<<முந்திய பக்கம்

கம்பராமாயணம் - தொடரடைவு

யா-முதல் சொற்கள்
யா 1
யாக்கை 38
யாக்கை-தன்னை 1
யாக்கைக்கு 3
யாக்கைகள் 3
யாக்கையதோ 1
யாக்கையர் 2
யாக்கையன் 2
யாக்கையால் 1
யாக்கையின் 5
யாக்கையினை 1
யாக்கையும் 2
யாக்கையை 12
யாகத்தில் 1
யாகம் 4
யாங்கள் 6
யாண்டு 10
யாண்டு-அரோ 1
யாண்டும் 18
யாண்டை 3
யாண்டையது 2
யாண்டையர் 1
யாண்டையார்-கொலோ 1
யாண்டையான் 6
யாண்டையுளும் 1
யாண்டோ 1
யாணர் 19
யாத்து 1
யாதவர் 1
யாதானும் 3
யாதினும் 4
யாதினோ 1
யாது 68
யாது-கொல் 6
யாது-கொல்லோ 1
யாது-மாதோ 1
யாதுக்கும் 1
யாதுதானர் 1
யாதும் 41
யாதை 2
யாதையும் 1
யாதோ 16
யாப்பன 1
யாப்புறு 1
யாம் 73
யாம 1
யாமத்து 1
யாமம் 2
யாமும் 6
யாமே 3
யாய் 2
யாய்க்கும் 1
யாயும் 2
யாயை 1
யார் 109
யார்-கண் 1
யார்-கொல் 3
யார்-கொலோ 1
யார்க்கு 1
யார்க்கும் 19
யாரிடை 1
யாரினும் 10
யாருக்காக 1
யாரும் 69
யாருள் 1
யாரே 14
யாரேனும் 1
யாரை 10
யாரையும் 14
யாரொடு 1
யாரொடும் 5
யாரோ 3
யாவது 21
யாவது-கொல் 2
யாவதும் 5
யாவதுவும் 1
யாவதோ 11
யாவர் 39
யாவர்-கொல் 1
யாவர்-கொலோ 1
யாவர்க்கு 1
யாவர்க்கும் 31
யாவராலும் 1
யாவரும் 87
யாவரே 22
யாவரேயும் 1
யாவரேனும் 1
யாவரை 2
யாவரையும் 3
யாவரொடும் 1
யாவரோ 2
யாவள் 1
யாவன் 11
யாவனோ 3
யாவிர் 2
யாவினும் 2
யாவுக்கும் 1
யாவும் 82
யாவை 5
யாவையினும் 1
யாவையும் 147
யாவையே 1
யாவையேனும் 1
யாழ் 21
யாழ்க்கு 1
யாழ்க்கும் 1
யாழிடை 1
யாழில் 1
யாழின் 5
யாழினில் 1
யாழினும் 1
யாழும் 4
யாழை 1
யாளி 6
யாளிகள் 1
யாளியின் 1
யாளியினை 1
யாளியும் 6
யாளியை 1
யாற்றங்கரை 1
யாற்று 2
யாற்று-நின்று 1
யாற்றொடும் 2
யாறு 23
யாறுகள் 5
யாறும் 2
யாறொடு 1
யான் 330
யானாம் 1
யானுடை 7
யானும் 35
யானுமே 2
யானே 30
யானை 132
யானை-கொல் 1
யானை-மேல் 3
யானைகள் 10
யானைகளின் 1
யானைகளும் 1
யானையாய் 1
யானையார் 1
யானையான் 2
யானையில் 1
யானையின் 33
யானையும் 23
யானையே 8
யானையை 14
யானையோ 2
யானையோடு 2
யானோ 7
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்
 
  யா (1)
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ - அயோ:8 42/2

 மேல்
 
  யாக்கை (38)
புன்கண் பொறி யாக்கை பொறுத்து உயிர் போற்றுகேனோ - அயோ:4 127/2
ஒல்லென இரைத்ததால் உயிர்_இல் யாக்கை அ - அயோ:12 22/3
தரும் கதிர் சீத யாக்கை சந்திரன் தருதிர் என்ன - ஆரண்:10 111/2
மொழிதரும் அளவில் நங்கை கேள் இது முரண் இல் யாக்கை
 இழிதரு மனிதரோடே யான் செரு ஏற்பன் என்றால் - ஆரண்:12 83/1,2
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் - ஆரண்:13 82/4
பாக்கியத்தால் இன்று என் பயன் இல் பழி யாக்கை
 போக்குகின்றேன் கண்ணுற்றேன் புண்ணியரே வம்-மின் என்று - ஆரண்:13 102/1,2
எரி கனல் எய்திய மெழுகின் யாக்கை போல் - கிட்:6 5/2
ஆசையை உற்ற வேலை கலங்க அன்று அண்ணல் யாக்கை
 வீசிய காலின் வீந்து மிதந்தன மீன்கள் எல்லாம் - சுந்:1 37/3,4
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை
 மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் - சுந்:2 200/2,3
அப்பினால் நனைந்து அரும் துயர் உயிர்ப்பு உடை யாக்கை
 வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் - சுந்:3 8/3,4
நெறிந்தன வரம்பு_இல் யாக்கை இலங்கை தன் நிலையின் பேர - சுந்:10 25/4
தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில் - சுந்:11 19/3
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா - யுத்1:3 134/4
பேர்கின்றது ஆவி யாக்கை பெயர்கின்றது இல்லை பின்னை - யுத்1:12 35/2
பருந்து உண பாட்டி யாக்கை படுத்த நாள் படைஞரோடும் - யுத்1:14 32/1
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை
 வாங்கிய வரி வில் அன்ன மாலியவான் என்று ஓதும் - யுத்2:16 12/1,2
உணங்கினான் உயிரோடு யாக்கை ஒடுங்கினான் உரை-செய்து இன்னும் - யுத்2:16 163/2
ஊண் இலா யாக்கை பேணி உயர் புகழ் சூடாது உன் முன் - யுத்2:17 22/1
அம்பின்-வாய் ஆறு சோரும் அரக்கன்-தன் அருள் இல் யாக்கை
 உம்பரில் பரப்பி தான் வேறு ஒளித்தனன் என்ன ஓர்வான் - யுத்3:21 30/1,2
அயில் படைத்து உருமின் செல்லும் அம்பொடும் அரக்கன் யாக்கை
 புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் - யுத்3:21 31/1,2
பிணங்களின் குப்பை மற்றை நரர் உயிர் பிரிந்த யாக்கை
 கணம் குழை சீதை-தானும் அமரரும் காண்பர் என்றான் - யுத்3:22 3/3,4
என்பு என்பது யாக்கை என்பது உயிர் என்பது இவைகள் எல்லாம் - யுத்3:24 4/1
அறிந்திலென் அவனை யாண்டும் கண்டிலென் ஆவி யாக்கை
 பிறிந்திலன் உளன் என்று ஒன்றும் தெரிந்திலென் பெயர்ந்தேன் என்று - யுத்3:24 15/1,2
கொழுந்து உக உயிர்க்கும் யாக்கை குலைவுறும் தலையே கொண்டுற்று - யுத்3:26 44/3
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற - யுத்3:28 1/3
அடங்கிய அம்பே என்னை அறிவித்தது அழிவு இல் யாக்கை
 நடுங்கினை போல சால தளர்ந்தனை கலுழன் நண்ண - யுத்3:28 2/2,3
கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை
 மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் - யுத்3:28 31/2,3
சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை - யுத்3:28 53/4
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் - யுத்3:28 57/4
அரி உணும் அலங்கல் மௌலி இழந்த என் மதலை யாக்கை
 நரி உண கண்டேன் ஊணின் நாய் உணும் உணவு நன்றால் - யுத்3:29 36/3,4
போதலை புரிந்த யாக்கை பொறுத்தனன் புகுத கண்டார் - யுத்3:29 42/2
பெயர்த்திலள் யாக்கை ஒன்றும் பேசலள் அல்லது யாதும் - யுத்3:29 46/2
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை
 அடங்கும் மாயவன் குறள் உரு தன்மையின் அல்லால் - யுத்3:31 5/3,4
எறிந்து வேல் நிலை காண்பவர் இந்துவால் யாக்கை
 சொறிந்து தீர்வு உறு தினவினர் மலைகளை சுற்றி - யுத்3:31 10/2,3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை
 வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் - யுத்3:31 100/1,2
புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள் - யுத்4:32 49/1
ஊதுற பறப்பதாய் உலர்ந்த யாக்கை போய் - யுத்4:41 90/2
ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய - யுத்4:41 107/1

 மேல்
 
  யாக்கை-தன்னை (1)
காய்ந்து ஏழ்_உலகங்களும் காண நின் யாக்கை-தன்னை
 ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் - சுந்:1 57/1,2

 மேல்
 
  யாக்கைக்கு (3)
பின்பில் சிறந்தார் குணம் நன்று இது பெற்ற யாக்கைக்கு
 என்பின் சிறந்தாயது ஓர் ஊற்றம் உண்டு என்னல் ஆமே - சுந்:1 50/2,3
எழுபது வெள்ளம் யாக்கைக்கு ஓர் உயிர் எய்திற்று அன்றே - யுத்1:12 33/4
நோய் உறுத்து உலர்ந்து யாக்கைக்கு உயிர் புகுந்தனையது ஒத்தான் - யுத்4:41 112/4

 மேல்
 
  யாக்கைகள் (3)
பொன் பொலி யாக்கைகள் புழுங்கி பொங்குவார் - கிட்:14 21/2
உறைப்புறு படையின உதிர்ந்த யாக்கைகள்
 மறைத்தன மகர தோரணத்தை வான் உற - சுந்:9 43/3,4
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் - யுத்3:20 67/2

 மேல்
 
  யாக்கையதோ (1)
பொறியின் யாக்கையதோ புலன் நோக்கிய - கிட்:7 114/1

 மேல்
 
  யாக்கையர் (2)
செரு மத யாக்கையர் திருக்கு_இல் சிந்தையர் - கிட்:14 10/1
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர - யுத்3:31 169/3

 மேல்
 
  யாக்கையன் (2)
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் - யுத்2:19 200/2
ஊடு உயிர் உண்டு என உலர்ந்த யாக்கையன்
 பாடு உறு பெரும் புகழ் பரதன் தோன்றினான் - யுத்4:41 108/3,4

 மேல்
 
  யாக்கையால் (1)
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க - சுந்:2 198/1

 மேல்
 
  யாக்கையின் (5)
புகர் இல் யாக்கையின் இன் உயிர் போக்கிய - அயோ:4 24/3
பேர் யாக்கையின் பெரும் கரை வயின்-தொறும் பிறங்க - ஆரண்:7 82/2
கரந்தன நிருதர்-தம் கரை இல் யாக்கையின்
 நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற - யுத்2:18 102/2,3
பேர் யாக்கையின் பிண பெரும் குன்றிடை பிறந்த - யுத்3:20 67/3
அப்பு மாரி அழுது இழி யாக்கையின்
 அப்பும் மார்பில் அணைக்கும் அரற்றுமால் - யுத்3:29 31/2,3

 மேல்
 
  யாக்கையினை (1)
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா - யுத்4:41 67/3

 மேல்
 
  யாக்கையும் (2)
யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் - யுத்2:15 54/4
வாயொடு மனமும் கண்ணும் யாக்கையும் மயர்ந்து சாம்பி - யுத்3:26 59/3

 மேல்
 
  யாக்கையை (12)
புல்லிடை உகுத்தனென் பொய்ம்மை யாக்கையை
 சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய - அயோ:11 110/2,3
விண்ணு நீர் மொக்குளின் விளியும் யாக்கையை
 எண்ணி நீ அழுங்குதல் இழுதை-பாலதால் - அயோ:14 77/1,2
தோளும் வாங்கிய தோமுடை யாக்கையை துறவா - ஆரண்:15 38/3
வச்சிர யாக்கையை வகிர்ந்த வன் தொழில் - சுந்:4 48/3
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை
 தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ - சுந்:4 98/1,2
திண்ணென் யாக்கையை திசைமுகன் படை சென்று திருக - சுந்:11 57/1
ஆயவன் வளர்ந்த தன் தாதை யாக்கையை
 மாயவன் பிளந்திட மகிழ்ந்த மைந்தனும் - யுத்1:4 3/1,2
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி - யுத்2:15 208/3
முழுக்கினர் உழக்கினர் மூரி யாக்கையை
 ஒழுக்கினர் நிருதரை உதிர ஆற்றினே - யுத்2:18 96/3,4
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் - யுத்3:28 9/3
அடி தொழில் நாயினேன் அருப்ப யாக்கையை
 கடி தடம் தாமரை கண்ணின் நோக்கு எனா - யுத்4:41 98/1,2
ஓங்கல ஆதலின் உலப்பு இல் யாக்கையை
 வாங்குதி விரைந்து என மன்னன் வேண்டினான் - யுத்4:41 100/3,4

 மேல்
 
  யாகத்தில் (1)
யாகத்தில் பிறந்து இயைந்தவர் தேவரை எல்லாம் - யுத்3:30 10/2

 மேல்
 
  யாகம் (4)
செய்யாத யாகம் இவன் செய்து மறந்த மாதோ - பால:4 3/4
ஈண்டு இருந்து இயற்றுவென் யாகம் யான் எனா - பால:8 29/1
என்றலும் இறைஞ்சி யாகம் முடியுமேல் யாரும் வெல்லார் - யுத்3:27 2/1
இழைத்த பேர் யாகம் தானே யாம் செய்த தவத்தினாலே - யுத்3:27 87/1

 மேல்
 
  யாங்கள் (6)
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள்
 அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் - கிட்:2 20/1,2
எய்தினை இருந்த தன்மை இயம்பினள் யாங்கள் உற்ற - கிட்:3 24/2
இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் - கிட்:6 3/4
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் - கிட்:6 15/1
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட - சுந்:4 90/3
நோய் தெரிந்து உணரான் தேடி கொண்டனன் நுவல யாங்கள்
 வாய் தெரிந்து உணரா-வண்ணம் கழறுவார் வணங்கி மாய் - யுத்1:9 32/2,3

 மேல்
 
  யாண்டு (10)
இறை தவிர்ந்திடுக பார் யாண்டு ஓர் ஏழ் நிதி - பால:5 108/1
யாண்டு என இனிது கேட்டான் எயினர்_கோன் இதனை சொன்னான் - அயோ:13 41/4
இறைவன் கொள்கிலன் ஆம் எனின் யாண்டு எலாம் - அயோ:14 4/3
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் - கிட்:11 83/2
யாண்டு வாழ்வது இடர் உழந்து ஆழ்தியோ - சுந்:3 104/4
இருவர் என்று இகழ்ந்தனை என்னின் யாண்டு எல்லை - சுந்:3 124/1
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் - சுந்:4 72/3
யாண்டு இனி ஏகுதி என்று எதிர் சென்றார் - சுந்:9 56/4
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ - யுத்4:40 81/4
யாண்டு வந்து இங்கு இறுக்கும் என்று எண்ணினான் - யுத்4:41 52/1

 மேல்
 
  யாண்டு-அரோ (1)
இலஞ்சியும் போலும் வேறு உவமை யாண்டு-அரோ - சுந்:4 45/4

 மேல்
 
  யாண்டும் (18)
ஒருவ அரும் செல்வத்து யாண்டும் உறையவும் பெற்றேன் ஒன்றோ - ஆரண்:6 49/2
வாய் புலர்ந்து அழிந்த மெய்யின் வருத்தத்த வழியில் யாண்டும்
 ஓய்வு இல நிமிர்ந்து வீங்கும் உயிர்ப்பின உலைந்த கண்ண - ஆரண்:7 57/1,2
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும்
 வென்றியாய் விதியின் தன்மை பழுதில விளைந்தது ஒன்றோ - ஆரண்:13 131/1,2
வீற்று மண்தலத்து யாவையும் வீழ்கில யாண்டும்
 காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த - கிட்:4 8/2,3
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை - கிட்:7 139/1
சுடர் உடை மதியம் என்ன தோன்றினன் தோன்றி யாண்டும்
 இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் - கிட்:7 145/1,2
செய்வன செய்தல் யாண்டும் தீயன சிந்தியாமை - கிட்:9 11/1
இறத்தலும் பிறத்தல்-தானும் என்பன இரண்டும் யாண்டும்
 திறத்துளி நோக்கின் செய்த வினை தர தெரிந்த அன்றே - கிட்:9 15/1,2
அ நதி முழுதும் நாடி ஆய் வளை மயிலை யாண்டும்
 சந்நிதி உற்றிலாதார் நெடிது பின் தவிர சென்றார் - கிட்:15 30/1,2
இ பெரும் செல்வம் நின்-கண் ஈந்த பேர் ஈசன் யாண்டும்
 அ பெரும் செல்வம் துய்ப்பான் நின்று மா தவத்தின் அன்றே - சுந்:3 127/1,2
நீல் நிற நிருதர் யாண்டும் நெய் பொழி வேள்வி நீக்க - சுந்:12 133/1
காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் - யுத்2:19 54/4
மாயத்தால் வகுத்தான் யாண்டும் வரம்பு இலா உருவம் தான் எ - யுத்3:21 29/1
அறிந்திலென் அவனை யாண்டும் கண்டிலென் ஆவி யாக்கை - யுத்3:24 15/1
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா - யுத்3:27 164/3
சேர்ப்பது போன்றது யாண்டும் சுமை பொறாது உலகம் என்ன - யுத்3:30 6/4
அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம் புவி யாண்டும் ஆவி - யுத்3:31 47/1
என்னினும் வலியர் ஆன இராக்கதர் யாண்டும் வீயார் - யுத்4:34 12/1

 மேல்
 
  யாண்டை (3)
தீங்கு அறு குணத்தால் மிக்க செழும் தவன் யாண்டை உள்ளான் - பால:5 32/3
யாண்டை என் நிலை அறிவுறுப்பார்கள் இ பிறப்பில் - சுந்:3 13/2
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன - யுத்3:22 158/3

 மேல்
 
  யாண்டையது (2)
எரியும் என்பது யாண்டையது ஈண்டு நின் - அயோ:4 221/3
யாண்டையது கான் என இசைத்ததும் இசைப்பாய் - சுந்:4 61/4

 மேல்
 
  யாண்டையர் (1)
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன் - யுத்3:22 150/1

 மேல்
 
  யாண்டையார்-கொலோ (1)
என்னின் வேறு அரக்கியர் யாண்டையார்-கொலோ - சுந்:4 12/4

 மேல்
 
  யாண்டையான் (6)
யாண்டையான் பணித்திர் என்று இரு கை கூப்பினான் - அயோ:11 42/4
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான்
 வந்தது தமியென் இ மறுக்கம் காணவோ - அயோ:11 88/1,2
எந்தை யாண்டையான் இயம்புவீர் எனா - அயோ:14 88/1
யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை - சுந்:4 73/2
எ வழி ஏகியுற்றான் யாண்டையான் உறையுள் யாது - சுந்:4 81/1
இன் உயிர் உண்டது இப்போது யாண்டையான் இராமன் என்பான் - சுந்:12 80/2

 மேல்
 
  யாண்டையுளும் (1)
எள் உறையும் ஒழியாமல் யாண்டையுளும் உளனாய் தன் - சுந்:2 232/1

 மேல்
 
  யாண்டோ (1)
யாண்டோ அடியேற்கு இனி சீற்றம் அடுப்பது என்றான் - அயோ:4 126/4

 மேல்
 
  யாணர் (19)
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் - பால:3 12/2
ஆனையின் மிசை யாணர் அணி முரசு அறைக என்றான் - பால:23 19/4
யாணர் திருநாடு இழப்பித்தவர் ஈந்த எல்லாம் - அயோ:4 144/2
இங்கு உறைந்து எறி நீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யாணர்
 பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் - அயோ:8 15/2,3
இருக்கு_இனம் முனிவர் ஓத இசை திசை அளப்ப யாணர்
 திரு கிளர் செல்வம் நோக்கி தேவரும் மருள சென்றான் - கிட்:11 102/3,4
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர்
 கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ - கிட்:13 46/1,2
எ உழை இருந்தனன் இராமன் என யாணர்
 செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும் - கிட்:14 53/1,2
இழை தொடர் வில்லும் வாளும் இருளொடு மலைய யாணர்
 குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி - சுந்:2 114/1,2
ஏவிய கரணம் மற்றும் கொழுநரோடு ஒழிய யாணர்
 தூவி அம் பேடை என்ன மின் இடை துவள ஏகி - சுந்:2 116/2,3
பகை என ஏகி யாணர் பளிங்கு உடை சீத பள்ளி - சுந்:2 179/3
இங்கு வந்திலனே எனின் யாணர் நீர் - சுந்:5 32/2
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர்
 உயிர்க்கு உலவு இரவும் அன்று பகல் அன்று என்று உணர்வு தோன்ற - சுந்:10 15/3,4
ஏ எனும் அளவில் வந்தான் இராவணன் இருந்த யாணர்
 வாயில் தோய் கோயில் புக்கான் அருவி சோர் வயிர கண்ணான் - சுந்:11 7/3,4
ஈட்டிய வலியும் மேல்_நாள் இயற்றிய தவமும் யாணர்
 கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும் - சுந்:12 71/1,2
என்று உரைத்து எயிற்று பேழ் வாய் எரி உக நகை செய்து யாணர்
 பொன் தொடர் வடிம்பின் வாளி கடை உகத்து உருமு போல - யுத்2:15 140/1,2
எரிந்து எழு பல் படையின் ஒளி யாணர்
 அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை - யுத்3:20 28/1,2
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர்
 பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட - யுத்3:25 8/2,3
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர்
 மண்ணின் நீர் அளவும் கல்லி நெடு மலை பறித்து மண்டும் - யுத்4:34 21/1,2
இந்திரன் தேவிக்கு ஏற்ப இயைவன பூட்டி யாணர்
 சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி - யுத்4:40 33/2,3

 மேல்
 
  யாத்து (1)
என்றும் தேய்வு உறா தூணி யாத்து இரு - பால:6 20/2

 மேல்
 
  யாதவர் (1)
ஏதி யாதவர் ஏழ் திறல் கொங்கணர் - பால:21 48/1

 மேல்
 
  யாதானும் (3)
யாதானும் தான் ஆக எனக்கே பணி செய்வான் - அயோ:11 78/2
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும்
 புரிந்தாள் என்பது தனது பொரு அரிய திருமனத்தால் - ஆரண்:6 108/1,2
யாதானும் ஆக நினையாது இகழ்தியேல் - யுத்1:3 176/2

 மேல்
 
  யாதினும் (4)
யாதினும் உயர்ந்தோர் தன்னை யாவர்க்கும் கண்ணன் என்றே - பால:21 6/3
யாதினும் இனிய நண்ப இருத்தி ஈண்டு எம்மொடு என்றான் - அயோ:8 17/4
யாதினும் இருண்ட விண் இருந்தை குப்பையின் - கிட்:10 8/2
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த - யுத்4:40 87/1

