<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

இ - முதல் சொற்கள்
இ 22
இக்குவாகு 1
இக்குவாகுவின் 1
இகக்கவே 1
இகல் 13
இகலுவோன் 1
இகழ்தரும் 1
இங்கு 9
இங்கே 1
இசிப்ப 1
இசை 2
இசைத்தலும் 1
இசைப்பவும் 1
இசைமாது 1
இசையின் 1
இசையினொடும் 1
இசையுடன் 1
இசைவதான 1
இசைவம் 1
இஞ்சி 1
இட்ட 7
இட்டவே 1
இட்டு 12
இட்டே 1
இட 1
இடக்கவே 1
இடத்திடை 1
இடத்தினை 1
இடத்து 2
இடத்தே 1
இடந்து 2
இடம் 3
இடமும் 1
இடவேண்டா 1
இடறுவ 1
இடா 1
இடாகினிகள் 1
இடாகினியை 1
இடாததே 1
இடி 2
இடிக்கவே 1
இடிகின்றன 1
இடித்தல்-கொல் 1
இடித்து 1
இடிப்பன 1
இடிய 1
இடு 8
இடு-மினோ 1
இடுகின்ற 1
இடும் 3
இடுமாலோ 1
இடுவரெனில் 1
இடை 11
இடையவே 1
இடையறாது 1
இடையிடை 1
இடையின் 2
இடைவிடாத 1
இணக்கம் 1
இணை 2
இணைத்த 1
இணையறாமல் 1
இத்தனை 1
இத்தனையும் 1
இத 1
இதழ் 1
இதன் 1
இதனிலும் 1
இதனை 3
இதில் 2
இது 19
இது-கொல் 1
இதுவும் 3
இந்த்ரசாலம் 1
இந்த 4
இந்தனம் 1
இந்திரவில் 1
இந்திரன் 1
இந்திரனை 1
இப்படி 3
இப்புறத்து 1
இப்பொழுது 2
இப்போது 1
இபம் 1
இம்பர் 1
இம்முறை 1
இம்முறையே 1
இமகிரி 1
இமய 3
இமயத்தினை 1
இமைப்பு 1
இமையவர் 1
இமையவரை 1
இமையோர் 1
இமையோர்களும் 1
இயங்காதது 1
இயம்ப 1
இயம்பிடுவர் 1
இயல் 1
இயல்பிற்றாலோ 1
இயற்றியே 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 1
இரட்டவும் 1
இரட்டை 1
இரண்டால் 2
இரண்டாவது 1
இரண்டாவதும் 1
இரண்டு 6
இரண்டும் 3
இரண்டே 1
இரதம் 2
இரதமும் 3
இரதமொடு 1
இரந்த 1
இரப்ப 1
இரவி 4
இரவில் 1
இரவு 3
இராசகேசரி 1
இராசராசன் 1
இரிந்தது 1
இரு 29
இருக்க 4
இருக்கவே 7
இருக்கின் 2
இருக்கின்றேம் 1
இருக்கும் 5
இருத்தி 2
இருத்திய 2
இருத்தியே 2
இருந்த 3
இருந்தது 1
இருந்தவன் 1
இருந்தனன் 1
இருந்து 8
இருந்துவிட்டு 1
இருந்துழி 1
இருந்தேற்கு 1
இருந்தேன் 1
இருநில 3
இருப்ப 4
இருப்பது 3
இருப்பள் 1
இருப்பாளை 1
இருப்பு 1
இரும் 1
இரும்பில் 1
இரும்பின் 1
இரும்பை 1
இருவர் 3
இருவர்-தம்மையும் 1
இருள் 13
இருளும் 2
இரை 2
இரைத்து 3
இல் 3
இல்லா 3
இல்லாதவவர் 1
இல்லேம் 1
இல்லை 2
இல்லையே 4
இல்லையோ 1
இல 1
இலக்கணம் 1
இலக்கை 2
இலகு 1
இலகும் 1
இலங்கிய 2
இலங்கு 2
இலங்கை 3
இலச்சினை 1
இலம் 1
இலா 1
இலாடர் 1
இலை 4
இலைப்புரை 1
இலையோ 1
இவ்வாறு 1
இவர்கள் 2
இவருடன் 1
இவற்று 1
இவன் 5
இவன்-பால் 1
இவனே 1
இவனை 1
இவுளி 3
இவுளியை 1
இவை 30
இவையும் 2
இழந்த 2
இழந்து 1
இழிச்ச 1
இழிச்சிய 1
இழிச்சீரே 1
இழிந்த 1
இழிந்தது 1
இழிவர் 1
இழுக்கும் 1
இழுதை 1
இழுப்ப 1
இழுப்புண்டு 1
இழை 1
இழைக்கும் 1
இள 7
இளக 1
இளநீர் 1
இளம் 3
இளம்பிறையில் 1
இளவரசில் 1
இளைஞர் 3
இளைஞோர் 1
இளைத்தன 1
இளைத்து 2
இளையவர் 2
இற்ற 1
இற்றைக்கு 1
இற்றைவரையும் 1
இற 2
இறகை 1
இறவே 1
இறுக 1
இறுத்து 1
இறும் 3
இறை 1
இறைகள் 1
இறைச்சி 2
இறைஞ்சி 1
இறைஞ்சிடா 1
இறைஞ்சியே 1
இறைஞ்சினர் 1
இறையையும் 1
இறைவற்கு 1
இறைவி 2
இறைவீ 1
இன் 4
இன்புறும் 1
இன்மையினால் 1
இன்றியே 1
இன்று 7
இன்றே 2
இன்ன 1
இன்னம் 1
இன்னும் 2
இன 1
இனம் 6
இனமும் 2
இனி 12
இனிதா 1
இனிது 2
இனிய 2
இனைய 5
இனையாது 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  இ (22)
இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே - கலிங்:4/2
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் - கலிங்:28/1
இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர் - கலிங்:84/1
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ
 பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் - கலிங்:97/1,2
எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய - கலிங்:134/1
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் - கலிங்:153/1
இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே - கலிங்:158/2
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் - கலிங்:162/1
மாறி இ கையில் அழைக்க மற்று அவை மத கரி தலைகள் ஆன பார் - கலிங்:162/2
இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என - கலிங்:163/1
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே - கலிங்:173/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் - கலிங்:182/2
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் - கலிங்:230/1
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே - கலிங்:246/2
ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் - கலிங்:336/1
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ
 உலகு கைப்படுமெனினும் அது ஒழிபவர் உடல் நமக்கு ஒரு சுமை என முனிபவர் - கலிங்:353/2,3
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு - கலிங்:442/1
அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் - கலிங்:465/2
இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை - கலிங்:526/1
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட - கலிங்:551/1
வெருவா நின்றீர் ஆயிரம் வாய் வேண்டுமோ இ கூழ் உணவே - கலிங்:553/2
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ - கலிங்:554/2

