<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

நா - முதல் சொற்கள்
நா 3
நாக்கும் 1
நாக்கை 2
நாக 1
நாங்கள் 2
நாச்சியை 1
நாசிகை 1
நாட்டி 4
நாடகாதி 1
நாடனை 1
நாடிய 1
நாடு 2
நாடுடையான் 1
நாடும் 1
நாண் 3
நாணும்படி 1
நாதன் 1
நாபி 1
நாம் 1
நாம 1
நாமம் 1
நாமாதும் 1
நாயகன் 1
நாயகனை 1
நாயகி 1
நாரதன் 1
நால் 2
நால்வன 1
நாலு 1
நாவகத்துள் 1
நாவில் 1
நாவினால் 1
நாவும் 1
நாழிகளா 1
நாழிகை 1
நாள் 17
நாள்-வயின் 1
நாளில் 1
நாளின் 2
நாளும் 1
நாளே 2
நாளை 1
நாளைக்கும் 1
நாற்கடலை 1
நாற்கூடத்து 1
நாற 1
நாறி 2
நாறுவ 1
நான் 2
நான்கில் 1
நான்கின் 1
நான்கினையும் 1
நான்கும் 12
நான்மடி 1
நான்மறைகளே 1
நான்முகனார் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  நா (3)
நா ஆயிரமும் கேட்போர்க்கு நாள் ஆயிரமும் வேண்டுமால் - கலிங்:312/2
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ - கலிங்:554/2
முழுத்தோல் போர்க்கும் புத்த பேய் மூளை கூழை நா குழற - கலிங்:567/1

 மேல்
 
  நாக்கும் (1)
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும்
 உதடுகளில் பாதியும் தின்று ஒறுவாய் ஆனேம் உனக்கு அடிமை அடியேமை ஓட பாராய் - கலிங்:217/1,2

 மேல்
 
  நாக்கை (2)
வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல் - கலிங்:89/1
மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே - கலிங்:505/2

 மேல்
 
  நாக (1)
அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் - கலிங்:156/1

 மேல்
 
  நாங்கள் (2)
ஓய்கின்றேம் ஓய்வுக்கும் இனி ஆற்றேம் ஒருநாளைக்கொருநாள் நாங்கள்
 தேய்கின்றபடி தேய்ந்து மிடுக்கு அற்றேம் செற்றாலும் உய்யமாட்டேம் - கலிங்:214/1,2
சாவத்தான் பெறுதுமோ சதுமுகன்-தான் கீழ் நாங்கள் மேனாள் செய்த - கலிங்:216/1

 மேல்
 
  நாச்சியை (1)
பிணம் தரு நாச்சியை பாடீரே பெரும் திருவாட்டியை பாடீரே - கலிங்:527/2

 மேல்
 
  நாசிகை (1)
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே - கலிங்:102/2

 மேல்
 
  நாட்டி (4)
தனித்தனியே திசையானை தறிகள் ஆக சயத்தம்பம் பல நாட்டி ஒரு கூடத்தே - கலிங்:10/1
ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே - கலிங்:105/2
மணி ஊசன் என மதுரை மகர தோரணம் பறித்து மறித்து நாட்டி - கலிங்:107/2
கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ - கலிங்:471/1

 மேல்
 
  நாடகாதி (1)
நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய - கலிங்:321/1

 மேல்
 
  நாடனை (1)
வண்டல் பாய் பொன்னி நாடனை வாழ்த்தி மா மதுரை வெம் களத்தே மதுரிக்க அட்டு - கலிங்:148/1

 மேல்
 
  நாடிய (1)
அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா - கலிங்:41/1

 மேல்
 
  நாடு (2)
அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா - கலிங்:41/1
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே - கலிங்:296/2

 மேல்
 
  நாடுடையான் (1)
கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள் - கலிங்:528/1

 மேல்
 
  நாடும் (1)
எ நகரங்களும் நாடும் எமக்கு அருள்செய்தனை எம்மை இட - கலிங்:333/1

 மேல்
 
  நாண் (3)
வெருவர வரி சிலை தெறித்த நாண் விசைபடு திசைமுகம் வெடிக்கவே - கலிங்:405/1
வேடத்தால் குறையாது முந்நூல் ஆக வெம் சிலை நாண் மடித்து இட்டு விதியால் கங்கை - கலிங்:467/1
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே - கலிங்:512/1

 மேல்
 
  நாணும்படி (1)
நமக்கு ஒரு வாய் தந்த நான்முகனார் நாணும்படி களித்து உண்ணீரே - கலிங்:580/2