 மேல்
 
  யாதினோ (1)
ஓங்கிய விதியினோ யாதினோ எனா - அயோ:11 60/4

 மேல்
 
  யாது (68)
எய்தவும் இது இயம்புவது யாது எனின் - பால:0 7/2
உலகின் மேல் உலகோ ஊழியின் இறுதி உறையுளோ யாது என உரைப்பாம் - பால:3 2/4
பெரிய நல் தவம் இனி பெறுவது யாது என்றான் - பால:5 95/4
யாது என்று எண்ணுவது இ கொடியாளையும் - பால:7 37/3
மை மலி பொழில் யாது என்ன மா தவன் கூறலுற்றான் - பால:8 5/4
யாது என திகைக்கும் அல்லால் மதனற்கும் எழுத ஒண்ணா - பால:10 4/2
மாற்றம் யாது உரைப்பது மாய விற்கு நான் - பால:13 1/1
இ சிலை உதைத்த கோற்கு இலக்கம் யாது என்பார் - பால:13 9/1
கண் கீறிய கனலான் முனிவு யாது என்று அயல் கருத - பால:24 9/4
யாது இதற்கு இலக்கம் ஆவது இயம்புதி விரைவின் என்றான் - பால:24 36/4
யாது நும் கருத்து என இனைய கூறினான் - அயோ:1 30/4
யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செயல் அன்றோ - அயோ:1 69/3
தகவு என நினைந்ததோ தன்மை யாது என்றான் - அயோ:1 78/4
உவந்தவாறு என் இதற்கு உறுதி யாது என்றாள் - அயோ:2 62/4
என் என்று உரையான் என்னே இதுதான் யாது என்று அறியேன் - அயோ:4 33/3
என் சொல் கடந்தால் உனக்கு யாது உளது ஈனம் என்றான் - அயோ:4 136/3
ஈண்டு உனக்கு அடியனேன் பிழைத்தது யாது என்றான் - அயோ:4 151/4
கூறுவது யாது என இனைய கூறினான் - அயோ:5 41/4
வினை திறம் யாது இனி விளைப்பது இன்னமும் - அயோ:11 59/3
உடுத்து நண்ணுதற்கு உற்றுளது யாது என்றான் - அயோ:14 2/4
ஐய நீ யாது ஒன்றும் அவலிப்பாய் அலை - அயோ:14 76/1
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி - ஆரண்:3 39/2
ஒளிக்கல் ஆம் இடம் யாது என உன்னுமால் - ஆரண்:6 72/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் - ஆரண்:8 16/4
இருதுத்தான் யாது அடா என்று இயம்பினன் இயம்பலோடும் - ஆரண்:10 99/3
யாது இது இங்கு இதனின் முன்னை சீதம் நன்று இதனை நீங்கி - ஆரண்:10 101/3
ஏங்கினன் மன நிலை யாது என்று உன்னுவாம் - ஆரண்:12 27/3
யாது ஆக நினைத்தனை எண்ணம் இலாய் - ஆரண்:13 9/3
பூண்பாய் போல் நிற்றியால் யாது ஒன்றும் பூணாதாய் - ஆரண்:15 42/2
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் - கிட்:2 5/3
சுட்டன என்கு எனோ யாது சொல்லுகேன் - கிட்:6 7/4
தீர்த்தனை அ வழி யாது செப்புகேன் - கிட்:6 9/4
போம் எனும் துணை போதுமோ யாது என புழுங்கும் - கிட்:7 70/4
யாது உனக்கு இயலாதது எந்தை வருந்தல் என்ன இயம்பினான் - கிட்:10 68/4
வந்தனன் உன் மன கருத்து யாது என்றான் - கிட்:11 23/4
யார் இ நகருக்கு இறைவர் யாது நின் இயற்பேர் - கிட்:14 55/2
திருந்தியது யாது அது செய்து தீர்தும் என்று - கிட்:16 5/3
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் - சுந்:3 35/4
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி - சுந்:3 72/3
கண்ணினுக்கு உவமை வேறு யாது காட்டுகேன் - சுந்:4 51/2
தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் - சுந்:4 53/4
எ வழி ஏகியுற்றான் யாண்டையான் உறையுள் யாது
 செவ்வியோய் கூறுக என்ன செப்புவான் உற்ற செவ்வி - சுந்:4 81/1,2
இத்தோடு ஒப்பது யாது உண்டே - சுந்:5 41/4
விரைவின் உற்றனர் விம்மினர் யாது ஒன்றும் விளம்பார் - சுந்:7 56/1
பெறுவது யாது ஒன்றும் காண்கிலர் கேட்கிலர் பெயர்ந்தார் - சுந்:9 3/2
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் - சுந்:9 3/3
யாது அவன் நினைந்தான் அன்ன பயத்தன ஏது வேண்டின் - சுந்:12 73/3
உம் இன தலைவன் ஏவ யாது எமக்கு உரைக்கலுற்றது - சுந்:12 84/2
மாற்றம் யாது ஒன்றும் உரைத்திலன் மறையவன் மறுகி - யுத்1:3 34/1
வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் - யுத்1:3 55/4
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி - யுத்1:3 56/3
எந்தை இனி இதற்கு கைம்மாறு யாது என்றான் - யுத்1:3 166/4
துணியும் செய் வினை யாது என சொல்லினான் - யுத்1:9 42/2
ஒரு தனி உளை இதற்கு உவமை யாது என்றான் - யுத்2:16 257/4
யாது எனக்கு உணர்த்தி இன்று என் இன் உயிர் ஈதி என்றான் - யுத்2:17 2/4
யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் - யுத்2:17 20/4
நின் நிலை யாது என்னேன் உயிர் பேணி நிற்கின்றேன் - யுத்2:17 79/2
காரணம் யாது நின்னால் உணர்ந்தது கழறி காண் என்று - யுத்2:19 234/2
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று - யுத்2:19 293/3
வெறுவியர் வேறு இனி விளைவது யாது என்றான் - யுத்3:22 43/4
யாது என உணர்த்துகேன் உலகொடு இ உறா - யுத்3:24 70/3
பின் இனி முடிப்பது யாது என்று இரங்கினான் உணர்வு பெற்றான் - யுத்3:26 52/4
யாது காரணம் அருள் என அனையவர் இசைத்தார் - யுத்3:30 35/3
யாது இதற்கு ஒன்று இயம்புவல் என்பது - யுத்4:40 12/1
ஏக்கமுற்று ஒன்று இயம்புவது யாது என - யுத்4:40 13/2
யாது செய்வது என்று எண்ணி இருந்தனென் - யுத்4:40 16/2
யாது யான் இயம்புவது உணர்வை ஈடு அற - யுத்4:40 55/1
துறை எனக்கு யாது என சொல்லு சொல் என்றான் - யுத்4:41 96/3

 மேல்
 
  யாது-கொல் (6)
அந்தரம் இனி யாது-கொல் ஆண்மையே - பால:7 39/4
எனக்கு இதன் மேல் நலம் யாது-கொல் என்றான் - பால:8 17/4
யாது-கொல் இது என எண்ணல் தேற்றலர் - பால:10 51/3
செய்யும் புன்மை யாது-கொல் என்றார் சிலர் எல்லாம் - சுந்:3 149/4
அழும் இ தொழில் யாது-கொல் என்று ஓர் அயிர்ப்பும் உற்றான் - யுத்2:19 1/3
வினையம் என் இனி யாது-கொல் வெல்லுமா - யுத்4:37 166/2

 மேல்
 
  யாது-கொல்லோ (1)
கூர்த்த நல் அறத்தை நோக்கி குறித்ததோ யாது-கொல்லோ
 வார்த்தை அஃது உரைத்தலோடும் தனி தனி வாழ்ந்தேம் என்ன - யுத்1:4 140/2,3

 மேல்
 
  யாது-மாதோ (1)
தான் அணி ஆன போது தனக்கு அணி யாது-மாதோ - பால:22 7/4

 மேல்
 
  யாதுக்கும் (1)
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள - யுத்1:7 8/2

 மேல்
 
  யாதுதானர் (1)
வைதனர் யாதுதானர் வலித்தனர் வானரேசர் - யுத்2:16 170/3

 மேல்
 
  யாதும் (41)
கள்வார் இலாமை பொருள் காவலும் இல்லை யாதும்
 கொள்வார் இலாமை கொடுப்பார்களும் இல்லை மாதோ - பால:3 72/3,4
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை - அயோ:4 154/1
யாவை யாதும் இலார்க்கு இயையாதவே - அயோ:10 50/4
ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர் - அயோ:13 13/2
என்பது சொல்லிய பரதன் யாதும் ஓர் - அயோ:14 132/1
தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும் கொண்டான் - ஆரண்:6 63/3
யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் - ஆரண்:10 102/4
யாதும் அறியாய் உரை கொளாய் இகல் இராமன் - ஆரண்:11 23/1
இ வழி நிகழும் வேலை எருவைகட்கு இறைவன் யாதும்
 செவ்வியோய் முனியல் வாழி தேவரும் முனிவர்-தாமும் - ஆரண்:13 121/1,2
பொன்ற யாதும் புகல்கிலை போலுமால் - கிட்:1 32/3
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும்
 சோர்வு இலன் நிலைமை எல்லாம் தெரிவுற சொல்லலுற்றான் - கிட்:2 25/3,4
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும்
 அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் - கிட்:7 150/1,2
யாதும் முன் நின்று இயற்றுவது இன்மையால் - கிட்:11 25/2
அருந்தேன் இனி யாதும் என் ஆசை நிரப்பி அல்லால் - சுந்:1 49/2
வில்லாளனை யாதும் விளித்திலிரோ - சுந்:4 4/4
யானை இலர் தேர் புரவி யாதும் இலர் ஏவும் - யுத்1:2 63/1
ஒன்றும் உன் உள்ளத்து யாதும் உணர்ந்திலை போலும் அன்றே - யுத்1:3 145/2
இடரினை நோக்கும் மற்று யாதும் நோக்கலன் - யுத்1:5 11/2
இழைத்தன நெடும் திசை யாதும் யாவரும் - யுத்1:6 57/3
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த - யுத்1:9 7/3
யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை - யுத்2:16 272/3
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று - யுத்2:17 44/2
வலம் கிளர் வாளும் வேண்டில் வழங்குவென் யாதும் மாற்றேன் - யுத்2:17 51/4
எய்விடத்து எறியும் நாணின் ஓசை-அலது யாதும் ஒன்று செவி உற்றிலார் - யுத்2:19 68/2
உற்ற போதினும் யாதும் ஒன்று உற்றிலன் - யுத்2:19 125/2
கரைத்திலன் கண்ணின் நீரை கண்டிலன் யாதும் கண்ணால் - யுத்2:19 215/2
ஆரியன் அவனை நோக்கி ஆர் உயிர் உதவி யாதும்
 காரியம் இல்லான் போனான் கருணையோர் கடமை ஈதால் - யுத்2:19 271/1,2
உந்தாய் எனை யாதும் உணர்ந்திலையோ - யுத்3:21 4/3
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும்
 தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் - யுத்3:24 30/1,2
படியின்-மேல் காதலின் யாதும் பார்க்கிலென் - யுத்3:24 81/1
யாதும் இனி செயல் இல் என எண்ணா - யுத்3:26 32/1
என் அமே என்னும் தெய்வம் இல்லையோ யாதும் என்னும் - யுத்3:26 43/2
இரும் சிறகு அற்ற புள் போல் யாதும் ஒன்று இயற்றல் ஆற்றேன் - யுத்3:26 46/2
பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் - யுத்3:26 56/2
வலம்கொடு தொடர்ந்தார் தம்மை மன்னனை கா-மின் யாதும்
 கலங்கலிர் இன்றே சென்று மனிதரை கடப்பென் என்றான் - யுத்3:28 15/3,4
பெயர்த்திலள் யாக்கை ஒன்றும் பேசலள் அல்லது யாதும்
 வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல - யுத்3:29 46/2,3
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம் - யுத்3:31 73/2
தேறினால் பின்னை யாதும் செயற்கு அரிது - யுத்4:37 173/1
இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர் - யுத்4:40 84/2
மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும்
 பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் - யுத்4:40 91/2,3
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும்
 உன்ன செய்வது ஓர் முனிவு இன்மை மனம் கொளா உவந்தான் - யுத்4:40 111/1,2

 மேல்
 
  யாதை (2)
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் - ஆரண்:6 14/4
சனகர்-தம் குலத்தையோ யாதை சாற்றுகேன் - சுந்:3 65/4

 மேல்
 
  யாதையும் (1)
யாதையும் எழுக என்று ஆனை மணி முரசு எற்றுக என்றான் - யுத்4:35 1/4

 மேல்
 
  யாதோ (16)
இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ - பால:3 3/4
அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ - பால:3 6/4
யான் செய்த மா தவமோ இ உலகம் செய் தவமோ யாதோ இங்ஙன் - பால:5 58/1
இடர் சேர் மடவார் உயிர் உண்பது யாதோ என்று தளர்வாள் முன் - பால:10 65/3
அறத்தின்-ஊங்கு இனி கொடிது எனல் ஆவது ஒன்று யாதோ - அயோ:1 45/4
நின்னை ஈன்றுள பயத்தினின் நிரம்புவது யாதோ - அயோ:1 64/4
என் குற்றம் அன்றோ இகல் மன்னவன் குற்றம் யாதோ
 மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் - அயோ:4 128/3,4
மற்றொரு மனமும் உண்டோ மறக்கல் ஆம் வழி மற்று யாதோ
 கற்றவர் ஞானம் இன்றேல் காமத்தை கடக்கல் ஆமோ - ஆரண்:10 84/3,4
வித்தகர்க்கு இனி உரைக்கலாம் உவமை வேறு யாதோ
 பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் - கிட்:12 33/2,3
எல்லை தீர்வு அரிய வெம் கானம் யாதோ என - கிட்:13 72/3
வந்தது இங்கு யாதோ யாரொடும் போமோ என்று தம் மனம் மறுகுதலால் - சுந்:3 77/3
இன் அணை என்ன யாரும் இயம்புவர் ஏது யாதோ - யுத்1:9 73/4
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ - யுத்2:16 227/4
ஈசனார் படையோ மாயோன் நேமியோ யாதோ இன்னம் - யுத்3:27 74/2
தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் - யுத்3:27 169/4
செல்வமும் பெறுதற்கு உண்டோ குறை இனி சிறுமை யாதோ - யுத்3:28 61/4

 மேல்
 
  யாப்பன (1)
ஆடு வாம் புரவியின் குரத்தை யாப்பன
 சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் - பால:3 55/1,2

 மேல்
 
  யாப்புறு (1)
யாப்புறு காதலர் இராவணற்கு அவர் - யுத்3:31 183/4

 மேல்
 
  யாம் (73)
நிசரத கணைகளால் நீறு-செய்ய யாம்
 கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் - பால:5 19/2,3
மாதர் எழுந்து யாம் ஏகி அரும் தவனை கொணர்தும் என வணக்கம் செய்தார் - பால:5 35/4
அஞ்சன_வண்ண நின் அபயம் யாம் என்றார் - பால:8 39/4
பணி அரங்க பெரும் பாயல் பரம் சுடரை யாம் காண - பால:12 4/3
பொன் உயிர்க்கும் கழலவரை யாம் போலும் புகழ்கிற்பாம் - பால:12 9/2
வலித்தானே மங்கை திருமணத்தான் என்று யாம் வலித்தேம் - பால:13 20/4
அனகன் நினைகின்றன யாம் அறைவாம் - பால:23 12/4
யாரும் யாம் செய்த நல் அற பயன் என இருப்பார் - அயோ:1 38/4
தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் - அயோ:3 93/4
பூணாது ஒழிவான் எனின் யாம் உளமோ பொன்றேல் என்றான் - அயோ:4 39/4
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய - அயோ:4 85/3
காவா அறத்தை இனி கைவிடுவோம் யாம் என்பார் - அயோ:4 95/2
மண் கொடு வரும் என வழி இருந்த யாம்
 எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ - அயோ:4 184/1,2
வீரன் முன் வனம் மேவுதும் யாம் எனா - அயோ:4 229/3
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம்
 இங்கு உறைந்து எறி நீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யாணர் - அயோ:8 15/1,2
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ - அயோ:8 30/2
உய்குவெம் இவனோடு யாம் உடன் உறைதலின் என்பான் - அயோ:9 29/2
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி - ஆரண்:3 12/3
வந்தனை யாம் செய்த தவத்தின் மாட்சியால் - ஆரண்:3 15/4
அருளுடை வீர நின் அபயம் யாம் என்றார் - ஆரண்:3 16/4
வனை கழல் தயரதன் மைந்தர் யாம் என்றார் - ஆரண்:4 17/4
யாம் இருந்த நெடும் சூழற்கு என் செய வந்தீர் எனலும் - ஆரண்:6 110/2
தரை அளித்த தனி நேமி தயரதன்-தன் புதல்வர் யாம் தாய் சொல் தாங்கி - ஆரண்:6 128/1
இம்பர் மேல் இனி யாம் உளெமோ என்றார் - ஆரண்:7 12/4
யாம் உரை வழங்கும் என்பது ஏழைமை-பாலது அன்றோ - ஆரண்:10 69/4
யாம் அது தெரிதல் தேற்றாம் இன் நகை சனகி என்னும் - ஆரண்:14 4/1
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம்
 ஓய்வு_அறு துயர் என நுடங்கல் நோன்மையோ - ஆரண்:14 86/3,4
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம்
 திருமுகம் நோக்கலம் இறந்து தீர்தும் என்று - கிட்:1 7/2,3
இன்ன வாயினூடு எய்தும் என்ன யாம்
 பொன்னின் மால் வரை பொருப்பு ஒழித்து வேறு - கிட்:3 57/2,3
கோமகன்-தனை கொண்டுவந்து யாம்
 மேவு குன்றின்-மேல் வைகும் வேலைவாய் - கிட்:3 58/2,3
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் - கிட்:3 73/4
இ வழி யாம் இயைந்து இருந்தது ஓர் இடை - கிட்:6 2/1
பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் - கிட்:6 5/4
எந்தாய் நீ அமிழ்து ஈய யாம் எலாம் - கிட்:8 11/1
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் - கிட்:9 18/4
ஈண்டு நின்று அரக்கர்-தம் இருக்கை யாம் இனி - கிட்:10 89/1
மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ - கிட்:11 95/4
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் - கிட்:11 110/2
பொன்றினம் யாம் என பொருமும் புந்தியர் - கிட்:14 27/2
என்றான் அன்னது காண்டும் யாம் எனா - கிட்:16 49/1
யாம் இனி இப்போது ஆர் இடர் துய்த்து இங்கு இனி யாரை - கிட்:17 7/1
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் - சுந்:2 196/4
போனவர் தம்மில் மீண்டோம் யாம் அமர் புரிகிலாமை - சுந்:9 66/2
சீரியர் மனிதரே சிறியம் யாம் எனா - யுத்1:2 43/3
செயிரின் ஒரு பொழுதில் நுந்தையை யாம் சீறி - யுத்1:3 167/2
செயிர் சேரா உள்ளத்தாய்க்கு என் இனி யாம் செய்கேம் - யுத்1:3 167/4
யாம் இவன் வரவு இவற்று என் என்று உன்னுவாம் - யுத்1:4 80/4
சீலமே நோக்கி யாம் தெரிந்து தேறுதற்கு - யுத்1:4 81/3
இடைந்தவர்க்கு அபயம் யாம் என்று இரந்தவர்க்கு எறி நீர் வேலை - யுத்1:4 108/1
மாற்றம் ஈக்கவும் பெற்றிலம் யாம் எனும் மனத்தால் - யுத்1:6 4/2
ஈறு_இலா வணக்கம் செய்து யாம் இரந்திட எய்திடாதே - யுத்1:7 12/2
நுவல யாம் வர வேண்டிய நோக்கதோ - யுத்1:9 58/1
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று - யுத்2:16 46/1
கோல் உள யாம் உளேம் குறை உண்டாகுமோ - யுத்2:16 81/4
விராவு நல் அமர் விளைக்குதும் யாம் என விளம்பா - யுத்2:16 229/4
சொல்லினால் சொல கற்றிலம் யாம் என சொன்னான் - யுத்2:16 231/4
இடையில் படுகிற்கிலம் யாம் ஒரு நின் - யுத்2:18 71/1
துவசத்தின் புரவி திண் தேர் கடிதுற தூண்டி யாம் இ - யுத்2:19 171/3
முனிவர் வானவர் முனிந்து வந்து எய்த யாம் முயன்ற - யுத்3:22 166/3
என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் - யுத்3:27 27/4
இழைத்த பேர் யாகம் தானே யாம் செய்த தவத்தினாலே - யுத்3:27 87/1
ஒடுங்கி யாம் கரந்து உறைவிடம் அறிகிலம் உயிரை - யுத்3:31 24/2
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும - யுத்3:31 44/2
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று - யுத்3:31 56/1
கொல்வதே நின்று குன்று அன யாம் எலாம் - யுத்3:31 128/2
கோல் விழுந்து அழுந்தா-முனம் கூடி யாம்
 மேல் விழுந்திடினும் இவன் வீயுமால் - யுத்3:31 129/1,2
விழித்துமோ இராவணன் முகத்து மீண்டு யாம்
 பழித்துமோ நம்மை நாம் படுவது அஞ்சினால் - யுத்3:31 176/1,2
அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம்
 கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற - யுத்3:31 176/3,4
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி - யுத்3:31 177/3
வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ - யுத்4:37 115/2
என்று யாம் இடுக்கண் தீர்வது என்கின்றார் இவன் இன்று உன்னால் - யுத்4:37 214/3
சோர்வு இலாது யாம் காண்குறும் அளவையும் தொடர்ந்து - யுத்4:41 12/3
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ - யுத்4:41 100/1

 மேல்
 
  யாம (1)
யாம யாழ் மழலையாள்-தன் புறவடிக்கு இழுக்கம்-மன்னோ - கிட்:13 34/4

 மேல்
 
  யாமத்து (1)
எளியள் பெண் என்று இரங்காதே எல்லி யாமத்து இருள்-ஊடே - பால:10 68/2

 மேல்
 
  யாமம் (2)
எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால் - அயோ:3 51/1
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் - அயோ:3 61/2

 மேல்
 
  யாமும் (6)
யாமும் எம் இருக்கை பெற்றேம் உனக்கு இடையூறும் இல்லை - பால:7 54/1
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே - அயோ:3 53/4
தெவ்வர் இவர் சேமம் இது சேவகனும் யாமும்
 வெவ் அமர் தொடங்கிடின் எனாய் விளையும் என்றான் - சுந்:2 70/3,4
இனி இறை தாழ்த்தி-ஆயின் இலங்கையும் யாமும் எல்லாம் - யுத்2:16 39/1
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும்
 பொன்னுடை வரி வில் ஆற்றல் புறன் நின்று காண்டல் போக்கி - யுத்3:31 62/3,4
வரும் பழி துடைத்தும் வானின் வைகுதும் யாமும் என்னா - யுத்4:32 1/3

 மேல்
 
  யாமே (3)
யாமே பரம் என்றனர் என்ற அவர்க்கு - யுத்1:3 109/3
என்று எழுந்தனர் இராக்கதர் இருக்க நீ யாமே
 சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி - யுத்3:30 52/1,2
ஈண்டிய தானை நீங்க நிற்பது என் யாமே சென்று - யுத்3:31 57/1

 மேல்
 
  யாய் (2)
வேந்தன் வீயவும் யாய் துயர் மேவவும் - ஆரண்:3 18/1
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் - சுந்:5 38/1

 மேல்
 
  யாய்க்கும் (1)
எல்லை நம் இறுதி யாய்க்கும் எந்தைக்கும் யாவரேனும் - கிட்:16 14/1

 மேல்
 
  யாயும் (2)
எந்தையும் யாயும் எம்பிரானும் எம் முனும் - அயோ:11 57/1
எந்தை நீ யாயும் நீ எம்முன் நீ தவ - யுத்1:2 73/1

