<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

வி-முதல் சொற்கள்
விக்கல் 1
விக்கலும் 1
விக்காது 1
விக்காநின்றார் 1
விகடம் 1
விகற்ப 2
விகற்பம் 1
விகார 1
விகுதியால் 1
விகுதியின் 1
விச்சையின் 2
விசய 8
விசயத்து 1
விசயம் 4
விசாகத்தை 1
விசி 4
விசிக 2
விசிகம் 9
விசிட்டனும் 1
விசித்த 5
விசித்தது 1
விசித்தனர் 1
விசித்தார் 1
விசித்தான் 1
விசித்து 5
விசியின் 1
விசிற 1
விசிறும் 1
விசும்பதோ 1
விசும்பவும் 1
விசும்பாரும் 1
விசும்பிடை 32
விசும்பில் 22
விசும்பின் 26
விசும்பின்-நின்று 1
விசும்பின்-பாலும் 1
விசும்பின்-மேல் 3
விசும்பினரை 1
விசும்பினன் 1
விசும்பினார் 1
விசும்பினிடை 2
விசும்பினில் 2
விசும்பினின் 1
விசும்பினின்று 1
விசும்பினுக்கு 1
விசும்பினும் 6
விசும்பினூடு 5
விசும்பினை 6
விசும்பு 54
விசும்பும் 13
விசும்புளோரை 1
விசும்புற 2
விசும்புறு 1
விசும்பூடு 2
விசும்பே 1
விசும்பை 8
விசும்பையும் 3
விசும்பொடு 1
விசும்போடு 1
விசேடம் 1
விசை 31
விசை-கொடு 2
விசை-மேல் 1
விசைக்க 1
விசைகளின் 1
விசைத்த 1
விசைத்தனர் 1
விசைத்தார் 2
விசைத்து 22
விசைத்துள்ளது 1
விசைப்ப 1
விசைய 4
விசையம் 2
விசையம்தாம் 1
விசையன 2
விசையால் 13
விசையில் 4
விசையின் 22
விசையினால் 1
விசையினின் 4
விசையினும் 3
விசையுறு 1
விசையொடு 1
விசையோடு 1
விசையோர் 1
விஞ்ச 2
விஞ்சு 2
விஞ்சை 25
விஞ்சை-தனை 1
விஞ்சைகள் 5
விஞ்சைகளும் 1
விஞ்சையர் 15
விஞ்சையர்க்கு 1
விஞ்சையில் 1
விஞ்சையும் 2
விஞ்சையுள் 1
விஞ்சையை 3
விஞ்ஞை 1
விட்ட 33
விட்டது 8
விட்டதும் 2
விட்டம் 1
விட்டருளுதி 1
விட்டவர் 1
விட்டவன் 2
விட்டவா 1
விட்டவை 1
விட்டன 7
விட்டனன் 7
விட்டனனாம்-அரோ 1
விட்டனென் 1
விட்டனை 3
விட்டாய் 5
விட்டாய்-என்றிடின் 1
விட்டார் 10
விட்டால் 2
விட்டாள் 3
விட்டாற்கு 1
விட்டான் 49
விட்டிட்டான் 1
விட்டிட 1
விட்டிடல் 1
விட்டிடலும் 1
விட்டிடு 1
விட்டிடுதுமேல் 1
விட்டில் 3
விட்டில 1
விட்டிலர் 3
விட்டிலரால் 1
விட்டிலன் 2
விட்டிலா 1
விட்டிலின் 1
விட்டிலேனால் 1
விட்டிலை 1
விட்டிலையோ 1
விட்டீய 1
விட்டீர் 1
விட்டு 69
விட்டேறு 2
விட்டோர் 1
விட்பு 1
விட 28
விடக்கு 1
விடத்தின் 3
விடத்தினை 4
விடத்து 3
விடத்தை 5
விடம் 43
விடமும் 5
விடமே 1
விடமோ 1
விடர் 1
விடரகங்களும் 1
விடல் 2
விடலம் 1
விடலும் 2
விடலுற்றாள் 1
விடலுற்றான் 1
விடலை 1
விடலையை 1
விடவிட 1
விடவும் 1
விடவே 1
விடற்கு 2
விடன் 1
விடா 7
விடா-முன் 1
விடாத 3
விடாதன 1
விடாது 6
விடாயர் 1
விடார் 1
விடி 1
விடிதலோடும் 1
விடிந்தது 4
விடிந்ததும் 1
விடிய 1
விடியல் 2
விடியலில் 1
விடியா 1
விடியாது 1
விடியாய் 2
விடியாவிடின் 1
விடியும் 1
விடியுமேல் 1
விடில் 1
விடிவதின் 1
விடிவு 3
விடின் 4
விடு 42
விடு-மின் 1
விடு-மின்கள் 2
விடுக்கல்-பாலார் 1
விடுக்குவையாம் 1
விடுக 2
விடுகணையால் 1
விடுகிலாதான் 1
விடுகிலீர் 1
விடுகிற்கின்றிலன் 1
விடுகின்றது 1
விடுகின்றன 1
விடுத்த 6
விடுத்தது 2
விடுத்தலோடு 1
விடுத்தலோடும் 1
விடுத்தவர் 1
விடுத்தவாறும் 1
விடுத்தனன் 1
விடுத்தனை 1
விடுத்தான் 3
விடுத்து 4
விடுதல் 5
விடுதலும் 6
விடுதலே 1
விடுதி 7
விடுதி-ஆயின் 3
விடுதியால் 2
விடுதியேல் 1
விடுதியோ 1
விடுதும் 2
விடுப்பன 1
விடுப்பென் 1
விடும் 20
விடும்-தனையே 1
விடுமே 1
விடுவது 4
விடுவர் 1
விடுவரோ 1
விடுவல் 1
விடுவன 4
விடுவார் 1
விடுவாளும் 1
விடுவான் 1
விடுவானை 1
விடுவித்து 1
விடுவீர் 1
விடுவேன் 1
விடேம் 1
விடை 43
விடை-போல் 1
விடை-மேல் 1
விடை_அனான் 1
விடைக்கு 1
விடைக்கும் 1
விடைகொண்டான் 1
விடைத்தான் 1
விடைத்து 2
விடைதந்து 1
விடைபெற்று 1
விடையதா 1
விடையவன் 1
விடையா 1
விடையின் 3
விடையின்-மேல் 1
விடையினன் 1
விடையும் 3
விடையே 1
விடையோன் 3
விடைவலானோ 1
விடைவலோற்கும் 1
விண் 134
விண்-தனை 1
விண்-தானும் 1
விண்-நின்று 1
விண்-பொருட்டு 1
விண்-மேல் 5
விண்-வாய் 1
விண்களில் 1
விண்ட 3
விண்டது 3
விண்டது-போலும் 1
விண்டவர் 3
விண்டவரோடு 1
விண்டவன் 1
விண்டன 1
விண்டனர் 1
விண்டனன் 1
விண்டாரே 1
விண்டாள் 1
விண்டிட 1
விண்டு 18
விண்டு-என 1
விண்டு_அற 1
விண்டுவின் 6
விண்டுழி 1
விண்ணகத்தினை 1
விண்ணகத்தையும் 1
விண்ணகம் 4
விண்ணவர் 34
விண்ணவர்க்கு 1
விண்ணவரின் 1
விண்ணவரும் 1
விண்ணவரோடு 1
விண்ணவன் 1
விண்ணாடு 2
விண்ணிடை 21
விண்ணிடையே 2
விண்ணில் 21
விண்ணின் 19
விண்ணின்-தலை 1
விண்ணின்-வாய் 1
விண்ணினிடை 1
விண்ணினில் 1
விண்ணினும் 2
விண்ணினூடு 1
விண்ணினை 10
விண்ணினையும் 1
விண்ணினோடும் 1
விண்ணு 1
விண்ணுக்கும் 1
விண்ணும் 14
விண்ணுளே 1
விண்ணுளோர் 3
விண்ணுளோர்க்கு 1
விண்ணுளோர்கள் 1
விண்ணுளோர்களும் 3
விண்ணுளோர்களோடு 1
விண்ணுளோரொடும் 1
விண்ணுறு 1
விண்ணூடு 1
விண்ணை 9
விண்ணையும் 5
விண்ணொடு 2
விண்ணொடும் 1
விண்ணோர் 27
விண்ணோர்-காறும் 1
விண்தலம் 7
விண்தலம்-அதனில் 1
விண்தான் 3
விண்பாலவர் 1
விண்பாலவர்க்கும் 1
விண்மீன் 1
வித்தக 10
வித்தகம் 3
வித்தகமும் 1
வித்தகர் 6
வித்தகர்க்கு 1
வித்தகன் 12
வித்தாய் 1
வித்திய 1
வித்தின் 1
வித்தினன் 2
வித்தினான் 1
வித்து 5
வித்தும் 2
வித்தொடு 1
வித 2
விதங்களால் 2
விதங்களின் 2
விதத்து 1
விதத்தும் 1
விதம் 2
விதமா 1
விதர்ப்ப 1
விதர்ப்பமும் 1
விதர்ப்பர்கள் 1
விதன 1
விதான 2
விதானத்தோடு 1
விதானம் 3
விதானமும் 1
விதி 48
விதி-கொடு 1
விதிக்க 1
விதிக்கு 1
விதிக்கும் 4
விதிகொடு 2
விதித்த 2
விதித்தான் 1
விதிப்ப 1
விதிமுறை 6
விதியது 4
விதியார் 4
விதியால் 9
விதியிலாதேன் 1
விதியின் 13
விதியினார் 3
விதியினார்க்கு 1
விதியினாரும் 1
விதியினாரே 1
விதியினால் 1
விதியினாலே 1
விதியினின் 1
விதியினை 4
விதியினோ 1
விதியும் 5
விதியுளி 1
விதியே 6
விதியே-கொல் 1
விதியை 3
விதியையும் 1
விதியொடு 1
விதியோ 1
விதிர் 1
விதிர்க்கின்றாரும் 1
விதிர்த்த 1
விதிர்த்தனர் 2
விதிர்த்தனன் 1
விதிர்த்திட 2
விதிர்த்து 2
விதிர்ந்தன 1
விதிர்ப்பு 1
விதிர்ப்புற்றான் 1
விதுப்பு 1
விதுவிதுப்பு 1
விதைக்கின்றன 1
விதைக்கு 1
விதைத்த 1
விதைத்தான் 1
விதைப்பன 1
விதைப்பான் 1
விதைபடும் 1
விதையா 1
விந்த 1
விந்தம் 2
விந்தமலையினை 1
விந்தன் 1
விநோதன் 1
விபரீதம் 1
விபாண்டகன் 1
விபுதராம் 1
விம்ம 14
விம்மல் 7
விம்மலள் 3
விம்மலன் 3
விம்மலால் 6
விம்மலின் 1
விம்மலுற்றன 1
விம்மலுற்று 2
விம்மலோ 1
விம்மலோடு 3
விம்மலோடும் 1
விம்மவே 1
விம்மா 2
விம்மாநின்ற 1
விம்மி 37
விம்மிய 1
விம்மியவாறு 1
விம்மியே 2
விம்மின 3
விம்மினர் 2
விம்மினன் 6
விம்மினனால் 1
விம்மினார் 3
விம்மினாள் 6
விம்மினான் 5
விம்மினான்-அரோ 1
விம்மு 1
விம்முகின்றாள் 1
விம்முதல் 1
விம்மும் 7
விம்முமால் 1
விம்முமே 1
விம்முவார் 5
விம்முவாள் 3
விம்முவான் 5
விம்முற்று 2
விம்முற 2
விம்முறுகின்ற 2
விம்முறும் 4
விமல 4
விமலன் 7
விமலனை 1
விமானங்கள் 1
விமானத்தில் 1
விமானத்தின் 1
விமானத்து 2
விமானத்தை 1
விமானம் 9
விமானம்தான் 1
விமானமாம் 1
வியக்க 2
வியக்கும் 1
வியத்துமோ 1
வியந்த 2
வியந்தது 1
வியந்தவர் 1
வியந்தனர் 2
வியந்தனை 1
வியந்தார் 4
வியந்தான் 5
வியந்து 13
வியப்ப 1
வியப்பால் 1
வியப்பினொடு 1
வியப்புற்றான் 1
வியப்புற 1
வியம் 1
வியர்க்கும் 1
வியர்த்தாள் 1
வியர்த்தான் 1
வியர்த்தில 1
வியர்த்திலள் 1
வியர்த்திலன் 1
வியர்ப்பு 1
வியர்ப்பும் 1
வியர்வின் 1
வியல் 3
வியவா 3
வியவாதார் 1
வியன் 8
வியோம 1
விரக 1
விரகம் 1
விரகின் 3
விரகு 1
விரசி 1
விரசினான் 1
விரசு 2
விரசுக 1
விரசுறின் 1
விரத 9
விரதத்தார்-தம் 1
விரதத்தை 1
விரதம் 8
விரதியர் 2
விரல் 15
விரல்-தலை 1
விரல்கள் 3
விரல்களால் 3
விரலால் 1
விரலின் 1
விரலினார்-தம் 1
விரலினாள் 1
விரவ 2
விரவலர் 2
விரவலும் 1
விரவா-முன்னம் 1
விரவார் 3
விரவி 6
விரவிய 2
விரவியது 1
விரவின 3
விரவினர் 1
விரவினார் 1
விரவினாரை 1
விரவு 10
விரவும் 2
விரற்கு 2
விரா 1
விராதற்கும் 1
விராதன் 4
விராதனது 1
விராதனும் 2
விராதனை 2
விராய் 7
விராயன 1
விராயின 1
விராவ 3
விராவ_அரு 1
விராவ_அரும் 2
விராவி 1
விராவியும் 1
விராவின 1
விராவு 3
விராவு_அரு 1
விரி 77
விரி_நீர் 1
விரிக்க 1
விரிக்கலுற்றாம் 1
விரிக்கின்ற 1
விரிக்கின்றார்-போல் 1
விரிக்கும் 2
விரிகின்ற 3
விரிகொள் 1
விரிச்சு 1
விரிஞ்சன் 21
விரிஞ்சன்தான் 1
விரிஞ்சனாம் 1
விரிஞ்சனும் 3
விரிஞ்சனே 6
விரிஞ்சனை 1
விரிஞ்சனோ 1
விரிஞ்சுற 1
விரித்த 6
விரித்தன 1
விரித்தனன் 1
விரித்தார் 1
விரித்தான் 3
விரித்து 16
விரித்து-அரோ 1
விரித்து-என்ன 3
விரிதரு 1
விரிதலால் 1
விரிதலின் 1
விரிதளிர் 1
விரிந்த 41
விரிந்தது 8
விரிந்தவர் 1
விரிந்தன 8
விரிந்தனை 1
விரிந்தார் 1
விரிந்தால் 2
விரிந்தாலன 1
விரிந்திட 1
விரிந்திடு 1
விரிந்து 14
விரிப்ப 1
விரிப்பதானான் 1
விரிப்பது 2
விரிப்பவும் 1
விரிப்பாய் 1
விரிப்பாள் 1
விரிப்பான் 1
விரிய 4
விரியா 2
விரியும் 10
விரியுமால் 1
விரிவன 1
விரிவாய் 1
விரிவு 3
விரிவும் 1
விரிவுற்று 1
விரிவொடு 1
விருக்கம் 1
விருத்த 2
விருத்தர் 2
விருத்தன் 1
விருத்தி 1
விருது 2
விருதை 1
விருந்திடவே 1
விருந்திடு 1
விருந்தினர் 2
விருந்தினர்கள் 1
விருந்தினன் 1
விருந்து 24
விருந்து-செய்து 1
விருந்தும் 6
விருந்தே 1
விருந்தோடும் 1
விருப்பனேற்கு 1
விருப்பிற்று 1
விருப்பின் 2
விருப்பினால் 3
விருப்பு 2
விருப்புறா 1
விருப்பை 1
விருப்பொடு 1
விருபாக்க 1
விரும்ப 1
விரும்பலர் 1
விரும்பலுற்றிலன் 1
விரும்பற்கு 1
விரும்பா 1
விரும்பார் 1
விரும்பி 24
விரும்பிய 2
விரும்பின 1
விரும்பினம் 1
விரும்பினள் 2
விரும்பினன் 3
விரும்பினார் 1
விரும்பினாளால் 1
விரும்பினான் 1
விரும்பினும் 1
விரும்பினேன் 1
விரும்பினை 1
விரும்பினையே 1
விரும்பு 1
விரும்புகின்றான் 1
விரும்புகின்றீர் 1
விரும்புதியோ 1
விரும்பும் 5
விரும்புவாரும் 1
விரும்புவான் 1
விரை 41
விரைகின்ற 1
விரைகின்றார் 1
விரைகின்றான் 1
விரைசும் 1
விரைஞ்சு 1
விரைந்த 2
விரைந்தனை 3
விரைந்தார் 4
விரைந்தால் 1
விரைந்தான் 4
விரைந்து 25
விரைய 2
விரையலுற்றான் 1
விரையும் 1
விரைவது 2
விரைவான் 3
விரைவில் 16
விரைவின் 53
விரைவினில் 4
விரைவினின் 1
விரைவு 3
விரைவுற்று 1
விரைவொடு 2
விரைவோடு 2
விரைவோடும் 1
வில் 287
வில்_தொழில் 1
வில்_பகல் 1
வில்_புயல் 1
வில்லர் 1
வில்லவர் 1
வில்லவன் 1
வில்லவனும் 1
வில்லன் 5
வில்லாய் 4
வில்லார் 1
வில்லால் 11
வில்லாளர் 2
வில்லாளரை 1
வில்லாளன் 2
வில்லாளனும் 1
வில்லாளனை 3
வில்லாளோ 1
வில்லான் 5
வில்லானும் 1
வில்லானொடு 1
வில்லி 7
வில்லி-தன் 2
வில்லி-தனக்கும் 1
வில்லிகள் 2
வில்லிட 3
வில்லிடை 4
வில்லிதன் 1
வில்லியர் 4
வில்லியார் 2
வில்லியும் 3
வில்லியை 6
வில்லில் 1
வில்லின் 21
வில்லின்-பொருட்டு 1
வில்லின்-மேல் 1
வில்லினர் 7
வில்லினரும் 1
வில்லினரை 1
வில்லினன் 3
வில்லினாய் 1
வில்லினால் 5
வில்லினாற்கு 2
வில்லினான் 3
வில்லினானை 2
வில்லினில் 1
வில்லினின் 1
வில்லினும் 2
வில்லினென் 1
வில்லினே 1
வில்லினை 4
வில்லினோடு 1
வில்லு 1
வில்லுக்கு 3
வில்லும் 33
வில்லுமே 1
வில்லை 17
வில்லையும் 1
வில்லையே 1
வில்லொடு 5
வில்லொடும் 8
வில்லோடு 1
வில்லோடும் 2
வில்லோர் 3
வில்லோன் 2
விலக்க 11
விலக்க_அரு 1
விலக்க_அரும் 2
விலக்கல் 1
விலக்கல்-பாலார் 2
விலக்கல்-பாற்றோ 1
விலக்கலை 1
விலக்கலோடும் 1
விலக்கவும் 2
விலக்கா 2
விலக்காத-முன் 1
விலக்காய் 1
விலக்கார் 1
விலக்கி 24
விலக்கிடினும் 1
விலக்கினர் 2
விலக்கினன் 4
விலக்கினனால் 1
விலக்கினார் 1
விலக்கினால் 1
விலக்கினாள் 2
விலக்கினான் 5
விலக்கினும் 2
விலக்கினை 2
விலக்கீரோ 1
விலக்குக 1
விலக்குண்டு 1
விலக்குதி 2
விலக்கும் 4
விலக்குமது 1
விலக்குமாறு 1
விலக்குவ 1
விலக்குவது 1
விலக்குவம் 1
விலக்குவர் 1
விலக்குவாரோ 1
விலக்குவென் 3
விலகி 2
விலகிடு 1
விலகியது 1
விலகு 2
விலகும் 2
விலங்கல் 23
விலங்கல்-மேல் 5
விலங்கல்_தோள் 1
விலங்கல்கள் 2
விலங்கலன் 1
விலங்கலால் 1
விலங்கலானையே 1
விலங்கலின் 2
விலங்கலும் 3
விலங்கலேயால் 1
விலங்கவும் 1
விலங்கள் 1
விலங்களும் 1
விலங்கா 2
விலங்காத 1
விலங்கி 8
விலங்கிடும் 1
விலங்கிய 1
விலங்கியே 1
விலங்கின் 2
விலங்கின 1
விலங்கினர் 4
விலங்கினரை 1
விலங்கினன் 2
விலங்கினார்-எனின் 1
விலங்கினான் 1
விலங்கினிர் 1
விலங்கினேன் 1
விலங்கு 20
விலங்கு-அரோ 1
விலங்குதிர் 1
விலங்கும் 12
விலங்குவார் 1
விலங்கே 1
விலங்கொடு 1
விலால் 2
விலாழி 2
விலாழியால் 1
விலாழியும் 2
விலாளர் 1
விலான் 2
விலானும் 2
விலின் 1
விலை 12
விலை_மகள் 1
விலைக்கு 3
விலையின் 3
விலையின்_மாதரை 1
விலையும் 1
விலோடும் 2
விலோய் 2
விலோர் 1
விழ 19
விழலோடும் 1
விழவு 1
விழவும் 4
விழவே 1
விழா 5
விழாவொடு 2
விழி 67
விழி-தொறும் 2
விழி-தோறும் 1
விழி-நின்றும் 1
விழி-வழி 2
விழிக்க 1
விழிக்கவும் 1
விழிக்கின் 1
விழிக்கின்றாய் 1
விழிக்கு 1
விழிக்கும் 7
விழிக்குமேல் 1
விழிகள் 6
விழித்த 3
விழித்தது 1
விழித்தல் 1
விழித்தன 1
விழித்தனர் 1
விழித்தனள் 1
விழித்தனன் 2
விழித்தாள் 1
விழித்தான் 5
விழித்திலன் 1
விழித்திலான் 1
விழித்திலை 1
விழித்து 18
விழித்துமோ 1
விழிந்தனள் 1
விழிப்பது 1
விழிப்பர் 2
விழிப்பவர் 1
விழிப்பாள் 1
விழிப்பான் 2
விழிப்பு 1
விழிய 1
விழியது 1
விழியர் 1
விழியவளொடு 1
விழியன் 2
விழியா 4
விழியாட்கு 1
விழியாமை 1
விழியாய் 1
விழியார் 3
விழியாரும் 2
விழியால் 1
விழியான் 2
விழியிடை 1
விழியில் 3
விழியின் 5
விழியினர் 2
விழியினாள் 2
விழியினை 1
விழியும் 2
விழியுள்ளும் 1
விழியூடு 1
விழியே 1
விழியை 1
விழியொடும் 1
விழியோர் 1
விழு 14
விழு-தொறும் 1
விழு_நிலா 1
விழுக 1
விழுகின்ற 1
விழுகின்றன 2
விழுகின்றார் 1
விழுகின்றாள் 2
விழுங்க 9
விழுங்கலால் 2
விழுங்கலின் 2
விழுங்கலுறுகின்றாள் 1
விழுங்கலோடும் 1
விழுங்கா 1
விழுங்கால் 1
விழுங்கி 12
விழுங்கிட 2
விழுங்கிய 7
விழுங்கியது 2
விழுங்கிற்றேனும் 1
விழுங்கின 1
விழுங்கினர் 1
விழுங்கினன் 1
விழுங்கினனே 1
விழுங்கினான் 1
விழுங்கினும் 1
விழுங்கு 1
விழுங்குதலின் 1
விழுங்குதியால் 1
விழுங்கும் 7
விழுங்குமால் 1
விழுங்குவம் 1
விழுங்குவார் 2
விழுங்குவான் 1
விழுங்குவெனோ 1
விழுங்குவேன் 1
விழுங்குற்றது 1
விழுங்குறு 1
விழுத்த 1
விழுத்தல் 1
விழுத்தினன் 1
விழுத்து 1
விழுதல் 1
விழுதலின் 1
விழுதலும் 2
விழுது 1
விழுந்த 17
விழுந்ததனை 1
விழுந்தது 6
விழுந்ததுவும் 1
விழுந்ததே 1
விழுந்தவா 4
விழுந்தன 14
விழுந்தனர் 6
விழுந்தனள் 2
விழுந்தனன் 5
விழுந்தனென் 1
விழுந்தார் 4
விழுந்தாள் 4
விழுந்தாள்-அரோ 2
விழுந்தான் 8
விழுந்தான்-அரோ 2
விழுந்திடலும் 1
விழுந்திடினும் 1
விழுந்தில 1
விழுந்திலரால் 1
விழுந்திலன் 1
விழுந்திலான் 1
விழுந்து 42
விழுந்துளிர்-போலும் 1
விழுப்பம் 1
விழும் 16
விழும்-தொறும் 1
விழுமம் 1
விழுமிது 9
விழுமிய 2
விழுமியது 3
விழுமியன் 1
விழுவ 3
விழுவது 1
விழுவதே 1
விழுவர் 3
விழுவர்கள் 1
விழுவன 2
விழுவார் 2
விழுவாள் 1
விழுவானையும் 1
விழுவேன் 1
விழை 3
விழைதற்கு 1
விழைந்த 1
விழைபடு 1
விழையும் 2
விழையேன் 1
விழைவது 2
விழைவன 2
விழைவாருழை 1
விழைவானவை 1
விழைவிடத்தின்-மேல் 1
விழைவின் 1
விழைவு 3
விழைவும் 1
விழைவுறு 2
விள்ள 2
விள்ளா 4
விள்ளாது 1
விளக்கங்கள் 1
விளக்கம் 16
விளக்கமா 1
விளக்கமோ 1
விளக்கலாலே 1
விளக்கால் 1
விளக்கி 2
விளக்கிய 2
விளக்கியதே 1
விளக்கின் 8
விளக்கினால் 1
விளக்கினில் 1
விளக்கினை 2
விளக்கு 32
விளக்கு_இனம் 3
விளக்கும் 3
விளக்குவ 1
விளக்குவான் 1
விளக்குறும் 1
விளக்கே 2
விளக்கை 2
விளக்கையும் 1
விளங்க 18
விளங்கலாலும் 1
விளங்காதோ 1
விளங்கி 6
விளங்கிய 8
விளங்கியது 3
விளங்கியன 1
விளங்கிற்று 1
விளங்கின 1
விளங்கினர்கள் 1
விளங்கினன் 3
விளங்கினான் 2
விளங்கினான்-அரோ 1
விளங்கினை 1
விளங்கு 19
விளங்கு_இழை 1
விளங்குகின்ற 2
விளங்குகின்றது 1
விளங்கும் 23
விளங்குமால் 1
விளங்குமோ 1
விளங்குவது 1
விளங்குவாள் 1
விளங்குவான் 1
விளங்குற 3
விளம்ப 24
விளம்பத்தக்க 1
விளம்பல் 7
விளம்பலாமே 1
விளம்பலாமோ 2
விளம்பலும் 3
விளம்பலுற்றாள் 1
விளம்பலுற்றான் 12
விளம்பலென் 1
விளம்பலை 1
விளம்பவும் 1
விளம்பவேயும் 1
விளம்பா 2
விளம்பார் 1
விளம்பான் 1
விளம்பி 8
விளம்பிட 1
விளம்பிடும் 1
விளம்பிடுவாய் 1
விளம்பிநின்று 1
விளம்பிய 4
விளம்பின் 2
விளம்பின 3
விளம்பினம் 1
விளம்பினன் 1
விளம்பினாய் 2
விளம்பினால் 2
விளம்பினாள் 2
விளம்பினான் 8
விளம்பினீர் 1
விளம்பினென் 1
விளம்பினை 2
விளம்பீர் 1
விளம்பு 4
விளம்புக 3
விளம்புகின்றாள் 1
விளம்புகின்றோரும் 1
விளம்புகேன் 2
விளம்புதல் 1
விளம்புதி 2
விளம்புதிர் 1
விளம்பும் 15
விளம்புவது 1
விளம்புவதும் 1
விளம்புவாம் 2
விளம்புவாம்-அரோ 1
விளம்புவாய் 3
விளம்புவார் 2
விளம்புவான் 6
விளம்புவீரால் 1
விளம்புவென் 1
விளர்க்க 1
விளர்க்குமோ 1
விளர்த்த 1
விளர்த்தன 1
விளரி 2
விளரியும் 1
விளி 7
விளிக்கின்றாரும் 1
விளிக்கின்றான் 1
விளிக்கும் 2
விளிகிலன் 1
விளிகிலாதேன் 1
விளிகிலேன் 1
விளிகின்றிலையால் 1
விளிகின்றேன் 1
விளிகுற்றார் 1
விளிஞர் 1
விளித்த 2
விளித்தலும் 1
விளித்தனர் 1
விளித்தான் 1
விளித்திடு 1
விளித்திலிரோ 1
விளித்து 4
விளிதல் 5
விளிதலோடும் 1
விளிதி 1
விளிதும் 1
விளிந்த 3
விளிந்தது 2
விளிந்ததே 1
விளிந்தவா 1
விளிந்தால் 1
விளிந்தான் 1
விளிந்திலது 1
விளிந்திலர் 1
விளிந்திலா 1
விளிந்திலாதேன் 1
விளிந்திலேன் 1
விளிந்து 5
விளிந்துளான் 2
விளிந்துறுதலால் 1
விளிப்ப 3
விளிப்பெனோ 1
விளிம்பு 3
விளிம்பும் 1
விளிய 4
விளியா 2
விளியாதீர் 1
விளியாது 1
விளியாதேன் 1
விளியாய் 1
விளியான் 1
விளியின் 1
விளியினும் 1
விளியும் 7
விளியுமாறும் 1
விளியொடு 1
விளிவது 2
விளிவதும் 1
விளிவார் 1
விளிவித்துளது 1
விளிவு 5
விளிவும் 1
விளிவுற்ற 1
விளிவுற்றுக 1
விளிவேனோ 1
விளிவை 1
விளை 16
விளைக்க 2
விளைக்கலாத 1
விளைக்கின்ற 1
விளைக்கின்றது 1
விளைக்குதும் 1
விளைக்கும் 4
விளைகின்றது 2
விளைத்த 5
விளைத்தது 1
விளைத்தவர் 1
விளைத்தார் 5
விளைத்தான் 1
விளைத்திடல் 1
விளைத்து 1
விளைதரு 1
விளைதல் 2
விளைதலின் 1
விளைந்த 8
விளைந்தது 22
விளைந்ததுதான் 1
விளைந்ததுவே 1
விளைந்ததேயும் 1
விளைந்தபடி 1
விளைந்தவா 2
விளைந்தவாறு 1
விளைந்து 1
விளைப்பது 2
விளைப்பர் 1
விளைப்பரேனும் 1
விளைப்பவர் 1
விளைப்பன 1
விளைப்பார் 2
விளைய 2
விளையா 2
விளையாட்டின் 1
விளையாட்டு 7
விளையாட்டும் 1
விளையாட 3
விளையாடல் 1
விளையாடலை 1
விளையாடி 2
விளையாடினள் 1
விளையாடினாய் 1
விளையாடு 2
விளையாடுகின்ற 1
விளையாடுகின்றான் 1
விளையாடுதியோ 2
விளையாடும் 1
விளையாத 3
விளையாது 1
விளையாதேனும் 1
விளையின் 1
விளையும் 6
விளையும்-வகை 1
விளைவ 2
விளைவது 6
விளைவன 5
விளைவால் 1
விளைவித்த 2
விளைவித்தாய் 1
விளைவித்தார் 1
விளைவிற்கு 1
விளைவினாலும் 2
விளைவினை 3
விளைவு 14
விளைவுதான் 1
விளைவும் 4
விளைவுற 1
விளைவுறும் 1
விளைவை 4
விளைவோ 1
விற்கள் 1
விற்கின்ற 1
விற்கு 4
விற்கும் 2
விற்கை 1
விற்ற 1
விற்று 1
விறகா 1
விறகாய் 1
விறகிடை 1
விறகின் 1
விறகு 2
விறகும் 1
விறல் 19
விறலர் 1
விறலிக்கு 1
விறலியர் 2
விறலியரோடு 1
விறலுடை 1
விறலும் 1
விறலை 1
விறலொடும் 1
விறலோய் 4
விறலோர் 1
விறலோன் 2
வின்மையால் 1
வினதன் 2
வினதனும் 1
வினயம் 2
வினயம்-தன்னால் 1
வினவ 10
வினவாதவர் 1
வினவிய 4
வினவினாட்கு 1
வினவினேற்கு 1
வினவுதற்கு 1
வினவுவல் 1
வினவுவாரும் 1
வினவுவெனேல் 1
வினாயது 1
வினாயினான் 3
வினாவ 1
வினாவி 1
வினாவினான் 1
வினை 161
வினை-தன்னால் 1
வினை-தன்னை 1
வினைக்கு 5
வினைக்கும் 1
வினைகட்கு 1
வினைகள் 2
வினைகளை 3
வினைஞர் 1
வினைத்து 1
வினைத்தொழில் 1
வினைய 4
வினையத்தால் 2
வினையது 1
வினையம் 21
வினையமுடை 1
வினையமும் 4
வினையர்-தம்மை 1
வினையவர் 1
வினையவள் 1
வினையன் 1
வினையன 1
வினையால் 2
வினையிற்கு 1
வினையிற்று 1
வினையின் 22
வினையினார் 1
வினையினால் 3
வினையினான் 1
வினையினில் 1
வினையினின் 1
வினையினும் 1
வினையினேன் 2
வினையினேனும் 1
வினையும் 7
வினையுமே 1
வினையே 2
வினையேற்கு 3
வினையேற்கும் 1
வினையேன் 13
வினையை 1
வினையையும் 1
வினையோ 1
வினையோடு 1
வினையோடும் 1
வினையோர் 2
வினைவரால் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  விக்கல் (1)
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் - யுத்2:19 8/2

 மேல்
 
  விக்கலும் (1)
பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக - யுத்3:24 12/3

 மேல்
 
  விக்காது (1)
விக்காது விழுங்க நின்றாள் அது நோக்கி வீரன் - சுந்:1 58/3

 மேல்
 
  விக்காநின்றார் (1)
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் - சுந்:8 50/2

 மேல்
 
  விகடம் (1)
விகடம் உற்ற மரனொடு வெற்பு இனம் - யுத்2:19 146/1

 மேல்
 
  விகற்ப (2)
விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் - ஆரண்:3 42/1
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும் - கிட்:10 78/2

 மேல்
 
  விகற்பம் (1)
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா - ஆரண்:1 43/2

 மேல்
 
  விகார (1)
விலங்கிய விகார பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் - சுந்:0 1/2

 மேல்
 
  விகுதியால் (1)
விகுதியால் வந்த விளைவு மற்று அதற்கு-மேல் நின்ற - யுத்4:40 87/2

 மேல்
 
  விகுதியின் (1)
விகுதியின் மிகுதிகள் எவையும் மேலவர் - யுத்1:3 69/2

 மேல்
 
  விச்சையின் (2)
அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு - பால:22 39/3
விச்சையின் கணவன் ஆனான் வின்மையால் வயிரம் இட்ட - யுத்3:28 37/3

 மேல்
 
  விசய (8)
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 1/3
வேண்டியது எதிர்ந்தான் என்ன வீங்கினன் விசய திண் தோள் - சுந்:8 20/4
தெவ் அழிதர உயர் விசய சீர்த்தியான் - சுந்:11 1/4
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை - யுத்2:19 242/1
பார்த்தனன் பாரா-முன்னம் பணிந்தனன் விசய பாவை - யுத்3:22 149/3
சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் - யுத்3:26 7/4
தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் - யுத்3:27 169/4
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி - யுத்4:37 73/3

 மேல்
 
  விசயத்து (1)
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் - யுத்3:29 57/2

 மேல்
 
  விசயம் (4)
விழுமியது உரைத்தனை விசயம் வீற்றிருந்து - கிட்:16 10/1
வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர - சுந்:1 14/2
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம்
 தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் - யுத்2:15 178/3,4
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் - யுத்3:27 159/3

 மேல்
 
  விசாகத்தை (1)
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் - யுத்4:37 81/3

 மேல்
 
  விசி (4)
வள் விசி கருவி பம்ப வயின்வயின் வழங்கு பாடல் - பால:2 8/2
கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து - பால:3 47/3
வார் விசி கருவியோர் வகுத்த பாணியின் - ஆரண்:10 22/3
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த - சுந்:12 114/2

