<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

நி - முதல் சொற்கள்
நிகர் 1
நிகர்த்தன 1
நிகழ்ந்த 1
நிகளங்களொடு 1
நிகளம் 1
நிண 11
நிணங்கள் 1
நிணத்தொடு 1
நிணம் 1
நிணமாலாய் 1
நிணமும் 2
நித்தகாரர் 1
நித்தில 3
நித்திலம் 2
நிதம்ப 1
நிதி 2
நிமித்தம் 1
நிமிர 2
நிரந்த 1
நிருத்தம் 1
நிருபர் 1
நிரை 5
நிரைக்கவே 1
நிரைகள் 3
நிரைத்தது 1
நிரைத்தலின் 2
நிரைத்து 6
நிரைந்தவே 1
நிரையே 1
நிரையொடு 1
நில்லாது 1
நில 5
நிலங்கள் 1
நிலத்திடை 2
நிலத்தின் 1
நிலத்து 3
நிலத்துளோர் 1
நிலத்தை 2
நிலம் 8
நிலமகளை 1
நிலமுறு 1
நிலமே 1
நிலவறை 1
நிலவு 3
நிலவை 1
நிலா 2
நிலாமல் 1
நிலாவும் 2
நிலை 4
நிலைக்கவே 1
நிலைகுலைந்து 1
நிலைநிறுத்த 1
நிலைபெற 1
நிலைபெறுகவே 1
நிவந்த 1
நிழல் 6
நிழலில் 3
நிழலினை 1
நிழலுற்ற 1
நிழற்றவே 1
நிற்க 1
நிற்கும் 6
நிற்குமாலோ 1
நிற்பரே 1
நிற்பன 1
நிற்பார் 1
நிற்பிடம் 1
நிற 1
நிறத்தவனை 1
நிறம் 1
நிறுத்தி 2
நிறுத்திய 1
நிறுவிய 1
நிறை 7
நிறைகவே 1
நிறைத்த 1
நிறைத்தன 1
நிறைதலின் 1
நிறைந்த 1
நிறைந்தது 1
நிறைந்தன 1
நிறைந்து 1
நிறையாத 1
நிறைவித்தாள் 1
நின் 4
நின்ற 6
நின்றபடி 1
நின்றவரும் 1
நின்றவா 1
நின்றனர் 1
நின்றீர் 1
நின்று 17
நின்றே 1
நின்றேம் 2
நின்னுடைய 1
நினைத்த 1
நினைத்தியால் 1
நினைத்து 1
நினைத்துமே 1
நினைந்து 2
நினைப்பதன் 1
நினைப்பவர் 1
நினைப்பளவில் 1
நினைப்பினை 1
நினைப்பு 1
நினைவுற்றிலை 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  நிகர் (1)
அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று - கலிங்:187/1

 மேல்
 
  நிகர்த்தன (1)
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் - கலிங்:413/1

 மேல்
 
  நிகழ்ந்த (1)
நேய கலவி மயக்கத்தே நிகழ்ந்த மொழியை கிளி உரைப்ப - கலிங்:67/1

 மேல்
 
  நிகளங்களொடு (1)
நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு - கலிங்:227/1

 மேல்
 
  நிகளம் (1)
நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் - கலிங்:218/2

 மேல்
 
  நிண (11)
கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் - கலிங்:75/1
எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி - கலிங்:106/2
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி - கலிங்:108/1
நிண மெத்தை விரித்து உயர்ந்த நிலா திகழும் பஞ்சசயனத்தின் மேலே - கலிங்:154/2
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:156/2
நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் - கலிங்:167/1
சுற்ற நிண துகில் பெற்றனம் என்று சுலாவு வெறுங்கையவே - கலிங்:170/1
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று - கலிங்:476/1
நெருங்கு ஆகவ செம் களத்தே தயங்கும் நிண போர்வை மூடிக்கொள - கலிங்:486/1
வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே - கலிங்:509/2
மயிரை பார்த்து நிண துகிலால் வடித்து கூழை வாரீரே - கலிங்:566/2

 மேல்
 
  நிணங்கள் (1)
நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் - கலிங்:167/1

