<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

நூ - முதல் சொற்கள்
நூக்குமது 1
நூல்களின் 1
நூலில் 1
நூறாயிரமே 7
நூறு 3

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  நூக்குமது (1)
பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் - கலிங்:94/1

 மேல்
 
  நூல்களின் (1)
கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின்
 பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே - கலிங்:274/1,2

 மேல்
 
  நூலில் (1)
அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில்
 பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே - கலிங்:280/1,2

 மேல்
 
  நூறாயிரமே (7)
கடை பார்த்து தலை வணங்கும் கதிர் முடி நூறாயிரமே - கலிங்:536/2
அடி சூடும் முடி எண்ணில் ஆயிரம் நூறாயிரமே - கலிங்:537/2
அடியினால் மிதிபட்ட அரு வரை நூறாயிரமே - கலிங்:538/2
பார் வேந்தர் படுகின்ற பரிபவம் நூறாயிரமே - கலிங்:539/2
ஓங்கார மந்திரமும் ஒப்பு இல நூறாயிரமே - கலிங்:540/2
பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே - கலிங்:541/2
பாற்கடலை கடைந்தருளும் பணை புயம் நூறாயிரமே - கலிங்:542/2

 மேல்
 
  நூறு (3)
அஞ்சி ஓடும் மத யானை பார் உதிர ஆறும் ஓடுவன நூறு பார் - கலிங்:165/2
வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட - கலிங்:323/1
ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் - கலிங்:336/1

 மேல்