<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

வீ-முதல் சொற்கள்
வீ 8
வீக்கம் 7
வீக்கமே 1
வீக்கி 9
வீக்கிய 10
வீக்கியும் 1
வீக்கியே 1
வீக்கின் 1
வீக்கினன் 2
வீக்கினான் 3
வீக்கினை 1
வீக்கு 3
வீக 1
வீகலாது 1
வீகலேன் 1
வீகிலதால் 1
வீகிலேன் 1
வீகுதலும் 1
வீங்க 11
வீங்கலும் 1
வீங்கவே 1
வீங்கா 2
வீங்கி 13
வீங்கிய 14
வீங்கிற்று 1
வீங்கிற்றே 1
வீங்கின 9
வீங்கினள் 3
வீங்கினன் 2
வீங்கினார் 4
வீங்கினார்கள் 1
வீங்கினாள் 3
வீங்கினான் 6
வீங்கு 35
வீங்குகின்ற 1
வீங்கும் 12
வீங்குவ 2
வீச்சு 1
வீச 52
வீசல் 2
வீசலால் 3
வீசலின் 6
வீசலும் 1
வீசவீச 1
வீசவும் 1
வீசா 1
வீசாது 1
வீசி 51
வீசிட 2
வீசிடும் 1
வீசிய 24
வீசியது 2
வீசின் 2
வீசின 12
வீசினர் 5
வீசினரால் 1
வீசினன் 6
வீசினார் 3
வீசினால் 1
வீசினாள் 1
வீசினான் 14
வீசினிர் 1
வீசினேன் 1
வீசினையே 1
வீசு 12
வீசு-தோறு 1
வீசுகின்ற 2
வீசுதலால் 1
வீசுபடு 1
வீசும் 20
வீசுமே 1
வீசுவார் 1
வீசுவாரும் 1
வீசுறு 3
வீட்ட 2
வீட்ட_அரும் 1
வீட்டி 7
வீட்டியது 2
வீட்டியிடுமேல் 1
வீட்டியே 1
வீட்டிலாதேன் 1
வீட்டின் 1
வீட்டினர் 1
வீட்டினானை 1
வீட்டினுக்கு 1
வீட்டினேன் 1
வீட்டினை 1
வீட்டு 1
வீட்டுண்டு 1
வீட்டுதற்கு 1
வீட்டும் 3
வீட்டுமால் 1
வீட்டுலகம் 1
வீட்டுவது 1
வீட்டுவாய் 1
வீடண 10
வீடணற்கு 1
வீடணன் 55
வீடணன்-தன்னை 1
வீடணன்-தனை 1
வீடணனார் 1
வீடணனுக்கு 1
வீடணனும் 1
வீடணனோடும் 1
வீடணா 3
வீடாது 1
வீடி 3
வீடி-போகாதே 1
வீடிய 3
வீடினது 1
வீடினது_அன்று 1
வீடினர் 3
வீடினன் 1
வீடினார் 4
வீடினால் 1
வீடினான் 1
வீடு 41
வீடுக 1
வீடுதல் 1
வீடுபேறு 1
வீடும் 4
வீடுவது 1
வீடுவென் 1
வீடுவேன் 1
வீடுறுதல் 1
வீணை 12
வீணையில் 2
வீணையின் 6
வீணையும் 3
வீதலால் 1
வீதி 11
வீதி-தோறும் 1
வீதி-தோறுமே 1
வீதி-வாய் 3
வீதிகள் 2
வீதியாரோ 1
வீதியில் 2
வீதியின் 1
வீதியினை 1
வீதியும் 1
வீதியே 5
வீதியை 1
வீந்த 6
வீந்ததால் 1
வீந்தது 6
வீந்தவர் 1
வீந்தவரேனும் 1
வீந்தவால் 1
வீந்தனர் 1
வீந்தனன் 1
வீந்தனனாம்-அரோ 1
வீந்திலர் 1
வீந்து 2
வீந்துறும் 1
வீப்பான் 1
வீய்த்து 1
வீய்ந்த 2
வீய்ந்தது 1
வீய்ந்து 2
வீய்ந்துறும் 1
வீய 7
வீயவும் 1
வீயா 4
வீயாத 1
வீயாது 2
வீயாய் 1
வீயார் 1
வீயினும் 2
வீயும் 7
வீயுமால் 2
வீயுமாறும் 1
வீயுமேல் 1
வீயுமோ 1
வீர 131
வீரத்தின் 1
வீரத்து 1
வீரத்தே 1
வீரத்தை 1
வீரதை 4
வீரபட்டம் 1
வீரம் 29
வீரமும் 8
வீரமே 2
வீரர் 137
வீரர்-தம் 8
வீரர்-தம்மொடு 1
வீரர்-தமக்கு 1
வீரர்-தமை 1
வீரர்-தாம் 1
வீரர்-தாமும் 2
வீரர்-பால் 1
வீரர்-மன்னோ 1
வீரர்-மேல் 1
வீரர்க்கு 3
வீரர்க்கும் 2
வீரர்கள் 14
வீரர்கள்-தம் 1
வீரராய் 1
வீரரில் 3
வீரரும் 27
வீரருள் 5
வீரரே 5
வீரரை 19
வீரரொடு 1
வீரரோடு 1
வீரற்கு 11
வீரன் 173
வீரன்-பால் 1
வீரன்-மேல் 2
வீரனது 1
வீரனார் 1
வீரனுக்கு 1
வீரனும் 26
வீரனே 3
வீரனேல் 1
வீரனை 20
வீரனோடு 2
வீரா 4
வீரிய 1
வீரியர் 1
வீரியராய் 1
வீரியன் 2
வீரை 3
வீரையும் 2
வீவது 3
வீவதோ 1
வீவர் 1
வீவன் 1
வீவன 1
வீவாய் 1
வீவினை 2
வீவுற்ற 1
வீவுற 1
வீவுறும் 1
வீவென் 1
வீழ் 38
வீழ்-தொறும் 1
வீழ்க 4
வீழ்கில 2
வீழ்கின்றன 1
வீழ்கின்றாய் 1
வீழ்கின்றார்-தம்மை 1
வீழ்கினும் 1
வீழ்குநர் 1
வீழ்த்த 6
வீழ்த்தல் 1
வீழ்த்தலும் 1
வீழ்த்தனை 1
வீழ்த்தான் 7
வீழ்த்தி 2
வீழ்த்திய 1
வீழ்த்தின 1
வீழ்த்தினது 1
வீழ்த்தினான் 3
வீழ்த்து 3
வீழ்த்து-என 1
வீழ்த்தும் 2
வீழ்தலால் 1
வீழ்தலின் 1
வீழ்தலும் 11
வீழ்தலோடும் 1
வீழ்ந்த 34
வீழ்ந்தது 16
வீழ்ந்ததும் 2
வீழ்ந்ததே 1
வீழ்ந்ததோ 1
வீழ்ந்தவன் 1
வீழ்ந்தவால் 2
வீழ்ந்தவே 1
வீழ்ந்தன 17
வீழ்ந்தனர் 6
வீழ்ந்தனள் 4
வீழ்ந்தனன் 10
வீழ்ந்தனனே 1
வீழ்ந்தாய் 1
வீழ்ந்தார் 13
வீழ்ந்தால் 3
வீழ்ந்தாள் 8
வீழ்ந்தாளே 1
வீழ்ந்தான் 28
வீழ்ந்தானே 1
வீழ்ந்திடும் 1
வீழ்ந்திலன் 1
வீழ்ந்து 37
வீழ்ந்து-என்ன 3
வீழ்ந்து-என 3
வீழ்ந்துளார் 1
வீழ்ந்தேன் 2
வீழ்ப்ப 3
வீழ்ப்பல் 1
வீழ்ப்பான் 1
வீழ்வ 9
வீழ்வதன் 2
வீழ்வதன்-முன் 1
வீழ்வது 3
வீழ்வதே 2
வீழ்வர் 1
வீழ்வரால் 1
வீழ்வரோ 1
வீழ்வன் 1
வீழ்வன 14
வீழ்வனதாம் 1
வீழ்வார் 2
வீழ்வாள் 1
வீழ்வின் 1
வீழ்வு 1
வீழ்வு_இலா 1
வீழ்வுற்று 1
வீழ்வென் 1
வீழ்வெனோ 1
வீழ 26
வீழலுற்றாளை 1
வீழவே 1
வீழா 5
வீழி 5
வீழியின் 3
வீழின் 1
வீழும் 16
வீழுமா 1
வீழுமால் 1
வீற்றா 1
வீற்றாய் 1
வீற்றிரு 1
வீற்றிருக்க 2
வீற்றிருக்கவிட்டீர் 1
வீற்றிருக்கும் 4
வீற்றிருந்த 3
வீற்றிருந்ததாம் 2
வீற்றிருந்தது 1
வீற்றிருந்தமை 1
வீற்றிருந்தனன் 1
வீற்றிருந்தான் 1
வீற்றிருந்து 2
வீற்றிருப்ப 2
வீற்று 14
வீற்றுறும் 1
வீற 1
வீறிய 2
வீறு 8
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  வீ (8)
பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் - பால:7 1/3
பூளை வீ புரை பனி புயற்கு தேம்பிய - பால:10 47/2
வீ அரி தளிர் மெல் அணை மேனியில் - பால:10 81/2
பாளை வீ விரிந்தது என்ன பரந்து நீர் உந்துவாரும் - பால:18 4/3
மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ
 வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே - அயோ:10 40/3,4
சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் - ஆரண்:10 90/3
வீறிய பொழுது பூளை வீ என வீவன் அன்றே - ஆரண்:12 59/4
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை - யுத்3:26 82/2

 மேல்
 
  வீக்கம் (7)
விலங்கிய விகார பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம்
 கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி - சுந்:0 1/2,3
மின்-மேல் படர் நோன்மையனாய் உடல் வீக்கம் நீங்கி - சுந்:1 60/1
வீர தோள்களின் வீக்கம் நினைந்து உயிர் - சுந்:2 172/3
மின் நேர் எயிற்று வல் அரக்கர் வீக்கம் நோக்கி வீரற்கு - சுந்:4 112/1
வென்று வீங்கிய வீக்கம் மிகுத்ததால் - சுந்:12 89/4
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் - யுத்4:34 24/1
மிகுதி உன் பெரு மாயையினால் வந்த வீக்கம் - யுத்4:40 87/4

 மேல்
 
  வீக்கமே (1)
வேறு நாம் புகல்வது நிலவின் வீக்கமே - பால:19 3/4

 மேல்
 
  வீக்கி (9)
கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி - பால:10 11/2
வில் தாங்கி வாளி பெரும் புட்டில் புறத்து வீக்கி
 பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் - அயோ:4 114/2,3
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி
 சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் - யுத்1:5 61/3,4
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி
 பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை - யுத்1:9 26/2,3
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி
 தெம் முனை இராமன் பாதம் வணங்கிட செல்வென் என்றான் - யுத்2:16 187/3,4
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி
 வன் தாள் வயிர சிலை வாங்கினன் வானை வென்றான் - யுத்2:19 15/3,4
வீங்கு வான் தோளை வீக்கி வீழ்த்து அலால் மீள்கிலாத - யுத்2:19 186/3
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் - யுத்2:19 201/1
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி - யுத்4:35 5/4

 மேல்
 
  வீக்கிய (10)
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும் - பால:10 36/3
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப - பால:14 79/2
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய
 மாலையை நிமிர்ந்தில வயிர தோள்களே - பால:19 41/3,4
வீக்கிய கலனும் தூசும் வேறுவேறு ஆனது ஓராள் - பால:21 15/2
வில் துறந்து அரை வீக்கிய வாள் ஒழித்து - அயோ:8 9/2
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப - கிட்:17 29/1
திருந்து தோளிடை வீக்கிய பாசத்தை சிந்தி - சுந்:12 50/3
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே - சுந்:12 63/4
வளைத்து வீக்கிய வாளியால் மண்ணொடும் திண்ணம் - யுத்3:22 177/3
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி - யுத்3:28 68/2

 மேல்
 
  வீக்கியும் (1)
வெம் கனல் முழுகியும் புனலுள் வீக்கியும்
 நுங்குவ அருந்துவ நீக்கி நோற்பவர் - சுந்:3 68/1,2

 மேல்
 
  வீக்கியே (1)
வலம் வரு கதிர் என வாளும் வீக்கியே - பால:23 63/4

 மேல்
 
  வீக்கின் (1)
வீக்கின் தாக்குறும் விளியும் மள்ளர்-தம் - பால:2 57/3

 மேல்
 
  வீக்கினன் (2)
வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால் - யுத்1:6 13/2
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன்
 தேவியை திரு மறு மார்பின் தீர்ந்தனன் - யுத்2:15 111/2,3

 மேல்
 
  வீக்கினான் (3)
புடை உறு வயிர வாள் பொலிய வீக்கினான்
 இடை உறு கருமத்தின் எல்லை கண்டவர் - யுத்2:15 109/2,3
வீரபட்டம் என நுதல் வீக்கினான் - யுத்2:16 69/4
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர - யுத்3:27 85/2

 மேல்
 
  வீக்கினை (1)
வில்லினை நோக்கும் பாச வீக்கினை நோக்கும் வீயா - யுத்2:19 224/1

 மேல்
 
  வீக்கு (3)
வீக்கு தேரினின் மீது எழ பாய்ந்து தோள் - யுத்2:15 54/2
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன - யுத்2:16 328/4
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை - யுத்4:37 122/1

 மேல்
 
  வீக (1)
வெற்றியே பெறுக தோற்க வீக வீயாது வாழ்க - யுத்1:4 105/3

 மேல்
 
  வீகலாது (1)
இன்று வீகலாது எவரும் எம்மொடு - யுத்3:24 113/1

 மேல்
 
  வீகலேன் (1)
வீடினது_அன்று அறன் யானும் வீகலேன்
 தேடினென் கண்டனென் தேவியே எனா - சுந்:3 63/1,2

 மேல்
 
  வீகிலதால் (1)
விழி போல வளர்ந்தது வீகிலதால்
 அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் - பால:23 15/2,3

 மேல்
 
  வீகிலேன் (1)
வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் - கிட்:10 85/4

 மேல்
 
  வீகுதலும் (1)
எம்-தம் உயிர் வீகுதலும் இறையும் தவறா என்றான் - அயோ:4 87/4

 மேல்
 
  வீங்க (11)
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க
 தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் - அயோ:13 34/2,3
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க
 எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் - சுந்:8 19/3,4
வீரர் வீரனும் முறுவலும் வெகுளியும் வீங்க
 வாரும் வாரும் என்று அழைக்கின்ற அனுமன்-மேல் வந்தான் - சுந்:11 34/3,4
வெல்வென் மானிடர் இருவரை என சினம் வீங்க
 வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி - யுத்2:15 196/2,3
வில்லினால் இவன் வெலப்படான் என சினம் வீங்க
 கொல்லும் நாளும் இன்று இது என சிந்தையில் கொண்டான் - யுத்2:15 205/1,2
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க - யுத்3:25 11/4
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க
 முன்னரே வந்து இ மாற்றம் ஆற்றலின் மொழிந்தவாறே - யுத்3:27 79/2,3
விழுந்து அழி கண்ணின் நீரும் உவகையும் களிப்பும் வீங்க
 எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான் - யுத்3:28 65/1,2
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க
 தீட்டிய படிவம் என்ன தோன்றினன் திகைத்த நெஞ்சன் - யுத்4:34 11/3,4
சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க
 இரைக்கும் பல் உயிர் யாவையும் நடுக்கமுற்று இரிய - யுத்4:35 30/1,2
வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க
 மாறி பல் பொருள் வகுக்குறும் காலத்து மறுக்கம் - யுத்4:35 33/2,3

 மேல்
 
  வீங்கலும் (1)
விழுங்குவேன் என வீங்கலும் விண் உற வீரர் - ஆரண்:15 36/3

 மேல்
 
  வீங்கவே (1)
மீ பொடித்தன புகை உயிர்ப்பு வீங்கவே - கிட்:7 16/4

 மேல்
 
  வீங்கா (2)
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே - பால:10 76/4
இற்ற வான் சிறைய ஆகி விழுந்து மேல் எழுந்து வீங்கா
 பொற்றை மால் வரைகளோ என் புய நெடும் பொருப்பும் அம்மா - யுத்1:9 87/3,4

 மேல்
 
  வீங்கி (13)
விண் தலங்கள் உற வீங்கி ஓங்கு உதய மால் வரையின் விளங்க மீதில் - ஆரண்:10 3/2
நெய் உறு நெருப்பின் வீங்கி நிமிர்தர உயிர்ப்பு நீள - ஆரண்:14 3/3
துடித்து வீங்கி ஒடுங்குறு தோளினன் - ஆரண்:14 9/2
வியந்தனை உதவி கொன்றாய் மெய் இலை என்ன வீங்கி
 உயர்ந்தது சீற்றம் மற்று அது உற்றது செய்ய தீர்ந்து - கிட்:11 80/2,3
என்னும் அளவில் எரிந்து வீங்கி எழுந்த வெகுளியான் - சுந்:8 51/1
தோள்கள் வீங்கி தன் தூதனை பார்த்து இவை சொன்னான் - யுத்1:5 69/4
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 34/4
வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி
 பெய்துழி பெய்யும் மாரி அனையவன் பிணங்கு கூற்றின் - யுத்2:19 170/2,3
கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் - யுத்2:19 274/4
பொங்கிய பொருமல் வீங்கி உயிர்ப்பொடு புரத்தை போர்ப்ப - யுத்3:26 54/3
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி
 ஆள்வினை ஆற்றல்-தன்னால் அமர் தொழில் தொடங்கி ஆர்க்கும் - யுத்3:28 3/2,3
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி
 சிகை பிறக்கின்ற சொல்லன் அரசியல் இருக்கை சேர்ந்தான் - யுத்4:34 25/3,4
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி
 கேவல மலராய் வேறு ஓர் இடம் இன்றி கிடந்த ஆற்றால் - யுத்4:42 3/2,3

 மேல்
 
  வீங்கிய (14)
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி - பால:14 51/2
வீங்கிய வலியினில் இருந்த வீரனை - ஆரண்:4 9/3
வீங்கிய கவசத்தன் வெய்ய கண்ணினன் - ஆரண்:7 114/2
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் - ஆரண்:14 60/3
வீங்கிய தோளினாய் வினையினேன் உயிர் - கிட்:6 11/3
வீங்கிய வீரனை வியந்து நோக்கிய - சுந்:9 29/1
வென்று வீங்கிய வீக்கம் மிகுத்ததால் - சுந்:12 89/4
வீங்கிய பொருள் எலாம் வேறு காண்பன - யுத்1:3 60/2
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் - யுத்1:12 44/4
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான் - யுத்2:18 222/2
வீங்கிய உயிர்ப்பார் விண்ணை விழுங்கிய முலையார் மெல்ல - யுத்2:19 280/2
வீங்கிய தோள்களால் தழுவி வெம் துயர் - யுத்3:24 104/2
வீங்கிய தோளன் தேய்ந்து மெலிகின்ற விழியன் மீதுற்று - யுத்3:28 60/1
வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி - யுத்4:42 7/3

 மேல்
 
  வீங்கிற்று (1)
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே - ஆரண்:14 1/4

 மேல்
 
  வீங்கிற்றே (1)
விழுங்குறு பேய் என வாடை வீங்கிற்றே - கிட்:10 12/4

 மேல்
 
  வீங்கின (9)
வீங்கின மெலிந்தன வீர தோள்களே - ஆரண்:12 27/4
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார் - சுந்:9 58/2
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப - சுந்:10 16/3
வீங்கின தோள் மலர் கண்கள் விம்மின - சுந்:14 24/3
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே - யுத்2:15 14/4
வீங்கின இராகவன் வீர தோள்களே - யுத்2:15 108/4
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ - யுத்2:16 318/3
வீங்கின ஆகாசத்தை விழுங்கினனே என வளர்ந்தான் வேதம் போல்வான் - யுத்3:24 30/4
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று - யுத்3:31 145/2

 மேல்
 
  வீங்கினள் (3)
வீங்கினள் மெலிந்தனள் குளிர்ந்தனள் வெதுப்போடு - சுந்:4 66/3
வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் - சுந்:14 43/4
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க - யுத்2:17 64/2

 மேல்
 
  வீங்கினன் (2)
வேண்டியது எதிர்ந்தான் என்ன வீங்கினன் விசய திண் தோள் - சுந்:8 20/4
வீங்கினன் உலகை எல்லாம் விழுங்கினன் என்ன வீரன் - சுந்:14 1/3

 மேல்
 
  வீங்கினார் (4)
உய் திறம் இல்லை என்று உயிர்ப்பு வீங்கினார் - பால:5 15/4
எ-வயின் மருங்கினும் எழுந்து வீங்கினார்
 வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் - சுந்:3 55/3,4
மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் - யுத்1:6 40/4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப - யுத்4:33 2/2

 மேல்
 
  வீங்கினார்கள் (1)
வீங்கினார்கள் தோள் வீரரை யார் வியவாதார் - கிட்:7 73/4

 மேல்
 
  வீங்கினாள் (3)
வீங்கினாள் விம்மினாள் விழுந்தாள்-அரோ - அயோ:4 8/4
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல - யுத்2:17 88/1
உள் நினைப்பு ஓவி நின்று உயிர்ப்பு வீங்கினாள் - யுத்4:40 57/4

 மேல்
 
  வீங்கினான் (6)
மெலிந்தவா நோக்கி தன் புயங்கள் வீங்கினான் - பால:19 37/4
வீங்கினான் வியந்தான் உலகு ஏழும் விழுங்கி - சுந்:5 80/3
மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் - சுந்:9 28/4
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான்
 எ வழி உலகமும் குலைய இந்திர - சுந்:11 1/2,3
மின்னும் வாள் எயிற்றின் சினம் வீங்கினான்
 கொல்-மின் என்றனன் கொல்லியர் சேர்தலும் - சுந்:12 105/2,3
ஓதிமம் துயில்வ கண்டு உயிர்ப்பு வீங்கினான் - யுத்1:4 28/4

 மேல்
 
  வீங்கு (35)
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு - பால:3 20/2
மேல்-பால் மலையில் புக வீங்கு இருள் வேறு இருந்த - பால:16 40/3
மேவினார் பிரிந்தார் அந்த வீங்கு நீர் - பால:18 31/1
வீங்கு இரும் காதல் காட்டி விரி முகம் கமல பீடத்து - அயோ:3 104/3
வீங்கு தோள் அண்ணல் தேவியோடு இனிது வீற்றிருப்ப - அயோ:9 36/3
வீங்கு நீர் அழுவம்-தன்னுள் விழு மத கலுழி வெள்ளத்து - அயோ:13 51/2
வேந்தர் ஆதி சிவிகையின் வீங்கு தோள் - அயோ:14 12/3
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் - ஆரண்:5 6/1
வீங்கு தோளன் மலை-தலை மேயினான் - ஆரண்:7 18/4
வீங்கு தோளோடு பாரிடை வீழ்த்தினான் - ஆரண்:9 21/4
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் - ஆரண்:13 50/4
வில்லை நோக்கி நகும் மிக வீங்கு தோள் - ஆரண்:14 14/1
மீன் படி மேகமும் படிந்து வீங்கு நீர் - கிட்:1 1/3
சீதம் வீங்கு உவரியை செகுக்குமாறு ஒரு - கிட்:1 4/3
ஆரம் வீங்கு தோள் தம்பிக்கு தன் அரசு உரிமை - கிட்:3 71/2
வீங்கு வேலி விதர்ப்பமும் மெல்லென - கிட்:13 16/2
வீங்கு தோளை நினைந்து மெலிந்துளாள் - சுந்:3 21/4
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி - சுந்:3 85/3
வீங்கு அணை பணி மிசை மேகம் அன்னவன் - சுந்:4 43/2
வீரன் மேனியை மானும் இ வீங்கு நீர் - சுந்:5 25/2
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் - சுந்:14 29/1
வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால் - யுத்1:6 13/2
வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே - யுத்1:9 88/4
வீங்கு தோளினன் விட்டனனாம்-அரோ - யுத்2:15 69/4
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி - யுத்2:15 135/1
வீங்கு நெஞ்சன் விழுந்திலான் - யுத்2:16 113/3
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க - யுத்2:16 228/3
வீசினன் கேடகம் முகத்து வீங்கு கால் - யுத்2:16 297/1
வீங்கு இருள் பிழம்பின் உம்பர் மேகத்தின் மீதின் ஆனான் - யுத்2:19 184/4
வீங்கு வான் தோளை வீக்கி வீழ்த்து அலால் மீள்கிலாத - யுத்2:19 186/3
உப்பு நீங்கியது ஓங்கு நீர் வீங்கு ஒலி உவரி - யுத்3:31 15/4
மீ உயர்ந்து எழுந்தாள் அன்றே வீங்கு ஒலி வேலை நின்றும் - யுத்3:31 226/3
வீட்டுவது இமைப்பின் அன்றே வீங்கு எரி விரித்த எல்லாம் - யுத்4:34 13/3
வீங்கு தேர் செலும் வேகத்து வேலை நீர் - யுத்4:37 23/1
வீங்கு வெம் சின வீரர் விழுந்தனர் - யுத்4:37 36/2

