<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

செ - முதல் சொற்கள்
செ 2
செக்க 1
செகத்தில் 1
செகவிட்ட 1
செங்கயல்களே 1
செங்கழுநீர் 1
செங்குமுதம் 1
செங்கோல் 1
செஞ்சோறு 1
செண்டு 1
செந்தமிழ் 1
செந்நாயின் 1
செந்நீர் 1
செப்பு 1
செப்புவாம் 1
செம் 15
செம்பியர் 1
செம்பியன் 1
செம்புனல் 1
செம்பொன் 4
செம்மல் 1
செம்மை 1
செய் 11
செய்க 1
செய்குவமே 1
செய்கை 1
செய்த 8
செய்ததில்லை 1
செய்தது 2
செய்தலுமே 1
செய்திருந்தாள் 1
செய்தீர் 1
செய்து 6
செய்தே 1
செய்ய 5
செய்யவர் 1
செய்வ 1
செய்வாம் 4
செய 1
செயல் 1
செயும் 1
செரு 10
செருக்கு 1
செருக்கும் 1
செருகும் 2
செருநர் 2
செருவிடை 1
செருவில் 1
செருவை 1
செல் 1
செல்ல 2
செல்லும் 1
செல்வம் 1
செல்வி 1
செல்வோன் 1
செல 3
செலவும் 1
செலா 1
செவ்வி 1
செவ்விளநீர் 1
செவ்வே 1
செவி 4
செவிக்கு 1
செவிகள் 1
செவிடு 2
செவிப்பட்டது 1
செவியாம் 1
செவியின 1
செழியர் 3
செழியன் 1
செற்ற 1
செற்றாலும் 1
செறி 2
செறியீரே 1
செறியும் 1
செறுத்தவர்க்கு 1
செறுநர் 1
சென்ற 1
சென்று 3
சென்றே 1
சென்னி 5

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  செ (2)
முத்து வடம் சேர் முகிழ் முலை மேல் முயங்கும் கொழுநர் மணி செ வாய் - கலிங்:30/1
செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே - கலிங்:153/2

 மேல்
 
  செக்க (1)
செக்க சிவந்த கழுநீரும் செகத்தில் இளைஞர் ஆருயிரும் - கலிங்:74/1

 மேல்
 
  செகத்தில் (1)
செக்க சிவந்த கழுநீரும் செகத்தில் இளைஞர் ஆருயிரும் - கலிங்:74/1

 மேல்
 
  செகவிட்ட (1)
சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே - கலிங்:127/2

 மேல்
 
  செங்கயல்களே (1)
எங்கும் உள பைம் குமிழ்கள் எங்கும் உள செங்குமுதம் எங்கும் உள செங்கயல்களே - கலிங்:295/2

 மேல்
 
  செங்கழுநீர் (1)
கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக - கலிங்:62/1

 மேல்
 
  செங்குமுதம் (1)
எங்கும் உள பைம் குமிழ்கள் எங்கும் உள செங்குமுதம் எங்கும் உள செங்கயல்களே - கலிங்:295/2

 மேல்
 
  செங்கோல் (1)
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் - கலிங்:207/2

 மேல்
 
  செஞ்சோறு (1)
கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:490/2

 மேல்
 
  செண்டு (1)
செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை - கலிங்:178/1

 மேல்
 
  செந்தமிழ் (1)
தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன் - கலிங்:198/1

 மேல்
 
  செந்நாயின் (1)
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின்
 வாயின் நீர்-தன்னை நீர் எனா நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குமே - கலிங்:83/1,2

 மேல்
 
  செந்நீர் (1)
சிர மலை விழுங்க செந்நீர் திரை கடல் பருகல் ஆக - கலிங்:306/1

 மேல்
 
  செப்பு (1)
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே - கலிங்:125/2

 மேல்
 
  செப்புவாம் (1)
தேவருக்கு அரசனாய் விசும்பின் மேற்செல தென் திசைக்கு புகும் தன்மை செப்புவாம் - கலிங்:257/2