 மேல்
 
  நாதன் (1)
அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி - கலிங்:443/1

 மேல்
 
  நாபி (1)
ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் - கலிங்:186/1

 மேல்
 
  நாம் (1)
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:575/2

 மேல்
 
  நாம (1)
தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே - கலிங்:240/2

 மேல்
 
  நாமம் (1)
திரு வயிற்றிற்று ஒரு குழவி திரு நாமம் பரவுதுமே - கலிங்:3/2

 மேல்
 
  நாமாதும் (1)
நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே - கலிங்:13/2

 மேல்
 
  நாயகன் (1)
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் - கலிங்:319/1

 மேல்
 
  நாயகனை (1)
செய்ய திரு மேனி ஒரு பாதி கரிது ஆக தெய்வ முதல் நாயகனை எய்த சிலை மாரன் - கலிங்:15/1

 மேல்
 
  நாயகி (1)
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:156/2

 மேல்
 
  நாரதன் (1)
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் - கலிங்:179/1

 மேல்
 
  நால் (2)
நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய - கலிங்:321/1
நால் ஆறும் அகன்று ஒரு பெண்ணை எனும் நதி ஆறு கடந்து நடந்து உடனே - கலிங்:367/2

 மேல்
 
  நால்வன (1)
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின - கலிங்:140/1

 மேல்
 
  நாலு (1)
அதிர்ந்தன நாலு திசைகள் அடங்கின ஏழு கடல்கள் - கலிங்:359/1

 மேல்
 
  நாவகத்துள் (1)
நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே - கலிங்:13/2

 மேல்
 
  நாவில் (1)
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் - கலிங்:319/1

 மேல்
 
  நாவினால் (1)
வாயின் நீர்-தன்னை நீர் எனா நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குமே - கலிங்:83/2

 மேல்
 
  நாவும் (1)
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் - கலிங்:148/2

 மேல்
 
  நாழிகளா (1)
தூணிகளே நாழிகளா தூணி மா அளவீரே - கலிங்:546/2

 மேல்
 
  நாழிகை (1)
கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே - கலிங்:314/2

 மேல்
 
  நாள் (17)
மீளி மா உகைத்து அபயன் முன் ஒர் நாள் விருதராசரை பொருது கொண்ட போர் - கலிங்:102/1
அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக - கலிங்:146/1
விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும் - கலிங்:147/1
பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும் - கலிங்:151/1
சுராதிராசன் முதலாக வரு சோழன் முனம் நாள் சோழ மண்டலம் அமைத்த பிறகு ஏழுலகையும் - கலிங்:191/1
ஒருவர் முன் ஒர் நாள் தந்து பின் செலா உதியர் மன்னரே மதுரை மன்னர் என்று - கலிங்:199/1
சதய நாள் விழா உதியர் மண்டலம் தன்னில் வைத்தவன் தனி ஒர் மாவின் மேல் - கலிங்:201/1
மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை - கலிங்:233/2
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் - கலிங்:246/1
பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே - கலிங்:280/2
நா ஆயிரமும் கேட்போர்க்கு நாள் ஆயிரமும் வேண்டுமால் - கலிங்:312/2
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள்
 கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே - கலிங்:314/1,2
தளத்தொடும் பொரு தண்டு எழ பண்டு ஒர் நாள்
 அளத்தி பட்டது அறிந்திலை ஐய நீ - கலிங்:385/1,2
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ - கலிங்:390/2
ஒரு கலிங்கம் ஒருவன் அழித்த நாள்
 ஒரு கலிங்கம் ஒருவர் உடுத்ததே - கலிங்:454/1,2
எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற - கலிங்:533/1
சூழி முக களிற்று அபயன் தூது நடந்தருளிய நாள்
 ஆழி முதல் படையெடுத்த அணி நெடும் தோள் ஆயிரமே - கலிங்:544/1,2

 மேல்
 
  நாள்-வயின் (1)
மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் - கலிங்:284/1

 மேல்
 
  நாளில் (1)
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2

 மேல்
 
  நாளின் (2)
பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன - கலிங்:135/1
பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன - கலிங்:135/1

 மேல்
 
  நாளும் (1)
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும்
 அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே - கலிங்:463/1,2