 மேல்
 
  வீங்குகின்ற (1)
கொமை உற வீங்குகின்ற குலிக செப்பு அனைய கொங்கை - பால:22 10/1

 மேல்
 
  வீங்கும் (12)
போர் என்ன வீங்கும் பொருப்பு அன்ன பொலம் கொள் திண் தோள் - பால:17 18/1
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும்
 வரை தடம் தோளும் காண மறுகினில் வீழும் மாதர் - பால:21 5/2,3
ஓய்வு இல நிமிர்ந்து வீங்கும் உயிர்ப்பின உலைந்த கண்ண - ஆரண்:7 57/2
தானுடை செவிகளூடு தவழுற தளிர்த்து வீங்கும்
 ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற - ஆரண்:12 58/2,3
வீங்கும் வேலை விரி திரை ஆம் என - ஆரண்:14 10/3
நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் - சுந்:2 132/3
வில்லினாற்கு இருக்கை செய்யும் விருப்பினால் பொருப்பின் வீங்கும்
 கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன - யுத்1:9 16/1,2
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா - யுத்2:15 159/2
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ - யுத்3:26 44/2
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ - யுத்4:41 91/3
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும்
 தன் இணை தோள்கள் ஆர தழுவி அ தம்பிமாருக்கு - யுத்4:41 119/1,2
உள் நிறைந்து உயிர்ப்பு வீங்கும் ஊடல் உண்டாயிற்று அன்றே - யுத்4:42 10/4

 மேல்
 
  வீங்குவ (2)
இரைத்து வீங்குவ மானிடற்கு எளியவோ என்றான் - ஆரண்:7 73/4
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ
 போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற - யுத்2:16 96/2,3

 மேல்
 
  வீச்சு (1)
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு
 தவ்விட உருமின் புக்கு வாளொடும் தழுவி கொண்டான் - யுத்2:18 211/3,4

 மேல்
 
  வீச (52)
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த - பால:5 56/3
வில் இட வாளும் வீச வேல் கிடந்து-அனைய நாட்டத்து - பால:13 38/2
காந்து இன மணியின் சோதி கதிரொடும் கலந்து வீச
 சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே - பால:16 14/3,4
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன - பால:18 9/1
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் - பால:23 26/4
குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் - பால:23 28/3
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன - பால:23 33/1
இன மலர்_குலம் வாய் விரித்து இள வாச மாருதம் வீச முன் - அயோ:3 56/1
ஆங்கு வந்து அடைந்த அண்ணல் ஆசையின் கவரி வீச
 பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி - அயோ:3 104/1,2
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச
 பயில் மரம் நிழல் ஈன பனி புரை துளி வான - அயோ:9 2/1,2
மணம் கிளர் மலர் வாச மாருதம் வர வீச
 கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து - அயோ:9 15/1,2
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி - அயோ:10 14/3
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் - ஆரண்:7 111/1
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் - ஆரண்:10 90/2
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச
 எவ்வாயும் எழுந்த கொழும் சுடர் மீன்கள் யாவும் - கிட்:7 53/2,3
வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச - கிட்:10 76/4
தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி - சுந்:1 7/3
குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் - சுந்:2 186/4
மீன் முறை நெருக்க ஒளி வாளொடு வில் வீச
 வானிடை நடாய நெடு மானம் எனல் ஆன - சுந்:6 21/3,4
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச
 கண்டனை நின்றாய் என்று காணுமேல் அரக்கன் காய்தல் - சுந்:6 40/2,3
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச
 எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் - சுந்:6 56/3,4
வில் இடு வேரம்-தன்னை வேரொடு வாங்கி வீச
 சில் இடம் ஒழிய தெய்வ இலங்கையும் சிதைந்தது என்றார் - சுந்:6 57/3,4
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் - சுந்:8 14/4
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் - சுந்:8 22/4
விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச
 இரிந்தது இலங்கை எழுந்தது அழுகை இன்று இங்கு இவனாலே - சுந்:8 49/2,3
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச
 துன்று இரும் தூளி பொங்கி துறுதலால் இறுதிசெல்லா - சுந்:10 12/2,3
வேணுவின் நெடு வரை வீச மீமிசை - யுத்1:8 14/1
விரிகின்ற கதிர ஆகி மிளிர்கின்ற மணிகள் வீச
 சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் - யுத்1:10 9/1,2
மற்று இனி ஒருவர்-மேல் ஓர் மரனொடும் கற்கள் வீச
 பெற்றிலம் ஆதும் அன்றே இன்றொடும் பெறுவது ஆமே - யுத்2:16 176/1,2
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச
 துன் இருள் இரிந்து தோற்ப சுடர் மணி தோளில் தோன்றும் - யுத்2:17 5/1,2
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச
 தொட்டது ஓர் சுரிகையாளன் இருந்தனன் இனைய சொன்னான் - யுத்2:17 8/3,4
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் - யுத்2:18 94/3
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச
 பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் - யுத்2:18 224/3,4
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச
 பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி - யுத்2:18 232/2,3
வெட்டிய தலையன நரம்பு வீச மேல் - யுத்2:19 42/1
சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும் - யுத்2:19 138/3
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் - யுத்2:19 201/4
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் - யுத்2:19 264/1
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச
 மால் கடலானது மா படை வாள்கள் - யுத்3:20 24/2,3
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு - யுத்3:20 70/2
மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச
 கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி - யுத்3:21 13/2,3
மேருவின் தோற்றத்தான் தன் உச்சி-மேல் அதனை வீச
 பாரிடை வீழ்தலோடும் அவன் சிரம் பறித்து மாயா - யுத்3:21 38/2,3
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச
 மால் கடல் சேனை காணும் வானவர் மகளிர் மான - யுத்3:22 9/2,3
வென்றி வானர வீரர்கள் முகம்-தொறும் வீச
 ஒன்றின் நால்வரும் ஐவரும் இராக்கதர் உலந்தார் - யுத்3:22 104/2,3
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச
 நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா - யுத்3:24 31/3,4
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம - யுத்3:24 40/3
விளக்கையும் விளக்கும் மேனி மிளிர் கதிர் பரப்பும் வீச
 வளைத்த பேர் இருளும் கண்டோர் அறிவு என மருளும் மாதோ - யுத்3:25 5/3,4
தீ கொண்ட வஞ்சன் வீச திசைமுகன் பாசம் தீண்ட - யுத்3:26 82/1
மின் ஆர் கணை தாள் அற வீச விழுந்து - யுத்3:27 36/1
வீச நீர் விரும்புகின்றீர் அதற்கு நாம் வெருவி சால - யுத்3:27 74/3
குண்டலம் நெடு வில் வீச மேருவின் குவிந்த தோளான் - யுத்3:27 93/1
வாடை நாலு பாலும் வீச மாசு மேக மாலை வெம் - யுத்3:31 82/1

 மேல்
 
  வீசல் (2)
வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச - கிட்:10 76/4
மிடற்று வீசல் உறா விழுந்தான்-அரோ - யுத்3:29 5/3

 மேல்
 
  வீசலால் (3)
மண்டிய பேர் ஒளி வயங்கி வீசலால்
 உண்டு-கொல் இரவு இனி உலகம் ஏழினும் - ஆரண்:10 20/2,3
விசை-கொடு மாருதம் மறித்து வீசலால்
 அசைவுறு சிறு துளி அப்பு மாரியின் - கிட்:10 23/1,2
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால்
 பாலின் வேலை முதல் பல வேலையும் - சுந்:2 153/2,3

 மேல்
 
  வீசலின் (6)
வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம் - பால:23 65/3
விரிய வீசலின் மின் நெடும் பொன் மதில் - சுந்:6 39/2
சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் - சுந்:7 30/4
விரிந்து உற வீசலின் கடலின் வீழ்குநர் - சுந்:9 41/2
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின்
 இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் - சுந்:12 7/2,3
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் - யுத்3:27 24/1

 மேல்
 
  வீசலும் (1)
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும்
 சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் - யுத்2:19 83/2,3

 மேல்
 
  வீசவீச (1)
வீசவீச வெதும்பினள் மென் முலை - பால:10 80/3

 மேல்
 
  வீசவும் (1)
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும்
 காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட - யுத்2:16 298/2,3

 மேல்
 
  வீசா (1)
அளக்கரொடு அளக்க_அரிய ஆசை உற வீசா
 விளக்கு ஒளி என சுழல்வ மெல்லியர்கள் மேனி - சுந்:2 162/3,4

 மேல்
 
  வீசாது (1)
உடல் உறு பாசம் வீசாது உம்பர் செல்வாரை ஒத்தார் - சுந்:1 10/4

 மேல்
 
  வீசி (51)
சேர்த்த நீர் திவலை பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி
 நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு - பால:1 18/2,3
வேண்டினர் வேட்கையின் மேற்பட வீசி
 நீண்ட கையாய் இனி நின்னுழை வந்தோர் - பால:8 14/2,3
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி
 பால் வளை வயிர்கள் ஆர்ப்ப பல்_இயம் துவைப்ப முந்நீர் - பால:13 37/2,3
பற்று அற வீசி ஏகி யோகியின் பரிவு தீர்ந்த - பால:14 58/4
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் - பால:15 19/3
வெள்ள நெடு வாரி அற வீசி உளவேனும் - பால:15 23/1
துறை அறி கலவி செவ்வி தோகையர் தூசு வீசி
 நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் - பால:19 56/2,3
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் - அயோ:13 57/2
மா தவர்கள் வீசி நெடு மா மலர்கள் தூவ - ஆரண்:3 48/3
வெவ்விய நெடும் கண்_அயில் வீசி அயல் பாரா - ஆரண்:6 30/3
பின்னரும் உலகம் எல்லாம் பிணி முதல் பாசம் வீசி
 துன்_அரும் தவத்தின் எய்தும் துறக்கம் போல் தோன்றிற்று அன்றே - ஆரண்:10 103/3,4
இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி - ஆரண்:13 21/1
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் - ஆரண்:13 38/3
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி
 எயில் வகுத்து எய்துகின்ற இன முகில் கணங்கள் எங்கும் - கிட்:2 11/2,3
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் - கிட்:11 101/1
வெய்தின் வான் சிறையினால் நீர் வேலையை கிழிய வீசி
 நொய்தின் ஆர் அமுதம் கொண்ட நோன்மையே நுவலும் நாகர் - சுந்:1 21/1,2
கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி
 வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் - சுந்:2 37/3,4
தழல் வீசி உலாவரு வாடை தழீஇ - சுந்:4 5/1
மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை - சுந்:6 2/2
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் - சுந்:11 42/3
வேத்திரத்தர் எரி வீசி விழிக்கும் - யுத்1:11 16/1
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி
 ஓட்டினான் ஓட்ட வானத்து உருமினும் கடுக ஓடி - யுத்2:15 135/1,2
ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த - யுத்2:15 146/3
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி - யுத்2:16 190/3
செறித்து என சுரிக்க வீசி தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஆர்த்தான் - யுத்2:16 192/4
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் - யுத்2:16 193/4
நல்லார் முறை வீசி நகும் திறலார் - யுத்2:18 67/2
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் - யுத்2:18 212/4
உக்கனர் என்ன வீசி தம்மை கொண்டு ஓடி போனார் - யுத்2:18 258/2
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் - யுத்2:19 65/4
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் - யுத்2:19 65/4
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் - யுத்2:19 122/4
வீசி வீசி வணங்கினர் விண்ணவர் - யுத்2:19 130/2
வீசி வீசி வணங்கினர் விண்ணவர் - யுத்2:19 130/2
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும் - யுத்2:19 232/3
மேக நெடும் புனல் வாரின வீசி
 போக விலங்கின உண்டன போலாம் - யுத்3:20 27/2,3
வில்லை செல வீசி விழுந்து அழியும் - யுத்3:20 76/1
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் - யுத்3:21 31/2
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி
 சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் - யுத்3:22 76/3,4
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி
 முடுகுற சென்று குன்றின் முட்டினான் முகிலின் ஆர்ப்பான் - யுத்3:22 128/3,4
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் - யுத்3:22 133/2
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் - யுத்3:22 137/1
தெருள் உற தொடர்ந்து வீசி செல்வன தேவர் காண - யுத்3:22 144/2
மிடல் கொளும் பகழி வானின் மாரியின் மும்மை வீசி
 மடல் கொளும் அலங்கல் மார்பன் மலைந்திட உலைந்து மாண்டார் - யுத்3:22 147/1,2
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி - யுத்3:23 1/2
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி
 நண்ணின போல்வ தொல் நகர் நாண - யுத்3:26 20/3,4
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் - யுத்3:26 79/2
நாண்_தொழில் ஓசை வீசி செவி-தொறும் நடத்தலோடும் - யுத்3:27 88/1
குன்றமும் மரமும் வீசி குறுகினார் குழாங்கள்-தோறும் - யுத்3:27 99/2
வீடி நின்று அழிவது என்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி
 மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் - யுத்3:31 223/3,4
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் - யுத்4:37 110/4

 மேல்
 
  வீசிட (2)
தருக்கி வீசிட விசும்பு இடம் இன்மையின் தம்மின் - யுத்2:15 189/1
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட
 தொய்யில் வாச துவர் துதைந்து ஆடிய - யுத்2:16 70/1,2

 மேல்
 
  வீசிடும் (1)
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை - யுத்3:26 38/3

 மேல்
 
  வீசிய (24)
மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் - பால:24 7/2
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் - ஆரண்:13 87/4
வீசிய வடக மீ கோள் ஈது என விளங்கிற்று அன்றே - கிட்:15 29/4
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி - கிட்:15 44/2
வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன் - கிட்:16 28/1
வீசிய காலின் வீந்து மிதந்தன மீன்கள் எல்லாம் - சுந்:1 37/4
வானினிடை வீசிய இரும் பணை மரத்தால் - சுந்:6 19/2
வீசிய விளக்கலாலே விளங்கின உலகம் எல்லாம் - சுந்:6 41/4
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய
 வார் மத கரியினின் தேரின் வாசியின் - சுந்:9 42/1,2
வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது - யுத்1:3 116/1
விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய
 திருத்தம் வானவர் சென்னியில் சென்றதால் - யுத்1:8 41/3,4
கை தரும் கவரி வீசிய காலால் - யுத்1:11 5/1
இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி - யுத்2:15 229/3
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம் - யுத்2:18 60/3
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் - யுத்2:18 237/1
வன் தாள் மரம் வீசிய வானர வீரர் - யுத்2:18 250/3
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் - யுத்2:19 63/1
விலங்கல்-மேல் வர விலங்கல் வீசிய விலங்கல் நீறுபடு வேலையில் - யுத்2:19 81/1
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய
 கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் - யுத்3:20 44/1,2
குஞ்சரம் அன்னார் வீசிய கொள்ளி - யுத்3:26 22/2
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய
 கார் வரை அரக்கர்-தம் கடலின் வீழ்ந்தன - யுத்3:27 68/1,2
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் - யுத்3:29 57/2
அடைக்கல பொருள் என அரக்கன் வீசிய
 படைக்கலம் மழை படு துளியின் பான்மைய - யுத்4:37 70/3,4
விளங்கு ஒளி வயிர வாள் அரக்கன் வீசிய
 தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் - யுத்4:37 158/1,2

 மேல்
 
  வீசியது (2)
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் - கிட்:10 71/3
மீது உறு பதாகை என வீசியது மெய்ம்மை - யுத்4:36 10/3

 மேல்
 
  வீசின் (2)
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் - யுத்2:19 67/2
பாரினில் கிழிய வீசின் ஆர் உளர் பிழைக்கல்-பாலார் - யுத்3:26 4/2

 மேல்
 
  வீசின (12)
ஊன் நகு படைக்கலம் உருத்து வீசின
 கானகம் மறைத்தன கால மாரி போல் - பால:8 34/1,2
வீசின காற்றின் வேர் பறிந்து வெற்பு இனம் - கிட்:7 19/1
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே - கிட்:10 109/4
கடக்கும்-வகை வீசின களித்த திசை யானை - சுந்:6 13/2
பவள மா கொடி வீசின பல் மழை - சுந்:6 29/1
வில்லும் ஒத்தன விண் உற வீசின - சுந்:6 36/4
வேர் உடை நெடும் கிரி தலைவர் வீசின
 ஓர் இடத்து ஒன்றின்-மேல் ஒன்று சென்றுற - யுத்1:8 11/1,2
வீசின மரமும் கல்லும் விலங்கலும் வீற்று வீற்றா - யுத்2:18 209/1
வீசின நிருதர் சேனை வேலையில் தென்மேல் திக்கின் - யுத்3:22 139/1
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி - யுத்3:22 143/2
வீசின வானின் மீன் விழும் என்ன - யுத்3:26 21/4
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை - யுத்3:31 70/3

 மேல்
 
  வீசினர் (5)
பெய்தனர் பெரு வரை பிடுங்கி வீசினர்
 வைதனர் தெழித்தனர் மழு கொண்டு ஓச்சினர் - பால:8 33/2,3
விரிந்து ஒளிர் காசு பொன் தூசு வீசினர்
 பரிந்தனர் அழகினை பருகினார்-கொலோ - பால:23 75/2,3
சாமரையின் வீசினர் படை_தலைவர்-தாமே - யுத்1:9 11/4
தூசு வீசினர் நல் நெறி துன்னினார் - யுத்2:19 130/4
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் - யுத்2:19 152/4

 மேல்
 
  வீசினரால் (1)
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் - யுத்1:3 115/4

 மேல்
 
  வீசினன் (6)
மடக்குவாய் உயிரை என்னா வீசினன் அதனை மைந்தன் - யுத்2:16 184/3
விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் - யுத்2:16 296/1
வீசினன் கேடகம் முகத்து வீங்கு கால் - யுத்2:16 297/1
வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் - யுத்2:16 346/4
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின் - யுத்3:27 92/1
வீசினன் இயற்றி மற்றும் வேட்டன வேட்டோர்க்கு எல்லாம் - யுத்4:35 3/3

 மேல்
 
  வீசினார் (3)
வீசினார் எனும் வீரம் விளம்பினாய் - யுத்1:9 51/2
விழு மழைக்கு இரட்டி விட்டு அரக்கர் வீசினார் - யுத்3:22 46/4
மிதித்தனர் வடகமும் தூசும் வீசினார்
 துதித்தனர் பாடினர் ஆடி துள்ளினார் - யுத்4:37 150/2,3

 மேல்
 
  வீசினால் (1)
உருகிய வெள்ளி அள்ளி வீசினால் ஒத்தது அன்றே - ஆரண்:10 109/4

 மேல்
 
  வீசினாள் (1)
வெம் கண் தீயொடு மேற்செல வீசினாள் - பால:7 45/4

 மேல்
 
  வீசினான் (14)
விழைந்த வெவ் வினை வேர் அற வீசினான் - சுந்:2 167/4
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் - யுத்1:5 6/4
வெளிறு இலா மரமே கொண்டு வீசினான் - யுத்2:15 45/4
நெரிய ஊழி நெருப்பு என வீசினான் - யுத்2:15 60/4
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் - யுத்2:15 74/4
சுருதியே அனைய தோளால் வீசினான் காலின் தோன்றல் - யுத்2:15 133/4
கேடக புறத்தினால் கிழிய வீசினான் - யுத்2:16 303/4
மின்னொடு நிகர்ப்பன பலவும் வீசினான் - யுத்2:16 306/4
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில் - யுத்2:18 218/3
மிடைந்து நின்ற படை வேலை கால் தளர வீசினான் நிருதர் கூசினார் - யுத்2:19 70/4
மேல் நிமிர்ந்து நெருப்பு உக வீசினான் - யுத்2:19 147/4
வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் - யுத்2:19 161/4
மின் நிமிர்த்தது அன்ன வாளி வேதநாதன் வீசினான் - யுத்3:31 79/4
மீளி மொய்ம்பன் உரும் என வீசினான் - யுத்4:37 165/4

 மேல்
 
  வீசினிர் (1)
சர தாரைகள் வீசினிர் சார்கிலிரோ - ஆரண்:12 77/2

 மேல்
 
  வீசினேன் (1)
வில்லின் ஆற்றற்கு மாசு என்று வீசினேன் - சுந்:5 18/4

 மேல்
 
  வீசினையே (1)
விடியா இருள்-வாய் எனை வீசினையே
 அடியேன் உயிரே அருள் நாயகனே - யுத்3:23 12/3,4

 மேல்
 
  வீசு (12)
விரி மலர் தென்றல் ஆம் வீசு பாசமும் - பால:10 62/1
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் - பால:15 18/4
விழுந்த பனி அன்ன திரை வீசு புரை-தோறும் - பால:15 22/1
விள்ள ஞானம் வீசு தாள் - ஆரண்:1 62/2
வயிற்றள் வய கொடு மாசுணம் வீசு
 கயிற்றின் அசைத்த முலை குழி கண்ணாள் - ஆரண்:14 43/3,4
அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார் - கிட்:8 19/1
வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் - சுந்:7 10/1
மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு - சுந்:10 11/3
வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக - யுத்1:10 13/3
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் - யுத்3:31 140/3
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் - யுத்4:37 97/3
மேருவின் கொடுமுடி வீசு கால் எறி - யுத்4:37 149/1

 மேல்
 
  வீசு-தோறு (1)
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு
 ஆய் பெரும் கொடியன கடலின் ஆழ்வன - சுந்:9 38/2,3

 மேல்
 
  வீசுகின்ற (2)
வீசுகின்ற நிலா சுடர் வீந்ததால் - பால:11 12/1
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் - யுத்2:19 262/2

 மேல்
 
  வீசுதலால் (1)
விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால்
 அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம் - யுத்3:27 20/2,3

 மேல்
 
  வீசுபடு (1)
பாகு ஆய செம் சொலவர் வீசுபடு காரம் - சுந்:2 3/4

 மேல்
 
  வீசும் (20)
எரி மணி திரையின் வீசும் கங்கை யாறு ஏறிற்று அன்றே - அயோ:13 48/4
துயல்வன துடுப்பு வீசும் துவலைகள் மகளிர் மென் தூசு - அயோ:13 56/2
ஆழியும் உலகும் ஒன்றாய் அழிதர முழுதும் வீசும்
 ஊழி வெம் காற்று இது என்ன இரு சிறை ஊதை மோத - ஆரண்:13 2/3,4
வீடு நண்ணினார் என்ன வீசும் நீர் - கிட்:15 15/3
வேர்த்தது என்று இடைஇடை வீசும் தூசு போல் - சுந்:5 62/2
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய - சுந்:10 15/1
அள்ளி மீது உலகை வீசும் அரி_குல சேனை நாப்பண் - யுத்1:4 130/1
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் - யுத்2:16 173/4
நீரிடை குவிக்கும் அப்பால் நெருப்பிடை நிமிர வீசும்
 தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் - யுத்2:16 174/2,3
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் - யுத்2:18 215/1
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் - யுத்2:19 177/2
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ - யுத்3:20 41/4
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும்
 பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் - யுத்3:22 142/3,4
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய - யுத்3:24 8/3
விண் தலத்து இலங்கு திங்கள் இரண்டொடும் மின்னு வீசும்
 குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் - யுத்3:28 54/1,2
மேக்கு உயர்ந்து அமரர் வெள்ளம் அள்ளியே தொடர்ந்து வீசும்
 பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் - யுத்3:28 59/3,4
முறித்து எழுந்து அழுந்த யானை வீசும் மூசு பாகரை - யுத்3:31 78/3
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும்
 கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு - யுத்3:31 100/2,3
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை - யுத்4:37 43/3
மேல் நிறை வானவர் வீசும் பூவொடும் - யுத்4:41 111/3

 மேல்
 
  வீசுமே (1)
ஆகம் நொந்து நின்று தாரை அம் மதில்-கண் வீசுமே - பால:3 14/4

 மேல்
 
  வீசுவார் (1)
வேண்டிய படைக்கலம் மழையின் வீசுவார் - யுத்2:18 124/4

 மேல்
 
  வீசுவாரும் (1)
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் - பால:18 5/2

 மேல்
 
  வீசுறு (3)
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா - சுந்:2 57/1
பக்கம் வீசுறு பள்ளியில் பல் பகல் - சுந்:2 173/2
காத்து ஓர் மரம் வீசுறு கை கதழ்வன் - யுத்3:20 93/1

 மேல்
 
  வீட்ட (2)
வினை துவக்குடை வீட்ட_அரும் தளை நின்று மீள்வார் - யுத்4:40 89/4
வீட்ட மாண்டுள குரங்கு எலாம் எழுக என விளம்பி - யுத்4:40 120/4

