<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

சீ - முதல் சொற்கள்
சீத்தடிப்ப 1
சீயம் 1
சீர் 1
சீர்த்தி 1
சீறடி 1
சீறினும் 1
சீறு 1
சீறுவரேனும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  சீத்தடிப்ப (1)
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை - கலிங்:91/1

 மேல்
 
  சீயம் (1)
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே - கலிங்:102/2

 மேல்
 
  சீர் (1)
மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் - கலிங்:284/1

 மேல்
 
  சீர்த்தி (1)
மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே - கலிங்:14/2

 மேல்
 
  சீறடி (1)
மென் கலாப மடவார்கள் சீறடி மிசை சிலம்பு ஒலி விளைப்பது ஓர் - கலிங்:275/1

 மேல்
 
  சீறினும் (1)
இன்று சீறினும் நாளை அ சேனை முன் - கலிங்:389/1

 மேல்
 
  சீறு (1)
ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி - கலிங்:145/1

 மேல்
 
  சீறுவரேனும் (1)
அரசர் சீறுவரேனும் அடியவர் - கலிங்:379/1

 மேல்