 மேல்
 
  இக்குவாகு (1)
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் - கலிங்:187/2

 மேல்
 
  இக்குவாகுவின் (1)
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் - கலிங்:188/1

 மேல்
 
  இகக்கவே (1)
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே
 விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே - கலிங்:404/1,2

 மேல்
 
  இகல் (13)
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் - கலிங்:29/1
இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் - கலிங்:64/1
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் - கலிங்:188/1
இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் - கலிங்:199/2
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் - கலிங்:200/2
இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன் - கலிங்:234/1
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே - கலிங்:275/2
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே - கலிங்:276/2
என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் - கலிங்:301/1
ஓடி வரு பேயை இகல் உள்ளபடி சொல்க என உரைத்தனள் உரைத்தருளவே - கலிங்:311/2
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல - கலிங்:366/4
நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே - கலிங்:394/2
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே - கலிங்:404/1

 மேல்
 
  இகலுவோன் (1)
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் - கலிங்:188/1

 மேல்
 
  இகழ்தரும் (1)
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே - கலிங்:399/2

 மேல்
 
  இங்கு (9)
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது - கலிங்:158/1
இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே - கலிங்:158/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் - கலிங்:197/2
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே - கலிங்:304/1
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே - கலிங்:371/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ - கலிங்:489/2
ஆழ்ந்த குருதி மடு நீந்தி அங்கே இனையாது இங்கு ஏறி - கலிங்:509/1
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே - கலிங்:529/1

 மேல்
 
  இங்கே (1)
இங்கே தலையின் வேல் பாய்ந்த இவை மூழைகளா கொள்ளீரே - கலிங்:563/2

 மேல்
 
  இசிப்ப (1)
நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று - கலிங்:120/1

 மேல்
 
  இசை (2)
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் - கலிங்:200/2
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே - கலிங்:399/2

 மேல்
 
  இசைத்தலும் (1)
என்ற ஓசை தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தசை பிணம் - கலிங்:307/1

 மேல்
 
  இசைப்பவும் (1)
தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே - கலிங்:344/2

 மேல்
 
  இசைமாது (1)
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா - கலிங்:285/1

 மேல்
 
  இசையின் (1)
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா - கலிங்:285/1

 மேல்
 
  இசையினொடும் (1)
கலையினொடும் கலைவாணர் கவியினொடும் இசையினொடும் காதல் மாதர் - கலிங்:277/1

 மேல்
 
  இசையுடன் (1)
இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே - கலிங்:249/1

 மேல்
 
  இசைவதான (1)
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் - கலிங்:181/2

 மேல்
 
  இசைவம் (1)
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல - கலிங்:336/3

 மேல்
 
  இஞ்சி (1)
மென் குடர் வெள்ளை குதட்டிரே மெல் விரல் இஞ்சி அதுக்கீரே - கலிங்:578/1

 மேல்
 
  இட்ட (7)
அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய - கலிங்:142/1
களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் - கலிங்:195/2
இட்ட வட்டணங்கள் மேல் எறிந்த வேல் திறந்த வாய் - கலிங்:426/1
வட்டம் இட்ட நீள் மதிற்கு வைத்த பூழை ஒக்குமே - கலிங்:426/2
வாளில் வெட்டி வாரண கை தோளில் இட்ட மைந்தர் தாம் - கலிங்:435/1
இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே - கலிங்:513/2
ஒளிறு நெடும் படை வாள் அபயற்கு உத்தர பூமியர் இட்ட திறை - கலிங்:531/1

 மேல்
 
  இட்டவே (1)
எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே - கலிங்:425/2

 மேல்
 
  இட்டு (12)
மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ - கலிங்:87/2
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே - கலிங்:125/2
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே - கலிங்:125/2
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே - கலிங்:126/2
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே - கலிங்:126/2
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:156/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய - கலிங்:414/1
தோளில் இட்டு நீர் விடும் துருத்தியாளர் ஒப்பரே - கலிங்:435/2
ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே - கலிங்:438/2
வேடத்தால் குறையாது முந்நூல் ஆக வெம் சிலை நாண் மடித்து இட்டு விதியால் கங்கை - கலிங்:467/1
உள்ளியும் கிள்ளி இட்டு உகிரின் உப்பு இடு-மினோ - கலிங்:521/2
தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே - கலிங்:586/2

 மேல்
 
  இட்டே (1)
செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே - கலிங்:153/2

 மேல்
 
  இட (1)
எ நகரங்களும் நாடும் எமக்கு அருள்செய்தனை எம்மை இட
 சொன்ன தனங்கள் கொணர்ந்தனம் என்று அடி சூடு கரங்களொடே - கலிங்:333/1,2

 மேல்
 
  இடக்கவே (1)
உழப்பி வரு முகில் முழக்கி அலை கடல் குளிக்கும் முகில்களும் இடக்கவே - கலிங்:356/2

 மேல்
 
  இடத்திடை (1)
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் - கலிங்:413/1

 மேல்
 
  இடத்தினை (1)
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன - கலிங்:351/3

 மேல்
 
  இடத்து (2)
அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் - கலிங்:124/1
எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ - கலிங்:221/2

 மேல்
 
  இடத்தே (1)
கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் - கலிங்:47/2

 மேல்
 
  இடந்து (2)
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் - கலிங்:114/1
முகடு இடந்து உரும் எறிந்து என முழங்க உடனே மொகுமொகென்று ஒலி மிகும் தமருகங்கள் பலவே - கலிங்:114/2