 மேல்
 
  விசிக (2)
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக
 கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் - யுத்3:31 102/1,2
வேல் ஆயிரம் மழு ஆயிரம் எழு ஆயிரம் விசிக
 கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ - யுத்4:37 55/1,2

 மேல்
 
  விசிகம் (9)
விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் - யுத்2:19 94/1
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் - யுத்3:22 71/4
விண் செல்கில செல்கின்றன விசிகம் என இமையோர் - யுத்3:27 108/1
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் - யுத்3:27 114/4
வேகின்றன உலகு இங்கு இவர் விடுகின்றன விசிகம்
 போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் - யுத்3:27 117/1,2
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து - யுத்3:28 24/2
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் - யுத்3:28 26/1
விலக்கினான் தடம் தோளினும் மார்பினும் விசிகம்
 உலக்க உய்த்தனன் இராவணன் ஐந்தொடு ஐந்து உருவ - யுத்4:32 20/1,2
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் - யுத்4:37 52/4

 மேல்
 
  விசிட்டனும் (1)
விசிட்டனும் வேத்தவை பொலிய மேவினார் - பால:5 74/4

 மேல்
 
  விசித்த (5)
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த
 தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் - அயோ:1 61/2,3
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் - ஆரண்:7 59/1
விழுந்தன தோள் புடை விசித்த காற்றினே - கிட்:7 15/4
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே - சுந்:12 63/4
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் - சுந்:12 119/1

 மேல்
 
  விசித்தது (1)
வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப - ஆரண்:10 161/3

 மேல்
 
  விசித்தனர் (1)
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க - சுந்:9 8/1

 மேல்
 
  விசித்தார் (1)
வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் - சுந்:9 17/4

 மேல்
 
  விசித்தான் (1)
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான்
 மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் - யுத்4:36 2/2,3

 மேல்
 
  விசித்து (5)
வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் - பால:6 20/1
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் - அயோ:10 44/3
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் - ஆரண்:1 12/2
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து
 கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா - யுத்1:3 99/2,3
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் - யுத்3:26 79/2

 மேல்
 
  விசியின் (1)
துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு - யுத்4:33 15/2

 மேல்
 
  விசிற (1)
வேலும் கணையும் வளையும் விசிற - யுத்3:27 26/4

 மேல்
 
  விசிறும் (1)
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும்
 எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் - ஆரண்:1 32/2,3

 மேல்
 
  விசும்பதோ (1)
தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ - யுத்2:16 28/2

 மேல்
 
  விசும்பவும் (1)
உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள - யுத்3:24 96/2

 மேல்
 
  விசும்பாரும் (1)
நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் - ஆரண்:6 121/3

 மேல்
 
  விசும்பிடை (32)
சேய் இரு விசும்பிடை திரியும் சாரணர் - பால:6 3/2
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் - அயோ:14 128/4
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு - ஆரண்:7 54/1
எல் இயல் விசும்பிடை இருந்த நேமியாய் - ஆரண்:13 49/1
விசும்பிடை செல்லும் வீரன் விலங்கி வேறு இலங்கை மூதூர் - சுந்:1 77/3
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் - சுந்:13 22/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் - சுந்:14 1/4
இலங்கை வேந்தனும் ஏழு நாள் விசும்பிடை இருந்தான் - யுத்1:5 66/4
சென்று வேலையை சேர்தலும் விசும்பிடை சிவந்த - யுத்1:5 76/3
விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே - யுத்1:6 41/4
ஏறினர் விசும்பிடை இரிந்த உலகு எல்லாம் - யுத்1:12 18/4
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் - யுத்1:12 20/1
சேண் உயர் விசும்பிடை அமரர் சிந்தவே - யுத்2:15 102/4
வாளி ஐந்தையும் ஐந்தினால் விசும்பிடை மாற்றி - யுத்2:15 228/1
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன - யுத்2:18 95/3
உற்றன விசும்பிடை பலவும் ஒத்தன - யுத்2:18 105/4
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை - யுத்2:18 120/2
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி - யுத்2:18 190/2
விசும்பிடை செல்லும் காரின் தாரை-போல் நான்ற மெய்யான் - யுத்2:18 232/4
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் - யுத்2:19 156/3
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் - யுத்3:22 71/4
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான் - யுத்3:22 78/1
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் - யுத்3:22 100/1
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் - யுத்3:22 108/2
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் - யுத்3:24 63/4
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி - யுத்3:24 92/4
தெரி கணை விசும்பிடை துணிப்ப செம் மயிர் - யுத்3:27 47/1
பார்த்தவர் இமையா-முன்னம் விசும்பிடை படர்ந்தான் என்னும் - யுத்3:27 182/3
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு - யுத்4:35 13/3
பாரில் செல்வது விசும்பிடை செல்வது பரந்த - யுத்4:35 20/1
திடல் கொள் மேருவும் விசும்பிடை செல்வன சிவண - யுத்4:35 34/2
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க - யுத்4:41 3/2

 மேல்
 
  விசும்பில் (22)
மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் - அயோ:13 61/1
ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று - ஆரண்:7 107/3
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் - கிட்:8 2/4
நடுக்கு உற விசும்பில் செல்லும் நாயகன் தூதன் நாகம் - சுந்:1 23/2
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க - சுந்:3 79/2
உறக்கினும் கொல்லும் உணரினும் கொல்லும் மால் விசும்பில்
 பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை - சுந்:7 38/1,2
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி - யுத்1:10 18/3
பார் செலற்கு அரிது என விசும்பில் பாய்ந்ததால் - யுத்2:16 98/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க - யுத்2:16 228/3
எறிந்தனன் விசும்பில் மா மலை ஒன்று ஏந்தியே - யுத்2:16 250/4
விட்டு உலம்பிட நெடு விசும்பில் சேறலும் - யுத்2:16 255/2
பாறு உகு சிறை என விசும்பில் பாறிட - யுத்2:16 302/3
விழித்து இமையாத முன்னம் வில்லொடும் விசும்பில் சென்றான் - யுத்2:19 182/4
பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் - யுத்3:24 42/4
படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் - யுத்3:24 44/3
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் - யுத்3:27 10/4
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் - யுத்4:36 7/4
கந்தருப்பம் நகர் விசும்பில் கண்டு-என - யுத்4:37 58/3
பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல - யுத்4:37 80/2
தேரினை நீ கொடு விசும்பில் செல்க என்ன மாதலியை செலுத்தி பின்னர் - யுத்4:37 202/1
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் - யுத்4:41 31/1
பூவகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் - யுத்4:41 56/2

 மேல்
 
  விசும்பின் (26)
நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டது ஓர் - பால:6 2/3
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் - பால:8 24/3
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த - பால:9 15/1
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் - பால:10 2/4
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க - பால:10 70/2
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த - அயோ:3 79/2
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் - கிட்:10 52/2
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை - கிட்:14 14/1
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் - சுந்:1 10/2
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் - சுந்:1 71/2
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் - சுந்:2 47/4
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் - சுந்:4 99/2
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் - சுந்:6 11/3
மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர் - சுந்:7 10/2
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் - சுந்:12 129/4
அடைப்பென் என்று அடைத்தனன் விசும்பின் ஆறு எலாம் - யுத்2:16 271/4
விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் - யுத்2:16 296/1
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற - யுத்2:18 102/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின்
 ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் - யுத்2:18 159/3,4
வேக வாள் அரக்கர் காலம் விளைந்தது விசும்பின் வஞ்சன் - யுத்2:19 180/3
வில் எறிந்தன கணை விசும்பின் மேகத்து - யுத்3:20 37/2
மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின் - யுத்3:21 27/3
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க - யுத்3:22 36/4
வெறிது உலகு என கொடு விசும்பின் மீச்செலும் - யுத்3:24 97/3
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை - யுத்3:31 21/4
அன்னது ஓர் அளவையின் விசும்பின் ஆயிரம் - யுத்4:41 103/1

 மேல்
 
  விசும்பின்-நின்று (1)
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த - யுத்2:16 216/4

 மேல்
 
  விசும்பின்-பாலும் (1)
பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் - பால:8 7/1

 மேல்
 
  விசும்பின்-மேல் (3)
குறை தலை வேழம் வீழ விசும்பின்-மேல் கொண்டு நின்றான் - யுத்2:18 221/3
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச - யுத்3:22 9/2
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் - யுத்3:22 81/1

 மேல்
 
  விசும்பினரை (1)
ஏசியுற்று எழும் விசும்பினரை பார்க்கும் தன் - யுத்2:16 293/1

 மேல்
 
  விசும்பினன் (1)
இம்பரான் எனில் விசும்பினன் ஆகும் ஓர் இமைப்பில் - யுத்2:15 231/1

 மேல்
 
  விசும்பினார் (1)
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் - பால:19 7/1

 மேல்
 
  விசும்பினிடை (2)
பொன் திணி விசும்பினிடை நல் நுதலி போனாள் - கிட்:14 70/4
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ - சுந்:6 21/2

 மேல்
 
  விசும்பினில் (2)
பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் - ஆரண்:6 23/4
சேய் விசும்பினில் நிமிர்ந்து நின்று இராவணன் சீறி - யுத்4:32 34/1

 மேல்
 
  விசும்பினின் (1)
வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக - யுத்1:10 13/3

 மேல்
 
  விசும்பினின்று (1)
அண்டர்கள் விசும்பினின்று ஆர்க்கின்றாருழை - யுத்3:31 174/3

 மேல்
 
  விசும்பினுக்கு (1)
ஏறினன் விசும்பினுக்கு எல்லை காட்டுவ - சுந்:11 3/1

 மேல்
 
  விசும்பினும் (6)
வேதம் என்னவும் தகுவன விசும்பினும் உயர்ந்த - கிட்:4 7/2
பின்னின விசும்பினும் பெரிய பெட்பு உற - கிட்:11 121/3
மண்ணினும் விசும்பினும் மருங்கினும் வலித்தார் - சுந்:8 36/3
அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திசை-தொறும் ஆர்ப்பார் - சுந்:11 62/2
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை - யுத்2:16 211/4
புடைத்து செல்குவர் விசும்பினும் என்றன போதோன் - யுத்3:31 29/3

 மேல்
 
  விசும்பினூடு (5)
மீ உயர் விசும்பினூடு மேக்கு உற செல்லும் வேலை - கிட்:16 54/2
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் - சுந்:1 5/2
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி - யுத்2:15 134/2
சென்றது விசும்பினூடு தேவரும் தெரிய கண்டார் - யுத்2:18 204/4
சோரியன் விசும்பினூடு ஓர் இமைப்பிடை தோன்றாநின்றான் - யுத்3:21 23/2

 மேல்
 
  விசும்பினை (6)
பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல் - பால:8 32/3
கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் - பால:8 42/2
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை
 தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் - கிட்:15 24/3,4
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த - சுந்:8 40/1
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி - யுத்2:16 53/1
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க - யுத்3:22 85/1

 மேல்
 
  விசும்பு (54)
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் - பால:5 22/3
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என - பால:8 34/3
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல - அயோ:3 78/1
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் - அயோ:10 36/3
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் - அயோ:13 61/4
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர - ஆரண்:1 19/4
மால் நிற விசும்பு எழில் மறைய தன் மணி - ஆரண்:4 4/1
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே - ஆரண்:4 23/4
காடு துன்றி விசும்பு கரந்து என - ஆரண்:7 26/1
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன - ஆரண்:13 109/1
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம் - கிட்:5 9/1
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு
 இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின - கிட்:7 20/1,2
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின் - கிட்:10 13/1
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் - கிட்:16 62/4
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் - சுந்:1 30/2
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ - சுந்:1 31/3
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் - சுந்:2 22/2
யாவரும் விசும்பு இருள் இரிய ஈண்டினார் - சுந்:2 48/3
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் - சுந்:2 125/1
மீண்டனன் விசும்பு எனும் பதத்தை மீ செல்வான் - சுந்:4 108/2
கேழ் இரு மணியும் பொன்னும் விசும்பு இருள் கிழித்து நீக்கும் - சுந்:8 16/1
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் - சுந்:11 52/2
மாக மால் விசும்பு ஈறு என நடுவண வரைப்பில் - சுந்:12 44/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட - யுத்1:3 85/2
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின் - யுத்1:4 38/1
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம - யுத்1:8 17/2
பெற்ற ஆர்ப்பு விசும்பு பிளந்ததால் - யுத்1:8 65/3
பார் இயங்குநர் விசும்பு படர்ந்தோர் - யுத்1:11 12/1
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் - யுத்2:15 74/4
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட - யுத்2:15 125/1
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் - யுத்2:15 130/3
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம் - யுத்2:15 178/1
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க - யுத்2:15 187/3
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய - யுத்2:15 188/2
தருக்கி வீசிட விசும்பு இடம் இன்மையின் தம்மின் - யுத்2:15 189/1
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் - யுத்2:16 272/4
நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி - யுத்2:16 341/1
வேர்த்தார் அது கண்டு விசும்பு உறைவோர் - யுத்2:18 22/4
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் - யுத்2:19 83/2
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் - யுத்2:19 102/2
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் - யுத்3:22 118/4
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது - யுத்3:22 145/2
விசும்பு போயினன் மாயையின் பெருமையான் மேலை - யுத்3:22 162/1
மேவாதவர் இல்லை விசும்பு உறைவோர் - யுத்3:27 28/4
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி - யுத்3:27 137/4
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா - யுத்3:27 145/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று - யுத்3:31 145/2
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப - யுத்4:35 28/1
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான - யுத்4:36 16/1
விழ விடுவேன் இனி விசும்பு சேமமோ - யுத்4:37 60/2
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக - யுத்4:37 68/1
விசும்பு பாழ்பட வந்தது மந்தரம் வெருவ - யுத்4:37 107/4
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த - யுத்4:37 116/3
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் - யுத்4:37 201/3

 மேல்
 
  விசும்பும் (13)
ஆசையும் விசும்பும் நின்று அமரர் ஆர்த்து எழ - பால:5 102/1
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா - பால:7 13/3
நீள் வாய் விசும்பும் தனது உச்சி நெருக்க நின்றாள் - சுந்:1 54/4
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் - சுந்:3 122/1
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் - சுந்:7 22/3
நால் கடல் உலகமும் விசும்பும் நாள்_மலர் - யுத்2:15 117/1
ஞாலமும் நாகமும் விசும்பும் நக்குறும் - யுத்2:16 311/3
தாரர் தாரணியும் விசும்பும் தவழ் - யுத்2:19 132/3
ஞாலமும் விசும்பும் காத்த நானில கிழவன் மைந்தன் - யுத்3:22 19/3
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை - யுத்3:28 4/1
ஆசையும் விசும்பும் அலை ஆழியும் - யுத்4:37 31/1
மா இரு ஞாலமும் விசும்பும் வைப்பு அற - யுத்4:37 145/3
திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திரிந்தவே - யுத்4:37 196/4

 மேல்
 
  விசும்புளோரை (1)
வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை
 ஊட்டுவென் உயிர் கொண்டு என்னும் வார்த்தையும் உணர்த்துவீரால் - யுத்1:9 36/3,4

 மேல்
 
  விசும்புற (2)
சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் - யுத்1:10 9/2
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி - யுத்2:16 346/2

 மேல்
 
  விசும்புறு (1)
விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின - ஆரண்:7 52/3

 மேல்
 
  விசும்பூடு (2)
ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் - யுத்3:24 34/3
தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் - யுத்3:31 107/2

 மேல்
 
  விசும்பே (1)
கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் - யுத்3:31 113/3

 மேல்
 
  விசும்பை (8)
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் - பால:14 76/1
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் - சுந்:4 109/1
உற்று உண்டாய விசும்பை உருவினாய் - சுந்:12 31/1
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் - யுத்2:19 223/3
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி - யுத்3:22 143/2
வேர்த்தன தூரொடு விசும்பை மீ செல - யுத்3:24 95/1
சேய் இரு விசும்பை நோக்கி வீடண தீயோன் அப்பால் - யுத்3:28 17/2
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட - யுத்3:30 6/1

 மேல்
 
  விசும்பையும் (3)
மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் - சுந்:9 28/4
கூறு திக்கையும் விசும்பையும் மறைத்தனன் கொடியோன் - யுத்2:16 236/4
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே - யுத்2:18 87/4

 மேல்
 
  விசும்பொடு (1)
விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப - யுத்4:35 27/3

 மேல்
 
  விசும்போடு (1)
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் - யுத்3:22 116/1

 மேல்
 
  விசேடம் (1)
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே - யுத்4:36 21/3

 மேல்
 
  விசை (31)
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி - பால:11 14/1
சுவண வண்ணனொடு கண்ணன் உறை தோளன் விசை தோய் - ஆரண்:1 37/1
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் - ஆரண்:2 8/3
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த - ஆரண்:6 102/3
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் - ஆரண்:13 70/3
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் - கிட்:7 65/3
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் - சுந்:1 16/2
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் - சுந்:1 16/3
விசை இலவாக தள்ளி வீழ்வன என்ன வீழ்ந்த - சுந்:1 18/4
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி - சுந்:1 22/3
ஓயா உயர்ந்த விசை கண்டும் உணர்கில்லாய் - சுந்:1 68/2
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி - சுந்:2 146/2
வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் - சுந்:7 18/4
தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் - சுந்:7 19/2
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் - சுந்:10 39/4
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி - யுத்1:3 127/2
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல - யுத்1:9 8/2
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா - யுத்2:16 208/4
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் - யுத்2:16 339/2
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு - யுத்2:18 141/2
மெய் அற்றார் குடர்கள் சோர விசை அற்றார் விளிவும் அற்றார் - யுத்2:19 99/2
என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை
 குன்றொடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் - யுத்3:27 66/1,2
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் - யுத்3:28 20/3
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ - யுத்4:33 5/1
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான - யுத்4:36 16/1
மனத்தின் விசை பெற்றுளது வந்தது என வானொடு - யுத்4:36 16/2
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் - யுத்4:37 14/3
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் - யுத்4:37 50/1
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் - யுத்4:37 81/3
விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு - யுத்4:37 86/2
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் - யுத்4:37 110/4

 மேல்
 
  விசை-கொடு (2)
விசை-கொடு மாருதம் மறித்து வீசலால் - கிட்:10 23/1
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல - யுத்2:16 345/3

 மேல்
 
  விசை-மேல் (1)
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல்
 பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் - யுத்3:27 110/3,4

 மேல்
 
  விசைக்க (1)
மா கால் விசைக்க வடம் மண்ணில் உற வாலோடு - சுந்:1 72/3

 மேல்
 
  விசைகளின் (1)
அற்று எழு விசைகளின் உம்பர் அண்மின - யுத்2:18 105/2

 மேல்
 
  விசைத்த (1)
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல் - யுத்2:15 23/2

 மேல்
 
  விசைத்தனர் (1)
மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச - யுத்3:21 13/2

 மேல்
 
  விசைத்தார் (2)
மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் - சுந்:1 7/4
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார்
 ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் - சுந்:9 58/2,3

 மேல்
 
  விசைத்து (22)
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் - ஆரண்:1 28/4
வால் விசைத்து வான் வளி நிமிர்ந்து என - கிட்:3 60/1
கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும் - கிட்:3 60/2
கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் - கிட்:7 55/2
தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார் - கிட்:15 8/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை - சுந்:1 16/1
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் - சுந்:1 16/4
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய - சுந்:7 42/4
வென்றி வானர வீரர் விசைத்து எறி - யுத்2:15 58/1
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக - யுத்2:16 327/1
வேகத்தொடு வீரர் விசைத்து எழலும் - யுத்2:18 45/3
ஒடித்தன கால் விசைத்து உதைத்த உந்தின - யுத்2:19 43/2
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் - யுத்2:19 109/1
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை - யுத்2:19 192/2
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் - யுத்3:20 39/4
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் - யுத்3:20 40/4
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் - யுத்3:20 71/2
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா - யுத்3:24 31/4
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான - யுத்3:24 32/1
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த - யுத்3:24 32/3
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம - யுத்3:24 40/3
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் - யுத்4:32 27/4

 மேல்
 
  விசைத்துள்ளது (1)
கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் - யுத்4:37 126/4

 மேல்
 
  விசைப்ப (1)
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப - சுந்:13 25/4

 மேல்
 
  விசைய (4)
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே - ஆரண்:1 26/4
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய் - ஆரண்:9 11/1
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் - ஆரண்:9 11/3
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் - யுத்3:24 32/4

 மேல்
 
  விசையம் (2)
விசையம் இல் என சொல்லினன் அறிஞரின் மிக்கான் - யுத்1:2 99/4
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட - யுத்2:18 179/4

 மேல்
 
  விசையம்தாம் (1)
விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் - யுத்3:30 11/4

 மேல்
 
  விசையன (2)
முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் - கிட்:12 9/2
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன் - யுத்2:16 302/2

 மேல்
 
  விசையால் (13)
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால்
 பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் - ஆரண்:1 29/3,4
வேறு வேறு துணி-செய்து அது விழுத்து விசையால்
 மாறு மாறு நிமிர் தோளிடையும் மார்பினிடையும் - ஆரண்:1 31/2,3
வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் - ஆரண்:2 13/1
விளைந்த போரையும் ஆவதும் விளம்புவதும் விசையால்
 புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை - ஆரண்:7 75/2,3
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால்
 கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் - ஆரண்:8 16/2,3
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால்
 ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் - சுந்:7 52/1,2
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் - யுத்2:18 157/1
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால்
 துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் - யுத்2:18 165/3,4
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு - யுத்2:18 241/3
விசையால் அனுங்க வட மேரு வையம் ஒளியால் விளங்க இமையா - யுத்2:19 244/3
வான நாட்டு உறைகின்றார் வய கலுழன் வல் விசையால் மாயன் வைகும் - யுத்3:24 37/1
வேற்று கோல்-கொடு விலக்கினன் இலக்குவன் விசையால் - யுத்4:32 19/4
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் - யுத்4:36 21/2

 மேல்
 
  விசையில் (4)
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில்
 பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே - ஆரண்:1 6/3,4
தேண்டி நீர் திசைகள்-தோறும் சேணுற விசையில் செல்குற்று - ஆரண்:10 167/3
வா நீ மயிடன் ஒரு வல் விசையில்
 போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் - யுத்2:18 32/1,2
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால - யுத்3:24 34/2

 மேல்
 
  விசையின் (22)
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின்
 தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே - ஆரண்:1 32/3,4
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் - ஆரண்:13 4/3
வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன - கிட்:10 15/2
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் - கிட்:15 27/1
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் - கிட்:16 62/4
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் - சுந்:1 35/3
உயர்வுற விசையின் எறிந்தான் உடலொடும் உலகு துறந்தார் - சுந்:7 29/4
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் - சுந்:9 37/1
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் - யுத்1:3 91/4
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் - யுத்1:3 100/3
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் - யுத்1:12 10/3
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் - யுத்1:14 13/2
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி - யுத்2:15 135/1
மனத்தினும் கடியது ஓர் விசையின் வான் செல்வான் - யுத்2:16 273/1
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என - யுத்2:18 121/2
அறைந்தன அசனியின் விசையின் ஆசைகள் - யுத்2:18 126/2
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான் - யுத்2:18 222/2
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் - யுத்2:19 216/3
நேமியின் விசையின் செல்வான் நிடதத்தின் நெற்றி உற்றான் - யுத்3:24 46/4
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய - யுத்3:31 157/4
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின்
 பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் - யுத்4:37 97/3,4
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன - யுத்4:37 146/2

 மேல்
 
  விசையினால் (1)
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க - சுந்:1 19/2

 மேல்
 
  விசையினின் (4)
விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய - யுத்1:8 41/3
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி - யுத்2:15 206/2
தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் - யுத்2:15 212/4
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் - யுத்2:15 244/3

 மேல்
 
  விசையினும் (3)
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி - சுந்:11 50/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு - யுத்3:28 34/3
துப்பு அணை வயிர வாளி விசையினும் காலின் தோன்றல் - யுத்4:37 212/3

 மேல்
 
  விசையுறு (1)
விசையுறு பறவையும் விலங்கும் வேற்றவும் - யுத்1:2 10/3

 மேல்
 
  விசையொடு (1)
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி - பால:14 51/2

 மேல்
 
  விசையோடு (1)
ஏற்றம்-கொடு விசையோடு உயர் கொலை நீடிய இயல்பால் - யுத்3:22 112/2

 மேல்
 
  விசையோர் (1)
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர்
 நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் - யுத்3:31 8/3,4

 மேல்
 
  விஞ்ச (2)
அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச
 கந்த மலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் - பால:6 5/2,3
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச
 தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு - யுத்2:17 74/2,3

 மேல்
 
  விஞ்சு (2)
விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட - பால:7 7/1
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க - ஆரண்:6 24/1

 மேல்
 
  விஞ்சை (25)
ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து - பால:6 16/3
முப்புரிநூலினன் முஞ்சியன் விஞ்சை
 கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் - பால:8 12/1,2
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் - பால:16 8/2
ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை
 பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் - பால:16 19/3,4
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் - பால:19 7/1
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல - பால:23 33/2
விஞ்சை நாடியர் கொழுநரோடு ஊடிய விமல - அயோ:10 20/3
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் - ஆரண்:10 8/3
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை
 நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி - ஆரண்:10 14/1,2
விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார் - கிட்:15 21/2
மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் - சுந்:1 7/4
பொன்னகர் மடந்தையர் விஞ்சை பூவையர் - சுந்:2 47/1
மேவரும் இயக்கரும் விஞ்சை வேந்தரும் - சுந்:2 48/2
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை
 முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை - சுந்:2 119/1,2
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை
 மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக - சுந்:2 183/2,3
உ திசை விஞ்சை மாதர் உறையுளை முறையின் உற்றான் - சுந்:2 189/4
விஞ்சை உலகத்தினும் இயக்கர் மலை மேலும் - சுந்:6 14/1
அரம்பையர் விஞ்சை நாட்டு அளக வல்லியர் - சுந்:12 16/1
வெள்ளியின் பொன்னின் நானா விளங்கு பல் மணியின் விஞ்சை
 தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த - சுந்:12 132/1,2
அரம்பையர் விஞ்சை மாதர் அரக்கியர் அவுணர் மாதர் - யுத்3:25 2/1
வல்லன மாய விஞ்சை வகுத்தன அறிந்து மாள - யுத்3:27 5/1
படைக்கல விஞ்சை மற்றும் படைத்தன பலவும் தன்-பால் - யுத்3:28 14/1
தெள்ளிது என் விஞ்சை என்றான் அமலனும் சீரிது என்றான் - யுத்4:37 7/4
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் - யுத்4:38 19/2
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் - யுத்4:40 35/2

 மேல்
 
  விஞ்சை-தனை (1)
ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் - சுந்:12 117/3

 மேல்
 
  விஞ்சைகள் (5)
ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி - பால:7 18/3
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள்
 ஏதம் அற்றன தாங்கி இமையவர் - அயோ:4 23/2,3
மத இயல் களிற்றினாய் மறு_இல் விஞ்சைகள்
 பதவிய இருமையும் பயக்க பண்பினால் - அயோ:14 121/2,3
என்றலால் யான் உனை எடுத்து விஞ்சைகள்
 ஒன்று அலாதன பல உதவிற்று உண்மையால் - அயோ:14 122/1,2
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன - யுத்4:37 147/3

 மேல்
 
  விஞ்சைகளும் (1)
வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும்
 உரம் பெற்றன ஆவன உண்மையினோன் - ஆரண்:13 15/2,3

 மேல்
 
  விஞ்சையர் (15)
கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் - பால:15 28/1
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் - அயோ:4 118/1
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர்
 கூடு உறை நீக்கிய குருதி வாட்களும் - கிட்:10 9/1,2
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை - கிட்:14 14/1
தம்தாம் உலகத்திடை விஞ்சையர் பாணி தள்ளும் - சுந்:1 62/3
வான மாதரோடு இகலுவர் விஞ்சையர் மகளிர் - சுந்:2 24/1
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி - சுந்:2 193/1
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார் - சுந்:8 11/1
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ - சுந்:13 55/1
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் - யுத்1:5 43/3
விண் நாடியர் விஞ்சையர் அம் சொலினார் - யுத்2:18 39/1
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் விஞ்சையர் ஏழைமார்கள் - யுத்3:29 51/1
விரி சினத்து இகல் விஞ்சையர் வேந்தனை - யுத்4:33 32/3
தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி - யுத்4:37 118/4
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ - யுத்4:38 30/1

 மேல்
 
  விஞ்சையர்க்கு (1)
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த - சுந்:3 83/1

 மேல்
 
  விஞ்சையில் (1)
விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் - யுத்1:8 9/3

 மேல்
 
  விஞ்சையும் (2)
தன் அருள் தலை தாங்கிய விஞ்சையும்
 பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ - அயோ:4 22/2,3
அருமை சேரும் அவிஞ்சையும் விஞ்சையும்
 பெருமை சால் கொடும் பாவமும் பேர்கலா - யுத்4:37 24/2,3

 மேல்
 
  விஞ்சையுள் (1)
அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும் - யுத்1:9 25/2

 மேல்
 
  விஞ்சையை (3)
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி - யுத்4:32 23/3
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி - யுத்4:32 24/1
நிகழும் மீன்களை விஞ்சையை நினைப்பது என் நின்ற - யுத்4:35 17/2

 மேல்
 
  விஞ்ஞை (1)
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் - சுந்:4 1/3

 மேல்
 
  விட்ட (33)
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட
 சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் - பால:7 47/3,4
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட
 மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் - பால:10 12/1,2
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட
 மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் - பால:16 21/3,4
தாழ விட்ட செம் தோலன் தயங்குற - அயோ:8 4/3
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் - அயோ:8 4/4
விட்ட சென்றன விடா மத மழை அன வேழம் - அயோ:10 8/2
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் - ஆரண்:1 29/3
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் - ஆரண்:1 29/3
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட
 கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ - ஆரண்:10 5/3,4
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட
 தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க - ஆரண்:10 82/2,3
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் - ஆரண்:12 69/4
விட்ட பேர் உணர்வினை விளித்த என்கு எனோ - கிட்:6 7/1
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும் - கிட்:10 93/1
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட
 பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் - சுந்:8 3/3,4
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த - சுந்:11 32/2
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த - சுந்:11 32/2
நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு - யுத்1:6 18/3
அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற - யுத்1:9 87/2
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட
 தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் என்றான் - யுத்1:14 21/3,4
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே - யுத்2:15 14/4
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி - யுத்2:15 129/1
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட
 ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி - யுத்2:15 230/1,2
பேர விட்ட பெரு வலி இந்திரன் - யுத்2:16 69/1
ஊர விட்ட களிற்றொடும் ஓடு நாள் - யுத்2:16 69/2
சோர விட்ட சுடர் மணி ஓடையை - யுத்2:16 69/3
பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட
 கார் உதிர் வயிர குன்றை காத்திலன் தோள் மேல் ஏற்றான் - யுத்2:16 197/2,3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட
 அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் - யுத்2:16 233/3,4
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் - யுத்2:18 190/1
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் - யுத்2:19 80/1
வானர வீரர் விட்ட மலைகளை அரக்கர் வவ்வி - யுத்3:21 13/1
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட
 ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் - யுத்3:24 1/3,4
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் - யுத்3:31 83/3
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் - யுத்4:32 27/1

 மேல்
 
  விட்டது (8)
மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் - ஆரண்:12 62/4
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் - சுந்:5 77/4
விட்டது கண்டும் நாம் விடாது வேட்டுமோ - யுத்1:4 64/4
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை - யுத்1:13 11/3
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் - யுத்2:18 59/3
அளவு இலது அமைய விட்டது இராமனை நீக்கி அன்றால் - யுத்3:26 11/3
தான் விட்டது மலரோன் படை-எனின் மற்று இடைதருமே - யுத்3:27 136/1
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை - யுத்4:34 16/2

 மேல்
 
  விட்டதும் (2)
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே - யுத்3:27 136/2
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே - யுத்3:27 136/2

 மேல்
 
  விட்டம் (1)
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி - யுத்3:30 51/1

 மேல்
 
  விட்டருளுதி (1)
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் - யுத்1:2 99/3

 மேல்
 
  விட்டவர் (1)
விட்டவர் அல்லரேல் யாவர் வீடு உளார் - அயோ:1 19/4

 மேல்
 
  விட்டவன் (2)
பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும் - ஆரண்:8 19/3
ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் - யுத்3:27 136/4

 மேல்
 
  விட்டவா (1)
விட்டவா கண்டும் மேல் எண்ண வேண்டுமோ - யுத்1:9 47/4

 மேல்
 
  விட்டவை (1)
பெயர்ந்து விட்டவை யாவும் பிளிறுவ - யுத்1:8 39/4

 மேல்
 
  விட்டன (7)
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் - சுந்:6 11/3
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து - சுந்:11 33/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத - யுத்1:2 95/2
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி - யுத்2:15 229/2
விட்டன நெடு வரை வேழம் வேழத்தை - யுத்2:18 90/3
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் - யுத்2:18 135/3
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் - யுத்2:18 135/3

 மேல்
 
  விட்டனன் (7)
வினைக்கு அரு மெய்ம்மையன் வனத்துள் விட்டனன்
 மனக்கு அரும் புதல்வனை என்றல் மன்னவன் - அயோ:5 31/1,2
மேயான் வருவான் என விட்டனன் மேவு-காறும் - சுந்:4 93/3
விட்டனன் இலங்கை-தன்-மேல் விண் உற விரிந்த மாடம் - சுந்:6 54/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன - யுத்2:16 325/4
விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் - யுத்2:19 94/1
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் - யுத்2:19 189/1
விட்டனன் விடு படைக்கலம் வேரொடும் உலகை - யுத்4:37 103/1

 மேல்
 
  விட்டனனாம்-அரோ (1)
வீங்கு தோளினன் விட்டனனாம்-அரோ - யுத்2:15 69/4

 மேல்
 
  விட்டனென் (1)
விட்டனென் சீதை-தன்னை என்றலும் விண்ணோர் நண்ணி - யுத்3:28 11/1

 மேல்
 
  விட்டனை (3)
போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ - ஆரண்:14 72/4
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் - யுத்1:9 67/1
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் - யுத்3:20 19/1

 மேல்
 
  விட்டாய் (5)
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய்
 இன் துயில் விளைக்க ஓர் இமைப்பின் இறை வைகும் - சுந்:5 3/2,3
வென்றி இல்லவர் மெல்லியோர்-தமை செல விட்டாய்
 நன்றி இன்று ஒன்று காண்டியேல் எமை செல நயத்தி - சுந்:9 4/2,3
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் - யுத்1:12 44/4
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ - யுத்2:16 128/3
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய்
 புக்க தலைப்பெய்தல் நினைந்திலை புந்தி இல்லாய் - யுத்2:19 8/2,3

 மேல்
 
  விட்டாய்-என்றிடின் (1)
விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால் - சுந்:5 47/2

 மேல்
 
  விட்டார் (10)
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் - சுந்:8 22/4
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் - சுந்:10 39/4
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார்
 மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் - சுந்:10 41/2,3
மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் - சுந்:11 4/4
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் - சுந்:12 111/2
வினை இது என்று அறிந்து இராவணன் மேல் செல விட்டார் - யுத்2:15 187/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார்
 மண்-மேல் நெடு மால் வரை என்ன மறிந்தார் - யுத்2:18 253/1,2
எயிலுடை இலங்கை நோக்கி இரிந்தனர் படையும் விட்டார் - யுத்3:28 55/4
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் - யுத்3:31 224/2
மந்திர விதியினாரும் வசிட்டனும் வரைந்து விட்டார்
 சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம - யுத்4:42 11/2,3

 மேல்
 
  விட்டால் (2)
மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால்
 நேர் அணுகும் நீலகிரிதான் இரண்டாயிரம் உள யோசனையின் நிற்கும் - யுத்3:24 26/1,2
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய - யுத்3:27 4/2

 மேல்
 
  விட்டாள் (3)
செல்வாய் என்னா மூ_இலை_வேலை செல விட்டாள் - சுந்:2 85/4
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ - சுந்:6 45/2
வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் - யுத்4:40 30/4

 மேல்
 
  விட்டாற்கு (1)
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் - யுத்2:16 150/2