 மேல்
 
  யாயை (1)
இன்று வந்தான் என்று உண்டோ எந்தையை யாயை முன்னை - யுத்1:4 106/1

 மேல்
 
  யார் (109)
எந்தனின் உய்ந்தவர் யார் உளர் என்றான் - பால:8 13/4
ஆதித்தன் குல முதல்வன் மனுவினை யார் அறியாதார் - பால:12 3/1
யார் உளர் அறிபவர் இவற்கு தோன்றிய - பால:13 15/3
ஆன பேர் உறை இலா நிறைவை யார் அறிகுவார் - பால:20 21/2
மார_வேளின் வலியவர் யார் என்றாள் - பால:21 40/4
பெண்கள் இனி பிறர் யார் உளர் என்றார் - பால:23 96/3
வார் புனல் பெருகவும் மறுக்கின்றார்கள் யார் - அயோ:1 81/4
பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் - அயோ:2 81/4
என்னே மன்னா யார் உளர் வாய்மைக்கு இனி என்றாள் - அயோ:3 34/4
ஓட்டந்து எதிரா நீ யார் என உற்ற எலாம் உரையா - அயோ:4 81/2
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் - அயோ:4 141/3
யார் வலார் உயிர் துறப்பு எளிது அன்றே எனா - அயோ:5 40/2
செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர் - அயோ:6 27/1
ஆவான் யார் என அன்பின் இறைஞ்சினான் - அயோ:8 10/2
இங்கு உள கிளை காவற்கு யார் உளர் இசையாய் நீ - அயோ:8 43/2
தோன்றல்கள் யார் உளர் நின்னின் தோன்றினார் - அயோ:12 19/4
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று - அயோ:13 65/1
ஆண்டு வருவது இனி யார் முகத்தே நோக்கவோ - அயோ:14 62/4
எமரின் யார் தவம் முயன்றவர்கள் என்று உருகினன் - ஆரண்:1 3/3
எந்தை மற்று யார் உளர் இடுக்கண் நீக்குவார் - ஆரண்:3 15/3
உன்னின் யார் உளர் உன் அருள் எய்திய - ஆரண்:3 30/3
என்னின் யார் உளர் இல் பிறந்தார் என்றான் - ஆரண்:3 30/4
கன படை வரி சிலை காளை நீவிர் யார்
 மனப்பட எனக்கு உரை-வழங்குவீர் என்றான் - ஆரண்:4 16/3,4
கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் - ஆரண்:4 28/4
அரிந்தான் என்பதும் உணர்ந்தான் அவளை நீ யார் என்றான் - ஆரண்:6 108/4
ஊன் காக்க உரியார் யார் என்னை உயிர் நீர் காக்கின் - ஆரண்:6 118/3
செப்புறற்கு உரியவர் தெவ்வர் யார் உளர் - ஆரண்:10 29/1
காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் - ஆரண்:11 71/4
யார் என கருதி இ இடரின் ஆழ்கின்றீர் - ஆரண்:12 7/4
யார் என கருதி சொன்னாய் இராவணற்கு அரிது என் என்றான் - ஆரண்:12 60/4
ஆதாரம் நினக்கு இனி யார் உளரோ - ஆரண்:13 9/4
சொல் இட்டு அவன் தோள் வலி யார் உளர் சொல்ல வல்லார் - ஆரண்:13 29/4
மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள் - ஆரண்:13 32/3
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி - ஆரண்:13 116/1
எ வழி நீங்கியோய் நீ யார் என விளம்பலுற்றான் - கிட்:2 14/4
யார் என விளம்புகேன் நான் எம் குல தலைவற்கு உம்மை - கிட்:2 25/1
தீவினை தீய நோற்றார் என்னின் யார் செல்வ நின்னை - கிட்:3 23/2
பொலன் குழை தெரிவையர் புரிந்துளோர்கள் யார் - கிட்:6 20/4
வீங்கினார்கள் தோள் வீரரை யார் வியவாதார் - கிட்:7 73/4
பரக்கழி இது நீ பூண்டால் புகழை யார் பரிக்கல்-பாலார் - கிட்:7 85/4
துஞ்சினை வள்ளியோர்கள் நின்னின் யார் சொல்லல்-பாலார் - கிட்:7 150/4
கண்ணுறும்-ஆயின் பின்னை யார் அவன் சீற்றம் காப்பார் - கிட்:10 61/4
புறத்து இனி யார் திறம் புகழும் வாகையும் - கிட்:10 100/4
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் - கிட்:11 70/4
யார் இ நகருக்கு இறைவர் யாது நின் இயற்பேர் - கிட்:14 55/2
எய்தினார்கள் யார் இது எனா எனா - கிட்:15 6/2
யார் கொலாம் இவன் இழைத்தது என் எனா - கிட்:15 9/1
படை உளர் ஆயினார் பாரில் யார் எனா - கிட்:16 24/2
நீக்கினர் யார் அது நிரப்புவீர் என்றான் - கிட்:16 29/4
நக்காய் நீ யார் ஆர் சொல வந்தாய் உனது ஆவி - சுந்:2 83/2
அருமையே அருமையே யார் இது ஆற்றுவார் - சுந்:3 71/3
அழகினுக்கு இனி யார் உளர் ஆவரே - சுந்:3 105/4
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் - சுந்:3 128/4
ஆண்தகை அடியேன் தன்மை யார் சொல அறிந்தது என்றாள் - சுந்:4 73/3
கன்மத்தை ஞாலத்தவர் யார் உளரே கடப்பார் - சுந்:4 84/1
ஓய்ந்தால் எம்மின் உயர்ந்தார் யார் - சுந்:5 43/4
என் ஓர் இன் உயிர் மென் கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன் - சுந்:5 78/1
ஏயினை என்னப்பெற்றால் என்னின் யார் உயர்ந்தார் என்னா - சுந்:8 2/3
அனையவன் யார் என அறிதியாதியேல் - சுந்:12 70/1
தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் - சுந்:14 48/4
சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த - யுத்1:2 106/4
மானுடன் வலி நீ அலாது யார் உளர் மதித்தார் - யுத்1:2 109/4
ஒற்றை ஆணை மற்று யார் உனக்கு இ பெயர் உரைத்தார் - யுத்1:3 47/3
களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் - யுத்1:3 62/4
அளந்தது அ புறத்து செய்கை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் - யுத்1:3 130/3
யார் இவண் எய்திய கருமம் யாவது - யுத்1:4 41/1
வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார் - யுத்1:6 11/2
யார் இனி என்னோடு ஒப்பார் என்பதோர் இன்பம் உற்றான் - யுத்1:14 13/4
இன்று இவண் வந்த நீ யார் எய்திய கருமம் என்னை - யுத்1:14 20/2
யார் இது செய்யகிற்பார் என்று கொண்டு இமையோர் ஏத்த - யுத்2:15 137/1
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் - யுத்2:15 204/4
நொந்தனென் யான் அலாதார் யார் அவை நோற்ககிற்பார் - யுத்2:16 23/4
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் - யுத்2:16 79/4
ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார் - யுத்2:16 145/2
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் - யுத்2:16 158/3
சேகு அற தெளிந்தோர் நின்னில் யார் உளர் வருத்தம் செய்யாது - யுத்2:16 161/3
செய் திறன் இனி வேறு உண்டோ விதியை யார் தீர்க்ககிற்பார் - யுத்2:16 166/4
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் - யுத்2:17 15/4
தையலோ தருமமேயோ யார் அவள் தன்மை தேர்வார் - யுத்2:17 33/4
உன் சிறை விடுக்கல்-பாலார் யார் உளர் உலகத்து உள்ளார் - யுத்2:17 38/4
பெண் பெற்றாய் அதனால் பெற்றாய் யார் இன்ன பேறு பெற்றார் - யுத்2:17 39/4
இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார் - யுத்2:17 80/2
தந்தாய் எனின் யான் அலது யார் தருவார் - யுத்2:18 37/3
உன் போல்பவர் யார் உளர் என்று உரையா - யுத்2:18 68/4
இவன் அல்லன் எனில் பிறர் யார் உளரோ - யுத்2:18 82/4
முடிவு ஆனவன் யார் என வானவர் மொய்த்தார் - யுத்2:18 242/2
சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் - யுத்2:19 24/4
யார் இவன் வருபவன் இயம்புவாய் என - யுத்2:19 28/1
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் - யுத்2:19 120/4
யார் இது பட்டார் என்-போல் எளி வந்த வண்ணம் என்னும் - யுத்2:19 225/3
யார் இது கொடுத்த தேவன் என்னை ஈது இதனை தீர்க்கும் - யுத்2:19 234/1
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் - யுத்2:19 275/4
வித்தக யார் இனி வீரம் விளைப்பார் - யுத்3:20 11/4
யார் வீரதை இன்ன செய்தார்கள் எனா - யுத்3:20 84/3
யார் மேலினனோ இன என்று அறியாம் - யுத்3:20 94/3
தீங்குதான் இது தமியனை யார் துயர் தீர்ப்பார் - யுத்3:22 197/4
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார் - யுத்3:26 8/3
கொற்ற மாருதி அங்கு இல்லை யார் உயிர் கொடுக்கல்-பாலார் - யுத்3:26 79/4
என்புகள் உருகி சோரும் கருணை-கொல் யார் அது ஓர்வார் - யுத்3:28 64/4
உனக்கு நான் செய்வதானேன் என்னின் யார் உலகத்து உள்ளார் - யுத்3:29 39/4
பிடுங்கி உண்குவர் யார் இவர் பெருமை பண்டு அறிந்தார் - யுத்3:31 24/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் - யுத்3:31 60/3
விரும்பினம் வாழ்க்கை என்றால் யார் இடை விலக்கல்-பாலார் - யுத்4:32 1/2
ஆங்கு அவர் உற்ற தன்மை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் - யுத்4:33 2/4
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த - யுத்4:34 9/1
ஆணவம் துணை யார் உளர் ஆவரோ - யுத்4:37 38/4
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் - யுத்4:37 156/4
எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் - யுத்4:38 9/4
கடிந்திட யார் சொனார் கருது நூல் வலாய் - யுத்4:40 39/4

 மேல்
 
  யார்-கண் (1)
அன்பின் சிறந்தாயது ஓர் பூசனை யார்-கண் உண்டே - சுந்:1 50/4

 மேல்
 
  யார்-கொல் (3)
சொல்லாலே தோன்றிற்று அன்றே யார்-கொல் இ சொல்லின் செல்வன் - கிட்:2 18/3
அன்னை ஈது என்னை மேனி யார்-கொல் என்று அச்சம் உற்றார் - சுந்:6 47/3
சரண் எனக்கு யார்-கொல் என்று சானகி அழுது சாம்ப - யுத்1:4 113/1

 மேல்
 
  யார்-கொலோ (1)
அனங்கனோ யார்-கொலோ அழைத்த தூதரே - பால:19 43/4

 மேல்
 
  யார்க்கு (1)
யார்க்கு இன்னல் உற்றது என்பது உணர்ந்திலன் இசைப்பார் இல்லை - யுத்3:22 138/3

 மேல்
 
  யார்க்கும் (19)
நூல் நெறி நடக்கும் செவ்வையின் யார்க்கும் நோக்க_அரும் காவலின் வலியின் - பால:3 10/2
கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் படிவு அரும் காப்பினது ஆகி - பால:3 13/3
பல் இயல் நெறியின் பார்க்கும் பரம் பொருள் என்ன யார்க்கும்
 இல்லை உண்டு என்ன நின்ற இடையினுக்கு இடுக்கண் செய்தார் - பால:22 12/3,4
இரு கையும் இரைத்து மொய்த்தார் இன் உயிர் யார்க்கும் ஒன்றாய் - அயோ:3 87/3
விண்ணில் நின்றவன் விரிஞ்சனே முதலினர் யார்க்கும்
 கண்ணில் நின்றவன் இவன் என கருத்துற உணர்ந்தான் - ஆரண்:15 39/1,2
கோலமோ யார்க்கும் தெரிவு அரிய கொள்கையவால் - ஆரண்:15 41/2
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும்
 சிந்தையால் செய்கையால் ஓர் தீவினை செய்திலாதாய் - கிட்:7 147/1,2
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும்
 சான்று என நின்ற வீரன் தான் வந்து வீடு தந்தான் - கிட்:7 152/3,4
வாலியும் ஏக யார்க்கும் வரம்பு_இலா உலகில் இன்பம் - கிட்:8 1/1
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும்
 புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன - கிட்:13 21/2,3
விரத மா தவத்தின் மிக்க விளக்கினால் உலகத்து யார்க்கும்
 கரை தெரிவு இலாத துன்பம் விளைந்தவா என கலுழ்ந்தான் - கிட்:16 15/3,4
வென்றோரும் இருக்க யார்க்கும் மேலவர் விளிவு இலாதோர் - சுந்:3 141/1
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் - சுந்:5 38/1
தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும்
 நகை புலன் பிறிது ஒன்று உண்டோ நம் குலம் நவை இன்றாமே - சுந்:12 109/3,4
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும்
 சேயவள் எளியள் என்னா சீதையை இகழல் அம்மா - யுத்1:9 77/1,2
ஏற்றிய வில்லோன் யார்க்கும் இறையவன் இராமன் நின்றான் - யுத்2:16 131/1
தூம கண் அரக்கனும் தொல் அமர் யார்க்கும் தோலா - யுத்2:19 25/1
இ மருந்து காத்து உறையும் தெய்வங்கள் எண் இலவால் இரங்கா யார்க்கும்
 நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் - யுத்3:24 29/1,2
தோய் படை தொழிலால் யார்க்கும் துயர் துடைத்தானை நோக்கி - யுத்3:31 228/3

 மேல்
 
  யாரிடை (1)
அனையர் அஞ்சுவர் மைந்த நீ யாரிடை அறிந்தாய் - யுத்1:3 48/4

 மேல்
 
  யாரினும் (10)
எள்ள_அரு முனிவனை இறைஞ்சி யாரினும்
 தள்ள_அரும் துயரமும் சமைவும் சாற்றலும் - பால:5 49/2,3
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை - பால:24 28/3
இத இயல் இயற்றிய குரவர் யாரினும்
 மத இயல் களிற்றினாய் மறு_இல் விஞ்சைகள் - அயோ:14 121/1,2
இனிய யாவையும் கொணர யாரினும்
 புனிதன் மஞ்சன தொழில் புரிந்து பின் - கிட்:3 34/2,3
தூயர் என்பவர் யாரினும் மறையினும் தூயான் - யுத்1:3 19/2
எனக்கும் நான்முகத்து ஒருவற்கும் யாரினும் உயர்ந்த - யுத்1:3 33/1
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் - யுத்1:11 23/4
மணி பறித்து எழுந்த எந்தை யாரினும் வலியன் என்றான் - யுத்1:14 18/4
பயன் படைத்தவர் யாரினும் படைத்தவன் பல் போர் - யுத்4:37 102/2
யாரினும் மேன்மையான் இசைத்தது இல்லையோ - யுத்4:40 60/3

 மேல்
 
  யாருக்காக (1)
ஆதலின் புறத்து இனி யாருக்காக என் - யுத்4:40 64/1

 மேல்
 
  யாரும் (69)
மெய் ஆய வேத துறை வேந்தருக்கு ஏய்த்த யாரும்
 செய்யாத யாகம் இவன் செய்து மறந்த மாதோ - பால:4 3/3,4
ஏம்பலோடு எழுந்தனன் யாரும் ஏத்தவே - பால:5 90/4
செப்பும்-காலை செங்கமலத்தோன் முதல் யாரும்
 எ பெண்-பாலும் கொண்டு உவமிப்போர் உவமிக்கும் - பால:10 24/1,2
கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர் கையால் - பால:13 34/3
எள்ள அரும் திசைகளோடு யாரும் யாவையும் - பால:19 4/1
யாரும் யாம் செய்த நல் அற பயன் என இருப்பார் - அயோ:1 38/4
இறைவன் சொல் எனும் இன் நறவு அருந்தினர் யாரும்
 முறையில் நின்றிலர் முந்துறு களியிடை மூழ்கி - அயோ:1 74/1,2
வாமம் மேகலை மங்கையோடு வனத்துள் யாரும் மறக்கிலா - அயோ:3 53/2
புக்கவன் தன்னை நோக்கி புரவலர் முனிவர் யாரும்
 தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி - அயோ:3 106/1,2
இ பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கு எளிதோ யாரும்
 செப்ப_அரும் குணத்து இராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கின் - அயோ:3 112/1,2
உற்று உறைதும் யாரும் உறையவே சில் நாளில் - அயோ:4 107/3
இந்திரன் முதல்வராய கடவுளர் யாரும் ஈண்டி - அயோ:6 13/1
யாரும் இன்றி எழில்_இல வீதிகள் - அயோ:11 34/3
எண்ணினில் இருக்கினில் இருக்கும் என யாரும்
 உள் நினை கருத்தினை உற பெறுவெனால் என் - ஆரண்:3 42/2,3
ஏமுறும் உயிர்க்கு நோவேன் என் செய்கேன் யாரும் இல்லேன் - ஆரண்:6 38/3
உரு இங்கு இது உடையர் ஆக மற்றையோர் யாரும் இல்லை - ஆரண்:6 52/2
விலை மாதர்-கண் யாரும் விழுந்து எனவே - ஆரண்:11 44/4
ஈசனும் கமலத்தோனும் இமையவர் யாரும் எந்தை - ஆரண்:16 4/1
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட - கிட்:2 27/2
மறைகளும் முனிவர் யாரும் மலர்-மிசை அயனும் மற்றை - கிட்:7 137/1
அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும்
 எஞ்சலர் இருந்தார் உன்னால் இன் அமுது ஈந்த நீயோ - கிட்:7 150/2,3
வள அரசு எய்தி மற்றை வானர வீரர் யாரும்
 கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு - கிட்:9 33/1,2
அரு வினை அரக்கர் என்ன அந்தரம் அதனில் யாரும்
 வெருவர முழங்குகின்ற மேகமே மின்னுகின்றாய் - கிட்:10 60/1,2
ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர் - கிட்:17 15/4
ஈண்டிய கொற்றத்து இந்திரன் என்பான் முதல் யாரும்
 பூண்டு நடக்கும் நல் நெறியானும் பொறையானும் - கிட்:17 18/1,2
தேவர் என்பவர் யாரும் இ திரு நகர்க்கு இறைவற்கு - சுந்:2 10/1
எழுந்தாள் யாரும் யாரையும் எல்லா உலகத்தும் - சுந்:2 90/3
இனியவள்தான் அலாது யாரும் இல்லையால் - சுந்:3 70/2
தென் தமிழ் உரைத்தோன் முன்னா தீது தீர் முனிவர் யாரும்
 புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே - சுந்:3 129/1,2
ஏனை நின்றவர் இருடியர் சிலர் ஒழிந்து யாரும்
 தூ நவின்ற வேல் அரக்கர்-தம் குழுவொடு சுற்ற - சுந்:12 45/3,4
இறந்துளார் பிறர் யாரும் இராமனை - சுந்:12 100/3
தம்தம் தெருவும் வாயில்-தொறும் யாரும் அறிய சாற்றினார் - சுந்:12 120/4
யாரும் ஒழியாமை நரர் வானரரை எல்லாம் - யுத்1:2 64/3
இ புறத்து அண்டத்து யாரும் அவுணர் இல்லாமை எற்றி - யுத்1:3 142/3
வன் தாள் மழுவோனும் யாரும் வணங்கினராய் - யுத்1:3 161/2
பிறந்த நாள் தொடங்கி யாரும் துலை புக்க பெரியோன் பெற்றி - யுத்1:4 107/1
இற்றை நாள் அளவும் யாரும் இருடிகள் இமையோர் ஞானம் - யுத்1:4 151/1
ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும்
 போயினர் பன்னசாலை இராமனும் இனிது புக்கான் - யுத்1:9 17/3,4
இன் அணை என்ன யாரும் இயம்புவர் ஏது யாதோ - யுத்1:9 73/4
சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் - யுத்2:16 159/4
இயங்களும் கடலும் மேகத்து இடிகளும் ஒழிய யாரும்
 பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் - யுத்2:16 180/3,4
எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும்
 முழுவதும் மாள்வர் இன்றே இவன் வலத்து அமைந்த மு சூழ் - யுத்2:16 199/1,2
இறந்தது கிடக்க நின்ற இரிதலின் யாரும் இன்றி - யுத்2:16 202/2
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும்
 பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன் - யுத்2:17 52/2,3
கேட்டான் இடை உற்றது என் என்று கிளத்தல் யாரும்
 மாட்டாது நடுங்கினர் மாற்றம் மறந்து நின்றார் - யுத்2:19 3/1,2
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பிணத்தின் குப்பை - யுத்2:19 60/1
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் - யுத்2:19 77/1
பிழைத்தது கொள்கை போத பெரும் படை தலைவர் யாரும்
 உழைத்தனர் குருதி வெள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்றே - யுத்2:19 88/1,2
வற்றிய கடலுள் நின்ற மலை என மருங்கின் யாரும்
 சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி - யுத்2:19 100/1,2
பின்னரும் எழுந்து பேர்த்தும் வணங்கி எம் பெரும யாரும்
 இன் உயிர் துறந்தார் இல்லை இறுக்கிய பாசம் இற்றால் - யுத்2:19 233/1,2
இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும்
 மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் - யுத்2:19 284/2,3
எண்ணை விழுங்கிய சேனையை யாரும்
 பண்ணை விழுங்க உணர்ந்திலர் பண்பால் - யுத்3:20 23/3,4
போயின நிருதர் யாரும் போந்திலர் போலும் என்றான் - யுத்3:22 2/2
ஏனை வாள் அரக்கர் யாரும் இல்லையோ எடுக்க என்றான் - யுத்3:22 23/3
பரு வலி பனசன் என்று இ படை தலை வீரர் யாரும்
 பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் - யுத்3:22 119/2,3
ஆயினார் ஆயது ஒன்றும் அறிந்திலென் ஐய யாரும்
 மேயினார் மேய போதே தெரியுறும் விளைந்தது என்றான் - யுத்3:22 151/2,3
எந்தை நின் அடியர் யாரும் எய்தலர் நின்னை என்றான் - யுத்3:22 152/4
யாரும் உற்று அணுகலா அரணம் எய்தின - யுத்3:24 88/4
தோன்றிய நாள் முதல் யாரும் தொட்டில - யுத்3:24 89/1
என்றலும் இறைஞ்சி யாகம் முடியுமேல் யாரும் வெல்லார் - யுத்3:27 2/1
கொண்டிலென் மாய வஞ்சம் குறித்திலென் யாரும் குற்றம் - யுத்3:27 173/2
இரிந்து சேனை சிந்தி யாரும் இன்றி ஏக நின்று நம் - யுத்3:31 73/1
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பெயர்ந்துபோய் நாம் - யுத்4:32 1/1
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை - யுத்4:34 18/3
இரு நிலத்திடை எ உலகத்திடை யாரும்
 புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி - யுத்4:35 8/2,3
ஆர்த்தலின் யாரும் பார் வீழ்ந்து அடங்கினர் இருவர் ஆடல் - யுத்4:37 5/3
வானக நாட்டு மாதர் யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற - யுத்4:40 29/2
முனிவர் வானவர் மூ_உலகத்துளோர் யாரும்
 துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர் - யுத்4:41 41/1,2
இறை பெரும் செல்வம் நீத்த ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் யாரும்
 உறைப்பு இலர் ஆதலானே வேறு இருந்து ஒழிந்த மின்னார் - யுத்4:42 9/1,2

 மேல்
 
  யாருள் (1)
என்று இசைக்கின்றவர் யாருள் யாவன் நீ - சுந்:12 66/4

 மேல்
 
  யாரே (14)
ஈந்தவர் அல்லது இருந்தவர் யாரே - பால:8 20/4
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் - பால:21 19/3
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் - ஆரண்:11 15/1
உய்வார் யாரே நம்மில் என கொண்டு உணர்-தோறும் - ஆரண்:11 15/3
அரிவையர் மைந்தர் யாரே ஆதரம் கூர்கிலாதார் - ஆரண்:11 58/2
ஆள் செய்கின்றார்கள் அன்றி அறம் செய்கின்றார்கள் யாரே - ஆரண்:13 122/4
பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே
 ஆதரித்து அவனை காண்டற்கு அணுகினிர் என்னின் அன்னான் - கிட்:2 21/2,3
எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே - சுந்:7 54/4
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே - யுத்1:2 97/4
தேவரே பிறரே யாரே செப்புதி தெரிய என்றான் - யுத்1:3 119/3
ஏகுதற்கு உரியார் யாரே என்றலும் இலங்கை வேந்தன் - யுத்2:16 123/1
பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் - யுத்2:17 88/4
அடைக்கலாம் அறிஞர் யாரே என்றனர் முனிவர் அப்பால் - யுத்3:31 221/4
இ தராதலத்து இயம்புதற்கு உரியவர் யாரே - யுத்4:41 17/4

 மேல்
 
  யாரேனும் (1)
யாரேனும் தான் ஆகுக யான் என் தனி ஆண்மை - யுத்4:37 136/1

 மேல்
 
  யாரை (10)
அரும் தவனை அடி வணங்கி யாரை இவர் உரைத்திடுமின் அடிகள் என்ன - பால:12 2/2
அருந்தவன் யாவன் நீர் யாரை என்றலும் - ஆரண்:12 36/2
யாம் இனி இப்போது ஆர் இடர் துய்த்து இங்கு இனி யாரை
 போம் என வைப்போம் என்பது புன்மை புகழ் அன்றே - கிட்:17 7/1,2
நீ யாரை என்னை இவண் நின்ற நிலை என்றான் - சுந்:1 68/4
என் இவண் வரவு நீ யாரை என்று அவன் - சுந்:12 64/3
யாரை நீ என்னை இங்கு எய்து காரணம் - சுந்:12 68/1
யாரை படைக்கின்றது யாரை அளிக்கின்றது - யுத்1:3 159/3
யாரை படைக்கின்றது யாரை அளிக்கின்றது - யுத்1:3 159/3
ஐய நீ யாரை எங்கள் அரும் தவ பயத்தின் வந்து இங்கு - யுத்2:19 267/1
இன்னது ஓர் காலையில் இராமன் யாரை நீ - யுத்4:40 77/1

 மேல்
 
  யாரையும் (14)
கொடியை அல்லை நீ யாரையும் கொல்கிலாய் - பால:10 77/1
எண்ணாநின்றார் யாரையும் எல்லா இகலாலும் - அயோ:3 44/2
புரந்தரன் முதலிய புலவர் யாரையும்
 நிரந்தரம் நோக்குவென் நேமியானும் அ - ஆரண்:4 12/1,2
குலைவு உறல் அன்னம் முன்னம் யாரையும் கும்பிடா என் - ஆரண்:12 66/1
எனை பல படைக்கலம் ஏந்தி யாரையும்
 வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் - கிட்:10 97/3,4
ஆகுநர் யாரையும் துணைவர் ஆக்கி பின் - கிட்:10 99/1
சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள் - கிட்:13 38/1
எழுந்தாள் யாரும் யாரையும் எல்லா உலகத்தும் - சுந்:2 90/3
காந்தள் மெல் விரல் மடந்தையர் யாரையும் காண்பான் - சுந்:2 133/2
அண்டம் என்றதின் உறை அமரர் யாரையும்
 கண்டனன் தானும் தன் கமலக்கண்களால் - சுந்:4 104/3,4
ஏன்றவர் அன்பினர் எனினும் யாரையும்
 வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் - யுத்1:2 9/2,3
எடுத்தவர் இருந்துழி எய்தி யாரையும்
 படுத்து இவண் மீடும் என்று உரைத்த பண்பினீர் - யுத்2:18 3/1,2
விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும் - யுத்4:32 22/2
அன்ப நின்னை அல்லால் மற்று இங்கு யாரையும் அறையா - யுத்4:40 88/4