 மேல்
 
  இடம் (3)
படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் - கலிங்:116/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன - கலிங்:351/3
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:481/2

 மேல்
 
  இடமும் (1)
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே - கலிங்:348/2

 மேல்
 
  இடவேண்டா (1)
போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா
 ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் - கலிங்:231/1,2

 மேல்
 
  இடறுவ (1)
முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில - கலிங்:351/1

 மேல்
 
  இடா (1)
முடியினால் வழிபட்டு மொழிந்த திறை இடா வேந்தர் - கலிங்:538/1

 மேல்
 
  இடாகினிகள் (1)
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் - கலிங்:155/2

 மேல்
 
  இடாகினியை (1)
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:481/2

 மேல்
 
  இடாததே (1)
அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே - கலிங்:84/2

 மேல்
 
  இடி (2)
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே - கலிங்:351/4
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு - கலிங்:356/1

 மேல்
 
  இடிக்கவே (1)
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே - கலிங்:409/2

 மேல்
 
  இடிகின்றன (1)
இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் - கலிங்:372/1

 மேல்
 
  இடித்தல்-கொல் (1)
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி - கலிங்:343/1

 மேல்
 
  இடித்து (1)
இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என - கலிங்:163/1

 மேல்
 
  இடிப்பன (1)
உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே - கலிங்:350/4

 மேல்
 
  இடிய (1)
எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று - கலிங்:340/1

 மேல்
 
  இடு (8)
இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ - கலிங்:22/2
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:32/2
அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா - கலிங்:41/1
களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று - கலிங்:60/1
வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு
 தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே - கலிங்:325/1,2
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே - கலிங்:351/4
உலகுக்கு ஒருமுதல் அபயற்கு இடு திறை உரை தப்பியது எமது அரசே எம் - கலிங்:373/1
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே - கலிங்:397/1

 மேல்
 
  இடு-மினோ (1)
உள்ளியும் கிள்ளி இட்டு உகிரின் உப்பு இடு-மினோ - கலிங்:521/2

 மேல்
 
  இடுகின்ற (1)
இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் - கலிங்:118/2

 மேல்
 
  இடும் (3)
அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:60/2
கெடாதபடி கெடும் செழியர் கெடும் பொழுதின் இடும் பிண்டி பாலம் ஏந்தி - கலிங்:155/1
அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை - கலிங்:218/1

 மேல்
 
  இடுமாலோ (1)
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ
 ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ - கலிங்:223/1,2

 மேல்
 
  இடுவரெனில் (1)
ஏனை அரசர் ஒருத்தர் ஓர் ஆனை இடுவரெனில் புவி - கலிங்:336/2

 மேல்
 
  இடை (11)
சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை
 காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ - கலிங்:21/1,2
இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ - கலிங்:22/2
உபய தனம் அசையில் ஒடியும் இடை நடையை ஒழியும் ஒழியும் என ஒண் சிலம்பு - கலிங்:58/1
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே - கலிங்:116/2
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே - கலிங்:116/2
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல - கலிங்:336/3
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே - கலிங்:345/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய - கலிங்:414/1
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு - கலிங்:442/1
இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ - கலிங்:523/2
இடை பார்த்து திறை காட்டி இறைவி திரு புருவத்தின் - கலிங்:536/1

 மேல்
 
  இடையவே (1)
உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே - கலிங்:350/4

 மேல்
 
  இடையறாது (1)
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை - கலிங்:291/1

 மேல்
 
  இடையிடை (1)
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே - கலிங்:397/1

 மேல்
 
  இடையின் (2)
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா - கலிங்:57/1
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே - கலிங்:290/2

 மேல்
 
  இடைவிடாத (1)
மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் - கலிங்:284/1

 மேல்
 
  இணக்கம் (1)
இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் - கலிங்:577/1

 மேல்
 
  இணை (2)
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே - கலிங்:122/2
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை
 சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே - கலிங்:291/1,2

 மேல்
 
  இணைத்த (1)
இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே - கலிங்:512/2

 மேல்
 
  இணையறாமல் (1)
இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:53/2

 மேல்
 
  இத்தனை (1)
சாகைக்கு இத்தனை ஆசை போதும் பாழின் சாக்காடும் அரிதாக தந்து வைத்தாய் - கலிங்:215/2

 மேல்
 
  இத்தனையும் (1)
குருதி குட்டம் இத்தனையும் கோலும் வேலும் குந்தமுமே - கலிங்:508/1

 மேல்
 
  இத (1)
என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் - கலிங்:301/1

 மேல்
 
  இதழ் (1)
மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே - கலிங்:54/1

 மேல்
 
  இதன் (1)
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய - கலிங்:196/1

 மேல்
 
  இதனிலும் (1)
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:492/2

 மேல்
 
  இதனை (3)
காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால் - கலிங்:86/1
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் - கலிங்:181/2
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை
 தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ - கலிங்:209/1,2

 மேல்
 
  இதில் (2)
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே - கலிங்:184/2
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:494/2

 மேல்
 
  இது (19)
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் - கலிங்:28/1
அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் - கலிங்:164/1
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே - கலிங்:178/2
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே - கலிங்:184/2
காலனுக்கு இது வழக்கு என உரைத்த அவனும் - கலிங்:192/1
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் - கலிங்:197/2
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ - கலிங்:209/2
ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே - கலிங்:227/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா - கலிங்:252/1
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் - கலிங்:352/2
நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ - கலிங்:392/2
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே - கலிங்:398/2
எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை - கலிங்:450/1
எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை - கலிங்:450/1
ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று - கலிங்:553/1
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில - கலிங்:588/1
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில - கலிங்:588/2
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில - கலிங்:589/1
வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில - கலிங்:589/2

 மேல்
 
  இது-கொல் (1)
அம் பொன் மேரு அது-கொல் இது-கொல் என்று ஆயிரம் கதிர் வெய்யவன் ஐயுறும் - கலிங்:315/1

