<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

வெ-முதல் சொற்கள்
வெ 1
வெஃகல் 1
வெஃகலா 1
வெஃகற்கு 1
வெஃகா 1
வெஃகி 2
வெஃகிய 1
வெஃகினேன் 1
வெஃகும் 1
வெகுண்ட 2
வெகுண்டது 1
வெகுண்டன 2
வெகுண்டனர் 2
வெகுண்டனன் 1
வெகுண்டார் 1
வெகுண்டான் 14
வெகுண்டு 19
வெகுள்வு 1
வெகுளி 24
வெகுளியன் 2
வெகுளியால் 2
வெகுளியாள் 1
வெகுளியான் 4
வெகுளியின் 3
வெகுளியும் 4
வெகுளியை 1
வெகுளியோடு 1
வெகுளியோடும் 1
வெங்கண் 1
வெங்கணாய் 1
வெஞ்சின 1
வெட்ட 1
வெட்டி 1
வெட்டிய 2
வெட்டுதி 1
வெட்டுவ 1
வெடி 1
வெடிக்கின்றது 1
வெடிக்கின்றன 1
வெடித்த 2
வெடித்தலும் 1
வெடித்தன 3
வெடித்திட 3
வெடித்திலன் 1
வெடித்து 2
வெடிப்ப 1
வெடிப்பன 1
வெடிபட 3
வெடியை 1
வெண் 166
வெண்குடை 18
வெண்குடைகளின் 1
வெண்குடையான் 2
வெண்குடையும் 1
வெண்கோடும் 1
வெண்ணிலா 1
வெண்ணெய் 7
வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் 1
வெண்ணெயில் 1
வெண்ணெயின் 1
வெண்ணெயும் 1
வெண்மதி 7
வெண்மை 7
வெண்மையில் 1
வெதிர் 6
வெதிரின் 2
வெதுப்ப 5
வெதுப்பவே 1
வெதுப்பு 1
வெதுப்பும் 5
வெதுப்புறும் 1
வெதுப்பொடு 1
வெதுப்போடு 1
வெதும்ப 2
வெதும்பா 1
வெதும்பி 5
வெதும்பிட 2
வெதும்பிற்றால் 1
வெதும்பிற்று 1
வெதும்பினர் 1
வெதும்பினரால் 1
வெதும்பினள் 2
வெதும்பினன் 2
வெதும்பினார் 1
வெதும்பினாள் 2
வெதும்பினான் 3
வெதும்பு 1
வெதும்புகின்றனர் 1
வெதும்புதல் 1
வெதும்பும் 3
வெதும்புமால் 1
வெதும்புவாயோ 1
வெதும்புவார் 1
வெதும்புவாரும் 1
வெதும்புவாள் 3
வெந்த 15
வெந்தது 5
வெந்ததோ 2
வெந்தவா 1
வெந்தவே 1
வெந்தன 12
வெந்தனர் 1
வெந்தான் 2
வெந்திடாது 1
வெந்திடும் 1
வெந்திலதோ 1
வெந்திலர் 1
வெந்திலா 1
வெந்து 44
வெந்துறு 1
வெந்நிட்டு 1
வெப்பம் 1
வெப்பின் 1
வெப்பினால் 1
வெப்பு 13
வெப்பும் 1
வெப்புற 1
வெப்புறு 1
வெப்புறுகின்றது 1
வெப்பொடு 1
வெப்போ 1
வெம் 869
வெம்_கதிர் 2
வெம்ப 2
வெம்பி 10
வெம்பிய 1
வெம்பியே 1
வெம்பினர் 1
வெம்பினான் 2
வெம்பு 28
வெம்பும் 3
வெம்புற்ற 1
வெம்மை 27
வெம்மைதான் 1
வெம்மையால் 6
வெம்மையான் 5
வெம்மையில் 1
வெம்மையின் 3
வெம்மையினார் 1
வெம்மையும் 1
வெம்மையே 1
வெம்மையை 6
வெம்மையோடு 1
வெய்தாயின 1
வெய்தின் 10
வெய்தினால் 1
வெய்தினின் 2
வெய்து 23
வெய்து_உயிர்க்கும் 1
வெய்து_உயிர்த்தனள் 1
வெய்து_உயிர்த்தனன் 1
வெய்து_உயிர்த்தாள் 2
வெய்து_உயிர்த்தான் 1
வெய்து_உயிர்த்து 2
வெய்து_உயிர்ப்பார் 1
வெய்து_உயிர்ப்பான் 1
வெய்து_உயிர்ப்பு 1
வெய்து_உயிர்ப்போடும் 1
வெய்துற்று 3
வெய்துறு 1
வெய்துறும் 1
வெய்ய 55
வெய்யது 3
வெய்யவர் 8
வெய்யவர்க்கு 1
வெய்யவள் 2
வெய்யவற்கு 1
வெய்யவன் 32
வெய்யவன்-தன்னை 1
வெய்யவனுக்கு 1
வெய்யன் 4
வெய்யன 1
வெய்யார் 1
வெய்யாள் 2
வெய்யான் 2
வெய்யோர் 6
வெய்யோர்-மேல் 1
வெய்யோன் 29
வெயர் 1
வெயர்க்கும் 2
வெயர்த்த 1
வெயர்த்தான் 2
வெயர்த்திலன் 1
வெயர்ப்ப 1
வெயரா 1
வெயில் 85
வெயில்கள் 1
வெயில்கள்-போல் 1
வெயில்களும் 1
வெயிலன 1
வெயிலிடை 1
வெயிலின் 4
வெயிலினும் 2
வெயிலும் 7
வெயிலே 1
வெயிலை 2
வெயிலொடு 3
வெயிலோன் 1
வெரிந் 4
வெரிந்நிடை 1
வெரிநிடை 1
வெரிநில் 2
வெரிநின் 3
வெரிநினும் 1
வெரிநுற 1
வெரிம் 2
வெரீஇ 6
வெரு 6
வெருக்கொடு 1
வெருக்கொண்டு 1
வெருக்கொள 2
வெருண்டார் 1
வெருண்டு 1
வெருவ 3
வெருவந்து 1
வெருவர 5
வெருவரு 4
வெருவரும் 5
வெருவல் 6
வெருவலம் 1
வெருவலன் 1
வெருவலுற்ற 1
வெருவலுற்றன 1
வெருவலுற்றார் 2
வெருவலென் 1
வெருவலை 1
வெருவலொடு 1
வெருவலோடும் 1
வெருவன்-மின் 2
வெருவா 1
வெருவாதிருந்தோம் 1
வெருவாது 1
வெருவி 22
வெருவிட 2
வெருவிய 1
வெருவிற்று 1
வெருவின 1
வெருவினர் 2
வெருவினான் 1
வெருவினென் 1
வெருவு 2
வெருவுகின்றன 1
வெருவுகின்றார் 1
வெருவுகின்றான் 1
வெருவுதி 1
வெருவும் 2
வெருவுவ 1
வெருவுவென் 1
வெருவுற்றது 1
வெருவுற 4
வெருவுறும் 2
வெருளும் 2
வெல் 4
வெல்க 5
வெல்குதும் 1
வெல்குவர் 2
வெல்குவேன் 1
வெல்ல 15
வெல்லப்பட்டார் 1
வெல்லல் 2
வெல்லல்-பாலனோ 1
வெல்லலாம் 5
வெல்லவும் 3
வெல்லற்கு 1
வெல்லா 2
வெல்லாது 2
வெல்லார் 1
வெல்லான் 1
வெல்லின் 1
வெல்லினும் 3
வெல்லுதல் 1
வெல்லுதி 1
வெல்லுதும் 1
வெல்லும் 19
வெல்லும்படி 1
வெல்லுமா 2
வெல்லுமால் 2
வெல்லுமாறு 1
வெல்லுமோ 3
வெல்லோம் 2
வெல்வது 7
வெல்வதும் 2
வெல்வதே 1
வெல்வர் 3
வெல்வரோ 3
வெல்வன் 1
வெல்வாய் 3
வெல்வார் 4
வெல்வான் 2
வெல்வானும் 1
வெல்விக்க 1
வெல்விக்கை 1
வெல்வித்தான் 1
வெல்வித்தும் 1
வெல்வென் 2
வெல 2
வெலப்படாய் 1
வெலப்படான் 1
வெலற்கு 9
வெலற்கு_அரு 2
வெவ் 74
வெவ்விது 1
வெவ்விய 5
வெவ்வியது 2
வெவ்வியர் 1
வெவ்வேறு 11
வெவ்வேறே 1
வெள் 34
வெள்_அணி 1
வெள்க 5
வெள்காது 1
வெள்காரோ 1
வெள்கி 4
வெள்கிடும் 1
வெள்கிய 2
வெள்கினான் 2
வெள்கு 1
வெள்குகின்றார் 1
வெள்குதியோ 1
வெள்குதுமேல் 1
வெள்கும் 2
வெள்குவாய் 1
வெள்குற 1
வெள்ள 33
வெள்ளடை 2
வெள்ளத்தவை 1
வெள்ளத்தாரும் 1
வெள்ளத்தால் 2
வெள்ளத்திடை 2
வெள்ளத்தில் 1
வெள்ளத்தின் 5
வெள்ளத்தின்-மேல் 1
வெள்ளத்து 26
வெள்ளத்துள் 2
வெள்ளத்துள்ளோர் 1
வெள்ளத்தே 1
வெள்ளத்தையும் 1
வெள்ளத்தோடும் 3
வெள்ளத்தோரும் 2
வெள்ளம் 119
வெள்ளமும் 12
வெள்ளமே 5
வெள்ளாட்டு 1
வெள்ளி 39
வெள்ளி_பொருப்பும் 1
வெள்ளிடை 12
வெள்ளிடையில் 1
வெள்ளிமலை 2
வெள்ளிய 7
வெள்ளியங்கிரி 1
வெள்ளியங்கிரியினை 1
வெள்ளியங்கிரியும் 1
வெள்ளியங்கிரியை 1
வெள்ளியங்குன்று 1
வெள்ளியம் 1
வெள்ளியின் 3
வெள்ளியும் 2
வெள்ளியை 1
வெள்ளியோர்க்கு 1
வெள்ளிலை 1
வெள்ளை 10
வெளி 26
வெளி-கண் 1
வெளி-காறும் 1
வெளிக்கு 1
வெளிகள் 2
வெளித்து 3
வெளிது 1
வெளிநின்றே 1
வெளிப்பட்ட 1
வெளிப்பட்டு 3
வெளிப்பட 6
வெளிப்படல் 1
வெளிப்படாது 1
வெளிப்படு 1
வெளிப்படுகின்ற 1
வெளிப்படும் 1
வெளிபடுத்து 1
வெளிய 1
வெளியவும் 1
வெளியற்று 1
வெளியன் 1
வெளியாரும் 1
வெளியிடை 1
வெளியில் 2
வெளியிற்று 1
வெளியோ 1
வெளியோடு 1
வெளிறு 5
வெளுத்த 3
வெளுத்தாய் 1
வெளுப்ப 1
வெளுப்பன 1
வெற்பதோ 1
வெற்பிடை 1
வெற்பில் 2
வெற்பின் 3
வெற்பினால் 1
வெற்பினின் 1
வெற்பினை 2
வெற்பினோடு 1
வெற்பு 24
வெற்பு_இனங்களை 1
வெற்பு_இனம் 4
வெற்பும் 4
வெற்பை 3
வெற்பொடும் 2
வெற்ற 3
வெற்றி 45
வெற்றிடம் 1
வெற்றிதான் 1
வெற்றியர் 2
வெற்றியன் 2
வெற்றியாய் 1
வெற்றியான் 1
வெற்றியின் 1
வெற்றியினாய் 1
வெற்றியும் 2
வெற்றியே 1
வெற்றியோ 1
வெற்று 2
வெறி 12
வெறித்த 1
வெறித்தது 1
வெறித்தார் 1
வெறித்து 4
வெறிதாய் 1
வெறிது 3
வெறிதே 1
வெறிந்த 2
வெறிப்பு 1
வெறிய 1
வெறியர் 2
வெறியவும் 1
வெறியன 2
வெறியா-முன் 1
வெறியும் 1
வெறியே 2
வெறியோடும் 1
வெறு 2
வெறுக்க 1
வெறுக்கை 5
வெறுக்கையாலே 1
வெறுக்கையும் 1
வெறுங்கையான் 1
வெறுத்த 5
வெறுத்தனர் 1
வெறுத்தனள் 1
வெறுத்தனன் 1
வெறுத்தனையோ 1
வெறுத்தாய் 1
வெறுத்து 8
வெறுத்தும் 1
வெறுப்பன 1
வெறுப்பு 2
வெறும் 12
வெறுமை 4
வெறுமைகள் 1
வெறுமைய 1
வெறுமையின் 1
வெறுமையே 1
வெறுமையை 1
வெறுவிது 4
வெறுவியர் 1
வென்ற 31
வென்றது 11
வென்றதும் 1
வென்றபடி 1
வென்றமை 1
வென்றமைக்கு 1
வென்றவர் 3
வென்றவரின் 1
வென்றவள் 1
வென்றவன் 14
வென்றவால் 1
வென்றன 2
வென்றனென் 2
வென்றாய் 7
வென்றார் 6
வென்றால் 1
வென்றான் 15
வென்றானும் 2
வென்றானே 1
வென்றானை 2
வென்றி 89
வென்றி-மேல் 1
வென்றிக்கு 1
வென்றிகொண்டோ 1
வென்றிடினும் 1
வென்றிடுவர் 1
வென்றியது 2
வென்றியர் 1
வென்றியன் 4
வென்றியாய் 4
வென்றியால் 2
வென்றியான் 5
வென்றியானும் 1
வென்றியிர் 1
வென்றியின் 3
வென்றியும் 2
வென்றியே 2
வென்றியை 3
வென்றிருந்தான்-அரோ 1
வென்றிலர் 1
வென்றிலரால் 1
வென்றிலென் 2
வென்றிலேன் 1
வென்று 60
வென்றும் 2
வென்றும்_இலென் 1
வென்றுளர் 1
வென்றுளார் 1
வென்றுளான் 1
வென்றுளேற்கு 1
வென்றுளோரை 1
வென்றேம் 1
வென்றேன் 3
வென்றோ 1
வென்றோம் 1
வென்றோர் 2
வென்றோரும் 1
வென்றோன் 1
வென்னில் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  வெ (1)
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் - ஆரண்:10 166/2

 மேல்
 
  வெஃகல் (1)
மெய்யன வழங்கல் யாவும் மேவின வெஃகல் இன்மை - கிட்:9 11/3

 மேல்
 
  வெஃகலா (1)
வேதமும் வேதியர் அருளும் வெஃகலா
 சேதன மன் உயிர் தின்னும் தீவினை - ஆரண்:12 49/1,2

 மேல்
 
  வெஃகற்கு (1)
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் - கிட்:9 10/1

 மேல்
 
  வெஃகா (1)
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா
 பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் - யுத்3:27 164/3,4

 மேல்
 
  வெஃகி (2)
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி
 அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் - அயோ:13 57/1,2
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி - சுந்:9 63/1

 மேல்
 
  வெஃகிய (1)
வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் - அயோ:11 104/4

 மேல்
 
  வெஃகினேன் (1)
புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன் - யுத்3:22 191/1

 மேல்
 
  வெஃகும் (1)
முறை அறிந்து அவாவை நீக்கி முனிவுழி முனிந்து வெஃகும்
 இறை அறிந்து உயிர்க்கு நல்கும் இசை கெழு வேந்தன் காக்க - பால:2 19/1,2

 மேல்
 
  வெகுண்ட (2)
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் - அயோ:1 8/1
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் - கிட்:10 98/2

 மேல்
 
  வெகுண்டது (1)
விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் - அயோ:4 129/4

 மேல்
 
  வெகுண்டன (2)
விரி இருள் இரண்டு கூறாய் வெகுண்டன அதனை நோக்கி - பால:2 17/3
வென்றி அம் திசை யானை வெகுண்டன
 ஒன்றை ஒன்று முனிந்தன ஒத்தனர் - யுத்4:37 26/1,2

 மேல்
 
  வெகுண்டனர் (2)
வெகுண்டனர் வியந்தனர் விழுந்தனர் எழுந்தார் - சுந்:8 29/1
விழுந்தனர் சுழன்றனர் வெகுண்டனர் திரிந்தார் - யுத்1:12 16/1

 மேல்
 
  வெகுண்டனன் (1)
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி - யுத்1:9 19/3

 மேல்
 
  வெகுண்டார் (1)
வில்லர் வெகுண்டார்
 பல் அதிகார - சுந்:13 44/2,3

 மேல்
 
  வெகுண்டான் (14)
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை - ஆரண்:7 22/3
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான்
 கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் - ஆரண்:9 1/3,4
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 13/4
விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் - யுத்1:3 50/4
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான்
 திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் - யுத்1:3 98/3,4
ஒட்டி கொல்ல உணர்ந்து வெகுண்டான்
 விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் - யுத்1:3 100/1,2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான்
 அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி - யுத்1:5 62/1,2
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் - யுத்1:11 19/4
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் - யுத்2:18 237/4
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான்
 ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் - யுத்2:18 240/3,4
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான்
 எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் - யுத்2:18 246/3,4
வில் இலங்கிய வீரரை நோக்கினன் வெகுண்டான்
 சொல் விலங்கலன் சொல்லினன் இராவணன் தோன்றல் - யுத்3:22 58/3,4
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் - யுத்3:27 125/4
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் - யுத்4:32 35/4

 மேல்
 
  வெகுண்டு (19)
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய - பால:17 1/1
வேதனை கூனி பின் வெகுண்டு நோக்கியே - அயோ:2 61/1
வில்லும் சுமக்க பிறந்தேன் வெகுண்டு என்னை என்றான் - அயோ:4 135/4
மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ - ஆரண்:1 42/2
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் - ஆரண்:6 126/1
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் - ஆரண்:7 7/3
விட வாள் எயிறு அன்று எனின் என்னை வெகுண்டு மாலை - ஆரண்:10 134/3
இ இராகவன் வெகுண்டு எழும் இரா அனையன் ஆம் - கிட்:3 9/3
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு
 எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் - கிட்:10 52/1,2
வேதியாத பொழுது வெகுண்டு அவண் - கிட்:11 8/2
வில் மாண் கொலை வாளியின் என்று வெகுண்டு நின்றான் - சுந்:4 87/4
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு - சுந்:8 23/3
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் - சுந்:11 27/4
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா - யுத்2:15 70/4
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ - யுத்2:15 84/1
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு
 ஆழி பெரும் தேரை அழித்தனனால் - யுத்3:20 70/2,3
வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும் - யுத்3:20 85/1
வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் - யுத்3:27 97/1
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய - யுத்4:37 200/1

 மேல்
 
  வெகுள்வு (1)
விழைவு நீங்கிய மேன்மையர் ஆயினும் கீழ்மையர் வெகுள்வு உற்றால் - சுந்:2 196/1

 மேல்
 
  வெகுளி (24)
உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ - பால:5 49/4
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் - பால:6 11/2
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் - ஆரண்:6 126/1
வில் இழந்து அனைவரும் வெகுளி மீக்கொள - ஆரண்:7 107/1
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் - ஆரண்:10 119/2
என்றலும் எழுந்து புல்லி ஏறிய வெகுளி நீங்கி - ஆரண்:11 33/1
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க - ஆரண்:12 56/1
மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் - ஆரண்:12 62/4
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் - கிட்:3 52/4
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் - கிட்:11 126/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி - சுந்:10 1/1
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் - சுந்:11 1/2
விடம் அல விழி எனும் வெகுளி கண்ணினர் - யுத்1:5 28/1
வென்றியும் கொடுத்தாய் அந்தோ கெடுத்தது உன் வெகுளி என்றான் - யுத்1:12 27/4
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க - யுத்2:17 64/2
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் - யுத்2:18 195/4
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி - யுத்2:18 225/2
ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று - யுத்2:18 261/2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் - யுத்2:19 72/1
வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி - யுத்2:19 170/2
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க - யுத்3:27 180/1
உலவை காடு உறு தீ என வெகுளி பெற்றுடையார் - யுத்3:30 12/4
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் - யுத்4:37 132/3
விழுத்தினன் சிரம் எனும் வெகுளி மீக்கொள - யுத்4:37 154/1

 மேல்
 
  வெகுளியன் (2)
அன்ன ஓர் வெகுளியன் அமரர் ஆதியர் - சுந்:12 64/1
ஓங்கி உற்று எரியாநின்ற வெகுளியன் உயிர்ப்பன் தீயன் - யுத்2:19 184/2

 மேல்
 
  வெகுளியால் (2)
மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ - கிட்:11 95/4
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி - யுத்3:28 3/2

 மேல்
 
  வெகுளியாள் (1)
ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும் உள்ளத்தாள் - அயோ:2 47/2

 மேல்
 
  வெகுளியான் (4)
என்னும் அளவில் எரிந்து வீங்கி எழுந்த வெகுளியான்
 உன்ன உன்ன உதிர குமிழி விழியூடு உமிழ்கின்றான் - சுந்:8 51/1,2
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை - யுத்1:6 56/3
எழுந்து எரி வெகுளியான் இரு மருங்கினும் - யுத்2:18 1/2
தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும் - யுத்2:19 121/2

 மேல்
 
  வெகுளியின் (3)
மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் - அயோ:2 48/2
முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் - ஆரண்:10 34/4
விற்கு உரியார் இ தன்மை வெகுளியின் விரைவின் எய்த - கிட்:11 86/3

 மேல்
 
  வெகுளியும் (4)
காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ - பால:5 45/1
வீரர் வீரனும் முறுவலும் வெகுளியும் வீங்க - சுந்:11 34/3
காமமும் வெகுளியும் முதல கண்ணிய - யுத்1:3 73/1
மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் - யுத்3:27 59/4

 மேல்
 
  வெகுளியை (1)
மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் - ஆரண்:3 8/3

 மேல்
 
  வெகுளியோடு (1)
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி - யுத்4:34 11/2

 மேல்
 
  வெகுளியோடும் (1)
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட - யுத்4:37 10/3

 மேல்
 
  வெங்கண் (1)
வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் - பால:21 38/4

 மேல்
 
  வெங்கணாய் (1)
வெங்கணாய் புன் தொழில் விலக்கி மேற்கொளாய் - சுந்:3 122/2

 மேல்
 
  வெஞ்சின (1)
வெஞ்சின கூற்றை மாற்றும் மேன்மையின் மேன்மை உண்டோ - யுத்1:4 112/4

 மேல்
 
  வெட்ட (1)
வேய்ந்த வாளொடு வேல் இடை மிடைந்தன வெட்ட
 ஓய்ந்துளார் சிலர் உலந்தனர் உதிர நீர் ஆற்றில் - ஆரண்:7 137/1,2

 மேல்
 
  வெட்டி (1)
வெட்டி தரை இட்டு இரு வில்லினரை - யுத்2:18 12/3

 மேல்
 
  வெட்டிய (2)
வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கும் தீயினன் - அயோ:13 9/2
வெட்டிய தலையன நரம்பு வீச மேல் - யுத்2:19 42/1

 மேல்
 
  வெட்டுதி (1)
வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் - யுத்3:20 15/3

 மேல்
 
  வெட்டுவ (1)
மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் - பால:3 43/2

 மேல்
 
  வெடி (1)
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் - யுத்3:22 53/3

 மேல்
 
  வெடிக்கின்றது (1)
வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் - யுத்2:19 277/2

 மேல்
 
  வெடிக்கின்றன (1)
வெடிக்கின்றன திசை யாவையும் விழுகின்றன இடி வந்து - யுத்3:27 110/1

 மேல்
 
  வெடித்த (2)
வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் - சுந்:13 10/3
வெடித்த வாய்-தொறும் பொங்கின மீ செல - யுத்3:29 9/4

 மேல்
 
  வெடித்தலும் (1)
வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி - சுந்:1 11/1

 மேல்
 
  வெடித்தன (3)
கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் - சுந்:2 202/4
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் - சுந்:2 216/2
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் - யுத்2:19 102/2

 மேல்
 
  வெடித்திட (3)
வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட
 ஆர்த்த சங்கம் அறைந்த முரசமே - யுத்2:15 99/3,4
வேர்த்த அண்டத்தை வெடித்திட பொலிந்தது மேன்மேல் - யுத்3:31 19/4
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட
 அண்ட சங்கத்து அமரர்-தம் ஆர்ப்பு எலாம் - யுத்4:37 28/2,3

 மேல்
 
  வெடித்திலன் (1)
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் - யுத்3:26 56/3

 மேல்
 
  வெடித்து (2)
வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ - யுத்2:15 67/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் - யுத்4:35 29/2

 மேல்
 
  வெடிப்ப (1)
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப
 பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் - யுத்4:35 28/1,2

 மேல்
 
  வெடிப்பன (1)
அண்டங்கள் வெடிப்பன என்ன அடித்தான் - யுத்2:18 237/2

 மேல்
 
  வெடிபட (3)
வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் - கிட்:7 79/1
வெடிபட அதிருமால் உதிரும் மீன் எலாம் - சுந்:3 43/4
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் - சுந்:11 36/3

 மேல்
 
  வெடியை (1)
வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த - யுத்3:31 22/3

 மேல்
 
  வெண் (166)
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி - பால:2 8/3
வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் - பால:2 12/1
தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும் - பால:2 28/1
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை - பால:2 37/3
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை - பால:3 26/2
கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன - பால:3 36/3
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல் - பால:3 69/2
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற - பால:5 107/3
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா - பால:7 8/3
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே - பால:10 28/4
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் - பால:10 70/4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் - பால:10 71/4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் - பால:10 71/4
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன் - பால:10 74/1
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் - பால:10 74/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் - பால:10 74/2
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே - பால:10 76/4
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் - பால:10 78/1
பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை - பால:11 12/3
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் - பால:12 20/3
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி - பால:13 37/2
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் - பால:13 39/3
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் - பால:14 12/3
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று - பால:14 65/1
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் - பால:15 18/1
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் - பால:15 18/4
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் - பால:15 19/4
மீன் எனும் பிடிகளோடும் விளங்கும் வெண் மதி நல் வேழம் - பால:16 4/1
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு - பால:16 42/3
மெய் போதின் நங்கைக்கு அணி அன்னவள் வெண் பளிங்கில் - பால:17 13/1
வேயும் செய்கை வெறுத்தனர் வெண் திரை - பால:17 39/3
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் - பால:19 1/1
கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் - பால:19 4/2
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே - பால:20 9/3
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி - பால:22 1/3
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் - பால:22 9/3
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி - பால:23 54/2
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே - பால:23 62/4
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா - பால:23 65/2
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ - அயோ:2 31/4
தூ மழை தரளத்தின் தோம் இல் வெண் மழை - அயோ:2 43/2
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் - அயோ:2 52/2
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண்
 சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே - அயோ:3 64/3,4
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க - அயோ:3 76/1
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி - அயோ:3 79/3
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ - அயோ:4 97/1
வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி - அயோ:4 144/1
வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் - அயோ:4 226/2
தருமத்தின் வதனம் என்ன பொலிந்தது தனி வெண் திங்கள் - அயோ:6 2/4
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் - அயோ:6 4/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற - அயோ:7 18/1
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் - அயோ:7 19/3
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ - அயோ:8 30/2
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன - அயோ:11 79/3
வெண் மதி மீச்செல மேகம் ஊர்ந்து என - அயோ:12 31/1
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண்
 பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து - ஆரண்:1 19/1,2
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக - ஆரண்:1 22/1
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் - ஆரண்:2 6/2
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் - ஆரண்:2 10/3
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் - ஆரண்:13 26/4
விண் தலம் விளக்கும் செவ்வி வெண் மதி விரிந்தது அன்றே - ஆரண்:14 6/4
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் - ஆரண்:14 8/2
முரண் தொகு முழை நுழை முழு வெண் திங்களை - ஆரண்:15 14/3
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா - கிட்:3 32/4
ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த - கிட்:4 6/3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர - கிட்:4 10/4
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி - கிட்:7 8/2
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி - கிட்:7 19/3
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல - கிட்:7 59/3
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் - கிட்:10 40/4
விலங்கி மெல் இயல் வெண் நகை வெள் வளை - கிட்:11 44/1
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் - கிட்:11 50/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் - கிட்:11 101/2
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர - கிட்:11 101/3
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின - கிட்:11 121/4
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் - கிட்:12 23/1
வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே - கிட்:13 53/3
முன் நாளில் முளை வெண் திங்கள் முழுநாளும் குறையே ஆகி - கிட்:13 56/3
வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக - கிட்:15 12/3
சால் அடி தரும் சாலியின் வெண் முளை - கிட்:15 40/3
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி - கிட்:15 44/2
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் - கிட்:16 1/2
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:1 2/3
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை - சுந்:2 52/1
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை - சுந்:2 52/1
கொற்ற வெண்குடை என குளிர் வெண் திங்களே - சுந்:2 52/4
தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை - சுந்:2 53/1
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே - சுந்:2 53/4
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா - சுந்:2 54/2
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின - சுந்:2 56/2
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா - சுந்:2 57/1
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து - சுந்:2 117/2
விரிந்தன நரந்தம் முதல் வெண் மலர் வளாகத்து - சுந்:2 161/1
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி - சுந்:2 181/3
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் - சுந்:2 206/2
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை - சுந்:2 207/1
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி - சுந்:2 210/1
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க - சுந்:2 210/2
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர - சுந்:3 79/4
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த - சுந்:3 81/1
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ - சுந்:3 87/2
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப - சுந்:3 89/3
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க - சுந்:3 89/4
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி - சுந்:3 147/2
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் - சுந்:4 51/4
மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே - சுந்:4 52/4
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை - சுந்:4 105/3
உலைந்து விழும் மீனினொடு வெண் மலர் உதிர்ந்த - சுந்:6 12/4
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் - சுந்:6 32/3
கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் - சுந்:7 7/4
வானயாற்று வெண் திரை என வரம்பு_இல பரந்த - சுந்:9 7/4
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு - சுந்:10 5/1
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி - சுந்:11 40/2
பந்தி வெண் முத்தின் அணிகலன் முழுநிலா பரப்ப - சுந்:12 42/2
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய - யுத்1:2 100/2
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு - யுத்1:3 97/1
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் - யுத்1:3 98/1
விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் வெண் கடல் - யுத்1:4 15/2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் - யுத்1:4 28/2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் - யுத்1:4 28/2
வரும் திசை நோக்கி ஓர் மழலை வெண் குருகு - யுத்1:4 29/3
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் - யுத்1:4 31/4
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட - யுத்1:4 130/3
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் - யுத்1:4 133/1
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் - யுத்1:5 6/4
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற - யுத்1:6 39/3
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் - யுத்1:8 19/3
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் - யுத்1:9 19/2
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:9 20/4
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:10 17/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன - யுத்1:11 8/2
கரு மணி கண்டத்தான் தன் சென்னியில் கறை வெண் திங்கள் - யுத்1:12 46/1
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே - யுத்2:15 14/4
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை - யுத்2:15 103/3
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை - யுத்2:15 210/3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி - யுத்2:16 315/3
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச - யுத்2:17 8/3
தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண்
 கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் - யுத்2:18 23/3,4
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா - யுத்2:18 75/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு - யுத்2:18 105/1
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை - யுத்2:18 105/3
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய - யுத்2:18 106/2
முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம் - யுத்2:18 184/2
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச - யுத்3:20 24/2
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற - யுத்3:22 77/2
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் - யுத்3:22 142/4
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் - யுத்3:25 4/4
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி - யுத்3:25 5/1
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற - யுத்3:25 7/2
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி - யுத்3:26 20/3
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண்
 பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் - யுத்3:27 29/2,3
ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால் - யுத்3:27 36/3
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் - யுத்3:27 118/2
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் - யுத்3:29 50/1
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே - யுத்3:31 123/4
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை - யுத்3:31 128/3
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட - யுத்4:33 8/2
கன்னம் மூலத்து அற்றன வெண் சாமரை காணீர் - யுத்4:33 13/2
ஓளிம் முற்றாது உற்று உயர் வேழத்து ஒளிர் வெண் கோடு - யுத்4:33 14/1
நாளின் முற்றா வெண் பிறை போலும் நமரங்காள் - யுத்4:33 14/4
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி - யுத்4:33 19/3
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை - யுத்4:33 21/3
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் - யுத்4:37 29/4
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய - யுத்4:37 78/2
வீர விற்கை இராமற்கு வெண் நகை - யுத்4:37 177/2
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற - யுத்4:42 16/2