 மேல்
 
  விட்டான் (49)
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் - பால:24 28/4
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் - ஆரண்:6 86/4
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் - ஆரண்:10 81/3
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் - கிட்:4 15/4
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் - கிட்:7 131/4
மெய் தலை நின்ற வீரன் இ உரை விளம்பி விட்டான் - கிட்:9 28/4
வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான்
 வாலி அளிக்கும் வீர வய போர் வசை_இல்லான் - கிட்:17 4/3,4
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் - கிட்:17 19/4
வீடு நோக்கியே செல்க என்று சிலவரை விட்டான்
 கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் - சுந்:7 43/2,3
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் - சுந்:10 33/3
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் - சுந்:11 55/4
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் - சுந்:12 130/4
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான்
 ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை - சுந்:14 47/2,3
வேழத்துக்கு இடு-மின் என விட்டான் - யுத்1:3 90/4
வெள்ளத்து உய்த்திடு-மின் என விட்டான் - யுத்1:3 99/4
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் - யுத்1:3 115/4
வேத நூல் என தகைய திருவுளத்தின் குறிப்பு அறியேன் என்று விட்டான்
 காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று - யுத்1:4 102/2,3
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் - யுத்1:7 16/3
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான்
 தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் - யுத்1:12 34/3,4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் - யுத்1:13 17/4
வட திசை வாயில் காப்பேன் யான் என வகுத்து விட்டான் - யுத்1:13 22/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் - யுத்2:15 128/2
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான்
 பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் - யுத்2:15 130/3,4
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் - யுத்2:15 137/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான்
 சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் - யுத்2:15 243/2,3
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான்
 அன்ன காய் கதிர் இரவி-மேல் பாய்ந்த போர் அனுமன் - யுத்2:15 244/1,2
வேத நாயகனே உன்னை கருணையால் வேண்டி விட்டான்
 காதலால் என்-மேல் வைத்த கருணையால் கருமம் ஈதே - யுத்2:16 148/1,2
இன்றொடும் தவிர்ந்தது அன்றே உடன்பிறப்பு என்று விட்டான்
 வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:16 162/3,4
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான்
 பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி - யுத்2:16 164/1,2
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான்
 சூலமே கொண்டு நூறி முறுவலும் தோன்ற நின்றான் - யுத்2:16 179/3,4
விட்டான் உலகு யாவையும் மேலொடு கீழ் - யுத்2:18 72/1
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் - யுத்2:18 146/4
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் - யுத்2:18 189/4
ஆற்றல் சால் படையை விட்டான் ஆரியன் அரக்கன் அம்மா - யுத்2:18 200/3
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் - யுத்2:18 200/4
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான்
 குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி - யுத்2:18 204/2,3
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான்
 ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் - யுத்2:18 222/2,3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான்
 மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் - யுத்2:19 108/3,4
திங்களின் பாதி கோடி இலக்குவன் தெரிந்து விட்டான்
 திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் - யுத்2:19 109/3,4
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான்
 மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் - யுத்2:19 112/3,4
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான்
 சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் - யுத்3:20 20/2,3
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா - யுத்3:22 155/1
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான்
 காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா - யுத்3:27 134/2,3
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் - யுத்3:27 152/4
வேல் ஒன்று வாங்கி விட்டான் வெயில் ஒன்று விழுவது என்ன - யுத்3:27 179/2
நிறை உற வாங்கி விட்டான் உலகு எலாம் நிறுத்தி நின்றான் - யுத்3:28 51/4
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான்
 மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் - யுத்4:32 25/1,2
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் - யுத்4:37 110/4
விருப்பின் கோடியால் விலைக்கு எனும் பதடியின் விட்டான்
 கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் - யுத்4:37 121/2,3

 மேல்
 
  விட்டிட்டான் (1)
விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் - யுத்1:3 100/2

 மேல்
 
  விட்டிட (1)
விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய - யுத்3:26 9/4

 மேல்
 
  விட்டிடல் (1)
விட்டிடல் என்று விலக்கினர் தாமே - பால:8 22/4

 மேல்
 
  விட்டிடலும் (1)
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள - அயோ:4 74/4

 மேல்
 
  விட்டிடு (1)
தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்தான் - யுத்3:27 136/3

 மேல்
 
  விட்டிடுதுமேல் (1)
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல - யுத்1:2 53/3

 மேல்
 
  விட்டில் (3)
விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா - யுத்2:17 27/4
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற - யுத்2:17 68/2
வினை இனி உண்டே வல்லை விளக்கின் வீழ் விட்டில் என்ன - யுத்3:26 70/3

 மேல்
 
  விட்டில (1)
வல மரங்களை விட்டில மாசு இலா - யுத்1:8 59/3

 மேல்
 
  விட்டிலர் (3)
விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் - பால:19 65/3
விட்டிலர் குரிசிலை வேந்தர் வேறுளோர் - அயோ:5 8/4
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் - யுத்1:12 15/4

 மேல்
 
  விட்டிலரால் (1)
மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால்
 பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க - அயோ:6 25/2,3

 மேல்
 
  விட்டிலன் (2)
ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் - யுத்3:27 136/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் - யுத்3:28 5/2

 மேல்
 
  விட்டிலா (1)
மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா
 வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் - யுத்4:37 157/3,4

 மேல்
 
  விட்டிலின் (1)
விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் - ஆரண்:11 58/4

 மேல்
 
  விட்டிலேனால் (1)
விலங்கு ஆனேன் ஆதலினால் விலங்கினேன் இன்னும் உயிர் விட்டிலேனால் - ஆரண்:4 22/4

 மேல்
 
  விட்டிலை (1)
விட்டிலை சீதையை ஆம் எனின் வீரர் - யுத்3:20 15/1

 மேல்
 
  விட்டிலையோ (1)
விட்டிலையோ இது விதியின் வண்ணமே - யுத்2:16 75/4

 மேல்
 
  விட்டீய (1)
விட்டீய வழங்கிய வெம் படையின் - யுத்3:31 192/1

 மேல்
 
  விட்டீர் (1)
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் - யுத்2:17 12/4

 மேல்
 
  விட்டு (69)
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் - பால:6 19/2
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு - பால:9 3/3
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் - பால:13 54/2
கைகடக்க விட்டு இருந்த கட்டுரைப்பது என்-கொலோ - பால:13 54/4
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் - பால:13 62/4
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு
 எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது - பால:21 22/2,3
உராவ_அரு துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் - அயோ:2 54/2
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் - அயோ:3 65/2
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை - அயோ:4 93/4
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற - அயோ:4 122/1
அளவு_இறந்து உயிர்க்க விட்டு அரற்றும் தன்மையால் - அயோ:4 175/2
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் - அயோ:6 32/2
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் - அயோ:7 5/4
வாளும் வேலும் விட்டு அளாயின அனைய கண் மயிலே - அயோ:10 2/1
இரு நிலம் ஆள்கை விட்டு இன்று என் ஏவலால் - அயோ:14 37/3
அன்னையே அனைய அன்பின் அறவோர்கள் தமை விட்டு
 என்னையே நுகர்தி என்றனள் எழுந்து விழுவாள் - ஆரண்:1 39/3,4
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா - ஆரண்:1 43/2
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் - ஆரண்:1 45/3
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் - ஆரண்:2 8/3
கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான் - ஆரண்:2 10/2
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல - ஆரண்:6 115/3
வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் - ஆரண்:11 30/3
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் - ஆரண்:11 76/4
விட்டு ஏகுதியால் விளிகின்றிலையால் - ஆரண்:13 8/4
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் - கிட்:7 56/1
பெருமை என்பது இது என் பிழை பேணல் விட்டு
 ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ - கிட்:7 91/3,4
கண்ணிய கணிப்ப_அரும் செல்வ காதல் விட்டு
 அண்ணலை அடி தொழ அணையும் அன்பினால் - கிட்:11 124/1,2
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான் - கிட்:14 62/3
சேக்கை விட்டு இரியல்போகி திரிதரும் அதனை தீர்ப்பான் - கிட்:16 62/2
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் - சுந்:1 48/2
வன் கொண்டல் விட்டு மதி முட்டுவன மாடம் - சுந்:2 1/4
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் - சுந்:4 99/2
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் - சுந்:8 8/3
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் - சுந்:9 37/1
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன - சுந்:9 39/2
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் - சுந்:11 25/4
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் - சுந்:12 75/4
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே - சுந்:12 79/1
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ - சுந்:13 55/1
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல - யுத்1:5 47/2
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய - யுத்1:5 47/3
கொற்றவன் படைக்கலம் குடித்த வேலை விட்டு
 உற்று உயிர் படைத்து எழுந்து ஓடல் உற்றதால் - யுத்1:6 53/2,3
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் - யுத்1:8 37/4
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் - யுத்1:9 79/3
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு
 தன் உயிர் பெறுதல் நன்றோ அன்று எனின் தலைகள் பத்தும் - யுத்1:14 11/1,2
துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும் - யுத்1:14 37/3
ஒழிந்த மேருவின் உம்பர் விட்டு இம்பரின் - யுத்2:15 31/3
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் - யுத்2:15 144/2
சிறையில் வைத்தவள்-தன்னை விட்டு உலகினில் தேவர் - யுத்2:15 253/1
விட்டு உற நடத்தி ஓட்டி விரைவு உள சாரி வந்தார் - யுத்2:16 48/3
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் - யுத்2:16 83/1
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை - யுத்2:16 84/1
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி - யுத்2:16 173/2
விட்டு உலம்பிட நெடு விசும்பில் சேறலும் - யுத்2:16 255/2
ஆசைகள்-தோறும் விட்டு எறிய ஆர்த்து எழும் - யுத்2:16 297/3
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி - யுத்2:16 328/3
நெஞ்சு நேரானது உம்மை நினைப்பு விட்டு ஆவி நீக்க - யுத்2:17 10/3
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற - யுத்2:18 1/1
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் - யுத்2:19 34/3
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு
 எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் - யுத்2:19 140/1,2
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் - யுத்3:20 89/1
விழு மழைக்கு இரட்டி விட்டு அரக்கர் வீசினார் - யுத்3:22 46/4
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் - யுத்3:28 38/1
விட்டு அழைக்கும் உழைக்கும் வெதும்புமால் - யுத்3:29 14/4
சீதை என்பவள்-தனை விட்டு அம் மனிதரை சேர்தல் - யுத்3:30 50/2
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு
 எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் - யுத்3:31 209/3,4
மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில் - யுத்4:36 9/2
கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் - யுத்4:41 63/4
ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய - யுத்4:41 107/1

 மேல்
 
  விட்டேறு (2)
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன - சுந்:7 8/4
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு
 மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு - சுந்:10 11/2,3

 மேல்
 
  விட்டோர் (1)
விறல் கெட சிறையிட்டு அயன் இரந்திட விட்டோர்
 இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் - யுத்3:30 18/3,4

 மேல்
 
  விட்பு (1)
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் - யுத்4:41 35/3

 மேல்
 
  விட (28)
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா - பால:7 8/3
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் - பால:7 10/1
வெருளும் நோய் விட கண்ணின் விழுங்கலால் - பால:11 5/2
அதி விட நீரும் நெய்யும் உண்கிலாது ஆவி உண்ணும் - பால:16 6/2
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக - பால:19 24/1
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் - பால:23 53/1
மீனொடு சுடர் விட விளங்கும் மேகத்து - பால:23 58/3
அணங்கு வாள் விட அரா அணுகும் எல்லையும் - அயோ:2 52/1
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் - அயோ:3 56/3
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் - அயோ:4 33/1
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது - ஆரண்:1 33/1
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் - ஆரண்:1 34/1
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் - ஆரண்:3 44/3
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் - ஆரண்:4 28/2
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற - ஆரண்:10 5/2
விட வாள் எயிறு அன்று எனின் என்னை வெகுண்டு மாலை - ஆரண்:10 134/3
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட
 சுழலும் வேலையை கடையும் தோளினான் - கிட்:3 38/3,4
அன்னவன் விட உவந்து அவனும் வந்து அரிகள்-தம் - கிட்:5 7/1
விட நீயே தனி சென்ற வீரமும் - கிட்:16 36/3
ஊன் விட உயிர் போய் நீங்க நீங்கும் வேறு உய்தி இல்லை - யுத்2:19 237/3
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர - யுத்3:20 88/2
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ - யுத்3:28 22/1
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ - யுத்3:28 22/1
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் - யுத்3:28 65/3
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் - யுத்4:36 2/2
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி - யுத்4:37 139/1
அ விட நாகம் எல்லாம் அணுகினும் அணுகல் ஆற்றா - யுத்4:37 213/4
ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நாணாது - யுத்4:41 64/3

 மேல்
 
  விடக்கு (1)
விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த - பால:7 33/3

 மேல்
 
  விடத்தின் (3)
கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம் - ஆரண்:15 33/2
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று - கிட்:7 10/2
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த - யுத்3:27 94/4

 மேல்
 
  விடத்தினை (4)
அழைத்த தீ விடத்தினை அருந்தல் ஆகுமோ - அயோ:1 24/4
முருங்கிய கனலின் மூரி விடத்தினை முருக்கும் சீற்றத்து - ஆரண்:10 111/3
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் - கிட்:2 3/2
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என - யுத்2:19 144/2

 மேல்
 
  விடத்து (3)
தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே - ஆரண்:12 63/3
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி - யுத்1:12 13/2
திட்டியின் விடத்து நாகம் அனையன சிந்தி ஆர்த்தான் - யுத்2:18 190/4

 மேல்
 
  விடத்தை (5)
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் - அயோ:3 52/3
வெவ் விடத்தை அமிழ்து என வேண்டுவான் - சுந்:3 97/4
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் - யுத்3:23 4/2
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே - யுத்3:24 2/3
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை
 மாய்க்குமா நெடு மந்திரம் தந்தது ஓர் வலியின் - யுத்4:37 122/1,2

 மேல்
 
  விடம் (43)
விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் - பால:5 104/4
கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி - பால:10 64/1
பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் - பால:13 51/3
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் - பால:13 52/2
விடம் நிகர் விழியாரும் அமுது எனும் மொழியாரும் - பால:23 37/1
வெவ் விடம் அனையவள் விளம்ப வேல்_கணாள் - அயோ:2 53/1
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா - அயோ:3 15/2
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் - அயோ:4 47/1
மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கு திமிர - ஆரண்:1 13/3
இழிந்த கார் விடம் ஏறுவது என்னவே - ஆரண்:6 65/4
கண்டாரே காதலிக்கும் கட்டழகும் விடம் அன்றோ - ஆரண்:6 123/3
வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் - ஆரண்:10 60/3
அன்பு எனும் விடம் உண்டாரை ஆற்றல் ஆம் மருந்தும் உண்டோ - ஆரண்:10 100/3
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் - ஆரண்:10 140/4
கால கனல் கார் விடம் உண்டு கறுத்தது அன்றே - ஆரண்:10 141/4
விடம் நுங்கிய கண் உடையார் இவர் மெல்லமெல்ல - ஆரண்:10 144/3
வேதனை செய் காம விடம் மேலிட மெலிந்தாய் - ஆரண்:11 26/1
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் - ஆரண்:14 8/2
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள - கிட்:6 10/1
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் - கிட்:17 28/2
பணம் கிளர் தலை-தொறும் உயிர்த்த பாய் விடம்
 உணங்கல்_இல் உலகு எலாம் முறையின் உண்டு வந்து - சுந்:2 43/2,3
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார் - சுந்:7 18/3
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் - சுந்:7 22/4
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா - சுந்:10 23/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் - யுத்1:2 88/2
இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான் - யுத்1:3 115/1
விடம் அல விழி எனும் வெகுளி கண்ணினர் - யுத்1:5 28/1
விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை - யுத்2:16 71/1
திட்டியின் விடம் அன்ன கற்பின் செல்வியை - யுத்2:16 75/3
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு - யுத்2:18 211/3
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் - யுத்2:19 62/3
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி - யுத்3:22 73/2
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா - யுத்3:22 207/1
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும் - யுத்3:27 76/1
விடம் ஒன்று கொண்டு ஒன்று ஈர்ந்தது-போல் தீர்ந்தது வேகம் - யுத்3:27 138/4
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட - யுத்3:28 24/1
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் - யுத்3:29 7/4
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் - யுத்3:31 17/3
விடம் தரு விழியது முடுகி வேலையில் - யுத்4:37 153/3
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை - யுத்4:37 213/3
விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு - யுத்4:40 70/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் - யுத்4:41 24/2
மூட்டு தீ வல் விடம் உற்று முற்றுவார்க்கு - யுத்4:41 87/2

 மேல்
 
  விடமும் (5)
வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ - பால:11 9/4
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் - பால:19 2/2
கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால - சுந்:8 17/2
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி - யுத்1:14 19/2
ஆல மா விடமும் கண்டேன் மதுவினை அனுசனோடும் - யுத்3:31 52/3

 மேல்
 
  விடமே (1)
மென் நோக்கினதே கடு வல் விடமே - பால:23 17/4

 மேல்
 
  விடமோ (1)
புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய் - அயோ:4 44/2

 மேல்
 
  விடர் (1)
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப - கிட்:10 37/2

 மேல்
 
  விடரகங்களும் (1)
விடரகங்களும் வேய் செறி கானமும் - ஆரண்:3 27/1

 மேல்
 
  விடல் (2)
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் - ஆரண்:13 41/2
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் - யுத்3:28 21/1

 மேல்
 
  விடலம் (1)
விடலம் மெய் சரண் என்று விளம்பலும் - யுத்4:40 20/4

 மேல்
 
  விடலும் (2)
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் - ஆரண்:1 28/4
தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் - யுத்4:37 86/4

 மேல்
 
  விடலுற்றாள் (1)
மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள்
 ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் - பால:22 37/2,3

 மேல்
 
  விடலுற்றான் (1)
வேரே நிற்கும் மீள்கிலென் என்னா விடலுற்றான் - யுத்4:37 136/4

 மேல்
 
  விடலை (1)
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய - அயோ:4 85/3

 மேல்
 
  விடலையை (1)
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் - யுத்3:28 21/1

 மேல்
 
  விடவிட (1)
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன - யுத்2:18 95/3

 மேல்
 
  விடவும் (1)
விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும் - யுத்4:32 22/2

 மேல்
 
  விடவே (1)
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே - ஆரண்:1 26/4

 மேல்
 
  விடற்கு (2)
விடற்கு அரும் வினை அற சிந்தி மெய் உயிர் - யுத்2:18 109/2
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று - யுத்3:26 81/2

 மேல்
 
  விடன் (1)
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் - பால:19 10/1

 மேல்
 
  விடா (7)
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் - பால:20 1/2
விலங்கலும் ஆசை நின்ற விடா மத விலங்கலேயால் - அயோ:3 75/4
விட்ட சென்றன விடா மத மழை அன வேழம் - அயோ:10 8/2
துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா
 இறைவர் ஏவலால் இயைவ காண்டியால் - அயோ:14 103/3,4
பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா
 நெஞ்சு உளுக்கினன் என சிறிது நின்று நினையா - ஆரண்:1 24/2,3
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் - யுத்3:21 12/1
வென்றி வீரர் எயிறும் விடா மத - யுத்3:31 124/1

 மேல்
 
  விடா-முன் (1)
எல் கொள் நான்முகன் படைக்கலம் இவர் என்-மேல் விடா-முன்
 முற்கொள்வேன் எனும் முயற்சியன் மறை முறை மொழிந்த - யுத்3:22 83/1,2

 மேல்
 
  விடாத (3)
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே - கிட்:7 158/4
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் - யுத்1:1 10/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத
 குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று - யுத்1:2 95/2,3

 மேல்
 
  விடாதன (1)
விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் - யுத்2:19 94/1

 மேல்
 
  விடாது (6)
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் - அயோ:1 8/2
விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் - யுத்1:4 44/3
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் - யுத்1:4 53/1
விட்டது கண்டும் நாம் விடாது வேட்டுமோ - யுத்1:4 64/4
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை - யுத்1:13 11/3
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே - யுத்2:19 237/2

 மேல்
 
  விடாயர் (1)
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் - யுத்3:31 9/4

 மேல்
 
  விடார் (1)
இரு போதும் விடார் இது என்னை-கொலாம் - பால:23 8/2

 மேல்
 
  விடி (1)
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு - ஆரண்:14 30/2

 மேல்
 
  விடிதலோடும் (1)
வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும்
 துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை - யுத்3:21 31/3,4

 மேல்
 
  விடிந்தது (4)
வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே - யுத்1:9 88/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் - யுத்3:24 54/4
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் - யுத்3:26 45/2
விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய் - யுத்3:28 35/1

 மேல்
 
  விடிந்ததும் (1)
மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு - யுத்3:24 56/2

 மேல்
 
  விடிய (1)
வளைத்தனர் விடிய தத்தம் வாயில்கள்-தோறும் வந்து - யுத்1:13 25/4

 மேல்
 
  விடியல் (2)
தங்கி நீ நாவாயோடும் சாருதி விடியல் என்றான் - அயோ:8 15/4
விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள் - ஆரண்:6 82/1

 மேல்
 
  விடியலில் (1)
புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் - ஆரண்:14 101/4

 மேல்
 
  விடியா (1)
விடியா இருள்-வாய் எனை வீசினையே - யுத்3:23 12/3

 மேல்
 
  விடியாது (1)
எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது
 உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா - பால:23 10/2,3

 மேல்
 
  விடியாய் (2)
இரவே கொடியாய் விடியாய் எனுமால் - பால:23 3/4
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய்
 அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் - யுத்2:19 253/3,4

 மேல்
 
  விடியாவிடின் (1)
வினையேன் வினையால் விடியாவிடின் நீ - பால:23 5/2

 மேல்
 
  விடியும் (1)
வேலை_வாய் வந்து வெய்யவர் அனைவரும் விடியும்
 காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் - யுத்4:35 12/1,2

 மேல்
 
  விடியுமேல் (1)
விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு - பால:7 6/3

 மேல்
 
  விடில் (1)
அன்னவன் தனக்கு மாதை விடில் உயிர் அருளுவாயேல் - யுத்1:14 6/1

 மேல்
 
  விடிவதின் (1)
மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர - யுத்1:13 20/4

 மேல்
 
  விடிவு (3)
விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் - பால:19 65/3
வேமால் வினையேற்கு இனி என் விடிவு ஆகும் என்ன - ஆரண்:10 153/2
வீரனும் தம்பியும் விடிவு நோக்குவார் - ஆரண்:14 92/2

 மேல்
 
  விடின் (4)
கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் - சுந்:3 139/2
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய - யுத்2:19 237/1
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே - யுத்2:19 237/2
தன்னையும் விடின் உயிர் குடிக்கும் தற்பர - யுத்3:24 84/2

 மேல்
 
  விடு (42)
விடு நனி கடிது என்றான் மெய் உயிர் அனையானும் - அயோ:8 32/1
வேதனை திருமகள் மெலிகின்றாள் விடு
 தூது என பரதனும் தொழுது தோன்றினான் - அயோ:14 50/3,4
வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் - ஆரண்:2 13/1
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் - ஆரண்:6 112/2
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா - ஆரண்:8 12/1
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் - ஆரண்:12 74/1
விலக்கலை விடு விடு விளிந்துளான் உரம் - கிட்:7 23/1
விலக்கலை விடு விடு விளிந்துளான் உரம் - கிட்:7 23/1
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் - கிட்:10 20/2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் - சுந்:3 133/2
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் - சுந்:7 22/4
புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார் - சுந்:7 27/1
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் - சுந்:9 53/3
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி - சுந்:11 50/3
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் - யுத்2:15 71/3
காயத்து உயிரே விடு காலையினும் - யுத்2:18 64/1
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள - யுத்2:18 132/1
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் - யுத்2:18 135/3
வில்லியை இனிது உற விடு கணை மழையினர் - யுத்2:18 137/3
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் - யுத்2:18 144/1
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று - யுத்2:18 144/2
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ - யுத்2:19 118/2
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் - யுத்2:19 237/4
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி - யுத்3:22 103/4
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் - யுத்3:22 113/1
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி - யுத்3:22 128/3
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே - யுத்3:27 113/4
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் - யுத்3:27 114/4
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் - யுத்3:28 20/2
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு - யுத்3:28 23/2
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் - யுத்3:31 163/3
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் - யுத்3:31 167/1
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் - யுத்3:31 195/3
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன - யுத்3:31 214/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே - யுத்3:31 220/1
சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் - யுத்4:37 16/3
சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் - யுத்4:37 16/3
ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் - யுத்4:37 57/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க - யுத்4:37 57/2
எழ விடு தேரை என்று இராமன் கூறினான் - யுத்4:37 60/4
விட்டனன் விடு படைக்கலம் வேரொடும் உலகை - யுத்4:37 103/1
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் - யுத்4:37 134/1

 மேல்
 
  விடு-மின் (1)
நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் - யுத்1:9 27/4

 மேல்
 
  விடு-மின்கள் (2)
எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் - சுந்:12 112/4
எட்டு பாம்பையும் விடு-மின்கள் என்றனன் எரி எழு தறுகண்ணான் - யுத்1:3 87/4

 மேல்
 
  விடுக்கல்-பாலார் (1)
உன் சிறை விடுக்கல்-பாலார் யார் உளர் உலகத்து உள்ளார் - யுத்2:17 38/4

 மேல்
 
  விடுக்குவையாம் (1)
விடுக்குவையாம் எனின் குரங்கை வேர் அறுத்து - யுத்1:2 27/2

 மேல்
 
  விடுக (2)
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் - யுத்1:14 31/3
ஆவியை விடுக என்றான் அருள் இனம் விடுகிலாதான் - யுத்1:14 31/4

 மேல்
 
  விடுகணையால் (1)
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் - யுத்1:4 99/2

 மேல்
 
  விடுகிலாதான் (1)
ஆவியை விடுக என்றான் அருள் இனம் விடுகிலாதான் - யுத்1:14 31/4

 மேல்
 
  விடுகிலீர் (1)
மெய்யுற பற்றுதிர் விடுகிலீர் என - கிட்:14 28/2

 மேல்
 
  விடுகிற்கின்றிலன் (1)
விடுகிற்கின்றிலன் ஆகலின் வேலை - யுத்1:3 101/2

 மேல்
 
  விடுகின்றது (1)
விடுகின்றது அன்றோ வென்றி அரக்கனாம் காள மேகம் - யுத்3:27 100/2

 மேல்
 
  விடுகின்றன (1)
வேகின்றன உலகு இங்கு இவர் விடுகின்றன விசிகம் - யுத்3:27 117/1

 மேல்
 
  விடுத்த (6)
அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் - அயோ:1 85/1
மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத - சுந்:12 78/2
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் - யுத்1:5 1/3
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி - யுத்1:14 19/1
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை - யுத்2:16 307/4
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் - யுத்3:23 15/3

 மேல்
 
  விடுத்தது (2)
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் - அயோ:13 44/4
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ - சுந்:12 67/2

 மேல்
 
  விடுத்தலோடு (1)
பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற - யுத்2:19 218/3

 மேல்
 
  விடுத்தலோடும் (1)
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும்
 எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி - யுத்2:19 189/1,2

 மேல்
 
  விடுத்தவர் (1)
ஆர் உனை விடுத்தவர் அறிய ஆணையால் - சுந்:12 68/2

 மேல்
 
  விடுத்தவாறும் (1)
மாய மான் விடுத்தவாறும் சனகனை வகுத்தவாறும் - யுத்3:23 23/1

 மேல்
 
  விடுத்தனன் (1)
மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் - கிட்:7 61/4

 மேல்
 
  விடுத்தனை (1)
விடுத்தனை வேறு இனி வீடும் இல்லையால் - யுத்2:16 78/4

 மேல்
 
  விடுத்தான் (3)
மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை - சுந்:4 36/3
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து - யுத்3:27 126/2
செல்வாய் என்ன செல்ல விடுத்தான் இது தீர்த்தற்கு - யுத்4:37 128/1

 மேல்
 
  விடுத்து (4)
விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால் - ஆரண்:11 65/2
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார் - கிட்:4 20/2
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை - கிட்:11 54/3
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் - யுத்3:20 19/1

 மேல்
 
  விடுதல் (5)
விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் - அயோ:2 64/4
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் - யுத்2:16 21/1
வென்றியே ஆக மற்று தோற்று உயிர் விடுதல் ஆக - யுத்2:16 35/2
ஆவியை விடுதல் அன்றி அல்லது ஒன்று ஆவது உண்டோ - யுத்2:16 38/2
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் - யுத்2:19 69/2

 மேல்
 
  விடுதலும் (6)
அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற - பால:7 49/2
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் - சுந்:3 117/3
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் - யுத்2:15 137/3
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் - யுத்3:22 154/1
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக - யுத்4:37 94/2
மாயம் பொத்திய வய படை விடுதலும் வரம்பு_இல் - யுத்4:37 111/1

 மேல்
 
  விடுதலே (1)
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் - யுத்3:22 90/4

 மேல்
 
  விடுதி (7)
உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் - சுந்:3 114/3
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் - யுத்1:4 100/3
மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் - யுத்1:7 15/4
விளைவன சொன்ன-போதும் கொள்கிலை விடுதி கண்டாய் - யுத்2:16 33/2
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் - யுத்2:16 38/4
நன்று என நாயக விடுதி நன்று-அரோ - யுத்2:16 90/4
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் - யுத்4:37 3/4

 மேல்
 
  விடுதி-ஆயின் (3)
சீதையை விடுதி-ஆயின் தீரும் இ தீமை என்றான் - யுத்1:9 81/4
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே - யுத்2:16 38/1
சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர் - யுத்3:28 6/2

 மேல்
 
  விடுதியால் (2)
வேந்த நீ அலசினாய் விடுதியால் நடம் எனா - சுந்:10 47/3
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் - யுத்3:27 7/4

 மேல்
 
  விடுதியேல் (1)
விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் - யுத்1:4 44/3

 மேல்
 
  விடுதியோ (1)
மாதினை விடுதியோ என்று உணர்த்தவே மறுக்கும்-ஆகின் - யுத்1:14 2/2

 மேல்
 
  விடுதும் (2)
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் - ஆரண்:11 64/2
மெய் கொள விளியினும் விடுதும் என்னினும் - யுத்1:4 73/3

 மேல்
 
  விடுப்பன (1)
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் - யுத்3:27 7/4

 மேல்
 
  விடுப்பென் (1)
அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற - பால:5 60/3

 மேல்
 
  விடும் (20)
தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான் - அயோ:8 1/3
மன்னவர் நெஞ்சினில் வேடர் விடும் சரம் வாயாவோ - அயோ:13 16/4
விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற - அயோ:13 52/3
ஊன் விடும் உவகையின் உரை நனி புரிவான் - ஆரண்:2 39/4
உரங்களான் அடர்ந்தார் உரவோன் விடும்
 சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம் - ஆரண்:7 20/2,3
விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினையே - ஆரண்:13 11/2
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் - சுந்:4 77/4
இரவியை விழ விடும் என்றால் எழு மழை பிழியும்-மின் என்றால் - சுந்:7 17/2
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் - சுந்:8 33/2
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி - யுத்1:6 44/1
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன - யுத்1:14 19/3
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் - யுத்2:15 159/1
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல் - யுத்2:18 133/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே - யுத்2:19 67/4
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய - யுத்2:19 237/1
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால் - யுத்3:22 88/2
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ - யுத்3:26 4/4
விடும் ஆறு உதிர புனல் வீழ்வன வன் - யுத்3:27 35/2
விடும் பாக்கியம் உடையார்களை குலத்தோடு அற வீட்டி - யுத்3:27 143/2
முற்றும் நாளின் விடும் நெடு மூச்சினான் - யுத்3:29 29/4

 மேல்
 
  விடும்-தனையே (1)
சரம் பற்றிய சாபம் விடும்-தனையே - ஆரண்:13 15/4

 மேல்
 
  விடுமே (1)
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய - யுத்3:27 4/2

 மேல்
 
  விடுவது (4)
தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் - ஆரண்:10 126/2
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று - யுத்2:19 182/2
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் - யுத்3:28 9/3
சீதையை விடுவது உண்டோ இருபது திரள் தோள் உண்டால் - யுத்3:28 9/4

 மேல்
 
  விடுவர் (1)
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி - யுத்3:31 97/1

 மேல்
 
  விடுவரோ (1)
புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் - பால:17 9/4

 மேல்
 
  விடுவல் (1)
விரசினான் அல்லனேல் விடுவல் யான் உயிர் எனா - கிட்:13 68/2

 மேல்
 
  விடுவன (4)
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட - யுத்2:18 129/1
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த - யுத்3:22 56/2
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி - யுத்3:22 73/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் - யுத்3:28 26/2

 மேல்
 
  விடுவார் (1)
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் - ஆரண்:7 92/2

 மேல்
 
  விடுவாளும் (1)
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் - பால:17 27/4

 மேல்
 
  விடுவான் (1)
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான்
 ஆறா விறல் மறவோன் அவை தனி நாயகன் அறுப்பான் - யுத்4:37 53/1,2

 மேல்
 
  விடுவானை (1)
விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை
 இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை - யுத்2:18 249/2,3

 மேல்
 
  விடுவித்து (1)
விடுவித்து அளித்தார் தெவ்வரே வென்றேன் அன்றோ இவர் வென்றி - சுந்:12 116/2

 மேல்
 
  விடுவீர் (1)
ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் - யுத்4:36 5/4

 மேல்
 
  விடுவேன் (1)
விழ விடுவேன் இனி விசும்பு சேமமோ - யுத்4:37 60/2

 மேல்
 
  விடேம் (1)
இ விலங்கல் விடேம் இனி என்ப போல் - யுத்1:8 29/3

 மேல்
 
  விடை (43)
விடை பெறுகுக முடி_வேந்தர் வேதியர் - பால:5 109/2
தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் - பால:12 5/4
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய - பால:13 14/3
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர் - பால:14 9/1
மாலை போதில் மால் விடை என்ன வருவாரும் - பால:17 34/4
வினவாதவர் பால் விடை கொண்டிலையோ - பால:23 16/2
அன்ன மென் நடையாரும் மழ விடை அனையாரும் - பால:23 23/1
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் - பால:24 40/4
வேறு இலா அன்பினான் விடை தந்தீக எனா - அயோ:5 41/2
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் - அயோ:7 2/3
அந்தணர்-தமை எல்லாம் அருளுதிர் விடை என்னா - அயோ:8 31/3
மாண்ட வால் நிற அருவி அம் மழ விடை பாகன் - அயோ:10 7/3
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா - ஆரண்:2 32/3
நீ விடை தருக என நிறுவினன் நெறியால் - ஆரண்:2 37/3
மேக நிற வண்ணனும் வணங்கி விடை கொண்டான் - ஆரண்:3 59/2
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை
 சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் - ஆரண்:7 22/3,4
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் - ஆரண்:12 16/4
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை - கிட்:13 32/2
வினை எலாம் முடிக எனா விடை கொடுத்து உதவலும் - கிட்:13 73/3
மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா - கிட்:17 25/2
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் - சுந்:3 54/2
என இவை இயம்பி ஈதி விடை என இறைஞ்சி நின்ற - சுந்:10 6/1
விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை - சுந்:12 24/3
என்று அடி இறைஞ்சினன் எழுந்து விடை ஈமோ - யுத்1:2 65/1
விடை வரு பாகனை பொருவும் மேன்மையோர் - யுத்1:5 20/4
சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும் - யுத்1:9 35/1
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன - யுத்1:9 70/3
பெற்றனென் விடை என பெயர்ந்து போயினான் - யுத்2:16 93/4
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் - யுத்2:18 13/3
என்றே விடை நல்க இறைஞ்சி எழா - யுத்2:18 19/1
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் - யுத்2:19 270/4
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் - யுத்3:20 1/3
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த - யுத்3:22 97/4
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் - யுத்3:22 118/1
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன - யுத்3:22 193/1
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன - யுத்3:22 193/1
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் - யுத்3:27 2/2
வீர நீ சேறி என்று விடை கொடுத்தருளும் வேலை - யுத்3:27 12/2
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் - யுத்3:27 114/3
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் - யுத்3:31 44/3
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் - யுத்4:37 8/3
மழ விடை அனைய நம் படைஞர் மாண்டனர் - யுத்4:37 60/3
வென்றி வீரன் விடை அருள் வேலையில் - யுத்4:39 3/2

