<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

கூ - முதல் சொற்கள்
கூகை 1
கூட 1
கூடத்தே 1
கூடம் 1
கூடல் 2
கூடலில் 1
கூடலும் 1
கூடி 1
கூடிய 2
கூடு 1
கூடுதலின் 1
கூடும் 1
கூடை 1
கூத்தி 1
கூபகர் 1
கூர் 2
கூர்தரு 1
கூர்ந்து 1
கூர 1
கூரெயிறீ 1
கூழ் 18
கூழின் 2
கூழினுக்கு 3
கூழை 9
கூழொடு 1
கூளிகள் 1
கூளியை 1
கூற 1
கூறலும் 1
கூறும் 1
கூறுவன் 1
கூறுவீர் 1
கூன் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
  கூகை (1)
வற்றல் வாகை வறந்த கூகை மடிந்த தேறு பொடிந்த வேல் - கலிங்:78/1

 மேல்
 
  கூட (1)
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே - கலிங்:297/2

 மேல்
 
  கூடத்தே (1)
தனித்தனியே திசையானை தறிகள் ஆக சயத்தம்பம் பல நாட்டி ஒரு கூடத்தே
 அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே - கலிங்:10/1,2

 மேல்
 
  கூடம் (1)
குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ - கலிங்:497/2

 மேல்
 
  கூடல் (2)
மெய்யில் அணைத்து உருகி பைய அகன்றவர் தாம் மீள்வர் என கருதி கூடல் விளைத்து அறவே - கலிங்:51/1
குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை - கலிங்:206/1

 மேல்
 
  கூடலில் (1)
அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் - கலிங்:32/1

 மேல்
 
  கூடலும் (1)
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் - கலிங்:200/2

 மேல்
 
  கூடி (1)
கூடி இரைத்து உண்டுழி எம் கூடு ஆர போதுமோ - கலிங்:230/2

 மேல்
 
  கூடிய (2)
கூடிய இன் கனவு-அதனிலே கொடை நர_துங்கனொடு அணைவுறாது - கலிங்:24/1
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் - கலிங்:150/2

 மேல்
 
  கூடு (1)
கூடி இரைத்து உண்டுழி எம் கூடு ஆர போதுமோ - கலிங்:230/2

 மேல்
 
  கூடுதலின் (1)
ஊடுவீர் கொழுநர் தங்கள்-பால் முனிவு ஒழிந்து கூடுதலின் உங்களை - கலிங்:70/1

 மேல்
 
  கூடும் (1)
கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக - கலிங்:62/1

 மேல்
 
  கூடை (1)
விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு - கலிங்:547/1

 மேல்
 
  கூத்தி (1)
குடியான் என்று தான் குடிக்கும் கூத்தி பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:574/2

 மேல்
 
  கூபகர் (1)
தென்னவர் வில்லவர் கூபகர் சாவகர் சேதிபர் யாதவரே - கலிங்:329/1

 மேல்
 
  கூர் (2)
கைத்தலம் வைத்தலுமே பொய் துயில் கூர் நயன கடை திறவா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் - கலிங்:28/2
குளித்த போழ்து கைப்பிடித்த கூர் மழுக்கள் ஒக்குமே - கலிங்:431/2

 மேல்
 
  கூர்தரு (1)
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் - கலிங்:186/2

 மேல்
 
  கூர்ந்து (1)
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் - கலிங்:482/2