 மேல்
 
  வெண்குடை (18)
ஆளும் அன்னம் வெண்குடை குலங்களா அரும் கரா - பால:3 18/1
முரசு இனம் கறங்கிட முத்த வெண்குடை
 விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர - பால:5 94/1,2
பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால் - பால:14 27/2
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் - பால:14 77/4
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் - பால:20 1/2
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் - பால:20 7/1
வெம் கண் ஆனையினான் தனி வெண்குடை
 திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் - பால:21 51/1,2
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என - பால:23 40/1
சந்திரற்கு உவமை-செய் தரள வெண்குடை
 அந்தரத்து அளவும் நின்று அளிக்கும் ஆணையான் - அயோ:1 3/1,2
முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார் - அயோ:1 75/3
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை
 செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி - அயோ:14 22/1,2
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை - ஆரண்:7 119/1
கொற்ற வெண்குடை என குளிர் வெண் திங்களே - சுந்:2 52/4
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க - சுந்:3 89/4
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப - சுந்:12 37/2
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு - சுந்:12 42/3
கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் - யுத்2:15 242/3
பரந்த வெண்குடை சாமரை நெடும் கொடி பதாகை - யுத்2:16 248/1

 மேல்
 
  வெண்குடைகளின் (1)
நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் - பால:20 14/4

 மேல்
 
  வெண்குடையான் (2)
குருசில் சிந்தையை மனக்கொண்ட கொற்ற வெண்குடையான்
 தருதி இ வரம் என சொலி உயிர் உற தழுவி - அயோ:1 70/1,2
மேல் நின்று என நின்று ஒளிர் வெண்குடையான் - ஆரண்:2 7/4

 மேல்
 
  வெண்குடையும் (1)
குழைக்கின்ற கவரி இன்றி கொற்ற வெண்குடையும் இன்றி - அயோ:4 1/1

 மேல்
 
  வெண்கோடும் (1)
அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண் - பால:1 7/2

 மேல்
 
  வெண்ணிலா (1)
பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் - அயோ:6 4/4

 மேல்
 
  வெண்ணெய் (7)
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய்
 அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே - பால:1 13/3,4
மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய்
 அண்ணல்-தன் சொல்லே அன்ன படைக்கலம் அருளினானே - பால:8 1/3,4
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் - பால:10 73/4
வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் - ஆரண்:6 71/4
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே - ஆரண்:10 85/4
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் - யுத்2:19 263/2
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை - யுத்4:42 16/3

 மேல்
 
  வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் (1)
சடையன் வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் தந்ததே - பால:0 11/4

 மேல்
 
  வெண்ணெயில் (1)
விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில்
 தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் - யுத்1:8 9/3,4

 மேல்
 
  வெண்ணெயின் (1)
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் - யுத்3:20 18/4

 மேல்
 
  வெண்ணெயும் (1)
செறி நறும் தயிரும் பாலும் வெண்ணெயும் சேந்த நெய்யும் - பால:1 15/1

 மேல்
 
  வெண்மதி (7)
விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ - பால:16 42/2
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை - பால:16 43/1
சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் - பால:17 22/1
வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி - பால:19 14/2
மீன் எலாம் தன் பின் வர வெண்மதி
 வான் நிலா உற வந்தது மானவே - பால:21 44/3,4
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற - பால:24 11/2
வேதியா இறுவதே அன்றி வெண்மதி
 பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ - பால:24 37/3,4

 மேல்
 
  வெண்மை (7)
திங்களும் கரிது என வெண்மை தீற்றிய - பால:3 26/1
விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின - ஆரண்:7 52/3
வெண்மை நீங்கிய புகழ் விரிந்தது என்னவே - சுந்:2 44/4
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற - சுந்:2 106/2
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி - சுந்:2 109/1
ஊரும் வெண்மை உவா மதி கீழ் உயர் - யுத்2:15 98/3
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர - யுத்3:25 15/2

 மேல்
 
  வெண்மையில் (1)
காணுதற்கு இனிய நீள வெண்மையில் கருமை காட்டி - யுத்1:4 131/3

 மேல்
 
  வெதிர் (6)
வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து - பால:19 49/1
வெதிர் கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை - அயோ:7 12/2
வெதிர் பொரும் தோளினானை நாடுதல் விழுமிது என்றான் - ஆரண்:15 55/3
வெதிர் கொள் குன்று எலாம் வேரொடும் வாங்கி மேதினியை - யுத்1:11 33/1
வெதிர் நெடும் கானம் என்ன வேகின்ற மனத்தன் மெய்யன் - யுத்2:19 200/3
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் - யுத்3:27 95/1

 மேல்
 
  வெதிரின் (2)
வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம் - யுத்1:6 27/2
வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் - யுத்2:19 161/4

 மேல்
 
  வெதுப்ப (5)
வெம்பு உறு மனத்து அனல் வெதுப்ப மென் மலர் - பால:10 49/3
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் - ஆரண்:14 8/2
மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான் - ஆரண்:14 13/3
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் - ஆரண்:14 99/3
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் - யுத்1:6 55/3

 மேல்
 
  வெதுப்பவே (1)
வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே - பால:18 24/4

 மேல்
 
  வெதுப்பு (1)
வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் - ஆரண்:6 73/4

 மேல்
 
  வெதுப்பும் (5)
வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை - ஆரண்:10 101/2
கூலத்து ஆர் உலகம் எல்லாம் குளிர்ப்பொடு வெதுப்பும் நீங்க - ஆரண்:10 104/1
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும்
 சீலம் அழிவுற்ற புனல் உற்று உருவு செப்பின் - கிட்:10 72/1,2
வில்லியை திரு மனம் வெதுப்பும் வேட்கையால் - யுத்1:5 4/2
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் - யுத்2:18 190/1

 மேல்
 
  வெதுப்புறும் (1)
உற வெதுப்புறும் கொடும் தொழில் வேனிலான் ஒழிய - கிட்:10 42/1

 மேல்
 
  வெதுப்பொடு (1)
குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் - பால:21 16/4

 மேல்
 
  வெதுப்போடு (1)
வீங்கினள் மெலிந்தனள் குளிர்ந்தனள் வெதுப்போடு
 ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமே - சுந்:4 66/3,4

 மேல்
 
  வெதும்ப (2)
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் - ஆரண்:10 115/3
விழுந்து புரள் தீவினை நிலத்தொடு வெதும்ப
 தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள - யுத்4:36 27/1,2

 மேல்
 
  வெதும்பா (1)
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் - பால:17 17/4

 மேல்
 
  வெதும்பி (5)
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் - சுந்:6 50/3
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் - சுந்:14 47/2
வேண்ட இல்லை என்று ஒளித்ததாம் என மனம் வெதும்பி
 நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் - யுத்1:6 5/2,3
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் - யுத்2:19 216/1
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி
 புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் - யுத்3:22 201/3,4

 மேல்
 
  வெதும்பிட (2)
வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் - சுந்:13 10/3
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி - யுத்2:16 205/3

 மேல்
 
  வெதும்பிற்றால் (1)
விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு - யுத்4:40 70/3

 மேல்
 
  வெதும்பிற்று (1)
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே - ஆரண்:10 85/4

 மேல்
 
  வெதும்பினர் (1)
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து - யுத்3:27 164/1

 மேல்
 
  வெதும்பினரால் (1)
விளைத்தார் இமையோர்கள் வெதும்பினரால் - யுத்3:31 191/4

 மேல்
 
  வெதும்பினள் (2)
வீசவீச வெதும்பினள் மென் முலை - பால:10 80/3
வேர்த்தனள் வெதும்பினள் மெலிந்து சோர்ந்தனள் - பால:19 54/3

 மேல்
 
  வெதும்பினன் (2)
வேர்த்து உயிர் குலைய மேனி வெதும்பினன் அமரர் வேந்தன் - சுந்:11 4/2
விழிப்பு இலன் மேனி சால வெதும்பினன் ஈசன் வேலும் - யுத்2:19 274/2

 மேல்
 
  வெதும்பினார் (1)
வேர்த்து நெஞ்சமும் வெதும்பினார் வினை அறு முனிவர் - யுத்2:15 202/2

 மேல்
 
  வெதும்பினாள் (2)
நின்று நின்று உயிர்த்து நெஞ்சம் வெதும்பினாள் நெருப்பை மீள - யுத்2:17 29/3
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள்
 எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் - யுத்3:23 9/1,2

 மேல்
 
  வெதும்பினான் (3)
மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான்
 வேண்டுமோ எனக்கு இன்னமும் வில் என்பான் - ஆரண்:14 13/3,4
வேர்த்தன என்கு எனோ வெதும்பினான் என்கோ - கிட்:6 9/3
விளைந்தவாறு உணர்கிலாதான் ஏங்கினான் வெதும்பினான் மெய் - யுத்3:24 3/1

 மேல்
 
  வெதும்பு (1)
மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி - அயோ:3 58/3

 மேல்
 
  வெதும்புகின்றனர் (1)
வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர்
 அனல் வரு கானகத்து அமுது அளாவிய - ஆரண்:3 4/2,3

 மேல்
 
  வெதும்புதல் (1)
விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல் - சுந்:3 5/1

 மேல்
 
  வெதும்பும் (3)
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி - சுந்:2 210/1
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு - யுத்1:1 9/3
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் - யுத்4:37 209/2

 மேல்
 
  வெதும்புமால் (1)
விட்டு அழைக்கும் உழைக்கும் வெதும்புமால் - யுத்3:29 14/4

 மேல்
 
  வெதும்புவாயோ (1)
வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ
 பொன்றினள் சீதை இன்றே புரவல புதல்வன் தன்னை - யுத்3:29 60/2,3

 மேல்
 
  வெதும்புவார் (1)
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் - சுந்:12 47/3

 மேல்
 
  வெதும்புவாரும் (1)
மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் - சுந்:2 179/4

 மேல்
 
  வெதும்புவாள் (3)
வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே - பால:18 24/4
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் - சுந்:3 19/4
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் - சுந்:3 22/4

 மேல்
 
  வெந்த (15)
வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப - அயோ:3 24/2
வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் - ஆரண்:6 73/4
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த
 புண்ணினூடு உறு வேல் என மனம் மிக புழுங்கி - ஆரண்:13 78/2,3
வெந்த வல் இரும்பிடை நெடும் கூடங்கள் வீழ்ப்ப - கிட்:7 54/1
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் - கிட்:10 71/3
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில் - சுந்:6 10/1
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் - யுத்2:16 101/1
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப - யுத்2:16 193/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த
 செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் - யுத்3:20 18/3,4
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் - யுத்3:22 28/3
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி - யுத்3:22 54/4
மேயின வடுவின் நின்ற வேதனை களைய வெந்த
 தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் - யுத்3:26 74/3,4
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் - யுத்3:29 10/4
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் - யுத்3:31 89/2
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த
 தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் - யுத்4:33 15/3,4

 மேல்
 
  வெந்தது (5)
தரையும் வெந்தது பொன் எனும் தன்மையால் - சுந்:13 12/4
வினை இலாமையின் வெந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை - சுந்:13 37/4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் - சுந்:13 38/4
ஆனவள் கற்பினால் வெந்தது அல்லது ஓர் - யுத்1:2 75/3
வில்லை நோக்கவும் வெந்தது வேலையே - யுத்1:9 59/4

 மேல்
 
  வெந்ததோ (2)
விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ - பால:7 19/2
வெந்ததோ இலங்கையோடு அரக்கர் வெம்மையும் - யுத்1:2 39/4

 மேல்
 
  வெந்தவா (1)
விலங்கல் வெந்தவா வேறு இனி விளம்புவது எவனோ - யுத்1:5 66/1

 மேல்
 
  வெந்தவே (1)
விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே - யுத்1:6 41/4

 மேல்
 
  வெந்தன (12)
மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன
 போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் - ஆரண்:6 77/2,3
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் - கிட்:5 1/2
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ - சுந்:4 79/4
மகர வேலையின் வெந்தன நந்தனவனங்கள் - சுந்:13 23/4
தீயின் வெந்தன இனி துன்னிமித்தம் பெறும் திறனும் உண்டோ - யுத்1:2 96/4
வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம் - யுத்1:6 27/2
முருக்கு என சிவந்தன முரிய வெந்தன
 கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் - யுத்1:6 44/3,4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த - யுத்2:19 103/2
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் - யுத்3:22 71/4
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் - யுத்3:27 117/2
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் - யுத்3:31 192/4
விண்ணில் செல்வன வெந்தன வீழ்வன - யுத்4:37 41/4

 மேல்
 
  வெந்தனர் (1)
வெந்தனர் மேல் வரும் உறுதி வேண்டலர் - அயோ:4 182/4

 மேல்
 
  வெந்தான் (2)
ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ - ஆரண்:10 71/1
விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான்
 கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் - யுத்3:26 31/2,3

 மேல்
 
  வெந்திடாது (1)
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் - பால:13 52/2

 மேல்
 
  வெந்திடும் (1)
விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும்
 உரு பொறாது உலைவுறும் உலகம் மூன்றினும் - ஆரண்:7 44/2,3

 மேல்
 
  வெந்திலதோ (1)
அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ - யுத்3:30 42/2

 மேல்
 
  வெந்திலர் (1)
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் - யுத்1:6 32/3

 மேல்
 
  வெந்திலா (1)
பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா
 கா இலை கொடி இலை நெடிய கான் எலாம் - சுந்:5 67/3,4

 மேல்
 
  வெந்து (44)
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் - பால:5 65/3
அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் - பால:7 1/4
தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள் - பால:10 79/2
ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால் - பால:19 39/1
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் - அயோ:3 15/3
வேதனை முற்றிட வெந்து வெந்து கொல்லன் - அயோ:3 16/3
வேதனை முற்றிட வெந்து வெந்து கொல்லன் - அயோ:3 16/3
வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் - அயோ:8 21/2
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து - அயோ:9 38/3
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு - அயோ:9 42/1
புணர ஆர் உயிர் வெந்து புழுங்குமால் - ஆரண்:6 70/4
மொய் கொள் தீயிடை வெந்து முருங்கிய - ஆரண்:6 71/3
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக - ஆரண்:6 75/2
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ - ஆரண்:10 91/3
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ - ஆரண்:10 91/3
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் - ஆரண்:12 74/1
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ - கிட்:10 90/2
ஊன் இலா உயிரின் வெந்து அயர்வதும் உரை-செய்வாய் - கிட்:13 71/4
விளையா நீள் சிறகு இன்றி வெந்து உக - கிட்:16 34/1
வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் - கிட்:16 55/4
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி - சுந்:2 210/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக - சுந்:5 59/1
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட - சுந்:6 26/2
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து
 புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத - சுந்:11 33/2,3
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் - சுந்:12 47/3
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் - சுந்:13 10/4
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப - சுந்:13 21/1
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் - சுந்:13 35/4
நின்று வெந்து மா நீறு எழுகின்றது நெருப்பு - சுந்:13 40/2
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து
 உருகியது உடனே ஆறி வலித்தது குளிர்ப்பு உள் ஊற - சுந்:14 42/3,4
நரகம் எய்துவென் நாவும் வெந்து உகும் என நவின்றான் - யுத்1:3 37/4
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் - யுத்1:4 99/2
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக - யுத்1:6 10/2
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் - யுத்1:6 23/4
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து
 தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி - யுத்1:6 25/3,4
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த - யுத்1:6 26/3
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம - யுத்1:7 3/3
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை - யுத்1:9 43/2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி - யுத்2:15 134/1
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 34/4
காய்ந்தன வேலைகள் மேகம் கரிந்தன வெந்து எரிந்த பெரும் கானம் எல்லாம் - யுத்3:24 34/4
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே - யுத்3:26 88/2
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் - யுத்3:31 151/2
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் - யுத்4:40 73/2

 மேல்
 
  வெந்துறு (1)
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ - சுந்:3 87/2

 மேல்
 
  வெந்நிட்டு (1)
விதி என அன்னவன் வெந்நிட்டு ஓடவே - சுந்:9 19/3

 மேல்
 
  வெப்பம் (1)
வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே - பால:18 24/4

 மேல்
 
  வெப்பின் (1)
வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் - யுத்4:37 130/3

 மேல்
 
  வெப்பினால் (1)
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் - சுந்:3 8/4

 மேல்
 
  வெப்பு (13)
வெப்பு உருவு பெற்ற அரன் மேரு வரை வில்லாய் - ஆரண்:3 56/3
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் - ஆரண்:6 126/1
வெப்பு அழியாது என் நெஞ்சம் உலர்ந்தேன் விளிகின்றேன் - ஆரண்:11 6/1
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் - ஆரண்:14 61/4
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் - ஆரண்:14 99/3
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு - கிட்:10 52/1
வெப்பு உறு செம் தீ நீர் வளியாலும் விளியாதீர் - கிட்:17 10/1
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் - சுந்:11 16/1
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் - யுத்2:19 201/1
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த - யுத்3:20 18/3
வெப்பு உறு வாளிகள் ஓடி விரைந்தால் - யுத்3:26 39/4
வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே - யுத்4:37 212/4
வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் - யுத்4:41 67/4

 மேல்
 
  வெப்பும் (1)
வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை - ஆரண்:10 101/2

 மேல்
 
  வெப்புற (1)
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ - கிட்:10 90/2

 மேல்
 
  வெப்புறு (1)
வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் - சுந்:6 6/3

 மேல்
 
  வெப்புறுகின்றது (1)
வெப்புறுகின்றது உள்ளம் வீர நீ அன்றி வில்லோர் - யுத்3:31 60/4

 மேல்
 
  வெப்பொடு (1)
உள் நிறை வெப்பொடு உயிர்த்து உயிர்த்து உலாவும் - அயோ:3 19/2

 மேல்
 
  வெப்போ (1)
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் - யுத்2:18 165/3