 மேல்
 
  விடை-போல் (1)
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர - ஆரண்:14 38/2

 மேல்
 
  விடை-மேல் (1)
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் - யுத்3:27 123/2

 மேல்
 
  விடை_அனான் (1)
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய - பால:13 14/3

 மேல்
 
  விடைக்கு (1)
மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் - யுத்3:20 82/4

 மேல்
 
  விடைக்கும் (1)
மின் சென்று அறியா மழுவாளன் விடைக்கும் மேல்_நாள் - யுத்2:19 20/2

 மேல்
 
  விடைகொண்டான் (1)
பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான்
 அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும் - அயோ:8 44/2,3

 மேல்
 
  விடைத்தான் (1)
வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் - ஆரண்:11 19/4

 மேல்
 
  விடைத்து (2)
விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் - ஆரண்:7 102/3
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு - யுத்4:37 113/3

 மேல்
 
  விடைதந்து (1)
மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் - சுந்:5 70/4

 மேல்
 
  விடைபெற்று (1)
வென்றியிர் இருந்தீர் என்று விடைபெற்று விரைவில் போனான் - கிட்:2 35/4

 மேல்
 
  விடையதா (1)
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் - யுத்1:2 83/1

 மேல்
 
  விடையவன் (1)
விலக்குவென் என விடையவன் விலக்கினும் வீரம் - யுத்3:22 62/3

 மேல்
 
  விடையா (1)
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா
 சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் - பால:24 16/2,3

 மேல்
 
  விடையின் (3)
வெள்ளியங்கிரியினை விடையின் பாகனோடு - யுத்1:2 25/1
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும் - யுத்2:19 288/1
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் - யுத்4:40 63/1

 மேல்
 
  விடையின்-மேல் (1)
விடையின்-மேல் கலுழன்-தன்-மேல் வில்லினர் விளங்குகின்ற - யுத்3:22 18/1

 மேல்
 
  விடையினன் (1)
வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் - யுத்3:21 7/3

 மேல்
 
  விடையும் (3)
மாக மடங்கலும் மால் விடையும் பொன் - பால:13 32/3
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் - அயோ:3 114/4
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் - யுத்2:16 123/4

 மேல்
 
  விடையே (1)
விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை - யுத்2:18 249/2

 மேல்
 
  விடையோன் (3)
மல் காக்கும் மணி புயத்து மன்னன் இவன் மழ_விடையோன் - பால:13 23/1
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் - ஆரண்:13 15/1
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன்
 பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் - யுத்3:23 5/1,2

 மேல்
 
  விடைவலானோ (1)
வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ - கிட்:2 18/4

 மேல்
 
  விடைவலோற்கும் (1)
வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ - யுத்1:12 45/4

 மேல்
 
  விண் (134)
மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் - பால:3 8/1
மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று - பால:3 14/3
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் - பால:7 10/2
விண் உருத்து இடிப்பினும் வேண்டின் செய்கிற்பாள் - பால:7 21/2
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல் - பால:7 41/2
விண் இடு நெடிய வில் வீழ்ந்ததோ என்பார் - பால:13 7/4
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் - பால:14 11/3
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல - பால:18 9/2
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி - பால:19 17/2
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ - பால:20 7/2
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் - பால:22 4/4
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் - பால:22 26/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் - பால:23 40/4
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ - பால:24 9/1
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற - பால:24 11/2
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை - அயோ:3 83/1
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று - அயோ:4 78/3
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை - அயோ:4 93/4
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் - அயோ:4 118/1
விண் தலத்து உறையும் நல் வேந்தற்கு ஆயினும் - அயோ:4 178/3
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் - அயோ:10 36/2
விண் தொடர்ந்து விலக்குவ போல்வன - அயோ:11 29/3
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ - அயோ:11 61/3
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி - அயோ:13 59/3
விண் முதுகு உளுக்கவும் வேலை ஆடையின் - அயோ:14 32/3
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் - ஆரண்:1 7/2
மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் - ஆரண்:3 39/3
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் - ஆரண்:4 28/2
வேந்தன் விண் அடைந்தான் எனின் வீரர் நீர் - ஆரண்:4 31/1
விரியும் நீழலில் செல்ல விண் சென்றனன் - ஆரண்:4 40/4
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன - ஆரண்:6 25/4
விண் அருள வந்தது ஒரு மெல் அமுதம் என்ன - ஆரண்:6 28/1
ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை - ஆரண்:6 86/1
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக - ஆரண்:6 109/3
விண் அளவிட நிமிர்ந்து உயர்ந்த மேனியர் - ஆரண்:7 40/1
ஆடுகின்ற அறுகுறை அயில் அம்பு விண் மேல் - ஆரண்:7 80/3
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் - ஆரண்:7 91/2
விண் தலங்கள் உற வீங்கி ஓங்கு உதய மால் வரையின் விளங்க மீதில் - ஆரண்:10 3/2
ஞாலத்தொடு விண் முதல் யாவையும் நாவின் நக்கும் - ஆரண்:10 141/3
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ - ஆரண்:13 36/3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் - ஆரண்:13 44/1
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் - ஆரண்:13 73/3
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன - ஆரண்:13 84/3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் - ஆரண்:13 89/2
விண் தலம் விளக்கும் செவ்வி வெண் மதி விரிந்தது அன்றே - ஆரண்:14 6/4
விழுங்குவேன் என வீங்கலும் விண் உற வீரர் - ஆரண்:15 36/3
நீளம் நீங்கிய பறவையின் விண் உற நிமிர்ந்தான் - ஆரண்:15 38/4
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் - கிட்:1 12/1
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் - கிட்:1 40/3
வீரியன் வேள்வி செய்து விண் உலகோடும் ஆண்ட - கிட்:2 26/3
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் - கிட்:3 3/1
நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும் - கிட்:3 60/3
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ - கிட்:5 13/4
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் - கிட்:7 6/1
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் - கிட்:7 11/3
விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ - கிட்:7 51/1
விண் தலம் தன்னின் நின்று ஓர் மீன் விழுந்து என்ன வீழ்ந்தான் - கிட்:7 146/4
யாதினும் இருண்ட விண் இருந்தை குப்பையின் - கிட்:10 8/2
தார் பெரும் பணையின் விண் தழங்கு காரினும் - கிட்:10 13/3
பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர் - கிட்:10 20/1
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி - கிட்:10 88/2
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து - கிட்:11 4/1
விண் உற தொடர் மேருவின் சீர் வரை - கிட்:11 11/1
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர - கிட்:11 101/3
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் - கிட்:12 17/4
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் - கிட்:14 6/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் - கிட்:14 68/2
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி - கிட்:15 26/1
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை - சுந்:1 59/3
விண் இமை அடைத்து என விளைந்தது இருள் வீணை - சுந்:2 160/2
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் - சுந்:2 226/2
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் - சுந்:3 47/1
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் - சுந்:3 113/1
விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின் - சுந்:5 72/3
வில்லும் ஒத்தன விண் உற வீசின - சுந்:6 36/4
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் - சுந்:6 50/3
விட்டனன் இலங்கை-தன்-மேல் விண் உற விரிந்த மாடம் - சுந்:6 54/1
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் - சுந்:7 18/2
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் - சுந்:7 19/4
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் - சுந்:7 20/3
உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் - சுந்:7 53/2
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் - சுந்:8 8/3
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச - சுந்:9 57/2
ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப இருளில் விண் இடிப்ப மாதோ - சுந்:10 16/4
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம - சுந்:10 17/1
என்றவன் உவந்து விண் நோய் இந்திர சாபம் என்ன - சுந்:10 21/1
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் - சுந்:11 55/4
வேலையுள் இலங்கை என்னும் விரி நகர் ஒருசார் விண் தோய் - சுந்:14 31/1
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் - யுத்1:2 25/2
வாலி விண் பெற அரசு இளையவன் பெற - யுத்1:4 89/1
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க - யுத்1:5 53/4
மீனும் நாகமும் விண் தொடும் மலைகளும் விறகா - யுத்1:6 16/1
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற - யுத்1:6 39/3
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும் - யுத்1:8 7/2
மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் - யுத்1:8 62/4
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ - யுத்1:9 8/4
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன - யுத்1:14 13/1
இந்து விண் நின்று இழிந்துளதாம் என - யுத்1:14 42/3
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண்
 தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக - யுத்2:15 14/2,3
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம் - யுத்2:15 36/3
பூழியான் உயிர் புக்கது விண் என்றார் - யுத்2:15 85/4
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் - யுத்2:16 20/1
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் - யுத்2:16 105/1
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு - யுத்2:16 232/1
யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை - யுத்2:16 272/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட - யுத்2:16 336/2
விண் பெற்றாய் எனினும் நன்றால் வேந்தராய் உயர்ந்த மேலோர் - யுத்2:17 39/2
விண் நாடியர் விஞ்சையர் அம் சொலினார் - யுத்2:18 39/1
விண் நாடரும் வேறு உலகத்து எவரும் - யுத்2:18 76/2
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் - யுத்2:18 182/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல - யுத்2:18 234/4
பல்லால் அதரத்தை அதுக்கி விண் மீது பார்த்தான் - யுத்2:19 5/2
விண் தலத்தினின் மீன் என வீழ்ந்தவால் - யுத்2:19 138/4
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண்
 தைவரு சூரியசத்துரு என்பான் - யுத்3:20 21/1,2
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர - யுத்3:20 88/2
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் - யுத்3:22 115/2
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் - யுத்3:22 172/2
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை - யுத்3:24 93/2
மெலியாதவர் ஆர்த்தனர் விண் கிழிய - யுத்3:27 22/4
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் - யுத்3:27 54/1
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ - யுத்3:27 93/3
விண் செல்கில செல்கின்றன விசிகம் என இமையோர் - யுத்3:27 108/1
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் - யுத்3:27 159/1
விண் தலத்து இலங்கு திங்கள் இரண்டொடும் மின்னு வீசும் - யுத்3:28 54/1
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் - யுத்3:29 34/4
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் - யுத்3:30 3/2
விண் நிறைந்தன மெய் உயிர் வேலையும் - யுத்3:31 126/1
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி - யுத்4:33 19/2
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் - யுத்4:37 50/1
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் - யுத்4:37 143/4
மா புரம் தவிர்ந்து விண் வழி சென்றார் சிலர் - யுத்4:38 14/4
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் - யுத்4:38 28/2
விண் உறைவோர்-தம் தெய்வ வெறியோடும் வேறுளோர்-தம் - யுத்4:42 10/1

 மேல்
 
  விண்-தனை (1)
விண்-தனை நோக்கி தன் வில்லை நோக்கினான் - பால:8 37/2

 மேல்
 
  விண்-தானும் (1)
விண்-தானும் விழுங்க விரிந்தனை - யுத்3:27 16/3

 மேல்
 
  விண்-நின்று (1)
குமரரும் மங்கைமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்-நின்று
 அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் - பால:15 28/3,4

 மேல்
 
  விண்-பொருட்டு (1)
விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும் - யுத்1:2 76/2

 மேல்
 
  விண்-மேல் (5)
ஊசல் வறிது ஆன இதண் ஒண் மணிகள் விண்-மேல்
 வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச - கிட்:10 76/3,4
எழு என நால விண்-மேல் எழுந்தனன் விழுந்த எல்லாம் - சுந்:12 128/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார் - யுத்2:18 253/1
மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல்
 பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் - யுத்3:23 32/3,4
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக - யுத்3:31 102/1

 மேல்
 
  விண்-வாய் (1)
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட - யுத்4:33 8/2

 மேல்
 
  விண்களில் (1)
விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய - யுத்4:34 23/1

 மேல்
 
  விண்ட (3)
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச - சுந்:6 40/2
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் - யுத்2:15 130/3
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட
 நால் பெரு வாயிலூடும் இலங்கை ஊர் நடக்கும் தானை - யுத்3:30 6/1,2

 மேல்
 
  விண்டது (3)
அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் - சுந்:6 60/4
விண்டது அண்டது என்று உலைந்திட ஆர்த்தனர் வீரர் - யுத்3:22 77/4
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க - யுத்4:41 3/2

 மேல்
 
  விண்டது-போலும் (1)
விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான் - யுத்3:26 31/2

 மேல்
 
  விண்டவர் (3)
விண்டவர் வலத்தையும் விரித்து உரை-செய்கேனோ - சுந்:5 7/2
விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் - யுத்1:2 18/4
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ - யுத்1:4 87/4

 மேல்
 
  விண்டவரோடு (1)
விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ - சுந்:2 225/4

 மேல்
 
  விண்டவன் (1)
விண்டவன் நாசியும் செவியும் வேரொடும் - யுத்2:16 286/3

 மேல்
 
  விண்டன (1)
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் - சுந்:2 216/2

 மேல்
 
  விண்டனர் (1)
விண்டனர் விலக்குதி என்ன மேலை_நாள் - ஆரண்:6 4/2

 மேல்
 
  விண்டனன் (1)
விண்டனன் நின்ற வென்றி கரன் எனும் விலங்கல் தோளான் - ஆரண்:7 66/2

 மேல்
 
  விண்டாரே (1)
விண்டாரே அல்லாரோ வேண்டாதார் மனம் வேண்டின் - ஆரண்:6 123/1

 மேல்
 
  விண்டாள் (1)
வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் - சுந்:14 43/4

 மேல்
 
  விண்டிட (1)
விண்டிட பொலிதரும் வினை வலாளனை - பால:5 70/2

 மேல்
 
  விண்டு (18)
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார் - அயோ:14 136/3
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் - ஆரண்:7 7/3
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே - கிட்:10 109/4
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் - கிட்:14 6/1
மேலின் மேல் நின்ற-காறும் சென்ற கூலத்தன் விண்டு
 காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால - சுந்:1 32/2,3
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற - சுந்:3 44/1
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் - சுந்:6 32/3
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் - சுந்:10 42/3
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என - யுத்2:18 84/2
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் - யுத்2:18 237/4
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் - யுத்2:19 102/2
விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி - யுத்3:24 11/3
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன் - யுத்3:26 51/1
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் - யுத்3:27 53/3
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப - யுத்4:35 28/1
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட - யுத்4:37 28/2
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு
 ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் - யுத்4:37 35/3,4
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக - யுத்4:37 68/1

 மேல்
 
  விண்டு-என (1)
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் - யுத்4:35 28/2

 மேல்
 
  விண்டு_அற (1)
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற
 எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் - சுந்:3 44/1,2

 மேல்
 
  விண்டுவின் (6)
விண்டுவின் உலகிடை விளங்கினான்-அரோ - அயோ:14 75/4
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி - ஆரண்:13 43/3
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் - சுந்:2 194/4
விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின்
 கண்ணனை என் நெடும் புயத்தில் காண்டியால் - சுந்:5 72/3,4
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக - யுத்3:31 224/1
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான் - யுத்4:32 25/1

 மேல்
 
  விண்டுழி (1)
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் - யுத்1:4 67/1

 மேல்
 
  விண்ணகத்தினை (1)
விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த - கிட்:7 58/4

 மேல்
 
  விண்ணகத்தையும் (1)
விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த - யுத்2:16 327/3

 மேல்
 
  விண்ணகம் (4)
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் - அயோ:1 74/4
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன் - ஆரண்:13 115/3
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் - கிட்:10 3/3
மழைத்த விண்ணகம் என முழங்கி வான் உற - கிட்:16 1/1

 மேல்
 
  விண்ணவர் (34)
வெருவினர் விண்ணவர் வேந்தன் வேண்டலால் - பால:5 48/3
விழுங்கினர் விண்ணவர் வெளி இன்று என்னவே - பால:5 82/4
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே - பால:7 54/4
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே - பால:8 1/1
அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார் - பால:13 26/3
வினை அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவர் கணமும் நாண - பால:18 1/2
மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் - பால:24 30/1
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல - அயோ:3 78/1
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் - ஆரண்:2 2/4
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் - ஆரண்:7 99/3
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ - ஆரண்:8 19/4
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை - ஆரண்:10 14/1
வேண்டிய நினைந்து செய்வான் விண்ணவர் வருவது என்றால் - ஆரண்:10 167/1
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் - ஆரண்:12 65/1
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் - ஆரண்:13 25/4
பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப - ஆரண்:13 28/4
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப - ஆரண்:13 37/4
வேரொடு மடியுமாறும் விண்ணவர் விளியுமாறும் - ஆரண்:13 118/4
மாகங்களை நண்ணிய விண்ணவர் போய் மறைந்தார் - கிட்:7 50/4
வெருவி சாய்ந்தனர் விண்ணவர் வேறு என்னை விளம்பல் - கிட்:7 59/1
விலங்கவும் உளது அன்று என்று விண்ணவர் வியந்து நோக்க - சுந்:1 15/2
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த - சுந்:1 25/1
ஆர்க்கும் விண்ணவர் அமலையே உயர்ந்தது அன்று அமரில் - சுந்:7 51/4
வென்றது விண்ணவர் புகழை வேரொடும் - சுந்:9 27/2
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் - சுந்:10 32/2
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட - யுத்1:4 130/3
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட - யுத்2:18 179/4
வீசி வீசி வணங்கினர் விண்ணவர்
 ஊசல் நீங்கினர் உத்தரிகத்தொடு - யுத்2:19 130/2,3
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர்
 நினையும் மாத்திரத்து ஆர் உயிர் நீக்கினான் - யுத்2:19 153/2,3
மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் - யுத்3:31 53/4
வீடி நின்று அழிவது என்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி - யுத்3:31 223/3
வேய் படைத்துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி - யுத்3:31 228/2
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் - யுத்3:31 229/2
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க - யுத்4:32 32/3

 மேல்
 
  விண்ணவர்க்கு (1)
விண்ணவர்க்கு ஆக்கிய முனிவன் வேள்வியை - பால:8 30/2

 மேல்
 
  விண்ணவரின் (1)
தொக்குடன் தயங்கி விண்ணவரின் தோன்றலால் - பால:3 31/2

 மேல்
 
  விண்ணவரும் (1)
விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியரும் கரம் குவிப்ப வேலை என்னும் - பால:11 16/2

 மேல்
 
  விண்ணவரோடு (1)
வென்றார் உலகங்களை விண்ணவரோடு
 ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம் - யுத்3:31 190/1,2

 மேல்
 
  விண்ணவன் (1)
வென்றவன் அல்லனாகில் விண்ணவன் ஆக வேண்டும் - சுந்:4 26/3

 மேல்
 
  விண்ணாடு (2)
வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் - சுந்:1 1/3
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை - யுத்3:22 127/1

 மேல்
 
  விண்ணிடை (21)
விண்ணிடை மதியினை மிகை இது என்பவே - பால:4 9/4
விண்ணிடை அடைந்தனன் என்ற வெய்ய சொல் - அயோ:14 56/1
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் - ஆரண்:1 37/2
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா - ஆரண்:1 43/2
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் - ஆரண்:1 45/3
விண்ணிடை இம்பர் நாகர் விரிஞ்சனே முதலோர்க்கு எல்லாம் - ஆரண்:6 50/1
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும் - ஆரண்:6 90/1
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் - ஆரண்:7 111/1
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் - ஆரண்:13 51/1
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் - கிட்:10 19/2
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் - கிட்:10 98/2
விண்ணிடை உலகம் என்னும் மெல்லியல் மேனி நோக்க - சுந்:1 79/3
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் - சுந்:2 55/4
மீ உற விண்ணிடை முட்டி வீழ்வன - சுந்:9 40/1
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர் - யுத்1:5 24/1
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் - யுத்2:16 317/3
விண்ணிடை ஆர்த்தது விரைவில் மெய் உயிர் - யுத்2:18 121/3
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை - யுத்2:19 183/3
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா - யுத்3:22 162/3
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் - யுத்3:22 174/1
விண்ணிடை கரந்தான் என்பார் வஞ்சனை விளைக்கும் என்பார் - யுத்3:28 1/1

 மேல்
 
  விண்ணிடையே (2)
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே - அயோ:4 81/4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே
 உரவு மானம் மீது ஏகினன் உம்பரும் உலகும் - யுத்4:40 119/2,3

 மேல்
 
  விண்ணில் (21)
விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ - பால:16 42/2
வெள்ள நீர் உலகினில் விண்ணில் நாகரில் - அயோ:1 17/1
விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப - அயோ:4 112/2
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் - ஆரண்:10 64/4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி - ஆரண்:13 2/2
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் - ஆரண்:13 26/4
விண்ணில் நின்றவன் விரிஞ்சனே முதலினர் யார்க்கும் - ஆரண்:15 39/1
சொற்றலும் அருக்கன் தோன்றல் சொல்லுவான் மண்ணில் விண்ணில்
 நிற்க உரியார்கள் யாவர் அனையவர் சினத்தின் நேர்ந்தால் - கிட்:11 86/1,2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில்
 சும்மை வான் மதியம் குன்றில் தோன்றியது எனவும் தோன்றி - கிட்:11 103/1,2
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் - சுந்:2 86/2
பற்றி கொள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி இல்லான் - சுந்:2 87/4
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில்
 காரொடு செறிந்த சில காலினொடு வேலை - சுந்:6 10/1,2
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் - சுந்:9 53/4
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில்
 தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா - யுத்1:3 139/3,4
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் - யுத்2:16 173/4
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில்
 நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி - யுத்2:18 218/3,4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த - யுத்2:19 103/2
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் - யுத்3:20 96/2
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் - யுத்3:22 179/1
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் - யுத்4:33 17/1
விண்ணில் செல்வன வெந்தன வீழ்வன - யுத்4:37 41/4

 மேல்
 
  விண்ணின் (19)
விண்ணின் நீங்கிய மின் உரு இ முறை - பால:11 3/1
விண்ணின் நீங்கிய வெய்யவர் மேனியில் - ஆரண்:9 27/1
மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல - ஆரண்:13 3/2
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட - ஆரண்:13 30/1
மெலியும் கடை சென்றுளது ஆகலின் விண்ணின் வேந்தன் - ஆரண்:13 42/3
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் - ஆரண்:13 50/4
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த - ஆரண்:13 78/2
விண்ணின் தீம் புனல் உலகத்தின் நாகரின் வெற்றி - கிட்:12 34/1
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை - சுந்:5 56/1
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார் - சுந்:9 58/2
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் - சுந்:11 51/4
விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை - யுத்1:11 34/2
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன - யுத்2:18 108/4
விண்ணின் நாடு உறைவிடம் வெறுமை கூரவே - யுத்2:19 37/4
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் - யுத்3:20 71/2
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என - யுத்3:22 47/1
உரற்றின விண்ணின் ஒலித்து எழும் வண்ணம் - யுத்3:26 24/3
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின்
 ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக - யுத்3:27 92/1,2
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் - யுத்3:31 9/4

 மேல்
 
  விண்ணின்-தலை (1)
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய - அயோ:4 85/3

 மேல்
 
  விண்ணின்-வாய் (1)
அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் - கிட்:10 110/4

 மேல்
 
  விண்ணினிடை (1)
வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் - ஆரண்:1 27/2

 மேல்
 
  விண்ணினில் (1)
விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் - ஆரண்:3 42/1

 மேல்
 
  விண்ணினும் (2)
மேவு காதலின் வைகுதிர் விண்ணினும் இனிதால் - அயோ:9 33/3
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் - சுந்:6 20/4

 மேல்
 
  விண்ணினூடு (1)
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் - யுத்2:19 63/3

 மேல்
 
  விண்ணினை (10)
விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மா துகள் - அயோ:12 26/3
இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை
 பற்றின மழை என படை வழங்குவார் - ஆரண்:7 117/3,4
மேருவை பறிக்க வேண்டின் விண்ணினை இடிக்க வேண்டின் - ஆரண்:12 60/1
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் - சுந்:9 54/1
விண்ணினை வேலை விளிம்பு ஆர் - சுந்:13 46/1
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி - யுத்2:16 53/1
விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை
 தொட உயர்ந்தவன் மார்பிடை சுற்றினான் - யுத்2:16 71/1,2
மின்னின் அன்ன புருவமும் விண்ணினை
 துன்னு தோளும் இடம் துடியாநின்றான் - யுத்2:16 72/3,4
மேருவின் உம்பர் சேர்ந்து விண்ணினை மீக்கொண்டாலும் - யுத்2:17 45/1
தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் - யுத்2:19 133/4

 மேல்
 
  விண்ணினையும் (1)
கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு - ஆரண்:6 96/2

 மேல்
 
  விண்ணினோடும் (1)
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும்
 திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் - யுத்4:37 14/3,4

 மேல்
 
  விண்ணு (1)
விண்ணு நீர் மொக்குளின் விளியும் யாக்கையை - அயோ:14 77/1

 மேல்
 
  விண்ணுக்கும் (1)
விண்ணுக்கும் அளவை ஆன மேருவின்-மீது சென்றான் - யுத்3:24 47/4

 மேல்
 
  விண்ணும் (14)
மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே - பால:5 15/2
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் - பால:10 73/3
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் - பால:14 79/4
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே - பால:16 44/4
விண்ணும் மண்ணும் இ வேலையும் மற்றும் வேறு - அயோ:4 17/1
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி - ஆரண்:6 48/3
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் - ஆரண்:6 51/3
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் - ஆரண்:7 62/1
மலரோன் நின்றுளன் மண்ணும் விண்ணும் உண்டு - கிட்:16 35/1
வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும் - சுந்:10 24/3
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே - யுத்2:16 20/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே - யுத்2:18 196/3
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே - யுத்4:36 21/3
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற - யுத்4:37 34/3

 மேல்
 
  விண்ணுளே (1)
விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ - பால:13 53/1

 மேல்
 
  விண்ணுளோர் (3)
மின்னின் ஒன்றிய விண்ணுளோர்
 முன் நில் என்று அமர் முற்றினார்-என்னில் - யுத்2:16 118/1,2
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் - யுத்3:31 95/2
மெய் கொள் வேத விதி முறை விண்ணுளோர்
 தெய்வ நீள் புனல் ஆடல் திருத்திட - யுத்4:39 6/1,2

 மேல்
 
  விண்ணுளோர்க்கு (1)
மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு
 அம் முறை அளித்து நீடு அந்தணாளர்க்கும் - பால:5 92/2,3

 மேல்
 
  விண்ணுளோர்கள் (1)
மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள்
 தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் - ஆரண்:13 32/3,4

 மேல்
 
  விண்ணுளோர்களும் (3)
விதியொடு முனிவரும் விண்ணுளோர்களும்
 மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் - பால:5 14/1,2
வேய் புனர்பூசமும் விண்ணுளோர்களும்
 தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே - பால:5 99/3,4
வித்தக முனிவரும் விண்ணுளோர்களும்
 நித்தமும் முறை முறை நெருங்கி ஆர்ப்பு உற - பால:5 100/2,3

 மேல்
 
  விண்ணுளோர்களோடு (1)
விரைந்து புள்ளின் மீது விண்ணுளோர்களோடு மேவினான் - யுத்3:31 74/3

 மேல்
 
  விண்ணுளோரொடும் (1)
விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும்
 தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் - பால:5 11/3,4

 மேல்
 
  விண்ணுறு (1)
விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் - யுத்2:16 97/4

 மேல்
 
  விண்ணூடு (1)
குறைந்த தூளி குழுமி விண்ணூடு புக்கு - யுத்2:15 16/3

 மேல்
 
  விண்ணை (9)
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை
 கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில் - யுத்1:2 104/2,3
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் - யுத்2:19 122/4
வீங்கிய உயிர்ப்பார் விண்ணை விழுங்கிய முலையார் மெல்ல - யுத்2:19 280/2
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த - யுத்2:19 291/2
விண்ணை விழுங்கிய தூளியின் விண்ணோர் - யுத்3:20 23/1
வேலையின் ஆர்ப்பினன் விண்ணை மீக்கொளும் - யுத்3:20 33/3
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி - யுத்3:22 201/3
விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால் - யுத்3:27 20/2
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் - யுத்3:28 39/3

 மேல்
 
  விண்ணையும் (5)
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும்
 சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் - கிட்:10 93/1,2
வட்ட விண்ணையும் மறி கடல் அனைத்தையும் மறைய - கிட்:12 32/2
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப - யுத்2:15 226/3
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் - யுத்3:26 71/4
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை - யுத்3:31 4/4

 மேல்
 
  விண்ணொடு (2)
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி - சுந்:1 41/1
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண - சுந்:10 38/3

 மேல்
 
  விண்ணொடும் (1)
சென்று விண்ணொடும் பொறியொடும் தீச்செல சேவகன் செனி நேரே - யுத்2:16 325/3

 மேல்
 
  விண்ணோர் (27)
எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் - பால:13 23/3
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் - பால:13 36/1
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர்
 உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் - பால:13 40/3,4
என்று இது உணர்ந்த விண்ணோர் இரண்டினும் வன்மை எய்தும் - பால:24 27/3
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் - அயோ:4 78/4
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச - அயோ:6 30/1
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர்
 இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள் - ஆரண்:13 43/1,2
தூர்த்தனர் விண்ணோர் மேகம் சொரிந்து என அனகன் சொன்ன - கிட்:3 28/3
வினை வரும் நெறியை மாற்றும் மெய் உணர்வோரும் விண்ணோர்
 எனைவரும் அமரர் மாதர் யாவரும் சித்தர் என்போர் - கிட்:15 34/2,3
வேர் மேல்பட வன் தலை கீழ்ப்பட நூக்கி விண்ணோர்
 ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் - சுந்:1 42/3,4
மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர்
 ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் - சுந்:2 64/1,2
வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் - சுந்:8 17/4
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர - யுத்1:9 67/2
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் - யுத்2:18 198/4
நடுங்கினர் அரக்கர் விண்ணோர் நன்று நன்று என்ன நக்கார் - யுத்2:18 220/4
உலக்கின்றார் உலக்கின்றாரை எண்ணுவான் உற்ற விண்ணோர்
 கலக்குறு கண்ணர் ஆகி கடையுற காணல் ஆற்றார் - யுத்2:19 95/1,2
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் - யுத்2:19 105/4
விண்ணை விழுங்கிய தூளியின் விண்ணோர்
 கண்ணை விழுங்குதலின் கரை காணார் - யுத்3:20 23/1,2
கூட்டினான் உயிரை விண்ணோர் குழாத்திடை அரக்கர் கூட்ட - யுத்3:22 137/2
வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர்
 அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் - யுத்3:22 196/2,3
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார் - யுத்3:22 218/1
விண்ணோர் அது கண்டார் வய வீரர்க்கு இனி மேன்மேல் - யுத்3:27 139/1
விட்டனென் சீதை-தன்னை என்றலும் விண்ணோர் நண்ணி - யுத்3:28 11/1
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை - யுத்3:31 70/3
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர்
 அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் - யுத்4:36 1/2,3
மேயின வென்றி விண்ணோர் சாபத்தின் விளைந்த மெய்ம்மை - யுத்4:37 210/2
வினையம் முற்றியது என்று கொண்டு ஏறினன் விண்ணோர்
 புனை மலர் சொரிந்து ஆர்த்தனர் ஆசிகள் புகன்றே - யுத்4:41 4/3,4

 மேல்
 
  விண்ணோர்-காறும் (1)
விண்ணோர்-காறும் வென்ற எனக்கு என் மனை வாழும் - அயோ:3 44/3

 மேல்
 
  விண்தலம் (7)
விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ் - பால:13 48/1
விண்தலம் நாண் உற விளங்குகின்றது - கிட்:14 30/3
விண்தலம் இரு புடை விளங்கும் மெய்ம்மைய - சுந்:4 102/2
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம்
 போன புக்கன முன் உறை பொன்னகர் - சுந்:6 23/3,4
விண்தலம் புக நீள் மரம் வீழ்ந்தவே - சுந்:6 32/4
விண்தலம் தொடு மால் வரை வேரொடும் - யுத்1:8 26/1
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் - யுத்4:41 6/3

 மேல்
 
  விண்தலம்-அதனில் (1)
விண்தலம்-அதனில் மேயினர்-கொல் வேறு இலா - சுந்:14 19/3

 மேல்
 
  விண்தான் (3)
விண்தான் எழியா எழுவான் விரைவான் - ஆரண்:12 73/4
விண்தான் மறைப்ப செறிகின்றன வில் இலாமை - ஆரண்:13 39/2
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் - யுத்2:19 4/4

 மேல்
 
  விண்பாலவர் (1)
விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் - சுந்:1 56/3

 மேல்
 
  விண்பாலவர்க்கும் (1)
விண்பாலவர்க்கும் உயிர் வீடுறுதல் மெய்யே - சுந்:1 69/2

 மேல்
 
  விண்மீன் (1)
இந்துவின் கொழுந்து விண்மீன் இனத்தொடும் வருவது என்ன - பால:22 23/3

 மேல்
 
  வித்தக (10)
வித்தக முனிவரும் விண்ணுளோர்களும் - பால:5 100/2
வித்தக சேறி என்றார் வீரனும் விரைவது ஆனான் - சுந்:1 13/4
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற - சுந்:3 115/2
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் - சுந்:8 13/2
வித்தக தூதன் மீண்டது இறுதியாய் விளைந்த தன்மை - சுந்:14 13/2
வித்தக காண்டி என்று கொடுத்தனன் வேத நல் நூல் - சுந்:14 46/3
வித்தக இனி சில விளம்ப வேண்டுமோ - யுத்1:4 85/4
வித்தக அரு மறை உலகை மிக்கு மேல் - யுத்2:15 110/2
வித்தக வில்லினானை கொல்வது விரும்பி வீரன் - யுத்2:19 181/3
வித்தக யார் இனி வீரம் விளைப்பார் - யுத்3:20 11/4

 மேல்
 
  வித்தகம் (3)
தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ - யுத்2:19 32/4
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா - யுத்3:27 161/2
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் - யுத்3:27 161/3

 மேல்
 
  வித்தகமும் (1)
வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப - பால:13 19/2

 மேல்
 
  வித்தகர் (6)
வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே - அயோ:2 40/4
வில்லின் வேதியர் வாள் செறி வித்தகர்
 மல்லின் வல்லர் சுரிகையின் வல்லவர் - அயோ:11 12/1,2
வித்தகர் அறிகுவர் வேறு வேறு உணர் - யுத்1:3 61/3
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை - யுத்1:3 132/2
வித்தகர் சொற்களால் மெலிவு நீங்கினான் - யுத்1:4 32/2
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி - யுத்4:37 73/3

 மேல்
 
  வித்தகர்க்கு (1)
வித்தகர்க்கு இனி உரைக்கலாம் உவமை வேறு யாதோ - கிட்:12 33/2

 மேல்
 
  வித்தகன் (12)
தேரிடை வித்தகன் சேறல் மேயினான் - அயோ:5 45/4
போர் வித்தகன் நேமி பொறுத்தவன் மா - ஆரண்:2 9/3
வித்தகன் இலக்குவனை முன்னினன் விளம்பும் - கிட்:10 83/4
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி - சுந்:11 50/3
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய - யுத்2:16 289/2
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் - யுத்3:20 85/2
வித்தகன் ஒருவன் செய்யும் வினையம் என்று இனைய சொன்னான் - யுத்3:21 28/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் - யுத்3:24 54/4
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க - யுத்3:27 161/4
நீதி வித்தகன் நங்கை நிகழ்த்தினாள் - யுத்4:40 12/4
நீதி வித்தகன் நடந்தமை நோக்கினன் நெடியோன் - யுத்4:41 34/4
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை - யுத்4:42 18/2

 மேல்
 
  வித்தாய் (1)
நல் வித்தாய் நடந்தான் முன்னே என்பரோ நயந்தோர் தத்தம் - யுத்2:19 210/3

 மேல்
 
  வித்திய (1)
வறுத்து வித்திய அனையன வல் அயில் பரல்கள் - அயோ:9 40/1

 மேல்
 
  வித்தின் (1)
ஆல் அமர் வித்தின் அரும் குறள் ஆனான் - பால:8 11/4

 மேல்
 
  வித்தினன் (2)
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் - யுத்2:18 195/4
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் - யுத்3:27 161/3