 மேல்
 
  யாரொடு (1)
ஏனோர் செய்கை யாரொடு நீ இ அரசு ஆள்வாய் - அயோ:3 31/2

 மேல்
 
  யாரொடும் (5)
என்று எழுந்து அரு மறை முனிவர் யாரொடும்
 சென்று இரண்டு ஓசனை சேனை சூழ்தர - பால:5 46/1,2
யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பின் - அயோ:2 21/1
வந்தது இங்கு யாதோ யாரொடும் போமோ என்று தம் மனம் மறுகுதலால் - சுந்:3 77/3
இல்லை இல்லையால் எறுழ் வலிக்கு யாரொடும் இகல - சுந்:11 37/2
பொரு இல் மற்றவர் இற்றிலர் யாரொடும் பொருவார் - யுத்3:31 37/3

 மேல்
 
  யாரோ (3)
விளங்கும் மாதர் கற்பினார் இவரின் யாரோ என நின்றார் - அயோ:6 24/2
அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் - சுந்:10 20/4
வென்றவன் தானோ யாரோ விளம்புதி விரைவின் என்றான் - யுத்2:16 186/4

 மேல்
 
  யாவது (21)
கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை - பால:5 35/2
என்னை என அடியேற்கு ஓர் வரம் அருளும் அடிகள் என யாவது என்றான் - பால:5 61/4
யாவது ஈது என்றான் எவர்க்கும் மேல் நின்றான் - பால:6 25/4
முனைவ ஈது யாவது என்று முன்னவன் வினவ பின்னர் - பால:8 4/3
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ - பால:10 33/4
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம் - பால:18 10/1
வென்றியது யாவது என்று விரிஞ்சனை வினவ அ நாள் - பால:24 27/4
விரதம் இதின் நல்லது வேறு இனி யாவது என்றான் - அயோ:4 133/4
யாவது கூறுகேன் இரும்பின் நெஞ்சினேன் - அயோ:5 20/4
சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப - அயோ:13 47/2
என் என்றும் தெளிதல் தேற்றாம் யாவது ஈது என்றும் ஓராம் - ஆரண்:11 63/2
இருந்தவன் யாவது இ இருக்கை இங்கு உறை - ஆரண்:12 36/1
யாவது எ உலகத்தினின் இங்கு இவர்க்கு இயற்றல் - கிட்:12 38/1
எளியேன் உற்றால் யாவது உனக்கு இங்கு இழவு என்றான் - சுந்:2 81/4
யாவது இங்கு இனி செயல் அரியது எம்பிராற்கு - சுந்:3 66/3
யாவது என்று அறிந்திலிர் போலுமால் என்றான் - சுந்:7 59/3
யாவது உண்டு இனி நமக்கு என்ன சொல்லினான் - யுத்1:2 38/2
யாவது அ உரை இயம்புதி இயம்புதி என்றான் - யுத்1:3 41/4
யார் இவண் எய்திய கருமம் யாவது
 போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ - யுத்1:4 41/1,2
நீங்கியது யாவது நினைக்கிலோம் அவன் - யுத்2:15 116/3
இ ஒலி யாவது என்று இயம்ப இற்று எனா - யுத்4:40 37/3

 மேல்
 
  யாவது-கொல் (2)
ஏவல் செயும் மன்னர் தவம் யாவது-கொல் என்பார் - அயோ:3 102/4
மூட்டும் வகை யாவது-கொல் என்று முயல்கின்றான் - சுந்:6 5/4

 மேல்
 
  யாவதும் (5)
சிந்தை யாவதும் தெரிய கூறினான் - அயோ:14 101/4
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா - கிட்:7 126/1
யாவதும் இனி வேறு எண்ணல் வேண்டுவது இறையும் இல்லை - சுந்:14 11/1
இ முறை இருந்து செய்வது யாவதும் இல் என்று எண்ணி - யுத்2:19 216/2
யாவதும் நிலைமை தன்மை இன்னது என்று இமையா நாட்ட - யுத்3:24 48/1

 மேல்
 
  யாவதுவும் (1)
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் - ஆரண்:1 21/2

 மேல்
 
  யாவதோ (11)
இரும் சிறை கடத்தலின் இனியது யாவதோ - அயோ:1 21/4
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ - அயோ:4 16/4
அண்ணலே அவிவதற்கு ஐயம் யாவதோ - அயோ:14 73/4
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ - ஆரண்:3 19/4
உக்கிலாத வேறு உலகம் யாவதோ - கிட்:3 48/4
உரையாய் என்-வயின் ஊனம் யாவதோ - கிட்:8 8/4
இருத்தும் என்றால் எமக்கு இனியது யாவதோ
 அருத்தி உண்டு ஆயினும் அவலம்தான் தழீஇ - கிட்:11 111/2,3
இறவு என் ஆம் இதின் இன்பம் யாவதோ - கிட்:16 45/4
வேறு இனி அவர்-வயின் வென்றி யாவதோ - யுத்1:2 78/4
அச்சமோ அவர்க்கு அன்பினோ யாவதோ ஐயா - யுத்1:2 101/4
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ
 குமைப்பது நலன் என முடுகி கூறினார் - யுத்1:4 38/3,4

 மேல்
 
  யாவர் (39)
மண்ணிடை யாவர் இராகவன் அன்றி மா தவம் அறத்தொடும் வளர்த்தார் - பால:3 5/2
என்னின் இவன் துணை யாவர் உயர்ந்தார் - பால:8 18/4
எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென் - பால:13 53/3
வாசகம் வல்லார் முன் நின்று யாவர் வாய் திறக்க வல்லார் - பால:17 6/4
இருவரது உணர்வும் ஒன்றே என்ற போது யாவர் வெல்வார் - பால:19 58/4
விட்டவர் அல்லரேல் யாவர் வீடு உளார் - அயோ:1 19/4
மா துயரத்தினை யாவர் சொல்ல வல்லார் - அயோ:3 16/2
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார் - அயோ:5 1/1
எந்தை வல்லது யாவர் வல்லார் எனா - ஆரண்:4 34/4
நேர்_இழையர் யாவர் இவர் நேர் என நினைத்தான் - ஆரண்:6 29/4
ஏது பதி ஏது பெயர் யாவர் உறவு என்றான் - ஆரண்:6 31/3
நலியும் வலத்தார் அல்லர் தேவரின் இங்கு யாவர் இனி நாட்டல் ஆவார் - ஆரண்:10 4/2
இடித்த உரும் ஒத்து உரறி யாவர் செயல் என்றான் - ஆரண்:10 49/4
ஓயாநின்றேன் உயிர் காத்தற்கு உரியார் யாவர் உடுபதியே - ஆரண்:10 114/4
இச்சையில் துயில்பவர் யாவர் கண்களும் - ஆரண்:10 125/1
யாவர் இ இருக்கையுள் இருந்துளீர் என்றான் - ஆரண்:12 24/3
வாள் தடம் கண்ணி நீர் யாவர் மா மகள் - ஆரண்:12 38/3
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் - கிட்:2 5/3
நிற்க உரியார்கள் யாவர் அனையவர் சினத்தின் நேர்ந்தால் - கிட்:11 86/2
என்ன வரவு யாவர் உரை-செய்க என இசைத்தாள் - கிட்:14 50/4
வாரி கடப்போர் யாவர் என தம் வலி சொல்வார் - கிட்:17 2/4
ஏயினீர் என்னின் என்னின் பிறந்தவர் யாவர் இன்னும் - கிட்:17 23/4
இல் பிரிந்து உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால் - சுந்:4 13/4
திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே - சுந்:4 46/4
எனையவர் எனையவர் யாவர் யாவையும் - சுந்:12 70/3
கண்ணினும் நீங்கினர் யாவர் கண்டவர் - யுத்1:2 26/2
நண்ண_அரும் வலத்தினர் யாவர் நாயக - யுத்1:2 26/3
தேவரை வென்றவர் யாவர் தீமையோர் - யுத்1:2 70/4
அனையவர் திறத்து உளர் யாவர் ஆற்றினார் - யுத்1:2 71/4
செம்மை_இல் அரக்கரில் யாவர் சீரியோர் - யுத்1:4 59/4
சூடுவார் எய்தும் தன்மை சொல்லுவார் யாவர் சொல்லீர் - யுத்1:4 150/4
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் - யுத்1:14 18/2
நாயகர் எமக்கு இனி யாவர் நாட்டினில் - யுத்2:16 269/2
சினத்து உளார் யாவர் தீர்ந்தார் தயரதன் சிறுவன்-தன்னை - யுத்2:17 26/2
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் - யுத்2:19 105/2
ஏயின பின்னை மீள்வார் நீ அலாது யாவர் என்னா - யுத்3:22 2/3
யாவர் ஈங்கு இகல் வானரம் ஆயினர் எவரும் - யுத்3:22 108/1
உயிரோ நானோ யாவர் உனக்கு இங்கு உறவு அம்மா - யுத்3:22 206/4
அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ - யுத்3:29 31/4

 மேல்
 
  யாவர்-கொல் (1)
வினையின் எய்திய வீரர் நீர் யாவர்-கொல் என்ன - ஆரண்:15 35/3

 மேல்
 
  யாவர்-கொலோ (1)
ஏற்றுவார் உமை யாவர்-கொலோ என்றான் - பால:14 35/4

 மேல்
 
  யாவர்க்கு (1)
யாவர்க்கு ஆயினும் எளியவர்க்கு ஆயினும் - ஆரண்:3 21/2

 மேல்
 
  யாவர்க்கும் (31)
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன - பால:3 6/2
எல்லை இல் நாணம் எய்தி யாவர்க்கும் நகை வந்து எய்த - பால:9 22/1
யாதினும் உயர்ந்தோர் தன்னை யாவர்க்கும் கண்ணன் என்றே - பால:21 6/3
நீதியாய் முனிந்திடேல் நீ இங்கு யாவர்க்கும்
 ஆதி யான் அறிந்தனென் அலங்கல் நேமியாய் - பால:24 37/1,2
கண்ணிய யாவர்க்கும் களை_கண் ஆகிய - பால:24 40/3
இறப்பு எனும் மெய்ம்மையை இம்மை யாவர்க்கும்
 மறப்பு எனும் அதனின் மேல் கேடு மற்று உண்டோ - அயோ:1 20/1,2
தேவிமாரொடும் தேவர்கள் யாவர்க்கும்
 ஆவியும் அறிவும் முதல் ஆயவன் - அயோ:2 7/2,3
இன குறும்பு யாவையும் எற்றி யாவர்க்கும்
 மனக்கு உறு நெறி செலும் வள்ளியோய் மறந்து - அயோ:11 48/2,3
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு - அயோ:13 67/3
நன்று தேவர்க்கும் யாவர்க்கும் நன்று எனா - ஆரண்:3 34/4
வான் தொடர் மழை என வாய்மை யாவர்க்கும்
 சான்று என நின்ற அ தரும மன்னவன் - ஆரண்:7 127/2,3
என்-வயின் உற்ற குற்றம் யாவர்க்கும் எழுத ஒணாத - ஆரண்:10 67/1
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் - ஆரண்:10 72/4
எங்கும் இத்தனை இலக்கணம் யாவர்க்கும் இல்லை - கிட்:3 76/2
இருமை நோக்கி நின்று யாவர்க்கும் ஒக்கின்ற - கிட்:7 91/1
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும்
 வினையினால் வரும் மேன்மையும் கீழ்மையும் - கிட்:7 121/1,2
திருவடி என்னும் தன்மை யாவர்க்கும் தெரிய நின்றான் - கிட்:17 26/4
இறுத்தலும் எளிதாம் மண்ணில் யாவர்க்கும் இயக்கம் உண்டே - சுந்:2 37/2
முந்தை வானவர் யாவர்க்கும் முதல்வர்க்கும் முதல்வன் - யுத்1:3 26/1
ஒருவன் யாவர்க்கும் நாயகன் திரு பெயர் உணர - யுத்1:3 40/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய - யுத்1:3 45/2
ஒருவன் யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும் முதல்வன் - யுத்1:3 52/1
யாவர்க்கும் செல்வத்தை வீடு என்னும் இன்பத்தை - யுத்1:3 163/2
தூயது நினைந்தது தொல்லை யாவர்க்கும்
 நாயகன் மலர்_கழல் நணுகி நம் மனத்து - யுத்1:4 22/2,3
இன்மைக்கும் ஒன்று உடைமைக்கும் யாவர்க்கும்
 வன்மைக்கும் ஒர் வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ - யுத்2:15 12/3,4
துனிப்பட்டார் என துளங்கினர் இமையவர் யாவர்க்கும் தோலாதான் - யுத்2:16 318/2
அனைய குன்று எனும் அசனியை யாவர்க்கும் அறிவு அரும் தனி மேனி - யுத்2:16 326/1
யாவர்க்கும் தீது இலாமை கண்டு கண்டு உவகை ஏற - யுத்3:22 156/1
இன்றுதான் உணர்ந்தனையே இராமனார் யாவர்க்கும் இறைவன் ஆதல் - யுத்4:38 7/4
வீர நாடு உற்றாயோ விரிஞ்சனாம் யாவர்க்கும் மேலாம் முன்பன் - யுத்4:38 8/1
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ - யுத்4:40 87/3

 மேல்
 
  யாவராலும் (1)
தீட்டாத வேல் கண் சிறு தாய் என யாவராலும்
 மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் - அயோ:4 111/3,4

 மேல்
 
  யாவரும் (87)
எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற - பால:3 1/3
யாவரும் வன்மை நேர் எறிந்து தீட்டலால் - பால:4 8/1
இ பரிசு அணி நகர் உறையும் யாவரும்
 மெய் புகழ் புனைதர இளைய வீரர்கள் - பால:5 132/1,2
இரைத்த பேர் ஒலியால் இடை யாவரும்
 உரைத்த உணர்ந்திலர் ஊமரின் ஏகினார் - பால:14 44/3,4
எண் தவ முனிவரும் இறைவர் யாவரும்
 அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால் - பால:23 46/1,2
பராவ_அரும் புதல்வரை பயக்க யாவரும்
 உராவ_அரு துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் - அயோ:2 54/1,2
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி - அயோ:4 118/2
நெய்ம் மறந்தன நெறி அறிஞர் யாவரும்
 மெய்ம் மறந்தனர் ஒலி மறந்த வேதமே - அயோ:4 205/3,4
ஏழை-தன் செயல் கண்டவர் யாவரும்
 வீழும் மண்ணிடை வீழ்ந்தனர் வீந்திலர் - அயோ:4 224/1,2
சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர் - அயோ:4 229/2
இரதம் வந்து உற்றது என்று ஆங்கு யாவரும் இயம்பலோடும் - அயோ:6 10/1
தங்கி வைகும் தபோதனர் யாவரும்
 எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா - அயோ:7 10/2,3
ஈண்ட யாவரும் நெருங்குவர் என்றனன் இராமன் - அயோ:9 32/4
கொடியவர் யாவரும் குலங்கள் வேர் அற - அயோ:11 90/1
அந்தர முனிவரோடு அறிஞர் யாவரும்
 சுந்தர குரிசிலை மரபின் சுற்றினார் - அயோ:12 2/3,4
மாதர் யாவரும் வானவர் தேவியர் - அயோ:14 13/1
இன்னர் இன்னணம் யாவரும் இந்திரன் - அயோ:14 17/1
ஏனை வேந்தரும் பிறரும் யாவரும்
 கோனை எய்தினார் குறையும் சிந்தையார் - அயோ:14 91/3,4
எண்ணி நோக்குறின் யாவரும் நேர்கிலா - ஆரண்:7 6/2
தோன்றினன் யாவரும் துணுக்கம் எய்தவே - ஆரண்:7 51/4
யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர் - ஆரண்:7 67/3
எள்ளா உலகு யாவையும் யாவரும் வீவது என்பது - ஆரண்:10 140/3
எல்லை நோக்கினர் யாவரும் நோக்குவான் - ஆரண்:14 14/4
பிரிபவர் யாவரும் பிரிக பேர் இடர் - ஆரண்:14 88/1
என்னும் தன்மையை நோக்கினர் யாவரும் எவையும் - கிட்:4 18/2
ஆற்றல் இல் அமரரும் அவுணர் யாவரும்
 தோற்றனர் எனையவர் சொல்லல்-பாலரோ - கிட்:7 28/1,2
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச - கிட்:7 38/1
கண் மேலினரோ என யாவரும் காண் நின்றார் - கிட்:7 51/3
யாவரும் எவையும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய் - கிட்:7 129/1
பேர நின்றனர் யாவரும் பேர்கலா - கிட்:11 42/3
வீரர் யாவரும் மேம்படும் மேன்மையால் - கிட்:13 9/2
எனைவரும் அமரர் மாதர் யாவரும் சித்தர் என்போர் - கிட்:15 34/3
யாவரும் அ-வயின் எளிதின் எய்தினார் - கிட்:16 3/1
முன்னம் யாவரும் இராவணன் முனியும் என்று எண்ணி - சுந்:2 19/1
யாவரும் விசும்பு இருள் இரிய ஈண்டினார் - சுந்:2 48/3
இயக்கர் மங்கையர் யாவரும் ஈண்டினார் - சுந்:2 166/3
இந்திரன் முதலோர் இமைப்பிலா நாட்டத்து யாவரும் உயிர்ப்பு அவிந்திருப்ப - சுந்:3 77/4
துஞ்சினார் அல்லது யாவரும் மறத்தொடும் தொலைவுற்று - சுந்:7 54/3
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி - சுந்:9 13/2
நன்று என உவகை கொண்டான் யாவரும் நடுக்கம் உற்றார் - சுந்:11 14/4
மை தடம் கண்ணியர் மைந்தர் யாவரும்
 பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை - சுந்:12 2/1,2
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா - சுந்:13 35/1
நினையும் மாத்திரை யாவரும் நீங்கினர் நினையும் - சுந்:13 37/3
யாவரும் இறைவர் என்று இறைஞ்சும் மேன்மையர் - யுத்1:2 23/3
பண்டு வானவர் தானவர் யாவரும் பற்றி - யுத்1:3 11/1
கோவை மால் அயன் மான் இடன் யாவரும் கொல்ல - யுத்1:3 15/3
முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத - யுத்1:3 36/2
எனைவர் உள்ளவர் யாவரும் என் இரு கழலே - யுத்1:3 48/2
கரை உளது யாவரும் கற்கும் கல்வியின் - யுத்1:3 57/3
உறு பொருள் யாவரும் ஒன்ற கூறினார் - யுத்1:4 83/1
இருவரும் உவகை கூர்ந்தார் யாவரும் இன்பம் உற்றார் - யுத்1:4 145/3
வெறுமை கண்ட பின் யாவரும் யார் என விரும்பார் - யுத்1:6 11/2
இழைத்தன நெடும் திசை யாதும் யாவரும்
 பிழைப்பிலர் என்பது ஓர் பெரும் பயத்தினால் - யுத்1:6 57/3,4
ஏமம் சார எளியவர் யாவரும்
 தூமம் கால்வன வீரன் சுடு சரம் - யுத்1:14 41/1,2
எனையர் அன்னவர் யாவரும் ஒரு குவடு ஏந்தி - யுத்2:15 187/2
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் - யுத்2:16 5/3
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் - யுத்2:16 52/4
சென்றனன் யாவரும் திடுக்கம் எய்தவே - யுத்2:16 102/4
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ - யுத்2:16 219/3
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார் - யுத்2:17 54/2
யாவரும் பொருவர் அல்லர் எதிர்ந்துள யானும் நீயும் - யுத்2:18 187/1
எல்லாரும் முனைத்தலை யாவரும் ஈந்த மேரு - யுத்2:19 18/2
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி - யுத்2:19 176/3
மீயவர் யாவரும் விளிய வெம் கரி - யுத்3:20 46/1
ஆடல் இந்திரன் அல்லவர் யாவரும் அமரர் - யுத்3:22 165/2
மற்றை வீரர்கள் யாவரும் வடி கணை மழையால் - யுத்3:22 176/1
பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட - யுத்3:22 197/3
யாவரும் எழுந்தனர் ஆர்த்த ஏழ் கடல் - யுத்3:24 103/1
யாவரும் காண நின்றார் இனி இறை தாழ்ப்பது என்னோ - யுத்3:27 78/3
திறத்தால் அது தெரிந்து யாவரும் தெரியா-வகை திரிவார் - யுத்3:27 141/4
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா - யுத்3:27 146/2
மின் எயிற்று அரக்கர் சேனை யாவரும் மீளா வண்ணம் - யுத்3:28 48/2
ஆடல் நுண் இடையார் மற்றும் யாவரும்
 வீடும் இன்று இ உலகு என விம்முவார் - யுத்3:29 4/2,3
யாவரும் உடனே தொடர்ந்து ஏகினார் - யுத்3:29 24/2
அனையர் யாவரும் அருகு சென்று அடி முறை வணங்கி - யுத்3:30 33/1
இரியலுற்றனர் மற்றையோர் யாவரும் எறி நீர் - யுத்3:31 30/3
வரங்கள் தந்து உலகு அளிப்பவர் யாவரும் மாட்டார் - யுத்3:31 38/2
எட்டு வன் திசை-கண் நின்ற யாவும் வல்ல யாவரும்
 கிட்டின் உய்ந்து போகிலார்கள் என்ன நின்ற கேள்வியால் - யுத்3:31 87/1,2
இரு கால் உடையவர் யாவரும் திரிந்தார் இளைத்திருந்தார் - யுத்3:31 106/3
என் நேரினர் என் நேரினர் என்று யாவரும் எண்ண - யுத்3:31 114/1
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் - யுத்3:31 223/4
வான நாடியர் யாவரும் வந்தனர் - யுத்4:34 4/4
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய - யுத்4:35 31/2
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி - யுத்4:38 1/2
மூவரோடு முனிவர் மற்று யாவரும்
 நாவில் ஆசி நறை மலர் தூவினார் - யுத்4:39 8/3,4
நெடும் திசை தேவரும் நின்ற யாவரும்
 அடைந்தனர் உவகையின் அடைகின்றார்களை - யுத்4:40 39/2,3
உம்பர் யாவரும் இராமனை பார்த்து இவை உரைத்தார் - யுத்4:40 124/4

 மேல்
 
  யாவரே (22)
சோலை மா நிலம் துருவி யாவரே
 வேலை கண்டு தாம் மீள வல்லவர் - பால:2 60/1,2
வஞ்சி போல் மருங்குலார்-மாட்டு யாவரே வணங்கலாதார் - பால:17 7/4
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் - பால:22 20/4
பெருமை எய்தினர் யாவரே இராமனை பெற்றார் - அயோ:1 34/2
தேர்ந்ததே தேரின் அல்லால் யாவரே தெரிய கண்டார் - அயோ:3 73/4
நின்னை யாவரே நிகர்க்கும் நீர்மையார் - அயோ:11 115/2
உரை செய் மன்னர் மற்று என்னில் யாவரே
 இரவி-தன் குலத்து எந்தை முந்தையோர் - அயோ:11 127/1,2
எங்கு உலப்புறுவர்கள் எண்ணின் யாவரே
 தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் - அயோ:14 41/2,3
அன்றி யாவரே அறத்து உளோர் அதில் - அயோ:14 95/3
தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி - ஆரண்:1 52/4
தீயன செய்யார்-ஆயின் யாவரே செறுநர் ஆவார் - கிட்:11 55/4
கடல் கண்டோம் என்பர் யாவரே முடிவு உற கண்டார் - கிட்:12 35/4
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் - கிட்:12 36/4
நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் - சுந்:2 132/3
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும் - சுந்:2 203/3
தேன் என்பது அறிந்த சொல்லாய் தேவர்தாம் யாவரே எம் - சுந்:3 140/3
என் பழி துடைப்பவர் என்னின் யாவரே - சுந்:4 16/4
தூதரை கொன்றுளார்கள் யாவரே தொல்லை நல்லோர் - சுந்:12 108/4
திண்ணிய அரக்கரின் தீரர் யாவரே - யுத்1:2 34/4
சிந்தையின் உணர்பவர் யாவரே சிலர் - யுத்1:2 36/3
சின்னம் ஆனவர் கணக்கு_இலர் யாவரே ஆதரிப்பார் - யுத்1:5 65/2
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் - யுத்3:27 164/4

 மேல்
 
  யாவரேயும் (1)
யாவரேயும் மற்று எண்ணுதற்கு அரியராய் இயன்ற - யுத்1:3 15/2

 மேல்
 
  யாவரேனும் (1)
எல்லை நம் இறுதி யாய்க்கும் எந்தைக்கும் யாவரேனும்
 சொல்லவும் கூடும் கேட்டால் துஞ்சவும் அடுக்கும் கண்ட - கிட்:16 14/1,2

 மேல்
 
  யாவரை (2)
தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் - சுந்:2 17/4
இருவர் வில் பிடித்து யாவரை தடுத்து நின்று எய்வார் - யுத்3:31 37/4

 மேல்
 
  யாவரையும் (3)
குறித்தாரை யாவரையும் கொணருதியேல் நின் எதிரே கோறும் என்றான் - ஆரண்:6 129/4
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன் - யுத்1:3 160/2
யாவரையும் கொன்று அருக்கி என்றும் இறவாத - யுத்2:17 90/2

