<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

சி - முதல் சொற்கள்
சிகரத்து 1
சிங்க 1
சிங்கவாகனி 1
சிங்களத்தொடு 1
சிங்களர் 1
சிங்காசனத்து 1
சிசுபாலன் 1
சித்திர 1
சிதறா 1
சிதறிய 1
சிதைத்து 1
சிதைந்த 2
சிந்தி 1
சிந்தின 1
சிந்தை 2
சிமய 1
சிமைய 1
சிர 1
சிரத்தின் 1
சிரத்தை 3
சிரம் 8
சிரித்த 1
சிரித்தன 1
சிரித்து 2
சிரிப்பன 1
சில 14
சிலசில 2
சிலம்பு 2
சிலர் 7
சிலர்-தம் 1
சிலை 10
சிலைக்கவே 1
சிலைத்த 1
சிலையவர் 1
சிலையில் 1
சிலையின் 1
சிவந்த 3
சிவந்தது 1
சிவந்தன 1
சிவந்தில 1
சிவப்ப 2
சிவப்பு 2
சிவப்பு-அதனை 1
சிவப்பை 1
சிவிகை 1
சிறக்கவே 2
சிறகால் 1
சிறகு 1
சிறந்த 1
சிறப்பொடு 1
சிறிது 1
சிறிதும் 1
சிறிய 1
சிறியேன் 1
சிறு 5
சிறுத்ததோ 1
சிறுத்தலின் 1
சிறை 3
சின்னம் 1
சின 4
சினத்தன 1
சினத்தொடே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  சிகரத்து (1)
கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் - கலிங்:180/2

 மேல்
 
  சிங்க (1)
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே - கலிங்:318/2

 மேல்
 
  சிங்கவாகனி (1)
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே - கலிங்:319/2

 மேல்
 
  சிங்களத்தொடு (1)
சிங்களத்தொடு தென் மதுராபுரி செற்ற கொற்றவன் வெற்றி கொள் காலையே - கலிங்:152/1

 மேல்
 
  சிங்களர் (1)
சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே - கலிங்:331/1

 மேல்
 
  சிங்காசனத்து (1)
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே - கலிங்:318/2

 மேல்
 
  சிசுபாலன் (1)
திசையில் பல நரபாலர் முன்னே தெரிந்து உரைக்கும் சிசுபாலன் வைத - கலிங்:591/1

 மேல்
 
  சித்திர (1)
செம்பொன் மாளிகை தென்குட திக்கினில் செய்த சித்திர மண்டபம் தன்னிலே - கலிங்:315/2

 மேல்
 
  சிதறா (1)
முறம் பல போல நகங்கள் முறிந்து முகம் சிதறா முதுகும் - கலிங்:172/1

 மேல்
 
  சிதறிய (1)
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை - கலிங்:91/1

 மேல்
 
  சிதைத்து (1)
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் - கலிங்:200/2

 மேல்
 
  சிதைந்த (2)
பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே - கலிங்:77/2
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை - கலிங்:91/1

 மேல்
 
  சிந்தி (1)
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி
 எரி விரித்த ஈமவிளக்கு எம்மருங்கும் ஏற்றியதோர் இயல்பிற்றாலோ - கலிங்:108/1,2

 மேல்
 
  சிந்தின (1)
கரிகள் கருவிகளோடு சிந்தின கழுகு நரியொடு காகம் உண்டன - கலிங்:447/1

 மேல்
 
  சிந்தை (2)
செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் - கலிங்:1/2
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின் - கலிங்:83/1

 மேல்
 
  சிமய (1)
செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை - கலிங்:178/1

 மேல்
 
  சிமைய (1)
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து - கலிங்:130/1

 மேல்
 
  சிர (1)
சிர மலை விழுங்க செந்நீர் திரை கடல் பருகல் ஆக - கலிங்:306/1

 மேல்
 
  சிரத்தின் (1)
செருக்கும் பேய்காள் பூதத்தின் சிரத்தின் மயிரை மோவீரே - கலிங்:584/2

 மேல்
 
  சிரத்தை (3)
அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ - கலிங்:111/1
நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி - கலிங்:112/1
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே - கலிங்:440/2

 மேல்
 
  சிரம் (8)
அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ - கலிங்:111/1
கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ - கலிங்:111/2
ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்குமாலோ அணைதலும் அ சிரம் அச்சமுறுத்துமாலோ - கலிங்:112/2
ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி - கலிங்:145/1
சுர குருவின் தூதாகி யமன்-பால் செல்வோன் துணித்து வைத்த சிரம் அன்று தின்ற பேயை - கலிங்:157/1
சிரம் அரிய அதற்கு உறவாய் ஒளித்து போந்த சில பேயை திருவுள்ளத்து அறிதி அன்றே - கலிங்:157/2
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே - கலிங்:440/2
கங்காபுரியின் மதில் புறத்து கருதார் சிரம் போய் மிக வீழ - கலிங்:563/1