 மேல்
 
  கூர (1)
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின் - கலிங்:83/1

 மேல்
 
  கூரெயிறீ (1)
குறு மோடீ நெடு நிணமாலாய் குடை கலதீ கூரெயிறீ நீலி - கலிங்:504/1

 மேல்
 
  கூழ் (18)
கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் - கலிங்:75/1
கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன - கலிங்:137/2
குருதியும் குடரும் கலந்து அட்ட வெம் கூழ் தெறித்து ஒரு கண் குருடு ஆனவும் - கலிங்:147/2
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ்
 கூடி இரைத்து உண்டுழி எம் கூடு ஆர போதுமோ - கலிங்:230/1,2
குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே - கலிங்:503/2
மறிமாடீ குதிர்வயிறீ கூழ் அட வாரீர் கூழ் அட வாரீரே - கலிங்:504/2
மறிமாடீ குதிர்வயிறீ கூழ் அட வாரீர் கூழ் அட வாரீரே - கலிங்:504/2
கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா - கலிங்:548/1
வெருவா நின்றீர் ஆயிரம் வாய் வேண்டுமோ இ கூழ் உணவே - கலிங்:553/2
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ - கலிங்:554/2
பண்டு மிகுமோ பரணி கூழ் பாரகத்தில் அறியேமோ - கலிங்:555/1
கிடைக்க பொருது மணலூரில் கீழ்நாள் அட்ட பரணி கூழ்
 படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே - கலிங்:564/1,2
அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் - கலிங்:565/1
பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி - கலிங்:570/1
பொல்லா ஓட்டை கலத்து கூழ் புறத்தே ஒழுக மறித்து பார்த்து - கலிங்:572/1
தடியால் மடுத்து கூழ் எல்லாம் தானே பருகி தன் கணவன் - கலிங்:574/1
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி - கலிங்:575/1
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:575/2

 மேல்
 
  கூழின் (2)
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட - கலிங்:551/1
மற்றை கூழின் மிக நன்று வாரீர் இழிச்ச வாரீரே - கலிங்:551/2

 மேல்
 
  கூழினுக்கு (3)
அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக - கலிங்:146/1
கொலையினுள் படு கரி குழிசியுள் கூழினுக்கு
 உலை என குதிரையின் உதிரமே சொரி-மினோ - கலிங்:520/1,2
சுவைக்கும் முடிவில் கூழினுக்கு சொரியும் அரிசி வரி எயிறா - கலிங்:525/1

 மேல்
 
  கூழை (9)
வைப்பு காணும் நமக்கு இன்று வாரீர் கூழை எல்லீரும் - கலிங்:549/1
வரிசையுடனே இருந்து உண்ண வாரீர் கூழை வாரீரே - கலிங்:562/2
மயிரை பார்த்து நிண துகிலால் வடித்து கூழை வாரீரே - கலிங்:566/2
முழுத்தோல் போர்க்கும் புத்த பேய் மூளை கூழை நா குழற - கலிங்:567/1
கொய்த இறைச்சி உறுப்பு அனைத்தும் கொள்ளும் கூழை வெள்ளாட்டின் - கலிங்:568/1
காணாது அரற்றும் குருட்டு பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே - கலிங்:569/2
கையால் உரைக்கும் ஊமை பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே - கலிங்:570/2
நுதிக்கே கூழை வார் என்னும் நோக்க பேய்க்கு வாரீரே - கலிங்:573/2
புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே - கலிங்:576/2

 மேல்
 
  கூழொடு (1)
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் - கலிங்:148/2

 மேல்
 
  கூளிகள் (1)
என்று பல கூளிகள் இரைத்து உரைசெய் போதத்து - கலிங்:220/1

 மேல்
 
  கூளியை (1)
அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற - கலிங்:160/1

 மேல்
 
  கூற (1)
கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே - கலிங்:174/1

 மேல்
 
  கூறலும் (1)
என்று கூறலும் எங்கராயன் நான் - கலிங்:378/1

 மேல்
 
  கூறும் (1)
நங்கள் கணித பேய் கூறும் நனவும் கனவும் சொல்லுவாம் - கலிங்:226/2

 மேல்
 
  கூறுவன் (1)
ஒன்று கூறுவன் கேள் என்று உணர்த்துவான் - கலிங்:378/2

 மேல்
 
  கூறுவீர் (1)
கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ - கலிங்:35/2

 மேல்
 
  கூன் (1)
குரக்கு வாதம் பிடித்த விதத்தினில் குடி அடங்கலும் கூன் முதுகு ஆனவும் - கலிங்:151/2

 மேல்