 மேல்
 
  யாவரொடும் (1)
அமரர் யாவரொடும் எ உலகும் வந்த அளவே - ஆரண்:1 3/2

 மேல்
 
  யாவரோ (2)
வைத்தனர் வாங்குநர் யாவரோ எனா - பால:13 10/3
யாவரோ என நகை-செயும் ஒருவனே இறைவர் - கிட்:7 69/3

 மேல்
 
  யாவள் (1)
யாவள் அடீ உரை-செய் கடிது என்றான் - ஆரண்:14 50/4

 மேல்
 
  யாவன் (11)
ஐய நீதான் யாவன் அந்தோ அருள்க என்று அயர - அயோ:4 76/3
யாவன் ஆகி இ பழி-நின்று ஏறுவேன் - அயோ:14 97/4
அருந்தவன் யாவன் நீர் யாரை என்றலும் - ஆரண்:12 36/2
சொன்னாயே நீ யாவன் அடா தொல் புரம் அட்டான் - சுந்:2 82/2
வினவுதற்கு உரியன் என்னா வீர நீ யாவன் என்றாள் - சுந்:4 28/4
என்று இசைக்கின்றவர் யாருள் யாவன் நீ - சுந்:12 66/4
இங்கு வந்து இதனை சொன்ன தூதன் நீ யாவன் என்றான் - யுத்1:14 23/4
பூண் ஒளிர் மார்பினன் யாவன் போலுமால் - யுத்2:16 105/4
நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர - யுத்2:19 262/3
மற்று அயல் நின்றான் யாவன் என்ன மாருதியும் வாழி - யுத்3:24 20/1
காய்ந்தன நீதான் யாவன் கருத்து என்-கொல் கழறுக என்ன - யுத்3:24 61/3

 மேல்
 
  யாவனோ (3)
எய்தவன் யாவனோ ஏற்றி பண்டு என்பார் - பால:13 6/4
ஏந்து இழையாரை எய்வான் யாவனோ ஒருவன் என்றாள் - பால:21 11/4
அளையில் வாள் அரி அனையவன் யாவனோ அறியேன் - சுந்:2 139/2

 மேல்
 
  யாவிர் (2)
நில்லு-மின் என்று நீர் யாவிர் நும் நிலை - யுத்1:4 50/3
அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய - யுத்3:24 19/3

 மேல்
 
  யாவினும் (2)
எண் திசை மருங்கினும் உலகம் யாவினும்
 தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின - சுந்:4 104/1,2
கண்ணில் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான் - யுத்1:3 14/3

 மேல்
 
  யாவுக்கும் (1)
உளைவுறு மனத்தவன் உலகம் யாவுக்கும்
 களைகணை தொழ அவன் கண்ணின் கூறினான் - யுத்4:40 65/3,4

 மேல்
 
  யாவும் (82)
மல்லல் ஞாலம் யாவும் நீதி மாறு உறா வழக்கினால் - பால:3 21/3
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும்
 நீதி நிலையும் இவை நேமியினோர்க்கு நின்ற - பால:4 2/2,3
ஏடு துற்ற வடிவேலோன் தனை இருத்தி கடன்முறைகள் யாவும் நேர்ந்து - பால:5 59/3
இடங்களும் நெடும் திசையும் ஏழ் உலகும் யாவும்
 அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி ஆர்த்தாள் - பால:7 31/3,4
கடக்க அரும் வலத்து எனது காவல் இது யாவும்
 கெட கருவறுத்தனென் இனி சுவை கிடக்கும் - பால:7 33/1,2
வையமும் யாவும் வழங்க வலித்தான் - பால:8 9/4
பால் வரும் உறுதி யாவும் தலைவற்கு பயக்கும் நீரார் - அயோ:1 7/4
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் - அயோ:3 92/2
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும்
 சிந்துரமும் இங்கு இவை செறிந்த மத வேழ - அயோ:3 97/1,2
பார் உள எனின் உள யாவும் பார்ப்புறின் - அயோ:4 152/2
நாள் முதற்கு அமைந்த யாவும் நயந்தனன் இயற்றி நாம - அயோ:8 24/1
தீயன வகை யாவும் திசை திசை செல நூறி - அயோ:8 37/1
கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும்
 செல்லுவென் நெறி தூரம் செறி புனல் தர வல்லேன் - அயோ:8 38/1,2
இறைவரை இல்லன யாவும் காண்கிலம் - அயோ:12 9/4
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி - அயோ:13 52/2
ஆனவன் பிற உள யாவும் ஆற்றி பின் - அயோ:14 80/1
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் - ஆரண்:1 21/2
இரைத்த மறை நாலினொடு இயைந்த பிற யாவும்
 நிரைத்த நெடு ஞானம் நிமிர் கல்லில் நெடு நாள் இட்டு - ஆரண்:3 43/1,2
ஏனை உயிர் ஆம் உலவை யாவும் இடை வேவித்து - ஆரண்:3 45/1
புல் இறுத்தது யாவும் புகன்று தன் - ஆரண்:4 37/3
என்னலும் இருது எல்லாம் ஏகின யாவும் தம்தம் - ஆரண்:10 103/1
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும்
 திருந்திய செய்து செவ்வி திருமுகம் நோக்கி செப்பும் - ஆரண்:11 1/3,4
நின்றும் சென்றும் வாழ்வன யாவும் நிலையாவால் - ஆரண்:11 18/1
புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும்
 சக்கரம் நடத்தும் எனையோ தயரதன் தன் - ஆரண்:11 28/2,3
உருகிய மனத்த ஆகி ஊர்வன பறப்ப யாவும்
 விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் - ஆரண்:11 58/3,4
நீரொடு நிலனும் காலும் நின்றவும் திரிந்த யாவும்
 வேரொடு மடியுமாறும் விண்ணவர் விளியுமாறும் - ஆரண்:13 118/3,4
வேதநூல் முறையின் யாவும் விதியுளி நிறுவி வேறும் - ஆரண்:13 125/3
செ வழி உரிமை யாவும் திருத்துவம் சிறுவ என்றான் - ஆரண்:13 133/4
என் தாய் உன்முன் ஏவிய யாவும் இசை இன்னல் - ஆரண்:15 29/1
ஒடுங்கல் இல் உலகம் யாவும் உவந்தன உதவி வேள்வி - கிட்:2 23/1
எவ்வாயும் எழுந்த கொழும் சுடர் மீன்கள் யாவும்
 செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் - கிட்:7 53/3,4
பதவியை எவர்க்கும் நல்கும் பண்ணவன் பணித்த யாவும்
 சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி - கிட்:7 141/3,4
எரி எனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி எண்ணம் யாவும்
 புரிதி சிற்றடிமை குற்றம் பொறுப்பர் என்று எண்ணவேண்டா - கிட்:7 142/3,4
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும் - கிட்:7 143/1
என்றனன் இனைய ஆய உறுதிகள் யாவும் சொல்லி - கிட்:7 155/1
கடன் யாவும் கடைகண்டு கண்ணனோடு - கிட்:8 18/3
மெய்யன வழங்கல் யாவும் மேவின வெஃகல் இன்மை - கிட்:9 11/3
அரசியற்கு உரிய யாவும் ஆற்றுழி ஆற்றி ஆன்ற - கிட்:9 24/1
அருக்கியம் முதல ஆன அருச்சனைக்கு அமைந்த யாவும்
 முருக்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த முரசு_இனம் முகிலின் ஆர்ப்ப - கிட்:11 102/1,2
உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய - கிட்:14 20/3
போது உகு பொலன் தாது என்று இ தொடக்கத்த யாவும் பூசி - சுந்:1 9/2
ஆயவன் எழுதலோடும் அரும் பணை மரங்கள் யாவும்
 வேய் உயர் குன்றும் வென்றி வேழமும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:1 17/1,2
ஈர்_எழு புவனம் யாவும் முற்றுவித்திடுதல் வேண்டின் - சுந்:3 113/2
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் - சுந்:4 82/2
எல்லை நீத்த உலகங்கள் யாவும் என் - சுந்:5 18/2
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் - சுந்:5 70/2
மின் நகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்கி தோன்ற - சுந்:8 9/1
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் - சுந்:10 9/3
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும்
 முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை - சுந்:10 25/1,2
ஏழ் உயர் உலகங்கள் யாவும் இன்புற - சுந்:12 58/1
மீண்டில சுடர்கள் யாவும் விழுந்தில வேதம் செய்கை - சுந்:14 33/3
அறிவுற தெரிய சொன்ன பேர் அடையாளம் யாவும்
 செறிவுற நோக்கி நாயேன் சிந்தையில் திருக்கம் இன்மை - சுந்:14 41/1,2
பேர் உலகில் யாவும் ஒரு நாள் புடைபெயர்த்தே - யுத்1:2 64/2
ஈசனின் பெறு படைக்கலம் இமைப்பு அளவில் எ உலகில் யாவும்
 நாசம் உற்றிட நடப்பன கொடுத்தன பிடித்துடையர் நம்ப - யுத்1:2 86/3,4
எல் வரம் பெரிய தோள் இருவரே தமரொடும் உலகம் யாவும்
 வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய - யுத்1:2 91/2,3
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும்
 முறிந்து நுண் பொடி ஆயின முடிந்தன முனிவு இலான் முழு மேனி - யுத்1:3 83/1,2
உம் தாரியது அன்று உலகு யாவும் உடன் - யுத்1:3 118/3
பெயர்ந்து விட்டவை யாவும் பிளிறுவ - யுத்1:8 39/4
பனசன் இட்டன யாவும் பரிக்கிலன் - யுத்1:8 43/2
படைத்த மால் வரை யாவும் பறித்து வேர் - யுத்1:9 45/1
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு - யுத்2:15 153/2
உம்பரும் உணர்வு சிந்தி ஒடுங்கினார் உலகம் யாவும்
 கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் - யுத்2:19 103/3,4
ஈந்துள தேவர்-மேலே எழுகெனோ உலகம் யாவும்
 தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த - யுத்2:19 238/1,2
வேதங்கள் பாட உலகங்கள் யாவும் வினை சிந்த நாகம் மெலிய - யுத்2:19 245/4
புழுங்கின உயிர்கள் யாவும் கால் புக புரை இன்றாக - யுத்3:21 11/4
எறிவன எய்வ பெய்வ எற்றுறு படைகள் யாவும்
 பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் - யுத்3:22 28/2,3
இங்கு இனி உலகம் யாவும் இடம் இலை போலும் என்னும் - யுத்3:22 30/2
எல்லை இல் உலகமும் யாவும் ஆர்த்தன - யுத்3:22 42/3
முற்றின படைகள் யாவும் முறை முறை முறிந்து சிந்த - யுத்3:22 125/2
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும்
 மண்ணுறு காவல் திண் மதில் வாயில் - யுத்3:26 20/1,2
அடுத்து உள துன்பம் யாவும் அறிந்திலர் அமரரேயும் - யுத்3:26 56/4
ஊனுடை உயிர்கள் யாவும் உய்யுமோ ஒளிப்பு இலாமல் - யுத்3:27 82/2
எட்டு வன் திசை-கண் நின்ற யாவும் வல்ல யாவரும் - யுத்3:31 87/1
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் யாவும்
 ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் - யுத்4:32 11/1,2
எய்த வாளியும் ஏயின படைக்கலம் யாவும்
 செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன் - யுத்4:32 29/1,2
ஓட்டு உறு தூதர் பொய்யே உரைப்பரோ உலகம் யாவும்
 வீட்டுவது இமைப்பின் அன்றே வீங்கு எரி விரித்த எல்லாம் - யுத்4:34 13/2,3
அளப்ப_அரும் உலகம் யாவும் அளித்து காத்து அழிக்கின்றான் தன் - யுத்4:34 14/1
மரத்தொடு தொடுத்த துகில் யாவும் உள வாரி - யுத்4:36 11/1
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா - யுத்4:41 22/2
தெவ் அடும் சிலை கை வீரன் சேதுவின் பெருமை யாவும்
 வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் - யுத்4:41 24/1,2
மங்கலம் முதலா உள்ள மரபினின் கொணர்ந்த யாவும்
 அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ - யுத்4:41 30/1,2
எவரும் சிலை வலான் யாவும் நல்கினான் - யுத்4:41 102/4

 மேல்
 
  யாவை (5)
இடியும் வேம் என்னில் வேறு யாவை வேவாதவே - பால:7 6/4
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி - பால:17 11/2
யாவை யாதும் இலார்க்கு இயையாதவே - அயோ:10 50/4
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் - யுத்2:19 79/1
முந்தி ஓங்கின யாவை முலை-கொலோ - யுத்4:40 9/4

 மேல்
 
  யாவையினும் (1)
தீயவை யாவையினும் சிறந்த தீயாள் - அயோ:3 14/4

 மேல்
 
  யாவையும் (147)
உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் - பால:0 1/1
ஆதி அந்தம் அரி என யாவையும்
 ஓதினார் அலகு இல்லன உள்ளன - பால:0 3/1,2
இலை முதல் பொருள் யாவையும் ஏந்தலான் - பால:1 9/2
மால் வரை குலத்து இனி யாவையும் இல்லை ஆதலால் உவமை மற்று இல்லை - பால:3 7/2
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் - பால:3 8/4
யாவையும் வழங்கு இடத்து இகலி இ நகர் - பால:3 58/3
ஆயதற்கு உரியன கலப்பை யாவையும்
 ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும் - பால:5 81/1,2
நிறை தரு சாலை தாள் நீக்கி யாவையும்
 முறை கெட வறியவர் முகந்து கொள்க எனா - பால:5 108/2,3
அரசர்-தம் பெருமகன் அகிலம் யாவையும்
 விரசு உறு தனி குடை விளங்க வென்றி சேர் - பால:6 1/1,2
தீது என்றுள்ளவை யாவையும் செய்து எமை - பால:7 37/1
இழந்தவள் இமையவர் கடைய யாவையும்
 வழங்கிய கடல் என வறியள் ஆயினாள் - பால:10 44/3,4
தெள்ளு தீம் குழை யாவையும் தின்கில - பால:14 36/2
துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும்
 தங்கி நீங்கலர் தாம் இனிது ஆடுவார் - பால:16 34/3,4
திணி ஆர் சினை மா மரம் யாவையும் செக்கர் பாய - பால:16 37/1
எள்ள அரும் திசைகளோடு யாரும் யாவையும்
 கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் - பால:19 4/1,2
ஆரமும் துகிலும் கலன் யாவையும்
 சோர இன் உயிர் சோரும் ஓர் சோர்_குழல் - பால:21 40/1,2
எல்லை இல் நிலனொடு மணிகள் யாவையும்
 நல்லவர்க்கு உதவினான் நவிலும் நான்மறை - பால:23 69/2,3
உள்ளன யாவையும் உதவி பூண்டவும் - பால:23 76/3
நெய் அமை ஆவுதி யாவையும் நேர்ந்தே - பால:23 89/3
எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ - பால:24 9/2
இரு கார்முகம் உள யாவையும் ஏலாதன மேல்_நாள் - பால:24 26/4
செய் தவம் யாவையும் சிதைக்கவே என - பால:24 39/2
உம்மை யான் உடைமையின் உலகம் யாவையும்
 செம்மையின் ஓம்பி நல் அறமும் செய்தனென் - அயோ:1 23/1,2
புண்ணியம் தொடர் வேள்விகள் யாவையும் புரிந்த - அயோ:1 35/1
பிறத்தி யாவையும் காத்தவை பின் உற துடைக்கும் - அயோ:1 36/3
தலங்கள் யாவையும் பெற்றனன் தான் என தளிர்ப்பான் - அயோ:1 48/3
உன்-வயத்தது என்றாள் உலகு யாவையும்
 மன் வயிற்றின் அடக்கிய மாயனை - அயோ:2 8/2,3
ஏதம் என்பன யாவையும் எய்துதற்கு - அயோ:2 20/3
ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு - அயோ:3 80/2
அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர - அயோ:3 81/3
பிறத்தல் ஒன்று உற்ற பின் பெறுவ யாவையும்
 திறத்துளி உணர்வது ஓர் செம்மை உள்ளத்தாய் - அயோ:5 27/1,2
இனைய யாவையும் ஏந்து_இழைக்கு இயம்பினன் காட்டி - அயோ:10 37/1
ஈட்டு நல் புகழ்க்கு ஈட்டிய யாவையும்
 வேட்ட வேட்டவர் கொண்-மின் விரைந்து என - அயோ:11 30/1,2
இன குறும்பு யாவையும் எற்றி யாவர்க்கும் - அயோ:11 48/2
எய்தி நூலுளோர் மொழிந்த யாவையும்
 செய்து தீ கலம் திருத்தி செல்வனை - அயோ:11 123/1,2
தந்தை தன்-வயின் தருமம் யாவையும்
 முந்து நூலுளோர் முறையின் முற்றினான் - அயோ:11 134/3,4
யாவையும் இரங்கிட கங்கை எய்தினான் - அயோ:13 1/4
மறு அது கற்பினில் வையம் யாவையும்
 அறுபதினாயிரம் ஆண்டும் ஆண்டவன் - அயோ:14 70/2,3
துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா - அயோ:14 103/3
நூற்று இதழ் கமலத்தில் நொய்தின் யாவையும்
 தோற்றுவித்து உதவிட முதல்வன் தோன்றினான் - அயோ:14 119/3,4
எந்தாய் உலகு யாவையும் எ உயிரும் - ஆரண்:2 16/1
மா தவத்து ஒழுகலெம் மறைகள் யாவையும்
 ஓதலெம் ஓதுவார்க்கு உதவல் ஆற்றலெம் - ஆரண்:3 14/1,2
செய்கை யாவையும் செய்து இவண் செல்வ நீ - ஆரண்:3 29/2
தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும்
 கடந்தனர் கண்டனர் கழுகின் வேந்தையே - ஆரண்:4 1/3,4
உடை உயிர் யாவையும் உடையுமால் என்றாள் - ஆரண்:6 16/4
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் - ஆரண்:7 98/1
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா - ஆரண்:8 12/1
இனியன மிழற்றுகின்ற யாவையும் இலங்கை வேந்தன் - ஆரண்:10 98/3
யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் - ஆரண்:10 102/4
விரிந்து உறை துறை-தொறும் விளக்கம் யாவையும்
 எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன - ஆரண்:10 123/1,2
எள்ளா உலகு யாவையும் யாவரும் வீவது என்பது - ஆரண்:10 140/3
ஞாலத்தொடு விண் முதல் யாவையும் நாவின் நக்கும் - ஆரண்:10 141/3
ஊறு ஓசை முதல் பொறி யாவையும் ஒன்றின் ஒன்று - ஆரண்:10 161/1
யானையும் யாளியும் முதல யாவையும்
 கான் நெடு மரத்தொடு தூறு கல் இவை - ஆரண்:13 4/1,2
எறிக்கும் சோதிகள் யாவையும் தொக்கன எனலாம் - ஆரண்:13 87/2
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் - ஆரண்:14 44/3
வருவன யாவையும் வருக வார் கழல் - ஆரண்:14 88/2
ஓத நீர் உலகமும் உயிர்கள் யாவையும்
 வேதபாரகரையும் விதிக்க வேட்ட நாள் - கிட்:1 4/1,2
இனிய யாவையும் கொணர யாரினும் - கிட்:3 34/2
என்னை ஈன்றவன் இ உலகு யாவையும் ஈன்றான் - கிட்:3 78/1
வீற்று மண்தலத்து யாவையும் வீழ்கில யாண்டும் - கிட்:4 8/2
ஈர்த்தன செம் கண் நீர் வெள்ளம் யாவையும்
 போர்த்தன மயிர் புறம் புளகம் பொங்கு தோள் - கிட்:6 9/1,2
வவ்வுவர் அ வழி மகிழ்ந்த யாவையும்
 வெவ் வினை வந்து என வருவர் மீள்வரால் - கிட்:6 31/2,3
ஒரு முறையே பரந்து உலகம் யாவையும்
 திரு உறை வேறு இடம் தேரவேண்டுமால் - கிட்:6 32/1,2
கண்ணகத்தினில் தோன்றிய யாவையும் கையால் - கிட்:7 58/2
ஒப்பு ஆம் யாவையும் என்று உணர்த்தலும் - கிட்:9 3/4
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும்
 நண்ணும் வேலையில் நம்பி தம்பியும் - கிட்:9 4/2,3
பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் - கிட்:9 7/3
சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி - கிட்:10 37/1
கானம் யாவையும் பரப்பிய கண் என சனகன் - கிட்:10 43/3
மாக யாறு யாவையும் வாரி அற்றன - கிட்:10 107/2
என்று அவள் உரைத்த மாற்றம் யாவையும் இனிது கேட்டு - கிட்:11 59/1
யாவையும் நீரே என்பது என்-வயின் கிடந்தது எந்தாய் - கிட்:11 63/2
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார் - கிட்:15 30/3
வாழும் மன் உயிர் யாவையும் ஒரு வழி வாழும் - சுந்:2 12/1
திறம்பு காலத்துள் யாவையும் சிதையினும் சிதையா - சுந்:2 21/3
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால் - சுந்:2 65/1
திண்மையும் முதல் யாவையும் செய்ய ஆய் - சுந்:3 106/2
இருந்தது நின்றது புவனம் யாவையும்
 ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ - சுந்:4 42/3,4
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா - சுந்:9 48/1
செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய - சுந்:11 52/3
தேவு யாவையும் உலகமும் திருத்திய தெய்வ - சுந்:11 54/3
முற்றுண்டாய் கலை யாவையும் முற்றுற - சுந்:12 31/2
எனையவர் எனையவர் யாவர் யாவையும்
 நினைவு அரும் இருவினை முடிக்க நின்றுளோன் - சுந்:12 70/3,4
இல்லில் தங்கு வயங்கு எரி யாவையும்
 சொல்லின் தீர்ந்தன போல்வன தொல் உரு - சுந்:13 6/1,2
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப - சுந்:13 25/4
பொரு தொழில் யாவையும் புரிந்து போவதும் - யுத்1:2 35/2
நாமம் தன்னதே உலகங்கள் யாவையும் நவில - யுத்1:3 8/2
கொள்ளை தெய்வ வான் படைக்கலம் யாவையும் கொல்லா - யுத்1:3 17/2
மனக்கு வந்தனன் வந்தன யாவையும் மறையோய் - யுத்1:3 33/3
சுருதி யாவையும் தொடங்குறும் எல்லையில் சொல்லும் - யுத்1:3 40/1
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால் - யுத்1:3 42/1
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை - யுத்1:3 55/2
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு - யுத்1:3 63/2
உள்ள வான் படை உலப்பு_இல யாவையும் உக்கன உரவோய் நின் - யுத்1:3 84/1
எய்யா உலகு யாவையும் எண்ணினனால் - யுத்1:3 116/4
யானையும் தேரும் மாவும் யாவையும் உயிர் இராமை - யுத்1:3 139/1
முன் ஆன பூதங்கள் யாவையும் முற்றிடினும் - யுத்1:3 170/3
ஊன் உடை உடம்பின உயிர்கள் யாவையும்
 ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால் - யுத்1:4 16/1,2
மனு முதல் யாவையும் வரம்பு கண்ட நீ - யுத்1:4 57/2
எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய - யுத்1:5 53/1
திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும் - யுத்1:6 15/3
ஏனை நிற்பன யாவையும் மேல் எரி எய்த - யுத்1:6 16/2
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும்
 தீ செலா நெறி பிறிது இன்மையால் திசை - யுத்1:6 36/2,3
பம்புறு நெடும் கடல் பறவை யாவையும்
 உம்பரின் செல்லலுற்று உருகி வீழ்ந்தன - யுத்1:6 37/1,2
மற்றும் யாவையும் வாய்மை அ மானவன் - யுத்1:9 65/1
சொற்ற யாவையும் சோர்வு இன்றி சொல்லினார் - யுத்1:9 65/2
குற்றம் யாவையும் கோளொடு நீங்குக - யுத்1:9 65/3
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற - யுத்1:10 2/3
வருக்கம் யாவையும் வாழ்வுற வந்தது ஓர் - யுத்2:15 18/2
முதல யாவையும் புக்குற்று முற்றின - யுத்2:15 32/3
எறிந்த கால வேல் எய்த அம்பு யாவையும் எரித்து - யுத்2:15 206/1
அன்ன காலையின் ஆயத்தம் யாவையும்
 என்ன காரணத்தால் என்று இயம்பினான் - யுத்2:16 72/1,2
ஏவாதன யாவையும் ஏவினனால் - யுத்2:18 15/4
உற்று இன் நினைவு யாவையும் உந்துவெனால் - யுத்2:18 44/2
விட்டான் உலகு யாவையும் மேலொடு கீழ் - யுத்2:18 72/1
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் - யுத்2:18 146/4
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் - யுத்2:19 18/4
நாண் எறிந்து முறைமுறை தொடர்ந்து கடல் உலகம் யாவையும் நடுக்கினான் - யுத்2:19 61/4
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும்
 பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே - யுத்2:19 67/3,4
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் - யுத்2:19 68/3
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும் - யுத்2:19 190/1
வானும் வையமும் திசைகளும் யாவையும் மறைய - யுத்3:22 66/2
மாயை என்றன வல்லவை யாவையும் வழங்கி - யுத்3:22 94/1
உருக்களாய் உள யாவையும் உலகத்தின் உலவா - யுத்3:22 164/2
நின் வயம் ஆம் உலகு யாவையும் நீ நின் - யுத்3:26 35/2
போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம் - யுத்3:26 61/2
என்பன முதல் உபாயம் யாவையும் இயம்பி ஏற்ற - யுத்3:27 8/1
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய் - யுத்3:27 109/1
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ - யுத்3:27 109/4
வெடிக்கின்றன திசை யாவையும் விழுகின்றன இடி வந்து - யுத்3:27 110/1
செல்லும் கொடும் கணை யாவையும் சிதையாமையும் தெரிந்தான் - யுத்3:27 127/3
ஊழிக்கடை இறும் அத்தலை உலகு யாவையும் உண்ணும் - யுத்3:27 133/1
தூயோன்-மிசை உலகு யாவையும் தடுமாறிட துரந்தான் - யுத்3:27 145/4
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே - யுத்3:27 150/1
மாய்ப்பான் என உலகு யாவையும் மறுகுற்றன மயங்கா - யுத்3:27 150/4
இறு காலையின் உலகு யாவையும் அவிப்பான் இகல் படையை - யுத்3:27 160/1
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப - யுத்3:31 16/2
ஒரு காலையின் உலகத்து உறும் உயிர் யாவையும் உண்ண - யுத்3:31 106/1
ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும் - யுத்3:31 141/3
ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் - யுத்3:31 146/2
இரைக்கும் பல் உயிர் யாவையும் நடுக்கமுற்று இரிய - யுத்4:35 30/2
கடல்கள் யாவையும் கல் மலை குலங்களும் காரும் - யுத்4:35 34/1
வருந்தல் நீதி மனு நெறி யாவையும்
 பொருந்து கேள்வி புலமையினோய் எனா - யுத்4:39 1/1,2
ஓய்வு இல் நல் அறமும் மற்று உயிர்கள் யாவையும் - யுத்4:40 67/4
உளவை யாவையும் உனக்கு இல்லை உபநிடத்து உனது - யுத்4:40 92/2
இங்கு இதின் எதிர்ந்தோர் புன்மை யாவையும் நீங்கும் அன்றே - யுத்4:41 22/4