 மேல்
 
  வீட்ட_அரும் (1)
வினை துவக்குடை வீட்ட_அரும் தளை நின்று மீள்வார் - யுத்4:40 89/4

 மேல்
 
  வீட்டி (7)
வீட்டி வாள் அவுணரை விருந்து கூற்றினை - ஆரண்:4 6/1
விலகும் என்னினும் வில்லிடை வாளியின் வீட்டி
 தலைமையோடு நின் தாரமும் உனக்கு இன்று தருவென் - கிட்:3 72/2,3
வீடுவேன் மற்று இ விலங்கல்-மேல் இலங்கையை வீட்டி - சுந்:3 1/4
வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை - யுத்1:9 36/3
வில்லி வந்து அருகு சார்ந்து உன் சேனையை முழுதும் வீட்டி
 வல்லை நீ பொருவாய் என்று விளிக்கின்றான் வரி வில் நாணின் - யுத்3:27 77/2,3
விடும் பாக்கியம் உடையார்களை குலத்தோடு அற வீட்டி
 இடும் பாக்கியத்து அறம் காப்பதற்கு இசைந்தார் என இது எலாம் - யுத்3:27 143/2,3
வேலையை கடக்க பாயும் விறல் உடையவனை வீட்டி
 நூல் இயல் தரும நீதி நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர் - யுத்4:41 26/2,3

 மேல்
 
  வீட்டியது (2)
வீட்டியது அரக்கரை என்னும் வெவ் உரை - சுந்:7 60/3
வீட்டியது என்னின் பின்னை வீவென் என்று எண்ணும் வேத - யுத்2:19 242/3

 மேல்
 
  வீட்டியிடுமேல் (1)
வீட்டியிடுமேல் அவனை வேறல் வினை அன்றால் - சுந்:5 2/2

 மேல்
 
  வீட்டியே (1)
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் - யுத்4:32 27/1

 மேல்
 
  வீட்டிலாதேன் (1)
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன்
 கொண்டு நின்றானை கொல்ல கூசினேன் எதிரே கொல்ல - யுத்3:26 51/1,2

 மேல்
 
  வீட்டின் (1)
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த - சுந்:12 114/2

 மேல்
 
  வீட்டினர் (1)
வழியில் வந்த வருத்தத்தை வீட்டினர் - அயோ:7 14/4

 மேல்
 
  வீட்டினானை (1)
வேலையை வென்று கும்பகருணனை வீட்டினானை
 ஆலியின் மொக்குள் அன்ன அரக்கரோ அமரின் வெல்வார் - யுத்3:26 7/2,3

 மேல்
 
  வீட்டினுக்கு (1)
வீட்டினுக்கு அமைவது ஆன மெய்ந்நெறி வெளியிற்று ஆக - ஆரண்:16 7/1

 மேல்
 
  வீட்டினேன் (1)
வீட்டினேன் பின்னும் மென்மையினால் உந்தன் - சுந்:12 104/3

 மேல்
 
  வீட்டினை (1)
மன் நெடும் குமர பாடி வீட்டினை வலம்செய்க என்றான் - யுத்1:4 148/4

 மேல்
 
  வீட்டு (1)
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் - கிட்:7 131/4

 மேல்
 
  வீட்டுண்டு (1)
வீட்டுண்டு அலறும் குரலால் வேழ குரல் அன்று எனவே - அயோ:4 81/1

 மேல்
 
  வீட்டுதற்கு (1)
வில் வினை ஒருவனும் இவனை வீட்டுதற்கு
 ஒல் வினை இது என கருதி ஊன்றினான் - யுத்2:16 308/1,2

 மேல்
 
  வீட்டும் (3)
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் - பால:5 65/3
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின - கிட்:16 24/1
வீட்டும் காலத்து அலறிய மெய் குரல் - சுந்:3 107/1

 மேல்
 
  வீட்டுமால் (1)
வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால்
 கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ - யுத்3:20 41/3,4

 மேல்
 
  வீட்டுலகம் (1)
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் - யுத்3:24 38/4

 மேல்
 
  வீட்டுவது (1)
வீட்டுவது இமைப்பின் அன்றே வீங்கு எரி விரித்த எல்லாம் - யுத்4:34 13/3

 மேல்
 
  வீட்டுவாய் (1)
வீட்டுவாய் நினையின் நாயேற்கு இத்தனை வேண்டுமோதான் - யுத்1:7 6/4

 மேல்
 
  வீடண (10)
விளைவினை அறிந்திலம் வீடண பெயர் - யுத்1:4 49/1
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண
 தள்ளவாரி நிலைமையும் தாபதர் - யுத்1:9 56/1,2
பொருக்கென வீடண புகறியால் என்றான் - யுத்2:16 108/4
இழைத்தது பழுதே அன்றோ வீடண என்ன சொன்னான் - யுத்2:19 88/4
வரவு தாழ்த்தது வீடண வல்லையின் ஏகி - யுத்3:22 86/3
சேய் இரு விசும்பை நோக்கி வீடண தீயோன் அப்பால் - யுத்3:28 17/2
வீடண நீயும் மற்று உன் தம்பியோடு ஏகி வெம்மை - யுத்3:31 67/1
வென்றி என் வயம் ஆனது வீடண பசுவை - யுத்4:32 36/1
நின்ற காலை நெடியவன் வீடண
 சென்று தா நம் தேவியை சீரொடும் - யுத்4:40 24/3,4
வானரேசனும் வீடண குரிசிலும் மற்றை - யுத்4:41 39/1

 மேல்
 
  வீடணற்கு (1)
ஒள்ளியது உணர்ந்தேன் என்ன வீடணற்கு உரைப்பதானான் - யுத்1:14 1/4

 மேல்
 
  வீடணன் (55)
மேயினள் வீடணன் கோயில் மென்_சொலாய் - சுந்:3 52/4
மின்னும் மௌலியன் மெய்ம்மையன் வீடணன்
 கன்னி என்-வயின் வைத்த கருணையாள் - சுந்:5 22/2,3
நில்-மின் என்றனன் வீடணன் நீதியான் - சுந்:12 105/4
வென்றவரின் நன்று உணரும் வீடணன் விளம்பும் - யுத்1:2 65/4
பின்னும் வீடணன் ஐய நின் தரம் அலா பெரியோர் - யுத்1:2 118/1
அறை கழல் வீடணன் அயிர்ப்பு_இல் சிந்தையான் - யுத்1:4 33/4
விளைவினை அறியும் மேன்மை வீடணன் என்றும் வீயா - யுத்1:4 142/1
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் - யுத்1:12 43/4
வீடணன் ஒருவனும் இளைய வீரனும் - யுத்2:15 126/1
வெம் திறலவனுக்கு ஐய வீடணன் விரைவில் உன்-பால் - யுத்2:16 124/2
பொய் திரு பெறுகிற்பானும் வீடணன் புலவர் கோமான் - யுத்2:17 55/2
நல்லாறு உடை வீடணன் நாரணன் முன் - யுத்2:18 54/3
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர - யுத்2:18 85/3
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் - யுத்2:18 206/1
வீர வெம் தொழிலினான் வினவ வீடணன்
 ஆரிய இவன் இகல் அமரர் வேந்தனை - யுத்2:19 28/2,3
வீடணன் முகத்தை நோக்கி வினை உண்டே இதனுக்கு என்பர் - யுத்2:19 194/1
இ தலை இன்னல் உற்ற வீடணன் இழைப்பது ஓரான் - யுத்2:19 208/1
ஆரியன் வினவ அண்ணல் வீடணன் அமல சால - யுத்2:19 234/3
ஐயம் இல் வீடணன் அன்னது உரைப்பான் - யுத்3:20 29/4
மாயமோ வரமோ என்றான் வீடணன் வணங்கி சொல்வான் - யுத்3:21 25/4
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் - யுத்3:22 15/3
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் - யுத்3:22 65/2
பொன்னின் மௌலியன் வீடணன் தமரொடும் போனான் - யுத்3:22 87/2
அழுகையோடு உவகை உற்ற வீடணன் ஆர்வம் கூர - யுத்3:24 13/1
உய்ந்தனம் உய்ந்தோம் என்ற வீடணன் உரையை கேட்டான் - யுத்3:24 19/4
மேல் நிமிர் முனிவன் அல்லன் வீடணன் மெய்யின் சொன்ன - யுத்3:26 12/2
தொல்லையது உணர தக்க வீடணன் துளக்கம் உற்றான் - யுத்3:26 60/1
சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது - யுத்3:26 89/3
வென்றி சிலை வீரனை வீடணன் நீ - யுத்3:27 27/1
பார்த்தான் நெடும் தகை வீடணன் உயிர் காலுற பயத்தால் - யுத்3:27 156/1
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி - யுத்3:27 171/1
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் - யுத்3:28 21/1
வீர இது ஆணை என்றான் வீடணன் விளைவது ஓர்வான் - யுத்3:28 36/4
வீடணன் தந்த வென்றி ஈது என விளம்பி மெய்ம்மை - யுத்3:28 69/3
மெய் கொடும் திறல் வீடணன் விளம்புவான் வீர - யுத்3:31 31/2
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் - யுத்3:31 152/1
அன்பின் வீடணன் ஆழியான் படையினின் அறுத்தி - யுத்4:32 24/3
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான் - யுத்4:32 25/1
எறிந்த காலையில் வீடணன் அதன் நிலை எல்லாம் - யுத்4:32 28/1
வைத வைவினில் ஒழிந்தன வீடணன் மாண்டான் - யுத்4:32 29/3
இலக்குவற்கு முன் வீடணன் புகும் இருவரையும் - யுத்4:32 31/1
எங்கு நீங்குதி நீ என வீடணன் எழுந்தான் - யுத்4:32 33/1
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் - யுத்4:32 35/4
அரக்கன் ஏகினன் வீடணன் வாய் திறந்து அரற்றி - யுத்4:32 37/1
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி - யுத்4:32 43/2
நீ இருந்து உரைத்தி என்றார் வீடணன் நெறியின் சொல்வான் - யுத்4:33 3/4
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ - யுத்4:34 14/4
விழுந்து சிந்தினர் என்றனன் வீடணன் விரைவான் - யுத்4:35 35/4
அ உரைக்கு இறுதி நோக்கி வீடணன் அருவி கண்ணன் - யுத்4:37 209/1
செவ்வையின் அவர் முன் சென்றான் வீடணன் இதனை செய்தான் - யுத்4:38 1/4
பின்னர் வீடணன் பேர் எழில் தம்முனை - யுத்4:38 31/1
மின்னும் மோலி இயற்கைய வீடணன்
 உன்னும் காலை கொணர்வென் என்று ஓத அ - யுத்4:40 25/2,3
அண்டர் நாயகன்-பால் அண்ணல் வீடணன் அருளின் சென்றான் - யுத்4:40 34/4
நனி இதழ் துடித்திட நகைத்து வீடணன்
 தனை எழ நோக்கி நீ தகாத செய்தியோ - யுத்4:40 38/2,3
தூண்டு மானம் உண்டு என்று அடல் வீடணன் தொழுதான் - யுத்4:41 1/4

 மேல்
 
  வீடணன்-தன்னை (1)
வீரனும் ஐயம் தீர்ந்தான் வீடணன்-தன்னை மெய்யோடு - யுத்3:27 1/1

 மேல்
 
  வீடணன்-தனை (1)
வீடணன்-தனை அன்புற நோக்குறா விமலன் - யுத்4:41 7/1

 மேல்
 
  வீடணனார் (1)
நின்றான் அ நாள் வீடணனார் சொல் நினைவுற்றான் - யுத்4:37 134/4

 மேல்
 
  வீடணனுக்கு (1)
கொடுத்தேன் அன்றே வீடணனுக்கு குலம் ஆள - யுத்3:22 216/1

 மேல்
 
  வீடணனும் (1)
அண்ணல் ஆணையின் வீடணனும் மற - யுத்4:40 6/1

 மேல்
 
  வீடணனோடும் (1)
இனைவரும் வீடணனோடும் ஏயினார் - யுத்1:4 13/4

 மேல்
 
  வீடணா (3)
கெடுத்தனை வீடணா நீ என்றனன் கேடு இலாதான் - யுத்2:19 226/4
நோவிலை வீடணா என்று நோக்கி பின் - யுத்3:24 68/2
தன்ன தோள் இணையை நோக்கி வீடணா தக்கது அன்றால் - யுத்4:37 215/2

 மேல்
 
  வீடாது (1)
வென்றாய் அலையோ உன் உயிர் வீடாது உரை செய்தாய் - யுத்2:15 183/2

 மேல்
 
  வீடி (3)
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் - யுத்2:19 212/1
வீடி நின்று அழிவது என்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி - யுத்3:31 223/3
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் - யுத்4:32 35/4

 மேல்
 
  வீடி-போகாதே (1)
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல - ஆரண்:6 115/3

 மேல்
 
  வீடிய (3)
வீடிய சடாயுவை போல வீடுதல் - கிட்:16 21/3
வீடிய பொழுது எனும் பனுவல் மெய்யதேல் - யுத்2:18 110/2
வேண்டுவது அன்று இனி அமரின் வீடிய
 ஆண்தகை அன்பரை அமரர் நாட்டிடை - யுத்3:24 75/2,3

 மேல்
 
  வீடினது (1)
வீடினது_அன்று அறன் யானும் வீகலேன் - சுந்:3 63/1

 மேல்
 
  வீடினது_அன்று (1)
வீடினது_அன்று அறன் யானும் வீகலேன் - சுந்:3 63/1

 மேல்
 
  வீடினர் (3)
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் - பால:5 12/3
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் - பால:5 105/3
வீடினர் சிலவர் சில்லோர் பெற்றிலர் விளிந்து வீழ்ந்தார் - யுத்2:19 164/4

 மேல்
 
  வீடினன் (1)
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் - சுந்:4 81/3

 மேல்
 
  வீடினார் (4)
வீடினார் வீடினார் மிடை உடல் குவைகள்-வாய் - சுந்:10 45/2
வீடினார் வீடினார் மிடை உடல் குவைகள்-வாய் - சுந்:10 45/2
மேல் திண் வாயிலில் மேவினர் வீடினார்
 காற்றின் மா மகன் கை எனும் காலனால் - யுத்2:15 81/3,4
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார்
 மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே - யுத்2:18 269/2,3

 மேல்
 
  வீடினால் (1)
மெய்யின் மெய் அன்ன நின் உயிர் வீடினால்
 உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உள் புகா - யுத்4:41 81/2,3

 மேல்
 
  வீடினான் (1)
வீடினான் என்று மீட்டும் விளம்பினான் - யுத்2:15 90/4

 மேல்
 
  வீடு (41)
வீடு சேர நீர் வேலை கால் மடுத்து - பால:2 61/1
திக்கு உற நினைப்பினில் செல்லும் தெய்வ வீடு
 ஒக்க நின்று இமைப்பன உம்பர் நாட்டினும் - பால:3 31/3,4
வேரி அம் தெரியலான் வீடு நோக்கினாள் - பால:19 42/4
விரும்பிய மூப்பு எனும் வீடு கண்ட யான் - அயோ:1 15/1
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் - அயோ:1 16/3
விட்டவர் அல்லரேல் யாவர் வீடு உளார் - அயோ:1 19/4
வீடு எனும் உலகின் வீழ் விமானம் போன்றன - அயோ:2 41/2
திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் - ஆரண்:2 26/2
பெரும் சிறை வீடு பெற்று-அனைய பெற்றியார் - ஆரண்:3 7/4
வில் இயல் மொய்ம்பினாய் வீடு காண்டுமோ - ஆரண்:3 13/4
வீடு அவன் எய்தும் வேலை விரிஞ்சனே முதல மேலோர் - ஆரண்:13 129/1
வீடு பெற்ற விலங்கும் விலங்கு அதோ - கிட்:7 115/4
வெம் தொழில் துறை வீடு பெற்று எய்திய - கிட்:7 116/3
சான்று என நின்ற வீரன் தான் வந்து வீடு தந்தான் - கிட்:7 152/4
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை - கிட்:13 29/2
வீடு உறும் உலகினும் விளங்கும் மெய்யது - கிட்:14 12/4
காட்டியது வீடு என விரும்பி நனி சால் நீர் - கிட்:14 54/2
வீடு நண்ணினார் என்ன வீசும் நீர் - கிட்:15 15/3
விலங்கும் வீடு உறுகின்றன மெய் நெறி - கிட்:15 36/3
வீடு காண்குறும் தேவரால் விழு நடம் காண்பார் - சுந்:2 23/4
தக்கது என் உயிர் வீடு எனின் தாழ்கிலா - சுந்:3 108/1
பெரும் துயரினோடும் ஒரு வீடு பெறுகில்லாள் - சுந்:5 6/3
கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் - சுந்:5 31/4
ஞானம் முற்றுபு நண்ணினர் வீடு என - சுந்:6 23/2
வீடு நோக்கியே செல்க என்று சிலவரை விட்டான் - சுந்:7 43/2
வீடு மீட்குறும் மேனகை-மேல் நகை விளங்க - சுந்:12 46/4
வினைகளை வென்று மேல் வீடு கண்டவர் - யுத்1:2 71/1
மெய் உரைத்து உயிர் கொடுத்து அமரரும் பெறுகிலா வீடு பெற்றான் - யுத்1:2 84/4
வீடு பெற்றவர் பெற்றதின் விழுமிது என்று உரைக்கும் - யுத்1:3 31/3
சேம வீடு உற செய்வதும் செம் தழல் முகந்த - யுத்1:3 42/2
பித்தரும் உளர் சிலர் வீடு பெற்றிலார் - யுத்1:3 61/4
யாவர்க்கும் செல்வத்தை வீடு என்னும் இன்பத்தை - யுத்1:3 163/2
வீடு பெற்று உயர்ந்த வார்த்தை வேதத்தின் விழுமிது அன்றோ - யுத்1:4 109/4
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ - யுத்1:4 111/4
வென்றி கேட்டலும் வீடு பெற்றார் என வியந்தார் - யுத்1:5 73/4
வீடு பெற்றன இடை மிடைந்த வேணுவின் - யுத்1:6 51/2
உருளுறு சகட வாழ்க்கை ஒழித்து வீடு அளிக்கும் அன்றே - யுத்2:16 134/4
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் - யுத்2:16 280/3
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் - யுத்2:19 251/3
வீடு எரிந்தன வேலைகள் எரிந்தன மேகம் - யுத்3:22 72/3
வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு - யுத்3:22 180/4

 மேல்
 
  வீடுக (1)
வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக
 இல் இயல் அறத்தை யான் இறந்து வாழ்ந்த பின் - சுந்:4 18/2,3

 மேல்
 
  வீடுதல் (1)
வீடிய சடாயுவை போல வீடுதல்
 பாடவம் அல்லது பழியிற்று ஆம் என்றான் - கிட்:16 21/3,4

 மேல்
 
  வீடுபேறு (1)
மிக்கது நலனே ஆக வீடுபேறு அளிக்கும் அன்றே - யுத்2:16 138/4

 மேல்
 
  வீடும் (4)
வீடும் விரவும் மண பந்தரும் வீணை வண்டும் - பால:3 71/3
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா - சுந்:12 117/2
விடுத்தனை வேறு இனி வீடும் இல்லையால் - யுத்2:16 78/4
வீடும் இன்று இ உலகு என விம்முவார் - யுத்3:29 4/3

 மேல்
 
  வீடுவது (1)
உழைத்து வீடுவது ஆயினை என் உனக்கு உறுவது ஒன்று உரை என்றான் - யுத்2:16 320/4

 மேல்
 
  வீடுவென் (1)
மின்னு தீயிடை யான் இனி வீடுவென்
 மன்னன் ஆதி என் சொல்லை மறாது என்றான் - யுத்4:41 61/3,4

 மேல்
 
  வீடுவேன் (1)
வீடுவேன் மற்று இ விலங்கல்-மேல் இலங்கையை வீட்டி - சுந்:3 1/4

 மேல்
 
  வீடுறுதல் (1)
விண்பாலவர்க்கும் உயிர் வீடுறுதல் மெய்யே - சுந்:1 69/2

 மேல்
 
  வீணை (12)
வீடும் விரவும் மண பந்தரும் வீணை வண்டும் - பால:3 71/3
தைவரு மகர வீணை தண்ணுமை தழுவி தூங்க - பால:10 8/2
நல் இயல் மகர வீணை தேன் உக நகையும் தோடும் - பால:13 38/1
மாடகம் பற்றினள் மகர வீணை தன் - பால:19 32/1
மேனி திரு நாரதன் வீணை இசை - ஆரண்:2 4/3
கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண்தகும் நீண்ட வீணை
 கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் - ஆரண்:13 21/3,4
வேய் குழல் விளரி நல் யாழ் வீணை என்று இனைய நாண - கிட்:8 3/1
கந்தார வீணை களி செம் செவி காது நுங்க - சுந்:1 62/4
விண் இமை அடைத்து என விளைந்தது இருள் வீணை
 தண் இமை அடைத்தன தழங்கு இசை வழங்கும் - சுந்:2 160/2,3
நாத வீணை இசை நாரதனார் தம் - யுத்1:11 9/3
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் - யுத்2:16 105/1
எழுது வீணை கொடு ஏந்து பதாகை-மேல் - யுத்4:37 21/1

 மேல்
 
  வீணையில் (2)
கூடுகெனோ அவன் குணங்கள் வீணையில்
 பாடுகெனோ என பலவும் பன்னினாள் - பால:19 31/3,4
முழவினில் வீணையில் முரல் நல் யாழினில் - ஆரண்:10 36/1

 மேல்
 
  வீணையின் (6)
வளை ஒலி வயிர் ஒலி மகர வீணையின்
 கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி - பால:3 60/1,2
வீணையின் நரம்பிடை விளைத்த தேமறை - ஆரண்:10 13/3
வீணையின் இசைபட வேதம் பாடுவான் - ஆரண்:12 21/4
பாக வீணையின் கொடி ஒன்று கிடந்தது பார் மேல் - ஆரண்:13 80/4
நஞ்சு வீணையின் நடத்து பாடலான் - கிட்:15 21/3
மகர வீணையின் மந்தர கீதத்தின் மறைந்த - சுந்:2 27/1

 மேல்
 
  வீணையும் (3)
குழலும் வீணையும் யாழும் என்று இனையன குழைய - சுந்:2 6/1
வீணையும் குழலும் தம்தம் மிடறும் வேற்றுமையின் தீர்ந்த - சுந்:2 185/3
கொடியின்-மேல் உறை வீணையும் கொற்ற மா - யுத்4:37 34/1

 மேல்
 
  வீதலால் (1)
மேகம் மா மலைகளின் புறத்து வீதலால்
 மாக யாறு யாவையும் வாரி அற்றன - கிட்:10 107/1,2

 மேல்
 
  வீதி (11)
நானா விதமா நளி மாதிர வீதி ஓடி - பால:3 69/1
இஞ்சி சூழ் மிதிலை மா வீதி சென்று எய்தினான் - பால:20 30/4
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி - பால:21 18/4
போகில மீளகில்லா பொன் நகர் வீதி எல்லாம் - அயோ:3 72/4
பொன் திணி மாட வீதி பொருக்கென நீங்கி புக்கான் - அயோ:3 84/2
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய் - அயோ:3 103/3
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை - கிட்:11 43/2
வலம் கொள் வீதி நெடு வழி மாற்றினாள் - கிட்:11 44/4
இரைத்து இமிழ் முரசும் முற்றும் இயங்கின வீதி எல்லாம் - கிட்:11 98/4
வெறுத்த பூண் வெறுக்கையாலே தூரும் இ வீதி எல்லாம் - சுந்:2 37/4
என்றனன் இயம்பி வீதி ஏகுதல் இழுக்கம் என்னா - சுந்:2 98/1

 மேல்
 
  வீதி-தோறும் (1)
பொன் நகர் வீதி-தோறும் புது மனை புகுகின்றாரை - சுந்:2 117/4

 மேல்
 
  வீதி-தோறுமே (1)
சுண்ணமும் தூவினார் வீதி-தோறுமே - பால:5 113/4

 மேல்
 
  வீதி-வாய் (3)
வேறுவேறு நின்று இசைக்கும் வீதி-வாய்
 ஆறும் ஆறும் வந்து எதிர்ந்த ஆம் என - பால:2 56/2,3
ஓதியார் வீதி-வாய் உற்றவாறு உரை-செய்வாம் - பால:20 32/4
வீதி-வாய் செல்கின்றான் போல் விழித்து இமையாது நின்ற - பால:21 6/1

 மேல்
 
  வீதிகள் (2)
யாரும் இன்றி எழில்_இல வீதிகள்
 வாரி இன்றிய வாலுக ஆற்றினே - அயோ:11 34/3,4
மனையின் நீள் நெடு மங்கல வீதிகள்
 நினையும் மாத்திரத்து ஏகிய நேமியான் - அயோ:11 38/2,3

 மேல்
 
  வீதியாரோ (1)
மண் மேலினரோ புற மாதிர வீதியாரோ
 கண் மேலினரோ என யாவரும் காண் நின்றார் - கிட்:7 51/2,3

 மேல்
 
  வீதியில் (2)
பொன்னின் நல் நகர் வீதியில் புக்கனன் - கிட்:11 40/2
புரசை யானையின் வீதியில் போதவும் - சுந்:5 36/2

 மேல்
 
  வீதியின் (1)
விலங்கல் மாளிகை வீதியின் விரைவொடு சென்றான் - அயோ:1 48/2

 மேல்
 
  வீதியினை (1)
தூர்-மின் நெடு வீதியினை என்று சொரிவாரும் - அயோ:3 100/4

 மேல்
 
  வீதியும் (1)
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:1 2/3

 மேல்
 
  வீதியே (5)
வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே - அயோ:2 40/4
மா மழை நிகர்த்தன மாட வீதியே - அயோ:2 43/4
பொடி அடங்கின மதில் புறத்து வீதியே - அயோ:4 198/4
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே - அயோ:4 203/4
போதுகின்றில பொன் அணி வீதியே - அயோ:11 22/4

