<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

வா-முதல் சொற்கள்
வா 15
வாக்கிய 3
வாக்கில் 1
வாக்கிற்கு 1
வாக்கின் 2
வாக்கினால் 11
வாக்கினாளுடன் 1
வாக்கினின் 1
வாக்கு 3
வாக்கும் 1
வாக 1
வாகை 16
வாகையாய் 2
வாகையினான் 1
வாகையினீர் 1
வாகையும் 1
வாகையே 1
வாங்க 7
வாங்க_அரிய 1
வாங்க_அரும் 1
வாங்கல் 2
வாங்கலம் 1
வாங்கலின் 1
வாங்கா 1
வாங்கா-வகை 1
வாங்கி 103
வாங்கிட 1
வாங்கிடின் 2
வாங்கிய 22
வாங்கின 3
வாங்கினர் 1
வாங்கினள் 1
வாங்கினன் 11
வாங்கினார் 1
வாங்கினாரை 1
வாங்கினாள் 1
வாங்கினான் 18
வாங்கினென் 2
வாங்கு 8
வாங்குகின்ற 1
வாங்குதல் 1
வாங்குதி 4
வாங்குதியால் 1
வாங்குதும் 1
வாங்குநர் 3
வாங்கும் 9
வாங்கும்படி 1
வாங்குவது 1
வாங்குவார் 2
வாங்குவான் 2
வாங்குவானை 1
வாங்குவேன் 1
வாச 39
வாசக 1
வாசகங்கள் 2
வாசகங்களும் 1
வாசகத்தை 1
வாசகம் 31
வாசகமும் 1
வாசகமே 1
வாசம் 12
வாசமும் 1
வாசல் 1
வாசல்-தோறும் 1
வாசலின் 2
வாசவன் 10
வாசவன்-தானும் 1
வாசி 15
வாசிகள் 3
வாசிப்பாடு 1
வாசியின் 6
வாசியும் 7
வாசியே 4
வாசியை 1
வாசியோடு 1
வாசுகி 4
வாசுகியோடும் 1
வாட்களும் 1
வாட்டம் 2
வாட்டினார் 1
வாட்டினேன் 1
வாட்டும் 1
வாடல் 1
வாடல 1
வாடா 1
வாடி 2
வாடிய 2
வாடினார் 1
வாடினை 1
வாடுகின்றன 1
வாடும் 1
வாடும்படி 1
வாடை 15
வாடையின் 1
வாடையும் 2
வாடையே 2
வாடையோடு 1
வாண்மையே 1
வாணர் 1
வாணரும் 1
வாணாள் 1
வாணியின் 2
வாணியும் 1
வாணுதற்கு 1
வாத 1
வாதம் 2
வாதமும் 1
வாதவி-தன் 1
வாதியர் 1
வாம் 13
வாம 15
வாமம் 1
வாய் 319
வாய்-கொடு 1
வாய்-தொறும் 8
வாய்-தோறும் 3
வாய்-நின்று 1
வாய்-வழி 1
வாய்_மலர் 1
வாய்_முழை 1
வாய்க்கு 1
வாய்க்குமோ 1
வாய்கள் 3
வாய்கள்-தொறும் 1
வாய்களால் 1
வாய்களில் 1
வாய்களும் 2
வாய்களை 5
வாய்கொடு 1
வாய்கொண்டு 1
வாய்ச்சியர் 10
வாய்த்த 3
வாய்த்தவர் 1
வாய்த்தார் 1
வாய்த்தானையும் 1
வாய்த்திலரால் 1
வாய்த்துளர் 1
வாய்தல் 1
வாய்தலில் 1
வாய்ந்த 4
வாய்ந்தன 1
வாய்ந்து 1
வாய்ப்புடை 1
வாய்முகத்தின் 1
வாய்முகம் 1
வாய்மை 31
வாய்மைக்கு 2
வாய்மைக்கும் 1
வாய்மையன் 1
வாய்மையாய் 1
வாய்மையால் 8
வாய்மையான் 3
வாய்மையினாய் 1
வாய்மையும் 5
வாய்மையே 1
வாய்மையை 1
வாய்மொழி 6
வாய்மொழியால் 1
வாய்மொழியே 1
வாய்விட்டு 1
வாய்விடா 1
வாய்வைத்தான் 1
வாய 5
வாயகத்து 1
வாயது 2
வாயர் 4
வாயவளும் 1
வாயள் 2
வாயன் 2
வாயன 3
வாயார் 2
வாயால் 24
வாயாவோ 1
வாயாள் 4
வாயாறு 1
வாயிட்டு 1
வாயிடும் 1
வாயிடை 9
வாயில் 64
வாயில்-தொறும் 1
வாயில்-தோறும் 1
வாயில்-நின்று 1
வாயில்கள் 2
வாயில்கள்-தோறும் 2
வாயிலாய் 1
வாயிலில் 11
வாயிலின் 10
வாயிலும் 8
வாயிலூடு 4
வாயிலூடும் 1
வாயிலே 2
வாயிலை 3
வாயிலொடு 1
வாயிலோ 1
வாயின் 19
வாயின்-வாய் 1
வாயின 3
வாயினர் 5
வாயினள் 3
வாயினன் 5
வாயினார் 2
வாயினால் 6
வாயினாள் 1
வாயினான் 4
வாயினிர் 1
வாயினில் 2
வாயினின் 1
வாயினும் 4
வாயினூடு 2
வாயினை 1
வாயினையும் 1
வாயினோடும் 1
வாயு 2
வாயும் 13
வாயுவின் 3
வாயுவேகன் 1
வாயுள் 1
வாயூடு 3
வாயே 1
வாயை 4
வாயையும் 1
வாயொடு 1
வாயோடும் 1
வார் 134
வார்_முகம் 1
வார்க்கவே 1
வார்க்குறு 1
வார்த்தது 1
வார்த்து 3
வார்த்தை 29
வார்த்தைகள் 1
வார்த்தையின் 2
வார்த்தையும் 4
வார்த்தையே 1
வார்த்தையை 3
வார்ந்த 4
வார்ந்து 3
வார 4
வாரண 2
வாரணங்களை 1
வாரணத்தினை 1
வாரணத்து 2
வாரணம் 11
வாரம் 4
வாரல் 1
வாரலிர் 1
வாரலென் 1
வாரலையோ 1
வாரவே 1
வாரா 5
வாராதாய் 1
வாராது 1
வாராதே 1
வாராதோ 1
வாராநின்றார் 1
வாராநின்றாரோ 1
வாராய் 2
வாராய்-ஆகில் 1
வாராயோ 3
வாரார் 2
வாரான் 2
வாரி 73
வாரிக்கு 1
வாரிக்கொண்டு 1
வாரிடை 1
வாரிய 2
வாரியில் 1
வாரியின் 6
வாரியும் 2
வாரியே 3
வாரியே-கொல் 1
வாரியொடு 1
வாரியோடு 1
வாரின் 1
வாரின 2
வாரினன் 1
வாரினும் 1
வாருணம் 1
வாரும் 9
வாரை 1
வாரொடு 2
வால் 59
வால்-கொடு 1
வால்-போல் 1
வால 1
வாலதி 1
வாலதிய 1
வாலம் 1
வாலால் 3
வாலி 59
வாலி-கொலாம் 1
வாலி-தன் 5
வாலி-தன்னை 1
வாலி-பால் 5
வாலி-மேல் 1
வாலி_சேய் 1
வாலிக்கும்மே 1
வாலிடை 4
வாலிடைப்பட்டும் 1
வாலிய 1
வாலியது 1
வாலியும் 7
வாலியே 1
வாலியை 8
வாலியையும் 2
வாலியொடு 1
வாலின் 11
வாலினால் 4
வாலினான் 1
வாலினும் 5
வாலினை 2
வாலுக 2
வாலுகத்தால் 1
வாலுகத்தோடு 1
வாலுகம் 1
வாலும் 5
வாலை 2
வாலொடு 1
வாலொடும் 1
வாலோடு 1
வாவலுற்றான் 1
வாவி 9
வாவி-தோறும் 1
வாவி-வாய் 1
வாவிகள் 2
வாவிகளும் 2
வாவியும் 1
வாவியூடு 1
வாவினான் 1
வாவு 2
வாவும் 6
வாவுவ 1
வாவுவான் 1
வாவுறு 1
வாவுறும் 1
வாழ் 48
வாழ்க்கை 32
வாழ்க்கை_நாள் 1
வாழ்க்கையள் 2
வாழ்க்கையன் 2
வாழ்க்கையாளை 1
வாழ்க்கையான் 1
வாழ்க்கையின் 3
வாழ்க்கையேமை 1
வாழ்க்கையை 3
வாழ்க 3
வாழ்கிலரால் 1
வாழ்கிலன் 2
வாழ்கிலான் 1
வாழ்கிலேன் 2
வாழ்கிற்பாரும் 1
வாழ்கின்ற 3
வாழ்கின்றார் 1
வாழ்கின்றானை 1
வாழ்த்த 10
வாழ்த்தலால் 1
வாழ்த்தவே 1
வாழ்த்தி 23
வாழ்த்தினர் 3
வாழ்த்தினன் 1
வாழ்த்தினார் 7
வாழ்த்தினாள் 1
வாழ்த்தினான் 3
வாழ்த்தினேன் 1
வாழ்த்து 7
வாழ்த்து-அரோ 1
வாழ்த்துவார் 1
வாழ்த்துற 1
வாழ்தர 1
வாழ்தரு 1
வாழ்தல் 3
வாழ்தி 8
வாழ்தி-போல் 1
வாழ்தியால் 1
வாழ்திரோ 1
வாழ்துமேல் 1
வாழ்துமோ 1
வாழ்ந்த 7
வாழ்ந்தது 1
வாழ்ந்தவன் 1
வாழ்ந்தவாறு 1
வாழ்ந்தன 2
வாழ்ந்தனள் 1
வாழ்ந்தனன் 1
வாழ்ந்தனெம் 1
வாழ்ந்தாய் 1
வாழ்ந்தான் 1
வாழ்ந்தானுக்கு 1
வாழ்ந்தானே 1
வாழ்ந்திலை 1
வாழ்ந்தே 1
வாழ்ந்தேம் 2
வாழ்ந்தேன் 1
வாழ்ந்தோம் 1
வாழ்நாட்கு 2
வாழ்நாள் 6
வாழ்நாளும் 1
வாழ்பவர் 1
வாழ்பவர்க்கு 1
வாழ்மைதான் 1
வாழ்வது 7
வாழ்வதே 1
வாழ்வதோ 1
வாழ்வர் 1
வாழ்வரேல் 1
வாழ்வரோ 1
வாழ்வன 1
வாழ்வன-போல் 1
வாழ்வாய் 1
வாழ்வார் 6
வாழ்வார்க்கு 1
வாழ்வாரும் 1
வாழ்வாரை 1
வாழ்வான் 1
வாழ்வானாம் 1
வாழ்விக்கும் 2
வாழ்விடம் 1
வாழ்வித்தீர் 2
வாழ்வித்து 1
வாழ்வின் 5
வாழ்வினன் 1
வாழ்வினின் 1
வாழ்வினை 5
வாழ்வு 34
வாழ்வும் 8
வாழ்வுற 1
வாழ்வெனே 1
வாழ்வெனோ 3
வாழ்வே 4
வாழ்வேற்கு 1
வாழ்வேன் 2
வாழ்வை 7
வாழ்வையும் 2
வாழ்வோர் 2
வாழ 6
வாழலாம் 1
வாழவோ 1
வாழா 2
வாழான் 1
வாழி 37
வாழிய 12
வாழியர் 3
வாழியாய் 8
வாழியார்க்கு 1
வாழியான் 1
வாழு 2
வாழுதி 3
வாழும் 42
வாழுமா 1
வாழுமால் 2
வாழுமோ 1
வாழேன் 5
வாழை 8
வாழைகள் 1
வாழையில் 1
வாள் 404
வாள்-கொடு 3
வாள்-தனின் 1
வாள்_கண் 1
வாள்_கணாள் 1
வாள்_நுதல் 7
வாள்கள் 3
வாள்களால் 3
வாள்களின் 2
வாள்களும் 1
வாள்களோடு 1
வாளங்கள் 1
வாளம் 2
வாளமே 1
வாளர் 2
வாளரம் 1
வாளவன் 2
வாளன் 1
வாளன 1
வாளா 10
வாளால் 21
வாளாலே 1
வாளான் 1
வாளி 137
வாளி-மேல் 1
வாளி-வாயிடை 1
வாளி_இனம் 1
வாளிக்கு 5
வாளிகள் 26
வாளிகளால் 1
வாளிகளின் 1
வாளிடை 2
வாளிதான் 1
வாளியால் 13
வாளியான் 1
வாளியில் 1
வாளியின் 17
வாளியினால் 1
வாளியினான் 1
வாளியும் 7
வாளியே 1
வாளியை 5
வாளியொடும் 1
வாளியோடு 2
வாளில் 1
வாளிவாய்-தோறும் 1
வாளின் 16
வாளினர் 6
வாளினன் 3
வாளினால் 6
வாளினில் 1
வாளினின் 1
வாளினும் 1
வாளினை 3
வாளுக்கு 1
வாளுடை 1
வாளும் 25
வாளை 9
வாளை_மீன் 1
வாளைகள் 2
வாளையும் 1
வாளையே 1
வாளொடு 14
வாளொடும் 7
வாளோடு 1
வாளோடும் 2
வான் 308
வான்-கொலோ 1
வான்-தனில் 1
வான்-நின்று 1
வான்-நின்றும் 1
வான்-மிசை 1
வான்_அர_மகளிர் 1
வான்_அர_மகளிர்-தம் 1
வான்மீகன் 1
வான்மீகி 1
வான 60
வானக 5
வானகத்தினிடை 1
வானகத்து 3
வானகத்தை 1
வானகத்தோடும் 1
வானகம் 23
வானத்தவர் 1
வானத்தன 1
வானத்தார் 1
வானத்தில் 1
வானத்தின் 1
வானத்து 24
வானத்தும் 1
வானதோ 1
வானம் 39
வானமீன் 1
வானமும் 19
வானமே 8
வானயாற்று 1
வானர 92
வானர_கோனும் 1
வானர_மன்னன் 1
வானரங்கள் 4
வானரங்களும் 1
வானரத்தின் 1
வானரத்து 2
வானரத்தை 1
வானரம் 40
வானரமே 1
வானரர் 10
வானரர்க்கு 1
வானரரும் 2
வானரரை 2
வானராதிபர் 1
வானரேசர் 1
வானரேசனும் 1
வானரேந்திரன் 1
வானவ 1
வானவர் 122
வானவர்-தம் 2
வானவர்-தன்னை 1
வானவர்_பிரான் 1
வானவர்க்கு 7
வானவர்க்கும் 6
வானவர்கள் 6
வானவர்கள்-தாம் 1
வானவர்களோடும் 1
வானவரின் 1
வானவருக்கும் 1
வானவரும் 7
வானவரே 1
வானவரை 4
வானவரோடு 1
வானவன் 21
வானவனும் 2
வானவில் 1
வானவில்லொடும் 1
வானிடை 23
வானில் 33
வானிலும் 1
வானின் 28
வானின்-நின்று 1
வானினன் 1
வானினிடை 2
வானினிடையோர் 1
வானினில் 1
வானினும் 10
வானினூடு 1
வானினை 3
வானினோடு 1
வானுக்கு 1
வானுடை 1
வானும் 11
வானுள் 1
வானுளோர் 4
வானுளோர்கள் 2
வானுளோர்களும் 1
வானுளோர்களையும் 1
வானுளோரும் 2
வானுற 2
வானே 4
வானை 8
வானையும் 3
வானொடு 2
வானோ 1
வானோடும் 1
வானோர் 39
வானோர்கட்கு 1
வானோர்களும் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  வா (15)
ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பது போன்றது அம்மா - பால:10 1/4
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் - அயோ:3 111/4
துணைவா துணை வா என்றான் தோன்றால் தோன்றால் என்றான் - அயோ:4 54/4
சந்தம் கமழும் தோளாய் தழுவிக்கொள வா எனவே - அயோ:4 79/4
மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திடின் வா அது அன்றேல் - அயோ:4 147/3
மானவனும் மந்திரி சுமந்திரனை வா வென்று - அயோ:5 17/2
பொருந்துழி வா என தொழுது போயினான் - கிட்:11 136/4
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி - யுத்1:14 37/1
வருதியேல் வா வா என்பான் மேல் மலை ஒன்று வாங்கி - யுத்2:15 133/3
வருதியேல் வா வா என்பான் மேல் மலை ஒன்று வாங்கி - யுத்2:15 133/3
நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின் - யுத்2:15 255/3
வா நீ மயிடன் ஒரு வல் விசையில் - யுத்2:18 32/1
நல்லை போர் வா வா என்றான் நமனுக்கும் நமனாய் நின்றான் - யுத்3:27 90/4
நல்லை போர் வா வா என்றான் நமனுக்கும் நமனாய் நின்றான் - யுத்3:27 90/4
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் - யுத்3:29 50/1

 மேல்
 
  வாக்கிய (3)
முட்டு_இல் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய
 நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் - பால:2 26/1,2
வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் மேயினார் - பால:19 6/4
வறைக்கு அமைந்தன ஊனொடு வாக்கிய
 நறை குடங்கள் பெறான் கடை நக்குவான் - யுத்2:16 54/2,3

 மேல்
 
  வாக்கில் (1)
வாக்கில் பொய்யான் வரும் வரும் என்று உயிர் - யுத்4:41 49/3

 மேல்
 
  வாக்கிற்கு (1)
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் - ஆரண்:7 3/1

 மேல்
 
  வாக்கின் (2)
வாக்கின் தாக்குறும் ஒலியில் மாயுமே - பால:2 57/4
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ - யுத்4:41 82/3

 மேல்
 
  வாக்கினால் (11)
வாக்கினால் வரம் தர கொண்டு மைந்தனை - அயோ:11 64/1
வாக்கினால் அன்றியே உணர்ந்த மா தவன் - அயோ:12 4/2
வாக்கினால் உங்கள் வாழ்வையும் நாளையும் - ஆரண்:9 30/3
வாக்கினால் அன்னான் சொல்ல மாயையால் வஞ்ச மான் ஒன்று - ஆரண்:12 81/1
வாக்கினால் உரையாம் என களித்தன மான்கள் - கிட்:10 38/4
வாக்கினால் ஒரு மொழி வழங்குறாத முன் - கிட்:16 29/2
வாக்கினால் உரை-வைக்கலும் ஆகுமோ - சுந்:2 147/4
வாக்கினால் மனத்தினால் மற்று அறிவினால் அளக்க வாரா - யுத்1:3 155/3
வாங்குவார் இல்லை வாக்கினால் தெருட்டுவார் இல்லை - யுத்3:22 197/2
வாக்கினால் மாண்டார் என்ன வானர வீரர் முற்றும் - யுத்3:24 2/2
மனத்தினால் வாக்கினால் மறு உற்றேன் எனின் - யுத்4:40 71/2

 மேல்
 
  வாக்கினாளுடன் (1)
வந்தனன் மலர் அயன் வாக்கினாளுடன்
 அந்தரம் புகுந்தனன் அழகு காணவே - பால:23 82/3,4

 மேல்
 
  வாக்கினின் (1)
வாக்கினின் மனத்தின் கையின் மற்று இவர் நலியா வண்ணம் - யுத்1:9 38/3

 மேல்
 
  வாக்கு (3)
வாக்கு தேன் நுகர் மாக்களை மானுமே - பால:1 10/4
வாக்கு மாத்திரம் அல்லது வல்லியில் - பால:17 35/3
வாக்கு இழந்தது என்று அயர்வுறுவேன் செவி-தன்னொடு மாற்றாரால் - யுத்2:16 322/3

 மேல்
 
  வாக்கும் (1)
பளிக்கு வள்ளத்து வாக்கும் பசு நறும் தேறல் மாந்தி - பால:10 15/1

 மேல்
 
  வாக (1)
வாக மால் ஐயன் நின்று எனல் ஆகுமால் - பால:16 33/2

 மேல்
 
  வாகை (16)
மனத்து உறை காதலே வாகை கொண்டதே - பால:19 61/4
சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ - அயோ:4 134/3
வஞ்சி சென்று இறுத்தவன் வாகை மீ கொள - அயோ:11 106/3
வேதனை கொடுத்தன வாகை வேய்ந்தன - ஆரண்:7 36/4
கொண்டனென் வாகை என்று படைஞரை குறித்து சொன்னான் - ஆரண்:7 66/4
வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ - கிட்:10 99/4
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை - யுத்1:10 20/1
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி - யுத்2:15 155/3
மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை
 சூடினான் இராமன் பாதம் சூடிய தோன்றல் தம்பி - யுத்2:19 92/3,4
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் - யுத்2:19 172/3
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ - யுத்3:28 21/2
வாகை நாள் மலர் என்னும் மற்று ஓர் தலை - யுத்3:29 20/4
வாரணத்தினை நிறுத்தியே சூடினர் வாகை - யுத்3:30 21/4
புனைந்தனென் வாகை என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் - யுத்3:31 227/2
மலக்கம் உண்டாகின் ஆக வாகை என் வயத்தது என்றான் - யுத்4:34 17/4
வாகை மாலையும் மருங்கு உற வரி வண்டொடு அளவி - யுத்4:35 16/3

 மேல்
 
  வாகையாய் (2)
புனையும் வாகையாய் பொறுத்தி என் உரை என புகன்றான் - ஆரண்:7 72/4
வாகையாய் என்றனன் வரம்பு_இல் ஆற்றலான் - கிட்:16 18/4

 மேல்
 
  வாகையினான் (1)
புகை ஆடிய நாள் புனை வாகையினான்
 மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம் - யுத்2:18 60/2,3

 மேல்
 
  வாகையினீர் (1)
கொற்ற வாகையினீர் என கூறினான் - கிட்:13 11/4

 மேல்
 
  வாகையும் (1)
புறத்து இனி யார் திறம் புகழும் வாகையும் - கிட்:10 100/4

 மேல்
 
  வாகையே (1)
மாலினார் கெட வாகையே
 சூலமே கொடு சூடினான் - யுத்2:16 112/3,4

 மேல்
 
  வாங்க (7)
வாங்க_அரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான் - பால:2 1/1
மன்னற்கு அல்லார் வனம் போன மைந்தற்கு அல்லார் வாங்க_அரிய - அயோ:6 37/1
மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க
 கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் - கிட்:3 22/3,4
வாலி ஆர் உயிர் காலனும் வாங்க வில் - கிட்:11 29/1
மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேரின் வாங்க
 செம் மணி மகுடம் நீக்கி திருவடி புனைந்த செல்வன் - யுத்1:4 135/1,2
மலையை வேரொடும் வாங்க அன்று அங்கையால் வாரி - யுத்3:30 37/2
மன்றல் ஆகம் ஆம் காத்த மா மணி இன்று வாங்க - யுத்4:40 104/4

 மேல்
 
  வாங்க_அரிய (1)
மன்னற்கு அல்லார் வனம் போன மைந்தற்கு அல்லார் வாங்க_அரிய
 இன்னல் சிறையின் இடைப்பட்டார் இருந்தார் நின்ற அரும் தவனும் - அயோ:6 37/1,2

 மேல்
 
  வாங்க_அரும் (1)
வாங்க_அரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான் - பால:2 1/1

 மேல்
 
  வாங்கல் (2)
மாற்றம் துறந்தான் மறை நான்கு என வாங்கல் செல்லா - அயோ:4 137/2
வாவும் வாசிகள் தூங்கின வாங்கல் இல் - யுத்4:37 20/1

 மேல்
 
  வாங்கலம் (1)
வாங்கலம் என்று அழும் மாதரார் பலர் - சுந்:12 5/4

 மேல்
 
  வாங்கலின் (1)
பூண்டு உயர் வடம் இரு புடையும் வாங்கலின்
 நீண்டன கிடந்து என நிமிர்ந்த கையினான் - ஆரண்:15 12/3,4

 மேல்
 
  வாங்கா (1)
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா - யுத்2:18 167/3

 மேல்
 
  வாங்கா-வகை (1)
வாங்கும் சரம் வாங்கா-வகை அறுத்தான் அறம் மறுத்தான் - யுத்2:15 159/4

 மேல்
 
  வாங்கி (103)
மதியினை வாங்கி ஒப்பு காண்குவர் குறவர் மன்னோ - பால:16 6/4
ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி
 காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் - பால:16 12/3,4
மணியின் அணி நீக்கி வயங்கு ஒளி முத்தம் வாங்கி
 அணியும் முலையார் அகில் ஆவி புலர்த்தும் நல்லார் - பால:16 45/1,2
வள்ளத்தை மறித்து வாங்கி மணி நிற இதழின் வைத்தாள் - பால:19 18/4
வயிர வான் பூண் அணி வாங்கி நீக்கினான் - பால:19 40/2
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் - பால:24 35/4
வரி சிலை வாங்கி ஓர் வசையை நல்கிய - பால:24 43/2
ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் - அயோ:4 140/2
முருகு நாறு செந்தேனினை முழை-நின்றும் வாங்கி
 பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை - அயோ:10 10/2,3
நின்று வாங்கி உருகிய நெஞ்சினான் - அயோ:11 4/3
வாங்கி வாளொடு வாளி பெய் புட்டிலும் - ஆரண்:7 18/1
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் - ஆரண்:9 18/2
மரா மரம் கையில் வாங்கி வந்து எய்தினான் - ஆரண்:9 23/3
தறையிடை உகாத-முன்னம் தாங்கினன் தழுவி வாங்கி
 துறை-தொறும் தொடர்ந்து நின்று சமீரணன் துடைப்ப-மன்னோ - ஆரண்:10 15/3,4
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி
 வில் இட்டு உயர்ந்த நெடு மேகம் என பொலிந்தான் - ஆரண்:13 29/2,3
வாளால் ஒறுத்தான் சிலை வாயிடை நின்றும் வாங்கி
 தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை - ஆரண்:13 30/2,3
அறிந்தான் முனிந்து ஆண்டது ஓர் ஆடக தண்டு வாங்கி
 பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான் - ஆரண்:13 35/2,3
வைத்த மா நிதி மண்ணொடும் மறைந்தன வாங்கி
 பொய்த்துளோர் கொள திகைத்து நின்றானையும் போன்றான் - ஆரண்:13 72/3,4
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது - ஆரண்:14 79/1
மொய் கொள் வார் சிலை நாணினை முறை உற வாங்கி
 வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் - கிட்:4 15/3,4
மரத்தினால் அடித்து உரப்புவர் பொருப்பு_இனம் வாங்கி
 சிரத்தின்-மேல் எறிந்து ஒறுக்குவர் தெழிப்பர் தீ விழிப்பர் - கிட்:7 55/3,4
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி
 தொடுத்து நாணொடு தோள் உறுத்து இராகவன் துரந்தான் - கிட்:7 63/3,4
வரி சிலை குழைய வாங்கி வாய் அம்பு மருமத்து எய்தல் - கிட்:7 89/3
கற்பகம் கொடுக்க வாங்கி கலன் தெரிந்து அணிகின்றாரை - சுந்:2 107/4
அன்னவன்-தன்னை உம் கோன் அம்பு ஒன்றால் ஆவி வாங்கி
 பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் - சுந்:4 31/1,2
ஆயானை ஓர் அம்பினில் ஆர் உயிர் வாங்கி அன்பின் - சுந்:4 93/1
செறி குழல் சீதைக்கு அன்று ஓர் சிகாமணி தெரிந்து வாங்கி
 எறி கடல் ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் - சுந்:6 45/3,4
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் - சுந்:6 53/4
வில் இடு வேரம்-தன்னை வேரொடு வாங்கி வீச - சுந்:6 57/3
தேட அரு வேரம் வாங்கி இலங்கையும் சிதைத்தது அம்மா - சுந்:6 58/2
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு - சுந்:8 47/3
வார் மத கரிகளின் கோடு வாங்கி மா - சுந்:9 33/1
மா இரு நெடு வரை வாங்கி மண்ணில் இட்டு - சுந்:9 35/1
வைத்த பின் துகிலின் வைத்த மா மணிக்கு அரசை வாங்கி
 கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர - சுந்:14 46/1,2
மலைகளின் புரண்டு வீழ வள் உகிர் நுதியால் வாங்கி
 தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க - யுத்1:3 141/1,2
கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான - யுத்1:3 141/3
வயிர வாள் உறையின் வாங்கி வானகம் மறைக்கும் வட்ட - யுத்1:3 144/1
மலையினை மு முடி வாங்கி ஓங்கு நீர் - யுத்1:5 17/3
வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி
 அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க - யுத்1:5 53/3,4
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி
 தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் - யுத்1:5 64/3,4
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் - யுத்1:6 13/1
வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி
 திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும் - யுத்1:6 15/2,3
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும் - யுத்1:8 7/2
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி
 பிறங்கு இரும் கடலில் பெய்த போழ்தத்தும் பெரிய பாந்தள் - யுத்1:8 20/1,2
நல் நலம் ஆக வாங்கி நால் வகை சதுரம் நாட்டி - யுத்1:9 15/2
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி
 கால் உற வளைத்த காமன் வில் என காட்டிற்று அன்றே - யுத்1:9 19/3,4
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் - யுத்1:9 74/2
வெதிர் கொள் குன்று எலாம் வேரொடும் வாங்கி மேதினியை - யுத்1:11 33/1
வன் திறல் அரக்கன் மௌலி மணிகளை வலியால் வாங்கி
 பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் - யுத்1:12 32/3,4
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் - யுத்1:12 44/4
வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான் - யுத்1:12 47/2
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய் - யுத்2:15 60/3
வாங்கி வார் சிலை வானர மா படை - யுத்2:15 69/1
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் - யுத்2:15 129/4
திக்கு இரிதர போர் வென்ற சிலையினை வளைய வாங்கி
 சுக்கிரீவன்-தன் மார்பில் புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் - யுத்2:15 131/2,3
வருதியேல் வா வா என்பான் மேல் மலை ஒன்று வாங்கி
 சுருதியே அனைய தோளால் வீசினான் காலின் தோன்றல் - யுத்2:15 133/3,4
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி - யுத்2:15 135/1
மை வரை வாங்குவானை வரி சிலை வளைய வாங்கி
 கையினும் தோளின் மேலும் மார்பினும் கரக்க வாளி - யுத்2:15 136/2,3
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி
 வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் - யுத்2:15 137/2,3
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி
 தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் - யுத்2:15 196/3,4
முரண் தொகும் சிலை இமைப்பினில் முறையுற வாங்கி
 புரண்டு தோள் உற பொலன் கொள் நாண் வலம்பட போக்கி - யுத்2:15 239/1,2
மறு இலாதது ஓர் வடி கணை தொடுத்து உற வாங்கி
 இறுதி எய்தும் நாள் கால் பொர மந்தரம் இடையிட்டு - யுத்2:15 240/2,3
வன் திறல் இரு கரம் வாங்கி மாந்தியே - யுத்2:16 102/3
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி
 நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான் - யுத்2:16 179/2,3
நீண்டது ஓர் நெடும் திண் குன்றம் நில முதுகு ஆற்ற வாங்கி
 மாண்டனன் அரக்கன் தம்பி என்று உலகு ஏழும் வாழ்த்த - யுத்2:16 182/2,3
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி
 மடக்குவாய் உயிரை என்னா வீசினன் அதனை மைந்தன் - யுத்2:16 184/2,3
மலையினை கையின் வாங்கி மாருதி வயிர மார்பின் - யுத்2:16 193/2
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி
 எவ்வம் இல் ஆற்றலானை நோக்கி நின்று இனைய சொன்னான் - யுத்2:16 194/3,4
சூலம் ஒன்று அரக்கனும் வாங்கி தோன்றினான் - யுத்2:16 311/4
மா கூடு படர் வேலை மறி மகர திரை வாங்கி
 மேக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இரண்டு திக்கூடு - யுத்2:16 355/1,2
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி
 ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் - யுத்2:18 200/1,2
கால்முகம் குழைய வாங்கி சொரிகின்ற காளை வீரன்-பால் - யுத்2:18 203/2
நன்று என உவந்த வீரன் நான்முகன் படையை வாங்கி
 மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான் - யுத்2:18 204/1,2
மரம் ஒன்று விரைவின் வாங்கி வாய் மடித்து உருத்து வள்ளல் - யுத்2:18 210/1
முதுகு உற சென்று நின்ற கணை எலாம் முறையின் வாங்கி
 விதுவிதுப்பு ஆற்றலுற்றான் விளைகின்றது உணர்ந்திலாதான் - யுத்2:19 188/3,4
வட்ட வான் வயிர திண் தோள் மலைகளை உளைய வாங்கி - யுத்2:19 189/4
சீரிய அனலி தெய்வ படைக்கலம் தெரிந்து வாங்கி
 பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற - யுத்2:19 218/2,3
மானிடை கயலில் வாளில் மலரிடை நயனம் வாங்கி
 மேல் நடை அனைய மற்றும் நல் வழி நல்க வேண்டி - யுத்2:19 283/2,3
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி
 மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் - யுத்3:21 14/1,2
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி
 மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் - யுத்3:21 14/3,4
மன்னனும் முறுவல் செய்து வாய் அம்பு ஓர் ஆறு வாங்கி
 பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி - யுத்3:21 22/2,3
அன்று அவன் நாம வில் நாண் அலங்கல் தோள் இலங்க வாங்கி
 ஒன்று அல பகழி மாரி ஊழி தீ என்ன உய்த்தான் - யுத்3:21 33/1,2
கரந்தது வயிற்று கால வலம்புரி கையில் வாங்கி
 சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த - யுத்3:22 12/3,4
தன்னையே தொழுது வாழ்த்தி சரங்களை தெரிந்து வாங்கி
 பொன் மலை வில்லினான் தன் படைக்கலம் பொருந்த பற்றி - யுத்3:22 153/2,3
விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி
 கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் - யுத்3:24 11/3,4
துயல்வரு கனக நாணும் காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி
 புயல் பொரு கூந்தல் பார கற்றையின் புனையலுற்றார் - யுத்3:25 16/3,4
நீரினை கடக்க வாங்கி இலங்கையாய் நின்ற குன்றை - யுத்3:26 4/1
அம்பரத்து அமைந்த வல் வில் சம்பரன் ஆவி வாங்கி
 உம்பருக்கு உதவி செய்த ஒருவனுக்கு உதயம் செய்த - யுத்3:27 72/1,2
மாறு ஒரு குன்றம் வாங்கி மறுகுவான் மார்பில் தோளில் - யுத்3:27 94/1
வேல் ஒன்று வாங்கி விட்டான் வெயில் ஒன்று விழுவது என்ன - யுத்3:27 179/2
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி - யுத்3:28 12/2
மலை அறாது ஒழியாது என்னா வரி சிலை ஒன்று வாங்கி
 கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் - யுத்3:28 43/2,3
நிறை உற வாங்கி விட்டான் உலகு எலாம் நிறுத்தி நின்றான் - யுத்3:28 51/4
தூக்கிய தூணி வாங்கி தோளொடு மார்பை சுற்றி - யுத்3:28 68/1
வில்லினை தொழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில் நாண் மேரு - யுத்3:31 69/1
மருத்தின் காதலன் மார்பிடை அம்பு எலாம் வாங்கி
 இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன் - யுத்4:32 40/1,2
வைத்தது வாங்கி கொண்டு வருதலில் வருத்தம் உண்டோ - யுத்4:32 41/4
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி
 செல் ஒன்று கணைகள் ஐயன் சிந்தினான் செப்பி வந்த - யுத்4:37 15/2,3
பார வெம் படை வாங்கி இ பாதகன் - யுத்4:37 191/2
அந்தணன் படை வாங்கி அருச்சியா - யுத்4:37 192/2
மோதிரம் வாங்கி தன் முகத்தின்-மேல் அணைத்து - யுத்4:41 89/1
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும் - யுத்4:41 119/1
மரபுளோன் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான் மௌலி - யுத்4:42 16/4

 மேல்
 
  வாங்கிட (1)
வார் குலாம் முலை வைத்த கண் வாங்கிட
 பேர்கிலாது பிறங்கு முகத்தினான் - பால:14 30/1,2

 மேல்
 
  வாங்கிடின் (2)
இரை உண்டு துயில் சென்றார் வாங்கிடின் இறப்பம் என்பார் - யுத்2:19 168/2
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் - யுத்3:31 11/1

 மேல்
 
  வாங்கிய (22)
வாங்கிய துயர் உடை மன்னன் பின்னரும் - பால:5 97/1
இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை - பால:13 12/1
வாங்கிய மருங்குலை வருத்தும் கொங்கையர் - அயோ:4 191/1
வில்லி வாங்கிய சிலை என பொலி நுதல் விளக்கே - அயோ:10 13/1
கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை - அயோ:10 13/3
கல்லி வாங்கிய குழிகளை நிறைப்பன காணாய் - அயோ:10 13/4
தெள்ளிய அமுது எழ தேவர் வாங்கிய
 வெள் எயிற்று அரவம்தான் வேறு ஓர் நாகம்தான் - ஆரண்:15 9/1,2
தோளும் வாங்கிய தோமுடை யாக்கையை துறவா - ஆரண்:15 38/3
வாங்கிய சிலையினர் வழங்கினார் படை - சுந்:9 29/3
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய
 பரஞ்சுடர் ஒருவனை பொருவும் பான்மையான் - சுந்:11 2/3,4
வாங்கிய ஆழி-தன்னை வஞ்சர் ஊர் வந்ததாம் என்று - சுந்:14 43/1
வலம் கையில் வாள் சிவன் கொடுக்க வாங்கிய
 அலங்கல் அம் தோளவன் துணைவர் அந்தம்_இல் - யுத்1:5 32/2,3
மூரி வானரம் வாங்கிய மொய்ம் மலை - யுத்1:8 34/2
வாங்கிய மணிகள் அன்னான் தலை மிசை மௌலி மேலே - யுத்1:12 44/1
வாங்கிய வரி சிலை மற்றொன்றே-கொலாம் - யுத்2:15 116/4
வாங்கிய வரி வில் அன்ன மாலியவான் என்று ஓதும் - யுத்2:16 12/2
வாங்கிய சிரத்தின் மற்றை வயிர வான் கோட்டை வவ்வி - யுத்2:18 222/1
வாங்கிய கடல்-போல் நின்றான் அருவி நீர் வழங்கு கண்ணான் - யுத்2:18 261/4
வாங்கிய மருங்குல் மாதர் அனந்தரால் மயங்கி வந்தார் - யுத்2:19 280/4
மாயோன் நெடும் படை வாங்கிய வளை வாள் எயிற்று அரக்கன் - யுத்3:27 145/1
வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று - யுத்3:28 60/3
வாங்கிய உயிரினன் அனைய மைந்தனும் - யுத்4:40 66/2

 மேல்
 
  வாங்கின (3)
மயக்குறுத்து அமரரை வலியின் வாங்கின
 துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின - ஆரண்:7 46/2,3
வாங்கின கொண்டு பாரில் மண்டும் மால் யாறு மான - கிட்:10 29/2
வளையம் வன் கையில் வாங்கின வானரம் - யுத்2:15 6/4

 மேல்
 
  வாங்கினர் (1)
அருகு ஒன்றும் இல்லா-வண்ணம் வாங்கினர் அடுக்கி மற்றும் - கிட்:11 81/3

 மேல்
 
  வாங்கினள் (1)
வாங்கினள் முலை குவையில் வைத்தனள் சிரத்தால் - சுந்:4 66/1

 மேல்
 
  வாங்கினன் (11)
வேல் நகு சரமும் வில்லும் வாங்கினன் விரையலுற்றான் - ஆரண்:11 67/4
வாங்கினன் தேரிடை வைத்த மண்ணொடும் - ஆரண்:13 50/3
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த - கிட்:7 136/2
தொழுது வாங்கினன் சுற்றிய தூசினன் முற்ற - சுந்:5 84/1
தோளில் நாண் உற வாங்கினன் துரந்தனன் சுருதி - யுத்2:15 228/3
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் - யுத்2:15 241/1
மற்றும் வெம் படை வாங்கினன் வழங்குறா-முன்னம் - யுத்2:15 242/1
மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் - யுத்2:16 331/4
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு - யுத்2:18 166/1
வன் தாள் வயிர சிலை வாங்கினன் வானை வென்றான் - யுத்2:19 15/4
வட்ட வேல்-அது வலம்-கொடு வாங்கினன் வணங்கி - யுத்4:32 27/3

 மேல்
 
  வாங்கினார் (1)
பற்றி அ-வயின் பரிவின் வாங்கினார்
 சுற்றும் நான்மறை துறை செய் கேள்வியார் - அயோ:11 119/1,2

 மேல்
 
  வாங்கினாரை (1)
மங்கலம் நீங்கினாரை ஆர் உயிர் வாங்கினாரை
 நங்கை இ கடவுள் மானம் தாங்குறும் நவையிற்று அன்றால் - யுத்3:23 29/1,2

 மேல்
 
  வாங்கினாள் (1)
வாங்கினாள் தன் மலர்_கையில் மன்னனை முன்னா - சுந்:5 80/1

 மேல்
 
  வாங்கினான் (18)
சூத்திரம் இது என தோளின் வாங்கினான்
 ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை - பால:13 61/2,3
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான்
 மாறு அதிர் கழலினான் வாசி என்றனன் - பால:14 3/3,4
ஆத்த நாணின் அரு வரை வாங்கினான் - ஆரண்:7 17/4
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான்
 கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் - ஆரண்:7 108/2,3
தொடுத்து நின்று உயர் தோள் உற வாங்கினான்
 பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை - ஆரண்:9 14/2,3
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி - கிட்:7 73/2
வன்பு அடைத்த வரி சிலை வாங்கினான் - யுத்2:15 68/4
வல் நெடும் சூலத்தை வலத்து வாங்கினான்
 இன்னம் ஒன்று உரை உளது என்ன கூறினான் - யுத்2:16 89/3,4
வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் - யுத்2:16 228/4
வல் முகம் காண்பது ஓர் வாளும் வாங்கினான் - யுத்2:16 294/4
மா இரும் கேடகம் இடத்து வாங்கினான்
 பேய் இரண்டாயிரம் சுமந்து பேர்வது ஓர் - யுத்2:16 295/2,3
மற்று ஒரு வயிர வாள் கடிதின் வாங்கினான்
 முற்றினென் முற்றினென் என்று முன்பு வந்து - யுத்2:16 305/2,3
வாலி மைந்தன் ஓர் மால் வரை வாங்கினான்
 காலின் வந்த அரக்கனை கா இது - யுத்2:19 147/1,2
வாங்கினான் மலரின் மேலான் வானக மணி நீர் கங்கை - யுத்2:19 186/1
வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் - யுத்4:37 157/4
காமரத்தால் சிவன் கரத்து வாங்கினான் - யுத்4:37 159/4
மாறி மாறி வரி சிலை வாங்கினான்
 நூறு நூறினொடு ஐ_இருநூறு-அவை - யுத்4:37 187/1,2
மந்தரம் புரை தோள் உற வாங்கினான் - யுத்4:37 192/4

 மேல்
 
  வாங்கினென் (2)
வாங்கினென் இ அணி வருவித்தே எனா - கிட்:6 11/4
வாங்கினென் சீதையை என்னும் வன்மையால் - யுத்2:15 108/2

 மேல்
 
  வாங்கு (8)
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் - பால:3 9/2
வாங்கு வேய்ங்கழை துணித்தனன் மாணையின் கொடியால் - அயோ:9 36/1
வாங்கு வில்லன் வரும் வரும் என்று இரு - ஆரண்:14 10/1
நள்ளி வாங்கு கடை இள நவ்வியர் - கிட்:15 44/1
வாங்கு கோல வட வரை வார் சிலை - சுந்:3 21/2
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு
 அம்பொடும் துணிந்தன சிலையொடு அற்றன - யுத்3:22 52/3,4
அரிந்தன வடிம்பு பொன் கொண்டு அணிந்தன வாங்கு கண்ண - யுத்3:22 129/4
வாங்கு சிந்தையர் செய்கை மறந்துளார் - யுத்4:37 36/4

 மேல்
 
  வாங்குகின்ற (1)
வாங்குகின்ற வல கை ஓர் வாளியால் - ஆரண்:9 21/3

 மேல்
 
  வாங்குதல் (1)
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் - யுத்2:16 21/1

 மேல்
 
  வாங்குதி (4)
வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த - பால:24 31/2
மலைகுவென் வல்லைஆகின் வாங்குதி தனுவை என்றான் - பால:24 34/4
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் - யுத்3:27 8/4
வாங்குதி விரைந்து என மன்னன் வேண்டினான் - யுத்4:41 100/4

 மேல்
 
  வாங்குதியால் (1)
மாண்பால் உலகை வயிற்று ஒளித்து வாங்குதியால்
 ஆண்பாலோ பெண்பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ - ஆரண்:15 42/3,4

 மேல்
 
  வாங்குதும் (1)
வாங்குதும் துகில்கள் என்னும் மனம் இலர் கரத்தின் பல்-கால் - யுத்4:42 7/1

 மேல்
 
  வாங்குநர் (3)
வைத்தனர் வாங்குநர் யாவரோ எனா - பால:13 10/3
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர்
 இந்திரன் முதலிய அமரர் ஏனையோர் - கிட்:7 26/3,4
அங்கையின் வாங்குநர் எவரும் இன்றியே - சுந்:3 48/2

 மேல்
 
  வாங்கும் (9)
புவனம் அனைத்தையும் ஒரு தன் பூம் கணையால் உயிர் வாங்கும்
 அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் - ஆரண்:6 124/3,4
வைத்த சிந்தையர் வாங்கும் உயிர்ப்பிலர் - சுந்:2 168/2
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த - சுந்:12 114/3
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி - யுத்1:10 18/3
வர பல் நகம்-தன்னையும் வேரொடு வேண்டின் வாங்கும்
 சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் - யுத்1:11 31/3,4
வாங்கும் சரம் வாங்கா-வகை அறுத்தான் அறம் மறுத்தான் - யுத்2:15 159/4
வாங்கும் என்று இனைய சொன்னான் அவன் அது மனத்து கொண்டான் - யுத்2:16 41/4
வாங்கும் வாள் அரக்கன் ஆற்ற மனம் மகிழ்ந்து இனிதின் நோக்கி - யுத்2:17 48/2
வம்புறும் மறுவை பற்றி முயல் என வாங்கும் வண்ணம் - யுத்3:29 50/3

 மேல்
 
  வாங்கும்படி (1)
மறுகா-வகை வலித்தான் அது வாங்கும்படி வல்லான் - யுத்3:27 160/2

 மேல்
 
  வாங்குவது (1)
மா இரு ஞாலத்தை சுமப்ப வாங்குவது
 ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் - யுத்2:16 99/3,4

 மேல்
 
  வாங்குவார் (2)
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார்
 இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை - ஆரண்:7 117/2,3
வாங்குவார் இல்லை வாக்கினால் தெருட்டுவார் இல்லை - யுத்3:22 197/2

 மேல்
 
  வாங்குவான் (2)
மை உற உயிர் எலாம் இறுதி வாங்குவான்
 கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் - அயோ:13 8/1,2
வழுவி வீழ்வன கால்களின் வாங்குவான் - யுத்1:8 47/4

 மேல்
 
  வாங்குவானை (1)
மை வரை வாங்குவானை வரி சிலை வளைய வாங்கி - யுத்2:15 136/2

 மேல்
 
  வாங்குவேன் (1)
மனத்து மாசு என் உயிரொடும் வாங்குவேன் - யுத்4:41 58/4

 மேல்
 
  வாச (39)
வாச நாள் மலரோன் அன்ன மா முனி பணி மறாத - பால:7 53/1
வடகமும் மகர யாழும் வட்டினி கொடுத்து வாச
 தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு - பால:10 17/2,3
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல் - பால:10 80/1
மாலையும் இழையும் சாந்தும் சுண்ணமும் வாச நெய்யும் - பால:13 37/1
பந்தி அம் புரவி-நின்றும் பாரிடை இழிந்தோர் வாச
 குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த - பால:14 54/1,2
வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் - பால:15 18/2
ஊற்று ஆர் நறை நாள்_மலர் மாதர் ஒருங்கு வாச
 சேற்றால் விளையாத செந்தாமரை கைகள் நீட்டி - பால:17 19/1,2
வண்டு உண கமழும் சுண்ணம் வாச நெய் நானத்தோடும் - பால:18 5/1
உழலும் வாச மது மலர் ஓதியர் - பால:21 50/2
பண்டியில் நிறை வாச பனி மலர் கொணர்வாரும் - பால:23 28/1
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் - பால:23 30/3
இன மலர்_குலம் வாய் விரித்து இள வாச மாருதம் வீச முன் - அயோ:3 56/1
வந்தவள்-தன்னை சென்னி மண் உற வணங்கி வாச
 சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை - அயோ:3 108/1,2
வாவி விரி தாமரையின் மா மலரின் வாச
 காவி விரி நாள்_மலர் முகிழ்த்து அனைய கண்ணார் - அயோ:5 10/1,2
மணம் கிளர் மலர் வாச மாருதம் வர வீச - அயோ:9 15/1
கொடியினொடு இள வாச கொம்புகள் குயிலே உன் - அயோ:9 16/3
கோள் புரை இருள் வாச குழல் புரை மழை காணாய் - அயோ:9 17/3
மரவம் கிளர் கோங்கு ஒளிர் வாச வனம் - ஆரண்:2 1/4
மேனி நனி பெற்று விளை காமம் நிறை வாச
 தேனின் மொழி உற்று இனிய செவ்வி நனி பெற்று ஓர் - ஆரண்:6 26/2,3
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் - ஆரண்:10 90/2
வண்ண நறும் தாமரை மலரும் வாச குவளை நாள்_மலரும் - கிட்:1 24/1
வான் இழுக்கும் ஏல வாச மன்றல் நாறு குன்றமே - கிட்:7 8/4
வாச தாரவன் மார்பு எனும் மலை வழங்கு அருவி - கிட்:7 75/1
வாச மணம் நாறல் இல ஆன மணி வன் கால் - கிட்:10 76/2
மங்கல அணியை நீக்கி மணி அணி துறந்து வாச
 கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா - கிட்:11 51/1,2
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் - கிட்:12 36/4
மங்கையர்க்கு ஓதி வைத்த இலக்கணம் வண்ண வாச
 பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் - கிட்:13 61/1,2
வாவி உள பொய்கை உள வாச மலர் நாறும் - கிட்:14 38/1
பொற்பு அளவு இல்லா வாச புனை நறும் கலவை பூசி - சுந்:2 107/2
புழையும் வாச பொதும்பும் பொலன் கொள் தேன் - சுந்:6 28/3
வாச மை குழல் பற்ற மயங்கினார் - சுந்:13 19/3
புல்லினால் தொடுத்து வாச பூவினால் வேய்ந்துவிட்டான் - யுத்1:9 16/4
வானகத்து உறும் உருப்பசி வாச
 தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் - யுத்1:11 6/1,2
தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய - யுத்2:16 70/2
வாச தார் மாலை மார்பன் வாய் திறந்து அரற்றலுற்றான் - யுத்2:19 209/4
வாச தார் மாலை மார்ப வான் உறை கலுழன் வந்தான் - யுத்2:19 294/4
வாச நாள் மலரோன்-தன் உலகு அளவும் நிமிர்ந்தன மேல் வானம் ஆன - யுத்3:24 40/1
வாச நாள் மலரோன் சொல மான்முகன் - யுத்4:39 5/1
சிரத்து வாச வண்டு அலம்பிடு தெரிவை கேள் இது நீள் - யுத்4:41 32/1