 மேல்
 
  வித்தினான் (1)
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் - யுத்4:37 14/3

 மேல்
 
  வித்து (5)
விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை - பால:19 36/1
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் - பால:24 36/2
வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த - சுந்:4 53/3
வித்து இன்றி விளைவது ஒன்று இல்லை வேந்த நின் - யுத்1:3 58/1
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த - யுத்4:40 90/4

 மேல்
 
  வித்தும் (2)
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் - யுத்1:3 74/4
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் - யுத்3:27 168/2

 மேல்
 
  வித்தொடு (1)
ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் - பால:5 107/2

 மேல்
 
  வித (2)
அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் - ஆரண்:1 9/3
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி - கிட்:10 114/2

 மேல்
 
  விதங்களால் (2)
விதங்களால் அவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பும் - பால:15 4/3
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் - கிட்:14 23/4

 மேல்
 
  விதங்களின் (2)
விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் - பால:3 51/2
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும் - கிட்:10 78/2

 மேல்
 
  விதத்து (1)
பாடுகின்றன பேய் கணம் பல் விதத்து
 ஆடுகின்ற அறு குறை ஆழ் கடற்கு - யுத்2:15 49/1,2

 மேல்
 
  விதத்தும் (1)
எல்லா விதத்தும் உணர்வோடு நண்ணி அறனே இழைக்கும் உரவோன் - யுத்2:19 264/3

 மேல்
 
  விதம் (2)
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் - பால:24 1/2
விதம் புலர்ந்தது என்னின் வென்ற வென்றி சொல்ல வேணுமோ - யுத்3:31 77/4

 மேல்
 
  விதமா (1)
நானா விதமா நளி மாதிர வீதி ஓடி - பால:3 69/1

 மேல்
 
  விதர்ப்ப (1)
இசை விதர்ப்ப நாடு எளிதின் எய்தினார் - கிட்:15 16/4

 மேல்
 
  விதர்ப்பமும் (1)
வீங்கு வேலி விதர்ப்பமும் மெல்லென - கிட்:13 16/2

 மேல்
 
  விதர்ப்பர்கள் (1)
ஏனை வீர இலாடர் விதர்ப்பர்கள்
 சீனர் தெங்கணர் செம் சகர் சோமகர் - பால:21 47/2,3

 மேல்
 
  விதன (1)
விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே - யுத்2:15 32/4

 மேல்
 
  விதான (2)
வந்து அடி வணங்கி சுற்ற மணி அணி விதான நீழல் - பால:22 23/2
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் - பால:22 26/4

 மேல்
 
  விதானத்தோடு (1)
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் - கிட்:11 98/3

 மேல்
 
  விதானம் (3)
மயிலுடை பீலியின் விதானம் மேல் வகுத்து - அயோ:10 47/1
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி - ஆரண்:7 47/2
கொடியை பற்றி விதானம் கொளுத்தியே - சுந்:13 1/1

 மேல்
 
  விதானமும் (1)
வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய் - பால:20 14/3

 மேல்
 
  விதி (48)
நால் வகை சதுரம் விதி முறை நாட்டி நனி தவ உயர்ந்தன மதி தோய் - பால:3 7/1
விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் - பால:3 51/2
உறை ஓடும் நெடு வேலாய் உபநயன விதி முடித்து - பால:12 26/3
சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் - பால:13 9/4
வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப - பால:13 19/2
பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ - அயோ:2 28/2
இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக - அயோ:4 1/2
புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் - அயோ:4 101/3
மீளான் நமக்கு விதி கொடிதே காண் என்பார் - அயோ:4 102/2
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் - அயோ:4 130/4
வேத முனிவன் விதி செய்த வினையை நோக்கி விம்முவான் - அயோ:6 26/4
நல் தவ முனி அந்தோ விதி தரு நவை என்பான் - அயோ:9 25/2
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை - அயோ:12 35/2
திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில் - அயோ:14 73/2
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் - அயோ:14 79/3
வேண்டா வேண்டா செய்திடின் உய்வான் விதி உண்டோ - ஆரண்:11 16/2
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் - ஆரண்:11 38/3
விதி வயம் என்பதை மேற்கொளாவிடின் - ஆரண்:13 106/3
மதி வலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ - ஆரண்:13 106/4
வீரம் அன்று விதி அன்று மெய்ம்மையின் - கிட்:7 90/1
செயிர் தீராய் விதி ஆன தெய்வமே - கிட்:8 5/3
வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர - கிட்:9 7/2
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம் - கிட்:11 85/2
மஞ்சன விதி முறை மரபின் ஆடியே - கிட்:11 110/1
வினை செய குழன்ற அல்ல விதி செய விளைந்த நீலம் - கிட்:13 57/3
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி - சுந்:3 9/1
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் - சுந்:5 36/3
விதி என அன்னவன் வெந்நிட்டு ஓடவே - சுந்:9 19/3
வேத நீதி விதி வழி மேல்வரும் - சுந்:12 95/3
வருண மந்திரம் எண்ணினன் விதி முறை வணங்கி - யுத்1:6 2/4
விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் - யுத்1:8 1/3
விதி கொடு உந்த விளைந்ததுதான் என்றான் - யுத்1:9 52/4
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு - யுத்1:9 71/3
வென்று இவண் வருவென் என்று உரைக்கிலேன் விதி
 நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது - யுத்2:16 90/1,2
விற்று உண்டேன் எனக்கு மீளும் விதி உண்டோ நரகில் வீழ்ந்தால் - யுத்2:17 40/4
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான் - யுத்2:18 7/3
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் - யுத்2:18 65/4
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி - யுத்2:19 241/2
விளைவுதான் என் மறை விதி என் மெய்ம்மை என் - யுத்3:24 77/4
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க - யுத்3:30 48/3
பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் - யுத்3:31 26/4
மேயினன் இராமன் பாதம் விதி முறை வணங்கி வீந்த - யுத்4:32 51/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி - யுத்4:38 11/2
சொன்ன ஈம விதி முறையால் தொகுத்து - யுத்4:38 31/3
மெய் கொள் வேத விதி முறை விண்ணுளோர் - யுத்4:39 6/1
ஆங்கு எரி விதி முறை அமைவித்தான் அதன் - யுத்4:40 66/3
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட - யுத்4:42 17/1
விரத நூல் முனிவன் சொன்ன விதி நெறி வழாமை நோக்கி - யுத்4:42 20/1

 மேல்
 
  விதி-கொடு (1)
கரு கொள் காலம் விதி-கொடு காட்டிட - யுத்2:15 18/3

 மேல்
 
  விதிக்க (1)
வேதபாரகரையும் விதிக்க வேட்ட நாள் - கிட்:1 4/2

 மேல்
 
  விதிக்கு (1)
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட - யுத்1:14 21/3

 மேல்
 
  விதிக்கும் (4)
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் - அயோ:4 130/4
வேத நூல் வரன்முறை விதிக்கும் ஐம் பெரும் - ஆரண்:15 15/3
வினவிய காரணம் விதிக்கும் மேல் உளாய் - யுத்1:4 57/4
குசையின் தீவினின் உறைபவர் கூற்றுக்கும் விதிக்கும்
 வசையும் வன்மையும் வளர்ப்பவர் வான நாட்டு உறைவார் - யுத்3:30 11/1,2

 மேல்
 
  விதிகொடு (2)
விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த - பால:7 33/3
விளக்கினில் வீழ்ந்து-என விதிகொடு உந்தலால் - யுத்3:31 178/3

 மேல்
 
  விதித்த (2)
மெய்யை தான் சிறிது உணர்ந்து நீ விதித்த மன்னுயிர்கள் - ஆரண்:1 58/1
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் - யுத்1:9 74/2

 மேல்
 
  விதித்தான் (1)
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் - சுந்:6 20/4

 மேல்
 
  விதிப்ப (1)
மெய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான் - பால:5 114/4

 மேல்
 
  விதிமுறை (6)
இருக்கொடு விதிமுறை இனிதின் ஈந்தனன் - பால:5 52/4
சவுளமொடு உபநயம் விதிமுறை தருகுற்று - பால:5 122/1
மண்டலம் விதிமுறை வகுத்து மென் மலர் - பால:23 84/2
வேத வேள்வி விதிமுறை மேவிய - ஆரண்:14 15/2
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் - யுத்3:22 185/3
விதிமுறை காண்பென் என்னும் வேட்கையான் வேலை ஏழும் - யுத்3:30 8/3

 மேல்
 
  விதியது (4)
விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து - பால:22 5/1
என்ன உன்னியும் விதியது வலியினும் இசைந்தார் - அயோ:1 32/4
விதியது வலியினாலும் மேல் உள விளைவினாலும் - ஆரண்:10 86/1
வினையம் மற்று இது மாயமோ விதியது விளைவோ - யுத்4:37 120/2

 மேல்
 
  விதியார் (4)
என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை - ஆரண்:13 65/1
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா - சுந்:2 101/2
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் - யுத்2:19 282/3
மேதா இளையோய் விதியார் விளைவால் - யுத்3:23 19/1

 மேல்
 
  விதியால் (9)
போயின இரு வினை புகலுறு விதியால்
 மேயினை இனி ஒரு வினை இலை விறலோய் - ஆரண்:2 40/3,4
விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா - கிட்:9 2/4
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் - கிட்:14 41/4
வேறு இனி விளம்ப உளதன்று விதியால் இ - சுந்:5 10/1
வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால்
 கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து - யுத்1:3 53/2,3
விதியால் இ உகம்-தனில் மெய் வலியால் - யுத்2:18 74/1
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால்
 ஐய நான் அவை ஆற்றினென் வருவது ஓர் அளவும் - யுத்3:22 88/2,3
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் - யுத்3:22 90/4
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால்
 அலகு_இல் பல் உரு படைத்தனவோ என அயிர்த்தார் - யுத்3:31 23/3,4

 மேல்
 
  விதியிலாதேன் (1)
மீள அரு விளையாட்டு இன்னம் காண்பெனோ விதியிலாதேன் - யுத்3:29 49/4

 மேல்
 
  விதியின் (13)
மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை - பால:8 3/1
வேதியர்க்கு அரு மறை விதியின் நல்கியே - பால:23 49/4
விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் - அயோ:4 129/4
வேத்திரத்து ஆசனம் விதியின் நல்கினாள் - ஆரண்:12 34/2
வென்றியாய் விதியின் தன்மை பழுதில விளைந்தது ஒன்றோ - ஆரண்:13 131/2
துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் - ஆரண்:14 64/4
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை - சுந்:4 75/2
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் - சுந்:4 81/3
விட்டிலையோ இது விதியின் வண்ணமே - யுத்2:16 75/4
மேவுதல் உறுவது ஓர் விதியின் வென்றியால் - யுத்3:24 73/4
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் - யுத்3:24 74/4
வேகடம் செய்யுமா-போல் மஞ்சன விதியின் வேதத்து - யுத்4:40 31/3
முன் இழைத்த விதியின் முயற்சியால் - யுத்4:41 70/2

 மேல்
 
  விதியினார் (3)
தந்திலர் விதியினார் தரும வேலியை - ஆரண்:13 53/3
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார்
 அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் - கிட்:4 20/2,3
இ தலை இன்ன செய்த விதியினார் என்னை இன்னும் - யுத்2:17 30/1

 மேல்
 
  விதியினார்க்கு (1)
அரிவு-செய் விதியினார்க்கு அரிது உண்டாகுமோ - ஆரண்:13 107/4

 மேல்
 
  விதியினாரும் (1)
மந்திர விதியினாரும் வசிட்டனும் வரைந்து விட்டார் - யுத்4:42 11/2

 மேல்
 
  விதியினாரே (1)
அருமை என் விதியினாரே உதவுவான் அமைந்த-காலை - கிட்:7 140/1

 மேல்
 
  விதியினால் (1)
குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால்
 இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் - கிட்:10 67/2,3

 மேல்
 
  விதியினாலே (1)
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் - யுத்4:37 215/4

 மேல்
 
  விதியினின் (1)
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் - அயோ:5 19/2

 மேல்
 
  விதியினை (4)
விதியினை நகுவன அயில் விழி பிடியின் - பால:2 44/1
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி - அயோ:6 8/3
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ - ஆரண்:12 15/4
வீரரை எல்லாம் நோக்கும் விதியினை பார்க்கும் வீர - யுத்2:19 225/1

 மேல்
 
  விதியினோ (1)
ஓங்கிய விதியினோ யாதினோ எனா - அயோ:11 60/4

 மேல்
 
  விதியும் (5)
ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி - அயோ:2 18/2
கூற்றமும் நின்றது எம்மை கொல்லிய விதியும் நின்ற - யுத்2:16 131/3
மெய் ஆகிய வாசகமும் விதியும்
 பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் - யுத்3:23 18/3,4
வாழி காலனும் விதியும் வெவ் வினையுமே மள்ளர் - யுத்3:31 18/3
வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் - யுத்4:40 64/4

 மேல்
 
  விதியுளி (1)
வேதநூல் முறையின் யாவும் விதியுளி நிறுவி வேறும் - ஆரண்:13 125/3

 மேல்
 
  விதியே (6)
அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் - அயோ:4 110/4
தருவது விதியே என்றால் தவம் பெரிது உடையரேனும் - ஆரண்:10 80/1
மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் - கிட்:3 23/4
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ - கிட்:13 58/3
உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் - யுத்2:17 47/4
விதியே கொடியாய் விளையாடுதியோ - யுத்3:23 11/4

 மேல்
 
  விதியே-கொல் (1)
அழைத்தது விதியே-கொல் என்று அஞ்சினார் அம்பினோடும் - யுத்3:27 87/3

 மேல்
 
  விதியை (3)
விதியை மேற்கொண்டு நின்றவன் மேல் உவா - பால:7 46/3
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் - கிட்:11 70/4
செய் திறன் இனி வேறு உண்டோ விதியை யார் தீர்க்ககிற்பார் - யுத்2:16 166/4

 மேல்
 
  விதியையும் (1)
மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல் - யுத்3:23 32/3

 மேல்
 
  விதியொடு (1)
விதியொடு முனிவரும் விண்ணுளோர்களும் - பால:5 14/1

 மேல்
 
  விதியோ (1)
வெள்ளம் தரும் இன் அமுதே விதியோ - யுத்1:3 105/4

 மேல்
 
  விதிர் (1)
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் - யுத்3:24 40/4

 மேல்
 
  விதிர்க்கின்றாரும் (1)
வாள் உறை விதிர்க்கின்றாரும் வாயினை மடிக்கின்றாரும் - சுந்:7 14/1

 மேல்
 
  விதிர்த்த (1)
கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் - சுந்:2 124/4

 மேல்
 
  விதிர்த்தனர் (2)
கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கண்ட வேந்தரே - பால:13 10/4
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் - ஆரண்:13 89/1

 மேல்
 
  விதிர்த்தனன் (1)
விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் - யுத்2:16 296/1

 மேல்
 
  விதிர்த்திட (2)
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து - யுத்3:22 100/3
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து - யுத்3:22 100/3

 மேல்
 
  விதிர்த்து (2)
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் - பால:3 17/1
விதிர்த்து எறிந்த விளங்கு இலை வேலினே - யுத்2:15 24/4

 மேல்
 
  விதிர்ந்தன (1)
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் - யுத்2:19 93/4

 மேல்
 
  விதிர்ப்பு (1)
வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் - அயோ:1 31/3

 மேல்
 
  விதிர்ப்புற்றான் (1)
வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் - யுத்2:16 346/4

 மேல்
 
  விதுப்பு (1)
விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே - பால:2 11/4

 மேல்
 
  விதுவிதுப்பு (1)
விதுவிதுப்பு ஆற்றலுற்றான் விளைகின்றது உணர்ந்திலாதான் - யுத்2:19 188/4

 மேல்
 
  விதைக்கின்றன (1)
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் - யுத்4:37 46/2

 மேல்
 
  விதைக்கு (1)
கருவே கனியே விளை காம விதைக்கு
 எருவே மதியே இது என் செய்தவா - பால:23 14/2,3

 மேல்
 
  விதைத்த (1)
விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை - பால:19 36/1

 மேல்
 
  விதைத்தான் (1)
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் - யுத்3:27 123/2

 மேல்
 
  விதைப்பன (1)
விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால் - யுத்3:27 6/2

 மேல்
 
  விதைப்பான் (1)
ஒக்க விதைப்பான் உற்றனை அன்றோ உணர்வு இல்லாய் - சுந்:3 151/2

 மேல்
 
  விதைபடும் (1)
விதைபடும் உயிரர் விழுந்தார் விளியொடு விழியும் இழந்தார் - சுந்:7 28/2

 மேல்
 
  விதையா (1)
விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால் - யுத்3:27 6/2

 மேல்
 
  விந்த (1)
விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் - கிட்:14 3/4

 மேல்
 
  விந்தம் (2)
மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் - ஆரண்:3 39/3
விந்தம் அன்ன தோள் சதவலி சுசேடணன் வினதன் - யுத்3:22 175/1

 மேல்
 
  விந்தமலையினை (1)
வேண்டும் விந்தமலையினை மேவுவீர் - கிட்:13 12/4

 மேல்
 
  விந்தன் (1)
ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் - சுந்:4 116/4

 மேல்
 
  விநோதன் (1)
சென்னி நாள் தெரியல் வீரன் தியாக மா விநோதன் தெய்வ - யுத்3:24 58/3

 மேல்
 
  விபரீதம் (1)
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் - யுத்2:17 12/4

 மேல்
 
  விபாண்டகன் (1)
காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் - பால:5 29/2

 மேல்
 
  விபுதராம் (1)
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் - யுத்1:2 93/3

 மேல்
 
  விம்ம (14)
மெல்லியல் முலைகளும் விம்ம விம்முவாள் - பால:13 63/2
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் - அயோ:4 151/3
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம
 தாவு இல் ஐம்பொறி மறுகு உற தயரதன் என்ன - அயோ:4 211/2,3
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் - கிட்:7 11/3
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம
 சேண் எலாம் விரியும் கற்றை சேயொளி செல்வற்கேயும் - சுந்:6 52/2,3
வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய - சுந்:8 22/1
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம
 உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன - சுந்:10 17/1,2
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம
 அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் - யுத்1:7 3/3,4
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம
 தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன - யுத்1:8 17/2,3
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம - யுத்1:11 11/4
பாவகம் இன்னது என்று தெரிகிலர் பதைத்து விம்ம
 தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை - யுத்2:16 9/2,3
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம
 நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப - யுத்2:19 25/3,4
ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல் - யுத்2:19 122/2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம
 ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் - யுத்3:24 40/3,4

 மேல்
 
  விம்மல் (7)
வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் - அயோ:2 79/3
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று - அயோ:3 20/2
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம - அயோ:4 211/2
விழுங்குவெனோ என விம்மல் உழந்தாள் - ஆரண்:14 41/4
விம்மல் உற்று அனையான் ஏவ வினவிய வந்தேன் என்றான் - கிட்:2 16/3
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் - சுந்:11 16/1
ஏங்கிய விம்மல் மானம் இரங்கிய இரக்கம் வீரம் - யுத்2:18 261/1

 மேல்
 
  விம்மலள் (3)
மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள்
 நீ வருந்தலை நீங்குவென் யான் என்ற - அயோ:4 217/2,3
மேக்கு நிமிர் விம்மலள் விழுங்கலுறுகின்றாள் - சுந்:4 67/4
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல - யுத்3:29 46/3

 மேல்
 
  விம்மலன் (3)
வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன்
 பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் - கிட்:16 28/1,2
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் - யுத்4:37 209/2
விழுந்து மேக்கு உயர் விம்மலன் வெய்து உயிர்த்து - யுத்4:41 63/1

 மேல்
 
  விம்மலால் (6)
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால்
 சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் - பால:5 12/3,4
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால்
 ஓடினர் உலாவினர் உம்பர் முற்றுமே - பால:5 105/3,4
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால்
 இன்பம் என்ற அளக்க_அரும் அளக்கர் எய்தினார் - பால:5 111/3,4
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் - சுந்:14 8/2
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால்
 உர வரும் கான் என பொலிந்தது உம்பரே - யுத்2:18 94/3,4
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால்
 கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் - யுத்2:19 68/3,4

 மேல்
 
  விம்மலின் (1)
மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் - சுந்:2 179/4

 மேல்
 
  விம்மலுற்றன (1)
வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன
 பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில - யுத்2:15 124/3,4

 மேல்
 
  விம்மலுற்று (2)
விம்மலுற்று உவகையின் விளங்கும் உள்ளத்தார் - கிட்:14 16/3
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப - யுத்2:16 335/3

 மேல்
 
  விம்மலோ (1)
மீது உயர்ந்த உவகையின் விம்மலோ
 தூது பொய்க்கும் என்றோ என சொல்லினான் - யுத்4:40 12/2,3

 மேல்
 
  விம்மலோடு (3)
வேர்த்து மேனி தளர்ந்து உயிர் விம்மலோடு
 ஆர்த்தி உற்ற மடந்தையர் ஆரையும் - பால:21 31/1,2
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ - அயோ:11 60/1
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு
 இரிவன மயங்குவ இயல்பு நோக்கினார் - ஆரண்:15 3/3,4

 மேல்
 
  விம்மலோடும் (1)
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் - யுத்2:19 216/3

 மேல்
 
  விம்மவே (1)
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே - அயோ:3 60/4

 மேல்
 
  விம்மா (2)
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் - பால:17 17/4
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் - அயோ:4 42/2

 மேல்
 
  விம்மாநின்ற (1)
வேறு சென்ற நெறி காணார் விம்மாநின்ற உவகையராய் - அயோ:6 35/2

 மேல்
 
  விம்மி (37)
முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் - பால:2 41/4
இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர் - பால:13 50/1
ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே - பால:13 55/1
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி
 பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் - பால:14 51/2,3
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே - பால:16 44/4
மெய்க்கொண்ட சீற்றம் தலைக்கொண்டிட விம்மி மென் பூ - பால:17 20/3
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி
 சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் - பால:21 13/1,2
வேற்று கொடியாள் விளைவித்த வினைக்கு விம்மி
 தேற்ற தெளியாது அயர் சிற்றவை-பால் இருந்தான் - அயோ:4 120/1,2
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் - அயோ:4 168/1
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் - அயோ:4 168/1
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி
 பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் - அயோ:6 8/3,4
மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி - அயோ:6 15/3
துடிக்க விம்மி நின்று அழுது சொல்லுவான் - அயோ:11 126/4
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் - அயோ:14 82/1
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் - அயோ:14 82/1
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி
 தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் - ஆரண்:3 57/2,3
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார் - ஆரண்:10 48/3
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி
 இருதுத்தான் யாது அடா என்று இயம்பினன் இயம்பலோடும் - ஆரண்:10 99/2,3
கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் - ஆரண்:10 164/4
விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி
 நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் - ஆரண்:13 79/3,4
ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி - கிட்:8 3/2
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி
 ஒலிபட உதைக்கும்-தோறும் மயிர் புளகு உறுகின்றாரை - சுந்:2 108/3,4
என்று என்று உயிர் விம்மி இருந்து அழிவாள் - சுந்:4 10/1
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க - சுந்:4 37/2
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் - யுத்2:15 136/1
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி
 வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் - யுத்2:19 195/3,4
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி - யுத்2:19 215/4
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி
 நின்று நின்று உன்னி உன்னி நெடிது உயிர்த்து அலக்கணுற்றான் - யுத்2:19 241/2,3
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ - யுத்3:26 44/2
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் - யுத்3:26 56/3
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் - யுத்3:29 34/4
பனி வரு கண்ணர் விம்மி பதைக்கின்ற நெஞ்சர் பாவத்து - யுத்3:31 72/3
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி
 தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி - யுத்4:32 43/2,3
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் - யுத்4:33 17/4
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி
 மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் - யுத்4:33 19/3,4
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி
 அழுக பேர் அரக்கிமார் என்று ஆர்த்தனர் அமரர் ஆழி - யுத்4:37 2/2,3
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி
 நாவிடை உரைப்பது ஒன்றும் உணர்ந்திலன் நின்ற நம்பி - யுத்4:41 116/2,3

 மேல்
 
  விம்மிய (1)
விம்மிய பேர் உயிர் மீண்டிலாமை-கொல் - அயோ:4 167/3

 மேல்
 
  விம்மியவாறு (1)
வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் - அயோ:3 51/2

 மேல்
 
  விம்மியே (2)
ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே
 பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் - பால:13 55/1,2
வேர்த்து உயிர் பதைத்தனர் நடுங்கி விம்மியே - யுத்3:20 36/4

 மேல்
 
  விம்மின (3)
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை - அயோ:3 64/2
மீன வேலையின் விம்மின பேரியே - அயோ:11 8/4
வீங்கின தோள் மலர் கண்கள் விம்மின
 நீங்கியது அரும் துயர் காதல் நீண்டதே - சுந்:14 24/3,4

 மேல்
 
  விம்மினர் (2)
விரைவின் உற்றனர் விம்மினர் யாது ஒன்றும் விளம்பார் - சுந்:7 56/1
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை - யுத்2:18 264/2

 மேல்
 
  விம்மினன் (6)
விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் - அயோ:9 23/4
விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன் - அயோ:11 46/2
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க - அயோ:13 34/2
விம்மினன் பரதனும் வேறு செய்வது ஒன்று - அயோ:14 133/1
நின்றனன் விம்மினன் மலர்_கண் நீர் உக - கிட்:11 108/2
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் - யுத்2:19 216/1

 மேல்
 
  விம்மினனால் (1)
வெம் நாகம் உயிர்த்து என விம்மினனால்
 அன்னான் நிலை கண்டு அயல் நின்று அறைவான் - யுத்3:21 3/3,4

 மேல்
 
  விம்மினார் (3)
அயின்றிலர் துயின்றிலர் அழுது விம்மினார் - அயோ:5 9/4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப - யுத்4:33 2/2
மேயின துறைகள்-தோறும் விம்மினார் நிற்பது அல்லால் - யுத்4:33 3/2

 மேல்
 
  விம்மினாள் (6)
எல்லை_இல் பொழுது எலாம் இருந்து விம்மினாள் - பால:19 46/4
வீங்கினாள் விம்மினாள் விழுந்தாள்-அரோ - அயோ:4 8/4
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள்
 பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் - அயோ:4 148/2,3
காணிய வம் என கலங்கி விம்மினாள் - ஆரண்:13 47/4
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் - சுந்:12 121/4
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 32/3

 மேல்
 
  விம்மினான் (5)
போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான்
 சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் - அயோ:5 40/3,4
விருப்பனேற்கு என் செயல் என்று விம்மினான் - ஆரண்:12 17/4
வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான்
 இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் - கிட்:16 33/3,4
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் - யுத்1:4 31/4
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் - யுத்4:41 55/4

 மேல்
 
  விம்மினான்-அரோ (1)
மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ - கிட்:11 115/4

 மேல்
 
  விம்மு (1)
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ - ஆரண்:10 91/3

 மேல்
 
  விம்முகின்றாள் (1)
மெல்லியல் ஆக்கை முற்றும் நடுங்கினள் விம்முகின்றாள்
 கொல்லிய வரினும் உள்ளம் கூறுவென் தெரிய என்னா - யுத்2:17 18/2,3

 மேல்
 
  விம்முதல் (1)
விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல் - சுந்:3 5/1

 மேல்
 
  விம்மும் (7)
நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும்
 பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட - பால:21 17/2,3
மெய்யுரை குற்றம் என புழுங்கி விம்மும்
 நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும் - அயோ:3 27/2,3
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் - அயோ:9 20/1
நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும்
 முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ் - சுந்:2 111/1,2
விருந்து கண்ட-போது என் உறுமோ என்று விம்மும்
 மருந்தும் உண்டு-கொல் யான் கொண்ட நோய்க்கு என்று மயங்கும் - சுந்:3 15/2,3
வேனில் விளையாடு சுடரோனின் ஒளி விம்மும்
 வானினிடை வீசிய இரும் பணை மரத்தால் - சுந்:6 19/1,2
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி - யுத்3:22 217/1

 மேல்
 
  விம்முமால் (1)
வேண்டினென் எய்தினென் உள்ளம் விம்முமால்
 ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் - அயோ:11 42/2,3

 மேல்
 
  விம்முமே (1)
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே - பால:3 60/4

 மேல்
 
  விம்முவார் (5)
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் - ஆரண்:10 40/4
வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் - கிட்:16 51/4
மீட்டு அவர் உரைத்திலர் பயத்தின் விம்முவார்
 தோட்டு அலர் இன மலர் தொங்கல் மோலியான் - சுந்:7 60/1,2
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார்
 நக்கான் அரக்கன் நடுங்கல் என்றான் ஐய நமர் எல்லாம் - சுந்:8 50/2,3
வீடும் இன்று இ உலகு என விம்முவார்
 ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் - யுத்3:29 4/3,4

 மேல்
 
  விம்முவாள் (3)
ஊமரின் மனத்திடை உன்னி விம்முவாள்
 காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் - பால:10 42/2,3
மெல்லியல் முலைகளும் விம்ம விம்முவாள்
 சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன் - பால:13 63/2,3
உன்ன உன்ன நைந்து உருகி விம்முவாள் - அயோ:11 115/4

 மேல்
 
  விம்முவான் (5)
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான்
 ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் - அயோ:4 151/3,4
வேத முனிவன் விதி செய்த வினையை நோக்கி விம்முவான் - அயோ:6 26/4
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான்
 நாள் உறு நல் அறம் நடுங்க நாவினால் - அயோ:11 95/2,3
புல்லினன் உவகையின் பொருமி விம்முவான் - ஆரண்:14 91/4
ஏங்கிய நெஞ்சினன் இரங்கி விம்முவான்
 வீங்கிய தோளினாய் வினையினேன் உயிர் - கிட்:6 11/2,3

 மேல்
 
  விம்முற்று (2)
எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும் - பால:23 34/2
வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் - அயோ:13 29/4

 மேல்
 
  விம்முற (2)
வேலை அன்று அனிகமே என்று விம்முற
 சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ - அயோ:14 20/2,3
மெய் குலைந்து இரு நில மடந்தை விம்முற
 செய் கொலை தொழிலையும் சென்ற தீயவர் - யுத்3:27 60/1,2

 மேல்
 
  விம்முறுகின்ற (2)
வெறித்து நின்று உலகம் எல்லாம் விம்முறுகின்ற வேலை - ஆரண்:13 116/2
புண்தான் என நோய் உற விம்முறுகின்ற போழ்தின் - சுந்:4 90/2

 மேல்
 
  விம்முறும் (4)
விம்முறும் உவகையர் வியந்த நெஞ்சினர் - பால:5 42/1
வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும்
 தேர் ஒலி நீத்தன தெருவும் தெண் திரை - அயோ:4 202/2,3
காண்டலோ அரிது என்று என்று விம்முறும் கலங்கும் - சுந்:3 13/3
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் - சுந்:6 44/2

 மேல்
 
  விமல (4)
விஞ்சை நாடியர் கொழுநரோடு ஊடிய விமல
 பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் - அயோ:10 20/3,4
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ - ஆரண்:6 36/1
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் - யுத்1:10 4/2
வீரர் வந்து உடன் உற விமல நீ நெடும் - யுத்2:19 30/3

 மேல்
 
  விமலன் (7)
வேத்தவை இருந்த நீர் விமலன் உந்தியில் - அயோ:12 16/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ - கிட்:1 41/4
வேத பாரகன் அ உரை விளம்பலும் விமலன்
 ஆதி நாயகன் பெயர் அன்றி யான் பிறிது அறியேன் - யுத்1:3 27/1,2
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன்
 மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து - யுத்3:27 123/2,3
விமலன் மேனியின் வீழ்வதன் முன்னமே - யுத்4:37 32/2
வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன்
 நினைவுறு தகையினன் நெறியுறு முறையின் - யுத்4:37 93/3,4
வீடணன்-தனை அன்புற நோக்குறா விமலன்
 தோடு அணைந்த தார் மவுலியாய் சொல்வது ஒன்று உளது உன் - யுத்4:41 7/1,2

 மேல்
 
  விமலனை (1)
மேல் நின்று எய்ய விமலனை நோக்கினான் - ஆரண்:14 25/3

 மேல்
 
  விமானங்கள் (1)
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் - சுந்:1 35/3

 மேல்
 
  விமானத்தில் (1)
அந்தரம் செல்வது ஆண்டு ஓர் விமானத்தில் ஆரும் இன்றி - ஆரண்:10 170/3

 மேல்
 
  விமானத்தின் (1)
வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் - ஆரண்:10 112/4

 மேல்
 
  விமானத்து (2)
புனை மணி பொலி புட்பக விமானத்து போனார் - சுந்:13 37/2
விழுமிய குணத்து வீரன் விளங்கினன் விமானத்து உம்பர் - யுத்4:41 18/4

 மேல்
 
  விமானத்தை (1)
கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார் - யுத்3:23 32/2

 மேல்
 
  விமானம் (9)
வீடு எனும் உலகின் வீழ் விமானம் போன்றன - அயோ:2 41/2
என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை - ஆரண்:1 11/2
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து - சுந்:2 117/2
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க - யுத்1:4 149/2
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம்
 சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் - யுத்2:15 191/2,3
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே - யுத்4:41 2/3
அனைய புட்பக விமானம் வந்து அவனியை அணுக - யுத்4:41 4/1
இனிதின் ஏறு-மின் விமானம் என்று இராகவன் இசைத்தான் - யுத்4:41 15/4
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன - யுத்4:41 30/4

 மேல்
 
  விமானம்தான் (1)
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் - சுந்:1 24/4

 மேல்
 
  விமானமாம் (1)
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் - யுத்4:41 6/3

 மேல்
 
  வியக்க (2)
விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா - யுத்2:17 27/4
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே - யுத்4:41 2/3

 மேல்
 
  வியக்கும் (1)
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும்
 சொல்லினால் நெடு முனிவரோ தூண்டினார் என்னும் - கிட்:7 71/1,2

 மேல்
 
  வியத்துமோ (1)
மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன் - சுந்:2 17/2

 மேல்
 
  வியந்த (2)
விம்முறும் உவகையர் வியந்த நெஞ்சினர் - பால:5 42/1
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் - யுத்2:18 206/1

 மேல்
 
  வியந்தது (1)
வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் - சுந்:14 43/4

 மேல்
 
  வியந்தவர் (1)
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் - பால:8 24/3

 மேல்
 
  வியந்தனர் (2)
வெகுண்டனர் வியந்தனர் விழுந்தனர் எழுந்தார் - சுந்:8 29/1
பெற்றது ஆர் பெற்றார் என்று வியந்தனர் பெரியோர் எல்லாம் - யுத்1:4 151/4

 மேல்
 
  வியந்தனை (1)
வியந்தனை உதவி கொன்றாய் மெய் இலை என்ன வீங்கி - கிட்:11 80/2

 மேல்
 
  வியந்தார் (4)
உன்னி உரையாடினர் உவந்தனர் வியந்தார்
 பொன்னின் நெடு வாயில் அதனூடு நனி புக்கார் - கிட்:14 36/3,4
வென்றி கேட்டலும் வீடு பெற்றார் என வியந்தார் - யுத்1:5 73/4
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம் - யுத்2:15 178/3
மெய்யினோடு அரும் துறக்கம் உற்றார் என வியந்தார் - யுத்4:41 14/4

 மேல்
 
  வியந்தான் (5)
விலங்கி அகல்கின்றன விரைந்து என வியந்தான் - சுந்:2 61/4
வெவ் வள அரக்கனை மன கொள வியந்தான் - சுந்:2 62/4
வீங்கினான் வியந்தான் உலகு ஏழும் விழுங்கி - சுந்:5 80/3
மேக நாதனும் மயங்கினனாம் என வியந்தான் - சுந்:11 41/4
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான்
 உய்ந்தனென் என்ன உயர்ந்தான் - சுந்:13 56/2,3