 மேல்
 
  வீதியை (1)
நயக்கும் மாளிகை வீதியை நண்ணினான் - சுந்:2 166/4

 மேல்
 
  வீந்த (6)
இரு நிலத்து எவர்க்கும் உள்ளத்து இருந்து அருள்-புரிந்து வீந்த
 செரு வலி வீரன் என்ன செம்_கதிர்_செல்வன் சென்றான் - அயோ:8 19/3,4
குற்றம் வீந்த குணத்தின் எம் கோமகன் - ஆரண்:12 4/1
மீளல அவையும் அன்ன விழைவன உணர்வு வீந்த
 கோள் அரவு என்ன பின்னி அவற்றொடும் குழைந்து சாய்ந்த - கிட்:10 27/3,4
யானுடை எம்பி வீந்த இடுக்கணும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:11 18/2
அண்டம் மா களமும் வீந்த அரக்கரே உயிரும் ஆக - யுத்3:31 230/1
மேயினன் இராமன் பாதம் விதி முறை வணங்கி வீந்த
 தீயவர் பெருமை நோக்கி நடுக்கமும் திகைப்பும் உற்றார் - யுத்4:32 51/2,3

 மேல்
 
  வீந்ததால் (1)
வீசுகின்ற நிலா சுடர் வீந்ததால்
 ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால் - பால:11 12/1,2

 மேல்
 
  வீந்தது (6)
பாறி வீந்தது செல்வம் பரிந்திலர் - அயோ:14 19/2
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று - ஆரண்:10 119/3
இன்று வீந்தது நாளை சிறிது இறை - சுந்:12 89/1
நின்று வீந்தது அலால் நிறை நிற்குமோ - சுந்:12 89/2
ஒன்று வீந்தது நல் உணர் உம்பரை - சுந்:12 89/3
வீவது முடிவு என வீந்தது அல்லது - யுத்1:2 70/3

 மேல்
 
  வீந்தவர் (1)
வீந்தவர் என்பவர் வீந்தவரேனும் - பால:8 20/3

 மேல்
 
  வீந்தவரேனும் (1)
வீந்தவர் என்பவர் வீந்தவரேனும்
 ஈந்தவர் அல்லது இருந்தவர் யாரே - பால:8 20/3,4

 மேல்
 
  வீந்தவால் (1)
மீ செலா புனலவன் புகழின் வீந்தவால் - யுத்1:6 36/4

 மேல்
 
  வீந்தனர் (1)
முற்றும் வீந்தனர் முழங்கு பேர் உதிரத்தின் முந்நீர் - யுத்3:22 176/2

 மேல்
 
  வீந்தனன் (1)
எற்ற வீந்தனன் என்ன இயம்பினார் - யுத்2:15 88/4

 மேல்
 
  வீந்தனனாம்-அரோ (1)
வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ - யுத்2:15 67/4

 மேல்
 
  வீந்திலர் (1)
வீழும் மண்ணிடை வீழ்ந்தனர் வீந்திலர்
 வாழும் நாள் உள என்ற பின் மாள்வரோ - அயோ:4 224/2,3

 மேல்
 
  வீந்து (2)
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக - அயோ:10 38/2
வீசிய காலின் வீந்து மிதந்தன மீன்கள் எல்லாம் - சுந்:1 37/4

 மேல்
 
  வீந்துறும் (1)
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப - யுத்2:16 335/3

 மேல்
 
  வீப்பான் (1)
மூன்று உற்ற தலத்திடை முற்றிய துன்பம் வீப்பான்
 ஏன்றுற்று வந்தான் வலி மெய்ம்மை உணர்த்து நீ என்று - சுந்:1 53/1,2

 மேல்
 
  வீய்த்து (1)
வெம் சின அரக்கரை வீய்த்து வீயுமோ - சுந்:3 121/1

 மேல்
 
  வீய்ந்த (2)
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய - யுத்3:24 8/3
விரிந்த தன் படை மெய் கண்ட பொய் என வீய்ந்த
 எரிந்த கண்ணினன் எயிற்றிடை மடித்த வாயினன் தன் - யுத்4:37 95/1,2

 மேல்
 
  வீய்ந்தது (1)
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே - யுத்3:27 147/4

 மேல்
 
  வீய்ந்து (2)
பூளை வீய்ந்து அன்ன போவன புணரியில் புனல் மீன் - சுந்:13 25/3
வென்றனென் அரக்கரை வேரும் வீய்ந்து அற - யுத்3:24 80/1

 மேல்
 
  வீய்ந்துறும் (1)
வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை - யுத்3:23 26/3

 மேல்
 
  வீய (7)
வெம் பவத்தின் வீய தவம் இழைத்தவாறு இதுவோ - அயோ:14 61/2
இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய
 முழை கொள் மேருவின் முகட்டிடை கனகனை முருக்கிய முரண் சீயம் - சுந்:2 205/2,3
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய
 கொல்வர் என்று உணர்தலால் அவரை வந்து அணைவது ஓர் இயைபு கொண்டார் - யுத்1:2 91/3,4
தானைகள் வீய நின்ற தலைமகன் தனிமை ஓரார் - யுத்3:20 3/2
விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய - யுத்3:26 9/4
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய
 கொடும் சின மாய செய்கை வலியொடும் குறைந்து குன்ற - யுத்3:28 35/2,3
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய
 தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய - யுத்4:37 200/1,2

 மேல்
 
  வீயவும் (1)
வேந்தன் வீயவும் யாய் துயர் மேவவும் - ஆரண்:3 18/1

 மேல்
 
  வீயா (4)
மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர் - கிட்:17 9/1
விளைவினை அறியும் மேன்மை வீடணன் என்றும் வீயா
 அளவு_அறு பெருமை செல்வம் அளித்தனை ஆயின் ஐய - யுத்1:4 142/1,2
வில்லினை நோக்கும் பாச வீக்கினை நோக்கும் வீயா
 அல்லினை நோக்கும் வானத்து அமரரை நோக்கும் பாரை - யுத்2:19 224/1,2
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் - யுத்3:28 37/1

 மேல்
 
  வீயாத (1)
வீயாத பெரு மாய விளையாட்டும் வேண்டுமோ - ஆரண்:1 53/4

 மேல்
 
  வீயாது (2)
விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ - சுந்:2 225/4
வெற்றியே பெறுக தோற்க வீக வீயாது வாழ்க - யுத்1:4 105/3

 மேல்
 
  வீயாய் (1)
வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய்
 மாதங்கம் தின்று உய்ந்து இ வனத்தின்-தலை வாழும் - ஆரண்:15 31/2,3

 மேல்
 
  வீயார் (1)
என்னினும் வலியர் ஆன இராக்கதர் யாண்டும் வீயார்
 உன்னினும் உலப்பு இலாதார் உவரியின் மணலின் மேலார் - யுத்4:34 12/1,2

 மேல்
 
  வீயினும் (2)
மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர் - கிட்:17 9/1
மேல் மறைந்து ஒளிப்பினும் விரிஞ்சன் வீயினும்
 கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல் - யுத்2:18 101/2,3

 மேல்
 
  வீயும் (7)
வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய் - ஆரண்:15 31/2
வேங்கையின் மலரும் கொன்றை விரிந்தன வீயும் ஈர்த்து - கிட்:10 29/3
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் - கிட்:11 70/4
விருந்தும் எனல் ஆகியது வீயும் உயிர் மீளும் - சுந்:4 69/3
ஒல்லையின் உலந்து வீயும் இட்டது ஒன்று ஒழுகா-வண்ணம் - யுத்1:7 21/2
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் - யுத்3:24 112/3
வெம்மையின் தருமம் நோக்கா வேட்டதே வேட்டு வீயும்
 உம்மையே புகழும் பூண துறக்கமும் உமக்கே ஆக - யுத்3:27 175/1,2

 மேல்
 
  வீயுமால் (2)
உடைந்துபோம் அயன் முதல் உயிரும் வீயுமால் - ஆரண்:12 8/4
மேல் விழுந்திடினும் இவன் வீயுமால்
 கால் விழுந்த மழை அன்ன காட்சியீர் - யுத்3:31 129/2,3

 மேல்
 
  வீயுமாறும் (1)
மிக்கன போன்று தோன்றும் உலகங்கள் வீயுமாறும்
 திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் - ஆரண்:13 119/2,3

 மேல்
 
  வீயுமேல் (1)
விரும்பு எழில் எந்தையார் மெய்ம்மை வீயுமேல்
 வரும் பழி என்று யான் மகுடம் சூடலேன் - கிட்:6 25/1,2

 மேல்
 
  வீயுமோ (1)
வெம் சின அரக்கரை வீய்த்து வீயுமோ
 வஞ்சனை நீ செய வள்ளல் சீற்றத்தால் - சுந்:3 121/1,2

 மேல்
 
  வீர (131)
வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை - பால:2 16/3
மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை - பால:8 3/1
வீர வேத்திரத்தார் தாழ்ந்து விரிந்த கஞ்சுகத்து மெய்யார் - பால:14 67/2
ஏனை வீர இலாடர் விதர்ப்பர்கள் - பால:21 47/2
வீர பட்டத்தொடு திலகம் மின்னவே - பால:23 53/4
வீர நின் குல மைந்தனை வேதியர் முதலோர் - அயோ:1 38/3
அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர
 சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் - அயோ:3 81/3,4
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ - அயோ:8 30/2
இகல் அடு சிலை வீர இளையவனொடும் என்றான் - அயோ:9 24/4
வெய்தின் ஏற்றினார் வீர நுந்தைபால் - அயோ:11 123/3
இ வழி வீர யானே காட்டுவல் எழுக என்றான் - அயோ:13 38/4
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் - அயோ:13 66/3
வெருவர செய்வன காண்டி வீர நீ - அயோ:14 31/4
வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா - அயோ:14 102/3
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ - ஆரண்:1 18/3
வெம்பு வில் கை வீர பேர் - ஆரண்:1 63/2
அருளுடை வீர நின் அபயம் யாம் என்றார் - ஆரண்:3 16/4
வில் மலை வல்லவன் வீர தோளொடும் - ஆரண்:6 8/1
வெருவினென் எய்திடாமல் விலக்குதி வீர என்றாள் - ஆரண்:6 56/4
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் - ஆரண்:6 112/2
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் - ஆரண்:7 59/1
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர
 இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் - ஆரண்:7 68/3,4
கருது வீர நின் கொடி மிசை காக்கையின் கணங்கள் - ஆரண்:7 69/3
வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் - ஆரண்:7 93/2
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் - ஆரண்:8 7/2
வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் - ஆரண்:8 7/4
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ - ஆரண்:8 19/4
மாக தோள் வீர பெற்றால் எங்ஙனம் வைத்து வாழ்தி - ஆரண்:10 76/4
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் - ஆரண்:11 15/1
வேரி அம் தெரியல் வீர மீள்வதே மேன்மை என்றான் - ஆரண்:11 59/4
வீங்கின மெலிந்தன வீர தோள்களே - ஆரண்:12 27/4
மின் என விளங்கும் வீர துண்டத்தன் மேரு என்னும் - ஆரண்:13 1/3
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் - ஆரண்:13 121/3
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர
 இவ்விடை நாடினை நீர் கொணர்க என்றான் - ஆரண்:14 38/2,3
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர
 சுந்தரன் ஊர்தரு தோகையும் ஒத்தாள் - ஆரண்:14 59/3,4
செரு வலி வீர நின் தீரும் அல்லது - ஆரண்:14 88/3
வன் தொழில் வீர போர் வலி அரக்கியை - ஆரண்:14 89/1
சந்த பூண் அலங்கல் வீர தனு எனும் நாமத்தேன் ஓர் - ஆரண்:15 51/1
வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ - கிட்:2 18/4
வீர நீர் பணித்திர் என்றான் மெய்ம்மையின் வேலி போல்வான் - கிட்:2 25/2
வேற்றார்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான் - கிட்:7 42/4
வீர திறலோர் இவை இன்ன விளம்பும் வேலை - கிட்:7 45/1
மெய் போர் மாருதி-தன்னை வீர நீ - கிட்:9 3/2
வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர
 பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் - கிட்:9 7/2,3
பாழி அம் தடம் தோள் வீர பார்த்திலை-போலும் அன்றே - கிட்:9 21/3
விரசுக என்-பால் நின்னை வேண்டினென் வீர என்றான் - கிட்:9 24/3
பின்னர் மாருதியை நோக்கி பேர் எழில் வீர நீயும் - கிட்:9 27/3
சாலும் நூல் உணர் கேள்வி வீர தளர்ந்தது என்னை தவத்தினோய் - கிட்:10 64/4
வேண்டுவது அன்று இது வீர நோய் தெற - கிட்:10 89/3
வெய்தின் நீ வருதல் நோக்கி வெருவுறும் சேனை வீர
 செய்திதான் உணர்கிலாது திருவுளம் தெரித்தி என்றாள் - கிட்:11 49/1,2
வில்லியும் அவனை நோக்கி விரைவின் என் வரவு வீர
 சொல்லுதி நுந்தைக்கு என்றான் நன்று என தொழுது போனான் - கிட்:11 77/3,4
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர
 மானவற்கு இளையோன் வந்து உன் வாசலின் புறத்தான் சீற்றம் - கிட்:11 78/2,3
செறி பொன் தார் அலங்கல் வீர செய்திலம் குற்றம் நம்மை - கிட்:11 79/3
சிங்க ஏறு அனைய வீர செய் தவ செல்வன் என்றான் - கிட்:11 100/4
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர
 வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் - கிட்:11 101/3,4
விரும்பிய இராமனும் வீர நிற்கு அது ஓர் - கிட்:11 136/1
மீண்டு இராமனை அடைந்து இகல் வீரருள் வீர
 காண்டி நீ என வரன்முறை தெரிவுற காட்டி - கிட்:12 31/1,2
வென்றான் என்னினும் வீர நிற்கு நேர் - கிட்:16 37/2
வாலி அளிக்கும் வீர வய போர் வசை_இல்லான் - கிட்:17 4/4
வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர
 சிறிது இது என்று இகழல்-பாலை அல்லை நீ சேறி என்னா - சுந்:1 14/2,3
வீர தோள்களின் வீக்கம் நினைந்து உயிர் - சுந்:2 172/3
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் - சுந்:3 54/2
முற்றிய தா இல் வீர முனிவு என்கண் விளையாதேனும் - சுந்:3 143/2
வினவுதற்கு உரியன் என்னா வீர நீ யாவன் என்றாள் - சுந்:4 28/4
பாழிய பணை தோள் வீர துணை இலேன் பரிவு தீர்த்த - சுந்:4 72/1
வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் - சுந்:9 17/4
மின் திணிந்தன ஓடையின் வீர பட்டத்தர் - சுந்:9 18/4
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் - சுந்:11 20/3
சாதல் தீர்த்து அளித்த வீர தலைமகன் மெலிவு தீர - சுந்:14 12/3
வில் பெரும் தடம் தோள் வீர வீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் - சுந்:14 29/1
வீர வில்லின் நெடு மானம் வெல்ல நாளும் மெலிவானுக்கு - யுத்1:1 7/2
மீட்டிலாதது என் வில் தொழில் காட்டவோ வீர - யுத்1:5 70/4
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர
 பொன் திரள் புய கரு நிற களிறு போனான் - யுத்1:9 5/3,4
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி - யுத்1:9 29/2
வேய் தெரிந்து உரைக்க வந்தேம் வினையினால் வீர என்றார் - யுத்1:9 32/4
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை - யுத்1:10 12/1
வீர நீ பாராய் மெல்லென் பளிங்கினால் விளங்குகின்ற - யுத்1:10 16/1
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை - யுத்1:10 19/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை - யுத்1:10 20/1
காவலன் பயந்த வீர கார்முக களிறே கற்ற - யுத்1:10 21/1
தீட்டிய படை கை வீர சேனையின் தலைவ தெள்ளி - யுத்1:13 18/2
மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர - யுத்1:13 20/4
வீங்கின இராகவன் வீர தோள்களே - யுத்2:15 108/4
வீர திறம் இது நன்று என வியவா மிக விளியா - யுத்2:15 173/1
தீ என கொடிய வீர சேவக செய்கை கண்டால் - யுத்2:16 30/3
கூச மூன்று உலகும் காக்கும் கொற்றத்தேன் வீர கோட்டி - யுத்2:17 13/2
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர
 கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி - யுத்2:17 60/1,2
கொடுத்தலீர் உம் உயிர் வீர கோட்டியீர் - யுத்2:18 3/4
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் - யுத்2:19 4/4
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர
 பேர் ஆழி முகம் செல சென்றனன் பேர்ச்சி இல்லான் - யுத்2:19 26/3,4
வீர வெம் தொழிலினான் வினவ வீடணன் - யுத்2:19 28/2
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் - யுத்2:19 59/3
குன்று நின்று-அனைய வீர மாருதி-தன் மேனி-மேல் அவை குழுக்களாய் - யுத்2:19 78/2
வீழியின் கனி-போல் மேனி கிழிபட அனுமன் வீர
 சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி - யுத்2:19 115/1,2
வேறு வேறு இயற்றி வீர கொடியையும் அறுத்து வீழ்த்தி - யுத்2:19 117/3
அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர
 துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ - யுத்2:19 171/2,3
வினை உள பலவும் செய்யத்தக்கன வீர நீயும் - யுத்2:19 213/2
வீரரை எல்லாம் நோக்கும் விதியினை பார்க்கும் வீர
 பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் - யுத்2:19 225/1,2
வீர வச்சிரத்து_எயிற்றனும் இடபனும் மிடைந்தார் - யுத்3:20 50/4
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர
 சிங்கம் அன்ன போர் வீரரில் தலைவராய் தெரிந்தார் - யுத்3:20 51/1,2
வெம் கண் மாருதி மேனி-மேல் வேறு உள வீர
 சிங்கம் அன்னவர் ஆக்கை-மேல் உவப்பு இல செலுத்தி - யுத்3:22 67/2,3
வெள்ளம் நூறுடை வெம் சின சேனையை வீர
 அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் - யுத்3:22 93/1,2
மிகும் படை கடலுள் செல்லும் மாருதி வீர வாழ்க்கை - யுத்3:22 120/3
சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் - யுத்3:22 130/4
தோன்றாவோ என் வில் வலி வீர தொழில் அம்மா - யுத்3:22 211/4
அண்டர் நாயகன் தன் வீர தன்மையும் அயர்த்தாய்-போலும் - யுத்3:23 24/3
மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய்ம் மருந்தும் உள நீ வீர
 ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் - யுத்3:24 27/3,4
வினையன அன்று நின்று வீழ்ந்தது வீழ்க வீர
 இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 13/2,3
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர
 அம்பு நீ துரப்பாய் அல்லை அனையது துரந்த-காலை - யுத்3:27 3/2,3
வீர நீ சேறி என்று விடை கொடுத்தருளும் வேலை - யுத்3:27 12/2
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர
 பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் - யுத்3:27 85/2,3
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் - யுத்3:28 32/4
வீர இது ஆணை என்றான் வீடணன் விளைவது ஓர்வான் - யுத்3:28 36/4
மேல் இனி தவிர்கிற்பர்-கொல் வீர நின் - யுத்3:29 21/2
மாண்டிலர் இனி மற்று உண்டோ இராவணன் வீர வாழ்க்கை - யுத்3:29 37/4
மெய் கொடும் திறல் வீடணன் விளம்புவான் வீர
 திக்கு அனைத்தினும் ஏழு மா தீவினும் தீயோர் - யுத்3:31 31/2,3
தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் - யுத்3:31 50/2
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் - யுத்3:31 55/2
வெப்புறுகின்றது உள்ளம் வீர நீ அன்றி வில்லோர் - யுத்3:31 60/4
வீரர்க்கும் வீர நின்னை பிரிகலன் வெல்லும் என்பேன் - யுத்3:31 65/4
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத - யுத்3:31 69/3
பார ஆளி வீர ஆளி வேக வாளி பாயவே - யுத்3:31 93/4
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க - யுத்4:35 14/2
வீர விற்கை இராமற்கு வெண் நகை - யுத்4:37 177/2
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர
 கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் - யுத்4:37 212/1,2
வீர நாடு உற்றாயோ விரிஞ்சனாம் யாவர்க்கும் மேலாம் முன்பன் - யுத்4:38 8/1
மேல் நினை கோலம் கோடல் விழுமியது அன்று வீர - யுத்4:40 27/4
விரசுறின் விலக்குவாரோ வேறு உளார்க்கு என்-கொல் வீர - யுத்4:40 40/4
மீட்டும் நோக்குறா வீர நீ வேண்டுவ வரங்கள் - யுத்4:40 120/2
வென்றி வீர போதியால் என்பது விளம்பா - யுத்4:40 127/3
மெய்ம்மை சேர அனுமன்-தன்னை நோக்கி நீ விரைவின் வீர
 மைம் மலி குழலினாரை மரபினின் கொணர்தி என்ன - யுத்4:41 28/2,3

 மேல்
 
  வீரத்தின் (1)
பாழி மா மேரு ஒத்தான் வீரத்தின் பன்மை தீர்ப்பான் - சுந்:11 13/4

 மேல்
 
  வீரத்து (1)
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் - கிட்:17 14/2

 மேல்
 
  வீரத்தே (1)
வென்றவன் இவன் என்றாலும் வீரத்தே நின்ற வீரன் - சுந்:11 14/2

 மேல்
 
  வீரத்தை (1)
நல் வீரத்தை அழித்தது நண்ணுற்று - யுத்1:3 95/2

 மேல்
 
  வீரதை (4)
வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ - கிட்:10 68/2
வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ - யுத்1:12 45/4
கரக்கும் வீரதை தீமையை எனும் இது கண்டோம் - யுத்2:16 218/2
யார் வீரதை இன்ன செய்தார்கள் எனா - யுத்3:20 84/3

 மேல்
 
  வீரபட்டம் (1)
வீரபட்டம் என நுதல் வீக்கினான் - யுத்2:16 69/4

 மேல்
 
  வீரம் (29)
வீரியர் வீரம் விழுங்கி நின்ற வேலான் - அயோ:3 26/4
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் - ஆரண்:12 65/1
தோள் செய்த வீரம் என்னில் கண்டனை சொல்லும் உண்டோ - ஆரண்:13 122/2
வீரம் அன்று விதி அன்று மெய்ம்மையின் - கிட்:7 90/1
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற - கிட்:7 96/2
வீரம் ஆவதும் கல்வியின் மெய் நெறி - கிட்:7 105/2
நீல மேனி அரக்கர் வீரம் நினைந்து அழுங்கிய நீர்மையோ - கிட்:10 64/2
காயத்தால் பெரியர் வீரம் கணக்கு_இலர் உலகம் கல்லும் - சுந்:2 33/1
வீரம் காத்தலை வேண்டு என்று வேண்டுவாய் - சுந்:5 30/4
மீண்டால் வீரம் விளங்காதோ - சுந்:5 46/4
ஆனதே உள என் வீரம் அழிகிற்றே அம்ம என்றான் - சுந்:11 18/4
வில் தொழில் வீரம் விளைத்தார் - சுந்:13 54/2
வென்று பெயர்வாய் அரச நீ கொல் என வீரம்
 நன்று பெரிது என்று மகன் நக்கு இவை நவின்றான் - யுத்1:2 58/3,4
வீரம் நீங்கிய மனிதன் என்று இகழ்ச்சி மேல் விளைய - யுத்1:6 7/3
வீசினார் எனும் வீரம் விளம்பினாய் - யுத்1:9 51/2
வெறுவிது நம்-தம் வீரம் என்று ஒரு மேன்மை தோன்ற - யுத்2:15 147/2
நன்று போர் வலி நன்று போர் ஆள் வலி வீரம்
 நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று - யுத்2:15 203/1,2
வெறுவிது உன் வீரம் என்று இவை விளம்பினான் - யுத்2:16 85/4
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான் - யுத்2:18 7/3
பாணித்தல் வீரம் அன்றால் பரு வலி படைத்தோர்க்கு எல்லாம் - யுத்2:18 178/2
ஏங்கிய விம்மல் மானம் இரங்கிய இரக்கம் வீரம்
 ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று - யுத்2:18 261/1,2
மீட்டாயோ வீரம் மெலிந்தாயோ தோள் ஆற்றல் - யுத்2:18 267/2
வீரம் முன் தெரிந்தேன் அல்லேன் விளிந்திலேன் மெலிந்தேன் இஞ்ஞான்று - யுத்2:19 211/3
வித்தக யார் இனி வீரம் விளைப்பார் - யுத்3:20 11/4
விலக்குவென் என விடையவன் விலக்கினும் வீரம்
 கலக்குவென் இது காணும் உன் தமையனும் கண்ணால் - யுத்3:22 62/3,4
கேட்கின்ற வீரம் எல்லாம் கிளத்துவீர் கிளத்தல் வேண்டா - யுத்3:27 83/2
சூழ்க்கின்ற வீரம் என் கை சரங்களாய் தோன்றும் அன்றே - யுத்3:27 83/4
கூற்றின்-வாய் உற்றால் வீரம் குறைவரே இறைமை கொண்டார் - யுத்3:31 46/4
வீரம் போய் உரம் குறைந்து வரம் குறைந்து வீழ்ந்தானே வேறே கெட்டேன் - யுத்4:38 24/3