 மேல்
 
  வாசக (1)
சொற்ற வாசக துணிவு உணர்ந்த பின் - அயோ:14 102/1

 மேல்
 
  வாசகங்கள் (2)
கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா - ஆரண்:6 62/2
அன்ன வாசகங்கள் கேளா அனல் உயிர்த்து அலங்கல் பொன் தோள் - யுத்3:27 79/1

 மேல்
 
  வாசகங்களும் (1)
அன்பினால் அவர் மொழிந்த வாசகங்களும் அவர்கள் - யுத்4:41 13/1

 மேல்
 
  வாசகத்தை (1)
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் - கிட்:1 29/1

 மேல்
 
  வாசகம் (31)
குருவின் வாசகம் கொண்டு கொற்றவன் - பால:6 17/1
வாசகம் வல்லார் முன் நின்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் - பால:17 6/4
மற்றவன் சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் மகனை - அயோ:1 41/1
என்ற வாசகம் சுமந்திரன் இயம்பலும் இறைவன் - அயோ:1 47/1
புகல நீர் புகன்ற இ பொம்மல் வாசகம்
 உகவையின் மொழிந்ததோ உள்ளம் நோக்கியோ - அயோ:1 78/2,3
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட - அயோ:3 112/3
ஆங்கு அ வாசகம் என்னும் அனல் குழை - அயோ:4 8/1
தஞ்சம் ஆக நீ தாங்கு என்ற வாசகம்
 நஞ்சமோ இனி நான் உயிர் வாழ்வெனோ - அயோ:4 9/2,3
இ திறத்த எனை பல வாசகம்
 உய்த்து உரைத்த மகன் உரை உட்கொளா - அயோ:4 26/1,2
தூய வாசகம் சொன்ன தோன்றலை - அயோ:11 114/1
மல்கிய கேகயன் மடந்தை வாசகம்
 நல்கியது அரிவையர் நடுவிற்கே-கொலாம் - அயோ:12 41/1,2
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உள் எழுந்து - அயோ:14 5/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டு உவந்து ஓங்கிட - ஆரண்:3 23/1
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உலகு எலாம் உலைய - ஆரண்:7 73/1
என்று இவை விளம்பிய இளவல் வாசகம்
 நன்று என நினைந்தனன் நடந்த நாயகன் - ஆரண்:15 10/1,2
வந்தனென் வந்தனென் என்ற வாசகம்
 இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன - கிட்:7 18/1,2
கூறிய வாசகம் கேட்டு கோது_இலான் - கிட்:16 32/1
வள்ளல் மொழி வாசகம் மன துயர் மறந்தாள் - சுந்:4 62/2
உத்தம எனா இனைய வாசகம் உரைத்தாள் - சுந்:4 70/4
மருளும் மன்னவற்கு யான் சொலும் வாசகம்
 அருளுவாய் என்று அடியின் இறைஞ்சினான் - சுந்:5 28/3,4
தோகையும் சில வாசகம் இன்னன சொன்னாள் - சுந்:5 75/4
தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ - சுந்:12 53/4
சிங்க ஏறு அனையான் சொன்ன வாசகம் செவி புகா-முன் - யுத்1:4 122/1
ஒன்ற வந்தன வாசகம் இனையன உரைத்தான் - யுத்2:15 250/4
வன் திறல் அரக்கன் அன்ன வாசகம் மனத்து கொள்ளா - யுத்2:17 70/1
மற்று அ வாசகம் கேட்டலும் மாலியவான் வந்து - யுத்3:30 39/1
முனிவரர் வாசகம் கேட்புறாத-முன் - யுத்4:40 38/1
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும் - யுத்4:41 14/1
சொன்ன வாசகம் பிற்பட சூரியன் மகனும் - யுத்4:41 16/1
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் - யுத்4:41 40/4
வந்த வாசகம் கூறி மேல் வான் வழி போனான் - யுத்4:41 44/4

 மேல்
 
  வாசகமும் (1)
மெய் ஆகிய வாசகமும் விதியும் - யுத்3:23 18/3

 மேல்
 
  வாசகமே (1)
வம்போ மரம் ஒன்று எனும் வாசகமே - யுத்1:3 111/4

 மேல்
 
  வாசம் (12)
வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் - பால:16 20/4
தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம்
 திணியும் இதழ் பித்திகை கத்திகை சேர்த்துவாரும் - பால:16 45/3,4
மன்றல் குளிர் வாசம் வயங்கு அனல் வாய் - பால:23 7/1
பூ நகு மணி வாசம் புனை நகர் அணிவீர் என்று - பால:23 19/3
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம்
 உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் - ஆரண்:5 2/1,2
வாசம் நாறு ஓதியாளை கண்டவன் வவ்வல் ஆற்றான் - ஆரண்:10 71/2
நேர் இழை மகளிர் கூந்தல் நிறை நறை வாசம் நீந்தி - ஆரண்:10 163/1
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன - யுத்1:8 17/3
வாய் உரைத்த கலவை களி வாசம்
 வேய் உரைப்பது என வந்து விளம்ப - யுத்1:11 15/3,4
வலம் கொள் பேர் உலகம் மேருவோடு உடன் மறிக்கும் மாருதி-தன் வாசம் நாறு - யுத்2:19 81/3
வாசம் கலந்த மரை நாள நூலின் வகை என்பது என்னை மழை என்று - யுத்2:19 263/1
வாசம் மென் கலவை சாந்து என்று இனையன மயக்கம்-தன்னால் - யுத்4:42 8/3

 மேல்
 
  வாசமும் (1)
மழையினை நீலம் ஊட்டி வாசமும் புகையும் ஆட்டி - யுத்2:19 282/1

 மேல்
 
  வாசல் (1)
வாசல் இட்ட எரி மணி மாளிகை - சுந்:13 2/1

 மேல்
 
  வாசல்-தோறும் (1)
வாசல்-தோறும் முறையின் வகுத்திரால் - யுத்2:15 1/4

 மேல்
 
  வாசலின் (2)
மானவற்கு இளையோன் வந்து உன் வாசலின் புறத்தான் சீற்றம் - கிட்:11 78/3
வாசலின் புறத்திடை நிறுவி வன்மையால் - சுந்:2 124/2

 மேல்
 
  வாசவன் (10)
வாசவன் முதலினோர் வணங்கி வாழ்த்துற - பால:5 102/2
வட திசை-கண் சதவலி வாசவன்
 மிடல் திசை-கண் வினதன் விறல் தரு - கிட்:13 10/2,3
வாசவன் முதலோர் வந்து மலையினும் இலங்கை வாழும் - கிட்:17 22/3
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம் - சுந்:2 120/2
வாசவன் வய குலிசமும் வருணன் வன் கயிறும் - சுந்:9 16/1
வாசவன் திருவும் கொண்டான் வழி_அலா வழி-மேல் செல்வான் - யுத்1:14 4/4
வாசவன் மாயன் மற்றை மலருளோன் மழு வாள் அங்கை - யுத்2:16 31/1
வாசவன் மலரின் மேலான் மழுவலான் மைந்தன் மற்று அ - யுத்2:17 21/1
வாசவன் சங்கை மாதலி வாய்வைத்தான் - யுத்4:37 31/4
வரத்து வாசவன் வணங்குறு சித்திரகூடம் - யுத்4:41 32/3

 மேல்
 
  வாசவன்-தானும் (1)
வாசவன்-தானும் ஈண்டு வந்தனர் மகிழ்ந்து நோக்கி - ஆரண்:16 4/2

 மேல்
 
  வாசி (15)
மாறு அதிர் கழலினான் வாசி என்றனன் - பால:14 3/4
மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே - பால:14 47/4
சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் - சுந்:8 8/2
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி - சுந்:10 8/4
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன - யுத்2:18 113/4
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த - யுத்3:20 25/4
பேர் வீரனை வாசி பிடித்தவனை - யுத்3:20 84/2
போர் மேலினன் வாசி எனும் பொறியான் - யுத்3:20 94/4
முழங்கின யானை வாசி ஒலித்தன முரசின் பண்ணை - யுத்3:21 11/1
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் - யுத்3:22 7/3
வான யாறுகள் வாசி வாய் நுரையொடு மயங்கி - யுத்3:22 99/2
நில் அடா நில்லு நில்லு நீ அடா வாசி பேசி - யுத்3:27 90/1
தலை விழுந்தவா விழுந்த தாய வாசி தாள் அறும் - யுத்3:31 81/2
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை - யுத்3:31 132/3
தேரும் மதமாவும் வரை ஆளியொடு வாசி மிகு சீயம் முதலா - யுத்3:31 146/1

 மேல்
 
  வாசிகள் (3)
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி - பால:15 10/1
மாருதம் நிரைத்த என வாசிகள் நிரைத்தார் - பால:15 14/4
வாவும் வாசிகள் தூங்கின வாங்கல் இல் - யுத்4:37 20/1

 மேல்
 
  வாசிப்பாடு (1)
வாசிப்பாடு அழியாத மனத்தினான் - சுந்:3 98/2

 மேல்
 
  வாசியின் (6)
மா துறு மாடம்-தோறும் வாசியின் பந்தி-தோறும் - சுந்:2 99/2
வழங்கு தேர்களின் இடிப்பொடு வாசியின் ஆர்ப்பும் - சுந்:9 10/1
வார் மத கரியினின் தேரின் வாசியின்
 மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின - சுந்:9 42/2,3
வாரணத்து எதிர் வாசியின் நேர் வய - யுத்2:15 44/1
வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின்
 கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை - யுத்2:18 103/2,3
கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ - யுத்3:31 19/2

 மேல்
 
  வாசியும் (7)
வளை முகத்தன வாசியும் வந்தவே - அயோ:11 11/4
தேரும் பாகரும் வாசியும் செம் முக - யுத்2:15 61/1
படுத்த வாசியும் பதாகையும் பாழ்பட - யுத்2:15 64/4
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த - யுத்2:15 233/4
மற்று எலாம் நிற்க வாசியும் மானமும் மறத்துறை வழுவாத - யுத்2:16 321/1
மையல் தார் கரியும் தேரும் வாசியும் மற்றும் அற்றார் - யுத்2:19 99/3
சூழி பெற்ற மா அழுந்தும் வாசியும் சுரிக்குமால் - யுத்3:31 94/2

 மேல்
 
  வாசியே (4)
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே - அயோ:3 62/4
வளை குளப்பின் மணி நிற வாசியே - சுந்:13 17/4
வரதன் அன்று உவந்து ஏறிய வாசியே - யுத்2:19 143/4
வரம் துணிந்த வீரர் போரின் முந்த உந்து வாசியே - யுத்3:31 85/4

 மேல்
 
  வாசியை (1)
வாசியை பார்க்கும் இ மண்ணை பார்க்குமால் - யுத்2:16 293/3

 மேல்
 
  வாசியோடு (1)
வெறித்து இரிந்த வாசியோடு சீய மாவும் மீளியும் - யுத்3:31 78/1

 மேல்
 
  வாசுகி (4)
மந்தர நெடு வரை மத்து வாசுகி
 அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் - கிட்:7 26/1,2
திரைக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது தேவர் - சுந்:11 60/3
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் - யுத்1:11 3/4
வடவை தீயினில் வாசுகி கான்ற மா கடுவை - யுத்3:30 27/1

 மேல்
 
  வாசுகியோடும் (1)
மந்தரத்தினொடும் வாசுகியோடும்
 சுந்தர பெரிய தோள்கள் திரித்தான் - யுத்1:11 24/3,4

 மேல்
 
  வாட்களும் (1)
கூடு உறை நீக்கிய குருதி வாட்களும்
 ஆடவர் பெயர்-தொறும் ஆசை யானையின் - கிட்:10 9/2,3

 மேல்
 
  வாட்டம் (2)
வண்ணமும் இலைகளாலே காட்டலால் வாட்டம் தீர்ந்தேன் - பால:13 46/2
வாட்டம் தரும் நெஞ்சினன் ஆய் நின் தாள் வணங்கா வானோர் - அயோ:4 81/3

 மேல்
 
  வாட்டினார் (1)
வாட்டினார் வனத்தில் உள்ளார் மானிடர் என்ற வார்த்தை - ஆரண்:12 82/3

 மேல்
 
  வாட்டினேன் (1)
வாட்டினேன் என்னை கொல்ல வந்தார்களை - சுந்:12 104/2

 மேல்
 
  வாட்டும் (1)
வாட்டும் கலுழன் என வன் தலை பத்தின் மீதும் - ஆரண்:13 24/2

 மேல்
 
  வாடல் (1)
வாடல் மென் மலரே ஒத்த ஆர்ப்பு ஒலி வருதலோடும் - யுத்3:25 18/4

 மேல்
 
  வாடல (1)
வாடல நறவு அறாத வயின்வயின் வயங்கும் மாதோ - பால:16 11/4

 மேல்
 
  வாடா (1)
வருந்தினை மனமும் தோளும் வாடினை நாளும் வாடா
 பெரும் தவம் உடைய ஐயா என் உற்ற பெற்றி என்றான் - யுத்2:16 13/3,4

 மேல்
 
  வாடி (2)
மனம் நெகும்படி வாடி ஓர் வாள்_நுதல் - பால:21 26/2
வாடி போயினன் நீ இனி வஞ்சனை மதியால் - யுத்4:32 35/2

 மேல்
 
  வாடிய (2)
வாடிய கையர் ஆகி மன்னவற்கு உரைப்ப பின்னும் - யுத்2:16 47/3
வாடிய இல்லையால் உணர்த்துமாறு உண்டோ - யுத்4:40 74/2

 மேல்
 
  வாடினார் (1)
வாடினார் தோள் எலாம் வளர மற்று அவர் எலாம் - கிட்:4 21/4

 மேல்
 
  வாடினை (1)
வருந்தினை மனமும் தோளும் வாடினை நாளும் வாடா - யுத்2:16 13/3

 மேல்
 
  வாடுகின்றன (1)
வாடுகின்றன மருளுறு காதலின் மயங்கி - கிட்:10 39/2

 மேல்
 
  வாடும் (1)
வாடும் வகை சோரும் மயங்குறுமால் - ஆரண்:14 74/3

 மேல்
 
  வாடும்படி (1)
பல காலும் தம் மெய் நனி வாடும்படி நோற்றார் - பால:10 29/2

 மேல்
 
  வாடை (15)
மை வான் நிறத்து மீன் எயிற்று வாடை உயிர்ப்பின் வளர் செக்கர் - பால:10 66/1
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் - ஆரண்:10 90/2
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி - ஆரண்:10 99/1
தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை
 வீறிய பொழுது பூளை வீ என வீவன் அன்றே - ஆரண்:12 59/3,4
கூதிர் வாடை வெம் கூற்றினை நோக்கினன் - ஆரண்:14 15/1
விழுங்குறு பேய் என வாடை வீங்கிற்றே - கிட்:10 12/4
வாடை ஆய் கூற்றினாரும் உருவினை மாற்றி வந்தார் - கிட்:10 59/3
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் - கிட்:10 71/3
மந்தாரம் உந்து மகரந்தம் மணந்த வாடை
 செந்தாமரை வாள் முகத்தில் செறி வேர் சிதைப்ப - சுந்:1 62/1,2
போக்கினுக்கு இடையூறு ஆக புயலொடு பொதிந்த வாடை
 தாக்குற தகர்ந்து சாயும் கலம் என தக்கது அன்றே - சுந்:1 78/3,4
தழல் வீசி உலாவரு வாடை தழீஇ - சுந்:4 5/1
மலை_தலை கால மாரி மறித்து எறி வாடை மோத - யுத்2:19 197/1
நல் பெரு வாடை உற்ற மரங்களின் நடுக்கம் எய்தா - யுத்3:26 57/2
வாடை நாலு பாலும் வீச மாசு மேக மாலை வெம் - யுத்3:31 82/1
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல - யுத்3:31 202/3

 மேல்
 
  வாடையின் (1)
மழைத்த மேகம் வீழ்வ என்ன வான மானம் வாடையின்
 சுழித்து வந்து வீழ்வ என்ன மண்ணின் மீது துன்னுமால் - யுத்3:31 96/1,2

 மேல்
 
  வாடையும் (2)
வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும்
 மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி - அயோ:3 58/2,3
வாம மா மதியும் பனி வாடையும்
 காமனும் தனை கண்டு உணரா-வகை - ஆரண்:6 74/1,2

 மேல்
 
  வாடையே (2)
மந்த மந்த நடந்தது வாடையே - அயோ:14 14/4
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே - கிட்:10 109/4

 மேல்
 
  வாடையோடு (1)
மழை வாடையோடு ஆடி வலிந்து உயிர்-மேல் - கிட்:10 54/1

 மேல்
 
  வாண்மையே (1)
வாண்மையே பெற்ற வன் திறல் ஆடவர் - பால:7 38/2

 மேல்
 
  வாணர் (1)
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே - யுத்1:9 11/1

 மேல்
 
  வாணரும் (1)
அல்லா நெடும் பெரும் தேவரும் மறை வாணரும் அஞ்சி - யுத்4:37 51/1

 மேல்
 
  வாணாள் (1)
வாணாள் அளித்தி முடியாமல் நீதி வழுவாமல் நிற்றி மறையோய் - யுத்2:19 254/1

 மேல்
 
  வாணியின் (2)
வங்கியம் பல தேன் விளம்பின பாணி முந்துறு வாணியின்
 பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை - அயோ:3 64/1,2
வாணியின் நாரதன் செவியின் வார்க்கவே - ஆரண்:10 13/4

 மேல்
 
  வாணியும் (1)
மருள் இல் வாணியும் வல்லவர் மூவர்க்கும் - அயோ:2 19/2

 மேல்
 
  வாணுதற்கு (1)
வாணுதற்கு அமைந்த கண்ணின் மணி என வயங்குவானை - யுத்1:4 131/4

 மேல்
 
  வாத (1)
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில் - ஆரண்:1 6/3

 மேல்
 
  வாதம் (2)
மா வாதம் சாய்த்த மராமரமே போல்கின்றார் - அயோ:4 95/4
திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம்
 மண்டுற வீரர் எல்லாம் வருவது போவதாக - யுத்2:16 44/1,2

 மேல்
 
  வாதமும் (1)
மூசிய உயிர்ப்பு எனும் முடுகு வாதமும்
 வாசலின் புறத்திடை நிறுவி வன்மையால் - சுந்:2 124/1,2

 மேல்
 
  வாதவி-தன் (1)
மாய_வினை வாள் அவுணன் வாதவி-தன் வன்மை - ஆரண்:3 38/3

 மேல்
 
  வாதியர் (1)
மாலையின் மலர் புரை சமய வாதியர்
 சூலையின் திருக்கு அலால் சொல்லுவோர்க்கு எலாம் - யுத்1:3 77/2,3

 மேல்
 
  வாம் (13)
ஆடு வாம் புரவியின் குரத்தை யாப்பன - பால:3 55/1
வாம் பரி வேள்வியும் மகாரை நல்குவது - பால:5 90/1
வாம் பரி விரி திரை கடலை வள்ளுவன் - பால:14 8/1
சுழி கொள் வாம் பரி துள்ள ஓர் தோகையாள் - பால:14 31/1
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் - ஆரண்:7 83/3
துனையும் வாம் பரி தேரினன் தூடணன் சொன்னான் - ஆரண்:8 1/4
வாம் பரி தானையோடு வளைத்து அதன் மறனை மாற்றி - சுந்:8 1/3
மரம் கிடந்தன மலை குவை கிடந்தன வாம் என மாறாடி - யுத்2:16 312/2
வாம் பரி மதமா மான் தேர் வாள் எயிற்று அரக்கர் மான - யுத்2:19 57/1
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி - யுத்3:20 45/2
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த - யுத்3:22 96/4
வாம் புனல் பரவை ஏழும் இறுதியின் வளர்ந்தது என்னா - யுத்3:30 2/3
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல - யுத்3:31 202/3

 மேல்
 
  வாம (15)
வாம மாளிகை மலை ஆக மன்னற்கு - பால:4 7/3
வாம மேகலையாரிடை வாலதி - பால:14 39/1
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை - பால:24 45/2
வாம மேகலை மங்கையரால் வரும் - அயோ:2 29/2
வாம மா மதியும் பனி வாடையும் - ஆரண்:6 74/1
வாம மால் வரை மரன் இவை மடிதர வயவர் - ஆரண்:13 77/3
வாம மேகலை வானவர் மங்கையர் - கிட்:13 14/1
வள்ளை கத்தரிகை வாம மயிர் வினை கருவி என்ன - கிட்:13 53/1
வாம கூட சுடர் மணி வயங்குறும் - கிட்:14 11/3
வாம நறையின் துறை மயங்கினர் மறந்தார் - சுந்:2 159/1
வாம வில் வல்லையம் கணையம் மற்று உள - யுத்2:16 100/3
வாம போர் வய பிசாசனும் பனசனும் மலைந்தார் - யுத்3:20 49/4
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் - யுத்3:27 32/1
வாம மந்திர தொழில் மறந்து மற்று அவன் - யுத்3:27 57/3
வாம பெரும் தோள் மேலன வதனத்தன வயிர - யுத்3:27 115/2

 மேல்
 
  வாமம் (1)
வாமம் மேகலை மங்கையோடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா - அயோ:3 53/2

 மேல்
 
  வாய் (319)
சாறு பாய் ஓதை வேலை சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை - பால:2 3/2
ஆலை_வாய் கரும்பின் தேனும் அரி தலை பாளை தேனும் - பால:2 9/1
வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ - பால:2 9/4
பண்கள் வாய் மிழற்றும் இன் சொல் கடைசியர் பரந்து நீண்ட - பால:2 10/1
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை - பால:2 10/2
மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர் - பால:2 11/3
மாலை வாய் அமுது ஒழுகு மக்களை - பால:2 58/2
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ - பால:3 17/2
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது - பால:3 23/1
குல கொடி மாதர் வாய் குமுதம் நாறுவ - பால:3 57/2
வந்து இளையவரொடு வாவி ஆடி வாய்
 செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது - பால:3 68/2,3
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை - பால:5 35/3
ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய்
 பூங்கொடியீர் ஏகும் என தொழுது இறைஞ்சி இரதம் மிசை போயினாரே - பால:5 36/3,4
கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய்
 தாமரை மலர் முக தரள வாள் நகை - பால:5 45/2,3
மாகதர்கள் அரு மறை நூல் வேதியர்கள் வாழ்த்து எடுப்ப மதுர செ வாய்
 தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன - பால:5 55/2,3
தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய்
 காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர் - பால:5 86/2,3
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் - பால:7 8/4
பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் - பால:7 32/3
மன்னும் பல் உயிர் வாரி தன் வாய் பெய்து - பால:7 42/1
தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் - பால:7 51/2
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் - பால:10 66/2
வாள் நிலா முறுவல் கனி வாய் மதி - பால:11 6/3
அல் ஆழி கரை கண்டான் ஆயிர வாய் மணி விளக்கம் அழலும் சேக்கை - பால:11 17/3
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் - பால:12 17/1
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் - பால:12 22/4
வண்ண மாத்துவர் வாய் கனி வாய்ச்சியர் - பால:14 49/2
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய்
 விறலியரோடு நல் யாழ் செயிரியர் புரவி மேலார் - பால:14 60/1,2
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று - பால:14 65/1
பண் மலர் பவள செ வாய் பனி மலர் குவளை அன்ன - பால:16 3/1
பானல் அம் கண்கள் ஆட பவள வாய் முறுவல் ஆட - பால:16 20/1
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை - பால:17 4/3
வாசகம் வல்லார் முன் நின்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் - பால:17 6/4
தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும் - பால:18 5/3
வண்ண வாய் குவளை வாள் கண் மருங்கு இலா கரும்பின் அன்னார் - பால:18 7/2
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய்
 கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் - பால:18 13/1,2
செய்ய வாய் வெளுப்ப கண் சிவப்பு உற - பால:18 19/1
மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி - பால:19 8/3
நச்சு வேல் கரும் கண் செ வாய் நளிர் முகம் மதுவுள் தோன்ற - பால:19 11/2
பால் உள பவள செ வாய் பல் வளை பணைத்த வேய் தோள் - பால:19 60/1
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 14/1
வண்ண வாய் ஒரு வாள்_நுதல் மானிடற்கு - பால:21 25/1
மன்றல் குளிர் வாசம் வயங்கு அனல் வாய்
 மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய - பால:23 7/1,2
மண்டபம் வையமும் வானும் வாய் மடுத்து - பால:23 46/3
எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ - பால:24 9/2
வயிர பணை துணிய தொடு வடி வாய் மழு உடையான் - பால:24 12/4
ஒளி வாய் மழு உடையாய் பொர உரியாரிடை அல்லால் - பால:24 20/3
காதல் பொங்கிட கண் பனி உகுத்திட கனி வாய்
 சீதை கொண்கனை திரு உறை மார்பகம் சேர்த்தான் - அயோ:1 58/3,4
தொண்டை வாய் கேகயன் தோகை கோயில் மேல் - அயோ:2 48/1
சிவந்த வாய் சீதையும் கரிய செம்மலும் - அயோ:2 62/1
வாய் கயப்பு உற மந்தரை வழங்கிய வெம் சொல் - அயோ:2 70/1
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய்
 சீதை தந்தை உன் தாதையை தெறுகிலன் இராமன் - அயோ:2 81/1,2
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும் - அயோ:3 27/1
வாய் தந்தேன் என்றேன் இனி யானோ அது மாற்றேன் - அயோ:3 33/1
இன மலர்_குலம் வாய் விரித்து இள வாச மாருதம் வீச முன் - அயோ:3 56/1
வாய் அடங்கின என்ன வந்து குவிந்த வண் குமுதங்களே - அயோ:3 57/4
பாகு இயல் பவள செ வாய் பணை முலை பரவை அல்குல் - அயோ:3 72/1
தொண்டை வாய் மடந்தைமாரின் சொல்ல மற்று அவரும் சொல்ல - அயோ:3 83/3
குன்று இவர் தோளினானை தொழுது வாய் புதைத்து கூறும் - அயோ:3 84/4
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை - அயோ:3 108/2
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் - அயோ:4 47/1
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ - அயோ:4 97/1
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி - அயோ:4 105/3
வாய் தந்தன கூறுதியோ மறை தந்த நாவால் - அயோ:4 131/2
நீட்டில களிறு கை நீரின் வாய் புதல் - அயோ:4 207/1
மானம் அரவின் வாய் தீய வளை வான் தொளை வாள் எயிற்றின்-வழி - அயோ:6 34/1
பால் பாய்வன நறை பாய்வன மலர் வாய் அளி படர - அயோ:7 8/2
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் - அயோ:8 12/4
மாலை வாய் நியமம் செய்து மரபுளி இயற்றி வைகல் - அயோ:8 20/1
வேலை வாய் அமுது அன்னாளும் வீரனும் விரித்த நாணல் - அயோ:8 20/2
மாலை வாய் பாரின் பாயல் வைகினர் வரி வில் ஏந்தி - அயோ:8 20/3
காலை வாய் அளவும் தம்பி இமைப்பிலன் காத்து நின்றான் - அயோ:8 20/4
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல - அயோ:9 5/1
உவரி_வாய் அன்றி பாற்கடல் உதவிய அமுதே - அயோ:10 5/1
கை வணத்த வாய் கிள்ளை தந்து அளிப்பன காணாய் - அயோ:10 34/4
வாய் ஒளி மழுங்க தன் மலர்ந்த தாமரை - அயோ:11 45/1
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக - அயோ:11 66/3
கீண்டிலென் வாய் அது கேட்டும் நின்ற யான் - அயோ:11 70/3
ஆனனம் கமலத்து அன்ன மின் அன்ன அமுத செம் வாய்
 தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் - அயோ:13 59/1,2
கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய்
 தீது இல் தெய்வ மடந்தையர் சேடியர் - அயோ:14 13/2,3
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் - அயோ:14 60/4
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து - ஆரண்:1 19/2
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய்
 வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா - ஆரண்:1 20/2,3
வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும் - ஆரண்:1 25/3
அழுது வாய் குழறி ஆர் உயிர் அழுங்கி அலையா - ஆரண்:1 40/1
வல் வாய் மடியா வயிர படையான் - ஆரண்:2 13/4
வாய் வெரீஇ அலமரும் மறுக்கம் நீங்கினார் - ஆரண்:3 5/2
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள - ஆரண்:6 22/3
ஊன் சுட உணங்கு பேழ் வாய் உணர்வு இலி உருவில் நாறும் - ஆரண்:6 51/1
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை - ஆரண்:6 87/1
வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி - ஆரண்:6 130/2
வாய் புலர்ந்து அழிந்த மெய்யின் வருத்தத்த வழியில் யாண்டும் - ஆரண்:7 57/1
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய்
 வேலும் அற்றன அற்றன வில்லொடு பல்லம் - ஆரண்:7 76/3,4
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய்
 மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் - ஆரண்:7 94/3,4
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய்
 நாய் ஏறின தலை மேல் நெடு நரி ஏறின எரி கால் - ஆரண்:7 100/1,2
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வால் ஏறினர் வந்தார் - ஆரண்:7 100/3
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய்
 ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான் - ஆரண்:9 11/1,2
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய்
 ஆயிரம் வடி கணை இராமனும் அறுத்தான் - ஆரண்:9 11/3,4
சேலையால் செறிய வாய் புதைத்த செங்கையன் - ஆரண்:10 17/2
நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் - ஆரண்:10 27/4
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு - ஆரண்:11 6/3
சிந்துர பவள செ வாய் முறுவலன் சிகர செவ்வி - ஆரண்:11 69/3
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா - ஆரண்:13 17/2
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் - ஆரண்:13 64/1
வல் வாய் அரக்கன் உரை ஆகும் என்ன மதியாள் மறுக்கம் உறுவாள் - ஆரண்:13 66/2
மந்திர இமையவர் குருவின் வாய் மொழி - ஆரண்:13 110/3
தொண்டை அம் சே ஒளி துவர்த்த வாய் அமுது - ஆரண்:14 97/2
வயிற்றிடை வாய் எனும் மகர வேலையான் - ஆரண்:15 11/4
வவ்விய தன் கையின் வளைத்து வாய் பெயும் - ஆரண்:15 21/3
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் - ஆரண்:15 39/3
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் - கிட்:1 29/1
திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே - கிட்:1 29/2
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய்
 தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ - கிட்:1 29/3,4
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ - கிட்:1 29/4
தன் கன்று கண்டு அன்ன தன்மைய தறுகண் பேழ் வாய்
 மின் கன்றும் எயிற்று கோள் மா வேங்கை என்று இனையவேயும் - கிட்:2 10/1,2
வால் செலாத வாய் அலது இராவணன் - கிட்:3 41/3
வையம் நுங்கிய வாய் இதழ் துடித்தது மலர் கண் - கிட்:3 70/3
உலைய வாய் முழை திறந்து உதிர ஆறு ஒழுக மா - கிட்:5 11/2
வாய் திறந்து ஆர்த்தது வள்ளல் ஓங்கிய - கிட்:6 1/2
அடித்தலங்கள் கொட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு தோள் - கிட்:7 12/2
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு - கிட்:7 20/1
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின - கிட்:7 20/2
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று - கிட்:7 53/1
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச - கிட்:7 53/2
வரி சிலை குழைய வாங்கி வாய் அம்பு மருமத்து எய்தல் - கிட்:7 89/3
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் - கிட்:10 90/4
மனத்தினின் உலகு எலாம் வகுத்து வாய் பெயும் - கிட்:10 97/1
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின் - கிட்:11 76/1
சீல மங்கையர் வாய் என தீம் கனி - கிட்:13 18/3
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் - கிட்:13 47/1
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே - கிட்:13 49/4
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ - கிட்:13 61/3
வாய் செலல் நன்று என மனத்தின் எண்ணினார் - கிட்:14 24/3
உண்ண ஆம்பல் இன் அமிழ்தம் ஊறு வாய்
 வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக - கிட்:15 12/2,3
பண் உறு கிளவி செ வாய் படை உறும் நோக்கினாளை - கிட்:15 26/3
கொடிறு தாங்கிய வாய் குழு நாரை வாழ் - கிட்:15 47/1
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் - கிட்:17 17/4
பேழ் வாய் ஒர் அரக்கி உருக்கொடு பெட்பின் ஓங்கி - சுந்:1 54/1
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க - சுந்:1 54/2
நீள் வாய் விசும்பும் தனது உச்சி நெருக்க நின்றாள் - சுந்:1 54/4
ஓர்ந்தானும் உவந்து ஒருவேன் நினது ஊழ் இல் பேழ் வாய்
 சேர்ந்து ஏகுகின்றேன் வலையாம் எனின் தின்றிடு என்றான் - சுந்:1 57/3,4
புக்கால் நிறையாத புழை பெரு வாய் திறந்து - சுந்:1 58/2
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் - சுந்:1 58/4
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் - சுந்:1 71/1
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின் - சுந்:1 71/3
மாண்டாள் அரக்கி அவள் வாய் வயிறு-காறும் - சுந்:1 74/1
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை - சுந்:2 5/2
தேறல் மாந்தினர் தேன் இசை மாந்தினர் செ வாய்
 ஊறல் மாந்தினர் இன உரை மாந்தினர் ஊடல் - சுந்:2 29/1,2
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் - சுந்:2 63/4
மலர்_கையால் மாடத்து உம்பர் மழையின் வாய் பொத்துவாரை - சுந்:2 103/4
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற - சுந்:2 106/2
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி - சுந்:2 109/1
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய்
 வால் எயிற்று ஊறு தீம் தேன் மாந்தினர் மயங்குவாரை - சுந்:2 110/3,4
கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி - சுந்:2 113/3
அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என - சுந்:2 126/2
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் - சுந்:2 188/4
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் - சுந்:2 200/3
உண்டது தெவிட்டி பேழ் வாய் கடைகள்-தோறு ஒழுகி பாயும் - சுந்:2 209/3
பன்னி வாய் புலர்ந்து உணர்வு தேய்ந்து ஆர் உயிர் பதைப்பாள் - சுந்:3 14/4
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப - சுந்:3 75/4
அளை உறும் அரவும் அமுது வாய் உகுப்ப அண்டமும் வையமும் அளப்ப - சுந்:3 84/4
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி - சுந்:3 85/3
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த - சுந்:3 87/1
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் - சுந்:3 88/3
சார்தரும் கடுவின் எயிறு உடை பகு வாய் அனந்தனும் தலை தடுமாற - சுந்:3 90/3
வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த - சுந்:3 131/2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய்
 குன்று இற தெழித்து உரப்பின குறிப்பது என் காமத்தின் - சுந்:3 133/2,3
தொண்டை வாய் மயிலினை தொழுது தோன்றினான் - சுந்:4 22/4
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய்
 நாரம் உண்டு அலர்ந்த செம் கேழ் நளினம் என்று உரைக்க நாணும் - சுந்:4 52/1,2
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால் - சுந்:4 80/1
தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய் - சுந்:6 40/1
பீரிடும் உருவர் தெற்றி பிணங்கிடு தாளர் பேழ் வாய்
 ஊர் இடு பூசல் ஆர உளைத்தனர் ஓடி உற்றார் - சுந்:6 55/2,3
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர - சுந்:6 60/3
மல்லொடு மலை மலை தோளரை வளை வாய்
 பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் - சுந்:8 32/1,2
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ - சுந்:8 47/4
ஓய்வு_இல புரவி வாய் உதிரம் கால்வன - சுந்:9 40/3
பாகு இயல் கிளவி செ வாய் படை விழி பணைத்த வேய் தோள் - சுந்:10 13/3
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய்
 தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் - சுந்:10 30/1,2
சென்றான் வன் திறல் அயில் வாய் அம்புகள் தெரிகின்றான் விழி எரிகின்றான் - சுந்:10 31/4
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் - சுந்:10 41/2
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் - சுந்:10 42/3
வம்பு இயல் சிலையை நோக்கி வாய் மடித்து உருத்து நக்கான் - சுந்:11 5/2
மண்ணுளே நோக்கி நின்று வாய் மடித்து உருத்து மாயா - சுந்:11 17/3
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் - சுந்:12 80/1
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ - சுந்:14 3/2
மடித்தது மணி வாய் ஆவி வருவது போவது ஆகி - சுந்:14 48/3
தலை மேல் கொண்ட கற்பினாள் மணி வாய் எள்ள தனி தோன்றி - யுத்1:1 6/3
வாய் தந்தன சொல்லி வணங்கினனால் - யுத்1:3 113/4
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் - யுத்1:3 144/4
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற - யுத்1:3 149/1
துப்பு உற சிவந்த வாய் நினைந்து சோர்குவான் - யுத்1:4 24/3
தண் நிற பவள வாய் இதழை தன் பொதி - யுத்1:4 31/3
அழிந்தது என்று அறனும் தன் வாய் ஆவலம் கொட்டிற்று அன்றே - யுத்1:4 147/4
மணி பழுத்து அமைந்த வாய் மறக்க வல்லனோ - யுத்1:5 12/4
குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப - யுத்1:6 25/1
மழை_குலம் கதறின வருணன் வாய் உலர்ந்து - யுத்1:6 57/1
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் - யுத்1:8 16/2
மறம் கிளர் மான யானை வயிற்றின ஆக வாய் சோர்ந்து - யுத்1:8 20/3
வாய் சொரி இப்பியோடும் வலம்புரி உமிழ்ந்த முத்தம் - யுத்1:8 25/4
பல் நெடும் காதத்தேயும் சுட வல்ல பவள செ வாய்
 அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ - யுத்1:9 22/3,4
வாய் தெரிந்து உணரா-வண்ணம் கழறுவார் வணங்கி மாய் - யுத்1:9 32/3
கொள்ள வாய் வெருவும் கொடும் கூற்று அனா - யுத்1:9 56/4
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய்
 மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம் - யுத்1:11 6/2,3
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய்
 கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட - யுத்1:11 14/3,4
வாய் உரைத்த கலவை களி வாசம் - யுத்1:11 15/3
பையுயிர்த்து அயரும் பேழ் வாய் பல் தலை பரப்பினாலும் - யுத்1:13 2/2
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய்
 பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி - யுத்1:14 18/2,3
வாய் தரத்தக்க சொல்லி என்னை உன் வசஞ்செய்வாயேல் - யுத்1:14 29/1
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக - யுத்2:15 74/1
அன்ன காலை அயிந்திர வாய் முதல் - யுத்2:15 82/1
வாழிய உலகு எலாம் வளைத்து வாய் இடும் - யுத்2:15 101/3
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய்
 சொல் கொண்டும் மயிரின் புன் தோல் தோள் கொண்டும் தள்ளி வெள்ளி - யுத்2:15 139/1,2
என்று உரைத்து எயிற்று பேழ் வாய் எரி உக நகை செய்து யாணர் - யுத்2:15 140/1
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய - யுத்2:15 184/2
மண்ணும் வானமும் மற்றைய பிறவும் தன் வாய் பெய்து - யுத்2:15 224/3
ஆர்ப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் - யுத்2:15 236/1
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை - யுத்2:16 9/3
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் - யுத்2:16 10/1
வேல் நகு நெடும் கண் செ வாய் மெல் இயல் மிதிலை வந்த - யுத்2:16 11/3
சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன் - யுத்2:16 14/2
சொரிந்த சோரி தன் வாய் வர தூங்குவான் - யுத்2:16 57/4
கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால் - யுத்2:16 126/3
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி - யுத்2:16 205/3
கண்டனன் வதனம் வாய் கண் கை கால் என - யுத்2:16 274/1
மடித்த வாய் கொழும் புகை வழங்க மாறு இதழ் - யுத்2:16 275/1
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி - யுத்2:16 342/3
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் - யுத்2:17 16/4
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க - யுத்2:17 20/3
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து - யுத்2:17 31/2
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் - யுத்2:17 36/4
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் - யுத்2:17 52/4
இரும்பு இயல் வயிர வாளி இடறிட எயிற்று பேழ் வாய்
 பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன - யுத்2:17 58/2,3
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி - யுத்2:17 60/2
மழு வாய் நிகர் வெம் சொல் வழங்குதலும் - யுத்2:18 53/2
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே - யுத்2:18 88/4
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய்
 வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் - யுத்2:18 151/1,2
மரம் ஒன்று விரைவின் வாங்கி வாய் மடித்து உருத்து வள்ளல் - யுத்2:18 210/1
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன் - யுத்2:18 245/2
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க - யுத்2:18 245/3
பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் - யுத்2:18 245/4
வான மகளிரும் தம் வாய் திறந்து மாழ்கினார் - யுத்2:18 273/4
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய்
 தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் - யுத்2:19 67/2,3
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய்
 நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் - யுத்2:19 84/3,4
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி - யுத்2:19 102/4
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை - யுத்2:19 193/3
வாச தார் மாலை மார்பன் வாய் திறந்து அரற்றலுற்றான் - யுத்2:19 209/4
கல்லுவென் வேரோடு என்னும் பவள வாய் கறிக்கும் கற்றோர் - யுத்2:19 224/3
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய்
 இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் - யுத்2:19 282/3,4
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து - யுத்3:20 30/2
பலரும் வாய் மடித்து உயிர் துறந்தார்களை பார்த்தார் - யுத்3:20 65/2
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் - யுத்3:20 72/3
போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப - யுத்3:21 13/4
மன்னனும் முறுவல் செய்து வாய் அம்பு ஓர் ஆறு வாங்கி - யுத்3:21 22/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய்
 அன்றிலின் உருவம் ஆய அணி வகுத்து அமைந்து நின்றான் - யுத்3:22 11/3,4
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம் - யுத்3:22 29/3
படைக்கலங்களும் பரு மணி பூண்களும் பரு வாய்
 இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப - யுத்3:22 97/1,2
வான யாறுகள் வாசி வாய் நுரையொடு மயங்கி - யுத்3:22 99/2
படுகள பரப்பை நோக்கி பாழி வாய் மடித்து நூழில் - யுத்3:22 128/1
மார்பினும் தோளின்-மேலும் வாளி வாய் மடுத்த வாயில் - யுத்3:22 130/1
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் - யுத்3:22 136/3
வாய் மடித்து இரண்டு கையும் முறுக்கி தன் வயிர செம் கண் - யுத்3:24 10/1
பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக - யுத்3:24 12/3
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய்
 மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண் - யுத்3:25 4/2,3
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் - யுத்3:25 7/4
தொழுகுவார் துயில்வர் துள்ளி தூங்குவர் துவர் வாய் இன் தேன் - யுத்3:25 13/2
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர - யுத்3:25 15/2
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி - யுத்3:27 123/1
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய்
 வல்லியம் முனிந்தால்-அன்னான் வருக தேர் தருக என்றான் - யுத்3:28 12/3,4
வணங்குவார் வாழ்த்துவார் தன் வடிவினை நோக்கி தம் வாய்
 உணங்குவார் உயிர்ப்பார் உள்ளம் உருகுவார் வெருவலுற்ற - யுத்3:28 16/1,2
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ - யுத்3:28 22/1
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் - யுத்3:28 44/1
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி - யுத்3:28 51/3
அழுந்துற மடித்த பேழ் வாய் தலை அடியுறை ஒன்று ஆக - யுத்3:28 65/4
தாக்கிய பகழி கூர் வாய் தடிந்த புண் தழும்பும் இன்றி - யுத்3:28 68/3
வாய் பிறந்தும் உயிர்ப்பின் வளர்ந்தும் வான் - யுத்3:29 6/1
அயர்த்தனள் அரிதின் தேறி வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் - யுத்3:29 46/4
வள்ளி அம் மருங்குல் செ வாய் மாதர்-மேல் வைத்த போது - யுத்3:29 57/3
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் - யுத்3:31 9/4
தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ - யுத்3:31 16/4
நஞ்சு வாய் இட்டால் அன்ன அமுது அன்றோ நம்மை அம்மா - யுத்3:31 47/3
மதம் புலர்ந்த நின்ற வீரர் வாய் புலர்ந்த மா எலாம் - யுத்3:31 77/2
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின் - யுத்3:31 92/3
வாய் விளித்து எழு பல் தலை வாளியில் - யுத்3:31 133/1
எண் வாய் உற மொய்த்தன இன் நறை உற்று - யுத்3:31 206/3
உண் வாய் வரி வண்டு_இனம் ஒத்தனவால் - யுத்3:31 206/4
வாய் படைத்துடையார் எல்லாம் வாழ்த்தினார் வணக்கம் செய்தார் - யுத்3:31 228/4
அரக்கன் ஏகினன் வீடணன் வாய் திறந்து அரற்றி - யுத்4:32 37/1
பூ வாய் வாளி செல் எறி காலை பரி பொன்ற - யுத்4:33 8/1
மா வாய் திண் தேர் மண்டுதலால் நீர் மறி வேலை - யுத்4:33 8/3
மழுவின் கூர் வாய் வன் பல் இடுக்கின் வய வீரர் - யுத்4:33 10/1
நகை பிறக்கின்ற வாயன் நாக்கொடு கடை வாய் நக்க - யுத்4:34 25/1
வேலை_வாய் வந்து வெய்யவர் அனைவரும் விடியும் - யுத்4:35 12/1
பகுத்த பல் வள குன்றினில் முழை அன்ன பகு வாய்
 வகுத்த வான் கடை கடை-தொறும் வளை எயிற்று ஈட்டம் - யுத்4:35 13/1,2
வாய் மடுக்கும் மா வடவையின் வயிற்றின் வன் காற்றின் - யுத்4:35 19/3
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி - யுத்4:36 1/1
மன் நெடும் தேர் என்று உன்னி வாய் மடித்து எயிறு தின்றான் - யுத்4:37 3/2
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை - யுத்4:37 12/1
வக்கிலா திசைகளும் உதிரம் வாய் வழி - யுத்4:37 65/3
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை - யுத்4:37 122/1
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் - யுத்4:37 128/3
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி - யுத்4:37 139/1
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற - யுத்4:37 139/4
துளங்கினன் வாய் வழி உதிரம் தூவுவான் - யுத்4:37 158/4
வாய் நிறைந்தன கண்கள் மறைந்தன - யுத்4:37 168/1
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர - யுத்4:38 3/4
அரக்கியர் வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதையே - யுத்4:38 13/4
மறந்திலையோ இனும் எமக்கு உன் வாய்_மலர் - யுத்4:38 20/2
மரங்களும் மலைகளும் உருக வாய் திறந்து - யுத்4:38 21/3
துப்பு உற செய்ய வாய் மணி தோகை-பால் - யுத்4:40 1/3
பாகு அடர்ந்து அமுது பில்கும் பவள வாய் தரள பத்தி - யுத்4:40 31/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி - யுத்4:40 33/3
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் - யுத்4:40 35/2
அனைவரும் வாய் திறந்து அரற்றினார்-அரோ - யுத்4:40 56/4
வாய் திறந்து அரற்றின மறைகள் நான்கொடும் - யுத்4:40 67/3
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய்
 விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு - யுத்4:40 70/2,3
வாய் திறந்து எழுந்து ஆர்த்தன உயிர் எலாம் வழுத்தி - யுத்4:40 115/4
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய்
 நொவ் இடை மயில் அனாட்கு நுவன்றுழி வருணன் நோனாது - யுத்4:41 24/2,3
அழுகின்ற வாய் எலாம் ஆர்த்து எழுந்தன - யுத்4:41 88/1

 மேல்
 
  வாய்-கொடு (1)
பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் - யுத்3:27 148/4

 மேல்
 
  வாய்-தொறும் (8)
உருண்ட வாய்-தொறும் பொன் உருள் உரைத்து உரைத்து ஓடி - பால:15 8/3
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை - சுந்:7 39/4
நிறம் செருக்குற வாய்-தொறும் நெருப்பு உமிழ்கின்றான் - சுந்:7 57/4
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய - யுத்1:2 100/2
வண்டு இரிந்தன வாய்-தொறும் முட்டையை - யுத்2:15 8/3
வெடித்த வாய்-தொறும் பொங்கின மீ செல - யுத்3:29 9/4
துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன - யுத்4:37 143/2
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும்
 வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன - யுத்4:37 146/1,2

 மேல்
 
  வாய்-தோறும் (3)
வல் வாய்-தோறும் வெம் கனல் பொங்க மதி வானில் - சுந்:2 85/3
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி - யுத்4:37 139/1
எல் வாய்-தோறும் எய்தின என்னா எதிர் எய்தான் - யுத்4:37 141/3

 மேல்
 
  வாய்-நின்று (1)
குருதி வாய்-நின்று ஒழுகவும் கூசலன் - யுத்2:15 77/1

 மேல்
 
  வாய்-வழி (1)
பொழிந்த நெய் ஆகுதி வாய்-வழி பொங்கி - பால:13 26/1

 மேல்
 
  வாய்_மலர் (1)
மறந்திலையோ இனும் எமக்கு உன் வாய்_மலர்
 திறந்திலை விழித்திலை அருளும் செய்கிலை - யுத்4:38 20/2,3

 மேல்
 
  வாய்_முழை (1)
பார்த்து எயிறு தின்று பகு வாய்_முழை திறந்து ஓர் - பால:7 32/3

 மேல்
 
  வாய்க்கு (1)
பவர்ந்த வாள் நுதலினால் தன் பவள வாய்க்கு உவமை பாவித்து - கிட்:13 50/3

 மேல்
 
  வாய்க்குமோ (1)
வாழ்மைதான் அறம் பிழைத்தவர்க்கு வாய்க்குமோ - யுத்1:4 10/4

 மேல்
 
  வாய்கள் (3)
பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க - யுத்3:22 14/3
தெழித்த வாய்கள் செல்லலுற்ற தாள்கள் தோள்கள் செல்லினை - யுத்3:31 83/2
பாம தொல் நீர் அன்ன நிறத்தோர் பகு வாய்கள்
 தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற - யுத்4:33 12/2,3

 மேல்
 
  வாய்கள்-தொறும் (1)
மடித்த பில வாய்கள்-தொறும் வந்து புகை முந்த - ஆரண்:10 49/1

 மேல்
 
  வாய்களால் (1)
மகன்-வயின் இரங்குறும் மகளிர் வாய்களால்
 அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள் - அயோ:4 176/2,3

 மேல்
 
  வாய்களில் (1)
வட்ட வாய்களில் வதிந்தன வருண சாமரைகள் - யுத்2:16 214/4

 மேல்
 
  வாய்களும் (2)
எரிந்தன உரும் எலாம் இருவர் வாய்களும்
 சொரிந்தன குருதி தாம் இறையும் சோர்ந்திலார் - யுத்2:16 261/3,4
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா - யுத்3:27 110/2

 மேல்
 
  வாய்களை (5)
கொவ்வை நோக்கிய வாய்களை இந்திர கோபம் - பால:15 9/1
வாளின் வாய்களை ஈ வளைக்கின்றன வயவர் - ஆரண்:7 70/1
வகிர் படுத்து உரக்கும் பற்றி வாய்களை பிளக்கும் வன் தோல் - யுத்1:3 138/1
என்ன என்ன எயிற்று அகல் வாய்களை
 தின்ன தின்ன எரிந்தன திக்கு எலாம் - யுத்2:15 89/3,4
பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே - யுத்3:20 61/4

 மேல்
 
  வாய்கொடு (1)
விழையும் போகமே இங்கு இது வாய்கொடு விளம்பின் - சுந்:2 25/3

 மேல்
 
  வாய்கொண்டு (1)
வாய்கொண்டு சொற்றற்கு ஏற்ற வலி கொண்டு பலி உண் வாழ்க்கை - யுத்2:18 230/1

