16/1
உருக்கி என் உயிரொடு உண்டு போனவன் - பால:10 54/2
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் - பால:13 19/1
உண்டது உண்டு என் நெஞ்சில் இன்னும் உண்டு அது என்றும் உண்டு-அரோ - பால:13 48/4
உண்டது உண்டு என் நெஞ்சில் இன்னும் உண்டு அது என்றும் உண்டு-அரோ - பால:13 48/4
இல்லையே நுசுப்பு என்பார் உண்டு உண்டு என்னவும் - பால:13 63/1
இல்லையே நுசுப்பு என்பார் உண்டு உண்டு என்னவும் - பால:13 63/1
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே - பால:14 55/4
நீந்த அரு நெறியின் உற்ற நெருக்கினால் சுருக்கு உண்டு அற்று - பால:14 57/1
அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் - பால:16 21/2
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் - பால:17 12/1
வாள் உண்ட கண்ணின் மழை உண்டு என வார நின்றாள் - பால:17 14/4
கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே - பால:17 20/4
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள் - பால:17 38/3
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி - பால:19 18/3
உழைத்தனள் உயிர்த்தனள் உயிர் உண்டு என்னவே - பால:19 33/4
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான் - பால:19 35/2
தாக்கிய தெய்வம் உண்டு என்னும் தன்மையள் - பால:19 51/2
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே - பால:22 10/4
இல்லை உண்டு என்ன நின்ற இடையினுக்கு இடுக்கண் செய்தார் - பால:22 12/4
வானவர் செய்த மா தவம் உண்டு ஆதலால் - பால:24 50/3
உண்டு ஒர் காரியம் வருக என உரைத்தனன் எனலும் - அயோ:1 50/2
அருத்தி உண்டு எனக்கு ஐய ஈது அருளிட வேண்டும் - அயோ:1 65/4
உண்டு பேர் உவகை பொருள் அன்னது - அயோ:2 3/3
ஒன்று கூறுவது உண்டு உறுதி பொருள் - அயோ:2 14/2
கொற்றம் என்பது ஒன்று எ வழி உண்டு அது கூறாய் - அயோ:2 82/3
போல் மேல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று ஆம் பொறை என்னா - அயோ:3 29/2
சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ - அயோ:3 95/2
ஒன்று உனக்கு உந்தை மைந்த உரைப்பது ஓர் உரை உண்டு என்றாள் - அயோ:3 109/4
முறைமை அன்று என்பது ஒன்று உண்டு மும்மையின் - அயோ:4 4/1
ஏயது உண்டு ஓர் பணி என்று இயம்பினான் - அயோ:4 6/4
இ வரம் தருவென் என்று ஏன்றது உண்டு என்றான் - அயோ:4 162/4
உண்டு இடர் உற்ற போது என் உறாதன - அயோ:4 178/4
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் - அயோ:5 17/4
அறத்தினை மறத்தியோ அவலம் உண்டு எனா - அயோ:5 27/4
உறு வலி அன்பின் ஊங்கு ஒன்று உண்டு என நுவல்வது உண்டோ - அயோ:6 5/4
விருந்து மெல் அடகு உண்டு விளங்கினான் - அயோ:7 27/3
ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் - அயோ:9 35/3
மன்னும் செல்வத்திற்கு உண்டு வரம்பு இதற்கு - அயோ:10 55/2
என்ன கேடு உண்டு இ எல்லை_இல் இன்பத்தை - அயோ:10 55/3
உலைவு இல் செல்வத்தனோ என உண்டு என - அயோ:11 2/3