 மேல்
 
  வீரமும் (8)
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் - பால:4 2/2
வில் வினை உரிமையும் அழகும் வீரமும்
 எல்லை_இல் குணங்களும் பரதற்கு எய்திய - அயோ:2 69/2,3
விட நீயே தனி சென்ற வீரமும்
 கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் - கிட்:16 36/3,4
கொற்றமும் வீரமும் வலியும் கூட்டு அற - யுத்1:2 19/2
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும்
 சிந்தையின் உணர்பவர் யாவரே சிலர் - யுத்1:2 36/2,3
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் - யுத்2:15 200/2
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் - யுத்2:16 1/4
மிக்கன இராமற்கு வலியும் வீரமும் - யுத்4:37 147/4

 மேல்
 
  வீரமே (2)
மூலமே வீரமே மூடினாயோடு போர் - கிட்:5 6/1
வீரமே விளைப்பரேனும் தீது இன்றி மீள வல்லான் - யுத்1:14 9/4

 மேல்
 
  வீரர் (137)
திரு வளர் மார்பர் தெய்வ சிலையினர் தேரர் வீரர்
 இருவரும் முனி பின் போன இருவரும் என்ன போனார் - பால:14 71/3,4
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் - பால:16 18/4
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர்
 செம்மையின் திறம்பல் செல்லா தோற்றத்தார் தெரியும் காலம் - அயோ:1 8/2,3
மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நலம் ஆயிற்று ஆம் அன்றே விலங்கல் திண் தோள் - அயோ:13 66/2
உக்க வீரர் உதிரத்தின் ஒளிர் செச்சையினொடே - ஆரண்:1 8/4
சின படை வீரர் மேல் செல்லும் அன்பினான் - ஆரண்:4 16/2
வேந்தன் விண் அடைந்தான் எனின் வீரர் நீர் - ஆரண்:4 31/1
கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் - ஆரண்:5 1/4
போர் வனத்து இருந்த வீரர் உறைவிடம் புக்கது அன்றே - ஆரண்:7 56/4
வனை கழல் வயங்கு வாள் வீரர் வல்லரோ - ஆரண்:10 34/2
வீரர் உளரே அவரின் வில் அதனின் வல்லார் - ஆரண்:10 55/2
முற்ற உலகத்து முதல் வீரர் முடி எல்லாம் - ஆரண்:10 59/3
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர்
 எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல் - ஆரண்:10 64/2,3
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் - ஆரண்:15 35/2
வினையின் எய்திய வீரர் நீர் யாவர்-கொல் என்ன - ஆரண்:15 35/3
விழுங்குவேன் என வீங்கலும் விண் உற வீரர்
 எழுந்த தோள்களை வாள்களால் அரிந்தனர் இட்டார் - ஆரண்:15 36/3,4
அன்னது கண்ட வீரர் அதிசயம் அளவின்று எய்தி - ஆரண்:16 8/3
பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே - கிட்:2 21/2
மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் - கிட்:3 18/4
கூட்டம் உற்று இருந்த வீரர் குறித்தது ஓர் பொருட்கு முன்_நாள் - கிட்:3 22/1
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே - கிட்:7 6/4
அன்னது ஆய குன்றின் ஆறு சென்ற வீரர் ஐந்தொடு ஐந்து - கிட்:7 9/1
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று - கிட்:7 53/1
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை - கிட்:7 88/1
வள அரசு எய்தி மற்றை வானர வீரர் யாரும் - கிட்:9 33/1
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் - கிட்:10 62/1
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர - கிட்:11 26/2
உரை-செய் வானர வீரர் உவந்து உறை - கிட்:11 43/1
வருகின்ற வேகம் நோக்கி வானர வீரர் வானை - கிட்:11 81/1
வீரர் யாவரும் மேம்படும் மேன்மையால் - கிட்:13 9/2
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர்
 சால உரைத்தார் வாரி கடக்கும் தகவு இன்மை - கிட்:17 4/1,2
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர்
 கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் - சுந்:2 66/1,2
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் - சுந்:6 54/4
எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே - சுந்:7 54/4
நிருதியின் பிறந்த வீரர் நெருப்பு இடை பரப்பும் கண்ணர் - சுந்:8 12/3
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் - சுந்:9 33/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் - சுந்:10 10/4
வீரர் வீரனும் முறுவலும் வெகுளியும் வீங்க - சுந்:11 34/3
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் - சுந்:12 111/2
வீரர் விரைந்தார் - சுந்:13 43/2
ஓர் எழு வீரர் உயர்ந்தார் - சுந்:13 45/4
ஏற்று இகல் வீரர் எதிர்ந்தார் - சுந்:13 51/2
மொய்ம்பினர் வீரர் முடிந்தார் - சுந்:13 52/2
பை நாகம் நிகர்க்கும் வீரர் தன் நெடு வரவு பார்க்கும் - சுந்:14 2/3
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர்
 ஆவம் ஆம் அரிய புற்று உறைவ முற்று அறிவருக்கு அழிவு செய்யும் - யுத்1:2 88/2,3
செய் தவம் பயந்த வீரர் திரள் மரம் ஏழும் தீய - யுத்1:4 128/3
மந்தர தடம் தோள் வீரர் வலம்செய்தார் பாடி வைப்பை - யுத்1:4 149/4
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த - யுத்1:5 65/3
குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப - யுத்1:8 22/2
கொண்டு அலம் கொள வீரர் குவித்தலால் - யுத்1:8 26/2
அளிக்கும் வானர வீரர் அநேகரால் - யுத்1:8 33/4
பப்பு நீர் ஆய வீரர் பரு வரை கடலில் பாய்ச்ச - யுத்1:9 18/1
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து - யுத்1:9 33/2
துடைத்த வானர வீரர் தம் தோள்களை - யுத்1:9 45/2
காந்து வெம் சின வீரர் கணக்கு_இலார் - யுத்1:9 46/1
பற்றி வானர வீரர் பனை கையால் - யுத்1:9 63/1
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல - யுத்1:10 1/3
செரு மலி வீரர் எல்லாம் சேர்ந்தனர் மருங்கு செல்ல - யுத்1:10 2/1
நல் குவடு அனைய வீரர் ஈட்டத்தின் நடுவண் நின்றான் - யுத்1:10 5/3
மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க - யுத்1:14 15/3
பற்றி வீரர் பரவையின் மு முறை - யுத்2:15 2/2
நிறுக்க நேர்வரும் வீரர் நெருக்கலால் - யுத்2:15 15/3
மா கை வானர வீரர் மலைந்த கல் - யுத்2:15 21/1
வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல் - யுத்2:15 23/2
குறைந்த வானர வீரர் குழுக்களே - யுத்2:15 26/4
காய்ந்த வானர வீரர் கரத்தினால் - யுத்2:15 51/1
சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே - யுத்2:15 56/4
வென்றி வானர வீரர் விசைத்து எறி - யுத்2:15 58/1
இலை எலாம் அற்ற வீரர் எயிறு எலாம் அற்ற கொற்ற - யுத்2:15 149/3
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட - யுத்2:15 150/2
அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த - யுத்2:15 195/1
மண்டுற வீரர் எல்லாம் வருவது போவதாக - யுத்2:16 44/2
ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் - யுத்2:16 45/3
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் - யுத்2:16 194/1
வேகத்தொடு வீரர் விசைத்து எழலும் - யுத்2:18 45/3
வன் தாள் மரம் வீசிய வானர வீரர்
 கொன்றார் மிகு தானை அரக்கர் குறைந்தார் - யுத்2:18 250/3,4
வீரர் வந்து உடன் உற விமல நீ நெடும் - யுத்2:19 30/3
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் - யுத்2:19 44/1
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் - யுத்2:19 53/4
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் - யுத்2:19 63/1
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் - யுத்2:19 74/1
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி - யுத்2:19 96/3
கொன் செய்தார் வீரர் இன்ன திசையினார் என்றும் கொள்ளார் - யுத்2:19 105/3
கைம்மிக கனன்றது அல்லால் தளர்ந்திலர் காளை வீரர் - யுத்2:19 114/4
ஏற்றமும் வலியும் பெற்றார் எழுந்தனர் வீரர் எல்லாம் - யுத்2:19 175/4
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி - யுத்2:19 176/3
அத்தனை வீரர் மேலும் ஆண்தகை அனுமன் மேலும் - யுத்2:19 181/1
போயினன் என்பது உன்னி வானர வீரர் போல்வார் - யுத்2:19 187/2
தெற்றென உடைய வீரர் இருந்தனர் செய்வது ஓரார் - யுத்2:19 191/4
வேறு உள வீரர் எல்லாம் வீழ்ந்தனர் உருமின் வெய்ய - யுத்2:19 199/1
விட்டிலை சீதையை ஆம் எனின் வீரர்
 ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் - யுத்3:20 15/1,2
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை - யுத்3:20 40/1
போர் வீரர் உவந்து புகழ்ந்தனரால் - யுத்3:20 84/4
வேகத்து அடல் வீரர் விளிந்த எலாம் - யுத்3:21 2/3
வானர வீரர் விட்ட மலைகளை அரக்கர் வவ்வி - யுத்3:21 13/1
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் - யுத்3:21 14/2
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர்
 கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி - யுத்3:21 14/2,3
ஒல்லொலி வீரர் பேசும் உரை ஒலி உரப்பில் தோன்றும் - யுத்3:22 8/2
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர்
 இங்கு இவர் நின்றார் அல்லது இரிந்தது சேனை எல்லாம் - யுத்3:22 15/3,4
தொடையின்-மேல் மலர்ந்த தாரர் தோளின்-மேல் தோன்றும் வீரர் - யுத்3:22 18/4
அருள்முறை அவரும் நின்றார் ஆண்தகை வீரர் ஆழி - யுத்3:22 21/1
தும்பியை நோக்கும் வீரர் சுந்தர தோளை நோக்கும் - யுத்3:22 25/4
தலைகளை நோக்கும் வீரர் சரங்களை நோக்கும் தாக்கி - யுத்3:22 26/2
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் - யுத்3:22 30/4
துளக்கம்_இல் ஆற்றல் வீரர் பொருத போர் தொழிலை நோக்கி - யுத்3:22 33/3
விண்டது அண்டது என்று உலைந்திட ஆர்த்தனர் வீரர் - யுத்3:22 77/4
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் - யுத்3:22 81/4
பரு வலி பனசன் என்று இ படை தலை வீரர் யாரும் - யுத்3:22 119/2
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன் - யுத்3:22 150/1
வாக்கினால் மாண்டார் என்ன வானர வீரர் முற்றும் - யுத்3:24 2/2
தெரிகின்றது இல்லா மம்மர் சிந்தையன் எனினும் வீரர்
 வருகின்ற சுவட்டை ஓர்ந்தான் செவிகளால் வயிர தோளான் - யுத்3:24 17/3,4
வெற்பு_இனம் என்ன வீழ்ந்தார் வானர வீரர் எல்லாம் - யுத்3:26 57/4
மற்றைய வீரர் எல்லாம் மன்னனின் முன்னம் தாவி - யுத்3:26 73/1
ஏறுதும் என்னா வீரர் எழுதலும் இறைஞ்சி ஈண்டு - யுத்3:26 87/1
வேர் உளதனையும் வீரர் இராவணனோடு மீளார் - யுத்3:27 165/2
வீரர் என்பார்கட்கு எல்லாம் முன் நிற்கும் வீரர் வீரன் - யுத்3:28 30/1
வீரர் என்பார்கட்கு எல்லாம் முன் நிற்கும் வீரர் வீரன் - யுத்3:28 30/1
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் - யுத்3:28 40/4
வேலை ஏழ் அன்ன குருதியில் தோன்றிய வீரர்
 சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார் - யுத்3:30 26/2,3
தஞ்சம் என்று அணைந்த வீரர் தனிமையின் சாதல் நன்றே - யுத்3:31 47/4
மதம் புலர்ந்த நின்ற வீரர் வாய் புலர்ந்த மா எலாம் - யுத்3:31 77/2
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும் - யுத்3:31 80/2
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும் - யுத்3:31 80/2
ஆடல் மாவும் வீரர் தேரும் ஆளும் மாள்வது ஆனவால் - யுத்3:31 82/3
வரம் துணிந்த வீரர் போரின் முந்த உந்து வாசியே - யுத்3:31 85/4
வென்றி வீரர் எயிறும் விடா மத - யுத்3:31 124/1
செறுத்த வீரர் பெரும் படை சிந்தின - யுத்3:31 127/1
பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகு பகுதி - யுத்3:31 167/2
தேர் ஆர்ப்பு ஒலி வீரர் தெழிப்பு ஒலியும் - யுத்3:31 193/1
மன்னன் மகன் வீரர் மயங்கினரால் - யுத்3:31 213/4
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் - யுத்3:31 216/1
வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர்
 நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து - யுத்4:32 5/2,3
மழுவின் கூர் வாய் வன் பல் இடுக்கின் வய வீரர்
 குழுவின் கொண்டார் நாடி துடிக்க பொறி கூடி - யுத்4:33 10/1,2
வீங்கு வெம் சின வீரர் விழுந்தனர் - யுத்4:37 36/2
மீன் என கலங்கினார் வீரர் வேறு உளார் - யுத்4:37 82/4
கண்டு ஆகுலம் உற்று உம்பர் அயிர்க்கின்றது வீரர்
 கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் - யுத்4:37 126/2,3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர்
 அம்பின் மாண்டுள வானரம் அடங்க வந்து ஆர்ப்ப - யுத்4:40 124/2,3

 மேல்
 
  வீரர்-தம் (8)
குழுவொடும் வீரர்-தம் குழாத்தினோடும் புக்கு - கிட்:11 105/3
மற்றும் வீரர்-தம் மருமத்தின் அயில் அம்பு மடுப்ப - யுத்2:15 200/1
யானையின் கரம் துரந்த இரத வீரர்-தம்
 வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின் - யுத்2:18 103/1,2
வில் இடை அறுத்து வேல் துணித்து வீரர்-தம்
 எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி - யுத்2:18 104/1,2
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம்
 எல் படும் உடல் பட இரண்டு சேனையும் - யுத்2:19 40/2,3
கொடி அறும் குடை அறும் கொற்ற வீரர்-தம்
 முடி அறும் முரசு அறும் முழுதும் சிந்துமால் - யுத்3:22 49/3,4
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே - யுத்3:31 91/4
தெளி யாளியும் முரண் சீயமும் சின வீரர்-தம் திறமும் - யுத்3:31 118/2

 மேல்
 
  வீரர்-தம்மொடு (1)
கொன்றது குரக்கு வீரர்-தம்மொடு அ கொற்றத்தோனை - யுத்2:19 290/2

 மேல்
 
  வீரர்-தமக்கு (1)
போன படை தலை வீரர்-தமக்கு இரை போதா இ - அயோ:13 20/1

 மேல்
 
  வீரர்-தமை (1)
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் - ஆரண்:6 132/3

 மேல்
 
  வீரர்-தாம் (1)
திரு மகிழ் மார்பினர் செம் கண் வீரர்-தாம்
 அருமை செய் குணத்தின் என் துணைவன் ஆழியான் - ஆரண்:4 15/2,3

 மேல்
 
  வீரர்-தாமும் (2)
அதிர் கழல் வீரர்-தாமும் அன்னதே அமைவது ஆனார் - ஆரண்:15 55/4
தடுத்து வீரர்-தாமும் ஒன்று செய்யுமா சலத்தினால் - யுத்3:31 84/4

 மேல்
 
  வீரர்-பால் (1)
இன்ன வீரர்-பால் இல்லை என்று அயிர்த்தனை இனி யான் - கிட்:3 75/3

 மேல்
 
  வீரர்-மன்னோ (1)
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ
 பாய்வரு நீளத்து ஆங்கண் இருந்தன பறவை பார்ப்பு - சுந்:14 3/2,3

 மேல்
 
  வீரர்-மேல் (1)
விளையும் வன் திறம் வானர வீரர்-மேல் மெய் உற்று - யுத்3:22 68/2

 மேல்
 
  வீரர்க்கு (3)
வென்றி அன்று என்றும் வென்றி வீரர்க்கு விளம்பத்தக்க - யுத்1:12 48/1
அற துறை அன்று வீரர்க்கு அழகும் அன்று ஆண்மை அன்று - யுத்1:14 12/1
விண்ணோர் அது கண்டார் வய வீரர்க்கு இனி மேன்மேல் - யுத்3:27 139/1

 மேல்
 
  வீரர்க்கும் (2)
அரும் களி மால் கயிறு அனைய வீரர்க்கும்
 கரும் குழல் மகளிர்க்கும் கலவி பூசலால் - பால:19 66/1,2
வீரர்க்கும் வீர நின்னை பிரிகலன் வெல்லும் என்பேன் - யுத்3:31 65/4

 மேல்
 
  வீரர்கள் (14)
மெய் புகழ் புனைதர இளைய வீரர்கள்
 தப்பு அற அடி நிழல் தழுவி ஏத்துற - பால:5 132/2,3
வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள்
 இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு - பால:8 41/2,3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள்
 பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு - ஆரண்:4 13/2,3
இங்கு ஓர் மானிடற்கு இத்தனை வீரர்கள் இடைந்தீர் - ஆரண்:8 4/1
வென்றார் அன்றே வீரர்கள் ஆவார் மேலாய - ஆரண்:15 27/2
மாதிரம்-தொறும் வானர வீரர்கள்
 சேது எத்துணை சென்றது என்பார் சிலர் - யுத்1:8 51/2,3
வாள் எடுத்தலும் வானர வீரர்கள் மறுகினர் வழி-தோறும் - யுத்2:16 332/1
மற்றும் வீரர்கள் உளர் எனற்கு எளிது-அரோ மறத்தொழில் இவன் மாடு - யுத்2:16 334/1
வென்றி வானர வீரர்கள் முகம்-தொறும் வீச - யுத்3:22 104/2
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் - யுத்3:22 113/2
மற்றை வீரர்கள் யாவரும் வடி கணை மழையால் - யுத்3:22 176/1
வெம் சின வீரர்கள் மீண்டிலாதவர் - யுத்3:27 56/3
மொய் வலி வீரர்கள் ஒழிய முற்றுற - யுத்3:31 182/2
ஏன்று கோளுறும் வீரர்கள் வம்-மின் என்று இசைக்கும் - யுத்4:32 4/2

 மேல்
 
  வீரர்கள்-தம் (1)
மற்றை வீரர்கள்-தம் மார்பின்-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் மழை மாரி-போல் - யுத்2:19 87/1

 மேல்
 
  வீரராய் (1)
வந்தனை புரிவர் அன்றே வீரராய் வசையின் தீர்ந்தார் - யுத்2:16 188/4

 மேல்
 
  வீரரில் (3)
காத்தனர் திரிகின்ற காளை வீரரில்
 மூத்தவன் முழுது உணர் முனியை முன்னி நீ - பால:8 31/1,2
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர - ஆரண்:7 68/3
சிங்கம் அன்ன போர் வீரரில் தலைவராய் தெரிந்தார் - யுத்3:20 51/2

 மேல்
 
  வீரரும் (27)
அணி இழை மகளிரும் அலங்கல் வீரரும்
 தணிவன அறநெறி தணிவு இலாதன - பால:3 32/1,2
குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும் - பால:14 51/1
வீரரும் களிறும் தேரும் புரவியும் மிடைந்த சேனை - பால:14 80/1
வடிக்கும் அயில் வீரரும் மயங்கினர் திரிந்தார் - பால:15 15/2
சேனை வீரரும் திரு நல் மா நகர் - அயோ:14 91/1
வன் திண் சிலை வீரரும் வந்து அணுகா - ஆரண்:2 21/2
செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் - ஆரண்:4 10/4
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும்
 ஏய சோலை இனிது சென்று எய்தினார் - ஆரண்:4 41/3,4
பற்றி ஆன்ற படை தலை வீரரும்
 முற்று உணர்ந்த முதியரும் முன்பரும் - கிட்:7 100/1,2
ஊக்கிய படைகளும் உருத்த வீரரும்
 தாக்கிய பரிகளும் தடுத்த தேர்களும் - சுந்:9 32/1,2
மீ சொரிந்தனர் வீரரும் மாதரும் - சுந்:13 5/2
வீரரும் விரைவில் போனார் விலங்கல் மேல் இலங்கை வெய்யோன் - சுந்:14 51/1
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின் - யுத்1:5 68/1
அன்ன காலை அரி குல வீரரும்
 மன்னன் முன் புக வன் கண் அரக்கரும் - யுத்2:15 46/1,2
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி - யுத்2:19 38/2
வந்து மற்றைய வானர வீரரும்
 முந்து போர்க்கு முறைமுறை முற்றினார் - யுத்2:19 151/3,4
ஆய வீரரும் ஐய அமர்த்தலை - யுத்2:19 158/1
வெம் கத நீலன் மற்றை வீரரும் வேறுவேறு - யுத்2:19 278/2
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய - யுத்3:24 8/3
இரு வீரரும் இவன் இன்னவன் இவன் இன்னவன் என்ன - யுத்3:27 107/1
செரு வீரரும் அறியா-வகை திரிந்தார் கணை சொரிந்தார் - யுத்3:27 107/2
ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் - யுத்3:27 107/3
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் - யுத்3:27 156/4
அறு கால் வய கவி வீரரும் அரி என்பதை அறிந்தார் - யுத்3:27 160/4
மற்றை வீரரும் இந்திரசித்தொடு மடிந்தார் - யுத்3:30 44/3
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும் - யுத்4:41 16/2
ஏனை வீரரும் தொழும்-தொறும் ஆசிகள் இயம்பி - யுத்4:41 39/2

 மேல்
 
  வீரருள் (5)
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் - அயோ:3 63/2
மீண்டு இராமனை அடைந்து இகல் வீரருள் வீர - கிட்:12 31/1
மிதித்தனன் வெம் சின வீரருள் வீரன் - சுந்:9 55/4
வீரருள் வீரன் கண்டான் விழுந்தன விழுந்த என்னும் - யுத்3:22 22/2
வில் எடுத்து உருத்து நின்ற வீரருள் வீரன் நேரே - யுத்3:27 91/1

 மேல்
 
  வீரரே (5)
பல் பதினாயிரம் படை கை வீரரே - ஆரண்:7 30/4
போர் கெழு வீரரே குழுமி போகின்றார் - கிட்:14 19/2
மீளும் மாலையும் போன்றனர் வீரரே - யுத்2:15 40/4
மண்டி ஓடினர் வானர வீரரே - யுத்2:15 59/4
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே - யுத்2:18 93/4

 மேல்
 
  வீரரை (19)
பின்னர் வீரரை பெற்ற பெற்றி அ - அயோ:14 90/1
சிலை வலி வீரரை தெரிகிலேன் எனா - ஆரண்:4 14/4
நின்ற வீரரை நோக்கி நினைந்தவன் - ஆரண்:4 30/2
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு - ஆரண்:11 41/1
வீங்கினார்கள் தோள் வீரரை யார் வியவாதார் - கிட்:7 73/4
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் - கிட்:12 30/4
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் - சுந்:9 33/3
மிதிக்கும் வன் புரவியை தேய்க்கும் வீரரை
 மதிக்கும் வல் எழுவினால் அரைக்கும் மண்ணிடை - சுந்:9 36/2,3
வென்றேன் இதன் முன் சில வீரரை என்னும் மெய்ம்மை - சுந்:11 24/1
கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை - யுத்1:2 17/1
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை
 பரிபவம் செய்ஞ்ஞரை படுக்கலாத நீ - யுத்1:2 17/2,3
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே - யுத்2:15 93/4
வீரரை எல்லாம் நோக்கும் விதியினை பார்க்கும் வீர - யுத்2:19 225/1
வில் இலங்கிய வீரரை நோக்கினன் வெகுண்டான் - யுத்3:22 58/3
ஏறு ஆயிரம் எனலாய் வரும் வய வீரரை இடறி - யுத்3:22 117/3
இன்று ஒருக்கினென் இத்தனை வீரரை இருந்தேன் - யுத்3:22 191/3
எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால் - யுத்3:27 19/2
பட்ட வீரரை பெறுகிலெம் பெறுவது பழியால் - யுத்3:30 51/2
கொற்ற வீரரை பார்த்திலது இரிந்தது குலைவால் - யுத்3:31 27/4

 மேல்
 
  வீரரொடு (1)
ஏது இல் வானர வீரரொடு ஏகி நீ - யுத்4:39 2/2

 மேல்
 
  வீரரோடு (1)
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு
 துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி - யுத்3:22 35/2,3