 மேல்
 
  யாவையே (1)
விருந்தும் அன்றி விளைவன யாவையே - பால:2 36/4

 மேல்
 
  யாவையேனும் (1)
துறக்கமே முதல ஆய தூயன யாவையேனும்
 மறக்குமா நினை-மின் அம்மா வரம்பு_இல தோற்றும் மாக்கள் - அயோ:8 22/1,2

 மேல்
 
  யாழ் (21)
உறை அடுத்த செவிகளுக்கு ஓதில் யாழ்
 நறை அடுத்த அசுண நல் மா செவி - பால:0 6/2,3
கிழவர்-தம் மனையன கிளை பயில் வளை யாழ் - பால:2 50/4
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை - பால:3 42/2
இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை - பால:3 47/1
விறலியரோடு நல் யாழ் செயிரியர் புரவி மேலார் - பால:14 60/2
இருவரை பயந்த நங்கை யாழ் இசை முரல போனாள் - பால:14 64/4
யாழ் ஒக்கும் சொல் பொன் அனையாள் ஓர் இகல் மன்னன் - பால:17 24/1
மழலை யாழ் இசையோடு மலிந்தவே - பால:21 50/4
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் - அயோ:3 5/2
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் - அயோ:3 62/3
முழவு எழும் ஒலி இல முறையின் யாழ் நரம்பு - அயோ:4 203/1
பன்னு கோடி தீப மாலை பாலை யாழ் பழித்த சொல் - ஆரண்:10 95/3
வேய் குழல் விளரி நல் யாழ் வீணை என்று இனைய நாண - கிட்:8 3/1
யாழ் இசை மொழியோடு அன்றி யான் உறும் இன்பம் என்னோ - கிட்:9 21/4
யாம யாழ் மழலையாள்-தன் புறவடிக்கு இழுக்கம்-மன்னோ - கிட்:13 34/4
வன் கை யாழ் மணி கை என்றல் மற்று ஒன்றை உணர்த்தல் அன்றி - கிட்:13 45/3
மழலை யாழ் குதலை செவ்வாய் மாதரும் இல்லை மாதோ - சுந்:2 34/4
சிந்து ஆரத்தின் செச்சை அணிந்தாள் தெளி நூல் யாழ்
 அம் தாரத்தின் நேர் வரு சொல்லாள் அறை தும்பி - சுந்:2 78/1,2
இலக்கண மரபிற்கு ஏற்ற எழு வகை நரம்பின் நல் யாழ்
 அலத்தக தளிர்க்கை நோவ அளந்து எடுத்து அமைந்த பாடல் - சுந்:2 103/1,2
நாளினால் செவியில் புகும் நாம யாழ்
 தேளினால் திகைப்பு எய்துகின்றார் சிலர் - சுந்:2 174/3,4
யாழ் மொழி தெரிவைமாரும் மைந்தரும் ஏறுகின்றார் - யுத்1:10 23/2

 மேல்
 
  யாழ்க்கு (1)
தொளை படு குழலினோடு யாழ்க்கு தோற்றன - அயோ:4 175/3

 மேல்
 
  யாழ்க்கும் (1)
யாழ்க்கும் இன் குழற்கும் இன்பம் அளித்தன இவை ஆம் என்ன - பால:19 13/1

 மேல்
 
  யாழிடை (1)
தெள் விளி யாழிடை தெரியும் செய்கையின் - யுத்1:3 75/2

 மேல்
 
  யாழில் (1)
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் - பால:16 16/3

 மேல்
 
  யாழின் (5)
தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின்
 வண்டுகள் இனிது பாட மருதம் வீற்றிருக்கும் மாதோ - பால:2 4/3,4
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின்
 கரும்பு பாண் செய தோகை நின்று ஆடுவ சோலை - பால:9 7/3,4
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் - பால:13 40/2
இன் இசை மணி யாழின் இசை மது நுகர்வாரும் - பால:23 31/2
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின்
 நரம்பின் இன் இசை செவி புக நாசியில் கற்பக விரை நாற - சுந்:2 195/3,4

 மேல்
 
  யாழினில் (1)
முழவினில் வீணையில் முரல் நல் யாழினில்
 தழுவிய குழலினில் சங்கில் தாரையில் - ஆரண்:10 36/1,2

 மேல்
 
  யாழினும் (1)
எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே - அயோ:10 28/2

 மேல்
 
  யாழும் (4)
வடகமும் மகர யாழும் வட்டினி கொடுத்து வாச - பால:10 17/2
குயிலும் கரும்பும் செழும் தேனும் குழலும் யாழும் கொழும் பாகும் - ஆரண்:14 29/3
குழலும் வீணையும் யாழும் என்று இனையன குழைய - சுந்:2 6/1
பொருளும் யாழும் விளரியும் பூவையும் - சுந்:3 103/1

 மேல்
 
  யாழை (1)
குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி - கிட்:13 62/1

 மேல்
 
  யாளி (6)
வெம் சின கரடி நாய் வேங்கை யாளி என்று - ஆரண்:7 45/2
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் - ஆரண்:13 90/4
பற்றிய கோள் அரி யாளி பணிக்கண் - ஆரண்:14 44/1
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் - யுத்1:8 23/2
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் - யுத்2:16 237/3
தேரும் மாவும் யானையோடு சீயம் யாளி ஆதியா - யுத்3:31 75/1

 மேல்
 
  யாளிகள் (1)
குழுக்களோடு அணை கோள் அரி யாளிகள்
 இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும் - யுத்1:8 32/2,3

 மேல்
 
  யாளியின் (1)
நூறு_ஆயிரம் யாளியின் நோன்மை தெரிந்த சீயத்து - யுத்2:19 19/1

 மேல்
 
  யாளியினை (1)
யாளியினை பல தாலி இசைத்தாள் - ஆரண்:14 47/3

 மேல்
 
  யாளியும் (6)
யானையும் யாளியும் முதல யாவையும் - ஆரண்:13 4/1
வெய்ய சீயமும் யாளியும் வேங்கையும் - யுத்1:8 27/2
காரும் யாளியும் சீயமும் காண் தகு - யுத்2:15 61/2
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற - யுத்2:15 193/2
தெளி யாளியும் முரண் சீயமும் சின வீரர்-தம் திறமும் - யுத்3:31 118/2
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் - யுத்4:37 119/1

 மேல்
 
  யாளியை (1)
பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது - யுத்1:5 36/1

 மேல்
 
  யாற்றங்கரை (1)
கங்கை யாற்றங்கரை அடியேற்கும் தன் - சுந்:5 32/3

 மேல்
 
  யாற்று (2)
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று
 பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் - பால:18 13/3,4
வான யாற்று மீன் மலர்ந்தன என புனல் வறந்த - அயோ:10 19/3

 மேல்
 
  யாற்று-நின்று (1)
உழை உழை பரந்த வான யாற்று-நின்று உம்பர் நாட்டு - சுந்:2 182/1

 மேல்
 
  யாற்றொடும் (2)
கங்கை யாற்றொடும் காளிந்தி-தன்னொடும் - அயோ:7 23/3
இடங்களின் இடங்கள்-தோறும் யாற்றொடும் எடுத்த எல்லாம் - சுந்:2 38/3

 மேல்
 
  யாறு (23)
கங்கை யாறு கடுத்தது கார் என - பால:14 27/3
வான யாறு அதனை நண்ணி வயின்வயின் வயங்கி தோன்றும் - பால:18 14/3
கரும் கடை நெடும் கண் ஒளி யாறு நிறை கண்ண - பால:22 38/1
எரி மணி திரையின் வீசும் கங்கை யாறு ஏறிற்று அன்றே - அயோ:13 48/4
கண்டு அடி பணிவது என்ன பொலிந்தது கடவுள் யாறு - ஆரண்:5 2/4
மருவி ஆடும் வாவி-தோறும் வான யாறு பாயும் வந்து - கிட்:7 7/1
வாங்கின கொண்டு பாரில் மண்டும் மால் யாறு மான - கிட்:10 29/2
வழை துறு கான யாறு மா நில கிழத்தி மக்கட்கு - கிட்:10 33/1
மாக யாறு யாவையும் வாரி அற்றன - கிட்:10 107/2
எறுழ் வலி கணவனை எய்தி யாறு எலாம் - கிட்:10 115/3
நாகு சேர் நருமதை யாறு நண்ணினார் - கிட்:14 7/4
எழுகின்ற திரையிற்று ஆகி இழிகின்ற மணி நீர் யாறு
 தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் - கிட்:15 28/1,2
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு
 கை இல் போர் அரக்கன் மார்பினிடை பறித்து எருவை வேந்தன் - கிட்:15 29/2,3
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப - சுந்:2 5/4
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன - சுந்:5 58/2
கான யாறு பரந்த கரும் கடல் - யுத்1:8 68/1
ஏனை யாறு இனி யான் அலது ஆர் என - யுத்1:8 68/3
வான யாறு இம்பர் வந்தது மானுமால் - யுத்1:8 68/4
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் - யுத்2:15 50/1
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் - யுத்2:16 291/4
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் - யுத்2:16 342/2
வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே - யுத்2:18 111/4
பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு
 அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் - யுத்2:18 147/2,3

 மேல்
 
  யாறுகள் (5)
கான யாறுகள் கதிர் மணி இமைப்பன காணாய் - அயோ:10 19/4
கால் பறிந்திடுவன கான யாறுகள்
 மேல் உள திசையொடு வெளிகள் ஆவன - ஆரண்:15 4/2,3
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் - யுத்2:18 150/4
வான யாறுகள் வாசி வாய் நுரையொடு மயங்கி - யுத்3:22 99/2
யாறுகள் எழும் கனல் அவிய சென்றவால் - யுத்3:27 46/4

 மேல்
 
  யாறும் (2)
துன் இரும் கானும் யாறும் மலைகளும் தொடர்ந்து நாடி - சுந்:4 78/2
மலைகளும் கடலும் யாறும் கானமும் பெற்று மற்று ஓர் - சுந்:11 15/3

