<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

கா - முதல் சொற்கள்
காக்க 2
காக்கின்ற 1
காக்கும் 4
காகம் 2
காகமாய் 1
காசிபன் 1
காஞ்சனம் 1
காஞ்சி 3
காஞ்சிக்கும் 1
காட்ட 2
காட்டி 3
காட்டிய 1
காட்டுதற்கு 1
காடவர் 1
காடு 4
காடும் 1
காண் 3
காண்-மின் 21
காண்-மின்களோ 7
காண்-மினோ 12
காண்டல் 1
காண 1
காணலாம் 1
காணாத 1
காணாது 1
காணாமல் 2
காணில் 2
காணும் 4
காணுமாபோல் 1
காணேம் 1
காத்த 2
காத்தளிக்கும் 1
காத்து 4
காதல் 2
காதலனை 1
காதளவு 1
காதில் 1
காந்தருடன் 1
காந்து 1
காப்பது 1
காப்பதும் 1
காப்பார் 2
காப்பான் 1
காப்பு 1
காம்பிட்டு 1
காய் 1
காய 1
காயம் 1
கார் 3
கார்முகம் 1
காரண 1
காரிபர் 1
காரியங்களின் 1
காரை 1
கால் 7
கால்-வழி 1
கால்கள் 1
கால்களில் 1
கால 3
காலம் 2
காலன் 1
காலனுக்கு 1
காலால் 1
காலிங்கர்-தம் 1
காலினால் 1
காலும் 2
காலை 1
காலையே 1
காவலர்கள் 1
காவலளவும் 1
காவலன் 1
காவன் 1
காவிரி 3
காவிரியின் 1
காளம் 1
காளமும் 1
காளையம் 1
காற்று 2
காற்றும் 1
கான் 1
கானக 1
கானகத்து 1
கானகத்தே 1
கானம் 1
கானமோ 1
கானில் 1
கானும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  காக்க (2)
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ - கலிங்:94/2
ஊர் காக்க மதில் வேண்டா உயிர் காத்த உடம்பினை விட்டு ஓடிப்போதும் - கலிங்:213/2

 மேல்
 
  காக்கின்ற (1)
அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன - கலிங்:211/2

 மேல்
 
  காக்கும் (4)
அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும்
 உரிமையினில் கைப்பிடித்த உபயகுலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே - கலிங்:2/1,2
கொள்ளிவாய்ப்பேய் காக்கும் கோபுரமும் நெடு மதிலும் - கலிங்:104/1
ஆறு உடைய திரு முடியான் அருள் உடைய பெருந்தேவி அபயன் காக்கும்
 பேறு உடைய பூதமா பிறவாமல் பேய்களா பிறந்து கெட்டேம் - கலிங்:212/1,2
தண்டநாயகர் காக்கும் நவிலையில் - கலிங்:386/1

 மேல்
 
  காகம் (2)
கரிகள் கருவிகளோடு சிந்தின கழுகு நரியொடு காகம் உண்டன - கலிங்:447/1
கரும் காகம் வெண் காகமாய் நின்றவா முன்பு காணாத காண்-மின்களோ - கலிங்:486/2

 மேல்
 
  காகமாய் (1)
கரும் காகம் வெண் காகமாய் நின்றவா முன்பு காணாத காண்-மின்களோ - கலிங்:486/2

 மேல்
 
  காசிபன் (1)
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் - கலிங்:186/2

 மேல்
 
  காஞ்சனம் (1)
கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே - கலிங்:314/2

 மேல்
 
  காஞ்சி (3)
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலவி மடவீர் கழல் சென்னி - கலிங்:63/1
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கள போர் பாட திற-மினோ - கலிங்:63/2
கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே - கலிங்:314/2

 மேல்
 
  காஞ்சிக்கும் (1)
ந காஞ்சிக்கும் வடமலைக்கும் நடுவில் வெளிக்கே வேடனை விட்டு - கலிங்:73/1

 மேல்
 
  காட்ட (2)
புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை - கலிங்:1/1
அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் - கலிங்:2/1

 மேல்
 
  காட்டி (3)
இடை பார்த்து திறை காட்டி இறைவி திரு புருவத்தின் - கலிங்:536/1
பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி - கலிங்:570/1
பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி
 கையால் உரைக்கும் ஊமை பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே - கலிங்:570/1,2

 மேல்
 
  காட்டிய (1)
காட்டிய வேழ அணி வாரி கலிங்க பரணி நம் காவலன் மேல் - கலிங்:535/1

 மேல்
 
  காட்டுதற்கு (1)
களம் அடைய காட்டுதற்கு முடிவது அன்று கவிழும் மத கரி சொரிய குமிழி விட்டு - கலிங்:503/1