 மேல்
 
  வீரற்கு (11)
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு
 ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை - பால:18 15/1,2
வன் பணை வில்லினன் மல் உயர் தோளினன் வாள் வீரற்கு
 அன்பனும் நின்றனன் நின்றது கண்டு அரி_ஏறு அன்ன - அயோ:13 24/2,3
கண்டனென் என்று வீரற்கு ஆண்டு ஒரு காதல் காட்ட - ஆரண்:14 6/2
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு - ஆரண்:14 30/2
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் - கிட்:3 73/4
மின் நேர் எயிற்று வல் அரக்கர் வீக்கம் நோக்கி வீரற்கு
 பின்னே பிறந்தான் அல்லது ஓர் துணை இலாத பிழை நோக்கி - சுந்:4 112/1,2
வெறுத்தனள் சோர்வுற வீரற்கு உற்றதை - சுந்:12 29/3
வெற்றி வீரற்கு காட்டி விளம்பினான் - யுத்1:9 63/4
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி - யுத்2:15 155/3
வீரற்கு உரியது சொற்றனை விறலோய் ஒரு தனியேன் - யுத்2:15 167/2
வேலினும் வெம்மையே விளைத்த வீரற்கு - யுத்4:37 77/4

 மேல்
 
  வீரன் (173)
வில்லின் மாரியின் வீரன் விலக்கினான் - பால:7 48/4
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும் - பால:10 36/3
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் - பால:21 11/3
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன்
 தள்ள தன் ஆவி சோர தனி பெரும் பெண்மை-தன்னை - பால:22 6/1,2
மின்னே புரை இடையாளொடும் இனிது ஏகினன் வீரன் - பால:24 4/4
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ - பால:24 35/3
வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு - அயோ:2 58/3
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் - அயோ:3 63/2
மின் பொருவு தேரின் மிசை வீரன் வரு போழ்தில் - அயோ:3 98/1
ஆண்டு இனையராய் இனைய கூற அடல் வீரன்
 தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் - அயோ:3 103/1,2
வனைந்த பொன் கழல் கால் வீரன் வணங்கலும் குழைந்து வாழ்த்தி - அயோ:4 2/3
வீரன் முன் வனம் மேவுதும் யாம் எனா - அயோ:4 229/3
விரத மா தவனை கண்டான் வீரன் வந்தனனோ என்றான் - அயோ:6 10/4
திருத்தினென் கொணர்ந்தேன் என்-கொல் திரு உளம் என்ன வீரன்
 விருத்த மா தவரை நோக்கி முறுவலன் விளம்பலுற்றான் - அயோ:8 13/3,4
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம் - அயோ:8 15/1
செரு வலி வீரன் என்ன செம்_கதிர்_செல்வன் சென்றான் - அயோ:8 19/4
மீளவும் உளன் ஒரு வீரன் மேய பார் - அயோ:11 72/2
வில் அணைத்து உயர்ந்து தோள் வீரன் வைகிய - அயோ:12 57/3
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன்
 கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல் - அயோ:13 42/2,3
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் - ஆரண்:5 6/1
அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை - ஆரண்:6 33/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ - ஆரண்:6 36/1
வெள்ளிய முறுவல் முத்தம் வெளிப்பட வீரன் நக்கான் - ஆரண்:6 57/4
குஞ்சரம் அனைய வீரன் குவவு தோள் தழுவி கொண்டாள் - ஆரண்:6 59/4
விளைவன தீமையே ஆம் என்பதை உணர்ந்து வீரன்
 உளைவன இயற்றல் ஒல்லை உன் நிலை உணருமாகில் - ஆரண்:6 60/2,3
வீரன் மேனி வெளிப்பட வெய்யவள் - ஆரண்:6 76/1
என்றனன் இளைய வீரன் இசைந்திலன் இராமன் ஏந்தும் - ஆரண்:7 63/1
ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே - ஆரண்:7 65/4
விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் - ஆரண்:7 102/3
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன்
 அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி - ஆரண்:7 111/1,2
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ - ஆரண்:7 139/3
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன்
 அடங்கலும் அரக்கர் அழிவு உற்றிட அழன்றான் - ஆரண்:9 8/1,2
வெற்றி கூறிய வானவர் வீரன் வில் - ஆரண்:9 15/1
ஏத்த வீரன் இனிது இருந்தான்-அரோ - ஆரண்:9 28/4
கரண்ட நீர் இலங்கை வேந்தை சிறை-வைத்த கழல் கால் வீரன்
 திரண்ட தோள் வனத்தை எல்லாம் சிறியது ஓர் பருவம்-தன்னில் - ஆரண்:12 61/2,3
என் சொல் கடந்து மனமும் தளர்ந்த இள வீரன் வந்த இயல்பே - ஆரண்:13 64/4
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் - ஆரண்:13 65/2
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன்
 எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே - ஆரண்:13 115/3,4
வேதங்கள் காண்கிலாமை வெளிநின்றே மறையும் வீரன்
 பாதங்கள் கண்ணின் பார்த்தால் படிவம் கொள் நெடிய பஞ்ச - ஆரண்:13 128/2,3
தே மரு தெரியல் வீரன் கண் என தெரிந்த செய்ய - ஆரண்:14 4/3
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன்
 படம் பரந்து அனைய அல்குல் பால் பரந்து அனைய இன் சொல் - ஆரண்:14 8/2,3
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ - ஆரண்:14 32/1
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் - ஆரண்:14 61/4
ஆண்டான் இன்ன பன்னிட ஐயற்கு இள வீரன்
 ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து - ஆரண்:15 26/1,2
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் - கிட்:2 25/3
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன்
 சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ - கிட்:2 34/3,4
வில் அறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் வேத நல் நூல் - கிட்:7 78/2
நின்ற வீரன் இனைய நிகழ்த்தினான் - கிட்:7 97/4
தழைத்த வீரன் உரை-செய தக்கிலாது - கிட்:7 109/2
சான்று என நின்ற வீரன் தான் வந்து வீடு தந்தான் - கிட்:7 152/4
மெய் தலை நின்ற வீரன் இ உரை விளம்பி விட்டான் - கிட்:9 28/4
முன்னை வீரன் இளவலை மொய்ம்பினோய் - கிட்:11 1/2
மடங்கல் வீரன் நல் மாற்றம் விளம்புவான் - கிட்:11 22/3
நினையும் வீரன் அ நீள் நெறி நோக்கலன் - கிட்:11 41/3
வீரன் உள்ளம் வினவுவல் என்றலும் - கிட்:11 42/2
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னை விரைவின் வந்து அடைந்த வீரன்
 மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ - கிட்:11 95/3,4
வெய்யது ஆம் மதுவை இன்னம் விரும்பினேன் என்னின் வீரன்
 செய்ய தாமரைகள் அன்ன சேவடி சிதைக்க என்றான் - கிட்:11 96/3,4
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் - சுந்:1 16/4
போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க - சுந்:1 19/2
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி - சுந்:1 22/3
வெளித்து பின் வேலை தாவும் வீரன் வால் வேதம் ஏய்க்கும் - சுந்:1 33/1
விலங்கு அயில் எயிற்று வீரன் முடுகிய வேகம் வெய்யோர் - சுந்:1 36/3
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன்
 சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி - சுந்:1 48/2,3
விக்காது விழுங்க நின்றாள் அது நோக்கி வீரன்
 திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் - சுந்:1 58/3,4
விசும்பிடை செல்லும் வீரன் விலங்கி வேறு இலங்கை மூதூர் - சுந்:1 77/3
தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் - சுந்:2 90/4
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன்
 கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் - சுந்:2 221/3,4
கூற்றினுக்கு அன்றே வீரன் சரத்திற்கும் குறித்தது உண்டோ - சுந்:3 116/4
மீண்டு உரை விளம்பலுற்றாள் விழுமிய குணத்தோய் வீரன்
 யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை - சுந்:4 73/1,2
கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த - சுந்:4 76/1
வெள்ளம் எழுபது உளது அன்றோ வீரன் சேனை இ வேலை - சுந்:4 115/1
இந்து_நுதல் நின்னொடு இவண் எய்தி இகல் வீரன்
 சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் - சுந்:5 9/1,2
வீரன் மேனியை மானும் இ வீங்கு நீர் - சுந்:5 25/2
வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் - சுந்:7 53/4
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் - சுந்:8 14/4
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன்
 வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் - சுந்:8 17/3,4
வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் - சுந்:8 17/4
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் - சுந்:8 18/4
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் - சுந்:8 22/4
மிதித்து பெயர்த்தும் நெடும் தோரணத்தை வீரன் மேற்கொண்டான் - சுந்:8 48/2
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு - சுந்:9 38/2
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன - சுந்:9 39/2
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய - சுந்:9 42/1
விழுந்தன சோரி அ வீரன் மணி தோள் - சுந்:9 51/4
மிதித்தனன் வெம் சின வீரருள் வீரன் - சுந்:9 55/4
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் - சுந்:9 60/4
தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் - சுந்:10 24/4
முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை - சுந்:10 25/2
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க - சுந்:10 27/2
வென்றவன் இவன் என்றாலும் வீரத்தே நின்ற வீரன்
 அன்று அது கண்ட ஆழி அனுமனை அமரின் ஆற்றல் - சுந்:11 14/2,3
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன்
 போயினிர் நாடும் என்ன போந்தனம் புகுந்தது ஈது என்று - சுந்:12 82/2,3
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான் - சுந்:13 56/2
வீங்கினன் உலகை எல்லாம் விழுங்கினன் என்ன வீரன்
 பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் - சுந்:14 1/3,4
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு - யுத்1:3 97/1
தீட்டிய மழு வாள் வீரன் தாதையை செற்றான் சுற்றம் - யுத்1:9 36/1
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன்
 அமல திண் கரமும் காலும் வதனமும் கண்ணும் ஆன - யுத்1:10 4/2,3
மால் ஒன்றும் மனத்து வீரன் மாபெரும்பக்கனோடும் - யுத்1:13 19/2
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் - யுத்1:14 13/2
தூமம் கால்வன வீரன் சுடு சரம் - யுத்1:14 41/2
வந்து வீரன் அடியில் வணங்கினான் - யுத்1:14 42/4
கொற்ற வீரன் உணர்த்து என்று கூறலும் - யுத்1:14 43/2
வீற்று வீற்று ஆகி உற்ற தன்மையும் வீரன் தம்பி - யுத்2:15 143/2
பாக்கியம் அனைய வீரன் தம்பியை சுற்றும் பற்றி - யுத்2:15 146/4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் - யுத்2:15 221/4
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன்
 அற்புத வில்லுக்கு ஐய அம்பு என கொளலும் ஆகா - யுத்2:16 26/1,2
திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம் - யுத்2:16 44/1
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் - யுத்2:16 52/4
இருள் உறு சிந்தையேற்கும் இன் அருள் சுரந்த வீரன்
 அருளும் நீ சேரின் ஒன்றோ அவயமும் அளிக்கும் அன்றி - யுத்2:16 134/1,2
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் - யுத்2:16 153/1
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி - யுத்2:16 187/3
விரும்பி நான் கேட்பது உண்டால் நின்னுழை வார்த்தை வீரன்
 இரும்பு இயல் வயிர வாளி இடறிட எயிற்று பேழ் வாய் - யுத்2:17 58/1,2
அல்லையே எந்தை ஆனாய் ஆகதான் அலங்கல் வீரன்
 வில்லையே வாழ்த்தி மீட்கின் மீளுதி மீட்சி என்பது - யுத்2:17 69/1,2
அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் - யுத்2:18 16/2
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி - யுத்2:18 183/4
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி - யுத்2:18 185/4
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் - யுத்2:18 199/4
நன்று என உவந்த வீரன் நான்முகன் படையை வாங்கி - யுத்2:18 204/1
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் - யுத்2:19 5/4
விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் - யுத்2:19 94/1
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் - யுத்2:19 108/4
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் - யுத்2:19 162/4
அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர - யுத்2:19 171/2
வித்தக வில்லினானை கொல்வது விரும்பி வீரன்
 சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:19 181/3,4
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை - யுத்2:19 183/3
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன்
 இ முறை இருந்து செய்வது யாவதும் இல் என்று எண்ணி - யுத்2:19 216/1,2
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் - யுத்2:19 228/2
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை - யுத்2:19 242/1
முளையாத திங்கள் உகிரான் முன் வந்து முறை நின்ற வீரன் மொழிவான் - யுத்2:19 266/4
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன்
 அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் - யுத்3:20 52/2,3
வீரருள் வீரன் கண்டான் விழுந்தன விழுந்த என்னும் - யுத்3:22 22/2
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன்
 யார்க்கு இன்னல் உற்றது என்பது உணர்ந்திலன் இசைப்பார் இல்லை - யுத்3:22 138/2,3
ஈசனுக்கு இளைய வீரன் இரட்டிக்கும் இரட்டி சென்றான் - யுத்3:22 139/4
தூர்த்தனை இளைய வீரன் தழுவினன் இனைய சொன்னான் - யுத்3:22 149/4
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன்
 மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் - யுத்3:22 185/3,4
சென்னி நாள் தெரியல் வீரன் தியாக மா விநோதன் தெய்வ - யுத்3:24 58/3
மேவின வில் தொழில் வீரன் இராமன் - யுத்3:26 25/2
பொன் தடம் தோளான் வீரன் பொன் அடி மருங்கில் போனான் - யுத்3:26 53/4
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் - யுத்3:26 54/1
வீழ்ந்தவன் தன்னை வீரன் விளைந்தது விளம்புக என்னா - யுத்3:26 55/1
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் - யுத்3:26 93/4
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய - யுத்3:27 68/1
வில் எடுத்து உருத்து நின்ற வீரருள் வீரன் நேரே - யுத்3:27 91/1
வீரர் என்பார்கட்கு எல்லாம் முன் நிற்கும் வீரர் வீரன்
 பேரர் என்பார்கள் ஆகும் பெற்றியின் பெற்றித்து ஆமே - யுத்3:28 30/1,2
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க - யுத்3:28 39/2
காண்கிலன் கல்லின் மாரி அல்லது காளை வீரன்
 சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும் - யுத்3:28 41/1,2
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் - யுத்3:28 45/3
எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான் - யுத்3:28 65/2
விரியும் வேலையும் கடந்தனர் நோக்கினன் வீரன் - யுத்3:31 30/4
மீண்டனர் தலைவர் எல்லாம் அங்கதனோடும் வீரன்
 மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் - யுத்3:31 57/3,4
வீரன் மற்று அதனை கேட்ட இளையவன் விளம்பலுற்றான் - யுத்3:31 61/4
எய்யும் வில் கரத்து வீரன் இலக்குவன் தன்னோடு ஏற்றால் - யுத்3:31 64/2
தூளி மேலும் ஏற ஏற வீரன் வாளி தூவினான் - யுத்3:31 80/4
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன்
 எவ்வம் இல் ஆற்றல் போரும் முற்றும் நாம் இயம்பலுற்றாம் - யுத்3:31 232/3,4
வில்லும் கூற்றுவற்கு உண்டு என திரிகின்ற வீரன்
 கொல்லும் கூற்று என குறைக்கும் இ நிறை பெரும் குழுவை - யுத்4:32 14/1,2
வினையின் நல் மருந்து அளிக்கின்றான் உயிர்க்கின்றான் வீரன்
 தினையும் அல்லல் உற்று அழுங்கன்-மின் என்று இடர் தீர்த்தான் - யுத்4:32 39/3,4
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன்
 பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் - யுத்4:32 41/2,3
இந்திரன் உலகம் ஆர்க்க எழுந்தனன் இளைய வீரன் - யுத்4:32 42/4
சொற்றனன் சாம்பன் வீரன் அனுமனை தொடர புல்லி - யுத்4:32 46/2
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் - யுத்4:33 24/1
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி - யுத்4:37 1/1
நுனி படா நின்ற வீரன் அவன் ஒன்று நோக்கா-வண்ணம் - யுத்4:37 17/3
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய - யுத்4:37 129/4
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த - யுத்4:37 202/3
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன்
 சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் - யுத்4:37 203/1,2
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் - யுத்4:38 33/4
வென்றி வீரன் விடை அருள் வேலையில் - யுத்4:39 3/2
அலங்கல் வீரன் அடி இணை எய்தினான் - யுத்4:39 10/4
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி - யுத்4:39 11/1
விழுமிய குணத்து வீரன் விளங்கினன் விமானத்து உம்பர் - யுத்4:41 18/4
தெவ் அடும் சிலை கை வீரன் சேதுவின் பெருமை யாவும் - யுத்4:41 24/1
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை - யுத்4:41 33/1
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன்
 புட்பகத்தினை வதிகென நினைந்தனன் புவியில் - யுத்4:41 35/3,4
மின் ஒளிர் மேகம் போல் வீரன் தோன்றலும் - யுத்4:41 106/2

 மேல்
 
  வீரன்-பால் (1)
கால்முகம் குழைய வாங்கி சொரிகின்ற காளை வீரன்-பால்
 முகம் தோன்ற நின்று காற்றினுக்கு அரசன் பண்டை - யுத்2:18 203/2,3

 மேல்
 
  வீரன்-மேல் (2)
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த - சுந்:11 32/2
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக - யுத்2:18 198/3

 மேல்
 
  வீரனது (1)
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் - பால:24 17/4

 மேல்
 
  வீரனார் (1)
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் - யுத்4:38 28/2

 மேல்
 
  வீரனுக்கு (1)
வீரனுக்கு இளையவன் விளங்கு சேவடி - கிட்:11 122/1

 மேல்
 
  வீரனும் (26)
வீரனும் இளைஞரும் வெறி பொழில்களின்-வாய் - பால:5 127/1
வென்றி நெடும் தகை வீரனும் ஆர்வத்து - பால:23 85/2
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் - பால:23 89/1
அனையவன் வரவு கேட்டு அலங்கல் வீரனும்
 இனிது எதிர்கொண்டு தன் இருக்கை எய்தினான் - அயோ:2 12/3,4
வேலை வாய் அமுது அன்னாளும் வீரனும் விரித்த நாணல் - அயோ:8 20/2
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக - ஆரண்:1 22/1
தன் நிகர் வீரனும் தமியன் வில்லினன் - ஆரண்:7 113/3
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் - ஆரண்:9 13/4
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும்
 மேல் நின்று எய்ய விமலனை நோக்கினான் - ஆரண்:14 25/2,3
வீரனும் தம்பியும் விடிவு நோக்குவார் - ஆரண்:14 92/2
வேண்டும் நும் அருள் என் என்றான் வீரனும் விழுமிது என்றான் - கிட்:3 29/4
வித்தக சேறி என்றார் வீரனும் விரைவது ஆனான் - சுந்:1 13/4
வீரனும் விரும்பி நோக்கி மெய்ம்மையே விளைவும் அஃது என்று - சுந்:2 94/1
இளைய வீரனும் ஏந்தலும் இருவரும் பல நாள் - சுந்:2 139/3
ஆயிடை வீரனும் உள்ளம் அழன்றான் - சுந்:9 52/1
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் - சுந்:10 33/3
வீரர் வீரனும் முறுவலும் வெகுளியும் வீங்க - சுந்:11 34/3
நீண்ட வீரனும் நெடும் தட கைகளை நீட்டி - சுந்:11 42/1
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும்
 அன்புறு சிந்தையன் அமைய நோக்கினான் - சுந்:14 21/3,4
வீடணன் ஒருவனும் இளைய வீரனும்
 கோடு அணை குரங்கினுக்கு அரசும் கொள்கையால் - யுத்2:15 126/1,2
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட - யுத்2:18 179/4
வேறு செய்திலன் வெய்யவன் வீரனும்
 ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு - யுத்2:19 129/2,3
வீரனும் வாலி சேய்-தன் விறல் கெழு சிகர தோள்-மேல் - யுத்3:22 17/2
வீரனும் ஐயம் தீர்ந்தான் வீடணன்-தன்னை மெய்யோடு - யுத்3:27 1/1
அனைய சிந்திட ஆண்தகை வீரனும்
 வினையம் என் இனி யாது-கொல் வெல்லுமா - யுத்4:37 166/1,2
வென்ற போதத்த வீரனும் வீழ்ந்தனன் - யுத்4:41 53/3

 மேல்
 
  வீரனே (3)
வெறி கொள் பூம் குழலினாளை வீரனே வேண்டினேன் யான் - ஆரண்:7 60/3
மெல் அடி இளையவன் வருட வீரனே - ஆரண்:14 93/4
வேலியை படுத்தாய் விறல் வீரனே - கிட்:7 95/4

 மேல்
 
  வீரனேல் (1)
மீட்டும் ஒன்று உரை-செய்வாள் நீ வீரனேல் விரைவில் மற்று உன் - ஆரண்:12 82/1

 மேல்
 
  வீரனை (20)
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை
 உற்று அடைந்து ஐய நீ ஒருவி ஓங்கிய - அயோ:4 160/1,2
வெதிர் கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை
 கதிர் கொள் தாமரை கண்ணனை கண்ணினால் - அயோ:7 12/2,3
என்னும் வேலையில் எழுந்த வீரனை
 அன்னை தீமையால் அரசன் நின்னையும் - அயோ:11 124/1,2
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை
 தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான் - அயோ:14 83/1,2
கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை
 பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன் - ஆரண்:3 9/2,3
வீங்கிய வலியினில் இருந்த வீரனை
 ஆங்கு அவர் அணுகினர் அயிர்க்கும் சிந்தையார் - ஆரண்:4 9/3,4
வேய் இடை தோளினாளும் வீரனை சேரும் வேலை - ஆரண்:6 58/2
அண்ணல் வீரனை தம்பியும் அன்னமும் - ஆரண்:9 27/3
வெற்றி சிலை வீரனை மேவினளால் - ஆரண்:11 48/4
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர - ஆரண்:14 38/2
என்ன வீரனை கைதொழுது இளையவன் இயம்பும் - கிட்:12 37/4
வேண்டுவது அன்று யான் விரைவின் வீரனை
 காண்டலே குறை பினும் காலம் வேண்டுமோ - சுந்:5 66/2,3
வீங்கிய வீரனை வியந்து நோக்கிய - சுந்:9 29/1
முற்றின வீரனை வானில் முனிந்தான் - சுந்:9 49/2
விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை
 குடை கெழு மன்னன் இல் கொண்டு போயினான் - சுந்:12 24/3,4
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர் - யுத்1:4 134/1
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி - யுத்2:19 195/3
பேர் வீரனை வாசி பிடித்தவனை - யுத்3:20 84/2
வென்றி சிலை வீரனை வீடணன் நீ - யுத்3:27 27/1
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் - யுத்4:41 10/4

 மேல்
 
  வீரனோடு (2)
ஆங்கு வீரனோடு அமர் செய்வான் அமைந்த வாள் அரக்கன் - யுத்2:16 228/1
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு
 ஒக்க வந்துற்று ஒரு வழி நண்ணினார் - யுத்2:19 131/2,3

 மேல்
 
  வீரா (4)
பின்னும் உரைப்பவள் பேர் எழில் வீரா
 முன்னம் ஒருத்தர் தொடா முலையோடு உன் - ஆரண்:14 52/1,2
வீரா எனை இங்ஙன் வெறுத்தனையோ - ஆரண்:14 68/3
பாழி நெடும் தோள் வீரா நின் பெருமைக்கு ஏற்ப பகை இலங்கை - சுந்:4 110/3
வேர்த்தான் இது விலக்கும் தரம் உளதோ முதல் வீரா
 தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான் - யுத்3:27 156/2,3

 மேல்
 
  வீரிய (1)
வீரிய விரைவின் எய்தி பதினெழு வெள்ளத்தோடும் - யுத்1:13 5/1

 மேல்
 
  வீரியர் (1)
வீரியர் வீரம் விழுங்கி நின்ற வேலான் - அயோ:3 26/4

 மேல்
 
  வீரியராய் (1)
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ - யுத்2:16 25/1

 மேல்
 
  வீரியன் (2)
வீரியன் வேள்வி செய்து விண் உலகோடும் ஆண்ட - கிட்:2 26/3
வீரியன் பின்னர் செய்த செயல் எலாம் விரிக்கலுற்றாம் - யுத்3:31 68/4

 மேல்
 
  வீரை (3)
நிழல் வீரை அனானுடனே நெடு நாள் - சுந்:4 5/3
வல் வீரை துயில்வானை மதித்து என் - யுத்1:3 95/1
நீர் வீரை அனான் எதிர் நேர் வரலும் - யுத்3:20 84/1

 மேல்
 
  வீரையும் (2)
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் - யுத்3:27 107/4
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் - யுத்3:27 107/4

 மேல்
 
  வீவது (3)
எள்ளா உலகு யாவையும் யாவரும் வீவது என்பது - ஆரண்:10 140/3
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் - கிட்:16 14/3
வீவது முடிவு என வீந்தது அல்லது - யுத்1:2 70/3

 மேல்
 
  வீவதோ (1)
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ
 அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை - கிட்:10 90/2,3

 மேல்
 
  வீவர் (1)
தீயும் இ உலகம் மூன்றும் தேவரும் வீவர் ஒன்றோ - கிட்:11 70/3

 மேல்
 
  வீவன் (1)
வீறிய பொழுது பூளை வீ என வீவன் அன்றே - ஆரண்:12 59/4

 மேல்
 
  வீவன (1)
சிற்பங்களின் வீவன சேர்குவெனோ - ஆரண்:2 18/2

 மேல்
 
  வீவாய் (1)
வீவாய் நீ இவண் மெய் அஃதே - சுந்:5 40/1

 மேல்
 
  வீவினை (2)
வீவினை நினைக்கிலான் ஒருவன் மெய் இலான் - சுந்:2 41/3
வீவினை உறுதல் ஐய மேன்மையோ கீழ்மை-தானோ - யுத்2:16 139/2