 மேல்
 
  வெம் (869)
வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை - பால:2 16/3
வேளை வென்ற முகத்தியர் வெம் முலை - பால:2 24/1
வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய - பால:3 26/3
முளைப்பன முறுவல் அம் முறுவல் வெம் துயர் - பால:3 52/1
வென்றி அம் திகிரி வெம் பருதியாம் என - பால:4 11/2
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் - பால:5 34/2
புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா - பால:7 11/1
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே - பால:7 11/4
ஏக வெம் கனல் அரசிருந்த காட்டினில் - பால:7 12/1
மாக வெம் கனல் எனும் வடவை தீ சுட - பால:7 12/3
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் - பால:7 45/3
வெம் கண் தீயொடு மேற்செல வீசினாள் - பால:7 45/4
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி - பால:7 46/2
தீயவன் வெம் தொழில் தீர் என நின்றார் - பால:8 10/3
வெம் திறலாய் இது வேண்டும் எனா முன் - பால:8 15/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் - பால:8 22/3
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ - பால:8 38/2
ஓடின அரக்கரை உருமின் வெம் கணை - பால:8 43/1
வெம் சினம் உருவிற்று என்னும் மேனியர் வேண்டிற்று ஈயும் - பால:10 20/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் - பால:10 33/1
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் - பால:10 50/3
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் - பால:10 61/4
ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என - பால:10 78/3
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே - பால:13 49/2
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம்
 கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து - பால:13 52/2,3
பணைத்த வெம் முலை பாய் மத யானையை - பால:14 32/3
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் - பால:16 8/2
பீன வெம் முலையின் இட்ட பெரு விலை ஆரம் ஆட - பால:16 20/2
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் - பால:16 36/2
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை - பால:19 9/3
காம வெம் கனலினை கனற்றி காட்டிற்றே - பால:19 9/4
வடித்த வெம் குருதி வேல் விழிக்கும் மாதர் மெய் - பால:19 22/3
விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை - பால:19 36/1
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை - பால:19 38/2
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் - பால:19 53/2
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே - பால:20 9/4
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி - பால:20 31/2
வெம் கண் ஆனையினான் தனி வெண்குடை - பால:21 51/1
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் - பால:22 6/1
வெம் சின தனுவலானும் மேரு மால் வரையில் சேரும் - பால:23 77/3
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் - பால:23 90/2
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர - பால:24 10/4
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா - பால:24 16/2
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் - பால:24 24/4
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் - பால:24 28/4
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் - பால:24 29/2
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை - பால:24 45/2
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் - அயோ:1 16/3
வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு - அயோ:1 18/2
வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப - அயோ:1 49/2
வாய் கயப்பு உற மந்தரை வழங்கிய வெம் சொல் - அயோ:2 70/1
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம்
 புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் - அயோ:3 19/3,4
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண் - அயோ:3 33/3
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து - அயோ:3 40/1
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம்
 பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் - அயோ:3 65/2,3
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் - அயோ:3 89/4
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி - அயோ:3 111/3
நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில் - அயோ:4 45/2
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம்
 தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் - அயோ:4 45/3,4
பாவி நீயே வெம் கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை - அயோ:4 46/3
விழிக்கும் கண் வேறு இல்லா வெம் கான் என் கான்முளையை - அயோ:4 48/1
வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் - அயோ:4 113/2
துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் - அயோ:4 123/4
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார் - அயோ:4 150/2
வெம் வினையவள் தர விளைந்ததேயும் அன்று - அயோ:4 159/1
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன் - அயோ:4 162/1
தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் - அயோ:4 217/4
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா - அயோ:5 36/3
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் - அயோ:6 4/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற - அயோ:7 18/1
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர் - அயோ:8 23/2
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த - அயோ:9 39/3
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த - அயோ:9 39/4
சீறு வெம் கதிர் செறிந்தன பேர்கல திரியா - அயோ:10 15/2
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் - அயோ:10 28/4
விருப்பின் எய்தினன் வெம் திறல் வேந்தனை - அயோ:11 39/1
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் - அயோ:11 57/4
வெம் உரை வல்லவள் மீட்டும் கூறுவாள் - அயோ:11 58/2
வெம் சின கூற்றும் தன் விழி புதைத்தே - அயோ:11 68/4
கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி - அயோ:11 69/1
இடி உரும் அனைய வெம் மொழி இயம்புவான் - அயோ:11 69/4
வில் ஆர் தோளான் மேவினன் வெம் கானகம் என்ன - அயோ:11 80/1
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே - அயோ:11 101/4
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் - அயோ:11 134/2
கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா - அயோ:12 30/3
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய் - அயோ:12 31/2
அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் - அயோ:13 2/3
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் - அயோ:13 25/3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா - அயோ:13 50/3
சின கொடும் திறல் சீற்ற வெம் தீயினான் - அயோ:14 3/1
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் - அயோ:14 21/3
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் - அயோ:14 34/1
வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் - அயோ:14 34/3
வெம் பவத்தின் வீய தவம் இழைத்தவாறு இதுவோ - அயோ:14 61/2
வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் - அயோ:14 74/3
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் - அயோ:14 82/1
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் - அயோ:14 100/2
கொம்மை வெம் முலை குவையின் வைகி வாழ் - அயோ:14 108/3
வட்ட வெம் கண் வரை ஆளி பதினாறு வகையின் - ஆரண்:1 5/2
பொங்கு வெம் கொடுமை என்பது புழுங்கி எழ மா - ஆரண்:1 13/2
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி - ஆரண்:1 15/2
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ - ஆரண்:1 18/3
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் - ஆரண்:1 18/4
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் - ஆரண்:1 20/2
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே - ஆரண்:1 22/4
ஆறும் ஆறும் அயில் வெம் கணை அழுத்த அவனும் - ஆரண்:1 31/4
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே - ஆரண்:1 41/4
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு - ஆரண்:2 6/3
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் - ஆரண்:3 7/3
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா - ஆரண்:3 11/4
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் - ஆரண்:3 44/3
விளிக்கும் வேலையை வெம் கண் அனங்கனை - ஆரண்:6 72/3
பேரும்-கால் வெம் பிணியிடை பேருமால் - ஆரண்:6 76/4
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ - ஆரண்:6 78/1
மூக்கும் காதும் வெம் முரண் முலை கண்களும் முறையால் - ஆரண்:6 86/3
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் - ஆரண்:6 89/2
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு - ஆரண்:6 110/3
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு - ஆரண்:6 110/3
முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால் - ஆரண்:7 2/3
கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் - ஆரண்:7 19/2
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட - ஆரண்:7 21/2
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை - ஆரண்:7 22/3
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை - ஆரண்:7 23/1
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே - ஆரண்:7 27/4
வெம் தொழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும் - ஆரண்:7 35/3
வெம் தழல் உருவு கொண்டனைய மேனியார் - ஆரண்:7 41/4
வெம் சின கரடி நாய் வேங்கை யாளி என்று - ஆரண்:7 45/2
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன - ஆரண்:7 65/2
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் - ஆரண்:7 76/3
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் - ஆரண்:7 86/2
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி - ஆரண்:7 86/3
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம்
 கானத்தன மலையத்தன திசை சுற்றிய கரியின் - ஆரண்:7 90/2,3
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் - ஆரண்:7 92/2
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து - ஆரண்:7 98/3
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம்
 கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் - ஆரண்:7 99/3,4
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் - ஆரண்:7 102/4
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே - ஆரண்:7 104/4
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் - ஆரண்:7 108/2
கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் - ஆரண்:7 108/3
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் - ஆரண்:7 111/1
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் - ஆரண்:7 117/2
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில - ஆரண்:7 120/1
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் - ஆரண்:7 121/2
ஊன்றிய தேரினன் உருமின் வெம் கணை - ஆரண்:7 127/1
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை - ஆரண்:7 128/1
ஆவி வெம் பாகனை அழித்து மாற்றினான் - ஆரண்:7 128/4
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் - ஆரண்:7 132/2
மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை - ஆரண்:7 133/2
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து - ஆரண்:7 133/3
தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் - ஆரண்:7 133/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா - ஆரண்:8 6/2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ - ஆரண்:8 11/3
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் - ஆரண்:8 13/4
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் - ஆரண்:8 20/4
தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் - ஆரண்:9 3/4
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் - ஆரண்:9 10/4
மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா - ஆரண்:9 15/3
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் - ஆரண்:9 22/4
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் - ஆரண்:9 26/3
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ - ஆரண்:9 29/4
காலத்தால் வருவது ஒன்றோ காமத்தால் கனலும் வெம் தீ - ஆரண்:10 104/3
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் - ஆரண்:10 106/1
வெம் சிறை நீங்கிய வினையினார் என - ஆரண்:10 126/3
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற - ஆரண்:10 131/3
வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் - ஆரண்:11 19/4
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு - ஆரண்:11 41/1
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று - ஆரண்:11 65/3
தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை - ஆரண்:12 14/2
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ - ஆரண்:12 15/4
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம்
 கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் - ஆரண்:12 45/3,4
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் - ஆரண்:12 51/2
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் - ஆரண்:12 64/1
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை - ஆரண்:12 67/2
மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம் - ஆரண்:12 68/3
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் - ஆரண்:12 74/1
ஊழி வெம் காற்று இது என்ன இரு சிறை ஊதை மோத - ஆரண்:13 2/4
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என - ஆரண்:13 3/3
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் - ஆரண்:13 7/3
கொடு வெம் கரி கொல்லிய வந்ததன்-மேல் - ஆரண்:13 11/1
மீட்டும் அணுகா நெடு வெம் கண் அனந்த நாகம் - ஆரண்:13 24/1
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ - ஆரண்:13 36/3
மோக வெம் துயர் சிறிது ஆறி முன்னியே - ஆரண்:13 52/2
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் - ஆரண்:13 53/2
வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ - ஆரண்:13 55/3
வேரற அரக்கரை வென்று வெம் பழி - ஆரண்:13 56/1
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான் - ஆரண்:13 66/1
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன - ஆரண்:13 84/3
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன - ஆரண்:13 109/1
வெம் கதிர் செல்வனை விழுங்கி நீங்குமால் - ஆரண்:13 109/2
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி - ஆரண்:13 116/1
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் - ஆரண்:13 120/1
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே - ஆரண்:14 1/4
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை - ஆரண்:14 12/3
கூதிர் வாடை வெம் கூற்றினை நோக்கினன் - ஆரண்:14 15/1
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் - ஆரண்:14 32/4
மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் - ஆரண்:14 35/4
வெம் கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் - ஆரண்:14 39/4
வெம் கதம் இல்லவள் பின்னரும் மேலோய் - ஆரண்:14 55/1
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர - ஆரண்:14 59/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் - ஆரண்:14 60/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் - ஆரண்:14 60/3
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் - ஆரண்:14 78/2
முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் - ஆரண்:14 80/4
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் - ஆரண்:14 86/3
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா - ஆரண்:15 16/1
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் - ஆரண்:15 22/2
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் - ஆரண்:15 37/1
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா - கிட்:1 1/1
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் - கிட்:1 11/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ - கிட்:1 41/4
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ - கிட்:1 41/4
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என - கிட்:2 4/3
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் - கிட்:3 5/4
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த - கிட்:3 30/2
பார் இடந்த வெம் பன்றி பண்டை நாள் - கிட்:3 43/1
மழை இடிப்பு உறா வய வெம் சீய மா - கிட்:3 47/1
முழை இடிப்பு உறா முரண் வெம் காலும் மென் - கிட்:3 47/2
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் - கிட்:3 53/2
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம்
 குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் - கிட்:3 64/1,2
பற்றி அஞ்சலன் பழியின் வெம் சினம் - கிட்:3 67/1
கறுக்கும் வெம் சின காலன் தன் காலமும் காலால் - கிட்:3 77/2
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் - கிட்:3 80/4
பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய - கிட்:5 4/2
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் - கிட்:5 4/4
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா - கிட்:5 5/4
வேறு உளார் வலி செயின் விலக்கி வெம் சமத்து - கிட்:6 22/2
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் - கிட்:6 24/4
அன்ன வெம் துயர் எனும் அளக்கர் நீக்கினான் - கிட்:6 26/4
வெம் கண் ஆளி ஏறும் மீளி மாவும் வேக நாகமும் - கிட்:7 1/1
போய் பொடித்தன மயிர் புறத்த வெம் பொறி - கிட்:7 16/1
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி - கிட்:7 19/3
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ - கிட்:7 34/2
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ - கிட்:7 40/3
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் - கிட்:7 49/4
ஊகங்களின் நாயகர் வெம் கண் உமிழ்ந்த தீயால் - கிட்:7 50/1
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் - கிட்:7 71/1
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை - கிட்:7 79/3
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற - கிட்:7 96/2
வெம் தொழில் துறை வீடு பெற்று எய்திய - கிட்:7 116/3
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா - கிட்:7 126/3
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே - கிட்:7 158/4
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் - கிட்:8 2/2
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் - கிட்:8 2/4
மருவார் வெம் சரம் எனையும் வவ்வுமால் - கிட்:8 10/2
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் - கிட்:9 12/4
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் - கிட்:10 3/3
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து - கிட்:10 8/3
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே - கிட்:10 8/4
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே - கிட்:10 16/4
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் - கிட்:10 48/4
குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் - கிட்:10 58/1
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் - கிட்:10 58/2
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் - கிட்:10 62/1
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் - கிட்:10 62/1
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ - கிட்:10 65/4
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் - கிட்:10 66/3
மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே - கிட்:10 69/4
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை - கிட்:10 109/1
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர - கிட்:11 26/2
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த - கிட்:11 51/3
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம் - கிட்:11 85/2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் - கிட்:11 103/1
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் - கிட்:12 8/4
வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் - கிட்:12 10/2
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த - கிட்:12 11/3
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் - கிட்:12 13/4
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே - கிட்:12 14/2
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க - கிட்:12 15/2
திறம்கொள் வெம் சின படை-கொடு குமுதனும் சேர்ந்தான் - கிட்:12 16/4
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் - கிட்:12 18/4
காயின் வெம் கனல் கடவுளும் இரவியும் கரியும் - கிட்:12 23/4
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் - கிட்:12 30/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் - கிட்:13 25/1
எல்லை தீர்வு அரிய வெம் கானம் யாதோ என - கிட்:13 72/3
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் - கிட்:13 74/2
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் - கிட்:14 20/4
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் - கிட்:14 28/4
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து - கிட்:15 12/1
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் - கிட்:15 14/2
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் - கிட்:15 27/1
வைத வெம் சொலின் மங்கையர் வாள் கணின் - கிட்:15 35/2
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின - கிட்:16 24/1
வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன் - கிட்:16 28/1
கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் - கிட்:16 36/4
வெம் கோல் வஞ்சன் விளைத்த மாயையால் - கிட்:16 40/3
வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறையகத்து வைத்தான் - கிட்:16 58/3
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் - கிட்:16 59/2
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ - சுந்:1 63/1
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார் - சுந்:2 15/1
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் - சுந்:2 46/4
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் - சுந்:2 68/2
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் - சுந்:2 76/1
வல் வாய்-தோறும் வெம் கனல் பொங்க மதி வானில் - சுந்:2 85/3
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து - சுந்:2 90/1
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா - சுந்:2 125/2
மறுகி ஏறிய முனிவு எனும் வடவை வெம் கனலி - சுந்:2 129/3
காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் - சுந்:2 137/4
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் - சுந்:2 145/3
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி - சுந்:2 155/2
மத்த மத வெம் களிறு உறங்கின மயங்கும் - சுந்:2 163/3
அள்ளல் வெம் சர மாரனை அஞ்சியோ - சுந்:2 169/1
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் - சுந்:2 191/2
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் - சுந்:2 191/4
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ - சுந்:2 197/3
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய - சுந்:2 207/2
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற - சுந்:2 207/3
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற - சுந்:2 208/2
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ - சுந்:2 228/4
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் - சுந்:3 4/4
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் - சுந்:3 19/4
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் - சுந்:3 55/4
மாசுண்ட மணி அனாள் வயங்கு வெம் கதிர் - சுந்:3 64/1
வெம் கனல் முழுகியும் புனலுள் வீக்கியும் - சுந்:3 68/1
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் - சுந்:3 81/3
வெம் சின அரக்கரை வீய்த்து வீயுமோ - சுந்:3 121/1
மூண்ட கால வெம் தீ என முற்றிய சீற்றம் - சுந்:3 137/2
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ - சுந்:3 151/1
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் - சுந்:4 3/3
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ - சுந்:4 79/4
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் - சுந்:4 96/2
விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம் - சுந்:5 5/3
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் - சுந்:5 9/2
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது - சுந்:5 13/2
வென்றி வெம் சிலை மாசுணும் வேறு இனி - சுந்:5 14/2
கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் - சுந்:5 31/4
மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா - சுந்:5 49/2
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை - சுந்:5 56/1
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை - சுந்:5 73/2
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் - சுந்:5 77/4
அஞ்சலன் என வெம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார் - சுந்:5 81/2
வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் - சுந்:6 3/3
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் - சுந்:6 7/2
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்த்து இனிது செல்வேன் - சுந்:6 7/4
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு - சுந்:6 53/1
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் - சுந்:7 18/1
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் - சுந்:7 30/2
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் - சுந்:7 51/2
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால் - சுந்:7 52/1
துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார் - சுந்:7 57/2
மா மரம் வலயம் வெம் கோல் முதலிய வயங்க மாதோ - சுந்:8 6/4
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் - சுந்:8 34/1
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன் - சுந்:9 2/1
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் - சுந்:9 10/2
கூய் தரும்-தொறும் தரும்-தொறும் தானை வெம் குழுவின் - சுந்:9 12/1
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி - சுந்:9 12/3
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி - சுந்:9 17/3
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை - சுந்:9 36/1
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா - சுந்:9 38/1
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின - சுந்:9 42/3
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின - சுந்:9 42/4
கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா - சுந்:9 51/2
மிதித்தனன் வெம் சின வீரருள் வீரன் - சுந்:9 55/4
வேண்டிய வெம் சமம் வேறு விளைப்பார் - சுந்:9 56/3
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் - சுந்:9 59/1
ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார் - சுந்:9 59/3
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார் - சுந்:9 63/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி - சுந்:10 1/1
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம - சுந்:10 17/1
வர உற்றார் வாராநின்றார் வந்தவர் வரம்பு_இல் வெம் போர் - சுந்:10 27/1
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம்
 கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் - சுந்:10 33/3,4
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் - சுந்:10 44/1
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை - சுந்:11 13/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற - சுந்:11 13/3
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி - சுந்:11 15/2
வட்ட வெம் சிலை ஓட்டிய வாளியும் வயவர் - சுந்:11 32/1
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த - சுந்:11 32/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் - சுந்:11 35/4
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் - சுந்:11 42/2
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் - சுந்:11 44/4
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் - சுந்:11 46/2
உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப - சுந்:11 50/1
சீறு வெம் சினம் திருகினன் அந்தரம் திரிவான் - சுந்:11 53/2
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி - சுந்:11 55/1
கூல வெம் சேனையின் குணிப்பு இலாமையும் - சுந்:12 22/2
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா - சுந்:12 49/3
பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் - சுந்:12 59/4
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை - சுந்:12 63/3
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ - சுந்:12 67/2
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே - சுந்:12 79/2
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன் - சுந்:12 82/2
வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல் - சுந்:12 83/2
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் - சுந்:12 123/2
கற்றை வெம் கனலி மற்றை காய தீ முனிவர் காக்கும் - சுந்:12 124/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் - சுந்:12 125/3
வெற்பினால் இயன்றது அன்ன வாலினை விழுங்கி வெம் தீ - சுந்:12 126/1
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை - சுந்:13 7/4
மாலின் வெம் சின யானையை மானுவ - சுந்:13 8/2
மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை - சுந்:13 9/1
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் - சுந்:13 23/3
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம்
 கனல் பரந்தவும் தெரிகில கற்பக கானம் - சுந்:13 24/3,4
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் - சுந்:13 25/1
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும் - சுந்:13 26/1
வில்லும் வேலும் வெம் குந்தமும் முதலிய விறகாய் - சுந்:13 29/1
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா - சுந்:13 30/4
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி - சுந்:13 31/1
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை - சுந்:13 31/2
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல் - சுந்:13 32/3
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா - சுந்:13 35/1
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் - சுந்:13 35/2
ஊழி வெம் கனல் உண்டிட உலகம் என்று உயர்ந்த - சுந்:13 35/3
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ - சுந்:13 48/3
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ - சுந்:13 55/1
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான் - சுந்:13 56/2
மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என - சுந்:14 16/3
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா - சுந்:14 30/3
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து - சுந்:14 42/3
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும் - சுந்:14 50/1
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் - யுத்1:1 10/2
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் - யுத்1:2 36/2
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் - யுத்1:2 59/3
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா - யுத்1:2 117/1
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த - யுத்1:3 7/1
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த - யுத்1:3 8/3
மறம் கொள் வெம் செரு மலைகுவான் பல் முறை வந்தான் - யுத்1:3 49/1
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் - யுத்1:3 49/2
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப - யுத்1:3 79/2
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற - யுத்1:3 86/1
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் - யுத்1:3 89/2
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் - யுத்1:3 91/4
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால - யுத்1:3 134/2
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு - யுத்1:3 148/3
இத்தனை பேரையும் இராமன் வெம் சரம் - யுத்1:4 11/3
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக - யுத்1:4 30/3
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் - யுத்1:4 35/2
வெம் முனை விளைதலின் அன்று வேறு ஒரு - யுத்1:4 59/1
வேண்டுழி இனியன விளம்பி வெம் முனை - யுத்1:4 61/1
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் - யுத்1:4 61/2
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி - யுத்1:4 109/2
கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் - யுத்1:5 35/4
இசைந்த வெம் சமத்து இயக்கரை வேரொடும் முன் நாள் - யுத்1:5 41/3
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான் - யுத்1:5 49/2
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி - யுத்1:5 61/3
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை - யுத்1:5 74/3
புழுங்கு வெம் சினத்து அஞ்சன பொறி வரி அரவம் - யுத்1:6 1/3
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் - யுத்1:6 3/2
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் - யுத்1:6 12/4
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் - யுத்1:6 13/1
வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி - யுத்1:6 15/2
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி - யுத்1:6 17/3
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த - யுத்1:6 19/1
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய - யுத்1:6 23/1
அதிரும் வெம் கணை ஒன்றை ஒன்று அடர்ந்து எரி உய்ப்ப - யுத்1:6 27/1
அண்ணல் வெம் கணை அறுத்திட தெறித்து எழுந்து அளக்கர் - யுத்1:6 28/1
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி - யுத்1:6 28/2
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் - யுத்1:6 32/4
நெருப்பு உற பொங்கும் வெம் பால் நீர் உற்றது அன்ன நீரான் - யுத்1:7 11/4
வேரின் ஆம் என வெம் முழையின்னுழை - யுத்1:8 34/3
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே - யுத்1:8 61/4
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் - யுத்1:9 10/1
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் - யுத்1:9 10/1
கால வெம் கனல் போலும் கணைகளால் - யுத்1:9 43/1
காந்து வெம் சின வீரர் கணக்கு_இலார் - யுத்1:9 46/1
மேய வெம் கண் விறல் கொள் இராக்கதர் - யுத்1:9 54/2
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன - யுத்1:9 70/3
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும் - யுத்1:9 83/3
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர் - யுத்1:9 84/2
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற - யுத்1:10 2/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை - யுத்1:10 12/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை - யுத்1:10 20/1
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் - யுத்1:10 20/3
வெம் கரத்தர் அயில் வாளினர் வில்லோர் - யுத்1:11 10/1
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் - யுத்1:12 20/4
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் - யுத்1:12 21/3
தெய்வ வெம் படையும் தீரா மாயமும் வல்ல தீயோன் - யுத்1:12 28/1
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை - யுத்1:12 32/2
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர் - யுத்1:12 42/1
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய - யுத்1:12 50/2
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் - யுத்1:13 7/2
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் - யுத்1:14 1/2
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் - யுத்1:14 13/2
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி - யுத்1:14 32/3
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ - யுத்1:14 33/4
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் - யுத்2:15 22/2
முடித்த வானரம் வெம் சினம் முற்றின - யுத்2:15 25/4
நிறைந்த வெம் கண் அரக்கர் நெருக்கலால் - யுத்2:15 26/3
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய - யுத்2:15 29/1
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் - யுத்2:15 29/2
விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே - யுத்2:15 32/4
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் - யுத்2:15 34/2
ஒளிறு மா மணி தேரும் உருட்டி வெம்
 குளிறு சோரி ஒழுக கொதித்து இடை - யுத்2:15 45/2,3
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் - யுத்2:15 47/3
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை - யுத்2:15 52/2
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை - யுத்2:15 56/1
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை - யுத்2:15 56/1
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய் - யுத்2:15 60/3
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் - யுத்2:15 62/2
இட்ட வெம் சொல் எரியினில் என் செவி - யுத்2:15 91/3
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே - யுத்2:15 93/4
தூர்க்க வெம் சேனையும் தானும் தோன்றினான் - யுத்2:15 117/2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி - யுத்2:15 134/1
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் - யுத்2:15 135/3
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் - யுத்2:15 136/1
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா - யுத்2:15 143/3
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு - யுத்2:15 153/2
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு - யுத்2:15 153/2
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு - யுத்2:15 163/1
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி - யுத்2:15 168/2
வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் - யுத்2:15 170/2
திக்கில் சின மத யானைகள் வய வெம் பணை செருவில் - யுத்2:15 176/3
விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று - யுத்2:15 177/2
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் - யுத்2:15 191/3
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று - யுத்2:15 197/2
ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் - யுத்2:15 201/4
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி - யுத்2:15 209/1
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ - யுத்2:15 226/1
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் - யுத்2:15 226/4
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி - யுத்2:15 227/2
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் - யுத்2:15 227/3
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் - யுத்2:15 234/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து - யுத்2:15 234/2
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் - யுத்2:15 238/4
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் - யுத்2:15 241/1
மற்றும் வெம் படை வாங்கினன் வழங்குறா-முன்னம் - யுத்2:15 242/1
மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை - யுத்2:15 246/3
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் - யுத்2:16 26/1
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் - யுத்2:16 63/2
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை - யுத்2:16 74/1
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் - யுத்2:16 88/4
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் - யுத்2:16 100/4
சேண் உயர் கொடியது வய வெம் சீயமால் - யுத்2:16 105/2
வெம் திறலவனுக்கு ஐய வீடணன் விரைவில் உன்-பால் - யுத்2:16 124/2
வெம் புணீர் சொரிய நின்றான் இனையன விளம்பலுற்றான் - யுத்2:16 149/4
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் - யுத்2:16 153/2
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:16 162/4
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் - யுத்2:16 164/3
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் - யுத்2:16 170/4
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி - யுத்2:16 173/1
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி - யுத்2:16 187/3
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ - யுத்2:16 206/3
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் - யுத்2:16 213/4
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை - யுத்2:16 215/1
அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் - யுத்2:16 224/3
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய - யுத்2:16 225/2
செய்த குற்றம் ஒன்று இல்லவள் நாசி வெம் சினத்தால் - யுத்2:16 230/2
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க - யுத்2:16 231/3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட - யுத்2:16 233/3
தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால் - யுத்2:16 235/3
ஆறு_இரண்டு வெம் கடும் கணை அனுமன்-மேல் அழுத்தி - யுத்2:16 236/1
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி - யுத்2:16 236/2
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் - யுத்2:16 237/3
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் - யுத்2:16 238/4
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் - யுத்2:16 240/4
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் - யுத்2:16 240/4
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் - யுத்2:16 243/2
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் - யுத்2:16 249/1
பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான் - யுத்2:16 249/3
செம் மலை அனைய வெம் களிறும் சேனையின் - யுத்2:16 251/2
வெம் மலை வேழமும் பொருத வேறு இனி - யுத்2:16 251/3
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி - யுத்2:16 256/3
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் - யுத்2:16 259/4
புழுங்கிய வெம் சினத்து அரக்கன் போகுவான் - யுத்2:16 266/1
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர் - யுத்2:16 280/1
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் - யுத்2:16 280/3
காந்து இகல் அரக்கன் வெம் கரத்துள் நீங்கிய - யுத்2:16 288/1
வேந்தனும் சானகி இலங்கை வெம் சிறை - யுத்2:16 288/3
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து - யுத்2:16 297/2
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை - யுத்2:16 306/3
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் - யுத்2:16 310/1
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி - யுத்2:16 310/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி - யுத்2:16 313/3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி - யுத்2:16 315/3
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் - யுத்2:16 316/2
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி - யுத்2:16 316/3
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு - யுத்2:16 317/1
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை - யுத்2:16 317/2
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி - யுத்2:16 329/1
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் - யுத்2:16 333/2
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி - யுத்2:16 334/3
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் - யுத்2:16 335/4
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் - யுத்2:16 339/2
வலத்த காலையும் வடித்த வெம் கணையினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான் - யுத்2:16 341/4
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி - யுத்2:16 345/2
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 34/4
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் - யுத்2:17 50/4
உன்னை வெம் சிறையின் நீக்கி இன்பத்துள் உய்ப்பாய் என்னா - யுத்2:17 63/3
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை - யுத்2:17 72/3
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா - யுத்2:17 92/2
யோக வெம் சேனையும் உடற்றும் உம்முடை - யுத்2:18 2/2
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் - யுத்2:18 2/4
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் - யுத்2:18 17/4
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே - யுத்2:18 18/4
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன் - யுத்2:18 20/1
உண்டாடிய வெம் களன் ஊடுருவ - யுத்2:18 27/2
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா - யுத்2:18 41/3
மழு வாய் நிகர் வெம் சொல் வழங்குதலும் - யுத்2:18 53/2
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம்
 தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் - யுத்2:18 60/3,4
கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை - யுத்2:18 103/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு - யுத்2:18 105/1
ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும் - யுத்2:18 111/2
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி - யுத்2:18 112/3
உண்ணிய வந்த வெம் கூற்றும் உட்கவே - யுத்2:18 121/4
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம்
 கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா - யுத்2:18 139/3,4
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் - யுத்2:18 140/2
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா - யுத்2:18 143/1
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா - யுத்2:18 143/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் - யுத்2:18 144/1
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம்
 போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் - யுத்2:18 145/1,2
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம்
 காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா - யுத்2:18 145/3,4
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல - யுத்2:18 146/1
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே - யுத்2:18 147/4
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் - யுத்2:18 149/2
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம்
 படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் - யுத்2:18 150/3,4
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் - யுத்2:18 152/2
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் - யுத்2:18 162/1
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் - யுத்2:18 164/3
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் - யுத்2:18 165/3
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் - யுத்2:18 173/3
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் - யுத்2:18 189/4
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் - யுத்2:18 190/1
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால - யுத்2:18 191/2
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் - யுத்2:18 192/3
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக - யுத்2:18 198/3
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் - யுத்2:18 206/1
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி - யுத்2:18 218/4
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் - யுத்2:18 235/1
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் - யுத்2:19 10/1
பாம்பின் தரு வெம் படை பாசுபதத்தினோடும் - யுத்2:19 12/1
மா கால் வரி வெம் சிலையோடும் வளைத்த போது - யுத்2:19 14/3
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி - யுத்2:19 16/3
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் - யுத்2:19 23/2
வீர வெம் தொழிலினான் வினவ வீடணன் - யுத்2:19 28/2
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் - யுத்2:19 34/3
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ - யுத்2:19 49/4
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் - யுத்2:19 55/4
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா - யுத்2:19 62/2
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் - யுத்2:19 62/4
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் - யுத்2:19 62/4
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் - யுத்2:19 63/3
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் - யுத்2:19 71/2
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே - யுத்2:19 76/4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் - யுத்2:19 78/1
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் - யுத்2:19 78/1
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ - யுத்2:19 79/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் - யுத்2:19 81/2
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் - யுத்2:19 82/4
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் - யுத்2:19 84/3
நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் - யுத்2:19 84/4
கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் - யுத்2:19 87/2
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் - யுத்2:19 93/4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த - யுத்2:19 103/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் - யுத்2:19 108/3
தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் - யுத்2:19 124/4
முற்ற வெம் கணை நூறு முடுக்கினான் - யுத்2:19 125/4
நூறு வெம் கணை மார்பின் நுழைதலின் - யுத்2:19 126/1
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் - யுத்2:19 128/4
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு - யுத்2:19 131/2
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை - யுத்2:19 133/3
ஒற்றை வெம் கணையொடும் உருண்டவால் - யுத்2:19 136/4
இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே - யுத்2:19 139/4
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர் - யுத்2:19 153/2
மான வெம் கண் அரக்கன் மன கொளா - யுத்2:19 154/3
மாய வெம் கணை மாரி வழங்கினை - யுத்2:19 158/3
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் - யுத்2:19 158/4
வெம் கணை திறந்த மெய்யர் விளிந்திலர் விரைந்து சென்றார் - யுத்2:19 165/1
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் - யுத்2:19 171/4
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் - யுத்2:19 200/4
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் - யுத்2:19 201/1
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் - யுத்2:19 225/2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் - யுத்2:19 265/2
வெம் கத நீலன் மற்றை வீரரும் வேறுவேறு - யுத்2:19 278/2
ஐய வெம் பாசம்-தன்னால் ஆர்ப்புண்டார் அசனி என்ன - யுத்2:19 292/1
பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் - யுத்2:19 292/2
வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் - யுத்2:19 300/3
வெம் சமம் வேறலும் வென்றியது இன்றாய் - யுத்3:20 8/2
வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் - யுத்3:20 15/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த - யுத்3:20 18/3
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் - யுத்3:20 19/1
முழை குல சீயம் வெம் போர் வேட்டது முனிந்தது என்ன - யுத்3:20 30/1
மூல வெம் கொடுமையின் தவத்தின் முற்றினான் - யுத்3:20 35/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் - யுத்3:20 43/4
மீயவர் யாவரும் விளிய வெம் கரி - யுத்3:20 46/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர - யுத்3:20 51/1
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் - யுத்3:20 51/4
அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் - யுத்3:20 52/3
அதிரும் வெம் செரு அன்னது ஒன்று அமைகின்ற அளவில் - யுத்3:20 55/1
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க - யுத்3:20 56/2
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி - யுத்3:20 59/3
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால் - யுத்3:20 71/3
ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா - யுத்3:20 74/1
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும் - யுத்3:20 88/1
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர - யுத்3:20 88/2
கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே - யுத்3:20 97/4
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம்
 காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் - யுத்3:20 99/3,4
வெம் நாகம் உயிர்த்து என விம்மினனால் - யுத்3:21 3/3
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் - யுத்3:21 12/1
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் - யுத்3:21 32/4
எரியும் வெம் குன்றின் உம்பர் இந்திரவில் இட்டு என்ன - யுத்3:21 35/1
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் - யுத்3:21 36/2
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் - யுத்3:22 11/1
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் - யுத்3:22 15/3
செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் - யுத்3:22 24/1
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் - யுத்3:22 26/3
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் - யுத்3:22 27/4
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு - யுத்3:22 35/2
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு - யுத்3:22 39/3
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி - யுத்3:22 54/4
வெம் கண் மாருதி மேனி-மேல் வேறு உள வீர - யுத்3:22 67/2
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் - யுத்3:22 67/4
உளையும் வெம் சரம் சொரிந்தனன் நாழிகை ஒன்று - யுத்3:22 68/3
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி - யுத்3:22 76/3
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் - யுத்3:22 81/4
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு - யுத்3:22 84/2
வெள்ளம் நூறுடை வெம் சின சேனையை வீர - யுத்3:22 93/1
கொள்ளை வெம் செரு இயற்றுதி மனிதரை குறுகி - யுத்3:22 93/4
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ - யுத்3:22 100/4
வெம் கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலகை - யுத்3:22 102/4
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் - யுத்3:22 111/2
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் - யுத்3:22 113/1
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம்
 கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் - யுத்3:22 118/1,2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம்
 போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் - யுத்3:22 118/2,3
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி - யுத்3:22 128/2
உளைவு வந்து உள்ளம் தூண்ட ஊழி வெம் காலின் செல்வான் - யுத்3:22 141/2
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் - யுத்3:22 160/4
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க - யுத்3:22 169/3
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க - யுத்3:22 170/3
கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் - யுத்3:22 173/3
வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு - யுத்3:22 180/4
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் - யுத்3:22 181/3
வெம் கண் வானர குழுவொடும் இளையவன் விளிந்தான் - யுத்3:22 182/1
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் - யுத்3:22 186/3
விரிஞ்சன் வெம் படை என்றாலும் வேதத்தின் வேதம் அன்ன - யுத்3:24 21/1
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் - யுத்3:24 36/1
நன்னுதல் நாமும் வெம் போர் காணுதும் நாளை என்றான் - யுத்3:24 45/4
வீங்கிய தோள்களால் தழுவி வெம் துயர் - யுத்3:24 104/2
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க - யுத்3:25 11/4
வெம் கொடும் தீமை-தன்னால் வேலையில் இட்டிலேமேல் - யுத்3:26 2/2
உய்ந்து நீர் போவீர் நாளை ஊழி வெம் தீயின் ஓங்கி - யுத்3:26 10/2
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் - யுத்3:26 10/4
வேக வெம் படையின் கொன்று தருகுவென் வென்றி என்றான் - யுத்3:26 17/4
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண் - யுத்3:26 28/1
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ - யுத்3:26 44/2
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் - யுத்3:26 45/2
வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் - யுத்3:26 54/4
இலங்கையை இடந்து வெம் கண் இராக்கதர் என்கின்றாரை - யுத்3:26 71/1
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் - யுத்3:26 79/2
மற்றை வெம் புள்ளின் வேந்தன் வருகிலன் மருந்து நல்க - யுத்3:26 79/3
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று - யுத்3:26 92/3
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர - யுத்3:27 3/2
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா - யுத்3:27 14/1
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா - யுத்3:27 18/1
அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம்
 பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை - யுத்3:27 20/3,4
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் - யுத்3:27 24/1
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு - யுத்3:27 33/2
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் - யுத்3:27 34/1
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் - யுத்3:27 39/1
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என - யுத்3:27 44/2
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் - யுத்3:27 44/3
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் - யுத்3:27 54/1
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய - யுத்3:27 54/2
வெம் சின வீரர்கள் மீண்டிலாதவர் - யுத்3:27 56/3
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் - யுத்3:27 57/1
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் - யுத்3:27 57/4
தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெம் கனல் - யுத்3:27 63/1
இடம் கொடு வெம் செரு வென்றி இன்று எனக்கு - யுத்3:27 63/3
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய - யுத்3:27 68/1
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின் - யுத்3:27 92/1
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் - யுத்3:27 109/3
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ - யுத்3:27 109/4
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் - யுத்3:27 110/3
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் - யுத்3:27 110/4
எரிகின்றன அயில் வெம் கணை இரு சேனையும் இரிய - யுத்3:27 112/1
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த - யுத்3:27 119/1
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் - யுத்3:27 119/3
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா - யுத்3:27 120/1
மறித்து ஆயிரம் வடி வெம் கணை மருமத்தினை மதியா - யுத்3:27 126/1
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் - யுத்3:27 130/3
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் - யுத்3:27 130/3
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் - யுத்3:27 130/4
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் - யுத்3:28 37/1
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் - யுத்3:28 45/3
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் - யுத்3:28 54/3
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம்
 தீ பிறந்துளது இன்று என செய்ததால் - யுத்3:29 6/3,4
திருகு வெம் சின தீ நிகர் சீற்றமும் - யுத்3:29 8/1
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை - யுத்3:29 28/3
எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும் - யுத்3:29 32/3
வெம் சின மனிதர் கொல்ல விளிந்ததே மீண்டது இல்லை - யுத்3:29 53/2
பார் அணைத்த வெம் பன்றியை அன்பினால் பார்த்த - யுத்3:30 21/1
மற கண் வெம் சின மலை என இ நின்ற வயவர் - யுத்3:30 22/1
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் - யுத்3:30 27/4
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் - யுத்3:30 36/2
கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான் - யுத்3:30 44/1
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து - யுத்3:30 46/2
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி - யுத்3:30 51/1
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் - யுத்3:31 6/2
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் - யுத்3:31 11/2
புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி - யுத்3:31 20/4
வென்றி வெம் திறல் படை பெரும் தலைவர்கள் மீண்டார் - யுத்3:31 35/4
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா - யுத்3:31 57/2
மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் - யுத்3:31 57/4
சோருதிர் என்னின் வெம் போர் தோற்றும் நாம் என்ன சொன்னான் - யுத்3:31 61/3
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம் - யுத்3:31 73/2
வாடை நாலு பாலும் வீச மாசு மேக மாலை வெம்
 கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் - யுத்3:31 82/1,2
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் - யுத்3:31 86/1
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே - யுத்3:31 87/3
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் - யுத்3:31 94/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் - யுத்3:31 99/2
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத - யுத்3:31 105/3
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் - யுத்3:31 105/4
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் - யுத்3:31 146/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர - யுத்3:31 169/3
வெம் முனை இராவணன் தனையும் வெல்லுமால் - யுத்3:31 185/2
தீர்த்தானும் தன் வெம் சிலை நாணை தெறிப்புற்றான் - யுத்3:31 188/2
விட்டீய வழங்கிய வெம் படையின் - யுத்3:31 192/1
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு - யுத்3:31 209/3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு - யுத்3:31 209/3
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் - யுத்3:31 214/4
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க - யுத்4:32 2/4
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் - யுத்4:32 11/3
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே - யுத்4:32 15/3
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் - யுத்4:32 18/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா - யுத்4:32 21/3
மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் - யுத்4:32 25/2
தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற - யுத்4:33 12/3
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி - யுத்4:34 25/3
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால் - யுத்4:35 29/1
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் - யுத்4:37 1/3
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் - யுத்4:37 8/2
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று - யுத்4:37 11/1
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன - யுத்4:37 20/2
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன - யுத்4:37 33/2
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி - யுத்4:37 35/2
வீங்கு வெம் சின வீரர் விழுந்தனர் - யுத்4:37 36/2
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற - யுத்4:37 45/1
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் - யுத்4:37 46/3
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் - யுத்4:37 46/4
வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த - யுத்4:37 52/3
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் - யுத்4:37 52/4
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான் - யுத்4:37 53/1
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் - யுத்4:37 54/1
பாய்ந்த வெம் கனல் என முழங்கி பாய்தலும் - யுத்4:37 75/2
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் - யுத்4:37 78/3
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன - யுத்4:37 80/3
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் - யுத்4:37 83/2
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் - யுத்4:37 95/3
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் - யுத்4:37 95/3
ஆர்த்து வெம் சினத்து ஆசுர படைக்கலம் அமரர் - யுத்4:37 96/1
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் - யுத்4:37 97/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் - யுத்4:37 101/4
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் - யுத்4:37 128/3
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் - யுத்4:37 132/3
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் - யுத்4:37 140/3
பவணத்து அன்ன வெம் சிறை வேக தொழில் பம்ப - யுத்4:37 142/2
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் - யுத்4:37 146/1
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன - யுத்4:37 146/2
செய்த வெம் சினத்துடன் சிறக்கும் செல்வனை - யுத்4:37 152/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை - யுத்4:37 156/1
மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும் - யுத்4:37 160/2
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை - யுத்4:37 160/3
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள் - யுத்4:37 183/1
வேறு வேறு திசை உற வெம் கணை - யுத்4:37 187/3
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை - யுத்4:37 190/2
பார வெம் படை வாங்கி இ பாதகன் - யுத்4:37 191/2
காலும் வெம் கனலும் கடை காண்கிலா - யுத்4:37 194/1
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே - யுத்4:37 195/4
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய - யுத்4:37 200/1
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு - யுத்4:38 25/3
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் - யுத்4:38 32/3
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் - யுத்4:38 34/2
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் - யுத்4:40 78/2
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய - யுத்4:40 113/4
அரந்தை வெம் பிறப்பு அறுக்கும் நாயக நினது அருளால் - யுத்4:40 122/3
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர் - யுத்4:40 124/1
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் - யுத்4:40 124/2
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த - யுத்4:41 9/2
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் - யுத்4:41 90/1
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் - யுத்4:41 91/2
வெம் சிலை இருவரும் விரிஞ்சன் மைந்தனும் - யுத்4:41 99/1