 மேல்
 
  சிரித்த (1)
விழித்த விழி தனி விழித்த விருதர்கள் விடைத்து வெடுவெடு சிரித்த வாய் - கலிங்:354/1

 மேல்
 
  சிரித்தன (1)
அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே - கலிங்:229/2

 மேல்
 
  சிரித்து (2)
திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே - கலிங்:172/2
தின்ற போல் பருத்து மெய் சிரித்து மேல் விழுந்துமே - கலிங்:307/2

 மேல்
 
  சிரிப்பன (1)
தூங்கு தலை சிரிப்பன கண்டு உறங்குதலை மறந்திருக்கும் சுழல் கண் சூர் பேய் - கலிங்:117/2

 மேல்
 
  சில (14)
மழலை திரு மொழியில் சில வடுகும் சில தமிழும் - கலிங்:43/1
மழலை திரு மொழியில் சில வடுகும் சில தமிழும் - கலிங்:43/1
உடல் விழுந்திடின் நுகர்ந்திட உவந்த சில பேய் உறு பெரும் பசி உடன்றிட உடன் திரியுமே - கலிங்:113/2
சிரம் அரிய அதற்கு உறவாய் ஒளித்து போந்த சில பேயை திருவுள்ளத்து அறிதி அன்றே - கலிங்:157/2
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் - கலிங்:162/1
பிணங்கள் பார் இவை கிடக்க நம்முடை பேய் அலாத சில பேய்கள் பார் - கலிங்:167/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2
உடல் பிளப்பன பிறை சில உள என உயர் மருப்பின உலகுகள் குலைதர - கலிங்:350/3
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே - கலிங்:421/2
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே - கலிங்:423/2
வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் - கலிங்:458/1
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் - கலிங்:469/1
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில
 எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/1,2
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/2

 மேல்
 
  சிலசில (2)
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில
 வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில - கலிங்:589/1,2
வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில - கலிங்:589/2

 மேல்
 
  சிலம்பு (2)
உபய தனம் அசையில் ஒடியும் இடை நடையை ஒழியும் ஒழியும் என ஒண் சிலம்பு
 அபயம் அபயம் என அலற நடைபயிலும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:58/1,2
மென் கலாப மடவார்கள் சீறடி மிசை சிலம்பு ஒலி விளைப்பது ஓர் - கலிங்:275/1

 மேல்
 
  சிலர் (7)
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில - கலிங்:416/1
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட - கலிங்:441/1
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் - கலிங்:451/1
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் - கலிங்:451/1
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/2
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/2

 மேல்
 
  சிலர்-தம் (1)
பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை - கலிங்:440/1

 மேல்
 
  சிலை (10)
செய்ய திரு மேனி ஒரு பாதி கரிது ஆக தெய்வ முதல் நாயகனை எய்த சிலை மாரன் - கலிங்:15/1
கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி - கலிங்:18/1
சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே - கலிங்:127/2
வெருவர வரி சிலை தெறித்த நாண் விசைபடு திசைமுகம் வெடிக்கவே - கலிங்:405/1
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே - கலிங்:409/2
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின - கலிங்:421/1
வேடத்தால் குறையாது முந்நூல் ஆக வெம் சிலை நாண் மடித்து இட்டு விதியால் கங்கை - கலிங்:467/1
தெவ்வர் பணிந்தமை பாடீரே சிலை ஆடிய வலி பாடீரே - கலிங்:532/2

 மேல்
 
  சிலைக்கவே (1)
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே
 அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே - கலிங்:408/1,2

 மேல்
 
  சிலைத்த (1)
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே - கலிங்:408/1

 மேல்
 
  சிலையவர் (1)
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/2

 மேல்
 
  சிலையில் (1)
மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே - கலிங்:436/2

 மேல்
 
  சிலையின் (1)
இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் - கலிங்:64/1

 மேல்
 
  சிவந்த (3)
வேகம் விளைய வரும் கொழுநர் மேனி சிவந்த படி நோக்கி - கலிங்:45/1
முருகின் சிவந்த கழுநீரும் முதிரா இளைஞர் ஆருயிரும் - கலிங்:50/1
செக்க சிவந்த கழுநீரும் செகத்தில் இளைஞர் ஆருயிரும் - கலிங்:74/1