 மேல்
 
  இதுவும் (3)
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் - கலிங்:191/2
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே - கலிங்:422/2
உண்டு மிகுமோ நீர் சொன்ன உபாயம் இதுவும் செய்குவமே - கலிங்:555/2

 மேல்
 
  இந்த்ரசாலம் (1)
இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே - கலிங்:161/2

 மேல்
 
  இந்த (4)
வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் - கலிங்:95/2
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி - கலிங்:206/2
இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை - கலிங்:526/1
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ - கலிங்:554/2

 மேல்
 
  இந்தனம் (1)
இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ - கலிங்:523/2

 மேல்
 
  இந்திரவில் (1)
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ - கலிங்:223/1

 மேல்
 
  இந்திரன் (1)
ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் - கலிங்:245/1

 மேல்
 
  இந்திரனை (1)
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் - கலிங்:193/1

 மேல்
 
  இப்படி (3)
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை - கலிங்:209/1
மா உகைத்து ஒரு தனி அபயன் இப்படி வட திசை மேற்செல மன்னர் மன்னவன் - கலிங்:257/1
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் - கலிங்:502/1

 மேல்
 
  இப்புறத்து (1)
இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி - கலிங்:208/1

 மேல்
 
  இப்பொழுது (2)
ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை - கலிங்:210/2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே - கலிங்:416/2

 மேல்
 
  இப்போது (1)
அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே - கலிங்:175/2

 மேல்
 
  இபம் (1)
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் - கலிங்:493/1

 மேல்
 
  இம்பர் (1)
இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே - கலிங்:284/2

 மேல்
 
  இம்முறை (1)
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே - கலிங்:291/2

 மேல்
 
  இம்முறையே (1)
ஏறுபட்டதும் இம்முறையே அன்றோ - கலிங்:384/2

 மேல்
 
  இமகிரி (1)
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை - கலிங்:176/1

 மேல்
 
  இமய (3)
செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை - கலிங்:178/1
இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி - கலிங்:208/1
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் - கலிங்:220/2

 மேல்
 
  இமயத்தினை (1)
விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை
 திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே - கலிங்:273/1,2

 மேல்
 
  இமைப்பு (1)
கண் இமைப்பு ஒழியவே முகம் மலர்ந்து உடல்களும் கடவுளோர் போலுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:496/2

 மேல்
 
  இமையவர் (1)
தெழித்த பொழுது உடல் திமிர்க்க இமையவர் திசை-கண் மத கரி திகைக்கவே - கலிங்:354/2

 மேல்
 
  இமையவரை (1)
இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே - கலிங்:130/2

 மேல்
 
  இமையோர் (1)
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் - கலிங்:189/2

 மேல்
 
  இமையோர்களும் (1)
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய - கலிங்:390/1

 மேல்
 
  இயங்காதது (1)
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1

 மேல்
 
  இயம்ப (1)
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1

 மேல்
 
  இயம்பிடுவர் (1)
அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே - கலிங்:468/2

 மேல்
 
  இயல் (1)
இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:53/2

 மேல்
 
  இயல்பிற்றாலோ (1)
எரி விரித்த ஈமவிளக்கு எம்மருங்கும் ஏற்றியதோர் இயல்பிற்றாலோ - கலிங்:108/2

 மேல்
 
  இயற்றியே (1)
எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே - கலிங்:100/2

 மேல்
 
  இரங்கான் (1)
அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை - கலிங்:218/1

 மேல்
 
  இரங்கி (1)
கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் - கலிங்:92/2

 மேல்
 
  இரட்டவும் (1)
வளை கலிப்பவும் முரசு ஒலிப்பவும் மரம் இரட்டவும் வயிர மா - கலிங்:344/1

 மேல்
 
  இரட்டை (1)
இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே - கலிங்:512/2

 மேல்
 
  இரண்டால் (2)
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன் - கலிங்:543/1
தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே - கலிங்:543/2

 மேல்
 
  இரண்டாவது (1)
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் - கலிங்:242/2

 மேல்
 
  இரண்டாவதும் (1)
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து - கலிங்:594/1

 மேல்
 
  இரண்டு (6)
பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் - கலிங்:11/1
கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:27/2
உந்தி சுழியின் முளைத்து எழுந்த உரோம பசும் தாள் ஒன்றில் இரண்டு
 அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:39/1,2
உள் அ போர் இரண்டு நிறைவித்தாள் உறையும் காடு பாடுவாம் - கலிங்:75/2
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே - கலிங்:317/2
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே - கலிங்:338/2

 மேல்
 
  இரண்டும் (3)
உள் ஒடுங்கி இரண்டும் ஒன்றாகவே ஒட்டி ஒட்டு விடாத கொடிற்றின - கலிங்:138/1
அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று - கலிங்:337/1
போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும் - கலிங்:541/1

 மேல்
 
  இரண்டே (1)
கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன - கலிங்:138/2

 மேல்
 
  இரதம் (2)
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக - கலிங்:393/1
நடை வய பரி இரதம் ஒட்டகம் நவநிதி குலமகளிர் என்று - கலிங்:459/1

 மேல்
 
  இரதமும் (3)
ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே - கலிங்:352/4
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே - கலிங்:399/1
இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே - கலிங்:407/2

 மேல்
 
  இரதமொடு (1)
இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே - கலிங்:407/2

 மேல்
 
  இரந்த (1)
போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற - கலிங்:243/1

 மேல்
 
  இரப்ப (1)
தேவர் எலாம் குறை இரப்ப தேவகி-தன் திரு வயிற்றில் வசுதேவற்கு - கலிங்:233/1

 மேல்
 
  இரவி (4)
ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே - கலிங்:12/2
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1
இவன் எமக்கு மகன் ஆகி இரவி குலம் பாரிக்க தகுவன் என்றே - கலிங்:237/2
குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் - கலிங்:251/1

 மேல்
 
  இரவில் (1)
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ - கலிங்:223/1

 மேல்
 
  இரவு (3)
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை - கலிங்:26/1
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் - கலிங்:29/1
இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும் - கலிங்:576/1