 மேல்
 
  வெம்_கதிர் (2)
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து - ஆரண்:7 98/3
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை - சுந்:5 73/2

 மேல்
 
  வெம்ப (2)
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப
 உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் - யுத்2:16 335/3,4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப
 ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற - யுத்4:33 2/2,3

 மேல்
 
  வெம்பி (10)
வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் - பால:24 8/3
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று - அயோ:3 20/2
வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் - அயோ:8 21/2
தருதி வில் எனும் அளவையில் தம்பியும் வெம்பி
 குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் - யுத்1:6 12/3,4
வேதனை நெஞ்சின் எய்த வெம்பி யான் விளைவ சொன்னேன் - யுத்1:9 81/3
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் - யுத்1:11 19/4
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி
 காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ - யுத்2:15 155/3,4
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி
 உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று - யுத்2:19 182/1,2
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் - யுத்3:20 74/3
வேர்த்து தீவினை வெம்பி விழுந்தது - யுத்4:37 171/2

 மேல்
 
  வெம்பிய (1)
வெம்பிய வேடர் உளீர் துறை ஓடம் விலக்கீரோ - அயோ:13 19/3

 மேல்
 
  வெம்பியே (1)
வேறு வேறு படுதலின் வெம்பியே
 ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் - யுத்2:15 70/2,3

 மேல்
 
  வெம்பினர் (1)
வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் - யுத்3:27 97/1

 மேல்
 
  வெம்பினான் (2)
மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் - யுத்3:27 59/4
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் - யுத்3:29 7/4

 மேல்
 
  வெம்பு (28)
வெம்பு உறு மனத்து அனல் வெதுப்ப மென் மலர் - பால:10 49/3
வெம்பு வில் கை வீர பேர் - ஆரண்:1 63/2
வெம்பு அராகம் தனி விளைந்த மெய்யினாள் - ஆரண்:6 2/2
வெம்பு கோப கனலர் விலக்கினார் - ஆரண்:7 12/1
வெம்பு காட்டிடை நுழை-தொறும் வெரிந் உற பாய்ந்த - ஆரண்:8 5/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 1/3
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து - கிட்:11 4/1
வெம்பு கானிடை போகின்ற வேகத்தால் - கிட்:11 12/1
வெம்பு இகல் அரக்கரை விலக்கி வினை தேரா - யுத்1:2 47/1
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் - யுத்1:5 62/1
வெம்பு காலினை விழுங்கிட மேல்_நாள் - யுத்1:11 3/3
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் - யுத்1:13 7/2
வெம்பு வஞ்சகர் விழி-தொறும் திரியும் மேல் நின்றான் - யுத்2:15 231/3
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் - யுத்2:16 153/2
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட - யுத்2:16 233/3
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ - யுத்2:19 79/2
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் - யுத்2:19 122/1
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் - யுத்3:22 111/2
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் - யுத்3:22 160/4
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் - யுத்3:22 225/3
வெம்பு போர் அரக்கரை முருக்கி வேர் அறுத்து - யுத்3:24 76/2
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் - யுத்3:24 83/3
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை - யுத்3:26 38/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு - யுத்3:28 34/3
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் - யுத்3:30 36/2
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் - யுத்3:31 198/2
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் - யுத்4:37 9/4
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் - யுத்4:40 124/2

 மேல்
 
  வெம்பும் (3)
வெம்பும் தமியேன் முன் விளக்கு என தோன்றும் அன்றே - ஆரண்:10 142/4
அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும்
 சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் - யுத்1:11 1/2,3
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும்
 காயத்தான் என்ன சொல்லி வணங்கினான் கலுழும் கண்ணான் - யுத்2:19 232/3,4

 மேல்
 
  வெம்புற்ற (1)
வெம்புற்ற மனமும் யானும் தீது இன்றி மீள வந்தேன் - யுத்1:12 41/4

 மேல்
 
  வெம்மை (27)
உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி - பால:19 17/3
மீட்டாள் அளித்தாள் வனம் தம் முனை வெம்மை முற்றி - அயோ:4 111/2
காலை கதிரோன் நடு உற்றது ஓர் வெம்மை காட்டி - அயோ:4 119/1
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் - அயோ:14 21/2
அம்மை வெம்மை சேர் நரகம் ஆள யான் - அயோ:14 108/2
பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே - ஆரண்:10 89/4
வெம்மை தீர் ஒழுக்கினன் விரிந்த கேள்வியன் - ஆரண்:12 46/1
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் - ஆரண்:13 13/2
தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள் - ஆரண்:14 40/3
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை - ஆரண்:14 57/2
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள - கிட்:6 10/1
உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம் - கிட்:10 61/1
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே - கிட்:10 71/2
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் - கிட்:11 57/2
என்பு இல் பல் உயிர் என வெம்மை எய்தினார் - கிட்:14 21/4
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை
 பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் - சுந்:4 75/2,3
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் - சுந்:11 25/4
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:9 20/4
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் - யுத்2:18 9/1
வில்லாளன் கொடுத்த விரிஞ்சன் அளித்த வெம்மை
 அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் - யுத்2:19 18/3,4
பற்று-மின் என்றனன் வெம்மை பயின்றான் - யுத்3:20 4/4
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி - யுத்3:27 6/1
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை
 சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த - யுத்3:27 94/3,4
வீடண நீயும் மற்று உன் தம்பியோடு ஏகி வெம்மை
 கூடினர் செய்யும் மாயம் தெரிந்தனை கூறி கொற்றம் - யுத்3:31 67/1,2
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் - யுத்3:31 90/3
வெம்மை உற்று எழுந்து ஏறுவ மீளுவ - யுத்3:31 122/2
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ - யுத்4:33 5/1

 மேல்
 
  வெம்மைதான் (1)
விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் - யுத்1:2 18/4

 மேல்
 
  வெம்மையால் (6)
செற்றம் முன் புரிந்தது ஓர் செம்மல் வெம்மையால்
 பற்றலும் அல்குலில் பரந்த மேகலை - பால:19 30/1,2
ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால்
 நாட்டினை அளித்தி நீ என்று நல்லவர் - பால:19 39/1,2
ஊட்டிய வெம்மையால் உலையும் காலினர் - கிட்:14 22/2
வேனிலான் அனையவன் பகழி வெம்மையால் - யுத்3:22 47/4
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் - யுத்3:24 74/4
வேற்று ஓர் வாள் அரக்கன் என வெம்மையால்
 ஆற்றினான் செரு கண்டவர் அஞ்சினார் - யுத்4:37 183/3,4

 மேல்
 
  வெம்மையான் (5)
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் - கிட்:3 50/4
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான்
 மோக வென்றி-மேல் முயல்வின் வைகிட - கிட்:3 53/2,3
மேருவின் பெருமையான் எரியின் வெம்மையான்
 போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் - யுத்2:18 119/2,3
நீரினும் முழக்கினன் நெருப்பின் வெம்மையான்
 ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ - யுத்3:20 34/2,3
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் - யுத்3:29 10/4

 மேல்
 
  வெம்மையில் (1)
தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் - அயோ:14 69/2

 மேல்
 
  வெம்மையின் (3)
வெம்மையின் ஒழுக்கத்தின் மேன்மை மேவினீர் - அயோ:1 84/2
வெம்மையின் ஆண்டது நீர் என் வென்றியால் - யுத்2:18 4/2
வெம்மையின் தருமம் நோக்கா வேட்டதே வேட்டு வீயும் - யுத்3:27 175/1

 மேல்
 
  வெம்மையினார் (1)
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் - யுத்2:18 65/4

 மேல்
 
  வெம்மையும் (1)
வெந்ததோ இலங்கையோடு அரக்கர் வெம்மையும் - யுத்1:2 39/4

 மேல்
 
  வெம்மையே (1)
வேலினும் வெம்மையே விளைத்த வீரற்கு - யுத்4:37 77/4

 மேல்
 
  வெம்மையை (6)
நம்பன் மாதுலன் வெம்மையை நண்ணினான் - பால:1 3/2
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா - பால:7 6/1
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் - பால:9 2/4
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் - அயோ:1 8/2
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை
 அஞ்சினான்-கொல் என்று ஐயுறுமால் என்பான் - ஆரண்:14 12/3,4
வெவ் இலை அயில் வேல் உந்தை வெம்மையை கருதி ஆவி - சுந்:11 21/1

 மேல்
 
  வெம்மையோடு (1)
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் - யுத்2:19 83/2

 மேல்
 
  வெய்தாயின (1)
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் - சுந்:10 33/3

 மேல்
 
  வெய்தின் (10)
வெய்தின் ஏற்றினார் வீர நுந்தைபால் - அயோ:11 123/3
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் - கிட்:3 52/4
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின்
 உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ - கிட்:10 58/2,3
வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா - கிட்:11 36/4
வெய்தின் நீ வருதல் நோக்கி வெருவுறும் சேனை வீர - கிட்:11 49/1
வெய்தின் வான் சிறையினால் நீர் வேலையை கிழிய வீசி - சுந்:1 21/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் - சுந்:10 25/1
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் - யுத்2:19 117/2
மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின்
 மால் இரும் கடலின் வீழ்ந்து மறைந்தன மழையும் காற்றும் - யுத்3:21 27/3,4
வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின்
 கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் - யுத்3:26 48/3,4

 மேல்
 
  வெய்தினால் (1)
விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் - கிட்:14 3/4

 மேல்
 
  வெய்தினின் (2)
வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி - யுத்2:19 170/2
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் - யுத்3:21 12/1

 மேல்
 
  வெய்து (23)
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் - பால:17 17/4
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை - பால:21 24/2
விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள் - அயோ:2 60/2
ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் - அயோ:3 16/4
வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் - அயோ:4 10/4
உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார் - அயோ:4 104/2
விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன் - அயோ:11 46/2
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் - அயோ:13 42/2
நூக்கி நொய்தினில் வெய்து இழையேல் என நுவலா - ஆரண்:6 86/2
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் - ஆரண்:13 25/4
உற்றது உணராது உயிர் உலைய வெய்து_உயிர்ப்பான் - ஆரண்:13 101/1
வெய்து ஆகிய கானிடை மேவரும் நீர் - ஆரண்:14 62/1
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க - சுந்:4 37/2
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் - சுந்:12 121/4
வெய்து உரை சொல்ல சீறி கோறல் மேற்கொண்டுவிட்டான் - சுந்:14 37/4
மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் - யுத்2:15 212/2
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் - யுத்2:15 227/3
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து - யுத்2:16 264/3
உழைக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் ஆவி உருகும் போய் உணர்வு சோரும் - யுத்2:19 222/1
வெய்து இவண் வந்தவன் மாயையின் வெற்றி - யுத்3:20 29/2
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ - யுத்3:26 44/2
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி - யுத்4:40 41/3
விழுந்து மேக்கு உயர் விம்மலன் வெய்து உயிர்த்து - யுத்4:41 63/1

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்க்கும் (1)
வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் - அயோ:4 10/4

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்த்தனள் (1)
விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள்
 அழித்தனள் அழுதனள் அம் பொன் மாலையால் - அயோ:2 60/2,3

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்த்தனன் (1)
விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன்
 அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன - அயோ:11 46/2,3

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்த்தாள் (2)
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் - பால:17 17/4
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் - சுந்:12 121/4

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்த்தான் (1)
ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் - அயோ:3 16/4

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்த்து (2)
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை - பால:21 24/2
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து
 அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் - யுத்2:16 264/3,4

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்ப்பார் (1)
உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார்
 ஐயா இளங்கோவே ஆற்றுதியோ நீ என்பார் - அயோ:4 104/2,3

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்ப்பான் (1)
உற்றது உணராது உயிர் உலைய வெய்து_உயிர்ப்பான்
 கொற்றவரை கண்டான் தன் உள்ளம் குளிர்ப்புற்றான் - ஆரண்:13 101/1,2

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்ப்பு (1)
மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் - யுத்2:15 212/2

 மேல்
 
  வெய்து_உயிர்ப்போடும் (1)
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் - அயோ:13 42/2

 மேல்
 
  வெய்துற்று (3)
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று
 உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது - அயோ:3 20/2,3
அன்னோ கண்டார் உம்பரும் வெய்துற்று அழுதாரால் - ஆரண்:15 34/4
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் - யுத்2:19 216/1

 மேல்
 
  வெய்துறு (1)
வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் - சுந்:7 10/1

 மேல்
 
  வெய்துறும் (1)
வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை - பால:24 15/4

 மேல்
 
  வெய்ய (55)
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் - பால:3 10/3
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி - பால:10 69/3
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே - பால:13 49/2
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய
 கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி - பால:17 1/1,2
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை - பால:21 35/1
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் - பால:22 9/3
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் - பால:23 89/1
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ - அயோ:2 17/1
வெய்ய கானத்திடையே வேட்டை வேட்கை மிகவே - அயோ:4 73/1
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் - அயோ:5 2/2
ஆற்றின அரசனை ஐய வெய்ய என் - அயோ:5 23/3
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் - அயோ:6 32/2
வெய்ய பாதகம் தீர்த்து விளங்குவாள் - அயோ:7 25/2
விண்ணிடை அடைந்தனன் என்ற வெய்ய சொல் - அயோ:14 56/1
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா - ஆரண்:3 11/4
வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் - ஆரண்:6 71/4
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும் - ஆரண்:6 108/1
வீங்கிய கவசத்தன் வெய்ய கண்ணினன் - ஆரண்:7 114/2
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா - ஆரண்:10 86/3
வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த - ஆரண்:11 61/3
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் - ஆரண்:11 75/1
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் - ஆரண்:13 131/4
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா - ஆரண்:15 16/1
வினை அறு நோன்பினாளும் மெய்ம்மையின் நோக்கி வெய்ய
 துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் - ஆரண்:16 6/2,3
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் - கிட்:4 15/4
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் - கிட்:7 158/2
மேவினான் இராமன் என்றால் ஐய இ வெய்ய மாற்றம் - கிட்:9 22/3
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் - சுந்:2 68/2
ஏய்ந்தன அல்ல வெய்ய மாற்றங்கள் இனைய சொன்னாள் - சுந்:3 111/4
இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய
 சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கனன்று சொன்னாள் - சுந்:3 112/3,4
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய
 அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் - சுந்:10 15/1,2
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன - சுந்:10 17/2
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா - சுந்:12 117/2
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் - யுத்1:5 1/4
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் - யுத்1:6 24/4
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் - யுத்1:6 29/3
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் - யுத்1:8 16/2
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் - யுத்1:8 23/2
வெய்ய சீயமும் யாளியும் வேங்கையும் - யுத்1:8 27/2
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை - யுத்2:18 201/2
வாலிடைப்பட்டும் வெய்ய மருப்பிடைப்பட்டும் மாண்டு - யுத்2:18 216/2
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் - யுத்2:19 74/1
காளியே அனைய காலன் கொலையன கனலின் வெய்ய
 வாளி-மேல் வாளி தூர்த்தார் மழையின்-மேல் மழை வந்து அன்னார் - யுத்2:19 101/3,4
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய
 கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி - யுத்2:19 188/1,2
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் - யுத்2:19 189/1
வேறு உள வீரர் எல்லாம் வீழ்ந்தனர் உருமின் வெய்ய
 நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி - யுத்2:19 199/1,2
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய
 மல்லினால் இயன்ற தோளான் வளியினால் வான தச்சன் - யுத்3:22 131/1,2
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய
 நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் - யுத்3:24 8/3,4
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை - யுத்3:26 82/2
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை - யுத்3:30 43/2
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் - யுத்3:31 147/3
வெய்ய களிறு பரியாளொடு இரதம் விழ - யுத்3:31 166/2
விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய
 புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி - யுத்4:34 23/1,2
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் - யுத்4:37 1/3
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய - யுத்4:37 129/4

 மேல்
 
  வெய்யது (3)
வெய்யது ஓர் காரணம் உண்மை மேயினாள் - ஆரண்:6 3/1
வெய்யது ஆம் மதுவை இன்னம் விரும்பினேன் என்னின் வீரன் - கிட்:11 96/3
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் - யுத்3:22 138/4

 மேல்
 
  வெய்யவர் (8)
விண்ணின் நீங்கிய வெய்யவர் மேனியில் - ஆரண்:9 27/1
வேலையினிடையே வந்து வெய்யவர்
 கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது - சுந்:5 13/1,2
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர்
 எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் - யுத்1:5 24/1,2
மெய் பெரும் திரு நகர் காக்கும் வெய்யவர்
 முப்பது கோடியின் மும்மை முற்றினார் - யுத்1:5 26/3,4
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல - யுத்3:20 56/3
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த - யுத்3:22 56/3
நஞ்சினும் வெய்யவர் நடுங்கி நா உலர்ந்து - யுத்3:27 56/1
வேலை_வாய் வந்து வெய்யவர் அனைவரும் விடியும் - யுத்4:35 12/1

 மேல்
 
  வெய்யவர்க்கு (1)
மேல் திசை வாயிலின் வைகும் வெய்யவர்க்கு
 ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் - யுத்1:5 21/1,2

 மேல்
 
  வெய்யவள் (2)
வீழ்ந்தாளே இ வெய்யவள் என்னா மிடல் வேந்தன் - அயோ:3 48/1
வீரன் மேனி வெளிப்பட வெய்யவள்
 கார் கொள் மேனியை கண்டனளாம் என - ஆரண்:6 76/1,2

 மேல்
 
  வெய்யவற்கு (1)
வேதியர் வேதத்து மெய்யன வெய்யவற்கு
 ஆதியன் அணுகிய அற்றம் நோக்கினான் - யுத்4:37 148/1,2

 மேல்
 
  வெய்யவன் (32)
கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் - பால:16 40/1
மீன வேலையை வெய்யவன் எய்தினான் - பால:18 32/4
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன்
 நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே - பால:23 64/3,4
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர் - அயோ:1 13/1
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன்
 கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே - அயோ:3 65/3,4
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் - அயோ:9 39/2
எழுந்தது துகள் அதின் எரியும் வெய்யவன்
 அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் - அயோ:14 21/1,2
தோன்றினான் என வெய்யவன் தோன்றினான் - ஆரண்:6 81/4
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் - ஆரண்:8 18/4
வெய்யவன் தன் உருவோடு வீழ்தலும் - ஆரண்:11 77/1
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் - ஆரண்:13 51/1
வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் - கிட்:6 13/2
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் - கிட்:7 66/3
வெய்யவன் விளக்கமா மேரு பொன் திரி - கிட்:10 2/3
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் - கிட்:12 29/4
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் - சுந்:7 46/4
நஞ்சின் வெய்யவன் கை எறிந்து உரும் என நக்கான் - யுத்1:2 117/4
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் - யுத்1:11 23/4
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் - யுத்2:15 185/3
மாதிரம் மறைந்தன வயங்கு வெய்யவன்
 சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின - யுத்2:16 272/1,2
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர - யுத்2:17 60/1
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் - யுத்2:18 200/4
வெய்யவன் அவனை-தானும் மேற்கொளா வில்லினோடு - யுத்2:18 223/3
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் - யுத்2:18 247/2
வேறு செய்திலன் வெய்யவன் வீரனும் - யுத்2:19 129/2
வெய்யவன் வச்சிரம் வென்ற எயிற்றான் - யுத்3:20 21/4
கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை - யுத்3:22 20/1
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ - யுத்3:22 69/2
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் - யுத்3:22 134/3
வெய்யவன் கொன்றான் என்றால் வேதனை உழப்பது இன்னம் - யுத்3:26 64/3
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் - யுத்3:31 99/4
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக - யுத்3:31 224/1

 மேல்
 
  வெய்யவன்-தன்னை (1)
வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் - யுத்2:19 221/4

 மேல்
 
  வெய்யவனுக்கு (1)
உருமின் வெய்யவனுக்கு உரை - யுத்2:16 119/3

 மேல்
 
  வெய்யன் (4)
வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை - பால:24 15/4
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற - ஆரண்:10 132/2
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் - சுந்:10 27/3
வெய்யன் என்று உரைக்க சால திண்ணியான் வில்லின் செல்வன் - யுத்2:18 227/2

 மேல்
 
  வெய்யன (1)
வினையின் வெய்யன படைக்கலம் வேலை என்று இசைக்கும் - யுத்4:35 22/3

 மேல்
 
  வெய்யார் (1)
வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது - யுத்1:3 116/1

 மேல்
 
  வெய்யாள் (2)
விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள்
 படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் - ஆரண்:6 82/1,2
மேகம் எனும்படி நொய்தினின் வெய்யாள் - ஆரண்:14 58/4

 மேல்
 
  வெய்யான் (2)
விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் - ஆரண்:14 42/4
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் - யுத்1:11 23/4

 மேல்
 
  வெய்யோர் (6)
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் - ஆரண்:11 15/1
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர்
 ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் - ஆரண்:11 15/1,2
விலங்கு அயில் எயிற்று வீரன் முடுகிய வேகம் வெய்யோர்
 இலங்கையின் அளவு அன்று என்னா இம்பர் நாடு இரிந்தது அன்றே - சுந்:1 36/3,4
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர்
 கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண - யுத்1:3 87/2,3
பாம்பினும் வெய்யோர் சால படுகுவர் பயம் இன்று இன்றே - யுத்2:19 57/2
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த - யுத்4:33 15/3

 மேல்
 
  வெய்யோர்-மேல் (1)
மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் - யுத்1:7 15/4

 மேல்
 
  வெய்யோன் (29)
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன்
 புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த - பால:11 13/2,3
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன்
 திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ - பால:11 14/3,4
துனி இன்றி உயிர் செல்ல சுடர் ஆழி படை வெய்யோன்
 பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் - பால:12 16/1,2
மானுட மடங்கல் என்ன தோன்றினன் வயங்கு வெய்யோன் - பால:17 1/4
வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியின் மறைய - அயோ:7 1/1
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் - அயோ:8 22/4
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன - அயோ:11 79/3
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் - ஆரண்:10 118/3
நீல சிகர கிரி அன்னவன் நின்ற வெய்யோன்
 ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற - ஆரண்:10 132/1,2
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன்
 செ வழி தென்றலோற்கு திருத்தினீர் நீர்-கொல் என்ன - ஆரண்:10 166/2,3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன்
 மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் - ஆரண்:13 89/2,3
செல் வகைக்கு உரிய எல்லாம் செய்குவான் என்ன வெய்யோன் - ஆரண்:13 138/4
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் - ஆரண்:14 30/4
குன்றிடை இருந்தான் வெய்யோன் குட கடல் குளிப்பது ஆனான் - சுந்:2 40/4
வீரரும் விரைவில் போனார் விலங்கல் மேல் இலங்கை வெய்யோன்
 பேர்வு இலா காவற்பாடும் பெருமையும் அரணும் கொற்ற - சுந்:14 51/1,2
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் - யுத்1:5 36/4
கூவியது அதனுக்கு அன்றோ என்றனன் கூற்றின் வெய்யோன் - யுத்2:18 187/4
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் - யுத்3:21 32/4
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி - யுத்3:22 135/2
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் - யுத்3:27 162/1
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் - யுத்3:27 177/4
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் - யுத்3:28 32/4
விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய் - யுத்3:28 35/1
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் - யுத்3:28 36/3
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன்
 தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய - யுத்3:28 62/2,3
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் - யுத்4:33 18/3
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் - யுத்4:33 19/4
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன்
 குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் - யுத்4:37 46/2,3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன்
 கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் - யுத்4:37 126/3,4

 மேல்
 
  வெயர் (1)
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி - பால:21 13/1

 மேல்
 
  வெயர்க்கும் (2)
பற்றும் பார்க்கும் மெய் வெயர்க்கும் தன் பரு வலி காலால் - ஆரண்:6 91/3
வெற்பிடை மதம் என வெயர்க்கும் மேனியன் - ஆரண்:12 26/1

 மேல்
 
  வெயர்த்த (1)
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் - பால:21 18/2

 மேல்
 
  வெயர்த்தான் (2)
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான்
 ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் - ஆரண்:10 46/3,4
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் - யுத்4:37 134/1

 மேல்
 
  வெயர்த்திலன் (1)
வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் - சுந்:7 53/4

 மேல்
 
  வெயர்ப்ப (1)
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி - யுத்2:18 219/3

 மேல்
 
  வெயரா (1)
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் - பால:17 17/4

 மேல்
 
  வெயில் (85)
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி - பால:2 8/3
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் - பால:2 42/2
எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் - பால:3 27/3
மின் என விளக்கு என வெயில் பிழம்பு என - பால:3 39/1
கதிர் மணி அணி வெயில் கால்வ மான்_மதம் - பால:3 59/2
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த - பால:5 56/3
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் - பால:6 14/2
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில்
 மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் - பால:7 10/2,3
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் - பால:14 13/1
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில்
 தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை - பால:14 13/1,2
பத்தியால் இள வெயில் பரப்பும் பாகினும் - பால:14 16/2
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல - பால:14 55/3
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் - பால:15 29/1
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் - பால:20 11/4
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் - பால:22 11/4
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் - பால:22 42/3
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் - பால:23 26/4
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் - பால:23 27/3
குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் - பால:23 28/3
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன - பால:23 33/1
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே - பால:23 64/4
பத்தியின் இள வெயில் பரப்ப நீலத்தின் - அயோ:2 40/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் - அயோ:2 71/1
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் - அயோ:4 128/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு - அயோ:5 3/1
அந்தியில் வெயில் ஒளி அழிய வானகம் - அயோ:5 5/1
வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் - அயோ:6 14/4
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச - அயோ:9 2/1
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் - அயோ:10 36/3
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை - அயோ:12 30/1
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் - அயோ:14 60/4
விலகிடு நிழலினன் வெயில் விரி அயில் வாள் - ஆரண்:2 36/1
மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே - ஆரண்:7 47/4
வில்லாளனை முனியா வெயில் அயில் ஆம் என விழியா - ஆரண்:7 88/2
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே - ஆரண்:10 85/4
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் - ஆரண்:14 32/4
வெயில் சுடர் இரண்டினை மேரு மால் வரை - ஆரண்:15 11/1
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி - கிட்:2 11/2
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும் - கிட்:10 72/1
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின - கிட்:10 117/2
வெயில் இலதே குடை என வினாயினான் - கிட்:11 127/4
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை - கிட்:13 22/2
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் - கிட்:13 23/2
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா - கிட்:14 56/2
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் - கிட்:17 27/1
வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி - சுந்:1 11/1
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா - சுந்:2 96/4
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது - சுந்:2 178/1
இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய - சுந்:2 205/2
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் - சுந்:3 74/4
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ - சுந்:3 78/3
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ - சுந்:3 80/2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் - சுந்:3 133/2
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த - சுந்:6 15/2
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன - சுந்:6 38/3
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் - சுந்:7 9/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் - சுந்:7 20/3
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் - யுத்1:2 88/2
மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் - யுத்1:3 96/4
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு - யுத்1:3 153/3
விலங்கு நாட்டத்தன் என்று உளன் வெயில் உக விழிப்பான் - யுத்1:5 43/4
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை - யுத்1:9 43/2
மா அணை நீல குன்றத்து இள வெயில் வளர்ந்தது என்ன - யுத்1:13 9/1
வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட - யுத்1:14 14/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் - யுத்2:15 243/2
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட - யுத்2:16 70/1
வீழ்ந்த வாளன விளிவுற்ற பதாகைய வெயில் உமிழ் அயில் அம்பு - யுத்2:16 315/1
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச - யுத்2:17 5/1
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர - யுத்2:17 60/1
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் - யுத்2:18 139/2
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் - யுத்2:18 151/2
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் - யுத்2:18 165/3
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் - யுத்2:19 248/2
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் - யுத்2:19 262/2
வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும் - யுத்3:21 31/3
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் - யுத்3:22 115/4
வெயில் என்று உன்னாய் நின்று தளர்ந்தாய் மெலிவு எய்தி - யுத்3:22 205/3
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் - யுத்3:27 39/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க - யுத்3:27 79/2
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் - யுத்3:27 118/1
வேல் ஒன்று வாங்கி விட்டான் வெயில் ஒன்று விழுவது என்ன - யுத்3:27 179/2
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் - யுத்3:28 65/3
நாள் வெயில் பரந்தது என்ன நம்பி-தன் தம்பி மார்பில் - யுத்3:28 67/2
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் - யுத்4:37 92/1
மேரு மந்தரம் புரைவது வெயில் அன்ன ஒளியது - யுத்4:37 106/2