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை - அயோ:11 29/2
உண்ணா நஞ்சம் கொல்கிலது என்னும் உரை உண்டு என்று - அயோ:11 83/3
நாண் அலன் நரகம் உண்டு என்னும் நல் உரை - அயோ:11 108/3
உண்டு இடுக்கண் ஒன்று உடையான் உலையாத அன்பு உடையான் - அயோ:13 31/1
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல் - அயோ:14 17/3
இந்தியங்களில் எறி கடல் உண்டு என்னவே - அயோ:14 82/4
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி - ஆரண்:1 35/1
அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று - ஆரண்:1 44/3
உண்டு அவர்கள் பின் உமிழ்க என்றலும் உமிழ்ந்தான் - ஆரண்:3 37/4
தூய கடல் நீர் அடிசில் உண்டு அது துரந்தான் - ஆரண்:3 38/1
காயம் இனிது உண்டு உலகின் ஆர் இடர் களைந்தான் - ஆரண்:3 38/4
உண்டு வரவு இ திசை என பெரிது உவந்தேன் - ஆரண்:3 51/2
ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் - ஆரண்:4 6/2
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு - ஆரண்:4 39/3
உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் - ஆரண்:5 2/2
மாது_அவள்-தானும் ஆண்டு வந்து நீர் உண்டு மீளும் - ஆரண்:5 5/3
மதி எனின் மதிக்கும் ஓர் மறு உண்டு என்னுமால் - ஆரண்:6 10/4
வேந்தர்க்கும் விருப்பிற்று ஆகும் வேறும் ஓர் உரை உண்டு என்றாள் - ஆரண்:6 47/4
பாக்கியம் உண்டு எனின் அதனால் பெண்மைக்கு ஓர் பழுது உண்டோ - ஆரண்:6 122/3
நினையும் நான் உமக்கு உரைப்பதும் உண்டு என நின்றே - ஆரண்:8 1/3
வச்சை ஆம் எனும் பயம் மனத்து உண்டு என வாழும் - ஆரண்:8 2/1
நின்றது உண்டு கண்டது என்று அழிந்து அழுங்கும் நீர்மையான் - ஆரண்:10 94/2
கனிகளின் மலரின் வந்த கள் உண்டு களி-கொள் அன்னம் - ஆரண்:10 98/1
நாரம் உண்டு எழுந்த மேகம் தாமரை வளையம் நான - ஆரண்:10 105/1
சாரம் உண்டு இருந்த சீத சந்தனம் தளிர் மென் தாதோடு - ஆரண்:10 105/2
ஆரம் உண்டு எரிந்த சிந்தை அயர்கின்றான் அயல் நின்றாரை - ஆரண்:10 105/3
ஈரம் உண்டு என்பர் ஓடி இந்துவை கொணர்-மின் என்றான் - ஆரண்:10 105/4
கால கனல் கார் விடம் உண்டு கறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 141/4
பொன்றலின் இராமன் அம்பால் பொன்றலே புகழ் உண்டு அன்றோ - ஆரண்:11 33/3
அழைத்தது உண்டு அது கேட்டு அயர்வு எய்துமால் - ஆரண்:11 79/3
சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் - ஆரண்:11 81/2
போவது புரிவல் யான் புகுந்தது உண்டு எனின் - ஆரண்:12 19/1
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின் - ஆரண்:12 28/2
கடு உண்டு உயிரின் நிலை காணுதியால் - ஆரண்:13 11/4
ஒறுத்து ஞாலத்து உயிர்-தமை உண்டு உழல் - ஆரண்:14 24/2
போர் கொண்டனனோ பொருள் உண்டு இது எனா - ஆரண்:14 63/4
வாருணம் நினைந்தனர் வான நீர் உண்டு
 தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் - ஆரண்:14 92/3,4
அலக்கண் உற்றேற்கு உற்று உதவற்கு அடைவு உண்டு அன்றோ கொடி வள்ளாய் - கிட்:1 30/1