 மேல்
 
  நிணத்தொடு (1)
அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே - கலிங்:99/2

 மேல்
 
  நிணம் (1)
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் - கலிங்:500/1

 மேல்
 
  நிணமாலாய் (1)
குறு மோடீ நெடு நிணமாலாய் குடை கலதீ கூரெயிறீ நீலி - கலிங்:504/1

 மேல்
 
  நிணமும் (2)
நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று - கலிங்:120/1
கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால் - கலிங்:561/1

 மேல்
 
  நித்தகாரர் (1)
நிவந்த ஆடல் ஆட்டுவிக்கும் நித்தகாரர் ஒக்குமே - கலிங்:432/2

 மேல்
 
  நித்தில (3)
நீல மா மணி சிவிகை வெள்ளமும் நித்தில குல கவிகை வெள்ளமும் - கலிங்:292/1
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே - கலிங்:316/2
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில
 இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே - கலிங்:416/1,2

 மேல்
 
  நித்திலம் (2)
திக்கில் உள நித்திலம் முகந்துகொடு வீசி ஒரு தென்றல் வருகின்றது எனவே - கலிங்:298/2
ஈரம் உடையன நித்திலம் ஏறு நவமணி கட்டிய - கலிங்:334/3

 மேல்
 
  நிதம்ப (1)
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே - கலிங்:290/1

 மேல்
 
  நிதி (2)
நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே - கலிங்:19/2
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே - கலிங்:20/2

 மேல்
 
  நிமித்தம் (1)
எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ - கலிங்:221/2

 மேல்
 
  நிமிர (2)
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே - கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் - கலிங்:424/1

 மேல்
 
  நிரந்த (1)
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:479/2

 மேல்
 
  நிருத்தம் (1)
நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய - கலிங்:321/1

 மேல்
 
  நிருபர் (1)
நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு - கலிங்:227/1

 மேல்
 
  நிரை (5)
நிரை மணி பல குயிற்றிய நெடு முடி மிசை விதிப்படி - கலிங்:265/1
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே - கலிங்:290/1
வேழம் நிரை என்ற மலை எங்கும் மிடைகின்ற அயில் வென்றி அபயன்-தன் அருளால் - கலிங்:297/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன - கலிங்:351/3
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ - கலிங்:353/2

 மேல்
 
  நிரைக்கவே (1)
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே - கலிங்:418/2

 மேல்
 
  நிரைகள் (3)
வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி - கலிங்:360/2
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே - கலிங்:418/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை - கலிங்:419/1

 மேல்
 
  நிரைத்தது (1)
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே - கலிங்:412/2

 மேல்
 
  நிரைத்தலின் (2)
குடை நிரைத்தலின் தழை நெருக்கலின் கொடி விரித்தலின் குளிர் சதுக்கம் ஒத்து - கலிங்:345/1
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே - கலிங்:345/2

 மேல்
 
  நிரைத்து (6)
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே - கலிங்:102/2
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே - கலிங்:122/2
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே - கலிங்:287/2
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை - கலிங்:291/1
விடுத்த வீரர் ஆயுதங்கள் மேல் விழாமலே நிரைத்து
 எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே - கலிங்:425/1,2
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:493/2

 மேல்
 
  நிரைந்தவே (1)
முற்றல் ஈகை முளிந்த விண்டு முரிந்த புன்கு நிரைந்தவே - கலிங்:78/2

 மேல்
 
  நிரையே (1)
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று - கலிங்:476/1

 மேல்
 
  நிரையொடு (1)
துணிகள் பட மத மா முறிந்தன துரக நிரையொடு தேர் முறிந்தவே - கலிங்:445/2

 மேல்
 
  நில்லாது (1)
ஓதிய நெறியின் நில்லாது ஒழுக்கமும் மறந்த போயே - கலிங்:259/2

 மேல்
 
  நில (5)
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி - கலிங்:206/2
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த - கலிங்:240/1
நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து - கலிங்:244/1
முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில
 முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு - கலிங்:351/1,2
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன் - கலிங்:543/1

