<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

ச - முதல் சொற்கள்
சக்கர 1
சக்கரங்கள் 1
சக்கரம் 3
சக்கு 1
சகர 1
சங்கமத்து 1
சங்கிதைகளும் 1
சங்கு 1
சட்டை 1
சடசட 1
சடை 2
சதய 1
சதி 1
சதியின்-கண் 1
சதுக்கம் 1
சதுமுகன்-தான் 1
சதுரர்கள் 1
சந்த 1
சமண் 1
சமம் 1
சமரத்தொடு 1
சமைத்தது 1
சமைத்து 2
சமைத்தே 1
சய 4
சய_துங்கன் 4
சயத்தம்பம் 3
சயதரன் 4
சயதரனை 1
சயப்பாவை 1
சயப்பாவையும் 1
சயம் 1
சயமகள் 2
சயமகள்-தன்னை 1
சயமாதும் 1
சயமும் 1
சயிந்தர்களே 1
சரங்கள் 1
சரம் 4
சரி 1
சரிதங்கள் 1
சரிதை 1
சரிய 2
சல்லவட்டம் 1
சலியாத 1
சலுக்குமுலுக்கு 1
சவளத்து 1
சவுந்தியர் 1
சனபதி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  சக்கர (1)
விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும் - கலிங்:147/1

 மேல்
 
  சக்கரங்கள் (1)
தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே - கலிங்:428/2

 மேல்
 
  சக்கரம் (3)
சக்கரம் முதல் படை ஒர் ஐந்தும் முதல் நாளே தன்னுடைய ஆன அதனால் அவை நமக்கு - கலிங்:247/1
கண் ஆகிய சோழன் சக்கரம் ஆம் கருணாகரன் வாரண மேல் கொளவே - கலிங்:363/2
தண்டு கொண்டு அவன் சக்கரம் வந்ததே - கலிங்:388/2

 மேல்
 
  சக்கு (1)
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் - கலிங்:188/2

 மேல்
 
  சகர (1)
தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் - கலிங்:254/2

 மேல்
 
  சங்கமத்து (1)
குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை - கலிங்:206/1

 மேல்
 
  சங்கிதைகளும் (1)
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே - கலிங்:183/2

 மேல்
 
  சங்கு (1)
இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே - கலிங்:513/2

 மேல்
 
  சட்டை (1)
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:156/2

 மேல்
 
  சடசட (1)
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை - கலிங்:420/1

 மேல்
 
  சடை (2)
தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து - கலிங்:125/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று - கலிங்:126/1

 மேல்
 
  சதய (1)
சதய நாள் விழா உதியர் மண்டலம் தன்னில் வைத்தவன் தனி ஒர் மாவின் மேல் - கலிங்:201/1

 மேல்
 
  சதி (1)
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே - கலிங்:124/2

 மேல்
 
  சதியின்-கண் (1)
தமருகங்கள் தருகின்ற சதியின்-கண் வருவார் - கலிங்:115/1

 மேல்
 
  சதுக்கம் (1)
குடை நிரைத்தலின் தழை நெருக்கலின் கொடி விரித்தலின் குளிர் சதுக்கம் ஒத்து - கலிங்:345/1

 மேல்
 
  சதுமுகன்-தான் (1)
சாவத்தான் பெறுதுமோ சதுமுகன்-தான் கீழ் நாங்கள் மேனாள் செய்த - கலிங்:216/1

 மேல்
 
  சதுரர்கள் (1)
சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே - கலிங்:417/2

 மேல்
 
  சந்த (1)
கோதாவரி நதி மேல் ஆறொடு குளிர் பம்பா நதியொடு சந்த பேர் - கலிங்:369/1

 மேல்
 
  சமண் (1)
உயிரை கொல்லா சமண் பேய்கள் ஒரு போழ்து உண்ணும் அவை உண்ண - கலிங்:566/1

 மேல்
 
  சமம் (1)
உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள - கலிங்:444/1

 மேல்
 
  சமரத்தொடு (1)
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் - கலிங்:423/1

 மேல்
 
  சமைத்தது (1)
வெள்ளியால் சமைத்தது என வெள் எலும்பினால் சமைத்தே - கலிங்:104/2

 மேல்
 
  சமைத்து (2)
நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து கொள்ளீரே - கலிங்:557/2
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் - கலிங்:560/1