 மேல்
 
  வியந்து (13)
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின் - பால:7 4/1
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான் - பால:8 13/2
வேனிலை வென்றது அம்மா கார் என வியந்து நோக்கி - கிட்:10 26/3
வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் - கிட்:16 51/4
விலங்கவும் உளது அன்று என்று விண்ணவர் வியந்து நோக்க - சுந்:1 15/2
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த - சுந்:1 25/1
கொழுந்து ஓடி நின்ற கொழும் குன்றை வியந்து நோக்கி - சுந்:1 41/3
வேர்த்தார் விரிஞ்சனும் வியந்து மலர் வெள்ளம் - சுந்:1 73/2
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் - சுந்:8 5/4
வீங்கிய வீரனை வியந்து நோக்கிய - சுந்:9 29/1
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் - யுத்1:14 16/4
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் - யுத்2:19 71/2
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட - யுத்4:39 5/3

 மேல்
 
  வியப்ப (1)
விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப
 உலகு அளந்தவன் வளர்ந்தனன் ஆம் என உயர்ந்தான் - யுத்4:35 27/3,4

 மேல்
 
  வியப்பால் (1)
பக்கமும் நிழல் பரப்பி வியப்பால்
 மிக்கு நின்ற குடை மீது விளங்க - யுத்1:11 4/3,4

 மேல்
 
  வியப்பினொடு (1)
ஊழி முதல் நாயகன் வியப்பினொடு உவந்தான் - யுத்1:9 4/1

 மேல்
 
  வியப்புற்றான் (1)
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் - சுந்:2 194/4

 மேல்
 
  வியப்புற (1)
மின் உரு கொண்ட வில்லோர் வியப்புற வேத நல் நூல் - கிட்:2 31/1

 மேல்
 
  வியம் (1)
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த - யுத்4:32 9/3

 மேல்
 
  வியர்க்கும் (1)
அழும் அரற்றும் அயர்க்கும் வியர்க்கும் போய் - யுத்3:29 15/2

 மேல்
 
  வியர்த்தாள் (1)
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள் - யுத்3:23 9/1

 மேல்
 
  வியர்த்தான் (1)
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் - யுத்3:26 56/3

 மேல்
 
  வியர்த்தில (1)
எய்த்தில வியர்த்தில இரண்டு பாலவும் - யுத்4:37 73/4

 மேல்
 
  வியர்த்திலள் (1)
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல - யுத்3:29 46/3

 மேல்
 
  வியர்த்திலன் (1)
வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர் - யுத்3:22 196/2

 மேல்
 
  வியர்ப்பு (1)
வியர்ப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன மேனி மெல்ல - யுத்3:24 12/2

 மேல்
 
  வியர்ப்பும் (1)
இமையவர் இமைத்தனர் வியர்ப்பும் எய்தினார் - யுத்1:6 35/4

 மேல்
 
  வியர்வின் (1)
துடித்தன மார்பும் தோளும் தோன்றின வியர்வின் துள்ளி - சுந்:14 48/2

 மேல்
 
  வியல் (3)
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த - அயோ:1 61/2
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் - ஆரண்:10 106/1
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் - சுந்:7 29/2

 மேல்
 
  வியவா (3)
வீர திறம் இது நன்று என வியவா மிக விளியா - யுத்2:15 173/1
விளையாத துன்பம் விளைவித்த தெய்வம் வெளி வந்தது என்ன வியவா
 கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா - யுத்2:19 266/2,3
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா
 எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா - யுத்3:27 149/2,3

 மேல்
 
  வியவாதார் (1)
வீங்கினார்கள் தோள் வீரரை யார் வியவாதார் - கிட்:7 73/4

 மேல்
 
  வியன் (8)
வியன் கருப்பூரம் மென் பஞ்சின் மீக்கொளீஇ - ஆரண்:10 18/2
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் - சுந்:2 200/4
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில் - சுந்:2 204/2
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் - சுந்:8 26/2
நெரிந்தன கொடிஞ்சிகள் நெரிந்தன வியன் தார் - சுந்:8 27/3
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன்
 பல் தொத்திய-போல் படிய பலவும் - யுத்3:27 34/1,2
வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான் - யுத்4:37 102/3
வியன் படைக்கலத்தால் அற்று வீழ்தலும் - யுத்4:37 186/2

 மேல்
 
  வியோம (1)
கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் - யுத்3:31 70/4

 மேல்
 
  விரக (1)
விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார் - கிட்:15 21/2

 மேல்
 
  விரகம் (1)
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து - சுந்:14 42/3

 மேல்
 
  விரகின் (3)
விரைவின் வந்து ஈண்டினர் விரகின் எய்தினர் - அயோ:12 1/3
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் - யுத்3:27 7/4
மெய்வினை அமைந்த காமம் விற்கின்ற விரகின் தோலா - யுத்3:28 28/3

 மேல்
 
  விரகு (1)
விருந்தினர் இ வழி விரகு இலார் என - ஆரண்:12 36/3

 மேல்
 
  விரசி (1)
விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர - பால:5 94/2

 மேல்
 
  விரசினான் (1)
விரசினான் அல்லனேல் விடுவல் யான் உயிர் எனா - கிட்:13 68/2

 மேல்
 
  விரசு (2)
விரசு உறு தனி குடை விளங்க வென்றி சேர் - பால:6 1/2
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் - சுந்:5 36/3

 மேல்
 
  விரசுக (1)
விரசுக என்-பால் நின்னை வேண்டினென் வீர என்றான் - கிட்:9 24/3

 மேல்
 
  விரசுறின் (1)
விரசுறின் விலக்குவாரோ வேறு உளார்க்கு என்-கொல் வீர - யுத்4:40 40/4

 மேல்
 
  விரத (9)
விரத மறை பொருள் மெய்ந்நெறி கண்ட - பால:5 116/2
விரத மெய் தாதை பாதம் வணங்கி மாடு இருந்த வேலை - பால:23 78/4
விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் - அயோ:2 64/4
விரத மா தவனை கண்டான் வீரன் வந்தனனோ என்றான் - அயோ:6 10/4
விரத வேடம் நீ என்-கொல் வேண்டினாய் - அயோ:14 94/3
விரத மா தவத்தின் மிக்க விளக்கினால் உலகத்து யார்க்கும் - கிட்:16 15/3
பேதையை கொல்வேன் என்று பேணிய விரத பெற்றி - யுத்1:4 115/2
விரத வேடம் மற்று உதவிய பாவி-மேல் விளிவு - யுத்4:40 116/3
விரத நூல் முனிவன் சொன்ன விதி நெறி வழாமை நோக்கி - யுத்4:42 20/1

 மேல்
 
  விரதத்தார்-தம் (1)
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் - யுத்3:28 56/4

 மேல்
 
  விரதத்தை (1)
மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் - ஆரண்:11 64/2

 மேல்
 
  விரதம் (8)
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் - பால:24 36/2
விரதம் இதின் நல்லது வேறு இனி யாவது என்றான் - அயோ:4 133/4
விரதம் உற்று இருந்தவன் மேல் வந்தான் இது - அயோ:14 27/3
பூண்டேன் விரதம் அதனால் உயிர் பொறுப்பேன் - ஆரண்:13 97/2
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட - சுந்:12 109/2
விரதம் உற்று அறத்தில் நின்றார்க்கு இவை-கொலாம் விளைவ மேன்மேல் - யுத்2:17 46/4
விரதம் பூண்டு உயிரினோடும் தன்னுடை மீட்சி நோக்கும் - யுத்3:28 63/3
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு - யுத்4:38 25/3

 மேல்
 
  விரதியர் (2)
வேந்து அமை இருக்கை எம் போல் விரதியர் விழைதற்கு ஒவ்வா - கிட்:9 20/2
மீண்டிலர் விளித்து வீழ்ந்தார் விரதியர் இருவரோடும் - யுத்3:29 37/2

 மேல்
 
  விரல் (15)
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற - பால:17 28/3
பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம் பவளம் பூத்த அடியாள் என் - கிட்:1 31/1
காந்தள் மெல் விரல் மடந்தையர் யாரையும் காண்பான் - சுந்:2 133/2
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட - சுந்:2 208/3
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் - சுந்:12 38/3
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர் - யுத்1:4 27/1
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி - யுத்1:9 26/1
அடித்த விரல் பட்ட உடலத்துழி இரத்தம் - யுத்1:12 10/1
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என - யுத்2:15 110/3
ததைவு உறு நிரை விரல் புட்டில் தாங்கினான் - யுத்2:15 113/4
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய - யுத்2:15 184/3
நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் - யுத்2:15 249/2
ஆயிரம் தோளும் அன்னான் விரல் ஒன்றின் ஆற்றல் ஆற்றா - யுத்2:16 24/4
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து - யுத்2:16 264/3
வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் - யுத்4:40 30/4

 மேல்
 
  விரல்-தலை (1)
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் - சுந்:3 80/3

 மேல்
 
  விரல்கள் (3)
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய - ஆரண்:10 70/2
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் - கிட்:13 33/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட - யுத்2:19 61/2

 மேல்
 
  விரல்களால் (3)
மேருவில் புடைக்கும் மாள விரல்களால் பிசையும் வேலை - யுத்1:3 137/3
வேந்த வெற்பை ஒருவன் விரல்களால்
 ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தின் இட்டதால் - யுத்1:9 46/3,4
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி - யுத்3:28 45/2

 மேல்
 
  விரலால் (1)
வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால்
 தாங்கி நாணினை தாக்கினன் தாக்கிய தமரம் - யுத்1:6 13/2,3

 மேல்
 
  விரலின் (1)
ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் - கிட்:5 15/3

 மேல்
 
  விரலினார்-தம் (1)
பஞ்சு அணி விரலினார்-தம் படை நெடும் கண்கள் எல்லாம் - பால:21 10/1

 மேல்
 
  விரலினாள் (1)
பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள் - பால:19 34/1

 மேல்
 
  விரவ (2)
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ
 மந்த மாருதம் போய் மலர்-தொறும் வாரி வயங்கு நீர் மம்மரின் வரு தேன் - சுந்:3 87/2,3
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ - யுத்3:31 154/3

 மேல்
 
  விரவலர் (2)
விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன் - அயோ:11 97/3
விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு - யுத்2:16 220/3

 மேல்
 
  விரவலும் (1)
வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன் - யுத்4:37 93/3

 மேல்
 
  விரவா-முன்னம் (1)
மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம்
 உன் உயிர்க்கு உறுதி நோக்கி ஒளித்தியால் ஓடி என்றாள் - ஆரண்:12 68/3,4

 மேல்
 
  விரவார் (3)
ஏ வரும் இனிய நண்பர் அயலவர் விரவார் என்று இ - கிட்:9 10/3
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார்
 மன்றல் அம் தார் அணி மார்பினும் மணி தேர் - சுந்:8 34/1,2
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார்
 திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த - யுத்2:15 207/3,4

 மேல்
 
  விரவி (6)
விரி மணி மேகலை விரவி ஆர்க்கில - அயோ:12 40/1
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி
 சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவள - ஆரண்:1 15/2,3
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி
 ஞாளியோடு நின்று உளைக்கின்ற நரி குலம் பலவால் - ஆரண்:7 70/3,4
மேக மாலையினொடும் விரவி மேதியின் - கிட்:14 7/3
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி
 உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி - சுந்:8 39/2,3
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் - சுந்:10 27/3

 மேல்
 
  விரவிய (2)
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் - பால:23 27/3
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ - யுத்2:15 151/4

 மேல்
 
  விரவியது (1)
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் - யுத்3:28 19/4

 மேல்
 
  விரவின (3)
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் - அயோ:1 56/4
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் - யுத்2:18 94/3
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர் - யுத்3:20 59/1

 மேல்
 
  விரவினர் (1)
விரை செறி குழலாரும் விரவினர் விரைகின்றார் - பால:23 20/2

 மேல்
 
  விரவினார் (1)
வினை எனும் சிறை துறந்து உயர் பதம் விரவினார்
 எனையர் என்று உரை-செய்கேன் இரவி-தன் சிறுவனே - கிட்:3 13/3,4

 மேல்
 
  விரவினாரை (1)
வினை அறி தொழிலர் முன்னா ஆயிரர் விரவினாரை
 நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி - யுத்2:16 7/2,3

 மேல்
 
  விரவு (10)
விரவு கைத்தலத்தின் உய்த்த மேதகத்தின் மீது-அரோ - பால:3 24/4
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் - பால:20 13/3
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன் - அயோ:4 162/1
விரவு சீலமும் வினையின் மேன்மையும் - அயோ:14 104/2
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் - கிட்:1 39/1
பண் துயின்றன விரவு பணி துயின்றன பகரும் - கிட்:1 40/2
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் - கிட்:10 66/3
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க - சுந்:9 8/1
விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் - யுத்1:3 50/4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே - யுத்4:40 119/2

 மேல்
 
  விரவும் (2)
வீடும் விரவும் மண பந்தரும் வீணை வண்டும் - பால:3 71/3
மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும்
 சைய மா நெடும் தாழ் வரை தனி வரை-தன்னோடு - ஆரண்:15 37/2,3

 மேல்
 
  விரற்கு (2)
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் - சுந்:4 40/3
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் - யுத்2:19 5/4

 மேல்
 
  விரா (1)
தெவ் இரா-வகை நெடும் சிகை விரா மழுவினான் - கிட்:3 9/1

 மேல்
 
  விராதற்கும் (1)
வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும்
 காலின் செல்லும் கவந்தன் உயிர்க்கும் கரனுக்கும் - யுத்3:22 212/1,2

 மேல்
 
  விராதன் (4)
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ - ஆரண்:1 18/3
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே - ஆரண்:1 41/4
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் - ஆரண்:11 15/1
பரிய தோளுடை விராதன் மாரீசனும் பட்டார் - யுத்3:30 40/1

 மேல்
 
  விராதனது (1)
மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் - யுத்1:2 90/2

 மேல்
 
  விராதனும் (2)
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க - ஆரண்:12 56/1
விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும் - யுத்4:41 42/1

 மேல்
 
  விராதனை (2)
அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் - கிட்:3 9/4
வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை - சுந்:3 29/1

 மேல்
 
  விராய் (7)
அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய்
 உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே - பால:20 6/3,4
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய்
 எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ - பால:20 7/1,2
வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய்
 நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் - பால:20 14/3,4
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய்
 நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து - பால:20 30/2,3
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய்
 வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி - ஆரண்:1 15/1,2
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர - கிட்:11 26/2
மின் திசைத்திடும் இடை கொடியை நாடினர் விராய்
 வன் திசை படரும் ஆறு ஒழிய வண் தமிழ் உடை - கிட்:14 2/2,3

 மேல்
 
  விராயன (1)
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி - சுந்:2 206/3

 மேல்
 
  விராயின (1)
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின
 பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய - பால:3 34/2,3

 மேல்
 
  விராவ (3)
விராவ_அரும் புவிக்கு எலாம் வேதமே அன - அயோ:2 54/3
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் - ஆரண்:9 23/1
விராவ_அரு வனத்து அவன் விளம்ப உறைகின்றார் - ஆரண்:10 57/3

 மேல்
 
  விராவ_அரு (1)
விராவ_அரு வனத்து அவன் விளம்ப உறைகின்றார் - ஆரண்:10 57/3

 மேல்
 
  விராவ_அரும் (2)
விராவ_அரும் புவிக்கு எலாம் வேதமே அன - அயோ:2 54/3
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் - ஆரண்:9 23/1

 மேல்
 
  விராவி (1)
விராவி அளித்தருள் மெய்ப்பொருளுக்கே - பால:5 115/3

 மேல்
 
  விராவியும் (1)
தேன் அளாவியும் செம்பொன் விராவியும்
 ஆனை மா மத ஆற்றொடு அளாவியும் - பால:1 8/2,3

 மேல்
 
  விராவின (1)
விராவின குவிந்தன விளம்ப வேண்டுமோ - பால:23 47/2

 மேல்
 
  விராவு (3)
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் - கிட்:10 58/2
விராவு_அரு நெடும் சிறை மீட்கிலான்-எனின் - சுந்:5 74/2
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா - யுத்2:16 229/4

 மேல்
 
  விராவு_அரு (1)
விராவு_அரு நெடும் சிறை மீட்கிலான்-எனின் - சுந்:5 74/2

 மேல்
 
  விரி (77)
வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி - பால:2 8/3
விரி இருள் இரண்டு கூறாய் வெகுண்டன அதனை நோக்கி - பால:2 17/3
புள்ளி கொள்வன பொன் விரி புன்னைகள் - பால:2 33/3
நந்தன வனம் அல நறை விரி புறவம் - பால:2 48/4
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின - பால:3 34/2
விரி திரை பாற்றுடல் பள்ளி மேவினான் - பால:8 27/2
விரி மலர் தென்றல் ஆம் வீசு பாசமும் - பால:10 62/1
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் - பால:10 73/3
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் - பால:13 39/3
வாம் பரி விரி திரை கடலை வள்ளுவன் - பால:14 8/1
விரி சிறை தும்பி வேறு ஓர் வீழ் மதம் தோய்ந்து மாதர் - பால:14 61/3
விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் - பால:14 64/1
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் - பால:15 17/3
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் - பால:18 14/4
கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம் - பால:22 27/1
மது விரி குழலாரும் மதில் உடை நெடு மாடம் - பால:23 34/3
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் - பால:23 64/1
தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட - பால:23 64/2
உளை விரி புரவி தேர் உதயசித்து எனும் - பால:24 49/1
நாளும் நம் குல நாயகன் நறை விரி கமல - அயோ:1 66/2
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் - அயோ:2 52/2
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல - அயோ:3 78/1
வீங்கு இரும் காதல் காட்டி விரி முகம் கமல பீடத்து - அயோ:3 104/3
வாவி விரி தாமரையின் மா மலரின் வாச - அயோ:5 10/1
காவி விரி நாள்_மலர் முகிழ்த்து அனைய கண்ணார் - அயோ:5 10/2
ஆவி விரி பால் நுரையின் ஆடை அணை ஆக - அயோ:5 10/3
நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் - அயோ:5 10/4
வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியின் மறைய - அயோ:7 1/1
விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் - அயோ:7 9/4
விரி இருள் பகையை ஓட்டி திசைகளை வென்று மேல் நின்று - அயோ:8 19/1
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச - அயோ:9 2/1
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல - அயோ:9 5/1
மெய் ஞிறை விரி சாயல் கண்டு நின் விழி கண்டு - அயோ:9 6/3
வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின் - அயோ:9 12/2
விரி மணி மேகலை விரவி ஆர்க்கில - அயோ:12 40/1
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் - அயோ:13 1/1
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு - ஆரண்:2 6/3
விலகிடு நிழலினன் வெயில் விரி அயில் வாள் - ஆரண்:2 36/1
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் - ஆரண்:7 95/3
விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் - ஆரண்:11 58/4
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் - ஆரண்:13 89/2
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே - ஆரண்:14 1/4
வீங்கும் வேலை விரி திரை ஆம் என - ஆரண்:14 10/3
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் - ஆரண்:14 99/3
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி - கிட்:2 11/2
நல் நெடும் காந்தள் போதில் நறை விரி கடுக்கை மென் பூ - கிட்:10 30/1
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் - கிட்:10 71/3
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை - கிட்:13 22/2
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் - கிட்:13 74/2
கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் - கிட்:14 43/4
விரி இருள் பருகி நாளும் விளக்கு இன்றி விளங்கும் மாடத்து - சுந்:2 178/2
விரி மழை குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் என - சுந்:3 59/1
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க - சுந்:3 76/2
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச - சுந்:6 40/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் - சுந்:7 20/3
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய - சுந்:10 15/1
வேலையுள் இலங்கை என்னும் விரி நகர் ஒருசார் விண் தோய் - சுந்:14 31/1
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை - யுத்1:2 17/2
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு - யுத்1:3 153/3
மீ செலும் மேகம் எல்லாம் விரி சுடர் இலங்கை வேவ - யுத்1:10 11/3
வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் - யுத்1:13 27/2
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன - யுத்1:14 19/3
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம் - யுத்2:15 36/3
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் - யுத்2:15 175/1
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார் - யுத்2:15 207/3
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன - யுத்2:16 328/4
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் - யுத்3:21 32/4
விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் - யுத்3:22 150/3
மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும் - யுத்3:24 50/3
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி - யுத்3:31 160/3
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன - யுத்3:31 214/2
விரி சினத்து இகல் விஞ்சையர் வேந்தனை - யுத்4:33 32/3
மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில் - யுத்4:36 9/2
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு - யுத்4:37 85/2
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் - யுத்4:37 85/3
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள - யுத்4:41 69/1
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை - யுத்4:42 16/3

 மேல்
 
  விரி_நீர் (1)
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர்
 கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் - ஆரண்:7 95/3,4

 மேல்
 
  விரிக்க (1)
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என - பால:23 40/1

 மேல்
 
  விரிக்கலுற்றாம் (1)
வீரியன் பின்னர் செய்த செயல் எலாம் விரிக்கலுற்றாம் - யுத்3:31 68/4

 மேல்
 
  விரிக்கின்ற (1)
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் - சுந்:7 9/2

 மேல்
 
  விரிக்கின்றார்-போல் (1)
வேத வேதாந்தம் கூறும் பொருளினை விரிக்கின்றார்-போல்
 தூதுவர் அணிகள்-தோறும் வரன்முறை காட்டி சொல்வார் - யுத்3:30 9/3,4

 மேல்
 
  விரிக்கும் (2)
வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் - பால:3 23/3
பத்திர சிறைகளை விரிக்கும் பண்பினான் - ஆரண்:13 5/4

 மேல்
 
  விரிகின்ற (3)
நினைவு அரும் பெரும் திசை உற விரிகின்ற நிலையால் - சுந்:13 24/2
விரிகின்ற கதிர ஆகி மிளிர்கின்ற மணிகள் வீச - யுத்1:10 9/1
வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர - யுத்2:19 246/2

 மேல்
 
  விரிகொள் (1)
விளைதரு கடு உடை விரிகொள் பாயலும் - பால:5 20/2

 மேல்
 
  விரிச்சு (1)
முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே - அயோ:10 44/4

 மேல்
 
  விரிஞ்சன் (21)
வேதம் வேதியர் விரிஞ்சன் முதலியோர் தெரிகிலா - ஆரண்:0 1/3
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் - ஆரண்:1 45/3
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன்
 கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் - ஆரண்:13 73/3,4
மீட்டு அது விரிஞ்சன் நாடு உற்று மீண்டதே - கிட்:5 15/4
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும் - கிட்:10 93/1
மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர் - கிட்:17 9/1
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் - கிட்:17 19/4
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் - சுந்:1 16/4
மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன்
 ஐயப்பாடு இலா வரத்தையே மதித்துமோ அறியாத - சுந்:2 17/2,3
வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் - சுந்:4 111/4
வேறு செய்வது ஓர் வினை பிறிது இன்மையின் விரிஞ்சன்
 மாறு இலா பெரும் படைக்கலம் தொடுப்பதே மதித்தான் - சுந்:11 53/3,4
மேலும் ஒன்று உரைத்தார் அன்னான் விரிஞ்சன் ஆம் இனிமேல் என்றார் - யுத்1:9 75/4
மேல் மறைந்து ஒளிப்பினும் விரிஞ்சன் வீயினும் - யுத்2:18 101/2
வென்று அவம் உம்மை எல்லாம் விளிப்பெனோ விரிஞ்சன் தானே - யுத்2:18 229/2
வில்லாளன் கொடுத்த விரிஞ்சன் அளித்த வெம்மை - யுத்2:19 18/3
வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை - யுத்3:23 26/3
விரிஞ்சன் வெம் படை என்றாலும் வேதத்தின் வேதம் அன்ன - யுத்3:24 21/1
மெய் சிலை விரிஞ்சன் மூட்டும் வேள்வியின் வேட்டு பெற்ற - யுத்3:27 9/3
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும் - யுத்3:27 76/1
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன்
 ஊரில் செல்வது எ உலகினும் செல்வது ஓர் இமைப்பின் - யுத்4:35 20/3,4
வெம் சிலை இருவரும் விரிஞ்சன் மைந்தனும் - யுத்4:41 99/1

 மேல்
 
  விரிஞ்சன்தான் (1)
தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் - யுத்3:24 37/2

 மேல்
 
  விரிஞ்சனாம் (1)
வீர நாடு உற்றாயோ விரிஞ்சனாம் யாவர்க்கும் மேலாம் முன்பன் - யுத்4:38 8/1

 மேல்
 
  விரிஞ்சனும் (3)
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன் - ஆரண்:13 115/3
வேர்த்தார் விரிஞ்சனும் வியந்து மலர் வெள்ளம் - சுந்:1 73/2
தேவதேவனும் விரிஞ்சனும் சிரதலம் குலைந்தார் - யுத்2:15 225/4

 மேல்
 
  விரிஞ்சனே (6)
விண்ணிடை இம்பர் நாகர் விரிஞ்சனே முதலோர்க்கு எல்லாம் - ஆரண்:6 50/1
வீடு அவன் எய்தும் வேலை விரிஞ்சனே முதல மேலோர் - ஆரண்:13 129/1
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னே விரிஞ்சனே முதல மேல் கீழ் - ஆரண்:13 137/1
விண்ணில் நின்றவன் விரிஞ்சனே முதலினர் யார்க்கும் - ஆரண்:15 39/1
வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம் விரிஞ்சனே ஈந்தான் - யுத்1:3 1/1
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் - யுத்1:9 74/2

 மேல்
 
  விரிஞ்சனை (1)
வென்றியது யாவது என்று விரிஞ்சனை வினவ அ நாள் - பால:24 27/4

 மேல்
 
  விரிஞ்சனோ (1)
வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ - கிட்:2 18/4

 மேல்
 
  விரிஞ்சுற (1)
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் - ஆரண்:3 7/3

 மேல்
 
  விரித்த (6)
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்த வாயின்-வாய் - பால:7 11/2
வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே - அயோ:2 40/4
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே - அயோ:3 54/4
வேலை வாய் அமுது அன்னாளும் வீரனும் விரித்த நாணல் - அயோ:8 20/2
பிள்ள விரித்த பெரும் பில வாயர் - சுந்:9 60/2
வீட்டுவது இமைப்பின் அன்றே வீங்கு எரி விரித்த எல்லாம் - யுத்4:34 13/3

 மேல்
 
  விரித்தன (1)
பொற்கிழி விரித்தன சினை பொதுளு புன்னை - கிட்:10 73/4

 மேல்
 
  விரித்தனன் (1)
தண்டிலம் விரித்தனன் தருப்பை சாத்தினன் - பால:23 84/1

 மேல்
 
  விரித்தார் (1)
மேகத்தை தொடும் மெய்யினர் இவர் என விரித்தார் - யுத்3:30 10/4

 மேல்
 
  விரித்தான் (3)
வேந்தன் ஒளி அன்றியும் மேலொடு கீழ் விரித்தான்
 பூம் தென்றல் புகுந்து உறை சாளரமும் புனைந்தான் - ஆரண்:10 157/2,3
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் - கிட்:14 53/4
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் - யுத்1:3 22/4

 மேல்
 
  விரித்து (16)
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ - பால:3 17/2
இன மலர்_குலம் வாய் விரித்து இள வாச மாருதம் வீச முன் - அயோ:3 56/1
கற்றை மாசுணம் விரித்து வரி கச்சு ஒளிரவே - ஆரண்:1 14/4
விரித்து இருந்தனன் என விளங்குவான் தனை - ஆரண்:4 2/4
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் - ஆரண்:12 63/4
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் - சுந்:2 188/4
விண்டவர் வலத்தையும் விரித்து உரை-செய்கேனோ - சுந்:5 7/2
துறந்தனன் என விரித்து அனலன் சொல்லினான் - யுத்1:4 45/4
வேதியர் அபயம் என்றார்க்கு அன்று நான் விரித்து சொன்ன - யுத்1:4 115/3
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி - யுத்2:16 342/3
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச - யுத்2:17 5/1
மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் - யுத்2:17 17/3
கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி - யுத்3:24 32/2
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து - யுத்4:35 6/4
விரித்து எழுந்தனன் அனந்தன்-மீது என்பது ஓர் மெய்யான் - யுத்4:35 30/4
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார் - யுத்4:38 12/2

 மேல்
 
  விரித்து-அரோ (1)
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ - அயோ:2 31/4

 மேல்
 
  விரித்து-என்ன (3)
மறை விரித்து-என்ன ஆடுறு மான மா கலுழன் - யுத்4:35 6/1
சிறை விரித்து-என்ன கொய்சகம் மருங்கு உற சேர்த்தி - யுத்4:35 6/2
முறை விரித்து-என்ன முறுக்கிய கோசிக மருங்கில் - யுத்4:35 6/3

 மேல்
 
  விரிதரு (1)
விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு - யுத்4:37 86/2

 மேல்
 
  விரிதலால் (1)
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால்
 அண்டம் உற்றுளது அ ஊர் அழுத பேர் அமலையே - சுந்:10 42/3,4

 மேல்
 
  விரிதலின் (1)
விரிதலின் பெரு வழி விளங்கி தோன்றலால் - பால:7 16/2

 மேல்
 
  விரிதளிர் (1)
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த - சுந்:3 92/1

 மேல்
 
  விரிந்த (41)
வெள்ளியங்கிரி மிசை விரிந்த போலுமே - பால:3 27/4
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே - பால:8 1/1
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க - பால:10 70/2
விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி - பால:11 14/1
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் - பால:11 16/4
வீர வேத்திரத்தார் தாழ்ந்து விரிந்த கஞ்சுகத்து மெய்யார் - பால:14 67/2
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப - பால:14 79/2
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ - அயோ:1 55/4
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர் - அயோ:8 23/2
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த - அயோ:10 28/3
வில்லினும் வாளினும் விரிந்த ஆண்_தொழில் - அயோ:11 110/1
விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மா துகள் - அயோ:12 26/3
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி - அயோ:13 59/3
வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் - அயோ:14 74/3
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் - ஆரண்:6 51/3
வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த
 சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி - ஆரண்:6 85/2,3
விரிந்த மேகம் என விழுந்தாள்-அரோ - ஆரண்:7 1/4
விரிந்த செம் மயிர் கரும் தலை மலை என வீழ்ந்தான் - ஆரண்:7 85/4
வெள்ளமும் நாண் உற விரிந்த கண்ணினார் - ஆரண்:10 37/3
விரிந்த வலயங்கள் மிடை தோள் படர மீதிட்டு - ஆரண்:10 47/1
வெம்மை தீர் ஒழுக்கினன் விரிந்த கேள்வியன் - ஆரண்:12 46/1
விரிந்த குவளை சேதாம்பல் விரை மென் கமலம் கொடி வள்ளை - கிட்:1 25/1
வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ - கிட்:10 28/4
சேடு உறு நறு முகை விரிந்த செங்கிடை - கிட்:10 113/4
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த
 அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் - கிட்:12 11/3,4
மெய் அஞ்சாதவன் மாதிரம் சிறிது என விரிந்த
 வையம் சாய்வர திரிதரு வானர சேனை - கிட்:12 20/2,3
வெள்ளம் ஓர் இரண்டு என விரிந்த சேனையை - கிட்:14 18/1
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா - சுந்:2 54/2
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த
 தரு உயர் சோலை திசை-தொறும் கரிய தழல் உமிழ் உயிர்ப்பு முன் தவழ - சுந்:3 92/1,2
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை - சுந்:4 105/3
விட்டனன் இலங்கை-தன்-மேல் விண் உற விரிந்த மாடம் - சுந்:6 54/1
விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச - சுந்:8 49/2
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும் - சுந்:13 27/3
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை - யுத்1:3 132/2
வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக - யுத்1:10 13/3
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே - யுத்2:18 87/4
வெள்ளம் ஐ_ஐந்துடன் விரிந்த சேனையின் - யுத்3:27 62/1
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த
 நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள் - யுத்3:31 13/1,2
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம் - யுத்3:31 73/2
விரிந்த தன் படை மெய் கண்ட பொய் என வீய்ந்த - யுத்4:37 95/1
மீட்டு எழுந்து விரிந்த செம் தாமரை - யுத்4:41 54/1

 மேல்
 
  விரிந்தது (8)
பாளை வீ விரிந்தது என்ன பரந்து நீர் உந்துவாரும் - பால:18 4/3
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம் - ஆரண்:10 117/2
விண் தலம் விளக்கும் செவ்வி வெண் மதி விரிந்தது அன்றே - ஆரண்:14 6/4
கூழை புறத்து விரிந்தது ஓர் கொட்பால் - ஆரண்:14 45/3
வெண்மை நீங்கிய புகழ் விரிந்தது என்னவே - சுந்:2 44/4
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே - சுந்:2 53/4
ஓதநீர் விரிந்தது என்ன உறங்குவான் நாசி காற்றால் - யுத்2:16 45/1
இரு முறை காற்று சீறி எழுந்தது விரிந்தது எங்கும் - யுத்3:21 24/2

 மேல்
 
  விரிந்தவர் (1)
விரிந்தவர் குவிந்தவர் விலங்கினர் கலந்தார் - சுந்:8 24/3

 மேல்
 
  விரிந்தன (8)
மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல - அயோ:4 116/2
வேதங்கள் அறைகின்ற உலகு எங்கும் விரிந்தன உன் - ஆரண்:1 47/1
மின்னின் செறி கற்றை விரிந்தன போல் - ஆரண்:2 3/3
விரிந்தன திசை-தொறும் மிசையின் மின் எலாம் - கிட்:10 10/4
வேங்கையின் மலரும் கொன்றை விரிந்தன வீயும் ஈர்த்து - கிட்:10 29/3
விரிந்தன நரந்தம் முதல் வெண் மலர் வளாகத்து - சுந்:2 161/1
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு - சுந்:8 23/3
தசும்பு இடை விரிந்தன என்னும் தாரைய - யுத்1:6 41/1

 மேல்
 
  விரிந்தனை (1)
விண்-தானும் விழுங்க விரிந்தனை
 கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை - யுத்3:27 16/3,4

 மேல்
 
  விரிந்தார் (1)
வியல் இடம் மறைய விரிந்தார் மிசை உலகு அடைய மிடைந்தார் - சுந்:7 29/2

 மேல்
 
  விரிந்தால் (2)
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் - பால:11 16/4
ஆம்பல் விரிந்தால் அன்ன சிரிப்பன் அறிவாளன் - கிட்:17 20/2

 மேல்
 
  விரிந்தாலன (1)
முருக்கின் நாள்_மலர் முகை விரிந்தாலன முரண் கண் - யுத்2:16 244/1

 மேல்
 
  விரிந்திட (1)
வென்றி வில் என விழு நிழல் விரிந்திட மேன்மேல் - யுத்2:15 190/3

 மேல்
 
  விரிந்திடு (1)
விரிந்திடு தீவினை செய்த வெவ்விய தீவினையாலும் - பால:12 22/1

 மேல்
 
  விரிந்து (14)
வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் - பால:10 72/4
கால் விரிந்து எழு குடை கணக்கு_இல் ஓதிமம் - பால:14 11/1
பால் விரிந்து இடைஇடை பறப்ப போன்றன - பால:14 11/2
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் - பால:14 11/3
விரிந்து வீழ் கூந்தல் பாரார் மேகலை அற்ற நோக்கார் - பால:21 2/1
விரிந்து ஒளிர் காசு பொன் தூசு வீசினர் - பால:23 75/2
மழை குலம் புரை குழல் விரிந்து மண் உற - அயோ:4 197/1
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும் - ஆரண்:6 108/1
விரிந்து உறை துறை-தொறும் விளக்கம் யாவையும் - ஆரண்:10 123/1
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர் - ஆரண்:13 43/1
விரிந்து நீர் எண் திசை மேவி நாடினீர் - கிட்:16 2/1
வெருவு உற விரிந்து உயர் விலங்கல் ஆகத்தை - சுந்:4 46/2
விரிந்து உற வீசலின் கடலின் வீழ்குநர் - சுந்:9 41/2
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் - யுத்2:15 191/2

 மேல்
 
  விரிப்ப (1)
விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப
 உள் நிற்கும் உயிர்ப்பு எனும் ஊதை பிறக்க நின்ற - அயோ:4 112/2,3

 மேல்
 
  விரிப்பதானான் (1)
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் - யுத்1:3 156/4