 மேல்
 
  நிலங்கள் (1)
நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் - கலிங்:167/1

 மேல்
 
  நிலத்திடை (2)
எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே - கலிங்:171/2
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை
 சாயும் மற்று அவர் காளம் ஊதிகள் தம்மை ஒத்தமை காண்-மினோ - கலிங்:498/1,2

 மேல்
 
  நிலத்தின் (1)
அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே - கலிங்:84/2

 மேல்
 
  நிலத்து (3)
அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே - கலிங்:84/2
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே - கலிங்:184/2
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் - கலிங்:499/1

 மேல்
 
  நிலத்துளோர் (1)
இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர் - கலிங்:84/1

 மேல்
 
  நிலத்தை (2)
எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே - கலிங்:169/2
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் - கலிங்:560/1

 மேல்
 
  நிலம் (8)
இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே - கலிங்:4/2
நிலம் நான்கும் திசை நான்கும் நெடும் கடல்கள் ஒரு நான்கும் - கலிங்:6/1
நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் - கலிங்:88/1
நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் - கலிங்:167/1
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு - கலிங்:360/1
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2
பொழி மதத்தால் நிலம் மெழுகி பொடிந்து உதிர்ந்த பொடி தரள பிண்டி தீட்டி - கலிங்:517/1
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி - கலிங்:546/1

 மேல்
 
  நிலமகளை (1)
அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் - கலிங்:2/1

 மேல்
 
  நிலமுறு (1)
முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு - கலிங்:351/2

 மேல்
 
  நிலமே (1)
நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து கொள்ளீரே - கலிங்:557/2

 மேல்
 
  நிலவறை (1)
பொங்கும் மதிக்கே தினம் நடுங்கி புகுந்த அறையை நிலவறை என்று - கலிங்:68/1

 மேல்
 
  நிலவு (3)
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே - கலிங்:20/2
கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே - கலிங்:267/2
கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே - கலிங்:282/2

 மேல்
 
  நிலவை (1)
நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:34/2

 மேல்
 
  நிலா (2)
நிண மெத்தை விரித்து உயர்ந்த நிலா திகழும் பஞ்சசயனத்தின் மேலே - கலிங்:154/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/2

 மேல்
 
  நிலாமல் (1)
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் - கலிங்:217/1

 மேல்
 
  நிலாவும் (2)
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:49/2
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:49/2

 மேல்
 
  நிலை (4)
புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து - கலிங்:22/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா - கலிங்:57/1
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை - கலிங்:176/1
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் - கலிங்:217/1

 மேல்
 
  நிலைக்கவே (1)
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே - கலிங்:596/2

 மேல்
 
  நிலைகுலைந்து (1)
உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய் - கலிங்:339/1

 மேல்
 
  நிலைநிறுத்த (1)
செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் - கலிங்:1/2

 மேல்
 
  நிலைபெற (1)
ஓரிரண்டு திரு குலமும் நிலைபெற வந்து ஒரு குடை கீழ் கடலும் திக்கும் - கலிங்:12/1

 மேல்
 
  நிலைபெறுகவே (1)
நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே - கலிங்:19/2

 மேல்
 
  நிவந்த (1)
நிவந்த ஆடல் ஆட்டுவிக்கும் நித்தகாரர் ஒக்குமே - கலிங்:432/2

 மேல்
 
  நிழல் (6)
ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு - கலிங்:80/1
ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே - கலிங்:80/2
ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே - கலிங்:80/2
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ - கலிங்:81/1
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே - கலிங்:411/2
நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே - கலிங்:412/1

 மேல்
 
  நிழலில் (3)
ஒரு தனி வெண்குடை உலகில் ஒளி கொள் நலம் தரு நிழலில் - கலிங்:268/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் - கலிங்:269/2
நிழலில் அடைந்தன திசைகள் நெறியில் அடைந்தன மறைகள் - கலிங்:270/1