 மேல்
 
  வெயில்கள் (1)
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் - சுந்:8 22/4

 மேல்
 
  வெயில்கள்-போல் (1)
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல்
 புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் - யுத்2:19 66/1,2

 மேல்
 
  வெயில்களும் (1)
புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள - யுத்3:22 97/3

 மேல்
 
  வெயிலன (1)
வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் - கிட்:12 10/2

 மேல்
 
  வெயிலிடை (1)
வெயிலிடை தந்த விளக்கு என ஒளி இலா மெய்யாள் - சுந்:3 4/2

 மேல்
 
  வெயிலின் (4)
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் - கிட்:10 3/3
செம்_புனல் வெயிலின் தோன்ற திசை இருள் இரிய சீறி - யுத்2:19 202/2
மார்பிடை நின்ற வாளி-வாயிடை வெயிலின் வாரும் - யுத்3:21 23/1
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் - யுத்3:24 94/1

 மேல்
 
  வெயிலினும் (2)
வெயிலினும் மெய்யன விளம்ப கேட்டியால் - சுந்:3 39/4
வில்லினின் வலி தரல் அரிது எனலால் வெயிலினும் அனல் உமிழ் அயில் விரைவில் - யுத்3:28 25/1

 மேல்
 
  வெயிலும் (7)
விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு - பால:7 6/3
கண் குடை இன மணி வெயிலும் கான்றிட - பால:23 40/2
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும்
 கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் - ஆரண்:1 7/2,3
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா - கிட்:3 32/4
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் - சுந்:8 14/4
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் - யுத்3:25 5/2
என்னும் காலை இருளும் வெயிலும் கால் - யுத்4:40 25/1

 மேல்
 
  வெயிலே (1)
வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே - பால:23 6/2

 மேல்
 
  வெயிலை (2)
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த - சுந்:2 1/2
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா - யுத்2:19 246/1

 மேல்
 
  வெயிலொடு (3)
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் - பால:23 25/3
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச - சுந்:10 12/2
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு
 அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் - யுத்4:37 85/2,3

 மேல்
 
  வெயிலோன் (1)
மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன்
 தென்-பால் எழுந்து வட-பால் நிமிர்ந்து வருகின்ற செய்கை தெரிய - யுத்2:19 247/3,4

 மேல்
 
  வெரிந் (4)
வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு - ஆரண்:6 95/3
வெம்பு காட்டிடை நுழை-தொறும் வெரிந் உற பாய்ந்த - ஆரண்:8 5/2
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா - கிட்:11 9/2
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன - யுத்2:16 344/2

 மேல்
 
  வெரிந்நிடை (1)
விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன் - அயோ:11 97/3

 மேல்
 
  வெரிநிடை (1)
வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே - யுத்4:37 212/4

 மேல்
 
  வெரிநில் (2)
விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் - பால:14 64/1
வேல் தலை மானுடர் வெரிநில் காண்பெனால் - யுத்2:18 5/4

 மேல்
 
  வெரிநின் (3)
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் - யுத்1:2 83/1
கூர்மத்தின் வெரிநின் வைத்து வானவர் அமுதம் கொண்ட - யுத்2:18 213/1
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை - யுத்4:37 204/2

 மேல்
 
  வெரிநினும் (1)
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் - சுந்:8 34/1

 மேல்
 
  வெரிநுற (1)
குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற - யுத்2:16 217/2

 மேல்
 
  வெரிம் (2)
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை - சுந்:1 6/2
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க - சுந்:9 8/1

 மேல்
 
  வெரீஇ (6)
வாய் வெரீஇ அலமரும் மறுக்கம் நீங்கினார் - ஆரண்:3 5/2
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் - கிட்:15 40/2
மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல - கிட்:15 49/3
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் - சுந்:2 200/3
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ - சுந்:14 3/2
விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ
 புழுங்கும் நம் பெரும் படை இரியல்போகின்றது - யுத்2:16 107/2,3

 மேல்
 
  வெரு (6)
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் - பால:8 24/3
வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா - கிட்:11 36/4
இடியும் மா கடல் முழக்கமும் வெரு கொள இசைக்கும் - கிட்:12 9/1
வெரு கொள தோன்றுவான் கொண்ட வேடமோ - யுத்2:16 108/2
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் - யுத்2:19 116/4
மான்_குலம் வெரு கொள மயங்கி மண்டி வான் - யுத்3:24 94/3

 மேல்
 
  வெருக்கொடு (1)
சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான் - ஆரண்:10 46/2

 மேல்
 
  வெருக்கொண்டு (1)
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் - யுத்2:15 62/2

 மேல்
 
  வெருக்கொள (2)
சூலியும் வெருக்கொள தேரில் தோன்றுவான் - யுத்3:20 35/3
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி - யுத்3:22 164/4

 மேல்
 
  வெருண்டார் (1)
வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் - கிட்:16 51/4

 மேல்
 
  வெருண்டு (1)
வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் - அயோ:1 31/3

 மேல்
 
  வெருவ (3)
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ - ஆரண்:8 19/4
வேலை நீர் கடைந்த மேல்_நாள் உலகு எலாம் வெருவ வந்த - யுத்1:9 85/3
விசும்பு பாழ்பட வந்தது மந்தரம் வெருவ - யுத்4:37 107/4

 மேல்
 
  வெருவந்து (1)
மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற - யுத்1:9 31/1

 மேல்
 
  வெருவர (5)
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் - பால:6 11/2
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் - பால:24 29/2
வெருவர செய்வன காண்டி வீர நீ - அயோ:14 31/4
வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் - கிட்:6 13/2
வெருவர முழங்குகின்ற மேகமே மின்னுகின்றாய் - கிட்:10 60/2

 மேல்
 
  வெருவரு (4)
வெருவரு தோற்றத்தள் மேனி மானுமே - பால:7 22/4
வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள் - பால:8 41/2
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் - பால:12 24/2
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன - சுந்:7 1/2

 மேல்
 
  வெருவரும் (5)
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் - பால:3 11/2
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் - அயோ:4 148/2
வெருவரும் தகைவு இலர் விழுவர் நின்று எழுவரால் - கிட்:5 8/3
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு - யுத்1:3 148/3
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை - யுத்2:18 264/2

 மேல்
 
  வெருவல் (6)
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல்
 தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என - கிட்:2 3/2,3
விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல்
 எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி - சுந்:3 5/1,2
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் - யுத்2:16 36/4
வினைகளை கற்பின் வென்ற விளக்கினை வெருவல் காண்பான் - யுத்2:17 4/4
வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை - யுத்3:23 26/3
மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் - யுத்3:31 53/4

 மேல்
 
  வெருவலம் (1)
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் - ஆரண்:12 51/2

 மேல்
 
  வெருவலன் (1)
தீயினும் எரியும் நெஞ்சன் வெருவலன் தெரிய நோக்கி - யுத்3:24 5/3

 மேல்
 
  வெருவலுற்ற (1)
உணங்குவார் உயிர்ப்பார் உள்ளம் உருகுவார் வெருவலுற்ற
 கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் - யுத்3:28 16/2,3

 மேல்
 
  வெருவலுற்றன (1)
வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன - யுத்2:15 124/3

 மேல்
 
  வெருவலுற்றார் (2)
வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் - யுத்2:18 197/4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப - யுத்4:33 2/2

 மேல்
 
  வெருவலென் (1)
வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும் - அயோ:8 38/3

 மேல்
 
  வெருவலை (1)
வெருவலை நின்றனை வேறு என் யான் இனி - ஆரண்:12 13/3

 மேல்
 
  வெருவலொடு (1)
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் - யுத்3:28 20/2

 மேல்
 
  வெருவலோடும் (1)
மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும்
 கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை - சுந்:1 5/3,4

 மேல்
 
  வெருவன்-மின் (2)
வேர் அறுப்பென் வெருவன்-மின் நீர் என்றான் - ஆரண்:3 22/4
வினையம் நீங்கிய மனித்தரை வெருவன்-மின் என்னா - ஆரண்:8 1/2

 மேல்
 
  வெருவா (1)
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா
 மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் - அயோ:4 75/3,4

 மேல்
 
  வெருவாதிருந்தோம் (1)
வெருவாதிருந்தோம் நீ இடையே துன்பம் விளைக்க மெலிகின்றோம் - யுத்3:22 224/2

 மேல்
 
  வெருவாது (1)
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் - கிட்:1 29/3

 மேல்
 
  வெருவி (22)
வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே - பால:2 31/4
வஞ்சனை அரக்கரை வெருவி மா தவர் - பால:8 39/3
வரம் தரு முனிவன் எய்த வருதலும் வெருவி மாயா - பால:9 20/2
பெற்ற ஏறு அன்ன புள்ளின் பேதையர் வெருவி நீங்க - பால:14 58/2
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட - பால:19 20/1
மலங்கினர் இரண்டு பாலும் மறுகினர் வெருவி நோக்க - அயோ:13 55/2
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் - அயோ:13 55/4
வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 99/4
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் - ஆரண்:11 70/1
புரண்டு பாம்பு இடை வர வெருவி புக்கு உறை - ஆரண்:15 14/1
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி
 உய்தும் நாம் என விரைவின் ஓடினான் மலை முழையின் - கிட்:2 1/3,4
வெருவி சாய்ந்தனர் விண்ணவர் வேறு என்னை விளம்பல் - கிட்:7 59/1
வானரங்கள் வெருவி மலை ஒரீஇ - கிட்:11 39/1
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி - சுந்:2 155/2
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி
 போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் - சுந்:3 94/2,3
கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் - சுந்:6 42/1
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் - சுந்:8 50/2
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம - சுந்:10 17/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி
 இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை - சுந்:13 31/1,2
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் - யுத்1:2 62/3
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் - யுத்1:9 67/1
வீச நீர் விரும்புகின்றீர் அதற்கு நாம் வெருவி சால - யுத்3:27 74/3

 மேல்
 
  வெருவிட (2)
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் - ஆரண்:7 81/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் - சுந்:7 20/3

 மேல்
 
  வெருவிய (1)
முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி - பால:9 11/3

 மேல்
 
  வெருவிற்று (1)
வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே - பால:13 35/4

 மேல்
 
  வெருவின (1)
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் - யுத்1:8 16/2

 மேல்
 
  வெருவினர் (2)
வெருவினர் விண்ணவர் வேந்தன் வேண்டலால் - பால:5 48/3
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் - யுத்3:28 20/1

 மேல்
 
  வெருவினான் (1)
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் - சுந்:6 40/4

 மேல்
 
  வெருவினென் (1)
வெருவினென் எய்திடாமல் விலக்குதி வீர என்றாள் - ஆரண்:6 56/4

 மேல்
 
  வெருவு (2)
வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் - பால:24 8/3
வெருவு உற விரிந்து உயர் விலங்கல் ஆகத்தை - சுந்:4 46/2

 மேல்
 
  வெருவுகின்றன (1)
வெறிப்பு உறு நோக்கின வெருவுகின்றன
 பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய - ஆரண்:15 2/3,4

 மேல்
 
  வெருவுகின்றார் (1)
மேக்கு உயர் சீயம்-தன்னை கண்டனர் வெருவுகின்றார் - யுத்1:3 155/4

 மேல்
 
  வெருவுகின்றான் (1)
பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான்
 கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் - ஆரண்:11 1/2,3

 மேல்
 
  வெருவுதி (1)
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் - யுத்2:16 36/4

 மேல்
 
  வெருவும் (2)
சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் - கிட்:14 19/4
கொள்ள வாய் வெருவும் கொடும் கூற்று அனா - யுத்1:9 56/4

 மேல்
 
  வெருவுவ (1)
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு - ஆரண்:15 3/3

 மேல்
 
  வெருவுவென் (1)
வெருவுவென் நங்கை என்றான் மீட்டு அவள் இனைய சொன்னாள் - ஆரண்:6 46/4

 மேல்
 
  வெருவுற்றது (1)
மீ பாவிய இமையோர்_குலம் வெருவுற்றது இப்பொழுதே - யுத்3:27 150/3

 மேல்
 
  வெருவுற (4)
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் - ஆரண்:7 95/4
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் - ஆரண்:10 166/2
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த - கிட்:12 11/3
சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் - யுத்3:28 21/4

 மேல்
 
  வெருவுறும் (2)
வேலை ஞாலம் வெருவுறும் ஆர்ப்பினார் - ஆரண்:7 11/3
வெய்தின் நீ வருதல் நோக்கி வெருவுறும் சேனை வீர - கிட்:11 49/1

 மேல்
 
  வெருளும் (2)
வெருளும் நோய் விட கண்ணின் விழுங்கலால் - பால:11 5/2
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி - சுந்:13 31/1

 மேல்
 
  வெல் (4)
வெல் வகை குமரன் நின்ற வேலையின் வேலை சார்ந்தான் - ஆரண்:13 138/2
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் - யுத்2:19 70/1
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் - யுத்3:22 90/4
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் - யுத்4:37 142/3

 மேல்
 
  வெல்க (5)
வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக - சுந்:4 18/2
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க - யுத்3:30 48/3
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க
 முதுமொழி பதம் சொல்லினென் என்று உரை முடித்தான் - யுத்3:30 48/3,4
அனைவரும் தோற்க அண்ணல் வெல்க என்று ஆசி சொன்னார் - யுத்3:31 72/4
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி - யுத்4:37 2/2

 மேல்
 
  வெல்குதும் (1)
என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் - யுத்3:27 27/4

 மேல்
 
  வெல்குவர் (2)
கொச்சை மானுடர் வெல்குவர் என்றனை குறித்தது - யுத்1:2 101/3
வென்றவர் தோற்பர் தோற்றோர் வெல்குவர் எவர்க்கும் மேலாய் - யுத்2:16 37/1

 மேல்
 
  வெல்குவேன் (1)
வென்றவள் துணைவனை இன்று வெல்குவேன்
 என்றது போல வந்து எழுந்தது இந்துவே - யுத்1:5 5/3,4

 மேல்
 
  வெல்ல (15)
ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல
 தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ - ஆரண்:11 37/1,2
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ - ஆரண்:12 15/4
மதி வலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ - ஆரண்:13 106/4
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல
 மாட்டான் மாண்டான் என்றலின் மேலும் வசை உண்டோ - ஆரண்:15 32/3,4
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும் - கிட்:11 7/3
வீர வில்லின் நெடு மானம் வெல்ல நாளும் மெலிவானுக்கு - யுத்1:1 7/2
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல
 பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் - யுத்1:2 53/3,4
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன் - யுத்1:4 31/2
ஏற்றன என்னினும் வெல்ல ஏற்றுளேம் - யுத்1:4 65/2
சொல் உண்டே இவனை வெல்ல தோற்றும் ஓர் கூற்றம் உண்டோ - யுத்1:14 16/2
மற்று இவன்-தன்னை வெல்ல வல்லனோ வள்ளல் தம்பி - யுத்2:18 197/2
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி - யுத்2:18 230/2
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன் - யுத்3:29 47/2
ஒருவரே வல்லர் ஓர் உலகத்தினை வெல்ல
 இருவர் வேண்டுவர் ஏழ் உலகத்தையும் இறுக்க - யுத்3:31 12/1,2
என்னை வெல்ல மனித்தன் என்று எண்ணுவான் - யுத்4:37 22/4

 மேல்
 
  வெல்லப்பட்டார் (1)
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார்
 அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் - சுந்:9 63/3,4

 மேல்
 
  வெல்லல் (2)
வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன் - ஆரண்:7 72/3
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய - யுத்3:22 131/1

 மேல்
 
  வெல்லல்-பாலனோ (1)
வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ
 வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் - ஆரண்:13 55/3,4

 மேல்
 
  வெல்லலாம் (5)
வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி - ஆரண்:6 130/2
வெல்லலாம் தரத்தனும் அல்லன் மேலை நாள் - சுந்:12 56/2
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ - சுந்:12 56/4
வெல்லலாம் பின்னர் என்று இடை விலக்கினான் - யுத்1:4 94/4
வெல்லலாம் என்பது சீதை மேனியை - யுத்2:16 76/3

 மேல்
 
  வெல்லவும் (3)
வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே - கிட்:17 11/3
வெல்லவும் அரிது நாசம் இவள்-தனால் விளைந்தது என்னா - யுத்3:26 60/3
வெல்லவும் தரையின் வீழ்வுற்று உணர்ந்திலென் விரைந்து போனான் - யுத்3:26 85/3

 மேல்
 
  வெல்லற்கு (1)
வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா - யுத்3:27 84/2

 மேல்
 
  வெல்லா (2)
வெல்லா உலகு இல்லவர் மெய் வலியார் - யுத்3:31 194/2
இவை அனைத்தும் இவனை வெல்லா எனா - யுத்4:37 189/3

 மேல்
 
  வெல்லாது (2)
இன்னலுற்று அயரல் வெல்லாது அறத்தினை பாவம் என்றான் - யுத்2:19 233/4
அறத்தினை பாவம் வெல்லாது என்னும் அது அறிந்து ஞான - யுத்3:27 176/1

 மேல்
 
  வெல்லார் (1)
என்றலும் இறைஞ்சி யாகம் முடியுமேல் யாரும் வெல்லார்
 வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் - யுத்3:27 2/1,2

 மேல்
 
  வெல்லான் (1)
வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் - ஆரண்:2 13/1

 மேல்
 
  வெல்லின் (1)
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா - யுத்2:18 189/3

 மேல்
 
  வெல்லினும் (3)
வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக - சுந்:4 18/2
வெல்லினும் தோற்றேன் யானே அல்லெனோ விளிந்திலாதேன் - யுத்1:12 36/4
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் - யுத்3:31 151/4

 மேல்
 
  வெல்லுதல் (1)
ஒன்றே இனி வெல்லுதல் தோற்றல் அடுப்பது உள்ளது - சுந்:11 24/3

 மேல்
 
  வெல்லுதி (1)
வருந்தேன் நீயே வெல்லுதி என்னும் வலி கொண்டேன் - யுத்3:22 213/3

 மேல்
 
  வெல்லுதும் (1)
வெல்லுதும் என்றிரேல் மேல் செல்வீர் இனி - யுத்2:18 6/2

 மேல்
 
  வெல்லும் (19)
வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கும் விழி கொண்டாள் - பால:10 32/2
வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கும் விழி கொண்டாள் - பால:10 32/2
நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும்
 சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல - பால:15 2/1,2
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ - அயோ:1 18/4
வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் - அயோ:4 226/2
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ - ஆரண்:13 12/4
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் - ஆரண்:13 121/3
மறிந்து உருள போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர் - கிட்:17 13/2
அன்னதே முடிந்தது ஐய அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் - சுந்:2 93/1
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை - யுத்1:2 104/2
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி - யுத்1:2 107/4
வெல்லும் அத்தனை அல்லது தோற்றிலா விறலோன் - யுத்2:15 247/4
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் - யுத்3:27 127/4
அத்தனை அறத்தை வெல்லும் பாவம் என்று அறிந்தது உண்டோ - யுத்3:31 49/2
வீரர்க்கும் வீர நின்னை பிரிகலன் வெல்லும் என்பேன் - யுத்3:31 65/4
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் - யுத்3:31 185/1
விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும்
 தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல - யுத்4:32 22/2,3
அருமை என் இராமற்கு அம்மா அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் - யுத்4:32 44/3
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார் - யுத்4:37 4/2

 மேல்
 
  வெல்லும்படி (1)
வெல்லும்படி நும்மை விளம்பும் என - யுத்2:18 70/3

 மேல்
 
  வெல்லுமா (2)
வெல்லுமா நினைக்கின்ற வேல் அரக்கன் வேரோடும் - யுத்2:16 351/1
வினையம் என் இனி யாது-கொல் வெல்லுமா
 நினைவென் என்ன நிசாசரன் மேனியை - யுத்4:37 166/2,3

 மேல்
 
  வெல்லுமால் (2)
வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் - கிட்:10 97/4
வெம் முனை இராவணன் தனையும் வெல்லுமால்
 இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ - யுத்3:31 185/2,3

 மேல்
 
  வெல்லுமாறு (1)
எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு
 உன்னினை அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை - யுத்1:4 6/2,3

 மேல்
 
  வெல்லுமோ (3)
மீள_அரும் தருமம் தன்னை வெல்லுமோ பாவம் என்றாள் - ஆரண்:12 57/4
வெல்லுமோ தீவினை அறத்தை மெய்ம்மையால் - சுந்:3 72/4
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ
 நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் - யுத்2:19 79/2,3

 மேல்
 
  வெல்லோம் (2)
வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும் - யுத்3:31 186/3
வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும் - யுத்3:31 186/3

 மேல்
 
  வெல்வது (7)
நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் - சுந்:8 45/2
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் - சுந்:11 16/4
வெல்வது விரும்பினும் வினையம் வேண்டினும் - யுத்1:2 37/2
கோனே எனை வெல்வது ஓர் கொள்கையதோ - யுத்3:21 5/4
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் - யுத்3:24 8/4
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை - யுத்3:31 128/3
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா - யுத்4:32 21/3

 மேல்
 
  வெல்வதும் (2)
வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ - ஆரண்:13 46/3
வெல்வதும் தோற்றல்-தானும் விளையாட்டின் விளைந்த மேல்_நாள் - சுந்:3 138/4

 மேல்
 
  வெல்வதே (1)
நல்லவன் தோற்பதே நரகன் வெல்வதே
 வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ - ஆரண்:13 46/2,3

 மேல்
 
  வெல்வர் (3)
மீன் என மிளிரும் கண்ணாய் வேரற வெல்வர் என்னின் - ஆரண்:12 55/2
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய - யுத்1:2 91/3
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் - யுத்4:37 37/2

 மேல்
 
  வெல்வரோ (3)
வீறு சேர் முலை மாதரை வெல்வரோ - பால:17 36/4
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ - சுந்:12 56/4
நோயும் நின் முனியும் அல்லால் வெல்வரோ நுவலல்-பாலார் - யுத்4:37 210/4

 மேல்
 
  வெல்வன் (1)
ஏகுமேல் வெல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல் சொன்னான் - யுத்2:19 180/4

 மேல்
 
  வெல்வாய் (3)
வெல்வாய் நீயேல் வேறி என தன் விழி-தோறும் - சுந்:2 85/2
வெல்வாய் வெல்வாய் என்றனர் வானோர் மெலிகின்றார் - யுத்4:37 128/4
வெல்வாய் வெல்வாய் என்றனர் வானோர் மெலிகின்றார் - யுத்4:37 128/4

 மேல்
 
  வெல்வார் (4)
இருவரது உணர்வும் ஒன்றே என்ற போது யாவர் வெல்வார் - பால:19 58/4
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் - ஆரண்:13 121/4
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார்
 ஆனவரும் மானுடர் நம் ஆண்மை அழகு அன்றோ - யுத்1:2 63/3,4
ஆலியின் மொக்குள் அன்ன அரக்கரோ அமரின் வெல்வார்
 சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் - யுத்3:26 7/3,4

 மேல்
 
  வெல்வான் (2)
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே - ஆரண்:10 78/4
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான்
 எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் - கிட்:14 62/3,4

 மேல்
 
  வெல்வானும் (1)
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என - யுத்2:18 84/2

 மேல்
 
  வெல்விக்க (1)
வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின் - யுத்3:26 48/3

 மேல்
 
  வெல்விக்கை (1)
வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் - யுத்1:9 29/3

 மேல்
 
  வெல்வித்தான் (1)
வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் - யுத்2:19 210/2

 மேல்
 
  வெல்வித்தும் (1)
வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் வெறுமையே விழுமிது அன்றோ - யுத்3:27 168/4

 மேல்
 
  வெல்வென் (2)
வெல்வென் மானிடர் இருவரை என சினம் வீங்க - யுத்2:15 196/2
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் - யுத்2:19 77/4

 மேல்
 
  வெல (2)
நஞ்சங்களை வெல ஆகிய நயனங்களை உடையான் - அயோ:7 3/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத - யுத்1:2 95/2

 மேல்
 
  வெலப்படாய் (1)
எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை - யுத்4:37 197/2

 மேல்
 
  வெலப்படான் (1)
வில்லினால் இவன் வெலப்படான் என சினம் வீங்க - யுத்2:15 205/1

 மேல்
 
  வெலற்கு (9)
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் - பால:3 10/3
எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி - பால:5 33/3
தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் - பால:12 5/1
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் - சுந்:12 57/1
தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால் - சுந்:12 57/2
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் - யுத்1:5 40/3
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான் - யுத்2:18 7/3
உம்பர்க்கும் வெலற்கு அரியார் உரவோர் - யுத்2:18 16/4
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா - யுத்4:37 184/3

 மேல்
 
  வெலற்கு_அரு (2)
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் - பால:3 10/3
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் - யுத்1:5 40/3

 மேல்
 
  வெவ் (74)
வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் - பால:5 63/2
மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை - அயோ:2 51/3
வெவ் விடம் அனையவள் விளம்ப வேல்_கணாள் - அயோ:2 53/1
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா - அயோ:4 34/4
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் - அயோ:13 44/4
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் - ஆரண்:6 33/3
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக - ஆரண்:6 109/3
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய் - ஆரண்:9 11/1
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் - ஆரண்:9 11/3
வெவ் உலை உற்ற வேலை வாளினை வென்ற கண்ணாள் - ஆரண்:10 72/3
வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் - ஆரண்:10 112/4
வெவ் வழி வருந்தினிர் விளைந்த மூப்பினிர் - ஆரண்:12 40/2
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் - ஆரண்:13 41/2
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் - ஆரண்:13 121/3
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை - ஆரண்:13 133/3
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர - ஆரண்:14 38/2
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா - ஆரண்:15 16/1
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் - கிட்:2 3/2
வெவ் வழி இராவணன் கொணர மேலை_நாள் - கிட்:6 2/2
வெவ் வினை வந்து என வருவர் மீள்வரால் - கிட்:6 31/3
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று - கிட்:7 10/2
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று - கிட்:7 53/1
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை - கிட்:13 22/2
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் - கிட்:14 53/4
வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான் - கிட்:16 33/3
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் - கிட்:17 17/4
வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் - சுந்:2 45/4
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் - சுந்:2 59/4
வெவ் வள அரக்கனை மன கொள வியந்தான் - சுந்:2 62/4
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் - சுந்:2 66/2
வெவ் அமர் தொடங்கிடின் எனாய் விளையும் என்றான் - சுந்:2 70/4
விழைந்த வெவ் வினை வேர் அற வீசினான் - சுந்:2 167/4
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் - சுந்:2 190/4
வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை - சுந்:3 29/1
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் - சுந்:3 54/2
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் - சுந்:3 55/4
வெவ் விடத்தை அமிழ்து என வேண்டுவான் - சுந்:3 97/4
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் - சுந்:4 83/3
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ - சுந்:4 100/2
விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால் - சுந்:5 47/2
வீட்டியது அரக்கரை என்னும் வெவ் உரை - சுந்:7 60/3
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க - சுந்:8 19/3
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் - சுந்:11 1/2
வெவ் இலை அயில் வேல் உந்தை வெம்மையை கருதி ஆவி - சுந்:11 21/1
வெவ் உரை நீங்கினாள் நிலை விளம்புவாம் - சுந்:12 28/4
வெவ் வழி ஆசனத்து இனிது மேவினான் - யுத்1:2 5/4
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற - யுத்1:3 149/1
வெவ் வழி விலங்கி நல் நெறியை மேவினான் - யுத்1:5 14/4
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் - யுத்1:9 74/2
வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான் - யுத்1:12 47/2
அறைந்தும் வெவ் அயில் ஆகத்து அழுத்தியும் - யுத்2:15 26/2
வெவ் விழி நெருப்பு உக வில்லின் நாணினை - யுத்2:15 123/2
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 46/2
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் - யுத்2:16 131/4
வெவ் வழி மாயை ஒன்று வேறு இருந்து எண்ணி வேட்கை - யுத்2:17 1/3
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க - யுத்2:17 64/2
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை - யுத்2:18 154/2
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு - யுத்2:18 211/3
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் - யுத்2:19 8/2
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் - யுத்2:19 66/2
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என - யுத்2:19 144/2
வெவ் வழியவனே தோற்கும் என்பது விரும்பி நின்றேன் - யுத்2:19 227/3
வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் - யுத்3:21 7/3
ஊடலும் கடைக்கண் நோக்கும் மழலை வெவ் உரையும் எல்லாம் - யுத்3:25 18/3
வெவ் இடர் கடலின் வைகல் கேள் என விளம்பலுற்றான் - யுத்3:26 81/4
ஓமத்து அனல் வெவ் வடவைக்கு உடனே - யுத்3:27 17/3
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் - யுத்3:28 44/1
வாழி காலனும் விதியும் வெவ் வினையுமே மள்ளர் - யுத்3:31 18/3
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் - யுத்3:31 232/3
வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர் - யுத்4:32 5/2
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை - யுத்4:37 122/1
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் - யுத்4:37 209/2
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை - யுத்4:37 213/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் - யுத்4:41 24/2