 மேல்
 
  விரிப்பது (2)
மென் தோளாய் இதற்கு வேறு ஓர் காரணம் விரிப்பது உண்டோ - சுந்:3 141/4
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் - யுத்3:22 111/2

 மேல்
 
  விரிப்பவும் (1)
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ - கிட்:10 7/2

 மேல்
 
  விரிப்பாய் (1)
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் - சுந்:5 77/4

 மேல்
 
  விரிப்பாள் (1)
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் - ஆரண்:6 31/4

 மேல்
 
  விரிப்பான் (1)
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை விரிப்பான் இவை செப்பும் - கிட்:17 8/4

 மேல்
 
  விரிய (4)
பாளை விரிய குதி கொள் பண்ணை வள நாடா - பால:22 41/3
விரிய வீசலின் மின் நெடும் பொன் மதில் - சுந்:6 39/2
விரிய நின்ற மராமரம் வேரொடும் - யுத்2:15 60/2
விரிய வன் மேரு என்னும் வெற்பினின் மீது செல்லும் - யுத்3:24 59/1

 மேல்
 
  விரியா (2)
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா
 பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று - சுந்:12 49/3,4
விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா - யுத்4:37 127/4

 மேல்
 
  விரியும் (10)
விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன் - பால:8 48/3
விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும் - அயோ:2 15/3
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால் - அயோ:8 34/3
மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே - ஆரண்:1 10/4
விரியும் நீழலில் செல்ல விண் சென்றனன் - ஆரண்:4 40/4
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை - சுந்:1 6/2
சேண் எலாம் விரியும் கற்றை சேயொளி செல்வற்கேயும் - சுந்:6 52/3
விரியும் வேலையும் கடந்தனர் நோக்கினன் வீரன் - யுத்3:31 30/4
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும்
 சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் - யுத்4:37 92/1,2
விரியும் வெற்றி இலங்கையர் வேந்தன் நீடு - யுத்4:39 7/3

 மேல்
 
  விரியுமால் (1)
விரியுமால் விளக்கினை விழுங்குமால் இருள் - சுந்:3 45/4

 மேல்
 
  விரிவன (1)
இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும் - அயோ:9 3/2

 மேல்
 
  விரிவாய் (1)
வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே - பால:23 6/2

 மேல்
 
  விரிவு (3)
விரிவு இலது இலங்கை என்று வழி பெறார் விளிக்கின்றாரும் - சுந்:7 13/4
வேதாள கரத்து இவர் பண்டு புவியிடம் விரிவு
 போதாது உம்-தமக்கு எழு வகையாய் நின்ற புவனம் - யுத்3:30 19/1,2
கயில் விரிவு அற வரு கவசமும் உருவி - யுத்4:37 85/1

 மேல்
 
  விரிவும் (1)
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் - யுத்1:2 36/2

 மேல்
 
  விரிவுற்று (1)
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று
 ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற - யுத்3:31 145/2,3

 மேல்
 
  விரிவொடு (1)
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண - யுத்1:9 56/1

 மேல்
 
  விருக்கம் (1)
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் - சுந்:6 44/2

 மேல்
 
  விருத்த (2)
துறை அடுத்த விருத்த தொகை கவிக்கு - பால:0 6/1
விருத்த மா தவரை நோக்கி முறுவலன் விளம்பலுற்றான் - அயோ:8 13/4

 மேல்
 
  விருத்தர் (2)
வேதியர் அருந்தவர் விருத்தர் வேந்தர்கள் - அயோ:12 5/1
விருத்தர் மேதகையவர் வினைஞர் மந்திரத்து - யுத்1:2 67/3

 மேல்
 
  விருத்தன் (1)
விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய - யுத்1:8 41/3

 மேல்
 
  விருத்தி (1)
விருத்தி வேதியரோடு எதிர் மேவினான் - அயோ:13 72/4

 மேல்
 
  விருது (2)
விருது மேற்கொண்டு உலாம் வேனிலே அல்லது ஓர் - பால:7 5/2
விருது உடை நிருதர்கள் மலை என விழுவர்கள் - யுத்2:18 129/3

 மேல்
 
  விருதை (1)
விருதை சிந்தும் வில்லின் வலித்து செலவிட்டான் - யுத்4:37 137/3

 மேல்
 
  விருந்திடவே (1)
மெய்யாக இராமன் விருந்திடவே
 கை ஆர முகந்து கொடு அந்தகனார் - ஆரண்:13 10/2,3

 மேல்
 
  விருந்திடு (1)
விருந்திடு வில்லின் செல்வன் விழா அணி விரும்பி நோக்கி - யுத்4:40 42/3

 மேல்
 
  விருந்தினர் (2)
விருந்தினர் முகம் கண்டு அன்ன விழா அணி விரும்புவாரும் - பால:2 15/4
விருந்தினர் இ வழி விரகு இலார் என - ஆரண்:12 36/3

 மேல்
 
  விருந்தினர்கள் (1)
விருந்தினர்கள் நின்னுடைய வேள்வி காணிய வந்தார் வில்லும் காண்பார் - பால:12 2/3

 மேல்
 
  விருந்தினன் (1)
வினையின் நீங்கிய வேதியர் விருந்தினன் ஆனான் - அயோ:10 37/3

 மேல்
 
  விருந்து (24)
வறியவர்க்கு உதவி மிக்க விருந்து உண மனையின் உய்ப்பார் - பால:2 20/3
தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் - பால:5 59/4
வெள்ளிய முறுவல் தோன்ற விருந்து என மகளிர் ஈந்த - பால:10 11/3
விருந்து ஆகின்றாய் என்றனள் வேழத்து அரசு ஒன்றை - அயோ:6 20/3
அறிஞர் காதற்கு அமை விருந்து ஆயினான் - அயோ:7 26/4
விருந்து மெல் அடகு உண்டு விளங்கினான் - அயோ:7 27/3
மேய சேனைக்கு அமைப்பென் விருந்து எனா - அயோ:14 6/3
அவம் இலா விருந்து ஆகி என்னால் அமை - ஆரண்:3 31/3
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி - ஆரண்:3 49/2
வீட்டி வாள் அவுணரை விருந்து கூற்றினை - ஆரண்:4 6/1
விருந்து அனைய வாளொடும் விழித்து இறையும் வெள்காது - ஆரண்:10 58/3
வேரி அம் சரள சோலை வேனிலான் விருந்து செய்ய - ஆரண்:10 163/2
வெளி-கண் வந்த கார் விருந்து என விருந்து கண்டு உள்ளம் - கிட்:10 36/3
வெளி-கண் வந்த கார் விருந்து என விருந்து கண்டு உள்ளம் - கிட்:10 36/3
விளை துயிற்கு விருந்து விரும்புவான் - கிட்:11 18/4
மீண்டால் நுகர்வென் நின் விருந்து என வேண்டி மெய்ம்மை - சுந்:1 51/3
வேதங்கள் இயம்பினர் தென்றல் விருந்து செய்ய - சுந்:1 61/4
விருந்து கண்ட-போது என் உறுமோ என்று விம்மும் - சுந்:3 15/2
வேய் சொரி முத்துக்கு அம்மா விருந்து செய்திருந்த ஈண்ட - யுத்1:8 25/3
கண்ணில் கண்டனர் வானவர் விருந்து என கலந்தார் - யுத்3:22 179/2
போற்றினர் விருந்து உவந்திருந்த புண்ணியர் - யுத்3:24 100/2
விருந்து அமைக்க மிகுகின்ற வேட்கையான் - யுத்4:34 1/4
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த - யுத்4:34 9/1
விருந்து உளவோ உரை வெறுமை நீங்கினாய் - யுத்4:40 51/4

 மேல்
 
  விருந்து-செய்து (1)
வேண்டிய கொணர்ந்து நல்க விருந்து-செய்து இருந்த வேலை - ஆரண்:16 3/4

 மேல்
 
  விருந்தும் (6)
விருந்தும் அன்றி விளைவன யாவையே - பால:2 36/4
இன் நோக்கியர் இல் வழி எய்திய நல் விருந்தும்
 தன் நோக்கிய நெஞ்சு உடை யோகியர் தம்மை சார்ந்த - ஆரண்:13 33/2,3
இனிது இருந்து நல் விருந்தும் ஆயினான் - கிட்:3 34/4
விருந்தும் ஆகி அம் மெய்ம்மை அன்பினோடு - கிட்:3 35/1
விருந்தும் எனல் ஆகியது வீயும் உயிர் மீளும் - சுந்:4 69/3
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு - யுத்3:22 39/3

 மேல்
 
  விருந்தே (1)
விருந்தே என அந்தகற்கு ஈகிலென் வில்லும் ஏந்தி - யுத்2:19 13/2

 மேல்
 
  விருந்தோடும் (1)
தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தோடும் தமரினோடும் - பால:2 22/3

 மேல்
 
  விருப்பனேற்கு (1)
விருப்பனேற்கு என் செயல் என்று விம்மினான் - ஆரண்:12 17/4

 மேல்
 
  விருப்பிற்று (1)
வேந்தர்க்கும் விருப்பிற்று ஆகும் வேறும் ஓர் உரை உண்டு என்றாள் - ஆரண்:6 47/4

 மேல்
 
  விருப்பின் (2)
விருப்பின் எய்தினன் வெம் திறல் வேந்தனை - அயோ:11 39/1
விருப்பின் கோடியால் விலைக்கு எனும் பதடியின் விட்டான் - யுத்4:37 121/2

 மேல்
 
  விருப்பினால் (3)
வென்றி வில் கை இராமன் விருப்பினால்
 நின்று இனி பல பேசி என்னோ நெறி - கிட்:13 4/2,3
விருப்பினால் அவனை நோக்கி விளம்பினன் எண்கின் வேந்தன் - கிட்:16 16/4
வில்லினாற்கு இருக்கை செய்யும் விருப்பினால் பொருப்பின் வீங்கும் - யுத்1:9 16/1

 மேல்
 
  விருப்பு (2)
என்-பால் இல்லை அப்பாலோ இருப்பார் அல்லர் விருப்பு உடைய - கிட்:1 28/3
மிடறு தாங்கும் விருப்பு உடை தீம் கனி - கிட்:15 47/3

 மேல்
 
  விருப்புறா (1)
விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும் - ஆரண்:7 44/2

 மேல்
 
  விருப்பை (1)
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் - பால:19 60/4

 மேல்
 
  விருப்பொடு (1)
வேத்தவை முனிவரோடு விருப்பொடு களிக்கும் மெய்ம்மை - அயோ:3 105/1

 மேல்
 
  விருபாக்க (1)
தொல் நெடு நகரி காக்க விருபாக்க என்ன சொன்னான் - யுத்1:13 21/4

 மேல்
 
  விரும்ப (1)
வேந்தர் வேதியர் மேல் உளோர் கீழ் உளோர் விரும்ப
 போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் - சுந்:2 133/3,4

 மேல்
 
  விரும்பலர் (1)
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் - அயோ:11 113/4

 மேல்
 
  விரும்பலுற்றிலன் (1)
மீண்டிலன் வேறலும் விரும்பலுற்றிலன்
 ஈண்டு இதுவே தொடர்ந்துபோய் இலங்கை வேந்தனை - சுந்:12 18/2,3

 மேல்
 
  விரும்பற்கு (1)
உழை குலாம் நயனத்தார்-மாட்டு ஒன்று ஒன்றே விரும்பற்கு ஒத்த - பால:22 20/3

 மேல்
 
  விரும்பா (1)
விழுந்ததே இனி வாலி தன் வலி என விரும்பா
 மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் - கிட்:3 73/3,4

 மேல்
 
  விரும்பார் (1)
வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார்
 குறுமை கண்டவர் கொழும் கனல் என்னினும் கூசார் - யுத்1:6 11/2,3

 மேல்
 
  விரும்பி (24)
மங்கையர் விரும்பி ஆடும் வாவிகள் பலவும் கண்டார் - பால:10 18/4
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் - பால:10 75/1
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் - பால:14 3/3
கிள்ள எழுகின்ற புனல் கேளிரின் விரும்பி
 தெள்ளு புனல் ஆறு சிறிதே உதவுகின்ற - பால:15 23/2,3
வேண்டினர்க்கு உதவுவான் விரும்பி கற்பகம் - பால:23 57/2
வேறு இலா மன்னரும் விரும்பி இன்னது - அயோ:1 77/1
அண்ணலும் விரும்பி என்-பால் அழைத்தி நீ அவனை என்ன - அயோ:8 12/1
நேய நெஞ்சின் விரும்பி நிரம்பினான் - அயோ:10 49/4
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி
 இரும் தவம் இழைத்த எனது இல்லிடையில் வந்து என் - ஆரண்:3 49/2,3
என்னலோடும் விரும்பி இறைஞ்சினார் - ஆரண்:7 14/1
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா - ஆரண்:7 59/3
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் - ஆரண்:16 4/4
காட்டியது வீடு என விரும்பி நனி சால் நீர் - கிட்:14 54/2
வீரனும் விரும்பி நோக்கி மெய்ம்மையே விளைவும் அஃது என்று - சுந்:2 94/1
வேதியர் அருளும் நான் விரும்பி பெற்றனென் - யுத்1:4 21/3
மேல் அரசு எய்துவான் விரும்பி மேயினான் - யுத்1:4 89/4
அரக்கர் ஆக்கையை அரம்பையர் தழுவினர் விரும்பி - யுத்2:16 218/4
விரும்பி நான் கேட்பது உண்டால் நின்னுழை வார்த்தை வீரன் - யுத்2:17 58/1
வித்தக வில்லினானை கொல்வது விரும்பி வீரன் - யுத்2:19 181/3
வெவ் வழியவனே தோற்கும் என்பது விரும்பி நின்றேன் - யுத்2:19 227/3
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி - யுத்3:22 54/4
மேவு காதலின் மெலிவுறும் அரம்பையர் விரும்பி
 ஆவி ஒன்றிட தழுவினர் பிரிவு நோய் அகன்றார் - யுத்3:22 108/3,4
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி
 பட்ட வீரரை பெறுகிலெம் பெறுவது பழியால் - யுத்3:30 51/1,2
விருந்திடு வில்லின் செல்வன் விழா அணி விரும்பி நோக்கி - யுத்4:40 42/3

 மேல்
 
  விரும்பிய (2)
விரும்பிய மூப்பு எனும் வீடு கண்ட யான் - அயோ:1 15/1
விரும்பிய இராமனும் வீர நிற்கு அது ஓர் - கிட்:11 136/1

 மேல்
 
  விரும்பின (1)
விரும்பின முனிவரும் வேதம் பாடினார் - யுத்3:24 105/4

 மேல்
 
  விரும்பினம் (1)
விரும்பினம் வாழ்க்கை என்றால் யார் இடை விலக்கல்-பாலார் - யுத்4:32 1/2

 மேல்
 
  விரும்பினள் (2)
வினை நிரம்பிய கூனியை விரும்பினள் நோக்கி - அயோ:2 86/2
வெம் கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் - ஆரண்:14 39/4

 மேல்
 
  விரும்பினன் (3)
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல - அயோ:9 32/1
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி - ஆரண்:3 49/2
மெய்த்த தாதை விரும்பினன் நீட்டிய - சுந்:3 24/1

 மேல்
 
  விரும்பினார் (1)
வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த - ஆரண்:11 61/3

 மேல்
 
  விரும்பினாளால் (1)
வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால்
 நங்கைக்கு அறிவின் திறம் நன்று இது நன்று இது என்னா - அயோ:4 113/2,3

 மேல்
 
  விரும்பினான் (1)
அரு மருந்தையும் அவன் விரும்பினான்
 இருமையும் துறந்து இவன் இருந்தனன் - கிட்:3 69/2,3

 மேல்
 
  விரும்பினும் (1)
வெல்வது விரும்பினும் வினையம் வேண்டினும் - யுத்1:2 37/2

 மேல்
 
  விரும்பினேன் (1)
வெய்யது ஆம் மதுவை இன்னம் விரும்பினேன் என்னின் வீரன் - கிட்:11 96/3

 மேல்
 
  விரும்பினை (1)
வேண்டியன மா தவம் விரும்பினை முடிப்பாய் - ஆரண்:3 52/2

 மேல்
 
  விரும்பினையே (1)
விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினையே
 அடும் என்பது உணர்ந்திலை ஆயினும் வன் - ஆரண்:13 11/2,3

 மேல்
 
  விரும்பு (1)
விரும்பு எழில் எந்தையார் மெய்ம்மை வீயுமேல் - கிட்:6 25/1

 மேல்
 
  விரும்புகின்றான் (1)
காண்டற்கு விரும்புகின்றான் உம்பரும் காண வந்தார் - யுத்4:40 26/2

 மேல்
 
  விரும்புகின்றீர் (1)
வீச நீர் விரும்புகின்றீர் அதற்கு நாம் வெருவி சால - யுத்3:27 74/3

 மேல்
 
  விரும்புதியோ (1)
விலக்கி வந்தாய் காட்டாயோ இன்னும் பூசல் விரும்புதியோ - கிட்:1 30/4

 மேல்
 
  விரும்பும் (5)
மெல்லியல் ஒருத்தி தான் விரும்பும் சேடியை - பால:19 46/1
வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் - ஆரண்:14 28/1
காத்திரத்தர் மனை காவல் விரும்பும்
 சூத்திரத்தர் பதினாயிரர் சுற்ற - யுத்1:11 16/3,4
வென்றவன் வரும் என விரும்பும் சிந்தையான் - யுத்2:19 27/4
மீண்டது என் நினைவு எனை விரும்பும் என்பதோ - யுத்4:40 49/4

 மேல்
 
  விரும்புவாரும் (1)
விருந்தினர் முகம் கண்டு அன்ன விழா அணி விரும்புவாரும் - பால:2 15/4

 மேல்
 
  விரும்புவான் (1)
விளை துயிற்கு விருந்து விரும்புவான் - கிட்:11 18/4

 மேல்
 
  விரை (41)
வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் - பால:2 12/1
விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய - பால:5 5/3
அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ - பால:5 83/2
விரை செறி தாமரை இமைக்கும் மெய்ம்மையால் - பால:10 58/2
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் - பால:10 75/1
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் - பால:18 24/1
விரை செய் பூம் சேக்கையின் அடுத்த மீமிசை - பால:19 27/1
நறு விரை தேனும் நானமும் நறும் குங்கும - பால:20 13/1
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் - பால:21 5/2
விரை செறி குழலாரும் விரவினர் விரைகின்றார் - பால:23 20/2
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் - பால:24 17/2
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் - அயோ:4 155/3
விரை செறி சோலையை விரைவின் எய்தினான் - அயோ:5 7/2
விரை செறி குழலி-மாட்டு அளித்த மெய்யனை - அயோ:5 42/3
மா வரும் நறு விரை மலர் அயன் முதலோர் - ஆரண்:2 43/2
விரை தடம் தாரினான் வேந்தர் வேந்தன்-தன் - ஆரண்:4 18/3
விரை அளித்த கான் புகுந்தேம் வேதியரும் மா தவரும் வேண்ட நீண்டு - ஆரண்:6 128/2
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் - ஆரண்:7 99/3
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய - கிட்:1 15/2
விரிந்த குவளை சேதாம்பல் விரை மென் கமலம் கொடி வள்ளை - கிட்:1 25/1
பொன் பால் பொருவும் விரை அல்லி புல்லி பொலிந்த பொலம் தாது - கிட்:1 28/1
விரை செய் பூம் புனல் ஆடலை மேயினான் - கிட்:1 35/4
மேலவன் திருமகற்கு உரை-செய்தான் விரை செய் தார் - கிட்:3 2/1
விரை குழல் பின் உரை விளம்ப அஞ்சினாள் - கிட்:7 36/4
வேங்கை நாறின கொடிச்சியர் வடி குழல் விரை வண்டு - கிட்:10 47/1
விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் - கிட்:11 43/4
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் - சுந்:1 48/2
நான நாள் மலர் கற்பக நறு விரை நான்ற - சுந்:2 5/1
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய - சுந்:2 5/3
நரம்பின் இன் இசை செவி புக நாசியில் கற்பக விரை நாற - சுந்:2 195/4
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் - சுந்:7 18/2
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் - சுந்:10 42/3
விரை குழல் சீதை-தன் மெலிவு நோக்கியோ - சுந்:12 17/3
விரை உள அலங்கலாய் வேத வேள்வியின் - யுத்1:3 57/2
விழு தனி பல் இதழ் விரை இலா முகிழ் - யுத்1:3 70/4
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை - யுத்2:15 52/2
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் - யுத்3:22 113/1
மீன் அனைய நறும் போதும் விரை அரும்பும் சிறை வண்டும் நிறம் வேறு எய்தி - யுத்4:33 20/3
மேவு காதல் விரை மலர் வேறு இலா - யுத்4:39 8/2
விரை செறி குழலினார் தம் வேந்தனை வணங்கி பெண்மைக்கு - யுத்4:41 29/3
வினை உறு செருப்புக்கு ஈந்தான் விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் - யுத்4:41 118/4

 மேல்
 
  விரைகின்ற (1)
தம்மையும் உணர்ந்து தரை கண்டு விரைகின்ற
 அம்மையினொடு இம்மையை அறிந்து நெறி செல்லும் - பால:15 21/2,3

 மேல்
 
  விரைகின்றார் (1)
விரை செறி குழலாரும் விரவினர் விரைகின்றார்
 உரை செறி கிளையோடும் உவகையின் உயர்கின்றார் - பால:23 20/2,3

 மேல்
 
  விரைகின்றான் (1)
வீற்று செல்லும் வெளியோ இல்லை அளியன் விரைகின்றான் - சுந்:8 42/4

 மேல்
 
  விரைசும் (1)
விரைசும் பல்_இயம் வில் அரவத்தொடும் - யுத்2:15 35/3

 மேல்
 
  விரைஞ்சு (1)
விரைஞ்சு ஒரு நொடியில் இ அனிக வேலையை - அயோ:14 39/2

 மேல்
 
  விரைந்த (2)
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் - சுந்:2 226/2
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை - யுத்2:19 183/3

 மேல்
 
  விரைந்தனை (3)
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் - ஆரண்:6 112/2
சேறி ஐய விரைந்தனை தீயவை எல்லாம் - சுந்:5 76/1
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி - யுத்3:22 93/3

 மேல்
 
  விரைந்தார் (4)
வீரர் விரைந்தார்
 நேருதும் என்றார் - சுந்:13 43/2,3
விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார்
 கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் - யுத்1:3 100/2,3
மிக்கு உயர் நாசியை ஈர விரைந்தார்
 புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் - யுத்3:20 7/2,3
வென்றவன் ஏவலின் முன்னம் விரைந்தார்
 சென்றன மால் கரி தேர் பரி செல்வ - யுத்3:20 22/2,3

 மேல்
 
  விரைந்தால் (1)
வெப்பு உறு வாளிகள் ஓடி விரைந்தால் - யுத்3:26 39/4

 மேல்
 
  விரைந்தான் (4)
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் - ஆரண்:14 61/4
மின் நகு வானிடை ஏகி விரைந்தான்
 அன்னதின் மாயை இயற்றி அகன்றான் - யுத்3:20 17/2,3
மீட்டி-கொல் என அங்கதன் ஓடினன் விரைந்தான் - யுத்3:31 34/4
வியன் படைக்கலம் தொடுப்பென் நான் இனி என விரைந்தான்
 மயன் படைக்கலம் துரந்தனன் தயரதன் மகன்-மேல் - யுத்4:37 102/3,4

 மேல்
 
  விரைந்து (25)
பாய் பரி விரைந்து உதறி நின்றன பரந்தே - பால:15 20/4
உரிய மா தவன் ஒள்ளிது என்று உவந்தனன் விரைந்து ஓர் - அயோ:1 73/1
வேட்ட வேட்டவர் கொண்-மின் விரைந்து என - அயோ:11 30/2
மின்னை ஏய் இடை நுடங்கிட விரைந்து தொடர்வாள் - ஆரண்:1 39/2
மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம் - ஆரண்:9 6/2
ஈண்டு இப்பொழுதே விரைந்து எங்கையை கூவுக என்றான் - ஆரண்:10 146/4
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று - ஆரண்:11 65/3
விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் - ஆரண்:14 42/4
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் - கிட்:6 18/4
எழுந்தனன் வல் விரைந்து இறுதி ஊழியில் - கிட்:7 15/1
விலங்கி அகல்கின்றன விரைந்து என வியந்தான் - சுந்:2 61/4
மற்றையர் வரும் பரிசு இவரை வல் விரைந்து
 எற்றுவென் என எழு அனுமன் ஏந்தினான் - சுந்:9 31/3,4
கொணர்க என் மைந்தனை வல் விரைந்து என்றனன் கொடியோன் - யுத்1:3 38/1
கற்றது ஆரொடு சொல்லுதி விரைந்து என கனன்றான் - யுத்1:3 47/4
வேறு ஓர் சிறை இவனை வை-மின் விரைந்து என்ன - யுத்2:17 92/3
மெய் எப்படி செய்தனன் நும் முன் விரைந்து
 ஐயப்படல் அப்படி இ படியில் - யுத்2:18 50/2,3
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் - யுத்2:19 66/3
வெம் கணை திறந்த மெய்யர் விளிந்திலர் விரைந்து சென்றார் - யுத்2:19 165/1
படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் - யுத்2:19 249/4
துனி இது என்-கொலோ சொல்லுதி விரைந்து என சொன்னான் - யுத்3:22 166/4
வெல்லவும் தரையின் வீழ்வுற்று உணர்ந்திலென் விரைந்து போனான் - யுத்3:26 85/3
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் - யுத்3:31 27/2
விரைந்து புள்ளின் மீது விண்ணுளோர்களோடு மேவினான் - யுத்3:31 74/3
வான நாட்டை வருக என வல் விரைந்து
 ஏனை நாட்டவரோடும் வந்து எய்தினார் - யுத்4:34 2/1,2
வாங்குதி விரைந்து என மன்னன் வேண்டினான் - யுத்4:41 100/4

 மேல்
 
  விரைய (2)
நீலனை இனிது நோக்கி நேமியோன் விரைய நீ நம் - யுத்1:9 14/1
விரைய ஓடி விழுங்குவம் என்றுளார் - யுத்4:40 19/2

 மேல்
 
  விரையலுற்றான் (1)
வேல் நகு சரமும் வில்லும் வாங்கினன் விரையலுற்றான் - ஆரண்:11 67/4

 மேல்
 
  விரையும் (1)
விரையும் இது நன்று அன்று வேறு ஆக யான் உரைக்கும் - ஆரண்:6 116/3

 மேல்
 
  விரைவது (2)
வித்தக சேறி என்றார் வீரனும் விரைவது ஆனான் - சுந்:1 13/4
வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா - யுத்3:27 84/2

 மேல்
 
  விரைவான் (3)
விண்தான் எழியா எழுவான் விரைவான் - ஆரண்:12 73/4
மிடலுண் நாட்டங்கள் தீ உக நோக்கினன் விரைவான்
 உடலுள் நாட்டிய குருதி அம் பரவையின் உம்பர் - ஆரண்:13 92/2,3
விழுந்து சிந்தினர் என்றனன் வீடணன் விரைவான் - யுத்4:35 35/4

 மேல்
 
  விரைவில் (16)
பண்ணவன் வருக என்ன பரிவினன் விரைவில் புக்கான் - அயோ:8 12/2
இளையவன் முனியும் நங்கை ஏகுதி விரைவில் என்றான் - ஆரண்:6 60/4
மீட்டும் ஒன்று உரை-செய்வாள் நீ வீரனேல் விரைவில் மற்று உன் - ஆரண்:12 82/1
தெண் திரை கலம் என விரைவில் செல்கின்றான் - ஆரண்:13 62/1
வென்றியிர் இருந்தீர் என்று விடைபெற்று விரைவில் போனான் - கிட்:2 35/4
மு திறத்து உலகத்தாரும் முறைமுறை விரைவில் மொய்த்தார் - சுந்:1 13/2
காணிய விரைவில் செல்லும் கனக மால் வரையும் ஒத்தான் - சுந்:1 26/4
நாயகன் தூதனும் விரைவில் நண்ணினான் - சுந்:3 57/3
வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில் - சுந்:12 118/1
வீரரும் விரைவில் போனார் விலங்கல் மேல் இலங்கை வெய்யோன் - சுந்:14 51/1
தூதுவன் ஒருவன்-தன்னை இ வழி விரைவில் தூண்டி - யுத்1:14 2/1
வெம் திறலவனுக்கு ஐய வீடணன் விரைவில் உன்-பால் - யுத்2:16 124/2
விண்ணிடை ஆர்த்தது விரைவில் மெய் உயிர் - யுத்2:18 121/3
மின் எரி ஒளியில் சென்றார் சாம்பனை விரைவில் கண்டார் - யுத்3:24 16/4
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் - யுத்3:24 36/1
வில்லினின் வலி தரல் அரிது எனலால் வெயிலினும் அனல் உமிழ் அயில் விரைவில்
 செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் - யுத்3:28 25/1,2

 மேல்
 
  விரைவின் (53)
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ - பால:13 65/2
யாது இதற்கு இலக்கம் ஆவது இயம்புதி விரைவின் என்றான் - பால:24 36/4
மேல் கிடந்தாள் தனை விரைவின் எய்தினாள் - அயோ:2 49/4
பிணி அற நோற்று நின்ற பெரியவன் விரைவின் ஏகி - அயோ:3 82/2
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:3 85/4
விரை செறி சோலையை விரைவின் எய்தினான் - அயோ:5 7/2
கோள் முதற்கு அமைந்த நாவாய் கொணருதி விரைவின் என்றான் - அயோ:8 24/4
விரைவின் வந்து ஈண்டினர் விரகின் எய்தினர் - அயோ:12 1/3
எந்தை இ தானை-தன்னை ஏற்றுதி விரைவின் என்றான் - அயோ:13 47/4
கூதிர் ஆம் பருவம் தன்னை கொணருதிர் விரைவின் என்றான் - ஆரண்:10 101/4
உய்தும் நாம் என விரைவின் ஓடினான் மலை முழையின் - கிட்:2 1/4
வில்லியும் அவனை நோக்கி விரைவின் என் வரவு வீர - கிட்:11 77/3
விற்கு உரியார் இ தன்மை வெகுளியின் விரைவின் எய்த - கிட்:11 86/3
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னை விரைவின் வந்து அடைந்த வீரன் - கிட்:11 95/3
மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா - கிட்:17 25/2
வேண்டுவது அன்று யான் விரைவின் வீரனை - சுந்:5 66/2
விரைவின் உற்றனர் விம்மினர் யாது ஒன்றும் விளம்பார் - சுந்:7 56/1
நீங்குவென் விரைவின் என்னும் நினைவினன் மருங்கு நின்றது - சுந்:14 1/1
சேவகன் தேவி தன்னை கண்டமை விரைவின் செப்பி - சுந்:14 11/2
ஆதலால் விரைவின் செல்லல் ஆவது_அன்று அளியம் எம்மை - சுந்:14 12/2
காணுதி விரைவின் என்றான் நன்று என கனகன் நக்கான் - யுத்1:3 124/4
வினையவர் நால்வரும் விரைவின் வந்தனர் - யுத்1:4 13/2
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் - யுத்1:4 99/2
மெய்யினுக்கு உறையுள் ஆன ஒருவன்-பால் விரைவின் சென்றான் - யுத்1:4 118/4
தொழுதியால் விரைவின் என்று கதிரவன் சிறுவன் சொன்னான் - யுத்1:4 121/4
மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி - யுத்1:9 19/3
போக்குதி விரைவின் என்றான் உய்ந்தனம் என்று போனார் - யுத்1:9 38/4
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் - யுத்1:12 38/1
வீரிய விரைவின் எய்தி பதினெழு வெள்ளத்தோடும் - யுத்1:13 5/1
வள்ளலும் விரைவின் எய்தி வட திசை வாயில் முற்றி - யுத்1:14 1/1
நீடிய பரிகள் எல்லாம் நிரைத்திடும் விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 47/4
பொருவ_அரும் செல்வம் துய்க்க போதுதி விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 133/3
வென்றவன் தானோ யாரோ விளம்புதி விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 186/4
வெற்றியர் தம்மை செல்ல சொல்லினென் விரைவின் என்றான் - யுத்2:17 28/4
மரம் ஒன்று விரைவின் வாங்கி வாய் மடித்து உருத்து வள்ளல் - யுத்2:18 210/1
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச - யுத்2:18 224/3
தூதுவர் விரைவின் வந்தார் புகுந்து அடி தொழுதலோடும் - யுத்2:19 293/2
மேயது சொன்னார் தூதர் தாதை-பால் விரைவின் வந்தான் - யுத்3:22 2/4
மீன் தொடாநின்ற திண் தோள் அனுமனும் விரைவின் வந்தான் - யுத்3:22 123/4
இளையவன் நின்ற சூழல் எய்துவென் விரைவின் என்னா - யுத்3:22 141/1
கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான் - யுத்3:24 9/3
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் - யுத்3:24 9/4
விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி - யுத்3:24 11/3
என்னலும் உய்ந்தோம் ஐய ஏகுதும் விரைவின் என்றான் - யுத்3:24 16/3
இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 13/3
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 17/3
இலங்கையின் நிருதர் எல்லாம் எழுந்தனர் விரைவின் எய்தி - யுத்3:28 15/1
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி - யுத்3:28 68/2
துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின்
 கொன்று குல மால் வரைகள் மானு தலை மா மலை குவித்தனன்-அரோ - யுத்3:31 153/3,4
புண்ணினொடு குறிகள் புள்ளி என விரைவின்
 எண்ணுவன அனைய எல்லை இல நுழைவ - யுத்3:31 167/3,4
எழுக என விரைவின் சென்றார் இராவணற்கு இளவலோடும் - யுத்4:33 1/2
விரைவின் இந்திர போகம் விளைவுற - யுத்4:34 6/3
மெய்ம்மை சேர அனுமன்-தன்னை நோக்கி நீ விரைவின் வீர - யுத்4:41 28/2

 மேல்
 
  விரைவினில் (4)
நின்று நின்றது செய்வது விரைவினில் நீயே - அயோ:1 47/3
விரைவினில் எழுக என விளம்புவாய் என்றான் - அயோ:12 21/4
பொழியும் சோலை விரைவினில் போயினார் - ஆரண்:3 35/4
ஆல மா மரம் ஒன்றினை விரைவினில் அடைந்தான் - யுத்3:22 159/2

 மேல்
 
  விரைவினின் (1)
இது மற்று அவ்வழி எய்தியது இராவணன் விரைவினின் ஏவ - யுத்1:5 67/3

 மேல்
 
  விரைவு (3)
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் - கிட்:10 66/3
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா - சுந்:12 117/2
விட்டு உற நடத்தி ஓட்டி விரைவு உள சாரி வந்தார் - யுத்2:16 48/3

 மேல்
 
  விரைவுற்று (1)
ஆயே விரைவுற்று எனை அண்மினை வண்மையாள - சுந்:1 55/2

 மேல்
 
  விரைவொடு (2)
விலங்கல் மாளிகை வீதியின் விரைவொடு சென்றான் - அயோ:1 48/2
மேல் உள பொருளேனும் விரைவொடு கொணர்வேமால் - அயோ:8 28/4

 மேல்
 
  விரைவோடு (2)
மின் துன்னு நூலின் மணி மார்பு அழுந்த விரைவோடு புல்லி உருகா - ஆரண்:13 65/3
வினையம் மற்று இலை மூல மா தானையை விரைவோடு
 இனையர் முன் செல ஏவுக என்று இராவணன் இசைத்தான் - யுத்3:31 2/3,4

 மேல்
 
  விரைவோடும் (1)
சிந்தனை உணர்கிற்பான் சென்றனன் விரைவோடும்
 தந்தனன் நெடு நாவாய் தாமரை நயனத்தான் - அயோ:8 31/1,2