 மேல்
 
  யாறொடு (1)
வான யாறொடு மழை ஒற்றி வற்றவே - யுத்2:15 104/4

 மேல்
 
  யான் (330)
மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன யான் மொழியலுற்றேன் - பால:2 1/4
முன்னரே எண்கின் வேந்தன் யான் என முடுகினேன் மற்று - பால:5 23/3
ஈங்கு யான் கொணரும் தன்மை அருளுதி இறைவ என்றான் - பால:5 32/4
யான் செய்த மா தவமோ இ உலகம் செய் தவமோ யாதோ இங்ஙன் - பால:5 58/1
யான் தவம் உடைமையும் இழப்பு இன்றாம்-அரோ - பால:5 76/4
நலம் செய் வினை உண்டு எனினும் அன்று நகர் நீ யான்
 வலம் செய்து வணங்க எளிவந்த இது முந்து என் - பால:6 7/2,3
தரு வனத்துள் யான் இயற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறு தவம் செய்வோர்கள் - பால:6 11/1
இடையூற்றுக்கு இடையூறாய் யான் காப்பென் பெரு வேள்விக்கு எழுக என்றான் - பால:6 13/4
ஈண்டு இருந்து இயற்றுவென் யாகம் யான் எனா - பால:8 29/1
இன்று யான் செயும் பணி என்-கொல் பணி என இசைத்தான் - பால:8 47/4
அரிய யான் சொலின் ஐய நிற்கு அரியது ஒன்று இல்லை - பால:8 48/1
மை அறு மலரின் நீங்கி யான் செய் மா தவத்தின் வந்து - பால:10 1/1
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை - பால:12 11/2
இயம் துவைத்த கடை தலையாய் யான் அறிந்தபடி கேளாய் - பால:12 15/4
கார்முக வலியை யான் கழறல் வேண்டுமோ - பால:13 15/1
பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ - பால:22 8/4
இற்று ஓடிய சிலையின் திறம் அறிவென் இனி யான் உன் - பால:24 18/1
குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும் - பால:24 31/3
தானவன் அனைய மன்னன் கொல்ல யான் சலித்து மன்னோ - பால:24 32/4
ஆதி யான் அறிந்தனென் அலங்கல் நேமியாய் - பால:24 37/2
என் உளது உலகினுக்கு இடுக்கண் யான் தந்த - பால:24 38/3
விரும்பிய மூப்பு எனும் வீடு கண்ட யான்
 இரும் பியல் அனந்தனும் இசைந்த யானையும் - அயோ:1 15/1,2
தள்ள_அரும் பகை எலாம் தவிர்த்து நின்ற யான்
 கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் - அயோ:1 17/2,3
உம்மை யான் உடைமையின் உலகம் யாவையும் - அயோ:1 23/1
வந்தனன் இனியவன் வருந்த யான் பிழைத்து - அயோ:1 26/3
திருமகள் மணவினை தெரிய கண்ட யான்
 அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் - அயோ:1 28/2,3
நீண்ட தோளினாய் நின் பயந்தெடுத்த யான் நின்னை - அயோ:1 60/3
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான்
 உய்யல் ஆவது ஓர் நெறி புக உதவிட வேண்டும் - அயோ:1 61/3,4
தருமம் அன்ன நின் தந்த யான் தளர்வது தகவோ - அயோ:1 62/3
இன்னம் யான் இந்த அரசியல் இடும்பையின் நின்றால் - அயோ:1 64/3
நினையல் வேண்டும் யான் நின்-வயின் பெறுவது ஈது என்றான் - அயோ:1 68/4
மகன்-வயின் அன்பினால் மயங்கி யான் இது - அயோ:1 78/1
பொன்றி நீங்குதல் புரிவென் யான் போதி நீ என்றாள் - அயோ:2 91/4
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் - அயோ:3 60/1
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ - அயோ:4 16/4
யான் மறுப்பது என்று எண்ணுவதோ என்றான் - அயோ:4 25/4
என்ற அ முனிவன்-தன்னை நினையா வினையேன் இனி யான்
 பொன்றும் அளவில் அவனை புனை மா மகுடம் புனைவித்து - அயோ:4 40/1,2
ஒழிகின்றிலை அன்றியும் ஒன்று உணர்கின்றிலை யான் இனிமேல் - அயோ:4 43/3
உன்னின் முன்னம் புகுவேன் உயர் வானகம் யான் என்றான் - அயோ:4 58/4
எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய - அயோ:4 60/1
ஐயா யான் ஓர் அரசன் அயோத்தி நகரத்து உள்ளேன் - அயோ:4 80/1
குல காவலும் இன்று உனக்கு யான் தர கோடி என்றான் - அயோ:4 124/4
பரதன் பெறுவான் இனி யான் படைக்கின்ற செல்வம் - அயோ:4 133/3
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் - அயோ:4 141/3
யான் புகல் இனையது ஓர் உறுதி கேள் எனா - அயோ:4 149/4
ஈன்றவள் யான் அது சென்னி ஏந்தினேன் - அயோ:4 163/2
உழுவை சேர் கானகத்து உறைவென் யான் என - அயோ:4 185/2
நீ வருந்தலை நீங்குவென் யான் என்ற - அயோ:4 217/3
யான் பிறந்து அறத்தின்-நின்று இழுக்கிற்று என்னவோ - அயோ:5 30/3
என்-உடன் பிறந்த யான் வலியன் என்றியால் - அயோ:5 44/4
உன்னற்கு அரிய பழிக்கு அஞ்சி அன்றோ ஒழிந்தது யான் என்று - அயோ:6 37/3
உன்னின் நீக்கினென் உய்ந்தனென் யான் என்றாள் - அயோ:7 17/4
ஈர்கிலா கள்வனேன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி - அயோ:8 16/3
இடர் உறு பகை யா போய் யான் என உரியாய் நீ - அயோ:8 42/2
சுடர் உறு வடி வேலாய் சொல் முறை கடவேன் யான்
 வட திசை வரும் அ நாள் நின்னுழை வருகின்றேன் - அயோ:8 42/3,4
எனைத்து உள கேட்பன துன்பம் யான் என்றான் - அயோ:11 59/4
கீண்டிலென் வாய் அது கேட்டும் நின்ற யான்
 ஆண்டனெனே அன்றோ அரசை ஆசையால் - அயோ:11 70/3,4
அல்லேனோ யான் அன்பு உடையார் போல் அழுகின்றேன் - அயோ:11 80/4
பாரோர் கொள்ளார் யான் உயிர் பேணி பழி பூணேன் - அயோ:11 81/1
அடித்தலம் கண்டிலென் யான் என் ஐயனை - அயோ:11 89/1
நொடிகுவென் யான் அது நுவல்வது எங்ஙனம் - அயோ:11 90/2
தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் - அயோ:11 99/4
மீள_அரு நரகிடை கடிது வீழ்க யான் - அயோ:11 100/4
வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் - அயோ:11 104/4
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் - அயோ:11 105/4
பேணலன் பிறர் பழி பிதற்றி ஆக யான் - அயோ:11 108/4
உறு பதம் நுங்கிய ஒருவன் ஆக யான் - அயோ:11 109/4
கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் - அயோ:11 111/4
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் - அயோ:11 113/4
தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல் - அயோ:12 14/2
எலி எலாம் இ படை அரவம் யான் என - அயோ:13 10/1
முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத - அயோ:13 43/2
பெற்றத்தால் பெறும் செல்வம் யான் பிறத்தலால் துறந்த பெரியாள் என்றான் - அயோ:13 64/4
புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் - அயோ:14 39/4
வகை இல் வஞ்சனாய் அரசு வவ்வ யான்
 பகைவனே-கொலாம் இறவு பார்க்கின்றேன் - அயோ:14 100/3,4
வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா - அயோ:14 102/3
அம்மை வெம்மை சேர் நரகம் ஆள யான்
 கொம்மை வெம் முலை குவையின் வைகி வாழ் - அயோ:14 108/2,3
என்னது ஆகில் யான் இன்று தந்தனென் - அயோ:14 110/3
என்ன யான் இயைந்தது அன்னான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி - அயோ:14 115/2
என்றலால் யான் உனை எடுத்து விஞ்சைகள் - அயோ:14 122/1
முன் உற பணித்தவர் மொழியை யான் என - அயோ:14 126/1
யான் உனை இரந்தனென் இனி என் ஆணையால் - அயோ:14 130/2
பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே - ஆரண்:1 50/3
யான் நின்றது என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா - ஆரண்:2 7/2
எல்லா உலகிற்கும் உயர்ந்தமை யான்
 சொல்லா-வகை நீ உணர் தொன்மையையால் - ஆரண்:2 17/1,2
திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான்
 எரி புக நினைகுவென் அருள் என இறைவன் - ஆரண்:2 38/3,4
யான் வரும் அமைதியின் இது செயல் எவனோ - ஆரண்:2 39/1
ஆயிர முகம் உள தவம் அயர்குவென் யான்
 நீ இவண் வருகுதி எனும் நினைவு உடையேன் - ஆரண்:2 40/1,2
மாந்தர் வன் துயர் கூரவும் யான் வனம் - ஆரண்:3 18/3
பிறந்து யான் பெறும் பேறு என்பது யாவதோ - ஆரண்:3 19/4
எய்த யான் செய்தது எ தவம் என்றனன் - ஆரண்:3 29/3
கரந்திலர் என்னை யான் என்றும் காண்பெனால் - ஆரண்:4 12/4
அழுவதே யான் என்னா அறிவுற்றான் என எழுந்து ஆங்கு அவரை நோக்கி - ஆரண்:4 24/3
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி - ஆரண்:4 25/1
சென்ற பின் அவன் சேர்குவென் யான் என்றான் - ஆரண்:4 30/4
காட்டில் வைகுதிர் காக்குவென் யான் என்றான் - ஆரண்:4 38/4
புரிதிர் மா தவம் போது-மின் யான் அது - ஆரண்:4 40/2
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ - ஆரண்:6 36/1
அந்தணர் பாவை நீ யான் அரசரில் வந்தேன் என்றான் - ஆரண்:6 42/4
வலியானே யான் பட்ட வலி காண வாராயோ - ஆரண்:6 94/4
பார்த்தானே யான் பட்ட பழி வந்து பாராயோ - ஆரண்:6 95/4
கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ - ஆரண்:6 99/4
எல்லீரும் உறங்குதிரோ யான் அழைத்தல் கேளீரோ - ஆரண்:6 105/4
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் - ஆரண்:6 107/4
எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் - ஆரண்:6 109/4
மா மருந்தே நெருநலினும் வந்திலெனோ யான் என்றாள் - ஆரண்:6 110/4
விரையும் இது நன்று அன்று வேறு ஆக யான் உரைக்கும் - ஆரண்:6 116/3
யான் காப்பென் அல்லால் அ இராவணனார் உளர் என்றாள் - ஆரண்:6 118/4
காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர் - ஆரண்:6 131/1
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா - ஆரண்:7 59/3
வெறி கொள் பூம் குழலினாளை வீரனே வேண்டினேன் யான்
 குறிக்கொடு காத்தி இன்னே கொல்வென் இ குழுவை என்னா - ஆரண்:7 60/3,4
யான் கொண்டு ஊடாடும்-வண்ணம் இராமனை தருதி என்-பால் - ஆரண்:10 79/4
யான் அது உனக்கு இன்று எங்ஙன் உரைக்கேன் இனி என்னா - ஆரண்:11 3/3
இன்னாவேனும் யான் இது உரைப்பென் இதம் என்னா - ஆரண்:11 8/3
மீண்ட யான் சென்று செய்யும் வினை என்-கொல் விளம்புக என்றான் - ஆரண்:11 34/4
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் - ஆரண்:11 35/2
என்ன மா மாயம் யான் மற்று இயற்றுவது இயம்புக என்றான் - ஆரண்:11 39/1
வெருவலை நின்றனை வேறு என் யான் இனி - ஆரண்:12 13/3
துஞ்சுவது என்னை நீர் சொன்ன சொல்லை யான்
 அஞ்சுவென் மறுக்கிலென் அவலம் தீர்ந்து இனி - ஆரண்:12 15/1,2
போவது புரிவல் யான் புகுந்தது உண்டு எனின் - ஆரண்:12 19/1
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே - ஆரண்:12 30/2
மூ_உலகமும் இவர் முறையின் ஆள யான்
 ஏவல் செய்து உய்குவென் இனி என்று உன்னினான் - ஆரண்:12 31/3,4
மனைவி யான் என்றனள் மறு_இல் கற்பினாள் - ஆரண்:12 39/4
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன் - ஆரண்:12 48/2
பெண் என பிழைத்தாய் அல்லை உன்னை யான் பிசைந்து தின்ன - ஆரண்:12 65/3
இழிதரு மனிதரோடே யான் செரு ஏற்பன் என்றால் - ஆரண்:12 83/2
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான்
 வல் வாய் அரக்கன் உரை ஆகும் என்ன மதியாள் மறுக்கம் உறுவாள் - ஆரண்:13 66/1,2
ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா - ஆரண்:13 67/1
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் - ஆரண்:13 130/4
நின்று பல் உயிர் காத்தற்கு நேர்ந்த யான்
 என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் - ஆரண்:14 16/1,2
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த - ஆரண்:14 30/3
தரு சொல் கருதேன் ஒரு தையலை யான்
 பிரிவித்தனென் என்பது ஓர் பீழை பொறாது - ஆரண்:14 65/2,3
ஆகலின் யான் இனி இதனுக்கு ஆமிடம் - ஆரண்:15 22/3
ஈண்டு யான் உன்பின் ஏகிய பின் இ இடர் வந்து - ஆரண்:15 26/2
எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்-மின் என்றான் - ஆரண்:15 51/4
கொன்றை ஆவி புறத்து இவை கூறி யான்
 பொன்ற யாதும் புகல்கிலை போலுமால் - கிட்:1 32/2,3
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு - கிட்:2 15/3
ஒன்று யான் உனக்கு உரைப்பது உண்டு எனா - கிட்:3 36/4
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான்
 நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் - கிட்:3 52/1,2
இன்ன வீரர்-பால் இல்லை என்று அயிர்த்தனை இனி யான்
 சொன்ன கேட்டு அவை கடைப்பிடிப்பாய் என சொன்னான் - கிட்:3 75/3,4
சென்று செம்மலை குறுகி யான் செப்புவது உளதால் - கிட்:3 81/3
அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான்
 மன்னவர்க்கு அரச என்று உரை-செய்தான் வசை_இலான் - கிட்:4 20/3,4
காண்டி யான் இ வழி கொணரும் கைப்பணி - கிட்:6 14/4
வாள் நெடும் கண்ணி என் வரவு நோக்க யான்
 தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும் - கிட்:6 21/1,2
எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன் - கிட்:6 24/3
வரும் பழி என்று யான் மகுடம் சூடலேன் - கிட்:6 25/2
அயர்வுறல் உற்றதை நோக்கி யான் அது - கிட்:7 27/2
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும் - கிட்:7 152/3
அரைசே யான் இது காண அஞ்சினேன் - கிட்:8 4/4
தேறேன் யான் இது தேவர் மாயமோ - கிட்:8 14/3
நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு - கிட்:9 12/2
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் - கிட்:9 21/1
யாழ் இசை மொழியோடு அன்றி யான் உறும் இன்பம் என்னோ - கிட்:9 21/4
யான் உற கடவதே இதுவும் இ நிலை - கிட்:10 85/3
யான் அகம் மெலிகுவென் எயிற்று அரா என - கிட்:10 87/2
கானகம் புகுந்து யான் முடித்த காரியம் - கிட்:10 87/3
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் - கிட்:10 90/4
தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான்
 தெருமருகின்றது செறுநர் தேவரோடு - கிட்:10 94/1,2
நீர் எலாம் அயல் நீங்கு-மின் நேர்ந்து யான்
 வீரன் உள்ளம் வினவுவல் என்றலும் - கிட்:11 42/1,2
பெறல் உண்டே அவரால் ஈண்டு யான் பெற்ற பேர் உதவி உற்றது - கிட்:11 88/2
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர் - கிட்:11 107/3
அன்றியும் ஒன்று உளது ஐய யான் இனி - கிட்:11 114/1
வருந்தினை இருப்ப யான் வாழ்வின் வைகினேன் - கிட்:11 130/4
இனையன யான் உடை இயல்பும் எண்ணமும் - கிட்:11 131/1
நினைவும் என்றால் இனி நின்று யான் செயும் - கிட்:11 131/2
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ - கிட்:13 35/4
விரசினான் அல்லனேல் விடுவல் யான் உயிர் எனா - கிட்:13 68/2
யான் அலாதன எலாம் இனியவோ இனி எனா - கிட்:13 71/2
என் உயிர் அனாள் அவளை யான் அவன் இரப்ப - கிட்:14 57/3
யான் இவன்-தனை தெரிய எண்ணினேன் - கிட்:15 10/1
பொன்றி நீர் மடிய யான் போவெனேல் அது - கிட்:16 12/3
ஆன்ற பேர் உலகு உளார் அறைதல் முன்னம் யான்
 வான் தொடர்குவென் என மறித்தும் கூறுவான் - கிட்:16 13/3,4
பின்னை யான் நிரப்புதல் பிழைப்பு இன்றாகுமால் - கிட்:16 30/2
இடு அ நாள் வந்து இருவேமும் எய்தி யான்
 விட நீயே தனி சென்ற வீரமும் - கிட்:16 36/2,3
எந்தை நீ காத்தி என்றான் யான் இரு சிறையும் ஏந்தி - கிட்:16 55/2
பூதலம் முற்றும் ஈர் அடி வைத்து பொலி போழ்து யான்
 மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு - கிட்:17 5/2,3
காண்தகு தவத்தென் ஆனேன் யான் என கருத்துள் கொண்டான் - சுந்:1 20/4
உண்பாய் எனது ஆக்கையை யான் உதவற்கு நேர்வல் - சுந்:1 56/2
தாவி எற்று எனினும் யான் இனி இலங்கை - சுந்:1 75/3
எத்தனை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம் - சுந்:2 92/1
பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ - சுந்:2 218/2
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் - சுந்:2 225/2
புண்டரிக நயனத்தான்-பால் இனி யான் போவேனோ - சுந்:2 225/3
விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ - சுந்:2 225/4
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான்
 எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ - சுந்:2 226/2,3
வாழும் மா மன் உயிர் யான் காணாத மற்று இல்லை - சுந்:2 227/2
ஊழியான் பெரும் தேவி ஒருத்தியுமே யான் காணேன் - சுந்:2 227/3
முடித்தாலே யான் முடிதல் முறை மன்ற என்று உணர்வான் - சுந்:2 231/4
மருந்தும் உண்டு-கொல் யான் கொண்ட நோய்க்கு என்று மயங்கும் - சுந்:3 15/3
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் - சுந்:3 140/2
ஒன்று என் உயிர் உண்டு எனின் உண்டு இடர் யான்
 பொன்றும் பொழுதே புகழ் பூணும் எனா - சுந்:4 10/3,4
இல் பிரிந்து உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால் - சுந்:4 13/4
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான்
 அறன் அலது இயற்றி வேறு என் கொண்டு ஆற்றுகேன் - சுந்:4 14/3,4
ஒப்பு அரும் பெரு மறு உலகம் ஓத யான்
 துப்பு அழிந்து உய்வது துறக்கம் துன்னவோ - சுந்:4 15/3,4
நஞ்சு அனையான் அகம் புகுந்த நங்கை யான்
 உய்ஞ்சனென் இருத்தலும் உலகம் கொள்ளுமோ - சுந்:4 17/3,4
இல் இயல் அறத்தை யான் இறந்து வாழ்ந்த பின் - சுந்:4 18/3
அண்டர்_நாயகன் அருள் தூதன் யான் எனா - சுந்:4 22/3
அறிகிலென் உகிர்க்கு யான் உவமம் ஆவன - சுந்:4 41/4
வாழிய வள்ளலே யான் மறு இலா மனத்தேன் என்னின் - சுந்:4 72/2
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் - சுந்:4 114/3
உண்ட-போது அன்றி யான் உளென் ஆவெனோ - சுந்:5 15/4
கற்பும் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட்டுகேன் - சுந்:5 17/4
மருளும் மன்னவற்கு யான் சொலும் வாசகம் - சுந்:5 28/3
இன்னும் ஈண்டு ஒரு திங்கள் இருப்பல் யான்
 நின்னை நோக்கி பகர்ந்தது நீதியோய் - சுந்:5 29/1,2
வேண்டுவது அன்று யான் விரைவின் வீரனை - சுந்:5 66/2
பொய் நிலை காண்டி யான் புகன்ற யாவும் உன் - சுந்:5 70/2
வேறி யான் இனி ஒன்றும் விளம்பலென் மேலோய் - சுந்:5 76/2
எண்ணிய இருவர் தம்முள் ஒருவனேல் யான் முன் நோற்ற - சுந்:10 19/1
ஏவது யான் இனிமேல் செயும் ஆள்வினை என்றான் - சுந்:12 52/4
இங்கு ஒரு திங்களோ இருப்பல் யான் என - சுந்:12 59/1
வில்லிதன் தூதன் யான் இலங்கை மேயினேன் - சுந்:12 69/4
ஐய யான் இருந்த காலை அலங்கல் வேல் இலங்கை வேந்தன் - சுந்:14 37/2
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் - யுத்1:2 27/4
தெவ்வினை அறுத்து உனக்கு அடிமை செய்த யான்
 தவ்வின பணி உளது ஆகத்தான்-கொலோ - யுத்1:2 30/2,3
பெற்றும் இலை யான் நெறி பிறந்தும் இலென் என்றான் - யுத்1:2 60/4
நோய் உனக்கு யான் என நுவன்றுளாள் அவள் - யுத்1:2 81/3
இரங்கி யான் நிற்ப என் வலி அவன்-வயின் எய்த - யுத்1:2 107/2
யான் இழைத்திட இல் இழந்து உயிர் சுமந்து இருந்த - யுத்1:2 109/3
இச்சைக்கு ஏற்றன யான் செய்த இத்தனை காலம் - யுத்1:2 112/3
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் - யுத்1:2 113/2
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் - யுத்1:2 114/3
இன்னம் உண்டு யான் இயம்புவது இரணியன் என்பான் - யுத்1:2 118/3
ஆதி நாயகன் பெயர் அன்றி யான் பிறிது அறியேன் - யுத்1:3 27/2
இல்லை வேறு இனி பெரும் பதம் யான் அறியாத - யுத்1:3 28/3
உரகம் அன்ன சொல் யான் உனக்கு உரை-செயின் உரவோய் - யுத்1:3 37/3
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர் - யுத்1:3 47/1
எய்தினார் பதம் இழந்தனர் யான் தவம் இயற்றி - யுத்1:3 54/2
ஈறு_இல் என் பெரும் பகைஞனுக்கு அன்பு சால் அடியென் யான் என்கின்றான் - யுத்1:3 80/3
ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ - யுத்1:3 104/2
என் உயிர் நின்னால் கோறற்கு எளியது ஒன்று அன்று யான் முன் - யுத்1:3 126/1
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன் - யுத்1:3 160/2
சூழ்வினை முற்றி யான் அவர்க்கு தோற்ற பின் - யுத்1:4 4/2
பழியினை உணர்ந்து யான் படுக்கிலேன் உனை - யுத்1:4 8/1
பல் பெரும் தானை சென்று அடர்க்க பார்த்து யான்
 நில்லு-மின் என்று நீர் யாவிர் நும் நிலை - யுத்1:4 50/2,3
தீயன் என்று இவனை யான் அயிர்த்தல் செய்கிலேன் - யுத்1:4 86/3
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் - யுத்1:4 110/2
அனையவன் திறம் யான் அறி_அளவு எலாம் அறைவென் - யுத்1:5 52/2
யான் உணாதன இங்கு இவை என்னவே - யுத்1:8 28/1
ஏனை யாறு இனி யான் அலது ஆர் என - யுத்1:8 68/3
வேதனை நெஞ்சின் எய்த வெம்பி யான் விளைவ சொன்னேன் - யுத்1:9 81/3
இறந்தனை என்ற போதும் இருந்து யான் அரக்கர் என்பார் - யுத்1:12 30/1
ஒழிவு அரும் உதவி செய்த உன்னை யான் ஒழிய வாழேன் - யுத்1:12 31/2
உன்னை யான் தொடர்வல் என்னை தொடரும் இ உலகம் என்றால் - யுத்1:12 38/3
வட திசை வாயில் காப்பேன் யான் என வகுத்து விட்டான் - யுத்1:13 22/4
தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் என்றான் - யுத்1:14 21/4
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் - யுத்2:15 139/3
என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா - யுத்2:15 166/1
இறத்தி யான் அது நினைக்கிலென் தனிமை கண்டு இரங்கி - யுத்2:15 251/4
நொந்தனென் யான் அலாதார் யார் அவை நோற்ககிற்பார் - யுத்2:16 23/4
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ - யுத்2:16 25/1
என்று கொண்டு இனையன இயம்பி யான் உனக்கு - யுத்2:16 82/1
யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் - யுத்2:16 87/4
இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன - யுத்2:16 93/1
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் - யுத்2:16 155/4
அறிகுவர் எவரும் பின்னை யான் உன்னோடு அமரும் செய்யேன் - யுத்2:16 195/3
என்னொடு பொருதியேல் இன்னும் யான் அமர் - யுத்2:16 258/1
ஒருங்கு அமர் புரிகிலேன் உன்னொடு யான் என - யுத்2:16 268/1
தம்பியை முனிந்திலேன் சமரம் தன்னில் யான்
 அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் - யுத்2:16 277/3,4
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி - யுத்2:16 280/2
குன்றினை அரிந்து யான் குறைக்கிலேன் எனின் - யுத்2:16 281/3
என் முகம் காண்பதன் முன்னம் யான் அவன்-தன் - யுத்2:16 294/1
இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால் - யுத்2:16 320/1
அய்யன் வில் தொழிற்கு ஆயிரம் இராவணர் அமைவிலர் அந்தோ யான்
 கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் - யுத்2:16 347/1,2
வேதியா இன்னம் உனக்கு அடைக்கலம் யான் வேண்டினேன் - யுத்2:16 350/4
எம்பி பிரியானாக அருளுதி யான் வேண்டினேன் - யுத்2:16 352/4
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் - யுத்2:17 15/4
யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் - யுத்2:17 20/4
அல்லெனோ எளியெனோ யான் அளியத்தேன் இறக்கலாதேன் - யுத்2:17 42/4
பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன் - யுத்2:17 52/3
பாவி யான் பயந்த நங்கை நின் பொருட்டாக பட்டேன் - யுத்2:17 62/2
எம்பியோ யான் உன்னை இ உரையும் கேட்டேனோ - யுத்2:17 78/4
மின் இலைய வேலோனே யான் உன் விழி காணேன் - யுத்2:17 79/1
ஆற்றலம் என்றிரேல் என்-மின் யான் அவர் - யுத்2:18 5/1
யான் அஞ்சினென் என்றும் இயம்புவதோ - யுத்2:18 8/4
யான் இப்பொழுதே தனி ஏகு எனினும் - யுத்2:18 13/2
அன்னான் உயிர் தந்தனையாம் எனின் யான்
 பின் நாள் அ இராமன் எனும் பெயரான் - யுத்2:18 14/2,3
நாள் உற்ற இருக்கையில் யான் ஒருவன் - யுத்2:18 34/2
தந்தாய் எனின் யான் அலது யார் தருவார் - யுத்2:18 37/3
யான் என்பது என் ஈசன் என் இமையோர் - யுத்2:18 77/3
இ பாசம் மாய்க்கும் மாயம் யான் வல்லென் என்பது ஓர்ந்தும் - யுத்2:19 201/3
நேசத்தார் எல்லாம் வீழ்ந்தார் யான் ஒரு தமியென் நின்றேன் - யுத்2:19 209/2
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற - யுத்2:19 212/3
நீ இவண் இருத்தி யான் போய் நெடியவற்கு உரைப்பென் என்னா - யுத்2:19 214/1
நின்னுடை முன்னர் யான் நெறி இல் நீர்மையான் - யுத்3:22 40/1
தருவென் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது யான் என சலித்தான் - யுத்3:22 59/4
யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம் - யுத்3:22 123/1
மாண்டாய் நீயோ யான் ஒரு போதும் உயிர் வாழேன் - யுத்3:22 209/1
முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன் - யுத்3:22 216/2
அழுவேன் இனி இன் இடர் ஆறிட யான்
 விழுவேன் அவன் மேனியின் மீதில் எனா - யுத்3:23 21/2,3
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை - யுத்3:24 28/3
ஏது யான் செய்வது என்னா இடர் உற்றான் இணை இலாதான் - யுத்3:24 55/4
எம்பியை துணைவரை இழந்த யான் இனி - யுத்3:24 76/1
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன் - யுத்3:24 80/3
அரும் துயர் அளவு இலாது அரற்றுவானை யான்
 மருந்து இறை பொழுதினில் கொணர்குவாய் என - யுத்3:24 85/2,3
யான் அலால் எந்தையாய் உலகை ஈன்றுளான் - யுத்3:24 87/1
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே - யுத்3:26 12/3
இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 13/3
யான் நெடும் சேனையோடும் அயோத்தி-மேல் எழுந்தேன் என்ன - யுத்3:26 15/3
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி - யுத்3:26 17/3
எந்தை இகழ்ந்தனன் யான் இவள் ஆவி - யுத்3:26 30/2
இப்பொழுதே கடிது ஏகுவென் யான் இ - யுத்3:26 39/1
அம் சொலாள் இருந்தாள் கண்டேன் என்ற யான் அரக்கன் கொல்ல - யுத்3:26 49/3
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி - யுத்3:26 89/1
தீர்ப்பது துன்பம் யான் என் உயிரொடு என்று உணர்ந்த சிந்தை - யுத்3:26 91/1
வானிடை புகுதி அன்றே யான் பழி மறுக்கில் என்றான் - யுத்3:27 170/4
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் - யுத்3:28 8/4
கட்டுவது அல்லால் என்னை யான் என கருதுவாரோ - யுத்3:28 11/2
பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான்
 எட்டினோடு இரண்டும் ஆன திசைகளை எறிந்து கொண்டேன் - யுத்3:28 11/3,4
ஒழிந்தருள் சீற்றம் சொன்ன உறுதியை பொறுத்தி யான் போய் - யுத்3:28 13/2
ஐயனே எனும் ஓர் தலை யான் இனம் - யுத்3:29 16/1
வானர பெரும் சேனையை யான் ஒரு வழி சென்று - யுத்3:31 1/1
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது - யுத்3:31 58/2
நின்-மின் யான் இது விலக்குவென் என்று உரை நேரா - யுத்4:32 32/2
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் - யுத்4:37 8/2
அம்புயம் அனைய கண்ணன் தன்னை யான் அரியின் ஏறு - யுத்4:37 9/1
யாரேனும் தான் ஆகுக யான் என் தனி ஆண்மை - யுத்4:37 136/1
இலங்கை மா நகர் யான் வரும் எல்லை நீ - யுத்4:39 10/2
வினையினில் சுட வேண்டுவென் யான் என்றான் - யுத்4:40 18/4
யான் இழைத்த வினையினின் இ இடர் - யுத்4:40 22/1
யான் இவண் இருந்த தன்மை இமையவர் குழுவும் எங்கள் - யுத்4:40 27/1
யாது யான் இயம்புவது உணர்வை ஈடு அற - யுத்4:40 55/1
இற்றது போலும் யான் இருந்து பெற்ற பேறு - யுத்4:40 59/3
அங்கி யான் என்னை இ அன்னை கற்பு எனும் - யுத்4:40 78/1
என்று பின்னரும் இராமனை யான் உனக்கு ஈவது - யுத்4:40 114/1
ஒன்று கூறுதி உயர் குணத்தோய் என உனை யான்
 சென்று வானிடை கண்டு இடர் தீர்வென் என்று இருந்தேன் - யுத்4:40 114/2,3
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி - யுத்4:40 117/3
மின்னு தீயிடை யான் இனி வீடுவென் - யுத்4:41 61/3
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு - யுத்4:41 66/2
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் - யுத்4:41 79/3
மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் - யுத்4:41 97/4

 மேல்
 
  யானாம் (1)
யானாம் இ அரசு ஆள்வென் என்னே இ அரசாட்சி இனிதே அம்மா - யுத்4:41 64/4

 மேல்
 
  யானுடை (7)
என்னுடை வணக்கம் முன் இயம்பி யானுடை
 பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின் - அயோ:5 39/2,3
யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர் - ஆரண்:7 67/3
மாண்டது போலும் கொள்கை யானுடை வன்மை வல்லை - ஆரண்:10 167/2
இல் புக தக்கலை என்னில் யானுடை
 கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் - சுந்:4 20/3,4
யானுடை எம்பி வீந்த இடுக்கணும் பிறவும் எல்லாம் - சுந்:11 18/2
என்றலும் முறுவலித்து இராமன் யானுடை
 இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் - யுத்2:16 281/1,2
யானுடை வில்லும் என் பொன் தோள்களும் இருக்க இன்னும் - யுத்3:27 82/1

 மேல்
 
  யானும் (35)
போயிட துணிந்தோம் என்றார் புராரி மற்று யானும் காற்றின் - பால:5 25/3
தண் மதி ஆகின் யானும் தருவென் இ நறவை என்றாள் - பால:19 17/4
கூரிய வாள் கொடு கொன்று நீக்கி யானும்
 பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும் - அயோ:3 26/2,3
ஏகல் என்பது யானும் உரைக்கிலென் - அயோ:4 18/2
என்னின் நீக்குவர் யானும் இன்று என் தந்த - அயோ:7 17/3
நீ இனம் இருந்தனை யானும் நின்றனென் - அயோ:11 71/1
இன்னணம் இனையன இயம்பி யானும் இ - அயோ:11 86/1
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே - அயோ:11 103/4
முழுமுதல்வன் வைத்துளது மூ_உலகும் யானும்
 வழிபட இருப்பது இது தன்னை வடி வாளி - ஆரண்:3 55/2,3
இரவலரும் நல் அறமும் யானும் இனி என் பட நீத்து ஏகினாயே - ஆரண்:4 21/4
அ நாள்-முதல் யானும் அயர்த்திலென் ஆகும் என்றாள் - ஆரண்:10 152/4
என் பெற்றாளும் யானும் எனைத்து ஓர் வகையாலும் - ஆரண்:15 30/1
யானும் என் குலமும் இ உலகும் உய்ந்தனம் எனா - கிட்:3 1/3
எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் - கிட்:7 35/3
யானும் மாள்வென் இருந்து அரசு ஆள்கிலென் - கிட்:7 99/3
அன்பினை உயிருக்கு ஆகி அடைக்கலம் யானும் என்றி - கிட்:7 123/3
அரிய வன் துயரொடும் யானும் வைகுவேன் - கிட்:10 86/2
சேனையும் யானும் தேடி தேவியை தருவென் என்று - கிட்:11 53/1
பொற்பும் யானும் இ இலங்கையும் அரக்கரும் பொன்றுதும் இன்று என்றான் - சுந்:2 198/4
வீடினது_அன்று அறன் யானும் வீகலேன் - சுந்:3 63/1
ஏச உழல்வேன் ஒருவன் யானும் உளென் அன்றோ - யுத்1:2 59/4
சிந்தினர் இரிந்து போக சேனையும் யானும் சென்று - யுத்1:9 70/2
ஈது எலாம் உணர்ந்தேன் யானும் என் குலம் இறுதி உற்றது - யுத்1:9 81/1
வெம்புற்ற மனமும் யானும் தீது இன்றி மீள வந்தேன் - யுத்1:12 41/4
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் - யுத்2:15 204/4
இடத்ததோ வலத்ததோ என்று உணர்ந்திலேன் யானும் இன்னும் - யுத்2:16 28/4
கட்டுண்டாய் என்னே யானும் காண்கின்றேன் போலும் கண்ணால் - யுத்2:17 35/4
யாவரும் பொருவர் அல்லர் எதிர்ந்துள யானும் நீயும் - யுத்2:18 187/1
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் - யுத்2:19 77/1
தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த - யுத்2:19 238/2
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயல் ஆரும் யானும் அறியேம் - யுத்2:19 258/1
செருகின அன்றே யானும் மாயையின் தீர்ந்திலேனேல் - யுத்2:19 287/4
வென்றிலென் என்ற போதும் வேதம் உள்ளளவும் யானும்
 நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் - யுத்3:28 10/1,2
இற்றை நாள் வரை யானும் மற்று இவனுமே இருந்தோம் - யுத்3:30 44/4
யானும் மெய்யினுக்கு இன் உயிர் ஈந்து போய் - யுத்4:41 78/1

 மேல்
 
  யானுமே (2)
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே - அயோ:11 101/4
அஞ்சின மன்னவன் ஆக யானுமே - அயோ:11 106/4