 மேல்
 
  வெவ்விது (1)
வெவ்விது பாவம் சால தருமமே விழுமிது ஐய - யுத்3:27 171/3

 மேல்
 
  வெவ்விய (5)
விரிந்திடு தீவினை செய்த வெவ்விய தீவினையாலும் - பால:12 22/1
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் - அயோ:5 19/2
வெவ்விய நெடும் கண்_அயில் வீசி அயல் பாரா - ஆரண்:6 30/3
வெவ்விய புளிஞர் என்ன விலங்கியே மறைந்து வில்லால் - கிட்:7 122/3
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் - சுந்:4 81/3

 மேல்
 
  வெவ்வியது (2)
வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு - அயோ:5 34/1
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் - ஆரண்:15 21/2

 மேல்
 
  வெவ்வியர் (1)
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர - ஆரண்:7 68/3

 மேல்
 
  வெவ்வேறு (11)
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன - பால:22 21/2
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் - ஆரண்:2 2/4
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு
 ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் - ஆரண்:6 39/1,2
வெவ்வேறு உலகத்து இவர் மேனியை மானும் என்றான் - கிட்:7 40/4
ஆண்டு நின்று அரக்கன் வெவ்வேறு அணி வகுத்து அனிகம்-தன்னை - சுந்:8 20/1
விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு
 இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி - யுத்2:16 220/3,4
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு - யுத்2:16 317/1
கண்டு நின்றேன் மற்று இன்னும் கைகளால் கனிகள் வெவ்வேறு
 உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் - யுத்3:26 51/3,4
அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி - யுத்3:28 37/4
வேதம் ஒரு நாலும் நிறை வேள்விகளும் வெவ்வேறு
 ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் - யுத்4:36 13/1,2
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு
 அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய - யுத்4:37 113/3,4

 மேல்
 
  வெவ்வேறே (1)
வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப - பால:13 19/2

 மேல்
 
  வெள் (34)
ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் - பால:2 28/2
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்றாள் தனை - பால:7 36/1
மிடையும் வெள் வளை புள்ளொடும் ஒலிப்ப மெல்லியலார் - பால:9 12/3
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று - பால:14 65/1
வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே - பால:19 4/4
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் - அயோ:14 60/4
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 13/4
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் - ஆரண்:9 23/1
வெள் எயிற்று அரவம்தான் வேறு ஓர் நாகம்தான் - ஆரண்:15 9/2
விலங்கி மெல் இயல் வெண் நகை வெள் வளை - கிட்:11 44/1
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை - கிட்:14 14/1
வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய - சுந்:2 35/3
அண்டர்-தம் புகழின் தோன்றும் வெள் எயிற்று அமைதியானை - சுந்:2 209/4
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த - சுந்:3 78/1
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் - சுந்:7 51/2
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி - சுந்:8 4/1
மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை - யுத்1:6 49/4
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர் - யுத்2:15 79/3
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் - யுத்2:15 144/2
மான வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் படைக்கல வாரி - யுத்2:16 216/2
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய - யுத்2:16 225/2
நீண்ட வெள் எயிற்று அரக்கன் மற்றொரு திசை நின்றான் - யுத்2:16 249/2
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் - யுத்2:16 342/2
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர - யுத்3:20 51/1
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் - யுத்3:20 52/2
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் - யுத்3:20 61/2
சுடரும் வெள் வளை தோளி தன் கொழுநனை தொடர்வாள் - யுத்3:20 62/1
அலைவு இல் வெள் எயிற்றால் இதழ் மறைந்துளது அயலாள் - யுத்3:20 65/3
இந்து வெள் எயிற்று அரக்கரும் யானையும் தேரும் - யுத்3:22 110/2
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் - யுத்3:31 81/4
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து - யுத்4:35 6/4
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை - யுத்4:37 122/1
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற - யுத்4:37 139/4
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் - யுத்4:38 23/1

 மேல்
 
  வெள்_அணி (1)
வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே - பால:19 4/4

 மேல்
 
  வெள்க (5)
இரவி வெள்க நின்று இமைக்கின்ற இயற்கைய என்றால் - சுந்:2 14/3
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் - யுத்1:12 32/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க
 வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் - யுத்2:16 228/3,4
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க
 சொல்லினால் சொல கற்றிலம் யாம் என சொன்னான் - யுத்2:16 231/3,4
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் - யுத்2:19 62/4

 மேல்
 
  வெள்காது (1)
விருந்து அனைய வாளொடும் விழித்து இறையும் வெள்காது
 இருந்தனன் இராவணனும் இன் உயிரொடு இன்னும் - ஆரண்:10 58/3,4

 மேல்
 
  வெள்காரோ (1)
வேதம் உரை-செய்தால் வெள்காரோ வேறு உள்ளார் - ஆரண்:15 43/4

 மேல்
 
  வெள்கி (4)
வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் - கிட்:10 119/2
மேரு எங்ஙனம் விளர்க்குமோ முழுமுற்றும் வெள்கி - சுந்:2 18/4
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி - சுந்:14 9/4
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி - யுத்2:16 181/4

 மேல்
 
  வெள்கிடும் (1)
வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் - கிட்:7 79/1

 மேல்
 
  வெள்கிய (2)
வெள்கிய மாந்தரின் வெளுத்த மேகமே - கிட்:10 103/4
மேல் உற இராவணற்கு அழிந்து வெள்கிய
 நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன - சுந்:5 61/1,2

 மேல்
 
  வெள்கினான் (2)
வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெள்கினான் - யுத்1:2 44/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன - யுத்2:15 209/3

 மேல்
 
  வெள்கு (1)
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் - சுந்:6 50/3

 மேல்
 
  வெள்குகின்றார் (1)
வெள்ளிய முறுவல் தோன்றும் நகையர் தாம் வெள்குகின்றார்
 கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் - சுந்:2 36/3,4

 மேல்
 
  வெள்குதியோ (1)
வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் - அயோ:2 79/3

 மேல்
 
  வெள்குதுமேல் (1)
வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா - யுத்3:30 52/3

 மேல்
 
  வெள்கும் (2)
சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு - ஆரண்:6 76/3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் - ஆரண்:13 44/1

 மேல்
 
  வெள்குவாய் (1)
மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய்
 பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் - ஆரண்:14 20/2,3

 மேல்
 
  வெள்குற (1)
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் - யுத்2:15 227/3

 மேல்
 
  வெள்ள (33)
காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் - பால:1 18/1
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த - பால:9 6/2
வெள்ள பாற்கடல் போல் மிளிர் கண்ணினாள் - பால:11 4/2
வெள்ள நெடு வாரி அற வீசி உளவேனும் - பால:15 23/1
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு - பால:24 33/3
வெள்ள நீர் உலகினில் விண்ணில் நாகரில் - அயோ:1 17/1
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் - அயோ:3 11/2
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் - ஆரண்:13 136/2
வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி - சுந்:3 145/3
வெள்ள நெடு வேலையிடை மீன்_இனம் விழுங்கி - சுந்:6 16/3
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம - சுந்:10 17/1
வழுவல்_இல் வெள்ள தானை தென் திசை வளர்ந்தது அன்றே - சுந்:14 50/4
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண - யுத்1:9 56/1
வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே - யுத்1:9 88/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற - யுத்1:13 20/3
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் - யுத்2:16 164/3
கைத்தனள் உள்ளம் வெள்ள கண்ணின் நீர் கரை இலாதாள் - யுத்2:17 30/4
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் - யுத்2:18 97/1
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் - யுத்2:19 65/1
நீயும் நாற்பது வெள்ள நெடும் படை - யுத்2:19 158/2
தனு வலம் காட்டி பின்னை நாற்பது வெள்ள தானை - யுத்2:19 230/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் - யுத்3:22 11/3
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் - யுத்3:22 186/3
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள
 கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் - யுத்3:22 194/3,4
பெருந்தகை துன்ப வெள்ள துயில் உளான் பெரும என்றான் - யுத்3:24 21/4
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள
 கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி - யுத்3:26 50/1,2
ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள
 காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே - யுத்3:29 42/3,4
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள
 கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி - யுத்3:31 221/2,3
ஆகுலம் துறந்த தேவர் அள்ளினர் சொரிந்த வெள்ள
 சேகு அறு மலரும் சாந்தும் செரு தொழில் வருத்தம் தீர்க்க - யுத்3:31 231/1,2
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை - யுத்4:34 9/2
மேக்கு நீங்கிய வெள்ள உவகையால் - யுத்4:40 13/1
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும் - யுத்4:41 16/2
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் - யுத்4:41 27/2

 மேல்
 
  வெள்ளடை (2)
வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ - கிட்:10 28/4
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ - சுந்:3 75/1

 மேல்
 
  வெள்ளத்தவை (1)
ஆளின் முற்றா செம் புனல் வெள்ளத்தவை காணீர் - யுத்4:33 14/2

 மேல்
 
  வெள்ளத்தாரும் (1)
எழுபது வெள்ளத்தாரும் இரவி கான்முளையும் எண்ணின் - யுத்4:41 18/1

 மேல்
 
  வெள்ளத்தால் (2)
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த - யுத்1:3 132/3
விழு மலர் கண்ணீர் மூரி வெள்ளத்தால் முருகின் செவ்வி - யுத்4:41 117/2

 மேல்
 
  வெள்ளத்திடை (2)
வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத - அயோ:6 38/1
எழுகிற்கில்லா செம்புனல் வெள்ளத்திடை இற்ற - யுத்4:33 7/2

 மேல்
 
  வெள்ளத்தில் (1)
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில்
 படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே - யுத்3:22 53/3,4

 மேல்
 
  வெள்ளத்தின் (5)
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் - பால:22 6/1
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி - யுத்2:15 209/1
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் - யுத்2:18 102/4
உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும் - யுத்2:19 161/2
அறுபது ஆகிய வெள்ளத்தின் அரக்கரை அம்பால் - யுத்3:22 63/1

 மேல்
 
  வெள்ளத்தின்-மேல் (1)
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி - யுத்3:22 73/2

 மேல்
 
  வெள்ளத்து (26)
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ - பால:21 3/2
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து
 ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் - அயோ:3 40/1,2
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் - அயோ:5 2/2
விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து
 முழுகி தோன்றுகின்றாள் முதல் பாற்கடல் - அயோ:7 24/2,3
வீங்கு நீர் அழுவம்-தன்னுள் விழு மத கலுழி வெள்ளத்து
 ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம் - அயோ:13 51/2,3
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை - கிட்:6 33/1
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து
 ஊழி திரி நாளும் உலையா மதிலை உற்றான் - சுந்:2 60/3,4
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து
 அழுந்தா நின்றாள் நான்முகனார்-தம் அருள் ஊன்றி - சுந்:2 90/1,2
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் - சுந்:10 39/1
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் - யுத்1:1 1/4
வெள்ளத்து உய்த்திடு-மின் என விட்டான் - யுத்1:3 99/4
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு - யுத்1:3 133/1
வருணன் உய்ந்தனன் மகர நீர் வெள்ளத்து மறைந்து - யுத்1:5 58/4
மாசு அற்ற சோதி வெள்ளத்து உச்சியின் வரம்பில் தோன்றும் - யுத்1:9 72/3
அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன் - யுத்1:13 6/1
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும் - யுத்1:13 6/3
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் - யுத்1:13 12/1
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் - யுத்2:15 5/2
வள்ளல் பெரு வெள்ளத்து எறுழ் வலியாரினும் வலியான் - யுத்2:15 185/2
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் - யுத்2:16 169/3
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து
 ஆழ்ந்தனள் புலம்பலுற்றாள் அழ கண்டும் அறிந்திலாதாள் - யுத்2:18 266/3,4
உழைத்தனர் குருதி வெள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்றே - யுத்2:19 88/2
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி - யுத்2:19 219/2
விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் - யுத்3:22 150/3
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் - யுத்3:24 9/4
அழுந்திய பாலின் வெள்ளத்து ஆழி-நின்று அனந்தர் நீங்கி - யுத்3:26 75/1

 மேல்
 
  வெள்ளத்துள் (2)
சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய - ஆரண்:6 92/2
உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் - யுத்3:20 55/4

 மேல்
 
  வெள்ளத்துள்ளோர் (1)
எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும் - யுத்2:16 199/1

 மேல்
 
  வெள்ளத்தே (1)
கரும் தடம் கண்ணியர் கண்ணின் வெள்ளத்தே - ஆரண்:10 23/4

 மேல்
 
  வெள்ளத்தையும் (1)
அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் - யுத்3:20 52/3

 மேல்
 
  வெள்ளத்தோடும் (3)
வீரிய விரைவின் எய்தி பதினெழு வெள்ளத்தோடும்
 மாருதி மேலை வாயில் உழிஞை-மேல் வருவதானான் - யுத்1:13 5/1,2
உற்றனன் மைந்தன் தானை நாற்பது வெள்ளத்தோடும் - யுத்2:19 228/4
எழுபது வெள்ளத்தோடும் இலங்கையை இடந்து என் தோள்-மேல் - யுத்3:26 84/1

 மேல்
 
  வெள்ளத்தோரும் (2)
எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும் - யுத்3:24 23/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் - யுத்3:31 226/1

 மேல்
 
  வெள்ளம் (119)
பெய்யும் மாரியால் பெருகு வெள்ளம் போய் - பால:6 16/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம்
 ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை - பால:7 52/2,3
பள்ள வெள்ளம் என படரும் நிலா - பால:11 9/2
வெள்ளம் அணைத்தவன் வில்லை எடுத்து இ - பால:13 30/3
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர் - பால:14 9/1
பொன் தொடி மகளிர் ஊரும் பொலன் கொள் தார் புரவி வெள்ளம்
 சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல - பால:14 75/1,2
தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் - பால:14 76/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் - பால:15 28/4
அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம்
 நந்தாது ஒலிக்கும் நரலை பெரு வேலை எல்லாம் - பால:16 41/2,3
நோனாது அதனை நுவலற்கு அரும் கோடி வெள்ளம்
 வான் நாடியரின் பொலி மாதர் முகங்கள் என்னும் - பால:16 43/2,3
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம்
 குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி - பால:17 2/2,3
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் - பால:19 1/1
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம்
 குஞ்சர குழாத்தின் சுற்ற கொற்றவன் இருந்த கூடம் - பால:23 77/1,2
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம்
 கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும் - பால:23 97/2,3
மாய்ந்தே நான் போய் வான் உலகு ஆள்வென் வசை வெள்ளம்
 நீந்தாய் நீந்தாய் நின் மகனோடும் நெடிது என்றான் - அயோ:3 48/3,4
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த - அயோ:3 69/1
அமிழ்து உண குழுமுகின்ற அமரரின் அரச வெள்ளம் - அயோ:3 71/4
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற - அயோ:3 86/2
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப - அயோ:6 24/3
மேலை வேலையில் பாய்ந்தது மீண்ட நீர் வெள்ளம் - அயோ:9 37/4
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் - அயோ:13 55/3
பள்ள நீர் வெள்ளம் அன்ன பரதனை விலக்கி பண்டு - அயோ:14 116/2
வான் சுடர் சோதி வெள்ளம் வந்து இடை வயங்க நோக்கி - ஆரண்:6 51/2
வந்தது சேனை வெள்ளம் வள்ளியோன் மருங்கு மாயா - ஆரண்:7 55/1
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம்
 நளி இருள் பிழம்பு என்று ஈண்டு நஞ்சொடு கலந்த நாக - ஆரண்:14 7/2,3
வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் - ஆரண்:14 28/1
வெள்ளம் ஏழு பத்து உள்ள மேருவை - கிட்:3 46/1
ஈர்த்தன செம் கண் நீர் வெள்ளம் யாவையும் - கிட்:6 9/1
அறிவுற்று மகளிர் வெள்ளம் அலமரும் அமலை நோக்கி - கிட்:11 79/1
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம்
 கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி - கிட்:11 85/2,3
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் - கிட்:11 103/1
ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதின் இற்ற என்று - கிட்:13 2/1
பேர்க வெள்ளம் இரண்டொடும் பெற்றியால் - கிட்:13 9/4
வெற்றி வானர வெள்ளம் இரண்டொடும் - கிட்:13 11/1
வெள்ளம் ஓர் இரண்டு என விரிந்த சேனையை - கிட்:14 18/1
மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல - கிட்:15 49/3
வேர்த்தார் விரிஞ்சனும் வியந்து மலர் வெள்ளம்
 தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் - சுந்:1 73/2,3
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர் - சுந்:2 66/1
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம்
 எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் - சுந்:2 161/3,4
தோற்றனை பறவைக்கு அன்று துள்ளு நீர் வெள்ளம் சென்னி - சுந்:3 116/1
எழுபது வெள்ளம் கொண்ட எண்ணன உலகம் எல்லாம் - சுந்:4 32/1
ஏயவன் தென் பால் வெள்ளம் இரண்டினோடு எழுந்து சேனை - சுந்:4 36/2
வெள்ளம் எழுபது உளது அன்றோ வீரன் சேனை இ வேலை - சுந்:4 115/1
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க - சுந்:8 19/3
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் - யுத்1:1 1/4
வெள்ளம் தரும் இன் அமுதே விதியோ - யுத்1:3 105/4
ஊன்றலும் உதிர வெள்ளம் பரந்துளது உலகம் எங்கும் - யுத்1:3 152/4
ஆயிர வெள்ளம் என்று அறிந்தது ஆழியாய் - யுத்1:5 31/4
பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் - யுத்1:9 24/1
ஆயிரம் வெள்ளம் ஆன அரக்கர்-தம் தானை ஐய - யுத்1:9 69/1
வெள்ளம் போல் கண்ணி அழுதலும் இராவணன்-மேல் தன் - யுத்1:12 5/3
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி - யுத்1:12 31/3
எழுபது வெள்ளம் யாக்கைக்கு ஓர் உயிர் எய்திற்று அன்றே - யுத்1:12 33/4
ஆரியன் அமைந்த வெள்ளம் அத்தனையோடும் வெற்றி - யுத்1:13 5/3
இம்பரின் இயைந்த காயும் கனியும் கொண்டு இரண்டு வெள்ளம்
 வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் - யுத்1:13 7/1,2
அழுவ நீர் வேலை அன்னது ஆயிர வெள்ளம் அன்றே - யுத்1:13 12/3
ஈட்டிய அரக்கர் தானை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு - யுத்1:13 18/3
கூலம் கொள் குரங்கை எல்லாம் கொல்லுதி வெள்ளம் ஆன - யுத்1:13 19/3
இடைஇடை மிடைந்த சேனை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு - யுத்1:13 22/3
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் - யுத்1:14 1/2
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் - யுத்2:15 5/1
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என - யுத்2:15 5/3
மிடுக்கினால் மிக்க வானோர் மேக்கு உயர் வெள்ளம் மேல்_நாள் - யுத்2:15 127/3
வெறுத்தனன் நமனும் வேலை உதிரத்தின் வெள்ளம் மீள - யுத்2:15 148/3
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச - யுத்2:16 17/1
நிலையுற செறிந்த வெள்ளம் நூற்று இரண்டு எனினும் நேரே - யுத்2:16 18/2
குறைந்தன குரக்கு வெள்ளம் கொன்றனன் கூற்றும் கூச - யுத்2:16 175/4
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம்
 ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற - யுத்2:16 183/2,3
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப - யுத்2:16 335/3
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம் - யுத்2:18 83/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால - யுத்2:18 185/1
நல் நான்மறையான் அது நாற்பது வெள்ளம் என்ன - யுத்2:19 24/3
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் - யுத்2:19 66/4
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் - யுத்2:19 68/3
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும் - யுத்2:19 98/2
ஈண்டு நம் சேனை வெள்ளம் இருபதிற்று_இரட்டி மாள - யுத்2:19 229/1
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் - யுத்2:19 265/3
அத்தனை வெள்ளம் அரக்கர் அவிந்தார் - யுத்3:20 11/2
அன்னவர் தம்மொடும் ஐ_இரு வெள்ளம்
 மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் - யுத்3:20 20/1,2
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற - யுத்3:20 52/1
மன்னுடை சேனை வெள்ளம் நால் ஐந்து மழையின் பொங்கி - யுத்3:21 8/2
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட - யுத்3:21 39/3
அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை - யுத்3:22 4/3
படை பெரும் தலைவர் நிற்க பல் பெரும் சேனை வெள்ளம்
 உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை - யுத்3:22 16/1,2
ஐயம்தான் இல்லா வெள்ளம் அறுபதும் அவிக என்று - யுத்3:22 24/2
அறுபது வெள்ளம் ஆய அரக்கர்-தம் ஆற்றற்கு ஏற்ற - யுத்3:22 28/1
தள பெரும் சேனை வெள்ளம் அறுபதும் தலத்தது ஆக - யுத்3:22 33/1
வெள்ளம் நூறுடை வெம் சின சேனையை வீர - யுத்3:22 93/1
சொன்ன நூறுடை வெள்ளம் அன்று இராவணன் துரந்த - யுத்3:22 101/1
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி - யுத்3:22 120/1
குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் - யுத்3:22 136/4
விலங்கினிர் போலும் வெள்ளம் நூற்றை ஓர் வில்லின் வேழ - யுத்3:22 157/2
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம்
 கண்ணில் கண்டனர் வானவர் விருந்து என கலந்தார் - யுத்3:22 179/1,2
மாசு_அறு தானை மர்க்கட வெள்ளம்
 நாசம் இ ஊருக்கு உண்டு என நாளின் - யுத்3:26 21/2,3
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம்
 படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் - யுத்3:26 45/2,3
வெள்ளம் ஐ_ஐந்துடன் விரிந்த சேனையின் - யுத்3:27 62/1
விலக்குவர் எல்லாம் வந்து விலக்குக குரங்கு வெள்ளம்
 குல குலம் ஆக மாளும் கொற்றமும் மனிதர் கொள்ளும் - யுத்3:27 81/2,3
அன்னது நிகழும் வேலை ஆர்த்து எழுந்து அரியின் வெள்ளம்
 மின் எயிற்று அரக்கர் சேனை யாவரும் மீளா வண்ணம் - யுத்3:28 48/1,2
மேக்கு உயர்ந்து அமரர் வெள்ளம் அள்ளியே தொடர்ந்து வீசும் - யுத்3:28 59/3
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் - யுத்3:30 30/3
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் உண்டு இலங்கையின் அளவில் - யுத்3:30 43/1
கூல சேனையின் வெள்ளம் மற்று அதற்கு இன்று குறித்த - யுத்3:30 45/2
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில் - யுத்3:30 47/3
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா - யுத்3:31 115/2
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் அரைபட - யுத்3:31 130/1
உற்று உருத்து எழு வெள்ளம் உடன்று எழா - யுத்3:31 131/1
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் - யுத்3:31 144/1
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ் - யுத்3:31 172/1
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய் - யுத்3:31 175/2
ஒருவன் படை வெள்ளம் ஓர் ஆயிரமே - யுத்3:31 211/2
மெய்யுற உணர்ந்தோம் வெள்ளம் ஆயிரம் மிடைந்த சேனை - யுத்3:31 218/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே - யுத்3:31 220/1
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் - யுத்4:32 52/1
சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா - யுத்4:33 16/1
ஊறின சேனை வெள்ளம் உலந்த பேர் உண்மை எல்லாம் - யுத்4:34 19/3
அமிழ் பெரும் குருதி வெள்ளம் ஆற்று வாய்முகத்தின் தேக்கி - யுத்4:34 22/3
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் என்று அறிஞரே அறைந்த - யுத்4:37 114/1
வரிசையின் வழாமை நோக்கி மாருதி மாதர் வெள்ளம்
 கரை செயல் அரிய வண்ணம் கொணர்ந்தனன் கணத்தின் முன்னம் - யுத்4:41 29/1,2
விழுகின்ற கண் எலாம் வெள்ளம் மாறின - யுத்4:41 88/2

 மேல்
 
  வெள்ளமும் (12)
வெள்ளமும் பறவையும் விலங்கும் வேசையர் - பால:4 6/1
மறு அறு மாந்தரும் மகளிர் வெள்ளமும்
 செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே - அயோ:13 62/3,4
வெள்ளமும் நாண் உற விரிந்த கண்ணினார் - ஆரண்:10 37/3
மைந்தரும் முதியரும் மகளிர் வெள்ளமும்
 அந்தம்_இல் நோக்கினர் அழுத கண்ணினர் - கிட்:11 109/1,2
விளிம்பும் வெள்ளமும் மெய் தெரியாது மேல் - சுந்:2 152/2
நூற்று இரண்டு எனும் வெள்ளமும் நோன் கழல் - யுத்2:15 81/1
அடக்க_அரும் வலத்து ஐம்பது வெள்ளமும்
 பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் - யுத்2:15 83/3,4
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும்
 தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட - யுத்2:15 119/2,3
நன்று நம் படை நாற்பது வெள்ளமும்
 கொன்று நின்றபடி என கூறினான் - யுத்2:19 157/3,4
மறு அது ஆக்கிய எழுபது வெள்ளமும் மாள - யுத்3:22 63/3
என் அப்பா மற்று இ எழுபது வெள்ளமும் ஒருவன் - யுத்3:31 40/1
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் - யுத்4:32 37/4

 மேல்
 
  வெள்ளமே (5)
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே - பால:1 6/4
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே - அயோ:13 4/4
தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே - கிட்:10 18/4
விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே - யுத்2:15 32/4
மாதர் வெள்ளமே கண்டனர் கண்டிலர் மலையினும் பெரியாரை - யுத்2:16 317/4

 மேல்
 
  வெள்ளாட்டு (1)
கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி - யுத்3:22 160/3

 மேல்
 
  வெள்ளி (39)
வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள் - பால:1 4/2
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி - பால:2 8/3
விளிம்பு சுற்றும் முற்றுவித்து வெள்ளி கட்டி உள்ளுற - பால:3 19/1
வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் - பால:3 23/3
பல் நகமும் நகு வெள்ளி பனிவரையும் பாற்கடலும் பதும பீடத்து - பால:6 8/2
தந்தனென் என்றனன் வெள்ளி தடுத்தான் - பால:8 15/4
வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் - பால:10 72/4
பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள் - பால:12 24/3
பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு - பால:23 70/1
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் - அயோ:7 19/3
மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ - அயோ:10 40/3
சென்று இனி தருதிர் என்ன வந்தன சிவன் சேர் வெள்ளி
 குன்று என குனிக்கும் அம் பொன் குவடு என குபேரன் மானம் - அயோ:13 45/2,3
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு - ஆரண்:2 6/3
சேண் உய்க்கும் நீலம் சாலம் குருவிந்தம் தெங்கு வெள்ளி
 பாணி தண் பளிங்கு நாகம் பாடலம் பவளம்-மன்னோ - ஆரண்:10 96/3,4
உருகிய வெள்ளி அள்ளி வீசினால் ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:10 109/4
விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு - ஆரண்:12 83/3
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும் - ஆரண்:13 29/1
வெள்ளி ஓங்கலில் அஞ்சன மலை என வீழ்ந்தான் - ஆரண்:13 93/4
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா - கிட்:3 32/4
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர - கிட்:4 10/4
வெள்ளி வேல் எறிவன போன்ற மேகங்கள் - கிட்:10 16/2
வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே - கிட்:13 53/3
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி - கிட்:15 44/2
வெள்ளி அம் பெரு மலை பொருவு மேனியான் - கிட்:16 26/4
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி - சுந்:2 210/1
சொத்தின் துள்ளி வெள்ளி இனம் தொடுத்த-கொல்லோ துறை அறத்தின் - சுந்:4 53/2
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் - சுந்:12 75/4
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு - யுத்1:1 9/3
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட - யுத்1:4 130/3
வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி - யுத்1:5 53/3
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற - யுத்1:6 39/3
வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் - யுத்1:9 30/4
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக - யுத்1:10 10/3
சொல் கொண்டும் மயிரின் புன் தோல் தோள் கொண்டும் தள்ளி வெள்ளி
 பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் - யுத்2:15 139/2,3
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் - யுத்2:15 185/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன - யுத்2:15 209/3
பொன்னின் மால் வரை வெள்ளி மால் வரை மிசை பொலிந்தது - யுத்2:16 227/3
பவள குன்றினின் உறைபவர் வெள்ளி பண்பு அழிந்து ஓர் - யுத்3:30 14/1
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் - யுத்4:41 66/1

 மேல்
 
  வெள்ளி_பொருப்பும் (1)
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் - சுந்:12 75/4

 மேல்
 
  வெள்ளிடை (12)
கனையும் மேட்டு உயர் கருங்கல் ஓர் வெள்ளிடை கண்டார் - பால:9 13/4
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி - பால:21 18/4
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் - ஆரண்:14 93/1
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் - கிட்:14 20/4
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி - சுந்:2 109/3
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் - சுந்:2 204/2
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் - யுத்1:6 26/1
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ - யுத்2:15 151/4
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் - யுத்2:19 66/3
வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த - யுத்3:31 22/3
காளி போன்றனன் இராவணன் வெள்ளிடை கரந்த - யுத்4:32 17/3
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற - யுத்4:37 139/3

 மேல்
 
  வெள்ளிடையில் (1)
வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில்
 போந்து புறம் நின்று இரைக்கின்ற பொறை தீர் மறவர் புறம் சுற்ற - சுந்:12 118/1,2

 மேல்
 
  வெள்ளிமலை (2)
முந்து வெள்ளிமலை பொன்னின் மலையொடு முரண - ஆரண்:1 16/1
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் - ஆரண்:6 32/3

 மேல்
 
  வெள்ளிய (7)
வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த - பால:10 11/3
வெள்ளிய கரியன செய்ய வேறு உள - அயோ:2 36/1
வெள்ளிய முறுவல் முத்தம் வெளிப்பட வீரன் நக்கான் - ஆரண்:6 57/4
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் - கிட்:13 47/1
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி - கிட்:15 26/1
வெள்ளிய முறுவல் தோன்றும் நகையர் தாம் வெள்குகின்றார் - சுந்:2 36/3
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் - யுத்3:29 57/2