ஒன்று யான் உனக்கு உரைப்பது உண்டு எனா - கிட்:3 36/4
கொடுத்தது உண்டு இவன் கொண்டனன்-கொலாம் - கிட்:3 56/4
ஒளித்தவன் உயிர் கள்ளை உண்டு உளம் - கிட்:3 59/1
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் - கிட்:3 73/4
இன்ன தோன்றலே அவன் இதற்கு ஏது உண்டு இறையோய் - கிட்:3 78/4
அறிதி என்னின் உண்டு உபாயமும் அஃது அரு மரங்கள் - கிட்:3 80/2
ஓடினார் உவகை இன் நறவை உண்டு உணர்கிலார் - கிட்:4 21/2
நாயக உணர்த்துவது உண்டு நான் எனா - கிட்:6 1/4
அருமை உண்டு அளப்ப அரும் ஆண்டும் வேண்டுமால் - கிட்:6 32/4
இற்றனன் முன்னை நாள் ஈடு உண்டு ஏகினான் - கிட்:7 24/2
உண்டு எனும் தருமமே உருவமா உடைய நின் - கிட்:7 130/1
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் - கிட்:9 9/1
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் - கிட்:10 68/3
திறத்து உறை நல் நெறி திறம்பல் உண்டு எனின் - கிட்:10 100/3
கொம்பும் உண்டு அரும் கூற்றமும் உண்டு உங்கள் - கிட்:11 4/3
கொம்பும் உண்டு அரும் கூற்றமும் உண்டு உங்கள் - கிட்:11 4/3
அம்பும் உண்டு என்று சொல்லு நம் ஆணையே - கிட்:11 4/4
ஆவது நிற்க சேரும் அரண் உண்டோ அருள் உண்டு அன்றே - கிட்:11 63/3
நறவு உண்டு மறந்தேன் காண நாணுவல் மைந்த என்றான் - கிட்:11 88/4
நெளிந்து உறை புழுவை நீக்கி நறவு உண்டு நிறைகின்றேனால் - கிட்:11 90/3
பின்னை தான் பெறுவது அம்மா நறவு உண்டு திகைக்கும் பித்தோ - கிட்:11 91/4
ஒளித்தவர் உண்டு மீண்டு இ உலகு எலாம் உணர ஓடி - கிட்:11 92/3
அருத்தி உண்டு ஆயினும் அவலம்தான் தழீஇ - கிட்:11 111/3
தேன் தெரிந்து உண்டு தெளிவுறு வானர சேனை - கிட்:12 3/2
மாற்றம் உண்டு அதுவல்லது மற்றது ஓர் - கிட்:13 2/3
உள்ளமும் எனக்கு உண்டு என உன்னுவாய் - கிட்:13 8/4
தொட்ட எற்கு உணரலாம் மற்று உண்டு எனும் சொல்லும் இல்லை - கிட்:13 38/4
முன்கையே ஒப்பது ஒன்றும் உண்டு மூன்று உலகத்துள்ளும் - கிட்:13 45/1
புல்லிதழ் கமல தெய்வ பூவிற்கும் உண்டு பொற்பின் - கிட்:13 60/1
பெரும் திறலினானை உயிர் உண்டு பிழை என்று அம் - கிட்:14 59/3
உய்யும் நெறி உண்டு உதவுவீர் எனின் உபாயம் - கிட்:14 63/3
உண்டு அகத்துளார் உறையும் ஐம்_பொறி - கிட்:15 19/1
மருந்து அரு நெடும் கடு உண்டு மாய்துமோ - கிட்:16 5/2
மலரோன் நின்றுளன் மண்ணும் விண்ணும் உண்டு
 உலையா நீடு அறம் இன்னும் உண்டு-அரோ - கிட்:16 35/1,2
என்பின் சிறந்தாயது ஓர் ஊற்றம் உண்டு என்னல் ஆமே - சுந்:1 50/3
அளிக்கும் தேறல் உண்டு ஆடுநர் பாடுநர் ஆகி - சுந்:2 28/3
உணங்கல்_இல் உலகு எலாம் முறையின் உண்டு வந்து - சுந்:2 43/3
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா - சுந்:2 62/3
உரிஞ்சி வரு தென்றல் உணர்வு உண்டு அயல் உலாவ - சுந்:2 161/2
உண்டு அலமந்த கண்ணார் ஊசலிட்டு உலாவுகின்ற - சுந்:2 186/3
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை - சுந்:2 194/2