 மேல்
 
  வாய்ச்சியர் (10)
குதை வரி சிலை நுதல் கொவ்வை வாய்ச்சியர்
 பதயுக தொழில்-கொடு பழிப்பு_இலாதன - பால:3 48/1,2
தித்தியாநின்ற சொல் சிவந்த வாய்ச்சியர்
 உத்தராசங்கம் இட்டு ஒளிக்கும் கூற்றமே - பால:14 16/3,4
வண்ண மாத்துவர் வாய் கனி வாய்ச்சியர்
 திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி - பால:14 49/2,3
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட - பால:15 1/3
பாகு அடர்ந்த பனி கனி வாய்ச்சியர்
 வேகடம் செய் மணி என மின்னினார் - பால:18 22/3,4
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர்
 தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார் - பால:21 30/1,2
தொண்டை வாய்ச்சியர் நிறையொடும் நாணொடும் தொடர்ந்த - அயோ:1 54/3
செய்ம் மறந்தன புனல் சிவந்த வாய்ச்சியர்
 கைம் மறந்தன பசும் குழவி காந்து எரி - அயோ:4 205/1,2
தித்தியாநின்ற செம் கிடை வாய்ச்சியர்
 முத்த வாள் நகை முள் எயிற்று ஊறு தேன் - கிட்:11 20/1,2
சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சியர் பலரையும் தெரிந்து - சுந்:2 136/2

 மேல்
 
  வாய்த்த (3)
வழங்கியே ஈர்_அறு திங்கள் வாய்த்த பின் - பால:5 82/2
வாய்மை சால் அறிவின் வாய்த்த மந்திர மாந்தரோடும் - கிட்:9 8/1
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி - யுத்1:5 64/3

 மேல்
 
  வாய்த்தவர் (1)
வலங்களும் வரங்களும் தவத்தின் வாய்த்தவர் - யுத்1:5 32/4

 மேல்
 
  வாய்த்தார் (1)
மற்று உடையர்தாம் உளரோ வாள் அரக்கன் அன்றியே தவத்தின் வாய்த்தார் - யுத்1:4 99/4

 மேல்
 
  வாய்த்தானையும் (1)
வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் - யுத்2:18 172/3

 மேல்
 
  வாய்த்திலரால் (1)
வார் காத்த வன முலையார் மணி வயிறு வாய்த்திலரால்
 நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் - பால:12 18/2,3

 மேல்
 
  வாய்த்துளர் (1)
வாய்த்துளர் அன்னவை உணரும் மாண்பினால் - யுத்1:4 92/2

 மேல்
 
  வாய்தல் (1)
கொற்ற வாய்தல் செயல் குறித்த வாயினான் - ஆரண்:15 17/4

 மேல்
 
  வாய்தலில் (1)
வடக்கு வாய்தலில் வச்சிரமுட்டியும் - யுத்2:15 83/1

 மேல்
 
  வாய்ந்த (4)
வாய்ந்த நல் துகிலொடு வரிசைக்கு ஏற்பன - பால:5 93/2
வாய்ந்த நல் வேள்விக்கு வசிட்டன் மை அற - பால:23 83/3
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் - யுத்2:16 329/3
மல்லின் மா மாரி அன்ன தோளினான் மழையின் வாய்ந்த
 கல்லின் மா மாரி பெற்ற வரத்தினால் சொரியும்-காலை - யுத்3:28 40/1,2

 மேல்
 
  வாய்ந்தன (1)
மதியவன் கதிரின் குளிர் வாய்ந்தன
 கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே - யுத்1:8 61/3,4

 மேல்
 
  வாய்ந்து (1)
வாய்ந்து வாழ்வது மானிட வாழ்வு அன்றோ - சுந்:3 101/4

 மேல்
 
  வாய்ப்புடை (1)
வார் பொலி முரசின் ஓதை வாய்ப்புடை வயவர் ஓதை - யுத்4:37 5/1

 மேல்
 
  வாய்முகத்தின் (1)
அமிழ் பெரும் குருதி வெள்ளம் ஆற்று வாய்முகத்தின் தேக்கி - யுத்4:34 22/3

 மேல்
 
  வாய்முகம் (1)
வாய்முகம் வரி அரவு அனையன வருவ - யுத்4:37 90/4

 மேல்
 
  வாய்மை (31)
வரு கலை பிறவும் நீதி மனுநெறி வரம்பும் வாய்மை
 தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் - பால:5 30/1,2
மாறும் ஓர் அளவை சால் வாய்மை கூறினான் - அயோ:1 77/4
வண்டு உளர் தாரவன் வாய்மை கேட்ட மங்கை - அயோ:3 10/1
வையகம் முற்றும் நடந்த வாய்மை மன்னன் - அயோ:3 27/4
மறுப்பினும் அந்தரம் என்று வாய்மை மன்னன் - அயோ:3 28/2
வரிந்து ஆர் வில்லாய் வாய்மை வளர்ப்பான் வரம் நல்கி - அயோ:3 47/2
பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் - அயோ:4 80/3
பேராத வாய்மை பெரியோன் உரை செவியில் - அயோ:4 92/3
வாய்மை என்னும் ஈது அன்றி வையகம் - அயோ:14 113/1
மறக்க முற்றாத தன் வாய்மை காத்து அவன் - ஆரண்:4 19/1
வழு இலா வாய்மை மைந்தர் வனத்து உறை வருத்தம் நோக்கி - ஆரண்:5 3/3
ஏத்து வாய்மை இராமன் இளவலை - ஆரண்:7 17/1
வான் தொடர் மழை என வாய்மை யாவர்க்கும் - ஆரண்:7 127/2
நின்றால் அன்றோ நிற்பது வாய்மை நிலை அம்மா - ஆரண்:15 29/4
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் - கிட்:2 25/3
மறை திறம்பாத வாய்மை மன்னர்க்கு மனுவில் சொல்லும் - கிட்:7 80/3
ஒன்றும் இன்மை உன் வாய்மை உணர்த்துமால் - கிட்:7 117/4
வாய்மை சால் அறிவின் வாய்த்த மந்திர மாந்தரோடும் - கிட்:9 8/1
மாருதேயன் மற்று அவனும் வாய்மை சால் - கிட்:15 9/3
வல்லீர் வாய்மை வளர்க்கும் மாண்பினீர் - கிட்:16 48/4
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை
 சொல்லீரே துயரை நீக்கி தோகையை தெருட்டி மீள்திர் - கிட்:16 61/2,3
நீதியில் நின்றீர் வாய்மை அமைந்தீர் நினைவாலும் - கிட்:17 15/1
மழு வாள் நேமி குலிசத்தின் வாய்மை துடைத்த மார்பானை - சுந்:2 214/4
வாய்மை நீக்கினை மா தவத்தால் வந்த - சுந்:12 90/2
தீண்டிலன் என்னும் வாய்மை திசைமுகன் செய்த முட்டை - சுந்:14 33/1
தொன்மையின் தொடர்ந்த வாய்மை அறத்தொடும் துறந்திலோரை - யுத்1:3 136/2
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே - யுத்1:9 11/1
மற்றும் யாவையும் வாய்மை அ மானவன் - யுத்1:9 65/1
மதி நெறி அறிவு சான்ற மாலியவான் நல் வாய்மை
 பொது நெறி நிலையது ஆக புணர்த்துதல் புலமைத்து என்னா - யுத்1:9 71/1,2
மதியேன் மதியேன் உனை வாய்மை இலா - யுத்3:23 11/3
மாண்ட சோதிட வாய்மை புலவரை - யுத்4:41 52/2

 மேல்
 
  வாய்மைக்கு (2)
என்னே மன்னா யார் உளர் வாய்மைக்கு இனி என்றாள் - அயோ:3 34/4
அந்தோ இனி வாய்மைக்கு ஆர் உளரே மற்று என்றான் - அயோ:14 58/4

 மேல்
 
  வாய்மைக்கும் (1)
மன் பெரு மருகி என்னும் வாய்மைக்கும் மிதிலை மன்னன் - சுந்:14 26/2

 மேல்
 
  வாய்மையன் (1)
வாய்மையன் மறு_இலன் மதியின் கூர்மையன் - ஆரண்:4 5/2

 மேல்
 
  வாய்மையாய் (1)
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய்
 கண்டதும் கேட்டதும் கழறுவாய் என்றான் - யுத்1:4 48/3,4

 மேல்
 
  வாய்மையால் (8)
வாய்மையால் உவமை ஆக மதி அறி புலவர் வைத்த - கிட்:13 34/2
வஞ்சனை நாள் வலம் துடித்த வாய்மையால்
 எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் - சுந்:3 35/2,3
மங்கையும் இன் உயிர் துறத்தல் வாய்மையால்
 பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் - சுந்:12 59/3,4
மறந்துளார் உளர் ஆகிலர் வாய்மையால் - சுந்:12 100/4
மாண்டிலது என்னும் தன்மை வாய்மையால் உணர்தி மன்னோ - சுந்:14 33/4
மற்றுள மந்திர கிழவர் வாய்மையால்
 குற்றம் இல் கேள்வியர் அன்பு கூர்ந்தவர் - யுத்1:4 82/1,2
மந்திர அம்பினால் மடிதல் வாய்மையால்
 தந்திரம் காற்று உறு சாம்பல் பின்னரும் - யுத்2:16 91/2,3
மறுத்த தம்முனை வாய்மையால்
 ஒறுத்தும் ஆவது உணர்த்தினான் - யுத்2:16 120/1,2

 மேல்
 
  வாய்மையான் (3)
பின் துணை ஆகிய பிழைப்பு இல் வாய்மையான்
 பொன்றினன் என்ற சொல் புலம்பும் நெஞ்சினன் - கிட்:16 22/2,3
மகன் மகன் மைந்தன் நான்முகற்கு வாய்மையான் - யுத்1:4 42/4
மாயை இ மான் என எம்பி வாய்மையான்
 தூயன உறுதிகள் சொன்ன சொல் கொளேன் - யுத்3:24 71/1,2

 மேல்
 
  வாய்மையினாய் (1)
பழுது_இல் வாய்மையினாய் தரல்-பாற்று என்றான் - யுத்4:41 60/4

 மேல்
 
  வாய்மையும் (5)
ஒல்லையின் இயற்றி நல் உறுதி வாய்மையும்
 சொல்லுதி பெரிது என தொழுது சொல்லினான் - அயோ:2 11/3,4
மை_அறு கருணையும் உணர்வும் வாய்மையும்
 செய்ய தன் வில்லுமே சேமமாக கொண்டு - அயோ:5 47/2,3
முறையும் வாய்மையும் முயலும் நீதியும் - அயோ:14 103/1
வாய்மையும் மரபும் காத்து மன் உயிர் துறந்த வள்ளல் - கிட்:7 82/1
நிறைவரு நேயமும் நின்ற வாய்மையும்
 மறையவர்க்கு அன்பும் என்று இனைய மா மலர் - யுத்1:4 43/2,3

 மேல்
 
  வாய்மையே (1)
உலைவு உறும் அமரருக்கு உரைத்த வாய்மையே - பால:5 6/4

 மேல்
 
  வாய்மையை (1)
அறம் துணை நுமக்கு உற்றான் தன் வாய்மையை அழிக்கும்-ஆயின் - கிட்:11 64/3

 மேல்
 
  வாய்மொழி (6)
பொய் சொல் பேணா வாய்மொழி மன்னன் பொறை கூர - அயோ:3 35/2
அந்த வாய்மொழி ஐயன் இயம்பலும் - அயோ:10 53/1
மந்திரத்து இளையோன் வாய்மொழி மனத்து கொள்ளான் - ஆரண்:11 69/1
போழ்வான் நினைத்து இனைய வாய்மொழி புகன்றான் - சுந்:1 67/4
மானுட மடந்தையால் என்னும் வாய்மொழி
 தேன் உடை அலங்கலாய் இன்று தீர்ந்ததோ - யுத்1:2 77/3,4
மருளுறு மனத்தினான் என் வாய்மொழி மறுத்தான் வானத்து - யுத்1:4 124/1

 மேல்
 
  வாய்மொழியால் (1)
வலியான இராகவன் வாய்மொழியால்
 சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் - யுத்3:27 22/1,2

 மேல்
 
  வாய்மொழியே (1)
போதம் முதல் வாய்மொழியே புகல்வான் - யுத்2:18 46/1

 மேல்
 
  வாய்விட்டு (1)
ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் - பால:2 28/2

 மேல்
 
  வாய்விடா (1)
பேய் ஒரு-தலை கொள பிணங்கி வாய்விடா
 நாய் ஒரு-தலை கொள நகையுற்றார் சிலர் - ஆரண்:7 121/3,4

 மேல்
 
  வாய்வைத்தான் (1)
வாசவன் சங்கை மாதலி வாய்வைத்தான் - யுத்4:37 31/4

 மேல்
 
  வாய (5)
முனியும் என்று அவிந்த வாய மூங்கையர் போன்ற அன்றே - ஆரண்:10 98/4
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க - கிட்:17 28/1
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் - கிட்:17 28/2
நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் - கிட்:17 28/3
வன் தந்த வரி கொள் நாகம் வயங்கு அழல் உமிழும் வாய
 பொன் தந்த முழைகள்-தோறும் புறத்து உராய் புரண்டு பேர்வ - சுந்:1 3/1,2

 மேல்
 
  வாயகத்து (1)
பேழ் வாயகத்து அலது பேர் உலகம் மூடும் - சுந்:1 67/1

 மேல்
 
  வாயது (2)
வாயது கேள் என மறித்தும் கூறுவாள் - சுந்:3 38/4
மறந்திலது எழுந்தது மடித்த வாயது
 சிறந்தது தவம் அலால் செயல் உண்டாகுமோ - யுத்4:37 151/3,4

 மேல்
 
  வாயர் (4)
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற - சுந்:7 7/3
மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர்
 கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை - சுந்:7 10/2,3
பிள்ள விரித்த பெரும் பில வாயர்
 கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார் - சுந்:9 60/2,3
வங்கியம் வகுத்த கானம் வயங்கிய மழலை வாயர்
 சங்கை இல் பெரும் பண் உற்ற துறை-தொறும் திறம்ப தள்ளி - யுத்3:25 11/1,2

 மேல்
 
  வாயவளும் (1)
கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய் - கிட்:14 60/2

 மேல்
 
  வாயள் (2)
பிறை கடை பிறக்கிட மடித்த பில வாயள்
 மறை கடை அரக்கி வடவை கனல் இரண்டு ஆய் - பால:7 30/2,3
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின் - ஆரண்:6 130/3

 மேல்
 
  வாயன் (2)
மடித்த வாயன் வயங்கும் உயிர்ப்பினன் - ஆரண்:14 9/1
நகை பிறக்கின்ற வாயன் நாக்கொடு கடை வாய் நக்க - யுத்4:34 25/1

 மேல்
 
  வாயன (3)
ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த - யுத்2:16 209/2
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் - யுத்2:16 213/1
வடவையை நிகர்த்தன உதிர வாயன - யுத்3:20 47/4

 மேல்
 
  வாயார் (2)
மானவன் வாளி வாளி என்கின்ற மழலை வாயார்
 போனவர் மீள வந்து புகுந்தனர் போலும் என்றார் - யுத்3:20 3/3,4
பாடலும் முழவின் தெய்வ பாணியும் பவள வாயார்
 ஊடலும் கடைக்கண் நோக்கும் மழலை வெவ் உரையும் எல்லாம் - யுத்3:25 18/2,3

 மேல்
 
  வாயால் (24)
வேவு எழு மழுவின் வாயால் வேர் அற களைகட்டு அன்னார் - பால:24 33/2
நினைவன மனத்தால் வாயால் நிகழ்ந்தது நிகழ்த்தலுற்றாம் - அயோ:3 91/4
நாயகன் உரையான் வாயால் நான் இது பகர்வென் என்னா - அயோ:3 107/3
வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா-முன்னம் - அயோ:4 45/1
ஒன்றும் பொய்யா மன்னனை வாயால் உயிரோடும் - அயோ:11 75/1
கொன்றேன் நான் என் தந்தையை மற்று உன் கொலை வாயால்
 ஒன்றோ கானத்து அண்ணலே உய்த்தேன் உலகு ஆள்வான் - அயோ:11 82/1,2
வாயால் ஏயினன் என்னின் வாழ்வு எலாம் - கிட்:8 12/3
வாயால் அளந்து நெடு வான் வழி அடைத்தாய் - சுந்:1 68/3
நலிவிட அமுத வாயால் நச்சு உயிர்த்து அயில் கண் நல்லார் - சுந்:2 108/2
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால்
 வனைந்ததாம் அன்ன மேனியினான்-தன் மேல் வாள் எயிறு உற ஊன்றி - யுத்1:3 88/2,3
பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை - யுத்1:9 26/3
மன்னவன் நீயே என்று வந்து அடைந்தவற்கு வாயால்
 சொன்ன சொல் என் ஆம் முன்னம் சூளுறவு என் ஆம் தோன்றால் - யுத்1:14 6/3,4
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால்
 காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி - யுத்2:16 345/1,2
வளைத்தன மதிலை வேலை வகுத்தன வரம்பு வாயால்
 உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் - யுத்2:17 27/1,2
வருந்தினேன் நெடு நாள் உம்மை வழியொடு முடித்தேன் வாயால்
 அருந்தினேன் அயோத்தி வந்த அரசர்-தம் புகழை அம்மா - யுத்2:17 41/3,4
கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் - யுத்2:18 258/3
ஒருவரும் உரையார் வாயால் உயிர்த்திலர் உள்ளம் ஓய்வார் - யுத்2:18 264/1
உயங்கினான் உளைந்தான் வாயால் உதிர நீர் உமிழாநின்றான் - யுத்2:19 203/4
மருளினில் வரவே வந்த வாழ்க்கை ஈது ஆகின் வாயால்
 அருளினை என்னின் எய்த அரியன உளவோ ஐய - யுத்2:19 268/3,4
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால்
 குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் - யுத்3:22 136/3,4
போயினது இல்லை வாயால் புலம்பலன் பொருமி பொங்கி - யுத்3:24 5/2
மான் அமர் நோக்கினாரை மைந்தரை காட்டி வாயால்
 ஆனையை விளம்பி தேரை அபிநயம் தெரிக்கலுற்றார் - யுத்3:25 12/3,4
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால்
 வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ - யுத்3:31 97/3,4
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால்
 கவ்வா நின்ற மால் வரை முற்றும் அவை கண்டான் - யுத்4:37 141/1,2

 மேல்
 
  வாயாவோ (1)
மன்னவர் நெஞ்சினில் வேடர் விடும் சரம் வாயாவோ - அயோ:13 16/4

 மேல்
 
  வாயாள் (4)
கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள்
 தாள் கரும் குவளை தோய்ந்த தண் நறை சாடியுள் தன் - பால:19 13/2,3
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள்
 கூழை புறத்து விரிந்தது ஓர் கொட்பால் - ஆரண்:14 45/2,3
அண்டத்தினுக்கு உறை அமைத்து அனைய வாயாள் - சுந்:1 65/4
முலை குவட்டு எற்றும் கையாள் முழை திறந்து அன்ன வாயாள்
 தலை குவட்டு அணைந்த செக்கர் சரிந்தன குழல்கள் தத்தி - யுத்2:18 265/2,3

 மேல்
 
  வாயாறு (1)
வல் அரக்கன்-தனை பற்றி வாயாறு குருதி உக - சுந்:2 228/1

 மேல்
 
  வாயிட்டு (1)
வேண்டும் மீனொடு மகரங்கள் வாயிட்டு விழுங்கி - யுத்3:31 7/2

 மேல்
 
  வாயிடும் (1)
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார் - யுத்3:31 9/2

 மேல்
 
  வாயிடை (9)
வாயிடை இதழும் மூக்கும் வலிந்து அவர் கொய்ய என்றான் - ஆரண்:10 66/4
வாயிடை மழலை இன் சொல் கிளியினின் குழறி மாழ்கி - ஆரண்:11 66/2
வாளால் ஒறுத்தான் சிலை வாயிடை நின்றும் வாங்கி - ஆரண்:13 30/2
வாயிடை மொழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு செயலும் உண்டோ - ஆரண்:13 127/2
வார் அளி தழை மா பிடி வாயிடை
 கார் அளி கலுழி கரும் கைம் மலை - கிட்:1 33/1,2
வாயிடை புகை வர வாலி கண் வரும் - கிட்:7 22/3
வாயிடை எரி உடை வடவை போன்றவை - சுந்:9 40/4
வாயிடை மொழிந்த சொல் மறுக்க வல்லமோ - யுத்1:2 81/2
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார - யுத்2:19 121/1

 மேல்
 
  வாயில் (64)
முடியொடு முடி பொரு வாயில் முன்னினார் - பால:14 1/4
தொண்டை வாயில் துடிப்பு ஒன்று சொல்லவே - பால:17 38/4
புக்கனன் போகா-வண்ணம் கண் எனும் புலம் கொள் வாயில்
 சிக்கென அடைத்தேன் தோழி சேருதும் அமளி என்றாள் - பால:21 14/3,4
மனு குல நாயகன் வாயில் முன்னினான் - அயோ:2 12/2
தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ - அயோ:3 100/2
பொன் திணி நெடு மதில் வாயில் போயினான் - அயோ:4 164/4
தாதை வாயில் குறுகினன் சார்தலும் - அயோ:4 230/1
கூடிய நறை வாயில் கொண்டன விழி கொள்ளா - அயோ:9 13/1
மலர்ந்த வாயில் புனல் வழங்காமையால் - அயோ:11 25/2
நீண்ட வாயில் நெடு நகர் நோக்கினான் - அயோ:11 28/4
வஞ்சக கொடிய பூசை நெடு வாயில் மறுகும் - ஆரண்:1 24/1
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் - ஆரண்:1 57/2
சொல் என்று என் வாயில் கேட்டார் தொடர்ந்து ஏழு சேனையோடும் - ஆரண்:10 64/1
வச்சையர் நெடு மனை வாயில் மானவே - ஆரண்:10 125/4
மாண் வினை பயன்படா மாந்தர் வாயில் சேர் - ஆரண்:10 127/3
தோம் அறு சாலையின் வாயில் துன்னினான் - ஆரண்:12 24/1
வஞ்ச வாயில் மதி என மட்குவாள் - ஆரண்:14 12/2
மாறு_இல் வார் கணை இ உரை வாயில்
 கூறிடின் நின் உடல் கூறிடும் என்றான் - ஆரண்:14 53/3,4
மேவும் வாயில் அடுக்கிய வெற்பொடும் - கிட்:11 35/2
மனையின் வாயில் வழியினை மாற்றினால் - கிட்:11 41/2
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று - கிட்:11 81/2
நின்றனன் நெடிய வாயில் கடைத்தலை நிறைந்த சீரான் - கிட்:11 97/4
பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் - கிட்:14 36/4
வன் பறழ் வாயில் கவ்வி வல்லியம் இரிந்த மாதோ - சுந்:1 6/4
வாயில் இல்லது ஓர் வரம்பு அமைக்குவென் என மதியா - சுந்:2 20/2
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் - சுந்:2 63/4
உள கடிய காலன் மனம் உட்கும் மணி வாயில்
 இளக்கம் இல் கடற்படை இருக்கையை எதிர்ந்தான் - சுந்:2 69/3,4
வாயில் வழி சேறல் அரிது அன்றியும் வலத்தோர் - சுந்:2 72/1
போல்வாள் திங்கள்_போழின் எயிற்றாள் புகை வாயில்
 கால்வாள் காணின் காலனும் உட்கும் கதம் மிக்காள் - சுந்:2 76/3,4
மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய் - சுந்:2 177/2
அமைய வாயில் பெய்து உமிழ்கின்ற அயில் எயிற்று அரவின் - சுந்:3 10/3
ஆண்ட நகர் ஆரையொடு வாயில் அகலா முன் - சுந்:4 61/3
மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட - சுந்:6 60/1
வாயில் தோய் கோயில் புக்கான் அருவி சோர் வயிர கண்ணான் - சுந்:11 7/4
வாயில் தீர்வு அரிதாகிய மா தவம் - சுந்:12 88/2
வன் திறலினாய் எனலும் வாள் எயிறு வாயில்
 தின்றனன் முனிந்து நனி தீவினையை எல்லாம் - யுத்1:2 65/2,3
வட திசை வயங்கு ஒளி வாயில் வைகுவோர் - யுத்1:5 20/1
வந்தனன் என்ப மன்னோ மறி கடற்கு இறைவன் வாயில்
 சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன் - யுத்1:7 3/1,2
வாயில் காவலன் கூறி வணங்கலும் - யுத்1:9 54/1
தோரணத்த மணி வாயில் மிசை சூல் - யுத்1:11 17/1
மாய வல் உருவத்தான் முன் வருதலும் வாயில் காப்பான் - யுத்1:13 3/2
மாருதி மேலை வாயில் உழிஞை-மேல் வருவதானான் - யுத்1:13 5/2
தென் திசை வாயில் செய்யும் செரு எலாம் செய்வதானான் - யுத்1:13 6/2
நின்றனன் நீலன் என்பான் குண திசை வாயில் நெற்றி - யுத்1:13 6/4
கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் - யுத்1:13 18/4
நால் ஐம்பதோடும் சென்று நமன் திசை வாயில் நண்ணி - யுத்1:13 19/4
மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர - யுத்1:13 20/4
வட திசை வாயில் காப்பேன் யான் என வகுத்து விட்டான் - யுத்1:13 22/4
வள்ளலும் விரைவின் எய்தி வட திசை வாயில் முற்றி - யுத்1:14 1/1
படிய வாயில் பருப்பதம் பாய்ந்து என - யுத்2:15 37/2
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை - யுத்2:15 85/1
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை - யுத்2:15 132/2
வட திசை வாயில் வந்து மன்னவன் முன்னர் ஆனான் - யுத்2:15 132/4
திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம் - யுத்2:16 44/1
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் - யுத்2:16 44/4
வாயில் வல்லை நுழைந்து மதி தொடும் - யுத்2:16 65/3
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் - யுத்2:16 94/4
வாயில் சென்று எய்தினான் மழையின் மேனியான் - யுத்2:16 270/4
ஓடி புகு வாயில் நெருக்கின் உலந்தார் - யுத்2:18 251/1
ஆழி அரக்கர் தம் வாயில் அடைப்பார் - யுத்3:20 13/2
மார்பினும் தோளின்-மேலும் வாளி வாய் மடுத்த வாயில்
 சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம் - யுத்3:22 130/1,2
மண்ணுறு காவல் திண் மதில் வாயில்
 வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி - யுத்3:26 20/2,3
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் - யுத்3:27 39/1
கறிக்கும் வாயில் இட்டு இன்று என காந்துமால் - யுத்3:29 32/4

 மேல்
 
  வாயில்-தொறும் (1)
தம்தம் தெருவும் வாயில்-தொறும் யாரும் அறிய சாற்றினார் - சுந்:12 120/4

 மேல்
 
  வாயில்-தோறும் (1)
உம்பியை வாயில்-தோறும் நிலை தெரிந்து உணர்த்த சொன்னான் - யுத்1:13 7/3

 மேல்
 
  வாயில்-நின்று (1)
வாயில்-நின்று அ வழி கொணர்ந்து வைத்த மா - சுந்:9 28/2

 மேல்
 
  வாயில்கள் (2)
வாயில்கள் நெருக்கம் நீங்க மா தவ கிழவன் வந்தான் - அயோ:3 80/4
தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ - யுத்3:31 16/4

 மேல்
 
  வாயில்கள்-தோறும் (2)
வளைந்தது குரங்கின் சேனை வாயில்கள்-தோறும் வந்து - யுத்1:13 11/2
வளைத்தனர் விடிய தத்தம் வாயில்கள்-தோறும் வந்து - யுத்1:13 25/4

 மேல்
 
  வாயிலாய் (1)
மருவ_அரும் பெருமையும் பொறையும் வாயிலாய்
 கருணை அம் கோயிலுள் இருந்த கண்ணனை - யுத்1:4 47/2,3

 மேல்
 
  வாயிலில் (11)
நீள் எழு தொடர் வாயிலில் குழையொடு நெகிழ்ந்த - அயோ:1 53/1
வாயிலில் மன்னர் வணங்கி நிற்ப வந்து ஆங்கு - அயோ:3 6/1
மணி கொள் வாயிலில் சாளர தலங்களில் மலரில் - சுந்:2 132/1
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் - யுத்1:3 153/2
பொன்றுதி-ஆயின் என் பின் வாயிலில் புறப்படு என்றான் - யுத்1:14 37/4
கூவினான் அவன் கோபுர வாயிலில்
 தூவினான் துகைத்தான் இவை சொல்லினான் - யுத்1:14 40/3,4
கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர் - யுத்2:15 56/3
தெற்கு வாயிலில் சென்ற நிசாசரர் - யுத்2:15 80/1
மேல் திண் வாயிலில் மேவினர் வீடினார் - யுத்2:15 81/3
குடக்கு வாயிலில் துன்முக குன்றமும் - யுத்2:15 83/2
தென் திசை பெரு வாயிலில் சேர்ந்துழி - யுத்2:15 84/2

 மேல்
 
  வாயிலின் (10)
மணி மலை என மன்ன வாயிலின் மிடைவாரும் - பால:23 32/4
வட திசை வாயிலின் வந்து தோன்றினாள் - ஆரண்:10 25/4
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் - சுந்:2 70/2
இந்திரன் சிறை இருந்த வாயிலின் கடை எதிர்ந்தான் - சுந்:2 136/4
குன்று போல் மணி வாயிலின் பெரும் புறத்து உய்த்தனர் மழு கூர் வாள் - யுத்1:3 81/1
மேல் திசை வாயிலின் வைகும் வெய்யவர்க்கு - யுத்1:5 21/1
தென் திசை வாயிலின் வைகும் தீயவர் - யுத்1:5 22/1
கீட்டிசை வாயிலின் வைகும் கீழவர் - யுத்1:5 23/1
வட வரை புரைவன கோயில் வாயிலின்
 இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் - யுத்1:5 28/3,4
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் - யுத்2:18 176/4

 மேல்
 
  வாயிலும் (8)
வன் தோரணங்கள் புணர் வாயிலும் வானின் உம்பர் - பால:3 70/1
வாயிலும் முன்றிலும் மறைய மொய்த்தனர் - அயோ:4 179/4
நொய்தின் நோன் கதவும் முது வாயிலும்
 செய்த கல் மதிலும் திசை யோசனை - கிட்:11 36/1,2
பரிய மா மதிலும் படர் வாயிலும்
 சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை - கிட்:11 37/1,2
நீண்ட கல் மதிலும் கொற்ற வாயிலும் நிரைத்த குன்றும் - கிட்:11 82/3
மண்டல மதிலும் கொற்ற வாயிலும் மணியின் செய்த - சுந்:1 2/2
புக்கு நோக்கினன் புகை புகா வாயிலும் புகுவான் - சுந்:2 138/4
கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாலையும் - யுத்2:15 32/2

 மேல்
 
  வாயிலூடு (4)
வாயிலூடு புக்கு ஊரை வளைந்ததே - யுத்2:15 5/4
வாயிலூடு புறப்பட்டு வந்ததே - யுத்2:15 36/4
அன்ன சேனையை வாயிலூடு உமிழ்கின்ற அமைதி - யுத்3:22 101/2
நெருக்குடை வாயிலூடு புகும் எனின் நெடிது காலம் - யுத்3:30 7/1

 மேல்
 
  வாயிலூடும் (1)
நால் பெரு வாயிலூடும் இலங்கை ஊர் நடக்கும் தானை - யுத்3:30 6/2

 மேல்
 
  வாயிலே (2)
நல்ல ஆறு சொல்லும் வேதம் நாலும் அன்ன வாயிலே - பால:3 21/4
போயினன் திரு நகர் புரிசை வாயிலே - அயோ:12 53/4

 மேல்
 
  வாயிலை (3)
நல் தவ பள்ளி வாயிலை நண்ணினான் - அயோ:8 9/4
நீள் எழு தொடரும் நெடு வாயிலை
 தாள் உறுத்தி தட வரை தந்தன - கிட்:11 32/2,3
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண் - யுத்3:26 28/1

 மேல்
 
  வாயிலொடு (1)
வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில் - சுந்:12 118/1

 மேல்
 
  வாயிலோ (1)
ஊர் புகு வாயிலோ இது என்று உன்னினார் - ஆரண்:15 20/4

 மேல்
 
  வாயின் (19)
உதி உறு துருத்தி ஊதும் உலை உறு தீயும் வாயின்
 அதி விட நீரும் நெய்யும் உண்கிலாது ஆவி உண்ணும் - பால:16 6/1,2
மான் உடை நோக்கினார் வாயின் மாந்தினார் - பால:19 7/3
நறவு என அதனை வாயின் வைத்தனள் நாண் உட்கொண்டாள் - பால:19 12/4
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் - அயோ:9 26/1
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு - அயோ:10 39/3
பின்றுகின்ற பிலனின் பெரிய வாயின் ஒரு-பால் - ஆரண்:1 10/3
வாயின் நீங்கி வனம் புகுந்து எய்திய - ஆரண்:4 29/2
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி - ஆரண்:13 29/2
கண்ணினும் உளை நீ தையல் கருத்தினும் உளை நீ வாயின்
 எண்ணினும் உளை நீ கொங்கை இணை குவை தன்னின் ஓவாது - சுந்:14 30/1,2
வாயின் வைதன ஒத்தன அத்துணை மழுவொடு கொலை வாளும் - யுத்1:3 82/4
பக்கம் நின்றவை பயத்தினின் புயல் கறை பசும் புனல் பரு வாயின்
 கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் - யுத்1:3 89/1,2
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின்
 மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு - யுத்1:3 153/2,3
ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் - யுத்2:18 160/3
அழைக்கும் தன் கையை வாயின் மூக்கின் வைத்து அயர்க்கும் ஐயா - யுத்2:19 222/3
பூவுண்ட கண்ணன் வாயின் புகை உண்டது உமிழ்வான் போல்வான் - யுத்3:21 21/2
கொண்டு சிலம்பி தன் வாயின் கூர் நூல் இயைய கூடு இயற்றி - யுத்3:22 222/3
இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே - யுத்3:31 92/4
முகந்த வாயின் புணரியை முற்றுற - யுத்4:37 163/4
வளை ஒலி முன் கையாள் வாயின் கூறினாள் - யுத்4:40 65/2

 மேல்
 
  வாயின்-வாய் (1)
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்த வாயின்-வாய்
 முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை - பால:7 11/2,3

 மேல்
 
  வாயின (3)
சேடரை தழீஇயின செய்ய வாயின
 நாடக தொழிலின நடுவு துய்யன - பால:3 30/2,3
வயின்-தொறும் வயின்-தொறும் மடித்த வாயின
 துயின்றன இடங்கர் மா தடங்கள்-தோறுமே - கிட்:10 117/3,4
பிறை குடை எயிற்றின பிலத்தின் வாயின
 கறை புனல் பொறிகளோடு உமிழும் கண்ணின - சுந்:9 43/1,2

 மேல்
 
  வாயினர் (5)
கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர்
 துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் - பால:8 36/1,2
சிறுவனை தொடர்ந்தனர் திறந்த வாயினர்
 எறி திரை கடல் என இரங்கி ஏங்கினார் - அயோ:4 173/3,4
மா இரு ஞாலத்தை விழுங்கும் வாயினர்
 தீ எரி விழியினர் நிருதர் சேனையின் - ஆரண்:7 37/2,3
உரத்தினர் உரும் என உரறும் வாயினர்
 கரத்து எறி படையினர் கமலத்தோன் தரும் - ஆரண்:7 39/1,2
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் - யுத்3:22 100/2

 மேல்
 
  வாயினள் (3)
தெரிந்த மூக்கினள் வாயினள் செக்கர் மேல் - ஆரண்:7 1/3
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் - ஆரண்:10 24/4
முடை உடை வாயினள் முறையிட்டு ஆர்த்து எழு - ஆரண்:10 25/1

 மேல்
 
  வாயினன் (5)
கட்டிய சுரிகையன் கடித்த வாயினன்
 வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கும் தீயினன் - அயோ:13 9/1,2
வணங்கிய சென்னியன் மறைத்த வாயினன்
 நுணங்கிய கேள்வியன் நுவல்வதாயினான் - யுத்1:4 84/3,4
மடித்த வாயினன் வயங்கு எரி வந்து - யுத்1:11 18/1
பொறிந்து எழு கண்ணினன் புகையும் வாயினன்
 செறிந்து எழு கதிரவன் சிறுவன் சீறினான் - யுத்2:16 250/1,2
எரிந்த கண்ணினன் எயிற்றிடை மடித்த வாயினன் தன் - யுத்4:37 95/2

 மேல்
 
  வாயினார் (2)
குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார் - கிட்:15 22/2
மாண்டன உலகம் என்று உரைக்கும் வாயினார் - யுத்4:37 68/4

 மேல்
 
  வாயினால் (6)
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால்
 மெலிதரும் உணர்வினேன் என் விளம்புகேன் - பால:23 81/3,4
பட்டது அப்பொழுதே பகு வாயினால்
 அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக - ஆரண்:11 76/2,3
விளரி சொல்லியர் வாயினால் வேலையுள் மிடைந்த - சுந்:2 31/1
வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் - யுத்2:16 346/4
அண்டம் உண்ட தன் வாயினால் ஆர்-மின் என்று அருள - யுத்3:22 77/3
மற்று எலாம் நும்மை போல வாயினால் சொல்ல மாட்டேன் - யுத்3:27 84/1

 மேல்
 
  வாயினாள் (1)
மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள்
 பண்டை நாள் இராகவன் பாணி வில் உமிழ் - அயோ:2 48/2,3

 மேல்
 
  வாயினான் (4)
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான்
 நோக்கி கூசலர் நுன்னை இ தன்மையை - ஆரண்:7 3/1,2
கொற்ற வாய்தல் செயல் குறித்த வாயினான் - ஆரண்:15 17/4
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் - யுத்2:16 61/4
வால் உளை புரவியன் மடித்த வாயினான்
 வேலையின் ஆர்ப்பினன் விண்ணை மீக்கொளும் - யுத்3:20 33/2,3

 மேல்
 
  வாயினிர் (1)
தொண்டை வாயினிர் சொல்லு-மின் ஈண்டு என்றாள் - அயோ:2 3/4

 மேல்
 
  வாயினில் (2)
பருக வாயினில் கையின்-நின்று அளிப்பது பாராய் - அயோ:10 10/4
வாயினில் கடல்கள் ஏழும் மலைகளும் மற்றும் முற்றும் - யுத்1:3 133/4

 மேல்
 
  வாயினின் (1)
பொற்றை மா முழை புலால் உடை வாயினின் புகுந்து - ஆரண்:7 134/2

 மேல்
 
  வாயினும் (4)
வாயினும் மனத்தினும் வெறுத்து வாழ்துமேல் - யுத்1:2 21/3
வாயினும் பல்லினும் புனல் வறந்து உலறினார் நிருதர் வைகும் - யுத்1:2 96/1
வாயினும் மனத்தினாலும் வாழ்த்தி மன்னுயிர்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:9 17/1
காயத்தின் செவியினூடும் வாயினும் கண்களூடும் - யுத்3:27 73/2

 மேல்
 
  வாயினூடு (2)
இன்ன வாயினூடு எய்தும் என்ன யாம் - கிட்:3 57/2
வடி குலங்கள் வாளி ஓட வாயினூடு தீயினால் - யுத்3:31 89/4

 மேல்
 
  வாயினை (1)
வாள் உறை விதிர்க்கின்றாரும் வாயினை மடிக்கின்றாரும் - சுந்:7 14/1

 மேல்
 
  வாயினையும் (1)
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான - யுத்3:24 32/1

 மேல்
 
  வாயினோடும் (1)
செந்தாமரை கண்ணொடும் செம் கனி வாயினோடும்
 சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் - ஆரண்:10 149/1,2

 மேல்
 
  வாயு (2)
வாயு மற்று எனது கூறு மாருதி எனலும் மற்றோர் - பால:5 25/1
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் - யுத்4:36 14/2

 மேல்
 
  வாயும் (13)
உள்ளம் என்ன தம் வாயும் உலர்ந்தன - பால:14 36/3
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு - பால:14 53/3
சுந்தர வதன மாதர் துவர் இதழ் பவள வாயும்
 அந்தம்_இல் கரும்பும் தேனும் மிஞிறும் உண்டு அல்குல் விற்கும் - பால:16 21/1,2
வாயும் நெஞ்சும் புலர மயங்குவான் - ஆரண்:14 17/4
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் - ஆரண்:15 33/3
நகைசெயா வாயும் கையும் வாளொடு நடந்த தாளும் - யுத்1:3 147/1
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 46/2
வணங்கினான் வணங்கி கண்ணும் வதனமும் மனமும் வாயும்
 உணங்கினான் உயிரோடு யாக்கை ஒடுங்கினான் உரை-செய்து இன்னும் - யுத்2:16 163/1,2
பல்லும் வாயும் மனமும் தம் பாதமும் - யுத்3:29 3/1
நாவும் வாயும் உலர்ந்தன நாள்_மலர் - யுத்4:37 20/3
மெய்யும் வாயும் பெற்றன மேரு கிரி சால - யுத்4:37 138/3
ஆம்பல் வாயும் முகமும் அலர்ந்திட - யுத்4:40 8/1
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் - யுத்4:40 44/3

 மேல்
 
  வாயுவின் (3)
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் - யுத்2:15 179/1
தட முலை உமைக்கு காட்டி வாயுவின் தனயன் என்றான் - யுத்3:24 44/4
சோதியான் மகன் வாயுவின் தோன்றல் மற்று - யுத்4:39 2/1

 மேல்
 
  வாயுவேகன் (1)
மன_கதி வாயுவேகன் மருத்தன் மாமேகன் என்று இ - யுத்2:16 7/1

 மேல்
 
  வாயுள் (1)
எயிற்று வன் பகு வாயுள் புக்கு இருக்குந இருக்கை எய்தி - யுத்1:3 135/3

 மேல்
 
  வாயூடு (3)
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் - பால:7 52/2
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய - யுத்2:18 234/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க - யுத்3:27 79/2

 மேல்
 
  வாயே (1)
வாயே புகுவாய் வழி மற்று இலை வானின் என்றாள் - சுந்:1 55/4

 மேல்
 
  வாயை (4)
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் - ஆரண்:15 20/2
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் - கிட்:7 53/4
தின்று வாயை விழி-வழி தீ உக - யுத்1:9 48/2
வலத்து இயல் தோளை நோக்கி மகிழ்கின்றேன் மன்ன வாயை
 உலத்தினை திரிய வந்தாய் உளைகின்றது உள்ளம் அந்தோ - யுத்2:16 127/3,4

 மேல்
 
  வாயையும் (1)
வாயையும் தீய்க்கும் முன்னின் மனத்தையும் தீய்க்கும் மன்னோ - யுத்2:16 19/4

 மேல்
 
  வாயொடு (1)
வாயொடு மனமும் கண்ணும் யாக்கையும் மயர்ந்து சாம்பி - யுத்3:26 59/3

 மேல்
 
  வாயோடும் (1)
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் - யுத்2:19 231/1

 மேல்
 
  வார் (134)
உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் - பால:2 10/3
சாலும் வார் புனல் சரயுவும் பல - பால:2 60/3
தெள் வார் மழையும் திரை ஆழியும் உட்க நாளும் - பால:3 72/1
வள் வார் முரசம் அதிர் மா நகர் வாழும் மாக்கள் - பால:3 72/2
இரங்கு வார் புனல் சரயு எய்தினார் - பால:6 22/4
விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன் - பால:8 48/3
கன்னல் வார் சிலை கால் வளைத்தே மதன் - பால:11 8/1
வார் காத்த வன முலையார் மணி வயிறு வாய்த்திலரால் - பால:12 18/2
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால் - பால:13 15/2
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை - பால:13 48/2
கற்றை வார் சடை முடி கணிச்சி வானவன் - பால:14 5/2
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் - பால:14 20/2
வார் குலாம் முலை வைத்த கண் வாங்கிட - பால:14 30/1
தரங்க வார் குழல் தாமரை சீறடி - பால:14 34/1
தந்த வார் குழல் சோர்பவை தாங்கலார் - பால:14 41/1
நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும் - பால:14 44/2
வார் செறி கொங்கை அன்ன கும்பமும் மருப்பும் காண - பால:14 59/2
உலம் தரு வயிர திண் தோள் ஒழுகி வார் ஒளி கொள் மேனி - பால:17 10/1
கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள் - பால:18 2/2
சோனை வார் குழலினார்-தம் குழாத்து ஒரு தோன்றல் நின்றான் - பால:18 14/2
வார்_முகம் கெழுவு கொங்கையர் கரும் குழலின் வண்டு - பால:20 9/1
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் - பால:20 19/4
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் - பால:21 17/1
நான வார் குழல் நாரியரோடு அலால் - பால:21 33/1
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு - பால:23 18/1
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் - பால:23 53/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா - பால:24 21/3
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர் - அயோ:1 67/2
வார் புனல் பெருகவும் மறுக்கின்றார்கள் யார் - அயோ:1 81/4
சோனை வார் குழல் கற்றையில் சொருகிய மாலை - அயோ:3 1/2
வார் ஆர் முலையாரும் மற்றுள்ள மாந்தர்களும் - அயோ:4 92/1
முன்னம் முடி என்றனள் வார் விழி சோர நின்றாள் - அயோ:4 147/4
வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும் - அயோ:4 202/2
வார் உடை முலையொடும் மதுகை மைந்தரை - அயோ:5 21/2
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை - அயோ:7 18/2
மங்கை வார் குழல் கற்றை மழை_குலம் - அயோ:7 23/1
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி - அயோ:10 8/1
சோனை வார் குழல் சுமை பொறாது இறும் இடை தோகாய் - அயோ:10 19/2
அலம்பு வார் குழல் ஆய் மயில் பெண் அரும் கலமே - அயோ:10 32/1
பொன்னின் வார் சடை புனிதனோடும் போய் - அயோ:11 117/2
தாவு வார் புனல் சரயு எய்தினார் - அயோ:11 122/4
வார் மிசை பம்பையும் துடியும் மற்றவும் - அயோ:12 33/2
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே - அயோ:12 47/4
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் - அயோ:13 39/2
வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் - அயோ:13 39/4
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு - அயோ:14 2/3
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே - ஆரண்:1 26/4
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது - ஆரண்:1 33/1
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் - ஆரண்:2 3/2
வார் பொன் கொங்கை மருகியை மக்களை - ஆரண்:4 42/1
பொன்னின் வார் தளிரில் புரண்டாள்-அரோ - ஆரண்:6 75/4
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள - ஆரண்:7 56/2
தீய வார் கணை முதலிய தெறு சின படைகள் - ஆரண்:7 84/2
வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி - ஆரண்:7 130/3
கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் - ஆரண்:7 134/4
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க - ஆரண்:7 135/4
தெருளும் வார் கணை கூற்று எதிர் ஆவி சென்று என்ன - ஆரண்:8 17/4
வாளின் வனம் வேலின் வனம் வார் சிலை வனம் திண் - ஆரண்:9 5/1
வார் விசி கருவியோர் வகுத்த பாணியின் - ஆரண்:10 22/3
வற்கலையர் வார் கழலர் மார்பின் அணி நூலர் - ஆரண்:10 54/1
வார் தந்த கொங்கையார்-தம் வயிறு தந்தாளும் அல்லள் - ஆரண்:10 78/2
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி - ஆரண்:13 77/2
வடு கண் வார் கூந்தலாளை இராவணன் மண்ணினோடும் - ஆரண்:13 113/1
சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும் - ஆரண்:13 132/2
புள் படியும் குளிர் வார் பொழில் புக்கார் - ஆரண்:14 34/4
மாறு_இல் வார் கணை இ உரை வாயில் - ஆரண்:14 53/3
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் - ஆரண்:14 60/2
வார் கொண்டு அணி கொங்கையை வவ்வினர்-பால் - ஆரண்:14 63/3
வருவன யாவையும் வருக வார் கழல் - ஆரண்:14 88/2
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் - ஆரண்:15 35/2
போலும் வார் புனல் புகுந்துளவாம் என பொங்கி - கிட்:1 19/2
வார் அளி தழை மா பிடி வாயிடை - கிட்:1 33/1
சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் - கிட்:1 38/2
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் - கிட்:2 25/3
தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற - கிட்:4 12/2
மொய் கொள் வார் சிலை நாணினை முறை உற வாங்கி - கிட்:4 15/3
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு - கிட்:4 18/3
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து - கிட்:7 3/3
வாள் கைகள் மயங்கிய செருவின் வார் மத - கிட்:10 5/3
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற - கிட்:10 31/2
வார் ஏர் முலையாளை மறைக்குநர் வாழ் - கிட்:10 51/1
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் - கிட்:11 17/4
விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் - கிட்:11 43/4
பொன்னின் வார் சிலையினானும் மாருதியோடும் போனான் - கிட்:11 75/4
தேங்கு வார் புனல் தண்டகம் சேர்திரால் - கிட்:13 16/4
வார் ஆழி கலச கொங்கை வஞ்சி போல் மருங்குலாள்-தன் - கிட்:13 37/1
புனையும் வார் கழலினான் அருளொடும் போயினான் - கிட்:13 73/4
கமுக வார் நெடும் கனக ஊசலில் - கிட்:15 22/1
வினைய வார் குழல் திருவை மேவலார் - கிட்:15 23/3
தேடி வார் புனல் தெண் திரை தொண்டை நல் - கிட்:15 38/2
கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் - கிட்:17 24/4
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் - சுந்:1 71/2
சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால் - சுந்:2 24/3
பூட்டு வார் முலை பொறாத பொய் இடை நைய பூ நீர் - சுந்:2 101/3
பன்னக மகளிர் வள் வார் தண்ணுமை பாணி பேண - சுந்:2 184/2
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன் - சுந்:2 212/2
வாங்கு கோல வட வரை வார் சிலை - சுந்:3 21/2
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ் - சுந்:3 101/1
வார் குன்றா முலை என் சொல் மவுலியால் - சுந்:3 102/3
சிந்து வார் அம் புரை திரை சேர்ந்தன - சுந்:6 34/2
வார் மத கரிகளின் கோடு வாங்கி மா - சுந்:9 33/1
வார் மத கரியினின் தேரின் வாசியின் - சுந்:9 42/2
வார் கழல் அனுமன் சொல்ல வழி நெடிது எளிதின் போனார் - சுந்:14 51/4
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் - யுத்1:4 146/2
வார் கெழு கனை கழல் அரக்கர் வன்மையும் - யுத்1:5 15/2
வார் குலாம் முலை மாதரும் மைந்தரும் - யுத்1:9 40/1
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி - யுத்1:10 18/3
வார் இயங்கு மழையின் குரல் மானும் - யுத்1:11 12/2
வார் கழல் காலினாலே கல்ல வல்லவனை முன்னா - யுத்1:12 45/2
வாங்கி வார் சிலை வானர மா படை - யுத்2:15 69/1
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி - யுத்2:15 196/3
மாறு வானர பெரும் கடல் ஓட தன் தோள் நின்று வார் சோரி - யுத்2:16 336/1
வார் ஏறு வய பரி ஆயிரம் வன் - யுத்2:18 17/2
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் - யுத்2:18 155/3
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் - யுத்2:19 44/1
வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் - யுத்2:19 195/4
வார் கடை மதுகை கொங்கை மணி குறு முறுவல் மாதர் - யுத்2:19 205/3
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் - யுத்2:19 291/1
வணங்கு நுண் இடை வன முலை செக்கர் வார் கூந்தல் - யுத்3:20 61/1
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப - யுத்3:22 175/3
மத்து வார் கடலின் உள்ளம் மறுகுற வதனம் என்னும் - யுத்3:25 20/3
ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி - யுத்3:26 62/1
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் - யுத்3:27 32/1
வன் தானையை வார் கணை மாரியினால் - யுத்3:27 43/1
மடக்கோ இல்லா வார் படிம கூத்து அமைவிப்பான் - யுத்4:33 9/3
வார் பொலி முரசின் ஓதை வாய்ப்புடை வயவர் ஓதை - யுத்4:37 5/1
வஞ்சன் மேனியை வார் கணை அட்டிய - யுத்4:37 167/3
மயிரின் கால்-தொறும் வார் கணை மாரி புக்கு - யுத்4:37 169/1
வாரணங்களை வென்றவன் வார் சிலை - யுத்4:37 185/3
கோட்டு வார் சிலை குரிசிலை அமரர்-தம் குழாங்கள் - யுத்4:40 120/1
வனையும் வார் கழல் இலங்கையர் மன்னனை வந்து இங்கு - யுத்4:41 15/3
கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே - யுத்4:41 38/1
குனியும் வார் சிலை குரிசிலே என் இனி குணிப்பாம் - யுத்4:41 41/4
வண்ண வார் மதமும் நீரும் மான்_மதம் தழுவும் மாதர் - யுத்4:41 115/3