 மேல்
 
  நிழலினை (1)
ஒருவர் ஒருவரின் ஓட முந்தினர் உடலின் நிழலினை ஓட அஞ்சினர் - கலிங்:452/1

 மேல்
 
  நிழலுற்ற (1)
எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற
 கொற்ற குடையினை பாடீரே குலோத்துங்க சோழனை பாடீரே - கலிங்:533/1,2

 மேல்
 
  நிழற்றவே (1)
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே - கலிங்:316/2

 மேல்
 
  நிற்க (1)
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே - கலிங்:178/2

 மேல்
 
  நிற்கும் (6)
ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் - கலிங்:9/2
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே - கலிங்:10/2
ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே - கலிங்:80/2
எவ்வளவும் திரிபுவனம் உளவாய் தோன்றும் எவ்வளவும் குல மறைகள் உளவாய் நிற்கும்
 அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் - கலிங்:207/1,2
கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:488/2
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் - கலிங்:502/1

 மேல்
 
  நிற்குமாலோ (1)
கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ - கலிங்:111/2

 மேல்
 
  நிற்பரே (1)
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே - கலிங்:416/2

 மேல்
 
  நிற்பன (1)
நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு - கலிங்:227/1

 மேல்
 
  நிற்பார் (1)
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார்
 படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் - கலிங்:499/1,2

 மேல்
 
  நிற்பிடம் (1)
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே - கலிங்:348/2

 மேல்
 
  நிற (1)
துவர் நிற களிற்று உதியர் ஏவலின் சுரிகை போர்முகத்து உருவி நேரெதிர்த்து - கலிங்:99/1

 மேல்
 
  நிறத்தவனை (1)
கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை
 சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே - கலிங்:127/1,2

 மேல்
 
  நிறம் (1)
பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் - கலிங்:11/1

 மேல்
 
  நிறுத்தி (2)
கோப்பு எலாம் குலைந்தோர்-தம்மை குறியிலே நிறுத்தி வைத்தே - கலிங்:262/2
துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின் - கலிங்:573/1

 மேல்
 
  நிறுத்திய (1)
நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் - கலிங்:88/1

 மேல்
 
  நிறுவிய (1)
ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய
 ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே - கலிங்:352/3,4

 மேல்
 
  நிறை (7)
பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:29/2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை
 கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:33/1,2
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் - கலிங்:190/2
நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து - கலிங்:244/1
சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே - கலிங்:286/2
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே - கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் - கலிங்:424/1

 மேல்
 
  நிறைகவே (1)
நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே - கலிங்:19/2

 மேல்
 
  நிறைத்த (1)
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை - கலிங்:419/1

 மேல்
 
  நிறைத்தன (1)
எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே - கலிங்:171/2

 மேல்
 
  நிறைதலின் (1)
நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே - கலிங்:19/2

 மேல்
 
  நிறைந்த (1)
பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி - கலிங்:570/1

 மேல்
 
  நிறைந்தது (1)
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு - கலிங்:360/1

 மேல்
 
  நிறைந்தன (1)
விருதர் இரு துணி பார் நிறைந்தன விடர்கள் தலை மலையாய் நெளிந்தன - கலிங்:446/1

 மேல்
 
  நிறைந்து (1)
பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே - கலிங்:368/2

 மேல்
 
  நிறையாத (1)
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின - கலிங்:136/1

 மேல்
 
  நிறைவித்தாள் (1)
உள் அ போர் இரண்டு நிறைவித்தாள் உறையும் காடு பாடுவாம் - கலிங்:75/2

 மேல்
 
  நின் (4)
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் - கலிங்:162/1
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை - கலிங்:176/1
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின்
 போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் - கலிங்:179/1,2
சூதர் மாகதர் ஆகிய மாந்தரும் துய்ய மங்கல பாடகர்-தாமும் நின்
 பாதம் ஆதரர் ஆயவர்கட்கு எலாம் பைம்பொன் மௌலி என புகழ் பாடவே - கலிங்:322/1,2

