<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

சு - முதல் சொற்கள்
சுடர் 5
சுடர்விட்டு 1
சுடரை 1
சுடலை 1
சுடு 1
சுடுகாடும் 1
சுடும் 1
சுடுவையாகில் 1
சுண்ணாம்பும் 1
சுமந்தமை 1
சுமந்தன 4
சுமந்தில 1
சுமை 1
சுர 1
சுரக்க 1
சுரக்கவே 1
சுரகுருவின் 1
சுரந்தே 1
சுரநதி-கண் 1
சுரம் 1
சுரர் 1
சுரர்களாய் 2
சுரவி 1
சுராதிராசன் 1
சுரி 2
சுரிகை 1
சுரிகையின் 1
சுரிகையொடு 1
சுருண்டு 2
சுருதியும் 2
சுருளும் 1
சுலாவு 1
சுவடு 2
சுவர் 1
சுவர்கள் 1
சுவறாதோ 1
சுவறி 2
சுவை 2
சுவைக்கும் 1
சுவையும் 1
சுழல் 1
சுழல்வுற்று 1
சுழல 5
சுழற்றி 1
சுழற்றும் 1
சுழன்றிடுமால் 1
சுழன்று 1
சுழி 1
சுழியின் 1
சுளகால் 1
சுளகு 1
சுளி 1
சுற்ற 2
சுற்றிய 1
சுற்றுவித்து 1
சுறவு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  சுடர் (5)
கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே - கலிங்:129/2
தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும் - கலிங்:194/1
கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ - கலிங்:222/2
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே - கலிங்:411/2
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே - கலிங்:471/2

 மேல்
 
  சுடர்விட்டு (1)
முடுகிய பவன பதத்தில் உகக்கடை முடிவினில் உலகம் உண சுடர்விட்டு எழு - கலிங்:415/1

 மேல்
 
  சுடரை (1)
ஓராழி-தனை நடத்தும் ஒண் சுடரை பரவுதுமே - கலிங்:7/2

 மேல்
 
  சுடலை (1)
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை - கலிங்:91/1

 மேல்
 
  சுடு (1)
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை - கலிங்:91/1

 மேல்
 
  சுடுகாடும் (1)
பிணமும் பேயும் சுடுகாடும் பிணங்கு நரியும் உடைத்தரோ - கலிங்:120/2

 மேல்
 
  சுடும் (1)
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து - கலிங்:130/1

 மேல்
 
  சுடுவையாகில் (1)
வணங்குதலும் கணங்கள் எலாம் மாய பாவி மறித்து எம்மை மறு சூடு சுடுவையாகில்
 அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே - கலிங்:175/1,2

 மேல்
 
  சுண்ணாம்பும் (1)
கண்ணின் மணியின் சுண்ணாம்பும் கலந்து மடித்து தின்னீரே - கலிங்:583/2

 மேல்
 
  சுமந்தமை (1)
அவனி சுமந்தமை பாடீரே அரவு தவிர்ந்தமை பாடீரே - கலிங்:528/2

 மேல்
 
  சுமந்தன (4)
பரிசில் சுமந்தன கவிகள் பகடு சுமந்தன திறைகள் - கலிங்:272/1
பரிசில் சுமந்தன கவிகள் பகடு சுமந்தன திறைகள் - கலிங்:272/1
அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் - கலிங்:272/2
அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் - கலிங்:272/2

 மேல்
 
  சுமந்தில (1)
திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே - கலிங்:247/2

 மேல்
 
  சுமை (1)
உலகு கைப்படுமெனினும் அது ஒழிபவர் உடல் நமக்கு ஒரு சுமை என முனிபவர் - கலிங்:353/3

 மேல்
 
  சுர (1)
சுர குருவின் தூதாகி யமன்-பால் செல்வோன் துணித்து வைத்த சிரம் அன்று தின்ற பேயை - கலிங்:157/1

 மேல்
 
  சுரக்க (1)
தாயர் தரு பால் முலை சுரக்க வரு நாளே தானும் உலகத்தவர்-தமக்கு அருள் சுரந்தே - கலிங்:241/1

 மேல்
 
  சுரக்கவே (1)

 மேல்
 
  சுரகுருவின் (1)
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை - கலிங்:176/1

 மேல்
 
  சுரந்தே (1)
தாயர் தரு பால் முலை சுரக்க வரு நாளே தானும் உலகத்தவர்-தமக்கு அருள் சுரந்தே
 தூய மனுவும் சுருதியும் பொருள் விளங்கி சொற்கள் தெரிய தனது சொற்கள் தெரிவித்தே - கலிங்:241/1,2

 மேல்
 
  சுரநதி-கண் (1)
நகைத்த விடு பரி முக-கண் நுரை சுரநதி-கண் நுரை என மிதக்கவே - கலிங்:355/2

 மேல்
 
  சுரம் (1)
கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் - கலிங்:143/2

 மேல்
 
  சுரர் (1)
எதிர்கொளும் சுரர் விமானங்களில் சுரர்களாய் ஏறு மானவர்கள் தாம் எண்ணுதற்கு அருமையின் - கலிங்:492/1

 மேல்
 
  சுரர்களாய் (2)
எதிர்கொளும் சுரர் விமானங்களில் சுரர்களாய் ஏறு மானவர்கள் தாம் எண்ணுதற்கு அருமையின் - கலிங்:492/1
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் - கலிங்:496/1