 மேல்
 
  காடவர் (1)
கன்னடர் பல்லவர் கைதவர் காடவர் காரிபர் கோசலரே - கலிங்:329/2

 மேல்
 
  காடு (4)
காடு குலைந்து அலைய கைவளை பூசலிட கலவி விடா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:62/2
உள் அ போர் இரண்டு நிறைவித்தாள் உறையும் காடு பாடுவாம் - கலிங்:75/2
ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ - கலிங்:85/2
காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால் - கலிங்:86/1

 மேல்
 
  காடும் (1)
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் - கலிங்:463/1

 மேல்
 
  காண் (3)
இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே - கலிங்:161/2
கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ - கலிங்:388/1
உள்ளும் புறம்பும் வெதும்பும் காண் உண்பதனுக்கு ஒருப்படுவீரே - கலிங்:515/2

 மேல்
 
  காண்-மின் (21)
காலினால் வரும் யமுனை வெள்ளமும் கங்கை வெள்ளமும் காண்-மின் என்னவே - கலிங்:292/2
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:475/2
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:475/2
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் - கலிங்:476/2
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் - கலிங்:478/2
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:479/2
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:479/2
காந்தருடன் கனல் அமளி-அதன் மேல் வைகும் கற்பு உடை மாதரை ஒத்தல் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:480/2
காந்தருடன் கனல் அமளி-அதன் மேல் வைகும் கற்பு உடை மாதரை ஒத்தல் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:480/2
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:481/2
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:481/2
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:482/2
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:482/2
அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:483/2
அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:483/2
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:484/2
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:484/2
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் - கலிங்:499/2
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் - கலிங்:500/2
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் - கலிங்:501/2
முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் - கலிங்:502/2

 மேல்
 
  காண்-மின்களோ (7)
ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:485/2
கரும் காகம் வெண் காகமாய் நின்றவா முன்பு காணாத காண்-மின்களோ - கலிங்:486/2
ஒக்க அடு செம் களம் பங்கய பொய்கை ஆமாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:487/2
கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:488/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ - கலிங்:489/2
கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ - கலிங்:490/2
மான சயப்பாவை விட்டு ஆடும் அம்மானை வட்டு ஒத்தல் காண்-மின்களோ - கலிங்:491/2

 மேல்
 
  காண்-மினோ (12)
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:492/2
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:492/2
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:493/2
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:493/2
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:494/2
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:494/2
கற்றவா ஒருவன் வில் கற்றவா என்று தம் கை மறித்தவரையும் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:495/2
கற்றவா ஒருவன் வில் கற்றவா என்று தம் கை மறித்தவரையும் காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:495/2
கண் இமைப்பு ஒழியவே முகம் மலர்ந்து உடல்களும் கடவுளோர் போலுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:496/2
கண் இமைப்பு ஒழியவே முகம் மலர்ந்து உடல்களும் கடவுளோர் போலுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:496/2
குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ - கலிங்:497/2
சாயும் மற்று அவர் காளம் ஊதிகள் தம்மை ஒத்தமை காண்-மினோ - கலிங்:498/2

 மேல்
 
  காண்டல் (1)
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே - கலிங்:323/2

 மேல்
 
  காண (1)
அணிகள் ஒரு முகமாக உந்தின அமரர் அமர் அது காண முந்தினர் - கலிங்:445/1

 மேல்
 
  காணலாம் (1)
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே - கலிங்:323/2

 மேல்
 
  காணாத (1)
கரும் காகம் வெண் காகமாய் நின்றவா முன்பு காணாத காண்-மின்களோ - கலிங்:486/2

 மேல்
 
  காணாது (1)
காணாது அரற்றும் குருட்டு பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே - கலிங்:569/2

 மேல்
 
  காணாமல் (2)
ஆளும் கொழுநர் வரவு பார்த்து அவர்-தம் வரவு காணாமல்
 தாளும் மனமும் புறம்பாக சாத்தும் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:38/1,2
மணல் ஒன்று காணாமல் வரை எடுத்து மயங்கினவே - கலிங்:96/2

 மேல்
 
  காணில் (2)
அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய - கலிங்:142/1
ஒட்டல் ஒட்டகம் காணில் என் பிள்ளையை ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒக்கலை கொள்வன - கலிங்:142/2

 மேல்
 
  காணும் (4)
காணும் பொழுது மறந்திருப்பீர் கன பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:65/2
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே - கலிங்:184/2
வைப்பு காணும் நமக்கு இன்று வாரீர் கூழை எல்லீரும் - கலிங்:549/1
துடைத்து நக்கி சுவை காணும் சூல் பேய்க்கு இன்னும் சொரியீரே - கலிங்:571/2

 மேல்
 
  காணுமாபோல் (1)
கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே - கலிங்:174/2

