<<முந்திய பக்கம்

கலிங்கத்துப்பரணி - தொடரடைவு

மை - முதல் சொற்கள்
மை 1
மைந்தர் 2
மைந்தன் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து
அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்.
 
    மை (1)
மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ - கலிங்:87/2

 மேல்
 
    மைந்தர் (2)
மறிந்த கேடகம் கிடப்ப மைந்தர் துஞ்சி வைகுவோர் - கலிங்:430/1
வாளில் வெட்டி வாரண கை தோளில் இட்ட மைந்தர் தாம் - கலிங்:435/1

 மேல்
 
    மைந்தன் (1)
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் - கலிங்:187/2

 மேல்