<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

சா - முதல் சொற்கள்
சாக்காடும் 1
சாக்கியரை 1
சாகை 1
சாகைக்கு 1
சாத்தி 1
சாத்தீரே 2
சாத்தும் 1
சாதகர்களே 1
சாதகரை 1
சாதன 1
சாதிகள் 1
சாதும் 1
சாதுரங்க 1
சாதுரங்கம் 1
சாதுரங்கமே 1
சாம் 1
சாமரம் 1
சாமரை 1
சாய்ந்து 2
சாய 2
சாயாது 1
சாயும் 1
சாயை 1
சாருநர் 1
சாலை 1
சாவகர் 1
சாவத்தான் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  சாக்காடும் (1)
சாகைக்கு இத்தனை ஆசை போதும் பாழின் சாக்காடும் அரிதாக தந்து வைத்தாய் - கலிங்:215/2

 மேல்
 
  சாக்கியரை (1)
அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:468/2

 மேல்
 
  சாகை (1)
சாகை சொன்ன பேய்களை தகர்க்க பற்கள் என்னுமே - கலிங்:308/2

 மேல்
 
  சாகைக்கு (1)
சாகைக்கு இத்தனை ஆசை போதும் பாழின் சாக்காடும் அரிதாக தந்து வைத்தாய் - கலிங்:215/2

 மேல்
 
  சாத்தி (1)
மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே - கலிங்:14/2

 மேல்
 
  சாத்தீரே (2)
பட்ட புரவி கவி குரத்தால் பாகுவலயம் சாத்தீரே
 இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே - கலிங்:513/1,2
இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே - கலிங்:513/2

 மேல்
 
  சாத்தும் (1)
தாளும் மனமும் புறம்பாக சாத்தும் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:38/2

 மேல்
 
  சாதகர்களே (1)
அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே - கலிங்:115/2

 மேல்
 
  சாதகரை (1)
தம் கணவருடன் தாமும் போக என்றே சாதகரை கேட்பாரே தடவி பார்ப்பார் - கலிங்:481/1

 மேல்
 
  சாதன (1)
தன் முனிவும் அவன் முனிவும் தவிர்க என்று சாதன மந்திர விச்சை பலவும் தந்தே - கலிங்:176/2

 மேல்
 
  சாதிகள் (1)
சாதிகள் ஒன்றோடொன்று தலை தடுமாறி யாரும் - கலிங்:259/1

 மேல்
 
  சாதும் (1)
ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் - கலிங்:219/2

 மேல்
 
  சாதுரங்க (1)
சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க - கலிங்:501/1

 மேல்
 
  சாதுரங்கம் (1)
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் - கலிங்:501/2

 மேல்
 
  சாதுரங்கமே (1)
மன நடுக்குற பொறை மறத்தலால் மாதிரங்களில் சாதுரங்கமே - கலிங்:349/2

 மேல்
 
  சாம் (1)
சாம் அளவும் பிறர்க்கு உதவாதவரை நச்சி சாருநர் போல் வீரர் உடல் தரிக்கும் ஆவி - கலிங்:478/1

 மேல்
 
  சாமரம் (1)
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே - கலிங்:325/2

 மேல்
 
  சாமரை (1)
மேல் கவித்த மதி குடையின் புடை வீசுகின்ற வெண் சாமரை தன் திரு - கலிங்:317/1

 மேல்
 
  சாய்ந்து (2)
சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் - கலிங்:480/1
சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் - கலிங்:480/1

 மேல்
 
  சாய (2)
ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும் - கலிங்:149/1
பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் - கலிங்:150/1

 மேல்
 
  சாயாது (1)
கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:488/2

 மேல்
 
  சாயும் (1)
சாயும் மற்று அவர் காளம் ஊதிகள் தம்மை ஒத்தமை காண்-மினோ - கலிங்:498/2

 மேல்
 
  சாயை (1)
சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே - கலிங்:79/2

 மேல்
 
  சாருநர் (1)
சாம் அளவும் பிறர்க்கு உதவாதவரை நச்சி சாருநர் போல் வீரர் உடல் தரிக்கும் ஆவி - கலிங்:478/1

 மேல்
 
  சாலை (1)
சாலை கொண்டதும் தண்டு கொண்டே அன்றோ - கலிங்:383/2

 மேல்
 
  சாவகர் (1)
தென்னவர் வில்லவர் கூபகர் சாவகர் சேதிபர் யாதவரே - கலிங்:329/1

 மேல்
 
  சாவத்தான் (1)
சாவத்தான் பெறுதுமோ சதுமுகன்-தான் கீழ் நாங்கள் மேனாள் செய்த - கலிங்:216/1

 மேல்