 மேல்
 
  சுரவி (1)
தொண்டையர்க்கு அரசு முன்வரும் சுரவி துங்க வெள் விடை உயர்த்த கோன் - கலிங்:364/1

 மேல்
 
  சுராதிராசன் (1)
சுராதிராசன் முதலாக வரு சோழன் முனம் நாள் சோழ மண்டலம் அமைத்த பிறகு ஏழுலகையும் - கலிங்:191/1

 மேல்
 
  சுரி (2)
சுரி குழல் அசைவுற அசைவுற துயில் எழு மயில் என மயில் என - கலிங்:23/1
இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே - கலிங்:513/2

 மேல்
 
  சுரிகை (1)
துவர் நிற களிற்று உதியர் ஏவலின் சுரிகை போர்முகத்து உருவி நேரெதிர்த்து - கலிங்:99/1

 மேல்
 
  சுரிகையின் (1)
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் - கலிங்:439/1

 மேல்
 
  சுரிகையொடு (1)
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில - கலிங்:589/1

 மேல்
 
  சுருண்டு (2)
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் - கலிங்:148/2
மத்த யானையின் கரம் சுருண்டு வீழ வன் சரம் - கலிங்:428/1

 மேல்
 
  சுருதியும் (2)
தூய மனுவும் சுருதியும் பொருள் விளங்கி சொற்கள் தெரிய தனது சொற்கள் தெரிவித்தே - கலிங்:241/2
துறைகள் ஓர் ஆறும் மாறி சுருதியும் முழக்கம் ஓய்ந்தே - கலிங்:258/2

 மேல்
 
  சுருளும் (1)
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் - கலிங்:583/1

 மேல்
 
  சுலாவு (1)
சுற்ற நிண துகில் பெற்றனம் என்று சுலாவு வெறுங்கையவே - கலிங்:170/1

 மேல்
 
  சுவடு (2)
சுவடு பெற்றிலம் அவனை மற்றொரு சுவடு பெற்றனம் ஒரு மலை - கலிங்:462/1
சுவடு பெற்றிலம் அவனை மற்றொரு சுவடு பெற்றனம் ஒரு மலை - கலிங்:462/1

 மேல்
 
  சுவர் (1)
அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே - கலிங்:99/2

 மேல்
 
  சுவர்கள் (1)
சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே - கலிங்:470/2

 மேல்
 
  சுவறாதோ (1)
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ - கலிங்:554/2

 மேல்
 
  சுவறி (2)
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து - கலிங்:130/1
வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி - கலிங்:360/2

 மேல்
 
  சுவை (2)
அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் - கலிங்:565/1
துடைத்து நக்கி சுவை காணும் சூல் பேய்க்கு இன்னும் சொரியீரே - கலிங்:571/2

 மேல்
 
  சுவைக்கும் (1)
சுவைக்கும் முடிவில் கூழினுக்கு சொரியும் அரிசி வரி எயிறா - கலிங்:525/1

 மேல்
 
  சுவையும் (1)
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட - கலிங்:551/1

 மேல்
 
  சுழல் (1)
தூங்கு தலை சிரிப்பன கண்டு உறங்குதலை மறந்திருக்கும் சுழல் கண் சூர் பேய் - கலிங்:117/2

 மேல்
 
  சுழல்வுற்று (1)
உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய - கலிங்:131/1

 மேல்
 
  சுழல (5)
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் - கலிங்:90/1
சுழி சுழல வருவது என சூறைவளி சுழன்றிடுமால் - கலிங்:90/2
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே - கலிங்:550/2
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே - கலிங்:550/2
சோரும் களிற்றின் வாலதியால் சுழல அலகிட்டு அலை குருதி - கலிங்:557/1

 மேல்
 
  சுழற்றி (1)
ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே - கலிங்:438/2

 மேல்
 
  சுழற்றும் (1)
நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் - கலிங்:436/1

 மேல்
 
  சுழன்றிடுமால் (1)
சுழி சுழல வருவது என சூறைவளி சுழன்றிடுமால் - கலிங்:90/2

 மேல்
 
  சுழன்று (1)
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ - கலிங்:489/2

 மேல்
 
  சுழி (1)
சுழி சுழல வருவது என சூறைவளி சுழன்றிடுமால் - கலிங்:90/2

 மேல்
 
  சுழியின் (1)
உந்தி சுழியின் முளைத்து எழுந்த உரோம பசும் தாள் ஒன்றில் இரண்டு - கலிங்:39/1

 மேல்
 
  சுளகால் (1)
சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே - கலிங்:545/2

 மேல்
 
  சுளகு (1)
பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி - கலிங்:107/1

 மேல்
 
  சுளி (1)
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு - கலிங்:356/1

 மேல்
 
  சுற்ற (2)
கொக்கரித்து அலகை சுற்ற மற்று இவை குறைத்தலை பிணம் மிதப்ப பார் - கலிங்:163/2
சுற்ற நிண துகில் பெற்றனம் என்று சுலாவு வெறுங்கையவே - கலிங்:170/1

 மேல்
 
  சுற்றிய (1)
குவி கை கொடு அரசர் சுற்றிய குரை கழல் அபயன் முத்து அணி - கலிங்:267/1

 மேல்
 
  சுற்றுவித்து (1)
இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் - கலிங்:199/2

 மேல்
 
  சுறவு (1)
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே - கலிங்:399/2

 மேல்