 மேல்
 
  இராசகேசரி (1)
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் - கலிங்:191/2

 மேல்
 
  இராசராசன் (1)
இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன்
 அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள - கலிங்:234/1,2

 மேல்
 
  இரிந்தது (1)
எழுந்தது சேனை எழலும் இரிந்தது பாரின் முதுகு - கலிங்:358/1

 மேல்
 
  இரு (29)
பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் - கலிங்:56/1
பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் - கலிங்:59/1
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் - கலிங்:85/1
அண்டம் உறு குல கிரிகள் அவள் ஒருகால் இரு காதில் - கலிங்:132/1
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் - கலிங்:153/1
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் - கலிங்:155/2
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் - கலிங்:162/1
தங்களின் மகிழ்ந்து இரு குலத்து அரசர்-தாமும் தனித்தனி உவப்பது ஒர் தவப்பயனும் ஒத்தே - கலிங்:238/2
ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் - கலிங்:245/1
ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே - கலிங்:245/2
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே - கலிங்:276/2
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே - கலிங்:317/2
கடல்களை சொரி மலை உள என இரு கட தடத்திடை பொழி மதம் உடையன - கலிங்:350/1
இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின் - கலிங்:352/1
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு - கலிங்:356/1
எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே - கலிங்:406/1
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே - கலிங்:410/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய - கலிங்:414/1
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே - கலிங்:421/2
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே - கலிங்:424/2
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட - கலிங்:438/1
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே - கலிங்:442/2
உலகு புகழ் கருணாகரன் தனது ஒரு கை இரு பணை வேழம் உந்தவே - கலிங்:443/2
விருதர் இரு துணி பார் நிறைந்தன விடர்கள் தலை மலையாய் நெளிந்தன - கலிங்:446/1
கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள் - கலிங்:528/1
எடுத்து கைகள் வேகாமே இவுளி துணியிட்டு இரு மருங்கும் - கலிங்:552/1
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் - கலிங்:560/1
இரு கையும் வென்றது ஒர் வென்றி பாடி இரு கையும் வீசி நின்று ஆடினவே - கலிங்:587/2
இரு கையும் வென்றது ஒர் வென்றி பாடி இரு கையும் வீசி நின்று ஆடினவே - கலிங்:587/2

 மேல்
 
  இருக்க (4)
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலவி மடவீர் கழல் சென்னி - கலிங்:63/1
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கள போர் பாட திற-மினோ - கலிங்:63/2
அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:68/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2

 மேல்
 
  இருக்கவே (7)
அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே - கலிங்:144/2
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே - கலிங்:319/2
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே - கலிங்:320/2
ஆடல் பாடல் அரம்பையர் ஒக்கும் அ அணுக்கிமாரும் அநேகர் இருக்கவே - கலிங்:321/2
மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே - கலிங்:326/2
தொண்டைமான் முதல் மந்திர பாரகர் சூழ்ந்து தன் கழல் சூடி இருக்கவே - கலிங்:327/2
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே - கலிங்:328/2

 மேல்
 
  இருக்கின் (2)
முன்பு இருக்கின் முகத்தினும் மேற்செல மு முழம் படும் அம் முழந்தாளின - கலிங்:136/2
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் - கலிங்:183/1

 மேல்
 
  இருக்கின்றேம் (1)
ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் - கலிங்:219/2

 மேல்
 
  இருக்கும் (5)
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் - கலிங்:183/1
எடுத்த கொடி திசையிபத்தின் மத மிசை இருக்கும் அளிகளை எழுப்பவே - கலிங்:357/2
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட - கலிங்:438/1
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் - கலிங்:502/1
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:575/2

 மேல்
 
  இருத்தி (2)
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி - கலிங்:108/1
உறைவாளை புயத்து இருத்தி உடைவாளை திரு அரையில் ஒளிர வைத்தே - கலிங்:244/2

 மேல்
 
  இருத்திய (2)
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே - கலிங்:125/2
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் - கலிங்:413/1

 மேல்
 
  இருத்தியே (2)
பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே - கலிங்:98/2
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே - கலிங்:102/2

 மேல்
 
  இருந்த (3)
இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் - கலிங்:118/2
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் - கலிங்:155/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2

 மேல்
 
  இருந்தது (1)
ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை - கலிங்:210/2

 மேல்
 
  இருந்தவன் (1)
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன்
 மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே - கலிங்:319/1,2

 மேல்
 
  இருந்தனன் (1)
மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே - கலிங்:326/2

 மேல்
 
  இருந்து (8)
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி - கலிங்:110/1
இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே - கலிங்:161/2
எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே - கலிங்:169/2
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் - கலிங்:188/2
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ - கலிங்:223/1
ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே - கலிங்:285/2
கருவி கட்டு மாட்டாதீர் கரைக்கே இருந்து குளியீரே - கலிங்:508/2
வரிசையுடனே இருந்து உண்ண வாரீர் கூழை வாரீரே - கலிங்:562/2

 மேல்
 
  இருந்துவிட்டு (1)
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் - கலிங்:478/2

 மேல்
 
  இருந்துழி (1)
அவன் இருந்துழி அறிக என்றனன் அபயன் மந்திரி முதல்வனே - கலிங்:460/2

 மேல்
 
  இருந்தேற்கு (1)
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை - கலிங்:176/1

 மேல்
 
  இருந்தேன் (1)
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2

 மேல்
 
  இருநில (3)
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே - கலிங்:345/2
இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின் - கலிங்:352/1
எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற - கலிங்:533/1

 மேல்
 
  இருப்ப (4)
பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று - கலிங்:13/1
ஆந்தை பாந்தி இருப்ப துரிஞ்சில் புக்கு அங்குமிங்கும் உலாவு செவியின - கலிங்:140/2
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் - கலிங்:153/1
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே - கலிங்:304/1

 மேல்
 
  இருப்பது (3)
எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல - கலிங்:14/1
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே - கலிங்:304/1
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே - கலிங்:318/2

 மேல்
 
  இருப்பள் (1)
பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று - கலிங்:13/1