 மேல்
 
  யானே (30)
யானே சொல்ல கொள்ள இசைந்தான் முறையாலே - அயோ:3 31/3
என்று என்று அயரும் தவரை இரு தாள் வணங்கி யானே
 இன்று உம் புதல்வன் இனி நீர் ஏவும் பணி செய்திடுவேன் - அயோ:4 84/1,2
யானே காப்பென் இ உலகை என்பான் போல எறி கதிரோன் - அயோ:6 30/4
மூன்றும் காண மா தவம் யானே முயல்கின்றேன் - அயோ:11 84/4
என் முன்னே அவன் காண்பென் யானே சென்று என எழுந்தான் - அயோ:13 27/4
இ வழி வீர யானே காட்டுவல் எழுக என்றான் - அயோ:13 38/4
குயின்று உயர் மகுடம் சூடும் செல்வமும் கொள்வென் யானே - அயோ:13 40/4
பறிக்குவென் யானே என்னும் பழமொழி பழுதுறாமே - ஆரண்:7 60/2
மண்டு அமர் யானே செய்து இ மானிடன் வலியை நீக்கி - ஆரண்:7 66/3
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் - ஆரண்:7 67/4
இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே - கிட்:2 28/4
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் - கிட்:9 30/4
ஆயினும் என்னை யானே ஆற்றி நின்று ஆவி உற்று - கிட்:11 70/1
ஈண்டு இனிது உறை-மின் யானே எறி கடல் இலங்கை எய்தி - கிட்:17 25/1
என்றனர் யானே கேட்டேன் நீ அதற்கு இயைவ செய்தாய் - சுந்:3 129/4
ஒன்றாக உலகம் மூன்றும் ஆள்கின்ற ஒருவன் யானே
 மென் தோளாய் இதற்கு வேறு ஓர் காரணம் விரிப்பது உண்டோ - சுந்:3 141/3,4
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் - சுந்:8 51/3
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே
 ஏ எனும் அளவில் பற்றி தருகுவென் இடர் என்று ஒன்றும் - சுந்:11 12/1,2
இன்றே கடி கெட்டது அரக்கர் இலங்கை யானே
 வென்றேன் அ இராவணன் தன்னையும் வேரொடு என்றான் - சுந்:11 26/3,4
யானே உயிர் உண்பல் என கனலா - யுத்1:3 117/3
என் உயிர் யானே மாய்ப்பல் பின்னும் வாழ்வு உகப்பல் என்னின் - யுத்1:3 126/3
வெல்லினும் தோற்றேன் யானே அல்லெனோ விளிந்திலாதேன் - யுத்1:12 36/4
தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா - யுத்1:14 25/3
மன்னவன் ஆக யானே சூட்டுவென் மகுடம் என்றான் - யுத்1:14 27/4
நீ தர கொள்வென் யானே இதற்கு இனி நிகர் வேறு எண்ணின் - யுத்1:14 29/3
சொன்னவர் வாரார் யானே தோற்கினும் தோற்க தக்கேன் - யுத்2:18 189/2
அழைத்து இவன்-தன்னை யானே ஆர் உயிர் கொளப்படாதே - யுத்2:19 88/3
யானே செல எண்ணுவென் ஏவுதியேல் - யுத்3:21 5/1
திக்கு அனைத்தினிலும் செல்வென் யானே போய் பகையும் தீர்வென் - யுத்3:26 83/4
இருந்தனள் தேவி யானே எதிர்ந்தனன் கண்களால் நம் - யுத்3:26 94/1

 மேல்
 
  யானை (132)
பணை முக களி யானை பல் மாக்களோடு - பால:1 11/1
மத மழை யானை என்ன மருதம் சென்று அடைந்தது அன்றே - பால:1 16/4
ஆழ்ந்த யானை மீள்கிலாது அழுந்துகின்ற போலுமே - பால:3 16/4
எல்லை நின்ற வென்றி யானை என்ன நின்ற முன்னம் மால் - பால:3 21/1
என்புழி வள்ளுவர் யானை மீமிசை - பால:5 111/1
சூழி யானை போல் தோன்றும் மால் வரை - பால:6 24/2
வயிர வான் மருப்பு யானை மலை என மலைவ கண்டார் - பால:10 13/4
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் - பால:10 57/3
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து - பால:13 52/3
பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை - பால:14 38/1
திசை-தொறும் நின்ற யானை மத தொளை செம்மிற்று அன்றே - பால:14 51/4
ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் - பால:14 52/3
பால் செறி கடலில் தோன்றும் பனை கை மால் யானை என்ன - பால:14 59/3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை
 விரி சிறை தும்பி வேறு ஓர் வீழ் மதம் தோய்ந்து மாதர் - பால:14 61/2,3
இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை - பால:15 3/4
இதங்கள் கொள்கிலா இறைவனை ஒத்தது ஓர் யானை - பால:15 4/4
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற - பால:16 8/1
மால் யானை ஈட்டம் என வந்து பரந்தது அன்றே - பால:16 40/4
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை - பால:16 46/4
வண்டு ஆதரிக்க திரி மா மத யானை ஒத்தான் - பால:17 21/4
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் - பால:18 13/4
கம்ப நெடும் களி யானை அன்ன மன்னன் - அயோ:3 20/1
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் - அயோ:3 29/3
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை
 கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற - அயோ:3 86/1,2
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை
 என் அத்த என் நீ இறையேனும் முனிந்திலாதாய் - அயோ:4 122/2,3
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை
 பருக வாயினில் கையின்-நின்று அளிப்பது பாராய் - அயோ:10 10/3,4
யானை சுற்றின தேர் இரைத்து ஈண்டின - அயோ:11 8/1
தானை பட தனி யானை பட திரள் சாயேனோ - அயோ:13 20/4
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த - அயோ:13 54/3
மத நல் யானை அனையான் நிலம் வகிர்ந்த குழிவாய் - ஆரண்:1 44/1
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை
 மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே - ஆரண்:6 97/3,4
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த - ஆரண்:6 102/3
ஆடும் களி மா மத யானை அனான் - ஆரண்:14 74/4
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல - கிட்:1 17/1
ஆடு நாகம் ஓட மானை யானை ஓட ஆளி போம் - கிட்:7 4/2
தெருண்டு_இலாத மத்த யானை சீறி நின்று சிந்தலால் - கிட்:7 5/2
அருவி பாயும் முன்றில் ஒன்றி யானை பாயும் ஏனலில் - கிட்:7 7/3
மூரி திசை யானை இரண்டு என முட்டினாரே - கிட்:7 45/4
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை
 தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் - கிட்:7 79/3,4
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை - கிட்:9 31/3
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ - கிட்:11 43/3
மத யானை அனைய மைந்த மற்றும் உண்டாக வற்றோ - கிட்:11 65/2
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை - சுந்:1 5/4
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை
 நடுக்கு உற விசும்பில் செல்லும் நாயகன் தூதன் நாகம் - சுந்:1 23/1,2
உள் உற களித்த குன்றின் உயர்ச்சிய ஓடை யானை - சுந்:2 35/4
வடங்களும் குழையும் பூணும் மாலையும் சாந்தும் யானை
 கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத - சுந்:2 38/1,2
அத்திரம் புரை யானை அரக்கன்-மேல் - சுந்:2 168/1
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி - சுந்:2 215/1
மயில் அடித்து ஒழுக்கின் அனைய மா மதத்த மாதிர காவல் மால் யானை
 கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த - சுந்:3 82/2,3
மல்லல் ஏற்றின் உளது என்றால் மத்த யானை வருந்தாதோ - சுந்:4 58/4
கடக்கும்-வகை வீசின களித்த திசை யானை
 மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து - சுந்:6 13/2,3
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் - சுந்:8 8/3
ஏயின இரட்டி யானை யானையின் இரட்டி பாய் மா - சுந்:8 10/2
பொரு திசை யானை ஊரும் புனிதரை பொருவும் பொற்பர் - சுந்:8 12/1
தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் - சுந்:8 13/3
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை - சுந்:8 26/4
இரண்டு மால் யானை பட்டு உருள எற்றுமால் - சுந்:9 34/2
இரண்டு மால் யானை கை இரண்டின் ஏந்தி வேறு - சுந்:9 34/3
முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை
 மறிந்தன மடிந்த தேரும் வாவும் மா குழுவும் ஆவி - சுந்:10 25/2,3
சேறு இரண்டு அருகு செய்யும் செறி மத சிறு கண் யானை
 ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே - சுந்:11 6/3,4
உதையுண்டன யானை உருண்டன யானை ஒன்றோ - சுந்:11 28/1
உதையுண்டன யானை உருண்டன யானை ஒன்றோ - சுந்:11 28/1
மிதியுண்டன யானை விழுந்தன யானை மேல் மேல் - சுந்:11 28/2
மிதியுண்டன யானை விழுந்தன யானை மேல் மேல் - சுந்:11 28/2
புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால் - சுந்:11 28/3
புதையுண்டன யானை புரண்டன யானை போரால் - சுந்:11 28/3
வதையுண்டன யானை மறிந்தன யானை மண்-மேல் - சுந்:11 28/4
வதையுண்டன யானை மறிந்தன யானை மண்-மேல் - சுந்:11 28/4
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை - சுந்:12 114/4
யானை இலர் தேர் புரவி யாதும் இலர் ஏவும் - யுத்1:2 63/1
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல - யுத்1:5 47/2
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை
 ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை - யுத்1:5 54/1,2
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் - யுத்1:5 63/4
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை - யுத்1:8 16/4
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை - யுத்1:8 16/4
மறம் கிளர் மான யானை வயிற்றின ஆக வாய் சோர்ந்து - யுத்1:8 20/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை
 அல் படி நிறத்தவேனும் ஆடக தலத்தை ஆழ - யுத்1:10 12/1,2
சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின் - யுத்2:15 38/1
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் - யுத்2:15 50/1
ஆயத்தின் இடி இது என்றே அஞ்சின உலகம் யானை
 சீயத்தின் முழக்கம் கேட்டல் போன்றனர் செறுநர் எல்லாம் - யுத்2:15 142/3,4
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப - யுத்2:15 154/1
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன - யுத்2:15 215/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை
 சேவகம் அமைந்தது என்ன செறி மலர் அமளி சேர்ந்தான் - யுத்2:16 9/3,4
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை
 தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க - யுத்2:16 52/1,2
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை
 அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் - யுத்2:16 215/1,2
மை கடம் கார் மத யானை வாள் வேந்தன் வழி வந்தீர் - யுத்2:16 349/2
நல் நெடும் களி மால் யானை நாணுற நடந்து வந்தான் - யுத்2:17 5/4
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற - யுத்2:18 163/1
மாற்று அன்றே மலை மற்று என்னே மத்தன்-தன் மத்த யானை - யுத்2:18 214/4
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி - யுத்2:18 219/3
எய்த அது காலமாக விளிந்திலது யானை என்ன - யுத்2:18 223/1
இட்டவன் அவனி-நின்றும் எழுவதன் முன்னம் யானை
 கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் - யுத்2:18 224/1,2
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் - யுத்2:19 51/1
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக - யுத்2:19 58/2
தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் - யுத்2:19 242/4
திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் - யுத்2:19 244/4
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் - யுத்3:20 20/3
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை
 கார் இகலி கடலோடு கலித்த - யுத்3:20 25/2,3
குன்று நடந்தன-போல் கொலை யானை - யுத்3:20 26/4
காக நெடும் களி யானை களிப்பால் - யுத்3:20 27/4
அரும் கல மின் ஒளி தேர் பரி யானை
 பொருந்திய பண் ஒளி தார் ஒளி பொங்க - யுத்3:20 28/2,3
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற - யுத்3:21 10/3
முழங்கின யானை வாசி ஒலித்தன முரசின் பண்ணை - யுத்3:21 11/1
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி - யுத்3:21 12/4
அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை
 குலங்களும் தேரும் மாவும் குழாம் கொள குழீஇய அன்றே - யுத்3:22 4/3,4
சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை
 சிங்கத்தின் நாதம் வந்து செவி புக விலங்கு சிந்தி - யுத்3:22 13/1,2
யானை பட்டனவோ என்றான் இரதம் இற்றனவோ என்றான் - யுத்3:22 23/1
திக்கு அணி நின்ற யானை சிரம் பொதிர் எறிய பாரின் - யுத்3:22 36/3
ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான் - யுத்3:24 10/3
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க - யுத்3:25 19/1
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் - யுத்3:29 25/3
தெள்ள அரும் காலகேயர் சிரத்தொடும் திசை-கண் யானை
 வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் - யுத்3:29 57/1,2
இன்ன தன்மைய யானை தேர் இவுளி என்று இவற்றின் - யுத்3:31 14/1
கதம் புலர்ந்த சிந்தை வந்த காவல் யானை மாலொடு - யுத்3:31 77/1
முறித்து எழுந்து அழுந்த யானை வீசும் மூசு பாகரை - யுத்3:31 78/3
மலை விழுந்தவா விழுந்த மான யானை மள்ளர் செ - யுத்3:31 81/1
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே - யுத்3:31 87/3
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் - யுத்3:31 89/1
துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம் - யுத்3:31 92/2
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் - யுத்3:31 167/1
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள - யுத்3:31 221/2
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி - யுத்4:33 21/1
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் - யுத்4:34 21/1
முத்த ஓடைய முரண் திசை முழு மத யானை
 பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க - யுத்4:35 14/3,4
வென்றி அம் திசை யானை வெகுண்டன - யுத்4:37 26/1
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு - யுத்4:37 113/3
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை
 கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை - யுத்4:37 204/2,3
பீடு உள குன்றம் போலும் பெரும் திசை எல்லை யானை
 கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் - யுத்4:37 211/2,3
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் - யுத்4:38 10/4
சூழி யானை துகைத்தது சோபனம் - யுத்4:40 3/4
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை
 வண்ண வார் மதமும் நீரும் மான்_மதம் தழுவும் மாதர் - யுத்4:41 115/2,3
பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை
 காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி - யுத்4:42 4/2,3

 மேல்
 
  யானை-கொல் (1)
சிகரம் அன்ன யானை-கொல் என்ன சில நாணி - யுத்4:33 16/3

 மேல்
 
  யானை-மேல் (3)
மள்ளர்கள் மறு படை மான யானை-மேல்
 வெள்ளி வேல் எறிவன போன்ற மேகங்கள் - கிட்:10 16/1,2
யானை-மேல் பறை கீழ்ப்பட்டது எறி மணி இரதத்து ஆழி - யுத்3:22 6/1
எழுக சேனை என்று யானை-மேல் மணி முரசு எற்றி - யுத்3:31 4/1

 மேல்
 
  யானைகள் (10)
தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா - பால:24 8/2
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள்
 வெருவர செய்வன காண்டி வீர நீ - அயோ:14 31/3,4
ஆசைகள் சுமந்த பேர் அளவில் யானைகள்
 பூசல் செய் மருப்பினை பொடி செய் தோளினான் - ஆரண்:12 42/3,4
வழங்கின மிடைவன மான யானைகள்
 தழங்கின பொழி மத திவலை தாழ்தர - கிட்:10 22/2,3
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த - சுந்:7 41/3
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் - யுத்2:15 175/3
திக்கில் சின மத யானைகள் வய வெம் பணை செருவில் - யுத்2:15 176/3
மால் ஏறின களி யானைகள் மழை ஏறு என மறிய - யுத்2:18 153/4
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று - யுத்2:18 156/1
நோகின்றன திசை யானைகள் செவி நாண் ஒலி நுழைய - யுத்3:27 117/4

 மேல்
 
  யானைகளின் (1)
அடியோடு மத களி யானைகளின்
 பிடியோடு நிகர்த்தன பின் புறம் முன் - யுத்2:18 23/1,2

 மேல்
 
  யானைகளும் (1)
ஆறு ஆடின பாய் பரி யானைகளும்
 சேறு ஆடின சேண் நெறி சென்ற எலாம் - யுத்2:18 24/3,4

 மேல்
 
  யானையாய் (1)
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய்
 நினை அவாம் தன்மையை நிமிர்ந்த மன் உயிர்க்கு - அயோ:1 82/1,2

 மேல்
 
  யானையார் (1)
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் - கிட்:3 4/1

 மேல்
 
  யானையான் (2)
பண் உறு படர் சின பரும யானையான்
 கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற - அயோ:1 1/2,3
பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் - அயோ:2 10/3

 மேல்
 
  யானையில் (1)
புரசை யானையில் கொண்டு போயினார் - அயோ:11 120/4

 மேல்
 
  யானையின் (33)
மறைதலம் மனம் எனும் மத்த யானையின்
 நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே - பால:10 40/3,4
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த - பால:11 13/3
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன - பால:11 18/2
பொழியும் மா மத யானையின் போகின்றான் - பால:14 33/2
பாத்த யானையின் பதங்களில் படு மதம் நாற - பால:15 6/1
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின்
 திடர் எலாம் உருட்டின தேரும் ஈர்த்தன - அயோ:14 30/1,2
கொற்றம் மேவு திசை யானையின் மணி குலமுடை - ஆரண்:1 14/3
தீட்டி மேல் இந்திரன் சிறு கண் யானையின்
 தோட்டி போல் தேய்ந்து ஒளிர் துண்டத்தான்-தனை - ஆரண்:4 6/3,4
பரம் கிடந்த மாதிரம் பரித்த பாழி யானையின்
 கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் - ஆரண்:10 93/1,2
யானையின் இனத்தை எல்லாம் இள முயல் கொல்லும் இன்னும் - ஆரண்:12 55/3
யானையின் இருக்கை அன்ன மதங்கனது இருக்கை சேர்ந்தார் - ஆரண்:15 56/4
ஆடவர் பெயர்-தொறும் ஆசை யானையின்
 ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே - கிட்:10 9/3,4
மாடு வென்றி ஒர் மாதிர யானையின்
 சேடு சென்று செடில் ஒரு திக்கின் மா - கிட்:11 13/1,2
சூழி மால் யானையின் துணை மருப்பு இணை என - கிட்:13 69/1
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற - சுந்:2 207/3
நீடுறு கீழ் திசை நின்ற யானையின்
 கோடு உறு கரம் என சிறிது கூறலாம் - சுந்:4 47/1,2
புரசை யானையின் வீதியில் போதவும் - சுந்:5 36/2
கவள யானையின் ஓடையின் காந்தவே - சுந்:6 29/4
ஏயின இரட்டி யானை யானையின் இரட்டி பாய் மா - சுந்:8 10/2
நின்ற வன் திசை நெடும் களி யானையின் நெற்றி - சுந்:9 18/3
ஈட்டு இருள் விழுங்கிய மார்பின் யானையின்
 கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் - சுந்:12 26/2,3
மூசு வண்டு_இனம் மு மத யானையின்
 ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய - யுத்1:8 58/1,2
தேர் கொடி யானையின் பதாகை சேண் உறு - யுத்2:16 96/1
மலை-தொறும் பாய்ந்து என மான யானையின்
 தலை-தொறும் பாய்ந்தன குரங்கு தாவியே - யுத்2:18 89/3,4
இடை இடை நீந்தின இயைந்த யானையின்
 திடரிடை சென்று அவை ஒழுக்க சேர்ந்தன - யுத்2:18 97/2,3
யானையின் கரம் துரந்த இரத வீரர்-தம் - யுத்2:18 103/1
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை - யுத்2:18 154/2
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின்
 மருப்பை உற்ற திரள் தோள் இராவணன் மகன்-தன் மார்பின் நெடு வச்சிர - யுத்2:19 80/1,2
ஈர்க்கின்ற குருதி ஆற்றின் யானையின் பிணத்தை நோக்கும் - யுத்3:22 31/4
தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் - யுத்3:22 117/4
நூறு_ஆயிர மத யானையின் வலியோர் என நுவல்வோர் - யுத்3:31 104/1
எயிறு வாளி பட துணிந்து யானையின்
 வயிறு-தோறும் மறைவன வானிடை - யுத்3:31 123/2,3
திரு புலக்க உய்த்தான் திசை யானையின்
 மருப்பு உலக்க வழங்கிய மார்பினான் - யுத்4:37 188/3,4

 மேல்
 
  யானையும் (23)
யானையும் இரதமும் இவுளியும் முதலா - பால:5 123/1
இரும் பியல் அனந்தனும் இசைந்த யானையும்
 பெரும்_பெயர் கிரிகளும் பெயர தாங்கிய - அயோ:1 15/2,3
வளி துறந்தன மதம் துறந்த யானையும்
 களி துறந்தன மலர் கள் உண் வண்டுமே - அயோ:4 200/3,4
மாவும் யானையும் வயங்கு தேர்களும் - அயோ:11 122/1
யானையும் யாளியும் முதல யாவையும் - ஆரண்:13 4/1
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன - ஆரண்:13 120/2
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல் - கிட்:14 10/3
யானையும் பிடியும் வாரி இடும் பில வாயர் ஈன்ற - சுந்:7 7/3
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் - சுந்:11 27/1
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்தி - சுந்:11 34/1
யானையும் தேரும் மாவும் யாவையும் உயிர் இராமை - யுத்1:3 139/1
தியந்தம் முட்ட திசை நிலை யானையும்
 பெயர்ந்து விட்டவை யாவும் பிளிறுவ - யுத்1:8 39/3,4
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் தெற்றி - யுத்2:15 238/1
மாவும் யானையும் வாள் உடை தானையும் - யுத்2:19 142/1
தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர் - யுத்3:20 59/1
இந்து வெள் எயிற்று அரக்கரும் யானையும் தேரும் - யுத்3:22 110/2
ஓடை யானையும் தேரும் உருட்டினான் - யுத்3:29 26/3
நிலையின் மாதிரத்து நின்ற யானையும் நெற்றி கண்ணன் - யுத்3:29 35/1
தீட்டிய படையும் மாவும் யானையும் தேரும் செல்ல - யுத்3:30 4/4
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும்
 ஆடல் மாவும் வீரர் தேரும் ஆளும் மாள்வது ஆனவால் - யுத்3:31 82/2,3
அடுக்குற்றன மத யானையும் அழி தேர்களும் பரியும் - யுத்3:31 107/1
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் - யுத்3:31 118/1
அம்பரங்களொடும் களி யானையும்
 அம்பு அரங்க அழுந்தின சோரியின் - யுத்3:31 119/2,3

 மேல்
 
  யானையே (8)
தொய்யலை கடந்தில சூழி யானையே - பால:14 19/4
தாறு என கனல் உமிழ் தறுகண் யானையே - பால:14 22/4
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே - அயோ:3 53/4
ஈன்று அளிக்க நுகர்ந்தன யானையே - அயோ:14 15/4
களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே - ஆரண்:10 122/4
எறுப்பு_இனம் கடையுற யானையே முதல் - ஆரண்:15 2/1
பாடு அலம்பின பாய் மத யானையே - யுத்2:15 17/4
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே - யுத்2:19 141/4

 மேல்
 
  யானையை (14)
உறு வலி யானையை ஒத்த மேனியர் - பால:13 3/1
மூரி மா மத யானையை முட்டினான் - பால:14 30/4
பணைத்த வெம் முலை பாய் மத யானையை
 அணைக்க நங்கைக்கு அகல் இடம் இல் என்றான் - பால:14 32/3,4
வந்து வரி வில் கை மத யானையை வளைத்தான் - ஆரண்:9 2/4
எரித்தலை அந்தணர் இழைத்த யானையை
 உரித்த பேர் உரிவையால் உலகுக்கு ஓர் உறை - சுந்:2 42/2,3
மாலின் வெம் சின யானையை மானுவ - சுந்:13 8/2
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை - யுத்1:2 102/3
பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது - யுத்1:5 36/1
கொல் இயல் யானையை கொல்லும் கூற்றினே - யுத்2:18 104/4
ஆர்த்து அங்கு அனல் விழியா முதிர் மத யானையை அனையான் - யுத்2:18 155/1
கை திசை யானையை ஓட்டியது என்னலாமே - யுத்2:19 22/2
மண்ணில் நின்ற மால் யானையை வாயிடும் பசியார் - யுத்3:31 9/2
யானையை காத்து மற்றை இறைவனை காத்து எண் தீர்ந்த - யுத்3:31 66/2
வளைத்தார் மத யானையை வன் தொழுவில் - யுத்3:31 191/1

 மேல்
 
  யானையோ (2)
கோள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம் அன்ன யானையோ
 தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா - பால:3 18/2,3
யானையோ பிடிகளோ இரதமோ இவுளியோ - பால:20 21/1

 மேல்
 
  யானையோடு (2)
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர் - சுந்:9 5/3
தேரும் மாவும் யானையோடு சீயம் யாளி ஆதியா - யுத்3:31 75/1

 மேல்
 
  யானோ (7)
வாய் தந்தேன் என்றேன் இனி யானோ அது மாற்றேன் - அயோ:3 33/1
கறுத்தே அருளாய் யானோ கண்ணின் கண்டேன் அல்லேன் - அயோ:4 82/2
என்றானும் யானோ வாழேன் நீ இலை எனவும் கேளேன் - யுத்1:12 29/2
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் - யுத்1:12 40/2
உன்னையும் கொல்லாய் மற்று இ உலகையும் கொல்லாய் யானோ
 இன் உயிர் நீங்கி என்றும் கெடா புகழ் எய்துகின்றேன் - யுத்2:17 71/2,3
நீயோ யானோ நின்றனென் நெஞ்சம் வலியேனால் - யுத்3:22 203/4
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை - யுத்3:26 82/2

 மேல்