 மேல்
 
  காணேம் (1)
வேகைக்கு விறகு ஆனேம் மெலியா நின்றேம் மெலிந்த உடல் தடிப்பதற்கு விரகும் காணேம்
 சாகைக்கு இத்தனை ஆசை போதும் பாழின் சாக்காடும் அரிதாக தந்து வைத்தாய் - கலிங்:215/1,2

 மேல்
 
  காத்த (2)
ஊர் காக்க மதில் வேண்டா உயிர் காத்த உடம்பினை விட்டு ஓடிப்போதும் - கலிங்:213/2
காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:594/2

 மேல்
 
  காத்தளிக்கும் (1)
ஊழி-தொறு ஊழியும் காத்தளிக்கும் உலகு உய்ய வந்தானை வாழ்த்தினவே - கலிங்:593/2

 மேல்
 
  காத்து (4)
குல நான்கும் காத்து அளிக்கும் குலதீபன் வாழ்க என்றே - கலிங்:6/2
குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை - கலிங்:206/1
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் - கலிங்:207/2
வேலாலும் வில்லாலும் வேலி கோலி வெற்பு-அதனை விடியளவும் காத்து நின்றே - கலிங்:464/2

 மேல்
 
  காதல் (2)
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் - கலிங்:186/2
கலையினொடும் கலைவாணர் கவியினொடும் இசையினொடும் காதல் மாதர் - கலிங்:277/1

 மேல்
 
  காதலனை (1)
அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று - கலிங்:187/1

 மேல்
 
  காதளவு (1)
காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ - கலிங்:21/2

 மேல்
 
  காதில் (1)
அண்டம் உறு குல கிரிகள் அவள் ஒருகால் இரு காதில்
 கொண்டு அணியின் குதம்பையுமாம் கோத்து அணியின் மணி வடமாம் - கலிங்:132/1,2

 மேல்
 
  காந்தருடன் (1)
காந்தருடன் கனல் அமளி-அதன் மேல் வைகும் கற்பு உடை மாதரை ஒத்தல் காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:480/2

 மேல்
 
  காந்து (1)
கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் - கலிங்:143/2

 மேல்
 
  காப்பது (1)
ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் - கலிங்:213/1

 மேல்
 
  காப்பதும் (1)
காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே - கலிங்:594/2

 மேல்
 
  காப்பார் (2)
ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் - கலிங்:213/1
தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல - கலிங்:464/1

 மேல்
 
  காப்பான் (1)
அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன - கலிங்:211/2

 மேல்
 
  காப்பு (1)
காப்பு எலாம் உடைய தானே படைப்பதும் கடனா கொண்டு - கலிங்:262/1

 மேல்
 
  காம்பிட்டு (1)
இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே - கலிங்:512/2

 மேல்
 
  காய் (1)
களிறு கங்கை நீர் உண்ண மண்ணையில் காய் சினத்தொடே கலவு செம்பியன் - கலிங்:202/1

 மேல்
 
  காய (1)
மா காய மத மலையின் பிண மலை மேல் வன் கழுகின் சிறகால் செய்த - கலிங்:516/1

 மேல்
 
  காயம் (1)
உடலின் மேல் பல காயம் சொரிந்து பின் கால் உடன் பதைப்ப உதிரத்தே ஒழுகும் யானை - கலிங்:475/1

 மேல்
 
  கார் (3)
கார் இரும்பின் மகர தோரணம் ஆக கரும் பேய்கள் - கலிங்:105/1
கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே - கலிங்:314/2
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் - கலிங்:501/2

 மேல்
 
  கார்முகம் (1)
கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் - கலிங்:16/1

 மேல்
 
  காரண (1)
காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு - கலிங்:9/1

 மேல்
 
  காரிபர் (1)
கன்னடர் பல்லவர் கைதவர் காடவர் காரிபர் கோசலரே - கலிங்:329/2

 மேல்
 
  காரியங்களின் (1)
காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு - கலிங்:9/1

 மேல்
 
  காரை (1)
பொரிந்த காரை கரிந்த சூரை புகைந்த வீரை எரிந்த வேய் - கலிங்:76/1

 மேல்
 
  கால் (7)
ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே - கலிங்:105/2
மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் - கலிங்:145/2
ஒன்று கால் முறிய மேல் விழுந்து அடிசில் உண்ண எண்ணி வெறும் மண்ணின் மேல் - கலிங்:168/2
தன்னுடைய கால் தனது பிற்பட மனத்து வகை தள்ளிவர ஓடி வரவே - கலிங்:301/2
உடலின் மேல் பல காயம் சொரிந்து பின் கால் உடன் பதைப்ப உதிரத்தே ஒழுகும் யானை - கலிங்:475/1
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று - கலிங்:476/1
அளப்பரிய குளப்பு கால் அகப்பைகளாக கொள்ளீரே - கலிங்:548/2