 மேல்
 
  வீவுற்ற (1)
ஏழும் வீவுற்ற ஞான்றும் இன்று என இருத்தி என்றாள் - சுந்:4 72/4

 மேல்
 
  வீவுற (1)
நீண்ட காம நீர் நீத்தத்தின் வீவுற நிலையின் - சுந்:3 137/3

 மேல்
 
  வீவுறும் (1)
வீற்று வீற்று உற்று வீவுறும் நீ என்றும் விளியாய் - யுத்4:40 94/4

 மேல்
 
  வீவென் (1)
வீட்டியது என்னின் பின்னை வீவென் என்று எண்ணும் வேத - யுத்2:19 242/3

 மேல்
 
  வீழ் (38)
வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள் - பால:1 4/2
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் - பால:2 9/2
சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் - பால:7 47/4
விரி சிறை தும்பி வேறு ஓர் வீழ் மதம் தோய்ந்து மாதர் - பால:14 61/3
மலை_மகள் கொழுநன் சென்னி வந்து வீழ் கங்கை மான - பால:16 15/2
அலகு இல் பொன் அலம்பி ஓடி சார்ந்து வீழ் அருவி மாலை - பால:16 15/3
விரிந்து வீழ் கூந்தல் பாரார் மேகலை அற்ற நோக்கார் - பால:21 2/1
மின் தொத்து நிலா நகை வீழ் மலய - பால:23 7/2
வீடு எனும் உலகின் வீழ் விமானம் போன்றன - அயோ:2 41/2
வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் - அயோ:11 104/4
ஊட்டி வீழ் மிச்சில் தான் உண்டு நாள்-தொறும் - ஆரண்:4 6/2
இடியொடு முறிந்து வீழ் சிகரம் என்னவே - ஆரண்:7 116/4
வீழ் நாள் இல் அறம் புவி மேவுதலால் - ஆரண்:11 47/4
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் - ஆரண்:14 60/3
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி - கிட்:10 17/2
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ்
 ஆசு இல் அயில் வாளி என ஆசை-புரிவார்-மேல் - கிட்:10 71/3,4
ஒள் எரியோடும் குன்றத்து ஊழி வீழ் உருமொடு ஒத்தான் - சுந்:12 132/4
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட - சுந்:13 9/3
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட - சுந்:13 9/3
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் - யுத்1:2 116/4
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர் - யுத்1:4 27/1
தத்தி வீழ் அருவியின் திரள் சால - யுத்1:11 5/3
குன்றின் வீழ் குரீஇ குழாத்தின் குழாம் கொடு குதித்து கூடி - யுத்2:16 178/1
குன்றின் வீழ் அருவியின் குதித்து கோத்து இழி - யுத்2:16 284/1
ஊத ஊதப்பட்டு உலந்தன வானரம் உருமின் வீழ் உயிர் என்ன - யுத்2:16 345/4
பொன்னரி மாலை நீல வரையில் வீழ் அருவி பொற்ப - யுத்2:17 5/3
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 34/4
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன - யுத்2:18 108/4
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி - யுத்2:19 280/1
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ்
 அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் - யுத்3:20 60/1,2
வந்து அவண் நின்று குன்றின் வார்ந்து வீழ் அருவி மான - யுத்3:24 19/1
வினை இனி உண்டே வல்லை விளக்கின் வீழ் விட்டில் என்ன - யுத்3:26 70/3
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் - யுத்3:31 95/3
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் - யுத்3:31 200/2
மண்ட படு சோரியின் வாரியின் வீழ்
 கண்ட தொகை கவ்விய காலொடு தோள் - யுத்3:31 203/1,2
கோலினும் இலக்குவன் கோல மார்பின் வீழ்
 வேலினும் வெம்மையே விளைத்த வீரற்கு - யுத்4:37 77/3,4
அலை-மிசை கடலின் வீழ் அன்னம்-போல் அவன் - யுத்4:38 16/3
தழுவினன் நின்ற-காலை தத்தி வீழ் அருவி சாலும் - யுத்4:41 117/1

 மேல்
 
  வீழ்-தொறும் (1)
மீய கற்பக தேன் துளி விராயன வீழ்-தொறும் நெடு மேனி - சுந்:2 206/3

 மேல்
 
  வீழ்க (4)
மீள_அரு நரகிடை கடிது வீழ்க யான் - அயோ:11 100/4
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே - அயோ:11 101/4
வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் - அயோ:11 104/4
வினையன அன்று நின்று வீழ்ந்தது வீழ்க வீர - யுத்3:26 13/2

 மேல்
 
  வீழ்கில (2)
வீற்று மண்தலத்து யாவையும் வீழ்கில யாண்டும் - கிட்:4 8/2
மண்ணிடை வீழ்கில மறித்தும் போகில - சுந்:2 55/2

 மேல்
 
  வீழ்கின்றன (1)
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி - ஆரண்:7 70/3

 மேல்
 
  வீழ்கின்றாய் (1)
கரை செயற்கு அரும்_துயர் கடலில் வீழ்கின்றாய்
 உரை-செய கேட்கிலை உணர்தியோ என்றாள் - அயோ:2 68/3,4

 மேல்
 
  வீழ்கின்றார்-தம்மை (1)
கவ்வையின் தீர்ந்தார் வந்து வீழ்கின்றார்-தம்மை காண - யுத்4:38 1/3

 மேல்
 
  வீழ்கினும் (1)
மேகம் வந்து இடித்து உரும்_ஏறு வீழ்கினும்
 ஆகமும் புயங்களும் அழுந்த ஐம் தலை - சுந்:5 68/2,3

 மேல்
 
  வீழ்குநர் (1)
விரிந்து உற வீசலின் கடலின் வீழ்குநர்
 திரிந்தனர் செறி கயிற்று அரவினால் திரி - சுந்:9 41/2,3

 மேல்
 
  வீழ்த்த (6)
பொன்னின் மா மணி மகுடத்தை புணரியில் வீழ்த்த - யுத்2:15 244/4
வில் உடை தலையாளொடு சூதரை வீழ்த்த
 எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் - யுத்2:16 212/2,3
விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா - யுத்2:17 27/4
சரத்தினின் துணித்து வீழ்த்த தறுகணான் தன்னை நோக்கி - யுத்3:21 34/2
வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த - யுத்3:22 106/4
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் - யுத்3:24 83/3

 மேல்
 
  வீழ்த்தல் (1)
எய்து இற துணித்து வீழ்த்தல் இனிது அன்று என்று இனைய சொன்னேன் - யுத்2:16 166/3

 மேல்
 
  வீழ்த்தலும் (1)
அரிந்து வீழ்த்தலும் ஆயிரம் உரு சரம் அற்ற - யுத்2:16 235/4

 மேல்
 
  வீழ்த்தனை (1)
வறிது வீழ்த்தனை வாழ்க்கையை மன் அறம் - சுந்:12 87/1

 மேல்
 
  வீழ்த்தான் (7)
வேந்தனும் பகழி ஒன்றால் வெறும் துகள் ஆக்கி வீழ்த்தான் - யுத்2:15 128/4
ஆறு இரண்டு அம்பினால் அ நெடு மரம் அறுத்து வீழ்த்தான்
 வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில் - யுத்2:18 218/2,3
பட்டிலன் தானே தன் போர் கரியினை படுத்து வீழ்த்தான் - யுத்2:18 224/4
தாம் வர தடுத்து வீழ்த்தான் தாமரை_கண்ணன் தம்பி - யுத்2:19 111/4
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் - யுத்2:19 170/4
வில் நடு அறுத்து பாகன் தலையையும் நிலத்தில் வீழ்த்தான் - யுத்3:21 22/4
நூல் ஒன்று வரி விலானும் அதனையும் நுறுக்கி வீழ்த்தான் - யுத்3:27 179/4

 மேல்
 
  வீழ்த்தி (2)
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் - யுத்2:18 224/2
வேறு வேறு இயற்றி வீர கொடியையும் அறுத்து வீழ்த்தி
 ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் - யுத்2:19 117/3,4

 மேல்
 
  வீழ்த்திய (1)
பறித்து வீழ்த்திய மலர் என குளிர்ந்தன பசைந்த - அயோ:9 40/2

 மேல்
 
  வீழ்த்தின (1)
மெய் குலம் வேரொடும் துணித்து வீழ்த்தின
 மை கரு மனத்து ஒரு வஞ்சன் மாண்பு இலன் - ஆரண்:7 123/2,3

 மேல்
 
  வீழ்த்தினது (1)
கொன்று வீழ்த்தினது இராகவன் சரம் எனும் கூற்றம் - யுத்2:15 237/4

 மேல்
 
  வீழ்த்தினான் (3)
வீங்கு தோளோடு பாரிடை வீழ்த்தினான் - ஆரண்:9 21/4
வெற்றி எழுவை மழுவாய் அம்பால் அறுத்து வீழ்த்தினான் - சுந்:8 46/4
வேல் உறு சேனையை துணித்து வீழ்த்தினான் - யுத்3:27 52/4

 மேல்
 
  வீழ்த்து (3)
வெள்ளி வீழ் இடை வீழ்த்து என தாரைகள் - பால:1 4/2
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர் - யுத்2:18 127/1
வீங்கு வான் தோளை வீக்கி வீழ்த்து அலால் மீள்கிலாத - யுத்2:19 186/3

 மேல்
 
  வீழ்த்து-என (1)
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் - யுத்4:37 49/4

 மேல்
 
  வீழ்த்தும் (2)
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும்
 மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி - யுத்2:18 225/1,2
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் - யுத்3:26 71/4

 மேல்
 
  வீழ்தலால் (1)
தன் நெடும் தாரைகள் தளத்தின் வீழ்தலால்
 மன் நெடும் குமரன்-மாட்டு அழுங்கி மாடமும் - அயோ:4 194/2,3

 மேல்
 
  வீழ்தலின் (1)
உலந்து வீழ்தலின் சிந்தின உதிரத்தில் மடவார் - அயோ:10 6/2

 மேல்
 
  வீழ்தலும் (11)
வல கை வீழ்தலும் மற்றை கையால் வெற்றி - ஆரண்:9 22/1
வெய்யவன் தன் உருவோடு வீழ்தலும்
 செய்யது அன்று என செப்பிய தம்பியை - ஆரண்:11 77/1,2
அடியுண்டான் தளர்ந்து அலறி வீழ்தலும்
 தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார் - கிட்:15 8/2,3
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் - சுந்:11 34/2
இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும் - சுந்:13 10/2
மரம் எலாம் கடல் வீழ்தலும் வண்டு எலாம் - யுத்1:8 56/2
உரிய குன்றிடை உரும் இடி வீழ்தலும் உலைவுற்று - யுத்1:12 6/3
உரும் என வீழ்தலும் அனலுக்கு ஓக்கிய - யுத்3:27 47/3
மெய் துறந்த உணர்வினன் வீழ்தலும்
 எய் திறம் தவிர்ந்தான் இமையோர்களை - யுத்4:37 172/2,3
வியன் படைக்கலத்தால் அற்று வீழ்தலும்
 உயர்ந்து உயர்ந்து குதித்தனர் உம்பரும் - யுத்4:37 186/2,3
அடியின் வீழ்தலும் எடுத்து நல் ஆசியோடு அணைத்து - யுத்4:41 37/1

 மேல்
 
  வீழ்தலோடும் (1)
பாரிடை வீழ்தலோடும் அவன் சிரம் பறித்து மாயா - யுத்3:21 38/3

 மேல்
 
  வீழ்ந்த (34)
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே - பால:7 12/4
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த
 தடி உடை எயிற்று பேழ் வாய் தாடகை தலைகள்-தோறும் - பால:7 51/1,2
படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் - பால:7 51/4
ஆசை நீளத்து அரற்றினன் வீழ்ந்த அ - ஆரண்:11 78/1
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து - கிட்:7 5/3
விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த - கிட்:7 58/4
சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை - கிட்:11 37/2
விசை இலவாக தள்ளி வீழ்வன என்ன வீழ்ந்த - சுந்:1 18/4
என் துணை கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று வீழ்ந்த
 அன்று எழுந்து உயர்ந்த ஓசை கேட்டிலை போலும் அம்மா - சுந்:3 118/3,4
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த
 சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல் - சுந்:11 32/2,3
மை உறு மலைகளோடும் மறி கடல் வந்து வீழ்ந்த
 வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் - யுத்1:8 16/1,2
ஓய்ந்து வீழ்ந்த சில சில ஓடின - யுத்2:15 33/4
பொன்றி வீழ்ந்த புரவியும் பூட்கையும் - யுத்2:15 58/4
அரவு இயல் தறுகண் வன் தாள் ஆள் விழ ஆள் மேல் வீழ்ந்த
 புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த - யுத்2:15 151/1,2
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த - யுத்2:15 151/2
புரவி மேல் பூட்கை வீழ்ந்த பூட்கை மேல் பொலன் தேர் வீழ்ந்த
 நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் - யுத்2:15 151/2,3
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் - யுத்2:16 164/3
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த - யுத்2:16 216/4
வீழ்ந்த வாளன விளிவுற்ற பதாகைய வெயில் உமிழ் அயில் அம்பு - யுத்2:16 315/1
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி - யுத்2:16 334/3
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற - யுத்2:17 68/2
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த
 உம்பரும் உணர்வு சிந்தி ஒடுங்கினார் உலகம் யாவும் - யுத்2:19 103/2,3
மின் உறு பதாகையோடு சாரதி வீழ்ந்த போதும் - யுத்2:19 119/2
எ இடத்தினும் வீழ்ந்த இனத்தலை - யுத்2:19 144/3
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் - யுத்2:19 202/4
அடித்தாள் முலை-மேல் வயிறு அலைத்தாள் அழுதாள் தொழுதாள் அனல் வீழ்ந்த
 கொடித்தான் என்ன மெய் சுருண்டாள் கொதித்தாள் பதைத்தாள் குலைவுற்றாள் - யுத்3:23 8/1,2
ஆக்கையின்-நின்று வீழ்ந்த அரக்கன் செம் தலையை அம் கை - யுத்3:28 59/1
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை - யுத்3:31 58/3
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த
 மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த - யுத்4:32 9/3,4
ஆர்த்து வீழ்ந்த அசனிகள் வீழ்ந்து-என - யுத்4:37 162/4
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த
 சீரினையே மனம் உவப்ப உரு முற்றும் திருவாளன் தெரிய கண்டான் - யுத்4:37 202/3,4
வீழ்ந்தனன் அவன்-மேல் வீழ்ந்த மலையின்-மேல் மலை வீழ்ந்து-என்ன - யுத்4:38 2/4
வீழ்ந்த மைந்தனை எடுத்து தன் விலங்கல் ஆகத்தின் - யுத்4:40 103/1
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி - யுத்4:41 116/2

 மேல்
 
  வீழ்ந்தது (16)
பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது
 தன்னையும் சுமித்திரை-தனக்கு நல்கினான் - பால:5 89/1,2
தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே - பால:7 52/4
குண்டலம் வீழ்ந்தது என்பார் குறுக அரிது இனி சென்று என்பார் - பால:14 74/2
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி - பால:19 17/2
வீழ்ந்தது நின் நலம் திருவும் வீழ்ந்தது - அயோ:2 55/3
வீழ்ந்தது நின் நலம் திருவும் வீழ்ந்தது
 வாழ்ந்தனள் கோசலை மதியினால் என்றாள் - அயோ:2 55/3,4
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் - ஆரண்:13 44/4
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி - யுத்1:3 127/2
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன - யுத்2:16 328/4
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி - யுத்3:22 154/3
வினையன அன்று நின்று வீழ்ந்தது வீழ்க வீர - யுத்3:26 13/2
மேகம் ஆகாயத்து இட்ட வில்லொடும் வீழ்ந்தது என்ன - யுத்3:28 44/4
சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை - யுத்3:28 53/4
மண்டலம் வீழ்ந்தது என்ன வீழ்ந்தது தலையும் மண்-மேல் - யுத்3:28 54/4
மண்டலம் வீழ்ந்தது என்ன வீழ்ந்தது தலையும் மண்-மேல் - யுத்3:28 54/4
பிதிர வீழ்ந்தது அசனி ஒளி பெறா - யுத்4:37 19/3

 மேல்
 
  வீழ்ந்ததும் (2)
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் - யுத்2:15 245/4
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் - யுத்2:15 246/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்ததே (1)
வேத்தவை நடுக்கு உற முறிந்து வீழ்ந்ததே - பால:13 61/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்ததோ (1)
விண் இடு நெடிய வில் வீழ்ந்ததோ என்பார் - பால:13 7/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தவன் (1)
வீழ்ந்தவன் தன்னை வீரன் விளைந்தது விளம்புக என்னா - யுத்3:26 55/1

 மேல்
 
  வீழ்ந்தவால் (2)
விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் - யுத்2:16 97/4
விண் தலத்தினின் மீன் என வீழ்ந்தவால் - யுத்2:19 138/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தவே (1)
விண்தலம் புக நீள் மரம் வீழ்ந்தவே - சுந்:6 32/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தன (17)
உக்கன பல்லொடு கரங்கள் வீழ்ந்தன
 புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள் - பால:13 13/1,2
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா - பால:17 9/3
சிந்தின அணி மணி சிதறி வீழ்ந்தன
 பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை - அயோ:4 172/1,2
வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன
 செல்லிடை பிறந்த செம் கனல்கள் சிந்தின - கிட்:10 15/2,3
கொங்கையின் வீழ்ந்தன குறித்த ஆற்றினால் - சுந்:3 48/3
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன
 துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால் - சுந்:3 49/2,3
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன
 புயல் கடல்-தலை புக்கன போல்வன - சுந்:6 38/3,4
உம்பரின் செல்லலுற்று உருகி வீழ்ந்தன
 அம்பரம் அம்பரத்து ஏகல் ஆற்றல - யுத்1:6 37/2,3
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் - யுத்2:16 213/2
நட்டவாம் என வீழ்ந்தன துடிகளின் நவை தீர் - யுத்2:16 214/3
எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் - யுத்2:16 334/4
விழு தலை முழுவதும் சிதறி வீழ்ந்தன
 அழுத்திய பெரும் சினத்து அரக்கர் ஆக்கைகள் - யுத்2:19 41/2,3
செல் எறிந்தன என சிதறி வீழ்ந்தன
 பல் எறிந்தன தலை மலையின் பண்பு என - யுத்3:20 37/3,4
பாரின் வீழ்ந்தன போன்றன கிடந்தன பரந்து - யுத்3:20 59/4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் - யுத்3:22 104/4
கார் வரை அரக்கர்-தம் கடலின் வீழ்ந்தன
 போர் நெடும் கால் பொர பொழியும் மா மழை - யுத்3:27 68/2,3
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன
 புங்கமே தலை என புக்க போலுமால் - யுத்4:37 146/2,3

 மேல்
 
  வீழ்ந்தனர் (6)
வீழும் மண்ணிடை வீழ்ந்தனர் வீந்திலர் - அயோ:4 224/2
வேந்தனுக்கு இளையவள் தாளில் வீழ்ந்தனர் - ஆரண்:10 38/4
அயர்ந்து வீழ்ந்தனர் அழிந்தனர் அரக்கராய் உள்ளார் - சுந்:7 53/3
கரும் கடல்-தலை வீழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி - சுந்:13 28/4
ஆயிரம் பெயரவன் அடியில் வீழ்ந்தனர்
 நாயகர் எமக்கு இனி யாவர் நாட்டினில் - யுத்2:16 269/1,2
வேறு உள வீரர் எல்லாம் வீழ்ந்தனர் உருமின் வெய்ய - யுத்2:19 199/1

 மேல்
 
  வீழ்ந்தனள் (4)
கிடந்த பார் மிசை வீழ்ந்தனள் கெட்டு உயிர் - அயோ:4 29/3
அயன் மகன் மகன் மகன் அடியின் வீழ்ந்தனள்
 மயன் மகள் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்கினாள் - சுந்:10 48/3,4
வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ - யுத்2:18 266/1
உரம் கிளர் மதுகையான் உரத்தின் வீழ்ந்தனள்
 மரங்களும் மலைகளும் உருக வாய் திறந்து - யுத்4:38 21/2,3

 மேல்
 
  வீழ்ந்தனன் (10)
வீழ்ந்தனன் அடி மிசை விழிகள் நீர் தர - பால:5 47/1
நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன்
 அறிந்திலன் உயிர்த்திலன் அசனி ஏற்றினால் - அயோ:11 44/2,3
மறந்தனன் மலர் அடி வந்து வீழ்ந்தனன்
 இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே - அயோ:14 51/3,4
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் - ஆரண்:11 76/4
இற்று வீழ்ந்தனன் என்னவும் என் அயல் - ஆரண்:12 4/3
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர் - ஆரண்:13 43/1
தவ்விய கிரி என தரையின் வீழ்ந்தனன்
 வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான் - கிட்:16 33/2,3
கரக்கல் ஆகலா காதலின் வீழ்ந்தனன் கலுழ்ந்தான் - யுத்4:32 37/3
வீழ்ந்தனன் அவன்-மேல் வீழ்ந்த மலையின்-மேல் மலை வீழ்ந்து-என்ன - யுத்4:38 2/4
வென்ற போதத்த வீரனும் வீழ்ந்தனன்
 கொன்ற போதத்த உயிர்ப்பு குறைந்துளான் - யுத்4:41 53/3,4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தனனே (1)
இறந்து வீழ்ந்தனனே பிரகத்தன் என்று - யுத்2:15 79/1

 மேல்
 
  வீழ்ந்தாய் (1)
சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் - சுந்:3 115/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தார் (13)
வீழ்ந்தார் அயர்ந்தார் புரண்டார் விழி போயிற்று இன்று என்றார் - அயோ:4 83/1
சாராத-முன்னம் தயரதனை போல் வீழ்ந்தார் - அயோ:4 92/4
எவ்விய வரி வில் செம் கை இருவரும் இடரின் வீழ்ந்தார் - சுந்:4 81/4
அரி படு சீற்றத்தான்-தன் அருகு சென்று அடியின் வீழ்ந்தார்
 கரி படு திசையின் நீண்ட காவலாய் காவல் ஆற்றோம் - சுந்:6 56/1,2
பாம்பு என நீங்கினர் பட்டனர் வீழ்ந்தார்
 ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் - சுந்:9 61/3,4
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் - யுத்1:12 15/4
மன்னவன் அடியில் வீழ்ந்தார் மழையின் நீர் வழங்கு கண்ணார் - யுத்2:18 259/4
வீடினர் சிலவர் சில்லோர் பெற்றிலர் விளிந்து வீழ்ந்தார் - யுத்2:19 164/4
நேசத்தார் எல்லாம் வீழ்ந்தார் யான் ஒரு தமியென் நின்றேன் - யுத்2:19 209/2
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி - யுத்3:22 34/2
வெற்பு_இனம் என்ன வீழ்ந்தார் வானர வீரர் எல்லாம் - யுத்3:26 57/4
மீண்டிலர் விளித்து வீழ்ந்தார் விரதியர் இருவரோடும் - யுத்3:29 37/2
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார்
 மா இரு ஞாலத்தாள் தன் வன் பொறை பாரம் நீங்கி - யுத்3:31 226/1,2

 மேல்
 
  வீழ்ந்தால் (3)
விற்று உண்டேன் எனக்கு மீளும் விதி உண்டோ நரகில் வீழ்ந்தால் - யுத்2:17 40/4
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால்
 மற்றை வெம் புள்ளின் வேந்தன் வருகிலன் மருந்து நல்க - யுத்3:26 79/2,3
வந்து உற்று எம் கணவன் தன்னை காட்டு என்று மருங்கின் வீழ்ந்தால்
 அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்3:29 38/3,4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தாள் (8)
மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் - பால:7 50/4
மின் துவள்கின்றது போல மண்ணில் வீழ்ந்தாள்
 ஒன்றும் இயம்பலள் நீடு உயிர்க்கலுற்றாள் - அயோ:3 8/2,3
மயில்_குலம் அனைய நங்கை கோசலை மறுகி வீழ்ந்தாள்
 வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் - அயோ:6 14/3,4
வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் - கிட்:8 1/4
இடி_ஏறு உண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தாள் - சுந்:2 89/4
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள்
 பொய் என உணராள் அன்பால் புரண்டனள் பூசலிட்டாள் - யுத்2:17 32/3,4
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் - யுத்2:17 34/4
மலையின்-மேல் மயில் வீழ்ந்து-என்ன மைந்தன்-மேல் மறுகி வீழ்ந்தாள் - யுத்3:29 45/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தாளே (1)
வீழ்ந்தாளே இ வெய்யவள் என்னா மிடல் வேந்தன் - அயோ:3 48/1