 மேல்
 
  சமைத்தே (1)
வெள்ளியால் சமைத்தது என வெள் எலும்பினால் சமைத்தே - கலிங்:104/2

 மேல்
 
  சய (4)
தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே - கலிங்:8/2
உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி - கலிங்:211/1
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே - கலிங்:296/2
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன் - கலிங்:543/1

 மேல்
 
  சய_துங்கன் (4)
தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே - கலிங்:8/2
உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி - கலிங்:211/1
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே - கலிங்:296/2
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன்
 தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே - கலிங்:543/1,2

 மேல்
 
  சயத்தம்பம் (3)
தனித்தனியே திசையானை தறிகள் ஆக சயத்தம்பம் பல நாட்டி ஒரு கூடத்தே - கலிங்:10/1
கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற - கலிங்:203/1
கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ - கலிங்:471/1

 மேல்
 
  சயதரன் (4)
தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே - கலிங்:20/1
நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ - கலிங்:35/1
ஏனை வேந்தை எறிய சயதரன்
 தானை அல்லது தான் வரவேண்டுமோ - கலிங்:380/1,2
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் - கலிங்:494/1

 மேல்
 
  சயதரனை (1)
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே - கலிங்:124/2

 மேல்
 
  சயப்பாவை (1)
மான சயப்பாவை விட்டு ஆடும் அம்மானை வட்டு ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:491/2

 மேல்
 
  சயப்பாவையும் (1)
தரு மடங்க முகந்து தனம் பொழி தன் புயம் பிரியா சயப்பாவையும்
 திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே - கலிங்:320/1,2

 மேல்
 
  சயம் (1)
மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் - கலிங்:284/1

 மேல்
 
  சயமகள் (2)
சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே - கலிங்:417/2
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை - கலிங்:418/1

 மேல்
 
  சயமகள்-தன்னை (1)
சரி களம்-தொறும் தங்கள் சயமகள்-தன்னை மன் அபயன் கைப்பிடித்தலும் - கலிங்:255/1

 மேல்
 
  சயமாதும் (1)
பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று - கலிங்:13/1

 மேல்
 
  சயமும் (1)
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் - கலிங்:188/2

 மேல்
 
  சயிந்தர்களே (1)
வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே - கலிங்:330/2

 மேல்
 
  சரங்கள் (1)
வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே - கலிங்:514/2

 மேல்
 
  சரம் (4)
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே - கலிங்:423/2
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே - கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் - கலிங்:424/1
மத்த யானையின் கரம் சுருண்டு வீழ வன் சரம்
 தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே - கலிங்:428/1,2

 மேல்
 
  சரி (1)
சரி களம்-தொறும் தங்கள் சயமகள்-தன்னை மன் அபயன் கைப்பிடித்தலும் - கலிங்:255/1

 மேல்
 
  சரிதங்கள் (1)
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய - கலிங்:196/1

 மேல்
 
  சரிதை (1)
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே - கலிங்:181/1

 மேல்
 
  சரிய (2)
மறித்து ஓடி எ அரசும் சரிய என்று - கலிங்:366/1
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று - கலிங்:476/1

 மேல்
 
  சல்லவட்டம் (1)
சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே - கலிங்:545/2

 மேல்
 
  சலியாத (1)
சலியாத தனி ஆண்மை தறுகண் வீரர் தருக வரம் வரத்தினுக்கு தக்கதாக - கலிங்:109/1

 மேல்
 
  சலுக்குமுலுக்கு (1)
தந்த உலக்கை-தனை ஓச்சி சலுக்குமுலுக்கு என குற்றீரே - கலிங்:526/2

 மேல்
 
  சவளத்து (1)
அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை - கலிங்:437/1

 மேல்
 
  சவுந்தியர் (1)
கொங்கணர் கொங்கர் குலிங்கர் சவுந்தியர் குச்சரர் கச்சியரே - கலிங்:331/2

 மேல்
 
  சனபதி (1)
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே - கலிங்:374/2

 மேல்