 மேல்
 
  சிவந்தது (1)
விருதராசபயங்கரன் செம் கையில் வேல் சிவந்தது கீர்த்தி வெளுத்ததே - கலிங்:256/2

 மேல்
 
  சிவந்தன (1)
பொரு நராதிபர் கண்கள் சிவந்தில போரில் ஓடிய கால்கள் சிவந்தன
 விருதராசபயங்கரன் செம் கையில் வேல் சிவந்தது கீர்த்தி வெளுத்ததே - கலிங்:256/1,2

 மேல்
 
  சிவந்தில (1)
பொரு நராதிபர் கண்கள் சிவந்தில போரில் ஓடிய கால்கள் சிவந்தன - கலிங்:256/1

 மேல்
 
  சிவப்ப (2)
கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் - கலிங்:16/1
மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே - கலிங்:54/1

 மேல்
 
  சிவப்பு (2)
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை - கலிங்:33/1
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை - கலிங்:33/1

 மேல்
 
  சிவப்பு-அதனை (1)
அரியும் மிடற்று அலையிட்டு அலை குருதிக்கு எதிர்வைத்து அறவும் மடுத்த சிவப்பு-அதனை முழு திசையின் - கலிங்:129/1

 மேல்
 
  சிவப்பை (1)
வாயின் சிவப்பை விழி வாங்க மலர் கண் வெளுப்பை வாய் வாங்க - கலிங்:61/1

 மேல்
 
  சிவிகை (1)
நீல மா மணி சிவிகை வெள்ளமும் நித்தில குல கவிகை வெள்ளமும் - கலிங்:292/1

 மேல்
 
  சிறக்கவே (2)
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே - கலிங்:318/2
யாவரும் களி சிறக்கவே தருமம் எங்கும் என்றும் உளதாகவே - கலிங்:595/1

 மேல்
 
  சிறகால் (1)
மா காய மத மலையின் பிண மலை மேல் வன் கழுகின் சிறகால் செய்த - கலிங்:516/1

 மேல்
 
  சிறகு (1)
இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின் - கலிங்:352/1

 மேல்
 
  சிறந்த (1)
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் - கலிங்:242/2

 மேல்
 
  சிறப்பொடு (1)
கடத்து எழு மதத்திடை மடுத்தன சிறப்பொடு கறுத்தன அவற்றின் எயிறே - கலிங்:413/2

 மேல்
 
  சிறிது (1)
செருவை சிறியேன் விண்ணப்பம் செய்ய சிறிது கேட்டருளே - கலிங்:313/2

 மேல்
 
  சிறிதும் (1)
முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே - கலிங்:339/2

 மேல்
 
  சிறிய (1)
விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு - கலிங்:547/1

 மேல்
 
  சிறியேன் (1)
செருவை சிறியேன் விண்ணப்பம் செய்ய சிறிது கேட்டருளே - கலிங்:313/2

 மேல்
 
  சிறு (5)
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:49/2
திருகுதலை கிளவி சிறு குதலை பவள சிறு முறுவல் தரள திரு வதனத்தினளே - கலிங்:131/2
திருகுதலை கிளவி சிறு குதலை பவள சிறு முறுவல் தரள திரு வதனத்தினளே - கலிங்:131/2
செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே - கலிங்:153/2
சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே - கலிங்:239/1

 மேல்
 
  சிறுத்ததோ (1)
பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ
 நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே - கலிங்:348/1,2

 மேல்
 
  சிறுத்தலின் (1)
பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ - கலிங்:348/1

 மேல்
 
  சிறை (3)
ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு - கலிங்:80/1
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே - கலிங்:276/2
வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன - கலிங்:304/2

 மேல்
 
  சின்னம் (1)
போர் மண்டலிகர் கேடகத்தின் புளக சின்னம் பரப்பீரே - கலிங்:558/1

 மேல்
 
  சின (4)
ஒரு துறை புனல் சின புலியும் மானும் உடனே உண்ண வைத்த உரவோன் உலகில் வைத்த அருளும் - கலிங்:189/1
சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே - கலிங்:239/1
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே - கலிங்:401/1
பொரு சின வீரர்-தம் கண்மணியும் போதக மத்தக முத்தும் வாங்கி - கலிங்:514/1

 மேல்
 
  சினத்தன (1)
கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின் - கலிங்:350/2

 மேல்
 
  சினத்தொடே (1)
களிறு கங்கை நீர் உண்ண மண்ணையில் காய் சினத்தொடே கலவு செம்பியன் - கலிங்:202/1

 மேல்