 மேல்
 
  வெள்ளியங்கிரி (1)
வெள்ளியங்கிரி மிசை விரிந்த போலுமே - பால:3 27/4

 மேல்
 
  வெள்ளியங்கிரியினை (1)
வெள்ளியங்கிரியினை விடையின் பாகனோடு - யுத்1:2 25/1

 மேல்
 
  வெள்ளியங்கிரியும் (1)
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும்
 ஒக்க வெற்பினோடு அன்னமும் காக்கையின் உருவ - சுந்:13 26/1,2

 மேல்
 
  வெள்ளியங்கிரியை (1)
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு - சுந்:6 53/1

 மேல்
 
  வெள்ளியங்குன்று (1)
பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய - சுந்:12 37/4

 மேல்
 
  வெள்ளியம் (1)
குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் - சுந்:9 2/4

 மேல்
 
  வெள்ளியின் (3)
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி - ஆரண்:11 57/4
மின்னின மணியினின் பளிங்கின் வெள்ளியின்
 பின்னின விசும்பினும் பெரிய பெட்பு உற - கிட்:11 121/2,3
வெள்ளியின் பொன்னின் நானா விளங்கு பல் மணியின் விஞ்சை - சுந்:12 132/1

 மேல்
 
  வெள்ளியும் (2)
பொன்னொடு வெள்ளியும் புரந்தராதியர்க்கு - ஆரண்:10 16/3
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட - யுத்4:42 17/1

 மேல்
 
  வெள்ளியை (1)
வெள்ளியை ஆதல் விளம்பினை மேலோர் - பால:8 19/1

 மேல்
 
  வெள்ளியோர்க்கு (1)
மிடற்றினுக்கு உவமை என்று உரைக்கும் வெள்ளியோர்க்கு
 உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான் - சுந்:4 50/2,3

 மேல்
 
  வெள்ளிலை (1)
மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார் - பால:16 19/2

 மேல்
 
  வெள்ளை (10)
முள் அரை முளரி வெள்ளை முளை இற முத்தும் பொன்னும் - பால:2 18/1
வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ - பால:11 9/4
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை
 சிவிகையில் அன்னம் ஊரும் திசைமுகன் என்ன சென்றான் - பால:14 70/3,4
மறம் உலாம் கொலை வேல் கண்ணாள் மணியின் வள்ளத்து வெள்ளை
 நிற நிலா கற்றை பாய நிறைந்தது போன்று தோன்ற - பால:19 12/2,3
மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி வெள்ளை
 இன் அமிழ்து அனைய தீம் சொல் இடை தடுமாறி என்ன - பால:19 16/1,2
அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை
 குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான் - ஆரண்:6 44/1,2
வெள்ளை எயிற்றர் கறுத்து உயர் மெய்யர் - சுந்:9 60/1
வான் தரு வள்ளல் வெள்ளை வள் உகிர் வயிர மார்பின் - யுத்1:3 152/3
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற - யுத்1:9 21/4
குன்றின் வெள்ளை மருப்பும் குவிந்தன - யுத்3:31 124/2

 மேல்
 
  வெளி (26)
விழுங்கினர் விண்ணவர் வெளி இன்று என்னவே - பால:5 82/4
வென்ற கால் மீண்டது வெளி பெறாமையே - பால:8 25/4
வெளி நின்றவரோ போய் மறைந்தார் விலக்க ஒருவர்-தமை காணேன் - பால:10 68/1
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய - பால:14 55/2
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும் - பால:22 24/2
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் - அயோ:7 2/3
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் - அயோ:14 118/2
தீயாரின் ஒளித்தியால் வெளி நின்றால் தீங்கு உண்டோ - ஆரண்:1 53/3
மீளவும் உற்றேம் அன்னவை தீரும் வெளி பெற்றேம் - கிட்:17 3/2
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா - சுந்:2 62/3
மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர் - சுந்:2 64/1
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி - யுத்1:4 110/3
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க - யுத்2:15 187/3
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட - யுத்2:18 134/2
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் - யுத்2:19 66/3
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் - யுத்2:19 84/3
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும் - யுத்2:19 97/3
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் - யுத்2:19 122/4
விளையாத துன்பம் விளைவித்த தெய்வம் வெளி வந்தது என்ன வியவா - யுத்2:19 266/2
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த - யுத்3:22 56/2
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் - யுத்3:22 225/3
மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என - யுத்3:28 18/3
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் - யுத்3:28 25/3
வெளி வானகம் இலதாம்-வகை விழுந்து ஓங்கிய பிண பேர் - யுத்3:31 118/3
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி - யுத்4:33 4/3
பாழி மா கடலும் வெளி பாய்ந்ததால் - யுத்4:37 195/2

 மேல்
 
  வெளி-கண் (1)
வெளி-கண் வந்த கார் விருந்து என விருந்து கண்டு உள்ளம் - கிட்:10 36/3

 மேல்
 
  வெளி-காறும் (1)
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி - சுந்:2 60/2

 மேல்
 
  வெளிக்கு (1)
வெளிக்கு மால் வரை வேண்டும் என கொணர்ந்து - யுத்1:8 33/3

 மேல்
 
  வெளிகள் (2)
மருங்குலின் வெளிகள் ஊடே வள்ளலை நோக்குகின்றாள் - பால:21 17/4
மேல் உள திசையொடு வெளிகள் ஆவன - ஆரண்:15 4/3

 மேல்
 
  வெளித்து (3)
வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் - கிட்:10 119/2
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் - சுந்:1 33/1
வெளித்து வைகுதல் அரிது என அவர் உரு மேவி - சுந்:2 134/3

 மேல்
 
  வெளிது (1)
ஆலமும் வெளிது எனும் நிறத்தர் ஆற்றலால் - ஆரண்:7 42/3

 மேல்
 
  வெளிநின்றே (1)
வேதங்கள் காண்கிலாமை வெளிநின்றே மறையும் வீரன் - ஆரண்:13 128/2

 மேல்
 
  வெளிப்பட்ட (1)
மிகும் தகை நினைப்பு முற்ற உரு வெளிப்பட்ட வேலை - சுந்:2 212/1

 மேல்
 
  வெளிப்பட்டு (3)
பொழிகின்ற புவி மடந்தை திரு வெளிப்பட்டு என புணரி - பால:13 17/2
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி - பால:21 16/2
ஒளித்தவர் வெளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் செய்தான் - யுத்1:13 24/4

 மேல்
 
  வெளிப்பட (6)
ஊறு நேர் வந்து உருவு வெளிப்பட
 மாறு கொண்டனை வந்தனை ஆகில் வந்து - பால:14 43/2,3
விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர் - பால:15 11/3
வெள்ளிய முறுவல் முத்தம் வெளிப்பட வீரன் நக்கான் - ஆரண்:6 57/4
வீரன் மேனி வெளிப்பட வெய்யவள் - ஆரண்:6 76/1
வேகம் ஈண்டு வெளிப்பட வேண்டுமால் - கிட்:13 6/4
வேண்டிய உலகம் எல்லாம் வெளிப்பட மணிகள் மின்ன - சுந்:1 20/2

 மேல்
 
  வெளிப்படல் (1)
வெளிப்படல் அரிது என்று உன்னி வேதனை உழக்கும் வேலை - யுத்1:13 24/2

 மேல்
 
  வெளிப்படாது (1)
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் - கிட்:13 65/3

 மேல்
 
  வெளிப்படு (1)
வெளிப்படு நகைய ஆகி வெறியன மிழற்றுகின்ற - பால:10 15/2

 மேல்
 
  வெளிப்படுகின்ற (1)
வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி - பால:19 14/2

 மேல்
 
  வெளிப்படும் (1)
வெளிப்படும் உணர்வினன் விழுமம் நீங்கிட - பால:24 42/1

 மேல்
 
  வெளிபடுத்து (1)
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம் - ஆரண்:14 7/2

 மேல்
 
  வெளிய (1)
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா - கிட்:13 54/4

 மேல்
 
  வெளியவும் (1)
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட - பால:20 7/3

 மேல்
 
  வெளியற்று (1)
மெய்யிடை நெருங்க வெளியற்று அயலில் வீழும் - யுத்1:9 9/1

 மேல்
 
  வெளியன் (1)
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு - சுந்:2 100/3

 மேல்
 
  வெளியாரும் (1)
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும்
 தட முலை பெரியாரும் தனி இடை சிறியாரும் - பால:23 37/2,3

 மேல்
 
  வெளியிடை (1)
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் - சுந்:7 20/3

 மேல்
 
  வெளியில் (2)
பள்ளத்தின் அன்றியே வெளியில் பல்குமோ - யுத்1:4 88/4
மின் தளிர்த்து அனைய பல் மா மணியினை வெளியில் கண்டான் - யுத்1:12 49/2

 மேல்
 
  வெளியிற்று (1)
வீட்டினுக்கு அமைவது ஆன மெய்ந்நெறி வெளியிற்று ஆக - ஆரண்:16 7/1

 மேல்
 
  வெளியோ (1)
வீற்று செல்லும் வெளியோ இல்லை அளியன் விரைகின்றான் - சுந்:8 42/4

 மேல்
 
  வெளியோடு (1)
மேவாதவர் இல்லை மேவினரும் இல்லை வெளியோடு இருள் இல்லை மேல் கீழும் இல்லை - ஆரண்:2 28/1

 மேல்
 
  வெளிறு (5)
வெளிறு நீங்கிய பாலையை மெல்லென போனார் - அயோ:9 47/1
வெளிறு சேர் நிணம் பிறங்கிய அடுக்கலின் மீதா - ஆரண்:8 15/3
வெளிறு இலா மரமே கொண்டு வீசினான் - யுத்2:15 45/4
மேருவின் சிகரம் போன்றது என்னினும் வெளிறு உண்டாமால் - யுத்2:15 222/1
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் - யுத்4:33 24/1

 மேல்
 
  வெளுத்த (3)
வெள்கிய மாந்தரின் வெளுத்த மேகமே - கிட்:10 103/4
வெளுத்த மென் தகையவள் விளம்பும் ஏல்வையின் - சுந்:12 123/1
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் - யுத்1:6 38/4

 மேல்
 
  வெளுத்தாய் (1)
தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து - ஆரண்:10 114/1

 மேல்
 
  வெளுப்ப (1)
செய்ய வாய் வெளுப்ப கண் சிவப்பு உற - பால:18 19/1

 மேல்
 
  வெளுப்பன (1)
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் - பால:21 16/3

 மேல்
 
  வெற்பதோ (1)
வானதோ மண்ணதோ மற்று வெற்பதோ
 ஏனை மா நாகர்-தம் இருக்கை-பாலதோ - கிட்:6 30/1,2

 மேல்
 
  வெற்பிடை (1)
வெற்பிடை மதம் என வெயர்க்கும் மேனியன் - ஆரண்:12 26/1

 மேல்
 
  வெற்பில் (2)
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில்
 நல் பெரும் தவத்தள் ஆய நங்கையை கண்டேன் அல்லேன் - சுந்:14 29/1,2
மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற - யுத்1:9 31/1

 மேல்
 
  வெற்பின் (3)
இந்த வெற்பின் வந்து இவன் இருந்தனன் - கிட்:3 68/3
விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ - கிட்:7 51/1
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின்
 ஈண்டினார்களை என் குறித்து இரிவுற்றது என்றான் - யுத்3:31 36/1,2

 மேல்
 
  வெற்பினால் (1)
வெற்பினால் இயன்றது அன்ன வாலினை விழுங்கி வெம் தீ - சுந்:12 126/1

 மேல்
 
  வெற்பினின் (1)
விரிய வன் மேரு என்னும் வெற்பினின் மீது செல்லும் - யுத்3:24 59/1

 மேல்
 
  வெற்பினை (2)
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் - யுத்1:10 4/2
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் - யுத்2:18 190/1

 மேல்
 
  வெற்பினோடு (1)
ஒக்க வெற்பினோடு அன்னமும் காக்கையின் உருவ - சுந்:13 26/2

 மேல்
 
  வெற்பு (24)
நஞ்சு வெற்பு உருவு பெற்று இடை நடந்தது என மா - ஆரண்:1 6/2
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் - ஆரண்:11 19/1
விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு - ஆரண்:12 83/3
வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பு எலாம் - கிட்:3 60/4
வீசின காற்றின் வேர் பறிந்து வெற்பு இனம் - கிட்:7 19/1
வில் தாங்கு வெற்பு அன்ன விலங்கு எழில் தோள மெய்ம்மை - கிட்:7 44/1
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ - கிட்:10 7/2
இனைய வேல் இராவணன் இருக்கும் வெற்பு எனும் - கிட்:14 15/2
மேக்குற செல்வோன் பாய வேலை-மேல் இலங்கை வெற்பு
 நூக்குறுத்து அங்கும் இங்கும் தள்ளுற நுடங்கும் நோன்மை - சுந்:1 78/1,2
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் - சுந்:7 30/2
வேல் திரண்டனவும் வில்லு மிடைந்தவும் வெற்பு என்றாலும் - சுந்:11 6/1
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு
 மண் இரண்டு உற கிழிந்தது என்று இமையவர் மறுக - யுத்2:16 232/1,2
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி - யுத்2:16 346/2
மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும் - யுத்2:18 26/1
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் - யுத்2:18 215/1
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம் - யுத்2:19 85/1
விகடம் உற்ற மரனொடு வெற்பு இனம் - யுத்2:19 146/1
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை - யுத்2:19 242/1
வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த - யுத்3:22 106/4
வெற்பு_இனம் என்ன வீழ்ந்தார் வானர வீரர் எல்லாம் - யுத்3:26 57/4
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் - யுத்4:33 17/1
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் - யுத்4:37 97/3
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் - யுத்4:38 23/1
அது திகழ் அனந்த வெற்பு என்று அருள் தர அனுமன் தோன்றிற்று - யுத்4:41 25/3

 மேல்
 
  வெற்பு_இனங்களை (1)
வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த - யுத்3:22 106/4

 மேல்
 
  வெற்பு_இனம் (4)
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் - சுந்:7 30/2
மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும் - யுத்2:18 26/1
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் - யுத்2:18 215/1
வெற்பு_இனம் என்ன வீழ்ந்தார் வானர வீரர் எல்லாம் - யுத்3:26 57/4

 மேல்
 
  வெற்பும் (4)
மேகங்கள் எரிந்தன வெற்பும் எரிந்த திக்கின் - கிட்:7 50/2
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன - கிட்:11 33/4
மீன் நரல் வேலையும் வெற்பும் ஆர்த்தன - யுத்2:16 287/3
மீண்டன கால்கள் கையின் விழுந்தன மரனும் வெற்பும்
 பூண்டன நடுக்கம் வாய்கள் புலர்ந்தன மயிரும் பொங்க - யுத்3:22 14/2,3

 மேல்
 
  வெற்பை (3)
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் - சுந்:9 50/2
வேந்த வெற்பை ஒருவன் விரல்களால் - யுத்1:9 46/3
கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை
 பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி - யுத்1:12 13/1,2

 மேல்
 
  வெற்பொடும் (2)
மேவும் வாயில் அடுக்கிய வெற்பொடும்
 தேவு சேவடி தீண்டலும் தீண்ட_அரும் - கிட்:11 35/2,3
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன் - யுத்4:32 41/2

 மேல்
 
  வெற்ற (3)
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் - ஆரண்:1 27/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி - யுத்2:16 313/3
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் - யுத்2:19 66/3

 மேல்
 
  வெற்றி (45)
படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் - பால:7 51/4
வெற்றி வேல் மன்னவன் தக்கன் வேள்வியில் - பால:14 5/1
தோளையே பற்றி வெற்றி திரு என தோன்றுவாரும் - பால:18 4/2
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி
 காட்டிய கரிய மாலும் கார்முகம்-தன்னை பாரில் - பால:24 30/2,3
கொல் பெற்ற வெற்றி கொலை பெற்ற கூர் வேலோய் - அயோ:14 59/4
வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா - அயோ:14 102/3
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் - ஆரண்:2 10/3
வெற்றி கூறிய வானவர் வீரன் வில் - ஆரண்:9 15/1
வல கை வீழ்தலும் மற்றை கையால் வெற்றி
 உலக்கை வானத்து உரும் என ஓச்சினான் - ஆரண்:9 22/1,2
உரனையும் மறந்தான் உற்ற பழியையும் மறந்தான் வெற்றி
 அரனையும் கொண்ட காமன் அம்பினால் முன்னை பெற்ற - ஆரண்:10 83/2,3
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ - ஆரண்:10 115/4
வெற்றி சிலை வீரனை மேவினளால் - ஆரண்:11 48/4
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என - கிட்:7 112/3
விண்ணின் தீம் புனல் உலகத்தின் நாகரின் வெற்றி
 எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் - கிட்:12 34/1,2
வெற்றி வானர வெள்ளம் இரண்டொடும் - கிட்:13 11/1
சொல்லி ஊன்றிய ஆம் வெற்றி வரை என தோன்றும் அன்றே - கிட்:13 42/4
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை - கிட்:17 2/1
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில் - சுந்:5 16/1
வெற்றி எழுவை மழுவாய் அம்பால் அறுத்து வீழ்த்தினான் - சுந்:8 46/4
வெற்றி உனது ஆக விளையாது ஒழியின் என்னை - யுத்1:2 60/3
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர - யுத்1:9 5/3
வெற்றி வீரற்கு காட்டி விளம்பினான் - யுத்1:9 63/4
அரி வென்ற வெற்றி ஆற்றல் மாருதி அமைத்த தீயால் - யுத்1:10 9/3
ஆரியன் அமைந்த வெள்ளம் அத்தனையோடும் வெற்றி
 சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் - யுத்1:13 5/3,4
ஊழி நாளினும் வெற்றி கொண்டு உற்ற நின் - யுத்2:15 85/2
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் - யுத்2:15 106/4
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு - யுத்2:15 153/2
கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் - யுத்2:16 33/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு - யுத்2:18 105/1
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் - யுத்2:18 151/2
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் - யுத்2:19 63/3
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் - யுத்2:19 71/2
வேள்வியில் படைத்தது ஈசன் வேண்டினன் பெற்று வெற்றி
 தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை - யுத்2:19 235/2,3
வெய்து இவண் வந்தவன் மாயையின் வெற்றி
 செய்தவனே-கொல் தெரித்தி இது என்றான் - யுத்3:20 29/2,3
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் - யுத்3:20 92/3
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் - யுத்3:26 79/2
செய்யும் மா வெற்றி உண்டோ சேனையும் சிதையும் அன்றே - யுத்3:31 64/4
துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் - யுத்3:31 149/4
மற வெற்றி அரக்கர் வல கையொடும் - யுத்3:31 200/1
தெவ் அழி ஆற்றல் வெற்றி சேனையின் செயலும் சென்ற - யுத்3:31 232/2
மூண்ட செரு இன்று அளவில் முற்றும் இனி வெற்றி
 ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர் - யுத்4:36 5/1,2
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை - யுத்4:37 18/2
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் - யுத்4:38 33/4
விரியும் வெற்றி இலங்கையர் வேந்தன் நீடு - யுத்4:39 7/3
வேசியர் உடுத்த கூறை வேந்தர்கள் சுற்ற வெற்றி
 பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற - யுத்4:42 8/1,2

 மேல்
 
  வெற்றிடம் (1)
மெத்து யோனிகள் ஏறினும் வெற்றிடம் மிகுமால் - யுத்4:41 17/2

 மேல்
 
  வெற்றிதான் (1)
வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா - யுத்3:27 84/2

 மேல்
 
  வெற்றியர் (2)
வெற்றியர் உளர் எனின் மின்னின் நுண் இடை - ஆரண்:13 54/1
வெற்றியர் தம்மை செல்ல சொல்லினென் விரைவின் என்றான் - யுத்2:17 28/4

 மேல்
 
  வெற்றியன் (2)
வெற்றியன் தேவர் வேண்ட வேலையை விலங்கல் மத்தில் - சுந்:4 30/3
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் - யுத்2:19 228/2

 மேல்
 
  வெற்றியாய் (1)
அடலின் வெற்றியாய் அயலின் ஆவவோ - கிட்:3 45/4

 மேல்
 
  வெற்றியான் (1)
வெற்றியான் விளம்பினான் - ஆரண்:1 61/4

 மேல்
 
  வெற்றியின் (1)
வேண்டியது எய்த-பெற்றால் வெற்றியின் விழுமிது அன்றோ - யுத்1:9 68/4

 மேல்
 
  வெற்றியினாய் (1)
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என - கிட்:7 112/3

 மேல்
 
  வெற்றியும் (2)
வெற்றியும் தருகுவர் வினையம் வேண்டுவர் - யுத்1:4 71/1
ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் - யுத்4:37 208/4

 மேல்
 
  வெற்றியே (1)
வெற்றியே பெறுக தோற்க வீக வீயாது வாழ்க - யுத்1:4 105/3

 மேல்
 
  வெற்றியோ (1)
வெற்றியோ பொறை-கொலோ விளம்ப வேண்டுமால் - யுத்1:2 19/4

 மேல்
 
  வெற்று (2)
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் - கிட்:7 131/4
வெற்று அனல் பொறி கண்ணினன் வேத்திரம் - யுத்1:9 53/2

 மேல்
 
  வெறி (12)
வீரனும் இளைஞரும் வெறி பொழில்களின்-வாய் - பால:5 127/1
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் - பால:20 13/3
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் - பால:22 28/1
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று - ஆரண்:6 129/3
வெறி கொள் பூம் குழலினாளை வீரனே வேண்டினேன் யான் - ஆரண்:7 60/3
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் - ஆரண்:8 7/2
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை - சுந்:2 16/4
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப - சுந்:13 23/2
வெறி கரும் குழலியை நாடல் மேயினார் - சுந்:14 17/2
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் - யுத்1:6 29/3
வலம் சுழித்து வந்து எழுந்து எரி நறு வெறி வயங்கி - யுத்3:22 161/1
பூவின் மாலை புலால் வெறி பூத்ததால் - யுத்4:37 20/4

 மேல்
 
  வெறித்த (1)
வில்லினர் வாளினர் வெறித்த குஞ்சியர் - பால:14 17/1

 மேல்
 
  வெறித்தது (1)
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் - ஆரண்:11 70/1

 மேல்
 
  வெறித்தார் (1)
வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால் - ஆரண்:13 28/3

 மேல்
 
  வெறித்து (4)
வெறித்து நின்று உலகம் எல்லாம் விம்முறுகின்ற வேலை - ஆரண்:13 116/2
வேர்க்கின்ற வானத்து உரும் ஏறு வெறித்து வீழ - கிட்:7 39/2
பரந்த பல் உரும்_ஏற்று_இனம் வெறித்து உயிர் பதைப்ப - சுந்:11 35/2
வெறித்து இரிந்த வாசியோடு சீய மாவும் மீளியும் - யுத்3:31 78/1

 மேல்
 
  வெறிதாய் (1)
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் - அயோ:4 33/1

 மேல்
 
  வெறிது (3)
மெய்யும் தனுவும் மனனும் வெறிது ஏகிட மேல் வீழா - அயோ:4 76/2
வெறிது உலகு என கொடு விசும்பின் மீச்செலும் - யுத்3:24 97/3
வெறிது நம் வென்றி என்றான் மாலி மேல் விளைவது ஓர்வான் - யுத்3:26 8/4

 மேல்
 
  வெறிதே (1)
வேண்டு நாள் வெறிதே விளிந்தால் இனி - சுந்:3 104/3

 மேல்
 
  வெறிந்த (2)
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்றாள் தனை - பால:7 36/1
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர் - யுத்2:15 79/3

 மேல்
 
  வெறிப்பு (1)
வெறிப்பு உறு நோக்கின வெருவுகின்றன - ஆரண்:15 2/3

 மேல்
 
  வெறிய (1)
வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய - யுத்3:22 55/4

 மேல்
 
  வெறியர் (2)
வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் - சுந்:4 111/4
வென்றியன் ஆக்கி மற்றை மனிதரை வெறியர் ஆக்கி - யுத்3:22 127/2

 மேல்
 
  வெறியவும் (1)
வெறியவும் அவர் மென் மலர் கூந்தலே - பால:2 40/4

 மேல்
 
  வெறியன (2)
வெளிப்படு நகைய ஆகி வெறியன மிழற்றுகின்ற - பால:10 15/2
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் - கிட்:9 12/4

 மேல்
 
  வெறியா-முன் (1)
வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால் - ஆரண்:13 28/3

 மேல்
 
  வெறியும் (1)
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் - கிட்:7 129/2

 மேல்
 
  வெறியே (2)
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் - பால:2 11/2
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி - சுந்:4 57/3

 மேல்
 
  வெறியோடும் (1)
விண் உறைவோர்-தம் தெய்வ வெறியோடும் வேறுளோர்-தம் - யுத்4:42 10/1

 மேல்
 
  வெறு (2)
அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது - அயோ:2 62/3
மேனீயும் இன்றி வெறு நீரே ஆயினார் - அயோ:4 99/4

 மேல்
 
  வெறுக்க (1)
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி - யுத்3:23 1/2

 மேல்
 
  வெறுக்கை (5)
வேந்தர்கட்கு அரசொடு வெறுக்கை தேர் பரி - பால:5 93/1
பந்திகள் வய பரி பசும்பொனின் வெறுக்கை
 மைந்த வறியோர் கொள வழங்கு என நிரைப்பார் - அயோ:3 97/3,4
வெறுக்கை ஓங்கிய மேரு விழு கலால் - யுத்2:15 15/2
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி - யுத்3:23 1/2
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை
 நினையின் நீண்டது ஓர் பெரும் கொடை அரும் கடன் நேர்ந்தான் - யுத்4:35 24/3,4

 மேல்
 
  வெறுக்கையாலே (1)
வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் - சுந்:2 37/4

 மேல்
 
  வெறுக்கையும் (1)
மேவு காதல் நிதியின் வெறுக்கையும்
 பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே - அயோ:11 32/3,4

 மேல்
 
  வெறுங்கையான் (1)
பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா - யுத்3:22 136/2

 மேல்
 
  வெறுத்த (5)
உண் மலர் வெறுத்த தும்பி புதிய தேன் உதவும் நாக - பால:16 3/3
மே வரு கலங்களை வெறுத்த மேனியர் - அயோ:12 34/2
விழுந்த கண்ணீரினன் வெறுத்த வாழ்வினன் - கிட்:11 116/2
பானம் வாய் உற வெறுத்த தாள் ஆறு உடை பறவை - சுந்:2 5/2
வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் - சுந்:2 37/4

 மேல்
 
  வெறுத்தனர் (1)
வேயும் செய்கை வெறுத்தனர் வெண் திரை - பால:17 39/3

 மேல்
 
  வெறுத்தனள் (1)
வெறுத்தனள் சோர்வுற வீரற்கு உற்றதை - சுந்:12 29/3

 மேல்
 
  வெறுத்தனன் (1)
வெறுத்தனன் நமனும் வேலை உதிரத்தின் வெள்ளம் மீள - யுத்2:15 148/3

 மேல்
 
  வெறுத்தனையோ (1)
வீரா எனை இங்ஙன் வெறுத்தனையோ
 வாராய் புறம் இத்துணை வைகுதியோ - ஆரண்:14 68/3,4

 மேல்
 
  வெறுத்தாய் (1)
வெறுத்தாய் இனி நான் வாழ்நாள் வேண்டேன் வேண்டேன் என்றான் - அயோ:4 57/4

 மேல்
 
  வெறுத்து (8)
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த - பால:10 5/3
அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் - பால:16 13/3
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த - பால:16 22/3
தணியும் மது மல்லிகை தாமம் வெறுத்து வாசம் - பால:16 45/3
போதினை வெறுத்து அரசர் பொன் மனை புகுந்தாள் - பால:22 35/4
வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் - ஆரண்:14 28/1
காலனும் வெறுத்து உயிர் கால காண்டியால் - சுந்:5 63/4
வாயினும் மனத்தினும் வெறுத்து வாழ்துமேல் - யுத்1:2 21/3

 மேல்
 
  வெறுத்தும் (1)
வெறுத்தும் மாள்வது மெய் எனா - யுத்2:16 120/3

 மேல்
 
  வெறுப்பன (1)
வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் - ஆரண்:11 30/3

 மேல்
 
  வெறுப்பு (2)
வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை - பால:2 16/3
வெறுப்பு உண்டாய ஒருத்தியை வேண்டினால் - சுந்:12 96/1

 மேல்
 
  வெறும் (12)
வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும் - பால:17 12/3
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் - சுந்:5 4/4
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை - சுந்:8 45/1
மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் - யுத்1:12 39/4
விழுமிது குரங்கு வந்து வெறும் கையால் கொள்ளும் வென்றி - யுத்1:13 13/4
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் - யுத்2:15 128/4
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் - யுத்2:15 249/4
கொன்றல் உன்னிலன் வெறும் கை நின்றான் என கொள்ளா - யுத்2:15 250/2
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் - யுத்2:16 1/4
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி - யுத்2:16 181/4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் - யுத்2:18 211/1
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ - யுத்3:27 93/3

 மேல்
 
  வெறுமை (4)
வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார் - யுத்1:6 11/2
விண்ணின் நாடு உறைவிடம் வெறுமை கூரவே - யுத்2:19 37/4
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் - யுத்3:28 61/3
விருந்து உளவோ உரை வெறுமை நீங்கினாய் - யுத்4:40 51/4

 மேல்
 
  வெறுமைகள் (1)
வெறுமைகள் கெடுவன விழி குழி கழுதுகள் - யுத்2:18 131/4

 மேல்
 
  வெறுமைய (1)
விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு - யுத்2:16 220/3

 மேல்
 
  வெறுமையின் (1)
பிரிந்து வேறு எய்தும் செல்வம் வெறுமையின் பிறிது அன்றாமால் - கிட்:9 19/2

 மேல்
 
  வெறுமையே (1)
வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் வெறுமையே விழுமிது அன்றோ - யுத்3:27 168/4

 மேல்
 
  வெறுமையை (1)
வேறு காட்டும் ஓர் வெறுமையை மெல்லிய எனினும் - யுத்2:15 217/3

 மேல்
 
  வெறுவிது (4)
வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர - சுந்:1 14/2
வெறுவிது நம்-தம் வீரம் என்று ஒரு மேன்மை தோன்ற - யுத்2:15 147/2
வெறுவிது உன் வீரம் என்று இவை விளம்பினான் - யுத்2:16 85/4
வெறுவிது ஆக்குவென் உலகை இ கணத்தின் ஓர் வில்லால் - யுத்3:22 63/4