 மேல்
 
  வார்_முகம் (1)
வார்_முகம் கெழுவு கொங்கையர் கரும் குழலின் வண்டு - பால:20 9/1

 மேல்
 
  வார்க்கவே (1)
வாணியின் நாரதன் செவியின் வார்க்கவே - ஆரண்:10 13/4

 மேல்
 
  வார்க்குறு (1)
வார்க்குறு வனை கழல் தம்முன் வாழ்ந்த நாள் - யுத்1:4 63/1

 மேல்
 
  வார்த்தது (1)
வார்த்தது அன்ன மதிலின் வரம்பு-கொண்டு - யுத்2:15 13/3

 மேல்
 
  வார்த்து (3)
உந்தாது நெய் வார்த்து உதவாது கால் எறிய - அயோ:4 110/1
தேன் அளைந்து செவி உற வார்த்து என - அயோ:11 15/3
தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும் - யுத்2:19 121/2

 மேல்
 
  வார்த்தை (29)
வார்த்தை உரை-செய்தனள் இடிக்கும் மழை அன்னாள் - பால:7 32/4
வார்த்தை மாறு உரைத்திலன் முனிவன் மோனியாய் - பால:8 32/1
வாட்டினார் வனத்தில் உள்ளார் மானிடர் என்ற வார்த்தை
 கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ - ஆரண்:12 82/3,4
வார்த்தை எ குலத்துளோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உன்னா - கிட்:3 28/4
வார்த்தை அன்னது ஆக வான் இயங்கு தேரினான் மகன் - கிட்:7 11/1
சொன்ன வார்த்தை கேட்டு அறிவு இலள் என துறந்தானோ - சுந்:3 14/2
மற்றுடை எவையும் தந்த மலர் அயன் முதலோர் வார்த்தை
 வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் - சுந்:3 117/2,3
வார்த்தை கூறுதி மன் அருளால் எனை - சுந்:5 31/2
தந்த வார்த்தை திரு செவி சாற்றுவாய் - சுந்:5 34/4
வார்த்தை கேட்டு உவப்பதன் முன்னர் மா கடல் - சுந்:5 71/2
வார்த்தை என் வந்தனை என்னா - சுந்:13 57/3
மாருதி அமுத வார்த்தை செவி மடுத்து இனிது மாந்தி - யுத்1:4 103/1
வீடு பெற்று உயர்ந்த வார்த்தை வேதத்தின் விழுமிது அன்றோ - யுத்1:4 109/4
மா துயர் துடைத்த வார்த்தை மறப்பரோ மறப்பிலாதார் - யுத்1:4 110/4
வார்த்தை அஃது உரைத்தலோடும் தனி தனி வாழ்ந்தேம் என்ன - யுத்1:4 140/3
ஈசற்கும் ஈசன் வந்தான் என்பதோர் வார்த்தை இட்டார் - யுத்1:9 72/4
மானுட வடிவம் கொண்டார் என்பது ஓர் வார்த்தை இட்டார் - யுத்1:9 78/4
வன் பழி தருதி போலாம் வரன்முறை அறியா வார்த்தை
 அன்பு அழி சிந்தை-தன்னால் அடாதன அறையல் என்றான் - யுத்1:13 17/2,3
மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க - யுத்1:14 15/3
என்ற வார்த்தை எரி புகு நெய் என - யுத்2:15 86/1
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த - யுத்2:16 4/2
விரும்பி நான் கேட்பது உண்டால் நின்னுழை வார்த்தை வீரன் - யுத்2:17 58/1
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை
 உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் - யுத்2:17 89/3,4
கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் - யுத்2:19 210/4
வார்த்தை ஈது-ஆயின் நன்றால் இராவணன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை - யுத்2:19 296/3
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை
 சித்திரம் இதனை எல்லாம் தெரியலாம் சிறிது போழ்தின் - யுத்3:26 88/3,4
அறம் தலைநின்றார்க்கு இல்லை அழிவு எனும் அறிஞர் வார்த்தை
 சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி - யுத்3:28 58/1,2
வார்த்தை உண்டது இன் உயிர்களால் மறலிதன் வயிற்றை - யுத்4:37 96/2
வார்த்தை உண்டு அதனை கேட்டு நாணுறு மனத்தினேற்கு - யுத்4:37 207/2

 மேல்
 
  வார்த்தைகள் (1)
ஏது இல் வார்த்தைகள் இனையன விளம்பலை முனிவன் - யுத்1:3 56/2

 மேல்
 
  வார்த்தையின் (2)
வார்த்தையின் உணர்த்துதல் வறிது அன்றோ என - பால:19 54/2
வார்த்தையின் அறிந்தது அல்லால் தேவர்-பால் வந்திலேன் நான் - யுத்1:7 13/2

 மேல்
 
  வார்த்தையும் (4)
குரக்கு வார்த்தையும் மானிடர் கொற்றமும் - சுந்:12 103/1
இற்று இலதாகியது என்னும் வார்த்தையும்
 பெற்றிலம் பிறந்திலம் என்னும் பேர் அலால் - யுத்1:2 14/2,3
ஊட்டுவென் உயிர் கொண்டு என்னும் வார்த்தையும் உணர்த்துவீரால் - யுத்1:9 36/4
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் - யுத்3:22 149/2

 மேல்
 
  வார்த்தையே (1)
மங்கினர் பகைஞர் என்ற வார்த்தையே வலியது என்னா - யுத்2:19 276/3

 மேல்
 
  வார்த்தையை (3)
மாண்டனள் அவள் இவள் மாண்ட வார்த்தையை
 மீண்டு அவர்க்கு உரைத்தலின் விளிதல் நன்று எனா - சுந்:14 18/1,2
சொற்ற வார்த்தையை கேட்டலும் தொல் உயிர் - யுத்1:14 39/1
வார்த்தையை நிறுத்தி போனான் இராவணன் மருங்கு சென்றான் - யுத்3:27 182/4

 மேல்
 
  வார்ந்த (4)
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன் - பால:6 23/1
வள் உகிர் தளிர் கை நோவ மாடகம் பற்றி வார்ந்த
 கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி - பால:10 11/1,2
மரகதத்தின் கொழுந்து என வார்ந்த புல் - அயோ:14 16/3
வாள் எயிற்று அரவம் போல வான் தலை தோன்ற வார்ந்த
 தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க - கிட்:10 27/1,2

 மேல்
 
  வார்ந்து (3)
வண்ண வன் மயிர் வார்ந்து உயர் முன் கையன் - அயோ:8 6/2
மத்தகம் பிளந்து பாய் உதிரம் வார்ந்து எழ - யுத்2:16 289/1
வந்து அவண் நின்று குன்றின் வார்ந்து வீழ் அருவி மான - யுத்3:24 19/1

 மேல்
 
  வார (4)
வாள் உண்ட கண்ணின் மழை உண்டு என வார நின்றாள் - பால:17 14/4
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் - யுத்1:3 97/3
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின் - யுத்1:4 134/2
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார
 தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும் - யுத்2:19 121/1,2

 மேல்
 
  வாரண (2)
தொல்லை வாரண பாகரும் சுற்றினார் - அயோ:11 12/4
சுற்றி வாரண உரி தொகுதி நீவி தொடர - ஆரண்:1 14/2

 மேல்
 
  வாரணங்களை (1)
வாரணங்களை வென்றவன் வார் சிலை - யுத்4:37 185/3

 மேல்
 
  வாரணத்தினை (1)
வாரணத்தினை நிறுத்தியே சூடினர் வாகை - யுத்3:30 21/4

 மேல்
 
  வாரணத்து (2)
வாரணத்து உரிவையான் மதனனை சினவு நாள் - பால:7 2/1
வாரணத்து எதிர் வாசியின் நேர் வய - யுத்2:15 44/1

 மேல்
 
  வாரணம் (11)
மறுப்பட ஆவி பேணா வாரணம் பொருத்துவாரும் - பால:2 16/4
சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம்
 தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி - பால:2 27/1,2
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும் - பால:16 36/1
வாரணம் அழைக்க வந்து கரா உயிர் மாற்றும் நேமி - அயோ:3 94/1
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் - ஆரண்:1 48/4
வரை செய் மா மத வாரணம் நாண் உற - கிட்:1 35/3
மத்த வாரணம் என்ன மயங்கினான் - கிட்:11 20/4
வாரணம் முறியுமால் வலத்த வாள் மருப்பு - சுந்:3 46/2
வாரணம் காக்க வந்தான் அமரரை காக்க வந்தான் - சுந்:12 74/4
வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் - யுத்2:16 1/1
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர் - யுத்3:27 45/1

 மேல்
 
  வாரம் (4)
வாரம் என் இனி பகர்வது வைகலும் அனையான் - அயோ:1 38/1
வாரம் கொண்டார் மற்று ஒருவன்-தன் மனை வாழும் - ஆரண்:11 11/2
வாரம் அன்று நின் மண்ணினுக்கு என் உடல் - கிட்:7 90/2
வாரம் ஆவதும் மற்று ஒருவன் புணர் - கிட்:7 105/3

 மேல்
 
  வாரல் (1)
வாலி சேனை மடந்தை வைகு இடம் நாட வாரல் இலாமையோ - கிட்:10 64/3

 மேல்
 
  வாரலிர் (1)
வாரும் வாரலிர் ஆம் எனின் வானர - கிட்:11 6/3

 மேல்
 
  வாரலென் (1)
மன் நின்ற நகர்க்கு இனி வாரலென் வாழ்வும் வேண்டேன் - யுத்2:19 9/4

 மேல்
 
  வாரலையோ (1)
வஞ்சமோ எனும் வாரலையோ எனும் - யுத்3:29 19/2

 மேல்
 
  வாரவே (1)
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே - யுத்4:37 195/4

 மேல்
 
  வாரா (5)
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா
 புலந்தவர் போல நின்று வளைகில பூத்த கொம்பர் - பால:17 10/3,4
மன்னை கொல்லிய வந்தது வாரா
 மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் - யுத்1:3 96/3,4
வாக்கினால் மனத்தினால் மற்று அறிவினால் அளக்க வாரா
 மேக்கு உயர் சீயம்-தன்னை கண்டனர் வெருவுகின்றார் - யுத்1:3 155/3,4
மாற்று தேர் அவண் வந்தன வந்தன வாரா
 வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் - யுத்2:15 243/1,2
வாரா அமர் செய்க என வந்தனனால் - யுத்2:18 66/4

 மேல்
 
  வாராதாய் (1)
வருவாய் போல வாராதாய் வந்தாய் என்று மனம் களிப்ப - யுத்3:22 224/1

 மேல்
 
  வாராது (1)
வாராது ஒழியான் எனும் வண்மையினால் - சுந்:4 6/1

 மேல்
 
  வாராதே (1)
மாயை இது என்-கொலோ வாராதே வர வல்லாய் - ஆரண்:1 54/4

 மேல்
 
  வாராதோ (1)
வல்லே படைத்தால் வரம்பு இன்மை வாராதோ - யுத்1:3 158/4

 மேல்
 
  வாராநின்றார் (1)
வர உற்றார் வாராநின்றார் வந்தவர் வரம்பு_இல் வெம் போர் - சுந்:10 27/1

 மேல்
 
  வாராநின்றாரோ (1)
வாராநின்றாரோ என மாரி மழையே போல் - சுந்:2 75/2

 மேல்
 
  வாராய் (2)
மன்னன் தகைமை காண வாராய் மகனே என்னும் - அயோ:4 33/4
வாராய் புறம் இத்துணை வைகுதியோ - ஆரண்:14 68/4

 மேல்
 
  வாராய்-ஆகில் (1)
வையம் ஓர் ஏழும் பெற்றால் வாழ்வெனே வாராய்-ஆகில்
 உய்வெனே தமியனேனுக்கு உயிர் தந்த உதவியோனே - யுத்1:12 28/3,4

 மேல்
 
  வாராயோ (3)
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ - ஆரண்:6 93/4
வலியானே யான் பட்ட வலி காண வாராயோ - ஆரண்:6 94/4
மருகாவோ மானிடவர் வலி காண வாராயோ - ஆரண்:6 104/4

 மேல்
 
  வாரார் (2)
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் - சுந்:3 140/2
சொன்னவர் வாரார் யானே தோற்கினும் தோற்க தக்கேன் - யுத்2:18 189/2

 மேல்
 
  வாரான் (2)
மரு ஒன்று கூந்தலாளை வனத்து இவன் கொண்டு வாரான்
 உரு இங்கு இது உடையர் ஆக மற்றையோர் யாரும் இல்லை - ஆரண்:6 52/1,2
செவ்வழி கதிரோன் என்றும் தேரின் மேல் அன்றி வாரான்
 வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் - ஆரண்:10 112/3,4

 மேல்
 
  வாரி (73)
இம்பர் வாரி எழுந்தது போன்றதே - பால:1 3/4
அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் - பால:1 14/3
உறியொடு வாரி உண்டு குருந்தொடு மருதம் உந்தி - பால:1 15/2
மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும் - பால:2 5/3
வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ் - பால:2 32/2
மன்னும் பல் உயிர் வாரி தன் வாய் பெய்து - பால:7 42/1
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல் - பால:10 80/1
வெள்ள நெடு வாரி அற வீசி உளவேனும் - பால:15 23/1
ஆடவர் ஆவி சோர அஞ்சன வாரி சோர - பால:16 11/1
மை அறு தவம் எலாம் வாரி மீண்டதே - பால:24 39/4
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே - அயோ:4 93/3
மதுர வாரி அமுது என மாந்துவார் - அயோ:7 12/4
வாரி இன்றிய வாலுக ஆற்றினே - அயோ:11 34/4
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன - அயோ:13 38/1
அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் - ஆரண்:1 9/3
தெண் திரை கரத்தின் வாரி திரு மலர் தூவி செல்வர் - ஆரண்:5 2/3
கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் - ஆரண்:10 44/4
அருகுறு பாலின் வேலை அமுது எலாம் அளைந்து வாரி
 பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை - ஆரண்:10 109/1,2
வடித்த மலை நீ இது வலித்தி என வாரி
 பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் - ஆரண்:11 22/2,3
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் - ஆரண்:12 45/3
மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி
 கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது கான்று மீள - ஆரண்:13 26/2,3
முற்றிய உயிர் எலாம் முருங்க வாரி தான் - ஆரண்:15 17/1
மழை படு தரளமும் மணியும் வாரி நேர் - கிட்:1 10/2
தேன் இழுக்கு சாரல் வாரி செல்லின் மீது செல்லும் நாள் - கிட்:7 8/1
மடல் உடை நறு மென் சேக்கை மலை அன்றி உதிர வாரி
 கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் - கிட்:7 145/3,4
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் - கிட்:10 6/3
மாக யாறு யாவையும் வாரி அற்றன - கிட்:10 107/2
மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி
 சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் - கிட்:13 48/3,4
களித்தான் வாரி கலுழ்ந்த கண்ணினான் - கிட்:16 43/4
வாரி கடப்போர் யாவர் என தம் வலி சொல்வார் - கிட்:17 2/4
சால உரைத்தார் வாரி கடக்கும் தகவு இன்மை - கிட்:17 4/2
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி
 தள்ளிய திரைகள் முந்துற்று இலங்கை-மேல் தவழ்ந்த மாதோ - சுந்:1 22/3,4
வாரி வானமும் வழங்கல ஆகும் தம் வளர்ச்சி - சுந்:2 18/2
ஆலையில் மலையின் சாரல் முழையினில் அமுத வாரி
 சோலையில் துவசர் இல்லில் சோனகர் மனையில் தூய - சுந்:2 110/1,2
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் - சுந்:2 181/4
மண்டிய செருவில் மான தோள்களால் வாரி வாரி - சுந்:2 209/2
மண்டிய செருவில் மான தோள்களால் வாரி வாரி
 உண்டது தெவிட்டி பேழ் வாய் கடைகள்-தோறு ஒழுகி பாயும் - சுந்:2 209/2,3
மந்த மாருதம் போய் மலர்-தொறும் வாரி வயங்கு நீர் மம்மரின் வரு தேன் - சுந்:3 87/3
மயக்கு இல் பொன் குல வல்லிகள் வாரி நேர் - சுந்:6 38/1
திங்களை நக்குகின்ற இருள் எலாம் வாரி தின்ன - சுந்:6 51/2
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற - சுந்:7 7/3
நீப்புண்ட உதிர வாரி நெடும் திரை புணரி தோன்ற - சுந்:11 19/1
வரங்களின் வாரி அன்ன தாள் இணை வந்து வீழ்ந்தான் - யுத்1:4 137/4
வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ - யுத்1:6 31/2
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண - யுத்1:9 56/1
கல் குவடு அடுக்கி வாரி கடலினை கடந்த காட்சி - யுத்1:10 5/2
நீரும் வாரி அதனை நிறைத்ததே - யுத்2:15 61/4
உதிர வாரி நுகர்வது ஒர் ஊணினான் - யுத்2:16 58/2
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி
 தின்று தின்று உமிழும் பற்றி சிரங்களை திருகும் தேய்க்கும் - யுத்2:16 173/2,3
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி
 நீரிடை குவிக்கும் அப்பால் நெருப்பிடை நிமிர வீசும் - யுத்2:16 174/1,2
மான வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் படைக்கல வாரி
 போன போன வன் திசை-தொறும் பொறி குலம் பொடிப்ப - யுத்2:16 216/2,3
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் - யுத்2:18 159/1
வாலி சேய் மேனி-மேலும் மழை பொரு குருதி வாரி
 கால் உயர் வரையின் செம் கேழ் அருவி-போல் ஒழுக கண்டான் - யுத்2:18 199/1,2
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி
 துடைத்தார் விழியில் தழல் மாரி சொரிந்தார் - யுத்2:18 236/1,2
மன்றல் நாறு தட மேனி-மேல் உதிர வாரி சோர வரும் மாருதி - யுத்2:19 82/3
வற்றி ஓடு உதிர வாரி சோர்வுற மயங்கினான் நிலம் முயங்கினான் - யுத்2:19 86/4
வாளிவாய்-தோறும் வந்து பொடித்தன குருதி வாரி - யுத்2:19 118/4
கரமும் ஆளியும் வாரி கடியவன் - யுத்2:19 152/3
காதங்கள் கோடி கடை சென்று காணும் நயனங்கள் வாரி கலுழ - யுத்2:19 245/1
மான மா மணியும் பொன்னும் முத்தமும் கொழித்து வாரி
 மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் - யுத்3:22 142/2,3
மயிர்ப்புறம்-தோறும் வந்து பொடித்தன காம வாரி - யுத்3:25 14/4
வாலியை வாளி ஒன்றால் வானிடை வைத்து வாரி
 வேலையை வென்று கும்பகருணனை வீட்டினானை - யுத்3:26 7/1,2
ஒழிந்தவர் உரத்தின்-மேலும் உதிர நீர் வாரி ஆக - யுத்3:27 181/3
மலையை வேரொடும் வாங்க அன்று அங்கையால் வாரி
 அலை-கொள் வேலையை குடிக்க அன்று அழைத்தது மலரோடு - யுத்3:30 37/2,3
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் - யுத்3:31 9/4
மண்டு நாள் மறித்தும் காட்ட மன்னுயிர் அனைத்தும் வாரி
 உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் - யுத்3:31 230/3,4
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த - யுத்4:33 6/3
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி
 திரை பொருது புறம் குவிப்ப திறம் கொள் பணை மரம் உருட்டி சிறை புள் ஆர்ப்ப - யுத்4:33 21/1,2
மழை குலத்தொடு வான் உரும் ஏறு எலாம் வாரி
 இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து - யுத்4:35 7/1,2
மரத்தொடு தொடுத்த துகில் யாவும் உள வாரி
 தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க - யுத்4:36 11/1,2
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி
 போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற - யுத்4:37 139/1,2
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர் - யுத்4:37 170/1
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி
 ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் - யுத்4:42 4/3,4

 மேல்
 
  வாரிக்கு (1)
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் - யுத்3:21 33/4

 மேல்
 
  வாரிக்கொண்டு (1)
குப்பைகள் என வாரிக்கொண்டு அயல் களைவாரும் - பால:23 30/4

 மேல்
 
  வாரிடை (1)
வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர் - பால:18 17/3

 மேல்
 
  வாரிய (2)
பொதியொடும் வாரிய பொலன் கொள் பூணினார் - சுந்:9 19/4
மாறா மத வாரிய வண்டினொடும் - யுத்2:18 41/1

 மேல்
 
  வாரியில் (1)
தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் - பால:3 16/3

 மேல்
 
  வாரியின் (6)
மங்கல புனலும் நாலு வாரியின் நீரும் பூரித்து - அயோ:3 81/2
நையுறு சிந்தையள் நயன் வாரியின்
 தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் - சுந்:4 96/1,2
வாரியின் எழும் சுடர் கடவுள் வானவன் - சுந்:9 39/3
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி - யுத்2:16 174/1
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ் - யுத்3:31 203/1
அளி முற்றிய சோரிய வாரியின் ஆழ் - யுத்3:31 204/3

 மேல்
 
  வாரியும் (2)
தான வாரியும் நீரொடு மடுத்தலின் தழீஇய - சுந்:2 16/3
மான மங்கையர் குங்கும வாரியும்
 நானம் ஆர்ந்த நறை குழல் ஆவியும் - சுந்:2 148/2,3

 மேல்
 
  வாரியே (3)
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே - பால:1 7/4
வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே - பால:1 8/4
உக்கன நீர் வறந்து உதிர வாரியே - அயோ:4 170/4

 மேல்
 
  வாரியே-கொல் (1)
அன்பு-கொல் அழு கணீர்-கொல் ஆனந்த வாரியே-கொல்
 என்புகள் உருகி சோரும் கருணை-கொல் யார் அது ஓர்வார் - யுத்3:28 64/3,4

 மேல்
 
  வாரியொடு (1)
உதிர வாரியொடு ஊனொடு எலும்பு தோல் - யுத்2:16 58/1

 மேல்
 
  வாரியோடு (1)
மழை பொரு கண் இணை வாரியோடு தன் - கிட்:6 3/3

 மேல்
 
  வாரின் (1)
வாரின் பெய் கழல் மாருதி கதுமென வந்தான் - யுத்2:15 216/4

 மேல்
 
  வாரின (2)
துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின
 நயப்புறு சித்தரை நலிந்து வவ்வின - ஆரண்:7 46/3,4
மேக நெடும் புனல் வாரின வீசி - யுத்3:20 27/2

 மேல்
 
  வாரினன் (1)
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் - ஆரண்:3 37/3

 மேல்
 
  வாரினும் (1)
மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும்
 விண் உருத்து இடிப்பினும் வேண்டின் செய்கிற்பாள் - பால:7 21/1,2

 மேல்
 
  வாருணம் (1)
வாருணம் நினைந்தனர் வான நீர் உண்டு - ஆரண்:14 92/3

 மேல்
 
  வாரும் (9)
மறி விழி ஆயர் மாதர் வனை துகில் வாரும் நீரால் - பால:1 15/3
வாரும் வாரலிர் ஆம் எனின் வானர - கிட்:11 6/3
மாக நெடு வானிடை இழிந்து புனல் வாரும்
 மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ - சுந்:6 22/3,4
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கின்ற அனுமன்-மேல் வந்தான் - சுந்:11 34/4
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கின்ற அனுமன்-மேல் வந்தான் - சுந்:11 34/4
வாரும் உங்களுடன் வானுளோர்களையும் மண்ணுளோரையும் வர சொலும் - யுத்2:19 77/3
மார்பிடை நின்ற வாளி-வாயிடை வெயிலின் வாரும்
 சோரியன் விசும்பினூடு ஓர் இமைப்பிடை தோன்றாநின்றான் - யுத்3:21 23/1,2
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கும் மானிடற்கு இ மண்ணிடை - யுத்3:31 75/3
வாரும் வாரும் என்று அழைக்கும் மானிடற்கு இ மண்ணிடை - யுத்3:31 75/3

 மேல்
 
  வாரை (1)
கண்ணனும் வாரை கடலும் கற்புடை - யுத்4:41 104/2

 மேல்
 
  வாரொடு (2)
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என - அயோ:2 44/2
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் - யுத்3:22 124/3

 மேல்
 
  வால் (59)
வால் நிலா உற குவிவ மானுமே - பால:2 58/4
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் - பால:3 17/1
வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை - பால:3 67/2
முற்ற வால் உணர்வு மேல் முடுகினார் அறிவு சென்று - பால:7 3/2
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய் - பால:8 11/2
சூடக வால் வளை சூட்டிட நீட்டும் - பால:13 33/3
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே - பால:16 42/4
கடக்கும் வால் உணர்வினுக்கு அணுகும் காட்சியான் - அயோ:5 26/4
விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து - அயோ:7 24/2
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் - அயோ:10 5/3
மாண்ட வால் நிற அருவி அம் மழ விடை பாகன் - அயோ:10 7/3
நெடுகு கூனல் வால் நீட்டின உருகு உறு நெஞ்ச - அயோ:10 30/3
மு குறும்பு அற எறிந்த வினை வால் முனிவனை - ஆரண்:1 2/3
அல்லேன் என வால் அறிவான் அறைவான் - ஆரண்:2 17/4
மின்னும் வால் உளை மடங்கலை முனிந்தன வேழம் - ஆரண்:7 74/3
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வால் ஏறினர் வந்தார் - ஆரண்:7 100/3
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம - ஆரண்:10 159/2
வைதேவி தன் வால் வளை மென் கை எனும் - ஆரண்:11 45/3
காயம் கனகம் மணி கால் செவி வால்
 பாயும் உருவோடு இது பண்பு அலவால் - ஆரண்:11 51/1,2
வால் செலாத வாய் அலது இராவணன் - கிட்:3 41/3
வால் விசைத்து வான் வளி நிமிர்ந்து என - கிட்:3 60/1
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் - கிட்:10 76/1
உடுத்த வால் நிற துகில் ஒழிந்த போன்றவே - கிட்:10 106/4
உய்வுறுத்துவென் மனம் உலையலீர் ஊழின் வால்
 மெய்யுற பற்றுதிர் விடுகிலீர் என - கிட்:14 28/1,2
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி - கிட்:15 44/2
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் - கிட்:17 28/2
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை - சுந்:1 16/1
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் - சுந்:1 33/1
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் - சுந்:1 34/4
வால் எயிற்று ஊறு தீம் தேன் மாந்தினர் மயங்குவாரை - சுந்:2 110/4
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால்
 புண்டரிக நயனத்தான்-பால் இனி யான் போவேனோ - சுந்:2 225/2,3
பிணங்கு உறு வால் முறை பிடித்து மாலைய - சுந்:5 64/3
சிந்த வால் நந்து இரிந்த திரை கடல் - சுந்:6 35/4
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக - சுந்:8 21/4
வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய - சுந்:8 22/1
மந்தர வால் அடி பிடித்து வல்லையேல் - சுந்:9 20/3
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று - சுந்:10 36/3
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் - சுந்:12 118/3
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே - சுந்:12 123/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் - சுந்:12 131/4
மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி - சுந்:13 30/3
தரங்க வேலையின் நெடிய தன் வால் இட்ட தழலால் - சுந்:13 39/3
வால் கொடு தானும் வளைந்தான் - சுந்:13 48/4
தோய்த்தனன் வால் அது தோய - சுந்:13 53/1
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் - யுத்1:3 134/1
வால் நிற தரள பந்தர் மரகதம் நடுவண் வைத்த - யுத்1:10 17/3
வால் வலி காட்டி போந்த வள நகர் புக்கு மற்று என் - யுத்1:12 42/3
சுற்றி வால் கொடு தோளினும் மார்பினும் - யுத்2:15 78/2
மருப்பு இழந்தன களிறு எலாம் வால் செவி இழந்த - யுத்2:16 210/1
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் - யுத்2:16 298/4
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர் - யுத்2:18 93/3
வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே - யுத்2:18 98/4
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட - யுத்2:18 134/2
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் - யுத்2:19 62/3
வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை - யுத்2:19 192/4
வால் உளை புரவியன் மடித்த வாயினான் - யுத்3:20 33/2
வால் பிடித்து அடிக்கும் வானரத்தை மால் கரி - யுத்3:20 43/1
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான - யுத்3:24 32/1
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் - யுத்3:31 101/1

 மேல்
 
  வால்-கொடு (1)
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு - யுத்2:19 140/1

 மேல்
 
  வால்-போல் (1)
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல்
 கைத்தலம் காலும் தூங்க கிடத்தலை கருதி என்றான் - யுத்2:16 189/3,4

 மேல்
 
  வால (1)
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் - யுத்2:19 65/2

 மேல்
 
  வாலதி (1)
வாம மேகலையாரிடை வாலதி
 பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார் - பால:14 39/1,2

 மேல்
 
  வாலதிய (1)
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் - சுந்:1 5/2

 மேல்
 
  வாலம் (1)
வாலம் வாளி மழையின் வழங்கியே - யுத்2:15 57/2

 மேல்
 
  வாலால் (3)
வஞ்சனை அரக்கனை நெருக்கி நெடு வாலால்
 அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே - சுந்:6 3/1,2
வாலால் வர வளைக்கும் நெடு மலை பாம்பு என வளையா - யுத்2:18 160/1
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை - யுத்2:19 193/3

 மேல்
 
  வாலி (59)
வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர் - கிட்:2 2/2
வாலி என்ற அளவு_இலா வலியினான் உயிர் தெற - கிட்:3 2/2
வாலி என்று உளான் வரம்பு_இல் ஆற்றலான் - கிட்:3 37/4
விழுந்ததே இனி வாலி தன் வலி என விரும்பா - கிட்:3 73/3
நேடினாம் வாலி காலனை எனா நெடிது நாள் - கிட்:4 21/3
பொன்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் பொருப்பு இடம் - கிட்:7 9/3
அ இடத்து இராமன் நீ அழைத்து வாலி ஆனது ஓர் - கிட்:7 10/1
துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே - கிட்:7 12/4
வாயிடை புகை வர வாலி கண் வரும் - கிட்:7 22/3
மல்லல் கிரியின் தலை வந்தனன் வாலி கீழ்-பால் - கிட்:7 37/3
தன் தோள் வலியால் தகை மால் வரை சாலும் வாலி
 குன்றூடு வந்து உற்றனன் கோள் அவுணன் குறித்த - கிட்:7 38/2,3
வல் நெடும் தடம் திரள் புயத்து அடு திறல் வாலி
 சொன்ன தம்பியை தும்பியை அரி தொலைத்து என்ன - கிட்:7 60/2,3
வலம் கொள் பாரிடை எற்றுவான் உற்ற போர் வாலி
 கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் - கிட்:7 65/2,3
வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி
 வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் - கிட்:7 66/2,3
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி
 ஆங்கு நோக்கினர் அமரரும் அவுணரும் பிறரும் - கிட்:7 73/2,3
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து - கிட்:7 81/1
அன்று அ வாலி அனையன விளம்பினான் - கிட்:7 97/3
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை - கிட்:7 109/3
தீ உறு மெழுகின் சிந்தை உருகினன் செம் கண் வாலி
 நீ இனி அயர்வாய் அல்லை என்று தன் நெஞ்சில் புல்லி - கிட்:7 151/2,3
என்னலும் உலகம் ஏழும் ஏத்தின இறந்து வாலி
 அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் - கிட்:7 157/3,4
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி
 வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் - கிட்:7 158/1,2
சங்கை இன்று உணர்தி வாலி செய்கையால் சாலும் இன்னும் - கிட்:9 13/2
வாலி காதலனும் ஆண்டு மலர் அடி வணங்கினானை - கிட்:9 26/1
வாலி சேனை மடந்தை வைகு இடம் நாட வாரல் இலாமையோ - கிட்:10 64/3
மண்டி ஓடின வாலி மகற்கு அமர் - கிட்:11 16/2
வாலி ஆர் உயிர் காலனும் வாங்க வில் - கிட்:11 29/1
ஆண்டு போர் வாலி ஆற்றல் மாற்றியது அம்பு ஒன்று-ஆயின் - கிட்:11 58/1
வல்ல மந்திரியரோடும் வாலி காதலனும் மைந்தன் - கிட்:11 77/1
என்று அவன் உரைத்தலும் இருந்த வாலி சேய் - கிட்:16 12/1
வாலி அளிக்கும் வீர வய போர் வசை_இல்லான் - கிட்:17 4/4
மற்று அவன் முன்னோன் வாலி இராவணன் வலி தன் வாலின் - சுந்:4 30/1
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் - சுந்:4 36/1
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான் - சுந்:4 92/2
வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் - சுந்:4 116/1
மன்னனோடு எதிர்ந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டோ - சுந்:10 22/3
மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத - சுந்:12 78/2
வன் திறல் ஆய வாலி வலியன்-கொல் அரசின் வாழ்க்கை - சுந்:12 78/3
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே - சுந்:12 79/2
வாலி காதலனை முந்தை வணங்கினன் எண்கின் வேந்தை - சுந்:14 7/1
வாலி விண் பெற அரசு இளையவன் பெற - யுத்1:4 89/1
வாலி மா மகன் வந்தானை வானவர்க்கு இறைவன் என்றார் - யுத்1:9 75/1
வன் திறல் வாலி சேயும் வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் - யுத்1:14 20/4
அனுமனை வாலி சேயை அருக்கன் சேய்-தன்னை அம் பொன் - யுத்2:16 156/1
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் - யுத்2:16 194/1
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம் - யுத்2:16 276/1
வல்லையின் அணுக வந்து வணங்கினன் வாலி மைந்தன் - யுத்2:18 180/1
வாலி சேய் மேனி-மேலும் மழை பொரு குருதி வாரி - யுத்2:18 199/1
மார்பின்-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் உற வாலி காதலன் வழங்கினான் - யுத்2:19 85/2
வாலி மைந்தன் ஓர் மால் வரை வாங்கினான் - யுத்2:19 147/1
ஏல்புடை பாசம் மேல்_நாள் இராவணன் புயத்தை வாலி
 வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை - யுத்2:19 192/3,4
வீரனும் வாலி சேய்-தன் விறல் கெழு சிகர தோள்-மேல் - யுத்3:22 17/2
வாலி நேர் வலி மயிந்தனும் துமிந்தனும் மாண்டார் - யுத்3:22 173/2
தூக்கினன் உள்ளம் கூர்ந்த வாலி சேய் தூசி செல்ல - யுத்3:28 59/2
ஊழி கால் என கடப்பவன் வாலி என்போனை - யுத்3:30 41/2
சாம்பனை வதனம் நோக்கி வாலி_சேய் அறிவு சான்றோய் - யுத்3:31 45/1
வானவர் கடைய மாட்டா மறி கடல் கடைந்த வாலி
 ஆனவன் அம்பு ஒன்றாலே உலந்தமை அயர்ந்தது என் நீ - யுத்3:31 48/2,3
வாலி சேயினை சாம்பனை பனசனை வய போர் - யுத்4:41 10/1
வாலி என்று அளவு இல் ஆற்றல் வன்மையான் மகர நீர் சூழ் - யுத்4:41 26/1
மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் - யுத்4:41 42/2

 மேல்
 
  வாலி-கொலாம் (1)
வேறு ஓர் வாலி-கொலாம் விளிந்துளான் - கிட்:8 14/4

 மேல்
 
  வாலி-தன் (5)
அம்பின் போன்றனன் அன்று அடல் வாலி-தன்
 தம்பி-மேல் செலும் மானவன் தம்பியே - கிட்:11 12/3,4
வாலி-தன் இறுதியும் மரத்துக்கு உற்றதும் - சுந்:12 22/1
மன்னரில் தென்-பால் வந்த தானைக்கு மன்னன் வாலி-தன்
 மகன் அவன்-தன் தூதன் வந்தனென் தனியேன் என்றான் - சுந்:12 77/3,4
வாலி-தன் உறு பகை வலி தொலைத்தலால் - யுத்1:4 91/2
தும்பியை முனிந்திலேன் தொடர்ந்த வாலி-தன்
 தம்பியை முனிந்திலேன் சமரம் தன்னில் யான் - யுத்2:16 277/2,3

 மேல்
 
  வாலி-தன்னை (1)
வாலி-தன்னை அ மனிதனும் மறைந்து நின்று எய்தான் - யுத்1:2 108/4

 மேல்
 
  வாலி-பால் (5)
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் - கிட்:5 6/4
போதும் நாம் வாலி-பால் என்ன போயினார் - கிட்:6 34/4
இடம் மேவும்படி ஏவி வாலி-பால்
 கடன் யாவும் கடைகண்டு கண்ணனோடு - கிட்:8 18/2,3
வாலி-பால் கண்டனம் வரம்பு_இல் ஆற்றலாய் - யுத்1:2 80/4
வரம் கொள் வாலி-பால் தோற்றனென் மற்றும் வேறு உள்ள - யுத்1:2 107/3

 மேல்
 
  வாலி-மேல் (1)
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி - கிட்:7 63/3

 மேல்
 
  வாலி_சேய் (1)
சாம்பனை வதனம் நோக்கி வாலி_சேய் அறிவு சான்றோய் - யுத்3:31 45/1

 மேல்
 
  வாலிக்கும்மே (1)
வாலிக்கும்மே ஆயினவாறு என் வலி அம்மா - யுத்3:22 212/4

 மேல்
 
  வாலிடை (4)
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க - சுந்:4 92/3
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க - சுந்:7 30/3
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் - யுத்1:8 7/4
சுந்தர தோள்களோடும் வாலிடை தூங்க சுற்றி - யுத்1:14 24/2

 மேல்
 
  வாலிடைப்பட்டும் (1)
வாலிடைப்பட்டும் வெய்ய மருப்பிடைப்பட்டும் மாண்டு - யுத்2:18 216/2

 மேல்
 
  வாலிய (1)
கோலி வாலிய செல்வம் கொடுத்தவர் - கிட்:11 29/2

 மேல்
 
  வாலியது (1)
உரம் ஒருங்கியது நீர் கடையும் வாலியது மார்பு உலகை மூடும் - யுத்1:2 90/1

 மேல்
 
  வாலியும் (7)
மருவலர்க்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன - பால:5 24/2
ஏகி வாலியும் இருது ஏழொடு ஏழ் - கிட்:3 53/1
களித்த வாலியும் கடிதின் எய்தினான் - கிட்:3 59/2
கொற்ற வாலியும் அவன் குலவு தோள் வலியொடும் - கிட்:5 10/2
வாலியும் ஏக யார்க்கும் வரம்பு_இலா உலகில் இன்பம் - கிட்:8 1/1
வாலியும் கடப்ப அரு வனப்ப வான் உயர் - சுந்:5 55/3
ஆயிரம் தோளினானும் வாலியும் அரிதின் ஐய - யுத்4:37 210/1

 மேல்
 
  வாலியே (1)
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் - யுத்1:2 97/2

 மேல்
 
  வாலியை (8)
அன்ன வாலியை காலனுக்கு அளிப்பது ஓர் ஆற்றல் - கிட்:3 75/2
கொடும் தொழில் வாலியை கொன்று கோமகன் - கிட்:6 29/1
வாலியை படுத்தாய் அலை மன் அற - கிட்:7 95/3
மறிந்து உருள போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர் - கிட்:17 13/2
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் - சுந்:12 80/1
வாலியை உரம் கிழித்து ஏக வல்லன - யுத்2:16 81/3
வாலியை வாளி ஒன்றால் வானிடை வைத்து வாரி - யுத்3:26 7/1
மரம் துளைத்தது வாலியை மாய்த்துளது - யுத்4:37 193/2

 மேல்
 
  வாலியையும் (2)
கோ இயல் செல்வம் முன்னே கொடுத்து வாலியையும் கொன்றான் - சுந்:12 81/4
மந்தரம் என கடையும் வாலியையும் ஒத்தான் - யுத்1:12 17/4

 மேல்
 
  வாலியொடு (1)
ஐய வாலியொடு இ அண்டம் நடுங்க - யுத்1:11 23/2

 மேல்
 
  வாலின் (11)
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின்
 செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ - ஆரண்:3 58/1,2
மற்று இலேன் எனினும் மாய அரக்கனை வாலின் பற்றி - கிட்:7 134/1
நிறை அடி கோல வாலின் நிலைமையை நினையும்-தோறும் - கிட்:7 148/3
மற்று அவன் முன்னோன் வாலி இராவணன் வலி தன் வாலின்
 இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த - சுந்:4 30/1,2
தாம்பு என வாலின் வரிந்து உயர் தாளோடு - சுந்:9 61/1
மாதிரம் வாலின் வளைத்தான் - சுந்:13 49/2
நும்முனை வாலின் சுற்றி நோன் திசை நான்கும் தாவி - யுத்2:16 187/1
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி - யுத்2:16 187/3
இத்தலை வந்தது என்னை இராமன்-பால் வாலின் ஈர்த்து - யுத்2:16 189/1
கதியால் பல தெழியால் பல காலால் பல வாலின்
 நுதியால் பல நுதலால் பல நொடியால் பல பயிலும் - யுத்2:18 157/2,3
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப - யுத்3:22 11/2

 மேல்
 
  வாலினால் (4)
மெய்க்கொள் வாலினால் மிடல் இராவணன் - கிட்:3 48/1
வாலினால் உரம் வரிந்தனர் நெரிந்து உக வலிப்பர் - கிட்:7 57/1
வாலினால் அளந்தான் என்று வானவர் மருள சென்றான் - சுந்:1 32/4
வரிந்து உற வல்லிதின் சுற்றி வாலினால்
 விரிந்து உற வீசலின் கடலின் வீழ்குநர் - சுந்:9 41/1,2

 மேல்
 
  வாலினான் (1)
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் - அயோ:8 4/4

 மேல்
 
  வாலினும் (5)
பற்றி வாலினும் காலினும் வலி உற பறிப்பான் - கிட்:7 68/3
கரம் இரண்டினும் வாலினும் காலினும் கழற்றி - கிட்:7 72/3
கருது காலினும் கையினும் வாலினும் கட்டி - சுந்:7 40/1
கரதலத்தினும் காலினும் வாலினும் கதுவ - சுந்:7 48/1
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி - யுத்1:5 61/3

 மேல்
 
  வாலினை (2)
வெற்பினால் இயன்றது அன்ன வாலினை விழுங்கி வெம் தீ - சுந்:12 126/1
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் - சுந்:12 130/4

 மேல்
 
  வாலுக (2)
பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில் - அயோ:5 9/2
வாரி இன்றிய வாலுக ஆற்றினே - அயோ:11 34/4

 மேல்
 
  வாலுகத்தால் (1)
வாலுகத்தால் இடை பரந்த வைப்பு எலாம் - யுத்1:5 8/3

 மேல்
 
  வாலுகத்தோடு (1)
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு
 ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே - பால:16 42/3,4

 மேல்
 
  வாலுகம் (1)
வம்பு அளவு கொங்கையொடு வாலுகம் வளர்க்கும் - அயோ:5 14/3

 மேல்
 
  வாலும் (5)
வரப்பு_அறு மணியும் பொன்னும் ஆரமும் கவரி வாலும்
 சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் - பால:10 10/1,2
நெல் வாலும் அறாத நிறம் பிறழா - ஆரண்:2 13/3
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே - சுந்:12 79/2
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் - யுத்2:15 57/4
வாலும் தலையும் வயிறும் உடலும் - யுத்3:27 26/1

 மேல்
 
  வாலை (2)
தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி - சுந்:12 112/3
பால் வரு பசியன் அன்பால் மாருதி வாலை பற்றி - சுந்:12 133/2

 மேல்
 
  வாலொடு (1)
தள்ள_அரு வாலொடு தலையினால் வளைத்து - ஆரண்:15 9/3

 மேல்
 
  வாலொடும் (1)
நிலை நெடும் காலொடும் நிமிர்ந்த வாலொடும்
 மலையொடும் மரத்தொடும் கவியின் வல் நெடும் - யுத்3:20 39/2,3

 மேல்
 
  வாலோடு (1)
மா கால் விசைக்க வடம் மண்ணில் உற வாலோடு
 ஆகாயம் உற்ற கதலிக்கு உவமை ஆனான் - சுந்:1 72/3,4

 மேல்
 
  வாவலுற்றான் (1)
மறம் கிளர் வயிர தோளான் இலங்கை-மேல் வாவலுற்றான் - யுத்3:26 72/4

 மேல்
 
  வாவி (9)
வந்து இளையவரொடு வாவி ஆடி வாய் - பால:3 68/2
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட - பால:19 20/1
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி - பால:22 41/1
வாவி மா மலர் பாதம் வணங்கினாள் - அயோ:2 7/4
வாவி விரி தாமரையின் மா மலரின் வாச - அயோ:5 10/1
வாவி உள பொய்கை உள வாச மலர் நாறும் - கிட்:14 38/1
பூம்-தொறும் வாவி செல்லும் பொறி வரி வண்டின் போனான் - சுந்:2 99/4
துன்னும் துறை நீர் நிறை வாவி தொடர்ந்து - யுத்3:27 24/3
வாவி கொண்ட புண்டரீகம் அன்ன கண்ணன் வாளி ஒன்று - யுத்3:31 88/1

 மேல்
 
  வாவி-தோறும் (1)
மருவி ஆடும் வாவி-தோறும் வான யாறு பாயும் வந்து - கிட்:7 7/1

 மேல்
 
  வாவி-வாய் (1)
மணம் கிளர் கற்பக சோலை வாவி-வாய்
 பிணங்கு உறு வால் முறை பிடித்து மாலைய - சுந்:5 64/2,3

 மேல்
 
  வாவிகள் (2)
மங்கையர் விரும்பி ஆடும் வாவிகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 18/4
துணி படுத்து அயல் வாவிகள் தூர்த்து ஒளிர் - சுந்:6 24/2

 மேல்
 
  வாவிகளும் (2)
நாகமும் நரந்த காவும் நளின வாவிகளும் நண்ணி - கிட்:3 30/3
கரும்பொடு செந்நெல் காடும் கமல வாவிகளும் மல்கி - கிட்:15 31/2

 மேல்
 
  வாவியும் (1)
மை தவழ் பொழில்களும் வாவியும் மருவி - பால:5 125/3

 மேல்
 
  வாவியூடு (1)
மாடு நாகம் நீடு சாரல் வாளை ஓடும் வாவியூடு
 ஓடு நாகம் ஓட வேங்கை ஓடும் யூகம் ஓடவே - கிட்:7 4/3,4

 மேல்
 
  வாவினான் (1)
அவனி வேலை ஏழ் அரியின் வாவினான் - கிட்:3 65/4

 மேல்
 
  வாவு (2)
வந்து அணைந்தது ஓர் வாள் அரி வாவு தேர் - யுத்2:19 135/1
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம் - யுத்4:41 102/2

 மேல்
 
  வாவும் (6)
மாதரார் கண்கள் ஊடே வாவும் மான் தேரில் செல்வான் - பால:21 6/2
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி - சுந்:10 8/4
மறிந்தன மடிந்த தேரும் வாவும் மா குழுவும் ஆவி - சுந்:10 25/3
மடுத்த மா கடல் வாவும் திரை எலாம் - யுத்2:15 39/3
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே - யுத்3:31 200/4
வாவும் வாசிகள் தூங்கின வாங்கல் இல் - யுத்4:37 20/1

 மேல்
 
  வாவுவ (1)
மலைகளின் பெரியன குரங்கு வாவுவ - யுத்2:19 48/4

 மேல்
 
  வாவுவான் (1)
மலையின்-நின்றும் இ மலையின் வாவுவான் - கிட்:3 39/4

 மேல்
 
  வாவுறு (1)
குன்றிடை வாவுறு கோள் அரி போல - சுந்:9 62/2

 மேல்
 
  வாவுறும் (1)
வண்டு இயம்பின வாளியின் வாவுறும்
 செண்டு இயங்கு பரியும் செறிந்தவே - அயோ:11 10/3,4

 மேல்
 
  வாழ் (48)
எயினர் வாழ் சீறூர் அப்பு மாரியின் இரியல் போக்கி - பால:1 14/1
பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ்
 மதியினை நகுவன வனிதையர் வதனம் - பால:2 44/3,4
வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே - பால:3 25/4
செயிர் இலா உலகினில் சென்று நின்று வாழ்
 உயிர் எலாம் உறைவது ஓர் உடம்பும் ஆயினான் - பால:4 10/3,4
ஓத நெடும் கடல் ஆடை உலகினில் வாழ் மனிதர் விலங்கு எனவே உன்னும் - பால:5 35/1
வரங்கள் மாசு அற தவம் செய்தோர்கள் வாழ்
 புரங்கள் நேர் இலா நகரம் நீங்கி போய் - பால:6 22/1,2
தெருள் இலா உலகில் சென்று நின்று வாழ்
 பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே - பால:11 5/3,4
வண்டு வாழ் குழலாள் முகம் நோக்கி ஓர் - பால:17 38/1
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ்
 சோதி நீள் முடி மன்னரும் துன்னினார் - பால:21 48/3,4
தோன்றா நெறி வாழ் துணை தம்முனை போர் தொலைத்தோ - அயோ:4 134/2
வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத - அயோ:6 38/1
வஞ்சி வாழ் வதனம் என்னும் தாமரை மலர்ந்தது அன்றே - அயோ:8 23/4
வல்லை உற்ற வேய் புற்றொடும் எரிவன மணி வாழ்
 புல் எயிற்று இளம் கன்னியர் தோள் என பொலிந்த - அயோ:9 42/3,4
ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ்
 திரு நகர் திரு தீர்ந்தனன் ஆம் என்றான் - அயோ:11 37/3,4
கொம்மை வெம் முலை குவையின் வைகி வாழ்
 செம்மை சேர் நிலத்து அரசு செய்வெனோ - அயோ:14 108/3,4
மெய் கொள் வேத மெய்யர் வாழ்
 மொய் கொள் சோலை முன்னினார் - ஆரண்:1 70/2,3
நாம வாள் எயிற்று ஓர் கத நாகம் வாழ்
 சேம மால் வரையின் முழை சேருமால் - ஆரண்:6 74/3,4
வான் காப்போர் மண் காப்போர் மா நகர் வாழ் உலகம் - ஆரண்:6 118/1
வாழ் மனை புகுந்தது ஆண்டு ஓர் மாசுணம் வர கண்டு அன்ன - ஆரண்:10 164/3
முந்தும் சுனைகாள் முழை வாழ் அரிகாள் - ஆரண்:12 79/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ்
 ஆழியான் மைந்தர் பேர் அறிவினார் அழகினார் - கிட்:3 4/2,3
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ்
 நாண்_இலாத என் நவையை நல்குவாய் - கிட்:3 63/1,2
ஐயன் நீ ஆழி-மேல் ஆழி வாழ் கையன் நீ - கிட்:4 19/2
தென் புல கிழவன் ஊர் மயிடமோ திசையின் வாழ்
 வன்பு உல கரி மடிந்தது-கொலோ மகரமீன் - கிட்:5 2/1,2
பொன்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் பொருப்பு இடம் - கிட்:7 9/3
மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ்
 இடம் மேவும்படி ஏவி வாலி-பால் - கிட்:8 18/1,2
வார் ஏர் முலையாளை மறைக்குநர் வாழ்
 ஊரே அறியேன் உயிரோடு உழல்வேன் - கிட்:10 51/1,2
குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ்
 வட திசை-கண் சதவலி வாசவன் - கிட்:13 10/1,2
மண்டு பார் அதனின் வாழ் உயிர்கள் அம் மதியினார் - கிட்:14 6/3
கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ்
 புள்ளும் மீன் உணா புலவு தீர்தலால் - கிட்:15 20/3,4
சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து - கிட்:15 22/3
கொடிறு தாங்கிய வாய் குழு நாரை வாழ்
 தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் - கிட்:15 47/1,2
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் - சுந்:1 71/4
நடித்து வாழ் தகைமையதோ அடிமைதான் நன்_நுதலை - சுந்:2 218/1
பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ - சுந்:2 218/2
நோற்ற நோன்பு உடைய வாழ் நாள் வரம் இவை நுனித்த எல்லாம் - சுந்:3 116/3
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ்
 வெங்கணாய் புன் தொழில் விலக்கி மேற்கொளாய் - சுந்:3 122/1,2
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக - சுந்:10 30/3
கூடினார் ஊடினார் உம்பர் வாழ் கொம்பு அனார் - சுந்:10 45/4
நாகர் வாழ் இடம் முதல் என நான்முகன் வைகும் - சுந்:12 44/2
துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும் - யுத்1:14 37/3
நாக்கினூடும் செவியினும் நாகம் வாழ்
 மூக்கினூடும் சொரிந்தன மூளையே - யுத்2:15 21/3,4
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ்
 பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் - யுத்2:16 268/3,4
காட்டில் வாழ் விலங்கு மாக்கள் கோள் அரி கண்ட என்ன - யுத்3:22 137/3
திரு வாழ் மார்ப நின் மாயை எம்மால் தீர்க்க தீருமோ - யுத்3:22 224/4
ஆவிக்கு ஒரு கோள் வரவோ அலர் வாழ்
 தேவிக்கு அமுதே மறையின் தெளிவே - யுத்3:23 14/3,4
வண்ண கரு மேனியின்-மேல் மழை வாழ்
 விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால் - யுத்3:27 20/1,2
ஒருவன் மாண்டனன் என்று கொண்டு ஊழி வாழ்
 பெரு நிலத்து பெறல் அரும் இன் உயிர் - யுத்4:41 75/1,2

