<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

ஈ - முதல் சொற்கள்
ஈ 1
ஈகை 1
ஈச்சோப்பி 1
ஈண்ட 1
ஈண்டும் 1
ஈது 1
ஈம 1
ஈமவிளக்கு 1
ஈர் 1
ஈரம் 1
ஈரிரண்டு 1
ஈழமும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  ஈ (1)
ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் - கலிங்:219/2

 மேல்
 
  ஈகை (1)
முற்றல் ஈகை முளிந்த விண்டு முரிந்த புன்கு நிரைந்தவே - கலிங்:78/2

 மேல்
 
  ஈச்சோப்பி (1)
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் - கலிங்:155/2

 மேல்
 
  ஈண்ட (1)
எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் - கலிங்:305/2

 மேல்
 
  ஈண்டும் (1)
ஈண்டும் செருவில் படு வீரர் எறியும் பாராவளை அடுக்கி - கலிங்:511/1

 மேல்
 
  ஈது (1)
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ - கலிங்:489/2

 மேல்
 
  ஈம (1)
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ - கலிங்:223/2

 மேல்
 
  ஈமவிளக்கு (1)
எரி விரித்த ஈமவிளக்கு எம்மருங்கும் ஏற்றியதோர் இயல்பிற்றாலோ - கலிங்:108/2

 மேல்
 
  ஈர் (1)
ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் - கலிங்:245/1

 மேல்
 
  ஈரம் (1)
ஈரம் உடையன நித்திலம் ஏறு நவமணி கட்டிய - கலிங்:334/3

 மேல்
 
  ஈரிரண்டு (1)
ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே - கலிங்:12/2

 மேல்
 
  ஈழமும் (1)
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் - கலிங்:200/2

 மேல்