 மேல்
 
  வெறுவியர் (1)
வெறுவியர் வேறு இனி விளைவது யாது என்றான் - யுத்3:22 43/4

 மேல்
 
  வென்ற (31)
வேளை வென்ற முகத்தியர் வெம் முலை - பால:2 24/1
வென்ற கால் மீண்டது வெளி பெறாமையே - பால:8 25/4
மனு வென்ற நீதியான் மகவு இன்றி வருந்துவான் - பால:12 16/4
முற்ற ஏழ் உலகையும் வென்ற மூரி வில் - பால:14 5/3
வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய் - பால:20 14/3
மாகமும் நாகமும் மண்ணும் வென்ற வாளான் - அயோ:3 25/4
விண்ணோர்-காறும் வென்ற எனக்கு என் மனை வாழும் - அயோ:3 44/3
வெவ் உலை உற்ற வேலை வாளினை வென்ற கண்ணாள் - ஆரண்:10 72/3
மேகத்தில் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண் இடையினாளை - ஆரண்:10 76/3
சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் - ஆரண்:10 90/3
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் - ஆரண்:10 93/2
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் - ஆரண்:12 65/1
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் - சுந்:1 10/2
அடக்கி ஐம் புலன்கள் வென்ற தவ பயன் அறுதலோடும் - சுந்:1 28/2
எண் திசை வென்ற நீயே ஏவுதி என்னை என்றான் - சுந்:10 3/4
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் - சுந்:11 44/4
அறம் துறந்து அமரரை வென்ற ஆண்_தொழில் - யுத்1:2 69/1
சிந்த வென்ற நாள் சிறியன்-கொல் நீ சொன்ன தேவன் - யுத்1:2 113/4
அரி வென்ற வெற்றி ஆற்றல் மாருதி அமைத்த தீயால் - யுத்1:10 9/3
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி - யுத்1:14 17/2
திக்கு இரிதர போர் வென்ற சிலையினை வளைய வாங்கி - யுத்2:15 131/2
வானில் வென்ற என் மதலையும் வரி சிலை பிடித்த - யுத்2:15 204/3
வினைகளை கற்பின் வென்ற விளக்கினை வெருவல் காண்பான் - யுத்2:17 4/4
பனி வென்ற பதாகை என்றும் பல் உளை பரிமா என்றும் - யுத்2:19 50/1
தெவ் முறை துறந்து வென்ற செங்கள மருங்கில் சேர்ந்தான் - யுத்2:19 216/4
வெய்யவன் வச்சிரம் வென்ற எயிற்றான் - யுத்3:20 21/4
விதம் புலர்ந்தது என்னின் வென்ற வென்றி சொல்ல வேணுமோ - யுத்3:31 77/4
நெய்தலை வென்ற வாள் கண் குமுதத்தின் நீர்மை காட்ட - யுத்4:34 20/2
மாதிரம் எவையும் வென்ற வன் தொழில் அரக்கன் கண்டான் - யுத்4:37 16/2
புரந்தான் பெரும் பகைஞனை போர் வென்ற உன் தன் - யுத்4:40 113/1
வென்ற போதத்த வீரனும் வீழ்ந்தனன் - யுத்4:41 53/3

 மேல்
 
  வென்றது (11)
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் - பால:12 31/2
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா - அயோ:3 112/4
வேறு உள குழுவை எல்லாம் மானுடம் வென்றது அன்றே - கிட்:3 19/4
வேனிலை வென்றது அம்மா கார் என வியந்து நோக்கி - கிட்:10 26/3
பாவம் தோற்றது தருமமே வென்றது இ படையால் - கிட்:12 38/4
புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல் - சுந்:2 140/2
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் - சுந்:5 79/4
வென்றது விண்ணவர் புகழை வேரொடும் - சுந்:9 27/2
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ - யுத்2:15 171/1
வென்றது பாசத்தாலும் மாயையின் விளைவினாலும் - யுத்2:19 290/1
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் - யுத்3:31 65/3

 மேல்
 
  வென்றதும் (1)
வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ - யுத்4:37 115/2

 மேல்
 
  வென்றபடி (1)
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் - பால:12 16/2

 மேல்
 
  வென்றமை (1)
பொருதமை புண்ணே சொல்ல வென்றமை போந்த தன்மை - சுந்:14 10/1

 மேல்
 
  வென்றமைக்கு (1)
மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய் - யுத்2:16 240/3

 மேல்
 
  வென்றவர் (3)
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி - அயோ:6 8/3
தேவரை வென்றவர் யாவர் தீமையோர் - யுத்1:2 70/4
வென்றவர் தோற்பர் தோற்றோர் வெல்குவர் எவர்க்கும் மேலாய் - யுத்2:16 37/1

 மேல்
 
  வென்றவரின் (1)
வென்றவரின் நன்று உணரும் வீடணன் விளம்பும் - யுத்1:2 65/4

 மேல்
 
  வென்றவள் (1)
வென்றவள் துணைவனை இன்று வெல்குவேன் - யுத்1:5 5/3

 மேல்
 
  வென்றவன் (14)
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான் - பால:8 13/2
வென்றவன் புரங்கள் வேவ தனி சரம் துரந்த மேரு - சுந்:3 118/2
வென்றவன் அல்லனாகில் விண்ணவன் ஆக வேண்டும் - சுந்:4 26/3
வென்றவன் இவன் என்றாலும் வீரத்தே நின்ற வீரன் - சுந்:11 14/2
நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் - யுத்1:5 34/4
திக்கு அடங்கலும் வென்றவன் சீறிட - யுத்2:16 63/1
வென்றவன் தானோ யாரோ விளம்புதி விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 186/4
மடல் தோகையர் வலி வென்றவன் வானோர் முகம் மலர்ந்தார் - யுத்2:18 168/4
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு - யுத்2:19 2/1
வென்றவன் வரும் என விரும்பும் சிந்தையான் - யுத்2:19 27/4
இந்திரன்-தனை வென்றவன் ஏறினான் - யுத்2:19 135/2
சிந்தினான் கணை தேவரை வென்றவன்
 நுந்த நுந்த முறைமுறை நூறினான் - யுத்2:19 159/3,4
வென்றவன் ஏவலின் முன்னம் விரைந்தார் - யுத்3:20 22/2
வாரணங்களை வென்றவன் வார் சிலை - யுத்4:37 185/3

 மேல்
 
  வென்றவால் (1)
மேற்கின் வேலை வருணனை வென்றவால் - யுத்4:33 31/4

 மேல்
 
  வென்றன (2)
பணி பிறிது இயன்றில பகலை வென்றன - பால:3 32/4
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர் - யுத்1:9 84/2

 மேல்
 
  வென்றனென் (2)
வென்றனென் அனைத்து உலகும் மேல் இனி என் என்றான் - ஆரண்:3 50/4
வென்றனென் அரக்கரை வேரும் வீய்ந்து அற - யுத்3:24 80/1

 மேல்
 
  வென்றாய் (7)
அரும் தேரானை சம்பரனை பண்டு அமர் வென்றாய்
 இருந்தார் வானோர் உன் அருளாலே இனிது அன்னார் - அயோ:6 20/1,2
ஏற்றவன் வாளால் வென்றாய் அன்று எனின் இறத்தி அன்றே - சுந்:3 116/2
முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய்
 அக்கனை கொன்று நின்ற குரங்கினை ஆற்றல் காட்டி - சுந்:11 11/2,3
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் - யுத்2:15 161/1
மெலிவு என்பதும் உணர்ந்தேன் எனை வென்றாய் இனி விறலோய் - யுத்2:15 181/4
வென்றாய் அலையோ உன் உயிர் வீடாது உரை செய்தாய் - யுத்2:15 183/2
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய்
 பித்தன் மனம் தளர்ந்தான் இனி பிழையான் என பகர்ந்தான் - யுத்3:27 128/3,4

 மேல்
 
  வென்றார் (6)
மொழிந்தனர் ஆசிகள் முப்பகை வென்றார் - பால:13 26/4
வென்றார் அன்றே வீரர்கள் ஆவார் மேலாய - ஆரண்:15 27/2
அனைவரும் அமரரை வென்றார் அசுரரை உயிரை அயின்றார் - சுந்:7 15/4
மெய் கலந்த மா நிகர்வரும் உவமையை வென்றார்
 ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் - சுந்:9 14/3,4
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார்
 அம்பினால் சிறு மனிதரே நன்று நம் ஆற்றல் - யுத்3:30 36/2,3
வென்றார் உலகங்களை விண்ணவரோடு - யுத்3:31 190/1

 மேல்
 
  வென்றால் (1)
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை - யுத்2:17 72/3

 மேல்
 
  வென்றான் (15)
இந்திரனை வென்று திசை இரு_நான்கும் செரு வென்றான் - பால:12 13/4
வென்றான் என்னினும் வீர நிற்கு நேர் - கிட்:16 37/2
மேயது கடந்தனன் வினை பகையை வென்றான் - சுந்:2 164/4
பாய் புனல் இலங்கை மூதூர்க்கு என்றனன் பழியை வென்றான் - சுந்:4 36/4
மேய தெய்வ படைக்கலத்தை மீட்டான் அமரர் போர் வென்றான்
 ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் - சுந்:12 113/3,4
அண்டரை வென்றான் - சுந்:13 41/4
வன் தாள் வயிர சிலை வாங்கினன் வானை வென்றான் - யுத்2:19 15/4
கூற்றம் கொடு முனை வந்து என கொன்றான் இகல் வென்றான் - யுத்3:22 112/4
கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் - யுத்3:24 7/4
செரு வென்றான் நிலை ஒன்றும் தெரியகிலார் உலகு அனைத்தும் தெரியும் செல்வர் - யுத்3:24 39/4
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் - யுத்3:27 119/2
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் - யுத்3:27 121/4
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய் - யுத்3:27 128/3
காதலால் உரைத்தேன் என்றான் உலகு எலாம் கலக்கி வென்றான் - யுத்3:28 6/4
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் - யுத்4:37 134/1

 மேல்
 
  வென்றானும் (2)
சந்திரனை வென்றானும் உருத்திரனை சாய்த்தானும் - பால:12 13/1
விழிகள் ஆயிரமும் கொண்ட வேந்தை வென்றானும் அல்லன் - சுந்:10 20/2

 மேல்
 
  வென்றானே (1)
கொள்ளப்பட்டன உயிர் என்னும்படி கொன்றான் ஐம் புலன் வென்றானே - சுந்:10 28/4

 மேல்
 
  வென்றானை (2)
வென்றானை இயற்றுறும் வேட்கையினால் - யுத்2:18 51/4
வென்றானை விலங்கலின் மேனியனை - யுத்3:20 87/2

 மேல்
 
  வென்றி (89)
எல்லை நின்ற வென்றி யானை என்ன நின்ற முன்னம் மால் - பால:3 21/1
வென்றி அம் திகிரி வெம் பருதியாம் என - பால:4 11/2
விரசு உறு தனி குடை விளங்க வென்றி சேர் - பால:6 1/2
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் - பால:6 20/1
வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து - பால:23 85/2
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ - பால:24 35/3
வென்றி வேந்தரை வருக என உவணம் வீற்றிருந்த - அயோ:1 72/1
மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம் - ஆரண்:2 12/3
வென்றி வேல் கை நிருதரை வேர் அற - ஆரண்:7 5/3
விண்டனன் நின்ற வென்றி கரன் எனும் விலங்கல் தோளான் - ஆரண்:7 66/2
யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர் - ஆரண்:7 67/3
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் - ஆரண்:10 4/3
பருகினர் என்றால் வென்றி நலத்தின் பழி அன்றோ - ஆரண்:11 5/2
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் - ஆரண்:12 56/2
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை - ஆரண்:12 67/2
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம் - ஆரண்:14 19/1
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் - கிட்:2 30/3
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ - கிட்:7 34/2
மாடு வென்றி ஒர் மாதிர யானையின் - கிட்:11 13/1
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் - கிட்:11 72/2
வென்றி வில் கை இராமன் விருப்பினால் - கிட்:13 4/2
தண்டா வென்றி தானவன் வந்தான் தகவு இல்லான் - கிட்:15 1/4
வேய் உயர் குன்றும் வென்றி வேழமும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:1 17/2
வென்றி வெம் சிலை மாசுணும் வேறு இனி - சுந்:5 14/2
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு - சுந்:5 31/1
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை - சுந்:7 5/3
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் - சுந்:8 34/1
வென்றி இல்லவர் மெல்லியோர்-தமை செல விட்டாய் - சுந்:9 4/2
வேறு இலா தோழர் வென்றி அரக்கர்-தம் வேந்தர் மைந்தர் - சுந்:10 9/2
வேத_நாயகன் தனி துணைவன் வென்றி சால் - சுந்:12 60/3
வென்றி என்று ஒன்றுதான் அன்றி வேறு இலான் - சுந்:12 102/4
விடுவித்து அளித்தார் தெவ்வரே வென்றேன் அன்றோ இவர் வென்றி
 சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று - சுந்:12 116/2,3
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ - சுந்:14 3/2
வேறு இனி அவர்-வயின் வென்றி யாவதோ - யுத்1:2 78/4
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி
 இசை திறந்து உயர்ந்த கையால் எற்றினான் எற்றலோடும் - யுத்1:3 127/2,3
வென்றி கேட்டலும் வீடு பெற்றார் என வியந்தார் - யுத்1:5 73/4
வென்றி அன்று என்றும் வென்றி வீரர்க்கு விளம்பத்தக்க - யுத்1:12 48/1
வென்றி அன்று என்றும் வென்றி வீரர்க்கு விளம்பத்தக்க - யுத்1:12 48/1
இன்று இது வென்றி என்று என்று இராமனும் இரங்கி சொன்னான் - யுத்1:12 48/4
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த - யுத்1:12 49/1
விழுமிது குரங்கு வந்து வெறும் கையால் கொள்ளும் வென்றி - யுத்1:13 13/4
விளையும் வென்றி இராவணன் மெய் புகழ் - யுத்2:15 6/1
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல் - யுத்2:15 23/2
வென்றி வானர வீரர் விசைத்து எறி - யுத்2:15 58/1
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் - யுத்2:15 71/3
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ - யுத்2:15 84/1
வென்றி வில் என விழு நிழல் விரிந்திட மேன்மேல் - யுத்2:15 190/3
தகுதியாய் நின்ற வென்றி மாருதி தனிமை சார்ந்த - யுத்2:15 221/1
அணை இன்றி உயர்ந்த வென்றி அஞ்சினார் நகையது ஆக - யுத்2:16 154/1
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:16 162/4
வென்றி அம் பெரும் சேனை ஓர் பாதியின் மேலும் - யுத்2:16 203/2
ஒட்டி நாயகன் வென்றி நாள் குறித்து ஒளிர் முளைகள் - யுத்2:16 214/1
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா - யுத்2:18 189/3
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் - யுத்2:18 235/1
பேர் கொன்றவன் வென்றி இலக்குவன் பின்பு நின்றார் - யுத்2:19 6/2
சின வென்றி மதமா என்றும் தேர் என்றும் தெரிந்தது இல்லை - யுத்2:19 50/3
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி - யுத்2:19 188/2
விளைவு கண்டு உணர்தல் அல்லால் வென்றி மேல் விளையும் என்ன - யுத்2:19 289/3
வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் - யுத்2:19 300/3
வென்றி வானர வீரர்கள் முகம்-தொறும் வீச - யுத்3:22 104/2
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் - யுத்3:22 119/3
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் - யுத்3:22 161/4
வெறிது நம் வென்றி என்றான் மாலி மேல் விளைவது ஓர்வான் - யுத்3:26 8/4
வேக வெம் படையின் கொன்று தருகுவென் வென்றி என்றான் - யுத்3:26 17/4
வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் - யுத்3:26 41/4
வென்றி சிலை வீரனை வீடணன் நீ - யுத்3:27 27/1
இடம் கொடு வெம் செரு வென்றி இன்று எனக்கு - யுத்3:27 63/3
விடுகின்றது அன்றோ வென்றி அரக்கனாம் காள மேகம் - யுத்3:27 100/2
வென்றி இப்போதே கோடும் காண் என விளம்பும் எல்லை - யுத்3:28 33/4
வீடணன் தந்த வென்றி ஈது என விளம்பி மெய்ம்மை - யுத்3:28 69/3
ஆடல் வென்றி அரக்கர்-தம் ஆக்கையும் - யுத்3:29 26/2
வென்றி வெம் திறல் படை பெரும் தலைவர்கள் மீண்டார் - யுத்3:31 35/4
கொன்று போர் கடக்கும் ஆயின் கொள்ளுதும் வென்றி அன்றேல் - யுத்3:31 56/3
புரிந்த தன்மை வென்றி மேலும் நன்று மாலி பொய்க்குமோ - யுத்3:31 73/4
வென்றி வில்லை வேத நாதன் நாண் எறிந்த வேலை-வாய் - யுத்3:31 76/4
விதம் புலர்ந்தது என்னின் வென்ற வென்றி சொல்ல வேணுமோ - யுத்3:31 77/4
வென்றி வீரர் எயிறும் விடா மத - யுத்3:31 124/1
நிலை கோடல் இல் வென்றி அரக்கரை நேர் - யுத்3:31 205/1
வென்றி என் வயம் ஆனது வீடண பசுவை - யுத்4:32 36/1
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ - யுத்4:33 5/1
தந்தருள்வை வென்றி என நின்று தகை மென் பூ - யுத்4:36 15/3
வென்றி அம் திசை யானை வெகுண்டன - யுத்4:37 26/1
பேரேன் இன்றே வென்றி முடிப்பென் பெயர்கில்லேன் - யுத்4:37 136/2
நிருதி திக்கில் நின்றவன் வென்றி படை நெஞ்சில் - யுத்4:37 137/1
வென்றி அம் தடம் தேரினை மீட்க என - யுத்4:37 182/2
மேயின வென்றி விண்ணோர் சாபத்தின் விளைந்த மெய்ம்மை - யுத்4:37 210/2
வென்றி வீரன் விடை அருள் வேலையில் - யுத்4:39 3/2
வென்றி வீர போதியால் என்பது விளம்பா - யுத்4:40 127/3
புண்டரீக கண் வென்றி புரவலன் பொலிந்தான்-மன்னோ - யுத்4:41 19/4

 மேல்
 
  வென்றி-மேல் (1)
மோக வென்றி-மேல் முயல்வின் வைகிட - கிட்:3 53/3

 மேல்
 
  வென்றிக்கு (1)
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு
 அடி மணி இட்டாய் அன்றே அரி குலத்து அரச என்றான் - யுத்1:12 47/3,4

 மேல்
 
  வென்றிகொண்டோ (1)
ஊன மானிடர் வென்றிகொண்டோ எனும் - யுத்3:29 13/4

 மேல்
 
  வென்றிடினும் (1)
நஞ்சம் அமுதத்தை நனி வென்றிடினும் நல் அறம் நடக்கும் அதனை - யுத்3:31 151/3

 மேல்
 
  வென்றிடுவர் (1)
வென்றிடுவர் மானுடவரேனும் அவர்-தம்-மேல் - யுத்1:2 55/1

 மேல்
 
  வென்றியது (2)
வென்றியது யாவது என்று விரிஞ்சனை வினவ அ நாள் - பால:24 27/4
வெம் சமம் வேறலும் வென்றியது இன்றாய் - யுத்3:20 8/2

 மேல்
 
  வென்றியர் (1)
தழுவிய வென்றியர் தலைவர் தானையர் - ஆரண்:7 48/2

 மேல்
 
  வென்றியன் (4)
வினையன் தூயன் விழுமியன் வென்றியன்
 நினையும் நீதி நெறி கடவான் எனில் - அயோ:2 26/2,3
போன வென்றியன் தீ என பொங்கினான் - யுத்2:19 154/4
வென்றியன் ஆக்கி மற்றை மனிதரை வெறியர் ஆக்கி - யுத்3:22 127/2
ஓதிய வென்றியன் உடற்றும் ஊற்றத்தன் - யுத்3:24 98/2

 மேல்
 
  வென்றியாய் (4)
வென்றியாய் விதியின் தன்மை பழுதில விளைந்தது ஒன்றோ - ஆரண்:13 131/2
எழுது வென்றியாய் அரசு கொள்க என - கிட்:3 54/3
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை - யுத்4:34 9/2
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர் - யுத்4:37 214/1

 மேல்
 
  வென்றியால் (2)
வெம்மையின் ஆண்டது நீர் என் வென்றியால்
 இம்மையில் நெடும் திரு எய்தினீர் இனி - யுத்2:18 4/2,3
மேவுதல் உறுவது ஓர் விதியின் வென்றியால் - யுத்3:24 73/4

 மேல்
 
  வென்றியான் (5)
ஆடல் வென்றியான் அருளிய வரம் அவை இரண்டும் - அயோ:2 88/3
வேல் செலாது அவன் மார்பில் வென்றியான்
 வால் செலாத வாய் அலது இராவணன் - கிட்:3 41/2,3
வென்றியான் அடியேன்-தன்னை வேறு கொண்டு இருந்து கூறி - சுந்:4 34/3
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான்
 எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் - யுத்3:24 83/3,4
வென்றியான் உலகம் மூன்றும் மெய்ம்மையால் மேவினாலும் - யுத்4:37 206/1

 மேல்
 
  வென்றியானும் (1)
தெவ் அடக்கும் வென்றியானும் நன்று இது என்று சிந்தியா - கிட்:7 10/4

 மேல்
 
  வென்றியிர் (1)
வென்றியிர் இருந்தீர் என்று விடைபெற்று விரைவில் போனான் - கிட்:2 35/4

 மேல்
 
  வென்றியின் (3)
வீழுமா செய்ய வல்லரேல் வென்றியின் நன்றே - யுத்3:31 39/4
வென்றியின் தலைவர் கண்ட இராமன் என் விளைந்தது என்றான் - யுத்4:32 45/4
உண்மை ஆம் என பெரியது வென்றியின் உறையுள் - யுத்4:35 23/4

 மேல்
 
  வென்றியும் (2)
வென்றியும் கொடுத்தாய் அந்தோ கெடுத்தது உன் வெகுளி என்றான் - யுத்1:12 27/4
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் - யுத்3:27 2/2

 மேல்
 
  வென்றியே (2)
திரு மணி பறித்து தந்த வென்றியே சீரிது அன்றோ - யுத்1:12 46/4
வென்றியே ஆக மற்று தோற்று உயிர் விடுதல் ஆக - யுத்2:16 35/2

 மேல்
 
  வென்றியை (3)
வேக வென்றியை தன் தலை-மேல் கொள்வாள் - சுந்:3 28/4
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி - சுந்:14 9/4
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி - யுத்1:12 50/3

 மேல்
 
  வென்றிருந்தான்-அரோ (1)
இந்தியங்களை வென்றிருந்தான்-அரோ - யுத்4:41 46/4

 மேல்
 
  வென்றிலர் (1)
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை - யுத்1:12 32/2

 மேல்
 
  வென்றிலரால் (1)
மிகை சென்றிலர் பின்றிலர் வென்றிலரால்
 சிகை சென்று நிரம்பிய தீ உமிழ்வார் - யுத்3:20 68/3,4

 மேல்
 
  வென்றிலென் (2)
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் - யுத்3:24 74/4
வென்றிலென் என்ற போதும் வேதம் உள்ளளவும் யானும் - யுத்3:28 10/1

 மேல்
 
  வென்றிலேன் (1)
மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் - சுந்:12 54/3

 மேல்
 
  வென்று (60)
வென்று அம் மானை தார் அயில் வேலும் கொலை வாளும் - பால:10 26/1
இந்திரனை வென்று திசை இரு_நான்கும் செரு வென்றான் - பால:12 13/4
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் - பால:12 16/2
புவனம் முழுவதும் வென்று ஒரு முனிவற்கு அருள்புரிவாய் - பால:24 19/2
மொய் மாண் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் மொழியா-முன்னம் - அயோ:4 42/1
மானவனும் மந்திரி சுமந்திரனை வா வென்று
 ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் - அயோ:5 17/2,3
விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று - அயோ:8 19/1
உரம் சுடு வடி கணை ஒன்றில் வென்று மு - அயோ:14 39/3
குப்புறற்கு அரிய மா குன்றை வென்று உயர் - ஆரண்:6 14/1
வென்று மீளுதிர் மெல்_இயலோடு என்றான் - ஆரண்:7 13/4
எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் - ஆரண்:7 40/4
அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் - ஆரண்:11 36/3
வேரற அரக்கரை வென்று வெம் பழி - ஆரண்:13 56/1
வென்று மீட்கினும் மீட்குமால் வேறுற எண்ணி - ஆரண்:13 83/3
வென்று போர் மீண்டனென் என விளம்பினாய் - ஆரண்:14 89/2
குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால் - கிட்:10 67/2
வென்று இசைக்கு உரியார் பிறர் வேண்டுமோ - கிட்:13 7/4
பார் ஆழி பிடரில் தாங்கும் பாந்தளும் பனி வென்று ஓங்கும் - கிட்:13 37/3
மன்னு புலன் வென்று வரு மாது அவள் மலர்த்தாள் - கிட்:14 64/2
தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர் - கிட்:17 23/2
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற - சுந்:2 106/2
நொய்தினின் வென்று பற்றி தருகுவென் நொடியில் நுன்-பால் - சுந்:10 4/4
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி - சுந்:11 27/2
போய் இற்றீர் நும் புலன் வென்று போற்றிய - சுந்:12 88/1
வென்று வீங்கிய வீக்கம் மிகுத்ததால் - சுந்:12 89/4
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் - யுத்1:2 54/2
வென்று பெயர்வாய் அரச நீ கொல் என வீரம் - யுத்1:2 58/3
வேரும் ஒழியாத-வகை வென்று அலது மீளேன் - யுத்1:2 64/4
மூவரை வென்று மூன்று உலகும் முற்றுற - யுத்1:2 70/1
வினைகளை வென்று மேல் வீடு கண்டவர் - யுத்1:2 71/1
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் - யுத்1:12 8/2
வென்று இவண் வருவென் என்று உரைக்கிலேன் விதி - யுத்2:16 90/1
உன்னை வென்று உயருதல் உண்மை ஆதலால் - யுத்2:16 92/2
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா - யுத்2:16 143/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன - யுத்2:16 325/4
புனையும் நல் நெடு நீறு என நூறிய புரவலன் பொர வென்று
 நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை - யுத்2:16 326/2,3
வென்று நின்றருளும் கோலம் காணிய கிடந்த வேட்கை - யுத்2:17 23/4
வென்று எனை இராமன் உன்னை மீட்ட பின் அவனோடு ஆவி - யுத்2:17 25/3
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் - யுத்2:18 173/3
வென்று அவம் உம்மை எல்லாம் விளிப்பெனோ விரிஞ்சன் தானே - யுத்2:18 229/2
சிங்கம் வந்தவனை வென்று தன் உயிர் எனக்கு வைத்தது ஓர் சிறப்பினான் - யுத்2:19 76/2
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் - யுத்2:19 77/4
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி - யுத்2:19 241/2
அரக்கரை வென்று நின்று ஆண்மை ஆள்வெனேல் - யுத்3:24 78/2
கூற்றினை வென்று தம் உருவும் கூடினார் - யுத்3:24 100/4
முறை கெட வென்று வேண்டின் நினைந்ததே முடிப்பன் முன்னின் - யுத்3:26 5/1
வேலையை வென்று கும்பகருணனை வீட்டினானை - யுத்3:26 7/2
கூற்றையும் வென்று உயர் வட்டணை கொண்டான் - யுத்3:26 28/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் - யுத்3:28 5/2
பின்னையோர் நின்றோர் எல்லாம் வென்று அவர் பெயர்வர் என்றும் - யுத்3:28 8/2
உன்னை நீ அவரை வென்று தருதி என்று உணர்ந்தும் அன்றால் - யுத்3:28 8/3
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் - யுத்3:28 62/2
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் - யுத்3:28 63/2
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் - யுத்3:29 52/2
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் - யுத்3:29 56/4
வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ - யுத்3:29 60/2
வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா - யுத்3:30 52/3
பாகம் மூன்றையும் வென்று கொண்டு அமரர் முன் பணித்த - யுத்4:35 16/2
ஏசுவிப்பது எ உலகமும் எவரையும் வென்று
 வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் - யுத்4:37 97/2,3
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் - யுத்4:41 54/2

 மேல்
 
  வென்றும் (2)
வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் - சுந்:6 3/3
புக்கு இனி வென்றும் என்றால் புலம்பு அன்றி புலமைத்து ஆமோ - சுந்:11 11/4

 மேல்
 
  வென்றும்_இலென் (1)
வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் - சுந்:6 3/3

 மேல்
 
  வென்றுளர் (1)
என்னை வென்றுளர் எனில் இலங்கை காவல - யுத்2:16 92/1

 மேல்
 
  வென்றுளார் (1)
வேலியை கடந்திலர் உலகை வென்றுளார் - யுத்3:31 169/4

 மேல்
 
  வென்றுளான் (1)
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் - யுத்1:5 36/4

 மேல்
 
  வென்றுளேற்கு (1)
வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு
 எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய - அயோ:1 18/2,3

 மேல்
 
  வென்றுளோரை (1)
வானையும் வென்றுளோரை வல்லையின் மடிய நூறி - சுந்:9 66/3

 மேல்
 
  வென்றேம் (1)
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று - யுத்2:19 182/2

 மேல்
 
  வென்றேன் (3)
வென்றேன் இதன் முன் சில வீரரை என்னும் மெய்ம்மை - சுந்:11 24/1
வென்றேன் அ இராவணன் தன்னையும் வேரொடு என்றான் - சுந்:11 26/4
விடுவித்து அளித்தார் தெவ்வரே வென்றேன் அன்றோ இவர் வென்றி - சுந்:12 116/2

 மேல்
 
  வென்றோ (1)
ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் - அயோ:4 134/4

 மேல்
 
  வென்றோம் (1)
வேட்கின்ற வேள்வி இன்று பிழைத்தது வென்றோம் என்று - யுத்3:27 83/1

 மேல்
 
  வென்றோர் (2)
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர்
 பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன் - அயோ:3 96/2,3
என்றனன் வினை வென்றோர் மேவு இடம் எனலோடும் - அயோ:9 19/4

 மேல்
 
  வென்றோரும் (1)
வென்றோரும் இருக்க யார்க்கும் மேலவர் விளிவு இலாதோர் - சுந்:3 141/1

 மேல்
 
  வென்றோன் (1)
மெய் அன்பு உன்-பால் வைத்துளது அல்லால் வினை வென்றோன்
 செய்யும் புன்மை யாது-கொல் என்றார் சிலர் எல்லாம் - சுந்:3 149/3,4

 மேல்
 
  வென்னில் (1)
வென்னில் அன்றி விழித்திலான் - யுத்2:16 118/4

 மேல்