 மேல்
 
  வாழ்க்கை (32)
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் - அயோ:3 92/2
பொய் வினைக்கு உதவும் வாழ்க்கை அரக்கரை பொருந்தி அன்னார் - அயோ:6 1/1
மறம்-தலை திரிந்த வாழ்க்கை அரக்கர் தம் வருக்கத்தோடும் - ஆரண்:12 54/3
வன் திண் கை எறிந்து நக்கான் வாழ்க்கை_நாள் வறிது வீழ்ப்பான் - ஆரண்:12 80/4
நலியும் தலை என்றது அன்றியும் வாழ்க்கை நாளும் - ஆரண்:13 42/2
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை
 ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் - சுந்:7 5/3,4
கொய் தளிர் கோதும் வாழ்க்கை கோடரத்து உருவு கொண்டு - சுந்:10 4/1
கொம்பு இயல் மாய வாழ்க்கை குரங்கினால் குரங்கா ஆற்றல் - சுந்:11 5/3
வன் திறல் ஆய வாலி வலியன்-கொல் அரசின் வாழ்க்கை
 நன்று-கொல் என்னலோடும் நாயகன் தூதன் நக்கான் - சுந்:12 78/3,4
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா - யுத்1:0 1/4
வருவதும் குரங்கு நம் வாழ்க்கை ஊர் கடந்து - யுத்1:2 35/3
புலையின் வாழ்க்கை அரக்கர் பொருப்பு உளார் - யுத்1:8 31/1
கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் - யுத்1:8 70/2
உருளுறு சகட வாழ்க்கை ஒழித்து வீடு அளிக்கும் அன்றே - யுத்2:16 134/4
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி - யுத்2:17 64/3
வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் - யுத்2:17 66/1
சமையும் உன் வாழ்க்கை இன்றோடு என்று தன் சங்கம் ஊதி - யுத்2:18 188/3
வாய்கொண்டு சொற்றற்கு ஏற்ற வலி கொண்டு பலி உண் வாழ்க்கை
 பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி - யுத்2:18 230/1,2
மக்கள் துணை அற்றனை இற்றது உன் வாழ்க்கை மன்னோ - யுத்2:19 8/4
மற்றது முடிப்பென் என்னா எண்ணினான் மனிசன் வாழ்க்கை
 இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் - யுத்2:19 204/2,3
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் - யுத்2:19 220/3
மருளினில் வரவே வந்த வாழ்க்கை ஈது ஆகின் வாயால் - யுத்2:19 268/3
வார்த்தை ஈது-ஆயின் நன்றால் இராவணன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை
 மூத்தது கொள்கை போலாம் என்னுடை முயற்சி எல்லாம் - யுத்2:19 296/3,4
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை
 அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் - யுத்3:22 120/3,4
வள்ளலோ தம்பி மாள வாழ்கிலன் மாய வாழ்க்கை
 கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் - யுத்3:24 7/3,4
கெட்டன எனினும் வாழ்க்கை கெடாது நல் கிளி அனாளை - யுத்3:26 9/3
மைந்தன் என் மற்றையோர் என் அஞ்சினிர் வாழ்க்கை வேட்டீர் - யுத்3:26 10/1
எந்திரம் அனைய வாழ்க்கை இனி சிலர் உகந்து என் என்றார் - யுத்3:28 46/4
மாண்டிலர் இனி மற்று உண்டோ இராவணன் வீர வாழ்க்கை - யுத்3:29 37/4
கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ - யுத்3:31 50/4
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் - யுத்3:31 55/2
விரும்பினம் வாழ்க்கை என்றால் யார் இடை விலக்கல்-பாலார் - யுத்4:32 1/2

 மேல்
 
  வாழ்க்கை_நாள் (1)
வன் திண் கை எறிந்து நக்கான் வாழ்க்கை_நாள் வறிது வீழ்ப்பான் - ஆரண்:12 80/4

 மேல்
 
  வாழ்க்கையள் (2)
கொன்று உழல் வாழ்க்கையள் கூற்றின் தோற்றத்தள் - பால:7 20/2
காடு உறை வாழ்க்கையள் கண்ணின் காண்பரேல் - பால:7 23/2

 மேல்
 
  வாழ்க்கையன் (2)
மருங்கு தோன்றும் நகர் உறை வாழ்க்கையன்
 ஒருங்கு தேனொடு மீன் உபகாரத்தன் - அயோ:8 8/2,3
நாள் உடை வாழ்க்கையன் நாரி பாகத்தன் - ஆரண்:12 45/2

 மேல்
 
  வாழ்க்கையாளை (1)
உரு இது மெய்யது அன்றால் ஊன் நுகர் வாழ்க்கையாளை
 வெருவினென் எய்திடாமல் விலக்குதி வீர என்றாள் - ஆரண்:6 56/3,4

 மேல்
 
  வாழ்க்கையான் (1)
வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் - யுத்4:41 48/4

 மேல்
 
  வாழ்க்கையின் (3)
ஆர வாழ்க்கையின் வணிகராய் அமைதிரோ அயில் வேல் - ஆரண்:8 7/1
தீர வாழ்க்கையின் தெவ்வரை செவிடை பறித்த - ஆரண்:8 7/3
முச்சு இறு வாழ்க்கையின் மூண்டுளோர் என - யுத்3:20 45/4

 மேல்
 
  வாழ்க்கையேமை (1)
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான் - யுத்2:16 164/1

 மேல்
 
  வாழ்க்கையை (3)
காடு உறை வாழ்க்கையை கண்ணன் நண்ணவே - அயோ:12 50/4
வறிது வீழ்த்தனை வாழ்க்கையை மன் அறம் - சுந்:12 87/1
பொற்பினுக்கு அழகினை புகழின் வாழ்க்கையை
 தன் பிரிந்து அருள் புரி தருமம் போலியை - யுத்4:40 47/2,3

 மேல்
 
  வாழ்க (3)
வெற்றியே பெறுக தோற்க வீக வீயாது வாழ்க
 பற்றுதல் அன்றி உண்டோ அடைக்கலம் பகர்கின்றானை - யுத்1:4 105/3,4
மன்னி வாழ்க என்று உரைத்து அடல் மாருதி - யுத்4:39 13/3
புக்கு வாழ்க என புகன்றனன் ஈறு_இலா புகழோன் - யுத்4:41 9/4

 மேல்
 
  வாழ்கிலரால் (1)
ஐயா இளையோர் அவர் வாழ்கிலரால்
 மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் - யுத்3:23 15/2,3

 மேல்
 
  வாழ்கிலன் (2)
வள்ளலோ தம்பி மாள வாழ்கிலன் மாய வாழ்க்கை - யுத்3:24 7/3
மன் இருந்து இனி வாழ்கிலன் என்றவன் மறுக - யுத்4:32 38/3

 மேல்
 
  வாழ்கிலான் (1)
மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் - அயோ:4 160/4

 மேல்
 
  வாழ்கிலேன் (2)
மன் உயிர் பொறை சுமந்து இருந்து வாழ்கிலேன்
 அன்னவன் தனை கொணர்ந்து அலங்கல் மா முடி - அயோ:12 17/2,3
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்2:16 155/4

 மேல்
 
  வாழ்கிற்பாரும் (1)
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் - யுத்2:17 66/4

 மேல்
 
  வாழ்கின்ற (3)
ஒளித்து வாழ்கின்ற தருமம் அன்னான்-தனை உற்றான் - சுந்:2 134/4
மறுப்பு உண்டாய பின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின் - சுந்:12 96/2
போய் வாழ்கின்ற பொங்கு அனல் கண்ணின் பொழிகின்ற - யுத்4:37 139/2

 மேல்
 
  வாழ்கின்றார் (1)
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார்
 தம் நெஞ்சம் தாமே தடவாரோ தானவர்கள் - யுத்2:17 80/3,4

 மேல்
 
  வாழ்கின்றானை (1)
மறந்த நாள் உண்டோ என்னை சரண் என வாழ்கின்றானை
 துறந்த நாள் இறந்த நாள் ஆம் துன்னினான் சூழ்ச்சியாலே - யுத்1:4 107/2,3

 மேல்
 
  வாழ்த்த (10)
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த
 எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி - பால:5 56/3,4
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த
 தையலார் இரைத்து நோக்க தாரணி தேரில் சென்றான் - அயோ:3 86/3,4
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த
 நாகமும் நரந்த காவும் நளின வாவிகளும் நண்ணி - கிட்:3 30/2,3
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ - கிட்:17 25/3
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த
 மண்ணவர் இறைஞ்ச செல்லும் மாருதி மறம் உள் கூர - சுந்:1 25/1,2
இந்திரன் தொழுது வாழ்த்த இராமனும் எழுந்து சென்றான் - யுத்1:13 26/4
மாண்டனன் அரக்கன் தம்பி என்று உலகு ஏழும் வாழ்த்த
 தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் - யுத்2:16 182/3,4
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த - யுத்2:16 184/4
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த - யுத்2:16 332/4
வளைத்தனர் வந்து சூழ வந்திகர் வாழ்த்த வந்தான் - யுத்2:17 6/4

 மேல்
 
  வாழ்த்தலால் (1)
அடுத்த நான்மறைகள் ஓதி வாழ்த்தலால் அவுணர் வேந்தன் - யுத்3:24 41/2

 மேல்
 
  வாழ்த்தவே (1)
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே - ஆரண்:10 21/4

 மேல்
 
  வாழ்த்தி (23)
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் - பால:5 32/2
வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி
 இன்று எமது வினை முடிந்தது என சொரிந்தார் மலர் மாரி இடைவிடாமல் - பால:5 54/3,4
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை - பால:5 96/3
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் - பால:6 19/2
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே - பால:7 54/4
அரு மறை வருக்கம் ஓதி அறுகு நீர் தெளித்து வாழ்த்தி
 வரன் முறை வந்தார் கோடி மங்கல மழலை செவ்வாய் - பால:14 73/2,3
வனைந்த பொன் கழல் கால் வீரன் வணங்கலும் குழைந்து வாழ்த்தி
 நினைந்தது என் இடையூறு உண்டோ நெடு முடி புனைதற்கு என்றாள் - அயோ:4 2/3,4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் - ஆரண்:15 56/1
வந்தனன் முடிந்தது அன்றோ மன கருத்து என்ன வாழ்த்தி
 சுந்தர தோளை நோக்கி இராமனை தொழுது சொன்னான் - சுந்:10 18/3,4
மன்னனை வாழ்த்தி பின்னை வயங்கு எரி மடுப்பென் என்னா - சுந்:12 130/3
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் - சுந்:14 1/4
பொரு_அரும் அமரர் வாழ்த்தி பூ_மழை பொழிவதானார் - யுத்1:4 145/4
வாயினும் மனத்தினாலும் வாழ்த்தி மன்னுயிர்கட்கு எல்லாம் - யுத்1:9 17/1
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி
 அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய - யுத்2:16 155/2,3
செறித்து என சுரிக்க வீசி தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஆர்த்தான் - யுத்2:16 192/4
வில்லையே வாழ்த்தி மீட்கின் மீளுதி மீட்சி என்பது - யுத்2:17 69/2
பூ மழை பொழிந்து வாழ்த்தி புகழ்ந்தனர் புலவர் எல்லாம் - யுத்2:18 181/4
தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஒத்து இரண்டு சேனையும் - யுத்3:20 36/2
ஆரியற்கு இளைய கோவும் ஏறினர் அமரர் வாழ்த்தி
 வேரி அம் பூவின் மாரி சொரிந்தனர் இடைவிடாமல் - யுத்3:22 17/3,4
தன்னையே தொழுது வாழ்த்தி சரங்களை தெரிந்து வாங்கி - யுத்3:22 153/2
காட்டு என உரைத்து வாழ்த்தி கரந்தன கமலக்கண்ணன் - யுத்3:24 62/2
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி
 பங்கம்_இல் ஆசி கூறி பலாண்டு இசை பரவ பாக - யுத்3:27 11/1,2
அழுதியோ நீயும் கூட ஆர்த்தியோ அவனை வாழ்த்தி
 தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் - யுத்3:27 169/3,4

 மேல்
 
  வாழ்த்தினர் (3)
தையலர் அறுகு தூவி வாழ்த்தினர் தழுவ சார்ந்தான் - யுத்2:19 206/4
பனி மலர் பொழிந்து ஆர்த்தனர் வாழ்த்தினர் பல்-கால் - யுத்3:22 84/4
அமைக நின் கருமம் என்று வாழ்த்தினர் அதனுக்கு அப்பால் - யுத்3:24 43/3

 மேல்
 
  வாழ்த்தினன் (1)
அயர்த்திலன் இராம நாமம் வாழ்த்தினன் அமரர் ஆர்த்தார் - யுத்3:24 12/4

 மேல்
 
  வாழ்த்தினார் (7)
சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் - பால:8 44/4
வாழ்த்தினார் தம் மகனை மருகியை - அயோ:4 231/1
வாழிய நின் புகழ் என்று வாழ்த்தினார் - அயோ:12 20/4
மருண்டார் வானவர் கோனை வாழ்த்தினார்
 வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் - கிட்:16 51/3,4
வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் - யுத்2:16 252/4
சுற்றும் மேவினார் தொழுது வாழ்த்தினார்
 உற்றவாறு எலாம் உணர கூறினான் - யுத்3:24 114/3,4
வாய் படைத்துடையார் எல்லாம் வாழ்த்தினார் வணக்கம் செய்தார் - யுத்3:31 228/4

 மேல்
 
  வாழ்த்தினாள் (1)
மன்னர் மன்னவா என்று வாழ்த்தினாள்
 உன்ன உன்ன நைந்து உருகி விம்முவாள் - அயோ:11 115/3,4

 மேல்
 
  வாழ்த்தினான் (3)
வாழி நல் அறம் என்று உற வாழ்த்தினான்
 ஊழி-தோறும் புதிது உறும் கீர்த்தியான் - சுந்:3 96/3,4
வையகம் தழீஇ நெடிது இறைஞ்சி வாழ்த்தினான் - சுந்:14 22/4
சுற்றுற நோக்கினன் தொழுது வாழ்த்தினான்
 முற்றிய பொருட்கு எலாம் முடிவுளான்-தனை - யுத்2:16 285/3,4

 மேல்
 
  வாழ்த்தினேன் (1)
மன்னுயிர் இழத்தி என்று இறைஞ்சி வாழ்த்தினேன்
 சொன்னவன் நாமம் என்று உணர சொல்லினான் - யுத்1:3 78/3,4

 மேல்
 
  வாழ்த்து (7)
மாகதர்கள் அரு மறை நூல் வேதியர்கள் வாழ்த்து எடுப்ப மதுர செ வாய் - பால:5 55/2
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே - பால:5 73/4
வந்தனை மா தவர் வாழ்த்து ஒலியோடு - பால:23 87/3
வீறு கொண்டன வேதியர் வாழ்த்து ஒலி - அயோ:11 16/2
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க - ஆரண்:8 21/2
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான் - யுத்3:24 103/3
அரம்பையர் வாழ்த்து ஒலி அமுத ஏழ் இசை - யுத்3:24 105/1

 மேல்
 
  வாழ்த்து-அரோ (1)
மாறு கொண்டன வந்திகர் வாழ்த்து-அரோ - அயோ:11 16/4

 மேல்
 
  வாழ்த்துவார் (1)
வணங்குவார் வாழ்த்துவார் தன் வடிவினை நோக்கி தம் வாய் - யுத்3:28 16/1

 மேல்
 
  வாழ்த்துற (1)
வாசவன் முதலினோர் வணங்கி வாழ்த்துற
 பூசமும் மீனமும் பொலிய நல்கினாள் - பால:5 102/2,3

 மேல்
 
  வாழ்தர (1)
உய்த்து வாழ்தர வேறு ஒரு பொருள் இலான் உதவ - ஆரண்:13 72/2

 மேல்
 
  வாழ்தரு (1)
மான் உணாத திரை கடல் வாழ்தரு
 மீன் உணாதன இல்லை விலங்கு-அரோ - யுத்1:8 28/3,4

 மேல்
 
  வாழ்தல் (3)
நஞ்சினை உடன் கொடு வாழ்தல் நன்மையோ - யுத்1:4 7/4
புய துறை வலியரேனும் பொறையொடும் பொருந்தி வாழ்தல்
 சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் - யுத்1:14 8/3,4
மற துறை அன்று சேமம் மறைந்து உறைந்து ஒதுங்கி வாழ்தல்
 நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் - யுத்1:14 12/2,3

 மேல்
 
  வாழ்தி (8)
மாண்டு போதியோ மறுத்தியோ எங்ஙனம் வாழ்தி - அயோ:2 79/4
மாக தோள் வீர பெற்றால் எங்ஙனம் வைத்து வாழ்தி - ஆரண்:10 76/4
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி
 புள்ளிற்கும் புலன் இல் பேய்க்கும் தாய் அன்ன புலவு வேலோய் - ஆரண்:13 112/3,4
மன்னுயிர்க்கு உறுதி செய்வான் மலர் அடி சுமந்து வாழ்தி - கிட்:7 154/4
மாண்டவன் மைந்தனோடும் வாழ்தி நல் திருவின் வைகி - கிட்:9 7/4
என்றும் வாழ்தி இளவலொடு ஏகு என்றான் - யுத்1:9 48/4
பெருமையும் எய்தி வாழ்தி ஈறு இலா நாளும் பெற்றாய் - யுத்2:16 144/2
ஆளாயும் வாழ்தி அரசாள்தி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 256/4

 மேல்
 
  வாழ்தி-போல் (1)
ஒன்று என வாழ்தி-போல் என்று இடி உரும் ஒக்க நக்கான் - யுத்2:17 25/4

 மேல்
 
  வாழ்தியால் (1)
என்றும் வாழ்தியால் இனிது என் ஏவலால் - யுத்3:24 113/4

 மேல்
 
  வாழ்திரோ (1)
வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் - ஆரண்:8 7/4

 மேல்
 
  வாழ்துமேல் (1)
வாயினும் மனத்தினும் வெறுத்து வாழ்துமேல்
 ஓயும் நம் வலி என உணர கூறினான் - யுத்1:2 21/3,4

 மேல்
 
  வாழ்துமோ (1)
வலியினர் எனில் அவர்க்கு ஒதுங்கி வாழ்துமோ
 ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் - யுத்1:2 33/3,4

 மேல்
 
  வாழ்ந்த (7)
இல் இயல் அறத்தை யான் இறந்து வாழ்ந்த பின் - சுந்:4 18/3
வார்க்குறு வனை கழல் தம்முன் வாழ்ந்த நாள் - யுத்1:4 63/1
அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் - யுத்2:17 68/3
சன்மத்தின் தன்மையானும் தருமத்தை தள்ளி வாழ்ந்த
 கன்மத்தின் கடைக்கூட்டானும் வயமத்தன் கடிதின் வந்தான் - யுத்2:18 226/3,4
வார்த்தை ஈது-ஆயின் நன்றால் இராவணன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை - யுத்2:19 296/3
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன - யுத்4:38 2/2
வாழ்ந்த சிந்தையின் மனங்களும் களிப்புற மன்னன் - யுத்4:40 103/3

 மேல்
 
  வாழ்ந்தது (1)
மருங்கு இலாதவளோடும் அன்றோ நீ நெடும் காலம் வாழ்ந்தது என்பாய் - ஆரண்:6 133/4

 மேல்
 
  வாழ்ந்தவன் (1)
மறம் கொடு மன் உயிர் கொன்று வாழ்ந்தவன்
 துறந்த மா தவர்க்கு அரும் துயரம் சூழ்ந்துளோன் - அயோ:11 96/3,4

 மேல்
 
  வாழ்ந்தவாறு (1)
வந்ததே என்னை பெற்று வாழ்ந்தவாறு இதுவோ மண்ணோர் - யுத்2:17 34/2

 மேல்
 
  வாழ்ந்தன (2)
வழு இலா மறையும் உன்னால் வாழ்ந்தன ஆகும் மைந்த - யுத்3:24 23/3
மரக்கலம் முதலவும் உய்ந்து வாழ்ந்தன
 குரக்கு_இனம் உய்ந்தது கூற வேண்டுமோ - யுத்3:24 101/3,4

 மேல்
 
  வாழ்ந்தனள் (1)
வாழ்ந்தனள் கோசலை மதியினால் என்றாள் - அயோ:2 55/4

 மேல்
 
  வாழ்ந்தனன் (1)
வந்தனன் இராகவன் தூதன் வாழ்ந்தனன்
 எந்தையே இந்திரன் ஆம் என்று ஏமுறா - சுந்:2 51/1,2

 மேல்
 
  வாழ்ந்தனெம் (1)
வாழ்ந்தனெம் இனி என மகிழும் சிந்தையான் - பால:5 47/2

 மேல்
 
  வாழ்ந்தாய் (1)
பேதையன் என்ன வாழ்ந்தாய் என்பது ஓர் பிழையும் தீர்ந்தாய் - யுத்1:14 26/2

 மேல்
 
  வாழ்ந்தான் (1)
மற்றை அண்டத்தும் தன் பெயரே சொல வாழ்ந்தான் - யுத்1:3 2/4

 மேல்
 
  வாழ்ந்தானுக்கு (1)
மையல் நோய்-கொடு முடிந்தவன் நாள் என்று வரம்பு இன்றி வாழ்ந்தானுக்கு
 உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் - யுத்2:16 347/3,4

 மேல்
 
  வாழ்ந்தானே (1)
மன்னின் பின் வள நகரம் புக்கு இருந்து வாழ்ந்தானே பரதன் என்னும் - யுத்4:41 65/1

 மேல்
 
  வாழ்ந்திலை (1)
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா - யுத்2:16 143/1

 மேல்
 
  வாழ்ந்தே (1)
வாழ்ந்தே இருப்ப தரியேம் வந்தேம் வந்தேம் இனியே - அயோ:4 83/4

 மேல்
 
  வாழ்ந்தேம் (2)
மைந்த நின் பாதம் கொண்டு எம் மனை வர பெற்று வாழ்ந்தேம்
 உய்ந்தனம் வினையும் தீர்ந்தேம் உறுதி வேறு இதனின் உண்டோ - கிட்:11 48/3,4
வார்த்தை அஃது உரைத்தலோடும் தனி தனி வாழ்ந்தேம் என்ன - யுத்1:4 140/3

 மேல்
 
  வாழ்ந்தேன் (1)
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த - யுத்2:17 83/3

 மேல்
 
  வாழ்ந்தோம் (1)
மங்கையை வஞ்சன் பற்ற வரம்பு அழியாது வாழ்ந்தோம்
 இங்கும் இ துன்பம் எய்தி இருத்துமேல் எளிமை நோக்கி - யுத்3:26 68/2,3

 மேல்
 
  வாழ்நாட்கு (2)
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப - கிட்:9 15/4
வல்லை வல்லை இன்று ஆகும் நீ படைத்துள வாழ்நாட்கு
 எல்லை எல்லை என்று இந்திரசித்துவும் இசைந்தான் - சுந்:11 37/3,4

 மேல்
 
  வாழ்நாள் (6)
வெறுத்தாய் இனி நான் வாழ்நாள் வேண்டேன் வேண்டேன் என்றான் - அயோ:4 57/4
வாழ்நாள் அ இராவணன் மாளுதலால் - ஆரண்:11 47/3
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள்
 கொள்ள கொடும் கூற்றுவனை கொணர்ந்தான் குரங்கின் - கிட்:7 41/1,2
வகுத்த தாமரை மலர் அயன் நிசிசரர் வாழ்நாள்
 உகுத்த தீவினை பொருவ_அரும் பெரு வலி உடையான் - கிட்:12 13/1,2
வாழ்நாள் அன்னாள் போவதின் மேலே வழி நின்றாள் - சுந்:2 73/2
ஊழி காண்கிற்கும் வாழ்நாள் உந்தையை உயிர் பண்டு உண்டான் - யுத்1:14 5/4

 மேல்
 
  வாழ்நாளும் (1)
முக்கோடி வாழ்நாளும் முயன்றுடைய பெருந்தவமும் முதல்வன் முன்_நாள் - யுத்4:37 197/1

 மேல்
 
  வாழ்பவர் (1)
குன்றில் வாழ்பவர் கோடி நால்_ஐந்தினுக்கு இறைவன் - யுத்1:5 36/1

 மேல்
 
  வாழ்பவர்க்கு (1)
மயக்கு அறும் உலகம் மூன்றின் வாழ்பவர்க்கு அனைய வல்லோர் - ஆரண்:12 53/3

 மேல்
 
  வாழ்மைதான் (1)
வாழ்மைதான் அறம் பிழைத்தவர்க்கு வாய்க்குமோ - யுத்1:4 10/4

 மேல்
 
  வாழ்வது (7)
சுரும்பு வாழ்வது ஓர் சோலை நண்ணினார் - பால:6 23/4
இன்றி வாழ்வது அன்றோ விலங்கின் இயல் - கிட்:7 117/2
வாய்ந்து வாழ்வது மானிட வாழ்வு அன்றோ - சுந்:3 101/4
யாண்டு வாழ்வது இடர் உழந்து ஆழ்தியோ - சுந்:3 104/4
மலை இலேம் மற்று மாறு இனி வாழ்வது ஓர் - யுத்1:8 31/3
மொழிகொடு வாழ்வது அல்லால் முறை கெட புறம் நின்று ஆர்க்கும் - யுத்2:17 66/3
நரியொடும் வாழ்வது உண்டோ நாயினும் கடைப்பட்டோனே - யுத்2:17 68/4

 மேல்
 
  வாழ்வதே (1)
வடிவினானுடன் வாழ்வதே மதி என மதியா - ஆரண்:6 82/4

 மேல்
 
  வாழ்வதோ (1)
வண்டு உறை அலங்கலாய் வணங்கி வாழ்வதோ
 விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் - யுத்1:2 18/3,4

 மேல்
 
  வாழ்வர் (1)
பெண்டிரின் வாழ்வர் அன்றே இது அன்றோ தேவர் பெற்றி - ஆரண்:13 123/2

 மேல்
 
  வாழ்வரேல் (1)
மறத்தினார்கள் வலிந்தனர் வாழ்வரேல்
 அறத்தினால் இனி ஆவது என் என்னுமால் - ஆரண்:14 24/3,4

 மேல்
 
  வாழ்வரோ (1)
மல்லல் நீர் அயோத்தி புக்கால் வாழ்வரோ பரதன் மற்றோர் - கிட்:16 14/4

 மேல்
 
  வாழ்வன (1)
நின்றும் சென்றும் வாழ்வன யாவும் நிலையாவால் - ஆரண்:11 18/1

 மேல்
 
  வாழ்வன-போல் (1)
தழங்கா கடல் வாழ்வன-போல் தகை சால் - யுத்3:27 21/3

 மேல்
 
  வாழ்வாய் (1)
வாழ்வாய் எனக்கு ஆமிடம் ஆய் வருவாய்-கொல் என்னா - சுந்:1 54/3

 மேல்
 
  வாழ்வார் (6)
என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார்
 உன்னை இகழ்ந்தவர் மாள்வர் உற்றது எல்லாம் - அயோ:3 9/2,3
மாரர் உளரே இருவர் ஓர் உலகில் வாழ்வார்
 வீரர் உளரே அவரின் வில் அதனின் வல்லார் - ஆரண்:10 55/1,2
அரிந்தவரும் மானிடர் அறிந்தும் உயிர் வாழ்வார்
 விருந்து அனைய வாளொடும் விழித்து இறையும் வெள்காது - ஆரண்:10 58/2,3
வவ்வுதல் கூற்றும் ஆற்றான் மாறுமாறு உலகின் வாழ்வார்
 அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா - சுந்:11 21/2,3
வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் - யுத்1:3 55/4
மன்னவ மருகாந்தாரம் என்பது ஓர் தீவின் வாழ்வார்
 அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர் - யுத்1:7 15/1,2

 மேல்
 
  வாழ்வார்க்கு (1)
அன்றே மக்கள் பெற்று உயிர் வாழ்வார்க்கு அவம் உண்டே - அயோ:6 17/2

 மேல்
 
  வாழ்வாரும் (1)
அந்தரத்து வாழ்வாரும் ஏத்தும் அளியத்தேன் - யுத்2:18 268/2

 மேல்
 
  வாழ்வாரை (1)
அன்றி உலகத்துள் ஆருயிராய் வாழ்வாரை
 கொன்று களைய குறித்த பொருள் அதுவோ - அயோ:4 106/2,3

 மேல்
 
  வாழ்வான் (1)
வரதனும் வாழ்வான் அல்லன் தம்பியும் அனையன வாழான் - யுத்2:17 46/3

 மேல்
 
  வாழ்வானாம் (1)
வைத்தோன் இன் உயிர் வாழ்வானாம்
 பொய்த்தோர் வில்லிகள் போவாராம் - சுந்:5 41/2,3

 மேல்
 
  வாழ்விக்கும் (2)
வாழ்விக்கும் என்று எண்ணினென் முன்னே வருவித்தேன் - யுத்3:22 207/2
மன்னவ நம்மை ஈண்டு வாழ்விக்கும் உபாயம் வல்லன் - யுத்3:24 16/2

 மேல்
 
  வாழ்விடம் (1)
தனக்கு வாழ்விடம் ஆய சழக்கியர் - யுத்4:40 23/2

 மேல்
 
  வாழ்வித்தீர் (2)
வாழ்வித்தீர் இமையோர்க்கு இன்னல் வருவித்தீர் மரபின் தீரா - கிட்:11 73/2
வாழ்வித்தீர் எனை மைந்தர் வந்து நீர் - கிட்:16 47/1

 மேல்
 
  வாழ்வித்து (1)
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து
 என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் - சுந்:14 28/3,4

 மேல்
 
  வாழ்வின் (5)
வருந்துதல் இன்றியே வாழ்வின் வைகினார் - பால:5 4/2
மடங்கலும் மகமுமே வாழ்வின் ஓங்கிட - பால:5 104/3
மறம் அறிந்திலன் வாழ்வின் மயங்கினான் - கிட்:11 2/4
வருந்தினை இருப்ப யான் வாழ்வின் வைகினேன் - கிட்:11 130/4
வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் வெறுமையே விழுமிது அன்றோ - யுத்3:27 168/4

 மேல்
 
  வாழ்வினன் (1)
விழுந்த கண்ணீரினன் வெறுத்த வாழ்வினன்
 அழிந்து அயர் சிந்தையன் அனுமற்கு ஆண்டு ஒன்று - கிட்:11 116/2,3

 மேல்
 
  வாழ்வினின் (1)
மறுப்பு உண்டாய பின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின்
 உறுப்பு உண்டாய் நடு ஓங்கிய நாசியை - சுந்:12 96/2,3

 மேல்
 
  வாழ்வினை (5)
வாழ்வினை நுதலிய மங்கலத்து நாள் - அயோ:4 158/1
மனையின் எய்தினான் மரபின் வாழ்வினை
 வினையின் எய்தும் ஓர் பிணியின் வேலையான் - அயோ:11 133/3,4
மாய வல் அரக்கரோடு வாழ்வினை மதிக்கலாதேன் - ஆரண்:6 34/2
கைத்துணை வில்லினை காலன் வாழ்வினை
 மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் - யுத்2:18 100/3,4
வணங்கு இயல் மயிலினை கற்பின் வாழ்வினை
 பணம் கிளர் அரவு என எழுந்து பார்ப்புறா - யுத்4:40 48/3,4

 மேல்
 
  வாழ்வு (34)
அளை புகும் அரவினோடு அலவன் வாழ்வு உற - பால:5 103/3
வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் - பால:13 28/4
உற இ கோலம் பெற்றிலென் என்றால் உடன் வாழ்வு இ - பால:17 27/2
என் இதன் மேல் அவட்கு எய்தும் வாழ்வு என்றாள் - அயோ:2 56/4
சூடுவன் நாளை வாழ்வு இது என சொல்லினாள் - அயோ:2 57/4
மாதுலன் அவன் நுந்தைக்கு வாழ்வு இனி உண்டோ - அயோ:2 81/3
இ மாண் உலகத்து உயிரோடு இனி வாழ்வு உகவேன் என் சொல் - அயோ:4 42/3
வாழ்வு செல்வம் துய்த்தி-கொல்-மன் என்றனள் வானோர் - அயோ:6 21/3
வைகுதி எனின் மேல் ஓர் வாழ்வு இலை பிறிது என்றான் - அயோ:8 29/4
மறந்து வைகினர் முன்னை தம் வாழ்வு எலாம் - அயோ:14 7/4
ஆறி நின்று அறம் ஆற்றலர் வாழ்வு என - அயோ:14 19/1
வான் அடைந்தாய் இன்னம் இருந்தேன் நான் வாழ்வு உகந்தே - அயோ:14 63/3
கள்ள மாய வாழ்வு எலாம் - ஆரண்:1 62/1
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் - ஆரண்:12 3/2
அமையாது-கொல் வாழ்வு அறியேன் எனுமால் - ஆரண்:14 75/4
வட்ட மண்டலத்து அரிது வாழ்வு எனா - கிட்:3 51/3
வாயால் ஏயினன் என்னின் வாழ்வு எலாம் - கிட்:8 12/3
மகனே கண்டிலையோ நம் வாழ்வு எலாம் - கிட்:8 15/4
வாய்ந்து வாழ்வது மானிட வாழ்வு அன்றோ - சுந்:3 101/4
உசாவினன் உட்கினன் ஒழிதும் வாழ்வு என்றான் - யுத்1:2 42/2
வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் - யுத்1:3 55/4
என் உயிர் யானே மாய்ப்பல் பின்னும் வாழ்வு உகப்பல் என்னின் - யுத்1:3 126/3
வாழியாய் கேட்டியால் வாழ்வு கைம்மிக - யுத்1:4 10/1
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் - யுத்1:4 17/2
மன சினத்த அனந்தனும் வாழ்வு இகந்து - யுத்1:8 43/3
வாழ்வு எலாம் தம்பி கொள்ள வயங்கு எரி நரகம் என்னும் - யுத்1:9 37/3
வாழ்வு இனி சமைந்தது அன்றே என்று மா நகரை எல்லாம் - யுத்1:10 23/3
ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன் - யுத்2:16 111/2
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம் - யுத்3:20 85/3
விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான் - யுத்3:26 31/2
வனைந்தன அல்லா வேதம் வாழ்வு பெற்று உயர்ந்த-மாதோ - யுத்3:31 227/3
மாந்தர்க்கு இல்லையால் வாழ்வு என வருகின்ற அதனை - யுத்4:37 104/2
மாண்டது இன்றொடு மாதலி வாழ்வு என - யுத்4:37 160/1
பொருத்தமே வாழ்வு என பொழுது போக்கினார் - யுத்4:38 18/2

 மேல்
 
  வாழ்வும் (8)
மசரதம் அனையவர் வரமும் வாழ்வும் ஓர் - பால:5 19/1
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் - ஆரண்:10 81/3
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும்
 காண்தகு தவத்தென் ஆனேன் யான் என கருத்துள் கொண்டான் - சுந்:1 20/3,4
தீட்டிய வாழ்வும் எய்த திருத்திய வாழ்வும் எல்லாம் - சுந்:12 71/3
தீட்டிய வாழ்வும் எய்த திருத்திய வாழ்வும் எல்லாம் - சுந்:12 71/3
மன் நின்ற நகர்க்கு இனி வாரலென் வாழ்வும் வேண்டேன் - யுத்2:19 9/4
மனையும் வாழ்வும் உறக்கமும் மாற்றினான் - யுத்2:19 153/4
எய்தினை உயிரும் வாழ்வும் ஈந்தனை எம்மனோரால் - யுத்2:19 267/2

 மேல்
 
  வாழ்வுற (1)
வருக்கம் யாவையும் வாழ்வுற வந்தது ஓர் - யுத்2:15 18/2

 மேல்
 
  வாழ்வெனே (1)
வையம் ஓர் ஏழும் பெற்றால் வாழ்வெனே வாராய்-ஆகில் - யுத்1:12 28/3

 மேல்
 
  வாழ்வெனோ (3)
உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ - அயோ:1 17/4
நஞ்சமோ இனி நான் உயிர் வாழ்வெனோ
 அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயிர் அஞ்சுமால் - அயோ:4 9/3,4
மாயினும் முறைமை குன்ற வாழ்வெனோ வயிர திண் தோள் - யுத்2:17 67/2

 மேல்
 
  வாழ்வே (4)
புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே
 இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே - ஆரண்:4 21/3,4
அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே
 இம்மையே மறுமை-தானும் நல்கினை இசையோடு என்றாள் - சுந்:4 71/3,4
மண்டலத்து உறையும் சோதி வள்ளலே மறையின் வாழ்வே
 பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள - யுத்1:7 7/2,3
வண்ணனே அறத்தின் வாழ்வே மறையவர் வலியே மாறாது - யுத்3:31 71/2

 மேல்
 
  வாழ்வேற்கு (1)
வில் அறம் துறந்தும் வாழ்வேற்கு இன்னன மேன்மை இல்லா - கிட்:9 23/2

 மேல்
 
  வாழ்வேன் (2)
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் - யுத்2:17 50/4
இலங்கை ஊர் இவனுக்கு ஈந்து வேறு இடத்து இருந்து வாழ்வேன்
 நலம் கிளர் நிதி இரண்டும் நல்குவென் நாம தெய்வ - யுத்2:17 51/1,2

 மேல்
 
  வாழ்வை (7)
மன்னா நீ உன் வாழ்வை முடித்தாய் மதி அற்றாய் - ஆரண்:11 8/1
கெட்டாய் கிளையோடும் நின் வாழ்வை எலாம் - ஆரண்:13 8/1
கட்டது இந்திரன் வாழ்வை கடைமுறை - யுத்2:15 91/1
நீர் கோல வாழ்வை நச்சி நெடிது நாள் வளர்த்து பின்னை - யுத்2:16 150/1
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் - யுத்3:22 91/4
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் - யுத்3:27 164/4
நிலை இலா வாழ்வை இன்னும் நினைவேனோ நினைவு இலாதேன் - யுத்3:29 47/4

 மேல்
 
  வாழ்வையும் (2)
வாக்கினால் உங்கள் வாழ்வையும் நாளையும் - ஆரண்:9 30/3
வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ - யுத்1:2 94/4

 மேல்
 
  வாழ்வோர் (2)
என்னை சுடும் என்னின் இ ஏழ் உலகத்தும் வாழ்வோர்
 பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ - ஆரண்:10 137/3,4
மந்த மாருதம் ஊர்வது ஓர் கிரி அதில் வாழ்வோர்
 அந்தகாரத்தொடு ஆலகாலத்தொடு பிறந்தோர் - யுத்3:30 15/2,3

 மேல்
 
  வாழ (6)
என்றும் நீரே வாழ உவந்தீர் அவன் ஏக - அயோ:11 75/3
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ
 புரவலர்-தம்_புரவலனே பொய் பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே - ஆரண்:4 21/2,3
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ
 ஆற்றுவனே வஞ்சனையால் உமை உள்ள பரிசு அறிவான் அமைந்தது அன்றோ - ஆரண்:6 135/1,2
செம் தேன் பருகி திசைதிசையும் நீ வாழ
 உய்ந்தேன் இனி இன்று நானும் உனக்கு ஆவி - யுத்2:17 86/1,2
மறம் துணை ஆக மாயா பழியொடும் வாழ மாட்டேன் - யுத்3:27 172/2
துஞ்சுமாறு அன்றி வாழ ஒண்ணுமோ நாள்-மேல் தோன்றின் - யுத்3:31 47/2

 மேல்
 
  வாழலாம் (1)
வாழலாம் எனும் ஆசை மருந்தினே - ஆரண்:6 78/4

 மேல்
 
  வாழவோ (1)
வாழவோ கருத்து அது வர வற்று ஆகுமோ - யுத்1:4 4/4

 மேல்
 
  வாழா (2)
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி - ஆரண்:10 117/3
இ கணம் இற்றாய் உன் இனம் எல்லாம் இனி வாழா
 சிக்க உரைத்தேம் என்று தெழித்தார் சிலர் எல்லாம் - சுந்:3 151/3,4

 மேல்
 
  வாழான் (1)
வரதனும் வாழ்வான் அல்லன் தம்பியும் அனையன வாழான்
 விரதம் உற்று அறத்தில் நின்றார்க்கு இவை-கொலாம் விளைவ மேன்மேல் - யுத்2:17 46/3,4

 மேல்
 
  வாழி (37)
வாழி மாதவன் பணிந்து மனக்கு இனிய தம்பியொடும் வம்பின் மாலை - பால:11 18/3
உய்ந்தனன் அடியேன் என்னின் பிறந்தவர் உளரோ வாழி
 வந்தது என் தவத்தின் ஆய வரு பயன் மற்று ஒன்று உண்டோ - அயோ:3 110/2,3
வாழி மா தவன் சொலால் மனம் தெருட்டுவாய் - அயோ:5 36/4
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் - ஆரண்:1 40/4
வள்ளல் வாழி கேள் எனா - ஆரண்:1 62/3
இன்னமும் காண்டி வாழி ஏகு என இரு கை கூப்பி - ஆரண்:11 68/3
செவ்வியோய் முனியல் வாழி தேவரும் முனிவர்-தாமும் - ஆரண்:13 121/2
வந்தனென் அடியனேன் வருந்தல் வாழி நின் - ஆரண்:14 82/1
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் - ஆரண்:16 5/4
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி
 தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி - கிட்:3 29/1,2
தூண் திரள் தடம் தோள் மைந்த தோழனும் நீயும் வாழி
 ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின் நும் இருக்கை காண - கிட்:3 29/2,3
வாழி வாழி என்று உரைத்து அலர் தூவினர் வணங்கி - கிட்:12 27/4
வாழி வாழி என்று உரைத்து அலர் தூவினர் வணங்கி - கிட்:12 27/4
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று - கிட்:13 69/3
வாழி நண்பினை உன்னி மயங்குவாள் - சுந்:3 23/4
வாழி சானகி வாழி இராகவன் - சுந்:3 96/1
வாழி சானகி வாழி இராகவன் - சுந்:3 96/1
வாழி நான்மறை வாழியர் அந்தணர் - சுந்:3 96/2
வாழி நல் அறம் என்று உற வாழ்த்தினான் - சுந்:3 96/3
வாழி எம் கோமகன் அறிய வந்த நாள் - சுந்:3 120/2
மருந்தும் எனல் ஆகியது வாழி மணி ஆழி - சுந்:4 69/4
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் - சுந்:4 77/1
வாழி போர் வலி மாருதி மேனியை மறைத்தான் - சுந்:11 43/4
வாழி காட்டும் என்று உண்டு உன் வரை புய - சுந்:12 33/3
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய - யுத்1:1 1/2
வாழி திக்கின் மயக்கின் மதம் தாழ் - யுத்1:3 90/3
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் - யுத்1:6 3/2
வாழி இ இலங்கை நெடு வன் திசையது ஆமேல் - யுத்1:9 4/3
மனக்கு நோய் துடைத்து வந்த மரபையும் விளக்கு வாழி - யுத்2:16 135/4
வாழி இலக்குவன் என்ன மறுக்குற்று - யுத்3:20 13/1
மற்று அயல் நின்றான் யாவன் என்ன மாருதியும் வாழி
 கொற்றவ அனுமன் நின்றேன் தொழுதனென் என்று கூற - யுத்3:24 20/1,2
வாழி எம்பி-மேல் அன்பு மாட்ட வான் - யுத்3:24 112/2
வாழி காலனும் விதியும் வெவ் வினையுமே மள்ளர் - யுத்3:31 18/3
வாழி மற்று அவன் மூல மா தானை முன் வருவ - யுத்3:31 32/3
வாழி சுடர் வாளி வழங்கினனால் - யுத்3:31 195/4
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே - யுத்4:37 195/4
வாழி சோபனம் மங்கல சோபனம் - யுத்4:40 3/2

 மேல்
 
  வாழிய (12)
வாழிய என அவர் மனன் உறு கடவுள் - பால:5 128/3
வாழிய என்று அயில் மன்னர் துன்ன வந்தான் - அயோ:3 5/3
வாழிய கரியவன் வறியன் கை என - அயோ:11 54/2
வாழிய நின் புகழ் என்று வாழ்த்தினார் - அயோ:12 20/4
வாழிய அவரொடும் வள்ளலும் மகிழ்வால் - ஆரண்:2 34/2
வாழிய உலகு எலாம் துடைக்கும் மாருதம் - சுந்:2 125/3
வாழிய உலகு இனி வரம்பு_இல் நாள் எலாம் - சுந்:3 67/4
வாழிய வள்ளலே யான் மறு இலா மனத்தேன் என்னின் - சுந்:4 72/2
வாழிய உலகு எலாம் வளைத்து வாய் இடும் - யுத்2:15 101/3
வாழிய வரி சிலை தம்பி மா படை - யுத்2:15 118/3
வாழிய வேதம் நான்கும் மனு முதல் வந்த நூலும் - யுத்2:19 179/1
வாழிய அனுமன் தோளை ஏத்தினார் மலர்கள் தூவி - யுத்4:37 1/4

 மேல்
 
  வாழியர் (3)
வாழியர் இயங்கு வழி ஈது என வகுத்தால் - சுந்:2 65/3
வாழி நான்மறை வாழியர் அந்தணர் - சுந்:3 96/2
வாழியர் உலகினை வளைத்து வான் உற - யுத்1:6 54/1

 மேல்
 
  வாழியாய் (8)
வாழியாய் அரசர் வைகும் வள நகர் வைகல் ஒல்லேன் - கிட்:9 21/2
வாழியாய் புரிவென் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான் - கிட்:9 31/2
வாழியாய் கேட்டியால் வாழ்வு கைம்மிக - யுத்1:4 10/1
வாழியாய் உலகினை வளைந்த வண்ணமே - யுத்1:5 18/3
வாழியாய் அடியேன் நின்னை மறப்பெனோ வயங்கு செம் தீ - யுத்1:7 5/3
வாழியாய் வற்றி நீங்கில் வரம்பு_அறு காலம் எல்லாம் - யுத்1:7 20/3
வாழியாய் நின்னை அன்று வரம்பு_அறு துயரின் வைக - யுத்1:14 5/1
மைந்தரில் கடை என படுவன் வாழியாய் - யுத்3:22 39/4

 மேல்
 
  வாழியார்க்கு (1)
வாழியார்க்கு இல்லை வாளா மயங்கலை மண்ணில் வந்தாய் - யுத்3:23 25/4

 மேல்
 
  வாழியான் (1)
வாழியான் அவன்-தனை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து உருகி - யுத்1:3 20/1

 மேல்
 
  வாழு (2)
வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே - அயோ:3 59/4
வான் உள அறத்தின் தோன்றும் சொல்_வழி வாழு மண்ணின் - யுத்2:17 20/1

 மேல்
 
  வாழுதி (3)
ஒன்றி வாழுதி ஊழி பல என்றாள் - அயோ:4 5/4
மரை மலர் பாதம் நீங்கா வாழுதி மன்னர் என்பார் - கிட்:7 142/2
மனத்து உளான் எனினும் கொல்வென் வாழுதி பின்னை மன்னோ - யுத்2:17 26/4