 மேல்
 
  நாளே (2)
தாயர் தரு பால் முலை சுரக்க வரு நாளே தானும் உலகத்தவர்-தமக்கு அருள் சுரந்தே - கலிங்:241/1
சக்கரம் முதல் படை ஒர் ஐந்தும் முதல் நாளே தன்னுடைய ஆன அதனால் அவை நமக்கு - கலிங்:247/1

 மேல்
 
  நாளை (1)
இன்று சீறினும் நாளை அ சேனை முன் - கலிங்:389/1

 மேல்
 
  நாளைக்கும் (1)
இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும்
 புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே - கலிங்:576/1,2

 மேல்
 
  நாற்கடலை (1)
நாற்கடலை கவித்த குடை நர_துங்கன் அமுதம் எழ - கலிங்:542/1

 மேல்
 
  நாற்கூடத்து (1)
ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் - கலிங்:9/2

 மேல்
 
  நாற (1)
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ - கலிங்:224/2

 மேல்
 
  நாறி (2)
மூக்கு அருகே வழு நாறி முடை நாறி உதடுகளும் துடிப்ப வாயை - கலிங்:219/1
மூக்கு அருகே வழு நாறி முடை நாறி உதடுகளும் துடிப்ப வாயை - கலிங்:219/1

 மேல்
 
  நாறுவ (1)
களிறு வரும்படி பாடீரே கட மதம் நாறுவ பாடீரே - கலிங்:531/2

 மேல்
 
  நான் (2)
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் - கலிங்:181/2
என்று கூறலும் எங்கராயன் நான்
 ஒன்று கூறுவன் கேள் என்று உணர்த்துவான் - கலிங்:378/1,2

 மேல்
 
  நான்கில் (1)
பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் - கலிங்:205/1

 மேல்
 
  நான்கின் (1)
திரை செய் கடல் ஒலி அடங்க திசை நான்கின் படை நான்கும் திரண்ட ஆங்கே - கலிங்:279/2

 மேல்
 
  நான்கினையும் (1)
வேதங்கள் நான்கினையும் வேதியர்-பால் கேட்டருளி மீண்டும் கற்றே - கலிங்:243/2

 மேல்
 
  நான்கும் (12)
உகம் நான்கும் பொருள் நான்கும் உபநிடதம் ஒரு நான்கும் - கலிங்:5/1
உகம் நான்கும் பொருள் நான்கும் உபநிடதம் ஒரு நான்கும் - கலிங்:5/1
உகம் நான்கும் பொருள் நான்கும் உபநிடதம் ஒரு நான்கும்
 முகம் நான்கும் படைத்து உடைய முதல்வனை யாம் பரவுதுமே - கலிங்:5/1,2
முகம் நான்கும் படைத்து உடைய முதல்வனை யாம் பரவுதுமே - கலிங்:5/2
நிலம் நான்கும் திசை நான்கும் நெடும் கடல்கள் ஒரு நான்கும் - கலிங்:6/1
நிலம் நான்கும் திசை நான்கும் நெடும் கடல்கள் ஒரு நான்கும் - கலிங்:6/1
நிலம் நான்கும் திசை நான்கும் நெடும் கடல்கள் ஒரு நான்கும்
 குல நான்கும் காத்து அளிக்கும் குலதீபன் வாழ்க என்றே - கலிங்:6/1,2
குல நான்கும் காத்து அளிக்கும் குலதீபன் வாழ்க என்றே - கலிங்:6/2
வந்தருளி அவதாரம் செய்தலுமே மண்ணுலகும் மறைகள் நான்கும்
 அந்தரம் நீங்கின என்ன அந்தர துந்துமி முழங்கி எழுந்தது ஆங்கே - கலிங்:235/1,2
விரி புனல் வேலை நான்கும் வேதங்கள் நான்கும் ஆர்ப்ப - கலிங்:263/1
விரி புனல் வேலை நான்கும் வேதங்கள் நான்கும் ஆர்ப்ப - கலிங்:263/1
திரை செய் கடல் ஒலி அடங்க திசை நான்கின் படை நான்கும் திரண்ட ஆங்கே - கலிங்:279/2

 மேல்
 
  நான்மடி (1)
மனுவினுக்கு மும்மடி நான்மடி ஆம் சோழன் மதி குடை கீழ் அறம் தளிர்ப்ப வளர்ந்த ஆறும் - கலிங்:205/2

 மேல்
 
  நான்மறைகளே (1)
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே
 நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் - கலிங்:181/1,2

 மேல்
 
  நான்முகனார் (1)
நமக்கு ஒரு வாய் தந்த நான்முகனார் நாணும்படி களித்து உண்ணீரே - கலிங்:580/2

 மேல்