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை - சுந்:2 200/2
உண்டு இலங்கை என்று உணர்ந்திலர் உலகு எலாம் ஒறுப்பான் - சுந்:3 12/2
உற்றது உண்டு எனா படர் உழந்து உறாதன உறுவாள் - சுந்:3 17/4
இன்னல் உண்டு எனும் இதற்கு ஏது என்பதே - சுந்:3 49/4
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை - சுந்:3 77/1
ஒன்று என் உயிர் உண்டு எனின் உண்டு இடர் யான் - சுந்:4 10/3
ஒன்று என் உயிர் உண்டு எனின் உண்டு இடர் யான் - சுந்:4 10/3
நாரம் உண்டு அலர்ந்த செம் கேழ் நளினம் என்று உரைக்க நாணும் - சுந்:4 52/2
ஈரம் உண்டு அமுதம் ஊறும் இன் உரை இயம்பாதேனும் - சுந்:4 52/3
சொன்ன குறி உண்டு அடையாள சொல்லும் உளவால் அவை தோகை - சுந்:4 59/3
உண்டு உயிர் இருந்தான் இன்னல் உழப்பதற்கு ஏது ஒன்றோ - சுந்:4 76/4
உண்டு துணை என்ன எளிதோ உலகின் அம்மா - சுந்:5 1/1
உரியது அன்று என ஓர்கின்றது உண்டு அது என் - சுந்:5 12/3
வேறும் உண்டு உரை கேள் அது மெய்ம்மையோய் - சுந்:5 19/1
சாவம் உண்டு எனது ஆர் உயிர் தந்ததால் - சுந்:5 21/4
சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் - சுந்:5 22/4
ஆவி உண்டு என்னும் ஈது உண்டு உன் ஆர் உயிர் - சுந்:5 67/1
ஆவி உண்டு என்னும் ஈது உண்டு உன் ஆர் உயிர் - சுந்:5 67/1
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் - சுந்:6 40/4
நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் - சுந்:7 4/1
உண்டு அது தீரும் அன்றே உரன் இலா குரங்கு ஒன்றேனும் - சுந்:10 3/3
வாழி காட்டும் என்று உண்டு உன் வரை புய - சுந்:12 33/3
மாறு அளாவிய மகரந்த நறவு உண்டு மகளிர் - சுந்:12 48/1
மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் - சுந்:12 54/3
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் - சுந்:14 15/3
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என - சுந்:14 23/3
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் - சுந்:14 32/4
ஈரம் இல்லா நிருதரோடு என்ன உறவு உண்டு உனக்கு ஏழை - யுத்1:1 7/3
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை - யுத்1:2 27/3
யாவது உண்டு இனி நமக்கு என்ன சொல்லினான் - யுத்1:2 38/2
இன்னம் உண்டு யான் இயம்புவது இரணியன் என்பான் - யுத்1:2 118/3
உண்டு உரை உணர்த்துவது ஊழியாய் என - யுத்1:4 48/1
சுருக்கம் உண்டு அவர் வலிக்கு என்று தோன்றுமால் - யுத்1:4 66/4
அல்லதும் உண்டு நான் அறிந்தது ஆழியாய் - யுத்1:4 96/4
சொன்னது ஓர் சாபம் உண்டு உன்னை துன்மதி - யுத்1:4 98/2
பெண் நிறம் உண்டு எனின் பிடிப்பல் ஈண்டு எனா - யுத்1:5 6/2
ஊற்றம் மீ கொண்ட வேலையான் உண்டு இலை என்னும் - யுத்1:6 4/1
வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ - யுத்1:6 31/2
சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் - யுத்1:6 46/1
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு
 தூற்றும் மென் பனி நீர் தோய்ந்த சீகர தென்றல் என்னும் - யுத்1:9 20/1,2