 மேல்
 
  கால்-வழி (1)
களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் - கலிங்:195/2

 மேல்
 
  கால்கள் (1)
பொரு நராதிபர் கண்கள் சிவந்தில போரில் ஓடிய கால்கள் சிவந்தன - கலிங்:256/1

 மேல்
 
  கால்களில் (1)
கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின் - கலிங்:274/1

 மேல்
 
  கால (3)
கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ - கலிங்:222/2
கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ - கலிங்:222/2
கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே - கலிங்:473/1

 மேல்
 
  காலம் (2)
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் - கலிங்:177/2
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் - கலிங்:179/1

 மேல்
 
  காலன் (1)
இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் - கலிங்:118/2

 மேல்
 
  காலனுக்கு (1)
காலனுக்கு இது வழக்கு என உரைத்த அவனும் - கலிங்:192/1

 மேல்
 
  காலால் (1)
காலால் தண்டலை உழக்கும் காவிரியின் கரை மருங்கு வேட்டையாடி - கலிங்:278/1

 மேல்
 
  காலிங்கர்-தம் (1)
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம்
 கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:493/1,2

 மேல்
 
  காலினால் (1)
காலினால் வரும் யமுனை வெள்ளமும் கங்கை வெள்ளமும் காண்-மின் என்னவே - கலிங்:292/2

 மேல்
 
  காலும் (2)
கரு நெடும் பனங்காடு முழுமையும் காலும் கையும் உடையன போல்வன - கலிங்:135/2
கொற்ற வாள் மறவர் ஓச்ச குடரொடு தலையும் காலும்
 அற்று வீழ் ஆனை பானை அடுப்பினில் ஏற்றும் அம்மா - கலிங்:518/1,2

 மேல்
 
  காலை (1)
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் - கலிங்:261/1

 மேல்
 
  காலையே (1)
சிங்களத்தொடு தென் மதுராபுரி செற்ற கொற்றவன் வெற்றி கொள் காலையே
 வெம் களத்தில் அடு மடை பேய் குலம் வேலை புக்கு விரல்கள் திறந்தவும் - கலிங்:152/1,2

 மேல்
 
  காவலர்கள் (1)
பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர - கலிங்:286/1

 மேல்
 
  காவலளவும் (1)
தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே - கலிங்:185/2

 மேல்
 
  காவலன் (1)
காட்டிய வேழ அணி வாரி கலிங்க பரணி நம் காவலன் மேல் - கலிங்:535/1

 மேல்
 
  காவன் (1)
கமல யோனி முதலாக வரும் உங்கள் மரபில் காவன் மன்னவர்கள் ஆகி வருகின்ற முறையால் - கலிங்:184/1

 மேல்
 
  காவிரி (3)
காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ - கலிங்:59/2
காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின் - கலிங்:192/2
கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள் - கலிங்:528/1

 மேல்
 
  காவிரியின் (1)
காலால் தண்டலை உழக்கும் காவிரியின் கரை மருங்கு வேட்டையாடி - கலிங்:278/1

 மேல்
 
  காளம் (1)
சாயும் மற்று அவர் காளம் ஊதிகள் தம்மை ஒத்தமை காண்-மினோ - கலிங்:498/2

 மேல்
 
  காளமும் (1)
காளமும் களிறும் பெறும் பாணர் தம் கல்வியில் பிழை கண்டனன் கேட்கவே - கலிங்:324/2

 மேல்
 
  காளையம் (1)
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ - கலிங்:492/2

 மேல்
 
  காற்று (2)
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ - கலிங்:94/2
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் - கலிங்:217/1

 மேல்
 
  காற்றும் (1)
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ - கலிங்:94/2

 மேல்
 
  கான் (1)
கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி - கலிங்:377/1

 மேல்
 
  கானக (1)
தீய அ கொடிய கானக தரை திறந்த வாய்-தொறும் நுழைந்து தன் - கலிங்:79/1

 மேல்
 
  கானகத்து (1)
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ - கலிங்:97/1

 மேல்
 
  கானகத்தே (1)
அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ - கலிங்:73/2

 மேல்
 
  கானம் (1)
கானம் புக வேளம் புகு மடவீர் கடை திற-மின் - கலிங்:40/2

 மேல்
 
  கானமோ (1)
இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர் - கலிங்:84/1

 மேல்
 
  கானில் (1)
பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில்
 செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ - கலிங்:94/1,2

 மேல்
 
  கானும் (1)
விழுந்தன கானும் மலையும் வெறுந்தரை ஆன திசைகள் - கலிங்:358/2

 மேல்