 மேல்
 
  வாழும் (42)
வள் வார் முரசம் அதிர் மா நகர் வாழும் மாக்கள் - பால:3 72/2
கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் - பால:15 28/1
விண்ணோர்-காறும் வென்ற எனக்கு என் மனை வாழும்
 பெண்ணால் வந்தது அந்தரம் என்ன பெறுவேனோ - அயோ:3 44/3,4
இலங்கையின் நிருதரே இ ஏழ் உலகத்து வாழும்
 விலங்கலும் ஆசை நின்ற விடா மத விலங்கலேயால் - அயோ:3 75/3,4
வாழும் நாள் உள என்ற பின் மாள்வரோ - அயோ:4 224/3
வலி உலாம் உலகினில் வாழும் வள் உகிர் - அயோ:13 10/3
மா முனிவர்க்கு உறவாகி வனத்திடையே வாழும்
 கோ முனிய தகும் என்று மனத்து இறை கொள்ளாதே - அயோ:13 23/1,2
வாழும் மறை வாழும் மனு நீதி அறம் வாழும் - ஆரண்:3 53/1
வாழும் மறை வாழும் மனு நீதி அறம் வாழும் - ஆரண்:3 53/1
வாழும் மறை வாழும் மனு நீதி அறம் வாழும்
 தாழும் இமையோர் உயர்வர் தானவர்கள் தாழ்வார் - ஆரண்:3 53/1,2
ஏழ் உலகும் வாழும் இனி இங்கு உறைதி என்றான் - ஆரண்:3 53/4
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும்
 அற்புடை உள்ளத்தாரும் அனங்கனும் அமரர் மற்றும் - ஆரண்:6 61/1,2
வச்சை ஆம் எனும் பயம் மனத்து உண்டு என வாழும்
 கொச்சை மாந்தரை கோல் வளை மகளிரும் கூசார் - ஆரண்:8 2/1,2
வள்ளலே உனக்கு நல்லேன் மற்று நின் மனையில் வாழும்
 கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே - ஆரண்:10 77/3,4
வன் பணை மரமும் தீயும் மலைகளும் குளிர வாழும்
 மென் பனி எரிந்தது என்றால் வேனிலை விளம்பலாமோ - ஆரண்:10 100/1,2
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும்
 துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு - ஆரண்:11 6/2,3
வாரம் கொண்டார் மற்று ஒருவன்-தன் மனை வாழும்
 தாரம் கொண்டார் என்ற இவர் தம்மை தருமம்தான் - ஆரண்:11 11/2,3
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர் - ஆரண்:12 6/3
மண்ணிடை புழுவின் வாழும் மானிடர் வலியர் என்றாய் - ஆரண்:12 65/2
மாதங்கம் தின்று உய்ந்து இ வனத்தின்-தலை வாழும்
 பூதம் கொல்ல பொன்றுதி என்னின் பொருள் உண்டோ - ஆரண்:15 31/3,4
இ மலை இருந்து வாழும் எரி கதிர் பரிதி செல்வன் - கிட்:2 16/1
வில்லி மூன்று உலகின் வாழும் மாதரும் தோற்ற மெய்ம்மை - கிட்:13 42/3
வாசவன் முதலோர் வந்து மலையினும் இலங்கை வாழும்
 நீசரை எல்லாம் நூறி நினைத்தது முடிப்பல் பின்னும் - கிட்:17 22/3,4
மற தொழில் அரக்கன் வாழும் மா நகர் மனுவின் வந்த - சுந்:1 29/2
வாழும் மன் உயிர் யாவையும் ஒரு வழி வாழும் - சுந்:2 12/1
வாழும் மன் உயிர் யாவையும் ஒரு வழி வாழும்
 ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர் - சுந்:2 12/1,2
ஆழி அகழ் ஆக அருகா அமரர் வாழும்
 ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி - சுந்:2 60/1,2
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால் - சுந்:2 65/1
வாழும் மா மன் உயிர் யான் காணாத மற்று இல்லை - சுந்:2 227/2
நந்தா விளக்கின் வரும் எம் குல நாதன் வாழும்
 சந்து ஆர் தடம் குன்றினில் தன் உயிர் காதலோனும் - சுந்:4 89/2,3
குன்றின் வாழும் குரங்கு-கொலாம் இது - சுந்:12 102/2
மண்ணின் நின்று மேல் மலர் அயன் உலகு உற வாழும்
 எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் - யுத்1:3 43/1,2
ஏவரே உலகம் தந்தார் என் பெயர் ஏத்தி வாழும்
 மூவரே அல்லர் ஆகின் முனிவரே முழுதும் தோற்ற - யுத்1:3 119/1,2
வயிற்றின் வந்து அ நாள் இ நாள் வாழும் மன்னுயிர்கள் மன்னோ - யுத்1:3 135/4
வாழும் நாள் அன்று-காறும் வாள் எயிற்று அரக்கர் வைகும் - யுத்1:4 139/3
வாழும் மணி அரங்கில் பூம் பள்ளி வைகுவாய் - யுத்2:17 85/2
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும்
 மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி - யுத்2:19 120/2,3
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும்
 திடல் முந்நீரிடை படுத்து பறித்தனன் நம் துயர் என்றார் தேவர் எல்லாம் - யுத்3:24 35/3,4
வஞ்சனை மன்னன் வாழும் இலங்கை - யுத்3:26 22/1
வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் வெறுமையே விழுமிது அன்றோ - யுத்3:27 168/4
வரம் சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள் சுடும் - யுத்3:31 171/4
காவி அம் கழனி நாடும் நகரமும் கலந்து வாழும்
 மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த - யுத்4:41 114/2,3

 மேல்
 
  வாழுமா (1)
நின்று வாழுமா நெடிது நல்கினாய் - யுத்3:24 113/2

 மேல்
 
  வாழுமால் (2)
மங்கை-தன் திருமணம் வாழுமால் என்பார் - பால:13 5/4
உள்ளம் ஒன்றி எ உயிரும் வாழுமால்
 வள்ளலே அவன் வலியின் வன்மையால் - கிட்:3 46/3,4

 மேல்
 
  வாழுமோ (1)
மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ - யுத்4:41 73/4

 மேல்
 
  வாழேன் (5)
என்றானும் யானோ வாழேன் நீ இலை எனவும் கேளேன் - யுத்1:12 29/2
ஒழிவு அரும் உதவி செய்த உன்னை யான் ஒழிய வாழேன்
 எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி - யுத்1:12 31/2,3
சோம்பி துறப்பென் இனி சோறும் உவந்து வாழேன் - யுத்2:19 12/4
வந்தனென் ஐயா வந்தனென் ஐயா இனி வாழேன் - யுத்3:22 202/4
மாண்டாய் நீயோ யான் ஒரு போதும் உயிர் வாழேன்
 ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான் - யுத்3:22 209/1,2

 மேல்
 
  வாழை (8)
மருந்தினும் இனியன வருக்கை வாழை மா - பால:5 40/2
கன்னி நல் நகர் வாழை கமுகொடு நடுவாரும் - பால:23 23/2
காயும் புள்ளி கற்கடம் நாகம் கனி வாழை
 வேயும் போன்றான் என்று மயங்கா விழுகின்றாள் - அயோ:6 18/3,4
பெரிய மா கனி பலா கனி பிறங்கிய வாழை
 அரிய மா கனி கடுவன்கள் அன்பு கொண்டு அளிப்ப - அயோ:10 33/2,3
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் - ஆரண்:3 58/1
மாணிக்கம் பனசம் வாழை மரகதம் வயிரம் தேமா - ஆரண்:10 96/1
தண்டலை வாழை அன்ன குறங்கிடை அல்குல் தட்டில் - சுந்:2 186/1
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் - யுத்1:3 97/3

 மேல்
 
  வாழைகள் (1)
மங்கையர் குறங்கு என வகுத்த வாழைகள்
 அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன - அயோ:2 37/1,2

 மேல்
 
  வாழையில் (1)
இரு குறங்கின் பிறங்கிய வாழையில்
 குருகு உறங்கும் குயிலும் துயிலுமால் - கிட்:15 41/3,4

 மேல்
 
  வாள் (404)
மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர் - பால:2 11/3
பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து - பால:2 23/1
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் - பால:3 10/3
சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை - பால:3 11/1
முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் - பால:3 15/3
வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் - பால:3 23/3
வாள் நனி மழுங்கிட மடங்கி வைகலும் - பால:3 37/3
மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் - பால:3 43/2
மாளிகை மலர்வன மகளிர் வாள் முகம் - பால:3 63/2
தாமரை மலர் முக தரள வாள் நகை - பால:5 45/3
வள் உறு வயிர வாள் மன்னன் பல் முறை - பால:5 49/1
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக - பால:5 73/3
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் - பால:6 20/1
கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி - பால:7 53/3
வில்லொடு மின்னு வாள் மிடைந்து உலாவிட - பால:8 35/1
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா - பால:9 6/3
பட்ட வாள் நுதல் மடந்தையர் பார்ப்பு எனும் தூதால் - பால:9 8/1
படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி - பால:9 12/1
வரி சிலை அண்ணலும் வாள் கண் நங்கையும் - பால:10 37/3
வாள் அரா நுங்கிய மதியும் போலவே - பால:10 47/4
வாள் நிலா முறுவல் கனி வாய் மதி - பால:11 6/3
வண்ண மேகலை தேர் ஒன்று வாள் நெடும் - பால:11 7/1
மண்ணும் மணி முழவு அதிர வான் அரங்கில் நடம் புரி வாள் இரவி ஆன - பால:11 16/3
அண்ணல் வாள் அரவினுக்கு அரசனோ என்பார் - பால:13 7/3
வாள் உடை உழவன் ஓர் மன்னன்-பால் வைத்தான் - பால:13 14/4
வில் காக்கும் வாள் அமருள் மெலிகின்றான் என இரங்கி - பால:13 23/2
வாள் நுதல் மங்கையும் வாழ்வு இலள் என்பார் - பால:13 28/4
சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண் - பால:13 44/3
வாள் நிலாவின் நூல் உலாவும் மாலை மார்பும் மீளவும் - பால:13 47/3
முளைக்கலா மதி கொழுந்து போலும் வாள் முகத்தினான் - பால:13 50/2
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என - பால:14 29/2
கரும் கண் வாள் உடையாளை ஓர் காளைதான் - பால:14 34/2
மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் முக - பால:14 48/1
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள்
 நெருக்கு இடை அறுக்கும் நீவிர் நீங்கு-மின் நீங்கும் என்று என்று - பால:14 56/2,3
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் - பால:14 60/1
திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த - பால:15 7/2
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் - பால:15 17/4
வாள் புடை இலங்க செம் கேழ் மணி அணி வலையம் மின்ன - பால:15 30/2
வாள் அரி திரிவ என்ன திரிந்தனர் மைந்தர் எல்லாம் - பால:15 30/4
வாள் நுதல் கொடிச்சி மாதர் மகவொடு தவழும்-மாதோ - பால:16 7/4
கொள்ளை வாள் கண்ணினார்-தம் குங்கும குழம்பு தங்கும் - பால:16 10/2
புகலும் வாள் அரிக்கு அண்ணியர் பொன் புயம் - பால:16 28/1
புகலும் வாள் அரி கண்ணியர் பூண் முலை - பால:16 28/2
வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் - பால:17 8/2
வாள் உண்ட கண்ணின் மழை உண்டு என வார நின்றாள் - பால:17 14/4
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் - பால:17 21/2
சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் - பால:17 22/1
வண்ண வாய் குவளை வாள் கண் மருங்கு இலா கரும்பின் அன்னார் - பால:18 7/2
வள் உறை வயிர வாள் மகர கேதனன் - பால:19 4/3
கை கொள் வாள் ஒளிபட சிவந்து காட்ட தன் - பால:19 8/2
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண - பால:19 10/2
வாள் கணின் நிழலை கண்டாள் வண்டு என ஓச்சுகின்றாள் - பால:19 13/4
வள் உறை கழித்த வாள் போல் வசி உற வயங்கு கண்ணாள் - பால:19 20/2
ஏற்றி வாள் எயிறுகள் அதுக்கி இன் தளிர் - பால:19 21/2
கடித்த வாள் எயிறுகள் அதுக்கி கண்களால் - பால:19 22/2
மன்றல் நாறு ஒரு சிறை இருந்து ஓர் வாள்_நுதல் - பால:19 28/1
பொலிந்த வாள் முகத்தினான் பொங்கி தன்னையும் - பால:19 37/1
நலிந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்கை கொங்கை போய் - பால:19 37/3
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே - பால:19 39/4
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு - பால:19 43/1
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் - பால:19 59/1
வட்ட வாள் முகத்து ஒரு மயிலும் மன்னனும் - பால:19 65/1
மாம் தளிர் மேனியாள் ஓர் வாள்_நுதல் மதனன் எங்கும் - பால:21 11/1
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 14/1
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் - பால:21 19/3
மை தவழ்ந்த கரும் கண் ஓர் வாள்_நுதல் - பால:21 22/1
வண்ண வாய் ஒரு வாள்_நுதல் மானிடற்கு - பால:21 25/1
மனம் நெகும்படி வாடி ஓர் வாள்_நுதல் - பால:21 26/2
வாள் நிலா வயங்கு செவ்வி வளர் பிறை வகிர்ந்தது என்கோ - பால:22 8/2
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன - பால:22 27/3
தன் நோக்கு எரி கால் தகை வாள் அரவின் - பால:23 17/1
வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம் - பால:23 65/3
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் - பால:23 79/1
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் - பால:24 24/4
வாள் அரத்த வேல் வண்டொடு கொண்டைகள் மயங்க - அயோ:1 53/3
வள் உறை கழித்து ஒளிர்வன வாள் நிமிர் மதியம் - அயோ:1 56/1
மாதவன் தனை வரன்முறை வணங்கி வாள் உழவன் - அயோ:1 58/1
அணங்கு வாள் விட அரா அணுகும் எல்லையும் - அயோ:2 52/1
அளக வாள் நுதல் அரும்_பெறல் திலகமும் அழித்தாள் - அயோ:3 2/4
கூரிய வாள் கொடு கொன்று நீக்கி யானும் - அயோ:3 26/2
வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும் - அயோ:3 50/3
அஞ்சனம் என வாள் அம்புகள் இடையே - அயோ:3 68/3
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா - அயோ:4 34/4
சொற்றாள் சொற்றா-முன்னம் சுடர் வாள் அரசர்க்கு அரசை - அயோ:4 37/1
வந்த முனியை முகம் நோக்கி வாள் வேந்தர் - அயோ:4 89/1
போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் - அயோ:4 140/3
வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி - அயோ:4 144/1
கண்டனன் இரவியும் கமல வாள் முகம் - அயோ:4 178/2
வகுத்த வாள் நுதலியர் வதன ராசி போல் - அயோ:5 4/2
வாள் விழி சனகியை வணங்கி நோக்கினான் - அயோ:5 38/4
மின்-உடன் பிறந்த வாள் பரத வேந்தற்கு என் - அயோ:5 44/1
நோயும் இன்றி நோன் கதிர் வாள் வேல் இவை இன்றி - அயோ:6 18/1
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் - அயோ:6 30/2
மானம் அரவின் வாய் தீய வளை வான் தொளை வாள் எயிற்றின்-வழி - அயோ:6 34/1
வில் துறந்து அரை வீக்கிய வாள் ஒழித்து - அயோ:8 9/2
வாள் புரை விழியாய் உன் மலர் அடி அணி மான - அயோ:9 17/1
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த - அயோ:9 40/4
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே - அயோ:10 3/1
வில் கொள் வாள் நுதல் விளங்கு இழை இளம் தளிர் கொழுந்தே - அயோ:10 17/1
வாள் நிலா நகை தோன்ற மயிர் புறம் - அயோ:11 6/1
வில்லின் வேதியர் வாள் செறி வித்தகர் - அயோ:11 12/1
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில் - அயோ:11 24/1
வாள் தொடு தானையான் வானில் வைகிட - அயோ:11 92/1
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் - அயோ:11 112/2
இடி-கண் வாள் அரா இடைவது ஆம் எனா - அயோ:11 126/1
திங்கள் வாள் முகம் திரு விளங்குற - அயோ:11 132/2
வள் உறு வயிர வாள் அரசு_இல் வையகம் - அயோ:12 7/1
வாள் உலாம் நுதலியர் மருங்குல் அல்லதே - அயோ:12 48/4
வம்பு இயல் தார் இவர் வாள் வலி கங்கை கடந்து அன்றோ - அயோ:13 19/2
வன் பணை வில்லினன் மல் உயர் தோளினன் வாள் வீரற்கு - அயோ:13 24/2
வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி - அயோ:14 35/2
புக்க வாள் அரி முழங்கு செவியின் பொறி உற - ஆரண்:1 8/1
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம் - ஆரண்:1 9/2
செற்ற வாள் உழுவை வன் செறி அதள் திருகு உற - ஆரண்:1 14/1
செய்யும் மற்றும் இகல் என்று சின வாள் உருவி வன் - ஆரண்:1 34/2
வான் நாடியார் கண் எனும் வாள் உடையான் - ஆரண்:2 12/4
விலகிடு நிழலினன் வெயில் விரி அயில் வாள்
 இலகிடு சுடரவன் இசையன திசை தோய் - ஆரண்:2 36/1,2
மாய_வினை வாள் அவுணன் வாதவி-தன் வன்மை - ஆரண்:3 38/3
புண்டரிக வாள் நயனம் நீர் பொழிய நின்றான் - ஆரண்:3 46/2
தூண்டு சின வாள் நிருதர் தோன்றியுளர் என்றால் - ஆரண்:3 52/3
வீட்டி வாள் அவுணரை விருந்து கூற்றினை - ஆரண்:4 6/1
வாள் இரவியின் பொலி மௌலியான்-தனை - ஆரண்:4 7/4
மன்னர் மன்னவன் மைந்த இ வாள்_நுதல் - ஆரண்:4 36/3
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம் - ஆரண்:5 2/1
அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம் - ஆரண்:6 10/1
வாள் நிலா முறுவலன் வயங்கு சோதியை - ஆரண்:6 13/1
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் - ஆரண்:6 25/2
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் - ஆரண்:6 39/2
வரி சிலை வடித்த தோளான் வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் - ஆரண்:6 49/4
வழிந்த நாகத்தின் வன் தொளை வாள் எயிற்று - ஆரண்:6 65/3
நாம வாள் எயிற்று ஓர் கத நாகம் வாழ் - ஆரண்:6 74/3
மாற்றினையோ உன் வலத்தை சிவன் தடக்கை வாள் கொண்டாய் - ஆரண்:6 96/4
தேட்டம்தான் வாள் எயிற்றில் தின்னவோ தீவினையோர் - ஆரண்:6 113/1
வரி வில் வாள் கையர் மன்மதன் மேனியர் - ஆரண்:7 4/2
சூலம் வாள் மழு தோமரம் சக்கரம் - ஆரண்:7 11/1
முழையின் வாள் அரி அஞ்ச முழங்குவான் - ஆரண்:7 23/4
மழை என முழங்குகின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் காண - ஆரண்:7 64/3
சூலம் அற்றன அற்றன சுடர் மழு தொகை வாள்
 மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி - ஆரண்:7 76/1,2
அடைந்தார் படை தலைவீரர்கள் பதினால்வரும் அயில் வாள்
 மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் - ஆரண்:7 95/2,3
பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர் - ஆரண்:7 97/3
வாள் இடை அற்றன மழுவும் அற்றன - ஆரண்:7 115/3
வில் இழந்தனன்-என்னினும் விழித்த வாள் முகத்தின் - ஆரண்:7 132/1
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் - ஆரண்:8 7/2
வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் - ஆரண்:8 7/4
வான் உருவும் மண் உருவும் வாள் உருவி வந்தார் - ஆரண்:9 6/3
வாள் உலாம் முழு மணிகள் வயங்கு ஒளியின் தொகை வழங்க வயிர குன்ற - ஆரண்:10 5/1
வனை கழல் வயங்கு வாள் வீரர் வல்லரோ - ஆரண்:10 34/2
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து - ஆரண்:10 49/3
மானிடர் தடிந்தனர்கள் வாள் உருவி என்றாள் - ஆரண்:10 50/4
விட வாள் எயிறு அன்று எனின் என்னை வெகுண்டு மாலை - ஆரண்:10 134/3
அட வாள் உருவிக்கொடு தோன்றியது ஆகும் அன்றே - ஆரண்:10 134/4
மை நின்ற வாள் கண் மயில் நின்று என வந்து என் முன்னர் - ஆரண்:10 148/3
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ - ஆரண்:11 37/2
மான் ஆகுதி என்றவன் வாள் வலியால் - ஆரண்:11 40/3
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் - ஆரண்:12 4/2
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர் - ஆரண்:12 6/3
வாள் தடம் கண்ணி நீர் யாவர் மா மகள் - ஆரண்:12 38/3
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் - ஆரண்:12 45/3
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் - ஆரண்:12 51/2
திங்கள் வாள் முகத்தினாளே தேவரின் தீயர் அன்றே - ஆரண்:12 51/3
வாள் அரி வள்ளல் சொன்ன மான் கணம் நிருதரானார் - ஆரண்:12 57/1
கறை வாள் பட ஆவி கலங்கினள் போல் - ஆரண்:12 71/2
வாள் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா - ஆரண்:13 17/2
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி - ஆரண்:13 23/1
செவ்வே பிழையா நெடு வாள் உறை தீர்த்து எறிந்தான் - ஆரண்:13 41/4
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால் - ஆரண்:13 90/2
பெண் தனி ஒருத்தி-தன்னை பேதை வாள் அரக்கன் பற்றி - ஆரண்:13 117/1
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் - ஆரண்:14 6/1
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் - ஆரண்:14 20/3
கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும் - ஆரண்:14 22/3
மற பால் வடி வாள் கொடு மன் உயிரை - ஆரண்:14 76/3
கதிரவன் சிறுவன் ஆன கனக வாள் நிறத்தினானை - ஆரண்:15 55/1
வலி நடத்திய வாள் என வாளைகள் பாய - கிட்:1 21/1
மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க - கிட்:3 22/3
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் - கிட்:3 50/4
வாள் தொழில் இளவலை இதனை மைந்த நீ - கிட்:5 15/2
வாள் நெடும் கண்ணி என் வரவு நோக்க யான் - கிட்:6 21/1
மால் பெரும் கட கரி முழக்கம் வாள் அரி - கிட்:7 13/1
வாள் கைகள் மயங்கிய செருவின் வார் மத - கிட்:10 5/3
கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும் - கிட்:10 13/2
வாள் எயிற்று அரவம் போல வான் தலை தோன்ற வார்ந்த - கிட்:10 27/1
குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் - கிட்:10 58/1
ஓடை வாள் நுதலினாளை ஒளிக்கலாம் உபாயம் உன்னி - கிட்:10 59/1
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை - கிட்:10 90/3
வாள் உறை உற்று என மறைந்த மின் எலாம் - கிட்:10 105/4
முத்த வாள் நகை முள் எயிற்று ஊறு தேன் - கிட்:11 20/2
மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு - கிட்:11 56/3
மண் கொள் வாள் எயிற்று ஏனத்தின் வலியின வயிர - கிட்:12 6/1
கள்ள வாள் அரக்கன் செல கண்டது - கிட்:13 8/2
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண் - கிட்:13 48/2
பவர்ந்த வாள் நுதலினால் தன் பவள வாய்க்கு உவமை பாவித்து - கிட்:13 50/3
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா - கிட்:13 54/4
வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் - கிட்:13 55/3
திங்கள் வாள் முகத்தினாட்கு செப்பு என பின்னும் செப்பும் - கிட்:13 66/4
வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக - கிட்:15 12/3
வைத வெம் சொலின் மங்கையர் வாள் கணின் - கிட்:15 35/2
கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு - கிட்:16 39/2
கொண்டு ஏகும் கொலை வாள் அரக்கனை - கிட்:16 41/1
தேறி தேவர்கள் தேவன் தெய்வ வாள்
 வீற பொன்றினன் மெய்ம்மையோன் என்றான் - கிட்:16 42/3,4
நிறை பெற்று ஆவி நெருப்பு உயிர்க்கும் வாள்
 உறை பெற்றால் எனல் ஆம் உறுப்பினான் - கிட்:16 50/3,4
அண்ணல் வாள் அரக்கன்-தன்னை அமுக்குவென் இன்னம் என்னா - சுந்:1 25/3
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் - சுந்:1 48/2
நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர் வாள் எயிற்றின் - சுந்:1 59/1
செந்தாமரை வாள் முகத்தில் செறி வேர் சிதைப்ப - சுந்:1 62/2
தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் - சுந்:2 17/1
கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி - சுந்:2 37/3
மல் படை உடைத்து என்கேனோ வாள் படை வலிது என்கேனோ - சுந்:2 39/2
அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் - சுந்:2 51/3
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் - சுந்:2 55/3
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் - சுந்:2 76/1
கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் - சுந்:2 76/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை - சுந்:2 115/4
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை - சுந்:2 115/4
வளையும் வாள் எயிற்று அரக்கனோ கணிச்சியான் மகனோ - சுந்:2 139/1
அளையில் வாள் அரி அனையவன் யாவனோ அறியேன் - சுந்:2 139/2
அயர்க்கும் வாள் முகத்து ஆர் அமுது அன்னவர் - சுந்:2 166/2
மறுகு வாள் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினர் வயிர்த்தனர் உயிர்க்கின்றார் - சுந்:2 192/4
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் - சுந்:2 193/4
மழு வாள் நேமி குலிசத்தின் வாய்மை துடைத்த மார்பானை - சுந்:2 214/4
வாள் ஆற்று கண்ணாளை வஞ்சித்தான் மணி முடி என் - சுந்:2 217/2
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த - சுந்:3 2/3
வன் மருங்குல் வாள் அரக்கியர் நெருக்க அங்கு இருந்தாள் - சுந்:3 3/1
வாரணம் முறியுமால் வலத்த வாள் மருப்பு - சுந்:3 46/2
தண்டொடு திகிரி வாள் தனு என்று இன்னன - சுந்:3 47/3
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் - சுந்:3 61/3
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் - சுந்:3 91/2
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் - சுந்:3 137/1
கல்லா மதியே கதிர் வாள் நிலவே - சுந்:4 4/1
வரு நாள் தோன்றும் தனி மறுவும் வளர்வும் தேய்வும் வாள் அரவம் - சுந்:4 56/1
காட்டினன் ஓர் ஆழி அது வாள் நுதலி கண்டாள் - சுந்:4 63/4
கண்ட வாள் அரக்கன் விழி காகங்கள் - சுந்:5 15/3
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி - சுந்:7 3/1
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு - சுந்:7 8/1
வாள் உறை விதிர்க்கின்றாரும் வாயினை மடிக்கின்றாரும் - சுந்:7 14/1
தோமரம் உலக்கை கூர் வாள் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி - சுந்:8 6/1
செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி - சுந்:8 22/3
சக்கரம் தோமரம் உலக்கை தண்டு அயில் வாள்
 மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி - சுந்:8 39/1,2
கானே காவல் வேழ கணங்கள் கத வாள் அரி கொன்ற - சுந்:8 41/1
மதித்த களிற்றினில் வாள் அரி_ஏறு - சுந்:9 55/1
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு - சுந்:10 11/2
வன் தொழில் அரக்கன் நோக்கி வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் - சுந்:10 21/3
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் - சுந்:10 37/1
தீட்டு வாள் அனைய கண் தெரிவை ஓர் திரு அனாள் - சுந்:10 46/1
கூறு இரண்டு ஆக்கும் வாள் கை குழுவையும் குணிக்கல் ஆற்றேம் - சுந்:11 6/2
தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின் - சுந்:11 7/2
வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க - சுந்:11 8/3
மறிந்து போரிடை வழி கொள்வான் வயிர வாள் படையால் - சுந்:11 45/2
அற்றம் நோக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் - சுந்:11 59/2
மறத்து மாருதம் பொருத நாள் வாள் அரா அரசு - சுந்:11 61/3
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் - சுந்:12 10/2
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள்
 வள் உகிர் பெரும் குறிகளும் புயங்களில் வயங்க - சுந்:12 38/3,4
மரகத கொழும் கதிரொடு மாணிக்க நெடு வாள்
 நரக தேயத்துள் நடுக்கு உறா இருளையும் நக்க - சுந்:12 40/1,2
திங்கள் வாள் நுதல் மடந்தையர் சேயரி கிடந்த - சுந்:12 49/1
நீண்ட வாள் எயிற்று அரக்கனை கண்களின் நேரே - சுந்:12 54/1
ஏதில் வாள் அரக்கனது இருக்கை எய்தினான் - சுந்:12 60/4
தீட்டிய வாள் என தெறு கண் தேவியர் - சுந்:12 61/1
மின்னும் வாள் எயிற்றின் சினம் வீங்கினான் - சுந்:12 105/2
இற்ற வாள் அரக்கர் நூறு_ஆயிரவரும் இழந்த தோளார் - சுந்:12 129/1
மான வாள் முகமே நங்கட்கு உரைத்தது மாற்றம் என்று - சுந்:14 5/3
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி - சுந்:14 9/3
வஞ்சனை மனிதரை இயற்றி வாள் நுதல் - யுத்1:2 16/1
வன் திறலினாய் எனலும் வாள் எயிறு வாயில் - யுத்1:2 65/2
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் - யுத்1:2 83/2
நகல் மதிக்கில மறு பொலிய வாள் ஒளி இழந்து உய்தல் நண்ணும் - யுத்1:2 93/2
வாள் தடம் தவழ் ஆரமும் வயங்கு ஒளி மார்பும் - யுத்1:2 100/3
அயரும் வாள் எயிற்று ஆயிர நனம் தலை அனந்தன் - யுத்1:3 13/2
குன்று போல் மணி வாயிலின் பெரும் புறத்து உய்த்தனர் மழு கூர் வாள்
 ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் - யுத்1:3 81/1,2
வனைந்ததாம் அன்ன மேனியினான்-தன் மேல் வாள் எயிறு உற ஊன்றி - யுத்1:3 88/3
வயிர வாள் உறையின் வாங்கி வானகம் மறைக்கும் வட்ட - யுத்1:3 144/1
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் - யுத்1:3 153/2
வண்டு உளர் அலங்கலாய் வஞ்சர் வாள் முகம் - யுத்1:4 87/1
மற்று உடையர்தாம் உளரோ வாள் அரக்கன் அன்றியே தவத்தின் வாய்த்தார் - யுத்1:4 99/4
வாழும் நாள் அன்று-காறும் வாள் எயிற்று அரக்கர் வைகும் - யுத்1:4 139/3
மற்று மா தவரும் எல்லாம் வாள் எயிற்று இலங்கை வேந்தன் - யுத்1:4 151/3
ஒன்றும் உள் கறுப்பினோடு ஒளியின் வாள் உரீஇ - யுத்1:5 5/1
சரத்தொடும் பாய்ந்தது நிலவின் தாரை வாள் - யுத்1:5 10/4
வலம் கையில் வாள் சிவன் கொடுக்க வாங்கிய - யுத்1:5 32/2
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் - யுத்1:5 43/3
அலங்கல் வாள் கொடு காலகேயரை கொன்ற-அதன்-பின் - யுத்1:5 55/2
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள்
 இலங்கை வேந்தனும் ஏழு நாள் விசும்பிடை இருந்தான் - யுத்1:5 66/3,4
வாள் கொள் நோக்கியை பாக்கியம் பழுத்து அன்ன மயிலை - யுத்1:5 69/2
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற - யுத்1:9 21/4
தீட்டிய மழு வாள் வீரன் தாதையை செற்றான் சுற்றம் - யுத்1:9 36/1
வாள் அரா விழுங்கி காலும் மதியினை நிகர்த்த வண்ணம் - யுத்1:10 18/4
முழை படிந்த பிறை முள் எயிறு ஒள் வாள்
 இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன - யுத்1:11 8/1,2
மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை - யுத்1:11 19/2
வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான் - யுத்1:12 47/2
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ - யுத்1:13 13/1
வன் திறல் வாலி சேயும் வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் - யுத்1:14 20/4
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை - யுத்2:15 52/2
சூலம் வாள் அயில் தோமரம் சக்கரம் - யுத்2:15 57/1
தண்டு வாள் அயில் சக்கரம் சாயகம் - யுத்2:15 59/1
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள் - யுத்2:15 103/2
புடை உறு வயிர வாள் பொலிய வீக்கினான் - யுத்2:15 109/2
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி - யுத்2:15 129/1
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் - யுத்2:15 130/3
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய - யுத்2:15 153/1
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் - யுத்2:15 164/2
செய்ய வாள் அரி ஏறு அனான் சிறிதினில் தேற - யுத்2:15 214/2
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் - யுத்2:15 248/1
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த - யுத்2:16 4/2
மந்திர சுற்றத்தாரும் வாள்_நுதல் சுற்றத்தாரும் - யுத்2:16 5/1
மலை உற பெரியர் ஆய வாள் எயிற்று அரக்கர் தானை - யுத்2:16 18/1
வாசவன் மாயன் மற்றை மலருளோன் மழு வாள் அங்கை - யுத்2:16 31/1
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் - யுத்2:16 50/3
கதிர வாள் வயிர பணை கையினான் - யுத்2:16 58/3
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் - யுத்2:16 58/4
நாம வேல் உலக்கை வாள் நாஞ்சில் தண்டு எழு - யுத்2:16 100/2
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ - யுத்2:16 169/2
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ - யுத்2:16 206/1
ஆங்கு வீரனோடு அமர் செய்வான் அமைந்த வாள் அரக்கன் - யுத்2:16 228/1
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம் - யுத்2:16 246/1
வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் - யுத்2:16 252/4
வாள் தலை பிடர்த்தலை வயங்க வாளிகள் - யுத்2:16 282/3
காய் ஒளி வயிர வாள் பிடித்த கையினான் - யுத்2:16 295/4
ஒறுத்து ஒளிர் வாள் எனும் உரவு நாகத்தை - யுத்2:16 304/3
அற்றது தட கை வாள் அற்றது இல் என - யுத்2:16 305/1
மற்று ஒரு வயிர வாள் கடிதின் வாங்கினான் - யுத்2:16 305/2
வாள் எடுத்தலும் வானர வீரர்கள் மறுகினர் வழி-தோறும் - யுத்2:16 332/1
மை கடம் கார் மத யானை வாள் வேந்தன் வழி வந்தீர் - யுத்2:16 349/2
கொற்ற வாள் அரக்கர்-தம்மை அயோத்தியர் குலத்தை முற்றும் - யுத்2:17 28/1
வாங்கும் வாள் அரக்கன் ஆற்ற மனம் மகிழ்ந்து இனிதின் நோக்கி - யுத்2:17 48/2
கொன்று உயிர்குடிப்பென் என்னா சுரிகை வாள் உருவி கொண்டான் - யுத்2:17 70/4
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள்
 பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் - யுத்2:18 19/2,3
மரவமும் சிலையொடு மலையும் வாள் எயிற்று - யுத்2:18 94/1
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன - யுத்2:18 113/4
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே - யுத்2:18 147/4
முழை வாள் அரி அனையானையும் எனையும் மிக முனிவாய் - யுத்2:18 174/3
குழுமி கொலை வாள் கண் அரக்கியர் கூந்தல் தாழ - யுத்2:19 1/1
வாம் பரி மதமா மான் தேர் வாள் எயிற்று அரக்கர் மான - யுத்2:19 57/1
சென்று சென்று உருவலோடும் வாள் எயிறு தின்று சீறி ஒரு சேம வன் - யுத்2:19 78/3
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக - யுத்2:19 86/3
முற்கொண்டான் அரக்கன் என்னா முளரி வாள் முகங்கள் தேவர் - யுத்2:19 116/1
ஆளி ஆர்த்தன வாள் அரி ஆர்த்தன - யுத்2:19 134/1
வந்து அணைந்தது ஓர் வாள் அரி வாவு தேர் - யுத்2:19 135/1
மாவும் யானையும் வாள் உடை தானையும் - யுத்2:19 142/1
ஒன்று வாள் முகம் நோக்கி ஒரு விலான் - யுத்2:19 157/2
வேக வாள் அரக்கர் காலம் விளைந்தது விசும்பின் வஞ்சன் - யுத்2:19 180/3
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி - யுத்2:19 186/4
மற்றையோர் தமையும் எல்லாம் வாள் எயிற்று அரவம் வந்து - யுத்2:19 191/1
கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் - யுத்2:19 274/4
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற - யுத்2:19 279/2
மீனினும் பெரிய வாள் கண் விழிப்பது முகிழ்ப்பது ஆக - யுத்2:19 281/3
பெரிய வாள் தடம் கண்ணியர் கணவர்-தம் பெரும் தோள் - யுத்3:20 63/1
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி - யுத்3:21 14/1
அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை - யுத்3:22 4/3
பாற்கடல் அனைய வாள் கண் பனி கடல் படைத்தது அன்றே - யுத்3:22 9/4
ஏனை வாள் அரக்கர் யாரும் இல்லையோ எடுக்க என்றான் - யுத்3:22 23/3
முறுவல் வாள் முகத்தினன் முளரிக்கண்ணனும் - யுத்3:22 43/1
நின்ற வாள் எயிற்று அரக்கனும் உவகையின் நிமிர்ந்தான் - யுத்3:22 95/2
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் - யுத்3:22 100/2
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை - யுத்3:22 127/1
அனுமன் வாள் முகம் நோக்கினன் ஆழியை அகற்றி - யுத்3:22 166/1
மழு வாள் உறினும் பிளவா மனனோடு - யுத்3:23 21/1
தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும் - யுத்3:23 24/2
வாள் தலை நேமி தோன்றி மறைந்தது மண்ணின்-நின்றும் - யுத்3:24 62/3
மேனகை இலங்கு வாள் கண் திலோத்தமை அரம்பை மெல்லென் - யுத்3:25 3/1
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் - யுத்3:25 13/4
மா பிறழ் நோக்கினார்-தம் மணி நெடும் குவளை வாள் கண் - யுத்3:25 15/1
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் - யுத்3:25 20/1
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் - யுத்3:25 20/4
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் - யுத்3:26 29/3
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை - யுத்3:27 55/2
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் - யுத்3:27 129/1
மாயோன் நெடும் படை வாங்கிய வளை வாள் எயிற்று அரக்கன் - யுத்3:27 145/1
திணி நெடு மரம் ஒன்று ஆழி வாள் மழு தாக்க சிந்தி - யுத்3:28 38/3
தடற்று வாள் உருவி தரு தூதரை - யுத்3:29 5/2
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள்
 வள்ளி அம் மருங்குல் செ வாய் மாதர்-மேல் வைத்த போது - யுத்3:29 57/2,3
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு - யுத்3:29 61/1
இந்த வாள் எயிற்று அரக்கர் எண் அறிந்திலம் இறைவ - யுத்3:30 15/4
வாள் இமைக்கவும் வாள் எயிறு இமைக்கவும் வருவார் - யுத்3:30 23/4
வாள் இமைக்கவும் வாள் எயிறு இமைக்கவும் வருவார் - யுத்3:30 23/4
மின்னும் வாள் எயிற்று அரக்கரை அம் கையால் விலக்கி - யுத்3:30 38/2
தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் - யுத்3:31 1/4
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள்
 கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் - யுத்3:31 11/1,2
ஆழி வேறு இனி அ புறத்து இல்லை வாள் அரக்கர் - யுத்3:31 32/4
பதம் புலர்ந்த வேகம் ஆக வாள் அரக்கர் பண்பு சால் - யுத்3:31 77/3
மழு எழு தண்டு கோல் வலயம் நாஞ்சில் வாள்
 எழு அயில் குந்தம் வேல் ஈட்டி தோமரம் - யுத்3:31 179/1,2
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள்
 சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் - யுத்3:31 200/2,3
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு - யுத்3:31 231/3
மரமும் கல்லுமே வில்லொடு வாள் மழு சூலம் - யுத்4:32 12/1
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா - யுத்4:33 6/2
நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற - யுத்4:33 22/3
நெடும் படை வாள் நாஞ்சில் உழு நிண சேற்றின் உதிர நீர் நிறைந்த காப்பின் - யுத்4:33 23/1
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி - யுத்4:33 25/3
நெய்தலை வென்ற வாள் கண் குமுதத்தின் நீர்மை காட்ட - யுத்4:34 20/2
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும் - யுத்4:35 2/2
வாள் வலம்பட மந்தரம் சூழ்ந்த மாசுணத்தின் - யுத்4:35 5/1
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து - யுத்4:35 7/2
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் - யுத்4:36 2/2
மாருதியை நோக்கி இள வாள் அரியை நோக்கி - யுத்4:36 26/1
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை - யுத்4:37 13/1
கமல வாள் முக நாடியர் கண் கணை - யுத்4:37 32/3
தாம இந்துவின் பிளவு என தயங்கு வாள் எயிற்றர் - யுத்4:37 118/2
துங்க வாள் அரக்கனது உரத்தில் தோற்றல - யுத்4:37 146/4
விளங்கு ஒளி வயிர வாள் அரக்கன் வீசிய - யுத்4:37 158/1
தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை - யுத்4:37 159/3
வாள் கடைக்கணித்து ஓச்சலும் வந்து அவன் - யுத்4:37 179/1
வேற்று ஓர் வாள் அரக்கன் என வெம்மையால் - யுத்4:37 183/3
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள்
 நெருப்பு உலக்க வரும் நெடும் கப்பணம் - யுத்4:37 188/1,2
உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட - யுத்4:40 34/3
செவ்வி வாள் முகம்-கொடு செயிர்த்து நோக்குறா - யுத்4:40 37/2
வாள் பெரும் தோளினாய் மறைகள் சொல்லுமால் - யுத்4:40 79/4
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த - யுத்4:42 16/1

 மேல்
 
  வாள்-கொடு (3)
தோள் இரண்டும் வடி வாள்-கொடு துணித்துவிசையால் - ஆரண்:1 42/1
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் - யுத்1:11 21/3
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த - யுத்2:16 323/1

 மேல்
 
  வாள்-தனின் (1)
வாள்-தனின் வயங்க மின்னா மழை அதின் இருளமாட்டா - யுத்3:30 4/1

 மேல்
 
  வாள்_கண் (1)
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண்
 பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும் - ஆரண்:6 39/2,3

 மேல்
 
  வாள்_கணாள் (1)
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் - பால:19 59/1

 மேல்
 
  வாள்_நுதல் (7)
மன்றல் நாறு ஒரு சிறை இருந்து ஓர் வாள்_நுதல்
 தன் துணை கிள்ளையை தழீஇ என் ஆவியை - பால:19 28/1,2
மாம் தளிர் மேனியாள் ஓர் வாள்_நுதல் மதனன் எங்கும் - பால:21 11/1
மை தவழ்ந்த கரும் கண் ஓர் வாள்_நுதல்
 செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு - பால:21 22/1,2
வண்ண வாய் ஒரு வாள்_நுதல் மானிடற்கு - பால:21 25/1
மனம் நெகும்படி வாடி ஓர் வாள்_நுதல்
 அனகன் இ நகர் எய்தியது ஆதியில் - பால:21 26/2,3
மன்னர் மன்னவன் மைந்த இ வாள்_நுதல்
 இன்னள் என்ன இயம்புதியால் என்றான் - ஆரண்:4 36/3,4
மந்திர சுற்றத்தாரும் வாள்_நுதல் சுற்றத்தாரும் - யுத்2:16 5/1

 மேல்
 
  வாள்கள் (3)
வாள்கள் இற்றன இற்றன வரி சிலை வயிர - சுந்:7 31/1
மால் கடலானது மா படை வாள்கள்
 பால் கிளர் மீனிடை ஆடிய பண்பால் - யுத்3:20 24/3,4
பிடித்த வாள்கள் வேல்களோடு தோள்கள் பேர் அரா என - யுத்3:31 92/1

 மேல்
 
  வாள்களால் (3)
எழுந்த தோள்களை வாள்களால் அரிந்தனர் இட்டார் - ஆரண்:15 36/4
வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் மடிந்தார் - சுந்:7 34/4
வயின்-தொறும் கவர்ந்து-என துண்ட வாள்களால்
 அயின்றன புள்_இனம் உகிரின் அள்ளின - யுத்4:37 144/3,4

 மேல்
 
  வாள்களின் (2)
வாள்களின் வேலின் வாளி மழையினின் வகிர்ந்த புண்கள் - சுந்:14 6/2
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் - யுத்2:19 44/1

 மேல்
 
  வாள்களும் (1)
மழுக்களும் அயில்களும் வயிர வாள்களும்
 எழுக்களும் தோமர தொகையும் ஈட்டியும் - ஆரண்:7 34/1,2

 மேல்
 
  வாள்களோடு (1)
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் - யுத்3:31 84/2

 மேல்
 
  வாளங்கள் (1)
வாளங்கள் உறைவ கண்டு மங்கை-தன் கொங்கை நோக்கும் - ஆரண்:5 4/2

 மேல்
 
  வாளம் (2)
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் - கிட்:1 20/4
மருங்கு அலச வற்கலை வரிந்து வரி வாளம்
 பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி - கிட்:14 44/1,2

 மேல்
 
  வாளமே (1)
வரி ஆர் மணி கால் வாளமே மட அன்னங்காள் எனை நீங்க - கிட்:1 23/1

 மேல்
 
  வாளர் (2)
தூக்குறு தோலர் வாளர் துரிதத்தின் எழுந்த தோற்றம் - சுந்:1 7/2
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை - சுந்:7 6/1

 மேல்
 
  வாளரம் (1)
வாளரம் பொருத வேலும் மன்மதன் சிலையும் வண்டின் - பால:10 14/1

 மேல்
 
  வாளவன் (2)
மையின் உயர் மலை நூறிய மழு வாளவன் வந்தான் - பால:24 15/2
நெய் நின்ற கூர் வாளவன் நேர் உற நோக்கு நங்காய் - ஆரண்:10 148/2

 மேல்
 
  வாளன் (1)
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன்
 பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி புட்டிலன் புகையும் நெஞ்சன் - ஆரண்:7 59/1,2

 மேல்
 
  வாளன (1)
வீழ்ந்த வாளன விளிவுற்ற பதாகைய வெயில் உமிழ் அயில் அம்பு - யுத்2:16 315/1

 மேல்
 
  வாளா (10)
மாறுமாறு ஆகி வாளா கிடக்கிலா மறுகில் சென்றார் - பால:10 6/4
பிச்சி நீ என் செய்தாய் இ பெரு நறவு இருக்க வாளா
 எச்சிலை நுகர்தியோ என்று எயிற்று அரும்பு இலங்க நக்காள் - பால:19 11/3,4
மண்ணோர் பாராது எள்ளுவர் வாளா பழி பூண்டாய் - அயோ:11 83/2
பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் - ஆரண்:6 41/4
காற்றினோன்-தன்னை வாளா முனிதலின் கண்டது இல்லை - ஆரண்:10 168/1
விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ - சுந்:2 225/4
பின்னே வாளா பேதுறுவீரேல் பிழை என்றாள் - சுந்:3 152/3
முன் உரைத்தேனை வாளா முனிந்தனை முனியா உம்பி - யுத்2:16 32/1
வாழியார்க்கு இல்லை வாளா மயங்கலை மண்ணில் வந்தாய் - யுத்3:23 25/4
மனையின் மாட்சியை வளர்த்த எம் மோயினை வாளா
 முனையல் என்று அது முடித்தனன் முந்து நீர் முளைத்த - யுத்4:40 98/2,3

 மேல்
 
  வாளால் (21)
ஆய்ந்தே கடந்தான் அறிவு என்னும் அளக்கர் வாளால்
 காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேலை கருத்து முற்ற - பால:4 5/2,3
பொறுப்பினும் இ நிலை போகிலாளை வாளால்
 இறுப்பினும் ஆவது இரப்பது என்று எழுந்தான் - அயோ:3 28/3,4
மருந்து அனைய தங்கை மணி நாசி வடி வாளால்
 அரிந்தவரும் மானிடர் அறிந்தும் உயிர் வாழ்வார் - ஆரண்:10 58/1,2
வன் துணை இலா இருவர் மானிடரை வாளால்
 கொன்றிலர்களா நெடிய குன்று உடைய கானில் - ஆரண்:10 62/2,3
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால்
 முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் - ஆரண்:10 81/2,3
வன்மை தரித்தோர் மானிடர் மற்று அங்கு அவர் வாளால்
 நின் மருகிக்கும் நாசி இழக்கும் நிலை நேர்ந்தார் - ஆரண்:11 4/1,2
மறுத்தனை என பெறினும் நின்னை வடி வாளால்
 ஒறுத்து மனம் உற்றது முடிப்பென் ஒழிகல்லேன் - ஆரண்:11 30/1,2
வாளால் ஒறுத்தான் சிலை வாயிடை நின்றும் வாங்கி - ஆரண்:13 30/2
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால்
 காய்ந்தான் கவர்ந்தான் உயிர் காலனும் கைவிதிர்த்தான் - ஆரண்:13 38/3,4
வலியின்-தலை தோற்றிலன் மாற்ற_அரும் தெய்வ வாளால்
 நலியும் தலை என்றது அன்றியும் வாழ்க்கை நாளும் - ஆரண்:13 42/1,2
தடுத்தனேன் ஆவது எல்லாம் தவத்து அரன் தந்த வாளால்
 படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் - ஆரண்:13 113/3,4
தணிக்கும் தன்மைத்து அன்று எனின் இன்று இ தகை வாளால்
 கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம் - ஆரண்:15 33/1,2
ஏற்றவன் வாளால் வென்றாய் அன்று எனின் இறத்தி அன்றே - சுந்:3 116/2
சண்ட வான் கிரண வாளால் தயங்கு இருள் காடு சாய்க்கும் - யுத்1:7 7/1
அரம் ஒன்று வயிர வாளால் ஆயிரம் கண்டம் கண்டான் - யுத்2:18 210/4
வாளால் மடிவித்து வலித்து அடர்வான் - யுத்3:20 82/2
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால்
 தடிந்தனன் திருவை அந்தோ தவிர்ந்தது தருமம் அம்மா - யுத்3:26 45/3,4
ஆழ்ந்து எழு துன்பத்தாளை அரக்கன் இன்று அயில் கொள் வாளால்
 போழ்ந்தனன் என்ன கூறி புரண்டனன் பொருமுகின்றான் - யுத்3:26 55/3,4
வன் தழை கல்லின் நெஞ்சின் வஞ்சகத்தாளை வாளால்
 கொன்று இழைத்திடுவென் என்னா ஓடினன் அரக்கர் கோமான் - யுத்3:29 54/3,4
மங்கையை குலத்துளாளை தவத்தியை முனிந்து வாளால்
 சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று - யுத்3:29 58/1,2
இன்று நீ இவளை வாளால் எறிந்தனை இராமன்-தன்னை - யுத்3:29 60/1