 மேல்
 
  செம் (15)
செம் கனி வாய் மருந்து ஊட்டுவீர் செம்பொன் நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:55/2
செம் நெருப்பினை தகடு செய்து பார் செய்தது ஒக்கும் அ செம் தரை பரப்பு - கலிங்:82/1
செம் நெருப்பினை தகடு செய்து பார் செய்தது ஒக்கும் அ செம் தரை பரப்பு - கலிங்:82/1
துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர் - கலிங்:103/1
கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ - கலிங்:222/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ - கலிங்:224/2
திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே - கலிங்:247/2
விருதராசபயங்கரன் செம் கையில் வேல் சிவந்தது கீர்த்தி வெளுத்ததே - கலிங்:256/2
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே - கலிங்:319/2
செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும் - கலிங்:465/1
செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும் - கலிங்:465/1
ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:485/2
நெருங்கு ஆகவ செம் களத்தே தயங்கும் நிண போர்வை மூடிக்கொள - கலிங்:486/1
ஒக்க அடு செம் களம் பங்கய பொய்கை ஆமாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:487/2
வெண் தயிரும் செம் தயிரும் விராய் கிடந்த கிழான் போல வீரர் மூளை - கலிங்:519/1

 மேல்
 
  செம்பியர் (1)
தாழ மேருவில் உயர்த்த செம்பியர் தனி புலிக்கொடி தழைக்கவே - கலிங்:18/2

 மேல்
 
  செம்பியன் (1)
களிறு கங்கை நீர் உண்ண மண்ணையில் காய் சினத்தொடே கலவு செம்பியன்
 குளிறு தெண் திரை குரை கடாரமும் கொண்டு மண்டலம் குடையுள் வைத்ததும் - கலிங்:202/1,2

 மேல்
 
  செம்புனல் (1)
பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும் - கலிங்:151/1

 மேல்
 
  செம்பொன் (4)
திருகி செருகும் குழல் மடவீர் செம்பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:50/2
செம் கனி வாய் மருந்து ஊட்டுவீர் செம்பொன் நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:55/2
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே - கலிங்:290/1
செம்பொன் மாளிகை தென்குட திக்கினில் செய்த சித்திர மண்டபம் தன்னிலே - கலிங்:315/2

 மேல்
 
  செம்மல் (1)
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் - கலிங்:238/1

 மேல்
 
  செம்மை (1)
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை
 புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் - கலிங்:91/1,2

 மேல்
 
  செய் (11)
சொருகு கொந்தளகம் ஒரு கை மேல் அலைய ஒரு கை கீழ் அலை செய் துகிலொடே - கலிங்:46/1
வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின - கலிங்:136/1
பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் - கலிங்:150/1
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை - கலிங்:209/1
பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ - கலிங்:224/1
திரை செய் கடல் ஒலி அடங்க திசை நான்கின் படை நான்கும் திரண்ட ஆங்கே - கலிங்:279/2
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே - கலிங்:287/2
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே - கலிங்:335/4
ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய - கலிங்:352/3
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் - கலிங்:493/1
தேவர் இன் அருள் தழைக்கவே முனிவர் செய் தவம் பயன் விளைக்கவே - கலிங்:595/2

 மேல்
 
  செய்க (1)
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது - கலிங்:158/1

 மேல்
 
  செய்குவமே (1)
உண்டு மிகுமோ நீர் சொன்ன உபாயம் இதுவும் செய்குவமே - கலிங்:555/2

 மேல்
 
  செய்கை (1)
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே - கலிங்:328/2

 மேல்
 
  செய்த (8)
தங்கு கண் வேல் செய்த புண்களை தட முலை வேது கொண்டு ஒற்றியும் - கலிங்:55/1
தாங்கள் பாரதம் முடிப்பளவும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக்கு உதவி செய்த அவனும் - கலிங்:194/2
சாவத்தான் பெறுதுமோ சதுமுகன்-தான் கீழ் நாங்கள் மேனாள் செய்த
 பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் - கலிங்:216/1,2
மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை - கலிங்:233/2
செம்பொன் மாளிகை தென்குட திக்கினில் செய்த சித்திர மண்டபம் தன்னிலே - கலிங்:315/2
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே - கலிங்:320/2
கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:490/2
மா காய மத மலையின் பிண மலை மேல் வன் கழுகின் சிறகால் செய்த
 ஆகாய மேல்கட்டி அதன் கீழே அடுக்களை கொண்டு அடு-மின் அம்மா - கலிங்:516/1,2

 மேல்
 
  செய்ததில்லை (1)
இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே - கலிங்:158/2

 மேல்
 
  செய்தது (2)
செம் நெருப்பினை தகடு செய்து பார் செய்தது ஒக்கும் அ செம் தரை பரப்பு - கலிங்:82/1
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே - கலிங்:291/2

 மேல்
 
  செய்தலுமே (1)
வந்தருளி அவதாரம் செய்தலுமே மண்ணுலகும் மறைகள் நான்கும் - கலிங்:235/1

 மேல்
 
  செய்திருந்தாள் (1)
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி - கலிங்:206/2