 மேல்
 
  நின்ற (6)
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ - கலிங்:81/1
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:156/2
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் - கலிங்:191/2
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் - கலிங்:220/2
நின்ற போழ்தினில் என்னை நினைத்தியால் - கலிங்:389/2
என்று களித்து குமண்டையிட்டே ஏப்பமிட்டு பருத்து நின்ற
 குன்று குனிப்பன போல் களத்து கும்பிட்டே நடமிட்டனவே - கலிங்:585/1,2

 மேல்
 
  நின்றபடி (1)
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே - கலிங்:178/2

 மேல்
 
  நின்றவரும் (1)
உரைசெயும் திறைகள் ஒழிய நின்றவரும் உளர்-கொல் என்று அருளு பொழுதிலே - கலிங்:337/2

 மேல்
 
  நின்றவா (1)
கரும் காகம் வெண் காகமாய் நின்றவா முன்பு காணாத காண்-மின்களோ - கலிங்:486/2

 மேல்
 
  நின்றனர் (1)
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே - கலிங்:328/2

 மேல்
 
  நின்றீர் (1)
வெருவா நின்றீர் ஆயிரம் வாய் வேண்டுமோ இ கூழ் உணவே - கலிங்:553/2

 மேல்
 
  நின்று (17)
பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:25/2
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ - கலிங்:81/1
புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் - கலிங்:88/2
வீங்கு தலை நெடும் கழையின் மிசை-தோறும் திசை-தோறும் விழித்து நின்று
 தூங்கு தலை சிரிப்பன கண்டு உறங்குதலை மறந்திருக்கும் சுழல் கண் சூர் பேய் - கலிங்:117/1,2
சேனை வீரர் நின்று ஆர்த்திடும் ஆர்ப்பினில் திமிரி வெம் களத்தில் செவிடு ஆனவும் - கலிங்:149/2
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது - கலிங்:158/1
தாங்கள் பாரதம் முடிப்பளவும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக்கு உதவி செய்த அவனும் - கலிங்:194/2
அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே - கலிங்:281/1
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே - கலிங்:281/2
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே - கலிங்:316/2
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் - கலிங்:349/1
கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் - கலிங்:457/2
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று
 படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் - கலிங்:476/1,2
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:482/2
தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே - கலிங்:586/2
தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே - கலிங்:586/2
இரு கையும் வென்றது ஒர் வென்றி பாடி இரு கையும் வீசி நின்று ஆடினவே - கலிங்:587/2

 மேல்
 
  நின்றே (1)
வேலாலும் வில்லாலும் வேலி கோலி வெற்பு-அதனை விடியளவும் காத்து நின்றே - கலிங்:464/2

 மேல்
 
  நின்றேம் (2)
வேகைக்கு விறகு ஆனேம் மெலியா நின்றேம் மெலிந்த உடல் தடிப்பதற்கு விரகும் காணேம் - கலிங்:215/1
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் - கலிங்:469/1

 மேல்
 
  நின்னுடைய (1)
நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ - கலிங்:392/2

 மேல்
 
  நினைத்த (1)
அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற - கலிங்:160/1

 மேல்
 
  நினைத்தியால் (1)
நின்ற போழ்தினில் என்னை நினைத்தியால் - கலிங்:389/2

 மேல்
 
  நினைத்து (1)
தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து
 அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே - கலிங்:125/1,2

 மேல்
 
  நினைத்துமே (1)
சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே - கலிங்:17/2

 மேல்
 
  நினைந்து (2)
பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை - கலிங்:65/1
பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் - கலிங்:72/1

 மேல்
 
  நினைப்பதன் (1)
நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே - கலிங்:412/1

 மேல்
 
  நினைப்பவர் (1)
நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே - கலிங்:412/1

 மேல்
 
  நினைப்பளவில் (1)
நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ - கலிங்:392/2

 மேல்
 
  நினைப்பினை (1)
ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய - கலிங்:352/3

 மேல்
 
  நினைப்பு (1)
பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே - கலிங்:343/2

 மேல்
 
  நினைவுற்றிலை (1)
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே - கலிங்:373/2

 மேல்