 மேல்
 
  இருப்பாளை (1)
நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே - கலிங்:13/2

 மேல்
 
  இருப்பு (1)
இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை - கலிங்:489/1

 மேல்
 
  இரும் (1)
ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் - கலிங்:485/1

 மேல்
 
  இரும்பில் (1)
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் - கலிங்:554/1

 மேல்
 
  இரும்பின் (1)
கார் இரும்பின் மகர தோரணம் ஆக கரும் பேய்கள் - கலிங்:105/1

 மேல்
 
  இரும்பை (1)
ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே - கலிங்:105/2

 மேல்
 
  இருவர் (3)
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் - கலிங்:191/2
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் - கலிங்:439/1
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/2

 மேல்
 
  இருவர்-தம்மையும் (1)
இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் - கலிங்:199/2

 மேல்
 
  இருள் (13)
பேர் ஆழி உலகு அனைத்தும் பிறங்க வளர் இருள் நீங்க - கலிங்:7/1
பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க - கலிங்:8/1
இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன் - கலிங்:234/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் - கலிங்:246/1
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே - கலிங்:246/2
குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் - கலிங்:251/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் - கலிங்:261/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் - கலிங்:261/1
கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே - கலிங்:267/2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே - கலிங்:345/2
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே - கலிங்:346/2
கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் - கலிங்:357/1
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள்
 முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே - கலிங்:453/1,2

 மேல்
 
  இருளும் (2)
இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே - கலிங்:130/2
இருளும் வெயிலும் எறித்திட இலகும் மணி மகர குழை - கலிங்:335/2

 மேல்
 
  இரை (2)
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல - கலிங்:366/4
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே - கலிங்:403/2

 மேல்
 
  இரைத்து (3)
என்று பல கூளிகள் இரைத்து உரைசெய் போதத்து - கலிங்:220/1
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் - கலிங்:230/1
கூடி இரைத்து உண்டுழி எம் கூடு ஆர போதுமோ - கலிங்:230/2

 மேல்
 
  இல் (3)
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே - கலிங்:334/4
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் - கலிங்:346/1
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு - கலிங்:356/1

 மேல்
 
  இல்லா (3)
கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் - கலிங்:47/2
அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் - கலிங்:565/1
இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் - கலிங்:577/1

 மேல்
 
  இல்லாதவவர் (1)
முலை மீது கொழுநர் கை நகம் மேவு குறியை முன் செல்வம் இல்லாதவவர் பெற்ற பொருள் போல் - கலிங்:47/1

 மேல்
 
  இல்லேம் (1)
பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் - கலிங்:216/2

 மேல்
 
  இல்லை (2)
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே - கலிங்:160/2
ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை - கலிங்:210/2

 மேல்
 
  இல்லையே (4)
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே - கலிங்:273/2
பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே - கலிங்:274/2
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே - கலிங்:275/2
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே - கலிங்:348/2

 மேல்
 
  இல்லையோ (1)
சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ - கலிங்:382/2

 மேல்
 
  இல (1)
ஓங்கார மந்திரமும் ஒப்பு இல நூறாயிரமே - கலிங்:540/2

 மேல்
 
  இலக்கணம் (1)
உவையும் உவையும் இலக்கணம் உடைய பிடி இவை உள் பகடு - கலிங்:335/3

 மேல்
 
  இலக்கை (2)
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே - கலிங்:421/2
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை - கலிங்:422/1

 மேல்
 
  இலகு (1)
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே - கலிங்:346/2

 மேல்
 
  இலகும் (1)
இருளும் வெயிலும் எறித்திட இலகும் மணி மகர குழை - கலிங்:335/2

 மேல்
 
  இலங்கிய (2)
மொய்த்து இலங்கிய தாரகை வானின் நீள் முகட்டு எழுந்த முழுமதிக்கு ஒப்பு என - கலிங்:316/1
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே - கலிங்:316/2

 மேல்
 
  இலங்கு (2)
வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் - கலிங்:232/2
எறித்து ஓடை இலங்கு நடை களிற்றின் மேல் கொண்டு - கலிங்:366/3

 மேல்
 
  இலங்கை (3)
இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் - கலிங்:64/1
ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் - கலிங்:231/2
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை - கலிங்:232/1

 மேல்
 
  இலச்சினை (1)
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே - கலிங்:125/2

 மேல்
 
  இலம் (1)
கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன - கலிங்:137/2

 மேல்
 
  இலா (1)
திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே - கலிங்:172/2

 மேல்
 
  இலாடர் (1)
வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே - கலிங்:330/2

 மேல்
 
  இலை (4)
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா - கலிங்:57/1
கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே - கலிங்:113/1
மேல் அனைத்து உயிரும் வீவது இலை ஆக நமன் மேல் - கலிங்:192/3
முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே - கலிங்:339/2

 மேல்
 
  இலைப்புரை (1)
வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே - கலிங்:461/2

 மேல்
 
  இலையோ (1)
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ - கலிங்:390/2

 மேல்
 
  இவ்வாறு (1)
ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:485/2

 மேல்
 
  இவர்கள் (2)
வென்றி கொண்டவனும் என்று இவர்கள் கொண்ட விறலும் - கலிங்:192/4
இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த - கலிங்:470/1

 மேல்
 
  இவருடன் (1)
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன்
 வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே - கலிங்:338/1,2

 மேல்
 
  இவற்று (1)
ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் - கலிங்:336/1

 மேல்
 
  இவன் (5)
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் - கலிங்:187/2
இவன் எமக்கு மகன் ஆகி இரவி குலம் பாரிக்க தகுவன் என்றே - கலிங்:237/2
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் - கலிங்:238/1
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் - கலிங்:238/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த - கலிங்:240/1

 மேல்
 
  இவன்-பால் (1)
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி - கலிங்:206/2

 மேல்
 
  இவனே (1)
அதன் முதற்கண் வரும் ஆதி முதல் மாயன் இவனே அப்ரமேயம் எனும் மெய்ப்ரியமதாக உடனே - கலிங்:182/1