 மேல்
 
  வாளாலே (1)
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் - சுந்:10 36/1

 மேல்
 
  வாளான் (1)
மாகமும் நாகமும் மண்ணும் வென்ற வாளான் - அயோ:3 25/4

 மேல்
 
  வாளி (137)
மலை உருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி - பால:12 28/4
தூண் உலாவு தோளும் வாளி ஊடு உலாவு தூணியும் - பால:13 47/2
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி - பால:21 11/2
வரிந்த வில் அனங்கன் வாளி மனங்களில் தைப்ப மாதர் - பால:21 18/1
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை - அயோ:3 89/3
வில் தாங்கி வாளி பெரும் புட்டில் புறத்து வீக்கி - அயோ:4 114/2
வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா - ஆரண்:1 20/3
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே - ஆரண்:1 26/4
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால் - ஆரண்:1 29/2
வழிபட இருப்பது இது தன்னை வடி வாளி
 குழு வழு இல் புட்டிலொடு கோடி என நல்கி - ஆரண்:3 55/3,4
வாங்கி வாளொடு வாளி பெய் புட்டிலும் - ஆரண்:7 18/1
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி புட்டிலன் புகையும் நெஞ்சன் - ஆரண்:7 59/2
மன்மதன் வாளி தூவி நலிவது ஓர் வலத்தன் ஆனான் - ஆரண்:10 87/3
மரம் குடைந்த தும்பி போல் அனங்கன் வாளி வந்துவந்து - ஆரண்:10 93/3
மன்றல் தங்கு அலங்கல் மாரன் வாளி போல மல்லிகை - ஆரண்:10 94/3
பருவத்தால் வாடை தந்த பசும் பனி அனங்கன் வாளி
 உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி - ஆரண்:10 99/1,2
பாயாநின்ற மலர் வாளி பறியாநின்றார் இன்மையால் - ஆரண்:10 114/3
புழைத்த வாளி உரம் புக புல்லியோன் - ஆரண்:11 79/1
வரும் புண்டரம் வாளி உன் மார்பு உருவி - ஆரண்:13 18/1
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி
 அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன் - ஆரண்:13 25/1,2
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் - ஆரண்:13 70/3
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து - ஆரண்:13 98/3
ஓயா வாளி ஒளித்து நின்று எய்வான் - கிட்:8 12/1
மாறு ஓர் வாளி உன் மார்பை ஈர்வதோ - கிட்:8 14/2
புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார - கிட்:10 61/2
ஆசு இல் அயில் வாளி என ஆசை-புரிவார்-மேல் - கிட்:10 71/4
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல் - சுந்:3 28/1
வன் திண் சிலையின் வயிர காலால் வடி திண் சுடர் வாளி
 ஒன்று பத்து நூறு நூறு_ஆயிரமும் உதைப்பித்தான் - சுந்:8 44/3,4
பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள் - சுந்:9 51/3
பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி
 வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் - சுந்:10 33/2,3
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின் - சுந்:11 46/1
வாள்களின் வேலின் வாளி மழையினின் வகிர்ந்த புண்கள் - சுந்:14 6/2
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் - யுத்1:2 62/3
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் - யுத்1:6 13/1
காற்றினும் மாலை ஆன கனலினும் காமன் வாளி
 கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:9 20/3,4
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி
 பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் - யுத்1:9 86/2,3
துமில திண் செருவின் வாளி பெரு மழை சொரிய தோன்றும் - யுத்1:10 4/1
சக்கரம் உண்டோ கையில் தனு உண்டோ வாளி உண்டோ - யுத்1:13 15/2
தொடை கலத்து இராமன் வாளி தோன்றுதல் முன்னர் தோன்றா - யுத்1:13 16/1
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் - யுத்1:14 12/3
வாலம் வாளி மழையின் வழங்கியே - யுத்2:15 57/2
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் - யுத்2:15 131/4
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் - யுத்2:15 135/3
கையினும் தோளின் மேலும் மார்பினும் கரக்க வாளி
 ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் - யுத்2:15 136/3,4
பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல - யுத்2:15 140/2
முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர் - யுத்2:15 145/2
தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி
 இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி - யுத்2:15 152/2,3
வாளி ஐந்தையும் ஐந்தினால் விசும்பிடை மாற்றி - யுத்2:15 228/1
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த - யுத்2:16 4/2
வளை அமை வரி வில் வாளி மெய் உற வழங்கும் ஆயின் - யுத்2:16 16/3
குலை உற குளித்த வாளி குதிரையை களிற்றை ஆளை - யுத்2:16 18/3
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் - யுத்2:16 19/1
துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி
 பிளக்குமேல் பிளக்கும் என்னா மாருதி பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:16 198/3,4
மற்றும் வேறு உள படைக்கலம் இலக்குவன் வாளி
 சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் - யுத்2:16 246/2,3
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி - யுத்2:16 327/4
அவண அண்ணலது ஏவலின் இயற்றிய அமைவினும் அயில் வாளி
 உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் - யுத்2:16 339/3,4
வரம் கொண்டான் இனி மறுத்தல் வழக்கு அன்று என்று ஒரு வாளி
 உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா - யுத்2:16 354/1,2
நகுவன நின்னோடு ஐயன் நாயகன் நாம வாளி
 புகுவன போழ்ந்து உன் மார்பில் திறந்தன புண்கள் எல்லாம் - யுத்2:17 56/1,2
இரும்பு இயல் வயிர வாளி இடறிட எயிற்று பேழ் வாய் - யுத்2:17 58/2
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க - யுத்2:17 59/3
தண்டாத வாளி தடிந்த தனி வார்த்தை - யுத்2:17 89/3
எட்டினோடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா - யுத்2:18 190/3
ஆர்த்து அவன் எய்த வாளி அனைத்தையும் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:18 191/1
புடை நின்றார் புரண்டவாறும் போகின்ற புங்க வாளி
 கடை நின்று கணிக்க ஆங்கு ஓர் கணக்கு இலாவாறும் கண்டான் - யுத்2:18 194/1,2
மின் நின்ற வயிர வாளி திறந்தன மேனி முற்றும் - யுத்2:18 202/2
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி மழை என பொழியும் வில்லான் - யுத்2:18 202/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி
 சென்றது விசும்பினூடு தேவரும் தெரிய கண்டார் - யுத்2:18 204/3,4
பிறை தலை வயிர வாளி மழை என பெய்யும் கையான் - யுத்2:18 221/4
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு - யுத்2:18 241/3
மாள புனல் வற்றினும் வாளி அறாத வன்கண் - யுத்2:19 17/3
தனு என்றும் வாளி என்றும் தண்டு என்றும் தனி வேல் என்றும் - யுத்2:19 50/2
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன - யுத்2:19 56/1
நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் - யுத்2:19 84/4
வாளி-மேல் வாளி தூர்த்தார் மழையின்-மேல் மழை வந்து அன்னார் - யுத்2:19 101/4
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த - யுத்2:19 111/1
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த - யுத்2:19 111/3
எய்யவும் எய்த வாளி விலக்கவும் உலகம் எங்கும் - யுத்2:19 114/1
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் - யுத்2:19 115/4
சீறும் நூல் தெரிந்த சிந்தை இலக்குவன் சிலை கை வாளி
 நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் - யுத்2:19 117/1,2
தன் நிறத்து உருவ வாளி தடுப்பு இல சார்ந்த போதும் - யுத்2:19 119/3
வாளி ஆர்த்தன தேர் இவர் மண்தலம் - யுத்2:19 134/3
வரை உண்ட மதுகை மேனி மருமத்து வள்ளல் வாளி
 இரை உண்டு துயில் சென்றார் வாங்கிடின் இறப்பம் என்பார் - யுத்2:19 168/1,2
எத்தனை கோடி வாளி மழை என எய்யாநின்ற - யுத்2:19 181/2
பொன் சென்ற வடிம்பின் வாளி புகையொடு பொறியும் சிந்தி - யுத்2:19 196/3
கொலை_தலை வாளி பாய குன்று அன குவவு தோளார் - யுத்2:19 197/3
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி - யுத்2:19 199/2
ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி
 ஏறிய மெய்யனேனும் இருந்தனன் இடைந்திலாதான் - யுத்2:19 199/3,4
போர் கடை கரும் கண் வாளி புயத்தொடு பொழிய புக்கான் - யுத்2:19 205/4
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் - யுத்2:19 230/4
செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று - யுத்2:19 264/2
குழிப்ப அரிது ஆய மார்பை மன்மதன் கொற்ற வாளி
 கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் - யுத்2:19 274/3,4
மானவன் வாளி வாளி என்கின்ற மழலை வாயார் - யுத்3:20 3/3
மானவன் வாளி வாளி என்கின்ற மழலை வாயார் - யுத்3:20 3/3
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் - யுத்3:20 30/3
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன் - யுத்3:20 69/1
தோள் ஆசு அற வாளி துரந்தனனால் - யுத்3:20 82/3
தூவுண்ட வயிர வாளி ஆயிரம் தூவி ஆர்த்தான் - யுத்3:21 21/4
ஊன் தடாநின்ற வாளி மழை துரந்து உருத்து சென்றான் - யுத்3:22 123/3
மார்பினும் தோளின்-மேலும் வாளி வாய் மடுத்த வாயில் - யுத்3:22 130/1
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் - யுத்3:22 144/1
அடல் கடந்த போர் வாளி என்று ஆகுலித்து அழுதான் - யுத்3:22 189/4
வாலியை வாளி ஒன்றால் வானிடை வைத்து வாரி - யுத்3:26 7/1
தீவம் என சில வாளி செலுத்த - யுத்3:26 25/3
உதைத்த வன் சிலையின் வாளி மருமத்தை கருதி ஓட்டி - யுத்3:27 6/3
தொடுப்பதன்-முன்னம் வாளி தொடுத்து அவை துறைகள்-தோறும் - யுத்3:27 7/1
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் - யுத்3:27 39/1
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி - யுத்3:27 73/1
ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் - யுத்3:28 41/4
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி
 நிறை உற வாங்கி விட்டான் உலகு எலாம் நிறுத்தி நின்றான் - யுத்3:28 51/3,4
சொல் என தொலையா வாளி தூணியும் புறத்து தூக்கி - யுத்3:31 69/4
மின் நிமிர்த்தது அன்ன வாளி வேதநாதன் வீசினான் - யுத்3:31 79/4
வாளி மேலும் வில்லின் மேலும் மண்ணின்-மேல் வளர்ந்த மா - யுத்3:31 80/3
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் - யுத்3:31 80/4
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் - யுத்3:31 82/2
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் - யுத்3:31 83/3
வாவி கொண்ட புண்டரீகம் அன்ன கண்ணன் வாளி ஒன்று - யுத்3:31 88/1
வடி குலங்கள் வாளி ஓட வாயினூடு தீயினால் - யுத்3:31 89/4
போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் - யுத்3:31 91/1
பார ஆளி வீர ஆளி வேக வாளி பாயவே - யுத்3:31 93/4
அழித்து ஒடுங்கு கால மாரி அன்ன வாளி ஓளியால் - யுத்3:31 96/3
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின் - யுத்3:31 123/2
புக்கு அணையலுற்றனர் மறைத்தனர் புயற்கு அதிகம் வாளி பொழிவார் - யுத்3:31 148/2
துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின் - யுத்3:31 153/3
வான் தொட நிமிர்வன வாளி மா மழை - யுத்3:31 181/3
வாழி சுடர் வாளி வழங்கினனால் - யுத்3:31 195/4
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல - யுத்3:31 201/1
கண் வாளி கடை சிறை காண நுழைந்து - யுத்3:31 206/2
கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி - யுத்3:31 221/3
அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி
 களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா - யுத்4:33 6/1,2
பூ வாய் வாளி செல் எறி காலை பரி பொன்ற - யுத்4:33 8/1
மைத்த களிற்று இன மாவின் வாள் நிருதர் பெரும் கடலின் மற்று இ வாளி
 தைத்து உளதாய் நின்றது என ஒன்றேயும் காண்பு அரிய தகையும் காண்-மின் - யுத்4:33 25/3,4
கட்டி உலகின் பொருள் என கரை_இல் வாளி
 வட்டில் புறம் வைத்து அயல் வயங்குற வரிந்தான் - யுத்4:36 4/3,4
வற்றின இராமன் வாளி வட_அனல் பருக வன் தாள் - யுத்4:37 13/3
துமில வாளி அரக்கன் துரப்பன் - யுத்4:37 32/1
புக்கு ஓடி உயிர் பருகி புறம் போயிற்று இராகவன் தன் புனித வாளி - யுத்4:37 197/4
துப்பு அணை வயிர வாளி விசையினும் காலின் தோன்றல் - யுத்4:37 212/3
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி - யுத்4:38 23/4

 மேல்
 
  வாளி-மேல் (1)
வாளி-மேல் வாளி தூர்த்தார் மழையின்-மேல் மழை வந்து அன்னார் - யுத்2:19 101/4

 மேல்
 
  வாளி-வாயிடை (1)
மார்பிடை நின்ற வாளி-வாயிடை வெயிலின் வாரும் - யுத்3:21 23/1

 மேல்
 
  வாளி_இனம் (1)
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம்
 பாய பரும குலம் வேவனவால் - யுத்3:27 39/1,2

 மேல்
 
  வாளிக்கு (5)
விலக்கார் அவர் வந்து விலக்கினும் என் கை வாளிக்கு
 இலக்கா எரிவித்து உலகு ஏழினொடு ஏழும் மன்னர் - அயோ:4 124/2,3
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் - சுந்:2 107/3
இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று - யுத்2:15 141/3
என்றுதான் அனங்க வாளிக்கு இலக்கு அலாதிருக்கலாவது - யுத்2:17 9/3
தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு
 உயங்கினான் உளைந்தான் வாயால் உதிர நீர் உமிழாநின்றான் - யுத்2:19 203/3,4

 மேல்
 
  வாளிகள் (26)
வாளிகள் அன்னவை மலர்வ மற்று அவை - பால:3 63/3
செம்பொன் சிலை தெறியா அயில் முக வாளிகள் தெரிவான் - பால:24 8/4
சிமைய கிரி உருவ தனி வடி வாளிகள் தெரிவான் - பால:24 14/4
வைதால் அன்ன வாளிகள் கொண்டு உன் வழியோடும் - ஆரண்:11 13/3
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு - ஆரண்:13 25/3
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும் - கிட்:10 93/1
செப்புறல் என் பல தெய்வ வாளிகள்
 இ புறத்து அரக்கரை முருக்கி ஏகின - சுந்:5 65/1,2
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர - சுந்:10 33/1
சிகை எழும் சுடர் வாளிகள் இராக்கதர் சேனை - சுந்:11 33/1
உற்ற வாளிகள் உரத்து அடங்கின உக உதறா - சுந்:11 44/1
தூர்த்த வாளிகள் துணிபட முறைமுறை சுற்றி - சுந்:11 47/3
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் - யுத்1:2 116/4
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர் - யுத்2:15 64/1
தூங்கு மாரி என சுடர் வாளிகள்
 வீங்கு தோளினன் விட்டனனாம்-அரோ - யுத்2:15 69/3,4
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் - யுத்2:15 159/1
திரண்ட வாளிகள் சேவகன் மரகத சிகரத்து - யுத்2:15 239/3
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா - யுத்2:16 217/4
மறைத்த வாளிகள் எவற்றையும் அவற்றினால் மாற்றி - யுத்2:16 237/1
வாள் தலை பிடர்த்தலை வயங்க வாளிகள்
 சேட்டு அகல் நெற்றியின் இரண்டு சேர்த்தினான் - யுத்2:16 282/3,4
வைவன முனிவர் சொல் அனைய வாளிகள்
 கொய்வன தலைகள் தோள் குறைத்தலை குழாம் - யுத்2:18 114/1,2
புற்றினூடு நுழை நாகம் அன்ன புகை வேக வாளிகள் புக புக - யுத்2:19 86/2
வெப்பு உறு வாளிகள் ஓடி விரைந்தால் - யுத்3:26 39/4
மா வாளிகள் மா மழை போல் வரலால் - யுத்3:27 41/1
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் - யுத்3:27 103/4
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான் - யுத்3:27 105/3
உய்யார் என வடி வாளிகள் சத கோடிகள் உய்த்தான் - யுத்3:27 162/3

 மேல்
 
  வாளிகளால் (1)
தழுவும் வாளிகளால் தலம் சார்த்தினான் - ஆரண்:7 19/4

 மேல்
 
  வாளிகளின் (1)
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் - யுத்2:19 72/4

 மேல்
 
  வாளிடை (2)
செறியும் வாளொடு வாளிடை தேய்ந்து உகும் - ஆரண்:7 27/3
வீறிய வாளிடை விளிந்தது ஆம் என்றான் - கிட்:16 32/4

 மேல்
 
  வாளிதான் (1)
திருமகள்_நாயகன் தெய்வ வாளிதான்
 வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள் - பால:8 41/1,2

 மேல்
 
  வாளியால் (13)
விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால்
 முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் - ஆரண்:7 102/3,4
நூறிய சரம் எலாம் நுறுங்க வாளியால்
 ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் - ஆரண்:7 106/1,2
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து - ஆரண்:7 128/3
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால்
 வன் தொழில் தீயவன் மகுட மா தலை - ஆரண்:7 129/2,3
வாங்குகின்ற வல கை ஓர் வாளியால்
 வீங்கு தோளோடு பாரிடை வீழ்த்தினான் - ஆரண்:9 21/3,4
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் - ஆரண்:9 22/4
ஏவு கூர் வாளியால் எய்து நாய் அடியனேன் - கிட்:7 127/1
காதலன் மரை மலர் கடவுள் வாளியால்
 ஏதில் வானரம் பிணிப்புண்டதாம் என்றார் - சுந்:12 25/3,4
சூலம் அன்னது ஓர் வாளியால் சோம்பினன் சாம்பன் - யுத்2:15 199/4
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி - யுத்2:15 230/3
பேருமே கொடிய வாளியால் முறி பெறுக்கலா-வகை நுறுக்கினான் - யுத்2:19 85/4
வளைத்து வீக்கிய வாளியால் மண்ணொடும் திண்ணம் - யுத்3:22 177/3
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் - யுத்3:28 43/3

 மேல்
 
  வாளியான் (1)
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் - யுத்2:18 127/4

 மேல்
 
  வாளியில் (1)
வாய் விளித்து எழு பல் தலை வாளியில்
 போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல் - யுத்3:31 133/1,2

 மேல்
 
  வாளியின் (17)
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் - பால:10 12/2
வண்டு இயம்பின வாளியின் வாவுறும் - அயோ:11 10/3
அறிந்தார் என அறியா-வகை அயில் வாளியின் அறுத்தான் - ஆரண்:7 89/2
வாய் ஏறின வடி வாளியின் வால் ஏறினர் வந்தார் - ஆரண்:7 100/3
மாயமேல் மடியும் அன்றே வாளியின் மடிந்த-போது - ஆரண்:11 62/1
விலகும் என்னினும் வில்லிடை வாளியின் வீட்டி - கிட்:3 72/2
தன் துணை தமையன் தனி வாளியின்
 சென்று சேண் உயர் கிட்கிந்தை சேர்ந்தவன் - கிட்:11 15/1,2
வில் மாண் கொலை வாளியின் என்று வெகுண்டு நின்றான் - சுந்:4 87/4
வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் - சுந்:7 18/4
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின் - யுத்1:5 68/1
வைதால் என ஐது ஆயின வடி வாளியின் அறுத்தான் - யுத்2:15 158/2
தறையில் வைக்கிலென் நின் தலை வாளியின் தடிந்து - யுத்2:15 253/4
கூறாயின என அன்னவை கொலை வாளியின் கொன்றான் - யுத்2:18 162/3
வாளியின் தலைய பாரில் மறிவன மலையின் சூழ்ந்த - யுத்2:19 96/2
மாலை வாளியின் கேசரி மண்ணிடை மடிந்தான் - யுத்3:22 173/4
முனையின் வாளியின் சதவலி என்பவன் முடிந்தான் - யுத்3:22 174/3
தடுத்த கூர் வாளியின் ஆரை தாங்கலேம் - யுத்3:31 177/2

 மேல்
 
  வாளியினால் (1)
புனைவென் வாளியினால் என பொங்கினான் - யுத்4:37 166/4

 மேல்
 
  வாளியினான் (1)
வயிர படை தள்ளிய வாளியினான் - யுத்2:18 61/4

 மேல்
 
  வாளியும் (7)
ஆசு அலம் புரி ஐம்பொறி வாளியும்
 காசு அலம்பு முலையவர் கண் எனும் - பால:1 1/1,2
வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும் - அயோ:3 58/2
கழல் பிரிந்தன சின காமன் வாளியும்
 அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே - அயோ:4 201/3,4
சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து - கிட்:15 22/3
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற - கிட்:15 35/3
வட்ட வெம் சிலை ஓட்டிய வாளியும் வயவர் - சுந்:11 32/1
எய்த வாளியும் ஏயின படைக்கலம் யாவும் - யுத்4:32 29/1

 மேல்
 
  வாளியே (1)
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே - யுத்2:19 64/4

 மேல்
 
  வாளியை (5)
மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும் - பால:7 47/1
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் - கிட்:4 15/4
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி - கிட்:7 73/2
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி - கிட்:7 76/1
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு - யுத்2:15 227/1

 மேல்
 
  வாளியொடும் (1)
மாகாயன் நெடும் தலை வாளியொடும்
 ஆகாயம் அளந்து விழுந்ததனை - யுத்2:18 80/2,3

 மேல்
 
  வாளியோடு (2)
ஒற்றை வாளியோடு உருண்டன கரும் களிற்று ஓங்கல் - யுத்2:15 233/3
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து - யுத்3:31 84/1

 மேல்
 
  வாளில் (1)
மானிடை கயலில் வாளில் மலரிடை நயனம் வாங்கி - யுத்2:19 283/2

 மேல்
 
  வாளிவாய்-தோறும் (1)
வாளிவாய்-தோறும் வந்து பொடித்தன குருதி வாரி - யுத்2:19 118/4

 மேல்
 
  வாளின் (16)
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் - பால:3 17/1
வாளின் மேல் வரு மா தவம் மைந்தனே - அயோ:2 22/4
கூறா-முன்னம் கூறுபடுக்கும் கொலை வாளின்
 ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க - அயோ:3 49/1,2
குரவரை மகளிரை வாளின் கொன்றுளோன் - அயோ:11 97/1
மறந்து நீதியின் திறம்பி வாளின் கொன்று - அயோ:14 99/3
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் - ஆரண்:6 88/1
வாளின் வாய்களை ஈ வளைக்கின்றன வயவர் - ஆரண்:7 70/1
வாளின் வனம் வேலின் வனம் வார் சிலை வனம் திண் - ஆரண்:9 5/1
போவது குற்றம் வாளின் பொருவது நாணம் போலாம் - ஆரண்:12 84/2
வாளின் ஆற்றிய கற்பக வல்லியர் - சுந்:2 174/1
ஆகம் வந்து எனை வள் உகிர் வாளின் அளைந்த - சுந்:5 77/2
மன் உடை சேனையோடும் தாதை வந்து ஈந்த வாளின்
 மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட - சுந்:8 3/2,3
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி - யுத்2:19 49/2
வாளின் திண் சிலை தொழிலினின் மல்லினின் மற்றை - யுத்3:22 60/1
வாளின் எறிந்தனன் மா கடல் போலும் - யுத்3:26 40/3
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின்
 கொன்றவர்-தம்மை கொல்லும் கோள் இலர் நாணம் கூர - யுத்3:26 69/1,2

 மேல்
 
  வாளினர் (6)
வில்லினர் வாளினர் வெறித்த குஞ்சியர் - பால:14 17/1
மழுவினர் வாளினர் வயங்கு சூலத்தர் - ஆரண்:7 48/3
வில்லினர் வாளினர் இதழின்-மீது இடும் - ஆரண்:7 49/1
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த - ஆரண்:7 135/3
வெம் கரத்தர் அயில் வாளினர் வில்லோர் - யுத்1:11 10/1
அ கணனே அயில் வாளினர் நேரா - யுத்3:20 7/1

 மேல்
 
  வாளினன் (3)
கச்சொடு ஆர்த்த கறை கதிர் வாளினன்
 நச்சு அராவின் நடுக்கு உறு நோக்கினன் - அயோ:8 7/1,2
ஓங்கு ஒளி வாளினன் உருமின் ஆர்ப்பினன் - ஆரண்:7 114/1
வண்ண வில் கரதலத்து அரக்கன் வாளினன்
 விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் - கிட்:10 19/1,2

 மேல்
 
  வாளினால் (6)
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால்
 தார் உடை புரவியை துணிய தாக்குமால் - சுந்:9 33/3,4
நூறினான் வாளினால் நுணங்கு கல்வியான் - யுத்2:16 302/4
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து - யுத்2:16 324/3
ஆசைகள்-தோறும் சிந்த வாளினால் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:18 209/2
வான் உயர் அனுமன் முன்னே வாளினால் கொன்று மாற்றி - யுத்3:26 15/2
மாய்வு நிச்சயம் வந்துழி வாளினால்
 காய்வு தக்கது அன்றால் கடை காண்டியால் - யுத்4:37 181/3,4

 மேல்
 
  வாளினில் (1)
சிந்துவென் வாளினில் என்று செறுத்தான் - யுத்3:26 36/3

 மேல்
 
  வாளினின் (1)
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா - ஆரண்:13 81/3

 மேல்
 
  வாளினும் (1)
வில்லினும் வாளினும் விரிந்த ஆண்_தொழில் - அயோ:11 110/1

 மேல்
 
  வாளினை (3)
வெவ் உலை உற்ற வேலை வாளினை வென்ற கண்ணாள் - ஆரண்:10 72/3
வாளினை தொழுவது அல்லால் வணங்குதல் மகளிர் ஊடல் - யுத்1:3 146/3
வசையினை நோக்கும் கொற்ற வாளினை நோக்கும் பற்றி - யுத்2:18 262/2

 மேல்
 
  வாளுக்கு (1)
வாளுக்கு எல்லையும் வந்தன வகை கொண்டு வந்தேன் - சுந்:11 38/3

 மேல்
 
  வாளுடை (1)
மான வேந்தர் குழுவினர் வாளுடை
 தானை சூழ்ந்தன சங்கம் முரன்றன - அயோ:11 8/2,3

 மேல்
 
  வாளும் (25)
வாளும் வேலும் மீனம் ஆக மன்னர் சேனை மானுமே - பால:3 18/4
வென்று அம் மானை தார் அயில் வேலும் கொலை வாளும்
 பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் - பால:10 26/1,2
வில் இட வாளும் வீச வேல் கிடந்து-அனைய நாட்டத்து - பால:13 38/2
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி - பால:14 52/1
வலம் வரு கதிர் என வாளும் வீக்கியே - பால:23 63/4
வாளும் வேலும் விட்டு அளாயின அனைய கண் மயிலே - அயோ:10 2/1
ஒப்பு வரவிற்று என உரைப்ப அரிய வாளும்
 வெப்பு உருவு பெற்ற அரன் மேரு வரை வில்லாய் - ஆரண்:3 56/2,3
மழுவும் வாளும் வயங்கு ஒளி மு சிகை - ஆரண்:7 19/1
கச்சும் வாளும் தம் கால் தொடர்ந்து ஈர்வன காணார் - ஆரண்:7 139/1
வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் - ஆரண்:10 60/3
வில்லும் வாளும் அணி-தொறும் மின்னிட - கிட்:11 45/1
முள் எயிறும் வாளும் உற முன்னம் முறை நின்றார் - சுந்:2 66/3
இழை தொடர் வில்லும் வாளும் இருளொடு மலைய யாணர் - சுந்:2 114/1
பெற்றுடை வாளும் நாளும் பிறந்துடை உரனும் பின்னும் - சுந்:3 117/1
ஆனவர் தூணியும் வாளும் அறுத்தான் - சுந்:9 59/2
வாயின் வைதன ஒத்தன அத்துணை மழுவொடு கொலை வாளும் - யுத்1:3 82/4
சுக்கிரீவற்கும் உண்டோ சூலமும் வேலும் வாளும் - யுத்1:13 15/4
தார் அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும்
 வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் - யுத்2:16 1/3,4
வல் முகம் காண்பது ஓர் வாளும் வாங்கினான் - யுத்2:16 294/4
வலம் கிளர் வாளும் வேண்டில் வழங்குவென் யாதும் மாற்றேன் - யுத்2:17 51/4
மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் தோள்களும் - யுத்2:18 96/2
என்றானை வணங்கி இலங்கு அயில் வாளும் ஆர்த்திட்டு - யுத்2:19 15/1
மழுவும் சூலமும் வலயமும் நாஞ்சிலும் வாளும்
 எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும் - யுத்3:22 105/1,2
அற்ற வேலும் வாளும் ஆதி ஆயுதங்கள் மீது எழுந்து - யுத்3:31 90/1
வாளும் வேலும் உலக்கையும் வச்சிர - யுத்4:37 165/1

 மேல்
 
  வாளை (9)
வாளை நின்று மதர்க்கும் மருங்கு எலாம் - பால:2 24/4
வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் - பால:18 4/4
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி - பால:22 41/1
ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான் - அயோ:4 140/2
மான் கொண்டு ஊடாடும் நீ உன் வாளை வலி உலகம் காண - ஆரண்:10 79/3
மாடு நாகம் நீடு சாரல் வாளை ஓடும் வாவியூடு - கிட்:7 4/3
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி - சுந்:3 146/1
வாளை தாவின வானரம் தாவவே - யுத்2:15 9/4
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் - யுத்2:15 255/4

 மேல்
 
  வாளை_மீன் (1)
வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் - பால:18 4/4

 மேல்
 
  வாளைகள் (2)
உழக்க வாளைகள் பாளையில் குதிப்பன ஓடை - பால:9 11/4
வலி நடத்திய வாள் என வாளைகள் பாய - கிட்:1 21/1

 மேல்
 
  வாளையும் (1)
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை - யுத்2:16 306/1

 மேல்
 
  வாளையே (1)
வாளையே சொல்லுகேனோ அல்லவை வழுத்துகேனோ - ஆரண்:10 73/2

 மேல்
 
  வாளொடு (14)
மறை மன்னும் மணி முடியும் ஆரமும் வாளொடு மின்ன - பால:12 8/1
வாங்கி வாளொடு வாளி பெய் புட்டிலும் - ஆரண்:7 18/1
மரங்கள் போல் நெடு வாளொடு தோள் விழ - ஆரண்:7 20/1
செறியும் வாளொடு வாளிடை தேய்ந்து உகும் - ஆரண்:7 27/3
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச - ஆரண்:7 81/1
வேய்ந்த வாளொடு வேல் இடை மிடைந்தன வெட்ட - ஆரண்:7 137/1
உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர் - ஆரண்:8 4/2
சூலம் மழு வாளொடு அயில் தோமரம் உலக்கை - சுந்:2 67/1
மீன் முறை நெருக்க ஒளி வாளொடு வில் வீச - சுந்:6 21/3
நகைசெயா வாயும் கையும் வாளொடு நடந்த தாளும் - யுத்1:3 147/1
வாளொடு தோளும் கையும் மகுடமும் மலரோன் வைத்த - யுத்1:3 150/1
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் - யுத்2:18 208/4
அல் ஒன்றிய வாளொடு தேரினன் ஆய் - யுத்3:20 80/3
மின்-போல் மிளிர் வாளொடு தோள் விழவும் - யுத்3:20 83/1

 மேல்
 
  வாளொடும் (7)
புண் திறந்த மா முழையிடை வாளொடும் புகுவார் - ஆரண்:7 138/2
விருந்து அனைய வாளொடும் விழித்து இறையும் வெள்காது - ஆரண்:10 58/3
தோளொடும் நிருதரை வாளொடும் துகைத்தான் - சுந்:8 31/4
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ - யுத்2:16 169/2
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் - யுத்2:16 333/3
தவ்விட உருமின் புக்கு வாளொடும் தழுவி கொண்டான் - யுத்2:18 211/4
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும்
 உரும் என வீழ்தலும் அனலுக்கு ஓக்கிய - யுத்3:27 47/2,3

 மேல்
 
  வாளோடு (1)
வாளோடு மின் ஓடுவ போல் நெடு வானின் ஓடும் - கிட்:7 47/3

 மேல்
 
  வாளோடும் (2)
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும்
 தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ - அயோ:13 20/3,4
மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் - யுத்2:16 331/4

 மேல்
 
  வான் (308)
நீறு அணிந்த கடவுள் நிறத்த வான்
 ஆறு அணிந்து சென்று ஆர்கலி மேய்ந்து அகில் - பால:1 2/1,2
புள்ளி மால் வரை பொன் என நோக்கி வான்
 வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள் - பால:1 4/1,2
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் - பால:2 20/1
வரி மருப்பு இணை வன் தலை ஏற்றை வான்
 உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி - பால:2 31/2,3
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் - பால:3 9/1
இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே - பால:3 9/4
ஒல்லை உம்பர் நாடு அளந்த தாளின் மீது உயர்ந்த வான்
 மல்லல் ஞாலம் யாவும் நீதி மாறு உறா வழக்கினால் - பால:3 21/2,3
நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் - பால:3 40/4
வான் ஆறு நண்ணி புனல் வற்றிட நக்கும் மன்னோ - பால:3 69/4
வயிர வான் பூண் அணி மடங்கல் மொய்ம்பினான் - பால:4 10/1
மேய வான் கடவுளும் பிறவும் வேறும் நீ - பால:5 1/4
திரை கெழு பயோததி துயிலும் தெய்வ வான்
 மரகத மலையினை வழுத்தி நெஞ்சினால் - பால:5 9/1,2
சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி - பால:5 13/3
வான் உளோர் அனைவரும் வானரங்கள் ஆய் - பால:5 18/1
மன்னு முனிவரை அழைத்து மா தானம் கொடுத்தும் வான் வழங்காது ஆக - பால:5 34/3
பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் - பால:5 34/4
களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் - பால:5 43/2
வறுமை நோய் தணிதர வான் வழங்கவே - பால:5 53/1
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி - பால:5 58/2
முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் - பால:5 83/1
முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் - பால:7 6/2
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட - பால:7 7/1
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த - பால:9 6/2
வரம்பு இல் வான் சிறை மதகுகள் முழவு ஒலி வழங்க - பால:9 7/1
வயிர வான் மருப்பு யானை மலை என மலைவ கண்டார் - பால:10 13/4
வயங்கு மாலை வான் நோக்கி இதுவோ கூற்றின் வடிவு என்றாள் - பால:10 64/4
மை வான் நிறத்து மீன் எயிற்று வாடை உயிர்ப்பின் வளர் செக்கர் - பால:10 66/1
மண்ணும் மணி முழவு அதிர வான் அரங்கில் நடம் புரி வாள் இரவி ஆன - பால:11 16/3
வான் தரக்கிற்றி-கொல் என்று குறை இரப்ப வரம் கொடுத்து ஆங்கு - பால:12 5/2
வான் நின்று கொணர்ந்தானும் இவர் குலத்து ஓர் மன்னவன் காண் - பால:12 11/4
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் - பால:12 29/3
வண்ண வான் கடல் பண்டு கடைந்த மத்து என்பார் - பால:13 7/2
சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே - பால:14 18/4
வாள் மிடைந்தன வான் மின் மிடைந்து என - பால:14 29/2
மண் உற விழுந்து நெடு வான் உற எழுந்து - பால:15 19/1
கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் - பால:16 4/2
வான் நாடியரின் பொலி மாதர் முகங்கள் என்னும் - பால:16 43/3
வான் தனை பிரிதல் ஆற்றா வண்டு இனம் வச்சை மாக்கள் - பால:19 19/1
துடித்த வான் துவர் இதழ் தொண்டை தூ நிலா - பால:19 22/1
வயிர வான் பூண் அணி வாங்கி நீக்கினான் - பால:19 40/2
மன் நெடும் குடை மிடைந்து அடைய வான் மறைதர - பால:20 11/1
மண் கடந்து அமரர் வைகும் வான் கடந்தானை தான் தன் - பால:21 7/3
வான் நிலா உற வந்தது மானவே - பால:21 44/4
அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன - பால:23 26/3
வான் இடு வில் என வயங்கி காட்டவே - பால:23 58/4
குலம் வரு கனக வான் குன்றை நின்று உடன் - பால:23 63/3
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான்
 தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட - பால:23 64/1,2
மை நிறை கண்ணியர் வான் உறை நீரார் - பால:23 100/3
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி - பால:24 10/3
நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் - பால:24 23/3
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் - பால:24 41/4
கொள்ளை வான் கொடி நிரை குழாங்கள் தோன்றுவ - அயோ:2 36/2
பிணங்கு வான் பேர் இடர் பிணிக்க நண்ணவும் - அயோ:2 52/3
மற்றும் நுந்தைக்கு வான் பகை பெரிது உள மறத்தார் - அயோ:2 82/1
மாய்ந்தே நான் போய் வான் உலகு ஆள்வென் வசை வெள்ளம் - அயோ:3 48/3
வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும் - அயோ:3 58/2
கேட்டே இருந்தேன் எனினும் கிளர் வான் இன்றே அடைய - அயோ:4 63/1
பண்ணும் பரி மா உடையாய் அடைவாய் படர் வான் என்னா - அயோ:4 85/4
கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் - அயோ:4 140/4
வான் புக்கிடினும் எனக்கு அன்னவை மாண் அயோத்தி - அயோ:4 141/2
வான் புனை இசையினாய் மறுக்கிலாது நீ - அயோ:4 149/3
வட்டிலும் இழந்தன மகளிர் வான் மணி - அயோ:4 199/3
பகுத்த வான் மதி கொடு பதுமத்து அண்ணலே - அயோ:5 4/1
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம் - அயோ:5 30/2
வான் நீர் சுண்டி மண் அற வற்றி மறுகு உற்ற - அயோ:6 16/3
மானம் அரவின் வாய் தீய வளை வான் தொளை வாள் எயிற்றின்-வழி - அயோ:6 34/1
குளிறும் வான் மதி குழவி தன் சூல் வயிற்று ஒளிப்ப - அயோ:9 47/2
உக்க வான் தனி எயிறு ஒத்தது இந்துவே - அயோ:10 39/4
வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே - அயோ:10 40/4
பூண வான் உயர் காதலின் பொங்கினான் - அயோ:11 6/2
உறைந்து வான் உறுவார்களை ஒக்கின்றார் - அயோ:11 14/4
வான் அளைந்தது மாகதர் பாடலே - அயோ:11 15/4
பன்னு வான் குலை பதடி ஆயினேன் - அயோ:11 129/2
ஏத்து வான் புகழினர் இன்று-காறும் கூ - அயோ:12 10/2
வான் தொடர் திருவினை மறுத்தி மன் இளம் - அயோ:12 19/3
நிவந்த வான் குருதியின் நீத்தம் நீந்தி மெய் - அயோ:14 33/1
தழைத்த வான் சிறையன தசையும் கவ்வின - அயோ:14 36/1
அழைத்த வான் பறவைகள் அலங்கு பொன் வடிம்பு - அயோ:14 36/2
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை - அயோ:14 36/3
புழைத்த வான் பெரு வழி போக காண்டியால் - அயோ:14 36/4
வான் அடைந்தாய் இன்னம் இருந்தேன் நான் வாழ்வு உகந்தே - அயோ:14 63/3
வான் தரு சேனையும் மற்றும் சுற்றுற - அயோ:14 135/3
செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து - ஆரண்:1 8/3
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி - ஆரண்:1 36/1
வான் நின்ற பெரும் பதம் வந்து உரு ஆய் - ஆரண்:2 7/3
வான் நாடியார் கண் எனும் வாள் உடையான் - ஆரண்:2 12/4
எல் வான் சுடர் மாலை இராவணன் மேல் - ஆரண்:2 13/2
மறுகா நெறி எய்துவென் வான் உடையாய் - ஆரண்:2 20/4
சாவப்பெற்றவரே தகை வான் உறை - ஆரண்:3 21/3
வான் தனில் வரைந்தது ஓர் மாதர் ஓவியம் - ஆரண்:6 20/1
வான் சுடர் சோதி வெள்ளம் வந்து இடை வயங்க நோக்கி - ஆரண்:6 51/2
வான் காப்போர் மண் காப்போர் மா நகர் வாழ் உலகம் - ஆரண்:6 118/1
மா போரில் புறம் காப்பேன் வான் சுமந்து செல வல்லேன் - ஆரண்:6 120/1
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம் - ஆரண்:7 47/1
வான் தொடர் மேருவை வளைத்ததாம் என - ஆரண்:7 51/2
வனம் துகள்பட்டன மலையின் வான் உயர் - ஆரண்:7 53/1
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன - ஆரண்:7 65/2
ஒடியுமால் மருப்பு உலகமும் கம்பிக்கும் உயர் வான்
 இடியும் வீழ்ந்திடும் எரிந்திடும் பெரும் திசை எவர்க்கும் - ஆரண்:7 71/2,3
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான்
 மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் - ஆரண்:7 99/2,3
வான் தொடர் மழை என வாய்மை யாவர்க்கும் - ஆரண்:7 127/2
வான் உருவும் மண் உருவும் வாள் உருவி வந்தார் - ஆரண்:9 6/3
வசை உற கயிலையை மறித்து வான் எலாம் - ஆரண்:10 12/2
மை நிலை நெடும் கண் மழை வான் நிலையது ஆக - ஆரண்:10 41/3
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான - ஆரண்:10 97/1
வந்தான் நெடு வான் உறை தச்சன் மனத்து உணர்ந்தான் - ஆரண்:10 156/1
பார் என புனல் என பவன வான் கனல் - ஆரண்:12 7/1
வான் ஆள்பவன் மைந்தன் வளைத்த விலான் - ஆரண்:13 16/1
வான் கிடந்தது போல்வது கிடந்துழி வந்தார் - ஆரண்:13 88/4
வான் படிந்து உலகிடை கிடந்த மாண்பது - கிட்:1 1/4
வான்_அர_மகளிர்-தம் வயங்கு நூபுர - கிட்:1 14/3
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் - கிட்:1 18/2
இந்து வான் உந்துவான் எரி கதிரினான் என - கிட்:1 38/4
வால் விசைத்து வான் வளி நிமிர்ந்து என - கிட்:3 60/1
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான்
 மண்டலம் தொடுவது அம் மலையின்-மேல் மலை என - கிட்:5 1/2,3
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் - கிட்:5 6/4
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் - கிட்:5 6/4
எற்றினான் அவனும் வான் இடியின் நின்று உரறினான் - கிட்:5 10/4
மலையின்-மேல் உரும் இடித்து என்ன வான் மண்ணொடும் - கிட்:5 11/3
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் - கிட்:5 14/1
வான் இழுக்கும் ஏல வாச மன்றல் நாறு குன்றமே - கிட்:7 8/4
வார்த்தை அன்னது ஆக வான் இயங்கு தேரினான் மகன் - கிட்:7 11/1
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் - கிட்:7 67/1
வைகலும் புரிந்துளாரும் வான் உயர் நிலையை வள்ளல் - கிட்:7 139/2
குல வரை நேமி குன்றம் என்று வான் உயர்ந்த கோட்டின் - கிட்:7 149/1
வந்தாரோ எதிர் வான் உளோர் எலாம் - கிட்:8 11/4
மறித்து ஒரு மாற்றம் கூறான் வான் உயர் தோற்றத்து அன்னான் - கிட்:9 25/1
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான்
 மேல் நிரைத்து உளது என முழக்கம் மிக்கதே - கிட்:10 6/3,4
வான் இடு தனு நெடும் கருப்பு வில் மழை - கிட்:10 17/1
வாள் எயிற்று அரவம் போல வான் தலை தோன்ற வார்ந்த - கிட்:10 27/1
வான் உற பிறங்கிய வைர தோளொடும் - கிட்:10 85/2
சும்மை வான் மதியம் குன்றில் தோன்றியது எனவும் தோன்றி - கிட்:11 103/2
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான்
 உருள் உடை தேரினோன் புதல்வன் ஊழியாய் - கிட்:11 128/1,2
சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் - கிட்:13 24/3
வான் நின்ற உலகம் மூன்றும் வரம்பு இன்றி வளர்ந்தவேனும் - கிட்:13 63/1
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று - கிட்:13 69/3
இந்து வான் ஓடலான் இறைவன் மா மௌலி போல் - கிட்:14 3/3
மக்கள் கடை தேவர் தலை வான் உலகின் வையத்து - கிட்:14 37/2
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் - கிட்:14 66/4
மழைத்த விண்ணகம் என முழங்கி வான் உற - கிட்:16 1/1
நாடி நாம் கொணருதும் நளினத்தாளை வான்
 மூடிய உலகினை முற்றும் முட்டி என்று - கிட்:16 7/1,2
வான் தொடர்குவென் என மறித்தும் கூறுவான் - கிட்:16 13/4
வெய்தின் வான் சிறையினால் நீர் வேலையை கிழிய வீசி - சுந்:1 21/1
மைம் நாகம் என்னும் மலை வான் உற வந்தது அன்றே - சுந்:1 39/4
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ - சுந்:1 66/2
வாயால் அளந்து நெடு வான் வழி அடைத்தாய் - சுந்:1 68/3
மண் அடி உற்று மீது வான் உறு வரம்பின் தன்மை - சுந்:1 79/1
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி - சுந்:2 22/1
முரிந்து உயர் பாற்கடல் முகந்து மூரி வான்
 சொரிந்ததே ஆம் என துள்ளும் மீனொடும் - சுந்:2 53/2,3
அரும் தவன் சுரபியே ஆதி வான் மிசை - சுந்:2 54/1
வான் தொடர் மணியின் செய்த மை அறு மாட கோடி - சுந்:2 95/1
ஊன்றிய உதயத்து உச்சி ஒற்றை வான் உருளை தேரோன் - சுந்:2 95/3
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் - சுந்:2 173/4
அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் - சுந்:2 180/4
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க - சுந்:2 198/1
அற்பு வான் தளை இல் பிறப்பு-அதனொடும் இகந்து தன் அரும் தெய்வ - சுந்:2 198/2
ஒடித்து வான் தோள் அனைத்தும் தலை பத்தும் உதைத்து உருட்டி - சுந்:2 218/3
வடித்து ஆய் பூம் குழலாளை வான் அறிய மண் அறிய - சுந்:2 231/1
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான்
 வெடிபட அதிருமால் உதிரும் மீன் எலாம் - சுந்:3 43/3,4
என்று இவை இனையன எண்ணி வண்ண வான்
 பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண் - சுந்:3 73/1,2
வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த - சுந்:3 131/2
வன் பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான் உயர் - சுந்:4 16/2
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க - சுந்:4 37/2
வந்து அவன் மேனி நோக்கி வான் உயர் துயரின் வைகி - சுந்:4 79/1
வந்தான் இளையானொடு வான் உயர் தேரின் வைகும் - சுந்:4 89/1
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய - சுந்:4 101/1
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ - சுந்:5 40/3
வாலியும் கடப்ப அரு வனப்ப வான் உயர் - சுந்:5 55/3
நீர்த்து எழு கணை மழை வழங்க நீல வான்
 வேர்த்தது என்று இடைஇடை வீசும் தூசு போல் - சுந்:5 62/1,2
வான் இடியால் ஒடியும் மால் வரைகள் மான - சுந்:6 19/4
வான் எலாம் உயிர் மற்றும் எலாம் உயிர் சுற்றி - சுந்:7 45/4
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த - சுந்:9 6/4
மறைத்தன மகர தோரணத்தை வான் உற - சுந்:9 43/4
மழு என பொலிந்து ஒளிர் வயிர வான் தனி - சுந்:9 45/2
நகை எழுந்தன குளிர்ந்தன வான் உளோர் நாட்டம் - சுந்:11 33/4
வச்சிரத்தினும் வலியன வயிர வான் கணைகள் - சுந்:11 39/3
குறிது வான் என்று குறைந்திலன் நெடும் சினம் கொண்டான் - சுந்:11 40/1
செறிந்த வான் பெரு மலைகளை சிறகு அற செயிரா - சுந்:11 45/3
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் - சுந்:11 45/4
கேட்டலும் கிளர் சுடர் கெட்ட வான் என - சுந்:12 26/1
வலம் கொள் தோளினான் மண்-நின்றும் வான் உற எடுத்த - சுந்:12 37/3
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன - சுந்:12 42/4
மண்ணொடும் கொண்டு போனான் வான் உயர் கற்பினாள்-தன் - சுந்:14 32/1
மாகத்தார் தேவிமாரும் வான் சிறப்பு உற்றார் மற்றை - சுந்:14 34/2
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய - யுத்1:1 1/2
வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் - யுத்1:2 9/3
திருத்து வான் சித்திரம் அனைய செப்புவாய் - யுத்1:2 67/2
கூல வான் குரங்கினால் குறுகும் கோள் அது - யுத்1:2 80/3
கொள்ளை தெய்வ வான் படைக்கலம் யாவையும் கொல்லா - யுத்1:3 17/2
உள்ள வான் படை உலப்பு_இல யாவையும் உக்கன உரவோய் நின் - யுத்1:3 84/1
வான் ஏழும் நடுங்கிட வந்தனனால் - யுத்1:3 117/4
வான் தரு வள்ளல் வெள்ளை வள் உகிர் வயிர மார்பின் - யுத்1:3 152/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் - யுத்1:4 132/1
கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால் - யுத்1:6 52/1
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற - யுத்1:6 52/2
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் - யுத்1:6 52/3
வாழியர் உலகினை வளைத்து வான் உற - யுத்1:6 54/1
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய - யுத்1:7 6/3
சண்ட வான் கிரண வாளால் தயங்கு இருள் காடு சாய்க்கும் - யுத்1:7 7/1
வான் நிறை மீனொடு மாறு கொண்டவே - யுத்1:8 12/4
மா முதல் தருவோடு ஓங்கும் வான் உயர் மான குன்றம் - யுத்1:8 18/3
மயிந்தன் இட்ட நெடு வரை வான் உற - யுத்1:8 39/1
இற்ற வான் சிறைய ஆகி விழுந்து மேல் எழுந்து வீங்கா - யுத்1:9 87/3
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை - யுத்1:10 19/1
உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் - யுத்1:10 19/2
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் - யுத்1:13 1/2
வட்ட மேரு இது என வான் முகடு - யுத்2:15 14/1
மற்றும் வான் படை வானவர் மார்பிடை - யுத்2:15 97/1
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் - யுத்2:15 111/1
வான் நகும் மண்ணும் எல்லாம் நகும் நெடு வயிர தோளான் - யுத்2:16 11/1
வானமும் வையமும் வளர்ந்த வான் புகழ் - யுத்2:16 74/3
வான் உயர்ந்த வரத்தினான் - யுத்2:16 115/4
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் - யுத்2:16 192/1
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி - யுத்2:16 225/1
மனத்தினும் கடியது ஓர் விசையின் வான் செல்வான் - யுத்2:16 273/1
இடித்த வான் தெழிப்பினால் இடிந்த குன்று எலாம் - யுத்2:16 275/4
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை - யுத்2:16 339/1
வழக்கினால் உலகு அளந்தவன் அமைத்தது ஓர் வான் குணில் வலத்து ஏந்தி - யுத்2:16 340/2
வான் உள அறத்தின் தோன்றும் சொல்_வழி வாழு மண்ணின் - யுத்2:17 20/1
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை - யுத்2:17 73/3
வல் நெஞ்சின் என்னை நீ நீத்து போய் வான் அடைந்தால் - யுத்2:17 80/1
வான் அஞ்சுக வையகம் அஞ்சுக மாலான் - யுத்2:18 8/1
மிடல் ஒன்று சரத்தொடு மீது உயர் வான்
 திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண் - யுத்2:18 29/1,2
வான் என்பது என் வையகம் என்பது என் மால் - யுத்2:18 77/1
வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின் - யுத்2:18 103/2
விளக்கு வான் கணைகளால் விளிந்து மேருவை - யுத்2:18 118/1
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான்
 மேல் ஏறின மிசையாளர்கள் தலை மெய்-தொறும் உருவ - யுத்2:18 153/1,2
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் - யுத்2:18 195/1
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் - யுத்2:18 212/4
வாங்கிய சிரத்தின் மற்றை வயிர வான் கோட்டை வவ்வி - யுத்2:18 222/1
பொறி வான் உகு தீ என வந்து புகுந்தான் - யுத்2:18 248/4
வீங்கு வான் தோளை வீக்கி வீழ்த்து அலால் மீள்கிலாத - யுத்2:19 186/3
வட்ட வான் வயிர திண் தோள் மலைகளை உளைய வாங்கி - யுத்2:19 189/4
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே - யுத்2:19 237/2
வான் உடை அண்ணல் செய்த மங்கையர் மருங்கு சென்றார் - யுத்2:19 283/4
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் - யுத்2:19 284/3
வாச தார் மாலை மார்ப வான் உறை கலுழன் வந்தான் - யுத்2:19 294/4
மாபெரும்பக்கனோடு வான் புகைக்கண்ணன் வந்து இங்கு - யுத்3:20 2/1
விலங்கல் அன்ன வான் பெரும் பிண குப்பையின் மேலோர் - யுத்3:20 64/2
கிடைத்தான் இகல் மாருதியை கிளர் வான்
 அடைத்தான் என மீது உயர் ஆக்கையினை - யுத்3:20 91/1,2
வலம்கொண்டு வணங்கி வான் செல் ஆயிரம் மடங்கல் பூண்ட - யுத்3:22 4/1
வான் உயர் பிணத்தின் குப்பை மறைத்தலின் மயக்கம் உற்றான் - யுத்3:22 23/4
மலைகளை நோக்கும் மற்று அ வான் உற குவிந்த வன் கண் - யுத்3:22 26/1
வான் எலாம் மண் எலாம் மறைய வந்தன - யுத்3:22 47/2
வந்தன தாதையர் வயிர வான் சிரம் - யுத்3:22 51/2
அறிந்து தெய்வ வான் படைக்கலம் தொடுப்பதற்கு அமைந்தான் - யுத்3:22 80/2
தெய்வ வான் பெரும் படைகட்கு வரன்முறை திருந்து - யுத்3:22 88/1
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி - யுத்3:22 103/4
கும்பகன்னன் ஆண்டு இட்டது வயிர வான் குன்றின் - யுத்3:22 111/1
வான் தடாது அரக்கர் என்னும் பெயரையும் மாய்க்கும் என்னா - யுத்3:22 123/2
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற - யுத்3:22 176/3
ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட - யுத்3:22 176/4
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி - யுத்3:22 178/1
துய்ய தெய்வ வான் படைக்கு எலாம் வரன்முறை துரக்கும் - யுத்3:22 185/2
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன் - யுத்3:23 5/1
தகை வான் நகர் நீ தவிர்வாய் எனவும் - யுத்3:23 16/1
ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க - யுத்3:24 30/3
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம - யுத்3:24 40/3
மான்_குலம் வெரு கொள மயங்கி மண்டி வான்
 தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் - யுத்3:24 94/3,4
வாழி எம்பி-மேல் அன்பு மாட்ட வான்
 ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் - யுத்3:24 112/2,3
வான் உயர் அனுமன் முன்னே வாளினால் கொன்று மாற்றி - யுத்3:26 15/2
மாக வான் நகரம் செல்ல வல்லையின் வயிர தோளாய் - யுத்3:26 80/1
வஞ்சனை என்பது உன்னி வான் உயர் உவகை வைகும் - யுத்3:26 92/1
வான் பெரு வேள்வி காக்க வளர்கின்ற பருவ நாளில் - யுத்3:27 14/3
வாரணம் அனையவன் துணிப்ப வான் படர் - யுத்3:27 45/1
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் - யுத்3:27 109/2
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் - யுத்3:27 110/3
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே - யுத்3:27 136/2
செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த - யுத்3:28 40/3
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் - யுத்3:28 44/1
வேக வான் கொடும் கால் எற்ற முற்றும் போய் விளியும் நாளில் - யுத்3:28 44/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன - யுத்3:28 44/3
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி - யுத்3:28 45/1
எல்லி வான் மதியின் உற்ற கறை என என் மேல் வந்து - யுத்3:28 61/1
வாய் பிறந்தும் உயிர்ப்பின் வளர்ந்தும் வான்
 காய்ப்பு உறும்-தொறும் கண்ணிடை காந்தியும் - யுத்3:29 6/1,2
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன் - யுத்3:29 23/3
உங்கள் வான் செவி புகுந்திலதோ முழங்கு ஓதை - யுத்3:30 42/4
தூண்டு வான் உரும் ஏற்றினை செவி-தொறும் தூக்கி - யுத்3:31 7/3
மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் - யுத்3:31 7/4
சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின் - யுத்3:31 11/3
படியை பார்த்தனர் பரவையை பார்த்தனர் படர் வான்
 முடியை பார்த்தனர் பார்த்தனர் நெடும் திசை முழுதும் - யுத்3:31 22/1,2
வான் தொட நிமிர்வன வாளி மா மழை - யுத்3:31 181/3
மா தட மேருவை வளைந்த வான் சுடர் - யுத்3:31 184/1
வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும் - யுத்3:31 216/3
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை - யுத்4:33 20/1
வலி கடன் வான் உளோரை கொண்டு நீ வகுத்த போகம் - யுத்4:34 10/1
மழை குலத்தொடு வான் உரும் ஏறு எலாம் வாரி - யுத்4:35 7/1
உரும் இடித்த போது அரவு உறு மறுக்கம் வான் உலகின் - யுத்4:35 8/1
வகுத்த வான் கடை கடை-தொறும் வளை எயிற்று ஈட்டம் - யுத்4:35 13/2
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு - யுத்4:35 13/3
இரிந்த வான் கவிகள் எல்லாம் இமையவர் இரதம் ஈந்தார் - யுத்4:37 4/1
வான் தொடர் குன்றம் அன்ன மகோதரன் இலங்கை மன்னை - யுத்4:37 8/4
நீண்ட மின்னொடு வான் நெடு நீல வில் - யுத்4:37 39/1
மற கண் வஞ்சன் இராமனை வான் திசை - யுத்4:37 176/2
மழை பெரும் குலம் என வான் வந்தார் சிலர் - யுத்4:38 15/4
வான் உயர் கற்பின் மாதர் ஈட்டமும் காண்டல் மாட்சி - யுத்4:40 27/3
மருந்தினும் இனிய மன்னுயிரின் வான் தசை - யுத்4:40 51/1
வலம்வரும் அளவையில் மறுகி வான் முதல் - யுத்4:40 68/1
மைந்தரை பெற்று வான் உயர் தோற்றத்து மலர்ந்தார் - யுத்4:40 105/1
மண் பிறந்தகம் உனக்கு நீ வான் நின்றும் வந்தாய் - யுத்4:40 110/3
வான் பிழைக்கு இது முதல் எனாது ஆள்வுற மதித்து - யுத்4:40 117/2
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே - யுத்4:41 2/3
வணங்கு நுண் இடை திரிசடை வணங்க வான் கற்பிற்கு - யுத்4:41 5/1
வழு இலா இலங்கை வேந்தும் வான் பெரும் படையும் சூழ - யுத்4:41 18/2
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை - யுத்4:41 20/3
வந்த வாசகம் கூறி மேல் வான் வழி போனான் - யுத்4:41 44/4
ஈடுறு வான் துணை இராமன் சேவடி - யுத்4:41 108/1
வான் தொடர் பேர் அரசு ஆண்ட மன்னனை - யுத்4:41 109/3
மண் உறை மாதரார்க்கும் வான் உறை மடந்தைமார்க்கும் - யுத்4:42 10/3