 மேல்
 
  வீழ்ந்தான் (28)
வேகம் அடங்கிய வேழம் என்ன வீழ்ந்தான் - அயோ:3 15/4
சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான்
 மைந்தன் அலாது உயிர் வேறு இலாத மன்னன் - அயோ:3 24/3,4
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் - அயோ:3 29/3
இடி ஏறுண்ட மால் வரை போல் மண்ணிடை வீழ்ந்தான் - அயோ:3 39/4
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து - அயோ:3 40/1
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க - அயோ:13 34/2
பார் மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவரல் பரவை புக்கான் - அயோ:13 39/3
விரிந்த செம் மயிர் கரும் தலை மலை என வீழ்ந்தான் - ஆரண்:7 85/4
குலிசம் எறிய சிறை அற்றது ஓர் குன்றின் வீழ்ந்தான் - ஆரண்:13 42/4
வெள்ளி ஓங்கலில் அஞ்சன மலை என வீழ்ந்தான் - ஆரண்:13 93/4
விலங்கல் மேருவும் வேர் பறிந்தால் என வீழ்ந்தான் - கிட்:7 65/4
விண் தலம் தன்னின் நின்று ஓர் மீன் விழுந்து என்ன வீழ்ந்தான் - கிட்:7 146/4
இருந்து அருள் தருதி எம்மோடு என்று அடி இணையின் வீழ்ந்தான் - கிட்:9 19/4
தாள் இணை வீழ்ந்தான் தம்பிக்கு இரங்குவான் தறுகணானும் - சுந்:11 8/1
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் - சுந்:11 51/4
வரங்களின் வாரி அன்ன தாள் இணை வந்து வீழ்ந்தான் - யுத்1:4 137/4
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வீழ்ந்தான் - யுத்1:7 10/4
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:16 162/4
மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் - யுத்2:16 191/4
பொன் அடி மருங்கு வீழ்ந்தான் உயிர் உக பொருமுகின்றான் - யுத்2:17 63/4
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் - யுத்2:17 76/4
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் - யுத்2:19 181/4
ஐயன்தான் அவன்-மேல் வீழ்ந்தான் அழுந்துற மார்பின் புல்லி - யுத்2:19 221/1
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான்
 கூட்டினான் உயிரை விண்ணோர் குழாத்திடை அரக்கர் கூட்ட - யுத்3:22 137/1,2
வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான்
 வாலி நேர் வலி மயிந்தனும் துமிந்தனும் மாண்டார் - யுத்3:22 173/1,2
வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் - யுத்3:26 54/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான்
 புலை-மேலும் செலற்கு ஒத்து பொது நின்ற செல்வத்தின் புன்மை தன்மை - யுத்4:37 203/2,3
வினை உறு செருப்புக்கு ஈந்தான் விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் - யுத்4:41 118/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தானே (1)
வீரம் போய் உரம் குறைந்து வரம் குறைந்து வீழ்ந்தானே வேறே கெட்டேன் - யுத்4:38 24/3

 மேல்
 
  வீழ்ந்திடும் (1)
இடியும் வீழ்ந்திடும் எரிந்திடும் பெரும் திசை எவர்க்கும் - ஆரண்:7 71/3

 மேல்
 
  வீழ்ந்திலன் (1)
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் - யுத்3:26 56/3

 மேல்
 
  வீழ்ந்து (37)
வஞ்சி போலி என்று அடி மிசை வீழ்ந்து உரை-வழங்கும் - அயோ:2 75/4
நவ்வி வீழ்ந்து என நாடக மயில் துயின்று என்ன - அயோ:3 4/1
தாவாத மன்னர் தலைத்தலை வீழ்ந்து ஏங்கினார் - அயோ:4 95/3
என்ன வீழ்ந்து உழந்தனர் இராமன் அல்லது - அயோ:4 174/3
இழுக்கலில் வழுக்கி வீழ்ந்து இடர் உற்றார் சிலர் - அயோ:4 188/4
மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் - அயோ:11 87/2
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் - அயோ:11 126/2
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று - அயோ:13 65/1
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ - அயோ:14 81/4
தீயில் வீழ்ந்து தீ மெழுகின் தேம்பினார் - அயோ:14 89/4
விழுவதே நிற்க மட மெல்லியலார் தம்மை போல் நிலத்தின் மேல் வீழ்ந்து
 அழுவதே யான் என்னா அறிவுற்றான் என எழுந்து ஆங்கு அவரை நோக்கி - ஆரண்:4 24/2,3
எரியிடை கடிது வீழ்ந்து இறப்பென் ஈண்டு எனா - ஆரண்:12 13/4
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப - கிட்:4 8/4
ஆழி தாய் இடர்_ஆழியிடையே வீழ்ந்து அழிவேனோ - சுந்:2 227/4
பதறின பதைத்த வானில் பறந்தன பறந்து பார் வீழ்ந்து
 உதறின சிறையை மீள ஒடுக்கின உலந்து போன - சுந்:6 42/3,4
உருமு வீழ்ந்து என சென்றன கடல் துளி உம்பர் - யுத்1:6 18/4
வந்தவர் தானையோடு மறிந்து மா கடலில் வீழ்ந்து
 சிந்தினர் இரிந்து போக சேனையும் யானும் சென்று - யுத்1:9 70/1,2
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன - யுத்2:16 328/4
என்று இன பலவும் பன்னி எழுந்து வீழ்ந்து இடரில் தோய்ந்தாள் - யுத்2:17 36/1
மின் தனி நிலத்து வீழ்ந்து புரள்கின்றது அனைய மெய்யாள் - யுத்2:17 36/3
தேரொடும் கடலின் வீழ்ந்து சிலையும் தன் தலையும் எல்லாம் - யுத்2:18 233/1
மலை குவட்டு இடி வீழ்ந்து என்ன வளைகளோடு ஆரம் ஏங்க - யுத்2:18 265/1
மால் இரும் கடலின் வீழ்ந்து மறைந்தன மழையும் காற்றும் - யுத்3:21 27/4
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி - யுத்3:22 34/3
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என - யுத்3:22 47/1
தொழுவதே மேகம் மாரி சொரிவதே சோர்ந்து நாம் வீழ்ந்து
 அழுவதே நன்று நம்-தம் வில் தொழில் ஆற்றல் அம்மா - யுத்3:26 66/3,4
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து
 வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் - யுத்3:27 164/1,2
புழுதியே பாயல் ஆக புரண்ட நாள் புரண்டு மேல் வீழ்ந்து
 அழுதியோ நீயும் கூட ஆர்த்தியோ அவனை வாழ்த்தி - யுத்3:27 169/2,3
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை - யுத்3:29 43/3
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை - யுத்3:29 43/3
மாடு சென்று அடியின் வீழ்ந்து வணங்கி நின் புகழ்க்கு மன்னா - யுத்3:29 55/3
ஆர்த்தலின் யாரும் பார் வீழ்ந்து அடங்கினர் இருவர் ஆடல் - யுத்4:37 5/3
மலை-மிசை தோள்கள்-மேல் வீழ்ந்து மாழ்கினார் - யுத்4:38 16/4
ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் - யுத்4:38 18/3
மறப்பினும் நன்று இனி மாறு வேறு வீழ்ந்து
 இறப்பினும் நன்று என ஏக்கம் நீங்கினாள் - யுத்4:40 46/3,4
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள - யுத்4:41 69/1
முன்னம் வீழ்ந்து இ எரியில் முடிவெனால் - யுத்4:41 83/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்து-என்ன (3)
சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை - யுத்3:28 53/4
மலையின்-மேல் மயில் வீழ்ந்து-என்ன மைந்தன்-மேல் மறுகி வீழ்ந்தாள் - யுத்3:29 45/4
வீழ்ந்தனன் அவன்-மேல் வீழ்ந்த மலையின்-மேல் மலை வீழ்ந்து-என்ன - யுத்4:38 2/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்து-என (3)
விளக்கினில் வீழ்ந்து-என விதிகொடு உந்தலால் - யுத்3:31 178/3
ஆர்த்து வீழ்ந்த அசனிகள் வீழ்ந்து-என - யுத்4:37 162/4
தரங்க நீர் வேலையில் தடித்து வீழ்ந்து-என
 உரம் கிளர் மதுகையான் உரத்தின் வீழ்ந்தனள் - யுத்4:38 21/1,2

 மேல்
 
  வீழ்ந்துளார் (1)
ஏவரும் வீழ்ந்துளார் மற்று அறமும் எஞ்சுமால் - ஆரண்:12 10/4

 மேல்
 
  வீழ்ந்தேன் (2)
படுத்தனன் இங்கு வீழ்ந்தேன் இது இன்று பட்டது என்றான் - ஆரண்:13 113/4
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் - கிட்:9 12/4

 மேல்
 
  வீழ்ப்ப (3)
வெந்த வல் இரும்பிடை நெடும் கூடங்கள் வீழ்ப்ப
 சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப - கிட்:7 54/1,2
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப
 ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப இருளில் விண் இடிப்ப மாதோ - சுந்:10 16/3,4
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி - யுத்2:19 171/1

 மேல்
 
  வீழ்ப்பல் (1)
வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி - யுத்2:19 170/2

 மேல்
 
  வீழ்ப்பான் (1)
வன் திண் கை எறிந்து நக்கான் வாழ்க்கை_நாள் வறிது வீழ்ப்பான் - ஆரண்:12 80/4

 மேல்
 
  வீழ்வ (9)
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ - அயோ:1 55/4
மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல - அயோ:4 116/2
விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் - ஆரண்:11 58/4
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ
 ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த - சுந்:1 9/3,4
மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ - சுந்:6 22/4
மின் சென்றது அன்ன வானத்து உரும் இனம் வீழ்வ என்ன - யுத்2:19 196/2
நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் - யுத்3:27 35/4
மழைத்த மேகம் வீழ்வ என்ன வான மானம் வாடையின் - யுத்3:31 96/1
சுழித்து வந்து வீழ்வ என்ன மண்ணின் மீது துன்னுமால் - யுத்3:31 96/2

 மேல்
 
  வீழ்வதன் (2)
வேம் மின் போல்வன வீழ்வதன் முன்னமே - யுத்1:14 41/3
விமலன் மேனியின் வீழ்வதன் முன்னமே - யுத்4:37 32/2

 மேல்
 
  வீழ்வதன்-முன் (1)
ஓய்ந்தது வீழ்வதன்-முன் உயர் பாரில் - சுந்:9 54/3

 மேல்
 
  வீழ்வது (3)
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே - யுத்1:1 8/4
எண்ணுறு நரகின் வீழ்வது அறிஞரும் இயற்றுவாரோ - யுத்2:16 140/4
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ - யுத்3:31 85/2

 மேல்
 
  வீழ்வதே (2)
மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் - பால:7 50/4
வேரொடும் பறிந்து மண் மேல் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தான் - யுத்2:17 76/4

 மேல்
 
  வீழ்வர் (1)
மலை என எழுவர் வீழ்வர் மண்ணிடை புரள்வர் வானில் - யுத்2:19 193/1

 மேல்
 
  வீழ்வரால் (1)
அகல்வரேனும் என் அம்பொடு வீழ்வரால்
 தகவு இல் துன்பம் தவிருதிர் நீர் எனா - ஆரண்:3 17/2,3

 மேல்
 
  வீழ்வரோ (1)
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ - யுத்1:4 87/4

 மேல்
 
  வீழ்வன் (1)
பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும் - அயோ:3 26/3

 மேல்
 
  வீழ்வன (14)
துண்டம் வீழ்வன என தொழுது சொல்லினான் - பால:8 37/4
கற்கள் வானிடை மீன் என வீழ்வன காணாய் - அயோ:10 17/4
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ - ஆரண்:7 69/4
சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன - ஆரண்:15 4/4
தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின - கிட்:7 20/3
விசை இலவாக தள்ளி வீழ்வன என்ன வீழ்ந்த - சுந்:1 18/4
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன
 வாரியின் எழும் சுடர் கடவுள் வானவன் - சுந்:9 39/2,3
மீ உற விண்ணிடை முட்டி வீழ்வன
 ஆய் பெரும் திரை கடல் அழுவத்து ஆழ்வன - சுந்:9 40/1,2
வழுவி வீழ்வன கால்களின் வாங்குவான் - யுத்1:8 47/4
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன - யுத்2:18 90/4
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன
 படர் கடல் இன மழை படிவ போன்றவே - யுத்2:18 95/3,4
கார் மத கன வரை கவிழ்ந்து வீழ்வன
 போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன - யுத்2:18 107/2,3
விடும் ஆறு உதிர புனல் வீழ்வன வன் - யுத்3:27 35/2
விண்ணில் செல்வன வெந்தன வீழ்வன - யுத்4:37 41/4

 மேல்
 
  வீழ்வனதாம் (1)
விளிவுற்றுக வேறுற வீழ்வனதாம்
 அளி முற்றிய சோரிய வாரியின் ஆழ் - யுத்3:31 204/2,3

 மேல்
 
  வீழ்வார் (2)
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் - சுந்:8 19/4
மெய்யினை பொய் என்றானும் மீள்கிலா நரகில் வீழ்வார் - யுத்1:4 114/4

 மேல்
 
  வீழ்வாள் (1)
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் - பால:9 22/4

 மேல்
 
  வீழ்வின் (1)
பின்னும் முன்னும் மாறின வீழ்வின் பிணையுற்ற - யுத்4:33 11/2

 மேல்
 
  வீழ்வு (1)
வீழ்வு_இலா சிறையின் வைப்பேன் என்பதும் விளம்புவீரால் - யுத்1:9 37/4

 மேல்
 
  வீழ்வு_இலா (1)
வீழ்வு_இலா சிறையின் வைப்பேன் என்பதும் விளம்புவீரால் - யுத்1:9 37/4

 மேல்
 
  வீழ்வுற்று (1)
வெல்லவும் தரையின் வீழ்வுற்று உணர்ந்திலென் விரைந்து போனான் - யுத்3:26 85/3

 மேல்
 
  வீழ்வென் (1)
ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா - ஆரண்:13 67/1

 மேல்
 
  வீழ்வெனோ (1)
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா - யுத்2:16 323/4

 மேல்
 
  வீழ (26)
அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ
 முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் - பால:5 57/2,3
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார - பால:14 54/3
வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் - அயோ:13 29/4
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ
 தத்துற்று அயரேல் தலை தால பலத்தின் ஏலும் - ஆரண்:13 20/1,2
வேர்க்கின்ற வானத்து உரும் ஏறு வெறித்து வீழ
 போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல் - கிட்:7 39/2,3
சுட்டன பொறிகள் வீழ துளங்கினர் அரக்கர்-தாமும் - சுந்:6 54/3
வலித்தான் பகு வாய் மடித்து மலை போல் தலை மண்ணிடை வீழ - சுந்:8 47/4
தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள - சுந்:10 16/2
மலைகளின் புரண்டு வீழ வள் உகிர் நுதியால் வாங்கி - யுத்1:3 141/1
ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு - யுத்1:8 22/3
முதிர் நெடும் கிரி வீழ முழங்கு நீர் - யுத்1:8 61/1
போரிலே பட்டு வீழ பொருத நீ ஒளித்து புக்கு உன் - யுத்1:14 38/3
சென்று வீழ நிருதர்கள் சிந்தினார் - யுத்2:15 58/3
பாரின் வீழ புடைப்ப பசும் புணின் - யுத்2:15 61/3
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ - யுத்2:15 151/4
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் - யுத்2:16 164/3
தாய் எரி வீழ கண்ட பார்ப்பு என தரிக்கிலாதாள் - யுத்2:17 31/4
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் - யுத்2:18 212/4
குறை தலை வேழம் வீழ விசும்பின்-மேல் கொண்டு நின்றான் - யுத்2:18 221/3
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் - யுத்2:19 211/2
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை - யுத்3:26 82/2
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ
 கண்டனன் எய்த தன்மை கண்டிலர் இமைப்பு_இல்_கண்ணார் - யுத்3:27 93/3,4
விலை அறா மணி பூணோடும் வில்லொடும் நிலத்து வீழ - யுத்3:28 43/4
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ
 பொன் புனை நகரம் புக்கான் கண்டவர் புலம்பும் பூசல் - யுத்3:29 40/2,3
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் - யுத்3:31 89/2
மண்ணில் செல்வார் மேனியின் வீழ மடிவுற்றார் - யுத்4:33 17/2

 மேல்
 
  வீழலுற்றாளை (1)
வழுவி வீழலுற்றாளை ஓர் வள்ளல் தான் - பால:14 31/2

 மேல்
 
  வீழவே (1)
வில்லொடும் கண்ண நீர் நிலத்து வீழவே - அயோ:14 49/4

 மேல்
 
  வீழா (5)
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து - அயோ:3 40/1
மெய்யும் தனுவும் மனனும் வெறிது ஏகிட மேல் வீழா
 ஐய நீதான் யாவன் அந்தோ அருள்க என்று அயர - அயோ:4 76/2,3
அந்தரம் அதனில் நின்ற வானவர் அருக்கன் வீழா
 சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா - யுத்3:28 46/1,2
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா - யுத்3:28 46/2
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா
 இந்திரசித்தின் பொன் தோள் இற்று இடைவிழுந்தது என்றால் - யுத்3:28 46/2,3

 மேல்
 
  வீழி (5)
வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் - அயோ:14 34/3
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் - கிட்:1 29/3
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை - யுத்2:15 56/1
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு - யுத்3:20 70/2
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி - யுத்4:37 35/2

 மேல்
 
  வீழியின் (3)
வீழியின் கனிவாய் ஒரு மெல்லியல் - பால:18 28/3
வீழியின் கனி இதழ் பணை மென் தோள் - யுத்1:11 7/1
வீழியின் கனி-போல் மேனி கிழிபட அனுமன் வீர - யுத்2:19 115/1

 மேல்
 
  வீழின் (1)
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப - யுத்2:15 226/3

 மேல்
 
  வீழும் (16)
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் - பால:21 4/4
வரை தடம் தோளும் காண மறுகினில் வீழும் மாதர் - பால:21 5/3
மேவி நிலத்தில் இருக்கும் நிற்கும் வீழும்
 ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும் - அயோ:3 18/1,2
சாக எனா எழும் மெய் தளாடி வீழும்
 மாகமும் நாகமும் மண்ணும் வென்ற வாளான் - அயோ:3 25/3,4
வீழும் மண்ணிடை வீழ்ந்தனர் வீந்திலர் - அயோ:4 224/2
என்னா உரையா எழும் வீழும் இருந்து - ஆரண்:14 73/1
மெய்யிடை நெருங்க வெளியற்று அயலில் வீழும்
 பொய் இடம் இலாத புனலின் புகல் இலாத - யுத்1:9 9/1,2
குன்றின் வீழும் உருமின் குழுவினே - யுத்2:15 23/4
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர் - யுத்2:15 64/1
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் - யுத்2:19 40/2
துறை-தொறும் தொடர்ந்து வானம் வெளி அற துவன்றி வீழும்
 பறவையின் பெரிது பட்டார் பிணத்தின்-மேல் படிவ மாதோ - யுத்2:19 97/3,4
தலைத்தலை மயங்கி வீழும் தன்மையின் தலைகள் சிந்தும் - யுத்2:19 197/2
மாண்டு வீழும் இன்று என்கின்றது என் மதி வலி ஊழ் - யுத்3:31 33/3
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் - யுத்3:31 84/2
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி - யுத்4:33 4/3
தீயின் வீழும் உலகும் திரியுமால் - யுத்4:41 71/4

 மேல்
 
  வீழுமா (1)
வீழுமா செய்ய வல்லரேல் வென்றியின் நன்றே - யுத்3:31 39/4

 மேல்
 
  வீழுமால் (1)
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் - யுத்2:19 65/4

 மேல்
 
  வீற்றா (1)
வீசின மரமும் கல்லும் விலங்கலும் வீற்று வீற்றா
 ஆசைகள்-தோறும் சிந்த வாளினால் அறுத்து மாற்றி - யுத்2:18 209/1,2

 மேல்
 
  வீற்றாய் (1)
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய்
 பங்கம் உற நூறி இலக்குவனை படேனேல் - யுத்2:19 10/1,2

 மேல்
 
  வீற்றிரு (1)
நாடு அணைந்தவர் புகழ்ந்திட வீற்றிரு நலத்தால் - யுத்4:41 7/4

 மேல்
 
  வீற்றிருக்க (2)
வேந்தனுக்கு அரசு வீற்றிருக்க செய்தது ஓர் - பால:7 14/3
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா - யுத்3:27 165/4

 மேல்
 
  வீற்றிருக்கவிட்டீர் (1)
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர்
 உம்மையே இகழ்வர் என்னின் எளிமையாய் ஒழிவது ஒன்றோ - கிட்:11 57/2,3

 மேல்
 
  வீற்றிருக்கும் (4)
வண்டுகள் இனிது பாட மருதம் வீற்றிருக்கும் மாதோ - பால:2 4/4
சிந்தையினும் சென்னியினும் வீற்றிருக்கும் சீர்த்தியான் - அயோ:13 32/4
மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் - யுத்1:3 6/4
செந்தாமரை பொகுட்டில் செம்மாந்து வீற்றிருக்கும்
 நந்தா விளக்கை நறும் தார் இளம் கொழுந்தை - யுத்1:3 164/1,2

 மேல்
 
  வீற்றிருந்த (3)
வென்றி வேந்தரை வருக என உவணம் வீற்றிருந்த
 பொன் திணிந்த தோட்டு அரும்_பெறல் இலச்சினை போக்கி - அயோ:1 72/1,2
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் - ஆரண்:12 48/1
இ தன்மை எய்த நோக்கி அரசு வீற்றிருந்த எல்லை - யுத்3:25 17/2

 மேல்
 
  வீற்றிருந்ததாம் (2)
அந்தி வான் உடுத்து அல்லு வீற்றிருந்ததாம் என்ன - சுந்:12 42/4
இதழ்-தொறும் வண்டு வீற்றிருந்ததாம் என - யுத்2:15 113/3

 மேல்
 
  வீற்றிருந்தது (1)
ஏழ் இசை கருவி வீற்றிருந்தது என்னினும் - யுத்2:15 101/1

 மேல்
 
  வீற்றிருந்தமை (1)
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் - பால:3 6/3

 மேல்
 
  வீற்றிருந்தனன் (1)
உரகர்_கோன் இனிது அரசு வீற்றிருந்தனன் ஒப்ப - சுந்:12 40/4

 மேல்
 
  வீற்றிருந்தான் (1)
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் - யுத்1:3 20/4

 மேல்
 
  வீற்றிருந்து (2)
விழுமியது உரைத்தனை விசயம் வீற்றிருந்து
 எழுவொடும் மலையொடும் இகலும் தோளினாய் - கிட்:16 10/1,2
அரசு வீற்றிருந்து ஆளவும் ஆய் மணி - சுந்:5 36/1

 மேல்
 
  வீற்றிருப்ப (2)
ஓங்கிய மகுடம் சூடி உவகை வீற்றிருப்ப காணான் - அயோ:3 104/4
வீங்கு தோள் அண்ணல் தேவியோடு இனிது வீற்றிருப்ப
 நீங்கினான் அந்த நெடு நதி இரு கையால் நீந்தி - அயோ:9 36/3,4

 மேல்
 
  வீற்று (14)
வீற்று மண்தலத்து யாவையும் வீழ்கில யாண்டும் - கிட்:4 8/2
வீற்று பட நூறிய வேலையின் வேலை உய்த்து - சுந்:1 44/3
வீற்று செல்லும் வெளியோ இல்லை அளியன் விரைகின்றான் - சுந்:8 42/4
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன் - சுந்:12 82/2
வீற்று வீற்று ஆகி உற்ற தன்மையும் வீரன் தம்பி - யுத்2:15 143/2
வீற்று வீற்று ஆகி உற்ற தன்மையும் வீரன் தம்பி - யுத்2:15 143/2
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் - யுத்2:15 243/2
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் - யுத்2:15 243/2
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் - யுத்2:16 183/2
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் - யுத்2:16 183/2
வீசின மரமும் கல்லும் விலங்கலும் வீற்று வீற்றா - யுத்2:18 209/1
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் - யுத்2:19 10/1
வீற்று வீற்று உற்று வீவுறும் நீ என்றும் விளியாய் - யுத்4:40 94/4
வீற்று வீற்று உற்று வீவுறும் நீ என்றும் விளியாய் - யுத்4:40 94/4

 மேல்
 
  வீற்றுறும் (1)
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும்
 தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை - யுத்3:27 53/3,4

 மேல்
 
  வீற (1)
வீற பொன்றினன் மெய்ம்மையோன் என்றான் - கிட்:16 42/4

 மேல்
 
  வீறிய (2)
வீறிய பொழுது பூளை வீ என வீவன் அன்றே - ஆரண்:12 59/4
வீறிய வாளிடை விளிந்தது ஆம் என்றான் - கிட்:16 32/4

 மேல்
 
  வீறு (8)
வீறு அணிந்தவன் மேனியின் மீண்டவே - பால:1 2/4
வீறு சேர் முலை மாதரை வெல்வரோ - பால:17 36/4
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன - அயோ:4 121/1
வீறு பஞ்சினில் அமிழ்த நெய் மாட்டிய விளக்கே - அயோ:10 15/1
வீறு கொண்டன வேதியர் வாழ்த்து ஒலி - அயோ:11 16/2
வீறு செம் சுடர் கடவுள் வேலை-வாய் - கிட்:15 11/3
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி - சுந்:9 9/4
வீறு அளாவிய முகிழ் முலை மெழுகிய சாந்தின் - சுந்:12 48/2

 மேல்