 மேல்
 
  இவனை (1)
இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே - கலிங்:249/1

 மேல்
 
  இவுளி (3)
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் - கலிங்:352/2
எடுத்து கைகள் வேகாமே இவுளி துணியிட்டு இரு மருங்கும் - கலிங்:552/1
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் - கலிங்:583/1

 மேல்
 
  இவுளியை (1)
அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை - கலிங்:437/1

 மேல்
 
  இவை (30)
அளக பாரம் மிசை அசைய மேகலைகள் அவிழ ஆபரணம் இவை எலாம் - கலிங்:53/1
கொக்கரித்து அலகை சுற்ற மற்று இவை குறைத்தலை பிணம் மிதப்ப பார் - கலிங்:163/2
அற்ற தோள் இவை அலைப்ப பார் உவை அறாத நீள் குடர் மிதப்ப பார் - கலிங்:166/1
பிணங்கள் பார் இவை கிடக்க நம்முடை பேய் அலாத சில பேய்கள் பார் - கலிங்:167/2
என்ற போதில் இவை மெய் எனா உடனிருந்த பேய் பதறி ஒன்றன் மேல் - கலிங்:168/1
அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே - கலிங்:175/2
எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ - கலிங்:221/2
வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட - கலிங்:323/1
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே - கலிங்:325/2
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் - கலிங்:334/1
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் - கலிங்:334/1
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் - கலிங்:334/1
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் - கலிங்:334/1
ஆடல் அயம் இவை மற்று இவை ஆதி முடியொடு பெட்டகம் - கலிங்:334/2
ஆடல் அயம் இவை மற்று இவை ஆதி முடியொடு பெட்டகம் - கலிங்:334/2
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே - கலிங்:334/4
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே - கலிங்:334/4
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை - கலிங்:335/1
உவையும் உவையும் இலக்கணம் உடைய பிடி இவை உள் பகடு - கலிங்:335/3
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே - கலிங்:335/4
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே - கலிங்:335/4
அலகில் வெற்றியும் உரிமையும் இவை என அவயவத்தினில் எழுதிய அறிகுறி - கலிங்:353/1
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய - கலிங்:390/1
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ - கலிங்:390/2
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே - கலிங்:397/1
மருப்பொடு மருப்பு எதிர் பொருப்பு இவை என பொரு மத கரி மருப்பினிடையே - கலிங்:411/1
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே - கலிங்:414/2
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை - கலிங்:418/1
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று - கலிங்:460/1
இங்கே தலையின் வேல் பாய்ந்த இவை மூழைகளா கொள்ளீரே - கலிங்:563/2

 மேல்
 
  இவையும் (2)
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை - கலிங்:335/1
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை - கலிங்:335/1

 மேல்
 
  இழந்த (2)
பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:29/2
இழந்த வேந்தர் எனையர் என்று எண்ணுகேன் - கலிங்:387/2

 மேல்
 
  இழந்து (1)
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் - கலிங்:29/1

 மேல்
 
  இழிச்ச (1)
மற்றை கூழின் மிக நன்று வாரீர் இழிச்ச வாரீரே - கலிங்:551/2

 மேல்
 
  இழிச்சிய (1)
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே - கலிங்:420/2

 மேல்
 
  இழிச்சீரே (1)
அடுத்து பிடித்து மெத்தெனவே அடுப்பின்-நின்றும் இழிச்சீரே - கலிங்:552/2

 மேல்
 
  இழிந்த (1)
வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு - கலிங்:325/1

 மேல்
 
  இழிந்தது (1)
பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே - கலிங்:368/2

 மேல்
 
  இழிவர் (1)
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/2

 மேல்
 
  இழுக்கும் (1)
இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் - கலிங்:166/2

 மேல்
 
  இழுதை (1)
எல்லாம் கவிழ்த்து திகைத்திருக்கும் இழுதை பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:572/2

 மேல்
 
  இழுப்ப (1)
இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் - கலிங்:166/2

 மேல்
 
  இழுப்புண்டு (1)
கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:488/2

 மேல்
 
  இழை (1)
அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் - கலிங்:474/2

 மேல்
 
  இழைக்கும் (1)
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் - கலிங்:439/1

 மேல்
 
  இள (7)
சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை - கலிங்:21/1
புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து - கலிங்:22/1
கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:33/2
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி - கலிங்:52/1
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே - கலிங்:250/2
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ - கலிங்:391/2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே - கலிங்:416/2

 மேல்
 
  இளக (1)
இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:53/2

 மேல்
 
  இளநீர் (1)
எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர்
 எங்கும் உள பைம் குமிழ்கள் எங்கும் உள செங்குமுதம் எங்கும் உள செங்கயல்களே - கலிங்:295/1,2

 மேல்
 
  இளம் (3)
எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி - கலிங்:106/2
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் - கலிங்:238/1
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை - கலிங்:291/1

 மேல்
 
  இளம்பிறையில் (1)
கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக - கலிங்:62/1

 மேல்
 
  இளவரசில் (1)
இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே - கலிங்:249/1

 மேல்
 
  இளைஞர் (3)
முருகின் சிவந்த கழுநீரும் முதிரா இளைஞர் ஆருயிரும் - கலிங்:50/1
பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் - கலிங்:56/1
செக்க சிவந்த கழுநீரும் செகத்தில் இளைஞர் ஆருயிரும் - கலிங்:74/1

 மேல்
 
  இளைஞோர் (1)
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் - கலிங்:28/1

 மேல்
 
  இளைத்தன (1)
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா - கலிங்:229/1

 மேல்
 
  இளைத்து (2)
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ - கலிங்:86/2
ஓடி உடல் வியர்த்து உண்ணீரே உந்தி பறந்து இளைத்து உண்ணீரே - கலிங்:581/1

 மேல்
 
  இளையவர் (2)
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே - கலிங்:399/2
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே - கலிங்:401/1

 மேல்
 
  இற்ற (1)
இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் - கலிங்:166/2

 மேல்
 
  இற்றைக்கு (1)
இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும் - கலிங்:576/1

 மேல்
 
  இற்றைவரையும் (1)
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் - கலிங்:246/1