 மேல்
 
  வான்-கொலோ (1)
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ - யுத்1:8 65/4

 மேல்
 
  வான்-தனில் (1)
வான்-தனில் நின்றது வஞ்சர் ஊர் வர - யுத்3:24 99/3

 மேல்
 
  வான்-நின்று (1)
வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும் - அயோ:0 1/1

 மேல்
 
  வான்-நின்றும் (1)
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ - அயோ:1 55/4

 மேல்
 
  வான்-மிசை (1)
மிகுந்த வான்-மிசை மீனம் மலைந்தன - யுத்4:37 163/2

 மேல்
 
  வான்_அர_மகளிர் (1)
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர்
 செய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய சேடியர் என்ன - கிட்:1 18/2,3

 மேல்
 
  வான்_அர_மகளிர்-தம் (1)
வான்_அர_மகளிர்-தம் வயங்கு நூபுர - கிட்:1 14/3

 மேல்
 
  வான்மீகன் (1)
என்னால் அரிதேனும் இயம்பு வான்மீகன் என்னும் - யுத்2:19 24/2

 மேல்
 
  வான்மீகி (1)
வாங்க_அரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான் - பால:2 1/1

 மேல்
 
  வான (60)
வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே - பால:1 8/4
தண் மலர் என்று வான தாரகை தாவும் அன்றே - பால:16 3/4
வான நீர் ஆறு பாய்ச்சி ஐவனம் வளர்ப்பர் மாதோ - பால:16 4/4
வான யாறு அதனை நண்ணி வயின்வயின் வயங்கி தோன்றும் - பால:18 14/3
வான நாடியர் மார்பினும் தைத்தவே - பால:21 33/4
விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து - பால:22 5/1
கோண் இலா வான மீன்கள் இயைவன கோத்தது என்கோ - பால:22 8/1
வையக மடந்தைமார்க்கும் நாகர் கோதையர்க்கும் வான
 தெய்வ மங்கையர்க்கும் எல்லாம் திலகத்தை திலகம் செய்தார் - பால:22 16/3,4
வான மா மழை நுழைதரு மதி பிதிர்ப்பாள் போல் - அயோ:3 1/3
பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான
 புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த - அயோ:9 2/2,3
வான யாற்று மீன் மலர்ந்தன என புனல் வறந்த - அயோ:10 19/3
வான மழை வந்தது என முந்துறு மனத்தான் - ஆரண்:3 45/4
வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி - ஆரண்:7 130/3
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான
 மீனொடு மலர்கள்-தம்மின் வேற்றுமை தெரிதல் தேற்றா - ஆரண்:10 97/1,2
வாருணம் நினைந்தனர் வான நீர் உண்டு - ஆரண்:14 92/3
மருவி ஆடும் வாவி-தோறும் வான யாறு பாயும் வந்து - கிட்:7 7/1
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி - கிட்:7 8/2
வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச - கிட்:10 76/4
மாதவத்தோர் உறை இடமும் மழை உறங்கும் மணி தடமும் வான மாதர் - கிட்:13 28/2
காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால - சுந்:1 32/3
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப - சுந்:2 5/4
வான நாள்_மலர் கற்பக மலர்களும் வய மா - சுந்:2 16/2
வான மாதரோடு இகலுவர் விஞ்சையர் மகளிர் - சுந்:2 24/1
பாவையர் குழாங்கள் சூழ பாட்டொடு வான நாட்டு - சுந்:2 118/3
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் - சுந்:2 181/4
உழை உழை பரந்த வான யாற்று-நின்று உம்பர் நாட்டு - சுந்:2 182/1
கீண்டதால் வான ஏறு எறிய கீழை நாள் - சுந்:3 42/4
சந்திரன் முதல வான மீன் எலாம் தழுவ நின்ற - சுந்:8 15/3
வான மாதரும் மற்றுள மகளிரும் மறுகி - சுந்:13 33/1
கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான
 நிலைகளில் பரக்க வேலை நீரினில் நிரம்ப தூர்க்கும் - யுத்1:3 141/3,4
மறிந்தன கரிந்தன வான புள் எலாம் - யுத்1:6 34/4
அசும்பு அற வறந்தன வான ஆறு எலாம் - யுத்1:6 41/3
நாணினர் வான நாட்டு உறையும் நங்கைமார் - யுத்1:8 14/4
வான யாறு இம்பர் வந்தது மானுமால் - யுத்1:8 68/4
பாரிலே பட்ட வான பரப்பிலே பட்ட எல்லாம் - யுத்1:14 38/2
வான யாறொடு மழை ஒற்றி வற்றவே - யுத்2:15 104/4
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் - யுத்2:16 333/3
முளை பிறை நெற்றி வான மடந்தையர் முன்னும் பின்னும் - யுத்2:17 6/3
வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே - யுத்2:18 111/4
வான மகளிரும் தம் வாய் திறந்து மாழ்கினார் - யுத்2:18 273/4
மதுகை தடம் தோள் வலி காட்டிய வான வேந்தன் - யுத்2:19 22/3
மை அறு வான நாட்டு மாதரும் மற்றை நாட்டு - யுத்2:19 206/2
மங்குலின் அதிர்வு வான மழையொடு மலைந்த அன்றே - யுத்3:22 7/4
வான மானங்கள் மறிந்து என தேர் எலாம் மடிய - யுத்3:22 57/3
வான யாறுகள் வாசி வாய் நுரையொடு மயங்கி - யுத்3:22 99/2
மல்லினால் இயன்ற தோளான் வளியினால் வான தச்சன் - யுத்3:22 131/2
வான நாடியர் வயிறு அலைத்து அழுது கண் மழை நீர் - யுத்3:22 199/1
வான நாட்டு உறைகின்றார் வய கலுழன் வல் விசையால் மாயன் வைகும் - யுத்3:24 37/1
அந்தர வான நாடர் அடி தொழ முரசம் ஆர்ப்ப - யுத்3:24 52/3
மலைகளும் மழைகளும் வான மீன்களும் - யுத்3:27 44/1
வான மானமும் வானவர் ஈட்டமும் - யுத்3:29 13/1
மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு - யுத்3:29 52/3
பார் உளதனையும் வான பரப்பு உளதனையும் காலின் - யுத்3:29 56/2
வசையும் வன்மையும் வளர்ப்பவர் வான நாட்டு உறைவார் - யுத்3:30 11/2
மழைத்த மேகம் வீழ்வ என்ன வான மானம் வாடையின் - யுத்3:31 96/1
வான நாட்டை வருக என வல் விரைந்து - யுத்4:34 2/1
வான நாடியர் யாவரும் வந்தனர் - யுத்4:34 4/4
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ - யுத்4:38 30/1
சென்றனர் வான நாட்டு திலோத்தமை முதலோர் சேர - யுத்4:40 28/4
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட - யுத்4:40 34/2

 மேல்
 
  வானக (5)
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் - பால:16 40/1
இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் - கிட்:12 25/2
வாங்கினான் மலரின் மேலான் வானக மணி நீர் கங்கை - யுத்2:19 186/1
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப - யுத்3:25 3/3
வானக நாட்டு மாதர் யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற - யுத்4:40 29/2

 மேல்
 
  வானகத்தினிடை (1)
நீள் வானகத்தினிடை ஏகு நெறி நேரா - சுந்:1 67/2

 மேல்
 
  வானகத்து (3)
உம்பர் வானகத்து நின்ற ஒலி வளர் தருவின் ஓங்கும் - பால:16 2/2
உம்பர் வானகத்து ஒரு தனி நமனை சென்று உற்றான் - யுத்1:5 62/3
வானகத்து உறும் உருப்பசி வாச - யுத்1:11 6/1

 மேல்
 
  வானகத்தை (1)
வானகத்தை நெடும் புகை மாய்த்தலால் - சுந்:13 4/1

 மேல்
 
  வானகத்தோடும் (1)
வானகத்தோடும் ஆழி அலை என வளர்ந்த அன்றே - யுத்3:22 6/4

 மேல்
 
  வானகம் (23)
தழங்கின துந்துமி தா_இல் வானகம்
 விழுங்கினர் விண்ணவர் வெளி இன்று என்னவே - பால:5 82/3,4
ஒன்ற வானகம் எலாம் ஒடுக்கி உம்பரை - பால:8 25/3
வானகம் மறைத்தன வளைந்த சேனையே - பால:8 34/4
சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே - பால:16 14/4
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் - பால:18 21/4
என்னும் அளவினில் வானகம் இருள் கீறிட ஒளியாய் - பால:24 7/1
உன்னின் முன்னம் புகுவேன் உயர் வானகம் யான் என்றான் - அயோ:4 58/4
அந்தியில் வெயில் ஒளி அழிய வானகம்
 நந்தல்_இல் கேகயன் பயந்த நங்கை-தன் - அயோ:5 5/1,2
பரந்து மீன் அரும்பிய பசலை வானகம்
 அரந்தை_இல் முனிவரன் அறைந்த சாபத்தால் - அயோ:5 6/1,2
வானகம் பற்றிலா வலிமை கூறு என்றான் - அயோ:5 43/4
வானகம் எய்தினான் வருந்தல் நீ என்றாள் - அயோ:11 43/4
தவா நெடு வானகம் தயங்கு மீனொடும் - கிட்:1 3/3
வானகம் மின்னினும் மழை முழங்கினும் - கிட்:10 87/1
மீ நெருங்கிய வானகம் மீன் எலாம் - கிட்:11 39/3
வயிர வாள் உறையின் வாங்கி வானகம் மறைக்கும் வட்ட - யுத்1:3 144/1
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் - யுத்1:6 23/2
மறைந்தவால் நெடு வானகம் மாதிரம் - யுத்2:15 16/2
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் - யுத்2:15 198/1
வந்த வந்தன வானகம் இடம் பெறா-வண்ணம் - யுத்3:22 110/3
கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் - யுத்3:22 173/3
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் - யுத்3:27 118/1
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர் - யுத்3:31 118/3
ஒற்ற வானகம் உதய மண்டிலம் என ஒளிர - யுத்4:32 8/2

 மேல்
 
  வானத்தவர் (1)
அமையாது என்றார் அந்தர வானத்தவர் எல்லாம் - பால:10 25/4

 மேல்
 
  வானத்தன (1)
வானத்தன கடலின் புற வலயத்தன மதி சூழ் - ஆரண்:7 90/1

 மேல்
 
  வானத்தார் (1)
வையத்தார் வானத்தார் மழுவாளிக்கு அன்று அளித்த - ஆரண்:1 58/3

 மேல்
 
  வானத்தில் (1)
பின்னரும் கூறுவான் பிலத்தில் வானத்தில்
 பொன் வரை குடுமியில் புறத்துள் அண்டத்தில் - கிட்:16 20/1,2

 மேல்
 
  வானத்தின் (1)
அந்தி வானத்தின் நின்று அவிர்தலான் அரவினோடு - கிட்:14 3/2

 மேல்
 
  வானத்து (24)
அளித்தனென் அபயம் வானத்து அரவினை அஞ்சி நீ வந்து - பால:19 14/3
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன - பால:22 22/3
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் - பால:23 38/3
உலக்கை வானத்து உரும் என ஓச்சினான் - ஆரண்:9 22/2
வந்தனை முனித்தலைவர்-பால் உடையார் வானத்து
 இந்துவின் முகத்தர் எறி நீரில் எழு நாள - ஆரண்:10 53/1,2
மந்தரம் வேலையில் வந்ததும் வானத்து
 இந்திரன் ஊர் பிடி என்னலும் ஆனாள் - ஆரண்:14 59/1,2
வேர்க்கின்ற வானத்து உரும் ஏறு வெறித்து வீழ - கிட்:7 39/2
மடங்கலின் எழுந்து மழை ஏற அரிய வானத்து
 ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற - கிட்:14 66/2,3
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் - சுந்:1 35/3
அந்தர வானத்து அரம்பையர் கரும்பின் பாடலார் அருகு வந்து ஆட - சுந்:3 86/4
மலைந்து பொடி உற்றன மயங்கி நெடு வானத்து
 உலைந்து விழும் மீனினொடு வெண் மலர் உதிர்ந்த - சுந்:6 12/3,4
நந்த வானத்து நாள் மலர் நாறின - சுந்:6 35/2
மருளுறு மனத்தினான் என் வாய்மொழி மறுத்தான் வானத்து
 உருளுறு தேரினானும் இலங்கை மீது ஓடும் அன்றே - யுத்1:4 124/1,2
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் - யுத்1:4 146/4
துள்ளின குதித்த வானத்து உயர் வரை குவட்டில் தூங்கும் - யுத்1:8 24/3
மல் குவடு அனைய திண் தோள் மானவன் வானத்து ஓங்கும் - யுத்1:10 5/1
வஞ்சி அஞ்சும் இடை மங்கையர் வானத்து
 அம் சொல் இன் சுவை அரம்பையர் ஆடி - யுத்1:11 13/2,3
ஈட்டி வானத்து இடி என எற்றலும் - யுத்2:15 72/2
ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து உருமினும் கடுக ஓடி - யுத்2:15 135/2
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் - யுத்2:15 191/2
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து
 உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார் - யுத்2:19 59/1,2
மின் சென்றது அன்ன வானத்து உரும் இனம் வீழ்வ என்ன - யுத்2:19 196/2
அல்லினை நோக்கும் வானத்து அமரரை நோக்கும் பாரை - யுத்2:19 224/2
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் - யுத்3:27 86/1

 மேல்
 
  வானத்தும் (1)
இம்பர் ஞாலத்தும் வானத்தும் எழுதிய சீர்த்தி - கிட்:12 5/3

 மேல்
 
  வானதோ (1)
வானதோ மண்ணதோ மற்று வெற்பதோ - கிட்:6 30/1

 மேல்
 
  வானம் (39)
தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே - பால:7 52/4
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட - பால:10 3/1
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம்
 தீண்ட நிமிர்ந்த பெரும் கோயில் சீத மணியின் வேதிகைவாய் - பால:10 69/1,2
புள்ளி குறி இட்டு என ஒள் மீன் பூத்த வானம் பொலி கங்குல் - பால:10 72/1
செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் - பால:16 36/4
மண்ணின் நீர் உலந்து வானம் மழை அற வறந்த காலத்து - பால:21 4/3
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் - பால:21 48/3
கார் வானம் ஒப்பான்-தனை காண்-தொறும் காண்-தொறும் போய் - அயோ:4 143/1
மை விளக்கியதே அன்ன வயங்கு இருள் துரக்க வானம்
 கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் - அயோ:6 1/3,4
மலைகள் நீடு தலம் நாகர் பிலம் வானம் முதல் ஆம் - ஆரண்:1 23/3
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த - ஆரண்:10 169/4
திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம்
 புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும் - ஆரண்:11 28/1,2
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை - ஆரண்:12 62/2
மற்கு நோக்கிய திரள் புயத்து அண்ணலே வானம்
 விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி - ஆரண்:13 79/2,3
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் - ஆரண்:13 118/2
வானம் ஆள என் தம்முனை வைத்தவன் - கிட்:7 99/1
பொடி வனம் எழுந்தன வானம் போர்த்தவே - கிட்:11 120/4
வன் தோளான் சிறை வானம் தாயவே - கிட்:16 49/4
பாய்வன என்ன வானம் படர்ந்தன பழுவம் மான - சுந்:1 17/4
மழை கிழித்து உதிர மீன்கள் மறி கடல் பாய வானம்
 குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின் - சுந்:1 27/1,2
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக - சுந்:2 180/1
வலம் துடித்தன மாதிரம் துடித்தன தடித்து இன்றி நெடு வானம்
 கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் - சுந்:2 202/3,4
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி - சுந்:6 35/3
மல்லிகை கானமும் வானம் ஒத்ததே - யுத்1:5 4/4
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ - யுத்1:8 65/4
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ - யுத்1:10 13/4
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் - யுத்2:15 174/4
ஆர்த்தார் நெடு வானம் நடுங்க அடி - யுத்2:18 22/1
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் - யுத்2:19 97/3
மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம்
 சேண் பெரிது என்று சென்ற தேவரும் இருவர் செய்கை - யுத்2:19 106/2,3
போர்த்த வானம் என இடி போர்த்து எழ - யுத்2:19 133/2
வானம் தொடர்ந்த பதம் என்னும் ஒன்று மறை நாலும் அந்தம் அறியாது - யுத்2:19 255/3
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் - யுத்3:21 28/1
வாச நாள் மலரோன்-தன் உலகு அளவும் நிமிர்ந்தன மேல் வானம் ஆன - யுத்3:24 40/1
மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல - யுத்3:26 8/1
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம்
 தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் - யுத்3:27 118/2,3
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம் - யுத்3:31 187/2
என் ஆம் வையம் என்படும் வானம் திசை ஏதாம் - யுத்3:31 187/4
அதிர வானம் இடித்தது அரு வரை - யுத்4:37 19/2

 மேல்
 
  வானமீன் (1)
மாகத்தின் நெறிக்கும் அப்பால் வானமீன் குலம் விளங்கும் வரம்பு நீங்கி - யுத்3:24 36/2

 மேல்
 
  வானமும் (19)
வானமும் வையமும் வவ்வுதல் செய்தான் - பால:8 8/4
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை - பால:18 31/3
நீத்தமும் வானமும் குறுக நெஞ்சிடை - ஆரண்:6 19/1
மின் வானமும் மண்ணும் விளங்குவது ஓர் - ஆரண்:11 43/2
மாற்றம் என் பகர்வது மண்ணும் வானமும்
 போற்ற வன் திரிபுரம் எரிந்த புங்கவன் - ஆரண்:12 9/1,2
வானமும் கானமும் மாறு கொண்டனவே - ஆரண்:13 4/4
காரும் வானமும் கதிரும் நாகமும் - கிட்:3 42/3
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் - கிட்:4 5/3
சேய வானமும் திசைகளும் செவிடு உற தேவர்க்கு - கிட்:4 12/3
வாரி வானமும் வழங்கல ஆகும் தம் வளர்ச்சி - சுந்:2 18/2
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் - யுத்1:3 79/3
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் - யுத்2:15 197/3
மண்ணும் வானமும் மற்றைய பிறவும் தன் வாய் பெய்து - யுத்2:15 224/3
காரும் வானமும் தொடுவன பிண குவை கண்டான் - யுத்2:15 238/3
வானமும் வையமும் வளர்ந்த வான் புகழ் - யுத்2:16 74/3
வருக முன் வானமும் மண்ணும் மற்றவும் - யுத்2:16 88/2
மறைந்தன உலகொடு திசையும் வானமும் - யுத்2:18 126/4
போல் ஆயின வய வானமும் ஆறானது புவியே - யுத்2:18 149/4
மலையும் வானமும் வையமும் நடுக்குறும் மலைவும் - யுத்4:35 32/2

 மேல்
 
  வானமே (8)
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே - பால:3 39/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே - பால:16 26/4
வளர்ந்தில பிறந்தில செக்கர் வானமே - அயோ:2 42/4
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே - அயோ:3 54/4
கொப்புளம் பொடித்ததோ கொதிக்கும் வானமே - ஆரண்:14 99/4
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே - கிட்:10 2/4
நெஞ்சினின் இருண்டது நீல வானமே - கிட்:10 4/4
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே - யுத்1:8 13/4

 மேல்
 
  வானயாற்று (1)
வானயாற்று வெண் திரை என வரம்பு_இல பரந்த - சுந்:9 7/4

 மேல்
 
  வானர (92)
வள அரசு எய்தி மற்றை வானர வீரர் யாரும் - கிட்:9 33/1
வாரும் வாரலிர் ஆம் எனின் வானர
 பேரும் மாளும் எனும் பொருள் பேசுவாய் - கிட்:11 6/3,4
உரை-செய் வானர வீரர் உவந்து உறை - கிட்:11 43/1
வருகின்ற வேகம் நோக்கி வானர வீரர் வானை - கிட்:11 81/1
வானர வேந்தனும் இனிதின் வைகுதல் - கிட்:11 115/1
வன் திறல் தூதுவர் கொணர வானர
 குன்று உறழ் நெடும் படை அடைதல் கூறுவாம் - கிட்:12 1/3,4
தேன் தெரிந்து உண்டு தெளிவுறு வானர சேனை - கிட்:12 3/2
சேறு காண்குறும் திறல் கெழு வானர சேனை - கிட்:12 4/2
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் - கிட்:12 8/4
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் - கிட்:12 9/4
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே - கிட்:12 14/2
வையம் சாய்வர திரிதரு வானர சேனை - கிட்:12 20/3
மண்ணின்-மேல் வந்த வானர சேனையின் வரம்பே - கிட்:12 24/4
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி - கிட்:12 27/2
வெற்றி வானர வெள்ளம் இரண்டொடும் - கிட்:13 11/1
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ - சுந்:14 3/2
அன்னவர் தம்மொடும் வானர தலைவராய் அணுகி நின்றார் - யுத்1:2 98/2
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க - யுத்1:4 149/2
நின்ற வானர தலைவரும் அரசும் அ நெடியோன் - யுத்1:5 73/3
வந்தனன் வானர தச்சன் மன்ன நின் - யுத்1:8 2/1
அளிக்கும் வானர வீரர் அநேகரால் - யுத்1:8 33/4
மாதிரம்-தொறும் வானர வீரர்கள் - யுத்1:8 51/2
துடைத்த வானர வீரர் தம் தோள்களை - யுத்1:9 45/2
பற்றி வானர வீரர் பனை கையால் - யுத்1:9 63/1
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற - யுத்1:12 40/1
மன்னவர்_மன்னன் முன்னர் வானர_மன்னன் நிற்ப - யுத்1:12 43/2
தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா - யுத்1:14 25/3
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை - யுத்2:15 4/2
மா கை வானர வீரர் மலைந்த கல் - யுத்2:15 21/1
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல் - யுத்2:15 23/2
குறைந்த வானர வீரர் குழுக்களே - யுத்2:15 26/4
தழிய வானர மா கடல் சாய்தலும் - யுத்2:15 34/1
சோனை பட்டது சொல்ல_அரும் வானர
 சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் - யுத்2:15 50/3,4
காய்ந்த வானர வீரர் கரத்தினால் - யுத்2:15 51/1
சிந்தி வானர சேனை சிதைத்தலும் - யுத்2:15 53/2
சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே - யுத்2:15 56/4
வென்றி வானர வீரர் விசைத்து எறி - யுத்2:15 58/1
மண்டி ஓடினர் வானர வீரரே - யுத்2:15 59/4
துரக்க வானர சேனை துணிந்தவே - யுத்2:15 62/4
வாங்கி வார் சிலை வானர மா படை - யுத்2:15 69/1
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் - யுத்2:15 70/3
கொல்வென் இ கணமே மற்று இ வானர குழுவை - யுத்2:15 196/1
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி - யுத்2:15 198/3
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது - யுத்2:15 200/3
இரியலுற்றது வானர பெரும் படை இமையோர் - யுத்2:15 207/1
வானர கடல் படா வகை வாளியால் மாற்றி - யுத்2:15 230/3
வானர பெரும் தானையர் மானிடர் - யுத்2:16 73/1
புரிந்த வானர தானையில் புக்கன புயலின் - யுத்2:16 215/4
கூறினார் எடுத்து ஆர்த்தது வானர குழுவும் - யுத்2:16 226/2
ஒடுங்கினர் வானர தலைவர் உள் முகிழ்த்து - யுத்2:16 265/2
வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் - யுத்2:16 329/3
வாள் எடுத்தலும் வானர வீரர்கள் மறுகினர் வழி-தோறும் - யுத்2:16 332/1
எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் - யுத்2:16 334/4
வள்ளல் காத்து உடன் நிற்கவும் வானர தானையை மற கூற்றம் - யுத்2:16 335/1
மாறு வானர பெரும் கடல் ஓட தன் தோள் நின்று வார் சோரி - யுத்2:16 336/1
முழக்கினால் என முழங்கு பேர் ஆர்ப்பினான் வானர முந்நீரை - யுத்2:16 340/3
உகும் திறல் அமரர் நாடும் வானர யூகத்தோரும் - யுத்2:17 74/1
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு - யுத்2:18 166/1
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் - யுத்2:18 183/1
முற்றியது இன்றே அன்றோ வானர முழங்கு தானை - யுத்2:18 197/1
வன் தாள் மரம் வீசிய வானர வீரர் - யுத்2:18 250/3
மண்ணின் தலை வானர மேனியர் வந்தார் - யுத்2:18 256/1
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் - யுத்2:19 10/1
வந்து மற்றைய வானர வீரரும் - யுத்2:19 151/3
போயினன் என்பது உன்னி வானர வீரர் போல்வார் - யுத்2:19 187/2
கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே - யுத்3:20 97/4
வானர வீரர் விட்ட மலைகளை அரக்கர் வவ்வி - யுத்3:21 13/1
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் - யுத்3:21 14/2
விளையும் வன் திறம் வானர வீரர்-மேல் மெய் உற்று - யுத்3:22 68/2
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் - யுத்3:22 81/4
உடைந்த வானர சேனையும் ஓத நீர் உவரி - யுத்3:22 82/1
தொக்கதால் நெடு வானர தானையும் துவன்றி - யுத்3:22 103/2
வென்றி வானர வீரர்கள் முகம்-தொறும் வீச - யுத்3:22 104/2
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் - யுத்3:22 105/4
வெம் கண் வானர குழுவொடும் இளையவன் விளிந்தான் - யுத்3:22 182/1
காக்கும் வானர துணைவரை தனி தனி கண்டான் - யுத்3:22 187/4
தமையனை கொன்று தம்பிக்கு வானர தலைமை - யுத்3:22 192/1
வாக்கினால் மாண்டார் என்ன வானர வீரர் முற்றும் - யுத்3:24 2/2
குத்துவார் கூட்டம் எல்லாம் வானர குழுவின் தோன்ற - யுத்3:25 20/2
பத்துடை ஏழு சான்ற வானர பரவை பற்றி - யுத்3:26 19/3
வெற்பு_இனம் என்ன வீழ்ந்தார் வானர வீரர் எல்லாம் - யுத்3:26 57/4
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் - யுத்3:28 40/4
கொற்ற வானர தலைவர்-தம் தகைமையும் கூற - யுத்3:30 39/3
வானர பெரும் சேனையை யான் ஒரு வழி சென்று - யுத்3:31 1/1
மற்றை வானர பெரும் கடல் பயம் கொண்டு மறுகி - யுத்3:31 27/3
மாருதியோடு நீயும் வானர_கோனும் வல்லே - யுத்3:31 61/1
கலக்கும் வானர காவலன் அனுமன் முன் கடுகும் - யுத்4:32 31/3
வானர தலைவனும் இளைய மைந்தனும் - யுத்4:37 82/1
கெட்டனம் என வானர தலைவரும் கிழிந்தார் - யுத்4:37 103/3
ஏது இல் வானர வீரரொடு ஏகி நீ - யுத்4:39 2/2
பின்னும் ஓர் வரம் வானர பெரும் கடல் பெயர்ந்து - யுத்4:40 121/1
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் - யுத்4:41 9/3

 மேல்
 
  வானர_கோனும் (1)
மாருதியோடு நீயும் வானர_கோனும் வல்லே - யுத்3:31 61/1

 மேல்
 
  வானர_மன்னன் (1)
மன்னவர்_மன்னன் முன்னர் வானர_மன்னன் நிற்ப - யுத்1:12 43/2

 மேல்
 
  வானரங்கள் (4)
வான் உளோர் அனைவரும் வானரங்கள் ஆய் - பால:5 18/1
வானரங்கள் வெருவி மலை ஒரீஇ - கிட்:11 39/1
வானரங்கள் மரங்களின் வைகுமால் - கிட்:15 49/4
மற்று எலாம் நிற்க அந்த மனிதர் வானரங்கள் வானில் - யுத்1:9 82/1

 மேல்
 
  வானரங்களும் (1)
வானரங்களும் வானவர் இருவரும் மனிதர் - சுந்:12 45/1

 மேல்
 
  வானரத்தின் (1)
வண்ண கடலினிடை கிடந்த மணலின் பலரால் வானரத்தின்
 எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் - சுந்:4 114/2,3

 மேல்
 
  வானரத்து (2)
மண்டு அமர் தொடங்கினன் வானரத்து உரு - சுந்:12 13/3
எனைவரும் வானரத்து எவரும் வேறு உளார் - யுத்4:40 56/3

 மேல்
 
  வானரத்தை (1)
வால் பிடித்து அடிக்கும் வானரத்தை மால் கரி - யுத்3:20 43/1

 மேல்
 
  வானரம் (40)
கண்ட வானரம் காலனை கண்ட போல் - கிட்:11 16/1
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் - கிட்:11 38/2
மொய்ம்பு மால் வரை புரை நெடு வானரம் மொய்ப்ப - கிட்:12 5/2
மறம் கொள் வானரம் ஒன்பது கோடி எண் வகுத்த - கிட்:12 16/3
வன் திறல் அ வானரம் இராமன் அருள் வந்தால் - கிட்:14 61/3
வஞ்சம் கொண்டான் வானரம் அல்லன் வரு காலன் - சுந்:2 84/1
வழு_இல செய்தற்கு ஒத்த வானரம் வானின் நீண்ட - சுந்:4 32/4
மானிடர் இருவராலும் வானரம் ஒன்றினாலும் - சுந்:11 18/3
ஏதில் வானரம் பிணிப்புண்டதாம் என்றார் - சுந்:12 25/4
மற்று இலது ஆயினும் மலைந்த வானரம்
 இற்று இலதாகியது என்னும் வார்த்தையும் - யுத்1:2 14/1,2
வானரம் சுட்டது என்று உணர்தல் மாட்சியோ - யுத்1:2 75/4
வானரம் பெரிது என மறு இல் சிந்தையான் - யுத்1:4 16/3
வருவன ஆம் என வந்த வானரம் - யுத்1:8 5/4
மூரி வானரம் வாங்கிய மொய்ம் மலை - யுத்1:8 34/2
மலை சுமந்து வருவன வானரம்
 நிலையில் நின்றன செல்ல நிலம் பெறா - யுத்1:8 48/1,2
வளையம் வன் கையில் வாங்கின வானரம் - யுத்2:15 6/4
வாளை தாவின வானரம் தாவவே - யுத்2:15 9/4
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் - யுத்2:15 12/2
தூர்த்த வானரம் சுள்ளி பறித்து இடை - யுத்2:15 13/1
தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக - யுத்2:15 14/3
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன - யுத்2:15 24/1
முடித்த வானரம் வெம் சினம் முற்றின - யுத்2:15 25/4
வழிந்த மா மதில் கைவிட்டு வானரம்
 ஒழிந்த மேருவின் உம்பர் விட்டு இம்பரின் - யுத்2:15 31/2,3
பிடித்த வானரம் பேர் எழில் தோள்களால் - யுத்2:15 39/1
அலை கிளர்ந்து என வானரம் ஆர்த்தவே - யுத்2:15 55/4
எவ்வழி மருங்கினும் இரிந்த வானரம் - யுத்2:15 123/4
உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும் - யுத்2:15 174/3
பார்த்து உவந்தனன் குனித்தது வானரம் படியில் - யுத்2:15 202/4
வானரம் ஆர்த்தன மறையும் ஆர்த்தன - யுத்2:16 287/1
ஊத ஊதப்பட்டு உலந்தன வானரம் உருமின் வீழ் உயிர் என்ன - யுத்2:16 345/4
மட்டின அருவியின் மதத்த வானரம்
 விட்டன நெடு வரை வேழம் வேழத்தை - யுத்2:18 90/2,3
அடித்தன அரைத்தன ஆர்த்த வானரம் - யுத்2:19 43/4
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் - யுத்2:19 65/1
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ - யுத்2:19 69/1
மாண்டனம் அன்றோ என்ற வானரம் எவையும் மாதோ - யுத்3:22 14/4
யாவர் ஈங்கு இகல் வானரம் ஆயினர் எவரும் - யுத்3:22 108/1
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த - யுத்3:22 177/4
பிழைத்தது பிழைத்ததேனும் வானரம் பிழைக்கல் ஆற்றா - யுத்3:27 87/2
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து - யுத்4:40 123/2
அம்பின் மாண்டுள வானரம் அடங்க வந்து ஆர்ப்ப - யுத்4:40 124/3

 மேல்
 
  வானரமே (1)
நம்ப சேனையும் வானரமே என நக்கார் - யுத்3:30 36/4

 மேல்
 
  வானரர் (10)
மருள் தரும் வனத்தில் மண்ணில் வானரர் ஆகி வந்தார் - பால:5 26/3
பெண் இடையீட்டின் வந்த வானரர் இராமன் பேரை - கிட்:16 56/3
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம் - யுத்1:8 47/2
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி - யுத்1:9 29/2
கூசும் வானரர் குன்று கொடு இ கடல் - யுத்1:9 51/1
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம் - யுத்2:15 178/3
மட்டித்து உயர் வானரர் வன் தலையை - யுத்2:18 12/2
மாருதி முதல்வர் ஆய வானரர் தலைவரோடும் - யுத்3:27 12/1
மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் - யுத்3:30 47/2
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/1

 மேல்
 
  வானரர்க்கு (1)
ஆறு பத்து எழு கோடியாம் வானரர்க்கு அதிபர் - கிட்:12 26/1

 மேல்
 
  வானரரும் (2)
உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட - யுத்4:40 34/3
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும்
 கன்னி மா மதில் இலங்கை மன்னொடு கடற்படையும் - யுத்4:41 16/2,3

 மேல்
 
  வானரரை (2)
ஏறு கடல் ஏறி நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 56/2
யாரும் ஒழியாமை நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 64/3

 மேல்
 
  வானராதிபர் (1)
வானராதிபர் ஆயிரர் உடன் வர வகுத்த - கிட்:12 2/2

 மேல்
 
  வானரேசர் (1)
வைதனர் யாதுதானர் வலித்தனர் வானரேசர்
 செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் - யுத்2:16 170/3,4

 மேல்
 
  வானரேசனும் (1)
வானரேசனும் வீடண குரிசிலும் மற்றை - யுத்4:41 39/1

 மேல்
 
  வானரேந்திரன் (1)
மாருதி சாம்பவன் வானரேந்திரன்
 தாரை சேய் நீலன் என்று இனைய தன்மையார் - யுத்2:19 30/1,2

 மேல்
 
  வானவ (1)
மங்கலம் தேவர் கூற வானவ மகளிர் வாழ்த்தி - யுத்3:27 11/1

 மேல்
 
  வானவர் (122)
வானவர் தனிமுதல் கிளையொடு வளர - பால:5 123/4
தந்திரம் பட தானவர் வானவர்
 மந்தரம் இவள் தோள் எனின் மைந்தரோடு - பால:7 39/2,3
ஆயது அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் - பால:8 10/1
புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள் - பால:13 13/2
வள்ளலை பயந்த நங்கை வானவர் வணங்க போனாள் - பால:14 65/4
வானவர் மகளிர் ஆடும் வாசம் நாறு ஊசல் கண்டார் - பால:16 20/4
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல - பால:16 22/2
ஆதி வானவர்_பிரான் அணுகலால் அணி கொள் கார் - பால:20 32/3
நன்றி வானவர் எலாம் இருந்த நம்பியை - பால:23 80/1
வானவர் பூ_மழை மன்னவர் பொன் பூ - பால:23 88/1
வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் - பால:24 8/3
வானவர் செய்த மா தவம் உண்டு ஆதலால் - பால:24 50/3
மனிதர் வானவர் மற்றுளோர் அற்றம் காத்து அளிப்பார் - அயோ:1 40/1
மன்னர் வானவர் அல்லர் மேல் வானவர்க்கு அரசாம் - அயோ:1 67/1
அ நகர் அணிவுறும் அமலை வானவர்
 பொன்_நகர் இயல்பு என பொலியும் ஏல்வையில் - அயோ:2 46/1,2
பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே - அயோ:11 32/4
அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால் - அயோ:11 68/1
வானவர் மகளிர் ஊரும் மானமே நிகர்த்த மாதோ - அயோ:13 59/4
மாதர் யாவரும் வானவர் தேவியர் - அயோ:14 13/1
காலை என்று எழுந்தது கண்டு வானவர்
 வேலை அன்று அனிகமே என்று விம்முற - அயோ:14 20/1,2
வானவர் உரைத்தலும் மறுக்கல்-பாலது அன்று - அயோ:14 130/1
என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை - ஆரண்:1 11/2
வானவர் தலைவனை வரவு எதிர்கொண்டான் - ஆரண்:2 33/2
மண் அளவிடு நெடு வலத்தர் வானவர்
 எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் - ஆரண்:7 40/3,4
கணத்தின் மேல் நின்ற வானவர் கை புடைத்து ஆர்ப்ப - ஆரண்:7 136/1
ஆர்த்து எழுந்தனர் வானவர் அரு வரை மரத்தொடு - ஆரண்:8 13/1
வெற்றி கூறிய வானவர் வீரன் வில் - ஆரண்:9 15/1
தூர்த்து அமைந்தனர் வானவர் தூய மலர் - ஆரண்:9 25/2
கோத்த வேலை குரல் என வானவர்
 ஏத்த வீரன் இனிது இருந்தான்-அரோ - ஆரண்:9 28/3,4
கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும் - ஆரண்:12 57/2
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் - ஆரண்:13 21/4
பேர்த்தனர் இனி என பேசி வானவர்
 ஆர்த்து என ஆர்த்தன மேகம் ஆய் மலர் - கிட்:10 18/2,3
வாம மேகலை வானவர் மங்கையர் - கிட்:13 14/1
மருண்டார் வானவர் கோனை வாழ்த்தினார் - கிட்:16 51/3
வாலினால் அளந்தான் என்று வானவர் மருள சென்றான் - சுந்:1 32/4
மறம் புகாது இனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே - சுந்:2 21/2
சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் - சுந்:2 26/4
வள்ளி நுண் மருங்குல் என்ன வானவர் மகளிர் உள்ளம் - சுந்:2 36/1
வானவர் மகளிர் ஆட்ட மஞ்சனம் ஆடுவாரை - சுந்:2 102/4
வானவர் மகளிர் கால் வருட மா மதி - சுந்:2 123/1
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் - சுந்:2 214/3
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார் - சுந்:3 2/2
படுத்தான் வானவர் பற்றாரை - சுந்:5 51/1
துஞ்சுதல் இல் வானவர் துறக்க நகரத்தும் - சுந்:6 14/2
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச - சுந்:6 40/2
வானவர் எறிந்த தெய்வ அடு படை வடுக்கள் மற்றை - சுந்:7 7/1
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் - சுந்:10 41/2
பச்சிரத்தம் வந்து ஒழுகிட வானவர் பதைப்ப - சுந்:11 39/2
ஆர்த்த வானவர் ஆகுலம் கொண்டு அறிவு அழிந்தார் - சுந்:11 47/1
சிந்தை செய் நலத்தினும் சீதை வானவர்
 தந்து உள வரத்தினும் தறுகண் பாசமும் - சுந்:12 19/2,3
வானரங்களும் வானவர் இருவரும் மனிதர் - சுந்:12 45/1
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா - சுந்:12 49/3
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் - சுந்:13 33/4
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து - சுந்:14 28/3
வந்த போர்-தொறும் துரந்த நாள் வானவர் உலகை - யுத்1:2 113/3
பண்டு வானவர் தானவர் யாவரும் பற்றி - யுத்1:3 11/1
முந்தை வானவர் யாவர்க்கும் முதல்வர்க்கும் முதல்வன் - யுத்1:3 26/1
முனைவர் வானவர் முதலினர் மூன்று உலகத்தும் - யுத்1:3 48/1
வரு நான்முகனே முதல் வானவர் தாம் - யுத்1:3 106/1
கனகனும் அவனில் வந்த வானவர் களைகண் ஆன - யுத்1:3 143/1
செயிர் அறு கிடுகும் பற்றி வானவர் உள்ளம் தீய - யுத்1:3 144/2
மண்ணிடை வானவர் வருவர் என்று அவர் - யுத்1:5 24/3
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய - யுத்1:5 47/3
வானவர் மலர் அயன் உலகின் வைகினார் - யுத்1:6 55/4
வானவர் நாட்டினும் மழை பொழிந்தவால் - யுத்1:8 15/4
திருத்தம் வானவர் சென்னியில் சென்றதால் - யுத்1:8 41/4
துமி தம் ஊர் புக வானவர் துள்ளினார் - யுத்1:8 42/3
கானிடை வந்ததேயும் வானவர் கடாவவே ஆம் - யுத்1:9 78/1
பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர்
 போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் - யுத்2:15 65/3,4
அறிந்து வானவர் ஆவலம் கொட்டினார் - யுத்2:15 79/2
மா இரும் கடல் போன்றது வானவர்
 தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் - யுத்2:15 95/2,3
மற்றும் வான் படை வானவர் மார்பிடை - யுத்2:15 97/1
ஒறுத்து வானவர் புகழுண்ட பார வில் உளைய - யுத்2:15 192/3
கற்றவாறு என்றும் வானவர் கைத்தலம் குலைந்தார் - யுத்2:15 194/4
ஆர்த்து வானவர் ஆவலம் கொட்டினர் அரக்கர் - யுத்2:15 202/1
அன்று வானவர் ஆசிகள் இயம்பினர் ஈன்ற - யுத்2:15 218/3
வைத்தலை கருதி அன்று வானவர் மார்பின் தைத்த - யுத்2:16 189/2
வைது கொன்றனனோ என வானவர் மயர்ந்தார் - யுத்2:16 239/4
இரிந்து வானவர் இரியலின் மயங்கினர் எவரும் - யுத்2:16 243/1
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி - யுத்2:16 322/1
நங்கை நல் நலம் கொடுக்கிய வந்த நான் வானவர் நகை செய்ய - யுத்2:16 323/2
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் - யுத்2:16 332/2
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும் - யுத்2:17 52/2
தம்பியோ வானவர் ஆம் தாமரையின் காடு உழக்கும் - யுத்2:17 78/1
பகை ஆடிய வானவர் பல் வகை ஊர் - யுத்2:18 60/1
பறித்தான் நெடும் படை வானவர் பலர் ஆர்த்திட பலவா - யுத்2:18 167/1
மறைந்தன திசைகள் எல்லாம் வானவர் மனமே போல - யுத்2:18 196/1
கூர்மத்தின் வெரிநின் வைத்து வானவர் அமுதம் கொண்ட - யுத்2:18 213/1
முடிவு ஆனவன் யார் என வானவர் மொய்த்தார் - யுத்2:18 242/2
என்-கொலாம் என்ன அஞ்சி வானவர் இரியல்போனார் - யுத்2:19 183/4
வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க - யுத்2:19 281/4
தந்திரம் வானவர் தானவர் என்றும் - யுத்3:20 9/3
மால் கடல் சேனை காணும் வானவர் மகளிர் மான - யுத்3:22 9/3
முனைவர் வானவர் எவரொடும் போர் செய மூண்டான் - யுத்3:22 163/4
முனிவர் வானவர் முனிந்து வந்து எய்த யாம் முயன்ற - யுத்3:22 166/3
கண்ணில் கண்டனர் வானவர் விருந்து என கலந்தார் - யுத்3:22 179/2
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன - யுத்3:24 33/3
மாள்விக்கும் தாழ்வில் என்னும் வானவர் மறுக்கம் கண்டான் - யுத்3:26 93/2
ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் - யுத்3:27 107/3
நின்றான் அது துரந்தான் அவன் நலம் வானவர் நினைந்தார் - யுத்3:27 135/4
ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் - யுத்3:27 136/4
அந்தரம் அதனில் நின்ற வானவர் அருக்கன் வீழா - யுத்3:28 46/1
மாடு இருந்தவர் வானவர் மாதரார் - யுத்3:29 4/1
அரந்தை வானவர் ஆர்த்தனரோ எனும் - யுத்3:29 11/2
வான மானமும் வானவர் ஈட்டமும் - யுத்3:29 13/1
கொடியை பார்த்தனர் வேர்த்தனர் வானவர் குலைந்தார் - யுத்3:31 22/4
நடுங்கி நஞ்சு அடை கண்டனை வானவர் நம்ப - யுத்3:31 24/1
வானவர் கடைய மாட்டா மறி கடல் கடைந்த வாலி - யுத்3:31 48/2
மண் நிறைந்தன பேர் உடல் வானவர்
 கண் நிறைந்தன வில் தொழில் கல்வியே - யுத்3:31 126/3,4
நினைந்தன முடித்தேம் என்னா வானவர் துயரம் நீத்தார் - யுத்3:31 227/1
வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர் - யுத்4:32 5/2
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் - யுத்4:32 33/4
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் - யுத்4:34 24/3
முனைவர் வானவர் முதலினர் அண்டத்து முதல்வர் - யுத்4:35 22/1
மணி கொடும் குழை வானவர் தானவர் மகளிர் - யுத்4:35 29/3
வந்ததனை வானவர் வணங்கி வலியோய் நீ - யுத்4:36 15/1
மந்தர மலையினார் என்பர் வானவர் - யுத்4:37 66/4
ஆர்ப்பு இடை இது என்பர் அறிந்த வானவர் - யுத்4:37 67/4
முனிவர் வானவர் மூ_உலகத்துளோர் யாரும் - யுத்4:41 41/1
முடித்தலம் வானவர் நோக்கின் முன்னுவான் - யுத்4:41 98/4
வானவர் திரு நகர் வருவது ஆம் என - யுத்4:41 111/2
மேல் நிறை வானவர் வீசும் பூவொடும் - யுத்4:41 111/3

 மேல்
 
  வானவர்-தம் (2)
மது கைடவர் என்பவர் வானவர்-தம்
 பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் - யுத்2:18 65/1,2
மா மாலியும் நீலனும் வானவர்-தம்
 கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே - யுத்3:20 79/1,2

 மேல்
 
  வானவர்-தன்னை (1)
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த - யுத்2:16 184/4

 மேல்
 
  வானவர்_பிரான் (1)
ஆதி வானவர்_பிரான் அணுகலால் அணி கொள் கார் - பால:20 32/3

 மேல்
 
  வானவர்க்கு (7)
வானவர்க்கு இரங்கி நீர் வளைந்தது ஒத்ததே - பால:7 13/4
மங்கையர் கூட்டத்தோடும் வானவர்க்கு இறைவன் செல்வம் - பால:18 2/3
மன்னர் வானவர் அல்லர் மேல் வானவர்க்கு அரசாம் - அயோ:1 67/1
மறு இலான் அது கூறலும் வானவர்க்கு இறைவன் - கிட்:4 2/1
வாலி மா மகன் வந்தானை வானவர்க்கு இறைவன் என்றார் - யுத்1:9 75/1
வருவர் மற்று இனி பகர்வது என் வானவர்க்கு அரிய - யுத்3:30 29/3
வானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன - யுத்4:33 30/1

 மேல்
 
  வானவர்க்கும் (6)
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம் - அயோ:4 130/3
வண்மையும் மானமும் மேல் வானவர்க்கும் பேர்க்ககிலா - அயோ:14 64/1
மாயாத வானவர்க்கும் மற்று ஒழிந்த மன்னுயிர்க்கும் - ஆரண்:1 52/2
சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும்
 வலியானே யான் பட்ட வலி காண வாராயோ -