<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

சே - முதல் சொற்கள்
சே 1
சேகரன் 2
சேகுணர் 1
சேடியர் 1
சேதிபர் 1
சேது 1
சேர் 1
சேர 2
சேரர் 3
சேரன் 1
சேரனொடு 1
சேவகம் 1
சேவடி 1
சேவணர் 1
சேவித்து 1
சேற்றில் 2
சேனை 12

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  சே (1)
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி - கலிங்:52/1

 மேல்
 
  சேகரன் (2)
துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர் - கலிங்:103/1
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா - கலிங்:285/1

 மேல்
 
  சேகுணர் (1)
சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே - கலிங்:331/1

 மேல்
 
  சேடியர் (1)
தென்னர் ஆதி நராதிபர் ஆனவர் தேவிமார்கள் தன் சேடியர் ஆகவே - கலிங்:326/1

 மேல்
 
  சேதிபர் (1)
தென்னவர் வில்லவர் கூபகர் சாவகர் சேதிபர் யாதவரே - கலிங்:329/1

 மேல்
 
  சேது (1)
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே - கலிங்:291/2

 மேல்
 
  சேர் (1)
முத்து வடம் சேர் முகிழ் முலை மேல் முயங்கும் கொழுநர் மணி செ வாய் - கலிங்:30/1

 மேல்
 
  சேர (2)
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி - கலிங்:206/2
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி - கலிங்:466/1

 மேல்
 
  சேரர் (3)
சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ - கலிங்:382/2
தென்னர் உடைந்தமை பாடீரே சேரர் உடைந்தமை பாடீரே - கலிங்:529/2
வணங்கிய சேரர் மணிமுடியும் வழுதியர்-தங்கள் மணிமுடியும் - கலிங்:530/1

 மேல்
 
  சேரன் (1)
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய - கலிங்:196/1

 மேல்
 
  சேரனொடு (1)
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே - கலிங்:297/2

 மேல்
 
  சேவகம் (1)
கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:490/2

 மேல்
 
  சேவடி (1)
பிணங்கிய சேவடி பாடீரே பெருமான் திருவடி பாடீரே - கலிங்:530/2

 மேல்
 
  சேவணர் (1)
சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே - கலிங்:331/1

 மேல்
 
  சேவித்து (1)
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே - கலிங்:320/2

 மேல்
 
  சேற்றில் (2)
மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் - கலிங்:145/2
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று - கலிங்:476/1

 மேல்
 
  சேனை (12)
சேனை வீரர் நின்று ஆர்த்திடும் ஆர்ப்பினில் திமிரி வெம் களத்தில் செவிடு ஆனவும் - கலிங்:149/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே - கலிங்:288/2
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே - கலிங்:291/2
எழுந்தது சேனை எழலும் இரிந்தது பாரின் முதுகு - கலிங்:358/1
தண் ஆரின் மலர் திரள் தோள் அபயன் தான் ஏவிய சேனை தனக்கு அடைய - கலிங்:363/1
இன்று சீறினும் நாளை அ சேனை முன் - கலிங்:389/1
அப்படி கலிங்கர் ஓட அடர்த்து எறி சேனை வீரர் - கலிங்:455/1
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் - கலிங்:469/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக - கலிங்:490/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக - கலிங்:490/1
வாசி கிடக்க கலிங்கர் ஓட மானதன் ஏவிய சேனை வீரர் - கலிங்:586/1

 மேல்