 மேல்
 
  செய்தீர் (1)
பெருக்க தின்றீர் தாம்பூலம் பிழைக்க செய்தீர் பிழைப்பீரே - கலிங்:584/1

 மேல்
 
  செய்து (6)
செம் நெருப்பினை தகடு செய்து பார் செய்தது ஒக்கும் அ செம் தரை பரப்பு - கலிங்:82/1
அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம் - கலிங்:173/1
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் - கலிங்:188/1
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் - கலிங்:189/2
செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும் - கலிங்:465/1
கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:490/2

 மேல்
 
  செய்தே (1)
திரிபுவனங்கள் வாழ்த்த திரு அபிடேகம் செய்தே - கலிங்:263/2

 மேல்
 
  செய்ய (5)
செய்ய திரு மேனி ஒரு பாதி கரிது ஆக தெய்வ முதல் நாயகனை எய்த சிலை மாரன் - கலிங்:15/1
நல் வாய் செய்ய தசை தேடி நரி வாய் தசையை பறிக்குமால் - கலிங்:119/2
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் - கலிங்:238/1
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே - கலிங்:273/2
செருவை சிறியேன் விண்ணப்பம் செய்ய சிறிது கேட்டருளே - கலிங்:313/2

 மேல்
 
  செய்யவர் (1)
சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே - கலிங்:331/1

 மேல்
 
  செய்வ (1)
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே - கலிங்:317/2

 மேல்
 
  செய்வாம் (4)
செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் - கலிங்:1/2
ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் - கலிங்:9/2
பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் - கலிங்:11/2
அவையவை மகிழ்ந்த மோடி அவயவம் விளம்பல் செய்வாம் - கலிங்:121/2

 மேல்
 
  செய (1)
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே - கலிங்:304/1

 மேல்
 
  செயல் (1)
செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் - கலிங்:1/2

 மேல்
 
  செயும் (1)
முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே - கலிங்:453/2

 மேல்
 
  செரு (10)
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி - கலிங்:52/1
தளம் உதிர வெட்டி ஒரு செரு முதிர ஒட்டினர்கள் தலை மலை குவித்தருளியே - கலிங்:253/2
வரு செரு ஒன்று இன்மையினால் மற்போரும் சொற்புலவோர் வாதப்போரும் - கலிங்:276/1
ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே - கலிங்:352/4
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ - கலிங்:390/2
நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே - கலிங்:394/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை - கலிங்:419/1
அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி - கலிங்:443/1
என்னே ஒரு செரு வெம் களம் எனவே அதிசயமுற்று - கலிங்:474/1
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் - கலிங்:502/1

 மேல்
 
  செருக்கு (1)
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே - கலிங்:424/2

 மேல்
 
  செருக்கும் (1)
செருக்கும் பேய்காள் பூதத்தின் சிரத்தின் மயிரை மோவீரே - கலிங்:584/2

 மேல்
 
  செருகும் (2)
திருகி செருகும் குழல் மடவீர் செம்பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:50/2
ஒக்க செருகும் குழல் மடவீர் உம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:74/2

 மேல்
 
  செருநர் (2)
நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே - கலிங்:394/2
உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில் - கலிங்:495/1

 மேல்
 
  செருவிடை (1)
செருவிடை அவரவர் தெழித்தது ஓர் தெழி உலகுகள் செவிடு எடுக்கவே - கலிங்:405/2

 மேல்
 
  செருவில் (1)
ஈண்டும் செருவில் படு வீரர் எறியும் பாராவளை அடுக்கி - கலிங்:511/1

 மேல்
 
  செருவை (1)
செருவை சிறியேன் விண்ணப்பம் செய்ய சிறிது கேட்டருளே - கலிங்:313/2

 மேல்
 
  செல் (1)
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ - கலிங்:94/2

 மேல்
 
  செல்ல (2)
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் - கலிங்:207/2
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல - கலிங்:366/4

 மேல்
 
  செல்லும் (1)
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:475/2

 மேல்
 
  செல்வம் (1)
முலை மீது கொழுநர் கை நகம் மேவு குறியை முன் செல்வம் இல்லாதவவர் பெற்ற பொருள் போல் - கலிங்:47/1

 மேல்
 
  செல்வி (1)
சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே - கலிங்:286/2

 மேல்
 
  செல்வோன் (1)
சுர குருவின் தூதாகி யமன்-பால் செல்வோன் துணித்து வைத்த சிரம் அன்று தின்ற பேயை - கலிங்:157/1

 மேல்
 
  செல (3)
புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல
 கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் - கலிங்:143/1,2
தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே - கலிங்:185/2
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் - கலிங்:246/1