 மேல்
 
  இற (2)
மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ - கலிங்:222/1
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு - கலிங்:417/1

 மேல்
 
  இறகை (1)
இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை
 பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ - கலிங்:489/1,2

 மேல்
 
  இறவே (1)
திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே - கலிங்:172/2

 மேல்
 
  இறுக (1)
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே - கலிங்:126/2

 மேல்
 
  இறுத்து (1)
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு - கலிங்:417/1

 மேல்
 
  இறும் (3)
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா - கலிங்:57/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா - கலிங்:57/1
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே - கலிங்:351/4

 மேல்
 
  இறை (1)
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் - கலிங்:341/1

 மேல்
 
  இறைகள் (1)
அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் - கலிங்:272/2

 மேல்
 
  இறைச்சி (2)
கொய்த இறைச்சி உறுப்பு அனைத்தும் கொள்ளும் கூழை வெள்ளாட்டின் - கலிங்:568/1
பைதல் இறைச்சி தின்று உலர்ந்த பார்வை பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:568/2

 மேல்
 
  இறைஞ்சி (1)
கைதொழுது இறைஞ்சி அடியேன் வட கலிங்கத்து - கலிங்:221/1

 மேல்
 
  இறைஞ்சிடா (1)
கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின் - கலிங்:274/1

 மேல்
 
  இறைஞ்சியே (1)
இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே - கலிங்:161/2

 மேல்
 
  இறைஞ்சினர் (1)
அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே - கலிங்:452/2

 மேல்
 
  இறையையும் (1)
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று - கலிங்:460/1

 மேல்
 
  இறைவற்கு (1)
இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே - கலிங்:130/2

 மேல்
 
  இறைவி (2)
என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் - கலிங்:301/1
இடை பார்த்து திறை காட்டி இறைவி திரு புருவத்தின் - கலிங்:536/1

 மேல்
 
  இறைவீ (1)
கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே - கலிங்:473/1

 மேல்
 
  இன் (4)
கூடிய இன் கனவு-அதனிலே கொடை நர_துங்கனொடு அணைவுறாது - கலிங்:24/1
கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் - கலிங்:190/1
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே - கலிங்:275/2
தேவர் இன் அருள் தழைக்கவே முனிவர் செய் தவம் பயன் விளைக்கவே - கலிங்:595/2

 மேல்
 
  இன்புறும் (1)
அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே - கலிங்:115/2

 மேல்
 
  இன்மையினால் (1)
வரு செரு ஒன்று இன்மையினால் மற்போரும் சொற்புலவோர் வாதப்போரும் - கலிங்:276/1

 மேல்
 
  இன்றியே (1)
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே - கலிங்:451/2

 மேல்
 
  இன்று (7)
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் - கலிங்:114/1
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் - கலிங்:164/2
அகில வெற்பும் இன்று ஆனை ஆனவோ அடைய மாருதம் புரவி ஆனவோ - கலிங்:347/1
இன்று சீறினும் நாளை அ சேனை முன் - கலிங்:389/1
முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே - கலிங்:453/2
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் - கலிங்:496/1
வைப்பு காணும் நமக்கு இன்று வாரீர் கூழை எல்லீரும் - கலிங்:549/1

 மேல்
 
  இன்றே (2)
ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் - கலிங்:219/2
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் - கலிங்:463/1

 மேல்
 
  இன்ன (1)
இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே - கலிங்:284/2

 மேல்
 
  இன்னம் (1)
முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் - கலிங்:502/2

 மேல்
 
  இன்னும் (2)
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2
துடைத்து நக்கி சுவை காணும் சூல் பேய்க்கு இன்னும் சொரியீரே - கலிங்:571/2

 மேல்
 
  இன (1)
இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே - கலிங்:407/2

 மேல்
 
  இனம் (6)
நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி - கலிங்:112/1
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே - கலிங்:399/2
அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே - கலிங்:408/2
குருதியின் நதி வெளி பரக்கவே குடை இனம் நுரை என மிதக்கவே - கலிங்:410/1
கவந்தம் ஆட முன்பு தம் களிப்பொடு ஆடு பேய் இனம்
 நிவந்த ஆடல் ஆட்டுவிக்கும் நித்தகாரர் ஒக்குமே - கலிங்:432/1,2
பிறங்கு சோரி வாரியில் பிளிற்றி வீழ் களிற்று இனம்
 கறங்கு வேலை நீர் உண கவிழ்ந்த மேகம் ஒக்குமே - கலிங்:434/1,2

 மேல்
 
  இனமும் (2)
பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் - கலிங்:477/2
பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் - கலிங்:477/2

 மேல்
 
  இனி (12)
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை - கலிங்:26/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா - கலிங்:57/1
அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் - கலிங்:134/2
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே - கலிங்:160/2
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே - கலிங்:173/2
ஓய்கின்றேம் ஓய்வுக்கும் இனி ஆற்றேம் ஒருநாளைக்கொருநாள் நாங்கள் - கலிங்:214/1
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே - கலிங்:323/2
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே - கலிங்:371/2
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே - கலிங்:372/2
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட - கலிங்:441/1
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் - கலிங்:463/1
இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த - கலிங்:470/1

 மேல்
 
  இனிதா (1)
தமக்கு ஒரு வாயொடு வாய் மூன்றும் தாம் இனிதா படைத்துக்கொண்டு - கலிங்:580/1

 மேல்
 
  இனிது (2)
இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே - கலிங்:4/2
பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே - கலிங்:16/2

 மேல்
 
  இனிய (2)
தேடுவீர் கடைகள் திற-மினோ இனிய தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ - கலிங்:70/2
இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே - கலிங்:130/2

 மேல்
 
  இனைய (5)
கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி - கலிங்:18/1
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே - கலிங்:276/2
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை - கலிங்:335/1
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் - கலிங்:349/1
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக - கலிங்:393/1

 மேல்
 
  இனையாது (1)
ஆழ்ந்த குருதி மடு நீந்தி அங்கே இனையாது இங்கு ஏறி - கலிங்:509/1

 மேல்