 மேல்
 
  வில் (287)
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் - பால:3 10/3
குன்றம் போன்று உயர் தோளில் கொற்ற வில்
 ஒன்று தாங்கினான் உலகம் தாங்கினான் - பால:6 20/3,4
கோல வில் கால் குனித்ததும் கண்டிலர் - பால:7 47/2
மா முனிக்கு உரைத்து பின்னர் வில் கொண்ட மழை_அனான் மேல் - பால:7 54/3
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த - பால:10 5/3
கருப்பு வில் அன்று அவன் காமன் அல்லனே - பால:10 54/4
விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த - பால:12 8/3
வில் என்னும் நெடு வரையால் வேந்து என்னும் கடல் கலக்கி - பால:12 14/1
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் - பால:12 24/2
நோற்றனள் நங்கையும் நொய்தின் ஐயன் வில்
 ஏற்றுமேல் இடர் கடல் ஏற்றும் என்றனன் - பால:13 1/3,4
விண் இடு நெடிய வில் வீழ்ந்ததோ என்பார் - பால:13 7/4
இமைய வில் வாங்கிய ஈசன் பங்கு உறை - பால:13 12/1
வில் காக்கும் வாள் அமருள் மெலிகின்றான் என இரங்கி - பால:13 23/2
அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார் - பால:13 26/3
ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் - பால:13 27/2
வில் இட வாளும் வீச வேல் கிடந்து-அனைய நாட்டத்து - பால:13 38/2
ஐயன் வில் இறுத்த ஆற்றல் காணிய அமரர் நாட்டு - பால:13 41/1
பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில்
 வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே - பால:13 49/1,2
விளைக்கலாத வில் கையாளி வள்ளல் மார்பின் உள் உற - பால:13 50/3
பூண் இயல் மொய்ம்பினன் புனிதன் எய்த வில்
 காணிய வந்தனன் என்ன காவலன் - பால:13 60/1,2
ஆணையின் அடைந்த வில் அதனை ஆண்தகை - பால:13 60/3
பாசடை கமலத்தோன் படைத்த வில் இறும் - பால:13 64/2
முற்ற ஏழ் உலகையும் வென்ற மூரி வில்
 இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் - பால:14 5/3,4
வில் இடும் முகில் என பொலிந்த வேழமே - பால:14 10/4
எந்தை வில் இறுத்தான் எனும் இன் சொலை - பால:14 41/3
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த - பால:16 22/3
காக்கல் ஆவது காமன் கை வில் எனும் - பால:17 35/2
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன - பால:18 9/1
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு - பால:18 15/1
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் - பால:20 11/4
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் - பால:21 5/2
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் - பால:21 11/3
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி - பால:21 13/1
வரிந்த வில் அனங்கன் வாளி மனங்களில் தைப்ப மாதர் - பால:21 18/1
கருப்பு வில் இறுத்து ஆட்கொண்டு கா என்றாள் - பால:21 21/4
சேமத்து ஆர் வில் இறுத்தது தேரும்-கால் - பால:21 39/2
வில் தழை வாள் நிமிர மெய் அணிகள் மின்ன - பால:22 27/3
எய்ய வில் வளைத்ததும் இறுத்ததும் உரைத்தும் - பால:22 37/1
வணங்கு வில் இறுத்தவன் என துயர் மறந்தாள் - பால:22 39/2
வான் இடு வில் என வயங்கி காட்டவே - பால:23 58/4
மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில்
 நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி - பால:24 30/1,2
ஊன வில் இறுத்த மொய்ம்பை நோக்குவது ஊக்கம் அன்றால் - பால:24 32/1
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ - பால:24 35/3
பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ - பால:24 37/4
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில்
 இற்ற அன்றினும் எறி மழுவாளவன் இழுக்கம் - அயோ:1 41/2,3
வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ - அயோ:2 11/2
பண்டை நாள் இராகவன் பாணி வில் உமிழ் - அயோ:2 48/3
வில் வினை உரிமையும் அழகும் வீரமும் - அயோ:2 69/2
நாம வில் கை இராமனை தொழு நாள் அடைந்த உமக்கு எலாம் - அயோ:3 55/1
தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் - அயோ:3 66/2
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு - அயோ:4 20/1
பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புரம் மூன்று எரித்த போர் வில்
 இறுத்தாய் தமியேன் என்னாது என்னை இ மூப்பிடையே - அயோ:4 57/2,3
மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே - அயோ:4 58/2
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில - அயோ:4 109/1
வில் தாங்கி வாளி பெரும் புட்டில் புறத்து வீக்கி - அயோ:4 114/2
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம் - அயோ:4 120/3
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் - அயோ:4 130/4
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை - அயோ:4 160/1
மூரி வில் கை இளையவன் முன் செல - அயோ:4 228/2
வில் துறந்து அரை வீக்கிய வாள் ஒழித்து - அயோ:8 9/2
கோதை வில் குரிசில் அன்னான் கூறிய கொள்கை கேட்டான் - அயோ:8 17/1
மாலை வாய் பாரின் பாயல் வைகினர் வரி வில் ஏந்தி - அயோ:8 20/3
வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும் - அயோ:8 38/3
வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின் - அயோ:9 12/2
முழு வில் வேடரும் முனிவரின் முனிகிலர் உயிரை - அயோ:9 41/2
வில் கொள் வாள் நுதல் விளங்கு இழை இளம் தளிர் கொழுந்தே - அயோ:10 17/1
வில் ஆர் தோளான் மேவினன் வெம் கானகம் என்ன - அயோ:11 80/1
வில் அணைத்து உயர்ந்து தோள் வீரன் வைகிய - அயோ:12 57/3
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் - அயோ:13 25/3
வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் - அயோ:13 29/4
இட்டனன் எடுத்தனன் வரி வில் ஏந்தலை - அயோ:14 28/3
வெம்பு வில் கை வீர பேர் - ஆரண்:1 63/2
வில் இயல் மொய்ம்பினாய் வீடு காண்டுமோ - ஆரண்:3 13/4
விழுமியது சொற்றனை இ வில் இது இவண் மேல்_நாள் - ஆரண்:3 55/1
வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள் - ஆரண்:4 37/2
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் - ஆரண்:5 6/1
வில் மலை வல்லவன் வீர தோளொடும் - ஆரண்:6 8/1
வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த - ஆரண்:6 85/2
வரி வில் வாள் கையர் மன்மதன் மேனியர் - ஆரண்:7 4/2
வளைந்த-காலையில் வளைந்தது அ இராமன் கை வரி வில்
 விளைந்த போரையும் ஆவதும் விளம்புவதும் விசையால் - ஆரண்:7 75/1,2
வில் இழந்து அனைவரும் வெகுளி மீக்கொள - ஆரண்:7 107/1
வில் இழந்தனன்-என்னினும் விழித்த வாள் முகத்தின் - ஆரண்:7 132/1
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 1/3
வந்து வரி வில் கை மத யானையை வளைத்தான் - ஆரண்:9 2/4
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த - ஆரண்:9 9/1
ஆழி வரி வில் கரனும் அன்னவை அறுத்தான் - ஆரண்:9 12/4
வெற்றி கூறிய வானவர் வீரன் வில்
 இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார் - ஆரண்:9 15/1,2
வில் கலையர் வேதம் உறை நாவர் தனி மெய்யர் - ஆரண்:10 54/2
வீரர் உளரே அவரின் வில் அதனின் வல்லார் - ஆரண்:10 55/2
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் - ஆரண்:10 64/4
வில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேல் ஒக்கும் விழி என்றாலும் - ஆரண்:10 74/1
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் - ஆரண்:10 149/4
மேல்_நாள் அவர் வில் வலி கண்டமையால் - ஆரண்:11 40/1
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் - ஆரண்:12 9/3
சேம வில் குமரனும் விலக்கி சீறடி - ஆரண்:12 14/3
நீட்டும் நெடு மூக்கு எனும் நேமியன் சேம வில் கால் - ஆரண்:13 24/3
வில் இட்டு உயர்ந்த நெடு மேகம் என பொலிந்தான் - ஆரண்:13 29/3
ஞாலம் படுப்பான் தனது ஆற்றலுக்கு ஏற்ற நல் வில்
 மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன் - ஆரண்:13 31/1,2
விண்தான் மறைப்ப செறிகின்றன வில் இலாமை - ஆரண்:13 39/2
வில் பழியுண்டது வினையினேன் வந்த - ஆரண்:13 48/3
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் - ஆரண்:13 65/2
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன - ஆரண்:13 84/3
வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ - ஆரண்:13 99/4
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் - ஆரண்:13 111/3
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை - ஆரண்:13 124/3
வேண்டுமோ எனக்கு இன்னமும் வில் என்பான் - ஆரண்:14 13/4
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம் - ஆரண்:14 19/1
வரி வில் கை என் ஆர் உயிர் வந்திலனால் - ஆரண்:14 65/1
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் - ஆரண்:15 21/2
மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை - கிட்:2 5/2
வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ - கிட்:2 18/4
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட - கிட்:2 27/2
வேல் இகல் சினவு தாடகை விளிந்து உருள வில்
 கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் - கிட்:3 6/1,2
வில் இறுத்தருளினான் மிதிலை புக்க அனைய நாள் - கிட்:3 7/4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே - கிட்:3 76/3
அறுக்கும் புங்கவன் ஆண்ட பேர் ஆடக தனி வில்
 இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ - கிட்:3 77/3,4
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் - கிட்:4 13/4
இலங்கு வில் கரத்திலும் இருக்கவே அவள் - கிட்:6 20/2
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் - கிட்:7 6/1
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே - கிட்:7 6/4
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி - கிட்:7 8/2
வில் தாங்கு வெற்பு அன்ன விலங்கு எழில் தோள மெய்ம்மை - கிட்:7 44/1
வில் அறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் வேத நல் நூல் - கிட்:7 78/2
மண் உற்று வரி வில் ஏந்தி வருவதே போலும் மாலை - கிட்:7 81/2
மார்பின் எய்யவோ வில் இகல் வல்லதே - கிட்:7 96/4
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி - கிட்:7 137/2
வில் அறம் துறந்தும் வாழ்வேற்கு இன்னன மேன்மை இல்லா - கிட்:9 23/2
வான் இடு தனு நெடும் கருப்பு வில் மழை - கிட்:10 17/1
வண்ண வில் கரதலத்து அரக்கன் வாளினன் - கிட்:10 19/1
இம்பர் நல் அறம் செய்ய எடுத்த வில்
 கொம்பும் உண்டு அரும் கூற்றமும் உண்டு உங்கள் - கிட்:11 4/2,3
வாலி ஆர் உயிர் காலனும் வாங்க வில்
 கோலி வாலிய செல்வம் கொடுத்தவர் - கிட்:11 29/1,2
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது - கிட்:11 46/2
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் - கிட்:11 101/4
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் - கிட்:11 123/3
வென்றி வில் கை இராமன் விருப்பினால் - கிட்:13 4/2
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் - கிட்:13 68/1
பொங்கு வில் தலைவரை தொழுது முன் போயினார் - கிட்:13 74/3
மின் இரண்டு அனைய குண்டலங்கள் வில் இட - கிட்:14 29/2
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை - கிட்:17 2/1
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி - சுந்:0 1/3
வில் படை பெரிது என்கேனோ வேல் படை மிகும் என்கேனோ - சுந்:2 39/1
கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி - சுந்:2 67/2
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி - சுந்:2 107/1
குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் - சுந்:2 186/4
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் - சுந்:3 22/4
முழுகினான் தவ மொய்ம்பொடு மூரி வில்
 தழுவும் மேன்மை நினைந்து உயிர் சாம்புவாள் - சுந்:3 27/3,4
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற - சுந்:3 44/1
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் - சுந்:3 117/3
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார் - சுந்:3 125/2
வில் பணி கொண்டு அரும் சிறையின் மீட்ட நாள் - சுந்:4 20/2
முரண் தரு மேரு வில் முரிய மூரி நாண் - சுந்:4 49/2
நூறுவென் என்று கை வில் நோக்கிய-காலை நோக்கி - சுந்:4 80/2
எவ்விய வரி வில் செம் கை இருவரும் இடரின் வீழ்ந்தார் - சுந்:4 81/4
வில் மாண் கொலை வாளியின் என்று வெகுண்டு நின்றான் - சுந்:4 87/4
வில் கூடு நுதல் திரு நின்னிடை மேவ ஏவி - சுந்:4 94/2
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில் - சுந்:5 15/1
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில் - சுந்:5 16/1
ஆல் உற அனையவன் தலையை வவ்வி வில்
 கால் உறு கணை தடிந்து இடுவ காண்டியால் - சுந்:5 61/3,4
மீன் முறை நெருக்க ஒளி வாளொடு வில் வீச - சுந்:6 21/3
வில் இடு வேரம்-தன்னை வேரொடு வாங்கி வீச - சுந்:6 57/3
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன - சுந்:7 1/2
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன - சுந்:7 8/4
எற்றுறு முரசும் வில் நாண் ஏறவிட்டு எடுத்த ஆர்ப்பும் - சுந்:7 12/1
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார் - சுந்:8 11/1
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் - சுந்:8 14/4
வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் - சுந்:8 17/4
மீன வான் இடு வில் என படைக்கலம் மிடைந்த - சுந்:9 6/4
முறிந்தது மூரி வில் அம் முறியே கொடு - சுந்:9 50/1
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு - சுந்:10 11/2
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் - சுந்:10 34/2
காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி - சுந்:12 75/2
துப்பு உறழ் மேனி அண்ணல் மேரு வில் குழைய தோளால் - சுந்:12 131/3
வில் தொழில் வீரம் விளைத்தார் - சுந்:13 54/2
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் - சுந்:14 29/1
ஊன வில் இறுத்து ஓட்டை மா மரத்துள் அம்பு ஓட்டி - யுத்1:2 109/1
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் - யுத்1:4 99/2
பாற்கடல் சுற்ற வில் கை வட வரை பாங்கு நிற்ப - யுத்1:4 129/3
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் - யுத்1:5 34/2
மீட்டிலாதது என் வில் தொழில் காட்டவோ வீர - யுத்1:5 70/4
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் - யுத்1:6 5/3
பூண்ட வில் என குனிந்தன கொழும் கடை புருவம் - யுத்1:6 5/4
தருதி வில் எனும் அளவையில் தம்பியும் வெம்பி - யுத்1:6 12/3
வில் கிடந்தது என்ன விளங்குமால் - யுத்1:8 69/4
கால் உற வளைத்த காமன் வில் என காட்டிற்று அன்றே - யுத்1:9 19/4
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி - யுத்1:9 29/2
வைது-என கொல்லும் வில் கை மானிடர் மகர நீரை - யுத்1:9 66/1
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை - யுத்1:10 12/1
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் - யுத்1:10 13/1
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் - யுத்1:10 17/1
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம - யுத்1:11 11/4
வேல் வலி காட்டினார்க்கும் வில் வலி காட்டினார்க்கும் - யுத்1:12 42/2
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற - யுத்1:13 9/3
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் - யுத்1:14 16/4
வில் கொடும் நெடு வேல்-கொடும் வேறு உள - யுத்2:15 19/3
விரைசும் பல்_இயம் வில் அரவத்தொடும் - யுத்2:15 35/3
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் - யுத்2:15 47/3
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே - யுத்2:15 93/4
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் - யுத்2:15 139/4
விலக்குவென் என்ன வந்தான் வில் உடை மேரு என்ன - யுத்2:15 141/4
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி - யுத்2:15 155/3
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு - யுத்2:15 163/1
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் - யுத்2:15 175/1
வென்றி வில் என விழு நிழல் விரிந்திட மேன்மேல் - யுத்2:15 190/3
ஒறுத்து வானவர் புகழுண்ட பார வில் உளைய - யுத்2:15 192/3
வாங்கிய வரி வில் அன்ன மாலியவான் என்று ஓதும் - யுத்2:16 12/2
வளை அமை வரி வில் வாளி மெய் உற வழங்கும் ஆயின் - யுத்2:16 16/3
வடக்கதோ தெற்கதோ என்று உணர்ந்திலன் மனிதன் வல் வில்
 இடத்ததோ வலத்ததோ என்று உணர்ந்திலேன் யானும் இன்னும் - யுத்2:16 28/3,4
வாம வில் வல்லையம் கணையம் மற்று உள - யுத்2:16 100/3
வில் உடை தலையாளொடு சூதரை வீழ்த்த - யுத்2:16 212/2
வரி வில் ஆண்மையும் நோக்கிய புலத்தியன் மருமான் - யுத்2:16 223/2
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க - யுத்2:16 228/3
வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் - யுத்2:16 228/4
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் - யுத்2:16 238/4
பின்றினென் உனக்கு வில் பிடிக்கிலேன் என்றான் - யுத்2:16 281/4
வில் வினை ஒருவனும் இவனை வீட்டுதற்கு - யுத்2:16 308/1
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக - யுத்2:16 327/1
அய்யன் வில் தொழிற்கு ஆயிரம் இராவணர் அமைவிலர் அந்தோ யான் - யுத்2:16 347/1
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் - யுத்2:17 57/3
வில் ஒன்று நின்னை விளிவித்துளது என்னும் - யுத்2:17 81/3
வில் வேறு தெரிப்புறும் மேனியினான் - யுத்2:18 20/4
மின் வந்த எயிற்றவன் வில் வல உன் - யுத்2:18 47/2
கண்ணால் இவன் வில் தொழில் காணுதியால் - யுத்2:18 76/4
வில் இடை அறுத்து வேல் துணித்து வீரர்-தம் - யுத்2:18 104/1
ஆராய்வது என் அவன் வில் தொழில் அமரேசரும் அறியார் - யுத்2:18 144/4
தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் - யுத்2:18 148/4
வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் - யுத்2:18 197/4
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி - யுத்2:18 231/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல - யுத்2:18 234/4
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் - யுத்2:19 40/2
வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி உயிரோடு நின்று விளையாடினாய் - யுத்2:19 73/2
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் - யுத்2:19 74/1
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி - யுத்2:19 106/1
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் - யுத்2:19 116/4
சித்திர வில் வலோனும் சின்ன பின்னங்கள் செய்தான் - யுத்2:19 177/4
தாங்கு வில் கரத்தன் தூணி தழுவிய புறத்தன் தன்னுள் - யுத்2:19 184/1
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் - யுத்2:19 257/2
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இரைக்கின்றது இராமன் போர் வில்
 வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் - யுத்2:19 277/1,2
வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் - யுத்2:19 277/2
தழல் பொழி வாளி புட்டில் கட்டி வில் தாங்கி சார்வான் - யுத்3:20 30/3
வில் எறிந்தன கணை விசும்பின் மேகத்து - யுத்3:20 37/2
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே - யுத்3:20 44/4
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால் - யுத்3:20 71/3
வில் ஒன்று இரு கூறின் விழுந்திடலும் - யுத்3:20 80/2
வில் அற்றது தேரொடு மேல் நிமிரும் - யுத்3:20 86/3
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த - யுத்3:21 19/1
வில் நடு அறுத்து பாகன் தலையையும் நிலத்தில் வீழ்த்தான் - யுத்3:21 22/4
அன்று அவன் நாம வில் நாண் அலங்கல் தோள் இலங்க வாங்கி - யுத்3:21 33/1
வில் ஒலி வயவர் ஆர்க்கும் விளி ஒலி தெழிப்பின் ஓங்கும் - யுத்3:22 8/1
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் - யுத்3:22 13/4
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் - யுத்3:22 20/4
மாற்றம் ஒன்று இளையவன் வளை வில் செம் கரத்து - யுத்3:22 37/1
வில் இலங்கிய வீரரை நோக்கினன் வெகுண்டான் - யுத்3:22 58/3
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் - யுத்3:22 68/4
உடல் கடந்தனவோ உனை அரக்கன் வில் உதைத்த - யுத்3:22 189/3
தோன்றாவோ என் வில் வலி வீர தொழில் அம்மா - யுத்3:22 211/4
மேவின வில் தொழில் வீரன் இராமன் - யுத்3:26 25/2
அழுவதே நன்று நம்-தம் வில் தொழில் ஆற்றல் அம்மா - யுத்3:26 66/4
வலம் கொண்டு வயிர வல் வில் இடம் கொண்டு வஞ்சன்-மேலே - யுத்3:27 13/3
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் - யுத்3:27 34/1
வேந்தனை கண்டு நீ நின் வில் வலம் காட்டி மீண்டு - யுத்3:27 71/3
அம்பரத்து அமைந்த வல் வில் சம்பரன் ஆவி வாங்கி - யுத்3:27 72/1
வல்லை நீ பொருவாய் என்று விளிக்கின்றான் வரி வில் நாணின் - யுத்3:27 77/3
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில்
 எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி - யுத்3:27 85/3,4
வில் எடுத்து உருத்து நின்ற வீரருள் வீரன் நேரே - யுத்3:27 91/1
குண்டலம் நெடு வில் வீச மேருவின் குவிந்த தோளான் - யுத்3:27 93/1
வில் இங்கு இது நெடு மால் சிவன் எனும் மேலவர் தனுவே-கொல் - யுத்3:27 127/1
செழு வில் சேவகனே எனும் ஓர் தலை - யுத்3:29 17/4
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம் - யுத்3:29 21/3
ஏயும் மும்மை நூல் மார்பினர் எய்த வில் இரண்டால் - யுத்3:30 43/4
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் - யுத்3:31 37/4
பொன்னுடை வரி வில் ஆற்றல் புறன் நின்று காண்டல் போக்கி - யுத்3:31 62/4
எய்யும் வில் கரத்து வீரன் இலக்குவன் தன்னோடு ஏற்றால் - யுத்3:31 64/2
வில்லினை தொழுது வாங்கி ஏற்றினான் வில் நாண் மேரு - யுத்3:31 69/1
தொடுத்த வாளியோடு வில் துணிந்து விழும் முன் துணிந்து - யுத்3:31 84/1
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் - யுத்3:31 100/2
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் - யுத்3:31 114/2
கண் நிறைந்தன வில் தொழில் கல்வியே - யுத்3:31 126/4
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் - யுத்4:37 3/4
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் - யுத்4:37 15/1
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி - யுத்4:37 35/2
நீண்ட மின்னொடு வான் நெடு நீல வில்
 பூண்டு இரண்டு எதிர் நின்றவும் போன்றன - யுத்4:37 39/1,2
பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் - யுத்4:37 40/2
கொற்ற வில் கொடு கொல்லுதல் கோள் இலா - யுத்4:37 44/1
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் - யுத்4:37 110/4
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா - யுத்4:37 184/3
அயன் படைத்த வில் ஆயிரம் பேரினான் - யுத்4:37 186/1
வண்ண வில் குமரனும் வருகின்றார்களை - யுத்4:41 104/4

 மேல்
 
  வில்_தொழில் (1)
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் - அயோ:4 130/4

 மேல்
 
  வில்_பகல் (1)
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற - சுந்:3 44/1

 மேல்
 
  வில்_புயல் (1)
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம் - அயோ:4 120/3

 மேல்
 
  வில்லர் (1)
வில்லர் வெகுண்டார் - சுந்:13 44/2

 மேல்
 
  வில்லவர் (1)
பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய - யுத்3:31 103/3

 மேல்
 
  வில்லவன் (1)
கோதை வில்லவன் தாயரை கும்பிடா - அயோ:4 230/2

 மேல்
 
  வில்லவனும் (1)
தெவ் இடை வில்லவனும் தனி சென்றான் - ஆரண்:14 38/4

 மேல்
 
  வில்லன் (5)
தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன்
 வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் - அயோ:8 21/1,2
வாங்கு வில்லன் வரும் வரும் என்று இரு - ஆரண்:14 10/1
வவ்விய வில்லன் போனான் வரம் பெற்று வளர்ந்த தோளான் - யுத்3:21 7/4
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் - யுத்3:21 36/2
தலை தடம் தேரன் வில்லன் தாருகன் என்னும் தன்மை - யுத்3:22 121/2

 மேல்
 
  வில்லாய் (4)
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த வரத்தை தவிர்க என்றல் - அயோ:3 38/3
வரிந்து ஆர் வில்லாய் வாய்மை வளர்ப்பான் வரம் நல்கி - அயோ:3 47/2
வெப்பு உருவு பெற்ற அரன் மேரு வரை வில்லாய்
 முப்புரம் எரித்த தனி மொய் கணையும் நல்கா - ஆரண்:3 56/3,4
எடுத்த மலையே நினையின் ஈசன் இகல் வில்லாய்
 வடித்த மலை நீ இது வலித்தி என வாரி - ஆரண்:11 22/1,2

 மேல்
 
  வில்லார் (1)
இருவரும் இழந்த வில்லார் எழு முனை வயிர தண்டார் - யுத்2:19 173/1

 மேல்
 
  வில்லால் (11)
சொல் வில்லால் உலகு அளிப்பாய் போர் செய்ய தொடங்கினார் - பால:13 21/4
மிடை மா வலி தான் அனையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் - அயோ:4 56/2
வில்லால் ஒளிர் மேகம் என பொலிவான் - ஆரண்:2 11/4
நல் மதம் அழிப்பர் ஓர் இமைப்பின் நனி வில்லால் - ஆரண்:10 52/4
மருகர் உலந்தார் ஒருவன் மலைந்தான் வரி வில்லால் - ஆரண்:11 5/4
விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால்
 தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று - ஆரண்:11 65/2,3
வெவ்விய புளிஞர் என்ன விலங்கியே மறைந்து வில்லால்
 எவ்வியது என்னை என்றான் இலக்குவன் இயம்பலுற்றான் - கிட்:7 122/3,4
வெறுவிது ஆக்குவென் உலகை இ கணத்தின் ஓர் வில்லால் - யுத்3:22 63/4
குனி படாநின்ற வில்லால் ஒல்லையின் நூறி கொன்றான் - யுத்4:37 17/4
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் - யுத்4:37 54/1
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால்
 நார நாள்_மலர் கணையால் நாள் எல்லாம் தோள் எல்லாம் நைய எய்யும் - யுத்4:38 28/2,3

 மேல்
 
  வில்லாளர் (2)
வில்லாளர் ஆனார்க்கு எல்லாம் மேலவன் விளிதலோடும் - யுத்3:28 56/1
வில்லாளர் அரக்கரின் மேதகையார் - யுத்3:31 189/4

 மேல்
 
  வில்லாளரை (1)
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் - யுத்2:19 5/4

 மேல்
 
  வில்லாளன் (2)
வில்லாளன் இளங்கிளையோன் வினவ - யுத்2:18 48/2
வில்லாளன் கொடுத்த விரிஞ்சன் அளித்த வெம்மை - யுத்2:19 18/3

 மேல்
 
  வில்லாளனும் (1)
வில்லாளனும் அது கண்டு அவை விலக்கும் தொழில் வேட்டான் - யுத்4:37 51/4

 மேல்
 
  வில்லாளனை (3)
வில்லாளனை முனியா வெயில் அயில் ஆம் என விழியா - ஆரண்:7 88/2
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ - ஆரண்:13 12/4
வில்லாளனை யாதும் விளித்திலிரோ - சுந்:4 4/4

 மேல்
 
  வில்லாளோ (1)
வேழ நெடும் படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ
 தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல் அன்றோ - அயோ:13 15/2,3

 மேல்
 
  வில்லான் (5)
தோள் முதற்கு அமைந்த வில்லான் மறையவர் தொடர போனான் - அயோ:8 24/2
பொன்னே ஓங்கிய போர் வில்லான்
 என்னே நின் நிலை ஈது என்றால் - சுந்:5 48/2,3
பொன் நின்ற வடிம்பின் வாளி மழை என பொழியும் வில்லான் - யுத்2:18 202/4
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் - யுத்2:18 205/4
ஏயினன் இன்னன் ஆக இலக்குவன் எடுத்த வில்லான்
 சேய் இரு விசும்பை நோக்கி வீடண தீயோன் அப்பால் - யுத்3:28 17/1,2

 மேல்
 
  வில்லானும் (1)
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் - சுந்:4 75/4

 மேல்
 
  வில்லானொடு (1)
வில்லானொடு போர் செய வேண்டும் எனா - யுத்2:18 54/2

 மேல்
 
  வில்லி (7)
கோர வில்லி முன்னே எனை கொல்கின்ற - பால:21 40/3
வில்லி வாங்கிய சிலை என பொலி நுதல் விளக்கே - அயோ:10 13/1
வில்லி மூன்று உலகின் வாழும் மாதரும் தோற்ற மெய்ம்மை - கிட்:13 42/3
கொற்ற வில்லி அன்று ஏறிய கூற்றமே - யுத்2:19 140/4
வில்லி சாரதியொடும் பட திரிந்தன வெறிய - யுத்3:22 55/4
வில்லி வந்து அருகு சார்ந்து உன் சேனையை முழுதும் வீட்டி - யுத்3:27 77/2
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை - யுத்4:37 160/3

 மேல்
 
  வில்லி-தன் (2)
சுந்தர தனி வில்லி-தன் தோள் எனும் - ஆரண்:9 20/3
ஆண்ட வில்லி-தன் வில்லும் அரக்கன்-தன் - யுத்4:37 39/3

 மேல்
 
  வில்லி-தனக்கும் (1)
அம்பு உய்க்கும் போர் வில்லி-தனக்கும் அயல் நிற்கும் - ஆரண்:11 17/2

 மேல்
 
  வில்லிகள் (2)
பொய்த்தோர் வில்லிகள் போவாராம் - சுந்:5 41/3
பெரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவர் சர மா மழை பெய்வார் - யுத்3:31 103/2

 மேல்
 
  வில்லிட (3)
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன - அயோ:4 121/1
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் - சுந்:13 22/2
குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட
 உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக - யுத்4:38 15/2,3

 மேல்
 
  வில்லிடை (4)
வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் - பால:3 23/3
விலகும் என்னினும் வில்லிடை வாளியின் வீட்டி - கிட்:3 72/2
வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன - கிட்:10 15/2
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் - யுத்1:2 62/3

 மேல்
 
  வில்லிதன் (1)
வில்லிதன் தூதன் யான் இலங்கை மேயினேன் - சுந்:12 69/4

 மேல்
 
  வில்லியர் (4)
வெற்றி நாண் உடை வில்லியர் வில் தொழில் - சுந்:5 16/1
வில்லியர் திலதம் அன்ன நின் திருமேனி தாங்க - யுத்2:18 180/3
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் - யுத்3:28 61/3
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க - யுத்3:30 48/3

 மேல்
 
  வில்லியார் (2)
இலக்கு முப்புரங்களை எய்த வில்லியார்
 தலை கலந்து இரந்தது தவத்தின் பாலதோ - ஆரண்:13 108/3,4
அரு மைந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியார்
 ஒரு மைந்தற்கும் அடாதது உன்னினார் - கிட்:8 16/1,2

 மேல்
 
  வில்லியும் (3)
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் - கிட்:4 15/4
வில்லியும் அவனை நோக்கி விரைவின் என் வரவு வீர - கிட்:11 77/3
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் - கிட்:16 14/3

 மேல்
 
  வில்லியை (6)
சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் - பால:8 44/4
நாக தனி ஒரு வில்லியை நளிர் முப்புரர் முன் நாள் - ஆரண்:7 96/1
மேகத்தினை நிகர் வில்லியை வளைத்தார் செரு விளைத்தார் - ஆரண்:7 96/4
வில்லியை திரு மனம் வெதுப்பும் வேட்கையால் - யுத்1:5 4/2
வில்லியை இனிது உற விடு கணை மழையினர் - யுத்2:18 137/3
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் - யுத்3:31 103/1

 மேல்
 
  வில்லில் (1)
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம் - பால:17 32/1

 மேல்
 
  வில்லின் (21)
வில்லின் மாரியின் வீரன் விலக்கினான் - பால:7 48/4
வில்லின் வேதியர் வாள் செறி வித்தகர் - அயோ:11 12/1
மெய் உறு தானையான் வில்லின் கல்வியான் - அயோ:13 8/4
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் - கிட்:6 24/4
வில்லின் ஆற்றற்கு மாசு என்று வீசினேன் - சுந்:5 18/4
முறிந்த வில்லின் வல் ஓசை போய் முடிவதன் முன்னர் - சுந்:11 45/1
வீர வில்லின் நெடு மானம் வெல்ல நாளும் மெலிவானுக்கு - யுத்1:1 7/2
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் - யுத்1:5 42/2
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் - யுத்2:15 71/3
வெவ் விழி நெருப்பு உக வில்லின் நாணினை - யுத்2:15 123/2
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற - யுத்2:15 141/1
வெய்யன் என்று உரைக்க சால திண்ணியான் வில்லின் செல்வன் - யுத்2:18 227/2
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின்
 பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த - யுத்2:19 291/1,2
மின் எயிற்று அரக்கர்-தம்-மேல் ஏவினான் வில்லின் செல்வன் - யுத்3:22 153/4
விலங்கினிர் போலும் வெள்ளம் நூற்றை ஓர் வில்லின் வேழ - யுத்3:22 157/2
நிச்சயம் அற்று நீங்கா என்பது நினைந்து வில்லின்
 விச்சையின் கணவன் ஆனான் வின்மையால் வயிரம் இட்ட - யுத்3:28 37/2,3
வாளி மேலும் வில்லின் மேலும் மண்ணின்-மேல் வளர்ந்த மா - யுத்3:31 80/3
வேந்தருக்கு அரசனும் வில்லின் ஊக்கினான் - யுத்3:31 180/2
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின்
 ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு - யுத்4:33 24/1,2
விருதை சிந்தும் வில்லின் வலித்து செலவிட்டான் - யுத்4:37 137/3
விருந்திடு வில்லின் செல்வன் விழா அணி விரும்பி நோக்கி - யுத்4:40 42/3

 மேல்
 
  வில்லின்-பொருட்டு (1)
துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் - யுத்4:37 27/1

 மேல்
 
  வில்லின்-மேல் (1)
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி - யுத்1:14 17/2

 மேல்
 
  வில்லினர் (7)
வில்லினர் வாளினர் வெறித்த குஞ்சியர் - பால:14 17/1
வினை அறு நோன்பினர் அல்லர் வில்லினர்
 புனை சடை முடியினர் புலவரோ எனா - ஆரண்:4 11/3,4
வில்லினர் வாளினர் இதழின்-மீது இடும் - ஆரண்:7 49/1
மிடைந்தார் நெடும் கடல் தானையர் மிடல் வில்லினர் விரி_நீர் - ஆரண்:7 95/3
வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் - சுந்:7 10/1
வில்லினர் வந்தார் என்றும் விளம்புதிர் வினையம் மிக்கீர் - யுத்1:9 33/4
விடையின்-மேல் கலுழன்-தன்-மேல் வில்லினர் விளங்குகின்ற - யுத்3:22 18/1

 மேல்
 
  வில்லினரும் (1)
இறுவது ஆக்கிய இரண்டு வில்லினரும் கண்டு இரங்க - யுத்3:22 63/2

 மேல்
 
  வில்லினரை (1)
வெட்டி தரை இட்டு இரு வில்லினரை
 கட்டி தருவென் இது காணுதியால் - யுத்2:18 12/3,4

 மேல்
 
  வில்லினன் (3)
காயும் வில்லினன் கல் திரள் தோளினான் - அயோ:8 1/4
வன் பணை வில்லினன் மல் உயர் தோளினன் வாள் வீரற்கு - அயோ:13 24/2
தன் நிகர் வீரனும் தமியன் வில்லினன்
 துன் இருள் இடையது ஓர் விளக்கின் தோன்றினான் - ஆரண்:7 113/3,4

 மேல்
 
  வில்லினாய் (1)
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் - கிட்:2 34/3

 மேல்
 
  வில்லினால் (5)
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் - கிட்:7 71/1
சம்புமாலியும் வில்லினால் சுருக்குண்டு தலைவ - யுத்1:5 62/4
வில்லினால் இவன் வெலப்படான் என சினம் வீங்க - யுத்2:15 205/1
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க - யுத்2:16 231/3
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய - யுத்3:22 131/1

 மேல்
 
  வில்லினாற்கு (2)
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற - சுந்:3 115/2
வில்லினாற்கு இருக்கை செய்யும் விருப்பினால் பொருப்பின் வீங்கும் - யுத்1:9 16/1

 மேல்
 
  வில்லினான் (3)
வை தலை பகழியால் மழை செய் வில்லினான் - ஆரண்:7 112/4
காலம் ஒன்றும் அறியாமல் அம்பு கொடு கல்லினான் நெடிய வில்லினான் - யுத்2:19 83/4
பொன் மலை வில்லினான் தன் படைக்கலம் பொருந்த பற்றி - யுத்3:22 153/3

 மேல்
 
  வில்லினானை (2)
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் - கிட்:11 83/4
வித்தக வில்லினானை கொல்வது விரும்பி வீரன் - யுத்2:19 181/3

 மேல்
 
  வில்லினில் (1)
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்