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் - யுத்1:14 16/1
கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் - யுத்1:14 16/1
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் - யுத்1:14 16/4
ஒன்று உண்டு இனி உரை நேர்குவது உன் மார்பின் என் ஒரு கை - யுத்2:15 182/1
நல்லை ஆகுதி பிழைப்பு இனி உண்டு என நயவேல் - யுத்2:15 254/4
இன் உரை பொருளும் கேளாய் ஏது உண்டு எனினும் ஓராய் - யுத்2:16 32/2
சூலம் உண்டு அது சூர் உளோர் - யுத்2:16 117/1
கருமம் உண்டு உரைப்பது என்றான் உரை என கழறலுற்றான் - யுத்2:16 133/4
இனி வரும் பகையும் இல்லை ஈறு உண்டு என்று இரங்க வேண்டா - யுத்2:16 147/2
வேட்கிற்பாய் இனி ஓர் மாற்றம் விளம்பினால் விளைவு உண்டு என்று - யுத்2:16 159/3
எனக்கு உயிர் பிறிதும் ஒன்று உண்டு என்று இரேல் இரக்கம் அல்லால் - யுத்2:17 24/1
சொல்லுவ மதுர மாற்றம் துண்டத்தால் உண்டு உன் கண்ணை - யுத்2:17 57/1
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் - யுத்2:17 74/4
அல்லதும் உண்டு உமக்கு உரைப்பது ஆர் அமர் - யுத்2:18 6/1
சூளுற்றதும் உண்டு அது சொல்லுதியால் - யுத்2:18 34/4
ஓகை பொருள் உண்டு என ஓதினனால் - யுத்2:18 45/4
ஒருவோம் உலகு ஏழையும் உண்டு உமிழ்வோம் - யுத்2:18 69/1
பிறவியில் பெரிய நோக்கின் பிசிதம் உண்டு உழலும் பெற்றி - யுத்2:19 97/1
இரை உண்டு துயில் சென்றார் வாங்கிடின் இறப்பம் என்பார் - யுத்2:19 168/2
தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா - யுத்2:19 223/2
உண்டு இலை என்ன நின்ற உயிர் தந்த உதவியோனே - யுத்2:19 269/3
உண்டு உலகு ஏழும் ஏழும் உமிழ்ந்தவன் என்னும் ஊற்றம் - யுத்2:19 297/1
இன்று ஊதியம் உண்டு என இன்னகை-பால் - யுத்3:21 1/1
உளைந்து உளைந்து உயிர்த்தான் ஆவி உண்டு இலை என்ன ஓய்ந்தான் - யுத்3:24 3/2
உண்டு உயிர் என்பது உன்னி உடல் கணை ஒன்று ஒன்று ஆக - யுத்3:24 11/2
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் - யுத்3:25 4/4
நாசம் இ ஊருக்கு உண்டு என நாளின் - யுத்3:26 21/3
உண்டு உயிரோ என நாவும் உலர்ந்தான் - யுத்3:26 31/4
உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் - யுத்3:26 51/4
சொன்னதும் உண்டு போன சுவடு உண்டு தொடர்ந்து செல்லின் - யுத்3:26 52/2
சொன்னதும் உண்டு போன சுவடு உண்டு தொடர்ந்து செல்லின் - யுத்3:26 52/2
எழுவதே அமரர் இன்னம் இருப்பதே அறம் உண்டு என்று - யுத்3:26 66/2
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் - யுத்3:26 83/3
உண்டு இலை என்ன நின்ற ஓவியம் ஒக்கின்றாளை - யுத்3:26 90/4
தீர்வது பொருளோ துன்பம் நீ உளை தெய்வம் உண்டு
 மாருதி உளன் நாம் செய்த தவம் உண்டு வலியும் உண்டால் - யுத்3:27 1/3,4
மாருதி உளன் நாம் செய்த தவம் உண்டு வலியும் உண்டால் - யுத்3:27 1/4
சென்று அவன் ஆவி உண்டு வேள்வியும் சிதைப்பென் என்றான் - யுத்3:27 2/3
மர