 மேல்
 
  செலவும் (1)
தாளமும் செலவும் பிழையா வகை தான் வகுத்தன தன் எதிர் பாடியே - கலிங்:324/1

 மேல்
 
  செலா (1)
ஒருவர் முன் ஒர் நாள் தந்து பின் செலா உதியர் மன்னரே மதுரை மன்னர் என்று - கலிங்:199/1

 மேல்
 
  செவ்வி (1)
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே - கலிங்:318/2

 மேல்
 
  செவ்விளநீர் (1)
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி - கலிங்:52/1

 மேல்
 
  செவ்வே (1)
துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின் - கலிங்:573/1

 மேல்
 
  செவி (4)
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ - கலிங்:94/2
பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி - கலிங்:107/1
தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே - கலிங்:344/2
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் - கலிங்:583/1

 மேல்
 
  செவிக்கு (1)
என்ற ஓசை தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தசை பிணம் - கலிங்:307/1

 மேல்
 
  செவிகள் (1)
அடைத்த செவிகள் திறந்தனவால் அடியேற்கு என்று கடைவாயை - கலிங்:571/1

 மேல்
 
  செவிடு (2)
சேனை வீரர் நின்று ஆர்த்திடும் ஆர்ப்பினில் திமிரி வெம் களத்தில் செவிடு ஆனவும் - கலிங்:149/2
செருவிடை அவரவர் தெழித்தது ஓர் தெழி உலகுகள் செவிடு எடுக்கவே - கலிங்:405/2

 மேல்
 
  செவிப்பட்டது (1)
சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ - கலிங்:382/2

 மேல்
 
  செவியாம் (1)
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம்
 கலத்தில் கொள்ள குறையாத கலங்கள் பெருக்கி கொள்ளீரே - கலிங்:560/1,2

 மேல்
 
  செவியின (1)
ஆந்தை பாந்தி இருப்ப துரிஞ்சில் புக்கு அங்குமிங்கும் உலாவு செவியின - கலிங்:140/2

 மேல்
 
  செழியர் (3)
கெடாதபடி கெடும் செழியர் கெடும் பொழுதின் இடும் பிண்டி பாலம் ஏந்தி - கலிங்:155/1
கழலில் அடைந்தனர் உதியர் கடலில் அடைந்தனர் செழியர் - கலிங்:270/2
அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ - கலிங்:298/1

 மேல்
 
  செழியன் (1)
கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் - கலிங்:16/1

 மேல்
 
  செற்ற (1)
சிங்களத்தொடு தென் மதுராபுரி செற்ற கொற்றவன் வெற்றி கொள் காலையே - கலிங்:152/1

 மேல்
 
  செற்றாலும் (1)
தேய்கின்றபடி தேய்ந்து மிடுக்கு அற்றேம் செற்றாலும் உய்யமாட்டேம் - கலிங்:214/2

 மேல்
 
  செறி (2)
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/2
அபயன் அருளினை பாடினவே அணி செறி தோளினை வாழ்த்தினவே - கலிங்:590/2

 மேல்
 
  செறியீரே (1)
மதம் கொள் கரியின் கோளகையை மணி சூடகமா செறியீரே
 பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே - கலிங்:510/1,2

 மேல்
 
  செறியும் (1)
செறியும் அடவியிலோ கரந்தது தெரிய அரியது எனா அடங்கவே - கலிங்:449/2

 மேல்
 
  செறுத்தவர்க்கு (1)
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே - கலிங்:348/2

 மேல்
 
  செறுநர் (1)
கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால் - கலிங்:561/1

 மேல்
 
  சென்ற (1)
போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற
 வேதங்கள் நான்கினையும் வேதியர்-பால் கேட்டருளி மீண்டும் கற்றே - கலிங்:243/1,2

 மேல்
 
  சென்று (3)
அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் - கலிங்:32/1
எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று
 அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே - கலிங்:340/1,2
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே - கலிங்:393/2

 மேல்
 
  சென்றே (1)
அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே - கலிங்:463/2

 மேல்
 
  சென்னி (5)
நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே - கலிங்:13/2
கையின் மலர் பாத மலர் மீதும் அணுகா நம் கன்னி-தன் மலர் கழல்கள் சென்னி மிசை வைப்பாம் - கலிங்:15/2
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலவி மடவீர் கழல் சென்னி
 காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கள போர் பாட திற-மினோ - கலிங்:63/1,2
வட்ட வெண்குடை சென்னி மானதன் வாளின் வாயினான் மறலி வாயிடை - கலிங்:98/1
சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே - கலிங்:286/2

 மேல்